Page 1

METOΧΕΣ

Alpha SYN Εκκρεμές Επένδυση σε Δολλάριο ΗΠΑ συνδεδεμένη με Καλάθι Μετοχών Εκδόσεως 30 Μαΐου 2007 με 100% εγγύηση της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων

Μάιος 2007

Οι Τίτλοι απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους για διάστημα 18 μηνών προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις, τις οποίες δύνανται να αποκτήσουν, εφόσον μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι Τιμές Κλεισίματος των 20 Μετοχών που αποτελούν το Καλάθι Μετοχών δεν μεταβληθούν πέραν των προκαθορισμένων ορίων. Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφήμιση και όχι ενημερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έντυπο δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές και συνάδουν με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο των Τίτλων, το οποίο έχει εγκριθεί στις 14 Μαΐου 2007 από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, σε συνδυασμό με τα έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτό διά παραπομπής στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), το οποίο έχει εγκριθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2007 από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τόσο το Ενημερωτικό Δελτίο όσο και το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με την ελληνική μετάφραση των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους (Summary of the Base Prospectus και Summary of the Notes), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/EC της Ε.Ε. και των άρθρων 17 και 18 του Ν. 3401/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. Όποιος επιθυμεί να επενδύσει στους Τίτλους που περιγράφονται στο παρόν έντυπο θα πρέπει, για πληρέστερη πληροφόρηση, να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο του ανωτέρω Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και των ελληνικών μεταφράσεων των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Alpha Bank A.E. (www.alpha.gr) και είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Επίσης το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητηθούν, είναι δυνατό να χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, σε έντυπη μορφή, από τα Καταστήματα της ALPHA BANK Α.Ε.

Οι τίτλοι διατίθενται μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ALPHA BANK Α.Ε. από 16 Μαΐου έως και 8 Ιουνίου 2007


Alpha SYN Eκκρεμές

Βασικά Χαρακτηριστικά • Διάρκεια 18 μήνες • Νόμισμα εκδόσεως είναι το Δολλάριο ΗΠΑ • Τοκομερίδιο 4,25% για το πρώτο έτος μόνο • Απόδοση στη λήξη από 20% έως 0% συνδεδεμένη με το εύρος μεταβολής των Τιμών Κλεισίματος1 20 Μετοχών

Το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη των Τίτλων συνδέεται με την Απόδοση Καλαθιού το οποίο αποτελείται από 20 Μετοχές. Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι η Απόδοση Καλαθιού δεν εξαρτάται από την ανοδική ή καθοδική πορεία των τιμών των 20 Μετοχών, αλλά από το εύρος μεταβολής των Τιμών Κλεισίματός τους σε σχέση με την Αρχική Τιμή Κλεισίματος κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

• Διαφοροποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου

  Με την επένδυση στους Τίτλους παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να συμμετάσχει έμμεσα στις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας, καθώς η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από το εύρος μεταβολής των Τιμών Κλεισίματος Μετοχών διαφόρων κλάδων δραστηριότητας, οι οποίες διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές. Συνεπώς, η επένδυση στους Τίτλους μέρους του διαθεσίμου κεφαλαίου του επενδυτή προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποιήσεως του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.

• 100% εγγύηση της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων, εφόσον η εξόφληση γίνει στη λήξη.

Δυνατότητα του επενδυτή να πωλήσει τους Τίτλους πριν από τη λήξη τους, σε τιμή που ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την τιμή στην οποία ο επενδυτής είχε αγοράσει τoυς τίτλους.

• Ελάχιστο ποσό επενδύσεως Δολλάρια ΗΠΑ 5.000   και εν συνεχεία πολλαπλάσιο των Δολλαρίων ΗΠΑ 5.000.

Κατηγοριοποίηση Επενδύσεως Υποκείμενη Αξία

1

Επιτόκια

Συνάλλαγμα

Μετοχές

Αγαθά

Άλλο

Χρονικός Ορίζοντας

1 – 2 έτη

3 – 4 έτη

Περισσότερα από 5 έτη

Eγγύηση Ονομαστικής Αξίας Tίτλων στη λήξη

Μικρότερη του 100%

100%

Μεγαλύτερη του 100%

Επενδυτικός Στόχος

Εισόδημα

Ανάπτυξη

Μικτός

Οι όροι που αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες επεξηγούνται στην ενότητα “Συνοπτικοί Όροι”

02


Καλάθι Μετοχών Οι Μετοχές που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών και το Χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύονται είναι τα ακόλουθα: Μετοχή

Χρηματιστήριο

AEGON NV

Άμστερνταμ

Amgen Inc

NASDAQ

Astellas Pharma Inc

Τόκυο

AstraZeneca PLC

Λονδίνο

Bayer AG

Φρανκφούρτη

BMW Bayerische Motoren Werke AG

Φρανκφούρτη

British American Tobacco PLC

Λονδίνο

France Telecom SA

Παρίσι

Home Depot Inc

Νέα Υόρκη

Intel Corp

NASDAQ

Metro AG

Φρανκφούρτη

Nokia Oyj

Ελσίνκι

Pfizer Inc

Νέα Υόρκη

Renault SA

Παρίσι

SAP AG

Φρανκφούρτη

Suez SA

Παρίσι

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

Τόκυο

Vivendi

Παρίσι

Vodafone Group Plc

Λονδίνο

Yahoo! Inc

NASDAQ

Γεωγραφική κατανομή των Μετοχών που αποτελούν το Kαλάθι Mετοχών

ΗΠΑ

25%

Κλάδος δραστηριότητας των Μετοχών που αποτελούν το Kαλάθι Μετοχών

Ιαπωνία

Ηλεκτρονικά

10%

Υπηρεσίες

10%

Ασφάλειες

5%

15%

Εμπόριο

Ευρώπη

65%

10%

Τηλεπικοινωνίες

15%

Καπνοβιομηχανία

5%

ΥγείαΒιοχημικά

30%

Αυτοκινητοβιομηχανία

10%

03


Alpha SYN Eκκρεμές

Τρόπος καθορισμού αποδόσεως από την επένδυση στους Τίτλους και υποθετικά παραδείγματα Στους υπολογισμούς που ακολουθούν δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν οιαδήποτε φορολογική παράμετρος. Στην ετήσια επέτειο από την έκδοσή τους, οι Τίτλοι θα αποφέρουν στον κάτοχό τους, άνευ οιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως, τοκομερίδιο 4,25%, δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 212,50 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων. Επιπλέον του ως άνω τοκομεριδίου, οι Τίτλοι αποφέρουν στη λήξη τους απόδοση η οποία ισούται με την Απόδοση Καλαθιού.

Μηχανισμός καθορισμού Αποδόσεως Καλαθιού Την Ημερομηνία Λήξεως των Τίτλων ο επενδυτής θα λάβει την Ονομαστική Αξία Τίτλων και ενδεχομένως επιπλέον ποσό που ισούται με την Απόδοση Καλαθιού. Η Απόδοση Καλαθιού υπολογίζεται με βάση τον κάτωθι τύπο: 20% - (2% x Ν), όπου Ν είναι ο αριθμός των Μετοχών των οποίων η Τιμή Κλεισίματος υπήρξε μικρότερη του Κατώτερου Ορίου ή μεγαλύτερη του Ανώτερου Ορίου οποιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως. Η ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού ισούται με 0%, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αρνητική και συνεπώς να απομειώσει την Ονομαστική Αξία Τίτλων που επενδύθηκε. Ειδικότερα, την Ημερομηνία Εκδόσεως θα ληφθεί η Τιμή Κλεισίματος για κάθε μία από τις Μετοχές που περιλαμβάνονται στο Καλάθι Μετοχών και η τιμή αυτή θα αποτελεί την Αρχική Τιμή Κλεισίματος για την αντίστοιχη Μετοχή. Με βάση την Αρχική Τιμή Κλεισίματος για κάθε Μετοχή θα καθορισθούν για την ίδια Μετοχή δύο όρια: Το Κατώτερο Όριο που θα ισούται με το 75% της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος και Το Ανώτερο Όριο που θα ισούται με το 125% της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος Κάθε Ημέρα Παρακολουθήσεως και για κάθε Μετοχή θα παρακολουθείται αν η Τιμή Κλεισίματός της είναι εντός του εύρους τιμών που ορίζεται από το Κατώτερο Όριο έως το Ανώτερο Όριο. Κάθε Μετοχή, για την οποία η Τιμή Κλεισίματος υπήρξε, έστω και μία Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως, μικρότερη του Κατώτερου Ορίου ή ανώτερη του Ανώτερου Ορίου, θα μειώνει κατά 2% την Απόδοση Καλαθιού από το ανώτατο ποσοστό αποδόσεως, ήτοι 20%, μέχρι το κατώτατο ποσοστό αποδόσεως, ήτοι 0%. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλου, σε σχέση με τον αριθμό των Μετοχών των οποίων η Τιμή Κλεισίματος υπήρξε μικρότερη του Κατώτερου Ορίου ή μεγαλύτερη του Ανώτερου Ορίου οποιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως (δηλαδή το Ν): Πίνακας διαμορφώσεως Ποσού Αποπληρωμής στη λήξη

04

Ν

Απόδοση Καλαθιού

Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη

0

20%

Δολλάρια ΗΠΑ 6.000

1

18%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.900

2

16%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.800

3

14%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.700

4

12%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.600

5

10%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.500

6

8%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.400

7

6%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.300

8

4%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.200

9

2%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.100

10 έως 20

0%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.000


Υποθετικά Παραδείγματα Οι Τίτλοι εξοφλούνται στην Ημερομηνία Λήξεως Στη συνέχεια παρατίθενται υποθετικά παραδείγματα του Ποσού Αποπληρωμής στη λήξη για συγκεκριμένα σενάρια και υποθέτοντας ότι οι Τίτλοι εξοφλούνται την Ημερομηνία Λήξεως. Ας υποθέσουμε ότι η Τιμή Κλεισίματος της Μετοχής AEGON NV στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ την Ημερομηνία Εκδόσεως είναι ίση με Ευρώ 15. Η τιμή αυτή θα αποτελέσει, για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος, την Αρχική Τιμή Κλεισίματος για τη Μετοχή AEGON NV. Συνεπώς, το Κατώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV θα ισούται με το γινόμενο του 75% και των Ευρώ 15 (δηλαδή Ευρώ 11,25) και το Ανώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV θα ισούται με το γινόμενο του 125% και των Ευρώ 15 (δηλαδή Ευρώ 18,75). Σενάριο 1 Ας υποθέσουμε ότι, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως, η Μετοχή AEGON NV είναι η μοναδική Μετοχή από το Καλάθι Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος της οποίας έστω και μία Ημέρα Παρακολουθήσεως υπήρξε είτε μικρότερη των Ευρώ 11,25 (Κατώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV για τους σκοπούς του παραδείγματος) είτε ανώτερη των Ευρώ 18,75 (Ανώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV για τους σκοπούς του παραδείγματος). Στην περίπτωση αυτή, το Ν θα ισούται με 1, η Απόδοση Καλαθιού θα ισούται με 18% (δηλαδή 20% - (2% x 1)) και το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων θα ισούται με Δολλάρια ΗΠΑ 5.900 (δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 x (100% + 18%)). Σενάριο 2 Ας υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως, πέρα από την Μετοχή AEGON NV (όπως περιγράφεται ανωτέρω, στο Σενάριο 1), οι Τιμές Κλεισίματος 9 ακόμα Μετοχών εκ των 20 που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών, υπήρξαν έστω και μία Ημέρα Παρακολουθήσεως είτε μικρότερες του αντίστοιχου Κατώτερου Ορίου τους, είτε ανώτερες του αντίστοιχου Ανώτερου Ορίου τους. Στην περίπτωση αυτή, το Ν θα ισούται με 10, η Απόδοση Καλαθιού θα ισούται με 0% (δηλαδή 20% - (2% x 10)) και το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων θα ισούται με Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 (δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 x (100% + 0%)).

Οι Τίτλοι πωλούνται πριν από την Ημερομηνία Λήξεως Αν ο επενδυτής επιθυμεί να πωλήσει τους Τίτλους πριν από τη λήξη τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει από την πώληση θα ισούται με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη των Τίτλων (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 ανά Ονομαστική Aξία Τίτλων) προεξοφλούμενο την ημερομηνία που ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους με το εκάστοτε διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για την εναπομένουσα διάρκεια, όπως εμφανίζεται στη σελίδα Reuters USDDEPO=, πλέον περιθωρίου 0,25% συν τους τυχόν δεδουλευμένους τόκους του τοκομεριδίου 4,25%, στην περίπτωση που ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους στην Τράπεζα πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου. Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής στις 10 Αυγούστου 2007 (478 ημέρες προ της Ημερομηνίας Λήξεως) επιθυμεί να πωλήσει τους Τίτλους και ότι το διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας 478 ημερών την ημέρα αυτή είναι 5,20%. Ανεξαρτήτως του εάν η Τιμή Κλεισίματος για μία ή περισσότερες Μετοχές έχει υπάρξει, είτε μικρότερη του αντίστοιχου Κατώτερου Ορίου τους, είτε ανώτερη του αντίστοιχου Ανώτερου Ορίου τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει ο επενδυτής ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων από την πώληση των Τίτλων την ημέρα αυτή θα ισούται με Δολλάρια ΗΠΑ 4.701,14, που είναι το άθροισμα: (α) του ποσού Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 προεξοφλημένο με το διατραπεζικό επιτόκιο 5,20% πλέον περιθωρίου 0,25% (δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 / [(1+5,45%)(478/360)]) που είναι ίσο με Δολλάρια ΗΠΑ 4.659,82 και (β) του ποσού των δεδουλευμένων τόκων επειδή ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους πριν την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, (δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 x 4,25% x (70/360)) που είναι ίσοι με Δολλάρια ΗΠΑ 41,32.

05


Alpha SYN Eκκρεμές Συνοπτικοί Όροι Με την επιφύλαξη των όρων που περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» [Terms and Conditions of the Notes] στις σελίδες 12 έως 33 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εκδότης: Εγγυητής Εκδόσεως: Τίτλοι: Είδος Τίτλων:

Πιστοληπτική Διαβάθμιση:

Alpha Bank AE USD Equity Linked Notes due 30 November 2008 linked to a Basket of Shares Κύριοι Τίτλοι, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση (senior, unsecured), οι οποίοι εκδόθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος εκδόσεως μεσοπρόθεσμων τίτλων (European Medium Term Note) της Alpha Credit Group PLC, θυγατρικής της Alpha Bank, με την εγγύηση της Alpha Bank. Moody’s A3 / S&P BBB+ / Fitch A-

Περίοδος Προσφοράς:

Από 16 Μαΐου έως και 8 Ιουνίου 2007

Μέθοδος Προσφοράς:

Η προσφορά των Τίτλων πριν την Ημερομηνία Εκδόσεως εξαρτάται από την έκδοσή τους. Ο Εκδότης στο πλαίσιο της πλήρους διακριτικής του ευχέρειας θα καθορίσει το ύψος της συνολικής ονομαστικής αξίας των Τίτλων που θα εκδοθούν, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των Δολλαρίων ΗΠΑ 20.000.000. Η συνολική ονομαστική αξία των Τίτλων θα καθορισθεί την ή περί την 28 Μαΐου 2007. Αιτήσεις επενδύσεως μπορούν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων του Διαθέτη. To ελάχιστο ποσό επενδύσεως ανά επενδυτή είναι Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Διαθέτης:

Alpha Bank AE

Ημερομηνία Εκδόσεως:

30 Μαΐου 2007

Ημερομηνία Λήξεως:

30 Νοεμβρίου 2008

Nόμισμα Εκδόσεως:

Δολλάρια ΗΠΑ

Ονομαστική Αξία Τίτλων: Τιμή Εκδόσεως: Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου: Ποσό Τόκου: Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη:

Απόδοση Καλαθιού:

06

Alpha Credit Group PLC

Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 100,00% της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων 30 Μαΐου 2008 Δολλάρια ΗΠΑ 212,50 για κάθε Ονομαστική Αξία Τίτλων Για κάθε Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 Ονομαστικής Αξίας Τίτλων ποσό ίσο με το γινόμενο των (i) Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και (ii) το άθροισμα των (α) 100% και (β) Απόδοση Καλαθιού. Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη: Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 Μέγιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη: Δολλάρια ΗΠΑ 6.000 Ποσοστό (τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε: Μέγιστο μεταξύ του 0% και του (20,00% - (2,00% x Ν)) Όπου Ν είναι ο αριθμός των Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος των οποίων υπήρξε κατώτερη του Κατώτερου Ορίου ή ανώτερη του Ανώτερου Ορίου οιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

08


Συνοπτικοί Όροι Κατώτερο Όριο:

Για κάθε Μετοχή, το γινόμενο του 75% και της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής αυτής.

Ανώτερο Όριο:

Για κάθε Μετοχή, το γινόμενο του 125% και της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής αυτής.

Αρχική Τιμή Κλεισίματος:

Για κάθε Μετοχή, η Τιμή Κλεισίματος την Ημερομηνία Εκδόσεως.

Τιμή Κλεισίματος:

Για κάθε Μετοχή και κάθε Ημέρα Παρακολουθήσεως, η επίσημη τιμή κλεισίματος αυτής της Μετοχής στο Χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύεται, το οποίο αναγράφεται στον πιο κάτω πίνακα.

Καλάθι Μετοχών:

Το Καλάθι Μετοχών περιλαμβάνει τις πιο κάτω 20 Μετοχές: Μετοχή

Κωδικός Bloomberg

Χρηματιστήριο

ISIN

AEGON NV

AGN NA Equity

Άμστερνταμ

NL0000303709 US0311621009

Amgen Inc

AMGN UW Equity

NASDAQ

Astellas Pharma Inc

4503 JT Equity

Τόκυο

JP3942400007

AstraZeneca PLC

AZN LN Equity

Λονδίνο

GB0009895292

Bayer AG

BAY GY Equity

Φρανκφούρτη

DE0005752000

BMW Bayerische Motoren Werke AG

BMW GY Equity

Φρανκφούρτη

DE0005190003

British American Tobacco PLC

BATS LN Equity

Λονδίνο

GB0002875804

France Telecom SA

FTE FP Equity

Παρίσι

FR0000133308

Home Depot Inc

HD UN Equity

Νέα Υόρκη

US4370761029

Intel Corp

INTC UW Equity

NASDAQ

US4581401001

Metro AG

MEO GY Equity

Φρανκφούρτη

DE0007257503

Nokia Oyj

NOK1V FH Equity

Ελσίνκι

FI0009000681

Pfizer Inc

PFE UN Equity

Νέα Υόρκη

US7170811035

Renault SA

RNO FP Equity

Παρίσι

FR0000131906

SAP AG

SAP GY Equity

Φρανκφούρτη

DE0007164600 FR0000120529

Suez SA

SZE FP Equity

Παρίσι

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

4502 JT Equity

Τόκυο

JP3463000004

Vivendi

VIV FP Equity

Παρίσι

FR0000127771

Vodafone Group Plc

VOD LN Equity

Λονδίνο

GB00B16GWD56

Yahoo! Inc

YHOO UW Equity

NASDAQ

US9843321061

Περίοδος Παρακολουθήσεως:

H περίοδος που αρχίζει από (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκδόσεως και λήγει (και περιλαμβάνει) την Τελική Ημέρα Παρακολουθήσεως.

Τελική Ημέρα Παρακολουθήσεως:

17 Νοεμβρίου 2008 ή αν η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών αναφορικά με μία Μετοχή, η αμέσως προηγούμενη Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών αναφορικά με αυτή τη Μετοχή.

Ημέρα Παρακολουθήσεως:

Για κάθε Μετοχή, κάθε Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών εντός της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών:

Για κάθε Μετοχή, κάθε ημέρα για την οποία το Χρηματιστήριο είναι προγραμματισμένο να είναι ανοικτό για συναλλαγές.

Φορολογία:

Εφαρμοστέο Δίκαιο: ISIN:

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παρακρατείται φόρος επί οποιουδήποτε εισοδήματος αποφέρουν οι Τίτλοι με συντελεστή 10% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου. Αγγλικό XS0296933665

07


Alpha SYN Eκκρεμές

Κίνδυνοι Ο επενδυτής θα πρέπει να μελετήσει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο. Η αγορά των Τίτλων εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους και ενδείκνυται μόνο για επενδυτές που έχουν τη γνώση και την εμπειρία σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, προκειμένου να μπορέσουν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη από την επένδυση στους Τίτλους. Πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση οι ενδεχόμενοι αγοραστές των Τίτλων θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι κατανοούν τη φύση των Τίτλων, τον βαθμό εκθέσεως στους κινδύνους καθώς και ότι έχουν εκτιμήσει όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου των σελίδων από 11 έως 15) και στο Ενημερωτικό Δελτίο σε σχέση με την παρούσα οικονομική κατάστασή τους και τους κινδύνους από την εν λόγω επένδυση. Το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος των οποίων υπήρξε είτε μικρότερη του Κατώτερου Ορίου είτε μεγαλύτερη του Ανώτερου Ορίου οποιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως της Περιόδου Παρακολουθήσεως. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν ότι οι Τίτλοι διαφέρουν από τα συνηθισμένα χρεόγραφα που εκδίδονται από τον Εκδότη στο πλαίσιο του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, με την έννοια ότι η απόδοση από τους Τίτλους εξαρτάται από την απόδοση των Μετοχών του Καλαθιού κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να σχηματίσουν τη δική τους άποψη για τα οφέλη από μία επένδυση που συνδέεται με το Καλάθι Μετοχών, στηριζόμενοι σε δική τους έρευνα όσον αφορά στις Μετοχές που το αποτελούν και την απόδοσή τους. Παραθέτουμε επιγραμματικά τους κινδύνους που συνδέονται με τους Τίτλους, τον Εκδότη και τον Εγγυητή Εκδόσεως: • Μη ύπαρξη ενεργούς, οργανωμένης αγοράς για την αγοραπωλησία των Τίτλων • Κίνδυνος πρόωρης λήξεως • Κίνδυνος προερχόμενος από τη μη ύπαρξη εγγυημένης αποδόσεως • Φορολογικές επιπτώσεις • Πιστωτικός κίνδυνος του Εκδότη και του Εγγυητή Εκδόσεως • Λοιποί κίνδυνοι του Εγγυητή Εκδόσεως (κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός, ρευστότητας κ.ά.)

Το παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, παραθέτει συνοπτική περιγραφή των Τίτλων που αναφέρονται σε αυτό και δεν αποτελεί σύσταση, προσφορά προς πώληση, πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή πρότασή μας για σύναψη αυτής ή άλλης συναλλαγής ούτε αποδοχή εκ μέρους μας τέτοιας προτάσεως. Η αναλυτική περιγραφή των όρων των Τίτλων περιέχεται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο Ενημερωτικό Δελτίο των Τίτλων (που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί στην αγγλική γλώσσα και υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο) και οποιαδήποτε σύνοψη των όρων αυτών δεν είναι δυνατόν να εκθέσει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν έναν δυνητικό επενδυτή. Οποιαδήποτε αναφορά σε πλεονεκτήματα ή κινδύνους της επενδύσεως βασίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά των Τίτλων και ενδεχομένως δεν καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο δυνητικό επενδυτή, ούτε είναι δυνατόν να υποκαταστήσει την ανάλυση των παραγόντων κινδύνου (Risk Factors) που εκτίθενται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Ενημερωτικό Δελτίο. Τυχόν πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα τιμών, επιτοκίων ή δεικτών δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση διαβεβαίωση εκ μέρους μας για τη μελλοντική τους εξέλιξη, ιδίως επειδή οι οργανωμένες αγορές αξιών και ειδικότερα οι τιμές των Μετοχών υπόκεινται σε διακυμάνσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Τυχόν εκτιμήσεις ως προς τη μελλοντική εξέλιξη τιμών, επιτοκίων ή δεικτών που περιγράφονται στην παρουσίαση και κάθε σχετική προφορική ή γραπτή ανάλυσή της αντανακλούν καλόπιστα παραδοχές με βάση τη διαθέσιμη σε εμάς πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς και της περιγραφόμενης συναλλαγής. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω παραδοχές και εκτιμήσεις είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη σε εμάς είναι πλήρης και ακριβής. Ενεργούμε ως πιθανοί αντισυμβαλλόμενοι της περιγραφόμενης (ή άλλης) συναλλαγής και όχι ως οικονομικοί ή επενδυτικοί σύμβουλοι για την περιγραφόμενη ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Η Alpha Bank A.E. δεν παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον με ρητή γραπτή συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επομένως, πριν συνάψετε την περιγραφόμενη ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τη συναλλαγή, να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της και να σταθμίσετε τις οικονομικές επιπτώσεις, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα από τη σύναψή της, καθώς και την καταλληλότητά της για τους σκοπούς που επιδιώκετε. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε αν, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει προηγουμένως να συμβουλευθείτε ανεξάρτητα οικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς ή άλλους συμβούλους της επιλογής σας, όπως εσείς θα κρίνετε απαραίτητο ή σκόπιμο. Οι Τίτλοι δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν στη σχετική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Securities Act) και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή για λογαριασμό ή προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων που λογίζονται “πρόσωπα Ηνωμένων Πολιτειών” (“U.S. persons”).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ένα από τα 370 Καταστήματα Alpha Bank ή την ιστοσελίδα www.alpha.gr

Alpha Pendulum Shares  
Alpha Pendulum Shares  

Alpha Bank - Pendulum Shares