Page 1

ការផាយរបស់ ការិយាល័យៈ Watt Kemara Rangsey 1594 Cunningham Ave. San Jose, CA95122 U.S.A. Phone : (855) 12 992 470 Cell : (408) 550-5060 Website: www.ukkbs.org / www.unitedkmerkrom.org

ព.ស.២៥៥៥ លលខ១៣ គ.ស.២០១១ ឆ្នបំទី០៧


ឃាតកមម របស់ ភិ កខ ុទទវទតត នារលសៀលថ្ថងមួយ

លពលលពះដ៏មានលពះភ្ជគកំពុងយាងចស្រងកមតាមផវូវលំមួយលលើភគ បំ ជ ិ ឈកូដ

លសាប់ ខ្តលពះអងគឮសខ្លមកខាងលលកាយខប ងថា លគច! លពះអងគលគច! ដុើថប យ ុកលពះអងគឥឡូវលនះលហើ យ។ លពលលពះអងគងាកលពះភ័ស្រកថលៅលលកាយ, លពះពុ ទទ ន តលឃើញថយមួយដុទ ើ ំហំប៉ន ុ រលទះ កំពុងរលមៀលមករកលពះ អងគ។

លពះពុ ទព ន ិ បាកលគចលចញអំពីផូវវ លំលនាះឲ្រទាន់ លពលណាស់ ពី លលពាះ ផវូវលំលនាះសមផូរលៅលោយ

ដុថ ើ លយ សួចៗ រដិបរដុប។ ខ្តជាសំណាងលអ

ដុថ ើ ដ យ ៏ធលំ នាះលតូវបានឃាំងជាប់ និងផ្ទធំងថយពីរដុលើ ទៀតពី ខាងលលកាយលពះអងគ។

កមាវំងដុថ ើ ខ្យ ដលទងគច ិ គាបខាវំងលនាះលធឝឲ្ ើ រខាធតបំខ្ណកតូចៗលៅប៉ះនឹងលពះបាទលពះអងគ។ លពះលលាហិ តបាញ់ លចញអំពីមុខរបួសយា៉ងខាវំងលធឝឲ្ ើ រលបឡាក់សផងៀចព ី រអស់ ។

លពលទតលពះលនលតលៅខាងលលើកព ំ ូ លភបំ

លសាប់ ខ្តលពះពុ ទលន ឃើញមនុសសមាបក់កព ំ ុ ងរត់លគចខវ ួនយា៉ងរហ័ ស។ របួសលពះបាទបានលធឝឲ្ ើ រលពះសាសាថ ឈឺ ចក ុ ចាប់ យា៉ងខាវំង។ លពះពុ ទលន តាស់ លៅអាននធមក មាបលអាននធចរូ អបកលលបើសាមលណរចុនលធ ៅអល្ជើ ញ លគូលពទរលមយះជីវកៈឲ្រមកខ្ថទាំរបួសតថាគតបនថិចសិន៕ និពននលោយលពះលកសរវិនលយា មហា រតឹ ង-យន់ លពះលៅអធិការវតថដលី កហម។ ខ្ថងចនធ៣លោច ខ្ខបុសស ព.ស.២៥៤៦លតូវនឹងខ្ថងទី២០/០១/២០០៣៕

មាតិ ការរឿង

នីតិកមម

១-លរឿងឃាតកមយរបស់ លទវទតថ.......................

កមយំ សលតថ វិភជតិ

២-អារមមកថា.... .........................................០១

កមយជានីតវិ ន ិ ិចយ ឆ័

៣-បទវិចារណកថា..... .............................០២

គិតគូរគួរគាប់ កាត់លសចកថី

៤-សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយ រកមភុជា

លបចកសមានន័យលសីហិតា។

លលកាមជាមួយនឹងសងគម........... ...............០៦

មិនទាសទាស់ ខ្ទងខ្សឝងសុីសូក

៥-ចំណាកលសុកបងបអូនខ្ខយ រលលកាម............១៤

ចងនុយទាក់លោគវាយលបហារ

៦-លតើខ្ខយ រលៅឯណា....................................២០

លធឝលើ តូវបានលអសរសាច់ការណ៍៍

៧-១០០១ករណី យួ នលធឝបា ើ បខ្ខយ រលលកាម...២១

លគប់ លគងសតាថមិនលំលអៀង។

៨-លពះពុ ទសា ន សនាផារភ្ជជប់ និងសងគម...២៣

អំលពើ អវិជាជពាលាខុ ស

៩-សួនកំណាពរ........................................ ៣២

ោល់ រ ូបលសីលបុសកមយមិនវាង

១០-ភូមិសាស្រសថលខតថលពះលតពាំង................៣៤

ឲ្រផលផថល់ខ្ផវខ្ខមិនលទៀង

១១-លសចកថីខ្ថវងអំណរគុណ..................... ៤០

ដុសជលមះលាងលទៀងលបាកដ។ និពននលោយ កក-អ៊ ុ ក


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

អារមភ កថា ោល់ ដើណាច់ ឆមាសសមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

ខ្តងបលងកត ើ ឲ្រមានលពឹ តិថ

បលតសលមាប់ ផសពឝ ផាយជាព័ ត៌មាន កបុងលនាះបានលផ្ទថតសំខាន់ លលើការទំនាក់ ទំនងលគាលនលយាបាយ ដឹកនាំនិងទិសលៅខ្ផនការរបស់ សមភ័នស ន លមាប់ អនុវតថផារភ្ជជប់ ជាមួយសងគម ពិ លសសខ្ខយរលលកាម។ សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

បានលបមូលផថុំនិសសិតលដើមផីបលងកត ើ ឧតថមគតិ

ឆនធៈ មនសិការ លធឝើការលសាវលជាវលបភពអរិយធម៌របស់ ខវួនលឆវើយតបលៅតាមតលមូវការរបស់ សងគម ជាតិ។

បចចុបផនបខ្ខយរកមភុជាលលកាម កំពុងឋិ តលៅមាាងថ្នរបាំងរបបកុមយុយនីសថរបស់ រោឌភិបាលលកុង

ហាណូយ ខ្ដលលធឝឲ្ ើ រខ្ខយរលលកាមបាត់ បងៀនវូ អីឝៗខ្ដលជាសិទិរន បស់ ខវួន (សិទិម ន ូលោឌន សិទព ិ ន លរដឌ សិទិន ន លយាបាយ)។ ការការពារនូវសិទិលន សរីភ្ជព សិទិជ ន ើលនឿសាសនា ការរកាវបផធម៌ អរិយធម៌ និង អកសរសាស្រសថជាលដើមក៏ លតូវបានរឹតតផិតផងខ្ដរ។ ោល់ បញ្ហាទុកាលំបាករបស់ជនរ ួមមមខ្ខយរលលកាម លោយលផើថមលចញពី ការពលងឹងវិស័យធនធានមនុសស។

កាវយជាចំណងកាតពឝ កិចចរបស់ និសសិត

អនុវតថលគាលនលយាបាយរបស់ ខវួនលសបតាម

មាគា៌របស់ ថាបក់ ដក ឹ នាំថ្នអាណតថិមន ុ ៗខ្ដលចាត់ទក ុ ធនធានមនុសសជាអាទិភ្ជព លលពាះវាជាលកាសិកា ជើរ ុញសងគមឲ្រមនលៅរកការលគារពសិទិម ន នុសស និងការអភិវឌណន៍ខ្បបលបជាធិបលតយរ។ លបាកដណាស់

ការលបមូលផថន ុំ វូ មនុសសខ្ដលមានសមតទភ្ជព

ការសខ្មថងឆនធៈលសាយះលតងៀចំលពាះសងគម

ការសាមគីគគាបជាធវុងមួយនិង

គឺជាបចច័យថ្នលទនផលលអសលមាប់ សងគមជាតិនិងជាបុពឝ

លហតុថ្នការសលលមចវាសនារបស់ ខវួន នាលពលអនាគតដ៏ខវីខាងមុខលនះ៕ សុ ភាសិ ត លសថចមិនខ្ឆអតសមផតថិអាណាលខតថ

លបាជញមន ិ ខ្ឆអតសុភ្ជសិតពុ ទដ ន ីកា

មហាសមុលទមិនខ្ឆអតសធឹងនានា

នយលនលតាមិនខ្ឆអតគន់ រ ូបគាប់ ។

គណៈកមមការរពឹតិ ត បរត និ ពនធនាយក —លពះលតជលពះគុណ សឺ ន-សុ ជាតិ ការីកំ ុ ពយូទ័រ — លពះលតជលពះគុណ កក-អ៊ ុ ក

គណៈកមមការរតួតពិនិតយ —គណៈកមយការសមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសតខ្ខយ រកមភជា ុ លលកាម រាវរជាវរោយ —សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយ រកមភុជាលលកាម

ខ្ចកជូនលោយឥតគិតថ្ថវ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ទំព័រលលខ

០១


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

បទវិ ចារណកថា ទំ រនៀម “រករពើវរងវងបឹ ង” និង ទំនង “រករពើ កសវ ងបឹ ង” ពាករទំលនៀម ពាករទំលនៀមខ្ខយរ

“លកលពើ វលងឝងបឹង”

តាម

ចាស់ បុោណលលាកខ្តងសថី

បលនាធសចំលពាះជនងុលងល់ បាបធម៌លាមកថ្លព ក្រពពើវពវេវបឹវកំពវ ុ ពក្រៀមក្រពះ

ថ្ផសអកតថ្ដូមិចាឆទិដឌិនិរគុណថាជា ”លកលពើ វលងឝង លសបតាមពាករទំលនៀមលនះលរឿងលលពង

ចលនាអកសរសិលផ៍ថ្នលរឿងលលពងនិទានដ៏

លកលពើ និងអបកបរលទះ បាននិទានលថាកលលទាសតយះ

មានលបជាលបិយលៅកបុងលគប់ លសទាប់ ជាន់ ថាបក់ ថ្ន

តិះលដៀលចំលពាះសតឝលកលពើ ថារមិលគុណ

លបជាជនខ្ខយរ និងពាករទំលនៀមលនះ ទំនងជាមាន

បឹង”។

លបមាថចំលពាះអបកបរលទះ

និង

ខ្ដលជាអបកមានគុ

លគាលបំណងឆវុះបញ្ហចំងអំពី

“ទសសនៈសងគម”

លណាបការៈសលស្រងាគះសលនាថសជីវត ិ ខវួន ឲ្ររ ួចផុត

មួយ

ចាកទុកាលសាក វិនាសអនថោយលលគាះឧបទធវលហតុ

ឡាយថាបានវលងឝងលភវចជាតិកំលណើ ត

លៅកបុងថ្លព។ ពាករទំលនៀមនិងលរឿងលលពងនិទាន

ដើខ្ណលវបផធម៌

អរិយធម៌និងអតថសញ្ហដណ

លនះ បានដឹង និងបានយល់ លជួតលជាបចូលលគប់

ជាតិរបស់ ខវួនឯង

និងបានលៅលសវាលតាងចាប់

សរថ្សមមលបះដូងលថវើមលបមាត់

យកវបផធម៌

ដល់លបជា

ខ្ដលហាក់ ដច ូ ជាសថីបលនាធសឲ្រខ្ខយរទាំង លភវចលករ

អរិយធម៌របស់ ជាតិសាសន៍ដថ្ទ

ពលរដឌខ្ខយរលគប់ លសទាប់ វណតៈ មិនថាអបកលកុងឬ

ដូចមានទំនាយសាសនាបានលពាលថា

អបកខ្លសចមាករ អបកមានឬអបកលក អបកខភស់ឬអបក

ខ្ខយរលយើ ងលនះ សឹងខ្លបពុំ មានលសាះលបាណលលចើន

ទាប អបកធំឬអបកតូច លសថចឬមស្រនថី ោស្រសថលបុសឬ

លចះលចាលចាប់ សណា ថ ប់ បុោណ លហតុលនាះពុំ

លសីលកយងឬចាស់ អឝីលឡើយ។

កានថ

កបុងលកាណៈជាសតឝ

ដូចអស់គនរ។

“ឯនគរ

កំណាពរមួយឃាវលនះ

រមិលគុណ លកលពើ ខ្បរជាតំណាងឲ្រជាតិសាសន៍

លបខ្ហលជាមានបំណងសថីបលនាធសចំលពាះលបជា

ខ្ខយរលៅវិញ។

ជនខ្ខយរ ឬនគរខ្ខយរទាំងមូលថាបានខ្លបលកឡាស់

តាមពងាវតារថ្ននគរលគាកធវក

លបជាជាតិខ្ខយរមានសនថតិវងសលចញពី សតឝលតកួត

លះបងៀលចាល

ខ្ដលសទិតលៅកបុងអំបូរថ្នសតឝលកលពើ រស់ លៅលលើ

របស់ ខវួន

លគាកផងកបុងទឹកផង

លហើ យទសសនៈលនះបាន

លសចកថីសុខលកសមកានថ លៅកបុងខ្ដនអាណាចលក

បញ្ហជក់ បខ្នទមលទៀត

លោយទំលនៀមលោតទងៀលក

លពើ ខ្ដលជាទងៀលពលឹងរបស់ ខ្ខយរលគប់ រ ូប លពលទទួលមរណភ្ជព។ ទំព័រលលខ

០២

លៅ

នូវទមាវប់ទំនឹមទំលនៀមពី បុោណ

ខ្ដលជាមូលលហតុថ្នការលបាសចាក

របស់ ខវួន។ លសបគាបនឹងទសសនៈលនះផងខ្ដរ សាស្រសាថ ថ្ថងសុលកបានលពាលថា

“តាំងខ្តអបកឆ្នងយលគ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ចូលកក លៅកបុងលគាកធវកោជបូរ ី កលកើតជាលហតុ

លសាតមិនខាវចលគូអាចាររឯកូនមិនខាវចអបកលមបា

លភទខ្ផនដី ទាំងមនុសសលបុសលសីខ្លបចិនាថ។ ខ្បរ

រីឯភរិយាមិនខាវចបថី។

ខ្បកលបាះបងៀខ្បបបុោណ

ខ្វក សតឝខ្កអកចងៀជល់និងដើរ ី លដើមលចកលបុងជល់

តាមតលមា

លគប់លបាណពុំ មាន

សឹងលលតកលោយលទពរលគប់ រ ូបា

មានអបកណាតាមសណា ថ ប់ ។

ពុំ

ទាំងលនះលហតុខ្ត

កខ្ងកបមិនចងៀខាវចពស់

នឹងលកបី រីលតីចងៀជល់នឹងបុពឝតា។ លហតុលភទទាំង លនះលកើតមានមក

នាំឲ្រជនយកជាកិរយា ិ សឹង

លភទសីមា លពះពុ ទសា ន សនាខ្លបលកឡាប់ បណា ថ ល

លចាលសណា ឋ ប់ ធាបប់ ចាប់ មាលតា

កបុងចិតថងងឹតអ័ពឝ យកខុសជាគាប់ លកឡាប់ ខ្លប។

ឧបមាដូលចបះថ្ន។ លគាលសុកលៅចូលឯហឝ ូងសាឝ ឯ

អបកលបាជញលបាប់ លៅលលវមិនតាម

ឆ្នយបងៀផធះលៅពឹ ងថ្លព មចាឆលចាលបឹងលៅពឹ ងថ្លព

មិនលោយ

ទំលនៀមទំនងខ្ខយរចលចសចិតថអាងពូ ខ្ក មានលគមកលៅថយ”ី ។

ដផិតខ្ត

សាស្រសាថដខ្ដលលនះក៏ បាន

គូសបញ្ហជក់ បខ្នទមលទៀតថា

ការលះបងៀចាប់

លទើបលលាក

លកបីលចាលលតាញ់លសឡាញ់ខ្លតង។ នាក់ ថ្នអាតាយ

យកជាពំ

លភវើងលឆះកាលណាលទើបសឝះខ្សឝង

លភវើងឆ្នបលោលដល់ ខវួនឯង លទើបលចាលបឹងខ្លតង

ទំលនៀម និងការខ្លបលកឡាស់ ផ្ទវស់យកចាប់ ថយីពី

មករកលតាញ់។

ជាតិសាសន៍ដថ្ទ គឺជាការខ្លបសកោជ ខ្ដលពុំ

លហើ រលៅយកកុកជាសមាវញ់ ដល់ មានលពានថ្លព

អាចផថល់នវូ លសចកថីសុខលកសមកានថ ដល់ សងគម

មកបរបាញ់ កុកសសលសាញ់លហើ រលចាលហងស។

ជាតិលឡើយ

លមាវ៉ះលហើ យសមនឹងអសារសូនរ អនថោយខូចខវួន

ដោបណាលបជាជាតិខ្ខយរមិនវិលលត

ឡប់ មករកសំបក ុ វបផធម៌ របស់ ខវួនលទលនាះ

កំណប់ ចាប់ ទំលនៀម

ដូចមានកំណាពរលពាលទុក

ដូលចាបះថា “លនះលៅខ្លបោជខ្លបសកោជ សិសស

ោជហងសលហើ របងៀលចាលសំបុក

វិនាសបងៀលលពាះលលពើ លគំនិតចិតច ថ ងៀ

សបាយ

លទើបបងៀពីសមផុក។ លងៀលុះមានភ័យដូលចបះឯង លទើបបានលហើ រខ្សឝងរកទីសុខ

រកលៅរកមកបាន

ខ្តទុកា លលពាះបងៀសំបុកឋានអាតាយ”។ ឆវងតាមទសសនៈខាងលលើលនះ

ពាករ

ទំលនៀម “លកលពើ វលងឝងបឹង” លលៅពី មានអតទន័យសថី បលនាធសចំលពាះជនរមិលគុណ

ក៏ទំនងជាអាច

មានន័យម៉៉ងផងខ្ដរ លោយចងអុលលបាប់ ថា ខ្ខយរ ទាំងឡាយ ខ្ដលតំណាងលោយសតឝលកលពើ កំពុង ខ្តវលងឝងបឹងរបស់ ខវួនលហើ យ

លពាលគឺបឹងវបផ

ធម៌អរិយធម៌បឹងចាប់ ទំលនៀមពី បុោណរបស់ ខវួន ។ លោយពុំ លធឝើអតាទធិបាយអំពីមូលលហតុថ្នការ អរិយធម៌វពវេវទស ិ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

វលងឝងលនះ។ ការលបាសចាកវបផធម៌អរិយធម៌ និង ទំព័រលលខ

០៣


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ចាប់ ទំលនៀមរបស់ ខវួន បានផថល់ផលវិបាក ជា លលចើន

ដូចជាការខ្បកបាក់សាមគគីជាតិ

ការ

បាត់ បងៀសាយរតីបលងួបបលងួមជាតិ ការលសវាំងមិន យល់ ដឹងអំពីអតថសញ្ហដណជាតិឯង ការលវៀរចាក មនសិការលសបហា ភូមិ

និងបលលមើបព ុ ឝ លហតុជាតិមាតុ

លហើ យពិ លសសជាងលនះលទៀត

លបាសចាកលនះបានសាបលលពាះ

ក្រពពើស្សេវបឹវ

គឺដើលណើ រ

បណថុះវបផធម៌

លោយជាតិសាសន៍ឯងផង

និងលោយការខក

លបមាថជាតិឯងលោយមិនដឹងខវួន។ លហតុដូលចបះ

ខាន

លដើមផីលធឝើជាមាចស់ លលើវាសនា លបលទសជាតិ និង

តាមខ្បបបទសីលឲ្រលៅគងៀវងសផង។

លបតិកភណឍវបផធម៌

ការណ៍ ជាលបវតថិសាស្រសថលនះ

ខ្ដលដូនតារបស់ ខវួន

បនសល់ទក ុ ជាលករមត៌កឲ្រលនាះ

និងជាពិ លសស

មិនបានខ្ថរកាសណា ថ ប់ ធាបប់ លរៀបចំខវួន

បានញ៉ុំងឲ្រលខមរ

ជនមួយចំនន ួ វលងឝងខ្លងសាគល់ ខ្លងដឹង ខ្លង

លដើមផីលធឝើជាមាចស់ លលើលបវតថសា ិ ស្រសថរបស់ ខវួន និង

យល់ អំពីសំបុកសមផតថិវបផធម៌

ជាអបកចារលកាំងលបវតថិសាស្រសថ

ទំនឹមទំលនៀម

ខវួនឯង

របស់ ខវួនលោយ

ខ្ខយរទាំងឡាយគបផីខ្សឝងរកនិងលឈឝ ង

យល់ គមភីរកផួនចាប់ សណា ថ ប់ ខវួនលឡើងវិញ

ពី បុោណរបស់

ខ្ដលជាឫសខ្កវនិងដួងវិញ្ហដណ

និងអតថសញ្ហដណជាតិរបស់ ខវួន

លលបៀបបាននឹងលកលពើ ដូលចបះខ្ដរ។

កំណប់ ចាប់

កំពុងវលងឝងបឹងរបស់ ខវួន

កាលលបើលកលពើ ខ្ដលវលងឝងបឹងគបផី

សឝះខ្សឝងរកបឹងរបស់ ខវួនយា៉ងណា

ថ្នអតថសញ្ហដណរបស់ ជាតិខ្ខយរទាំងមូល លលបៀប

ទាំងឡាយណា

ដូចលកលពើ ទាំងឡាយគបផីខ្សឝងរកបឹង

សាយរតីចាកហិ រិនិងសតិសមផជ្ដ ៈ

ទំនង

លៅតាម

ខ្ដលខវួនធាវប់ អាលស័យលោយសុខសានថ

ដូលចាបះខ្ដរ។

សចច

លខមរជន

ខ្ដលកំពុងវលងឝងភ្ជន់ ភ្ជវំងលភវច

ធម៌និងចាប់ទមាវប់ របស់ ខវួន

ចំលពាះវបផ

ក៏ គបផីសឝះខ្សឝង

លឈឝ ងយល់ លឆ្នភះលៅរកលខឿនវបផធម៌ចាប់ របស់

ពាករទំនង

“លកលពើ ខ្សឝងបឹង”

ឆវងកាត់

ខវួនលឡើងវិញយា៉ងលនះខ្ដរ។

សស្រងាគមជាលលចើនសតវតសរ៍ និងទសសវតសរ៍ កនវង

ការសិកាលសាវលជាវ

ខ្សឝងរកមូលោឌន

មក ទាំងសស្រងាគមថ្ផធកបុង ទាំងចមាំងោំងជល់ និង

ចាប់ ខ្ខយរពី បុោណ ពុំ មានលគាលបំណងលធឝើវស ិ ុទន

បចាចមិតថជត ិ ខាង មូលោឌនឯកសារ ទាក់ ទងនិង

កមយចាប់ ខ្ខយរ ឬបងឝល ិ ចរនថគំនិតខ្ខយរបចចុបផនប ឲ្រ

លបតិកភណឍវបផធម៌ លបវតថិសាស្រសថ អកសរសាស្រសថ

វិលលតឡប់ លៅរកអតីតកាល ឬភ្ជពចាស់ គំរល ិ

នីតិសាស្រសថ

អន់ ថយ

កមយ

ធមយសាស្រសថខ្ខយរបានទទួលរងវិនាស

លទុឌលលទាម

ឱនថយ មហាលសាកសាថយ

លោយសារការបំផ្ទវញ អំពីជាតិសាសន៍ដថ្ទផង ទំព័រលលខ

០៤

ខ្ដលលចាសនឹងចរនថគំនិតសាកល

លលាកឥឡូវលនះលឡើយ។ លសាវលជាវលនះ

ផធុយលៅវិញ

កិចចការ

មានលគាលបំណងតខ្លមតលមងៀ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

សីលធម៌ស្ម ែរពក្ោមពពលពធេបុ ើ ណ្យ

សាទបតរកមយវបផធម៌នីតិសាស្រសថខ្ខយរ លលើគនវង

“ទំលនើបកមយ”

ឲ្រសទិតលៅ

តាមនិនាបការតំបន់ និង

កលមធចឫសគល់ លឡើយ

និងអតថសញ្ហដណរបស់ខវួន

ពី លលពាះវិវឌណនាការលផសងពី លនះនឹងខ្លប

ពិ ភពលលាកផង និងសទត ិ លៅគនវង “ទំលនៀមកមយ”

ផ្ទវស់ សារជាតិចាប់ ខ្ខយរពី លកាណៈ

តាមអតថសញ្ហដណវិលសសរបស់ លបជាជន និងលប

ឫសខ្កវ”ឲ្រកាវយជាលកាណៈ “ចាប់ លលើកបនថុប

ជាជាតិខ្ខយរផង។

”ជាក់ ជាមិនខាន

លបាកដណាស់ ឲ្រលៅគងៀវងស

លដើមផីរកាជីវត ិ របស់ ខវួន

វបផធម៌ចាំបាច់ លតូវលធឝើវឌណនកមយ

“ចាប់ចាក់

លហើ យចាប់កង បុ សណា ឌ នចុង

លលកាយលនះគឺរងៀចាំខ្តដួលរមវំ លលពាះខ្តមិនអាច ទំជាប់ លលើបលងាគលសងគមខ្ខយរបានខ្តប៉ុលណា ត ះ។

លៅលលើគនវង ខ្ដលមិនលតូវផ្ទថច់ផថិលចំលពាះឫស

ដូលចបះ ការសិកាលឈឝ ងយល់ អំពីលគាល

ខ្កវរបស់ ខវួន ពី លលពាះវឌណនាការផធុយពី លនះអាច

ការណ៍ យុ តថិធម៌ទំលនៀមទមាវប់ ខ្ខយរ គឺជាលកាណៈ

លលបៀបលបដូច

នឹងវបផធម៌មួយសមាវប់ វបផធម៌

ដ៏ចាំបាច់ សលមាប់ ធានាវឌណនាការ ថ្ននីតសា ិ ស្រសថ

មួយលទៀត លលកាមលលស “ទំលនើបកមយ” ជាក់ ជា

ខ្ខយរ លឆ្នភះលៅកាន់ ការោឌនសាទបនកមយ “នីតិរដឌ” ឬ

មិនខាន លហើ យកបុងករណី ចុងលលកាយលនះ “វឌណន

“រដឌនីតធ ិ ិបលតយរ” ខ្ដលមាននីតិខ្បបខ្ខយរ។

កមយវបផធម៌” នឹងលតូវខ្លបកាវយជា “ឃាតកមយវបផ

លបសិនលបើលកលពើ ខ្សឝងបឹង មានលគាលលៅ

ធម៌” លៅវិញ លពមទាំងលតូវភ្ជវត់លជុលលជលួស

រស់ លៅលោយសុខសានថ កបុងបឹងខ្ដលជាលបភព

លងៀស៊ុន ទាសទាស់ ខុសទំនងធាវក់ ផុងកបុងរលត ថ

កំលណើ តរបស់ ខវួន យា៉ងណាខ្ខយរខ្សឝងចាប់ ខវួនក៏

ថ្នពាករទំលនៀម “លកលពើ វលងឝងបឹង” យា៉ងលបតរកស

មានលគាលលៅកសាង“រដឌនីតធ ិ ិបលតយរ” ខ្ដល

មិនខាន។

ផឋល់សុខសនថិភ្ជព

មិនខុសគាបលទ

លដើមផីរកាជីវត ិ របស់ ខវួន

ឲ្រសទិតលៅលោយចិរកាលជាអខ្ងឝងលៅ

ចាប់

ជាធិបលតយរដល់ លបជាជន

និងលបជាពលរដឌខវួនដូលចាបះខ្ដរ៕

លោយ ភិកាុ កក-អ៊ ុ ក

ចាំបាច់ លធឝើវវិ ឌណន៍កិចច លៅលលើគនវងខ្ដលមិនលតូវ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ទំព័រលលខ

០៥


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

បវប្អូនខ្ម ែរកមពុជាពក្ោមពៅច ូលរួ មក្ប្ជំពុ ៅសហរដ្ឋអាពមរិក

សមព័ ន្ធសមណន្ិ សសិត-ន្ិ សសិតខ្មម រ

សស្រងគុប

បិទសិទិលន សរីភ្ជព

ខាងលសដឌកច ិ ច,

កមព ុជាទរោមជាមួ យសង្គ ម

សាសនា,ការសិកាលរៀនសូធរ និងសិទិប ន ល្ច ញ

កិ ច្ចរបជុំរៅសហរដ្អា ឋ រមរិក

មតិ។ ដូចជាសុភ្ជសិតមួយថា “សតឝលគាលកបី

លពះលតជលពះគុណ ច្នទ សុ ផាត លបធាន សមភ័នស ន មណនិសសិត - និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម បាននិមនថទសសនកិចច

ជាផវូវការលៅសហរដឌអា

លមរិកជាលលើកទី២ ចាប់ តាំពីថ្ថងទី២៦ ខ្ខតុលា ឆ្នបំ២០១០ រហូ តថ្ថងទី១៥ ខ្ខមកោ ឆ្នបំ២០១១កបុង

ដើណាំ

លភវៀងធាវក់ លតូវខ្ខជួយដល់

រ ុកាជាតិឲ្រផលជួយដល់ អបកោំ លបើោំង

ោប់ ឆ្នបំបានអឝីពិសា”។ មួយលទៀតថា “សិទិលន បើលៅ លលើអបកដខ្ទ ពិ បាកលកថ្លសលលមចការ លបើលៅ លលើខវួននួនអាតាយ សលលមចកិចចការបានផលលអ”។ លហតុលនះ បងបអូនខ្ខយរកមភុជាលលកាម

លគាលបំណងៈ ១— ចូលរ ួមលបជុើបូកសរ ុបរបាយការណ៍ ដើណាច់ ឆ្នបំ២០១០

របស់ សហព័ នខ្ន ខយរកមភុជា

លលកាមនិងលឈឝ ងយល់ លឈឝ ងដឹង លឈឝ ងសាគល់ អំពីចកាុវស ិ ័យ

ជួយដល់ អក ប ខ្លស

សឝ័យាភិវឌណខ្ដលបានទិនានុបផ

វតថិឬទិនានុលបលពឹ តថគន ំ ិតឧតថមានុភ្ជពរកទិសលៅ មាគា៌លសបលៅតាមនីតិវធ ិ ីថ្នចាប់

លដើមផីជួយ

លលសាចលសងៀដល់ បងបអូនជនរ ួមមមខ្ខយរកមភុជា លលកាមឲ្រមានអតាថធិនភ្ជព រ ួចអំពីអធ៉ប័កបកស កុមយុយនីសថលវៀតណាម ខ្ដលកំពុងឈរជិះជាន់

ជាលលចើន

ទសវតសរ៍មកលហើ យ រស់ លៅលោយគាយនសិទិលន សរី ភ្ជព គាយនលមបាលគប់លគង។ កតាថទាំងអស់ លនះ ជា ជើងលឺ ពួយបារមមណ៍ដល់

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-

និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម និងបងបអូនរ ួមមមដ ខ្ទលទៀតជួយខ្សឝងរកគនវឹះ មលធ៉បាយ ឬយុ តថិ សាស្រសថរលំ ោះខវួនលចញចាកអំពីការរំលលាភ

ជិះ

ជាន់ មវនពានថ្នរបាំងរបបលុមផកយួ ន។ ២— ខ្សឝងរកអាហារ ូបករណ៍ ជួយលទលទងៀ ដល់ សិសស និសសិតខឝះខាត លលពាះថា សមណ និសសិត-និសសិត ខ្ដលលសឡាញ់ការសិកាលរៀន

ទំព័រលលខ

០៦

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

បវប្អូនខ្ម ែរកមពុជាពក្ោមច ូលរួ មក្ប្ជំអ ុ វគោរសហក្ប្ជាជាតពៅ USA ិ

សូធរ

ប៉ុខ្នថខឝះខាតមិនមានលទនភ្ជពបនថការ

ខ្ដលធាវប់ ជួយឧបតទមដ ម ល់ សិសស-និសសិតកនវង

សិកាលៅមុខលទៀតបាន។ ដូលចបះ សមភន ័ ស ន មណ

មកលហើ យ

និសសិត- និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម មានលពះលតជ

លដើមផីរ ួមចំខ្ណកជើរ ុញបលនសើមទឹក

លពះគុណ ច្នទ សុ ផាត ជាលបធាន បានខិតខំ

ខ្ដលកំពុងខ្តលលសកទឹកជិតោច់ ខរល់ សាវប់

ខាឝយខឝល់យកចិតទ ថ ក ុ ោក់

រ ួមចំខ្ណកលលសាចទឹកកូនលឈើ ខ្ដលកំពុងសឝិត

សឝះខ្សឝងរកបចច័យ

ឲ្រមាននិសស័យកសាងបខ្នទមលទៀត ដល់ បុគគល ឬ

អំពីសបផុរសជនមកជួយឧបតទមមជាអាហារ ូបករ

លលកៀមលកំលោយលលគាះោំងសងួត។ ការទំនាក់ ទំនង

ណ៍ ដល់ សិសស និសសិតលកីលក លដើមផីកសាងធន

គាបជិតសបទ ិ ន ជាកតាថនាំមកនូវហិ តូបតទមក ម ៈសងគម

ធានមនុសសជាសសរសថមមថ្នលបលទសជាតិ

ឲ្ររឹងមាំបាន លបើគាយនការទំនាក់ ទំនងលទ គឺលធឝឲ្ ើ រ

អបក

ដថ្ទរកបចច័យកសាងកុដិ លាសា វតថអាោម ចំ

មានឆនធៈឯកជន

ខ្ណកសមភ័នស ន មណនិសសិត—និសសិតខ្ខយរកមភុជា

សងគម

លលកាម

លយាជន៍ទក ុ ជាញ៉តិ

រកបចច័យកសាងធនធានមនុសស

ព៉

ោច់ លោយខ្ឡកឆ្នងយចាក

ដូចសុភ្ជសិតមួយថា

“អបកដថ្ទឲ្រលប

ញ៉តិលបើឃាវតទុកដូចជា

យាមលធឝើថឲ្ យ រកាវយលៅជាភបំ ព៉យាមោំកន ូ លឈើ

ជាតិអបកដថ្ទ

ឲ្រកាវយលៅជាថ្លព

កបភ័យ លឈើ លៅកបុងថ្លពជាឱសថទុកជាគុណ”

ព៉យាមលះឆនធៈរបស់ ខវួន

លោគលៅកបុងកាយទុកជាលទាសលប

ឲ្រកាវយលៅជាឆនធៈរ ួម។ ឈប់ រស់ លៅជាបុគគល

។ លហតុលនះ លពះលតជលពះគុណ ច្នទ

លរៀងខវួន ឯកោជរលោយខ្ឡកៗ ោក់ កាយ ោក់

ខិតខំព៉យាមពុ ះពារ

ចិតគ ថ ិតឆនធៈរ ួម បលលមើផលលបលយាជន៍ ខឝល់ខាឝយ

សបផុរសជនកបុងនិងលលៅលបលទស

លដើមផីងាយ

រ ួម ការខឝះខាត់ របស់ អបកដថ្ទ ជាជើងរឺ បស់ សមភ័នន

លសួលលបលយាជន៍ដល់ ការឧបតទមម

ការកសាង

សមណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម។

ធនធានមនុសសលបកបលោយភ្ជពតកក

ឬលបកប

លោយសនិទានកមយកបុងលពលបចចុបផនប

និងអនា

៣— ពលងឹងការទំនាក់ ទំនងផារភ្ជជប់ បង បអូនជនរ ួមមមខ្ខយរលលកាម

និងសបផុរសជន

សុ ផាត

ពលងឹងការទំនាក់ ទំនង

គតជាមិនខានលឡើយ៕

លោយ កក-អ៊ ុ ក លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ទំព័រលលខ

០៧


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

សមព័ ន្ធសមណន្ិ សសិត-ន្ិ សសិតខ្មម រកមព ុជាទរោម ជូន្អំ ទោយកុ មារកំ រា សមភ័នស ន មណនិសសិត - និសសិតខ្ខយរកមភុ ជាលលកាម

ខ្តងខ្តយកចិតថទក ុ ោក់ ខាឝយខឝល់

យា៉ងខភងខ ៀ ភស់លៅលលើខ្ផបកអប់ រ ំ

លលពាះសមភ័នន

យល់ លឃើញថា “ធនធានមនុសសជាមូលោឌនលគឹះ ថ្នការកសាងសងគម”សលមាប់ ជួយកសាងខវួននិង កសាងជាតិមាតុភម ូ ិ។ បានខិតខំព៉យាម យា៉ង សលលសាកសលសាំនិងរកលគប់ មលធ៉បាយកបុងការ ខ្សឝងរកថវិកា លដើមផីបានប្ជ ូនសមណនិសសិត ខ្ខយរកមភុជាលលកាម លបលទសថ្ថជាលដើម

លៅសិកាលៅបរលទសមាន ក៏ដូចជាបាននឹងកំពុងបនថ

ជួយឧបតទមមដល់ សមណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុ ជាលលកាម ខ្ដលកំពុងសិកាលៅកបុងលបលទសផង ខ្ដរ។

ទនធឹមនឹងការប្ជ ូនសមណនិសសិតលៅ

សិកាលៅបរលទស

និងជួយឧបតទមមសមណនិ

សសិត-និសសិត ខ្ដលកំពុងសិកាលៅកបុងលបលទស សមភ័នក ន ៏ បានយកចិតទ ថ ក ុ ោក់ ខភស់ ជួយបលនសើម ទឹកដល់កុមារ និងនិសសិតជាពិ លសស កុមារ និង និសសិតកំលពា ឲ្រមានគំនិតលូតលាស់ ចាក់ ឫស កបុងវិស័យសិកាអប់ រ ំ ឧតថមលបលយាជន៍សលមាប់ សងគម។ ខ្ខមកោ

ឆ្នបំ២០១១ សមភ័នន បានលបារពន ពិធជ ី ូនអំលណាយ និងជួយអប់ រស ំ លមួលអារមយណ៍សាយរតីដល់កុមារ និសសិតកំលពាលៅទីសាបក់ ការកណា ថ ល

របស់ ខវួន នាវតថបទុមវតី កុដិលលខ១៧ សងាកត់ ចតុមយុខ ខណឍដូនលពញ ោជធានីភបំលពញ។ កុមារ

ទំព័រលលខ

និងនិសសិតកំលពាទាំងលនាះខវះលៅ កុដិលលខ១៧លនាះខ្តមឋង

០៨

វតថបទុមវតី

និងខវះលទៀតមកពី វតថ

មហាមស្រនថីកុដិលលខ១៣, វតថលងាក កុដិលលខ១៦ និងវតថឧណា ត លលាម កុដិលលខ៤៦។ កុមារសិសស និងនិសសិតទាំងលនាះ លហតុខ្ដលពួ កលគបានមក សាបក់ លៅកបុងវតថ កំលពា

លលពាះពួ កលគភ្ជគលលចើនជាកូន

អបកខវះមានឪពុ កគាយនមាថយ

មាឋយគាយនឪពុ ក

អបកខវះមាន

និងអបកខវះលទៀតគាយនទាំងមាឋយ

គាយនទាំងឪពុ កលទៀតផង ដូលចបះ លទើបពួ កលគបាន មករស់ លៅលលកាមឱវាទមវប់លពះសងឃកបុងវតឋ

ជា

អាណាព៉បាលឬអធ៉ប័ករបស់ លពះសងឃ។ លៅកបុងពិ ធីជូនអំលណាយលនាះ

លពះលតជ

លពះគុណ ច្នទ សុ ផាត លបធានសមភន ័ ស ន មណ និសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

លៅលវលាលពឹ កថ្ថងអាទិតរទី ១៦

សិសស,

ក្ប្ធានUKKBS ខ្ចកអំ ពោយដ្ល ់សិសសក្រីក្រ

កាសដ៏មានតថ្មវលនាះ

បានលឆវៀតឱ

លដើមផីអប់ រទា ំ ញបញ្ហដក់

សតិសមផជជ្ដៈដល់ បអូនៗផងខ្ដរ

លពះអងគមាន

សងឃដីកាលៅកាន់ បន អូ ថា សូមឲ្របអូនៗទាំងអស់ គាបលតូវលរៀនលដើមផីរស់ លរៀនលដើមផីលចះ និងលរៀន លដើមផីដឹង

លពលរស់ លៅលលកាមអាណាព៉បាល

របស់ លពះសងឃ លតូវលចះសាឋប់ បងាគប់ លពលខ្ដល

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

លពះសងឃទូនាយន លលពាះចងៀឲ្រលយើ ងបានកាវយលៅ ជាមនុសសលអកបុងសងគម,

លតូវខិតខំលរៀនសូធរ

លលពាះចំលណះវិជាជជាលទពរសមផតថិពិលសស

មិន

អាចកាត់ ថ្ថវបាន លពលមានចំលណះកបុងខវួនលយើ ង អាចលធឝើអឝីៗបានលគប់ យា៉ង លហើ យបអូនៗលតូវចងចាំ ថា “ចំលណះ គឺជាកផួនមួយគាយនទំព័រចុងលលកាយ”

សមណ្នសស តខ្ម ែរពក្ោមសិកាពៅក្ប្ពទសថៃ ិ ិ

មានន័យថាចំលណះគឺលរៀនគាយនទីប្ច ប់ លតូវលចះ

ធមយសាស្រសថ មានការនិមនថចូលរ ួមពី លពះលតជលពះ

លសឡាញ់ោប់ អានគាបឲ្រដូចជាបងបអូនបលងកត ើ និង

គុណ ច្នទ

មានការអធ៉លស័យរវាងគាបនិងគាប លដើមផីមន

និសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

លៅរកលគាលលៅមួយខ្ដលលយើ ងទាំងអស់ គាបចងៀ

លពះលតជលពះគុណ ឡុង ារៈ លបធានសមភ័នន

បាន៕

លោយៈ រយឿង តារា

សុ ផាត

លបធានសមភន ័ ស ន មណ

សមណនិសសិតខ្ខយរលលកាម (KKBSU)។

(UKKBS) និង

លបចាំលបលទសថ្ថ

កិចចលបជុើរបស់ និសសិតខ្ខយរលលកាមលៅ

សាកលវិទ៉ល័យធមយសាស្រសថ ទីលកុងបាងកក លប លទសថ្ថលនាះ។ លពះលតជលពះគុណច្នទ សុ ផាត បានមានសងឃដីកាលៅកបុងអងគលបជុើថា

និសសិត

ខ្ខយរលលកាម ខ្ដលលតូវបានអងគការរបស់ លពះអងគទ សមណ្នសស ិ ិតខ្ម ែរពក្ោមជួបជំពុ ៅបាវកក

ទួលយកមកសិកា លៅសកលវិទ៉ល័យនានា

ពង្រឹរគោលការណ៍គេញគរៀនគង្ៅង្រគេស

មានសញ្ហដបលតបាក់ ឌប ុ លចញពី លកសួងអប់ រខ្ំ ខយរ

សមណន្ិ សសិតខ្មម រទរោម

លបលទសថ្ថ

គឺនិសសិតខ្ខយរលលកាមលៅកមភុជាលតូវ

អងគការ «សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិត

និងសញ្ហដបលតវិទ៉ល័យខ្ផបកពុ ទិក ន សិកា លចញ

ខ្ខយរកមភុជាលលកាម» ចំនន ួ ២ខ្ដលមានទីសាបក់ ការ

លោយសមាគមលពះសងឃខ្ខយរលលកាមលៅលខតថលពះ

លៅទីលកុងភបំលពញលបលទសកមភុជា និងទីលកុងបាង

លតពាំង។ លពះលតជលពះគុណ ច្នទ សុ ផាត បាន

កកលបលទសថ្ថ កាលថ្ថងទី១២ ខ្ខកុមមៈ ២០១១

មានសងឃដីកា

បានលបើកកិចចលបជុើមួយ លដើមផីពិភ្ជកាពី គលលមាង

ខ្ដលសមភ័នបា ន នប្ជ ន ូ សមណនិសសិត ខ្ខយរកមភុ

ប្ជ ូនសមណនិសសិតខ្ខយរលលកាម

លៅលបលទស

ជាលលកាម មកបនថការសិកាអប់ រលំ ៅលបលទសថ្ថ

បនថការសិកាសាកលវិទ៉ល័យនានា

លហើ យតាមលគាលការណ៍ របស់ សមភ័នន គឺលធឝើយា៉ង

កមភុជា

បនថលទៀតថា

កបុងលបលទសថ្ថ។ កិចចលបជុើលនះ ចាប់ពីលមា៉ង១ រ

ណាកបុងមួយឆ្នបំ

ហូ តដល់ លមា៉ង៥រលសៀល លៅសកលវិទ៉ល័យ

មកលរៀនលបលទសថ្ថ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ឆ្នបំលនះជាឆ្នបំទី៥

លតូវខ្តប្ជ ូនសមណនិសសិត ឲ្របានយា៉ងលហាចចំនន ួ ទំព័រលលខ

០៩


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

១០អងគ។ ចំលពាះថវិកាចំណាយលផសងៗ កបុងការ ប្ជ ូនសមណនិសសិតខ្ខយរលលកាម មកលរៀនលៅទី លនះ

គឺបានមកលោយការឧបតទមព ម ី សបផុរស

ជនតាមកមាវំងសទាន។ សូមបញ្ហជក់ ថា សមណ និសសិតខ្ខយរលលកាម កំពុងសិកាតាមសកលវិទ៉ ល័យនានា

លៅកបុងលបលទសថ្ថ

លបមាណជាង២០០អងគ

កច ុ ន ុ ពពលពធេបុ ិ ចក្ប្ជំម ើ ណ្យ

បចចុបផនបមាន

កបុងលនាះមានការសិកា

បរិស័ទអបកគាំលទលបមាណជាង៣០អងគ-រ ូប លដើមផី

ថាបក់ បរិញ្ហដបលត អនុបណឍិត និងបណឍិត។ លពះ

ពិ ភ្ជកាបលងកត ើ គណៈកមយការទទួលបនធុកកិចចការ

សងឃខ្ខយរលលកាមនិមនថមកសិកាលនាះមាន២លកុម

ថ្នពិ ធីបុណរផ្ទក/កឋិ ន

គឺមួយលកុមនិមនថមកពី ខ្ដនដីកមភុជាលលកាម តាម

និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

ការប្ជ ូនពី សមាគមសងឃខ្ខយរ លខតថលពះលតពាំង

២០១១-២០១២លនះ។

បានកាន់ លិខិតឆវងខ្ដន របស់ លបលទសលវៀតណា

សងឃដីកាលបកាសលហតុ លបើកអងគលបជុើរបស់ លពះ

ម និងមួយលកុមលទៀតនិមនថមកពី លបលទសកមភុជា

លតជលពះគុណ រៅ សុ ផាត អនុលបធានទី១ ថ្ន

តាមការប្ជ ូនរបស់

សមភ័នស ន មណនិសសិត-និ

សមភ័ន។ ន លពះលតជលពះគុណ ច្នទ សុ ផាត បាន

សសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម (UKKBS) លបចាំលបលទសកមភុ

មានសងឃដីកាថា សមភន ័ បា ន នចូលរ ួមរំខ្លកសុខ

ជា លហើ យកាន់ លិខិតឆវងខ្ដនរបស់ លបលទសកមភុ

រ ួមទុកា ជាមួយសមណនិសសិត-និសសិតនិងលបជា

ជា៕ លបភព preynokornews

ពលរដឌខ្ខយរកមភុជាលលកាម

បុ ណយផ្ការសមី សាមគ្គី លៅរលសៀលថ្ថងទី២៣

២០១១លនះ

សលមាប់ ឆ្នបំសិកា បនាធប់ ពីលសចកឋីខ្ថវង

ោល់ សកមយភ្ជពមាន

ទុកាលលគាះថាបក់ លផសងៗលោយចំណាយថវិកាខ្ដល

សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជា លលកាម

លទលទងៀសមណនិសសិត-

ខ្ខកុមមៈ

សមភ័នមា ន ន។ លលៅពី លនាះ មានកមយវធ ិ ីសំខាន់ ៗ គឺ

ឆ្នបំ

សមភ័នបា ន នប្ជ ូនសមាជិករបស់ ខវួន និមនថលចញ

លៅទីសាបក់ ការកណា ឋ លរបស់ ខវួន

លៅសិកាលៅលលៅលបលទស ចំនន ួ ១០អងគ ជាលរៀង

មានលបើកកិចលច បជុើមួយ លលកាមអធិបតីភ្ជពរបស់

ោល់ ឆ្នបំ

លពះលតជលពះគុណ ច្នទ សុ ផាត លបធានសមភ័នន

សកមយការងារកបុងសមាគម

សមណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

លពម

លរៀនលៅកមភុជាថាបក់ បរិញ្ហដបលតជាលលចើនអងគ និង

ទាំងលកុមលបឹកាភិបាល និងគណៈកមយការពិ និតរ

រ ូបលផសងលទៀត។ លដើមផីមានសមតទភ្ជពលគប់លគាន់

និងលសុើបអលងកត

សលមាប់ ផត គ ់ ផគង ៀ

ថ្នសមភ័នស ន មណនិសសិត-និ

សសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

លោយការនិមនថនិង

អល្ជើ ញចូលរ ួមពី គណៈកមយការ ទំព័រលលខ

១០

លពមទាំងពុ ទន

និងការឧបតទមដ ម ល់ សមាជិក

ខ្ដល

ចំនន ួ ៥០ភ្ជគរយ

និងបំលពញលគាលបំណងទាំង

លនាះបាន សមភ័នបា ន នឯកភ្ជព លធឝើបុណរផ្ទករសយី សាមគគី និងបុណរកឋិ នជាលបចាំឆ្នបំ។ លពះលតជ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ពិធសខ្មែ វក្ពះបរិត ែពពលពធេបុ ី ើ ណ្យផ្កា

លពះគុណ ច្នទ សុ ផាត បានមានសងឃដីកាឲ្រ

៣—ខ្ផបកខាទនីយលភ្ជជនាហារ។

ដឹងផងខ្ដរថា

៤—ខ្ផបកលភសជជៈ។

សមភ័នបា ន នលចញលសចកឋីជន ូ ដើ

ណឹ ង សឋីពីការលលជើសលរើស និសសិតទទួលអាហា

៥—ខ្ផបកបលចចកលទស។

រ ូបករណ៍

កបុងបណា ឋ ខ្ផបកនីមួយៗ

អងគនិងរ ូប

លៅលរៀនលៅលលៅលបលទស ចាប់ តាំងពី ថ្ថងទី២១

ចំនន ួ ១០

ខ្ខមកោ

ឆ្នបំ

២០១១ លហើ យលសចកឋជ ី ូនដើណឹងលនះ នឹងលតូវ បានបិទឈប់ ទទួលពាករលៅថ្ថងទី២៧

១— លបកាជនជាសមាជិក ខ្ដលមានលដើម

លលាក រៅ ាង លបធានលកុមលបឹកាភិ បាល បានមានលបសាសន៍ថា លោយលលើកលឡើង នូវពលលងៀងរចនាសមភ័នន លកុមគណៈកមយការដល់ អងគលបជុើបានលជាប។

កំលណើ ត ជាខ្ខយរកមភុជាលលកាម។ ២—មានសញ្ហដបលត ពុ ទិក ន វិទ៉ល័យទី ៣ អមលោយលពឹ តថិបលតពិ នុលធ ៅកមភុជាលលកាម។

លពឹ តថិបលតពិ នុលធ ៅកមភុជា។

លពមទាំងសហការីជាលលចើនអងគ

និងរ ូបសលមាប់ ទទួលបនធក ុ លរៀងៗខវួន។

ខ្ខកុមមៈ

ឆ្នបំ២០១១លនះ។ លកាខណឍថ្នការលលជើសលរើសគឺ

៣—មានសញ្ហដបលតបាក់ ឌប ុ

និងអនុលបធាន

អមលោយ

លពះអងគក៏បានមាន

លតូវមានលបធាន

ថា

លលាកបានបញ្ហជក់ បខ្នទម

សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជា

លលកាមនឹងមានរចនាសមភ័នន ថ្នលកុមគណៈកមយការ ជាអចិថ្ស្រនឋយ៍មួយ

សលមាប់ ធានាសណា ឋ ប់ ធាបប់

ោល់ ពិធីបុណរផ្ទក និងបុណរកឋិ នទាន លលកាយ

សងឃដីកាផងខ្ដរថា

រហូ តមកដល់ លពលលនះ

ពី រដូវលចញលពះវសា។

មានសមណនិសសិត

ោក់ ពាករបានចំនន ួ ១០

នាំភ្ជរកិចចថ្នសមាសភ្ជពនីមួយៗ

លពះអងគលហើ យ។ គណៈកមយការទទួលបនធុកពិ ធីបុណរ លតូវ បានខ្បងខ្ចកភ្ជរកិចចលចញជា៥ខ្ផបកមាន

លហើ យលលាកបានខ្ណ

កមយការទទួលបនធុកបានលជាប។ លលាក សឺ ន កសត សមាជិកលកុមលបឹកា ភិបាល បានមានលបសាសន៍ថា ទលមងៀថ្នលកុម

១—ខ្ផបកបដិសណា ឌ រកិចច។

គណៈកមយការបុណរ

២— ខ្ផបកពិ ធីការ ។

ប៉ុខ្នឋមនុសសនឹងមានការផ្ទវស់ បឋូរ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ដល់គណៈ

នឹងរកាជាអចិថ្ស្រនឋយ៍បាន សលមាប់ពិធី

ទំព័រលលខ

១១


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ពុទ ធបរិស័ទច ូលកសលបុ ុ ណ្យផ្កាសមពន ័ ស ធ មណ្នសស ិ ិត-នសស ិ ិតខ្ម ែរកមពុជាពក្ោម

បុណរឆ្នបំលលកាយៗលទៀត។ សាសន៍

លលាកបានមានលប

លោយខ្ណនាំបខ្នទម

ចំលពាះសមភ័នន

គលលមាងសុជ ំ ើនយ ួ

ពី អងគការអនថរជាតិ

លោយ

សហការជាមួយសមាគមខ្ខយរកមភុជាលលកាម ការ

សមណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាមថា គួរ

ពារសិទិម ន នុសស។

ខ្តមានគលលមាងខ្ផនការសកមយភ្ជព លដើមផីសមភ័នន

របស់ សមភ័នកា ន លលនាះ មិនទាន់ មានលទនផលជា

នឹងទទួលបានភ្ជពលជាគជ័យបខ្នទម។ លលើសពី

ដុើកភ ំ ួន

លនាះលទៀតការោក់ គលលមាងលនះ លៅមាចស់ជើនយ ួ

សលលមចលទ។ យា៉ងណាក៏ លោយ លលាកក៏ បាន

លដើមផីខ្សឝងរកមូលនិធិលដើមផីលធឝើការ។

មានលបសាសន៍ថា

លលាកសងឃឹមថា

លហើ យ

មាចស់ ជន ើ យ ួ នឹងចាប់ អារមយណ៍

មិនខាន ពី លលពាះសមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិត

ខ្ដលពលងឹងធនធានមនុសសឲ្រមានកបុង

សងគមលបបកលោយភ្ជពតកកៈ។ ទាក់ ទងលៅនឹងបញ្ហាលនះ

ដូលចបះលគាលបំណងលនះ

មិនទាន់ បាន

លយើ ងនឹងព៉យាមតលៅមុខ

លទៀត លោយោក់ ប្ច ូលនូវោល់ សកមយភ្ជព និង លទនផលខ្ដលសមភន ័ ស ន លលមចបាន។ លលាក រយៀង សុ ធារិន ទ អបកតំណាងអងគ

ខ្ខយរកមភុជាលលកាម មានសកមយភ្ជពជាខ្ផវផ្ទក យា៉ង លលចើន

ប៉ុខ្នឋលោយលហតុសកមយភ្ជព

ការ NAPIC លបចាំកមភុជាបានផថល់បទពិ លសាធន៍ ខ្ដលទាក់ ទងលៅ នឹងការលលើកគលលមាងលនាះផង

លលាក

រៅ

ខ្ដរថា

ការលលើកគលលមាងលដើមផីសុំជន ើ យ ួ ពី អងគ

អតីតលបធានសមភ័នន បចចុបផនបជាលបធាន

ការណាមួយ ឬលបលទសណាមួយ គួរលយើ ងលលើក

លកុមលបឹកាភិបាលថ្នសមភ័នន លលាកបានមានលប

គលលមាងសកមយភ្ជព និងគលលមាងថវិកាឲ្រចាស់

សាសន៍បញ្ហជក់ថា

សមភន ័ ក ន បុងអាណតថិដក ឹ នាំ

លាស់ ោក់ ជូនលៅមាចស់ ជន ើ យ ួ ទាំងលនាះ

លោយលលាកផ្ទធល់

ក៏ បានសាកលផងោក់

ាង

ទំព័រលលខ

១២

លពម

ទាំងឯកសារសំអាងសមលសបលផសងៗលទៀត។

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ទាក់ ទងលៅនឹងបញ្ហាគលលមាងលនះដខ្ដល លពះលតជលពះគុណ ច្នទ សុ ផាត បានមានសងឃ ដីកាថា សមភ័នក ន ំពុងខ្តលលតៀមខវួន ទាញសាយរតី កូនលៅខ្ខយរឲ្រខ្បរលៅសំបុកសមផតថិវបផធម៌ ណប់ ចាប់

កំ

និងលបើកវគគបណឋុះបណា ឋ លទូលៅជា

លលចើន មានដូចជាការបលលងៀនកុំពរូទ័រ និងសិកា

UKKBS ច ូលរួ មរំស្លកទ ុក ខដ្ល ់ពលរដ្ឋជប៉ន ុ

ខ្ផបក ភ្ជសាអងៀលគវសជាលដើម។ កបុងលពលឆ្នប់ ៗ

សមព័ ន្ធសមណន្ិ សសិត-ន្ិ សសិតខ្មម រកមព ុជាទរោម

លនះ សមភ័នន ន ឹងពលងីកទីតាំង បលលងៀនភ្ជសាអងៀ

េូលរួមរំលលកេុកខដល់ង្រជាពលរដឋជរ៉ុន បនាធប់ ពីបានទទួល ការអនុញ្ហដតពី សាទន

លគវសបខ្នទម លៅតាមកុដិវតថអាោមលផសងៗ ជា លលចើនលទៀត លដើមផីបណឋុះបណា ឋ លអប់ រដ ំ ល់ បអូនៗ សិសស

និសសិតលកីលក

ខ្ដលគាយនលទនភ្ជពលៅ

សាមគគីលនះ

កមយវធ ិ ប ី ុណរផ្ទករសយី

នឹងលបលពឹ តថលៅលៅថ្ថង៩លោច

ខ្ខ

មាឃ ឆ្នបំខាលលទាស័កព.ស. ២៥៥៤ លតូវនឹងថ្ថង អាទិតរទី២៧ ខ្ខកុមៈម ឆ្នបំ២០១១ លៅកុដិលលខ ១៧ វតថបទុមវតី សងាកត់ចតុមយុខ ខណឍដូនលពញ ោជធានីភបំលពញ។

ចាប់ពីលមា៉ង៧លពឹ កលបលគន

យាគូដល់លពះសងឃ។ លមា៉ង១១ថ្ថងលតងៀ លវរភតថ លបលគនលពះសងឃ

ោរបងសុកូលឧទធិសភ្ជគផល

ជូនដល់ បព ុ ឝ ការីជន។ លមា៉ង២រលសៀល ជួបជុព ើ ុ ទន បរិស័ទជិតឆ្នងយ រហូ តដល់ លមា៉ង៤រលសៀល លបា រពន បទនមសសការ

សមាទានសីល

និមនថលពះ

សងឃចលលមើនលពះបរិតថ និងអាោធនាអងគធមយកឋិ ក សខ្មថងធម៌លទសនាខ្លគពី រ ប្ច ប់លពះធម៌លទស នា

និងអនុលមាទនាឧទធិសភ្ជគផលកុសលផល

បុណររ ួមគាបជាកិចចបលងាយ ើ បុណរ៕

លោយ គឹ ម បុរី (UKKBS) លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

លបចាំលៅលពះោជាណាចលកកមភុជា

លដើមផីឲ្រសមភ័នស ន មណនិសសិត - និសសិតខ្ខយរកមភុ ជាលលកាម

លរៀនលៅសាលាលលៅ។ សូមបញ្ហជក់ ខ្ដរថា

ទូតជប៉ន ុ

បានចូលរ ួមរំខ្លកទុកា

ពលរដឌថ្នលពះោជាណាចលកជប៉ន ុ

ដល់ លបជា ខ្ដលទទួល

រងនូវបាតុភូតធមយជាតិរ្ជ ួយដី និងរលកយកាតសូ ណាមី (Tsunami) ខ្ដលបានសមាវប់មនុសស ជា លលចើនពាន់ នាក់

និងបាត់ ខវួនជាលលចើននាក់ លទៀត

លពមទាំងបានលធឝើឲ្រខូចខាតលទពរសមផតថិ

យា៉ង

លលចើន កាលពី លពលថយីៗលនះ។ លៅលពលរលសៀល ថ្ថងពុធ ទី១៦ ខ្ខមីនា ឆ្នបំ២០១១ លបធានសមភ័នន សមណនិសសិត-និសសិត ខ្ខយរកមភុជាលលកាម មួយ អលនវើលោយគណៈកមយការចំនន ួ ១០អងគ-រ ូប និមនថនិងអល្ជើ ញ

បាន

ចូលរ ួមរំខ្លកទុកដ ា ល់ លបជា

ពលរដឌ ថ្នលពះោជាណាចលកជប៉ុន ខ្ដលបាន ទទួលរងនូវលលគាះមហនថោយលនាះ លៅសាទនទូត ជប៉ុន

លបចាំលៅលពះោជាណាចលកកមភុជា

កបុង

លនាះ

សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជា

លលកាម បានជូនលិខិតរំខ្លកទុកា និងថវិកាចំនន ួ ៤០០.០០០ (បួនខ្សន) លរៀល តាមរយៈតំណាង ទំព័រលលខ

១៣


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ឯកអគគោជទូតលពមទាំងបានលបារពន ពិធីបងសុកូល

យុ វជន (YRDP) និងនិសសិត សយល័ គចិតលថ កុមសបូល

ឧទធិសកុសលជូនវិញ្ហដណកាន ័ ជ ន នរងលលគាះ

ថ្នគលលមាង។

កបុង

បាតុភត ូ លលគាះមហនថោយលនាះ។ លៅលពលលនាះខ្ដរ ច្នទ សុ ផាត

ជាតិពននុ

លពះលតជលពះគុណ

លបធានសមភន ័ ស ន មណនិសសិត-

និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម លសាកសាឋយយា៉ងខាវំង

បានសខ្មថងងនូវការ ចំលពាះលបជាជនជប៉ុន

ជាតិលនាះ

លៅកបុងលលគាះធមយ

មានការចូលរ ួមពី វាគយិន

លលកាយពី ចប់ ពិធីបងសុកូលឧទធិសកុ

លលាក ជាង សុ ខា នាយកលបតិបតថិអងគ ការកមយវធ ិ ីអភិវឌណន៍ធនធានយុ វជន (YRDP)។ វាគយិនលលាក មាស សុ កកវ សហនាយក អងគការលកុមការងារលោះលសាយទំនាស់

ជប៉ុនបានលធឝើលសចកឋីខ្ថវង

អំណរគុណ យា៉ងថ្លកខ្លងដល់ សមភន ័ ស ន មណ

(ACT)។

វាគយិន លពះលតជលពះគុណ ក៉៉ម គឹ ម រតង នាយកលបតិបតថិអងគការសនថិលសនា។

សល ជូនវិញ្ហដណកា័នជ ន នរងលលគាះលនាះ មានតំ ណាងឯកអគគោជទូត

និងគណៈកមាយធិការ

សលមបសលមួលដ៏លផីៗជាលលចើនដូចជាៈ

មនធីរលពទរ សូមឲ្រឆ្នប់ ជាសះលសផើយ លគប់ ៗគាប កុំបីខាន។

មានការឧបតទមមលោយគណៈ

កមាយធិការបលលមើលកឝគ័រអាលមរិកាំង(ASFC)។ លោយ

លហើ យលពះអងគដ៏បានជូនពរដល់ជន

រងលលគាះ ខ្ដលកំពុងខ្តសលមាកព៉បាល កបុង

លដើមផីសនថិភ្ជពយុ តថិធម៌ (YEIHPJ) និង

លបវតថិសាស្រសថលនះ

ខ្ដលបានបាត់ បងៀជីវត ិ ោប់ ពាន់ នាក់និងខូចខាត លទពរសមផតថិជាលលចើនលទៀត

ការចូលរ ួមរបស់ យុវជនកបុងអនថរ

ការសលមបសលមួលលោយកញ្ហដ សុ ខា

ចាន់

នាយិ កាលបតិបតថិអងគការលខមោភិវឌណន៍

សហគមន៍ (KCD)។

និសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម ខ្ដលបានមក

—លលាក ជាង សុ ខា បានមានលបសាសន៍

ចូលរ ួមរំខ្លកទុកដ ា ល់ លបជាពលរដឌជប៉ន ុ ខ្ដល

ថា

រងលលគាះធមយជាតិយា៉ងធងន់ធងរកាលពី លពលថយីលនះ

ជាលបលទសមួយមានចលមុះជាតិសាសន៍

ខ្ដលមិនអាចគិតសាយនដល់ ៕

ជនជាតិខ្ខយរ ខ្ខយរកមភុជាលលកាម ចិន ខ្ថ ចាម លវៀត

លោយៈ រយឿង តារា ទវទិ ោសតី ពី ោរទលើ កកមព ស់យុ វជន្ េង្មុះជាតិសាសន៍គៅកមពុជា កមយវធ ិ ីលនះ បានលបលពឹ តថលឡើងលៅថ្ថងទី២៨ ខ្ខសីហា ឆ្នបំ២០១០ មានការចូលរ ួមពី សមណ និសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម និងនិសសិតមក ពី សកលវិទ៉ល័យនានាបាន លឡើង

សហការលរៀបចំ

ជាមួយអងគការកមយវធ ិ ីអភិវឌណន៍ធនធាន

ទំព័រលលខ

១៤

លបលទសកមភុជា លតូវបានលគទទួលសាគល់ថា

ណាម

និងជនបរលទសមួយចំនន ួ លផសងលទៀត។

ពួ កលគលលចើនរស់ លៅតំបន់

ឬសហគមន៍ោច់

លោយខ្ឡកពី គាបលៅតាមបរិបទ របស់ ខវួន

ដូចជា

និងតលមូវការ

លហើ យមានការទំនាក់ទំនងខ្ផបកលសដឌ

កិចចជាមួយគាប។

មានជនជាតិមយ ួ ចំនន ួ លៅស

ហគមន៍ជត ិ ៗគាបពិ តខ្មន សាងទំនាក់ទំនង

ប៉ុខ្នថឱកាសថ្នការក

និងការលឈឝ ងយល់ អំពីវបផ

ធម៌លបថ្ពណី ទំលនៀមទមាវប់ ជើលនឿសាសនា និង

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

សមណ្នសស ុ ជនចក្មុះជាតសាសន ៍ ិ ិតខ្ម ែរកមពុជាពក្ោមច ូមរួ មពវទោពល ិ ើកកមពស់យវ ិ

ការរស់ លៅរបស់ ជាតិនីមួយៗ

ហាក់ ដច ូ ជាលៅ

រមនាលៅកមភុជា

ខ្ដលខវួនជួបលបទះកបុងជីវភ្ជព

មានកលមិតទាបលៅលឡើយ។ លោយសារភ្ជពទន់

លបចាំថ្ថង

លជាយកងឝះខាតការយល់ លយាគ និងអធ៉លស័យ

រ ួមយា៉ងសកមយកបុងការឆវុះបញ្ហចំង អំពីបញ្ហារបស់

គាបលៅវិញលៅមក

ចលមុះជាតិ។ ទិសលៅ ជើរ ុញឲ្រយុ វជនចាប់ លផថើម

លនះជាលហតុលធឝើឲ្រពួ កគាត់

លពលខវះមានភ្ជពតានតឹង ឲ្រមានភ្ជពសអប់លខភើម លៅមក។

លយើ ងលតូវលលើកកមភស់យុវជនឲ្រចូល

និងយល់ លចឡំគាបនាំ

គិតពិ ចារណា និងមានឆនធៈចូលរ ួមខ្សឝងរកយុ ទន

និងលរើសលអើងគាបលៅវិញ

សាស្រសថរ ួមគាបលោះលសាយបញ្ហា និងលឈឝ ងយល់

ដូលចបះ លដើមផីរ ួមចំខ្ណកកបុងការលឆវើយ

ឲ្រកាន់ ខ្តចាស់ លាស់ អំពីមូលលហតុ

រ ូបភ្ជព

តបក៏ ដូចជាការទប់សាកត់ លៅនឹងបញ្ហាលនះ YRDP

និងផលប៉ះពាល់

បានចូលរ ួមជាមួយនឹងនិសសិត លកុមសបូលថ្នអងគ

ជាតិរបស់ ខវួន

ការ YRDP លលកាមការជួយឧបតទមមពីអងគការគណៈ

ជាតិដថ្ទលទៀត។ ការរំពឹ ងទុក

កមាយធិការបលលមើលកឝគ័រអាលមរិកកាំង(AFSC)លធឝើការ

នូវភ្ជពលរើសលអើងគាបលៅវិញលៅមក

លរៀបចំលវទិការលនះលឡើង លោយលផ្ទថតសំខាន់ លៅ

លហតុរ ូបភ្ជព

លលើលបធានបទសថព ី ីៈ

លនះនឹងផថួចលផថើមលោយលកុមនិសសិ តស័លយ គចិតថ ថ្ន

“លលើកកមភស់យុវជនកបង ុ

ការរស់ លៅភ្ជពសុខដុមរមនា

ថ្នចលមុះជាតិ

សាសន៍លៅកមភជា ុ ”។

ខ្ដលមានឥទនិពលដល់ជន

និងចលមុះជនជាតិ

ក៏ដូចជាជន

លដើមផីលជៀសវាង និងមូល

និងផលប៉ះពាល់ លផសងៗ លវទិកា

គលលមាងលនះលដើមផីអភិវឌណជាតិ។ —លលាក មាស សុ កកវ មានលបសាសន៍

លគាលលៅ

លដើមផីខ្សឝងរកដើលណាះលសាយ

ថា ោល់ ទលមឝើទាំងលនះ បានលកើតលចញលោយសារ

សមលសបរ ួមគាប

កបុងការកសាងទំនាក់ទំនងនិង

គាយនការទំនាក់ ទំនងគាបលអកបុងសងគម

ការរ ួមរស់ ជាមួយគាប លបកបលោយភ្ជពសុខដុម

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

លបកាន់ បកសពួ កនិយម

មានការ

គឺពួកគាត់ រស់ លៅតាម ទំព័រលលខ

១៥


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

តំបន់ លរៀងៗខវួន ក៏ ដច ូ ជាទំនាស់ ជាតិ និងលសចកថី

សាឝ ដើរ ី និងទទា មកបញ្ហចក់ ផងខ្ដរ។ ធមយតាកបុង

លតូវការរបស់ ពួកគាត់ ។ ឧទាហរណ៍

លគួសារកថី កបុងសងគមក៏ លោយ

ដូចជាផធះ

ការរស់ ខ្តងខ្ត

ជនជាតិលវៀតណាម រស់ លៅខ្កផរផធះជនជាតិខ្ខយរ

មានទំនាស់ ខុស

សូមផីខ្តលមយះក៏ពួកលគមិនសាគល់ គាប មិននិយា

ោល់ ទលមឝើលទ លរឿងតូចក៏ កាវយលៅជាធំបាន។ ដូច

យរកគាបលៅវិញលៅមកខ្ដរ។ លនះសរឲ្រលឃើញ

លនះលយើ ង មាបក់ ៗគួរខ្តកាន់ ខាជប់ នវូ សីល៥

ថាមានភ្ជពលរើសលអើង។

លពហយ វហា ិ រធម៌៤ មានលមតាថ ករ ុណា មុទិតា និង

មានការទំនាក់ទំនងលអ

លហតុដូលចបះលដើមផីឲ្រ លយើ ងមាបក់ ៗគួរខ្តយល់

ថា លបើលយើ ងលចះលសឡាញ់លគួសារលយើ ង ក៏ លចះលសឡាញ់លគួសារលគដូចលយើ ងខ្ដរ។

ពួ កលគ

ឧលបកាា

ប៉ុខ្នថលបើលយើ ងមិនលចះអត់ធយត់

និង

ជាមូលោឌនទំនាក់ទំនងៀឲ្របានលអនឹង

សងគមជាតិរក ី ចលលមើន។

លបើ

ចុងលលកាយ

អំពីដើលណើ រការរបស់ លវទិកា

លយើ ងលចះលសឡាញ់ជាតិលយើ ង ពួ កលគក៏ លចះលស

លនះ

គឺជាការផថួចលផថម ើ លោយលកុមនិសសិតសយល័ គ

ឡាញ់ជាតិលគខ្ដរ។ លដើមផីកុំឲ្រមានការលរើសលអើង

ចិតថថ្នគលលមាង

គាប លយើ ងមិនលតូវលបកាន់ យកលៅជាតិនិយមផ្ទថច់

អនថរជាតិពននុ លដើមផីរកាសណា ថ ប់ ធាបប់ សនថិភ្ជព

ការលនាះលទ។

យុ តថិធម៌ (YEIHP) និងលបវតថិសាស្រសថ ខ្ដលរ ួមស

ការចូលរ ួមរបស់ យុវជនកបុង

គឹ មរតង

ហការលរៀបចំលោយអតីតនិសិសតធាវប់ សិកាលៅ

មានសងឃដីកាថា លតើលកុមចលមុះជាតិនីមួយៗគួរ

YRDP លហើ យបានរ ួមបលងកត ើ ជាលកុមកវឹបសយល័ គចិតថ

លធឝើដូចលមថចលដើមផីរស់ លៅជាមួយគាបលបកបលោយ

លមយះថា ទាំងអស់ គាបលដើមផីសនថិភ្ជព(APIE) លពម

ភ្ជពសុខដុមរមនាសនថិភ្ជព?

ទាំងនិសសិតខ្ដលកំពុងសិកាលៅ YRDP លលកាម

លពះលតជលពះគុណ ក៉៉ម

ជាក់ ខ្សថងលយើ ង

មាបក់ ៗគួខ្តលបកាន់ យកលៅសីល៥

ឲ្របានខាជប់

ការជួយលលជាមខ្លជងពី អងគការ YRDP ទាំងខ្ផបក

ខជួន លទើបលយើ ងរស់ លៅបានសុខ។ លពះអងគក៏បាន

សមាមរៈ ទាំងកមាវំងកាយ

លលើកយកនូវលរឿងនិទានជាតកមួយ

លរៀបចំលវទិកាលនះ លោយមានការជួយឧបតទមមជា

ទំព័រលលខ

១៦

ខ្ដលមាន

និងកមាវំងចិតថ លដើមផី

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ថវិកាពី អងគការគណៈកមាយធិការបលលមើលកឝគ័រអាលម រិកកាំងAFSC។

ដូចលនះ

លណាយផលដល់ កសិកមយ។

លដើមផីអភិវឌណដល់ លប

លទសជាតិកបុងនាមខញំជា ុ និសិសត

ថ្នសាកលវិទ៉

ល័យបញ្ហដសាស្រសថក៏ដច ូ ជានិសសិត

ថ្នសាកល

ចំខ្ណកបងបអូនខ្ខយរលលកាមភ្ជគលលចើន ជា កសិករមានជីវភ្ជពលកីលក លភ្ជគផលកសិកមយ

វិទ៉ល័យនានា សូមអរគុណលៅកមយវធ ិ ីលនះ លធឝើ

លទៀត

ឲ្រលយើ ងោល់ គាប

លតូវពួ កអាណានិគម

លឈឝ ងយល់ ចំលណះដឹងមួយ

ចំនន ួ លទៀតលដើមផីផសពឝ ផាយ

រស់ លៅយា៉ប់ យឺន

និងសមផតថធ ិ មយជាតិលផសងៗ

ខ្ដលបងបអូនខ្ខយរលលកាមលតូវទទួលបានក៏ ជើរត ិ យកលសធើរគាយនសល់

និងជើរ ុញដើលណើ រ

លហើ យធាវក់ ខវួនលកលក់លករអាករអស់ កាវយខវួនជា

ការអភិវឌណន៍លបលទសឲ្រលជឿនលលឿន មានលំនឹង

ខញំលុ គ, បញ្ហាលនះ បណា ថ លឲ្រពួ កគាត់ បងាច ើ ត ិ ថចាក

លៅកបុងសងគមនិងទាមទារសិទិន ន លយាបាយ សិទិ ន

លចាលភូមិឋានមកលជកលកានលៅលបលទសកមភុជា

លសដឌកិចច សិទិរន ស់ លៅឲ្រនិសិសតនិងប្ដ វនថទាំង

ឬលបលទសដថ្ទលទៀតលនះជាកតាថទី១។

អស់ មានការលោះលសាយោល់លបសាប លោយសនថិ

បងបអូនខ្ខយរលលកាម

ខ្ដលលចះដឹងចាប់

វិធី និងជួយលុបបំបាត់ ភ្ជពអវិជមា ជ នទាំងឡាយ

ទមាវប់ បនថិចបនថច ួ ជួយឈឺ ឆ្នអលតវាឿ រកយុ តថិធម៌

កបុងសងគម បលងកន ើ ភ្ជពរ ុងលរឿងលៅថ្ថងអនាគត៕

ជូនអបក ខ្ដលលតូវលគរំលលាភលនាះនិងពួ កអបកលចះ

លោយ កញ្ញ ា រគៀង ធីប៉៉

ដឹងមួយចំនន ួ លទៀត អកសរសាស្រសថលបថ្ពណី

ចំ ោករសុកបង្បអ ូន្ខ្មម រទរោម លបើលគនិយាយពី ខ្ខយរកមភុជាលលកាម លគលតូវ

ខ្ដលជាអបកជួយអភិរកស និងទំលនៀមទមាវប់ របស់

ខវួនពួ កបងបអូនខ្ខយរលលកាមទាំងអស់ លនះ លតូវបាន

លឈឝ ងយល់ ថាកមភុជាលលកាមសិទតលៅទីណា?មាន

រដឌអំណាចអាណានិគមលវៀតណាម

ភូមិសាស្រសថដូចលមថច?

លមបញ និងចាប់ ោក់ ពនននាគារជាលដើមលៅទីបផ ំ ុត

គាត់ យា៉ងណា?

ជីវភ្ជពរស់ លៅរបស់ពួក

មូលលហតុដូចលមថចបានជាបង

ពួ កគាត់ ក៏បងាច ើ ត ិ ថ

លធឝើទក ុ ាបុក

ចាកលចាលលសុកកំលណើ ត

បអូនខ្ខយរកមភុជាលលកាម ចាកលចាលលសុកកំលណើ ត?

លដើមផីការរស់ ោនមានជីវត ិ និងសុវតទិភ្ជព

លហើ យការចាកលចញលចាលលសុកលនះ

ជាកតាថទី២។

ដូចជា

លបជាពលរដឌថ្នលបលទសដថ្ទៗលទៀតខ្ដរឬលទ? កមភុជាលលកាមសទត ិ លៅខ្ផបកខាងតផូង លទសលវៀតណាមសពឝ ថ្ថង

លប

(លតូវបានលគប់លគង

លោយអាណានិគមលវៀតណាម

តាំងពី ថ្ថងទី០៤

លលកាយឆ្នបំ១៩៧៥

ពួ កកុមយុយនីសថបាន

ឯកភ្ជពជាតិរបស់ លគ

លហើ យចាប់ លផថើមរិតបនថឹង

បំបិទសិទិលន សរីភ្ជព

និងលចាទលបកាន់ លៅលលើ

សាស្រសាថចាររលគូបលលងៀន សិសសនិសសិតលោយរក

មិថុនា១៩៤៩) ខ្ដលមានថ្ផធលកឡា៦៧០០០m2

លលសថា

មានបឹងបួរសធឹងនិងទលនវពីរហូ រកាត់ គឺទលនវលមគងគ

លហើ យមនលៅបិទសាលា

និងទលនវបាសាក់ ជាដីសំបូរលោយជីរជាតិ

ខ្ដលមានលៅតាមវតថអាោមទាំងលសុង

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

និងអំ

លនះ

កផត់ បកសលដើមផីលធឝើទក ុ ាលទាសសមាវប់ អកសរសាស្រសថខ្ខយរ

ទំព័រលលខ

នាឆ្នបំ ១៧


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

បវប្អូនចំោកស្សុកខ្ម ែរកមពុជាពក្ោមច ូលរួ មរំស្លកទ ុក ខពៅពោះពពក្ជ

១៩៨៣-១៩៨៨

ទុកណាជាមានការលដើរសុំ

បអូនខ្ខយរលលកាមណាខ្ដលចាញ់លបាក លហើ យបាន

លទាសតាមវតថអាោម និងលបើកសាលាឲ្រកូនខ្ខយរ

នឹងកំពុងលដើរតាមមាគា៌ខវួនលនាះ ឲ្រលៅបំលផវចបំ

លរៀនជាថយក ី ថី

ការលបើកសាលាបនថិចបនថួចតាមវតថ

ផ្ទវញលបតិកភណឍជាតិខ្ខយរលលកាម មានកផួនគមភីរ

លគាន់ ខ្តជាការឡប់ ខ្ឡរបស់ពួក

ដីកា សាស្រសាថសវឹករិត និងលជរលបមាថ លពមទាំង

អាោមលនះ

កុមយុយនីសថប៉ុលណា ត ះ។

ពួ កលគគាយនបំណងលអឲ្រ

កូនខ្ខយរលលកាមលចះដឹងពិ តលបាកដលឡើយ លនះលហើ យ

លធឝើទក ុ ាបក ុ លមបញ

និងចាប់ ោក់ ពនននាគាររហូ ត

បញ្ហា

ជិតសាវប់ លទើបលោះខ្លង មានលពះឧបជាយ៍ លពះ

លលាកអបកខ្ដលខ្សឝងរកការសិកា

លគូលៅអធិការ លគូពហូ សសូត និងលគូអាចាររជា

លរៀនសូធរអកសរសាស្រសថខ្ខយរ លសាវលជាវនូវអឝី

លដើមផីចងៀសិកា

ពិ លសសមានលពះលតជគុណ គិមសាង ជាលដើម

ខ្ដលជាការពិ តលហើ យនិងអឝី

ខ្ដលលពះលតជលពះគុណ អស់ លលាកទាំងលនះ មិន

ខ្ដលលតូវបានបាត់ បងៀលសធើរគាយនសល់ សញ្ហដណរបស់ ខវួន

នូវអតថ

លោយអាលស័យការកាថ្ឡ

និងការព៉យាមលុបបំបាត់ និគមលនាះលហតុផលទាំងលនះ

របស់ ពួកអាណា លទើបលលាកអបក

ខ្សឝងរកការសិកាមានលពះសងឃជាលដើម

បានឈឺ ឆ្នអល លផិចនលយាបាយ

ឬជួយលលជាមខ្លជងពួ កលគកបុង លដើមផីខ្តលបលយាជន៍ឯកភ្ជព

ជាតិពួកលគប៉ុលណា ត ះ។

លុះមកដល់ ឆ្នបំ១៩៧៩

ពួ កខ្ខយរលលកាមទាំងលនះ ក៏ លតូវពួ កកុមយយនីសថលលបើ

ចាក

ឲ្រមកលធឝើជាជើនាញការឲ្រពួ កលគលទៀត និងមាន

លចាលអាោមភូមិឋានរបស់ ខវួនទាំងបងាច ើ ិតថ លនះ

យុ វជនយុ វនារីខ្ខយរលលកាមមួយចំនន ួ ធំ ខ្ដលលៅ

ជាកតាថទី៣។

កបុងវ័យបលលមើកងទ័ព លតូវបានរដឌអំណាចអាណា

មានបងបអូនខ្ខយរលលកាមមួយចំនន ួ បានលជឿ តាមពាករលឃាសនា

មលនាគមវិជាជរបស់ បកស

កុមយុយនីសថលវៀតណាម លលកាយពី របបលនះទទួល បានជ័យជើនះទាំងលសុង ១៩៧៥ ទំព័រលលខ

លលើរបបលសរីនាឆ្នបំ

ពួ កលមដឹកនាំកម ុ យុយនីសថបានខចីថ្ដបង ១៨

និគមលវៀតណាម

ចាប់ ប្ជ ូនមកកមភុជាកបុង

លកាខណឍកងទ័ពសយ័លគចិតលថ វៀតណាម រំលោះកមភុ ជាលនះជាកតាថទី៤។ លពះសងឃ ជើនាន់ លលកាយលនះ

និងលបជាពលរដឌខ្ខយរលលកាម យល់ លឃើញថា

ខ្ខយរលលកាម

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

បវប្អូនចំោកស្សុកខ្ម ែរកមពុជាពក្ោមទាមទារសិទពសរីភាព ិធ

ធាវក់ ខវួនលលកាមការគាបសងកត់

ជិះជាន់ ដ៏ខ្សន

មានមុខលតឡប់ លៅជួបសាច់ ញ៉តិបងបអូន និងវតថ

រននត់ កបុងអំឡុង៦ទសវតសរ៍មកលហើ យ បានឆវង

អាោមឯ៤ចំណុចដថ្ទលទៀតលនាះមិនខ្មន

កាត់ ទក ុ ាលសាកវិនាសអនថោយ លទុឌលលទាម លលកាម

គាត់ មិននឹកបងបអូននិងមាតុភូមិលនាះលទ

របាំងលាបពណ៍ របស់ អំណាចយួ ន

អាជាញធរកុមយុយនីសថលវៀតណាម

ឥឡូវបាន

ពួ ក ប៉ុខ្នថ

ខ្តងខ្តោោំង

ភ្ជញក់រឭកចងបាច់ឆនធៈលមាះមុត បថូរផ្ទថច់ រ ួបរ ួមគាប

ចំលពាះការផថល់ទិោឌការដល់ ពួកគាត់

ទលមឝើទាំង

ចងៀសាគល់ យល់ ដឹងសុីជលលៅអំពី លបវតថសា ិ ស្រសថ

លនះជាអំលពើ អមនុសសធម៌ និងផ្ទថច់ ការលហើ យលៅ

ភូមិសាស្រសថ អកសរសាស្រសថ ទំលនៀមទមាវប់លបថ្ពណី

លលើលលាកលនះ មានខ្តលបលទសកុមយុយនីសថមួយ

សាសនា វបផធម៌ សងគមធម៌ដ៏លខ្អ ដលធាវប់ ជា

ចំនន ួ តូចប៉ុលណា ត ះខ្ដលលបកាន់ យកអំលពើ ថ្លពថ្ផស

កខ្នវងថកុំលថកើងរ ុងលរឿង សមផូរសបាយ ប៉ុខ្នថខ្លប

លាមកបាបធម៌ទមិឡឥតសាសនាខ្បបលនះ។

កាវយលៅជាការរំលលាភសិទិម ន នុសស ទាំងសិទិឯ ន ក

ដូលចបះសូមសិសស និសសិត កវី បណឍិតអតទ

ជនទាំងសិទិសា ន ធារណៈអំពីសមាបក់ យួនកុមយុយនី

លកាវិទ កសិករ កមយករ រហូ តដល់ មស្រនថីោជការ

សថ

ខ្ដលមានមមជាខ្ខយរ

មកលលើជនរ ួមមមខ្ខយរលលកាមសវូតលតងៀ

លមតាថជួយលលជាមខ្លជង

ខ្ដលមិនអាចលទាំបានក៏លធឝើចំណាកលសុកមកកមភុ

និងសាថរមុខមាត់ ទឹកដីលយើ ង

ជា

លពញលលញលឡើង

សិកាលសាវលជាវជួយផាយអរិយធម៌ដ៏បវរ

លឆ្នភះលៅរកការកសាង

សងគមជាតិខវួនលឡើងវិញ

លតើការងារណា

ឲ្រមានលសរីភ្ជព

លោយឈរលៅលលើជើហរថា

ខ្ដលខវួនអាចជួយបាន?

តាម

ឲ្រលៅជាលបលទសមួយខ្ផអកលលើលបព័ នន លបជាធិប

លគប់ រ ូបភ្ជព ខ្ដលបងាាញអំពីបំណងលអសុទខ្ន ត

លតយរ លសរីពហុ បកស ធានាសិទិម ន នុសស លគារព

បានលឆវើយតប

ចាប់

ខ្ដលបានបូជាសាច់ លសស់

មនលៅរកការលូតលាស់

សមផូណ៌

លៅនឹងបំណងរបស់ ដូនតាលយើ ង មមលសស់ របស់

រ ុងលរឿងជានិចចនិរនថរ ៍ លដើមផីរ ួចផុតពី បសា ី ចជ្ជ ក់

ពួ កគាត់ រហូ តដល់ ឱនសិរសា (កាល) ឲ្របចាច

មមថ្លពថ្ផស(យួ ន)លនះជាកតាថទី៥។

មិតថកាត់

លហើ យការចាកលចញលចាលលសុក

ទាំង

អស់ លនះ មានខ្តចំណុចទី ៤ប៉ុលណា ត ះ ខ្ដលបាន

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

លដើមផីបូជាលបលយាជន៍ជាតិ

សាសនា

មាតុភម ូ ិខ្ខយរលលកាម៕

លោយ លកុមលបឹកាភិបាលukkb ទំព័រលលខ

១៩


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

យួ នកំពវ ុ ខ្តរកសុីមានបានអានាធបពតយយពល ីស្ម ែរ ស្សុកបូ រ ីជលសា ពមត ែតាខ្កវ (ឆ្ននំ២០១១) ិ ើទកដ្ ឹ

យួ នលធឝើខ្លសលគប់ រដូវ

ត ើខ្មែរតៅឯណា?

ខ្ថងទី១២ខ្ខលមសា

ឆ្នបំ២០១១

រីកោយ

សបាយចិតថ លពលនិមនថលៅដល់ ភូមិសងគមមាន ជ័យ ឃុំកំពុងលៀ កសាំង លសុកបូរ ីជលសា លខតថ តាខ្កវ

ប៉ុខ្នថសបាយកាវយជាទុកាលខាវចផា

លលកៀមលកំរននត់ចិតថលៅវិញ ពិ លលពាះថាៈ —លៅទីលនាះ

លដើរមួយលមា៉ងលសុើបសួររក

ខ្ខយរខ្បរជាជួបខ្តយួ ន លកើតកូនលកើតលៅហូ រខ្ហ លលតៀបលតា លៅលលើទឹកដីខ្ខយរគាយនខាឝយខឝល់ ភិត ភ័យលកាតខ្លកងអបកណាលឡើយ លពលលតឡប់មក ជិះទូក២លមា៉ងកនវះ

តាមខ្លពកលកវាត់ លពំ ខ្ដន

ខ្ខយរ-យួ នហូ រខ្ហមក

សួររកខ្ខយរមិនមានលឡើយ

លឃើញខ្តយួ នមករស់ លៅលលើទឹកដីខ្ខយរ គាយនការអនុញ៉តលសបចាប់ លទ

លោយ

លបើតាមការ

លមើលលឃើញ គឺយួនដើបូងមកលបាះតងៀលជកលកាន បលណា ថ ះអាសនបលទ

ខ្តលលកាយមកមិនមានអបក

ណាសួរនាំ ក៏នាំលបពនន កូន លៅ បងបអូន សាច់ ញ៉តិមករស់ លៅជាកមយសទ ិ ិ ន លធឝើខ្លស ចិ្ចឹមលគា លកបី

មាន់ ទាពាសលពញលសុកបូរជ ី លសាលនាះ

កបុងលពលខ្ដលជិះទូកលនាះ

ទំព័រលលខ

២០

សមវឹងលមើលលឃើញ

សុទខ្ន តបានលអលបលសើរ

លលពាះលឃើញបាវលសូវទុកោក់ តលមួតលលតៀបលតា លសអកសកះអលនកអនគឃលលើភវឺខ្លពក កំពុងដឹកជ្ជ ន ូ

ខវះលទៀត

តាមទូកធំ-តូចរត់លបញ៉យជា

អនាធិបលតយរលឆ្នភះលៅលចកលពំ លបទល់ យួន។ យួ នលធឝើអាជីវកមយតាមផវូវទឹក

លោយសា

ទូកអូសលតី, ដឹកលសូវ, លក់ចាប់ ហួយនិងចមវង មនុសសអាលស័យផល។ —លៅលសុកបុរជ ី លសាលនាះ ការនិយាយ គាបលលបើភ្ជសាយួ នភ្ជគលលចើនលបើលដើរយូ រឮសលមវង ភ្ជសាខ្ខយរលលកាមមួយៗ ពិ លលពាះមានបងបអូនខ្ខយរ កមភុជាលលកាមរស់ លៅលាយឡំខវះ ជួយការពារនូវ សមផតថិសំបក ុ អរិយធម៌ អកសរសាស្រសថ ពុ ទសា ន ស នានិងកំណប់ចាប់

លធឝើបុណរសុនរធ ទា ៍ នតាមទំ

លនៀមទំនក ុ ចាស់ បុោណបនសល់ពីមុនមក។ ខ្ណកខ្ខយរកណា ថ ល

ចំ

លបើតាមការសាកសួររយៈ

លពល៣លមា៉ងលនាះ គឺមិនមានលសាះលឡើយ។ —ការចាយលុយ

លលបើលបាស់ ជាលកោស់

លបាក់ យួន លកយងៗអាយុ លបខ្ហល១០ឆ្នបំអត់ សាគល់ លកោស់លបាក់ ខ្ខយរលទ ខ្តលោយខ្ឡកកូនលៅខ្ខយរ កមភុជាលលកាមរស់ លៅទីលនាះ

តូចធំ

ចាស់ លកយង

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣ សាគល់ លុយយួ ន

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម លុយខ្ខយរ

គឺចាយលុយពី រ

លបលទស(លុយយួ ន-លុយខ្ខយរ)។ ទឹកដីខ្ខយរ

លទ គឺអឝីៗខ្ដលយួ នយក ខ្ខយរនឹងយកមកវិញលៅ ថ្ថងណាមួយមិនខាន៕ លោយ គិ ម វិច្ង់

លៅតាមខ្លពកលកវាត់ លពំ ទល់

១០០១ករណីយួ ន្សមាលប់ ខ្មម រ

យួ ន-ខ្ខយរលនាះ (ភូមិសងគមមានជ័យ ឃុំកំពងៀលក

យួនសមាលប់ កមមរររកាម២នាក់

សាំង លសុកបុរជ ី លសា លខតថតាខ្កវ) លមើលលៅ

មានលសចកឋោ ី យការណ៍

ងាយលសួលសលមាប់លបជាពលរដឌរស់ លៅលបកប

លវៀតណាមថា

មុខរបរចិ្ចឹមជីវត ិ ណាស់ ដូចជាមុខរបរខាង ប

លលកាមចំនន ួ ២នាក់

មកពី លបលទស

មានឃាតកមយសមាវប់ ខ្ខយរកមភុជា កាលពី កបុងអំឡុងសបាឋហ៍

សុកមយ ហតទកមយ និងឧសាហកមយជាលដើម ប៉ុខ្នថ បងបអូនខ្ខយរកណា ថ ល មិនអាចរស់ លៅទីលនាះបាន លលពាះកូនលៅយួ ន មកមវនពានលុកលុយលលើ ទឹកដីខ្ខយរ ជិះជាន់ សស្រងគុបលលើកូនលៅខ្ខយរ លធឝឲ្ ើ រ ខ្ខយរពិ បាកលទាំរត់ លចាលទីលំលៅឋានអស់ នាំឲ្រ យួ នសុីរ ូងចូលមកជិតដល់ ទីរ ួមលខតថតាខ្កវ។ ខ្ត បងបអូនរ ួមមមខ្ខយរកមភុជាលលកាម ខ្ដលរស់ លា យឡំជាមួយយួ នលនាះ អាចលទាំរស់ បាន លលពាះ ខ្ខយរលលកាម ធាវប់ មានការលំបាកលវទានាជាលលចើន ទសវតសរ៍មកលហើ យ។ គាយនពុ កខ្ម៉

ខ្ខយរកមភុជាលលកាមរស់ លៅ

គាយនអាណាព៉បាល

ឬអធ៉ប័ក

គាយនភ្ជពកក់ លៅថ សូរលទាំសាវប់ ខវួនឲ្រយួ នកាត់-ក ខ្តមិនឲ្រជាតិ សាសនា អរិយធម៌របស់ ខ្ខយរបាត់ បងៀបានលឡើយ។ លខមោជាតិលគប់ គាបលតូវយល់ ថា

យុវជន ថាច ់ ធន ោលពៅជាសវឃ

យួ នជាដងកូវពឹ ស លកា មានមហិ ចឆិតាធំ សុីោល

មុនលនះ។

ោលលលើខ្ខយរ

ជាលលកាម លៅកបុងលបលទសកមភុជា លៅថ្ថងទី១៥ ខ្ខ

មិនឲ្រខ្ខយរលូតលាស់ រស់ លងើបរ ួច

ជើហា៊នខ្ដលយួ នលតូវលដើរ

សមាគមការពារសិទិម ន នុសសខ្ខយរកមភុ

គឺបំខ្បកបំបាក់កូន

មកោ បានទាមទារជាផវូវការ សុឲ្ ំ រអាជាញធររោឌភិ

លៅខ្ខយរឲ្រលមវះខ្បកបាក់ គាប លភវចខវួន លភវចការ

បាលលវៀតណាម លបើកការលសុើបអលងកតជាបនាធន់

សាមគគី លពលលនាះយួ នវាលឆវៀតឱកាសអូសខ្ខយរ

លដើមផីខ្សឝងរកចាប់ ខវួនជនសងស័យ

ចុះរលត ថ ខ្ភបកលសស់ចាស់ ខ្ទងមិនខាន។

ខ្ត

វាយសមាវប់ ខ្ខយរកមភុជាលលកាមចំនន ួ ២នាក់ លៅទី

យួ នកុំលភវចថា ខ្ខយរពូ ជអបកអងគរ មិនទាន់ លភវចខវួន

លកុងថ្លពនគរ ឬទីលកុងហូ ជីមិញ ទឹកដីខ្ខយរកមភុជា

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ទំព័រលលខ

ខ្ដលបាន

២១


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម ខ្ដលមានលដើមកំលណើ តខ្ខយរកមភុជាលលកាម មានលបសាសន៍ថាៈ

បាន

ឃាតកមយលលើខ្ខយរកមភុជា

លលកាមលៅខ្តលកើតមានគួរឲ្រលពួយបារមម "លយើ ង លមើលលឃើញជាហូ រខ្ហ ថ្នការលធឝើទក ុ ាបក ុ លមបញពី អាជាញធរលវៀតណាម មកលលើបងបអូនជនរ ួមមម ខ្ខយរកមភុជាលលកាម។ លហើ យថយីៗលនះលទៀត កាលពី ថ្ថងទី៣ ខ្ខមកោ និងថ្ថងទី៦ ខ្ខមកោលនះ មាន ជនជាតិលវៀតណាមបានសមាវប់ ខ្ខយរកមភុជាលលកាម ចំនន ួ ២រ ូប គឺលលាក ថាច្់ ធន និងលលាក ថាច្់ វ៉ាង"។

វិទរុអាសុលី សរីពុំទាន់ អាចទំនាក់ ទំនងសុំ

ការបញ្ហជក់ពីសាច់ញ៉តិ

ជនរងលលគាះផ្ទធល់ លៅ

ទឹកដីកមភុជាលលកាមបានលៅលឡើយ

លៅថ្ថងទី១៥

មកោ ឆ្នប២ ំ ០១១ ជុើវញ ិ អំលពើ ឃាតកមយលនះ។ ប៉ុខ្នថ យុវជន ថាច ់ វ៉៉វ ក្តូវយួ នសមាាប់ពៅក្រុវថក្ពនគរ

លលកាមលគប់ លគងលោយលវៀតណាម។

លបជាពលរដឌខ្ខយរកមភុជាលលកាម

សុម ំ ិនលបាប់

លមយះ លៅលខតថលតាវិញឬលខតថលពះលតពាំង ខ្ដល

សកមយជន ការពារសិទិម ន នុសសខ្ខយរកមភុជា

អៈអាងថា

ជាអបកជិតខាងរបស់ ជនរងលលគាះ

បានគំោមលធឝើបាតុកមយលៅមុខសាទនទូតលវៀតណា

លមយះ ថាច្់ វ៉ាង បានខ្ថវងតាមទូរស័ពធមកថា

ម លៅកបុងលបលទសកមភុជា លៅថ្ថងខាងមុខ លបើសន ិ

លលាកមានការលសាកសាឋយណាស់

ជាអាជាញធរលវៀតណាមមិនបានចាប់ ខវួនជនសងស័

បអូនខ្ខយរកមភុជាលលកាម

យមកផឋនាធលទាសលនាះ។ សកមយជនការពារសិទិ ន

ជីវត ិ ជាបនថបនាធប់

មនុសសខ្ខយរកមភុជាលលកាមចំនន ួ ជាង១០នាក់

និង

ខ្បបលនះ "ជីវភ្ជពលយើ ងកមសត់កលម លហើ យលៅទី

លពះសងឃខ្ខយរកមភុជាលលកាមចំនន ួ ៤អងគ បានលរៀប

កខ្នវងឆ្នងយពី លគួសារ លបកបមុខរបររកសុី លដើមផី

ចំពិធីសូធរមនថ

នឹងជួយលគួសារ ខ្តទីបំផុតវាមិនបានដូចបំណង

នមសាករ

និងបងសុកូលរំលឹក

វិញ្ហដណកា័នដ ន ល់ជនរងលលគាះចំនន ួ ២នាក់

មាន

លមយះ ថាច្់ ធន លភទលបុស និង ថាច្់ វ៉ាង លភទ លបុស ខ្ដលរងការវាយសមាវប់

ចំលពាះបង

ខ្ដលបានបាត់ បងៀអាយុ លោយសារអំលពើ ឃាតកមយ

លឡើយ"។ សកមយជនការពារសិទិម ន នុសស ខ្ខយរកមភុជា

កាលពី ថ្ថងទី៣

លលកាម បានលផញើលិខិតមួយចាប់ ចុះថ្ថងទី១៤ ខ្ខ

និងថ្ថងទី៦ ខ្ខមកោ ឆ្នប២ ំ ០១១។ តំណាងោស្រសថ

មកោ ឆ្នប២ ំ ០១១ ថយីៗលនះ ជូនលលាក សឺ ន សុ ង

គណបកសលបឆ្នំងសមរងសុី ឯកឧតថម យនត ថារ៉ ូ

រសើ ង ជាសមាជិកមជឈិមបកស និងជាអនុលបធាន

ទំព័រលលខ

២២

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ចងអុលទិសភូមិភ្ជគនិរតី ថ្នលបលទសលវៀតណាម លដើមផីឲ្រជួយលធឝអ ើ នថោគមន៍លៅរោឌភិបាលលវៀត ណាម

ខ្សឝងរកចាប់ ខវួនជនថ្ដដល់លបលពឹ តថបទ

លលយើសមកផឋនាធលទាសតាមផវូវចាប់ ។ ទាក់ទងលៅនឹងសំណុំលរឿងឃាតកមយលនះ លលខាធិការមាបក់ថ្នសាទនទូតលវៀតណាម លៅកមភុ ជាបានមានលបសាសន៍កាលពី ថ្ថងទី១៣ខ្ខមកោ ថា លលាកមិនបានដឹងលរឿងលនះលទ លោយលលាក បានបខ្ណរសំណួរ ឲ្រលៅសួរមស្រនថីសាទនទូតលវៀ តណាមលផសងវិញ។

ិ ា សាក្ប្ឡវ គណ្អធបត កំ ុ អានវញ្ញ ិ ី ពវ

លបភពពី សកមយជនខ្ខយរកមភុ

មកលបឡងរ ួមលៅវតថ កំ ពង់រោធិរពឹកស (បឹង

ជាលលកាម បានឲ្រដឹងថា ជនរងលលគាះខ្ខយរកមភុជា

ោ៉យលិច) ភូមិបឹងោ៉យ ឃុំបឹងោ៉យ លសុកថកូវ

លលកាម លមយះ ថាច្់ ធន អាយុ ២៨ឆ្នបំ លតូវបាន

លខតថលពះលតពាំង។ សមណសិសសថាបក់ ឌីបវូមមាន

ជនជាតិលវៀតណាមវាយសមាវប់ លៅថ្ថងទី៣

១២វតថគឺ

ខ្ខ

មកោ ឆ្នប២ ំ ០១១ លៅទីលកុងថ្លពនគរ និងជនរង

១—វតថលផ្ទបដូង២៦ អងគ-រ ូប

លលគាះមាបក់លទៀត លមយះ ថាច្់ វ៉ាង អាយុ ២១ឆ្នបំ

២—កលញ្ហចងភបំលពញ មាន២៧អងគ-រ ូប

លតូវបានចាក់សមាវប់ លៅថ្ថងទី៦

៣—វតថបឹងោ៉យលិច មាន២៦ អងគ-រ ូប

ខ្ខមកោ

ឆ្នបំ

២០១១ លៅទីលកុងថ្លពនគរ៕លបភពៈ អាសុីលសរី

ពុទធសាសនាផ្សារភ្ជាប់ ន្ិង្សង្គ ម

៤—វតថកព ំ ងៀថ្លជ មាន៤១អងគ-រ ូប ៥—វតថកិញ្ហឆង មាន២១អងគ-រ ូប ៦—វតថលលជាយទនា មាន២៣អងគ-រ ូប

វិ ស័ យអប់ រំនន្ពុ ទធសាសនា រៅកមពុជាររកាមឆ្ននំ២០១១

៧—វតថថកូវ មាន១៧អងគ-រ ូប

វិស័យការអប់ រថ្ំ នពុ ទសា ន សនាលៅកមភុជា

៨—វតថសាឝយលសៀមថយី មាន២២អងគ-រ ូប

លលកាម លខតថលពះលតពាំងឆ្នបំ២០១១លនះ លបើលលបៀប

៩—វតថលពាធិភិរមររងសី មាន១៧អងគ-រ ូប

លៅនឹងឆ្នបំមុនៗលឃើញថា

មានការចុះថយយា៉ង

១០—វតថោជមល មាន១៤អងគ-រ ូប

ខាវំង។

សមណសិសស

១១—វតថលពាធិសិរ ី មាន២២អងគ-រ ូប

កាលឆ្នបំ២០០១

យុ វ

សិសសនិងយុ វតីសិសសថាបក់ ឌីបវូម ចូលរ ួមលបឡង

១២—វតថលចតិយ មាន១៩អងគ-រ ូប

មានចំនន ួ ជិត៥០០អងគ-រ ូប ចំខ្ណកថាបក់ បាក់ ឌប ូ

សិសសសឝ័យរិន៣ ធ អងគ សិសសរ ួម២៧៨

៣០០អងគ-រ ូបជាង ប៉ុខ្នថឆ្នបំ២០១១លនះ លបើលយាង តាមសទិតិសមណសិសស និងសិសសទាំងពី រកំរត ិ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

អងគ-រ ូប។ មុខវិជាជខ្ដលលតូវលបឡងមានៈ ទំព័រលលខ

២៣


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

សមណ្សិសស-សិសសកំពវ ុ ខ្តក្ប្ឡវ

—ខ្លបបាលីលលាតលបលយាគ

កំណាពរនិងអកសរសាស្រសថ)។

—ភ្ជសាខ្ខយរ (សរលសរតាមអានខ្ខយរ, អធិ

—គណិ តវិទ៉

បាយសាសនសុភ្ជសិត)

—ខ្លបបាលីលលាតលបលយាគ មងគលតទទីបនី

—អធិបាយលពះគាថា

—វិន័យលពះបាតិលមាកា

—គណិ តវិទ៉

—ភ្ជសាអងគលគវស។

—ភ្ជសាអងគលគវស

សមណសិសស

ខ្ដលលបឡងជាប់ លលខ

សមណសិសសខ្ដលខិតខំព៉យាមសិកាលបឡង

មួយលមយះ យុ តថសលចាច ថាច្់ យ៉ូ វ សិកាវតថ

មានជ័យលាភីលលខមួយ លមយះ ថាច្់ ោរា

រពះឥនទឱទាន (បថ្លងកាសាំង) ភូមិបឹងោ៉យ ឃុំ

សិកាវតថកលញ្ហចងភបំលពញ ឃុំទីរ ួមលសុក លសុក

បឹងោ៉យ លសុកថកូវ លខតថលពះលតពាំង ដឹកនាំលោយ

កលញ្ហចងភបំលពញ លខតថលពះលតពាំង ដឹកនាំលោយ

លគូកល៉ណការី ញ៉ ៉ ង ច្នទ លពះលៅអធិការ។

លលាកលគូ ថាច្់ វងស ជាលពះលៅអធិការ។

ការលបឡបានលបលពឹ តថលៅអស់ រយៈលពល

សមណសិសសថាបក់ បាក់ ឌប ុ មាន៣វតថគឺ

២ថ្ថង។

១—វតថដលី កហម មាន២១អងគ-រ ូប

លថរវាទលខតថលពះលតពាំងមានៈ

២—វតថបថ្លងកាសាំង មាន២៣អងគ-រ ូប

មស្រនថីសងឃថាបក់ដឹកនាំលពះពុ ទសា ន សនា

—លពះបធានលជាជលតា ថាច្់ អង វតថ រទព

៣—វតថសំលោងឯក មាន៣១អងគ-រ ូប

មងគលឱទាន (តាដីវ) លពះលមគណនិងជាលប

សិសសសឝ័យរិន១ ធ សិសសរ ួម៧៦អងគ-រ ូប។

ធានពុ ទិក ន សិកា និងជាអនុលបធានគណៈកមាយភិ

មុខវិជាជខ្ដលលតូវលបឡងគឺ —-ភ្ជសាខ្ខយរ ទំព័រលលខ

២៤

(សរលសរតាមអាន,

បាលពុ ទសា ន សនាលខតថលពះលតពាំង។ ខ្តង

—លពះជយពហូ លលា ថាច្់ រសន វតត

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

សមណ្សិសសនវស ិ ិ សសទា ំវពីរកក្មិតនានាវត ែមកច ូលរួ មក្ប្ឡវ

តាលភិ រឧ ី តត ុងមា គ នជ័យ (រំដួល) ជាលពះលម

សនាលនាះលទ

គណរង។

របស់ រោឌភិបាលបកសកុមយុយនីសថយួន

—លពះវិភិទញ្ហ ធ ដ ណ ឡឹមរៅ វតត សងវរ

គឺមកពី ការគាបសងកត់

លសរីភ្ជពកបុងការសិកាអប់ រ,ំ

ជិះជាន់ បិទសិទិ ន

ជើលនឿសាសនា,

អកសរសាស្រសថ, នលយាបាយនិងសុខាភិបាលជាលដើ

ថមមាស (អូរទទឹង) លពះលមគណរង។ —លពះកនថសីលលា យុីប តឺ យ វតត ឧតត ម

ម។ ដូចជាការសិកាទាំងពី រកលមិត គឺថាបក់ ឌីបវូម

ភិ ររា ី ជមនទី រ (បាយា៉ម) លពះលមគណរងនិងជា

និងថាបក់ បាក់ ឌប ុ មានខ្ត៥មុខវិជាជប៉ុលណា ត ះ ជា

លបធានសមាគមលពះសងឃសាមគគីលសបហាជាតិ

លហតុនាំឲ្រការលឈឝ ងយល់

លខតថលពះលតពាំង។

លឈឝ ងសាគល់ របស់ សិសសមានកលមិតទាប។ មូល

—លពះចនធសិរ ី ថាច្់ សុ មានត

វតត

អងគររាជបូ រ ី (អងគ) លពះលមគណរង និងជាលប ធានគណៈកមាយភិបាលលពះពុ ទសា ន សនា

លខតថ

សមណសិសស-សិសស

និង

តលមូវការ

សិកាយល់ ដឹងលលចើន ក៏ លតូវភ្ជសលពះកាយមក សិកាលៅកមភុជាកណា ថ លខវះ

ខវះលទៀតលតូវបាន

សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម

លពះលតពាំង។ ការសិកាអប់ រ ំ និងការលបលពឹ តថលៅថ្នលពះ ពុ ទសា ន សនាលៅកមភុជាលលកាម

ឆ្នបំ២០១១លនះ

មានការធាវក់ ចុះ និងអន់ ថយយា៉ងខាវំងលនាះ លបើ តាមសូចនាករថ្នទិនានុបផវតថិ លឃើញថា

លហតុលនះ

លឈឝ ងដឹង

ឬទិនានុលបលពឹ តថ

ថាបក់ដឹកនាំលពះពុ ទសា ន សនាលបកប

វិចារណញ្ហដណខភស់

ឬលបកបលោយសនិទាកមយ

មិនមានកំហុសលលើថាបក់ ដឹកនាំ ខ្ផបកខាងពុ ទសា ន

ប្ជ ូនលៅសិកាលៅលបលទសថ្ថ

(ថាបក់ បរិញ្ហដប

លត) ជាលរៀងោល់ ឆ្នបំ។ កតាថទាំងអស់ មកពី យួន

បំខ្បកបំបាក់

ញុះញងៀ បិទសិទិ ន លធឝើឲ្រលពះសងឃទាំងលគហសទ ខ្ដលមានមមជ័រខ្ខយរកមភុជាខ្បកគាប កបុងលគាល បំណងខ្តមួយរបស់ យួន

គឺលធឝើយា៉ងណាលដើមផី

ងាយលសួលលតួតលតាខ្ខយរ៕

លោយ គិ ម វិច្ង់ លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ទំព័រលលខ

២៥


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

រចនាសមព័ ន្ធ ថានក់ ដឹ កនាំពុទធសាសនា ទថរវាទ ទៅរពះរាជោចរកកមព ុជា ឆ្ននំ២០១១

លសាវលជាវលោយ កក-អ៊ ុ ក

ទំព័រលលខ

២៦

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ទំព័រលលខ

២៧


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

២៨

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ទំព័រលលខ


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

រពះពុ ទធទោះរបសាន១៥ម (សុតន ថ ប ថ ិដក មជឈិមនិកាយ មូលបណា ត សក ខ្ខស២១)

ោលតីកនវងលហើ យ

លគាលនាះលពះកុមារក

សសបមានអាយុ ចូលលៅគាល់លពះមានលពះភ្ជគ លុះចូលលៅដល់ លហើ យ

ថាឝយបងគលើ ពះមានលពះ

ភ្ជគរ ួចអងគុយកបុងទីសមគួរ។ រ ួចបានលកាបទូលដើ លណើ រនុ៎ះ ចំលពាះលពះមានលពះភ្ជគថា បពិ លតលពះ

លពាហយ ណ៍ឲ្រយកលចញ លហើ យជីកតលៅលទៀត។

អងគដ៏ចលលមើន យប់ មិញលនះ មានលទវតាមួយអងគ

សុលមធជីកលឃើញកាំបិតនិងលជញ់ លពាហយ ណ៍ឲ្រ

មានសមផុរលអ(មក)កបុងលវលាោលតី គឺមជឈិមយាម

យកលចញ លហើ យជីកតលៅលទៀត។ សុលមធជីក

កនវងលៅលហើ យ បល្ច ញរសយីឲ្រភវក ឺ បុងអននវន ័ ទាំង

លឃើញដុើសាច់ លពាហយ ណ៍ឲ្រយកលចញ លហើ យជី

អស់ ចូលមករកខញំលុ ពះអងគ លុះចូលមកដល់ ឋិត

កតលៅលទៀត។

លៅកបុងទីសមគួរ។

លពាហយ ណ៍ថា នាគទុកឲ្រលៅចុះ អបកកុំលបៀតលបៀ

បពិ លតលពះអងគដច ៏ លលមើនលុះ

សុលមធជីកលៅបានលឃើញនាគ

លទវតាលនាះឋិ តលៅកបុងទីដ៏សមគួរលហើ យ

បាន

ននាគលឡើយ ចូរលធឝើការនមសាករនាគចុះ។ ខ្នភិកាុ

និយាយពាករលនះនឹងខញំលុ ពះអងគដូលចបះថា

មាបល

លលាកគបផីចូលលៅរកលពះមានលពះភ្ជគ លហើ យ

ភិកាុ ដើបក ូ លនះហុ យខ្ផសងកបុងលពលយប់ លឆះកបុង

សួរលបសាបទាំង១៥លនះចុះ

លពលថ្ថង

លបាប់ លលាកយា៉ងណា គបផីចាទ ំ ក ុ នូវលបសាបលនាះ

លពាហយ ណ៍ក៏ បានលពាលយា៉ងលនះថា

មាបលសុលមធ

អបកចូលយកសស្រសាថមកជីក។

សុលមធយកសស្រសាថជិតលៅ

ក៏ មានលឃើញសនធះ

លទងៀនឹងព៉ករណ៍

ចុះ។ ខ្នភិកាុកបុងលលាក លទវតា មារ លពហយ កបុងពួ ក សតឝ សមណលពាហយ ណ៍ មនុសសជាសមយតិលទព

ទាឝរកងៀ។លពាហយ ណ៍បានលពាលយា៉ងលនះថា មាបល

និងមនុសសដ៏លសស

សុលមធ អបកចូរលលើកសនធះទាឝរកងៀលចញ លហើ យ

ណាមួយលឆវើយលបសាបទាំងលនះ

យកសស្រសាថជីកលទៀត។ សុលមធ យកសស្រសាថជី

លឡើយ លវៀរខ្លងខ្តលពះតថាគត ឬសាវ័ករបស់

កលៅ ក៏ លឃើញសតឝហុីង

តថាគត

លពាហយ ណ៍ថា អបកចូរ

លយើ ងមិនខ្ដលលឃើញអបក ឲ្រលតូវចិតថបាន

ឬក៏ អក ប ខ្ដលបានសាថប់ អំពីសមាបក់ ថ្ន

លលើកសតឝហី ុ ងលចញ លហើ យយកសស្រសាថមកជីក

លពះមានលពះភ្ជគលនះ។ បពិ លតលពះអងគដ៏ចលលមើន

លទៀត។ សុលមធជីកលឃើញផវូវខ្បកជាពី រ លពាហយ

លទវតាលនាះបានលពាលពាករលនះ

ណ៍៍ លបាប់ ថា អបកចូរយកផវូវខ្បកជាពី រលនះលចញ

ពាករលនះលហើ យក៏ បាត់ អំពីទីលនាះលៅ។

លហើ យជីកតលៅលទៀត។

លពះអងគដច ៏ លលមើន អឝីហប៎ លៅថាដើបក ូ ហុ យខ្ផសង

សុលមធជីកលឃើញសំ

លុះលពាល បពិ លត

ពត់ តលមងកផុង លពាហយ ណ៍ឲ្រយកលចញ លហើ យ

កបុងលពលយប់

ជីកតលៅលទៀត។

លពាហយ ណ៍អបកណាជាសុលមធ អឝីជាសស្រសាថ អឝីជា

សុលមធជីកលឃើញអលណថើក

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

អឝីលឆះកបុងលពលថ្ថង

ទំព័រលលខ

អបកណាជា

២៩


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ការជិក អឝីជាសនធះទាឝរកងៀ អឝីជាសតឝហុីង អឝីជាផវូវ

តថាគត ជាអរហនថសមាយសមភុទ។ ន មាបលភិកលាុ តងៀ

ខ្បកជាពី រ អឝីជាសំពត់តលមងកផុង អឝីជាអលណថើក

ពាករថា សុលមធ លនះជាលមយះរបស់ ជាលសកា

អឝីជាកាំបិតនិងលជញ់ អឝីជាដុើសាច់ អឝីជានាគ។

បុគគល។ មាបលភិកាុ លតងៀពាករថា សស្រសាថ លនះ ជា

លពះមានលពះភ្ជគលទងៀលតាស់ ថា មាបលភិកាុ

លមយះរបស់ លបាជាញដ៏លបលសើរ។ មាបលភិកាុ លតងៀ

លតងៀពាករថាដើបូក លនះជាលមយះរបស់ កាយលនះ

ពាករថា ជីកលនះ ជាលមយះរបស់ ការលបារពន ព៉

ខ្ដលលបកបលោយមហាភូតរ ូប៤ការកលកើតលពម

យាម។ មាបលភិកាុ លតងៀពាករថា សនធះទាឝរកងៀ់

លលពាះទឹកសុកកៈរបស់ មាតានិងបិតា ចលលមើនបាន

លនះជាលមយះរបស់ អវិជាជ។ មាបលសុលមធ អបកចូរ

លោយសារបាយនំចំណី

លលើកសនធះទាឝរកងលចញ គឺថាអបកចូរលះបងៀ អ

មានសភ្ជវៈមិនលទៀង

មានការដុសខាត់ បំបាត់កវិនអាលកក់ បាច់

និងគក់លច

វិជាជលចញ លហើ យយកសស្រសាថជីកលទៀត។ មាបល

និងកិរយា ិ ខ្បកធាវយខាចត់ ខាចយជាធមយតា។

ភិកាុ លតងៀពាករថា សតឝហុីងលនះ ជាលមយះរបស់

មាបលភិកាុ

លតងៀលបសាបថាអឝីហុយខ្ផសងកបុងលពល

លសចកថីលលកាធ

និងលសចកថច ី លងអៀតចងអល់ចត ិ ថ។

យប់ លសចកថីថា បុគគលលបារពន ការងារកបុងលពល

មាបលសុលមធ អបកចូរលលើកសតឝហុីងលចញ គឺថា

ថ្ថង លហើ យដល់ លពលយប់លតិះរិះពិ ចារណាលរឿយ

អបកចូរលះបងៀលសចកថីលលកាធ និងលសចកថច ី លងអៀត

ចងអល់ចិតថលចញ

លោយលហតុណា

លហតុលនះលៅថា

ហុ យ

លហើ យយកសស្រសាថជីកលទៀត។

ខ្ផសងកបុងលពលយប់ ។ មាបលភិកាុ លតងៀលបសាបថា អឝី

មាបលភិកលាុ តងៀពាករថា

ផវូវខ្បកជាពី រ

លនះជា

លឆះកបុងលពលថ្ថង លសចកថីថា បុគគលលតិះរិះពិ ចារ

លមយះរបស់ វច ិ ិកិចាឆ។

មាបលសុលមធ

អបកចូរ

ណាលរឿយៗ កបុងលវលាយប់ លហើ យដល់ លវលាថ្ថង

លលើកនូវផវូវខ្បកជាពី រលចញ គឺថាអបកចូរលះបងៀ

ក៏ លបកបការងារលោយកាយវាចា

វិចិកិចាឆលចញ

លោយលហតុ

លហើ យយកសស្រសាថជីកលទៀត។

ណា លហតុលនះថា លឆះកបុងលវលាថ្ថង។ មាបលភិកាុ

មាបលភិកាុ លតងៀពាករថា សំពត់តលមងកផុង លនះជា

លតងៀពាករថា លពាហយ ណ៍លនះ ជាលមយះរបស់ លពះ

លមយះរបស់ នីវរណធម៌ទាំង៥គឺ

ទំព័រលលខ

៣០

កាមចឆនន ធ ីវរ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ណៈ១ ព៉បាទនីវរណៈ១ ថិនមិទន ន ីវរណៈ១ ឧទនចច

អណា ថ ត...១

កុកច កុ ចនីវរណៈ១

លោយកាយ ជាទីលបាថាប ជាទីលលតកអរ ជាទីគាប់

វិចក ិ ិចាចនីវរណៈ១។

មាបល

សុលមធអបកចូរលលើកសំពត់តលមងកផុងលចញ

ផសពឝ ខ្ដលបុគគលគបផីដឹងចាស់

គឺ

ចិតថ ជាទីលសឡាញ់ លបកបលោយកាម ជាទីតាំង

ថាអបកចូរលះបងៀនីវរណធម៌ទាំង៥លចញ លហើ យ

ថ្នតលលមកកលកើតលសចកថីលលាភៈ លទាសៈ លមាហៈ

យកសស្រសាថជីកលទៀត។ មាបលភិកាុ លតងៀពាករថា

១។ មាបលសុលមធ អបកចូរលលើកកាំបត ិ និងលជញ់

អលណថើកលនះជាលមយះរបស់ ឧបាទានកានទា ន ំង៥ ឧ

លចញ គឺថាអបកចូរកាប់ ឆ្នកររមវំរមាវយ លះបងៀកាម

បាទានកានទា ន ំង ៥គឺ រ ូបូបាទានកាន១ ន លវទនូបាទាន

គុណទាំង៥លនះលចញ លហើ យយកសស្រសាថជីកលទៀ

កានន ១ ស្ដ ូបាទានកានន ១ សងាារ ូបាទានកានន ១

ត។ មាបលភិកាុពាករថា ដុើសាច់ លនះជាលមយះ

វិញ្ហដណូបានទានកានន ១។ មាបល សុលមធ អបកចូរ

របស់ ននធិោគ (លសចកថីលលតកលតអាល)។ សុលមធ

លលើកអលណថើកលចញ គឺថាអបកចូរលះបងៀឧបាទាន

អបកចូរលលើកដុើសាច់ លចញ គឺថាអបកចូរលះបងៀននធិ

កានទា ន ំង៥លចញ

លហើ យយកសស្រសាថជីកលទៀត។

ោគលចញ លហើ យយកសស្រសាថជីកលទៀត។ មាបល

មាបលភិកាុ លតងៀពាករថា កាំបត ិ និងលជញ់ លនះជា

ភិកាុ លតងៀពាករថា នាគលនះជាលមយះរបស់ ភិកាុ

លមយះរបស់ កាមគុណទាំង៥

ខ្ដលជាលពះខីណាលសព។

គបផីដឹងចាស់ លោយចកាុ

គឺរ ូបខ្ដលបុគគល

ជាទីលបាថាបជាទីលលតក

នាគចូរឋិ តលៅចុះ

អបកកុំលបៀតលបៀននាគលឡើយ

អបកចូរលធឝើនវូ ការ

អរ ជាទីគាប់ ចត ិ ថ ជាទីលសឡាញ់ លបកបលោយ

នមសាករនាគចុះ។ លពះមានលពះភ្ជគ លទងៀបានស

តលលមកកបុងកាម

ជាទីតាំងថ្នការផុសផុលលកើត

ខ្មថងនូវសូលតលនះ ចប់ លហើ យ លពះកុមារកសសប

តលលមកលបាថាប១

សំលឡងខ្ដលបុគគលគបផីដឹង

មានអាយុ ក៏មានចិតថលលតកអរ និងរីកោយលហើ យ

លោយលតលចៀក........១ កវិនខ្ដលបុគគលគបផីដឹង

ចំលពាះពុ ទភ្ជ ន សិត

លោយលចមុះ...១ រសខ្ដលបុគគលគបផីដឹងលោយ

លពះភ្ជគ៕

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

ដ៏លបថ្ពថ្ថវថវូរថ្នលពះដ៏មាន

លោយៈ កក-អ៊ ុ ក ទំព័រលលខ

៣១


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ផ្សលជទមាលះ ជលមាវះលលពាះោគលទាសលមាហា

ចិតថខឹងខាវំងកាវចារចាមអំណាច

ចងៀឈបះលបាសរកជលមកបីសាច

រកាបីបាច់ កាច់ ញ៉តិជជ ុើ ិត។

មិនសាគល់ បងបអូនសងួនសងប់រ ួមមម

លបឹងខ្លបងឧទាធមហិ តមមសលមិត

បំលពញហឫទ័យលបល័យជីវត ិ

មិនរំពឹងគិតជីវត ិ ដថ្ទ។

ខឹងខាវំងពាលកាវលដើរអាវាខ្ស

មានលមាហៈខ្ថខ្បរកាលចូលថ្លព

ខវួនមនុសសចិតថលមាឃលជាគជាប់ អលបិយ

លលបៀបដូចសតឝថ្លពន័័យតិរចា ិ ឆ ន។

គាយនគុណសុនរធ ទា ៍ នពានពាយសីលធម៌

លលយខយឺតគិតលអសរខ្តអាតយន ័

ជលមាវះលមឃដីសាភយសភឹកសនាថន

លមវះញ៉តិកល៉ណលំអានលគហា។

អបកលមវះខ្បបលនះលលបះលទូងខវួនឯង

ពុ លទានសខ្មថងខ្ថវងលបាយលបាប់ថា

វិនាសធវុះធាវយធាវក់ អងគអាតាយ

នរកសងាារថាអវិចី។

ចងៀសុខសនសំសមាធិលសាយះ

លពមលលពៀងលពឹ តថលឆ្នភះរស់ លៅមានន័យ

មិនខឹងលលកវលលគាធចិតថជាប់ ខនថី

ផារភ្ជជប់ និសស័យសុខសួសថ៍ឧតថម។

លហតុលនះ នលោ លកយងចាស់ លសីលបុស

រស់ មានសលនាថសលមវះមានលតណម

សាងអធ៉លស័យកស័យលរឿងតូចធំ

សុខកបុងសងគមជើរលំ សុះលសួល។

និពននលោយៈ សឺ ន ាហម ន

កូ នលអ លពលឹមលលកាកចាកនិស្រនាធ

រ ួសោន់ មបីមាបរ

ជួយលធឝើការងារពុ កខ្ម៉។

ោល់ ថ្ថងសំភីឥតខ្លា

សបាយលមវ៉ះលទ

ខ្ម៉ពុកលសឡាញ់រកា។

ខំលរៀនបនធន់កាយា

សុភ្ជពោបសារ

លមយះថាកូនលអលបថ្ព។

វបផធម៌រ ុងលរឿងថាវថ្ថវ

កូនលចះលកថ្ល

និសស័យឧតថមមហិ មា។

ឆនធៈវីរយ ិ ពុ ះពារ

រកាពូ ជធារ

អងាគលៅពងសលករលថ៍ មយះ។

ចិតថៈ វិមំសា រស់

លដើរតាមពុ ទឱ ន សឌ

លឆ្នភះកាន់ សុចរិតលតងៀ។

លោយ លសឿង សីហា ទំព័រលលខ

៣២

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ភូ មិសាស្រសត ទមតត រពះរតាំង្

រស់ រៅមានទី ពឹង ខ្ខមានពនវឺភវឺដល់ មនុសា អបកខ្លសចមាករពឹ ងលគាលកបី លមឹគលី មឹគារស់ លៅពឹ ងថ្លព សងឃមានវិន័យពឹ ងពុ លទានវាទ។ ឫសសីតច ូ ធំគុមព ភ ឹ ងបនាវ កវីបញ្ហដពឹ ងការសងាឝត ខធះ ទូក សំបា៉ន់ លំអានពឹ ងបាត ជីវត ិ សពឝ សតឝពឹងកមយលគប់ គាប។ ជីវត ិ រស់ លៅលតូវពឹ ងលសរី កិតថិយសមានន័យពឹ ងការពុ ះពារ សីលធម៌លំអដល់ ជនលគប់ គាប លបើសិទិោ ន ំងោបានអឝីទីពឹង។

និពននលោយ ថា៉់ រទៀង

លពះលតពាំង ជាលខតថមួយជាប់តំបន់ ទំនាប ទលនវលមគងគខ្ដនដីកមភុជាលលកាម។

មជឈមណឍល

សំខាន់ របស់ លខតថ គឺទីរ ួមលខតថលពះលតពាំងឋិ តលៅ លលើផវូវជាតិលលខ៥៣

ចមាងយពី ទីលកុងថ្លពនគរ

២០០គីឡូខ្ម៉លតនិងពី ទីលកុងខ្លពកឫសសី១០០ ។ Km

ទីតាង ំ ភូមិាស្តសត ទិសខាងលកើត

និងទិសអាលគបយ៍ជាប់ នឹង

ឈូ ងសមុលទចិន លបខ្វងលបមាណ៦៣គ.ម.ទិស ខាងលិច

និងនីរតីជាប់នឹងលខតថឃាវំងខ្ដលមាន

ទលនវបាសាក់ ជាលពំ លបទល់

(លបខ្វងលបមាណ៦០

គ.ម.) ទិសខាងលជើងនិងពាយ័ ពរជាប់លពំ លបទល់ នឹងលខតថលងៀលហារ ចំខ្ណកទិសខាងលជើងនិងឦ សានជាប់ លពំ លបទល់ លខតថខ្លពកឫសសី ។ ផ្ផទដ្ី លខតថលពះលតពាំងមានថ្ផធដីសរ ុប២.២១៥, ១៥គ.ម២លសយើនឹង ២២១.៥១៥,០៣អា(រងាឝស់ ឆ្នបំ

រតើ អី វ ជាសួ ន?

២០០៣)។

មាសលពលជសួនលសី ជលសាសួនលតី

រដ្ ឋប៉លភូមិាស្តសត

កវីសួនគិត

ចិតថសួនលកថ្ល

លខតថលពះលតពាំងបចចុបផនប

ន័យសួនគំនិត

កល៉ណសួនសបិទន

ពិ តសួនសចាច។

លតូវបានរោឌភិ

បាលបកសកុមយុយនីសថយួន ខ្បងខ្ចកជា៨លសុក ខ័ណឍកបុងលនាះរ ួមមានទីរ ួមលខតថ និងលសុកទាំង៧។

ឆនធៈសួនសងគម

ខចីចាស់ សួនទុំ

កបុងទីរ ួមលខតថនិងលសុកទាំង៧លនះ មាន៩៤ ឃុំ/

ភបំសួនរ ុកាា

បុបាពសួនលសស់

សងាកត់ និងទីរ ួមលសុក ។

លសាយះសួនលសបហា

សិទិស ន ួនមនុសា

តាោសួនលមឃ។ និពននលោយ គិម ច្ការាយ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

រសុកទាំង៧រួមមាន —លសុកកនវង ៀ

(Càng Long)

—លសុកកំពងៀធំ

(Châu Thành)

—លសុកកំពងៀសាភន

(Cầu Kè) ទំព័រលលខ

៣៣


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

—លសុកកលញ្ហចង

(Tiểu Cần)

—លសុកថកូវ

(Trà Cú)

—លសុកលផ្ទបោច់

(Cầu Ngang)

—លសុកមាត់ សមុលទ

(Duyên Hải)

—ទីរ ួមលខតថ

(Thị Xã)

របជាជន លយាងតាមសពាឝវចនាធិបាយ(Wikipedia) ជាភ្ជសាយួ នបានផាយថា

សទត ិ ិឆ្នបំ១៩៧១

លខតថលពះលតពាំងមានលបជាជនចំនន ួ ៤១១.១៩០ នាក់ ។

សទត ិ ិឆ្នបំ២០០០

លបជាជនលតូវបានលកើន

លឡើងដល់ ៩៧៣.០៦៥។ លៅលលើថ្ផធដីលខតថលពះ

ពចតយឧកញ៉ ៉ សឺន គយ ុ (ៃតថៃងទ២៥-៤-២០១១) ិ ី

លតពាំង មានលបជាជនចំនន ួ ២៩ជនជាតិលផសងពី

មានលខឿនវបផធម៌របស់ ខវួនជានិមយិតរ ូបដូចជាៈ

គាប ប៉ុខ្នថលបជាជនខ្ដលលលចើនជាងលគ គឺជនជាតិ

ភ្ជសាអកសរ,សារមនធីរជាតិ វតថអាោមនិងសមផតថិ

យួ ន (Kinh) មាន៦៩% និងជនជាតិលដើមខ្ខយរ

សំបុកធមយជាតិ ជានិមយិតរ ូបដ៏សំខាន់ ជាងលគ។

លលកាមមាន២៩%។ មាន៥,៩៩%

លបជាជនលខតថលពះលតពាំង

របវតតិ សរងេប

ថ្នតំបន់ វាលទំនាបទលនវលមគងគ

លខតថលពះលតពាំងពី មន ុ គឺជាលសុកមួយថ្ន

(តាមជើលរឿនឆ្នបំ២០០០ ថ្នរោឌភិបាលបកសកុមយុយ

លខតថលងៀលហារខ្ដលលគលៅថាលសុកលពះលតពាំង

នីសថយួន) កបុងលនាះ៨៧% រស់ លៅតាមតំបន់ ជន

។ លពលខ្ដលខ្ខយរលលកាមឋិ តលៅលលកាមការលគប់

បទ និងកំលណើ នលបជាជនលៅឆ្នបំ២០០០គឺ ១,៦។

លគងរបស់ លសថចយួ នលតកូលលងឝៀង(Nguyễn) លខតថ

តាមឯកសារជើលរឿនលបជាជនថ្ថងទី០១ ខ្ខលមសា

លពះលតពាំង លតូវបានបលងកត ើ លឡើងនាឆ្នបំ១៨៣២)

ឆ្នបំ១៩៩៩ លៅលលើទឹកដីលខតថលពះលតពាំង មាន

។ ឆ្នបំ១៨៧៦ បាោំងបានខ្ចកលខតថលងៀលហារ

ជនជាតិលដើមខ្ខយរលលកាមចំនន ួ ២៩០,៩ ពាន់ នាក់

លចញជា៣និគម គឺលងៀលហារ, លពះលតពាំង និង

លសយើនឹង៣០,១%ថ្នបណា ថ ជនជាតិដថ្ទទូទាំងលខតថ

ខ្លពកឫសសី។

និងលសយើនឹង២៧,៦% ថ្នជនជាតិលដើមខ្ខយរលលកាម

លឡើងតាមអនុលកឹតរចុះថ្ថងទី២០ ខ្ខធបូ ឆ្នបំ១៨៩៩

ទូទាំងលបលទសលវៀតណាម។

តាមសពាឝវចនាធិ

របស់ សហភ្ជពឥណឍូចន ិ ឈរលៅលលើមូលោឌន

បាយ (Wikipedia) ដខ្ដលបានបញ្ហជក់ថា លខតថ

បថូរលមយះ ពី និគមលៅជាលខតថវញ ិ ចាប់ តាំងពី ថ្ថងទី

លពះលតពាំង គឺជាមូលោឌនថ្នការរស់ លៅជាយូ រ

០១ ខ្ខមកោ ឆ្នបំ១៩០០។ ដូលចបះ លខតថលពះលតពាំង

មកលហើ យរបស់ ជនជាតិលដើមខ្ខយរលលកាម

ជាលខតថមួយកបុងចំលណាម២០

ទំព័រលលខ

៣៤

ខ្ដល

លខតថលពះលតពាំងលតូវបានបលងកត ើ

លខតថលៅកមភុជា

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣ លលកាមនាលពលលនាះ។

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម លៅកបុងសម័យអាណានិ

គមនិយមបាោំង មាន៨ លសុកៈ —កំពងៀសាភន —លផ្ទបរោច់ —លសុកកនវង ៀ ពី មន ុ ឋិ តលៅកបុងលខតថខ្លពក ឫសសី លលកាយមកបានោក់ ប្ច ូលកបុងលខតថលងៀ លហារ

និងបនាធប់ មកលទៀតបានោក់ ប្ច ូលលៅ

កបុងលខតថលពះលតពាំងរហូ តដល់ សពឝ ថ្ថង ។ —លសុកកំពងៀធំ —លសុកកលញ្ហចង —លសុកថកូវ —លសុកលតពាំងឈូក (Long Tòan) (ឥឡូវ

ុ (ៃតថៃងទ២៥-៤-២០១១ ថាច ់ពមមរា) ើ ទាលឧកញ៉៉ សឺន គយ ី

លនះ បានកាវយជាលសុកមាត់ សមុទច ធ ខ្ំ ណកលសុក

លខតថវញ ិ បិញ (Vinh Bình) តាមលសចកថីបញ្ហជ

កំពប់ ខ្តអុង ឬលសុកតាឱន (Trà Ôn) មួយលទៀត

លលខ143-NVរបស់ លបធានាធិបតីចុះថ្ថងទី២២ ខ្ខ

លតូវជា៨ (សពឝ ថ្ថងលសុកកំពប់ ខ្តអុងលតូវបានឋិ ត

តុលា ឆ្នបំ១៩៥៦។ លទាះបីជាយា៉ងលនះកថី រោឌភិ

លៅកបុងលខតថលងៀលហារវិញ)។ ថ្ថងទី២៧ ខ្ខមិថុនា

បាលរណសិរសរំលោះលបជាជនយួ នខាងតផូង(Mặt

ឆ្នបំ១៩៥១

Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)

គណៈកមាយធិការរណសិរសរដឌបាល

ភ្ជគខាងតផូង (Ủy ban Kháng chiến Hành chính

លលកាយមកបានកាវយជារោឌភិបាល

Nam Bộ) ថ្នរោឌភិបាលសាធារណរដឌលបជាធិប

អាសនបសាធារណរដឌយួនខាងតផូង (Cộng Hòa

លតយរយួ ន (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ) បាន

Miên Nam Việt Nam) និងរោឌភិបាលសាធារណ

ោក់ ប្ច ូលលខតថទាំងពី រ គឺលខតថលងៀលហារ និង

រដឌលបជាធិបលតយរយួ ន ខាងលជើងមិនលពមទទួល

លខតថលពះលតពាំង ឲ្រកាវយលៅជាលខតថថយីមួយលទៀត

សាគល់ លមយះលខតថលតាវិញលឡើយ

លមយះថាលខតថវញ ិ លតា ( Vĩnh Trà)។ លពលលនាះ

លៅលមយះលខតថលពះលតពាំង (Trà Vinh) ដខ្ដល។

លសុកកលញ្ហចង លតូវបានោក់ប្ច ូលលៅកបុងលសុក

លៅខ្ខកុមមៈ ឆ្នបំ១៩៧៦ រោឌភិបាលបកសកុមយុយនី

កនវងវៀ ញ ិ ។ លខតថលតាវិញយួ នបានបលងកត ើ ថយី លៅ

សថយួនបានោប់ ប្ច ូលលខតថលពះលតពាំង និងលខតថ

លពលលនាះលតូវបានតាំងលៅរហូ តដល់ ឆ្នបំ១៩៥៤

លងៀលហារឲ្រកាវយលៅជាលខតថមួយលទៀត លមយះ

។ រោឌភិបាលសាធារណរដឌ (Việt Nam CộngHòa)

ថា លខតថលមគងគ (Cửu Long) និងរហូ តដល់ ថ្ថងទី

បានបថូរលមយះលខតថលពះលតពាំង (Trà Vinh) លៅជា

២៦ ខ្ខធបូ ឆ្នបំ១៩៩១ លតូវបានខ្បងខ្ចកលខតថ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

បលណា ថ ះ

ពួ កលគលៅខ្ត

ទំព័រលលខ

៣៥


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

លចញឲ្រលៅដូចលដើមវិញ។ លពលបានខ្ចកលខតថ លយើ ងលឃើញថា

លខតថលពះលតពាំង

មានថ្ផធដី

២៣៦៣,០៣ គីឡូខ្ម៉លតកាលរ៉និងលបជាជនមាន ៩៦១.៦៣៨

នាក់ ខ្ដលមានរដឌបាលភូមិសា

ស្រសថដច ូ សពឝ ថ្ថងលនះ។ លបវតថនា ិ ឲ្ ំ រលៅលខតថលនះថា«លពះលតពាំង» លមយះ «លពះលតពាំង» បានកលកើតលឡើងដើ ណាលនឹងអាយុ កាលថ្នការកសាង វតត រោធិ

អមផស់ ៩សរថ្សលៅអូសលឡើងលទើបបាន។ លលកាយពី លឃើញសុបិនយា៉ងលនះ

ាលរាជ (កំពងៀ) ឋិ តលៅកបុងទីរ ួមលខតថលពះលត

ឧជាយ៍

ពាំង ខ្ដលបានកសាងលៅគ.ស.៦៤២។

ពនរល់

ពី មុន វតត រោធិាលរាជ (កំពងៀ)ឋិ ត

លពះ

ក៏ លទងៀខ្ននាំឲ្រពុ ទប ន រិសទ ័ លធឝើតាមការ ថ្នសុបន ិ និមយិតរបស់ លពះអងគ។

លពល

លពះអងគ និងពុ ទប ន រិស័ទអូសលពះពុ ទប ន ដិមាលឡើង

ខ្ដលមានទីតាំងលៅកបុង

លលើដីទល ួ មកដល់ទីតាំង វតត រោធិាលរា

លខតថលពះលតពាំងសពឝ ថ្ថង។

(កំពងៀ) សពឝ ថ្ថងលនះ លសាប់ ខ្តោច់ ខ្ខសអមផស់

លលកាយមកវតត រោធិាលរាជ (កំពងៀ) ចាស់

ទាំង៩ សរថ្សលនាះខ្តមថង។ លពះឧជាយ៍ និងពុ ទន

ក៏ បានលរើមកកសាងលៅកខ្នវងថយី ខ្ដលមានទីតាំង

បរិស័ទក៏ សលលមច

ឋិ តលៅកខ្នវងសពឝ ថ្ថងលនះវិញ។

ោច់ ខ្ខសលនាះខ្តមថង

លៅខាងលិចវតថកព ំ ងៀ លពលានបាលទាត់

មូលលហតុនាំឲ្រលពះសងឃ និងពុ ទប ន រិស័ទ ខ្ខយរលលកាម

ឯកចឆនរធ ុះលរើវតថកំពងៀពីកខ្នវងចាស់

មកសាងសងៀលតងៀកខ្នវងថយីលនាះ

គឺមានលរឿងដើ

ណាលថា មានលពះពុ ទប ន ដិមាលឈើ មួយអងគបាន ផុសពី លតពាំងមួយលៅខ្កផរ

វតត រោធិាល

កសាងវតថកំពងៀលៅចំកខ្នវង លដើមផីលគារពបូជាចំលពាះ

លពះពុ ទសា ន សនា និងជាលបលយាជន៍សលមាប់កូន លៅខ្ខយរ បួសលរៀនលបតិបតថធ ិ ម៌អាថេ សិកាអកសរ សាស្រសថខ្ខយរ តាមលបថ្ពណី ជាតិតលរៀងមក។ វតថ ខ្ដលបានកសាងលនាះ

មានលមយះជាភ្ជសាបា

លីថា វតត រោធិាលរាជ ភ្ជសាខ្ខយរលគនិយ

រាជ (កំពងៀ) បចចុបផនបលនះ។ លពលខ្ដលលបជា

មលៅថាវតថកំពងៀ។

ពលរដឌខ្ខយរលលកាម

បាននាំគាបលៅលមយះ វតថកព ំ ងៀ ថា ជួអង ុ មាស

បានលឃើញលពះពុ ទប ន ដិមា

ខ្ដលបានផុសលឡើងលនាះ

ក៏ បាននាំគាបលៅទូល

លពះលតជលពះគុណលពះឧបជាយ៍ ថាច្់ មាស មកលដើមផីលសងៀលឡើង

ខ្តលសងៀមិនបានលឡើយ។

ចំខ្ណកជនជាតិយួនវិញ

(Chùa Ông Miệt) ខ្លបថា វតថរបស់តាមាស ។ លរឿងលពះពុ ទរន ូបផុសពី លតពាំងលនះ

ជាពលរដឌលៅលមយះលខតថថា «លពះលតពាំង» ជា

លុះលពលយប់ លពះឧជាយ៍ ថាច្់ មាស សឹង

លរៀងរហូ តមកសពឝ ថ្ថងលនះ។

សុបិនលឃើញលគពនរល់ ថា សូមឲ្រលពះអងគយក

រដឌខ្ខយរលលកាម

ទំព័រលលខ

៣៦

បាន

ចំលពាះលបជាពល

អបកលៅជាយលខតថ

លពះលតពាំង

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

លពលលធឝើដើលណើ រលៅផារលខតថ លគមិននិយមលៅ ថា លៅផារលពះលតពាំងលទ លគលៅថា លៅផារ កំពងៀ រហូ តមកដល់ សពឝ ថ្ថងលនះ។ វបបធម៌ លខតថលពះលតពាំង គឺជាជលងុកវបផធម៌ដស ៏ មផូរ ខ្បបរបស់ ជនជាតិខ្ខយរ លៅខ្ដនដីកមភុជាលលកាម។ ខ្ខយរលលកាមសរលសរអកសរខ្ខយរ ោច់ លោយខ្ឡកពី ជនជាតិកិញ (Kinh) ឬជនជាតិយួន ជាអាណា

សារមនទរវប្បធម៌ ជនជាតស្ម ថាច ់ពមមរា) ី ិ ែរ(ៃតថៃងទ២៥-៤-២០១១ ី

និគមជន និងមានពិ ធីបុណរលប ថ្ពណី និងសាស

—លសុកកលញ្ហចង

១៥ វតថ

នាដ៏សំខាន់ លៅកបុងសងគម ដូចជាពិ ធប ី ុណរចូល

—លសុកកនវង ៀ

០៤ វតថ

ឆ្នបំថយី (១៤-១៥-១៦ ខ្ខលមសា), ពិ ធប ី ុណរខ្សន

—លសុកកំពងៀធំ

១៥ វតថ

ដូនតា (បុណរភជុំបណ ិ ឍ ), បុណរអកអំបុកសំពះ

—លសុកមាត់ សាមុលទ

០៧ វតថ

លពះខ្ខ លយលបទីប លបណាំងទូក-ង, បុណរកឋិ ន

—ទីរ ួមលខតថ

១១ វតថ

ទាន និងពី ធីលពះសងឃចូល-លចញវសាលៅតាម

រមណី យោឋនារមនទីរជនជាតិ កមមរ

វតថអាោមនានាជាលដើម

ខ្ដលមានតថ្មវមន ិ អាច

កាត់ ថ្ថវបាន។

សារមនធីរលនះ

មានទីតាំងឋិ តលៅចំមុខ

វតត អងគររាជបូ រ ី (អងគ) និងខ្កផររមណី យោឌន

លលៅពី ពិធីបុណរលបថ្ពណី លផសងៗលៅកបុង

លសះគូ។ លពលចូលទសសនា សារមនធីរវបផធម៌

សងគមខ្ខយរលលកាម ថ្នលខតថមួយលនះ តាមវតថអាោម

ជនជាតិខ្ខយរ

ដ៏បុោណមានចំនន ួ ១៤១ គឺជានិមិយតរ ូប និងជា

លលចើន ខ្ដលដូនតាខ្ខយរបានបនសល់ទក ុ មក ដូចជា

មូលោឌនដ៏រង ឹ មាំ

សលមាប់ បងាាញដល់ មតិជាតិ

មបង,កល្ជើ , តាលកិនលសូវ,កលណថៀវលចូតលសូវ,

និងអនថរជាតិឲ្របានដឹងពី អតថសញ្ហដណជនជាតិ

រហាត់ បាចទឹក និងសលមវៀកបំពាក់ខ្ខយរពី បុោណ

ខ្ខយរលៅខ្ដនដីកមភុជាលលកាម ។

ជាលដើម។ លលៅពី វតទុបុោណទាំងលនះ ក៏មានតាំង

លយើ ងនឹងបានលឃើញវតទុបុោណជា

វតត អារាមរពះពុទ ធាសនាកមមរ

ពិ ព័រណ៍ រ ូបភ្ជព លកុមសិលផះរសយីលបទីប លបចាំ

លខតថលពះលតពាំងមាន១៤១វតថ

លខតថលពះលតពាំងផងខ្ដរ ។

នីមួយៗរ ួមមាន

កបុងលសុក

រមណី យោឋនរសះគូ ឬគូរសះរសី

—លសុកកំពងៀសាភន

២២ វតថ

—លសុកថកូវ

៤៤ វតថ

រមណី យោឌនលបវតថិសាស្រសថ

—លសុកលផ្ទបោច់

២៣វតថ

ខ្ខយរលលកាម

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

រមណី យោឌនលសះគូ

ឬគូលសះលសីជា របស់ជនជាតិលដើម

ដ៏លផីលាញលៅលខតថលពះលតពាំង។ ទំព័រលលខ

៣៧


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ស្សះគូពមតែក្ពះក្តពាំ វកនុវរដ្ូវក្ា ំវ (ៃតថៃងទ២៥-០៤-២០១១ ថាច ់ ពមមរា) ី

លសះគូមានទីតាំងឋិ តលៅកបុងលកុមទី ៣ សងាកត់ ទី

ខ្ដលគូសងារខ្តងណាត់ គាប លដើមផីសាសងលផ្ទថះ

ផថងលសបហា

ទីរ ួមលខតថលពះលតពាំង (ពី មុនឋិ តលៅកបុងភូមិ

តាគូ ឃុំសមផួរ

លសុកកំពងៀធំ) ចមាងយពី ផារ

កំពងៀលបមាណ៧គ.ម

តាមបលណា ថ យផវូវជាតិ

និងជាកខ្នវងខ្ដលគូសាឝមី ភរិយា

លទើប ខ្តលរៀបការថយីមកថតរ ូប និងវីលដអូទក ុ ជា កលមងអនុសាវរីយ៍ផងខ្ដរ។

លលខ៥៣ លឆ្នភះលៅទិសនិរតី។ លសះគូមានោង

លៅខ្កផរលសះគូ គឺមាន វតត អងគររាជបូ រ ី

បួនលជុងលទខ្វងសធឹងលបខ្វង៣០០ខ្ម៉លតបលណា ថ យ

(អងគ) បានកសាងកាលពី គ.ស.៩៩០។

លបខ្វង៥០០ខ្ម៉លត (លបហាក់ លបខ្ហលនឹងោងបួន

បរិលវណ វតត អងគររាជបូ រ ី (អងគ) មានសារមនធីរ

លជុង)បានជាជនជាតិយួនលៅថា«អាវយ៉ួ ង» (Ao

ជនជាតិខ្ខយរនិងលសះគូជាលដើម

Vuông)ខ្លបថា »លសះបួនលជុង»។

វបផធម៌លឃាសនាការ ថ្នរោឌភិបាលបកសកុមយុយ

លសះមានទឹក

ជុើវញ ិ

លតូវបានលកសួង

ថាវយងៀ រំលលចលោយផ្ទកឈូ ក និងលពលិតលំចងៀ

នីសថយួន

ជាលមអគួរឲ្រទសសនា។

ភណឍវបផធម៌លបវតថិសាស្រសថថាបក់ ជាតិឆ្នបំ១៩៩៦។

ជុើវញ ិ លសះគឺលដើមលឈើ

ទទួលសាគល់ ជាផវូវការថា

ទាលធំៗមាន អាយុ កាលោប់ សតវតសរ៍ លហើ យអឝី

វតត សំររាងឯក

ខ្ដលអសាចររលនាះ គឺឫសលឈើ ទាលបានដុះលៅ

ជាវតថលពះពុ ទសា ន សនាខ្ខយរ

លលើដីខភស់ផុតជើហរ

លលកាយពី អាចម៍ដីបានហូ រ

ជាលបតិក

បានកសាង

លៅគ.ស៦៤២ បានសាទបនាលឡើងវិញលៅកបុងឆ្នបំ

លពលមានលភវៀងមកមថងៗជាលលចើនោប់ សិបខ្ខឆ្នបំ

គ.ស.១៨៥០ លោយបានបនសល់ ទក ុ មកនូវផ្ទធំង

មកលនាះ។

សិលាចារឹក ឆ្នវក់ ជាអកសរខ្ខយរយា៉ងលលចើន។

បចចុបផនបលសះគូ

គឺជាកខ្នវងសលមាប់ លំ

លហើ យអារមយណ៍របស់ លភញៀវលទសចរណ៍ និងលលៅលបលទស

ទាំងកបុង

ខ្ដលបានមកទសសនាកំសានថ

ជាលរៀងោល់ ថ្ថង។ ជាពិ លសសលសះគូគឺជាកខ្នវង ទំព័រលលខ

៣៨

វតថសំលោងឯកឋិ តលៅកបុងលកុមទី ៦សងាកត់ ទី៨ ទីរ ួមលខតថលពះលតពាំង ជាប់ នឹងផវូវជាតិលលខ ៥៣។

បចចុបផនប

វតថសំលោងឯកមិនលតឹមខ្តជា

កខ្នវងសលមាប់លពះសងឃខ្ខយរ

បួសលរៀនសិកា

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

លពះធម៌លៅកបុងលពះពុ ទសា ន សនា

និងអកសរសា

វិហារលយើ ងនឹងបានលឃើញ និងលជាបដើលណើ រលរឿង

ស្រសថខ្ខយរប៉ុលណា ត ះលទ ខ្ថមទាំងជាកខ្នវងទាក់ ទាញ

របស់ លពះពុ ទស ន មណលគាតមតាមរយៈផ្ទធំង គំនរូ

លភញៀវលទសចរណ៍ លគប់ ជាតិសាសន៍ មកទសសនា

លៅលលើជញ្ហជំងថយដល៏ សស់ សាអត

ជាលរៀងោល់ ថ្ថង។

លោយវិចិលតករខ្ខយរលលកាម។

បានចូលទសសនាវតថសំលោង

ឯក លយើ ងនឹងបានដឹងចាស់ ពីវបផធម៌របស់ពូជ សាសន៍ចំណាស់ជនជាតិលដើមខ្ខយរលលកាម

ជា

មាចស់ លសុកលលើទឹកដីកមភុជាលលកាម ។

ខ្ដលបានគូរ

មជឈមណឌលអកសរាស្តសត កមមរ ជាលរៀងោល់ ឆ្នបំ វតថកំពងៀថ្លជបានលបើកសាលា លរៀនពុ ទិក ន អនុវទ ិ ៉ល័យទី ៤ (បាលីរង) លោយ

វតត កំពង់និររោធ (កំ ពង់ផ្រជ)

មានលពះសងឃនិមនថមកសិកាពី បណា ថ វតថនានាទូ

វតថលនះមានថ្ផធដីចន ំ ន ួ ១០អា. បានកសាង

ទាំងលខតថលពះលតពាំងនិងពី លខតថលផសងៗ ដូចជាលក

កបុងគ.ស.១៦៣៧ ឋិ តលៅកបុងទីរ ួមលសុកកំពងៀធំ

មួនសមាត់ លជូក និងឃាវំង ជាលដើមោប់ សិបអងគ។

(Thị trấn Châu Thành) លសុកកំពងៀធំ លខតថលពះ

លលៅពី លពះសងឃលរៀនសូធរ ខ្ផបកពុ ទិក ន វិទ៉ល័យ

លតពាំង។

ជនជាតិយួនទូលៅបាននាំគាបលៅវតថ

វតថបានលបើកកមយវធ ិ ីបលលងៀនអកសរខ្ខយរ លៅលពល

លនះថា «ចួហាង» (Chùa Hang) ខ្លបថា «វតថរ ូង»

យប់ សលមាប់កូនលៅខ្ខយរ បានលរៀនអកសរសាស្រសថ

លលពាះពួ កលគបានលឃើញលខាវងទាឝរចូល លៅកបុងវតថ

ជាតិខវួនរយៈលពលបីខ្ខផងខ្ដរ

លនះគឺជារ ូងមួយដ៏ធំ ។

បានឈប់ សលមាក (រដូវវិសសមកាល) ពី ការលរៀន

វតត កំពង់និររោធ (កំពងៀថ្លជ) ជាវតថ

ភ្ជសាយួ នលៅសាលារដឌ

បនាធប់ ពីពួកលគ

ថ្នរោឌភិបាលយួ ន។

មួយបានកាវយលៅជាតំបន់ លទសចរណ៍ មានលករ ថ៍

កមយវធ ិ ប ី លលងៀនអកសរសាស្រសថខ្ខយរដល់ កូនលៅខ្ខយរ

លមយះលផីលាញ

និងលធឝើឲ្រលភញៀវលទសចរណ៍

ខ្បបលនះជាលបថ្ពណី របស់ លពះសងឃខ្ខយរមានមក

លគប់ ជាតិសាសន៍ សាគល់ ពីអតថសញ្ហដណលពះពុ ទន

យូ រលហើ យ បានជាលៅកមភុជាលលកាមអកសរសាស្រសថ

សាសនាលថរវាទខ្ខយរលៅកមភុជាលលកាម ។

ខ្ខយរមិនបានបាត់ បងៀលចញពី សងគម។

ទនធឹមនឹង

រទសភាពរៅកន ង ុ វតត

ការបលលងៀនអកសរខ្ខយរវតថបានបលលងៀនវិជាជចមាវក់

លពលចូលដល់ វតថលនះ លយើ ងបានលឃើញ

ដល់ លពះសងឃ និងលបជាជនខ្ខយរផងខ្ដរ។ លោយ

បកាបកសីជាលលចើន

ទំលៅលលើលទនំលដើមលឈើ ធំៗ

មានដូចជា កុក, លកសារ និងលបវឹកជាលដើម ។ លលៅពី លនះ

លយើ ងនឹងបានលឃើញនូវកផូរ

វតថជាសាលាបលលងៀនវិជាជចមាវក់ ផងលនាះ

លទើប

លៅកបុងកុដិ របស់លពះលៅអធិការលឃើញមានរ ូប ចមាវក់យា៉ងលសស់សាអតមានតថ្មវលលចើន

ខ្ដល

កាច់ រចនាបទខ្ខយរដូចជារ ូបលគុឌ កិនរប នាគ និង

បានឆ្នវក់ ពីគល់ លឈើ បានោក់ បងាាញ ដល់ លភញៀវ

ហងស ជាលដើម ខ្ដលបានឆ្នវក់ ជាប់ នឹងលពះវិហារ

លទសចរណ៍ លដើមផីជាការលំខ្ហអារមយណ៍៕

កុដិ សាលា និងលចតិយ។ ចូលលៅខាងកបុងលពះ

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត

លបភពអតទបទWebsite ថ្លពនគរ ទំព័រលលខ

៣៩


ឆ្នបទ ំ ី០៧ លលខ១៣

សមភន ័ ស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភជា ុ លលកាម

ទសចកតី ខ្ថលង្អំ ណរគ្ុ ណ

សូមជួយលលបាះលពំ ស័ពធសាធុការពរ

លពះលតជលពះគុណ ឯកឧតថម លលាកជើទាវ លលាក លលាកលសី សបផុរសជាទីលគារពោប់ អាន! លយើ ងខញំលុ ពះករ ុណា

អាតាយភ្ជពសមភ័នន

សមណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម ខ្ថវងអំណរលពះគុណ លលៅ

សូម

និងអរគុណយា៉ងលជាល

លបលសើរលបលគន-ជូនលពះលតជលពះគុណ សបផុរស ទាំងអស់ បានលបកបលោយលសចកថីសុខចលលមើន និងពរ៤លបការគឺ អាយុ វណតៈ សុខៈ

វតថបទុមវតី ថ្ថងទី១៥ ឧសភ្ជ ២០១១ ជ.គណៈកមយការលពឹ តថិបលត

ខ្ដលមានសទានលជះថាវបរិចាចគលទពរ ដ៏មានតថ្មវ ដល់ សមភ័នន

កំណប់ ចាប់

លបធាន

កបុងសកមយភ្ជព

សិកាលសាវលជាវសមផតថិវបផធម៌ ធម៌

ពលៈ កុំបី

លឃវៀងឃាវតលឡើយ៕

ចំលពាះសបផុរសទាំងកបុងនិងលលៅលបលទស

ជួយឧបតទមមគាលំ ទ

បវរមហា

សំបក ុ សងគម

ទំនឹមទំលនៀមលកាំងមាស

ភិកាុ ននធគុលតាថ ច្នទ-សុ ផាត

លបវតថិសាស្រសថ នីតិសាស្រសថនិងចំលណះដឹងទូលៅជា លលចើនសលមាប់ជាផលលបលយាជន៍សងគមជាតិ។ សមភ័នន សូមចារឹកនូវគុណធម៌ដល៏ បថ្ពនិង

សុ ភាសិ ត

លបកបលោយឧតថមគតិ មនសិការលសបហាជាតិដ៏ ធំលធងរបស់ លពះលតជលពះគុណ បានបរិចាចគធនធានដ៏ថ្ថវថាវ លពហយ វហា ិ រធម៌លនះ

សបផុរសខ្ដល និងលបកបលោយ

ទុកកបុងហទយវតទថ្ុ នសមភ័នន

ជានិចន ច ិរនថរ។ ៍ ការចូលរ ួមវិភ្ជគទានឧបតទមមដ៏ឧតថុងឧ គ តថម លនះ នឹងបានជាបចច័យកបុងការជើរ ុញទឹកចិតស ថ ម ណនិសសិត-និសសិតខ្ខយរកមភុជាលលកាម ឲ្រមានលស ចកថីព៉យាមតស៊លូ គប់ កាលៈលទសៈ

ជមបះោល់

ឧបសគគ ខ្ដលោោំងដល់ ការសិការបស់ ខវួនឲ្រ

លលវលលបៀនលរៀនលតាប់ សាថប់តិចតួច សមាគល់ ថាខវួនលសួចមិនលចះទាល់ មិនដឹងពុ ទលន ពចន៍លៅលសសសល់ ដូចកល់ កខ្ងកបខ្បបកំលៅ។ លៅកបុងអណថូងរលត ថ ទ័ល មិនខ្ដលលៅសាគល់ សមុលទលលៅ សមាគល់ អណថូងខ្ដលខវួនលៅ ថាលលៅថាធំលលើសនានា។ លសងៀលចញពីលលាកនីតប ិ ករណ៍

បានសលលមចលជាគជ័យ។ ជាទីប្ច ប់ សូមបួងសួងគុណបុណរលពះ រតនលត័យ វតទុស័កថិសទ ិ ិក ន បុងលលាក

លទវតាឆ្នបំថយី

លពះខាន់ ឥតលលសាម ចលងាកមឥតខ្ផវ កូនឥតខ្ម

ខ្ខឥតពនវឺ។ ភិកាុ កក-អ៊ ុ ក

ទំព័រលលខ

៤០

លពឹ តប ថិ លតសំលឡងនិសសិត


បញ្ាី រាយនាមសបបុរសជន្

សតវ ចាបទវវង្យល់ គ្ំ ន្ិតឥស្រន្ទី

១— ចនធ សុផ្ទត

១០$

ថ្ថងមួយ សតឝចាប

២— ជី វណា ត ត

១០០$

ញីលមយលមួយលកុមលហើ រ

៣—លៅ សាង

១០$

ពី សាកលវិទ៉ល័យនានា

៤—ខ្ក-អ៊ុក

១០$

លៅលបជុព ើ ិ ភ្ជកាគាបលៅភបំ

៥—គិម ចកសាោយ

១០$

គូលលន លដើមផីលឈឝ ងយល់

៦—លតឹង ថាញ់លទៀង

១០$

សាគល់

៧—សឺន សាហយ ន

១០$

យរបស់ សតឝឥស្រនធី។

៩—បងលសីផលាវ

១០$

១០—លីវលធឿង

១០$

បានលពាលថា សតឝឥស្រនធីកព ំ ុង

៨—សន លបសិទ៍ន

៥$

លលបើនលយាបាយមវនពាន

១១—គឹម សុខា

៥$

សលមុកចូលទីលំលៅលយើ ង

១២—គឹម សុីសំណា

៥$

លហើ យ ឥឡូវលយើ ងខាឝយខឝ ល់

១៣— គឹម សុវណត

៥$

លដកមិនលក់ បក់មន ិ លលាើយ បាយមិនឆ្នងញ់

១៤—ហា សារ៉ ូត

៥$

រវល់ ខ្តគិតលឈឝ ងយល់ គន ំ ិតឥស្រនធី។

១៥—ឡុង សារ៉ន

៥$

ចាបលកុងមួយមានរ ូបសងាា ចងាកខវី សមថី

១៦—តឹងហុឹ ង

៥$

មុត ឯកលទសលបវតថគ ិ ំនិតនលយាបាយ លសាយ

១៧—ឯក វ ុទនី

៥$

ថា

ដឹងពី គន ំ ិតនលយាបា

ចាបលសុកមួយលកុម

លយើ ងទាំងអស់ គាបកុគ ំ ត ិ លលចើននាំឲ្រសាញ

១៨—សមភ័នស ន មណនិសសិត-និសសិតខ្ខយ រលលកាម

ឥស្រនធីលផិចលលចើន

គិតឯលិច វាយឯលកើត ខ្លប

លៅលបលទសថ្ថ

១០០០ បាទ

លបួលមិនលទៀងទាត់។ លយើ ងលតូវមានឆនធៈរ ួមការ

១៩—លភឿក សុធន

២០០០០៛

ពារសងគម សំបុក កូនលៅ សមផតថអ ិ រិយធម៌

២០—លៅ សុផ្ទត

២០០០០៛

កំណប់ ចាប់ និងអតថសញ្ហដណជាតិរបស់ ខវន ួ ឲ្រ

២១—លពលជ សីហា

២០០០០៛

លំនឹងគឺលគាលជើហរដ៏រង ឹ មាំសលមាប់ សងគម ដូច

២២—លសឿង សុធានី

២០០០០៛

លលាក តូមា៉ស ហុ ប ទសសនវិទជា ូ តិអងគលគវសថា

២៣—ឈួ ន សុចនា ិ ថ

២០០០០៛

“សងគមរឹងមាំលតូវមានឆនធៈរ ួម”

សតឝចាបទាំង

២៤—សមណនិសសិតខ្ខយ រលលកាម ២០០០០៛

អស់ លពមលលពៀងគាប រំលាយឆនធៈឯកជន កាវយ

២៥—លយៀង សុធារិនធ

២០០០០៛

ជាឆនធៈរ ួម

២៦—លពលជ ប៊ុន ថន

២០០០០៛

សានថរហូ តមក៕

២៧—វតថលខមររងសី

៦០$

រកាលបតិកភណឍជាតិរ ួមរស់ សុខ ខ្ថងទី០១លមសា ២០១១

និពននលោយ កក-អ៊ ុ ក


វ តកំពង់តោធិព្ពឹកស(បឹងរ៉ាយលិច) ព.ស.១៤៩៨

ចង្់ លអ រតូវលត់ ឱហាតសងាឝតលត់ ដលើ គប់ លផិច

ខ្ដកដុតកលមធចលរចលោលកលៅថ

លភវើងមិនឲ្រភ្ជវត់ដុតកុំឲ្រលៅ

ឆអិនលគប់ កលៅថលលវភវឹងរឹងខ្ថប។

លបើលលវខឝល់ខាឝយហាត់ ពត់ រលបៀន

លបឹងខ្លបងសូធរលរៀនរលបៀននិតរខ្នប

វិជាជផវូវលលាកលគាកគរលគប់ ខ្បប

ផារផសំសប់ លសពខ្បបផវូវសមាយ។

រ ុកាជាតិលៅតូចលលសាចលសបខ្ថទឹក

ោល់ លពលលាងចលពឹ កនឹកលៅរកា

ដល់ ធំផផ ថុំ លផថល់ពូជខ្ផវផ្ទក

ដល់ មាចស់ រកាផលាគាប់ចិតថ។

លធឝើខ្លសលមើលលមយោវដីឲ្រលសយើ

ោក់ ជីរខ្ថភវឺលដើរលមើលឲ្រសបទ ិ ន

ការពារកាថមខរងលអងពូ ជសតឝសត អិ

មិនឲ្រមកជិតរឹតលោមលកាទំ។

លពះពុ ទលន តាស់ដឹងពឹ ងខ្ផអកបញ្ហដ

កាប់ គាស់ តណា ា ឆ្នករថ្លពសាបប់ ធំ

សាងផវូវកុសលថបល់ថាបក់ បរម

និពាឝនឧតថមថកុំលថកើងសុខសានថ។

អបកដឹកនាំផសំឆនធិទិបា ន ទ

លះបងៀផចងកា ៀ ត់ ផ្ទត់ សុខផ្ទធល់ លបាណ

គិតគូរគួរគាប់ សពឝ សន ួ សនាថន

លបលយាជន៍លថកើងថាកនបានសុខសុភ្ជ។

លហតុលនះលបុសលសីកវីខចីចាស់

ខិតខំននះលបាសចាកអវិជាជ

ខ្កថ្ខថ្ចបខវួនកូនលអឧភ្ជ

ផុតទុកាលវទនាជាសុខឧតថម។

និពននលោយ កក-អ៊ ុ ក

Bulletin number 13  
Bulletin number 13