Page 1

¹ 40-41 (24976-24977) www.udmdunne.ru

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü (ìàðò). Óäìóðòàðíÿ (ïÿòíèöà)

Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå

Ïóäî šîæòžñüêûíû óã áûãàòû

Èñüêåìú¸ñ âûæûëýñü óã ëþêî

Àíûêàé âîðäžç, «Àéêàé» šóòžç

3

6, 11

13

ÂÀÊ×ÈßÊ

4 àäÿìè áûðèç 21-òž ìàðòý Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûí Åëàáóãà-Ïåðìü ñþðåñ âûëûí øóêêèñüêèç 3 ìàøèíà. 4 àäÿìè áûðûíû øåäèç - âàíüìûç Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûí óëžñü¸ñ. Ýøøî îãåç øóêêèñüêûñà áîëüíèöàå øåäèç. Êûçüû èâîðòžç Ðîññèûñü ÃÈÁÄÄ-ëýí Óäìóðòèûñü óïðàâëåíèåíûç êèâàëòžñü Àëüáåðò Ãàëèìîâ, ñþðåñëýí òà ëþêåòàç àâàðèîñ Ÿåì ëóûëî, ñîèí èê ìàëïàìûí òàò÷û êàìåðà ïóêòûíû.

Êûë êóòý êûë êóòûòžñü Èæûñü Îêòÿáðü ¸ðîñûñü Ïðîêóðàòóðà ýñêåðèç, êûçüû óæà ïîëèöèÿ àäÿìèîñëýí âàçèñüêîíú¸ñûíûçû. Êûê òîëýçü Ÿîæå 5 íî šûíû çàÿâëåíèîñ ïóìûñåí êóòýì ðåøåíèîñ ÷àêëàìûí. Þãäóðåç óòèñü¸ñëýí 103 ó÷ûðûí óãîëîâíîé óæ šóòûíû ïóìèò ëóýìçû øîíåð âûëûìòý. Àëè ñèçüûìåçúÿ óãîëîâíîé óæ ìûòýìûí èíè. 8 ïîëèöåéñêîé àçüòýì ëóýìåç ïîííà êûë êóòîíî ëóèç.

Ïќÿñüêîí ќâќë òà Íàöèîñûí óæàí ïîëèòèêàÿ ìèíèñòðëýí âîøòžñåç Ëàðèñà Áóðàíîâà èâîðòýìúÿ, Èíòåðíåòûí 1-òž àïðåëüûñåí óæàíû êóòñêîç óäìóðòú¸ñëýí èñòîðèçûëû íî ñÿìú¸ññûëû ñžçåì ýíöèêëîïåäèÿ. Âîòýñûí îçüû èê êûëäîç Òåðìèíú¸ñúÿ íî øîíåð ãîæúÿñüêîíúÿ êîìèññèëýí ðåñóðñýç. Îçüû âûëü êûëú¸ñ êûëäûòúÿíý êîòüêóä ìûëêûä êàðèñü ïûðèñüêûíû áûãàòîç.

Ëóîç àé íûðûñåòž íî! Òîëîí Òþìåíüûí êóòñêèç Ðîññèûñü êóàñýí áûçüûëîíúÿ ÷åìïèîíàò. 15 èñüêåìå áûçüûëîíûí êóèíåòž ëóèç Óäìóðòèûñü Äìèòðèé ßïàðîâ. Çàðíèÿñüêèç Êîìèûñü Ñòàíèñëàâ Âîëæåíöåâ. Øóòýòñêîí íóíàëú¸ñû -9 -2 ãðàäóñ ëóîç, òќë óéïàë íî øóíäûšóæàí âèñêûñü ïåëüòîç.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Êûê ïîëýñ êóçüûì Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

25-òž ìàðòý êóëüòóðà óäûñûí óæàñü¸ñëýí íóíàëçû. Øàåðûñüòûìû êóëüòóðàåç óòèñü¸ñ íî àçèíòžñü¸ñ ïќëûñü óñòîîñûç ïóñúåìûí ëóîçû «Ñžëû êàðîí» ïðåìèåí. Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðàâèòåëüñòâîåçëýñü òàŸå äàíúåòñý òóý âèòåòžçý ñ¸òîçû. Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâî èâîðòýìúÿ, òà ïðåìèåç áàñüòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ àðûñü àðå éûëî, íî óäàëòý òóæãåñ óñòîåçëû âèòü ìóðòëû ãèíý. Øóäîîñ ïќëûí òóý: Ëþöèÿ Íàãîâèöûíà Áàëåçèíîûñü «Äðóæáà» ¸ðîñ êóëüòóðà þðòûñü «Ðîäíûå íàïåâû» êàëûê õîðëýí õîðìåéñòåðåç. Ñî âîðìèç «Êàëûê êûðœàí» íîìèíàöèûí. Òàòüÿíà Âåñíîâñêàÿ Ãëàçîâûñü èñêóññòâîîñúÿ 3 íîìåðî íûëïè øêîëàûñü êàëûê èíñòðóìåíòú¸ñúÿ «Âåñíóøêè» êîëëåêòèâëýí êèâàëòžñåç. Òàòüÿíà Ñåðàôèìîâíà óñòîåç ëóèç «Êàëûê êðåçüãóð» íîìèíàöèûí. Îëüãà Òóêòàðåâà - Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü «Áðàíãóðò ïåñÿíàé¸ñ» ôîëüêëîð àíñàìáëüëýí êèâàëòžñåç. Îëüãà Íèêîëàåâíà äàíúÿìûí «Êàëûê êóëüòóðà» íîìèíàöèûí. Âèòàëèé Ëåðìîíòîâ Àëíàø ¸ðîñûñü êèáàøëûîñëýí þðòûñüòûçû óñòî÷è. Ïóýç âќëžñü-÷åáåðúÿñü «Êàëûê êèóæú¸ñúÿ ìàñòåð» íîìèíàöèûí âîðìèñå ïîòžç. Íàòàëüÿ Áåëîâà - Äýðè ¸ðîñûñü Øîð Ïîñòîë ãóðòûñü «Ïèíàë äàóð» ôîëüêëîð êàëûê àíñàìáëüëýí áàëåòìåéñòåðåç. Ñî óñòîåç ëóèç «Êàëûê ýêòîí» íîìèíàöèûí. «Ïèíàë äàóð» àíñàìáëü êûëäžç 1996-òž àðûí, íîø êóèíü àð îðò÷ûñà, ñî êàëûê íèì áàñüòžç èíè. Òóííý íóíàëëû òàòûí êûðœà-ýêòý 15 ìóðò. Àíñàìáëü êûëäýì äûðûñåí òàò÷û âåòëý Âëàäèìèð Áåëîâ. Џàïàê ñî èê «Ïèíàë äàóðå» ќòèç êóçïàëçý íî

Íàòàëüÿ Áåëîâàåç. - Ìîí ñèçüûì àð òàòûí êûðœàé-âåðàé, ñîáåðå Ÿåêòžçû áàëåòìåéñòåðëýñü óæçý áûäýñúÿíû. Îçüû íüûëåòž àðçý èíè òà óäûñûí áåðãàñüêî, àíñàìáëåí íî êèâàëòžñüêî. Êðåçüãóðëû íèìûñüòûç äûøåòñêåìûí ќâќë áåðå, òðîñ ëûäœèñüêèñüêî, óò÷àñüêèñüêî, øàåðàìû îðò÷ûëžñü ìàñòåð-êëàññú¸ñû âóûëžñüêî. Ó÷êèñü¸ñìåñ øóìïîòòîí áîðäûí âàíüìû ëóëûñü-ñþëìûñü òûðøèñüêîìû. Ýêòîíú¸ñòû, êàëûê ñÿìéûëîëú¸ñòû ïóêòžñüêîìû õîðåîãðàôåí Èðèíà Ïåòðîâàåí Ÿîø. Òðîñ þàëëÿñüêèñüêîìû ãóðòûñüòûìû áà-

áóøú¸ñëýñü. Ó÷êèñü¸ñìåñ òîäìàòžìû èíè óéïàë óäìóðòú¸ñëýí «Éќ êåëÿí», ëûìøîð óäìóðòú¸ñëýí «Âîçüâûë øóäîíú¸ñ», «Þ àðàí» éûëîëú¸ñûíûçû, ïќðòýì ýêòîíú¸ñûí, âûëü êûðœàíú¸ñûí, - øóý Íàòàëüÿ Èâàíîâíà. Ñþëìûñü óæàìçûëýí åìûøåç ñèíìàñüêûìîí. «Ïèíàë äàóð» àíñàìáëåç øàåðàìû ãèíý ќâќë, ñîëýí ïàëýíàç íî òóæ øóíûò ïóìèòàëî. Øîð Ïîñòîë ãóðòûñü åãèò, çàäîð óñòî÷èîñ Ðîññèûí, Ýñòîíèûí, Ìîðäîâèûí, ×óâàøèûí, Áàøêèðèûí, Àôðèêàûí îðò÷åì ïќðòýì êàëûêêóñïî ôåñòèâàëü¸ñûñü íûðûñåòž èíòûîñûí íî äèïëîìú¸ñûí áåðòûëýìûí.

Äýðè ¸ðîñûñü Íàòàëüÿ Áåëîâà ïóñúåìûí «Ñžëû êàðîí» ïðåìèåí. - Íûðûñåòž áàäœûì âîðìîíý-øóìïîòîíý ìîí ïîííà âàë 2010-òž àðûí. Ñîêó «Ïèíàë äàóð» àíñàìáëåç Äýðè ¸ðîñëýí Äàíúÿí ïóë âûëàç èíòûÿçû. Êûêåòžåç âîðìîíý - «Ïðèçíàíèå» ïðåìèÿ. Íî êîòüêóäžç äóíúåò - êàëûêêóñïî äèïëîì-à ñî, Ïðàâèòåëüñòâîëýí ïðåìèåç-à - îãíàìëýí ãèíý ќâќë, áûäýñ êîëëåêòèâëýí óñòî óæàìåçëýí åìûøåç. Ìàòýêòý èíè êóèíåòž øóìïîòîíý, Ÿàïàê òà íóíàëú¸ñû ìîí êûêåòžçý àíàé ëóûíû äàñÿñüêèñüêî, - ìûëêûäçý óñüòžç Íàòàëüÿ Áåëîâà.


2

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ØÎÐÊÀÐ

Ïèîñëýñü êåïûðàñüòýì Ìàøà Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

ñêèñü ñòóäåíò, 2011-òž àðûí îðò÷åì «Çàðíè ïèëåì», 2008òž àðûí «Ï. ×àéêîâñêèéëû ñžçüûñà» íî ìóêåò ôåñòèâàëü¸ñûí ëàóðåàò ëóýì óñòî÷è Èâàí Ïóøêàðåâ. Òóý ïèîñ ïќëûí îãíàç øóäý Àðìàâèðûñü Ìàðèÿ Ãîëîâàíîâà. Åãèò àðëûäûç øîðû ó÷êûòýê (Ìàøàëû 13 àðåñ), âîðìîíú¸ñûç ïàë¸ìûòî. Ñîîñ 15-ëýñü òðîñ èíè. Àëè òà óñòî÷è òîäîí-âàëàí ëþêà Ìîñêâàûñü êóí êîíñåðâàòîðèÿ áîðäûí óæàñü êðåçüãóðúÿ øêîëàûí. - Âîðìîíú¸ñìå âåðàíû êóòñêè êå, êóèíü ÷àñ íî óç òûðìû. Íî ìîí ïîííà òóæãåñ äóíîåç - åãèò êðåçüãóð-

ñÿé Âîëüôãàíã Ìîöàðòëýñü êóèíåòž êîíöåðòñý. Êûê ðåïåòèöèÿ îðò÷èç èíè, ìèëåìûí Ÿîø øóäý Óäìóðòèûñü ñèìôîíè÷åñêîé îðêåñòð. Îãîãìûëû òóæ þðòòžñüêîì, îã-îãìåñ êûëžñüêîì êàäü ïîòý. Íî êûçüû ñî ÷óçúÿñüêîç - äóíúÿëîçû èíè ó÷êèñü¸ñ. Ïèîñ ïќëûí îãíàì øóûñà, óã êåïûðàñüêû, óã òóëêûìúÿñüêèñüêû. Ôåñòèâàëå ëûêòýìú¸ñ ïќëûí ìîí ãèíý ñêðèïêàåí øóäî. Îñêèñüêî, êèîñû óç äûðåêòý, äàñÿì ïðîèçâåäåíèìå Óäìóðòèûñü ó÷êèñü¸ñëû óìîé âîçüìàòûíû òûðøî, - ìûëêûäçý óñüòžç Ìàðèÿ Ãîëîâàíîâà. Îãäûøåì ñÿìúÿ ôåñòè-

Òóñïóêòžç Êîíñòàíòèí ÑĄ̊ÍÎÂ

«Åãèò óñòî÷èîñ Ï. ×àéêîâñêèéëýí âîðäñêåì ïàëú¸ñàç» ôåñòèâàëü íûðûñüñý îðò÷èç 1997-òž àðûí. Êîòüêóä àð îò÷û ïûðèñüêî Ðîññèûñü íî êóíãîæ ñüќðûñü åãèò êðåçüãóð÷èîñ, ñòðàíàûñüòûìû òóæãåñ óñòî ñòóäåíòú¸ñ íî êàëûêêóñïî êîíêóðñú¸ñûí âîðìèñü¸ñ. Òîëîí Èæûñü Îïåðàÿ íî áàëåòúÿ òåàòðûí 15òžåç òàŸå ôåñòèâàëü óñüòžñüêèç. Êëàññèêà êðåçüãóðåí ìóðãåñ òîäìàòñêîí, Óäìóðòèëýñü êóëüòóðàçý íî èñêóññòâîçý àçèíòîí, åãèò êðåçüãóð÷èîñòû áóäýòîí âûëûñü ðàäúÿìûí âàë òà óæðàä. Àðëû áûäý øàåðàìû âóî Ðîññèûñü íî ñîëýí ïàëýíûñüòûç êðåçüãóðëû ñèíìàñüêåì óñòî÷èîñ. Êûëåì àðûí òà ôåñòèâàëå ïûðèñüêèçû Êîðåÿûñü, ßïîíèûñü, Àðìåíèûñü, Ìîñêâàûñü åãèò íûëú¸ñ-ïèîñ. Òóý ñîîñ òÿìûñ êóçÿ - Ìîñêâàûñü Ìàòâåé Øåðëèíã, Íèæíèé Íîâãîðîäûñü Äàíèèë Áåëèêîâ íî Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ, Óôàûñü Èñêàíäåîð Õàííàíîâ, Àðìàâèðûñü Ìàðèÿ Ãîëîâàíîâà, Èæûñü Èâàí Ïóøêàðåâ íî Óéïàë Êîðåÿûñü Öîé ×åð ×óí. Íÿëòàñ âåðàñà, Êîðåÿûñü àðòèñò äûøåòñêå Ìîñêâàûñü Ï. ×àéêîâñêèé íèìî êóí êîíñåðâàòîðèûí. Џàïàê ôåñòèâàëü óñüòžñüêîí íóíàëý, 22-òž ìàðòý, ñîëû 22 àðåñ òûðìèç. Óñòî÷èëýí âåðàìåçúÿ, âîðäñêåì íóíàëçý Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç, âûëàç èê, ñîëû ñžçåì ôåñòèâàëüûí ïóìèòàí - òóæ áàäœûì øóìïîòîí èíè. Òà ôåñòèâàëåç ðàäúÿí ñÿðûñü êè÷ќëòîíýí ïîòžç âàë Èæûñü òåõíèêàÿ êóí óíèâåðñèòåòëýí ðåêòîðåç Èâàí Àáðàìîâ. Óãî òà óíèâåðñèòåòûí êîòüêó èê òàëàíòî åãèòú¸ñòû ñèíéûëòûíû íî äóíúÿíû òûðøî. 15-òž ôåñòèâàëå Óäìóðòèëýí íèìûíûç ïûðèñüêå Ÿàïàê ÈæÃÒÓ-ûí äûøåò-

Ì. Ãîëîâàíîâà. ÷èîñëýí «Ùåëêóí÷èê» êàëûêêóñïî êîíêóðñàçû ëàóðåàò ëóýìå. Òà äûðîçü ìîí óã òîäžñüêû âàë, Óäìóðòèûí «Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç» íèìî ôåñòèâàëü âàíü øóûñà. Êåìàëàñü èê ќâќë æèíãûðòžçû «Êóëüòóðà» êàíàëûñü, ñîáåðå Èæûñü, òàò÷û ïûðèñüêûíû Ÿåêòûñà. Òà ôåñòèâàëüëû øóûñà, äà-

âàëå âóýìú¸ñ êûê êîíöåðò ñ¸òîçû. Îäžãåç âàë èíè òîëîí Èæûñü Îïåðàÿ íî áàëåòúÿ òåàòðûí, êûêåòžåç ëóîç òóííý Âîòêàûñü «Þáèëåéíûé» êóëüòóðà äâîðåöûí. Ïèíàë óñòî÷èîñ ïûðàëîçû íà Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîðàç, Âîòêàûñü ìóçåéóñàäüáàÿç.

Èíòåðíåò ïûð âóç êàðîí Óëîí àçèíñêåìúÿ âûëüäžñüêî óæàí àìàëú¸ñ íî. Òàíè âóç êàðûíû íî òàáåðå ëóý, èíòûûñüòûä ñóëòûëûòýê, îôèñûñüòûä ïîòàòýê. Ñî ïîííà Èíòåðíåò ïûð áè÷àíî ÒÁÐ.ÐÔ. Îçüû òž øåä¸äû «Òîðãîâûå áàçû Ðîññèè» ïëîùàäêàå. Êîòüêóäžç îãàçåÿñüêîí îòûí äóíòýê ïóñéèñüêûíû áûãàòý. Àñüòýëýñü ëè÷íîé êàáèíåòòýñ êûëäûòûñà, îòžÿç òž áûãà-

òîäû ñþðûíû âóç êàðîí áàçàîñû, ñêëàäú¸ñû, àñüòýëýñü âóçäýñ Ÿåêòûíû, îãêûëú¸ñ êóòûíû, äîêóìåíòú¸ñòýñ âîçüìàòûíû. «Òîðãîâûå áàçû Ðîññèè» ïëîùàäêà ëþêåìûí ïќðòýì óäûñú¸ñëû: òàòûñü øåäüòûíû ëóý ãóðò âóçú¸ñûí, ñè¸í-þîíýí, òåõíèêàåí, êîðò òžðëûêåí, ìóâќé ïðîäóêòú¸ñûí íî òðîñ ìóêåòýíûç âóç êàðîí èíòûîñòû. Òà ñèñòåìà þðòòý Ðîññèûñü íî ÑÍÃ-ûñü, êóíãîæ ñüќðûñü

áàñüÿñüêèñü¸ñ íî ïðîèçâîäèòåëü¸ñ âûëý ìåŸàê ïîòûíû, ïќðòýì ïîñðåäíèêú¸ñëû ìóëòýñ êîíüäîí òûðûòýê. Âûëü óðîæàåç, áàê÷à ñè¸íú¸ñòû âóçàíúÿ îãêûëú¸ñ àëè èê þíìàòûíû ëóý íè. Áóäîñú¸ñ šóòñêûòîçü, îãîãåíûäû œå÷ãåñ òîäìàòñêûíû âóîäû. Âóç êàðîí áàçà ïûð óæàí ñÿðûñü ïûð-ïî÷ãåñ òîäîí ïîííà òåëåôîíú¸ñ: (3412) 68-71-38, 50-00-93, Ðåêëàìà 77-16-90.

Äåïóòàòú¸ñ äóðáàñüòžçû âîñïèòàòåëü¸ñëû Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

Èæ ãîðîä Äóìàûñü äåïóòàòú¸ñ ëþêàñüêûëžçû ñåññèå. Ñîîñëýñü êåíåøåìçýñ íûðûñüñý âîçüìàòžçû Èíòåðíåò ïûð, òà ïîííà ðàäúÿìûí âàë îíëàéíòðàíñëÿöèÿ. Ñåññèûí îã 30 óæïóìú¸ñ ýñêåðåìûí. Ñîîñ ïќëûñü îäžãåç - âîñïèòàòåëü¸ñëû íî ñîîñ áîðäûí þðòòžñüêèñü¸ñëû ëüãîòàîñ òóïàòîí. Àñüñýëýñü ïèíàëçýñ íûëïè ñàäý íóëëýì ïîííà òûðèñüêîíëýñü òàáåðå ñîîñ 10 ïðîöåíòñý ãèíý êóí êèñûå ñ¸òîçû. Òà ïîííà äóðáàñüòžçû âàíü äåïóòàòú¸ñ. ÒàŸå ëüãîòà òóïàòûñà, íûëïèîñ ïќëûí óæàñü¸ñëýñü, îëî, ìûëêûäçýñ êќíÿ êå íî šóòîì, øóèçû ñîîñ. Óãîñü âîñïèòàòåëü¸ñ Èæûí óã òûðìî. Ëýñüòžñüêîí óæú¸ñëû 2012-òž àðûí Èæëýí áþäæåòûñüòûç 285 íî šûíû ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿíû ÷àêëàìûí. Êàëûêåí áûðúåìú¸ñ ñîãëàø êàðèñüêèçû: òóý àçèíòîíî Êàðë Ìàðêñ óðàìåç øóëäûðòîíýç, êóàøêàí êàëý âóýì ñýðåãú¸ñûí âåêàñü¸ñëû óëîí èíòû ïóêòîíýç. Êîíüäîí êîøêîç íà âûëü šóæàñü ïè÷è ðàéîíú¸ñû âó íî ãàç ïûðòîíëû, 69 íî 72 íîìåðî øêîëàîñòû òûðîïûäî òóïàòúÿíëû... Èæ ãîðîä àäìèíèñòðàöèûñü ëýñüòžñüêîíúÿ óïðàâëåíèåí êèâàëòžñüëýñü óæçý áûäýñúÿñü Ñåðãåé Êàðïîâ äåïóòàòú¸ñòû êóðèç: - Áþäæåòûí âàòñàñà êîíüäîí êûëäžç êå, 71 íîìåðî øêîëà ñÿðûñü ýí âóíýòý. Îòûñü ëèïåòñý âûëüäžì, íî òóïàòúÿíî íà àêòîâîé çàëýç íî ñïîðòçàëýç. Òàëû îã 200 ñþðñ ìàíåò êóëý ëóîç. Ñåññèûí þíìàòýìûí òðîñ êâàðòèðàåí þðòú¸ñòû 2012òž àðûí òûðî-ïûäî òóïàòúÿí ñÿðûñü ïðîãðàììà. Ñî ïîííà àð Ÿîæå 191 ìèëëèîí ìàíåò

âèñúÿñüêîç. Îçüû 53 êîðêà òóññý òîäìàíòýì âîøòîç, îòûí îã 11 ñþðñ óëžñåç ëûäúÿñüêå. Äåïóòàòú¸ñëýí ìûëêûäú¸ññû ïќðòýì ëóèçû «Èæâîäîêàíàëûí», Èæûñü ýëåêòðè÷åñêîé ñåòü¸ñûí íî ìóí÷îîñûíïðà÷å÷íîé¸ñûí ïðèâàòèçàöèÿ îðò÷ûòîí ïóìûñåí. Äåïóòàòú¸ñ Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà íî Åëåíà Õðèñòåíêî òàëû òóæ ïóìèòúÿñüêèçû: - Îëî, òà óæïóìåç áåðëîëû êåëüòîíî? Â. Ïóòèíëýí 7-òž ìàå èíàóãóðàöèåç îðò÷îç, ñîáåðå, îëî, êóí ïðåäïðèÿòèîñûí ïðèâàòèçàöèÿ îðò÷ûòîí ïóìûñåí ñî àñëýñüòûç ìûëêûäçý âåðàëîç. Àëè òðîñàç ãîðîäú¸ñûí äåïðèâàòèçàöèÿ îðò÷ûòîí ñÿðûñü ìàëïàñüêî íè. Ìîñêâàå ãîæòýò íî êåëÿìûí, îòûñü ñïåöèàëèñòú¸ñëýñü ïðèâàòèçàöèÿ ïóìûñåí ìûëêûäçýñ âåðàíû êóðûñà, îëî, âàëýêòîíçýñ âîçüìàëîì? Àñëýñüòûç ÷ûëêàê ìóêåò ìûëêûäçý âåðàç äåïóòàò Âàñèëèé Øàòàëîâ: - Àñüìåîñ òà ïðåäïðèÿòèîñòû óì âóçàñüêå, êèâàëòîí àìàëçýñ ãèíý âîøòîíî. Òàëû ëóûñà èíâåñòèöèîñòû êàíüûëãåñ êûñêûíû ëóîç. Ñî ñÿíà, òà ïðåäïðèÿòèîñûí êûëäûòîíî äèðåêòîðú¸ñëýñü êåíåøñýñ. Îò÷û ïûðòîíî ãîðîä Äóìàûñü äåïóòàòú¸ñòû íî. Íîø ìóí÷îîñûñü íî ïðà÷å÷íîé¸ñûñü âàíüáóðåç ñåíòÿáð¸çü òóñ-òàñ êàðûíû ëýç¸íî ќâќë, îò÷ûîçü þíìàòîíî ñîîñòû àçèíòîíúÿ ïðîãðàììà. Òà óæïóìúÿ êóàðà ñ¸òîíý ïûðèñüêèç 37 äåïóòàò. Ñî ïќëûñü 32-åç ñîãëàø ëóèç Âàñèëèé Øàòàëîâåí. 4 ìóðò ïóìèò êàðèñüêèç, îäžãåç ñîïàëà íî, òàïàëà íî ќç äóðáàñüòû. Èæûñü òà ïðåäïðèÿòèîñûí âîøòžñüêîíú¸ñ øќäžñüêîçû-à ãîðîäûí óëžñü¸ñ âûëûí? Óëûñà àäœîì...

ÑÀÊ ËÓ!

Âèñ¸í êóçüìà òóçîí Ðîìàí ÂÀÃÈÍÎÂ

Øàåðàìû íîø âќëìå øûðâèñ¸í. Íèìàç ñåìüÿîñ ãèíý ќâќë, áûäýñ êîëëåêòèâú¸ñ ýìúÿñüêîííèå øåä¸. Âîòêàûñü îäžã çàâîäûí 15 òûðøèñü¸ñ áîëüíèöàå âàçèñüêèçû. 12-åçëýí øûðâèñ¸íçû þíìàòžñüêèç. Íîø Èæûí óëžñü àðëûäî âîðãîðîíýç ýìúÿñü¸ñ óòüûíû ќç áûãàòý íè. - Áåðëî êûê òîëýçü Ÿîæå ìè äîðû, øûðâèñ¸í øåäü-

òûñà, âàçèñüêèç 141 àäÿìè, - øóý ðåñïóáëèêàûñü ïàëàñüêèñü âèñ¸íú¸ñúÿ áîëüíèöàëýí êèâàëòžñåç Èãîðü Äüÿ÷åíêî. - ÒàŸå þãäóð ïàéìûìîí ќâќë - øûðú¸ñ àäÿìèëû ìàòý êàðèñüêî, îòûí óãîñü ñîîñëû ñè¸í êàï÷èåíãåñ øåäå. Áàê÷à óæú¸ñ šîãåí êóòñêîçû. Џàïàê îòûí ïóðœèñü òóçîí àäÿìèëû øûðâèñ¸íýç êóçüìàíû áûãàòý. Ñòàòèñòèêàÿ Ÿåìãåñ âèñüûíû óñ¸ òàìàê êûñêèñü¸ñ.

Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðåçèäåíòýç, Ïðàâèòåëüñòâî, Êóí Êåíåø ìóð êóðåêòýìçýñ âåðàëî äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòðëýí íûðûñåòž âîøòžñåçëû Çîÿ Âèòàëüåâíà Ñóâîðîâàëû àíàåç ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ÞËÈß ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ óëîíûñü êîøêåìåí âàë÷å.


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ÓÆÏÓÌ

ÁÓÑÛÅ ÏÎÒÎÍ ÀÇÜÛÍ

Ïóäî šîæòžñüêûíû óã áûãàòû Ëåéêîç áûäòýìûí øàåðûñüòûìû 4 ¸ðîñûí ãèíý Åëåíà ÑÀÐÀÌÀÒÎÂÀ

*** Éќëëû íî éќëëýñü ëýñüòýì ñè¸í-þîíú¸ñëû ÷àêëàì òåõðåãëàìåíòúÿ çàêîíý 2008-òž àðûí âîøòîíú¸ñ ïûðòýìûí. Îòûí øóýìûí: óã ÿðà þûíû êóíÿí âîðäžñüêåìëýñü àçüëî âèòü íóíàë íî êóíÿí âîðäžñüêåì

áåðå ñèçüûì íóíàë Ÿîæå Ÿќæû éќëýç. Êàðàíòèíý ñþðåì ñþðîëýñü íî þûíû àëýìûí. Îçüû êå íî êåñêè÷ õîçÿéñòâîîñ ñþðî. Ñîòýê-à «Óâàìîëîêî», «Èæìîëîêî» êàäü áàäœûì çàâîäú¸ñûí Ÿåìûñü øàðàÿëî ëåéêîçýí ÷åðëàì éќëýç. Õîçÿéñòâîîñòû êîòüêќíÿ òûøêàñüêû - òîëûêåç ќâќë. Ýñêåðîíú¸ñëýñü îãçû íî óã ïàëýíñêî. Âèñèñü ïóäîçýñ íî òàçàåçëýñü íèìàç âèñúÿíû âûðî. Íî éќëçýñ ìóçý êèñüòàíû æàëÿëî. Óêñ¸ óê ñî, óëýï óêñ¸. Ñîèí èê îëîêûŸå íî àìàë øåäüòûñà, çàâîäú¸ñû ïðîäóêöèçýñ ûñòî. Џåìãåñ ñûŸå êûðñü ìàêå, ïå, âóý Ïè÷è Ïóðãà íî Äýðè ïàëú¸ñûñü.

à÷èç éќëýç âîêñ¸ óã þèñüêû, øóý. ×åðëàì éќëýç íî ñžëåç çàâîäú¸ñû êåëÿìçýñ óã âàòû Äýðè ¸ðîñûñü ïóäî ýìúÿíúÿ ¸çýòûñü Âàñèëèé Èâàíîâ âåòåðèíàð íî. Ðàéîíûñüòûçû êûëåì àðûí 11 ñþðñ 858 éûð ýñêåðåìûí. Ñî ïќëûñü 7 ïðîöåíòýç ÷åðëàìûí, ïå. Áûäòýìûí 78 ñêàë. Íî òàîñûç - âîêñ¸ âèñèñü¸ñûç, ïûä éûëàçû âîçèñüêûíû áûãàòûìòýîñûç íè. Òóàëà àðûí ÷åðëàì ïóäîåç âîêñ¸ ñîêó èê áûäòûíû êóðèñü çàêîí íî ќâќë íè. Ìà, õîçÿéñòâîîñëýí êóç¸îññû íî òóííý ïóìèò ëóîçû âàíü âèñèñü ñþðîîññýñ áûäòûíû. Éќëçýñ êûñêûíû, ñžëüçýñ ïàëýíý êåëÿíû ëóûêó, êû-

Êóàòü òîëýçüåì êóíÿíú¸ñòû íî âóíýòîíî ќâќë. Íèìûñüòûç ýñêåðîí ãèíý âîçüìàòîç: êóäžç áûæî ÷åðëàìûí íè, êóäžç ëåê âèñ¸íýç íóëëý ãèíý. Êîòüìà êå íî ñîçý íî, òàçý íî òàçà ïóäîëýñü âèñúÿíî, îãúÿ óëë¸å ëýçüÿìûñü äóãäîíî. ×àêëàñüêîíî âûëýì âåòåðèíàðú¸ñëû íî. Ïóäîåç êûŸå êå ÷åðëýñü ýìúÿêóçû, ïåëü¸ññýñ âàíäûëûêóçû, áûçüûëûòûêóçû, êóòûíû ìåäàç àçüòýìúÿñüêå âàë ÷ûëêûò òžðëûê. Êóä-îãåçëýí ïќçü¸ññýñ ãèíý íî âîøòûíû òîäàçû óã ëûêòûëû. Àñüñýçûç áîëüíèöàûí êûðñü âðà÷ú¸ñ ýñêåðûñàëçû êå, êóàø ïîòòûñàëçû íè. Ïóäî êóàðåòûíû óã áûãàòû øóû-

Œå÷-à êќëý œåã? Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

Ãóðò õîçÿéñòâîÿ àêàäåìèûñü òîäîñ÷èîñ àãðîíîìú¸ñûí Ÿîø ýñêåðèçû Âîòêà ¸ðîñûñü «Èþëüñêîå» ó÷õîçëýí áóñûîñûñüòûç òîëéèñü þîñòû. Ëûìûëýñü çќêòàëàçý ìåðòàñà, ñîîñëýí, ñèíîïòèêú¸ñûí Ÿîøàòûñà, âóîíî óðîæàé øîðû ó÷êîíçû ìóêåòãåñ ïќðìèç. - Ìè ó÷êèì ãèáðèä êèäûñýç - œåãåç ÷àáååí ñóðàìçý. Òóý ëûìû øîáðåò âåê÷èãåñ, íî àñüìå ïàëú¸ñëû ñî óìîé, - âàëýêòý ÈæÃÑÕÀ-ëýí ïðîðåêòîðåç, ãóðò óäûñ íàóêàîñúÿ äîêòîð Èëüäóñ Ôàòûõîâ. - Íûðûñü ëûìû óñèç êûíìåì ìó âûëý, îçüû þîñ ïќðòýì âèñ¸íú¸ñëýñü óòèñüêèçû. Óãîñü êåçüûò àçüûí ÷åðú¸ñ íî áûðî. Øóíûò ìóçúåì ëûìûåí øîáûðñêå êå (êûçüû Ÿåì äûðúÿ ëóý Óäìóðòèûí), òîë þîñ, òóæãåñ íî œåã, šîã ñàéêàëî, ñîáåðå áîðäàçû ïќðòýì âèñ¸íú¸ñ ëÿêèñüêî, ïóðûñüòàíû êóòñêî. 90 ñþðñ ãåêòàð òîë âûëý êèçåì þîñ œå÷ óðîæàé ñ¸òûíû êóëý. Ñî ïќëûñü áûðûíû áûãàòîç 10 ïðîöåíòýç ãèíý. Ñî íî ãåðœàñüêåìûí àäÿìèåí ãèíý - òåõíîëîãèîñòû ÷àêëàíî, óìîé êèäûñ äàñÿíî. Ìàòýêòžñü ãóæåì ïóìûñåí ñþëìàñüêûòžñü èâîðòîíú¸ññû êóàçåç ýñêåðèñü¸ñëýí: èþíü çîðî ëóûíû, ïå, áûãàòîç, íîø èþëå íî àâãóñòý - êќñ. Òàèí âàë÷å ìóý ñîãåì êèäûñ êóæûì áàñüòûíû ìåä áûãàòîç øóûñà, âàíü êèç¸í óæú¸ñòû áûäýñòîíî òóëûñ ïóìîçü.

Òžÿñüêåì òåõíèêàåç óëœûòîíî udmfoto.ru

Òóííý ðåñïóáëèêàûñüòûìû 120 õîçÿéñòâîûí êóç¸ÿñüêå ëåéêîç. Òóæãåñ þçûðåñ þãäóð Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûí: 21 õîçÿéñòâîûí ñêàëú¸ññû ÷åðëàìûí. Êèÿñà ¸ðîñûí 11 õîçÿéñòâîûí àëÿìûí ëåéêîç, Äýðè ¸ðîñûí - 9-àç. ÒàŸå ëûäïóñú¸ñòû øàðàÿç Óäìóðòèûñü Ïóäî ýìúÿíúÿ óïðàâëåíèûñü ïóäî ýìúÿíúÿ íî ñàíèòàðèÿÿ þãäóðåç ýñêåðîíúÿ ¸çýòýí êèâàëòžñü Îëüãà Ìèëàåâà. Þãäóðåç óìîÿòîí âûëûñü óæðàäú¸ñ êóòžñüêî. ×åðëàì ïóäîåç íèìàç âèñúÿëî, ïóìåí ñîå âîêñ¸ áûäòî. Êûëñÿðûñü, 2011-òž àð Ÿîæå 20 õîçÿéñòâîåç ëåéêîçëýñü âîêñ¸ òàçàòžçû. Êåç ¸ðîñûñü 4-çý ÷ûëêûòàòžçû, ßð ðàéîíûñü - 3-çý, Ïè÷è Ïóðãà íî Óâà ¸ðîñú¸ñûñü áûäýí 2-ñý. Íî ãàíü-ãàíü êàðèñüêûíû ëóý ìåäà? Êûøêûò âèñ¸í êûòûñü-ìàðûñü âûëüûñü êûðìèñüêûíû áûãàòý óê. Íûìû-êèáûîñ ãèíý íî óãî ëåê êëåòêàîññý ñîëàíüòàëàíü íóëëî. Èæûñü ãóðò óäûñúÿ àêàäåìèûí äûøåòî: ÷åðëàì éќëýç, ïóäîëû ñÿíà, ëþêòàíû óã ÿðà. Ñîêó íî ñîå îäíî áûðåêòîíî. Àäÿìèëû ñûŸå êûðñü þîíëýñü âîçèñüêîíî. - Éќë ïóøêû êàðúÿñüêåì ëåê âèñ¸íëýí êëåòêàîñûç, àäÿìè ìóãîðå øåäüûñà, âîøòžñüêûíû áûãàòî, îçüûåí, òàçà ìóðòý ÷åðëàòî. Óêàòà êûøêûò ñûŸå éќë íûëïèîñëû, - øóý Ïóäî ýìúÿíúÿ íî äèàãíîñòèêàÿ êóí öåíòðëýí äèðåêòîðåç, âåòåðèíàðèÿ íàóêàîñúÿ êàíäèäàò, äîöåíò Åâãåíèÿ Ìàðàñèíñêàÿ. - Æàëÿñà âåðàíî, áûðåêòýì áåðå íî ëåê ïûðûîñ ïóìîçÿç óã áûðî. Îãâàêûòý îðò÷ûòžëëÿì àñïќðòýì ýñêåðîí. Âèñèñü ñêàëëýñü éќëçý êќíÿ êå äûð Ÿîæå ñåêòàëëÿì êóíÿíëû. Áќðûñü øàðàÿñüêåì: ïè÷è ìàêå à÷èç íî ÷åðëàì. Àäÿìèîñ âûëûí òàŸå ÷àêëàíú¸ñ íóýìûí ќâќë. Êîòüìà êå íî Êàíàäàûñü òîäîñ÷èîñ øóî: ÷åðëàì éќëýç òðîñ äûð Ÿîæå þèñü íûëïèîñ Ÿåìãåñ âèñ¸ äèàáåòýí.

3

Äýðè ¸ðîñûñü «Âîñòî÷íûé» îãàçåÿñüêîíý ïûðèñü Îæìîñ (Áàáèíî) õîçÿéñòâîûñü Íàòàëüÿ Îæìåãîâà âåòåðèíàð ïóñúå: ÷åðëàì ïóäîçýñ íèìàç âîç¸. ÑûŸå ñþðîîñòû òàòûí óã áûçüûëûòî íè. Ïóìåí áûäòî. Íî ñžëüçý ïóäî øàå óã êåëÿëî - Ñàðàïóëûñü ñžëü çàâîäý ûñòî. ×åðëàì ñêàëú¸ñëýñü éќëçýñ íî ìóçý óã êèñüòàëî - «Èæìîëîêî» çàâîäý êåëÿëî. - Òåõðåãëàìåíòûí àëýìûí ќâќë óê, ëåéêîçýí âèñèñü ïóäîëýñü ñžëüçý íî, éќëçý íî ñèûíû óã ÿðà øóûñà, - âåðà íûëêûøíî. - Çýì, àçüëàíÿç òà ëàñÿíü ìàð íî ñî ìàëïàíû ìåäî. Êûçüû êå ýãåñàíû âûðîçû, äûð. ×åðëàì éќëëýñü äóíçý êóëýñòîçû, øóî. Äûøåòñêåì àäÿìè òîäûòýê óã óëû, ÷åðëàì éќëýç ïóäîëû ãèíý ñþäûíû ÿðà øóûñà. Àìàëûç ëóûñàë êå, îçüû èê êàðûñàëûç ñî. Íî çàâîäú¸ñû êåëÿíû êîñûêóçû, êûò÷û ïûðîä íà, ïå. Çýì,

çüû êèûä ïûðîç âàíüçýñòû âàíäûíû? Êќíÿ óêñ¸ ñî! Êó àé êóíÿíú¸ñûä áóäîçû, éќë ñ¸òûíû êóòñêîçû. Âûëü, òàçà ïóäî ïîòòîí ïîííà óíî àðú¸ñ êóëý. Òóííý íóíàëý êûçüû óëýï êûë¸í ñÿðûñü ìàëïàñüêèñü õîçÿéñòâîîñëýí ñîêåìà âîçüìàñüêûíû äûðçû ќâќë. Ñîèí èê íîêûçüû óã ëóû ïóìîçÿç áûäòûíû ëåéêîçýç. *** - Êóäžç íî ñîèç ãóðòîîñ ëóëœî: ñêàëìåñ âàíäžìû - íîêûòžûç íîìûð ќâќë, ñžëåç ÷ûëêûò. Êûçüû áåí òîäìàíî âèñèñü ïóäîåç? Ñî šîã æàäå, ñèñüêåìûñü äóãäý. Òàèí ñýðåí œûçûìå, ñþëûíûç êóðàäœå. Ñî ñÿíà, éќëûç êèçåðìå íî êóëýñìå. Âåðàåç òќðíà. Áåð ïûäú¸ñûç âûëý ÷óòûíû êóòñêå. Êóíÿíýç íî ïóøêàç èê êóääûð šîêà. Íî òàŸå òîäìåòú¸ñ øàðàÿñüêåì áåðå ñþðî êåìà óã óëû íè. Ñîèí èê ñêàëëýñü âèðçý àðëû áûäý ýñêåðûíû ñ¸òîíî.

Ëåéêîçýí ÷åðëàì ïóäîåç âîç¸íî íèìàç. ñà, áóéãàñüêîìû, ëýñÿ, - ïàéìå Åâãåíèÿ Ìàðàñèíñêàÿ. *** Æàëÿñà âåðàíî, øàéòàí âèñ¸íëýñü ýìúþì òóííý íî øåäüòûìòý. Íûðûñüñý ëåéêîç øàðàÿìûí 1876-òž àðûí Øóíäûšóæàí Ïðóññèûí. Óíî àðú¸ñ Ÿîæå ќç òîäûëý, êûçüû ñî êûëäý. Ñêàëëýñü êóíÿíëû âûæå êîæàçû. Ñîèí èê ëåéêîç šîã âќëìèç áûäýñ äóííåå. Îãåç øóìïîòòý: Áàëåçèíî, Âàâîæ, Ñàðàïóë, ßêøóðÁќäüÿ ¸ðîñú¸ñûí êåìàëàñü óã êóàëåêúÿëî íè. Òàòûí óãî ëåéêîçëýñü ìîçìûòñêûíû áûãàòžçû. - Âèòü àð òàëýñü àçüëî ãàíü-ãàíü óëûíû êóòñêèìû íè, - øóý Áàëåçèíî ¸ðîñûñü âàëòžñü çîîòåõíèê Ëþäìèëà Áàæåíîâà. - ×åðëàì ñêàëú¸ñìåñ äûðàç âèñúÿìû íî âàíäûëžìû. Òóííý éûðìû óã âèñüû íè.

Òóëûñ áåðå êûë¸íòýì âûëûñü ãóðò ïðåäïðèÿòèîñûí êûëäûòúÿìûí òåõíèêàåç òóïàòúÿíúÿ áðèãàäàîñ, çâåíîîñ - ðåñïóáëèêàÿ 250-ëýñü ÿòûð. Ïûðî îò÷û ìåõàíèçàòîðú¸ñ, ñëåñàðü¸ñ, ñâàðùèêú¸ñ. Àðëû áûäý òóïàòîí óæú¸ñòû óìîé ðàäúÿëî Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü «Ïåðâûé Ìàé», Ìîæãà ¸ðîñûñü «Ðîññèÿ», Ýãðà ¸ðîñûñü «×óòûðñêèé», Ãðàê ¸ðîñûñü «Ðîäèíà». Òåõíèêàåç òóïàòîíúÿ ðåñïóáëèêàûí ÿëýìûí Ÿîøàòñêîí. Éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòýìûí ëóîçû þæòîëýçü ïóìûí. Ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòåðñòâî èâîðòýìúÿ, òà äûðëû ðåñïóáëèêàÿ òóïàòýìûí 72 ïðîöåíòýç òðàêòîð, 67 ïðîöåíòýç òžðëûê íóëëžñü ìàøèíà, 56 ïðîöåíòýç êîìáàéí, 66 ïðîöåíòýç êèç¸í àãðåãàò. ×ûðòêåì óæàëî Âàâîæ, Øàðêàí, Ýãðà, Ãëàç ¸ðîñú¸ñ. Áåðå êûëå Êèÿñà ¸ðîñ: 172 òðàêòîð ïќëûñü âîðòòûëý 93-åç, 69 ìàøèíà ïќëûñü øèðòý 41-åç ãèíý.


4

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ÀÇÜÌÛÍŽÑܨÑ

Çàâîäûí áóäý óëìî ñàä Ãåííàäèé ÐÎÌÀÍÎÂ Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ðîññèûí îðò÷ûëžñü àäœûòîíú¸ñûñü, êîíêóðñú¸ñûñü «Ìîæãàñûð» îãàçåÿñüêîíëýí áóø áåðòýìåç ќâќë. Ñžçüûë òàŸå óæðàäú¸ñ áќðñüûñü áќðñå îðò÷î êå íî, ñûð ëýñüòžñü¸ñ îãçý íî óã êåëüòî. Ñîèí èê ÷åñêûò ñè¸íú¸ññýñ Ðîññèëýí ïќðòýì ñýðåãú¸ñàç œå÷ òîäî. Âóççû êîøêå áóñêåëü óëîñú¸ñû. Ñî êîëëåêòèâëýí ëóëûñü-ñþëìûñü òûðøåìåçëýí, îãàçåÿñüêîíýí êèâàëòžñüëýí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâëýí íóíàëìûñü ñþëìàñüêåìåçëýí åìûøåç. «Ìîæãàñûðåí» Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ 9-òž àðçý êèâàëòý íè, ëóý Ìîæãà ¸ðîñëýí äàíî àäÿìèåç. - Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, ïðåäïðèÿòèäû øàåðàìû îäžãåç êóæìîåç ëóý. Âàê÷èÿê âåðàëý îðò÷åì ñþðåññý. - Ñûðçàâîä êûëäýìûí 1933-òž àðûí. Âóîíî àðûí 80 àð òûðìîç. Òà äûð Ÿîæå çàâîä Óäìóðòèûñü àçüìûížñü ïðåäïðèÿòèîñ ïќëû ïûðèç, íîø Ðîññèûí ÷óðûò ñûðú¸ñ ïîòòîíúÿ òóæãåñ áàäœûìåç ëóèç. Àëè ÷óðûò ñûðú¸ñìû ãèíý êàëûêëýí šќê âûëàç 14 ïóìî âóî, Ÿûæàòýìú¸ñûç - 9, íîø éќë ñè¸íú¸ñìû - 30 ïóìîëýñü ÿòûð. - Áåðëî äûðå ìàð òóæãåñ âåðàìîíýç ëýñüòýìûí? ÊûŸå œå÷ óæàí àìàëú¸ñ êóòžñüêîäû? - Çàâîä ÿëàí àçèíñêå. Áàêëàáîðàòîðèìåñ âûëüäžìû, òóàëà ïðèáîðú¸ñ áàñüòžìû. Îçüû îãàçåÿñüêîíûí óìîÿç ÷ûëêûòëûêåç ÷àêëàí, éќë ñè¸íú¸ñëýñü œå÷ëûêñýñ ýñêå-

Ì. Ãðèãîðüåâ. ðîí. 2009-òž àðûí ëèçèíã àìàëýí áàñüòžìû «ÒåòðàÏàê» ôèðìàëýñü œå÷ îáîðóäîâàíèçý. Šîãîìûòžì éќë êóòîíýç. Âàëëÿ àðûí óñüòžñüêèç òâîðîã ëýñüòîíúÿ âûëü öåõ. ×óðûò ñûð äàñÿíúÿ ôðàíöóç ëèíèìû 5 àð óæà èíè. Áåðëî äûðå êàëûêëýí êóëýÿñüêîíú¸ñûç šîã áóäî, óêàòà èê éќë ñè¸íú¸ñëû. Òóæ ÿðàòûñà áàñüòî Ÿûíàòýì ñûðåç. Àëè 9 ïóìîçý ïîòòžñüêîì - «Êîòîôåé», «Öàðñêèé», «ßíòàðü»... Ìóêåò íî œå÷ ñè¸íú¸ñûí êàëûêåç øóìïîòòžñüêîì. «Ëåñíàÿ çåìëÿíèêà» íî «Àáðèêîñ» éîãóðòú¸ñ áîðäû

âàòñàìû «Åæåâèêà» íî «Ïåðñèê». Îò÷û òûðèñüêîì çýìîñ åìûøú¸ñòû ãèíý, áó¸ëú¸ñòû êóòûòýê. Âàíü âóçú¸ñìû ïќëûñü 80 ïðîöåíòýç ëóý ñûð. - Ìàãàçèíú¸ñûí Ÿåì êûëîä äîðàäû ïîòòýì ñûð-éќëýç êóðèñü¸ñòû. Ìàèí ãåðœàñüêåìûí ñûŸå êóëýÿñüêîí? - Ãåðœàñüêåìûí ñî ïîòòýì ñè¸íú¸ñìûëýí œå÷ëûêåíûçû. Ñî ìèëÿì íûðûñåòž èíòûûí. Ìè çîë ÷àêëàñüêîì òåõíîëîãèÿ ëàñÿíü êóðîíú¸ñòû. Ñèçüûì àð óæàñüêîì íè áàêòîôóãàåí. Ñî óðîä ìèêðîáú¸ñòû áûäòý,

Џûíàòýì ñûð ëýñüòî Í. Áåðäèíà, Ò. Áåð¸çêèíà, Ð. Ìîðîçîâà, Ì. Ìóçèïîâ, À. Øàäðèíà.

êåëüòý êóëý ëóèñü¸ññý ãèíý. - Âîðìîíú¸ñòû ñî áîðäûñü èê ïîòî, ëóîç? - Îçüû, äûð. Êûëåì àðûí Åêàòåðèíáóðãûí îðò÷èç óêìûñýòžåç ôåñòèâàëü. Ñî ñžçåìûí âàë ñûðú¸ñëû íî éќë ñè¸íú¸ñëû. «Ìîæãàñûð» îãàçåÿñüêîí œå÷ ñè¸í-þîíú¸ñûíûç âîðìèñå ïîòžç - çàðíè ìåäàëü áàñüòžç, íîø 7-åç ñè¸íìû äóíúÿìûí íûðûñåòž íî êûêåòž ñòåïåí¸ äèïëîìú¸ñûí. Êûëåì àðûí èê Ìîñêâàûí «Ðîññèûñü 100 óñòî âóçú¸ñ» êîíêóðñûí âîðìèìû íà. Óäìóðòèûñü Ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí Ÿåêòýìåçúÿ «Ìîæãàñûð» ÎÀÎ 2011-òž àð ïîííà ïûðòýìûí Íàöèîíàëüíîé ðååñòðå, íîø «Ðîññèéñêèé», «Ãîëëàíäñêèé» ñûðú¸ñ, «Éîãóðò ôðóêòîâûé», «Ëþáèìûé» êàòûê íî òâîðîã ïóñúåìûí äèïëîìú¸ñûí. Íî òóæãåñ «çàðí踻 âàë 2009-òž àð. Ìîñêâàûñü «Çàðíè ñžçüûë» àäœûòîíûí âîæâûëúÿñüêèçû 60 óëîñú¸ñûñü éќë ñè¸í ïîòòžñü ïðåäïðèÿòèîñ. 16 çàðíè ìåäàëü ïќëûñü 4-åç Ìîæãàå âàåìûí. Àäëåðûí îðò÷åì éќë ñè¸íú¸ñúÿ Ðîññèûñü êîíêóðñûí 5 çàðíè ìåäàëü áàñüòžì. «Ìîæãàñûð» áûäýñ Ðîññèÿ ïîííà òîäìî ïóñ (áðåíä) ëóèç èíè. - Êûòûñü éќë áàñüòžñüêîäû? - Éќë êóòîíìû óìîé ðàäúÿìûí. Ëûìøîð ¸ðîñú¸ñ - Àëíàø, Êèçíåð íî Ãðàê - âàíüìûç ìèëåìëû éќëçýñ âóçàëî. Îçüû èê âóòòî Ïè÷è Ïóðãà, Ìîæãà, Êèçíåð, Ñàðàïóë, Äýðè, Âàâîæ íî êóä-îã ìóçîí ¸ðîñú¸ñûñü õîçÿéñòâîîñ. - Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, êàëûê çàâîäý óæàíû ãèíý óã âåòëû...

- Îãàçåÿñüêîíàìû 400ëýñü óíî óæàñü¸ñ. Êàëûê òûðøèñü, óêàòà èê íûëêûøíîîñ. Òðîñýç ñîîñ 25-35 àð óæàëî íè ïðîèçâîäñòâîûí. Ïðåäïðèÿòèÿìû àçüëî ñÿìåí óæà ïðîôñîþç, êûëäûòýìûí óæàñü êîëëåêòèâëýí íî åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñëýí êåíåøú¸ññû. Óæäóíìû ÿëàí éûëý. Ìè ќì áûäòý «Çàâîäëýí âåòåðàíýç» íèì ñ¸òîíýç. Ñèíìàñüêûìîí œå÷ óæàñü¸ñìûëýñü íèìú¸ññýñ âåðàñà óä áûäòû. Òàíè Ÿûíàòýì ñûð ëýñüòîí öåõûí ìàñòåð ëóûñà 30 àðëýñü êåìà òûðøå íè Òàòüÿíà Áåð¸çêèíà, ñî âќçûí óæàëî Íàòàëüÿ Áîðîäèíà, Ðîçà Ìîðîçîâà, Àíãåëèíà Øàäðèíà, Ìàðàò Ìóçèïîâ íî ìóêåòú¸ñûç. Àïïàðàòíîé öåõûí òûðøî Âàëåíòèíà Íóðóòäèíîâà íî Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâà. Ñûð íî òâîðîã ïîòòî Ñâåòëàíà Ñàæèíà, Ñâåòëàíà Ìèõååâà, Ñâåòëàíà Ïûñòîãîâà, Ñâåòëàíà Áàëîáàíîâà, Íàäåæäà Êîïûòîâà, Ëþäìèëà Ôèëèïïîâà íî òðîñ ìóêåòú¸ñûç. Ïðîèçâîäñòâåííîé ëàáîðàòîðèûí 4-òž àðçý óæú¸ñòû ðàäúÿ Îëüãà Âàñèëüåâà. Ñîëû êîòüêó áûãàòûñà þðòòî ëàáîðàíòú¸ñ Æàííà Öåáåíêî, Èðèíà Øàðàíîâà, Îëüãà Ïåòðîâà. Âûëüäýì áàêëàáîðàòîðèûí ìûëûñü-êûäûñü îñêåì óæçýñ áûäýñúÿëî Äèëÿðà Ñàãäóëëèíà, Íàòàëèÿ Èâàíîâà, Ëåéñàí Èäðèñîâà íî ìóêåòú¸ñûç. Ñîîñ êûê ñìåíàåí óæàëî, âàíü ïðîäóêöèëýñü œå÷ëûêñý ñèí àçÿçû âîç¸. Éќë ñè¸íú¸ñúÿ öåõåç âàëàñà íóý Îëüãà Åðøîâà, íîø ïðîèçâîäñòâî îñêåìûí âîøòžñåëû Àëåêñàíäð Øàðûïîâëû. Áûãàòý ñî êàëûêåí óæàíû.

Ë. Ôèëèïïîâà ñûð ñêëàäûí.


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

Ðåêëàìà

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÄÎÐÛÍ

Îãúÿóëîííè ëóîç! Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

Ìèêðîáèîëîã Ë. Èäðèñîâà. Áåðëî äûðå áàäœûì ñàêëûê âèñúÿñüêîì ñïîðòýç àçèíòîíëû. Äîðàìû ïќðòýì óæðàäú¸ñ îðò÷ûòúÿñüêîì, êîòüêó ïûðèñüêèñüêîì Ìîæãàûñü Ÿîøàòñêîíú¸ñû. Ñûð ïîòòžñü¸ñìû ñïàðòàêèàäàîñûí íî ýñòàôåòàîñûí ÿëàí íûðûñåòž èíòûîñû ïîòî. Íîø 2005-òž àðûí âàíüìûçëû àäœåì êàðûìîí áàäœûì óæ ëýñüòžì: ïðåäïðèÿòèëýí àçáàðàç âåòåðàíú¸ñûí Ÿîø 100-ëýñü óíî óëìîïóîñ íî ãðóøàïóîñ ìåðòòžìû. Ñàä îäžã ãåêòàð ïàëà ìóçúåìåç áàñüòý. Ìèûì íûðûñåòž óðîæàé ñ¸òžç, ýøøî óëìîïóîñ ìåðòòžì íà. Òà óæå âàíüìûç ñÿìåí ñûð íî éќë ñè¸í ëýñüòžñü¸ñ ïîòàçû. Êûëåì àðûí îãàçåÿñüêîí íûðûñüñý ÿëžç óæàí èíòûîñòû, àçáàðú¸ñòû øóëäûðòîíúÿ íî ÷åáåðãåñ êàðîíúÿ êîíêóðñ. Òà óæðàäý âàíüìûç ¸çú¸ñìû - ¸ðîñú¸ñû èíòûÿñüêåìú¸ñûç íî - ïûðèñüêèçû, àëíàøú¸ñ âîðìèñå ïîòžçû. Íîø óæàí èíòûîñìåñ øóëäûðòîíúÿ, ñÿñüêà ìåðòòîíúÿ ãîðîäûí îðò÷ûëžñü êîíêóðñûí ÿëàí àçüïàë ðàäý ïîòžñüêîì. - Ðîññèëýí ÂÒÎ-å ïûðåìåç òžëåäëû êûøêûò ќâќë-à? - Çàâîä àðëû áûäý óíî ñþðñ òîííà ñûð, 40 ïóìî éќë ñè¸íú¸ñ ïîòòý, ýëüêóíàìû óíî âûò òûðèñü ïðåäïðèÿòèîñ ïќëû ïûðå. Áåðëî àðú¸ñû çàâîä øàåðìûëýí áþäæåòàç âûò òûðîíçý äàíàêëû éûëýòžç. Ñî âîçüìàòý îãàçåÿñüêîíëýñü œå÷ àçèíñêåìçý. Ìè îçüû èê þíìàòžñüêîì éќë ñ¸òžñü õîçÿéñòâîîñûí êóñûïú¸ñìåñ. Íîø Ðîññèëýí Äóííåûñü âóç êàðîíúÿ îãàçåÿñüêîíý (ÂÒÎ) ïûðîíýç ìèëåìëû êûøêûò ќâќë. Êîëëåêòèâìû ñîëýí êóðîíú¸ñûçëû êåìàëàñü äàñü íè. Ìèëåñüòûì âóçú¸ñìåñ êîòüêûòûí áàñüòîçû, óæàìû ïûêåòú¸ñ ïóêòûíû óç áûãàòý. Ñîå ýëüêóíàìû íî, Ðîññèûí íî œå÷ âàëàëî. Îãàçåÿñüêîí, íîìûð øîðû ó÷êûòýê, ñè¸íú¸ñìûëýñü œå÷ëûêñýñ šóòîç. ÑûŸå ìàëïàíýí óëý íî óæà êîòüêóäžç ñûð ïîòòžñü.

Ëàáîðàíò Í. Èâàíîâà.

Àïïàðàò÷èêú¸ñ Â. Íóðóòäèíîâà, À. Àëåêñàíäðîâà.

Ëàáîðàíò Æ. Öåáåíêî.

5

Âóîíî àðûí ñåíòÿáðå óñüòžñüêîç Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü Ìóâќéÿ íî ãàçúÿ èíñòèòóòëýí îáùåæèòèåç. Ñîå ïóêòîíëû 250 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿíû äàñü ëóýìçý âåðàç Ðîññèûñü òîäìî óæáåðãàòžñü Ìèõàèë Ãóöåðèåâ. Ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð Âîë êîâ äîðûí ýñêåðåìûí âóîíî îãúÿóëîííèëýí ïðîåêòýç. Ëþêàñüêåìú¸ñòû ñîèí òîäìàòžç Óäìóðòãðàæäàíïðîåêòëýí âàëòžñü àðõèòåêòîðåç Íèêîëàé Íåêðàñîâ. - Îáùåæèòèå ÷àêëàìûí îã 300 ñòóäåíòëû, ïóêñ¸ç ñî Êðàñíîãåðîéñêîé óðàìå, «Çåíèò» ñòàäèîíýí àðòý. Ïðîåêòúÿ 9 ýòàæúåì þðò áîðäûí èê ëóîç ñïîðòçàë, íûðûñåòž ýòàæàç èíòûÿñüêîçû ìåäïóíêò, áóôåò, êâàðòèðàëû òóïàñü êóèíü íîìåð. 2-òž íî 3-òž ýòàæú¸ñûí ÷àêëàìûí 1 ìóðòýí óëîí êîìíàòàîñ. 4-òž-9-òž ýòàæú¸ñûí ñòóäåíòú¸ñ 2-3 êóçÿ óëîçû. Êîòüêóä êîìíàòàëû - äóø íî ñüќðîñ. Ñè¸í ïќðàí èíòû - ýòàæëû áûäý... À. Âîëêîâåç ñîêó èê ïàéìûòžçû íûðûñåòž êóèíü ýòàæú¸ñëýí ïðîåêòñû: ìàëû êóëý áàäœûì íîìåðú¸ñ, ìàëû 2-òž íî 3-òž ýòàæú¸ñûí ñòóäåíòú¸ñ íèìàç óëûíû êóëý? Òà þàíú¸ñëû âàëýêòîíî êàðèñüêèç ÓäÃÓ-ëýí ðåêòîðåç Ñåì¸í Áóíòîâ: - Äîðàìû âóûëî ìóêåò âóçú¸ñûñü ïðîôåññîðú¸ñ, ñòóäåíòú¸ñëû ñîîñ ëåêöèîñ ëûäœûëî - íûðûñåòž ýòàæûñü êóíîêóà íîìåðú¸ñ ñîîñëû ÷àêëàìûí. Íèìàç êîìíàòàîñ îçüû èê âèñúÿëëÿíû ìàëïàñüêîì êóíãîæ ñüќðûñü âóýì ñòóäåíòú¸ñëû, äóíûí äûøåòñêèñü åãèòú¸ñëû. Ïðîôåññîðú¸ñëû íèìàç óëîí èíòû ÷àêëàíû Ïðåçèäåíò ñîãëàø êàðèñüêèç èê, íîø îãåí ñòóäåíòú¸ñëû êîìíàòàîñ âèñúÿíëû ñî ìåŸàê ïóìèò ëóèç: - Ìàèí ïќðòýìåñü êóíãîæ ñüќðûñü ñòóäåíòú¸ñ? Äîðàìû äûøåòñêûíû ëûêòî êå, âàíüìûíûç Ÿîø ìåä óëîçû. Íîø äóíûí äûøåòñêèñü åãèòú¸ñ ñÿðûñü âåðàñüêîíäû ìûíûì âîêñ¸ âàëàíòýì! Èñüêå, êèíëýí êîíüäîíýç âàíü, ñîîñòû âèñúÿíû òóðòòžñüêîäû? Òóæãåñ œå÷ äûøåòñêèñü¸ñ ñÿðûñü ñþëìàñüêèñüêîäû øóûñàëäû êå, îëî, ќæûòàê âàëàñàë íà... Ќç êåëüøû À. Âîëêîâëû îáùåæèòèëýí ÷àêëàì âûëòóñûç íî - àðõèòåêòîðú¸ñ ñîå âîæ íî òќäüû êèðïè÷ú¸ñëýñü šóòýìåí àäœî âàë. Ìåä ëóîç, ïå, ñî ñòóäåíòú¸ññûëýí ìûëêûäçûÿ

- ïќðòýì áó¸ëú¸ñûí êèñüòàñüêèñü. Êóðèç íà: òðîñãåñ ìàøèíà ïóêòûëîí èíòûîñ ÷àêëàíî, óãîñü îáùåæèòèå êûä¸êûí èê óç ëóû ñïîðòúÿ êîìïëåêñëýñü. Àðõèòåêòîðú¸ñ, ëýñüòžñüêèñü¸ñ ìàëïàñüêîíý óñåìûí âàë: 250 ìèëëèîí ìàíåò òûðìå îáùåæèòèåç ïóêòîíëû ãèíý, ñïîðòçàëëû óã êûëüû íè. Íî òà ëþêåòñý Óäìóðòèÿ àñ âûëàç áàñüòûíû äàñü ëóèç.

Þðòú¸ñ šóæàëî ãóìûîñ êûñêîíî Øîðêàðûñü âó ãóìûîñòû, êàíàëèçàöèåç òóïàòúÿí-âûëüäîí ïîííà îã 600 ìèëëèîí ìàíåò êóëý. ÒàŸå ëûäïóñýç âåðàç Èæ ãîðîä àäìèíèñòðàöèëýí éûðûç Äåíèñ Àãàøèí ðåçèäåíöèûí îðò÷åì êåíåøîí äûðúÿ. Ãîðîäûñü òðîñýç ãóìûîñ êûëåì äàóðûñü 70-òž àðú¸ñû êûñêåìûí íè. Òóííý 64 ïðîöåíòýç êóðîíú¸ñëû óã òóïàëî. Îçüû íóíàëëû áûäý 3-4 èíòûûí ñîîñ ïàñÿñüêî. Íîø ëûäý áàñüòîíî íà ñîçý: áåðëî äûðå Èæûí òðîñ âûëü êîðêàîñ šóæàíû êóòñêèçû. - Òóííý íóíàëëû ãîðîäûñü 16 êûðàë âèñúÿìûí ëýñüòžñüêîíëû, îò÷û ïëàíúÿ 236 ñþðñ êâàäðàò ìåòð þðòú¸ñ ïóêòûíû êóëý, - ïóñéèç Äåíèñ Àãàøèí. - 2020-òž àðîçü òà ëûäïóñýç 649 ñþðñ êâàäðàò ìåòðîçü âóòòûíû ÷àêëàñüêîì. Âàëàìîí, ëýñüòžñüêîí óæú¸ñ ìåäàç šåãàëý øóûñà, îò÷û äûðàç âó íî, øóíûò íî êûñêîíî ëóý. Èæ àäìèíèñòðàöèÿ íèìàç-íèìàç ëûäúÿì-÷îòàì íè, ãîðîäûñü êûŸå ðàéîíëû êќíÿ êîíüäîí êóëý ãóìûîñòû òóïàòúÿí ïîííà. Óêàòà ñåêûò þãäóð Ëåíèí ¸ðîñûí. Ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð Âîëêîâ œå÷åí ïóñéèç èæú¸ñëýñü óëîí þðòú¸ñ ïóêòîí áîðäû ãèæûñü-ïèíüûñü áàñüòžñüêåìçýñ. Âåðàç: ìàòûñü êóèíü-íüûëü àð êóñïûí ðåñïóáëèêàëýí áþäæåòûñüòûç îã 400 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿíû ëóîç. Íî ñîëýñü òðîññýãåñ óç ïќðìû, äûð, ïå. Ñîèí èê Èæ ãîðîä àäìèíèñòðàöèÿ à÷èç íî ñþëìàñüêîíî ëóîç ãóìûîñòû òóïàòúÿí ñÿðûñü. Ïè÷èÿê îñêîí âàíü Ðîññèëýí þðòòýòýçëû. Íîø ãîðîä àäìèíèñòðàöèëýí êќòûç óã âåñüêà: ãîðîäûí âóëû òàðèô àëè 7 ìàíåò 33 êîíüû òóïàòýìûí - ñî òóæ ќæûò. Ñîèí èê òà äóíýç áóäýòîí ñÿðûñü ìàëïàñüêå.


6

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ÓÄÌÓÐÒ ÊÈÇÈËÈÎÑ

Èñüêåìú¸ñ âûæûëýñü óã ëþêî Ñèëàðä ÒÎÒ

Ìóðò êóíûí êàëûêå ïîòûíû, òîäìî ëóûíû êàï÷è ќâќë. Óãîñü ïàëýíûñü âóýì àäÿìèåç ýøøî íî çîëãåñ ñžñúÿëî-÷àêëàëî, ñî àçå ÷óðûòýñüãåñ êóðîíú¸ñ ïóêòî. Íîø âûëž äóíúÿçû êå, èñüêå, çýìåí íî ëóëûñüñþëìûñü òûðøèñüêîä. Òà âåðàí Ÿàïàê òóïà Ýñòîíèûñü Òàðòó êàðûí óëžñü ýòíîãðàôëû, Ýñòîíèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåéûñü åãèò òîäîñ÷èëû Ñâåòëàíà Êàðìëû. Óäìóðò øàåðûí âîðäñêåì-áóäýì íûëêûøíîåç ãàæàëî êîòüêóä óæ áîðäû êàï÷èåí áàñüòžñüêåìåç, âèçüìî, òûðøèñü ëóýìåç ïîííà. - Ãàæàíî Ñâåòëàíà, Òàðòóûí óëûñà, ýñòîí íûëàø ëóèä-à íè? - Ïàéìîíî þàíýäëû, Ñèëàðä. Óäìóðò áåðå, óäìóðò èê êûë¸íî óê… Íóíàëëû áûäý ýñòîí êûëûí âåðàñüêèñüêî, Ýñòîíèëýñü òóàëà óëîíçý Ðîññèëýíëýñü íî Óäìóðòèëýíëýñü œå÷ãåñ êå íî òîäžñüêî, âîðäýì àíàé-àòàåëýí, âîðäñêåì êàëûêåëýí ñÿìú¸ññû ñþëýìàì âåñÿêëû ïûŸàìûí. Ñî äýðåì êàäü: îäžãçý äžñÿä êå, ìóêåòñý ñî âûëý óä çîëòû. - À÷èä ñÿðûñü ìóðãåñ òîäýì ïîòý. Êûçüû, êûŸå ìóãåí Ýñòîíèå âóèä? Ýñòîíèå âóýìåëýí ìóãåç òóæ îãøîðû. Óäìóðò êàëûêëýí òàŸå êûðœàíýç âàíü: «Íûëú¸ñ íî áóäî íî, íûëú¸ñ íî áûç¸ íî…» Ýñòîí ìóçúåì âûëý âûæûÿñüêåìå äûðûñåí 18 àð òûðìèç íè. Âîðäñêåìûí íî áóäýìûí Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Âóæ Ìќíüÿ ãóðòûí, Ìèõàéëîâú¸ñëýí ñåìüÿÿçû êóàòü íûëïèîñ ïќëûí áóäž. Àíàå Îëüãà Íèêîëàåâíà íî àòàå Ñåì¸í Êóïðèÿíîâè÷ áûäýñ óëîíçýñ ãóðò óæëû

Ñâåòëàíà Êàðì (Ìèõàéëîâà). ñžçèçû. Êóçïàëýíûì 1989-òž àðûí ýòíîãðàôèÿÿ ýêñïåäèöèûí òîäìàòñêèì. Ñîêó ìîí äûøåòñêèñüêî âàë Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü èñòîðèÿÿ ôàêóëüòåòûí. Óäìóðòèûñü íî Ýñòîíèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåé¸ñ àðëû áûäý îðò÷ûòî ýêñïåäèöèîñ. Àðï êóçïàëû íî ìóçåéûí èê óæà, ñî òóñïóêòžñü. Êûê íûëïè - íûë íî ïè - áóäýòžñüêîì. Íûëìû ãèìíàçèûí 11-òž êëàññûí äûøåòñêå, ïèìû òà àðûí 9-òž êëàññýç áûäòý (Ýñòîíèûí 9 êëàññúåì îñíîâíîé øêîëà, 10-12 êëàññú¸ñ ãèìíàçèÿ ëóî. Ãèìíàçèå ïûðîí ïîííà íèìàç êîíêóðñ îðò÷îíî - àâò.). - Òàðòóûí òðîñ œó÷ú¸ñ, êќíÿ êå óäìóðòú¸ñ íî óëî. Òûíàä ýøú¸ñûä êèíú¸ñ? - Ýø ëóîíýç òóæ âûëž äóíúÿñüêî. Êèíýí êå êóñûï òóïàòûêóì, àäÿìèëýñü êûŸå âûæûûñü ïîòýìçý óã

ó÷êèñüêû. Òàòûí óëîíý, Òàðòó óíèâåðñèòåòûí ýòíîëîãèÿÿ äîêòîðàíòóðàûí äûøåòñêîíý îðò÷å ýñòîíú¸ñ, óäìóðòú¸ñ íî ìóêåò ôèí-óãîðú¸ñ ïќëûí. Ýñòîíèûí êûëåì àðëýí áåðïóìåòž íóíàëàç êàëûêåç ëûäúÿí êóòñêèç. Ìàëïàñüêî, ñî îðò÷åì áåðå œå÷ãåñ òîäûíû ëóîç, êќíÿ óäìóðòú¸ñ àëè óëî Ýñòîíèûí. Ãàçåòú¸ñëû îñêîíî êå, 1989-òž àðûí òà êóíûí 400 ìûíäà óäìóðòú¸ñ óëžçû, íîø 2000-òž àðûí - 241. À÷èì îã 15 óäìóðòýç œå÷ òîäžñüêî, îãåç ñîîñ ïќëûñü Ýñòîíèå ñîâåòî àðú¸ñû âóýìûí, ìóêåòú¸ñûç - Ÿûæû-âûæû êàëûêú¸ñëû ÷àêëàì ïðîãðàììàÿ äûøåòñêûíû ëûêòýìú¸ñ. Êèí àëè íî äûøåòñêå íà, êèí óæà ÿêå íûëïèåí ïóêå. Äûðûíäûðûí ïóìèñüêûëžñüêîì óäìóðò šûò-à îðò÷ûòûíû, ýêòûíû-êûðœàíû-à… Òàðòóûí ìèëÿì «Þìøàí ãóð»

Ýñòîíèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåéûí òûðøèñü¸ñ Àðï Êàðì, Èíäðåê ßàòñ íî Ñâåòëàíà Êàðì Êàðåëèûñü Ïðÿæà ¸ðîñûñü Åðøíàâîëîê ãóðòûñü íûëêûøíîåí.

àíñàìáëüìû âàíü. Àñüìåäû Òàðòó óíèâåðñèòåòûñü óäìóðò ñòóäåíòú¸ñ øóèñüêîì, íî ïќëàìû óäìóðò ñÿìåí êûðœàëî ïîð íî ìîêøà íûëú¸ñ íî. ×àêëàìå âàíü: Òàðòóûñü óäìóðòú¸ñ, ìóêåò ôèí-óãîð ñòóäåíòú¸ñûí Ÿîøàòûñà, ñèí àçüûí Ÿåìãåñ áåðãàëî - ïќðòýì óæðàäú¸ñû ïûðèñüêûëî, ñîîñòû àñüñýîñ ðàäúÿëëÿëî. 1990-òž àðú¸ñû ýñòîí êè÷ќëòžñüëýí Âåéêî Òîíòñëýí òûðøåìåçúÿ Òàëëèíûí óäìóðò êóëüòóðàÿ «Îøìåñ» îãàçåÿñüêîí êûëäûòýìûí âàë. Ñî àëè íî âàíü. Îò÷û ïûðèñü¸ñ ïќðòýì ïðîåêòú¸ñ áîðäûí óæàëî, àðëû îãïîë êå íî ýñòîí óäìóðòú¸ñëýñü ïóìèñüêîíçýñ ðàäúÿëî íî ìóêåò ñî âûëëåì óæðàäú¸ñ îðò÷ûòúÿëî. Ìîí íî ïàëýíý óã êûëèñüêû. - Ýñòîíú¸ñ øóî: Ýñòîíèëýí øîðêàðåç - Òàëëèí, íîø ýñòîí êàëûêëýí øîðêàðåç - Òàðòó. Ìàêåì çîë ñþëìàä ëÿêèñüêèç íè òà ãîðîä? - Òàðòóý íûðûñüñý 1987-òž àðûí âóè. Ñîêó èê ñèíìàñüêè òà ïè÷è íî àñïќðòýìëûêî êàðëû. Òóïàç îçüû: ñî íóíàëú¸ñû îòûí ðàäúÿñüêèçû ñòóäåíòú¸ñëýí Ñžçüûë íóíàëú¸ññû. Îçüû ñîîñ ïóñéèçû Òàðòó óíèâåðñèòåòëû 355 íî 185 àð òûðìîíýç. Ìàëû êûê ëûäïóñ? Íûðûñåòžåç: 1632òž àðûí óñüòžñüêèç Ãóñòàâèàíëýí àêàäåìèåç (ñîêó Òàðòó ïûðèç Øâåä êîðîëåâñòâîå), íîø 1802-òž àðûí ñîå èìïåðàòîðëýí Þðüåâñêîé óíèâåðñèòåòýç øóûñà íèìàçû. Ýñòîí ìóçåéûñü òîäìîîñû (Ÿàïàê ñîîñûí âóûëžìû Ãëàçîâ ¸ðîñûí îðò÷åì ýêñïåäèöèå) ìîíý êûê íóíàë Ÿîæå ãîðîäëýí ïќðòýì èíòûîñàç íóëëžçû. ×àêëàé ñžçüûë ïåéìûòûí ñòóäåíòú¸ñëýñü ôàêåëú¸ñûí óðàì êóçÿ îðò÷åìçýñ, óíèâåðñèòåòëýí êàôåÿç šќê ñüќðûí ñèñüêîí âèñêàçû êîíñïåêò ãîæúÿìçýñ. Óäìóðò êóí óíèâåðñè-

òåòûñü ñòóäåíòëû-èñòîðèêëû âàíüìûç èê ñî òóæ ïàéìûìîí íî ðîìàíòèêà øќìî ïîòžç ñîêó. Òàðòóëýí àñïќðòýìëûêî àóðàåç - Tartu vaim (Òàðòó ëóë) - áîðäàç êûñêèç. Òàçüû øóûíû ëóîç: íûðûñü Òàðòóëû ñèíìàñüêè, ñî áќðñüû ãèíý âóîíî êóçïàëýíûì òîäìàòñêè. Òàðòóûí èê îðò÷èç äèïëîì ïðàêòèêàå íî. - Óäìóðòú¸ñ - ýñòîíåöú¸ñ êàäü: ãóðòýç ãàæàëî. À÷èä êûòûí óëûñàë - ãóðòûí ÿêå êàðûí? - Ãóðòûí áóäýìûí áåðå, óæëýñü óã êûøêàñüêû, áûãàòûñàë, äûð, ãóðòûí íî óëûíû. Íî, êûçüû øóî, àäÿìè êàï÷è óëîíëû òóæ ÷àëÿê äûøå. Ìà, Òàðòó êàðëýí âóæ ëþêåòàç óëîí èíòûìû íî ãóðòûíëýñü òðîñëû èê óã âèñúÿñüêû - XX äàóðëýí êóòñêîíàç ïóêòýì 6 êâàðòèðàåí ïó þðòûí óëžñüêîì, ãóðìåñ ïóýí ýñòžñüêîì, óêíî àçÿìû ïè÷è áàê÷àìû âàíü, êîðêà äîðàìû èê êûê ïàðê… Êûä¸êûí èê ќâќë Êûðœàíëû ñžçåì áóñû, êàòîëèê ÷åðê, ìóçåé¸ñ, óíèâåðñèòåò. Ãóðòûí ñÿìåí èê, âàíü áóñêåëü¸ñìå íèìûíòóëûí òîäžñüêî. Òàðòóëýí ïè÷èåíûç-à (ñþ ñþðñ ïàëà óëžñü¸ñûç), àêàäåìè÷åñêîé øîðêàð ëóýìåíûç-à, óëîí òàòûí ãàíÿê, äûðòûòýê îðò÷å, ìûíûì òóæ òóïàíî êàäü. - Òûíàä óëîíýä ýòíîãðàôèåí ãåðœàñüêåìûí. Òîí ìàëïàìúÿ, êó óäìóðòú¸ñëýí òóæãåñ íî ÿðêûò âàêûòñû âàë - êóàëàîñ, òóíîîñ, âќñÿñü¸ñ äûðúÿ ÿêå òóííý - Èíòåðíåò êóç¸ÿñüêîí âàêûòý? - Œå÷-à, óðîä-à, êîòüêèíëû àñ äàóðåç ñ¸òýìûí, øóî. Èíòåðíåò ìîí ïîííà íóíàëëû áûäý êóòžñüêèñü óæàí òžðëûê âûëëåì ëóý - èâîð øåäüòîíî-à, êèíýí êå ÷àëÿê ãåðœàñüêîíî-êåíåøîíî-à. Îò÷û ïûðàòýê íî, íîìûðå óã ûøòžñüêû êàäü. - Ýñòîíèûí òîí ãàæà-

«×èï÷èðãàí» àíñàìáëüëýí Ýñòîíèûí îðò÷åì êîíöåðòýç áåðå.


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

Âîðäžñüêîí,

02.15 Х.ф. «ГОД БЕЗ САНТЫ» 04.00 Т.с. «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

26-òž ìàðò

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.00 Новости 09.20 Контрольная закупка 09.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Криминальные хроники 12.55 Право на защиту 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 Т.с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 17.00 Т.с. «СЕРДЦЕ МАРИИ» 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т.с. «РОБИНЗОН» 22.30 Т.с. «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 23.30 Познер 00.30 Ночные новости 00.50 Белый воротничок 01.40 Х.ф. «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» (В перерыве в 03.00 Новости)

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 С новым домом! 09.45 О самом главном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т.с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ» 13.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 16.45 Вести. Дежурная часть 17.30, 20.30 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Брачное агентство Николая Баскова 18.50 Прямой эфир 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т.с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 22.55 Т.с. «ЛЕКТОР» 23.45 Д.ф. «Провал Канариса» 00.50 Вести + 01.10 Профилактика

07.00 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.15 130 лет со дня рождения Аристарха Лентулова. Живописный бунт 12.55 Линия жизни. Наталия Белохвостикова 13.50 Красота книг 14.20 «ПРОСТАЯ ДЕВУШКА». Телеспектакль 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 «Шел трамвай десятый номер...» Мультфильм 16.05 Дневник большой кошки 17.05 Мир искусства Сергея Дягилева 17.35 К 85-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Сольные концерты в Лондоне и Париже - 1961-1970 годы 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Сати. Нескучная классика... 20.45 К 85-летию со дня рождения маэстро. Война и мир Мстислава Ростроповича 21.30 Aсademia 22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским 23.00 И другие... Борис Глаголин 23.55 Вспоминая актрису. Элизабет Тейлор 01.25 Мировые сокровища культуры 01.40 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 02.35 Б.Барток. Концерт для альта с оркестром

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 08.30 Почему мужчины не хотят жениться, но все-таки женятся 09.30, 10.00 Т.с. «УНИВЕР» 10.40 Мультсериалы 13.00 Т.с. «ЗОЛОТЫЕ» 14.00 Т.с. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 14.30 Дом-2. Lite 15.40 Х.ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ» 18.00, 20.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 18.30, 20.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.00 Т.с. «УНИВЕР» 19.30 Живу в Ижевске 19.40 Гороскоп 19.45 Ижевск: О.П.А. 21.00 Х.ф. «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 01.00 Х.ф. «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ» 03.20 Школа ремонта 04.20 Cosmopolitan. Видеоверсия 05.20 Комедианты

ÍÒÂ+ÒÂÑ 05.55 НТВ утром 08.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 10.55 До суда 12.00 Суд присяжных 13.30 Т.с. «ХВОСТ» 16.25 Прокурорская проверка 17.40 Говорим и показываем 19.30 Т.с. «ЛЕСНИК» 21.25 Т.с. «УЧАСТКОВЫЙ» 23.15 Сегодня. Итоги 23.35 Честный понедельник 00.25 Школа злословия 01.10 Главная дорога 01.45 Центр помощи «Анастасия» 02.35 В зоне особого риска 03.00 Т.с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Настроение 08.30 Врачи 09.15 Мультфильм 09.25 Х.ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События 11.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым 12.35 Доказательства вины 13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.50 Петровка, 38 15.30 Т.с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16.30 Хроники московского быта. Кто возьмет билетов пачку? 18.15 Наши любимые животные 18.45 Х.ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО». 1-я серия 20.15 Т.с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 22.55 Народ хочет знать 00.30 Футбольный центр 01.00 Выходные на колесах 01.35 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 03.25 Х.ф. «ВА-БАНК-2»

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 07.30 Мультсериалы 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Детали 08.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 09.00, 11.30 6 кадров 09.30 Т.с. «ДЕТКА» 10.30 История российского шоу-бизнеса 12.30 Мультсериал 14.00 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 16.40 6 кадров 17.30 Галилео 19.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ»

НИТЬСЯ» 05.10 Комедианты

27-òž ìàðò

00.55 Вести + 01.15 Профилактика 02.20 Честный детектив 02.55 Т.с. «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

05.55 НТВ утром 08.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Внимание, розыск! 10.55 До суда 12.00 Суд присяжных 13.30 Т.с. «ХВОСТ» 16.25 Прокурорская проверка 17.40 Говорим и показываем 19.30 Т.с. «ЛЕСНИК» 21.25 Т.с. «УЧАСТКОВЫЙ» 22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция 00.40 Т.с. «ДЕТЕКТИВ РАШ» 01.35 Квартирный вопрос 02.40 Х.ф. «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»

Ïóêñ¸í,

05.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.00 Новости 09.20 Контрольная закупка 09.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Криминальные хроники 12.55 Право на защиту 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 Т.с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 17.00 Т.с. «СЕРДЦЕ МАРИИ» 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т.с. «РОБИНЗОН» 22.30 Т.с. «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 23.35 Ночные новости 23.55 Т.с. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 00.50 Х.ф. «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 С новым домом! 09.05 Финно-угорский мир 09.25 Хэерле кич! 09.45 О самом главном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т.с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ» 13.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 16.45 Вести. Дежурная часть 17.30, 20.30 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Брачное агентство Николая Баскова 18.50 Прямой эфир 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т.с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 22.55 Специальный корреспондент 23.55 Опять 25. История одной «Табакерки»

06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.15 Его Превосходительство товарищ Бахрушин 12.55 Жизнь и смерть в Помпеях 13.50 Важные вещи 14.05 Пятое измерение 14.30 Х.ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 1-я серия 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» Мультфильм 16.05 Дневник большой кошки 17.05 Мир искусства Сергея Дягилева 17.35 85 лет со дня рождения маэстро. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Власть факта 20.45 85 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича. Мастер-класс 21.30 Aсademia 22.15 Игра в бисер 23.00 И другие... Федор Каверин 23.55 Х.ф. «МАРИОН ИЗ ФАУЭ». 1-я серия 01.35 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК под управлением Н. Некрасова 01.55 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН»

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 07.30, 08.15, 19.30 Живу в Ижевске 07.40, 08.25, 14.10, 19.40 Гороскоп 07.45, 14.15 Свежий воздух 08.00, 14.00 Полтора натуралиста 08.30 Заработать легко 09.30, 10.00 Т.с. «УНИВЕР» 10.40 Мультсериалы 13.00 Т.с. «ЗОЛОТЫЕ» 14.30 Дом-2. Lite 16.00 Х.ф. «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 18.00, 20.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 18.30, 20.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.00 Т.с. «УНИВЕР» 19.45 Символ успеха 21.00 Х.ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 01.00 Кто убил Оксану? 02.00 Дом-2. Город любви 03.00 Х.ф. «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕ-

ÍÒÂ+ÒÂÑ

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Настроение 08.30 Врачи 09.15 Мультфильм 09.25 Х.ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 10.55 Тайны нашего кино 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События 11.50 Х.ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 13.40 Pro жизнь 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.50 Петровка, 38 15.30 Т.с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16.30 Слава 18.15 Барышня и кулинар 18.40 Х.ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО». 2-я серия 20.15 Т.с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 23.00 ЖКХ: война тарифов 00.40 Тень Фукусимы 01.10 Х.ф. «ДИКАЯ ШТУЧКА» 03.05 Х.ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 07.30 Мультсериалы 07.00, 13.30 Детали 08.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 09.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ» 09.30 Т.с. «ДЕТКА» 10.30 История российского шоу-бизнеса 11.30 6 кадров 12.30 Мультсериал 14.00 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 15.00 Х.ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

20.00 Т.с. «ДЕТКА» 21.00 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 22.00 Х.ф. «БЕЗ ЧУВСТВ» 23.45, 01.30 6 кадров 00.30 Кино в деталях 01.45 Х.ф. «КОМПАНЬОН»

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.10 Все включено 05.55 Индустрия кино 06.30 В мире животных 07.00, 08.40, 12.00 Вести-Спорт 07.55 Моя рыбалка 08.25, 11.40 Вести.ru 08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция 09.45 Х.ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 12.15, 17.55 Футбол.ru 13.20 Планета футбола 13.50 Х.ф. «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ» 15.35 Профессиональный бокс. Магомед Абдусаламов (Россия) против Джейсона Пэттеуэя (США), Серхио Мартинес (Аргентина) против Мэтью Маклина (Великобритания). Трансляция из США 17.40, 00.55 Вести-Спорт 19.00 Х.ф. «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 20.50 Смешанные единоборства. Golden Glory. Сергей Харитонов (Россия) против Марка Миллера (США). Трансляция из Москвы 22.00, 04.00 Неделя спорта 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» 01.05 Вести.ru 01.20 Наука 2.0

DISNEY 05.05, 14.15, 17.15 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 10.20 М.с. «Кряк-бригада» 06.00, 13.30, 15.35, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 06.15, 12.15 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.40, 11.45 М.с. «На замену» 07.05 М.с. «Лило и Стич» 07.25, 17.05, 17.10, 21.05 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 07.35, 16.25, 21.15 М.с. «Финес и Ферб» 08.00 М.с. «Клуб Микки Мауса» 08.30 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 09.25 М.с. «Спецагент Осо» 09.50 М.с. «Умелец Мэнни» 10.50 М.с. «101 далматинец» 11.20 М.с. «Чудеса на виражах» 12.40, 03.15 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг» 13.05, 02.50 М.с. «Новая школа императора» 13.40 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ»

17.05 6 кадров 17.30 Галилео 18.30, 00.00 Красота и здоровье 19.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ» 20.00 Т.с. «ДЕТКА» 21.00 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 22.00 Х.ф. «ФАКУЛЬТЕТ» 23.55 6 кадров 00.30 Инфомания

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.10 Все включено 05.55 Есть ли пол у моего мозга 07.00, 08.40, 12.00 Вести-Спорт 07.55 Школа выживания 08.25 Вести.ru 08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области 09.50 Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт. Прямая трансляция из Тюмени 11.30 Вопрос времени 12.15 Неделя спорта 13.10 Профессиональный бокс. Заб Джуда (США) против Вернона Пэриса (США) 14.50 Сверхчеловек 15.50 Х.ф. «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 17.40, 23.00, 01.45 Вести-Спорт 17.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига 21.55, 04.00 Футбол России 23.15 Большой тест-драйв 00.10 Мастер спорта 00.40 Наука 2.0

DISNEY 05.05, 14.15, 17.15 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 10.20 М.с. «Кряк-бригада» 06.00, 13.30, 15.35, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 06.15, 12.15 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.40, 11.45 М.с. «На замену» 07.05 М.с. «Лило и Стич» 07.25, 17.05, 17.10, 21.05 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 07.35, 16.25, 21.15 М.с. «Финес и Ферб» 08.00 М.с. «Клуб Микки Мауса» 08.30 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 09.25 М.с. «Спецагент Осо» 09.50 М.с. «Умелец Мэнни» 10.50 М.с. «101 далматинец» 11.20 М.с. «Чудеса на виражах» 12.40, 03.15 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг» 13.05, 02.50 М.с. «Новая школа императора»

7

13.50, 02.20 Т.с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН» 14.40, 18.10, 00.55, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 15.10, 21.55, 01.55, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 16.00, 03.40 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски» 16.50 М.с. «Рыбология» 17.40, 01.25 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 18.40, 23.05 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 19.05, 00.05 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 Х.ф. «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ» 21.25, 23.35 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 22.20 Т.с. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 00.30 Т.с. «JONAS»

5 ÊÀÍÀË 06.00 Иворъёс 06.15 Шудон корка 06.25 Безнен вакыт 07.00, 07.30 Новости 07.15 Малы ке шуоно 07.45 Тема недели 08.00 Утро на Пятом 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30 Жираф: очень странное создание 10.45, 12.30 Т.с. «ГРУППА ZETA» 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 19.00 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА» 19.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО БЛИЗНЕЦОВ» 20.00, 21.30 Новости 20.15, 21.50 Новости спорта 20.25 Кто мы? 20.55 Шудон корка 21.05 Иворъёс 21.15 Специальный репортаж 22.25 Момент истины 23.25 Х.ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 01.20 Х.ф. «ЦУНАМИ. ПОСЛЕДСТВИЯ»

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 06.30, 13.00 Званый ужин 07.30 Чистая работа 08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым 09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Новости 24» 10.00 Х.ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 12.30 Студенческая, 7 12.45 Чара Лафик 14.00 Не ври мне! 15.00 Семейные драмы 16.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 17.00 Т.с. «ПО ЗАКОНУ» 18.00 Как жить будем? 20.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 23.00 Х.ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА»

13.40 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ» 13.50, 02.20 Т.с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН» 14.40, 18.10, 00.55, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 15.10, 21.55, 01.55, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 16.00, 03.40 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски» 16.50 М.с. «Рыбология» 17.40, 01.25 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 18.40, 23.05 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 19.05, 00.05 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 Х.ф. «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 21.25, 23.35 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 22.20 Т.с. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА»

5 ÊÀÍÀË 06.00 Иворъёс 06.15 Шудон корка 06.25 Хэерле иртэ 07.00, 07.30 Новости 07.15 Мон егит 07.45 Спортивный интерес 08.00 Утро на Пятом 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30 Все о выдрах 10.45, 12.30 Т.с. «ГРУППА ZETA» 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 19.00 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. СОБАКИ» 19.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. МУШКЕТЕРЫ 21 ВЕКА» 20.00, 21.30 Новости 20.15, 21.45 Народные новости 20.20, 21.50 Новости спорта 20.25 Макет времени 20.40 Азбука православия 20.55 Шудон корка 21.05 Иворъёс 21.15 Эра милосердия 22.25 Х.ф. «ДАУРИЯ»

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 06.30, 13.00 Званый ужин 07.30 Т.с. «КОМАНДА ЧЕ» 09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Новости 24» 09.45 Х.ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 14.00 Не ври мне! 15.00 Семейные драмы 16.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 17.00 Т.с. «ПО ЗАКОНУ» 18.00 Как жить будем? 20.00 Жадность 21.00 Живая тема 23.00 Х.ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 01.00 Х.ф. «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»


8

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

Âèðíóíàë, 28-òž ìàðò ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.00 Новости 09.20 Контрольная закупка 09.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Криминальные хроники 12.55 Право на защиту 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 Т.с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 17.00 Т.с. «СЕРДЦЕ МАРИИ» 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т.с. «РОБИНЗОН» 22.30 Т.с. «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 23.35 Ночные новости 23.55 На ночь глядя 00.50 Х.ф. «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 02.40 Х.ф. «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (В перерыве в 03.00 Новости)

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 С новым домом! 09.45 О самом главном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т.с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ» 13.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 16.45 Вести. Дежурная часть 17.30, 20.30 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Брачное агентство Николая Баскова 18.50 Прямой эфир 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т.с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 22.55 Исторический процесс 00.30 Вести + 00.50 Профилактика 02.05 Т.с. «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4» 04.45 Вести. Дежурная часть

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 Кадриль над Тянь-Шанем 12.55 Разгадка тайн Мачу-Пикчу 13.50 Важные вещи 14.05 Красуйся, град Петров! 14.30 Х.ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 2-я серия 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 «Списки Уоллиса». Мультфильм 16.05 Дневник большой кошки 17.05 Мир искусства Сергея Дягилева 17.35 К 85-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. А.Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром 18.25 Жюль Верн 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Абсолютный слух 20.45 Неистовая Дина Верни 21.30 Aсademia 22.15 Магия кино 23.00 И другие... Василий Шкваркин 23.55 Х.ф. «МАРИОН ИЗ ФАУЭ». 2-я серия 01. 4 0 Ф о р т е п и а н н ы е м и н и а т ю р ы С.Рахманинова исполняет А.Гиндин 01.55 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 02.50 Бенедикт Спиноза

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 07.30, 08.15, 19.30 Живу в Ижевске 07.40, 08.25, 14.10, 19.40 Гороскоп 07.45, 14.15 Символ успеха 08.00, 14.00 Свежий воздух 08.30 Любовный треугольник 09.30, 10.00, 19.00 Т.с. «УНИВЕР» 10.40 Мультсериалы 13.00 Т.с. «ЗОЛОТЫЕ» 14.30 Дом-2. Lite 15.55 Х.ф. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 18.00, 20.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 18.30, 20.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.45 Полтора натуралиста 21.00 Х.ф. «ВАСАБИ» 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 01.00 Не все согласны на любовь 02.00 Дом-2. Город любви 03.00 Х.ф. «ОБЛАКО 9» 04.55 Школа ремонта 06.00 Необъяснимо, но факт

ÍÒÂ+ÒÂÑ 05.55 НТВ утром 08.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Внимание, розыск!

Ïîê÷èàðíÿ,

03.05 Т.с. «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4» 04.45 Вести. Дежурная часть

29-òž ìàðò

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.00 Новости 09.20 Контрольная закупка 09.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Криминальные хроники 12.55 Право на защиту 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 Т.с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 17.00 Т.с. «СЕРДЦЕ МАРИИ» 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т.с. «РОБИНЗОН» 22.30 Т.с. «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 23.35 Ночные новости 23.55 В контексте 00.50 Х.ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (В перерыве в 03.00 Новости) 04.15 «Хроники Риддика: Темная Ярость». Мультфильм

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 С новым домом! 09.05 Мылысь-кыдысь 09.45 О самом главном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т.с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ» 13.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 16.45 Вести. Дежурная часть 17.30, 20.30 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Брачное агентство Николая Баскова 18.50 Прямой эфир 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т.с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 22.55 Поединок 00.30 Вести + 00.50 Профилактика 02.00 Горячая десятка

06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 Неистовая Дина Верни 12.55 Забытый соперник Египта 13.50 Важные вещи 14.05 Третьяковка - дар бесценный! 14.30 Х.ф. «13 ПОРУЧЕНИЙ» 15.40 Новости культуры 15.50 «О рыбаке и рыбке». Мультфильм 16.00 Дневник большой кошки 17.00 Мир искусства Сергея Дягилева 17.30 К 85-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Концерт из произведений Д. Шостаковича 19.30 Новости культуры 19.45 Главная роль 20.05 Черные дыры. Белые пятна 20.45 Гении и злодеи. Энди Уорхол 21.10 Мировые сокровища культуры 21.30 Aсademia 22.15 Культурная революция 23.00 И другие... Юдифь Глизер 23.30 Новости культуры 23.55 Х.ф. «ПОВОРОТ ВИНТА» 01.25 Симфонические фрагменты и хоры из опер Дж. Верди 01.55 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 02.50 Христиан Гюйгенс

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 07.30, 08.15, 19.30 Живу в Ижевске 07.40, 08.25, 14.10, 19.40 Гороскоп 07.45, 14.15 Ижевск: О.П.А. 08.00 Полтора натуралиста 08.30 Супергерои 09.30, 10.00, 19.00 Т.с. «УНИВЕР» 10.40 Мультсериалы 13.00 Т.с. «ЗОЛОТЫЕ» 14.00 Символ успеха 14.30 Дом-2. Lite 16.15 Х.ф. «ВАСАБИ» 18.00, 20.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 18.30, 20.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.45 Свежий воздух 21.00 Х.ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 01.00 Соседи 02.00 Дом-2. Город любви 03.00 Х.ф. «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 05.15 Комедианты 05.30 Т.с. «САША + МАША» 06.00 Необъяснимо, но факт

10.55 До суда 12.00 Суд присяжных 13.30 Т.с. «ХВОСТ» 16.25 Прокурорская проверка 17.40 Говорим и показываем 19.30 Т.с. «ЛЕСНИК» 21.25 Т.с. «УЧАСТКОВЫЙ» 23.15 Сегодня. Итоги 23.35 «Таинственная Россия: от Москвы до Камчатки. Перемещения во времени и пространстве реальны?» 00.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВ РАШ» 01.30 Дачный ответ 02.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 03.00 Т.с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 04.55 Т.с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Настроение 08.30 Врачи 09.20 Мультфильм 09.35, 11.50 Х.ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События 13.40 Pro жизнь 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.50 Петровка, 38 15.30 Т.с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16.30 Хроники московского быта. Чистота и красота 18.15 Приглашает Борис Ноткин 18.40 Х.ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО». 3-я серия 20.15 Т.с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 23.00 Григорий Бедоносец 00.40 Оружейники 01.10 Х.ф. «ПОБЕГ» 03.10 Х.ф. «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 04.35 Реальные истории 05.05 Хроники московского быта. Кто возьмет билетов пачку?

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 07.30 Мультсериалы 07.00, 13.30 Красота и здоровье 08.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 09.00 19.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ» 09.30 Т.с. «ДЕТКА» 10.30, 14.00, 21.00 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 11.30 6 кадров 12.30 Мультсериал 15.00 Х.ф. «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16.55 6 кадров 17.30 Галилео 18.30, 00.00 Детали 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 22.00 Х.ф. «СОННАЯ ЛОЩИНА» 00.30 Инфомания 01.00 Т.с. «ЩИТ» 05.30 Мультсериал 05.50 Музыка на СТС

ÍÒÂ+ÒÂÑ 05.55 НТВ утром 08.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Медицинские тайны 10.55 До суда 12.00 Суд присяжных 13.30 Т.с. «ХВОСТ» 16.25 Прокурорская проверка 17.40 Говорим и показываем 19.30 Т.с. «ЛЕСНИК» 21.25 Т.с. «УЧАСТКОВЫЙ» 23.15 Сегодня. Итоги 23.35 «Таинственная Россия: Краснодарский край. Наш Бермудский треугольник?» 00.35 Т.с. «ДЕТЕКТИВ РАШ» 01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Шальке» (Германия) - «Атлетик» (Испания) 03.45 Лига Европы УЕФА. Обзор 04.15 Т.с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 05.05 Т.с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Настроение 08.30 Врачи 09.15 Мультфильм 09.25 Х.ф. «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События 11.50 Х.ф. «ОЧНАЯ СТАВКА» 13.35 Pro жизнь 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.50 Петровка, 38 15.30 Т.с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16.30 Хроники московского быта. Горько! 18.15 Порядок действий 18.40 Х.ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО». 4-я серия 20.15 Т.с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 22.55 Доказательства вины 00.25 Культурный обмен 00.55 Х.ф. «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 02.50 Х.ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 04.35 Тайны нашего кино 05.05 Хроники московского быта. Чистота и красота

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 07.30 Мультсериалы 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Детали 08.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 09.00, 19.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ» 09.30, 14.00, 21.00 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 10.30, 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 11.30 6 кадров 12.30 Мультсериал 15.00 Х.ф. «СОННАЯ ЛОЩИНА» 17.00 6 кадров 17.30 Галилео 22.00 Х.ф. «ЯГУАР» 23.55 6 кадров

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.05, 07.10 Все включено 06.05 Большой тест-драйв 07.00, 08.40, 12.35 Вести-Спорт 07.55 Вопрос времени 08.25, 12.20 Вести.ru 08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени 09.55 Наука 2.0 10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени 12.50, 21.15 Футбол России 13.55 Мастер спорта 14.25 Х.ф. «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Франции 18.20 Хоккей России 18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция 22.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Франции 00.30 Вести-Спорт 00.40 Вести.ru 00.55 90 x 60 x 90 02.00 Подводные пляски смерти 03.05 Моя планета

DISNEY 05.05, 14.15, 17.15 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 10.20 М.с. «Кряк-бригада» 06.00, 13.30, 15.35, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 06.15, 12.15 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.40, 11.45 М.с. «На замену» 07.05 М.с. «Лило и Стич» 07.25, 17.05, 17.10, 21.05 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 07.35, 16.25, 21.15 М.с. «Финес и Ферб» 08.00 М.с. «Клуб Микки Мауса» 08.30 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 09.25 М.с. «Спецагент Осо» 09.50 М.с. «Умелец Мэнни» 10.50 М.с. «101 далматинец» 11.20 М.с. «Чудеса на виражах» 12.40, 03.15 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг» 13.05, 02.50 М.с. «Новая школа императора» 13.40 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ» 13.50, 02.20 Т.с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН» 14.40, 18.10, 00.55, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 15.10, 21.55, 01.55, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 16.00, 03.40 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски»

00.30 Инфомания 01.00 Т.с. «ЩИТ» 05.30 Мультсериал 05.50 Музыка на СТС

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.10 Все включено 05.55 90 x 60 x 90 07.00, 08.40, 12.00, 16.05, 21.00, 00.20 ВестиСпорт 07.55 Рейтинг Тимофея Баженова 08.25, 11.40 Вести.ru 08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области 10.40, 11.10 Наука 2.0 12.15 Большой тест-драйв 13.10 Х.ф. «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 15.00, 00.45 Удар головой 16.20 Основной состав 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция 19.15 Х.ф. «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 21.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Франции 22.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция из Франции 00.30 Вести.ru 01.55 Спартак 03.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брюинз» - «Вашингтон Кэпиталз»

DISNEY 05.05, 14.15, 17.15 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 10.20 М.с. «Кряк-бригада» 06.00, 13.30, 15.35, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 06.15, 12.15 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.40, 11.45 М.с. «На замену» 07.05 М.с. «Лило и Стич» 07.25, 17.05, 17.10, 21.05 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 07.35, 16.25, 21.15 М.с. «Финес и Ферб» 08.00 М.с. «Клуб Микки Мауса» 08.30 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 09.25 М.с. «Спецагент Осо» 09.50 М.с. «Умелец Мэнни» 10.50 М.с. «101 далматинец» 11.20 М.с. «Чудеса на виражах» 12.40, 03.15 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг» 13.05, 02.50 М.с. «Новая школа императора» 13.40 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ» 13.50, 02.20 Т.с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН» 14.40, 18.10, 00.55, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 15.10, 21.55, 01.55, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

16.50 М.с. «Рыбология» 17.40, 01.25 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 18.40, 23.05 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 19.05, 00.05 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 Х.ф. «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ» 21.25, 23.35 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 22.20 Т.с. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 00.30 Т.с. «JONAS»

5 ÊÀÍÀË+ «ÌÎß ÓÄÌÓÐÒÈß» 06.00 Иворъёс 06.15 20.55 Шудон корка 06.25 Хэерле иртэ 07.00, 07.30 Новости 07.15 Эра милосердия 07.45 Право на счастье 08.00 Утро на Пятом 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30 Гиппопотамы: в воде и на суше 10.45, 12.30 Х.ф. «ДАУРИЯ» 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 19.00 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ИЛИ МОТОЦИКЛ» 19.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ НЯНЮ» 20.00, 21.30 Новости 20.15, 21.50 Новости спорта 20.25 Сквозь судьбы 20.40 Специальный репортаж 21.05 Иворъёс 21.15 Шурики 22.25 Х.ф. «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 00.10 Х.ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 01.45 Х.ф. «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 03.40 Х.ф. «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 05.05 Живая история 05.50 Все о выдрах

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 06.30, 13.00 Званый ужин 07.30 Жадность 08.30 Живая тема 09.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 10.00 Х.ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 12.30 Студенческая, 7 (И) 12.45 Чара Лафик (И) 14.00 Не ври мне! 15.00 Семейные драмы 16.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 17.00 Т.с. «ПО ЗАКОНУ» 18.00 Как жить будем? 20.00 Специальный проект 23.00 Х.ф. «НИНДЗЯ» 00.40 Х.ф. «ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ» 02.30 В час пик 03.00 Т.с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16.00, 03.40 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски» 16.50 М.с. «Рыбология» 17.40, 01.25 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 18.40, 23.05 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 19.05, 00.05 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 Х.ф. «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД» 21.25, 23.35 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 22.20 Т.с. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 00.30 Т.с. «JONAS»

5 ÊÀÍÀË+ «ÌÎß ÓÄÌÓÐÒÈß» 06.00, 21.05 Иворъёс 06.15 Шудон корка 06.25 Хэерле иртэ 07.00, 07.30 Новости 07.15 Шурики 07.45 Ключ к здоровью 08.00 Утро на Пятом 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30 Зебры: первопроходцы 10.45, 12.30 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 13.10 Х.ф. «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 19.00 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ ЗНАКОМСТВО» 19.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛЕМЯННИК» 20.00, 21.30 Новости 20.15, 21.50 Новости спорта 20.25 Спортивный интерес 20.40 Право на счастье 20.55 Шудон корка 21.15 Мон егит 22.25 Х.ф. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 00.05 Х.ф. «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 03.05 Х.ф. «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ» 04.55 Х.ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 06.30, 13.00 Званый ужин 07.30 Специальный проект 09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 10.00 Дальние родственники 10.20 Х.ф. «НИНДЗЯ» 12.00, 19.00 Экстренный вызов 14.00 Не ври мне! 15.00 Семейные драмы 16.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 17.00 Т.с. «ПО ЗАКОНУ» 18.00 Как жить будем? 20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 21.00 Адская кухня 23.00 Х.ф. «ГНЕВ» 01.45 Т.с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 03.30 В час пик 04.00 Т.с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

Óäìóðòàðíÿ, 30-òž ìàðò ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.00 Новости 09.20 Контрольная закупка 09.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Криминальные хроники 12.55 Право на защиту 14.00 Другие новости 14.20 Понять. Простить 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 Т.с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 17.00 Жди меня 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Поле чудес 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Две звезды 23.00 Прожекторперисхилтон 23.40 Yesterday live 00.45 Х.ф. «ДРУЖБА!» 02.45 Х.ф. «НА ОБОЧИНЕ» 05.10 Криминальные хроники

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 Мусульмане 09.10 С новым домом! 10.05 О самом главном 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Местное время. Вести-Москва 11.40, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т.с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ» 13.00 Мой серебряный шар. Любовь Соколова 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 16.45 Вести. Дежурная часть 17.30, 20.30 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Брачное агентство Николая Баскова 18.50 Прямой эфир 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т.с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 00.40 Х.ф. «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 02.40 Х.ф. «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО»

Êќñíóíàë, 31-òž ìàðò ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 06.00 Новости 06.10 Х.ф. «НЕПОДСУДЕН» 07.45 Играй, гармонь любимая! 08.35 Дисней-клуб 09.00 Умницы и умники 09.45 Слово пастыря 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Смак 10.55 Людмила Гурченко. Как я стала богиней 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Среда обитания. Полезные добавки 13.10 Т.с. «ПАПАШИ» 16.50 Концерт Елены Ваенги 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Кто хочет стать миллионером? 19.20 Кубок профессионалов. Финал 21.00 Время 21.20 Кубок профессионалов. Финал. Продолжение 22.10 Что? Где? Когда? 23.20 Х.ф. «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 01.35 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 03.50 Х.ф. «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА»

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 04.40 Х.ф. «АКЦИЯ» 06.35 Сельское утро 07.05 Диалоги о животных 08.00, 11.00, 14.00 Вести 08.10, 11.10 Местное время. Вести - Удмуртия 08.20 Военная программа 08.50 Субботник 09.30 Городок 10.05 Календарь садовода 10.20 «Ижевские электросети» - 90 лет 10.45 Лада-новости 11.20 Вести. Дежурная часть 11.55 Честный детектив 12.25, 14.30 Т.с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 14.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 16.00 Субботний вечер 18.00 Десять миллионов с Максимом Галкиным 19.05, 20.45 Х.ф. «САМОЗВАНКА» 20.00 Вести в субботу 23.35 Девчата 00.15 Х.ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 03.00 Х.ф. «ЗУБАСТИКИ 3» 04.45 Комната смеха

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 Новости культуры 10.20 Х.ф. «НА ОТДЫХЕ» 11.30 К 85-летию со дня рождения Владимира Ильюшина. Цитаты из жизни 12.10 ...И целого мира мало... 12.55 Долгое путешествие Рамсеса II 14.00 Письма из провинции 14.25 Х.ф. «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 «Жили-были...». Мультфильм 15.55 Дневник большой кошки 16.55 Билет в Большой 17.35 Николай Олялин 18.20 Ступени цивилизации 19.50 Смехоностальгия 20.20 Искатели 21.05 Х.ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 22.35 Вспоминая Людмилу Гурченко 23.55 Вслух 0 0. 3 5 РОКо в а я н о ч ь с А л е к с а н д р о м Ф.Скляром 01.50 Витус Беринг 01.55 Дворцы Европы 02.50 Коммунальная история

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 07.30, 08.15, 19.30 Живу в Ижевске 07.40, 08.25, 19.40 Гороскоп 07.45 Символ успеха 08.00, 19.45 Ижевск: О.П.А. 08.30 Эй, толстый! 09.30, 10.00, 19.00 Т.с. «УНИВЕР» 10.40 Мультсериалы 13.00 Т.с. «ЗОЛОТЫЕ» 14.00 Т.с. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 14.30 Дом-2. Lite 16.20 Х.ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 18.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 18.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 20.00 Экстрасенсы ведут расследование 21.00 Комеди Клаб 22.00, 22.30 Наша Russia 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой 01.00 Трудные дети звезд 02.00 Дом-2. Город любви 03.00 Х.ф. «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 05.15 Комедианты 05.25 Т.с. «САША + МАША» 06.00 Мультсериалы

ÍÒÂ+ÒÂÑ 05.55 НТВ утром 08.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 Библейский сюжет 10.35 Х.ф. «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12.00 Красуйся, град Петров! 12.30 Личное время. Борис Галкин 12.55 Х.ф. «АЙБОЛИТ-66» 14.30 130 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Острова 15.10 Очевидное - невероятное 15.40 Дворцы Европы 16.40 Х.ф. «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 18.20 Большая семья. Юрий Куклачев 19.15 Романтика романса 20.10 Х.ф. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 22.20 Белая студия 23.00 «ТРИПТИХ». Спектакль 01.15 Российский национальный оркестр и трио Эльдара Джангирова 01.55 Заметки натуралиста 02.25 Личное время 02.50 Джек Лондон

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 07.30, 08.15 Живу в Ижевске 07.40, 08.25, 19.40 Гороскоп 07.45 Ижевск: О.П.А. 08.00 Полтора натуралиста 08.30, 11.00 Женская лига 10.00 Школа ремонта 12.00 Жизнь после славы 13.00 Comedy Woman 14.00 Комеди Клаб 15.00 Экстрасенсы ведут расследование 16.00, 16.30, 17.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 17.30 СуперИнтуиция 18.30 Comedy Woman 19.30 Свежий воздух 19.45 Символ успеха 20.00, 03.40 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 22.10 Комеди клаб 23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 06.00 Мультсериалы

ÍÒÂ+ÒÂÑ 05.35 Х.ф. «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 07.25 Смотр 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15 Золотой ключ 08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой 09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 10.20 Главная дорога 10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой 12.00 Квартирный вопрос 13.20 Своя игра

происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Спасатели 10.55 До суда 12.00 Суд присяжных 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 14.40 Женский взгляд 16.25 Прокурорская проверка 17.40 Говорим и показываем 19.30 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 21.25 Т.с. «УЧАСТКОВЫЙ» 23.15 Х.ф. «ОТЦЫ» 01.10 Х.ф. «ЛЕГИОНЕР» 03.10 Спасатели 03.40 Т.с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 04.35 Т.с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Настроение 08.30 Врачи 09.15 Мультфильм 09.25 Х.ф. «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 10.55 Культурный обмен 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События 11.50 Х.ф. «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 13.40 Pro жизнь 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.50 Петровка, 38 15.30 Т.с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16.30 Хроники московского быта. Сага о бигуди 18.15 Смех с доставкой на дом 18.45 Х.ф. «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 20.15 Х.ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА» 22.15 Приют комедиантов 00.40 Х.ф. «МОШЕННИКИ» 02.30 Х.ф. «СВЕТ В ОКНЕ» 04.05 Григорий Бедоносец 05.15 Мультфильмы

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 07.30 Мультсериалы 07.00, 13.30, 18.30 Детали 08.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 09.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ» 09.30 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 11.30 6 кадров 12.30 Мультсериал 14.00 Т.с. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 15.00 Х.ф. «ЯГУАР» 16.55 6 кадров 17.30 галилео 19.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 19.30 «Подводная братва». Полнометражный мультфильм 21.00 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 00.50 Т.с. «ЩИТ» 14.10 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16.20 Следствие вели. 17.20 Очная ставка 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 19.25 Профессия - репортер 19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого 21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив 21.55 Ты не поверишь! 22.55 Т.с. «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 00.50 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 02.50 Т.с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 04.30 Т.с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Марш-бросок 06.35, 09.45 Мультпарад 07.40 АБВГДейка 08.05 День аиста 08.30 Православная энциклопедия 09.00 Живая природа 10.20 Х.ф. «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События 11.50 Городское собрание 12.35 Сто вопросов к взрослому 13.15 Клуб юмора 14.00 Х.ф. «ВИКИНГ» 17.45 Петровка, 38 18.00 Т.с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 19.05 Давно не виделись! 21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым 21.50 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 00.10 Х.ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 01.35 Х.ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА» 03.35 ЖКХ: война тарифов 04.40 Хроники московского быта. Сага о бигуди 05.30 Мультфильмы

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 08.20 «Смешарики». Мультсериал 08.30, 16.00 Красота и здоровье 09.00 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал 09.30 «Легенда о Тарзане». Мультсериал 10.00, 15.30 Ералаш 11.00 Это мой ребенок! 12.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 13.00 Т.с. «МОЛОДОЖЕНЫ» 14.00 «Подводная братва». Полнометражный мультфильм 16.30 6 кадров 17.00 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 19.20 «Шрэк Третий». Полнометражный мультфильм 21.00 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

03.35 Х.ф. «КОМПАНЬОН» 05.35 Мультсериал

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.30, 07.10, 12.15 Все включено 06.25 Технологии спорта 07.00, 08.40, 12.00 Вести-Спорт 07.55 Мастер спорта 08.25, 11.30 Вести.ru 08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области 11.00 Наука 2.0 12.10 Вести-Спорт. Местное время 12.50 Удар головой 13.50 Х.ф. «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 15.35, 21.15 Футбол России. Перед туром 16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Франции 18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция 22.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Франции 00.25 Бокс. Всемирная серия. 1/2 финала. «Динамо» (Россия) - «Астана» (Казахстан) 02.15 Вести-Спорт 02.25 Вести.ru 02.55 Вопрос времени 03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред Уингз» «Нэшвилл Предаторз»

DISNEY 05.05, 14.15, 17.15 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 10.20, 02.25 М.с. «Кряк-бригада» 06.00, 13.30, 15.35, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 06.15, 12.15 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.40, 11.45 М.с. «На замену» 07.05 М.с. «Лило и Стич» 07.25, 17.05, 17.10 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 07.35, 16.25, 02.55 М.с. «Финес и Ферб» 08.00 М.с. «Клуб Микки Мауса» 08.30 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 09.25 М.с. «Спецагент Осо» 09.50 М.с. «Умелец Мэнни» 10.50 М.с. «101 далматинец» 11.20 М.с. «Чудеса на виражах» 12.40, 03.40 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг» 13.05, 03.20 М.с. «Новая школа императора» 13.40 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ» 13.50 Т.с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН» 14.40, 18.10, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 15.10, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 00.55 Т.с. «ЩИТ» 05.25 Мультсериал 05.50 Музыка на СТС

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 06.00 Наука 2.0 07.05, 09.00, 12.00 Вести-Спорт 07.20 Вести.ru 07.50 Моя планета 08.25 В мире животных 09.15, 12.10 Вести-Спорт. Местное время 09.20 Индустрия кино 09.50 Х.ф. «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 11.35 Спортback 12.15 Задай вопрос министру 12.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Торпедо» (Москва) - «Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция 14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Македония. Прямая трансляция 16.55, 21.30, 00.25 Вести-Спорт 17.10 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 19.55 Х.ф. «РЭМБО-4» 21.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Франции 22.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Франции 00.35 Профессиональный бокс. Артур Абрахам (Германия) против Петра Вильчевски (Польша). Бой за титул чемпиона Европы в суперсреднем весе по версии WBO. Прямая трансляция 02.20 Моя планета

9

16.00 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски» 16.50, 22.50 М.с. «Рыбология» 17.40, 02.00 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 18.40, 01.00 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 19.05, 00.05, 00.35 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 Х.ф. «ХЭЛЛОУИНТАУН» 21.10 Х.ф. «БЕССМЕРТНЫЕ» 23.05, 23.40 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 01.30 Т.с. «JONAS»

5 ÊÀÍÀË+ «ÌÎß ÓÄÌÓÐÒÈß» 06.00, 21.05 Иворъёс 06.15, 20.55 Шудон корка 06.25 Хэерле иртэ 07.00, 07.30 Новости 07.15 Специальный репортаж 07.45 Сквозь судьбы 08.00 Утро на Пятом 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 10.30 Х.ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12.30, 16.00 Т.с. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 18.00 Место происшествия 19.00 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 19.30 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНЫЕ СЛЕДЫ» 20.00 Новости 20.15 Новости спорта 20.25 Тема недели 20.40 Ключ к здоровью 21.15 Малы ке шуоно 21.35 Т.с. «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 22.20 Т.с. «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 23.10 Т.с. «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 23.55 Т.с. «СЛЕД. ПРИЕМНАЯ МАТЬ» 01.30 Х.ф. «ТРИСТАНА» 03.15 Тайны черной смерти 04.00 Х.ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ» 05.10 Живая история

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 06.30, 13.00 Званый ужин 07.30, 08.30 Еще не вечер 09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 09.45 Х.ф. «ГНЕВ» 14.00 Не ври мне! 15.00 Семейные драмы 16.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 17.00 Т.с. «ПО ЗАКОНУ» 18.00 Как жить будем? 19.00 Экстренный вызов 20.00, 23.00 Смотреть всем! 21.00 Странное дело 22.00 Секретные территории 00.00 Т.с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 01.00 Х.ф. «ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 02.45 Т.с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 13.05 Т.с. «ВЫСШИЙ КЛАСС» 13.30, 18.05 Т.с. «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» 14.00 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 14.30 М.ф. «Оливер и компания» 16.10 М.с. «Рыбология» 16.35, 03.20 «Новая школа императора» 17.40, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 18.35, 01.30 Т.с. «JONAS» 19.05, 00.35 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 Х.ф. «ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ КАЛАБАРА» 21.00 Х.ф. «ХЕЛЛОУИНТАУН-3» 23.00, 23.50 Т.с. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 02.00 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 03.40 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг»

5 ÊÀÍÀË+ «ÌÎß ÓÄÌÓÐÒÈß» 06.00 «Следствие ведут колобки», «Дудочка и кувшинчик», «Про Веру и Анфису», «Летучий корабль», «Мальчик с пальчик», «Щелкунчик», «Леопольд и золотая рыбка», «А вдруг получится!..», «Ну, погоди!», «Маугли». Мультфильмы 08.00 Хэерле иртэ 08.30 Кунелле кынгырау 08.45 Кто мы? 09.15 Шудон корка 09.30 Специальный репортаж 09.45 Шурики 10.00, 18.30 Сейчас 10.10 Т.с. «СЛЕД» 19.00 Правда жизни 19.30 Т.с. «ГРУППА ZETA-2» 23.05 Х.ф. «ЦЕПЬ» 02.30 Х.ф. «КОМНАТА СМЕРТИ» 05.25 Зебры: первопроходцы

DISNEY

ÐÅÍ-ÒÂ

05.05, 12.35 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 15.45, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 05.45 М.с. «На замену» 06.10 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.35, 02.25 М.с. «Кряк-бригада» 07.05, 09.10 М.с. «Клуб Микки Мауса» 07.30 М.с. «Спецагент Осо» 07.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 08.20 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.45 М.с. «Умелец Мэнни» 09.40 М.с. «101 далматинец» 10.05 М.с. «Русалочка» 10.30 М.с. «Лило и Стич» 10.55, 17.00, 17.25, 02.55 М.с. «Финес и Ферб» 11.20 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски» 11.45, 01.00 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 12.10, 22.35, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.00 Мультсериал 05.30 Т.с. «СОЛДАТЫ-13» 09.10 Реальный спорт 09.20 Выход в свет 09.50 Чистая работа 10.30 Странное дело 11.30 Секретные территории 12.30 Студенческая, 7 (И) 12.45 Чара Лафик (И) 13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 15.00 Т.с. «КОМАНДА ЧЕ» 17.00 Адская кухня 18.30 Репортерские истории 19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской 20.00 Х.ф. «БРАТ» 22.00 Х.ф. «БРАТ-2» 00.30 Х.ф. «СЕСТРЫ» 02.10 Х.ф. «ФАНТАЗМ-2» 04.00 Т.с. «СЛЕПОЙ-3»


10

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

Àðíÿíóíàë, 1-òž àïðåëü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 06.00 Новости 06.10 Х.ф. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 08.05 Дисней-клуб 08.25 М.ф. «Смешарики. Начало» 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Пока все дома 11.05 День смеха на Первом 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 День смеха на Первом. Продолжение 18.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 21.00 Воскресное «Время» 22.00 Пусть говорят 23.00 Гражданин Гордон 00.00 Т.с. «СВЯЗЬ» 00.55 Х.ф. «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 03.30 Михаил Пуговкин. Главный герой второго плана 04.25 Криминальные хроники

«ÐÎÑÑÈß»+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.50 Х.ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 07.20 Вся Россия 07.30 Сам себе режиссер 08.20 Смехопанорама 08.50 Утренняя почта 09.30 Сто к одному 10.20 Местное время. Вести. Удмуртия. События недели 11.00, 14.00 Вести 11.10 С новым домом! 11.25, 14.30 Т.с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 14.20 Местное время. Иворъёс-Удмуртия 16.10 Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна 18.10 Фактор А 20.00 Вести недели 21.05 Х.ф. «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 23.10 Х.ф. «ТИХИЙ ОМУТ» 01.05 Х.ф. «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК» 02.50 Х.ф. «ЗУБАСТИКИ 4»

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым 10.35 Х.ф. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 12.00 Легенды мирового кино. Фриц Ланг

ÒÊ «ÄÎÌÀØÍÈÉ» Ïîíåäåëüíèê

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 08.00 Т.с. «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 09.00 По делам несовершеннолетних 10.00 Дела семейные 11.00 Х.ф. «ПСИХОПАТКА» 13.15 Красота требует! 14.20 Звездные истории 14.40 Х.ф. «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16.30 Семейный размер 17.30 Женщины не прощают 18.00 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 19.00 Еда по правилам и без. 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех 20.00 Т.с. «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 21.30 Дети отцов 22.00 Х.ф. «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» 23.30 Т.с. «ОДЕРЖИМЫЙ» 02.05 Х.ф. «КУРИЦА» 03.15 Т.с. «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 04.55 Моя правда 05.50 Вкусы мира 06.00 Звездные истории

Âòîðíèê

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 08.00 Т.с. «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 09.00 По делам несовершеннолетних 10.00 Дела семейные 11.00 На чужом несчастье 12.00 Люди мира 12.15 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16.30 Семейный размер 17.30 Женщины не прощают 18.00 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 19.00 Еда по правилам и без 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех 20.00 Т.с. «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 22.00 Х.ф. «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» 23.30 Т.с. «ОДЕРЖИМЫЙ» 02.05 Х.ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 04.50 Моя правда

12.30 «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Пес в сапогах», «В порту». Мультфильмы 13.45 Мамонты - титаны ледникового периода 14.30 Что делать? 15.15 Диана Вишнёва. Красота в движении 16.50 Х.ф. «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 18.00 Контекст 18.40 Х.ф. «КУРЬЕР» 20.05 75 лет Дому актера 21.30 Вечер Юлии Рутберг в Московском международном Доме музыки 22.30 Концерт Карела Готта в Праге 23.25 Х.ф. «ЗИМНЯЯ КОСТЬ» 01.15 Мамонты - титаны ледникового периода 01.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым 02.25 Легенды мирового кино 02.50 Дэвид Ливингстон

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Мультсериалы 08.20, 09.20, 11.00 Женская лига 08.55 Лото Спорт Супер 09.00 Золотая рыбка 09.50 Первая Национальная лотерея 10.00 Школа ремонта 11.30 Вкусно жить 12.00 Новый девичий порядок 13.00 Золушка. Перезагрузка 14.00 СуперИнтуиция 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 17.00, 03.40 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 19.30 Полтора натуралиста 19.40 Гороскоп 19.45 Ижевск: О.П.А. 20.00 Х.ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 22.20 Комеди клаб 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Х.ф. «ДВОЙНОЙ УДАР» 02.40 Дом-2. Город любви 06.00 Необъяснимо, но факт

ÍÒÂ+ÒÂÑ 05.30 Мультфильм 05.40 Х.ф. «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 07.25 Живут же люди! 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 08.15 Русское лото 08.45 Их нравы 09.25 Едим дома 10.20 Первая передача. Автомобильная

Ñðåäà

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 08.00 Т.с. «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 09.00 По делам несовершеннолетних 10.00 Дела семейные 11.00 На чужом несчастье 12.00 Люди мира 12.15 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16.30 Семейный размер 17.30 Женщины не прощают 18.00 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 19.00 Еда по правилам и без 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех 20.00 Т.с. «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 22.00 Х.ф. «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» 23.30 Т.с. «ОДЕРЖИМЫЙ» 02.05 Х.ф. «ЖЕНИТЬБА» 03.40 Т.с. «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 05.30 Моя правда 06.00 Звездные истории

×åòâåðã

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 08.00 Т.с. «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 09.00 По делам несовершеннолетних 10.00 Дела семейные 11.00 На чужом несчастье 12.00 Люди мира 12.15 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16.30 Семейный размер 17.30 Женщины не прощают 18.00 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 19.00 Еда по правилам и без 19.45, 21.00, 23.00 Одна за всех 20.00 Т.с. «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 22.00 Х.ф. «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» 23.30 Т.с. «ОДЕРЖИМЫЙ» 02.05 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 03.35 Т.с. «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 05.15 Моя правда 06.00 Звездные истории

программа 10.55 Развод по-русски 12.00 Дачный ответ 13.20 Своя игра 14.10 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16.20 Следствие вели 17.20 И снова здравствуйте! 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 19.00 Сегодня. Итоговая программа 20.00 Чистосердечное признание 20.50 Центральное телевидение. Первое информационное шоу 21.55 Тайный шоу-бизнес 22.55 НТВшники. Арена острых дискуссий 00.00 Х.ф. «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 02.00 Кремлевская кухня

ÒÂÖ+ÒÂÑ 06.00 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 07.20 Крестьянская застава 07.55 Взрослые люди 08.30 Фактор жизни 09.00 Советские звезды. Начало пути 09.45 Х.ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 11.00 Барышня и кулинар 11.30, 23.55 События 11.50 Х.ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 13.45 Смех с доставкой на дом 14.20 Приглашает Борис Ноткин 14.50 Московская неделя 15.25 Таланты и поклонники. Аркадий Райкин 16.15 Юмористический концерт 17.30 Х.ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой 22.00 Х.ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ» 00.15 Временно доступен. Иван Охлобыстин 01.15 Х.ф. «ВТОРЖЕНИЕ» 03.35 Х.ф. «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» 05.25 Тайны нашего кино

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Х.ф. «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ» 07.40, 10.45 «Том и Джерри». Мультсериал 08.30, 16.00 Красота и здоровье 09.00 Самый умный 11.00 Галилео 12.00 Съешьте это немедленно! 12.30 Снимите это немедленно! 13.30 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 15.55, 16.30 6 кадров 17.20 «Шрэк Третий». Полнометражный мультфильм 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 20.30 Валера TV

Ïÿòíèöà

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Х.ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 09.20 Люди мира 09.30 Т.с. «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 13.30, 19.00 Т.с. «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 18.00 Моя правда 21.45, 23.00 Одна за всех 22.00 Звездные истории 23.30 Х.ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. ГОНЦА?» 01.15 Х.ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 02.55 Т.с. «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 04.45 Моя правда 06.00 Звездные истории

Ñóááîòà

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Х.ф. «ТЕНЬ» 09.20 Платье моей мечты 09.50 Спросите повара 10.50 Красота требует! 11.40 Т.с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 23.00 Одна за всех 23.30 Х.ф. «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 01.45 Т.с. «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 03.35 Моя правда 06.00 Звездные истории

Âîñêðåñåíüå

06.30 Одна за всех 07.00 Джейми: обед за 30 минут 07.30 Х.ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 09.15 Кулинарное чтиво 09.45 Репортер 10.10 Т.с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 23.00 Одна за всех 23.30 Х.ф. «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 01.40 Т.с. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» 03.30 Моя правда 06.00 Звездные истории

21.00 Х.ф. «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 23.45 Х.ф. «ГОРОД ГРЕХОВ» 02.05 Х.ф. «СУПЕРПЕРЦЫ»

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Подводные пляски смерти 06.15 Моя рыбалка 06.45, 09.00, 12.00 Вести-Спорт 07.00 Спартак 08.00 Рейтинг Тимофея Баженова 08.35 Страна спортивная 09.15, 22.35 Вести-Спорт. Местное время 09.20 Сверхчеловек 10.20 Х.ф. «РЭМБО-4» 12.15 АвтоВести 12.30 Большой тест-драйв 13.30 Х.ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» 15.25, 22.20, 00.50 Вести-Спорт 15.40 Футбол. Навстречу Евро-2012 16.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция 18.10 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 20.25 Смешанные единоборства. ProFC. Шамиль Абдурахимов (Россия) против Джерри Отто (Германия). Трансляция из Волгограда 22.45 Футбол.ru 23.45 Белый против Белого 00.35 Картавый футбол 01.00 Моя планета

DISNEY 05.05, 12.35 Т.с. «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 05.30, 15.45, 04.05 М.с. «Кид виси Кэт» 05.45 М.с. «На замену» 06.10 М.с. «Ким Пять-с-Плюсом» 06.35, 02.25 М.с. «Кряк-бригада» 07.05, 09.10 М.с. «Клуб Микки Мауса» 07.30 М.с. «Спецагент Осо» 07.55 М.с. «Перекресток в джунглях» 08.20 М.с. «Маленькие эйнштейны» 08.45 М.с. «Умелец Мэнни»,«Клуб Микки Мауса» 09.40 М.с. «101 далматинец» 10.05 М.с. «Русалочка» 10.30 М.с. «Лило и Стич» 10.55, 17.00, 02.55 М.с. «Финес и Ферб» 11.20 М.с. «Сорвиголова Кик Бутовски» 11.45, 01.00 Т.с. «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 12.10, 04.40 Т.с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 13.05 Т.с. «ВЫСШИЙ КЛАСС» 13.30, 18.05 Т.с. «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО-

ÒÂ-3 Ïîíåäåëüíèê

06.00 Мультфильмы 07.30 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ» 08.00, 15.20 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 09.00 Тайные знаки. Маги у трона 10.00 Как это сделано 10.30 Искривление времени 11.00 Святые. Третье спасение Сергия Радонежского 12.00 Городские легенды. Призраки-целители Института им. Склифосовского 12.30 Тайна снежного человека 13.20 Х.ф. «ФЕНОМЕН» 16.10 Тайные знаки. Вера Холодная. Расплата за славу 17.05 Святые. Три Матроны 18.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 19.05, 20.00 Т.с. «МЕНТАЛИСТ» 21.00 Апокалипсис. Угроза из космоса 22.00 Х.ф. «МАМА ДЖЕК» 23.45 Т.с. «СОБЫТИЕ» 00.40 Городские легенды. Подмосковная пирамида 01.35 Х.ф. «ПОЛУСВЕТ» 03.40, 04.35 Т.с. «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Âòîðíèê

06.00 Мультфильмы 07.30 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ» 08.00, 15.20 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 09.00 Тайные знаки. Вера Холодная. Расплата за славу 10.00 Как это сделано 10.30 Искривление времени 11.00, 18.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 12.00 Городские легенды. Новороссийск. Кладбище кораблей 12.30 Апокалипсис. Угроза из космоса 13.30, 14.25, 19.05, 20.00 Т.с. «МЕНТАЛИСТ» 16.10 Тайные знаки. Шпионка или принцесса? Мата Хари 17.05 Святые. Заступница Ксения Петербургская 21.00 Большая история НЛО. Инопланетный контакт 22.00 Х.ф. «ХИЩНИКИ» 23.45 Т.с. «СОБЫТИЕ» 00.40 Городские легенды. Неизвестное метро семьи Романовых 01.45 Х.ф. «МАМА ДЖЕК» 03.30, 04.30 Т.с. «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

РАДКА» 14.00 Т.с. «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 14.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА-2. ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» 16.10 М.с. «Рыбология» 16.35, 03.20 М.с. «Новая школа императора» 17.25, 17.30 Т.с. «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 17.40, 04.20 Т.с. «ХАННА МОНТАНА» 18.35, 01.30 Т.с. «JONAS» 19.05 Т.с. «Я В РОК-ГРУППЕ» 19.30 Х.ф. «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 21.15 Х.ф. «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ» 23.00, 23.50 Т.с. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 00.35 Т.с. «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 02.00 Т.с. «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 03.40 М.с. «Американский дракон Джейк Лонг»

5 ÊÀÍÀË 06.00 «Верь-не-верь», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Стойкий оловянный солдатик», «Али-баба и сорок разбойников», «Обезьянки, вперед», «Телевизор кота Леопольда». Мультфильмы 08.00 Мон егит 08.15 Малы ке шуоно 08.30 Эра милосердия 08.45 Ключ к здоровью 09.00 Сквозь судьбы 09.15 Макет времени 09.30 Право на счастье 09.45 Обстоятельства счастья 10.00 Сейчас 10.10 Истории из будущего 11.00 Кык Олёшъёс 12.00 Безнен вакыт 12.15 Кунелле кынгырау 12.25 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ» 17.30 Тема недели 17.45 Шурики 18.00 Поздравляем! 18.30 Главное 19.30 Т.с. «ГРУППА ZETA-2» 23.05 Х.ф. «ЦЕПЬ» 02.30 Место происшествия. О главном 03.20 Х.ф. «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Т.с. «СЛЕПОЙ-3» 14.40 Х.ф. «БРАТ-2» 17.10 Х.ф. «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 19.10 Х.ф. «СТРИПТИЗ» 21.30 Х.ф. «БАНДИТЫ» 23.50 «Неделя» с Марианной Максимовской 01.10 Х.ф. «АФЕРА» 03.00 Т.с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Ñðåäà

06.00 Мультфильмы 07.30 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ» 08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА» 09.00 Тайные знаки. Шпионка или принцесса? Мата Хари 10.00 Как это сделано 10.30 Искривление времени 11.00, 18.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 12.00 Городские легенды. Краснодар. Проклятие древних захоронений 12.30 Большая история НЛО. Инопланетный контакт 13.25, 14.30, 19.05, 20.00 Т.с. «МЕНТАЛИСТ» 16.10 Тайные знаки. Ева Браун. Жена на сутки 17.05 Святые. Целитель Пантелеймон 21.00 Большая история НЛО. Послания пришельцев 22.00 Х.ф. «НА ВСЮ КАТУШКУ» 23.45 Т.с. «СОБЫТИЕ» 00.45 Вызов на миллион долларов 01.45 Х.ф. «ХИЩНИКИ» 03.30, 04.30 Т.с. «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

×åòâåðã

06.00 Мультфильмы 07.30 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ» 08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА» 09.00 Тайные знаки. Ева Браун. Жена на сутки 10.00 Как это сделано 10.30 Искривление времени 11.00, 18.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 12.00 Городские легенды. Древнее зло Архангельского леса 12.30 Большая история НЛО. Послания пришельцев 13.25, 14.30, 19.05 Т.с. «МЕНТАЛИСТ» 16.10 Тайные знаки. Легенда о себе самой. Коко Шанель 17.05 Святые. Жертвы Бутовского полигона 20.00 Большая история НЛО. Нашествие инопланетян 21.00 Большая история НЛО. Вторжение пришельцев 22.00, 22.50 Т.с. «ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 23.45 Т.с. «СОБЫТИЕ» 00.40 Большая игра Покер Старз 01.40 Х.ф. «НА ВСЮ КАТУШКУ» 03.30, 04.30 Т.с. «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ïÿòíèöà

06.00 Мультфильмы 07.30 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ» 08.00, 15.20 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 09.00 Тайные знаки. Легенда о себе самой. Коко Шанель 10.00 Как это сделано 10.30 Искривление времени 11.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 12.00 Городские легенды. Огненный рок Театральной площади 12.30 Большая история НЛО. Нашествие инопланетян 13.30 Большая история НЛО. Вторжение пришельцев 14.25 Т.с. «МЕНТАЛИСТ» 16.10 Тайные знаки. Мэрилин Монро. Нет права на счастье 17.05 Святые. Параскева Пятница 18.00 Х.ф. «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 21.15 Х.ф. «ГОРОД ВЕДЬМ» 23.00 Х.ф. «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ» 01.00 Европейский покерный тур 02.00, 02.50 Т.с. «ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 03.45, 04.40 Т.с. «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ñóááîòà

06.00 Мультфильмы 09.45 Х.ф. «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО» 11.15 Х.ф. «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ» 12.45 101 гаджет, который изменил мир 13.45 Х.ф. «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 17.00 Х.ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 19.00 Х.ф. «СЕРДЦЕЕД» 21.00 Х.ф. «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 23.00 Х.ф. «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

Âîñêðåñåíüå

06.00 Мультфильмы 08.45 Х.ф. «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 10.15 Х.ф. «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 12.00 101 гаджет, который изменил мир 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 17.00 Х.ф. «СЕРДЦЕЕД» 19.00 Х.ф. «СЛИЗНЯК» 21.00 Х.ф. «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» 22.45 Х.ф. «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 00.30 Х.ф. «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА» 02.15 Х.ф. «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 04.15, 05.05 Тайны великих магов


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ìîí ýòíîãðàô. Íàöèîíàëüíîé ìóçååí êèâàëòžñüëýñü Àëåêñåé Ïåòåðñîíëýñü «Óäìóðòú¸ñ äîðûí ÷àêëàìú¸ñ-ãîæúÿìú¸ñ» äíåâíèêú¸ññý êíèãàåí ïîòòûíû äàñÿä. Àëè ìàð áîðäûí òûðøèñüêîä? - Ìóçåéûí óæàñü òîäîñ÷è ïќðòýì óæåí âûðûíû áûãàòý - ñî èê óäûñëýí àñïќðòýìëûêåç. Àäœûòîí, ñòàòüÿ ÿêå êíèãà äàñÿñüêîä-à, ýêñïåäèöèå ïîòžñüêîä-à, êèíëû êå ìóçååç íî êîëëåêöèîñòû âîçüìàòžñüêîä-à óæ ñþðå, ìûëêûä ãèíý ìåä ëóîç. Òóý íî ñî-òà ìàëïàíú¸ñû âàíü, óäìóðò êóëüòóðàåí ãåðœàñüêåìåç íî. Íûðûñü èê, 2010-òž àðûí Óäìóðò øàåðûí îðò÷åì ýêñïåäèöèûí ëýñüòýì âèäåîìàòåðèàëú¸ñëýñü êèíî äàñÿì ïîòý. 1980-òž-1990-òž àðú¸ñû ëýñüòýì ýòíîãðàôèÿÿ ôèëüìú¸ñòû (àâòîðú¸ñûç À. Ïåòåðñîí íî Ñ. Ëåáåäåâà), ýñòîí, àíãëè íî óäìóðò êûëú¸ñûí ñóáòèòðú¸ñ áóäýòûñà, DVD-åí ïîòòîíî âàë. Êûò÷û êå ýêñïåäèöèå íî ïîòàìå ïîòý. Òóàëà âàêûòëýí ñûŸå êóðîíýç: êûŸå êå ìàëïàíýä âàíü êå, ñîÿ àñëûä èê ïðîåêò äàñÿíî, ñîå áûäýñòûíû óêñ¸ óò÷àíî, áåðãàíî. Óëîìàäœîì, ìà ïќðìîç. Ñî ñÿíà, Íàöèîíàëüíîé ìóçåéûí áàäœûì ôèí-óãîð àäœûòîíýç äàñÿíýí âûðèñüêî. Ñî âûëü þðòûí óñüòžñüêûíû êóëý, ýñòîí ýêñïîçèöèåí îãâàêûòý óæàëîç. Çýìçý âåðàñà, Ýñòîíèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåéûí íèìàç ôèí-óãîð îòäåë 1997-òž àðûñåí óã óæà íè. Àëè ôèí-óãîð ýòíîëîãèåí êóèíü òîäîñ÷è ãèíý âûðå, ñîèí òà âûëëåì àäœûòîíú¸ñòû óëœûòîíúÿ ìûëêûäú¸ñìåñ ñàíý áàñüòî. - ßíâàðüëýí ïóìàç Ýñòîíèûñü ìóçåéûí Êóçåáàé Ãåðäëû ñžçåì íóíàëú¸ñ îðò÷èçû... - Ýñòîíèûí óëžñü¸ñòû ôèí-óãîð êàëûêú¸ñëýí êóëüòóðàåíûçû íî èñòîðèåíûçû òîäìàòîí âûëûñü Òàëëèíûñü «Ôåííî-Óãðèÿ» îãàçåÿñüêîí ïќðòýì óæðàäú¸ñ

îðò÷ûòúÿ: ñîîñ ñžçåìûí ëóî êûŸå êå êàëûêëýí äàíî àäÿìèåçëû, ÿðêûò ó÷ûðú¸ñëû. Îò÷û ïûðèñüêî ïќðòýì ôèíóãîð óëîñú¸ñûñü âóýì àðòèñòú¸ñ íî òîäîñ÷èîñ. «Ôåííî-Óãðèåí» Ÿîø òà óæðàäú¸ñòû îðò÷ûòîíý Ýñòîíèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåé íî ïûðèñüêå. Òóý ÿíâàðüëýí ïóìàç Êóçåáàé Ãåðäëû ñžçåì šûò îðò÷èç. Îò÷û ïûðèñüêèçû Óäìóðòèûñü âóýì êóíîîñ íî, êûëñÿðûñü, «×èï÷èðãàí» àíñàìáëüûñü åãèòú¸ñ. Ìàòûñü äûðå ïќðòýì èíòûîñûí òóíñûêî óæðàäú¸ñ îðò÷îçû: êåíåøîíú¸ñ, êèíî âîçüìàòîíú¸ñ, ýêòîíú¸ñ, êûðœàíú¸ñ íî øóäîíú¸ñ. Âåðàìå ïîòý: óäìóðò óæðàäú¸ñû ýñòîí åãèòú¸ñ ãèíý íî áàäœûì ìûëêûäûí ïûðèñüêî. Àðëûäîîñ ïîííà íî ñîîñ òóæ òóíñûêî. - Ýñòîíèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåé àëè ïќðòýì þðòú¸ñûí èíòû-

ëÿêèñüêûìîí þðòýíûìû íî øóìïîòòýììû ïîòý... - Џåì-à òîäàä âàéûëžñüêîä Óäìóðò øàåðûí áóäýìäý-êûäàìäý, «óäìóðò» óëîíûñüòûä òóíñûêî ó÷ûðú¸ñòý? - Ìà, óëîíûí îëîêûŸå íî ó÷ûðú¸ñ êåìäûëžçû: œå÷åç íî, òîäý âàéûíû ïîòîíòýìåç íî, ïàéìîíîåç íî, òóìîøîåç íî. Íî áåðëî äûðå øќäž: àðú¸ñ îðò÷åìúÿ ñèí øîðû ïóêñ¸ øêîëàûí äûøåòñêåì àðú¸ñ, ýøú¸ñ, óíèâåðñèòåòý éûãàñüêîí âàêûò... Óëîíý, îëî, ÷ûëêàê ìóêåò ñÿìåí ðàäúÿñüêûñàë, øóîì, ÓäÃÓûñü þðèäè÷åñêîé ôàêóëüòåòý ïûðûñàë êå. Âóæ Ìќíüÿ ãóðòûñü øêîëàåç «âèòü¸ñûí» ãèíý éûëïóìúÿñà, îò÷û êóðèñüêè âàë. Íî íûðûñåòž ýêçàìåíìå èê «êûêëû» ñ¸òž, êûçüû øóî, ïî ãëóïîñòè. Áèëåòûñüòûì þàíýç ïóìîçÿç ðîñ-ïðîñ ëûäœèñüêûìòý. Îçüû áèëåòûñü þàí èíòûå,

óæàí äûðåç êќíÿ êå ÷àñ ãèíý êûëåìûí âàë íà. Óã òîäžñüêû, ìûíýñüòûì êûŸå þðèñò ìåäà ïќðìûñàë, øêîëà áќðñüû íûðûñåòž àðàç èê äûøåòñêûíû ïûðûñàë êå? Alma mater øóîíûí óíèâåðñèòåòûí - äûøåòñêîí àðú¸ñìå œå÷ ìûëêûäûí ãèíý òîäàì âàéèñüêî. Èñòîðèÿÿ ôàêóëüòåòûí äûøåòñêûêóì èê, àñ áîðäàç êûñêûíû êóòñêèç ýòíîãðàôèÿ. Ïûðèñüêûëž Ýñòîíèûñü íî Óäìóðòèûñü Íàöèîíàëüíîé ìóçåé¸ñëýí Ÿîø ðàäúÿì ýêñïåäèöèîñàçû. Îçüû ÿðàòîíî óæå-óäûñý ïќëû ïќëýñòžñüêèç êóçïàëýíûì òîäìàòñêîí, ÿðàòîí... - Ìàèíûç áåí ýñòîí ïèÿø éûðäý áåðûêòûíû ïќðìûòžç? - ßðàòîíëýñü âóýìçý âàëàëîä øàò? Òà ìûëêûä øќäòýê øîðûñü êûëäý, áûäýñ ìóãîðàä ïûŸà. Ìàëïàñüêî,

Óäìóðò ëóîí - êèëüòðî äýðåì êàäü, äžñÿä êå, êóøòýìåä óç ïîòû íè. ÿñüêåìûí. Ïëàíúÿ Òàðòóûí ìóçåéëû áàäœûì íî òóàëà þðò ïóêòûíû ÷àêëàìûí âàë - îòûí èê ôèí-óãîð êàëûêú¸ñëû ñžçåì àäœûòîí óæàñàë. Êûëžñüêèç: òà ïðîåêòëû óêñ¸ ќâќë... - 1909-òž àðûí êûëäûòýì Íàöèîíàëüíîé ìóçåéëýí íîêó íî àñëàç þðòýç ќé âàë íà, ñî âåñÿê îòûí-òàòûí ïàçÿñüêåìûí: îäžã ¸çýç òàòûí óæçý ðàäúÿ, ìóêåòûç - ïàëýíûí. Òàçüû óæàíû, âàëàìîí, êàï÷è èê ќâќë. Òà ìûëêûäìåñ êûëžçû, ëýñÿ: 2000-òž àðú¸ñûñåí íèìàç þðò ïóêòîí ñÿðûñü êûëïóì òðîñ ïîë ïîòûëžç íè. Ýñòîíèûñü êèâàëòžñü¸ñ êûëçýñ ñ¸òžçû: ìóçåéëû âќë-âќë þðò šóòýìûí ëóîç. Ìè, ìóçåé÷èîñ, œå÷åçëû îñêåìûñü óì äóãäžñüêå. Ìè äîðû ëûêòžñü êàëûêåç, òóíñûêî àäœûòîíú¸ñûí-óæðàäú¸ñûí ãèíý ќâќë, âќë-âќë, ñþëýìå

ìóêåòûç ñÿðûñü ìàäüûíû êóòñêè. Ýêçàìåíàòîðú¸ñëû ìàêå øàò: ìûíýñüòûì âàëýêòýììå ќç èê êûëçžñüêå íè. Øêîëàûí œå÷ äûøåòñêûñà âûëûñü òà ó÷ûð ïîííà ãóðò êàëûê, äûøåòžñü¸ñ àçüûí òóæ âîçüûò âàë: ìà, êûë øåðèñü¸ñ íî, ìóðòëýí êàéãóýçëû øóìïîòžñü¸ñ íî øåä¸ óê. Âóîíî ãóæåìàç Íîâîñèáèðñêûí óëžñü ýøå äîðû («Îðë¸íîê» ëàãåðüûí øóòýòñêîí âàêûòàì òîäìàòñêèì âàë àé) êóíîå ìûíîíî êàðèñüêè. Ñàìîë¸òý áèëåò áàñüòž. Ìàëïàé, äîêóìåíòú¸ñìå îòûñü óíèâåðñèòåòý ñ¸òî. Íîø óëîíýëýí ÷ûëêàê ìóêåò ïëàíú¸ñûç-ìàëïàíú¸ñûç âûëýì. Џàï ñþðåñ âûëý ïîòîí àçÿì âèñüûíû óñè. Ñîèí ñýðåí äîêóìåíòú¸ñìå ÓäÃÓ-ûñü èñòîðèÿÿ ôàêóëüòåòý ãèíý ñ¸òûíû âóòòž íà - ïðè¸ìíîé êîìèññèëýí

Ïèíàëú¸ñûíûç íî êóçïàëûçëýí àíàåíûç.

óëîíàìû íîìûð íî þíìå øîðûñü, ìóãòýê óã êûëäû øóûñà. Ìàëïàìòý øîðûñü îäžã ïóìèñüêîí, îäžã âåðàì êûë, îäžã ó÷ûð - óëîíýä ñèí êóñïûí éûð÷óêèí ëóûíû áûãàòîç. Ãîæòýìåç ñûŸå, øóî êàäü êàëûêûí. - ÊûŸå âèçüìî âåðàí òóæãåñ íî òóïà òûíàä óëîí øîðû ó÷êîíýäëû? - Óë à÷èä íî ìóêåòú¸ñûçëû óëûíû ñ¸ò. Ìàëû êå øóîíî àñüìåîñ Ÿåì äûðúÿ ìóêåò àäÿìèëýñü óëîíçý ðàäúÿíû, âîøòûíû âûðèñüêîìû. Ñî âàêûòý èê óëîíìåñ àñüìåîñ òóïàòûíû òûðøèñüêîìû «àäÿìèîñ ìàð ìàëïàëîçû?» âåðàíúÿ. Ñî óëñûí àñòý âîøòûíû âûðèñüêîä, ïóøêàä ìûíý íþðúÿñüêîí-æóãèñüêîí. Íîø íûðûñü èê äûøåòñêîíî âûëýì àñòý ÿðàòûíû, àñýíûä òóïàíû. Ïóøäóííåÿä àñýíûä òóïàí, àñòý âàëàí ëóèç êå, òîí êàï÷èåí øåäüòîä èíè îãêûë êîòûð êàëûêåí.

11

Àé øêîëàûí äûøåòñêûêóì, àïàå áîðääîðàìû îøèç âèçüìî êûëú¸ñûí öèòàòàîñ. Ìûíûì ñîêó 1314 àðåñ ãèíý âàë àé êå íî, ñîîñ ïûðàêëû êûëèçû ñèí àçÿì. Ïќëûñüòûçû éûðàì òóæãåñ íî çîë ïûŸàìåç òàŸå: «Íå äåëàé è íå ãîâîðè íè÷åãî äóðíîãî, åñëè äàæå òû íàåäèíå ñ ñîáîé. Ó÷èñü áîëåå ñòûäèòüñÿ ñàìîãî ñåáÿ, ÷åì äðóãèõ». Áåðëîãåñ òîäž, òà êûëú¸ñ âàøêàëà ãðåê ôèëîñîôëýí Äåìîêðèòëýí âûëýì øóûñà. Òà âèçüìî âåðàíúÿ èê ðàäúÿíû òûðøèñüêî àñëýñüòûì óëîíìå. - Íûëêûøíîëýí àäœîíýç ñûŸå èíè: âîðäñêåáóäý îäžã èíòûûí, áûçåëîáœå ìóêåòàç. Êîòüìà êå íî âîðäñêåì ïàëú¸ñûäëýñü ÷èê óä ìќçìèñüêû øàò? - Óäìóðòèå àíàå äîðû áåðòûëûêóì, òàçüû þàñü¸ñ øåä¸. Òóíñûêúÿñüêî: êóäžç, ïå, ìûíûì ìàòûíãåñ - Óäìóðò øàåð ÿêå Ýñòîíèÿ? Þàëî: êóäžç ñÿðûñü ìîí êóæìî êóàðàåí âåðàíû áûãàòî òàèç äîð ïàëý. Òà äûðëû Ýñòîíèÿ êîïàê àñëàì ëóèç èíè, ñîèí èê ñîå ìóðò øàåð íèìàìå óã ïîòû. ßðàòîíî êóçïàëû, ïèíàëú¸ñû, àñ ìûëêûäûÿ ðàäúÿì óëîí èíòûå, ñþëýìåëû êåëüøèñü óäûñý, ýøú¸ñû íî òîäìîîñû òà âàíüìûç ãåðœàñüêåìûí íè Ýñòîíèåí. Óãîñü òàîñëýñü èê êûëäî, êûçüû øóèñüêîìû, «äîð ïàëú¸ñ». Ìàð âàòîíýç: Óäìóðò øàåðàì ìîí àñìå êóíîåíãåñ øќäžñüêî èíè. Òîäžñüêîä: òîíý îòûí Ÿûæû-âûæûîñûä òóæ âèò¸ êå íî, óëîí òàáåðå îòûí âàíüìûç ìóêåò ñÿìåí. Íî ìûíûì óäàëòžç: Ýñòîíèûí ÿðàòîíî óäûñý-óæå ãåðœàñüêåìûí óäìóðò âûæûîñûí, Óäìóðò øàåðåí, ôèí-óãîð êàëûêú¸ñûí. Ñîèí íî, ëýñÿ, âîðäñêåì ïàëûëýñü èøêàëñêåìåí àñìå óã ëûäúÿñüêû. Ñî êîòüêó ìûíàì ñþëìàì-âèðàì. Ñèëàðä ÒÎÒ - Ýñòîíèûñü Òàðòó óíèâåðñèòåòûí, Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòëýí Êóäûìêàðûñü ¸çàç äûøåòžñü.

Ñåìüÿåíûç.


12

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

Óæå èíòûÿíúÿ êóí ñëóæáà

ÌÈ ÞÐÒÒŽÑÜÊÎÌ ÊÀËÛÊËÛ

40 ñþðñ ñþðåñ... Êóäžç ìûíàì?

Äóííå âûëûí 40 ñþðñëýñü ÿòûð ïðîôåññèîñ, øóî. Џàïàê òàèí ñýðåí èê øêîëàåç éûëïóìúÿñü¸ñ ïàéìî, ëóîç: êóäçý óäûñýç áûðú¸íî, êûò÷û äûøåòñêûíû âàìûøòîíî? Âûëàç èê, óëîíëýí êóðîíú¸ñûç àðûñü àðå âîøòžñüêî. Òóàëà âàêûòý äûøåòñêûìòý ìóðòú¸ñëû ãèíý ќâќë, äûøåòñêåìú¸ñûçëû íî óæ øåäüòûíû ñåêûò. Ñîèí èê øàåðûñüòûìû Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ öåíòð ãèæûñü-ïèíüûñü òûðøå - «Äûøåòñêîí èíòûîñúÿ ÿðìàðêàîñ» íî «Êàðüåðà ëýñüòîíûí âàìûø» óæðàäú¸ñ îðò÷ûòúÿ. «Êàðüåðà ëýñüòîíûí âàìûø» ïðîãðàììà êûëäžç 2004-òž àðûí. ×àêëàìûí 7-òž-11-òž êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñëû. Ñîîñëû ïðîôåññèÿ áûðéûíû þðòòîí ïîííà öåíòðûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ øêîëàîñûí ïóìèñüêîíú¸ñ îðò÷ûòúÿëî. Êîòüêóä óæðàäçû àñïќðòýìëûêî îðò÷å. Øàðêàí ¸ðîñûñü Ìèøêèíûñü øîð ¸çî øêîëàûí îðò÷åì ïóìèñüêîíýç íî îòûñü áàäœûì êëàññûí äûøåòñêèñü¸ñ êåìàòýê óç âóíýòý. - Òà ïðîãðàììà áîðäûí 6 êîíñóëüòàíò òûðøå, - øóý óæå èíòûÿíúÿ öåíòðûñü âàëòžñü ñïåöèàëèñò Òàòüÿíà Ðîãàëü. - Øêîëàîñû ïîòàñà, ñîîñ «Ïðîôåññèîíàëüíûé èíòåðåñ», «Òåìïåðàìåíò è ïðîôåññèÿ», «Ïðîôèëü êëàññà», «Çäîðîâüå è ïðîôåññèÿ» íî ìóêåò òåìàîñúÿ êåíåøîí îðò÷ûòúÿëî. Ñïåöèàëèñòú¸ñìû ïèíàëú¸ñëýñü òîäîí-âàëàíú¸ññýñ òåñò àìàëúÿ ýñêåðî. Ãóðòûñü íî ãîðîäûñü íûëïèîñëýí óëîí øîðû ó÷êîíú¸ññû ïќðòýìåñü. Ãîðîä ïèíàëú¸ñ ñýçåñüãåñ, ïќðòýì óæðàäú-

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Âàëåíòèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

Ò. Ðîãàëü ïèíàëú¸ñòû âèçüìà. ¸ñû ïûðèñüêûíû, âàòñàñà òîäîí-âàëàí áàñüòûíû ëóîíëûêú¸ññû âàíü. Ñîèí íî, äûð, øêîëàåç éûëïóìúÿñà, ñîîñ òîäî èíè êèí ëóîíçýñ. Íîø ãóðò åãèòú¸ñëýí êåðïîòîí ñÿìçû àçüëàíü âàìûøòûíû ëþêåòý. Ñïåöèàëèñòú¸ñ âåðàìúÿ, ïðîôåññèÿ áûðéûêó, îäíî èê ëûäý áàñüòîíî àäÿìèëýñü ìûëêûäçý, áûãàòîíëûêú¸ññý, ëóîíëûêú¸ññý. Áûðúåì ñþðåññû ñþëýìçûÿ ìåä ëóîç øóûñà, Ò. Ðîãàëü ïèíàëú¸ñòû òîäìàòžç 21-òž äàóðûñü òóæãåñ êóëý ëóèñü íî éќñïќðòýì ïðîôåññèîñûí: ëîãèñòèê, ìåð÷àíäàéçåð, êîïèðàéòåð, èìèäæìåéêåð, ïðîìîóòåð, ðåêðóòåð íî ìóêåò. - Ïðîôåññèÿ áûðú¸í - ñåêûò éûðòžÿí. Îçüû íî ëóûëý: ìèëåìûí êåíåøåìçû áåðå êóä-îã ïèíàëú¸ñ ìàëïàíú¸ññýñ âîøòî, - âåðà Òà-

òüÿíà Âëàäèìèðîâíà. - Íûëïèîñëû áàäœûì îñêîí ïûŸàòý, øóûñàë, «âèçüìî» àâòîáóñìû - îãäûðå 5 ìóðò òîäîí-âàëàíçý êîìïüþòåð ñüќðûí ýñêåðå. Âàíü þàíú¸ñëû âàëýêòîí ñ¸òýìçû áåðå êîìïüþòåð ñîîñëû òóïàìîí óäûñ Ÿåêòý. Øêîëàûí äûøåòñêèñü¸ñ ñÿíà, ìè äîðû, þðòòýò êóðûñà, âàçèñüêûëî âóçú¸ñûç éûëïóìúÿñü¸ñ íî. Êóä-îãåç óãîñü, 4-5 àð îðò÷ûñà ãèíý, âàëàíû êóòñêå êåëüøèñüòýì ïðîôåññèÿ áûðúåìçý. Ìèøêèí øêîëàûí 11òž êëàññýç òóý 15 ìóðò éûëïóìúÿ. Òà ïќëûñü êóèíüìîñýç âûëž äûøåòñêîí çàâåäåíèîñû ïûðûíû äàñÿñüêå, ìóêåòú¸ñûç - ïќëàçû òðîñãåñ ïèîñ - ó÷èëèùåîñû âàìûøòûíû ìàëïàëî. - Âàëëÿ àðåç áàñüòîíî êå, 5 ïèíàë ãèíý øêîëàåç éûëïóìúÿç, ñî ïќëûñü 4-åç âûëž

äûøåòñêîí çàâåäåíèîñû ïûðèç, - øóìïîòýìçý óã âàòû 11òž êëàññëýí êèâàëòžñåç, çàâó÷ Åëåíà Êóëèêîâà. - Òðîñýç ïèíàëú¸ñìû 9-òž êëàññ áåðå êîøêî. Ñîîñ œå÷ âàëàëî, óæàñü êèîñ êîòüêûòûí êóëý øóûñà. Ïèíàëú¸ñëýñü ìûëêûäçýñ ëќïêûòúÿíû äîðàìû Ÿåìûñü âóûëî ÿ çàâîäú¸ñûí, ÿ ó÷èëèùåîñûí óæàñü¸ñ. Êûò÷û ìûíîíçý ðîñ-ïðîñ òîäý íè Òàòüÿíà Àíòèïîâà. Òóæ ÿðàòý áèîëîãèÿ, õèìèÿ ïðåäìåòú¸ñòû. Ãóðò õîçÿéñòâîÿ àêàäåìèå ïûðûíû äàñÿñüêå. Íîø Êèðèëë Êðûëîâ ëýñüòžñüêîí óäûñýç âèòü ÷èíüûçý êàäü òîäý áåðå, ïðîðàá ëóûíû äàñÿñüêå. Ýøú¸ñûíûì Ÿîø ìîíòàæíîé ó÷èëèùåå, ïå, ìûíî. Óæ èíòû ќé øåäüòû êå, àñëûì þðò ïóêòûíû êóòñêî, øóý. Àñ âàêûòàç Ìèøêèíûñü ãóðò õîçÿé-

Ðåêëàìà

ñòâî ¸ðîñûñü òóæãåñ êóæìîåç ëûäúÿñüêèç. Ïèîññû, ó÷èëèùåîñòû éûëïóìúÿñà, âîðäñêåì ïàëú¸ñàçû èê áåðòûíû äûðòûëžçû. Òóííý, æàëÿñà âåðàíî, þãäóð ìóêåò. Òðîñýç åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñ Âîòêàå ÿ Øàðêàíý óæàíû âåòëî, êóäîãåç ôåðìåð õîçÿéñòâîîñëû þðòòžñüêî. Ò. Ðîãàëü ïóìèñüêîíûí øàðàÿç åãèòú¸ñëýñü ìóêåò íî «âèñ¸íçýñ». Òðîñýç íûëú¸ñ-ïèîñ, ïå, þðèñò, ýêîíîìèñò, ïñèõîëîã ëóûíû ìàëïàëî. Íîø òóííý ñîîñ ïà÷ûëìåìûí èíè. Ñîèí èê ñûŸåîñëû óæ íî óã ñþðû. ÒàŸå þãäóð ìåäàç êûëäû øóûñà, àíàéàòàé¸ñëû òóíñûêúÿñüêîíî íûëïèçûëýí áûãàòîíëûêú¸ñûíûç, ñî 7-òž-8-òž êëàññý âåòëûêóç èê. Ïèíàëçûëû òåñòèðîâàíèå îðò÷ûòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ âàçèñüêûíû áûãàòîçû øàåðûñüòûìû êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàëýí ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé öåíòðàç òàŸå àäðåñúÿ: Èæ ãîðîä, Ïèîíåðèëû 50 àð óëü÷à, 28-òž þðò. Òåëåôîí: 72-68-31. 21-òž äàóðûñü êóä-îã ïðîôåññèîñ: Ëîãèñòèê - òàìîæíÿÿ íî òðàíñïîðòúÿ ìåíåäæåð, êûä¸êûñü âóç íóëëîíýç ðàäúÿñü. Ìåð÷àíäàéçåð - ñè¸íþîíýí âóç êàðîí þðòú¸ñûí óæàñü ñïåöèàëèñò, êûë êóòý òîâàðëýñü äàíçý šóòîí, äóíú¸ñòû ýñêåðûñà âîç¸í, ñè¸í-þîíýç šàæûîñû òûðîí ïîííà. Êîïèðàéòåð - ðåêëàìàåí âûðèñü ñïåöèàëèñò, êûë êóòý ãîæòýì ÷óðú¸ñ ïîííà. Íèìûñüòûç ñòàòüÿîñ ãîæòý íî ñîå Èíòåðíåòý èíòûÿ. Ðåêðóòåð - áàäœûì êîìïàíèîñëû óñòî, àçèíëûêî óæàñü àäÿìèîñòû óò÷àñü.

Äàíûí - ðàáî÷èé íî ýì÷è Åëåíà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ êóí ñëóæáàëýí Óäìóðòèûñü óïðàâëåíèåçëýí êèâàëòžñåç Þðèé Áðóñÿíñêèé êûëåì àðëû éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòžç. Óæ óò÷àñà, âàçèñüêèç 253, 6 ñþðñ àäÿìè. Îçüû êå íî òà ëûäïóñ 27,2 ïðîöåíòëû è÷èãåñ, 2010-òž àðåí Ÿîøàòûñà.

Ïè÷è óæäóí ìûëêûäýç óã áè÷àòû Ðàáî÷èé¸ñëû êóëýÿñüêèñü óæ ñ¸òžñü¸ñëýñü çàÿâêà ќæûòãåñ âóèç. Îçüû êå íî îãúÿ âàêàíñèîñ ïќëûí ñîîñ àëè êå íî òûðìûò âàë - 116 ñþðñ èíòû. Óæàñü êèîñòû

êóëý ќç êàðå 22 ðàéîíú¸ñûí - óêàòà èê Àëíàø íî Ñüќëòà ¸ðîñú¸ñûí. Ñî âàêûòý èê òàŸåîñòû óò÷àçû Èæûí, Äýáåñûí, Äýðèûí íî ßêøóðÁќäüÿëàí. Ìàëû Ÿåêòýì èíòûîñû óæàíû êàëûê óã ìûíû? Íûðûñü èê, ïè÷è óæäóíëû ëóûñà. Óãî 40 ïðîöåíòýç âàêàíñèîñ ñžç¸ ќæûò óêñ¸ óæäóí ïè÷èãåñ óëûíû ÷àêëàì ìèíèìóìëýñü íî. 15 ñþðñ ìàíåò óæäóí Ÿåêòûíû áûãàòî òóæ è÷èåç - 15 ïðîöåíòýç âàêàíñèîñ ãèíý óæ óò÷àñü¸ñëýñü ìûëêûäçýñ áóéãàòî. Óæ óò÷àñü¸ñëýí íî óæ ñ¸òžñü¸ñëýí ìûëêûäú¸ññû óã Ÿîøêàëî. Òàíè áåðëî òîëýçå ãèíý 95 àäÿìè âàçèñüêèç, äèñïåò÷åðå êóðèñüêûñà.

Íîø òà óäûñûí âàêàíñèîñ 6 ãèíý. Óæëû ¸ðìî þðèñòú¸ñ íî - 52 ìóðò èíòû óò÷à, íîø òà ñïåöèàëèñòýç þàñü¸ñ 10 ãèíý. Ñî äûðå èê óæå èíòûÿíúÿ öåíòðú¸ñûí âîçüìàëî ýìúÿñü¸ñòû - 39 òåðàïåâòëû ñîîñ óæ ñ¸òûíû áûãàòûñàëçû. Íîø âðà÷ú¸ñëýí èíòûçû âàíü, îäžã ìóðò íî óæ þàñà óã ëûêòû. Áåðëî òîëýçü¸ñû óæ óò÷àñà âàçèñüêèñü¸ñ ќæûòãåñ ëóèçû. Íî ñòàòèñòèêà âîçüìàòý: óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàå ëûêòžñü¸ñ ïќëûñü 63 ïðîöåíòýç èíòû øåäüòý òàòûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ þðòòýìúÿ. 42 ïðîöåíòýç âàçèñüêèñü¸ñ óæå èíòûÿñüêî 10 íóíàë êóñïûí - îçüû ñîîñ óæòýê êûëåìûí øóûñà ñòàòóñ íî áàñüòûñà óã âóî.

Ïîñîáèå âàíü êå, óæ êóëý ќâќë Òóý Óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàûí áàäœûìãåñ ñàêëûê âèñúÿëîçû ïðîôîáó÷åíèëû - óæ ñ¸òžñü¸ñëýí íî óæ óò÷àñü¸ñëýí ìûëêûäú¸ññû ìåä Ÿîøêàëîçû øóûñà. Òàíè íüûëü àð òàëýñü àçüëî ñþëìàñüêûòžñü þãäóð âàë äûøåòñêîíçýñ éûëïóìúÿì åãèòú¸ñòû èíòûÿíúÿ. 510 ìóðò óæëû ¸ðìèç. Ñîèí íûðûñü èê ñþëìàñüêîíî ëóèç ñòóäåíòú¸ñëýñü ïðàêòèêàçýñ òûðî-ïûäî ðàäúÿíúÿ, ñòàæèðîâêà îðò÷ûòîíúÿ. Þãäóð òóïàòñêèç. Êûëåì àðûí íàñòàâíèêú¸ñëýí þðòòýìçûÿ ñòàæèðîâêà îðò÷èç 733 âûïóñêíèê. Àð ïóìûí 187 åãèòú¸ñ ãèíý óæëû ¸ðìèçû íà.

Êûëåì àðûí íèìûñüòûç ñàêëûê âèñúÿñüêèç èíâàëèäú¸ñòû óæå èíòûÿíëû. Íî òà ïðîãðàììà ñåêûòýí ìûížç. 400 óæ èíòû êûëäûòýìûí âàë êå íî, òûðìûòžçû 332-ñý ãèíý. Íûðûñü èê, óæàìçû óã ïîòû àñüñýëýí ñќñûðú¸ñëýí, øóý Þðèé Áðóñÿíñêèé. Óãî èíâàëèäú¸ñ êîòüêóäçû áàñüòî ïåíñèÿ ñî œå÷ þðòòýò ëóý íè. Óæòýê ïóêî êå, ïåíñèçû âќçû ýøøî ëûêòý íà óæòýê êûëåìú¸ñëû ïîñîáèå. Ñќñûðú¸ñëû óæ Ÿåêòîí àçüëàíüòžñüêîç íà òóý íî. Íèìûñüòûç ñàêëûê ëóîç èíâàëèä íûëïèîñëû íî òðîñ íûëî-ïè¸ àíàé-àòàé¸ñëû. Ñîîñ ïîííà 150 óæ èíòû óñüòûíû ÷àêëàëî.


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

13

ÇÀÐÍÈ ÀÐËÛÄ

Àíûêàé âîðäžç, «Àéêàé» šóòžç Çèíàèäà ÐßÁÈÍÈÍÀ

26-òž ìàðòý 50 àðåñ òûðìå Óäìóðòèûñü èñêóññòâîîñúÿ äàíî óæàñüëû, Êóí ïðåìèëýí ëàóðåàòýçëû, «Àéêàé» òåàòðëýí êèâàëòžñåçëû ϸòð Äàíèëîâëû. ϸòð Ïàâëîâè÷ îçüû èê òîäìî óäìóðò êîñòþìú¸ñúÿ õóäîæíèê, êóèñüêèñü ñÿìåí. ÒàŸå àðëûäûí îðò÷åì ñþðåñýç ìàäüûíû, éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòûíû âàçü íà, øóý ñî, ñîèí èê ñ¸òžñüêîì óëîíûñüòûç âàëòžñü ó÷ûðú¸ñ øîðû ó÷êîíçý.

Óäìóðòëûê ñÿðûñü Îäžã ïîë áóñêåëü¸ñìû äîðûñåí êûëž Ã. ÊîðåïàíîâÊàìñêèéëýñü ïðîèãðûâàòåëü ïûð êûðœàìçý. Èíòûÿì èê ïóìè: òžíè êûŸå ÷åáåð âûëýì çýìîñ óäìóðò êûðœàí! Êûëçžñüêûíû ïîòàé íóíàëëû áûäý. Ïëàñòèíêà ïèëèñüêåì áåðå, òóæ êàéãûðè. Íî ìîí ñî âàêûòëû áóäžãåñ íè âàë, äàñÿñüêè Óäìóðòèå äûøåòñêûíû ìûíûíû. Ìîí ìàëïàëëÿé, Óäìóðò øàåð – ñî òóæ çîë, òóæ éќíî, òàòûñü óäìóðòú¸ñ ýêñýé¸ñ êàäü óëî, ñîèí òàò÷û äûøåòñêûíû òóæ øóìïîòûñà ëûêòž. Íî Äýáåñ ïåäó÷èëèùåûí ÷ûëêàê ìóêåò ñóðåäýí ïóìèñüêè. Òóàëà óäìóðòëûê ÷èãèñüêåì óëâàéëû óêøà. Íî èíêóàçüûí ñûŸå óëâàé êîòüêó óã êóàñüìû, âûëü ïóøúåò ñ¸òûñà, óëœå, ñîèí ìîí òóæ îñêèñüêî, óäìóðòú¸ñëýí ÿðêûò âàêûòñû ëóîç íà øóûñà.

«Àéêàé» ñÿðûñü «Àéêàé» ñî øàåðìûëýí ñèí÷åáåðåç, îäžãåç òóæãåñ ÿðêûòýç òóñûç-áóéûç. Òóæ íî òóæ òàò÷û øåäåìå ïîòûëžç. Íûðûñü êóèñüêèñå êóòžçû, ñîáåðå ñöåíà âûëý ïîòž, òàáåðå òàíè êèâàëòžñüêî. «Àéêàé» - ñî ìûíàì óæå, ÿðàòîíý, ìûëêûä âåñüêàòîíý... Óëûòîçÿì ìîí òðîñ àäÿìèîñûí ïóìèñüêûëýìûí-âåðàñüêûëýìûí, àäœèñüêî: ìèëÿì àðòèñòú¸ñìû âèñúÿñüêî çýìîñ ëóýìåíûçû, øóîä-à ìàð-à, ñîîñ àñ óæçýñ ñîêåì ÿðàòî, ìàèí Ÿîøàòûíû óä âàëà. Ñöåíà âûëý ïîòî êå, êîòûðûñü áûäýñ îìûð œûðäà, âèñèñåç íî éќíà. Àëèãåñ òàíè êîíöåðòàìû îäžãåç êûøíîìóðò êûê êîñòûëü âûëûí âóèç! Ñî-à äóíúåò ќâќë? «Àéêàé» - âîò ìàð ñî óäìóðòëûê. Äèðåêòîð ëóýìå áåðå àìàëòýê âûðîíî ëóý êîíöåðòú¸ñ âóçàíýí-äýìëàíýí. Àçüâûë óäìóðòú¸ñ ïќëòžãåñ âåòëžñüêîì êå âàë, òàáåðå ìèëÿì çàêàç÷èêú¸ñìû ïќëûí ëà÷àê ïќðòýì ïðåäïðèÿòèîñ. Íûðûñü-âàëûñü ñîîñ œó÷ ñÿìåí êûðœàíû

êóðî âàë, ïóìåí ìè äûøåòžì óäìóðòñý ÿðàòûíû. Êóä-îãåç øóî, ìè ќì íî ìàëïàëëÿëý, óäìóðòú¸ñ ñûŸå øóëäûðåñü, óñòîåñü øóûñà. Êîíå÷íî, êûòûí êå êóíãîæ ñüќðûí àðíÿÿç êûêêóèíü ïîë êîíöåðò ñ¸òžñü àðòèñòú¸ñ êåìàëàñü óêñ¸ ïќëûí óÿñàëçû íè, íîø ìèëÿì òîäìî-äàíî àðòèñòú¸ñìû íî 1015 ñþðñ ìàíåò áàñüòî.

Ïîëèòèêà ñÿðûñü Òà äûðîçü éûðûñüòûì óã êîøêû àçüâûë ñèñòåìà. Ïàðòèÿ êèâàëòžç àäÿìèëýí óëîíýíûç: êûŸå êå ïàðòîðã êóç¸ÿñüêå âàë, ëýç¸íî-à, ќâќë-à åãèò ìóðòý øêîëà áåðå ñüќðëî äûøåòñêûíû. Îçüû ñóçýðå Ìîæãà ìåäó÷èëèùåå ìûíýìûñü, àíàéìå êîëõîçûñü óëëÿçû, ñî óæòýê êûëèç. Òóëûñ ïóäîçý íî áóñûå ïîòòûíû ќç ëýçå. Êûêåòžåç ó÷ûð àñýíûì ãåðœàñüêåìûí. Øêîëàûí óæàêóì, óñòî äûøåòžñüëû øóûñà êûê êîìíàòàåí êâàðòèðà âèñúÿçû. Ñåìüÿìå øóìïîòòûñà âóòòž ãèíý, Ÿóêàçåÿç èâîðòžçû: âûæîíî ëóîç ìóêåòàç, âóæàçãåñ êîðêà, îäžã êîìíàòàå, òàÿç ïàðòîðã èíòûÿñüêå… Òóý à÷èì íî Äýðè ¸ðîñ êûëäûòýòëýí äåïóòàòýç ëóè. Íî ïîëèòèêàåí âûðîí, ìàð àé ñî øóûñà ýñêåðîí âûëûñü ќâќë, ñûŸå âàìûø ëýñüòž, êàëûê êóðåìåí. Àñëûì à÷èì îñêûìòý äûðúÿ îäžã óæ áîðäû íî óã áàñüòžñüêèñüêû, ìàëïàíú¸ñìå óã øàðàÿñüêû. Ñîèí òóæ óã ãàæàñüêû òîêìà çóëèñü¸ñòû, ïîëèòèêàå ïàéäà ïîòòîí ïîííà ìåðñêèñü¸ñòû. Ïîëèòèêà êàëûê ïîííà ëýñüòžñüêûíû êóëý, íîø àñüìåëýí Ÿåìûñü ëóý ñîëû ïóìèò.

ϸòð Äàíèëîâ (áóðûñåç) ñöåíà âûëûí.

Êóëüòóðà ñÿðûñü Êóëüòóðà íûðûñü èê ïîòý àñüìå áîðäûñü. Êóäžç šќêêûøåò âûëàç îãøîðû íÿíü øîðåì ãèíý íî òóæ ÷åáåð ïóêòîç, íîø ìóêåòûçëýí, šќêåç ÷èãèñüêûìîí ïóêòžñüêûñà íî, áîðäàç óç êûñêû. Òóæ øóìïîòûìîí, áåðëî äûðå êàëûê âûëüûñü êûñòžñüêûíû êóòñêèç êîíöåðò çàëú¸ñû, ãóðòú¸ñûí óëœî âàøêàëà êûðœàíú¸ñ. ßëàí øóã-ñåêûòýç ìàëïàñà óëûíû óã ÿðà. Ñîîñ êîòüêó âàë, íî àçüâûë ñîîñòû ñîêåì ќç ìàÿëëÿëý, ñîèí ëÿêûòýíãåñ âîðìûëžçû.

Ãàæàíî ϸòð Ïàâëîâè÷! Çàðíè þáèëåé - òóæ œå÷ àðëûä, êóêå äàíàêåç ýñêåðåìûíáûäýñòýìûí íè, íî ñî äûðå èê ëþêàì òîäîí íî áûãàòîíëûê óã ëþêåòî âûëüçý àäœûíû, êûëäûòûíû, áàäœûìãåñ ñàêëûê âàëòžñåçëû âèñúÿíû. Òž òâîð÷åñêîé àäÿìè, àðòèñò, áàäœûì òàëàíòýí ìåíåäæåð, êîëëåêòèâëýí êèâàëòžñåç. Âàíü ñþëìûñüòûäû ÿðàòžñüêîäû èñêóññòâîåç, ôîëüêëîðåç, äóíúÿñüêîäû êàëûê âèçü-íîäýç. Âàê÷è äûð êóñïûí áûãàòžäû êîëëåêòèâå ïûðûíû, àñüòýëû Ÿîø óæàñü ýøú¸ñòýñ íî ó÷êèñü¸ñòû ñèíìàñüêûòûíû. Íèìûñüòûç ïóñéûíû êóëý òžëåñüòûä õóäîæíèê ëóýìäýñ. Âàøêàëà àìàëú¸ñòû óëœûòûñà, òž áåðûêòžñüêîäû êàëûêòûëû äàóðúåì óçûðëûêåç, óçûðìûòžñüêîäû òóàëà äèçàéí èñêóññòâîåç. Òžëåäûí êûëäûòýì êîñòþìú¸ñ ñèíýç êûñêî, øóìïîòòžñü áó¸ëú¸ñûí øóäî, êàëûêëû œå÷ ìûëêûä êóçüìàëî. «Àéêàéëýñü» êîòüêóä êîíöåðòñý, êîòüêóä íîìåðçý êàëûê ÷èäàòýê âîçüìà. Ìè òîäžñüêîì, òžëÿä òåàòðäû Óäìóðòèëýñü äàíçý ïàëýíûí íî âûëý šóòîç, øàåðìåñ ÷åáåð ëàñÿíü âîçüìàòîç. Òžëåäëû ÷àáî áûäýñ Ðîññèûí, øóìïîòûñà ïóìèòàëî êóíãîæ ñüќðûí. Îñêèñüêî, àçüëàíÿç òž óêàòà áàäœûì âîðìîíú¸ñ áàñüòîäû, àñüòý êàëûêòû íî øàåðìû ïîííà òðîñ œå÷ñý, þãûòñý ëýñüòîäû. Ñžçèñüêî òžëåäëû øóëäûð ìûëêûä, òàçàëûê, øóäáóð, âàíü ìàëïàíú¸ñòû ìåä áûäýñìîçû! Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðåçèäåíòýç À. À. Âîëêîâ. 26-òž þæòîëýçå àñëýñüòûç äàíî þáèëåéçý - 50 àðåñ òûðìîíçý - ïóñúå Óäìóðò Ýëüêóíûñü èñêóññòâî óäûñûñü äàíî óæàñü, Óäìóðò Ýëüêóíûñü Êóí ïðåìèëýí ëàóðåàòýç, ìèëÿì ãàæàíî êèâàëòžñüìû íî ýøìû ϸòð Ïàâëîâè÷ ÄÀÍÈËÎÂ. 10 àð Ÿîæå íè ñî âàëàñà íî áûãàòûñà âàëòý «Àéêàé» òåàòðìåñ. ϸòð Ïàâëîâè÷ êîëëåêòèâ àçå ÷óðûò êóðîíú¸ñ ïóêòý, íî ñî äûðå èê êîòüêóä àäÿìèåç âàëàíû òûðøå. Ñîëýí ñþëìàñüêåìåíûç «Àéêàéìû» àðëû áûäý êóíãîæ ñüќðû ïîòà, óã âóíýòû ýëüêóíìåñ íî. Âàíü ñþëìûñüòûìû œå÷êûëàñüêîì ϸòð Ïàâëîâè÷åç þáèëååíûç! Ñžçèñüêîì ñîëû íîêó êûñžñüòýì, êîòüêûò÷û âóòñêûíû òûðøèñü ìûëêûä, òàçàëûê. Ñåìüÿÿç - ÿðàòîí, ãàæàí. Òàçüû èê îã-îãìåñ âàëàñà, àçüëàíü âàìûøúÿíû, âûëü âîðìîíú¸ñ áàñüòûíû ìåä áûãàòîì! Гажаса - калык кырӟанъя но эктонъя «Айкай» театрын ӵош ужась эшъёсыз.

ϸòð Ïàâëîâè÷! Ìèëåìëû, êàìñüќð óäìóðòú¸ñëû, þðòòýìäû, îã-îãìåñ âàëàñà, Ÿîø óæàììû ïîííà òóæ áàäœûì òàó øóýììû ïîòý. Äàíî þáèëååíûäû œå÷êûëàñà, òžëàñüêîì òžëåäëû êќëüû êàäü þí òàçàëûê, óæàäû œå÷åñü âîðìîíú¸ñ, âàìûøëû áûäý - áàéëûê, êóçü ãóìûð íî òàòóëûê. Êåìà àðú¸ñ Ÿîæå óäìóðòëûêåç ýøøî íî çîëãåñ àçèíòûíû, óäìóðòú¸ñëû áóðäú¸ñ êóçüìàíû ìåä áûãàòîäû íà. Êàìñüќð óäìóðòú¸ñëýí îãàçåÿñüêîíçûëýí êèâàëòžñåç Ô. À. ×èáûøåâà íî ïðàâëåíèëýí ¸ç÷èîñûç.

Àíûêàé ñÿðûñü Òóííý ìîí à÷èì ïåñÿòàé íè - êûêòî âíóêú¸ñû áóäî, íî àëè êå íî àíàé àçüûí àñìå ïèÿøåí øќäžñüêî: êûŸå êå óæú¸ñûíûì ìåäàì šîæîìûòû âàë. Âàíü óæú¸ñìå ìûòžñüêî, àíàåç ìàëïàñà: ñîëû ìåä êåëüøîç, ñî ìåä øóìïîòîç. Ïèíàëûñåí êóèíü íûëïèçý îãíàç šóòžç, áîðäàä ÿðàòžñü ìóðòòýê, þðòòýòòýê ñî òóæ ñåêûò. Àíàå, Íèíà Âàñèëüåâíà, óëý ãóðòàìû èê, Òàòàðñòàíûñü Áàëòà÷ ¸ðîñûí, ñîëû 76 àðåñ. Òóæ âîçüìàñüêî âîðäñêåì íóíàëàì ëûêòýìçý. Îñêèñüêî, àñëàì ïèîñûëû íî ñåìüÿåç ãàæàí ìûëêûä ïûŸàòûíû áûãàòž. Áàäœûìåç, Ìèøà, êóçïàëúÿñüêåìûí íè, Ðîìàí èíñòèòóòñý éûëïóìúÿ. Ìè Èðèíà êóçïàëýíûì äûøåòñêåììûÿ êûêíàìû ñóðåäàñüêèñü¸ñ, ïèîñìû ìóêåò ñþðåñ áûðéèçû - ñîîñ ïðîãðàììèñòú¸ñ.

Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâî

«Àêñèîí» ÄÊ 6-òž 18-30 àïðåëå ôîëüêëîð êûðœàíúÿ íî ýêòîíúÿ

«ÀÉÊÀÉ» ÀÉ»

êóí òåàòð ò

Òóëûñ êîíöåðò Ïðîãðàììàûí: óäìóðò, œó÷ êàëûê êûðœàíú¸ñ, ýêòîíú¸ñ òåë.: 56-05-16, 78-08-79 08-79 Áèëåòú¸ñ «Àêñèîí» ÄÊ-ûñü, «Àêñèîí», «Ñòîëèöà», «Òàëèñìàí», «Ïåòðîâñêèé», «Ýëüãðèí» âóç êàðîí þðòú¸ñûñü êàññàîñûí.

Ðåêëàìà


14

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ÐÅÊËÀÌÀ Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÁÀÑÊ» Èæåâñêèé ôèëèàë: ã. Èæåâñê, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 365 «à», îôèñ ¹ 7 Òåë. (3412) 42-12-72, 91-25-66, å-mail: igf@icbask.ru, www.exprem.ru

âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ ÎÃÐÍ 1024200540704

ä

Ãàçåòûñü ñòàòüÿîñ ïóìûñåí ìûëêûäú¸ñòýñ âåðàëý ñàéòàìû http://udmdunne.ru

25-òž ìàðòý

Óäìóðò òåàòðûí

Áàäœûì ôîëüêëîð šûò

15 ÷àñý

Øóëäûðòî: - «Ìàðœàí» êàëûê àíñàìáëü Ïîäøèâàë ÷åðêîãóðò - «Áûçàðà óŸûïèîñ» - àðãàí÷èîñëýí êàëûê àíñàìáëüçû -

Êèçíåð ¸ðîñ

- «Áóòüìàð» êàëûê àíñàìáëü -

Ìîæãà

- «Òþðàãàé» êàëûê àíñàìáëü -

Èæ

- «×åáåð àïàé¸ñ» êàëûê àíñàìáëü Êèÿñà ¸ðîñ - «Áќëÿê» êàëûê àíñàìáëü - Êèÿñà ¸ðîñ - Íèìûñüòûç òîäìî êûðœàñü¸ñ Þàëëÿñüêîíî: 78-45-92 (êàññà)

ßëîí Êóëý óäìóðò êûëýç òîäžñü (ÿêå âàëàñü), ðåêëàìàåí íî êîììåðöèåí óæàíû áûãàòžñü åãèò àäÿìè, êóäžçëýí âàíü ìàøèíàåç íóëëûíû ïðàâîåç (ìàøèíàåç íóëëîí ñòàæåç êóèíü àðëýñü ќæûò ìåäàç ëóû). Âàçèñüêîíî 89501670751, 51-39-10 íîìåðî òåëåôîíú¸ñúÿ.

ÓÄÌÓÐÒ ÒÅÀÒÐ Àïðåëüëû ðåïåðòóàð 5/÷ò. 18.30 6/ïò. 18.30 12/÷ò. 18.30 13/ïò. 18.30 19/÷ò. 16.00 20/ïò.

Ðàññðî÷êà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà. Âûåçä â ðàéîíû.

16.00 24/âò. 16.00 26/÷ò. 16.00 27/ïò. 16.00

stv1881@ stv1881 @mail mail..ru ru,,

«Ñþàí» Â. Ñàäîâíèêîâ 2 äåéñòâèåí êðåçüãóðî êîìåäèÿ «Âûõîäèëè áàáêè çàìóæ» Ô. Áóëÿêîâ íàðîäíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ «Ìàòðîíëýí åãèò êàðòýç, ÿêå Àòàñ Ãèðè-2» À. Ãðèãîðüåâ 2 äåéñòâèåí êîìåäèÿ «Áóñêåëü¸ñ-ìàñêàð÷èîñ» Â. Ãóðêèí 2 äåéñòâèåí êîìåäèÿ Ïðåìüåðà!!! «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» À. Ïóøêèí ðîìàíòè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ ïî îäíîèì¸ííîé ïîâåñòè Ïðåìüåðà!!! «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» À. Ïóøêèí ðîìàíòè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ ïî îäíîèì¸ííîé ïîâåñòè «Äîðâûæû» Â. Âàíþøåâ óäìóðò ýïîñúÿ 2 äåéñòâèåí ôýíòåçè Ïðåìüåðà!!! «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» À. Ïóøêèí ðîìàíòè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ ïî îäíîèì¸ííîé ïîâåñòè Ïðåìüåðà!!! «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» À. Ïóøêèí ðîìàíòè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ ïî îäíîèì¸ííîé ïîâåñòè

78-45-92 (êàññà, àäìèíèñòðàòîð), 78-79-81, www.udmnet.ru

89199053818. Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

УдГУ ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ по сокращенным программам высшего профессионального образования (3,5 - 4 года). Для обучения принимаются лица, имеющие среднее профессиональное образование, а также высшее профессиональное образование. Формы обучения: заочная и очно-заочная. Прием по результатам собеседования.

31 ìàðòà è 1 àïðåëÿ 2012 ã. ïðîâîäèò ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

 11 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå 1 êîðïóñà ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì óíèâåðñèòåòà è ïðèåìíîé êîìèññèè, îòâåòû íà âîïðîñû.  12 ÷. 30 ìèí. - âñòðå÷è íà ôàêóëüòåòàõ (çíàêîìñòâî ñ ôà-

Òåë.: (3412) 525-797

Òåë.: (3412) 525-797 Èíòåðíåò: http://abitur.udsu.ru

Èíòåðíåò: http://abitur.udsu.ru Ëèöåíçèÿ: Ñåðèÿ À ¹ 282364 Ðåã. ¹ 10281 îò 21 ìàÿ 2008 äî 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Ñâèäå-

Ëèöåíçèÿ: Ñåðèÿ À ¹ 282364 Ðåã. ¹ 10281 îò 21 ìàÿ 2008 äî 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Ñâèäå-

òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè: Ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001374 Ðåã. ¹ 1341 îò 23 èþíÿ 2008

òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè: Ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001374 Ðåã. ¹ 1341 îò 23 èþíÿ 2008

äî 23 èþíÿ 2013 ãîäà.

äî 23 èþíÿ 2013 ãîäà.

ÀÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàöèîíàëüíûé òåàòð Óл

«Óäìóðò êåíåø» îãàçåÿñüêîíëýí ßêøóð-Áќäüÿ ¸ðîñûñü ¸ç÷èîñûç ìóð êóðåêòýìçýñ âåðàëî ßêøóð-Áќäüÿûñü íûëïèîñëýí þðòàçû óæàñü Ñåðãåé Áàçóåâëû íî Äýðè ¸ðîñûñü Ïû÷àíêè ãóðòûñü Áàçóåâú¸ñëýí íî Ñòåïàíîâú¸ñëýí ñåìüÿîññûëû äûøåòîí óäûñûñü äàíî óæàñü, êàëûê ïðîñâåùåíèûñü îòëè÷íèê ÁÀÇÓÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ óëîíûñü êîøêåìåí âàë÷å. ¨ðîñìû ïîííà ñî áàäœûì ûøòîí ëóèç, óäìóðòëûêåç óòèñü¸ñëýí ðàäú¸ññû Íàäåæäà Èâàíîâíàòýê øåðîìèçû.


2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

15

ÝØËÛÊÎ ×ÓÐÚ¨Ñ

Þðèé Ëîáàíîâëû, ñóðåäàñüëû Ëîáà íî... Òàòüÿíà ×ÅÐÍÎÂÀ

ŒÓÄÎÍ

Áåðëî ìàð íà... Ýëèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

Êûëåì äàóðûñü 90-òž àðú¸ñû Øàðêàí ¸ðîñûñü Ìèøêèí ÷åðêîãóðòûí óëžñü¸ñ ëќïòžçû: òàáåðå ñîîñëýí âќë-âќë íûëïè ñàäçû ëóîç! Ëýñüòžñüêèñü¸ñ ÷ûðìûò áàñüòžñüêèçû óæ áîðäû - êèðïè÷ âќçû êèðïè÷ øóêêèçû. Êîíüäîí âèñúÿç àçüìûížñü «Ìèøêèíñêèé» ñîâõîç. Óêàòà íî åãèò àíàé-àòàé¸ñ êóñïàçû øóìïîòžçû: îé, ïèíàëú¸ñìû òà ñàäý âåòëîçû íè! Ñîîñ èê òàáåðå ÷àáêèñüêî: - Ìà, ïèíàëú¸ñìûëýí àñüñýëýí íóíûîññû âîðäñêèçû íè, íîø íûëïè ñàä òàò÷ûîçü ќç óñüòžñüêû... Êûê ýòàæúåì þðòýç ëè-

ïåò óëý ãèíý ïûðòîíî íà âàë. Ãóðòîîñ ïќëûí âåðàñüêîíú¸ñ âåòëî: îò÷û šќê-ïóêîíú¸ñ ãèíý íî áàñüòýìûí íè âàë. Íî òàáåðå ìàð íà... Ïóìçýéûëçý óä øåäüòû. «Ìèøêèíñêèé» ñîâõîç 1991-òž àð áåðå êûëäýì ñåêûòýç ќç ÷èäà - êóàøêàç. Šûíû¸ êåëüòžç íûëïè ñàä šóòîíýç íî. Òàáåðå þðò ãóðòëýí øîðàç èê çîð-êîò, ëûìû óëûí âåêàñà ñûëý - ìóð ëóëœûëžñü ãóáûðñêåì ïåñÿéëû êåëüøå. Îçüû èê ќç êûëäû ñîëû íûëïèîñëýñü øóäýì-ñåðåêúÿìçýñ êûëûíû-àäœûíû. Áåí, òà ãóðòûí íûëïè ñàä âîêñ¸ ќâќë øóûíû óã ëóû. Èíòûÿñüêåìûí ñî àçüâûë êîíòîðàëýí þðòàç. Òóïàòúÿí-âûëüäîí òàòûí ñî-

êåì èê ќé éќòûñàëçû, âîñïèòàòåëü¸ñ àñ êóæûìåíûçû, àñ ìûëêûäûíûçû òà áîðäû ќé áàñüòžñüêûñàëçû êå. Âàëàëî óê: ñîòýê òàŸåçý íî ñàäçýñ óòüûíû óç áûãàòý - òûëïó êûñžñü¸ñ, Ðîñïîòðåáíàäçîðûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ íûëïè ó÷ðåæäåíèîñòû þí ÷àêëàñà âîç¸. - Ñàäàìû 46-47 ïèíàë âåòëý, ñîìûíäàëû ëèöåíçèìû âàíü, - âåðàç íûëïè ñàäëýí êèâàëòžñåç Åëåíà Øèðîáîêîâà. - Šќê âûëàì ýøøî 36 ìóðòëýñü êóðèñüêîí êûëëå. Íî ñîîñòû íîìûðèí øóìïîòòûíû óã ëóû... Òžíè îçüû: âàíüûñü ќâќë êàðûíû êåìà ќâќë. Ќâќëûñü âàíüçý ëýñüòûíû ñåêûòãåñ éќòý íè...

Ëîáàíîâ ëîáà íî, Èíìå íî òóáà íî, Èíìûñü íî âàñüêå íî, Ïîííàç òóíàñüêå íî, Êûðœà íî, ÷èðäý íî, ×ûðäà íî, ïûðäà íî,

Ïóìåí ñóðåäà íî, Êóíøåò íî ëýñüòý íî, Êóíïóñ íî ïóêòý íî... Øàìàí íî ëóý íî, Êîòüêûò÷û âóý íî, Ýêòý, œå÷ûðà íî, Øîðå ó÷ûðà íî... Ïàéìîä - Êó÷ûðàí òà, Ìèëåì òóæ ÿðà òà.

ϸòð Äàíèëîâëû, «Àéêàé» àíñàìáëåí êèâàëòžñüëû Áåðåêåò íî äýëåò! Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Ïè÷è äûðûñåí òîäžñüêî Àéêàåç, Áèãåð øàåðûñü ãóðåçåç. Éќíî ñî, óäìóðò êûøíîìóðò êàäü ÷åáåð Áàìú¸ñàç êèçåìûí ëüќëü ãåðáåð. Åãèò âàêûòàì ïóìèñüêèç «×èï÷èðãàí». Îòûí ìîí êûðœàé íî âåðàé. Ñóðåäàñü ëóûíû íî øќòàé - Ýí ìàëïà, àðòèñò òîí, - Ÿîãèç ñüќä ÷èãàí. Ïîòý âàë, ïîòý ñóðåäàñü ëóýìå, Àòàå êàäü àðãàí êûñêàìå. ×èãàíëýí âåðàìåç óëîíàì çýìàç «Àéêàé» ìàèí êå êûñêèç àñ áîðäàç. Îòûí ìîí ëóè êèâàëòžñü, Êûðœàñü íî çýìîñ êóèñüêèñü. Ýøú¸ñû äžñü¸ñìå äžñÿëî, Îé, òóçž íî ÷åáåð àäœèñüêî!

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ïàéìî äóííåûñü êàëûêú¸ñ: «Ìà, êûòûñü òž òàŸå, «Àéêàé¸ñ»? Êèâàëòžñü íî øåäåì óê òžëåä, Àçüëàíÿç áåðåêåò íî äýëåò!» ÑÅÐÅÌ ÏÛÐÛÎÑ

Ûìûí êèðåíü óã áóäû

Ìèøêèíûñü àíàëòýì íûëïè ñàä. ËÓËŒÛËÎÍ

Òîä èíòûäý Âàëåíòèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

«Êîðò âàë» âîçèñü¸ñëýí ëûäçû àðûñü àðå éûëý. Îäžã ëàñÿíü òàëû øóìïîòîíî: êàëûê óçûðãåñ óëûíû êóòñêåìûí, íîø ìóêåò ëàñÿíü - øóêêèñüêîí ó÷ûðú¸ñ éûëî, àäÿìèîñ áûðî, ãîðîä óëü÷àîñ ìàøèíàîñûí òûìèñüêî. Òóæãåñ øóãå-ëåêå âóî Èæûí óëžñü¸ñ. Ïåëëÿñüêîí íóíàëú¸ñû êóä-îã äûðúÿ àâòîáóñ-òðîëëåéáóñú¸ñ èê âåòëýìûñü äóãäî. Ëûìûåç äûðàç óòÿëòûìòýçû ïîííà ñþðåñ ñóçÿñü¸ñòû òûøêàñüêî, íîø ñîîñûç ñÿëàñüêî âîäèòåëü¸ñ âûëý, ìàøèíàîññýñ, ïå, êûò÷û êóëý ќâќë, îò÷û êåëëÿëî. Ñþðåñ ñóçÿñü¸ñëýñü ñþëìàñüêîíú¸ññýñ êûëžçû ãîðîä

àäìèíèñòðàöèûñü êèâàëòžñü¸ñ. Èíñïåêòîðú¸ñûí, äîðîæíèêú¸ñûí Ÿîø íèìûñüòûç ñïèñîê êûëäûòžçû êûŸå óëü÷àîñûç ìà âàêûòý óòÿëòîíî. ÒàŸå óæðàä áåðå ñþðåñ ñóçÿñü¸ñ ќæûòàê êàï÷èãåñ øîê÷èçû âàë. Øóìïîòîíçû êåìàëû âûëûìòý. Àñôàëüò ñþðåñú¸ñ éќ øîáðåòú¸ññýñ êóøòýìçû áåðå ðóëü ñüќðûí âîðòòûëžñü¸ñëýí ëûäçû ýøøî íî éûëžç. Ñþðåñ äóðå ïóêòûëýì ïóñú¸ñòû íî òðîñýç óã ÷àêëàëî, ãîðîä òðàíñïîðò äóãäûëîí äîðû ìàøèíàîññýñ ïóêòî. Þãäóðåç òóïàòîí áîðäû íîø èê áàñüòžñüêèçû ÃÈÁÄÄ-ûí óæàñü¸ñ. Øàåðàìû íüûëü ëþêåòýí «Ïàðêîâêà» óæðàä îðò÷ûòžñüêîç. Íûðûñåòž ëþêåòýç - «Òîä èíòûäý» - âàëëÿí ãèíý éûëïóìúÿñüêèç. Çíàêú¸ñòû

÷àêëàñüòýì âîäèòåëü¸ñëýñü ìàøèíàîññýñ ýâàêóàòîðú¸ñûí øòðàôñòîÿíêàîñû íóëëžçû, íîø «êîðò âàëú¸ññû» èíòûå òåëåôîí íîìåðåí ãîæòýì ôëàæîê êåëüòûëžçû. Îçüû àðíÿ êóñïûí 57 ìóðò îãäûðëû ìàøèíàòýê êûëüûëžç. Ñî ñÿíà, èíñïåêòîðú¸ñ óæàçû êóòžçû «Ïàðêîí» ïðèáîðåç. Çàêîíýç òžÿìçû ïîííà 151 âîäèòåëüëû «øóäî ãîæòýòú¸ñ» ûñòîçû. «Ïàðêîâêà» óæðàäëýí êûêåòž ëþêåòýç àïðåëü òîëýçå îðò÷îç. ÃÈÁÄÄ-ýí êèâàëòžñü Àëüáåðò Ãàëèìîâ èâîðòžç, òà âàêûòý ýâàêóàòîðåç óæàòýì ïîííà êîíüäîí óã êóòžñüêû, íîø 1-òž èþëüûñåí çàêîíú¸ñ âîøòžñüêîçû, ñîêó èíè êóðîíú¸ñòû òžÿñü¸ñ ýøøî íî òðîñãåñ êîíüäîíçýñ ïîòòîíî ëóîçû.

Îããóæåì Î÷åé ñüќðëîñü èñüêàâûíýç äîðû âåòëîíî êàðèñüêèç. Êûçü àð Ÿîæå ãóðòñû óíîëû âîøòžñüêåì. Ïó êîðêàîñ èíòûå êèðïè÷ þðòú¸ñ ñûëî. Èñüêàâûíýç ïóìûñåí œóñ âûëûí ïóêèñü ïè¸êëýñü þàíî êîæàç. Ñîèç ûìàç âó œóçåì êàäü øûï óëý, ñèíú¸ñûíûç ãèíý êûíüûðúÿ. - Ý-ý, òûíàä ïèíü¸ñûä íî ќâќë, ëýñÿ? - Ìàð òîí! - ïè¸ê ûìçý âàÿê óñüòûñà, ÷èíüûåíûç êûê ïèíüçý âîçüìàòý. - Òà êèðåíü-à, ìàð-à?

Ìàìûê êûøåòýí øûä Î÷åéëýí êûøíîåç, Îêûëüíà, ïèíàë äûðúÿç èê ñóê ñÿìî âàë. Ïåðåñüìûñà íî ñûŸå éûëîëûç áûðûìòý: ÷åñêûòýç - àñëûì, êќøåç ìóðòëû. Ќòüûìòý êóíî ïûðåìûñü îãïîë ñžëåí øûäçý ãóð óëûñü ñýðåãå âàòžç. Ëûêòýì ìóðòý, šќê ñüќðû ïóêòûëûòýê, óä ëýçüû óê. Êûëûíûç êќÿñà-âќÿñà íî êќñ ÷àåíûç àëäàñà, êåëÿç. Îðò÷èç àðíÿ, ìûíý êûêåòžåç. Î÷åéëýí øîêàìåç óã ëóû, êќø çûíëýñü íûðïåëåñú¸ñûç Ÿîêòàñüêî. Êûòûí, ìàð, ïå, ñèñüìå. Óò÷àíî êàðèñüêèç. Ãóð óëûñü ìèñêàåç ïîòòûñà, ñèíú¸ñûç

÷àðêà êàäåñü ëóèçû. Øûä ìàìûê âûëëåì âîæàëýñ êûøåòýí øîáûðñêåì.

Ïåðåñüìîí êàéãûðîí Î÷åé ïèíàë äûðçý òîäàç âàéèç, ëýñÿ. Ïќéøóðàíû, ïå, âåòëîíî. Âèçüìî ïóíûåíûç ìûížç íþëýñêû. Êåìà èê ќç êîòûðúÿñüêå, íüûëü ïûäî ýøåç, ëåê óòûñà, ëûìûåí ëàïêàì âàé¸ñ ñüќðûñü êóç¸åç øîðû ëóä êå÷ ïîòòžç. Íþëàì î÷êèîñûç ïûð Î÷åé ќç òîäìà ïóíûçý. «Áàö!» Êèîíýç, ïå, ïîãûðòž. Ëóä êå÷ êîøêèç ïûä äîðòžç, ïóíûåç âèðåí îðñìèç.

Êûò÷û êàðèä ñàïåãìå? Øàòûð ïîòòûñà Îêûëüíà ãóð âûëûñü ãûí ñàïåã óò÷à. Ïàëûç - ïûäàç, ìóêåòûç - êèÿç. ÂóŸûðòûñà èê ìóçîí ñàïåãú¸ñòû âûæ øîðû êóÿ. - Óò÷à, - òûøêàñüêå êàðòñý, - êûò÷û âàòžä? Ïóìåí Î÷åéëýí òûáûðàç ïûäêóò÷àíýí íóøêûòúÿíû âóý. Âîðãîðîí êûøíîåçëýí êèûñüòûç ñàïåãåç êóòžç íî ïûäàç êóò÷àç. Îêûëüíà ìûíüïîòý: òûáûðäý êå, ïå, ќé «âåøàñàë», ñàïåãìå ќé ñ¸òûñàëûä. Âèòàëèé ÀÃÁÀÅÂ.


16

2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü

ÊÈÇÈËÈÎÑ ÂÅÐÀËÎ

26-òž þæòîëýçü - 1-òž îøòîëýçü âûëòžÿñüêèñü ñÿìäû ìåäàç ëóû. Àðíÿ ïóìûí êèí êå ãîæòýò, êóçüûì ÿêå âàòñàñà óæäóí áàñüòîç. Ýí ïќÿñüêå, òž øîðû òóæ ñàê ó÷êî íî êûëçî. Ëåâ. Àçüâûë ëóýì ó÷ûðú¸ñûí éûðèí ìûëêûääû óðîä. Íî àñüòýäû êèÿäû êóòý íî àçüëàíü âàìûøòý. Ñåìüÿ êóñûïú¸ñòû óøúÿñüêûìîí ќâќë. Êèíëû îñêûíû, þðòòýò êóðûíû óä òîäžñüêå. Íî ýí âóíýòý: ïèëåì ñüќðûñü øóíäû îäíî ïîòîç. Ìàòûñü äûðå òžëÿä âûëü íî çýìîñ ýøú¸ñòû êûëäîçû, ñîîñ òðîñ œý÷ñý ëýñüòîçû. Íûëìóðò. Áûäýñ àðíÿçý ãàíüãàíü íî øóìïîòûñà óëûíû óç ïќðìû. Òà íóíàëú¸ñû ñþðåñ âîæûí êàäü ñûëîäû - ìàå êå îãçý áûðú¸íî ëóîäû. Ìàëïàíäýñ óëîíý ïûŸàòûíû ìàêå ëþêåòîç ÿêå òóæ áàäœûì äóí òûðîíî ëóîç. Ñîèí èê éûðäýñ ýí òžÿëý íî ìàëïàíäûëýñü îãøàïëû êóøòžñüêå. Âåñú¸ñ. Òà íóíàëú¸ñû äîðàäû èê óä ñþðûëý - óæðàäú¸ñòû òðîñ ëóîçû. Îãíàçû óëžñü¸ñëû êûëäîç òóíñûêî àäÿìèåí òîäìàòñêûíû, àçüëàíÿç ñî òžëÿä óëîíàäû ïûð-ïî÷ ïûðîç. Òàçàëûêòýñ þíìàòûíû òûðøå. Ýñêåðîíú¸ñ, îïåðàöèîñ óìîé îðò÷îçû. Âóæ àðáåðèîñòûëýñü æàëÿòýê ëþêèñüêå. Óëîíàäû âûëüäžñüêîíú¸ñ ìàòýêòî. Ñêîðïèîí. ÊûŸå èâîð êóëý âàë òžëåäëû, Ÿàïàê ñûŸååç èê âóîç òàÿç àðíÿå.

Óæú¸ñàäû šåãàíú¸ñ óç êûëäý, âàíüìûç à÷èç êèÿäû ëûêòý, ýí ãèíý àçüòýìúÿñüêå. Ìàòûñü àäÿìèåíûäû ýøøî ìàòûñüãåñ ëóîäû. Íûëïèîñòûëû äûðäýñ ýí æàëÿëý, ìûëêûäçýñ šóòý, ïðàçäíèê ðàäúÿëý. Ñîîñëû òžëÿä ñàêëûêòû óã òûðìû. Ûáûëžñüêèñü. Œå÷ óæàìäýñ òà íóíàëú¸ñû óç äóíúÿëý, ñîèí ÷èäàñüãåñ ëóý. Êûçüû ìóêåòú¸ñûçëû âîæúÿñüêèñüêîäû, àäœåì êàðèñüêîäû, îçüû èê òžëåäëû íî ãî÷àëîçû. Àðíÿ êóòñêîíûí òóæ ñþëìî íî òûðøèñü ëóîäû, äîðàäû çîëãåñ óæàëîäû. Êóçïàëäýñ ÷åñêûò ïќðàìú¸ñûí øóìïîòòîäû. Ñþðî êå÷. Àñüòýëû íî ìàòûñü¸ñòûëû ïðàçäíèê ðàäúÿëý. Òà íóíàëú¸ñû óæú¸ñòû íî Ÿûæû-âûæûîñûíûäû êóñûïú¸ñòû àçèíñêîçû. ÍîêûŸå šåãàíú¸ñ, òóøìîíú¸ñ ñîîñëû óç ëþêåòý. Êîìàíäèðîâêàîñ ïàéäภíî øóëäûð îðò÷îçû. Àíàé-àòàåíûäû êåðåòýìäû óã ïîòû êå, àðíÿ ïóìûí ñîîñúÿ êàðèñüêûòýê óä ëóý.

Âó êèñüòàñü. Òà íóíàëú¸ñû òžëåäëû êîòûð ëàñÿíü óäàëòý, ñî ïîííà òóæ èê óä òûðøèñüêå êå íî. Ñîèí ÷åñêûòàëîäû ñûŸå óëîíëû. Ýñýïñý ýí ûøòý íî ìóêåòú¸ññý ýí óëòžÿëý. Àðíÿ ïóìûí ìûëûñüêûäûñü áàñüòžñüêîäû óëîí èíòûäýñ ÷åáåðúÿí áîðäû. Äûð óã òóïà êóçü ñþðåñ âûëý ïîòàíû íî ëóøêåì ìàëïàíú¸ñòýñ øàðàÿíû. ×îðûãú¸ñ. Òà íóíàëú¸ñû óæäýñ ðàäúÿíû óç ïќðìû. Êåíåøîíú¸ñ Ÿóø-ïàø îðò÷îçû. Êåðåòîíú¸ñ áàñûëàëîçû êîòûðåñ šќê ñüќðûí, òžëåäûí ñî-

Ðåêëàìà

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «ÊРУГ»

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó

ËÅÍÒÎ×ÍÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ l ÄÈÑÊÎÂÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ

l

ìàëîãàáàðèòíàÿ óñòàíîâêà áåç óùåðáà äëÿ ïîñàäîê è ïîñòðîåê íà Âàøåì ó÷àñòêå.

l ÎCÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ «ÒÎÐÍÀÄλ l ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Òåë. 642-677, 8 912 442 92 09

Èçãîòîâèì äîì, áàíþ èç êàëèáðîâàííîãî áðåâíà, áðóñà, ÷åðåíêè äëÿ ëîïàò, øêàíòû.

Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ï. Êàìåííîå, óë. Òðàêòîâàÿ (ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê). ÈÏ Ìèôòàõóòäèíîâà ÎÃÐÍ 305 184 023 5000 39

Òåë./ôàêñ: 8 (3412) 62-50-69, ñîò. 8-912-764-21-41 Ðåêëàìà

ÎÃÐÍ 308184126800030 ñåðèÿ ¹18 ¹002935602

ÎÎÎ «ÃÊ «Áåòîí» Ðåêëàìà

ÎÃÐÍ 1111831001644

Ðåêëàìà ÈÏ Óòêèí À.

ÎÃÐÍ 1091831007223

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÌÎÍÒÀÆ

ÊÎÒËÛ

ÎÃÐÍ 304183102200090

Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ áåñøîâíûå è ìíîãîóðîâíåâûå ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Âûåçä â ðàéîíû Ñîòíè ðåøåíèé

DÅÑ Î ÃÐ Ã ÐÀÄ ÀÄ â îäíî èñïîëíåíèå

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ Îò 155 ðóá. çà 1 êâ. ì. •ÁÛÑÒÐÎ •ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ •Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ Óë. Ëåíèíà, 142, îôèñ 309, òåë.: 8 9501799090, 23-50-23, 91-21-06 Óë. Ìàéñêàÿ, 28, îôèñ 1, òåë.: 90-10-37 Ðåêëàìà ÈÏ Ñåìåðèêîâ À.

Ðåêëàìà ÈÏ Àðêèëÿí Ê.

Ó÷ðåäèòåëè: Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ïðàâèòåëüñòâî Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ç. Ê. Âàõðóøåâà

ÏÓÑÊÎÍÀËÀÄÊÀ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ã. Èæåâñê, óë. Ïîéìà, 17 Ñòðîèòåëüíàÿ ÿðìàðêà, 1 ðÿä, 1 ìåñòî Òåë.: 939-100, 8-963-543-82-88

íîâûå è á/ó, êîíäåíñàòîðû (çåë¸íûå è îðàíæåâûå), òðàíçèñòîðû, ìèêðîñõåìû, ðàçú¸ìû, ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè, ðàäèîëàìïû íîâûå, òåõ. ñåðåáðî, ðåçèñòîðû, ïîäøèïíèêè. ã. Èæåâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132. Ìàãàçèí «Êîòîï¸ñ» (íàïðîòèâ öåíòð. àâòîâîêçàëà) ò. 8-950-150-50-50, 23-57-23

¹ 40-41 (24976-24977) 2012-òž àð 23-òž þæòîëýçü (ìàðò)

Ðåêëàìà

ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ «PRADO» ã. Èæåâñê

Êóïèì ðàäèîäåòàëè

ÎÃÐÍ 307184104700070

«ÊÀÑÊÀÄ-850» ÊÀÑÊÀÄ-850»

Ðåìîíò ïèëîðàì, ëåíòî÷íûõ ïèë.

ÒÐÓÁÀ îò 25 äî 530 ìì, á/ó ÍÊÒ á/ó 73õ5,5 ìì 150 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 60õ5 ìì 130 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 89õ6,5 ìì 220 ðóá. çà ì Òðóáà Î 300õ5 700 ðóá. Íàðåçêà, äîñòàâêà è ìîíòàæ ÒÅÏËÈÖÛ - 3õ4, 3õ6... Òåë.: 56-69-81, 24-95-88, 62-06-06

ãëàø ëóèñü íî òžÿ êàðèñüêèñüòýì àäÿìèîñ âà÷å âåðàñüêèçû êå. Àðíÿ ïóìûí þãäóð âîëÿëîç èíè. Äóíî âóçú¸ñ íî òåõíèêà àëè ýí áàñüÿëý, óêñ¸äýñ þíìå êóøòîäû.

ÎÃÐÍ 306184007400042

Òàêà. Òîäîí-âàëàíäû éûëîç. Óæ óò÷àñü¸ñëû, ìàøèíà áàñüòûíû äàñÿñüêèñü¸ñëû óäàëòîç. Òà íóíàëú¸ñû ïàéìûìîí ó÷ûðú¸ñ ëóîçû, íî òž ïîííà ñîîñ òóæ äûðàç íî èíòûÿç òóïàëîçû. Ìàòûñü àäÿìèåíûäû êóñûïú¸ñòû œå÷åñü, ñþëìûñü êåíåøîäû íî îãêûëý âóîäû êåìàëàñü øóãúÿñüêûòžñü þãäóðúÿ. Øóòýòñêîí íóíàëú¸ñëû ÷àêëàì óæú¸ñòýñ âîøòîíî ëóîäû. Îø. Óðîä ìûëêûäú¸ñ ïќëû ýí âûå. Êûëäýì þãäóð àëè ïåéìûò áó¸ëú¸ñûí ãèíý òžëåäëû àäñêå. Íî îãúÿ ñóðåäýç âàëýêòûíû áûãàòîç ïàëýíûñü àäÿìè. Ñî èê þðòòîç øóã-ñåêûòûñü ïîòûíû. ÊûŸå êå ó÷ûð ïóìûñåí ñþëìàñüêîäû, íî ñî òžëåäûç êûäàòîç, êóæìîãåñ êàðîç. Áќðûñü ñûŸå «øêîëàëû» òàó øóîäû. Êûêòîîñ. Òà íóíàëú¸ñû êûëçý ñþëýì êóàðàäýñ. Ñî þðòòîç òà âàêûòý âóýì èâîðú¸ñòû «èçûíû» íî àñüòýëû ïàéäàåí áåðûêòûíû. Êèí êå êóçü ñþðåñ âûëý ïîòîç. Àçüâûë òîäìîîñòû øàðàÿñüêîçû. Ѹòýì êûëäýñ âóíýòûíû òûðøîäû, íîø ìóêåòú¸ñ ñî ñÿðûñü òîäàäû âàéûòîçû. Êèñëî-êóñëî. Àñüòýîñ íî ïàéìîäû, ìàëû êîòûðûñü àäÿìèîñ òžëåäëû ñèíìàñüêî, òžëåñüòûä êûëçžñüêî. Êîòûðàäû ÷åáåð àäÿìèîñ, äóíî àðáåðèîñ. ÑûŸå óäàëòîíëýñü éûðäû ìåäàç ïîðîìû, ñóê íî

1915-òž àðûñåí

1917-òž àðûñåí

Àäðåñ ðåäàêöèè-èçäàòåëÿ: 426008, ã. Èæåâñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 274 www.udmdunne.ru e-mail: udmdunne@udmnet.ru Ãàçåòà îòïå÷àòàíà íà ÃÓÏ «Èæåâñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò» (426039 ã. Èæåâñê, óë. Âîòêèíñêîå øîññå, 180)

1918-òž àðûñåí

Òåëåôîíû: 73-33-44 - ãë. ðåäàêòîð 73-33-42, 89511953765 - ïðè¸ìíàÿ, ðåêëàìà, çàì. ãë. ðåäàêòîðà 73-33-46 - îòâ. ñåêðåòàðü, êîìïüþòåðíûé îòäåë 73-33-38, 73-33-43 - êîððåñïîíäåíòû 73-33-41 - áóõãàëòåðèÿ

1918-òž àðûñåí

1930-òž àðûñåí

Èíäåêñû: 54400, 11598 Òèðàæ íîìåðà 5055 Îáúåäèíåííûé òèðàæ 9327 Çàêàç ¹ 362 Îáú¸ì 2 ï. ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè - 18.00 Ïî ãðàôèêó - 18.00

1943-òž àðûñåí

Ìíåíèå àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè Ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå ñ ïîìåòêîé «Ä» è «Ðåêëàìà», ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå.

1992-òž àðûñåí Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è ÑÌÈ â ÓÐ Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ó-0084

UD_40-41  

udmurt dunne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you