Page 1

2011 Toimintakertomus


2011 PORIN YLIOPISTOKESKUS university consortium of pori PL 181 (Pohjoisranta 11 A) 28101 Pori puh. 02 627 2700 www.ucpori.fi AALTO-YLIOPISTON TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Porin taiteen ja median laitos taide.aalto.fi/pori TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Porin yksikkö www.tut.fi/pori TAMPEREEN YLIOPISTO Porin yksikkö www.uta.fi/yky/oppiaineet/pori

Sisällys Johdon katsaus 4 Organisaatio 5 Yliopistokeskus numeroina

6

Tutkimus 8 Opetus 10 Opiskelu 12 Alueellinen vaikuttaminen

14

Ulkoinen näkyvyys 16 Yhdessä tekeminen 18 Tukipalvelut 22

TURUN YLIOPISTO Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö www.tse.utu.fi/pori Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma www.hum.utu.fi/satakunta Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Ympäristötutkimus ja aluekehitys mkk.utu.fi/tutkimus/ymparistotutkimus Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteen muuntokoulutusprojekti ja hammaslääketiede www.utu.med.fi PRIZZPOINT OY Porin yliopistokeskuksen palvelukeskus www.ucpori.fi/palvelukeskus

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median laitos

24

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö

26

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

28

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

30

Porin yliopistokeskuksen toimintakertomus 2011

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

32

Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutusja tutkimuskeskuksen Porin yksikkö

34

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

36

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

38

Julkaisija Porin yliopistokeskus Taitto Kumppania Oy Kannen kuva Julia Hannula/Kumppania Oy Valokuvat Mikko Viitapohja/Prizzpoint Oy, Petteri Tammisto / TTY Porin yksikkö, Julia Hannula/Kumppania Oy, Laura Karjalainen/ Kumppania Oy Paino Brand ID

POINTER RY Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry www.ucpori.fi/pointer


Johdon katsaus Porin yliopistokeskus toimii yhteyksien rakentajana maakunnan ja emoyliopistojen välillä tuoden neljän merkittävän yliopiston osaamisen koko Satakunnan hyödyksi. Yliopistokeskuksen Delta-tutkimustietokannasta saa helposti selville, minkälaista tutkimusta Porin yliopistokeskuksessa tehdään.

Porin yliopistokeskukseen kuuluvat yliopistot Aaltoyliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto tekivät vuonna 2011 tutkimusta ja antoivat siihen perustuvaa opetusta tiiviissä yhteistyössä alueen muiden korkeakoulujen, kehittäjäorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa. Tutkimustietokannassa on noin 4 700 tutkimusjulkaisua yhteensä 230 tutkijalta. Porin yliopistokeskuksesta on tähän mennessä valmistunut 1600 maisteria ja diplomi-insinööriä sekä lähes 70 tohtoria ja lisensiaattia. Valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään – jopa parhaiten yliopistojen välisessä vertailussa. Merkittävää on, että valmistuneista valtaosa on saanut töitä Satakunnan alueelta. Maakunnan toimijoiden sitoutumista Porin yliopistokeskuksen kehittämiseen kuvaa Satakunnan korkeakoulusäätiön vuonna 2011 toteuttama laaja keräys, jolla saatiin varat viisivuotiseen yrittäjyyden lahjoitusprofessuuriin Turun yliopiston kauppakorkea-

Valmistuneista valtaosa on saanut töitä Satakunnan alueelta.

koulun Porin yksikköön. Kyseessä on jatkorahoitus jo toteutuneelle viisivuotiskaudelle. Yrittäjyystutkimus ja yrittäjyysopinnot ovat yksi Porin yliopistokeskuksen yhteisistä painopistealueista. Yrittäjyysopintoja opiskelevat kaikkien yliopistojen opiskelijat ja ne myös tuotetaan yliopistojen yhteistyönä. Satakuntalaiset yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt osallistuivat aktiivisesti yliopistojen varainkeräyskampanjoihin. Porin yliopistokeskuksen emoyliopistot saivat huomattavia lahjoituksia maakunnan toimijoilta. Satakuntaliitto, Satakunnan Ely-keskus ja maakunnan kunnat, erityisesti Porin kaupunki, rahoittavat Porin yliopistokeskuksen toimintaa vuosittaisilla rahoitusosuuksilla. Porin yliopistokeskuksen rahoituksesta runsas puolet tulee emoyliopistoilta ja viime kädessä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vajaa puolet kootaan eri rahoituslähteistä, mm. maakunnallisilta toimijoilta ja EU-rakennerahastoista. Porin yliopistokeskus toteutti vuonna 2011 määrätietoisesti yhteistyötä emoyliopistojen ja alueen toimijoiden kanssa kansainvälisyyttä unohtamatta. Yliopistokeskuksen sisäisellä yhteistyöllä edistettiin monipuolisen opiskelijasisäänoton jatkumista sekä kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkijoiden määrän lisäämistä. Pyrimme olemaan saavuttamamme luottamuksen arvoisia myös tulevaisuudessa.

Porin yliopistokeskus | 4 | Toimintakertomus 2011

Porissa 7.5.2012 Harri Peltoniemi, johtaja


Organisaatio Porin yliopistokeskus (UCPori) on neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva tiede- ja taideyhteisö.

Rehtorikokous on Porin yliopistokeskuksen ylin päättävä elin, johon kuuluvat emoyliopistojen rehtorit, yksiköiden johtajat sekä edustajat Porin kaupungilta, opetusministeriöstä ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Vuoden 2011 aikana järjestettiin kaksi rehtorikokousta. Rehtorikokouksen puheenjohtajana toimii koordinaatioyliopiston eli Tampereen teknillisen yliopiston rehtori. Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä vastaa yhtei-

siin asioihin liittyvästä päätöksenteosta. Vuoden 2011 aikana johtoryhmä kokoontui 11 kertaa. Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön muodostavat yliopistokeskuksen johtaja, YTM, eMBA Harri Peltoniemi ja johdon assistentti, FM Päivi Elonen. Koordinaatioyksikkö huolehtii yliopistokeskuksen yhteisten asioiden koordinoinnista sekä edistää yhteistyötä yliopistokeskuksen sisällä ja muiden yliopistokeskusten ja korkeakoulujen kanssa.

Emoyliopistot

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Rehtorikokous

Johto

Opetus

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median laitos

Johtoryhmä

Tutkimus

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö

Hallinto

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Tukipalvelut

Palvelukeskus Prizzpoint Oy | Opiskelijapalvelut Pointer ry | Kirjasto Porin tiedekirjasto

Porin yliopistokeskus | 5 | Toimintakertomus 2011

Viestintä

Turun yliopisto, Porin yksiköt • Kauppakorkeakoulu • Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus • Merenkulku • Lääketiede


Yliopistokeskus numeroina Rahoitus Vuonna 2011 Porin yksiköiden toimintaan osoitettu rahoitus oli noin 14,6 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus oli noin 7,3 miljoonaa euroa emoyliopistojen kautta ja Porin kaupungin osuus lähes 1,7 miljoonaa euroa. Porin kaupunki on rahoittanut yliopistollista koulutusta ja tutkimusta vuodesta 1983 lähtien noin 30 miljoonalla eurolla. Rahoituksen loppuosa tulee EU:n rakennerahastoilta Satakuntaliiton, TE-keskuksen, Lääninhallituksen ja TEKES:n kautta sekä kuntayhtymiltä (Posek, Karhukunnat), yksityisiltä tahoilta (yritykset ja yksityishenkilöt), säätiöiltä ja Suomen Akatemialta.

Opetus- ja

%

kulttuuriministeriö

49,78 %

Rakennerahastot

11,47 %

Porin kaupunki

22,72 %

Kuntayhteisöt

0,67 %

Suomen Akatemia

2,51 %

Yksityinen

5,90 %

Muut

6,94 %

Henkilökunta 20

Tutkijat/ tutkimushenkilöstö

26

Muu opetushenkilöstö Muu henkilöstö Hallinto- ja taloushenkilöstö

35

Professorit

Porin yliopistokeskuksessa työskenteli vuoden 2011 lopussa 217 henkilöä.

84

52

Tohtorit ja professorit yksiköittäin Tampereen teknillinen yliopisto Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikkö

6 1 8

Tampereen yliopisto Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

1

5

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

3 Porin yliopistokeskuksessa työskenteli vuoden 2011 lopussa 52 tohtoria. 14

Porin yliopistokeskus | 6 | Toimintakertomus 2011

18 3

Porin yliopistokeskuksessa työskenteli vuoden 2011 lopussa 20 professoria. 3

2

8


Julkaisumäärät

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Porin yliopistokeskuksessa valmistui

441 tieteellistä artikkelia vuonna 2011 (KOTA-tilastointi).

139

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

78

Tieteelliset kirjat (monografiat)

12

Ammattiyleisölle suunnatut julkaisut

16

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

13

Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

52

Opinnäytteet

130

Patentit ja keksintöilmoitukset

1

Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

0

YHTEENSÄ

441

Opiskelijamäärät Vuonna 2011 koulutukseen osallistuneiden yhteismäärä Porin yliopistokeskuksessa oli yhteensä reilut 3300 opiskelijaa, joista tutkinto-opiskelijoita oli yli 1600. Tutkinto-opiskelijoista vajaa 1500 oli perustutkinto-opiskelijoita (kandi- ja maisteritutkinto) ja lähes 160 jatkotutkinto-opiskelijaa. Sivuaineopiskelijoita oli noin 100. Syksyllä 2011 Porin yliopistokeskuksessa opintonsa aloitti 281 uutta tutkinto-opiskelijaa. Avoimen yliopiston opetuksen osallistuneiden opiskelijoiden määrä oli yhteensä vajaat 650 ja täydennyskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden määrä lähes 1000 opiskelijaa.

TTY

TuKKK

TY KTMT

TaY

Aalto TAIK

TY MKK

Yhteensä

495

534

292

185

111

0

1617

Perustutkinto-opiskelijat

420

498

262

181

99

0

1460

Jatkotutkinto-opiskelijat

75

36

30

4

12

0

157

0

11

28

57

0

0

96

Avoin yliopisto

190

177

15

264

0

0

646

Täydennyskoulutus

429

366

107

0

37

20

959

Tutkinto-opiskelijat

Sivuaineopiskelijat

YHTEENSÄ

3318

Suoritetut tutkinnot Vuoden 2011 aikana Porin yliopistokeskuksessa suoritettiin 129 tutkintoa: 123 DI- ja maisteritutkintoa sekä 6 tohtoritutkintoa. Porin yliopistokeskuksessa on vuoden 2011 loppuun mennessä suoritettu yhteensä 1547 DI- ja maisteritutkintoa. Lisensiaatteja on vuosien mittaan valmistunut 24 ja tohtoreita 44.

VALMISTUNEET Maisteri/DI

2011

2010 mennessä

Yhteensä

123

1424

1547

Lisensiaatti Tohtori YHTEENSÄ

24

24

6

38

44

129

1486

1615

Porin yliopistokeskus | 7 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 8 | Toimintakertomus 2011


Tutkimus Porin yliopistokeskuksessa tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa tieteellisesti korkeatasoista, monitieteistä tutkimusta 6 tieteenalalla. Vuoden 2011 aikana tuotettujen julkaisujen kokonaismäärä oli 441 kpl, joista vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli yhteensä 139 kpl.

Vuonna 2011 tutkimuksen johtoryhmän toiminnan pääpaino oli yhteistyön kehittämisessä Porin yliopistokeskuksen sidosryhmien kanssa. Porin kaupungin kanssa sovittiin käytännöstä, jossa kaupungin kehittäjätiimi ja tutkimuksen johtoryhmä pitävät säännöllisesti yhteyttä. Tutkimuksen johtoryhmä tutustui myös Lounaisrannikko-yhteistyöhön sekä Prizztech Oy:n toimintaan. Satakunnan muiden korkeakoulujen kanssa tehtiin yhteistyötä useiden Satakunnan korkeakoululaitoksen työryhmien puitteissa. DELTA-tutkimustietokantaa kehitettiin edelleen ja yliopistokeskuksen nettisivuille perustettiin sivusto, jonka kautta organisaatiot voivat tarjota opinnäytetyöaiheita. DELTAsta löytyi vuoden 2011 lopussa 4400 julkaisua, 330 hanketta ja 230 tutkijaa. Luettelo vuonna 2011 käynnissä olleista tutkimus- ja kehittämishankkeista löytyy sivulta 37. Yliopistokeskuksessa järjestettiin vuoden 2011 aikana yhteensä viisi väitöstilaisuutta. Väittelijät olivat Harri Virolainen (TUKKK), Sari Merilampi (TTY), Kimmo Laakso (TTY), Jani Väre (TTY) ja Jere Kivelä (TTY). Yliopistokeskuksen yksiköiden välinen tutkimusyhteistyö on järjestetty neljän painoalan puitteissa, joiden toiminnasta on lyhyt kuvaus seuraavassa.

Yliopistokeskuksessa järjestettiin viisi väitöstilaisuutta. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimus

Työryhmä jatkoi tutkimustarvekartoitusta yritysten ja matkailualan tarpeiden osalta. Opetusyhteistyön osalta kartoitettiin ristiinopiskeluun soveltuvia

kursseja ja tiedotettiin niistä. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen matkailuopetusyhteistyöstä jatkettiin keskustelua. Työryhmä kokoontui kolmesti vuoden 2011 aikana. Kokouksista yksi järjestettiin yhteistyössä Satakunnan matkailufoorumin kanssa. Teknologialähtöiset palvelut ja käyttäjälähtöinen suunnittelu

Teknologialähtöiset palvelut ja käyttäjälähtöinen suunnittelu -painoalaryhmä on keskittynyt erityisesti pelillisten ratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen. Painoalaryhmällä oli käynnissä yhteinen, Tekesrahoitteinen tutkimushanke CoEx: Yhteisöllistä tekemistä tukevat tilat kokemusten jakamisessa. Ryhmä on aloittanut uusien yhteisten hankkeiden suunnittelun, osallistunut Porin Apparaattitoiminnan suunnitteluun ja järjestänyt japanilais-suomalaisen pelityöpajan. Hyvinvoinnin tutkimus

Ryhmän tehtävänä on edistää hyvinvointialan tutkimusta koskevaa verkottumista Satakunnassa. Vuonna 2011 toiminnassa oli keskeistä kansainvälisen ”Evaluation for Practice 2012” konferenssin (hyvinvointi ja sosiaalialat) järjestelyt, sekä ”Sosiaalityön, terveydenhuollon ja koulutuksen sosiaalipoliittisen ja palveluja koskevan ohjannan kvantitatiiviset työkalut kaupunkitasolla” -projekti. Johtamisen sekä turvallisuus- ja organisaatiokulttuurin tutkimus

Ryhmän tehtävänä on edistää johtamisen tutkimusta koskevaa verkottumista Satakunnassa. Ryhmä selvittää ja tukee mahdollisia tutkimusprojektiaiheita ja -ideoita ottaen huomioon tutkijoiden ja tutkimusryhmien kiinnostuksen ja alueen tarpeet. Toiminnassa on viime aikoina ollut keskeistä kansainvälisten julkaisujen tuottaminen sekä tulevien tutkimushankkeiden suunnittelu.

Porin yliopistokeskus | 9 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 10 | Toimintakertomus 2011


Opetus Opetus Porin yliopistokeskuksessa perustuu yksiköittäin laadittuihin, emoyliopistojen linjauksia tukeviin opetusstrategioihin sekä yliopistokeskuksen viiden yksikön väliseen opetusyhteistyöhön.

Porin yliopistokeskuksen tiede- ja taideyhteisön yhteisen opetuksen perustana on vuonna 2010 hyväksytty yliopistokeskuksen opetusyhteistyön strategia. Strategian mukaisesti yliopistokeskuksen opetuksen yhteisenä tehtävän on toimia työelämälähtöisen, monitieteisen ja omaleimaisen yliopisto-opetuksen tarjoajana Satakunnassa. Opetusyhteistyö perustuu verkostomaiselle työotteelle, ja sen tavoitteena on alueen tarpeista lähtöisin olevien opintokokonaisuuksien tarjoaminen sekä eri alojen opiskelijoiden kysyntään vastaava laaja-alainen opetustarjotin, yksiköiden rajat ylittävät opintokokonaisuudet valituilla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävillä painopistealueilla sekä synerginen opetusyhteistyö Satakunnan korkeakoululaitoksessa. Opetus Porin yliopistokeskuksessa perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja elinikäisen oppimisen periaatteelle. Opetustoiminnan lähtökohtana ovat yliopistokeskusyksiköiden strategiat, jotka on laadittu ja hyväksytty emoyliopistojen sisäisten käytänteiden mukaisesti. Opetusstrategian toteutumista koordinoi Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä, ja sitä kehitetään yhdessä opetushenkilökunnan kanssa

Opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja elinikäisen oppimisen periaatteelle.

emoyliopistojen ja Satakunnan korkeakoululaitoksen strategiat huomioiden. Opetusyhteistyö käytännössä

Yliopistokeskuksen opetusyhteistyö konkretisoituu yksiköiden välisenä ristiinopiskeluna, yhteisinä maisteriohjelmina, yhteisinä sivuainekokonaisuuksina sekä yhteisinä seminaareina niin perustutkinto- kuin jatko-opiskelijoille. Opinnäyteyhteistyön puitteissa on kehitetty yhteisten pro gradu -seminaarien ja tarkastusprosessien lisäksi myös opinnäytetyöaiheiden systemaattista kanavointia UCPoriin ja opinnäytetietokantaa. Yhteistyössä toteutetaan myös opetushenkilökunnan pedagogista osaamista kehittävää sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia edistävää toimintaa. Monipuolisen opiskelijasisäänoton turvaaminen

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida perustutkintokoulutukseen, maisteriohjelmiin ja muuhun aikuiskoulutukseen liittyvää yhteistyötä yliopistokeskuksessa sekä avoimen yliopisto-opetuksen, täydennyskoulutuksen ja Satakunnan korkeakoululaitoksen piirissä toteutettavaa opetusyhteistyötä. Loppuvuodesta 2011 opetuksen johtoryhmän tehtäväksi tulevalle kaudelle asetettiin yliopistokeskuksen monipuolisen opiskelijasisäänoton turvaaminen vahvistamalla yliopistokeskusyksiköiden välistä yhteistyötä sekä kehittämällä joustavia opintopolkuja maisteriopintoihin yhteistyössä avoimen yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi työn alla ovat mm. englanninkielisen opintokokonaisuuden suunnittelu, aikuiskoulutuksen kehittämisselvitys, täydennyskoulutuksen kehittäminen ja ekologisten opetusjärjestelyjen mahdollisuuksien kartoittaminen yliopistokeskuksessa.

Porin yliopistokeskus | 11 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 12 | Toimintakertomus 2011


Opiskelu 1413-jäseninen opiskelijakunta järjesti vuonna 2011 perinteiset, akateemiset juhlat ja hoiti opiskelijoiden edunvalvontaa. Ylioppilaslehti Pointti sai uuden ilmeen ja paperisen muodon.

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry on Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden yhteinen opiskelijayhdistys. Yhdistykselle valittiin 23.11.2010 järjestetyssä vaalikokouksessa hallitus vuodelle 2011. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Elina Valtonen. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin kaksi edustajaa kustakin Porin yliopistokeskuksessa toimivasta yksiköstä. Vuoden 2011 hallitus keskittyi toimikautenaan Ylioppilaslehti Pointin kehittämiseen sekä kansanedustajiin ja ylioppilaskuntiin

Opiskelijatalo Saikun kävijämäärät nousivat räjähdysmäisesti. kohdistuneisiin edunvalvontatoimenpiteisiin. Vuonna 2011 yhdistyksen työntekijänä toimi opiskelijasihteeri Miina Salminen. Elokuussa Pointer ry otti palvelukseensa siviilipalvelusmies Tuomas Koiviston. Vilkas tapahtumavuosi

Opiskelijoiden tapahtumavuosi aloitettiin tammikuussa Lukukauden aloitusjuhlamilla opiskelijatalo Saikulla. Akateemisia perinteitä vaalittiin mm. vuosittaisen Akateeminen Wappu -tapahtuman soutukilpailun, Porin karhun lakituksen sekä vapunpäivän silliaamiaisen ja teekkarikasteen merkeissä. Lukuvuosi päätettiin juhlallisesti ensimmäistä kertaa Porin yliopistokeskuksen kaikille opiskelijoille järjestetyissä Lukuvuoden päättäjäisissä. Juhlassa kuultiin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen juhlapuhe ja palkittiin vuoden opinnäytetyö. Uudet opiskelijat vihittiin opiskelijaelämään syyskuussa Kastajaisissa,

ja opiskelijoiden syyslukukausi päätettiin joulukuussa Joulujuhlalla. Saikku lunasti paikkansa

Vuonna 2011 Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry jatkoi Opiskelijatalo Saikun kehittämistyötä yhteistyössä muiden Satakunnan korkeakoululaitoksen opiskelijajärjestöjen kanssa. Keväällä 2011 Jussi Tusa aloitti Saikulla kahvilayrittäjänä. Syksyllä 2011 Saikulle myönnettiin Kelan ateriatuki, jonka johdosta kävijämäärät nousivat räjähdysmäisesti. Saikkua hallinnoivan Porin Opiskelijataloyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi vuonna 2011 yliopistokeskuksen opiskelija Tommi Iivonen. Ansiomerkki Salmivallille

Pointer ry jakoi yhdistyksen hopeisen ansiomerkin joulujuhlassa 30.11.2011 opiskelija Yki Salmivallille. Salmivalli on ollut aktiivisesti mukana Porin yliopistokeskuksen opiskelijatoiminnassa neljän vuoden ajan. Salmivalli on kehittänyt esimerkillisesti Porin yliopistokeskuksen tutortoimintaa. Lisäksi Salmivalli on aktiivisuudellaan edistänyt Pointer ry:n tunnettavuutta ylioppilaskunnissa ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Opiskelijapalveluja yhteistyöllä

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ainejärjestöjen puheenjohtajina toimivat Jari Palosaari (Porin teekkarit PoTka), Anna Johansson (Porin Kylterit PorKy ry), Lilli Sihvonen (Kulma ry), Anna-Mari Österlund (UTOPIA) ja Sara Kärpänen (NÄKY ry). Vuonna 2011 ainejärjestöt järjestivät tapahtumia ja palveluita jäsenilleen sekä tekivät yhteistyötä emoyliopistojen ylioppilaskuntien ja Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n kanssa. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden käytettävissä olivat myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n, oppilaitosdiakonin ja opintopsykologin palvelut sekä yliopistokeskuksen ura- ja rekrytointipalvelut.

Porin yliopistokeskus | 13 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 14 | Toimintakertomus 2011


Alueellinen vaikuttaminen Porin yliopistokeskuksen alueellinen vaikuttavuus on monimuotoista. Satakunnassa ja erityisesti Porissa nuorten akateemisten osuus on kasvanut nopeasti.

Porin kaupungin ja seudun väestökehitys on ollut yhä suotuisaa mm. nuorten muuttotaseen kohentumisen myötä. Satakunnan korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k-toiminta) on voimakkaassa kasvussa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ja osuus jatkoivat kasvuaan Satakunnassa vuoden 2010 aikana. Satakunnassa osuus jää edelleen merkittävästi maan keskiarvoa alemmaksi (15 v. täyttäneestä väestöstä Satakunta 4,3 %, Porin kaupunki 5,0 % ja koko maa 7,6 %). Satakunnassa osuuden nousu on ollut hieman valtakunnallista kehitystä vaimeampaa koko 2000-luvun ajan. Maakunnan sisällä on kuitenkin eroja. Ainakin Porissa osuuden nousu on ollut vähän valtakunnan keskiarvoa nopeampaa. Kasvu on ollut Satakunnan muita suuria kuntia ripeämpää. Tästä voitaneen päätellä, että Porin yliopistokeskus on osaltaan ollut mukana koulutustason kohottamisessa. Pori houkuttaa asuin- ja työpaikkakuntana

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten (alle 35 v.) osuus on Satakunnassa jäänyt myös selvästi alle maan keskiarvon. Satakunnassa osuus on kuitenkin kasvanut vähän maan keskiarvoa ripeämmin tällä vuosituhannella. Porissa ja Raumalla osuuden nousu on ollut selvästi valtakunnallista tasoa nopeampaa. Vuoden 2010 aikana nuorten maisterien osuus pysyi Satakunnassa keskimäärin samana kuin edellisenä vuonna, mutta Porissa se kohosi selvästi. Tämä viestii osaltaan Porin houkuttelevuudesta nuorten

Opiskelijat tekivät lukuisia aluetta palvelevia opinnäytetöitä.

maisterien asuin- ja työpaikkakuntana. Vetovoimaa lienee ylläpitänyt Porin yliopistokeskuksen ohella myös elinkeinoelämän vakaus ja Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaa. Porin muuttotase kohentunut

Porin kaupungin muuttotase on vähitellen kohentunut 2000-luvulla samaan aikaan kun yliopistokeskus on laajentanut ja vakiinnuttanut toimintaansa. Myönteinen kehitys jatkui myös vuonna 2011, jonka kuluessa Porin kaupungin väkiluku kasvoi noin 100 hengellä. Merkittävää on, että Porin kaupunki on saanut viime vuosina voittoa 20–34-vuotiaissa kuntien välisestä muuttoliikkeestä. Vaikka osa Porin kasvusta on tullut lähialueen kunnista, on kuitenkin koko Porin seutukunnan muuttotase kohentunut selvästi tällä vuosituhannella. Muuttotappio kääntyi voitoksi vuoden 2010 aikana, vaikka 20–24-vuotiaissa vähäistä tappiota edelleen kirjattiinkin. Lähes kaikissa muissa ikäluokissa saavutettiin jo voittoa. Muuttotaseen paraneminen on osoitus seudun houkuttelevuuden noususta asuinpaikkana. Koko Satakunnan väestökato on keskimäärin hellittänyt 2000-luvulla, mutta kehitys on ollut yhä selvästi keskuskaupunkia synkempää. Laaja-alaista tutkimusyhteistyötä

Vuonna 2010 Satakunnan korkeakoulusektorin t&ktoiminta vireytyi huomattavasti, ja siihen käytetyt menot, henkilöstö sekä työvuodet kasvoivat selvästi. Yliopistokeskuksen yksiköt tekivät laaja-alaista tutkimusyhteistyötä alueen yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Myös opiskelijat tekivät lukuisia aluetta palvelevia opinnäytetöitä. Yliopistokeskus on kohentanut edelleen alueen kilpailukykyä, kuten t&k-volyymin ja etenkin nuorten koulutustason pitkän aikavälin kasvusta voidaan havaita. Yliopistokeskus vahvistaa osaltaan myös aluetaloutta toiminnan synnyttämien rahavirtojen ansiosta.

Porin yliopistokeskus | 15 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 16 | Toimintakertomus 2011


Ulkoinen näkyvyys Viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan ja vahvistetaan positiivista mielikuvaa Porin yliopistokeskuksesta. Kaikille avointen yleisötapahtumien avulla yliopistollista tutkimusta ja koulutusta tehdään tutuksi mahdollisimman laajalle yleisölle.

Porin yliopistokeskuksen vuonna 2010 julkaistu DELTA-tutkimustietokanta (http://delta.pori.tut.fi) on yliopistokeskuksessa tehtävän tutkimuksen näyteikkuna ja tutkimusyhteistyön edistäjä. Vuonna 2011 DELTA integroitiin osittain emoyliopistojen julkaisutietokantoihin päivittämisen helpottamiseksi. Myös käytettävyyttä kehitettiin englanninkielisellä haulla, mahdollistamalla tietojen jakaminen sosiaalisessa mediassa sekä helpottamalla monitieteisen tutkimuksen löydettävyyttä.

toukokuussa. Juhlapuheen piti Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi loi katsauksen kuluneeseen lukuvuoteen ja opiskelijoiden tervehdyksen toi Pointer ry:n puheenjohtaja Elina Valtonen. Päättäjäisjuhlaa varten koottiin yksiin kansiin luettelo vuoden 2010 aikana valmistuneista opinnäytetöistä. Yliopistokeskuksen alumnineuvosto palkitsi yksiköiden ehdotusten pohjalta Vuoden opinnäytetyö -stipendillä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelija Jari Kettusen.

Hunajaa tiedottamisesta

Satakunnan Journalistit ry myönsi yliopistokeskukselle elokuussa hyvän tiedottamisen Hunajapytyn. Perusteluissa kiiteltiin yliopistokeskuksen tutkijoiden ymmärtävän tieteen tulosten kansantajuisen esittämisen merkityksen. Pääasiassa opiskelijoiden toimittama Porin yliopistokeskuksen verkkolehti UCPoriNews ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa (tilaa UCPoriNews: www.ucpori.fi/tilaalehti). Tutkijat ja opiskelijat kirjoittivat tutkimuksesta ja ajankohtaisilmiöistä myös Satakunnan Kansan kanssa yhteistyössä toteutettavassa Puuvillan ikkuna -blogissa pari kertaa kuukaudessa. Lokakuussa koottiin emoyliopistojen ja satakuntalaisten yhteistyökumppaneiden edustajille ensimmäinen Porin yliopistokeskuksen sidosryhmätiedote, joka toimitetaan jatkossa keskeisille sidosryhmille noin kahden kuukauden välein.

Vuoden alumniksi valittiin kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi.

Päättäjäisjuhla Pointer ry:n aloitteesta

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n aloitteesta järjestettiin ensimmäinen opiskelijoiden, alumnien ja henkilökunnan yhteinen lukuvuoden päättäjäisjuhla

Keskustelua Puuvillan puistossa

Satakuntaliiton ja Satakunnan Kansan kanssa toteutettu Puuvillan puisto -keskusteluareena sai jatkoa osana Porissa järjestettävää valtakunnallista SuomiAreenaa. Puuvillan puistossa keskusteltiin muun muassa aluepolitiikasta, akateemisesta turvallisuudesta ja lasten oikeuksista. Lasten oikeudet liittyivät erityisesti Satakunnassa vietettyyn Satakuntaliiton koordinoimaan UNICEF-maakuntavuoteen, jonka toteuttamisessa Porin yliopistokeskus ja erityisesti Akateemiset Laulajat olivat aktiivisesti mukana. Jatkoa akateemisille perinteille

Vuoden aikana järjestettiin neljä studia generalia -yleisöluentoa ja kaksi Lasten yliopistokeskus -luentoa sekä lukuisia muita yleisölle avoimia seminaareja ja tapahtumia. Kuudennen kerran järjestetty Tieteiden päivä houkutteli syyskuussa porilaisia tutustumaan yliopistokeskuksen tutkijoihin, tutkimukseen ja tiloihin. Tutkijat esittelivät hankkeitaan myös Porin Eetunaukiolla Ylioppilasteatterin katuteatterin säestyksellä. Iltajuhlassa julkistettiin perinteiseen tapaan Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkija: arvonimen sai FT, multimedia- ja oppimispelitutkija Kristian Kiili. Lukiolaisille suunnatun Akateeminen karhu -tutkimuskilpailun voittajaksi julistettiin Reetta Ylitalo Lavian lukiosta ja kunniamaininnan saajaksi Ulvilan lukion kuusihenkinen työryhmä. Alumnineuvosto valitsi Vuoden alumniksi tekniikan tohtori, kansanedustaja Sauli Ahvenjärven.

Porin yliopistokeskus | 17 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 18 | Toimintakertomus 2011


Yhdessä tekeminen Tieteen- ja yliopistorajat ylittävä monitieteinen tutkimus- ja opetustoiminta on keskeisessä roolissa Porin yliopistokeskuksessa. Yhteistyötä rakennetaan eri tasoilla.

Yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen osoitetuista määrärahoista rahoitettiin mm. ristiinopiskelua ja yhteismarkkinointia. Näiden ohella vuoteen mahtui sekä jo perinteeksi muodostuneita että uudenlaisia yhteisiä foorumeita. Palvelukeskus tehosti yliopistokeskuksen sisäistä tiedonkulkua ottamalla käyttöön sähköisen viikkoviestin, jolla tiedotetaan henkilökunnalle yliopistokeskuksen tuoreimmista uutisista, nimityksistä ja tulevista tapahtumista. Maaliskuussa pidettiin ensimmäinen henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen iltapäiväkahvi-tuokio Pointer ry:n aloitteesta. Tavoitteena on informoida ajankohtaisista asioista ja synnyttää vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä eri yksiköiden välille. Iltapäiväkahvit lunastivatkin paikkansa ja niitä pidettiin säännöllisesti joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Kahdeksatta kertaa järjestetty elokuinen henkilökunnan piknik houkutteli runsaslukuisen joukon sekä yliopistokeskuksen että Satakuntaliiton ja keväällä Puuvillaan muuttaneen Prizztech Oy:n väkeä aurinkoiseen Pohjoisrantaan. UNICEF-maakuntavuoden kunniaksi ohjelmistossa oli keppihevosravit: kuusi organisaatiota (”tallia”) nimesi nelihenkisen ohjastajajoukkueen, joka kirmasi keppihevosilla rantaan pystytetyllä ”raviradalla”. Akateemiset Laulajat järjestivät perinteisen joulumatinean koko Puuvillan väelle tunnelmallisessa Valopihassa.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteiset iltapäiväkahvit edistävät yhteisöllisyyttä.

Opiskelijamarkkinointi

Porin yliopistokeskuksen yhteismarkkinoinnin tavoitteena on luoda positiivista mielikuvaa Porin yliopistokeskuksesta opiskelupaikkana ja Porista vireänä

opiskelukaupunkina. Myös Satakunnan korkeakoulujen markkinointi- ja viestintäyhteistyön puitteissa kehitetään maakunnan vetovoimaisuutta opiskelupaikkana erityisesti Siivu.fi-opiskelijapalvelun avulla. Yliopistokeskuksen yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä linjaa viestintäryhmä, jossa on edustus kaikista yksiköistä, koordinaatioyksiköstä sekä Palvelukeskuksesta. Mediamainonnan ohella koulutustarjontaa esiteltiin mm. lukiovierailuilla ja Satakunnan korkeakoulujen yhteisessä abi-infopäivässä sekä Studiamessuilla Helsingissä ja RekryTori-tapahtumassa Tampereella. Porin yliopistokeskuksen kevään 2011 kokonaishakijamäärä kasvoi seitsemän prosenttia (2141 hakijaa, 1998 hakijaa v. 2010). Yhteishaussa eli ylioppilaspohjaisessa valinnassa hakijamäärä nousi peräti kolmanneksella. 1.5.2010 käynnistynyt Prizztech Oy:n hallinnoima ”Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus” -hanke jatkui vuonna 2011. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (Euroopan aluekehitysrahasto) ja Porin kaupunki. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on yliopistokeskuksen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen mm. elinkeinoelämän, julkisen sektorin, alumnien sekä median kanssa. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan Satakunnan korkeakoululaitoksen markkinointi- ja viestintäyhteistyötä ja Porin imagoa opiskelijakaupunkina. Vuonna 2011 hankkeessa toteutettiin mm. yliopistokeskuksen visuaalisen ilmeen uudistus, DELTA-tietokannan kehittäminen ja lähes kaikkiin maakunnan talouksiin tammikuussa 2012 jaettu UCPori-lehti. Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että Porin yliopistokeskuksen opiskelijat voivat ottaa omaan opintosuunnitelmaansa soveltuvia yksittäisiä opintojaksoja, sivuaineen tai jopa useampia sivuaineita yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opintotarjonnasta. Vuoden 2011 aikana opiskelijat hyödynsivät jälleen ristiinopiskelumahdollisuutta aktiivisesti, mistä osoituksena vuoden aikana suoritetut 2228 opintopistettä. Aktiivisimpia ristiinopiskelijoita olivat Turun

Porin yliopistokeskus | 19 | Toimintakertomus 2011


yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu oli myös suosituin ristiinopiskelukohde. Yrittäjyysopinnot

Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella yrittäjyyttä aina sivuaineeksi asti. Kurssit antavat valmiuksia liikeideoiden

Opiskelijat hyödynsivät ristiinopiskelumahdollisuutta aktiivisesti. tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä yritystoiminnan kannattavaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tarjolla on myös kursseja, joilla voi syventää osaamistaan tietyllä toimialalla, esimerkiksi hyvinvointi- ja kulttuurialoilla.

Opinnot eivät ole suunnattuja vain yrittäjyydestä ammattina kiinnostuneille, vaan yrittäjyyden opintojaksot edistävät yrittäjämäistä tapaa toimia. Opintojen tavoitteena on kehittää mm. opiskelijan luovan ajattelun ja toiminnan taitoja, yhteistyötaitoja, esiintymistapaa ja -varmuutta. Yrittäjyyden opetuksessa yhdistyvät käytäntö ja teoriat sekä erilaiset opetusmenetelmät. Lahjoitusvaroin perustettu yrittäjyysprofessori vastaa yrittäjyysopinnoista ja niiden kehittämisestä. Opiskelijoille on tarjolla myös mentor-ohjelma, jossa opiskelijat verkostoituvat yrittäjien kanssa. Mentor-ohjelma on tarkoitettu Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä johtamiseen, asiantuntijatehtäviin, yrittäjyyteen tai itsensä kehittämiseen. Lukuvuoden kestävään mentor-ohjelmaan saatiin lukuvuonna 2011–2012 jälleen ennätysmäärä, 21 opiskelijaa, mukaan. Ura- ja rekrytointipalvelut

Porin yliopistokeskuksen ura- ja rekrytointipalveluiden tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja työmarkkinoiden kohtaamista sekä opiskelijoiden

Porin yliopistokeskus | 20 | Toimintakertomus 2011


työmarkkinatuntemusta ja työnhakuosaamista. Uraja rekrytointipalveluista vastasi EAKR-rahoitteinen Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus -hanke. Ajanvarausperusteisen työnhakuasiakirjaneuvonnan ohella opiskelijoille järjestettiin helmikuussa Ura-RekryPäivä jossa yliopistokeskuksesta valmistuneet opiskelijat eli alumnit antoivat vinkkejä mm. sivuaineiden valintaan ja urasuunnitelmien tekemiseen. Tekniikan akateemiset TEK järjesti samassa yhteydessä CV-klinikan. Työ- ja harjoittelupaikkojen sekä opinnäytetyöaiheiden ilmoittamista opiskelijoille helpotettiin kehittämällä ja mainostamalla aktiivisesti tarkoitukseen suunniteltua sähköistä lomaketta. Opinnäyteyhteistyötä tiivistettiin erityisesti Porin kaupungin kanssa. Satakunnan korkeakoulujen yhteistyö

Satakorkeaan eli Satakunnan korkeakoululaitokseen kuuluvat Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikka, Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö. Korkeakoulujen yhteistyöllä saadaan alueelle sellaista osaamista ja

sellaiset palvelut, joita yksittäisen korkeakoulun ei ole mahdollista tarjota. Erityisesti pyritään siihen, että koulutustarjonta on toisiaan täydentävää ja aluetta palvelevaa. Satakorkean johtoryhmän puheenjohtaja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori Seppo Pynnä osallistuu Porin yliopistokeskuksen rehtorikokouksiin. Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi puolestaan kuuluu Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Keskeisenä kehittämiskohteena oli opetus- ja tutkimusyhteistyön kehittäminen valituilla painopistealueilla. Yliopistokeskusten yhteistyö

Suomen kuusi yliopistokeskusta jatkoivat tiivistä yhteistyötään. Yliopistokeskusten yhteistyön koordinaatiovastuu oli vuonna 2011 Kajaanin yliopistokeskuksella. Uuteen hallitusohjelmaan saatiin maininta siitä, että yliopistokeskusten toimintamahdollisuudet turvataan. Vastaava maininta on myös Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus ja tutkimus -kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016. Eduskunta on vahvistanut, että yliopistokeskusten perusrahoitus säilyy vähintään nykyisen suuruisena. Yliopistokeskusten tulevaisuus on siis näiltä osin turvattu.

Porin yliopistokeskus | 21 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 22 | Toimintakertomus 2011


Tukipalvelut Porin tiedekirjasto Tampereen teknillisen yliopiston hallinnoima Porin yliopistokeskuksen tiedekirjasto palvelee kaikkia yliopistokeskuksen yksiköitä hankkimalla, välittämällä ja saattamalla käyttöön aineistoja sekä tarjoamalla tiedonhankinta-taitojen opetusta niin opiskelun kuin tutkimuksen tarpeisiin. Kirjaston tiloissa olevien painettujen kokoelmien lisäksi asiakkaiden käytössä ovat

laadukkaat eri yliopistoyksikköjen hankkimat tieteelliset elektroniset aineistot. Kirjaston kävijämäärät ja lainausluvut kääntyivät nousuun edellisvuodesta. Tiedonhankintataitojen opetus puolestaan väheni muutamalla tunnilla, vaikka elektronisten aineistojen parasta hyödyntämistä ajatellen opetuksen määrän soisi lisääntyvän.

Palvelut

Resurssit

kirjastokäyntejä

37 150

henkilökunta

lainat ja uusinnat

72 242

painetut kirjat (kokoelmissa)

annettuja kaukolainoja (ei uusintoja)

175

painetut lehdet (kokoelmissa)

saatuja kaukolainoja (ei uusintoja)

284

e-aineistot (lehdet ja kirjat) yhteensä

tiedonhankintataitojen koulutusta

60

luku- ja työskentelypaikat tietokoneita kirjaston tilat hyllytilat (metriä hyllytilaa)

3 34 382 611 n. 450 000 60 9 514 1153

Palvelukeskus Prizztech-konserni on vastannut Porin yliopistokeskuksen palvelukeskuksen toiminnasta vuodesta 2003. Vuonna 2011 palvelut koostuivat Prizztech Oy:n tilavuokrauksesta ja Prizzpoint Oy:n tukipalveluista sekä viestintä ja vaikuttavuus -hankkeesta, josta on kerrottu lisää Yhdessä tekeminen -osiossa. Kaikkiaan yliopistot maksoivat tiloista ja palveluista vuonna 2011 saman kokonaisneliömäärän kuin vuonna 2003. Tiloja on vuokrattu edelleen ulkopuolisille sekä toimitiloiksi että lyhytaikaiseen käyttöön, mikä näkyy yliopistoille jatkuvina alempina kustannuksina. Palvelukeskuksen tuottamia monipuolisia tukipalveluja ovat olleet mm. neuvonta, opastus, viestintä, huolto, kunnossapito ja siivous sekä kopiointi-, posti-, puhelin- ja pysäköintipalvelut. Palveluihin ovat kuuluneet myös turvapalvelut, opetus- ja tietotekniikka, hankinnat ja kalustohallinta. Prizzpoint Oy on mukana mm. yliopistokeskuksen hallintoryhmän, viestintäryhmän ja johtoryhmän toiminnas-

sa. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaava yhteistyökokous pidettiin marraskuussa. Prizztech-konserni muutti yliopistokeskuksen seinänaapuriksi huhtikuussa 2011.

Prizzpoint Oy 2011 • liikevaihto 1.1 milj. euroa • Prizztech Oy:n tilavuokrauksen liikevaihto 1.4 milj. euroa • 6 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen työntekijä, harjoittelijoita • viestintähankkeessa 1 kokoaikainen henkilö ja joukko opiskelijoita osa-aikaisesti • yliopistokeskuksen verkkolehden toimittajana yksi osa-aikainen henkilö

Porin yliopistokeskus | 23 | Toimintakertomus 2011


Opiskelijoita (perus+jatko)

Porin yliopistokeskus | 24 | Toimintakertomus 2011

111

Henkilรถkuntaa

14

Valmistuneet 2011 (TaM)

18

Valmistuneet YHT. (TaM)

55


Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median laitos Vuonna 2011 Porin taiteen ja median laitos jatkoi aktiivista opetus- ja tutkimustoimintaa jo vakiintuneilla visuaalisen kulttuurin ja luovan talouden alueilla, samalla kehittäen erilaisin kokeiluin näiden tutkimusalueiden omaleimaisuutta.

Laitosta leimaa vahva taiteellisen ja tutkimuksellisen toiminnan vuorovaikutus, jota toteutetaan myös opetuksessa. Vuonna 2011 erityisesti kaupunkitilan tarkasteluun liittyvät projektit tuottivat uudenlaisia opetus- ja tutkimuskokeiluja. Tällainen oli muun muassa Antinkatu 7:ään rakennettu projektitila, jossa toteutettiin ”kaupunki-interventioita” maalis-huhtikuussa. Taiteen ja teorian vuorovaikutusta tarkasteltiin myös Kokeellisessa tapahtumassa syyskuussa, 16 performanssin ja seminaarin muodossa. Professori Harri Laakso osallistui näyttelyyn Otteita/Extracts Galleria Rantakasarmissa Suomenlinnassa elokuussa. Harri Laakso ja lehtori Pia Euro tekivät Berliinissä toukokuussa kokeilevan luentoesityksen Art in Society -konferenssissa. Pia Euro piti myös helmikuussa esityksen Supermarket Art Event -tapahtumassa Tukholman Kulturhusetissa. Lehtori Max Ryynänen puolestaan veti Helsingissä galleria Kallio Kunsthallea yhdessä useiden taiteilijoiden kanssa. Huhti-toukokuussa joukko laitoksella opiskelevia ja siellä opiskelleita taiteilijoita toteutti Kotoisa-näyttelyn Lönnströmin taidemuseon Pihatalon Studioon. Tutkimus

Porin taiteen ja median laitos toteutti vuonna 2011 seuraavia tutkimushankkeita: 1) Kosketuksen figuurit. Suomen akatemian rahoittama nelivuotinen tutkimushanke (2009–2012), jossa vuonna 2011 tuotettiin taiteellisen tutkimuksen tapahtumia Helsingissä ja Porissa sekä seitsemän konferenssiesitystä ja kolme julkaisua. Hankkeen puitteissa Suomessa vieraili yhdysvaltalaistutkija ja filosofi Samuel Weber, joka luennoi Helsingissä. 2) Bare-House-projekti, jossa toteutettiin näyttelyvaihtoa Porin, Rotterdamin ja Ulaanbatarin välillä.

Projektissa julkaistiin kirja bare house. pori, rotterdam, ulaanbaatar yhteistyössä Porin taidemuseon kanssa. Projekti oli osa jatko-opiskelija Annu Wileniuksen jatkotutkimusta. 3) Lukutaidot, nuoret ja muuttuva mediaympäristö -tutkimushankkeessa tarkasteltiin nuorten luovia mediakäytäntöjä ja medialukutaitoja. Vuosina 2009–2010 Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa toteutettiin vuonna 2011 kuusi konferenssiesitystä ja neljä julkaisua. 4) Eu Kids Online II. Vuonna 2011 päättynyttä EU Kids Online -projektia johti London School of Economics ja siihen osallistui 25 Euroopan maata. Suomessa tutkimusta johti professori Reijo Kupiainen Porin taiteen ja median laitokselta, joka toimii hankkeen partnerina. Hankkeesta julkaistiin useita raportteja ja muita julkaisuja vuoden 2011 aikana. Opetus

Maisteriohjelmista valmistui ennätykselliset 18 maisteria vuonna 2011. Opetusta leimasi paljolti taiteen ja teorian välisen vuorovaikutuksen tarkastelu, jota toteutettiin muun muassa Reposaaressa pidetyssä työpajassa ja Lacan-piirin vierailussa. Cross-media­ kurssilla toteutettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineen kanssa konsepteja Luvian kirjaston kanssa toteutettava Lisää älyä hyllyyn ­projektiin. Kirjaston lainaus- ja palautusjärjestelmän kehittäminen opiskelijoiden tekemien monimedia-konseptien pohjalta eteni tuotantoon vuoden 2011 aikana. Vuonna 2011 toteutettiin myös Aalto TEE (Teaching Evaluation Exercise) opetuksen arviointi ja Taideteollisen korkeakoulun KKA auditointi sekä valmisteltiin tulevaa tutkinnonuudistusta.

Porin yliopistokeskus | 25 | Toimintakertomus 2011


Opiskelijoita (perus+jatko) Henkilรถkuntaa

89

Valmistuneet 2011 (DI)

34

Valmistuneet YHT. (DI)

Porin yliopistokeskus | 26 | Toimintakertomus 2011

495

1029


Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö Tampereen teknillisen yliopiston kansainvälinen tutkimuksen arviointi sekä opetuksen ja yksikön hallinnon uudistukset olivat v. 2011 keskeisimmät toimet.

Yliopistossa toteutettiin keväällä 2011 tutkimuksen arviointi, joka koostui kansainvälisestä vertaisarvioinnista, laitosten itsearvioinnista sekä julkaisujen bibliometrisistä analyyseistä. Porin yksikkö esitteli toimintaansa arvioinnit tehneille panelisteille kesäkuussa. Arviointiprosessin tulokset olivat kannustavia ja arviointiraportit ovat arvokas pohja yksikön toiminnan kehittämiselle jatkossa. Opetuksen painopisteitä muutettiin vahvistamalla oppiainekokonaisuuksia vastaamaan yliopiston tulevia tutkintorakenneuudistuksia. Sähkötekniikan koulutuksen kehittämisessä korostui painopisteen siirtäminen elektroniikkatuotannosta elektroniikan materiaaleihin sekä yhteistyö Magneettiteknologiakeskuksen kanssa. Toukokuussa valmistui tuhannes Porin diplomi-insinööri, Päivi Eerola. Elektroniikan professuuri vakinaistettiin ja tehtävään kutsuttiin TkT Pekka Ruuskanen 1.3.2011. TTY myönsi FT Kristian Kiilille käyttäjäkeskeisen suunnittelun dosentin arvon viideksi vuodeksi 1.11.2011 alkaen.

Syksyllä käynnistyi Turvallisuusalan Akateeminen täydennyskoulutusohjelma. Tutkimus

Uusia tutkimushankkeita käynnistyi 11 parinkymmenen meneillään olevan lisäksi. Valtakunnallista kiinnostusta herätti Juha Tantun ja Jari Turusen linnunäänitutkimus, josta kerrottiin marraskuussa YLE Radio Suomen ohjelmassa ”Minna Pyykön maailma”. Vuoden 2011 aikana yksikössä järjestettiin neljä väitöstilaisuutta. Väittelijöinä olivat elektroniikan alalta Sari Merilampi, tietotekniikasta Kimmo Laakso ja Jani Väre sekä tuotantotaloudesta Jere Kivelä.

Kansainvälisyys

TTY Porin yksikkö ja Yancheng Institute of Technology allekirjoittivat yhteistyösopimuksen elektroniikan materiaalitekniikan koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Tutkijat Pekka Rantanen ja Pekka Sillberg työskentelivät syksyllä kolme kuukautta Japanissa tietämyksenhallinnan ja pilviteknologiatutkimuksen parissa. Henkilökuntaa vieraili tutkimusprojektien yhteistyökumppaneiden luona. Opiskelijavaihdossa oli kaksi opiskelijaa. Puolalaiset tutkijat Elzbieta Olejarczyk ja Radoslaw Marciniak vierailivat Porissa analysoimassa aivosähkökäyrää. Porin yksikkö oli järjestämässä Tallinnassa kansainvälistä konferenssia The 21st European – Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuskeskus Edupoint järjestää räätälöityjä ja avoimia täydennyskoulutuksia yrityksille ja julkisille organisaatioille. Vuonna 2011 toteutettiin yhteensä 23 koulutusta, joihin osallistui 429 henkilöä. Koulutukset kohdentuivat pääasiassa liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen kehittämiseen. Käynnissä olivat myös Porin executive MBA:n neljäs ja JOKO-johtamiskoulutusohjelman 26. toteutus. Syksyllä käynnistyi uusi Turvallisuusalan Akateeminen täydennyskoulutusohjelma. EU- hankkein rakennettiin mm. valtakunnallista turvallisuusalan verkostoa, jonka verkostoitumiseen tehtiin turvallisuusalan portaali www.turvapro.fi. Education Goes Global lisäsi Porin yksikön kansainvälisyyttä ja Osaajaverkosto vauhditti keskeneräisten tutkintojen valmistumista. 1.12. alkoi uusi Offshorealan koulutuskokonaisuus -hanke, jonka kurssit käynnistyvät syksyllä 2012. Edupointin organisaatio uudistui, kun johtajaksi nimitettiin KTM Hanna Tuominen 1.8. alkaen ja koulutuspäälliköksi FM Tiina Ikala 1.12. alkaen. Täydennyskoulutuksen asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkea.

Porin yliopistokeskus | 27 | Toimintakertomus 2011


Opiskelijoita (perus+jatko)

Porin yliopistokeskus | 28 | Toimintakertomus 2011

185

Henkilรถkuntaa

14

Valmistuneet 2011 (YTM)

20

Valmistuneet YHT. (YTM)

60


Tampereen yliopiston Porin yksikkö Vuonna 2011 yksikkö tuotti historiansa korkeimman määrän tutkintoja ja osallistui aktiivisesti uusien laaja-alaisten tutkintojen suunnitteluun.

Porin yksikön oppiaineita ovat sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja sosiologia. Nykyisin yksikössä on 242 opiskelijaa (joista tutkinto-opiskelijoita 185 ja sivuaineopiskelijoita 57). Vuoden 2011 kesän päävalinnoissa ensisijaisia hakemuksia Porin yksikköön oli 187 (v. 2010, 173), kesän päävalinnan ja erillisvalinnan kautta hyväksyttyjä oli yhteensä 35. Yksikön tarjontaan kuuluu myös Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma, jonka sisäänotto on 10 opiskelijaa joka toinen vuosi. Perustutkintojen ohella Tampereen yliopiston Porin yksikkö on myös itsenäinen vaihtoehto jatko-opinnoille. Porissa osallistuttiin aktiivisesti Tampereen yliopiston strategian mukaisten uusien laaja-alaisten tutkintojen suunnitteluun osana Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä. Kaikkien oppiaineiden vaatimuksiin kuuluu edelleen tärkeänä osa-alueena harjoittelu. Porin yksikkö jatkoi opiskelijoiden, työnantajien ja yliopistojen yhteistyötä sekä opintojen valmistumista aktivoivaa Osaajaverkosto-hankkeen toimintaa. Kolmen oman oppiaineen lisäksi avoimen yliopiston laaja oppiainetarjonta ja ristiinopiskelujärjestelyt avartavat perustutkinto-opiskelijoiden sivuainevalikoimaa. Vuonna 2011 TaY:n opiskelijat suorittivat muissa yliopistokeskuksen yksiköissä 212 opintopistettä ja vastaavasti muiden yksiköiden opiskelijat TaY:ssa 316 opintopistettä. Lisäksi TaY tarjosi Satakunnan korkeakoulujen SataJOO-opetustarjontaan

Porissa osallistuttiin emoyliopiston strategian mukaisten laajaalaisten tutkintojen suunnitteluun.

Hyvinvointialan sivuainekokonaisuuden 25 op. Tutkimus: Työelämää ja hyvinvointia

Yksikön painoalueet ovat hyvinvointipalvelujen ja työelämän kysymyksissä. Vuonna 2011 henkilökunta teki tutkimusta seuraavanlaisista aiheista: • Epävarmuuden merkitykset ja turvallisuuden ehdot muuttuvassa työelämässä • Sosiaalityön työkulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo kuntaorganisaatioissa • Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sosiaalinen pääoma • Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointi ansiotyön, perheen ja opiskelun yhdistämisen näkökulmasta • Lasten psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen kouluyhteisössä • Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen ja ehkäisy sekä uhritutkimuksiin liittyvät metodiset kysymykset • Osallistava teatteri sosiaalityön välineenä Intiassa Tutkijat ovat esitelleet tutkimustuloksiaan, pitäneet niihin liittyviä puheenvuoroja konferensseissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa sekä konsultoineet mm. ministeriöitä omilla erityisosaamisalueillaan. Lisäksi he ovat ohjanneet väitöskirjoja ja toimineet niiden esitarkastajina tai vastaväittäjinä. Kansainvälisyys

Yksikkö teki kansainvälistä tutkimusyhteistyöstä, ja tutkijat toimivat kansainvälisissä referee-julkaisussa artikkelien kirjoittajina ja refereenä. Lisäksi he osallistuivat mm. seuraaviin tieteellisiin konferensseihin: • Researching Work and Learning, RWL7. Shanghai, Kiina • 8th international conference of multilevel modelling. Amsterdam, Hollanti • Reframing Sustainability? Climate Change and North-South Dynamics. Helsinki • Youth (Sub)cultures in Changing Societies. Tallinna, Viro • 4th International Conference on Unemployment, Job Insecurity and Health. Espoo

Porin yliopistokeskus | 29 | Toimintakertomus 2011


Opiskelijoita (perus+jatko)

534

Henkilรถkuntaa

52

Valmistuneet 2011 (KTM)

37

Valmistuneet YHT. (KTM) 316

Porin yliopistokeskus | 30 | Toimintakertomus 2011


Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Yksikön vahvuusalueita ovat liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys. Vuonna 2011 profiloitumisalueita olivat elinkeinoelämän kilpailukyky, hyvinvointiala ja julkiset palvelut sekä luovan talouden johtaminen.

KTM-tutkintokoulutusta tarjottiin yo-pohjaisena, tradenomien erillisvalinnassa, Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa sekä Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmassa. Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämistä jatkettiin monimuoto-opetuksen lisäämiseksi. Opetusyhteistyötä Turun yliopiston ja Satakunnan korkeakoululaitoksen kanssa tiivistettiin, ja opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteistyötä yksikössä lisättiin tavoitteena tuoda opetukseen tutkimuksen uusinta tietoa. Avoimessa yliopistossa tarjottiin opintojaksoja ja kokonaisuuksia liiketaloustieteestä, yritysjuridiikasta ja muista kauppatieteellisistä aineista sekä kielistä.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimuksessa yhdistyvät liiketoimintaosaamisen akateeminen perustutkimus sekä soveltava projektimuotoinen tutkimus. Perustutkimus tähtää korkeatasoisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin julkaisuihin painopisteenään hyvinvointialan ja luovan talouden kysymykset. Soveltavan tutkimus- ja kehitystoiminnan tärkein tehtävä on palvella laaja-alaisesti alueen elinkeinoelämää. Tutkimusta uudistettiin muodostamalla monitieteellisiä tutkimusryhmiä. Yksikössä käynnistettiin useita uusia tutkimus- ja kehityshankkeita, joista HITTI-hankkeessa koottiin yhteen edellisten vuosien merkittävimpiä tutkimusteemoja ml. hyvinvointialan liiketoiminta sekä luovan talouden ja kuntapalveluiden talouteen liittyvät teemat. HITTI-hankkeessa tutkitaan laajasti tulevaisuuden

Opetuksen kehittämistä jatkettiin monimuotoopetuksen lisäämiseksi.

palveluiden tehokasta tuottamista ja kehittämistä, ja kehitetään hyvinvointialan ja luovan talouden maisteriohjelmien toimintaa. Osana toimintaa järjestettiin kv-seminaari. ”Pori Jazz for Professionals” -tapahtumatuotannon ammattilaisseminaari järjestettiin viidettä kertaa. Vuonna 2011 käynnistyi aluetaloudellisen kilpailukyvyn tilastollisen seurannan tutkimus- ja kehityshanke SATA, jonka turvin kehitetään satamittari. fi-palvelua. Hankkeessa julkaistiin kaksi Satakunnan Talous-julkaisua. Yhteistyössä TTY:n kanssa käynnistettiin Winnovan koordinoima oppimisinnovaatioiden kansainvälistymiseen tähtäävä Global West -hanke ja meriteollisuuden alihankkijaverkostojen kehittämiseen tähtäävä ALKU-hanke. Kansainvälisyys

Markkinoinnin oppiaine sai vieraakseen tutkijakoulun johtaja Russell Williamsin (University of Aberdeen Business School, Iso-Britannia), joka on erikoistunut markkinoinnin johtamisen simulaatioihin ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin markkinoinnissa. Kansainvälisessä hyvinvointialan seminaarissa ”Innovations in Older People Service Provision – Project cases” vierailivat John van Meurs (University of Groeningen, Netherlands) ja Dr. Khim Horton (University of Surrey, United Kingdom). Kesäkuussa vierailulla olivat Universidad Nacional de Ingenierían (Lima, Peru) vetämän Peru 2040 -ennakointihankkeen puitteissa rehtori Aurelio Padilla Ríos sekä Rubén Gómez Sánchez Soto ja Isaias Quevedo de la Cruz. Henkilökuntaa osallistui kv-konferensseihin, ja tutkimustoiminnan tuloksia esitettiin eri puolilla maailmaa. Opiskelijoita osallistui vaihtoon useassa maassa. Yksikkö osallistui lisäksi aktiivisesti Satakorkean kv-työryhmän toimintaan, jossa mm. verkostoiduttiin ja edistettiin kansainvälisten hankeideoiden syntyä Brysselissä.

Porin yliopistokeskus | 31 | Toimintakertomus 2011


Opiskelijoita

(perus+jatko)

Porin yliopistokeskus | 32 | Toimintakertomus 2011

292

Henkilรถkuntaa

24

Valmistuneet 2011 (FM)

14

Valmistuneet YHT. (FM)

87


Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Koulutusohjelman yhteiset tutkimuksen painopistealueet ovat kulttuuriympäristöt, Itämeren alue ja ylirajaisuus sekä teknologiakulttuurit ja niiden muutos. Koulutusohjelma pilotoi vuonna 2011 pääsykokeetonta yhteisvalinnan sisäänottoa.

Digitaalinen kulttuuri oli mukana Suomen Akatemian rahoittamissa Digitaalisten pelikulttuurien synty Suomessa (yhteistyökumppanit TaY ja JY) ja Tietokoneen toiset elämät -hankkeissa (yhteistyökumppani Microsoft Oy) sekä Tekesin rahoittamassa CoEx-konsortiohankkeessa (tutkimuspartnerit TTY Pori ja TaY). Hankkeiden puitteissa julkaistiin Pelitutkimuksen vuosikirja 2011 ja Kokemuksen jaetut tilat -artikkelikokoelma sekä useita konferenssipapereita ja artikkeleita. Oppiaine osallistui myös Luvian kirjaston Lisää älyä hyllyyn -hankkeeseen, järjesti Rappio!-tutkijaseminaarin sekä julkaisi Digirakkaus 2.0 -kirjan. Kulttuuriperinnön tutkimuksen esiselvityshanke Takaisin Suomeen sai jatkoa hankkeella Juuret Suomessa, rahoittajina Satakuntaliitto ja Porin kaupunki, yhteistyökumppaneina Siirtolaisuusinstituutti ja Suomi-Seurat. Porin ruotsinkieliset -hankkeessa tutkitaan Porin ruotsinkielisiä ja se toteutetaan Svenska Kulturfondet i Björneborgin kanssa. Kaupunkinaisten jäljillä on näyttely- ja verkkojulkaisuhanke Satakunnan Museon kanssa. Muita hankkeita olivat Nature Craft Satakunta -tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke, Suomen Akatemian tutkimushanke Strangers from the East, Porin VPK 150 vuotta, Kokemäen Kolli -matkailuhanke ja Porin Karjala-seura 70 vuotta -hanke. Maisemantutkimuksessa jatkuivat ympäristöministeriön ja ARAn Lähiöohjelman Porilainen lähiömaisema -hanke, Pohjanlahden Rantatien matkailutiehanke (osallistujina Chydenius-instituutti, Oulun yliopisto, TuKKK Pori ja Vaasan AMK), TY Brahean koordinoiman suomalais-virolaisen Devepark-kehittämishankkeen osahanke ja Osana omaa ympäristöä -ympäristökasvatushanke. Hankkeet ovat tuottaneet

artikkeleita, raportteja, näyttelyitä, työpajoja ja tapahtumia. Oppiaine järjesti osana Suunniteltu Satakunta 2011 – 2012 -juhlavuosia ”Maaseutumaisema modernisaation kourissa” -yleisöseminaarin Satakuntaliiton ja NIES-tutkijaverkoston kanssa. Kulttuurituotannon suunnittelu järjesti luovan alan toimijoille rahoitusseminaarin yhdessä POSEK:n, Satakunnan taidetoimikunnan ja Nature Craft Satakunta -hankkeen kanssa. Kansainvälisyys

Digitaalinen kulttuuri liittyi Nordforskin rahoittamaan Nordic Digital Culture -verkostoon. Oppiaineen henkilöstö osallistui kansainvälisiin konferensseihin ja tapaamisiin mm. Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Turkissa, Hollannissa ja Japanissa. Jaakko Suominen teki 2kk tutkijavierailun Berliinin ja 2kk tutkijavierailun Kioton Ritsumeikan-yliopiston pelitutkimuskeskukseen. Oppiaine järjesti myös japanilais-suomalaisen pelityöpajan Porissa. Kulttuuriperinnön tutkimus järjesti syyskuussa konferenssin Heritage and Individuals osana SIEF:n (International Society of Ethnology and Folklore) Cultural Heritage and Property -työryhmän toimintaa. Takaisin Suomeen -hankkeessa tutustuttiin ruotsinsuomalaisten toimintaan Tukholmassa. Nature Craft Satakunta -hanke vieraili Hannoverissa. Outi Tuomi-Nikula osallistui ERASMUS-opettajavaihtoon Rostockin yliopistossa. Maisemantutkimus osallistui Nordforskin rahoittaman Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES) -verkoston konferensseihin sekä tutkijakoulutuskurssille Pohjoismaissa ja järjesti NIES:n tutkijatyöpajan Reposaaressa. Oppiaineesta osallistuttiin myös SIEF:n 10. kongressiin Lissabonissa.

Porin yliopistokeskus | 33 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 34 | Toimintakertomus 2011


Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutusja tutkimuskeskuksen Porin yksikkö Tieteellisiin tuloksiin tähtäävä kansainvälinen hanketoiminta ja yksikön koko on ollut kasvussa. Yksikkö on saanut näkyvyyttä ja tunnustusta myös kotimaassa, ja kaksi asiantuntijaa on ollut eduskunnassa kuultavina tänä vuonna.

Yksikön toiminta oli kansainvälistä ja kansallista ja pääosin yhteiskunnallisen palvelutehtävän piiriin kuuluvaa. Paikallinen kehittämistoiminta kohdentui alueellisiin ympäristökysymyksiin Selkämerellä ja lounaisella rannikkoalueella sekä meriliikenteen ympäristövaikutusten tutkimukseen Itämerellä. Lisäksi elinkeinotoimintaa liittyen laivojen pakokaasupäästöihin on ollut runsaasti. Näkyvyyttä mediassa on myös aktiivisesti hankittu yksikölle ja tämä onkin tuottanut tulosta, olemme näkyneet ja kuuluneet erityisesti satakuntalaisessa mediassa. Alueellisia ympäristökysymyksiä merellisen aluesuunnittelun tukemiseksi olemme selvittäneet sekä merenpinnan alla että päällä. Selmohankkeessa on selvitetty Selkämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta ja Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa -hankkeessa tuotetaan tietoa linnuilla ja lepakoille tärkeistä alueista.

Kansainvälisyys kuuluu merenkulkualaan luontevasti.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisyys kuuluu merenkulkualaan luontevasti ja onkin aina ollut toimintamme perustana. Yksikössä on kolmentyyppisiä kansainvälisiä hankkeita: yhteisprojekteja Ruotsin kanssa koskien yhteistä Selkämertamme, koko Itämeren aluetta koskevaa hankeyhteistyötä ja koko EU:n merialueet kattavaa hankeyhteistyötä. Ruotsin kanssa yhteisiä hankkeita on vuonna 2011

ollut kaksi. Plan Bothnia on EU-osarahoitteinen hanke, jossa selvitetään Selkämeren aluesuunnittelun kysymyksiä ja luodaan Selkämeren alustava merialuesuunnitelma. NANNUT-projektin tavoitteena taas on kehittää vedenalaisen luonnon huomioimista ihmistoimintojen suunnittelussa, esimerkiksi satamatoiminnoissa. Itämeren alueen kattavia hankkeita on myös ollut kaksi, BSR Innoship -hanke ja SNOOP-hanke. Molempien tarkoituksena on lisätä Itämeren maiden yhteistyötä laivojen ja satamien päästöjen vähentämiseksi tieto- ja innovaatiopohjaisen kilpailukyvyn avulla. Itämeren merikuljetukset ovat tärkeä osa alueen ja koko Euroopan liikennettä ja palveluita. Itämeren laivasto kasvaa jatkuvasti ja osa maailman kiireisimmistä väylistä kulkee Itämerellä. Tämän kasvun myötä myös laivojen pakokaasupäästöt kasvavat ja vaikuttavat maantieteellisesti laajoihin alueisiin ilmakulkeuman kautta. Haitallisten pakokaasupäästöjen vähentämisen vaatimukset kiristyvät kansainvälisesti, ja sen myötä Itämeren kuljetusalalla joudutaan tulevan viiden vuoden aikana valmistautumaan korkeampiin polttoaineja logistiikkakuluihin sekä vähäpäästöisen teknologian investointeihin ja infrastruktuuriin. EU:n merialueita koskevista hankkeista Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland on valtakunnallinen lähimerenkulkua ja intermodaalikuljetuksia edistävä keskus, joka kuuluu Euroopan-laajuiseen verkostoon. Suomen edistämistoiminnassa korostuu kokonaiskuljetusketjun näkökulma ja ketjun toiminnan tehostaminen. SPC Finland on puolueeton taho, joka edistää eri kuljetusmuotojen toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä sekä tiedonvaihtoa. PROPS-hankkeen tarkoituksena taas on edistää ja kehittää lähimerenkulkua osana multimodaalisia logistiikkaketjuja.

Porin yliopistokeskus | 35 | Toimintakertomus 2011


Porin yliopistokeskus | 36 | Toimintakertomus 2011


Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn ja iäkkäiden unilääkeriippuvuuden vähentämiseen tähtäävät tutkimushankkeet ovat suurimmat yleislääketieteen tutkimushankkeet satakunnassa.

Lääketieteellisen tiedekunnan tehtävänä on tehdä korkeatasoista lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteiden alan tutkimustyötä sekä antaa niihin perustuvaa perustutkinto-, täydennys- ja jatkokoulutusta. Tiedekunnassa painotetaan entistä enemmän peruskoulutuksen työelämävastaavuutta. Koulutusyhteistyö Satakunnan kanssa auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Toiminta edistää yliopiston kolmatta tehtävää alueellista vaikuttavuutta. Tiedekunnassa aloitti opintonsa 114 lääketieteen ja 39 hammaslääketieteen opiskelijaa syksyllä 2011. Lääketieteen muuntokoulutusohjelma 2003–2011 on mahdollistanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon peruskoulutuksen hajautuksen Satakuntaan. Tiedekunnassa 2004 alkaneeseen hammaslääketieteen peruskoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluu hajautettu koulutus, johon on mahdollisuus myös Satakunnassa. Muuntokoulutusprojekti päättyi vuoden 2011 lopussa, mutta hajautettu koulutus jatkuu Satakunnassa projektin jälkeenkin samalla laajuudella.

Lähes kaikki kliinisen vaiheen opiskelijat käyvät opetusjaksoilla Satakunnassa.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen hajautus Satakuntaan

Lääketieteen hajautettua opetusta on järjestetty Porin opetusterveyskeskuksessa ja Satakunnan keskussai-

raalassa syksystä 2005 lähtien. Hammaslääketieteen opetusyhteistyö aloitettiin syksyllä 2010 Porin opetusterveyskeskuksessa. Hajautettu opetus painottuu kliiniseen käytännön opetukseen ja harjoitteluun. Kliinisessä vaiheessa olevia lääketieteen opiskelijoita oli tiedekunnassa yhteensä noin 540, joista lähes kaikki käyvät vuosittain 1-2 viikon opetusjaksoilla myös Satakunnassa. Kaksitoista lääketieteen kliinisistä oppiaineista hajautti opetustaan Satakuntaan vuonna 2011. Porin opetusterveyskeskuksessa opetettiin noin 600 koulutuspäivää ja Satakunnan keskussairaalassa noin 5500 koulutuspäivää vuonna 2011. Lääketieteen opetusta antavat Porissa 4 professoria, 13 kliinistä opettajaa, 2 opetushoitajaa ja runsas joukko tuntiopettajia. Hammaslääketieteen kliininen opetus järjestyy Porin perusturvakeskuksen hammaslääkärien toimesta. Porin opetusterveyskeskuksessa opetettiin hammaslääketiedettä noin 180 koulutuspäivää vuonna 2011. Lääketieteen tutkimusyhteistyö Satakunnassa

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy -tutkimushanke ja Kotona asuvien iäkkäiden riippuvuutta aiheuttavien unilääkkeiden vähentämiseen tähtäävä tutkimushanke ovat suurimmat yleislääketieteen tutkimushankkeet, jotka toteutuvat Satakunnassa. Lisäksi Satakunnassa toteutuu kirurgian tutkimusta yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön kanssa ja Harjavallan seudun valtimotautiprojektissa. Satakunnan kardiologian tutkimusta tehdään yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Hammaslääketieteessä tehdään myös tutkimusta. Vuonna 2011 valmistui Satakunnassa yksi väitöskirja ja artikkeleita.

Porin yliopistokeskus | 37 | Toimintakertomus 2011


Tutkimus- ja kehittämishankkeet yhteishankkeet

• ALKU - alihankkijasta kehityskumppaniksi • CoEx: Yhteisöllistä tekemistä tukevat tilat kokemusten jakamisessa • Creative Leadership - Luovan talouden tutkimus- ja kehittämishanke 2008–2011 • Global West - kansainväliset palvelukonseptit ja oppimista edistävät innovaatiot • Osaajaverkosto – koulutuksen ja työelämän yhteistyö valmistumisen tukena Aalto-yliopisto / Taiteen laitoksen Porin yksikkö

• • • • •

Creative Alternatives EU Kids Online II EU Kids Online III Kosketuksen figuurit. Figures of Touch Visuaalinen kulttuuri ja mediatuotanto - luovan talouden ja taiteen prosessien koulutuksen kehittäminen

Tampereen teknillinen yliopisto / Porin yksikkö

• AveSound2 - Uusia työkaluja bioakustiseen monitorointiin ja linnun äänien analyysiin • Education Goes Global • Energian louhinta • GaLA – Games and Learning Alliance • Green ICT -mahdollisuudet Satakunnassa • ICT Center Finland • Intelligent Systems for Security - ISSM • Kaleidoskooppi - luovuus ja kulttuuriset innovaatiot teknologiateollisuudessa • Kestomagneettien stabiilisuus vaihtelevissa magneettikentissä - Kesma • Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen optimointi • Länsi-Suomen yritysten kehittäminen sosiaalisen median avulla • Maastomallit Kokemäenjoen tulvamallinnuksessa • Mobiiliravitsemuksella terveyttä lapsille - GloCal • Models and Methods for User-Centered Learning Game Design • MSME - Growth Path of Very Small Software Enterprises • Mukautuvat ohjelmistopalvelut - MOP • Neurone - Rekisteröintiprotokollan hallinta- ja ohjaussovelluksen ohjelmointityö

• OPTEK: Opetusteknologia koulun arjessa • PalTi - Palveluratkaisuja tietoyhteiskunnan tarpeisiin • Pohjanlahden vedenalaisen luonnon inventointi Polmu • Porin tiedeyhteisön erityisosaamisen kehittäminen • ProTurva - Turvallisuuskulttuurin kehittäminen • STEP - STEPs in Software Business Globalization Models, Methods and Practiceces Towards Increasing Competitivity • TravEd - Matkailupalvelu ja mobiiliopetus • Turvallisuusalan kehittäminen kohti professiota Turva Pro • Turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen verkoston koordinointi - TurKo Tampereen yliopisto / Porin yksikkö

• Epävarmuuden merkitykset ja turvallisuuden ehdot muuttuvassa työelämässä • Organisaatiokulttuuri ja organisaatioilmapiiri hoitotyössä ja sosiaalityössä. • Satakunnan poliisilaitoksen Lasta lyömätön Satakunta -hankkeen evaluointi Turun yliopisto / Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Creation of Game Cultures: The Case of Finland Internetin kulttuurinen omaksuminen Juuret Suomessa Luvian kirjaston älyhylly Lähiömaisema Nature Craft Satakunta. Luovan tuotannon tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke Osana omaa ympäristöä Pohjanlahden Rantatie Porilainen lähiömaisema Porin kaupungin sähköisten palveluiden tutkimus- ja kehittämishanke Porin Vapaaehtoinen Palokunta 150 vuotta Ruotsinkieliset Porissa Satakunnan ympäristökoulu – kulttuuriympäristö koulutuksessa ja kasvatuksessa Selkämeren rannikon matkailutiehanke Sustainable historic park management and development in Finland and Estonia DEVEPARK Tietokoneen toiset elämät Vieraita idästä

Porin yliopistokeskus | 38 | Toimintakertomus 2011


Turun yliopiston kauppakorkeakoulu / Porin yksikkö

• ELÄMYS - Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien avulla • HAIKE - Hyvinvointialan liiketoimintaosaamista • HYKE – Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa • Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen johtaminen ja kehittäminen - HITTI • Innovatiivinen vanhustyö • JOHDE - Luovien alojen tapahtumatuotannon johtamisosaamisen kehittäminen • Kuntapalvelujen fuusio - fuusioituneen palvelutuotannon johtaminen kunnissa • KV-Potku - Kansainvälistymispotentiaalin analyysi (pk-elintarviketeollisuus) • Länsi-Suomen TULI • MATKA-PORI - Porin seutukunnan, sen kuntien ja Satakunnan matkailutulo- ja työllisyysvaikutusselvitys 2009 & 2010 • Multipro - Multiple producers • Pelastustoimen henkilöjohtamisen koulutusohjelma • Pelastustoimen tilinpäätös • Porin Ahlaisten vedet • SATA - Aluetaloustutkimus- ja tilastotietopalvelu • Satakunnan kulttuurimatkailuverkoston kick off -hanke • Satakuntalaiset tapahtumat -esiselvityshanke • SEPORI – Porin seudun elinkeinotoiminnan kehittämistä palvelevan alueellisen ennakointitoiminnan kartoitus 2011 • Soiva Satakunta • Some kansalaisopisto

• TERÄSTE - Nuoriso- ja masennusseulontahanke • Turkulaisten yliopistojen TULI-ohjelma 2008-2012 Turun yliopiston Merenkulkualan koulutusja tutkimuskeskuksen Ympäristötutkimus ja aluekehitysyksikkö

• BSR Innoship • Laivaliikenteen typpipäästöjen ilmakehälaskeuma ja sen vaikutukset • Luonnontieteellisen ympäristötutkimuksen kehittäminen Satakunnassa • Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa LTSS • NANNUT – Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea • Plan Bothnia • PROPS - Promotional platform for shipping and intermodality • SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007–2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan • SELMO – vedenalaisen luonnon monimuotoisuus Selkämerellä • Shipping-induced NOx and SOx emissions – OPerational monitoring network SNOOP • Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Turun yliopiston yleislääketieteen koulutus / Porin opetusterveyskeskus

• Harjavallan seudun valtimotautiprojekti • Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy • Kotona asuvien iäkkäiden riippuvuutta aiheuttavien unilääkkeiden vähentäminen

Tutkimuksen näyteikkuna Porin yliopistokeskuksen DELTA-tutkimustietokantaan on kerätty tiedot kaikkien yliopistokeskuksen yksiköiden tutkimushankkeista, julkaisuista ja asiantuntijoista. DELTAssa on tällä hetkellä yli 4000 julkaisua, yli 300 hanketta ja yli 200 tutkijaa. Tutustu osoitteessa http://delta.ucpori.fi

Porin yliopistokeskus | 39 | Toimintakertomus 2011

Tietoa voi etsiä hakusanan lisäksi mm. tieteenalan, julkaisutyypin tai rahoittajan mukaan.


Porin yliopistokeskus | PL 181 (Pohjoisranta 11 A), 28101 Pori | puh. 02 627 2700 | www.ucpori.fi Aalto-yliopisto | Tampereen teknillinen yliopisto | Tampereen yliopisto | Turun yliopisto

Porin yliopistokeskuksen toimintakertomus 2011  
Porin yliopistokeskuksen toimintakertomus 2011  

Porin yliopistokeskus toimii yhteyksien rakentajana maakunnan ja emoyliopistojen välillä tuoden neljän merkittävän yliopiston osaamisen koko...

Advertisement