Page 1

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้ง ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


จากปัญหาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กับความปลอดภัยของอาหาร

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก (Greenhouse Solar Drying) ระบบอบแห้งนี้จะมีลักษณะเป็นเรือนกระจก (greenhouse) ซึ่งปิดคลุมด้วยวัสดุโปร่งแสง เช่น กระจก หรือพลาสติก ชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งจะวางบนชั้นภายในเรือนกระจก โดยมีพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายความชื้นที่ระเหย จากผลิตภัณฑ์ออกมาสู่อากาศแวดล้อมภายนอก ผลิตภัณฑ์ไม่เปียกฝน และไม่ถูกแมลงรบกวน

แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผงโซลาร์เซลล์

ประตูทางเข้าออก พัดลม

โครงสร้างรูปทรง พาราโบลา

หลักการทางาน เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะใช้ หลักการของเรือนกระจก กล่าวคือ เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ ส่องผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกพืช และองค์ ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรือนกระจกดูด กลื น แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผ่รังสี อิ น ฟาเรดออกมา แต่ ไ ม่ ส ามารถผ่ า นกระจกออกมา ภายนอกได้ทาให้อากาศในเรือนกระจกร้อนขึ้นและถ่ายเท ความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องอบแห้งแบบเรือนกระจก ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ จ ะใช้ แ ผ่ น โพลี ค าร์ บ อเนตแทนกระจก เ นื่ อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ ดั ด โ ค้ ง ไ ด้ ง่ า ย น้ า ห นั ก เ บ า และแสงอาทิ ต ย์ ผ่ า นได้ ดี มี พั ด ลมระบายอากาศซึ่ ง ทางานด้วยโซลาร์เซลล์


การสนับสนุน กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) จะเริ่ ม การสนั บ สนุ น การลงทุ น ติ ด ตั้ ง ระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2565 โดยมีเป้าหมายที่ จานวน 50,000 ตารางเมตร ของพื้นที่การติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาแนกเป็น  ระยะแรก ระหว่างปี 2554-2556 ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ร้อยละ 60 หรือไม่เกิน 4,380 บาท/ตารางเมตรของพื้นที่การติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - ปี 2554 จานวน 2,000 ตารางเมตร - ปี 2555-2556 ปีละ 4,000 ตารางเมตร  ระยะที่สอง ระหว่างปี 2557-2565 ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 3,650 บาท/ตารางเมตรของพื้นที่การติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีละ 5,000 ตาราง เมตร รวมจานวน 40,000 ตารางเมตร การสนับสนุน เงินทุน 60% 50%

ปริมาณพื้นที่ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้การสนับสนุน (ตร.ม.) 54

55

56

2,000 4,000 4,000 -

-

-

57

58

59

60

61

62

63

64

65

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รวม

40,000 50,000


รายละเอียดโครงการ 1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2) เพื่อลดการใช้พลังงานจากน้ามันในกระบวนการอบแห้ง 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1) เอกชน บริษัท ชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการเรื่องการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทุกชนิด และมีความพร้อมด้านวัตถุดิบและ/หรือผลิตภัณฑ์ พื้นที่การติดตั้ง และการลงทุนสมทบ ครอบคลุม พื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 2) สนับสนุนการลงทุน (บางส่วน) สาหรับการติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างปี 2554 ถึง 2565 รวมพื้นที่จานวน 50,000 ตารางเมตร โดยปีแรกสนับสนุน จานวน 2,000 ตร.ม.

1) เปิดรับสมัครและยื่นแบบคาขอรับการสนับสนุน ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. – 15 ส.ค. 54 2) ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือนหลังลงนามใน สัญญากับ พพ.


รายละเอียดโครงการ 1) ระบบอบแห้ ง พลัง งานแสงอาทิ ตย์ แ บบเรื อ นกระจก ที่ ส ามารถขอรับ การสนั บสนุ น มี ขนาด มาตรฐาน จานวน 3 แบบ คือ  ขนาดเล็ก มีพื้นที่การอบ 49.2 ตร.ม. สนับสนุนการลงทุนติดตั้งร้อยละ 60 หรือคิดเป็นเงิน จานวนไม่เกิน 215,400 บาท  ขนาดกลาง มีพื้นที่การอบ 99.2 ตร.ม. สนับสนุนการลงทุนติดตั้งร้อยละ 60 หรือคิดเป็นเงิน จานวนไม่เกิน 434,400 บาท  ขนาดใหญ่ มีพื้นที่การอบ 166.4 ตร.ม. สนับสนุนการลงทุนติดตั้งร้อยละ 60 หรือคิดเป็น เงิน จานวนไม่เกิน 728,800 บาท 2) พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ตาม ขนาด คุ ณ สมบั ติ และแบบมาตรฐานตามที่ พพ. ก าหนด (ระบุ ใ นเอกสารที่ จ ะขอรั บ การ สนับสนุน) และต้องเป็นการติดตั้งระบบใหม่เท่านั้น 3) พพ. จะเบิกจ่ายเงินสนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน กระจก และ พพ. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


แผนผังการขอรับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(1/2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการฯ

ผู้ขอรับการสนับสนุน

คณะทางานโครงการ 1 3

2

ประสานงานการขอรับการ สนับสนุน

รับแบบการขอรับการ สนับสนุน

ขอรับแบบการขอรับการ สนับสนุน จัดทาและแก้ไขแบบการ รับการสนับสนุนตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนด

4

ตรวจสอบแบบตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไข แผนดาเนินงาน

ไม่ถูกต้อง

(ภายใน 10 วันทาการนับ จากรับแบบฯ)

ถูกต้อง 5

ไม่ผ่าน 6

สรุปและแก้ไขเอกสาร รายงานเตรียมประชุม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบขอรับการสนับสนุน ผ่าน

(รวบรวมให้ครบ 5 รายหรือ ภายใน 15 วันทาการนับจาก ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง)


แผนผังการขอรับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(2/2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการฯ คณะทางานโครงการ

ผู้ขอรับการสนับสนุน

6

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบขอรับการสนับสนุน ผ่าน

(ภายใน 10 วันทาการ นับจากคณะกรรมการฯ 8 เห็นชอบ) แจ้งผล ดาเนินการติดตั้งให้แล้ว แจ้งผลการพิจารณา / เสร็จใน 5 เดือน ทาสัญญา (แจ้งยืนยัน

7

และทาสัญญา) 9

ตรวจสอบการติดตั้ง

10

ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

แจ้งผล (ภายใน 15 วันทาการ นับจากได้รับ แจ้งผล) 11

รับเงินสนับสนุนและ แจ้งตอบ


ตัวอย่างแบบขอรับการสนับสนุน

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างแบบขอรับการสนับสนุน

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างแบบขอรับการสนับสนุน

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาดเล็ก

พื้นที่ 49.2 ตารางเมตร (6 ม. x 8.2 ม.)

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาดกลาง

พื้นที่ 99.2 ตารางเมตร (8 ม. x 12.4 ม.)

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาดใหญ่

พื้นที่ 166.2 ตารางเมตร (8 ม. x 20.8 ม.)

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


พื้นที่ที่มีการใช้งานระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา จ.ราชบุรี

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ในพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี • ขนาดพื้นที่ 5 x 8 ม. • สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์สดได้ครั้งละ 250-300 กิโลกรัม • อุณหภูมิอบแห้ง 40-70 องศาเซลเซียส ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร • ใช้เวลาในการอบแห้ง 3-4 วัน

กรมส่งเสริมการเกษตร


กล้วยตากจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มพัฒนาอาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จากัด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ • ขนาดพื้นที่ 8 x 20 ม. และมีระบบพลังงานความร้อนเสริม • สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์สดได้ครั้งละ 1000 กิโลกรัม • อุณหภูมิอบแห้ง 40-70 องศาเซลเซียส ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. • ใช้เวลาในการอบแห้ง 3-4 วัน

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ผลิตภัณฑ์อบแห้งจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จากัด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กล้วยตาก กล้วยแผ่น

ตะไคร้อบแห้ง กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อบแห้ง : พริกแห้งหัวเรือ พริกที่ตากในโรงอบแห้ง

พริกที่ตากตามธรรมชาติ

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม อบแห้ง : มะเขือเทศราชินีอบแห้ง

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


ตัวอย่างการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สปป. ลาว (2550) (โครงการของ พพ.)

ขนาดพื้นที่ 8 x 20 ม. และมีระบบพลังงานความร้อนเสริม กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


• สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.doae.go.th หลังวันที่ 7 มิ.ย. 54 • ขอรั บ เอกสารเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ได้ ที่ พพ. หรื อ ดาวโหลดจากเวบไซต์ www.dede.go.th • ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ พพ. • สามารถขอค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มเอกสารแบบขอรั บ การสนั บ สนุ น ได้ที่กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร • ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การแล้ ว ในระหว่ า งการติ ด ตั้ ง ระบบอบแห้ ง ฯ สามารถแจ้ ง ความประสงค์ ใ ห้ วิ ศ วกร/ช่ า ง จากกองส่ ง เสริ ม วิ ศ วกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นที่ปรึกษาระหว่างการดาเนินการ เพื่อให้ระบบที่ติดตั้ง เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ พพ. กาหนด

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 2940 6176 โทรสาร 0 2940 6185

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ.2554  
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ.2554  

Investment support deployment of a solar drying system in 2554