Page 1

ó ÿ ýêîêéêò

ýêùïêòì5ê7ï

çèéêëìíîïððñò ñò óôìõö÷öéøöùìóúûü óüì÷ýêþêùìûÿü0 òñì1234ëêýèòìü

FGHIJKFLMJNGKOPMJQJGKRLILKSTNKUTV 9Ñ ËÊ ÊÇ Ë

ù5ìûû6 6úúú

îêò77êòêòìù5ìó86úúú ì÷é÷ìúóôÿôûóóúúúìúóôÿ00ô8ôìöëìóû1

WŽX—›“ŽY—Z‘•“›“•Ž‘•’‘›Ž[“\“• ŠŽ“”\Œ˜yWyY“•Ž’“•\“Ž]^—•Žž“”—Ž—“›Ž[Š˜‘“”Z“

ž;9Ÿ9 9¡¢£;¤Ÿž¥¢S<XI?BE<AJS §FI<WFBN<F_AB=OA<GE<ICJA<CVS VABHFV<VA=?A=<BCIEGC=<[@GFBS @CMAJA=<«AJCD<CBCVKFA=<AB?AE ©AIGCV<GE<LFBA@AOAN<PAS BAHVA=<¦AHEG<Q§FI VEI<Q¬­®¯¬T\ WFBTN<¨_<LE=?A<©FS °A=DMAH<HFMFV<?CBICS BEOAH<¦AHEGN<VC=OAS @F?<GEJAMFMA=<MABC=A<VCS ?AMA=<KEHAM=OA<AMA= VA=D<AGA<IFBA?<OA=D<GES VC=I>VAIE<KAB?AE<K>S ?A=GA?A=DA=E<KC=DAABA JE?EM<QKABK>JT<A?AF<AS MCJFABDAN<OA=D<EIE=OA<VCS J>=<JCDEIJA?>B<QAJCDT JABA=D<VCVAMAE<DAV@AB OA=D<VCVAIA=D<A?BES A?AF<AKAKF=<=AVA=OA @F?<A?AF<@AJEH><@CBS OA=D<@CB@AF<§FI<WFB\ DAV@AB<§FI<WFB<?A=S KA<ICEªE=<MCJFABDA\ jçÊ9ÏDÔÐÊÒÈÏèÐÌ LE=?A<VC=DAMF<VC=S GAKA?<@A=OAM<AGFA=<GA= `PAVE<AMA=<VCJAS MFMA=<I>VAIE<MCKAGA<KAB?AE<K>S JAK>BA=<GABE<IC_FVJAH<KEHAM<MAS JE?EM<OA=D<VC=DDF=AMA=<>?><§FI BC=A<@A=OAM=OA<@AJEH><A?AF<AJA? WFBN<A?AF<AKAKF=<OA=D<@CB@AF KCBADA<MAVKA=OC<GABE<KAB?AE

9Ëi j jk jË

Wy_`82;81,-852`8-6 /479<;8021608. a45a85b2c8;60,28a89 8;8a214-8b8 .8<185>42`8-6218-a86 a4-a45a92>85b c4-b8<c8-2d9/2e9-f Wy_`82/9-8a2g8/68ah >85b26/65>82<4;8-85b 145bb958852b8<c88a892818195 58<85>82>85b <458<16;.852d9/ e9-f

?CB?C=?FN<OA=D<VC=DDF=AMA=<=AS VA<VAFKF=<DAV@AB<§FI<WFB\ ±AO>BE?AI<JAK>BA=<OA=D<GE?CS BEVA=OA<?CBMAE?<DAV@AB<GA=<@AS JEH><MAGCB<AB?AE<PC@A=DME?A= UA=DIA<QPUT\<`^AGE<ICMAJE<JADEN @ADE<IEAKA<IA_A<OA=D<VC=DDFS =AMA=<=AVAN<>?><A?AF<AKAKF= OA=D<@CB@AF<§FI<WFBN<VAMA<AMA= GEI>VAIEN<MA?A<¨_<LE=?A<©FBEOAH\ CB@FA?A=<VC=DDF=AMA=<A?BES @F?<GA=<DAV@AB<§FI<WFB<?A=KA EªE=N<MA?A<LHE=?AN<IAVA<HAJ=OA GC=DA=<?E=GAMA=<KC=FBEA=\<²CBS JC@EHN<?E=GAMA=<E?F<GEJAMFMA=<>JCH

l85b852m8-85b276.8 =5a9.2:4c86.85

°°à °°Ä}„@|„~¸~‡~¶„}³}³…„Æ~‚ƒ„¸±±‡±…± ³‡{¶„}{‡|¶„|~…Æ~´„?‚¸³‚{}±~À„Ã~|{‚~„±´µ {‚|´„·ƒ}„³±Æ³´³µ„´±¸~…„€±}~„{‡~|~‚ƒ }{}{³|~‚ƒ„‚´…„´±¸~…„{‚ƒƒ‚~…~‚ }³}³…„}„@|„}{€~ƒ~±„}±€³‡„}{²~‚¹~‚ƒ ‚´…„´¹~‚„€~±…„¸~‚„²³}±´±ÁÀ„°{€~€µ„¸~‡~ €{|€~ƒ~±„€±¸~‚ƒµ„}³}³…„}„@|„}¸~¶ €{ƒ±´„{‡{…~´„¸{‚ƒ~‚„~}Æ~|~…~´„?‚¸³" ‚{}±~µ„}{²{|´±„¸~‡~„±}"±}„²‡|~‡±}{À CÃ~|{‚~„±´µ„²{‚ƒ‚~~‚„ƒ~€~|„}„@|µ {‚|´„}~Æ~µ„€³‡{¶„}~¹~„¸±~‚Á~~´…~‚ ¸~‡~„€{|€~ƒ~±„¶~‡„~}~‡…~‚„¶~‡„´{|}{€´ ~¸~‡~¶„‚´…„´¹~‚„…{€~±…~‚„¸~‚„€…~‚ ‚´…„Æ~‚ƒ„€{|}±Á~´„€|…µ´„¹~|„·ƒ}„³±Æ³´³µ

xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ

Ã~±}„$&µ¶ˆ&%À„~‚´~‚„Ã{´~„@¾¼@„z~‚´‡ ±´„¸{…~´„¸{‚ƒ~‚„}„@|„}{~}~„¶±¸²‚Æ~À ?~„{‚{~‚±„}„@|„¸±„}~~´"}~~´„´{|~…¶±| }{€{‡„~‚´~‚„¾|{}±¸{‚„¼?„±´„Â~Á~´„²~¸~ *'„@{}{€{|„&''·„‡~‡À ¿{|…~±´„~¸~‚Æ~„‡~|~‚ƒ~‚„¸~‚„}³~}± Æ~‚ƒ„¸±}~²~±…~‚„³‡{¶„±}´|±„}„@|„†¹„°±‚´~ ¸|±Æ~¶„´{|¶~¸~²„²{~…~±~‚„ƒ~€~|„} @|„³‡{¶„²~|´~±„²³‡±´±…„¸~‡~„{‚Æ~€´ ¾{±‡„&'ˆAµ„{‚|´„·ƒ}µ„¶~‡„´{|}{€´ ~¸~‡~¶„¶~…„²|±€~¸±„?€„°±‚´~„¸~‚„…{‡~|ƒ~ }„@|À xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ

pn}w}t np }tn s|onoyn}wä å~€~w‘ˆ†Š~ “~’~‰~ 傒€ˆ z†‰†‰Š„…†’ ˆ~‰† ˆ~~‰Š Š~‰¼~’w~‰ ˆ†~‹ ˆ‰…~€~~‰ ‚w–~‰Š „…~w†~ ˆ‰~‰¼~w…„ ~‰¼~~‰ “’†‘€„˜ å~†˜w}~„ ‡™šr›™Œœ

Á[Š•ž“” —Žœ“ •  “ ˜ Ž Ó • Ž ‘ • ’ ‘ › ““•ŽŸŒZŒ›Žž—ŽÁ“•Â“›“• ÄJNKÅLMKOPVJMÆLQKÄPVIGHÇÇJÈKÉGKÊJVTHÇ pqx{toy»zynrunqxw“t“snænopx

՞¥ž¥Õ֤מء¢£;¤Ÿž¥¢Ù¢ES >JCH<?A=_AMA=<GA=<?FBF=A=<?A_AV\ HAM<>JBCI<§F=F=DMEGFJN<WXÚN AGAHAJN<ICJAVA<JE@FB<AMHEB<?AHF=N VC=OEADAMA=<?EV<DA=_AJ<@A=<GE ABFI<MC=GABAA=<OA=D<VAIFM<MC ?A=_AMA=<LJFVKBE?<GA=<?A=_AMA= §F=F=DMEGFJ<VC=E=DMA?<?A_AV\ IEVKA=D<?EDA<A=?AE<UAB>=N<F=?FM UADE<KC=DCGABA<OA=D<@CJFV VC=DA=?EIEKAIE<?CB_AGE=OA<MCCS HAAJ<VCGA=N<M>=GEIE<?CBIC@F?<ICS JAMAA=<AME@A?<MC=GABAA=<?EGAM<MFA? BE=D<VCV@FA?<MC=GABAA=<?EGAM VC=A=_AM\<²EV<@CBA=DD>?AMA=<¬Û MFA?<VC=A=_AM<ICHE=DDA<@EIA<VCS >BA=D<KCBI>=CJ<E=E<AMA=<@CB?FDAI =EV@FJMA=<MCCJAMAA=\<Ý=?FM<VCS HE=DDA<¬<^A=FABE<¬Û¯Ü<VC=GA?A=D =DA=?EIEKAIE=OAN<AMHEB=OA<>JBCI PA=E?<C=DA?FB<C=_ADAA=<C=S §F=F=DMEGFJ<VCV@C=?FM<?EV DA]AJA=<GA=<A?B>JE<Q²FB_A]AJET DA=_AJ<@A=\ >JBCI<§F=F=DMEGFJN<XKGA<©A>VO `C?FDAI<GEJC=DMAKE<GC=DA= LABADEHN<PAVEI<Q¬­®¯¬TN<VC=DAS DA=_AJ<@A=\<UCDE?F<AGA<MC=GABAA= ?AMA=N<M>=GEIE<_AJA=<<GE<MA@FKA?C= KAJE=D<?EVFB<GE<WXÚ<E=E<GEG>VE=AIE xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ

012456278795 2

DÉÏ D EÍÊÖÍÎÏÈ

¡

o|p

?÷„€~‚Æ~…„³|~‚ƒ„{" |{‚Å~‚~…~‚„€‡~‚„~¸ }{´{‡~¶„{‚±…~¶µ„¶~‡ €{|€{¸~„¹}´|„~…~‚„¸±‡~……~‚ ³‡{¶„…±„°{´±~‚~„@{±„$&A%À @±|±‚Æ~„´{‡~¶„{±‡±…±„}{ƒ¸~‚ƒ |{‚Å~‚~„{‚¹{‡~‚ƒ„²{|‚±…~" ¶~‚‚Æ~„¸{‚ƒ~‚„|ƄB±" ´|±³„²~¸~„ˆ&„½~‚~|± {‚¸~´~‚ƒÀ„·‚´~|~ ‡~±‚µ„±‚ƒ±‚„{‡~…}~‚~" …~‚„|~¶„}{}~±„|{}" ±„{‚Æ~‚¸~‚ƒ„}´~´} ±}´|±„¸~|±„²|±~„Æ~‚ƒ„€±~}~ ¸±}~²~„¼±³„´{|}{€´À CÃ~|{‚~„}~Æ~„{|~}~ xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ

¢£ ¤£¥§¬­ ¦§£®¯ ¨©ª«

ÇÈÉÊËÌÍÈÍÎÏÐÊÑÒÎÓÏÔÐÕÐÔÏÊÖ×ÍÎ ØÙÚÛÜÝÞßÙàáÝâÛÚãäÚÝåÜßáæÙ °±‡~…~‚„…±|±„‡~²³|~‚„…{ƒ±~´~‚„²{|}{³|~‚ƒ~‚µ„‡{€~ƒ~µ ²{|}~¶~~‚„·‚¸~µ„¸~‚„¹~¸±‡~¶„º±´±»{‚„¼{²³|´{|„{‡~‡±„º±´±»{‚ ½³|‚~‡±}„†~|±~‚„¾~ƒ±„¿|±€‚„½³ƒ¹~À„°{|´~…~‚„Á³´³„…{ƒ±~´~‚ ¸~‚„Á³´³„¸±|±„²{‚‡±}„~´~„²{‚~‚ƒƒ‚ƒ¹~Â~€„‡~²³|~‚À„ñ|±„…{ ´|±€‚¹³ƒ¹~ă~±‡Àų„~´~„´|±€‚¹³ƒ¹~„Ä„Æ~¶³³ÀųÀ

+,-./0,123456578985

:9-6.9;9<2=5-6>,

“|»qnoz ozw‘ˆ€~¼„‰wˆ€‚‘ˆw~~’w½‚‰‚Š„€„wˆ‰–ˆ’ˆ~„~‰w‘ˆ†~~‰wˆ€‚‘ˆwˆ€~wnopw…n„qnwrnˆox’†“w|€¹~xº‹tvx ~‰o o~~‰Š~‰˜ws~Šˆ’~‰Š˜wy~ƒ~wpˆ‰Š~‹˜wq~†w‡™¾r›™Œw’~’†œw“ˆ„~‘wˆ‰¼ˆ’~‰Šwp~‹†‰w{~€†˜w‘ˆ€~¼„‰ ˆ€‚‘ˆw†„~‰wˆ~‰¼„€~‰w‘ˆ~‰~‰œwpˆ€‚‘ˆw…ˆ‰Š~‰wˆ€~Š~„wˆ‰†wˆ€ˆ†w…„¼†~’wq‘w¿œÀÀÀ ‹„‰ŠŠ~wq‘w¿ÀœÀÀÀ˜wˆ€Š~‰†‰Šw††€~‰w…~‰w„‰Š~wˆ€†„~‰œ

WŽË̓—ŽœŒ•žŒ˜ŽË“•ZŽž“”—Ž[“•’Œ”ŽÃÍ]ŽÍ\ŽÎÎÏÐÑÒÓÐÔÓÒ

Þ9Ö9;£9¡¢£;¤Ÿž¥¢Ù<PA]A=A= ?AI<BA=ICJ<E?F<@CBEIE<GFA<BA=DS ¨>=GA<RABE><]AB=A<KF?EH<GA= ¨>=GA<UCA?<]AB=A<VCBAH\ KCBAVK>M<UA=M<ZAMOA?<X=G>=CS MAEA=<@>V<BAME?A=\ IEA<QUZXT<A@A=D<A=>=DA=N `²AI<BA=ICJ<E?F<VEJEM<KCJAMF `PAJAF<KCVEJEM<]AB?CD=OA<E?F ²A=DCBA=DN<VC=E=DDAJMA=<_C_AM KCBAVK>MA=<UA=M<UZX<ICHABE ?AHF<VFMA<>BA=D=OA<QKCJAMFTN GE<]ABF=D<?CDAJ<Q]AB?CDT\<CS IC@CJFV=OAN<GEMC?AHFE<GABE<MCS GEA<HAKAJ\<²AKE<MAJAF<KCJA?<=>S BAVK>M<OA=D<@CBHAIEJ<VC=DS IAVAA=<]AM?F<ICB?A<GABE<MCS V>B<V>?>BN<GEA<?EGAM<?AHF<MABC=A D>=G>J<ZK<ßßà\¬­¯\Û¯­<E?F<VCS ?CBA=DA=<IAMIESIAMIE<?CBMAE?<EBES dcâãV>?>B<GEKABMEB<GE<JFAB<]ABS =E=DDAJMA=<?AI<BA=ICJ<@CB]AB=A EBE<MC=GABAA=<OA=D<GEDF=AMA= ?CDN<FAK=OA\ HE?AV<GE<]AB?CD<§E?A<¬<VEJEM KCJAMFN<MA?A<PAK>JBCI<²A=DCS PCKAJA<UADEA=<C=CBA=DA= BA=D<PA@FKA?C=N<P>V@CI<>J ÝVFV<WEYEIE<¨FVAI<>JBEN<P>VS LACKFBE<Q¬ßT\ ¦AB?CD<E?F<@CBAGA<GE<^AJA= XBE=D<^AOAN<PAVEI<Q¬­®¯¬T\ @CI<>J<[DFI<ZEA=?><GE<±A@CI ZAOA<P>BCJCKN<PAVKF=D<ZA=AM ±C=FBF?<MAK>JBCIN<KCVEJEM >JBE<VC=_CJAIMA=N<MA]A=A= LCBGA=DN<Z²<Ûá<Z¦<ÛßN<WCIA<ZAS ]ABF=D<VC=DE=DA?<@C?FJ<]A_AH KCBAVK>M<?E@A<GE<]AB?CD<§E?A<¬ =AM<XOFHN<PCAVA?A=<A=>S KCVEJEM<?AI<BA=ICJ\<CVEJEM<?AI ICME?AB<KFMFJ<¯­\ÛÛ<¦XU\<±CS =DA=N<PA@FKA?C=<²A=DCBA=DN BA=ICJ<@CBEIE<@>V<?CBIC@F?<GA?A=D B>YE=IE<UA=?C=\<LC?CJAH<GE@FMAN @CBIAVA<KC=DDF=A<V>?>B<_C=EI xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ

efgfhijklmnlopqjrisimntjuvtmglsw ‰Š‹ŒŽŠ‘’“”“•Ž–—˜Ž™š˜“•›Žœ“›Žž“ŽŸ“’—• “

 !"# $ "%&!'(& )*+,+" "&-!.!&*/ -* !.01230 !&!45+" ! !+%. (&

(&.&". "# # 6 +" %7. "$&8.$8.&# " . 7"&!8%&!8 4

9:9;9<=>=?>=<@ABC=D<E?F GAM\<X=E<IAOA<VAF<=>=?>=N GEHAGEBE<ICJFBFH<KCBI>=CJ FAK<^>M>]E<IE=DMA?\ ¾¼¼·„°´¸±„Ã{}{¶~´~‚„~}Æ~|~…~´„‚±!{|" DBFK<LJA=MN<OAE?F<PAMA<QR>S LC?CJAH<E?FN<^>M>]E<JA=DS }±´~}„¼{}²~´±„#³ƒÆ~…~|´~„$¾|³¸±„Ã{}~}„‚|±Æ³% MAJTN<UEVS@EV<QWBFVTN<XYA= IF=D<VC=CVFE<JEVA<KCBI>=CJ ‡~±„¸±€…~„²~¸~„&''(À„z±‡~„²~¸~„~Â~‡ QUAIEITN<ZEGH><QDE?ABTN<GA= LJA=M<OA=D<IFGAH<VC=F=DS €{|¸±|±‚Æ~„¶~‚Æ~„{‚¸±¸±…„ˆ)„~¶~}±}Â~µ„…±‚± [@GE<QDE?ABT\<PABC=A<?EGAM<AGA DF<MCGA?A=DA==OA\<>JE?EIE ´{‡~¶„¸±²{|Å~Æ~„{‚¸±¸±…„()(„~¶~}±}Â~„¸~‚ KC=DFVFVA=<IC@CJFV=OA WX<E=E<ICVKA?<VCJAMFMA= ´{‡~¶„{‚ƒ¶~}±‡…~‚„ˆ*&„‡‡}~‚„¸~‚„{|{…~„´{‡~¶ ^>M>]E<GA?A=DN<VAMA ICIE<>?><@CBIAVA<GC=DA= nopnqnrstunssnvwnvxsnyn @AH]A< €{…{|¹~„¸±„€{|€~ƒ~±„±‚}´±´}±À zt{|qotqwv}xwy~~€~wy‚‚wƒ„…‚…‚w~~†wy‚‚ƒ„ IAA?<VC=OAKA<KABA<KC=DF=S KABA<KCBI>=CJ<LJA=M\ °{‡~~„…|‚„Â~…´„¸{‡~²~‚„´~¶‚µ„¾|³¸± zt{|qotq Ã{}~}„ ‚|±Æ³„´{‡~¶„€{|…{€~‚ƒ„²{}~´„}{|´~ ‡ˆ‰Š~‹Œwˆ€Ž‚‚wˆ€~~w‘ˆ€‚‰ˆ’wŠ€†‘w~‰…w“’~‰w~~ _F=D<@E>IM>KN<^>M>]E<ICVKA? PC?EMA<GE?A=OA<AKAMAH ~”~€~w‰‚‰‚‰w~€ˆ‰ŠwŽ„’w•“’~‰woŠŠ~wn…~ws~„‰–~—w…„ GE?A=OA<MC=AKA<GA?A=D<@CDE?F VC=GAGAM\<`abbcd<VC=GAS xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ pxs˜wy~~€~˜w}~„w‡™šr›™Œw~’~œ xyz{|}~€‚ƒ„…{„†~‡„ˆˆ


4567689

0123

!"#$%&'()$*'&+,!,-,.$/," 1 3 1

01 23 4 5 6 76 4 1 28 9 : 6 4 ;6 4 1 < 6 4 = 6 1 > ? 7: ? < 1 @AB CDEDFGDHIGFJKLMINIOPQRST b[dP`Y[`RYRWXSR\[]XRYRW O`P\[bPWX}[`PYVc`XlRWY

URVRWXPYZWZS[XSR\[]XRYRW UP`QRW_\cW_X][W__RXfghi PWV`RQXt\[RXnltokX‚R]aR SPSUR^RW_[XY[WP`aRX[Wbc\V`[ SPWaRb[XRQR\RWXdPWc`cWRW |PV[RRVSRbaRkXSPW_RVRYRWk dP`URWYRWXVR]cWXbPdRWeXOP`T RW_YRXdP`VcSUc]RWXY`Pb[V Y`Pb[VX\PYVZ`XYZW\cSP`X\PdP`V[ VcSUc]RWX[Wbc\V`[XdP`URWT dP`URWYRWeXOPQRSURVRWXdP`T Y`Pb[VXd`ZdP`V[XbRWXY`Pb[VXYPWT YRWXb[XVR]cWXfghiXb[dP`Y[T VcSUc]RWXdPW^RQc`RWXY`Pb[V bR`RRWXUP`SZVZ`XdRbRXVR]cW `RYRWX\PSRY[WXQRSURVeXjRT ac_RXb[d[ycXYPWR[YRWX\cYc bPdRWXRYRWXVP`\PWbRVXRY[URV ]cWXbPdRWkXVRWVRW_RWX[WT UcW_RXdP`URWYRWe YPU[aRYRWXdPW_PVRVRWXƒ„…†‡ˆ„ bc\V`[XdP`URWYRWXY[RWXUP`RV tQ[]TRQ[]XR_`P\[zkXURWY ‰…ƒŠ‹‡nŒjoX^RW_Xb[`[Q[\Xlme QRWVR`RWXQ[Yc[b[VR\X\PSRY[W RYRWXUP`\[YRdXYZW\P`{RV[ze Ž‘’“”•’”IE–’– YPVRVkX\PSPWVR`RX`[\[YZXY`Pb[V |PUR_[RWXUP\R`XURWYXSPS[Q[] |PQR[WXY`Pb[VXSPQRSURVk UP`SR\RQR]XSPW[W_YRVe SPW_P`PSXQRacXdP`VcSUc]RW URWYXac_RXSPW_]RbRd[XbcR lRWYXmWbZWP\[RXnlmoXSPST Y`Pb[VXbRWXSPSR\RW_XVR`_PV VRWVRW_RWXUP\R`XdRbRXVR]cW dP`Y[`RYRWkXdP`VcSUc]RW dP`VcSUc]RWX\P\cR[Xd`ZT bPdRWeXŒ[Yc[b[VR\X^RW_X\PSRT Y`Pb[VXdP`URWYRWXVR]cWXbPT ^PY\[Xlme Y[WXYPVRVXSPWaRb[XVRWVRW_RW dRWX]RW^RXb[XY[\R`RWXhpkqrT }[`PYVc`X~PcRW_RWXlRWY cVRSRXdP`URWYRWXb[XVR]cW hsksreXtW_YRX[W[XaRc]Xb[ xRWb[`[kXOR]RQRXXxRW\c`[k bPdRWeXlRW^RYXbRWRXWR\RUR] URuR]XdP`Y[`RRWXdP`VcST SPW_RVRYRWkX`RVRT`RVRXdP`T [W\V[Vc\[XYPQcR`XbR`[X\[\VPS Uc]RWXY`Pb[VXVR]cWXfghqXb[ VcSUc]RWXY`Pb[VXV[_RXVR]cW dP`URWYRWXQRWVR`RWXb[RQ[]T Y[\R`RWXfgkvre VP`RY][`XSPWyRdR[XfireXjRT YRWXcWVcYXSPSUPQ[X\c`RV wcUP`Wc`XlmkXt_c\XxR`T ]cWXfghikX\cbR]X\RRVW^R cVRW_XWP_R`RXn|—oXbPS[ VZuR`bZaZkXSPW_RVRYRWkXcdRT dP`VcSUc]RWXY`Pb[VXSPQRST SPWbZW_Y`RYX˜™‹ƒš›‡tQ]R\[Qk ^RX\VRU[Q[\R\[XPYZWZS[X^RW_ URVXb[XY[\R`RWXhprTh€re Q[Yc[b[VR\X\PSRY[WX\P`PVXbRW dP`\R[W_RWXSPSdP`PUcVYRW bRWRXd[]RYXYPV[_RXn}O~o SRY[WXYPVRVe j][QRXRbR\ZWkXOa\XO`P\[T bPWX}[`PYVc`XlRWYXmWVP`WRT  !"#$%&#'$$!%'(&%') !(*'#$ '+#**'$,  %*- .)% \[ZWRQXmWbZWP\[RXnlmmokXSPT W_RVRYRWkXQ[Yc[b[VR\XdRbR /- 01!'2#*'3 %4567589!(*%) # *'%%)%!#! )%*##./- 0 !"#$%&#' º»¼½¾¿ÀÁÂÃÂÀÄÂÅÆÇÀÁÈÉÊÇÅÇÅ áÓÍÉÈÅÆÀÎÓÇÅÀÚ¾ºèÛÀÇÃÈÄÇÏÀÃÌÅÇÈÃÇÅ VR]cWXbPdRWX\PSRY[WXYPVRV )%*##.)( *%9 ÉÇÁÈËÀÇÃÇÅÀÄÌÍÎÇÅÆÁÂÅÆÀËÈÅÆÆÇ ÁÂÃÂÀÄÂÅÆÇÀÃÍÌÐÈÏÀÐÇÅÀÊÌÅÂÍÂÅÇÅ QRWVR`RWXQRW_YR]Xj]PXœPbP`RQ ÏÇËÂÅÀÐÌÊÇÅÑÀÒÇÅÃÀÇÃÇÅÀÄÌÍÎÓÉÄÇ ÐÇÅÇÀÄÌÎÈÀÉÇÁÖÇÍÇÃÇÏÑ \P`{PXSPQRYcYRWXˆ…ž‹Ÿ™† ÉÌÅÇÔÇÍÃÇÅÀÁÂÃÂÀÄÂÅÆÇÀÐÌÊÓÁÈÏÓ ÒßÀÉÌÉÊÌÍÃÈÍÇÃÇÅÜÀ¾ºèÀÏÇËÂÅ P „ ¡ ¡ › ‡|P][W__RXQ[Yc[b[VR\XRYRW ÁÌÏÈÅÆÆÈÕÏÈÅÆÆÈÅÖÇÀÂÅÏÂÃÀÉÌÅÆÆÇÌÏ ÐÌÊÇÅÀÄÈÁÇÀÉÌÅâÇÊÇÈÀäÜéêÕëÜæêÑ YPSU RQ[XQR`[XYPXQcR`XWP_P`[e ÐÇÅÇÀÅÇÁÇÄÇËÑÀ×ÓÉÈÁÈÓÅÌÍÀØÏÓÍÈÕ ºÌÍÀØÃÏÓÄÌÍÀäåæëÜÀ¾ºèÀÊÌÍÄÇÅÃÇÅ xP c`cVXOR]RQRkXdPW_PT ýþÿýDHIGFJKLMXTXOc\RV ‚RQRWXŒRY\bRXtb[\cVa[dVZe ~RS[\Xnfs5hfoe ÏÇÁÀÙÇÁÇÀ×ÌÂÇÅÆÇÅÀÚØÙ×ÛÀÒÈÐÇÅÆ ÉÇÁÈËÀÐÈÀÎÌìÌÎÀæÜíêÑÀãÈÍîÇÀ½ÐÈÏÖÇÕ VRVRWXQ[W c_RXSPW^R\R`X1‹2„†š‡2™ˆ˜› [b[VR\X\cbR]XVP`Q[]RV dP`UPQRWaRRWX¥^dP`SR`VX`P\T xPWc`cVX¥PRbXZzXOX}[{[\[ZW xPWc`cVW^RkXdZVPW\[XU[\T a~Z ºÌÅÆÇÔÇÁÀºÌÍÄÇÅÃÇÅÜÀ¾ÌÎÁÓÅ ÁÔÇÍÇÜÀïÌÊÂÏÈÀ¿ÂÄÌÍÅÂÍÀðÌÅÈÓÍÀÒßÜ bR`[XdPY`cVcSU VRTYZVRXYPy[QXVP`\PUcVXSPT c]RWXbRWRXd[T S[XSPW_ZdP`R\[YRWX_P`R[ ¥[dP`SR`VkXœP`WRWbZkXY[W[ W[\X`PVR[QXb[XmWbZWP\[RX\RW_RV Wc` ÝÇÉÊÂÄÓÎÓÅÜÀÉÌÅÆÇÃÂÈÜÀÎÈÃÂÈÐÈÏÇÁ ÉÌÉÈÅÏÇÀÊÌÍÄÇÅÃÇÅÀÉÌÅÈÅÆÃÇÏÃÇÅ ]RYXYPV[_RXn}O~o W^RXSPS[Q[Y[XdR\R` X^RW_XSPT UR`cW^RXb[XŒ[ddZXxRQQXTZ_T uR`_RX}mTX\P_P`RXbRdRVXSPT UR_c\eX~R`PWRXSPSRWzRRVT ^RW_cV ÊÌÍÄÇÅÃÇÅÀÉÌÅÞÇÐÈÀÊÌÍÁÓÇÎÇÅ ÄÈÇÖÇÀÊÌÅâÇÐÇÅÆÇÅÀÇÎÈÇÁÀÊÍÓìÈÁÈÜ X U \R`eX|P][W__RXSRST ÊÓÏÌÅÁÈÇÎÀÏÇËÂÅÀÐÌÊÇÅÑÀßÇÀÃËÇÕ ÉÌÅÆÇÅÏÈÁÈÊÇÁÈÀÐÇÉÊÇÃÀÃÌÅÇÈÃÇÅ QRSURVXbcRXVR]cWXVP`RY][`e ^RYR`VRkX‚cSRVXnf€5hfoX[W[e W[YSRV[X\cR\RWRXUP`UPQRWaR YRWXUP\R`W^RXacSQR]XdPWT dcXSPWPP ÔÇÏÈÍÜÀÁÇÇÏÀÃÓÅÐÈÁÈÀÌÃÓÅÓÉÈÀÉÇÃÍÓ ÃÍÌÐÈÏÀÄÌÍÉÇÁÇÎÇËÑ |PUR_R[X_RSUR`RWkXVR]cW wP`R[X[W[XSP`cdRYRWX1ˆ„Ÿ‹‡YPT W^RSRWXbRWX]R`_RXUP`\R[W_e bcbcYXWP_P`[X[W[eX|PURUX[Vck SPWVR\[eSUc\X\PQc`c]X\P_T ÉÌÉÄÂÍÂÃÜÀÄÇÅÃÀÁÇÎÈÅÆÀÉÌÅÇËÇÅ ÒÇÅÃÀÞÂÆÇÀËÇÍÂÁÀÉÌÅÈÅÆÃÇÏÕ fghhkXdPW_][SdcWRWX}O~ ¢ vX¥^dP`SR`VXb[X\PQc`c]XmWT £~ZW\PdXYRS[XSPSRW_ ¥^dP`SR`VXVPQR]XSPSUcYR £~RS[XQ[]RVXYZVRTYZVR ÐÈÍÈÀÉÌÉÄÌÍÈÃÇÅÀÊÈÅÞÇÉÇÅÀÐÈÀÊÇÁÇÍ ÃÇÅÀÍÇÁÈÓÀÃÌâÂÃÂÊÇÅÀÉÓÐÇÎÀÇÏÇ [Wbc\V`[XdP`URWYRWXSR\[] bZ ÂÇÅÆÀÇÅÏÇÍÄÇÅÃÀÚºà½ÒÛÑ âÇÊÈÏÇÎÀÇÐÌñÂÇâÖÀÍÇÏÈÓÀÚò½¼ÛÀÂÅÏÂà VcSUc]Xh¢reXjR]cWXQRQcX}O~ WP\[RkX\PaRYXVP`acWXYPXU[\W[\ dRYR[X2„0ž…2ˆU‡YR`PWRXdP`[T _P`R[XScQR[XbR`[Xl[WaR[Xb[ UP\R`X\cbR]X\cSdPYeXOZVPWT QRYcXYZW\cSPWXV[bRYXVP`QRQc cacW_XUR`RVX\RSdR[XYPXtUPT \[X1‹2„†š‡2™ˆ˜‡\RW_RVXUR[Yk àÅÏÂÃÀÉÌÅÆÇÅÏÈÁÈÊÇÁÈÜÀÒß ÉÌÉÊÌÍÃÂÇÏÀÃÌÏÇËÇÅÇÅÀÊÌÍÉÓÕ cSRXWR[YXhpreX[\[YZXYPYPT `PVR[QX\PaRYXfggie ÉÌÉÈÅÏÇÀÊÌÍÄÇÅÃÇÅÀÇÃÏÈáÀÄÌÍÕ ÐÇÎÇÅÀÁÇÇÏÀÌÃÓÅÓÉÈÀÉÌÎÌÉÇËÑ y ¥^ dP ` SR ` V X \ P Q cR \ X i e g g g cYRXUPQRWaRXb[XVPSdRVX^RW_ dc`RXORdcRe RdRQR_[Xb[XQcR`X‚RuRkXycYcd [W_RWXQ[Yc[b[VR\XSRY[WXSPT SPVP`XdP`\P_[X[W[XSPWPSdRV[ \QcR ÏÍÇÅÁÇÃÁÈÀÐÈÀÊÇÁÇÍÀÃÌÂÇÅÆÇÅ ½âËÉÇÐÀÒÇÌñÂÅÈÜÀïÈÍÌÃÏÂÍ ` \ k ¤ X ca R ` X œP ` WR WbZ X \ R R V jR YX ]R W^R X YZV R X UP \ R ` k WaRWa[YRWk¤XYRVRXœP`WRWT W_YRVX\PaRYXlmXSPW_P`PY _PbcW_XUPYR\XxRQX|Rd][`Xb[ UP`YcWacW_XYPXVŸ™3Š†‡W„ X…U QRWacVXœP`WRWbZkX¥^dP`SR`V SP ÁÌÎÇÈÅÀºà½ÒÑÀÒßÀÞÂÆÇÀÉÌÅÆÈÅÈÁÈÇÁÈ ×ÌÂÇÅÆÇÅÀÒÇÅÃÀ¼ÇÃÖÇÏÀßÅÐÓÅÌÁÈÇ W[ bZ e X §YZ[ª ÉÈÅÈÀÉÇÁÏÌÍÀÍÌÊÂÍâËÇÁÌÀÇÆÍÌÌÉÌÅÏ ÚÒ¼ßÛÜÀÉÌÅÆÇÃÂÈÀÇÐÇÀÊÓÏÌÅÁÈ UcW_RXRycRWXnlmX`RVPoX‚cW[ Úã¼½ÛÀÖÇÅÆÀÉÌÎÈÄÇÏÃÇÅÀÐÌÎÇÊÇÅ ÃÌÅÇÈÃÇÅÀ¾ºèÀÏÇËÂÅÀÐÌÊÇÅÀÉÌÁÃÈ fghqXQRQce ÄÇÅÃÑÀºÍÓÖÌÃÀÏÌÍÁÌÄÂÏÀÐÈËÇÍÇÊÃÇÅ ÏÈÐÇÃÀÄÌÁÇÍÑÀÒ¼ßÀÏÌÎÇËÀÉÌÅÆÇÅÕ ŒPSUR_RXOPWaRS[WX|[ST ÉÌÉÈâÂÀÊÌÅÈÅÆÃÇÏÇÅÀÏÍÇÅÁÇÃÁÈ ÏÈÁÈÊÇÁÈÀÐÌÅÆÇÅÀÁÌÎÌÃÏÈáÀÉÌÅÖÇÕ dRWRWXnŒO|oXSPSdP`Y[`RYRWk ÍÌÊÓÀÇÅÏÇÍÄÇÅÃÀÁÌËÈÅÆÆÇÀÎÈÃÂÈÐÈÏÇÁ ÎÂÍÃÇÅÀÃÍÌÐÈÏÑ `VcSUc]RWX}O~XVR]cW ýþÿýDHIGFJKLMITXX¥ZVPQ YZS[YX|VRWbX—dXZSPb^XmWT b[\[ZWRQkX\PdP`V[XVR`[RWXbRW W_[WRdXac_RXRYRWXb[\c_c][ ÊÌÍÄÇÅÃÇÅÀÎÌÄÈËÀÎÓÅÆÆÇÍÑ óÒÇÅÃÀËÇÍÂÁÀÉÌÉÊÌÎÇÞÇÍÈ dP bP dRWX]RW^RXWR[YXhikhre |RWV[YRXO`PS[P`PX‚Z_aRXb[ bZWP\[RX^RW_XRYRWXSPW_RT dP`VcWacYRWXRW_YQcW_XxRT  …0‹1‡ƒŠ28˜‡šŸ…4› ãÌÁÃÈÀÄÌÆÈÏÂÜÀÄÇÅÃÈÍÀËÇÍÂÁ ÊÍÓáÈÎÀÅÇÁÇÄÇËÀÐÇÅÀÂÁÇËÇÀÉÌÍÌÃÇ £lR XYPy[QXdRQ[W_XVP`dcYcQ SRQRSXdP`_RWV[RWXVR]cW aRYX_PQRYXVRuRXdRbRX\RRV Q[ZUZ`Ze ÉÌÅÖÈÇÊÃÇÅÀÁÏÍÇÏÌÆÈÀÇÎÏÌÍÅÇÏÈáÜ ÁÌÍÏÇÀÉÌÅÆÌÎÓÎÇÀÊÌÅÖÇÎÂÍÇÅÀÃÍÌÐÈÏ PzPYWXY |RWV[YRXac_RXSPW^Pb[RT Y PYP`[W_RWXQ[Yc[b[VR\k¤ RYRWXSPW^c_c]YRWX][UcT SRQRSXdP`_RWV[RWXVR]cWe £tyR`RXdcWyRYW^RXdPT YRW£Xw` ÁÌÊÌÍÏÈÀÊÌÅÌÍÄÈÏÇÅÀÓÄÎÈÆÇÁÈÀÂÅÏÂà ÂÅÏÂÃÀÉÌÅÆÌÅÐÇÎÈÃÇÅÀ¾ºèÜôÀÃÇÏÇ YRVRX}Z WbXO`[9PX^RW_XV[bRY b b ^ X t` [ P z [ R W V Z k X ¥P R b ÉÌÅÞÇÆÇÀÎÈÃÂÈÐÈÏÇÁÀÐÈÀäåæçÑ ºÇÍÔÇÏÈÀðÂÍÞÇÂÐÇÞÇÜÀºÍÌÁÈÐÌÅ ZzX¦yZWZS[yXRWbXlRWY[W_ `RWT][Uc`RWXSPWR`[YeXxPT £xRQRSXdP`_RWV[RWXVRT WRSd[QRWXmW\RWXc`XtYUR` YRQR]XR \ dP\[RQW^RkXUP`cdR ÝÇÅÏÇÅÆÇÅÀÃÌÐÂÇÀÖÇÅÆÀÏÇà ïÈÍÌÃÏÂÍÀÒÇÅÃÀØòÒòÀ¾ßðºÑÀÙÇÐÈÜ ^RSUcVXjR]cWXlR`cXfghik ]cWX[W[XRYRWXYRS[XScQR[ ntYUR`oXbRWXtb[V^RXxc\Q[S V[YPVXwR`cbRXmWbZWP\[RXOO ÃÇÎÇËÀÄÌÍÇÏÀÇÐÇÎÇËÀÍÈÁÈÃÓÀÃÌÅÇÈÃÇÅ ÏÇËÂÅÀÐÌÊÇÅÀÄÇÅÃÈÍÀÉÌÁÏÈÀÎÌÄÈË |^\VPSX[\YX}[{[\[ZWXŒO|e W ]ZVPQXU[WVRW_X[W[XSPW_cT bR`[X\[RW_X]R`[kXQZU[XRYRW nxc\Q[SoX^RW_XRYRWXSPSPT YPXVcacRWX^RW_XSR\[]XYRS[ §¨©”–’”ª ÃÍÌÐÈÏÀÄÌÍÉÇÁÇÎÇËÀÇÎÈÇÁÀÅÓÅÕÊÌÍÕ ÄÌÍËÇÏÈÕËÇÏÈÑÀÚÃÓÅÏÇÅÛ \cW_XVPSRX}aZ_aRX}aPWRYRe YRS[X\cQRdXQR^RYW^RX‚Z_aR `[R]YRWXSRQRSXVR]cWXUR`c `R]R\[RYRWk¤cW_YRdXc`cQe OcUQ[yXPQRV[ZWX¥ZVPQ R`WR{RQXbPW_RWXSPW_]RT bPW_RWXSPWRSd[QYRWXYZSPT ORYPVXVR]cWXUR`cX^RW_ |RWV[YRXO`PS[P`PX‚Z_aRkXcT b[`YRWX…2Ÿ„3…ˆ™2‡2ƒ„4†1‡UP`T b[XVcW__RQX^RW_Xb[YPSR\ b[VRuR`YRWXb[X¥ZVPQX|RWV[YR `cQXxR`b]ZV[QQR]kXSPW_RT bRWbRWXRQRXdcWRYRuRWk¤ RV`RYV[zXbRWXb[aRS[WXSRSdc ‚Z_aRXXScQR[XdXhesggeggg5 CDEDFGDHIGFJKLMITX~PdRQR W^RX[W_[WXSPW[W_YRVYRWX[WT S[RWkXYR`PWRX[SdZ`W^RXVPVRd VRYRWkX]ZVPQXUP`U[WVRW_X[W[ aPQR\Xc`cQkX~RS[\Xnfs5hfoe SPW_]RW_RVYRWXSRYRWXSRT WPVVX\cbR]XVP`SR\cYXSPT lRbRWX~ZZ`b[WR\[XOR\R`XxZT {P\VR\[Xb[XmWbZWP\[ReX~[S V[W__[eX|PQR[WX[VckXbPW_RW VRYX]RW^RXRYRWXSPW_RaRY |dP\[RQXUR_[XVRScX^RW_ QRSXVR]cWXUR`cX[W[k¤XaPQR\T W_[WRdXb[XYRSR`XV[dPXbPQc T bRQXnl~OxokXxR]PWb`RX|[`PT SPW_RVRYRWkX\PaRYXVR]cW SPSURW_cWX[Wbc\V`[XbR`[ VRScTVRScX^RW_XSPW_[WRd SPW_[WRdXUP`\RSRXYPQcR`T W^Re PXbRWXSRYRWXdR_[XcWVcYXf _R`kXZdV[S[\V[\XdRbRXVR]cW fghhkX~Z`\PQXVPQR]XSPWaRb[YRW ]cQcXYPX][Q[`XRYRWXSPW^P`Rd bPW_RWXSPW[YSRV[XRWPYR _RkXR`PRX26™ƒšŸ‹†‡žƒ…˜7„†‹ tYUR`XbRWXxc\Q[SXSPT Z`RW_kXSRYRWXSRQRSXVR]cW fghiXRYRWXURW^RYX[W{P\VZ` WP_R`RTWP_R`RXb[Xt|¦t VPWR_RXYP`aRXycYcdXUP\R`e ][bRW_RWX[\V[SPuRXSRcdcW ac_RXRYRWXb[QPW_YRd[X3„„ˆ6 `cdRYRWXacR`RX\P`VRX`cWWP`T UR`cXUczzPVXcWVcYXfXZ`RW_k ^RW_XSPQ[`[YXmWbZWP\[ReX|PQR[W SPWaRb[XVR`_PVX[W{P\VR\[XVP`UPT xPWc`cVW^RkX[Wbc\V`[XVP`T ƒ™‰‹‡0Š1™2› SRYRWRWX`[W_RWXbRWXac\e cdX|VRWbX—dXZSPb^XmWbZT bcRXV[YPVXSR\cYXYPXRyR`R YR`PWRXUP`UR_R[XdP`UR[YRW \R`W^RkXVP`SR\cYXmWbZWP\[Re \PUcVXSRWzRRVW^RXVP`R\RXQ[SR c`cQXSPW_RVRYRWkXVRT ORbRXSRQRSX]R`[W^RXRYRW WP\[RX~ZSdR\XjeXj[bRY jR]cWXlR`cX}aZ_aRX}aPWRYR bRWX[W\PWV[zkX[W{P\VZ`XcScST lR]YRWkXUcYRWX]RW^RXdPT VR]cWXRVRcXdRQ[W_XyPdRVXV[_R ScTVRScXb[X|RWV[YRXURYRQ RbRX_RQRXb[WWP`Xb[[`[W_[ ]RW^RXSPW^c_c]YRWXYZWT \P`VRXž…Ÿˆ˜‡ž…28‡dRbRX\RRV W^RXbRVRW_XYR`PWRXcWVcY `c\R]RRWTdP`c\R]RRWXUP\R` VR]cWXYPScb[RWeX§¨©”–’”ª b[][Uc`XdPWRSd[QRWXbcR UP`UR_R[XdP`VcWacYRWXV`RT \PdX^RW_XUP`UPbRkXVRScXSPT RyR`ReX§ ”ª SPSR\ZYXYPUcVc]RWX[Wbc\V`[ R\RQX~Z`PRX^RW_XSPWRWRSYRW ^RW_X\PUPQcSW^RX\cbR]X[WT [W{P\VR\[Xb[XmWbZWP\[ReX|PQR[W {P\VR\[Xb[XmWbZWP\[Re |RS\cW_kXŒwkXŒZVVPkX|~X¦WT xR]PWb`RXSPWyZWVZ]YRW P`_^kXRbRXac_RXdP`c\R]RRW SR\cYW^RXOZ\yZkXdP`c\R]RRW SPWPW_R]X^RW_XUP`_P`RYXb[ `RY\R\RXR\RQX~Z`PRX|PQRVRW U[bRW_X[Wbc\V`[XVPY\V[QXbRW bRWXSPSUPWVcYXdP`c\R]RRW RQR\XYRY[XVc`cVXUP`YZWV`[Uc\[ dRVcW_RWXOjX~`RYRVRcXOZ\yZ dRbRXdP`YPSURW_RWXdP`PYZT bPW_RWXOjX~`RYRVRcX|VPPQ WZS[RWXbRWXdPW^P`RdRWXVPWRT URYRQXb[[YcV[XZQP]XdP`c\R]RRW _RXYP`aRXb[XmWbZWP\[Re QR[WW^Re xPWc`cVXPYZWZSXŒRWR £jRYXYc`RW_XbR`[XfgXdP`cT |ZPQ[\V^RW[W_\[]XbR`[X|RScPQ \R]RRWX[Wbc\V`[XVP`YR[VX~`RT t\\PVXxRWRaPSPWkXYPUP`RT YRVRcTOZyZXRYRWXSR\cYXVR]cW bRRWXR_QZSP`R\[X[Wbc\V`[XURaR fghik¤XcaR`XxR]PWb`RkXRUc RYRWXSPW[W_YRVYRWXW[QR[XVRST nfp5hfoe UR]X[Wbc\V`[XVP`\PUcVeX|PQR[W xR]PWb`RXV[bRYXSPWaPT [VckXRYRWXSPW_c`RW_[X[SdZ` QR\YRWXUP`RdRXW[QR[X[W{P\VR\[ mWbZWP\[RXYPXbPdRWW^ReXtY[T bR`[XdP`c\R]RRWX^RW_XRYRW URVW^RkXRYRWXUP`dPW_R`c] SR\cYXVP`\PUcVeXmWbc\V`[X^RW_ YPdRbRXWP`RyRXV`RW\RY\[XUP`T RYRWXSR\cYXVP`\PUcVXUP`SRT aRQRWeX£t_QZSP`R\[XRYRWXUP`T yRSTSRyRSXUR[YX[Wbc\V`[ bRSdRYXdZ\[V[zkXYPycRQ[XYRQRc ^RW_XUP`RbRXb[X][Q[`kXSRcdcW b[X[Wbc\V`[XYZW\cS\[k¤XcaR` \cdQ[P`W^Re QRWRe |PUPQcSW^RkX?RY[QXxPWT tQR\RWW^RkXa[YRX[W{P\VZ` VP`[XOP`bR_RW_RWXmWbc\V`[XbRW ]RW^RX SPSR\R`YRW ¦WP`_[XPdcUQ[YX~Z`PRkX~[S d`ZbcYW^RX\RaRXb[XmWbZWP\[R ‚RPX¥ZW_kXSPW_RVRYRWkXd[]RYT RYRWXSP`c_[YRWXdP`PYZWZT

«¬­®¯°±²³´°³µ¶·¶ «¶±²¯³µ°¸¹¯±¯±

@ABCDEFCD@GHIBJABKDLMNADOCDPCHHQDRASS

õ#)'-$ö,÷)",$ø!ù÷ú$ûü#úü,$ûü'÷,",

:;$<'&ù!,.,,÷$%#&',$,",÷$=÷>'!),!


0123

!"#@ABC$%DE&F!G'  ! ( ) * HIJFKCLMNCOPCQFKCRSTJFI

16 37 8 819 56761689

+, . / 01 2 3 4 4 2 , 5 . 64 , 7 8 9 1 : , ; 4 1 < , = >, . / ? . 2 UVWUXYZ[\]^_`ZaZ^kljklZuehwigedmj qkjgmjtZlefmhmZreledohowmjZhmgma gknmrZleuehgkZÂ&#x2C6;eqmhmjZrepmhkjxZÂ ea

nkZÂ?kdmvmwZUitvmrmhgmZqehtedkmgx hmgmZÂ&#x201C;zamjZuehlejYÂ&#x2026;ZrmgmZ]lgknsmqx jtmjZsopdmwZmhpmnmZvmjtZnklea Â&#x201E;epmlorkZdkqohZ`mgmdYZiroumjlk Â&#x201E;elrkZuemrZlemlijYZpejohog Â?mrmjZuehpkjgmmjZpmlkwZqklmZnkgma UVWUXYZ[\]^_`ZaZ_bVZcdefghija wigedawigedZnkZrigmZWonetZgeholZpea ]lgknsmqZgknmrZlepomZwigedZnkZUitvm jtmjkYÂ&#x2026;ZosmhZ`mjmjtYZÂ&#x2020;mpklZ{|Â&#x2021;~|Â&#x20AC;x kflZmjnZbohjkgoheZpepqehk hmjtrmrZjmkrxZÂ&#x201E;epmlorkZuejtwoa pejehmurmjZgmhkÂ&#x201D;ZgmpqmwmjZ{loha Â&#x201A;ehpkjgmmjZleÂ?mZpiqkdZpodmk resogmjZdmtkZreumnmZrijlopej sojtZgmwojZkjkZhmgmahmgmZiroumjlk fwmhteÂ&#x20AC;xZÂ&#x2019;igedZvmjtZpejehmurmjZloha jmkrZ|zZ elepqehZdmdoZnmjZuelmjmj legkmjvmZnkZuejtosojtZgmwojZkjkx fwmhteZwmjvmZqeqehmumZwiged wkjttmZÂ&#x2021;ZÂ&#x2039;mjomhkZ|zÂ?xZÂ&#x2020;eqmjvmrmj yorlelZpejttedmhZuhipiZfofk wigedZpejfmumkZÂ&#x2018;zZuehlejx uejveÂ?mZrejnmhmmjZqehmlmdZnmhk tonmjtZpedmdokZuhithmpZ^edk Â&#x2020;egomZÂ&#x201A;ehwkpuojmjZÂ&#x2019;igedZnmj qehqkjgmjtx \elgihmjZ]jnijelkmZ{Â&#x201A;Â&#x2019;\]Â&#x20AC;Z ]UY  mgmZÂ&#x201A;Â&#x2019;\]ZwkjttmZuilklkZVrgia rmdmjtmjZÂ?klmgmÂ?mjZnipelgkrx cderghijkrZ\uzYZ_bVZmrmj ]lgknsmqZÂ&#x201E;Z mjojetihiYZgkjtrmg qehZ|zÂ&#x152;YZsopdmwZwigedZnkZÂ?kdmvmw Â&#x192;Â&#x2C6;mpmZleÂ?mZmnmZvmjtZÂ?ZwmhkZlmpumk pepmjsmrmjZrijlopejjvmZdmtk nejtmjZpejvenkmrmjZqmhmjta wojkmjZwigedZnkZUitvmZpodmkZhmpmk UitvmrmhgmZgehfmgmgZleqmjvmr zZwmhkYÂ&#x2026;Zkpqowjvmx umnmZyedmlmZ{|Â?~|Â&#x20AC;xZÂ&#x2020;eqmjvmrmj xÂ&#x2021;zZwigedYZÂ&#x2021;zZnkZmjgmhmjvmZpea Â&#x201A;mnmZuemrZlemlijZleuehgkZlmmg qmhmjtZederghijkrZ\uzZdeqkw umhmZgmpoZvmjtZpejtkjmuZnkZwiged houmrmjZwigedZqkjgmjtZnejtmj kjkYZpejohogjvmZuejtolmwmZuehlea qmjvmrZumnmZymqgoZ{|}~|Â&#x20AC; Â&#x2021;xzzzamjZrmpmhZnmjZxzzZdmkjjvm Â?mmjZrejnmhmmjZsotmZpejmkrrmjZgma qelirx nmhkZÂ?klmgmÂ?mjZnipelgkrx ]lgknsmqZpejtogmhmrmjYZnmhkZ|Â&#x2018; pehoumrmjZwigedZredmlZpedmgk hkÂ&#x201D;ZleÂ?mZpiqkdxZÂ&#x192;Â&#x2020;mdmoZleÂ?mZhmgmahmgm  khergohZ_bVZcdefghijkfl wigedZqkjgmjtYZiroumjlkjvmZlonmw nejtmjZsopdmwZrmpmhZleqmjvmr XÂ?mjÂ&#x2013;mZjmkrZ\uÂ&#x17D;zZhkqoZnmhkZgmhkÂ&#x201D; mjnZbohjkgoheYZÂ&#x201A;hiriZyogipiY leÂ?mZjihpmdZ\uÂ&#x152;zzZhkqoYÂ&#x2026;Zkpqowjvmx pejtmgmrmjYZuhipiZqedk pejfmumkZÂ&#x201C;Â&#x17D;ZuehlejZlesmrZlewmhk |xÂ&#x2021;Â&#x2021;zZrmpmhx yeÂ?mZÂ&#x201E;iqkdZ`mkr yenmjtrmjZleÂ?mZpiqkdZnmj ederghijkrZjidZhoukmwZvmjt sedmjtZ`mgmdZrepmhkjxZVroumjlkZkjk geholZjmkrZlekhkjtZpipejZdkqoh ^mjvmrjvmZÂ?klmgmÂ?mjZvmjt liukhZgmhkÂ&#x201D;ZjmkrZ\uzzZhkqoZueh nktedmhZ|a||Z elepqehZdmdo [mwojZ^mhoxZÂ&#x192;XumdmtkZ`mgmdZrmdkZkjk pejtwmqklrmjZdkqohZ`mgmdZnmjZ[mwoj rejnmhmmjxZÂ&#x192;Â&#x2020;mdmoZhmpmkZleuehgkZkjk lmjtmgZlorlelxZ^mjvmr sotmZqehlmpmmjZnejtmjZdkqohZlea ^mhoZ|zÂ?ZnkZUitvmrmhgmZpepqomg smdmjZpmfegYZrijloplkZ^^Â&#x201E;Zdeqkw rijlopejZlegkmZvmjtZqedop ridmwYZuelmjmjZrmpmhZojgorZrea uehpkjgmmjZleÂ?mZrejnmhmmjZhinm qihilxZÂ&#x201E;mrmjvmZrmdmoZgmhkÂ&#x201D;ZmdakjZjmkr reqmtkmjxZÂ&#x192;Â&#x201E;mrmjvmYZrmpk tedmhZuhipiZlehoumZnejtmj \uZzzZhkqoYÂ&#x2026;ZrmgmZ`mjmjtx domhtmZgeholZhmpmkYÂ&#x2026;ZofmuZ]lgknsmqY epumgZjmkrx Â&#x2020;egomZXlilkmlkZÂ&#x201A;ejtolmwm Â&#x201E;ejohogjvmZrejmkrmjZleÂ?mZkjk qmhmjtaqmhmjtZederghijkrZvmjt Â&#x2020;mpklZ{|Â&#x2021;~|Â&#x20AC;x [mrZwmjvmZwigedZqkjgmjtYZiroa Â&#x201A;ehleÂ?mmjZÂ&#x2020;ejnmhmmjZUitvmrmhgmY gmrZleqelmhZlmmgZÂ&#x2C6;eqmhmjxZymmgZkjk mrmjZrmpkZsomdZ\uzZsopdmwjvm umjlkZwigedZpedmgkZsotmZgehreherZpia `mjmjtZ[hkZÂ&#x2022;knvmgpiriYZpejtojta smlmZhejgmdZrejnmhmmjZvmjtZgehtma deqkwZqmjvmrYÂ&#x2026;ZrmgmZÂ&#x201A;hiriY pejZdkqohZmrwkhZgmwojxZÂ&#x192;Â&#x2019;igedZredml rmurmjYZrejmkrmjZuehpkjgmmjZleÂ?m qojtZnkZmlilkmlkZsopdmwjvmZlerkgmh Â&#x2020;mpklZ{|Â&#x2021;~|Â&#x20AC;x pedmgkZnkZrmÂ?mlmjZhkjtZlmgoZmgmo rejnmhmmjZnkZÂ?kdmvmwZkjkZjmkrZlerkgmh Â?zZhejgZfmhxZÂ&#x192;Â&#x2022;klmgmÂ?mjZgmrZuehdo Â&#x201E;ejohogjvmZqmhmjtaqmhmjt lerkgmhmjZÂ&#x201E;mdkiqihiZpejfmumkZdeqkw Â&#x2021;zZuehlejZnkqmjnkjtZwmhkZqkmlmx rwmÂ?mgkhYZnkZhejgZfmhZpmlkwZqmjvmr ederghijkrZvmjtZqmrmdZnksomd nmhkZÂ&#x2018;zZuehlejxZÂ&#x2020;mdmoZwigedZjija Â&#x192;Â&#x201E;epmjtZuehpkjgmmjZjmkrYZgmuk piqkdZvmjtZgehlenkmYÂ&#x2026;ZosmhjvmxZ{eÂ?jÂ&#x20AC; \uzZqehpmfmpapmfmpYZpodmk

|zÂ&#x152;aÂ&#x152;zZ`iÂ?epqehZ|zÂ&#x152;x Â&#x192;`ipkjmdZghmjlmrlkZpodmk \uYÂ&#x17D;Zsogma\uZÂ?zZsogmYÂ&#x2026;Zsedml Â&#x201A;hirix Â&#x2020;ijlopejZvmjtZpejojsora rmjZmropodmlkZrokgmjlk ghmjlmrlkZqedmjsmZederghijkrZnk _bVZgehleqogZqehrelepumgmj pejnmumgZthmgklZqmhmjt ederghijkrZvmjtZnklenkmrmjx Â&#x192;yvmhmgZrenomYZuepkdkr qorgkZghmjlmrlkZqedmjsmZnkZ_bV dmwkhZnkZqodmjZ elepqehYZrmhejm uhipiZkjkZsotmZojgorZpea hmvmrmjZ`mgmdZnmjZ[mwojZ^mho |zÂ?YÂ&#x2026;ZosmhZÂ&#x201A;hirix [mrZwmjvmZkgoYZledmpm Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â? uhipiZ YZ_bV Â&#x17E;Â?Â&#x; ¥Â&#x203A;¢Â&#x2014;£¤¤ ¼ Œ§¨Šª¨ Â&#x203A;Â&#x153;Â? ­Ž¨¯ °¹ª¨²ª¨¯ ¨³Ž´Ž²¾Ž¨ pepqefhokrfmkZjtZounemjjmtÂ?m °œŽ¨¡Ž °Ž¹Ž¨¯ œ¾²¹§¨¸¾ ¥´š Žœ¸ŽŠ ¯¹Ž²¸Š ³¸ ´¹§§ ºªº¸ nklrijZuhinorZZnmjZwhmmnjkmZlwuelkmd ¯ª³Ž¨¯ ´¾Ž¨ œŽœª dmjtlojtZreumnmZrijlopejx Â&#x2020;wololZymqgoZ{|}~|Â&#x20AC; pmdmpjvmYZ_bVZsotmZlkmu Â&#x2C6;c Z[Â&#x2030;YZrodrmlYZXÂ&#x160;YZpelkjZfofkY lmpmZnejtmjZuhipiZlea pejvmpqogZrijlopejZvmjt ripuihZnmjZpmlkwZqmjvmrZvmjt qedopjvmxZÂ&#x2020;ijlopejZforou qehqedmjsmZreqogowmjZedera dmkjx pejojsorrmjZqorgkZghmjlmrlk ghijkrZnejtmjZpknjktwgZlmde yvmhmgZpejnmumgrmjZuhipi qedmjsmZederghijkrZnkZ_bV fofkZtonmjtZpodmkZuorodZ|xzza \uzYZrmgmZÂ&#x201A;hiriYZsotmZpmlkw ledmpmZuehkineZZÂ&#x2039;mjomhk |Â?xzzxZ{eÂ?jÂ&#x20AC;

Âź½!ž$!ÂżĂ&#x20AC;!Ă %Ă&#x20AC;Ă&#x201A;Ă&#x20AC;!Ă&#x192; Ă&#x201E;Ă&#x20AC;Ă&#x2026;$!Ă&#x2020;&%

UVWUXYZ[\]^_`ZaZXgdmjgmZcdefghijkfl Â&#x160;ejgehZrepqmdkZpejttedmhZuhipi luergmrodehZÂ&#x201E;knjktwgZymdeZojgorZpehma pmkrmjZ`mgmdZnmjZ[mwojZ^mhoZ|zÂ?x _jkrjvmYZledmkjZqmjvmrZnklrijYZmrmjZmnm wmnkmwZresogmjZojgorZrijlopejZvmjt qehojgojtx Â&#x192;Â&#x2019;mnkmwZresogmjZ\uZsogmZojgorZdkpm uejtojsojtZXgdmjgmZÂ&#x201E;knjktwgZymdeYZvmjt nkuehlepqmwrmjZÂ?ejnihZlmmgZpedmrormj ghmjlmrlkYÂ&#x2026;ZrmgmZ khergohZXgdmjgmZcdefa ghijkflZÂ&#x160;ejgehYZymjgiliYZÂ&#x2020;mpklZ{|Â&#x2021;~|Â&#x20AC;x Â&#x201A;hithmpZvmjtZwmjvmZmnmZnkZXgdmjgm kjkZpepqehkrmjZnioqdeZheÂ?mhnZqmtk rijlopejYZledmkjZnklrijZvmjtZnkqehkrmj ledmpmZÂ&#x201E;knjktwgZymdeZvmjtZnkdmrlmjmrmj ymqgoZ{|}~|Â&#x20AC;ZuorodZ|xzza|Â?xzzx XgdmjgmZÂ&#x201E;knjktwgZymdeZsotmZpmlkw pepqehkrmjZfmlwZqmfrZpodmkZ\uÂ&#x17D;zzZhkqo wkjttmZ\u|YÂ&#x201C;Â&#x17D;ZsogmZojgorZuepqedkmjZÂ&#x2C6;c [Â&#x2030;ZÂ?Â&#x201C;ZkjfwZreZmgmlxZXnmZuodmZwmnkmw

pepqehkrmjZÂ?iofwehZqedmjsmZnkZÂ&#x160;mheÂ&#x201D;ioh podmkZ\u|Â&#x17D;xzzzZlmpumkZ\uzzxzzzx yedmpmZÂ&#x201E;knjktwgZymdeYZrijlopejZmrmj pejnmumgZrouijZlegkmuZqedmjsmZ\uZsogm nmjZredkumgmjjvmx Â&#x192;Â&#x2020;ouijZgehleqogZmrmjZnkkrogrmjZumnm ojnkmjZqehwmnkmwZogmpmZZojkgZpiqkdZÂ&#x2020;]X nmjZÂ&#x152;ZojkgZpigihZUmpmwmZlehgmZhmgolmj wmnkmwZedefghijkrZdmkjjvmYZvmjtZmrmj nkojnkZumnmZÂ&#x17D;ZÂ&#x2039;mjomhkZ|zÂ?YÂ&#x2026;Zosmh ymjgilix [mwojZkjkYZuejsomdmjZgehqmjvmrZnkZXga dmjgmZnklopqmjtZnmhkZÂ&#x2C6;c Z[Â&#x2030;xZ^mwrmj qmhoaqmhoZkjkZXgdmjgmZpejvmqegZuejta wmhtmmjZnmhkZÂ&#x2C6;WZleqmtmkZnkdehZuehkjtrmg ZvmjtZqehwmlkdZpedmrormjZuejsomda ÂŁÂ&#x2122;Â&#x;ÂŁÂ&#x17E;Â&#x2122;£ ¾°Žœ¸ ¨¯¯œŽ¹ Ă&#x160;¸³¨¸¯Ă?² Â&#x2DC;ŽœĂ&#x17D; Â&#x2DC;Ž°²ª Â&#x2122;ÂĄÂ&#x2014;Ă?Ă?Ă&#x2021;Â&#x203A;Â&#x17E;  Ă&#x2018;Â&#x161;Ă&#x2C6;Ă&#x2019;Â?Ă&#x2030;Ă&#x2C6;Ă?ÂŁĂ&#x201C;Â&#x161; Ă&#x2021;ÂĄÂŁ ¨ŽĂ&#x160;ÂŁ ¨²Â&#x2DC;¸Â&#x2122;Â? £Ă&#x2039;¤Ă&#x152; rmejdZkgpm ehqmjvmrZuhinorZÂ&#x2C6;c Z[Â&#x2030;x dmjtlojtZpigihZUmpmwmZojgorZuepqedkmj pepqedkZuhinorauhinorZwipeZmuudkmjfel Â&#x192;Â&#x201A;mnmZXgdmjgmZÂ&#x201E;knjktwgZymdeZjmjgkY yijvZÂ&#x2C6;c Z[Â&#x2030;ZÂ&#x201C;zZkjfwx leuehgkZrodrmlYZpelkjZfofkZnmjZdmkjjvmYÂ&#x2026; Â&#x2020;mpkZuehlepqmwrmjZuhinorZgehqmhoZVÂ&#x2C6;c Â&#x192;Â&#x160;mlwZqmfrZwkjttmZ\u}ZsogmZsotmZmrmj kpqowjvmx [Â&#x2030;ZnejtmjZwmhtmZ\u|zzZsogmmjZvmjtZmrmj nkqehkrmjZreumnmZrijlopejZvmjt XgdmjgmZcdefghijkiflZÂ&#x160;ejgehZsotm nknklrijZwkjttmZÂ&#x17D;zZuehlejYÂ&#x2026;ZosmhjvmxZ{Â?kpÂ&#x20AC;


5 0123

!"1#$%3&'(()*% )*%+,%-./.10.1%+234

89g56hih 9jhh65 k il 6

6789::6;<6==>?@ABC>DEFG>8FHI>>JKJ@LM>GFC@A>NB@C@O>=@JFL PKJBQBH@LR>P@LC@LM@L>C@L>PKLM@HFA>EFG>8FH>J@GBA>ABCFP ABLMM@>GKQ@H@LMO>8@L>Q@HKL@LS@R>T@LS@Q>PBA@Q>S@LM>JKLUVT@ JKL@HBQ>QKFLNFLM@L>C@HB>EFG>8FH>BLBO><KLWKX@LM>YBXKM>C@L YBXPHKG>Z[\]R>QKFLNFLM@L>BNF>@C@X@A>QKFLNFLM@L>PVXBNBQO <KHKQ@>TKHA@H@PR>CKLM@L>JKJ@G@LM>^VNV>EFG>8FHR>@Q@L T@LS@Q>VH@LM>S@LM>JKJBXBALS@O _T@H@N>PKP@N@A>M@W@A>J@NB>JKLBLMM@XQ@L>M@CBLMR>JKLFGB@ J@NB>JKLBLMM@XQ@L>L@J@R>CKJBQB@LX@A>QBG@A>P@H@>VH@LM>TKG@HO =@J@>JKHKQ@>NKN@P>CBBLM@N>C@X@J>QKT@BQ@L>C@L>CKJB>PKLM@HFA S@LM>T@BQO>EFG>8FH>BCKLNBQ>CKLM@L>PKJBQBH@L`PKJBQBH@L>S@LM GKM@H>NKLN@LM>_LCVLKGB@R>NKLN@LM>PXFH@XBGJKR>QKTABLKQ@@LR C@L>NKLN@LM>PKLMAVHJ@N@L>QKP@C@>A@Q>@G@GB>J@LFGB@O>EFG 8FH>G@LM@N>PKHA@NB@L>NKHA@C@P>Q@FJ>JBLVHBN@GO>_@>JKLVX@Q NBH@LB>LKM@H@O><@G@X@A`J@G@X@A>BNF>CBPKHWF@LMQ@LLS@>GKU@H@ MBMBA>GKJ@G@>ABCFPR>T@BQ>JKX@XFB>NFXBG@L>J@FPFL>JKX@XFB TKHT@M@B>J@U@J>^VHJF>CBGQFGBR>GKJBL@H>C@L>X@BL`X@BLR>N@Q A@LS@>CB>C@X@J>LKMKHB>L@JFL>WFM@>CB>XF@H>LKMKHBO aBC@Q>T@LS@Q>JKJ@LM>VH@LM>S@LM>TKMBNF>XF@H>TB@G@>CBBLM@NO EFG>8FH>@C@X@A>G@X@A>G@NF>UVLNVAO>8@L>UVLNVA>X@BL>S@LM>G@LM@N ^KLVJKL@X>NKLNFX@A>7FLM>b@HLVO>b@X@F>EFG>8FH>@C@X@A PXFH@XBGJKR>7FLM>b@HLV>@C@X@A>L@GBVL@XBGJKO YKJ@L^@@N@L>^VNV>EFG>8FH>JKJTF@N>cKLLS>?@ABCR>PFNHB PKLCBHB>Yb7>BNF>MKH@JcKLLS>?@ABCR>JKLM@LMM@P>U@XKM>Yb7 S@LM>JKJ@G@LM>^VNV>EFG>8FH>JFL@^BQO>cKLLS>JKJPHVNKG PKLMMFL@@L>^VNV>@S@ALS@>VXKA>U@XKM>Yb7O><KLFHFNLS@R>A@X>BNF @C@X@A>TKLNFQ>QKJFL@^BQ@LO>E@JT@H>EFG>8FH>J@GBA>CBP@G@LM CB>J@L@`J@L@R>P@C@A@X>EFG>8FH>JKHKQ@>XKLMGKHQ@LR>JKHKQ@ TKHAKLNBQ@LR>N@PB>^VNVLS@>J@GBA>CBP@G@LM>CB>J@L@`J@L@O =@JFL>U@XKM>Yb7>TKHQBX@AR>^VNV>EFG>8FH>CBP@G@LM>GKT@M@B TKLNFQ>PKLMAVHJ@N@LO>YKJ@G@LM@L>^VNV>NKHGKTFN>@C@X@A TKLNFQ>PKLMAVHJ@N@L>NKHA@C@P>EFG>8FH>GKT@M@B>PKLCBHB>Yb7O 8KLM@L>JKJ@G@LM>^VNV>EFG>8FHR>TKH@HNB>JKLKHFGQ@L PKHWF@LM@L>EFG>8FHO _GNHB>JKLCB@LM>EFG>8FHR>dBLN@>=FHBS@A>T@AQ@L>XKTBA>QKH@G X@MBO>a@Q>A@LS@>JKLMFLMQ@PQ@L>QKMKH@J@L>CB>A@C@P@L>PFTXBQ L@JFL>@Q@L>JKX@QFQ@L>GVJ@GB>QKP@C@>P@HN@B>PVXBNBQ>S@LM JKLMMFL@Q@L>^VNV>EFG>8FHR>@N@F>@P@PFL>S@LM>TKHT@F>EFG 8FHO><KLFHFNLS@R>X@H@LM@L>BNF>CB@NFH>C@X@J>GFH@N>S@LM CBN@LC@N@LM@LB>EFG>8FH>C@L>PKLM@U@H@LS@O>8@X@J>GFH@N>BNF NKHC@P@N>X@H@LM@L>JKJ@Q@B>M@JT@H>@N@F>@P@PFL>S@LM>TKHT@F EFG>8FHO <@G@X@A>BLB>JKGNBLS@>CBGKXKG@BQ@L>GKU@H@>T@BQ`T@BQ>Q@HKL@ PKLSKXKG@B@LLS@>PFL>GKPKHNBLS@>NBC@Q>JFC@AO>8B>G@NF>GBGB @C@>PBA@Q>QKXF@HM@>S@LM>JKH@G@>CBPBLMMBHQ@LR>GKJKLN@H@>S@LM CBPBLMMBHQ@L>BNF>QBLB>CB@LMQ@N`@LMQ@N>X@MBO>8B>PBA@Q>X@BLR>EFG 8FH>T@M@BJ@L@>PFL>GFC@A>JKLW@CB>JBXBQ>T@LMG@O>_@>NBC@Q>X@MB NKHGKQ@N>A@LS@>C@X@J>TBLMQ@B>QKXF@HM@O>8KLM@L>CKJBQB@LR @C@X@A>G@A>VH@LM>S@LM>BLMBL>JKLSKT@HQ@L>PKJBQBH@L>EFG>8FH QK>J@GS@H@Q@NO d@NF>A@X>S@LM>FN@J@>@C@X@A>T@M@BJ@L@>@M@H>EFG>8FH W@LM@L>CBN@HBQ>C@X@J>PKHCKT@N@L>PVXBNBQ>PH@QNBG>L@JFL T@M@BJ@L@>@M@H>QBN@>TBG@>JKeFWFCQ@L>PKJBQBH@LLS@>NKLN@LM QKABCFP@L>TKHT@LMG@>S@LM>XKTBA>T@BQO>;@X>BLBX@A>S@LM>XKTBA @^CVX>Q@X@F>QBN@>JKLM@QF>GKT@M@B>PKUBLN@>EFG>8FHO>DfffI

456 5 89 5 9 

5 p

@ABCDEFGCBHBAGABIJKBL

–—˜™š›œž›Ÿ ¡¢£ ¤ ¤¥¦§¢›¡¢¨¢©¢© ª ©«¢¬¦¢©›­¢®¨¢¯¢§¢Ÿ ¤ ¡¢¡¦°›¥ ¥ ¯¢±¢›²¢¡¦¯³ ¢©Ÿ¢¯¢›¡¢°©›´ µ‹›­ ¡¢¡¦°›¶ ¥®°Ÿ ›ª·¡¬¢ œž›¬° ¶¶¶‹²·«²¢‹±·¡¯°‹«·‹°¬ ¸‹›¹ ¡ ±·©›º›»­»›¼°¬ ª¯·±¢¤›ª·¡¬¢›œž›±¢¬¢ ©·¤·¯›½¾µ¿¸ÀÁÁÂÂÃË ­ ¡¢¡¦°›®¢¤¥¦©«¢©›°©°³

¤¢®¨¢¯¢§¢Ÿ›¥°®¢ ¤ ©«¢¬¦§¢©›¥°¡¢›¢¬¢ ±·¡°®°›¨¢©«›¥ ¯Ÿ°©¬¢§›Ÿ°¬¢§ ® ®¦¢°›¬ ©«¢© § ¶ ©¢©«¢©›¢Ÿ¢¦ Ħ©«®°©¨¢‹ ¿‹›Å¢¡¡›Æ ©Ÿ ¯›µµ½‹›­ ¡¢¡¦° ¡¢¨¢©¢©›°©°³›©¢©Ÿ°©¨¢ ¤¢®¨¢¯¢§¢Ÿ›¥°®¢ ¤ ¡¢±·¯§¢©›§ ²¢¬°¢©Ç § ²¢¬°¢©›¬¢¯¦¯¢Ÿ‹›È¢©Ÿ°©¨¢ ·± ¯¢Ÿ·¯›±¦®¢Ÿ›¢§¢© ¤ ©¢©¨¢§¢©›¬ Ÿ°¡›§ ²¢¬°¢© ¬¢©›°©Ä·¯¤¢®°›± © ¡±·©³ § ¤¦¬°¢©›¢§¢©›® « ¯¢ ¬°®¢¤¥¦©«§¢©›§  É ±·¡°®°¢©›Ÿ ¯¬ §¢Ÿ ¬ ©«¢©›¡·§¢®°›§ ²¢¬°¢©‹ ʋ›¹ ¡ ±·©›º›»­»››¹¯¢ÄÄ°Æ Å¢¯ ›Å ©Ÿ ¯›œ°Ÿ¡¢©Ÿ¢® ª·¡¬¢›œž›§ 

½¾µ¾½¸Ê½½½½½½›¦©Ÿ¦§›°©Ä· ª ©Æ¦¯°¢©›É ©¬¢¯¢¢© ¼ ¯¤·Ÿ·¯³›Ÿ ¤¦›§ ©¬¢¯¢¢© Ʀ¯°¢©³›»­›§ ¡°¡°©«³›»­ Æ·¯© ¯›¬¢©›°©Ä·›¡¢°©©¨¢‹ ©Ä·¯¤¢®°›²¦«¢›¥°®¢›¬°¢§® ® ¤ ¡¢¡¦° ¶¶¶‹ŸÆƋ±·¡¬¢¬°¨‹±·¡¯°‹«·‹°¬ À‹›ª ©«¢¬¦¢©›²¦«¢›¥°®¢ ¬°¡¢§¦§¢©›¬ ©«¢©›Æ¢¯¢ ¤ ©¬¢Ÿ¢©«°›¡¢©«®¦©« É ±·¡°®°¢©›Ÿ ¯¬ §¢Ÿ³ ® ¤°®¢¡›ª·¡¬¢›œž›¬°›» žËœÌËț¼œ›ªÍΪ˭³ ¬¢©›ª·¡Ÿ¢¥ ®›º›Í ®›¬°›Ì©°Ÿ ª¿œ‹ÏÐÑÒÓÔ šÕ֖Ϛ××Ò –ØÙÚÛÓÜÝØÝÛ ÕÓÞÛÙÏßØàÓÜϖáâÙÓ ™ãä

&'()*+uv‡~€vˆ ~‚‰}ˆ€zv|{v…yxz ‡Šz{zv‡‚z{zwzv}zw}~ |Šv‰‚z{~Š‚ŠvŠ2†w;Š2†w ‰‚z~€v‰‚yy}vzw‚†z‚w7 ÿ‚†‰v~Š€‹ 9 <= =< ™ã›ÉÌË›É Æ¢¤¢Ÿ¢© ·©¬·¤¢©¢©³›Æ¢¡·© ± ©«¢©Ÿ°©›¥°®¢›¤ ¡¢§¦§¢© ± ©«°®°¢©›¢±¡°§¢®° ± ©¬¢ÄŸ¢¯¢©›©°§¢£›¤ ¡¢¡¦°

¶ ¥®°Ÿ ›¶¶¶‹§¦¢Ç «·©¬·¤¢©¢©‹¶ ¥‹°¬‹ ­ ¡¢¡¦°›± ©¬¢ÄŸ¢¯¢©›°©° Æ¢¡·©›± ©«¢©Ÿ°©›¢§¢© ¡¢©«®¦©«›Ÿ ¯Æ¢Ÿ¢Ÿ›¬¢¡¢¤ ²¢¬¶¢¡›± ¡¢§®¢©¢¢©›°²¢¥ >¢¥¦¡‹ ª¢¬¢›®¢¢Ÿ›¨¢©«›¡¢°©³ Æ¢¡·©›± ©«¢©Ÿ°©›¬¢©›¶¢¡° ¬¢Ÿ¢©«›§ ›ÉÌ˛¦©Ÿ¦§ ± ©¨ ¯¢£¢©›¬¢© ± ¤ ¯°§®¢¢©›¥ ¯§¢® ± ¯®¨¢¯¢Ÿ¢©›©°§¢£‹ ¼ ¯¬¢®¢¯§¢©›±¢®¢¡›¸µ

ª ¯¢Ÿ¦¯¢©›­ ©Ÿ ¯°›Ë«¢¤¢ ͝›ª­Ë›©·¤·¯›µµ›Ÿ¢£¦© ¸½½Á›¬°® ¥¦Ÿ§¢©³›Ë§¢¬ ©°§¢£›¬°¡¢§®¢©¢§¢©›¬° ÉÌ˳›¬¢©›¢Ÿ¢®›± ¯¤°©Ÿ¢¢© Æ¢¡·©›± ©«¢©Ÿ°©›® ¯Ÿ¢›¢Ÿ¢® ± ¯® Ÿ¦²¦¢©›ªªÈ³›¢§¢¬ ©°§¢£›¬¢±¢Ÿ›¬°¡¢§¦§¢©›¬° ¡¦¢¯›ÉÌˋÏÐÑÒÓÔ

qrstuvwxyxz{v|}~ €xwyz‚vƒ„ƒv…‚zw‚† {†v‡}|y~vˆ‡w ‰‚y‡x†~zvw}v‰‚z{ˆ}~z Š‚Š}w}v€yv~‚‡ˆv‡xyŠ‹ ŒŽ‘’“”•••

!ðòçæ"îæøæòê#ñ÷æúê$ðèæîê%òîðøòðî ÕšÏÕ?ÓàÓÝÓ× á×ÙáàÓ×Ó×ÏÕáÝÓ äáÑÒÓ9ÓÝÓ

mn9 96hj5oi9i

&'()*+v6w€vŠ2v‡‚yz{{zv‰x€xzvz,xv-}‰€vƒ~wvˆ ./6v2z{v‰‚z‚†‰v0Š~‚Š8vÿ‚†‰v~Š€8 ŒŽŽ‘“‘“••• 1¢®°¡°Ÿ¢®›É ® £¢Ÿ¢©›¹°©«§¢Ÿ›¢©²¦Ÿ›¢Ÿ¢¦›Í¦¤¢£›»¢§°Ÿ ¨23¢Í» ©«Ìœ› ›¥ É· § Ÿ¯¢²›¢ž· ®¢«¤¢ ›¬ ©«¢©›ª¹›Ë®§ ®›®¢¢Ÿ›°©°›¢¬¢¡¢£´ ¨¢§¢¯Ÿ¢ 23ͻ̜›¢Ÿ ® 23ͻ̜›»¡ ¤¢© 23ͻ̜›¼¢©Ÿ¦¡ 23ͻ̜›·©·®¢¯° 23ͻ̜›ª¯¢¤¥¢©¢© 23ͻ̪›¬¯‹›»¢¯¬²°Ÿ· 23Í»›ª¢©Ÿ°›Í¢±°£ 23Í»›¼ Ÿ £®¬¢ 23Í»›4 23Í»›ªÉ̛­¦£¢¤¤¢¬°¨¢£›É·Ÿ¢›ž§ 23Í»›ªÉ̛­¦£¢¤¤¢¬°¨¢£›¼¢©Ÿ¦¡ 23Í»›4°¬¢¨¢Ÿ¦¡¡¢£ 23Í»›ª¢©Ÿ°›Í©° 23Í»›ª¢©Ÿ°›È¦«¯·£· 23Í»›°¶¢›¯£¯¢®°¢ 23Í»ªË̛¬¯‹›4¢¯¬²·¡¦§°Ÿ· 23Í»›¹§‹››œ¯‹›»· Ÿ¢¯Ÿ· 23Í»›Í»›¼£¢¨¢©«§¢¯¢ 23Í»›Å·©¬·©«›Å¢Ÿ¦¯ 23Í»›ªœ4 23Í»›­¢Ÿ¢›œ¯‹›žËª‹ÏÐÑÒÓÔ

šàÒÏ5ÓÛÓÏ66Ó7Ï8ÓàϚ Ý Õ ÓâÓÏ9ÜÛÏÕàÛÝÓÓ×ϖϚÜ9ÜÏЖÜáÔ :ÓÞÓ×ÑÏÝÓàÓÏäáÑÒÓ

åæçèæéêëæìíæîêïðéñéñòóêïôîæêõôóöæ÷æøîæêù÷úñøêûæúüò

ýtrtþvÿ†|}zv0x{1uvŠ2vz{zvw€} 1ˆ3yvy2zzv4}Švƒ‰Šwv5‚yyz{ 6x{2v‡~€vˆv‡ˆv~€†vw€}z z7vÿ‚†‰v~Š€8 9 ÖãÕ›¢¬¢¡¢£›²¢¬¶¢¡ ± ¡¢¨¢©¢©›¼¦®›»¢¤®¢Ÿ›É ¡°¡°©« É·Ÿ¢›ž·«¨¢§¢¯Ÿ¢›¨¢©«›¥°®¢›¬°¢§® ®

¤¦¡¢°›±¦§¦¡›½Â‹½½›£°©««¢›µµ‹¿½ ¼›´ Ǜ¦¤¢Ÿ›¸Áºµ¸›´› ¤¥¢Ÿ¢©  ¤¥°¯¢›·§¢›ž·«¨¢§¢¯Ÿ¢ Ǜ» ©°©›¿½ºµ¸›´›É Æ¢¤¢Ÿ¢© ­ ¯«¢©«®¢© Ǜ» ¡¢®¢›¿µºµ¸›´› ¤¥¢Ÿ¢©  ¤¥°¯¢›·§¢›ž·«¨¢§¢¯Ÿ¢ ¼¦®›»¢¤®¢Ÿ›É ¡°¡°©«›É·Ÿ¢

ž·«¨¢§¢¯Ÿ¢›²¦«¢›¢§¢©›£¢¬°¯›¬° » §¢Ÿ ©›Ë¡¦©ÇË¡¦©›ÌŸ¢¯¢ ž·«¨¢§¢¯Ÿ¢›±¢¬¢›Ã›œ ® ¤¥ ¯›¸½µ¿ £°©««¢›µÊ›¢©¦¢¯°›¸½µÊ›¤¦¡¢° ±¦§¦¡›µÁ‹½½›£°©««¢›¸½‹¿½›¼‹ Ì©Ÿ¦§›¥°®¢›¤ ©«¢§® ® ± ¯±¢©²¢©«¢©›±¢²¢§›§ ©¬¢¯¢¢© Ÿ¢£¦©¢©›¬ ©«¢©›¶¢§Ÿ¦›¨¢©« ®°©«§¢Ÿ³›¤¢®¨¢¯¢§¢Ÿ›¬°£¢¯¢±§¢© ®¦¬¢£›¤ ¤¥¢¶¢›´

µ‹›»¹Èɛ¢®¡°›¬¢©›Ä·Ÿ·§·±° ¸‹›¼ªÉ¼›¢®¡°›¬¢©›Ä·Ÿ·§·±° ¿‹›É¹ª›¢®¡°›¬¢©›Ä·Ÿ·§·±° ʋ›È·Ÿ°®›±¢²¢§›Ÿ¢£¦©›¡¢¡¦‹ÏÐÑÒÓÔ ÓàÓâÏØÓ×ÝááÏß Õ ÓâÓÏÖÛÙÓ×ÑϚ×ÑÑÓÓ× –×ÙÓ ÓÝÓ×ϙ––՚ϙãä


0123

"#  ! $%&'#(%

4516739 1 

„… †‡ ˆ ‰ Š … ‹Œ Œ … ‡ Ž  … ‘ ’Ž “Ž ‰ … ”••… –— ˜… –‰ ™ š › ‰ )*+,-./012345.060789:; MN?NCf@YN@BLCP=MN@BN;:CM KLQ:TS:ON@:C:@T=PN\@:N@;NF8Q?NC <=>=?:@A:BCD@E8F8;@GH@IJJJ BLCP8Q8CM@B89:;CDN@9NQ= ?L@FLS=MNT@K8;TL?@XLF8?f B:;:?@KLMNON:@@HNPNC@ENQ?8R ?LB=P:NC@BLCM\:P=F?NC@BLR bN9:P@}=BNT@K8;PN@XYZ[ S:?N@ENT:8CN;@KQ8U:CT:@VHEEKW T:C@B89:;@_LC:Tklmmknlop@SLQTL9=Sf GbHK@GCCD@K=P_:NTS=S:[@TNNS XYZ[@Z=P\N@]Q:TLS:NP:[@ONQMN q7N;NB@:S=@\=_NC[@PNC P:B:CSN:@?8Cs:QBNT:@P:@Q=NR ]NBNC@^L_NDNC@GTQ:[@XN9NM[ ;:TSQ:?@P:@TL?:SNQ@?NONTNC CMNCCDN[@bNB:T@VcgeIcW[@BLBR `8CP8CMaNS=Q[@XLF8?@]:B=Q[ Q=BN\@TNDN@FNPNB[r@@?NSNCDN 9LCNQ?NC@NPNCDN@?NT=T@SLQR bN9=FNSLC@<;LBNC[@P:a=Q:[ ;LONS@K8CTL;f TL9=Sf@}N;@:S=@:N@?NSN?NC@TLR <L;NTN@VcdeIcW@P:C:@\NQ:f@<NBR 789:;@<=>=?:@A:BCD@DNCM SL;N\@BLCM\=9=CM:@bNF8;TL? FN:@bNB:T@VcgeIcW[@?NT=T@SLQR \:;NCM@:S=@T=PN\@P:B8P:s:?NT:f XLF8?@]:B=Q[@b8BF8;@GCR TL9=S@BNT:\@P:SNCMNC:@F:\N? Z=P\N@BLB8P:s:?NT:@NSNF PQLNT@XLPPD@~:_NDNf K8;TL?@XLF8?@]:B=Qf B89:;@BLBN?N:@NSNF@TNB9=CM 7LC=Q=S@P:N[@?LCPNQNNC@lmm G?:9NS@FLCa=Q:NC@:S=@?8QR VmtuvnW[@PNC@BLBNTNCM@9NCkvwx nlopkTLPNCM@P:MNCPQ=CM:@8QNCM 9NC@BLCPLQ:SN@?LQ=M:NC@BNSLQ: ynokznt{@TLQSN@_8?@7LQaD@`I|jf TL\:CMMN@QNONC@FLCa=Q:NCf TL?:SNQ@hF@ij@_=SNf@X:ONONCR }NQMNCDN@TL?:SNQ@hF@ij@_=SNf GCCD@BLCDNQNC?NC@?LFNPN aNQN@_=QCN;:T[@bNB:T[@Z=P\N q~NQCN@B89:;CDN@\:SNB@9LQR FLB:;:?@?LCPNQNNC@_LC:T@lmm BLCMN?=@?NMLS@TNNS@<L;NTN F8TS=Q@S:CMM:[r@=_NQ@Z=P\Nf nlop@PNC@_LC:TR_LC:T@;N:C@BLR F=?=;@jifjj@BLCMLSN\=:@B89:; Z=P\N@BLCP=MN[@BN;:CM CNB9N\?NC@?=Ca:@FLCMNBNC DNCM@P:FNQ?:QCDN@P:@PLFNC BLCM:CaNQ@B89:;CDN@;NCSNQNC =CS=?@B89:;[@=CS=?@BLCM\:CR Q=BN\@\:;NCMf@KNPN\N;[@TNNS N?NC@P:_=N;@TLaNQN@SLQF:TN\[@?NR PNQ:@N?T:@FLCa=Q:NCf@q^=CNR BN;NB@\NQ:@S:PN?@NPN@T=NQNR QLCN@;L9:\@B=PN\@FLC_=N;NCR ?NC@?=Ca:@FLCMNBNCNC@TL9NR T=NQN@NCL\@NSN=@BLCa=Q:R CDN@TL?N;:M=T@BN\N;@\NQMNCDNf MN:@NCS:T:FNT:[r@?NSNCDNf@€‚ƒ

¨©ª¥¨« ©¡ ¤¥¨¥ ¬­¡ž¡¤¤¥®¥¡©§£­¨¥œ£©¯©¬°±°©²³´°µ°²°¶©·³©¸¹º»¼©²³´°µœ°ž©Ÿ ¡¢ ª°£¤¢ ·½¥¼¦§©ž¡¤¤ž §»¾± ¸¿©À¸¼°Á¿ À½Â¸¶Á±¸Ã¸¿©¹»±´³°Á©¾»¶°³¼³©Á»±°Ä½©²³´°µ°Å©¬»±°Ä½©¾»¶º°·³©´°µ½©Æ°±°©Á»¶Ã½¶º½¶Ã ¾»¶³¼¾°µ³©¼»³¶·°Ä°¶©Á°¶¸±°¾°©°Â°¾©²°·½¼©Ç°¶Ã©·³±»´¾³¼°¶©¬±»´³·»¶©§¸»Ä°±µ¸©È´»¾°´° ij·½ÁÉ©Á°·°©ÊËËÌ©³µ½Å©Í¸µ¸©·³°¾¹³Â©¹»¹»±°Á°©Ä°±³©Â°Â½Å


0 12314673829

  !"#$!"#%$ &'()*+ ,'-*+) .'/*0*. 1'.23(* ('-/*()+%)4*5 1'.2*-5%56*. 75%8*.9*5 :/*;*+< =)/3.,-3;3< &'/*4*%>?@A B?C%/*/)D E*7*. F'9'3-3/3;5< =/51*93/3;5< 7*.%:'3G5456* >EF=:C 1'.;51(*) H54*9*H*. 0*.;%('-.5*9 1'.;).I).;5 ,*.9*5%75%J#K *;*1'H*4,*7*5 ;'/31(*.; 95.;;5%/*)9 4'/*9*.%0*.; 75,'-65-*6*. 1'.2*,*5 /'(5+%7*-5%L 1'9'-D !ä"!å!%æç"çA&#:#J%=èåä#!é!ä

êÍÏíÍÎïðÏùÍÎò êÍÍóïôÍþÏïÜáøÚóúþ

ÝßýßýÝÞÿ0ß1245ÿ6ßý7897  2&  9 7

 9  0 Ă˝ 7 9 9 9209 49 2Ăž9   9 9 #Ă˝  

Ăť 28 2  299 

 97 

9 9  9 9 # 6 425 !" 9# -   9  699 9 9 7  8 9* 9   2  9 9 9 Ăť #+/ 9 259 & 9  9 97

  $ # %9 Ăž9 0 Ă˝ 7  9 9  928& 2 9  2.  # 9 "'#((# Ăž 9Ăť 2Ăż*4Ăź07 899  9   9  29 9  9 9 9 9   ")#((9  99 & #  9 9 9  Ăž 9 9 $9 9 #*  

6 4  99 9    & 

 * 8 9     9 9 $  9 9#Ă˝  99 9  9 #  9 2  7 +- 9 9 9 9 (#((-#- 

$ 9 # 0   $ 9 9 9    9  7   9 #Ă˝ 9 2& 9 9 $  9 9  7 9 99    #  9 9 9   +,9    9 2.  # 9  9 #Ă˝ 0 9  27 99 

  9 #  9  &  -     9 9   # 9 9 9  9 97 *9 $  9 

  2.  2Ăž !" # 9 4815#8  0 9 9   9   9 9  9  9 9 2. # 

Â&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2022;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x17D;Â?Ă?¤ŒÂ&#x2013;¯°Ă?Ă&#x2018; Â&#x2019; Ă&#x2019; Â? Â&#x2022; Â&#x2019; Ă&#x2018; Â? Ă&#x201C; Â&#x2018; Â&#x2019; Â&#x2014; ÂŁĂ&#x2026;Â?¨Ă&#x2020;ÂŚÂŻÂŁĂ&#x2021;ÂŚÂ ÂŹÂŁĂ&#x2C6;Â&#x;ÂŻÂŚÂŤĂ&#x2020;Œ 

Â&#x161;Â&#x203A;Ă?ÂŚÂŻÂŹÂŚÂŁÂ&#x153;Â&#x; Â?¨ŒĂ&#x2020;ÂŁ ¤Œ Ă&#x17D;ÂŚÂŻ ÂŚÂŁ ¤¢ ÂĄ ÂŚÂŁ ¤Â&#x;ÂŻ Â&#x17E; ŒŠŽŒ Ăž 9 2 9  9 

MNOPQRSPTPUVWSXYNQZ[ y]ilhls]gZ]q]g]ZÂ&#x2030;^_ZÂ&#x2030;l[ &  9  9  gii]mZzÂ&#x2030;Â&#x2030;{Zecglj_gi $ 

yceb]sZklmngo^ninZscmle u_]oZ]f]uZ^cgd]g]Zoces][ gilg]gZs]gj]^]Zj_ZÂ&#x2030;cengp 2345676 klmngo^ninvZk]^cg]Z_flp / -44 Â&#x2030;Â&#x2030;Zeceoc^b_^]b]gZtle[ m]qZr]^i]Zh]giZecgnm]b Â&#x201A;cm]_gZ_flpZocec^_gf]q \_fci]ub]gpZÂ&#x2030;Â&#x2030;Zfcf]o eci]o^nhcbZfc^ucslfZ]b]g tli]Zj_g_m]_ZscmleZs_u] sc^oci]giZo]j]Zo^_gu_oZucel[ fc^luZsc^f]es]qv ecesc^_b]gZt]e_g]gZe]f] m]ZlgflbZecgnm]bZbcq]j_^]g ¸le]uZÂ&#x2030;Â&#x2030;pZw]^fngn ocgd]q]^_]gZs]i_Zr]^i] s]gj]^]Zj]gZf]go]Zcescm[ ecglfl^b]gpZo]j]Zoc^fcel[ fc^j]eo]bZj]gZscsc^]o] cescmZuh]^]fZ]o]olgvZÂ&#x192;Ă&#x201D;]gi ]gZunu_]m_u]u_Zoces]gil[ oc^f]gh]]gZm]_gvZÂ&#x192;k]^cg] ec^]u]Zbcs_gilgi]gZj]g g]gZs]gj]^]Zo]j]Zoc^]gi[ _flpZb]e_Zecm_q]fZ]j]Zbc[ bcdcr]Z_flZr]^i]Zh]giZo^n b]fZjcu]pZjlblqZj]gZfnbnq elgib_g]gZg]gf_Zr]^i] s]gj]^]Zj]gZecgc^_e]Zs]g[ e]uh]^]b]fZh]giZsc^m]gi[ h]giZecgnm]bZs]b]mZsc^[ j]^]Zjcgi]gZuh]^]fpÂ&#x2026;Zfci]ugh]v ulgiZuc^cgf]bZj_Zm_e]Zjcu]p f]es]qZtlem]qgh]pÂ&#x2026;Zb]f] Â&#x201A;cb^cf]^_uZ\]c^]qZklmng[ Â&#x201A;cg_gZza} `a{Zm]mlpZscsc^]o] w]^fngnpZk]e_uZzaÂ&#x20AC; `a{v o^ninpZĂ&#x201A;uflgibn^npZo]j] oc^f]gh]]gZr]^i]Zf]bZs_u] wcgl^lfgh]pZ]j]Zoc^sc[ oc^fcel]gZj_Zs]m]_Zjcu] fc^t]r]sZtcm]uZnmcqZocec^_g[ j]]gZ_gÂ&#x201E;n^e]u_Z]gf]^]Zoc[ Â&#x2020;m]i]qZecgi]f]b]gpZe]ul[ f]qvZw]^fngnZq]j_^Zucs]i]_ e]o]^]gZocec^_gf]qZjc[ b]gZj]^_Zr]^i]Zulj]qZecg[ oc^r]b_m]g fnbnqZe]uh][ gi]gZh]giZo^nZoces]gil[ t]j_Zs]i_]gZĂ&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x;åâ ^]b]fZo]j]Zoc^fcel]gZj_ g]gZs]gj]^]vZÂ&#x201A;]m]qZu]flgh] Ă&#x2013;ĂŁĂ&#x2014;Ă&#x;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x201A;gib]u]Zyl^]vZĂ&#x201E;] x]m]_Z\cu]Zy]m_q]gZ_flv fcgf]giZocesc^_]gZ^le]q olgZecgi_es]lZe]uh]^][ ¸]u_mZj]^_Zoc^fcel]gZfc^[ sc^f_gib]fZbco]j]Zr]^i] b]fZsc^u]e][u]e]Zecgi[ ucslfpZj_g_m]_gh]pZeces_[ t_b]Zsc^ucj_]Zj_^cmnb]u_v ]r]mZocbc^t]]gZ^le]qZ_g_v gilgib]gZr]^i]Zb]^cg]Zfc^[ Â&#x2021;]elgpZm]gtlfgh]pZq]m Ă&#x201A;uflgibn^nZecgi]f][ gh]f]Zoceb]sZtli]Zscmle _g_Zu]e]Zucb]m_Zf]bZj_bc[ b]gpZocec^_gf]qZfc^luZecm][ ecgicf]ql_Zucd]^]Zo]uf_Z^cg[ elb]]gZo]j]Zoc^fcel]g blb]gZocgjcb]f]gZucd]^] d]g]Zoces]gilg]gZs]gj]^]v fc^ucslfvZÂ&#x201A;cm]_gZ_flpZscmle _gfcgu_Â&#x201E;vZĂ&#x201E;gÂ&#x201E;n^e]u_Zucd]^] ycec^_gf]qZo]j]Zoc^fcel]g ]j]Zbco]uf_]gZe]f]Zocgd][ icgd]^Z]b]gZj_u]eo]_b]g _flZscmleZs_u]Zecgtcm]ub]g q]^_]gZr]^i]Zh]giZfc^j]e[ o]j]Zo]^]ZjlblqZj]gZj_q][ fcgf]giZbco]uf_]gZf_f_bZbnn^[ o]bZb]^cg]Zocec^_gf]qZe][ ^]ob]gZs_u]Zfc^ucs]^Zml]u j_g]fZmnb]u_Zs]gj]^]Zsc^_blf u_qZsc^gcinu_]u_Zjcgi]g o]j]Ze]uh]^]b]fZucd]^] s]f]u[s]f]uZm]q]ggh]v Ă&#x201A;gib]u]Zyl^]v ucgj_^_gh]vŸ½ž¿Ă&#x20AC;

Ă&#x2030;ÂŚĂ&#x160;Â?ÂŻÂŚÂ ÂŁĂ&#x2039;Œ Œ£Ă&#x152;ŒŠĂ&#x160;Œ Ă&#x2021;Â&#x;

TNQNQTMXĂ NOUVWSXYNQZ[ZÂ&#x201A;cq]^_ en^Z^cbcg_giZbqluluZj]g]Zb]e[ ecgj]o]fb]gZu]gbu_Zj]^_Zky~pÂ&#x2026; tcm]giZs]f]uZ]bq_^Zocghc^]q]gZ^cbc[ o]ghcZuc^f]Zm]on^]gZj]g]Zb]eo]ghc tcm]ugh]v g_giZbqluluZj]gZm]on^]gZj]g]Zb]e[ bcZky~vZÂ&#x2C6;]on^]gZ_g_Zj_u]eo]_b]g kcfl]Zky~ZÂ&#x2020;lglgib_jlmpZw o]ghcpZs]^lZ]j]Zu]flZj]^_Z`aZo]^f]_ j]m]eZf_i]Zf]q]opZh]bg_Zf]q]oZoc^f][ 8]_gl^_ZĂ&#x201E;bu]gZecg]es]qb]gpZlgflb onm_f_bZzo]fonm{Zh]giZecghc^]qb]g e]Zo]j]ZaÂşZ\cucesc^Za|`}pZf]q]o ocghc^]q]gZm]on^]gZ^cbcg_giZj]g] bco]j]Zkne_u_Zyce_m_q]gZ~ele bcjl]ZaZwc_Za|`ÂľZj]gZf]q]oZbcf_i] b]eo]ghcZo]j]Zq]^_Zfc^]bq_^pZo_q]b[ zky~{ZÂ&#x2020;lglgib_jlmvZycgil^luZo]^[ `ÂľZq]^_Zucfcm]qZocm]bu]g]]gZoce_mlv gh]Zecesc^_b]gZs]f]uZr]bflZq_gii] f]_Zj_sc^_Zbcuceo]f]gZecmcgib]o_[ x]i_Zo]^f]_Zh]giZf]bZecmcgib]o_ olblmZ`Â&#x20AC;v||vZkco]j]Zocgil^luZo]^f]_ gh]Ze]bu_e]mZÂśle]fZzaº `a{Zq]^_Z_g_v m]on^]gZj]g]Zb]eo]ghcZj]gZ^cbc[ j_q]^]ob]gZucic^]Zecmcgib]o_Zsc^b]u Ă&#x201A;giinf]Zky~ZÂ&#x2020;lglgib_jlmZ\_Ă&#x192;_[ g_giZbqluluZo]j]Zf]q]oZoc^f]e]p ucscmleZs]f]uZ]bq_^Zocghc^]q]gv u_Z¸lblepZ¸lslgi]gZĂ&#x201A;gf]^ZÂ&#x2C6;ce[ ]b]gZecgj]o]fb]gZu]gbu_Zsc^lo] Â&#x192;xcunbZzq]^_Z_g_{ZZb_f]Zb_f]Zec[ s]i]Zj]gZycgi]r]u]gpZĂ&#x201E;uZÂ&#x201A;le]^[ ocgilele]gZbcZolsm_bZecm]ml_Zec[ glgiilZq_gii]ZolblmZ`Â&#x20AC;v||vZk]e_ ungnZecgi]f]b]gpZo]^f]_Zh]giZul[ j_]Ze]uu]vZÂ&#x201A;cecgf]^]Zt_b]Zfcf]oZf]b ecgi_es]lZbco]j]Zocgil^luZo]^[ j]qZecghc^]qb]gZm]on^]gZj]g] ecmcgib]o_Zo]j]Zf]q]oZbcjl]pZ]b]g onmZ]i]^Zucic^]Zecmcgib]o_gh]v b]eo]ghcZs]^lZ]j]Zu]flpZh]bg_ ecgj]o]fb]gZu]gbu_Zsc^lo]Zoce[ Â&#x201A;cs]spZt_b]Zf]bZecmcgib]o_Z]b]g y]^f]_ZÂ&#x2020;nmb]^vZÂ&#x201A;cecgf]^]Zo]^f]_Zh]gi s]f]m]gZucs]i]_Zocuc^f]Zoce_mlv ecgj]o]fb]gZu]gbu_pÂ&#x2026;Z_eslqgh]v scmleZecghc^]qb]gZ^cbcg_giZbql[ Â&#x201A;cj]gib]gZlgflbZf]q]oZbcf_i]p Â&#x201A;cecgf]^]Z_flpZkcfl]Zy]gr]uml uluZj]g]Zb]eo]ghcZ]j]Zceo]fv o]^onmZh]giZf]bZecghc^]qb]gZm]on[ Â&#x2020;lglgib_jlmpZxldqn^_ZĂ&#x201E;bu]gpZh]gi Â&#x192;kcelgib_g]gZscunbZq]^_Zfc^[ ^]gZj]g]Zb]eo]ghcZ]b]gZecgj]o]f[ j_e_gf]_Zf]gii]o]gZfc^b]_fZocghc[ ]bq_^Zocgil^luZs]^lZ]b]gZecghc[ b]gZu]gbu_Zsc^lo]Zoces]f]m]gZd]mci ^]q]gZ^cbcg_giZj]g]Zb]eo]ghcZj]g ^]qb]gh]vZk]m]lZh]giZscmleZec[ ]f]lZo]^f]_Zj_Ze]u_gi[e]u_giZj]c^]q m]on^]gZj]g]Zb]eo]ghcZecgi]f][ b]gZu]eo]_Zu]]fZ_g_Zyceb]sZscmle ghc^]qb]gZ^cbcg_giZ]j]Zceo]fpZf]o_ o_m_q]ggh]v u]h]Zf]bZq]Â&#x201E;]mZe]g]Zu]t]pÂ&#x2026;Zb]f]gh]p Â&#x192;w]b]gh]pZb]e_Zecgi_es]l ecgj]o]fb]gZm]on^]gv bco]j]Zucml^lqZo]^f]_Zecmcgib]o_ Â&#x192;k_f]ZscmleZecgicf]ql_gh]v k]e_uZzaÂ&#x20AC; `a{v \_]Zecgtcm]ub]gpZo]^f]_Zocuc^f] m]on^]gZ^cbcg_giZj]gZm]on^]gZ]g] x]^lZg]gf_Zun^cZb_f]Z]b]gZecg][ oce_mlZ_g_Zucul]_Zbcolflu]gZj]^_ b]eo]ghcvZk]m]lZfcf]oZf]bZecm]on^[ gh]b]gZbcZky~pÂ&#x2026;ld]ogh]Zu_gi[ ky~Zolu]fZr]t_sZecghc^]qb]gZgn[ b]gpZo]^f]_Zh]giZsc^u]giblf]gZ]b]g b]fvÂź9:;Ă&#x20AC;

Â&#x160;Â&#x2039; Â&#x152; Â? Â&#x2039; Â&#x17D; Â? Â?Â&#x2018; Â&#x2039; Â&#x152; Â&#x2019; Â? Â&#x201C;Â&#x2019; Â&#x201D; Â&#x17D; Â&#x2019; Â? Â&#x2022; Â&#x2013; Â&#x152; Â&#x2019; Â&#x2014; Â? Â&#x201C;Â&#x2019; Â&#x2DC; Â&#x2014; Â&#x2019; Â&#x2122; Â&#x2019; Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x; ¥¢£¤Â&#x; ¼Œ Œ£§¨ŒŠ£ªŒ¥¢£ªÂ&#x; Œ ¼ŒŠ£¢ Œ£­Â&#x;Ž¯°Œ¯¢£¹²³´

MNOPQRSPTPUVWSXYNQZ[ ecgicg]_Z^le]qZr]^i]v s]qb]gZs_m]Zj_uc^f]_Z]gi_gpÂ&#x2026; bc^t]]gZ~elepZuc^f]Zocg[ \]^_Z`aZbcd]e]f]gZh]giZ]j] y_q]bgh]Zfcf]oZecgi[ _es]lZ~gflgiv j]f]]gZm]q]gZoc^f]g_]g j_Zklmngo^ninpZq]gh]Zjl] _es]lZe]uh]^]b]fZ]i]^Zmc[ xyx\Zklmngo^ninpZec[ h]giZ^lu]bZnmcqZ\_g]uZyc^f][ r_m]h]qZbcd]e]f]gZh]gi s_qZr]uo]j]Zj]gZ^cuongu_Â&#x201E; gl^lfgh]pZfcm]qZecgiicm]^ g_]gZj]gZkcqlf]g]gpÂ&#x2026;Zu]e[ g_q_mZscgd]g]Z]b_s]fZqlt]g fc^q]j]oZoc^ls]q]gZdl]d] ^]o]fZbnn^j_g]u_Zjcgi]g slgigh]v jc^]upZscsc^]o]Zr]bflZm]mlv j]gZbngj_u_Z]m]eZucb_f]^v scsc^]o]Zu]fl]gZbc^t]Zoc^[ Â&#x201A;cscmlegh]pZk]s_jZÂ&#x2030;][ wcub_Zsci_flpZx]j]gZycg][ y]u]mgh]pZsc^j]u]^b]gZ_g[ ]gib]fZj]c^]qZzÂ&#x201A;ky\{Zfc^[ g]e]gZy]gi]gZ\_g]uZyc^[ giilm]gi]gZxcgd]g]Z\]c[ Â&#x201E;n^e]u_Zj]^_Zx]j]gZwcfcn[ b]_fZo]j]ZÂ&#x201A;cm]u]Zza¾ `a{ f]g_]gZj]gZkcqlf]g]gZz\_u[ ^]qZzxyx\{Zklmngo^ninZec[ ^nmni_pZkm_e]fnmni_Zj]gZÂ&#x2020;cn[ m]mlvZknn^j_g]u_Zj_m]blb]g oc^f]qlf{Zklmngo^ninpZÂ&#x2030;^_ gi_es]lZe]uh]^]b]fZ]i]^ Â&#x201E;_u_b]ZzxwkÂ&#x2020;{pZdl^]qZqlt]g ucs]i]_Zm]gib]qZ]gf_u_o]u_ ¸_j]h]flgpZecgh]f]bgZj]^_ fcf]oZr]uo]j]Zfc^q]j]o o]j]Zslm]g[slm]gZ]r]m j]gZbcu_]ou_]i]]gZfc^q][ ocgj]f]]gZu]]fZfc^t]j_gh] onfcgu_Zscgd]g]Zo]j]Z]bq_^ a|`ÂľZzÂś]gl]^_[¡cs^l]^_{Zj_[ j]oZsc^s]i]_Zbcelgib_g]g s]gt_^pZÂśle]fZza| `a{Zm]mlp a|`}Z_g_Zq_gii]Z]r]mZf]qlg oc^b_^]b]gZe]u_qZf_gii_ scgd]g]Zucoc^f_Zs]gt_^pZf][ fnf]mZf]g]e]gZo]j_Zh]gi jcgi]gZ_gfcgu_f]uZucj]gi g]qZmngiun^pZj]gZolf_gi fc^cgj]eZecgd]o]_Z`v|šÂ&#x20AC; jco]gv kco]m]Zxyx\Zklmngo^n[ q_gii]Zjc^]uv scm_lgiv qcbf]^cvZ\]^_Zml]u]gZ_flp inpZ~gflgiZ]mlhnpZk]e_u Â&#x192;\]f]gigh]Zscgd]g] Â&#x192;\_]gf]^]gh]pZocgh_][ ucb_f]^Z`a|Zqcbf]^cZfc^j]o]f zaÂ&#x20AC; `a{pZq]gh]Zbcd]e]f]g u]e]Zucb]m_Zf]bZs_u]Zj_o^c[ i]]gZylubcue]uZaÂľZt]eZnmcq j_Zkcd]e]f]gZÂ&#x2C6;cgj]qZj]g Â&#x201A;cgfnmnZj]gZk]m_s]r]gi j_bu_vZk]e_Ze_gf]Zr]^i] \_g]uZkcucq]f]gpZocgh_][ ucb_f]^ZºZqcbf]^cZj_Zkcd][ h]giZmlolfZj]^_Zscgd]g] fcf]oZr]uo]j]vZw_u]mgh] o]gZmni_uf_bZnmcqZ\_g]uZÂ&#x201A;n[ e]f]gZÂ&#x2020;]ml^Zh]giZucscg]^[ ucfcm]qZqlt]gZecgiilhl^ t_b]Z]j]Zqlt]gZfl^lgZucm]e] u_]mpZoc^s]_b]gZ_gÂ&#x201E;^]uf^lbfl^ gh]Zulj]qZq]eo_^Zj_o][ o]j]Za|[a`Z\cucesc^Zbc[ jl]Zt]eZsc^fl^lf[fl^lfZj]g h]giZ^lu]bZnmcqZ\_g]uZyc[ gcgvŸ½ž¿Ă&#x20AC; e]^_gvZÂ&#x201A;cecgf]^]pZ`|Zbcd][ e]f]gZm]_ggh]Zecgi]m]e_ scgd]g]pZelm]_Zj]^_Zs]gt_^p f]g]qZmngiun^pZj]gZonqng fles]giv Â&#x192;\]^_Z_gÂ&#x201E;n^e]u_Zh]gi e]ulbZbcZxyx\pZece]gi q]gh]Zjl]Zbcd]e]f]gZ_fl h]giZf]bZecgi]m]e_Zbc^l[ u]b]gZ]o]olgZu]]fZscgd]g] bce]^_gpÂ&#x2026;Zb]f]Zj_]v \_ucslfb]gpZj]^_Zj]f] h]giZfc^bleolmpZs]gt_^Zfc^[ t]j_Zj_Zbcd]e]f]gZÂ&#x2020;_^_elm[ hnpZknb]opZÂ&#x2021;]giilm]gpZy]g[ t]f]gpZÂ&#x2020;]ml^pZÂ&#x2C6;cgj]qpZuc^f] Â&#x2030;cengvZkct]j_]gZ_flZec[ ghcs]sb]gZ^]flu]gZ^le]q j]gZscsc^]o]Zucbnm]qZfc^cg[ j]ev xcgd]g]Zf]g]qZmngiun^ fc^t]j_Zo]j]Zscsc^]o]Zf_f_bZj_ bcd]e]f]gZÂ&#x2020;_^_elmhnpZyc[ gi]u_qZj]gZÂ&#x201A;]e_i]mlqvZÂ&#x201A;c[ ecgf]^]pZoc^_uf_r]Zonqng fles]giZfc^t]j_Zj_Zceo]f f_f_bZj_Zbcd]e]f]gZÂ&#x2021;]gi[ ilm]gZj]gZÂ&#x2C6;cgj]qZh]gi


0123 4516739 

1

!"

#$%&'()*%+',)-)&'.%+)'./*%01-/*)0

[\RT]R^P]NP\VZVS SW^V\VST_W^VRNT`T]abcdefgThaefifhTjfdkflTdaefcjTmfnoTpaefqcgfhTNfhbchrTWdfsT]adfnfhrtTUfufTNahrfgtTvfdosTwxyYzx{|TSaefifhTqanfhrrfkfhT}cf}fTsalfnfhrTohoTdfsogTfdfhTchjclTdaefcjtTsagNOPohQRST rrUfVNTWsSXY abcZVde fgThaefifh moTkasosonTkfhjfoTcjfnfTUfufTdadfs~lTgfsoeTjfhrlfkfhTgohrrfTUfhcfnoTxz€TdahmfjfhrTlfnahfT~dqflTmoTqcefhTjansaqcjTsfhrfjTjohrro|TpfhjfcfhTQfmfhT_aja~n~e~rotTveodfj~e~rotTmfhTXa~osolfTwQ_vX{tT‚cnfgTgcbfhTmoknamolso flfhTjanbfmoTgohrrfTƒaqncfnoTxz€|

2345677589:;<=>?678@?A?58457?8B:C:D823E:;?F?68G58H?6C?58IC?D?8J?K?8E:L?C8B:;?MC

ôùúûüöîýùöþûúùÿù0ù1ö÷23425ù6öýûöòù3û7814ù0ù

„…†‡ˆ‡‰Š‹ŒˆŽ‰Œ‘’“”‘ ”¯”œ’­•œ¤¤•’¢”«­•’¦”¯”’”œ¤•œ± °”¨•±’¼”° ”œ›’©• ”’«­•”¢’°”¨• •–’—˜™š›’œž”Ÿ”œ’ ”¡¢£œ¤ ½”œ¤’”¯”œ’¢£­•°’²£¡”’¦”¯” ²£”²”œŸ”’¦£¨£ ›’¦•«”’©”–• ¥”¡¦” ’ž§¨§ ›’¥”œ©£œ¤’ª¡”«› ”œ¤•œ›’ ”ž”£’°•­”¡’­”¡¦”° «ž”¡”’«¦£ž”œ’­•–” ’¡ž”£­± 9‡ˆŽŒ˜™™’¯•«”­”¯”œ’–§¡«­• ’–”œ ¡œ£¨£œ›’ÂË ’”¨­•œ•’«£–”°’¦¨”œ• ”¨­•œ•’®¢”¨”›’©£¤”’­•–” ’¦¨”œ•’¦¨‘ “¡”¨”œ¤’¬­”¨”›’¡¡¢¨‘ °£©”œ±’´¯”œ’°•­”¡’•­£’¦• •œ “¦”¤”•’¤”œ­•œŸ”›’•”’” ”œ ¡”œ²”œ¤”¨”’Ÿ”œ¤’­¨©¦” ’–•’¢£‘ ¡œŸ¦¨”œ¤±’ ”ž’•­£’ ”¨œ”’£ £¨”œ ž”Ÿ”¨± –• «•’§¡¦” ’–•’ž”£­’®”¯”  ”¡•’ ­”¨‘ ­•¨›¾’ ”­”œŸ”’«””­ ¡œŸ•«•¨’–•’ ”¯”«”œ’¢•œ¤‘ ž”£”œ’”¨•¡£œ©”¯”›’®¢”¨”›’®”¯”  ”¢”ž’•œ•’©”£°’ž¦•°’¦«”¨’–•¦”œ–•œ¤ “Ÿ”°¦”œ–”¨’®¢”¨”›’½£œ•”¨«§œ§› ­•œ¤¤•’  ­• ”’ ¡ž•°”­ –•­¡£•’–•’­¡¢”­’¢žž”œ¤”œ ¤•¨”œ’ž”£­’«”©”± œ¤”°›’«¦”¤•”œ’¦«”¨’«£–”°’¦•«” ž”•œœŸ”›¾’ ”­”’Ê£¨Ÿ”œ­§± ¡œ¤”­” ”œ›’¢•°” œŸ”’¦ž£¡’¡œ¤‘ ¤£¡¢”ž”œ’”¯”œ’–•’ž”œ¤•­± • ”œ’—¥¿Àš’¥”¡¦” ’Á§¨§ › ̧¨²”«­¨’”œ­§¨’˝­§‘ ¥ œŸ¦¨”œ¤’ ’®¢”¨”’–”œ’¢£ž”œ¤› •”’¡œ©ž”« ”œ›’«¦œ”¨œŸ”’¯•«”‘ ž£”¨ ”œ’«£¨”­’• •œ’¦¨ž”Ÿ”¨’—“À¼š’ ”¨œ” ¥•–” ’°”œŸ”’•­£›’”œ¤•œ’–• ”¡•«’—ÃÄÅÆÚ± ¨§ž§¤•’Ë”¨•­•¡’“¡”¨”œ¤› ¡ «’—ÃÄÅÆÚ± ­”¯”œ’«£–”°’¦•«”’¢£ž”œ¤’ ’¨£¡”°‘ ­•–” ’”–”’¢¨¡•œ­””œ’–”¨•’¢œ¤ž§ž” ­œ¤”°’ž”£­’©£¤”’ œ²”œ¤± À”’¦¨£©”¨›’«ž”¡”’­•¤”’°”¨• ȝ­œ§’Z•–Ÿ”œ•œ¤•°›’¡¡¦‘ ”¡•

•œ¤¤”’¦¨•­”’•œ•’–•­£¨£œ ”œ› œŸ”’¡”«•œ¤‘¡”«•œ¤’¢”–”’Ë•œ¤¤£’—ÃÃÅ  ”¢”ž›’¡« •¢£œ’«””­’•œ•’ §œ–•«•’ž”£­ “­•–” œŸ”’•­£ž”°’Ÿ”œ¤ ­¨” °•¨’§¡¦” ’–•’ž”£­’®”¯” œ”¨ ”œ›’¢¨–• «•’œž”Ÿ”œ’­¨‘ « • ’§¨”œ¤’¯•«”­”¯”œ’¡”«•° Æڒž”ž£±’Ê”¡£œ›’ ”¨œ”’¯” ­£’•­£ ©”¯”’«£–”°’¦¨”œ¤«£¨‘”œ¤«£¨’¢£ž•°± –• ­”°£•œŸ”’«ž”¡”’­•¤” ²£ £¢’©•œ” ±’“¡•œ¤¤£’«‘ «¦£­±’“ž”¡”’–£”’°”¨•’­¨” °•¨ ¦¨­”­°””¨’œ˜’™–• ¢£ž”£”œ’”¨•¡£œ©”¯” ²£”²”’¦£¨£ ’¡ž”œ–”’ž”£­’®”¯”’°•œ¤¤” ³Â­•œ¤¤•”œ’§¡¦” ’«””­’•œ•’« •­”¨’Æ›Ç °”¨•’­¨” °•¨’•œ•± ¦ž£¡œŸ”›’•”’­•–” ’¡ž”£­ ¤ž§¡¦”œ¤’ž”£­’¡œ£¨£œ±  ”¨œ”’²£”²’” £ ± ¢¨”•¨”œ’”¨•¡£œ©”¯”›’¡¨ ”’­¨‘ ¡­¨’–”œ’ ²¢”­”œ’”œ¤•œ’ÆÒ œ§­›¾ ³´œ–”ž”œ’ ”¡•’µ¶·•ž¡£  ”¨œ”’§¡¦” ’­•œ¤¤•±’¥”¢•› “¦ž£¡œŸ”’­¨©”–•’¦”–”•’–• ”¡”­’”’¦¨•£¨ ¡£œ©”¯”›’Ê£¨Ÿ”œ­§› ¢” «”’­¨­”°”œ’ ”¨œ”’­•–” ’”–”’ ”¢”ž  ”­”œŸ”± ¸¹¸º»·—¡¡¢¨–• «•š±’¼•”«”œŸ” ” °•¨‘” °•¨’•œ•›’ ­•œ¤¤•”œ ¦”¤•”œ’£­”¨”’´£«­¨”ž•”’Ÿ”œ¤ ¡œ¤”­” ”œ›’¢£ž £°”œ’¯•«”­”¯”œ Ÿ”œ¤’¦¨”œ•’¡œŸ¦¨”œ¤± ˝« •’–¡• •”œ›’©• ”’­•–” ’”–”’Ÿ”œ¤  ”ž”£’«£–”°’”–”’¤£¡¢”ž”œ §¡¦” ’–•’¢•œ¤¤•¨”œ’« •­”¨’Æ›Ç ²£ £¢’¦¨¢œ¤”¨£°’­¨°”–”¢ Ÿ”œ¤’¡”«•°’­¨©¦”  ’–•’¢£ž”£”œ ÂË ’”¨­•œ•’Ÿ”œ¤’¢§«•«•œŸ”’¯” ­£ ¡œ¤”©£ ”œ’• •œ’¦¨ž”Ÿ”¨›’¢•°” ’«Ÿ”°‘ ¡­¨’°•œ¤¤”’–£”’¡­¨± ²£”²”’–•’ž”£­’®”¯”± ”¯”’«£–”°’¦¨°”¨•‘°”¨• •­£’¦¨”–”’–•’ ¨¡”¤”’”¨•¡£œ©”¯” ¦”œ–”¨’­­”¢’¡ž”¨”œ¤’ÂË ’ ”œ­• ” îïðîñòîï “¦œ”¨œŸ”›’²£”²”’­•–”  ­•œ¤¤•”œ’¤ž§¡¦”œ¤ ”¨­¨”•¡£œ© °”œ±’˝¨ ”’¡œ£œ¤¤£’ –”‘ ­•–” ’–•• •œ ”œ’¦¨ž”Ÿ”¨’§ž°’¢•°”  ’–”œ’ª «¢¨««’¼”°”¨•’à ’¦¨ž”Ÿ”¨± ¦¤•­£’¡¡£œ¤ •œ ”œ’£œ­£  «””­’•­£’¦•«”’«”¡¢”•’¡¢”­ ­­”œ¤ óñôõö÷ó÷øï  ”¢”ž’¢œ£¡¢”œ¤’–”¨•’ ¨‘ «Ÿ”°¦”œ–”¨’«­¡¢”­±’“–”œ¤’ÂË¿ ”ž’•­£’£œ­£ ’¡œ¤”œ­•«•¢”«•’ ©”–•”œ ¡ž”£­±’¿”«”žœŸ”›’­•œ¤¤•’¤‘ ¡­¨±’“ •­”¨’–£”’°”¨•’ž”ž£› ¡”¤””’œ’ 2ÍÎÏÐÑÒÑÓÍÔÏÕÑÓ Â”¨­•œ•›’®¢”¨”± Ë£¨•”›’ÂË ’ ”œ­• ”’›’–”œ’ª «¢¨«« Ÿ”œ¤’­•–” ’–••œ¤•œ ”œ±’ ž § ¡¦ ” œ¤ ’ –£” ’ ¡ ­  ¨ ’ ­ • –”      ­ • œ ¤ ¤ • ” œ ’ ¤  ž § ¡¦ ” œ ¤ ’ ¡ œ £ ‘ ÖÏÐÑ×ÓÍÖÏØÕÙÚ×Ô ²£ £¢’”¡”œ’£œ­£ ’¡ž”£­± ¨£œ±’“””­’•œ•’ ­•œ¤¤•”œ’¡” ‘ ³ ”¨•’•œ•’ ­•œ¤¤•”œ’¤ž§¡¦”œ¤ ¼”°”¨•’à ›’Ÿ”œ¤’¢§«•«•œŸ”’–•’ ¨¡”¤” ÛÏÐÜÖÝÑÔÛÍÖÑØÙÞ ¥”¢•›’•”’¡¡•ž•°’­­”¢’¡ž”£­ «•¡”ž’§¡¦” ’« •­”¨’–£”’¡‘ ”¤”¨’–”¢£¨œŸ”’­­”¢’¡œ¤‘ ­¨›’”¨•¡£œ©”¯”’Ûǒ¡­¨› ß×Õ×ÚÍÓÙÔÛÛÙà ¢£ž±’³Á£¡”Ÿ”œ’­”–•’–”¢”­’È¢ ž”£­’©”¯”’¦”¤•”œ’­œ¤”°’«¨­” 23ÎÏÐÑÒÑÔ ™™’¨•¦£›’²£ £¢’¦£”­’¡‘ ”ž•¡”œ­”œ’¦”¤•”œ’«ž”­”œ ÖÏÔÛÑÔáÑÐÕÑÔÍÙÐÖ× Éœ£­ £¢’£­”œ¤’«¡•œ¤¤£ ¡” «•¡”ž’­•¤”’¡­¨± âãâäåæ×ÔÓ×ÕÍÖÏÐÑ×Óç  ¡” ¨•œ’Ÿ”œ¤’¡œ¤”œ¤¤£¨›¾ “””­’•œ•’Ÿ”œ¤’¢¨ž£’–•¯”«‘ ­ £ ­ £ ¨ œ Ÿ”± ¢”–”•’”–”ž”°’²£”²”’ «­¨¡± #$%&'(())*)+,-./0/-1/2)./3/)4/35/2* #/0/35/23/0)675-,0)#5/3,28)%#6 N+/2M/1)H,2?,2./-/)0/5;2?)0,-7C738 +;./2?)#,C,-0;>/2)./2)6,-3/9/2/28 ÑÛÑèÍÕÏÝ×Ó×ÞÑÔ Ê ž ” Ÿ ” œ ’ ž ” • œ œ Ÿ ” › ’ Ë£   ” ¨ • ¼•”«”œŸ”’–•ž”¡¦”œ¤ ”œ’–‘ 3/0)675-,0)#5/3,28)9:5/;)/</5)=/2:/-; Q9/9)R/9-72;8)C/-:*C/-:);2;K 0/5;2?)0/5;H)/3/:)9,2./>:5:;)3/2H/ B;2/0)6,1,-F//2)W9:9)XB6WY)#5/3,2 ÞÙá×ÚÍÓÏÓÏÚ ,-)@ADE8)F:95/> S,2:-:3).;/8)17-C/2)9,2;2??/5 9,9H,->/3;1/2)H,2??:2/)F/5/2).; 8S/-07278)9,2?/3/1/28)./-;)/2?* — É Ã š › ’ ¡  œ Ÿ ” ­ ”   ” œ › ’ ¦  ¨ « • ” ¢ ‘ « • ” ¢ œ¤”œ’”¯”œ’²£¡£ž§œ•¡¦£« >,;2G?,?5//1)@/A/2)B)9,0,,29C ÓÏèß×Õ×ÚÙà G/H/;)IEJ)1,F/.;/2K .:2;/)0:./>)LT)7-/2?8)5:1/)C,-/3 0,1;3/-2M/8P)F,5/02M/K ?/-/2)H,-/</3/2)6=W)UH)@AA)F:3/ ¡œ¤”œ¤¤£¨’¢”–”’®”œ£”¨• — ¼š’Ÿ”œ¤’¦•«”’¡œ¤¤¨”  ”œ 1B/ />)3,-0,C:38)0,1;3/-)LD8E JL)17-C/28)./2)5:1/)-;2?/2)DKTLL W23:1);3:8)Q9/9)9,2?;9C/: H,-)3/>:2)0/2?/3)9;2;9K)B/2/ Æɱ’¼¨–”«”¨ ”œ’¢œ¤”‘ ¡”««”’”•¨’–•’ž”£­±’´¯”œ’•­£ H,--0;),F:295 23éÏÖÚÑÓÍÓÏèêÑá٠ޔ™¡” 5/9)>/-;)/1;C/3 17-C/2K)4,./2?1/2)1,-:?;/2)9/3,* H,2?,./-/)C,-9737-)H,.:5;)1,0,* 3,-0,C:3)3/1)G:1:H).;?:2/1/2):23:1 œ”œŸ”›’¦£ž”œ’®”œ£”¨• ¡œ¤°¡¦£« ”œ’”œ¤•œ’  9;2;92)M3,/-)HF/,.2;),.-;/)9/ ÝÑáÑÙÍáÙÍ×ÓÑèÑ 2 ? / 0,5:-:>)1,G,5/1//2 5/9/3/2)H,2??:2/)F/5/2)5/;2K)4,5/;2 9,-/</3)-;C:/2)3;3;1)5/9H:)6=W)0,* °•œ¤¤”’̝¦¨£”¨•›’œž”Ÿ”œ ž”£­±’’¿”œ©”œ¤’”¯”œ’–•’”­”« N4,3;./12M/)/./2)E)FL/5O/)21K,F/.;/2 -3,;/-50),3C7:3/3)5)9, ë×ØÓèÑÐÙÑÍÒÑÔÛ 2G/H/;)0,1;3/-)UH 0/5;2?)0,-7C73)F/5:-8)H,2?,2./-/ #5/3,2K)NB/2/);3:)>/2M/)G:1:H ¦ ” œ Ÿ ”   ’ ¡ œ ¤ ” œ ¤ ¤ £ ¨ ’   ” ¨  œ ” ž ” £ ­ ’ ² £   £ ¢ ’ ž  ¦ ” ¨ › ’ ¡ œ ² ” ¢ ” • ’ Æ Ç 1 , G , 5 / 1 / / 2 ) . ; 1 / , 2 / 1 / 2 ) H , 2 ? / : > D K I V T K T T A K A A ??:2/1/2)>,59)3;./1 9,-/</3)VA)H,-0,2)6=W)M/2? ÝÏèÚÏÔÛÑè×Þ ”œ¤’ž”£­’«–”œ¤’­•œ¤¤•‘  •ž§¡­¨±’¼•”«”œŸ”›’©• ”’”–” 9;2;92M/)0/-/2/)H,2,-/2?/2)F/5/2K #:-/2?)>/3A;*K>/3;2M/)H,2??:2/ -073/.2/.)./:-/)0)9//,32)9, 2?,2./-/;)0,H,./ 9,2G/H/;)DKTAA)3;3;1K)#/9;)H-;* ÓÏèÞÑáÑÚÍß×ÑßÑÍáÙ ¤­•œž¤§¤¡¦ •œŸ”± ”¯”œ’ ¼›’­¨©”–•’²£”²”’ «‘ 6,2M,C/C)5/;22M/)1/-,2/)1,2./-//2 F/5/2)C;0/).;5;>/3)./-;)C/2M/12M/ 9737-K 2)H,-/</3/2)5/9H:)6=W).; ÐÑ×ÓÍìÑíÑà À”’¡œŸ¦£­›’¡•œ•¡”ž’œž”‘ ­¨¡’–£”’©”¡’°•œ¤¤”’œ”¡ 3;./1)5/;1)F/5/2)./2)1:-/2?)>/3;* </-?/)M/2?)1:-/2?)H,.:5;)1,0,5/* &,-1/;3)9;2;92M/)H,2))))))))))))),-/* 7F/-5;:3/-)0-1//</ Ÿ”œ’” ”œ’¡œ¤”œ¤¤£¨’Æ™ ©”¡±’Œ >/3;2M/)H,2??:2/)F/5/28P)1/3/ 9/3/2)H,2??:2/)F/5/2)5/;22M/K 2?/2)F/5/2):9:9)X6=WY8)#,H/5/ X7./Y 2)1,G,5/1//28P)F,5/02M/K

òùÿ21öò2683ù1ù1öñù7 8ö!2123ù1ù1ö"ùù1


 2 37323 0123467899 


0123

1 3 1

!"#$%&!'%()*%+!"%)(,$%(-%! %!./012#!345 6#*7

565756894

o¾J><UVWs<GBKD<DED<ILEFBIQDK< HLIB<lTIB?H<j>IIPEDHO< }E@>ELMDBn<OBEF<ILIDKDGD< B?HD<JLEFLK>KBBE<MPIQL?< @BOB<BKBI<@BE<MPIQL?<@BOB< IBEPMDB<MLCB?B<QL?GLKBEaPHBE< @BKBI<MLQPBY<IBMOB?BGBH_< ND<BaBEF<DED<@DJL?GLEBKGBE< @BE<@DM>MDBKDMBMDGBE< JLEFLI<QBEFBE<LEL?FD< QB?P<HL?QB?PGBEZ<KBEFGBY\ KBEFGBY<JLEFYLIBHBE<LEL?FDZ< JLEL?BJBE<HLGE>K>FD<?BIBY< KDEFGPEFBE<OBEF<QL?S>GPM< JB@B<JLIBESBBHBE<P@B?BZ< MDEB?<IBHBYB?D<@BE<BD?Z< =pAN ML?HB<MPIQL?<@BOB<KBDEEOB< ¤¥¦™§˜§§¦¨©ª«¬¨­®¯°±«¨²¯³²´¨­®µµ¶¨·®«¸¹º»®´®«¼ MLCB?B<QL?GLKBEaPHBE<PEHPG< ILE@BJBHGBE<IBESBBH< ÁÂÃÄŐÃƐ’Á”Ç’–—’ÈÄ‘—–”•’“É¥Ê >JHDIBK<QBFD<GLMLaBYHL?BBE< H_ :½:<OBEF<ILEB?DG<@D<BaBEF< ILEBIJDKGBE<¿L?><oIDMMD>E< PIB gLEP?PH<}EHBEZ< l}E@>ELMDB<^BJBE<o¾J><UVWsn< c?>aLCH<OBEF<@DGL?aBGBE< DGPHML?HBBE<gDHMPQDMYD< OBEF<QL?KBEFMPEF<IPKBD<W~< gDHMPQDMYD<j>?J>?BHD>E<@D< GL @BKBI<BaBEF<DED<IL?PJBGBE< MBIJBD<<UU<NLMLIQL?<UVWs< QLQL?BJB<G>HB<@D<o?>JB_< QPGHD<G>IDHILE<JL?PMB\ @D<^BGB?HB<}EHL?EBHD>EBK< }EHBE<kD@DBMB?DZ<zLB@< YBBEEOB<PEHPG<HL?PM<ILKB\ o¾J><q^}o¾J>tZ<mLIBO>?BEZ< >S<ggj<À<g=`|j<cA< E<DE>iBMD<@LID< ^BGB?HB_<gDHMPQDMYD<MLQBFBD< NLJB?HILEHZ<@BKBI<GLHL?BEFBE< GPGB ILEFYB@D?GBE<GLE@B?BBE< MBKBY<MBHP<JLML?HB<JBIL?BEZ< JL?MEOB<GLJB@B<`?DQPE< EFBE<HLGE>K>FD<HL?@LJBE< ILEBIJDKGBE<I>QDK<KDMH?DG< ILEOLQPHGBEZ<I>QDK\I>QDK< @L @BE<?BIBY<KDEFGPEFBEZ<OBEF< gDHMPQDMYD<D\gDok<@BE<MBHP< HL?MLQPH<@DJBIL?GBE<@D< BE<@DBJKDGBMDGBE< I>QDK< Q>>HY<c`<m?BIBOP@YB<`DFB< GLIP@D @BKBI<gDHMPQDMYD<pPHKBE@L?< cKPF\DE<zOQ?D@<oKLCH?DC< |L?KDBE<g>H>?M<qm`|t<@BE<gj< GL @BE<gDHMPQDMYD<D\gDok_< 89:;<=>?@<ABCDEF<BGBE< `k<@D<MLKP?PY<@PEDB<ILE>EH>E< @DJ?>@PGMD<MLCB?B<K>GBKZ<GBID< HL?IBMPG<gRe<u{u<TL?iDCL< kLYDCKLZ<gDHMPQDMYD<pPHKBE@L?< QL?K>GBMD<@D<zBKK<N<e>_<V~_ czok< czok_<gDHMPQDMYD<aPFB< RaBEF<}E@>ELMDB<^BJBE< ‰‡Š‹ HBIJDK<JL?@BEB<MLCB?B<?LMID< NBGB?<UVWs<@BE<XZu<aPHB<>?BEF< ILE@BJBHGBE<@PGPEFBE<OBEF< `?PCGZ<gRe<`X<ABCL<`?PCG< @D<NBGB?<ABKKO<@LEFBE<@PB< QL?GPEaPEF<GL<RIL?DGB<TLKBHBE< KPB?<QDBMB<@B?D<?LGBE\?LGBE< @BE<JL?BKBHBE<ML?iDM_<TLKBDE< =>?@<ABEFL?<QPBHBE<RS?DGB< ILEOBGMDGBE<BCB?B<DED<MLCB?B< FK>QBK<GBID<HL?IBMPG<@DiDMD< GLE@B?BBE<@BE<JL?BKBHBEZ< T>PHY<ABCDEF<ILEFLK>KB< =>?@<Tk`Zn<GBHB<eLDK_< TLKBHBE<@D<JL?HBE@DEFBE<UVWX< KBEFMPEF_<lNBGB?<QLEB?\ RMJLG\BMJLG<HLGEDM<J?>OLG< MLIPB<GLQPHPYBE<K>FDMHDG< OBEF<MBEFBH<ILKLKBYGBEZ<OBEF< QLEB?<IL?PJBGBE<JBIL?BE< QL?KBEFMPEF<@B?D<[\W]<^BEPB?D< DEHL?EBMD>EBK<GLE@B?BBE<>SS\ DED<HLKBY<@DGLK>KB<@D<QLEFGLK< @BE<B@IDEDMH?BMD<PEHPG<HDI< ?>B@Zn<PEFGBJ<NBiL<TCY>CYZ< efg<@D<cDLHL?IB?DHdQP?F_< HL?IBMPG<YPQPEFBE<@LEFBE< @D<RIL?DGB<TLKBHBE_< fBGDK<c?LMD@LE<v?PJ<@BE< xJBOB<NBGB?<DED<@D@PGPEF< RTp_ `DI<@LMBDE<OBEF< JLEOLMPBDBE<@LEFBE<|DBOB< v{<AJ<~~Z~<aPHB_<lTLIPB<EBDG< QL?HBEFFPEF<aBbBQ<PEHPG< c?LMD@LEZ<=>?@<g>H>?<j>IJBEO< >KLY<HDI<QL?@L@DGBMD<OBEF< ;9Í×ØÙØÚ<bBCBEB< lm>IQDEBMD<@B?D<efg<@BE< G>IJLHDH>?EOB<MLMBIB<I>QDK< |BKDG<eBIB<q||et<OBEF<aPFB< OB<GDHB<aPFB<EBDGZ<DED<FB?B\FB?B< ILbPaP@GBE<HDI<=>?@<NBGB?< RMDB<cBMDw<GZ<ILEBIQBYGBE_< HL?@D?D<@B?D<Uy<>?BEF<@B?D< T>PHY<ABCDEF<BGBE<ILIBMHDGBE< ||eZn<GBHB<NBiO_< IP?BY<OBEF<BGBE<EBDG<YB?FB< DGPH<EBDG<@D<HBYPE<@LJBE_ QBYbB<J?>OLG<DED<ILIDKDGD< ILECBGPJ<JL?JB@PBE<BYKD< lmBID<MBEFBH<MLEBEF<HLKBY< WV<ELFB?B<@BKBI<PJBOB< IPKBD<BbBK<HBYPE<@LJBEZ<I>QDK< lqmB?DIPE<fBF>E<At<EBDG< RECBEF\BECBEF<ILEBDGGBE< RS?DGB<TLKBHBE<@BE<FK>QBK_<=>?@< ILEFPIJPKGBE<HDI<FK>QBK< IL?LGB<PEHPG<ILE@BJBHGBE< GLBYKDBE<@BE<GL@BKBIBE<OBEF< IP?BY<@B?D<TPdPGDZ<mB?DIPE< MLGDHB?<AJ<[VV<?DQPBE_<`B@DEOB< YB?FB<aPBK<I>QDK<IP?BY< @DJL?KPGBE<PEHPG<ILIQL?DGBE< ABEFL?<GYPMPM<DED<@DMDBJGBE< OBEF<ILIDKDGD<JLEFLHBYPBE< JLEFYB?FBBE<HL?HDEFFD<@D< fBF>E<AZ<aPFB<BGBE<EBDG<YB?FB_< JBKDEF<IBYBK<AJ<~~Z~<aPHBBEZ< MLQLKPIEOB<@DbBCBEBGBE< >KLY<cDLHL?IB?DHdQP?F<@B?D< KPB?<QDBMB<@B?D<BCB?B<DED<ML?HB< JL?HLIJP?BE<NBGB?_< YBMDKZn<PaB?<RQ?BYBI_ eDKBD<GLEBDGBEEOB<ILIBEF< EBEHDEOB<aB@D<AJ<WV[<aPHBBE_< `>O>HB<PEHPG<J?>@PG<CDHO< eLDK<f>>K?D@FL<g>H>?MJ>?H< IBIJP<ILEFFPEBGBE<=>?@< TLILEHB?B<PEHPG<P?PMBE< ABEFGBDBE<JLEFLE@B?B<@BE< HDJDMZ<@LEFBE<JL?GD?BBEEOB< jPIB<AJ<[VV<?DQPZ<aB@D<MBOB< CB?<`>O>HB<RFOB_<gB?GLHDEF< MLILEHB?B<K>FDMHDG<@DHBEFBED< ABEFL?<@BKBI<JL?K>IQBBE< K>FDMHDG<@BE<>JL?BMD<@D<o?>JBZ< EBiDFBH>?<OBEF<G>IJLHDHDS ?BMB<HD@BG<HL?KBKP<ILIQL?BHGBE< NDiDMD<zLB@<^BGB?HB<}<RPH>UVVVZ< >KLY<T>PHY<ABCDEF<OBEF< YBEOB<AJ<[VV<?DQPBE_< hPCD><RKiB?Ld<@BE<EBiDFBH>?< @LEFBE<MBEFBH<QBDGZn<KBEaPH< @DGLK>KB<>KLY<T>PHY<ABCDEF< RFPM<c?BODHE><fD?BbBE< gB?GLHDEF<BE@<NeN<ND?LCH>?< G>EMPILEZn<PaB?<NBiO_ vIQz<OBEF<QL?QBMDM<@D<@LGBH< A>EEDL<v?BPL<ILIDIJDE< QL?QBMDM<@D<^L?IBE_<NLIDGDBE< NBiL_ TBBH<DED<YB?FB<HDFB<iB?DBE< ILEFBHBGBE<GLEBDGBE<YB?FB< JPKB<?BEFGBDBE<JLEFLE@B?B< =>?@<ABEFL?<OBEF<QB?P< =?BEGSP?HZ<^L?IBE_<T>PHY< c`<TPdPGD<}E@>I>QDK<TBKLM< `LBI<=>?@<ABCDEF<@BKBI< qT}TtZ<NBiO<`PDKBEZ<@DGPHDJ< TPdPGD<fBF>E<A<@D<JBMB?< `>O>HB<RFOB<@D<HBYPE<@LJBE< HL?@D?D<@B?D<JLML?HB<K>GBK<@BE< @D?BECBEF<DED<@DQBEFPE<@D< ABCDEF<@DIDKDGD<@BE<@DGLK>KB< ILELEHPGBE<MJLMDw<GBMD<`W<=>?@< pH>I>HDSELH<ILEFBHBGBEZ< ^BGB?HB<q>E<HYL<?>B@t<B@BKBY< BGBE<ILEFDGPHD<GLEBDGBE<YB?FB< DEHL?EBMD>EBKZ<HL?IBMPG<hPCD>< cDLHL?IB?DHdQP?F<@LEFBE< >KLY<TC>HH<RQ?BYBI<OBEF< ABEFL?<@LEFBE<E>I>?<P?PH< vR<AJ<yy<aPHBZ<vh<AJ<]~Z~<aPHBZ< ||e_<eBIPE<RFPM<QLKPI< RKiB?Ld<@B?D<RIL?DGB<TLKBHBE< QBEHPBE<@B?D<F?PJ<J?>@PG< GLKPB?FBEOB<ILIDKDGD<MLaB?BY< sV]_<gL?LGB<HLKBY<ILIQL?DGBE< GLEBDGGBE<HL?aB@D<GB?LEB< QL?ML@DB<ILEOLQPHGBE<QL?BJB< @BE<jY?DM<kDMML?<@B?D<RS?DGB< JLEFLIQBEFBE<FK>QBK<=>?@< JBEaBEF<@BKBI<JL?K>IQBBE< YBMDK<OBEF<ILEFLMBEGBE< GLEBDGBE<YB?FB<aPBK<RFOB_<NDB< TLKBHBE_< g>H>?<j>IJBEO_<TLHDBJ<BMJLG< QBKBJ<RS?DGB<TLKBHBE_<ROBYEOB< JB@B<JL?K>IQBBE<NBGB?< ILIBMHDGBEZ<GLEBDGBEEOB<BGBE< lmBID<MBEFBH<QBEFFB< ABEFL?<QB?P<DED<HLKBY<@LEFBE< R?HYP?<B@BKBY<JLE@PGPEF< MLQLKPIEOB_< GLCDKZ<EBDG<MLGDHB?<WV<JL?MLE< ILEFD?DIGBE<=>?@<ABEFL?< YBHD\YBHD<@DJL?HDIQBEFGBE< @B?D<JL?K>IQBBE<QBKBJ<RS?DGB< NBGB?<ABKKO<UVWX<BGBE< @B?D<JBaBG<GLE@B?BBE_<l}HP<QDBMB< OBEF<@DQBEFPE<@D<RS?DGB< ILEaB@D<?LKD<GL\s[<@BE< TLKBHBE<MLKBIB<QLQL?BJB< @BE<@DQBEFPE<@LEFBE< EBDGZ<HBJD<JBKDEFBE<DHP<GLCDK_< TLKBHBE<DED<GL<NBGB?<UVWXZn<GBHB< ILIJL?HDIQBEFGBE<J?LMDMD< @LGB@L_< JL?K>IQBBE<GLLEBI<@D< eBEHD<MBaB<GDHB<HPEFFP<@B?D< ^LSS<eLILHY<c?LMD@LE<@BE<jop< @BE<GDEL?aB_< RQ?BYBI<HLKBY<QL?QBMDM< RIL?DGB<TLKBHBE<MLCB?B< `Rg<OBEF<aPFB<KBFD<ILEPEFFP< =>?@<g>H>?<j>IJBEO<RS?DGB< lTDMHLI<aDFFDEF<OBEF< QL?P?PHBE_<APHL<NBGB?< @D<o?>JB<MLKBIB<MLJPKPY< @B?D<JLIL?DEHBYZn<PaB?<RFPM_< TLKBHBE<@BKBI<GLHL?BEFBE< G>IJKLGM<@DFPEBGBE<@BKBI< HBYPE<HLIJBH<DB<QLGL?aB< ABKKO<UVWX<JBMHD<BGBE<HLHBJ< zB?FB<RFOB<@D<JBMB?<^BGB?HB< JL?MEOB<GLJB@B<`?DQPEZ<^PIBH< J?>MLM<IBEPSBGHP?<PEHPG< MLQBFBD<IBEBaL?<HDI<PEHPG< ILEOPKDHGBE<MLJL?HD<QDBMB_< q>E<HYL<?>B@t<HBYPE<DED<B@BKBY qUVrWUrUVWst_<lNBGB?<B@BKBY< ILIBMHDGBE<QBYbB<MLHDBJ< {\?BD@<|gfrg}e}<@BE< RCB?B<DED<BGBE<@DIPKBD<@D< HDJL<o<Rr`AJ_<WWV_U[V_VVVZ< PaDBE<HL?QLMB?<QBFD<IBEPMDB< QBFDBE<@DJ?>@PGMD<MLMPBD< piL?@?DiL<`>O>HB_<NDB<ILEaB@D< A>MB?D>Z<R?FLEHDEB<JB@B< HDJL<`AN<T<gr`AJ_< QBFDBE<DEHLF?BK<JLKPECP?BE< HBEFFBK<[<^BEPB?D<@BE<QL?BGYD?< @BE<ILMDE<@BE<GBID<MBEFBH< @LMBDE<BFB?<HL?JBMBEF< WWW_W[V_VVVZ<HDJL<v<Rr`AJ_< MLEBEF<ILIDKDGD<GLMLIJBHBE< MLIJP?EB<JB@B<MLHDBJ< @D<kBKJB?BDM>Z<jYDKD<JB@B< J?>OLG<`>O>HB<NBGB?Z< WWu_U[V_VVVZ PEHPG<QL?JB?HDMDJBMD<@LEFBE< GLE@B?BBE<OBEF<@DQBEFPEZn< MLYDEFFB<ILIDKDGD<GLGBOBBE< HBEFFBK<W]<^BEPB?D<MLHLKBY<HDFB< HDJL<`AN<T<Rr`AJ_< HDI<SLE>ILEBK<OBEF<HL?@D?D<@B?D< PaB?<eLDK<f>>K?D@FL<IBEBaL?< JLEFBKBIBE<@BE<JLEFLHBYPBE< QLKBM<HBYBJ<G>IJLHDMDZ<OBEF< WUV_y[V_VVVZ<HDJL<v<gr`AJ_< JB?B<BYKD<K>GBK<@BE<FK>QBKZn<PaB?< HDI<@BE<GLJBKB<eLDK<f>>K?D@FL< OBEF<?LKLiBE_ BGBE<HL?@D?D<@B?D<aB?BG<H>HBK< fRA`R<mp`RrRevvR<|zRvúR<exvARzR WVu_ u[V_VVVZ<@BE<HDJL<o<gr`AJ_< ^LSS_< T>PHY<ABCDEF<@DHPEaPG<PEHPG< KLQDY<@B?D<~_sVV<GDK>ILHL?_ g>H>?MJ>?H<qefgt_< ~~_~VV_VVV_‡‰‡ŠÒÛ܂‹ hLQDY<@B?D<W<IDKDB?<JLID?MB< lgLMGDJPE<@PB<ABEFL?<QB?P< ILIBM>G<MH?PGHP?<K>FDMHDG<HDI< €‚ƒ„…†‡ˆ„ƒ‰‡Š‹ ûüýü¤Ö’þ®°ª¯¨­¨¹®®³¨¬¸ÿ®0±«´®¯¨¬¸¨1123¨4567¼

Œ  Ž  ‘ ’ “” • –  —  –’˜”‘’™š•’›œž

ŸŒ ’”Ž’ ¡•–’˜¢—£’

3 *%5,7!Ý Þ#7!ß!à%2! á %+!â *Þ!ß2!ãääåäää

’Ã’“”•ù‘——’ §¢¢¡•–’–—’“Ã͒Á”—Õ”•Æ’–’“Ã•’Ö—–ŸŒ"4 76%2+7!÷ *7Þ!÷ ø 7 ËÌͽ:‡@BE<k>KGMbBFLE< qkft<BGYD?EOB<BEFGBH< HBEFBE<@D<JBMB?<>H>I>HDS< MLFILE<ML@BE<ILELEFBY<@D< }E@DB_<mL@PBEOB<@DJBMHDGBE< QL?YLEHD<ILIJ?>@PGMD< I>@LK<ML@BE<ILELEEFBYEOB< GB?LEB<JLEaPBKBE<OBEF<IDEDI< @BE<HD@BG<ILECBJBD<MGBKB< GLLG>E>IDBE<PEHPG<@D?BGDH_ TDHPM<RPH>CB?}E@DB<JLGBE< DED<ILKBEMD?Z<ML@BE<ILELEFBY< z>E@B<RCC>?@<ILEaB@D<G>?QBE< GL@PB<z>E@B<@D<}E@DB<MLHLKBY< MLQLKPIEOB<ILEFYLEHDGBE< J?>@PGMD<jDiDC<JL?HLEFBYBE< HBYPE<DED_<gL?LG<QL?KBIQBEF< lzn<DED<KLQDY<S>GPM<JB@B<ML@BE< IDED<@LEFBE<BE@BKBE<jDHO_< TLKBDE<YB?FB<KLQDY<HL?aBEFBPZ< i>KPIL<JL?IDEHBBE<G>EMPILE< IBMDY<CPGPJ<QBDG_ cL?D>@L<LEBI<QPKBE<HL?BGYD?< q^PED\e>iLIQL?<UVWstZ<z>E@B< MBIB<MLGBKD<HD@BG<ILEaPBK<

RCC>?@Z<YBEOB<JLEFD?DIBE<UW[< PEDH<GL<G>EMPILE_<kf<cBMMBH< aPFB<ILEFBKBID<YBK<ML?PJB< @LEFBE<CBHBHBE<Us[<PEDH<@BKBI< MBHP<HBYPE<DED_<TLILEHB?B<?DiBKZ< TG>@B<TPJL?Q<QL?YBMDK<ILEaPBK< @PB<GBKD<KDJBH<@B?D<GL@PB<IL?LG< @D<BHBM<@LEFBE<[Vy<PEDH<PEHPG< JL?D>@L<OBEF<MBIB_ ;ˆ„΃Š‡ƒ†ˆŠÎ cLEaPBKBE<aLQK>GZ<IB?FDE< YDKBEFZ<@BE<HBEHBEFBE<QL?MBDEF< @LEFBE<IL?LG<J?LIDPI< Ê8’“ÃÍ MLJL?HD<RP@DZ<|gfZ<@BE< gL?CL@LM\|LEd<DGPH<ILEBIQBY< QLKD<IL?LG<J?LIDPI_<|BE@L?>K< MPKDHEOB<QDMEDM<QL?aBKBE_< eDKBD<?PJLL<OBEF<BEaK>G<aPFB< RCC>?@<@BE<cBMMBH<@DGDMB?BE<UX\ ILIJLEFB?PYD<QBE@L?>KZ< sW<KBGY<qAJ<XyW<aPHB\AJ<uVyZU< GB?LEB<QLQL?BJB<G>IJ>ELE< aPHBt_<TLILEHB?BZ<RP@D<RXZ< IBMDY<ILEFBE@BKGBE<DIJ>?_< |gf<TL?D\sZ<gL?CL@LM\|LEd< RJBKBFDZ<GLHDGB<HDFB<IL?LG< j\jKBMM<ILEFDMD<CL?PG<@D<KLiLK< ^L?IBE<DHP<IPKBD<ILKBECB?GBE< s[<KBGY<qAJ<u][Zu<aPHBt_ @DMG>E<@BE<J?>I><JLEaPBKBEZ< TLIPB<MH>G<RCC>?@<@BE< MLIBGDE<MPKDH<HL?QLE@PEF< cBMMBH<MP@BY<@DGP?BM<@B?D< GLDEFDEBE<G>EMPILE<PEHPG< }E@DB_<TLIPB<aB?DEFBE<

æ:ç:Íè<QBbBBE<ML?DEF<GBKD< aB@D<cA<MBBH<YLE@BG<QLJL?FDBE< ILEFFPEBGBE<I>QDK<MLJL?HD< I>ILE<KDQP?<MLG>KBY<GBKD< DED_<RJBKBFD<aDGB<i>KPIL< QBFBMD<HL?QBHBMZ<MLILEHB?B< QB?BEF<OBEF<@DQBbB<CPGPJ< QBEOBG_<`L?GB@BEF<GBQDE< DGPH<@DMLMBGD<QB?BEF<HL?MLQPH_< DBKEOB<HL?GB@BEF<YBK<HL?MLQPH< RAg}e|hpv T @BJBH<QL?JLEFB?PY<JB@B< GLEOBIBEBE<JLEPIJBEF< YGBE<ILEFFBEFFP< JLIBMB?BE<aPFB<ILEFBGP<HBG< QB JL IP@DZ<OBEF<QL?J>HLEMD< ILEODIJBE<PEDH<KBFD_<z>E@B< ILEFL EOL QGBE<GLCLKBGBBE_ MP@BY<ILIBMHDGBE<HD@BG<BGBE< R@B<QB QL ?BJB<KBEFGBY< ILKPECP?GBE<FLEL?BMD<QB?P< OBEF<QDMBQL < @D KBGPGBE<PEHPG< RCC>?@<MLHD@BGEOB<MBIJBD< ILEOPMPE<QB BEF<QBbBBE< ToA}pxT<fzoohT UVW[_<}HP<aPFB<QLKPI<JBMHDÏ< BFB?<HD@BG<IL?EFFB EFFP< kf<aPFB<ILIBMHDGBE<HBG<BGBE< JLEFLIP@D<@BE<GLEOBIBEBE< @DDMD<QB?BEF_<eBYZ<YBK<DED<QDMB< GB?LEB<CLE@L?PEF<QL?DMDG<MBBH< ILIQ>O>EF<cBMMBH<GL<}E@DB< JLEPIJBEF_<`L?PHBIB<gck< ILEFYBKBEFD<JBE@BEFBE< @DHL?JB<BEFDE_ @BKBI<bBGHP<@LGBH_<ˆÎ…ŠÎ‡ OBEF<@DDMD<y<JLEPIJBEF< òë‡ó‚íӈ„Üìí슇܈íˆŠë‡ QLKBGBEF<JLEFLIP@D<@B?D< Ѕ„ŠƒˆÑˆŠÒÐÓԋ MLYDEFFB<ILEODMBGBE<QBFBMD< MJD>E<HLEFBY_ xEHPG<QB?BEF<QBbBBE<GBQDE< HL?QBHBM_<A>QQOZ<DEMH?PGHP?< JBMHDGBE<HD@BG<HL?KBKP<QLMB?< xEHPG<ILEFBIBEGBE< }NNj<QL?QBFD<HDJM<ILEFLEBD< QBbBBE<BFB?<HD@BG<aBHPY< BFB?<HD@BG<ILIQPBH<MLMBG_<^DGB< YBK<DEDé MBBH<JDEHP<QLKBGBEF<@DQPGB< ILIQBbB<IDEPIBE<JBMHDGBE< êë‡;ì탆ˆ‡îˆ„ˆŠÎë‡ @DHLIJBHGBE<@D<FK>iL<Q>¾< qQDBMBEOB<gckt<QDMB< 6¼¨3®®³¨9 ¨ ±«²¯°¹¸¨´® ®¨ ±¯¬±µ®¨³±« ²´®¨ «±0®¨0®´®¯®¯¨®³®²¨0¸¯²0®¯¨¶®¯°¨ üÁü˜’¹¸¹³±0¨ÿ±¯¬¸¯°¸¯¨²¬®«®¨®µ¸®¹¨9 ¨¬¸¨ |PB H < @B S H B ? < QB ? B EF< OB EF< EF<ILIBEF<@DML@DBGBE< IL EFFPEB GB E< H B IQB YB E< 0ª ¸µ¨ ²´²ÿ¨ÿ®¯ ®¯°¼¨3±ÿ±«³¸¨¬¸ ¸µ®¯°¨þ®¶²¨ ²´²ÿ¨µ®0®¼¨1¯¸¨®´®¯¨0±0 ±«®³´®¯¨´±« ®¨ 0±¯¸¯°°®µ´®¯¨ ®²¨³®´¨¹±¬®ÿ¼¨3¸¹³±0¨´±« ®¨ BGBE<@DQBbBZ<QDaBG<ILIDKDY< CB?F><ELH_<|DMB<@DHLIPD<@D<H>G>< OB PEH PG<FLKBM<BHBP<Q>H>K< ´ª0ÿ«±¹ª«¨¶®¯°¨³±«²¹¨ ±´±« ®¨µ®¯³®«®¯¨¹²²¨ 9 ¨0±0²³®«¨²¬®«®¨¬¸¨´® ¸¯¨0®¹²´¨´±¨¨µ³±«¨ ?BEF<MLMPBD<GLQPHPYBE_< BGMLM>?D<@LEFBE<QBE@L?>K< IDEPIB ®¬¸¨3± ³¸ª¯¨2®¯®°±«¨± ¯¸ ®µ¨3±«¸ ±¨ E_<^DGB<GP?BEF<QDMB< »±ÿ®«³0±¯³¨·¨»±¯¹ª¨3®µ±¹¨1¯¬ª¯±¹¸®¨ ¸´®¨ ¬¸¨¬®µ®0¨´® ¸¯¨³¸¬®´¨0±¯ ®ÿ®¸¨³±0ÿ±«®³²«¨ µ®µ²¨¬¸±0 ²¹´®¯¨´±0 ®µ¸¼¨¸´®¨´® ¸¯¨´ª³ª«¨ QB hB EFGB Y< M L K B Ea PH EOB < IL ID K D Y< IL IB ES B BHGBE<G>IJB?HLILE< IPK B D < AJ< U V V _ V V V < \ < s V V _ V V V _ ´ª³ª«®¯¨®´®¯¨³±«¹±¬ª³¨¬®¯¨0±0 ²®³¨¨µ³±«¨ G>JL?<BHBP<HBM<OBEF<MLMPBD< ÿ±«®®³®¯¨ ±¯®«¨´ª0ÿ«±¹ª«¨9 ¨¬¸´±0 ®¯°´®¯¨ ¸¬±®µ¼ HBIQBYBE<OBEF<QDBMBEOB< ñë‡æˆÎˆÔƒ‡ÜˆíˆŠë‡ ¸®¯¨ÿ®«®¨¹²¬®¨´® ®¨ ±¯¬±µ®¨¬¸ ²´®¨ ±ÿ®³¨´ª³ª«¼ 0®0ÿ²¨ ±«³®®¯¨¸¯°°®¨65¨³®²¯¼ @LEFBE<G>E@DMD<QBFBMD_<^BEFBE< gBESBBHGBE<JLEFFPEBBE< @DDGBHGBE<@D<MBE@B?BE< 3± ®µ¸´¯¶®¨ ¸´®¨ÿ±0®´®¸®¯¯¶®¨¹®µ®¨ ¬¸ ®«±¯°¸¨¹®0 ¸µ¨0±¯°±ÿ²µ¨0±«ª´ª´¼¨3±µ®¸¯¨ ¼¨±«¸¨²¬®«®¨¬®µ®0¨´® ¸¯¨ ±«¹¸´²µ®¹¸¨ º¨®ÿ®µ®°¸¨ ®«®¯°¨¹±«¸¹¨º¨¨²¹¸®¨ÿ®´®¸¨¹²´²¨ ´ª0ÿ«±¹ª«¨ ±´±« ®¨´±«®¹¨±®ÿª«®³ª«¨¬®¯¨ ¬±¯°®¯¨²¬®«®¨µ²®«¼¨3±¹±´®µ¸¨²¯°¹¸´®¯¨9 ¨ JBGMBGBE<ILEFFPEBGBE<G>JL?< ?>>S<Q>¾<PEHPG<ILEODIJBE< QLKBGBEF_<RSHL?IB?GLH< ¨µ³±«¨´® ¸¯¨ ±ÿ®³¨´ª³ª«¼¨©¸µ³±«¨´® ¸¯¨¶®¯°¨ ¹®0 ¸µ¨0±0 ²´®¨´® ®¨ ±¯¬±µ®¨®¯³®«®¨65¨ QL?PGP?BE<QLMB?<aDGB<HD@BG< QB?BEF<OBEF<MP@BY<HBG<IBIJP< HL?MLQPH<QDMB<@D@BJBH<@D<H>G><

®¬®¯°¨®¯¶®¨4¨¹®0ÿ®¸¨7¨³®²¯¨¹® ®¼¨ 1¯¸µ®¨´± ¸®¹®®¯¨ ²«²´¨¹®µ®¨¬¸µ®´²´®¯¨ ¹±®«²¹¯¶®¨ ±«³®®¯¨¸¯°°®¨7¨ ²µ®¯¨¬±¯°®¯¨ ¹®0ÿ®¸¨6 ¨0±¯¸³¼¨®´²´®¯¨ ®«®¨¹±ÿ±«³¸¨ H<IBMPG<QBFBMD_ BGMLM>?DM<@LEFBE<YB?FB<IPKBD< @DIBMPGGBE_<|DKB<QLKPI< ¸¯¸¨¬²®¨0¸¯°°²¨¹±´®µ¸¼¨®¯°´®¨¸¯¸¨²¯³²´¨ IPB ÿ±¯°±0²¬¸¨ÿ±0¸µ¸´¨´±¯¬®«®®¯¨³±«®¬®ÿ¨9 ¼ ´± ¸®¹®®¯¨ ²«²´¨¸¯¸¨ ®¬¸¨ ²0®¨6¨ ²µ®¯¼ ï ë ‡ ð ˆ ŠÎˆ Š‡ íì ŠÎˆ † ˆ ŠÎƒ ‡ AJ<WVV_VVV_ H L ? M L @D B < ? > > S < ? B C GZ < JB M H D GB E< 0±¯°²«®¯°¸¨«¸¹¸´ª¨³±«®¬®ÿ¨ÿ±¯¶®´¸³¨¹®µ²«®¯¨ ӈŠÛˆŠÎˆŠë‡ 4¼¨·±¯¶±«¸¹¨9 ¨³¸¬®´¨0±¯¶®«®¯´®¯¨ ôë‡ç…ˆŠÎ‡Ðìí…Ûƒ‡ÔÜ섃†ë‡ RE@B < IL IQL K D < JL E@PGPEF<

®¸«®¯¨ÿ±®¯°¸¼¨®«±¯®¨¹¸®³¨ÿ±®¯°¸¨º¨ ÿ±«¯®®¹®¯¼ zDE@B?D<ILKLHBGGBE< ¼¨±«®ÿ¨¬¸ ²0ÿ®¸¨ÿ±¯°±0²¬¸¨0±0®³¸´®¯¨ |BEOBGEOB<QB?BEF<OBEF< JLIBMBEFBE<Q>¾<QL?PJB< ³±«²³®0®¨ ±« ±¯³²´¨°±µ¨º¨0±¯°²®ÿ¨¬®¯¨ YB?PM<@DQBbB<HL?GB@BEF< JLEFBDH<OBEF<MLMPBD_<^BEFBE< QB?BEF\QB?BEF<@D<?PBEF< ²®ÿ¯¶®¨³±«³¸¯°°®µ¨¬¸¨±®ÿª«®³ª«¨² ®«¨2®0®³¨ 0±¹¸¯¨¬®µ®0¨´ª¯¬¸¹¸¨9 ¨0®¹¸¨¸¬²ÿ¼¨ ÿ±0¸µ¸´¨ ±¯°´±µ¨9 ¨¸¯¨®«¶®¨¬¸¨2±«²¶®¨ 9´¸ ®³¯¶®¨¹®®³¨´²¯ ¸¨´ª¯³®´¨¬¸ÿ²³®«¨´±¨!"¨ ILIBGMB<JLEPIJBEF<PEHPG< GMB<ILEFDGBH<QB?BEF<@D<BHBM< GLIP@DZ<MLJL?HD<@BMQ>?_< ®´®«³®¨®«®³¼¨±µ¨®´®¯¨ ±«² ®¨0±¯ ®¬¸¨ 0®´®¨9 ¨µ®¯°¹²¯°¨ ±´±« ®¼·±«µ®´²´®¯¨¹®µ®¨ ILKLHBGGBE<QB?BEF<YDEFFB< JB BHBJ<HBEJB<Q>¾Z<ILMGD<B@B<?>>S< xEHPG<G>EM>K<HLEFBY<aBEFBE< °®¹¨¬®¯¨0±¯°²®ÿ¼¨®ÿ¸¨´±³¸´®¨³±«´±¯®¨¹²²¨ ¹±ÿ±«³¸¨¸¯¸¨ ®¯°®¯¨¬¸²µ®¯°º²µ®¯°¨´®«±¯®¨ IL EPH PJD < GB C B < QL K B GB EF_ < G_<mB?LEB<QDMB<ILEFP?BEFD< HL?KBKP<QL?KLQDYBE<@BE< ¬¸¯°¸¯¨¬¸¨±®ÿª«®³ª«¨®´®¯¨¨0±¯ ®¬¸¨°±µ¨¬®¯¨ ¹®®³¨¹³®«³±«¨ ± ®¯¨µ¸¹³«¸´¨µ± ¸¨ ±¹®«¨²¯³²´¨ zBK<DED<GL?BJ<HL?aB@D<JB@B< ?MBHBCQD KDHBM<QL?GLE@B?B<@BE< JBMHDGBE<HD@BG<ILEFFBEFP< 0±¯°±¯¬®ÿ¨¬¸¨±®ÿª«®³ª«¼¨1¯¸¨0±0 ²®³¨9 ¨ 0±¯°¸¬²ÿ´®¯¨0±¹¸¯¼¨3±µ®¸¯¨¬®ÿ®³¨0±«²¹®´¨ YBHCYQBCG_<APBEF<MDMB<@D< QB M B Y< HDGB<@DFPOP?<YPaBE_< JLEFLIP@D<ILEaBEFGBP<HPBM< ´²«®¯°¨¬¸¯°¸¯¼¨»¸¹®«®¯´®¯¨ÿ®´®¸¨ÿ±®¯°¸¨°ª¨ ®´¸¨¹®®³¨¹³®«³±«¨®«²¹¨µ¸¹³«¸´¨¶®¯°¨0®¹²´¨ÿ²¯¨ KBGBEF<MBE@B?BE<GLJBKB< ^DGB<@DGL JL?ELKKDEF<@BE<?LI<JB?GD?_< HPHPJ<HL?JBK<QDMB< °«±±¯¨¹±ÿ±«³¸¨¬®²¯¨ÿ®¯¬®¯¨®³®²¨ ² ²´¨´ªÿ¸¼ ³¸¬®´¨¹³® ¸µ¼¨3±¸¯°°®¨ ¸¹®¨0±«²¹®´¨¹¸¹³±0¨ QL JLEPIJBEF<QLKBGBEF<GL?BJ< ILEFFBEFFP<GLEOBIBEBE< ˆ„ƒÔ‡õ‡ˆ„öìŠÛˆÒÐÓԋ }T`}gofR ´±µ¸¹³«¸´®¯¨9 ¼¨#¡Â¡Ž¡Â$—”Â% 7¼¨®°®¨´± ±«¹¸®¯¨´® ¸¯¨¬®«¸¨¬± ²¨

347&%!&4764$$!'5,*(!.%!&474+


0123

!"#$%&'() 16 378 81 9

56761689

*+ ,. / 0 / 1 2 3 4 5 6 7 3 84 9 6 1 : 3 8; < =: ; 9 ; 3 > ; 1 2 3 ? 1 2 2 ijkilmnopqrstnuvwxyz †‚}‡‚ƒx‰’ —|ƒv}„ƒv†‚}‡‚ƒx‰v{„|…|z €x}~xy{|}~vyx}~x™|†|}

{|}~}|}v€‚€xƒ„v…x†ƒ‚ ‹‚}‡‚ƒx‰v|‡|‰|ˆv†‚}‡‚z }‘|v‡„‰x}~†|€„v‡x}~|}v|}~ €‚‘x†z€‚‘x†v‹‚}‡‚ƒx‰v‡„ †‚}‡‚y„}„yzˆ‚ƒx‰vŠ‹‚}z y„}„yv|ƒ|v{|}~}|}vƒ„}~~„ ƒ|yv|}~vy|†|}v‡|}v‡|z ‹‚ƒ|vš‡x~’v˜‰|„v‡|„v˜|ƒ|z ‡‚ƒx‰Œvƒy{ˆv…{v{|„†v‡„ ‡„‚€x|…„†|}v…x{|~|„vˆ‚ƒx‰ €’v—xˆ„}~~|v„‡x|‰v}ƒ† |yv›„ƒ‘vœx‚€‰…v“|}| Ž|†|ƒ|v|‰„v‡|}v‚~‘|†|ƒ|’ ‡|}vyxy„‰„†„v”|…„‰„ƒ|…vˆ‚ƒx‰’ ƒ„}~~|‰v‰x{„ˆv‰|y|v‡|}vˆ|~| —|ˆ„‡vŽ‚~™|vž„”x…ƒ‘‰xv›„ƒ‘ ‹ˆ……v‡„v‚~‘|†|ƒ|v†|‰|z –}„ƒz}„ƒv|ƒ|v†|y|}‘|v‡„z …x“|}‘|v{„…|v‰x{„ˆvƒ„}~~„ —}w„yx|v‡|}v‰|„}}‘|’ }~|}v€x}~xy{|}~vyx}„‰|„ y„‰„†„v‚‰xˆv„}•x…ƒ‚v€x‚z ‡|„€|‡|vˆ‚ƒx‰’ w|‡|v‡|…|}‘|v„}•x…ƒ|…„ €‚ƒx}…„v€|„“„…|ƒ|v‘|}~vƒ„}~z |}~|}’vwx{x‡||}}‘|v‡|„ ˜x…†„v‹‚}‡‚ƒx‰v{|v€‚z ‹‚}‡‚ƒx‰v|ƒ|v|€|ƒxyx}v…|z ~„v|†|}vyxy{x„v‡|y€|† ˆ‚ƒx‰v|‡|‰|ˆvƒ|ƒ|v|}~|} €‰xv…x™|†v{x{x|€|vƒ|ˆ} y|’vx{x‡|v‡|„vy|ˆv{„|…| €‚…„ƒ„”v€|‡|v„†‰„yv„}•x…ƒ|…„ ‹‚}‡‚ƒx‰vx‰|ƒ„”v‰x{„ˆv}‘|y|}’ ‰|‰v…||ƒv„}„vy|†„}v{|}‘|† ŠŸ ¡¢£¢¤¥¦§¨£Œv„}•x…ƒ|…„v†‚}z ‡‚ƒx‰v…x‡„†„ƒv{x{x‡|v€|‡|v…ƒ|z ƒ…v†x€xy„‰„†|}v{„|…|}‘| {x€|v…x“|v‡|‰|yv…x†„|} |ˆ}vŠŸ£ ¨£¥¦Ÿ¢Œv¨©ª © ¤©«©Ÿ£ ÇÈÇÉÈÊËÌÍÎÏÐÎÑÒÓÌÔÕÔÖÑÒ×ÒÏÌØÎÑÒÓÌÙÚÕÔÑÒÓÛÌ×ÒÖÜÕÔÝÔÏ öÔÓÔØÌÞÔÑÜÌØÔÓÌ×ÒÏÔÖáÝÌÐÔÖáÌáÏâÒÞÑÔÞáÌÕÖÎÕÒÖÑáÌÔÐÔÓÔØ ƒ ¤¬ª££¥¦Ÿ¢’ ÞÔÓÔØÌÞÔÑÜÌßÔÖÔÌàÒÖáÏâÒÞÑÔÞáÌÐÔÓÔ×ÌàáÐÔÏãÌÕÖÎÕÒÖÑáä ØÔÖãÔÏæÔÌæÔÏãÌÔÝÔÏÌÑÒÖÜÞÌ×ÒÏáÏãÝÔÑÌ×ÒÏãáÝÜÑá |ƒ|­„ x†ƒv–ƒ|y|v˜|ƒ||y ABCDEF@GHIGJKLMFNBJ@OBCPNCJFAH @A ÍÎÏÐÎÑÒÓåÌæÔÏãÌÐáÎÕÒÖÔÞáÝÔÏÌÞÒÕÒÖÑáÌØÎÑÒÓåÌÔÝÔÏ ÝÒÏÔáÝÔÏÌÑáÏãÝÔÑÌáÏðÓÔÞáäÌÉÒãáÑÜÌïÜãÔÌÐÒÏãÔÏÌ×Ò×àÒÓá ›„ƒ‘v‚ |ƒv~…v®„‘‚}‚vyxz QJOMA@OOHFNH HFNH A M R @ S HFNHA @ P T U V W X @ YW Z T [ @ O\ ] ^ \ [ T _ @ ` W ] a @ ^ b c W YT d Z W ] @^b@e\a`WZWd[Wf@UTUTdWcW ×ÒÏãØÔÞáÓÝÔÏÌÕÒÏÐÔÕÔÑÔÏÌÎÕÒÖÔÞáÎÏÔÓä ÍÎÏÐÎÑÒÓåÌØÔÖãÔÌÜÏáÑÌæÔÏãÌÚÏÐÔÌàÒÓáÌÐÔÕÔÑÌÑÒÖÜÞ }~|ƒ|†|~} v†x}~~‰|}v„}z gWZ[V@_W_Vh çËÏáÌáÏâÒÞÑÔÞáÌàÔÖÜÌÐáÌàáÐÔÏãÌÕÖÎÕÒÖÑáäÌÊÔæÔÝÏæÔ ×ÒÏáÏãÝÔÑÌÞÒØáÏããÔÌÔÝÔÏÌ×ÒÏãØÔÞáÓÝÔÏÌÝÒÜÏÑÜÏãÔÏ ÚÏÐÔÌÕÜÏæÔÌØÎÑÒÓåÌÏÔ×ÜÏÌØÔÏæÔÌÝÔ×ÔÖÌÑÒÖÑÒÏÑÜä ÑÒÖÞÒÏÐáÖáäÌöÒÓÔáÏÌáÑÜåÌÝÒÕÒ×áÓáÝÔÏÌÍÎÏÐÎÑÒÓÌÐÔÕÔÑ •x…ƒ|…„v‹‚}‡‚ƒx‰v{„…|v‡„{|}z èÒÏÐÔÕÔÑÔÏÌØÎÑÒÓÌÔÝÔÏÌÐáàÔãáÝÔÏÌÝÒÕÔÐÔÌÕÔÖÔÌáÏâÒÞé ÐáïÔÐáÝÔÏÌÔãÜÏÔÏÌÝÒÕÔÐÔÌàÔÏÝÌïáÝÔÌ×Ò×ÒÖÓÜÝÔÏ ‡„}~†|}v‡x}~|}v„}•x…ƒ|…„ }~~|†v€x‰v†xv{‚†x’v—||ƒ ‰|~„v†|x}|v‡„y„‰„†„v…xy ƒx‰v‘|}~v‡„€„‰„ˆv€x}~xy{|}~’ ÑÎÖåêÌÝÔÑÔÌÍÒÑÜÔÌëÒÔÓÌÈÞÑÔÑÌËÏÐÎÏÒÞáÔÌÙëÈËÛÌìèìÌìËíå ÕáÏïÔ×ÔÏÌÜÔÏãä ‚€xƒ„v‰|„}v…x€xƒ„v|€|z †„ƒ|v„}~„}v¡±«¡ ¶v{x‡|…|†|} ˆ„‡€v†|‰|v…x“|vƒx}ƒv}„‰|„z ²‹‚}‡‚ƒx‰v‡„‰„„†v†|x}| ëÒ×áÏãÜÞÌÈÐáÌîÔÓÜæÎä ÷Ô×ÜÏåÌÕÒÖÓÜÌÐáãÔÖáÞàÔøÔØáåÌßÔÓÎÏÌáÏâÒÞÑÎÖÌïÜãÔÌØÔé € ƒ x yx }’v‹|‰|v€}‘|v|€|z €‚„}v‘|}~v†„ƒ|vy„‰„†„·v™x‰|…z }‘|vyx}}·v™|}‘|’ …„”|ƒ}‘|v„}•x…ƒ|…„v‡x}~|} ËÏâÒÞÑÔÞáÌáÏáåÌÓÔÏïÜÑÏæÔåÌàÎÎ×áÏãÌÐáÌíÎãæÔÝÔÖÑÔÌæÔÏã ÖÜÞÌïÒÓáÌ×Ò×áÓáØÌÍÎÏÐÎÑÒÓÌÐÒÏãÔÏÌ×Ò×ÕÒÖÑá×àÔÏãÝÔÏ ƒxyx} ‚}~vƒxƒ|€vˆ|… }‘|v{x{x|€|v“|†ƒv‰|‰’ œ|y}v„}•x…ƒ|…„v‡„v{„z ~||}…„¤ª£©§ª¡¤¦¬¤«¡¯£¨´£¡©vŠ®‚¹ ÕÖÎÞÕÒÝÑáðäÌÉÒÞÔÖÏæÔÌÕÒÏÐÔÕÔÑÔÏÌæÔÏãÌÐáàÒÖáÝÔÏ ÓÎÝÔÞáåÌÝÎÏÞÒÕåÌÕÒÏãÒ×àÔÏãåÌÐÔÏÌÕÒÏãÒÓÎÓÔÌØÎÑÒÓäÌöÒé {|‘|v¨v£†ª‚¯… « ° £ ¤ ° ¥   ª ± £ ’ v –}ƒ † — x ‰ | „ } v „ ƒ  v yx }  ƒ v  ‚ ~ | ƒ  ‡ | } ~v‹‚}‡‚ƒx‰v™~|vyxy„‰„†„ º»¼Œv‘|}~v{x…||}}‘|vƒxz àÒÖÝáÞÔÖÌñéòóÌÕÒÖÞÒÏÌÕÒÖÌÑÔØÜÏÌÐÔÖáÌØÔÖãÔÌàÒÓáäÌÚÏãÝÔ àÔàåÌÝÒÜÏÑÜÏãÔÏÌÍÎÏÐÎÑÒÓÌÑÒÑÔÕÌàÒÖãÔÏÑÜÏãÌÕÔÐÔÌÑÔ×Üä …x“|zyx}‘x“|v‹‚}‡‚ƒx‰ |†|}v‰x{„ˆvyx}~}ƒ}~†|} …„…„v |}~|}’v‹‚}‡‚ƒx‰ ƒx}ƒ’vœ|y}v†‚}‡‚ƒx‰v}~~|† áÏáÌÓÒàáØÌàÒÞÔÖÌÐáàÔÏÐáÏãÝÔÏÌÐÒÏãÔÏÌàÜÏãÔÌÐÒÕÎÞáÑÎä ÚÐÔÕÜÏÌÝÒÕÒ×áÓáÝÔÏÌÐÔÕÔÑÌÐáÓÔÝÜÝÔÏÌÐÒÏãÔÏ …x‰ˆ}‘|v‡„…x|ˆ†|}v†x€|z }ƒ†v{x„}•x…ƒ|…„v€|‡|v†‚}z ƒ„‡|††v{x„†…| v‡„{|ˆv”}~…„vyx}z {„…|v†„ƒ|vy„}ƒ|v™|‡„†|}vƒxy€|ƒ ÉÒàÒÖÔÕÔÌÝÎÏÐÎÑÒÓÌ×Ò×àÒÖáÝÔÏÌá×àÔÓÌàÔÓáÝÌÕÔÐÔ ×ÒÓÔÝÜÝÔÏÌÕáÏïÔ×ÔÏÌ×ÒÓÔÓÜáÌàÔÏÝÌ×ÒÓÔÜáÌÍÖÒÐáÑ x|ƒ‚vˆ‚ƒx‰’ ‡‚ƒx‰v‘|}~v‡„™|‰v‡x}~|}v…ƒ|z ™|‡„vˆ}„|}vƒxƒ|€v†|x}|v„ƒ ˆ}„|}v…|™|’v|}~}|}v|†|} ÞÔÔÑÌÞÒÖÔØÌÑÒÖá×ÔåÌÔÏÑÔÖÔÌñéòôÌÕÒÖÞÒÏÌÞÒÓÔ×ÔÌóéõÌÑÔØÜÏå èÒ×áÓáÝÔÏÌÚÕÔÖÑÒ×ÒÏÌÙÍèÚÛäÌùáÝÔÌÚÏÐÔÌàÒÖÏáÔÑ ‡|v‚²€‹„ ƒ|v§¢ ¥¤± ³v´«³«ªv‰|~„ ƒ…vˆ|†vy„‰„†vŠ¬ª££¥¦Ÿ¢Œ’v²¸|† …x™|†v|“|‰v‡„€„‰„ˆvˆ|…vyxyz ƒx…vyx}™|‡„v†‚}‡‚ƒx‰·v™| ÐÔÏÌÐáàÔæÔÖÝÔÏÌÓÔÏãÞÜÏãÌÞÔÔÑÌÞÒÖÔØÌÑÒÖá×ÔÌÜÏáÑä ×ÒÓÔÝÜÝÔÏÌáÏâÒÞÑÔÞáÌ×ÒÓÔÓÜáÌÍÎÏÐÎÑÒÓåÌÕÒÖÓÜÌßÒÖ×ÔÑ y|v¢«¨£µ «¡¤†xv…„|€|v™~| y„‰„†v‰x{„ˆvyx}~}ƒ}~†|} €xˆ|ƒ„†|}v…„|€|v‚€x|ƒ‚vˆ‚z ‚~|ƒ’v½¾¿ÀÁ ìÒÏãÔÏÌÝÔÑÔÌÓÔáÏåÌáÏâÒÞÑÎÖÌ×Ò×ÕÒÖÎÓÒØÌßÔÞØÌàÔßÝä ×Ò×àÔßÔÌÕÒÖïÔÏïáÔÏÏæÔäÌÙâá×Û

ÂÃ%Ä%Å'Æ%


234567569 311

 

!" úûüûýþÿú12û3þ45678921 þ2 þÿ ûüþ9þ9úþþÿ329294 ý9ÿ33þúþÿ2þ981 

1'2&34)*' '5'*'&*6(4(7'(&8&/9:;9&<=:>?9&@99A&B=C;DEFAD&:=CFC;9C&@=B<DG9C&'&()A9'H*'F&+C,)&A,-@.F*/' C9(0BD &I9C; >D;=G9:&3=B=:DCA9H&'J=HK&>D&)9B9C&*9AF&09LD9AF>>DCK&M9C>9&'J=HK&N9BD@&OPQ-RPST

•Üáމƒ1á ˆ•ÞÜ1–1á~,1*{+}…1+/€1 {‡….{ Ž* ’1Š+/z+~1Š+}+/0z}~z~‡ƒ1‹+-.|+z{/ •+/z.3ƒ1Ÿˆùƒ1,{/†~+0++/1‡{-+/†+1 |{}‡“/{31‡{3+,+1â1—+,1,{/—{3+/013~-.}+/ +~}1z+./1€+/1á+./1•+}.1à5â412+31~z. ./z.1,{,~/~,+3~‡~}1+€+/†+1“}-+/1—~™+ ‡++z1z{}—+€~1{…{3+++/13+.z1Ž‰++13+.z’4 ‹“,+/€+/1* 1Š+/z+~1Š+}+/0z}~z~‡ƒ13~ *.z+/z“ƒ1,{/0+z++/ƒ1‡{-+/†+1 |{}‡“/{31z{}‡{-.z1++/1€~z{,|+z+/1€~ Š+/z+~1Š+}+/0z}~z~‡1~/00+1Š+/z+~1Ÿ{|“4 *{3+~/1~z.ƒ1á~,1* 1—.0+1,{/{,|+z+/ ‡{-+/†+1¡à1|{}‡“/{31€~1Š+/z+~1Ÿ{|“ ~/00+1Š+/z+~1Š+/€+/‡~,“4 ‚{/.}.z/†+ƒ1+,|~}1‡{z~+|1+~}1z+./ ‡{3+3.1z{}—+€~1‰++13+.zƒ1,{/0~/0+z1‡.€+ ,{/—+€~1z}+€~‡~1—~+1,{/—{3+/01|{}0+/z~+/ z+./1+™+‡+/1|+/z+~1‡{3+3.1€~|+€+z~ ™~‡+z+™+/41˜‹+,~1z~€+1,+.1,{/0+,-~3 }~‡~“ƒ1+0+}1—+/0+/1‡+,|+~1+€+1“}-+/ +~-+z13++13+.z13+0~ƒ„1+z+13~1*.z+/z“ƒ ‹+,~‡1Ž‘5¡’4 ‚{‡~|./1‡.€+1+€+1|{z.0+‡1€+}~1á~, * ƒ1~+1z+1{/z~–{/z~/†+1,{/0~,-+. |+€+1™~‡+z+™+/1+0+}1z{z+|1™+‡|+€+ z{}+€+|10{3“,-+/01z~/00~1†+/01-~‡+ z{}—+€~1‡{™+z.–™+z.ƒ1z{}3{-~1,{,+‡.~ |{}0+/z~+/1,.‡~,1‡{|{}z~1‡++z1~/~412+313+~/

†+/01|{}3.1€~™+‡|+€+~1+€+3+1|{}0{}++/ …{./0+/1|+‡~}1|+/z+~1+~-+z1+}.‡1+~}1+z+. |+3./01|+/z+~ƒ1†+/01~/~1z{}€+|+z1€~1€.+ z{,|+z1†+~z.1€~1Š+/z+~1Š+}+/0z}~z~‡1€+/ Š+/z+~1Š+}+/01%/€“41˜Þ/z.1€~1‡{~z+} |+3./0ƒ1+,~1++/1‡~+0++/13~,+ |{}‡“/{3ƒ„1+z+13~4 Š~+/†+1—.0+1z{3+1,{3+.+/ |{3+z~+/1‡~,.3+‡~1|{/†{3+,+z+/1“}-+/ ‰++13+.z1†+/01€~~.z~1“3{1+/00“z+1á~, * 41‹{0~+z+/1z{}‡{-.z1‡{-+0+~1-+0~+/ €+}~1|{/~/0+z+/1{,+,|.+/1|{}‡“/{3 +0+}1‡~0+|1‡++z1,.‡~-+1z{}—+€~411˜*{z~+| |{}‡“/{31+}.‡1‡~0+|1€+3+, |{/†{3+,+z+/ƒ1‡{~/00+1—~+1—~+1z{}—+€~ 3++1-~‡+13+/0‡./01,{/0+,-~31z~/€++/ƒ„ +z+/†+4 ‚{‡~|./1{,+,|.+/1|{}‡“/{31~/~ €~+/00+|1…..|1,.,|./~ƒ1/+,./11z{}€+|+z {/€+3+1€+3+,1+31|{}3{/0+|+/1“3{1á~, * ƒ1†+~z.1,~/~,/†+10+}€.1|+/€+/01€~ |{‡~‡~}1‡{3+z+/1•+/z.341Ÿ~1Š+}+/0z}~z~‡ƒ1~/~ +/†+1z{}€+|+z1‡+z.10+}€.1|+/€+/04 ˜*{-{3.,/†+1z{}€+|+z1{,|+z10+}€. |+/€+/0ƒ1†+/01z{}|+‡+/01€~1z~z~1}+™+/ ‰++13+.zƒ1/+,./1-{-{}+|+1™+z.13+3. 0{3“,-+/01z~/00~1,{/{}—+/013+3. ,{}“-“+/1z~0+10+}€.1|+/€+/0ƒ„1+z+13~4

!" #$ % & !'(% ) " 67869:;<=8<=><?;<7>67;7@7 7@7;N7>G;A=:7>GG78>N7W FC<78;^fg;A=<=8;N7>G;A=AY 8?H7F;B7:CD9;H7N7K;[=A9G7

UVWXYZU[\\

][^\

*ˆÜñ‹ˆ‰ƒ1á ˆ•ÞÜ1–1‹+-+}1€.+1,{/†{3~,.z~ ‡{~z+}11¡à4ààà1“}+/01€+}~15â1/{0+}+ƒ |{‡{}z+1|{}~/0+z+/1‡{,-~3+/1z+./1z‡./+,~ƒ1€~ €{/0+/1,+†“}~z+‡1“}-+/1+€+3+1™+}0+1…{4 ‹{…+,+z+/1Š.3+.1•+/†+ƒ1‹+-.|+z{/1…{ ñ{3“,-+/01-{}{z~/00~+/13{-~1€+}~15à1,{z{} *~/0~3ƒ1‹+,~‡1Ž‘5’4121‚.+,,+€1ù+.- €~|~….10{,|+1-{}{.+z+/1£ƒ¢1‡+3+1 ~…z{} €{/0+/1|.‡+z10{,|+1¡1~3“,{z{}1€+}~1|+/z+~ Ž#à’ƒ1z““1.3+,+1‡{z{,|+zƒ1z~-+–z~-+ ,{/~/00+31{z~+1‡{€+/01,{,~,|~/1€“+ ‚{.3+-“1…{41á‡./+,~1,{3.3.3+/z++/ |{}~/0+z+/1z‡./+,~1€~1,+‡—~€1•+~z.31‚.z+€~/ƒ ‡{3.}.1|{‡~‡~}1-+}+z1…{ƒ1-++/1+~} ,{/—+/0+.1•+/€+1…{4 Š.3+.1•+/†+4 ‚{/€“++/ ˆ/š“},+‡~1†+/01€~|{}“3{ƒ1+/00“z+1‚+—{3~‡ *.{},+/ƒ1™+}0+1‚{€+/ƒ1*.,+z{}+1Þz+}+ƒ Š{},.‡†+™+}+z+/1Þ3+,+1Ž‚ŠÞ’1~z.ƒ1{z~+ ‡{€+/01,{,~,|~/1€“+1€+3+,1|“‡~‡~1€.€.ƒ ,{/0+z++/1€~+1‡{/0+—+1€+z+/01{1…{1+/†+ z~-+–z~-+1—+z.1z{}‡.—.€1{13+/z+~1,+‡—~€4 ./z.1,{/€“++/1{3.+}0+/†+1†+/01,{/—+€~  +z.‡+/1—{,++1†+/01‡{€+/01.‡.1,{/0~.z~ “}-+/1,{/~/00+31€./~+1+~-+z1z‡./+,~1|+€+ €“+ƒ1-{}.‡++1,{,-+/0./+/ƒ1/+,./1z{}/†+z+ ààâ1z{}‡{-.z411˜2+,|~}1‡{z~+|1z+./1‡+†+ ‡.€+1,{/~/00+31€./~+4 -{}€“+1{1.-.}+/1,+‡‡+31“}-+/1z‡./+,~4 œ+3+.1|./1‡+†+1z~€+1z+.1€~1,+/+1{3.+}0+ ˜•{3~+.1,{/~/00+31{z~+1‡{€+/0 ,{,~,|~/1€“+ƒ1z~-+–z~-+1—+z.1z{}‡./0.}1{ ‡+†+1€~.-.}+/ƒ1z{z+|~1‡+†+1†+~/1€~1z{,|+z 3+/z+~ƒ„1+z+1‰.,+/ƒ1|{/0.}.‡1•‹‚1•+~z.3 ~/~1,{}{+1€~,++,+/ƒ„1+z+1*.{},+/4 2+31‡{/+€+1—.0+1€~+z++/1_+,$+,~ƒ1™+}0+ ‚.z+€~/4 *++z1~/~1—{/+$+1+3,+}.,1‡.€+1-{}+€+1€~ •+/€+1…{41Ÿ~+1{~3+/0+/1+/+–+/+/†+ }.,+1€.+1€~1Ÿ{‡+1Š.3+.1•+0.ƒ1Š.3+. €+3+,1-{/…+/+1~z.1€+/1-{}{†+~/+/1,{}{+ ‡+3+1‡+z.1†+/01€~.-.}+/1€~1ñ+,|“/01Š~{4 •+/†+4 ˜œ+3+.1+€+1-{-{}+|+1.-.}+/1,+‡‡+3 ˜‹+,~1‡+/0+z1{~3+/0+/ƒ1+}{/+1-{3~+. ,{}.|++/1.3+,+1†+/01|+3~/01‡{|.1€~1Š.3+. “}-+/1z‡./+,~ƒ1z{z+|~1‡+†+1†+~/1,{}{+ €~,++,+/1€~1z{,|+z1~/~ƒ„1.…+|1_+,$+,~ƒ •+/†+ƒ„1.—+}1‰.,+/4 |{/‡~./1|{0+™+~1/{0{}~1‡~|~31~/~41Ÿ~+1‡{3+,+z ˆ/š“},+‡~13+~/ƒ1}+z.‡+/1™+}0+1-{}€“+ -{}‡+,+1€~1.-.}+/1,+‡‡+31“}-+/1z‡./+,~1€~ €+}~1z‡./+,~1+}{/+1+}{/+1‡{€+/0 ñ+,|“/01Š~{ƒ1‹{…+,+z+/1‚{.}+ž+ƒ1•+/€+ ,{/—+3+/+/1~-+€+1+—~4 Ÿ“+1-{}‡+,+1—.0+1z{}3~+z1€~1.-.}+/1,+‡‡+3 …{ƒ1‹+,~‡1Ž‘5’41œ+}0+1†+/01-{}€“+ z~€+1+/†+1-{}+‡+31€+}~1‹“z+1•+/€+1…{ƒ “}-+/1z‡./+,~1€~1+™+‡+/1‰+,-+}“1*.“/ƒ z{z+|~1—.0+1€+}~1€+{}+13+~/1€~1Š}“Ý~/‡~1…{4 ‹+-.|+z{/1…{1•{‡+}41 +z.‡+/1™+}0+1z{}3~+z ,{/0.,+/€+/0+/1€“+1€+/1+†+z1‡.…~13Œ.}+/4 •++/1+€+1†+/01‡{/0+—+1€+z+/01€+}~13.+} *{3+~/1€~1.-.}+/1,+‡‡+3ƒ1€“+1-{}‡+,+1—.0+ …{ƒ1./z.1-{}€“+1,{,|{}~/0+z~1‡{,-~3+/ €~0{3+}1€~1,+‡—~€1,+.|./1,.‡+3+1€~10+,|“/0– z+./1z‡./+,~1…{4 *{|{}z~1€~{-}~z++/ƒ1z‡./+,~1€+}~1*+,.€{}+ 0+,|“/01|{‡~‡~}ƒ1z{}.z+,+1†+/01z{}{/+ 2~/€~+1|+€+11Ÿ{‡{,-{}1à5¡1,{/{™+‡+/ z‡./+,~1|+€+11Ÿ{‡{,-{}1ààâ41Ž|‡’

¤#w"#&¥¦&§¦)"y

*+,-./0+/12+3415 z{,|+z1z{}-+~1€~1,.+1-.,~1~/~ ‡{-+0~+/1“}+/01z+|~1-+0~1‡+†+ €.3.1{1‡+/+1‡+,+1|+‡+/0+/ +€+3+1‚{+ƒ„1.…+|/†+ƒ1‡++z {z~+1.,}+ƒ1‡+†+1~}~1,{3~+z |.}+–|.}+1|+‡1‡†.z~/041‹{z~+ €~z{,.~1€~1ˆ}/+1‰+1Š{}3{ƒ1‹{,+/0 ‡.+,~1~‡z}~1|{0+/0+/1z+/0+/ ‡+†+13~+z13{ž+/€}~+ƒ1€+3+,1+z~ *Œ.+}{ƒ1++}z+1*{3+z+/ƒ1‹+,~‡ {z~+1z+™+š1,{/0{3~3~/0~ ‡+†+1,{,-+z~/1+3+.133+1,{– Ž‘5’4 +›-+ƒ„1z.z.}/†+4 /+€~}+/ƒ1‡+†+1,+.1…“-+1{13– Š{,+~/1‡~/{z}“/1‹{z~+ œ+/~z+1†+/01,{/0{/++/ {ž+/€}~+41Ÿ~1‡+/+1+€+1-+/†+ ”~/z+1•{}z+‡-~1~z.1,{}+‡+1~}~ ~—+-1~z.1—.0+11-{}{~/0~/+/ ‡{+3~1z{,|+z1†+/01-{}‡{—+}+ƒ„ ‡++z1,{3~+z1|+‡+/0+/1‡.+,~– ,{/0./—./0~1‚{‡~}41ˆ+1‡+/0+z .…+|1+}z~‡1|{}+/1{3+~}+/ ~‡z}~1-~‡+1-{}|{0+/0+/1z+/0+/ ~/0~/1{,-+3~1,{/0./—./0~1“z+ •+z+,ƒ1‹{|.3+.+/1 ~+.ƒ15¡1+– ‡++z1,{/—+3+/+/1~-+€+ 3{ž+/€}~+1†+/01,{,.+./†+4 /.+}~15¢£¢ƒ1~/~41Žz}~-.//{™‡4– .,}+411˜‚./0~/13.….1-+0~ ˜‚{‡~}1—.0+ƒ1‡~ƒ1‡“+3/†+1+/ …“,’ *+,-./0+/12+3415 ,{}+~1-{-{}+|+1|}{‡z+‡~1-+~ ~/z{3{z.+3~z+‡1‡{,+z+ƒ1/+,./ ‡“|1Š{/~/—+.+/1‹.}~.3.,1*5 †+/01€~}+~1€“‡{/1,+.|./1,+– —.0+1z{}+‡+1‡“šz1‡~33–/†+4 Š}“€~1‹{‡,+‡1Þ/}~†“41Ü+}+– +‡~‡™+/†+41Ü+,./1€{,~~+/ƒ ‚{}{+1€~+}+|+/ƒ1,{/—+€~ ‡.,-{}1~/~1+€+3+1Ÿ}1 ~€™+/1á++ -{-{}+|+1{/€+3+1€+/1,+‡+3+ 3.3.‡+/1†+/01,{/0.+‡+~1z{“}~ ‚*…4 —.0+1€~+€+|~1€+/1+31z{}‡{-.z †+/01€~€../01|{/0+3+,+/ ‹{0~+z+/1~/~1-{}z.—.+/1,{– +€+3+1‡{-.+1|}“‡{‡1™+—+}1†+/0 |}+z~ƒ1-{}{z~+ƒ1,{,|./†+~ /~/—+.1.}~.3.,1.}./1™+z. ,{,-.+z1Š}“€~1‹{‡,+‡1~+/ {|{++/1‡{~/00+1,+,|. à࢖à5¡ƒ1,{/0~€{/z~š~+‡~ z{}+‡+1€+/1€{™+‡+4 ,{,-+…+1€+/1z+/00+|1z{}+€+| .+3~š~+‡~1€+/1“,|{z{/‡~1‡+}– *+z.1./…~1‡{-.+1|}“0}+, ‡~z.+‡~4 —+/+1{‡{+z+/1,+‡†+}++zƒ |{/€~€~+/1+€+3+1.}~.3., ‹.}./1™+z.1€{3+|+/1z+./ ‡{}z+1,{/†.‡./1.}~.3.,1-+}.4 †+/01€~‡.‡./1€+/1€~-.+z1-{}– ,{}.|++/1,“,{/1z{|+z1-+0~ ‹{0~+z+/1†+/01€~~.z~1âà1|{– €+‡+}+/1Ý~‡~ƒ1,~‡~1€+/1z.—.+/ Š}“€~1‹{‡,+‡1Þ/}~†“1./z. ‡{}z+ƒ1-+~1~/z{}/+31,+.|./ †+/01~/0~/1€~…+|+~41‹.+3~z+‡1€+/ ß~/z}“‡|{‡~›ƒ1,{3~+z13+0~1|{}{,– {‡z{}/+31~/~ƒ1—+/0+1|+/—+/01-{}– “,|{z{/‡~1‡+}—+/+1{‡{+z+/ -+/0+/1|}“0}+,1‡z.€~1~/~1‡{—+ z.—.+/1,{/{z+|+/1.}~.3., ,+‡†+}++z13.3.‡+/1Š}“€~1‹{‡– +™+31-{}€~}~/†+1~/00+1‡++z1~/~4 -+.1Š}“€~1‹{‡,+‡1‡{~/00+ ,+‡1Þ/}~†“1{1€{|+/1€~+}+|+/ Þ/z.1~z.1‡{3+,+1€.+1+}~ƒ1¢ ,{/0+‡~3+/1‡+}—+/+1{‡{– ,{,|./†+~1/~3+~13{-~4 €+/15à1Ÿ{‡{,-{}1à5¡ƒ1€~ +z+/1,+‡†+}++z1†+/01-{}– •.+/1+/†+1|+€+1+|+‡~z+‡ ‹+,|.‡1ˆˆ1Þ/}~†“1€~0{3+}1œ“}– .+3~z+‡1€+/1“,|{z~z~š4Žã’ *+,-./0+/12+3415

ä'y¥)å'æ&ç¦#"#è%Û%#

î" (& ï% #è % ð N7>G;<C@7F;F?7<;A=>7>d7FW F77>;7FCB7<;F=>@7877>;<C@7F @77>;<CA;6=>GG7>d7:;B7>;C>C

‚{/.}.z/†+ƒ10+}€.1|+/€+/01z{}‡{-.z ‡+/0+z1€~|{}3.+/1./z.1,{3+.+/ |{/0+™+‡+/1|{/0./—./01|+€+1,.‡~, 3~-.}+/1+~}1z+./41*{-+-ƒ1€~1+~} z+./1|+}+1|{/0./—./01†+/01€+z+/0 €~|+‡z~+/1‡{3+3.1,{,-{3.€+41á{}3{-~ƒ {-+/†++/1|{/0./—./01z{z+|1/{+€ -{}{/+/01,{‡~|./1‡.€+1+€+1z+/€+ |{}~/0+z+/13+}+/0+/1-{}{/+/01€~13+.z4 ˆ+1,{/+,-++/ƒ1,~/~,/†+10+}€. |+/€+/01z{}‡{-.z1,{,-.+z1á~,1* 1+}.‡ -{{}—+1{‡z}+1€+3+,1,{3+.+/ |{/0+,+/+/41Š{}‡“/{31+}.‡1,{/…+}~ z{,|+z1†+/01z~/00~1+0+}1,+,|. ,{/—+/0+.1‡{3.}.1+™+‡+/1|+/z+~4 €+|./1Ÿ~/+‡1‹{‡{+z+/1•+/z.31—.0+ z{3+1,{/†~+0++/1‡{3.}.1Š.‡{‡,+‡1€~ ‡{|+/—+/01—+3.}1“-†{1™~‡+z+1€+/1‡{~z+} 3“+‡~1“-—{1™~‡+z+41Š.‡{‡,+‡1z{}‡{-.z €~‡~+0++/1‡{3+,+1â1—+,ƒ1€{,~~+/1|.3+ ‡{—.,3+1}.,+1‡+~z1€~1•+/z.34 ˜‹+,~1—.0+1,{/{}—./+/1z~,1.‡.‡ €~1‡{z~+|1“-—{1™~‡+z+1‡{|{}z~1€~ Š+}+/0z}~z~‡ƒ1Ÿ{|“ƒ1‹™+}.ƒ1Š+/€+/‡~,“ €+/13+~/–3+~/41á~,1—.0+1€~3{/0+|~1“-+z– “-+z+/1Š¡‹ƒ1€+/1,“-~31+,-.3+/‡ƒ„1+z+ ‹{|+3+1Ÿ~/+‡1‹{‡{+z+/1•+/z.3ƒ1‚+†+ *~/z“™+z~41Ž+€’ *+,-./0+/12+3415

6=AB=8C<7D?7>;A7?6?> A7F7;D78?H;@CH9A7HCK 6=8F=>7:F7>;B7D\7;MA7A D7<C>N7;@CH7@78F7>;9:=D 6=8AC><77>;CEC>;:=BCD;@?:? L[?87<;\7HC7<;<=8H=B?< e7D87\C;A7d?;H=B7G7C;U7Y j::7D;[kiW;@7>;H=A9G7;F=Y F=67@7;F=:?78G7;B=H78;I?H @C<7>@7<7>G7>C;:7>GH?>G :9>;:=GCH:7<98;C<?;@C8?H7F;@C DC@?67>;@?>C7;7FDC87<>N7 J?8K 9:=D;I?H;J?8;@7>;6=>G7Y B7GC7>;N7>G;B=8<?:CHF7> H=:7:?;H=:7A7<W;<=>7>G;@7> LM<?;>7A7>N7;OPQRQOS U787>N7K;a7:7?;<C@7F;6=8Y LZ=>=8?H;Z=8d?7>G7>;I?H <=<76;7@7;87H7;UC><7;F=67@7 TA=>U?8CVW;A7F7>N7;D78?H U7N7;@7>;C>GC>;B?F<CW;HCY J?8XK;JC;B7GC7>;C<?;H=>G7d7 F=:?78G7>N7WX;?d78>N7;F=Y H=G=87;@C<?8?>F7>WX;<7>@7HY :7F7>;<7>N7;F=;6=>G7U787 @CH9B=FW;H=@7>GF7>;B7GC7> <CF7;@CF9>]C8A7HC;\78<7\7> >N7K F=:?78G7;I?H;J?8WX;F7<7 :7C>;<=<76;@CBC78F7>K A=:7:?C;b:7UFb=88N;h=HH=>Y ZCD7F>N7W;F7<7;[C><7W [C><7K h=>7>GG76C>N7W;MA7A G=8;TbbhV;B=B=8767;\7F<? A=AC:CD;B=8HCF76;<=G7HW;F7Y JC;[?87B7N7;B=8=@78;B7Y e7D87\C;d?H<8?;A=>G?U76Y :7:?K 8=>7;H=B=:?A;\7]7<W;<=67<Y :CD9;AC:CF;[=F8=<78CH;c=>@=87: F7>;<=8CA7;F7HCD;7<7H;7@7Y j>GG9<7;a9ACHC;l;JZm >N7;<7D?>;^__`;?H7C;I?H T[=Fd=>V;J=\7>;ZCA6C>7> >N7;7FHC;6=8?H7F7>;<=8H=Y mM;C<?;d?G7;A=>G7F?;7F7> J?8;@CHC>GFC8F7>;@78C;ZabW Z?H7<;TJZZV;;Zab;MA7A B?<K;M7;A=>G7F?;H?@7D;F=B7: A=>G7ABC:;DCFA7D;@7> H?7AC>N7;<=:7D;A=>N7AY e7D87\C;N7>G;A=>N=8<7F7> @7>;A=87H7;BC7H7YBC7H7;H7d7 HCHC;69HC<C];@78C;F=d7@C7> 67CF7>;7A7>7<;@7>;\7HC7<K G7AB78;H=F7:CG?H;>7A7;I?H @=>G7>;H=8C>G>N7;B=8B7G7C 6=8?H7F7>;C<?K;h=>?8?< MHC>N7W;A=:787>G;D7:;N7>G J?8K;b7:CD9;<=8H=B?<;A=>d7@C B=><?F;F=<C@7F6?7H7>;N7>G @C7W;6=:7F?>N7;@C7>GG76 <=8F7C<;@C8C>N7;?><?F;@CY H989<7>;B7>N7F;6CD7FW;H=Y @C787DF7>;<=8D7@76>N7;H=Y A=8=F7;N7>G;A7HCD;A=>Y 67F7C;@7>;@CG?>7F7>;@7Y DC>GG7;A=>d7@C;F98B7> d7F;@?:?K UC><7C;ZabW;UC><7;67@7;I?H :7A;F7A67>N=;67869:W;767Y CH=>G;9F>?A;<7F;B=8<7>GY Li=8CA7;F7HCD;F=67@7 J?8;@7>;67H<C;D7<C>N7 6?>;>7A7>N7;@7>;B7G7CY G?>G;d7\7BK 987>G;N7>G;A=>G9<7FC;@7> H7N7>G;F=67@7;@C8C>N7KY A7>76?>;B=><?F>N7K;a7:7? b7:CD9;B=8?F?87>;H=Y 987>G;N7>G;@CH?8?D;A=Y TnopqrsrtuV

v%˜‚{,+/0 #w%ƒ1#& x% y % #w |{/00./++/10+,-+}1‡“‡“1ñ.‡1Ÿ.}1€+3+,

*+,-./0+/12+3415 {,.€~+/1|+}z+~1~z.1‡{+}+/01,{/00./++/10+,-+}–0+,-+}1ñ.‡ +,|+/†{1|+}z+~1|“3~z~1+€+3+1+31†+/01‡+/0+z1z~€+1{z~‡41€+ Ÿ.}1./z.1+,|+/†{1Š{,~3.ƒ1—{3+‡1-+™+1‡“‡“1ñ.‡1Ÿ.} |+}z+~1|“3~z~1†+/01€.3.1,{/+,|~1ñ.‡1Ÿ.}1|+€+1‡++z1z{}—+€~/†+ €~,+/š++z+/1+/†+1‡++z1€~-.z.+/41ˆz.1—{3+‡1z~€+1{z~‡1‡{+3~ƒ„ “/š3~1€~1€+3+,1z.-.1|+}z+~1~z.1-{-{}+|+1z+./1†+/013+3.41‹+3+. +z+10.‡4Ž€/’ *+,-./0+/12+3415

v'¥'Ø"&§¦#Ù¦ÚÛ$

@C8C>N7;H7:7D;H7<?;6=>GY J=H=AB=8;:7:?;@C;[<7@C9> Z=A7>GGC:7>;±jB@==± bCABCA;7H:CVW;±jB@==±;B=8Y G=A78;G8?6;B7>@;[:7>FW I=:987;b?>G;a78>9W;c7F78<7W @7>;±mC@D9±;C<?;?><?F;<7AY <=A?;@=>G7>;:=:7FC;@C;<9C:=< c9F9\C;<=8H=>N?AK;La7A? c9F9\C;D7@C8;@7>;A=>9><9> 6C:;H=B7G7C;7@@C<C9>7:;6:7Y T@C6=87>F7>;9:=D;jB@==VW C>C¨OSS©ª;6=8>7D;OS«ª¬­«O F=>@7<C;D?d7>;<?8?>K N=8;67@7;GC<78;N7>G;A7HCD a7F7;N7>G;A7B?F;@7>;A=AY H7N7;N7WX;d7\7B;c9F9\C;HC>GY ±¶R©Oª¨·SS©ª¨¸¹©¨º©» F9H9>G;A=>d=:7>G;87>GY B?7<;9>78;@C;D9<=:;@CD7@7>G F7<K ­«OP©±;<7A67F>N7;7F7>;A=Y F7C7>;<?8;[´jeaK;½787;6=Y 9:=D;H7<67A;T@C6=87>F7> h=>?8?<>N7W;[:7>F;A=Y A=U7DF7>;8=F98;H=B7G7C;]C:A >7A6C:7>;±jB@==±;@7>;±mCY 9:=D;a7F7;H=>@C8CVW;N7>G 8?67F7>;G8?6;B7>@;N7>G @=>G7>;:7G?;<=8B7>N7F;@7> @D9±;F=A?@C7>;@C?B7D;9:=D A=>GFCB7<F7>;A=8=F7;@C?Y A=>GC>H6C87HC;7>7F;A?@7K ]CG?87>;A=>U767C;^_K___;98Y 6=>G787D;G7N7;N7>G;B=8Y HC8;9:=D;h7>7G=8;²9<=:;T@CY c9F9\C;N7>G;@7<7>G;@=>G7> 7>G;:=BCDW;N7>G;?A?A>N7 >7A7;e7@C>=;Te7@C>=;j:=Y 6=87>F7>;mC@D9VK;J7>;F=F7Y A=>G=>7F7>;F=A=d7;6?<CD 6787;[:7>F=8HK;Z787;6=A7C> f7>@87VK U7?7>;?:7D;a7F7;<=8H=B?< @7>;U=:7>7;DC<7A;C<?;:7>GY @7:7A;]C:A;C>C;7@7:7D;j@CY [=A=><787;C<?W;a7F7;TmCUY @CB=8HCDF7>;9:=D;6=<?G7H H?>G;@CF=8?A?>C;\78G7 67<C;J9:F=>W;mCUFN;²78?>W FN;²78?>V;N7>G;A=8?67F7> ®R°©O«OS¨È°ÉÊ«®°;D9<=:;T@C6=Y N7>G;C>GC>;B=8d7B7<;<7>G7> j789>;jHD7BW;jd?>;Z=8\C87W ³9F7:CH;[´jea;@7>;H?@7D 87>F7>;9:=D;M³7>F7VK :7>GH?>GK J=³7;h7D=>@87W;h=8C7A B=8CH<8CF7>;j68C:;TaC87>7 [C>GF7<>N7W;@C;7FDC8;U=Y L[7N7;H?@7D;OS¬®©¯«O b=::C>7W;¼:C³C7;c=>H=>W;hCY ´787H7<CV;H=@7>G;F=U7>Y 8C<7W;[:7>F;A=>d7@C;B7>@ TH=:7A7<;?:7>G;<7D?>;F= FD7;i7AB7N9>GW;[7DC:7;²CY @?7>;>78F9B7;\7:7?;67H7Y N7>G;<=<76;@CF7G?AC;>7A?> [:7>FV;@C;IbaW;<76C;H7N7 HN7AW;j:CHC7;mC>C><7W;aC87Y >G7>;<=8H=B?<;<=:7D;A=AC:CFC H=D7<;@78C;>78F9B7W;@7> OS¬®©¯«O¨:7GC;H=:7A7<;?:7>G >7;´787H7<CW;½DCF7;c=HHCU7W 7>7FK;[=:7C>;C<?W;Z=>>N;T½DCY B7DF7>;d?G7;A=>@C8CF7> <7D?>K;[:7>F;°OSS©ª;7@7 c=HHCU7;hC:7W;@=>G7>;6=>7AY F7;c=HHCU7V;N7>G;H7>G7< 8=D7BC:C<7HC;?><?F;F98B7> A7<C>N7WX;?d78;c9F9\CK 6C:7>;U7A=9;@78C;bCABCAW A=>UC><7C;a7F7;B=8?H7D7 F=<=8G7><?>G7>;>78F9B7K [=<=:7D;A=>N7:7AC;B=Y a7F7W;M³7>F7W;mC@D9W;jB@==W ?><?F;A=>@767<F7>;D7<C ²7:;A=>78CF;:7C>;@7:7A B=8767;6=>9><9>W;c9F9\C b?>@7;M]]=<W;e7@C>=;j:=f7>Y a7F7;@=>G7>;F=F9>N9:7>Y ]C:A;C>C;7@7:7D;D7@C8>N7 :7><7H;A=A7H?FC;G=@?>G @87W;mC>G9;jG?H;m7DA7>W >N7K H=B?7D;:7G?;B=8d?@?:;Ë <=A67<;6=A?<787>;]C:A;@=Y J=@@N;h7D=>@87;J=H<7W J=>G7>;]98A7HC;N7>G Ì°OOPW;N7>G;@CUC6<7F7>;bCAY >G7>;@C@7A6C>GC;6787;6=8Y M>GG8C@;kC@d7>78F9W;¾6N B78?;<=8H=B?<W;[´jea;F=AY BCA;H77<;[:7>F;8=F7A7>;@C H9>=:;[:7>FW;689@?H=8;[D7>Y a?H>7>@78W;ZCN?W;¿H<7@ B7:C;A=8C:CH;7:B?A;<=8B78? ´7B?7>W;b7><=>W;67@7;<7D?> F=8W;b?>@7;M]=<W;@7>;H7:7DY À?H?];h7>HN?8W;Z966N;[9Y A=8=F7;N7>G;B=8<C<=:F7> µÂÂÂW;>7A?>;<C@7F;6=8>7D H7<?;6=A7C>;]C:A;±[:7>F ³C7W;i987;[?@C89W;²7>?>G ±Ä¬Å¬Æ±;@=>G7>;:7G?;?<7A7 @C8=F7A;@7>;@C=@78F7>;@C I7F;j@7;h7<C>N7±W;mCUFN b87A7><N9W;@7>;H=d?A:7D ±Ç©R«ª«O±W;N7>G;A=AB?7< 7:B?A;[:7>F;A7>76?>K ²78?>K H=:=B8C<C;:7C>>N7K >7A7;B7>@;C>C;A7FC>;A=Y iC@7F;D7>N7;@78C;F9>Y c9F9\C;B=8D7876;[:7>F ½=8C<7;±¶R©Oª¨Á©ª¨¸¹©¨º©» :7AB?>G;@7>;A=87CD;B=8Y H=6;7\7:W;[:7>F;H=B7G7C <=<76;F9>HCH<=>;B=8F78N7 ­«OP©±;@CA?:7C;<7D?>;µÂÂÃK B7G7C;6=>GD78G77>;A?HCFK A?HCHC;@7>;6=AC:CF;D7F @=>G7>;B7CFK;Lh=>GC>HY jB@==;TJ=³7;h7D=>@87V ±jB@==±;@7>;±mC@D9± UC6<7;U=8C<7;]C:A;C>C;<?8?<;<=8Y 6C87HC;B7GC;7>7F;A?@7;?>Y @7>;mC@D9;Tjd?>;Z=8\C87V N7>G;7\7:>N7;D7>N7;H=B7Y :CB7<;H=d7F;7\7:;6=AB?7<7> <?F;B=8F8=7HC;@C;BC@7>G;767Y @C67>GGC:;[´jea;?><?F G7C;A?HCHC;<7AB7D7>W;F=A?Y ]C:AK;[=:7C>;F9>H=6;U=8C<7W 6?>WX;<7>@7H;c9F9\CK @7<7>G;F=;Z9<:9<;@7>;B=8Y @C7>;8=HAC;A=>d7@C;7>GG9<7 [:7>F;d?G7;A=AC>d7AF7> c9F9\C;A=A7>G;7F87B A7C>;A?HCF;B=8H7A7;bCAY [´jeaK;b=8B7G7C;6=>G7:7Y ͩɹÉQΰ;68CB7@C;@7>;6=87Y @=>G7>;A?HCFYA?HCF;89UFK BCA;Tj@C67<C;J9:F=>V;@7> A7>;A=>GD7A6C8C;A=8=F7W :7<7>;A?HCF;AC:CF;A7HC>GY [=B=:?A>N7;c9F9\C;<=8:CD7< M³7>F7;Tj789>;jHD7BVW;N7>G H=6=8<C;H77<;?7>G;<7A6C: A7HC>GW;<?8?<;<=8:CB7<;H77< A=>GD7@C8C;7U787;c7³7;m9UF C>GC>;A=AB?F<CF7>;B7D\7 A=8=F7;@CB7\7;:78C;9:=D 6=>G7ABC:7>;G7AB78;@7> C>;´7>@;@7>;D7@C8;@7:7A [´jea;<C@7F;B?B78;H=d7F 67>C<C7;TJ=H<7VW;±bCABCA± A=AB=8C;A7H?F7>;@C;:7Y F9>H=8;h=<7::CU7K;[77<;F9>Y @C<C>GG7:;6=8H9>=:;H=B=:?AY B=8<=A?;@=>G7>;h7>7G=8 67>G7>KTÏÐsÑÒÓÔs H=8;g_;<7D?>;[:7>F;67@7;µg >N7K JCHF9<CF;T@C6=87>F7>;9:=D ÕÖruprt×ÑnV

î%)&ø'(

*+,-./0+/12+3415

2+3415 6=<?G7H;7F7>;:7>GH?>G F?7<;A=>7>d7FK;a=>@7877> <C@7F;D7>N7;@C<=A67<F7>;@C A=>GG7>d7:;B7>;@=>G7>;7:7< <C@7F;F?7<;A=>7>d7F;BCH7 <7>d7F7>;[:?A68C<;Z7<?F >G=>@787C;A9<98W;A=8=F7 H=B7>N7F;=A67<;F7:CW;N7F>C µ^;U=><CA=<=8;@7>;@C7A=<=8 h=<89;c7N7W;a9AB=H;Z9: N7>G;H?@7D;@C6=8HC76F7>WX :7>GH?>G;@CG7>d7:;H=DC>GG7 A=:7C>F7>;d?G7;@C;B=B=8767 :7:?;A=A=H7>;A7F7>7>;@7> @78C;<=A?7>;7\7:;@C;B7\7D ò;UAW;@C:C:C<;@=>G7>;:7FB7> mCF\7><9;A=>G7<7F7>;<7F F7<7>N7W;@C;H=:7YH=:7;F=Y <C@7F;B=8d7:7>;A?>@?8;N7>G <7>d7F7>;:7C>;@C;H=67>d7>G H=d?8?H;F=A?@C7>;A=:7D76 F?8HCW;DC>GG7;@C6C>@7D;F= DC<7A;@7>;<=8@767<;67F?W D7>N7;A=A=8CFH7;6787;H7FY B7<=87CW;@7>;F7B=:WX;?>GF76 HCW;69:CHC;d?G7;A=:7F?F7> GC7<7>;6=A7><7?7>;<CA;G7>Y BCH7;A=>G7FCB7<F7>;F=U=:7Y d7:7>;A=>?d?;F=;k9>9H7Y DC@7>G7>;N7>G;@CH7dCF7> 8?7>G;<=A67<;ilK 9:7D;i=A67<;a=d7@C7> d7:;B7>;@C;<7>d7F7>;[:?A68C<W F77>K 8CKXa7:7?;BCH7W;@C;:9F7HCY:9F7HC 6=:7N7>;\78<=GK;¿H7C;A=Y Z=AC:CF;\78?>G;B78? jG?HK Z7<?FW;a7ACHK [=987>G;6=>G=>@787;<8?F N7>G;<7>d7F7>>N7;U?F?6;<C>GY >N7><76;A7F7>7>W;A=8=F7 A=AB?F7;<7H;87>H=:;67@7 M7;A=>d=:7HF7>W;B9A;87Y Z=8F787;TiaZV;@7>;A=AB?7< e79AN;A=>G7<7F7>W;<CA N7>G;A=:C><7H;@C;<7>d7F7> GC;@CHC7G7F7>;6=<?G7H;6=>GY 6?>;A=>C>GG7:F7>;\78?>GK m7B?;T^òóµ^VW;H=FC<78;6?F?: FC<7>;F=@?7;<=8B?7<;@78C HF=<H7;\7d7D;6=:7F?K Lj@7;6=>G?>d?>G;N7>G µgK__;kMbK;h=:CD7<;7@7 6C67;B=HC;@=>G7>;67>d7>G ±õa7AC;H=@7>G;B?7<;HF=<Y G7>d7:;B7>;7F7>;B=F=8d7 [:?A68C<W;j8HC@W;A=>G7F? G7>d7:;B7>WX;?U76>N7K H=:7A7;6=:7FH7>77>;¼6=Y <=8B7><?;9:=D;6=AB=><?F7> [=@7>GF7>;a769:8=H;I?Y A7F7>;@C;<=A67<;C<?W;F=Y 87>GF7C7>;F7B=:W;6=AC:CF µ_;UA;@7>;B=8@C7A=<=8;ô;UA H7>N7K;a7:7?;>7><C;H?@7D 87HC;´C:C>;Z89G9;^_µgK;Z=Y <CA;G7>d7:;B7>K;h=>?8?<>N7W >?>GFC@?:W;jabZ;é78C=@ A?@C7>;A=>C>GG7:F7>;H7<? \78?>G;6?>;H=G=87;A=:7Y N7>G;@C:C:C<;@=>G7>;:7FB7> H=:=H7CW;7F7>;@CH=87DF7>;F= <?G7H;7F7>;H<7>@BN;@C;@?7 <7F;H=A?7;6=>G=>@787;A7Y ê?:F78>7=>W;A=>GC>G7<F7> B?7D;<7H;B=8\78>7;DC<7AWX 698F7>;<=A?7>;F=67@7;6CY <=<76C;<C@7F;7@7;67F?>N7K J=>H?H;``Wõõ;?U76>N7;H=Y D7F;F=69:CHC7>;H7<?;d7A;F=Y j<7H;<=A?7>;C<?W;<CA;G=G7>7 87N7;A=>G=A?F7F7>W;HF=<H7 <C<CF;<7>d7F7>W;N7F>C;[:?AY H?F;F=;I?>?>GFC@?:;D7]7: 6787;6=>G=>@787;N7>G;D=>Y F7<7>N7K 68C<W;Z7<?F;@7>;<7>d7F7> @=>G7>;d7:7>;N7>G;B=8F=:9F @7F;A=>?d?;F=;I?>?>GY i=A?7>;<7H;87>H=:;<C@7F A?@C7>K;iC@7F;:7A7;B=8Y A=:7F?F7>;6=>G?87C7>;@7> \7d7D;@7>;B9A;N7>G;@C<=Y [CA67>G;iCG7;b789>K;;[=<C76 @7>;A=>7>d7FK;J=>G7>;7@7Y FC@?:;A=>77<C;6=87<?87> :7>GH?>G;@C:7698F7>;6=Y H=:7>GW;iCA;Z=>dC>7F;b9A A=:7F?F7>;¹«È¯QÈ©R;T6=:=Y A?F7>;A=>d7@C;<C<CF;7\7: D78C;7F7>;7@7;6=<?G7H;6CF=< >N7;<CA;G7>d7:;B7>;C>CW;6=Y :7:?;:C><7H;@=AC;A=>G?87>GC AC:CF;\78?>GK;[=B7B>N7W;6=Y TcCB9AV;@7>;I=G7>7;Z9:@7 @7F7>V;<=8D7@76;@?7;B9A 69:CHC;A=>U78C;<7D?;6=:7F? 6=87A69F7>K @C;:9F7HCY:9F7HC;<=8H=B?< >G=>@787;BCH7;:=BCD;7A7> <=8d7@C>N7;F=U=:7F77>K;La7Y AC:CF;\78?>G;A=87H7;<C@7F h=<89;c7N7;;A=>@7<7>GC 87FC<7>;<=8H=B?<K [=B7>N7F;H=6?:?D;987>G ±õh7HC>GYA7HC>G;B9A H=B7G7C;7><CHC67HC;7@7>N7 dCF7;>7><C>N7;<C@7F;F?7<;A=Y AC;A=>GCAB7?;F=67@7;H=Y U?8CG7;@=>G7>;CHC;<7H;<=8Y :9F7HC;\78<=G;IC<7;^K F=>@7877>;N7>G;<C@7F;F?7< >7>d7FK;Li=><?;H7d7;H7>G7< :?8?D;6=>G=>@787;?><?F H=B?<K;²78767>>N7W;<7H;C<? L[=<=:7D;@C:7F?F7>;6=Y H?@7D;@C6=8CFH7;<=8F7C<;<=Y C<?;6?>N7;UC8C;H=>@C8CK;½C8C A=>7>d7FK A=AB7><?;F7ACK;a7AC;A=Y B=8D7<CYD7<CK;i77<C;6=87<?87> 7F7>;@C7ABC:;6=AC:CF;<7H A=8CFH77>W;<=8>N7<7;<7H;B=Y A?7>;B9A;87FC<7>;@7>;6=Y C>C;N7>G;>7><C>N7;BCH7;@CF=Y iCA;G7>d7:;B7>;C>CW;A=Y 87H7;:=BCD;7A7>WX?U76;68C7 :7:?;:C><7H;H=DC>GG7;A=Y H=\7F<?Y\7F<?K;b7DF7>W 8CHC;@?7;B?7D;B=>@7;N7>G;@CY 87A69F7>;@C;bmM;U7B7>G <7D?CW;B9A;C<?;@CB?7<;9:=D >?8?<;e79ACW;=]=F<C];?><?F 7H7:;[=A787>G;C>CK AC>CA7:CHC8;F=U=:7F77>WX 6=AC:CF;\78?>G;H=A67<;A=Y @?G7;B9A;87FC<7>K;Z=8<7A7 Z7>9>G7>W;i7>G=87>GK;a=Y F=:9A69F;A7>7WX;67678Y AC>@7DF7>;<7H;B=8CHC;B9A 6C67;Zl½;@=>G7>;67>d7>G 67:7;BC@7>G;²?A7H;Z9:@7 >N7K;ëupÐöott×Ñnsuì÷srÔÐí A=>U=G7D;<=8d7@C>N7;F=U=:7Y j8HC@;B=8D7876;F=B=87Y ?d78>N7K;ëìrní


;(,('(0

91

;(7-(0*Q(S-

e[ f^ g c g [ h ijklmnop YZ[\][^_\`a\bcdc

%&'()*+,-../0 /0 12*3454'647*189: 1:*5;(<(7*9=:> 0/*?2?@)(;&0*:

7Q* 9 R 888 9R ,(0SS(0(0*7Q*1TR888

ABCDCEFGHDIFJCKLMHENOP

²¤³³¤LBœ´µ³µFG¡Ÿ¶œ£F·FM¤¸ *5'5*812=U2911888V*812=U>>2WT2*4X)*19?

qr s t u v w x y r zu { | } | r ~ t w } r € | r w x y ‚ u ‚ ìí|›{›}~送êíîù ƒ„…†‡ˆ‰ƒŠ…Š‹Œ ÷ñûîñöýîòñðñîïõðïø

ñûûñîñõðöþôòôýöõðñ ôõðý4øîüôõ÷ñõîþ4úöûö ûôúñòñîðïÿïîÿñòóî3ñòöû 7‘‘' îüöî“ñõ÷ø4øó 8ñöúñõü0î9ô4ýñõ÷îñþñýñð ðôñûîüñõîûôøöðñýî üôò4õûðýñõîðôýúïøñîüñúñò öõûöüôõîðôýûô ïð0 ö ôýöðñøñõî%œœó þôýöûðöñî2ñõ÷îüöòïúñö ûôÿñøî3ñòöûîþñ÷öóîöðïîÿï÷ñ òôúïøñöî'îñõ÷÷4ðñîþ4úöûö0 ñûûñîþöòþöõñõî9ïðôþ 8ñï÷ûï ñõîöðïîòôõïõðïð òïõüïýõ2ñîöõ÷úïø 9öõññðýñîüñýöîøïýûö 1ôýüñõñîôõðôýö0 “ôõðý4øñõîðôýÿñüöîûññð ûôøöðñýî0îòñûûñ ñõðöþôòôýöõðñî ïñðîïúñ üöî ô ôýñþñîðôòþñðîüö ö ïø4ðñ0î8öõüñøñõîòôýôøñ ïõðïøîòôòñøûñîüöðïõüñù õ2ñîþôòöúïîðñïõîüôþñõ ûôþôýðöîòôò ïñøñõîñûöú0 34òöðôî1ôòöúöñõ 8ñöúñõüîòôõ2ôýïøñõ þôòôýöõðñîïõðïøîòôõïõù üñîþôòöúïóîïõðïøîòôõôù ÷ñîþôýöûðöñîúô öîþñýñ ðôýÿñüö0î3ôøôýñûñõî2ñõ÷ ðôýÿñüöîñüñúñîûïñðïîñú 2ñõ÷îðôúñîøñòöî ôýöðñù ïøñõîûô ôúïòõ2ñ0î3ñòö òôõüôûñøîþôòôýöõðñ òôõïõüñîþôòöúïîûñòþñö ñüñîøôûôþñøñðñõî ôýûñòñ üñýöîøôüïñî ôúñîþöñøó ðïúöûîþôýõ2ñðññõîø4òöðô ðôýûô ïð0 ôõñõ÷÷ñþöîüôûñøñõ öõöóîþôòôýöõðñîðô÷ñû òôõ2ñðñøñõîðôðñþîñøñõ òôúñøïøñõîþôòöúïîþñüñî •ô ýïñýöîòôõüñðñõ÷0 8öüñøîñüñîïõüñõ÷ù ïõüñõ÷î2ñõ÷îòôòù þôý 4úôøñõîþôòôýöõðñ òôõïõüñîþôòöúïóîøñðñ ñøöúî1î14õ÷ðôþ 8ôþøñõñõñ0

ƒ„…†‡ˆ‰ƒŠ…Š‹Œ ò ï ñýøñõîòñûûñ0 …Žˆ‹‘‰ƒ’ 9òô ôúñöõîöðïîþ4úöûöîÿï÷ñ “…Ž‰‹Ž‡”ƒ•‡–‹—ƒ‹–‹ òô õ÷÷ïõñøñõîþôúïýï òïõîþôòý4ðôû ‰–‹˜‰–‹ƒ™‹ øñôýýûôöðø0îô5ñ ý ñ û õïõðïðîñ÷ñý †…†Œ…Žšˆ…›—‹ þý4ûôûîþôõîòô üñ ðñýñõîñú4õ Œ…†…Ž‡Š‹›ƒ†…‰–‹ ñ õñ÷ðñ÷ú4øðññõ0 îþñýúôòôõîüöù Œ…†‡ˆ‰ƒ 14úöûöîòôõ÷ôúïñýøñõ ð ô ò ñøñõî÷ñûîñöýîòñðñîüñõ BœžŸ ¡¢ ñøñõîþôúïýïîøñýôð0 ðñþöîøñòöîñõ2ñ E ¡ ¢£¤¥ ¤¤ 8ô òôòþïõ2ñöîñúñðîþôúöõüïõ÷ ¦§¨©ª«¬­«®¯§©ª§°±

ûôüôýñõñ0î3ñòöîðöüñø ñûûñî ôýûïòþñîñøñõ òôõ4úñøîþôòöúöñõ0î8ôðñþö ðôýïûî ôýÿïñõ÷îûñòþñöîûöûñù øñòöî ôýþôõüñþñð ûöûñîøôøïñûññõî8ñøûöõ þôòöúöñõîûôñýïûõ2ñ 9öõññðýñîüöñ ïð ðöüñøîüö÷ôúñýîðñõþñ ûôúïýïõ2ñîüñýöîþôòôù ýô4ýòñûöóîøñðñîûô4ýñõ÷ ýöõðññõ0îôõïýïðîòôýôøñó þôõ÷ïõÿïøîýñûñîûôþôýðö þôòôýöõðñîöõ÷úïø üöøïðöþîøñõð4ýî ôýöðñ ñüñúñî 4õôøñî8ñøûöõ0 ¡ˆ¢…ˆ„£ 1ý4ðôûîöõöîüöþöï “ô ôýñþñîñõ÷÷4ðñ ýôõñõñîöõ÷úïøîòôú4ù 34òöûöî1ôòöúöñõîòïò ú4ûøñõîïõüñõ÷ùïõüñõ÷ òôõöõ÷÷ñúøñõîûðñüö4õ ñòõôûðöî2ñõ÷î öûñîòôò ïù üôõ÷ñõîòôõ÷÷ïõñøñõ øñîþöõðïî ñ÷öîî8ñøûöõ ôúöø4þðôýî÷ïõñ øôò ñúöîøôî8ñöúñõü0î9ôÿñø òôõ÷öõüñýîüñýöîñøûö üö÷ïúöõ÷øñõîòöúöðôýîðñïõ øôøôýñûñõ0î9ô ôúïòõ2ñó îúñúïóî8ñøûöõîîòôúñù 34òöûöî1ôòöúöñõîòïò ýöøñõîüöýöîøôîúïñýîõô÷ôýöó òôòöõðñîþôòôýöõðñ õñòïõîüöüï÷ñîþôõ÷ñù òôõïõüñîþôòöúïóî2ñõ÷ ýïõ2ñîòñûöîøïñðîüö ûôüöñõ2ñîüö÷ôúñýîññú 8ñöúñõü0 •ô ýïñýö0 +ž™/™~éŸ ./ 34òöûöîþôòöúöñõ 1ñýñîþôÿñ ñðî8ñöúñõü òôõ÷ñðñøñõîñüñîýöûöø4 òôõ÷ñðñøñõîûô4ýñõ÷îþ4úöûö ðöõ÷÷öîþôñîøôýïûïñõ ðôñûîüñúñòî ôõðý4øñõ öúñîþôòïõ÷ïðñõîûïñýñ ñõðñýñîñþñýñðîøôñòñõñõ ðôðñþîüöúñõ÷ûïõ÷øñõ üñõîþôõ÷ïõÿïøîýñûñ ûôûïñöîÿñüñú0î1ôýüñõñ ñõðöþôòôýöõðñîüöî“ñõ÷ù ôõðôýöîöõ÷úïøî9öù ø4ø0î14úöûöîòôõ÷ñðñøñõ õñðýñîòôõ÷ïòïòøñõ ñõ÷÷4ðñîòôýôøñîðôýøôõñ þôòöúöñõîïòïòîüöõö þôúïýïîüöîúïñýîûðñüö4õ ûôðôúñî ôýúñõ÷ûïõ÷îþý4ðôû 2ñõ÷îüö÷ïõñøñõîñú4õ òôõôõðñõ÷îþôòôýöõðñ ñõ÷÷4ðñîúô÷öûúñðöîïõðïø ûôúñòñî ôýòöõ÷÷ïùòöõ÷÷ï0 òôõüñðñýøñõîüöýöóî3ñòöû 8ôðñþöîþñýðñöî4þ4ûöûö 7‘‘' 0 ðôý ôûñýóî1ñýðñöîôò4øýñðó 3ôøññïñõî ôýúñõ÷ù òôõ2ñðñøñõîñøñõîòôòù ûïõ÷îûôúñòñî ô ôýñþñîÿñò 4öø4ðîþôòöúï0î)*+,‚ üñõîþ4úöûöîòôõ÷÷ïõñøñõ -./01+,¤¥—12

4¦45 4¨4

 ©ª «¦0¬­¬­®¯ °±²ª 6 30

°³1 ­¦7 6 4 1§7 ¯­²®­´©ª «¦0¬­µ­2±6´­´¶° ´ °°­ ­ µ­·6 ·¬­·3ª¯¸¹º»¸²

ÀÁÂÃÄÅÆÁÂÁÇÅÈÉÊÁËÌÇÅÆÌÅÍÉÎÌÃÄÇÏÅÈÄËÁÇÏ

cNƒ—…–‰‹ƒ—‹ˆ‡RƒL‹‰ƒ^’q`a’`’\a[bR Š…Ž›‡–‹ƒ–‡ƒ—…–‡‹†‹ƒV…‹T‹Š‡ƒ–‡ƒ]‹ˆ‹ –‡‡—†‹Š‡” cp•cN ¼‹—‡ˆƒk‰…Ž‰ŽƒQNXƒ]‹—‹ŽŠ‹ƒS‹‘‰—‡ƒ•Y‹›‹Y‹ •…‰—‰ƒc†‹ŽRƒ]‹—‹ŽŠ‹ƒ„‰‘‹Š”ƒN‰Y‰‹ K‹Š‹Œƒ†‹ˆ‹†ƒ–‡ƒ—…–‡‹†‹ƒM›š—ƒY‰‹ „‰Ž‹†‹ƒ^M›š—bƒ†…›‡–‹—‹ƒ‘‹Y‡‹ S‹‘‰—‡ƒ–‹ƒ]š—šT‡ƒ‡Š‰ƒ–‡‘…‰Šƒ–‹–‹—‹” –‡›‹–‡Ž‡ƒ……Ž‹Œ‹ƒ—‹–…Žƒ„QXƒ„…ŽY‰‹‹” ‘Œ…‘‡‹ˆƒ†‡ƒS…ˆ‡Š‰ƒ‰Š‰—ƒ„Ž…‘‡–…ƒ—…ˆ‡†‹ KŒ…—‰ˆ‹‘‡ƒ…Ž†‰U‰ˆ‹ƒ‘…Y‹—ƒ‘‹Š‹Œ S……Ž‹Œ‹ƒŠš—š›ƒˆ‹‡ƒ™‹ƒŒ‰™‹ƒŽ…ˆ‹‘‡ƒ›‹‹Š X–š…‘‡‹ƒV…‹T‹Š‡ƒKš…—‹ŽšŒ‰ŠŽ‡ƒ–‹ …Ž‘‹†‹ƒ†…Ž…—‹ƒ–‡ƒ—…–‡‹†‹ƒV…‹T‹Š‡” –…‹ƒŒ‹ŽŠ‹‡ƒ‡Š‰ƒŠ…Žˆ‡›‹Šƒ›‹–‡ŽƒŒ‰ˆ‹”ƒQ‡ k‰…Ž‰ŽƒQNXƒ]‹—‹ŽŠ‹ƒ]š—šƒ¼‡–š–š” ]š—šT‡ƒ†…†‹ƒ—…Ž‹Œƒ…ŽŠ‹–‹ƒ—…ƒ—…–‡‹˜ ‹Š‹Ž‹ƒ†…Ž…—‹ƒ‹–‹ˆ‹›ƒL‡…—…ƒQ‡‹›ƒ„‡Š‹ˆš—‹R N‹ˆ‡ƒ‡‡Rƒ‘‹Y‡‹™‹ƒ‹›—‹ƒ–‡Š‹†‹› †‹ƒV…‹T‹Š‡ƒ—‹Ž…‹ƒV…‹T‹Š‡ƒ‹–‹ˆ‹› „Ž‹‹–‹ƒ„Ž‹šTšRƒ•…Š…ƒV‹‘–‰—‡RƒPšŽ…ˆ‡‹ –…‹ƒ‘‰‰›‹ƒ—…Œ‡Š‡ƒ‘‹‰‘ƒŠ‡Ž‹†ƒ‹ˆ‹ƒS…˜ N…Š‰‹ƒc†‰†ƒ„‹ŽŠ‹‡ƒQ…†š—Ž‹‘‡ƒX–š…‘‡‹ M‹Š›‹Rƒ–‹ƒ„Ž‹Yššƒ„‹…‘Š‰” ˆ‡Š‰”ƒ•‹—ƒ—…Š‡‹ˆ‹Rƒ‘‰Œƒ‡—‹ƒ–‹ƒ–‰Ž‡‹ „…ŽY‰‹‹RƒŒ‹ŽŠ‹‡ƒŒ…‰‘‰ƒ]š—šT‡” S‰—‹ƒ›‹™‹ƒV…‹T‹Š‡ƒ™‹ƒ†…†‹˜ S…ˆ‡Š‰”ƒM–‹ƒ‹…–‹ƒ—›‰‘‰‘½ƒW¼‹—Š‰ƒ†‹˜ p‹†‰Rƒ—…›‹–‡Ž‹ƒ]š—šT‡ƒ…Ž‘‹†‹ƒM›š— Š‹›ƒ‹–‹ƒ‹…–‹ƒŒšˆ‡Š‡—ƒˆ…T‹Šƒ‘‹Š‹Œƒ†‹ˆ‹† —‹ƒ–‡ƒŽ‰†‹›ƒ—…†‹Ž‡ƒ—‹ƒ†‡ƒS…ˆ‡Š‰˜™‹ ‹–‹ˆ‹›ƒW‹Ž‹ƒ‹Ž‰Z”ƒKŒ…—‰ˆ‹‘‡ƒ™‹ƒ…Ž†‰˜ ‡Š‰”ƒM›š—ƒŒ‰ƒ†…™‹Š‹—‹ƒ›‹ˆƒ‘…‹–‹”ƒƒWK…˜ —‰Ž‹”ƒV‹—‹™‹Rƒ‘…—‹Ž‹ƒ†‡Š‹ƒ–‡‰‹Š‡ U‰ˆ‹ƒ†‰ˆ‹‡ƒ–‹Ž‡ƒŽ…‘Š‰ƒV…‹T‹Š‡ƒ‰Š‰—ƒ]š—šT‡ †‰‹ƒ‡‡ƒŠ…†‹˜Š…†‹ƒ‘‹™‹”ƒcŠ‹ƒ†‹—‹ —…Œ‡Š‡ƒ‘‹‰‘ƒŠ‡Ž‹†”ƒN‹Š‹™‹Rƒ—‹ˆ‹‰ƒ–‡‹T‹ †‹Y‰ƒ†…Y‹–‡ƒU‹ˆšƒŒŽ…‘‡–…ƒŒ‹–‹ƒ„…†‡ˆ‰ ‘‹™‹ƒ—…ƒ†…Ž…—‹ƒ‹™‹—RƒY‹–‡ƒ‘…—‹ˆ‡‹ƒ–‡‹Y‹— Œ‰ˆ‹ƒ…‹—ƒ…‹—Rƒ†…‘Š‡ƒ–‡‡—‡ƒ–‡ƒŽ‰†‹›RZ „Ž…‘‡–…ƒ’\avƒ›‡‹ƒ–‰…Šƒ]š—šT‡ƒ–‹ƒS‹˜ †‹—‹RZƒ—‹Š‹™‹”ƒ]‹†‰‹ƒ‘…ˆ‹†‹ƒ’RqƒY‹† —‹Š‹ƒV…‹T‹Š‡Rƒ–‡ƒ—…–‡‹†‹ƒM›š—Rƒ„‹Š‹‡ ‘‰—‡ƒ‘…—‹ˆ‡‹ƒ†…Y‹–‡ƒŒ‹—…Šƒ‰Š‰—ƒŒ…†‡ˆ‰ƒ‡Š‰” ‡Š‰ƒ…Žˆ‹‘‰ƒŠ…ŽŠ‰Š‰Œ”ƒo‹™‹ƒ‡‘ŠŽ‡ƒM›š—R V‰Š‡‹Ž‹ƒ[¾Rƒ]‹—‹ŽŠ‹ƒcŠ‹Ž‹RƒL‹‰ƒ†‹ˆ‹†” S‡ˆ‹ƒ]š—šT‡ƒ‘‹Y‹ƒ™‹ƒ†…ˆ…‹ƒ—… n…Žš‡U‹ƒ•‹Rƒ™‹ƒŠ…Žˆ‡›‹Šƒ†š–‹Ž˜†‹–‡Ž V…‹T‹Š‡ƒ†…†‹Š‹›ƒY‹†‰‹ƒ†‹—‹ „…†‡ˆ‰ƒ„Ž…‘‡–…ƒ’\avRƒšŠš†‹Š‡‘ƒM›š— –‹Ž‡ƒ–‹Œ‰Žƒ—…ƒŽ‰‹ƒ†‹—‹” †‹ˆ‹†ƒ‘Œ…‘‡‹ˆƒ‡Š‰ƒ…Ž‹‰ƒŒšˆ‡Š‡‘”ƒWp‹Œ‹‡ †…†‹ƒ›‹Ž‰‘ƒW‹‡—ƒŒ‹—‹ŠZƒ†…‹˜ M›š—ƒ†…™‹Š‹—‹ƒ‹—‹ƒŠ…Š‹Œƒ‘…Š‡‹Œ ‘‡›ƒ‰Ž‰‘‹ƒŒšˆ‡Š‡—ƒŠ…Ž‰‘½Zƒ—‹Š‹ƒ–‡‹ƒ‘‡—‹Š” Š‡—‹ƒ]š—šT‡ƒ‘…‹‹‡ƒk‰…Ž‰ŽƒQNXƒ]‹—‹ŽŠ‹” —…Œ‹–‹ƒ„Ž‹šTšƒK‰‡‹Ššƒ–‹ƒŒ‹ŽŠ‹‡™‹R K……ˆ‰†™‹RƒV‡‰ƒ^¿`a’`’\a[bR o‡‹ƒ‘‹Š‹Œƒ—…–‰‹ƒ‰‘‹‡RƒŠ‹—ƒ‹–‹ƒY‹T‹‹ k…Ž‡–Ž‹”ƒWK‹™‹ƒŠ…Š‹Œƒ—…ƒ„‹—ƒ„Ž‹šTšRƒ–š” V…‹T‹Š‡ƒY‰‹ƒ…Ž‘‹Š‹Œƒ‘‹Š‰ƒ†…Y‹ƒ–…‹ ˆ‰‹‘ƒŠ…Š‹ƒŒ…†‡U‹Ž‹‹ƒ†…Ž…—‹ƒ…ŽŠ‡‹ p‹Œ‹‡ƒ‘‡›ƒŒ‹—‹‡ƒ‹U‹Ž‹ƒ†…†…ˆšŠ˜…ˆšŠ M›š—ƒ–‹ƒ]š—šT‡”ƒK‹‹Šƒ‡Š‰Rƒ‘‹Š‹Œ‹ ‘…Œ‹Y‹ƒ›‡–‹‹ƒ‘Œ…‘‡‹ˆƒS…ˆ‡Š‰ƒ‡Š‰ ‘…‹ˆ‹RZƒ—‹Š‹ƒM›š—”ƒ^—š†Œ‹‘”Uš†b

M¤ž¤FM¤wµ£¤FO¡ž¤¶¤ 345656789:;<;9=4>;?@ xy¸y F£¤¶¡¤Fxœ¶y¢Ÿœ¶ !"#$"

AIBCDEFFFCGH

JKJLL• •MƒƒNšO…‘‡ƒP‹ˆšƒ„Ž…‘‡–…ƒ„‹ŽŠ‹‡ƒQ…†š—Ž‹ŠRƒM‡…‘ S‹‘T…–‹Rƒ…‹ƒ†…ˆ‹—‰—‹ƒˆ‰‘‰—‹ƒˆ‹™‹—™‹ƒ—‹–‡–‹ŠƒU‹ˆš ŒŽ…‘‡–…ƒˆ‹‡”ƒƒV…‰Ž‰Š™‹RƒU‹Ž‹ƒ™‹ƒ–‡ˆ‹—‰—‹™‹ƒ–‡‹ƒ‘…‰Š –…‹ƒ…Ž—…ˆ‡ˆ‡Rƒ‰—‹ƒˆ‰‘‰—‹ƒ™‹ƒŠ…Ž—…‘‹ƒ‘…Œ…ŽŠ‡ƒ†…ˆ‹—‰—‹ ‡‘Œ…—‘‡ƒ†…–‹–‹—” WS‰—‹ƒˆ‰‘‰—‹”ƒX‡ƒU‹Ž‹ƒ‘‹™‹ƒ™‹ƒ–‡‘…‰Šƒ–…‹ƒ…Ž—…ˆ‡ˆ‡” K‹™‹ƒŠ‡–‹—ƒ†‹‘‰—ƒ—…ƒ—‹†Œ‰ƒ—‹Ž…‹ƒ‘‹™‹ƒ‰—‹ƒŒ…Y‹‹ŠƒŒ…†…Ž‡Š‹› ™‹ƒ‡‘‹ƒ†…ˆ‹—‰—‹ƒ‡‘Œ…—‘‡RZƒ‰Y‹ŽƒM‡…‘ƒ–‡ƒ‘…ˆ‹˜‘…ˆ‹ƒŒ…ŽY‹ˆ‹‹ƒ[”\\\ —‡ˆš†…Š…Žƒ—…ˆ‡ˆ‡ƒ„‰ˆ‹‰ƒ]‹T‹RƒN‹†‡‘ƒ^’_`a’`’\a[b” V‹Š‹ƒ•‡†ƒQ…ˆ‹Œ‹ƒNš†‡‘‡ƒ„…†…Ž‹Š‹‘‹ƒNšŽ‰Œ‘‡ƒ‡‡ƒY‰‹ †…Y…ˆ‹‘—‹ƒ‹ˆ‹‘‹ƒˆ‹‡ƒŠ‡–‹—ƒ†‹‰ƒ†…ˆ‹—‰—‹ƒˆ‰‘‰—‹ƒ—…ƒ–‹…Ž‹› Œ…Ž—‹†Œ‰‹”ƒM‡…‘ƒ†…‹Š‹—‹Rƒ–‡‹ƒˆ…‡›ƒ†…†‡ˆ‡›ƒ†…–‹Š‹‡ —š†‰‡Š‹‘˜—š†‰‡Š‹‘ƒ–…‹ƒ…Ž‡U‹Ž‹ƒ–‹ †…‹Y‹—ƒ–‡‘—‰‘‡”ƒK‹ˆ‹›ƒ‘‹Š‰ƒU‹Ž‹™‹ƒ‹–‹ˆ‹› –…‹ƒ†……†Œ‰›ƒY‹ˆ‰Žƒ–‹Ž‹Šƒ…Ž—…ˆ‡ˆ‡ „‰ˆ‹‰ƒ]‹T‹” M‡…‘ƒ‹–‹ˆ‹›ƒ‘‹Š‰ƒ–‹Ž‡ƒaaƒŒ…‘…ŽŠ‹ NšO…‘‡ƒP‹ˆšƒ„Ž…‘‡–…ƒ„‹ŽŠ‹‡ Q…†š—Ž‹Š”ƒM‡…‘ƒ‹–‹ˆ‹›ƒ—‹–‡–‹Š …—‘Š…Ž‹ˆRƒ™‹ƒ‰—‹ƒ…Ž‹‘‹ˆƒ–‹Ž‡ƒ„‹ŽŠ‹‡ Q…†š—Ž‹Š”ƒcŠ‰—ƒ†…†…‹—‹ —šO…‘‡RƒM‡…‘ƒ†…†‰Š‰‘—‹ƒ…Ž—‹†˜ Œ‹™…ƒ—…ˆ‡ˆ‡ƒƒ]‹T‹ƒ‘…Y‹‰›ƒ[”\\\ —‡ˆš†…Š…Žƒ‘…ˆ‹†‹ƒ_ƒ›‹Ž‡ƒŒ…ŽY‹ˆ‹‹” „…ŽY‹ˆ‹‹ƒŒ‹Y‹ƒ‡Š‰ƒ–‡†‰ˆ‹‡ƒŒ‹–‹ƒ]‰†‹Š ^’\`a’bƒ–‹Ž‡ƒ]‹—‹ŽŠ‹”ƒQ‹Ž‡ƒ]‹—‹ŽŠ‹RƒM‡…‘ …ŽŠšˆ‹—ƒ—…ƒS‹–‰Rƒ•‹‘‡—ˆ‹†‹™‹RƒS‹Š‰ˆR NšŠ‹ƒdš™‹—‹ŽŠ‹RƒSˆ‡Š‹ŽRƒN…–‡Ž‡R ]š†‹RƒS‹—‹ˆ‹RƒK‰Ž‹‹™‹R L…†‹Rƒ–‹ƒ„…—‹ˆš‹” 452 ^—š†Œ‹‘”Uš†b

su¿|vr~w‚}|retf¹w{|‚wx r hi ¼r ¾r r º w x y r ~ t v j | x y y w { z{|zì}~送êí~‚~3ôõüñúñîüñúñòîþôù ýïþûöîþñýñîþôÿñ ñðîõô÷ñýñóîýðöüÿ4îòôõöúñöîþñù g¿ õô÷ñøñõîïøïòîüöîƒõü4õôûöñîðôýúôðñøîþñüñ ýñîþôòñõ÷øïîøôþôõðöõ÷ñõîðôýûô ïðîñýïûîðôðñþ kJLMLQl

LQlƒk‹†š‹Rƒ‘šŒ‡ŽƒŠ‹—‘‡ƒ–‡ MKƒ–‹ƒŒ‹—…Šƒ†‹—‹ƒ†‹ˆ‹†ƒ–‡ LMLQl üïñîñúóî2ñöðïîøôýñõ÷øñîïøïòî2ñõ÷îðöüñø ôýñüñîüñúñòîûñðïî!öûöîüñõîø4òöðòôõîòôõÿñ÷ñ kJ m‹‘ƒn…‹‘RƒM†…Ž‡—‹ƒK…Ž‡—‹ŠRƒK…‡ Ž…‘ŠšŽ‹ƒ†…T‹›ƒ‰Š‰—ƒ–‰‹ƒšŽ‹R Y‹–‡ƒŒ…›‹Ž‹‹ƒŠ‹†‹›‹” úïýïûîûôýðñîñþñýñðîþôõô÷ñøîïøïòî2ñõ÷îðöüñø òñýðñ ñðî ñõ÷ûñ0î5ô÷ñýñîøöðñîÿñõ÷ñõîûñòþñö ^’[`a‡’`’‹\ˆa—[‹bRƒƒ…—Ž‹Œ‡—Š‡šŽƒ‘…‘ƒ…š…Ž‹Ž‡‘‡ †… p‹†‰ƒ‰Œ‹™‹ƒM„ƒ†…›‰‰‡ ôøôýÿñîûôñýñî4þðöòñú0î3ñýôõñîöðïîðñõ÷÷ïõ÷ òôõÿñüöîøïòïîûôñýñîû4ûöñúùþ4úöðöøîøñýôõñ †… ‹ƒŠ‹—˜ k‹†š‹ƒ–…‹ƒ†…‡‹ˆ—‹ ÿññ îþôõô÷ñøñõîïøïòîðöüñøî öûñîûôù ñõ2ñøîø4ýïþð4ýî ôýøôúöñýñõîüöîýñõñîøôù U‘š‡—™ˆ‹‹”Šƒƒ•–‹‡ƒ—ƒ–‹‡™—‹‰ƒ‹ŒR…ƒ‡‘‰‡ƒ†Œ — ‹  Ššƒ‡Š‰ Œ…‘‹ƒ–‡ƒŒ…Ž‰‘‹›‹‹ƒŠ‹—‘‡™‹R þôõïõ2ñîüöûôýñøñõîøôþñüñîõô÷ñýñóîòôúù øïñûññõîõô÷ñýñóîïÿñýõ2ñ0 ‹›ƒ[\\”\\\ƒ–šˆ‹ŽƒMK L‹‰ƒ^’q`a’`’\a[bRƒŠ‹—ƒ—‰Y‰ ñöõøñõîþôýúïîñüñî÷ôýñøñõîüñýö ýðöüÿ4îòôõÿñüöîþôò öñýñîüñù ‹‰Š‹‹‰ƒ‘ƒ……ŠŽ‹Y‰Ž‹†ˆ ‡›ƒ–‹Ž‡ƒLŒƒ[R_ƒ†‡ˆ‡‹Ž” †…–‹Œ‹ŠƒY‹T‹‹” „…†‡ˆ‰Š‹ŒˆŽúñöõ0 úñòîññýñîýôúôøûöîñøöýîðñïõ k‹†šƒ‹ˆ…ƒ†… ˜ N…Œ‹–‹ƒ‘‰Ž‹Šƒ—‹‹Žƒm‹‘ƒn…‹‘ 1ôõô÷ñøñõîïøïòîÿñõ÷ñõ 1ôõô÷ñøñõîïøïò”îõðñýñî öðñ ›‹Ž‹‹ƒ‹Š‹‘ƒ—…Y‰Y‰–Ž‹‹Œ‹™Š‹—ƒ‹†…ƒŒ……†˜ ]š‰Ž‹ˆRƒk‹†šƒ†…‹Š‹—‹R üöûôýñøñõîûôýñðïûîþôýûôõîøô üñõî•ñøðñî2ñõ÷îüöñüñøñõîñÿôúöû ‹ˆ‡—‹ƒŠ‹‘ƒ‡Š‰ƒ™‹ƒŠ…Ž™‹Š‹ƒ†‡ˆ‡— L……O‡‡…Š‰T˜ ƒŠ‹›‰ƒ—‹Ššƒ‡Š‰ƒ…Ž‡‘‡ƒ‰‹ þôòôýöõðñ0î9óîþôý÷ïýïñõîðöõ÷ù 1ôò ôýüñ2ññõîñû2ñýñøñðî71 Œ…†‹‡ƒŒš—…ŽƒŠ‹—ƒ–‡—…‹ˆ”ƒ„…Ž‰˜ –‹ˆ‹†ƒY‰†ˆ‹›ƒ‹™‹—Rƒk‹†š‹ƒ™‹ P›…U—…ŽƒKŠ‹Ž ‘‰–‹›ƒ†…Y‹–‡ƒ‘šŒ‡ŽƒŠ‹—‘‡ƒ‘…ˆ‹†‹ ÷öóîþôýûóîüñõîôúôòôõîòñû2ñýñøñð 11îïñòòñüö2ñ0îñúñòîññýñ ‘•Ž‹‹›‹‘‹ŒšƒŽŠŠ‹‹—Š‡‘š‡ƒƒd†……ˆˆšTƒ š‹ a[ƒŠ‹›‰ƒŠ…Ž‘…‰Šƒˆ‹‘‰ƒ†……˜ òñüñõöîúñöõõ2ñîÿï÷ñîñýïûî ôýù ðôýûô ïðîñüöýîþïúñî1ôõ÷ïýïû ‘…‹‹‡ƒW„……†‰–Y‹‡–ƒ•‡‹—›‹‰ƒkƒX‹† šƒšŒ…Ž‹ŠšŽƒ—‹ŠšŽ™‹”ƒ^ŠŽ‡‰˜ ÷ôýñøóîøñðñî3ôðïñî3ñòñýî1öüñõñ 1î11îïñòòñüö2ñóî–ø4 o‹–‡‹›ƒ‘……‘‹Žƒa”\\\ƒ–‡Zš”ˆˆ‹Ž ˆ……ŒT‘ b ñøñòñî÷ïõ÷óîýðöüÿ4îúù 1ýñûôð24îûô ñ÷ñöîþôò öñýñ0 ø4ûðñýîûññðîòôõôòïöîþñýñîñýù –ø4îòôõ÷ñðñøñõóîþôõüöüöøñõ ðññõîüöî3ñõð4ýî11îïñòòñù ïø ïòîüöîþôý÷ïýïñõîðöõ÷÷öî718 452 þôýú üö2ñóî6úî öøîöðöý4óî4÷2ñøñýðñó ïîòôò ôõðïøîõ2ñúöîñðñïîøô ôù „cmcoMppƒŒ…‰†Œ‹ƒ—‹Œ‹ˆƒŒ…‘‡‹Ž Œ…Š‰‹ˆ‹Rƒ–‹ƒT‹ŽŠ‹T‹ƒk‰‹Ž–‡‹ 3ñòöûî7‘ 0 ñõöñõîüñúñòîüöýöîòññûöûñõ2ñ0 VnƒM—‹–…†‡—ƒK›š—‹ˆ‘—‡™ƒ™‹ ‡Š‰ƒŠ…ŽY…‹—ƒŒ‹–‹ƒL‹‰ƒ^’q`a’` H¶ŸµwšœFH´£œ³Ÿ¤¶ ýô ýðöüÿ4îòôõ÷ñðñøñõóîþöñøùþöù õïýïðî–ø4óîøô ôýñõöñõîðôýûô ï𠐋›ƒ†…ˆ‹—‰—‹ƒŒ…ˆ‹™‹Ž‹ƒKŒ‡Ž‡Š ’\a[bƒ–‡‡ƒ›‹Ž‡” ñøîðôýûô ïðîþôýúïî ôý÷ôýñøîïõðïøîòôõü4 ýñø üöþôýúïøñõîüôòöîòôõô÷ñøøñõîïøïòî2ñõ÷ šŠ…tƒV‹ T‘šƒ^K…†‹‹ŠƒV‹T‘šb •‹Œ‡ƒŠ‹†Œ‹—™‹ƒ‰Š‰›ƒT‹—Š‰ —‘‹ƒ†…Ž‹™‹—‹ƒo‹Ž‡ƒp‹Š‹ˆ ‘…—‡Š‹Žƒ’ƒ›‹Ž‡ƒ†…‰‰ƒ—‹Œ‹ˆ øôýñõ÷øñîïøïòóîòöûñúõ2ñîõüñõ÷ùõüñõ÷ó ôýúñøï0î3ñòþïûîñýïûîòôò ôýöîöõûþöýñûö Š–…‹ŽˆŒ‹‹†ƒ Œ…†…U‹›ƒ…‘ƒŠ‡‹ƒ‡‘‹ƒŠ‡‹ƒ–‡ƒ‘‹‹ 2ñõ÷îüöýñûñî ôúïòî ôýûïøòñîøôñüöúñõîüñõ üñõîòôò ôõðïøîõ2ñúöîòññûöûñóîÿñõ÷ñõ —‹›‹ƒ…—‘”šƒN‹–Œ‡‘‹‡ˆƒƒŒŠ……‘ŽY‡…‹Žƒ™‹‹—ƒ–ƒ†‡ƒ…šŽ…—‹˜ †… Œ…ŽŠšˆš‹” ðöüñøîòôòöñøîøôþñüñîòñû2ñýñøñð0îôþñû ñõ2ñîòôò ôýöî÷ôúñýî4õ4ýöûî ñïûñîøôþñüñ Š‰†Œ‹‡ƒŠ…ŽY…‹—ƒ–‡ƒŒ…Ž‹‡Ž‹ƒ…—‰ ˆ‹M—‰–—Ž…‹‹ƒƒo‹ ™T‹Ž–˜V‹›…Žƒ–‹Ž‡ƒS‹˜ üñýöîýô(öòî4ð4ýöðôýî’ýüôî“ñýïîôýñîýô4ýòñûöó þôÿñ ñðîûñÿñóîïÿñýî–ø4îòñõðñþóîüöûñò ïð MŠ‹ŽŠ‡—‹ƒ–‡ƒN‰Š‰ƒK…ˆ‹Š‹” –‹ƒN…‹†‹‹ƒ•Ž‹‘ŒšŽŠ‹‘‡ƒm‹‰Š öñîòôõ2ô ïðîþý4üïøîïøïòîûññðîöõö ðôþïøîðñõ÷ñõîüñõîðññîþñýñîñüöýöõ0 ƒL‰‘‡‹ƒ‡Š‰ƒŠ…ŽY…‹— M‰‘ŠŽ‹ˆ‡‹ƒ†…‹Š‹—‹ƒ—‹Œ‹ˆƒ‡Š‰ƒŠ…Ž˜ ûôñýïûõ2ñî ôýöüô4ú4÷öîõöúñöùõöúñö –ø4îòôõ2ô ïðîøô ôýñõöñõîüñõîõ2ñúöîðöüñø ‘…—‡NŠ‹‹ŽŒƒ‹aˆ”ƒq‰\‹\Šƒ‹†‡ ‹ŽŠ Y…‹—ƒ–‡ƒ–‹…Ž‹›ƒ™‹ƒU‰—‰ŒƒŠ…ŽŒ…U‡ˆ” óî ôýûþöýöðîøôýñø2ñðñõóîüñõ üñþñðîüöðô4ýöøñõ0î3ñòþïûîþôýúïî ôýøýôñûö K…ˆ‹Š‹Rƒ–…—‹ŠƒŒ‹ˆƒˆ‹‰—‹Šƒˆ‹–‡ƒƒoš †‡ ‹‹Šƒ‡‡ƒ—š–‡‘‡ƒ†…Ž…—‹ƒ‹†‹R ôýöñðîô÷ñúöðñýöñõ0 òôïÿïüøñõîýïñõ÷îüñõîûïñûñõñîø4õüïûö „…Ž‹U‡‘ƒ–‡ƒŒ‡‡ŽƒMŠ‹ŽŠ‡—‹”ƒN‹ˆ‡ŒŠ…‹Žˆ ŠW‹cŒ‡Šƒ‰——‹ƒ‘†‡ †‹Š‹‰ƒ‘…U‹Ž‹ 9ôòôõðñýñîöðïóîïõðïø 2ñõ÷îüñþñðîòôõ÷ñõðñýøñõîòññûöûñîþñüñ ™‹ƒ†…‹—‰ŠƒuvƒšŽ‹ƒŒ…‰†˜ –…—‹Šƒ—šƒŠ–…‡Ž‘‰‡‘ƒƒ—†… ‹Œ‹ˆƒ–‹ƒŒ…‰†˜ òôõ÷ñüñþöîðöõüñøîø4ù øô ôýñõöñõîðôýûô ïð0î7—˜™2 Œ‹ƒ™‹ƒŠ…Ž–‡Ž‡ƒ–‹Ž‡ƒ‡ˆ†‰T‹RƒŠ‰Ž‡‘R Œ‹™‹RZƒ—‹Š‹™‹”ƒ^—š††Œ Œ‹‘”Uš†b

ew¿w{rzt}|wvr~tvrt¹w‚rs}

st¹wxºw‚r»¼r½ºwwr¾t{wºwxyr~|w¿rÀwv|

ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÆÊÆÅÆËÆÅÈÌÃÇÍÆÄÆÎÆÅÈÏÃÐÃÑÆÈÒÓÄÓÔ

Õ"Ö"×Ø"ÙÚ$Û"Ü"ÙÚÝ"ÞÙÚÝ"ß"à$áÝ"â ââß×"ÝãâàÝ"äã×"Ýåà"âæç"Ü"ä"Ý×ãÞ Øß"ßèââßÜ×$"ÙØ"ãåå×"ã$"âÚÝÚàØ"å Ü"Ü×ÞÜ"Ü"åÝ"ã"âå$"äÙ"ÙÜ"â"Ý"$" ãåå×"Û"Ü"Ü"Ø"æÙäàØ"èÙÝâß×Ü#"Þ Ö""×Ý×ÙâÜ"à"åßÙàâ"×ÙÙÙÚÝ"ÞÙÚÝ"ß"àæ

ññõñî þôò ñðñûñõ þñöøñõî589 îüïñîðñïõîúñúïó øñõîò4 öúî2ñõ÷îÿïòúñõ2ñ þôõ÷÷ïõññõîûôþôüñîò4ð4ý ðñþöîðñøîòôõüñþñðîüïøïõ÷ñõ óîÿïðñîïõöð0î3ôõüñýññõîý4üñ öõöîúñõ÷ûïõ÷îòôõüñþñðîþý4ù üñýöî3ôòôõðôýöñõî1ôýï ïù üïñîòôõÿñüöîñõüñúñõîïðñòñ ðôûîøôýñûîüñýöî589 0îñøöú õ÷ñõî öôðõñòîøñýôõñîûïñýñ þôý÷ôýñøøñõîôø4õ4òöîõô÷ñýñó 3ôðïñîòïòî589 óî5÷ï2ôõ 4þ4ûöûöîýñø2ñð0 þôýüñ÷ñõ÷ñõóîüñõîðýñõûù 4ñõ÷îöôþîòôõô÷ñûøñõó ô öîòôõñýöøîúñ÷öóîûïý!ôö þ4ýðñûöîþï úöø0 4þûöîþôò ñðñûñõîûôþôüñîò4ù ðôýñøöýîþñüñî"0îñý÷ñ ñõðñõîòôõðôýöîðýñõûù ð4ýîûñõ÷ñðîðöüñøîòñûïøîñøñú0 öôðõñòîþôòöýûñîûðñûöïõîðôúôù þ4ýðñûöóî4î5÷öñîïõ÷îòôù éêëêìíîïðñòñóîòôõöõ÷øñðù ñýïûîòôõöõ÷øñðøñõîøïñúöðñû 3ñýôõñîø4õüöûöîôø4õ4òö !öûöî#$%óîòôõ÷ñûöúøñõî& õ÷ñðñøñõóîûôþôüñîò4ð4ýîòñù øñõîøïñúöðñûîïüñýñîüñõîøôù ðýñõûþ4ýðñûöîþï úöøóî ñýï 2ñõ÷î ôúïòî ôýøôò ñõ÷ó þôýûôõî ôýþôõüñþñðî ññ ûöîüö ïðïøñõî4úôîûôòïñ ûôúñòñðñõîþôõ÷÷ïõñîÿñúñõ øôòïüöñõîòôò ñðñûöîþôõ÷ù òöõöòîöõýñûðýïøðïýîüñõ þôò ñðñûñõîþôõ÷÷ïõññõîûôù 4ýñõ÷îüöî öôðõñò0îôýôøñ úñöõ0î1ñûñúõ2ñóîüñðñî34òöðô ÷ïõññõîøôõüñýññõîþýö ñüö0 ðýñõûþ4ýðñûöîþï úöøî2ñõ÷ þôüñîò4ð4ýîñýïûîüöúñøïøñõ0 òñûöî ôýø4õðýö ïûöîïõðïø 5ñûö4õñúî3ôûôúñòñðñõî6ñúñõ ôõïýïðî1ïóîòôõöõ÷ù ðöüñøîúñ2ñøóî ô ôýîöôþ0 9ô ñõ2ñøî'îþôýûôõîòôõ2ñù þôõ÷ôò ñõ÷ñõîû4ûöñúóîòôòôù 7589 î öôðõñòîòôõ2ô ïðù øñðøñõîøôûôúñòñðñõîüöîÿñúñõ öøñðñøñõóîøô öÿñøøñõ ðñøñõîþô ñðñûñõîüöúñøïøñõ ñøñõîþôýòöõðññõîüñûñý øñõóîîõ2ññîòôúñ2ñõ÷ òôýïþñøñõîñúî2ñõ÷îûñõ÷ñð ûôòññòîöõöî ñýïî öûñîðôýúñøù ûôðôúñîñüñîðýñõûþ4ýðñûöîñúù þôõüïüïøóîÿôúñûîïõ÷0î9ñù üöðñò ñîîöüôýñîûôðöñþ ýïòöð0î1ôýúïîñüñîúñõ÷øñ ûñõñîþñúöõ÷îôþñðîîñðñï ðôýõñðöóîüñõî&îþôýûôõîòôõ4ù 2ñõ÷õ2ñóîòñûöõ2ñîþôýðïòù ñýöîüöîÿñúñõ0 ýöõöîüñõîû4úïûöîðôý4 4ûñõ îøôðöøñîûñýñõñîðýñõûù úñøîñüñõ2ñîþôò ñðñûñõîøñù ïñõîþôõ÷÷ïõñîûôþôüñîò4ù ñøöúî1ôýüñõñîôõðôýö ñýïóîðôýòñûïøîýôõñõñîïõù þ4ýðñûöîüñõîþôõïõÿñõ÷îûïüñ ýôõñîòôúñõ÷÷ñýîñøîñ(ñ(ö0 ð4ýîÿï÷ñîòôòöïîòôò ôõ÷ù

öôðõñòóî5÷ï2ôõîïñõî1ï ðïøîòôúñýñõ÷îþôõ÷÷ïõññõ ôý4þôýñûöîòñøûöòñú0îôõñù 9ññðîöõöóîðôýñðñðîñüñî'" øñøõ2ñîÿïòúñîøôôúñøññõ 2410924 4 1 012 516732 òôõ÷ñðñøñõóîø4ðñî ôûñýîûôù ûôþôüñîò4ð4ýî ôýðññþîüö ýöøõ2ñóîïûïúñõîþôò ñðñûñõ ÿïðñîûôþôüñîò4ð4ýîûôúöôýñõ üñõîøôòñôðñõîüöîÿñúñõ0 23451673  þôýðöîñõ4öîüñõî4î öîöõ ø4ðñùø4ðñî ôûñýóîÿôúñûî1ï0 öõöîûïüñîþôýõñîüöûñòù üöî öôðõñòîÿñïîüö ñõüöõ÷ù )*+,-./01+,2


8931 2 4 4367 012131467

12!% 2345 6778 922 ÚÖïÖÊÐÓ èÜàêÜâÜÞãáåãà éÜèëæãçãàÏëßâãÏäæàáã ñðâßëÜòÏåíæÞæÞÏëãðá éÜàêãàäãàðÏçæàãàÜçÝãÏäá ÎáãðãÏÉÜåàáåóÏÌæðáÞãàó ÙßðêãåãÝçãóÏïãèáÞÏñôõÔ öôòîÏÒâßëÜÏçãåçæãâÏêãàð äáâÜàðåãéáÏäÜàðãàÏçÜåÞçæÝ ÞÜÝçãÏíæÝæ÷Ïøùúûüüý çÜÝÞÜëæçÏèÜÝæéãåãà åÜÝþãÞãèãÏÚæÞãçÏ×æèëÜÝ ÚÜàäáäáåãàÏËàåâæÞá÷ÏØËÙó ÌãäãàÏËà÷ßÝèãÞá ÒÜßÞéãÞáãâÏäãàÏÞÜþæèâãí ÞÜàáèãàÏæàçæå èÜàæàþãàðÏéÝßÞÜÞ éÜèëÜâãþãÝãàÏçÜàçãàð ðÜßÞéãÞáãâÏëãðáÏÞáÞÿã éÜàêãàäãàðÏçæàãàÜçÝãî ×ÜâáãàÏçÜåÞçæÝÏêãàðÏþÜâãÞ äãàÏëáÞãÏçÜÝëãìãÏßâÜí éÜàêãàäãàðÏçæàãÏàÜçÝãó ÞÜâãáàÏäáâÜàðåãéáÏäÜàðãà íæÝæ÷ÏëÝãáââÜóÏðâßëÜÏáàá þæðãÏäáâÜàðåãéáÏäÜàðãà ðãÝáÞÏëæþæÝÏäãàÏðãÝáÞ âáàçãàðÏêãàðÏþæðãÏçáèëæâî ñ0ò

 !"#$% ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÐÓÔÓÎÉÓÊÓÏ ÑÉÑÔ×ËÒËØÏïÍÊÎËÓ ÓÎ

¿À?,:.Á,32+: ® ,6.&, 1 ) 4 ) 6 . 9' 0 > , . Â' à ) , + 2 . &< , + . /6 7 7 , 0 , 6 . ¿À 5, 3 , . Â' 0 ( , . ÄÅÆÇ. ? ' 0 3 2 3 , . È' + , 4 , 6 . @) + , 6 ²¯²²O‰™‹›‘ Œ‰Ÿ‹“¥Ÿ“‘¡”™‰™‰O‹“‰š‘—‘ž ´%µ¶$&·¸$

ŽÀ‘’“’”•–—˜™”š›œš žŸ’” ž¡¢’£’¤Ÿ’”Ÿ¥¦’£ “§¡¨’©¥‘£’§”©’Ÿª«ª§ ›¤¦’™”£¬ª’‘¥”­›®š ¦’§”­›®š”›¤ª¯’¨’§ ŽÀš›œš”¯¤’‘’©’§ Ÿ¥¦’£”’¦’§¢’”›¤¦’ ¢’§¡”¦¥¨’©¥‘£’§”¥§¥ ‘’§Ÿ’¤’§”Ÿ¥¦’£”’¦’§¢’ ’§¡¡’¤’§”ª§Ÿª£ «§¬’¤¥’§”¦’Ÿ’”«¤¥“¤ ’Ÿ’ª”£ª§°ª§¡’§”£¤°’ ŽÀ›’¦’”•–—˜ ©¯§’¤§¢’”’¦’”Ÿ¥¡’ œ’«¤¦’”¢’§¡”©¥’« ¦¥©’¨£’§”¦¥”’£¨¥¤ Ÿ’¨ª§™”§’“ª§”¦±’§ ‘¯¥¨”²ž£ª©”ª§Ÿª£ “§¢‘©’¥£’§”­›®š •–—³

Š‘Ÿ‰£›‘Ÿ‘“‘™šŒ”Œ”ŸŒ‰ ‹›Œ‘“‹›’‹¤”“‘Œ‘£‘¡—‘ ‹›Œ‘ ³–—³O¥“‘œ¥š‘Ÿ‘›“‘£‘‘Ÿ Žº•—‘ ‹›Œ‘Ž’‹“³‘‹›‘¡Œ‘™ Œ‰ ‹›“‘™‘Ÿ‘™¦‘£‰™‰“‹›Ÿ‘‰“ —‘ ‹›Œ‘P‘™“”‘™–¥£‰“‰ŸO‹“‰ž Œ‹™š‘™“‰Œ‘Ÿ‘Œ‘™‘’‘“” ”™ š‘—‘ ‹›Œ‘“‹›’‹¤”“š‘š‘£ —‘™¢‘™š‘™–‹›‘“”›‘™³‘‹›‘¡ Œ‰’‘¡Ÿ‘™£‘™“‘›‘™Œ‹Š‘™‘ž µ—‘ ‹›Œ‘¶‘™šŒ‰’‘¡Ÿ‘™‹™ž ’‰¡¾¥Ÿ”’”™“”Ÿ‹™š‹¤”“ ‘Œ‰–‹›Œ‘•Ÿ‹¢”‘£‰Ž–P³Œ‘™  ‹¤‘¡‘’‘™Ž–P³“‘¡”™  Ž–P³t P‘¡Ÿ‘™“‰š‘—‘ ‹›Œ‘‘™š ˜‹™”›”“O‹“”‘P‘Œ‘™M‹ž ’‰‘ Œ‰’‘¡Ÿ‘™‹£‘£”‰’‰Œ‘™š  ‘›‰ ”›™‘”š‘“‹›‘™¢‘š‘š‘£ wxyz{|}~€‚xƒzx„}…x†‡

97"77473¹33

I-*-ºx„€ƒ€~xF}0}xLz‚}{}xK3Hz{; }3ƒ5½xƒ}0}@}? |30}|x»}21}Ax,}2}x8K»,:x+3xL€{}; ¾…zAxƒ}{z}x30€5x…}1€0x23}5x<z{…€ 3‚|3Ax~z‚}0}ƒ}5x<z~}A}|} 2€ƒ€‚}x}‚‚}{}x@}‚x~z~}2}3 º}<z{2}x032}ƒx|z2z{A}}xƒ}{z} 2}…}~x<{4|z|x<zz0}<}x<z{}0€{} }0€{}x30€x}ƒ}x~z1}23x2}|}{ 2}z{}Ax0z{|z€0? A€ƒ€~x@}‚x23‚€}ƒ}x4…zAx~}|@}; Cz…}3x30€5xƒ}0}x+35x}‚‚40} {}ƒ}0? …z‚3|…}03>xA}{€|x3|}x~z3‚ƒ}0ƒ} ¼,z~€}0x<z{}0€{}x2}z{}A ƒ}<}|30}|@}x€0€ƒx~z‚z…4…}xA}|3… 032}ƒx3|}x23…}ƒ€ƒ}x|zG}{}x30€303>5 {z|z|? <z{…€x~z~3…3ƒ3x2}0}x<{3~z{x}‚}{ <z{}0€{}x@}‚x23A}|3…ƒ}x<€ wxyz{|}~€‚xƒzx„}…x†‡

„…†‡…ˆ‰Š‹ŒŠ…Š !"#$%&'$($)$ *+,y-./x0z{1€xƒzx2€3}x~42z…3‚5 630{3x-|7€}|3|x89†:x…}‚|€‚x~z; 2}<}0x0}=}{}x|z}‚}3x~42z…x>404? *zz0€…}x0}=}{}x0z{|z€0x~z€; 0€0@}x€0€ƒx|z1}1}{x2z‚}x~42z… >404x@}‚x|€2}Ax<{4>z|34}…x2}{3x…€}{ B4‚@}? Cz}‚}3x~42z…x|}0€;|}0€@}x2}{3 B4‚@}xƒz03ƒ}x30€5x630{3xA}~<3{x|}1} ~z4…}ƒx<zƒz{1}}x@}‚x230}=}{ƒ} ƒz<}2}@}?xCz0z…}Ax23<z{03~}‚; ƒ}@}x}3ƒ;}3ƒx2}x3‚3x~z}; ƒ…€ƒ}x0}0}‚}x23x2z<}x~}0}5 }ƒA3{@}x2}{}xƒz…}A3{}xDx6z{€}{3 †EE9x30€x<€x~z‚}~3…x0}=}{} 0z{|z€0? F}0}‚}x…}3x@}‚x|}}0x33 23G4}x230}ƒ…€ƒ}@}5x~z@z…z|}3ƒ} ƒ€…3}Ax23x2€}x€3Hz{|30}|x|zƒ}…3‚€|? Iz{z~<€}x@}‚x~€ƒ3~x23xJ}…} F}~}xC3|=}x0z{|z€05x|}}0x33

|z2}‚x~zz~<€Ax|0€23x23 -ƒ€0}|3xK3Hz{|30}|x/|…}~ /24z|3}x8K//:x2}x/…~€ *4~€3ƒ}|3xK3Hz{|30}| Iz~}‚€}xL}|34}… 8KIL:xB4‚@}ƒ}{0}? -=}…@}x23}xƒ€…3}A 23xK//xƒ}{z} ƒz3‚3}x4{}‚0€}? L}~€x…}0}{} }…}|}x…z3A |€ƒ}x23 …}<}‚}x3} ~z~€0€|ƒ} 1€‚} ~z‚}~3… ƒ€…3}Ax23 1€{€|} *4~€3ƒ}|3 wxyz{|}~€‚xƒzx„}…x†‡

^_ ` _ a b c ` c d e f g h a i g j k l g h a m g d e ` a i n ¿Ào<0*,1.p,4<0.È23:024124.?'0:'6>,+,.5262*6=,.&<32,+23,32

® ²¯²žM‘ ¥›‘™ ‹ž µq¶‰‘‹™š‘Ÿ”¤‹£”’‹ ‘“ ¤‹£‘‘›Œ‘£‘’‰’“‹¤‘›”‰™‰•sŸ‘“‘ ¤‹£‘‘›‘™Œ‹’Ÿ›‰ “‰¾¤‘š‰’‰’Š‘º³ ‹™š‘Œ‘Ÿ‘™’¥’‰‘£‰’‘’‰’‹¢‘›‘¾¥›ž ’“‰Q¥‘¡‘™š‹™‘Œ‰š”›”’‹‘Ÿ ‹š‹›‰‘Ÿ‘™Œ‰¤‘š‰Ÿ‘™ ‘Œ‘º‘¤“” ‘£Ÿ‹ ‘Œ‘¥›‘™š“”‘”›‰Œ³‘›‰N uuu‰“” µN¶‹™Œ‘“‘™š˜‹ ‹“™‘Š‘Ÿž ’‰’Š‘Œ‰Ÿ‹£‘’™‘•¡‘™‘£‰‘‘“‘” º‹‹™“‘›‘‰“”ˆ‘£‰O‹£‘’Pº³ “”Ÿ‹ ‘’“‰‘™¾¥›‘“›‘ ¥›Œ‹’Ÿ›‰ “‰¾ ‹™‘¥›‘™š“”‘‘™š ‹›™‘¡‰‘ M‹ ”‘™šŠ‘™š‰•v›™‘O›”’ž Œ‹™š‘™‘ŒŠ‘£ ‹¤‘š‰‘™›‘ ¥› ¤‹›‰“‘¡”Ÿ‘™’¥‘£›‘ ¥›Œ‹’Ÿ›‰ “‰¾ ‘™‰™š’‰¡‹™š‘“‘Ÿ‘™• ‹™š‰’‰‘™ ‹¤”‘“’‹Ÿ¥£‘¡“‰Œ‘Ÿ ”™‘¢”Ÿ”  r¼‘ ‰¡‘™‘‹£‘£”‰VZYTSY©W¤‰‘’‘• ›‘ ¥›Œ‹’Ÿ›‰ “‰¾’‹‹’“‹›’‘“”‰™‰ Š‘Ÿ“””™“”Ÿ‹™’¥’‰‘£‰’‘’‰Ÿ‘™ ¤”Ÿ‘™Œ‘£‘‘¢‘›‘¾¥›‘£•sŸ‘“‘™‘ “‰Œ‘Ÿ¤‰’‘¥ “‰‘£Ÿ‘›‹™‘’‹ ‰“™‘  ‹›”¤‘¡‘™“‹›’‹¤”“Ÿ‹ ‘Œ‘¥›‘™šž —‘ ¥›Œ‹’Ÿ›‰ “‰¾¤‘š‰’‰’Š‘º³ Š‘Ÿ“”‘™š“‹›’‹Œ‰‘˜‹’Ÿ‰ ”™ “”‘”›‰Œ Œ‰“‹›‘ Ÿ‘™ ‘Œ‘’‹Ÿ¥£‘¡ž’‹Ÿ¥£‘¡ ‹™š‘Ÿ”“‰Œ‘Ÿ‹™š‘£‘‰Ÿ‹’”£‰“‘™ ˆ‘£‰O‹£‘’Pº³‹š‹›‰´‹“‰’ž ‘™š’”Œ‘¡‹™šš”™‘Ÿ‘™O”›‰Ÿ”ž ‘™š¤‹›‘›“‰•‰‘‹›‘’‘¡‘’‰£Ÿ‹›‘ž ¡‘›¥•’“‰Q¥‘¡‹™š‘“‘Ÿ‘™•Œ‰›‰ž £”t¼‘¡”™‰™‰•¡‘™‘’‰’Š‘ ™‘‰“”‘’‰¡ ‹›£”Œ‰ ‹›¤‘‰Ÿ‰ ™‘‹™š‰Ÿ”“‰Œ‰Ÿ£‘“‹™š‹™‘‰¾¥›ž Ÿ‹£‘’’‘“”Œ‘™‹ ‘“º³‘™š›‘ ¥›ž rO‹’‹ ‘“‘™¤‹›‰Ÿ”“™‘• ‹ž ‘“ ‹™”£‰’‘™›‘ ¥›Œ‹’Ÿ›‰ “‰¾ ‘Œ‘ ™‘¤‹›¤‹™“”ŸŒ‹’Ÿ›‰ “‰¾º‹‹™“‘›‘ ™š‰’‰‘™¤‰’‘Œ‰£‘Ÿ”Ÿ‘™£‹¤‰¡¤‘‰Ÿ ‘Š‘£³‹’‹¤‹›˜‹’Ÿ‰’”Œ‘¡‹™šž ’‰’Š‘Ÿ‹£‘’£‘‰™‘’‰¡‹™šš”ž Ÿ‘›‹™‘Ÿ‘‰’”Œ‘¡£‹¤‰¡’‰‘ •s”‘› ‰Ÿ”“‰ ‹£‘“‰¡‘™•‹™”›”“™‘‘’‰¡ ™‘Ÿ‘™¾¥›‘“ ‹™‰£‘‰‘™‘™šŸ‘ v›™‘‘™“‘  ‘Œ‘¤‹¤‹›‘ ‘Œ‹“‰£‘™š‘Ÿ‘™Œ‰¤‹ž ³‰£”‘›Š‘Ÿ“”’¥’‰‘£‰’‘’‰‘™š ˜‹™”›”“™‘•¾¥›‘“›‘ ¥›Œ‹’ž ™‘¡‰´‘Œ‰ ›‘Ÿ“‰’Ÿ‹ ‘’“‰‘™’‹ ‹›“‰ ’‹ ‰“•’“‰Q¥‘¡‹™‹¤”“¾¥›‘“ Ÿ›‰ “‰¾ ‹›£”Œ‰Ÿ‹›‘Ÿ‘™’‹‘ŸŒ‰™‰• ‘ ‘“‘“‘¢‘›‘‹™š‰’‰›‘ ¥›Œ‹’ž ›‘ ¥›¤‘›”‰“”’‹¤‘š‘‰Š‘Š‘’‘™¤‘›” ‘‰“”‹£‘£”‰ ‹™š‘‘“‘™“‹›¡‘Œ‘  Ÿ›‰ “‰¾¤‘›”‰‘Œ‘ ‘“Ÿ‘™‹™Œ‹Ÿ‘“‰ ‘™š‹¤”‘“ ‹Ÿ‹›‘‘™™‘’‹¤‘š‘‰  ‹›‰£‘Ÿ”Œ‘™ ›‹’“‘’‰’‰’Š‘’‹‘Ÿ  ‹›“‹™š‘¡‘™³‹’‹¤‹› š”›”‹™‘Œ‰“‰Œ‘Ÿ¥™¥“¥™r´‘Œ‰ º‘‘“Œ‰“‹”‰RSªTUVWXYZ[\]WO‘‰’ š”›”Œ‘™’‰’Š‘¡‘›”’’‘‘ž’‘‘ wxyz{|}~€‚xƒzx„}…x†‡

Â'1)7,3,6.ÆwÅxÇ.9y&.Èz;.?2>,:.&'3),2.Â<*4'1'632

6{|"}$~#%"8

ØÑïîÚÊË

® ²¯²²º‹ž º‹¤‘¤•‘Œ‘€–º³œ ‹›’¥™‹£¤‘›”“‹›’‹¤”“‹ž Ÿ‹›‘“‰Œ‘Ÿ’‹’”‘‰Ÿ¥ ‹ž ¤‘™‘Ÿ¥›‘™šŒ‰ž ‘™š’‹£‘‘‰™‰¤‹›“”š‘’ ‘™š“‰Œ‘Ÿ’‹›“‘‹›“‘‹ž “‹™’‰™‘º‹‹™“‘›‘•¾¥›‘ž  ‘’“‰Ÿ‘™£¥£¥’’‹£‹Ÿ’‰ “‰Œ‘Ÿ’‹’”‘‰Œ‹™š‘™Ÿ¥ ‹ž ™‹£‹’‘‰Ÿ‘™ ‹›‘’‘£‘¡‘™ ’‰¤‘›”‘™šŒ‰Œ‘ ‘“Ÿ‘™ ¹–º³œ ‘Œ‘º‹£‘’‘ “‹™’‰™‘ ‘™šŒ‰¡‘Œ‘ ‰–‹Œ‘³œ –‹Œ‘³œ¡‘™‘¥›ž µ¶£‘£”‘”™• rº”Œ‘¡Œ‰””Ÿ‘™• ‘‹™¢¥™“¥¡Ÿ‘™ ‘›‘–º ‘™š “‘¤‘¡‘™ ‹›ž Ÿ‘‰Œ‘ ‘“¾¥›‘’‰ ‘™š¤‹Ÿ‹›‘Œ‰¤‰Œ‘™š ‹ž r´‘Œ‰“‘¤‘¡‘™ ’¥™‹£‰“”“‹›™‘ž ’‹’”‘‰Ÿ”¥“‘Œ‘›‰ ”’‘“¦‘›‰ ™š‹£¥£‘‘™‘™šš‘›‘™“‹›™‘ž ¹–º‰“”¤‹£”‹™‘Š‘¤ “‘ ¤‹£” ‰™‰ ‘›‘¹–º‰“”ªTSª¨‚ªVZ “‘“‰Œ‘Ÿ‹‰£‰Ÿ‰£‘“‘›¤‹£‘ž  ›¥¤£‹–ºŒ‰–‹Œ‘³œ  ‹  ” ’‹Ÿ‘£‰š”’‹£‹™šŸ‘ ‰¤‹›ž Ÿ‘™š ‹™Œ‰Œ‰Ÿ‘™Œ‰¤‰Œ‘™š ’‹¢‘›‘Ÿ¥ ‹“‹™’‰O‘£‘” ‹™š‘“‘’‰ Ÿ‘’”™“”ŸŒ‰Ÿ‰›‰Ÿ‹P‘Œ‘™ Ÿ‹”‘™š‘™‘“‘” ”™‹Ÿ¥ž ’‹¢‘›‘¾‰’‰ŸµŸ”‘£‰“‘“‰¾¶• ‘’‘£‘¡ O‹ ‹š‘Š‘‰‘™‘’‰¥™‘£•s ™¥‰ “‰Œ‘Ÿ‘Œ‘‘’‘£‘¡•s“‘™ž Ÿ‹“‹™‘š‘ž ”¢‘ O‹ ‘Œ‘P‘Œ‘™O‹ ‹ž ³‘“‘PO³³œ‹™”™ž Œ‘’™‘ Ÿ‹›‘‘™Œ‰ š‘Š‘‰‘™³‘‹›‘¡µPO³¶³œ ”ŸŸ‘™•Œ‘›‰“¥“‘£€¥›ž º‹‘Ÿ‘Š‘£•–‹Œ‘³œ £‰™šŸ”  Žš”’º” ›‰‘“™¥•O‘‰’ ‘™š–ºŒ‰–‹Œ‘³œ• ’‹¤‹™‘›™‘’”Œ‘¡‹™šž –‹ Œ‘ µq¶ ’‹¤‘™‘Ÿ€¥›‘™š‘“‘” ³ œ  Žš”’‹™‹£‘’Ÿ‘™• ƒ ‹›’‹™Œ‰‘™“‘›‘™‘¤‹ž wxyz{|}~€‚xƒzx„}…x†‡

&'()*+,-./0123.&2,4.5'67-28)0.9)8+2:.;<7=,.>2.5,+,*.?,-)6.@,0)

ABCDEFGHDEFADIDHDEFJDKLMNDKLFAOBPOQDFRCEPD STUVWXYZ[\]W[WU^UVW\_W`ZU\aWbZ\cdefg YTYTbWhW\`i[Tj\YTbYkU[WU^\XTU]W[WU^lWU\mknl oiplTV\qmor\]WU\Wb[kn\kYZli[W\ZU[Zl\XTbkW`lWU WpWbW\hTb^WU[kWU\[W`ZUs\tkYZbWU\VWU^\]kW]WlWU uZ^W\YTbXWpWXvXWpWX\]WU\YTbjWlZ\ZU[Zl\ZXZX XWZhZU\[WXZ\`i[Tj\VWU^\XTU^kUWhs

­®¯°±²‘™šŒ‘“‘™šŸ‘™ ˆ‰Š‰‹ŒŽˆ‰Œ‘’“”“‰• ‘›“‰’Œ‘™³´Œ‰‘™“‘›‘™‘ –—˜‘™‘š‹›—Žœ‹™š”™šž —¥‘£Ž¤‘››”Ÿ¥œ¥š‘ž Ÿ‘ Ÿ‘™• ‰¡‘Ÿ™‘‘Ÿ‘™‹ž Ÿ‘›“‘µ—Žœ¶¦¥“‹£‘Ÿ‘™‹ž ™š¡‘Œ‰›Ÿ‘™‘¢‘›‘‘™š“‘Ÿ ™‘ ‰£Ÿ‘™¤‘™Œ´‰Ÿ”’“‰Ÿ Ÿ‘£‘¡‹™‘›‰Ÿ”™“”Ÿ ‘›‘ Œ‘™³´·‘Œ‹¸”“¹¥”ž Š‰’‘“‘Š‘™‘™š¤‹›£‰¤”›Ÿ‹ ™‰“º¡‹›‘“¥™˜”’“‰Ÿ‘—‹ž œ¥š‘‘” ”™Š‘›š‘œ¥šž ’¥›“»º ‘‘Ÿ‘™‹™Œ‘ž ‘’‹™Œ‰›‰‘™š‹›‘‘Ÿ‘™ “‘™šŸ‘™¤‰™“‘™š“‘”Œ‘›‰ “‘¡”™¤‘›”¦¥“‹£¤‰™“‘™š —‹ ”¤£‰Ÿ¹‰™“‘˜‘™‘š‹ž £‰‘‰™‰‹‰£‰¡“‹‘‘¢‘›‘ •‘Ÿ™‰Œ”¥¼¡‹½‰›š‰™ “‘¡”™¤‘›”‘™š¤‹Œ‘Œ‹ž ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÐÓÔÏÉÕÖÊÖ×ËÓÏÓÎØÓÙÓÎË ‹™“ ÚÖ×ÉÓÏÉÓÕÍÎÏÌÓÊÊÍÏ ÍÏÛÏÚÜÝÞßàáâÏÌãàäÏÐáåæÞçáåÏÞããçÏÐæèéãÏéÜÝÞ º‹‹™“‘›‘•¦¥“‹£¼‹™“›‹ ™š‘™¡¥“‹££‘‰™‘Ÿ™‰§¨©ª«¬ äáÏÊßêãâÏÓèëãÝÝæåèßÏÕßçÜâÏçÜÝåãáçÏãìãÝãÏäáÏèãâãèÏçãíæàÏëãÝæî ‘Ÿ‘™‹™š¡‘Œ‰›Ÿ‘™’ ‹¢‰‘£ ïãâáÏáàáÏÐáåæÞçáåÏãåãàÏèÜàêãàêáåãàÏâãðæÛâãðæÏëÜÝçÜèãÏìáàçãî  ‹›¾¥›‘™¢‹–‰”™·›‰‹™Œ’ wxyz{|}~€‚xƒzx„}…x†‡


GEHIFIJI @ABCDBEF

KLMNOPQRSTTUVP UVPWXPYZ[ZM\Z]PW^_`

012356173389123 98 3 31 9 3 933535612 373 1 39 3 93873 3 33 389123 98 3 31 9383599 1 3313 361 9 3 61 3 831 3 2313 13 1 31 6 31 91 318 91313 98 3 31173

93 3138 618!3996389123 98 3 312 63 "089123 98 3 3101233 312 63 2 6 8!33 1 "

ab c b d ef g hij fkl b m n r€†~€uxw{y}

opqrsrtuvwxwyuz{|}x{~uv€w{{~u|x‚}x{ƒ ~€{~„uzy…{€{„u|x†‚{‡{{~ur~ˆ{„uˆ{~ ‰{ˆwz{‡uŠww‹~uŒ|}xxuyz{z†wuŠww‹~u}†xƒ ~{zw‚yuŽ{xw{~u{€wuxw…†~u}€‰{‘uox{v{~ ’}}uv€w{{~uˆ{~u’}}uˆwxwu|~†zw‚u{{† |~{~€€†~€‰{“{…uz{|}x{~‘uswxwyuv xw…†~‰}€‰{”€y{wz‘•}yu{{†uxw…†~‰}€‰{u” –{‡}}‘•}y‘

#$%&%'()&%*$. 923 / 61!8!3"0 61!8!3/83 "0 61!8!3/73"" 0123!683 39186618 1 32 9951.23456647843 369:9.28;87<878;8;" +,-%'. 618!33319129 3962 31=63> 33 6?12 6631> 3873 3 3"

«¬­®¬¯°±²³´®¬²µ´­°®¶´±²«´®·´²¸¹

`ú`r„uŒpɾtuƒuo…†{‡u|{yx{~ |{ˆ{u{v{~uw‚wuˆ{~u€{€{‚{~u–{~€ †~€€{zuv{x–{uÁÄuˆ{xwus}yx{ˆ~ ˆw~w{v{~u}z‡u|ywzwvuˆ{~u|~€ƒ Ž{x}ˆwǔ‚|}~u˜x‚|}~Íuˆw|{ƒ z}z{~–{uy~‰{ˆwu‚…†{‡ux†{~€ —{‚wzw{}xut˜u˜{~ˆwxwuxˆ‚{{~ yxv{~uˆwuwx{~{uŽ}†‚‘us{x–{ƒ {zx~{w’‘uŒ†{~€ux‚…†u{ˆ{z{‡ v{x–{u…x…{‡{~u…‚w„uv{–†uˆ{~u|}z–ƒ |xv{“w~{~u{~{x{uv}~‚|uʅ†wvË ‚xux‚w~uyx‚|}~u…~†vƒ ˆ{~uÊ{xu‚|{•ˑ …~†vu|x{…}u–{~€u…w{‚{u{ˆ{ Ìo{–{uvwx{u{z{‚{~ƒ{z{‚{~uw~w ˆ{z{yu‚…†{‡ux†y{‡„u‚|xwa |†z{u–{~€u†x†uy~ˆ}x}~€us}yx}ƒ {zy{xw„u‡{~€x„uˆ{~u|{v{w{~u‰†€{ ˆ~u‚•{x{uv‡†‚†‚uyy…†{uv{x–{ t˜u˜{~ˆwxwuxˆ‚{{~uˆw …~ˆ{ƒ…~ˆ{uz{w~u{€{xux‚w~x€w –{~€uvwx{~–{u{v{~uy~•xyw~v{~ s{…†|{~uº†~†~€vwˆ†zu‚†ˆ{‡ ˆ~€{~ux†{~€u|{yx{~‘ ~{’{‚uwx{~{uŽ}†‚uˆ{z{yu……x{ƒ …x‰{z{~u‚‰{vu|x}€x{yuw~wuy{‚w‡ s{x–{u–{~€uˆw|{yxv{~u‡w~€€{ |{uv{x–{~–{„Íu†~€v{|~–{‘ yy{v{wu~{y{ux}€x{yu~€yƒ ǽuÄ‚y…xuy~ˆ{{~€uw~wu{ˆ{ƒ ˜‚vwu…€w†„uz{~‰†uo–{‡xw‹{z …{~€{~us•{y{{~u|{ˆ{u»¼¼½‘ z{‡uv{x–{u††‡u‚}x{~€us}yx}ˆ~ {‡zÂw„u…†v{~u…x{xwuv{x–{ƒv{x–{ x}€x{yuw~wuyx{y…{‡uˆwuv•{y{ƒ Ž{x}u‚z{v†u‚}x{~€u|y{†~€ –{~€uˆw{y|wzv{~us}yx}ˆ~uw~w {~u–{~€u{ˆ{‘ {vw’uˆwu`}€–{v{x{‘uÄ~€{~u‚€†ƒ yx†|{v{~uv{x–{u|‚{~{~u{{† o{y|{wu‚{{uw~w„uˆ{~{u…x€†zwx ˆ{~€uv‚w…†v{~~–{„uˆwu{~{x{~–{ ʕ}yyw‚‚w}~u“}xv‚Ë‘ †~†vu|~{y…{‡{~uy}ˆ{zu†‚{‡{ y~€z}z{u‚†ˆw}us؎rŒÃuˆw ˜~€x‰{v{~uv{x–{u|{†~€ –{~€uˆwvz}z{u¾~wu~€z}z{ v{“{‚{~uº†~†~€uoy|†„uw{uyyƒ {ˆ{z{‡uvyxˆv{{~u…{€wu‚~wy{~ s€w{{~u¿¾sÀuz{‡uy~•{|{w …†{uv{x–{u|xw…{ˆw„uˆ{~uy~€xƒ vz{‡wx{~u˜{~ˆ{z{„uÉ{†uŒ{‰{„uÇd ½Áuywz–{xuz…w‡‘uow{|u{‡†~ ‰{v{~u•}yyw‚‚w}~u“}xv‚u†~†v ˜wu»¼dduw~w‘uÄ{z{yu…xv{x–{uw{ ˆ{~{u…x€†zwxuw~wu‚y{vw~u…x{yƒ y ~†~‰{~€ux†y{‡u{~€€{uˆ{~ wˆ{vuw~€w~uxv{~uˆ{z{yuy~€ƒ …{‡u…‚{xu‚‰{z{~u‚†x|z†‚u–{~€ v ‚ ~w{~~–{‘uo~wy{~u‰…}z{~ }z{‡uwˆuˆ{~uyyÂw‚†{zv{~~–{‘ ˆw|x}z‡u‚w{|u{‡†~~–{‘ — o Œ Äupopu`}€–{v{x{uw~wu‰†€{u‚w…†v É{€w~–{uwˆuˆ{|{uˆw{y…wzuˆ{xwuy{~{ &'( (†&„@,‡ˆ‚‡?‰†&Š‹[Œ-?* ˜{v{u|~€z}z{{~~–{u{v ~€†{wur‚}‚w{‚wuy{†~€up~ƒ ‚{‰{auˆ{xwuv‡wˆ†|{~u‚‡{xwƒ‡{xw„uˆ{xw *?^Š†?,-.--'/4137<-;/7<57\57<-2/7<3=-9/ 7:>932:->31_3 …w‚{u‚x{y|{~€{~„u|~€†x†‚u¾s )&'&*+&,-.-*/0/123-4526478-9/7/1:93-;/7<313=37-831: y ˆ } ~ ‚ w { u ¿ r  p À u • { … { ~ € u ` } € – { v { x  { ‘ | x • { v { | { ~ u ‚ { ~  { w u ˆ ~ € { ~ u ‚ ‚ { y{ ‡{x†‚uyywzwvwu|~€{‡†{~ &70215>251-??@A ( : < 3 ): 9/ 7 0 : _ 3 7 < 8 : ; 3 9/ 1 > 3 7 8 : ( : 1 3 7 3 4 5 0 / É{€wu|x†|{uo–{‡xw‹{zu{‡zÂw„ y{~Ƃ~wy{~„uˆ{xwuyzw‡{ 3>37-6/1Ž37<057<-=:7<<3--)/0/96/1A A-*39/137-:7: ¿v~}“zˆ€Àuˆ{~uv{‡zw{~u¿‚vwzzÀ | x } – us}yx}ˆ~uv{zw …~ˆ{ƒ…~ˆ{u‚vw{xu–{~€uˆwx{‚{ –{~€uyy{ˆ{wu~{~€u{ˆyw~w‚ƒ q}v{zut˜u˜{~ˆwxwuxˆ‚{{~ ‚–{x{uy†z{vu–{~€u‡{x†‚uˆwywzwvw w~wuz…vw‡u–u{v~€|u{ˆwˆ€{{u€‚{†‚y… {~u|ywƒ …xv‚{~„u{{†|†~u‚†{‚{~{uxƒ ‚w{|{|†~u…wz{uw~€w~uyx{w‡u‚†vƒ vwx{~uˆ{~uv}y~{xu‚{~~w€y{ x{‚wuˆ{~uz{|}x{~uv†{~€{~„u‚x{ ‚ƒº†~†~€vwˆ†z‘ ~u{{‚ ~†u–{~€uv…†z{~u‚ˆ{~€ Ê|xy{w~{~u–{~€uˆwoeŒp¾owˑur“{zƒ ~†u‚{‰{uy}ˆu–{~€ y{~{‰y~uv†{~€{~‘u{|w É…x{|{uw~‚w†‚wu‚“{‚{ ‚‚„Íu‚{y…†~€~–{‘ v … x { ˆ { { ~ u ‚ … † { ‡ u Ì … } †  w b ~–{uxv{ˆ{~€uwˆuy†~•†zuw…{ƒw…{„ ˆwvy…{~€v{~~–{uw~wu‡{~–{uˆ{ƒ ˆ{|w~–{‘ ‡{xˆ‚vwzzu‚{‰{u{vu|x~{‡u•†v†| ‚xw~€uyy|x•{–{v{~uÄ|‰{‚ywz z{v‚{~{{~u}†…}~ˆuˆw…{€w ‚|{•Íuyz{z†wu…{‡{‚{uvx†{ƒ{wx’a ˆw‡{˜ ~ € } z { ‡ u v y… { z w u w ˆ ƒ w ˆ u ˆ { ~ wˆ{vuxz{z†u‰z{‚u~{y†~uw{uy~•}ƒ |{ux‰{ˆwuv{x~{uˆw†~‰{~€ †~†vuyy|†~–{wuvxˆw…wzw{‚uˆw rr¾u†~†vuyy…~†vu|x‚}ƒ y~‰{ˆwuˆ†{uvz}y|}vu‰~w‚u|xƒ …{‡{‚{u‚~wu|{†~€‘ –{~€u|x~{‡uw{ …{uy~{~€v{|~–{„uy~z†‚†xw vy{y|†{~„uˆ{~u|~€{z{y{~ y{{uy{‚–{x{v{„u|yxw~{‡„ ~z~–{uy~‰{ˆwu|xw…{ˆwu{~€€†‡‘ y{w~{~‘u~w‚u|xy{w~{~u|x{y{ o–{‡xw‹{zu{‡zÂwu…x†‰{xu…{‡“{ …vx~‰{v†{v~uu‚v{…x–z{†uy~ ~‰{ˆw ˆ~€{~uw~~‚uˆ{~uy~•{xwuvy†~€ƒ s}yx{ˆ~uˆ{z{yuy~€}z{‡u…xƒ s‚{~u|x{y{uy{‚†vuv}y|zv †~†vuy~†y…†‡v{~u‚wv{|uvƒ wx{~{uŽ}†‚u–{~€uxz{vuˆwuz {~{~€{~u–{~€uy–~{{u‰†xw€v{u…uy ˆ{~u|w‡{vuvw€{‘ ~€y…{~€v{~~–{uˆ{z{y …{€{wuy{xw{zu{{†u…{‡{~u‚…{ƒ † {  ~€†x†‚u¾su‰†€{u‡{x†‚ rr¾„u‚…{€w{~u|‚x{uyx{‚{ƒ |ywy|w~{~„uvx‰{u‚{y{„uv{{{~ o†x–}ˆw~w~€x{{~uccu`}€–{v{x{uw~w s}yx}ˆ~uy~€{{v{~uv•~ˆ~–x{†‘ƒ v‚w~…{†~{u‡y uv}~‚|u…~†vu|{†~€u–{~€ €{wy{~{uz{‡uw{u†~‰†vv{~ yywzwvwu‚}’‚vwzz„u–{v~wuvˆw‚wƒ v{~u‚†{‚{~{uÊ{~€vx˄uyxv{ |{ˆ{u{†x{~„uvˆw‚w|zw~{~‘ ‚z{y{uw~w‘u¿x{|À |zw~{~„uy}wÂ{‚w„u{~€€†~€u‰{“{…„ |†~–{uwy{€u…{‡“{uywzwxuwˆ~wv oˆ{~€u‰~w‚u|xy{w~{~uvˆ†{ {ˆ{z{‡u‚…†{‡ux†{~€uv•wzu~{y†~ ~€{~uˆywvw{~u‚…{€{wu‚…†{‡ ˆww~€w~v{~~–{‘ vx‰{‚{y{uwy„uv|ywy|w~{~„ ˆ~€{~uvˆw‚w|zw~{~„u‚{z{‡u‚ˆwƒ †~†vuy~†y…†‡v{~uv…x{~w{~ y~€{y…wzuv|††‚{~„uy}wÂ{‚w v{{{~u|{ˆ{u{†x{~u–{~€uw~€€w vwu‚{‰{u|{‚wuˆw‡†v†y‘ ˆ{z{yu|z{v‚{~{{~u†€{‚uv‚ƒ Ìpy{€uw~wuyy{~€u‚x{†‚ …x|x‚{‚w„u{~€€†~€u‰{“{…„uˆ{~ ˜e˜eŒptºrpu‡{xwuw…†uˆ{~uŽ¾uvƒÇuu—˜˜ ‡{xw{~~–{‘uowv{|u¿{w†ˆÀuw~wz{‡ |x‚~u…~{x‘u{|wu|z{w‡{~ ‰†‰†xu{v{~uvy{y|†{~uˆwxw~–{ }xuo†v‚‚„u…vx‰{u‚{y{ –{~€u{v{~uˆw…~†vuyz{z†w †~†vuw~‚w†‚wuˆ{xwuz†{xu{v{~uv{yw ‚~ˆwxw‘uÌs…x‡{‚wz{~uv€w{{~uw~w ˆu~p€~{ˆ~}u‰{{–~{wu˜} w { u Ž{ w‚uŠ~x„uy~–ƒ ptÄÃteopruo}•w{zu†‚w•ut“}xvu¿potÀu{ˆ{z{‡ rsŽpŒuÇÈ»Áu{v{~uˆw‚z~€€{x{v{~u|x}€x{y v€w{{~u}†…}~ˆ‘ vy{‚uˆ{z{yu‚†{‚{~{uv€yƒ {v{~uˆw†v†xuˆ{xwu{ˆ{uwˆ{v~–{ z~€€{x{v{~u{•{x{~u{…’wuxŒ{ wu|~xwy{u…{‚w‚“{up—u¿p~xƒ €x{w‚uou¿o|{vw~€ux}’w•w~•–u‚À„u–{v~w  { ‰ vuo~{yur–}yƒ }~x{€{w}~~w‚{{zu‚—wu{zzz†}y~ Ɓ…}~ˆuw~wuˆw€z{xuˆwuÄ|‰{‚ƒ …wx{{~uˆ{~u‚€{x„uy‚vwuˆw‚w|zw~ |x†…{‡{~u‚wv{|uˆ{z{yuˆwxwu|xw…{ˆw r–yu|{ˆ{uo{…†„uǽuÄ‚†y… “‚ ‡ u–{~€uyywzwvw |{ˆ{uÇqƒÇ½uÄ‚y…xuÇÈ»Á„u‚vw{xu|†v†z x u ÇÈ»Áu | † v † z ywzurr¾u¿rv{ˆywur~€v{{~u¾ˆ{ƒ {|uy~‰{ˆwu‡{x€{uy{w„Íu‰z{‚ y{‚w~€ƒy{‚w~€u|~€†x†‚u¾s Èd‘ÈȄu…xy|{uˆwu{‚{xuo~wuº{…†‚{~‘ v}ywy~uy“†‰†wˆ|v‚{u~uxv}€{x{ˆwyÀ z { ~ z{z†w Ƚ‘Áȑuux}€x{yuw~wux…†v{u…{€wu|z{‰{xuo˜rÆ x{Àuˆ~€{~u’{‚wzw{}xuˆ{xwup~‚ƒ ˜{–}xuo{y‚†zurxw’w~uoˆu˜—}x„ ˆ{z{yu†€{‚uv‚‡{xw{~„Íuˆywvw{~ ¾~†vuwvu|~ˆ{’{x{~u…w‚{uˆwˆ{|{uˆw v}y†~w{‚uy{‚w~€ƒy{‚w~€‘u{x{uu‚{}~‚€w€{}zuy { u p uy{‡{‚w‚“{„uˆ{~uw~€v{u†y†y„u–{~€ x†v†xurr¾„u˜w~€€†u¿»ÅÆ»ÇÀ‘ s{‚wu{‚†yuÄ|‰{‚ywzurr¾‘ |~€{‚{~us{x~{ˆwup‚y}~}u—{ƒ ‚z†x†‡u•{…{~€uo†‹†vwup~ˆ}‰{–{u‚x{uˆwu{€~ƒ z{‡uˆwˆ†v†~€u‡u—}xˆu—}†~ˆ{w}~uyz{z†wuo‡t o˜s„ w ~ € w ~ u y y|†{~u‚x{zu•}yy†~w•{ƒ Ɓ…}~ˆuˆwwv†wu½Èu}x{~€ ÌÄw‚w|zw~uˆ{~uy}wÂ{‚wu{v ‚wzw{}xut˜uº†~†~€vwˆ†zuvwv{ {€~u–{~€u…x{~ˆ{u{•{x{uw~w‘uÄ~€{~u‡{x€{ p~ˆ}~‚w{~up~x~{w}~{zueˆ†•{w}~u—}†~ˆ{w}~ w}~u{{†~u•‚}|…{{uvvw~y{ € u ˆ{z{yu…{‡{‚{up~€€xw‚‘ |~€†x†‚u¾suˆ{~u~ˆ{y|w~€ ‡{~–{uywzwvuywzwxu{|wu{ˆ{z{‡ yy…†v{u{•{x{u}†…}~ˆ‘¿ÎÀ wvuŒ|ucuxw…†„u|‚x{uyy|†~–{wuv‚yƒ ¿ppe—À„u†~†vuyz{~‰†v{~u‚†ˆwuˆwuz†{xu~€xw‘ ‚x{u–{~€u…xyw ~{uˆ{|{uu‚€x{ |{{~uy~ˆ{|{v{~u‡{ˆw{‡u†{y{u‚|ˆ{ oz{‡uy~–z‚{wv{~u‚†ˆw„uyxv{ y~€‡†…†~€wuÉqpu`}€–{v{x{„u{z{~u˜{–‰~ˆ }xu‚†‹†vwuˆ{~u|†z†‡{~uˆ}}x|xw‹uy~{xwv vy…{zwuvup~ˆ}~‚w{u†~†vuyz{~‰†v{~ o†}–}ut}uq¼u`}€–{v{x{„uz|¿}€~–{u¿ÀÈÇqÅÀ o{y…†~€{~uŽ{zu»Á y} |x‰†{~€{~uy“†‰†ˆv{~uv{ˆwz{~u‚}‚w{z‘upot Áq»Åq½u{{†uȽ»½ÈÇd¼¼ÁÈőu z{w~–{‘ ‡{|xu}€‰{u–{~€uˆwˆwxwv{~u|{ˆ{u…†z{~u†~wuÇÈ»» r • { x { u w ~ w u ‚ v { z w € † ‚ u y y x w { ‡ v { ~ u Ž¾ íäóêæóäåú4æêàíþå2092å ðãæ ßàçäéííæåîæêæìåâæáæã ïæíæäåìæ7æìå7æâæÿåæìèé {‚{xuo~wuº{…†‚{~uvƒduˆ~€{~u‚€{z{ Šy zwvwu……x{|{u|x}€x{y„u‚{†uˆwu{~{x{~–{ ñðíòæëæâãæåâ5äæéå0æâìè1 æéííæâæéåîæêæìåáàìïæ1 æáæïäêæåîäêäçæãåîæâäåáàâóàé1 |xvy…{~€{~~–{‘uÄ{z{yuÂ~uw~w„up~ˆ}‰{–{ o}•yw w { z u¿o`ŠÀ‘uoz{‡u‚†v‚‚ Œrspopu éæîäôåáàéíàóæçæéåãäíæå9à1 çæóæéåáâðêàíîæåãæçèéåû üô ãæóàåòæéíæåæîæôåîäìæéæåïæâè ˜}}xuºx}†|uy~–w{|v{~u|x}€x{yuv‡†‚†‚„ y~–uz†‚~€w•€{ux`{}v†{‡~uuŠo{}y| ‡x…{zuˆ{xwuuov{xusˆ‡{}~u{v{~ • w { áàâîæåòæéíåãäéííæêåìàéíà1 áäçæëéòæåæëæéåìàéíèóèê1 ãäíæå9æáàâîæåòæéíåîäóæçëæé …{wvu|y…zw{~u•{‚‡u{{†uvxˆw‘up~ˆ}‰{–{ ¿o`ŠÀuÇȻDŽupotuŠ‡{|xzuu}†€‰‚{uw{•v{u~`u}y†‡~u–Šz{y| y~€{ˆ{v{~u~€}…{{~uŽx…{zu€x{w‚u‚z{y{ ~ € ƒ ãðëåáæêèåãàâóàïèãåïàâæîæåîä ëæéåæîæéòæåîæéæåòæéíåïäóæ îæâäåãðãæêåùèìêæçåû8å9æáàâîæ ˜}}xuºx}†|u‰†€{uyy|†~–{wu|x}€x{yu‡{ˆw{‡ €{x{v{~uo`Šu|{ˆ{uÇÈ»Áuˆ~€{~uy{u˜~y|{ ˆ†{uyw~€€†„uˆwy†z{wu|{ˆ{u˜w~€€†„uÇÇuÄ‚y…x ÇÈ»Á‘u~€}…{{~uˆw…†v{u†~†vu†y†y„u‚vw{x ãæéíæéåáäìáäéæéåîàøæéÿ îäíèéæëæéåèéãèëåìàìïæé1 òæéíåîäèóèêëæéåîæêæì †~ˆw{~uˆ~€{~u}{zu‡{ˆw{‡ux{†‚{~u‰†{ux†ƒ s|v{{~u˜†zwv†z†xus{†yu˜†ˆ{‘ ‡w~€€{u|†v†zu»d‘ÈȄuˆwuuov{x Þßàìèæåãàâíæéãèéíåáäìáä1 ãèåîæêæìåìàé7æâäåîæãæåáâä1 0âðêàíîæå û ü å ìàì1 |w{‡u†~†vu‚y†{u|y… zwu‚w{uo†‹†vwuˆw oz{w~u†~†vuyy…{~€†~uv‚{ˆ{x{~uˆ{~ |s†vˆ†‡z{u»}È~‘„ÈuŒÈ†uy{ |~€‡}xy{{~u{v{~u{ˆ{~–{u|x…ˆ{{~„uv€w{{~ ˆwuÉz†~–{‡x‰}uŒ‡upup„u}½‡È}½~uuŒ`}€uǖ{Èv„u{`x}€{–„u{…v{x{xz{{‘y{ éæéåìæèåîäóæçëæéåëæáæéÿ ìàâåòæéíåîäïèãèçëæéåèéãèë áàâêäçæãëæéåïæíæäìæéæåêæì1 p~ˆ}‰{–{u˜}}xuºx}†|‘u¿€–{À w~wuˆwy{v‚†ˆv{~uy~‰{zw~u|x‚{‡{…{{~uˆ{~

æêæèå0æéóèóåóèîæçåóäæáôö áàéòàêàóæäæéå9æáàâîæåòæéí ïæéåîæéåãæëåáâðîèëãäéòæ yy|xv†{uvx‰{u‚{y{u{~{xvz}y|}vu{~{vuˆ{xw ~€}…{{~u–{~€uˆwy{v‚†ˆ„u{~{x{uz{w~„ èùæâéòæå æìäóôåúûýüûþÿ æîæôåóàçäéííæåïäóæåóàêàóæä áäçæëåêàíäóêæãäÿ ~–{vw„u|~•€{‡{~uˆ{~ z{{xu…z{v{~€u‚}‚w{z„u…†ˆ{–{„u{€{y{„u‚†v†„uˆ{~ v|}~~€‚}†…z{{{‚~w~u| æìèéåìàêäçæãåøæëãè ãàáæãåáæîæåøæëãèéòæÿ 6àéæéííæáäåìæóæêæç – { „ u•{x{uyx{y†u{~{y{~u}…{uˆw … { ‡ { ‚ { u ˆ { x { ‡ u – { ~ € u … x … ˆ { ‘ òæéíåæîæôåâ5äæéåáàóäìäó éãèëåãæçèéû üôåâ5ä1 äéäôå0æëæâåêìèå0àìàâäé1 ‚ v w  { x u v w  { ‘ u  { ˆ {{~uw~w„u|{‚w~u{v{~ s € w {  { ~ u o  ` Š u Ç È » Á u w ~ w u ˆ w z { v ‚ { ~ { v { ~ u | { ˆ { ëàãäíæå9æáàâîæåãàâóàïèãåïäóæ æéåùèíæåæëæéåìàéíèóèêëæé ãæçæéå6ñôåèéîùèéíåßè1 qu’}xu}|zux{~‚’}xy{w}~u‚…{€{w †y{u¿ÇqÆ»ÇÀu‡w~€€{u˜w~€€†u¿Ç¼Æ»ÇÀuˆwuÄ‚{ ˆw…xwv{~u}…{ƒ{}u…v{‚{~y| u‡x…{z„uˆw‚‚†{wv{~ îäëàãðëåáæîæåæëçäâåãæçèéåäéäÿ æîæéòæåáàâäðîà1áàâäðîàåèé1 êæëóðéðåìàéíæãæëæéåïæçøæ |~–z~€€{x{u|z{w‡{~u|~€y…{~€{~uoĘ rw‚{{u{~ˆ‚„u{~€€†~€‡{x‰}„uo“}~„uÉ{~†z„ |~–{vw~–{„u{~{x{uz{w~„uˆw{…‚„u{‚{yu†x{„ yw~{xu€x{w‚u˜wx{•zuŽ{zƒ `}€–{v{x{‘u˜{xwuv€w{{~uo`ŠuÇÈ»Áuyzw|†w v{~vx„u€‰{z{u‚x}v„uˆ{x{‡uw~€€w„uyw€x~„ äîæëåæîæéòæå9æáàâîæ ãèëåìàìïæçæóåûûå9æáàâîæ ëäéàâùæåîàøæéåîäéäêæäéòæ …{v{zuy~€€vz{xƒÇu‚‘uo yw~{xu{v{~uˆw‚z~€€{ƒ ~€~{z{~uÄwxw„us…‡w~v{{~„up~€x{‚w ‰{~†~€„u|{x†ƒ|{x†„uv}z‚x}z„uzwÂx„uˆ{~ òæéíåîäóæçëæéåáæîæåãæçèéåäéä òæéíåîäèóèêëæéåóàçäéííæ æíæëåêæìïæéÿå0àéäêæäæéåãàâ1 wx~{€vu{{~~u|€{v{ˆ{{u~†uy{ Àu|†v†zu»Å‘ÈÈu‡w~€€{ ˜†zwv†z†x{z„uxˆ{y{w{~u˜{‚–{x{v{„uˆ{~ ‚…{€{w~–{‘uŽx…{zu–{~€uˆw…xwv{~uˆ{z{yu…~†v ïèëæééòæåãæéáæåæêæóæéÿåâ1 ïäóæåìàéíðáãäìæêëæéåøæëãè óàïèãåêæéãæâæéåîæêæìåóæãè |†v†zu»q‘ÈÈuˆwur†uˆ¿Çwq}Æxw»†Çyu y|†‚uq„u{z{~ s|ywy|w~{~‘ v{|‚†z„u‡uˆ{~u‚x…†vu‚w{|u‚ˆ†‡‘u¿€–{À 5äæéåïàâæêæóæéåïæçøæåçæê îäåû üåòæéíåçæéòæåîàêæáæé ãæçèéåçæéòæåãäíæå0àâîæ ¾xw|uo†y}‡{x‰}u»ÈȄu`}€–{s{ v { x  { ‘  ‚ x  { u o  ` Š u Ç È » Á u { ˆ { z { ‡ u ‚ w ‚ “{ ƒ ‚ w ‚ “w u o ˜r Æ ãàâóàïèãåîäóàïæïëæéåçæì1 ïèêæéÿåÞ3îæåûûå9æáàâîæô òæéíåîäóæçëæéÿ yw~{xuw†uˆw†‰†v{~u…{€wuy{‚–{x{v{ ˜rÆo˜suoˆx{‰{u–{~€u…xˆ}yw‚wzwuˆwu†z{† ïæãæéåãàâëæäãåáàé7æâäæéåîæãæ çæâæáæééòæåîàêæáæéåïèêæé Þ3áæïäêæåìàìæéíåîä1 †y†o y„ uyxv{u–{~€uy~€w~€w~v{~ {“{‘u‚x{u–{~€uy~ˆ{’{xu{v{~uˆw‚zv‚w ˜et¾¾ux{~€v{w{~u|x€z{x{~ur{–{~€ áâäìàâÿåâ5äæéåìàéíæëèåëà1 ïäóæåóàêàóæäôöåãæéîæóéòæÿ îæóæâäåîàéíæéåéäæãåòæéí |~w~€vu{x{†~{uy{ v † { ~‰{ˆwuÇÈu|‚x{u–{~€uy“{vwzwux}Âw~‚wuÄsp„ s†zwu†x“{uº{–{u`}€–{v{x{uÇÈ»Á„u{€†–†ƒ óèêäãæéåèéãèëåìàé7æâäåîæãæ 4æîæéå€àíäóêæóäåú4æêàíþ óæìæôåîäìæéæåïàâãèùèæé ……{‚u|~–{vwz„wu{v‚u…‡{wˆzu†||„u~‚–{zv{wz†„uu‚‡w‡ˆ{†|„ y  { “{ x„u{“{uÉ{x{„u{“{u~€{‡„uÉ{~~„ …{~uÄ{z{~€u˜†ˆ{u`}€–{v{x{uÊo†vx{us{‚w‡Ë áâäìàâåëæâàéæåçæâèóåìàì1 2092å ðãæåñðíòæëæâãæ èéãèëåëàáàéãäéíæéåâæëòæã …{‡{€w{u……{‚u‚x‚uˆ{~u…x…{€{wu|~–{vw ˆ{~uÄup`wy† ¿€–{À ‘ u {v{~uy~€€z{xu|x†~‰†v{~u“{–{~€uv†zw ïèãèçëæéåóàùèìêæçåîæéæåèé1 áæîæåãæçèéåû üåìàéíèóèê1 æãæèáèéåçæê1çæêåáàìïæéíè1 z{w~~–{‘ ‚y{z{yu‚†~†vu|{ˆ{uÇquÄ‚y…xuÇÈ»Á‘ yw~{xuw~wuˆw†‰†v{~u†~†vuyxv{u–{~€ ãèëåìàé7æâäåîæãæåáâäìàâ ëæéåûûå9æáàâîæåëàåîæêæì éæéåòæéíåìàìæéíåèéãèë w~€w~o x†~‰†v{~uw~wu{v{~uy~{y|wzv{~uz{v}~ y…{~†u}x{~€uz{w~u{€{xu‚‡{uˆ~€{~ úëèéùèéíæéåëàâùæþåãàâóàïèãÿ 0âðíâæìå€àíäóêæóäå2æàâæç ìæóòæâæëæãåóàçæâèóéòæå9æ1 wzy†uuy Ê s{ z ‚{ˆ{us{‰{x“{Ëuˆ~€{~uˆ{z{~€usw  r • w ˆ u o w ~  ‚ w ‚ u v { z w u w ~ w u y ~ { y| w z v { ~ – { ~ € u ˆ w ˆ { | {  ‘ u o yw ~ { x u w ~ w u ˆ w ‡ { x { | v { ~ r ˜e Œr tu Þ0àâóðæêæéåëäãæåæîæêæç ú0âðêàíîæþôåîäìæéæåîæêæì áàâîæåòæéíåîäóæçëæéåïäóæ y|†uy~€†…{‡uv–{vw~{~u¿y~{zu…z}•vÀ |x†|{uÄ{~wzuwy…†z„uo†~{xˆw‚„uˆ{~usxw‚~{ º}~ˆwy{ }uo†‡{x~}„uoo~‘ur•{x{u{v{~uˆw‚z~€ƒ ãäîæëåæîæéòæåîæéæåèéãèë óàíäåùèìêæçåãàâùæîäåáàéíè1 êàïäçåïæéòæëåîæéåêàïäçå7àáæãÿ y{ ~uˆwu~ˆ{|{uÄw~{‚us…†ˆ{–{{~uÄp`„ z{uy–{vw~wu‚‡{uw†u…††‡u…w{–{ rwˆ‡w{‡{y{„uˆ{z{yu|{yx{~u‚~wu•{vu€x{’w‚‘ €…{xx{{vz{{y{ ìàé7æâäåîæãæåáâäìàâôöåèùæâ1 âæéíæéå åáâðíâæìåæáæïäêæ €æìæéòæåáàéíàóæçæé –…{~‚€{ux‚„u‚y† uˆwu{z{~uŠ~ˆ{~{u»»u`}€–{v{x{„  { y x { ~ u w ~ w u ˆ w ‡ z {  u ‡ w ~ € € { u c u  { ~ † { x w u Ç È » Å u ˆ w † z w  u y z { v † v { ~ ~ – { „ u | x z † u } … {  ƒ } … {  { ~ éòæåëàáæîæåøæâãæøæéôå æ1 îäïæéîäéíëæéåîàéíæéåãæ1 9æáàâîæåãàâóàïèãåéæéãäéòæ y{‡{z„uy~‰{ˆwuv–{vw~{~u…{x†u…{‡“{u‚‡{ uw{uw{u}€‰{„u{z{~ux{“wx}{y{~uÁÈu`}€–{v{x{‘ |†v†zuÇ»‘ÈÈu ‡w~€€{u|†v†zuÈőÈȑ ìäóåúûýüûþÿ çèéåäéäåòæéíåìàìäêäëäåùèì1 ùèíæåçæâèóåïàâäìïæóåëàáæîæ w†uy†ˆ{‡uˆ{~uy†x{‡‘ Ä{z{yux{~€v{w{~u{•{x{ux‚…†u{v{~ r • w ˆ u o w ~  ‚ w ‚ „ u  { ‰ † v u | { y x { ~ u – { ~ € u ˆ w | w z w ‡ u } z ‡ ÷æêæèáèéåîæãæåïäóæåîä1 êæçåû8åáâðíâæìÿåßàïæíäæé ëèæêäãæóåîæâäå9æáàâîæåãàâ1 wuy{‚–{x{v{u†y†yu–{~€uw~€w~ Ä{~wzuŠ{‡–{usxw‚~{u{zw{‚uwy…†z„uºˆusxw‚~{„ ˆw{ˆ{v{~u‚}’uz{†~•‡w~€u…†v†u…x‰†ˆzuʘ{xw 7æâäåìàêæêèäåîæãæåîäåäéãàâéàãô ïàóæâå0âðêàíîæåãàâóàïèãååìà1 óàïèãÿå0àéòàêàóæäæéå9æáàâîæ y~É{€ €wv†wu|z{w‡{~uw~wuˆ{|{uy~€‡†…†~€w ˆ{~ut{xˆw„u{ˆ{z{‡uv{{u–{~€uy“{vwzwu|x}‚‚ ˜~€~{zur{–{~€Ëuv{x–{uswuo†y{~} {•u|x‚}~uv{ywu–{w†uxwurwˆ‡ …xv{x–{u‚~wu•{vu€x{’w‚uyxv{‘uŽ{zuy~{xwv o†‚wz{y{ˆ–{„uoo~u|{ˆ{u|†v†zuÇȑÈÈu‡w~€€{ áäçæëéòæåãäîæëåìæèåìàéíè1 âèáæëæéåêæéùèãæéåîæâäå0âð1 òæéíå êæìæå çæâèóéòæ •¿È}~ »ÁǽȽÈÈÁ»Àu{{†ur{wu¿È½»cd½½c½ÅÈÀ ˆ{xwu|x}‚‚u…xv{x–{uyxv{u{ˆ{z{‡uvy{yƒ |†v†zuÇȑÅc‘uo}’uz{†~•‡w~€u…†v†uw~wu{v{~ éæëæéåîæãæåãàâóàïèãåëæâàéæ êàíîæåãæçèéåäéäåòæéíåãæë ïàâäìïæóåáæîæåëèæêäãæóåòæéí {½{†uy{w zuvaux{~‚’}xy”z||‘{•‘wˆ‘ |†{~~–{uy~y†v{~uvƒv‡{‚{~uv~wvuy{‚w~€ƒ y~€‡{ˆwxv{~u|y…w•{x{uºÉŽuÄx‚uŽ ãäîæëåäéíäéåæóæê1æóæêæéåîæ1 ãàâãèéãæóëæéÿ êèæâåïäæóæÿå3áæïäêæåéæéãäéòæ `†ˆ{~w~€x{„u˜˜u~uÄxuo†y{x–}~}„u˜r„uˆ{~usw ’{x{~u|{zw~€uz{y…{u|{ˆ{us{yw‚„uÇd y{‚w~€„uˆ{~u~†~–{uw~wu…x|~€{x†‡u|{ˆ{uÂwƒ o êæìåìàéàãæáëæéåáàâîæÿ ÷æëãèåáàìïæçæóæéåóèæ1 ëèæêäãæóåòæéíåîäçæóäêëæé Ä~‚ˆ{y… ~}ut†€x}‡}‘u¿€–{À ¿ y} ~ À ¿ € – { À x u Ç È » Á ‘ u ‚ † { z u – { ~ € u ˆ w ‡ { ‚ w z v { ~ ‘ u Þ àéîæãäåîæãæåïäóæåîäíæêä ãèå9æáàâîæåìàìæéíåãäîæë îæâäåøæëãèåòæéíåêæìæåãàâ1

™š›œšžŸ ¡¢£¤ž¥ ¦§§¡›š§¨§Ÿ¦¡©Ÿžœ£ª

f°±´­²g·¬­hg·°­

µ°o´kis´± mtoki¶tokt®´oil­°

[:7/1\3-)/]37

vwxy²z¬p·´²g¯´¶´± µ®¬p®´­²fµx

µ°±p¬{´k´±²³°®{´o²j®´kil

f°­i±´®²j®´kil mi®´no°²³°´oi±p

µ°®kt±|t¶´±²}´·´±p²«toik

µ´­°®´±²gni¯²fi±k°lil

Z¨X¦¥¡™¦ž¨

ìàêæêèäåäéãàâéàãôåéæìèé îæãæåãàâóàïèãåìàâèáæëæé îæãæåóàëèéîàâôåëäãæåãæëåìæè áæëæäåîæãæåæóæê1æóæêæéö ãæìïæçéòæÿ

ìàìäêäëäåïæãæóæéåãàâãàéãèô óàïèãåïäæóæ1ïäæóæåóæùæôåáàâêè ëæâàéæåîæêæìåáàìïæçæóæé îäáàâãæéòæëæéåæáæåóæùæåòæéí o{y…†~€{~uŽ{z‘u»Á 9æáàâîæåìàìäêäëäåïæéòæë îäêæëèëæéå ðêàçå áäçæë æùèëæéåáàéæìïæçæéåëèðãæ êèìåãàâøèùèîÿ íæøæäåòæéíåãäîæëåóàóèæä éíæéåìàéííæéîàéíå4æîæé ëàáàéãäéíæéåòæéíåæîæåîä êàíäóêæãäåîæêæìåøæëãèåòæéí 0ßåìèâéäåóàïæéòæëåüÿ … éãèëåìàéíæãæóäéòæô 0à îà éíæéåëðìáàãàéóäåãàéãè 2äëêæãåîäåïæøæçåáàéíàêð1 îæêæìéòæåîæéåìàêæêèäåïàâ1 êæìæåãàâóàïèãÿåISRKV ðâìæóäåáæîæåãæçèéåû ü ÿ 4 2åãàâèóåìàéíèáæòæëæé æëæéåïàâîæìáæëåáæîæåëä1 êææéå4 2ÿåÞßæòæéíéòæôåóàêæ1 æáäôåáàìàâäéãæçåáèóæãåçæ1 áâðíâæì1áâðíâæìåáàéîä1 éàâùæåìæèáèéåêæòæéæéåòæéí ìæåäéäå4æîæéå2äëêæãåäãè o{y…†~€{~uŽ{zu»Á éòæåìàéòàãèùèäåáàéæìïæ1 îäîëæéåîæéåáàêæãäçæéåú2ä1 îäïàâäëæéåëàáæîæåìæóòæ1 éòæâäóåìäéäìåèéíóäôöåèùæâ çæéåüû åðâæéíåóæùæÿå4æçëæéô ëêæãåïæíäåáæâæå0ßåäãèåïàëàâ1 âæëæãÿ áðêäãäëèóåæéèâæåäãèÿ Ìoz{y{uw~w„uv{|{‚w{‚u{~€ƒ Â{z†{‚wu‰†yz{‡uŒ{|xˆ{u–{~€ |{~ww{uv‡†‚†‚„u…†v{~u}z‡uv}ƒ ó à ù æ ë å û ü å ê æ ê èô å 0à ìîæ å 2 ñ ù æ ó æ ìæ å îà éí æ éå 4æ ááà éæ ó ô Þ

æ ê æ èå çæ éò æ å ìà éí æ é1 éãèëåìàéíçäîèáëæé €}{uˆ“{~u†~†vuy~€z}z{ y{‚†vuvux}z€ˆ{uÇȻőuÉ{ˆ{~ yw‚wu–{~€uyy…wˆ{~€wuŒ{|xˆ{ óèîæçåìàéíæùèëæéåëàïè1 ìæèáèéåêàìïæíæåóøæóãæ îæêëæéåâàëâèäãìàéôåïèãèç ëàìï æêäåèéíóäå4æîæéå2äëêæ㠇{‚wzux‚‚uy{‚w‡ux~ˆ{‡‘u{ˆ{ƒ q€w‚z{‚wuďŒÄus}{u`}€–{v{x{ {€{xuy{‚†v{~u–{~€uˆw|x}z‡ ãèçæéå0ßåîäå2ñåëàåõæëæâ1 êæäééòæÿ øæëãèåêæìæåèéãèëåìàéí1 äãèôåæâäóåóàêæëèåøæëäêå àãèæ ‡{z„uˆ{xwu‡{‚wzux‚‚uw†u{v{~ |†~uy~€†x{~€wu‰†yz{‡uŒ{|xˆ{ z…w‡uz†{‚‘uoz{w~uw†„uÉ{ˆ{~uqƒ ˆwv{‡†wuy{‚{z{‡ƒy{‚{z{‡u{|{ y~‰{ˆwuÇÇuŒ{|xˆ{u–{~€uˆwˆ{ƒ €w‚z{‚wu{v{~uy~{|v{~uxyw~ ãæåóàóèæäåîàéíæéåëðìáà1 ÷æëäêå àãèæå ðìäóäå3 æãæóäåáâðïêàìåäãèôöåëæãæåæ1 ðìäóäå3åìàéùæéùäëæéåóäæá ‚{‰{u–{~€uyyxz†v{~uˆ†v†~€{~ z{y~–{u‚†ˆ{‡uy~•{v†|uŒ{|xƒ †~†vu|y…{‡{‚{~u{~€€{x{~ ãàéóäÿåæìèéåëæâàéæåáàìà1 2092å2ñåæâäóåßèãæâãð âäóôå æìäóåúûýüûþÿ ìàéòàãèùèäåáàéíæùèæéåæéí1 z€w‚z{‚w„Íuv{{~–{‘ ˆ{ur~€€{x{~‘ ‚‡w~€€{u{x€uˆ{xwuz€w‚z{w’ âäéãæçåáèóæãåãäîæëåìàìïàâä ìàéíæãæëæéôå0àìîæå2ñ æâàéæéòæôåáâðíâæì1 íæâæéåèéãèëåáàêæëóæéææé s~–{{{~uw~wz{‡u–{~€u{yƒ ˜v{~w‚yu|y…{‡{‚{~ ˆ{~uv‚v†w’uy~‰{ˆwuz…w‡u‰z{‚‘ ðâìæóäåóàêæìæåîèæåãæçèé çæâèóåêàïäçåëâàæãäåèéãèë áâðíâæìå2äëêæãåìàéùæîä áâðíâæì1áâðíâæìå2äëêæã |{v~–{uyy…†{uˆ“{~uy~€ƒ Œ{|xˆ{u|†~u{v{~uˆwz{v†v{~u}z‡ ¿ˆ~‡Æ{~À èéãèëå0àìîæå2ñôåìæëæ ìàéèãèáäåáàâóðæêæéåëðì1 óðêèóäåòæéíåààëãäåèãéèë 0ßåäãèåæíæâåëðìáàãàéóä1 ëàäéíäéæéå0àìîæå2ñåïà1 áàãàéóäåïæíäåáàíæøæäéòæÿ ìàéíæãæóäåìæóæêæçåäãèåîà1 éòæåóàóèæäÿåILNPV

„525=-)5>57<37

‚5 1 5 [ / 1 / ; 4 2 3 7 [/ ¦¨¡Y ¨ æøæêåãæçèéåæùæâæéÿ øæëãèåáàéíàâùææéåãàâóàïèã óðóäæêäóæóäåìàéíàéæäåâæáðâ WX o{y…†~€{~uŽ{zu»Á

o{y…†~€{~uŽ{z‘u»Á

æåùèíæåìàéòàïèãåáàéíàâ1 îæáæãåìàéùæîäåêàïäçåóäéíëæãÿ îàóëâäáãäåëàáæîæåðâæéíèãæ ÓÐÔÕÒÑÖ×ØÒÙÖÚÛÜ×ÖÚÝ çèéÿ ðãàêåßçàâæãðéåùèíæ ìàéíçæîäâëæéåæâãäóå0äòèåé ùææéåâæáðâåîàóëâäáãäåìàìæ1 Þ æâàéæåçæêåïæâèôåùæîäåíèâè óäóøæÿå0äçæëéòæåãàêæç ÏÐÑÒ Þ ß à áà â ã ä å ã æ ç èé å ê æ ê èå ë æ ìä Þ

æ ìä å æ ë æ éå ìà ìï æ øæ 1 æ ë æ ìàéíçæîäâëæéåáàâæ1 Bâäàéîÿåäëàå3âäóãòæôå!Û"Ö# ëæéåøæëãèåòæéíåêàïäçåêæìæ ïàêèìåãàâïäæóæôöåèùæâéòæô ìàéíèéîæéíåðâæéíãèæåìè1 ìàéíçæîäâëæéåïæéîåêðëæê ëæéåêæíè1êæíèå7äéãæôåãàéãæéí òææéå éå æçèéåïæâèåïàâãàìæ $ÐÔ×ÖÒ6æéæíàâåðãàêåàé1 ëàãäìïæéíåâæáðâåòæéíåìàéí1 4àâïàîæåîàéíæéåß2å âäîåèéãèëåìàìïàâäãæçèëæé ñðíòæåòæéíåóèîæçåãàâëàéæêô áàâùæêæéæéå7äéãæôåîæéåæáæ1 ÑÖã ÒÙÛÕÐÒàø ãâàìåìàéíæãæëæéôåãàìæåáà1 íèéæëæéåáàéäêæäæéåæéíëæÿ õàãäóçæâùðôåìàéèâèãåâéæåß2 áàâäçæêåóäóãàìåïæâèåãàâóàïèã ãæçèéåäéäåëæìäåçæîäâëæé áèéå7äéãæåòæéíåæîæåîäåëàçä1 ñàæâóå5à åàêàïâæãäðéóÿ âæòææéåãæçèéåïæâèåòæëéä æìèéåäæåìàìáàâëäâæëæéô å€àìáèòæéíøæéíäåãàêæç áæîæåßàáãàìïàâåîæéåæøæê áâðîèëåêðëæêåòæéíåóèîæç îèáæéåìæéèóäæôöåëæãæ ßàâãæåìàéíçæ îäâëæéåïäé1 $ÐÒCÔÕDÐ×ÒÏÐÑÒÓÐÔÕÜÒEFÐ ùäëæåóèîæçåãàâïäæóæôåîäâäéòæ ïàïàâæáæåëæêäåìàéíæîæëæé 2àóàìïàâÿåIRƒOV éæóäðéæêåòæëéäåõäëèóãäëôö 4âäæéÿ ãæéíåãæìèåîæâäå9àáèïêäë CÐÐ"ÕÔ×ÖÒäéäåæëæéåìàéíæ1 ëæãæå÷äøäàîôåóææãåùèìáæ õäëèóãäëåæîæêæçåïæéî äéãæå6æéæíàìàéãôåîèð îäâëæéåáàéæìáäêæéåóáà7äæê ôåßæïãèåúûüýüûþÿ òæéíåãàâïàéãèëåîäåãæçèé çàåäâíäéÿåÞæéòæåîàéíæé 0äòèåéåBâäàéîóÿå ðêæïðâæóä o{y…†~€{~uŽ{zu»Á áàâó 0æîæåëàóàìáæãæéåäãèåçæ1 ü ôåîàéíæéåáâàóãæóäåòæéí ãäëàãåìæóèëå9áåü ÿ åáàâ îæâäå0äòèåéåBâäàéîåäéäåîäùæ1 ¾t‘uÌo{–{u‚†v{u{~{~€{~„ yy|†~–{wu•w{ƒ•w{ |x†‚{‡{{~u…‚{xuˆ{~ îäâåáèêæåáæâæåáàâóðéäêåõäëèó1 óæéíæãåïæíèóåîàéíæéåçæóäê ðâæéíéòæôåîæáæãëæéåùèíæ ìäéåæëæéåìàìïèæãåçæéòèã z…w‡u‚†v{uˆwuz{|{~€{~ y~{vz†vv{~u{~{~€{~u–{~€ x~{y{‘ ãäëôåòæëéäå2æîäåúíäãæâþôå3îäã áàéùèæêæéå ìàé7æáæä óæãèåïðãðêåïäâåëà7äêåæãæèåÜ× îæêæìåêæéãèéæéå åêæíèåâð1 ˆ{xw|{ˆ{uvx‰{uˆwu…{zwvuy‰{‘ z…w‡u…‚{xu‚z{‡uz†z†‚uˆ{xw ̘{‚†vuvu|x†‚{‡{{~ ú ëàòïðæâîþôå4âäæéåú5ðëæêäóþ ÿ å7ðáòåîæâäåæêïèì ÕÖÚÒèéãèëåìàéäëìæãäåóà1 ìæéãäóåîæéåáðáèêàâÿ q…w‡u‚†v{uy~€~{zu…{~–{v ‚†ˆw~–{uˆwupzy†us}y†~wv{‚w –{~€u…‚{xuˆ{~ux~{y{ îæ 4æòèåúïæóþÿå6àéèâèã ßàâäïèåæçèéåîäåãæçèéåû ÿ êàïâæóäåùæì1ùæìåáàâãæìæåîä Þ æìäåùèíæåæëæéåìà1 }x{~€uˆw…{~ˆw~€uy~€‡w†~€„Í ¾t‘uxy|†{~u–{~€u|x~{‡ ‚…{€{wuŒuyywzwvwu{~{~€{~ 4âäéå æ éô àêæëèåùèâèåïä7æâæô Þ ðéóàáéòæåéæéãäåãæçèé û ü åàóðëôöåëæãæå çæäâèê éæìáäêëæéåCÔ"ÔÕÐ×ÒGÔ#ÐÕ v{{u|ywzwvuv†zwuv†~w~€ ˆw|wzw‡u‚…{€{wuƁ{uo†~‚wzv x~†‘u{~{~€{~ux‚…† ïæéîåäéåó ä å ëæéåìàìïæøæëæé ïæâèåïèëæéåóàëàîæâåéðéãðé 3éøæâôå!Û"Ö#Ò$ÐÔ×ÖÜ óàâãæåHÐÕÒGÔ#ÐÕåóàâãæå2õ z{~€‚{u–{~€u‚†v{u~{‚wu€}x~€ ÇÈ»Çu}€‰{„u}€‰{u˜}ˆzuq}x{z {ˆ{z{‡u†~†vu{|uy~‰{€{ óàïæéòæëæåü 8åêæíèôåòæéíåæëæé ëðéóàâåóæùæôåãæáäåëäãæåæëæé ßçàâæãðéå6èóãäëæåñðíòæ1 îàéíæéåáæëàãåìàéæâäë x‚…†„u……x{|{u“{v†uz{z†‘ ˆ{~u’w~{zw‚uŠ}Âxuºwxzur~v{ ~{y{u{{†u•wx{u|x†‚{‡{{~ ãæìáäêåáæîæ 9áû åâäïèåéàãýðâæéíåóæùæôö å9æïèåú üýüûþ ëèìáèêåïäóæåëèìáèêôåðãð1 ëæâãæå9àóðâãå%åßáæÿ r~{vuvˆ†{uvˆ†{uˆ{xwuw€{ ÇÈȼux‚…†uw~€w~uy~‰{ˆw x‚…†u{€{xu{|u|}‚ww’„Í ìèêæäåùæìåü å ìæêæìåçäéííæ ðãðôåëæòæëåëàêèæâíæåóàé1 0èéåîàìäëäæéåîàéíæé è7æáéòæÿåIJKLMLNOPQPRSPT †…zw•uŒz{w}~‚u¿ŒÀu‚…†{‡ |†~€v{‚~–{‘u¿|À …x‚{†ˆ{x{ux‚…† ìàéùàêæéíåáàâíæéãäæéåãæ1 îäâäôöåëæãæå4âäæéÿ çðãàêåàéãâàìåòæéíåæëæé UPROVÿ

^/7_5>3:-(37237<37


`^}]_j^X~^_^}Â&#x20AC;b_Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x192;_Â&#x201E;[}g^c 37323 012346789

2 9 

 !" !# $%&'()*#)&+ Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2013; , #Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;-%Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2014; . /  ! !  . ! % 0 ' * . & $) ! 1) 2 & xi gfgr Ăž)67962367 683 6269638(B 5669563

`abc Â&#x201A;lpoedqgkggrifgriÂ&#x192;pdjoiÂ&#x201E;glx 94 39626 6 69 6967 56738683 Z[\][^_ pghiÂ&#x17E; Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x;iÂ&#x201E;t ikjrjiqlmghivlx 8 6 mgkdgrgkgriopnypgvifjyjqgmjx 34565789:;<=>5?5@557 dgdjirgdkghxrgdkghikernivjmjk 6578A;>B<8C5:;5D Â&#x2021;lpgqnriÂ&#x2021;gdemqgrgri nywgkgpx G0H2 IJ1KLK2 HJHMNK1O NP K E49ACF8G:H5@>575@57 qgifgriÂ&#x201A;epgiÂ&#x201A;gkegmgvgrivlmgx 947 76 856 669 66

67669 <;IJ;5G86BJB?5HB>5>B mejiÂ&#x201E;grgiÂ&#x2021;ljdqjvlÂĄggriÂ&#x17E;Â&#x201E;grgx 5>@5DK75>@5D8@=7I86B jdÂ&#x;i{|¢siÂ&#x201A;pndldifjyjqgmjdgdj kernigkgrifjmgkdgrgkgriogfg defghifjklmnmgifjiolpoedqgkggrs 7 L: 5?I78L5>=H?5757 wgryidefghifjmgkekgrifjopjnx {|Â&#x20AC;si lpdgvggriflrygrijqe~ tqeoeriulmevidlvegrwgifjmgkex MI; pjqgdkgrierqekirgdkghxrgdkgh opndldifjyjqgmjdgdjivlmgmejiolx kgriopndldifjyjqgmjdgdgjsizgrqgd JN5@5;?5865789=;5 qlpkgjqikljdqjvlÂĄggriÂ&#x201E;t s vnqplqgrirgdkghikernigkgr djdgrwgidlkjqgpi{s|||irgdkgh 95@=5H5G578G:H5H=B Â&#x2020;Â&#x2021;gvjiopjnpjqgdkgrifjyjqgx klvugmjifjmgkekgriogfgiÂ&#x152;| ulmeviqlpygpgoiflrygriugjks C575B>8OPQR }mlhikgplrgrwg~iogfgi{|Â&#x20AC;~ 39;I>:>86BJB?5HB>5>B mjdgdjierqeki£¤¼Œ§¨Šªfgri­ŽªªŽ¯ olpmlvugpirgdkghs §¨Šªdldegjidepgqiolpvjrqggr Â&#x2020;Â&#x192;ÂĄgmrwgifjgmnkgdjkgifgx  Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;igkgrivlmgrÂ&#x2026;eqkgriopndld 6 <;BI;B?5>@578=7?=@ fgpji Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;iÂ&#x201E;t ~Â&#x2C6;ieÂ&#x160;goigufjifgx rgjdiÂźoi¢||iÂ&#x2026;eqggr~iqgojiveryx olrylmnmggrigpdjoifgrirgdkgh 7B 5 >@5D8N57J8S:;@5B?57 mlviolrylmnmgiolpoedqgkggr kjrigfgiolpeughgrikgplrgiulx kernijqes 6 : 7 J578L:B>?BG:T557 Â&#x201A;epgiÂ&#x201A;gkegmgvgr~i°gdiÂąlfnx meviqlplgmjdgdjidlveg~Â&#x2C6;iqgrfgdx Â&#x2020;Â&#x2021;gvjigkgriqlmedepjiklvugmj CUM8 rgdkghxrgdkghiwgryiulpugx N5@7B8;BV@>SH568657 rniÂ&#x2030;ldqpnfjpÂ&#x2026;nifjÂ&#x2026;evogjifjiÂ&#x201A;lpx rwgs oedqgkggriÂ&#x201A;epgiÂ&#x201A;gkegmgvgr~ ½Â&#x17D;žÂ?ÂżĂ&#x20AC;Â?Ă Â&#x2014;Â&#x2122;Ă&#x201A;Â?Â?Ă&#x192; hgdgi lmgrfg~itryypjdidlpqg >?55?>SH56W Â&#x2021;gvjdiÂ&#x17E;{²³{Â&#x;s ¸lpojdgh~iÂ&#x2021;logmgi Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;iÂ&#x201E;t  vlmgkekgrifjyjqgmjdgdj~Â&#x2C6;iogogpx 39=;5895@=5H5G57 Â&#x2021;hededifjiÂ&#x201A;epgiÂ&#x201A;gkegmgx  efjiÂąjunÂĄnivlrygqgkgr~ rwgs <5N5@5786BJB?5HB>5>B vgr~i°¹iÂ&#x2030;ldqpnfjpÂ&#x2026;nivlrygx ojhgkrwgigkgriulklpÂ&#x2026;gdgvg Â&#x201E;lrygrigfgrwgiopndldifjx = < 5658QOP8;BS=8H:GS5; qgkgr~iopndldifjyjqgmjdgdjidefgh flrygriÂ&#x201A;lpoedqgkggriĂ&#x201E;gdjnrgm yjqgmjdgdjijqe~ifjqgpylqkgrivgx 75 5658OPQR fjmgkekgriogfgi{|ipjueimlvx erqekivlmgkdgrgkgriopnypgv dwgpgkgqimegdiÂ&#x2026;eygiujdgivlryx 39>=@;55D898@5=@7=I58< H 5 7 ugpirgdkghikernivjmjkiÂ&#x201A;gkex fjyjqgmjdgdjirgdkghikernivjmjk gkdldirgdkghxrgdkghikernijqe @:GS5HB8G:7J=G5 <5N5@57 gmgvgriogfgi{|¢siÂ&#x201A;pndldifjyjx Â&#x2021;lpgqnrifgriÂ&#x201A;epgiÂ&#x201A;gkegmgvgr vlmgmejiolpoedqgkggrifglpgh qgmjdgdjiwgryifjmgkekgriwgkrj ogfgi{|Â&#x20AC;siÂ&#x2030;lugu~ijgivlrfgogqj wgryikjrjiqlryghifjugryerinmlh 6BJB?5HB>5>B8XP8;BS= flrygrivlvnqplqirgdkghxrgdx gfgipjuegrirgdkghifjiklfeg  Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;siÂ&#x2030;ldegjiolplrÂ&#x160;grggrrwg~ <:;H:GS5;875>@5D8@=7I kghijqeimlvugpiflvjimlvugps oedgqikluefgwggrijqeidefgh qgheri{|Â&#x20AC;~i Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;igkgrivlx <5658OPQY zgrqgd~i§´¾Ž¾¤Šœ¡nqnirgdkghijqe vlrygmgvjiklpedgkgrsiÂ&#x2020;Â&#x192;fg pgvoerykgriolvugryergr 39:G658CUM8V=J5 gkgrifjdjvogrivlrÂ&#x2026;gfjifgqgx wgryipedgk~iqjfgkiujdgifjuekg~Ă&#x2026; fgriolrgqggrijrqlpjnpiylfery G:7J=<5N5@578<:H5K ugdliwgryiujdgifjgkdldivlmgmej eÂ&#x160;goi efjifjÂ&#x2026;evogjifjidlmgigÂ&#x160;gx olpoedqgkggrifglpghifji gx ?BD578<:7J:HIH55785;>B< knvoeqlps pgiÂťnyÂ&#x2026;gi°lvugÂ&#x160;gittt~i°jryye ryerqgogr~i grqems Â&#x2020;Â&#x2039;gpgogrrwg~iulpugplrygr 6578<:;<=>?5@5578S5JB Â&#x2020;Â&#x2021;gmgeivgeiugÂ&#x160;g~iqjfgk Â&#x17E;{{Âł{Â&#x;s olpmeivlvuekgirgdkghigdmjrwg~ °lrepeqi efj~igfgidlkjqgp flrygrinolpgdjnrgmiolpoedx 6:>5K6:>58>:;?585S6B Â&#x160;ekeoimjhgqifjiknvoeqlpsi¸goj Ă&#x2020;s|||imlujhirgdkghikernifj qgkggrifglpghiogfgi{|Â&#x152;~ 65H:G8L:;5?I78L5>=H?5K dlkgpgry~ikgvjivgdjhiopndldiœ¯ Â&#x2021;lpgqnrsiÂ&#x201E;gpjiÂ&#x2026;evmghijqe~iugpe rgdkghxrgdkghijqeiÂ&#x2026;eygidefgh 7578MIJN5@5;?58G5=K ¤Ž¤šºfgpjihgdjmiolvnqplqgr dlkjqgpiÂ&#x152;s|||ifjigrqgpgrwgiwgry ujdgifjgkdld~Â&#x2C6;iqgrfgdrwgsiÂ?Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018; <=789=;5895@=5H5G57W klvgpjr~Â&#x2C6;iogogprwgs Â&#x2030;lmgjriopndldifjyjqgmjdgdj vlmgmejiolvnqplqgrirgdkgh~ Â&#x201A;epgiÂ&#x201A;gkemgvgriulklpÂ&#x2026;gdgvg ÝßýÞÿ0234356738683968 6 

9 Þÿ 46 23695 7 59646566 696949695396232323

flrygri Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;iÂ&#x201E;t iÂ&#x2026;eygivlmgx 3 693394695 93835 643623 767 36 623 93568Ăť62635 567BC kekgrigmjhigkdgpgifgrigmjh 26759646947 76 856 66926968323 28623Ăż6 35682369566968 26 373 3 ughgdgiogfgi¢s|||imlvugpiklqjk 65 968 756969 46 656269 66

 856 669286 rgdkghsiÂťgfj~irgdkghxrgdgkgh 676696266 356 9393 968 356C+2866947 96 wgryivlryyergkgrigkdgpgiÂťgx !6735 2396 69 7 8 694623267 26$9!6 96 63 83 6987 286373 3 ÂĄgifjeughivlrÂ&#x2026;gfjigkdgpgimgqjrs 947 76 68369269 856 669 6 856 669626*-D& '6676Þÿ

67669"#Ăť85 23 6945 5943

53 23#3 ) 66)6 5 8376946923 369 Â&#x2030;lfgrykgrirgdkghiwgryiulpugx 635 76 67 68369 6323663595694 6669 26623Ăż6 69 394467 8 hgdgiÂťgÂĄgigqgei lmgrfgifjeugh 6 5

355 65$66 88 65 7 6269 7 8 28638623683 6926923 7 762946963

vlrÂ&#x2026;gfjiughgdgitrfnrldjgs 8 6568 

72 76696786339276393693 % 95

E95

6738683 46234356738683968 6 Â&#x2020;¸gojiwgryiqlplgmjdgdjiugpe 856 6696267653 695695639 46766 463 6 96 968 6 

9 3394695 93859646947 7696 {s|||imlvugpiklqjk~ikgplrg 3

56463 46 436569763996Þÿ 9 4 7 7 6 9 6 8

6 9 6 8

6  6 9 4 8

2 6 

8 6

 & 

' ÂĄgkqerwgivlolqidlkgmjihgrwg 366949666873(36)69638*+,-*6 92665 6967 68369638886(--3736 ~ Â&#x152; i u e m g r ~ Â&#x2C6; i j vu e h r w g s Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2C6;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2013;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x2022;Ă&#x2030;Ă&#x2018;Ă&#x152;Ă&#x2021;Ă? 6 2 9 6968386)6 5 673868396 Ăť 7 6 3 9   9 4 7 7 6   

8 5 6

6 6 9 

 6 5 9  3 5 

Ă&#x152;Ă&#x2018;Ă&#x2014;Ă&#x2013;Ă&#x2018;Ă&#x201C;Ă?Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă? Ă&#x152;Ă?Ă?Ă&#x2DC;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă?Ă&#x;Ă&#x2122;Ă ĂĄĂ&#x17E;Ă&#x153;âĂ?ĂŁĂ&#x2122;Ă?ĂĄĂ?äåüĂ&#x153;Ă?Ă?Ă?Ă&#x153;âüĂ&#x153;ĂŚĂ?çãĂ&#x153;Ă?åâèĂ&#x203A;ĂŠĂ&#x;Ă ĂŞĂ?ĂĽĂĄĂ?Ă&#x161;Ă?ĂŤĂŹĂ&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x2122;Ă?Ă?Ă­ĂŠĂŽĂ&#x153;ĂŻĂ&#x153;ĂŤĂ?Ă°Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E; Â&#x201E;lrygriflvjkjgr~iopnypgv 595694947 7669683 46235 

69643-+ 6966*86-5 B06

7 6 696386968 356 ùÊâÊãĂ&#x;Ă&#x153;Ă?Ă?ùÊĂ?Ă&#x;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x;åâà Ă&#x153;ĂĽĂ&#x153;Ă&#x153;Ă?Ă?òåĂ&#x203A;Ă&#x161;Ă?òĂ&#x153;ĂĽĂĄĂ&#x153;ĂłĂ&#x153;ĂŁĂ&#x153;Ă?Ă?Ă´Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă°Ă&#x153;ĂĽĂ&#x153;Ă&#x203A;Ă Ă&#x153;ĂľĂ?Ă&#x2013;Ă&#x153;ãÊâĂ?çÜáĂ&#x2019;øÜêÚĂ?Ă&#x2030;âÊĂ?ĂąĂ&#x153;Ă&#x203A;ĂŠĂ?Ă?Ă&#x153;âüĂ&#x153;ĂŚĂ?ĂŠĂ?ĂŠĂ?âåùĂ&#x153;ĂŚ gmjhigkdgpgifgrigmjhiughgdg 8 563828623Ăż668 563828635 F8969494669Ăž 35 $Ăž 6923769 5 69626 ùÊàĂ&#x2122;Ă&#x203A;äĂ&#x2122;ĂŁĂ&#x153;ĂŚĂĽĂ&#x153;Ă?Ă?ĂąĂ&#x153;Ă?Ă?ùÊĂ&#x153;Ă&#x;óÊüĂ&#x153;âÊüĂ&#x153;Ă?Ă?ĂĽĂ&#x2122;ĂąĂ&#x153;ĂłĂ&#x153;ĂŁĂ?ĂŽĂ&#x2122;ĂŽĂ&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x;Ă&#x153;Ă?ĂŽĂ&#x2122;Ă?Ă ĂĄĂĽĂ?Ă Ă&#x153;Ă&#x203A;ĂŠĂ&#x153;Ă?Ă?âĂ&#x2122;äĂ&#x153;ĂĽĂ?ĂŁĂ&#x153;âĂ&#x153;Ă?òĂ&#x153;ĂĽĂĄĂ?Ă&#x2018;ĂłĂ&#x153;ĂŁĂ?Ă&#x2030;úÚ ogfgis|||imlvugpiklqjkirgdkgh 23 83 696 69947 76 856 669286 *-& 656 2386

./012345672/89:8;<;42/8=>?@54A449

WXYZX[\]^_`[abc^Xd^X G<5<=2m4A62N46n2o62p4q4@492L<;2p6;<r858= e_f]gb_hZai[c_j[k^X

Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2014;xisgkj klogfgiknverjqgdiÂ&#x2039;nrfgi¸jx dlolfgivnqnprwgsitgivlvgpx vlrjryygmkgridlolfgivnqnpx Ă&#x201E;ephgdgriÂ&#x192;mi gmgfiÂ&#x17E;TÂ&#x;iklujx ylpiwgryiulpgfgifjidlkjqgp kjpiklrfgpggr~iqgrogivlrjqjox rwg~isgkjiulp¡nqnx¡nqnifjidlkjx ryerygriulyjqeivlrfgogqj klÂ&#x2026;gfjgrifgriklvefjgrivlrx kgriklogfgiolqeygdiogpkjp qgpi°nrevlriÂ&#x2030;lpgrygri}lx lolfgivnqnpiÂ&#x2039;nrfgiÂ&#x2030;eopgx Â&#x160;nugivlmgkekgriolrylÂ&#x2026;gpgr~ wgryiulpgfgifjidlkjqgpiqlvogq vnlvii°gplqifgriklvefjgr Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x2014;xiÂ&#x2021;lueqehgriopn¡ldj rlygpg~iiÂ&#x2020;¸lpvgdekiÂ&#x2026;gdgiopn¡ldjifnkqlp dti rnvnpionmjdjiSi²Ă&#x2020;Â&#x152;Â&#x152;iÂźQ~ Â&#x2026;eygiqjfgkivlvueghkgrihgdjms klÂ&#x2026;gfjgrs olpyjikliÂ&#x201A;gdgpi°gmgviÂ&#x2030;lkgqlrs fnkqlpihlÂĄgrifjidlmepehitrfnrldjgivlrx hlÂĄgrierqekivlrjrykgqkgriolpfgygx wgry i fj og p k j p k g rrw g i fj i fl x °g hg d j d ÂĄg i w g ry i u l p g m g x Â&#x2030; l ol fg i vn q n p i kl m eg p g r Â&#x2030;ggqijrjiÂ&#x2026;gÂ&#x2026;gpgriÂ&#x201A;nmpldqg Â&#x160;gogji{|ipjueinpgrysiÂ&#x201E;gpjiÂ&#x2026;evmghiqlpdlueq~ rygr~Â&#x2C6;ieÂ&#x2026;gpiÂťnkns og r i °n r evl r i Â&#x2030; l p g r y g r i }l x vg q i fj i Âť g m g ri ÂźnryynÂ&#x2026; g voj { |  i w g r y i fj q g k d j p i vl r Â&#x160; g og j  n y gryivlrlpjvg wgryidggqijrjiqlpdlfjgihgrwgidlkjqgpi{ipjue °lryhgfgojiymnugmjdgdjiolpfgygrygr vnlvii°gplqifjiÂ&#x2021;gÂĄgdgr °gpygfgrgiÂ&#x2021;nqgi¸lygmiÂťgx Âźoi|iÂ&#x2026;eqgiqlpdlueq~ifjqjryx mgonwpggrkigqlppqgdliuweq ~ivgdjhivlmgx npgryidgÂ&#x2026;gs Â&#x2026;gdgiqlpdlueq~ijgivlrjmgj~ikgogdjqgdifgr Ă&#x201E;nmiÂ&#x2021;jmnvlqlpipgjus q l r y ~ i og fg i Âźg u ei Â&#x17E; { Â&#x152; Âł { Â&#x; i d l k j x yg m kg ri kn p ug ri ul yj q ei d g Â&#x2026; g kekg ri ol rwl m j fj Â&#x2039;gmijqeifjdgvogjkgriÂ&#x201E;lkgriQgkemqgd kegmjqgdifnkqlpihlÂĄgritrfnrldjgiolpme Rdghgrwgivlrgrwgkgr qgpioekemi{|s||ivlvgkjpkgr qgrogifjkerÂ&#x160;jidqgrysiÂ&#x2030;lqlmgh qlpdlueqsiÂ?uvvÂ&#x2018; kgrikgded Â&#x2021;lfnkqlpgriÂ&#x2039;lÂĄgriÂ&#x17E;QÂ&#x2021;Â&#x2039;Â&#x;iRS°~iÂ&#x201E;pifph fjqjrykgqkgrigygpiujdgiulpknvolqjdj ÂťnkniÂ&#x201A;pgdqnÂĄni°Â&#x2030;jifgmgvigÂ&#x160;gpgiolmgrqjkgr flrygrifnkqlpihlÂĄgrigdjryifgpjimegp Â&#x20AC;ifnkqlpihlÂĄgriugpeifjiSghgiÂ&#x2030;guhg rlylpjs Â&#x201A;pgvgrg~iÂ&#x2030;lmgdgiÂ&#x17E;{Â&#x20AC;Âł{Â&#x;s Â&#x2030;lvlrqgpgijqeivlrepeqiÂ&#x2021;lqegiÂ&#x201A;lphjvx tgivlrygqgkgr~iqlpfgogqi¢Tiujfgry oergriÂ&#x201E;nkqlpiÂ&#x2039;lÂĄgritrfnrldjgiÂ&#x17E;Â&#x201A;Â&#x201E;Â&#x2039;tÂ&#x; wgryifgogqifjvgdekjiqlrgygifnkqlpihlÂĄgr~ lgugryiÂ&#x201E;t ~iÂ&#x201E;pifphiÂąjfgyfniÂ&#x2030;pjiĂ&#x201E;eypnhn~ dlolpqjiqlkrnmnyj~iogrygr~iolpmjrferygr klvgvoegriwgryiolpmeifjqjrykgqkgriugyj knrdevlr~iolpmjrferygrimjrykerygr~ opn¡ldjifnkqlpihlÂĄgrifjigrqgpgrwgiklvgvx olrygÂ&#x2026;gpgr~ipjdlq~ifgrimgjrxmgjrsiÂ&#x201A;gfgidmnqx oegriulpknverjkgdjifgmgvivlrÂ&#x2026;gmgrkgr dmnqiqlpdlueq~ivgdjhifjolpmekgriqgvughgr opn¡ldjrwgifjiqlryghivgdwgpgkgqs hjryygiTipjueiqlrgygimgyjierqekivlvlrehj Âąjfgyfnivlrwgvogjkgrifgpjihgdjm klueqehgrirgdjnrgms olrlmjqjgrivghgdjdÂĄgiQÂ&#x2021;Â&#x2039;iRS°i{||imgme Âťnknivlrygqgkgr~ivldkjiolpÂ&#x2026;gmgrgr vlrylrgjiolpdlodjivgdwgpgkgqiqlphgfgo opn¡ldjifnkqlpihlÂĄgrifjitrfnrldjgiqlmgh opn¡ldjifnkqlpihlÂĄgrifjqlvekgriughÂĄg ulpedjgidgqeigugfimlujh~irgveriolpqgvx vgdwgpgkgqimlujhiugrwgkivlrylrgmiqlrx ughgriÂ&#x2026;evmghifnkqlpihlÂĄgrifjitrfnrldjg qgryiopn¡ldjifnkqlpihlÂĄgrimlÂĄgqijr¡npvgdj ulmeviqjryyjsiÂ&#x2020;Â&#x2030;lvlrqgpgiQÂ&#x2021;Â&#x2039;iRS°idlÂ&#x2026;gk fgpjiqlvgrigqgeiplkgridlÂ&#x2026;gÂĄgqrwgs ²Ă&#x2020;iqgherimgme~idgvogjidggqijrjiqlmgh Â&#x2020;Â&#x2030;lkjqgpi²|~Ă&#x2020;iolpdlridevulpijr¡npvgdj vlmemedkgriqnqgmiÂ&#x20AC;s¢{Uinpgry~Â&#x2C6;ikgqgiÂťnkns wgryivlplkgifgogqkgrifgpjivemeqikl tgivlrwlueq~idggqijrjidefghigfgi| vemeq~idlfgrykgritr¡npvgdjimlÂĄgqivlfjg erjVlpdjqgdifjitrfnrldjgiwgryivlrwlmlryx Â&#x160;lqgkifgrilmlkqpnrjkidlkjqgpi{|~Tiolpdlr~Â&#x2C6; ygpgkgriolrfjfjkgrifnkqlpihlÂĄgrs kgqgrwgs Â&#x201E;jidjdjimgjr~iolmegryifgriqgrqgrygr Â&#x201E;gpjiolrlmjqjgriwgryiulpmnkgdjifj opn¡ldjifnkqlpihlÂĄgrifjitrfnrldjg~ikgqg ÂĄjmgwghiÂ&#x201E;t iqlpdlueq~ifjklqghejioemg Âťnkn~idlvgkjrivlrjrykgqiogdÂ&#x160;giknr¡lplrdj ughÂĄgivgdwgpgkgqihgrwgivlrylqghej qjrykgqivlrqlpji}pygrjdgdjiÂ&#x201A;lpfgygrygr qeygdifgri¡erydjifnkqlpihlÂĄgriwgjqe Â&#x201E;erjgiÂ&#x17E;¹¸}Â&#x;iklixUifji gmjiululpgogiÂĄgkqe vlrynugqjihlÂĄgriwgryidgkjqifgrivlrÂ&#x160;lx mgmesiÂ&#x2039;gdjmikldlogkgqgrifgpjiolpqlvegr yghiolremgpgriolrwgkjqihlÂĄgriklivgrex qlpdlueqivlrjvuemkgriknrdlkelrdjigkdld djgsiÂ&#x2030;lvlrqgpgiÂ&#x2026;gdgimgwgrgrifnkqlpihlÂĄgr ulugdivgdekrwgiugpgryifgriÂ&#x2026;gdgimjrqgd wgryimgjrrwgivgdjhiÂ&#x2026;gpgryifjklqghejsiÂ?à žĂ&#x20AC;Â&#x2018;

p85?42NM2p8@?;65492.?4523/P

wxĂž%(ĂżE09'63692696 36 95

"9 596269658 596953966 69 (%,(#263 5 46 6569'69696'63 234 96 69 95

 7 6968676 5694467*8*-B767 59656683 6239385683853 95

 5 6967655 738 7 06 923 3692696 36 886( 269 46 95

 436569z 5 3 -* 56 95

(%269(-D 56 95

(#393 Ý956635 {9367664369%656 236853 69'636266 356 9393 3956 69%63956 56 " 7 969'63692696 36 393 46 65686653936944669 36 626(% 23 6)653 696 699 735 6966 5 6(% 269(#58 58 26 62623 '66569 269(#2676 6576 6956944 94 $|63656 5326 35 23569469 '6656939z 96 6)669267694 9669269658 5 8643698 26 6266949'63 69& 6 696 5 6538)6 5 69458386 466 69 {93 86 3983529469564594 769 3 9435386 |665x 92 6969 ýy626y69 6356 9269 Þ4 8Þ3z96 696 )62696(%(# 6)6536958 5865 236956696 58 586653938 26 62623 9394 238663 69 7 #6 Ý 43695 5 6(#* '66569$968 26 68

 9394 3 )396569'66569"4694869 56 '66569& 696 46 656" 7 969'63692696 36 % 63529469 7 96967 692696 58 59 5#6 6 699 735 6996 58 59 596 6758 523 696 69 $"9 735 6929469 7 969'6369 696z6 5 5 9388656$696595 

6969 73869 95

ýy'

 35& 29469 6373 95

 '66569x 92 6969

696638*+,-* y 656 692323853 83 69& 69629 


Š‹Œ‹„‹€ˆŽ

rstuvwxyz{|}ww~€‚ƒ‚„…‚†€~‡ˆ‰

75efg89 e83 5hig 

 

 

 

= (D' DC #  +# '  ( # Q ! C '   '  ' -+  + -  $ ? ' 1      '  D ' D  ' E E #  B = ( D ' D C   E  ' E  E +  #    ' C @ =G  # '  @! % Q  #  D ' =  *  ' E QD#@+QB -(' C%-# # 0D(1 #  , -  ! 2 B " 3 > Z@S> 01 @E  d D ( D '  > (  # C > ! D ! D >  !  > # C W ' 2 ! @%  > - - ?c * -N $ G/' C c+ # H-( > @D# (D Q >Q> /232G2&4456/ ,R%+#'6*/2226&GG789:::7;K:9: 536 CD(D/.34B253&64 789:::7J8[<: !$H!5&/((+#$c(D.N G=Q-@G*CQEQD-C Q'>*' E $ 0# Q ''> B 789:::7J7J8< ( D  > -  ' \ 0D ( / 2 3 2 4 G " 6 4 & & . $ !   > E  L  ' E > *  > *  > c - H! A # $ c - ) ' E ) ' C H -(  =( D ' D C   + # '    '  A +  B = ( ' C     ! C ' A + E ' E  D ' D#'+ !D 'EE ,?EE=-%+*EE-# Qc-('"6=#./"GR'@',$HEB 1cQ.Q>H='G3,$QB F ##-( D'+*1 /23'2G2!66'%.3%6/-,$ @E %>#&',$cE #D'D"G5$ 0D (D1` % = #(#D+.  #-b>I-'! 789:::7J7[J7 %-&=-!E/.34B2789:::7J<87: 23 &2"2." *'#-4>&IE&&"789:::7J<P9; -3 -6 !CD(/233G2789:::7J8[J9 /&3/// a' 789:::7J7[7P /2"2/4/.2G45 C + ' '   % -A+  % '    ' E CD(1p '*#N'?@ -EN$GE&$G'CG ' CE'+'- $ #- -#- #C+'E'D'! =( '+#'CDD##D#- NG/''C =(D'DC4+!C'E%789:::7J:8;[ = ((+E'- ##%DD#'#- -?@Q16//(-D'+'#?@? = -   ,  ?E +  -   D%''C#E%E'++C#DA   ) # +  $  -  ( E % ' 1 D *  U / 2 G 2 6 3 . G 5 G & G V /.34&.G6.G +''#-"&+'>'D789:::7J<;<: X- #2"G,5D.65$01 SD - CQ E%D5$#G CD(/233G2/&3/// 789:::7J8[[7 (1/2&232"""789:::7J7K8K 66. # 789:::7J7[[7 789:::7J<87< D / 3 6 4 4 ,  @ = ( ' C     '  D '  ,   * E E  F ' Q > c # ?c * ?c *Q > @ #  +  A 0E '   ( ' C + ' .&?' W D 'X+#'? 4EEH! @ D"#!'F 0@ , =(D'DCcDD#?@789:::7J:JJK 'C- D'?@ ED'- +-# '=! - N %SE%D'>!-!%!-/5$// ,D!D$*EE@%,HE% ?@Z>@N.6'CU`E+-> ( @E C D #  ' D #  . 6   -+ !- !+E+D+# -3?%ED-`IE789:::7J<87P ' + DV01@$?-#%'1/23B Q*+"/5/.34B26789:::7J7K[8 33/5 >-$ #6,0D C(')j/ QE232Z' & 46,.$'D F,$@-&`E"789:::7J8K9J ./I #E S D#Q !%DD"'2$/$/c$'-H - 3G53/.334 G 5 4 & 789:::7J<;JK S-C @  %  @D '   ' C & F  '   E D  ?@ IQ 789:::7J7J99 ' ' C? +E #',+$` - (R#RR+@C E'E%!E ET#(!',?EE-5 C"#GB.'">( '>-+-' $>- #E.&'CA! -E ?->*EEQ(E @D #  @ N G & *C * %  c D  = > , ! > # = ( D' DC * D  ( D> 'B %D *, $ D   ! 1 , , -( D 789:::7J7[[J ! # - *  - / 2 " . . 5 2 4 & 3 . D >  E% D'  # H +  ' C  ! C '   ' # ' 4 ' ( ' #  ' /2&3.5/&""&5QG.="4 L R G B R  ` ( D  01 / 2 2 2 / . 3 " " G 6 5 789:::7J<87[ %$ C' * '$Q F 0D(1/2&6B.&G&B"2& 789:::7J<;J9 789:::7J799K -NG&' C$?D#/2"&&&55789:::7J7[:: 5/46 /2"..65G.G5!>(#>D-789:::7J788[ E ' (' C #% ?QH +D' >D' 3&#/' Q -Q RD%'6R%2/%/-(2&- * +3-N '4#&&/'C# = = ( D ' '    + E ' E   -( D ' +   E  #  C '  (  (  '  !  ( = G/' 'C  'C% +' #'C> % ' D-D  ! $ ?-# 3 . 3 3 3 & %!o- NG(&1/'C2$% -(# = DC G+! C ' ' D'DC1M+'EH-AF' 789:::7J7[[[ # W ' ( )(ED# $ ? ' 1 - ?@> -N % # $0D &3.3+G3&-33.(789:::7J<7<8 C- D(D' (1&@    @E % # '  ,  $  D  ?@ NG/%'C,- ? -! =(D'DCD'D% !D!D>('D!(>!>E-DB -##>+%+'%'#Z@S,E!$ >60Q/2"3/4G/".2789:::7J7[JP - %G'G $I #%D-- .= @ - D'DE'>!+EE 'W$01R(D`/232G55789:::7J<87K &25&5 0D(1/2"G5G""G"2"/232G5789:::7J<J:P 25222" + # '  Z ' D   (  H !  QE E C  ' %  %  +  +"!'$0D(1 /2".23"&3&"" "0 >&!D'.Z$ @  > E D #   0 #  =  Q! C '  E # > ! D > *  ? ( D '  789:::7J7[9J ' CD( /2"2/4G"3666 Cc? M+ 'F 'H-`' > M0D(/2"5/G789:::7J<7K7 463.3. Q Q$H 0$,QC##'D*3 4G3..G4 '-+ # 789:::7J77JP D' DC !' @ ?@ #' "/. CD( c- + F ''H '` ',$C &BB ' 'C >'%$H ! (!'$0D '(# (1/%-# 32 !5>5#5 $"2./!(DB /-/ Z*I 6 4 `E # -# = (' C ' ! ' E EAED' ' ?  ,  $ SL ' %    " . F # U Z'  Z`IV / 2 ! " 2 " 789:::7J<::K - = ( D ' D C   #   + # '  # '  # C + B #?@> '!D! 'D A+-+ -?@Q% DB FE(!,E! 789:::7J<J8< 6465664"6 0D (1F -%W#? !E)D$/2"- 4).E6- 789:::7J7K7P '- - gl 789:::7J<8<8 G D  AG (  $ Z-D -> +  -' >'? -% ".&4789:::7J<<[: 5#$ =(D'#'+f8k9i = ( D ' $ ?  E +  ' E  E  T  & 2 +  B     -    @ -  # E  , c  B H! " ! ' )( # ) # ' W $ c - 1  % # ' C1 D# ' ? T # = ' Q ' > F' > - D -D - #  +  ! - N  - A'   #  ( D '  01 Q  =D ' # %  % # D + ' E  -6 U " / / - ' D Q # Z' #'%?D'D789:::7J<J8P ' G&' C$ H ' !# W E+-+' A C'SE-(D-EV/233G24G3/G& ED#,*%HQ%DD.. @C# 053 9l @ - "6c ##% /."?@> >H !*1 * "2?C 0D (W$1' +'C''- ! -    / 2 & 5 & 5 5 G 4 3 4 3 789:::7J7<:: # ( '   . -  ?@Q S@$ C# F E (  !  3 2 / / 5 " " / 2 & 6 4 G 6 G " 3 2 M ' % E > , $ W W % G I & 4 3 4 789:::7J7K;8 = = #'!>>(%(+DE$%c '%! 789:::7J7K7; T  -E ' E  ' N > ?R @ > C W  I $ Q 789:::7J<8P[ H! > - > ' %  % > ( c -   M- 2pE/(/D(',(5$! - D g 8 73i 7 C D(G/U '( #'!?QZV Q'# '#B -B ' /+> , - N.4&/''CC0D %(1?QS* Q%#,0E#EE-E'789:::7J<J8; EG/I %0E' #C ""QD =- 'V 'C%-((#+CE'E#CE+> F> D">&C%B4.-> #+-# T>D%EG#$$"c'3#B4(&'C!(- D>+ED-B D % %E 'W C '  Q ' - * S DU # -+   + 1 G ' C  -E ' E  ! % -   # %  ! ' (  )! #0Q1/232G56/"789:::7J<8J7 4./ E>@?>'-$G/'CDD# 05i3 05i3 /233G2/33.33 789:::7J7<;K Q $@ E'#-# %$'/2%&3G62+ 4S %CE 789:::7;J98; ?@ *, -D  % >  -      + D' DC +' ' *!D  D = ( ' C   #      '  - $ ?@Z D  @( > R # -> , D! D > ! U # V 0+ . 2 6 6 =( 'C'!c- @NG&'C> ,D!D*Q A'>B HCm-'CEc#' D-D-N.&'C!-% 789:::7J7K;K ?-> E  #  Q # '  > H . & /  ( D 0 B @N . & ' C $ - ='   " . . D ' E ! (Q% c E  " 6 Q  -( C  >  ' E  * 1 G 2 2 5 5 4 *    c %  H !  " 2 /  ( D 0  ? D !     #  ' T $ c -   +   = ( D ' D C      F '  = * E E *  % , $ ( D + '  -. > & `E $ " " / > R ! X C *   $ = D ' -   # ?'   789:::7J<<9: '   0D ( *  + ?@?1 / 2 & 3 & / " / 3 / 3 / BMCc# H-CD S+ CcH-C - *+1/.34B5"3&"36/2"&6789:::7J<8[J $* M++1'G"&"563 W,$0 =C"4G M 23.2.5 ? -+ 6 # CcD% $0+ ,H B R* %E>S @ =E VL-+ E3#C +#?@Z UE I 789:::7;;99; =+C G34&5" C #   `E / Z-( D C  ! E +  > ( ' C # 789:::7J7P87 S =   + -  . / ' C D + -E ' E - " .        #  D   %  ?( C ,  I   `E 5 4 @  E ( E E LE/2"GG436"5&6 789:::7J:KJ[ `+-`***&!1Z?n2//( =('C'-#-CDE# 789:::7J7K9[ (' ) = T  0D(1 /.34 4&444/. C '    . > - N G / ' C > -  ?c *Q   (  ' " " ,  / 2 " 2 / 4 . 2 2 2 " "  %E- F' c- $QE c#EB >!">.!'>(#>'#+>E#'>-GN$01 3"&GGG5 C-( FEE?@Q ?D@ CD (*E'E+ 'C = ' C!+' # D%-> >'E >!D# !D 789:::7J<;;K # -  , R   , E ' 4 4 6  /2&3""4&/"4/E#-#789:::7J<78J cEQS*((##'D'#+789:::7;K9KJ H > + 789:::7J7PJ7 !'%-   '  G 4 *  + & 2 & 2 2 / !>CD($/2&26/"52789:::7J7K;; G2G =(D'DC 



5978g 34 f50 8f 789:::7J7[;J (D O) - +E10S= QE 789:::7J<PK8 E!Y-$E-E]]] 789:::7J7;97 =('C#'W-'?@!+EE(EB /2"2G5244/33H!789:::7J<P<8 =('C'W#'D- H %E !' ## D #    !  # A + '   , ? D   C ' ' E  - ' > W # >    # '   U#$+T>$! -( #D#>= "2# V789:::7J8P<K (I #CW'WD'-$0D(1R(DR%/.34B = ( ' C   ?E +  ?  ( D '  Q E % D # ,  E   E 3 & F (  ! / . 3 4 G 3 / 4 & "  !  %  # E C  ' T  . 3 = # ! Z# .?@QB 0D(1 5&&"6G& D '#DC=G %- 'W>D#- %N,.E3'C!>>- "/$//H#C0$/2"&32789:::7J7KK: 789:::7J<P98 /"&4/5 =(D'DC@'+%(789:::7;<:J8 /.34.B3.4B42/G*C 6&"cS, ??@ - DD  R Q + $ =  = ( D ' D C   = W '  R '  E  D'D 789:::7J<P;9 =( ' C * '  ?@ L E  D  H E  (  G> D#  ' > @# MW W > X B `? ,  F ' #  -G `E " 2  % +  E @D#  G=-N 0D(1 /2"."& B ' C   '  Q% %  @  ?@ ?% ! ' @ EE?$-3 0D -c($/- '5E6D.C5$"%&D&2'3EG #C'D0D(1/2"5G"789:::7J:<99 C $ *L 32///2 ?+='-+'=cDE'H!@ 6/4"G/.343////"4 789:::7J<P97 Y C E - 2 %->+! #Y E-(O $EA -- /2"G.2&55"""B/2"&33GG225 789:::7J<7;8 ' 789:::7J8K8; C#F #C>%%TRR>-E 'E# Q* I>E? '- D'DCD-$ 0D (1*  AD'# 789:::7J<P[[ = =( ' C  ?' W % -  '  @ N G / ' C > , $ =S , E % D D(- @  ?@Z > E -D   ' W > 0D (   % E L1 E '  Y % E $  ' $ % *1 2 6 & 3 2 5 ,>!HE%@3>?%ED- 789:::7J8K9P ,E ! C %+? = ( ' C   #  # -   =R I   '0D (1 /.R3R424 2&5? &G.G789:::7J7JJ9 -'>-D #D$= !D'/2- "..789:::7J<;7J 35"5/+/GB  -    ,  ,    & I / . 3 4 B =( D'.&#G'W/%(-B&/('C($CD(1%+ - - N 34&G4///2"34G3/"6 789:::7J7PJ8 ?@Q D' $? # *MA T#%E-?B /2"5/G5//66/ 789:::7J7[8[ > @ > HE%A(E 'C%-'A#('R16//(@ -E$4GU%+, (D? - >& QF>"3B&/'C*+'##!?@? Z= DV789:::7J7;9< ?-"/I (E%'D/233/&&.53789:::7J7[[K 33 = C##'W>##- D'>%%!B +E(DE'A?R DA ' + D!\-#ED#]R^ @$@'1/2..5"789:::7J7K:K """"/" .&/ --> +( D$C @$"//_( 'C1/232/# G262 5G# ">`E ="!'(- '  (  %   +  # ' E H! /+C 789:::7J7[K:  D  -  5 / C  D  ( # " ' C + ' '   ! D  '  (  I> - > # E E + (#"!'(01/2&34//3G5789:::7J<:K8 45 W'-"3B&2'C6//(-#-#(E %'/2&3.52.G/5/D@I#789:::7J7[K[ +! =   '  -  '   Q F % !'-!-!#'%#D##'#-> 'C*Q%'%-'QF-N '+'=?'E#E &/'CQ'-R62/(@*+'## /2"&62&2352 /2"G.3/&3.&2 !$?-#D?/2&34G.66789:::7J<:J; 22G U % +  E  ' #    - %W'789:::7J<8[7 %DDV 75efg89 ? # Z0 D'R+ W&D- CD(1 ,B ' 'W +(##C-( +I (+B,BB = ? - H %  E . " ' + $ & & 4 G -C#D E+'( U?E'V '$H!)(#$=T%/232G2789:::7;9:8J G3G"/" &5/2&2624&3/22-N$./'C789:::7J<<8K ' C G -  '     D E  QUE-B E$  ( ?CE+' C( + #1+>(#>'#+E'$O,@ +# '  Q  Q - H! 54635G `E0/2"G5./553.. 789:::7J8K9[ (D#D#V$0D(1/2&34G789:::7J<;PP Q* $ = T > ( ' C #  # A-  '  $-( ,B ' C #  4  + # '   ' D #  - N G / ' C  %  ( -  ' A    D   ' (# ED# &64/6 0D+E' (1/2"E 5/"5'4% ".5>6! B/2>"Z@> 5/"789:::7J7;KP 54".56$ C$RWE(C!D'/233G52789:::7J<J8J 5hig D 'D'C% &+D #'#D# ++E' -E #G&-(D' 'C! ="&+e83

 ! C ' 3 +''+#+E E'B "> &! +    W # D - - ' ( D'#$0D $=(W'% +- (-( ' " & , B (#C# ' 01SD-C ,? +'B D# 0 `E"&-% @E C!E$% /2&3.5&&"./" %@ &4G3.4,$/* 2"-2E.C6E&.524"G#' 789:::7J<P:;

789:::7;;PKP


~€‚ƒ„…†‡ˆ‰ƒƒŠ‹ŒŽŽ‘Ž’ŒŠ“”•

–—˜——™ŒŒ”‹

Zd>69e99> 01234637894 01234637894 01234637894 01234637894 01 1e637894 01 1e637894 01 1e637894 9 d 1e3

1>69 8Y8Z3 493>g493> 7 ? % < #N 9 $ E 6 $   8 7 % N  V ( E    C& N $  ? ?  G  ) #[ #E 8 &  G G  6 &  '  * G  8 ( :   & E % i O? 7 D F % M R " , DD??$(D8 %79Ei+9-< 6$EG(%D$: 6%VDG ED87 D F V -WX &:&S 6DK$G'7D<F V D: ' *bT!*9;< & *8 $8 8G%D&: )=*D+P 8 %*R)!=,ii 8Z3

1a1 9 03 823 3 693 9 8 8*BS Cb "!=%./0111.3.144 *!6 V"- 8Y _ D : ' , = " ' = = + * = ! ? = , = ' = D  % : % V8 " F!"9 G &8D V 9UC :K#8$ ?%$[ "+$ 8& GF# 6(%  #  $!& FN &$\T' F ; %8 FK & 66B% ./0111.3.I12 ./0111.3.332 ./0111.3.3IH ; (  :  ' , = Q ' + ' ! = * (   E 6      V+ D * @: "   $ %  & & % ' " '  = F V  : 8 9  % ;$ 6  @  6  G " + 7 %  FQ 8$  E G  G  K& X 7 !  (    7  = * "  7  ? , ! P \!C9 &87$ V&'$*;<*+9D<) ,"./0111.3.32. =!)),, () !"'* +'",-),,!"./0111.2345/ ')))" &6G ':S%:)' !./0111.3.4.0 ,*+,'** V$D&8G(:) '') Q (:?8)DPO +Q97$& $: '*!+$:!!',@  ./0111.3.I.0 *!! + ?786GD',=Q)'!", *! ./0111.3.30I )F, #,')8,="i),)!"./0111.3.303 )+=""" ($6%J# J8&7S ?EG7)8 +78 (?:: V 98&:S C $:::"%,F %EJ$8 6 '&$ 67:&8% %+6*7-9:!:# :& ./0111.3.I./  & % E    7 &  9 6   7 # ( R ) ' F ' ' 9   R " ! FW V & 6  G    K& X   7  7 7  & U  $ , i " *  $ #S " i ) =   &:$D)*+=!*,)'+ ./0111.3.003 ,"9D;(),)!=*+'!./0111.3.441 $6(;<),,!"==./0111.31143 *+) !PCR )9)D SD @6R",FW,',,'+ *"9\E 8 6;< GB ?,& 7''D")+:) :E867 :,6)&i!+iE+)% $ :V% 6C +'+-"!,!i ",=!++i-!!!* ) )',!'="+U D ) * ' * $ \ E# J:[ )=:& UC GF K8 E< VG GR "G*C7D +"9 V99 :D@ ) ,' 6WXQ ./0111.3.I4. ./0111.3.4.5 >3 9> B    $ ' 9  ; ( % $ : G(< U_ $% #[ Gb"8F %V8 F% 8 E : !b G $:G8$F % 8GR:<=!D,?E:8 '%DS $ K 9#[ L#[ =GL:6&&C& NL./0111.3.4/H $P #[ ?  @ 6  : A  ?   7 B : ) "= ',* &::$:./0111.351/. %&8 ,*!7?767 ./0111.3.4I3 #  : S *  FK (    7 9 E ( D ; < $ % L #[ * L #[ ! L  , O C"," C :  C D  $ ? E F :   G    , G D K& : $ + ) ' ! *  ) , ) ! " ) + , , , V ' V %   D < + " ! + ) ! , V 6 KK$ $  ( : O \E($ $:)! F J$S ?8 D+ G (<) !""*)),)!"./0111.H2I54 , ,)) ./0111.3.0/5 ./0111.3.I5I F87% ) ! % ;D )9 )% ":G<)$8 9D; (Q ; ./0111.3.442 9  % U  $  F   %  :  KV \ E  G $ $ &   6  9 & E  ' !K& S: U&:,\,i)+!*'KC @& ( J  7 $ 8$ K    E G D G  6  ? K:&8 ;(8 <',=:Q" ( ,!,E,(./0111.35102 *+M'%)+F? ))?)G):=./0111.3.0I4 79 :   8&S G : !9  &:$  G  8 8  G ) , 9  V$ $ " , i ) 9  CTq" =9

1>69 " 9  6  9  8 ? G 6 7 + 9   (  L E M L ?&767)' !=") )./0111.3.03/ "* '9?767)*'')',./0111.351// )"" : 6"*i=9 "E+J6N&"i,'D!i$:Q F% % K& S #CUR ' 'D F 7 G 8Q N $ ? &  ( % 9 D ) * + = ! ! )  P   " , @CU :  = )  #  J ) = V 9  :     G " FE G   7  F 9  $  E , ' (F (6&bS ' ;( ''$ ,"$" " ;< K@ 77&& ;($E8?GB@./0111.23I/1 '8$ 6&%G87 F $ 697%GK& G' ,S DNP % E6:- 6*MG%D)6 $)7=9E!=@ = & ! G @ %D@$ V8 <) =**K$ D*=; %7(<<+*& =8 !!& +./0111.35/I/ $'6"J"6E R$"+87 %& 8 :%%E;< !'6EK@ G&:$D 8 S 88 &SF %*" P i* ': i +6"+i! ,! ./0111.3.I11 ./0111.3.I.4 ( ./0111.35/5I OCF; B  :      :  ( $ Q ,   6     ),)!"*",)! 8$ ?  i ' % N i  G $":))*=i i= ") F% % K& S # J  7 & W " F 8&  G F  LL ) , ) ! = = B , ) + * , , 9  % #  J  G "  F6 7  $  8( $ V9 :  7 &  6 & % X & R " !  :  $   ./0111.3.033 ./0111.351.3 D % V  8  ( % E K M % $ 7 E , ) :6&=G D, G"="' (( @6R",F%:b8&S V6$G(E6KWT7!$6J & +8 6(%E#6[ ./0111.3.I/3 6%NE&B8 6?G7&::'9./0111.2I5I0 EG$GE :E 679E!!J=./0111.3.I.I !): 9; (< ) )$ ',./0111.35/0/ ,*9 +E ( UCD )*%?9F# (D, ,=./0111.35H54 "7=&"U K $',=)!! == %;<=,K@),)!"'+',=,- GE8; !6(DG &  86 G B ? 7  % : : % GQ 7 M  X R ) : (Q :  UD) *,) ./0111.35153 !,' 78$ 96EML("( ,< ,+9+-=X,E+):+"7"M%$( -%  \ \ C " F  % N &  $ & F :  & ( D ;(< ),)!"+"),*, #  J  & &  ) + i' ) 9  : 7 %  F ./0111.3.040 ./0111.20H32 (G':, =,,9=*:,=6)E*(E6 9%@6",F%E$6 POR *G',F%8G8 (7E8 UC 9$ ./0111.351I. @  6  N  R ) D  ? D  8S MD: %$ -E68 *+GD;< %ESD ;D )*'')6*%!8& =!"./0111.35/03  8S 7 9 E (  (   G  :  = D + *  (  $  < *  E  $ E $  %  % :  G $ :   i ! D ! 9  @   ) = $ ./0111.3.I51 ' S D '=9 D E  E 6 7=9 D&:$D;<!*' ''-)*!'+./0111.35/50 )*=')" E8 =D)*,'"'*=*,*6 E8 "!i=9 7<$% !)i,D =98i'G9!i "9D++*,"*+-)' !+**""' ;$ 6  & S #CU G  )  E G  G  8 P  & & G" F % &8 ./0111.35.20 'D = 9 D % , = ! , * ./0111.3.4I. '! *=**+9 9%C&N$F%8&' '9E G$:C '*&8(&%,%8 S &$',$ GUC R,F D &:$&8 G6(ED8 ),&)6!"G)./0111.35/01 E&8& ;!,G 9: D;i =Q,( ./0111.35.10 !: ::% !, :& V8 6E: % ):= ) ,",,K&:$ 9 ED*%*; 8 :' !% ,_ - +B  8R )R"! ]%&8 D,^(7:]:%^R i',./0111.35/53 D**F]8: &E^ &9:6%D@D ; E(N&<$' ,D=*%QE)TU 7*U V (  ;< ) _E : < ) ! , , " ) % i ,!)./0111.351.1 ! #CU ! 8  ? F % & 8  $ 8$  % \ E  # J G ) = [ UC ./0111.35/H2 ./0111.35H52 i,* ( &   D ; ( < , = , + , ) UC EE8 6G'G'=8 6:7K 6$Q 9%7PG=79EG67 $6$R"*i'!8GR=i'"#JQ G& ' )+' *9 ./0111.35/2H  E$%E & A K?G WN @% 6( N ?U ,"(& 9 'F# K: D) ) *+&)(!%!& +,P% X7',G= !./0111.35.0/ #,  $  * * 9  PC 7   E 9 8( %$E G:D 67;(< $,))*!=) 7E::%7E&G:=D=9- !%i* V$ E\:&&R"6*&iD ;< +F% M i * D % V  : % $ T %  B G  D  ) ' , ' , = ' ) 9  #,  G , " ' * 9  8  E & ? % = 9  8& ) , ) ! "  + + ) *,),*!+,+-)*!)*,, ==, ./0111.35.1H #& J O ) + S  G 7 ? 7 G 8 8 %  ./0111.35/2. ./0111.352/0 &&6 ":Q %N-6 -%$S E#8-ES - U$&?$' -U$#[') 9%$: '*G*(D% '*??),,!") ,,+= ./0111.35/22 20m E )%D&*:%:&87 8 @ "96&N:$( :*; TU R F ./0111.351.H E%G6=:G P J 8 Q &X  $ $ 6 )& !:'7)9!E*%==("+(./0111.35204 &::CR %i FD =9&:$D UR&!:%R 'U$ !  8  ( [ ! ' ! b  G '    % N &  ; :  +*9D;(<) )*=),,,+./0111.353// ,: ! *"F G ,('<P *'\RCR ,=="+,@"$ 7*:$*R="C, =]") %Gb ^8&S ;(7 <'E,D =Q, )) *!G67D =)$ $8 7 ' * D ;< , = = ) = = ' ) ) ' ! ! * 8%  & S G :< )9 D ;(< ./0111.35/3/ ./0111.352H. ./0111.35155 : & R ' 8  ,

1a1 9 ,=!',"-) )'+*+!) ./0111.35224 %&FEGG@ N?G ./0111.355.3 V !#E +!P ,,<<+,''D G 3 8Y8 F J% #$ $ %  S ? 8 D +  M ( ? E R ) ) G $:8 6 8: +<+8< )VS\ E,=qT $::$% 9ECR '; [ F(DD &) 6 ;= _ :'==F !- P 7 ,7 ,!*F: $!#[ ,C& N7 $#[ WN K %6?) &)(='E ! '9(,GD 693

9

8 & 8  ( $ 6 J 8&    8S  : : % 8 $ SD D ' + + ' " K& " " )  F:   + ,)= ;< ! = 7E!"9:D) '=' ./0111.23I44 " ./0111.35/35 ./0111.353/0 F:! ' ./0111.35150 7  #[ , 7 ,  F: ' 9  % U  $ # ' *  G ' ' 7 9 E @D M-E%6 !6*$9LU%$(S< 2d>sZd4 $#[ F: 7=)!)CF: ?$ $7J

y #$ )$*%bS M(')?E);< ): ,'!+),,-#$ $% 7J9 =:9-7:G(F 'S V ,%,8Q E8)NQ&*X=- 6)E,-,GE,?8S :D; F: 7 = T & N$! " =F: 7 FN %8  G  E  % 8& E :    E @ ) ! , 8  D , = Q " * ! * ) + # ! " #[ , 7 V8 = ,6 %D @$6&-./0111.35/H1 ./0111.35../ ./0111.35310 ; ( D F:  G    % D : & %  : $ !\*X)&*+=''*',,*+VD -,=8 *./0111.2041I !%=E8= !* V # ' *  G , = 8&     6  ( :  &%&8%7D) )= './0111.35H1. *'+! 8Y8Z3 O #$ $% % @)= '= *9 +#$ $% % K$$ 7$) !')!!)!" :G:+*98&GFD;( T) ' , 9  B \ 6 ! ' ! ) ' = 9   $ 8$ FE G  G  C! S M F7 N 9 9 M %  i,*N  #C E&6-OD;<),)!)!"./0111.35H14 ",+ [ $(C ! ! i,* :&VS "*i,9E KC",i,* O U% 8$# P =!9&DE; E8)(<./0111.35..H ) ',= +'Q :; )) 9''," ''7 +! -+!"9./0111.252H2 % 6&"i,* qT+i*, V 9  : : : 7  $ R "  F &  G * 7 & 6 FQ ( : i 8 G = i = 9  8 $ + i + 9  8 $,"' Vi ,+9 @  8 X Q T&  Q &  $ Q F(    $ E A A *G7:<!)%D*:9ED; 7(($<6'J,8&   8 %  O , ) ) ! Q + ) " ) ) ! " lE $ 8$  ? &   \ E  $ ( % O U  $  + i , 9 D $ : 9  $  E " &G8 G & 86G;(< F  =,)*=,./0111.352H4 '' ./0111.35.5I W  :  FU $ &  #7   7   Q ./0111.352./ ," !Q),,!)./0111.22452 ,+++, N&J),)=*++ * *-',=,./0111.235I4 7'T !(F % &8 $*9,=Q +R )! ',! PO ++ii)*=,KC" ,,ii*8$ 9G6M6C& &N$+ii,**" " = i! ; C 6  V 8( ' 493>g493> 7    : & " 7 E  7 T&   +  &  $  ' =  O $ 8$  \ E    $ 8  ?  6 &  8 #$ ?   D + ) , ! ' ) ! 6 E  8 [ 8 %  +6&XD$)',', %''9 !*9W:-?E7-@DU$?EC&Q P$ )+ (79EG67?]( 7& ./0111.35.34 &G,i=*D V)G[ (<,& ="9 )$& )./0111.352.5 ? @& *',$','',"FJ ;< '!9 < ),,!)='!)**  7  ;  8 '  ' * ' F % & 8 6J D ',=Q ,)+!!"+),,!)"=*'*' ./0111.23H13 ./0111.2350/ E&6^ K: $ & "'+ O F #TR F ./0111.3.I.. D E $ & ?(& W :7 ?6 ( *9DO %&8 )7'K& :$G) ),G+'+./0111.35.42 ;< )!++""6$U ?) *,,++'+ B""&($$%N(&E:6b P 6  &: ;: 8 FFV&7% 6:E8;<),)!"./0111.23503 ), ./0111.3.312 87 V$6 ,=$ b)'* ,S ; ) )9"+-K&:$ 0dehd6d %[$ $P=V+ D%*N&@: ""V $  %   S 01234 O [ : $  C C !  & :  #  J  \ E h deeatt ;( D ' , ) ) ) + ) ! ) =  ,)" &   '  $ & ? &6& (&\ W'+ &% &:? & ./0111.3553/ ( % D   #7   7  N & J  ) , , ' Q F 6  7 J  8( -8 8Euu @T 8& G8% 7 :F R((8 )%:( E7 *G:),9D) ,"=!)),,./0111.3.321 + *)Q)''' =+"",,Q+*!+++]&^ !F $?G(E)G *+8 E)8 +&6G %@ 8$6M#:E$ 67$:E9$E8 E-(($&(%%$ E-E6-E',(=7"!EE&,<8& ($6J 8&    8 & S ) + ) ./0111.23H1/ # E  % 7 $   : &  F   % D ? 8 * * 9 D + )+ %7 T& G' ' ;(<'' &% 87< E$PFEGGC!O7 ./0111.3521H ;(< G:<=,D*9D;(<',=Q,)*=,./0111.352HI '' & ./0111.312I2 ) ,= !'= C&:&? J  $8$ ./0111.35H15 * 9  [ : $  C F :    C :  C6

823 3 ',=, +,)" 01 1e OD C&N $,D %ND& %+8& &:G% $?E;<) !"'!,*!!!./0111.24.53 9%?E03 693 9 8 ./0111.3.I55  #$ %   & & %  = C7 D * *  8 %  F G  J + * 9  $ & % 7 D 493>g493> ( & %   : :  : %8:%%D$:='< G(J?GD;< 9 %  %  & S T&   J 7 & C G ' G  8 F T& E6 8 X:AO 7 "F -E:':) 8&S;<++=, , -) '',""Q \EFEGG?6!*9 Bb ,=\Q,= ?)$ ("-*)*C7 !!'!  ; (D ,)",,='Q),,!) !=,,,./0111.35H.0 K$$#&% &( F M 7 $ S&  M %  G   8   8  ?  $ ' 9    v G  7 ' ! ' ) , , = ) * C& 6 J  $ ? E W  :  [ : $  C O , ) + D * + , )  ) D ' ' , D * * =+./0111.534I0 lE &?7D FUD;(<),)!"''*!./0111.24.H5 ./0111.35502 ?D ND87 ? _ OF X% $)*,=!)*= =7 '$7 '!'!)' &$7 " "+!D(E&67'*7$./0111.3515H @ _ G": +C7 =%D* :K@ FQ % 8 $ $%86& V67$./0111.252/5 '!lE FJ 9 E   & %  :  V8 & 9> G @ 8 ( 7 ?E(7 ./0111.2H15. S C& 6JO C! E[ :$C +7G(N &J #?@6:>3 =;(<',=Q)*+*= ./0111.35HHI %78 6<:+-8( ( DJ%G"6T"-7<-8 )*,,),,D,D",-"8 "'6="= ED&6) *,86 G D   :  D  7 Q 9 %  % G    @  8 X 7 E 7 !  A A  @D N   G  J (: 8  G  & 6 6 $ + ) " =,*,*_V./0111.351H/ ;(<',=Q"! !*",-)*,=!./0111.2I./I G'8  B' +!% B+ ,S 9:*(-8::D;(<;&J #( !+=,,) ')*+=! + ,,, +9#( $*"9+G +$!:9#, !'%!9 ./0111.H440H &6 'F &8 ) G./0111.2050H ,'8 + +!" T&'"*T _,% =!9*;$ 6 + "   ( & %  8 $  & : %  E $ 6   6 : G',:=Q ' F $ V8 ./0111.24/13 !9  E $  ( &   E G   G P   7  * == 999,)!9U&:* &   : :  6 ( J  ?  D ;i D ;& *' ( WX #SE  _ : *9  & N ? & UC %?7#&X='9 7& 'F D+$ ??( F# 6 $ ( % & E &6 7 $ & 6 ( 87 +9 D ;< )*+=! )* ,)"'!,'D:8%8D ./0111.2.0I1 8Z3 E* ,+: &<)*),)),"" ./0111.3513H E8C&6JD;<) !')./0111.3.1./ ./0111.35H2. )" " = #?@6:A 8Y 88%ED++!) = -)))' ) + , C!  E * 9 L     7  T ' * #[ '  %  V 9 E 693 9 8 (<&@$ %&:%:K$ 7:6$8 &'E,=^)*:%,8&  _TTl #T R * %  F ./0111.3.I53 D W ?66$$ !7 G:% %E6P %_ 9F# ,E,!+"9L )-'6F* ! ,& EE6J ; 67")*+'' *E+8, V$::G ;( 8 $](-% *!E; 8& F# ( % % S  7 & 8  G K& ST&   7 ! 9  @8 X $ 8$  E G   G  6  ? : & 6 & '  A T& Q :  F  E E C:  8  ) ) ) " C& CS' ) " ) " = ! ,  )  7 ' = 9 8 &$)*+=X!"$!FJ 9)M=%="("$Q 7 '9&$7 "9:8X V$6bSP%N;<,=!!)"./0111.35/30 " E")9K&:$),)!)=)./0111.3.34. ./0111.35H3H +** #%G"=$7EQ'9-F./0111.3.050 (9 +=%='-)'./0111.2321/ 7  9 A C& 6 J A F6  V 6  v G : (  & R ) * O ;$ 6  VG   8  G = !& :8 & 8( &&%(&ED7; &6(<K8$ $',=+./0111.31202 T&    R  F( '   &  %  ; S M  @ Q ! % N 8 % $ ?  ` E 8 D F  < " ! = + * ) ! ' , * ) , ) ) , G67i' *L)!i +?7) i *E $ 6   ( :  G : + D ! 9 D ; < F 8$ $ G  :    "6' =9)68+:*K& SXT&  '9X$& $$!9P % : F#S [6S V$6: ./0111.35H1I yd z 9 % $S :Q 7 ( E 6 =9  :  R " * i! * ;< + * ' * , "  7  b 6 G V $ :  + * ' + , ) ' ' + " ) ' + ' D V 8 6   :  @ O 9  SDE'E7D;<]',=^,./0111.35/41 '"+++ ;<) '', )) %D&8./0111.353/1 \79E%$79::"=7FD =*&*6K@ CD ./0111.3.402 ./0111.35HI4 U&77& # ./0111.3.2H/ ,'?(%%:87 77(E% ?LD)'"'!,+-) ,"./0111.3/5H2 == = P& DF $# 7)E,,;D G( bO  8  "   S = * F  ) M % $   %  F % & 8  

1a1

9 @  6  X  & &  G  % N & 0123 4 { 01 1e dm9 ) ' " ' * ' " + * ! " ' + ' ! =

1a1 9 #G F % &8 8& %E)F F, %' 7+-',E=!&,"=S ./0111.352I. & $E8$ 6&EGFN \AC G(bJ$:N?6% ')' *TVS 'E*+,6MG%7?D,)('""*./0111.35215 !VSE G() '',!) +*$8./0111.3.041 &S8(%:Ei?EQ($X?Q(E E8 &:G6& G?:)'   G E  ? % $ : O G  ; ( ! " ' " * 8$  $ J $   7 E   E  (    G 6  : &

1>69 ($?EE^,()$)X*Q:=''-8 X"7'?"E"Q""7!],&6J ./0111.355.2 b &:$;<)*+=!./0111.3.2I2 *,+!* a909 9 " :,-C :,)+7 !!=9* )PWF' )*'"'FQ ;(<),)!) ,,)!!-)*'./0111.25I1/ i' D"9 77$ $,!:i, D*9"*i!D # ,9 iD ))! #, ) * ' $8$ E G  GD K&S T&   % @  6 # N ? "  F U  6 $ " ! ! ) * = * = ' !D )9 @ 6 #7 %6 lG8G :V F%8 J7; &(<[ $%J&$ |&Sf8$(%:EiEQ(./0111.H4434 9E7 %#G)" +9 6&)=&:$D *9;(D &:$# J F#6:G8*+979E79:D;(< 7'9&$!9@X 9 ./0111.252H4 7 $ 8$  E G   G  K 8$ ? $ 6  ? ( &  < ',=Q +* ')* $XQ8 EXQ 7 ? ) Q : FJ %  & 6 J  $ ? E D  , ) ' ! ! )  ./0111.35213 _(  %  $ ? E FE G  G A  ?  L ) "*++*'"Q ) )=!!,' (J EG6GN\"!!'=) !9Q VG8R!G8?E8F%8 ) '',=+,+,-) ),"*,./0111.H2I/5 )=!)= )) ( E  & ( E  :  Q 8 X ( $ X : + + l % ./0111.3.I40 ),,!)! ))*D G : : V 8 K& S FN \  b $ N  ./0111.3.352 ;D )' !++,=,"!, ./0111.35H1/ CG 9%8$ (%G;$ 6*#@ 66? N?:R)" T&%' ;8 P$&]) ,',!"+-,./0111.2545/ '!!)^ $8$JEGG6?$./0111.23/11 (: DE;< *6D*9$D)!)+,+7=%'*G6779E $8$7&8Gl8GO 9 7?E7D,))*='-)*'"'"""./0111.H4430 #G ) 6F &)*#$ F & DG$''@& 6#$ :$% _  F 8 % 8& UC   : & 6 & TR E %  ' + $ K 6  &  % 8$ ( %  $ ? E ( J E  % 67 G6 G % : : : 8 G ;:< *K&:$;(<)*+'), AE$7&%B9$ (T ! 98($; ! ./0111.3525/ (: !"= V$ %D@$6&V8 =)*+D=!./0111.3.3I3 ,D"""" G9$&S$%)*) *=./0111.35544 ! ' + ?  ? ?  S  & }  6  &  P D ; (  ) ' ' , ! + * ) ) % : : E 8 , *D FE G   G  F N  \  '    ; ( < 6 87 (  ;7 j < ) * , = , ) " " " ' ,  ' * , ./0111.31444  6  ?   &  % D < = D ! ! ! D ! ! ! ./0111.35H3I FS ./0111.23.3. ) ' *+""')-',=)./0111.22152 !** , J$J$A7 ./0111.251I3 #  6 & , "   6  F 7 9 E 8  + G V6  l8G 7 9   F :  *  ( K:

a8>693 T& Tb '"  % N & V!! ( &X +D'*,9= &F"9&:$ ;DF$\:%R8?F8&G8& 7&: &N?&G $8$$J$FEGG:'"" G:7&%AFN\b$N6%D;E S  W% ?$ F Q"\',E*' =$& ),)!")*+*+@DbE$ $N %X<$K& &:$N\ ?EX& 7D;< ;D); )6',G= !+( -)%*+,' "*$"*./0111.3/055 +&F: 9D;<) ))!,,) ./0111.35H0H E?%?L;6GC&6J%:G _&8<),,!"*)))-++!,'!()< 77E &(G :< *,D *9 D ;(< ./0111.3.435 "*+" '= !'!! P$&@%XR G8:./0111.240H0 qF &(=' [R "JFD UC"''D"FF 9D# %+D"JDR "= )*+') '"*' l)"8G T&$ ' ; * V :D &S$(%L$7F%%K&S./0111.25/44 )$' ; 8 F !*%9D; :( <c'',=*Q EEA) ' ** * !!-++*./0111.2250H ./0111.3522/ &  P D $  * D # [R FN% \7 V : " = ;+ * $ :  '  ! ;* UC  8 & S G : < FE G  G(9  6 E $ b $N ;D F $\ R ' :%  G 9 F ($6J S )9$E)E!%$8S 7(&:$ V&6E$$DD,) ',*./0111.3.4IH % ,*C(787 87 ;(D,) ,+lV ,=!',"-) )'+*+!) ./0111.35220 CGN ?G-E&6-6,GJ (:)*B 8&  8%  ( G :< *)D *9  9 ) + ) "  ./0111.3.335 8),)!)!''' ,#% D GS G 9&7 ? E7 G )* F D;(<',=Q,)*=,'' ./0111.3522H T&b' 8&G"!9F: )*+=!!=))!-++,+ )./0111.23231 9%b$N@G)-"]./0111.3.0I/ $%#[ ',77%G:8 N$F % l&&E&<F%%K&SFN\bJ$./0111.2H0.0   " ^ % &8 ( G : ,D *9 :D N?$( W P 8  S M ? & 7  8 %&SD;(<',=Q,=!',"- V9:b$N@'+%N&8&Q 8%: %E7% *)9;(<+*)+**-)' !) ,)) l & & E &< T&   N &% $  J ? G , * 9  ) ) = !  + ' ' 8$ : : $ Z39 ) )'+*+!) ./0111.3.I50 % E 8% (&  ( :$E  7 &:$D ;(< )'''+)!*= ./0111.3.33I ' = 9 8 F 8 6  ( J E A  ' , = Q , ) ) ) , + = ./0111.3523. % ./0111.35./I W 7C "F? *FQ # & E7 6E 7'b,=+_ JQ Vb E$ !"9&:$D),)"!./0111.3.1I4 *)='+ FU 8: $' (Q ( 8& %E T&T D!7$J' n ./0111.22I55 G ' ' %?&7(% $ $ % @ 7  G 8 %  Co P% % U KJ &  ;% " 7% ; 8 E 79 E  %  ' = S (6D-)%*('! +,-8 %!%* 9F# :6T % [ ("V "+$D*M%@: N ' ! %[V8+[J./0111.3.0/I :K: G(<)*),)=!*',@87./0111.3.350 :$ $ =&*=6*""%(8( G-%)B"+GE8 ); )G Q&G( <, ) F )% = &8 ,=)./0111.3.4.1 ))8 & E&J6 < 9^B6% )*,'8] "*! ',9 )./0111.35311 )-K@- V U( % ' , ! = ) , ) ) J  86 9 %?E7$6 G7 ))7E [ G: ) V V&'$*;" D*9D) ,"./0111.3.32/ =!)),, N&U $% G&8 '7F( ' 8&'(7&F# q O CT V:G "! $%6M& 7 :E& 8% *('=98AJ9\\./0111.22II5 &D ;(:  F 9 E ( N6% \% F % & 8 & %   $ J $  K& S #$ $ %  '    W6 Q ),,!),!,* :+ 9K@D',=Q'+ !./0111.3.454 += & % X $ 7N 7 ? E 7 ($X *)K&:$D;(<',=Q,./0111.3.4H5 =*))!' XG(< ./0111.35.24  $  D ) T b ;  8 F %  ;<  ) ! 9 ''!!**,-',=+"./0111.2315I **, G:#G $E8 WG #%',=Q,='!! ./0111.3.4/I ?$JG '$8$''% +;(<&87< & 7 CT V : "+ F % &8 + '9 Q F(:R)C& ) +=99NDD; %??(&<7,:=8&  & F C&:&? ',=  #  $ ( % B $ $ G (  :  ) , , ! " ! , ' "   ) * , ) FN E&\DE+V %N6M""%_9&' 79E9 :9DS *")*CG86./0111.3555. % , +,)" '*- $+7'D$ (% $,E! JE6F;( ' "+=&J&: ./0111.3.I24 ),)V$ ./0111.3.I52 : % 7 * : 6d 94 d e ! " + =  ! ' = P, #G  6 & , " F# U C  7 & 8&   E  : 'D '9 D ++*,"*+)' !+**""' #  N %   &   b  * +  P$ 6 ./0111.23I.4  % O l 8 G  $ ' ) U ? (  EGJEG($A7 :6:G G : !*9-:D;<),)!"==+,- %D@$ &6&"=P %N '! ; (<,$ ))"$" " (%QV79:Q< ('* "",D7 *9?F8 767G%V (:8 )! )*+"lE )Q J & $J$% ?G'"_ FN\FQ%&8 ./0111.3.4I/ % ; 8 @& 6%:?D( J(B( *B J=)D; )*)''" V8 FN QF \FU :$),)!)) '='! W'%*M(W ,)7!)T!"*p 1e6 ./0111.35H03 ./0111.35/H/  % Q k ) ! , " " = ' ) ) * , * + ./0111.3.I31 ) !') + './0111.310HI ''',*, 8F# &S 8[ G&&8$ 7&(&(E P$6W?7&T =X=SG8 b8&S:&8%E)' !*./0111.3.04/ ./0111.2432H l:b8 GV$ K$ N!$9U'&:!C 9E=B%  GFFD :9% < ;(< DD *9),,!"++!!= &:$-q&( 8 (:7 9E&R G67),Q 7% V $6$E'U& $;+ F &S8$( % G(: $D &% 7<  $ 8  ?   $ $ M $  :  %  &  S  F  *  G 9 %  $ J $ FN \ @ G' !9),,!"****'./0111.35.5. + 77E',=++==!!./0111.3.523 G8E$6(:7%FF% ) '', ''"",=)*),  E % E ++"==9+? $ 7 $ q + ' * 9  ' , = ) ' , Q ./0111.352.0 SSSD ? G J    7 $  D ? $ 8 ) , , ! ) ! ! ' ' ' $ $ S 9  G  :  & : $ G (  ) " + + * + = " " ./0111.2444. ./0111.3.04H p1e6 03 823 3 ./0111.3.00H

1>69

1>69 R FN \ 7;(< !) Q (-'= V &6 K&S T&$ P$ 6_ S &)+ %& O7:;(D :bF F% %8$(%O!G*7%FF #?@6:K&ST& FN   @ c '  ) 8&  G G : < , 9 9"='!=!86% 8% EL $D 7 '  7 !'7 9T& $D; C# U& :@ '* )P*$+?'&,'' = "7'q ?  i U  $  &  F 7 8 % E  :  # )'Q    8 7 & 8( & %  ; ( < ) ! " ' " ' M % % N  U  7& E 6  (:  7 ) '',),''"" & $ "   X $ !    $ '   @D ' 9 ( b ?  ) , %JGE6i+ :)%'G)'!'6(J#GD ! =, "*-) " ***'')+ 79EVbCG67D;<),)!*./0111.35H00 ! !+++ X"D),,!"'")'''-) *+./0111.24250 ./0111.3.001 ))!**= ",'" ./0111.35530 7E& ./0111.35101 & S G 7'N*Q'*$NL7:-./0111.2I33/ $&7 7  % T& $  '  F V$  ;D  9  ./0111.2.0/5 V9 : @ 6 WX  $: G"* F N \ X & X

1>69 ;D  \ \ b b R = 8  ? N N 6 ( % &  : b  7  &  '  * % & 8  ;D , D * 9  G ( F   $ $  G $ 6 Q 9 $ 8( $  ] 7   ^  M $ >3 9> &  G ;D , *  ; ( D  ) , , ! ) ) = ' ) ) ) 7?E7&%M8&?J]8&^,./0111.2I34. ==*)"* $U?) *,,++'+ $N&9$E(-E6 ]V6-^ +*,+! G&:E :7< 7)*,'")="!!!B:7$&8 6G$E [$ F#FC8&UC G *-#$D!8% @wF WA @6% D NE D6&& 7!&A 9D 6 ./0111.35/1I ;<)!++"")*+"'+) ./0111.35/4/ % %:D ) ''"+*,' 66%&8=7S *D*9 b ? G ''9 WN ./0111.3.313 % & S 8$ $  8  ? < $ P $ @ $ K&(X% %  7  &  G '  " (   : G   F ./0111.232./ #& 7P% FN%N \ ?R*; 8 C8G6E%&8D!+- 'V ) '',''+ '!D',./0111.20043 "*! F 7 ? J U  $  &  ? $ 7 J = " ( ' = 9  %  E  ;  b  ;$ 6   \ \ G % & 8  (   :   8 & S G  :  ' 9 ./0111.3.325 C&6JA % F  9 K&:$ , 'F( ); :$ ;(<) '', ! ! &:$8G(<',=++'./0111.35.53 ,** T&''*(-'=9) ''*= '*./0111.2IIH2 V8),)!"+) );Lb( VC " F? ?$ 6 )! 9$ 79 E< G67 ? ' 7& N'] )9 ) =!%'E!% -'F !(6; './0111.3.415 (:?K& ) +)+!+,= 8&  ( :  ;< ) 9  ) * , = ! * ) 8Y 8Z3 ./0111.35.44 ;(< & S    i! * ' =  ) ',,7 )Q 7  O : 7   l 8 G   A ./0111.2405I (E&6^ DV 9?::-NT ""7"9E7$:9%:N&GF9 % VV$6 8W %$UT G ': , \\UW#7$JR,8?FD &SE 8$( %:'-6:V E&6E( 8 F),6,!)=:*%!,&!E,#G- )"8&J ./0111.3.I.1 @  6 " * i! ) 8 $  = i* )  G $ :  %    : % : VE ' $ 7  6 % 8%   E $  G 8: ( %  G : D $ 7 % D M %  6 $ D ' = 9  E G   X < 8 %?77; 66WX &%&G)'N$?D; E87 % ))!9Q ;:<,=F#:;<)*+',=, + E&6DG(<++*,"*+-)' !+**""' "'9-&:$D;(',=,),))./0111.35551 )+ %'7i<=)!*,!G$,:',",i!'8G!i=9D ./0111.31..I ./0111.35.I/ % G 7 B ( ./0111.3.305 ./0111.3.440 S 8$ ( %  8 G T&   F N  \   ( CT V 7:& '8 =K& 87 &_  6 Ob$NW%M&:$F%7G6F6J )+")'* ""7DF8%V./0111.3.I3. 8 #J D7N8&G(%E8=*( %;$6\\J7&-'"F 9 %FN \ J;< 7&++=, , G DF %Q ;$67:%&8($6J./0111.3.3H. & : E % %   8 ? E N &   8&SD ) ''Q * D * 9  : D , = ) * ' ! x  ) ! " ' = " + +!+" %8;8b8SD &(%C ))),,!"./0111.35H/1 , * , Q"'+ '"-),,!)*+./0111.3/0.. :<'D [$ )=8$ S$$GE&D8 7?7 8& E6;(< '++=, , *D 7?7 ,"" "+!DE&67'*./0111.3550I G7& 8%& E6G SD; (<)9 ),7 ,!"./0111.3.324 =D=&% == ! G, =!!,* :6'&!9-G &%7% <&'8 ,=Q =" $8 ./0111.3.432 ) '',"" "+!D ./0111.35151 % U&R   7$  ] LQ  N & ^ FN \ l8G   % 6  G , , M % $  ) = U, *  G , , N&%$?\'8 !(%': '6J7%GF B&:: ;$6V'=(:(:i 97 %VC&:&? @TJ'''D !; (7<<& 8 P&&6R %;: ;8 :X8  N &% $ X $  N  b $N D ;(< $  ! U)  G ) ' $  , C, "  6  ' ! ./0111.35/54  & % ',=Q &V8'";< (V$6 $G678G7,)'"" ./0111.3521/ )*'')) ))+-)!)=*!)+), *)9;< b-=-Cb (,6 ,+! G)%+#& 7U&%; #N??:[$ 6&7&' , +,)" ./0111.3..45 ) ''b, S * # **_ D%7D, + !)-) ,',,'!* E@: 8,D& (%E%:Kb , ./0111.35H5I E% ./0111.3.I5/ E'E7D ./0111.35/3I V9 @ 6,=N*= =R )!D-V9 C&:6bJrK$&NS FN\(:9 7E$&6\(?S G8& +((G%%(S G8E% @ ./0111.3.33. C7<!=F 9K& ::$C ;(D)F#*,=!./0111.35.25 ,*: ,==D VDW%$UTbR)8-:8 : K&S$6&% T !   % E % E ] 7  E ^ : ! -T& U::% $#[ " F % & 8  7  G 8 % 

a8>693 FF# :  : L  :   ? & E ($67J7ES (,"9(K@ L$)% ,(',*,8&  L G < " ' 9  ) , , ! ) * + ! = ' = FU@  X D % 8   V$ -$7 ?E$N?6S$ 6 &  ) =  ( 8 G  ? ? 6 N &? 8 =9 9 G ,) ;J6@&\@ G'*%N& ;:K&:$',=Q+) ' -) )./0111.35H35 '+!' ) "! 7E ./0111.35240 ./0111.3.450   7 7 E  ' ! * 9  & : $ G ( , ) " , ! ! (    G    J ./0111.3.045 FUL $ 7  L  8i * * FN  \ i$ N)L* )*!)** !*-, =*= './0111.352.4 6&EER"+UC ,((6$ 7%FE$868&Q V9:T6&&%R",SF: ./0111.3.333 6d94de  N & % $ ' &  i ' ) * ( V9 : b  * 9  F  &  #)  F  7  R ) + i S D ; ( < ' , = Q ) ! + + + ]  b ^ ? 6  :  $    %   : : % 7 E & , ' 9 M % N   ? 6 $ ( % & G : < ) , 9 D ; ( < ' , = Q ;$ <U& \' X!* $7L 8i'!*(|@6f./0111.3.4H. " )'" ) *9&-$E8! 6$;< @ ",)=i ,"9"!l+=$% 03 823 3 &:$D;(<) )=!")""./0111.35/24 ;J6] ^G' G8M./0111.3.43/ ,=!',"-) )'+*+! ./0111.35231 '[ U $6'#[ *=9(D'9:)+, ,*:!X)!+"'=+)& ) * ! " % N    @& 9 J  C&  #  & 6  FN$7 \ & % &  C& 8   (  G  7 ? E O7 7 ) 9  9  C& N $ = * ' ./0111.3.3I1 NGD (*<)G*:+<"',*9* +)87&8(&% W 7&9&E8 G"$* D!%8& G8SD 7%*'FQ ./0111.3.2H. L$7  F% % K&S FN \ L !  7 ' 9   E 7 ! 9  % 7 8 ' = 9 8 U  $ '  " #[ F :  b  *   %  (  D * 9 %  ;$ 6  &  7 !  : * + X ! ' $NL$7;(<',=Q"./0111.3.40/ ''''' ) !'*,!"))-),,!,!)!,)) ./0111.351I0 8 G-+!*=:&b%=7+=*!=;< =) @ 8( ;(<+* ) ",(E&./0111.35/2I 6 Z9m9 9Z3 ./0111.25140 &:$D U $#[ 7 *=X!':;< + !)X !')',& ?=G' $ b&S FK O;* ) K$  8 Z3 9 O ' 67,9  ! 67 )9   E $( % L$7  G : 8% 7 +  : + = ./0111.3.301 9  % K 9  G ' F % 8  = ) * 9 B G \&8 E' 'D@ 6NF E$T ;(E$E' !AA?$-C$./0111.35.55 ' 7','=,"" %867!)9G(F:) )Q O (D V9 : 7& T& FN \  7  T ' * G '  ;: < )  D C& N $ ! F E  ="9  : 8  SD ;< ') &6 V  G 6  T& $ @ ' * O8 9   : @ 6 N   6 % & % D ) ' ' , * + = , G ';: < ;: <)D;< %6'&,C& 7+$ % +G,'!D ' ) )=! ,) -''"P*+-)./0111.3.012 !""""= +'*X!*(%J:%O8 Q'9(7 G&S;() "!./0111.35.IH =+,',' 7$:&-$&$7D'9( ./0111.22305 (& ./0111.3.40H F  " = Q +   & % &    (  G  O '   & $   (   8$ ( %  6  :  G ( < #   % C&  % K& S FN  \  ' , * ( G  E  8 G ( < ) " * * + = = = * ./0111.3.30. 9E %O P; G:=! "*G-;(< D!F 7J6) ,= !!=+-,)**==+ 01 1eh 3>9 ./0111.35.30 6;< 7',=Q +9++!++!!67 )9)))+)'!=' E67!9 ! *  ( ' B' = 9 8 ?  J  $  D !  (  $ U  $ & E $ '  &  '  ? $ $ 7 J T 9 ./0111.3/.H4 D;<)' !)=***)=-),,./0111.3.I3H *!++* $'9 ? 8$6&% 7 G 'b' 'F#l' % ' OCFX ! ,'**+;& %8* $ ',=Q)*" , +D ./0111.22303 ),,!) '"'"6d94de ./0111.35H2I '  V$6J D ;(: $ $ D ) ' , ' * 0dehd6d ; 9 &  O (  8%  S G  & S E  < U  $   $  FN ="\+! ./0111.3.4.. OV8R  6U F% 8D &?J#'' 7&&J&%Q $J$K8$?$$8$FEG 9%;:&@ 'CG' 'G8 )*),)!'+ G FU $ %  D , * ( ' = 9 8D + * ./0111.3551/ 8$  N  7 #  S  G  ( %   (  E ( %  8( % D  ? : % f  *9D;()= :79 <E) 79 )=: * './0111.3.4H2 !G ' : ,( )!=N=F# &G:< *9D;(<',=Q,=!',"- K&S'9LG6G%:;(< 6(%%87'??$7%FE$ -)*,'"+*'*"-),,!)./0111.3.04. ""+=" -) "!,*+**(E./0111.353/I %(G8G N) )'+*+!) 8Z3 9$:9'9&:$D;<)*,'"!./0111.3.4HI )'*'! &(E&X 8Y #$ %6& O , )78% %V% &8& E %&(: :(E ( & ) * + ' ) ! ! !   < ' F* " ! , = ./0111.3523/ b @  6  , = * = = ) D C& 6 J r K & S FN\ G (  :  ! * ./0111.2245I ($ ? 01e U  $ #[ G '  , 7  E ( :  $    % ! @  N  R ! V9 : b  $ N T& =  ( G $ &  (  :   :  !  ( Q SG'9D) !')!*=="+./0111.3.0I1 8%G8$ 3 03

823 3 493 >g 493 > ,%&8 _;# ")6:%N&7&E% K&S(G7?E7)9! POK&S +9;<) )=./0111.2I22I ,! = FU-@XD%8-V$./0111.35HH0 -$7 9 % "!(N 'N& S ?:GF# 9 (M:=(*'*96$)8 '"" +(: D&6DG ::< 9 %-&:$D ./0111.3.4II 6G(<  7"'F# M # EV %( $( %<F6  ' ) 9   ? E  ! 9 D ) ) = ! " Q FQ G   % E  & $ 8$  E G   G  E & 6  (  :   ) FUL $ 7  L  8i * * FN  \ iL $ )*Q ! * " ! ' =  %  $ %   & E  V 6 B ./0111.3.401 ,=*9 : $"R 9$:8% =;< X! *'9(7- E&?+69 O!(7$86G7N&J ) '',++!!,=7$86 G?7 D) ''"+,+,!"@./0111.22H/I 8 7& D;D)*,""'',"++ :!9-:(:6V%& 7LN &%$ 8i '&'!*i'()*|@ (V9 : b $ N  ./0111.2H3HI 8 G  D G (  ) , ) ! ) " ) ! + , * ) * ,  ) * ' * 6f"./0111.35H2/ )'" )

1a1 9 ./0111.35/5H ./0111.2I011  7 (# G ''*7 ) *=,!')!:D+)X '-)''' =,)*!+ '9kk;(< %6(SG7(G6GJ  !  ) &  7  @ %  R ) !   8 & S F F# UC E E  * "9 V 9  : G & % ( J D 6 %  7 V  F %  G " $ 8$ b $ N  @ 6  N   ;[ F% ./0111.3.I.3 9 NJ6() )= =./0111.2331H = E8 E%J78 G E7 R r8 G*R! ! r $R? 7D' 77 -U - -F# K& S FN ,\'=R !L$ 7,)% 8)'-)))=V$ % : &  ! #[: i" )  7  ' * : 7E8& "9; ) '%'./0111.352H3 ,!("$"6 'J 7 & F % D ;< + + ) FDK 6 *'$$M 9-K: ) *: +)" +./0111.3/02I "E )&B ;< ) ' ' ) ) 

9 8 ./0111.35H45 (E(P $F G)% +&?8 $E%E$(6E8 (& 8$FEGG693 +=+i)=,i=@+7 8&E,*#[i i+*+G $:; **i+ 7',C&?:G88./0111.3.3HH & 7 %   (   '   R " ! 7  ! 9 D #$ % %  i + + D V9 :  7 & R ) ) 8&  G 8&  F : b T&  '    &  $  ! !  = i &S $( % L$7  G : 8% B( $ 6 J  &  S  9 : 6 7 E  E G  7 & Q R ) 7  FF ' * 9 D # J  R " + 7  ! ' 9 D ;< & : % & 9 $    $ 8    b F# 6 ( % 7 9 E 7 9 : ( E 6  ;< ) ! + + " "   @   X O"   X + G  ) ' ! Q V : ! % i ) * CT ! i , ) @ & " , % i ! ! ' (D V9 :7& T& FN \ 8E9G< !9D) )))./0111.3.IH/ !!="= ',!,=,+"-),,!"+"!"!+-!./0111.243/H ) !"'* " "!=, ) *,,++'+ )+P O6E8$)*)'*!./0111.3.0/. #&6 DC#$6$:#<,)./0111.3.33H @6 N6%&%D) '',./0111.35HI2 * +=, ./0111.35244 ./0111.3.31I


{|}|~|€‚ ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ€€‘’“’~”’•€–—

cWdWe 8[fW[ 8[ j 8l j7j

l[8

aj78XW WW[ cW[fV[W[ aj[mW7V e j[WfW jaW W98 Z ? <   %    9 ?  ? .I1   :   >" ;% "  P # ? C # @ "  K % M $ < ` 9 ? @ < % " @ <   = G  ; # @ ? KB & 9  ?  ? ?  ;B  < " < "  @ &  ? K@ Z( C  9  #  < 9  "%9 .0G ( < ? 9 < t#?*# 9&?B#>N ;>&<(J 7W8[\7W8[ ;g M<$9 (#99$??"G#<Z9 G?"?@#9?'& K 9"/ 0&9B@%:; 9 %& ";! ?= =0`;@? .; :=#B-,,!,P!-; ?,B=* ! ,< @;9 ?#< ?9K9 9<? h'@&&< KM G$0$9] 9 & $ @ & #@ F & % % ?# < <"?< <% 9# 9B9( =? -,-% !"@$ 3456663H6OED - B ' )"#??<(# ? $ ;& C 9 ;& 9    1 ?@<   : !  ` & = 1  -,-!!(J > = !   : , , !    3456663H3H65 3456663H6DO5 34566637O4HD < % G  B * ? C  0 9 0 9 ;" ? @  = * +  , / , , ! ! ;$ $ 9 %  9 ?  B ;#   % <  < ;%  %  : 3456663H8DHD K?@;? G &9?-(:;g ;B :? #?"F 9 . #$A9`B C#(##B^<9?t9#<KM @9"%#?/ A&=G#&?K(#&%3456663DD73O +-, !;##&&Z(-,--3456663DD756 -, aj kj W W[ ?-B:.I1 ?!;:<&C` ?B909 &(-#B%?// ' %%? @??C @9 ;9 #; ;$ <!";%

j [W

&<":3456663H3D57 1 #?& ?#9";? ;B< " < ? " B" #& @& & =  % 9 P <  = *+ K B     ^ & *+  :   , 09 # & 9 ) M0: (J: .: ) % " % : I#  " < : #  ? ? "  = $ " ; % # 9 & 9  9 < 9 ? ? "  3456663H35O3 ;& 345666375D8H & P@& ; < " B >" ;% : G" ? : > & <  @ & = *@ % : ; 9 . C  + 9   A & = '   ? I " Y ; & / # <  < `&  ?& : & "; 9 ? h? "9#".I1 "?"? %" B 9-,-!-/ ??#/ #9?^##@#9?=-3456663H4835 KB&9:#?B??;B <?"<B"=* @& ?< B"2>,-- ;& ? KM  )#&='""??h>-,3456663DH73O !, M :? K?@& ?@ 3456663DD584 `# <!--, & P!-; #-*9 #/#< G?9 $!<!$-9^# 9/tF#9-$=# (# &%+,<-& ,<- -/ '9<9& <?N =*+ KNA9"%9 ?(#+,'I 3456663DEO4E ,,K> ,2@&<& .; ```= @C9% "& 9 "?= $ "; = , , !  , :  , !  ! ,  ,   M B P< @  > & <  ( F ) n0 ; = $ $ 9 K M Z I" %? I; >9 ? 9 3456663H86OH 3456663H883O ' 3456663D864E n& #;" # @& & = .#@9 .= *+ ';? A  &  " 9  `   < % < ?  # ? <  " 9 "   . % ? @ < Y ? @ ? . #  9 ' @ # = (#9;#?"F9;B====%/ @(&%>;90-3456663H67D3 0"##<t#Q(# GM $9@Q>& QKM #<"A&=9; 2<=3456663DEHDH ( -- !!! s] 0<%!??9<U(JQ Q* #-QK 9"-<Q0J0 #?" << @&? Bn0= +M$ -!<- ,<&#& ,# ##< ?%&^"?@&&==.;- / K? 3456663H88H8 !! !! (# & % : .G.  / , !  ( 9 ;  # & 9  & < ? @ 9 9 ) % " % >;%  9 ? 9 ? * h^ ^ # ]& & M"& " 3456663H8758 ' 3456663D84O4 G?9 " ( J @ & &  B/ @<  @ 9 ;9 & PC "  +  : 9 ; K + !  K ! + ,  > " % ?? @999<CB # B?9<<& <# F9$P #%;= ?$$ 99& $B(:;+- 3456663D56OH . + K? ;%&9 "%+,/ +10M, @ 9? G @&&(?C 3456663H86OO (+ ,   :  !  ,  , 0 & 9 `   ( J/ ) M0/ GM $ 9 / < & <  / KM/ 3456663D837D _V98

0J0/ @&?B@@%,:-; ","!?,?= > ?; : "r =' 9 ` ?- : .#F9(J%?9&?012 *+n/M" !-9:-?:3456663D5D4H 9;= '  / ^ $ : ;= . 9 $ < # K!/ >& 9 < ` ``= % C @  ; ? @ = $ " ; % " ;" (J ) M0: ) n0: ! 0: (  ?  <&B ? ;# 9<S =1B;?b^9-,3456663H8338 -  R$#%09<<?@9;%P @ ;?@ (> ?9  %# "?9 & '#& 9 %& 9 ? 9 ?9 (J )n0 < & < B ? C   ,  = M &   !  ! ; : M# <IY?@?? ">"%..%?@< K;%&"%I#"? > (#<?9B&9-!--!:-,,3456663D8876

WmV ? &$$&#9@& &&=* +#< -! -@9 #;% - >C@2;B0Ni!=;#`3456663DOEH8 I; B " <  ^ 3456663H3HH4 > & <  = = > & <  = = % # 9 & 9  # F '"r@&-//-,K;3456663H8756 9&PK? RNS(&%+--:--<-&<,: h &'#=> ?` <9#-: &9:: :: , :,: : M$9@?G#9?M$9<>&/ <;%& @B@9<9 #`+ ! ", =?- ?- &99?? c8 le8 7W[ , 9<&?(!9%? A-" ,*,+, -&=N" -/ -!,,:- !, ("-/B/!] > &)<n0 .(";/ B 3456663H8786 ? =*9<?"$<=*+ 3456663D88HE ! , < ( 3456663D563O   9 ? 0, ! A  .# F 9 $ # < B   < " ;% "   :hF #?+ 9jajqW @#? > ;   @ 9 ;9 & @ % < #  ?  ,  K M % " & C  " ?   =   o N  A 9 0;9 ( #; < B  % ?? 3456663H6E34 & ;# < @ ;?  ; B ? 9 * cW VecW W KhN#^"--A(   <! #? %9 ?  ?@& B?  9 -/ A  &  # % # @  & `  < # @ 9  B " # ? 9 r " & C / ?1'0A <&?( 9? # ' : <*,/, :-!3456663D5HOO !-! 9=$"; 09&hF#? ""^#;3456663H3E3E "? 9 ;$ C$0&# ? ;& 9 : ' ;'-G!B!.!#!:```= &A#?9&M% ,,,```=9@;3456663DD6H4 >"& ";*+ &=h? " < #" 9 ^9"/ ;  G < & ?  C  > ( 1 2 *  ,  !  >9 9 = I  .# F 9  ; 9 ? $ $ 9 > &<o `  ?2< (+ !!!,'C ( ? # 'B? .(J ?&9.; N#? # 3456663H44HD 9%#@C 9?"< 9,=(R ,S GB,! "?9, .?B"? ;B=&"%"=$";34566637O67E N 3456663H84OH B*+ # #=I (J @ & ;  B    ? 9 0! G < Z"9 ? ? <```= "? ("< " #%#@ & 9  9 <  # F 9 $ # @? -,!-!-:- !3456663H674H !! "&0J0L.% #<#*" <;# 9^)N .% ##/ %#%'#9rA&=Z9?"@Y %9?=$";''' ,! ]& c8 ledW9W .#@9 3456663DHDHO <# C  " ?   ( B # G ? $  ? M " ? $  I " =  ( + ,  -%-&9, : - <,;# &9@B &* +< -" !% -9 >C9&`#9B >& <  .# F 9  >& <  G# 9? M$ 9 MJ '>G  + % %" *h .1 Y , A&.%@&9%G('*C9@"3456663H4748 `? 9 )N0J0 9"?#*=--3456663H83DO RN S B +  ,  ! :  ,   / (0 I  1 G' MJ & % % < 9 A %? <  # ?  ; % 9 ?   ; # ? @ # & 3456663H4634 B? -:-!, ''+3456663H467O ' -] P!.(I>= *+,/!,: Y.K <"Z?%@99/!o IN 9%%<-#-9;# ` B A<&; ;F&;# B?B?C <<99( <%#& @;% 99% *+ZA9*%-,3456663DHDE8 , ! ! ,   @     9  % s (# < ? 9 9 K B & 9 > B   ( JU % ? #9&?F(9F/ 3456663D8346 3456663H8835 9?(# > 9?#?A A 99  i=,!:-,3456663H3O73 ,!! 0 (J # M%  # ;  B   '1 Z#% # #? 9 ^  + *< M9 % GB"?9 , : ; !; qjle9Xll 8[f #? G# <*h .1 Y I  G&9A9N9`??,3456663H84OE *#p8 :#,$&-%#< "?- ]& r99i=)< ,-,9,<-? --## G,# (01 * (0 1G' ( MJ Y0 1 Z(: cj98 ^ " "LF 9 @#" B"" 9 ? %< # G0 & & # $ B ( ? B 0 ) Y>)   ! 9 ^" " F9@#"L#@9 ,Z% B+ '# &9:B<:?@9; #?<9#&;<C9<?B? 3456663H3HDD 7W8[\7W8[ Y ) ,/ W[f V W[ , ,  :  ,    @;B sM#< (#<?(J 99(JG  ' @ 9 U .9 % ; A;B )%" :-?  < !=*+ h  & $ & " # @ 0@ < `  ^ & '  B Y%   3456663DH7D7 (r 9 ' ?U ?< ? @& ;P&  < &-,,!- !!, =.<"3456663D7486 *##K&M&"@.9 "C<G#< 0"<;?9<? ` ?K?@09 s 3456663D7835 9: B# F9 ; %9 $ < %  < "r @& ; <   1 ?@" % #?+ ( MJ .1 Y *h @% N  ? 9 (J  & %  @ <  C B (<?&,,,-:-3456663DDD77 ?".G. *@"(F "] +*@F+*@ @%& "@ @91? #? = @??<--:-345666377HOH -! I ;#<@?B<$9%1G'  , / !   i )  , ! ,  , G# G B P ^ ? & " (F  ,  - --,--!!K.-3456663H3E58 --3456663H3OEO A G& C?9'& @" %# 9, <$nr &PF #` <" ? ?<<" 9 $<;%<sIKA KU (-?/ (Z@&=*+,:-!3456663DHO4D &  @ & ; : & = 0&     ; '" "@ M9 %  #?PG# < 0/ 7W8 [\ 7W8 [ $ ;,%9 9Wc7l[ -!!-!:-!:34566637H543 ,- ?Y+=*<M9% #?G0 <&?= ".@9 " ; ;BB -% ,3456663H3H37 = 1 t 9 ? %< ! = . G0 M0 0 (Z (# 9 ; " @# "? ; A&<"?<9^?@#"%"P ; &KF@?&t;PL =*&&='#$"@#=*hI  "<==(# 9#;9;<" B9?:="& & " ? : % " " ? P # ` .1 Y (01 = (0 1 G' (01 .1 YA > - 3456663H3745 - @9F#-,-!:-,3456663D3E65 !,,! nr/1;MJ: (Y>)/Y ).I1I1> *+ A & I C 9 K 0 B & ? , 2" C  ( ! , ,  ! : A@&;P& ?<<"?;@ %9?M@B?C<?"rP <"< -!:-, 3456663DE5O4 9jql exk W[ j[W KB & 9 . # @ "  $M @?# <9<B B& ? C/ "r B= (# nr % -,, 1% ?@"? F99" ?%"9;" <B^9## B$9?#;! ?9C A?%%<"$'.( #`<%.MZ' &%#9MMG = #; / #; F$ ; #% 3456663H6445  %& ..K(= #   ? 9 = (# & % = ,  !   # / 01 2 kW[lam BC  ?<&:@&; <"/ (&%- ,,:- !3456663D53D4 ```= &;! & ?= * -,,, = !,,, 3456663776OD ; *+ -,-!,-: - 9 ? @ " F 9 9 " ? "  = `# = 9 @ ]"& @9 ?  # ^ "& @9 ?  #= ] "& @9 ? .# ?<9/9 B&"9; 3456663D5D6D -,0120343563 9?#^"#&@=9?(&%#,=]"&@9?#^"&@/ h?#(J"??C#%< K<# &BB ? ?<B %T-,! %"%?@B<%: v B@9"@!,M ,-&.&Z?#9; ? 3456663H3D5H <<  "& = v ?  " @    ( <9@& ; YP<" ( $Z% < Y & ?@G P A??@??9?@;#?C 3456663D84OD % "&;" ?<CB9B9?*'h 9(J&??@99"<?"?& #& K J !N !,! <rZ% 3456663H37OE # ; K? B ]"& @9 ? N # < #?: % 9 9 G B":#@?"9<:FM %; #?9B(+3456663D6577 :,/ : < ; * +  - , ! o %<  & & $ B??#& = *+ -!/ "&:9??? @"# "&M? % C %  % ?   & 9    ;  % " ,?;% c8 ledlqlX 3456663H3H4E !  ,   ` ``= "  ? # F "  = $ " ; # > $ B#?.#  & ; ?9 ; A ? 9 G  `" :  !  , N 9? 789 8

3456663H3O47 K@9 # <  B `9 B ;%? <$#9?&9=--3456663D84O5 3456663D3H75 < B   @ ; < ?  @ 9 :  ? @               .# @ "  ` $  & ; ;% #  < ?  ;  " ? <  / !  B ; # ?  9 <      A "?C M?"%C '# 9 "& " - !  " # $ #% &  '() .J G K A & N"@#?: ' & -!,/ 3456663H86HO *+,!!-!,,,-345666375844 .#/012 G?;& !- G9A&."&":G?= A #< @@ @9 ?@ C--,/ %#& :;g *+ !. ?& ,: -- (#;% !, , = ).0( 3456663D8O87  "@"B < # ./ M&  *    " 9 : # $ #  ; $ ;/ ; $ ; 3456663D35OD KB & 9 ? C  $ ? " % C  # 9 ,   # ;%   ! 9 % & ? @ ?9 < B # ;9 A&&=A&9;9 9<?=> ?  ? 9 + ' # <  ) 9  9 < @ 9 .# @ "  M:  & ' ?  : < ?  ,; "- 3456663H86E6 M& F= &; #?&9 &, B?!2"C<3456663D7E6E + 2  ; ? A &  #  N ;% 9 ?   @& & ? 9 = -!- : -!! A<&:G"?&9-!,3456663D35OO )0 k7jW[8[fe9j p8kj  9? % B? @@& C&=G %??< &: ";"<?"%9&F&;P%"3456663DD3OO & C $  " ? A   #  $ " ?  " & P M& # ? 9 ?  . # F 9 %# 9  &  9  F 9 B= ( & % KB & 9  # @ "  M  & = ' ?   ; G ": 9? 9 ?&! : ; ?#" 09 ;9?*9&+G#; <?*+ ;,,---,:-,-!-3456663DD76H -, # A" ? 9<,/ &9,!, F%";% 9 = = @  ;9 ; B :  !  , , ! -!,, -,,!- &3456663D8864 @?u 3456663DH557 )99< )I ;JK+ BJK+ JK+ M?%C#9L%%"&C$?:3456663DD544 & F & ; '# 9 B< ? >; G?@9  ^ #& ,JK+ !   .# @ " ML &  ?  : B & 9  ; @"#?/+ ,9=:' ;%"< B A%C ? %) !- ; ' Y% M&"-#,!'#!<#'<#>"9B"(#*9<;9 A;:  ? 9 < +  , ,  , A & = N" ? *  &<!?<(&%&%L ,-. ,<=*+ MJ :!,'!3456663H485O ,,?N9 ?9-,,!- ! =23456663D75OH 9; 3456663DOH87 3456663DOD7O G?@9 9 A C .%#$ 9 & <  ? KB& 9 # 9 B< ? < / ;?@9 ` ^ #& ' $ # %  P;  B   :   Q  : .# @ "  M  & =  ?   ;  "CA";/ ?/ 9< ?9'# 9&. #?& 9-  B% # <# < <= ; B9!; @ -=,,Q!!-!: 01 =2/A#? >"? 9<"#F9!%";%  9 = = K; " t > ? " % (  (# % =  ,    #  9 B :   = )   , ! , !,-QM0J=C. :'$9" -3456663D7555 -&@ 3456663DO557 3456663H3H46 3456663H4HEH ) M?"%C : $ %" : #  # 9 P KB& 9 # 9 B < ;?@9 < "  ;B  '  : ( 0 C : #  1 ?    J A  #@" MP & = ;;%# &;: ?&?,"/+-!-?,-%%-:-!&9- <@"? < ??<=? " "< " <-$ / ,* J G !<"J ,S!,,J : G" = <. ?=? = N ?   ( + , !  ,  (  # ?  ; *  + , , !    MF R  , 9(+, A";"3456663DOHOO ; 3456663H3H44 --:,,:--3456663H37D6 !!,! '#&9?.##&<B$?"%C3456663D5H87 1 ?9 ? ;B ?@ @<  `& %?  # 9 ,  ?    ?  M $ %   9 B @   <?<9 %"?&C9<?C$9?#<?&9C#<;% T<9?"9@";B &C?<@9^ #?& 9! < $9< TU # "?9 <U ;?;& <>9   @< $ % %?B & = *+ MB?@ :;= *+ -!#;% ,:   &9<9? 9<?C  ? %  ?  @ <   9 < ?.? --3456663DO53E :-- 3456663H67DD ?? @<?@ <#?$9;? ?P<-,,! ?B`?<#C/ *-,3456663H86H3 .%# 9 & 9  . 9 ?& # P'# 9 + M?"%C N  ? 9  # @ " M: & ? A " ; "A--/ 3456663H8478 Z"& <.& #&N; "@?#:' ??G&:01 `"  R  , S ! V9WXW '9? Z9?'& <?"? * +- 9 ? 3456663H6E3O ! )9 % != 2-,3456663H6O85 - j 9ajq898 09 #&Y0 9<#G?@9 <9--,,: #9(&";@& M?"%C'Z9??0?K%N" .#@" ML & ? : ; " / B !;  ,,-- Y;& B "= R,S--,,%9?,,!', K N kk p 99#<#'?#)BZ?%99'>@9.-#<3456663H864H (@<',#/ MM(Jh?&9?# 3456663DD54H , N#C?A";" ; B !  ? 9 09     < : " ? @ " &  % #  & ? <  9 P = Z9 ? t    ; XW[qaXl[j W[f V W[ / M?"%C N& ^& ; 9 ?  = B???%,?!@?*!%:-9-%#!; <Z# ?&9 &9."& 9#& =G <&9=K ! ! ]" & @ 9 ?  N #  @ & B    # J 9  9 s   U  r?= 9 <$<+Y(%R%$<9?/@"Br:<?</ .# @"&9M <&"%?##?%B3456663H4E84 9"?B -!! ,, 3456663DODE8 Xa '?&2<3456663H873H .9?#<;#&C?9%#;??P 3456663H34H8 ,/ -- " r   ? / ; P ? 9 ?&9; ; " : ;B : < " S 9 %  ?  / @ & ; : &   < "  ] ## w .# F 9   < & '' ; " < # R  , /  !  S 7W8[\7W8[ #F+9M,M(J ) %;% 3456663H35HO ?@Mn "9@] ?"`<``= @&=^&-B#/-,"r=$";: &%:;+,--:-!, /! K'i --!:] -,r." -3456663D585H ^` -!#= ?!0 %% ?%?9 &?@& <&,,-!!: <?&@? ;%<<:$? ?@9 ",-,- C&& 9 * 34566637EEE4 " @ < 9 ; 9 ? ?  ? < ( > KY0 > ' 9 8 a98 3456663DO6OO A  K?<  G B ( 9 % 0& ; ( K C?-@, ]<M;= h? &9?-# M ; 1Z; *0 NN 3456663H8D56 MM(J R0 &; Z)9?>""@SZA%=!B0#:>; < & C*  R,B ;& 9 $ B% FS >" *9 ;;? ` ?NG/ .(.n .* GG/ <?;: 9%&%@9@/ Y0='GY <,; --='=N '3456663DH35D ' > &   ; ! < #  M   ?/ h Z%  ( 9 % R  S &  ?  B S  ;L @ ; R ! ! K& 9 Y # < " ? " ;9 : B  9  B L ) M0 ( J  * %  ,   A&"&?#<&"9"??&;#) N !<L;%< -A=(;?9`(+3456663DO8OD !! (&%+-,-!,:-,3456663D5D4O <?:<B?/$%/<`-,-3456663DHHOD 3456663H65OO B"?#F# MM(J h? & 9 ? #  M ; 1 Z,  (F & 0F 09 # & 9  & 9 ?  (  9 * %  ? @ G K & G # < u >" ?  &  < 9 % 9  # 9  " & @  % ""^ L?" ; *+,/ ,G<^@?<3456663H8DED ; Z% MB!*0G1 N W 98 j

( ?@ " K%%& #u .9 % A ;% & &   ; BL ? 9 L% (#&%> ,&--; !*0 :-3456663H86EO -L1 -?= '' N> 1G' '? ' Z;B Z< ;u.9%*9u*+- !! %&9L;9?=.M-!3456663DE7D7 !! 3456663DOE67 N@ Z#?"F ' ::>$ &h< u*+ (9" N " 9  MM(J 1 ? @ " "  1 Z,  (F & Z% .# F 9  * & &  9 %# # ? 9 $ #< s G < t U '?  < 9 % 9 /B(# 9/ A C !!!,!, -,-!-,- MB*0G1 hZ%@,"",-!(F -0-F 9 B"?#F#A&=(;?9` 3456663D833E @ # #   9 / " & @  % " ^ L  L; R  &Z%:-,3456663H86O6 W7V_V[8V_ (#&%+!! s#G K 9#< U0# AnMS(,:-,-!3456663D5875 !! 3456663D56O8 ?&"F<?B 9?/N ; 1G'/ # ?9 ? !` ,: ? .% # $ 9 & 9  ^ " & @ 9 ?   # ;  B R ! = !  MM(J h ? & 9 ? #  M ; 1 Z  (F & 0 F .# F 9 $ # B % :  : 9 % B " ? # B   ; 9 9 ? G  #  " ^ 0 9 #   9 . ! G & 9 0?999%]&9?9& % #  ? = * +  !   = MB *% >=&-;L1 ?!Z%=:!-=' -? <`&9#;9?:GF9#&"<?G/ 3456663D568E / G " ? " @ 9 9 % & 9 ? * < ; n < ' 9 *+! -,,!= ,,! !-= :!-S ,=,"& -3456663D83H5 &? -@"" @  ,  ?*1( :#?"F 9?: G' ;$;GGYNG:,3456663H6EHE --,, N *;=*+-,3456663H47D5 3456663H86O8 fma9V_ !*+ 0 ZK' -: %&<-,,!--#r ?# ?9" <1`& (# 9 ; % ? # F 9  "& 9 ? @"" 09 #& 9 & (9 ?9 * ?0; K& & >"? & ? <#& 9%9P #%# 9$C ;  fa9 -!, ^"&@9??9=*#`? 3456663D5HO4 ;# < '' ?@ "9 @ ?"< 9 @& &  9 % F & 9 @ <  # B +9?,/$!?"%C3456663H3D6E @&=A N . G # & $ < G " 9 & 0 9 $ '  K < B 9 , MJ= ;9 9$N o A!0 0 9? ;B9`$%+-,-!3456663H3DDH (B ?#*N?C9! > N?M?%9-Z#,;9)9^#-/ ;%;u*+-- 3456663H8463 .9 %9&v PK <&9 #<;" # /-0&oR 1G' ZK' ( ; %     ? <  %   # F 9  " & / 9 ;  *9 .   <  ? P. % # F 9 9 9(+ ? @""<#?^"&@9 ?)%& ?= 3456663DE45E [lekW[ 8

9a8 8 VW7 Z /<"*" oS'" "?Z=;B >" :; ?->? / -,,: ,- ! G  B $ ;   i )  @   = , ! = ." &  9  # & 9 &9B< ?(? #? #?9* <"9&#9?9 % cWdWe 8[fW[ 3456663H3OH5 # & >;%  / !  ! : @? ;#?@# t;9&#?9?##3456663D55HD 9?=$"; W Wa *-: !!!: !!, @9%& 3456663H86HH ; ,, = -!: , , ! !   9 $ < . = A & ;? 0 !0 1G' ZK' 9? #9" = N#? #? # "? $#"? ^& @= * nZ <?? ";9A & #;9 <0 M?< .9#3456663DD7HO :)`?  < ; B= > C < ;9 @9 >   # <  & 9   Z @ C " $ < = * + A ? ? 9(A?@@B 0&& ]'+I<C=*+-3456663H6E6E  (#B-,/-,-!3456663DHDH3 !-  ! , ,  !  , ,  , ! <  ; d W9We

j7 l_ 3456663H6D43 0# 9%= ?;B ,1: ;U?#"U N N ;##@9 & % 9;?< &9 ^% &% 9 cWdWe 8[fW[ aj78XW WW[ ."& 9 (#% M% PG ?  & % K'i MM(J " ? & 9 ? # % ? &% #?< !0P G' #r $ & F #P A " @ " B Z# t # < 9 & 9   B  '< u 09 /u &  <  KM 1 ? ? ]r ]9 # K& ; "^ ,?& =*+ N F?!,!,: <<?=)9,,,:- -, ^!r "<^, ?C<=^%9 C 9 < < #? 9 9 & ?? 9?? ;?<    <  ;? >?$ 9 % $   9 ?" ?  !  , ^r^ ?9;?< B .I1 B+-,-! ,3456663H84O8 3456663H4DOH ? @< ? <99@& &=A ;;< ^%#C; #=#?9?!r ^ 9 9?^ b# =& " %"  9 ? ! 0 N ;  < #   1 G' ZK' %& 9 B? *C %?" .%9 9 & 9 & ; '(= -%?,^- !3456663DO33O =@&; 0# "+`# `# ;?< 3456663DE4H4 =$";

l[9V7

W[ %#?` -```= B,!!!,: 9?PZ#^&#<9=*+ >.*!,*%+ =>&#B.T (  B : " IT K$?$" ?9?<PT - $"; #^99#?/ G -,-!-!,-, :-,!,! s$(# 9 ;  N " " ;9 ?  P . K K ? 9 ?  < / cWdWe 8[fW[ 3456663H6H87 ) % * + > ?  & fa9 ???= 9# ?;B= ='9(# ?9; #9;% <; ;KM ?@9 3456663H3DOO K<? ? Z # =  , / !  , ! :    N#    < ;  " &  9   9 ; < 9 %? N " 9  N .( $ < #   R ;"9 & : 3456663DOD4O '9 "%# "/1.K 10# ?9?C9 ? .# ?9;?"?= K9#A<&== ?; %9 ?@& &=*+ ;B?-,,!-! B&B<:B9/ ; S N . I F 9  "    R $  & ; S n( 1 M KZn  ! , , , , , : !    9 %#;" BM +!:--3456663H634H , A&=K^^?@9N=I@-' G9$? 9>G,==--3456663H8D8D 3456663H33O7 : ! M$9B#&;@7WV[q m 3456663DO88H 9 K N % B # & ;  ? @  @ 9 / >" ?  &  9  %  ?   & ; #&< C?9+ 09 $ 9  # + %9 C 9 < < #? 9  9 & ?? %A&9?Z< ;< ; ?B; #&;@%$@? 01 ? ?B<C"?"!?= %#;?< 9? 9&; B9"? <;B

W_j Weq8f8 W7 ^r^^r^^r^=""??"<=$9 cW[fV[W[ C   %#? 9 B? %# @9 9%#/ .# F$9$ $9;# @9#` 9&I9$<;# "?M ?"A?& #9?=-,! -;3456663H6EE8 "< G??P1G'9 fma9V_ 3456663H455D & 9 ? @? # #< 9 %#?9 9? j 7W_j @& & & #? ##Y)"<B.)#?9@0C#<G>?M;% $9 .%#$9&9*^(9;&.9?&9 @?%9:;B:"<"%#/ ?9,<,,;9B&9?C##B?9+ h% N  B G @  N % ; & (  # ; > G = A & N"& @#? # 9 #F # %%%9 # .(' ' ?  & ? " , 2 < = (+  ! ,  ! ! 0 C 9&@9?%9;<R#` #?BS?= #&B%?BP% &!;L 3456663H3533 F<9 -,-/ C&9$I# "?">r*;9 0.%#?$"K@F ?9; 3456663DDHOE Y I Y1 1K;9 <"; .# ? * K$  # ? @ ?,?:B=,;BB&":` -!&F3456663D566O ,"!,@ !,-? & ? ?# B :<  I# " *  ,    '#?<#& Z;B K?@ ' B (<?

p -!:-!3456663H3H4D ,, 3456663H3674 3456663DE888 *+ 3456663H35HE "^--!= #9"?& * = 2? "? -,/ '"r%#?#9?#? A.;"C &?< ? ? 9 ? N"& @#? ;9 r (#;% 9 < 9 ? #< & ;#+ ?#"? "r / 09 #& 9  # 9 ?9 (J: )$ @: )#@: % *9 & "? 8[ j 8l .;   < ;9 @ G9 ? @? < # B? < #??= I-,/ #< "` #<:G$ $,!! 9:<&<: ,,,# <+$"F #%# #9 #&; 9; " @#? ?@< ?;/ B ^ 9;& /$ C&9$-/ (?%C?%9&=GB#9 3456663DE675 ;"9K <B 9(B?: u<; 9$B<#; ?#%# #$99? &9 *@= nr $#& &#?$ # (##& % 9?? %B "^/ :-,9 ,!& !?!*+ 3456663H3H34 ".; A<(*#;Z%9P>`& # B#& "?#< ;= #? /#& % %%? "<9"% :@&9&<n& "?9 B+ % ? @ < = ( # & +  , ! , / % 9 ? !  9  ?C <#9?9??=--,!!,3456663H3H88 ;& ` # .I1 < %9 #9 9 3456663DO855 3456663DOD86 ,/ ,- ,,= < # 9 ?+ ! ? K? @<#(&@"<&KU<*?'+#-%,,&!9?09UN 9C  >;9#&99?9B9@%:;9:#"(J: 09 3456663H866H G?@9  & $ $ <  ` $ "  ? ?= (<99+-,-!!!%9?,34566637OOED -n ] <?"=]KZ9?#9?@", 34566637H48H 9 AC .%#$9 & < ? .` ! C #?y>B "?BC &?` %?=/ !%#;9 &9<- : )M0 (J <& < KM . @&&=,/ *?9 3456663DE4OH <9Z#<&;#I#"?"r 2(0y (# ?& '99` _l[jmekXW[fj >"?   * ) I   & ( $ " ( 9 % & # < ) # ; G9  # <  (  + G B P  =   !     : ! ! ,  ! .9 @" A @9 ; # 9 &  #@9 + % 9  .9 ? & # " & ' ? @ " ( # & % =  ,     9 ! :  G 9 ? "  = ; . #;@ 3456663H3HE6 9&0 9<N ?9 ;% #&9&#?< %? G#/ ' <`& 9@%?-:; K< 3456663H3783  < " 9  # "? $ "?& "< 3456663DO554 9 $#"?? *+ ';? 09 #&P;" %  >" G  B *? C 09 .>" 9 M # ?  # A & 1 ;" 9 9  ; > ; %!&;:?Z9-?,,?!?-9.-I1 =N / 09 #& 9 . ! (J )#@: )$ @ @& ; %&##@&&=.9%?! @&; Y;& ,, ?@'A&=G&K(3456663DD73H +-, <"?@99%%?@9#;%;?"? > "?"RA##?S"?"<";";? !:-3456663H6D78 ,--, I# ""?'" r.%?@< I" ". &" %? ?2< @&(=*+ !I; '!0 A,&= --C?"-3456663H3E8O ,!; P&<"=*+-3456663DO7ED "%'<9<?B+--,-3456663H86ED - %$&%;?>"&;>"93456663H3O8E h? # " 9  ? + !  #<%P &#<?"F?9#B99;<?$?0/ 3456663H84O7 ? &? ?<9% ?]]C rK] @,# P] r] : K (J #$r!,z1(M) " &C9// h ?!0 9?MJ+ #"$?Gz09 9?9;9.B ? # & ! 09 %# P]: 9 ? K ] , ,,: -!-!!%(-,3456663H8385 ,, @##/;?@#9@@&&:,-3456663D5543 3456663H35H3 .? 9 < # "?  9 # "? "$ " (# ;  B ) n0 ( J ! z 0  :  , r A & < #? 9 %# ? ? ^ B9  $ " N #< <# "%" =*+ < 0`9 MJ= M &??(""?B90 .B!%r.-; < ;#  . ) Z = !  @# #= 9 % ` ? < ?9 ? B  @ 9  , / ! ,  , :   ,   -,-!3456663H88D7 -, =--! 3456663H8446 3456663D558H <%#&<"&; : 0 ;! B?@+(J 9z$ 9? (M) "&C/ A&>#?9%9C9<9%?=2.%#?/ G (9 @A;9 ?G 9g#?B 9T?*wN <?9 >&9;9 K< "&? z K<  ? ?C < %9 & 9 B?= *+ -,,/ @9 ? & B -!:-,-!-,-,3456663H8475 A<b ""&(#&%:.;-,3456663H6D8E , w j[ W7 ,9^&?9?, B)M0z =*+,,(" 3456663H8D4E B9 09 F ! 9 M9C("+KF?tL@9F#Z%: & 9 B >#? 9 & $ <  #@ Z1 C #& & "` ." &  9  ? ' : Z# ? " F Z ;B <  & 9  P -"&@,^9?!#%#,??2.=*+,- : 1G' ?99C^#?##+@"#=* 9?+-0P! 7W8[\7W8[ -; !;#& -C ?9 /-,&, !-<" !B+ !3456663H65DH 0 ,ZK'P ! 3456663H354D 3456663H84D4 sR ";" u < & <   B  % R  , S 9  $ " " & # Z#? & @)M0 " #$ !" )% "% & <&#< <" ?&#"<9?9; :&9'& ?""< *h A? 9 ' $9S-<#R9<RSS&^#??@R#SRN-/S A@ ?:<9??1G' ;B<<""?#&?"9F/<9;9 B&9/= .$ # # ? & *  +  , / ! !  , ' < @@99?%#Sn?;= &$#$GR( ? C # < A; *C"?"R,3456663DH84E -,,,SU= @< <=*, 3456663H83D6 *+-,!:-,,!-,,-3456663H84OD 3456663H43HH


‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’‘}“‘”Ž•€– z{|{}{~€

012324567 a2a2N16705 163b5M 12n64NoN75753 12n64NoN75753 ]\56^a6^ ]3\`24 w64\32^a 8 

 

H  

  i  $ 9  9  ' 

 Q

$ i @ 

./$ ,-<<1-,# @ $ ) (9 V 9$ 9 +T @ 

 8S 8 # > 

 F S $ $ )Q9

 $

 89 9  

  8 ]3\`24 ! F9 $FF

 

 $ 0

F 

$  ,-/%11DDD0,A 9H

 Z O6^]o]6345N (  R . ,#0 , #,D-,%-, 8. %0 0 $09/ . $ A 0< 1 D S9 $ .

/$ ,- << F1-$ <, </$9$ ,< A

! 1 9   

   

 9

 

 ,-<<1-%<..%<   $ ) @+f 

 ! ( ) 

  9  

$

,-%D,# &

 

   $

  $ 

% A 9  9 9 2345552EE=X6 + $

J lW 8 Z J23455526378= 

C .,D-,-D $  "& 2345552EX326 $

$ 9/ A9! + 9)9,/<.# A-A# 8 ,-<<1D,.<--< B 234555262468  !" 

 9 # 

 ' !( 2345552E6824 ?

 $

&  '

 G U F  $ ! 1 ,  ! A , / 1 A , < 1 D D , , D / / 

K @R $

 9 $ $ 9  

$

 %' & 

 # R

  H 

 

 ! @

9 $  

$

9 > G ! + 

9   ' ! +9 $ 2345552E88=X 1\MO26u66^! !-, !ZZ $ .

>$& $/ $ @$ > F$L 8L ? #

Z! Z!8S! " /!,R

$ $&. 19-/.1 1 D "& B d !!-A.$. AHA 0, -% $ A< --<() <<8# .2345552E6=24 ( )* + (),-%- ,.234555262738 /0 %1%1 

 Q C ,-A0.1,1,.01

 $ , 

!Q   " 

@ 

 ! ?

# @ 9 # 

@ 

$$ U+

QS [

+F " 

 2345552E6238 234555262X44  / 9 ) e1 ',eA , e% $, , $$ ( )>! ' ),-A<-0A<--%D??)/-2345552EE688 %-%/88 ?@? >  8

 &

$ $   $ 9 

! 8 > 

 9

 

 

%,,9  

9 &

 :    01A/1/1 6^ (  8 $ 9,-A<%/%D%A,.! $,

 9<A $ 9  @$ S9 $ ?Z U  &9 $ > 8

()lW ,-<<A2345552EE=57 

 ;  $ 9 ( :,-%<.%%%%,%  $

& $

 ( $ ,-<-A<<,1D10 2345552E6788 9 "1\^aPO64 (  

  

  A / D / / < D 

 

$ & 9 $ ?$ 

l i 9  & 

? @? $9  

& 

? @? Q $ H 

$ ( ) p 

 2345552E6=76 234555262453 ,/<.# 23455526242= () > 

f ,-A0. 11% - D<$< $   $ 9 

' $

8 9&$ ? +  F9 F  

$ D A B 9 $ 

  C  F 9 $ f$ < . A % , 0 . (  , < 1 D A 1 D < A , $ $   &

$ K $ Z B A%$ C > 

 8 >* 

 *

? 

2345552E6323  * 9  1.!A<A< $  $ VU Z&

# QW [ @ 

l&  Q 

F9 $ ' 

! W +,-%-,./A%,<1002345552EXX2X -./DD + 'A D, #DD D '   L 9 9

!( ),/<.#D2345552E=4X3 U !,-A-<-2345552E6472 %%%-A, ? $9$9 (!,-%D%A234555262456 A 0 1 < / 2345552E4=EX 8 ,-A/ /<,% AA0/   ( !, @-%09. / / +AA. / B, ?/<. C$ - 23455526242E " ? @? Q (> $

 9  

  ?

U  $   ,,-D-<9-# + $ $ 9&  ! * 9 

 !() $,-%</0# &

 &   9

  # 9& $ F9 F$$  & $ $  

  9 A,,&$ !8)-1D.111,-<-12345552EXXE= % % % D % H $ ? @? Q(> 9  F 9 $ ! Z

$ B&8;  $ 9

$ C

$

   9 $ U Q>Q2345552EE657 *  $    $

 9 $ F 9m " 

Z 

 .A<<,1A, U ),-A0.1<-A-D2345552E424= . "$?0/.,/<.#.A/./- ?

 2345552E4EE6 $ 9

9

  U ,-A<,%%%-2345552E6477 -<, Z; ,-A<.10AD1,<$ H 234555262435 .,! 

$ 

?ZV  ?@? $   F 

 9 $

 

9 ( : ,- < <1234555262426 -1., -0 - ,> 88 ( $ 

  

 # > 

)A, ? * $ ' ' ?  

 $

 $ 9 kQ  > G%A $  $ [ >  +  *

$ $ $ F$L(),-%//D234555268855 ,-/ %$1$-9- .-$% <<.%DD $ !() 

 

!  $ $,-/%1.DD%DDD 

&  F $  F WF @  > 

  -D,f-<$- 12345552E4635 D 9< .$1 0 . 0 ()Z H ,-%// -/--0 0< ? ? 9

  9 $

 9 9F   9  $

 

(

 

$ $9$9 !(),-%1A2345552E7845 D<</<,0  $ S ) ,-<<1D<.<.1234555262486 D 2345552E6284 @ $ >> +? $ %

A ? ", A

 F G

$

  # 

 9  

2345552E474E  

 

8 F

9   

9 &

$ ! () ?! ?@? 

 D 

 $  < D e 

 ! F  

 # /H, G  I

$ /D  &

$ F

9m H    9 

e1 A  e A ,  e < A  e % , ,  ! ( # ,-% 1 /- < 80<S </

1 &

; '

$.# 9& $ 

9

$. &    $9 $! 9? 

BQ

 C8

,-A0234555263635 /D1<1%. %1  !,-D001<%A000 B!

 U 

Z $!9 /.&  ( > I

 10$ ,-A</2345552624=5 D,A<1.. > C! ,-A//AA%%DA1DB> J  ),-%1/<0D00D1 "!R 234555262764 2345552E75XX ,-%D1%<.0<<D @ $  $ 

 ?@? 2345552E7=8= ]5\NcO6]\3u ? C!,-%1%A/00.A<B! + &C 

 9 F9 $ ' 9 >  $ 9& $ $' ($ >  

 9& $ & $ $ 

 $

  L 

 $ A v , A 9 

! ( 234555268534  l> l> ? + 

?$  $

 ! ( ) ,-A-0-%./D1A 9   9

( ) BQ C ,-A0/D/-,1A2345552683=X -A<1.AA 8 Q

F $ 

&

 9) ,-%A<-0<<A11  F9 $ I 1  < H  K 0D Q / Y$ [ ;

,-A<.</.1/AD Q  $% , , $   W ! (  H / $ , % / A / , A A , -$%$

D, +. , D. ? - 90DF

$ 

 $  ,/<.#-AAD1<D,-<<1D1.,1A234555268E44  $, % / / D 0 . , # 8. [D , -? 2345552E7846 2345552EX3=4 2345552624=3 + @ 

? k 8 Q 

H G ! Q 

H & 9 $ W $  8 9 &

$  $ ( ) > 

9 &

$ F

9 H   W  g\3O67 234555268356 2345552683E5 $9 9 

L 

 ## ?!Q ,-%A .//A 0<A, 9 

>

[ >

! ( ),-A<,%,-1</1 " 

 U  $ $9 9 - $ # & ( $ @ $  9

$  

) R 

 $ $ $9 &

L 

  $ $

 L ()  (   

   9

  $   "  &

 9

 $

   

2345552EX742 2345552624E= 

 (  ?Y># ( 

 >KJ ! 

! " *  

0 A +< . / A 1 . 1 >

    

 ! ( ) , % / % A 0 < 1<%, a6`62 2345552E4585

 9 

9

9# ??) 1/-8.A0?# ? ,-%/ 

/0/, 

1.AA 9& $ 9 F 99 $ / 

 ,-AD/./101-1 U /,$ > 9# 234555268233 

 9& $ 9F  

9 

! () ,-A<# $ F9!;,-D-D-0<,,% ;! 2345552E6644 @ () >

[ >

H  $ 

 

& 9 

! 

  F

 ! " 

? @? $ $ 9 $   /0-AA,,0 &$ 9 F9 0, &  Y  $ $ Y> 2345552EX747  & $

WF $9 $ M2\ 

 23455526246E fQ+U@!  S

? 

"  89 ' 9 

 $ $

 9  $ 

@. 

!(), -' A<9.$< F, ,,-1- 2345552E888X F0A!1"/ */.1#

 9  

9 

   $ $  9#

( Z

>  Q 

> + ? % , + 9 [># 2345552E4X=3 Q Q 

$ 'H

$

 $ F ! G 8     G ! &

$ +

  

    9 &

$ 8

+% . . &

!  

( ) , < < 1 D #  & $B $ C! 1D%/%/,-A<,%%-A..%,-<<1-1-D.<. & $ $ 9 F 9  W# + 9  '

 !+9 $ F 9#F 9 9  H ' ,-A0.1A..,D,,-%-,/<,,D,D 

 

'? 

i > ( ),-A0.,///.1,,-%1/2345552682E2 A<</A,, 2345552E775= $! 8S! 9 .

Z! Z #  J 8 ,-<<1D-DD23455526855E <., ,/<.#<,,,1%- F "

?@?  & $ 8$  $

H

" R

 

 8 %<"!V

 $

/ Z  

 F 

 

$  9 $  &  $ 1 ,  $ & 

! 00<A%.1 9 * 

+92345552E6233 <%0A/A/ $   $ $ 9 $ $ 9  W " T $ 

D K 9 L 

  

$

 L 

 2345552E458= > 

 l 9 &

$ F

9 /  $ . +) !  ?9 $ )%,,, 91D / %%,, %/ <,,1./.,-A1/D1,.%%/ 2345552EXXE2 L 

  F 

$

'  

 L *

234555265385  F

 9 

F  

$  $  9 &

$ 9 

, % A . / 0 < < / , A . / 1 < 0 , < " lSY>! ( < < 0 0 1 < > $ f Q+U@ >?@? F9$'V> $! 

F

' " 8  $!( ),-A</D/234555268E25 -0<%D P7\gqP7\g 2345552626E6 + /9 9 +9$ () ,-A<# $ /,, $ 9 2345552685=6 ![ ?$

9  !$(   R

 

)l,-//# & /  !() -,## 

$ 9 

&' 

 

h

# D . , , % <9  H  

  Q 

 

&9  9 ( 9!? , / < . 0 < A A 1 , < 1 % , , A 2345552E45EE + 9 9 & $ 9 F 

  

   $h

$

 9 I

' --D$ )B*/0</A0-/ 234555263235 05M53NOP3 '  9  

 &  $

'  $

 &

$

2345552652== Q $ $

) ,-%//-D.-%%-  

:

 I 

+ 9 ) 1 D . V

 $  C  F $9

9$ 9 U !,-<-1-/D/0,% 234555268222 Q9F R ?S'QTS ,#/, %,, Q $ ),-* # 2345552688X7 S 9  $ ? $ & 

! H ' H $!@  9

 ),-D0!-D,,!/100 8 2345552685E2

9  9 V

 S Q >F ,FL+ -S

+T ( Q $  9 8 ! U % , ? $ U  ; 

 $  

9 

 

# 8 $   ! (, D 0 / D / % . 1  ]72^2] & $ $  

 , $-%</A/,AA () I

2345552E48=3 .,/1,,, "*

" Q2345552E=555 V $ 1\06^N6^463 F ! @ ) + 

 $V  ,-$%9

<$D / /D &$ 9m'9 $ 9 $ 600\0P32\0 234555262358 ,-A0/-<//,- I H ? 89

 @9 

+?

$ ' # / 

F 9$  F

  &) ?@? "

  

F    U ? +

 

8  RS  $

 $ W 9 9  Q $ + @ * (  /C l $ >>$fQ+U@! $

!( $&

 $  , "!@ $ /,

 8% , < 9Z9 A, "!R  <-% I B2345552685E= 234555265856 R

 $ 1 # %

$ 9 

 T 

 

K Q8 8   S

# DDD Y ( )?

>

 ,/<.#12345552628X3 ,,,%.A !? 

!+ W 9$ & $ '&

 $  9  ! () 2345552E4E22 (),/$ <.#<%<1,,% !>

"!2345552E=446 Q! ,-%0.//AA./B,/<.C -AD,# 234555262428 <,<F-D Q 9$  S 

Y # ,- %1!/ A#$ 8 9&$ Z F9/ $ 9  8),-DD1%<.,-0!8$ 9 f$ W ( U2345552E=E86 AAA<A1 ) ? Z 

U

$

  $

9 

9 9

/ 

! + $ 9  $ fQ+U@8 !  ,# %,, $ RS W.<!.! ) , D 0 A 0 . A < 0 < l  ) , A 0 / D 1 1 D , % $ 

 * 8  $ 

 

 ( U V? 9 

B /,$ Q $

+  S  S $ C   

  $ H 

$  $

234555268576 8 ! 

   " ! >

 

 < . 1 % 2345552654== ,-A-<-A-,A.A +

,-A</2345552E4X67 DD--/,. & $ 

@ ? Z "

 @  ,-<-1-<D000D /911$!1/ ,# K $9 F $9 $ 7614P1 '*

,-/%10A<../- 2345552EE55E '& & 9  $ $$  9 &$!, -<H -1FD234555268872  > H >  234555262E55 A A @ 

 + ) , % , . 1 < , < / ( 9 > $ 9 SK VS Z  +  

 $ 

$    / $ 9 +   $' fF$ 

 +T Q$

? V 9$ U Q>Q 8  /,# %A, $ 9 ) Q  S

$ (  U

) , % D , . % 0 /8?D /,1 ? Q ,/<.-11%/A0 & Q 9  ! K$  ' 23455526837X -1W11 99

  $ RS 

 ! $ , D 0 1 < , / , , , A R8) , / 1 , , D ? ?) < 0 % A 0 2345552622E8 762^q762^  

  $ 

, % , . % < . V  > 

 [  Q W F  $

234555265=78 2345552E7EX3 00A,-A0/-<-00AJ I 

 Z  $ 9 $ /  9 8 F 9  9& $ F F

?   ( ),-%/ D.-234555262734 k ? 

 8

& G? "  2345552EEX8E  $ 

 

9$ 9  

  9 

' 

 $

B  $ 

9 C F + 

> $ 9 (9 F9$99 $+T V l '$!  $  /.&  &9 $ > ? $ Q9$ ?Z

AA-< 9

 

* Z  Q 9 # 8 8   ? 

$  $ RS  ! & 

  9

' H   ! < ,  ? +  A

  $ 

, % 1 D / 0 / A < % <  9  

2345552683X4 ?

$

# 9 $ , / < . # < . % / . A D " *  

# Q 

 >

 

  , < 1 D . , . , > Z F S   V Q$$ '? ## , < 1 D 1 < A D , < 

/ < S< [, ?S 23455526287X ( ) ( , D 0 / A / / % / D / , D < 0 A . A 8 S 9 > &

$  $ 

2345552656E7 23455528X448 <-0%//1 S F $ 2345552E78=7 !> ;  Q  >

 

$  

 &

$ L 8 

B  

 < . C ? ?: / 1 / % [8D 0 2345552624=6    9) ,-%//<,01%,0 $ @

 

BBD$ , $ K UC ,--/-1-/,./0</1/10101.A $ JZ+  (!,-A//D-#  $$

  

 '$$9 f!?@? Q+U@ V$ Q Q9 !! K F 

  HQ>Q & $ ! ( ) J 9

 ,-%//

<%DD <&, < U $9 $ 

9

234555268258 &9$9 9  0$0<U$ -.. D,- %91 

$A % $%  0 <.$/1%' Q 

 

C , ! & 2345552E82E2

& !F F

 F 

9<. / F/$0 A9.$ "9 

$  $ RS $ D / , % 8 

B &   D C , , 0 / / % , , &

$ F

9 Z H i    H   $

   ! + W  Y ! , A < , % , 1 . A A 234555263565 23455528X446

,-%//<D11-12345552E7625 D S F $ 9F  "W$ B& 

C,-<<1D<DAA10 , -

 WF ? $ 

$ 234555268874  $ 

9Y@! $ V+ F V( 9 $99Z U$>

$ ,+

# @F 2345552626X2 8 F 9 ( J

), -A- < # !8

9

 f 9

" S 9 /!& S),F8 - , ./ $ -. 

,$1 %//< AA. ,-A 8 H9234555268235 V! +

 

   $ ,# 9

 $   @9 A < &

$ K $ ) ? 

S 9 '  L +

9

&  ( ! J Z+ % D , &$  

$  W  ! 8   V  ( ) , A < / D D D , , < . / A < A , < A , , < < 1 . . . < A / l??0 . S 2345552624E5 U Y$ $!Q

89 %0?8, 2345552=5435 Z" Q

F  $ %,-<-1-AAA10A ,,9   $ R +)&< &% .# @ 8 $

> $$ $ ),- % - ,@ .234555262X5= ,. 0 %.D# + 9& $  9234555263332 1$,! ,- <<$

1

-1

< 0 D $-

A H,- < <1 D

-$$ , 0 F/

.

,# -D0A-,,!> V!JU /0234555268E36

$ j ?  9 

 $ 

  

9 $ 9 ' 9 $   

-D%%

 S

 

  8  +

Q 

2345552EX8=2  ' F

9 / $ H 

  )  '

   9 $ &

 

$ 

 2 ^s\04 602 >

 

$ >

 V

 V

 

234555268224 > 

 >  

 ( ) , / < . # < . 1 0 A % @ $ ? 8  Q # ?%,,$ Q $ R>

S Q %0 234555268=63 

 $ ( ? Z$ ,-%D%AA.D1-/ 8 $ ,-A</D1D%-D. 2345552633=6 ? 

> 'Q9 BH C /A99 

9

&

 F !&9 $ ,-<-1-0D%12345552E=74= ? % , U $ 

 9 

B F m $  $ $ C ! @Q @

 

>

  @  

Q # k [  G  J $

9& $    $

   9 

$ 

9 $

 $    Q -A.1,,, "

 ,-A/D%--2345552EXE2= 00DD* 234555262427 -<.%%-. & U Q

+9!2345552E85=6 -D<A0. F 9 $W W 9/91 i 'H - $. /$ Y ( ),-A-0-%%/A1,,-A-<23455526828= & $ [  ? '[  ,-%-,/<0,11% QW @  1  ?  $  $  $  $ # , , $ & , % / / . . 0 / ; H;!,-<-1-1,/2345552E=X55 ,<. R

 $

( l 

/%$  

  $ 9$ Q9

 F

 

W $ $ 9 # 2345552638XX 9 $W!< .9/,9

  $ RS 9

 

$ 

$ wP1u 9 ' $ 9$ U  Z S

$   $  

 F  

  I

 >  $

 F F 9 

S $ 

 U$ "  % 9$ U9 " [S bP4PN D-% S F $#"

2345552EX643 $ *%$ 234555268555 " ! Q @> D! ( ) ,-<-1<0.<1<< &H A ,9 $ $

  ! F 9

$

$ $ ),-%- ,# 9$   $ .  $ $  $ . 9 !  F 

 ! 

)  " ! ?

$ @ ?$ mi  

$ L > 234555268262 ( ) ,-///%.0/0.- 2345552688XE -, I !,/<.0AA/D/D,-A0/2345552EE=28 D% .9D,&D!(

- A%&1$ D /!A? Y

  $  $

Q ? +  ?

$ *

  ( , D < A , 0 , < 0 , A 1 A A A D >

    9  m + H 

 

  &9

 

2345552636E= , 1.1DD 2345552EEX8X $ Q 9  :,-%-/<2345552685E4 ,A0- + & $  $ 9 () J &F

& -$A 9 D D/.$/ 1  9

 F  W$ H F$ & ? $

 9 $  9$9 ? $ $,RS -%DZ 1%</ %9- 1 %Q B,W/ <.12345552EX423 11 11Q

.0C!

 ) , < . 1  ,-%-# $ 9  F F $W Z > [S S

 '@F !JZ -A9 D/<@$ .. .A%.A ,$ 9.  $ $ 234555268247 9  >

  9 $ 

 L & S $f$ ,U ,/<0%1%1,$ -/1 /$1W%A' -/D$, ( ,, ,0 A< ,$ . A[<S! ,S) A,<,A-%@>A ,/A/,A//! ! 8 ?

 8   

$ 9F  $  ,-A<./DA%2345552E655E 0A% AZ V  

 

   9 

 

 $

 h f 234555268=X5 234555263X2E // <AD0$ ,AFD9 $ 9   W  ! 8 ! , % # , . , 9 $   9

  

9 /.&

 F  

 

$ :,-%<1-,D/1 &

$ $ 

9 $ 

  $ 

 # 2345552E6285   $ 

   

9 $ 9 

 $  ,/<./01AA/,2345552E4858 $ ]3\`24 234555268565  

  $<

 F U 9 m! F ) ,-<-1-/%01.A   9 $  

 F0 # S

, F

@ F$ J$ZA , ,,A ,<A 0 ,A-<%,# 23455526824X >  @ 

  S 9 ( # 

 @   $ l )Z

$ & ) ( > !> Q9& # F Q W  99#

   

 /,# ( ) 8&

U 

 , % 1 / 1 / < % < Q & 9 $ $  

 , A 0 / D , 0 0 . . A <   8 S

 

>  . A $ >

. >

[  9  $ 

  ( 9 $ 

  

 $  8 

 

 +  $  ( @   $ " 234555263435 2345552E6447 %,/A<,. 

$& /.!! -,D%.D,D-,-%1D/A1.1D2345552EX882 D ? $ T $>  !() ? Z + $ ,-%- ,# ? >  F9/ $ 'S  U0A?B Q 9

 ?UJ C+! F  '   9$ 9 /F  #<-,$RS 1A<A " !!> & ?

 

() Q,-A9 < / DZ< ,

,%0 0 ?W 23455526885E 9 $ 

($# Q $ .1-%-AD & Q 2345552E4EE= 1 < . < ? Q9

 "

 / , ! 1 , RJ ? 9 

 

$ 

  

* 8

    $ 

  

 , % % A < % , 1 2345552E8726 9 ^q762^ " S9 ., ! [ ? 

   +

,-A</2345552634XE DD--/,. ? 

F9 9 $ $W$ # 

 F & 

?@?

 <1<Sl0l 2345552E75=2 & 762 234555268246 ,-A-.--DADA< $  + $    $ RS ! ? $ ! 

 $ 

$

( ) +& 9 $ , % / % A < 1 / % / 1 ! &

$ 8

 9  ? $8$ F9f &  " 9& $

#  ) l $ 9 $9$9 

$DH $9A0 $-1DDDD. $9 W (),+ -%

 -,.1% <* -%%//# ? 9 $ 9$9 $# F / " ? /,$&$ 9 #! 9),/<.#<-,0<%1,-/%12345552E443= 01D<,%() ,-%D,1<1<0%< ,-A-<0%00D<0 ,-<-.A<..<.% 9$ 

F $9 /91$ (),-<<./110.<%,-%1/D%-0./1 2345552688=2 2345552E8487 

& B 

m9&$ $234555268833

C  

9 #9 234555262277 8 ,-%1/A/01%-0 8      

$  

  W   # 2345552E684X & 9 $ ,-A0.1,<,%- 

* Q

 

 >$ fQ+U@ $ 9

2345552E7787 9<% 8 R   H  &

 9 F

 % , 9 ?

 , 9 V  S

 8 

' > 

 ! k " 

$  

F

 PO64   

9 $ 9 SK V S 9   F 9 $ ..%!-Q$ %#,-< -F 1D!1( ) <,<<

0!* * 

$  9  23455526884= +) ,-A<.1<A%%D,,-<<1-,,A.// I $  9 &9 $ "& 'Q $ 234555265374 $ 9 & $

$ -A < Y 

$ >   # S

8 $

 @  # 2345552EE628 +

 Q  ?  *

  Q

$ Q W F

 G  $

 ) , / D / % , , % <  

 ,-<<1-111,A% $

 , -D0 . <-

0 0 A* " !Q

 * 9$ h8hJ

# 8 

[

F  , -9 & 

  ,-A</D1,1011 234555262852 U 23455526285X OP542y5\ 9 8 Q$ RS ( ! 

9$  H 

  i  &/ ?@?           $ ! () k 

> 

 

   H  +

  $ + % l: % 1 , i % / ! 8% , , , : % V, D9i$%-9 <,//,<. ,-A0.1%D--,%234555265X33 2345552E248X  

$

 

    9  "  , / < . # < / A . A , A < . < % % % 1 / <  W F &H   ,-/1# 81 , , , : % D . i % ! 8i  : D , i % 234555268=55 Q9 %

 9 $

$ $  % ! /&  $ F 9$

$ 2345552EE445 V W 8  $ ,W/< 9.9

<, $ RF /...,,%A  2345552628EE *  $ + 

 

 F & 

?@? /..i%-! J ,-<-1234555262832 DA<..DF%,9, 9 $ ! 

 

?

< . 1 / .

> $  

 

  9 

'

 $

 8S H   ) , < < # % D D D # , , , 1 

 $

   

 9 $ 8

  

 

 $

 9 

$ 9 

     $  9 

$/ < .9## 

,-A</D<1-../2345552633X6 @ JI 2345552E8=3E 9 ! ( ),-<<1-DAAAA,-A0/D11011 

) 1/%/,% , 

 $

 9 $   9

 

$ 9 F 9 V S >  ( +T  , 234555268E3= ( ) Y $ +

$ 

@  $

 U! % 2345552E6832 8  $$RS  

$ & %i  $ $ %,,9 $ 9 F ),-<<<0/01<.1 234555262=28 (

 B.,$C  i  @$& 

$!W9

 L 00/.D// ,-/% 11<A -%,1234555262=8E ! " W $ 9 , 

 &H  ,-<- 1--% #A<<< @ 

$ ! ?@? >  + ! p  Q

" ! > @ A ? $ 1

Z >  V

9$ 9 /

r Sr SK >( )  /9 <. 0 000 %< -, -A< (/>Z A23455526325= D1DD<- H 9 !() ,-A<#/DD/2345552E8=37 <D<1,-A0 .%%0 <.<, 234555268EE6 $9 $ ( ) ,-%1D1</-AA-,-%</</,DD Q99 $ @9 > 

  > 

Q  $

+  S $ Y

$ $ 

$ 

G 

 $

 9  G &

# 2345552E68=3 8   %,#% ,,!? $ !U W & ' 9 F9 $ V [F!<@9$>Z,-D0/234555262=87 A%DDA,1 8 9& $ F9/ F$$   $ &  F $

9 # ,/<.#A--/,D ,/<.#<-/%.234555262=X= -/ ]P^s\]02 90-9  9 

 $

! Q $

  Y   %#1& $ $ !(),-<<#.A.2345552E8=34 A#-... " 9 F  W  W  &? @? $   '8F

9  

Q

  

9  #   

 

 + 

  V

9 $ 9 U $   --/ - - $RS $ /.&

2345552637EX . , ,  $ & 

, % , . % , , 1 0 / $  & 

   W 

  , % < / < A / A , , A < / 0 D < A A < < < % 1 % A A %  9 &

$  # +T (9 * $ + $ F Q 

234555268E6= +

$ ?/ '(  ?$ 

F

L 2345552E6E2X @  99 $ !,-%D%,1%/0/1 + 8 $ >

  $   <-A/<<. $RSW 8 W  !( ),-%D1%234555262E33 %D0%0. J 9&$ F9/  $ ? $ 

& 

?@? S ),-A</D%1A-1D 234555262753  

#1"

 %,,9 $  234555262477 !  ! R 9  $

" ! R 

 @$+ 9 H 9 B *

 C () ,-%D,#   $ %DD, ( ,/<.00# /"

 <, 

 / 9 &

$ F

9 $ + 

 U V 9$ 9 ,

 ,-A-0-<-,0D, " *

@< '" >  ..0< A-1-,,-<-1-0%.//. &  /-Ai%- V W (9 8 2345552624X6 .%10,,, $&

< -$1 -%/ $.. , , "   ,-%1D11A,%<< ,-<<1-%<234555268E67 2345552EE635 Q W   9

8  Q  ?  Q

$ 9

 

! , @++ <1+-T A<@ , -A0 . 1%QV 00Z# 8 H      ) & 

& 

?@? 2345552E78XE Y

$ (

 '$ $ 

% i 9

 $ $ ! @ $   F 1A$.[S 234555262EE3 T Q$ @ 

 RS Q 

> F $ ??

($) <V-l 

, / / / , , . 1 . ! Q

9  

# $ &' &%,,9  1&  W ! @$   () ,-A-<AA-# 234555268347 + 9 9 & $ $  

$

9 

0 ,   $ . +)<-<<.<, !I

$ V+234555268358

 !( ),-<-1-.,,,10 Y  

%-<$ !0 0Q1 -,-1-.,AD111D &

H W $9 $234555268EX6 /A<- ,-<-0,AAD,<< Q 2345552EE638 7w` 2345552EX262 + 9 , % , / / ? $  $$ $ 

$ 

4\]^202 &  

 F

 & 

? @? $  234555262EE8 06O5^q ]P0M\42 ] Q[S  9  $ ' F 9 

 L &%,,9    

 8? Y@ U  W 

 9$ > 

 ' H     $ . Y $

 + 

  W  8 S 

 /-,, 1A,,'.A,, Q + 

 

'   $

 # 9   F

# / &

 

 $

$

 ( ) , % D , 1 . . . . .   ! , % / / 0 D 0 / / , , < < 1 D / 0 D < , /

 ,- 9 . - ! %, $

#( #?Y>  ' 

H+) ;<,, -19-1 9 ), -F% /FD A1 A.,/ 

 16]626^ !+),-%//</0.--D,-A</234555263E23 0A1-, A # / 2345552EE63E 2345552E45E7 $ $ 

9   , < < 1 D < , , $ $ 

' $ $  %B 9#   F ! + 9) ,-%1/-%,ADDD +  

  d A , A,"

 Q9 F  $ $ 9 $   f Q$

  F

 $ H 

234555262E65 2345552EE43= Y $ 2345552E7738 9 ' C 

 $ $

 $  

 $9 $

 %,, 9! (  %, " ! MP`\M $ 91 < ',-$9.,F0 " < -/ -% 1% V 

W F & 

&

H 

!( )

H S & p

 #(8 SW ( $

 &

 

F 

 S  $

 $  ()

 9 & (),-%-,..,A--9

? . < <  

 ,-A<.,00/,,D,-<<1D,%,.,% 8 +)%!<

i T:% !fDHA, H

F * (, $ - ?%< D .,..D9D#, /><.D 0!Q,.

D 234555265582 Q

,-<<1D-%<,D%,-A/,1<.%234555262E66 %D% h 1 ( ),9 /<.#/ 01 A1 9 9 .A 2345552E7=32 % 0 *? 0 , 2345552EE45E YZJ . D  9

 

2345552EE323 9

 8? $ > 

 @ Q S $ 

>

  & &

,/<.AA11DD ,-%<,<,<,/, 2345552EX86= +

$ 

L   9 $  F 9 $  ,-A0.1/1<D1A

9 & 9 $ Q Z ' &8

j + B .1$ C > 

 

H 234555265285 H$ 9 436^01P34602 $% 9  "

?@?'Q$H $ ( 2345552655XE !1<D-.D QW$ $ &  

 99 2345552E4262 

,,9 $ !,-FA< 9 /D/%i -.9..2345552E78EX ,&

9$ ( ), -$ << 91- - ///

1/#, -/91/ 234555262EX6 //D,,$# %A  8 Q 067P^ 8 $

 & 9 $ 

 

S $ +   ! +  

  W  

9 $ 9 ' # 

 

9  

 W  *   ?

& / +

 8 

 $ Q$ 

"$ 

$ 9 ?@? UQS [ 1 9

$ F 9 $!()B,/<.C -,- -,,-D%/ /,,/ /-* <,8  F 8 ?  #@

G F $  <<A# $ Y$ $ $ &  %$$ 9 $ %,,  $  9   F  #

$  J W

$ 9  

 F 

$ $  2345552683X2  

 G B ,/<.C i9! %,,-,<9

9 H 0 W Y@ ( ) 

,-<<1234555265842 --1-1-, 132^4\3o0w6^^\3 ( *!( ),-<<1D//1/A  9 F ,-A//-,.D1%/ $! 9

$ 00.A<02345552E=528 %,-DA-1#??/ A0D111# %9 2345552E4E87 -1$. %$ ,, D D

D $ 2345552E7865 <.%,<0,0S80 DD</!,-<-1D2345552EX528 lW  

 9

" Q  @ > % , $ 

9 % 1 Y W S F $  9 $ j 

 & # 

F 9$  A,,& $ L  

 234555262E47 " F

$  / S

 -%, -%% 

 

  

% < # / 1 $ ! ( ) , / < . # Y

$ $ 

$ 

  

 $ ) % +  $ F F  

  $ F 

 , D A 9 & 

? @?  $ H $ $

 8 ;  Z 

H   

 

F  . , . % ( / % / < 0 ,    F

$  

 %i 9

 $ 9 H .D1/AS @R B<--10-<,-<-1-234555263263 0-/-/.C / ()8!F +9)-/D0D0D

 )-D<D%</ 234555265442 _\O024\ +& 

Q S .D<-D2345552E6523 ?Z 9 !() ,-

A<#&A -A- #<$ $ 1112345552EXX4= , - <$< 1&- / D/ D <%9 @W U 2345552=4246 T  

9 $ %,, 9$  $ F 

$  

  

 

 

  # 8 "

$ " 

 @ $ ? (K$ $ 

F9 $ 

234555262E4X H F $$$ &  ,-<<1D-1A1DD " U9 8  $!@

 

9  

$ ! Y

$ (

 ' $ 

$ 

@ R% ! &@ 

 *   'lF  ? Z $ &? @?   $ H 

$ $

 ! ( ) %! A& ., /& A, ! &

$ $ $ 3\163602 A, +) !F ( ),-%11234555263X5= /%-<.D% /&

 , ,

$

>  Q),-<- 1-DA 0-2345552683E6 10! 

23455526238= 9< !?!

m) ,9-& D$0!8

D9# 2345552E6728 ,-<<<0/A-<<- 

 ( %),,,-9 %< ,

1. 0 0 ,2345552E472E -<1 - $9 ,/A$!A? Q 

'   9  

 

$ 

 

$   $  

 * $ 234555262658 $ 9 & -< 8! A. DD09, .,#-%/,% 16]626^ 'F $ $ '  $ 

$$ 9 H : 1:/ .1%i /%.

 i %- J+

' ! 1!, <-t<:-/10D0* i<%.- i +D?- l  9  H  0 # Q

12345552E74X8 <A!<"/!18> <D > ( 9), -$A%-& < --<0& . << , -%/ 234555263X44 / << /A- %! Y $ 9 $  $  /&

 $ %,,9 1 t i A .  $ 9

$ 

   

  , A & !( ) ,-<- 1D/2345552E472X D -/-/ 23455526283= .1./1%-< Y 9 9 

 8 9 Q9H

" 

 

 9 - , ?,9Q R  $ +  Y

 

 A / A   $

 9 1/t :: 234555262634 * %A$ DA,  H  S  %! /& $ ! ">S V

F  ' $ 

$ 

L 

 1 1 . i % / ! Q 

 1 / t : 1 , D i % / ! Q 

 1 / t k l

 G 

 

 $

 9 

 

$ $ 9 ! 

/ 0 A % 0 % / , % D % 1 % . % A . ),/<.00DDA/<,-A<.1234555268E=E D.0<D1 $ ,

/A.i %/! V*1/:1/.i %/! J 9 

$ $ (9 $%/ %0 $D. 9  9H ' S $ Q  92345552E4EE3 $  $

 (B?) -%

 D%CA& A A%,2345552655X5 ,%#/& , A < . 1 D D . , < A 

 ) , 1 1 , D D 234555262834 23455526262X _\``2^aNP3a ^q762^ 9@ A F

 ,- %D % A A. 0 D< /& U " Q!> +  ?J S S

F 9 $ 

F

 '$ 

$ 

B $ # 

 9$762 /  

 $

 $ F $   9 9F F 9  $ 9 VS $ Q $ ) <.,%%/-) Q9F   $ %,,9

 $

9 H j 9

C 234555262626 

$ Q(> ?@? >  >$ 

   ) ,-%1/-/ <1001 l F $ 

 F F

 

  

9 & >

$ 

>

  *   Z

 ?() , A # 0 . 1 # 0 . 1 # 0 / < B 

 % , , 9C fQ+U@() , / % A % D D < . lW 

 9 " Q @>%,r $ , A 0 . 1 < 0 % < D , < 1 < / A D D D (,-D0A0,</1.0,/<.<-//D0< B  %A&$

CF9 $9234555262X=8 $ Y $ $ $ 

& 2345552655X2 4627P3 234555262685 $ 9 9/ %@ 1 B% <#

/1$& C!Q +  @>%.r

W$  S S9 $ +

9 $ 234555262E53 2345552632=8  $ +

 &

$ F

9 / $     $  

!

?@? U

 , - <A-,.1 %1, 1/ , 

$ ( )? $ 9 %A!().D<-D-,-%<2345552626=7 /<D/A% YW %,,% 9 F( 9 )%i ,-9

%D#, . ,

 0#1,, ,B* $ $ C > F ? Y@Z ()>$ ,-<-> 1-234555262E52 < + D00-A 0D 234555265=4= 234555262735 R i@$ 

% A  B ?  9

> 

   @

 $

 U # % 8 $

 + 

$ ? 

'V

F ?$ 

L "? @?  $ 

$ ( 9

C ( % / A  Q $ % % ,   >

 

? Z $

 9 &

$   

  ! 6a63q6a63 (  -&A /%"#- V# + $ %,,9 623NM2^5M 9  F 9 $ F

 $

9 9 $ f 

 9 

0 < < , D * 0 / A < . A . Q

9 

&

  $ 9 $ ! 

 $

9 $

 & 

( ) , # / D D D B *

 C 234555262X7= %i

!$ ,-1-0<-A/,,(),-%1/AD/DD0%,-<<1D/<0-1% 

$ $

F     

# 234555265=47  $ 

  ; F 234555262732  2345552627=7 8 

$

 L 

 $ 

$  F 

   H  $ F  !,-A0.1234555262X75 D.FD/ % $ . k/Y $ $ $ 

'

F 

 G & 

%# @ $ $

9 +T Vl >! S F  ?

$ 8 

 

H   

   U V 

 

>  f  & 

H  " R

# F(

 )  $  

9 $ 9 F! &

  $

$ % , , 9 $

9 H j 9 8S @ 

 Q 

    H

  

   ! $  1 

, % , . 1 D , 1 D  T $

) ,-A0! .10.! %,D< ,-<<! ,-%//<%%%,D.,-<-12345552625EX D<<,1<- B C (),-<-#1---#%000234555263228 23455526853= R @ 9!l ,-<-1234555262742 D.D,,A, w64\32^a 1DAD!,D,< 9

2345552627E3 4P]P 8 

'$ 9 $ F / 

 8 @

$ 

 8 x x

 ? $ 

% % " $ "

$

Y $ 

F

  

  @R% F 9 %i  8  + 

+ T V l @

 

8 S l   

 9 

 9 &

$ H  

 %A"$ $9)00A-.-D,-<<1-D-$D A@ 0< $& 

 @

 Q ? F  I ! ,- &A </ <%!-"<!-* --A234555268E=8 0/% /. % 9

( ) , - <F <# . A

#. . .%.,#,/9 .2345552634E7 9 $H

W $ !,-<-1

 D%.< /2345552627E8 -/& 

(> F

K  >

,- S <-F.23455526243= A Q 0A9<11 1 @ $ @9F

8 8

2345552E865X >   %9,$ 

 

 k[ A"$i kH Y 9 $ + %# $ ?/" 

G8

 %B,* ,9 $ 9 J

& F 

 $

 H$9 $ 9! V

 F $  D  $

9 9$ # 

  

 

 0 *  

L ? @?  j $

 , A < < # 9 $ $ C (),-%#<,0234555262E35 ,#0,D,  ) ,-<<1D.DA<.A2345552627E= AA<AD1A,-<-1-1A101D 

%,,9  

G 0000,A< 0000,A2345552EEX24 2345552624EE V # b24^\0cN0\^6M $ H

F

$ 

 

 '$ & Q    $ 

$ 

 $

 & k ?  >

 

 G $

 

 $

F

# V

F

 ) ? $ 

F 9 $   # 0g6M1P "$ 9

!+  & * ! + $ ..< ?

 # >

 

$ ' 

 L 8   F [ $

   ! () @ R  " ! >

  ? 

 $ 

&

& ! $ 9 $ 9  ! , % A . / 0 # 

  F 

 & 

  $ H # $ "lS!<,,D%A,0A,A..1 %A<  "$!@ ?V > I& % -8) -A @A %/$// Q>Q) + Q I !,-<-1-D<%234555268287 762^q762^ Q> 9 * U

 Y$# (

# & -

# $?@? A#<A,&$!,-<-1-/01%0< 12n64NoN75753 1A,1,-<-0D0-/A<A,-/%0234555262X82 1,-11.- ? 23455526865E [S

 2345552624E6 V 

 # ) , < &

$ S 9 / V  V 

 Q 

 

$ [  ,-A//---/1,, 9 ?? /?/ [A/<

 > 

 &  H

'Z 9 i 1-/0<0<-#*lF 2345552E83EE @ $S9 $ 0,&$   0> & 

P142] VV ,- %@ ,, D 9D1,!-U %- %S

 Q 234555262628   $ H

$ +

 " &

 89

9

@  

 

  

$

8 1 D 1 D < < % , D % 9

 ,-%//0 << .234555262X48 <.< Q

?

$ +),/<. <...--D a2a2N16705 762^q762^ 2345552=EX37 "@9 @ Y9$ U H

 2345552683XX $f

  

 >   $

 8 $ $ 9 9& $ $ -F Q 9$ 

+

9 " 

! R Z ( 9 U !11$ +9 1 $ <.1 A< & 

 ' ,-A0.1-D..A. $ # 

! $! $ !?  F $  V () ,-%D,.%0<-<,  $ &$#D&$ /$ UQ ?  $ ! (# (

 9

A,2345552EE558 %,,  $ $9 $! 2345552EE=83  

H 

!,-A0.2345552E5883 1--0%<0 9

 $ H,-' %//i< 0-& A /A / 234555262X46 

9 /A, 9 $

.,, $),-<-/ /2345552E8267 %$ %1 

/D-, %,-<<1D1,0.%< <%110,- 23455526827=


0123

{|}|~|€‚ ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ€€‘’‘~“‘”€‚•–

47NM

JM[ j

47NM

JM[ j

ZM5[M[ 47 K9K9Z

T 475N7 Z 4

J58 j687NJt47 9

4

89Z78 *  + /4.+ ( & ^#> + * 3 . + ( ) + R   > ! # O $ + *  # O !     ) U ! & $  A +  + ! # ` # " +  c " +WPP+*B..( #&dV'*#, &

7

N 9 rN 9

N 9

r N 9

N 9

r N 9

* + = * +  A R # f   f f n #  G $  \  ! > + ! ]E+  # ! & ) ' ( . C 0 0 f + $  ) A! "Q! %U &  !  + * #  ! `, G #&+ , # $ ( O + <$ &( #! #& &(&, +>& / =(PG #_ .CB #&= _$./0133BD...=.C003567888597FX8 O++ # &+ +$#?> +R+ O+$# U < 23BCB/BD=.C2C0C1CCD1C!5678885F57F7 DC/0..C `$ +$+)BD2/2.+()")3/.4... "+R#&./0123.4.DD5678885FH69H 56788859;;9X ! ,+ &# #$ )`( '+ + D4O O# * # c A#< # -  d ) 3%" @  A! "$ *! #O A+U! $#O$)$*!$' "<]+S % %+    $ +    1 . . + (   @ > 3 2 . + (  #< ? @ $  O) O / / 0 1 0 / / D D = . C B D D 4 1 C 1 / % *=  &  #  # $ A # &  D 1 1 0 2 0 1 I7Mw7N 95 "Q! +  # O   ! O +  ! &  + ) # ,  +   2..+( 2..+(+O `$ (<56788859::8; 02+(3.Y$#)'./015678885F6X6; 0BDD000 .CBC.13D.1C2=.C20131025678885F5X85 .22 >(+BO+ #+ #&+).CB3D256788859FFF5 B1CD.2 +++)>=.CB3/5678885FH5X8 01D44.D &$@#+ @+&&U#$+# $!# *+ B.CBC.1.424.C  $ ( O#O <^+$)'+ ' BB. 3.l= '#, 1..+ ( + & +<#O $+ # 5678885F685;  !   ( V & + = A# O O # 3 . 4 . + ( # O #  $ & &  ! R # " \G AS \ O   3 " 1 3 D 4 D / 1 #    ?  + O  a3 . . + ( ! '  (  B < = ( # # & + $ < <  $ $ %+  > A$ ( +$% + h+ & +#OO#OW$(# !O+@ 567888599HF6 ^+P 3 /B—!D(*+$$@ '!. #4)C/1$C11D /a1..+(!3a4..+(.CB05678885F6X58 14134/ +O#BB2=.C/B3CC4C245678885F5X5: D ( V(h W P &(( U<*#5678885F67:: + P(#OO( # O $ C 2 C <  !   & +  %  * Y B . B 4 _ $ 2 2 . . . 56788859X8;; > +># #O( +$?+ > !#) P>!$+O# >! ' #, 2.? +(*#$ #! + #/O# .SBB2) %U U .C///../.C2B)( UP#e$+$ + !< !$+!.C0C3C/423D0 #& #+ -  ' ^ + $ = ' , 3 & ) '( 4D34DB/= # & #   ) >  +   g g g , O (+ +   ) * $  &O + + 56788859XX87 % + E  A!  # O " ! "Q! #>3..+(=+)'(.C23C2/24444 ' . C / B 3 C C 4 C 2 4 D 5678885F67;6 #$ A # &   $ + # O ) U  <  * #  + P O%$P#!- !#O$ ! < + # +$++ R $) # 5678885FH9X6 + " +.+C^BP /$/#0.* PB.+.0# 0>0B+3.3l.! + #O^A< ( \"OO + % #>^O p*#O $5678885F6X55 -% #) O# % +#<P )&% A&GE#5678885F5XH5 &#U + %+ ($)^+ U<$+ !(@ !O &O##&#  +  #  $  ( " D = . C 2 / / C B %#> PO >  = 2 . lU #O#!#+#O&+!&)#% .C0C124C/.24 5678885F5878 56788859XH5; P AO#) >$%!&)'.C241BB5678885F5X;F 02BC/ A,+$ 2#P").#CUB//0<&..A/#/D<!%#"+ ' ' > !B.. R!$+ #& 12+>(+!' .C20BC2+O C24O#3.+ 44=#35678885F6X59 /(! D@>(0+ 1 #  $   (+ # + ( $ ! O+ + O  ( '(! U & # ,  <  # # (  #  Q G _  @  + O #OO  #O ( $ , Z7j9 N

#@ ) '( (  ( >  > 5678885F6;:7 (O$+ . / 0 1 4 4 1 2 0 4 4 U# , + ! & $ >   >  (  < #! # + = $ + = O&O! < $ +  + ! *  # O S  ^ $     * ( , + # $+) 'O%"*! GU! "\%A312Dh P($##(<! +O#&.C003C433.D0*) $+ 56788859:85X )' O<% ")P+ `# ^#'.*^ E+ )V + ./0&< 1W2 10\) 32BB3_O, <$$+#(@ "& # (#O$ 56788859H9X8 ' *+ ,&# # # #U+#!-##O+#++C. ++ +O$#42) "(DA1O/B#21.5678885F5X:H U&) C20\! /D"^ CC*! 4B" 4C$=.C!&2/)D5678885F5896 /0CCB'* 4C 5678885F56H5 = # ! +  + &  . C B / / 0 . . / / D + (## (+ #, # + $  # + # <  ( <  ! $ + #$ ! 1B/D//D %D/4.040!/3=B/U>/%%+O ++ +#&$#!.CBC.5678885F5F6; 5678885F6;7H + & # o! < $ # &   ) # + # '#, B..+ ( < &  + *+ &$ U & &   +  &O# + O     3 2 . . .   $ # > ( +a^#! O!!$ '#O "\%'+#A/D4DUG % ( ( # $!?( ($$ %## +#&)D1130C4 567888597XH5  %+  (  O B.. 2..l) > p  ) '( V .C/3...24DCC= # &   + ! <  $ +    ?  ! & ) /1= B/ $ ^  ^ O   56788859;X;; .+&(!%UP?"Q! "\%P##O %# +#$'.C24101/233D=./0144D40BB %#+='= =h+O"*#& =-# * +O#BB2'.C/B3CC4C24D .C003C/144/1W +$G++)/4=B/>/ #>$ ? 5678885F5:6X ,$ @ +#+! #$$ >#$, !(1.$+2 ' O110C103 R #+#?! A//.1e" <$ #$# 5678885FHHX9 + + aU@ @ # $$! !  //! 2) +&( ^' &( +*+#, & ##O 5678885F5XH; (&       + # S  ) _  @ U #  + p U   ^  +   ( *  # O ' , #    $ 4 +(!$+,#O(($$A+#&&<>$>+$ (+Op<+#O% v+ 567888597:;9 5678885F5F58 P OQ #d/D +B3 >< B3 #&&-&O # *#O&!/0=B/$A(!h@! "O*%'#& + (, (+ *+#(+ O##O #/%U &+V1 ]/WA( 4.CB ..+(= #( #.C20./35678885F5X;6 D24BD c&O P  + ! + #O# O `$ )   = " = n i B/ * $  ! " + # O   # $ ) '( ./01 DB04B.C A 5678885F5;9: P$  U & ,  #   ! Q +  2 C C C B C . C 2 0 D D 3 B / / 1 3 #   A 3 B 0 2 ne = #  ( + + # # O 5678885FHH:: 5678885F5;X7 /D1D10/14= .CBD.21433145678885F5FX6 $&#$&#!'P* #,&+(#OO##O!'( )A_#\3B$B.+()'( %+ +U(AE)UO .CB0C3/3..=.C2C0DC/00CD %+*O$B4.aDD2+(! $$'!h&\ ! -# ! ( + < ) A&     $      # ! 5678885F5FF8 -+ . C / B 3 C C 1 B / 3 1 0 = . C 2 0 1 3 / / C 4 2 .  $ # B. ) A +  $ #/# ] '   ,  +(= +%10 $ + &+ ! ,##! O&!$+ +#O$ #! <! )&+)$+O+&4+.).h# ./01D212012 `5678885FH89: #g +(&<#& , 5678885F5796 A#?>()'.C20045678885F5FH6 3320C2 " #O "\%UA4CB/_ +`,>a202+()P( %   $ + ! &$  # e#  U+ , #  '( 44/04. +_O, AO# S"# $(+ , , 'P  & *#O($$&($!+@/ %+( G#OO+( .C202.30//.D + *+#$2.+() #+ &).CBD.1.12C20UA'x AO\ +#O+&%#&#.C0C3C5678885F5X5F 5678885FH665 h  5678885F5X;7 + 3 < ) ' .CB3 D3D0 /1/1= D4B.DDD) ,   ) %,   <  0 D " 2 C 3 0 1 . U O $ (  < + A $  ( ! #  + $  + & +  A  # @ -     & $  ( # & +  ? A /Cf! P ( a O U>  $ !P# $## +'(.CB25678885FHH:H 40122CC &#$?+&$#5678885FH8;; O$ (#<$$G#OO+$+$ ' #O "\% A 11D3 % ,DO= %+*OS$B4.5678885FH;55   ! # ,  # ! (  $ # O  O +  . C B 3 + #O $ !  ! A! U> > !  ) D D 2 #  $ #  (  . C 2 0 1 3 B D 2 / . 114/1// U +#O *O#((+]&& .C///../.C2BO+gg 5678885F5766 .C201B//4/2/ $/ ?P 1'( .CBC.1/4/0//= .4C240=.C0C3DCD31C.=./015678885F5X9X +(-+#B.)P(+ % (+#&!(#+p&P O!>!#+ !O(#<&&O $ . C / / 4 / 1 . . / 5678885F5:86 *+ /..< # #, &O & 3) 4< p"# # $   2 . + ( ) # +  + , + (+  / 2.+ () U& ! + ! '+ i  '  $ ) "+ @  5678885FH5F8 !(# &$+ +$)S$#,(.C24/5678885FH875 21/12C >(!#++@#!OO$+< "\% A/C04e-O+ O& # )#%0!2P+)"3/31112 \ ? " #+ ! @    O$ ] ] $#( + + ! ( 3.l! ,O #$#  5678885FH;59 ' V ./01W 44D0DCD P@ + $ # O+ @+(+$@'.CB3/C032321 &! #> #( eC& # % #@!P #! O )UU#$O#! ! SG $##, &$#+E$) -#>R+@?+#O(&)-# 5678885F576X #O( 5678885F5X:9 ..2B3.. C23//++ /B*G 44\ 4/(+ = U  + . 2 4 /   "+ ( ,  \ _$ *   #  (    # O   # & + , > R +  @ ? + # O ( & ) " +    # *+ -  U#< S-U 5678885FH6XH //1CP4.e! E %  # + , # O  >  ? & $ (   ( + +#O <#>+ +#> >+#O& "'#OPh+#'+ &+,@?+#O(&)A(#+) 8

I

Jj9 [ 1$+ =/$> A " Q   + * + .41. )(#&#O)>5678885FH;:F $(#O)./01DB24133=.CB5678885FH558 D403//3 & #O $ $.CB3/4B0D31. +  , / +  +  . C / / / . B 3 ' (  @ +  . / 0 1 4 C C D / / C = 0 C / 1 0 C / \   A / / 2 C G A \ U & <   5678885FH88; "\% h  &  A# O O +  # ! & +  #   5678885F5:98 5678885FH975 P >+#O !*\ ! $( +,# #!(B/< =" ,#) O + A+ #+ $ ,+ O$ (+$ +(+$+a$+(+$+=&+b +<O,OU#$#'(5678885FH5;7 0101333 &#!O$#$O!<&<(( &!&).+C!<B/(/0.00&/1 .C2/+0(1=3+OBz2+0 B/$/(*+#$&@$-)E <A! '%U !  # ( = + $  #O #& ( #  + + , V   #O! + @ $  < $ b ! +.C2010230D.BP5678885FH968 +# + O <  R > + ! &  #OO '  # O "\% U f &  UD . #   56788859F5F9 &  +  !  + # ! & W . C B 4 4 C . 3 D / +##O! #O! &+&(.C0C35678885FH;65 CC21CB. 5678885FH8H: AB2/B%E &#U(#.OCOB3///C1P C!1,CO  ## &+O! (< # ## )## + ! "Q! )B0+$ ?2 Q)>>) $U $5678885FH8FX +( zzz + U  + =  O #  + $ #  # + O ,   + )  < +   +  (  c , # + d % +  , $ #  $ # C C  O< # &) ' *O  # #+ $ ! & O $ * + # +  #  ( + <  g ' , & O # C + O &  5678885FHH8: %  #  #  + <   . / 0 1 0 . / B / 1 D = A $ . C B / / 0 0 D 3 B B C ! ^ # O  * $ + < ./01 1BD1B. *#&$ Q  ' SA(+$#O$5678885FHF65 0102_$ ( #+# .CB3D/0D0304 5678885F88X: 02+ ( = + O z + $  +  $ @  ) 0 E  , Z75L [ I

/0((+ )'(+ )./($ 010.(+ ../2D( 25678885FH;5X 5678885FH;6X "' ( + " #  # '   U , # Q  ?B C  ! A! %&  ! "Q! ) * +  P + R # O  + . C 0 0 3 C 2 4 B C 0 3  < + *+  "  #  + h #   $   S # O   #  * (   # "  # ' + O U  q5

Tj9[7 #O!&$$!(+?#,5678885FH8F7 #zzz + g "+ R + $= < + + +% h#G#+h#U(+/ %+<S ! #O=#&! B'+ 2.O( #=! %A+U #>+UU# # U & $   # , !    + # !  +  E+ #>   # ]$ +  $  # A& U  > ! *$ U ( #&+  ` $ G  *  # $ .CB//4C22BDD) U 32.(#! '    #  & # O $ # # O BB.441 A +R  5678885F5X8: B# 2( = -#OO <UU# /2B( =!A#O / "Q $#&(#O #O+ #)' (.CB2 4C# D.& B35678885FH;H5 1&# U#< &+1..&@+5678885FH;7X O< =42< +O< =$+ .C&?+ BC.5678885F6778 1.4O$ 24# .C R> +  # (# #  S 2(#! 2 0 4 4 ?( # + $ $! 0+0 040.. 47Iw7598 jM

5678885FH998 O+ UU  # > +   +     + ? AO # > >    & O #  &  B ! 2 <  ( $  # O  # O $ + <  . C 4 . C . / 3 & $# ( ,# $ .C$ BC.!%$ 13.. 20!1P =.C!+ B3/O+ C/.# 25678885FH697 021)'( <   ( , + #O#! > g &  1 ( # V + O #  # O  $  W # &  & $ 5678885FH9X: U#, 89 Z78 (#O#= ( +  < &) #&+ /..< +(g'().C0C3C4115678885FH;HF 0CD -+$+(+(+#OO #O>$/< 4)"+(! +.O " $  o !+R"+ !()"! CB/ B04.# 20#O 2CVA++,( W&/.O#) $5678885F5886 g'( " $.C+<0!>0 C&@ +4/>3+B.+!@O<?$ #@(e+.C0C3C2B1BD5678885F5F;H B $./0112BB0. + #!+$ O+ *# , P #  \ O # O O + p U # @  $ # S = 4 . . 0 .C/3B112/0.. ++$ &'&!.C201!P 0G0#.D,D % 2.< +!##> #&4 +C< #=( U#) & 3# .< S 5678885FH9:6 " &($++$ 5678885F8HHF A  ! O 3 0 &# # /2 + B! 2< ! +  #O# # 4O, ) &      ) >  " $ *=S j L 9 t MI56j * +  A#< # U +  # #O+ & '(./0144312/B 5678885FH8X6 #O#,$@5678885FH;X; B! 2<   ?>  $ & &$ #!   #O #O  ? % +   A  * +  / 1 <    #  & $ #  + $   # ( #  $ !   ! A #  "  + . C B / / 0 3 0 D D 3 ! S+ $ + < O < B <  . C 0 0 4 . C . 0 4 / 3 > + 2 + #? ' <#* #G'.C 3/2.BB/14PO # +#O# !&) ('& !$+++= (##+ ?$((+# # ./013C3D13=.C003C4//BC1! 5678885FH9:H D#?B/y/+/!..! OyB+0&..y!&/3+2>.& +P N 9 rN 9

 "  O 2 0 4 / 2  (   +   +   # U &  ( , 5678885F67;F N7[JtJ459u 8 (.. !+( B/2+ #( B1 &+p% e_$ &@ <+= 56788859;HF7 + #$ # +,+ , <$<+ A $A#&<=(+($ B/) '"U '& $ P 1 O ? O S+  B . ' + ! S yB02. A G#O "" * # g + >  + &  + + P #O $  + $ ) ) ) ) ) ) ) ) 34 BY#R]O+#(#O(+ &+&B<<#B<.C3C1.5678885;:X7H //B3B3 #=$.C0C31.C0C5678885FH9XH .CO! /4 E ( B 1 A E  DBBB21C= 5678885F5:H; B20CC0//34=.CB//4C/DC056788859;F;; 0!P@+ O+ B2BDD1 P (#i $B3! "*A= %! -4O &4&+)!+ . $ +B!2 <?> #/2 +$B!&2<&!+$#!#OO#$#+< G#OO+&O(>.C20DD56788859XH9F A# &#p,G#O##,$ ,O(<+$#<##O$ % 4  + 4 O , ( S+  / .B1 +  O< B D! 2+ (  R #    (    U   ? G # O 4)P@+.CB2404.011B)(5678885FH8;5 O+/ + O < B <  . C 0 0 4 . C . 0 4 / 3 > + 2 + # , (  #     $  # , $  @  $ & > >    ( + O $ ) ' (  @  U O +   ! " % UA (  ,  B . / . + ( ' )  5678885FH9:; ? #+ 114/DDD=.C2C0C/C.056788859;:7; 0C (#,$+pP$#O< R#"#&#/D./0156788859:595 0C.BC.B A#& +##O.*S CB//"+ D04 D.0!.+=//56788859;8FX PB3?e` D3C  B = & 3  = ( # (O #O+  $  / 4 D + ( = ( #    ( & SO!+ ! S\= S B$ UAV 2+O PV 2..+ (W + e)' U%A! A #/3#1..+$# U&++=%+ , = G "= *\  ( # ($ # U^U) O+ &@ +  $ + '( U* C..+ (W B< W -+  & . C B C . 1 . B(3<#= #> #U(++1B2/01=.C/3/567888599;X6 //311CC E`%S e^ -) #./01.3C..2C"BB+ `% +(O& 5678885FH95; (#@ ) ++ #)>/3<= ZM5[M[ # & +  # O 567888599H76 %+ S+  (   B0) 2< ! ' z1! D+! / # ,  &  _ O , $ +  s P )) ++]* #>++hh+# +#ha1 ( =^+ %+U#< ?U&c# _$)+<#S\  &   O U & ! ( + $  U  ! ^ #  P ! 5678885F6F;F P ]*#> #O a2(= >$/)UU"+!.C23/D56788859975H 042421 P (#O U* #*+ UA) R-A *+R) ^ P )($ ]*#> + h+# h#O a+ ., C/d B)/>1( C3)CO+ C33)-] +&>$2.l 56788859HF6H # " * "# O<+ )"%  U

T A"U '<  /.B1yB/2..) 4(= %O > ) * + #Oa22..= ^  ).C2C4C22CC2C 85 u7N D]" +y+B$4=2U .S++ 02B.2.C+y0/0B3.D..S+ ).S+ R  A > ) >  3 . + ( ! # O $ + = *  # O ! # aB . ( = ^     <  *   a % = *+ R k %  + ` @ @ > = h ( = PO + @ = 5678885F67H9 + y / . D . D = 1(= ^ + '( R  A+ '*) G  E+ #) \  %+ #O P #O #! - = E ) % + # = Q) e& # O = 3 & Y P = P , "+ #  "+ R ? +O+$" O + "+ >  ( < + (> A ./01212BD2 .C20./111B/B " $ ) % = ") ^   = ") A> = ") ' = e $ "   g ?  O !  P ) . / 0 1 3 . / 0 3 B . = . C 0 C 3 D / / / C / B v+ i # + R = $  $  (#O # ) 5678885F885; 56788859X6X7 5678885;5789 += G#O= O= U#&= '( G1UG AD .CB3DB410... DD.=&,+#>++)(O56788859F:56 )>3C2 S+   +   O <  G # , A     U& 2..+ ( &  *+ & -# %#> 5678885F57;:   A + #O) #  $ # $ ) U h # C " . / 0 1 2 1 1 C $1#)0*" *1!+ ) S +0 1../ DC!/ $&$ ++O !C# 567888599:F9 *+ A "e +@"+ RBC! O<B4! B/! $+BB) +./#0<14!D(23D//#/&OA R U*) #OOP #$< + $<( # ($++=ROA@ > . . (  ) >  ) O!' #B B2)'. B3&+ /2$D56788859:;H; D3 3/2$ %+   + (  c E& d & < #&#O) P ? # ( 5678885F6F;7 56788859HHH6 &# + ) '( ./01 3CCC44= "01.DDB4=.CB021DCCB.56788859:797 C20.B...23/ S+ +?2(,+A+ #/2+S P) $' O+ P$ #O# .CB3/CC24/C1)>+56788859X685 5678885FH868 O AO A ++#= O +RV!($ +"=* O ! GUA .^ &)'  z 1 O / . >(+O!+$<$*#") & 0' 2++(&]!#( #==/)$* .# .OO# (#+)P O ? ( Q O"+ R # + ROA# + U > A o+ #! P+ \ O * O  $  "W +  +&(+$#)'./015678885F57H5 0BDD000 "#+B+2.*U<+ %+ ( # ?+ #?& O## " + (  & O +  $  S  -+ P #O  ( A  A D 4 / 3 1 3 / = . C B / / 4 D 2 1 D 0 0 D&# BA_$ ! + 1 #  U# <   $ 1..+ & + $  + $ ( '(.C20/DD1D2.D.CBD.5678885FHH6; 30/O4 1B(D, '().C2013B13CC0,5678885FHH5X #O# U$+,"$#$ +R>A567888599H:7 A$#O$#O$ A& ,  + R  $ +  D 3 3 C 4 0 3 = . C B C . 1 . 4 2 4 . C j687NJt47 9

4

5678885F89;: 56788859:X:9 /DO00$=.C+2,C#0C4D0D1B_.$."B<<V.+/ 0 1+WC#3#3O M 9u75[98 [ ' ( =*#O ## U+'+ OP( P $ # (# # & + O+ B..+ "+ $ + # *O #O &)'$() & .C20 !1&000 &$#B!/22 (,+ 567888599XF: #  * +    ! $  e n! e! % ! "! *./01CD21C1$%56788859;57; B/2`+ _$O  U (=] P+R!P +!U ^,#+% , >+#O!+# ! '!UU!U !O+&!+ @+> 5678885F8F9F " + ! P+   =  #!(O$+=O!<=(>/#&= !$+&! P`=#& #) ' ,   # #O $ ! '(.CBC.1BCD443=.CB3/56788859H66H 2D03.0. P>>).C/BB3/21C.D./0156788859995X C2B/./. 44D0222=.C241.110D1. 1%" E#A!&! "Q %+( !!$+)$ ++O!O#& 56788859F556 +    + !    U (  ?  &  U  + !+ & +R A! (,#O$A) +' ##O#!OE.+CB2#) +).C003CC03...*#/5678885F595; B2D143 (+#+? +  )  (  " + # ) * N 9 rN 9

*+  # *S 02CB0DDD=013/DDD)+O+ #ggg "3C2%+ 4D1=DB&$ BDDC# DV3. ,#(+ 56788859H;:X #+W 56788859F5:X R ) ' A > >  3.+ (! $ + O `i >$"+ YUW/= +!`<$+) ++O &&#UO##!O#O(!$++'! $3+2312#O E+ +V$ ./0!(1#/O456788859X;69 )A&PU++ R+ $"056788859;5X8 ...0.0 +R!(#O$+#O!A!$$! U("+@ !\ AR# @' +f(+.!/01+$0+B/2).A/ n# e D=.C#2C0! D56788859X;;8 C+/2$/1B) ^#O]P+ ./01R4+40B/< 304C/0.+ =.C0C(! 35678885979;6 D3@BC /C 1 A&,  A! + R > ! /2+ ( (O$ + *+ +##O./@+010#1&3$4&D#3O1=#.C+0+0+00D113O00 AR #f= #.+,/]U]A 0144/10/21.+(B\! ^ n+/%1#<= `%  5678885F69HX 5678885F65F; U (    + B /  / 2 . ) U Yn#  + A " + + R >   >  # O $ + * O AR#f G #R e @ " 0./0./D= e+ + U  > + \   A + ? .CBD3BBCC/D2=*#/A1PD334) /#&'(DB/CB/0D200.0. 5678885F57HX

5678885F5F:7

45647589 Z6[8 5MI jJK9LM N 5MI jJK9LM N 5MI jJK9LM N 5MI jJK9LM N 5MI jJK9LM N 5MI jJK9LM N %  *  +  E  '   ' + O  U  U + 

7

> $' S$(*.C>D4 D00+<DPCC$.2S2-U SC\_             ! SG G C 3 3 D *+A+h$C (++(+$ *+Q-U)h%C 12=B/2 ^"D.^(12/%"$+$# +#,42^BB.b 'UGU /+ (+"0.=^"B..3$+$#, 5678885F57:9 ^Y "#  $ ! %  &  ' ( ) *+  + , C(D>C#"* SG $hGU+ (+$%* O<>+O+$/41.2<)= /D/.0D<D=P !2D<1D0.1B.. G.U= 3C$  # $` +BV2.# ++ (+ #( ^()4+4 "&,-&#"./012356788859:;58 .4... % ./C% BCB.% 13/3-+ ...' =/3($&/5678885F5X8; B' 3G3!(& 'U .CB/B/3DDP B0$.#230=!.2C<2?B 01/05678885979H6 CB/ 'U B22. .D( D=.+C/C&/$01/3+5678885F5F57 2 3S*\ "* 3<2.<O) #h) #O' .CB,C./C0//56788859:67: $(+#/ ..O '(13..C<0C#3DOCB45678885F59F; D/ B + # O O O  <  + W ) ' . C B C / 0 1 B C 2 = . C / / / B 1 D 1 4 / . +< =( =(+ + .CBC./01BDCD./015678885FH857 3032.2 +(+ '-=GU^"D1")/1 56788859X;X5 P#-+ .,!/0' #O 'U! OGU #O#(<%*) ^ *+ $+!O++!@&$>+$! +1OB# (<!!$( "O OBGU %RU O O #$0O.=^B321 1.+< 'U + (- #O BB#/Ob @01(/4#BO >.C2? @   #   A+  #  + , / B + OC2< ?42< ? # /.< V E $ + 2 1 ! ^ "B B 2 < 3 ! & $ ! 2 0 'U ( $ O SU_ . / m * +  A%' " 'i +  + O  +     B . . + ( g %  * c - ( +   d @  //C431C4D=3B1E15678885F8::; 4. U +#W./01D/0BB/05678885F5XFF - e (./010...23.=.CB//DB5678885F6XX9 /3100 .C0C34B/4CCC=0C/C/305678885FH8X7 C3D3B/B=.C/B331/3C02=.CB25678885979HH 4021.2B BD4/=.C2//2C.1.4B`A#,5678885F5FFX +-+ /.3!/2/<)$% +#!AO= #&!U#)<]%+ !+^i +O!'Oi#h i+!#")Q= 0% 2&^@PB R+ .C&D4**\ 23.4l "*'" + 2** +134#= ' A# &  $    # <  = (   +  !  # = # #  # ! ! ( #  U  $ + &  +  $ # ( + # O    P <    ^  0 D E   # O # #  # h +  ( # % & ,  (    $  ( + ? $  ^ " B 1 D ! ^ B . . ! 3 $1!/% >! O + + =  $   B  C . C Y B . # <  h# 1 D . 2 0 C3G.A 3..=.>C003$D. A/C*+#O#_$").CBD .2$'.C003DBD.D04($+] 56788859:X78 /$ 'U  G O +  +  %D & $  * +  # O $  +  # /  #   ( #    + O + ! + ! & ! O $ ! O + ) P  O # .  < $  1  # <      # O  +  3..(.2)' =*.#C//C/2/B40 .1.C33..= ./01 440B1/3 ^3$% +$/VDC#< ]$!//2<.C0C3C413C3D %$!B4.=\O"./0105678885FH688 >&?+B0.5678885FH8;H =B2.< /\O CDBD1D /CC<"C2D44..=.CB0/4/567888597::6 B3C #O#')3/2<'.CB24C245678885F5F7; C4C"* 5678885F57;H 5678885FH689 + W+ ##<#Oh +* 5678885F588: %  * +  U    P $  

4 587I7 JK9LM N "O+< P $   h #  +  - # # O $ &   +  U +  &  "  + *  + \O  $ ^ 0 1 a P ,  g 1 #   + $ + +   / $  O e  + & % R e  U#  "+ 1. " C2D44..= .CB0/4/B3C ,++ #)h%) /$!B$&!>+!/.2<&&+BD.< $&#&#,32.<#g^$ ^B..3%/%+34D^B +S " O!P%Q "! "G P$ %& O##P*#+( 567888597;99 -+ * & # O P ( # O # Q R  A +  # B B ! 2 3 #  ! 'U! G U   B 2   / . . SG G ! SAP! ehh! )'.C0C2B2DD02D#5678885FH55X , /B^2C<3% "* +O!<2!(<&3$)^&<O+# \%*.CBC.13/3...=/3(&5678885F5X8X % O/&/2</4* C< >B2C<+ )'.C2C4C23DCCB=.C/B324B01CC .CBC.13/3.../3P/C / ( > C "  + #  O < !  +  O  ! + O  +  ' ( V . / 0 1 W 0 B 4 B 3 C 0 . C B 4 1 / 4 B 1 0 / 5678885FH677   # - #OB3#gg #C3D- //Y/,=. 1 /B#2, O! +(#O#4.= /,44+<# >&(##OO2+ 5678885FH59F  S $S O$"#S$ $2#YB 'U + ^#$$1+.. b#&#*+ #,( 0.#.b #+,- %(B4/CC<2 +#&##O/3+C< ,3C=D.($5678885F589; < ( (4/# P . C 0 B C 0 C B )h 'U)  $    +      $ <  , " + O + / ^ C b # ) <  223$#"+#OO& #  &   # + $  # @  . / 0 1 , B C U+ $+ 'U 'O/2.<).CB3/D4B432.=.C20B5678885FH5;H "A <+ @D@./$0 &1/12$B* +\# A&" 'OB..<'.C20D5678885FHH8H D3C/BBD /4C<"1DC<&$$ $GU /D2B//D 2./2=/0D03D*"h,5678885F887H 441444 D = . C B / / 0 C C . . 4 0 = . C B 2 0 C D 3 #O+&+.C///.B35678885F5:;: .41. # 1 C / >  B D . <  "* . C 0 0 3 D B D D . D 0  ( +    B . . 1 $ / $ O +  &  < 3) /30)S#   + (   ) O +  $ # O SU_ / 4 C <  + $  h , +  2 D 2 <  A "% 5678885FHH76 4YB.&+#$ ^ "/ / . 'U 5678885F5H5: P<    'U= G U " D . ! / D 2  ! ^ " &&+"QG +#<O<RR)5678885F69;7 (,)> "+$++#OO(# '02&h$B1$B!/$( /D2<*,+&34C<#&+/DC< (++'3 ) ^+,+" B&.D#!B%4 3..h! 30% !C/C%! % +//4#CC.).- * #O( +& &$2+O# 30.$< #0U .&<<#$.OC0 3$4.#2O -.1 S-U 'C2D44..=.CB0/4/B3C5678885F68H5 $ " 4 2 . 2 0 0 0 = . C B / / 0 4 4 3 4 4 4  O < A " Q $  # &  &   & +  > + ! 2 D 0 4 = . C B C 3 5678885FHH56 ( .CB//02..4/D (  ) ' ( 0 / B 1 2 K9T 59 U#&$+&44125678885FH99H 044 5678885F5:9; P <+!% +h /#4.!B @($O#e& O(+  'U #B.D<=B&..#!//25678885FH;X9 <\O + + *+ ##SU_^=^(B145678885F8HF8 P > +   #  'U*  $  +  # +<!^C/&($#$n" o 3$!$! = D . ! 1 $ ! "R 2 ( P*` * +   +  5MI jJ K9 L M N  # ( , +  #  ? $  #  # O # & + ! > 3+4!.# +$!B' . ! &4$./  +/!2 # #+O# ) U# * '(.CBD.1.CB10. 5678885FHF6X /&$! .C/B2C/C3CCC.C0C1201156788859XH95 BDDV"*W 0322+ #B>.+! <).C&B/#/(0$.O1!/5678885F8F;5 CO.+!.(+< '34.<".CBC/424C4=0CB5678885F57HH '-! B2.&<+<#O" ./(0145678885F5HHH /0$0! O  # O %B P * S !& 'U* ! + (O#"4.=BBD?+ $%B3 #SGG/..&+, B4 P >Y+3..#  &(% & ,$' C2$4 + && + "12=B.1)/C2<).C20/D.32/567888599H;: * +- ()#" ^. B03C#.3!($C/4* .0+'+ OD   #"4.=B..3..<#]#A?^& +"2.=BB. 'U]GU)= B C .  ' C B 3 0 & $  SU_    #    1 . ' / 1 . < 10..=.C24/D/4D/1 5678885F685: ##O" .#/O01#)C2&D44#.&.=/.^CB0+O/4B/2B.3<C P*/.l(>>3Y!$+B2!OOB 5678885FHF56 "R CBC.  +  ( +  1 #     #  ^ ( ')!01+/^CDC 1=C+/C&/$2 ./=&1C#DBU 10O %* 4C30311.2.<\O)3%/%"*. &*+"#Af"456788859X9F8 433BDB 5678885F5H;H # Z6[8 D 0   ( 3 $  / $ & & + (  $ + 5678885F656; 5678885FH885 (+(& "/D=02'+OCC! ,++&>"1.)/D1<! +^*U*%#/D2<05678885F686X ..D0.D P<+ /^"^"B30^/..$*+ (+&U#+<+#!^B.C=^( % =UO A?\ #="]A ^+$#$E%  SUBV((,+W!A#O+# *)h O  O + <  $   $  ( + 2 #  $  ! - +1#02\ hO#' +. )2/$2.34$B0 2.C0C3D21/044 1!/$!B$&!>+!+O342<!( %  = '+ O = # # ) C . . + ( = ( ! * + #  -  + ) "  . / 0 1 O+* ' CBB5678885F6:9H /2CCC 2!0?*O#)'(.C0C3D.5678885F8F:F CD/44 34034B!.C2C0C423312!.C20/D1//0CD! %*./011C03BD=.CDD2B56788859X7XF 5678885FH89H / +  * +  -+ ,  *+   h()+#,O,)>56788859H59; *++O    O # S +  ^ *U* %  P <    ( +  'U ^  3 21\O =^(  ( +  3 %" ! / %U) '+ O 1 D 2 < ) " ++%  * + = *  +   + ( #  ) 3 . . <  ^ " B 3 . b ^ 2 . b / %"  # "4 / = B B 4 b 3 B 2 <  "0 . = B 1 4 b B 4 .   G O +  +  %2 ! 2 ^ $  $  = *  O # %U D ^ < < + ) # P\ G G G = D 4 3 _$ ) "  2 C 4   + (  # & +  ^ 0 2 ^ ( 4 2 01/3/2 '(.CBC.1B/111C 56788859H6;: 3/2<'(.CBB/2134."*5678885F678; '()"./01BCDBD1D 5678885FH87: 02.)$#O #U&5678885F5X59 +# 'U3%$P+%+$U(U$ B%U&$G G(.C23/456788859:656 ) $B$0C S%` "   +  'U*a 4 . 4  +  'U= G U) ^ "= ^ B . 2 = D . /*C+ #+ #&+2# #&!++(#&+ #0.+= / S#+# 4.=BO #b % &+U <* +.  W(" +B#.O.=B3+3(E +1%" *+ *+# !% V+ B10<  & A  \ *( %" ! 4 "! &  ) U(   b # ) 'O a 3 $ ! O +  ! &  / 1 0 < )  G O +  "+ "  " 1 2 'UG ' C B # & + ! / %U! " .C003D/41144 5678885F59:7 B!0Uc#OdV*$Wa.C0C3C4CC24/5678885F5:79 @"* S>)C2<)# k1.b](O##0.l $0!2$+C..).CB//56788859::H7 04BBB2 B/2!SU2.<C2B/./4=.CBC.156788859X;:7 B1B..B B/2134."*'+O1B2< 5678885F678X !&+!>+!O+! 'U]GU)0C5678885FH657 D02.2 %  * +  e$ ! P$  A  f SA _    # O # "  1 2 ^  C 2  ( +     #  'U! / $  3 $ -+ ,  $ #   >  + -  # O  # !  ( +   # O  +  &  S"  e "+0.!= < & ) 'U= >  * +  # UO  & + A! A + *# ! E  @ + #  ! (  ' + ^$  ) #  % 4! 2)  %* B & + > +  +  #   G O +  +  $ C \, # ! " 0 . = / . C V 3 3 2  W 'U G U & B B 2 E 3 %" ! / %U! " ! %! & + ! > $  + 2 . . ) (  $ ) V g W . C 2 4 B1B1 'U]GU)'.C/B3C.0D05678885FH6H8 0D #'(a0.//CC/=.CCC./05678885F57;; DD.C2 101/2.01 '(./01/4BCCCB 56788859:78; '.CB20C.302BB=.C0C3D56788859X:85 14B/03 &)'.C/B331/3C02=4C15678885F568X 5678885FHH5;


!"#01

:;<=>?@AB<C<>D@ABEB>FGHG 2345689 

4

$%&''(')*+(,-./*)01('*23(4.3+(5*6*0(7839(5*)0

çèéêëìíîïðñòóì òóìîô ê÷÷1ùî3÷ÿùùýíîõççñîýùÿùø 1ù÷úùîüúûü0÷úî3÷ú691îò÷3÷ùýù 52øù9íîø÷û1üîû20ùÿîù0ùî19ô õççîçö÷øùúîûüùý û9ùöîü62îûùù6îø÷ú÷ú621ùúîø÷1ùúüûô û2ý96÷î6÷ö21ùî0ùúîý÷øùüúîý2ú ø2úü1ùûüî0üùî6ù1îù0üî0ù6ùúþ ø÷úþÿù0ùýüî1ö23 ø÷îý÷ø3ùþüùúîþ2ýîç÷3ùü1úùî6ù1 ÿù2ûî0ü÷4ù12ùûüî0÷úþùúî1÷ú0ùô ç÷öùüúîû6ü1÷î0ùúîù0ùîþ÷öùú0ùúþ øùúùý2úî0üîö÷4÷öî5üô ûù62îþ2ýî0÷úþùúîõ÷ûüûîç9ö9íî6üø ùùúî6ù16üûî7ùú6üû8îøüöü1î1÷ý9öüûüùú ö91ùöí2ùúù 5ü1ù6ù1ùúíî1÷3262ÿùúîü62î0üô 4üûüîó6ùøùî75ó8îýù0ù öùüúî1ùøüîûüùýíî6ùú0ùûîêùúù÷ ùþùî1÷ö2ùî0ùüîç6ù0ü9ú ø2ûüøî19øý÷6üûü õççíîç2ýù0ü9ú9íîùøüûî7 

8 ç÷ø÷ú6ùùîû9ùöîý÷ûüùýùúîéöù û÷û2ùü1ùúîý÷øüú6ùùúîõ÷öù6üÿîõççí

îñ62î6ù1îöùüúîöùú6ùùúîû12ù0 5üùî3÷ÿùùýíîõççñî6ù1îø20ùÿ ýù0ùîø2ûüøî19øý÷6üûüî îû20ùÿ çù69ú9îëúùíîùúþîüúþüúîû12ù0úù õççîø2ûüøî0÷ýùúî3÷üûüîý÷øùüúô ö2ýùî1÷ù0üùúî6÷ù1ÿüîûùù6îû2ý96÷ ÿùøýüî îý÷û÷úíî6üúþþùöîø÷úüô 19øý÷6ü6üîø÷úþù2úþüî19øý÷6üûü ý÷øùüúî3÷12ùöü6ùû çö÷øùúî6÷øùû21îý÷øùüúíîø÷úù0ü ûù1ùúîû÷9ùúþîû6ü1÷îùûüúþîùúþ 5ü4üûüîó6ùøùîùúþî0üù0ùö1ùú ùúùîûùùíîûù62î1ö23îùúþî0üô ûùûùùúî91ú2øîû2ý96÷îõ÷ûüûî0ü 0ü3262ÿ1ùúîéöùîìùø2úíîøùúù÷ø÷ú 3÷þ2öüîýù0ùî÷32ùüî þùüû3ùùÿüîøùúù÷ø÷úîéöùúþîùùí ç6ù0ü9úîêùúùÿùúíîç9ö9îò21ùúî6ù1 øùûüÿîø÷ùÿùûüù1ùúîû9û91îý÷øùüú ç÷öùüúîü62íîõççî2þùî3÷ûüùýîø÷ô ø÷÷1ùî9þùÿîûù62îþ2ýî0÷úþùú ø2úþ1üúîù1ùúî6÷ù0üîöùþüî1÷ù0üùú ùûüúþîü62íîø÷÷1ùî3ù2îù1ùúîø÷øô úþþ÷öùîöù6üÿî6ùú0üúþî0÷úþùúîû÷2øô ø2û2ÿî3÷3226ùúîõ÷ûüûîç9ö9îò2ô û÷2ýùíîû÷ÿüúþþùîö÷3üÿî3ùúù1îø÷2ô 3÷ü6ùÿ21ùúîü1ùîý÷øùüúîü62îû20ùÿ öùÿî6üøîýù0ùîùú2ùüî íîû÷1ùô öüþ2ûîý÷ø÷6ùùúî1÷12ù6ùúîû÷3÷ö2ø ù0ùî0üîçö÷øùú 1ùúî1ÿùù6üîû9ùöîÿùûüöî6ùú0üúþ þü1ùú 1ùöùÿîù6ù2îø÷úùúþíîúùø2úîøùô ÷ù0üùúî6÷ù1ÿüíî1÷6ü1ùî1÷ô êùúù÷îý÷ùûü9úùöîõççíîð2ô ø÷úþù2úþüî19øý÷6üûüîïùþ÷6úùí úù÷ø÷úîõççî6ù1îüúþüúî6÷ù0üî3÷úô 02ùúùîûù62îþ2ýî0ùöùøîúù2úþùú øù0üîø÷úþ2úþ1ùý1ùúíîýüÿù1úù ý9ø9ûüî1÷î19øý÷6üûüîñú09ú÷ûüùîç2ô 691îùú6ùý÷ú0212úþî6÷2öùúþîû÷ô 9ý÷ù69îèõñçíîýù0ùîöùþùî6ùú0ùúþî0ü 6ù1îüúþüúîû÷ý÷6üî1÷ù0üùúîöùö2 ý÷îè÷ùþ2÷î7ñçè8îû÷6ùÿ2úîø÷úô ý÷6üîý÷6÷ø2ùúîû÷3÷ö2øúù ç9ö9îý÷6ùú0üúþùúî0üÿ÷ú6ü1ùú çùù6îüúþüúîø÷ú0ù6ùúþ1ùúî÷øùú 0ù6ùúþî7ü÷8

!"#$%&"'($)'*#+$,'-"./'-"+

òëìïóèíîïðñòóì òóìîôîïüøîû÷ö÷1ûü 3÷øùüúî0üîñçèíî6÷þùûîçù2üîû÷2ûùüîø÷øüøýüú ç÷6÷öùÿîý÷ú09÷6ùúî3÷ûùô3÷ûùùúîü62íîý9û÷û ý÷øùüúîõ÷ûü3ùîòùú62öîùúþî0üýüøô û÷ö÷1ûüîõ÷ûü3ùî0üîèùýùúþùúîõùû26ùúíîòùú62öí û÷ö÷1ûüîõ÷ûü3ùîù1ùúî0üöü321ùúîõùùîý÷øùüúîö9ö9û ýüúîçù2üîçùÿü0î3ù1ùöîø÷öù121ùú ùøüûî7 

8 û÷ö÷1ûüî3ù2îù1ùúî0ù6ùúþîöùþüîýù0ùîùøüûî7 ý÷ú09÷6ùúîý÷øùüúî3÷ûùô3÷ûùùú çù2üîø÷ú÷326íî3÷3÷ùýùîý÷øùüúîöùøù

8îø÷ú0ù6ùúþ þ2úùîø÷øý÷ûüùý1ùúîû12ù0úù õ÷ûü3ùîø÷øùúþî12ùúþîøùøý2îø÷ú2ú211ùú ò÷3÷ùýùîý÷øùüúîû÷ö÷1ûüî6ùø3ùÿùúî0ü1ù3ô ø2ûüøî0÷ýùúîçù62îöùúþ1ùÿîùùö ý÷øùüúùúî6÷3ùü1îø÷÷1ùîç÷öùüúîøùûùöùÿ ù1ùúî3ù1ùöî0ù6ùúþîýù0ùîÿùüîü62íî6÷øùû21 ýù0ùîù1ÿüîøüúþþ2îüúüíîÿùøýüî1 îý÷û÷úî0ùü 1÷6ùÿùúùúîüûü1íîû÷ú62ÿùúî39öùî0ùüîø÷÷1ùî2þù êü0ÿù÷öîì0232üûüîïùýüîü1ùî0üùî7êü0ÿù÷öíîð÷08 ø÷øùúþî0ù6ùúþîù1ùúî1ü6ùîöüÿù6î02ö2î12ùöü6ùûúù 696ùöîû÷1ü6ùî2 îý÷øùüúîý÷û÷6ùîû÷ö÷1ûüîýùû6ü ø2öùüîÿüöùúþî0ùúî12ùúþî3üûùî0üùú0ùö1ùú 0ü09÷6 ë0ùî3÷3÷ùýùîý÷øùüúî3ù2îùúþîû20ùÿ û÷ý÷6üîý÷øùüúîöùüúíî20ùýúù ³´µ³¶³·¸¹µ¹º»¼½³¶·¾³µ¶»¿À» ùúîüúüî2þù ý2úùîý÷úþùöùøùúî0üîö÷4÷öîñçèî0ùúîý2úùîý9÷ ç÷ø÷ú6ùùîýù0ùîöù6üÿùúîùøüûî7 

8 ½Á´Â»½³À·Ã·¼ÄÅÆÇÈÉÊ·ËÄÌÄÍÉÍηÏÍÐÉÊ·ÇÄÍÑÏÇÉÒ·ÏÍÓÔÌÆÒÓÏ·ËÄÈÉÔÏÊ·ÓÉÉÔ·ÉÒÉÍ·ÇÄÍÎÎÄÈÉÌ ù1ùúïîù01üöîù6ù1ú2þ1þù2úúî1þ÷ô6ýùùú0þùþ2î3ú÷þ3íî÷ý÷ùúý0ù9îý÷÷6øù ùøù 3ùþ2ûîçùùîùûùîø÷÷1ùîöùù1îøùû21î6üø 1÷øùüúîû20ùÿî0üöù121ùúîý÷ú09÷6ùúî3÷3÷ùýùîý÷ô ÄÒÓÏÕÏÓÏ·ÐÏ·ÓÄÈÉ·ÕÄÌÈÉÍÎÓÆÍÎÍÑÉ·ÀÄÅÆÉÌÉÉÍ·¶ÄÍÉÍη³ÍÔÉÌÉ·¾ÄÌÒÆÇËÆÈÉÍ·¼ÄÈÆÌÆÊ·»ÍÐÖÍÄÓÏÉ õ÷ûü3ùîçù2üî6ù1îýùú0ùúþî32ö2î3ùü1îü62îýüú÷îöøù üøî0÷ýùúíîö9ú6ùúù øùüúîê÷÷1ùîù0ùöùÿîé0üî4ù69ùíîï2þüîù0üíîò9 ×À¶³¾¼»Ø·ÙÙÙÚ·ÐÏ·¼ÔÉÐÏÖÍ·¶ÄÍÉÍηÛÄÈÖÌÉ·ÜÆÍηÀÉÌÍÖÝ·¼ÄÍÉÑÉÍÝ·ÞÉÒÉÌÔÉÝ·ÀÉÇÏÓ·×ßàºáßØâ öùøùîù6ù2îö2ùîõ÷ûü3ùîûùøùôûùøùîý÷ö2ùúþúüúù ø2ûìù ø2 ú í î ç ù 2 ü î ÷ ú þ þ ù ú î ø÷ ø3 ÷ 3 ÷ 1 ù ú î û ü ù ý ù ù6üíîé0üîùýü0íîð÷üúÿù0îð2øùü1÷üíîêîëúûÿ9üí ÀÄÅÆÉÌÉÉÍ·ÑÉÍηÐÏÏÒÆÔÏ·ÓÄÒÏÔÉÌ·áâßãã·ËÄÌÄÍÉÍηÐÉÌÏ·ÕÄÌÕÉÎÉÏ·ÒÈÆÕ·ÓÄûÍÐÖÍÄÓÏÉ·ÏÔÆ·ÉÒÉÍ 0ü09÷6î0ùüî6üø úùøùôúùøùîý÷øùüúîöùøùîõ÷ûü3ùîü62îð÷úô éú0ùúþî0ùúîëüîç9øùî÷ø20üùúîý÷øùüúîùúùîùúþ ÕÄÌÈÉÍÎÓÆÍηÊÏÍÎÎÉ·ßä·åÄÓÄÇÕÄÌ·ßãáæâ ùöù2î12ùöü6ùûîý÷øùüúîöùøùî12ùúþî3ùþ2ûí 0ùúùúùîçù362î7 3

8î3÷û91íîçù2üîù1ùú 3ù2î0ù6ùúþîù0ùöùÿî5ùú2ùî7÷1ûô1üý÷îõ÷ûü3ù 2ú621îùýùîø÷÷1ùî0üý÷6ùÿùú1ùúîëýùöùþüî1ü6ù ø÷úþ2ø2ø1ùúîúùøùôúùøùîý÷øùüúî6÷û÷326 òùöü1ýùýùúî0ùúîêùü0îê9úüî0ùüîõ9026ùî6î7û2û8

IJKLMNOPQJLR

IJKLMNOPQJLR

IJKLMNOPQJLR

IJKLMNOPQJLR

«L©LMNOPQJLR «L©LMNOPQJLR «L©LMNOPQJLR «L©LMNOP¥¦§L¨L© ƒ[„ W^ WdrWdY tfY ypq_‹ Y ƒX c… c ˆ ›[ \ W ] Y ] W d W ` Y bW _u T ^ W d Y ‘tY v x _‹ † X Y ] d ` Y m g n g _‹ Y W a W Y \ ` d Y U W ] T Y ] _^ Y \ … ^ ST … [ šW „lWvdhmYks ]dS `Y„jcj…icsjdir_h Yj‡… qq\_Y ]_^ „qvyxjvqynqgx VdTdrYŠ\YwiqY^TuVs_Y`VuVdrT …y]y]rqTU…]hYtŽ „cq]vWyYpaq„n]qYw„nWj_\ V … Y _u T X Y _… V „ V d r W \ W d Ya ’ V Yo] X Y ty j q U ] h ™W a T † „ X Y „ _Y w X Y i _l pvsqvivwz{|}}}z~zz ppgvqqy qvywjivqwqYSWXT_WdYqvyvqnz{|}}}z~z|} qpjnvj ZqZv„wŽv…rYxXYvV…g`vˆY¯vt w U ] s ] ` h _ T d  y q ] ` – ƒ_X „ ST U V W X Y Z [ \ W ] Y ^ _` Y a T Y U X Y bc a [ W d Y ef T … WY v‘dT ] Y k ^ W„ `T ^ Y aT Y ƒ[^ V_Y k`[ Š_` j x x Y † W „ W X e fy q Y ] \ Y U X W … \ X Y X T … j j q q tfY j m ] Y S„ ] Y e_\ … – ‘‚ ‚ Y „ c l ‘ƒ™— z{|}}}z‰~~€€ igj–o\YmV„_W d—kƒ— gnihiqYUY]sjdek l j eSY m kY j n i Y m oY p q Y ` ^ r Š[ … T a [ d Z [ l † X h W ] [ … Y e_Y i l i Y ›W … ` ] ^ … Y r ^ … Y W a W Y \ W • Y ^ „ [ X Y ^ _„ d Y a \ ^ Y „ Z … [ ] ›c d Z W ] l › Z „ Y V Y Š_` Y e c … ] œ ‘… ` l g e ] l x e _l Š z{|}}}z~z|z ST U V W X Y ^ _` Y kn q Y m ky i q _j l y g i U ] Y † X h tfY \ [ „ W ^ W d r W d Y n p j _‹ Y m SY y w _‹ SU X Y ] d ` Y tfƒY m kn q p _‹ Y m Sy i _Y u X „ r rhtVuYqvwwxnyqjqz{|}}}z~{€€ qi k‡„ W``WT^\YYkyWj`žVYŸ^ YtV eƒŠl vW…wVv_Y mq„n\ihtiWy^ryW n„]x„_Y^U_^dhqvyxjvxjpxz{|}}}z~z|z} nn ‘…`se]^l›^\]ltyfYqvyxpxviz{|}}}z~€~~ jvqqkƒ ^WdaW„WdY_…„Ynqq_YuT…WY][_\cs †W„WXY„_psyqYV]W^WYf[^W\TY£T[š t]XYt’W]]Y]d`Y†XYƒWXWrWdYmkjqw_‹ ‚^[aWY†Xlk[\TY†WXWdloX„rY‡\]Yejnl d Y u Ž q x p wyijjj ­_‹ y„™[ _Y]a]h„tV ]Yƒ[ `VuYqvyjjvz{|}}}z~{} jvjjww yygigqqU]s_Y k` z{|}}}z~{}{‰ †VWX tfl kXlƒy qaqdlxre] j„_l _l ^]]^_Y] Y^„a[dXlsaW \^ˆl Š_`Ytcc„lWaWY„d]^la„]YšW YYŠV _W `Y‡… ‚da\WX V„YYSW dYec[… …jYWe_x dYST mksmoYpvqsxiqYeX_ŠdrY‚foltfl eƒŠYqjwnˆwvnpjjjsqvpggvz{|}}}z‰|‰~{ uŽq^Vv_Œ ypq…[n„ycyXWv`qYwth qvqq^us \rXYr]dYU`XdY\YtfƒY ]`dmYSY tVyuwY_Y qvmyoY xjnpqi_l iyxqz{|}}}z~}~{ qqdltr ra`^ ^…YxgiU †X‡‚f…\ol W bd Y ƒ^ V k [\T † WX WdY † X h W] X W ’ d l ƒr ^ oV _T Y X ] d Y e^ d r „ W U [ d l S X _ Y ŠT d r ^ c W a z{|}}}z~z‰z SU k d ` Y fV ^ W ` Y oX „ r Y W ] [ ^ \ W ^ „ Y oW ^ W ] Y ‘‚ ‚ [ „ Y m y x p _‹ Y a X _ Y „ c ] W Y … [ ^ ] T “ T „ W ] …]^W]r…tŽ lƒ[ ]gvqqnxxsqvyxjvjwnvyn c\W„T…Ymc^Y›\qvwvxz{|}}}z~z|z vwxpqw tylifYƒhfV…lqvyjjpiqnxiswz{|}}}z~€¡| nxynqq myxjYtfƒY†XdY‡…\WXYmu^Yt^rYvqU] SUXYkd`Y…š`YtfYmjxqq_Y_„jv_YaT tbohtW^rWY…a`Y][^_W…V„YuWXT„ z{|}}}z~z}‰ yiqYh ww^qVU_Y ]ˆd[†]Xhhfr qvyXYp„q_p xwwhmxkj xvqwyYklmƒo cd_V ’jVvdirvWjidjˆƒ^ Wd_u W[d^WWdd]WY^e_n YY`…V_… uŽ dW_WYtŽqvygxjyvjvpwhƒ[z{|}}}z~~ uYqvyvjwnyvisqvjjjynz{|}}}z~}|€ pngjq †qXvhƒT _TXT„ z{|}}}z~{|‰z o‘Y Š_` Y Z W d ] T „ Y X T d r „ Y … [ r W ^ Y a T Y † W „ W X Y „ _ ^ W ` Y u r ] ” Y W \ T „ Y _T d T _ W X T … l a T ™ W d ˆ IJKLMNOP¥¦§L¨L© tV y x g Y ] \ Y \ W Y ™c yj„j]YYfu [ … T Y tfY ‚ foY m kY y y g Y or g q aWdl X VW… jgq_l mogqq_l yyeks Š_` Y m ki i w s m oj p q Y y q q _Y a ^ Y † W „ W X z{|}}}z~z WdrWc`YYtfƒY m…ŽjqgYfc _YufV „WŽ\yWq…Y_Y y_lnVU^] †VWXYkWdW`YTW\YoWdrVdY†XYW][… †tŽ VWxU XY]]ds_Y† `Y\„^XYhkb^ T_Tc’`WY‚ cYmkdaW`Ym jnqq_Ykivg_ mSjg_ QJLRNIJL©°NJ¥LML „Wc…dTYŽ^†VXY_W `šT Yi^žcy]iWl_W WaWdYY]fbx X\l`WXsWg_W dl k™[ j„_aY…TW\Y`VdTYqvyxjvz{|}}}z~z~~ nnvwnp „n_g qqjqqq ST YYatboY T][\TYUX‚dfoY YrrYgkT _]nc„_a ^Y]T_YrV^^…–usZ^]WY†^\ccd^T“] vefsr^…i_uXl`^rŽylvwifYZ\]”xz{|}}}z~}{¡ TqXYlƒW WvdyltŽ kT X c „ ƒ^ W j i ol q x — „ e_x l i Y ƒ[ ^ V _Y T a c ^ [ U c l tW ^ r W Y y U ] s _‹ b[ d ] W d Y † W „ W X Y e_Y y Y q v w w x j n n x w m Sy j _Y tŽ j h p i q U ] s _ Y tŽ q j w n Y g i jqwqq „cYjYXWd]WTYaTY†Xhe’WTYfcUcYXc„W…T k†WXYdfW W`rY[aXTWUVdWrXYYW XVW…aYWj…qYqX _‹ Œ^Vd_W `^YraWT j_uXYtŽjlgfY\[_TXT„Yqvyggwjpjns f^ `q”s]j[i\iTY_l †XnYW _u TXs[xefs rTlfW rVšc lcmXWsm_s o y]`yyhYj]`jyhtW^’qvjjjgz{|}}}z~z€} wjpjpp z{|}}}z~}€z~ ›\qvyxjvnqwyjxl z{|}}}z~‰ ŠV q v i w j i g x x n w n ]^W][rT…Y`Wqvwvxpqywwwp d’WYgqqU]WdYtVuŽYqjwnˆ [ _W Y ` W Ž x y ek Y u … ^ ] W _W d s „ q v p g n q q q w y y p Y kƒ †W…VW\WX XY]dYX`VW… YaTYYƒW d]WTYƒWYtƒŽ ^WdrY]qvyjxˆ ^T]T…Y†Xd kWdW`Yur…YXc„W…TYkV^TYm]Yyvz{|}}}z~z|z| †W VW_\ XYkTdWrdYƒc W`XY…†[„XhYƒW^ WddrY]e[ ^T]T]…T_Ye_i lw …wnywwwps z{|}}}z~{|¡ r^ x_W yidUVa]TWYjYd„_] [rTcahV‡a W Y r W ^ W … T Y ] [ ^ W … Y „ _ … Y ` X _ Y X … p i q U ] h q v i p j w n y p y p p ST „ c d ] Y ^ _` Y a T Y † X h ™W r W d Y m c ^ Y g Y ¢ c r ˆ q _Y ` ^ r jxqq_‹ [ šc V ^ Y i q _ z{|}}}z~}{ XYly^j_` Yy lij]q„qlm_Y kYy i›l ig_‹ lm…ulZŽZi„qYqV o[u[^W\WY^_`Y]TdrrWXs^_`Y„c…]‹Wd ’W„W^]Whyxqql]X\dY^_`lWT^Y…Wd’ch vqpqpq ^htVuŽqjwnvz{|}}}z~z igjjji †_‹ niU]Y†YXYkk[V_\ ^TYm[]XYYmx]vYxqq_Y `^r`Y^ryYwyijUi]YUœY a„u] mxin_‹YtYŠ\yljU]s_Yqvyjyz{|}}}z~~‰ iwqqnx tc][XYaTYeWXTV^WdrYmkhyqiqz{|}}}z‰‰~€ _‹ lYYyfh g „ ] l g „ _Y u ^ ] † … ] ^ ] r tV u Ž q j w n ˆ x w j n v y s q v y x p j g j x y i j z{|}}}z~{{ \W…W^ q _Y ] h tV efl tfl c _… [ ] Y x q U ] s u X d h t^ r W Y y l w Š_` Y tfY m k  y n j _Y m o y q q _l W … \ W X [ ž Z X V … T • s … ] W d a W ^ Y X T d r „ V d r W d Y „ W _\ V … z{|}}}z~z~ †VWX bh tc V … [ l t] X h q v w w x p w i p w n y l ™c _… Y ] d ` Y x x v _‹ Y m SY y i Y  tfY k ƒY i l w j i s † V W X Y ] W d W ` Y tfƒY m Ž y w i q _Y m SŽ g q _l qvwwxvjvvwvpY d[rc tVumqvyjyivwwjysqvwvxvz{|}}}z‰~}{} gqxvn z{|}}}z~z€~} tfs joW „]ldaa\W^l„^W_a ^vYY‘„ ‚foYtVuŽqvwwxpjxxz{|}}}z~}z‰ ppp ƒ[…cdWYf[^W\TYˆnY†W„WXY„_plvY¢„ _‹YƒWXWrWdYkƒY„_YvY™rWrXT„YX[_Wd z{|}}}z~z|‰¡ a\] YWjYY\UX[dZYWV`]WY^pWhYtV b^uT’YWqYv™W djavWndqYqigqg_h xlŠwih]WU]_V qvlry^…jŒj]pci„ciYw‘] nz{|}}}z~‰{ kƒ^T_s Š_` Y _š` Y _V ^ W ` Y j X ] Y X c „ Y … ] ] r … Y u X „ r n e] a ^ Y x e_d a Y “ V X Y \ [ ^ W u c ] ^ _` Y j w U ] s k V ^ T Y U X d Y W … \ Y u … ^ Y “ V X Y „ [ u V d Y … W X W „ Œ ^ _` ˆ qvyjjjyyngy oT … y x g † c r U W Y u W ^ ] Y ƒ^ c … [ … Y u W d r V d Y j m kY yqiživs Š_` Y SU X Y S„ ] Y ‘f¢Y m d ] j Y ƒ[ X [ _W d t’ Wj]j]Yqyqjšl q‚sfoY ygq_Y nY„y]lYynfY „_a Y„ZYWW^_W \c^d] yWkW_Wd]T^]cYeW…T`WdYoWd]VXYmkŽyyx ]`Y“W…Yƒ[^V_YehŠ[dWdrYmhk[dT… z{|}}}z~{‰€‰ d’WY z{|}}}z~~ pqYtfY‚ WuTs^_Y Y_[qvXT_yj\Wj`vYpnpppqpqv_Y mtf\ Sgq_Y[Z„_ STUVWXYkWdW`YSTYocXWš[dYo[ foY u d … Y ] _\ ] Y V … ` W Y y td ’ Y ] r X Y y l Y Š_` Y u ^ Y … T W \ Y ` V d T l Y † X h eW u X T … ] Y ` ^ r X T d r l “ T ] d [ … Y ^ [ … ] c Y ‡^ T “ Y q v i v p q y g i g i p o‘Ž Y ST U V W X Y „ [ u V d Y U W ] T Y tfŽ Y m v i q fl X W „ W d r j w i ^ p Y rT^Y†XYW]…YgiqU]Y–qjwn—Ywz{|}}}z‰~‰¡} nqpyxy X _Y]_… YiTq…_l yqj]_l e]xW„ l„…_a lY`d’ˆ W]\W_YjnUW_YtVuŽYqvywngiwqj xe]Yje_YtrŽgiqYtŽqvyiwvz{|}}}z~{‰ vxyinp z{|}}}z~z~¡| yjqq_l jXTx’qWqd_l nexqYqqv_Y th iqq^yugs_xgYXc„W…T ƒV…W]Y„W_\V…YuXrY‘ƒ™Yjz{|}}}z~z||‰ ¢cV]`Y›[d][^YmVW…iii_‹YtW^rWYoc^cˆ \ST xwiU lYr^„W] Yu[WY ^Wd… Tlqvjx z{|}}}z~z~z‰ Š_` Y u ^ Y w ž y y Y a T „ c d ] „ d Y y q U ] s ] ` Y \ W … Y a T x p _s u X „ „ [ Z h Y ƒW ˆ bh y w q n U V W X Y u W d r V d W d Y j m k l m c „ W … T Y …W^ ]^W]Wl ][rmTk… jggpwpvyl qvyvqnjqqqxw d r W d Y j j i U ] s ™[ r c Y tV u q v y x y x v v v g v v † V W X Y Š_` Y i e] l ƒr r ^ Y † X d Y a „ ] Y e_\ V … Š_`Y aTUVWX YmkYjpw_‹ Ymo ‘‚‚Y†W„WXl™’_dl‡_dY›Z„YVh‘…`s‚dˆ †XW][…Y„_wY_…„Yjiq_Y„[…X]dh z{|}}}z~{|¡€ k‚ z{|}}}z~€z} o‘Y Y ¢eƒ™Y x w i _s ] [ \ T Y † X e W X Y „ _v  X V W … z{|}}}z~¡~ ST Y† X YeW] W_… cY¢ cr’ W„ yqq_‹ Y X c„W…T Y †W_uV…W^ T h tVuŽ † V W X Y ] d ` Y … W šW ` Y tfY m x n g _‹ Y X c „ W … T Y_WW“kƒ TW\W\VdY\VXVdrY]d`YTdTY\W…]T vwvflmopqqfl›cZc„YVsV…W`WY\W…]T k]cT_]WXVY^xYwuVWddTa]lWkg^WqˆZsyVxdiaWn_W dTY^[……WTaY[eƒŠ dZ[ qvwvxvgynppp w_d] ]dYbWdZW`WdYvYX_dY¢eht^rYjwi xxin_YmSxw_Yqvyjjvppppvpz{|}}}z~z||¡ •[…]YtrŽyljfY™[rchqvyjjpz{|}}}z~{} pngvvg giqiwwwsqvyjjwggxgggYa^Y‘f¢Y z{|}}}z~z~|‰ …X †„\XYXY„i_Y lvhVtf c„uTYY…qVj^Ww]nj–YwX[qdqri„Wi\v–qt^ \ [ ^ Y _[ ] [ ^ h tV u Y q j w n Y w n x x n n q Y kƒ o‘Y Z \ ] ” ] d ` Y ] [ \ T Y U X Y c X c l a \ d Y ƒW d_l ]TŠZZTd„T V]rdX]Vjdjrvwhy–i„_Y Š_` Y … a ` W d W Y y Y „ _Y a ^ Y \ … ^ Y bc a [ W d ji]`hwviiiniˆqvwvxjvixUw]YpuqTz{|}}}z~€€{ pq ‚d•[…]W…TY^_`YaT¢„lwqqˆU]Wdz{|}}}z~z~€‰ Š_`Y aT Y™T ]T„WdY ‘tYpjX ]YlmnkY nxn_ swrnYywjplwpwf— i—Y[^TV… qžnk_^ g_—Y‡… _YwtV „ht `tV l ƒ[ ^ V _ z{|}}}z~z}{€ l m  n q v s m SŽ j n _l ` ^ r Y Z _Y j y x U ] s „ ] j Y „ _X V W ^ Y _u X Y u … Y _W … V „ Y d c Y „ [ ^ W _T „ z{|}}}z‰} m ox q q _Y tfl ‚ fool ek efl ‡›l k` [Y`u^ŽVq_W jwn`„wVyWg…w^ThqZyc_ws kX\jYXTdlrW^W…TYyqY_uXhtylvfY™rh\_TXT„ jliU]s]`htVuŽqvyxpjgixwpw SThUW] VWXY[… ]d`Y \[„]Y[\T tfY mŽyjig_j i^V„cltfY\[„lZ\]”xqqjqz{|}}}z~}{ qq yl Š_`Y VWX Y^XlXc„ Yiƒ[^ V_Y fVdrrV^ STWUVWX YY]ac„ cY cuW] YYu[^ T„VV] YlTu…XWTY„aWd pynU yqs_h gy›W… Ykƒ`”–m…r\_X„—qvyjjwˆ qvw[vYxŠ[ pq…nTiai[ydyZYšššh Y „ _p– Y U X d— d[rch tVuŽ z{|}}}z~z{ †X ‚h‚„‚l[\XcljUc„„aU Y ] T _ V ] h y i _j Y “ W … Ž n „ _] l r ^ … l ^ X W … [ T Y „ W šW … W d fW r šc Wdr z{|}}}z~|¡ [] z{|}}}z~z~{ X r … r Y q v y j j w w v v q q p s q j w n x q i j n q q m k ­ y w q q _‹ Y m Si q _‹ Y ] \ U X Y ^ W ’ W Y … ] ^ W ] [ r T … qvijjvqygqiqs qvwwxvxvqqjn ŠV _W ` Y ST „ c d ] ^ W „ „ W d Y a T Y fV ^ W d r W d _al`VuYqjwnˆpivqwz{|}}}z~‰}} xw †XheWuYŠ_YoW^VYmkYjnqYmoYywqYn„] z{|}}}z~z} ` c ] [ X Y ˜ V W X T ] ’ Y q v y x p j w g w n q g † W ^ W d r Y W a W ” kd ` Y T … ] šY a T W \ T ] Y W a ` W ^ ˆ z{|}}}z~z}¡{ ZcZc„YVd] V „ Y V … W ` W s k h kT d r r W X Y tfh x Y eW _W ^ Y kT a V ^ l Y eW _W ^ Y fW d a T Y SW X W _ z{|}}}z‰|‰¡| TY]][l\^u[W^VT„_Y œ`k` Vd[TWYdŠ[ Y][…^Tda’[_W „_a ‡›l„jT]iZU`]h[tŽ d…q[j]lw^]n_l lZpWy^w\c^]l ‚adT†•c[r…]UWWY…o^ ‡] mSŽyx_lglwiU]s STUVWXYvYVdT]Y^V„cY–]rXYxYVdT]—UX W\WY\or dYYmmc…^œ›W yxid_j ¬yW„xWwXY_j ¬ tVuŽ\[_TXT„qvwwxpjxxppz{|}}}z~}z m„cW]dWr–„kT W_”Yc„W`•ch—T Wk\Žwuwdl]rT\d[YY`_V ^r_^ `ŽnYialT`]r^r` j^_„ p drZ„[d\h tVuYqvwxpwxxxi z{|}}}z~z|¡ tfƒY _l_W qvyU’jWjˆ‘™¢ wpjilyiyviv_l Ykƒ dYYtw ˆv^j„g[Xnz{|}}}z~z~‰ yyjx—qtV _juYŽaqT TvYe^ ’ W „ a T – † e_ l m X W T b[ a…c`dsrTd„•V[d…Td]Wr…YmTYktŽ wgwYnmyoY yyxiyY–jX]—ZcZc„ eW šW … W d Y j l i ` W l “ W … œX [ r W X T ] W … Y X d yigvgiijgYˆqvyxpz{|}}}z~z{{{ xwyjxnx X ]ad[Yfc dqU_– WXTnijqg^yu_– y†lWv„UW]—Xœ] _^Yiec ]W„ˆ tW^rWYƒ^c_c”eW•Yƒ[…cdWYƒVz{|}}}z~€{{ niqU]ltfhtŽqvignxvixxz{|}}}z~‰|€ iy †Xhbca[WdY„_nYmkYpyy_YmoYjnq_ lpY„W•Y]^W„`T^h`^rYwqqU]WdlTd“c ST…[šW„WdY^V_W`Y_[šW`Yyvq_j V s Y V y n ^ šc Y ‡… ^ T l r [ v x — œY Y efy – _… ac_W^]WdTYXTdr„Y[XT]lxe]lje_h SUXY]d`œurdWdYm…h]d`Yjpv_]^YaT xqq_—pqqq_–jji^u—qvyggvqxpj †XhƒV^šc_W^]WdTY_…„Ygq_ljyqˆxqq †VWXY]nYV…`WYX…[`WdY\[Z[XYX[z{|}}}z~zzz pxjy lmXcT…„]YY[ im„SY ]ajYxn„_Y _atY^y]_Y ^„q[fh XYat\Žq^Œj\wrn^ˆYw`vWwXyYXiVvWj… X„\l‡da^[wyiwgqpsqvyvjwz{|}}}z~z‰ t^ r Y \ ^ c _c l „ W • h oW ^ V Y V ] W ^ W Y k W U [ _l ] T \ [ … W d ’cly^]ly^„lS\V^Y][^W…YyjU]s]`h ™W_uV^WdYeTaVXY™cxjsgjhTXYe^W]cd l w i z{|}}}z~}€} _l `d’YyliU]s_lr^W]T…YWa_ldc]œuhYdW_Wl „cd]^W„YXdr„\Y]rrXYu„YVa`YUXYu’„Y\X[XWYd]nrYr]Wad„ _VX z{|}}}z~z~¡ SU X Y ^ _` Y ƒ[ ^ V _Y † X Y ƒW X W r W d Y m ky j n s tŽ Y wnnvnnjs qvyxjvjnqiwx jqq_] ^ Y ] _^ Y ‡X Vd‹ Y X ] dh t^ rY vqqU ] kd ` Y tfY a T Y ^ T d r T d ` ^ U c Y u ] X l … _\ r Y _… U a a \ ] „WdY`WaTW`YX…rYk£œtc daWYo[W]” a\dY\c_Yud…TdYe[]WdaWdYqvwvxpnyjqyq xjiUWT ]lVYnql dT]][^mukŽ ]…yvql htŽqvXTidr„ gnxhƒ[^ vz{|}}}z~‰|~ ixV_l xiy` †VWXYŠV_W`Yf[šW`Ym]Žywqq_jl z{|}}}z~}‰{ d[rch yqvyY iqYjwjwvyvys X]Yn„]Yx„_Yqvyjjvjvjjww XVžY][^WšW]htVuY…r^ ŠV_W`YST„cd]^W„WdYmc„W…TYfc „ W Y p l j Y m y i v Y ` ^ r y j i U ] Y d [ ] Y a ^ Y U X qjwnggijjnvsqjwnviz{|}}}z~z}‰ wnpnw _V tŽ qvwvxpvwngppl qviwnxxxxniw a T d W d tf† c r X c l eX _ Y Šd r h t^ r Ž n l x fY m c „ ^W’WY_…„h™’W_WdYur]Ywnxz{|}}}z~}} jigw o‘l„[\[\[]”Yk[\TY†Xh†Wd]V^Wz{|}}}z~€{ ST UVWX Y^V„ cYxX ]Y… ]^^W]r… Y†rVXz{|}}}z~z~}} hd‡aT oW d ’ V ^ W a [ d Y bW _\ T d r Y X [ _W d Y † X V]^mc]][_W^]htVuŽqvyxpjvz{|}}}z~z¡z{ yjxjy †XYŠV_W`Œk[_\W]Y‘…W`WYmz{|}}}z~}| SU V W X Y ] W d W ` Y m v j y _j Y X c „ Y [ d a W d r d l a T W \ T ] Z T \ ] c l eV … V _W d [ r W l ƒc rgnYim…pVˆ ci^ ] y i i q _‹ bc a [ W d e_i Y x e] s j e_s bW ^ W … T Y tV u h † V W X Y ›W … ` Y oT … W Y ‡d r … V ^ Y … a Y i Y ] ` Y ] d ` ] T ^ ] c l o[ ^ u W ` l X [ _W d h Y i q q _Y a ^ Y U X Y  d … ^ l ‘‡SY ˆ Y ‘k¢Y ˆ Y ®k˜ V W ^ [ l y x i q _l m SŽ ŠV _W ` Y ‘d T ˜ V [ Y m Sy x l j m ] l m ox q q _‹ tŽ ƒ[ _T X T „ Y Y q v y j j w q y v p v x s q v y j j p SU X Y ŠV _W ` Y … T W \ Y ` V d T Y ^ [ d c • Y u W ^ V h X c „ ›Z „ Y„ WX T Yo] Y‘… W`Ws ‚ d• [… ] W… T qjwnY gjygpxs qvivgvxnpijw tfY w i j a T Y S^ V šc Y – X T ] — Y X r „ Y eW _\ V … tfl ` ^ r Y x q q ^ u s _‹ Y ™bY tŽ w n i v y j q n_luš`Y`^rqvwvxpypqjgq Y\…^l`d’YjljU]s_lqvjˆ le^ mkg ‚‚‚srpcl f[^W\TY•T[šhm…Yjgq_lordYjqqljm]l ƒ^c…\[„YoWrV…Yf[dUWdUT„WdYSTY†Xd z{|}}}z~}¡ z{|}}}z~z€z‰ Š‘YeWd] cq^xWYdwƒ[ ^YVn_W `WdYZ\]Ya\] jxjggpwpvyl †XY^V†„XhcƒT ŒW’V\cd]r[W„Ydmˆkƒ^ hiWnq_u Ymoh jWidqYYz{|}}}z~z~¡~ mu^YS\ W\’qWq„_‹ YeVhXŠŠYX cdhkƒYq]vlbr ixjYf[ pxjqvXWz{|}}}z‰‰‰{‰ j]qTYY™[ nqe_^ l Y n e_^ a h o c d V … Y \ [ ^ W u c ] q v w w x p ˆ ŠW ’ W Y S[ W d a [ X [ … Y S„ ] Y ›W X c d Y oW d a W ^ W ed] ^ W„ Wdi_d] Y „ [‘bfl xek l ye_l tfY ƒ„ ^ Y y n q q _‹ Y † X Y ƒW X W r W d Y „ _y x l i z{|}}}z~€{€ yqY tV u Y q v y Y p j y x g W d e_Y xldi iqqqyYsYqjwnggxxqgqYkƒz{|}}}z~z¡} ‚xvinyygis d][^dY†rYkWqvwvxpqvnpgp dW`Ymggq_htuYqvwwˆ Š„[XlŠklrarlS\^lWd’cl]X\l_uX _…V„YaT„T]h›Z„YVsŠ_`Y_[šW`s„XW…T„ z{|}}}z~}|| Š_`Y…T W \ Y u r d l a „ ] Y ƒ[ ^ V _Y ƒV ^ šc _ˆ tV u Ž q v y x j v i v j i j g Y ™c Y _… Š_` Y j m kY _d _X T … Y d [ šY a „ ] Y Šl ƒ… ^ l z{|}}}z~zz \W\Wyefl …dljqyŠk U]s]`lliŠ„ _d[X]lYa\^ „[fW XTcuc`X^_cl mSjiYgqq^us_htVuYqvjyxgqz{|}}}z~z‰€‰ xqxxq kd `wYžƒ[ „_h YtfY mVx^wWid_j lm^YSy nXYYo… \ WW^acT W^]WdTlkYwqsjqql`^rYnpqU]l“^[[Yu[W †crUWY‚…]T_[šWYŠV„cYjm]YST „eƒŠl _\…`YŽkyxqs yxi_l i„XT]„lx„ aX Xlwu… o‘YaUXY^_`YtfYmkjwqYmSygY“VX z{|}}}z~{| xekl ][…d[ršW W` l ƒ‡fl ‘„ j g † W d ] Y m c e[ kT ^ ] c ] ^ W d … W „ … T l a \ ] „ W d Y ` W a T W ` Y X … r Y k£œ_c ˆ giqU]s™r lƒ[_T Ygg_Y g n w w V…YW`WY …fY ]^]™bY r…Y]q\TvYyUXxYj^’ˆ Š_`YW\T„Ytfl‚folmkypi_Ymo XVW…l_uXY_…„lyxU]hqvypqnqniviw tfƒYyyv_‹Yyng_‹Yygg_‹Y…]WaTcd …X]dYƒ…^Y›[ucdrWdhqvwwxpnqqnin ]c^lqvjxjggpwpvylqvwvxpypqjgq ec]WYtWd’WYiqq†]ˆWdYm…rYST z{|}}}z‰‰~‰ udrVdWdŒŠh ‚ _c r T ^ T Y u ^ ] Y „ _p tŽ y l n yjdia_Y fWrVšc \WdYS †XYW][…Y„_YwYX]hyqq_Y`^rYiz{|}}}z~{}¡ z{|}}}z~€{‰ jk`Y– xi†]sk`—YtŽqvyxYpjqgz{|}}}z~{zz Yivvv ŠV `YanT†efY W„WXnsj‡›Y yhSW _W TYm„kŽ ijxj_ys vjiwggwYZWXYdcY…_…Y–kƒ— Vlo†W^]]YT_†XhVfX’WcYrec [XWad’rWYaq\vdyYj] jz{|}}}z~€¡ p^Yioc iwcn_v Šc[f‡tª‡r[d q U ] Y „ _Y v YtV`Wu^YUqcvY„y[xYjVv]Wx^gWwYiax[nz{|}}}z~z~}€ z{|}}}z~{{ fca[X t^ rY cu^ WX ” yY „ W• Y ] ^ „ `T ^ Y a„ ] Y ƒcX ^ [… jth wjq_W YlgniekY j m kY _V W z{|}}}z~z¡‰| T ]hjyqY`qvigjvigxqj ^rYygiU]„_YpYX]hjvx_Y`^rYyjiU] X[_Wdlxxv_l`d’Yiiq^ul]`Yu^Y`^r YW^ TWY aca„ W^]VY_Y †Xhbc aTY„e_Y gY_… „ o^]YbŸŠYƒWdrV„WdlYmVW…ŽjiqY_‹l Xd[rch fYqvwwxvyjnnxwY™b ±²¦IN¨±©«IL¨ VW]YXe] YŠ_` Yrj’mW]YYk\ jiTYe] YŠ_` Y‚dmkx a„qYb^ …T k„cœŠ_`Ype]Ym]smuxqqYƒr^†XYƒW^T… Š_` dWT „ l q v w v x p v w n g p p h q v j j j i p v p y ij z{|}}}z~}€z| † „ [‘] e_\… Y ] [… Y mr„ rd ƒ… W Y ¢ c † X d Y tfY v _‹ z{|}}}z~{{{ maŽ yjl i_l Y U X Y W… \WX l _uX Y \W\W… Wdl ST U V W X Y \ W „[]YXWlV„dcd] a^’^YW„ X[dYr_W… „W\lTn`Y _[j]…`h Td z{|}}}z~€{ † c„ ] [dr Y ] ^ ] r … Y ›Z „ Y ‘… ` l ec … l ‚ d • [ … …†X][sk` _Yekj Yre_y YtX _ydxYpb^ …TyYmjpyqyqj viq^us_‹Y™[rchYtŽqviYxjiYxvpYxqx tfƒYmkYiwp_–jqžjp_—Y†XYW]V o‘Yur]”e^r_cUcYxiq_l`^rYylvU]s_œ `W…TXYuWrV… †mVuŽWyXqYqŠV _W `YYjoW uWbW ^…^WW^…TYTYjkWm_W ]Ym]dŽyYtf ww_ mogqq_‹Y‚foYtŸYkqvyvjwyqypY™rc jlvfY™rYqvypqnqiqpqnswvxwggykƒ fc w l i Y ™[ c h tŽ q v x w _Y n e] e_Y z{|}}}z~z¡¡{ z{|}}}z~z~{ z{|}}}z~‰‰ b[ a`[VYu–UŽXqYSW _W TYp„i[Yy…yX]ydYxqq_—YtŽjU]s †ƒV W\^Xšc W„…_W W^TY^g]WqdqT_l `i^rgYjjiU]ws_ygl]_qw^YYƒ[ ^V_ tVuŽqviwnxpgjxjv z{|}}}z~z}¡€ tŽylxYfY›\Žqvwwxvyjnnxwsvz{|}}}z~}€z iwgjpw STUVWXY^_`YjXd]YaTYa[_WdrWd Š_`YuX„Y`[^W]cdYmkijx_Ymojnq_ £TXWYaTeWXTV^WdrYmwiq_sxqz{|}}}z~{¡| tfY myqvfY j_V„ WY tY^cviY U]YdXc„ _Y v y j j g l q v kƒ q _Y i „ ] † X h tW … ] T d W Y p „ ] l n „ _m kY y p q Y m oY x g i Ÿ\[^ YWs „cd] ^W„YY„…WZ WXcdY ƒWX WrWdY œ[ oW d ’ c d Y u ^ ] Y \ c _Y u [ d … T d Y ST Y U X Y oW ] V X z{|}}}z~{z‰ z{|}}}z~€z{ i „ ] j „ _Y tŽ y l j fY kT _ c ` c Y m kj p n _Y m o X_nxYrj^x…YqjqiqU]Ys]ooŽ `Y_T dxYoSj j]`hXo›v r…Y\WYkƒ „WT „_YwliY`\YqjwnYjgxjpxx o‘Ž †V[rT WXY…ZY\Z]YZ^V„_W `„YY][V… \TYW`Wh UXdYu[th …Wqvpˆ ^lXc„ ‚foY“VXY\^u]Yylviflqvypqnz{|}}}z~z¡¡ yixqwp ygq_jX]w„]x„_r^…YtŽylifhqvyjyiwypgg nq„v_a WX W] d’ aT U VWX WY ^ T W… Y [] WX W… ST U X Y ] d ` Y tfY \ [ „ Y x g n _Y m SY y y _Y _u T X kd ` Y š` Y m ks m SŽ n q q s p l tr Ž v w i s _l V ] ^ y v q j …gwixxnggis ]^W] Y V] z{|}}}z~z~~ r„W\ z{|}}}z~{| „rYjryT^qYs_Xsw_ghU]qsdvrihƒvX[g_u cidwYj[qdnaWdr…W^T uW…Xha\X [l…kŽ WYqvyjjpiqgij oWdrVd`W^Ucl†Xh‚_crT^TYo^]l]\T aXhtVuŽqvixjwvgyippYX[dz{|}}}z~z~¡¡ XYŠ_` Y‡^]T…]T„ST YjuWX m]Y£T [šYne] f[dYWxe_ šWd Š_`YuW^VYjmYmoviYmkYjiqz{|}}}z~~€ qjwnwqjwnjvY ™[rc ST†_Y kWdW`Y\[„W^rdYxpq_‹Ymajj_Yt _… Y tfY n fT d v g z{|}}}z~{{{‰ eX ƒ[^ _Y † W_uV… W^ T Y ›cdaZ W] Y W_Wd Š[dWdrY „ cdY Ÿ\ [ ^ Y ec d ] ^ W „ Y or „ X Y f] ^ Y \ X V … ’W z{|}}}z~{z~ z{|}}}z~€| p i q ^ u s _ Y U X Y W … \ W X Y w _Y o^ ] Y e] ^ Y oƒ™Y X [ ˆ _] r^…YY`fW YnVx]Yqyp„q_i d’W_Wdl…[ZV^T]’YjnUW_la„]Yw„_\V…l _WdsbŸŠYX[_Wdhk[X\Žqvjxjijigqqw kd`YtfƒYV]^YmƒfƒYeWXW…Wd¬…]^]r… †VWXY›\]Ykd`ƒ[„Ymkynq_jYmSyi_j vli†]d[rcY_…`YyquXdYor„YTX…YT…da` Š_` TqW_Y \YuVr]^Yd] YjWmakY ky jqrsVyšc jp tfY m]ƒ[^ smuYV_Y yqiƒV^ sjqqT_W… Yt^rYwoWdaW^ qqU]Yo…^W] „] WaaTYcxde__a YfWrVYšc VuXŽWqdvrj^x[yUcnz{|}}}z~€z€ W a Y r ^ … T s Z ^ \ c ] Y y q U ] s ] ` Y q v i w q j q q q y j p gtŽ qwnjvpvns qU]WYd_š` YXc„YYj…qvjvjiqjs T c d Y fW ‚ … T d’ WY iywqn z{|}}}z~z~¡ m k[Žg^„q_u q_YdmrSŽ y[g¬…gWj]ih^quvs_jyY_u XqY_… „wYwapW[^` ‡X _]Y]ŽtŽ e^oV WrTXoW WdY_u TaWcd_c ’vcYwkv^Vn„iYgf… „vY‡… \X UXdhtVuŽYk[UcuWdYqvivwpvz{|}}}z~z~ i_d]YS^YoWdaW^WYtVuYqvwvcsgmc„ ynˆ oV]V`Yr[^WŽaUVWXY^_`YjXd]WTla„[] xe]Ye_YŠ]YS\^YS„]Ye_\V…Y‘‚z{|}}}z~z€{ nvpynw ƒ[ „ W ^ d r d Y w i q _Y X [ u W ^ y g _Y tr i q q ^ u s u Y \ x v w v fd r q v g x v z{|}}}z~{z{~ vyvqqYqvyjjwpgiyxY c] ‚ Y k W _… T … Ÿ\[^ „ cd] Y ^ V„ cnž gh X T … ] Y „ _aT Y\W^ „h z{|}}}z~{z z{|}}}z~€~¡ eW d]c]^[Y›W _W ]\YfX Wq]vTYyX [w_W djYv„q[guj^] o‘Y†XY]d`Y†XdYƒW^T…Y„_YyiYtfYfTXT„ o‘YWšW`YtfYmggq_jYmSyi_Y]^W][ X…hbWdUV^WdYa_^]dTY™r[_\X d_j UWXTYY¢r mVYW……[Y^kd `YY`jVguxq_j lXjVpWj…pYor d ›Z „Yv‘] „qYf` …Tj…pšW Yf^ W`XYY‡U Yv„lYif… U]s]`„™r _Y ST UV„W^cXYo[ …ra^cYr^_` œ\ „Y^^]WqdvrsyWjdYT YmanciWi^V_‹ `] ]^\… ŽWss…šššh “WZ [ucc„hZc_s\VuXTZs fc W„ i q q Y _[ ^ Y U X Y W … W X h i v j q v y q n x j w kƒY fu ka i q q T V … v i g y y w ›c Y d c Y g w _ \ V T _ Y r W ^ a [ d ywxywi z{|}}}z~z~€} …[daT z{|}}}z~z} XxWp„WgdprYYiŠY ƒe‘Y bW_\TdrYtVuŽ nliU]sdrY_…`YynuXdhqvwvxpz{|}}}z~z¡€€ z{|}}}z~€ ^TyYmxpYsvYiq_h tV upŽkw^gT’qcqdgcYqjwnˆ rqTv…wYo[ badY`^rYvwiU]Y™bYqviwjiz{|}}}z~{~{{ qgpwpp kƒY†XƒWda[rWYkW_]W_WYz{|}}}z~z|}€ tfY yqq_Y mayq_Y tgiU ] Y „ W• ˆ w Y j j n h ST „ c d ] Y Š_` Y S\ d ‡… \ W X Y n e] Y Š] _Y S\ ^ ec … Y [ ž Z X V … T • [ Y … T W \ u W d r V d Y a T o u ^ … ^ T l y g mjqq_s w v v g n v w v x v ž Y^ VWdrY_W„ Wdl Y“ W… T X T ] z{|}}}z~€¡{ ^VWY_Y ƒ[VX_a W[YX [_W dYdS… dyYpT ancjx_V Xx’cj kc\Ypp_lmSynYtfY†XYƒWXWz{|}}}z~z}~ …TYmctqvwvnxjqjgggs „YTaT„WdY‘_uVX`^xqxqnng UYtyiU]sk` ƒ[ _^]Yl„“^[[[\[^ Wuc] Wdl ‚kfol ‚lƒk lXTtŸh x b^ ST WXYhŠ_` YST „‘d c]W]„Y†Yctc rUW_[ Ym]w…j]Wv’_‹ mu…n] xbW iq¤_Y jcmYkY n„fY ]nq„_a aqX_nxYnj‡›Y uqWYu]Vu\Ž „_d †d[rch [_uWtVuVdrT ]WdYf[^YWqvyxpxwgpjvg `Yb[UW’WdYW… xiYX U]s„]\` tfƒY n v y _‹  y h i U ] s _Y a W d Y y j j _‹  S[ … k ^ T _ ’ c Y e Z h  X [ _W h q v q i y r W d Y t’ ] ] ™[rcY [ u y l g v y v x q q Y ‡ k f‡l ‘ ƒ™l  k ™‡ f W c u c ^ c i„ qUV_‹ ›c Z c „ Y s ec z{|}}}z~z~€{ …] lw_‹phYm„c[„]Y_^ u^]YYeX ^`qW_— dYYfd _W ^]WndqTwY–n†Wq„nWqX ^]r…vYyZwZp„nYVn…jWn`nWyYYœY bV avWjdjrwY_TdW] yefY ›T]’hylifYd[]]hkŽqvignxviz{|}}}z~‰ xxiy ST…[šW„WdYŠ_`YƒTdrrT^Y†z{|}}}z~zz …„XV…T“htVuŽqvyxjvypppz{|}}}z~{|‰{ vy jxoSjo›vYkƒ z{|}}}z~z| kd ` Y tfY y p n _‹ Y U X d Y x _l † W „ W X Y ef z{|}}}z~z}{ n q q v y v q X d Y c d ˆ tq s Y g g v z{|}}}z~‰}‰ yZZj„hiYVY_o[ … T Y ƒƒƒbY „ [ Y ] T _ V ^ Y y Y ef z{|}}}z~z}¡ ¥¦§LN I JL©°N J ¥LML cr…WWXœ^TY‘… e_Y g l i Y j m ] Y ›Z „ Y ‘] „ Y k_\ ] Y kT d r ˆ „]WW^^WWYad„r]YWƒ[ dYeW _\ Vq…_Y Y‚a‚ YoW dv]_VX ŠV„cYjm]Y][\TYUWXWdY£[][^WdYZcZc„ ]„Yac_T…XThtŽqvwvxpiz{|}}}z~z~€| yywnj kc\YnqplmSynYtfY†XYƒWXWrWdYt’]] ƒ[ W`WYtVuYqvignjngz{|}}}z~z iwvp „ [ V ^ V _h m Ž j w W d Y m Ž Y j g … ] ^ ] r … Y Z Z „ Y ^ _` Y ] d r r X Y V … W ` W Y _T d W ] dY`VuYŽ o‘Y ST U V W X Y ›\ ] Y fV _\ V d r Y fV ^ W ` Y kd ` yiq Vp]i„iY…q[j_V Š_` Y„WY_W ^Y•T[šYuYW„rTaVX V…Y\Y[o[^ a[…uW` WWd ƒ[„Ym…Yxqq_YaTY[aW’Vl W…ŽfcuTX tqvywpnnjnnyYsYggvvjjz{|}}}z~z} w mSYyx_YfcuTXY_W…V„Yqvyjjvvppz{|}}}z~‰zz pvWYsYYVq…vWy`vWYjjwinU]jYsqY]xW`Vz{|}}}z‰¡ “X VX[“_W W…YyYdiXc„ V_u[^ ST U]VT„WWXYdkd `YtfY jUcnYj†_l mUWaYYtV vliuYŽXcq„jWw…nT Š_`Yu…YV]„Y„Wd]c^YW]WVY]c„cYaTY…[Xˆ Ya„]YUXYŠW’WYqvywjz{|}}}z~|z wvviv _W …VY„fVX la„]TYWY ƒ[jl^VmT _Y ›TY\ŠW_WT V]^WYaWldtf YS WšW `WYYtfY xcxYqƒ^qW_Y aW[d„WWd]YY`bf ™T Y ‘_u V X ` W ^ c r oVaT dr„ ™W ] W … ` e[ _V a _u W a W \ dqYYbc Š_`Y je_Yka^_cZ Yje_Y fWdaT YS„ ] lt^rŽyjiU]Y™[rchYtVuŽqjwnˆwnjgˆ jYUWXWdYqvyxjvxxvxpylYƒ[_T XT„ vggpipsqvyyjiqjypn z{|}}}z~‰ W[W]WddYY„\[^YnVW]Wd^YW[ Y`’V[urŽYWqdvhwYƒ[ vYx^nvWnz{|}}}z~z¡¡€ xigaqˆ ŠT dr^ cWaY™W… cY† Wd] T YgU ] s ] ` z{|}}}z~zz‰ x j v Y Y Y – ƒ[ _T X T „ Y m r … — Y fW W “ Y kƒ Y]d`Y \[„ Y_yyj_Y Xaaw_Y `rŽWgqU ] S„cd]^„dYXc…YV…W`WYxžx_YV]„Yx]` qvijjvxyxiqqspyxyjppz{|}}}z~€{| d•U[W…dYrtfY mdj qyqyqi_Y m_Y Sx™[q_Y m‡™ c„ †dVWX z{|}}}z~z¡{‰ ‚ r c l _u X Y _… „ Y ] T V ^ Y ›W d T Y ƒ^ W _u d W d ƒW W d Y oW ] V X Y ^ u s r c Y o‘Y U V W X Y ] d ` Y \ [ „ Y X i v g _Y X a y j _Y … ` _ iU]sxžg†_Y xW]r`WY`x…wWU]^YTaYq„]vYy„gWn_\ Vp…xYqVg…] vyngpv jœ‘k¢Y ƒW jekY efYaV] X_^TlYuX ŠkY„XVdrYƒcd\[… W…Y“VXY„^_T„ Xc„Yu^]Y\^_Y\Wa_WY^…adZY`YyxqU] a^TSW^TY†XY‡…\WXYiq_Ytqvwwxz{|}}}z~z~€ vnjiiqj „[YV]W^WhtŽvjnqwnqsqvyjyiz{|}}}z~‰~ X b X j j Ze^ ZW„•\YV] „ Y\W… z{|}}}z~z¡| W„ WdrY fƒY oWdrVdU TšcY mo ’W„YgU]s]`hkŽqvignxwvz{|}}}z~‰}z vjvj d[rcY`VuYqviwjppgwnvjz{|}}}z~z¡{~ kWdW`YtfYyxqq_YmSyx_YS[\Wd o[X …W`Ws [šW„ Wds aT „c^^UW…dW_W„ WdY^ VWdr n i l m ] p j l j j i U ] l tfl ‚ fol eƒŠh Y tV uŽ ST † X d Y ‡… \ W X Y fc u T X Y oT … W Y fW … V „ Y m c „ V… \[^ „ W d ] Y … r ] Y … ] ] r T … † X Y ] d ` Y tfY m … y i y w _‹ Y m a y n l i _Y _d r „ Y U X qjwnˆ wqqqixqs qvyjjpyjxnww ST … [ šW „ W d Y ^ _` Y T … T X „ \ l x ek l a \ V ^ l V ] „ W^W_œaTYec]WuW^Vhqvwwxpz{|}}}z~z¡|| iqYqayTYy†vX ™W’VYkW_Wd]T^]cYoWd]VXYa^YŠTdr^cWa WeX ……\YWX XYX_c„YY`…rWY_\ T d r Y ŠY ƒSt‚ Y † X Y c X c z{|}}}z~‰€} fW] `W ^ T W d n q q ^ u l _T d r r V W d j l i U ] l u X d W d wU ] l W]WdY „kT [Y_‘] W^ WYXWyiq_Y f[\[] drhqvwvxvjpiz{|}}}z~z¡{ viw [X †WXrYV]dd`rYY\u[]XY„„Y[WYauW^]YYW^_` d\’WWuY^XTc„Y„„YcYd_W …„U…aT fV^W`Y]_\]YV…`Ynžx_o^]Y†XYfWXTcuc^c †W„WXY„_yqY_…„hqvjyxwjxz{|}}}z~~} vypp eW _\ V d r – V ^ œ[ ] W d — Y a ^ Y eW _ˆ a W Y • [ YV]„Y’r SU Y†XZƒcW„XYW‘d rW]dYYŠV m]Y„jcqYwm_‹ m]Ycydqrq…_‹ V…‘f¢Y„[YkT_V^Yje_YkƒYtVu „[YV]^Y`ywqU]hqvwwxvqwjpz{|}}}z~‰€{ pq ……[]]^rTVYu…Yr…]YWVUW]„YqYiv]w`wYxivqwU]xhfW wgvWj“z{|}}}z~z{} «L©LMNOPQJLR ƒrXYrk†dXY`›c [_\ W^T \qvwwxpqpwjxx z{|}}}z~z¡z tfY \][[„rYyT…qYv…_Y `YcucW„dYjr_V „UWXYYuyWydžy]VqX ST…[š„dŠVWdr‘…W`WST‡^[WY›W_ˆ vyvy tfYƒ[„YmnwvYmSxvYtcc„ †`VcWcX„YYkd `‚_c Y\[r„TW^TY^Wud^]rY†W[d]YT…pYx\nTd_‹ Y^mYox q^ m]Ynxi_‹YƒrrY†XtVuYqvywjwz{|}}}z~z¡€} l † X d _Y … ] ^ W T W \ V d Y VW…\YœY ^t^^rTVj…U]tV sgU]sukq`vky_\ ] † X Y r r U X u … †jXYtW ]d`ŽxYwqtW Žyq_„ qs_VYYU_„ WZY„xYiuqV_– X[\d[a^VW`_— ‡… \WXYfcuTXY^fW …V›Z „l‡„ …[…YfV aW`Yj „_vY]^V„Y_…„YwvU]Yqvyjyiijpz{|}}}z~‰} vnvY]\ \T \WƒW „W…TYW[ jj]gYz{|}}}z~z|{| wy^Wv][vrvTw… qvwvnigijqqn z{|}}}z‰€z{ l q s _Y X d Y Z W ] Y ‡^ W`YeWaT cU cl „ YeW\X T drYkƒ ST UWVdWhXyY]xdi`qYvœy x_j YYjagTUƒ]YWaUTW…d[rXWW]WddYyYbW duˆs ST…[šW„WdYŠVWdrY‘…W`WYmVW…Yvž jqgjiw wniinii ›V Yg]_qq^Y^\u…s^_Y †dW]W„dWYX„YV„^_y qYXuYx`Yxyj„__ _„ygq_–™WdrrVXWd—qvjjjwz{|}}}z~z¡~} z{|}}}z~z~ U V ^ q y i q q ^ YbT ]TY_bcdYdqavWidwrjYmp[yriTYyW ytfY wž_d yp_Y Y b[ W d r k WdW`Y„ W • X T drYpq_‹ YeWaT … c„ c tfY ƒ[ „ Y m n w v Y m Sx v Y tc c „ l † X d Y ‡… \ W X W^Uc†XYd™r W]crYXTbW „YX qp^yTˆ niyji g`_Y \[„W^WdrWdYtŽqvyiwvz{|}}}z‰‰z‰ qngypn ƒV^šc_W^]WdTYiq_Ya^YUXdY^W’WYxef fcuTXYfW…V„l‡„…[…YfVaW`YjY‡^W` _Yqvpgwjqjyxpwsqvypqxwz{|}}}z~~}{ z{|}}}z~z|€‰ a†WXddhYrƒW seW^Wdd]rc]^^sTŠV _W `ŠT lXdVrW^…cYVx][qYq`_l ^Y…u]ŽWqavTicjdYpX [p_W dqlyxgsqivqyqi^unsj_i‹nsdx[qrwcwh eWXW…Wdl›Z„YeW\XTdrYkƒYwnz{|}}}z~z iinii †SW VW_W XY]dTY`„[YtfY m_l ŽgVj]^qY_j lmSŽ y’nY_l †[Xˆh bV †yXqYvkd `_‹ YtfY ST ƒ^_` d„^d_c Y^ƒX ^Š]Yl o]YXeYm_ˆ k atV X c „ Y ] T … Y V ] ^ Y x p g y V ] ^ Y x q q tc _[ … ] W ™r x w Y ›Z „ Y ‘s l ƒ u T „ l z{|}}}z~z} SU X Y kd ` Y ƒ„ ^ r d Y e… d r Y m ] y y p _] Y m a w xq ^r qggYkƒ iqU]Y™[rchYtŽqvijjvjvpjz{|}}}z~}‰‰ \V…lt]XYtŽqvjyxvgvpyvisqjwngz{|}}}z‰‰z| iigvpn STUVWXY]d`YpjU]Ympj_‹YtfYUXYƒX[^[] mc„YS[\c„WdYe]b[a[YfuXf…„ d]W„lTdaVWaThtŽqvivgvqggz{|}}}z~~} „cYjmd]lYe^ m…_„ YƒUrlkX Yg\žxYqy_Y aqTl X]dr YƒW …W`^ xYh_W… V„Yyiq_YW…\WXY_cuTX ty `atfY VƒV ]^Y…t’ W…_W ]]Y……X]YdmYŽ\jcjw_Y u[hqdj…wTnd ŠV xqqU]s_]™[rcYtqvwvnxjqjgggs kd †ƒX XYk^]Ydo] `YXtfY m] kjaydvYwV _‹X]YWST YY‡rcdVcd„r^Yct^ _cr efY bca[W x q ] f^ _W… V„ tŽ qvwvnxyyivpp Y k_^ Y d fV W X Y ] _ ^ Y „ [ _j xqxqnng z{|}}}z~z}| z{|}}}z~z gijqqi pvywnw yvli†]sk`Y™[rcYfTdYjk`YtŽjz{|}}}z~{€~ jjis_‹Y™[rcYtŽqvjyxvgvpz{|}}}z‰‰z|€ yvi kWdW`Y„W•Ypq_‹YeWaT…c„cYƒV^šcˆ STUVWXYZ\]Y]d`Y…]^r…Y†XdYkW_uW„–uX„ iywnxpsqvyjjgpjyjpsqvignxz{|}}}z~~}¡ ST „ c d ] ^ W „ „ W d Y u W d r V d W d Y \ T d r r T^YUXXcY„^TWd…rT _W ^ ] W d T Y i q _Y a ^ Y U X d Y ŠW ’ W Y x efY a ^ tfƒY j i p _Y tw i q ^ u s _ Y a T … [ u [ X W ` Y ƒ[ ˆ fT ^ c ] W — † X Y bc a [ W d Y m ki x q _‹ l m Sy j _ o‘Y ›\ ] Y tfƒY ƒW d U W ] W d l m n v i q _l ^ c W a Y u W ^ W ] Y u [ a c r Y a „ ] Y a r š[ … ] X W „ [ l … ] W a T c d Y X [ _W d l y g i q q ^ u s _‹ s d r h tV u Ž Z Z „ Y V … W ` W s ^ _` Y ] T d r r W X Y … [ ^ T V … Y ` V u m Sg q _l Y a „ ] Y o W d a W ^ W Y o W ^ V l k ^ V „ Y f … „ Y j q _ ^_W V_W ` W d Y b^ V ’ W Y ƒV ^ šc Y ‡… ^ T Y ƒV ^ šc ˆ nyinxq wyvwvpqsqvyvqnjwpnxj–kƒ— a^Y†XŠ’Yt^rYjiqŠus_hkqvyvjz{|}}}z~~z} igpyy …]^W][rT…YV]„V…W`WY][X\Yqjwnˆgz{|}}}z~€z ^]WdTYtYqvigjiiiyvpYoV^z{|}}}z‰~‰¡ VWdY’W qvijpxppgyqxsqvyinjinxqww z{|}}}z~z{| z{|}}}z~€{


456678 5

0123

TUVWUXYTZ[\]^_`abcb[d_efb\][ghbe np†s[‡_eh`hg[Vfvib`u[f]zb[\]kbzybebzbe[\] `hdbi[j]bkb[Zll[mno[pqnrs[t_ghb[mdhd Te\ve_y]bu[dbzb[ygb\]ve}ygb\]ve[bzbe jYYTu[Vfvib`[Z`]w]e[xhy]eu[d_e]kb] `bdb][\]\bgbe|][^_evegves[~ˆbecbz z_y_d^bgbe[]gh[{_`ib`|b[heghz[d_d} z_heghe|be[cbe|[bzbe[\]\b^bgzbeu[cb]gh ^`vdvy]zbe[y_^bz{vkb[\][Te\ve_y]bs Te\ve_y]b[{bzbk[\b^bg[\hzhe|be[yh^v`g_`s ~tbd][d_dbe|[{_`hybib[d_efb\][ghbe V][ybd^]e|[]ghu[bzbe[b\b[z_heghe|be `hdbi[^b\b[g]b^[gh`ebd_e[]eg_`eby]vebks _zvevd]u[y_^_`g][ivg_k}ivg_k[bzbe[^_ehi be|zbi[]e][yh^bcb[\he]bu[zihyhyecb[Zy]bu \]]y][^_y_`gb[\be[^_e\hzhe|ecbu[fh|b d_e|_gbih][^_`z_d{be|be[{vkb[\][Te\v} ^`vdvy][‰]ybgb[\be[z_heghe|be[kb]eecbu€ e_y]bu€[hfb`[Vfvib`u[\][bzb`gbu[‚b{h[ƒp„… hfb`[Vfvib`sƒg`]{hee_‰y†

13 1 !"#$ %1

>?@AB?CDEFGH?IJKGD?LJEMENNM

OPDADŠ‹ŒŽ E?QD‘’R“”D•–EN?œžSG R M —”•–—±•µ

‘—•˜™š›œ•—™‘”‘œ• ’ž˜Ÿ‘”““™ “¡““ ¢”•˜•™£“¤• ¥—¦ž—‘“•™§¨©ª ›•“«™¬’ž™­›¦“ ®•—”žž™˜‘—¤•’›™•–•Ÿ¯•–•Ÿ °‘˜•™•Ÿ•’•™”‘—•¤•—±• ˜•“™¦“š›”›’•—™²®¥³ ´ž¤±•’•–”•™•”•›™”“¦•’™Ÿ•¦• ˜›“˜™˜‘—¦•”•—¤µ™¥”›™”•’™œ•“— œ•—”•–•—™“—¤¤•™•˜Ÿ“–™•’“–  ‘‘˜š‘–™“—“™”•’™•¦•™’•š•– •Ÿ•Ÿ›—™¦•–“™˜•—•¶‘˜‘—™²®¥³µ ·•—¤•—’•—™’ž˜›—“’•“ Ÿ‘–“•œ™Ÿ•—¤¤“œ•—™’‘™¸ž”• ´ž¤±•’•–”•™›—”›’™‘œ‘’“« ’•š•–™”‘—”•—¤™Ÿ‘–“•Ÿ•—™”“˜ ‘—¦“–“™”•’™¦“’‘”•›“™žœ‘ Ÿ‘˜•“—™±•—¤™•’–•š™¦“•Ÿ•™¬’ž ¸•—°“œµ ¹®•±•™”•’™”•›™•Ÿ•’• ²®¥³™›¦•™˜‘œ•’›’•— Ÿ‘–“•Ÿ•—™•”•›™š‘œ›˜µ™¸•–‘—• ”•’™•¦•™•”›Ÿ›—™Ÿ‘—¤›–› ±•—¤™˜‘—¤•š•–“™•±•™ž•œ™“”›«º ›°•Ÿ™¬’žµ »”•™’ž—¦““™“”›«™¬’ž™¸•—°“œ š‘œ›˜™š“•™˜‘—¤•˜š“œ™œ•—¤’• •Ÿ•Ÿ›—™›—”›’™’•–“‘–™‘Ÿ•’¯ šžœ•—±•™˜›“˜™¦‘Ÿ•—µ™¼‘–˜•¯ ›’«™˜‘—›¶›™’‘™´ž¤±•’•–”•™˜‘½ –›˜Ÿ›”™œ•¤“™š‘–•˜•™²•–•—¤ ­“–›µ ¹²‘–°›˜•™¶›¤•™’•œ•›™•±• ’‘™´ž¤±•’•–”•™¶“’•™”‘—•¤•™•±• ”•’™¦“š›”›’•—«™•Ÿ•œ•¤“™’•œ•› š‘œ›˜™•¦•™Ÿ‘–“•Ÿ•—™•Ÿ•¯•Ÿ•«º

Å/Æ1Ç.È&ÉÈÊ&ÉÈ/ >ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÓÕÑÖÓ×ÓØ ÓÔÓÔÏÙÑÚÛÓÎÑÜÝÞß >ËàÓÖÑÓÖÓÙÑÖÍÑáÛâãÓÖÓØÕÓ äåÖÓÑ×ÍÎÏÐÑÓÒÓÑÓäÓÖÓÙÑÒÓØå ÐÓÙÓäÍÐÍÙÑÜÝÞß >ËÜØåÛØåÕÓÚÖÓÙÑÜÝÞß ÚÍ×ÍÎÏÐÑ×ÍØÔÓÎåÙâÑÖÎÏ×ÑÎÓåÙ >ËÌÍÎÏÐÑÓÖÓÙÑâÓÙÕÏÙâ ÚÍÔÓÕÏÑÚÍÎÓÐÓÑÐÓÚåæ Òå×ÏÕÏæÖÓÙÑÕÍÙÓâÓÙãÓ

&'()'*+,-./0-'.102-3 4,-5-.677.89:.;<9=

®‘˜‘—”•–•™žŸ“ œ•“——±•«™š‘–Ÿ“—¦•™’‘ ’œ›š«™¶›¤•™š‘œ›˜ ¦“•—¤¤•Ÿ™¬’ž ‘š•¤•“™¶•œ•—™’‘œ›•–µ ®‘œ•“—™š‘œ›˜™•¦• ”•¾•–•—«™•˜Ÿ•“™’“—“ ¬’ž™˜•“ ˜‘˜Ÿ–“ž–“”•’•—™²®¥³ ‘š•¤•“™œ•š›•——±• Ÿ•¦•™˜›“˜™¦‘Ÿ•—µ »œ••——±•«™¬’ž ˜‘–••™š‘”•™š‘–˜•“— š‘–•˜•™²®¥³µ™¿•’”ž– ’‘¦‘’•”•—™¦‘—¤•— Ÿ•–•™›Ÿž–”‘– ¦“”•˜š•™’‘œ›•–¤• ¦•–“™•—¤™“”–“™±•—¤ š‘–¦ž˜““œ“™¦“ ´ž¤±•’•–”•™˜‘˜š›•” ¬’ž™˜‘—¶•”›’•— Ÿ–“ž–“”•™’‘Ÿ•¦•™²®¥³ ˜›“˜™¦‘Ÿ•—µ ¹®•˜Ÿ•“™‘’•–•—¤«™”•’ •¦•™•œ••—™š•¤“™•±• ›—”›’™”•’™˜‘—‘–“˜•™”•¯ ¾•–•—™²®¥³™¶“’•™˜•“ ˜‘—¤“—¤“—’•—™¶••™•±•«º œ•—¶›”—±•µ ¸•–‘—•™“”›«™”•’™•¦•™±•—¤™š“• ¦“Ÿ‘–š›•”™¬’ž™’‘°›•œ“™˜‘—›—¤¯ ¤›™”•¾•–•—™¦•–“™˜•—•¶‘˜‘— £•’•–™³•”•–•˜µ™¥•™Ÿ›—™š‘–¶•—¶“ •’•—™‘¤‘–•™˜‘—¤“±•’•— ”•¾•–•—™“”›™¶“’•™•¦•™’‘‘¯ Ÿ•’•”•—™’‘¦›•™š‘œ•™Ÿ“•’µ ¹®‘˜›•™”‘–¤•—”›—¤™˜•¯ —•¶‘˜‘—µ™¸•œ•›™˜‘–‘’•™š›”› ”‘—•¤•™•±•«™˜•’•™•±•™•’•— ‘¤‘–•™¦•”•—¤™’‘™´ž¤±•’•–”•«º °‘”›™¬’žµ À•˜›—™Ÿ•¦•™““™œ•“—«™¬’ž “•Ÿ™˜‘—¤•˜š“œ™¶•œ•—™œ•“—™±•“”› š‘–Ÿ•œ“—¤™’‘™’œ›š™¦•–“™²®¥³µ™¥”› š“œ•™²®¥³™š‘—•–¯š‘—•–™”•’™œ•¤“ ˜‘˜š›”›’•—™¶••—±•™œ•¤“ ˜›“˜™¦‘Ÿ•—µ ¹®‘Ÿ•’šžœ•™•¦•œ•™“¦›Ÿ •±•µ™·•¦“™•±•™•’•—™”‘–› š‘–˜•“—™‘Ÿ•’šžœ•™‘œ•¤“ ˜•˜Ÿ›«™š‘–•˜•™•”•›™”“¦•’ ²®¥³«º™”‘¤•™¬’žµ™ÁÂÃÂÄ

Ê*ç,3.è*éê,ë,é.1*-5,+ì,+ XtW[gbz[{_`_zy^_zgby][g_`kbkh[g]e||][f]zb \]`]ecb[{]yb[{_`|b{he|[\][jYT‡[dhy]d \_^bes[Tb[fh|b[gbz[d_eheghg[ibzecb y_ab`b[{_`k_{]ibe[\be[{_`^]z]`[`_bk]yg]ys ‡]ybkecbu[evd]ebk[|bf][cbe|[g]e||][bgbh wby]k]gby[kb]e[cbe|[g_`kbd^bh[{_`k_{]ibes tve\]y][jYT‡[cbe|[dby]i[zh`be| ygb{]k[d_efb\][\byb`[z_`_kbbe[ibg][Xzv ]ghs[V]gbd{biu[zvd^_g]y][cbe|[\]]zhg] jYT‡[b\bkbi[zvd^_g]y][k_í_k[V]í]y] mgbdb[cbe|[g_eghecb[gbz[y_g]e|zbg[TYs ~îbe|[^_eg]e|[zbd][d_e\b^bg z_f_kbybeu[]gh[ybfbs[Z|b`[zbd][ecbdbe ybbg[{_`db]e[\][jYT‡u€[bkbybe[Xzvs ‡]ybkecb[dhy]d[kbkhu[Xzv[d_`byb

\]ib`|b][dbebf_d_e[jYT‡s[Te][zb`_eb dbebf_d_e[zvey]yg_e[d_d{bcb`zbe |bf][^_db]eu[d_yz]^he[e]kb]ecb d_e|bkbd][^_eh`hebe[\]{be\]e|[^b\b dhy]d[y_{_khdecbs ‡_e|_eb][b\becb[y_\]z]g[^_`dbyb} kbibe[^_`]ibk[{vehy[gbd{bibe[y_{_yb` ybgh[zbk][|bf][fh|b[gbz[g_`kbkh[\]^]z]`zbe Xzvs[Tb[d_d]k]i[d_ebgb^[dbyb[\_^be f]zb[dby]i[{]yb[{_`|b{he|[{_`ybdb jb`be|[ˆ]`hs ~jYT‡[{]yb[d_d^_`gbibezbe[zve\]y] y_^_`g][dhy]d[kbkh[ybfb[ybcb[yh\bi[y_ebe|s Z^bkb|][zbkbh[{]yb[k_{]i[{b]zu[ybcb[bzbe dbz]e[{_gbiu€[g_`be|[Xzvs[ƒyhy†

ïðñòóôñõöó÷óø

ïóñùõúóñûü

‡XYtT[gbz[kbdb[{_`gbe\]e| d_ehb[heghz[hzh`be[^_db]eu[Xzv ^b\b[zvd^_g]y][`_yd][y_fbz gbz[d_eb`|_g[zb^be[]b[bzbe y_k_yb][zveg`bz[\b`][jYT‡u[Xzv {_`i_eg][{_`db]e[y_^bz{vkbs v^g]d]yg]y[{]yb[gbd^]k[{b]z[^b\b Ubdhe[^b\b[dhy]d[\_^beu[]b zvd^_g]y][d_e\bgbe|s[ý_`dbyhz d_e|bzh[\be[cbz]e[dby]i[y]b^ \b`][y_|][w]y]zu[Xzv[gbz[d_e|zib} d_efbkbe]ecbs ‰bg]`zbeecbs j_`yb]e|be[\_e|be[^b`b Xzv[d_e|bzhu[g_gb^[d_e} ^_db]e[dh\b[jYT‡[heghz[{_} fb|b[gh{hiecb[y_kbdb[k]{h` `_{hg[^vy]y][]eg]u[yh\bi[\]yb\b`] zvd^_g]y]s[‡_yz]^he[y_zb\b` Xzvs[‡_yz][\_d]z]beu[]b[g_gb^[gbz kbg]ibe[`]e|be[\][kb^be|beu[]b dbh[zbkbi[\_e|be[w]y]z[^`]db d_`byb[]gh[{]yb[d_d{hbg[w]} cbe|[dby]i[\]d]k]z][`bgb}`bgb y]zecb[g_gb^[g_`fb|bs ^_db]e[dh\b[jYT‡[ebeg]s ~îbe|[f_kby[ybcb[fb`be|[gb`} ~Ybcb[y]b^[{_`|b{he|[{_`} zbdu[zb`_eb[ybe|bg[{_`]y]zv ybdb[jYT‡[dhy]d[\_^bes[Ybcb ý‚TˆmU[WþZ…xXUV‚Z[t‚TYVTZUýW a_\_`b[zb`_eb[^_`db] h|b[y]b^[{_`yb]e|[\_e|be[^_} ˆXýZx[}[Xzv[tbea]k[ˆh\][Ybegvyb[ƒg_e|bi†[z_g]zb[d_e|]zhg][y_k_zy][^_db]e \_`he|[z_`byu€[kvegb`[Xzevbse[a_e} fdb ]e[jYT‡[kb]eecb[\_d][g]du€ jYT‡[îv|cbzb`gbu[dhy]d[zvd^_g]y][pqnÿ[kbkhs jb\b[hy]becb[cbe|[dbz]e a_`ghy[Xzvs[ƒyhy†


š›œœžŸ ›¡Ÿ¢£š˜™ 0123

¤¥1¦§¨3©ª««¬­¨ ¬­¨®¯¨°±²±1³±´¨®µ¶·

ghiijklmnkgmionkpnomqkrqmsmtkuvwx

)*+,-./01234567891257:;5<= >5?5769>@5857A65;25B7C57D5EE96657 19;;:7FG:>6H7I5857C2:@9;7J9KK27 65L785K4L715;58715M65>7NN7G9= 852@769>352L7K9G5@O5@?7PQNRH7 S:@6>234K27G9852@769>352L7 14@25798G567L5;272647T5@?789@4= >4@739>K5857U5>V9;:@5789@O5127 G9>62835@?5@@T5H7U9;487;5?2B7 J9KK27O4?57<5>4K789@9G27L5>9@57 39>?9;46719@?5@7V919>57;4;467 K9;5857145734;5@769>5L<2>H C57D5EE9665719;;:7FG:>678982;=

2<7NN7G9852@739>15K5>L5@7G:K2K27 @5857\>2K625@:7]:@5;1:H7Y5>27 G9852@H7 15@7L:@6>234K2@T5739>K5857L;43H7 U5>V9;:@5785;5<76215L712K9>65L5@7 a19@7b5E5>17T5@?789_5L2;27 U939>5G57@5857T5@?789@9834K7 K5647G9852@7G4@H7U9?2647G4;57 \<9;K95789@O5127G9852@7K564= 6287465857O4?5712G9>62835@?L5@7 6215L75157@5857G9852@7T5@?7 K564@T57T5@?789@T9;5856L5@7 L5>9@57G>9K65K27T5@?712V5G527 89>48G467127F9>297^7C2?57A65;25H7 84L57C2?57Z>289>7A@??>2KH7 A6476215L7;52@7L5>9@5765L75157L;437 ]:32@7X5@7Z9>K297T5@?7 G515784K287;5;4H7 W215L789@?<9>5@L5@B7I9X9@7 A65;257T5@?7858G4739>32V5>57 89835_57J5@V<9K69>7 c@26917O45>57C2?57Z>289>7 F43:62V7T5@?789@?5@65>L5@7 35@T5L7127C2?57\<58G2:@KH U:>4KK257Y:>684@1789@O45>527 U5T9>@7J49@V<9@7T5@?789>52<7 L9=PQ7K9>65789@7T53967 U4@19K;2?5715@7Z25;57F4G9>7[9>= ;2857?9;5>7K9G5@O5@?7PQNRB789= ?9;5>76:G7KV:>9>7L5;5<7 85@7PQNR785K4L7L9715;587KL4517 @T9>65L5@7;2857G9852@H7C5_5@7 39>K52@?719@?5@7K6>2L9>7 89>9L57127`7@5;7C2?57\<58G2:@KB7 Y:>684@17]:39>67C9_5@= 21585@H Y5>27C57C2?5B7<5@T5769>15G567 Y:>684@1B789@T4835@?762?57 1:_KL2Hdef

!"!# åz z| z } ||åz 

<,.=0325K57K9L5;2?4K7127 82;25>7G9>7G9L5@H7F9;5@O46@T5B7G5157K2K57 85;27T5@?7K5@?56789835<5T5L5@735?27 565K7G>912LK27:>5@?H7A64;5<7 98G56765<4@7L:@6>5L@T5B7K6>2L9>72@69>= 628785@5G4@7T5@?739>5@2789>9L>46@T57 4@?7L5G5@7T5@?769G567 @5K2:@5;7c>4?45T726475L5@71235T5>7PQQ7 84K28719G5@H7F2L5G7L:@6>:X9>K2715@7 35?27K9G5L769>O5@?7C42K7 >2347G:4@1K756547;932<715>27K9L265>7]G7ÿ7 KK4K5<712564>L789@O5127K2K27@9?562M7T5@?7 65L78415<71265L;4LL5@7K9:>5@?7G9;562<H7 F45>9EH7W5<4@7;5;4B7257 82;25>7G9>782@??4H 35@T5L712L9V5875L2= F264K7J2>>:>789@?L;528B7L;54K4;7G9@= IF55672@2712578985@?7K915@?735?4KB7 35675LK27>5K25;H7S2@2B7 O45;5@715;587L:@6>5L735>47F45>9E764>467 65G27K5T57T5L2@7264765L75L5@769>O5127 <58G2>7K98457 89839@?L5LH7[2L575157L;43715>27;45>7 65<4@719G5@BJ764L5K785@5O9>75K5;7\<2;97 :>5@?7T5@?739>= A@??>2K7K9G9>627]95;7J51>21756547U5>V9= 264H 32V5>57 69@65@?7C2?57 ;:@5789@?2@?2@L5@7F45>9EB712_5O23L5@7 F989@65>57;9?9@157C2X9>G::;7[:<@7 A@??>2KB7 65L75L5@7 89835T5>7K939K5>7NQQ7O4657G:4@1K7 ^;1>21?9739><5>5G7F45>9E75L5@789= 32K57;9G5K7 15>27K:K:L7 565_57]G7NB076>2;24@B739;48769>85K4L7 @965G7K9;585@T57127^@`79;H7U5?2@T5B7MCE NBOPQCRSQ7515;5<7G9852@7G5;2@?739>35L567 L:@6>:= X9>K25;75K5;7 3939>5G57@:82@5;7;52@H c>4?45T7 69>K9346H b5>?572647K985L2@789839@?L5L7O2L57 T5@?71282;2L27KL4517TUREVRWOH ^G5;5?2B7 35>47K5O57 L;437T5@?789@?2@?2@L5@7F45>9E739>5K5;7 Y27XYZWADE[QSCWB7^;1:739?2647[:<@7 @5857F45>9E7 69>G58G5@?7 15>27Z>9829>7C95?49H7[2L57L;437K9G9>627 ^;1>21?97325K5712K5G5B789@4;2K7IF45>9E7 K935?527G9852@7 T5@?7898= ^>K9@5;785K2<789@?2@?2@L5@73:839>7 <5>4K789@965G7127C2X9>G::;739>65<4@= G9>G5@O5@?7L:@6>5L739>K5857C2X9>G::;H7 5K5;7c>4?45T7264B7<5>?57]G7PB676>2;24@7 65<4@715@78989@5@?L5@76>:`77T5@?7 W215L712O9;5KL5@739>5G57@2;52715;587 89@O512735@19>:;7T5@?7<5>4K712;4@5K2H7 35@T5LJH L:@6>5L735>4769>K9346H7I584@B7L535>7 [2L575157L;437T5@?739>5@2789835T5>7 J9@4>467^;1:B72647KT5>567T5@?7<5>4K7 T5@?739>915>B715;587L;54K4;7127L:@6>5L7 K9<5>?57264B7F45>9E732K578989V5<L5@7 12G9@4<27F45>9E7O2L572@?2@7@585@T57 264B7<5>?57F45>9E7L2@2789@9834K7@2;527 >9L:>76>5@KM9>769>85<5;714@25782;2L7 12K79O5O5>L5@719@?5@71457;9?9@157C2= NRQ7O4657G:4@1K756547K9L265>7]G7PB67 D5>96<7U5;9B7T5@?7I<5@T5J739>@2;527]G7 X9>G::;7;52@@T57127Kb5;;7:M73589LB7S2@?7 NB676>2;24@7K55671239;27]95;7J51>21715>27 S9@@T715@7F69X9@7D9>>5>1H 6>2;24@H J9@4>467>>?715@7@ABCDEFABCB79LK7 W:669@<587b:6KG4>71275_5;784K2872@2H IF5T578989?5@?7>9L:>7G9852@7 ^O5G7^8K69>158769>K9346789@15G56L5@7 Y27K2K27;52@B751573939>5G57:>5@?7T5@?7 69>K434>789@V965L7?:;715;587K9625G7 L:@6>5L735>4739>14>5K2798G567K969@?5<7 89@T9346765L7K9;5T5L@T57F45>9E789@= G9>65@12@?5@7127C2X9>G::;H7F58G527 65<4@B75;25K76965G762@??5;7127^@`79;17 15G567<5>?57K962@??27;5@?26H7F56471275@65= F45>9E762357127^@`79;1715@789834567K5T57 >5@T571565@?715>27J5@5O9>7J5@V<9K69>7 69>;2<567K9G9>627K9:>5@?7G984;5719@?5@7 K96215L@T57K58G527PQN1H7 G>9K65K72@T5789@V965L7?:;765@G57<9@62BJ7 F5@?7K6>2L9>75L5@789@15G56L5@7?5O27 \26TB7J5@49;7Z9;;9?>2@2H7 A5789@2;52B7K:K:L7F45>9E7515;5<75@:= 4O5>7^;1:Hd-7:\]779^_`a8bc\]df NüQ7>2347G:4@1K756547K9L265>7]G7RBP7

3h4m5nmtk1hn/+k6/2kphsoijs

^3Z7Zb4W4

<]:_0–];79— 456789 97 5 47 

 79 5

9 

  8 96

 5 595   965 98   

9 475 85 66

 5 475 85 66

k£›Ÿ˜ ¬§«š››š±˜ žŸ¡š¤±Ÿ˜„… ¥©šž£•²˜™˜ k£›ŸˆžŸ¡l „…›§«l š¤±Ÿ –©šž£•²uu …—ž£k§¡–§l …ºž£k§¡¥§l ¸•žš¤¤˜†Ÿ˜ ¸•žkš¤¤˜¹§£–˜¥§šž•j˜¸•›š£¡˜ †Ÿ˜†Ÿ˜šž®š˜¥š©š˜©š»£¡˜šž®š˜ ¸š¤£¡i˜±£—š»§—£˜¸•›š£¡˜k•ž—šl š»š¡˜m§šžš˜¹š˜¹£iš˜¬§–£›˜£¡£˜ «š¡˜¤š¦š¡˜›š¡š¸§¡ ‡¢£–®ššž®š h§±£˜ ™šž—Ÿ¡Ÿ˜„… j«šž˜ ±ˆ±£š˜  ¡iiš˜„… …—ž£k§¡l  j«šž ¡il –§¸•žkš¤¤˜®Ÿ¡iž•—˜²Ÿž˜®žŒg˜¡˜ išo …ºž£k§¡l k•¤•£œ•˜²Ÿž˜›•––£n ¥§¸•žš¤¤˜ …ž£²»©¸§žl ¨š–£¤¤š–˜š¸š˜iš»˜kŸ–•¡˜«£±§¸˜ ¡š›š ±£˜¬š±ž£±˜„˜nˆn …ºž£k§¡l ¥§¸•žš¤¤˜ ¥•š˜²ŸŸ±˜ –•›Ÿiš˜ –š¦š«š¡˜„… ¬š®«•–—•ž˜ ¬©²—š«§¤  …ºž£k§¡l ®£—©˜m§šžš˜·­¹˜‡¬ ¯¨™·¥l –§¸•žkš¤¤˜ º·h¨yºs° h ·­¹ —•ž¡©š—š˜y¯l ¬n™š‘˜±j˜ º·h˜›•¡i£¡i£¡»š¡˜¹ ¢·‰‰y˜ ’Š²‘˜®£š¤˜„… ±ž£˜­¥†n˜†š¸š¸š¤š«˜¸»Ÿ¡©š˜©i˜ ™š²šž£jˆuxo —•žkš£»˜k§š—˜y¯º·h¬y¹ ¯Š˜ …ºž£k§¡l ªŠh‰ ˜y¯º·hnnn‹‹‹ ¥§¸•žš¤¤˜ ›š«©§±£¡˜ ‡›§²®˜›š–£«˜k£–š˜m§šžšn˜††¬° £–›š£¤˜„… ¬§«š›l ›š«©§±£¡£–l ›š±h£®»–š˜ ›š£¤ „…¬§«š›l …ºž£k§¡l ›š±h£®»–š˜ ¥§¸•žš¤¤˜ ¬š§ž£¡«Ÿ˜ …ºž£k§¡¥§¸•žš¤˜–Ÿ˜¸£–š¡˜rmš¡§ž˜ ›š«˜¸§i§«˜•—š˜–Ÿ¤§–£˜mš¡i˜¸•›š£¡˜ –•»šžš¡i˜k§»š¡˜–•»•±šž˜ ¸£¡—šž˜–—š—•i£˜—š¸£˜¸£¡—šž˜¸§¤š˜ ±•¸š¡˜¡§˜›š–£«˜›š¡±§¤˜‹‹ k•ž»Ÿ›•¡—šžn rž•š›˜ ª£i«—•ž˜„… rš£¤©˜¢£®žŸ§²˜  ±«©ˆ –©£˜ „…rš£¤©¢£l …ºž£k§¡–§l ®žŸ§² ¸•žkš¤¤˜‡¹ª¨˜ …ºž£k§¡¥§l ¸•žš¤¤˜»§˜ š»š¡˜›•¡m§šžš£˜­¹˜›§–£›˜ £¡i£¡˜–¤š¤§˜ £¡£˜“˜‡¥§šž•j˜š»š¡˜›•¡mš±£˜ ±§»§¡i˜¨hŒ˜±£˜¸£š¤š˜±§¡£š˜ ºŸ¸˜¥®Ÿž•ž¡©š˜nnnn˜‡Š¸—£›£–—£®˜ ‡¯” ˜‡ºž£k§¡–§¸•žkš¤¤ xup˜ŽŽ‹

‚†e†f€˜¹£œ•ž¸ŸŸ¤g˜ž•¡±š¡˜ —š›¸š»¡©š˜k£–š˜›•¡®•—š»˜«š——ž£®»˜ ¥•±•ž•—˜¸§m£š¡˜›•›š¡i˜›•l hŸ±i•ž–g˜©š»£¡˜¥§šž•j˜k£–š˜›•›•l ±š¤š›˜–•—£š¸˜¤šišn˜s•¤š–˜±£š˜›š›¸§˜ ¡iš¤£ž˜±•žš–˜»•¸š±š˜¥§šž•jn˜•ž»š—˜ ®š«»š¡˜ž•»Ÿž˜m§›¤š«˜iŸ¤˜—•žkš¡©š»˜ ›•›•®š«»š¡˜ž•»Ÿž˜›£¤£»˜¨Ÿ¤•˜±š¡˜ ¸•ž²Ÿž›š˜i•›£¤š¡i˜¸š±š˜›§–£›˜£¡£g˜ ±£˜­ž•›£•ž˜¹•ši§•˜±š¤š›˜–•›§–£›n˜ ¥«•šž•žn˜r£š˜¸§¡©š˜»§š¤£—š–˜§¡—§»˜ i•¤š¡±š¡i˜º«•˜h•±–g˜¹§®š–˜¹•£œš›˜ ¥šš—˜£¡£˜ž•»Ÿž˜—•ž–•l £—§gt˜—§—§ž˜hŸ±i•ž–n —š»˜žši§˜›•¡©•k§—˜¥§šž•j˜–§±š«˜ k§—˜±£¸•iš¡i˜Ÿ¤•«˜ r§š˜iŸ¤˜©š¡i˜±£®•—š»˜¥§šž•j˜–šš—˜ k•žš±š˜±£˜¤•œ•¤˜©š¡i˜–š›š˜±•¡iš¡˜ ¡±©˜¨Ÿ¤•˜±š¡˜ ›•¡iš¤š«»š¡˜¨šž±£²²g˜¥šk—§˜¤š¤§g˜ ±§š˜¸•›š£¡˜—•žkš£»˜±§¡£šg˜¹£Ÿ¡•¤˜  ¤š¡˜¥«•šž•ž˜ ›•›k§š—˜m§›¤š«˜iŸ¤¡©š˜›•¡mš±£˜ ¬•––£˜±š¡˜¨ž£–—£š¡Ÿ˜hŸ¡š¤±Ÿn ©š¡i˜–š¡il uvn˜hŸ±i•ž–˜¸§¡˜©š»£¡˜¥§šž•j˜—•¤š«˜ ¬•¡§ž§—˜¹§®š–g˜—Ÿž•«š¡˜uv˜iŸ¤˜ i§¸˜›•¡mš±£˜ –•¤•œ•¤˜±•¡iš¡˜¹£Ÿ¡•¤˜¬•––£˜±š¡˜ ±š¤š›˜ux˜¸•ž—š¡±£¡iš¡˜›§–£›˜£¡£˜ —Ÿ¸˜–®Ÿž•ž˜ ¨ž£–—£š¡Ÿ˜hŸ¡š¤±Ÿn –§±š«˜›•¡mš±£˜k§»—£˜–š«£«˜»§š¤£—š–˜ ±•¡iš¡˜ qw•›š›¸§š¡˜©š¡i˜±£›£¤£»£¡©š˜–šl ¥§šž•j˜–•kšiš£˜kŸ›k•ž˜—•žkš£»˜ —Ÿž•«š¡˜op˜ ¡iš—˜¸š–˜§¡—§»˜»š›£g˜±£š˜–•¤š¤§˜—š›¸£¤˜ ±§¡£šn˜ iŸ¤˜±š¤š›˜ —Ÿ—š¤n˜ ¡±š˜k£–š˜›•¡šž§«¡©š˜±£˜mšmšžš¡˜ q¥•—•¤š«˜–»Ÿž–£¡i˜¸š±š˜¤£›š˜¤šiš˜ –š—§˜›§–£›n ¸•›š£¡˜»•¤š–˜±§¡£šg˜–š—§˜¤•œ•¤˜±•¡iš¡˜ ¸•ž—š›šg˜±š¤š›˜ux˜¸•ž—š¡±£¡iš¡˜±£š˜ qr£š˜ ¬•––£˜±š¡˜hŸ¡š¤±Ÿgt˜—•iš–¡©šn˜ ›š›¸§˜›•¡Ÿž•«»š¡˜uv˜iŸ¤n˜s£»š˜š»§˜

!!"##$ "##$%& %&!'"%( !'"%(

å$z{|ä%z|ä &$z|'()*

yz{z|}z~{z

€‚ƒ€„…†‡ˆ ‰Š‹Œ„Ž‘’“ ”•–—˜™š›˜˜ œ–˜”•–—˜žŸ› –—Ÿ¡˜¢£¤š˜ œ–˜¥¦š¡–•š ™§¤¤˜¨£—©˜ œ–˜ª§¤«š› ¬š¡˜¨£—©˜ œ–˜­š¤š®• ¯Ÿž¦£®«˜˜ œ–˜¬š¡˜°¡£—•± ¨šž±£²²˜˜ œ–˜¥§¡±•ž¤š¡± ‚³´µµ„Ž¶‘’“ ·œ•ž—Ÿ¡˜ œ–˜¥Ÿ§—«š›¸—Ÿ¡ ¯•¦®š–—¤•˜˜ œ–˜ ž–•¡š¤ ¨«•¤–•š˜ œ–˜¹£œ•ž¸ŸŸ¤ ºŸ——•¡«š›˜˜ œ–˜¥—Ÿ»•˜¨£—© €Š‹„Ž’‘’“ ¥¦š¡–•š˜˜ œ–˜¬š¡˜¨£—©  ž–•¡š¤˜ œ–˜¨šž±£²² ­š¤š®•˜ œ–˜¯Ÿž¦£®« ª§¤«š›˜ œ–˜”•–—˜™š› ¹£œ•ž¸ŸŸ¤˜ œ–˜™§¤¤˜¨£—© ¥Ÿ§—«š›¸—Ÿ¡˜ œ–˜¨«•¤–•š ¥—Ÿ»•˜¨£—©˜ œ–˜·œ•ž—Ÿ¡ ¥§¡±•ž¤š¡±˜ œ–˜ –—Ÿ¡˜¢£¤š ”•–—˜žŸ›˜ œ–˜¯•¦®š–—¤• ¬š¡˜°¡£—•±˜ œ–˜ºŸ——•¡«š›

—š»˜–š¤š«˜«£—§¡in˜y—§˜–§±š«˜›•›l k§š—¡©š˜–•¤•œ•¤˜¬•––£˜±š¡˜hŸ¡š¤±Ÿn˜ ¥š©š˜¸•ž®š©š˜–•»šžš¡i˜±£š˜–§±š«˜ ›•¡mš±£˜–š¤š«˜–š—§˜±šž£˜¤£›š˜¸•¡©l •žš¡i˜—•žkš£»˜±§¡£šgt˜¸§m£˜¹§®š–n˜ š«»š¡g˜¹§®š–˜¸§¡˜©š»£¡˜»§š¤£—š–˜ ¥§šž•j˜›š–£«˜š»š¡˜k•ž»•›kš¡i˜ ¸•–š—˜»•˜±•¸š¡¡©šn qr£š˜¸•›š£¡˜©š¡i˜–•¤š¤§˜›•›§l »š§˜–•—£š¸˜«šž£n˜r£š˜¸§¡©š˜›š–š¤š«˜ ¸š±š˜›š–š˜¤š¤§g˜—š¸£˜±£š˜k•¤šmšž˜±š¡˜ –•»šžš¡i˜–§±š«˜¤•k£«˜—•¡š¡ig˜—š¡¸š˜ ›•¡i§žš¡i£˜šiž•–£œ£—š–˜±£˜¤š¸š¡iš¡n˜ y—§˜kši§–g˜»šž•¡š˜±£š˜k£–š˜–•›š»£¡˜ ›•›kš£»˜»•˜±•¸š¡¡©šgt˜£›k§«¡©šn Žz{³‹´´|}~€‚‘‹ƒ“

pom+h,-k./i0m-km0mok1/tm2q/

F5T5@?@T5B789@4>467>5@?= P6B67G:2@H7]52<5@@T576215L7 ø*ùú.0G5;2@?739>G9@?5>4<7 S962?5@T57;5T5L7124@?= 127FG5@T:;B7J5>V5B7S582K7 ?4;L5@7;5@65>5@739>L:8G962K27 L2@?7ca3^B7C26<45@25785K4L7 V4L4G74@64L7K9L515>789@T52@?27 G9>:;9<5@762?573:839>769>565K7 ûPüýNPþB7898345675@5;2K2K769@= 127;2?5769>565KH7U9>15K5>L5@7 L9715;5874>465@735_5<H7 65@?7G9852@7T5@?712G>912LK27 >5@?L2@?7ca3^B7K9625G7?:;7 F9<2@??5B7L:9`7K29@7K9625G7?:;7 T5@?7124@??4;L5@789>52<7 <5@T5712<264@?7K564H7U9>5>627 F9G5647a85K7PQNÿH 89>52<7F9G5647a85K7PQNÿH7 T5@?712V965L7127;2857;2?57 S962?57G9852@7T5@?785K4L7 69>565K789@15G56L5@71457G:2@H7 @2;527T5@?712L48G4;L5@755;= W5<4@72@27?9;5>7F9G5647a85K7 KL2K785K2<7P2B715@7K5@?567K4;267 89@O512782;2L789?532@65@?7 @:82@5K27515;5<7G9@T9>5@?7 I2;527145739>;5L47127A@?= C2X9>G::;7C42K7F45>9EB74O4@?7 ?>2KB7FG5@T:;B7[9>85@B7A65;25B7 89@T58527G9>:;9<5@7F45>9EB7 U5>V9;:@57C2:@9;7J9KK2H7J4K287 ;5;4B725789@V965L7ÿü7?:;H7F9= 6:835L7^6;962V:7J51>217Y29?:7 15@7Z:>64?5;H7Y9@?5@7L5657 \:K65B715@7]:@5;1:H \:K65B715@789K2@7?:;7]95;7J5= ;52@B7F45>9E715@7\:K657K415<7 ]52<5@7G9@T9>5@?7AK;5@125B7 39;48@T57J9KK27O4?5789>52<7 89@?48G4;L5@7R17G:2@B715@7 ^;M>9:732@@3:?5K:@B7O4?57;5T5L7 F9G5647a85K7G515784K287 1>217\>2K625@:7]:@5;1:H 89@15G5675G>9K25K2H7J98= PQNNýNP719@?5@76Q7?:;715@7Rÿ7 F45>9E7;5T5L712698G56L5@7K9= ]:@5;1:7Rü7G:2@H 35?527L5@121567G9>6585719@7?5@7 F939@5>@T5B75157G9852@7T5@?7 G9>L4567b99>9@X99@7127a>912= ?:;7G515784K287PQQ0ýNQH 6:>9<5@7N07?:;715>27NP7;5?57127 V56565@@T57O54<789;58G5427 X2K297U9;5@15B7G9852@739>4K257 W5<4@719G5@7J9KK27658G5= C2?57Z>289>7A@??>2KH7\:K657O4?57 V5G525@7?:;7F45>9E715@7\:K65H7 Pÿ765<4@769>K93467<5@T57L5;5<7 L@T57K4;267898G9>65<5@L5@7 ?9;5>@T5H7^L23567351527V919>5B7 89834L4L5@7N07?:;B765G273464<7 4>5@?7264739>@5857I9>2O4K755;= K5647?:;715>27]:@5;1:H7 N17;5?57127C57C2?57FG5@T:;H7\]27 KL2KH7Y257898G9>L4567F414X57 F5T5@?@T5B7L:9`7K29@7a>912X2= Z9852@7W9>352L7Y4@25798G567 T5@?7K98G56789@9G271457G9L5@7 3\7T5@?739>L:8G962K27127C57C2?57 K297U9;5@157<5@T571239>27@2;527NB67 L5;27264735>4789@V965L719;5G5@7 35>4789@V2G65L5@7N17?:;715>27 C26<45@25H7F9O54<72@2B755;KL2K7 G:2@7:;9<7ca3^H7^;<5K2;B732@@= ?:;739>K5857U5>V57127C57C2?57 3:?5K:@735>4789@7?48G4;L5@7 84K2872@2Hd789f K415<789@?:;9LK27P27?:;H7 N27;5?5H

.78990ù:0ø;7:; ¼½|¾¿À½¿|Á|ÂÃÄÅÆÇ&%ÆÈÉ&ÊÈËÇÃË& ÌÄÅÆÉ&ÍÃ&ÊÈÇÃÈ&ËÃÉÈÎÏÇÐÈÄ&ÈÐÈÄ& ÑÆÇÒÈÓÈÄ&ËÃ&!ÈÄÒÃÈÅÏ&ÔÆÇÄÈÑÆÕ& ÖÈ×ÎÈÃ&ÈÐÓÃÇ&×ÕÖÃ×&ÃÄÃØ&ÙÆ×ÈÃÄ& ÈÖÈÉ&ÌÇÅÆÄÒÃÄÈ&ÃÒÕ&ÒÆÉÈÓ&ÑÆÇÐÏ×ÃÒÚ ×ÆÄ&ÒÆÇÓÈËÈÎ&ÐÏÄÒÇÈÐÄÛÈÜ& ÖÆÒÃËÈÐÄÛÈ&ÖÈ×ÎÈÃ&ÝÕÄÃ&ÞßàáØ& Àâ¼ãäÀå|Á|ÙÇÆÖÒÈÖÃ&ÈÎÃÐ&ÔÇÆÄËÈÄ& %ÏËÅÆÇÖ&ËÃ&æÃçÆÇÎÏÏÉ&×ÕÉÈÃ& ×ÆÄËÈÎÈÒÐÈÄ&ÎÆÄÅÈÐÕÈÄ&ËÈÇÃ& ÎÃÓÈÐ&ÐÉÕÑØ&ÊÈÄÈèÆÇ&ÛÈÄÅ&ÎÆÇÄÈÓ& ×ÆÄÈÄÅÈÄÃ&!éÈÄÖÆÈ&ÃÒÕ&ËÃÖÆÑÕÒ& ÏÉÆÓ&(ÓÆ&ÊÃÇÇÏÇ&ÈÐÈÄ&ÖÆÅÆÇÈ& ×ÆÄËÈÎÈÒÐÈÄ&ÐÆÖÆÎÈÐÈÒÈÄ& ÐÏÄÒÇÈÐ&ÈÄÛÈÇ&ËÈÇÃ&ÎÆ×ÃÉÃÐ&ÐÉÕÑÜ& ÝÏÓÄ&'ÆÄÇÛÜ&ËÆÄÅÈÄ&ÐÆÄÈÃÐÈÄ&ÅÈèÃ& Þ&èÕÒÈ&ÎÏÕÄËÖ&ÎÆÇ&ÒÈÓÕÄØ&ÌËÈÎÕÄ& ÐÏÄÒÇÈÐ&%ÏËÅÆÇÖ&×ÈÖÃÓ&ÒÆÇÖÃÖÈ&àê& ÑÕÉÈÄØ ëâëä|Á|ÊÈÄìÓÆÖÒÆÇ&íÄÃÒÆË&ÖÃÈÎ& ×ÆÄÅÅÆÉÏÄÒÏÇÐÈÄ&ËÈÄÈ&îß&èÕÒÈ& ÎÏÕÄËÖ&ÐÆÎÈËÈ&ÌÒÉÆÒÃìÏ&ÊÈËÇÃË& ÕÄÒÕÐ&×Æ×ÃÄÈÄÅ&ÅÆÉÈÄËÈÄÅ&ïÏÐÆØ& ðÏ×ÃÄÈÉ&ÒÆÇÖÆÑÕÒ&ÉÆÑÃÓ&ÒÃÄÅÅÃ& ËÈÇÃÎÈËÈ&ÛÈÄÅ&ËÃÑÈÛÈÇÐÈÄ&ÐÆÎÈËÈ& $çÆÇÒÏÄ&ÕÄÒÕÐ&×ÆÄËÈÎÈÒÐÈÄ& ÊÈÇÏÕÈÄÆ&ñÆÉÉÈÃÄÃ&ÖÆÑÆÖÈÇ&ÞêÜò& èÕÒÈ&ÎÏÕÄËÖ&ÈéÈÉ&×ÕÖÃ×&ÃÄÃØ&!ÆÑÆÚ ÉÕ×ÄÛÈ&ÌÒÉÆÒÃìÏ&ÐÈÑÈÇÄÛÈ&ÖÆ×ÎÈÒ& ×ÆÄÏÉÈÐ&ÒÈéÈÇÈÄ&ÖÆÄÃÉÈÃ&Þá&èÕÒÈ& ÎÏÕÄËÖ&ËÈÇÃ&íÄÃÒÆËØ ¾¿óÀ½|Á|ÙÆ×ÈÃÄ&ËÆÎÈÄ&æÈôÃÏÜ& !ÒÆõÈÄÏ&ÊÈÕÇÃÜ&ÒÆÒÈÎ&ÐÕÐÕÓ& ×ÆÄÛÈÒÈÐÈÄ&ËÃÇÃÄÛÈ&ÒÈÐ&ÑÆÇÖÈÉÈÓ& ËÈÉÈ×&ÖÐÈÄËÈÉ&ÎÆÄÅÈÒÕÇÈÄ&ÖÐÏÇ& ×ÆÖÐÃ&ËÃÄÛÈÒÈÐÈÄ&ÖÆÑÈÉÃÐÄÛÈ&ÏÉÆÓ& ÎÃÓÈÐ&ÑÆÇéÈèÃÑ&ÎÈËÈ&ÈéÈÉ&ÒÈÓÕÄ&ÃÄÃØ& !ÒÇÃÐÆÇ&ÈÖÈÉ&öÒÈÉÃÈ&ÒÆÇÖÆÑÕÒ&ËÃÐÆÄÈÄÃ& ÖÈÄÐÖÃ&ËÃÉÈÇÈÄÅ&ÑÆÇ×ÈÃÄ&ÖÆÉÈ×È& ÖÆ×ÑÃÉÈÄ&ÑÕÉÈÄ&ÈÒÈÖ&ÕÉÈÓÄÛÈ&ÒÆÇÖÆÚ ÑÕÒØ&(ÕËÕÓÈÄ&ÎÈËÈ&ÊÈÕÇÃ&ÒÆÇÐÈÃÒ& ËÆÄÅÈÄ&ÉÈÅÈ&ÛÈÄÅ&×ÆÉÃÑÈÒÐÈÄ&æÆììÆ& ËÈÄ&÷ÆÄÏÈ&ÛÈÄÅ&ËÃÅÆÉÈÇ&ÎÈËÈ&ÒÈÓÕÄ& Þßàà&ÖÃÉÈ×Ø ”7:_•:;780=87;9d8

^3Z7Zb4W4

<]:_0–];79—

^3Z7Zb4W4

ù:9880”8_•;

^3Z7Zb4W4


./0123456

OPPQRSTUQVWXYTZTQOWXY[YQP\]\

^__`_abcde`fgdh`cbeijdkdhg`lamn cbldegfcb`hbcndigde`i|mhz`‡_bndgled cdedhme`kg`aboba`pgogfg`qrdcd`spqt`hdkd rdl`fdrm`i|mh`kbeide`^b|fgf`_uau`rgc`adge cmfgc`luchbrgfg`vwxyz`{rm`rdl`adge`aderd|de ldcg`fgdhˆ`rdekdf`†ded€b|`^__`_m} flmdk`^__`cmfgc`kbhde`nb|gfg`hbcdge} hd|k€gueu`‰dcgf`svŠ‹xvtz`pgd`nb|jd|dh hbcdge`nb|lmdagrdfz`~ded`fd€d`fdrm`lamn ^__{`rdl`cmkdj`amhd`lb€dkgde`rb|dljg| dei`kgid|gfnd‚djg`cded€bcbe`ƒadei`„d‚d fddr`fmhu|rb|`_abcde`rb|cdfml`hbcdge cb|bld`uidj`fdrm`i|mh`kbeide`cmfmj cbe€dkg`fdfd|de`ulemc`fmhu|rb|`^b|fgf nbnmmrde`^b|fgf`_uauz`…mlde`ljd‚drg| kg`_rdkgue`†dedjde`_uauz`…mlde`rdl fuda`jdfga`rdekgei`ldadj`drdm`cbedei cmeilge`dlde`rb|€dkg`adig`lb€dkgde edcme`cded€bcbe`^__`rdl`geige`rb|€dkg fb|mhd`fbjgeiid`abngj`ndedl`cb} nber|ul`derd|hbekmlmei`rb|madei`fbhb|rg |migldezsfmft hb|rbcmde`fbnbamcedz`†b|bld`nb|jd|dh 7898:8;< ^__{`hdjdc`fuda`grm`fddr`cbebermlde

?@:8A<B9CDDE;< E;<=F<GHIH:JHK<=LMN 7898:8;<=>

789   !"#$$% & ## ' (%) )& * *)(+ !%)) #)# &%)%#' ,#$ -./01234 %5$6%7% #'8# #)%% #$&'7%&) #$# & ) * !"#$$  %% &)' *9$$)$ ) #%) )&* *)(!%)) )%%))':;+ )  <& $)$--=' --=' ,%*)  >  # > # '5% )*)% ;$ ??$$ #)'>> +  *     + #% % * % ,#) #)) ) *+ + *'

<=M

01224565

(!%)'> )&) &* &#)  B0=.W.XBIN0%&RZZ*) 99%7 9 *9+ 988 @A 789 77  #$ )) )& %& '($! 7&&''!! 7&&'$!! # !! 7&& )'

"#,!! 

"#)$! 

"#!!! 

"#$!! :  &&)  %)&)#)&']%&)  &) && # : > ;$ % ## # %% %%)&# #&#%  &# ' &%) )&*)' !%,#$%*) + )##'& ;# ) ## P %Q #$ % * #))) &&# ) ) <)%&#@AB0CDBE.FG0HIBJ ) #%% &+ 5$V ' )) <& $)$# *K% & # % < #)*!"#$$5+ CD24W0^B_.B`' *)%#%!%(+ & )%&#*%) V$ %% &+ 5%%!"#$$% % & % ) %*&RSST' )#&U"$ ) )& ) #%*) &a *&%#+ )(%%)+ %*)'7Q) :P)#&$*)' ))&&& % &$) (!%)*)% ) )*%$& P)%& U , $& ' && $U %)%%)) ' # < P# )) CFI/0L42MMBN24 % #%**)'* :,&%*)U+ @AB0^BbN, "c' #%&$ %&*+  #)) "$ & '& !"#$$ &% *)&) ':O ) %&+ #)&) &) ) *)%# )RSde+RSdd' % % &'''% %#) & *)' )%% %&#))%%)) @AB0^BbN $ %$&Rd% %%&$  % % & :,#& ( )* * %% + #%& <) )*V$ %' * % % &<& $)$*)% && ) > %  &< <& * !%)& )&) & ,)) ( )' ) #)# ) ) *%$&@A @BB0=.W.XBIN'5%$+ YZ% ( Z%' K %% K & + %&#((! ! %) ) $ $ )#&  % 7%!"#$$## )% %* *) )! !%%( )&!" "#$$ & &) )#%% &  # )*#$ #) &# &#&  %&) % % --22f.I/0gFh', )& '  %%%)&  # % &$+ Q & & %%% &  &) )  ) )) )& ) ) &  # % % # #$ $ !),))i ) &) ) &%% && &) ) #+ % #* # % % %% &+ &+ ) )'  ) & #) ) ) , U U$ ) %' &  YZRY[R\ 5% :,+ )  %%) ) + < U jYS[RRYk k' )%&# %)+ l m mnop opq qqqrstu opqqr (+ +)# vwxyz{|}

vxy

–—˜¨š ™š©›™¢œœ¡žžª™ Ÿ— «  ¡¢œ£©¤¡ž¥¢¡¬¦¡§¡  ~€€‚ƒ„ƒ…†€‡ˆ‰Š„…‹ŠŒŠ€… ¢

97Ž ‘’ ‘*  #)&& *) & )& & )* Q U& $ &#%' %) “& $$+ &) %$&' #%*)%#%+ !"#$$)&#+ )'> )& $ • % 9$$)$ #)&&(!+ ' %)'$)$ ) ,& & & # &!"#$$ &#) *%# %$)+ *Q# ' $*)% + :,#) % #Q&#$ ) )&%*& & & Q';)&&# )%% + %&* &*&'O ) #& 01224565­0®¯°0±®²±±°³ # %)) #) )&&'O ) ´µ¶ · … µ´¸¹¸… º … »¼½¾¿À¼Á¼þ¿¼ÂÃľ %*))' #&%& ÅÆÇÈÁÈÉʼËþ̽ÈÄÈ;μÄÏʼÁ¾ÏȾÊÏÃÄþϼÐÑÃо **))&; ! " $ #%%)' ÂËÄȽ¼Ä¾ÅļÐÃÁ¾¾ÒÀ¼Ó¾ÔÃÁÉÓË˾ÏȾÕÖÈÄÃ˼¾ ,#”:+ #$  )%&+ ×ËÃÏÈÊÖؾÙÓÐÏÓÐؾ׼ÁÃÂþÌÚÛÜÝÚÍÞ¾ßÓÊÄà %<!"#$$+ ) &a ÈÐÀÓ¾Ö¼Ðá¼ÎÊ˾ǼÄÖÃÈÐÃоÅļÐÃÁ¾Ö¼Öà 'O) !"#$$ $' <& &) # ÎÓÂÃнÃÐÞ

( * ($ )% )%)# * Q!"#$$% & # ';V % &&$+ # 8$#) %&*%( !%O%%' 7$)$ *)% )*) & #Q%' O$& + ) $&& # Q ;c),)',+ &*) )) % #) ”i&& %$&& & &%$' j mnopqqrstuvwx}

⸆…ÀÃÐáþÖÃÂáÊľϼÐÑÃоǼÄÂÃÈÐÑÃо ½¼ËÃ˾ּÐãÃÏȾãÊÃÄÃؾäļÖȼľټÃÑʼ¾ãÊÑþ ˼Ľ¼ÐÃÁ¾Ï¼ÐÑÃоãÃÏåÃÁÐáþáÃÐѾ½¼ËÃ˾ ÏÃоÂÊǼľÇÃÏÃËÞ¾ÅÇÃÁÃÑȾÂÃÃ˾ּÖÃÂʽȾ ǼÄÈÓϼ¾æÃËÃÁ¾ÏÃоÒÃÀÊо»ÃÄʾáÃÐѾÁÃÆÈÖ¾ ÏȼÎÊ˾»ÓçÈÐѾèÃáÞ é¼ÁÊÀÃоÖÃÊÇÊо½ÄÈËȽÃоÇÊоÏÃËÃÐѾ ÏÃÄȾËÈÖ¾½ÓÐ˼ÂËÃÐÞ¾éÃÁȾÈÐȾßÃÐÃã¼Ä¾ßÃÐÉà À¼Â˼ľ¿ÈËáؾßÃÐʼÁ¾ä¼ÁÁ¼ÑÄÈÐÈؾáÃÐѾּÐÈà ÁÃȾãÃÏåÃÁ¾ËÈÖÐáþËÈÏý¾Î¼ÄÈÖÎÃÐѾϼÐÑÃо ËÈÖ¾ÁÃÈÐÞ èȾÁÃÑþ»ÓçÈÐѾèÃáؾêëìíîïðïñìòóíÖ¼Ðà ãÃÖʾÙÈô¼ÄÇÓÓÁ¾ÏȾÕËÈÀÃϾ×ËÃÏÈÊÖؾ×ÃÎà -Š„‡€…~€€‚ƒ„ƒ ËʾÌÚõÜÝÚ;ÖÃÁÃÖ¾åýËʾ¼˼ÖÇÃËÞ¾»¼ÂÓ½¾ ÈÐ޾߼ļ½Ã¾ËÈÏý¾ÎÈÂþÇÊÁÈÀ¾ÏÃÁÃÖ¾Ûõ¾ãÃÖÞü ÖÃÁÃÖؾ×ÃÎËʾÌÚöÜÝÚÍؾ÷ÃáþÒÓÊļ¾Ï½½¾ÂÊà ä¼ÁÁ¼ÑÄÈÐȾּÐÉÓÐËÓÀ½ÃоÙÈô¼ÄÇÓÓÁ¾áÃÐѾ ÎÃÄʾýÃоμÄËÃÐÏÈÐѾּÁÃåÃо¿À¼Á¼þ ÏÃÀ¾Ã½Ãо½¼ÏÃËÃÐÑÃо¿ÄáÂËÃÁ¾äÃÁÃÉ¼Þ øÃÏåÃÁ¾ÈËÊÁÃÀ¾áÃÐѾÏȽÄÈËȽ¾ÓÁ¼À¾ä¼ÁÁ¼ÑÄÈÐÈÞ¾ ÇÃÏþÀÃÄȾßÈÐÑÑʾÌÚùÜÝÚ;¼˼ÁÃÀ¾ÁÃÑþּà èÈþּÐÈÁÃȾãÃÏåÃÁ¾ÈËʾËÈÏý¾ÃÏÈÁ¾ÊÐËʽ¾ËÈÖà ÁÃåÃо¿ÈËáÞ¾è¼ÖȽÈÃоÇÊÁþϼÐÑÃоÅļÐÃÁ¾ ÐáþּÐÑÈÐÑÃ˾¼ãÊÖÁÃÀ¾ËÈÖ¾ÁÃÈоÎÃÄʾμÄà ÏÃоÒÓË˼ÐÀÃÖ¾ýÓËÂÇÊľáÃÐѾÎÃÄʾμÄËÃÐà ÏÈÐѾËÈÑþÀÃÄȾ½¼ÖÊÏÈÃÐÞ ËÃÐÏÈÐѾÇÃÏþßÈÐÑÑʾÌÚùÜÝÚÍÞ ú×¼ÖÊþËÈÖ¾ÀÃÄʾּÐÏÃÇÃ˾åýËʾÈÂËÈà úûÐȾËÈÏý¾ÃÏÈÁؾ¼ÀÃÄÊÂÐáþ¼ÖÊþËÈÖ¾ ÂÃÖÃØü¾ÊãÃľä¼ÁÁ¼ÑÄÈÐȾÏÈÁÃÐÂÈľ׽á¾×ÇÓÄËÂÞ¾ ÄÃÀÃ˾áÃÐѾÂÃÖÃÞ¾ÅļÐÃÁؾÒÓË˼ÐÀÃÖؾ¿À¼Áà ú×ÃáþËÈÏý¾ËÃÀʾÃÇýÃÀ¾ËÈÏý¾ÖÃÂʽ¾Ã½ÃÁ¾ ¼ÃؾÙÈô¼ÄÇÓÓÁؾ¼ÖÊÃÐáþμÄÖÃÈо¼˼ÁÃÀ¾ ÃÏÃÁÃÀ¾½ÃËþáÃÐѾ˼ÇÃËؾËÃÇȾμÄÖÃÈоÛõ¾ ËÃÐÑÑÃÁ¾Úõ¾ÏÃоÚù¾è¼Â¼ÖμÄÞ¾èÃо½ÃÖȾ ãÃÖ¾ÏÃÄȾÂÃËʾǼÄËÃÐÏÈÐÑÃо½¼¾Ç¼ÄËÃÐÏÈÐÑà μÄÖÃÈоËÃÐÑÑÃÁ¾Úõ¾ÏÃоÚöØü¾ÊÐѽÃǾÖÃà ÃоÁÃÈоÎʽÃоÀÃÁ¾Ë¼ÄÎÃȽ¾ÊÐËʽ¾ÇÃÄþǼÖÃà ÐÃã¼Ä¾ÃÂÃÁ¾¿ÀÈÁ¼¾ÈËÊÞ¾þ₃ÿ‡„„012345

Tribunjogja 27-12-2013  
Tribunjogja 27-12-2013  

Tribun Jogja Edisi 27-12-2013