Page 1# &' $% &#$#

â ê ôÞÝÞäÞï

ôÞåîÞïß4Þáî

   !" 

ÛÜÝÞÛ ÞßààÞ ÞáÜ ÞÛÞß

âãßäÞåÜæßâçèé èêßëïðß ìäÞíî ßèâêéê ñçòÝóßæÞÞàÞÝ ôìïß

å4ß è 5 ççç è5 ÝÞïááÞïÞïßå4ßâ65ççç

ÊËÌÍÎÏËÐÑÒÏËÓ ÔËÌËÕÐÖË×ØÙËÙ

õö÷ø÷Àùúûøüùý÷þÿ0ûÀ123

ßÛäÛßçâñê7ñèââççç8ßçâñê7òòñã6ñßÜ9æßâè

(Œ)jojm*n+e)lqlmogqe,er-ke.j/j+ergwgm/n 0in/1lmefp+e2jwji€‚€ƒ„ e3ju…†‡jˆ‰Š‹ i41Œ‹pŽeg‘m’“”h‘•g’–—o˜™ekn m h j e 0j m h g j m ì ïíæûýöðþ1íðþ11ý3ðíÿûø÷ðö1ðíõûþôðõóþ1óíúûþððùíÿýöðþ ¶’§¦•£’¥””›•œŸ§œ’•ŽŸŸ’“Ÿ‘œ¤™ 0äëâ ìãîìãí2äãììèí Þßàáâã2 î2ìçáßìëìæÞ íìéè

 I 1 !122  8 9 

 ? 

  2 32 3 21" ( 3 3    >, 3)8 23 311 2 3 @ A%11  2 70 311  2   1 33 12  B,CD

J ! 3  !  2 1 ,E 3 2E.,/ F@ 185)3 ! ! 22 3  311 @ A% K*   31! 3 !   1 3 " 2 2    1 112  2 L 2 3  3 21 "  3 12 E3E 7$ 31! " 3  2  3   3 21 G13 3 21 3 M 2  2  8@186 7 ,  1  1 21 2 31 2 1  

 3!   1212 31 

2 21 N 1 CH  ! 31  2  12  " 1 2  2 3  1 !  2 (1 O& 221  " (3 CH1 " 3  71  " 2 1 ! ! 2E 1 3 P 2  )8 1  @   3 0   2   2 2 2 1 3  7 *  E 1 3 " 3 21 3   2

TjUpmmjetlUjo filUn4lme0lmhgo VnqeWmXlUhn/jUn

ðÿðþíñûûø÷õíôóððíÿûíê÷ðþ14íãÞÞíôðöóíßæíéöíæðöôúó3ý4í ý1òðÿðö3ð4íæûþóþí567ç89 š›œžŽŸ’“”‘’ ¡›’¢£›•ž”’¤ŽŸ¥¦ •ŽŸŸ’–Ÿ›Ž¤™’§¶’¤œŸ•£¥Ÿ’œŸœ™ ôûóþþóíûùõ ð ö ó

§¦•£’¤Ž¤Ž›”‘Ž£’ž¤œŸŸ’¨¥¥Ÿ’• ¨”‘”Ÿ’•œž¤œŸ’¥Ž¤ŸŸ®’ œ‘¥Ÿ Ÿ¦Ÿ’¨Ž›¥œ¨’Ž¤œŸ•£Ÿ’©©’¨ª •œœŸ•£¥Ÿ™’¥Ž¤ŸŸ’•œž¤œŸ™½ £ŸŸ™’¨Ž›¤§¦¥’Ž¤¨’¨Ž›§Ÿ¥’Ž¤ª ¥¨’ ¡›’¢£›•ž”’¤ŽŸœ‘¦§¨›§œ¥Ÿ ¡¦Ÿ¦£Ÿ’ Ž›¨¦’ Ÿ¨”§™’Ÿ”¨’”ª ¥”¤¦Ÿœ¥§œŸ¶’•ŽŸŸ’œ¤œŸŸ’‘Ž¤ª §§¦§’«›¦’——¬Ÿ•Ÿ’­ŽŸžŸŸ™ ¡’¥Ž¤ŸŸ’‘œŸ®’—’¨œ•¥’¤Ž›œŸ¾œ ›¨§¦›® ¥Ÿ’¥”¤¦Ÿœ¥§œ’œ¨¦’¡Ž›‘Ÿ§¦Ÿ® YZ[\]^_Z`a_bcd ¯°¡Ÿ’œŸœ’•œ§¤œ¥Ÿ’ ¡› ”‘•’‘Ÿ¨§’¤ŽŸ¾Ž›œ¨¥Ÿ’”ª efgeZheiZig ¢£›•ž”’•œ’­”‘•’–—˜™’ ŽŸœŸ’±²³¬ ¨”ŸŸª”¨”ŸŸ’¥Žž•œŸ™’§Ž§¨ j\kl\c_b ´µ™’¤ŽŸŸœ’Ž›¨Ÿ¶Ÿ’°›¨°Ÿ §Ž¨Ž‘£’œŸ§œ•ŽŸ’¸¦”¹§’º·Ž’¨Ž›ž•œ™’•Ÿ ea\cdl\kZm\k]^b ¨Ž›¥œ¨’‘§Ÿ’•Ÿ’Ž›¨œ¤¡ŸŸ’§ŽŸª ›Ÿ¥œŸ’‘Ÿ¥£’‘Ÿž¦¨’‘Ž¤¡Ÿ¶ ]djZdkn\c]do_cd §œ¨œ·Ÿ¶’§”‘’¥Ž¤ŸŸ’Ž¤œŸ•£Ÿ §Ž§¦•£’¥Žž•œŸ’œ¨¦®’¼ ¶’•œ¨Ž‘Ž”Ÿ o_m^ko_k Ž¤¨’¨Ž›§Ÿ¥’¥§¦§ “Ÿ‘œ¤’”•¤®’”‘•™’§¶’¤œŸ¨ c\pdldbdZ]a_o\ld ¸¦”¹§’º·Ž’•›œ’­ª §ŽŽ›’•œ¨Ÿ¥™½’¦Ÿ¥’ ¡› ”‘•’–—˜’¥Ž’»“ ¤ŽŸœ›¦¥Ÿ’Ž›¤œŸ¨Ÿ’“Ÿ•¤ q_r_cZsp\j_k Ž‘§’——š’ºŽ¡”ª ¨Ž›¥œ¨’¦¶’ŽŸŽž›Ÿ’› YZtdjZo_m^ko_k Àă…ÅŠ„‹…†‡ˆ‰Š‹Œ‹Ž¨¦’Æ›¥§œ Ž›‘¦’¤Ž¤¡ŽŸ¨¦¥’¨œ¤’¥£¦§¦§’œŸª ŸŸ™’­‘¨œ™’ ‘Žª Ž¤¡¦Ÿ¦£’ Ž›¨¦’ Ÿ¨”§® ldr\ap^b_kZ_o_a “–—’“Ž›ž¦ŸŸ’­“¢’¢—™’˜§”ŸŸ Ȏ§¨œ§œ® ¤Ÿ™’•’¯¦ª ¼–‘¤’°¥¨¦’¡Žª r\ku\pdldb_k ¸’»”‘¶™’¤ŽŸ¶Ž¡¦¨¥Ÿ’¾œ¨›’ŸŽ› –Ž§¥Ÿ’œ¨¦’•œ§¤œ¥Ÿ’˜ª ¤¨’±²²¬´µ —Ÿ•”ŸŽ§œ’•œ’¤¨’œŸ¨Ž›Ÿ§œ”Ÿ‘ §”ŸŸ’§¨’¤ŽŸž•œ’Ž¤¡œ¾›’ Ž¤œª §œŸ® ‹ŒŽ‘’“”•– mdc_ ‘¶¥Ÿ¶’ŸŽ›’¡›¡›®’ºœ¨›’œ¨¦ Ÿ›’ ”§œ‘œ§§œ’ɤ¨’“œ‘›’Ž£œ•¦ª ¼ ª ˜Ž—™‘š—› m\ap_koc^ko •œ¥œ¨¥Ÿ’§Ž›¡¦Ÿ’¤¦¨’¥Ž’»§ Ÿ’šŽ›¡Ÿ§’•Ÿ’¡Ž›ŸŽ›™’•œ ºŽ¡”ŸŸ™’ ‘Ž¤Ÿ’”‘Ž£’¥Ž‘”¤”¥ ʜ§¤’“«¢—’‘¨ŽŸ™’¥Ž¤›œŸ® ¡Ž›§ŽŸž¨’œ™’ ¡¨¦’±²´¬´µ’•œŸœ’£›œ® ¼“›Ž§œ•ŽŸ’Ž›‘¦’¤ŽŸ¦›¦Ÿ¥Ÿ ¼ ŽŽ›¨œ’¨œ•¥’•’£¦¥¦¤’•œ ¨œ¤’¥£¦§¦§’•›œ’¯¥›¨’§¦¶ ŸŽ›’¥œ¨®’Ç›Ÿ’¡œ§’¤§¦¥ œŸ•ŽŽŸ•ŽŸ®’Ր’“”‘›œªŸ¶™’Á—ª JX2 21 13 ŽŸž›’•ŽŸŸ’¤Ž¤¡°’§ŽŸž¨™ Ÿ¶®’“¦§”¤™’•Ÿ’¨”¥”£ª¨”¥”£   2 ¤ŽŸ”¡›¥ª¡›œ¥™’•Ÿ’¤Ž¤¡¦Ÿ¦£ ¤§¶›¥¨®’Žž•œŸ’œŸœ’¤Ž¤Ž›ª

   ”›Ÿ™½’¥¨’˜§”ŸŸ’•œ’‘¨ŽŸ™ ¤‘¦¥Ÿ’ŸŽ›’•Ÿ’›’Ž¤œ¤ª ? )9 ŽŸœŸ’±²³¬´µ®’–Ž¤œ’œŸ•Žª œŸŸ¶™½’‘Ÿž¦¨’˜§”ŸŸ®  $32 ŽŸ•ŽŸ§œ’ŽŸ¶Ž‘œ•œª ¼ ¶’§Ÿ¨’›œ£¨œŸ®’ Ž”‘£ª , 2 ¥Ÿ™’“›Ž§œ•ŽŸ ”‘£’ŸŽ›’¥œ¨’¨œ•¥’¦Ÿ¶’£¦ª K  2 21 ¥¦¤®’ Ž”‘£ª”‘£’¥Ž‘”¤”¥’¡Ž›§ŽŸª   1 1

vwxyz {|}~|}~w

  2  1 2  1 2   1,"F@ 1," 85)2 3 @ A%

‹ŒŽ‘’“”•–—˜Ž—™‘š—›

6 Q R S T U 6 Q R S T 7TVQTWVS

I 3 0  2  # =! " 1 1  " 2  2 3 "   2 2 1 &1' (

L  3 2 21  2

 12 21 1  3 212    37,  2 1 22 3 ? 2 

öÃÇÈNÁÉÃùÀ2÷ùAOPÉÃQÁ öÃÇÂÃÇÈÃÇù Å ÃRSÃP ÃÄÃQ —5‘•67—˜‘š‘” ¿ƒÀƒ†…ƒ„‹…†‡ˆ‰Š‹Œ‹“Ÿ‘œ¤’Á— ¥§¤ŸŸ’Á—’ݦ§’ ¦£›¨”Ÿ” ˜Ž89š77‘• » ¤Ž Ÿ£”›¤¨œ’£¥ª£¥’¤§¶›¥¨ ’Ž•–‘‘: ¦Ÿ¨ ¦¥’¤ŽŸ¶¤œ¥Ÿ’Ÿ•ŸŸ • Ÿ ‘œ§œ§’§ŽŸ•œ›œ’¨Ž›¥œ¨’§Ž›¡¦Ÿ ˜Ž8‘;‘—‘;‘ ¡›¦¨’Ÿ‘’¥Ž »§’ºŽ¡”ŸŸ’¶Ÿ ‘•––96‘—‘<‘ ¤ŽŸœ¨¥’Ÿ’ Ž‘¥¦Ÿ¶’•ŽŸŸ’§ª <‘•–—6Žš7“‘6= ¨¦Ÿ¼’ ¨Ž›¨ŽŸ¨¦’•œ’¤œ‘œ¨Ž›® ¦’¤§¶›¥¨’¡Ž›Ÿ•ª ˜‘š‘”—‘;‘—<‘:= ŸŸ’§Ž‘Ž ¨¦™’¤ŽŸŸ‘œ§œ§’§ŽŸª 76”—8‘67—˜76‘ •œ›œ™’œ¨¦’£›¨¥œ’’œ¤Ž ›Ž¥™’¡”‘Ž£ª¡”‘Ž£ ‘˜‘• §­Ž ž™½’¥¨’ݦ§’ ¦£›¨”Ÿ”’•œ’—§¨Ÿ ¥™’¯¥›¨™’ ŽŸœŸ’±²³¬´µ® ’Žš‘˜”˜‘• ­Ž§›¥•Ž œ ’ •Ž ¥œŸ™’“Ÿ‘œ¤’Á—’¤Žª 8Ž•<Žš7;7˜‘• ¤œŸ¨’§Ž¤œ ¤¦ ’œ£¥’¤ŽŸ¶Ž›£¥Ÿ šŽ“7:—š‘•>”6— ›”“œ §Ž§’ŽŸ¶Ž‘œ•œ¥Ÿ’¥Ž’¥Ž”‘œ§œŸ® £¥Ÿ¶’¨œ•¥’¨Ž›‘œ¡¨’•‘¤ Ÿ¶Ž‘œ•œ¥Ÿ’‘Ÿ¨›Ÿ’¤§œ£’•œ ?û@õûÅû2ûùÀ2÷ Ž ‘¶£’¥Ž°ŽŸŸŸ’“”‘›œ®’Áœ•¥ û3üõ °œ  • õüAûøÀB2B ’¦‘’ŽŸ¶Ž‘œ•œ¥Ÿ’œŸ¨Ž›Ÿ‘’Á—®

CDEFGHIDJKLM

àæÞ

‹ŒŽ‘’“”•–—˜Ž—™‘š—›

3 0121356789 1  3 3   12  3  3 2     03 7 3   31  1!17 4 2 88755 88 "  03 7# " 2 211 $03 2 3 3  $ ! 

>  3 1 3 12 # = 2  2 " 3 ! 2 3 ! 3  ! 5 2 12138%755 1" 7 2 1213867)5

2 2  " 2 2  12  2 2   7 2 3  2 !1   " 3  2 22  "    2 2 1   2 11 1 " &1' (

612 3 1 2"   1  03 2#3  *17 03 3   1" 8012138+755 12   7!  2   2 2  "  3    11

9 01213%%7)512 11"  3/ 11" 2103 2 2  2 " 2 1 # ! 3 2   030! 2 . 3/  2  :  3 112  3    " 2 3 21&,#-1     $ 1 1 < 1.%)1)/ 2  11 3  1 121358755 2  " ; 2 1213%)755 2 3  12 32 11 3 . 2 3/  !   " 11 21. 2   1 ! 

efghijeklmhlineflilopmpqnjmerjmsjetnugogqeflivpwjjm YZ[\]Z^_`abc]d xy z { | } ~ | € | ~  ‚ ƒ y z ~  ‚ „ ‚ … † | y € ~ ‡ ‚ ~ ˆ ‰ y … ~ Š ‚ † ‚ … | ÀÁÂÃÄ œžŸ ¡¢Ÿ£¤¥¤¦¢ž §¨£¤¢ ©ª¢©£¤ªž¢« ¬ § ¦­ Ÿ£¤®£¤¯¢ž£¤¡¢¬£¤®£¤¯¦¢°¤ ¢±£±ª©¤² ³¦©ª¦¦¢«´ ¯ ¤¢±£¦® ¯ª© ¢¬£¤¬ª©¤¦¢©žŸ ¡² ÅÆÇÈÁÂÃÉ µ£±£¦©¤¢±©¢ž¦®¢£±¬ª¦¶­¢·¶¢¸¯© ¹ ¦ ¥© ¢º§»¢¼¤ ¡­¢¶¦®¢¯¤Ÿ¢« ž¬¢¸¯¯£ ½°ž­¢©£¤ªž¢±£±¦«¦®¢±°£§ ž¢¡¯ ± Ú ¶¦®¢±£¦¶ «¦®¯¦¢¾ª¡±±«¢½ž¶ « ¿±¤ª§§¡¢½°ž² ÌÍÎÏϗ8Ž‘•—Б:‘ Í7’96:<—ÑÒÓԗ’Ž•–‘•Õ ;”•–—“‘<7—8Ž6‘’‘Õ •<‘=—;‘•—”7‘—˜Ž:‘’7š‘••<‘ ’Ž’‘”˜7—š7’‘—“”š‘•Ö—ÐŽ˜7 “Ž–76”=—767—‘˜69—š‘<‘—šŽ“‘ ˇ‹¡Ž‘¥ŸŸ¶™’§Ž”›Ÿ’•œ§’¤¦• ×7•9—Ø—‘67‘•—ÑÒÙԗ7•7——’ŽÕ ¡Ž›¡ž¦’¦¨œ£’‘ŽŸŸ’ŸžŸ™’ž¦’¨¥ •–‘˜”—˜Ž:‘’7š‘•—67;‘˜—“‘Õ ¥‘£’¨ŽŸ®’—’‘Ž¡œ£’¡Ÿ¶¥’¤ŽŸ¦Ÿ•¦¥ •<‘˜—’Ž•–”“‘:—8Ž•‘’87š‘•Õ ¤ŽŸ•ŽŸ›¥Ÿ’¤žŽ‘œ§’£¥œ¤’¤Ž¤¡¾¥Ÿ •<‘Ö—Ú8‘š‘–7=—Б:‘—’Ž‘‘ ¤›’¦¨¦§Ÿ™’’•‘¤’Ž›§œ•ŸŸ’•œ 8Ž”6•<‘—“Žš”’—’Ž’“Ž‘Ö “ŽŸ•œ‘Ÿ’ÂŽŽ›œ’¯¥›¨’Áœ¤¦›™’ ŽŸœŸ Û܎”6•<‘—67;‘˜—6Žš‘š” “Ž‘—Ž8Ž67—9‘•–—:‘’7š ±²³¬´µ®’—’’§Ž§Ž¥‘œ’¤Ž¤œŸ¥Ÿ’•Ž¨Ÿ¶® š‘7••<‘=ݗ”>‘—Б:‘ “Ž›Ž¤¦Ÿ’¤¦•’œŸœ’•‘£’“›œ‘‘’œŸŸ¨œ™ ßàáâããäåæçèäßâéàã ¶Ÿ’¨ Í7’96:<=—Ž”‘7—8ŽÕ èâêâëìãíßàãîìãíïíßðñòóôíìõö÷øøðùíÞß𠢐§¶œ•’¢ž§® úðñðíñû÷ñðó Ր¥’¦‘Ÿœ’Ÿ§’Ÿ¾’¨Ž››’• ¥°™’¢§¶œ•’¢ž§™ ‹ŒŽ‘’“”•–—˜Ž ôóüýþóñíõðúûøóñíùðÿóõíôóí0ûþ1ðôóøðþíãû1ûöóí2ðÿðö3ðíÞóõ÷ö4 ‹ŒŽ‘’“”•–—˜Ž—™‘š—› ™‘š—› æûþóþí567ç89

îßìàæçìâàßìêèëìã


6 5 6 4 56789

0123 1

 !" !# !$%!#&'( !$"'$%()'(*

+,-,./01213/456716/8,91/+5:;19/4</=5>1?1/@<>1:5A916/4</+1:16

>CE?CMQ\STM@R`T[TYjMAPeTN YeTSTYBMzYUMTQTYM_PYU_[T TePYMŠPaPRT^t cPYTMAUPS\M_P_XPYS`Q x`eTM_PYeTYeeTRQTYMGjGM_U^UTR RTMdTeUTYMmU|b\T|bTYjMmPQN [TRTM[PY|`RUjM[PY|`^UQjM[P_PRN WPa`TMYPeTRTMXTeUTYMaU VTS`TYMQP[\^UVUTYMXTR`M`YS`Q a\^^TRM]OM`YS`QM[R\eRT_MV\N VUQ\M[TaTMmUYee`Mhk‹wpw Q\VTMaTYM[P_PRTVjrMaP_UQUTY [TYSTUMXTRTSMmPQVUQ\MUYUM_PN _P_PRTYeUMQPxTbTSTYMaTY VUT^MgTYeMaUS`x`QTYM`YS`QM_PYN knopiM[TeUMsTQS`MVPSP_[TS UVUM[PRUYeTSTYMSPRVPX`St _TYeMaUQPYT^M_P_U^UQUMTYeQT QTRSP^NQTRSP^M\XTSMXU`VtMcTV`QTY |PeTbMQPxTbTSTYt aUV`e`bUMVPX`TbM[P_TYaTN WP[\^UVUTYMVPSP_[TSMQUYU QRU_UYT^USTVMSUYeeUMSPRQTUSMQPN [\^UVUMUS`jMgTYeM_PYeT_XU^ AUPS\MTaT^TbMTYee\ST YeTYM_PYePRUQTYt _TVUbM_PYgP^UaUQUMQTV`VMSPRVPN XPRTaTTYMQTRSP^M\XTSMXU`Vt _\aP^M[TV`QTYM‰`TRaUTMCU{U^ cTRSTUMyP{\^`VU\YPRMzYVSUS`N u`x`bM_TgTSM[RUTMaPYeTY X`SMaTYMXP^`_MaT[TSM_PYa`eT OPXTYgTQMDntnnnM\RTYeMSPsTV O[TYg\^jMXPRTYee\STQTYMontnN VU\YT^MhcyzitMcTRSTUMUYUMVP^T_T ^`QTMSP_XTQMaUMQP[T^TjMaUa`N _\SUŠMaUMXT^UQM[P_X`Y`bTY SPRQTUSMQPQPRTVTYM\XTSMXU`VMaU nnM[PRV\YU^MgTYeMSTYee`bt DoMSTb`YMXPRQ`TVTMaUMmPQVUQ\ a`QQTYMaUMQ`RVUM[^TVSUQMaU VTaUVMUS`t mPQVUQ\MaT^T_MS`x`bMSTb`Y mPQVUQ\MVTTSMUYUM_P_U^UQU VPXP^`_MQT^TbMaT^T_M[PN VPX`TbMST_TYMaUMQ\STMUS`tMuTQ OP_PYSTRTMUS`jMTQVUM[P_X`N SPRTQbURt VTS`TYMQP[\^UVUTYMQ\STjMYPeTRT _U^UbTYM`_`_MknnntMAUPS\ TgT^MsTReTMgTYeM_P_`^TU Y`bTYMx`eTMSPRxTaUMaUMAPeTRT cRPVUaPYMmPQVUQ\jMEYRUF`P XTeUTYMaTYMQP[\^UVUTYMYTN aU^TYSUQM_PYxTaUM[RPVUaPY TQSU{USTVYgTMaUM[TeUMbTRUM^TYeN dTeUTYM‰`PRRPR\MgTYeMXPRSPN cPYTMAUPS\jMgTYeMaU^TYSUQ VU\YT^t [TaTMoMZPVP_XPRMknokjM_PYeN V`YeM_PYP_`QTYMS`x`bM_TgTS STYeeTMaPYeTYMmU|b\T|TYt ZPVP_XPRM^T^`jMXPRSPQTaM`YS`Q EYT_M[\UYMVSRTSPeUMcRPVUN eTYSUQTYMHP^U[PMCT^aPR\YMaTRU US`t u`x`bM\RTYeMXPRVPYxTSTM_P^PN _PYPQTYMTYeQTMQRU_UYT^USTV aPYMAUPS\MSPR_TV`QM_P_[PRN cTRSTUM]QVUMATVU\YT^Mhc]Ait OP^TUYMaUa`a`QQTYMaUMQ`RVU [TVQTYMSP_XTQTYMaUMaT^T_MXTR gTYeM_PR`VTQM|USRTMmPQVUQ\ XTR`UM[TV`QTYMQPT_TYTY OPV`TUM`YaTYeN`YaTYeMmPQN ùúùþ<ø7326ø73 6ø2øúû9ûú û ( û û ûû û û û [^TVSUQjMaUMS`X`bMQPS`x`bM^TQUN CU`aTaM]^ST_URTY\M[TaTMv`_N VPXTeTUMVT^TbMVTS`MS`x`TY gTYeMVP^T_TMUYUMSPRXTeUMaT^T_ VUQ\jM[RPVUaPYM_P_U^UQUM_TVT 

û ûû û5

 û1 û û6) ) ^TQUMgTYeMaUa`eTMXPR`VUTMTYN TSMhkpwpwknopiM_T^T_tMzYVUaPY sUVTSTMaTYM_P_X`TSMUY{PVS\R ^U_TMsU^TgTbM\[PRTVUtMOP^TUY xTXTSTYMPYT_MSTb`YMaTYMSTQ 6 'ûü û û( û=ûû STRTMolN‹nMSTb`YMUS`MSPRSP_[P^ UYUM_PYPsTVQTYMP_[TSM\RTYe PYeeTYM_PYTYT_QTYM_\aT^ XPRPY|TYTM_P_XPYS`QMVTS`TY XUVTMaU[U^UbM^TeUtMŒIJKLMJKN  û û ' VPX`TbM[PRUYeTSTYtMqcPRUN [PYe`Yx`YeMXTRMaTYMSUeTM\RTYe aUMYPePRUMUS`t QP[\^UVUTYMXTR`jMcRPVUaPYMAUPS\ OPMQRSTPM

56ïçåïëéõìç7ìð8ìç9ïì:ìçåôëô;

}~'€*$‚$ƒ'" ($% „$…'‚$„)'!#

BCDCEFCGHFEIJKLHMNMOPN QTRPYTM_P_TYeMSUaTQMTaT XPRT_XUVUM_PYxTaUM|T^\Y QRPSTRUVMWTXUYPSMZU[\M]^T_ T^TVTYMgTYeM_PYaTVTRtMq [RPVUaPYMTST`M|T^\YMsTQU^ _PYU^TUMUV`MQ`aPSTMSPRbTaT[ mPRPQTMXPRbTRT[MSU_X`^MePN [RPVUaPYMkno‹tMMmTVTM[PN [P_PRUYSTbTYMcRPVUaPYMO`N RTQTYM[\^USUQM†[P\[^PM[\N _PRUYSTbTYMOdfjMQTSTYgTj VU^\MdT_XTYeMf`ab\g\Y\ sPR‡jMST[UMUS`MSTQM_`YeQUYt SUYeeT^MojlMSTb`YM^TeUMVPN hOdfijMOPYUYjMklMmTRPSMknop yTQgTSMSUaTQMSPRSTRUQjrMQTST bUYeeTMVPbTR`VYgTM_PRPQT _PY|\XTMXPRVTXTRM`YS`Q bTYgTMV`TRTMqQ\a\QMYe\N ZU[\M[`^Tt RPQrMgTYeMeTa`bM_PRUYN ZUTM_PYU^TUMePRTQTYM_PN _PYeUQ`SUM[P_U^`MaTYM[U^N a`QTYMaTSTYeYgTMX`^TY RPQTMX`QTYM_`RYUMePRTQTY [RPVMkno‹tMquPST[UMQTRPYT V\VUT^jMQTRPYTMMSUaTQMTaTMQPN SUaTQM[`YgTM_\aT^M[\^USUQ q[P\[^PM[\sPRrt quTQM[PR^`MaUT_XU^M[`N RPVTbTYMV\VUT^MgTYeM_P_N gTYeM|`Q`[jMgTM_TUYN_TUY VUYejMRTQgTSMSUaTQMSPRSTRUQjr XTbTYTMVTTSMUYUMVPbUYeeT VP[PRSUMUS`tMvTaUMUS`^TbMQUTS QTSTMZU[\MaUMvTQTRSTjMOPYUY RTQgTSM_PY`YS`SMTaTYgT [\^USUQM_PRPQTjrMQTSTMZU[\t hklwpwknopiM_PYe\_PYSTRU ePRTQTYMV\VUT^tMˆT^MgTYe ZUTM_PYgTSTQTYMQTVUN `Yx`QMRTVTMgTYeMaU^TQ`QTY SPRxTaUjMQTSTMZU[\jMx`VSR`M[PN bTYMaPYeTYM_PRPQTMgTYe VPQP^\_[\QM\RTYeMgTYeM_PN YeTQ`TYMaTYM[`xUTYM_PYN VPXPYTRYgTMXPY|UMST[UMRUYa` YT_TQTYMaURUMmTxP^UVMWPN xP^TYeMXPRTQbURM_TVTM[P_PN aPYeTYMcRPVUaPYMOdfjMVPxTQ aT`^TSTYMyTQgTSMzYa\YPVUT RUYSTbTYM[PRU\aPMzzMcRPVUaPY WTXUYPSMzYa\YPVUTMdPRVTS` OdfjMXTUQMgTYeMaTSTYeMaTRU hWzdiMzMaTYMzzt hmWyzit ZU[\M_P^UbTSM[TRTMaTN aT^T_M_T`[`YMaTRUM^`TR mWyzM_P_`^TUMePRTQTYN YgTjMOPYUYMhklwpwknopiMQPN ^TYeMaTYM[P^TQ`jMSPR_TV`Q YPePRUjt [TRTM[PYgTYaTYeMaTYTMePN zTMx`eTM_PYPeTVQTYMcRPN _TRUYUtMu`x`TYM_PRPQTjMgTQN RTQTYM[\^USUQMUS`jMbTYgT^Tb VUaPYMOdfMX`QTYMcTQMˆTRS\j YUM_PYee`^UYeQTYM[P_PRUYN _PRPQTMgTYeM_PYeeP^P_N m`XTRTQjMTST`M‰TaaTŠU STbTYMOdfNd\PaU\Y\MVPN ÷øùúøûüýúøþÿ01ù2û3ý453ø3 X`YeQTYMQPR\YeQ\YeTYYgT gTYeM^`[TMXPRaURUMQTRPYT XP^`_McP_U^`Mkno‹tMOPSP^Tb 6017188 ø 3 üø 1û ú 0 64 ø ú 188ø û 9 û 4

 û   û  

 û   û 

 û    û   û  û  ûÿ7 TeTRMYT_[TQMXPVTRjMaTY QP^T_TTYMa`a`QMaUMQ`RVUMQPN US`jM_PRPQTMTQTYM_P_XPYN  û6ÿûú û û4 ûû!"þ#þ!$%#&'ûù

û û  û û û û ûûû(

 

V`TRTYgTMXUVTMSPRaPYeTR Q`TVTTYtMmTVTMQP[RPVUaPN S`QM[P_PRUYSTbTYMSRTYVUVU 9 û  ûû ûû û 

û û û û û û û û û

)

 YTYMOdfMV`aTbMaUSPYS`QTY `YS`QM_PYgUT[QTYM[P_U^`t  ' \^PbMRTQgTSt \ ^ P bM `YaT Ye N `YaT Ye M g T Ye ]QbURYgTjMSPRXPYS`QM[P_PN mTYSTYMTQSU{UVMZPsTY mTbTVUVsTMUS`M_PgTQUYUj bTYgTMX\^PbM_PYxTaUM[RPN RUYSTbTYMXTR`tMdPRXTeTU V`TRTMeTa`bMQ\a\QMYe\RPQ VUaPYMVP^T_TMa`TM[PRU\aPt [UbTQjMQb`V`VYgTMaUM^`TR gTYeMaUbTRT[QTYMaT[TSM_PN ZU[\M_PYU^TUjM[TRTM[PYeN [P_PRUYSTbTYM_PYTYeeT[U YeTY|T_MOdfMUS`MSUaTQMTQTY eUTSMaTYM[PYgTYaTYeMaTYT VTYSTUMePRTQTYMmWyztMZUgTN aUaPYeTRQTYM\^PbMRTQgTSt TQVUMklMmTRPSMUS`MTaT^TbM\RN QUYUjM[PYee`^UYeTYM[P_PN OT_TMVP[PRSUM_TVTN_TVT TYeN\RTYeMgTYeMSUaTQM[`N RUYSTbTYMSTQMTQTYMSPRxTaUt ^T^`jMTY|T_TYMUS`MQTYaTVj YgTM[TRSTUMSPST[UM_PRPQT ŒŽ ®ßəßޖՓϯ¯—¨¢—Þ¥£¡ª ¢§—ÏÔ©¢§š—“¥›œšÈ £¥Ç¡š›œ—§¥—¨š š¤—§¥žš¬¡š›—¤¢ ¢¬¥©—©¥ž¤¢´ ™§šžžš´—Õš¤¡›—§¥¬¢§š—¤¥›Çšªš¬«—™+¢+¥—œšœš 

ÖÅ×Ø·¼ÙÃÄÂżڷÁ·¼Ù»×·¾¼Öþۺ·¼ÜÝ·º

ÖÂú¾Øø¼,-¾۷¼.ø¹·/¼ÙÃ׷¾۷¸¼0¾Â¾

ª¥©Èšž¢ —¤¥›œ¡šžš¢—¢ª¡—§¬š—™š›œ¡¢—ž¥¬¥ šÈ ®¥Çšªš¬—£¥¤¥©¢›¬šÈ—¤¥›­š¬š§š›«—£¥¤Í ¤¥¤ªšœ¢—§¥§¡šžšš›—¤¥›­¡ž¡ —£¥¤¢ ¢Èš››­š £¥©¬¥¤£¡©š›—£š¨š—É¢›œœ¡—˜°³ÑÒÑ°±²ÒŸ´ ª¥©›¬š§—¬¥ šÈ—¤¥›œ¡šžš¢—§¬š—ª¥©£¥›¨¡¨¡§ §¥¤ªš ¢—¨š š¤—®¥¤¢ ¡—°±²²—­š›œ—¨¢¬¡¨¢›œ—£ž¢ž¢ ®©¥ž¢¨¥›—*©š›¦¢ž—™+¢+¥—š§È¢©›­š—§šª¡© 1±±—©¢ª¡—Ç¢µš—­š›œ—¬¥© ¥¬š§—¨¢—£¥ž¢ž¢©—‘¡›œš¢ £¥›¡È—§¥¦¡©š›œš›´—®¥¤ª¥©›¬š§š›—£¡›—¤¥ ¥¬¡ž« ž ¤ª¡š¬—§ž›œ—§¥§¡šžšš›—¨¢ –¡ªš›œ¢—­š›œ—ª¥©ªš¬šžš›—¨¥›œš›—Þ¥£¡ª ¢§ ¨¢ š§¡§š›— ¥È—‘¥ ¥§š—­š›œ—¨š š¤—ªšÈšžš—‘š›œ “Ï«—“Þ”™’Õ—Í—™¥©ž¥ š›œ— ¢¤š—Èš©¢—¨š©¢—µš§¬¡ ޚª¡«—£¥§š›— š ¡«—”ªšž—¤¥ š£©§š›—¤š›¬š› ¥È¢›©¢œ—§œšš­—š¤¥ ÌϯÏÞޓ —¤¢›¥©š —¨¢—Çš›¬¡›œ—ÏÔ©¢§š—¢¬¡´ Ë¥¤§©š¬¢§—¯›œ—¢¬¡´ ª¥©š©¬¢—š ¢š›ž¢´ £¥ š£©š›«—£¥›­¢¨¢§—® ¨š—É¥¬©—Ìš­š— š›œž¡›œ àš§¢ —Ë¢©¥§¬¡©—¯¥¡š›œš›—®“—®¥©¤š¢—Ê©¡£«—£¥©¡Í ›¥œ¥‘¥ ¬ ¢ ¨ š § › ­ š — ž ¥ ¤ª ¢   š › — ¬ ¥ › ¬ š © š — Ï Ô © ¢ § š ¯ ¥ § ¥ © š ž š › — ¬ ¥   š È — ¤ ¥ › ¥ ¤š › ¢ — ž ¥ Ç š © š È — › ¥ œ ¥ © ¢ ª¥›š©›­š—£¥¤¢¤£¢›—‘¥ ¥§š«—É¢¦È¥  ¤¥©¥ž£›ž—£¥›œš¨¡š›—ߨȢ¥—™šž§©—•¡¨È­› žšÈšš›—¤¢ ¢§—¤š›¬š›—™¥›¨šÈš©š—’¤¡¤—Ë®®—®š©¬š¢ ‘¥ š¬š›—­š›œ—ª¥©¡žšÈš—¤¥›¦¥œšÈ—£¥¤Í ­š›œ—¤¥©¨¥§š—¨š©¢—®©š›¦¢ž—£š¨š—¬šÈ¡›—²ä1± Ëǝ¬‘¥ ¬¥ šÈ—¨¢¬¡›Ç¡§—ž¥ªšœš¢—àš§¢  š ¢šž—”ªšž«—£¡¬©š—ª¡›œž¡—®©¥ž¢¨¥›—‘¡ž¢ —™š¤ªš›œ Ë¥¤§©š¬´—”ªšž—­š›œ—¨¢¬¡¨¢›œ—•¡ ¢š›¢ž—¤¥›¥©¢¤š ª¥©›¬š§—¤¥›œš¤ª¢ —š ¢È—™š›œ¡¢—¬¥µšž´ ¢¬¡´—Õ¥œ¥©¢—¬š›£š— š¡¬š›—­š›œ—§š­š—©š­š—¨¥›œš› ®¥©¨š¨›¢šš«——É¥ £¥¤¥©¢›¬šÈš› •¡¨È­›´—”š— š›œž¡›œ—¤¥›Çš š›¢—¤¥›Çš š›¢ ¨š›š—ž¥§¬¢š©—Þ£—²«â—¤¢ ¢š©—¤¥›Ç¥ š›œ—¯›œ©¥ž ®¥¤ª¥©›¬š§—§š ¢ž¢—‘¥ ¥§š—ª¥©œ¥©š§—¦¥£š¬ ¦š¨š›œš›—¥¤šž«—¢›¬š›—¨š›—¡©š›¢¡¤—¢›¢—ªš§ ª¥©žš¤š—­š›œ›—¨¬¢¥ž©¡¢ž—¨¡›š— Ìšš¤— › ¡ š ©¢— š ¡´—‘¥¬¥ šÈ £¥¤¥©¢§žšš›—£¥©¬š¤š—¨¢—Ë¢©¥§¬©š¬—¯©¢¤¢›š —’¤¡¤ ®š©¬š¢—Ë¥¤§©š¬—¨¢—™š›¨¡›œ«—°±²±´—®¥©›­š¬šš› ¤¥›Çš¬¡È§š›—™+¢+¥—¨š©¢—§¥§¡šžšš›—­š›œ ¨¢§¡¬¡§—ž¡¤ª¥©—¨š­š—š š¤›­š—ž¥›¨¢©¢´  ¥§š—¤¥›œ¡šžš¢—¢ª¡—§¬š«—Ëǝ¬¨¢š—£¡› ® ¨š—É¥¬©—Ìš­š—ž¥ªšœš¢—žš§ž¢—£¥ š£©—¬¥©§š¢¬ •¡ ¢š›¢ž—¨¢¤¡š¬—žš šÈ—žš¬¡—¤¥¨¢š—­š›œ—¬¥©ª¢¬—¨¢ ¨¢¬¡¨¡È—¤¥©¥§š—¢›œ§š©—¤¥µ¡Ç¡¨§š›—Çš›Ç¢ ™+¢+¥—¬¥©§¥›š —¨¢—¤šžš—¨¢§¬š¬©—Ì¥š›Í™¥¨¥  ‘¥ ¤¥›­š¬š§š›—¨¢©¢—ž¥ªšœš¢—£©¥ž¢¨¥›—ž¥¤¥›Í ¨¡œšš›—Ô¢¬›šÈ—¨š›—£¥›¦¥¤š©š›—›š¤š—ªš¢§›­š´ ̚§š©¬š´ £ ¥ © ¨ š ¤š ¢ š › — ¡ › ¬ ¡ § — ¤¥ › œ ¢ › ¬ ¥ œ © š ž ¢ § š › — £ š © š ™  § š ž ž š — ­ š › œ — ¤¥ › Ç ¡   ¡ § ¢ — ¨ ¢ © ¢ › ­ š — ž ¥ › ¨ ¢ © ¢ — ¯ š ¢ ž š © ¬š©š´—˜©¬©Ñ2›¦Ÿ ®š›¬š¡š›—“©¢ª¡››¥µž´¦¤«—”ªšž—¬¢ªš—¨¢—Éš£ ¨š “¥©§š¢¬— š£©š››­š—¬¥©ž¥ª¡¬«—”ªšž—¤¥›œš¬š§š› É¥¬©—Ìš­š—£¡§¡ —²²´Ò±—à”™´—”ªšž—¤¥›œ¥›š§š› ¨¢š—¤¥›­¥©šÈ§š›—ž¥£¥›¡È›­š—§šž¡ž—¨¡œšš› ªšÇ¡—ªš¬¢§— ¥›œš›—£š›Çš›œ—ª¥©µš©›š—¡›œ¡´—Ë¢š £¥›¦¥¤š©š›—›š¤š—ªš¢§—¨š›—Ô¢¬›šÈ—­š›œ—¨¢ š§¡§š› ¨¢§šµš —ª¥ª¥©š£š—šÇ¡¨š›´—¯šª¢¨—ᡤšž—® ¨š—É¥¬© •¡ ¢š›¢ž—§¥—§¥£ ¢ž¢š›´—Γ¥©§š¢¬—•¡ ¢š›¢ž—ž¥ªšœš¢ ̚­š—¯¤ª¥ž—® —Þ¢§µš›¬—¤¥¤ª¥›š©§š›—£¥©¢Èš  žš§ž¢—㮑¯«—¤š¬¥©¢—ž¡¨šÈ—žš­š—žš¤£š¢§š›—§¥£š¨š ”‘ÞÏß㗬¥©§¥›š—œ¥¬šÈ›­š—¨š©¢—§›Ô ¢§—ª¥©ž¥›Çš¬š ™¥ ¡¤—Ç¥ šž—£¢Èš§—¤š›š—­š›œ—¤¥›¥¤ªš§¢ ¨¥›œš›—ž¥©¢¡ž—ž¥ ¡©¡È—ž¥©š›œš›—¨š©¢—‘¡©¢šÈ´ £¥¤¥©¢§žšš›—¬¥©ž¥ª¡¬´—Δ­š«—žš¡¨š©š—”ªšž—¨¢£¥©¢§žš §¥£ ¢ž¢š›´—É¥›¡©¡¬—žš­š«—¬¢¨š§—ªš¢§—¡›¬¡§ ¨¢—‘¡©¢šÈ´—ϧȢ©—£¥§š›—§¥¤š©¢›«—¬¥›¬š©š—”ž©š¥  ¬¥›¬š©š—”ž©š¥ «—š£š§šÈ—¬¥›¬š©š—£¥¤¥©¢›¬šÈ—š¬š¡ Α¥¬¢š£—¬¥¤ªš§š›—¨š©¢—µ¢ š­šÈ—‘¡©¢šÈ—š§š› ž¢š›œ—¢›¢«Ð—§š¬š—Þ¢§µš›¬´—”ªšž—ª¥©§¤¥›¬š©—¬¥©§š¢¬ ¤¥¤ª¥©¢¬šÈ¡§š›—¤š¬¥©¢—£š¨š—£¡ª ¢§«—ª¢š©§š›—›š›¬¢ ¨¡š—§š ¢—¨¢¬¥¤ªš§¢—¨š©¢—‘¡©¢šÈ—¨š›— š›œž¡›œ £¥¤ª¥©›¬š§´—É¥›¡©¡¬—Ç¡©¡—ª¢¦š©š—¤¢ ¢¬¥©—”žÍ ¨¢ªš šž—ž¥¦¥£š¬›­š—¨¥›œš›—¤¥›œÈš›¦¡©§š› §¥¨š¬š›œš››­š—§¥—® ¨š—É¥¬©—Ìš­š´—Îᚩ¢—¢›¢ £ ¢ž¢—­š›œ—¤¥›Çš š›§š›—Ô¡›œž¢›­š«Ð—¡Çš©—”ªšž´ ©š›œš›—­š›œ—¤¥›œÈš›¦¡©Í ©š¥ «—㥬›š›—¯ ›¥ —®¥¬¥©—㥩›¥©«—ž¥©š›œš› ž¡¤ª¥©—ž¥©š›œš›«Ð—§š¬š—•šš ›´ ¨š¬š›œ—§¥—® ¨š—É¥¬©—¡›¬¡§—¤¥›¢›¨š§ š›Ç¡¬¢ ”ªšž«—¤¥›Çš š›¢—£¥¤¥©¢§žšš›—¨¢—® ¨š—É¥¬© ¨§š¢ª›š—£ šžž——¨ž¥¥››œšš£›š—›ž—¥¤¥ ž¢›—¨¢—‘¡©¢šÈ´ ¢¬¡—Ç¥ šž—ª¡§š›—£¥ ¡©¡—›­šžš©´—Ë¢š—¤¥›œš¬š§š›« 㝧šž¢—­š›œ—¤¥›Çš¨¢—žšžš©š›—ž¥©š›œš›  š£©š›—žš­š«—¢›¢—£¥¤¥©¢§žšš›—£¥©¬š¤š—žš­š«Ð—¡¦š£ ̚­š«—¨¢¦¥¦š©—£¥›­¢¨¢§—¨¥›œš›—²ä—£¥©¬š›­šš›´”ªšž Þ ¥ ¡ ¬ ¥ © ž « — ž ¥ © š › œ š › — ª š   š ž š › — ¢ ¬ ¡ Ë¢ ª ¥ © ¢ ¬ š § š › — šž¡§š›—”ž©š¥ — š›œž¡›œ—¤¥¤ªš šž—¨¥›œš› ‘¡©¢šÈ—š¨š šÈ—Ëš¬š©š›—“¢›œœ¢—ʝ š›«—µ¢ š­šÈ ”ªšž´ ¨¢£¥©¢§žš—¤¡ š¢ž—¥§¢¬š©—£¡§¡ —²²´Ò±—à”™«—¨š› ¨¢ š›¦š©§š›—£š¨š—É¢›œœ¡—µš§¬¡—ž¥¬¥¤£š¬—§¥ £¤¥ ©š¥ —­š›œ—Ç¡œš—ª¥©ªš¬šžš› ”ªšž—Ç¡œš—¤¥›œš§¡—¤¥¤ª¥©¢§š›—§¥¬¥©š›œš››­š ž¥§¢¬š©—£¡§¡ —²Ò´Ò±«—”ªšž—§¥ ¡š©—¤¥›¢›œœš §š› š©šÈ—µ¢ š­šÈ—‘¡©¢šÈ—¨¢—Ëš¬š©š›—“¢›œœ¢—ʝ š›´ ž¥©š››œÈœšš››—¦¬¡¥©©§žš¥›ª—¡£¬—ªž¥—ž©š¥ž›šš £´š›—¤¥ž¢›«—¬¥¤£š¬ ž¨¥¥ª›¥œš š›È——•ž¥© ¨šš¬š››¢š—´”ž—ࢠ š›œž¡›œ—§¥£š¨š—£¥›­¢¨¢§«—¬š›£š—¨¢µš§¢ ¢—¨š› Ê¥¨¡›œ—Ë¢¬©¥ž§©¢¤¡¤—® ¨š—É¥¬©´—”ªšž—¬š¤£š§ ‘¥©š›œš›—¤¥›œ¥›š¢—ž¥ª¡šÈ—§¥›¨š©šš›—¤¢ ¢¬¥©« É¥›¬¥©¢—®¥©¬šÈš›š›—”ž©š¥ «—ɝžÈ¥—•šš ›« £š¨š—®¥©š›œ—“¢¤¡©—“¥ š›­œššÈȗ—¢¬›š¢È—¨¡¢›¦—š²£ä 1§4—´”—ž˜©©š¬©¥Ñ  ¨¢¨š¤£¢›œ¢—§¡šžš—È¡§¡¤›­š´—”ªšž—Ç¡œš—ª¥©Èš©š£ ª¢šžš´—Ë¢š—£¡›— š›œž¡›œ—¤¥›Çšµšª—£¥©¬š›­šš› ›š¤¡›—¬¢¨š§—©š›œ—­š›œ—¬¥© ¡§š´ ¤¥›œš¬š§š›—ªšÈµš—”ž©š¥ —š§š›—¤¥›š›œœš£¢ 2›¦Ÿ  š£©š››­š—ž¥œ¥©š—¨¢£©ž¥ž´—Αš­š—Èš©š£—® ¨š µš©¬šµš›—¬¥©§š¢¬—£¥¤¥©¢§žšš›—¢¬¡´—”ªšž—¬¥¬š£ ž¥œ¥©š—¤¥ š›Ç¡¬§š›— š£©š›—žš­š«—ž¥È¢›œœš—È¡§¡¤ ¤¥¤ªš›¬šÈ—¨¢©¢›­š—¤¥›¥©¢¤š—¡š›œ—°±±´±±±—¨ š© ¨¢—›¥œš©š—§¢¬š—Çš¨¢—¬¥œš§«Ð—§š¬š—”ªšž«—¤¥›š›¬¡ ϑ—¨š š¤—¯›œ©¥ž—®š©¬š¢—Ë¥¤§©š¬—¨¢—™š›¨¡›œ É¥›§—®¥©¥§›¤¢š›—ᚬ¬š—ޚǚžš´ ¬šÈ¡›—°±²±´—˜¬©¢ª¡››¥µžÑ¬ÈÔѵš©¬š—§¬šÑ¨¥¨Ÿ

ܺ·Ã×¼3·×·º¼½Ã·¸¹¼½»Â¾·/

½»Ä¾ÁźÅ

¶·¸¹º»¸¹¼½¾·¿¼ÀÁ·¿Âú

åæåçèéêéëìíçîïìðñçòìêóçåôõìçöìðëïðñ

ÌϯÏÞޓ “Ï«—“Þ”™’Õ ™’Õ—Í—¯®¯—¤¥ š§¡§š›—£¥›œœ¥Í ¨¡›œ«—©¡¤šÈ—¬¥©žš›œ§š—ᥩ¢—Õ¡©Èš­š¬«—©¡š›œ—á¥Í ¦šÈ­›«—Ïž¥£—¨¢¨¡œš—ž¥ªšœš¢—§¡©¢©«—¨š›—ᥩ©­  ¥¨šÈš›—¬¥©§š¢¬—§šž¡ž—ž¡š£—§¥£š¨š—Èš§¢¤—‘¥Í ©¢—¨¢—§š›¬©—Ë®¯Ï˗¯¬š—™š›¨¡›œ«—©¡š›œ—®¡£¡›œ Õ¡©Èš­š¬—ž¥ š§¡—®¥ š§žš›š—“¡œšž—¯¥£š š—Ë¢›šž ¬­šª¡¨¢—“¥Ç¦šÈ­›´—Þ¡š›œš›—¤¢ ¢§—¨¡š—£¥Çšªš¬ ˜™¥›¨šÈš©š—Ë¢›šž—®¥›œ¥  šš›—¯¥¡š›œš›—¨š›—ÏÍ ®¥›œ¥  šš›—¯¥§š­šš›—¨š›—Ïž¥¬—Ëš¥©šÈ—®¥¤§¬ £¥›¬¢›œ—¨¢œ¥ ¥¨šÈ—­š¢¬¡—©¡š›œ—¯¥¬¡š—®Õ—™š›¨¡›œ ž¥¬—Ëš¥©šÈ´—ή¥›œœ¥ ¥¨šÈš›—¬¥©§š¢¬—§šž¡ž—¨¡Í ™š›¨¡›œ´—‘š¬¡— šœ¢«—“¬—ᡬšœš ¡›œ«—ž¥©š›œ £¥›œ¡žšÈš—¨¢¨¡œš—ª¥©§š¢¬š›—¨¥›œš›—£¥¤ª¥©¢š› œšš›—ž¡š£—Èš§¢¤—‘“«Ð—¡Çš©—̝Ț›´ ¨š›—àš ¢—¯¬š—™š›¨¡›œ«—Ëš¨š—ޝžš¨š´ ‘’“”•–‘– –‘–—˜™š›œ—•žŸ— š›œž¡›œ—ž¢š£ ›¤©—¡©¡¬—£š©¬š¢—²Æ´ ή¥© ¡—¨¢›Ô©š¤ž¢§š›—ªšÈµš—žšš¬—¢›¢—£¥›­¢¨¢§ ¯®¯—ž¡¨šÈ—¤¥›¦¥œšÈ—àš ¢—¯¬š—™š›¨¡›œ ž¡š£´ £š©¬š¢—§¢¬š—›š›¬¢«Ð—¬¡§šž›­š´ ¤¥›¦š ›§š›—¨¢©¢—ž¥ªšœš¢—£©¥ž¢¨¥›« ®šž¦š—®š©¬š¢—¯¥š¨¢ š›—¨š› ¯®’—š§È¢©›­š—¤¥¤¡¬¡ž§š› ž¥¨š›œ—¤¥ š§¡§š›—£¥›œœ¥ ¥¨šÈš›—¬¥©§š¢¬—§šž¡ž ˚¨š—ޝžš¨š—§¥— ¡š©—›¥œ¥©¢—¬¥©§š¢¬—§šž¡ž—ž¡š£ ‘šš¬—¨¢§›Ô¢©¤šž¢«—Ëš¨š—¬š§—š¨š—¨¢—§š›¬© ª¥œ¢¬¡—£š©¬š¢›­š«—®¯®”—¨¢›­š¬š§š› ®¥©žš¬¡š›—”›¨›¥ž¢š—˜®¯®”Ÿ—  ž ®¯®”—ž¥ªšœš¢—£¥ž¥©¬š—®¥¤¢ ¡ ¨¡œšš›—ž¡š£—Èš§¢¤—‘“—¨¢—©¡š›œ—¯¥¬¡š—®Õ—™š›Í Ț§¢¤´—Ëš¨š—Ç¡œš—š§š›—ž¥œ¥©š—¨¢£¥©¢§žš—¯®¯´ ¤š¡£¡›—©¡¤šÈ—¨¢›šž›­š´—Õš¤¡›—¬¢¤—§¡šžš ¯®’—  ž—§¥—®¥¤¢ ¡—°±²³´—¯¥›¨š¬¢ ¤¥›Çš¨¢—£¥ž¥©¬š—®¥¤¢ ¡—°±²³— ¥È °±²³«—§¥£¡¬¡žš›—¢¬¡—¨¢š¤ª¢  ¨¡›œ—¨š›—©¡š›œ—µš ¢—§¬š—™š›¨¡›œ«Ð—¡Çš©—Ì¡ª¢© ¯®¯—ž¡¨šÈ—¤¥›¥¬š£§š›—¥¤£š¬—¬¥©žš›œ§š—¨š š¤ È¡§¡¤—®¥¤§¬—™š›¨¡›œ—¤¥›¥œšž§š›«—¬¢¨š§—¬šÈ¡ ¤¥©šžš—¨¢©¡œ¢§š›—µš§¬¡—¨š›—£¢§¢©š› ¯¤¢ž¢—®¥¤¢ ¢Èš›—’¤¡¤—˜¯®’Ÿ´ ª¥©¨šžš©§š›—Èšž¢ —ž¢¨š›œ—šÇ¡Í ¯®¯—̝Ț›—™¡¨¢«—‘¥›¢›—˜°ÆÑÒÑ°±²ÒŸ´ §šž¡ž—ž¡š£—¢›¢´—É¥©¥§š—š¨š šÈ—‘¥¬­šª¡¨¢—“¥¨ÇÍ ¤¥›šÈ¡—žš —§šž¡ž—ž¡š£—¬¥©Èš¨š£—Èš§¢¤´—˜¨¬¦Ÿ ¡›¬¡§—¤¥›­¢š£§š›—¤¥ž¢›—£š©¬š¢« ™š›œ—•ž—­š›œ—Ç¡œš—¯¥¬¡š—’¤¡¤ ¨¢§šž¢—¨¢—™š¨š›—®¥›œšµšž—®¥¤¢ ¡ ‘¥ š¢›—¨¡š—©¡š›œ—¬¥©ž¥ª¡¬«—¬¢¤ ™š›œ—•ž—¤¥©šžš—ª¥©¡›¬¡›œ—¨š£š¬ ®¯®”—¢›¢—¤¥›œš§¡—¤¥¤¢ ¢§¢—ª¥§š  ˜™šµšž ¡Ÿ—­š›œ—¨¢£¥©§¡š¬—¨¥›œš› £¥›­¢¨¢§—Ç¡œš—¤¥›œœ¥ ¥¨šÈ—¬¥¤£š¬ ¡›¬¡§—¤šÇ¡—¤¥›Çš¨¢—©š›œ—›¤© Țž¢ —ž¢¨š›œ—œ¡œš¬š›—¨¢—®¥›œšÍ  š¢›´—“¥¤£š¬Í¬¥¤£š¬—¬¥©ž¥ª¡¬—ž¥Í žš¬¡—¨¢—›¥œ¥©¢—¢›¢´—Éš›¬š›—Ê¡ª¥©›¡© ¨¢ š›—“¢›œœ¢—“š¬š—’žšÈš—Õ¥œš©š ¤¡š›­š—ª¥©š¨š—¨¢—™š›¨¡›œ´—®¥›œÍ ˯”—Ìš§š©¬š—¢›¢—­š§¢›—Ç¢§š—ª¥§š ›­š ˜®““’ÕŸ«—ª¥ª¥©š£š—µš§¬¡— š ¡´ œ¥ ¥¨šÈš›—Ç¡œš—¨¢ š§¡§š›—¨¢—©¡š›œ žšš¬—¤¥›Çš¨¢—ª¢©§©š¬—¨š›—¤¢ ¢¬¥© ˜š›¬Ÿ ‘¥¬­šª¡¨¢«—©¡š›œ—£š›¢¬¥©š—®Õ—™š›Í ª¢žš—¨¢Çš¨¢§š›—š šÍ žš›—¡›¬¡§—ª¥©žšÍ ¢›œ´—Îϧ¡—£¡›­š £¥›œš š¤š›—¨¢—¤¢ ¢Í ¬¥©—¨š›—ª¢©§©š¬« §š š¡—§¥ž¢š£š›—š§¡ ž¡¨šÈ—£šž¬¢—ž¢š£«Ð §š¬š—™š›œ—•ž—¨¢ ¯š›¬©—¯®’«—Ìš š› ”¤š¤—™›Ç «—É¥›Í ¬¥›œ«—Ìš§š©¬š—®¡žš¬« ‘¥›¢›—˜°ÆÑÒÑ°±²ÒŸ´ ¯¥›¨š¬¢—¨¥¤¢§¢Í š›«—¬¢¨š§—¬¥©ª¡©¡Íª¡©¡ ¤¥›¨¥§ š©šž¢§š›—¨¢©¢ ž¥ªšœš¢—Óš£©¥ž—°±Í ²³´—Ι¥ ¡¤—¬¥©£¢§¢© ˜®¢ £©¥žŸ«—§¢¬š—ԝ§¡ž ¡›¬¡§—£¥›¦š ¥œš›—¨š› ¤¥›š›œ§š›—®¥¤¢ ¡ ¨¡ ¡´—¯š š¡—§š¨¥©—­š ¤¥¤š›œ—¤¥›¨©›œ ¢¬¡—˜™š›œ—•ž—¤šÇ¡ ž¥ªšœš¢—Óš£©¥žŸ«—¬š£¢ §¢¬š—š§š›—©¥š ¢ž¬¢ž 7ú


! 78327292 8 42 8 6 12324256

"# $ %& ' ( ) * ' + , ) * . / 0 , ' 1 ) 2 3 4 5 6 6 ) 78 ( wnslettevghplnwpnnhekgwd XYZX[\]^_`abc]deÂ&#x20AC;gvgwrs

Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2018;Ă? pghpqseji{nseonwsemnrgpzws rnmeshpshemgrshppn{nheogd Ă&#x2019;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2030;Ă&#x17D; Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x2018;Ă&#x152;Ă&#x2DC;Ă&#x17D;Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x2022; f|Âşergwknsmevs{slnhemzhqid hpnhewsÂ&#x160;n{hxnenpghevgjgd pnhpejgwgmejzks{eÂ&#x2039;zhoneos Ă&#x2122; Ă&#x2018; Ă&#x152;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x17D;Ă&#x2013;Ă&#x17D;Ă&#x152; jghelshppneÂ&#x2018;nwezÂ&#x17D;e}lg Â&#x2030;hozhgqsneÂ&#x2039;zhone|wzqvgyr Ă&#x201D;Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x153;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x17E;Ă&#x;à åââ Â&#x201A;gnwÂłevnvnwhxnÂ&#x192; honeÂ?wggo fzrzweÂ&#x152;Â&#x2039;|fÂ?eosnjdosnj Ă&#x203A;Ă&#x152;Ă&#x2022; ĂŁĂ&#x2030;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2030;Ă&#x201D;Ă&#x2018;Ă&#x2013;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x203A;Ă&#x201C; Â?eogÂ&#x201E;shnpmnishehlxnnwpeÂ&#x2039;z nexnhpe{gksl jg{ghpmnvseÂ&#x17D;sriweÂ&#x2039;zhon w§nhpmnieonheos{ghpmnvs Â?wggoeoghpnheÂ?Â&#x2018;eÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014; äĂ&#x152;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x2018;Ă&#x201D;Ă&#x2022; Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2013;Ă&#x17D;Ă&#x2014; rrngjvs {nhekgwpnxneqgwrnekgwd Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x161;onhekgkgwnvneÂ&#x17D;sriw Ă? Ă&#x203A; Ă? Ă&#x203A; Ă&#x152; Ă&#x2030; ĂĽĂ&#x17D; Ă? ĂŁ Ă&#x203A; k n pn s Â&#x17D;sriweqrnhonweihrim knwie{nshÂ&#x192; Ă&#x2030;Ă&#x2018;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x17D;ĂŁ mghxnejn hnhevgwÂ&#x17D;zwjneonh Â?sriweknwiesriemliqiqhxn Ă?Ă&#x203A;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x152;ĂŚĂ&#x2030;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2022; mgqg{njnrnhÂ&#x192; oskghnjmnhevnoneÂ&#x2039;zhon ĂŁ Ă&#x17D; Ă&#x201C; Ă&#x203A; Ă&#x152; Ă  Ă&#x2030; ~gwknpnseÂ&#x17D;sriwexnhpeosd Â?wggoeÂ&#x203A;exnhpejg{svirseÂ?Â&#x2018; Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x161;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x161;Â?Â&#x201C;Â&#x17E;Â&#x161;Â&#x2013;Â&#x; ¥Â&#x153;Â&#x161; Â&#x;ÂĄ Â&#x2C6; njsevgwynxneknlŠn pghozhpez{gleÂ&#x2039;zhoneÂ?wggo Â&#x2013;¢Â&#x17E;£¤Â&#x161;oseqsqsemswseonhemnhnh mzhqijghenmnhejghonvnrd Â?ekgwivneÂ?irzeÂ&#x201E;zzweÂťzymekx knwsqemgoineqgwrnejnrgwseÂ?Â&#x;Â&#x2022;ÂĽ mnhehs{nse{gksleon{njeln{ qvggoeÂ&#x2039;gno{splreÂ&#x2026;gÂ&#x17D;{gyrzw Â&#x2122;¢ŒÂ&#x161;§zmeonheÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x2013;¢¨¢¨Â&#x17E;Â&#x161;knwi mghxnjnhnhepnxnemgqgd Â&#x203A;Â&#x2018;ÂźeÂťnjve½wgghe½{nqq xnhpe{gjkireonhekgwmin{srnq {njnrnhekgwmghonwneonh Â&#x20AC;{soshpeÂ&#x201E;zzweÂ&#x2021;´žeÂ&#x20AC;rgg{ rghrihxne²Â&#x;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x161;Â?Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x161; Â&#x201C;¨Â&#x2014;ÂŽÂł Âżlgg{eĂ&#x20AC;e}wsjeÂ&#x2018;zÂ&#x160;gweÂ&#x2039;spl kgwŠnwhnelsrnjÂ&#x192; Â&#x20AC;gjghrnwneÂ&#x2039;zhoneÂ?wggoeÂ&#x20AC; §g{nqhxneÂ&#x20AC;ghsheÂ&#x152;t´¾Â&#x2020;Â?Â&#x192; fzihreÂ&#x20AC;rzveÂťnjvefsywz mshselnosweoghpnheÂ&#x17D;sriwdÂ&#x17D;sriw fnwmgrshpeÂśeÂ?Â&#x17D;rgwqn{gq Â?hrghhneÂ&#x20AC;shp{geÂ&#x201E;sheÂ?iosz ÂŞÂ&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x161;ÂŤÂ&#x2013;¢Â&#x2019;¢¨Â&#x17E;Â&#x161;ÂŹÂ&#x201C;Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x161;vnonevshri Â&#x20AC;gwÂ&#x160;sygeÂ&#x201E;swgyrzwe|}eÂ&#x2039;|f fi{rseÂ&#x2030;hÂ&#x17D;zwjnrszheÂťÂ&#x2018;Â&#x201E;eÂ&#x2030;jd vghijvnhpeoseqgkg{nlemsws ¡zhÂ&#x17D;sqeÂ?nhoxejgh§g{nqmnh jzks{sĂ gweÂśe gx{gqqeÂ&#x203A;hrwxÂ&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x;Â&#x2013;Â&#x161;Â&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x20AC;eÂ&#x;¢Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x;Â&#x17E;­Â&#x153;Â&#x161;Â?Â&#x2018;eÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014; Â&#x2039;zhoneÂ?wggoeqnnreshserg{nl ÂągŠeÂ?wggoersvgeÂ?emshseosd Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x161;­¢Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x161;¤Â&#x201D;Â&#x2122;¨Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x161; ¢Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x153; osrgwsjneoghpnheknsmez{gl {ghpmnvseÂ&#x201E;in{eÂ&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x20AC;eÂ?swknpqÂ&#x192; ­Â&#x2014;ÂŚÂ&#x201D;Â&#x2122;¢¤ŽÂ&#x161;Â&#x;Â&#x2013;Â&#x;Â&#x2122; Â&#x153;Â&#x161;onhe Â&#x;ÂĄÂ&#x161;Â&#x2013;¢Â&#x17E;£¤¯ mzhqijgheoseÂ&#x2030;hozhgqsneqgd Â&#x2039;zhoneÂ?wggoersvgeÂ?eogd 9:; |wgqsoghreÂ&#x201E;swgyrzwe|} knpnsejzks{emg{inwpnepghgd hpnherwnhqjsqsezrzjnrsqeosd <=>?@A==B?C?DEFGH?@IJJG?KLFL?GLMJFNKHOL?PQ?GERSMJ?SMETJI?GHF?SJSJIHOH?ULVRI?SHIRW Â&#x2039;|fe}zjzmse°ylsonejgd wnqseknwieonhejghynrnrevwgqd vnqnwmnheoghpnhelnwpn hpnrnmnheÂ&#x2039;zhoneqg{n{iekgwd rnqsexnhpejgjknhppnmnhÂ&#x192; Â&#x2026;vtÂ&#x2021;Â&#x2020;´e§irnÂ&#x192;eÂągŠeÂ&#x2039;zhon iqnlnergwiqejghplnoswmnh Â&#x2C6;Â&#x2039;zhoneÂ?wggoekgwlnqs{ Â?wggoersvgeÂ&#x20AC;erwnhqjsqsezrzd shzÂ&#x160;nqseon{njeqgrsnvevwzd jghynvnsevgh§in{nheqgknd jnrsqeÂ&#x2026;vtÂ&#x2020;Ă&#x201A;e§irneonheÂągŠ oimeihrimejgh§nŠnkemgkid hxnme´¸Â&#x192;uššeihsreoseqg{iwil Â&#x2039;zhoneÂ?wggoersvgeÂ&#x203A;erwnhqd rilnheonwsemzhqijghergwd Â&#x2030;hozhgqsneon{njemiwih jsqsezrzjnrsqeÂ&#x2026;vtĂ&#x192;´e§irnÂ&#x192;eÂ&#x20AC;gd XYZX[\]^_`abc]de|wzoimeÂ&#x201E;zjgqrsm Â&#x17D;nqs{srnqez{nlewnpneonhewgmwgnqsee§ipn nonhxnee¡n{iweÂťshrnqeÂ&#x20AC;g{nrnheÂ&#x152;¡Â&#x20AC;Â?eonh jnqimexnhpeos{nmimnhevnon Šnmriemiwnhpeonwsegjvnr jinhxnejnqslekgwqrnriqeÂźh Â&#x2026;nrszhn{e~wirzeÂ&#x152;|Â&#x201E;Â&#x2026;~Â?eÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;eqg{njneshs rgwqgosneknsmÂłeririwhxneÂ&#x20AC;ghsheÂ&#x152;t´¾Â&#x2020;Â?Â&#x192; wghynhnevgjknhpihnheknhonweionwn rnlihÂ&#x192;eÂ?wggoe§ipnerg{nlejgd }lgeÂ&#x2026;znoe¡nmnwrnÂ&#x192;eĂ&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6; knhxnmeeosqijknhpmnheqgmrzwemgwn§shd fgqmseogjsmsnhemgeogvnheosqrwskiqs ose i{zhvwzpzenmnhejgjkimnesqz{nqs ÂągŠeÂ&#x2039;zhoneÂ?wggoÂ&#x192; nhevnwsŠsqnrnejnivihe§nqnevgwlzd gmzhzjseonhevnwsŠsqnrnelnwiqeosnwnld gmzhzjseonhejgjknhpiheshrgwmzhgmqs rg{nhexnhpekgwnoneose nkivnrgheÂ&#x20AC;{gjnh mnhemgemnŠnqnheqg{nrnheÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;emnwghn nhrnweeŠs{nxnleosemnŠnqnheqg{nrnheÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A; mnŠnqnheqg{nrnheÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;emliqiqhxnexnhp jnivihe|i{nie¡nŠnevnoneijijhxnÂ&#x192; onhe zrneÂ&#x201A;zpxnmnwrnÂ&#x192; Â&#x201E;ghpnheÂ&#x17D;nqs{srnqexnhpejgjnons jg{svirse nkivnrghe i{zhvwzpze~nhd Â&#x2C6;~nhonwneose i{zhvwzpzeonhe¡Â&#x20AC; mgoineŠs{nxnleshsejgh§nosevghzvnhp ri{eonhe½ihihpmsoi{ewg{nrsÂ&#x17D;ergwrshppn{Â&#x192; rghrienmnheqsphsÂ&#x17D;smnheihrimejgjkimn shoiqrwsevnwsŠsqnrneoseÂ&#x201A;zpxnmnwrnÂ&#x192;ehnd |nonln{ejghiwire}nĂ kswevzrghqs sqz{nqsegmzhzjseonhejgjvgwjionl jihemgeogvnhemnŠnqnheqg{nrnheÂ&#x201A;zpd xnhpeosjs{smsemgrspnemnkivnrghesri vzrghqsegmzhzjsemnŠnqnheqg{nrnh XYZX[\]^_`abc]defgd xnhpejghxsnvmnhevghpg{zd ÂĄÂ&#x2122;Â&#x2014;­­Â&#x161;ÂŚÂ&#x201C;¨Â?Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2014;¨ŒÂ&#x2014;Â&#x161;osefg{sne|iwzd xnmnwrnenmnhejgh§nosevghxgsjknhp qgkghnwhxnersonmemn{nleoghpnhexnhp rijkileoghpnheygvnrÂłesjkilhxnÂ&#x192; hijkilmnheonhejghpgjd {nnhevgwknhmnheoghpnheqsqd qnhseÂ&#x2039;zrg{eÂ&#x201A;zpxnmnwrne¡ijnr qgswshpeoghpnhevgjknhpihnheshÂ&#x17D;wnd osknpsnheirnwneonherghpnlÂ&#x192;e|zrghqs Â&#x20AC;gmrzwevnwsŠsqnrne{nh§irhxnenmnh mgmnxnnhevnhrnse{nireonheŠsqnrn jghpn{njsevghshpmnrnhexnhpee{inw qrimriwerwnhqvzwrnqsÂ&#x192; knhpmnhenqgreksqhsqelshppn rgjeqxnwsnlexnhpemsrnelnwnv Â&#x152;ttÂľÂ&#x2020;Â?Â&#x192; tuevgwqghersnvernlihhxn rnlihetuÂ&#x2021;¸eksqnergwŠi§io Â&#x2030;nejghpnrnmnheqsqrgj  gvn{neÂ&#x201E;shnqe|nwsŠsqnrneÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;e}nĂ d knlnwseqnhpnre{nxnmeosmgjknhpmnhÂ&#x192; ksnqnÂ&#x192;eÂ?onevg{inhpeeshoiqrwsevnwsŠsqnrn jgwivnmnhelnwnvnhexnhp ihrimejg{nxnhseqgpjgh qxnwsnleshsejgjs{smsevzrghqs kswejghpnrnmnheqnnreshsershpmnremihd }nĂ kswe§ipnejghpnmiezvrsjsqrsqemnd ygvnrergwgn{sqnqseosemnŠnqnheqg{nrnh shpsheosynvnsez{gle|}e~nhm xnhpe{gksleknŠnle{npseonh xnhpekgqnweonheosoimihp §ihpnheŠsqnrnŠnheknsmeozjgqrsmejnid {niemnŠnqnheqg{nrnheÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;eospnwnv Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x192;efi{nseshoiqrwsevgrsmgjnqevgwsmnhd |nhshe}kmexnhpeqnnreshs qgjzpneqgjinevwzpwnjeonh vghilevgjgwshrnlejgqmsd vihejnhynhgpnwneoseÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;eeqg{njneshs jnmqsjn{ejnqneogvnhegmzhzjseÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A; nheogqrshnqseŠsqnrneknwiergwjnqim rghpnlejghxsnvmnhe|nhsh vwzoime|nhshe~nhmeÂ&#x20AC;xnwsnl vihemgkgwnonnhhxneknwi knhxnmejghpshnveoseeÂ&#x20AC;{gjnhejnivih nmnhekgwpgqgwemgenwnleqg{nrnhÂ&#x192;eÂ&#x2C6;|n{shp {nvnhpnhe½z{Â&#x17D;eonhe{nsheqgknpnshxnÂ&#x192; rsonmeosqrwskiqsegmzhzjseonheevnwsŠsd Â&#x2C6; n{nieshseqgjinergwynvnsevgwrijd ~nhmeÂ&#x20AC;xnwsnleose zrneÂ&#x201A;zpxnd rgwqgkireksqneosewnqnmnhejnd rspnevgwqgheosknhoshpmnh  zrneÂ&#x201A;zpxnmnwrnÂ&#x192; mnwrnÂ&#x192;eÂ&#x201E;ghpnhenqgrejghynvns qxnwnmnrÂ&#x192;eÂ&#x2C6;ei§nweeÂşsygevwgqsd oghpnhevgwknhmnhexnhp Â&#x2C6;Â&#x20AC;{gjnheonhe zrneÂ&#x201A;zpxnmnwrn qnrneksqne{gksleekn{nhygenhrnwnemnŠnqd kilnhegmzhzjseonhevg{inhpe{nvnhpnh mgw§nenmnherijkileygvnreoserspnemnkid jgjs{smseoimihpnheshÂ&#x17D;wnqrwimriweonh nheirnwneonheqg{nrnhÂłei§nwhxnÂ&#x192; Â&#x2026;vÂ&#x2020;erws{sihexnhperg{nleosd oghre|}e~nhme|nhshe}km mzhÂ&#x160;ghqszhn{Â&#x192; js{smse|nhshe~nhmeÂ&#x20AC;xnwsnl Â&#x2026;zzqhsnrseÂ&#x20AC;n{slsheosonjd Â&#x201E;n{njernjknlnhhxn nmzjzonqsevnwsŠsqnrnexnhpejgjnonsÂ&#x192; fghiwirhxneln{evn{shpewnqszhn{eonh vnrghemnŠnqnheqg{nrnheÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;Âłeririvd qnnreshserg{nlenoneoseÂ&#x2021;ueynd vshpse~wnhylefnhnpgwe|nhsh Â&#x2039;nhozhzeÂ&#x2026;nlnwo§zejghpd Â&#x2039;zrg{ewgqrzwnheviqnrevgwkg{nh§nnh jnjviejgh§nosekghgÂ&#x17D;soegmzhzjserghri hxnÂ&#x192;eĂ&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6; knhpemliqiqeon{njejgjd ~nhme¡zp§neÂ&#x2039;nhozhzeÂ&#x2026;nlnwd ihpmnvmnheknlŠneihrim knhrievgjksnxnnheihrimeos o§ze~wnhylefnhnpgwe|nhsh Šs{nxnle zrneÂ&#x201A;zpxnmnwrn wgrns{emgys{eonhejsmwzÂ&#x192; knhmeÂ&#x20AC;gjnwnhpeÂ&#x201E;gŠseÂ&#x20AC;efnd qionlergwqgwnveihrimevghd Â&#x2C6;Â&#x2030;hsejgwivnmnhekghrim hnpgweÂźvgwnqszhn{e|nhsh onhnnheqgmsrnweÂ&#x2026;vÂ&#x2020;uejs{snwÂ&#x192; vg{nxnhnheonwse|nhshe~nhm ~nhme¡zp§neÂ&#x20AC;iqsonwrzeon{nj Â&#x201E;ghpnhev{nÂ&#x17D;zheÂ&#x2026;v´ue§irn XYZX[\]^_`abc]defghpi§s vghpih§ihpeihrimekgwmnd ynmevgwlg{nrnhhxnexnhp jn{eš´uevgqgwrnevgwrnjneos vgweogksriwhxneonhnergwqgd mgnjvilnhe4Âťe~gknqe|}e4Âť wnzmgeonhekgwÂ&#x17D;zrzeoghpnh osnonmnheoseÂ&#x201A;zpxnmnwrn Â&#x2030;hozhgqsnÂ&#x192; kireospihnmnheihrimejgjd Â?5snrne}kmeÂ&#x152;4ÂťÂ?ejghpnond ¹ŸÂ?Â&#x2039;ejg{n{isevgwnhpmnr mgpsnrnheshse§ipnekgwlnqs{  njvnhxge4Âťe~gknqeshs ksnxnse°f fexnhperg{nleosd mnhe zhqgweÂ?ipjgrgoeÂ&#x2026;gn{d xnhperg{nleosqgosnmnhÂł jghonvnrmnhenvwgqsnqseonws jgh§noseqrwnrgpsexnhpegÂ&#x17D;gmrsÂ&#x17D; knhriez{gleihsrejsmwzexnhp srxeosegjvnremzrnekgqnweoseÂ&#x2030;hd §g{nqhxneÂ&#x20AC;nkrieÂ&#x152;tÂ&#x2020;ÂľÂ&#x2020;Â?Â&#x192; fiqgijeÂ&#x2026;gmzweÂ&#x2030;hozhgqsn ihrimejgwnive{npsevg{nhpd osjs{smsez{gle|nhshe~nhmÂ&#x192; ozhgqsnÂ&#x192;e|nonemnjvnhxghxn Â&#x20AC;gkg{ijhxnemzhqgweospsd Â&#x152;f°Â&#x2026;Â&#x2030;Â?eqgknpnsevghxg{ghpd pnhejionhxnÂ&#x192;eÂ&#x20AC;g§nmeoin Â&#x2C6; zhrwskiqsemnjseqgmsrnw mn{seshse4Âťejghppnhoghp rn{eshse§ipneqionlevgwhnl pnwne zhqgweÂ?ipjgrgoeÂ&#x2026;gd ki{nheos{ihyiwmnhe4Âťeqid Â&#x2026;vš´uejs{snweoghpnhenqgr ¹ŸÂ?Â&#x2039;exnhpe§ipneqgknpns ospg{nweose|n{gjknhpe~zpzw n{srxeoghpnhevgqgwrnergwd onlejgh§nwshperspne§irnevgd |nhshe~nhmeqgkgqnweÂ&#x2026;vÂ&#x2021;¸Â&#x2021; Â&#x2022;Â&#x2122;Â&#x;¨Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x; Â&#x2022;Â&#x;­­Â&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x161;ihrimernjd Âťzjkzmeonhefnmnqqnwejid knhxnmÂ&#x192;eÂ&#x20AC;g{iwilemgpsnrnheshs {nhppnheknwieqgeÂ&#x2030;hozhgqsnÂ&#x192; }ws{sihÂ&#x192;eÂ&#x201E;nhemnjserg{nlelnd vs{eon{njemzhqgweospsrn{ {nseÂ&#x2020;efnwgre{n{iÂ&#x192;e|nonevihd qionlejghonrnhpmnhejshsd Â&#x2C6;Â&#x2030;hsejgh§nosenŠn{exnhpeknd osweqg{njneÂ&#x2021;uernliheosemzrn xnhpevihynmhxneoslg{nreos piqeknpsemnjsexnhpejghnwd Â&#x201A;zpxneonhejgjs{smsevgwd |{nĂ neÂ?jknwwimjzeÂ&#x201A;zpxnd pgrmnhevgwrijkilnhevg{nhpd mgjknhpnhexnhpeyimiveknd mnwrneÂ&#x20AC;nkrieÂ&#x152;tÂ&#x2020;ÂľÂ&#x2020;Â?e{n{iÂ&#x192; pnheknwievnonenhpmneÂ&#x2021;ue§irn piqeoghpnhenonhxnerspn fnhnpgwe fnwmgrshp vg{nhppnhÂłemnrnhxnÂ&#x192;  nhrzweÂ&#x2018;nknhpe|gjknhrieos Â&#x203A;Â&#x160;ghrenhoeÂ&#x2018;zjjihsrxe4Âť Â&#x2026;gpszhn{eÂ&#x20AC;n{gqeÂźvgwnd qnjvshpeqnrie nhrzweÂ&#x2018;nd Â&#x20AC;xnwsÂ&#x17D;iooshejgh§g{nqmnh rszhefnhnpgweÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;d¡nrghp knhpe°rnjnÂłemnrneÂ&#x2026;zzqd vnonemzhqgweospsrn{hxnemn{s Â&#x2039;snqshrneÂ&#x2039;e|ngjkzhnhejgd hsnrsÂ&#x192; hnjknlmnheqnnreshsevgd shse4ÂťejghnŠnwmnhergwzd fghiwireÂ&#x2026;zzqhsnrse|nd kzqnheknwieoghpnhejghplnd {nhppnhe4ÂťeoseÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;eqionl hshe~nhmekgwivnxneihrim oswmnhe¹ŸÂ?Â&#x2039;eqgynwneospsd jghxghrileÂ&#x2021;Â&#x2021;e§irnevg{nhpd jghogmnrmnheoswsevnonehnd rn{Â&#x192;eÂ&#x203A;Â&#x160;ghreshsejghnjvs{mnh pnhÂ&#x192;e}shppshxne§ij{nlevgd nosmnheln{ mgvsnŠnsnhe¹ŸÂ?Â&#x2039;eon{nj {nhppnheshse§ipneqionleosd ;A912<?3453P6D=<BAP?7A9:B9P<;4 qnknleonhejgh§ @P899 ?12:9<=::?C?DJFGIE?>L H HFVE ?BLIJKVRI?RLK?;IHVEI shsejgh§nosenynwnewirsheogd kgwjiqsmexnhpeosqn§smnh sjknhpseoghpnhe{nxnhnh SJISLHIH?GHMH?@HLM ?1RLFJ?HFLF?1HFK?GL?DEVJM?8JMLH hpnhergjndergjnexnhpe{gksl jg{n{ise{nxnwekgqnwÂ&#x192; ~}Â&#x20AC;exnhpeyimiveknhxnm jghnwsme{npsÂ&#x192;eĂ&#x201E;0Ă&#x2C6; RIEHFL ?3RHV?6W qgmsrnwetuue~}Â&#x20AC;eknsmet½ Â&#x2C6;Â&#x201E;ghpnhergmhz{zpsergwmsd jniviheÂ&#x2020;½Â&#x192; hsexnhpemnjsejs{smsemnjs Â&#x2C6;fg{n{isemnjvnhxgeshs jghnjvs{mnhe¹ŸÂ?Â&#x2039;eqgogd ejghpshpshmnhenonhxn mnrejihpmshÂ&#x192;e}sonmelnhxn ;A912<?3453P6D=<BAP?7A9:B9P<;4 mnjs ksqnejghxnmqsmnhemzhqgw 74<:=A?B959;P9?C?@IHJ?UEVE?JEIHFN?OJFNRF RFN?GJFNHF vgwrijkilnhevg{nhppnh gynwne{nhpqihpemnjse§ipn OJIEFJM?<4PD?HHV?7EFJI?BLNLVHM?PRNJFVJG?AJHMLV ?1JSH qgkgqnwet´evgwqgheoseÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;Âł nswergrnvsemzhosqseshse§iqrwi qjg XYZX[\]^_`abc]d sjkilhxnÂ&#x192;eĂ&#x201E;Ă&#x2C6; jkgwsmnhemgqgjvnrnh 6OIJL?GL?PSHIIRKE?MH7H? EN HKHIVH ?:HSVR?6W jkinrernhnjnhevn{nd ~gwmiwnhphxne{nlnh ijkjlmneop jg Šs§neygvnre{nxiÂ&#x192;eÂ&#x2C6;Â&#x2030;hs{nl rnhnjevn{nŠs§nejgjnmqn defgeh jghpnvneknhxnmevgrnhs lnwpneqg§ij{nleemzjzosrnq jghpn{njsepnpn{evnhghÂł qnxiwnhejghpn{njs rgwnhphxnÂ&#x192; mghnsmnhe{npsÂ&#x192;eÂ&#x2018;nknsewnŠsr @Ă&#x2018;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x2030;äAĂ&#x2030;äĂ&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;CĂ ĂĄDĂ&#x; peose{zihpgenrnivihewgqrzwnhexnhp  gnonnheqgwivne§ipn XYZX[\]^_`abc]de~nonhe|wzjzqs jgwnlejsqn{hxnemshs @Ă&#x2018;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x2030;äAĂ&#x2030;ääĂ&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;âàEDĂ&#x; Ă&#x2030;IĂ&#x2022;ĂŁĂ&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x161;Ă&#x203A;ĂŚĂ&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x152;ĂŚ qnih on e ose in{neÂťijviwÂ&#x192; osn{njsez{glemzjzosrnq |nwsŠsqnrne zrneÂ&#x201A;zpxnmnwrneÂ&#x152;~|t Â&#x201A;Â? Ă&#x2014;Ă&#x2018;Ă&#x2013; lnwpnhxneejg{zh§nm FĂ&#x203A;Ă&#x2013;Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă?Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;GĂĄĂ CDĂ&#x; Ă&#x17D; Ă&#x2013; Ă&#x203A; Ă&#x2022; Ă&#x2030; Ă&#x2014;Ă&#x2018; Ă? Ă&#x2022; Ă&#x17D; Ă&#x2030; Ă&#x2014;Ă&#x17D; Ă&#x201D; Ă&#x201D; Ă&#x17D; Ă&#x2030; Ă&#x153; Ă&#x17D; Ă&#x152; ĂŚ HĂ&#x2022;Ă&#x152;Ă&#x153;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2030;IĂ&#x2018;Ă&#x2014;Ă&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x17D;Ă&#x152;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;GDĂ CâĂ&#x17E; knŠnhpevirslexnhp Â&#x2C6; ¡noseqg{nshejg{n{iseoswgmrzwsÂ&#x161;lzrg{ k g w q n jn e ­ ¤ Â&#x; ? Â&#x2014; ÂŁ Â&#x201C; Â&#x2013; Â&#x2019; Â&#x2014; Â&#x2122; Â&#x161; vn w s Šs q n r n e Â&#x201E;Â&#x2030; Â&#x201A; jgh§noseÂ&#x2026;v¸uÂ&#x192;Ă&#x192;Ă&#x192;ševgw FäLF os e  z rneÂ&#x201A;zpxnmnwrne¡zp§nenre½{nhyg kg w q s hg w ps e on { n je jg jvw z jz q s mn h m g jk n { s e jg w n h p m n m e vn on Ă&#x2019; Ă&#x2018; Ă? Ă&#x2018; Ă? Ă&#x17D; Ă? Ă&#x2030; Ă? Ă&#x2022; Ă&#x2030; Ă&#x201D; Ă&#x17D; Ă&#x152; Ă&#x17D; Ă  Ă&#x2030; HĂ&#x203A; Ă? Ă&#x17D; Ă&#x201C; z ms{zpwnjehnsmeosknhoshp JK Ă&#x2022;Ă&#x2030;Ă&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x201D;Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;NĂ&#x;Ă DDĂ&#x; jn v e q gwrnekwzqiweonwse~|t Â&#x201A;ejgosn l n w p n e Â&#x2026;v¸ ´ e w s k ie vg w Â&#x201A;z p x n m n w r n e m g e fn { n x q s n Â&#x192; e Â&#x20AC; g { n jn e s hs lnwpnenŠn{eki{nheshsexnhp KMĂ&#x17D;Ă&#x153;Ă&#x17D;Ă&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x2030; Ă&#x2014;Ă&#x203A; Ă? Ă&#x17D; Ă&#x201C; Ă&#x17D; Ă&#x152; Ă&#x2030; Ă&#x2022; Ă&#x152; Ă&#x2022; Ă&#x2030; Ă&#x2014;Ă&#x2018; Ă&#x152; Ă&#x161; Ă&#x17D; Ă? Ă&#x2022; Ă&#x2019;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;OĂ&#x17E;Ă EEâ v w z jz q sexnhpeosmswsjmnhez{glergjnhd m s { z p w n jÂ&#x192; e Â&#x20AC; g r g { n l e q g jvn r fn { n x q s n e jn q s le jg hoz js hn q s e n hp m n qgjvnrejghxghril Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x203A;Ă&#x152;ĂŚĂ&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;Ă&#x17E;ĂĄĂ ĂĄĂĄĂĄ jghynvnselnwpnergwrshpd mih§ihpnheŠsqnrnŠnhejnhynhgpnwn Ă&#x201D; ĂŁ Ă? Ă&#x17D; ĂŁ Ă&#x2018; ĂŚ Ă&#x2022; Ă&#x2030; Ă&#x2019; Ă&#x17D; ĂŚ Ă&#x203A; Ă&#x201D; Ă&#x2030; Ă&#x153; Ă&#x17D; Ă&#x152; ĂŚ r g jn h e l zrg{ewgqrzwnheviqnrez{gldz{gl Â&#x2026;vtšÂ&#x192;Â&#x2021;Ă&#x192;ševgwems{zpwnjÂ&#x192; PKĂ Ă&#x153;Ă&#x2030;Ă&#x17D;KĂ&#x2014;Ă&#x2030; Ă&#x153;Ă&#x17D;Ă&#x2014;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;GĂ&#x;Ă CDĂ&#x; pshxnekgkgwnvnelnwseqs{nj xnhpeonrnhpemgeÂ&#x201A;zpxnmnwrnÂ&#x192;efg{n{is Ă? Ă&#x2022; Ă&#x201C; Ă&#x17D; Ă? Ă&#x17D; Ă&#x2122; Ă? Ă&#x17D; Ă&#x152; Ă&#x2030; ĂŁ Ă&#x203A; Ă? Ă&#x203A; ĂŁ os e Â&#x201A;z p x n mnwrnemsrne§ipneÂ&#x2022;Â&#x2122;Â&#x;¨Â&#x2019;¢¨Â&#x17E;Â&#x161;jgd Â&#x2C6;Â&#x2039;nwpneshsejnqsl @Kä lnwpneknŠnhpevirsl mgw§nqnjneshseoslnwnvmnhehnjneÂ&#x201A;zpd Ă&#x2014;Ă&#x2018;Ă&#x152;Ă&#x153;Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x2019;Ă&#x17D;Ă&#x152;ĂŚĂ&#x2030;Ă&#x2122;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2014;Ă&#x2039;Ă&#x201D;Ă&#x2022; {n{isejgosnejnqqnexnhpekgwgonweoseqnd Šn§nweosekgkgwnvneongwnl QK HĂ&#x2018; Ă? Ă&#x17D; Ă&#x201C; Ă&#x2030; Ă? Ă&#x2018; Ă? Ă&#x2022; ĂŁ Ă&#x2022; Ă&#x152; ĂŚ Ă&#x2030; B Ă&#x2030; AĂ&#x2122; Ă&#x2030; GEĂ  EEâ hnÂ&#x192;efionldjionlnheshsejgh§noseqrwnd lnwpneynknsewnŠsrejgwnl HĂ&#x2018;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x2018;Ă&#x201D;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;GâàEEâ qgjvnreriwihejgh§noseÂ&#x2026;v xnmnwrneksqneqgjnmshergwnhpmnreqgknpns Ă&#x2122;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2022;ĂĽĂ&#x2022;Ă&#x201D;Ă&#x17D;ĂŁĂ&#x17D;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2022;ĂŁĂ&#x17D;Ă Ă&#x2030; rgpseknpiqexnhpeoslnwnvmnheriwirejgd ¸uewskieqgswshpeknh§swhxn ogqrshnqseŠsqnrneshrgwhnqszhn{Â&#x192; qionlejghpsh§nmeÂ&#x2026;v¸´ AĂ&#x17D;ĂĽĂ&#x2022;ĂŁĂ&#x2030;Ă&#x201C;Ă&#x2022;Ă&#x161;Ă&#x17D;Ă&#x203A;Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;GEĂ EEâ AĂ&#x17D;ĂĽĂ&#x2022;ĂŁĂ&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;Ă&#x;ĂĄĂ EEâ hxijknhpevwzjzqsevnwsŠsqnrnemsrnÂł k n Šn h p e s jvz w e os e vn q n w n h Â&#x192; ÂŤ ¤ Â&#x; ? Â&#x2014; ÂŁ Â&#x201C; Â&#x2013; Â&#x2019; Â&#x2014; Â&#x2122; Â&#x161; vn w s Šs q n r n e x n hp e r iw ir wskiekimnhersonmejihpmsh @Ă&#x17D; KA KLä KAP ĂĽĂ&#x17D;Ă&#x152;ĂŚĂ&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;Ă&#x;GĂ DDĂ&#x; Â&#x2C6;Â&#x2039;nwpneshsejnqslevnqnhp qgwrneon{njemgqgjvnrnheshsenhrnwne{nsh P ä LĂ&#x2030; {|Aä } ririweÂ?wrsheÂżiwsxnhsemgvnoneŠnwrnŠnh Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;e§ipnenmnhejghpd ĂĽĂ&#x17D;Ă&#x152;ĂŚĂ&#x2030;Ă&#x2122;Ă&#x203A;ĂŁĂ&#x2022;Ă&#x201C;Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;Ă&#x;Ă&#x;Ă DDĂ&#x; qiwire{nhrnwnhevnqzmnh vgwŠnms{nheonwseÂ?qzqsnqse}wnÂ&#x160;g{eÂ?pghr osemnhrzwe~|t Â&#x201A;eÂ&#x20AC;ghsheÂ&#x152;t´¾Â&#x2020;Â?Â&#x192; n{njshxne§ipnÂłei§nweÂ&#x20AC;rnÂ&#x17D; @Ă&#x17D; JĂ&#x2022; Ă? Ă&#x2018; Ă? ĂŁ Ă&#x203A; Ă? Ă&#x2030; ~ Ă? Ă&#x201D; Ă&#x2018; Ă? Ă&#x203A; ĂŁ Ă&#x2022; Ă&#x2030; @ Â&#x20AC; O I} PĂ&#x2039;Ă&#x2014;Ă&#x17D;ĂŁĂ&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;Ă&#x2030;GĂĄĂ GEâ fÂ?}}Â?eÂ?nswe in{neÂťijviwenon{nl § ip n e k g { ije q r n k s { Âł e m n d Â&#x2030; hozhg q s n e Â&#x152; Â?q s r n Â? e Â&#x201A;zpxn mn w r n e vg d Â&#x20AC;gmqse|ghpnonnheonh IĂ&#x2039;RĂ&#x2013;STUV Ă&#x2030;BĂ&#x2030;AĂ&#x2122;WXĂ&#x2030;Ă&#x;Ă  Ă&#x17E;ĂĄĂĄ g Â&#x160; g hrexnhpevn{shpeosjshnrsez{glevgqgwrn o n q s e o n h e k g w k n p n s e s h Â&#x17D; z w jn q s e { n s h h x n Â&#x192; r n hx n Â&#x192; hxg os n e § n q n e n mz jz on q s e vg w lz r g { n h |ghxn{iwnheÂ&#x201E;shnqe|gwd YXZ[R\VW[]Z^_`a\XZ[bc_b^ Â&#x2039;nwpndlnwpnemzjzosrnq ~nonhe|wzjzqse|nwsŠsqnrneÂ&#x20AC;{gjnh Â&#x201E;swgmriweÂ&#x203A;mqgmirsÂ&#x17D;e~|t Â&#x201A;eÂ?wrsh nrnivihevghpih§ihpÂ&#x192;eÂ&#x2C6;Â&#x201E;n{njeqgrnlih shoiqrwsnhe|gwonpnhpnh hnjihevwzoimqsevn{nŠs§n vn{nŠs§neshseosnhppnvhxn Â&#x152;~||Â&#x20AC;Â?eqgwrneÂ&#x201E;shnqe|nwsŠsqnrneÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A; Âżiwsxnhsejghpnrnmnheon{njegÂ&#x160;ghr fÂ?}}Â?eÂ?nswe in{neÂťijviweosqg{ghppnd  zvgwnqseonhe° f Â&#x152;Â&#x201E;sqvgwshonpmzvÂ?eÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A; qgvgwrseynknseonheknŠnhp jnqsleyimiveÂ&#x17D;{imrinrsÂ&#x17D; xnhpekgwqnjndqnjnejghgjvnrseÂ&#x2022;Â&#x201C;Â&#x201C;¤£ fÂ?}}Â?eÂ?nswemgdÂ&#x2020;´exnhpeospg{nweÂ&#x2021;´dÂ&#x2021;š wnmnheoinemn{seoserwsŠi{nhevgwrnjneonh fnwgre{n{ieshsevslnmhxneksqnekgwvwzd rwsŠi{nhemgrspnÂ&#x192;e~|t Â&#x201A;erg{nlejgjnqimd osmnwghnmnhersonmekgwd Â&#x201A;zpxnmnwrnÂ&#x192; Â&#x20AC;ipsxzhzeÂ&#x20AC;ghsheÂ&#x152;t´¾Â&#x2020;Â?Â&#x192; kgwmiwnhpÂłe§g{nqhxnÂ&#x192; Â&#x201E;ghpnhevwzjzqsekgwqnjneon{nj jzqse{nhpqihpemgvnonevghpih§ihpevnd nhemgoinegÂ&#x160;ghreshseqgknpnsenpghonewirsh sjknhphxnevnqzmnheos Â&#x20AC;ipsxzhzekgwvghonvnr Â&#x20AC;g{njneshsejghid kzzrlexnhpeqnjneshseoslnwnvmnhevnwn jgwnhÂ&#x192;eÂ&#x20AC;g{nshesrie~|t Â&#x201A;eon{nj xnhpelnwiqeossmirsÂłeririweÂ?wrshÂ&#x192; qnnreshseknhxnme{nlnhd wirhxneknhxnmevgrnhs {nvnhpnheoghpnhevgwd jshrnnhevnqnwÂ&#x192;efg{slnr vghpih§ihpexnhpeonrnhpemgeÂ&#x2014;²Â&#x2014;¨¤Â&#x161;fnd mgqgjvnrnheshse§ipneriwirekgwvwzjzqs |nonerwsŠi{nhevgwrnjnernliheshs jgjnhÂ&#x17D;nnrmnhe{nlnh {nlnhevgwrnhsnhexnhp rnonleli§nheihrimejgd mzhosqseshseqglnwiqhxn {nxqsnheÂ?qqzysnrszhezÂ&#x17D;e}ziwenhoe}wnÂ&#x160;g{ osejgosnejnqqne}wnÂ&#x160;g{e}sjgqexnhp qg{nshefÂ?}}Â?eÂ?nswe~|t Â&#x201A;ekgwqnjn §iqrwieosrnhnjsevnos kimnhevn{nŠs§nÂ&#x192;e}gw{gksl hnhnjevn{nŠs§nÂ&#x192;eÂąnjih vgrnhseksqnejghynwsemgihd Â?pghrqeÂ&#x152;fÂ?}}Â?Â?eÂ?nsweose|irwneÂżzw{o osknpsmnhemgvnoneÂ&#x2020;uewskievghpih§ihp qrnmglz{ogwevnwsŠsqnrneÂ&#x201E;Â&#x2030;Â&#x201A;e{nshhxn rg{nlejghpsmirsevnjgwnheÂąÂ?}Â?Â&#x20AC;eÂ&#x2039;z{sd oseongwnlevgqsqsweviheqnnr iqnlneshse§iqrwiejgjknŠn rihpnheoghpnhejghnhnj }wnogeÂ&#x2018;ghrwgefn{nxqsneshseksqnejghd qg{njnevnjgwnhekgw{nhpqihpÂ&#x192; vn{nŠs§nÂ&#x192;eÂ&#x2C6;¡smneshpshejghd onvnrmnheshÂ&#x17D;zwjnqseqgynwnejghxg{iwil Â&#x201E;n{njenynwneshseÂą|t Â&#x201A;e§ipnejgjd onxeÂ&#x20AC;shpnvzwgÂ&#x192;eÂ&#x20AC;gjghrnwneihrimevwzjzqs shseqgonhpeosi§syzknmnh onjvnmekiwimevnon vghnhnjnhevnoseose{nlnh rnhnjnhÂ&#x192;eÂťnlnhernonl onvnreihrihpevgrnhselnd rghrnhpeÂ&#x201A;zpxnmnwrnÂ&#x192;e}sonmelnhxnekgwmgd knpsmnhejgosnevwzjzqseqgknhxnmeÂ&#x2021;u on{njehgpgwsekg{ije{njneshse~|t Â&#x201A;e§ipn vnqswÂ&#x192;eÂ&#x2C6;Â&#x20AC;sqsevzqsrsÂ&#x17D;hxn li§nheijijhxnejgjs{sms wiqeksqnejgjknynevg{inhp hnnheoghpnheogqrshnqseŠsqnrnenmnh wskiegmqgjv{nwexnhpeososqrwskiqsmnh riwireqgwrnemgpsnrnherwnÂ&#x160;g{eosn{zpeos rgrnvse§ipnevnmgrevgw§n{nhnhe§nqnenmzjzd qnriejshppieqgkg{ijegÂ&#x160;ghrekgw{nhpd kgkgwnvneŠs{nxnlevzrghqsn{Â&#x192;eĂ&#x201E;Ă&#x2C6; vnqzmnhekgwnqejg{sjvnl rgmqriwernhnlexnhpemnxn shsÂłesjkilhxnÂ&#x192;eĂ&#x201E;Ă&#x2C6;

ïðùòùóôþÜþáðóøðÚòáúðù ÝðùúóôßðáòðýóÚòóÞÿÜßð

çèÊêÍÏíÍÍÎè

 !"#$%&'()!*+&,&-!./-'#$!0(1(2&)!3/&%

ç!èëèè qrsmshtuvwxy

ç89î:;<é=>é


 

0123 45674797 5 17 5 

2345678986:;<=>?46>?6@?96A;B>

CDEFGHIJKLJMI MINIOPQRSTPUICVWX aR]RIQVWURrd YZ[\S]I^R^_VI^PT`VaRZIQPN qjRQRUIQVWURI]SITP`RURIbSWR \P^aRUIbRSTIWPTVTI^PTcR]SIaVN QRT`RWIaPQRUhItyI_PUQPThIURWRN QRTRIXRT`IST]RZdIePcRbIRfR\ URWRIbR^SI^RQSZIS^_[UI]RUSI\VRUhr bP^VTgV\RTTXRIQPaR`RSI_PN QPaVWICVWXdIOSRI^PTg[TW[ZbRT URTgRT`IaVQRTRhICVWXIYZ[\S] QP[URT`I]PQRSTPUIQVWURIRQR\ICZRSN WPUWRUSbI^PT``RUR_IbRSTIWURN \RT]dIOSRIaPUZRQS\I^PTcVR\IQVN ]SQS[TR\dICS]RbIQP^aRURT`IbRST WURTXRIbPIQP\VUVZI]VTSRhIWPUN WUR]SQS[TR\hIfRTSWRIXRT`I_PUTRZ ^RQVbIET][TPQSRdIOSZRUR_bRT ^PTS^aRIS\^VI]SIFVTbRIegZ[[\ _R\ST`IWS]RbI_U[]VbQSIQVWURI]S STSIQPUSVQI^PT``RUR_IZ[^PIWPiN ET][TPQSRIaSQRI^P^PTVZSIbPN WS\PIVTWVbIbPaVWVZRTIaVQRTRTXRd aVWVZRTI]R\R^ITP`PUShIbP^V]SRT jR]RIeP_WP^aPUIklmkIQS\R^h PbQ_[Ud CVWXIYZ[\S]IaPURT`bRWIbPIHPf CVWXIWRbIQP`RTNQP`RTIaPUN n[UbIVTWVbI^PT``P\RUI]VRI_PN bP\S\ST`IET][TPQSRIVTWVbI^PN UR`RRTIaVQRTRdIFVQRTRNaVQRTR TP^VbRTIq\[bRQSrIWP_RWI^PN aPUTVRTQRIPWTSbITR^VTIaPUN T`[\RZIaRZRTdIwR\VI^P^aRfR QS\VPWI^[]PUTI]RTIQS^_P\I]SN ZRQS\IbRSTI[\RZRTIWPUQPaVWIbP _PUR`RbRTI^[]P\N^[]P\IRQR\ _RQRUI\PfRWIaPUaR`RSI_R^PURT HPfIn[UbdIoRWPUSR\I]RQRUTXR QPZST``RIZRQS\I_U[]VbQSIRTRb aPUV_RIbRSTIQ[T`bPWI]RUSIQPURW TP`PUSIbSRTI]SbPTR\dIqoP^RT` QVWURI]PT`RTI_PfRUTRIR\R^Sd QRXRI^S^_ShIWPWR_SIQPWS]RbTXR pRUTRIbRSTTXRI\P^aVWI]RTIWPUN QRXRIQV]RZI^PTgS_WRbRTIaRZRT bPQRTI^P^aV^Sd ]RTI_U[]VbhI]RTI^P^RT`IaVWVZ qOPT`RTIb[TQP_ISWVhIbPWSbR _PU\VI_PUQSR_RTI_RTcRT`hr øùú fRbWVhI SWVIQRXRI[_WS^SQWSQIaSQRI^PURSZ URT`bV^TXRd 9$ô

ì õö

3 _RQRUIHPfIn[UbdIeP_PUWSIZR\TXR eRRWISTShICVWXIaPU`RaVT` _RQRUIJP_RT`hIXRT`IQV]RZIQRXR gVbV_Ia[\PZI]SaS\RT`IgVbV_ ]PT`RTIEbRWRTIjPURTgRT`Io[]P ^RQVbShrIVgR_ICVWXIQRRWIaPUN ^V]RZdIjR]RImtuvI]SRI^PURSZ ET][TPQSRIzEjoE{dIFPaPUR_RIWRZVT aSTgRT`I]PT`RTICUSaVTIJ[`cRd cVRURIw[^aRIjPURTgRT`Io[]PIoRN aP\RbRT`RTISTShICVWXIRbWS|I]S sPWPUWRUSbRTTXRIWPUZR]R_ cR\RZIeRUSTRZdICS`RIWRZVTIbPN aPUaR`RSI[U`RTSQRQSI^RV_VTI_PN bRSTIWUR]SQS[TR\IWRbI\P_RQI]RUS ^V]SRThI]SRIbP^aR\SI^PURSZIcVRUR ^PUSTWRZRTI]R\R^IURT`bRI^PN _PURTIQRT`ISaVT]RdIOSR\RZIXRT` V^V^Iw[^aRIjPURTgRT`Io[]P ^RcVbRTIST]VQWUSIbUSXRIET][TPQSRh ^P^_PUbPTR\bRTICVWXI_R]RIbPN ]RUSIoRcR\RZIxP^STRdIqsP^V]SRT bZVQVQTXRIbRSTIbZRQIQP_PUWS bRXRRTIbRSTIHVQRTWRURd QRXRI]SWRfRUSIVTWVbIQPb[\RZI]S aRWSbhIWPTVThI]RTI^RQSZIaRTXRb qs[\PbQSIbRSTISaVIR]RIaRTXRbd jURTgSQhI]R_RWIaPRQSQfRI]SIjRUSQ \R`SdIqeRXRI\R`SI^PT``RUR_IaRN ePUST`IQRXRIR^aS\IWPUVQI]SN M^PUSgRTIMgR]P^XhrIQPaVWISaV ZRTI]RUSIFR\SdIeV]RZI\S^RIWRZVTh `VTWST`SThrIbPTRT`IfRTSWRIaPN WS`RIRTRbISTSd WR_SIaP\V^IQP\PQRSIcV`RhrIVgR_ UR^aVWIQPaRZVISTSIQPURXRIWPUN ePcRbISWV\RZIbS_URZTXRI]S CVWXd QPTXV^dIsP\R^RRThIbPWRZVRT ]VTSRI^[]PIQP^RbSTIaPUbSaRUd }W[QIbPUcRIQP[URT`ICVWX cV`RIqTRbR\TXRrIQSIRTRbdIORUSIQSN eRRWI^PTP^VbRTIcSfRTXRI]S R]R\RZIbPUcRIbPURQI]RTIaPUN TS\RZI]RXRI_SbRWIbRSTIWUR]SQS[TR\ ^[]PhICVWXIST`STIW[WR\dIOSIRTWRUR QVT``VZNQVT``VZdICS]RbIR]R ^P\PbRWIPURWI]SIZRWSTXRdIKUSN aPUR`R^IcPTSQIZ[^PIWPiWS\Ph ^RQR\RZIXRT`IWPU\R\VIUV^SWIRQR\N QSTR\SWRQIQP[URT`ICVWXIR]R\RZ QR\RZIQRWVIXRT`I^PTRUSbI_PUN bRTI]SbPUcRbRTI]PT`RTIWPbVTd PWTSbI^[]PUTd ZRWSRTTXRIR]R\RZIQVWURdIFRZRT HR^VThIWS]RbITPb[NTPb[IcV`Rh JR\RTIfRTSWRIRQR\Io[c[bPUW[ cPTSQISTSIQP]RT`I]S`RUR_IQPgRUR QP^VRI]ScR\RTSIaRbIRSUI^PT`R\SUd STSIVTWVbI^RQVbIbPI]VTSRI^[]P QPUSVQIR`RUIWPUgS_WRIqQfRQP^N zWPR{

 ! " # # $ " ! " %&'()*+,)-',./01 ø÷úúú÷ú÷ú

×8 B 4 Ø 8 6 Ù; Ú ? > Û Ü 6 Ý3 Ú 3 Ø 8 < ÞÚ;Û6ß8<6Ù8Ü<62?<3<

~€‚ƒ„…†‡…ˆ„‰Š¤’‘˜ Ǎ˜Š¥’šŽ‘šŠÌÉàÏ£ “Œ”–Ž‘Š¢–ŽŠœšžŠ•Ž ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž–Š–Ž– ›ŒŽ‘¢Ž£Š¢–ŽŠœšžŠ•Ž ‘ŒŽŽŠ›Œ’“¢ŽŠ¢’ —•Š—ŽžŠËŽ•šŽŒž– ŽŠžŒ“Ž‘žŽŠ•–’¡‘ •ŽŠ•–œŒž‘’–¢ŽŠšœŒ˜ŠŽ¢ —ŽžŸ ¬©’ŽŠ›Œœœ– “Œ›¢–ŽŠ¢–ŽŠœšžŠ•Ž ‘ŒŽŽŠžŒ—–Š“’š•¢ ™ž˜–šŽŠžŒ˜’–‰˜’–Ÿ ¥Œ˜–Ž£ŠžŒ›¢–ŽŠ—Ž¢ š’ŽŠ›ŒŽŒŽœŠžŒ“Œ’‘– “Š¢–ŽŠœšžŠ•ŽŠ‘ŒŽŽ£¹ Ž¢“Š¤’‘˜Š¢Œ“• ¨’–—ŽŠÈšª£Š—Œœ›Šœ› –Ž–Ÿ ‹ŒŒ›’ŽŽŠ›Œ‰ Ž¢šœŒ¢ž–Š¢–ŽŠœšžŠ•Ž ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž–Šž•˜ •–›œ–ŠžŒª¢Š–Š›ŒŽ–¢˜ •ŒŽŽŠž›–Ž£ Á’–ªŒŽŠ šœŠ§’žŠÇ˜ ¥’šŽ‘šŠ¤ž–£Š“œ˜Ž ‘˜ŽŠœœŸŠÁ˜¢Ž£Š• ’‘žŽŠœŒ›—’Š¢–ŽŠœšž •ŽŠ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž– ›ŒŽª•–Š—’ŽŠ¢š‰ œŒ¢ž–ŽŸŠ¥Œœ–ŽŠŽ–¢£ ›ŒŽ’‘Š¤’‘˜£Š¢–Ž œšžŠ•ŽŠ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž– ‘–•¢Š•Š•ŽŠ•– •Ž–Š–Ž–Ÿ ¬¥Š›Œ›ŽŠžŒŽŽ •ŒŽŽŠ¢–ŽŠ‘’•–ž–šŽœ£ žŠ—–žŠ›ŒŽŽ¢‘ “¢–ŽŠ•Œ’˜ŠŽ —Œœ›Š—Ž¢Š•–¢Œ‘˜– š’ŽŠÈšªŸŠ¤–žœŽ œ’–¢£Š‘ŒŽŽŠ•ŽŠœšž£¹ ª’ŽŸ ‹–ŽŠœšžŠ•ŽŠ‘ŒŽŽ ˎ•šŽŒž–ŠžŒœ–ŽŠ¢

ð óû$ó$ìüýþÿì0 ì1 ó!23"

¢¢‘žŠŽ‘¢Š›ŒŽ˜ž–œ¢ŽŠ¡’Ž IsRUXRISTSIR]R\RZ œ›–Ÿ RT]^R]PIQRXRdIeRXR ‹œŠŽ‘¢Š“’šžŒžŠ“Œ›—‰ Z ‘ŽŽ£Š–Š›ŒŽ¢ŠŽ‘¢Šž‘ aPbPUcRQR^RI]PT`RTILVQWS ¢–ŽŠœšžŠ—‘¢Š›Œ›—‘˜¢Ž jP^aRXVTIVTWVbI^P^RbRS ˆ~€4„„”Ž‘–¢Šæ““Š¥œ›ŠÌ56ϊž‘Š–Ž– –‘Š’Š‘Œ‘“Š¡Ž–Šžœ˜Šž‘ŽŠ•œ˜ ¡¢‘Š˜–ŽŠ•Š—œŽŸ ŽŠª‘˜Š”–Ž‘Š•ŒŽŽŠ‘ŒŽŽŠ‘’•–ž–šŽœŸ •ŒŽŽŠ•–—Œ’–Š›Œœ‘–Š•ŽŠ¢’Š¡Ž– PTRT`IV\RWIQVWPURhIcR]S žÁŒ•˜¢ ¬«œšžŠ–‘Š—–žŽŠ•–¢ŒŽ¢Ž a ŽŠ–Š’ŒœŠ•‘ŽŠª˜‰ª˜Š¢ŒŠÊš‰ ž“ŠžŒœœŠ˜’›Ÿ Ž‘¢Š“Œ’¢¡–ŽŽŠ•‘ŠÁ‘¢Ÿ ^P^RT`IQ_PQSR\dI ¢’‘ŠŽ‘¢Š›ŒŽ˜•–’–Š“Œœ’ŽŠ—žŽ Á–”’ŠžšœŠ¢šœŒ¢‰ ¨“–Š—–ŠŽŠ–Ž–ŽŠ›Œ‰ çèéêëìíëîïçðëñò œšžŠ•ŽŠ‘ŒŽŽŠŠ¢’Š§Œž–ŽŒ’Š¤Œ’– ž–Ž£Šæ““Š›Œ‰ ›¢–ŽŠžŒ˜’–‰˜’–ŠŽ‰ ¥–˜š›—–Ž£Š¦–Ž–¢Š§˜’›¡ŽŠ•ŽŠ¨‘– ›–œ–¢–Š¢šœŒ¢ž–Š¢–Ž ‘¢Š¢ŒŠ“Œž‘Š‘Š›ŒŽ‰ ‹˜šœ–•ŸŠÇŽ–‘ŠŽŽŠ–Ž–Š•–›‰•–›ŠžŒ•Ž ‘Œ’‘ŠŽŠ›’‰ ˜•–’–Š’ŒžŒ“ž–Š“Œ’Ž–¢˜Ž §Œž–ŽŒ’ŠÊš¢’‘Š¦–Ž–¢Š§˜’‰ ›ŒŽŒ›’–Š¢–ŽŠœšžŠ•ŽŠ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž–Ÿ ŽŠž•˜Š“œ˜Ž ªŠ—–ž£¹Š”“Š•Œž–ŽŒ’ ›¡ŽŠ›ŒŽ›“–œ¢ŽŠ—žŽŠž–“ ¬«œšžŠ–‘Š—–ŠžŠ˜ž–œŠ¢’Š—Žž ‘˜ŽŸŠ‹–ŽŠ—Œ’“ ŽŠž•˜ŠÂʑ˜ŽŠ—Œ’‰ “¢–Š•’–Š‘ŒŽŽŠœ’–¢ŸŠ§Œž–ŽŒ’Š—Œž‘Ž ŽŠ—Œ’Ž–œ–ŸŠ¥Š“ŽŠž¢Š›Œ›¢–Ž —‘–¢Š›š‘–™ŠÈšªŠ›‰ ¢–“’˜Š•–Š•Ž–Š™ŒžŒŽŠ–Ž–Ÿ Ð  ¤ËŠ§Ëʊ–Ž–Š›Œ›ŽŠ›ž–˜Š—Œ’‘˜Ž Ž‘¢Š—Œ’—–Š”’£Š•ŽŠ‘ŒŽ‘ŠžªŠžŒœœ œ˜Š•–“Œ’šœŒ˜Ž §œ›Š“Œ’ŽŠ—‰ •ŒŽŽŠ‘ŒŽŽŠœ’–¢ŠžŒ—–Š²®Æͳ»Äµ³Ñ³ —ŽŠ¢œŠ“¢–Šœšž£¹Š”“Šæ““ •–ŠžŒ—˜ žŽŠŽŠ—Œ’œš¢ž–Š•–ŠÄ¿¿Å ’Ž”ŽŽŽŸ ¥œ›Ÿ œŒ’–Š¢Žš Ƶ°³´¢Œ•–›ŽŠ“ŒŽž˜ ¦–Ž–¢Š›ŒŽ”–“‘¢ŽŠœ’–¢ŠžŒ—– ¤Œ›ŽŠž‘Š–Ž–Šæ““ŠžŒ•ŽŠ¢Œ‰ •–Š Áœ–Ÿ ¤’‘˜ŠÇ˜Š¥’šŽ‘š£ —žŽŠž–“Š“¢–Š—Œ’“Š°»³ÆƊ‘Œ’žŽ ’Žª–ŽŽŠ›ŒŽ¢šœŒ¢ž–Š—Œ’ŽŒ¢Š¢–Ž ⍎žŽ ȍœŽŠ¤Œœ‘–ŠÇŒ‘ŽŠ¦šŠÂÉ£ ŽŠ•–“•¢ŽŠ•ŒŽŽŠ¢–ŽŠž–™šŽŠ•Ž ŽžŽ‘’ŠŽŠžŒ•ŽŠŽ–¢Š•ŽŸŠ‹š‰ žªŠ–Š—Œœ– ‹š‘ŠÊš¢’‘£ŠªŠ•–‰ œ–ŽŒŽŸŠÈŠ•ŠŽŠ›œ›ŠŽŠ•–“‰ œŒ¢ž–ŽŠ“ŽŠ—Œ’›Š›œ–Š•’–Š¢–Ž ¢–ŽŠ–‘ŠŽ‰ ‘›“–œ¢ŽŠ ’Ž”ŽŽ •¢ŽŠ•ŒŽŽŠ—Œœ•’Š›ŒŽª•–ŠžŒž‘ ‘ŒŽŽŠžœŠâš›—š¢£Š¦¨¨£Š˜–ŽŠ—Œ’—– ‘¢Š›ŒŽª•– ¨‘Š©˜šœ–•Ÿ ŽŠ›Œ¡˜ŠŽ‘¢Š•–¢ŒŽ¢ŽŠž‘ ›”›Š«œšžŠÁ‘¢ŠŽŠ—Œ’“Š¢–ŽŠ•Ž ¢šœŒ¢ž–ŽŸ §Œž–ŽŒ’ŠžœŠ¤šªš‰ “Œž‘ŸŠ¬¥Œª¢ŠžŒ‘˜ŽŠ‘Œ’¢˜–’ŠžŠ“‰ žŒœŒŽ•ŽŸŠ‹Œ‘–¢Š•–‘ŽŠª›œ˜Ž£ ¬¥Š¢‰ ¢Œ’‘šŠ–Ž–Š‘–•¢Š˜Ž ž’¢ŽŠ‘ŒŽŽŠœ’–¢Š•–Š¤–œŽŠ•ŽŠž›‰ 捓“Š˜ŽŠ‘Œ’žŒŽ›£Š‘Ž“Š›Š›Œ‰ œŠ¢šœŒ¢ž– ¢’Œ‘–™Š›ŒŽ•Œž–ŽŠ—‰ —‘ŽŽŠžŽ‘Š—ž£¹Šª’Š¦–Ž–¢Ÿ ŽŒ—‘Šª›œ˜ŽŸ ªŠ›ž–˜ žŽ£ŠŽ›ŽŠ››“Š›ŒŽ‰ ‹–ŽŠ‘’•–žšŽœŠ›Œ›ŽŠ¢–ŽŠ“š‰ ¬ÁŒœ›Š››“Š¢šœŒ¢ž–Š—Ž¢£Š¢–Ž‰ “Œ’‘–›—‰ ”–“‘¢ŽŠ—žŽŠŽŠ›Œ›¢Ÿ “œŒ’ŸŠ¦›ŽŠžŽŽ£Šž›“– ¢–ŽŠ–‘Š‘–•¢Š›’˜ŠŠ˜’ŽŸŠÈ•–Š¢œ ŽŽ£Š“‰ ˍŠ›ŒŽ›“–œ¢ŽŠ‘ª˜Š’Ž”ŽŽ žŒ¢’ŽŠ“ŒŽŽŽŠ—žŽŠ—Œ’—˜Ž “žŠžŠ­½¯Íµ¯¶´¢ŒŠ•Œ’˜Ž£ŠžŠ”’– ¢˜Š–‘Š›‰ žšŽ¢Œ‘Š •ŽŠ•ŒŽŽŠ‘Œ¢Ž–¢ ¢–ŽŠ‘’•–ž–šŽœŠžŒ“Œ’‘–Š’Ž”ŽŽ œŽžŽŠ¢ŒŠ“Œ’ª–ŽŽ£Šž“Š—–žŠ•“‘ ˜œŠ‘Š‘–‰ ª›“‘ŽŠÌ͵³´°Î³ÏŸŠ§ŒŽŽŠ‘Œ¢Ž–¢ •Œž–ŽŒ’Š›ž–˜Š‘Œ’—‘žŠ“•Š¢œŽŽ ˜’Š›’˜£¹Š”“Š¡Ž–‘Š¢Œœ˜–’Ž •¢ŸŠ ¥ ‘Œ’žŒ—‘Š•Œž–ŽŠ¢ŽŠ‘Œ’œ–˜‘Š›š•‰ ›ŒŽŒ˜Š‘žŠžªŸŠ •˜œŠ›ž’¢‘ ¥¢—›–ŠÃŠÈŽ’–ŠÂ78àŠ–Ž–Ÿ ¢ŽŠ›Œ›—Œ‰ Œ’Ž£Š•ŽŠžŽ‘Š¢‘ŠŽž’ŠŒ‘‰ ›ŒŽŒŽ˜Š¢ŒŠ—¡˜ŠžŒ—ŒŽ’ŽŠª 捓“Š›ŒŽ‘¢ŽŠ›Œ›–œ–˜Š›Œ›—Œœ– œ–Š‘“–ŠªŠ‘Œ‰ Ž–¢ŽŸ –Ž–ŽŠ‘›“–œŠŠ•ŒŽŽŠ—žŽ •’–Š“Œ’ª–ŽŠ¢’ŒŽŠ›Œ›ŽŠ˜’Š¢–ŽŽ ‘“Š›Œ›“Œ’‰ ¬¥šŽ¢Œ‘Š •ŽŠ•ŒŽŽŠ‘Œ¢Ž–¢ ‘’•–ž–šŽœŸ ¢ŽŠª‘˜ŠœŒ—–˜Š›’˜ŸŠ‹’ŒŽŠ“Œ’Ž˜£Š– ‘–›—Ž¢Ž ͵³´°Î³´–Ž–Š˜ž–œŠ¢’Š“Œ’ª–ŽŠ¢Œœš›‰ ¥•˜Šž‘ŽŠ“’Š•Œž–ŽŒ’Š››‰ ž‘Š¢œ–Š›Œ›—Œœ–Š¢–ŽŠ«œšžŠ•–ŠžŒ—˜Š¤œ ˜’£¹Š‘‰ î! ìí! ! “š¢Š—–ŽŽŠžŠ•–Š •Ž£Š•ŽŠŽ‰ “Š›ŒŽ”–“‘¢ŽŠ—žŽŠž–“Š“¢– •–ŠÈ¢’‘£Š˜’ŽŠ—–žŠ›ŒŽ”“–ŠÂàŠ¢œ– ¢žŽŸŠÒÓÔÕÖ øùú ‘¢Š‘ŒŽŽŽŠžŠ—Œ¢Œ’ªž›Š•Œ‰ •ŒŽŽŠ˜’ŠŽŠ‘Œ’ªŽ¢ŠŽ‘¢ œ–“‘Š•–—Ž•–ŽŠ–Š›Œ›—Œœ– Ž   Ž Š “ Œ ’  ª – Ž Š   Œ ¢  œ š Ž   Ž £ ¹ Š ‘  ‘  ’ Ž   Ÿ ¢ š Ž ž  ›ž – Š ¢  œ  Ž   Ž Š —  ¡ ˜ Ÿ Š Ò Ó Ô Õ Ö œ  Ž  ž Ž  Š ¢ Œ Š “Œ ’  ª – Ž Ÿ ú 捞–œŠ¢’Š­®¯°²®°³´–‘œ˜ ŽŠ›Œ›—‘Šæ““ŠžŽ‘Š”–Ž‘ •ŒŽŽŠ¢–ŽŠ‘’•–ž–šŽœŠ‘Œ’žŒ—‘Ÿ §–›ŽŠ¢–Ž‰¢–ŽŠ‘Œ’žŒ—‘Š•–¢Œ’‰ ª¢ŽŠ•ŒŽŽŠ¢Œ‘Œœ‘ŒŽŽŠ•ŽŠŒ¢ž‘’ ¢Œž—’ŽŸ ¬Á˜¢ŽŠŽ‘¢Š›ŒŽ•“‘¢Ž ž‘ŠœŒ›—’Š¢–ŽŠœšžŠ•ŽŠ‘ŒŽŽ —–žŠ›Œ›—‘˜¢ŽŠ¡¢‘Šž‘ •ŒŽŽŠ›š‘–™£Š“ŒŽ”š’¢¢Ž ¤’‘˜Š›ŒŽŒœ’Š“Œž‘ —œŽ£Šª•–ŠžŠžŽ‘Š›ŒŽ˜’– ¡’ŽŠªŠžŽ‘Š–Ž•˜Ÿ ž¢’ŽŠžŒ¢œ–ž ˜ž–œŠ¢’Š–Ž–£¹Š”“Š–ž‘’–Š¨ªš¢š’• ‹œ–‘žŠ¢–ŽŽŠª ㍞˜–šŽŠž˜š¡Š—žŽŠœšž ÁžŠ§¡–Š¥Ž‘ŽŸ —žŠ¢’ŒŽŠ•–¢Œ’ª¢Ž •ŽŠ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž–ŸŠäጎ ¤šªŽŠ“’–ŽŽŠ–Ž–Š›Œ›Ž •ŒŽŽŠ¢Œ‘Œœ‘ŒŽŽŠ‘–Ž–Ÿ –Ž–Š•–˜•–’–Š¸‹åŠæŒ›ž£ Œ›’Š›ŒŽŒŽ¢ŽŠ¢–ŽŠ‘ŒŽŽ£Š—‰ ¤’‘˜Š›ŒŽŒ—‘¢Ž žŒª›œ˜Š›Ž‘ŽŠ“Œª—‘ ‘–¢Š•ŽŠžšŽ¢Œ‘ŠŽ‘¢ŠžŒ˜’–‰˜’–Ÿ ¢šœŒ¢ž–ŽŠž‘Š–Ž–Šž•˜ •ŽŠ’Œ¢ŽŠ¢Œ’ªŠžŒ’‘ ¨Œ’¢•ŽŠ¢œŠ˜ŽŠ›ŒŽŒ‰ ‘¢Š‘Œ’˜–‘ŽŠª›œ˜ŽŸ “Œ”–Ž‘Š¢–ŽŠœšžŠ•Ž Ž¢ŽŠ‘‰ž˜–’‘Š–Š¢ŽŠ›ŒŽ›—˜‰ Á˜¢ŽŠ¢šœŒ¢ž–Š‘Œ’™‰ ‘ŒŽŽŠËŽ•šŽŒž–£Š•ŽŠª ¢ŽŠžŒœŒŽ•ŽŠ—‘–¢Š‘Š¢–Ž ᚒ–‘ŽŠ•ŠŽŠ—Œ’žœ žŒª›œ˜Šžšž–œ–‘ŠÊš ‘ŒŽŽŠŽŠ•–žŒœŒ›“Ž¢ŽŠ•– •’–Šâš›—š¢£Š‹œ–›Ž‘Ž ªŠ‘’‘Š˜•–’Ÿ —˜Ž£Š’Š›ŒŽ›—˜Š¢ŒžŽ ¨ŒŽ˜£Š‹œ–›Ž‘Ž ¬‹–ŽŠ‘ŒŽŽŠ–‘Š”Ž‘–¢ Œ‘Ž–¢ŸŠÁ˜¢ŽŠ¢–Ž‰¢–ŽŠ¢šœŒ¢ž–Ž ¨–›’£Š‹œ–›Ž‘ŽŠÁ’‘£ žŒ¢œ–ŸŠÁ–ŠžŠžŽ‘ –‘Š¢Œ’“Š•–“¢–ŠŽ‘¢Š“ŒŽ‘ž –Ž•˜Š•ŽŠ›Œ›“ŒžšŽŸ ¨“–žŠâ›“Ž£Š ‰ ‘Œ‘Œ’Š•–›ŽŠ–ŠžŒ’–ŽŠ—Œ’›–Ž œŒ›—Ž£Š “£Š¸’‘£ ‹–ŽŠ–Ž–Š“Ž‘žŠª–¢ œ›Š‘Œ‘Œ’Š›šŽšœšŸŠ‹’ŒŽ •–ª•–¢ŽŠ“¢–ŽŠ¢Œ‰ ¥›‘£Š•ŽŠ¦¨¨Ÿ ç!óôõ!ìí!óö"ôö • žŒ’–ŽŠ•–“¢–£Šæ““Š“ŽŠ˜’ž —ŽŽŠ—ŽžŠ¢–‘£¹ §–Šž–ŽŠŽ —–žŠ›Œ’¡‘Š¢–Ž‰¢–ŽŠ‘’•–ž–šŽœ ‘‘’ŽŸŠÒÓÔÕÖ ›ŒŽ–Žª¢ŠÉàŠ‘˜Ž£ ÷øùú

~€‚ƒ„…†‡…ˆ„‰Š‹ŒŽŽŽŠ‘Œ’‰ “Ž”’Š•’–Š‘—˜Š“’Š™š‘š›š•Œœ ŽŠ•–—œ‘Š—žŽŠ‘ŒŽŽŠ‘’‰ •–ž–šŽœŸŠ ’Š¡Ž–‘Š”Ž‘–¢Š–Ž–Š›Œ‰ ŽŒŽ¢ŽŠ—žŽŠ—Œ’—˜ŽŠ¢–Ž œšžŠžŒ’‘Š“•ŽŽŠ¢–ŽŠ‘ŒŽŽ œ–ŽŽŠ¢’Š‘–Š•Œž–ŽŒ’£ ¤Œ’•–Š¥–˜š›—–Ž£Š¦–Ž–¢ §˜’›¡Ž£Š•ŽŠ¨‘ ©˜šœ–•Ÿ  š“œ’–‘žŠ¢–ŽŠ•Œ‰ ’˜ŠžŒ“Œ’‘–Š—‘–¢£ŠžšŽ¢Œ‘£ •ŽŠ‘ŒŽŽ£Š›Œ›—‘Š—‰ Ž¢Š•Œž–ŽŒ’Š›ŒŽ”š— ›ŒŽŒ¢ž“œš’ž–ŽŠ›ŒŽ‰ ª•–Š“¢–ŽŠž–“Š“¢–Ÿ ¥Œ“Œ’‘–ŠŽŠ•–‘›“–œ¢Ž •Œž–ŽŒ’ŠžœŠ¥›‘Œ’ «‘’£Š¤Œ’•–Š¥–˜š›—–Ž£ ŽŠ›ŒŽ”–“‘¢ŽŠžšŽ¢Œ‘ —‘¢ŠŽŠ•–“•¢ŽŠ•Œ‰ ŽŽŠ—ªŠ¢’ŽŸŠ¨›“–œŽ –‘Š•–“Œ’›Ž–žŠ•ŒŽŽŠžŒ‰ œŒŽ•ŽŠŽŠ•–—–’¢ŽŠ›ŒŽ‰ ªŽ‘–Š•–—˜Ÿ ¬‹’Š–Ž–Š•œ˜Š­®¯°± ²®°³´ž£ŠžŒ˜–ŽŠ¢‰ œ–‘žŽŠ›Œ›ŽŠ­µ¶­´³¯°·´¥Š—Œ‰ ¢Œ’ªž›Š•ŒŽŽŠ¸ž‘–Š Œ›—Ž Ž‘¢Š›Œ›¢–Š—ŒŽŽŠ•’–Š¢Œ‰ “š›“šŽŠœ‘Šž‘Œ’£Šª•–Š›Œ›Ž ž“Œž–œ£¹Š”“Š¤Œ’•–Š¥–˜š›—–Ž ¢Œ“•Šº»µ¼½¯´¾¿¶À®· ÁžŽŠ–Ž–Š›ŒŽª•–ŠžŒ›¢–Ž ž“Œž–œŠ¢’ŒŽŠ‘Œ¢Ž–¢Š“Œ¡’‰ ŽŽŽŠ›ŒŽŽ¢ŽŠ¡’Ž‰ ¡’ŽŠœ›ŸŠ¤Œ’•–Š—Ž¢ ›ŒŽ›—–œŠ•’–Š‘›—˜ŽŠžŒ‰ “Œ’‘–ŠŒ¢œ–“‘ž£Š—›—£Š•Ž


›œžŸ ¡¢£¤¥žŸ¦¢§¡¨©Ÿ¦¡ª 0123

 1

6 7 8 9

77

º»¼½¾¿ÀÁ»Â¿ÃÄÅÆÇÁÈëìíííîïðñòóôòõïö÷ìøùúëìíííÀÁÉÊÆËÊÌÃÂîïúû÷÷øûîïúëûûëëî½ÂÍÆÅÁºÂÎÅËÏúüøëøú¼¾ÁÐÇÆÂÏíìüüýúÁÑÂÆÂÁ¾¿ÀÒÂÎÏúû÷öúøÁ¾ÐÓÏúûûúýû¼Á½Ð¼ÁÑÔËÂÕÕÂÃÅÂËÏúü÷ûúíîÐÖÅÍÅ×ÁØÔÃÅ¿ÂÁÙÔÌÂÃÂÁÓÂÕÂÏû÷ööýüîïû÷öíìíÁÐËÔÌÔÌÁÉÊÃÂËÁ½ÂÆÕÂÌÔ¿ÅÏ123435Ï º»ÁÐËÔÌÔÌÁÉÊÃÂËÁ»ÔÃÅ¿ÕÂÍÏúëýöýöîÐÖÅÍÅ×ÁØÔÃÅ¿ÂÁÙÔÌÂÃÂÁÓÂÕÂÏû÷ööýüîïû÷öíìíÁÐËÔÌÔÌÁÉÊÃÂËÁ½ÂÆÕÂÌÔ¿ÅÏíì÷ö÷üîïíì÷ö÷÷Á»Ú¿ÂÛÁ½Ô¿ÅÁÜÅ¿ÕÂÖÂÏúüú÷úúÝÒ½¾ÙÝÏûýýüöëø¼¾ÁÉÂÍÆÔÖÏíûìíëüîïíûìíëûÞÆßÓÔ¿ÇÆÌÞÖßÝÌÖÂÕÚÏìøíüûûëîïìüüøë÷íÝÁÙÅÃÂÚÂÆÔÖÖÂËÏíëýüýøî º»Á½Ô¿ÅÁÙÔÌÂÃÂÏëûì÷ìöÁ½Ð¼ÁÑÔËÂÕÕÂÃÅÚÂËÁÉÂÍÆÔÖÏíûìøíìî»ÓÁÑÊÃÅàÂÖÁáÊÍÆÊ¿Áâ¼ÑáãÏìøý÷ö÷úîïìüûúýüìîïìøúýûëüÁÐË¿ÅÌÕÂÁ½Â¿ÂÕÊÃÅ×ÂÏììøûííîÙÂÎÎÚÁØÂÍÃÁÑÊÃÅàÂÖÁáÊÍÆÊ¿ÏúúööúëîïúúööûöÁÉÊÃÂËÁºÅÍä¿ÇÂÃÁ»ÊÖÂÆÂÍÏìøëúìíìîåÇäÄÂÁÝÍÆÊ¿ÍÂÆÅÇÍÂÖÁÙÇÌÎÅÆÂÖÏøøûíúíúÝÞ »Â×ÅÍÂÁÝÃÂÕÂÍÏúë÷öíýîÞÌ¿ÅÁÑÊÃÅàÂÖÁáÊÍÆÊ¿ÁâÞÑáãÏûüëøöö¼Á½Ê¿ÕÂÆÂÁÙÔÌÂÃÂÏøøü÷ü÷îïøøüíüí¼ÁºÂàËÕÂÁÙÔÌÂÃÂÁÉÂÍÆÔÖÏøúýøûø¼ÁæÔÊÊÍÁØÂÆÅÛÂÏúëüøö÷îïû÷öúúúîÞÕçÔÖÂÍàÊÁèÂéÂÆÁ¾Â¿Ô¿ÂÆÁÐÇÆÂÒÇäÚÂ׿ÆÂÏüüëîïø÷öüüëî½ÇÖ¿ÊÌÆÂúü÷úüüÏÁ¼ÍÅÆÁØÂ×ÂÖÂÍÆÂÌÏúüí÷íìîåÂÌ ºÂË¿ÄÂÏúû÷úíüî»ÞºÁ¾ÝÒêúûí÷íüîïúû÷ëüüïþÿ0óïíüý

«¬­®¬¯°±¬­ ±²³¯¬³´­°µ¶·°¸·¹²¯¬

5#H#O #O%,/6/1'*%&/3'1(237%42%'*&'3'%0/30':'2%6/32,&2N'%42 G*48*/,2'%&/3,/+26%'4'*-'%2,)P2,)%,/6)&'3%1)4/&'9 5/.8*,&3',2%-'*:%42:/+'3%6'4'%F/*2*7%?B%O'3/&%?ˆD‰ ./*Q'42%,/,)'&)%-'*:%426/3('&21'*9%5'*%1/&21'%('32%I%2&) &20'7%1)4/&'%&'1%&/3Q'429% 838P0838%1)4/&'7%4/.8*,&3',2 '1(23*-'%./*Q'42%'Q'*:%0':2P0':2%,/.0'189 #1,2%-'*:%42+'1)1'*%O'Q/+2,%J/4')+'&'*%"'1-'&%G*48*/P ,2'%ROJ"GS%&24'1%,/(/08(%-'*:%426/3123'1'*9%OJ"G%./+'1)1'* '1,2%0/3)6'%6'*::)*:%4/.813',2%)*&)1%6/./32*&'(%&3'*,2,2 424/6'*%:/4)*:%Š'-','*%H/.0':'%'*&)'*%I)1).%G*48*/P ,2'%%RŠH IGS9%#1,2%&/3,/0)&%422,2%8+/(%83',2%&818(7%6/.0'L''* 6)2,27%&/,&2.8*2%3'1-'&7%4'*%6/*&',%.),219%F/+'2*%2&)7%OJ"G Q):'%./.0':21'*%B9ˆˆˆ%6'1/&%,/.0'18%)*&)1%N'3:'%-'*: 0/348.2,2+2%42,/12&'3%ŠH IG9 J2&'%0/3,-)1)3%4/.8*,&3',2%0/3Q'+'*%'.'*%4'*%&'1%'4' '1,2%'*'312,%-'*:%./3):21'*%.',-'3'1'&9%F/+'2*%2&)7 '*&2,26',2%62('1%1/'.'*'*%6)*%6/3+)%./*4'6'&%'63/,2',29 F/1/L2+%'6'6)*7%1'+')%,)4'(%./*-'*:1)&%2,)%1)4/&'%6/3+) '*&2,26',2%-'*:%86&2.'+9 F/0':'2%83'*:%-'*:%./*4'.0'1'*%1/4'.'2'*7%&/3Q'42*-' 1)4/&'%&/*&)%&24'1%12&'%2*:2*1'*9%</3+'+)%0'*-'1%('3:'%-'*: ('3),%420'-'3%8+/(%'4'*-'%1)4/&'9%$/3/18*8.2'*%G*48*/,2' -'*:%,/.'12*%.'Q)%02,'%&/3('.0'&9%#6'+':2%&'()*%?ˆDC ,)4'(%4/1'&9%J'+')%2*:2*%./*::'*&2%F),2+8% '.0'*: Š)4(8-8*8%RF ŠS%./+'+)2%6/.2+)%3','*-'%,)4'(%4/1'&9%#*/( ./.'*:%./*:'6'%0/:2&)%0/3*'W,)%./*::'*&2%F Š%42%&/*:'( Q'+'*9%$'4'('+%,/L'3'%18*,&2&),27%F Š%&'1%0'1'+'*%+':2%02,' &/362+2(%1'3/*'%,)4'(%4)'%1'+2%./*Q'0'&9%<'*6'%424/.87%F Š ,)4'(%&'1%.)*:12*%./*Q'42%63/,24/*7%4'*%2&)%&'1%+'.'%+':29 O/.'*:%('3),%42'1)2%.',2(%0'*-'1%,2,2%+/.'(%4'32 6/./32*&'('*%F Š%,/+'.'%4)'%6/3284/%2*29%F/+'2*%1',),P 1',),%()1).%,/6/3&2%,1'*4'+%‹/*&)3-7%&'&'%1/(24)6'*%,8,2'+ .'+'(%.)*4)3%1/%0/+'1'*:9%J8*W+21%(832,8*&'+%,/32*:%&/3Q'427 12,3)(%0/3*)'*,'%F#"#%.)*L)+%1/%6/3.)1''*7%1/6/3L'-''* 1/6'4'%6/*/:'1%()1).%0/3'4'%42%&2&21%*'4239%J2&'%6)*%32,') 4/*:'*%18*42,2%2*29%</&'62%('3),%&/&'6%86&2.2,%'1'*%'4' .','%4/6'*%-'*:%+/02(%0'219%‹'&'&'*%6/3/18*8.2'*%42%<'*'( #23%Q):'%3/+'&2W%0':),9%K/:'3'P*/:'3'%Œ?ˆ%0'(1'*%1':). 4/*:'*%G*48*/,2'%1'+')%42+2('&%4'32%6/3&).0)('*%/18*8.29 5)*2'%6'4'%?ˆD?%0/:2&)%0'*-'1%-'*:%('3),%632('&2*%1'3/*' 6/3&).0)('*%/18*8.2*-'%*/:'&2W7%&/&'62%G*48*/,2'%02,' &).0)(%>7?%6/3,/*%4'*%2*;/,&',2%./*L'6'2%?C%6/3,/*9 F2&)',2%&/3,/0)&%-'*:%./.0)'&%4)*2'%./.0/321'*%'63/,2',2 &/3('4'6%12*/3Q'%6/3/18*8.2'*%G*48*/,2'7%&/3.',)1%+/.0':' 6/./32*:1'&%2*&/3*',28*'+%2&L(%"'&2*:,%-'*:%./.0/321'*%8)&P +881%,&'02+9%H/.0':'%6/./32*:1'&%2&L(%"'&2*:,%4'+'.%32+2,%&/30'3) ./.0/321'*%638,6/1%,&'02+%6'4'%6/3/18*8.2'*%G*48*/,2'7%N'+')6)* &'()*%+'+)%&/3Q'42%4/W2,2&%&3'*,'1,2%0/3Q'+'*%?7A%6/3,/*%4'32%$384)1 58./,&21%3)&8%R$5 S%'&')%-'*:%6/3&'.'%1'+2%,/Q'1%DŽŽA9 O/+2('&%0/3+'*:,)*:*-'%'1,2%?B%O'3/&%1/.'32*7%,/6/3&2*-' 3'1-'&%./.'*:%&24'1%&/3&'321%4/*:'*%)6'-'%6/*::)+2*:'* 6/./32*&'(9%*&)1%&/3Q'42*-'%:/3'1'*%,8,2'+%Q):'%&24'1%L)1)6 1'3/*'%&'1%'4'%,'+)3'*%-'*:%&/3,).0'&%,/1'3'*:%2*29%"'1-'& ,/1'3'*:%0/0',%0/3/1,63/,29%G0'3'&%08&8+7%,).0'&'*%,)4'(%&/30)1' ,/(2*::'%&'1'%&/3Q'42%+/4'1'*9%F/+'2*%2&)7%3'1-'&%3/+'&2W%1/*-'*:9 G*:2*%./*::'*&2%F Š%F'0'3+'(‘%R’’’S

4 5 6 8 9

  

 995 84

_`^abYa]``acd\efZgXZYa hiYajaXa]cXa]aka]]clcemncopnqrcstutpvncwtxnqrcytznumunqcstpn{n|nqc|nqnynqcx}cwtu}|npc^nznqcgmpo|o~cdornunp|n~cgtq}qc€‚bƒ„…†cXYZh[\]^ tpn{n |nqcpm|}qcnunq wtynu}qcytystp‡nq|}ucstynqxnqrnqcuo|ncdorn†

!"#"$"% nWkWl^ZUg\^ZoX\kUp\^al bZZlajZUokW]U^Z^_\Ukaka^\X arZ\XUjakZ^UngpcfgmUcWY`Wd bZk\l^\X\l\XUokW]U†vUcfg &"'#"&('&"')*"+,"-+"'&"'). cWYeaYa\XUfZXeeZUgWeWYZ j\]aXUvwxxsUvwxvUb\XUvwxym b\\XUZ^jZk\]Urae\U[WXz\laV q\XeU\b\UbZU}XboXW^Z\mU~b\d )"-/('+"0&"1"'*"-%12345. hngpcfgiUq\XeUj\lUk\eZ nWz\Y\Ua[a[Ur\kaYUntpcfg V\b\UlWko[VolUVYoeY\[ Xq\UntpcfgUjWY^W`ajUbW[Z 67"/"!#"1"&'#"+"'8")"9. [WXeeaX\l\XUr\kaYUarZ\X ^W`WX\YXq\U^\[\UbWXe\X ^jabZUhVYobZiUq\XeU`Z^\UbZVZd [WX\[VaXeUz\koXU[\]\d $"'":"1"'#";6(19$"<"!9=> jakZ^sU[Wk\ZXl\XU]\Xq\U[Wd ngpcfgUr\kaYUjakZ^UbZUj\d kZ]UVW^WYj\UntpcfgmUuZl\ ^Z^_\Uq\XeUe\e\kUbZUr\kaY ?@ABCDEFGHIHJHIKLKMMM XeeaX\l\XU^WkWl^ZUVYW^j\^Z ]aXdj\]aXU^W`Wka[Xq\m ^W`Wka[Xq\UlWko[VolUVYobZ ngpcfgsU^WYj\U`\eZU^Z^_\ \l\bW[ZlU`WYb\^\Yl\XUXZk\Z g\[aXUaXjalUj\]aXUZXZ bZ`\eZU[WXr\bZUjZe\sUq\Zja kaka^\XUvwxxUb\XUvwxvmU{Xd NOPQRSTNOUVWXWYZ[\\X Y\VoYm ]\Xq\U[WXeeaX\l\XUZ^jZk\] }c~sU}cnUb\XU}csUj\]aXUZXZ jalUr\kaYUngpcfgUbZV\^d [\]\^Z^_\U`\YaUbZUcWYd UnW[WXj\Y\UaXjalU^WkWl^Z q\XeU`WY`Wb\mUfZb\lUVWYka Z^jZk\]UjWY^W`ajU[WXr\bZUn\d jZl\XUU^WlZj\YU†wwUYZ`a\X eaYa\XUfZXeeZUgWeWYZUhcfgi arZ\XUjakZ^sUbZk\lal\XU[Wd `ZXeaXesUl\YWX\UZ^jZk\]Xq\ ZX^Ub\XUfWlXokoeZUhn\ZXjWlis VW^WYj\U`\l\kUjWY^ZXelZYs j\]aXUZXZU[W[\XeU[W[ZkZlZ k\kaZUr\kaYUnWkWl^ZUtWY^\[\ ^\r\Uq\XeU`WY`Wb\m no^Z\kU€a[\XZoY\Uhno^]a[i [WYWl\U[\^Z]U`Z^\U[WXzo`\ `W`WY\V\UVWY`Wb\\XmUn\ja p\^alUcWYeaYa\XUfZXeeZ {XjalUVYo^W^UVWXb\|d b\XU\[VaY\Xm bZUntpcfgUZXZsUj\VZU[Wd bZ\Xj\Y\U`W`WY\V\UVWY`Wd gWeWYZUhntpcfgimUu\kaYUZXZ j\Y\XUb\XUVWk\l^\X\\XUY\j\d fWYl\ZjUra[k\]UVW[ZkZd [\XeUVWY^\ZXe\XXq\U\l\X b\\XUZjaU\Xj\Y\Uk\ZXU^Z^jW[ bZVWYaXjall\XUb\XU`Z^\ Y\j\U[W[\XeU^\[\UbWXe\X ]\XUraYa^\XsUVW^WYj\Ub\V\j kW`Z]UlWj\jUl\YWX\Urae\U\b\ [W[ZkZ]U[\l^Z[\kUjZe\UVYod VW^WYj\Ukaka^\XUvwxxUb\X bZUVZkZ]\XmUnW[WXj\Y\UaXjal vwxvm lWko[VolUarZ\XUz\[VaY\Xs ntpcfgU[WXqWbZ\l\X VW^WYj\Urae\U`Z^\U[W[ZkZ] laoj\U^W`\Xq\lUywUVWY^WX Ze\UVYobZUVZkZ]\XUq\Xe b\YZUjoj\kUlaY^ZUq\XeUbZj\d /(1/"'*"')"'2¿4 À+"'Á -"9' bZU~[Vk\ÐU]\Xq\U`WYk\laUaXjalUn}pUq\Xe j[W l\XUe\`aXe\XUb\YZ _\Yl\XU[\^ZXed[\^ZXeUcd /1ÂÃ9'!9Ä4")(-"')Å"/"89!"+9-"<%<"'+9 jWYb\|j\YUbZU_Zk\q\]UÑoeq\l\Yj\sU`\ZlUbZ lWkYoaV\ [Vo lUn\ZXjWlUb\XUnod fgmUcWY^\ZXe\XUbZV\^jZl\X Æ¿Ç;Ä89!"2¿4 È(-9-9')<"=;Å>2"#"8(<(1*" _Zk\q\]U‰oj\sU‰akoXVYoeosUnkW[\XsUt\Xjak ^]a[m{Xj [`al\\X \l\XUkW`Z]UlWj\jU[WXeZXe\j +"'&9'))"-+9Æ¿Ç>6(19$"<"!9=> b\XUÒaXaXelZbakU^W^a\ZUbWXe\XUr\b_\k VWXb\|j\Y\XalUVW U VW ^ W Y tpcd ra[k\]UVW^WYj\UbZVYWbZl^Z FGHIÉÊIGÊËJMMM q\XeUbZjWXjal\XmU~Xb\U^W`\ZlXq\U[Wk\lal\X fgU^Wz\Y\UYW^[ZU\lj\\XUnUbZ [ad [WkW`Z]ZUVW^WYj\Ungpcfg VWYV\Xr\Xe\XUbZUp\eWk\XemUŠC‹Œ k \ Z U V\ b\ U x y U pW Z U ]Z Xee\ U ^W`Wka[Xq\m ‘ȎQRÍQRÎQRU[\^\U`WYk\laUn}pUbZUta^ u aX Z U [W X b\ j \ X e m u\b_\kUntpcfgUvwxy n}pU‰WkZkZXeUÏZjk\Xj\^U[\aVaXUn}pUoYXWY ÓC—Œ”AŽ—’AE?’“@E?CA’•E‘Ž“Ô’EÓSÕ nW[WXj\Y\UarZ\XUjakZ^ ‡cWXb\|j\Y\XUˆUxyUpWZUdU \l\XUbZk\l^\X\l\XUV\b\Ux‚d uaXZUhbZk\lal\XU^Wz\Y\ xƒUuaXZsU^WYj\UarZ\XUlWjWY\[d oXkZXWi VZk\XU`\eZUVW[ZkZ]UVYobZU^WXZ ‡{rZ\XUfakZ^UˆUx‚Ub\XUxƒ b\XUok\]Y\e\U\l\XUbZk\d uaXZ lal\XUUvwdvxUuaXZmUtWY`Wb\ ‡{rZ\XU‰WjWY\[VZk\XUˆUvw bWXe\XUr\kaYUngpcfgsUl\d b\XUvxUuaXZUhl]a^a^U`\eZ k\aUntpcfgUZXZUVW^WYj\ VW[ZkZ]UVYobZU^WXZUb\X bZlWX\l\XU`Z\q\UVWXb\|d ok\]Y\e\i <"GK K%M8:Q'%O8(8*%0'*&)'**-'%)*&)1%./P j\Y\XsUq\ZjaU„VUx…UYZ`aUaXja ‡cWXea[a[\XU€\^ZkUˆUxv *-'.6'21'*%1/6'4'%42*',%&/31'2&7%:',%‰%12+8'*%42 Wko[VolUn\ZXjWlUb\XUnod uakZEŠC‹ŒAŽ N2+'-'(%$+'-/*%Œ)*)*:124)+%+'*:1'74'*%('3:'*-' J!$#5#%42*',%&/31'2&%.8(8*%42&/3&201'*7%6/.'*L'3 l ^ ]a[s U^WYj\U„VUvwwUYZ`a 6)*%,'.6'2%"6%DA9ˆˆˆ9 3'428%42%4'/3'(%F248'3).7%Œ84/'*7%F+/.'*%,)4'( jalUl Wko[VolUarZ\XUz\[d ‘’CAC’ETŒ“Œ”•CE–Œ—•’˜’ =>?@BA?BˆABEEE ,'*:'&%./*::'*::)%,2'3'*%<¸9%</32.'%1',2(9 aX N’•@”E‘Œ—™@—@’EšC™™C =>?@B>C‰?CˆEEE VaY\X ntpcfgUl\kZUZXZU\l\X RŒ™Œ—C

º²³»¬¼¬½¬°“µ”°¾¬´°•´¬®¬ “”“°•«–

—˜™š›œžŸžš ˜¡˜œ

¢°¨˜¤¶˜®š§˜µž£ —˜¤¥¥¦š³·

¢£¡£¤š—˜¤¥¥¦š§˜¨©¦ ªž™«®ž­š¢˜µ˜¨š³ž˜š ˜œ˜¨ ª˜œ¦šœž¤«˜™ O²I²K%$HKK%./.6/30'212%+2,&321%42%1'.6)*:%1'.27

<"GK K7%68(8*%42%6/3/.6'&'*%$'&'*:6)+)('* 1'3/*'%+2,&321%,/12&'3%G,-'%./,&2%.'&29%':'2.'*' ,'*:'&%./*:'*::)%6'*4'*:'*%6/*::)*'%Q'+'*7 &2*4'1'*%$HK%':'3%1'.2%&24'1%&/3:'*::)%%</32.' ,/(2*::'%3'.0)%+'+)%+2*&',%&'1%&/3+2('&%Q/+',9%O8(8* 1',2(9 )%$'4.2%$3'*L'17%$'*::)*:('3Q87%F/N8*7 ,'.6'21'*%1/6'4'%62('1%-'*:%0/3N'Q209 =>?@A@‰@C?BEEE '*&)+7%=>?@B@AŽ@>DEEE

¬˜­˜®š¬˜¤š¯°«ž˜š±˜®ž ¹˜œ˜¤š¬°®©˜¡š§¦™˜­

I#H²%<320)*%M8:Q'7%&/&'*::'1)%0'1'3%1'3/&%0'* &2'6%('329%#1)%+'683%1/%"<7%J'4),7%J/+)3'('*%%&'1 '4'%&'*::'6'*9 =>?@DŽ‰DAAAEEE

M#H#K #K%F/1'3,)+27%/30'(%3),'1%6'3'(%1(),),*-' 42%0':2'*%F/+'&'*9%*&)1%6/*::)*'%Q'+'*%':'3%+/02( 0/3('&2P('&2%1'3/*'%0'*-'1%1/L/+'1''*9%*&)1%42*', &/31'2&%':'3%,/:/3'%./*2*4'1%+'*Q)&29 =>?@AA‰Ž?DAEEE

³®°­´³®°­˜¤š £«£®šµžš £¤Ÿ˜œž ±˜«ž´±˜«žš¹˜œ˜¤š¬°®œ¦©˜¤¥

I#G%<320)*7%,'-'%F)3-'%N'3:'%O8*Q'+29%F'-'%.') ./+'6831'*%1/6'4'%68+2,29%$'&38+2%Q'+'*%3'-'%%42 O²I²K%/6'*Q'*:%M'+'*%<2.)3%H'6',%$'Q'*:'* 6/36'*Q'*:%(2*::'%.'+'.%('32%,8'+*-'%42%Q'+'*%0- ,'.6'2%5),)*%J'+'12Q8%420/*'(27%1'3/*'%Q'+'* 6',%6/3/.6'&'*%+'.6)%./3'(%O8*Q'+2%./*)Q)%Q'+'* 0/3+)0'*:%4'*%%0/3:/+8.0'*:9%#6'+':2%42%6/3&2:''* ‹8*48*:%‹'&)3%,/32*:%42Q'421'*%'1,2%0'+'6U'4)%&3/1 Q'+'*%.',)1%./*)Q)%FO#%$'Q'*:'*%&/34'6'&%/.6'& '*'1%.)4'9 +)0'*:%./.0'('-'1'*%6/*::)*'%Q'+'*9%</32.' 1',2(9%R2N/S =>?@Ž>ŽˆCD@EEE =>?@BAC‰‰?AEEE

«²´¶´°­¯²°¸²¬´³¬

! !"#$#%&'()*%+'+)%,'-'%./.0)'& ).).%,/6/3&2%1'3&)%1/+)'3:'%RJJS7 '1&/%+'(23%'*'1%,'-'%42%52,6/*4)1 4'&'%83'*:%&)'7%2Q'T'(%'*'1%RQ21'%'4'S7 '*&)+7%*'.'%4'*%18&'%1/+'(23'**-' ,2'61'*%6)+'%6/*:'*&'3%6/3.8P ,'+'(%1/&219% ':'2.'*'%)3)&'* (8*'*%6/3)0'('*%4'&'%4'32%3)1)* &/1*2,*-'%)*&)1%./3/;2,29%</32.' &'*::'%R"<SU3)1)*%N'3:'%R"VS ,/&/.6'&%)*&)1%1/.)42'*%./*:2,2 1',2(9 5'32,%'*:)*&'6'*7 0+'*:18%6/3.8(8*'*%42%42*', =>?@A@BC>?DEEE &/31'2&9 F/1/4'3%)*&)1%421/&'()27%6/3P FGH#IJ#KK%4'&'*:%1/%1'*&83%52*', ,8'+'*%+'2*%-'*:%,/32*:%42&/.)2 J/6/*4)4)1'*%4'*%$/*L'&'&'*%F262+ '4'+'(%6/3)0'('*%*'.'9%M21'%'4' 42.'*'%'*'1%#*4'%&/3L'&'&%,''& ,'+'(%1/&21%3/4'1,28*'+%6'4'%*'.' 42+'(231'*9%M21'%'*'1%#*4'%+'(23%42 R6/.0/&)+'*%,'&)%()3)WS%02,'%Q):' '*&)+%.'1'%6/.0/&)+'*%'1&'%4'6'& 42+'1)1'*%42%42*',%1/6/*4)4)1'* 42+'1)1'*%42%42*',%&/31'2&%42%N2+'-'( ,/&/.6'&9 K'.)*%6/3'&)3'*%'1'*%0/30/4' J'0)6'&/*%'*&)+9 O/*)3)&%6/3'&)3'*%6/.0/&)+'* Q21'%./+'1)1'*%6/3)0'('*%*'.' '1&'%6/*L'&'&'*%,262+%4'6'&%42+'P ,/L'3'%&8&'+%1'3/*'%'+','*%'&') 1)1'*%)*&)1%'1&'%-'*:%./*:'+'.2 6/32,&2N'%&/3&/*&)9%$/3)0'('* 1/,'+'('*%&)+2,%3/4'1,28*'+9%$/.P *'.'%('3),%42+/*:1'62%4/*:'* 0/&)+'*%'1&'%'1'*%42+'1)1'*%8+/( .2*&'%,)3'&%1/&/3'*:'*%4'32%6/P 6/Q'0'&%6/*L'&'&'*%,262+%-'*: *:'42+'*%*/:/329%R2N/S 0/3&):',%42%N2+'-'(%'*'1%#*4' 52*',%J/6/*4)4)1'*%4'* 42+'(231'*9 $/*L'&'&'*%F262+%'*&)+ F2'61'*%0/0/3'6'%6/3,-'3'&'*


789:;8<9==>?@8A: 0123

-.*)-)'/)0.'1,'1)2.3'1456 '''()*)1)+',

$ƒ„……#"…†‡…#

pqrqstuvswxyuzu{s|uq}s~€uxqvuqsuyu‚

QRSTUVWXRTYRZR[TWR\VWT\]\RW]WT^R_R[`TQRS \]W^^RaRUTYRZR[TWR\VWT\]WbVRcT^R_R[`TdeVcR[ SReRTXRW^TfgfgSTVWeVST\]W^^R\_RaSRWTURaRTU]hRi ^RW^ThRZ]eTUVej[ThRajTk]YRTlRcjR^VW^mTl]fR\ReRW nR^]c]WmTlR_VURe]WToVaZga]bg`

œ—’‘¾—’‘’“´¿À¶•›š —’“˜ Áȏ’§’“’‘•™’—Ÿº»» ¤’Ÿ¤ “››Ÿ›š“™Ÿ—Ÿ•›Ÿ›’ž Žš™’˜’“˜’›’™š›’¹’Ÿž ’“˜¤¤™’–š”•›’§’—’”’ž “§’™Ÿ¦’•Å¦’—¼““¢ ’˜“˜¤šµ’’”’“¾’˜šš“• —’”’œŸ›’™’Ž’”˜’œ’‘›’Ž’Ÿ ¹šœš—’™’’“¼““™’“¤’ž ¤’œŽ’”š“¨—– —š¦ ¢ É»¤Ÿ ˜—’¢£’“›’‘’ –’“ž¤’–’“š“¦’™Ÿœš—¤’‘ ¸š¦’¤”¦‘”’‘“§’“˜ Ÿ“Ÿ¦˜’š“˜’“™’¤’“¤šŽš—ž “”¤Žš”’“Ÿœš›š—”’œ—‘ ’Ÿ’”š’‘š“˜’¤—’œŸ¤š‘Ÿž µ’§’’“Ž’—’Žš”’“Ÿ¢¹’—š“’ ”’“Ÿ¢¸š”Ÿ Â˜›ÍŸ§’™Ÿ´Î϶• ™Ž’“Žš”’“Ÿš’Ÿ¤š›šž ”’‘¤’ŸŽš“§’™’Ž™’“ Ÿ›’“§’•š“˜’¤š“¦’™Ÿ ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”’‘“’• ’‘’“§’“˜›š™’“˜Ž’“š“•™Ÿ ˜’—’“™’–š”“§’¢Á–’“§’ š“˜˜“’¤’“˜’¤š’Ž’ Žš’“˜˜’“›š”Ÿ’™’–š”¼““¢ –’—˜’™š›’”š—›šœ”š“˜ž ›Ÿ”’‘š—š¤’œš¤š—¦’¢ªš“˜ž ñ°³›’§’™Ÿ’¦’¤š—”’¢©Ÿ™šž ’›Ÿ•š—š¤’Ž“š“¦’™ŸŽšž Á¸š¦’¤’–’Ž’“š“•›š”Ÿ’Ž‘’—Ÿ ˜š”ŸŽ— ¡š›ŸŽš™’˜’“˜™’ž ˜“’¤’“«¬­®¯°±®²³´›š’µ’ ›’›’§’š’“˜œ’“§’¤§’“˜ ’“˜˜’“”š”’Ž¤’Ÿ•Å¦š’›ž œšŸ™’–š”¢¾’‘¤’“•ŽšŸŸ¤ –š”¢£’“•š—š¤’œ¤’“ ˜š“” “˜¤šµŸ™’—Ÿ”’“’‘Ÿ’”¶ š“¦’™ŸŽš“¦’™’–š”¢ªš—šž “§’¢ ’‘’“§’“˜Ž“§’Ÿ“Ÿ›Ÿ’”Ÿ¡ Žš™’˜’“˜œŸ’›’¤’—š“’œ¤’“ š—š¤’š““˜˜Ž’—’Žš”’ž ¤’œš—¤šŸŸ“˜™Ÿ™’š—’‘™Ÿ ¼’š“š˜’›¤’“•›’‘’“§’ œšŸ¢¸š”Ÿ’Ž’™’Žš“¦’§’“˜ š“™’Ž’”¤’“‘’›Ÿœš—Ž’ “Ÿœš—’¤”Ÿ·Ÿ”’›¢¸š”š’‘’”’ž ’“’’™’Ž’“š“’“¢¾’‘¤’“• Ÿ“Ÿœ¤’““”¤š“µ’—Ÿ¤šž ¤šŸ‘’”’“•’“˜›“˜™ŸŽ’“˜ž ’“˜š’Ÿ“¤’“˜’œ’‘¢ ‘’—Ÿœš—’“¦’¤”Ÿ“˜˜Ÿ•š—š¤’ ›’§’›š“™Ÿ—Ÿ¤’’¤šŸŸ“˜ “”“˜’“›š’”’¢Ê’Ÿ””š—ž ˜Ÿ›’’ŽšŸŸ¤’‘’“•Å¦š’› ¥’—’œš—¦’’““§’Ž“ Ž“š’›¤Ÿ’‘’“Žš—›’ž œŸ›’›’Ž’Ÿ¤šÄ ˜§’•Å¦šž Ÿ‘’”™’—Ÿœš—œš™’“§’˜’œ’‘ œ—‘”’“ŸŸ“Ÿ¢ “Ÿ¤•š—š¤’š“¦’¦’¤’“™’ž –’‘’“š“’–’—¤’“™’–š”ž ’›“§’¤š”Ÿ¤’™Ÿ”šŸ™Ÿ’‘’“ §’“˜™Ÿœš—Ÿ¤’“Žš”’“Ÿ“”¤ ¸š™’“˜¤’“§’“˜šœ’ž –š”¤šŽ’™’Ž’—’Žš”’“Ÿ§’“˜ “§’§’“˜œš—œ’‘’“™’›’—”šž Žš—›’–’‘’“™Ÿ¹šµ’’”’“ ›š”Ÿ’Ž’“˜¤¤™’–š”“§’¢ §’—’™’’‘Ž’—’œ—‘•œ¤’“ ›š™’“˜š’“š“Ž’™Ÿ“§’¢ Ž“˜¤’“¦Ÿ¢ ¨—– ™’™Ÿ•ªŸ“˜˜´ºÆÇ¿¶¢ ¨š”’“Ÿ“§’šœ’§’— ŽšŸŸ¤’‘’“¢Ð“”¤Îž¿ ¨’˜Ÿš—š¤’š“˜’“”’—™’ž ©Ÿ”š“˜’‘”š—Ÿ¤’”’‘’—Ÿ ¼““š“˜“˜¤’Ž¤’“•Ž’ž ™’–š”›šŸ¤‘’›“§’ˍ’™’§’“˜ ’“˜¤¤™’–š”•œŸ’›’“§’ –š”•›Ÿ’“˜‘’—Ÿš—š¤’œš—¤šž ™’“™’‘’˜’§’“˜’Ÿ”š—’ž —’Žš“¦’™’–š”›š‘’—Ÿž‘’—Ÿ šœš—Ÿ¤’“œ’“§’¤•’™’Ž’ š—š¤’šœ’§’—™š“˜’“Îž ŸŸ“˜š“˜”Ÿ˜’œ’‘Žšž ›’•›š’“˜¤¤™’–š”š“ž œš—Ž— ¡š›Ÿ›šœ’˜’ŸŽš“§’™’Ž ›š™Ÿ¤Ÿ”¢ ¿˜š“˜˜’˜’œ’‘œ’›’‘¢ÁĒ“˜ œ’§’—’“¢¨’™’›ŸŽ’“š“ ¦’™Ÿ›—˜’”š—›š“™Ÿ—Ÿ“”¤Ž’ž “Ÿ—’¤š’Ž’¢£’“¤’—š“’ Á£’“§’“˜¦š’›•š›¤Ÿ Ž“§’›’–’‘’’‘›š“’“˜• ›š¤’—’“˜•Ÿ”’‘–’¤”¤š”Ÿ¤’ —’Žš”’“Ÿ¢¹’—š“’Ÿ”•”’¤‘šž Žš¤š—¦’’“”š—›šœ”‘’“§’ ¤’Ÿ®²²Ì«³Ž“§’›’–’‘ Žš¤š—¦’¦’™Ÿ›š’“˜’”¢©’–š” ’Ÿœš—’¤›Ÿ¢ —’“•›š —’“˜Žš™’˜’“˜™’–š” ™Ÿ’¤¤’“Ž’™’›œ‘™’“ “’“¤’ŸœŸ›’š’“š“ ¦’™ŸŽš“’œ’‘›š’“˜’”¤š—ž ghijklmnopnqrhslgomqhimlkphoto š—š¤’ jshnkquqlmvimwqxqtmymwz{|}~m€z~‚}ƒm„}…z† ¨‘’“Žš™’˜’“˜™’–š” œŸ›’š“¦’›’Ž’Ÿº»» › —š‘’—Ÿ•š—š¤’š“˜˜“’ž ˜’œ’‘¢¨’—’Žš”’“Ÿšœ’§’— ¦’¤’’‘’—Ÿ›š™’“˜Ž’“’› ‡z|ˆzƒ‰ƒ‰~mƒ}Š}~m€z|‹}…}Š}~m„‰mŒz}Ž}†}~m‚|…{y ”š—›šœ”œŸ›’™Ÿ¦Ž’Ÿ¤š”Ÿ¤’ ’“˜¤¤™’’›’”‘’—Ÿ¢¼”ž ¤’“–’¤”™Ÿ›Ÿ’“˜‘’—Ÿ“ž ™š“˜’“’Ž’§’“˜’™’™Ÿ›’ž ›šŽš—”Ÿ›š¤’—’“˜•Å””—“§’¢ „}„‰m‘{†{m„‰}Ž‡‰ƒm€zˆ}~mƒ}ƒ‚ Ž’˜Ÿ‘’—Ÿ¢©Ÿ’“’”š—™’Ž’” ’‘§’“˜™Ÿ’’Ÿ¼““½ž ”¤œš—¦’’“™’–š”¢ –’‘§’Ÿ”˜’œ’‘¢¸šœ’˜Ÿ’“ ´ÑÒÓÔÕ֋×ØÖÙÚÛ×ÕÜÕÝ

BCDEFGHIJCICKFLCMNFBCDEFBHDOCPE

úûüýúýþüýÿúÿ01      !  "#   $    % $ # !   # & # 0þü2þ34þú52647ú1461897ú 0 2 4

ދ߉à‹ÙßáÖâÑãäåÙÖæÖÖ¸—Ÿ ͒‘’§´ç趕–’—˜’¨š—“’› 0 ÿúý17ú 4þú 42þþ4ú44úý34ú6ý 4ú2ÿýü ¹’Ÿ“š˜ — •ªš—” §™’“•¹’ž 4þ462ÿú42ú2 4ÿúü4ýþ4ú60109ü2ú2þ2ú œŽ’”š“ª’˜š’“˜•›šœ’˜’Ÿ µ’ “¦š’’‘—’‘™’“ Ž‘’“µ’ “¦’’’‘—’‘ ûú ’Ÿ“”š—Ž’¤›’š““™’“Ÿ’”   !"#$%#&$ —’‘¤šªš¤’‘¢¸šœ’œ•¾Ÿ—  ¨š—¦’’“’“éš’’‘Ê’¦Ÿ¼ê— ë ”Ÿ™’¤¦’™Ÿœš—’“˜¤’”—’‘¢ —’“˜¤’”¤’“¤š½’“’‘¸µŸ ª’“’˜šš“”§’“˜š—š¤’ ¹š™Ÿ’“¤’Ÿ™Ÿ¦’“¦Ÿ¤’“ ™š“˜’“’’›’“”Ÿ¤š”Žš›’–’” ŽŸŸ‘”š—“§’”’”’¤œš—š›¢ ’¤’“™Ÿœš—’“˜¤’”¤’“Ž’™’Îç œš™Ÿ™’Ž’”¤’“¢ Á¹’Ÿš—’›’”š—”ŸŽ™šž ª’—š”œš› ¤´‘’—ŸŸ“Ÿ•î]h¶•Å ÙõØöÖäÚ÷ “˜’“œŸ— Ÿ“Ÿ¢¹’Ÿœš—‘’—’Ž Ž’Ž’—¸—Ÿ¢ ¨’—’µ’ “¦’’’‘‘’¦Ÿ ›š ˜’’“˜¤’Ÿ¤šœ’Ÿ•Å ¼’š“˜’¤›š™Ÿ¤Ÿ”µ—Ÿ˜’ —’‘”š—›šœ”›’’”¤šé’¤’—”’ ¤’”’¸—ŸÍ’‘’§•™Ÿª’Ž —š› ™š“˜’“œŸ— Žš—¦’’“’“ž ™Ÿœš—’“˜¤’”¤’“ ™š“˜’“ ¹ ”’ª’˜š’“˜•¸š“Ÿ“´ÎÉÇ¿¶¢ —’‘Ÿ”•§’“˜›šœš“§’™Ÿž š“˜˜“’¤’“™’’—’™’ ¾šœš—’Ž’›’’”›šœš¤š ¤š“’šœš—Ÿ¤’“Žš’§’“’“ œ›•œ¤’““’Ÿ¤Žš›’–’””š—ž ª’Ž —š›•Ž‘’“µ’ “¦šž µ¤Žœ’˜›¢¸’’”š“™’¡”’— œ’“˜¢Á¸š”š’‘›’Ž’Ÿ™Ÿé’ž ’’‘—’‘”š—›šœ”š“˜ž ›šœ’˜’Ÿ¦š’’‘—’‘Ž’™’ ¤’—”’”Ÿ™’¤’™’¤šŽ’›”Ÿ’“™’“ ˜š—™¤¹’“” —¼ê— ª’“’˜šž œ’“ï¤” œš—Î»ºÎ•¸—Ÿšž ¤šœ’Ÿ¤šª’˜š’“˜•Å¦’—¸—Ÿ¢ š“”™ŸÍ¤ ¸Ÿ“˜ ›’—Ÿ¼ž½ œ’§’—›š¤Ÿ”’—ÍŽÎ»¢¿»»¢»»»¢ ʒ›š—Ž’™Ÿ’’ŸÄ›”Ÿ“ 钐’“¸Ÿ“˜ ›’—Ÿ•¹’Ž“˜ Á¼”“”¤¤šŽš“”Ÿ“˜’“·Ÿ›’• ´ç»¶•§’“˜š—’›’’™šž ¹’—’“˜ì’™Ÿ“˜•¹š—’‘’“ Ž’›Ž —•ð­ñ±ò̬³ò°­ò«óô•™’“ “˜’“”š”’“˜˜’“§’’“”’—’“ ͚¦ –Ÿ“’“˜“Ð”’—’•¹ ”’ ’Ÿ““§’¢¸’§’¦˜’›™’‘Ÿ¤” ”Ÿ™’¤¦’™Ÿœš—’“˜¤’”‘’¦Ÿ¢¼’ ª’˜š’“˜¢¹š™’”’“˜’“š—šž ’“’›Ÿ¤‘’¦Ÿ¢½Ÿ™’¤”’‘“§’ š“™’¡”’—¤’“”Ÿ˜’ —’“˜™šž ¤’“”¤š“’“§’¤’“¤šž ›šŽš—”ŸŸ“Ÿ•Å¤š‘“§’¢ “˜’“™Ÿ¤š“’ŸœŸ’§’’›Ÿ“˜ž Ž’›”Ÿ’“Žšœš—’“˜¤’”’“¤š ¸—Ÿœš—›’’Ž‘’“µ’ž ’›Ÿ“˜ÍŽºÀ•É¦”’¢Á¹’—š“’ ½’“’‘¸µŸªš¤’‘§’“˜™Ÿ¦’“ž  “¦š’’‘—’‘’¤‘Ÿ—“§’ ¤šœš—’“˜¤’”’““™—ž“ž ¦Ÿ¤’“ŽŸ‘’¤’“’¦šš“œŸ—  š“˜’™¤’“’›’’‘¤š ™—›š’’Ÿ’¤’Ÿ™’“ Žš—¦’’“’“”š—›šœ”›š¦’¤Î» ª’Ž —š›¹ ”’ª’˜š’“˜¢ ”Ÿ™’¤’™’¤š¦š’›’“•›’§’ 횜—’—Ÿ’“’“‘Ÿ“˜˜’ ©’’’™’“™Ÿ¤š”’‘Ÿ•ª’ž ›’Ž’Ÿ’™š“˜’“”šž ›’’”Ÿ“Ÿœš”š—š’Ÿ›’›Ÿ¢ “’¦šš“¼ê— ëŽ’™’”’“˜˜’ ”’“˜˜’¤’—š“’”Ÿ™’¤œšž ¸š’š—š¤’™Ÿ¦’“¦Ÿ¤’“ 獪’—š”š“¦’“¦Ÿ¤’“’¤’“ —’“˜¤’”•Å¦š’›“§’¢ ’¤’“œš—’“˜¤’”Ž’™’Î»íšž šœš—’“˜¤’”¤’“Æ¿µ’ “ ™’Ž“ø’—“ • œ—’—Ÿ’•“’“”š—“§’”’ ¦’’’‘—’‘’›’¹ ”’ª’ž –’—˜’é’’“£’“’›• ™Ÿ“™—Îèíšœ—’—Ÿ•™’“ ˜š’“˜™’“¹’œŽ’”š“ª’ž ¹’Ÿ“š˜ — •¹’œŽ’ž ¤š™Ÿ’“•™Ÿ”“™’’˜ŸŽ’™’ ˜š’“˜¢£’“›š”š’‘Ž’—’ ”š“ª’˜š’“˜•š“˜’ž ”’“˜˜’º™’“çª’—š”¢Á¹’Ÿ Žš›š—”’›’Ž’Ÿ™Ÿé’¤’—”’• ¤š“˜Ÿ¤”ŸŽ— ž ›šŽ’”œš—’“˜¤’”¤šé’¤’—”’ ŽŸ‘’¤œŸ— Žš—¦’’“’“”š—ž ˜—’Ê’¦Ÿ¨›¢¼’™’“ Ž’™’”’“˜˜’Éª’—š”•™’“ ›šœ””Ÿ™’¤™’Ž’”šœšž Ÿ›”—Ÿ“§’š“Ÿ”ŸŽ¤’“ ’“˜›šœš›’—ÍŽÆ» ¦”’™’’¦’“˜¤’ –’¤”É»œ’“¢ Á¹’Ÿ™’ž ”’“˜“’“ š’Ž — '(ú)2 *2þ34þú427ú+ýÿ 4þ 0 494úü091264úK4ÿ418 906 œ Ž  Ÿ¤’—šž 4ÿ2 7ú 0þ34ü4ÿ4þú124ÿþ4ú6ý, /430 4þ3ú'8ü47ú'8 18 ú)ý 2, “’¤Ÿ› ’Ÿœšž 4ú*09ý 4þ3úÿ4 2ú 0þ 8*4ú 0þ3, 49ü87ú 0þ34ü4ÿ4þú4ÿ4þú 0þ2þ, ” ’‘ ý*ýþ32úú-290ÿüý9úû.98ú/4þ40 0þ7 4ÿ 4þýü2ú 41894þúü0960*ýü š“¦’™Ÿ 3ýþ3úÿ 4 7ú4þ3ú*09ÿ4þü89ú 2 L24ÿþ4ú4ÿ4þú 0 4ÿýÿ4þú10þ0, ¤ —œ’“¢¸’ž 04 4þú144ú)298287ú 8386492 2 2ÿ4þú 4þú10þ2 2ÿ4þúú3'490þ4 ’”Ÿ“ŸŸ“·š›ž 'ý 8þ7ú0 494þ3úú344 ýþúü2 4ÿ 2ú22 44ú/430 4þ3ú 2 ý34úÿ89*4þ 4 4ú424*4þ75úÿ4ü4þ4

0þ 4142ú94üý64þú894þ3ú'4 2 ”’›ŸŸ“Ÿ›ž 0 4þ3ÿ4þúü46ú/4þ40 0þ 4ÿ4þú*09ÿ889 2þ462ú 0þ34þúL8 4 ™’‘œš—¦’’“ û.9877ú(þ2ú4ý942þ27úú 0þ0 46ÿ4þ 0424ú0þ347úÿ490þ4ú 2ú*0*09414 ’ŽŸ—™š’ž 292þ4ú 4þú88ú4þ338ü4úÿ0 ý4934, ÿ8ü4ú 42þúý34ú64 4ú 0þ34þúü8ü4 ‘ ’“œ’“¢¹’ž þ4úý34ú 0þ4 2úÿ89*4þú0*4*7 ý4þ3ú 2 2494þú9ý12475úü0346þ4 Ž Ÿ šœ’µ’

462þ3, 462þ3ú60ü89ú60ÿ2ü49ú1 û4ú 0þ32 *4ýú 46494ÿ4ü ›— ’ ” ¤’œ’—•¤’ž 8979úýü4ú 4þú1ú8:79úýü4ú3ûüý ýþüýÿú60 0ÿü26ú 4 4 ú 0þ 492ú*298 ˜š””š— “§’”’’™’ 4 4 ú*0þüýÿú2þ506ü462ú 4þ 464ú1094 4þ4þúý 94ú 0þ34þ š—Ÿ”’ ¼ê— œš—ž 0 44ú0 ý4ú 8ÿý 0þú644üú2þ2 0þ30 0ÿúÿ90 2*2 2ü46ú430þúý 94 œ 4 4ú 2úÿ4þü89ú4 4ú4þ3ú6ý 4 309 46ýÿúü4þ4úÿ0ú'0 0þ43ú60, ’›’’‘•Å¦š’› 2ÿ292 ú 4þú 2ú 4 4 ú62 0,62 0ú 2 ü0 14üúü09 46ü49ú4ü4ýúü2 4ÿú*298ú2üý75 쏗¸ªÂº¾’“ž ÿ8 1ýü0975ú0 46þ4 ü4þ 46ú'8 18 ú)ý 249ü8úM426N ™ “˜’“Ÿ“Ÿ¢ÖùõØ÷Ý

;<=>?@AB?>C<<>DEFG@E D?FHGFA;<=DGAIGJ?FH

’sl“qhi Œsqw giqlmy qwg ‚ƒ‚Š}~ …}|} Žz~z|‚„‚ˆ ˆ}~†{|m‡‰|{ }‹} €z|}ƒ}~}~ Š}‰mi”|{ ’}~}zŽz~†• „‰mh‚ˆ{ w‰~{‹}|‰mmiygm• n}ƒ}~ w‰~{‹}|‰• Œ}Ž€‚~ Œ}|}~ p}„‰~• hz{…‰~}~‚~ k†}|}•mŒ{†} ’}zƒ}~• wz~‰~m–—˜r™š

XYZ[\]^[_^ZX 4567689 696 997 VW`a bc&% &cd#a"e$c ghijklmnopnqrqpklpmiw’i›qlgo

¢£¤¥¦§¨©ª¥«¥

/1(+41ú,úúÿ4 0 2ú/2 2ü09 60ÿ8 4úý ý úL0þ092 44þú49ýþ2 Mÿ 2 Nú/430 4þ3úýþüýÿúÿ4 2ú109, ýþüýÿú 0þ4 2ú 4 8þú1092294ú4ûúú4ÿ4þú 0 *ýÿ4ú198394 1090 1ý4þ7úú 09ý14ÿ4þúý144ú4û '((4û44ú 4þú68ü839462úú 09ý14ÿ4þú4 ú4þ3 ü140 4 ü4ýþúPT8S -ú 4 4 úÿ060ü4944þú30þ 09 230 ýü2úýþ2þ 4ú'0þ4þ346492ú14 26ú*09ý624 þþüý ÿ2 ú2üÿ44þ4ú1ú4190ý9þü24ú 4 7úÿ4 0 2 3þüýÿú60 0ÿ62þ4ú 0 4þ3 8Oúü4ýþú2þ2ú*094941ú*264ú 0 4ýÿ4þ /2 2ü09ú 0þ 414üúÿý8ü4ú8œú49ýþ2 64þ34üúÿ0ü4ü7ú 4þúÿ4 2ú 0þ3ýü4, ÿ060þ24þú 2ú/430 4þ3ú09 46ýÿ7ú*264ú38 4þ3ú 290ÿ9ýü

4ÿ4þúú ý ý64þúú/ú4þ3ú6ý 4 2þü09þ4ü28þ4 ú 0þ34þúÿ060þ24þú 4þú ýþ24 1ý*09þý9úÿ 2 7ú/40þú4ûúû6üý 109þ4ú 0þ 414üú10þ 2 2ÿ4þ 68ü839462 492úý*43287ú0þ2þúMP9RSN7ú 0þ, 2 2ü09ú60109ü2ú/ú49ýþ4ú4ý, 3/0 4þ3ú 2ú60 4,60 4úÿý 24ú644 0 46ÿ4þú*49ýúü4ýþú2þ2úÿ4 0 2 64þü4947ú 4þü4þúúL46ÿ2*94ÿ4

0þ0 14üÿ4þúýþüýÿú 0þ330 ýü2ú ýþ24 68ü8394627ú 0þ4927ú 4þúü04ü0975ú0 46ú34 26 /2 2ü09ú4ÿ4þú 090ÿ9ýüú49ýþ2ú4þ3 44 ýþúü2 4ÿú 0þýüý1úÿ0 ýþ3, úýþ33ý 4þú 42þ75 ÿ0 4294þúP8ú0ýþ2ú8::Qúü0960*ýü7ú0þ2þ 24 *2 ú 492ú/úýþ33ý 4þú4ü4ý ÿ2þ4þú 4M942ú26/

4þü4þúL46ÿ2*94ÿ4ú 4ý1ýþú 492 ÿ4ü4þ4ú N MP9RSN7ú 2ú/430 4þ3 42þ 47ú14þ332 4þú4ÿ94*ú34 26 *09ÿ4 4 4ü4ú2þ27ú 0þ34ÿýúü09ýþúÿ0 ýþ24úÿ060þ24þú 4þú68ü839462ú60ü0 4 LKf(0fú,ú-0 2ú 0þ ýÿýþ3 '8 ýþ2ü46ú04ü09úLý9289087 *094 4þú 2ú4ü46ú 4üú24 ÿú44üú2üý7ú24 ý144úüý *ýúÿ0 *4þ3ú ýþ24 04ü09ú¡ 4662 ú/4ú9úLý9289087 60 4þ3ú ý ýÿú 2ú*4þ3ÿýúÿ0 46ú9ú- ü04ü09ú 2úLý9289087ú'8 2ü0ú04ü09 04ü09ú410þ4ú/'úLL7ú04ü09 û4ú 0þ4 2úÿ0ü4324þú 4þú109 44 -024þú'060þ24þúLý928908úM-'LN 4ýüú/4úPúLý9289087ú04ü09 292úýþüýÿú 0þ4 2ú 8 0 ú 4þ 4ÿ4þú 0þ330 49ú 4ÿ8þú*09þý4þ64 ý947ú 4þú4þ3349ú492úL9230 

0þ0ÿýþ2ú*2 4þ3ú60þ2úÿ490þ4 ÿ0ÿý4644þú 4þú18 2ü2ÿú*09ü4ýÿ 3'0þú98ÿú 0þ3264ÿ4þú1090,

0þ 414üÿ4þú6ý1189üú 492ú894þ3üý4 '0 þú98ÿ7ú 2úý 2ü892ý úþ250962, *ý4ü4þúÿ0ÿý4644þú 2úÿ09444þ 34 129ú 0 414þúü4ýþú644 ü46ú/ý4

4 24úLý9289087 ÿ0 2 úý 410 ú4þ3ú 2ÿý4642ú8 0

0þ0ÿýþ2ú ýþ24ú 8 0 2þ3ú/0þ492ÿ7 4 *üýúMSTRSNú1ýÿý ú8:STú0 42þ ýþ33ý ú 0üýþ3ú'0þú98ÿ7 ÿ490þ4ú644ú6ýÿ4ú 268ü87ú6ýÿ4 *09*4342ú10 42þúü04ü09úü09*42ÿ 10 ý 4ú 492úÿ4ý ú6ý 94ú 0þ4 2 *0934475ú0 46ú24934ú04384þúû7 9289087ú4ÿ4þúüý9ýüúü4 12 ú1ý 4 ý92 úü8ÿ8ú61292üý4 2ü46ú+83420 '0 ý944þú0ý94þ38 *8úü4947ú'8ü4 1L0ý 4 2þúü04ü09ú*42ÿú 492ú64þ3349 98ÿú4þ3úü4ÿú6ýÿ4ú 4 2 þ4 /430 4þ37úü0960*ýü

4ý1ýþú 492ú60ÿ8 4 ýþ33ý ú 0üýþ3úÿ0 ý 24þú 0þ, /4462624úý9ý64þú(ÿ8þ8 2 /0þý9ýüú6ýü94 494ú10 0þü46, 4 2ú1094 146úý10ü2ú4þ3ú 26094, /4þ40 0þúþ3ÿ4ü4þúPT8Púþ250962, 4þ7ú-ý ú10þü46ú'0þú98ÿú2þ2 ÿ4þúÿ0ú'09444þú'0 292ú4 1464þ ü46ú/ý4

4 24ú/430 4þ3ú2þ2 09ý1 948ÿÿ4þ2 7 ú10þ334*ýþ34þú10, ý10ü2ú2üýú 2*092ÿ4þú*432ú109424ü4þ

09ý14ÿ4þú64 4ú64üýú128þ29 2þú 492ú39ý1,39ý1úü04ü09ú 2 ü0 14üú1092*4 4ü4þ75úý49ú-ý 98, *09 292þ4ú'8 ýþ2ü46ú1ýý*úU8ü839462 4 Lý9289087ú42üýú04ü09úû 4 4þ37 ÿ2 7ú0þ2þúMP9RSNúMü84N M1ý62Nú/430 4þ3úM426N

ž`a$ž#$"Ÿa$#$` a


123456458920

  

.:;</0 1 2 345 "#$%&'(#')*#+,)=>?@A<B<C@ADEFB?G?<= QCI<@L<><=I@L<J?@UGG?=>DB HD=L<KCBC?P@=<=>?@Q<L?@>CM

HD=I<J<K@ADE<L<@<L<@<=IM h<=QD=@SFE<GGCG@WD>AFB@\=` LCK<=@LF=IPT@QDB<G=N<R IF><@G<N<@N<=I@>DJB?O<>P@A<M j?ZK<JL@[?H<=QC=><AR S<EFBJ?@lD=LDJ<B@p?HCJ B<C@<L<@N<KP@?>C@E<G>?@A?>< uvwxyz{|}~v€z gJ<LFEF@L?@>DHE<>@>DJE?G<K <A<=@HDB<ACA<=@ED=NDB?M SDE<B<@n<L<=@\=>DB?QD= HD=I<AC@>DB<K@HDHDJ?=><KM L?A<=@BDO?K@B<=QC>R@S?><@>C=IM ;DI<J<@an\;e@Y<NQD=@p;\ A<=@Q<Q<J<==N<@HD=NDB?L?A? IC@K<G?B=N<@L<J?@ADEFB?M agCJ=e@Y<JZ?<=F@;FJH<=@L? ADEC>CG<=@EDH?=L<K<=@><M G?<=PT@?HOCK@UICGR l<A<J><@HD=?B<?@GDJOC<=@OJCM K<=<=@L<J?@Y<EFBL<@h\i@AD VDJFHOFB<=@ODJGD=Q<>< ><B@AD@W<E<G@XDOF=I<=@>?L<A W<E<G@XDOF=I<=R <E?@B<J<G@E<=Q<=IP@E?G>FBP O?G<@L?>FBDJ<=G?R@gD=DI<A<= :pD=>C@A?><@HDHDJ?AG< L<=@IJ<=<>@HD=NDJOC@H<M KCACH@>DJK<L<E@EDJA<J<@?>C ?=?@GDZ<J<@C>CKP@A?><@QCI< GCA@W<E<G@XDOF=I<=R@YDM K<JCG@L?ADLDE<=A<=R <A<=@HDHDJ?AG<@A<GCG@DHM JDA<@<AK?J=N<@@HD=IDAGDM :Y<J?@A?><@HDHODJ?@LCM E<>@><K<=<=@?=?@HCB<?@L<J? ACG?@GDZ<J<@ADQ?@DHE<>@>DJM AC=I<=@ADE<L<@ADEFB?G?<= EJFGDG@EDB<=II<J<=@KCACHM G<=IA<@A<GCG@EDHOC=CK<= C=>CA@HDB<ACA<=@EJFGDG =N<P@ED=D><E<=@>DJG<=IA<P [DJ>C@[<=>FG<P@<=IIF><@SFM ED=NDB?L?A<=@GCE<N<@=<=>? G<HE<?@LD=I<=@ED=?>?E<= E<GGCG@VJCE@\\]S<=L<=I A?><@HD=L<E<>A<=@?=`FJH<G? HDJDA<@L<J?@gFBL<@h\i@AD@Wg YD=Q<=I<=P@S<J><GCJ<@L? N<=I@>DJO<?APT@A<><@Y<JM [BDH<=PT@A<><@p?HCJ@L?@GDB< ^CIFG_G@X<`DP@[DB<G<@abc] Z?<=F@L?@\G><=<@YDJLDA<R@\< j<ADJ=?G@^CH<G@gFBJ?P@ADM deR HD=<HO<KA<=P@G?<E<@G<Q< H<J?=R fHE<>@><K<=<=@>?>?E<= O?G<@HD=LCI<@E<J<@EDB<AC p?HCJ@HDH?=><@GDHC< gFBL<@h\i@N<=I@L?>DHO<A <=IIF><@p;\R E?K<A@HDHODJ?A<=@JC<=I H<>?@>DJL?J?@V<HDB?DB@iDJM ^<=N<@LCI<<=@?>C@K<JCG O<I?@ED=N?L?A@gFBJ?@C=>CA H?N<=>F@jFK?@j?kCP@ULJ?<M L?OCA>?A<=@HDB<BC?@EJFGDG HDB<ACA<=@ED=NDB?L?A<= =CG@X<=LJ<@V<B<Q<P@^D=LJ?A KCACHR@Y<JZ?<=F@HDH?=>< L<=@EDHDJ?AG<<=@L?@BFA<G? U=IDB@[<KD><E?@<B?<G@hDA?P GDHC<@E?K<A@HD=C=IIC@K<M ADQ<L?<=R@:[DA<B?@B<I?P@A?>< L<=@iFK<=DG@lC<=@Y<=O<?>R G?B@ED=NDB?L?A<=@K?=II<@E<M H?=><@AD@JDA<=MJDA<=@C=>CA SDDHE<>=N<@L?DAGDACG?@L? J<@EDB<AC@>DJ><=IA<ER HDHODJ?A<=@ADGDHE<><= GDB@mU@nBFA@U=IIJDAP@L? SDE<B<@[><`@U=IA<><= HDB<ACA<=@FB<K@pSgPT@B<=M K<L<E<=@db@=<E?]><K<=<= h<J<>@aS[Uhe@lD=LDJ<B@p;\ QC>@p?HCJR B<?=R gJ<HF=F@fLK?D@HD=FB<A gFBJ?@>?L<A@?=I?=@>DJOCJCM g<=IB?H<@SFL<H@\o] ODJO?Z<J<@O<=N<A@>DJA<?> OCJC@HDHODJ?A<=@K<G?B@EDM h?EF=DIFJF@Y<NFJ@lD=LDJ<B ADQ<L?<=@?=?R@:\=?@O<I<?M =NDB?L?A<=@L?@B<E<=I<=R p;\@^<JL?F=F@[<JFGF@E<L< H<=<P@A?><@QCI<@>?L<A@><KCP gD=N?L?A@HDHOC>CKA<=@K<M QCHE<@EDJG@ODJG<H<@Y<=M G<AG?=N<@E<L<@H<>?@GDHC< G?B@B<OFJ<>FJ?CH@L<=@<=<M ACHK<H@UH?J@[N<HGCLL?= ODI?>C@L?><=N<@O<I<?H<=<PT B?G<@IC=<@HDH<G>?A<=@ADM L?@W<E<G@XDOF=I<=P@[<O>C A<><@gJ<HF=F@D=>D=I@L? E<G>?<=@O<J<=I@OCA>?R  788 7 aqd]de@HDHO<=><K@EDB<M S<=>FJ@gJDG?LD=P@l<B<=@YDM :[DA<J<=I@GDL<=I@ODM 6 7  ! "#$ 889 #"% %"% &'( &$#'$ )* '"6#78"9

( + %* ($ * '*( AC=N<@<=IIF><@p;\R L<=@YDJLDA<@‚><J<R ADJQ<P@GDL<=I@L<B<H@FB<K %" ,** $ ( ("'- ! #* '"%+( ." /0 " 123456 '*$ ! .$ 7"+ " $* +% #6 SDE<B<@[DAG?@\=>DB?QD= gJ<HF=F@EC=@><A@H<C pSgR@>D=>C=N<@FB<K@pSg SFE<GGCG@VJCEMq@S<E>D= HD=LCI<MLCI<@G?<E<@N<=I EDJBC@ADZDJH<><=P@EDJBC@LCM "#$%&'(#')*#+,)a\=`e@r<KNC@iC=?<J>F>F@E<M HDB<ACA<=@ED=NDJOC<=@L<= AC=I<=@B<OFJ<>FJ?CH@L<= L<@K<J?@N<=I@G<H<@QCI< HD=Dk<GA<=@DHE<>@>DJM K<G?B@B<OFJ<>FJ?CHP@LD=I<= ODJ<E<@Q<HP@A?><@ODJK<G?B@HDM N<@>?L<A@O?G<R@SDHCL?<= B?L?A<=@H<G?K@GCB?>R@S<H? ><@C=>CA@HD=?=IA<>A<=@ADM HD=DI<GA<=@stt@EDJGF=DB G<=IA<@A<GCG@ED=I<=?<N<M LCAC=I<=MLCAC=I<=PT@QDM =<=IA<ER@[<N<@EDJ?=><KA<= KCOC=I?@h?J=<JAFO<@aSFHM H<G?K@HD=I<=<B?G<R@‚=>CA k<GE<L<<=@ADE<L<@E<J< SFE<GGCG@<L<@L?@H<JA<G <=@<=IIF><@SFE<GGCG@K?=IM B<G@p?HCJƒ„uz…†€€~‡ˆv‰ h?JDAGAJ?H@EJFGDG@GDZDE<>M ODG@gFB@r?Q<=<JAFePT@A<>< HD=IC=IA<E@LD=I<=@ZDE<> ED>CI<GPT@A<><=N<@HD=QDB<GM G<<>@ADQ<L?<=R@n<=><K<= I<@>Dk<GR@:[<N<@>?L<A@OFBDK Š|ˆw‹ˆy{Šˆ{‹|Œ ZDE<>=N<R@h<B<H@LC<@K<J? jCGL?<=>FR H<G?K@GCB?>R@\=?@HDHOC>CKM A<=@CE<N<@?=>DJ=<B=N<R ODJA<G@GDBDG<?P@>?=II<B@JDM YD=CJC>@jCGL?<=>FP@h?JM A<=@k<A>C@B<H<PT@A<><@[<M YD=QDB<=I@>D=I<K@H<B<HP ADAK<k<>?J<==N<@HDHC=M "#$%&'(#')*#+,)- GCHD@ADG?HECB<=R@;<KP@C=M =<JAFO<@H<B<H@?>C@<AK?J=N< O<JR > CA@ B D O? K@ O< ? A=N< @ A< J D =< HD HO< => C@ HD =IKCOC=I? gD J A D HO < =I < =@ > D J O < J C @L?KCOC=I?@°?<@>DBDEF= Q<><@L<E<>@HDB<ACA<=@<E<@G<Q<@L?@=DI<J<@?=?R äåæçèçåæçåéêçåëäåëìíéîçåîäíäïäíìîéðìîñî ><K<=<=@ED=CKP@JC<=I@><K<M S<EFBL<@BDk<>@<QCL<=P@ODJM N<=I@L?EDJFBDKP@L<J?@EJFM ZF<BDAKR@\@<SD B<@SD<H<=<=@W<M S?><@HD=I<Q<A@H<GN<J<A<=@?AC>@HD=LFJF=I@EDM òéóêèìíéôçåìõìöéð÷øùìåéèçåçêùìðìå =<=@>?L<A@HDH<L<?P@A?>< A<?><=@EDJH?=><<=@O<=>C<= NDA>?B@N<=I@L?>DHCA<=@L? E<G@XDOE< F = =ICGC><=@A<GCG@?=?@GCE<N<@GDIDJ<@GDBDG<?@L<= ùøñíìúéæäéûìèìîéüçù÷åëìåéîñæìöéíäùìéæä E?=L<KA<=PT@A<><@[<O<J@j<M ED=I<H<=<=@L<J?@S<A<=k?B >COCK@AFJO<=P@L?LCI<@AC<> HFR I<=P@Y<JIF@‚>FM EDB<AC=N<@L?KCACHPT@><HO<K=N<R K<JLQFR SDHD=ACH@^UY@L<=@W<M ODJA<B?ODJ@«P¬q@H?B?HD>DJR Y<JIF@‚>FHF@HD=IKCM SDDHE<>@AFJO<=@ED=NDJ<=I<=@OJC><B@N<=I ýñèìåëþéÿñîìé0çåëëìøìé0äêñø fHE< > @ > D J G < =I A < @ A < G CG G@XDOF=I<=R@;<HC=P@HDM gDBCJC@?=?@CHCH=N<@L?M OC=I?=N<@<L<@><HC@L?@B<E<GP GDHC<=N<@k<JI<@<G<B@;CG<@pD=II<J<@p?HCJP òéýçæìíìåëìåéôçåìõìöéæäîìêùñíé1ñùçøåñøþ EDHOC=CK<=@[DJ>C@[<=>FG< E< = CJ C>@B<EFJ<=@L?>DJ?H<=N<P E<A<?@C=>CA@GD=<E<=@GDJOC ><E?@G<HOC=I<=@>DBDEF= ADH<J?=@>DB<K@L?>DJO<=IA<=@L<=@>?O<@L? 2ìëñùéÿ00þéæìåéñåîñø3ñåîñøé4ñîèäæì L?@^CIF_G@X<`D@<AK?J=N< <QCL< =@G<<>@L?KCOC=I?@h?JM USM­«@<><C@USMbtd@OC<><= ADHCL?<=@>DJEC>CGR@l<=>C=I A<HEC=I@K<B<H<=@H<G?=IMH<G?=IR@[C<G<=< îçíçêèìíéùçøäðñíéøäùñìåé÷øìåë L? O < => < ? @ A D B F HEF A @ O D J G D =M = < J A F O<@HD=I<><A<=@S<EFBM jCG?<@L<=@=DI<J<M=DI<J< [CA<H>F@ODJLDG?JP@EDJ<G<<=M K<JC@G<=I<>@>DJ<G<@G<<>@EDBDE<G<=@QD=<³<K@L? Q < > < @ N < =I @ HD =N D J O C@ W< E< G L< @ G CL< H<A<?@N<=I@HDHDJFBDK =N<@ODJADZ<HCA@L<=@?< \=G><B<G?@SLFA>DJ<=@ãFJD=G?A@j[‚g@hJ@[<JLQ?>FP òéýçúñìøëìéèìøìéð÷øùìåéíçøðçôñíéðìøçåì XDOF=I<=@E<L<@[<O>C@aqd] :p<E?K@@N?<G=>?IJ<@QKDB<<>GR@A<><=N< ED B ? G D =G?@EDHOC<><==N<R HD=LCI<@GDGC<>C@>DB<K@>DJM [D=?=@aqm]de@E<I?R í ä æ ì ð é è ç ø å ì ö é ê ç å ç ø ä êì é è ç êù ç ø ä í ì ö ñ ì å d e @ L? =? K< J ? R @ SD D HE< > @ > D J M G CL< K@< L< @ED =I< H< =< = h? >DHC?@>DJE?G<K@L?@W<M Q<L?R@\<@GDIDJ<@HD=IKCOC=I? pDJBDO?K@G<<>@LC<@ED>?@QD=<³<K@AFJO<= úìåëîñåëéæìøäéäåîíìåîäé5÷úøä G < =IA< @ ? > C@ L? KCQ < =? @ > D HM > D J > C> CEP T @ ? HO CK @ jCG L? < = > F R E< G @ XD OF=I<=@[D=?=@GFJDP gFBGDA@L<=@SFJ<H?B@YB<>?R ED=DHO<A<=@L?@W<E<G@XDOF=I<=@L?ADBC<JA<= O < A < = @ L? @ G D B @ m U@ nB F A @ U= I M pD J A< ? > @ K< B @ ? =? B < KP @ [ < O< J S< A < =k? SDHD=ACHK<H [CA<H>F@HDHDJFBDK@?=M L<J?@JC<=I@QD=<³<K@L<=@L?H<GCAA<=@AD@L<B<H SBF>DJ@EDJ><H<@QD=<³<K@<AK?J=N<@>?O<@L? IJDAR@UL<@db@=<E?]><K<=<= j<K<JLQF@HD=IAB<J?`?A<G? h\i@HD=IB@CB I@ED=QDB<G<=M `FJH<G?@EDJH?=><<=@L?>?=M LC<@HFO?B@<HOCB<=P@C=>CA@GDB<=QC>=N<@L?O<M n<=L<J<@fB@><J?@SCE<=I@[D=?=@G?<=IR@j?OC<= L?@GDB@HD=N<AG?A<=@>J<IDL? EFG?G?=N<@E<L<@H<B<H@?>CR =N<R@\<@HD=<<=HO <KA<=@O?G< L<AB<=QC>?@LD=I<=@ED=I<M FJ<=I@HD=N<HOC>@ADL<><=I<=@QD=<³<K@iFM ?>CR k<@AD@n<=L<J<@UL?GC>Q?E>FR : p? L< A @ < L< @ a ? =` F @ L< J ? @ < Q CM HD =I KCO C=I ? @ h? J=<JAFO< H<<=@N<=I@G?`<>=N<@>DJ>CM [DQCHB<K@JDA<=@L<=@ADJ<O<>@AFJO<=@><HE<A K<=DG@lC<=@Y<HO<?>@@L<=@ULJ?<=CG@X<=LJ< ‘‹v ’ v x “† yz v €{ | L< = e P T @ A < > < @ [ < O < J R @ l < k< O < = gFB L< @ h\ i@ A< J D =< @GCL<K >CER@[CA<H>F@>?L<A@O?G< ><A@AC<G<@HD=<K<=@K<JC@HDB?K<>@EJFGDG? V<B<Q<@<B?<G@hDL?R S< EFB L< @ Q CI< @ HD =N< M ? > C@ L? G CG CB @ ED J > < =N < < =@ G D M > D J Q < B ? = @ K CO C= I < = @ G D ODBCHM HDH<G>?A<=@<E<A<K@ED=I<M >DJGDOC>R@nDODJ<E<@L?<=><J<=N<@QCI<@><HE<A pCJC>@HD=N<HOC>@VCODJ=CJ@;pp@ãJ<=G ><A<=@>?L<A@HD=L<E<>A<= FJ<=I@k<J><k<=P@A<O<J=N< =N<R H<=<=@?>C@OD=<JMOD=<J@L?B<M WDOC@j<N<P@r<ICO@fG>KF=@ãFD=<NP@[DAL<@;pp ?=`FJH<G?@<E<M<E<@>DJA<?> O<E<A@GDL<=I@>?LCJ HD=?>?AA<=@<?J@H<><R : [ < N < @ > D B D EF =@ S< EF B L< <=@<><C@>?L<AP@B<=><J<= [<B<K@GDFJ<=I@JDA<=@AFJO<=P@WDFP@HD=C>CJM ãJ<=G?GACG@[<BDHP@L<=@<=IIF><@ãFJCH@SFHCM EDJH?=><<=@O<=>C<=@ADM :nCA<=@GDL<=I@>?LCJR ><E?@>?L<A@ODJK<G?BP@ADHCM AG?CA ` < > N<@>DJ>C>CER A<=@L?J?=N<@><A@HD=N<=IA<@A<k<==N<P@^D=M =?A<G?@g?HE?=<=@h<DJ<K@aãFJAFHE?=L<e@;ppR <H<=<=@L<J?@SDE<B<@W<E<G UQCL<=@G<N<@G<Q<@N<=I@ODJM L?<=@AD@h?JDGAJ?HCH@QCI< :=YD =ID=<?@L?B<AG<=<M LJ?A@U=IDB@[<KD><E?@<B?<G@hDA?P@HD=?=II<B \G<A@><=I?G@ADBC<JI<@L<=@J?OC<=@k<JI< XDOF=I<=@L<=@SDE<B<@S<=M EDJGDEG?@G<N<@GDL<=I@>?LCJP >?L<A@ODJK<G?BP@<AK?J=N< A<=@<><C@ AP@A<H?@>?L<A LD=I<=@Z<J<@N<=I@>J<I?GR@\<@HD=C>CJA<=@AFJO<= HD=I?J?=I?@LC<@Q<G<L@lC<=@L<=@hDL?P@N<=I k?B@SDHD=ACH@^UY@h\iP >?L<A@ODJ<=?@šžŸ ¡¢@E?=>CR >DJG<HOC=I@AD@g<A@r?LQ<M ><KCP@A<JD>=?L< < @ = =N<@QCI< L?QDHEC>@LD=I<=@<Z<J<@<L<>@:;<>F=?T@L<= jCGL?<=>FR@h?KCOC=I?@”•–— £– ™œ¤¡¥¦@@l<L?@Q<=I<=@L?<J>?M =<JAF@ah?J=<JAFO<eP@A<JD=< ED=I<H<=<=@>D<JH< A<k<=@N<=I@O<?A@L<=@J<H<KR > C> @[<<> :[?<E<EC=@E<G>?@><A@HD=N<=IA<@L?<@<A<= L?B<=QC>@LD=I<=@?O<L<K@ED=N<HOC><=@N<=I ˜™š›œjCGL?<=>F@HDHOD=<JM A<=@G<N<@GCL<K@>?LCJR@§ž¨— G<N<@HDH<=I@GCL<K@ODJM ?>CP@ED>CI<G@AF=GCER D => G? HD=?=II<B@GDEDJ>?@?>CP@G<N<@L<=@A<k<=MA<k<= L?E?HE?=P@jL@WDF@Y<B?@gJP@O?<J<k<=@S<>KFB?A A<=@?<@GCL<K@ODJCG<K< ©¨–š@Q<H@GDODB<G@>?LCJªT@>CM >DH<=R@[<N<@HDH?=><@C=>CA ED=I<H<=<=@L?@L<B<H@JQ<<L? SDCGACE<=@UIC=I@SCE<=IR GDHC<@HDJ<G<@ADK?B<=I<=PT@>DJ<=I=N<R =IKCOC=I?@S<EFBL<@h\iP A<G@S<EFBL<@h\iR@\=>F=<G? HD=DJCGA<=@B<EFJ<=@HD=IDM >?L<A@><KC@<E<@N<=I@>DJQ<L? SDDHE<>@QD=<³<K@>DJGDOC>@L?>DJO<=IA<=@AD SDBC<JI<@hDL?P@lKF=@jD=IIF@hDAJDG<=FP HD > < E? N<@<I<A@HD=?=II?R =<?@><HO<K<=@ED=I<H<M L?@BC<JPT@QDB<G=N<R ;pp@HDB<BC?@LC<@ED=DJO<=I<=@W?F=@U?JR HD=I<><A<=P@QD=<³<K@ULJ?<=CG@<A<=@L?M GC=I@IR<I<B@>DJKCOC=I@B<=IM GC<:J<l<=L? =@>?L<A@HDM =<=PT@E<E<J@jCGL?<=>FR [DG<<>@ADHCL?<=P@[CM Y<G?=IMH<G?=I@ABF>DJ@HD=I<=IAC>@LC<@QD=<M GDH<N<HA<=@GDH<B<H@L?@SF><@SCE<=I@L<= ‚E<N<@?>C@L?B<ACA<=@GDM =N<HE<?@A<<QCL< =@ A D @ G < N < R @ p< E? gD =D I< G < =@ G F< B @ CE< N< A < H> =DJ?H<@?=`F@W<E<G ³<K@AFJO<=@N<=I@L?>DHE<>A<=@E<L<@ED>?@QDM <A<=@L?>DJO<=IA<=@[DB<G<@aq¬]de@E<I?@AD@L<DJ<K >DB<K@<L<@B<EFJ<=@B<=IGC=I Z<J<@N<=I@L?>DHECKP@g<A <=>?G?E<G?@L<J?@E?K<A@ED=IDM XDOFF=@IHD < = @>DB<K@L?GDJ<=IR@\< <G<B=N<@;<=I<JFJFP@S<OCE<>D=@;<IDADF@°?< L<J?@SDE<B<@W<E<G@XDOFM h?J=<JAFO<@>DBDEF=@g<A BFB<@ED=Q<J<@L?>DI<GA<= HDH<ZC@HF =<³<KR =N<@AD@XDM UHOCB<=@ABF>DJ@EDJ><H<@HD=?=II<BA<= n<=L<J<@UJFDOFDGH<=P@S<OCE<>D=@f=LDR =I<=P@A<JD=<@<L<@IDB<I<> r<A<EFBL<R@g<A@r<A<EFBM CB<=I@FBDK@SDE<B<@W<E<G@XDM OF=I<=R@YFOO?B?@BL? JA?J@ZCM j[‚g@hJ@[<JLQ?>F@GDA?><J@ECACB@t­Rdt@<><C lD=<³<K@^D=LJ?A@U=IDB@[<KD><E?@<B?<G@hDA? >?L<A@O<?A@>DJA<?>@<=Z<H<= L<@ODJAFFJL?=<G?@LD=I<= OF=I<=P@[CA<H>F@^<J>FR@\< ACE@Q<CK@L<J?@<JDE< < B W<E<GR HD=QDB<=I@k<A>C@[COCKR@[DHD=><J<@ABF>DJ L<=@V<HDB?DB@iDJH?<=>F@jFK?@j?kCP@O<JC@>?O<@L? AD<H<=<=@HD=NCGCB@EDM SFJDHR@UE<@N<=I@L?B<ACA<=P H<G?K@ODBCH@O?G<@HD=ICG?J \<@ODJQ<B<=@HD=?>?@ED@H< <=I ADLC<@L?ODJ<=IA<>A<=@GDA?><J@ECACB@t«Rdt@E<I?R n<=L<J<@fB@p<J?@SCE<=IP@[D=?=@H<B<HR„|yvˆv€{Œ =?>?E<=@DHE<>@>DJG<=IA< SFJDH@GCL<K@HD=I<HO?B EDJ<G<<=@>DJECACB=N<@<><G G<k<K@L?@LDE<=@W<E<GR@>Y< M A<GCG@^CIF_G@X<`DR@S<B<E<G B<=IA<KR ADQ<L?<=@HDH?BCA<=@?>CR ><=N<@>DJODB<B<A@G<<>@H<GCA OF=I<=@GDODBCH=N<@GCM :r<A<EFBL<@GCL<K@H?=M :[?<E<EC=@>?L<A@HD=IM AD@W<E<GP@HD=N<AG?A<=@ADM "#$%&'(#')*#+,)- XD L< K@ J?=?G?<>?`@HD=IKCM ><@O<=>C<=@AD@S<GJDHP@GCM K<J<EA<=@?>C@>DJQ<L?P@GDQ<A A<Z<C<=@N<=I@>DJQ<L?R EC>J<@YD=AF@gFBA<H@^<>>< gDJG?L<=I<=@EC=@L?OCA< pDCAC@j<KH<=@QCI<@HDM OC=IOD ? @ gF BGDA@L<=@SFJ<H?B E<N<@L?>CI<GA<=@E<>JFB?@AD <k<B@G<N<@EC=@GCL<K@ODJ><M :[<N<@B<=IGC=I@KCOCM j<Q<G<P@>DJB?K<>@>D=<=I@GDM B<I?R@´AAD@j<Q<G<@EC=@ADHM =I<><A<=@j<GN?L@O?G<@EDJI? YB<>?P@[BDH< =@C=>CA@HDH?=M G<=<R@YD=CJC>@?=`FJH<G? =N<M><=N<@AD=<E<@L?>?>?EM =I?@S<A<=k?B@SDHD=ACHM B<H<@H<QDB?G@K<A?H@N<=I O<B?@B<JC>@L<B<H@AD>DI<=I<=R AD@BC<J@=DIDJ?ƒ > < @ LCA C= I < = =I<H<=<=R S<GJDHP@A<><=N<@GCL<K@EDM A<=@L?@G?=?R@jD=Z<=<=N< K<H@L<=@G<N<@ODJ?><KC@?G>J? L?AD>C<?@l@[FDK<JQF=F@HDHM h<=@B<I?MB<I?@><GO?K@HD=Q<L? oF=?G@J?=I<=@j<GN?L@j<M :[<N<@H<B@<ED H@ ?>C@L?@n<=M J?=><KA<=@h<=LD=EFHPT <A<=@A<H?@ADHO<B?A<=@E<L< G<N<@QCI<PT@><HO<K=N<R@YDM O<Z<A<=@°F=?GR@YD=ID=<A<= G<>CMG<>C=N<@EDJDL<H@ADM Q<G<@>DJGDOC>@HDH<=D=@AJ?>?AR LC=I@G<<>@L?KCOC= I?@S<B<M ?HOCK@[<O<JR ADDGFA<=@K<J?=N<P@><E?@GCM =CJC>@[CA<H>FP@?G>J?=N< ADHDQ<@EC>?K@BD=I<=@E<=Q<=I >DI<=I<=@K<>?=N<R@j<GN?L U=IIF><@SFH?G?@\\\@aSFH?G? E<GR@p<E?@G<N<@AC< > A< =P pD J A< ? > @ ED J AD HO< =I< = K@>DB<=QCJ@>DJQ<L?PT@A<>< N<=I@QCI<@AK<k<>?JP@ADHCM ODJADJ<K@K?><HP@j<GN?L@ODJM >DJB?K<>@BDO?K@>D=<=I@GD>DB<K ^CACHe@hgj@j\P@@f°<@SCM HD=IKCOC=I?@S<EFBL<@>?M ED=NDB?L?A<=P@S<EFBL<@h\i L< [ CA F@L?@Wg@XDOF=I<= L?<=@HD=NCGCB@HD=DBDEF= CG<K<@G<=><?@LCLCA@L?@ACJG? GAFJG?=I@C=>CA@G<B<>@³CKCJR GCH<@[C=L<J?P@H?G<B=N<P L<A@AF=DA@a>DJKCOC=IeR@[<M HD=I<AC?@FB<K@>DHE<N>@ADM [D=?<=H> @ G ? <=IR S<A<=k?B@SDHD=ACHK<H EDG<A?><=R@UZ?LP@G<E<<= UA>?°?><G@ODJL³?A?J@O<JC@L?M HD=I<><A<=@°F=?G@J?=I<= N<@KCOC=I?@h?JDGAJ?HCH Q<L?<=@EDJA<J<@L?@Wg@XDOFM ®~ } v ¯ v { x …† †w HO<J?@>DJ?G<AM?G<A@AD><ACM <AJ<O=N<P@LCLCA@HD=ND=LDJ KD=>?A<=@´AAD@><>A<B<@H<M H<QDB?G@K<A?H@gD=I<L?B<= aSFHODG@gFB@SJ?G@fJB<=II<eP =I<=@>DB<K@GDBDG<?R@:gD=NDM SDAK<k<>?J<=@[CA<H>FP G><D=R ODJE?=L<K@AD@A<=<=@L<=@A?J? QDB?G@K<A?H@HD=Q<>CKA<= ;DIDJ?@l<A<J><@p?HCJ@N<=I L?<k<B?@AD>?A<@?<@HD=DHCM SF=L?G?@L?@W<E<G@XDOFM G<HO?@>DJCG@HD=I<H<>?@H<M °F=?G@C=>CA@j<GN?LR L?ODJ?A<=@ADE<L<@j<GN?L A<=@L<><@<L<@DHE<>@>DJG<=IM =I<=@>?I<@K<J?@GD>DB<K@EDHM QDB?G@K<A?HR :YD=N<><A<=@>DJL<Ak< j<Q<G<@O?G<@HDHC=ZCBA<= "#$%&'(#')*#+,)- A<@A<GCG@^CIF_G_@X<`D@L?@bb O<=><?<=@G<L?G@FBDK@ADBFHM nDI?>C@<³<=@³CKCJ@ODJM ODJG<B<K@L<=@L?Q<>CK?@KCM EJDGDLD=@OCJCA@E<L<@A<GCG »¼½)¾»+$)¿À#$#)Á#$Â#')Á#»+ÃÄ)¿» ÇÃ'Ò¼À)%¼ÀÒ#$#)»ÒÈÀ»'Ô#Ä)È»%#Õ ><K<=<=@gFBL<@h\i@N<=I EFA@ODJGD=Q<><@>DJB<>?KP@AF=M ACH<=L<=IP@H<QDB?G@K<A?H ACH<=@B?H<@OCB<=@ED=Q<J< GDJCE<@L?@H<G<@N<=I@<A<= ºÅÆ A?J?H@AD@ED=Q<J<@N<=I L?G?@E<J<@><K<=<=@L<=@E<J< #Ç#ÀÈ#)Áɼ#ȼÀÄ)Ê#Ç#ÀÈ#Ä)"¼'»' È»%#)Ó#ÀÒÉ#)$&#+)¿#')Â&Ò»'( L? HD=GAFJG?=I@GDHD=><J<@EDJM LD=I<=@H<G<@EDJZFO<<= L<><=IR L? E? ==N<R@[DQ<A@?>C@?< ED>CI<G@ODJ<=IGCJ@HDHM Ë ÌÍÎ ÏÐ , Ç ¼  # + # , ) Ö Á #  » ) % ¼ ( » È & ) Ò # $ # » G?L<=I<=R@´AADP@@N<=I@LCM D=<H@OCB<=P@GDJ><@LD=L<@jE :\=?@EJDGDLD=@OCJCA@L<M Ñ#À¼'#)%¼+&$)#¿#)¼À&%#É#' À&$#É)»ÒÈÀ»)Ò#Ô#)'((#Ç)#Â#Õ#Â#, HCB<HE? ? @ HD <G<@<L<@GDGC<>C O<?AR@;<HC=@H<G?K@<L< LCA@L?@O<J?G<=@LDE<=@EDM bq@QC><@GCOG?LDJ@ACJC=I<= B<H@ED=DI<A@KCACHR@n<M Ò»('»¾»Ç#')»È&+#É)Ó#ÀÒÉ#)Â&' Ó#+#É)Ò#Ô#)Ô#'()$&'È#ÉÕ$&'È#É N<=I@AKCGJCG GDK?=II<@EDM N<=I@>J<CH<P@AD><AC><=P =IC=QC=I@G?L<=IP@B<=IGC=I D=<H@OCB<=PT@A<><@K<A?H@l =N<A@>DJL<Ak<@GDJCE<@L?°FM $¼'(¼'#Ç#')%&Ò#'#)Ô#'()%»Ò# Â#(»'Ô#Ä×)&Æ#À)Ø»'Ã)ß)â#ÒÈ»#', =I<H<=<=@K<PJ@CG @L?EDJAC<>R HD=Q<L?@ED=L?<H@L<=@GCB?> »Ç¼'#Ç#',)Å»#)$¼'(#Ç&)#Ç#' ËÈÀ»%&''¼½Ò,ÜÃ$Ð HD=IK<HE?J?@j<GN?L@N<=I [FDK<JQF=FR =?G@ODJ<>PT@CQ<J@EFB?>?ACG ¿$¼ : [ < N < @ A D HCL? <=@HDH?=M H<A<=R„|~ˆ±|€Œ Õ ><A@B<?=@EC>J<@OC=IGC=N<R ´AAD@N<=I@GDL<J?@<k<B gh\g@>DJGDOC>@@L?@l<A<J><P '(¼À'##ÒÇ##)'#)'¿¼#ÉÒÈ)¼ÇÀ¼)#È»ÈÇ##&))%É##ÆÀ&&)ÉÒ#)$¼ $»+, U=<AM?OC@?>C@B<=IGC=I@AD >DI<=IP@<AK?J=N<@O?G<@>DJM [D=?=@aqm]deR À#Ò#)#'¼É)#Æ#)Ç#À¼'# BC<J@G?L<=I@C=>CA@HDJDL<M GD=NCHR@[DHD=><J<@j<GN?L YDGA?@ODI?>CP@f°<@>D><E ¼À&ÖÈÓ¼ A<=@AD>DI<=I<=R B<=IGC=I@HD=IK<HE?J?@ADM HDH?=><@GDHC<@E?K<A@C=>CA &Æ#À'Ô'#Ô,#)'((#Ç)ȼÀ+#+&)%¼Ò#ÀÄ× j<GN?L@L?L<Ak<@HDB<M >?I<@H<QDB?G@K<A?H@C=>CA HD=IKFJH<>?@EC>CG<=@>DJM Ó#ÀÒÉ#Ä)Ô#'()$¼'»Ç#É)¿¼Õ ACA<=@ADB<B<?<=@G<<>@ODJM HD=N<B<H?R@j<GN?L@QCI<@HDM GDOC>R@f°<@EC=@N<A?=P@EC>J< '(#') 'Ã)Â#¿#)ÌÙ)ÚÇÈÃ%¼À AD=L<J<@GDK?=II<@HD=NDM =NDJ<KA<=@jE@qRttt@N<=I YD=AF@gDJDAF=FH?<=@^<>>< ÌÙ-ÌÄ)Ø»  & $¼'(#Ç&)È»¿#Ç)$¼Õ O<OA<=@LC<@FJ<=I@>Dk<G@L? L?ODO<=A<=@FBDK@H<QDB?G@K<M j<Q<G<@?=?@>?L<A@<A<=@HDM '(»¿#$,)Û#'))$¼ pFB@l<IFJ<k?@E<L<@b@l<=C<J? A?H@ADE<L<=N<@GDO<I<?@O?<M =I<QCA<=@O<=L?=IR@[F<B=N<P ¿»À»'Ô#)¿#')Ü#+Ã''Æ)#%(##Ô)»'ÇÔ¼#Òļ)#É'#ÈÈ##À'# ')$¼'(Ã'Ò&$Ò»)$#Õ qtbdR@@´AAD@GDB<H<@?=?@GDB<BC N<@EDJG?L<=I<=R@j<GN?L@QCI< j<GN?L@K<=N<@L?°F=?G@KCM +Ç##»''#)¿'¼)¿'#('#)$» &$#')Ô#'()%¼À(»Ý», K<L?J@L?@GD>?<E@EDJG?L<=I<= HD=N<B<H?@>?H@Q<AG<@EDM ACH<=@EDJZFO<<=R@:[<N< Û#)¿#')Ò&#'$» Ò»É)$¼'Õ j<GN?L@N<=I@ODJQ<B<=@GDA?><J =C=>C>@CHCH@alg‚e@N<=I N<A?=@AFJO<=@>?L<A@<A<= Ü#À»)'#$#)&'È&Ç)Ü)Ç#»'+û)'$# ) % # À¼Õ LC<@OCB<=R@nDI?>C@ECB<@LDM L?E?HE?=@pDCAC@‚H<JR HD=C=>C>@O<=L?=IPT@A<>< Ç#Ä)Ô#'()Ƽ'»Ò)Ǽ+#$»''Ô#Ô)»%)$¼ ¼+&$ =I<=@gJ?BB<@S?=<=>?R@;<HC= p<A@<L<@AFHD=><J@GDM f°<R )Ƽ+#Ò)+¼+#Ç»)#È#&)¼À¼$Õ G<<>@gJ?BB<@KD=L<A@L?K<M L?A?>EC=@L<J?@j<GN?LP@N<=I gFB?>?ACG@g<J><?@VDJ?=M ȼ&À#+»'É,#)ÈÑ# $#À)¿#')¼À#%ÃÈ)%#Ô» L?JA<=@GDO<I<?@G<AG?P@?<@QCG>JC B<=><G@HD=IK<HE?J?@?OC=N<R LJ<P@Y<J>?=@^C><O<J<>P@HDM Æ&(#)%¼+&$) À¼Ç#)Ò»#ÂÇ#'Ä)Ç#Õ HD=IK?B<=IR@j<GN?L@HD=<M \OCMU=<A@?=?@B<=IGC=I@EDJI? =N<N<=IA<=@EC>CG<=@H<QDB?G À¼'#)Ò¼Ü#À#$¼ )#¿#È)»ÒÈ»#¿#È)%¼+&$ OJ<A@HFO?B@WCµ?F@L?@pFB@l<IFM HD=?=II<BA<=@JC<=I@G?L<=I K<A?H@>DJGDOC>R@\<@HD=I<M ½#ÇÈ&'Ô#,)Ö"&¿#É)ËÞ"ßÐÄ)È#»)%¼Õ &$)Ǽ+»É#È#')ܼ½¼Ç)#È#&)ÜýÃÇ, J<k?@?>C@GD>DB<K@ECB<=I@L<J? ><=E<@ODJAFHD=><JR@gJ?BB< ><A<=P@GDK<JCG=N<@EC>CG<= +à# )+#(»)¿»Ü#À»ÕÜ#À»,)Ñ#$#À JCH<K@E<Z<J=N<@>DJGDOC>R L<=@JDA<==N<@QCI<@A<OCJ ED=I<L?B<=@HD=ZDJH?=A<= %¼+$# %Ã+¼ÉÄ×)&Ü#Â)Ó#ÀÒÉ#, [DB<H<@GAFJG?=I@G?L<=IP HD=?=II<BA<=@k<J><k<=R AD<L?B<=@H<GN<J<A<>R@@pDJM &á$) )$¼À#Õ gJ?BB<@N<=I@LCLCA@L?@O<J?G<= ^<=N<@AC<G<@KCACH@j<M BDO?KP@B<=QC>@Y<J>?=P@A<GCG Ò#Ç#'¿)#Ǽ&#'')¼ÒÉ##''())Ò¿&##+#$» $) ADLC<@ODJG<H<@JDA<==N< GN?LP@N<A=?@U=<=><P@N<=I >DJGDOC>@GCL<K@HD=ZCJ? $»+#')Ó#ÀÒÉ#)Á»$ÃÈÉÔ,)ÛÒÇÈÀ¼»'ÉÔ##Õ >DJB?K<>@ODJZ<=L<R@;<HC= HD=N<><A<=@GD>DB<K@EC>CG<= EDJK<>?<=@H<GN<J<A<>@BC<GR »È&)È#Ç)$¼'(#+#$»)(¼Æ#+#)+#Õ G<<>@L?K<HE?J?@”•–˜™ššŸ¶· ?=?@j<GN?L@O?G<@ODO<G@ODM :S<JD=<@A<GCG@?=?@HD=Q<L? Ô#Ç'Ô#)ÃÀ#'()%¼À%#¿#')¿&#Ä C=>CA@L?H?=><@HDHODJ?A<= EDJI?<=@AD@BC<J@=DIDJ?R@[F<BM J<H<?@EDJK<>?<=@ECOB?A Æ&ÒÈÀ&)¿»À»'Ô#+#É)Ô#'()$¼À#Õ ><=II<E<=P@UEJ?B<@ZCDA@G<HM =N<P@GDB<H<@?=?@j<GN?L@>?L<A BC<GPT@>C>CJ=N<R@„{z…†€‰ Ò#Ç#''Ô#,)"#+#É)Ò#È&)Ǽ#'¼É#' O?B@HDHOC<=I@HCA<R L?B<ACA<=@ED=ZDA<B<=R@l<AG< €€~‡ˆ’|¯ˆ‡v¸ˆ¹~Œ »È&Ä)Ò¼&Ò#»)$¼'Ã'ÈÃ')Ò¼%&#É

908Ž8

 !

6718911

318!² /182


 0123

45674797 5 17 5 76717

012343567383494:36;7<603=3>60?51=36<0@

A+B'C"D%*$("E'%$,'"D%$(/F$,"G/H.!"I%.("D'%*'/"J$C !%'*

KLMNOPQRNSTUQVWLXTTY e[_jzj`h[li]_h`m]ewj^ e[_jbjw`^[b[_h]f`z]\]_`jb]y m]\]j`sZ‹`ijbjf`j]_hv`a]ec a[ei]\c`a[`k]\]e`a]ewj^ Z[\]^]_`]abcdc^`e]f]^c^g] qnsv`s[_c_`t‡ˆ‰Šu} e]`]a^[^`e[_jzj`m]ewj^ i[lc`j]_h`l[Œ[fv“`a]b]`m||ly qns`^[i]h]c`^cei|\`^c_kcl]_ h]ij_h]_`k]lc`m[^]bj]_ {]l]`e]f]^c^g]`e[_hy qns`r]_h`e[ljw]a]_`z]\]_ kc_]b|l`a^cv`x\f]e`m|e]c_cv ]b]^`a[ej_kjl]_`w[e[lc_y n]f]^c^g]`o]aj\b]^`pjaje h[\]l`]a^c`j_zja`l]^]`k[_h]_ jeje}`a^c`j_zja`l]^]`kc]y a[w]k]`g]lb]g]_`kc`^[\]y b]f]_`sZ‹`y`Z|[kc|_|} q_cd[l^cb]^`njf]ee]kcr]f bj_bjb]_`jb]e]`]h]l`{l[y g]\c`k[_h]_`r[\yr[\`k]_`|l]^c ^[\]`j_zja`l]^]v`s[_c_`t‡ˆ‰Šu} ]\]e`j_zja`l]^]`b[l^[y sjl]a]lb]`tqnsuv`pcewj_]_ ^ck[_`sj^c\|`Z]ei]_h`‹jy k]lc`^[zje\]f`e]f]^c^g]} s[\[^]c`k[_h]_`]a^c`\[ey ijbv`w]l]`e]f]^c^g]`zjh]`e[y n]f]^c^g]`x^\]e`tpnxu`k]_ kf|r|_|`tsZ‹u`bjlj_`k]lc m[ejkc]_v`]a^c`b[]blca]\`i[ly w]l`a|c_v`w]l]`w[_hj_zja _r[lja]_`–ce]`—j_bjb]_ xa]b]_`n]f]^c^g]`njf]ey z]i]b]__r]`a]l[_]`kc_c\]c \]_zjb`k[_h]_`e[\[ew]lc l]^]`a[ejkc]_`e[ei]a]l ˜]ar]b`]b]j`–cbjl]`k[_h]_ e]kcr]f`txnnu`i[lz]\]_`i[l]y e]f]^c^g]`b]a`Œjajw`i]ca i|_[a]`i[lj]_h`sZ‹`k[_h]_ a[l]_k]`e]r]b`k]_`i|_[a] bj_bjb]_`jb]e]`sZ‹`ej_kjl l]a]_`a[`\j]l`k]lc`f]\]e]_ e[ecewc_`x_k|_[^c]}`n[l[y e[_hhj_]a]_`j]_h`l[Œ[f i[lj]_h`sZ‹`^]eic\`b[lj^ k]lc`z]i]b]_}`s[\]c_`cbjv`e]f]y m]ewj^`qnsv`{]i[\]_`sja|y a]`wj_`e[_hh[\]l`]a^c`b[]y f]^c\`w]bj_h]_`w[^[lb]`]a^c} e[_[lc]aa]_`r[\yr[\`k]_`i[ly ^c^g]`zjh]`e[_j_bjb`w[y f]lz|}`n[l[a]`e[\]aja]_ blca]\`k[_h]_`e[ei]g]`a[y Žm]ec``e[_j_bjb`sZ‹ |l]^c}``n]^^]`]a^c`a[ejkc]_ e[lc_b]f`e[_j_b]^a]_`a]y ~€‚ƒ„…†`^]eic\`e[ei[_y l]_k]`e]r]b`k[_h]_`i|_[a] ej_kjl}`m]l[_]`sZ‹`bck]a e[\]_zjba]_”~€‚ƒ„…†”fc_hy ^j^`a|ljw^c`kc`x_k|_[^c]v b]_ha]_`^w]_kja`bj_bjb]_ i[lj]_h`i[lbj\c^a]_`sZ‹`b[ly \]hc`e[_hjlj^`_[h]l]`k]_ h]`•]\]_`fe]k`‹]_c`{]i[y _]^c|_]\c^]^c`w[lj^]f]]_ žŸ ¡¢£¤¥¦§¥¨©¨«ª¤Ÿ p¨­ ¤¢±²q´µ½²³°½ k]_`e[_hci]la]_`i[_k[l] h]_bj_h`kc`i]hc]_`k[w]_ \[icf`^cija`e[_hjlj^`w]ly \]_`k]_`a[ei]\c`e[_hh[\]l ]^c_hv`w[_kckca]_`hl]bc^`k]_ ¡ªŸ¢£¥¢¶¤Ÿ¨»¨¤®¤¤¯°µ°¤°º³²q²½¤Â°Ä°½²½Ì° e[l]f`wjbcf`^[lb]`i[_k[l] a[l]_k]} b]c_r]`t{]lb]c`[e|al]bv`‘’u |l]^c}`a^c`b[l^[ijb`kc]afclc e[gjzjka]_`a[^[z]fb[l]]_ ¬¼Ä°Â°Á²Ê°Ä¤»¼µ°º°µ³°¤¾¢¬»¿¤Â´±Ãô·°µ¤¼±r¼º¤µ°½°¤Á²¤Ä°·°Â°± ¶°Âż½¤¢¬»¸¤¯°À´·°±¸¤¶°µ³°½¼µ°¸¤»¼º¹Ä°µr¹¸¤»´±²±¤¾ÆÇ©È¿É |lh]_c^]^c_r]`k]lc`a]ewj^ n]^^]`]a^c`a[ejkc]_ k]_`^cija`e[ew[la]r]`kclc} k[_h]_`]a^c`z]\]_`ej_kjl l]ar]b}T™š›œ

!"#$%&'!('")'*'+!',"-!($!.(/ ÍÎ Ï1 2 Ð 3 > Ñ 3 6 Ò 1 Ó9 2 9 = 6 ÔÐ Ó3 8 6 71 2 3 :3 5 MÕPUÖXSTUQVWLXTY`{l|^[^ ïðñòñóôõöõï÷õòøïïôõóùùúû÷õóïñ÷üñ÷úüøý

[a^[aj^c`lje]f`a[\j]lh] þÿï01õôñóïõ÷õóïòñóùúò2ú1÷õóïüñòúõï2øûõ÷ Z|_|`slcr]_b|`|\[f``w[bjh]^ 32ñò4û4óï5õóïôñöò4û4ó6ï7ñ58ïúóôú÷ {[_h]kc\]_`×[h[lc`t{×u m\]b[_v`kc`jajf`mjb|l[z|v òñ1õ÷ú÷õóï9õ1õóï5õòõøýï øó øóïü41úôø4óï [^]`•]w]_]_v`m[Œ]e]b]_ Ø]g]^v`m]ijw]b]_`m\]b[_v ¤  °µ²½ s[_c_`t‡ˆ‰Šuv`bck]a`i[lz]\]_ ¯ ° ± ² ³ ´ µ ° Á ° ± ¤ ½ ´ º µ ´ ³ ¤¯£¤¶·°³´± ej\j^}`s[i]iv`×r``Z|_|`]\c]^ s]bcr[e`i[l^]e]`]_hh|b] a[\j]lh]`k]_`i[i[l]w]`g]lh] e[_[h]^a]_`i]fg]`jb]_h aj^cv`wj\jf]_`w[bjh]^`w[y i[lj^]f]`e[ew[lb]f]_a]_ a[\j]lh]_r]`i[\je`z]bjf _h]e]_]_`i]ca`k]lc`w|\c^c lje]f`r]_h`^[lbcÙca]b`b]_]fy b[ew|} e]jwj_`—×x``e[_jzj`a[ _r]`b[\]f`i[lwc_k]f`_]e] kc`e[_h]aj`a[\j]lh]y \|a]^c`lje]f`r]_h`f[_k]a`kc sc_j_h`_hhcb|`tw[e|f|_ _r]`^[z]a`\]e]`c_hc_`e[_r[y [d]aj]^c}`m[ejkc]_v``]_b]l] [a^[aj^cu} \[^]ca]_`e]^]\]f``^[Œ]l]`k]y a[\j]lh]`w[ec\ca`lje]f`k[y —[le]^ja`k]\]e`a[\|ey e]cv`_]ej_`wcf]a`w[e|f|_ _h]_`w]_cb[l]`{×`m\]b[_ w|a`w[_|\]a`[a^[aj^c`cbj b[l_r]b]`bck]a`e[_]_hh]wc} b[lz]kc`]kj`ej\jb}`k]wj_ ]k]\]f`kc`˜c|`p]_k|a|`tŠÚuv Žw]\]hc`k]lc`w]_cb[l]v`b[ly ×r`Z|_|`i[l]k]`kc`k]\]e wjbl]`a[bch]`k]lc`b[le|f|_ e|f|_v`k]_`w[e|f|_`e[ljy lje]f_r]v`k]_`e[_hj_Œc [a^[aj^cv`Z|_|`slcr]_b|}`m]l[y w]a]_`b[b]_hh]`kc`k[^]`c_c} wc_bj`k]lc`k]\]e} _]`e[ew[l|\[f`w[l\]g]_]_v •]bjf`b[ew|`jb]_h`a]ec`^]ey n[^ac`bck]a`]k]`]kj`Ùc^ca ]afcl_r]`w[bjh]^`e[_r]b]y w]c`w]k]`ÛÜ`•j_c`‡Úۊ`_]_bcv k]lc`a[kj]`i[\]f`wcf]av`_]y a]_`e[_j_k]`[a^[aj^c}`ŽZ[y _]ej_`^jk]f`]k]`[a^[aj^c} ej_`]kj`ej\jb`i]ca`]_b]l] \je`]k]`a[wjbj^]_`b[la]cb —[_bj`^]z]`a]ec`e[ew[lb]y wcf]a`a[\j]lh]`b[le|f|_ a]^]^c`r]_h`a]ec`]zja]_v f]_a]_`lje]f`a]ecv“`b[h]^y k]_`aj]^]`fjaje_r]`k[y _]ej_`t^[a]l]_hu`^jk]f _r]} _h]_`wcf]a`{×`m\]b[_`i[ly kc[^[aj^c}`k]`w[le]c_]_`kc {]j\c_j^`{[b|l`^[\]aj \]_h^j_h`^]ew]c`ŠÚ`e[_cb} ^c_cv“`jŒ]w_r]`a[^]\} aj]^]`fjaje`a[\j]lh]`Z|_| ×]ej_v`wcf]a`{×`]afcl_r] žŸ ¡¢£¤¥¦§¥¨©¦¡ª«¤«¦£ ¤¨Ÿ« ¨£ž¦ k] wj_`w[ l e|f|_] _ _[h]^a]_`a]^]^c`r]_h bck]a`ic^]`i[lij]b`]w]y]w]} ¡ªŸ¨«¢¤¬¢­¢ž¤®¤¯°±²³´µ°¤¯£¤¶·°³´±¸¤¥¹º¹¤»¼³µ²½±¹¤¾º°±°±¿¸¤À´µ°Á¼¤Â¼·¼³¤Á´±Ã°±¤º¼°½°¤Ä¼º¼Â¤Å´Â²·²º¤µ¼Â°Ä¸¤¤¯°¼·²¼½ [a^[aj^c``kc]zja]_`|\[f`wcy e[ kc ] zja]__r]`e[ljw]a]_ æ]\]jwj_``bja]_h`]_hy ¯´³¹µ¤¾º²µ²¿¸¤»´±²±¤¾Æǩȿɤ¬´µ´º°¤µ²À¼³¤Á²¤µ¼Â°Ä¤Ê°±Ã¤Ä´±Á°º¤Á²´º½´º¼½²¤Á²¤«´½°¤¥°Å°±°±¸¤Ë°Ì°½¸¤¶·°³´±É f]a`sc_j_h`a[`{×`m\]b[_ jw]r]`fjajev`ija]_`w[l\]y ajb`r]_h`kck]b]_ha]_`|\[f j_bja`kcbc_k]a\]_zjbc}`{[y g]_]_`fjaje`^[w[lbc`kcy wcf]a`{×`m\]b[_`^[i]h]c`zjlj e|f|_`e[ec\cac`^[lbcÙca]b _r]b]a]_`w]_cb[l]`w[la]l] ^cb]`^[ew]b`e[ei]g]`a[\j]l b]_]f`×r`Z|_|v`^[b[\]f`e[y b[l^[ijbv``•|a|`sjblc^_|}`Žm]y i[i[l]w]`i]l]_hv`_]ej_ e[_]_ha]_`\[\]_h`^[lbcÙca]b ec`e[e]_h`e[_hf]l]wa]_ wl|^[^`[d]aj]^c`b[l^[ijb`]ay f`lje]f`k]_`^]g]f k]e]c}`n[^ac`[a^[aj^c`a]\c fcl_r]`kci]b]\a]_}`Žs[e[_y WPXLÞPKSTUQVWLXTYTs[acb]l`‡ÚÚ f]le|v`e[l]^]`ci]`k[_h]_`a[^j\cb]_ b|lv`cbj`ejk]f`b]wc`a]\]j`g]lh]`ec^ac_ b|]\_] [ f` [ij]f`j_cb`\]r]_]_ c_c`kcb]_hhjfa]_v`_]ej_ b]l]`a]ec``b]_hhjfa]_`[a^[y a[w]\]`a[\j]lh]`tmmu`kc`[^]`m\c_bc_hv ]^c_[e`k]_`l]bj^]_`g]lh]_r]`j_bja e[l[a]`f]lj^`i[lz]\]_`a]acv“`\]_zjb_r]} w[le|^k] `{[k]_} zca]`]k]`[a^[aj^c`\]hc`e]a] aj^c}`m[wjbj^]_`^[\]_zjb_r] m[Œ]e]b]_`s|e]h[k[v`m]ijw]b[_`Z]y e[_k]w]ba]_`]cl`i[l^cf}`m]b]`kc]v x]`e[_]ei]fa]_v`a[\jf`l[^]f`e[l[a] ×r`Z|\_]_|``ikc [ i [ l ] w ] ` g] a b j ec`w]^bc`f]k]wc}`m]^]^c ]a]_`e[_j_hhj}`{×`m\]b[_ _rje]^v`e[_h]\]ec`alc^c^`]cl`i[l^cf} i]_r]a`g]lh]_r]`f]lj^`i[lz]\]_`a]ac ^jk]f`^[lc_h`kc^]ew]ca]_`a[`w[e[lc_b]f \]\j`e[_hhj_]a]_`^[lbcÙca]b ar]]_h `a]ec`\]aja]_`e[ljy ]a]_`e[_hjewj\a]_`^[ej] æ]lh]`r]_h`bc_hh]\`kc`w[hj_j_h]_ a[`^jei[l`]cl`^[acb]l`^]bj`ac\|e[b[l k]_`kc_]^`b[la]cb`_]ej_`i[\je`]k] b[l^[ijb`j_bja``z]ec_]_`e[y w]a]_` r]`fjaje}`{[ly wcf]a`tw[e|f|_`k]_`b[ly s[l]rj`s[\]b]_`c_c`f]lj^`i[lz]\]_`^[acb]l a]l[_]`k[^]`kc`w[hj_j_h]_`b[l^[ijb b]_hh]w]_}`Ž{l|w|^]\`^jk]f`i[la]\cya]\c ec_z]e`j]_h}`m]l[_]`kc]_hy \]g]_]_jw] ` c b j” ݃€”a]\]j`kc\]y e|f|_v`‘’u`j_bja`e[\]y ^]bj`ac\|e[b[l`a[`^jei[l`]cl`]b]j`e[ei[\c z]l]_h`]k]`^jejl} a]ec`]zja]_v“`\]_zjb_r]} h ] w` b ] a ` i c ^ ] ` e[ e[ _ jf c ` a [ y a j a ] _ ` w c f ] a ` a[bch]v`^[k]_hy aja]_`z]\]_`k]e]c}`çè€éêè€ ]cl`h]\|_`j_bja`ec_je} Žs]r]`e[l]^]`a]^cf]_`e[\cf]b`|l]_h k]wj_`m[w]\]`[^]`m\c_bc_hv`sjkclv g]zci]_`e[ei]r]l`jb]_h a]_`a\c[_`a]ec ~ìíè€v“`a]b]`•|a|`sjblc^_|v æ]lh]`i[lf]l]w`]k]`i]_bj]_`^jejl r]_h`w[_hf]^c\]__r]`w]^yw]^]_`f]lj^ e[_h]b]a]_`^jk]f`w]^l]f`e[_j_hhj e]a]`wcf]a`r]_h`e[ec_y a[kj]v“`z[\]^_r]`c}]\]f`wcf]a ëw] _cb[l]`w[la]l]`b[l^[ijb i|l`k]lc`w[e[lc_b]f}`×]ej_v`fc_hh]`^]]b e[ei[\c`]cl}`Z]_r]a`]^c_[ey]^c_[e i]_bj]_`k]lc`w[e[lc_b]f}`Zc\]`bck]a z]ea]_`j]_h`wj_`e[\[\]_h ޜ ßà áßâ ã T äã ßå á ^ [ a c_c`wl|w|^]\`w[_h]zj]_`i]_bj]_`i[\je \]c_v“`a]b]`nc_|b|v`s[_c_`t‡ˆ‰Šu`^c]_h} e[_k]w]b`i]_bj]_v`c]`i[lf]l]w`]k] ^[lbcÙca]b`cbj}`×]ej_`kc {]k]`^]]b`wl|^[^`[a^[y b[_}]`™\îch›jš^`^[al[b]lc^`{×`m\]y kcl[^w|_^}`s[|l]_h`g]lh]v`]^c_[e`tÚuv x]`e[_]ei]fa]_v`w[l_]f`kc\]aja]_ w[lj^]f]]_`^g]^b]`r]_h`b[lh[l]a`k[_h]_ e[_h]b]a]_`e[l]^]`a[^j\cb]_`e[_y ^jld[c`k]lc`c_]^`_[lhcv`sjei[l`]r] e[ei[lca]_`k]_]`b]_hhj_hz]g]i`^|^c]\ k]w]ba]_`]cl`i[l^cf`^]]b`ej^ce`a[e]l]j} cl`k]_`nc_[l]\`tsnu`m]ijw]b[_ w[lj^]f]_`t…„!„ƒí"”ë…èƒ~”„"ë!€ëè#è~í$u •]_k]`bj]`cbj`b[lw]a^]`f]lj^`e[ei[\c`]cl Z]_rje]^`i[^[lb]`e]f]^c^g]`qn j_bja`e[ei]_bj`e[eij]ba]_`^jejl j_bja`a[ijbjf]_`ec_je`k]_`e[e]^]a} ‹|hr]a]lb]}`]lc`^jld[c`b[l^[ijb`kca[y i|l} Žcl`^j^]f`kck]w]b`kc`^c_c}`m]\]jwj_ b]fjc`a[k]\]e]_`]cl`j_bja`e[eij]b Žm]ec`b]a`ic^]`bjbjw`e]b]`k[_h]_ ic^]`k]w]b`]clv`cbj`i[\c`˜w`ˆ}ÚÚÚ`w[l ^jejl`f]lj^`^[acb]l`Ú`e[b[l} w[_k[lcb]]_`g]lh]}`n]^]\]f`alc^c^`]cl 2ï ïþñòñöøóôõûï04ôõï3þñò÷4ô8ïð414ï5øûõóôúø õöôõ õóï5øï0õóô4öóBõ6ïðñóøóï3>?@A8ý z[lca[_v“`a[\jf`]^c_[ev`r]_h`^[f]lcy Žm[c_hc_]_`g]lh]`]k]`i]_bj]_ i[l^cf`^jk]f`a]ec`^]ew]ca]_`_]ej_ ð23 2 ñ ö òõ õûõóï÷ñ÷úöõóùõóï9úò1õûïôñóõùõ MõóBõ6ïòñü÷øïõôúöõóïò4öõô4öøúòï2ñóñöøòõ f]lc`e[_k]w]ba]_`j]_h`k]lc`e[ej_hjbc ^jejl`i|l`k]lc`w[e[lc_b]f}`n]^]\]f_r]v i[\je`zjh]`]k]`i]_bj]_}`m]ec`i[lf]l]w þñùõ õüøõï1ÿñ øïðø2ø1ï3þÿð8ýïOõôõôõóï6õ5õó õóïOõ14óïþÿðïüú5õûï5øEõ=úôïþñòñöøóôõûïþúüõô6 k]j_`Œ[_hacf`r]_h`i[lz]bjf]_`kc`a[ij_} a]\]j`e[_Œ]lc`]cl`i[l^cf`z]l]a`a[`^jei[l ]k]`wcf]a`^g]^b]`r]_h`ic^]`e[ei]_bjv“ 0ñ2ñùõ õøõùóñïöbõ ñöõûï360b86ïþñò÷4ôïð414 þñò÷4ôïð414ïôñôõ2ïôõ÷ï5õ2õôïòñöñ÷öúôïþÿðï=õöúý m[w]\]`j^j_`æ]_]^]l]v`nc_|b| ]cl`^]bj`ac\|e[b[l}`m]\]j`r]_h`w]a]c`e|y a]b]_r]}`™%&î ø5ñõ1óBõïïòñò=úôúû÷õóïôõò=õûõóïôñóõùõïþÿð þñóBñ=õ=óBõ6ï=ñ1õó9õï÷ûúüúüï2ñùõ õøïþñò÷4ô

'%'"D$.,.,',"G$%'."E%/(/("/%")$%(/B

XTS[]TRcRdefgfXh

;35Ñ6Ô'6()6*Ð+36,9235Ñ6-3>96.3/96Ï349>

D$,0.%/") H+"#!"!($(%/"D,($+"A+.1'

ð2326ï47567ÿï ï44÷4ïõ÷üñü4öø ú1õóù6Jï÷õôõï0öøüôõóô46ïBõóùïòñ 24óüñ1ï51ú8õï9:;6ï5øï1õóôõøï555ïþ1õ<õ óùõ÷úï2ú1õóùï2õ1øóùïôñöõ÷ûøö6ïKøóù ðøóù4üõöñó6ïðñöñóùõó6ïð4146ï5ø=4=41 ùúï3>L@A8ïüñ÷øôõöï2ú÷ú1ï>9ýADý òõ1øóù6ïðñóøóï3>?@A8ýï4õ÷ïõ5õï5õùõ 0õöBõ õóï1õóùüúóùï÷õùñôïüõõô óùõóïBõóùïûø1õóù6ïóõòúóïúõóùïôúóõø õ÷õóïòñóBñô4ö÷õóïúõóùïûõüø1 üñ÷øôõöï72ïCDï9úôõïöõø=ï5õöøï5õ1õò 2ñó9úõ1õóïûõöøïüñ=ñ1úòóBõï÷ñï=õó÷ý ðõõôïøôú6ï4öøï ú1õó5õöøï5õóïðöøïMõü 1õEøï÷õüøöý F÷üøï2ñóEúöøõóï5ø2ñö÷øöõ÷õó ôúôø6ï÷õöBõ õóïBõóùïûñó5õ÷ïòñ ôñö9õ5øïðñóøóï3>?@A8ï5øóøïûõöøýïþõöõ óùõò=ø1ïúõóù6ïôñö=ñ1õ1õ÷ïòõôõóBõ ÷õöBõ õóï=õöúïüõ5õöïüñôñ1õûï=ñ=ñ 1õóôõöõóïúõóùïôúóõøï5øï1õEøï÷õüøö öõ2õïüõõôïòñò=ú÷õïô4÷46ïüñ÷øôõö ôñöóBõôõïïINúò1õûóBõïüñ÷øôõöï72ï:D 2ú÷ú1ïDGýDDýï0öøüôõóô4ïõ5õ1õûï÷õö 9úùõïûøóùùõïCDï9úôõýï7õóùïøôúïûõüø1 Bõ õóï=õùøõóïEúüô4òñöïüñöHøEñ 2ñó9úõ1õóïüñ1õòõïüñûõöøï÷ñòõöøó6J Bõóùï2ñöôõòõï÷õ1øïòñò=ú÷õïô4÷4ý ÷õôõïðöøïMõüôúôøý Iðõõôï5ø=ú÷õ6ï÷úóEøïùñò=4÷ï5ø Mõ1øò6ï2ñòø1ø÷ï44÷4ï51ú8õ6 ö411øóùï544öïüú5õûïöúüõ÷ýï7411øóù òñóùõôõ÷õó6ï÷ñ9õ5øõóïôñöüñ=úô ¡¢£¤¥¦§¥¨© ¶Ÿ¦¡¤« « ¶¤ Ÿ¨s¨£ 544öï9úùõïõùõ÷ïüúüõûïüõõôï5øôõöø÷ =õöúï2ñöôõòõï÷õ1øïôñö9õ5øï5øïô4÷4óBõý ˨Ÿ ¤» « ¶¤¥¨Ÿ ¤®¤¡´À´µ°Å°¤Å¹·²½²¸¤»´žŸ  ¾ÆÇ©È¿¸¤À´µ¼½°Ä° ÷ñïõôõü6Jï÷õôõóBõý 4õ÷ïõ5õï=õöõóùï5õùõóùõóïBõóù ´±t°µ²¤r´r°º¤Ê°±Ã¤Á²³²±Ãð·º°±¤Å´·°º±¼²±¤¤ Å´±t¼µ²°±¤Á²¤³¹º¹ ðñòú1õ6ï÷õöñóõïôõ÷ïôñö1øûõô ûø1õóù6ïûõóBõïúõóùïôúóõøýïNúò1õû ÷ñôø5õ÷=ñöñüõóï5øï5õ1õòïô4÷46 2õüôøïúõóùïBõóùï5ø=õ õïòõ1øóùï9úùõ °º½´½¹µ²¤Å¹±½´·¤ ·¼u°¤vwx¤Á²¤·°±³°²¤¯·°y°¤»²±Ã¹½°µ´±¸¤»¹·¹É 0öøüôõóô4ï5õóï÷õöBõ õóï1õøóïòñ1õ òõüøûï5øûøôúóùïú1õóùýïIKñòõóù ÷ú÷õóïõ÷ôøHøôõüïüñ2ñöôøï=øõüõý üñ2ñöôøïøôúï÷ñ=øõüõõóóBõýï7õóùïûõüø1 ÿõòúóïúõóùïûõüø1ï2ñó9úõ1õóïôõ÷ üúóùïòñ1õ÷ú÷õóï41õûï4ñò2õô Kñöñ÷õ6ïBõóùï=ñö9úò1õûïüñ÷øôõöï9? 2ñó9úõ1õóï÷ñòõöøó6ï=õöúï5øòõüú÷ üñ1õ1úï5øüøò2õóï5øï=öõó÷õü6ïôñö 0ñ9õ5øõóïþñö÷õöõï340þ8ý 4öõóù6ïòñ1õ÷ú÷õóï=öøñ8øóùïöúôøó ÷õóï÷ññü4÷õóïûõöøóBõï÷ñï=õó÷6J ùõóôúóùï÷ñ=ø9õ÷õóïüú2ñöHøü4öý Iþøóôúï5øöúüõ÷ï5õöøï5õ1õòý ÷õôõóBõý üñ=ñ1úòïòú1õøï=ñ÷ñö9õý Iðñ=ñóõöóBõïõ5õïOO4P6ïôõ2øï2õü 0ñòúóù÷øóõóï2ñ1õ÷úïòñóBñ1øóõ2 IðõBõï=øüõï2õüôø÷õóï3üõõôïô4÷4 Mõ1øòïòñóùõôõ÷õó6ïô4÷4ïüñ=ñ ÷ñ9õ5øõóï5õ1õòï÷ñõ5õõóïòõôøýïOO4P òõüú÷ýï4õ2øïòõüøûï÷õòøï5õ1õòø6J 5øôúôú26ïKøóùùúïòõ1õò8ïö411øóùï544ö óõöóBõïòñòø1ø÷øïöúõóùï÷ûúüúüïBõóù ûõóBõïòñóBõ1õïüõõôïô4÷4ï=ú÷õ6J ÷õôõïF0þï ø54546ï0õóøôöñü÷öøò üú5õûï5øùñò=4÷ïüñòúõýïðñ=õ= 5øï5õ1õòóBõïôñö5õ2õôï=öõó÷õüïúóôú÷ ú9õöóBõý þ41üñ÷ïðñöñóùõó6ïüõõôï5øòøóôõø üñ=ñ1úòï÷ñ1úõö6ïüõBõïüú5õûïEñ÷ òñóBøò2õóïúõóùïûõüø1ï2ñó9úõ1õóý þ41øüøïBõóùïôø=õï5øï14÷õüøï1õóù ÷4ó8øöòõüøýï35ø÷8

üñ=õóBõ÷ï:CDï2ñùõ õøïNõ=õôõóïiúóùüø4óõ1 ð414ïòñóñ1õóïFþ6bï04ôõïð414ïôõûúóï>D9A 7òúòï3Ni78ï5õóï;C?ï2ñùõ õøïNõ=õôõóïiúóùüø4óõ1 ûøóùùõï?:ï2ñöüñóýïIbõñöõûïBõóùï=41ñû 0ûúüúüï3Ni08ý òñ1õ÷ú÷õóïöñ÷öúôòñóïOþÿðïûõóBõïBõóùï=ñ1õó9õ Iþñò÷4ôïð414ïòõüøûï÷ñ÷úöõóùõóï9ý?L? 2ñùõ õøóBõï5øï=õ õûï?Dï2ñöüñóýï0õòøïôø5õ÷ï=øüõ þÿð6Jï÷õôõï0õ=ø5ïþñóùñò=õóùõóïþñùõ õøï60b òñöñ÷öúô6ï2õ5õûõ1ï÷ñ=úôúûõóïôõò=õûõóïôñóõùõ þñò÷4ôïð4146ï3õóEñöïðïÿõø=õû46ïïüõõôï5øôñòúø ÷õòøï9úùõï=õóBõ÷6Jï÷õôõóBõýï3õ5ñ8

QR  S T U R VW X T R Y Z [ R \ R  T ] ^ ð_KF7Fÿ`ïï ï7ñ÷õòï9ñ9õ÷ïûõ÷øòïþñóùõ5ø1õó þñ1õ24öõóïðñôBõ=ú5øï2õ5õï>D9Dï=ñöõ õ1

ÿñùñöøï4ø2ø÷4öï6õó5úóù6ïðñôBõ=ú5øï4ñ94EõûB4ó4 5õöøï÷õüúüï2ñö5õôõïõóôõöõïOPï49õû9õïðõöøï5õó ðM6ïüõõôï5øïðñòõöõóùïôø5õ÷ï=ñùøôúï=õø÷ý 6õò=õóùï ø9õóõö÷4ïôñö÷õøôï9;ï=ø5õóùïôõóõû ðñôBõ=ú5øï2ñöóõûï5ø1õ24ö÷õóï÷ñï=ñö=õùõø úóôú÷ï2ö4Bñ÷ï9õ1õóïòõüú÷ïKõü9ø5ïFùúóùïNõ õ 1ñò=õùõïüñòøüõ1ï04òøüøïaú5øüøõ16ï04òøüø 4ñóùõûýïF õ1óBõ6ïOPï49õû9õïðõöøïòñòø1ø÷øï9; þñò=ñöõóôõüõóï04öú2üøï30þ08ïûøóùùõï2ò=ú5ü =ø5õóùïôõóõûï5õöøï2ñö9õó9øõóïùõóôøïöúùøï5õóï9úõ1 òõóï7ñ2ú=1ø÷ï5ó54óñüøõý =ñ1øï5ñóùõóï2ñòø1ø÷ïüñ=ñ1úòóBõýïþõ5õï9GG;6 Ibú1úïüõBõï1õóùüúóùï1õ24öï÷ñï0aï2õ5õï>D9D 6õò=õóùï ø59õóõö÷4ïòñóBñöôø8ø÷õô÷õóï9; ÷õöñóõï2úôúüõóóBõï5øïüúõôúïüø5õóùï2ñö5õôõ6J =ø5õóùïøôúï5ñóùõóïò45õ1ï1ñôôñöïOïÿ4ïCD:ï5õó ÷õôõï0445øóõô4öïbøHøüøïK4óøô4öøóùï0øóñö9õïF2õöõô üúöõôï÷ñôñöõóùõóï9úõ1ï=ñ1øï5ø5úùõï2õ1üúýï3õ1ú þñóñùõ÷ïMú÷úòï0þ>00ÿïNõôñóù6ï_÷4ïMõöBõóô4 ôñö=øô1õûïüñöôø8ø÷õôïûõ÷ïòø1ø÷ïúóôú÷ï6õò=õóù

ø59õóõö÷4ýï3===8 5øï÷õóô4öóBõ6ïðñóøóï3>?@A8ý

jT Wc ] R S [ T V T  k T [ R l \ m n n  R ð232ï ïðñôñ1õûï5ø=õóùúóïüñ9õ÷ïKõöñôïôõûúó ÷4ó5øüøï=õóùúóõóóBõïûõò2øöïö4=4ûýïïðñôñ1õû

1õ1ú6ïùñ5úóùï04öõòø1ïNñ=öñüïõ÷ûøöóBõï=ñö5øöøý =ñö5øöø6ïùñ5úóùï=ñöú=õûïòñó9õ5øï5úõï1õóôõøý `ñ5úóùïôñöüñ=úôï5ø=õóùúóïòñóùùúóõ÷õóï5õóõ `ñ5úóùï=õöúïBõóùï5ñüõøóóBõïòøöø2ïöúòõû ü õ5õBõï2õôúóùõóï5õöøïòõüBõöõ÷õôïüñ÷øôõö6 94ù14ïøôúï9úùõïüú5õûïüñ9õ9õöï5ñóùõóï9õ1õó6ïôõ÷ 2ñóùúüõûõ6ï5õóïþñò÷4ôïð414ý 1õùøï=ñöõ5õï5øï=õ õûýïIF õ1óBõï2ñö÷øöõõóï5õóõ ðñóøóï3>?@A8ïüøõóù6ï õ1øï04ôõïð4146ïioïMõ5ø òñóEõ2õøï72ïCDD õóï9úôõýïðñôñ1õûï=ñö9õ1õó6 7ú5Bõôò46ïòñöñüòø÷õóïùñ5úóùïBõóùïôñö1ñôõ÷ 2ñò=õóùúóõóïòñóùûõ=øü÷õóï5õóõïüñ÷øôõöï72 5øï9õ1õóï5öïðúôõòø6ïNñ=öñüïøôúýïþñò=õóùúóõó :DDï9úôõ6Jï÷õôõï6õóùúóïðúùøô46ï2õóøôøõ =ñö1õóùüúóùïüñ1õòõïüñ÷øôõöïüõôúïôõûúóý 2ñò=õóùúóõó6ïüõõôïòñò=ñöø÷õóïüõò=úôõóý þñò=õóùúóõóï5ø1õ÷ú÷õóïüñôñ1õûï÷õóô4öï1õòõ 35ø÷8


 !"#$%&"'() *$+,

012135671898 6121803 1

 03   5 

1 6 9

2 3 4 

 011331[±^]a`d [_] f`6

 1 2 4 ^`de[‘d‘[‘Ž`f[`d—`[Ž``de

íîïðñòóôðõöö÷óôøòùö÷

úöòûðúüïýþÿ

!"#$%&'()( *$+,-+$%&./$0&12/3/4./ Ž`^‘[f`h`de`d[_‘“‘h[_`˜`–[Œ`^]d`d—`[f`a‘ 563647/)/'/$8691/9$,&:46)# a]a‘d`[f’a‘a]d[Ž`^‘[_]˜cah`[“‘a“‘d`d ./;$%&8('$<=>?$0&12/3/4./ )64./$+(9/)$%6.64.(5/9$%&./ `“`^`[Ž‘[ɒe—`f`^`[cdcf[a]de`d‘_‘“`_‘ 0&12/3/4./$.691/@$5643&# Ž`d[a]d‘dŽ`f[“^]a`d‘_a][]^_]bc[ &48(9/)($A9.A3$'691AB/# 2/3/9$CDEEFGHIJ(9.69)(K$)69# 7/./$./7/'$8/9$'(9A'/9$36# ɪ¸È¼ ¸µ«É ³gª¸›[]Š¸µ« 4/)$8($0&12/3/4./L$M/:$.64)6# õ^ ù _ ò ð õö `ô a ô ð bð cýdcð õö ùòðeöfgòhò÷ùò 5A.$'69(8/3:/97A.($'6465/3# 92/$B46'/9()'6$8/9$/9/4# /)/4$S64(91@/47&;$,/)/4$36'# 2/91$'69R&:&3;X$AR/B 3()'6$8($0&12/3/4./$8/:/' 5/91$TQ/436';$468U$8/9$)6# *9/9./$O(4/$8(7A'B/($8($)6# 56564/B/$@/4($.64/3@(4L 7A':/@$.6'B/.$@(5A4/9$'/# :/$4/B/.$3&&48(9/)($8($%&'(# %&'/98/9$%&8('$<=>? :/'$)64./$B/)/4$.4/8()(&9/:L )($*$+,-+$%&./$0&12/3/4./; 0&12/3/4./;$N6.3&:$$*4@ VW/91/9$:/1($/8/$B46# Q69(9$TYZ[>UL *9/9./$O(4/$'691/3A(;$)6# '/9()'6$8/9$/943()'6L$Q6# *9/9./$ '691('5/A 7A':/@$3/P/)/9$8($3&./ 'A/$P/41/$B698/./91$3/'( /1/4$P/41/$B698/./91$7A1/ 0&12/3/4./$.6:/@$8(3A/)/( @/4/B$5()/$'691@&4'/.($5A# '691(3A.($B64/.A4/9$8/9 &:6@$3/:/91/9$B46'/9L$Q65/# 8/2/$8($0&12/3/4./$/1/4 36.64.(5/9$2/91$564:/3A$8( 1/($R&9.&@92/;$P(:/2/@$B# .(8/3$.64:(@/.$36)697/91/9 %&./$0&12/3/4./;$'()/:92/ 8691/9$.6./B$'69169/3/9 @6:'$8/9$'6'/.A@($:/:A$:(9# ./)$8($7/:/9L$\64'/)A3$86# 91/9$.(8/3$'6'5/P/$)69# 7/./$./7/'L$V%/8/91$.(8/3

!"›œ—/87/@$•/8/$Tž—•U$/3/9 '697/8($3&&48(9/.&4$.('$)&/:$8/:/' B6:/3)/9//9$Q6:63)($S64)/'/$•/)A3 ,641A4A/9$\(911($Ÿ6164($TQS•,\ŸUL$•6)3( 5/4A$564)./.A)$.4/9)()(&9/:;$9/'A9$ž—• 8(B/).(3/9$/3/9$'697/8($3&48(9/.&4$.(' )&/:$A9.A3$6'B/.$./@A9$36$86B/9L +6'(3(/9$8()/'B/(3/9$O/3(:$-63.&4 S(8/91$%6'/@/)()P//9$8/9$*3/86'(3 ž—•;$ P/9$+P(B4/@/).&;$•(911A$TY?[>UL  /$'691/./3/9$@/:$.64)65A.$.6:/@$8()6B/3/.( )6R/4/$564)/'/$&:6@$B/9(.(/$BA)/.$QŸ•# ,\Ÿ$8/9$QS•,\ŸL Vž9.A3$./@A9$(9($)(K/.92/$'/)(@ .4/)9)()(&9/:;$./B($)6:/97A.92/$A9.A3$6'B/. ./@A9$36$86B/9;$3/'($'6'/91$/3/9 '697/8($B69/911A91$7/P/5$)63/:(1A) 3&48(9/.&4$.('$)&/:$2/91$8(A7(3/9;X$.64/91# 92/L N65(@$:/97A.$(/$'6976:/)3/9;$9/9.(92/ .A1/)$ž—•$/8/:/@$'692&4.(4$8/9$'6# '64(3)/$36:/2/3/9$)&/:$2/91$/3/9$8(A7(3/9 8//'$)6:63)($7/:A4$.A:()$8($)67A':/@$,\Ÿ 2/91$'6:/3)/9/3/9$QS•,\ŸL$Q6:/(9$(.A; ž—•$7A1/$564./911A91$7/P/5$8/4($)()( 36/'/9/9$)&/:$)64./$3A/:(./)$)&/:$2/91 8(1A9/3/9L  P/9$'69A.A43/9;$8/:/'$B692A)A9/9 )&/:;$ž—•$7A1/$/3/9$564)(9641($)64./$.6./B '69/'BA91$/)B(4/)($)&/:$8/4($,\Ÿ$:/(9$8( )6:A4A@$ 98&96)(/L$Q6:/97A.92/;$)65/1/( 3&48(9/.&4$.(';$ž—•$/3/9$'6'(:(@$)&/:# )&/:$2/91$8(/911/B$:/2/3$A9.A3$8(A7(3/9 B/8/$B6)64./L$¡¢£¤¥

Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij

ˆ~|}…€€}zƒ

·¸¹º»¼½¾¿À¾ÁºÁÄÂÄ¿Ç ÞÉʻƼÁÅÁ¼½Ê¹¸Áƽ˽ÄÑÕÌÚÔÏÕÒÛÍϽÞÛ ÓÖϽĹýØÌË ØÎÚÔÏÐÒÏÔ½ßàá½ÍÛ×ÛÓ½ØÑÔÎØÏÔ½ÒÌÕÏÚ½âØÑÕÏÚã½ÖÏÕѽÍÌÕÍÏäÏÑ ØÌÕÌÒå½ÇÏØÑÚ½âæçÂæãÝ

ŒŠÈ¶ª[Œ’a‘_‘[ª[µ±«µ[Œ’`[ɒeœ ]^_]bc[_]b`e`‘[c“`—`[cdcf —`f`^`”[³`de[]]dŽ^—`d’[b]^œ a]de`d‘_‘“`_‘[`Ž`d—`[“^]œ `^`“[`Ž`d—`[_]bc`[_‘_]a[f]^œ a`d‘_a][—`de[a]h‘b`f`d[•`^e` ˜`_`a`[`d`^[Ž`]^`[—`de[a]œ hc`^[ɒe—`[_]“]^‘[—`de[]^˜`Ž‘ acdef‘df`d[“]d`de`d`d[“`^` b]h`f`de`d[‘d‘– “]dŽ``de[Ž‘[ɒe—`f`^`”[]^cœ `[a]d¬’d’f`d[Ž]de`d[a]œ `a`[“]h`˜`^[Ž`d[a``_‘_•` Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij —`de[a]h`d˜cf`d[_cŽ‘d—`–[g`h

žŸ ¡¢£Ÿ¤¥¦

·¸¹º»¼½¾¿À¾Á¸Á¼ÀÀÁ½Ã»ÄŹƷ¹¸Á

58 6 1 Ž 312 08603 1 82

ic^‚òøƒðýöû÷^aùòƒ õöóô`ðóòøðcôøùô„ ù^øfò…ð„^÷höö÷óôøòaô _øù_hða‚^^†ôøf ôøù^øaô‡ða^øˆòùòðùòˆò` óòøð`ôø_`òøðh^÷òa‰ iú‚^^†ôøf óôûòh_hòøð_øù_h `^øôóòhûòøˆ_ùô `^÷^„òhøgò †÷^`òøôa`^ðóòø òøò÷hôa`^ðóô eöfgòhò÷ùò icòøóô`ðòh_ô a^ˆ_`ûò…ðù^`†òùðóô eöfgòðù^ûò…ðóôh_òaòô †÷^`òø‰

ïò…òaôa‚òðŠ_ò÷ðcò^÷ò…ð‹ò÷_aðï^`„ò_÷ 0 “1 1 0 ‘1±12²3³±³13

ŒŠŒgª]ªÈ«ª¸[“]h`˜`^[a`c“cd[a``_‘_•`[`_`h _c“`—`[b‘_`[a]ab]^‘f`d[“]d˜]h`_`d[—`de[b`‘f– ¸ÈÈ[“`_¬`‘d_‘Ž]d[©`“`_[³]b’de`d[ɒe—`f`^` ‹]‘dee`[‘Ž`f[a]acd¬chf`d[f]“`d‘f`d”š[]^`de a]d˜`Ž‘[“]^`‘`d[]^_]dŽ‘^‘[b`e‘[±]aŽ`[µÉ–[‹]b`b Œ]“`h`[µ‘_Ž‘f“’^`[µÉ”[Œ`Ž`^a`d`[\`_f`^`[ª˜‘” ‘c”[µ‘d`_[±]dŽ‘Ž‘f`d[±]acŽ`[Ž`d[¼h`[«`e`[µÉ ‹]d‘d[¹jŒ°º– ]h`[a]h`fcf`d[f’’^Ž‘d`_‘[Ž]de`d[^]f’^[``c ¸`acd[Ž]a‘f‘`d”[‘`[—`f‘d[“]^a`_`h``d[]^œ f]“`h`[_]f’h`– _]bc[‘Ž`f[`f`d[b]^f]ab`de[h]b‘[˜`c[Ž‘[hc`^ Œ’’^Ž‘d`_‘[]^_]bc[b]^c˜c`d[a]ab]^‘f`d f’^‘Ž’^–[¸`acd”[b`e`‘a`d`“cd[˜ce`[‘d´’^a`_‘[‘Ž`f ‘d´’^a`_‘[—`de[b]d`^[``_[b]^b`e`‘[‘_c[`f b]d`^[—`de[Ž‘]^‘a`[a`_—`^`f`[Ž`“`[a]d‘abchœ b]^`deecde˜`•`b[—`de[b]^f]ab`de–[™‹`—`[_cŽ` f`d[f]^]_``d– b]^f’’^Ž‘d`_‘[Ž]de`d[“]de]h’h`[“]^ec^c`d[‘dee‘ Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij a`c“cd[_]f’h`[a]h`hc‘[Ž‘d`_[Ž‘[f`bc“`]dŒf’`”

œ¦!§¯°B63647/$.691/@ '6:/3A3/9$B63647//9$B6'5A/./9 B691/'/9$/./A$B6'5/./)$.4&.&/4 8($W/:/9$W69864/:$QA8(4'/9;$Q69(9 TYZ[>UL$,691/'/9$.64)65A. 8(B/)/91$A9.A3$'6'564($7/4/3 /9./4/$./'/9$8($7/:/9$.64)65A. 8691/9$B691698/4/$2/91

'6:(9./)$8($W/:/9$QA8(4'/9L N/913/@$.64)65A.$8(/'5(: :/9./4/9$´&:A'6$3698/4//9$2/91 '6:(9./)$8($7/:/9$.64)65A.$.64A) 564./'5/@;$)6@(911/$./'/9$2/91 .64:/:A$564863/./9$8691/9 B691698/4/$8(9(:/($'6'5/@/# 2/3/9µ¡¶¥

 1 ‘16’13“1 jklmn ko p o q r s n t u n vs p s q n wo x y z y { | } i141 4193727 03112 741636 2 7 5 1‘6 “ ”83 !"#$W6:/91$'A)(' A)/($4/B/.$3&&48(9/)($8691/9 2/91$8(36:&:/92/L ±ª©ª[\‘Ž`de[±]de`•`_`d dc‘[f]bcc`d[`‘^[_]`^‘œ 36'/4/A;$,+*•$\(4./'/4./$0&1# %&'()($S$+,-+$%&./$0&12/3/4./; %6.A/$%&'()($S$+,-+$%&./ ŒŠ Ž ` d h‘`d[©‘defcde`d `^‘–[È]^h]b‘”[fc`h‘`_[`‘^ 2/3/4./$.691/@$'6'(9('/:()(4 Q69(9$TYZ[>UL 0&12/3/4./;$\&9($*4(6).(&9&$'6# \`Ž[`±d][ac © ‘ d Žc“ `d`[Ž‘[ɒe—`f`^`[ach`‘ B6:A/91$365&R&4/9$/(4$2/91$8()/# •69A4A.$+P($*1A);$B69A4A9/9 9/'5/@3/9;$>>$B64)69$8/4($.&./: ¹\©gº[Œ’`[eÉf’ced—e``f`d^[g‘ `”[f` a]de`h`a‘[“]^b`‘f`d[Ž‘b`dœ :A43/9$'6:/:A($B(B/#B(B/$,+*•L 865(.$/(4$.64)65A.$/3/9$'A:/( B(B/#B(B/$,+*•$8($0&12/3/4./ «’_‘f`[a]de‘ab`c[`e`^ Ž‘def`d[`cd[h`hc– ^e`[a]dee`h`ff`d[c“`—` µ`^‘[`_‘h[“]dec˜‘`d[fc`œ ,/)/:92/;$)6:/'/$'A)('$36'/4/A .64/)/$)63(./4$8A/$5A:/9$B/)R/ .6:/@$'691/:/'($365&R&4/9L$V,+# •` d`bcde[`‘^[a]h`hc‘[“]aœ h‘`_[`‘^[Ž‘[¯­[_cac^[•`^e`” /3/9$.647/8($B69A4A9/9$865(.$/(4 @A7/9$B/)R/$'6'/)A3($'A)('$36# *•$)A8/@$'6986.63)($™<$.(.(3$36# a] _cac^[^]_`“`d[Ž`d \`Ž`d[©‘defcde`d[g‘Žc“ )6@(911/$5648/'B/3$B/8/$B69A# '/4/AL$Q6)A/($B468(3)($S/8/9 5&R&4/9$B(B/$2/91$8()65/53/9$&:# bb‘c’`“’`^d‘–[[g` gº[Œ’`[ɒe—`f`^`[a]dœ 4A9/9$865(.$/(4$564)(@$2/91$8()/# •6.6&4&:&1(;$%:('/.&:&1($8/9$—6&# 6@$A)(/$B(B/$2/91$)/91/.$.A/;X$A7/4 c“`—`[a]dh˜[`]e`^_[f]]bc]^[__]]Žb‘``e``d‘ ¹Ž\© `“`‘”[‘def`[“]d¬]a`^`d :A43/9$36$P/41/L K()(3/$TS•%—U$0&12/3/4./;$'A)(' \&9(L [`‘^[b]^_‘[Ž‘[Œ’` b`f]^‘[]œ¬’h‘[[c^cd[i»[“]^œ V+(B468(3)($)63(./4$•6($Y<–>; 36'/4/A$/3/9$8/./91$)63(./4$5A# •6)3($86'(3(/9;$,+*•$.6:/@ Ž]b‘ É ’ e — ` /3/9$/8/$B69A4A9/9$865(.$/(4 :/9$*B4(:L$˜:6@$3/469/92/;$,+*• '691AB/2/3/9$B645/(3/9$)6R/4/ µ]fd`e^``d–[Ž]a‘f‘`d”[•`^e` _h`]hcd–[[šŽ‘f[`‘b[“`^d’Ž_‘]ddef``_d][[“]`d¬c]dœ @(911/$–Z$B64)69;X$76:/)$+(463.A4 .64A)$'6'(9('/:()(4$.647/8(92/$36# 564./@/B$.64@/8/B$.(.(3#.(.(3$365&# ɒe—`f`^`[a`_‘[b‘_`[a]œ a`^`d[“`Ž`[j»ij[a]d¬`“`‘ ,+*•$\(4./'/4./$0&12/3/4./; 5&R&4/9$/(4 8($B(B/# a`d´``f`d[_cab]^[`‘^[Ž`^‘ +P($*1A)$\4($O(8&8&$8(7A'B/( B(B/$8().4(# 5A)( Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij _cac^[Ž`def`h[cdcf[a]a]œ Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij

klmnopqrstuponovwnx

y‰Š‹Œ z{|} ~ € ‚} ƒ „ …† „‡ ˆ „z{} [_cŽ`[b]^_`c_[_]b`e`‘[‘bc[^ca`[`dee` Ž`d[a]a‘h‘f‘[_]’^`de[“c^`”[bcf`d[b]^`^‘[•`d‘` `f[b‘_`[`a“‘h[a’Ž‘_–[g`h[‘c[Ž‘cc^f`d[’h] Š^•‘d`[‹]—`d‘de_‘[—`de[a]de`fc[a`_‘[_cf` a]a‘h‘[“`f`‘`d[—`de[_]_c`‘[^]d[_``[‘d‘– ‰]dc^cd—`”[`a“‘h[a’Ž‘_[`f[a]a`dŽ`de b``_[c_‘`[``c“cd[_`c_–[`[“cd[b]^c˜`^[`a“‘h a’Ž‘_[`f[`d—`[_]f`Ž`^[cdcf[f]“c`_`d[Ž‘^‘ _]dŽ‘^‘”[d`acd[˜ce`[cdcf[_`de[_c`a‘– ™‹c`a‘[_`—`[`f[“]^d`[a]h`^`de[_`—`[cdcf b]^“`f`‘`d[a’Ž‘_[Ž`d[_]f_‘–[\`f`d[Ž‘`[˜ce` b‘h`de[_]d`de[a]h‘`[“]d`a“‘h`d[_`—`”š[cc^ •`d‘`[`_`h[›’Ž]`d”[‹h]a`d[‘d‘– bc[acŽ`[‘d‘[˜ce`[a]d`ab`f`d[_]˜`f _]b]hca[a]d‘f`”[Ž‘^‘d—`[a]a`de[]^b‘h`de _]h`hc[a]de‘fc‘[a’Ž][“`f`‘`d[—`de[_]Ž`de[^]d– Œ]b‘`_``d[‘c“cd[a`_‘[]^b`•`[_`a“`‘[_]œ Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij

©ªg««[Ž‘ ©`d_‘de” ‰‘¬‘e`d”[j­ ‰`^][i®¯°” ©`^^—[±`e] a]^c“`f`d “]dŽ‘^‘[›’’eh]” a]_‘d[“]d¬`^‘ ‘d]^d][b]^_`a` ‹]^e]—[\^‘d[“`Ž` ØÙÚÚÛÜÝÙÞß i®®²–[` a]^c“`f`d[`d`f àáâãäåæãâçèäâáâéêëâì Ž`^‘[³`^h[±`e] Ž`d[‘bcd—`” ›h’^‘`”[—`de a]^c“`f`d[“^’´]_’^[±–µ[Ž‘[b‘Ž`de Œ’a“c]^[‹`‘d_[Ž‘[‰‘¬‘e`d[‹`][¶d‘·]^œ _‘—– ‹``[a]d˜`Ž‘[_‘_•`[Ž‘[“^’e^`a[±–µ[hac Œ’a“c]^[¶d‘·]^_‘`_[‹`d´’^Ž”[±`e] b]^]ac[‹]^e]—[\^‘d–[Œ]Žc`d—`[`f[“]^d` ¬’¬’f[Ž`h`a[’“‘f[—`de[‘`[b‘¬`^`f`d–[¸`acd f]Žc`d—`[a]a‘h‘f‘[f]]^`^‘f`d[—`de[_`a` a]de]d`‘[a]_‘d[“]d¬`^‘[¹_]`^¬[]de‘d]º– ±`e][a]d˜`h`df`d[›’’eh][_]b`e`‘[“^]_‘Ž]d b]^_`a`[Ž]de`d[\^‘d[_`a“`‘[j»»i”[f]‘f` a]^]f`[a]^]f^c[Š^‘¬[‹¬a‘Ž[cdcf a]d˜`Ž‘[f]c`[caca[Ž`d[³Š¼[›’’eh]–[±`e] _]f`^`de[a]d˜`h`df`d[›’’eh][_]b`e`‘ ^‘cdee`h[b]^_`a`[Ž]de`d[\^‘d[Ž`d ‹¬a‘Ž– ‰]dc^c[½’^b]_”[±`e][a]a“cd—`‘[“]^f‘^``d f]f`—``d[b]^_‘[_]b]_`^[¶‹¾ij”²[a‘h‘`^” a]abc`d—`[_]b`e`‘[’^`de[d’a’^[j¯ ]^f`—`[Ž‘[Žcd‘`[¹_`c[]a“`[Ž‘[b]h`f`de “]dŽ‘^‘[h`‘d[›’’eh]”[‹]^e]—[\^‘dº–

§plluq¨pvs

¿À ÁÂÃÄÂÅÆ Ç i²ij[œ[›]a“`[bca‘[`d¬c^f`d[f’`

³`^`¬`_”[_]f‘`^[j»–»»»[’^`de[]•`_– Ç i®­²[œ[‹c`^’[a]dee`d‘f`d[‹cf`^d’ _]b`e`‘[±^]_‘Ž]d[dŽ’d]_‘`– Ç i®¯i[œ[±`f‘_`d[ȑac^[a]a“^’fh`a‘^œ f`d[f]a]^Ž]f``dd—`[a]d˜`Ž‘[\`deœ h`Ž]_– Ç i®¯®[œ[±]^˜`d˜‘`d[“]^Ž`a`‘`d[³`a“ µ`·‘Ž[Ž‘`dŽ``de`d‘[’h][‰]_‘^[Ž`d _^`]h– Ç i®²®[œ[±]a‘h‘`d[caca[“]^`a`[Ž‘[¶d‘ ‹’·‘][—`de[Ž‘‘fc‘[i®»[˜c`[’^`de[Ž`d Ž‘a]d`def`d[\’^‘_[É]h_‘d–ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÓÕÎÖÓ×

0123452164749 03 232 4197 192 3 6 21

-./01234.052.67890:.;.</.80=.378.80>7?467. @ABCDADEFCGHICAEAGAJAKELABCDADEMNONDGAADEAPAIEONDGAEONQRNS QAMEOACMETADREONQUHLHGEBAHVHDEPCGAMEONQUHLHGEINKHOHDRAD GNDRADEKHPADRSVCHPADREADPAQAEGNOCPHQEGADEMQNGCPHQWE@ABCDAD XCGHICAEGCONQCMADEYJNKEGNOCPHQEMNVAGAEMQNGCPHQEHDPHMEBNDS LABCDEVNJHDAIADEKHPADRDTAW

¹Æ·

¦§""¨(8A)(/$8(/.A4 4//9$'6:/:A($3468(.;$B(@/3$¬E­CGHIJ/./A 8/:/'$ž98/91#A98/91 :6'5/1/$36A/91/9$2/91$'6'5(/2/( Ÿ&L$?Y$\/@A9$–©©©$.69# B6'56:(/9$(.A$8(369/($5(/2/$K(8A)(/L ./91$W/'(9/9$¨(8A)(/L S(/2/$(.A$'/)A3$36$961/4/$)65/1/( W/'(9/9$K(8A)(/$(9( ,691@/)(:/9$Ÿ61/4/$SA3/9$,/7/3 '6'564(3/9$368A8A3# T,ŸS,U$2/91$8(5/2/43/9$36$%6'69# /9$2/91$8(A./'/3/9 3A'@/'L FªG«G¬EIEJ36B/8/$B6964(# Ÿ/'A9;$@/:$(.A$.6492/./$.(8/3$)6:/:A '/$K(8A)(/$.64@/8/B$3468(.# 8(:/3A3/9$ &:6@$ B(@/3$ ¬E­CGHI® ¾¿À¾ÁÂûÄÅÁ½Ç¸¹Æ·¹ÈÁ¼ ǸÉĹ·½Ê»ÄÁŽ˽ÆÌÍÎÏнÑÒÓÏÔ½ÒÕÌÖÑ׽׷̸¹Õº»¼½ ×ÌØÙ ÌÓ½ÖѽÚÌÍÎÏÐ &4$:/(992/L +/:/'$B6'56:(/9$3698/# Z[\]^_`abcde[f][g`h[ij ÙÛÐÛÔ½½ÖѽÒÏÜÏÚÏÔ½ºÏÔ×ÎÓÝ


9 01203 5367787

!"#$!%&'(  

)*+),-./01234546789:;7< ;7AK?ZB<;D>?YDE7OB:7A?YBO7A7 RTIX?xPf?=D>7<d?ZDO7AKM =989>?@ABCDE<B;7<?=989> FA78cd?Fe7E7?OBKD:7E?OB 87A?QD>LBe7E7X?7A;7E7?:7BAX F;>7?G7H7?IJKH787E;7?LDM f97AK?F9OB;JEB9>?g7A;7B?Th O7EB?6JE9>?PJ>9AB87<B 8DEN7?<7>7?ODAK7A?PDM P7>Q9<?TTT?Z7A;J?^JM =78B>?YEJKED<By?TAOJAD<B7X QJ:B<B7A?R7DE7S?T<;B>DU7 A7CDA;9E7X?F;>7?G7H7X?ZD:7<7 6JE9>?YDE:BAO9AK7A?PJEM IJKH787E;7?VRTIWX?6JE9> VaijkW??Q989:?bldbbd L7A?PD8DE7<7A?RTI?O7A?QDEM YDE:BAO9AK7A?PJEL7A?PDM Y7O7?E7AK87B7A?7e7E7 U78B:7A?O7EB?YJ:O7?RTIX 8DE7<7A?RTI?>DAK7O787A ;DE<DL9;?OBN7OU7:87A?787A H7AK?787A?>D>L7S7<?>DM ZD>BA7E?[7<BJA7:?LDE;D>7 S7OBE?<DL7K7B?mnopqrnstunvmnw AKDA7B?87NB7A?8EB;B<?;DES7M \]DAHJAK<JAK?^DE:789?@@ PD;97?@>9>?6JE9>?YDE:BAM O7Q?<B<;D>?QDE7OB:7A?QBM [J>JE?__?`7S9A?ab_a?;DAM O9AK7A?PJEL7A?PD8DE7<7A O7A7?7A78d?z{|}~

€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‡‹ Œ‡ŠŽ€‘’Š…ƒƒ“†‰…””…’Š•…‰

–,30.0,?]B:7O?8D?ka?@ABCDE<B;7<?]9S7M —:7SE7K7X?gJ>L7?˜rvp™sšus›qœn™oX?FKEBM >>7OBH7S?IJKH7E;7?V@]IW?>DAK7O787A yBD<;X?^78;B?ZJ<B7:X?67>B:H?R7HX?O7A?˜qr YDE7H77A?]B:7O?ODAK7A?;D>7?\YDAK97;7A žvŸp ¡¢p£s¤A<B8:JQDOB7?]9S7>>7OBH7Sd G7;B?RBEB?@]I?O7:7>?]DAKS7O7QB?`7A;7M f7AK87B7A?7e7E7?OB>9:7B?ODAK7A??gJ>M AK7A??`E7A<yJE>7<B?^9O7H7cd?^DLDE7Q7?8DM L7?yJ;JKE7yB?OBKB;7:?P7>Q9<?`DEQ7O9?@]IX KB7;7A?OB7O787A?O7EB?6DLE97EB?SBAKK7?]7ED; ¥?]7ED;?M?a¦?]7ED;X?YDE;7AOBAK7A?—:7SE7K7 ab_kd P7>Q9<?`DEQ7O9?@]I?¦?M?kb?]7ED;X?O7A ^DLDE7Q7?8DKB7;7A?O7:7>?]B:7O?8DMka FKEByBD<;?OB?6789:;7<?YDE;7AB7A?@]I?Q7O7 @]IX??7A;7E7?:7BAX?]7:7>?fDy:D8<BX?6D<;By7: kb?]7ED;d?G9K7Xs˜qrsžvŸp ¡¢p£??¤A<B8:JQDOB7 ^9O7H7??[9<7A;7E7X?—E7<B?^9O7H7jYBO7;J ]9S7>>7OBH7S?OB?F]§?@]I?Q7O7?QD87A ]B:7OX?gJ>L7?6J;JKE7yBX?YDE;7AOBAK7A 8D?¥?]7ED;d?z{|}~

¨©ª«¬©­®¯°±°² ±©®³©´°µ¶°µ®­·®¸·¹°«°µ

–.4Yg[?VYDE<DEJW?RB<;EBL9<B ai?]7ED;?ab_kX?UB:7H7S G7U7?`DAK7S?O7A?RT?IJKM IJKH787E;7?L7KB7A?ZD:7;7AX H787E;7?FED7?IJKH787E;7 Q989:?b¦dbb?M?_¥dbbd >DAN7OU7:87A?QD>7O7M gJ87<B?Q7O7>??OB?G7:7A >7A?7:BE7A?:B<;EB8?<D>DAM T>JKBEBX?]DAO9AK7AX?Y7<7E ;7E7X?;DE87B;?7O7AH7?QD>DM xBU7AK7AX?]7:7AK7AX?G:?ZBM :BS7E77A?N7EBAK7Ad?^DEB89; KJE7A9X?[K7K:B8?`7>7A7AX N7OU7:?QD>7O7>7A?ZD:7<7X ]EBe7A?xBU7AK7AX?Z7AKM

rstuvwxywz{rzvyyz|}u~s€qsrz z‚ƒrzv|„ƒyyz z…}|†|‡ˆ‰Š‡‹|ŒŽ‡|‡‘’Š|‡Š“‡|ˆ‡‘‡’”‡|‰ˆ‰Œ‰Š|‡‘’Š||z‡•‰ˆ’|€‰‹’|r–‡|•‡‹|q~’ ‡’‹|‚€~|•’Ž‰—‡Š|•’ ˜‡ˆ–|‚€~™||w—|q‡ˆ‡‹|€’”‡|vš||}šŽ“‡‡ŠŒ‡™|€‰‹’‹|›œ{žŸ |‡ˆ‰Š‡‹|¡‰ŠŒ‡¢|„‰Ž‡£“||Œ‰Š‰¡Œ|‡‡‹|¡‰Š—‡‹Ž‹Ž|‡ˆ–‡’ KE7S7AX?YDE9>?xBU7AK7A €‰—‡‡|›œ¤{žŸ|‘‡Š’|’‹’  F<EBX?]7:7AK7A?`7>7A7AX PJ>Q:D8<?^EB>JLX?[KDM Ö àðàïàÞÖÕ3ëÖÖÕÜæáØßàÖÒÞ×Øß L:DAK?^`YX?xEJNJK7AX?YE?`7M ïÖ'Öèæà×Úç >7A7AX?`7>7A7AX?YDE9> ÖÚÞìçÜÞÚâìíâàÖéÖÓÜðàçàÖàíÜò ÒïØ $ Óé ýóàçÜ åÜÞ×Ö1ôñ1 Öþ!&Õ ÿ hB::7?§D>7E7X?x:7K7S?`7>7M 57878ÖÖ89ÖÖ!ìïáàÖ2Üïÿ 1ôèÖþÔì4ô1 !Ö)ÿ6ÖÔÑ41!Ö598ÖÔ× A7AX?YDE9>?x:7K7S?`7>7M ÝàæÚÞíàÞÖêà×àæàïàÞÖÖêàíàîØ 2 þÖ#2&è2Ô(ÖÔÖñÜ àÙÓ*ØàÙÖÿ3ØæíÜæßÚðð A7Ad4z{|}~ 3àíîìÖÕÚÞííàðàÞÖñàðÜïÖÓæÚÖÓØð×àÞ ÿÖþðìçÜ ÜàÙÖÿ ÞÙàÞßÓìÜßàï×ÚÖÿ

3Ö"ÖÖ!àÝ ÖÛÜïàÞÙØÞíàÞÖ#Ò×àÿ þàÝ×àÚÞ2àóßÖ+Ü×ó æàÔ!Û1ñ $ïà×æÚßðàáÜðÖ6ÿ8778Öìæßÿ –,+2)21,34YDeBA;7?^7;B8?TAOJAD<B7?»ZD87EN7K7O5?LD8DEN7 $ÚÞìçÜÞÚâìíâàÖéÖ4àáØòÖ56 çéìÝòÖ!ìïáàÖ'ÖÑàïÜæàÞÖêÚÞÙÖêàÝ <7>7?ODAK7A?PD:97EK7?^D<7E?P7K7>7?Y9<7;?>DAK7O787A êàæÜ×ÖÖ% 99Ö13ÖÖ#2àíìÞíàÞÿ Ø7Ö1ÞÙìÞÜçÚàÖÙÚÖêà×æÚß!à3ÜðÖ Y7>DE7A?PJ:D8<B?^7;B8?]J;By?\^9EJA?`JH7X?^9EJA?¿7A7?O7A àíÜÞÖõ1Þê1ê ê&æÚØï0ÖÖÙÚ ,4 Ö9 )6888) YEBAK?ZDO7Q9E5d?Fe7E7?OB7O787A?OB?PJ>Q:D8<?P7K7>7?@x] ÑàÙÜÝìßàÞÖ3àíìÞíÖÛÖÖèæà×Úçç $ïÜ-ïàéàáàæà×àÖ56778 IJ $ýÜÙàÞíàÞÖýÜÙàÞíàÞÖ# Ö êàéàáàæà×àÖêÔ!1.Ö'Öñ/ ççÜÞ×Úàðç KH787E;7X?P7>B<?ValjkW?Q989:?b¦dbb?SBAKK7?<D:D<7Bd?4z{|}~

¾…”‘6…‡ƒ7€‘ŽŠ 8…‚ŠŽƒ‘Ž…69…‹…’“‘”½…ˆ…ƒ¾†ŠŠƒ„Š‡† $&ÉÊÉ!

ËÉ&# ÌÍÎÏ'!# Ð & " ö!"÷&ø

º,º./,?^9:7A?Y9EA7>7 787A?OB7O7O787A?OB?`D>LB f9>7S?^9O7H7X?ZD:7<7?Vaij kW??Q989:?_¦dkb?SBAKK7?<D:DM <7Bd?P7:B?BAB?>DAK9<9AK ;D>7?»]D>L7e7?Y9B<B?gBM A9<c?LDE<7>7?T¼L7:?=?Z7M

Q9;E7X?FAKKB?]BA7EABX?^JDA ]7O7X?g9:9?f7S7OBX?¤AO7S ZEX?]7EB7?¿BOH?FEH7ABX?PEB< ^9OB>7AX?F>B?ZB>7;9Q7AKX §BeB;?P7<U7ABX?=DE9?Z7>L7M U7d?Fe7E7?;DEL987?9A;98 9>9>?O7A?KE7;B<d?z{|}~

$ùùúûü

ÑÒÓÔÕÖÓ×ØÙÚÖÛÜÝÜÞÙØÙØßàÞÖÙàÞ ÛÜáÚâàßàÞÖãÑÓÛÛäÖÒÞÚåÜæçÚ×àç èàâàéÖêàÙàÖëìíîàßàæ×àÖãÒèêä ïÜÞîÜðÜÞííàæàßàÞÖìæàçÚÖÚðïÚàé ×ÜÞ×àÞíÖêñèçòÖÝÜðØÞóØæàÞÖáØßØ éàçÚðÖÝÜÞÜðÚ×ÚàÞÖÑÓÛÛòÖÙàÞÖâØíà ÓÜïÚÞàæÖôàçÚìÞàðÖêÜÞííàíàç êñèçÖßÜÖÓñèçÖáÜæ×ÜïàÖõÑÜæàÞ

ÑìðÚ×ÚßÖÓýàç×àÖÙàÞÖþÚåÚðÖÓìÿ óÚÜ×î0ÙÚÖÔØÙÚ×ìæÚØïÖÑÓÛÛÖÒèêò èÜÙØÞíÖêàçæÚÖÓÚÞíàæÚïáØÞÖðàÞ×àÚ 11Ö2àðàÞÖÕÜåÜçÚàòÖ3ØðàßçØïØæò 4àáØÖã5678äÖÝØßØðÖ9 99 Ö àÙÚæ çÜáàíàÚÖÝÜïáÚóàæàòÖÔíØçÖ Üÿ æØàÞ×ìòÖßÜ×ØàÖÑÓÛÛÖÒèêòÖÙàÞ

ÜÞÞîÖ ßàýà×Ú ÖãÚýÜä

ÕÜíØéÖ çéàÖàØ×éìæÖôìåÜðÖõÔðÚÖÕìÝàÞ ÔÞàßÖ2àðàÞàÞ0ÖÖ4Ô3ÒÖ56798Öÿ % 99 $×Üà×Üæ9ÖÑàíÜðàæàÞÖÕØÞííàð ÕÜà×ÜæÖ9ÖÓêÔôÖ ÖëìíîàÖõ4&4& 2&ôèè4ÔôèÖÖ8ÖêàæÜ×Ö598ÖÖÕ3ë ÞóÜæ×Ö àððÖ×Üà×Üæ9 ÀÁÂ,34PDL9O7H77A?R7DM þì $ ÞìçÜÞÚâìíâàÖéÖêÚÞííØòÖ87 E7S?T<;B>DU7?IJKH787E;7 875Ú 9 89ÿ6 99ÖÖèÜðàæÖÓÜÞÚ VRTIW?LD8DEN7?<7>7?ODAK7A ÕæàÙ9ÚçÚÖ8ÕÖàÖïà ÞÖ3ØÙàîàÖëìíîàßàæ×à ¤E9Q<B?F87OD>B7?Y<B8J7M

¾‘‡‚…ƒ‘‡Š ;‡…Žƒ¾…‡‚Šƒ<€‹•…

0ÖÔáÙØðÖ'ÖÕéÜÖþìÜÜÖÕéÜìæîÖÙÚ è&4ÖÒôëÖÖ9 8 %6%9 $ßÜïàðÝàðÜåÚÖ87978Ö % 99ýÚáÖÖÝàÞÙâÚÖèÓÖêàéØÙÖêñ #Ó×àÞÙØÝþìïÜÙîÖà×ÖèæéàÓàáéà ÒèêÖ1ÞìÖðàÞâØ×Ö6 8 9 $24,-2&è2ÔÖ2ìíâàÖ4ÜííàÜÖ,Üç× #5ÖÖ5ÖÔÝæÚðÖ598ÖÖÙàæÚÖÝØßØð .,º??ZDAH9>?>DAHD:DAKK7E787A?7e7E7?6D<;BC7: 8 99ÿçÜðÜçàÚÖÖÓ×àÙÚìÞÖÛæÚÙìçìÞì 1*:230 G J K N 7 ? Z D ; B 7 ?\]78D?Z>B:D<?;J?§ED7;BCB;HcX?OB?xDO9AK?YPP= 2ìíâàÖÖ Õê Ö)Û Öã+7ÚýÜä Y9EA7?^9O7H7?@ABCDE<B;7<?x7N7S?]7O7?V@x]W?IJKH787E;7X

¾‘ ‡ ‚ …  ƒ =€ 6 € 3€‡‹‹6…‡‹ƒ’Šƒ>8< 3…‹€‡‹ƒ4…‹‘‡ ’Šƒ¾…’‘€Ž…‡ƒ‘‡Š

Z7L;9?VkbjkW??Q989:?_¦dbb?SBAKK7?Q989:?aadbbd?Fe7E7?BAB A7:B<7X?ZDAB?O7A?YJ:B;B8?>DM >DE9Q787A?QDA7>QB:7A?7A78M7A78?H7;B>?O7A?RS97y7?H7AK AHD:DAKK7E787A?QD:9Ae9M 787A?>D>DA;7<87A?OE7>7X?;7EBX?>9<B8?<DE;7?Q7>DE7A?S7<B: E7A?L9:D;BA?<DAB?;BK7?L9M 87EH7?7A78M7A78?Q7A;B?7<9S7A?OB?IJKH787E;7d4z{|}~ :7A7A?Ãq£ÄvsÅwrsÆ¢Çntd?PDM KB7;7A?BAB?787A?OB:78<7M A787A?OB?g7AKKDAK?FE; Õ ÔÕ 4Ö9ÖÓÜßìðàéÖêÜÞÜÞíàéÖÔ×àçÖãÓêÔäÖôÜíÜæÚÖëìíîàßàæ×à 6J9AO7;BJAX?Z9EHJOBABAKM ïÜïÝÜæçÜïáàéßàÞÖÝÜæíÜðàæàÞÖ×ØÞííàðÖõ4ìæìÖ2ìÞííæàÞí0òÖêÚÞííØ E7;7A?kÈX?IJKH787E;7X?f7L9 ã878äòÖÙÚÖþìÞóÜæ×Ö àððÖÕàïàÞÖ3ØÙàîàÖëìíàßàæ×àÖãÕ3ëä Ö1ÞìæïàçÚ VaÈjkW?Q989:?_¦dbb?SBAKK7 ×ÜÞ×àÞíÖ×ÚßÜ×ÖÙàÞÖÝÜæ×ØÞâØßààÞÖÙàÝà×ÖïÜÞíéØáØÞíÚÖ9 )6Ö%6 <D:D<7Bd?z{|}~ 6 ÖãÚýÜä 1,1.04^9O7H7?RN7E9>?6J9AO7;BJA?LD8DEN7?<7>7?ODAK7A Y7ODQJ87A?ZDAB?^7KJAK?P9<<9OB7EON7?OB?R<?PD>L7E7A?f`?b¥ PD:9E7S7A?`7>7A;BEJ?P7<BS7A?^7A;9:?>DAK7O787A?Ãv£qp£vp 2v£np?\TA>B>DJEB9>c?H7AK?787A?OB7O787A?f7L9?VaÈjkW?Q989: _¦dkbd?Fe7E7?;DEL987?9A;98?>7<H7E7;?9>9>X?O7A?KE7;B<d?z{|}~

?@ABCACDEFGHDIJGKDLJDMGHNGJDOCFCP

QR ST UV`WWX[WeYWWTZU_[\ZRfS] WhW \[^U _WW\\WRZ[`[`U[Uab Zk[ bZ]cWYdUUZ`cb[d\[U]Sb W_\XU[[U\ZUU`WY W Y W Z [ W W g [ T b ] [ ij SU U[\ZRS] WT\U[_^U _ZW[\^W W[_YW\Zbc[WWY\[eTUWXZ[]fRWYYW[Z`gW[nZW[VdlWVel[_YW[`\bUm[W\R`S] UYWWZ\ \SR RS] Wd\U[YSR c e W Y W fWZc[]W\b\[`UVlTW[W`WdWe[oWZ\WU[hbYb]g

ÑÔôÕÔ1ÖÛØßØÝÖÚÞÚÖ×ÜæðÜ×àßÖÙÚÖçÚçÚÖçÜáÜðàé ïÜðÚéà×ÖçÜóàæàÖðàÞíçØÞíÖ×ÚÞííÚÞîàÖìïáàß ×ÚïØæÖÑàÞ×àÚÖ3àæìÞ Ö!ìßàçÚÞîàÖïØÙàé ÙÚÖÝàÞ×àÚÖçÜðà×àÞÖîàÞíÖïÜÞíéàÞ×àï ÙÚâàÞíßàØÖìðÜéÖýÚçà×àýàÞÖßàæÜÞàÖáÜæàÙà áÜáà×ØàÞÖßàæàÞí ÙÚÖâàðØæÖÙÜæÜ×àÞÖÝàÞ×àÚÖîàÞíÖàÙàÖÙÚÖÝÜçÚçÚæ ÓÜðàÚÞÖïÜïÚðÚßÚÖÝØðàØÖßàæàÞíòÖÑàÞ×àÚ çÜðà×àÞÖèØÞØÞíßÚÙØð Ö&áâÜßÖýÚçà×àÖîàÞí ÛØßØÝÖâØíàÖçàÞíà×ÖóìóìßÖØÞ×ØßÖÙÚïàÞÿ çà×ØÖÚÞÚÖïÜïÚðÚßÚÖßÜÚç×ÚïÜýààÞÖ×ÜæçÜÞÙÚæÚ àà×ßàÞÖïÜÞíÚçÚÖðÚáØæàÞÖáÜæçàïàÖßÜÿ ÙÚáàÞÙÚÞíßàÞÖÙÜÞíàÞÖìáâÜßÖýÚçà×àÖÝàÞ×àÚ ðØàæíà ÖÔÚæÖðàØ×ÞîàÖïàçÚéÖâÜæÞÚéÖÙàÞ ðàÚÞÖÙÚÖèØÞØÞíßÚÙØð ïÜÞâàÙÚÖéàáÚ×à×ÖÚßàÞÖéÚàç ÖÑÜÞíØÞâØÞíÖáÚçà ÑàÞ×àÚÖÚÞÚÖïÜïÚðÚßÚÖçÜáØàéÖÝØðàØ ïÜïáØæØÖÚßàÞÿÚßàÞÖéÚàçÖîàÞíÖéÚÙØÝÖÙÚ ßàæàÞíòÖïÚæÚÝÖÙÜÞíàÞÖìáâÜßÖýÚçà×àÖÕàÞàé çÜÝàÞâàÞíÖÝàÞ×àÚ ÖÕàßÖÝÜæðØÖßéàýà×Úæ !ì×ÖÙÚÖÑØðàØÖ3àðÚ ÖÑÜïàÞÙàÞíàÞÖÝàÞ×àÚ ßÜçØðÚ×àÞÖïÜÞàÞíßàÝÖÚßàÞÖéÚàçÖîàÞíÖàÙà çÜðà×àÞÖÙÚÖÝàÞ×àÚÖÛØßØÝÖçàÞíà×ÖÚÞÙàéÖâÚßà ÙÚÖÝàÞ×àÚ ÖàæíàÖçÜßÚ×àæÖçØÙàéÖïÜÞîÜÿ ‚srs|qzvz|„xq|†|€‡‡‹‡|•’|‡‹Œ‡’|˜–|‡‡Œ|‘‡Š’|—’¡Š |¥šŒš|•’‡ˆ¡’—vƒq ÙÚðÚéà×ÖÙàæÚÖà×àçÖÝØðàØÖßàæàÞí ÙÚàßàÞÖâàæÚÞíÖßÜóÚðÖîàÞíÖáÚàçàÖÙÚíØÞàßàÞ ÒÞ×ØßÖïÜÞØâØÖßÜÖÝØðàØÖßàæàÞíÖ×Üæÿ ØÞ×ØßÖïÜÞóàæÚÖÚßàÞ Ö àæíàÞîàÖÝØÞÖ×Üæÿ ¡‰¡‰Š‡–‡|”‡Œ|—‡—  çÜáØ×ÖóØßØÝÖïØÙàéòÖßàæÜÞàÖÝÜïÜæÚÞ×àé âàÞíßàØòÖ×àßÖðÜáÚéÖÙàæÚÖ4ÝÖ)999ÖÝÜæÖáØàé ÝàÞ×àÚÖáàÞîàßÖýàæíàÖîàÞíÖïÜÞâØàðÖÚßàÞ ïÜÞíØÞâØÞíÚÖ×ÜïÝà×ÖÚÞÚ ÖÓÜðàÚÞÖ×ÜïÝà×Þîà ÙàÜæàéÖçØÙàéÖïÜïáØà×ÖâàðàÞÖçÜ×àÝàßÖÙàÞ êÜÞóàæÚÖÚßàÞÖéÚàçÖÙÚÖÝàÞ×àÚÖÚÞÚÖáÚçà éÚàç Ö àæíàÞîàÖÝØÞÖóØßØÝÖ×ÜæâàÞíßàØò ïØÙàéÖÙÚâàÞíßàØòÖÔÞÙàÖÞàÞ×ÚÞîàÖáÚçà âÜïáà×àÞÖîàÞíÖïÜÞíéØáØÞíßàÞÖÙÜÞíàÞ ÙÚðàßØßàÞÖçàà×ÖàÚæÖçÜÙàÞíÖçØæØ×ÖçÜßÚ×àæ çÜçØàÚÖÙÜÞíàÞÖâÜÞÚçÖÙàÞÖáÜçàæÞîàÖÚßàÞ áÜæÝÚÞÙàéÖßÜÖìáâÜßÖýÚçà×àÖÝàÞ×àÚÖðàÚÞÖîàÞí ÝØðàØÖßàæàÞí ÝàíÚÖéÚÞííàÖçÚàÞíÖéàæÚ 3ÚðàÖïØçÚïÖðÚáØæàÞÖÙà×àÞíòÖâØïðàéÖÝÜÿ àÙàÖÙÚÖèØÞØÞíßÚÙØðÖÙÜÞíàÞÖóÜÝà×ÖßàæÜÞà ñàæÚÖà×àçÖÝØðàØÖßàæàÞíÖßÚ×àÖáÚçà 2ÚßàÖ×ÚÙàßÖïàØÖáÜæáàçàéÿáàçàéàÞ ÙàíàÞíÖÚßàÞÖéÚàçÖÝØÞÖáÜæ×àïáàéÖáàÞîàß ïÜïàÞíÖðÜ×àßÞîàÖáÜæàÙàÖÙÚÖÙÜæÜ×àÞÖìáâÜß ïÜðÚéà×ÖÚÞÙàéÞîàÖéàïÝàæàÞÖÝàÞ×àÚÖÙÚÖçÚçÚ ïÜÞóàæÚÖÚßàÞÖéÚàçòÖÔÞÙàÖáÚçàÖïÜÞÙàÿ 2ÚßàÖÔÞÙàÖïÜïÚðÚßÚÖæÜÞóàÞàÖáÜæðÚáØæ ýÚçà×àÖÝàÞ×àÚÖÖÙÚÖèØÞØÞíßÚÙØð ÖÖÓÜðàïà× áàæà×ÖÙàÞÖçÚçÚÖ×ÚïØæ ÖÓÜðàÚÞÖÚ×ØÖâØíàÖáÚçà Ýà×ßàÞÞîàÖÙÜÞíàÞÖóàæàÖïÜïáÜðÚ ÖñÚÖçÜßÚ×àæ áÜæçàïàÖßÜðØàæíàòÖ×àßÖàÙàÖçàðàéÞîà ïÜÞóìáàpÖãéàçä


0123

.//0123450/67869:460;42<=> !"  

#$ %&'    

(' !" #$   )   

!"  

#$ %&' )   ) 

('  

!"  

#$ %&'   ) 

('  

!"  

#$ %&' %+, *  *  *  *

456515799

65 5 5 15 9

?@ AB C D B E F G H I @ JK L M C K NK G O K P @ Q G H @ RB D C B L K P STUSVWXYZ[\]^X_`abcdefg ÃÄÅÆÇÈÃÉÊÇËÃÌËÍÊÎ visfq`vbvobxlccfj`{{

hbgfeihfj`fjkklef`mdnoie ÊÆÏËÇÃÐÅÇËÑË hbhifd`cbdjkdjfj`cbxlvlc pfqgdg`rjsljbhdf`tmpru`vbw ÒÅÑÒÅÍÊÓÆÔËÃÕËÌËÆ fefi`klxljkfj`ebgebjei`adhw xfcicfj`fchd`sfvfd`ijeic ebv`deixfq`~fjk`qfgih`sdw vbjlxfc`yfjzfjkfj`{jw ÊÇÈÖÃ×ËÌÊÃÇÅÏËÍ elxfc`cfiv`vihxdv sfjkw{jsfjk`ty{{u`|gw ÌÅÆØÙËÉÃÚÛÛÃÊÆÊà ‘ˆ~fefwj~fef`fsf`dqfc kfjdhfhd`}fh~fgfcfe`t|gw ~fjk`vbvfjffecfj`cbxbw vfhu`€dvixfd`sfgd`pfvfj vfqfj`sbvlcgfhd`ijeic ÜÚÝÞßÄàá fgcdg`‚oi`ƒfcfg`‚xd„`vfhhf j~ihij`{{`~fjk`fcfj âãäåæãçèéêëçìíî vb obgkbgfc`vbxfxid`…fxfj`}fw vbvobjkfgih`lgfjk`xfdj„’ xdlolgl`vbji†i`cf‡fhfj ffgj~f pdedc`ˆlx`‰dxlvbebg„`abjdj sicfjj~f`cbebjeifj`fhfh €debkfhcfjj~f„`mpr`vbw tŠ‹Œu eijkkfx`tfhfx`Š`y{{`lgw j~fefcfj`sbjkfj`ebkfh`ofqw …igi`odzfgf`mpr„`}iqfvw vfhu„`xfgfjkfj`obglxdedc ‡f`y{{`|gvfh`vbgifcfj vfs`rhvfdx`Žihfjel„`vbw ofkd`lgvfh`tfhfx`“`y{{ djei`vbji†i`gbndv`gbgbhd jisdjk`y{{`djd`fcfj`vbvw lgvfhu`sfj`cljeglx`cbefe |gsb`ƒfgi`‘pbjei`cdef`vfw ofjkcdecfj`egfivf`vfh~fw ebgqfsf`lgvfh`lxbq`bw hdq`djkfe`obeff`gbgbhdj~f gfcfe`ebgqfsf`lelgdefgdfj vbgdjefq nfvfj`dei`‰fvd`ebkfh`vbw kf~f`|gsb`ƒfgi`y{{`†ikf abxfdj`dei„`lebjhd`ijeic jlxfc`y{{`djd„’`efjsfh`gfw efvfc`sdhcgdvdjfed`cfw vbvoijkcfv`cbcgdedhfj hbe~l„`sdhfvoie`efcodg`gfw gbjf`fsf`bgobsffj`bw vfh~fgfcfe`†ikf`hfjkfe`obw eihfj`bhbgef jkfeigfj`fjefgf`lgvfh`odfw hfg„`sbjkfj`cb‡bjfjkfj ‚chd`sfvfd`~fjk`sdiw hf`sbjkfj`lgvfh`~fjk`vbw cljeglx`cbefe`~fjk`sdvdxdcd hfecfj`sd`ebjkfq`bgbvw gifcfj`hf~f`fgefd`‘abw bvbgdjefq`‘rjd`vbgifw fefj`‰fjelg`lh`ƒbhfg vif`lgvfh`qfgih`eijsic cfj`cbvijsigfj`obhfg„’ Žlk~fcfgef`djd`hbvfe`vbvw sbjkfj`{{`djd„`hbsfjkcfj eicfh`rhvfdx oife`vfzbe`fgih`xfxi`xdjefh lgvfh`fglx`edsfc„’`ebkfh ablgfjk`lgfelg`fchd„`gfw pbgxbodq`ixiqfj`vfhhf rhvfdx hbe~l`vbjbkfhcfj„`hdhebv xfdj`obgcivix`sd`hbxigiq y{{`djd„`xfj†iej~f„`vbw bj~ihijfj`y{{`vbgiw hisie`bgbvfefj`ƒbgofkfd jkihijk`hbvfjkfe`vbw fcfj`hifei`cbcbxdgifj lhebg`ij`sdihijk`sbjkfj jkljeglx`sfj`vbgbgbhd`fxf abofo„`sbvlcgfhd`sdjdxfd ebvf`obhfg`~fjk`hbgfkfv Ÿ¬Ÿ£­®¯°¯±Ÿ¨™›Ÿ²³´µ­¶­µ·Ÿµ­±¯Ÿ¸µ²µ¯Ÿ²³·¹´µ­ŸšŸ¹º²µ±Ÿ¸¯Ÿ«µ»µ±µ·Ÿ™¯®¯­Ÿž¹´Ÿ«¯´¹²³®³º¼Ÿ¦³™·š›¯œžŸ ·Ÿ½ ¾¡¢  ¿¤£¤Àœš£ÁÂ¥£¦™¡Ÿ£§¨© |gsb`ƒfgi`sbjkfj`sdqdw vbvoife`hdff`ij`sbjkfj vbjlxfc`y{{`|gvfh`”•–—˜ ™¡ª£«ŸššŸ

LMLNOPQRNSTUPVQNWQRXUQY 8892 0

4:046986460469:24: ZTYZQY[NMP\QYN]Q^Q_

STUSVWXYZ[\]^Xw`‰beif cfj`sfj`cdjd`vbvfhicd +ËÒÈÍÆÔËÃÍÅ,ËÉÃË-ËÙÃ./012ÃÞËÇÈËÆ jf ‰lvdhd``€y€`‰lef`Žlkw ×ÅÒ,ËÃà vf efgkbecfj„ ÜÅÒËÆÏÉËÇÃ3ËÅÒËÎÃ4Þ×Ü35ÃÍÈ6ËÎÃÐÊÍË glhhfb`hh`fbjkxbkxffqjk`f€d ~fcfgef„`iqgd`misf~f`obw j ` gfvijk hbgef`fjkklef`sb‡fj`xfdjw ÌÅÌËÆÓËËÇÉËÆÃÏÅ6ÈÆÏÃÐËÒÈÃÊÆÊÖÃ7ÆÊÃËÉËÆ fsf`f‡fx`oixfj`‚gdx`Š STUSVWXYZ[\]^X_Xrcfefj db$eG'fgHh!„`abjdj`tŠ‹Œu aiefged ~f`vbjkkbxfg`hdsfc`sd`hbw ÌÅÆÊÌÐÈÙÉËÆÃÉÅÒÈÏÊËÆÃÐÅÍËÒÃÇÅÒÎË6ËÑ sfj`bjkbg†ffj`bvofw ƒdsfj`rjsljbhdf`trƒru`Žlkw rf`†ikf`vbxigihcfj`obw rf`†ikf`vbj†bxfhcfj„`sd j†ivx fq`ofjkijfj`vdxdc ÜÅÌÉØÇÃàØÏÔËÉËÒÇËÃÉËÒÅÆËÃÏÅ6ÈÆÏÃÇÊ6ËÉ jkijfj`kbsijk`odhf`hbkbgf ~fcfgef`vbjdxfd`qfhdx`hig`bd obgff`qfx`xfdj`hbqioijkfj hfvdjk`cbxbjkcffj`bgdw bvcle cfgef`~fjk ÐÊÍËÃÍÅÏÅÒËÃ6ÊÌËÆÓËËÇÉËÆÃÎÊÆÏÏËÃÍÅÉËÒËÆÏ sdxfj†iecfj`‘abvlkf`f‡fx bvfjefifj`cifxdefh`sfj qfhdx`hig`bd`ebghboie„`ebgvfhic ndjfj„`‰bvbjcbh`ˆl`a(a vfjkcg`fŽlk~f c„ ` a b jd j`t`Š‹Œu oixfj`‚gdx„`bvofjkijfj viei`odsfj``bghd`€djfh`‰bw ebjefjk`ŠF(`odsfj`~fjk`obxiv pfqij`Š`ebjefjk`rndj`bw ƒbobgff`ofjkijf ~fjk odhf`sdxfj†iecfj`cbvofxd„’ hbqfefj`t€djcbhu`‰lef`Žlkw obgdndj`aiefged`vbj†bxfhcfj j~bxbjkkfgffj`gfcebc`ƒdsfj sdhdsfc`~fcjd`bsijj` {jde izf`mfgd ~fcfgef`fsf`ŠŠ„`~fjk ofq‡f`fgf`odsfj`oicfjj~f vbjkfvfjfecfj`fkfg`hbxigiq r`‰lvxbch`ƒfxd`‰lekf``Žl k w pbgqfsf`dqfc`bw à Ý 8 Û+Ú7 9 à +Û3Ý sdgdxdh`vbsdf`vfhhf„`cigfjk edsfc`obgdndj„`vbxfdjcfj``vfw odsfj`gfcedc`sd`rjsljbhdf ~fcfgef`hbgef`ofjkijfj jkbvofjk` hbobxivj~f hbhifd`cljsdhd`sd`xffjkfj hdq`vbjkigih`glhbh`vbjw obgbjsdsdcfj`vdjdvfx`€ ihcbhvfh`bvofjei`xivw :; å < ä ç :æ =ë ê ë ç >ç ?@A?ç :æ å ä ç Bæ C D ä é ä ã å ä ~fjk`kfkfx`vbj~bxbhfdcfj rƒr`cqf‡fedg`†dcf`qfx`ebghboie sffecfj`aigfe`pfjsf`ybw ˆfvij„`‰bvbjcbh`ebghboie ijk`ljslcihivfj`~fjk bcbg†ffj`qdjkkf`fcqdg`vfw †ihegi`vbjdvoixcfj`cbgbw kdhegfhd`tapyu`odsfj`~fjk vfhdq`vbvobgdcfj`elxbgfjhd bjkbg†ffjj~f`ebgqbjed`hbw hbebjkfq`†fsd`€dxdqfe`hbw hdfjk hf` cljegfcj~f„` vfcf hfqfj`vfh~fgfcfe sdebgodecfj`}f†bxdh`pbjfkf qdjkkf`Š‹`ijeic`glhbh †fc`f‡fx`Š d j e f h „ ` o f j k ij f j ` e d k f ` x f j e f d iqg d  ` vb jsb h f c` f kf g €ƒ‚€`fcfj`vbjbefcfj pbgcfde`dei„`‰beif`rƒr`Žlkw ‰bhbqfefj`rjsljbhdf`t}‰pru bj~bhifdcfj`bjsdsdcfj`abw abebxfq`obgefjsfjk`cb ebghboie`hisfq`obgsdgd`clw bvcle`hbkbgf`vbgfvijkw sf efg`qdefv`hbxfvf`sif ~fcfgef„`aiefged„`ebxfq`vbjw apy`vbj†fsd`h~fgfe`iefw qdjkkf„`odsfjwodsfj`~fjk kbsijk` cbhvfh`bvw clq`ˆfvij`fsf`ofkdfj cfj`glhbh`xbxfjk`fkfg`bvw efqij„`ofdc`ebgqfsf`bw sfefjkd`€djcbh`Žlk~fcfgef vf`vbjsffecfj`aigfe`rndj obxiv`€`vfhdq`vbvdxdcd ofjei`sd`ih ljslcihivfj„ sfxfv`hb†ivxfq`sbefdx`ofw ofjkijfj`kbsijk`odhf`hbw gihfqffj` bjkbvofjk ijeic`vbvobgdcfj`cxfgdw gfcebc`ƒdsfj`tarƒu`vfiw cbhbvfefj``vbjkdcied`i†d fjkklef`‰l hd``sdsfvw jkijfj`obxiv`hbxbhfd`sdw kbgf`sdxfj†iecfj`hbzbfew vfiij`gdofsd`~fjk`obgw dcfhd`}b‡fcdxd`hbcdefg`a ij`aigfe`rndj`‰bg†f`ƒdsfj clvbebjhd`cbvofxd`hbcfxdkih djkd`sbjkfjvd `‰bfxf`€djfh cbg†fcfj`hbqdjkkf`obxiv j~f`fhfxj~f„`df`hbobxivw efjkkijk`†f‡fo`ebgqfsf fjkklef`rƒr`Žlk~fcfgef„`aiw tar‰ƒu`ˆfvij„`cfgbjf`glw bj~befgffj`bjsdsdcfj`ebgw ƒfjkijfj`bsij `sfj`‚hbe odhf`sdijkhdcfj`ebfe`‡fcw j~f`bgjfq`vbjkiefgfcfj bxfchfjffj`gl~bc`ebgw efged`vbj~fefcfj„`†dcf`fsf hbh`vbjsffecfj`apy`vbw xbodq`sfqixi„`ebgvfhic`vbw €fbgfq`t€ƒ‚€uk`‰l ef`Žlkw ei fkfg`glhbh`xbxfjk`sdkbxfg hboie bj~fxfqkijffj`glbhd`odw vfcfj`‡fcei`zici`xfvf„ jkigih`bgdndjfj`gfcedc ~fcfgef`ebgxdqfe`vbvf je f i ‘ mf g ih j~f ` h b † f c` f ‡f x c`…fjifgd`fkfg`bjkbgw mfgd`vbvffgcfj„`sif sfj„`dei`sdxfcicfj`lxbq`qfw qdjkkf`hbcdefg`hfei`efqij„ aiefged`efc`vbvofjefq cljsdhd`kbsijk`{jde`r`sd Š„`afeifj`‰bg†f`bgfjkw h†fbf†fj` l~bcj~f`edsfc`obgw bjkbvofjk`~fjk`ebxfq`sdw j~f`hfeiwsif`lcjiv`odsfj vfcf`fgf`odsfj`ebef`sdw odxf`fsf`hfeiwsif`lcjiv ‰lvxbch`ƒfxfd`‰lef`~fjk cfe`€fbgfq`ta‰€u`hisfq xfjkhg `qdjkkf`fcqdg`efw !"#$%&'ebghboie`dfxfq`p }dhfxj~f„`hblgfjk`lcjiv bgolxbqcfj`gfcedc`fhfxcfj odsfj`~fjk`jfcfx„`hbbged bjkbg†ffj`gl~bcj~f`ebgw odhf`vbvfjffecfj`kbsijk qij`ijk a b qd jkkf`vbjkfcdw fq~i`gdvf`~fjk`vbjkbgw odsfj`sdebjkfgfd`vbxfcicfj hisfq`vbxfvdgcfj`oiced lcjiv`sd`glbhd`xfdj`}bw fchf`sdqbjedcfj`fs`fcqdg ofgi`djd`rjd`fcfj`vbjdvw ofecfj`edsf c`gfvijkj~f †fcfj`bvofjkijfj`bw edjsfcfj`&b!cc$"#$GH„`vfiij bjkdgdvfj`obgcfhwobgcfh jkfjedhdfhd`bxifjk`bw efqij`ŠŠ ixcfj`cbgikdfj`obhfg`ebgw bjkbg†ffj`gl~bc`bvw sijk`{jde`r`sbjkfj`fjkw lcjiv`odsfj`~fjk`vbj~dvw ijeic`apy`hbofkfd`h~fgfe j~fxfqkijffj`glbhd„`rƒr dqfc`bjkbvofjk`ebgw oqf `bvcle`Žlk~fcfgef ofjkijfj kfgfj`vbjzffd`y(„Š`vdw fj``fchdj`cfsfxi‡fghf bjbgodefj`dndj`gfcedc`hbw vbjkf†fc`hbxigiq`bxbvbj j~fef`edsfc`odhf`vbj~bw cfsf `kbsijk`edsfc`odhf X xdfg`hbgef``pgd†f~f`~fjk ‘mfj~f`hfei`lcjiv„`deiw vbjefgf`odsfj`~fjk`obgxfci vfh~fgfcfe`ijeic`ebgih`vbw xbhfdcfj`bvofjkijfjj~f hbkgbbgjf vfjffecfj`qdjkw €d†ivfd`sd`cbhbvfefj vbxfchfjfcfj`bvofjkiw ij`hisfq`sdedjsfcxfj†ied hbxfvf`bjfv`oixfj xfcicfj`bjkf‡fhfj`‘…dcf jkkf`vfhf`cljegfcj~f kf`hbfc`fsd gfjk„’`izf`iqgd ~fjk`hfvf„`‰bfxf`€ƒ‚€ jfj`ihcbhvfh`bvofjei sbjkfj`bvodjffj`abqdjkw ‘‰fvd`hisfq`vbjkf†iw vbjsffed`fsfj~f`edjsfcfj qd gfcqdg`‚cdofej~f„`kbw hbvofgd`obgcbxdxdjk`kbsijk ‰lef`Žlk~fcfgef„`mfgd`abe~f sd`ljslcihivfj`sbjkfj kf`vfh~fgfcfe`edsfc`bgxi cfj`apy`hb†fc`€bhbvobg odsfj`~fjk`vbgikdcfj„`‡fgw ob sijk` gedjkcfe`ebghboie {jde`r`‰lvxbch`ƒfxfd`‰lef fzfjf„`vbjkfefcfj„`glw fjkkfgfj`hbobhfg`y„ gbhfq`ebgqfsf`glbhd`odsfj Š„`sfj`ofgi`†fsd`hbcdefg kf`odhf`vbjkfsi`cb`rƒr`vbxfw sdedjkkob fxcfj`sfxfv`cljsdhd Žlk~fcfgef„`abjdj`tŠ‹Œu hbh`xbxfjk`ebxfq`sdxfchfw vdxdfg`”)*˜ sd`Žlk~f„’`ebkfh`aiefged`cbedcf ibogifgd`Š`reiij`obxiv xid`jg&$Gk'sd`FŠFFaa(a„’ obgefjsfjk`cb`cfjelg`gbsfchd hbxigiqj~f`†fsd„’`efjsfh izf`aiefged`”)*˜

lm3m6 492 0m>830no4>845 0;m2 4 5

STUSVWXYZ[\]^Xw`}bhcdij`bvsf sfhdcfj`sdxfcicfj`bjkqfjefgfj ÃßsËÙÈËÍÊÃ6ËÒÊ €rŽ`ebxfq`vbj~fvfdcfj`qfhdx`cljw ×ÅÌÅÆ6Ë dvf`bgsfdh`hbzfgf`obghfvffj„’ ÏÒÊÃÌÅÌËÆÏÃÐÅÙÈÌ xdvo hixefhd`bgfeigfj`€y€`€rŽ`vbjkbjfd iqj~f efef`zfgf`bvofqfhfj`bgsfdh„`jfvij ÇÈÒÈÆÖÃÞÈ6ËÎÃÍÅÉÊÇËÒÃÍËÇÈ pbgdhfq„`‰beif`ƒfsfj`rbkdhxfhd hfvfd`hffe`djd`obxiv`fsf`b`fxifhd ÐÈÙËÆÃ6ÊË,ÈÉËÆÃÍÅ,ËÉ €y€`€rŽ„`afsfg`ˆfgdvf„`vbj†bw sfgd`‰bvbjsfkgd`‰ljsdhd`djd`sdw ÍÅÙÅÍËÊÃ6ÊÐËÎËÍÃ6ÊÃ6Å-ËÆ xfhcfj„`gbjzfjf`bvofqfhfj`xdvf cqf‡fedgcfj`fcfj`obgdvofh`fsf yfbgsfdh`ebxfq`sdxfcicfj`obghfvf bvofqfhfj`bgsfdh`~fjk`sdefgkbecfj ƒdgl`miciv`sfj`ƒfbsf`€rŽ`‰bw hbxbhfd`bgebjkfqfj`efqij`djd hbfcfefj`bgebvifj`ebghboie`fsfxfq ÃÞÛtÝ37 ‘p`fxifhd`sfgd`‰bvbjsfkgd`vbw bj~fvfdfj`jlef`bjkfjefg`bgsfdh vfjk`obxiv`eigij`aisfq`hbcdefg`hfei :;uäväçwëãæçì<é<=çx;åyäç?îB sdxfcicfj`hbebxfq`bvofqfhfj`bgsf oixfj`sdf†icfj`hb†fc`hbxbhfd`sdofqfh rflgfj`‰bebgfjkfj`bgefjkkijkw sd`sb‡fj„’`i†fg`‰bfxf`ƒdgl`miciv sfj`€y€`€rŽ`qfj~f`sffe`vbjijkw †f‡fofj`hbgef`bgiofqfj`pfef`pbgedo abesf`€rŽ„`aivfsd„`abjdj`tŠ‹Œu ki`qfhdx`b`fxifhd`sfgd`‰bvbjsfkgd„’ €b‡fj }bjigie`aivfsd„`dqfcj~f`edsfc i†fgj~f ‘€bjkfj`sbvdcdfj„`bvofqfhfj odhf`fced`vbvdjef`fkfg`b`fxifhd aivfsd`vbj~fefcfj„`dqfcj~f xdvf`bgsfdh`cbvijkcdjfj`ofgi`sffe yfbgsf`efef`zfgf`bvobjeicfj`bgw ebef`ledvdhedh`sffe`vbj~bxbw sdxfcicfj`‚gdx`fefi`}bd`Š„`fefi sfdh`ebghbw hfdcfj`bvofqfhfj`yfbgsfdh`‚sfw vbj~dhfcfj`hfei`oixfj`†dcf`vbjkfzi oie`sdhbw ij`edkf`sfgd`xdvf`yfbgsfdh`ebxfq fsf`hbxbhfdj~f`bvofqfhfj`bgsfdh kbgfw sdioxdcfhdcfj`vbxfxid`vbsdf`vfhhf fsf`…ixd`vbjsfefjk`abebxfq`bjfv ™š›œž ¡¢ £¤œš£¥£¦™¡Ÿ£§¨© cfj ijeic`vbjsffecfj`ckkq'!"#'sfgd`vfw yfbgsf„`ofgi`fcfj`sdxfcicfj`bvw §ï¥¡Ÿ™ï¥œ£«£Ÿ¬Ÿšµ®¶±µ·Ÿð³®µ·¯Ÿ®³²ñµ­µ¶Ÿòµ·óŸ®³ºóµñ¶·óŸ¸µ´µ²Ÿ«¹µ´¯±¯Ÿžµ±¯¹·µ´ ‘bvsf h~fgfcfe`‘‰fvd`fcfj`vbgbclvbjw ofqfhfj`bgsfdh„’`cfef`afsfg`”•–—˜ ô³·ò³´µ²µ®µ·Ÿ«º³®³­Ÿ½«žô«ÁŸ²³·óó³´µºŸ¶·õ¶­Ÿºµ±µŸ¸¯Ÿ§ôš§Ÿ¦´³²µ·¼Ÿ¦³·¯·Ÿ½¾¿¤ÀÁŸ¥³º³­µ ²³·¹´µ­Ÿšµð³º¸µŸ­µ»µ±µ·Ÿ®µ·ðµŸº¹­¹­Ÿ¸µŸôôŸö÷øŸ™ùŸ¾÷ö¾¼Ÿ¸µ·Ÿ²³·óµõµ­Ÿ§ôš§ ²³·¸¶­¶·óŸð³·ó³±µùµ·ŸŸ™³²ñµ­µ¶Â

úûüýþÿ1þû23456üûþÿ7þ3

z{|}~€{‚ƒ„{…‚†„{‚‡ˆ‰Šƒ‹{Œ{

ގßtݏ2ÃÄÚ7ÛÃ‘ÃÚʒÎØÏØÈsËÙ ”Ê6ËÏ6Ø2Ã6ËÆÃ3ÅËÆØsÅÙÙËÃÞÅÑÇÊËÆË ÞÅ6ËÆÏÉËÆÃ3ÊÌË͑3ÊË,ÅÆÏ “ÅÒ6ÊËÆÔÊ6ËÏ6ØÃ6ËÆÃÝÊ6ËÏÈÎË +ËÆÊÓËÎÖÃÃtÅÆÈÒÈÇÃÞÎËsÊÇÒÊ2Ã3ÊÌËÍ •ÊÙÊÉÐÅÒÐËÉËÇÃtËÔØÆÏÐÊÐËÉÉËÇÊ ËÐÊÙËÃÇÅÒÑÊÙÊÎÃÍÅÐËÏËÊÃ3ÊÌËÍÃ6ËÆ •ÊÙÊÉÃÞÙÅÌËÆÃ./01ÃÚʒÎØÏØÈsËÙ ×Ë-ËÃ6ËÒÊÃÞ3ÏÅÏÅÒÊÎÅÌÑÈÔËÆϑ 3ÊË,ÅÆÏÕÊÙÊÉÃ×ËÐÈÑËÇÅÆÃÞÙÅÌËÆ “ÅÒ6ÊËÆÔÊ6ËÏ6ØÃÐÅÒËÍËÙÃ6ËÒÊÃÞ3 -ËÆÏÊ2ÃàØÏÔËÉËÒÇË2Ã6ËÆÃÝÊÍÎËÙ6Ë ./012ÃÍÅÇÅÙËÎÃÌÅÆÔÊÍÊÎÉËÆÃ.– ÅÏÅÒÊÕØÆ6ØÆϒËÇÈÒÖÃÞÅ6ËÆÏÉËÆ ×ÈÍÙËÒ6ÊÔËÆÊÃ6ËÒÊÃÞ3ÏÅÏÅÒÊÃÛÆÏˑ ÓÊÆËÙÊÍÃÑË6ËÃÏÒËÆ6ÃÓÊÆËÙ2ÃtÊÆÏÏÈ 3ÊË,ÅÆÏÕÊÙÊÉÃÝÊ6ËÏÈÎËÏËÐÊÙËÃ6ËÒÊ ÒËÆÃ0ÃàØÏÔËÉËÒÇËÖ 4.—˜15ÃÌËÙËÌÖ Þ3ÏÅÏÅÒÊÃ×ÙÅÏÈÆÏÃ0Ö 3ÈÇ 3È ÇËÕÊÙÊÉÃÞÙÅÌËÆ ™šÅÙËÒÃ3ÊÌË͑3ÊË,ÅÆÏÕÊÙÊÉ ”ËÉÊÙÃ0ÃË6ËÙËÎÐØÆÊÓ˒ÊÈÍ 7ËÃÌÅÆÏËÇËÉËÆ2ÐÈÑËÇÊÃÞÙő ÅÒÐËÉËÇÃ6ÊÍËÆ6ËÆÏÃtËÔØÆÏ +ËÒ6ØÃÜÒÊÔËÔÊ6Ø6ØÃ6ËÒÊÃÞ3ÏÅÏÅÒÊ ÌËÆÃÞÒÊÃÜÈÒÆØÌØÃÌÅÌÐÅÒÊÉËÆ ÊÐËÉÉËÇÊÃ×Ë-ËÃ6ËÆÃÝÊÍÎËÙ6Ë tØ6ÅÙ2ÃÞÙÅÌËÆ2Ã6ËÆÚËÐÒÊÅÙÙËÃÝÊÉØ ËÑÒÅÍÊËÍÊÃÇÅÒÎË6ËÑÃ3ÊÌË͑3ÊË,ÅÆÏ ×ÈÍÙËÒ6ÊÔËÆÊ2›ÃÉËÇËÃ×ÅÑËÙËÐÊ6ËÆÏ 6ËÒÊÃàØÏÔËÉËÒÇËÃtØÆÇÅÍØÒÔ ÞÙÅÌËÆÃ./01ÃÊÆÊ2Ã6ËÆÃÐÅÒÎËÒËÑ ÜÅÆÏÅÌÐËÆÏËÆÃÜËÒÊ-ÊÍËÇËÃ3ÊÆËÍ Þ’ÎØØÙÙÖÙ+ËÒËÑËÆÃ0Ã3ËÆÈÒ-ÊÆ6Ø ÌÅÒÅÉËÃÌËÌÑÈÃÌÅÆÏÅÆËÙÉËÆÃ6ËÆ ×ÅÐÈ6ËÔËËÆÃ6ËÆÃÜËÒÊ-ÊÍËÇËÃ43Ê͑ ÞËÇÒÊØÔËÎÔÈÃÝ,ÊÃ6ËÒÊÃÞ3ÃÜËÆÏȑ ÌÅÌȃÈÙÉËÆÃÉÅÑÅ6ÈÙÊËÆÃËÉËÆ ÐÈ6ÑËÒ5ÃÞÙÅÌËÆ2ÃÞÎËsÊÇÒÊÏÈÒÌËÙË 6ÊÙÈÎÈÒÃàØÏÔËÉËÒÇË2Ã6ËÆÃÝÙÊÍÍË ÉÅÐÈ6ËÔËËÆÃÙØÉËÙÃÉÅÑË6ËÃÌˑ 3Å-Ê2ÃÔËÆÏÃ,ÈÏËÃÑÅÌÐÊÆËÃ7ÉËÇËÆ tËÔ6ÊÆËÃÜÈÇÒÊÃ6ËÒÊÃÞ3ÐÈ6ÊÃÛÇØÌØ2 ÍÔËÒËÉËÇÃÙÈËÍÖ 3ÊÌËÍÃ3ÊË,ÅÆÏÃÞÙÅÌËÆÃ4733Þ52 6ËÆÃ+ËÒËÑËÆÃ.ÃÝÙ6ÅÆÃÝ6ÔËÐËÍ-ËÒË ™tÅÒÅÉËÃ6ÊÎËÒËÑÉËÆÃ,ÈÏË ÞÅÆÊÆÃ4.œ˜15Ö 6ËÒÊÃÞ3ÃÛÆÏËÒËÆÃ0ÃàØÏÔËÉËÒÇË2 6ËÑËÇÃÌÅÆÏÅÌÐËÆÃÇÈÏËÍÃÍÅÐËÏËÊ 3ËÙËÌÃË,ËÆÏÃÑÅÌÊÙÊÎËÆÃÊÆÊ2 ÍÅÒÇËÓËÆÔËÃÜÈÇÒÊÃ3ËÌËÔËÆÇÊÃ6ËÒÊ 6ÈÇËÃÐÈ6ËÔËÃ6ËÆÃÑËÒÊ-ÊÍËÇËÃÜÒؑ 3ÊÌË͑3ÊË,ÅÆÏÕÊÙÊÉÃ9ËsØÒÊÇÃ6ʑ Þ3ÃtÈÎËÌÌË6ÊÔËÎÃÞËÏËÆÃàØÏÔˑ sÊÆÍÊÃ37à2ÃÉÎÈÍÈÍÆÔËÃ×ËÐÈÑËÇÅÆ ÍËÆ6ËÆÏÃÚʒÎØÏØÈsËÙÓÅÒ6ÊËÆ ÉËÒÇË2›ÃÉËÇËÆÔËÖ ÞÙÅÌËÆ2›ÃÉËÇËÆÔËÖÃ4ËÆÇ5

XY[NžQUŸQZVX

VEYTZXhbjdlg`ljk`mfg†fevl`vbj~fefcfj zlgbe`fef`kbsijk`€y`yr`dei`vbjfvofqcfj„ sicijkfjj~f`fsf`hbedf`xfjkcfq †dcf`bgxi`sdobjeic`sbefhbvbj`cqihih`~fjk ebkfh`ebgqfsf`bvobgfjefhfj`fchd vfvi`vbvobgfjefh`sfj`vbvbgfjkd`ebw gbvfjdhvb„`ebglg„`sfj`cbcbgfhfj glgdhvb„`clgihd„`sfj`jfgclof`ljk`vbjw mfx`dei`†ikf`vbjzfci`fchd`cbw zljelqcfj`bjfjkfjfj`cfhih`ef‡igfj cbgfhfj`sd`€rŽ`~fjk`ebg†fsd`obxiv bxf†fg`sd`…fcfgef„`hbebxfq`fgf`bxfci xfvf`djd`}bjigiej~f„`hbedf`bxfci sdglhbh„`ef‡igfj`efc`ebg†fsd`xfkd objeic`cbcbgfhfj`hbgif`qfgih ‘af~f`hbei†i`cfxfi`edsfc`qfj~f`fsf sdobgfjefh`hbqdjkkf`fsf`bbc`†bgf €bjhih`FF„`efd`†ikf`fsf`sbjhih`gbvfj`sfj ‘af~f`hfjkfe`hbei†i`dei„`odfg ebglgdh`pf‡igfj`bxf†fg`sdedjsfc`ebkfh„ cflc`tbxfcij~fu`pfd`†fjkfj hbcfgfjk`GHH!#`fsf`xfkd`ˆfq„`cfxfi`ebglgdh„ qfj~f`cbfsf`gbvfj`cbxfh`lele gbvfj„`sfj`clgielg`odhf`sdedjsfc`ebkfh gbvfj`obgsfhd`dei`†ikf`bgxi †ikf„`sdwslg`vdhfxj~f„`fhed`GHH!#`obgfjd sdobgfjefh„’`i†fg`ljk`hffe`vbjkw vbgbcf`vfhic`hdjd`alfx`‰lvjfh`m‚}„ qfsdgd`dcgfg`bgfcfj`ƒbxfwƒbxd vbgbcf`dei`vfi`obxf`bj†fqfe`fefi`hbw ‰ixljglkl`sd`febh„`abjdj`tŠ‹Œu xfvfecfj`kbjbgfhd`bjbgihI`Žfjk`vfi`sdobxf ›¦™¤«ô«ª gdf`~fjk`bgjfq`vbjzlgbew ~fjk`vfjfI’`cfef`ljk`obgefj~f`”JK˜


– — ˜ ™ š › œ ™ š  ž — ”• }~~€‚ƒ„~…

Ÿ ¡¢Ÿ¢£¤¢¥ £¦§£¨¢© ª£¦«¬­

rstuvwxswyzs{y|

ÅÁ»¶Å¶µÁ¸¹ºµ·É¶¹¶¸Ô´ÇÉ¶Ä À¶¹À¶·¸Á·¹º·»Á¹¶»¸Ãº·Î¶Ç¶¶· ¶·¸¶Ã¶µ¶¹¸ÅÁ¸Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶ À¶µ¹¶¸»½Å¶Æ¸¼ºµÀºÊ¼¶·Ç Àº¶Ê¶·¶·¸Åº·Ç¶·¸½Ã¶É¶ ½·¹½À¸Êº·Ç¶·¹Á»Áö»Á¸Å¶· ʺ·Î¶ÅÁ¸À´¹¶¸Êº¹µ´Ã´ÈÁ» ëìííîïðñò»º·Î¶¹¶¸¹¶Î¶Ê¸Å¶· ʺ·Á·Å¶À¸ÃµºÊ¶·Á»Êº¸¹ºµÄ ɶ·Ç¸¼ºÇÁ¹½¸Ãº»¶¹¾¸é¶·Ç¶· ÊÁµ¶»¾¸Ò¶»¶È·É¶Â¸»ºÊ½¶¸¼º·Ä »º¼½¹ÂÛ¸¹¶·Å¶»·É¶¾ »¶ÊöÁ¸ÃµºÊ¶·Á»Êº¸Å¶· ¹½À¸ÃµºÊ¶·Á»Êº¸Å¶·¸¶·¶µÄ ׺»ÀÁ¸ÅºÊÁÀÁ¶·Â¸êƶ·Ç ¶·¶µÀÁ»Êº¸Êº·Áʼ½ÈÀ¶· ÀÁ»Êº¸¶³¶ÃÀ¶ÈÁ¸¼ºµ»½Ê¼ºµ ʺ·Éºµ¶ÆÀ¶·¸À´´µÅÁ·¶»Á À´µ¼¶·ÄÀ´µ¼¶·¸¼ºµÁÀ½¹·É¶ÂÛ Å¶µÁ¸À´·»½Ê»Á¸ÊÁ·½Ê¶· úȶÀ»¶·¶¶·¸ëìííîïðñ¸¹ºµ»ºÄ Áʼ½Æ·É¶¾ Àºµ¶»¾¸ÑÁ¹¶Ê¼¶Æ¸Åº·Ç¶· ¼½¹¸¹ºµÆ¶Å¶Ã¸Î¶Î¶µ¶·¸¶Ã¶µ¶¹ Ϻ¹½¶¸Ï´ÊÁ»Á¸Ö¸ÑÒÓÑ ÀºÃºÊÁÈÁÀ¶·¸Å¶·¸Ãº·Çǽ·¶Ä Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶¸ÊºÈÁý¹Á¸Ò´ÈÄ Ï´¹¶¸Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶¸êƶ·Ç ¶·¸»º·Î¶¹¶¸¹¶Î¶Ê¸½·¹½À¸ÊºÄ µº»¹¶Â¸Ï´ÅÁʸÝßËó¸Ô´ÇÉ¶Ä àº·ÅµÉ¶·¹´¸ÊºÊ¼º·¶µÀ¶· ·¶À½¹Ä·¶À½¹Á¸Ê¶»É¶µ¶À¶¹¾ À¶µ¹¶¸»ºµ¹¶¸ÑÁ·¶»¸Ïº¹ºµ¹Á¼¶· ƶȸ¹ºµ»º¼½¹¾¸Ò´ÈÁ¹ÁÀ½»¸ÒÑáÒ ÙÒµºÊ¶·¸»ºÀ¶µ¶·Ç¸Á·Á Ï´¹¶¸Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶¾¸¸ÙÖÀ¶· ¹ºµ»º¼½¹¸¼ºµÀ´ÊÁ¹Êº·¸½·¹½À ¹ÁŶÀ¸Æ¶·É¶¸Å¶¹¶·Ç¸Å¶µÁ ¶Å¶¸Ã¶¹µ´ÈÁ¸¼ºµ»¶Ê¶¸»º³¶µ¶ ʺ·Ç¶·¹Á»Áö»Á¸Àºµº»¶Æ¶· À¶È¶·Ç¶·¸»ÁÃÁȸ»¶Î¶¾¸Ï¶µºÄ Ⱥ¼ÁƸÁ·¹º·»Áô¸¼Áȶ¸ÃºµÈ½¸¶Å¶ ɶ·Ç¸Ê½·³½È¸ÅÁ¸¹º·Ç¶Æ¸Ê¶Ä ·¶·É¶¸À¶ÊÁ¸ÊºÊÁ·¹¶¸À´ÊÁ¹Ä ëìííîïðñ¸»¶Î¶Ê¸Å¶·¸ÊÁµ¶»ÂÛ »É¶µ¶À¶¹¸Åº·Ç¶·¸Êº·Á·ÇÄ Êº·¸Å¶µÁ¸»ºÎ½ÊȶƸÃÁÊÃÁ·Ä ¹¶·Å¶»·É¶¾¸äåæçè

‚… ƒ¯~  ÷ ÷€~

rstuvwxswyzs{y| tvwúv{‰swyŽ†‡tyˆ‡tus†ssw ûüxs‰s“†syswxytstˆvyt‡tŽúv t‡yswxyu‡{s‰swxswyt‡“‡s‘ÿ ‰swyûüxs‰s“†sy†ŽŠs‰y‡ts†sÿ tssyˆ‡wŠŽŠŽ‰swyŠŽyûüxs‰s“†s‹ ˆ“‡tswŽt‡‹ r‡‘Žwxxs’y‡†Žsˆyˆ‡{sýs“ys†sv Œr‡{stsyŽwŽyu‡{vtyˆ‡“ws‘ysŠs ts†sy‰s“‡wsytss{s‘yˆ‡wxswxÿ ts‘sŽþsy{vs“yŠs‡“s‘yuŽsy‡ÿ ýs{Žwswy‰‡“ýsstsysw†s“yŠs‡“s‘ xv“sw‹y7s‰†ü“y{sŽwyswxy†v“v†yt‡ÿ x‡“syt‡“stˆvwx‰swy†vŠŽwsy†‡ÿ ‡tsústyŽ†v‹y‡“ú‡“tŽwyŠs“Žy“‡sÿ tŽúvyˆ“‡tswŽt‡y†‡“‡uv†yŽs{s‘ ˆs†yþs‰†v‹yr‡†‡{s‘yt‡“stˆvwxÿ {Ž†syŠŽyûüxs’y‡tüxsy‰‡“ýssts ‰üwvtŽytŽwvtswy‰‡“sy‡“†s ‰swy†vŠŽwsyˆvw’yˆs“syˆ‡wÿ Ž†vyuŽsyŠŽýs{Žw’1yvúsˆy2‘swx‹ ‰‡ˆ‡tŽ{Ž‰swy‡wýs†sy†sýstyswx Šs†swxy†‡“‡uv†y†ŽŠs‰yt‡wstÿ 3‡‰ŽyŠ‡tŽ‰Žsw’yˆü{Ž†Ž‰v ŠŽs{s‘xvws‰swyü{‡‘yü‰wvt us‘yswx‰syˆ‡wxswxxv“swyŠŽy0ü†s 4564y†‡“‡uv†yt‡wŽ{sŽ’yˆ“‡tswŽÿ þs“xs‹y8‡s9

opq}q r}÷ù÷€s~ ¯÷ s÷¯ƒ€ù÷€ƒ°ƒù²… ø÷¯°~øƒ~~ °÷¯"ƒ~ø~ ù€ƒ°ƒùõ ²…5±¯±²~€~ tu~¯°… vt 5„÷¯~ tõ!wtp~"ƒxyz{ |}~õ~„~¯÷~€…t€~ø~r €~ø~°÷¯"ƒ~øù÷€ƒ°ƒù "…~¯÷ v~"…ù~ ø…v~ ùƒ… ø~„ø÷°ƒ vø~°…±ù~ ÷"~v~…"~~ "~ùƒ ƒø~¯~~}÷ v÷€… v~

~ v~ v~ø ¯÷ v~ ²~„ù~ °~ ~ ¯~ø~~€…ø÷€÷"ƒø ~ v~ø"÷€v~ øƒ v~ù~

¯ƒ…¯²~ °÷¯~~€~

ù€ƒ°ƒù~…„… ²ƒø€… €ƒ¯~ø~ vv~ø÷€"÷ƒø ¯÷ €~ùƒ°…„~~ ÷°ƒø~€w±v~ù~€ø~~ ®p!q‚ƒ„uƒö{…ö5ö‚5ö p!u…„†ö!

‚~~…~ƒ~€

789:;<=><?@?<A=B9:C;=?C=DCE<AF

}õõö ö‚õ÷ø÷ù…

®~¯¯° °…„‚±²…

GHICJ9;9=ICA;<AF=KLJC?@JC8=E<M<=I<A<N<A=78<O9MLE:9:=IP<J9<A<

rstuvwxswyzs{y| r‡usuyŽ†v’yŠ‡wxswyt‡{s‰v‰sw Œ4‡{sýs“yýsŠŽ{s‘yˆ‡{sýs“yswx rv{†swyzyyˆvwyt‡wxv†s“s‰sw 3VWXYZ[3ĸ׶ƶ»Á»Ø¶¸\¶À½ÈÄ Ú]׸ԴÇɶÀ¶µ¹¶¾ ÖµÁ»¹¶¸Î½Ç¶¸Ê¶»½À¸Å¶È¶Ê¸Î½µ·¶È¸Á·¹ºµÄ ‰üü“ŠŽwsŽyŠswyt‡wýs{Žwy‰ütvÿ usŽ‰’yu‡xŽ†vyˆv{syts‘sŽþs‹y5‡ÿ us‘þsy‰‡u‡“sŠsswys“stsyts‘sÿ QRSQTU ¹ ¶ » ¸ ÐÁ ´ È ´ Ç Á ¸ Ú· Á Õ º µ » Á ¹ ¶ » ¸ ]¶ ÅÎ ¶ Æ ¸ ׶ Ŷ Ù Òº ·º È Á ¹ Á ¶ ·¸ ɶ ·Ç¸ » ¶ ɶ ¸ È ¶ À½À¶ · ·¶»Á´·¶È¸j&'ðfò'ðdòkí&&òjhlëïg&gñl)i wŽ‰sŽ’ytstˆvyt‡tu‡“Ž‰swyŽw ü“ÿ wxswy‡ˆ‡“†ŽyŽwŽ’yssys‰Žwys‰sw ŽþsyŠs‡“s‘yýswxswyŠŽýsŠŽ‰sw Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶¸ÖµÁ»¹¶¸*¶·Å¶É¶·Á¸ÊºÈ¶Ä ʺµ½Ã¶À¶·¸Ãº·ºÈÁ¹Á¶·¸Ê½µ·Á¸¹º·¹¶·Ç À ·É¶¾ tsŽyswxyu‡ws“‹y5‡wxswy†vývsw t‡tŽwŽtŽ{sŽ“yˆü†‡wŽyˆ‡“tssÿ †‡tˆs†yswxy‡‰‰{vŽ ‹ystvw’ À½À¶·¸µÁ»º¹¸¹º·¹¶·Ç¸¼Á´È´ÇÁ¸Ê´ÈºÀ½Èºµ ºôºÀ¸Çº·¸Ã¶Å¶¸¹¶·¶Ê¶·¾¸Òº·ºÈÁ¹Á¶·¸Á¹½ ¶¹¶ ׺·½µ½¹¸ÅÁ¶Â¸\¶À½È¹¶»¸ÐÁ´È´ÇÁ¸Ú]× ‘s“vytstˆvyt‡wýsŠŽyˆŽüwŽ“ öŶ¸¹¶·¶Ê¶·¸Öµ¶¼ÁŴûÁ»¸¹Æ¶ÈÁ¶·¶¸ÅÁ ·¶·¹Á¸¼Á»¶¸ÅÁ¹ºµ¶ÃÀ¶·¸Ã¶Å¶¸Îº·Á» ʺµ †ŽŠs‰y†‡“xswxxvwsys‰†Ž Ž†s {s‘sw’1y†swŠsws‹ ½Ã¶À¶·¸Ãº·ÇǶǶ»¸ÀºµÎ¶¸»¶Ê¶ ˆs“syˆ‡{sýs“ytsvˆvwyts‘sŽþs rs†vyús“syswxyŠsˆs†yŠŽ{s‰vÿ Šs{styvˆssys‰v{†v“sŽyuvŠss êƽ¼½¸Ú·ÁÕºµ»Á¹É¸éºÃ¶·Ç¾ ¹¶·¶Ê¶·¸È¶Á··É¶Â¸ÊÁ»¶È·É¶¸Êº·Çº·¶Á ¶·¹¶µ¶¸Ú]׸ź·Ç¶·¸êƽ¼½¸Ú·ÁÕºµ»Á¹É¾ swxy†‡{s‘yt‡tuss“yts‘s{ ‰swysŠs{s‘yu‡“vs‘syvw†v‰y†ŽŠs‰ Š‡wxswytss“s‰s†y{ü‰s{‹ u‡“‡‰ü{s‘yŠŽy56û‹ {stsy†Žwxxs{yŠŽys“stsyts‘sŽþs ‡“{‡uŽ‘yŠ‡wxswy‰‡ú‡wŠ‡“vwxÿ Ù\´À½»¸Ãº·ºÈÁ¹Á¶·¸É¶·Ç¸»¶É¶¸È¶À½Ä úµ½¼¶Æ¶·¸¼º·¹½À¸Å¶½·¸Å¶µÁ¸·´µÊ¶È \¶À½È¹¶»¸ÐÁ´È´ÇÁ¸À¶¹¶¸ÅÁ¶Â¸¶À¶·¸ÊºÄ 0‡wŠs†ŽyŠ‡tŽ‰Žsw’yýŽyt‡wxÿ Šs‡“s‘‹y3‡{sŽw‰swyu‡“usv“yŠ‡wxsw swy‡‰‰{vŽ Ž†sys“stsyts‘sÿ À¶·¸Á¹½¸¹ºµÀ¶Á¹¸Åº·Ç¶·¸»Áʺ¹µÁ¸Ã¶Å¶ ʺ·Î¶ÅÁ¸Å¶½·¸É¶·Ç¸¼ºµ¼º·¹½À¸Î¶µ½Ê ȶ·Î½¹À¶·¸Å¶·¸Êº·ÇºÊ¼¶·ÇÀ¶·¸ÀºµÎ¶ Žwxs†‰swysxs“yˆs“syˆ‡{sýs“tsÿ þs“xsy{ü‰s{ytsvˆvwyˆ‡wŠs†swx ŽþsyŠs‡“s‘yswxyy†ŽŠs‰yŠŽsŠs“Ž Ŷ½·¸Å¶·¸Çº·¸¶Ã¶¸»¶Î¶¸É¶·Ç¸¼ºµÃºµ¶· ¶¹¶½¸¼ºµ»ºµ¶¼½¹ÂÛ¸À¶¹¶·É¶¾ ¶Ê¶¸Åº·Ç¶·¸êƽ¼½¸Ú·ÁÕºµ»Á¹É¸ÅÁ ‘sŽþsyswxysŠsyŠŽy56ûyvw†v‰ Šs“ŽyŠs‡“s‘y{sŽwyŠŽyˆüwŠü‰sw‹ t‡wx‘stus†yˆ“ü‡yˆ‡tusv“sw öŶ¸¹¶·¶Ê¶·¸¹ºµ»º¼½¹¾¸Öµ¶¼ÁŴûÁ» à¶ÀÁȸѺÀ¶·¸ÐÁŶ·Ç¸ÖÀ¶ÅºÊÁÀ » ¼Á ·Ç¸¹µÁŶµÊ¶Â¸¼¶ÁÀ¸Ãº·ÅÁÅÁÀ¶·Â t‡wx‘ŽwŠs“Žys‰†Ž Ž†syswxyt‡wÿ Œ0‡Š‡ˆsw‰sw{s‘y‰‡u‡“sÿ Š‡wxswytss“s‰s†‹y5Ž‘s“sˆ‰sw ¹Æ¶ÈÁ¶·¶¸Êºµ½Ã¶À¶·¸¹¶·¶Ê¶·¸Å¶µÁ Ŷ·¸ÏºÊ¶Æ¶»Á»Ø¶¶·¸\¶À½È¹¶»¸ÐÁ´È´ÇÁ úŶ ·º Á¹Á¶·Â¸Ê¶½Ã½·¸Ãº·Ç¶¼ÅÁ¶·¸Ê¶Ä ýv“vy‰“ŽtŽws{Ž†s‹yr‡‘Žwxxs tssw‹y‡“{s{vysswxyvŠs‘yŠŽ rv{†sw’yˆ‡t‡“Žw†s‘yŠs‡“s‘yŠŽy6wÿ ô¶ÊÁÈÁ¸Ðµ¶»»Á³¶³º¶ºÂÛ¸À¶¹¶¸ÖµÁ»¹¶¸ÅÁ Ú]׸нÅÁ¸Í¾¸Ñ¶µÉ´·´¸Êº·Ç¶¹¶À¶· »É¶µ¶ÈÀ ¶¹¾ tstˆvyu‡“‰üw†“ŽuvŽyŠs{sty‘s{ 56ûy†sˆŽy†ŽŠs‰yu‡{sýs“yŠs“ŽyvwŽ ‡“ÿ Šüw‡Žsy†ŽŠs‰yˆ‡“{vyt‡tuswxvw Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶Â¸Íº·Á·¸^ãÞ_Ë`¾ Öµ Á » ¹ ¶ ¸ ʺ µ ½Ã¶ À ¶ · ¸ ʶ Æ ¶ » Á » ØÁ ¸ \ ¶ À ½È ¹ Ä Ù Ïº µÎ¶¸»¶Ê¶¸Á¹½¸Àƽ»½»·É¶¸Ã¶Å¶ s“stsyts‘sŽþsyus“v‹ystvw ׺·½µ½¹¸ÅÁ¶Â¸Ãº·ºÈÁ¹Á¶··É¶¸Á¹½¸ÅÁ ¶»¸ÐÁ´È´ÇÁ¸É¶·Ç¸Êº·ÇÁÀ½¹Á¸Ãµ´Çµ¶Ê¸ÃºÄ úµ¹½À¶ t‡wýsxsy‰üwŠvŽ Ž†sy‡‰s{Žxv Ž†sys{st’1yu‡u‡“yýŽ‹ µ¶·¸ÃºÈ¶Î¶µ¸Å¶·¸Ãº·ÇÁµÁʶ· t‡t‡“ü{‡‘y‘sŽ{yts‰Žts{yss† 4sŠsyu‡“usxsŽy‰‡‡tˆs†sw t‡wŠü“üwxyts‘sŽþswsyvw†v‰ ¼¶Ø¶ Æ ¸ ¼ Á ʼ Á · Ç ¶ · ¸ Òµ ´ ô ¸ êÆ Á É ´ À ´ ¸ ׶ ³ Ä µ ¹ ½À ¶ µ ¶ ·¸ ú È ¶ Î ¶ µ ¸ Ŷ ·¸ b ñ c ' d e ' f ï g ð ò f h í ( ʶ ƶ » Á » ض¸Ê¶½Ã½·¸Å´»º·¸\¶À½È¹¶» 8 ‘ Š  9 t‡w‡tˆv‘yˆ‡wŠŽŠŽ‰sw‹ ‡u‡{vtws’yvu‡“wv“y56ûyr“Ž †Žwxxs{yŠŽy“vts‘y‰ü‹y

ÆÁŶ¸Å¶µÁ¸êƽ¼½¸Ú·ÁÕºµ»Á¹É¸Å¶·¸a·Ä ëïëiò^»ÀµÁûÁ`¸ÅÁ¸êƽ¼½¸Ú·ÁÕºµ»Á¹É¾ ÐÁ´È´ÇÁ¸Ú]׸Àº¸êƽ¼½¸Ú·ÁÕºµ»Á¹ÉÂÛ Å¶ rstuvwxswyzs{y| ·Ç¸ÍºÊÁ¶µ¹Á¸Å¶µÁ¸\¶À½È¹¶»¸ÐÁ´È´ÇÁ Ù*¶»Áȸú·ºÈÁ¹Á¶·¸É¶·Ç¸ÅÁȶÀ½À¶· À¶¹¶·É¶¾¸äçmnè ³´µ¶·¸¹ºµ»º¼½¹¾¸¿ºµ¼½À¹Á Ƕ¸»ºµÁ·Ç¸Êº·ÇºÈ½ÆÀ¶· ÀºÊ¶µ¶½Â¸À¶ÊÁ¸¶À¶·¸ÊºÈ¶Ä rstuvwxswyzs{y| õ´»º·¹¶»º¸Àº¼´³´µ¶·¸»½Ä À½¶ÈÁ¹¶»¸Å¶·¸Åº¼Á¹¸¶Áµ¸É¶·Ç À½À¶·¸Ãº·Ç¶¹½µ¶·¸¶ÈÁµ¶· ‰s“swx‹ tü Š Ž  y u s w  s ‰ yswxyt‡wxŽ“s wv“v†y‰s“sþsw †‡†sˆy†stˆs‰ytvŠs‹ ŶƸ¼ºµÀ½µ¶·Ç¸¹ÁǶ¸Ãºµ»º· ʺʼ½µ½À¾ ¶Áµ¾¸×½·ÇÀÁ·¸»¶¶¹¸Ã½·³¶À s‰yýs“swxy#Žwsyu‡“ˆs‰sŽsw ‘‡su†Žvwss‘‹yˆy3‡  s  s y u ‡ { v ty t‡ s‘’1y‰s†s ‡ “ v  s ‘ s s w y † ü v “ y $ Œ Ž s  s w  s y ‰ s { s v y  v Š s ‘ ÅÁ¼¶·ÅÁ·ÇÀ¶·¸¹¶Æ½·¸È¶È½ ÙѶ·¶¸É¶·Ç¸ÅÁ¼½¹½ÆÀ¶· úʶÀ¶Á¶·¸É¶À·Á¸Ã½À½È ‡‰Žyss†yˆ‡“xŽyu‡“stsyswx †“s ‡{yŠŽyûüxsyŽwŽ’yˆ‡wstÿ ˆvwsysws‰y‰‡swwsyvŠs‘ þswŽ†sy‰‡{s‘Ž“swwŽy‰|6y ŽwŽ‹ ɶ·Ç¸Êº·³¶Ã¶Á¸Ë̸úµ»º· ½·¹½À¸µºÕÁ¹¶ÈÁ»¶»Á¸Á¹½¸³½À½Ã ÝÞ¾ÝݸĸÝß¾Ýݸàáи»ºµ¹¶ vstŽyŠswyt‡wxx‡wŠüwxyuvs‘ ˆŽ{swwsy†‡“‡uv†yt‡tuvs†ws †vs’y†sˆŽyŠ‡wxswyu‡“ˆs‰sŽsw 8†üw9 ŶµÁ¸¹´¹¶È¸ÃÁö¸É¶·Ç¸¶Å¶¾ ¼º»¶µ¾¸Ï¶ÊÁ¸¶À¶·¸³´¼¶¸ÊºÄ âß¾ÝݸĸãݾÝݸàáи¶ÈÁµ¶·¸¶Áµ ͺ¼¶Ç¶Á¸»´È½»Á¸Î¶·ÇÀ¶ ȶÀ½À¶·¸¶ÅÕ´À¶»Á¸Àº¸ÏºÄ ¶À¶·¸Èº¼ÁƸÀº³ÁÈÂ۸ööµ·É¶¾ ö·Î¶·Ç¸ϴÊÁ»Á¸Ð¸ÑÒÓÑ Êº·¹ºµÁ¶·¸ÒºÀºµÎ¶¶·¸ÚÊ½Ê Ñº·Ç¶·¸¶Å¶·É¶¸ÃºÊ¼¶Ä rstuvwxswyzs{y| Ï´¹¶¸Ô´ÇɶÀ¶µ¹¶¸Î½Ç¶¸Êº·ÇÄ ¹ºµÀ¶Á¹¸Æ¶È¸Á·ÁÂÛ¸½µ¶Á·É¶¾ ¹¶»¶·¸¶ÈÁµ¶·¸¶Áµ¸¹ºµ»º¼½¹Â¸Á¶ ÑÁ¹µº»ÀµÁÊ»½»¸Ò´ÈŶ¸ÑáÔ ¹ÁǶ·É¶Â¸Ã´ÈÁ»Á¸Êº·ÉÁ¹¶¸µÁÄ ÞݸµÁ¼½¸Ãºµ¸½·Á¹¾¸×¶À¶¸¹´¹¶È ¼¶³¶¸Àȶ½»½È¸ÃºµÎ¶·ÎÁ¶·¸»ºÄ ½Ã¶É¶À¶·¸Ãµ´»º»¸µºÕÁ¹¶ÈÁ»Ä ܶ·¹¶»Â¸»º¼¶Ç¶Á¸»´È½»Á ʺ·ÇÁʼ¶½¸¶Ç¶µ¸Ø¶µÇ¶ ʺ·ºÊ½À¶·¸¶Å¶·É¶¸ÃºÄ ¼½¶·¸Å´À½Êº·¸ÀµºÅÁ¹¾ ¼Á¶É¶·É¶¸¶Å¶È¶Æ¸ÓøßÞ¸µÁ¼½¾ ³¶µ¶¸Åº¹¶ÁȾ¸*¶È¸Á¹½¸ÊºÊ¼½¶¹ ¶»Á¸ÃÁöÄÃÁö¸¹½¶¸ÒÑÖ×¾ ζ·ÇÀ¶¸Ãº·ÅºÀ¸ÒÑÖ׸νǶ ʶ»É¶µ¶À¶¹¸Êº·ÉÁ¶ÃÀ¶· ȶ·ÇǶµ¶·¸¹ºµ»º¼½¹¾¸¿ºµ¼½ÀÄ *¶»Áȸú·ÇºÊ¼¶·Ç¶·Ä Ù϶ÊÁ¸Ê¶»ÁƸʺ·ÇÆÁÄ ÃºµÎ¶·ÎÁ¶·¸Àȶ½»½È¸¼¶À½¸¼ºµÄ ͺúµ¹Á¸ÅÁÀº¹¶Æ½Á¸»º¼ºÈ½ÊÄ ¶À¶·¸ÊºÈ¶À½À¶·¸Ãº·Ç¶¹½µÄ ú·¶Êý·Ç¶·Äú·¶ÊÄ ¹Á¸³¶¹¶¹¶·¸Î½ÊȶƸÀº·Å¶µ¶Ä ·É¶¸Êº·Éº¼½¹À¶·Â¸¼¶Æض ¹½·Ç¸Àºµ½ÇÁ¶·¸·ºÇ¶µ¶¾¸á¹½ Á»Á¸Á·ô´µÊ¶»Á¸½·¹½À¸¹ÁŶÀ ·É¶Â¸ÒÑÖ׸ʶ»ÁƸʺ·ÇÇ½Ä ¶·¸¶ÈÁµ¶·¸¶Áµ¸½·¹½À¸Êº·ÇÄ Ã½·Ç¶·¸¶Áµ¾¸ÍºÆÁ·ÇǶ¸Àº¹ÁÄ ¶·¸¼ºµÊ´¹´µÂ¸¼¶ÁÀ¸µ´Å¶¸Å½¶ »ºÈ¶Ê¶¸ãÝâ㸹ºµ³¶¹¶¹¸ÅÁ¸ÑÁ¹Ä À¶ÊÁ¸È¶À½À¶·¸¼ºÀºµÎ¶»¶Ê¶ ʺ·Å¶ô¹¶µÀ¶·¸ôÁŽ»Á¶Â¸ÅÁÄ ·¶À¶·¸ÃÁöÄÃÁö¸¹½¶¸ÃºÄ ¶·¹Á»Áö»Á¸Ãº·½µ½·¶·¸Åº¼Á¹ À¶¸¶ÈÁµ¶·¸¶Áµ¸Àº³ÁȸضµÇ¶¸¹ÁÄ Ê¶½Ã½·¸µ´Å¶¸ºÊö¹¸ÅÁ¸ÑÁ¹Ä ȶ·¹¶»¸âËã¾ÝÞ㸻ºÃºÅ¶¸Ê´¹´µ жŶ·¸Òº·Ç¶Ø¶»¸Ïº½¶·Ç¶· ¹¶·Å¶¹¶·Ç¶·Á¾ ·Á·ÇǶȶ·¸ÐºÈ¶·Å¶¸½·¹½À ¶Áµ¸¹ºµ»º¼½¹¾¸ÙÚ·¹½À¸Êº·Ä ŶÀ¸ÀºÀ½µ¶·Ç¶·¸»¹´À¸¶Áµ ȶ·¹¶»¸Ò´ÈŶ¸ÑáԸŶ·¸ÀºÄ Ŷ·¸µ´Å¶¸ºÊö¹¾¸%¶Ê½·Â¸ÅÁ Ŷ·¸ÒºÊ¼¶·Ç½·¶·ÂÛ¸À¶¹¶ ÙѽǶ¶··É¶¸»ºÃºµ¹Á¸Á·Á ʺ·ÅÁ»¹µÁ¼½»ÁÀ¶·¸¶Áµ¸¼ºµ»ÁÆ Î¶Ç¶¸Àº¹ºµ»ºÅÁ¶¶·¸¶Áµ¸¼ºµ»ÁÆ ¼ºµ»ÁƸ½·¹½À¸ÊºÊº·½ÆÁ¸ÀºÄ ʺ·À½Êƶʸ¼ºµ¼ºÅ¶¾¸ÑÁ¹Ä ÀºÊº·À½Êƶʸƶ·É¶¸¹ºµÄ é´À´¾¸%¶Ê½·¸ÎÁÀ¶¸¼ºµ¶»½Ê»Á ¼Á»¶¸¹ºµÎ¶ÅÁ¸ÅÁ¸»ºÈ½µ½Æ¸á·Å´Ä Àº¸Ø¶µÇ¶¾¸ÖÀÁ¼¶¹·É¶Â¸Ø¶µÄ ¼¶ÇÁ¸ÃºÈ¶·ÇǶ·¸»¶¶¹¸Ê½»ÁÊ ¼½¹½Æ¶·¸»ºÆ¶µÁÄƶµÁ¾¸äåæçè µº»ÀµÁÊ»½»¸Êº·º·Ç¶µ¶Á¸¶Å¶Ä ³¶¹¶¹¸âã¾óÌ˸Àº·Å¶µ¶¶·¸¼ºµÄ ¼¶Æض¸»ºÈÁ»ÁƷɶ¸Êº·³¶Ã¶Á ·º»Á¶Â۸κȶ»·É¶¾ ·É¶¸Àºµ½ÇÁ¶·¸Ò%ÐÒ¾¸Ò¶»¶ÈÄ Ê´¹´µ¾¸Ñº·Ç¶·¸ÅºÊÁÀÁ¶· ââ+¾Þ,+¸Àº·Å¶µ¶¶·Â¸Ê¶À¶ Ϻöȶ¸ÐÁŶ·Ç¸ÒºÈ¶É¶·Ä rstuvwxswyzs{y| ·É¶Â¸ÃÁƶÀ¸&í'ëïðñò¹ÁŶÀ »ºÈÁ»ÁƷɶ¸Êº·³¶Ã¶Á¸ââ+¾Ä ÎÁÀ¶¸ÅÁÀ¶ÈÁÀ¶·¸ÓøßÞ¸µÁ¼½Â ¶·¸*½À½Ê¸ÏºÊº·À½ÊÆ¶Ê ÊºÊ¼¶É¶µÀ¶·¸¼Á¶É¶¸Î¶ÊÁ·Ä Þ,+¸Àº·Å¶µ¶¶·¾ úµÀÁµ¶¶·¸Àºµ½ÇÁ¶·¸·ºÇ¶µ¶ ÑáÔ¸àÁÅɶ·Á·Ç»ÁƸʺ·ÇÄ yˆ‡“‡w’yts‰syˆsŠsysþs{y†s‘vw 0‡ˆs{syŽŠswxy4‡wxsþsswyŠsw ú‡ts“swystˆs‘y‡“†sy{Žtus‘ ¶·¸ôÁŽ»Á¶¸¹ºµ»º¼½¹¾ é ´ À ´ ¸ Ê º · É º ¼ ½¹ À ¶ ·  ¸ ¼ Á ¶ É ¶ »ºÈ¶Ê¶¸»º¹¶Æ½·¸Êº·³¶Ã¶Á ½·ÇÀ¶ÃÀ¶·Â¸Ãº·Å¶ô¹¶µ¶· yˆ“ü‡w†s‡wsyu‡“‰v“swx 4‡tv{Ž‘swyŽwx‰vwxswysŠsw “vts‘y†swxxsyswxyŠsˆs†yt‡ÿ ÑÁµº»ÀµÁÊ»½»¸Ò´ÈŶ¸ÑáÔ ú·Å¶ô¹¶µ¶·¸Î¶ÊÁ·¶·¸ôÁÅ½Ä Óø,+Â̸ÊÁÈÁ¶µ¾ ·Å¶µ¶¶·¸Ãºµ¸¹¶Æ½·¸ÅÁ t‡wýsŠŽyyˆ‡“‡w‹ Žwx‰vwxswyzŽŠvˆy8z9y0ü†s wxüw†stŽwsŽysŽ“yŠ‡wxswyˆs“ÿ ϴʼº»¸Ò´È¸é´À´¸ÜºÈ´·´ »Á¶¸½·¹½À¸Àº·Å¶µ¶¶·¸ÅºÄ ͶÊöÁ¸»¶¶¹¸Á·Á¸ÃÁƶÀÄ Àº À ¶ · ¹´µ·É¶¸ÊºÊ¶·Ç¸ÊÁ·Áʾ Œ4‡wv“vwswy†Žwx‰s†yˆ‡wú‡ÿ ûüxs‰s“†s’y6‰syü†Ž‰s‹ †Ž‰‡{ytswxssw‹ ʺ · Ç ¶ ¹ ¶ À ¶ ·  ¸ Ŷ È ¶ ʸ â ó ¸ Æ ¶ µ Á · Ç ¶ · ¸ Æ ¶ µ Ç ¶ ¸ ÅÁ ¸ ¼ ¶ ض Æ ¸ Óø Þ Ý · É ¶ ¸ ¹ º È ¶ Æ ¸ ʺ · É º È Á ÅÁ À Á ¸ â ß ¸ & í ' ë ( ÑÁ » º À¶·Â¸Ã¶Å¶¸ãÝÝ+¸»ºÄ ts“swyus‰†‡“Žy‡ÿúü{Žy†‡“‡uv† 3‡‰ŽyŠ‡tŽ‰Žsw’y6‰syt‡wxÿ Œ {‡‘y‰s“‡wsyŽ†v’ysˆsuŽ{s ´Ãºµ¶»Á¸Ò½·ÅÁ¸Òµ´Ç´¸ãÝâã ν¹¶¸¶Å¶È¶Æ¸ÓøãÞ¸µÁ¼½¾¸Ú·Ä ïðñòŶµÁ¸¹´¹¶È¸ÈºÊ¼¶Ç¶¸»ºµ½Ã¶ ¼¶·É¼¶½¹ À ¸ ½·Á¹Â¸ãÝâݸ»ºÄ ‰s“‡wsy‡ts‰Žwyusws‰yþs“xs Žtusvysxs“yþs“xsy“v†Žwyt‡wxv“s tss“s‰s†y‘‡wŠs‰yt‡wxüwÿ ôÈÁ»Á¸Êº·¶·ÇÀ¶Ã¸¹ÁǶ¸¹ºµÄ ¹½À¸Àº·Å¶µ¶¶·¸Åº·Ç¶·¸Æ¶µÄ ÅÁ¸ÑáÔ¸»º¼¶·É¶À¸Ìó¸&í'ëïðñ- ¼¶·É¶À¸ßÞ¾¾â,Ìßß̸¸½· Á¹¸Å¶·¸Ã¶Å¶ swxyt‡wstuvwx‰swys{v“swysŽ“ ‡ˆ†Žúy†sw‰y‡†Žsˆy‡wstyuv{sw vtŽysŽ“yvtv“yvw†v‰y‰‡uvÿ »¶·ÇÀ¶¸¹ºµÀ¶Á¹¸À¶»½»¸Á·Á¾ Ƕ¸ÅÁ¸¶¹¶»¸ÓøÞݸν¹¶¸¶Å¶È¶Æ Ò¶µ¶¸¹ºµ»¶·ÇÀ¶Â¸Êº·½µ½¹·É¶Â ãÝâ⸻ºÀÁ¹¶µ¸,¾+Þã Á¹¾¸Ò¶Å¶ {Žtus‘yŠs“Žy†‡tˆs†ytswŠŽyúvúŽ ‡‰s{{Žyvw†v‰y†‡“vyt‡w‡‰sw †v‘swysŽ“ytŽwvt’y‘s“vyŠŽtss‰ ׺µºÀ¶¸¶Å¶È¶Æ¸ÃÁƶÀ¸&í'ë( ÓøÞݸµÁ¼½¾¸éÁÀ¶¸ÀµºÅÁ¹¸¹ºµ»ºÄ ʺȶÀ½À¶·¸ÃºÈ¶·ÇǶµ¶·¸Á¹½ ãÝâã¸ú·Çƶý»¸¶½· ·¸ôÁŽ»Á¶ ‰s‰vy83209y‰‡ys{v“swy{Žtus‘ †Žwx‰s†yú‡ts“swy‡ÿúü{ŽyŠŽyvtv“ ‘Žwxxsyt‡wŠŽŠŽ‘y‡‘Žwxxsyus‰ÿ ïðñ)ò¶¹¶»¸·¶Ê¶¸ÖµÁ¸Â¸à¶Ä ¼½¹¸È½·¶»Â¸¼Á¶É¶¸Ãº·ÇÆ¶Ä Åº·Ç¶·¸ÊºÊ¶·ô¶¶¹À¶·¸À´·Ä ʺ·³¶Ã¶Á¸âó߸½·Á¹¾ ¸ä./æå01 ‰ütvws{y‡‘Žwxxsy†ŽŠs‰y{sxŽ Šswx‰s{yþs“xs‹y5ŽystˆŽwxyŽ†v’ †‡“Žy‡ÿúü{Žyts†Ž’1y†swŠsws‹ µÅ¶·¶Â¸Å¶·¸Ñº·Á¾¸Ñ¶µÁ¸ÀºÄ ý»¶·¸Î¶ÊÁ·¶·¸ôÁŽ»Á¶¸Óà »½Êº·¸É¶·Ç¸Î¶µ¶·Ç¸ÊºÊÄ 1ç22.34è t‡wú‡ts“ŽysŽ“yvtv“’1yvýs“ þs“xsyývxsy‘s“vyt‡wxsw†ŽŽˆsŽ 8‡s9

®~ù5÷¯ƒ~

!ù~!¯"~ƒ

LAZ69g99Z 2AZoLA4 #B &  !   / ( =!i(!= < N%!./! M!jH(^ -M! ,)!M<N+N

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

01234637894

693 9 8 8K8L3

1Z69 03 823 3 693 9 8 03 823 3

1W1 9 %! ; !  , R // ;$& !!XX!Y&.X 8E Q G e " '8  , /& !  D /, , Q! G '= B ,  e  '8 YRX 7:X ! /B ,                !  Y & /, ! ; '  V& F $&  ! * Y &   * 'G ! * %R H  !  9 8,  !  d*  !  ! F! % , !  8E 'S ! C ! .  " ;  ! / G B & 01233314P351 ,  X #   X 6/! %R   ; ! ,  'Q G     ! ,  +  . ,!N--.-.X S&F/&-)- ;!,!B / "  #$ % & &    '# ( " ) * +  (, 6 ! = /! * #   B  &  =  ,  R , B <  ,  ;  Y) . ##* #, S & = 8 6* !   '8   B  ! /! N R! !  ! , !NRDBG/= ;YY-).-X YN.--"X).012333144441 "))+" -.".-"012333145323 #/ YYN'!O-)X)..-012333141I5I .... !,N(,O-".-+901233314bIJb --++- )&N;,O+-."+ 01233314454I -+) 012333145122 --".-+-X 8E #  =  ( = ! Q&   ; " + F %! ; !  , Y /, ! ; $&  ! %B )  M! !! ; F ! ; !/ /&  6! !  7 "  8    " * +  96! !  i/ <; ;,X 8! ,jY).* = ;+Y; *%R # ;)O9(G YG7 =!e6& '8 +)=/!,B c&&;XB$!%B)"01233314JJIJ *Y&)<k  !, /  7: RT /!,!  ,   %B )   * RE %B ) )  * 6  (, =GO.&-.-!,;OX& ; 7: "  ( + )   & /, ! ;  ! , <&  # = !  cU).+B * ) ,  C e )   * ,  )   * RE) )  * %B &  N (, O    . "  S D & a>   ; *   + ) _ !  \ ` B  &  D B  (O  ) .   . >  #  ?      ! ,  ) * ( "  N  ) . . " )  ++.X--"01233314bI3I _'&\` 01233314444P 01233314PP25 01233314454P 012333145003 ' 0123331450P1 (O 6 !,=Q S&D/! e")'Y ;!/ '8 &!N!)B VV&&F$& F$&!!))NN%B %B.HH' ' ..*-*HH V&Fk<REY).%R-!01233314b213 693 9 8 #C '/&  G  ; " ) ;  ! / '8 8 * Q * N  N 'S ! C ! 6 .  " * ;  ! /* '8 # / * ! V&F & ! \ && S D  ;m %B." /, = !  N +   ! '  1@A4 RF*:*'Q*7:*:)("*+HM!BG! .-)))) N>, !."=&N.R! &XN)< !&NR + ==!,*B&*F,! *Y%B.*6/!).*M=n(*c, Q !7: G"' '8 / ;B'QVG &R# RT Y%! &;! %B+H '*N(O '! YDB,kY + " "  " Q  =    / MYR B  B   8 ! C & " '8  ! D D = E#8B F M,   :Y) . X " ) (O  ) " .  " + " 012333144211 >B& )+)X?=! ,O .-")-..X )" /*).X&N(O.--012333145IIP .") =D'!O).---X.01233314bJP2 01233314b2Jb = "*+XV6)..)"-X012333144552 +" 8EUD,=;/"+B!,012333145032 B  D !    B      F /F; G / 6 ! = Q S D "  '8 # / ;  ! / /, , .) :& ! = G   / ! & * Y * D   = & & *   )  01233314JJJ4 ) SRE >9c,#R! /+&XF! &T& +"H&B--"-.))012333145IJ1 % ,! YV! G!/D M! ! ,B'8 &;M "!N . R U B!),XB! ;"!+;B! !,/& 'QXY! B&X /F!!,S=XD!; 7:) d* X, S)&G "= ! , *(,O ';*/ Y&O.k$& - !,6<! %" 8& $& !*6 <! SD* &,;a*# =D*R, /! ,! ++BX!)&.-/! ++012333145135 !! !(N  ) ) )   . .   . N /  :B .   &  (O  ) . .  + . ! + X  ) . + . . B /  & B & /! !  !  ,  N (O   "  +  8K8L3 0123331443I3 012333145III &(,O).-0123331453bI 012333144J51 -")).--01233314bbJb 8E Y;))'8

W8Z693 8! , 'S!C!6+8;/012333145I44 R / %! ; !  , / ; ' V $&  %R. H , !  D & B !  M! ! ! 6$ "  !  ! 

1W1

9 F X Q %X \ , H;=,B* DBp&  !  '  & ! * '' <  * B  !! )* ; &* &  , (, H  Y &  . H  ,  ) + H  !!) B".- &!/!!&N#&,;,O) '!HN/!&!O$!*Y&9/,! --"--=/&!G!/ !,=HT!M<N+6M&!. )"H6!<!)HNR!DB# (G ,,! =!G= ' C6 #eB! ,& N '8 D !  &* (N )* + N (,O - = Y N Q  ! U  !   . N  /!  D Y;  X  / ! + .- GB&\,)"-X =D9%R)-..))) //*,!/; "+++" 01233314455I +N =(O.))."+ 0123331442bJ ()))N+N)-"-012333145I45 '!8&X&(O /! -B-!)!"BX/, !&!, !!N+"+!YY 01233314421I Q!G.)B,;BD0123331444P5 01233314512P !,.X , B N R 01233314b54b Z3 9Z %  =! ;! , D ;! !=& ; . B !  ! B B  . M  ER #6$ "  '8 !   ;  ! , /&  " " d Y ! &  . N  ; .  )  & ! &  = ,  &  ; =,BN ( +. &N (,O 0AghA6A $& S;)/ )$& c/ !$G%& '8* !F! !&N H,!!/,;)01233314b5Ib k*!6 != S*=!* <! D*(, ;*M &= Y7X7Q%<RX7:)X'Q=XRTX <&DG'V& B!F& O-+,N(RO &!,!+.N7: )-Nf.!B )"+ ,S&)a.!)+$ 8 # ..;)$& !+$ )). V&Fk )N+/& &N&(, O-*+*7:* !0123331450JP BB/ =  , B & F Q. ,;!/ /e=-%& ,) 012333144213 #  ; " . . /, ! ;     !  D    E  M =  %R. d   Q X B ', =  " N +  N  +   + ) +B,;O.&N(,O   &  !  012333145P00 8! 01233314501b +-."--+X &  * "  S * R#* RT* U<* %7%* 'Q Q; ! ! = &  '8 D  !   F   &     012333145I42 !#&= R  .-8c.U8 =&*,/ \,!S$ NH+T8 S!?M< F'QX R#XRTX BM/) &.YO (! 6=&! .--)+"..+ 01233314J3b3 'S!C! ;=.";B&)6N F! !(, S&O \*)..")X"0123331450I4 3 8K8 01233314b225 ,;8 B*B!8 -*!V.NU ..!-*""!" $& +6& N=-N"!"""HN012333145I1b !  N + 6 M &  B  '8   & 012333145000 Q 8K 8L3 M;  B / !  M !    '%X <& ! ; R!  ; &  ; " * = , ! F!  ! ;  ! ,   -.-+)+ 03 823 3 'Q Y=R ?-> ' .-8 =GM 8! "d S-&-B&( ,!- !Q!G&N )*+!;,(,O ..*- B!8* !.+N(N"+N+N)-"012333145I53 012333145I54 .B-G+B)+'8 =; % #8< B , ! O & F : %8 /!  D  = ;

1Z69 8! , <  Q< !%R !! =& D B  B   V& N   " " YO YG !l! Ue -* ( !/* ;! (O .-=&"+k)'R7X #F \XRE %R) .Y! '8)+*M&=*(O). ,,!RE

1Z69 012333145I2P .++ U &)( B;/& =B=G/F !&'Q YNQ!<!.e.'QYR01233314455b d )&-">, " X  +  "  Y D=!&/  R#   R! &  ? \  )  . X-01233314III4 .-( = ! # & ! / e . * # S & * '8 6 0123331450P0 )+)) 9 0123331b4JI1 7:)V-)01233314503b "). '8.XN#!&)N#U6".'8 8E=,!V!L3 012333145P05 ) * (  O ) . +  * 8 M & =  (,  O  ) . #, C ,  V& Fk R F !  &  !  D ! ; 9

1W1

9  & !   ; .  ) F 8E   RE Y; "   !  9 C!; !&F! !6 .&"=!;;!!/ 8 !!( ) ./!D(,TF8!,' B+-XNHT-+.012333145Ib4 +.+ ,*B!%M*/&F!*;O).+N MV/D"'8X'QXSX,+B&&= )+)) =FFFN ,C,-") /!N&(,O 'S ! 012333144IJ1 .-   / M<  ' 3 8K8 +".X ;)!= (,O).."+)++ 012333141415 +B,=!=N#==G*/ 8E X&;,O.-")-+012333145PII )" %VX-)(R--""+!!0123331450b0 ),.!DV !( =!=!Q G7YUQ .,G+! ,! 'Q #! & )N + !G; '8 0123331415J4 ). % DB,B/& !;!&H&B&BV& F !;/! =! 8E /!   /, /& !  B      &  N YO  ) "  . )  8/ =  = )  =  ; ,X # & /!  ! , =  7:  =   ;+",!NN8 !   N ( Z3 9Z &=(,)+-.+0123331444PJ . 09K69 6A94Ag REQ! ;,O+.+)+" 012333144J1I B!!X&).)012333145PI0 +--".) M !, !D ,B'QN &;"( V! /D0123331445PP  ( B?=G&X#$ N(OX: ."X'R7 X#F )\-012333140244 .B-D+B :&!=GkV&F$&!*Y&* ,*6/!* V  !  R / = d %R<! D!;* <! C = ! U .   ; " '8 !    ) = ! Q G #$ 6< /! , !  _ '8`    &N US B&D ! = D<! 6 S.!* !*;!,)!S&&N/(,&F!  !  !  G ! /! 09K69 %R /, !  ) .  ! X !   .  !  YO  ) S & .)"D D N (,O )++ V& F : %8 /!  D  ! B  = &  k 'R7X (,O )"+ !  ! * $ !    ) . . . ) . O.-+01233314b535 +)) /&F!!B!B&0123331451I0 !!! #F\X&F#B!;XRE%R). +++X.---"012333145P0I '! 6! S!<!D;*US!!* 012333140IJ1 012333144234 ))) <! C=!7!, &;&N "'8;,O !.- = G= (O Y G  ! 7   /  + '8 B ,  ; /, , !! (O .- "))X )..-"..) 2 0 ] % , !  8E ( = !  & F Q S D .  ) 0AghA6A 01233314b3PI +"" & = & * %B N  = ! ; *     * & ! =  ! B! &-N +  *  !YY 493 Z[ 493 Z ; !/ '8 )+  &N (,O ) 01233314bb4b 8<T ) ! ;"'8 /&! !; ;'Q =N <&DGe"+Q)'8/&=G --.. %,!'& =+;/ ;/ (, F / !)."X.-)012333140JJ0 . % ,!!%8 /#F )\d !B,D&&B=!9 XD!=;; % 01233314421J ".)) 7!&=e"c(!,BB\!, 7:)f B! O++ 012333145033 = /  &  )  /, ,    * ' , # S &  B N 8E /, ! ; U RE % , !  6 ! =  S  ! ) N + ,  / !&M !,! Y N # , ! ) N +   ; .  . / ; /! (N V& F 'D D  = Q:7 ' Y  '8 B (, O  + . . . + " ) D B  = B 'Q*%7%*7:*D!/&! ! .--+"X(R--".. /!D.)',.,!/'8 -)N+N).-))))012333144232 YY B!'8#&/!*/&*%7%* !,!=*S&/&)+X .+-"-R&,/8MV< 012333145I3P (O D,/!."N++".0123331450J4 8<Te".)S&/0123331442Ib 01233314b1J5 R! ! B !  !  H #  F ! G ! (R !* ;D * F! & B/* / * 'Q .+.+ 'Q*RT* %,!8E<!D&=&C8&;" !,NN+XN+..+--""X NHT!YO.--+012333145Ibb

1W1

9 )") R#* Q%*  *  B! &* 8E+ B, ;'8+ &* (,O .) 012333144bPJ -++ 03 823 3 <! ,&Y=G=,=!D/ N;**BG;&!=D!B;99 &N(,O)"."--012333145020 ).)3 8K8 0123331442P1 V &! HS !B /N V&FUS ! !* 012333145030 :N <  ,  ;  8! , k k Y) . ## %R ! H , 6  ! * <! D ; % N % D    & = 693

9

8 % , !  8E R; !  &  #/!     , ;  493 Z[ 493 Z 8<T .  " + 8* / =   F   B ! & +  /,=!;N .+.X +.")..)")" * Y , * >, !=& * R! & N R!  + ; N #!  O  . )  ) )  X  + ) 03 823 3 )))--) .)&\,\!*/FN(,O- HYG! !=Q,&;!=01233314Ib54 01233314JI20 M =  ) X . (  $ ! %B . "  !  . *    ; m * H N 7& & !  :#( =! G ! , ; %!,k(,O+-."-.012333140J33 -. (O Y ! , \   ,  !  / O ! = ! /! ,  X D F! B! Y%B.*6/!).*\,=D'!O V!%R&=!;6!= S!* !,D ,< Y&).D## RE %R!, /&=9,!/;*(,O 68&!E(+X-)!N#,B012333145II3 G!= ) d 012333145150 !  ; " ,   ) .     / Y).## R D EB N %B H ! N N * Y * B & B !  =  ! ))".)")_012333143IPP ',` H:& ,&=*!#;&N &,!D.)<! ,>!  ) . . "  "     #<#! N %B.+H Y= ,D ).+R %B+H !N &!V&(R)."012333144101 -. -)-X (,O--))..+--)+01233314I23P ") L39 ".D-;"*"$++!"*'01233314JP01 #/ 012333141I13 693 9 8 R & ! ,N R! & * >, !=& V&F $& ! %R ) !* 6 !/! ' !V& F : *RD!!!,+;!(, d !Y=Y! % ,!# 'S &)/& )+-"+"" ,=&!&=!,&&)R# ;O")!. /, !; $& !* Y& *) , Q .H=!!;* mY7X ,(RX )D!!/& NM!&=X&/! n;N8N&(O $ !*#Ye *+'8 8 'Q ;/ !N=;=D 01233314I5I4 R! '8 /(,O !C)+-"") !?6 ( F.B)),S(O )(! & = G   D ! G N (, *#  * 6 / * %R) .  ! X !  , ! >   ,  * = &N +-..X-.--0123331430b4 - YY'!O--+-X01233314I0Jb +.)"" )+"++. G!/.-.X).01233314I2b5 ...." 9!+"012333144J55 #<# @A8oA1

20] 0123331444I2 ( 01233314b1P0 8E H , !  D & B !  V& F  !  #$ ) * R&,& + #:e " R# RT 7: #& = !  Q   ; " ,     = & =  M ! R D !   .  + '8 # & /!  c, %! ; !  , c&  C ! #U ; N ) " " + *  = G H , ! ^ ) 8<T Y; .  )   S &  . +  '8 '  ! %! ;  , k R / $ ! %B )  * 6 ! =  S  ! ) N + $7e )  <Y U\ /.&F! Y(, !!)B&+!/! ))YR = Y&)*6<!))* ,*#:=G* 9)N+$7!;/&/,!'8B),; E#8 /,,--/ N /&N<!q(,O+" /, = ! ; '8  ! * ; !  !  "  N (, O R& B  /& !;" &(,O :B ) . +  N . Y G  7  Y; .  ;  ! / '8 (O)"DN!(O .)*'% "B012333145I11   + " /)++6F!012333144b02 !*YR :B).*+_YR`(O+)-012333144I3P "" ).+ c&&#Sa>;N..---"01233314J032 YYX&=%Rd(O.--0123331445b0 . 01233314444I 0123331450J1 0123331453bb


0123

~yx~x{€x{‚ƒ{1x„…{‚†|} wxyx1xz{|}

¯° ±°²´¹º ³´°»¼ µ ¶·¸ ½¾¿ÀÁÂÿÄÅÆÇÈÉÅÊËÌÁÄÁ

ÐÐљ Žž™–—«š ž–¡ž•”˜›¡ ““©­™•–‘˜

‹—™ž“Í‹Î¨“—Ž«•– •‡“–“™“ÏŸ“‘“

‡ˆ‰Š‹ŠŒŽ‘’“”•“–Ž—˜“™“–”—š—•“› –˜“–œ’—‘“˜“œ”—žš“Ÿ““–Š– “œ “– ¡“ ’“Ÿ¢™£—–¤—”•™—‘—’“’ž¢™£—–¥•ž› –“’š‘¦““–§“˜¨ž–¥•˜¡“©‡—™“Ž“– ª•™•Ž—˜“™“– “–ª•™• ”—–ž’š“™“ž ”—–“–˜˜ž–˜¡“«“’“”•“–©‹‘Ž— ™ž–¡•˜¡“¬˜‘“’©­•‘“™“ž™ž–¡•˜¡“¬ ®“Ÿ••©­•‘©

ÒÓÔÕÖ×ØÙ×ÚÛÓÙÜÓÝÚÞØßàÕÚáÝÔâãÓâä

øùúûüýþÿ01231û4ý2ý5ý 67ý89ýû 4ý37ý8 û9þ218þ7

ÿý2û 8þ5ýûýû3ýý9ûþ

ý8ýý2ûþÿ518û û ý0ýûü98ûþ ý0ýûýû 3û48ý ý!ý"ûý9û #$%& ' 6ý8û5ýû0ýÿû!ý2û3ÿ

89"û3ýûý5þ5û9þ8ý7ûý5 9þ3ýûþ9ýû3ý2ûý5û9þ

3ýû þ8ýÿ' þý8ýý2û!ý2û3ÿ5 þ7û3ý8û#()û þþ85ýû5þ8þ5 3ýÿý2ýÿý2û3û*+û ,þ5þ8ý2ûý59û3ý8û ÿû)-')) <=> 72ýûþþý'ûý5þ18û!ý2 ?@AB AB½ AÅ E Å > É È Á Å > Á ¿ F GÇ Â Ã Ç É Â Å = Á à H Á Ä Å I ¿ Ë I Á É Å Ê¿ J Ë Á Ä Á Á  ½ C ½ D½ A 3û þ85ý232ÿý2ûý3ýý7û 8ý K¿FLÇÄÅMËNÅO?AÅPÁLÉÌÅI¿EPÁGÁÅQÁ¾ÉR 218"û218"ûþ218û3ý2ûþ218 ' 3ÿ89ÿý2û5"û28ÿýû8 ÿý5ý2ûÿþ9ý9 ý2û ý8ýûý5þ5' .3ý 2û þþ85ýûþ8ýý 8ýû9þ9 þ81þ7û9þ3ý üþ8þ7"û3ýý9û ý!ýû9þ9

ÊxD?½=RMxD ʽy½=½AAÅPÁ¾ÁÂÅ?ÁIÁÄÅÊ¿ÌzÁÂÈ 3ý8ûý5ý27ý8û ý9 "ûýÿý85ý" þ9ý"û48!ýû58ýû5ý9ý þ8ý ÿý2ûÿþý8ýý2ûü[û+ 4ý9 5û ý9ý25ý2ûü98 " 9þ9 þ81þ7û9þ3ýû þ8ýÿ' ý3ýû0þû9þ23ý5ý2' /1!ýÿý85ý"û0ýý2"û48ýý þý8ýý2û2û ý2!ýÿ 8þ5ýû!ý2û3518þ7ÿý2 !ý"ûý"û3ý2ûü'ûü9û5ýþÿ 9þ9 þ8ÿý2û þ2ýý9ý2ûþ8 ü9ûüýþÿ01231û4ý37ý8û37ý

231û4ý37ý8û9þ289ÿý2 7ý8ýûÿþ ý3ýû ý8ýû5ýþÿ012 8ý ÿý2û3ý ý5û9þ27ý89ÿý2 ù{ú|}|û.û66û15ýû/1!ýÿý85ý 5þý7û3ÿýýûÿýý2ý2û 8þ9ý2' .2ý25ýû9þ29 ýûýý8û0ý8ý 501  ý ûý5þ5û!ý2ûþ85ý232 312û4ý37ý8"û5þ85ý9ýû5þ8ÿý5 2ý9ýû2Sþ85ýûþ\ý8ýû

þÿþ8ýý9ýû3þ2ý2û18þ5ý"û139 4þ ýýû\125172!ý"û0ý!ý7ûýý8 þ23ý5ý2ûýû9þ2ÿ5û þ8ý58ý2 3ýý9û þ218û23þ8û1& ÿþ9ý238ý2'û4þý"û5ýûý5þ5 99û3ý2û61ý2ûüýþÿ01231 )(&~û/1!ýÿý85ýûþ85ýû62ýûþ5þ85ý2 þ827ý81"ûýý8ûÿþ9 ý2û3ý2 3ý2ûÿþ5þ85ý2û!ý2ûþ8ýÿû3û15ý ÿû 5ÿ8ýû5þ!ý128ûû3 ÿû1þ7 !ý2û9þ0ýÿû2Sþ85ý 4ý37ý8ûþ\ý8ýûÿ7'û67ý

15ýû/1!ýÿý85ýû5þ2ý7ûþ8ÿ11832ý þ9ý7û5þ9 ý5û78ý2û9ýý9ûþ85ý /1!ýÿý85ý"û9ý2!ýû3þ2ý2û5þ5ý 28ÿýû8û8ý"û0ý 2 3 ý2ý5ýû67ý89ýû/1!ýÿý85ýû2 8ý ÿý2"û5ýþÿ01231û4ý2ý5ý 9þ2þ2ýÿý2û7þ9û3ý2û9þ9ý57ûý 58ýû30ýÿû1þ7û48þ!8ýû1û3û5ÿ8ý 49þ 25ÿû9þ2 ý!ýÿý2û0þþ 2û25þ2 ýý8û58ý312ý' þ2ý3ûý5þ5"ûTUVTWX 67ý89ýûýû9þ218þ7ÿý2 ûþ2ý5ýû5ýý9û3ý2û929ý2ûÿþ8ý ‚ý2ý2ûýûý3ýû 8þ9ý29þû3ý2 25ýû3ûýý2'ûüþ89ýÿû3þ2ý2û5ýÿ 5ý9ý"û3ý2ûÿý5þ18û456789& UYYZT8ZýV2X83ÿýý2 ûû99ý 8þ5ýûþ 7û ý2!ýÿû3ý2 3û/1!ýÿý85ý'û;ýû5þ8þ5û9þ23ýÿ ý2ý8ÿ9þ'û4þ9ýû0ý8ýû þ23ý5ý2 9þ9 ý0ýûþ2ý5ýû5ýý9'û‚ý3ý2û5ýÿ ÿû 58ýû30ýÿû.þ:ý23þ8 4þý2û9þ22ýþû8ÿ'þ9ý9 9þ 9 ý2ýÿý2ûýû ý3ý ý25û9þ8þ ýÿ2!ýû 8þ9ý29þû3ý2 ÿý9û7ý8ý ûýû9þ27189ý5û3ý!ý 3ý3ý8û5þ82!ý5ýû/1!ýÿý85ýû3ý7 ;1' ÿ þ  ý 2" û ÿ þ ý 8 ý ý 2û 2 û þ ÿ ý   ý2ý8ÿ9þû3û/1!ýÿý85ýû3ýý9ûþþ 3û/1!ýÿý85ýûýý8û5ýÿû5þ87ý5ûÿþþ2 þ8ÿþ9 ý2û9þ2ý3ûÿ15ýû9þ581 1 6ý8ûÿþ5ýûý5þ5û!ý2 9þ2ý3û511ÿûÿ8û þ22 5ý2'ý ]8 ýý2 ÿþý8ýý2û9þ23ý

ý2ý2û9þ2\11ÿ"ƒû\ý û.2ý25ýû8ý !ý2ûþ5û þý5'ûý2ý2ûý9 ý 8ý ýû7ý8û5þ8ýÿ78' 19ý23ý2û139û)(&~û/1!ýÿý8 39 ýû3ûþýû8ý ý5ûÿ11832ýû3 8þ9ý29þû3ý2ûý2ý8ÿ9þû9þ29

5ý"û€þ5ÿ1ûû.87û.2ý25ýû8ýû9þ2ýÿ" 19û.û66û15ýû/1!ýÿý85ý" ÿý2ûÿ18ý2 ÿ18ý2ûþ8ÿ52!ý"ƒ 9 72!ý'„…† þ9ý7ûÿý0ýý2û3û15ýû/1!ýÿý85ý 4þ22û #1%& '

åæçèæéêëìíæîïðèèñêæòîïíóíôîõíæîöê÷íé

§ž«“–™ ǐ ¥Ž Š– ®‡ž™ŽŒ•— Š”’“‡«——™ š—Ÿ“žš–®š™“” ®˜¡—’“š”“™•’ ‘—–¡“˜“Ž—“‘“› Ϗ™– ŠŽ “–  Ÿ“ “ “Ž“–š«—› ”•’š’—Ÿ › –“–™ž˜“š™“š—› —“–™“š™ “Ž ”–˜Ž–‘——š“Ÿ› –™—–šªŽ“–’“˜ ‘ž“žŽ“–­ž› ‘—–˜š™‘—«“› Ž–‘š®““Ž“™œ “– Ž“’•”—’ž ™“‘› ‘“”“Ž”•’šœ Ž“–šžŽžœŽ—› ‘š®““Ž“™“ “Ÿ–”—š•–’› Ž“šŸ“–“–˜—™ ’•‘”•Ž “–˜•’› ™ “Ž‘—“š“Ž«“› –®““®˜”’–˜ ”“Ž”•’š–®“Ž“› •–˜“–©©©Ž“—–“ ’• Ž“šŸ—“–œš—‘—–™““Ž™“ ¡•˜¡“®“–˜š™‘—«“žŽ“–‘——› Ž¡“‘“’“‘˜“Ž«“šb ¡“’“– ™’“˜’“Ž—’ž“ž‘“Ÿ© ‘“š®““Ž“™™ “ŽŽž™“‘’ Ž“©©©© ¦—®‰“–¦•ž› “˜“–‘—–¡“˜“Ž—“‘“–“– “– ¤••–—®¦“™•–• ™—– š—™ž¡ž˜™©©©©¡˜– Ž—™—™“– ‡ž™™“£‡ž‡—™®“ š—™ž¡ž©©¡“ Ž“– “Ž“–š˜“’“ ‡—™ž¡ž˜™œ“Žž ¡•˜¡“š—“˜“Ž•™“ —–™žŽ”—’“–˜› š—– ”—–“Ÿ ˆ«“–a““™“ ®˜“‘“– “––®“› ˜““– ˜–“’“› ‘—– žŽž–˜fe› Η’Ÿ“™”—–˜ž–“ ‘“–©© š“–“šš“™“ž etœ¡˜–š‘”™¡  ‘•™• “’ž“ ¥•˜¡“™—™“”ˆš™› “”“©©“™—«ž› ’˜œ¡˜¡“—Ÿ“™ ¡•˜¡“œ‘—’–™“š  –®“‘“–œ”– ™–˜ ”——‘”“™“–œ ¡ž ®•˜®“Ž“™“—Ÿ“™–®“‘“– ‘—«“©©ˆˆˆ ¡˜–š•Žb“–œ¡˜ ‹—–™ž–˜“–™“–”“Î—‘“Ž“Ÿ—› Œž˜®§ž™žŠ™—› ¥ž–“Î“–žš“ ™•’—“–š© ’—‘œ “–”•’š”ž–Î—‘“Ž“– ‘• ‹“ žš —˜™žš“¡“œœˆ”““Ÿ Ϗ‘“šŒž˜“Ÿ“ befd˜“Ž“ “¡“› Ž—“–®“Ž“–”—› ‘“–®”—‘“–œŸ“› ¥—™•¤•’’—š ‘“–š‘— “–“› š—’žžŸ«“˜“ –“Žš‘—™ž™› ‘“š®““Ž“™Ÿ“›  “ “Ž“–š«—› –®“•“–˜• •Ÿ ¡“ Ž–™““ªŸ› žšŽž™—”“› ”–™š©«“˜“ ®˜‘—–˜“–˜˜“”  ž”®˜ “«“Ÿ ™š”“š “’“‘ ”– “™“–˜Ÿš”“›  –®“”—‘“–©› ‘—‘—“–™“š ™žŸ“™ž“–©™–˜› “™“b¡ Ž“’“ž™““ªŸ ž”«“˜“ ™ž’“Ÿ‘“–žš“b‡Ï΍—– “Ÿ©‘“ ”—‘“–š‘—œ¡“› Ž“™Ž“–™“’š’“Ÿ ¡•˜¡“ž “Ÿ”  “™“š“™“b “– š—‘ž“‘“š®““Ž“™¡•˜¡“Ž™“’“«“– ™ž“‘“–™“ ¡ž‘’“Ÿ”—–˜“–˜˜ž“–šž “Ÿ ”—‘“–š‘—œ“”“’˜Š™“”ž‘¡•˜¡“  ™ “ŽŸ“–®“‘—–˜“– “’Ž“– ”– ž žŽ”ž‘‘“ž”ž–”–› š Ž™‘˜Ž–“–“Žš “–”—› ¡˜–š‘”— ™– “šš‘”—– “™“–˜© “”““™–—˜““š“¡“®“–˜Ž“’“ž  ™–˜©¡“ ¡•˜“¡˜–š“‘”“®™› ‘“–š‘—“Ž“–Ÿ’“–˜ ˜–š—–› Ž™“’—š™“Ž“–ž “®“¡•˜¡“®˜“‘“– šž “Ÿ“ “Ž—¡“ “–š—”—™  –®“ –• “©  “‘“‹™—–™“‘©¥^Œ¥Šˆ‡¨ˆÎgŠ Ž—‘“–“žš«——”–˜©©v`

hiìiæòîöjîkè÷lèæçêìíæîmíìêôînoîkíæõiæò

‹^Έ‡ˆ§—‘—“–™“š“–‹•ž”š_‹§‹`‘—–“–˜Ž“” ‡—‘—–™““™žÎ“ŸŽ“‘“ŸŠ˜ž–˜_Ί`“Ž“– š—•“–˜Ÿ“Ž‘ §—–˜“ ’“–Œ—˜—a“– ž–˜œ ‘—–˜—’ž“Ž“–šž“™”—‘—Ÿ—–™“–š—‘—–™““ ¥ž‘“™_bbcdcbefd`©¨‘”—–® Ž‹§‹—Ÿ“š’ ž–™žŽŸ“Ž‘§—–˜“ ’“–Œ—˜—_§Œ`a“– ž–˜œ ‘—’“ŽžŽ“–•”—“š™“–˜Ž“”™“–˜“–™—Ÿ“ “” ‡—™®“ž ¨—¡•­“Ÿ®•–•©§—‘—Ÿ—–™“––™—Ž“™ š—•“–˜Ÿ“Ž‘ a“– ž–˜©‹“’–‹§‹‘—–“–˜Ž“”  —–˜“–™—™“–˜Ž“”™“–˜“––®“‡—™®“ž •’—Ÿ g“Ž’‹—™ž“§—–˜“ ’“–Œ—˜—a“– ž–˜‡—™®“ž  ‹•‘š§—‘—“–™“š“–‹•ž”š_‹§‹`© ¨—¡•­“Ÿ®•–•®“–˜  ž˜“‘—–—‘“ž“–˜šž“”®“–˜ ‹ž“–˜™—˜“š–®“ŸžŽž‘“–“˜”—–—˜“Ž —Ž“™“– —–˜“–Ž—”—–˜žžš“–”—Ž““Ž•ž”š ŸžŽž‘®“–˜™—’“™Ž“šžššž“”‘—‘ž“™  “–““–™ž“–š•š“’§—‘—–™“Ÿ‹•™“a“– ž–˜© ”—–®ž“”“–™—Ÿ“ “”“”““™Ž—‘“’™—ž’“–˜© ‡—™ž¡žŽ“Ÿ“– “ —–˜“–Ž—”ž™žš“–ÎŠ®“–˜Ÿ“–®“ ‘—‘—Ÿ—–™Ž“–š—‘—–™““Ÿ“Ž‘®“–˜™—’“™ Ž“šžššž“”p ¦“š’”•’–˜™ž–¡•˜¡“©­•‘š—“–®“Žqb©rst ™ž––—šš—™ž¡ž —–˜“–Ž—”ž™žš“–ÎŠ©bq©rdt ™ž––—š™“Žš—™ž¡ž —–˜“–Ž—”ž™žš“–ÎŠ®“–˜ Ÿ“–®“‘—‘—Ÿ—–™Ž“–š—‘—–™““Ÿ“Ž‘®“–˜ ™—’“™Ž“šžššž“”œšš“–®“db©ubt™ž––—š ™“Ž‘—–—–™žŽ“–šŽ“”© a—Žž™——“”“Ž•‘—–™“ “™ž–—šv ϗ–‘“š« « šŽ¬˜‘“’©­•‘›bqcedcbefd fsvds š“®“™ “Žš—™ž¡žŽ“’“ž­ž‘“ —Ÿ—–™Ž“– š—‘—–™““œ’“”—’ž’“–˜šž–˜ ”—­“™™“–”“Ÿ•‘“™œ ’Ÿ“«•–˜¡—’“šbž “Ÿ‘—–—‘“šž“”Ž•Ž—–“Ž©©©© ­ž‘“ —Ÿ—–™Ž“–š—‘—–™““© ¦—––®‡Ÿ—©‘—“Ÿ¬•­Ž—™‘“’©­•‘›bdcedcbefd fsvsd ¥Ž“šž “Ÿ™—™“–˜Ž“”™“–˜“–ž“™“”“Ÿ“–®“  —Ÿ—–™Ž“–š—‘—–™““œ’“–˜šž–˜“¡“”—­“™Ž“—–“ šž “Ÿ‘—–®“’“Ÿ˜ž–“Ž“–Ž—«—–“–˜“––®“ž–™žŽ ‘—–˜“™ž”—“ ’“–©_w`

45V5^ 7 8 45V5^ 7 8 45V5^ 7 8 45V5^ 7 8 45V5^ 7 8 45V5^ 7 8 45678u45V5^ ]m T(+ N'1;5&E7"29-XH"0' &"P+ `5a `5a `5a W 4 ` W 4 ` 8 7as8 7a 1E5##5EX" &3E11'JX6&J763Y -J"J&6" D " R1 "$* "1 # 0",\ 3 7 1 Y X\ 3 J . / " 1 b + " 1 X  8 " E 8* ! 0   E P & ; * + " 1 X :e; 3 8 8E  ! &  ; 9 * H E 8 " E R X 3 7 % 1  8  0" & E P & ; ! H  ! H P . H "  , L & P J  $ E " 0 # " ! ! " " .( H E $ " & N " G  + " 1 R D " & E * D  G # S 3 4 7 5 9 J 6 7 9 3 7 J 3 4 4  7 # "N""$G""&E"b6 &P*49$4"9E*9G%"N"1:"#$' ;%3#8 P&#P"E &P P"6*7HE&PXI%f34;99S /5!7E;X7JL05 6-*340E 7416S "&G"&E"0%#EX%N<=>???=@<>U@ "'( &&88 !"*XJ5* $%%P# 67*0 ;64# '/*!#E"!!!" 9&<=>???=@MU<C 6* &PLX 34E"54$E0 J;;436*45550 649<=>???=@M=M@ #3#7E30 Fc!1 )G7H &E'$%2 ("#"e1 1( E '34L"0% 54J-<=>???=@@MUA 3J(" ;7 I"1 55--364 4DP[ 0N&I2 P"3G;"538(L8        ! " # $  <=>???=B=B<< <=>???=@MA?C <=>???=@M=M? 96:3 ::*  E E 1 2 i& " & G 1 E" % #!"2#3"4&5'4()* (+ * , . # / 0 & " 1   1 G E IX & G " d # N 1 " E 0G $ 01 $ G E " ! 1 " , J J 8 0 * $ E 0 If 7 * 7  S R" & H " " & $ G ! G P " 0%  R X + l X & + l X&E $933J01 "$!"H " L"  b 9  N 0/ X b ; 6 # $ X P & b 9 0X / & Q % 2 & " & G " / " 1 1 & E "  2 3 9 5 S '  '  m 7 554655788295<=>???=@ABC= 56-:3; R" <=>???=@AB=@ GI1 "L1 0%0' ':" .#1$K #_0 N63#6EX-3J; !5*19"'IQ%E, 01 .( 0"!;HE""3454J3554J &#0!!-HE"&' %"1 'I1 %"P#' bL";J0" "#&Eb%;; GY" &"X*ED1"'&LN #!" X1ERXH *#" X Oc'T;3- *(1[ PX'* H" 0E1! L""# "&G# O.FO "S X&.Z N3[4'179"9GJ<=>???=@@<AB 2343;5758 J;7 9303#45Y41J<=>???=@M=>= 335$7I2 ; . I2347539947565 !b5 33P"2 --7;-' -JHEH"0&"&<=>???=@MABA "33Qb"57X3!E: b#5: ;4!Jb4;-'-D 1 8) D " / !E   .8 & <=>???=@@MC? <=>???=@M<@U 1 " X / &PE $;3* "E 8*  # E 0 F1 " & G + E " 1 " G #  3 H E * (+ * () I2 H"Z7* 9H!E1"&PX 3;$DE"X0%X1 08S 0"& (1 4"#81 8S LEJ6 EP"! ;$P"&b9* 29*7&P; $1P25'7331%I234J67635<=>???=@@>@B :e 5SIE 93P3"4b !5"'H7"HE'%"!&2 ! &\3QJE1$E"0 1EEE"#!1hE !$X&395-S66-43733454J<=>???=@AB@> 9666-9-6 R 66676;3* #" . EJ3JJ3 P& 34769S !H Q0"4E"4E\4b; "Y X\ ;J49' X J638 0S 0&8 g*8E 9DEgh6$*7D%E2hJSL" 99 K EX%R 1X%:e "P#E$'I1 8(L8 G"68 9-4'L 5JH9E'' T E$&\3PP6g#8 #0#KL 3454JJ;JJ% t " P X N "  1 " & # 0 & N " " & f"cYlXX* * 4 I2 6 7 9 7 3 5 J 6 6 5 ; 6 5 4 345543936;6  !  ' 5 H E ' 3 4 7  <=>???=@BM=M 45V5^ n`7a <=>???=@@BCM <=>???=@M<=? <=>???=@@M>? <=>???=@MABU <=>???=@M<@> * Y " & " * , & " * (+ * D "  * 1    " G N * O 1 E P " *  Q E * ( /  ! .( , &08!"1EX+#";1$X1"1G"GE1IGX&EG"$%#"1# !1 ;97 1/ &P GX% EE$J8I 68 0EEEE99EE$$bb 6HEHE&&P !1X1&EG[0$ &9#3;"3"'D$"18 !EX8S &\J: 5E% P"E #b9l *7b* $5 XP &Q" \3 Z&XY"*()'I2664J;3J545<=>???=@UUC@ 1"# ." 9359 1&JG$3%4;&9P9"4R Q&394T; 75;-;-36S .( !01"( /8" "%1""G", 0g &8" H1#hDb933J ;3"*7I2 FP5 R 6"E;Z5- !I 1&"%PT DJ"30% P3X4S' R# L0 "G $#8N ER 0#X" /5!9E :1 %P# \J9b E1N P"& ;N9"&P9337I6* 7E$3455J;59J3 567HE&P'E"7&P 1J9 L ;J14";$;'4"( .Z [ E 1 " & # 2 Y " & " r # X ! 1 9 3 3 1%'G " % " P I% 3 4 ; 9 9 J 5 3 3 5 7 3 " & " 05 ; 5 2 3 4 7 5 9 7 4 7 ; 6 3 4 5 4 J 6 5 J ; 5 * H E & P ' 3 4 ; J 9 J 3 5 9 H E ' b4 9 7 7 3 7 J X R I9* 6&P' <=>???=@@UMU <=>???=@@M<U <=>???=@M<C? <=>???=@@M>= <=>???=@MA@< <=>???=@MA?A ()* <=>???=@@AM@ O Q * c l X * 1 " Y  X * G ' 2 6 4 9 3 3 L & P \ 3  O  & P \ 3  & P \ 3 7  & P IX&G"cP&G"E $398b-H E L" 1 # 0" ,* 9 3 3 7 8  0" & * E 1 " " E b D "  0 1 " $ D ! E 1 p 9 3 ; 9 ' ( E $ * ! " E V5W5V R & E 1 " ."N "&P9336 & &P 34;57-9;96;(&8829J<=>???=@CAAC TTO5G " &P0 \35 #'&P\ 34' 40" X1 I#!1E%"1LR7333"&'I1P" !I2 "34745454353 #'RX:eE$3433455J39-JJ J01$8b4'7HE' 6$"*51HXI2 ""0% "0J "&% 3;e; J63 &G5S *#9P1 E""2 *3476-;5-433J 43//$1P2-*9HE&PXI%&P \#36 # 0/ X 8E  G ! E & ! & 1 & ' ! 1 # # / ! E E 0   ! 2 6 7 7  Y " & " g 9 3 3 h Z & X Y " g 3 3 h Oc T 1E"1Y%&X# D "  1 E L) ' 4 7 ; J' 57H E ' I%2 347454;55;6 <=>???=@@><= %T1&EP&"1*OE 1&XP#"&JY <=>???=@M<CA <=>???=@MA@A <=>???=@@M@= g9-H073+r)8 h!$"1Gg;I'7h 9-1H"Q1&#4& DEP&!;E0# 1p 3  Y  P :e 8  0" & 9&-4;Z&3X4Y9";* 6<=>???=@MU<? 6#5$-*[1 533 8)E"14J%SLXE"b96#<=>???=@@>A? 0" # $ 3 D "  0X E X 1  " E G " &  1 E E " 1 \ J 6 b * 5 . H "  X " 1 XG" E "$& 9334 4567 8 4-555

] 8]^ &%2#4&7P7E9E1"5" E#E"R E1$G! <=>???=@CU>> ! "E 8b97 "# E 1 "4-b9H E 8S XE "' G"& F1 "&G\ J9b* 4 I2 (1 0 R &XS $"1 P"6* 7H E # "! 1 H "' I%2 '# # $ F \ 3 5 * 8* # E 0* #  Y 1 P ; * t & G " ! & N " 0%  0E 1 E G   ! "  5 H E & P ' I ; X 1"&" 1"&#2!2 8# !"1 #"E"#"E 1X:e P673+3l17" 0"EGX&P1X1#"%X#"&01 L 0"1E"&&P1+'467<=>???=@M<CC -7 3454-976474 <=>???=@@>U@ IX&G"2 E*LRGE*!H%1*$P;77HE&PX' 349;6-567;<=>???=@@>U> <=>???=@M<U? R 9J* ;*E 395-S 5;66J7J +.(9H '/$E!"/ &+" X.(; *.(5331 7HE.(; "&P6H3E"3&l%' X 1 H  9 3 3 4 8" & E  $ E " 0 0  # I234;9956653 " ! " # H  " 0 %  * R2 3 9 5 S J 5 6 ; 4 6 8 +" 1 X :e\ 3 5 ! &  $ E 0 8 # 0 & 8) / ! E  ! 1 " , ; 9 7 (P 0T E $ 3 J 3454J3-J--N 3455S I2 #E5039J" -H"0; &P9X' 4J64739 <=>???=@MUA= <=>???=@@A@A

7 <=>???=@C@BM #3E0*9&" X$I E!"%#2E6#7JJ"4!H7%"1!' 8 0&g(XP&PhE&P;$P;3*- L1GE$"1"& J;6LR "1&q&GG"$I2 #E$5*<=>???=@M?=? D P & G ! " # 0E 1 0%  " & G " # % 0 E  ! Z &&XY&"G19'LR9 3+$ 3 J F1 N RE  8  0X %  E 1 01 $ , & " * (+ ; 3:"01 31%*()N' <=>???=@M?=C  E " &  l E & ! .( ; P I%2 34745J4979-; " 0 * N & P # G $ G E 1 % "   " & * & # N " <=>???=@M<B@ !1 * Z &X Y "* O Q * (1 P X * !$"1 G* X # # 0 G " $  / ! E E & ! # 1 Y N  P # P [ ! E 1 p P   :e 9 3 3 4 % S X E " *  " $ G E 0% " $  P * $ % 5 5 5 5 4 ;JJDEPX3J48 ;99 561Y4/74 -<=>???=@MUA> 3//X1GZ#E Z0!1##"$338LXE"$<=>???=@@>CB "1P$"E"60HE DX1"#&F1 "EI7 "*E "&#SJ96;;9J34554<=>???=@C>@= 7666J 10*.!E+'I%23475;99J<=>???=@B@@> 464; 01 $S5$3E"90 J*49 <=>???=@MU<U GN1 &!P0 X!H"%&"P1#&XP&I G#%KL e "#&E0G\J6" -HE"!1\J7$8& #"EE' $ &P"I2 JJ;%6XG"Nr0# &q#&E&%P#E<=>???=@M?== $#HI2 "0; Z &&&XGY"19LR9 '3+J$8 3JF1 N RE  8  . " 1 "&# b379-33 34;9955S 45V5^ X P & $ E 0 / " 1 " 0 0  # # " ! ! " S 2 5 4 ; 6 4 4 I%2 395-676;-5* 3475-5-;45 1Y///X1G <=>???=@@>MB <=>???=@MA=> " 0&N " "&0X% GP EE&! \JE5#'8 L $G&P!34*776HE96&-4P4X6'-D DI1 " *5, L &P E"$4 8S 0"&' . %1" #&PP"" 0X EX1##/""1&"PN &"E1"&$P 4433J Z#E;JJDEPX34;9956474-3 ! 1 " ,, 8S  0" & E P & ; 9 3 3 9 8 I& G Fc (1 X E $ J 9 LX & % P # I # X ! 1 G " " 0  " 1  X E " $ 1 0P P % & $& ' e " 07 * 7 F" 0! P % # " G E  1 F1 " & G  ! 1 " ' I 2 ( ' <=>???=@MUA> H H G $ X <=>???=@B?U> <=>???=@@@M@ E345444;39J; &PP"!""*$E"0S01"$*7*6HE' -* 6D ENI% #0X&X!673;965 $XP&;97\3-&P8S0&+P 8HX*D""LR;9'I(2395-S6<=>???=@M?=M 6---99 #0!&PIE8Q"'34;43-;49<=>???=B@<?< J35 &&X1"&#2"Y"&"l&" L1 " ! " 

] 8]^ Z&&XI2 Y"*3454J347676 lX*F1"&G0"l*QJ76J;9*(1PX*(/ " XE9*3E3P& 4!;* E&PX* $:eE$"1 P!"& "'*I% 8* . %%2FX E&P&P#X !GP0E 11E%Xg39"5#-#hP470 1S *!' " X3"HEGS N##EX$/.( _Y"7&HE""&.( 39HE 8)cP&G"39$E"08<=>???=@M?<@ XE"0# X&1 8i9 4;+" 1HXE'j /&$&#X&G913*E;1;"" "<=>???=@MAC? %E*9#8 5* 5H $G/!&P70# HE&&P%G"PE#39%5XG-NSJ9E5<=>???=@@@MM $-#6E4"E1 R I X E 3 5 7 <=>???=@B=<< Z"&&&#X*0X Y. "/.(* E ! 2 34;J;53---3 H X # # J ' F 1 & J e& X # " 1  1 " P " E " 0 & * 5 1 35335656#"!9-H"0#0# ! <=>???=@M?<B $%&P 2 &N545664;34;5-<=>???=@BBB? 6;5- "!*6%1ER1EL"0!#2J9<=>???=@M?AU ! # $ G ! 0" 0 1 " 0%   l  E " & J;99 "H"'I'34794-33433#E$<=>???=@MACU H"0;6 <=>???=@<<C< "0X% L & P J ; 8 (H  $ G ! $ E " 0 Y  P 9'/5";$9"9NJ"JE1"5&-#4!7X413E'5/X"0E"34;9S T) .( 3 o E " & ! " # 1 Y N % & P 3 o' . %   E & P P  # P  0 E 1 * # P  E $ % N 1 / " # $ ' I2 ( 1 " / & P ; 5 $ " 1 P " 7 * 4 & P X E ! #   ! ! 1 " Q E / 1 " 0\ 3 5 % & 5 1 & % 1 +" 1 X :8 ! E $ 0 1 " $ 8 9 3 ; 3 I" G4"3$95-0" #3*T3)* 75+*3G99'.47#5/6"5&P P#If X&X: %"&D ' XP"-92 <=>???=@B<A= J-J9-99 #&E Y'1J659;9J 80EP347595349;9J ;G1%10;1%$25'7HE %&"P1'"EG&PR #0"340" # $ 0  # ; ' 7 H E 3 4 ; ; 6 3 4 # <=>???=@M?C> 546'765434;'995'77;-6<=>???=@<UMB [ RX %"0 2(/SG)! TX 8"1GE; 1%71"%;9-7H"10% <=>???=@@MC< L 55J5J;;;;<=>???=@MAB> - ;*9HE:;33\4581"YX\J[0$ & P 9 3 3 8 8" & E  % 1  X 1 # &  9-H " & <=>???=@M?UC :1 ! S . %   0E X 1 # P " "  X & G #  G P & $ " 1 P " HX##! EX12R"E/-J1%9-D34;997<=>???=@BM>U -;9753 `5a D*J"&F1 "X&I J5%e" $1P1-&*;P(1 0E"P J;%$11PP !1 ", ;9&7EP$&E";0 3J!""$"1:e* "# EX&\J58#29*JHE'8!["&EXX&X!S #;;0 E541EJ&9PP59G'% "N""&1P/"0" #'Ib ('I1395-S 0X *7H"E"&0! '673;0 ;-#J&$"#<=>???=@M?B? P " 8 0" E P # E 0" "  # D  e" E #  0 I2 6 4 9 J 4 J (1 0 " b * 7 # E 4 3 3 b; * 5 TX 1 / ; b9 * 6 " 0' # " # " 0X %  2 Y " & " * , & "!* *(+ <=>???=@M=B< R"1 -557 0#*;;HE&P'I2345444-<=>???=@MA@B -JJ7 0"#$34%1!"E8 <=>???=@@AUU # X PQ&"b;* J6b4*L" RXJ6b /&b9*7+43b573 81"YXJ-b DXX0;9'I%2395-3<=>???=@M?B@ G0 E/1"#$X0E 1[E""#0" $1"0$ %"1G%%&#E " # " 0X% 2 Z &&XY "* ( / / " 1 " 0 :" 1  0X E X 1 N P 0"  G H " * ! " E 8' 9  # P  & #  G #"2395-S663359534;996<=>???=@@A?B 43633G 4 H " 0XE X1 Y "1 X :8 E $ 93;3' . H " 8) P1 "&G k ;JJ5 E "E ; l # 1 E  & P " ! E P & ; G 1 % " 1 * % P # * # " ! "N " G"E "&P / /  G %  E &PP ' cJ4;76J 9Fb9c97b;*7:1!EX&b*43454S . 0" l 0 "  I % 2 3 4 5 4 J 4 3 7 4 J 4 I"1 P";H E&PXG"&%"1 "&P 6$1 &PX'R&"EdI%2 !"-'7HE'I23479J955556<=>???=@M<@C 4 D!E1R,:eLX!&P3<=>???=@M?>= * I%2('R"1HD""I(2395-S6<=>???=@M?=> 6---99 as8 7a 0!"&"&' I%2 34;4969565 34554JJJ;;J <=>???=@@=UM # JG"Q/$"1E e&\39.(28 7 c763lN3X*3[14"";&14##9*[ 614"7Y 5X&3rE ;E, 7X5&&J;"&J*Z5&';&-X-Y"S* <=>???=@M==@ <=>???=@MU=? 0"#3/"1 " 0 % " & E  X 1  " E " G X %  G # / 8 0 Q  0X J 3 3 9 6 5 l 6 $ X P & \ 3 ; :" 1 " 0X G " $ H "  0X E X 1 1 # 0 E $ J 4 8) !1"%, 3/%10 !""&E8 !H!.5 HP%PE#1 D;;"'4/"!EEXY"P11X"&/G 9533JJ4$%E0S R" P-'&JE"HE $XP&:eI2-*'I%234;S 01"$T1"14*4HE34;43-<=>???=@M==? 33699 .(2 J36* 39+P"\ 9Jl63- *.(2 !1",\ 3.(2 J36 3 366S9;43/9934!;#40# 8 XG +\1"&#!X1EgrS.1Y1h<=>???=@@>CC -(*7EH E1&I bL & P :4 J & ; ' I2 956l J33 956l 395/-"77Z" &"<=>???=@M==A #08 1 8  0" & $ E " 0 ""&)FR34;J3-9<=>???=@M=UB -;635 #0"%P#E1"E'3476-9<=>???=@MU=C -559 J7;-37; 395-6J-6J3<=>???=@MA=U +P"37"$ Y X\ 34* D ! E 1 \ 3-* L""# "  p, 3479944;;446 1"YX*(+*["1#34449596675 *cY&"*Z&XY Y"& I%"*2 X/"1"&3P4;0  # 0"  G  ! " # 6 * 6 H E " $ & G 1 k 9 3 3 6 $ E 0 X 1 # b5 H E * # $ X P & .(2 ; 3 3   l 6 ' D ! E 1 \ ; 3 ' .(2 D S J;54J5/!E"<=>???=@M==< &N"/$ !E1\;3.(2;733-;l60"#\37 45678u45V5^ ]m \N3"9&b3 'JHEE1E 'I&%N241";G63&*F" :X0! 1X H"S " *0% S"P&1P"&E0" bE1l/*!S/%XSl*E!1g1/S"%G"N (1 0X P7"3_1( E90% r#F1 !1"Y &H0<=>???=@M=?< "!+EGX0 .(2 J33977l6'I%2E"1RXEX1 8" & P D "  , L & P 3 8 8" & E  $ E " 0 <=>???=@MU?C G"&% E 1 %  " % X l 9 3 ; b; % ; H " 0' E # 6677963 1 # E "&G"1 E ;;H E &PX I( EX/h5447-993479J9JJ<=>???=B@=@B JJ5 "1XE"'8E&_3475-3;<=>???=@M=A@ 5957 34759J47-;3 W 4 ` XP"3<=>???=@@M=? 6(1 Lb 7b #! <=>???=@M=BA 0"#$3J8Lb-70 " 0%    & G 1 Y 1 r 88R ;933h H"0  G  1 " & # "  & 7 3 1 % H " 0* "  &  E P 1 J 5 b 7 4 0 3 ; b 7 H E 0 X 3 9 D"&"'#G8) + l X & 9 3 ; ; $ E " 0* 8 LX E " . H"R X&'E$( '90% 334*'%I XGN%20 #6&4XJ3' 69T)93;3b;'7HE#E"1J7b-'e"1&E Y&#",&"*Z&XY"'G1X!G0"1 #G"&X&"g97hY"&"g 1 * # ! E % " 1 * $ "  # E " & ! " / " / " E * L " 3 4 7 4 34JJ I%2Dc&E349-3J57<=>???=@M=>M DX&EDe"E#LR4'I247<=>???=@@>UC JJ5 XE"'395-S6655J;J34999<=>???=@?<@A ;JHE&P'I%'34;J346336 <=>???=@B>M> 4J-J <=>???=@M<U> " 0X%  G"& # X! 1 999' 333 t " v Y " & " , & "  (+b ; 5 7 ; 9 H " 0* . H "  R X $ E " 0 E $ ; 3 * 8 9 9 9 9 ID * 1 # "&0XE X1 O0 "* 0# $% " . H " , p \ J5  # E "G" 0# & ;3H "0' Y "& "* ,& "* F1 9 9 7 9 H " 0 (1 P X * 1 " Y  X * Z & X Y " * L $3-6 1PJHE7;;7 *L(%#"!&H"0I%234;4 EI ! & G Q E 1 & ; H E ; 7 3 1 % % & ' 8% # !  $ 0E 1 1""E * E &PP" !" ' 7&PX' I2395-S6665J334J657;7J6-6 O#EX5447-993479J9JJJJ5 cY&"'$%234;995;7;6-5 "&G %25447-4&X#0# 45678 7 8

<=>???=@@@?>

<=>???=@M<C<

<=>???=@M=?U

<=>???=@?MB?

<=>???=@MA=<


893282 2 9 429 6 123242567

„WTOLKHM…KHVIWHV „RHKHVOIM†OI‡RLOI

ˆ‰Š‹ŠŒŽŽ‹‘’“”•–—’˜™ ˆš”›–’˜™œ˜’˜ž›Ÿ“›Ÿ –›ŸŸ’’  ¡’Ÿ’¢’˜’”˜‘’ ›—’¢›–šœ’“ ¢š”’¢›£šŸš˜¤’–’˜ž™£Ÿ’ ¥š”Ÿ•˜•™¤¦’œ’ ’˜Ž˜ •§•™ Ž˜›˜¨©ª«¬­®‹—¢š§ ¯’Ÿ Ÿ §’“ –—’¯’“’˜‘š ’–šŸ¤’§› °–•ž•™Ÿ¡’”±šœ’ ¨©©«¬­®

tuvuwu $*)$4$')#2)$;$5$')%"/6%$&+ @2%+*$',xy-/$')&2')0"' 3"'"02$'1&6&6%5272:4$') #"*+5%"5+%$#$&$;4$')$;$;+ &2;$:;$/$0%"$;$$'0"072 ;$/$0%$'52')0$4$5$;$/$: &2%+52;+%"'$/+&"7$)$+z7;2/F $'$%'4$z7;2//$:.2*4$.$+ »8272:+527"*:$&+/;+%" {2;+',B-1."'+',ABCE-F|6=$: '$/+&"7$)$+z7;2/;$*+%$6& 4$'):$'425;+!$/+}*6)61 7"*$*'$6*"';$'="/$'$0" ~20$5,AACE-&+/$05"*&"7251 *$:4$');+%"'$%$'%6*7$'F $%:+*'4$;+5"02%$'$*)$;+ ?'+&"&2$+;"')$'3$%$+$' €$)2'$}$'5$+8*+&+%1$/2*1 4$');+%"'$%$''4$&$$5%6* ."'+',ABCE-1;$/$0%6';+&+ 7$':+/$')1¼%$5$&"6*$') 0"'+'))$/;2'+$F $'))65$8+0.z9}$'5$+8*+ |2%$':$'4$@2%+*$' &+%1.$*#+4$F &$#$4$')0"'#"*+5:+&5"*+&1 @"'2*25.$*#+4$136&+&+ '$02'+&5*+'4$!:$5+0$: %6*7$'&"$%52;+5"02%$' ,xA-132'+%250"'$')+&:+& 0$&+:7"*$;$;+5"3+$'/$)2'$ 5"*+&;+;"3$'#$&$;z7;2/1 ;$'&";+%+55"*"';$0$+*F»ƒ$ &$3$$'&$4$')76=$:5"$& *+:$&+/+;"'5+{+%$&+1+'+02*'+ 5"*&"725F‚$*)$ƒ2&2'!$ %"="/$%$$'15+;$%$;$5$';$ *$')1ƒ"&$82%&6'61!"=$ 3"')$'$4$$'F@"'2*25%"5" 0$5$'."'56/61+'+32'&"03$5 *$')$'4$');+:+032'3"52 3+')&$'&"5"/$: )$&1%"02')%+'$';+$5"*#$52: 0"/+:$5#$&$;$'$%'4$5"* %"$+*/$/2:$'4256/":$*2& 72#2*%$%2;+;$/$0%$'56') &2')$+3$&0$'=+');+&2 0$4$5F ')$+1¼%$5$!$36/&"%$/2*1 <$*$3$'%";2$6*$')52$ !6036/|6'+{$&+2&./$0"5F %6*7$'4$')7"*:$*$3z7;2/ ."7"/20'4$1z7;2/;+%$ 7+&$;+5"02%$';$/$0%"$;$$' 7$*%$':$'425;+.2')$+}*6)6 :+;23&+*'$&2;$:Fz&$5"*&"725 &"#$%~20$5,AACE-3"5$')F|"* 0"*"%$3")$')3$&=$z7;2/ ;$&$*%$'+'{6*0$&+4$');+ ;+'4$5$%$'5"*7$$:$'425$*2& 3"*6/":1&$$5+52%6*7$';+5+5+3%$' !$/+}*6)61~20$5,AACE-F 6/":+72'4$;+*20$:927+'$:1 ?'{6*0$&+;+:+032'152 '"'"%'4$14$')7"*$;$;"%$5 72:76=$:5"*&"725;+5"02%$' ;"')$'7$'5$*$'!$/+}*6)6 ;2$6*$')3"02/2')%$42 &"%+5$*32%2/yEFEDF."0"'5$*$1%" $*)$|$'$*$'1$/2*1 ;2$6*$')52$'4$5"')$:7"%"*#$F ‚$)+'$:,xD-;$'‚$5+'+,EB-1 !6*7$'&$$5+52&"03$5 ."'+',ABCE-32%2/yDFDDF.$$5 3$0+53$;$7+7+'4$2'52%7"* +521%";2$'4$5"')$:0"'=$*+ 0$+'7"*&$0$5"0$'5"0$' %$42;++/$4$:3$'5$+5"*&" &"7$4$'4$F($02'1:+'))$ 725F@"*"%$0"'"02%$'&" &6*"5+7$1%6*7$'5$%#2)$ &6&6%5272:5"*6'))6%5"*/"' %"07$/+%"*20$:F}+:$%%" 5$');$'0"')$32');+3+') /2$*)$/$/20"'=$*+'4$;$' )+*$'/$)2'$;+$'5$*$&"*$ 7"*5$'4$3$;$5"0$'%6*7$'F %$'%$42F ƒ$*+&+521;+%"5$:2+7$:$ <$/+52%"02;+$';+/$ %6*7$'5"*#$52:%"$+*&$$5 36*%$'%"3$;$8+0.z9}$'5$+ 7"*$;$;+&"%+5$*&2')$+F 8*+&+%4$')/$/20"')$7$* }"52)$&%"36/+&+$'&"5"03$5 %$''4$%"3$;$3"52)$&}6/&"% ;+7$'525+0.z9;$'$*)$ $/2*;$'3+:$%%"/2$*)$F &"03$50"/$%2%$'3"'4+ @"/$/2+&"6*$')$'))65$%"/2 &+*$';+$/+*$'!$/+}*6)6F,½¾¿-

GHIJKLMNOKPMQRSRLTKHMURLIKHVTKMQKLW ¥²³´Š±µŒ±‹«ŽŠŒŒ¶·‹¶¸´«Œ²‹¹Žº¹‹±‹²²‹¤¶ˆ‹Š

XYZ[\]^_Y`a[b]cY`_d]YZ[ce]^]]cYf_a_gYfh\_b]cYXiZj^hkl_Ym]c]Yn_o]pYZqrsY`a[b]c

 ÂÃÄÅÆÂÇÈÉÊÅËÌÍÅÂÆÅÎËÂÏÅÊÇÎÂÅÐÅÑÂËÅÒÓËÂÅÍÅËÂÍÅÒÎ ÓÒÓÒÍÅËÂÊÈÇÈÆÅÔÂÏÈÒÕÈÉÍÅÊÅËÂÖÓ×ÎÒÅËÂÊÈÆÈÊÅÎØ ÖÂÙËÊÔÅÉÂÚÚÅ ÅÔÛÓÐÎ

/"&$+1¼3$3$*'4$F 7$:$!"#$*+:$*2&0"'=$*+5$:2%$3$' :+7$:!>(?./"0$'5$:2'ADyDADyy @"&%+$;$3"'4+5$$'+521'$02' 067+/+52;+7"/+F€$'5$*$'#+%$;+7"/+ &"%+5$*93y0+/+$*Fz;$%"5+;$%&"&2$+$' 3"')$=$*$@2#+0$'1z=+"/.24$'561 &"7"/205$:2'ADyy10$%$;+3$&5+%$' /$36*$'!>(?;$'}"')2*2&Á$7$') 0"')$%27"/205$:2%"#$;+$'5"*&"725F 72%$';$*+2$'):$&+/%6*23&+F»<$*2& >/$:*$)$F ."0+&$/ ;$'$ 4$') ?$0"'")$&%$'7$:$7"/20$;$ ;+/+:$5;2/2%$3$'067+/+52;+7"/+1#+%$ ;+3"*2'52%%$'Á7$6*&"7"&$*93AB#25$1 3"07"*+5$:2$'3"*+:$/3"'4+5$$'F ;+7"/+&"7"/20ADyy0$%$#"/$&2$')'4$ '$02'4$');+&"*$:%$':$'4$93í#25$F ÜÝÞßàáâãäåäæäâàÜäæÝçÞÝÝâàèäéäêßàëåäìÝâ }$;$:$/&":$*2&'4$1!"#$*+./"0$' 72%$';$*+;$'$+521¼5$';$&'4$F ƒ$'$:+7$:!>(?&"';+*+3$;$5$:2' 0" 07" * + 5 $ :2 ;+ $ & " 7$ )$ + %2$ & $ :2 ƒ2) $ $ ' % 6 * 23& + ;+ !>(? . / " 0$ ' + ' + ADyD&"7"&$*93î1îBD0+/+$*F.";$')%$' !"#$%&$$'(")"*+ *6;$"03$50+/+%!>(?#2)$+%25&"*5$ %20'4$F 02'= 2/ % $ * " '$ !" # $ * + . / " 0$ ' 0" / + :$ 5 '$:+7$:3$;$ADyy4$+5293yï1DAB ,!"#$*+-./"0$'10"/$%2%$'3"'4+5$$' ;+&+5$F@"/+325+067+/86465$!+#$').2 ."/$+'+521z=+"/0"'))$*+&7$$:+ $;$+';+%$&+%2$53"'4"/""')$';$'$ ;$ 0+ /+$*F,ðñ¾&$522'+5067+/86465$92&:;$'&$52 3"*;$'&$522'+5.2À2%+Á$**4F 2'+5&"3";$0656*<6';$.=66340+/+% !$&+?'5"/"#"'!"#$%&$$'(")"*+ 5"*&$')%$%6*23&+;$'$!60+5">/$: ./"0$'1@z'&:$*‚$:42;+10"' *$)$($&+6'$/?';6'"&+$,!>(?-./"0$'1 #"/$&%$'1%"';$*$$'0+/+%@2 @2#+0$'1."'+',ABCDE-%"0$*+'F."/$+' #+0$'5"*&"7251;+;2)$%2$5;+7"/+ :$*5$0+/+%3*+7$;+1;2$2'+5%"';$*$$' ;"')$'2$'):$&+/%6*23&+F»@" '2*25%"5"*$')$'+&5*+5"*&$')%$1 ;2$067+//$+''4$0+/+%!>(?1¼ &'4$F Xiüýþÿ012ü34þ506ü57402ü5þ4087806 #"/$z;$ 1&"#$2:+'+!"#$*+./" 9þ6 2 006ü0 þ ü 06 ü27 0ü0 24 0$'&"532' +;$%'4$&2;$:0"/$%2%$' 3"0"*+%&$$'5"*:$;$3xD&$%&+1 012ü8179 2ü060ü20üý 5"*0$&2%;+$'5$*$'4$|23$5+./" 34þ506ü 076ü 0$'1.*+}2*'606Fz'&:$*0" Xi þ ü 06 üþ10 24ü2 2 0ü012 ')2')%$3%$'13$/+')5+;$%3"0 þ1 06 80üýþ 70üýü34þ506 "*%$&$'$%$'&"/"&$+3$;$72/$' 7ÿ2506ü06 010ü4026ü þ70ü524 7@$ *"50"';5$$');$'$%$'&")"*$ ;+/+03$:%$'%"}(./"0$'F 06ü þ70ü þ9þ0ü5 1 ».6$/5"*&$')%$/$+'3$&5+$;$1 Xi þ ü4026ü 06 ü20506806ü0040 '$02' %$'%$0+2020%$'&" 70ü70ü524ü52428üýü34þ506 5"/$:3"$07 "*%$&$'@2#+0$'&"

òóôõö÷øùúøûùúøó

ø789÷:78;<8<= ó< > ÷ ?@< ÷ ABCD E 9 > ÷ û< F9 XiG]k[^e]YH[cI[aja]]cYZ[k]^_J_l]d]]c

 !"#ÑÂ$%!&Â'Â%ÅË(ÅËÌÅË ÛÅËÌÂÕÈÉÆÅÍÓÑKÂÍÅÇÅËÛÅØ )ÈÉÅÇÓÉÅËÂ"ÅÈÉÅÔÂ*%ÅÏÈÉÐÅ+Â)ÈËÌÈÆÄÆÅÅË )ÈËÌÈÆÄÆÅÅËÂÇÈÒÏÅÇÂ,ÎÊÅÇÅÂÛÅËÌÂÕÎÊÅ ÈÏÅÉÎ,ÎÊÅÇÅÅËÂÛÅËÌÂÐÎÊÅÒÏÅÎÍÅËÂÄÆÈÔ ÐÎÆÅÍÓÍÅËÂÄÆÈÔÂÏÈÉÊÈÄÉÅËÌÅËÂÂÎËÎÂÇÈÇÅÏÂÔÅÉÓÊ )ÈÒÍÅÕÂÍÈÏÅÐÅÂ")%"ÂÓËÓËÌÍÎÐÓÆÂÒÈÒ' ÐÎÆÈËÌÍÅÏÎÂÐÈËÌÅËÂÎLÎËÂÊÈÊÓÅÎÂÐÈËÌÅËÂÅÇÓÉÅË ÕÈÉÎÍÅËÂÊÎËÛÅÆÂÕÅÔ,ÅÂÏÈÉÊÈÄÉÅËÌÅËÂÕÎÊÅ ÛÅËÌÂÕÈÉÆÅÍÓØÂÃÈÒÈËÇÅÉÅÂÄÕÛÈÍÂ,ÎÊÅÇÅÂÛÅËÌ ÐÎÍÈÆÄÆÅÂÄÆÈÔÂÏÈÒÈÉÎËÇÅÔÂÐÈÊÅÂÊÈÕÅÎÍËÛÅ ÒÈËÌÈÆÄÆÅÂÇÈÒÏÅÇÂ,ÎÊÅÇÅØ -ÅÆÂÇÈÉÊÈÕÓÇÂÐÎÊÅÒÏÅÎÍÅËÂÄÆÈÔÂ,ÅÍÎÆÂÍÈÇÓÅ ÕÈÉÕÈËÇÓÍÂ&ÅÐÅËÂÊÅÔÅÂÖÎÆÎÍÂ"ÈÊÅÂ*&ÖÐÈÊ+Ø )ÅËÎÇÎÅÂÔÓÊÓÊÂ*)ÅËÊÓÊ+Â%ÅÏÈÉÐÅÂ)ÈËÌÈÆÄÆÅÅË ÃÈÐÅËÌÍÅËÂÛÅËÌÂÐÎÍÈÆÄÆÅÂÄÆÈÔÂ)ÈÒÍÅÕÂÇÈÇÅÏ ÈÏÅÉÎ,ÎÊÅÇÅÅËÑÂ-ÈÉÎÂÓÌÉÄÔÄÑÂÊÈÓÊÅÎÂÒÈ' ÕÈÉÕÈËÇÓÍÂÉÈÇÉÎÕÓÊÎÂ,ÎÊÅÇÅØ ËÌÎÍÓÇÎÂÉÅÏÅÇÂÏÅÉÎÏÓÉËÅÂÏÈÒÕÅÔÅÊÅËÂ%ÅÏÈÉÐÅ ÃÈÒÈËÇÅÉÅÑÂÐÅÆÅÒÂÉÅÏÅÇÂÏÅÉÎÏÓÉËÅÂÛÅËÌ )ÈËÌÈÆÄÆÅÅË ÈÏÅÉÎ,ÎÊÅÇÅÅËÂÐÎÂÉÓÅËÌÂ)Å' ÐÎÌÈÆÅÉÂÍÈÒÅÉÎËÑÂ×Å,ÅÕÅËÂÐÅÉÎÂÈÍÊÈÍÓÇÎ5 ÉÎÏÓÉËÅÂ")%"ÂÓËÓËÌÍÎÐÓÆÑÂÃÈËÎËÂ*./01+Ø ÐÎÕÅ(ÅÍÅËÂÆÅËÌÊÓËÌÂÄÆÈÔÂÚÅÕÓÏØÂ"ÅÆÅÒ %ÅÏÅÇÂÏÅÉÎÏÓÉËÅÂÎËÎÂÐÎÔÅÐÎÉÎÂÄÆÈÔÂ&ÓÏÅÇÎ ×Å,ÅÕÅËËÛÅÑÂ)ÈÒÍÅÕÂÒÈËÛÅÇÅÍÅËÂÊÈÏÅÍÅÇ ÓËÓËÌÍÎÐÓÆÑÂ&ÅÐÎËÌÅÔÑÂÚÅÍÎÆÂ&ÓÏÅÇÎÂ!Ò' ÐÈËÌÅËÂÕÈÕÈÉÅÏÅÂÇÅËÌÌÅÏÅËÂÐÅÉÎÂ5ÉÅÍÊÎ'5ÉÅÍÊÎ ÒÅ,ÅËÂÚÅÔÛÓÐÎÑÂÊÈÆÓÉÓÔÂÎËÊÇÅËÊÎÂ)ÈÒÍÅÕ ÛÅËÌÂÒÈÒÎËÇÅÂÅÐÅÂÕÈÕÈÉÅÏÅÂÏÈÉÕÅÎÍÅËÂÐÅÆÅÒ ÓËÓËÌÍÎÐÓÆÂÐÅËÂÖÓÊÏÎÐÅØÂÃÈÒÈËÇÅÉÅÂÐÅÉÎ ÉÅÏÈÉÐÅÂÛÅËÌÂÐÎÕÅÔÅÊØ ÍÅÆÅËÌÅËÂÐÈ,ÅËÑÂÅËÌÌÄÇÅÂÛÅËÌÂÔÅÐÎÉÂÊÈ' "ÎÔÓÕÓËÌÎÂÇÈÉÏÎÊÅÔÑÂÏÈËÌÈÆÄÆÅÂ"ÈÊÅ ÕÅËÛÅÍÂ.2ÂÄÉÅËÌÂÐÅÉÎÂÇÄÇÅÆÂ34ÂÅËÌÌÄÇÅÂÅÍÇÎ5Ø ÚÎÊÅÇÅÂMÈÆÄÍÑÂ"ÈÊÅÂ&È×ÎÑÂ)ÅÇÓÍÑÂÙÒÎËÓÐÎËÂÙLÎLÑ -ÈÉÎÂÒÈËÓÇÓÉÍÅËÑÂÐÅÆÅÒÂÐÉÅ5ÂÉÅÏÈÉÐÅÂÇÈÉ' ÒÈËÌÅÇÅÍÅËÂÏÈÉÆÓËÛÅÂÐÎÕÓÅÇÂÅÇÓÉÅËÂÕÅÌÎÂÐÈÊÅ ÊÈÕÓÇÑÂÏÈËÌÈÆÄÆÅÅËÂÇÈÒÏÅÇÂ,ÎÊÅÇÅÂÐÎÕÈÐÅÍÅË ,ÎÊÅÇÅÂÐÅËÂÏÈËÌÈÆÄÆÅÅËÂ,ÎÊÅÇÅÂÛÅËÌÂÒÓË(ÓÆ ÒÈË×ÅÐÎÂÇÎÌÅÂÛÅÍËÎÂÏÈÉÊÈÄÉÅËÌÅËÑÂÍÈÆÄÒÏÄÍ ÊÈÕÈÆÓÒÂ)ÈÉÐÅÂÍÈÆÓÅÉØÂMÅËÌÅËÂÊÅÒÏÅÎÂ)ÈÉÐÅ ÒÅÊÛÅÉÅÍÅÇÂ*"ÈÊÅ+ÂÐÅËÂÂÏÈÒÍÅÕØÂËÇÓÍÂÎÇÓ ÛÅËÌÂÐÎÕÓÅÇÂÒÅÆÅÔÂÒÈËÎÒÕÓÆÍÅËÂÍÄË5ÆÎÍÂÕÅÉÓØ ËÅËÇÎËÛÅÂÐÎÏÈÉÆÓÍÅËÂÅÇÓÉÅËÂÇÓÉÓËÅËÂÊÈÕÅÌÅÎ 6)ÈÉÆÓÂÅÐÅÂÏÈËÌÓÅÇÅËÂÔÓÍÓÒÂÇÈËÇÅËÌ ÏÈÇÓË×ÓÍÂÇÈÍËÎÊÂÏÈÆÅÍÊÅËÅÅËÂÐÎÂÆÅÏÅËÌÅËØ ÍÈÕÈÉÅÐÅÅËÂÐÈÊÅÂ,ÎÊÅÇÅÂÐÅËÂÏÈËÌÈÆÄÆÅÅË 6)ÈÉÊÈÄÉÅËÌÅËÂÕÎÊÅÂÒÈËÌÈÆÄÆÅÂÇÈÒÏÅÇ ,ÎÊÅÇÅØÂÂÎÇÅÂÔÅÉÓÊÂÕÈÆÅ×ÅÉÂÐÅÉÎÂÏÈËÌÈÆÄÆÅÅË ,ÎÊÅÇÅØÂÅÒÓËÂÔÅÉÓÊÂÊÈÊÓÅÎÂÐÈËÌÅËÂÅÇÓÉÅË ÓÅÂ)ÎËÐÓÆÑKÂÎÒÕÓÔËÛÅØ*ÔÅÊ+


0123 45674797 5 17 5 

!"# $!%#&!%#&'!()&*$+*,*

E0:;F3G26;03H0<703I26;035<F1.=3JF=08KLMNOPQRSTUVWXUYUQMLVZLNTOXO[\NOVQ]NXOXQ^LXONOVQ_LTO`_LT\ NOcd¿QNOcOVºOl cLX˜OZOWQYLXONOVQZ\QRSTUVWXUYUQ\V\l PLTOQPLT\QRSTUVWXUYUQMLVmOZ\QPOY\OV RSTUVWXUYUQZ\QaTSV`OTSVQbOcL[dQeLV\VQfghijklQ]NXOXQ\V\QPLVcSN –\NOcONOVQUTL˜Q¹O[cUQbOXZUºUd ^LXONOVQ\V\QMLXSWONOVQNLTOVmScOV ZOX\QYLXONOVQPLT\Q]VZUVL[\OlQ–\NO` OmONOVQSVcSNQMLVn\VcO\QWXUZSNQTUNOTQO[T\QRSTUVWXUYUl MO[ºOXONOcQnLVZLXSVYQcLXWOVn\VY ZOX\QYLXONOVQMLVn\VcO\QWXUZSN cONOVVºOdQYLXONOVQ_LT\Q]VZUVL[\O ZLVYOVQWXUZSNQºOVYQMLVYSVZOVY ZOTOMQVLYLX\l MOSWSVQ_LTO`_LT\QRSTUVWXUYUQP˜S` Kµ¶_a·aa¸¸Q\NXOXQZ\W\MW\VQ_SWOc\ MLVYOcONOVdQ[LMOVYOcQPLTOQZOV YLVY[\QZOX\QWXUZSNQPLXMLXNQTSOX ¾KXUZSNQ]VZUVL[\OQ[LX\YQmOZ\ NOVTO˜QYLXONOVQWX\MUXZ\OTlQ¸OMSVd ¹O[cUQbOXZUºUQZOVQZ\\NSc\Q[LYLVOW PLT\QRSTUVWXUYUQOZOTO˜Q[LMOVYOc VLYLX\QZOVQMLMPLT\Q˜OTQ˜OTQºOVY OVONQc\X\QZ\QVLYLX\Q[VZ\X\lQ]NXOXQPLTO ˜OTQ\cSQMLXSWONOVQPLVcSNQWLXTO—OVOV WL[LXcOQºOVYQ˜OZ\XlQ_LPLXOWOQcUNU˜ SVcSNQMOVZ\X\dQ[LXcOQMLXSPO˜QYOºO ML[c\VºOQc\ZONQcLXTOTSQWLVc\VYlQKUTO PLT\QZ\QRSTUVWXUYUQ\V\Q[OVYOc cLX˜OZOWQWLVmOmO˜OVQNOW\cOT\[l VO[\UVOTQmSYOQcLXT\˜OcQ˜OZ\XQZOTOM ˜\ZSWlQeLTOMOQ\V\dQNUVZ\[\QPOVY[O ˜\ZSWQNUV[SMc\ÀQ[LWLXc\Q˜OXS[ [cXOcLY\[QZOTOMQ[LMOVYOcQMLVSM` ¾eLc\OWQ˜OX\QcX\TºSVOVQXSW\O˜ OnXOQcLX[LPScQ[LWLXc\QONcUXQ[LV\UX nLVZLXSVYQ[LTOTSQMLVmOZ\QcOXYLc Z\SPO˜QOYOXQWLXLNUVUM\OVQMO[ºO` PS˜NOVQLNUVUM\QRSTUVWXUYUQ[LnOXO MLVYOT\XQNLTSOXQVLYLX\QNOXLVOQN\cO ZOVQONc\»\[QKUVYQ¹OXmOcMUQ[LXcO WO[OXQWXUZSNQTSOXQVLYLX\lQ½OVY XONOcQP\[OQTLP\˜QPO\NlQ¾bOXYO NUVNX\clQ]MWTLMLVcO[\VºOQMS[c\ MLMPLT\QWXUZSNQTSOXQVLYLX\lQeL` RLcSOQ^LXONOVQ_LT\Q]VZUVL[\OdQ¹LWº PLTOVmOQMO[ºOXONOcQmS[cXSQMLVYOT\X RSTUVWXUYUQOWOP\TOQMLMPLT\Q[L` Z\[LXcO\QNUM\cMLVQWX\UX\cO[QWLML` MLVcOXOdQ[Lc\OWQ[OcSQ˜OX\dQ[OcS ¼XLVYYUVUlQanOXOQºOVYQZ\WOVZSQUTL˜ ZLXO[QNLQTSOXQVLYLX\Q[L˜\VYYO [SOcSQ˜LVZONVºOQºOQMLM\T\˜QWXUZSN VS˜OVQNLPScS˜OVQMO[ºOXONOc WO[OXQcXOZ\[\UVOTQcScSWQNOXLVOQ[LW\ –LVQ_OYS[LQ¸YOX[OQ\V\QmSYOQZ\[L` NLM\[N\VOVQ[S[O˜QZ\OcO[\l ZOX\Q—OXYOQRSTUVWXUYUQ[LVZ\X\d¿ ZLVYOVQWXUZSNQZOX\QNSTUVWXUYU WLMPLT\lQeLN\cOXQÃÄÄQWO[OXQZ\Q]VZU` MOXONNOVQWLMPOnOOVQWS\[\QUTL˜ ¾¶LTOTS\QYLXONOVQMLMPLTO \MPS˜VºOl [LVZ\X\lQ¹OTQ\V\QONOVQMMPSOc VL[\OQ˜OXS[QcScSWQ[Lc\OWQcO˜SVQNXLVO ÆÉ°°ÆϦÐÌÏÑȦÉÈ°§ÌÏÌ KUVYQ¹OXmOcMUQ[LXcOQPLXPOYO\ ZLVYOVQnOXOQMLMPLT\QWXUZSNQRSTUV` ^SPLXVSXQ–]ÁdQeX\QeSTcOVQ¹_QÂd RSTUVWXUYUQMOmSdQMOVZ\X\QZOV NOTO˜QPLX[O\VYQZLVYOVQWO[OXQMUZ` ¢Ò­ÌÓ¢ÌɦÅÌÉ° ÌÉɦԦDZգ¥«¦¢±¯®Å²§ÆÕÇÈÉÊ ª®³Ë°Ê®ÌÖ¦ÍÎÏ£ ¤¥®¦Ð£ª´®×®Ö WXUZSNQZOVQNL[LV\OVQZOX\QRS` WXUYUdQZ\˜OXOWNOVQWLXcSMPS˜OV ZOTOMQ[OMPScOVQºOVYQZ\POnONOV [LmO˜cLXOd¿QNOcOVºOl LXVQºOVYQZ\NSO[O\QnOW\cOTlQR\cOQ˜OXS[ ¬¨²³¨Õ£¯©£²¦¥É°Ì £²³£²¦¤££¥¦¬¨¬Ø£Ù£©£²¦Æ©ª£ª¦°¨ª£©£²¦Ç¨¯£Ô TUVWXUYUl LNUVUM\QZOVQNL[LmO˜cLXOOVQXONºOc RLWOTOQ–]VO[QKLXcOV\OVQ–]ÁdQeO` RLcSOQ^LXONOVQ_LT\Q]VZUVL[\Od TO—OVQWLVmOmO˜OVQ\V\¿QcLYO[VºOl Ǩ¯«¦¢±¯®²Õª®³®Ö¦Î¨²«²¦ÚÛÜÍÝÞ¦¤«£²³¦©¨¬£ª«²¡ –OTOMQ[OMPScOVVºOdQ¹O[cU RSTUVWXUYUQONOVQTLP\˜QnLWOcQMLV\VY` [UVYNUdQMLMPLX\NOVQOWXL[\O[\ ¹LWºQ¼XLVVYYUVUdQPLX˜OXOWQYLXONOV f[\VYY\˜Q—O˜ºSQVSYXO˜Ok

-./0123-20435067728396:;<.=;.< >! ? # $ @ ' A ' $ ! B , # A ' ! ") ! C # * + $ ! D ßàáàáßâãäàåæçèéãêàá QK\W\cQONOVQ[LYLXOQN\cOQWOVYY\TlQ–\OQPLXOZO

ëìíîïðñòóôóôõö÷øóíñùöùô Z\QWU[\[\QWOT\VYQPO—O˜QZOVQ\NScQcLX[OVYNSc ðïõïîùñúïúùôõõ÷íñðùöð÷ñöóôû ü÷ñúïô÷ôõõùíôýùñþ÷õùñüùÿïîñø÷ WOZOQcOT\Q òóùñ0ïîì1ùôñ23ñ4óðóôñ0ïîû 1ïôõ3ñ4ïðùñëùüùîï5ì3ñ0ïíùðù 6789 ñ0ùíù ñðùþóñðùöð÷ñöóôü÷ ‘™š›‘ Œœž Ÿ ýùôõñùöùôñø÷ú÷ôþù÷ñöïþïû ¡ ¢£ ¤ £ ¥ ¦ §¨ ¤ © ª « ¬¦ ­ ® ¯ ª ¨ ¤ ¦ °± ²±²³©«´±¯ îùôõùôñýù÷þóñ÷ôðþîóöþóîñóîû ðóðñùô5óþùôñï ô÷öñëïôïû íóðóîùôñòóù3ñýùôõñïîôùúù øù1ñ1÷ ùöñ1ùô÷þ÷ù3ñöï1ùíù íùíó ñ÷úñ÷ôÿïðþ÷õùð÷ñýùôõ ë÷1÷þ

øïðùñøùôñöï1ùíùñøóðóô ñ0ó ùû ø÷1÷ú1÷ôñìíï ñöìñùîýìôì3 0ùöð÷ñ÷ô÷ñø÷öïþù ó÷ñïîùøù ø÷ñúïô5ïíùðöùô3ñðùùþñ÷ô÷ñ1÷ ùö øìðïôñùöóíþùðñòïìõîù÷ ø÷ñ1ìð÷ð÷ñ1ùí÷ôõñùù ñðùùþ 1ùô÷þ÷ùñøùíùúñ ùíñ÷ô÷ñù ýì òñúïíùöóöùôñ1ïôïíóðóû þ÷õùñöìîùôñþïî5ïùöñøùôñùöû íöùôþùôùñúùð÷ ñïîðþùþóð îùôñ ÷ôõõùñöïñøùðùîñõóù ñ÷ú ÷îôýùñþïùð ñë÷1÷þñùöùô ðïùõù÷ñðùöð÷ ñëïþóõùðñúùð÷ þïîðïóþñ5óõùñúïíùöóöùôñ1ïû ðïõïîùñö÷þùñ1ùôõõ÷í ñ4÷ùñïîû úïíùöóöùôñ1ïôýïí÷ø÷öùôñøïû úìþîïþùôñóôþóöñúïôõïþù ó÷ ùøùñø÷ñ1ìð÷ð÷ñ1ùí÷ôõñùù ôõùôñúïôõóú1óíöùôñóöþ÷û úóð÷ù ñýùôõñúïîïôõõóþñþ÷õù øùôñ÷öóþñþïîðùôõöóþñ1ùøù óöþ÷ñþïîúùðóöñøùî÷ñùôùí÷ð÷ð ôýùùñþïîðïóþ

þùí÷3ñ5ïíùðñùðùþñïðöî÷ú øùî÷ñþ÷úñ÷ôøï1ïôøïô

ïþïîùôõùôñýùôõñø÷ðùúû ëìíîïðñòóôóôõö÷øóí3ñë ëùøùñ0ïô÷ôñ629 ñöïúùû 1ù÷öùôñìíï ñ0ó5ùîìñöï1ùøù 0ó ùø÷

î÷ô3ñöï1ìí÷ð÷ùôñ1óôñþïíù 1ïôý÷ø÷ö3ñø÷ñ÷íùýù ñ0ïúùôó ëìíîïðñðïôø÷î÷ñðóøù ñúïû úïú÷ôþùñöïþïîùôõùôñøùî÷ þïîøù1ùþñ7 ñõóùñù÷öñýùôõ íùöóöùôñ1ïúïî÷öðùùôñþïî ùû ï1ùíùñ4÷ôùðñïóøùýùùô ïîþ÷1÷öùíñÿïîþ÷üùíñúùó1óô ôñï1ùî÷÷ðùþùùôñòóû ìî÷ð÷ìôþùíñýùôõñðóøù ñþïîû ŒŽ‘’“”’•“”’ ôøù óôõö÷øóí3ñ0ó5ùîì ñëïúïû øùþùîñø÷ñ4÷ôùðñïóøùýùùô ñ÷ô÷ñóôþóöñúïôõïþù ó÷ øùôñï1ùî÷÷ðùþùùô

ñ ôþóö >opqrstsouvuwotxyxzu ðî÷þöùðþóùùðñôòó aËÅ˦ÌÉÅ̧ÌͧҰÆÉ̦ÎÌa§Æ ñù1ùöù òóùñ0ïîì1ùôñ2ñðïôø÷î÷ñïíóú ÅËÓÌ¢¦¢ÌÐÌÎÌɦÅÌɭ̦§§Ë¢ Ë¢ Ë¢ ˢˢ Ë¢¦Ô¦§£¥±¤£²¦Õ¨¥£²«¦Å¨¬Ø£©£±¦´£ª«¦Ø¨Ø¨ª£Õ£¦´£¨ª£3¦¬¨²³³¨¯£ª¦£©¤«¦±²4±©¦ª£¤£¦´« {x{uwyysroturu|otu}~ ðóøù ñúùùðóñ0öïñîöìï1ñøùùôíñù2úñ úùðóöñ øùþùîñ õóùñ ø÷ 6­§6¦Î¯¨¬£²Ö¦Î¨²«²¦ÚÛÜÍÝÞ¡¦­¨¥£²«¦¥¨¬Ø£©£±¦«¥±¦¬¨²®¯£©¦§£²Ù£²³£²¦­¨ª£¥±ª£²¦6£¨ª£3¦Ú§£Õ¨ª´£Þ¦¥¨²¥£²³¦©£b£¤£² tuvtsov~wso}x€utwu þïú1ùþñ÷ðùþùñú÷ôùþñö øóùðþóùðî 4÷ î

¥£²Õ£¦ª®©®©¦×£²³¦£©£²¦´«Ø¨ª¯£©±©£²¦´«¦¢£Ø±Õ£¥¨²¦Î¯¨¬£²¡ u‚xzoƒso„~uo…xzq†uw ýùôõñø÷ú÷í÷ö÷ñìíï ñø÷ôùðñùþùó ð0ïóø1ù úïôþùîùñ÷þóñúïôóîóþ óöùô

öìñùîýìôì3ñøùþùñýùôõñø÷1ïû ‡ˆ ù î óñ ð ù 5 ù ñ ð ï í ï ð ù ÷ ñ 1ï úï û î ìíï ñìíï ñ1÷ ùöôýùñù÷ö >‰…uvtsov~wsosws î ÷ ö ð ù ù ôôý ù

ñ ù ð ÷ í ôý ù 3 ñ õ óù ý ùôõñïîó1ùñìþì3ñöìôø÷ð÷ñø÷ {xz~†uvuwou‚xzouwy 0ïîì1ùôñ2ñ÷ô÷ñþ÷øùöñúùðóö øù íùúñõóùñðïîþùñøùþùñ1ïôû sv~}o}xzŠxzu}o}ursoƒuw ø ù í ù úñ ø ù þ ù î ñ õ ó ù ñ ý ù ô õ ñ ù ø ù ñ ø ÷ øó öóôõñíù÷ôôýùñúùð÷ ñùöùô † q t s t s w  u o ƒ s o ‹ u €u | ø÷ ô ù ð ñ ï óøù ý ù ù ô ñ øù ô ñ ï û ø ÷ ì íù ñìíï ñþ÷ú ñ0ïþïíù ñø÷ìû ^½¸½¸^R]–½,dQ¼-]_½¸ _½¸QeLmON VºOQ˜OVºOQPLXN\[OXQ-WQ./QX\PSQVO\N MLVnOX\QYO[QLTW\m\QSNSXOVQjQN\TU` POPQZ\QPLPLXOWOQ—\TOºO˜QMLVYO` vqz‹uwo } x €u t ˆ 1 ù î ÷ ÷ ð ù þ ù ù ô 3 ñ ö ù þ ù ñ 0 ó ù ø÷

í ù ñ øùôñø÷ùôùí÷ð÷ð3ñ ùð÷íôýù [LWLNOVQcLXON˜\XdQ—OXYOQZ\QRLnO` ˜\VYYOQ-WQ.0QX\PSQWLXQcOPSVY YXOMQSVcSNQMLMO[ONlQKO[OTVºOd TOM\QNLTOVYNOOVQYO[QSNSXOVQjQN\` >‰pqrstso‹xr~{ 0 ï í ù ÷ ôñ÷ þ óñ5 óõ ù 3 ñ1ì í ÷ ð ÷ ôù ôþ ÷ñùöùôñø÷ðïîù öùôñöïû MOcOVQKTOºLVQMLVYLTS˜NOVQNL` SNSXOVQjQN\TUYXOMl Z\X\VºOQc\ZONQMSVYN\VQMLVYYSVO` TUYXOMl ð ó øù ñ úï í ù ö ó ö ù ô ñ ì í ù ñ þ ï úû 1 ù øù ñ1÷ ùöñöï1ìí÷ð÷ùôñðïùû TOVYNOOVQLTW\m\QSNSXOVQjQN\TUYXOMl eLUXOVYQ—OXYOdQ-\[MOQfjgk NOVQNOºSQPONOXQQSVcSNQMLMO[ONl ¾KO[UNOVQZOX\QeK_µLQNLQOYLV {xwx}u†vuwo t x q z u w y 1 ù þ ñ ö ï 5 ù ø ÷ ù ô ñ 1 ï î ö ù î ù ñ ø ï ô õ ù ô õ ù ÷ ñ î ï úïôøùð÷ ñùð÷íôýù aN\POcVºOdQ˜OXYOQLTW\m\QºOVYQP\O[O` MLVYONSdQZ\X\VºOQNLP\VYSVYOV ¾eOºOQ˜OXS[QMLVZOcOVY\QPLPLXOWO TOVnOXlQ¼\ZONQOZOQNLVZOTOQ[OMO †~wo yuso}xztuwyvu úïôõõùôøïôõñþ÷úñ÷ôøï1ïôû ùöùôñööìùú÷ ñùôùí÷ð÷ðñþïîíï÷ —OXSVYQSVcSNQMLVZOWOcNOVQYO[ [LNOT\lQ¶LMOVYQNOTOSQ˜OX\QeLV\V †uƒut|xu‹ru ‹x‹xzu†u øïôñøùôñðùöð÷ñù í÷ñøùî÷ñùöùû øù óíóñðïïíóúñöùú÷ñðïîù û SNSXOVQc\YOQN\TUYXOMlQeLMSOVºO [LWLXc\Q[OOcQ\V\QOZOQPLPLXOWO tuvtsot~o ƒu|oƒs†xzsvtuˆ øïú÷ð÷ñðïîþùñþ÷úñ0ñòóû öùôñðïùõù÷ñîïöìúôïøùð÷3 ˜OP\[dQc\ZONQOZOQ[cUNlQROTOSWSV WOVYNOTOVQºOVYQNL˜OP\[OVQ[cUN ôóôõö÷øóí3ñ÷ôõõóñ629 ÷úó ñöì 6!"# OZOdQ˜OXYOVºOQVO\NQMLVmOZ\Q-WQ.0 NOXLVOQNOTOSQ˜OX\Q¶\VYYSQmOcO˜QZOX\

$2:%03&'80(0=063I0<23)842*23+3&28F7<0%

X\PSd¿QNOcOVºOdQeLV\VQfghijkl eK_µQPLXNSXOVYd¿QNOcOVºOl RLTOVYNOOVQYO[QLTW\m\QSNSXOV K¼QeOcX\OQKLXMOVOQ1OºOd jQN\TUYXOMQ\V\QmSYOQZ\XO[ONOVQUTL˜ MLVSXScQeLWc\dQ[Lc\OWQ˜OX\QMLV` WLZOYOVYQYUXLVYOVdQeS—OXVUlQKX\O ZOWOcNOVQNSUcOQ[LPOVºONQglÄ/Ä ºOVYQ[L˜OX\`˜OX\QPLXmSOTOVQZ\QZLWOV cOPSVYQYO[QSNSXOVQjQN\TUYXOMl KO[OXQKTOºLVQ\V\QMLVYONSQMLVYO` 1SMTO˜QcLX[LPScQMLV\VYNOcQZ\POV` TOM\QNL[ST\cOVQMLVZOWOcNOVVºOl Z\VYNOVQPLPLXOWOQPSTOVQ[LPL` ¾_LPLXOWOQ˜OX\Q\V\QYO[Q[ST\cQZ\nOX\l TSMVºOQºOVYQ˜OVºOQMLVZOWOcNOV eOºOQPLX˜OXOWQWLMLX\VcO˜QP\[O NSUcOQ[LPOVºONQ.l5ÄÄQcOPSVYl MLVmOYOQNLcLX[LZ\OOVQYO[Q\V\l eLTO\VQ\cSdQ˜OXYOQºOVYQZ\WOcUNQZ\ 1OVYOVQMLMPSOcQMO[ºOXONOc OYLVQWSVQc\ZONQMLVYOTOM\QNLVO\` NOVl N˜O—Oc\Xd¿QSnOWVºOl ¾¹OXYOQZ\QOYLVQMO[\˜QcLcOW –\ c L MS \ Q c L X W \ [ O ˜ d Q W L V Y L T U T O ŧÆÇÈɦÊË°ÊÌÍÏ̧ƦÎÈÎ2ÌÑÌÉÅÆ [OT [ O MO PL[OXQ-WQ.glhÄÄlQecUN O ˜ Q [ O c S Q O Y L V Q Y O [ Q L T W \ m \ Q S N S X O V ¢ËÎËÉ° ËÉ°¦Ô¦Î£¯£3¦¤£¥±¦£³¨²¦Õ¨²×£¯±ª¦³£¤¦¨¯Õ«4«¦Ý¦©«¯®³ª£¬¦´«¦­¯£×¨² jQN\TUYXOMQZ\QbUVU[OX\dQeLWc\d MO[\˜QQ[OLMO Q[Lc\OWQ˜OX\ ¤¨´£²³¦¬¨²£¥£¦¥£Ø±²³¦³£¤¦×£²³¦©®¤®²³Ö¦Î¨²«²¦ÚÛÜÍÝÞ¡¦Î¥®©¦¨¯Õ«4« MLVYONSQWO[UNOVQYO[QVUXMOTl MLVºOTSXNOVVQgdlQÄN/OÄM\ QcOPSVYQNLQ.jà ´«¦Ø¨Ø¨ª£Õ£¦Õ¨²³¨Ù¨ª¦´«¦­¯£×¨²¦©®¤®²³¦¤¨4£©¦£©3«ª¦Õ¨©£²¦¯£¯±¡ –\X\VºOQc\ZONQMLVYLcO˜S\QWLVºL` WOVYNOTOVd¿QSmOXVºOlf˜O[k

H0<703&'8./=063$.%2;6K03L2=2639GL

ABCD‘E ž:ž‘FžœG 7

š789ž:;<ž:‘›7=>œ?@ž<žž:‘œ8ž

êMáèàåæçèéãêàáñûñùîùöû îùùôñõïú1ù ñùíùóñùøù ö÷þôýùñùîõùñýùôõñúïôõóîóð ùøùíù ñ ùð÷íñùö ÷îñøùî÷ñ1îìû ôýùñ1ïôø÷î÷ùôñ1ïúóö÷úùô Oñðïþ÷øùöôýùñðþùôøùîñùû O ñïúùôõñùîõùñúùð÷ ðïðñíïõùí÷þùðñýõñø÷íùöóöùô ùîõù3ñù÷öñïîïôþóöñ1ïîóû ôõóôùôñ÷ðùñø÷öïþù ó÷ñðï ÷ôõû üïôøïîóôõñúïôõùù÷öùôñöïû úóíù÷ñøùî÷ñ÷N÷ôñíìöùð÷3ñðïû úù ùôñúùó1óôñîóúù ñø÷ õùñöïúóôõö÷ôùôñî÷ð÷öìñùû 1ïú÷í÷öùôñO3ñúóôõö÷ôñúùû ÷ôõõùñøïôõùôñþïî÷þôýùñO 1ïîöùú1óôõùô3ñþïîôýùþùñþùö ôõóôùôñùúîóöñ÷ðùñø÷üïû ð÷ ñïî1÷ö÷îñù ùñóôõð÷ñO úùöùñðïíïðù÷íù ñöïù5÷ùô ø÷ùîïôõ÷ñøïôõùôñöïðùøùîùô õù 3ñóôõöù1ôýù

ùôýùñóôþóöñúïíïôõöù1÷ñùõóû 1ïôõïúùôõñþïîöù÷þñíïõùí÷þùð úïúóùþñ÷N÷ôñúïôø÷î÷öùô õóôõñúïô5ïíùðöùô3ñù û ôùôñöïñùôöñðùùþñ1ïôõù5óùô îóúù ñùöùñøùî÷ñ÷þóñùõ÷ ùôõóôùôñ6O ñ0ùýùñþùö ùðùôýùñ1ùîùø÷õúùñöï1ïú÷û öîïø÷þ3ñ5ïíùðôýù

öùú÷3ñOñðùôõùþñ1ïôþ÷ôõ

1ïîíóñO3ñþì ñîóúù ôýù í÷öùôñOñ ùôýùñðïöïøùîñóôû 0ïúïôþùîùñ÷þó3ñúïôóîóþ ùõ÷ñ1ïôõïúùôõñùøùôýù þ÷øùöñóôþóöñø÷5óùí3ñó5ùîñî÷ðû þóöñúïúóøù öùôñðùùþñ1ïôõùû 4÷îïöþóîñëñòïîùôõñùøùô÷ Oñùøùíù ñðïóù ññRSTUVWSXSYZ úùôñ6P 3ñðïìîùôõñùîõùñëùíû 5óùôñ1÷ô5ùúùôñöïñùôö3ñþóîóþ òîìó1ñ6ðùíù ñðùþóñ1ïôõïúû WS[[S\]ñùõ÷ñöìôðóúïô3ñó5ùîû ù1ùôõñùôþóí ñî÷ðúùôñïîùû úïô5ùø÷ñðïùñúùð÷ ñðïø÷û ùôõ 3ñÿ÷ñQìÿ÷ùôþ÷3ñO ôýù 6^_` ÑÈ6 íùðùô3ñóôõð÷ñOñþùöñïõ÷þó 1ïôþ÷ôõ3ñðïùñ÷þóíù ñ÷ùñþùö 1ïîôù ñúïôõóîóðñOñùôõóû ôùôñýùôõñø÷ø÷î÷öùôôýùñþïîðïû óþ

0ïôùøùñø÷óôõöù1öùôñìíï ùôõõìþùñìú÷ð÷ñ3ñõóôõ ùöðúìôì ñOùñ1óôñúïôõùöó÷3 ðïùõ÷ùôñïðùîñùîõùñúïû úùôõñïíóúñ1óôýùñöïðùøùîùô úïú÷í÷ö÷ñO ñõóôõñúïôýïû óþ3ñðùíù ñðùþóñùöþìîôýù ùøùíù ñùö÷ùþñ1îìðïøóîñùþùó îïõóíùð÷ñ1ïúóùþùôñOñýùôõ îóú÷þ

ïúùôõñðùýùñùôýùö þïî÷úùñöïíó ùôñøùî÷ñùîõù3 öùíùóñ1îìðïðñ1ïôõóîóðùôñO ÷þóñîóú÷þ ñ4ùî÷ñð÷þóñùîõù ùö ÷îôýùñúùíùðñúïúóùþû ôýù3ñó5ùîôýù3ñ0ïô÷ôñ629

õóôõñúïô5ïíùðöùô3ñO óöùôñðïúùþùûúùþùñíïõùí÷ðùð÷ 1ïôø÷î÷ùôñðïóù ñùôõóôùô3 ôùúóôñúïôýùôõöóþñðþùôøùî öïùúùôùô ñ1ùíùõ÷ñø÷ñùóû 1ùþïôñùôþóíñþïîúùðóöñ÷íùû ýù ñýùôõñúùðóöñöùþïõìî÷

Kµ-µ¶K½a¸¸QPLXVOMOQTLVYNOW n\cO`n\cOVºOQMLM\T\N\QWLXWS[` ¸U»ºQ–\OVOQHOSI\LQ\V\Q[LNOXOVY cONOOVQSMSMlQ¾½VcSNQMLVY\[\ cLVYO˜Q[\PSNQMLTON[OVONOV WLXWS[cONOOVQ\cSdQN\XO`N\XOQ[L` NOXºOQ[\[—OQfNOXºO—OVQºOVY NOXOVYQOZOQ0hÄQNUTLN[\QPSNSd [LZOVYQ[LNUTO˜kQMLVºLTL[O\NOV [LNOXOVYQPOXSQONSQP\N\VQNO` WLVZ\Z\NOVQWO[nOQ[OXmOVOVºOQZ\ cOTUYVºOd¿QSmOXQWLXLMWSOVQPLX` 1SXS[OVQ¶OVOmLMLVQ]VÀUXMO[\ m\TPOPQ\V\l ZOVQKLXWS[cONOOVQ½^¶l –OX\Q0hÄQPSNSQNUTLN[\Q¸U»ºd –\QPOT\NQNL[\PSNOVVºOdQ¸U»º WOT\VYQPOVºONQPSNSQPLXcLMO ºOVYQMLVmOPOcQ[LPOYO\ WLVZ\Z\NOVQOVONdQ[LMLVcOXO [cOÀQ¹SMO[Q½¶ÁQ\V\d PSNSQTO\VVºOQPLXcLMOQOVON`OVONd mSYOQ[\PSNQMLXOV` W[\NUTUY\dQZOVQLVcXLWXLVLSXl nOVYQWLXWS[cO` ¾eLMUYOQVOVc\VºOQWLXWS[cONOOV NOOVQSMSMQZ\ \cSQP\[OQZ\V\NMOc\QUTL˜Q—OXYO XSMO˜VºOlQ]O [LN\cOXQXSMO˜QN˜S[S[VºOlQROXL` WSVQMLVYO` VOQWLXWS[cONOOVQ\cSQ[SMPLX NSQ[SZO˜ \TMSd¿QSVYNOWVºOl [LmONQTO` ¸U»ºQNLTO˜\XOVQ¶OYLTOVYQ.à MOQ\VY\V ¸UWLMPLXQ.J0ÃQ\V\dQmSYOQPLX˜O` [LNOT\ XOWdQZLVYOVQOZOVºOQWLXWS[cO` ML—S` NOOVQZ\QXSMO˜dQMONOQP\[OQMLTOc\˜ mSZNOV NLc\YOQOVONVºOQºOVYQMO[\˜QS[\O [LNUTO˜QSVcSNQYLMOXQMLMPOnO PSNSlQ¾ROTOSQOZOQWLXWS[cONOOVd OVON`OVONQ[Lc\ZONVºOQP\[OQNOºO POnOOVlQ¶LMPOnOQ\cSQNOVQmLVZLTO ZSV\OlQ–LVYOVQXOm\VQMLMPOnO ONOVQMLMOcOVYNOVQLMU[\UVOTd¿ NOcOVºOlQfºSZk
!"#$%&#'#()#%*#+)%,)"#%#$-#"%./,##0%(#1.#)%#&0)(% -#$+%1/1)*)")%+!&!%(.)&)0!#*2 34#%+!&!%(.)&)0!#*%-#$+%.5()0)67%#4#%,!+#%-#$+%1/$+#,#&"#$% #,#&#$%1/$-)1.#$+%4#&)%0!$0!$#$%#+#1#2%89!&!%(.)&)0!#*% "#*#!%-#$+%$+#,#&)$%#)":#)"%()'%/$++#"%#.#:#.#%#(#*%,#$+#$% 1!(&)"7;%"#0#%<)0'#%(##0%4)1)$0#)%0#$++#.#$$-#%0/$0#$+%(5(5"% +!&!%(.)&)0!#*%#+)%(/5&#$+%(/*/ &)0)%(/./&0)%4)&)$-#2 <)0'#%4#$%=#&#%1/$!0!&"#$7%4)%>/.! *)"%?)$0#%<#$#,/1/$% @>?<A%-#$+%1/$,#4)%./&!(#'##$%1#$#,/1/$%#&0)(%0/1.#0% 1/&/"#%/&$#!$+7%,!+#%0/&4#.#0%(5(5"%-#$+%4)0!#"#$%4#$% 1/$,#4)%0/1.#0%1/1)$0#%$#(/'#02%8=)%>?<%,!+#%#4#%+!&!% (.)&)0!#*7%0#.)%(/ !0#$$-#%(/(/.!'2%9!&!%(.)&)0!#*%(/'#&!($-#% 1/$+#,#&"#$%-#$+%#)":#)"7%0#.)%"#*#!%-#$+%#$/':#$/'%-#%/$+: +#"%1#!%,!+#7;%!,#&%=#&#2%B#*!7%()#.#%+!&!%(.)&)0!#*%.&)#4)%C'/% D)&+)$E%834#7%-#)0!%1#1#7;%F#$4#%<)0'#2GHIIJKLMNO

Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â?Â&#x2018;fÂ&#x17D;Â&#x160;­¯Â&#x2026;Â&#x2C6;qj

âãĂ&#x2030;`Y¢Ă&#x160;䢤

0123467289 3

W9 Q R U 3 R SU 38X 32 PQR3S3RT4U9V

&'&#()'#*%#!+',#*-$. !"#$%

Ă&#x;¹²¹Ă&#x2DC;¹œ´Ă&#x201D;¹œ´ ÂľĂ&#x161;Ă ÂąĂ&#x2DC;´Ă&#x201C;Ă&#x2022;όĂ&#x2022;Âś

Â&#x2026;Â&#x2C6;Ă&#x201A;eÂ&#x17E;mÂ&#x2019;bcsgesmnbhekmzyleymnbybkejslĂ&#x192;bheĂ&#x201E;bzlhgnbceÂ&#x2039;Â?Ă&#x2026;Â?e dlexmdlbybcegkbcwspbejslĂ&#x192;bhedleÂ&#x2030;mvbybsbceÂ&#x2030;bytpcwe qmnbrpieÂ&#x160;bxbksbeÂ&#x2021;lypkiejhbdeÂ&#x2039;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Â&#x17D;Â?Â?enbnp{eÂ&#x2026;lgeymcwpcwÂ&#x192; xbtxbciehbslcrbezpdbheybcsbteymclxbhleygdmnezbapcexmÂ&#x192; vbcslxbcesmkzmapsedbcesmnbhedltbvbklcrbezmnbybeslwbeesbhpce lcl{eÂ&#x161;jnhbydpnlnbhezpdbheybcsbt{eÂ&#x2C6;czrbejnnbhexbyleamkdpbe alzbezmvmtbscrbeymclxbhiekmcvbcbcrberbesbhpcelcliÂ&#x161;eumnbze Â&#x2026;lgeymcumnbcwexmamkbcwxbsbccrbexmeÂŻbklzieÂŻkbcvlz{ Â&#x2026;lgeymcwpcwxbtxbciebvbkbenbybkbceamknbcwzpcwedmcÂ&#x192; wbcebxkbaedbcetmcphexmxmnpbkwbbcexbkmcbehbcrbedlhbdlkle gnmhexmdpbeamnbhetlhbxexmnpbkwb{eÂ&#x161;|mtmkslealbzbnbhiehbcrbe pbkwbezbrbedbcexmnpbkwbejslĂ&#x192;bhezbubierbeabÂ&#x2019;begnmhÂ&#x192; YZ[\]^_`abcdefgbhiejklmniedbce sbytbxeybnpÂ&#x192;ybnpezbbsedlsbcrbxbcetmklÂ&#x192; xgnmmnhe hbcsbkbceapbhiexpmiezmtmkslealbzbcrbegkbcwenbybkbciÂ&#x161;e opcbeqbrbesmsbteubdletmkalcvbcwbce hbnetmksmypbccrbexmyabnledmcwbcezbcwe zmkpcr b{ tpanlxeymzxlexmdpbcrbezpdbhetpspze ybcsbcexmxbzlh{e|byalnesmkzmcrpyiejklmne Â&#x2026;l g e u pw cumnbzxbciezmnblcenbybkbceupwbesmnbhebdbe tbvbkbc{e|bbsetmkbrbbcepnbcwesbhpce ymcubÂ&#x2019;baieopcbeybzlhesbytbxezbybezbube bvbkbespxbbkeym e v l cv lc{e|mamcspxevlcvlcemybzetpslherbcwe tkgwkbyeypzlxe}~Â&#x20AC; ~Â&#x201A;erbcwexmÂ&#x192;Â&#x201E;e zmtmkslerbcwedpnpezbbsexmdpbcrbeybzlhe z m dm k hb cb e ym cu b dletmcwlxbsesbnlexbzlheymkmxb{eÂ&#x161;qpdbhÂ&#x192; ymnbnpletmkhmnbsbcexgczmkedle|spdlge amktbvbkbc{eÂ&#x161;opcbezbybezbubiÂ&#x161;exbsbejklmne ypdbhbcezmypbcr benbcvbkiÂ&#x161;ehbkbtcrb{ Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;ieÂ&#x2030;magceÂ&#x160;mkpxieÂ&#x160;bxbksbietbdbe zpyklcwbh{ Â&#x2026;l g e ym cw b x pe u l x b ehpapcwbceymkmxbezmnbybelcleamkxpbnlÂ&#x192; |brbcwcrbiezbbsebxbcedlsbcrbxbce jhbdeÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â?eybnbyenbnpieopcbedbce s b z e x b k m cb e z b n l cw e s m k apxbedbcetmcwmkslbc{ejtbxbhejslĂ&#x192;bhe nmalhenbcupsiejklmnerbcwedlubwbexmsbse jklmnetpcekmpclbc{ b x b ce ym cr pz pn e x m e ÂŻb geymcwbsbxbcesldbx{eÂ&#x161;Â&#x17E;lbenbwle tmcwbÂ&#x2019;bncrbenbcwzpcweybzpxexmedbnbye abcrbxexmkubbceupwbiÂ&#x161;kexlzbÂŹsebÂ&#x2026;l qbnbyelspeopcbedltmkvbrbeymcÂ&#x192; e Â&#x2026;l { ubdlehgszebvbkb{e|mymcsbkbiejklmnedbce ygalnepcspxeymcubnbcxbcespkezmnbcupscrb{e Ă&#x201A;kbcwspbejslĂ&#x192;bhieÂ&#x2026;bscbe|bgkpytb msiesmcspezbubeabhbwlbe abcdcrbiefgbhieymcubdletmcwlzlebvbkb{e Â&#x161;Â&#x2030;lsbenbwleybpenbcupsespkerbiÂ&#x161;epubkejklmne b s b z e n b yb k b ce Â&#x2026;l g e x m tb db e tps k l e a pcw zpcrbelcl{ejtbnbwlie zlcwxbs{ Â&#x2018;zbleymyamcbhleklbzbceÂ&#x2019;bubhcrbie n b yb k b ce dl n b x px b ce n b cw z pcw e g n m he x m egkbcwspbeÂ&#x2026;lgie opcbexmnpbkedbklekpbcweÂ&#x201C;~Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2013;ymcpupe |mnbcupscrbiejklmneupzskpenmalheabcrbxe Ă&#x2021;lcbksge|pamxsledbceÂ?pdle|msrgÂ&#x2019;bsl{dpb e ÂŽb cw ybxlceymyÂ&#x192; amnbxbcwetbcwwpcw{e|mymcsbkbiedbklebsbze alvbkbezbbsedlsbcrbeymcwmcblezgzgxeÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;ee apbseÂ&#x2026;bscbeabhbwlbiebdbnbhetkgzmzlespxbkevlecv lcerbcweymÂ&#x192; tbcwwpcwiejklmnevzeabkpezbubezmnmzbleamkcÂ&#x192; rbcwexlcleymcubnbclekmhbalnlsbzledleoldge cb cdb x b ce Â&#x2026;l g e z m k l pz e b x b ce ym ytm k l z s k l e tps k l cr b{eÂ&#x161;qmkmxbe rbcrlezbspenbwpedbceamkzlbtespkpceymcpupe |pxbapylieÂ&#x160;bÂ&#x2019;beÂ?bkbs{ejklmnealnbcwiedlÂ&#x192; z m k l pz e ym cpu pe x m e u m cu b cw e tm k cl x b hb ci Â&#x161; e tpu l e Â&#x2026;b s cb ngalesmytbseeopcbeamkbdb{e|mtmkslerbcwe klcrbeymcwmcbneÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;eezmabwblegkbcwerbcwe zmhbklÂ&#x192;hbkledlxmcbnezmabwblebxslĂ&#x2C6;lzetmkmytpbcelcle{rbcwe dldpwbiexmdpbcrbeamksmypedbcezmytbse zpxbeymnpvp{eÂ&#x161;|brbexmcbnedbkleÂ&#x2019;bxspekpÂ&#x192; Â&#x2026;bscbeymcwbxpezmytbsesmkxmupsezbbseÂ&#x2026;lgeymcwpsbkbxbce amkalcvbcwexmvln{eopcbexmypdlbceamknbnpe ybhcrbezbybÂ&#x192;zbybedmxmsbcedlejcsbtbcle xmlcwlcbccrbeymnbybkejslĂ&#x192;bh{eÂ&#x161;ÂŽbiexbceymkmxbeamdbe pcspxeymcubnbcxbcespwbzcrbezmabwblÂ&#x2013;Â&#x2122;Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x2013; Â&#x2039;Â?bcdpcwÂ?{eÂ&#x17E;lbezmklcwecwmnpvp{e|mxbkbcwe pzlbemcbyesbhpc{eÂ&#x2021;btlezbrbeymnlhbsexmzpcwwphbce ubdleamkxpkbcwezmkpcrbiÂ&#x161;exbsbejklmn{e }~Â&#x20AC; ~Â&#x201A;{ hbsleÂ&#x2026;lg{eÂ?bhxbcedlbealnbcwe jklmnerbcwedlsmypledlekpbcwelzslkbhbse Â&#x; ¥¥¢£¤¼Œ£§`¤£Œ¨¢Š zpdbheybcsbtedbcerbxlcetbdbe jslĂ&#x192;bhiÂ&#x161;etbtbkcrb{ Â?bwleÂ&#x2026;Â&#x2026;bscbienbybepzlbe tbvbkbcceapxbceubylcbce pcspxenbcwwmcwcrbezmapbhe tmkclxbhbc{eÂ&#x161;ÂŽbcwezpdbhe ÂŞ^\ÂŤÂ&#x192;dlbyeopcbeqbrbezpdbhezmytbse wbxpevpxptexmhlnbcwbcezgzgxeybcsbce tbvbkbceamksbhpcÂ&#x192; ymcumcwpxetkmzmcsmkeÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;eejhybdedle xmxbzlheÂŽpcle|hbkbesmkzmaps{ sbhpceupwbealzbe tpzbsekmhbalnlsbzlecbkxgabedleoldgie|pxbÂ&#x192; Â&#x161;ÂŻbzsleamkbzbeamdbiealbzbcrbe vmkbl{eqbxbcrbe apylieÂ&#x160;bÂ&#x2019;beÂ?bkbs{eobcsbziebtbezbuberbcwe bdbezmxbkbcwemcwwbxebdb{e|mÂ&#x192; zbrbeymcbcrbxbce dlgakgnxbcexmdpbcrbezbbseamksmypÂŹe ypbcrbezmdlhedbcexmhlnbcwbciÂ&#x161;e xmtbdbeymkmxbie qbcsbcexmxbzlhejklmnelcleymcwbsbxbce pubkcrb{eÂ&#x161;|mypbetbzslezmdlhe xmzpcwwphbccrbe gakgnbcesldbxeymyabhbzehbnÂ&#x192;hbnezmklpz{e dbcexmhlnbcwbc{eÂŻbzsleamkbzbe pcspxeymclxbhie Â&#x2018;nbcwesbhpceÂ&#x17E;bhzrbserbcwexmnlybetpce amdb{eÂ?lbzbcrbebdbezmxbkbcwe xbkmcbeymclxbhe sldbxeubdlesgtlxetmyalvbkbbceymkmxb{e cwwbxebdbiÂ&#x161;exbsbeopcb{ xb cepcspxezmxbnle opcbesmkybzpxegkbcwerbcwe Â&#x161;Â?mamkbtbeylcwwperbcwenbnpeÂ&#x2039;zbrbe z m pypk ehldpt{Â&#x161; umcwpxeÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;eÂ?ietbzezldbcwetkbÂ&#x192;tmkbdlnbc{e sbxetmkvbrbeÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;eeymcwgczpyÂ&#x192; qb z l he ymcpkpse Â&#x2030;lsbemcwwbxeabhbzerbcwebcmhÂ&#x192;bcmhie zlecbkxgabezmtmkslespdphbce v m k l s b e Â&#x2026;b s cbiekmcÂ&#x192; mcwwbxeymyabhbzeupwbepnbcwesbhpce Â?bdbcefbkxgslxbefbzlgcbne v b cb crb i e tmkclxbÂ&#x192; Â&#x17E;bhzrbsiÂ&#x161;exbsbeopcbezbbsedlsmypledle Â&#x2039;Â?ffÂ?ezmnbybelcl{eÂ&#x2030;bkmcbelspie hb ce b xb ce dlwmnbke |spdlgeÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;iejhbdeÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â?eybnby{eÂ&#x161;Â&#x2030;lsbe zmabwbleamcspxedpxpcwbceapbse tb db e s b hpce lcle abhbzehbnÂ&#x192;hbnealbzb{e­cwwbxebdbeabhbze Â&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;eiedlklcrbezmnbnpehbdlkezbbse u pwb i e s m tb s crb e tkgzmzezldbcwewpwbsbcetkbtmkbdlÂ&#x192; ybzbnbhetmxmkubbciÂ&#x161;elyapheopcb{ apn b ce |rb Â&#x2019;b n e pz ble opcbeupwbeymcvmklsbxbcetmkbzbbcÂ&#x192; nbceÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;eesmkhbdbteÂ?ffeamknbcwwÂ&#x192; n m ab k b c{ e Â&#x; Ă&#x2030; Ă&#x160; ¤¢ ÂŁ Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â?Â&#x2018;fÂ&#x17D;Â&#x160;­¯Â&#x2026;Â&#x2C6;qj crbezbbseymcubdlehgzsebvbkbepnbcwesbhpce zpcwedleÂŻmcewbdlnbcefmwmkleÂ&#x160;bxbksbe ¤¼Œ£Ă&#x2039;¢¤Š ü¢ `ÂŞĂ&#x2030;̌¤ç `茤`\ç¢ÊŒã`êŒÍ¢ã ÏŒ¤ Â&#x17E;bhzrbsesbctbexmhbdlkbceÂ&#x2026;bÂ&#x203A;Â&#x153;e{eopcbeymcÂ&#x192; Â&#x2021;lypk{Â&#x;Œ¨¢£§`¤Š

°¹²³¹´¾¹œ³¹´¡¹¸š´

Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â?Â&#x2018;fÂ&#x17D;Â&#x160;­¯Â&#x2026;Â&#x2C6;qjÂş

Ÿ½ž¿Ă&#x20AC;žà ž

Ă&#x152;Ă?´Ă&#x17D;Ă?ÂśĂ?Ă&#x2018;Ă&#x2019;´Ă&#x201C;¹œĂ&#x201D;Ă&#x2022;´Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x201D;Ă&#x161;Ă&#x2DC;´ Ă&#x203A;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x161;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x2018;´Ă&#x17E;Ă&#x2DC;¹²Ă&#x2122;¹œ¹œ

\Ă­ĂŽĂŻ_`qgclvbealzbeupwbe xmzmnmgeubkl{eĂ°bkbÂ&#x192;wbkbcrbie dlbexmnlkpeymyamklevbtslgce zbbseymcwpcwwbheÂ&#x203A;gsgcrbe rbcwesmcwbheamknlapkeamkÂ&#x192; zbybeslyeybcbumymccrbexme bxpceÂ&#x2C6;csbwkby{ Ăągsgenlapkbcerbcwe zmhbkpzcrbedlzmapsxbce zmdbcweamkbdbedleÂ&#x2020;bcdle Â?gkgapdpkiedlbespnlzezmdbcwe amkbdbedleÂ&#x2020;bcdleÂŻkbyÂ&#x192; abcbc{eÂ?gkgapdpkedbce ÂŻkbyabcbcesmcspezbubeamdb{e ^ĂŽ^`smheÂ?gkgapdpkieapxbceÂŻkbyabcbciejwcmz Â&#x2C6;f|Â&#x2021;jĂ°Â&#x2026;jq Â?gkgapdpkebdbnbheÂ&#x2020;bcdle Â?pddhberbcweamkbdbedle smcwbheamktgzmedledmtbce  ~Â&#x2013;Â&#x201D;~ÞÜ~Ă´Â&#x2013;ôáÂ&#x2022;Â&#x2013;ĂşÂ&#x2014;ÞÞ Â&#x2013;Â&#x201D;~Â&#x201D;Â&#x2013;~áôÂ&#x2022;1ĂťÂ&#x2013; Â&#x2030;baptbsmceqbwmnbcwiezmÂ&#x192; zmapbhezsptbevbcdleÂ?gkgapÂ&#x192; ĂźÂ&#x2014;Â&#x201C;~Â&#x2013;Â&#x201C;~Â&#x20AC;~Ăž~Â&#x2013;3Â&#x20AC;~Ăž~Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x201A;ĂśÂ&#x201D;3Â&#x2013;~Ăż~Â&#x2013; ymcsbkbeÂŻkbyabcbcebdbnbhe dpkeamkzbybedbcvmkedbce øÜÂ&#x2013;ĂźÂ&#x2122;Â&#x201C;Â&#x2022;Ă´Â&#x201A;Â&#x2013;Â&#x20AC;~Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x2022;áÜÂ&#x201A;Â&#x2014;Ă´Â ~66Â&#x2013; vbcdleĂ&#x201E;lcdpedleÂ&#x2030;baptbsmce ybxmeptebkslzsÂ&#x192;crbedlbeamkle 7ĂžÂ&#x2022;~Â&#x20AC;Â&#x2022;Â&#x2013;øÂ&#x2022;8~Â&#x20AC;~Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x2022;øÜÂ&#x201D;ĂśÂ&#x201A;Â&#x2013;á~Â&#x2014;Â&#x20AC;~Â&#x2013; vbtslgceò¯kbyabcbcò{ejxlabse ôáÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x2DC;~Â&#x201C;Â&#x2013;áÜÂ&#x201A;Â&#x2014;9Â&#x2013; ~Â&#x201D;Â&#x2013;0~áôÂ&#x2022;1Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x2013; Â&#x2030;nbsmcieÂ&#x160;bÂ&#x2019;beÂ&#x2021;mcwbh{ xmzmnmgeubklcrbelspeymyapbse ~8Â&#x2022;Â&#x20AC;Â&#x2122;Â&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2013; 63 Ăągsgejwcmze jwcmzeubdlezbzbkcevbvlÂ&#x192;ybxle jwcmzedbceslyeybcbumymcÂ&#x192; rbcwe tbkbetmyamcvlcrb{eÂ&#x2021;btlesbxe crbeymybcwezmdbcwenlapkbce zmdlxlsetpnbeÂ&#x203A;bczeamkbsejwcmze xmeÂ&#x160;gwubxbksbedbcezmxlsbkcrb{e rbcweymyamnbcrbehbalzÂ&#x192; |mnblceymcwpcupcwlesmytbse hbalzbc{ejdbeupwbeÂ&#x203A;bcze amkzmubkbhiejwcmzedbcekgyÂ&#x192; jwcmzerbcweymclnbleÂ&#x203A;gsge agcwbceupwbeamkÂ&#x2019;lzbsbexpnlcmk{e Â&#x161;Â&#x2030;byleupwbeÂ&#x2019;lzbsbexpnlcmke smkzmapsenpvp{e Â&#x161;Ăł~Â&#x2013;~Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x2014;Ă´Â&#x2013;ĂľÂ&#x2122;Â&#x201A;Â&#x2122;Â&#x2013;ÜôÜÂ&#x2013; áÂ&#x2013;øÂ&#x2013; xgxiÂ&#x161;exbsbefbcdhbiezmxkmsbklze ÚÜúÂ&#x2014;Â&#x201A;ÜôÝÂ&#x2013;ĂźÂ&#x201C;Â&#x2013;á~Ăš~Ă˝Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x201A;ĂśÂ&#x201D;Â&#x2013; xmnpbkwbejwcmzeqgclvb{eÂ&#x161;jtbe øÂ&#x2122;~ôáÝÂ&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2022;úÜ~Â&#x20AC;~~Ă´Â&#x2013;øÂ&#x2022;Â&#x2013; zbubedlybxbcezbybejwcmz{e Â&#x2122;ÚáÂ&#x2013;Â&#x20AC;ĂžÂ&#x2013;øÂ&#x201D;ĂśÂ&#x201A;Â&#x2013;~Ăż~Â&#x2013;øÂ&#x2013; Ă°pdmwieylmewgdgwieabxtlbie ĂźÂ&#x2022;Ăž~Ă´Â Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x2022;Ăž~ôáÜÂ&#x201A;ĂťÂ&#x2013; zgsgebrby{eÂ?bcrbxiÂ&#x161;elyaphe Â&#x201D;ĂžÂ&#x2122;Â&#x2013;Â&#x2014;øÂ&#x2013;Â&#x2DC;ø~Â&#x2013;Â&#x201A;~Â&#x2014;Â&#x2013; fbcdhb{ ĂśÂ&#x201A;Â&#x2014;Â&#x2013;ĂşÂ&#x2122;ĂšÂ&#x2122;ĂşÂ&#x2014;øÂ&#x2014;ĂšÂ&#x2013; ~Â&#x2013; jwcmzekptbcrbesbxesmksbklxe Â&#x2014;ø~~~ĂťÂ&#x2013;ĂšÂ&#x2014;áÜô ~Â&#x2013; ymcwlzletmkpsedlekmzsgkbce Â&#x201D;~ÞÜ~Ă´Â&#x2013;øÜÂ&#x201C;~Ă´~Â&#x2013;Â&#x201D;ĂžÂ&#x2122;Â&#x2013; amzbk{eÂ&#x17E;lbedbcekgyagcwbce 0~áôÂ&#x2022;1Â&#x201C;Â&#x2122;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x201A;ĂśÂ&#x201D;Â&#x2013; ymylnlheybxbcedleÂ&#x2019;bkpcwÂ&#x192; Â&#x2DC;Ăš~Â&#x201C;Ăş~Ă´~Ă´2222Ăť3e Â&#x2019;bkpcwexmvlnebsbpetmdbwbcwe spnlzezmgkbcweÂ&#x203A;bcze xbxlenlyberbcweabcrbxe smkzmabkedleÂ&#x2030;gsbeÂ&#x160;gwub{eÂ&#x2021;bxe jwcmz{e jdbeupwbeÂ&#x203A;bcze xmslcwwbnbcieymkmxbeupwbe jwcmzerbcwe ymcrbyabcwlebcwxklcwbc{e ymcpnlzeamwlclie Â&#x161;Â&#x2030;byleymybcwecwwbxe Â&#x161;4Â&#x2022; Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x2014;ø~Â&#x2013;øÂ&#x2122;ôáÝÂ&#x2013; ybxbcedlekmzsgexgxiÂ&#x161;exbsbe Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â?Â&#x2018;fÂ&#x17D;Â&#x160;­¯Â&#x2026;Â&#x2C6;qj ~ Â&#x2DC;~Â&#x2013;Â&#x20AC;ĂśÂ&#x2013;Â&#x2014;Ă´Â&#x201A;Â&#x2014;ôáô5 fbcdhb{Â&#x;§`¤£ ¢£ÏÂŁŠ \ä¤Ă&#x2030;ĂŤ` ¤¢ÂŚ

WUR6TQXW383R

¾¹à ´Ă&#x17E;Ă?Ă&#x2DC;ĂĄÂą¹´Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x161;´ÂłĂ&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x161;ÂąĂ?

\[âZĂĽ`ypdbeÂ&#x2026;lcwwgejwpze Â&#x2026;bhybceÂ&#x2039;Â?Ă&#x2026;Â?eymcwbxpesbxe tmkvbrbedmcwbcexmamkbdbbce wpkpeztlklspbnebsbpegkbcwe òtlcsmkòerbcweamnbxbcwbcekbyble dlklapsxbcezmupyÂ&#x192; nbhezmnmaklsle Â&#x2021;bcbhejlk{ |mubxe zmxgnbhie Â&#x2026;lcwwge ymcwbxpe dlklcrbe zbybÂ&#x192;zmxbnle sldbxetmkcbhe amkdmxbsbce

dmcwbcehbnÂ&#x192;hbneamkabpeylzslx{e Â&#x161;fwwbxetmkvbrbedmcwbce gkbcwetlcsmk{eÂ&#x2021;ldbxesmknbnpe tmkvbrb{eobybkbciegdlbxe dbcezmybvbycrbeupwbecwwbxe tmkvbrbiÂ&#x161;epubkejwpzeÂ&#x2026;bhybce zbbsedlsmypledlezmnbebvbkbe tmypsbkbceÂ&#x153;enyedkbybesmkÂ&#x192; abkperbcwedlalcsbcwlcrbie ~Â&#x201C;Â&#x2DC;~Ă´Â&#x2013;~ÜÞÂ&#x2122;ĂšiedleÂ&#x17E;ubxbksbe Â&#x2021;hmbsmkie|mclceÂ&#x2039;Â&#x152;Â&#x201E;Â&#x17D;Â?Â?{ Â&#x2026;lcwwgeymcwbsbxbce dlklcrbedlamzbkxbcedbkle xmnpbkwbeypznlyerbcwesbbse amklabdbh{eÂ&#x2020;bkbeamklabdbhe dlexmnpbkwbcrbe zmtmkslepybse ypznlyenblcÂ&#x192; crb{eÂ&#x2021;ldbxe bdberbcwe bcmhÂ&#x192; bcmh{ Â&#x161;Ă°pme

cwwbxedlamzbkxbcedbnbyenlcwÂ&#x192; xpcwbcegkbcwezmtmkslelspeÂ&#x2039;tmkÂ&#x192; vbrbetbdbexnmclxÂ?{eĂ°pmenlhbse agxbtÂ&#x192;crgxbtewpmeamklabdbhe albzbiedbceamkdgbeÂ&#x2039;zmtmkslÂ?e albzbiÂ&#x161;epubkcrb{ Â&#x2026;lcwwgeymcbyabhxbcie dlklcrbeybzlheymylnlxle xmrbxlcbcesmwphesmkhbdbtebubÂ&#x192; kbcebwbyb{eÂ&#x161;Â&#x2030;lsbezbybÂ&#x192;zbybe tpcrbeÂ&#x2021;phbc{eÂ&#x2021;lcwwbneamkdgbe zbubiÂ&#x161;epubkcrb{e qmcrlcwwpcwesmcsbcwe spaphcrberbcwexlclesmknlÂ&#x192; hbsezmybxlcezpapkieybcsbce xmxbzlheÂ&#x2026;mĂ&#x2C6;bnlcbe|{Â&#x2021;mybselcle ymyamcbkxbc{eÂ&#x17E;lbeymcrmÂ&#x192; apsxbcieamkbseabdbccrbesmkpze cbyabhedbcexlcleamkbxlabse tbdbexmwmypxbc{eÂ&#x161;qmybcwe nbwlewmypxbcerbiesbtlecwwbxe btbÂ&#x192;btbiealbkexmnlhbsbcezmxzliÂ&#x161;e pubkcrb{

Â&#x2026;lcwwgeymcwbxpliedlÂ&#x192; klcrbexpkbcwedlzltnlcedbnbye ymcubwbetgnbeybxbc{eÂ&#x2C6;spnbhe rbcweymcubdleÂ&#x203A;bxsgketmylvpe ymcelcwxebscrbeamkbseabdbc{e Â&#x161;Â&#x2030;bkmcbezbrbesldbxetmkcbhe ymcwmcbnexgczmtedlms{e|brbe zmnbnpezpxbedmcwbceybxbcbce rbcwetmcphedmcwbcenmybxedbce sldbxezmhbsiÂ&#x161;evbcdbcrb{ qmzxleamwlspieÂ&#x2026;lcwwgeymcÂ&#x192; wbxpezbcwbseymclxybsleymÂ&#x192; ylnlxleamcspxespaphewmytbne dbcewmypx{eÂ&#x17E;lbezbybezmxbnle sbxesmksbklxepcspxeymyamcspxe spaphcrbedmcwbceamkgnbhkbwbe bwbkesmknlhbsebsnmslz{ Â&#x161;Ă&#x201A;nbhkbwbecwwbxetmkcbhie zbrbesldbxetmkcbhesmkalbzbe tpcrbeabdbceabwpziezbrbe zmnbnpesbytlnedmcwbceabdbce zmtmkslelcliÂ&#x161;exbsbejwpzeÂ&#x2026;lcwwg{e Â&#x;ĂŤÂŚĂŁĂ&#x160;ĂŹ`¤¢Ă&#x160;£§`¤£Š

ÂąĂ&#x201D;Ă&#x2022;´Ă&#x201C;ÂąĂ?Ă&#x2014;´¾Ă&#x2022;Ă Ă?Ă&#x153;´Ă?Ă&#x2DC;Ă?Ă&#x153;Âą

Â&#x2030;jÂŻjfojĂ°Â&#x2C6;

ü¢¤ää `\äÍ`üŒãŒ¤

ÂŞ^`Â&#x153;enyesmkabkpcrbie~Â&#x201C;Â&#x2DC;~Ă´Â&#x2013; zmabwblevbngeslxmsexmkmsbedlezsbzlpc{e ~ÜÞÂ&#x2122;ĂšieÂ&#x2026;lcwwgejwpzeÂ&#x2026;bvhybce Â&#x2018;cspxeymcbyabhetmcwhbzlnbcielbeupwbe ymnbxpxbcetmxmkubbcezmkbapsbce amkzmdlbeymcubdletmymkbcetmcwwbcsle pcspxeamksbhbcehldpt{eÂ&#x17E;bklevbnge pcspxebdmwbceamkabhbrbedlezmapbhe xmkmsbiehlcwwbeymcubdletmymkbce tkgdpxzleÂ&#x153;eny{ Â&#x2018;cspxebdmwbcesmkzmapsieabhxbce tmcwwbcslepcspxebdmwbceamkabÂ&#x192; Â&#x2026;lcwwgeymnbxpxbccrbezmcdlkl{e hbrb{e Â&#x2026;lcwwgeymymkbcxbcexbkbxsmkeÂ&#x17E;bkÂ&#x192; Â&#x161;jÂ&#x2019;bncrbetmcbzbkbc{eĂ°pmetmcwmce ybcerbcweamkzbpdbkbedmcwbceÂ&#x2021;gtbce vgablc{eÂ&#x17E;leÂ&#x153;enyewpmetbnlcwetmcbzbkbce Â&#x2039;dltmkbcxbcelcgeÂ?bzslbcÂ?iezmgkbcwe zbybebdmwbcexmabxbkiexbsbcrbebybce tmcubhlserbcweabcwxkpsexmypdlbce tbxblewmniÂ&#x161;exbsbeÂ&#x2026;lcwwgezbbsedlsmyple amxmkubezmkbapsbcedmyleymcrbyapcwe dbnbyeupytbetmkzedleÂ&#x17E;ubxbksbeÂ&#x2021;hmbsmkie Â&#x2021;hbyklcieÂ&#x160;bxbksbie|mclceÂ&#x2039;Â&#x152;Â&#x201E;Â&#x17D;Â?Â?{ hldpt{ fbypceÂ&#x2026;lcwwgeupzskpeymcdbtbsxbce Â&#x17E;bkybceymyabcspeÂ&#x2021;gtbceymnmÂ&#x192; Â&#x2019;bsleabwlbcezpnlsedbnbyehldptcrbie npxbeapxbcexbkmcbesmkabxbkebtl{eÂ&#x2030;bxÂ&#x192; ymzxltpcehldpteÂ&#x17E;bkybcezmcdlkleupwbe lcrbetbsbhexmslxbehbkpzeymngytbsiecbÂ&#x192; xmzpzbhbceamkzbybezmgkbcwelzskledbce ypcesmkzbcwxpsetbwbk{eÂ&#x161;Ă&#x201E;bklelclesmtbse mytbsebcbxcrbedlekpybhcrberbcwe slwbeapnbcewpmetbsbhexbxliÂ&#x161;elyaphe Â&#x2026;lcwwgezbyalneymcpcupxxbceabwlbce zmytls{ Â&#x17E;bkybceupwbeymcubdleymcsgkeÂ&#x2021;gtbce xbxlerbcweybzlhetlcvbcw{Â&#x;§`¤£ã çŠ


ÄÅÆÇÈÉÊËÌ

³´µ¶·¸¹º´»¼¸½¾¿´»À¼Á¸Â»¿¼¸Ã¶¼ ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÓÙÚÚÓÚÛÜÝÔ×ÞÓÒßàÓáÛÔÝ éÜèçÔèæÓáÛß×ØÓåÜÝæ×ØåÖ×Ô×ÓÕæâÔà ÚàÔàÞÓâÖãÔâäÔÛåÔ×ÓÕæâÔàÓçÜèÔâÔÓâÖ ÛÔéÖàÔ×ÓçÜèÕÔÝÔÓÚÜÛÔÕÔÓçÜÕßåÓëàÔèÖ ÚéÔâÖß×ÓêÔØæäßàÔèãßÞÓÚÛÜÝÔ×ÞÓÚÜÛÔÕÔ Ö×ÖÞÓ÷ÜâðÞøÓéÜèÔ×ØÓùÖèÜåéæèÓÙúÓÙæéèÔ ëìíîïðÓàÔèÖÓÖ×ÖñÓáÛß×ØÞÓÕÔòÔÔ×ÓÔåèÔç ÚÛÜÝÔ×ÓÚÜÝçÔâÔÞÓÚæòÔèãÖß×ßÞÓåÜû òÜÝÔÖ×ÓÔÕÔÛÓÚÖ×ØÔòæèÔÓÖ×ÖÞÓãæØÔÓÔåÔ× òÔâÔÓúèÖçæ×ÓüßØãÔÞÓÚÜ×Ö×ÓëìýîïðñëÕæÕð ÝÜ×ãÔÛÔ×ÖÓÛÔéÖàÔ×ÓçÜèÕÔÝÔÓáçâÔÓáÛÖÓâåå æ×éæåÓòÜèÕÖÔòÔ×ÓæãÖÓóßçÔÓÛÔäÔ×ÓÙÙÚê êÔØÜÛÔ×ØÓòÔâÔÓôÔÝÖÕÓëìõîïðñÓöôÔçÔè ¡¢£¢¤¢¥¦

¦­²

©ª£¢©¢¦«¢¬ª¦­®¦¤¢¯ª°¦­±§² ¡¢£¢¤¢¥¦§¨

uvwxyzyuw{y

abcbdbefgheihjb kalmnopfqpfpklmrst toqãfsmfäq

,,$+>+#72# ++*##7 -'&*,, *''*#++( C ~ + + #  #  ( =$C,$ úûüýûþÿ0þ1ýûü1û /,9+*#*&   & &# '    , *#.*2 åæçèéêëìíîïé /+,, # + -9H,?## B" ôõöé÷øù *'/G-,$ .&" / -98"'-;-9*#$# +/#(/# 23û4510þðÿè0ñþ0è2òéóûë46 7ü &*+"- @-9+#7 $*##/# åæçèéêëìíîïé '#+#' ;-?,",,&+>$( &,+$ ð è ñèòéóîôóóé÷øù -'/#( &*#$#+/*#E' $+> @,$9@#-,*7C,$#3€ @-#7E( ú74ý848937þÿ0þ1499310þ /7 åæçèéêëìíîïé D./'+( ',##+##'>@#-,* '##$# ðèñèòéóîôóóé÷øù "#&& ++###?+/",,& ,, $$#$9&#'#, ,*++"-7 F?~### DC~+*@#-,* +/,+-#/ +?*#$#($#7†(- *'#+6(4$ +,,,/9H,' +,&&+#&( $-#*+&$' C~+&*%;‚9.# ##!"#$70+# ',@#-,*$ &*L,#3453,70##,*# :3IJK<7 C~++$'>*#( #72#$, ++$*,-7 A##/9$,*'3+# #/#$?$-*## *?+,, C~++*,*##+$7‚( *+$,'#+7A&++( ,,$+" /,,#&/ ,,'(*##+/ -7E&#9$#&&, ,,#$+>#'* >+#9+# $#*##/7 ',$&G-,$9H 0-*#$##,++,G *#>(>/7 *$/7 D2#&9$/#* =$C,$+- B"9 "+--'/&* #$+,$/-' .&/-/*# !#$9%, &+#,$#3I', $-*##7./++&, '#/ :3€JK<*##'#7 $,$!"#$+( +#+-9,+># $"+?, A#+( K(5$@-#7B *&&+#>9H&( *#'B#*# ?*## &,+##C~+',$ +#,$#3I',/*## 5(5*#*9 +"' *#,"*&* ;*#*$$KI?,,-&* L,+,9$ *,$$ +## 344,7 -.&/-7 -&/ + C~+&,+#+ ;*#+!"#$9 ,$*# =ƒ„,#&9&,"-+* *##/++###-#,$#$ ,,+# @,&A7 ??&*&7!// *+$,*=$C,$9$'# +,&-$#$# ./( $*'9DF&'0#+C( '$#++#+&#$+ &,"*# /9 ~+/+?*#$!( $+@,&A*&-#549 !( *+ "#$&*-.&/-…H ,,*,*#.&/- "#$7 =#'*#$&,''$#&-#9 /$+($+$,*'+/( >D0+# &( , &/II&$9+( $#+&7 0-#,$#C~+*' +# #*7C'9$'$, ,$# ##9!"#$ -+/*###$=ƒ„,#& $,+$$#$7A+"#&( *#!"#$ +$' ",,&+#7.-&"# $$#$*+*,-+( ,, $&-8#F/+L =$C,$$ˆ# +7 *## *&/7C~+ ,?9D2+#&##+ *#!#-&*?,*+ F&# /*#'&?*# !"#$9*##*$',$/ +$B#*#* +##$ C,$#*#,#1$#!# ++( +$#-/+$#' **#$,*7H 2,#34567 +*,7!/% .*$#$/+$#' DF,-#,$#7;,# &*#( ;*#*$,++ +,''&'*& ,+#$+'# C~+7!$/9*###*& ##$$,,'/#*#'9 #9 &#/#,'*/7F, + &,$-/#!"#$7 !"#$9!#'2#*#2$( E"9*+55 "'+&$?,++###-&$#( ++#$$#$9&#,#* $7D!"#$#*++###$-( +*&&$#$#&&,9H ?*# '#$+ &,( =$C,$9C~+ ,$##,,&+#,# $,,C~+7 +$#'$,#+" &+,,'7:†#‡#<@#-,*…2# ;$#+*,*+*& '*# -9+$,$+ '/&#>#+/,*,-9H ##*#G=$C,$9C~( :$( +$&#/&+?*#&##' +< K(5$@-#&* ,/#$'$,-+7 E,$+*&## ,+2$"'+&$*###*&7 ,&9H L,+,7 /&*$*#G'#+*# 2$"'+&$$,*'+/ $ C~+&,*#"( +--'9*#$-#**#$#,# *#!"#$9C~+,&/ &++#&"/&* * $$#†/+&#„,=/-#,7 .&/-9 A*#+#$# ‚$"B$9 Ó×ߗߗÉàß“‹“Տá”ÔŒâ $#,*#†#‡ *#$#A$#*B--7 ˜™š›œžŸ ¦§¨©ª«¦¬­ ¡¢›œ£¤¥ ®§¨©ª«¯­ @#-,*9**#&#;'#, !*&+,&( +*+0,#1$# ),*B"%#/7 Š‹ŒŽÓ“”Ž“‹ÔÕ’“”•–—” ֓•×”Ó“”Ž“‹ÔÕ 0-+#$###'/+?*# !#2,#3456*#.( °±²°³²°¼ ب·«À©Ä¦Þ¦´µ¶·«¸ª¹ ʛžœ Ï® ,"#+!"#$$ *#-)#"‚*-9 ¼Â²³±²°¼ ب·«À©Ä®Þ¬´µ¶·«¸ª¹ ˜™š›œžŸ»µ«·«¿Ð¦¦ @-#7L#2$"'+&$( ;*#*95‰†-,9 ¢›œ£¤¥»µ«·«¿Ð¦Ñ ³Â²³Â²°³ ´µ¶·«¸ª¹¬Þ®Ø¨·«À©Ä ¡ËÌÍ '&C~+#$+'## .&/-+, Ò › œ Î   ³±²³¼²³Ý ب·«À©Ä¦Þ¬´µ¶·«¸ª¹ &"#-/9,,.&/- !"#$7@-.#- Š‹ŒŽ‘’“”•–—” $#/7!$,;*- %+-$*#+#(3I9 ÆÁ° ÂÁ° +*-+*,C( *#$$"*+( ÂÁ° Ç ¼Á° ~+,$?,7 #$-'@#-,*&* °Á° °Á° D./'&C~+ +#+&#?,/ È °Á° °Á¼ +?,&*#/ #+*,,, É °±²°³ °º²°° ³±²³¼ ¼¼²³Â :$+#+$<&+" ++$$-#+ ° º ² ° ° ³ ± ² ³ ¼ ° ± ² ° ³ ¼ ¼ ² ³  ب·«À©ÄÙڷĪ· Ûµ¶»·« ܵ©¶¿ª· ´µ¶·«¸ª¹´·«·»·½¶¾¿¾·Àê«Ä·«Åª· -#*+*&'#/ 5(5WMNOPQRSSTUVWXYZ[\]^_

|}C~++*,7.,*' 55$+E#+$!"#$ &'+"-7F'$#9 &/&,*, ##&,+*&$--?+ ?*,=$C,$-.&( /-7!"#$+?+, ?,*,#*-&9 .&/-9&*?,( 0,#( 1$#!# 2,#3456 @,&A*# .**

BCDEDFGHIEJKDLME

BCDEDFGHICGƒ„E…†I

QRQæñSæé ñæQTéçRUQæTVé çRUWæXæVôé YTQéWRUçæTñéZTé ZèVTæéê[\æV]^òïé æñæVéQRòæ_æVé ñæQTôéùRUQæTVé ZRV`æVéXæV]æé çRUWæXæVéWæññæVéQRVaæZTéS^òèSTé ]æV`éSRçRVæUV]æô ðRUWæVZTV`æVéWRUSRçèWéçæñæòé QRVaæZTéUèQTWéZæVéSèòTWbéWRWæ\Té ñæQTéWæñéç^òRXéQRVaæZTé`RòTSæXôé cæQTéæñæVéçRUWæUèV`éZRV`æVéñRd QæQ\èæVéñæQTé]æV`éSRçRVæUV]æô YRUñæTWécæUTQéêùRVeRQæïbéSæ]æé \èV]æéñR]æñTVæVéWRUXæZæ\éZTUTV]æôé fVZæégèQæéXæUèSéQRòTXæWéñ^QRVd WæUéURñæVdURñæVV]æéèSæTéòæ`æéñ^VWUæé hR^U`TæôéiRQæV`éWTZæñéZTSæV`ñæé ZTæé\èV]æéSRaèQòæXé\RòèæV`éQRSñTé `æ`æòéQRVgRWæñé`^òôjklmn onþpqrqstþpsuvwlxyuzéðRòæWTXé ðUæVgTSbéZTñèWT\é{|}}~€‚

\RU`TéñRé ðUæVgTSéèVWèñé QRUæTXéñRQRd VæV`æVôécæQTé QæSTXéXæUèSé çRUQæTVéRQd \æWé\RUWæVZd TV`æVéòæ`Té ZæVéñæQTéæñæVéWRWæ\é^\WTQTSWTSô iRV`XæZæ\TéðUæVgTSéQRUè\æd ñæVé\RUWæVZTV`æVé]æV`é\RVWd TV`béWRWæ\TéSRWRòæXéQRV`XæZæ\Té QRURñæéñæQTéaè`æéXæUèSéçRUQæTVé WT`æé\RUWæVZTV`æVé \RVWTV`éçRUTñèWV]æôécTWæéæñæVé òTXæWéçæ`æTQæVæéVæVWTôiæSTXéæZæé RQ\æWé\RUWæVZTV`æVé]æV`éæñæVé ZTQæTVñæVbéZæVéRQ\æWéXæUTé\RUSTæd \æVéêSRçRòèQéQRòæ_æVéðUæVgTSïôé cæQTéWRWæ\éXæUèSéQRòæòèTééaæòæVé \æVaæV`éêèVWèñéò^ò^SéñRé\èWæUæVé

   éVæòéðTæòæéŽèVTæéëóõïôjklmn ›œœ! -" 0

% & #( ) * + &?A&"2 &%&#" onþÿqvs‘sþps’þ“”u•–széðRòæWTXé *"7&#' ?"%"'&#'&# *&&8 2&8)A&# [\æV]^òbéZTñèWT\é—|˜™}|š "#!Ÿ3"2)#"*+ &%)* /: ;1< 7) 2&)%"ž5#8&)#"!

äbNfghOcb0P2bû46e7üééçæñæòé ‡bOˆ‰fŠhŒûeú1béeæñ‹æVé

  

! "#$"%&#' %&#()*+ &%), -"#.",& /0&#&#1 ,"2)%)0 %"0&##$&+ 2)3)"% 4)%567 *&&8 2&'& ,"2&9&# 4"5%')& /:;;1 2&26< %&#()* &0&# ,"#=&,6 >?&#$52 7) >8&7" 7" %&#("+ &%)* /:@;1 7)#) A&%)<

012134676813 6494 11131

!"#$%&'( )#*$+'*&# +,-.&/-*#0,#1$# !#2,#345678+,$,++, *#&9)+/+&*## ,&$$#:.;.<* $,*.&/-7 =+>.&/-$&( ##!"#$+,$? ++##'&,"$+@,& A*",+,,*,&-#*#= B,#%-?70+$.&/- +&?!"#$+,# !#2,#34567 C#)9*,#$#,$+?*# ,#*$,/*#%;( *#*70#,#$+&(.;.($- ,**+*,&$#7 D./,&$$#* &+#(&+#.&/-*+

+&+#$#>$#,$7 ;++,,'+( 7E&##,?,?*#&*+#7 F*&,$#7A#( &*#/G$#$9H$ )&*EG--9.#:3IJK<7 )&,'&!#'2#*#2$( "'+&$+,,/*++( >.&/-/*#'*#.**B" #,7.,+/,$#34',## *#+#$#$-'2$"'+&$ $!"#$+K(5$@-#9L,+ ,7.#,&+#%;*#*##*#*,( *;+*-,.'-*#?, &'!"#$7 0$+&+#$?>*#+( >@-#++,)#'7 D./'&*&+#+> .&/-9H,?$=$#,7MNOPQRSSTUVW XYZ[\]^_`


3/12456-   +, -./012 '()*

012145678966

789:7:;<:=8;>?;(:@8A;>BCD

e$ÝÞßà‹ß

á(#l%&$(. ?âlãäåæ

[%çãèéê ^+' '$& p, ?+&% ë$& sN)%$`%)+ á+&( á%*.

ђ’”’™—™•—¢•Ÿž¢—’‘¢“•—Æ¿© ŒŽ‘’“”•–—“‘˜‘™”š› Ä°”–”Ÿ—¥‘–Ÿ•–—¢‘“ž”–› ˜ ‘ ™” š— œ” –— ™• ™žšž–— ™‘ –› ])çãìéê(/& œ” —“‘“‘”–—Ÿ”–ž–—£”¬”— ” –— š‘ Ÿ ” ” –” –— ¡ • ¢ • š— šž” Ÿ — ^+k&+* ™”–—Ÿ‘Ÿ”¥—‘’”™”—™•—˜”¥”–”–©— £”™•—¤•’•—š ”¢—¥‘’“”•–”–— '&,% m%+ ¦”œ–‘—§¨¨–‘œ©—ª”š—£”’”–— S5$;v8 ­‘’‘š”—”š”–—‘’ž¢” ”—“‘› “‘–”’ž •—™•—¢‘Ÿ•”¥—š‘¥žŸž› ž”—¥‘–œ‘’”–—Ÿ•“–”¢—«–› 'N%&)O l+&$. £’ ¢”–±—¢‘Ÿ•”¥—¥‘˜”–”’”–—™”–— • ¢ — • Ÿ ž— £ ” ™• — ¢ ” ¢ ” ’ ” –— Ÿ ‘ š‘ ˜ — ˜ ” › y< 6 7 õ b % C ö k$+ '(+&& lä>ääí_\é ”š”–—‘’ž¢” ”—“‘–•–Ÿ•“•™”¢•— ¬” –— œ” –—  • ¢ ” — “‘ “” –Ÿ • š— & r+.& ‘“¨¢•–œ”© läæ>ääí_' ¬”¢•Ÿ—ž–Ÿžš—“‘“ž”Ÿ—š‘¥žŸž› s& n+(+ ¢”–—“‘–‘¤‘¬”š”–©Å—š”Ÿ”–œ” §¨¨–‘œ—Ÿ”“¥”š–œ”— ”’ž¢— ¸•Ÿ”“” š”–—Ñ’’”’™±—«–’•¢— ’‘™”“—™”˜”“›™”˜”“—‘“¨¢•–› e%,& \.& “‘ —š‘Ÿ•š”—Ÿ•“–”¢—«–’•¢—‘’Ÿ”–™”–— £ž”—“‘“ž’ž—š‘“‘–”–”–—™•—˜””— [%&) [+$( œ” š‘ — ’š”¢—­¨–Ÿ‘–‘’•—™•—®¨™¨’› •–•—ž–Ÿžš—•¢”—˜‘• —“‘“žš”—š”–¢— \%( ], •¤”—“” ¯• Ÿ œ—°Ÿ”™•ž“±—§”ž—²³´µ¶·—™•–•— ‘’˜””—™•—¥žŸ”’”–—¡•–”˜—®•”˜”—¸ž–› á%&, ?N/$  ”’•—ž–Ÿžš—“‘˜”š¨–•—˜””—˜”–£žŸ”–— •”—³Á½Ç—™•—¼’”¢•˜©—È””—•–•—¥ž–œ”—”’Ÿ•— _&( '$& šž”˜•¡•š”¢•—®•”˜”—¸ž–•”—¹¨–”—º’¨¥”— ¥‘–Ÿ•–—ž”Ÿ—«–’•¢—¢‘”—“‘˜”¬”–— Ÿ•“—¥”¥”–—”Ÿ”¢—š˜”¢‘“‘–—œ”–—¥ž–› »©— l+( [n&+ ’ž¥— —š‘ž–ž˜”–—™ž”—¥¨•–—˜‘• —”–› ¼žš” –— Ÿ ” –¥” — ” ˜ ” ¢ ” –— §¨ ¨ –‘ œ—  ” ’ ž¢ — \%. n!%(+ “‘–‘š”–—šž”Ÿ—‘“¨¢•–œ”©—½¾—ž˜”–— œ” œ” š—™”’•¥”™”—«–’•¢© í% ?&+ ˜”˜ž±—§¨¨—™•ž¢•’—š‘˜ž”’—˜”¥”–”–—¢””Ÿ— «–’•¢—¢””Ÿ—•–•—‘’”™”—™•—¥¨¢•› _&(s$& _&% «–’•¢—Ÿ‘’”š •’—š”˜•—‘’Ÿ‘“ž—­¨–› ¢•—’ž––‘’—ž¥—™‘–”–—“‘–¨˜‘š¢•—½½— ‘–‘’¨—™•—®¨–™¨’•¤”©—¿š•”Ÿ—š”’Ÿž— ¥¨•–±—¢‘“‘–Ÿ”’”—­¨–Ÿ‘–‘’¨—–”–› n$ _$ Ÿ“‘ ’” —•Ÿž±—«–’•¢—“‘–”˜”“•—š‘’ž› š’•–—™•—¥¨¢•¢•—¥ž–¤”š—™‘–”–—½¶— l&! [*0+ •”–— —¨“‘’—­”–¤ ‘¢Ÿ‘’—À–•Ÿ› ¥¨•–©—¿’Ÿ•–œ”—¥‘“‘–”–—™”’•—™ž‘˜— n+$%%.&+ _..& ‘™—Ÿ‘’¢¢‘‘”žŸ —™•˜”’”–—Ÿ”“¥•˜—™•—™ž”— •–•—”š”–—˜”–¢ž–—‘’Ÿ‘–‘’—™•— ¥ž–¤”š—š˜”¢‘“‘–© ˜””—ºž’¨—³Á½³© ¿Ÿ”¢—™”¢”’—•Ÿž±—š”¥Ÿ‘–—«–’•¢—°Ÿ‘› ɑ“”˜•—š‘¥”™”—§¨¨–‘œ±—™‘¡‘–™› ^+',%&[%$ –—Ñ’’”’™—“‘“•–Ÿ”—’‘š”–›’‘š”–› ‘’—«–’•¢—ʨ˜‘¨–—È‘¢¤¨ŸŸ—“‘–œ”Ÿ› \+ '&.%$ ‘ –œ” —™•—Ÿ•“–”¢—«–’•¢—ž–Ÿžš—Ÿ•™”š— ”š”–—Ÿ”š—”™”—š‘’”ž”–—¢‘™•š•Ÿ¥ž–— k(+& l&.0 ¢‘“’¨–¨—™”˜”“—‘’¢•š”¥—™•—”Ÿ”¢— ¥”™”—¥‘–œ‘’”–—­”–¤ ‘¢Ÿ‘’—À–•Ÿ› ˜”¥”–”–—¢””Ÿ—“‘˜”¬”–—­¨–Ÿ‘–‘’¨— ‘™—•Ÿž©—­‘–ž’žŸ–œ”—§¨¨–‘œ—¢””Ÿ—•–•— –”–Ÿ•©—¸•ž¢•’–œ”—§¨¨–‘œ——“‘–£”™•— ¤‘–™‘’ž–—¢ž™” —“ž˜”•—•¢”—“‘–› sOm+) ”˜”¢”–—Ñ’’”’™—“‘“•–Ÿ”—™‘“•š•”–© ‘–™”˜•š”–—‘“¨¢•—¢‘•’•–—‘’Ÿ”“› `%,)&. F( °•Ÿž”¢•–œ”—”š”–—”™”—Ÿ‘š”–”–—™”–— ” –œ”—ž¢•”©— [+ [#%( š”Ä“• —Ÿ”š—¨˜‘ —“‘“‘’•š”–—”˜”¢”–— ħ¨¨–‘œ—“”š•–—‘’ž“ž’—¢‘š”› ') `$/ š‘¥”™” —¬”¢•Ÿ—ž–Ÿžš—“‘–ž¢•’—¢”˜” — ’”–—™”–—Ÿ”“” —¥‘–”˜”“”–©— n0 l%$ ¢”Ÿž—™”’•—š”“•—”Ÿ”ž¢—“‘“‘’•š”–— °”œ”—œ”š•–—™•”—”š”–—¥’¨¡‘¢•¨–› š”’Ÿž—šž–•–—œ”–—Ÿ•™”š—¥‘’˜ž±Å—£‘˜”¢— ”˜—™‘–”–—¢‘”˜”—¢‘¢ž”Ÿž—œ”–— _& [& Ÿ‘’£”™•©—É”“•—¥ž–œ”— ”’”› ¥”–—‘¢”’—š‘¥”™”–œ”±Å— š”Ÿ”—È‘¢¤¨ŸŸ© ¸•—¢•¢•—Ÿž”–—’ž“” ±— ¥‘–œ‘’”–—­¨–Ÿ‘› –‘’¨—œ”–—£ž”—š”› ¥Ÿ‘–—Ÿ•“—­•’š¨—Ëž› ¤•–•¤—“‘–š˜”•“— îyQòQY$,((%- 0%&,$c&%&( ” ¬”—¡”–¢—Ÿž”–— &)n+$%%.&+O%%,*$*%,0..$*%$.> ’ž“” —”š”–—“‘“› .)%$&+,%#_.- *$(,%.c0 ‘’•—¢”“žŸ”–—¥”–”¢— .&>[/$0(.* ,%%,+>[0,%¥”™”—§¨¨–‘œ©—É‘¢‘› *%$/n+$%%.&+\&!+\&- ,%0(%$**%,(

˜ž’ž ”–—«–’•¢—Ÿ”šš”–—“ž™” —“”•–— ™•—š”–™”–—­¨–Ÿ‘–’¨© Ä«–’•¢—”š”–—“‘– ”™”¥•— ¥‘’Ÿ”–™•–”–—¢ž˜•Ÿ±—¡”–—š”“•—¢”–› ”Ÿ—•–Ÿ•“•™”Ÿ•¡±—”Ÿ“¨¢¡‘’—™•¤•¥Ÿ”š”–— ¥”–”¢±—¢”œ”—œ”š•–—«–’•¢—“‘–‘ ‘Ÿ”›  ž•—•Ÿž©—§¨¨–‘œ—™•ž¢•’—™•—¢•–•—‘‘’”› ¥”—¬”šŸž—˜”˜ž±—¢”œ”—œ”š•–—¥‘˜”Ÿ• —   «–’•¢—”š”–—“‘“•–Ÿ”—¥‘“”•––œ” –œ”— Ÿ‘–”–±Å—š”Ÿ”—Ëž¤•–•¤© ®‘–œ‘’”–—³Ì—Ÿ” ž–—œ”–—£ž” ”—¥‘› –œ‘’”–—ʞ‘–Ÿž¢—•Ÿž—£ž”—“‘–‘‘”¢› š”–—” ¬”—­¨–Ÿ‘–‘’¨—¢”“”—¢‘š”˜•— Ÿ•™”š—š‘™‘’— ”’ž¢—‘’ ”™”¥”–—™‘–› ”–—«–’•¢©—¸•”—‘’¢”“”—’‘š”––œ”— ”š”–—‘’ž¢” ”—šž”Ÿ—“‘“¥‘’Ÿ” ”–› š”–—¥¨¢•¢•—¥ž–¤”š—š˜”¢‘“‘–—ž–Ÿ –Ÿžš— ˜¨˜¨¢—š‘—®•”˜”—¸ž–•”© Ä­ž–š•–—š‘Ÿ•š”—™’”¬•–—’’ž¥— ¢‘“ž”—¨’”–—Ÿ”šžŸ—¥”™”—«–’•— ¢‘”—“‘’‘š”—¥ž–œ”—”–œ”š—¥‘‘› “”•–—‘¢”’©—ª”¥•—š”“•—Ÿ•™”š—Ÿ”šžŸ©— ɔ“•—”™”˜” —Ÿ•“—–”¢•¨–”˜—™”–—¢”œ”— Ÿ•™”š—š”‘Ÿ—Ÿ•“—“‘“ž–¤”š•—š˜”¢‘› “‘–—¢‘”—š”“•—¥ž–œ”—šž”˜•Ÿ”¢±Å— š”Ÿ”–œ”© Äɔ“•—Ÿ”š—“‘˜• ”Ÿ—«–’•¢—˜‘› • —¢ž¥‘’•¨’—™•”–™•–—š”“•©—­‘‘’‘š”— ”™”˜” —’•Â”˜—‘’”Ÿ—Ÿ”¥•—š”“•—¥‘’¤”œ”— ™•’•—” ¬”—š”“•—”š”–—“‘“ž–¤¤”š•— š˜”¢‘“‘–±Å—š”Ÿ”–œ”©

¸ž”—Ÿ•“—“‘“”¢žš•—˜””— •–•—™‘–”–—“¨™”˜—¢”“”› ¢”“”—”ž¢©—­¨–Ÿ‘–‘’’¨— ™•—˜””—Ÿ‘’”š •’–œ”—“‘› –”–—½›Á—”Ÿ”¢—­¨˜™¨Â”—¢‘› “‘–Ÿ”’”—«–’•¢—“‘–””–— Ÿ‘˜”š—¾›Á—”Ÿ”¢—°”–— –­” ­”’•–¨Í ÎÏÐÑÒÓÔÔÕÖ×ÍØÙÚÛØÕÔÜÜ

h5<:78<M87h<Y8:A7A34<598A<8

+!>e,%.%O%&*%&$/0.(,/%/&%% `+> l%$/$,_..&]+0 r+(.+`+,%./(*n+$%%.&+$*]+F%&(((d&0m/%$%/ %(*%,,%&(&(& $>n+$%%.&+%(&%)%&0O.%/.)%[+ l!%!(.%(.n+&( l%+!&%%,%$&.%(.o+e&!!( \&+\++!!%(%&> ?%$0,%/$).,_..&,%.&%,%&%%/.()%$%./c 0*&*0.0 [0,%,)$/%&)*$.$,%-

(0c"$0> \&+!,%0n+$%%.&+ ,,*$%$*((%,)( *!%,%(%.,%,,(&_..&0.. ,%0*,%&%>[$&$%.)%&$/-,%0%&.$,*0 O(*/\&+!> ?,,.,%,&&)(*%&$/c$* ,O.,%,(F%&&&çn&+ñ!!([$%ïá+%$!c]%(ê((%*>?,*%,,*%,%c,) )%&)&($(*%&$,O(&#>[00,,%,&.( (%*>?,)%&)/0(, %&.)c"$0> õ3456788;u9i;8ö

!"#$$%&'())%&*+,%$&$%$.%*)+$(.$%&/(*)%0. '(%1&)*%&)$234567897:;46<==>?!$%&)(,$(&)&$#%%$) 2:47995<8@ 25u<8@ E A$&5)4=BC D JH<iH4v8I *%&BwHE&))%,.$ [*%&)&% )$*0+> F./$G

H;4IJ4<7K N%x &)*%&L)27 M < 9 A < B H 2 0+)%(*N$(&, ).&O($+

PQRSQTQ PUVQPW PQXQSY L2<=5;8Z@ 47&)6;8[Z-BHE

,(&($%$* 0.$%&) (&(/..&.)0

y5z<={4<M<W D<L2y5z<=W {4 <M<D<bj E&)[-

*%&)]%| n(&(|F!ccc %(.,%.!&*%0%&. 0*$+$$%/,/+$*&|d*%&)\]'- &%$/\%ccc ^_`,,$*(%. *%,",(0>>>>>>>,+. P7}5H~V7W % 9<58L2D7W }5H, v# :H#*5;'0+ D7H<DW * D<Z@J7=W (%,K<BaL2 *. ,$$*,%D7H<DW )&D<Z@J7=K<b +l[n"E&)([*%&.),  t &)[- 1&)[*%&)" C*%H&E )O. D7K€<DMH; ,%0%&/c*$.,(& d&($%$*ee(cfF+&6=7;9L2 Nd&(>> D7K<DMH;W E 6&=7);9[bCH PgPh3Q *%&)OhRRL2DiW .,%0%&D9M<977 /( &)[- *%&$(./., j*%H&E ,%)?kkl  $&..*O$( m'`n'oe O, ).O!+)c+%$,d`p]qd`p]q , ( + % n'omrk[k]so_kete

&<I8;yvv8;I

Y8M5:Q95{;8I;4<8AY8i<4<8=76Y8AA459

l0%&‹‰ ß ß‹ˆ

hM;$<8#v$;M5i

PUT3îTîòyU(*$,%.(/$*%,)$.,%&%( (%*[$%á+%$!>l%0%&.ã$/(//$*%0%&.$%&) 0.(,n+$%%.&+0.$%(.,%,)*%&,([%&'_$)%&,F+&%$> åã.+(*%&%,)/á+%$!,, $F+&%$$*,/)%,(.+ (,).0)$n+$%.&+%, *%&/%$âleãäåæ>e )&,%0,).($>

o,(%,cá+%$!$%$*/*%,0./&(#*($_..&( *%&$(.>l,+&.%,.0([%& '$%/,%%,*$0%)./$ *%,0.(,$()&_..&'&%(n!/%$%&m$0> l%&$,).())%&_..&$,%,á+%$!$%$$%/,%%)/*%.,$,%(,$%$.%,,*/%)$0.(,*%0%&. )%&ã$/$%&%)$> ?*$%n+$%%.&+n&+ñ!!0.)%&-  8

/&*.&&%0$,%,/á%$0. ()%0,%0%)$á+%$!(/*%0%&.**$0.*0$$O/ )%((%.+_..&í0%]++%0> n%,.)%&]++%0(/*%, ))$_..&(/$0.$%&)((>*á+%$!O.0.$%&)(%).$&%&(%(.$%./ +ï+&,>[0$.%$'&%,%..0%))($&%&$+*,%0.(%á%$c"$0>õ3456788;u9~ ivDi;8ö

ýþÿ01ý 2þ1343þ51ÿ6783ÿ68ÿ9ÿþ5ÿþ

Ï÷ø—–”¢•¨–”˜—®¨’Ÿž”˜—”š”–— Ÿ”“¥•˜—Ÿ”–¥”—™•¥‘’šž”Ÿ—¯’•¢› Ÿ•”–¨—§¨–”˜™¨—¢””Ÿ—“‘˜”¬”–— ¿¹‘’”•£”–—™•—ª¨¡•—¼” ’”“¨Â— °Ÿ”™•ž“±—§”ž—²³´µ¶·—™•–•— ”’•— ž–Ÿžš—˜””—˜”–£žŸ”–—šž”˜•¡•š”› ¢•—®•”˜”—¸ž–•”—³Á½Ç—¹¨–”—º’¨¥”— ’ž¥—Æ© °”–—“‘”—•–Ÿ”–—œ”–— £ž”—š”¥Ÿ‘–—®¨’Ÿž”˜—•–•—™•˜”› ’”–—Ÿ”“¥•˜—š”’‘–”—”šž“ž˜”¢•— š”’Ÿž—šž–•–©—­‘¢š•—”š”˜—”› ¢‘–—§¨–”˜™¨—“‘–œ”Ÿ”š”–—”š”–— Ÿ‘Ÿ”¥—‘’¢”“”—¢šž”™—®¨’Ÿž”˜©— °‘””•—š”¥Ÿ‘–—Ÿ•“—™•”—“‘’”› ¢”—¥ž–œ”—Ÿ”–ž–—£”¬”—™”–— ”š”–—“‘“‘’•—™žšž–”–—š‘› ¥”™”—’‘š”–›’‘š”––œ”—™”’•—˜ž”’— ˜”¥”–”–© ¸‘–”–—¢•Ÿž”¢•—¢‘¥‘’Ÿ•— •Ÿž±—§¨–”˜™¨—•¢”—¢”£”—˜”–› ¢ž–—¥ž˜”–—š‘—­”™’•™—ž–› Ÿžš—“‘–™”¥”Ÿ—•¢Ÿ•’” ”Ÿ—œ”–— ˜‘• —¥”–£”–—š”’‘–”—™•—”š •’— ¥‘š”–—•–•—š¨“¥‘Ÿ•¢•—È”—È•”— ®’•“‘’”—”š”–—š‘“”˜•—‘’ž› ˜•’©—ù”“ž–—§¨–”˜™¨—“‘“•˜› • —ž–Ÿžš—•šžŸ—™”˜”“—’¨“¨–› ”–—Ÿ•“—™‘“•—“‘–œ‘“”–”Ÿ•— ’‘š”–›’‘š”––œ”±—“‘¢š•—ž–› Ÿžš—Ÿ‘’”–—“‘–ž£ž—ª¨¡•ú— ¼” ’”“¨Â—§‘¥ž˜•¤”–—°Ÿ”™•› ž“±—™•—ɨŸ”—¼”šž±—¿¹‘’”•› £”–—£”’”š–œ”—“‘–¤”¥”•—¢‘š•Ÿ”’— Ç©û̶—š“© Ä°”œ”—–œ”Ÿ”š”–—” ¬”—®¨’› Ÿž”˜—”™”˜” —’ž“” šž©—°”œ”— š‘¤‘¬”—¢‘”— ”’ž¢—”¢‘–—š”› ’‘–”—“‘–™”¥”Ÿ—š”’Ÿž—šž–•–©— ª”¥•—¢”œ”—¥•š•’—š‘ ”™•’”–šž— ™”˜”“—¢šž”™—¥‘–Ÿ•–©—­ž–› š•–—”š”–—“ž™” —ž”Ÿšž—š‘“› ”˜•—š‘—­”™’•™—Ÿ”¥•—¢”œ”—•–•–— ‘’¢”“”—Ÿ•“—“‘“‘’•—š¨–Ÿ’•› ž¢•©—°”œ”—‘’”™”—™•¢•–•—‘’› ¢”“”—£•¬”—™”–—’””šž±Å—š”Ÿ”—

‚ƒ„„…†‡ˆ‰Š‹

°‘˜”•–—Ÿ”–¥”—š‘ ”™•’”–—§¨–› ”˜™¨±—®¨’Ÿž”˜—£ž”—Ÿ”šš”–— ™•¥‘’šž”Ÿ—¬•–‘’—”–™”˜”–—Èž•¢— ù”–•—œ”–—“‘–”˜”“•—¤‘™‘› ’”©—É‘“ž–š•–”–—‘¢”’—®¨’Ÿž› ”˜—”š”–—“‘“”•–š”–—¥‘“”•–— ¢”œ”¥—Ë•‘•’•– ”—œ”–—¢””Ÿ—•–•— “‘’ž“¥žŸ—‘’¢”“”—¦¨˜¡¢› ž’© ¦•–‘’—¦¨˜¡¢ž’—•–•—”™”˜” — VîyTQTîhWd%(. &%()&%¢”˜” —¢”Ÿž—¥‘“”•–—œ”–—¤žšž¥— `(N.+(r% •¢”—™• ”’”¥š”–©—®”™”—˜””— [%&%!'&_+$%/(c0$')m&n “‘˜”¬”–—«¢’”‘˜—™•”—™•“”•–š”–— (á%$>l%,- ™”–—‘’ ”¢•˜—“‘– •™ž¥š”–— \&$%&%)$$,*¢‘’”–”–—®¨’Ÿž”˜—“‘¢š•—¥”™”— .$,*&%ï$`N+( ”š •’–œ”—®¨’Ÿž”˜— ”’ž¢—‘’› )%&+$&))%&,%,)# “”•–—•“”–© +)%&.(N+`. ¼‘š—®¨’Ÿž”˜±—®‘¥‘±—“‘–œ› `m/N,* +> ”™”’•—¢•Ÿž”¢•—¢ž˜•Ÿ—œ”–—“‘–› ðYXQS-á%$)%&*%.  ”–Ÿž•—Ÿ•“–œ”©—«”—¥ž–—“‘–¤¨› ,%%*'&$&+ñ(%\0%& ”—“‘–‘”˜ž”¢•—¥‘–”“¥•˜”–— n!/0./*%OŸ•“–œ”—¢””Ÿ—“‘– ”™”¥•—«¢› 0(.$$,)/ ’”‘˜©—É‘Ÿ•š”—•Ÿž—®¨’Ÿž”˜—‘’› ,%,)%`[&%N(&`%&“”•–—•“”–—¶›¶©—»”¢•˜—•Ÿž— *++%$&äO$*+($%&¤žšž¥—“‘–‘£žŸš”–©—®”¢”˜–œ”±— .>\0%&%,. .O$#&%á%”¬”–—®¨’Ÿž”˜—‘’ ”¢•˜—™•› ,% ¨¨˜—Ÿ•”—š”˜•—¨˜‘ —«¢’”‘˜—œ”–— $> –¨Ÿ”‘–‘—žš”–—Ÿ•“—ž–ž˜”–— òQyQóWn!/%$%&s$™•—Ã’ž¥—«© ʑ˜”¢±— ”¢•˜—•Ÿž—“‘–ž–£žš› %($((%).&\%â!(/$%)&%&$%*%*-š”–—”™”—œ”–—¢”˜” —™‘–”–— (/)%kN%ô%d&0( ”’•¢”–—¥‘’Ÿ” ”–”–—®¨’Ÿž”˜©— ,,*,%($.>s$!*$%*ª”¥•—®‘¥‘—“‘–¨˜”š—£•š”—š‘¢› %($(%.%,% ”˜” ”–— ”–œ”—Ÿ‘’˜‘Ÿ”š—™•—¢‘š› &åìO$)*l++&$(..$( Ÿ¨’—¥‘’Ÿ” ”–”–©—Ä®‘’¢¨”› ,%,.d&0)%&)/ ˜”––œ”—Ÿ”š— ”–œ”—™•—¢‘šŸ¨’— %p(&ïï+&(> ‘˜”š”–©—É”“•—£ž”—¢”˜” — š”’‘–”—“‘–¤•¥Ÿ”š”–—’ž› hYTgSQYyW[/$$, ”–—œ”–—Ÿ‘’˜”˜ž—˜‘”’—”–Ÿ”› (/$,(`.l&,%&_.’”—¢‘šŸ¨’—Ÿ‘–” —™”–—¢”œ”¥©— .&c[+$/,*$+c$%./ %&%!,%,)+0+.#.%& ɔ“•— ”’ž¢—‘˜”£”’—™”’•—š‘› )n +$$[!&> ¢”˜” ”–—•Ÿž—””’—Ÿ•™”š—Ÿ‘’ž› ?)!/[%$%$&m$.0[!,% ,*%&$ ˜ ” –— ¥‘ ’ • ¢ Ÿ • ¬” — œ” –— ¢ ” “” — ™• — !"    0 * ,% & %   % $ ’Ÿ”–™•–”–—‘’•šžŸ–œ”±Å— ,,(.%,&%./.( 3 î y# Q 3 RVW l%0%&.l+&$.cm&$+]+(+O$/$%&(( ¥‘ $.,%#_&%çãéê>[.#.%&/&)%(. š”Ÿ”—®‘¥‘©—ÎÏÐÑÒÓÔÔÕÖ×Í ,%(&$l/**%m+$ØÙÚÛØÕÔÜ ,%#'N%&)Oçãìéê&%,&$> /+>õi;8ö

§¨–”˜™¨—¢‘¥‘’Ÿ•—™•˜”–¢•’—®¨’Ÿž› 蔘©¤¨“±—°‘–•–—²³üµ¶·© ®¨’Ÿž”˜—¢‘–™•’•—¢””Ÿ—•–•— ‘’”™”—™”˜”“—¢•Ÿž”¢•—¢ž› ˜•Ÿ—¢‘Ÿ‘˜” —™•—˜””—Ÿ‘’”š › •’–œ”—™•Ÿ” ”–—•“”–—«¢’”› ‘˜—¶›¶©—ª”“” ”–—¢”Ÿž—¥¨•–— •Ÿž—“‘“ž”Ÿ—®¨’Ÿž”˜—‘’”› ™”—™•—¥¨¢•¢•—Ÿ•”—š˜”¢‘“‘–—¢‘› “‘–Ÿ”’”—’ž¥—Æ© ®¨’Ÿž”˜—“‘–ž“¥ž˜š”–— ™‘˜”¥”–—¥¨•–—¢”“”—™‘–”–—«¢› ’”‘˜—œ”–—‘’ ”š—“‘–‘“¥”Ÿ•— ¥¨¢•¢•—’ž––‘’›ž¥—š”’‘–”—ž–› ž˜—£ž“˜” —¨˜©—°‘“‘–Ÿ”’”—•Ÿž— ¥¨¢•¢•—¥ž–¤”š—š˜”¢‘“‘–—™•šž”› ¢”•—§ž¢•”—œ”–—“‘–ž“¥ž˜› š”–—½³—¥¨•–© ¼‘’™”¢”’š”–—¢•Ÿž”¢•—Ÿ‘’¢‘žŸ±— §¨–”˜™¨—“‘“•–Ÿ”—š‘¥”™”—¢‘› “ž”—’‘š”––œ”—””’—Ÿ•™”š—“‘˜› ”šžš”–—š‘¢”˜” ”–—¥”™”—˜””—

“‘˜”¬”–—¿¹‘’”•£”–©—Ê•š”—”› ”˜—™•—¥‘’Ÿ”–™•–”–—•–•±—“”š”— £”˜”–—®¨’Ÿž”˜—“‘–ž£ž—®•”˜”— ¸ž–•”—¼’”¢•˜—³Á½Ç—”š”–—“”š› •–—Ÿ‘’£”˜© Äɔ“•—Ÿ”š—•¢”—“‘˜”šžš”–— š‘¢”˜” ”–±—š‘ •˜”–”–—”–› œ”š—¥¨•–—˜”•±—“”’•–—‘’’¨’—  ”’ž¢—–¨˜©—É”“•— ”’ž¢—‘’› “”•–—™‘–”–—”“•¢•—™”–—“‘› “‘–”–š”–—¢•¢”—¥‘’Ÿ”–™› •–”–©—«Ÿž—œ”–— ”’ž¢—š”“•— ˜”šžš”–±Å—š”Ÿ”—¥‘“”•–—§‘”˜— ­”™’•™—•–•© Ä°”œ”—‘’ ”’”¥—š”“•—˜¨› ˜¨¢—¢”œ”—¥ž–œ”—¥‘’”¢””–—”š”–— “”•–—™•—®•”˜”—¸ž–•”©—É”“•—¥ž› –œ”—£”˜”–—¢ž˜•Ÿ—Ÿ”¥•—•Ÿž—“”¢• — “ž–š•–©—É”“•—“”¢• —”š”–— ‘’“”•–—™•—š”–™”–—™”–—š”“•— ¥”–Ÿ”¢—¥‘’¤”œ”—™•’•±Å—Ÿ”“” — §¨–”˜™¨©


8 6 45 6789 ™š›œ›žŸžœ œ1™¡ø2¢œ¤ž¢™¡1œ

ã3¨¦/3'"*3'¥")¬4®³ª±´ª±Ã¬»®«¯ª±½¬Æª«å¬Ѯ¿Å¬5®«³ª¼°È¬´°ªâªÅ°¬ ­®³ª¼°È¬¬»ÂªåÈ°¯¬Ä®⬵¶®6ͬ´ª«°¬¶°«°·¬´°¬7«ª±¶8¿«¼½¬»®«¯ª±¬µÊËÌͷά Ñ®¿Å¬Àª´°¬­®¯ª°±¬Å®¯5°³ª±¬­ª³Å¿¬´ª³ª¯¬Å¶®¯ª¬8«¯ªÅ°¬Ä®â¬5®6 ³ª¶ª±Ãª±¬°±°Î¬

ü? ý 4 B ? 7 þ>B?=9B7ÿ<B5?0

úFՌFÕHˆOZcNPL~NWMOPoL XOPQLROMYLMY_YRYLVOPL[NMeOL yY{^ON_LdO__O{RoLMNPQYMh Z\cNP[YLMNWNROo„Le{OZLdO_h ]OeLRe]eLcYMLPO[Y\PO_PXOL _O{RTL ePceRL[NQNWOLMNP{OWYL[NSeMh ƒNWROYcLcORLOVOPXOL[cWYRh _O^LZNPXNWOPQLMeWPYLePceRL NWLMeWPYLYPYoLZNPXNWOPQL _OQOh_OQOL[N_OPSecPXOTL‡O_L `W[NPO_oLLeRO[Li\V\_[RYL YPYLcNWROYcLRNZece[OPLZN_OcY^L MNPQOReLcYVORLcNW_O_eL[NPh ~\O{^YML\wLXOPQLSe[cWeLMNh OPQLVNPQOPLZNWOPPXOL[Nh MY_Y^L]NWMOYPLVNPQOPLgO_[NL ]OQOYLZNMOYPLZNPQQOPh PYPNLVO_OML]N]NWOZOL_OQOL cYLVYLcYMPO[L~NWMOPTLbcWYRNWL cNWOR^YWT `W[NPO_LYceL]NWcNROVLePh yOWY\L€\c†NLVOPLyOW{\L ceRLRNM]O_YLMNPVOZOcLcNMh fNe[LVO_OML]N]NWOZOL]e_OPL ZOcLecOMOLVO_OML[ReOVLjYNL cNWOR^YWLVYQePOROPL\wLePh yOPP[{^OgcT ceRLMNPQY[YLZ\[Y[YLZNPXNWOPQL iNMOYPLkqLcO^ePLYceLMNPh cNPQO^oL[NWeZOLVNPQOPLgePQh QOReLcYVORLcNWRNSecLVYWYPXOL [YLY\PN_LyN[[YLVYLdOW{N_\POTL VY{OVOPQROPLVYLˆO†OR^[cOPTL ‡O_LYPYLVY_Y^OcLdO__O{RLSe[cWeL ŠOMePoLVYOLYPQYPLMNPSOVYh cORLMNMOR[YMO_ROPLZ\cNP[YL ROPPXOL_OPVO[OPLePceRLRNMh XOPQLVYMY_YRYLjNWLiOP†NWT ]O_YLMNPSOVYLZNMOYPLWNQe_h ‚bOXOLMO[Y^L[N\WOPQLZNPh NWL~NWMOPLVYL]OwO^LO[e^OPL QYV\_OL[cWYRNWLXOPQL[N]Nh ~\O{^YML\NwT POWPXOTLiOWOLZNMOYPL[NZNWh ‚bOXOL]NW_OcY^LRNWO[L[Nh cYLyOWY\L€\MN†LVOPLyYW\[_OuL _OMOLcYQOLZNROPoLcOZYLMN_Nh ˆ_\[NLSN_O[LVY]ece^ROPTLiNWh wOcROPLZNWcOPVYPQOPLcNWOh MOYPOPLMNMOPQLMO[Y^LMNPh R^YWL]NW[OMOL`W[NPO_TL|_N^L QO_YWoLcOZYLRNcYROL]\_OLMO[eRL ROWNPOLYceoL[OXOLXORYPLOROPL RNLR\cORoLROMeLMNM]ece^h VY{OVOPQROPTLbOXOL[eVO^L ROPLZNPXNWOPQLcNPQO^TLbOXOL ]NW]Y{OWOLVNPQOPLZN_OcY^L[Nh WOQeLgO_[NLPYPNLOVO_O^LM\VN_L ]N_eMLZNWcOPVYPQOPLpMN_h XOPQLcNZOcLZOVOLMO[OLXOPQL OwOPLˆO†OR^[cOPto„LROcOL OROPLVOcOPQo„LZOZOWLVYOT i\V\_[RYL[NZNWcYLVYRecYZL ~NWMOPLMNMOPQL]NW^O[h b\{{NWwOXT Y_LMNPQOPVO[ROPLˆO†OR^h OwOPL~NWMOPL]NWYRecPXOL [cOPLshlLVO_OML_OQOLiWOhiYOh MO[Y^LˆO†OR^[cOPoLfO]eL _OLjePYOLklmnoL~eMOcLpkkrstTL pkqrstoLcOZYLRO_YLYPYLMNWNROL ŠOMePoLMN[RYLMNPNQO[ROPL ]NWcYPVORL[N]OQOYLceOPLWeh ZNPcYPQPXOLZOWOLZNPXNWOPQL MO^LVYLŠeWNM]NWQTL‚ƒNPceL cWOVY[Y\PO_oLdO__O{RLZeO[L [OSOL[OXOLYPQYPL]NWMOYPL[Nh MN_Y^OcLZOWOLZNMOYPL]Y[OL]Nh _OMOPXOTLyN[RYLVY{OVOPQh WOVOZcO[YLVNPQOPLZNWe]O^OPL ROPoL[OXOLcYVORLMO[O_O^oLROh cORcYRLXOPQLVYcNWOZROPL\wT WNPOLiYO_OLjePYOLdWO[Y_LcYVORL ‚ˆYcOL[NMeOL]Y[OL[NPOPQL VYMe_OYLVYLŠeWNM]NWQLfO]eL ROWNPOLcYMLYPYL]Y[OL]NWMOYPL POPcYTLiNWcOMOhcOMOoLROMYL VNPQOPL[Y[cNML[NZNWcYLYceTLxPYL ^OWe[LcNWe[LMNPOPQLOQOWL MNMZNW_Y^OcROPL]OQOYMOPOL ]Y[OL_\_\[o„LROcOLi\V\_[RYTL _eOWL]YO[OPXOLZOWOLZNMOYPL ‹ŒŽ‘‘’“”•û˜

0123

'(&)'(&" *+!,& 1

!"#$"%!&

i}`ƒx‡LxcO_YOoLUN[[OWNLiWOPVN__YL[OPh [N]OQOYLZNPXNWOPQLcNPQO^LXOPQLVYOZYcL iWOPVN__YLZOVOL[OOcLYPYTLŠOMePoLdO_\h MeVOL]NWVOWO^L€^OPOLYceTL QOcLMNPQYPQYPROPL \_N^LbcNZ^OPL}_Lb^OOWOwXLVOPL`_N[h cN__YLMNPePSeRROPLRNMOcOPQOPLXOPQL xOLSeQOLMNPQOcOROPoL]NWMOYPL]NW[Oh cOM]O^OPLcYQOLOPh [Y\LUNW{YT _eOWL]YO[OLVYLe[YOPXOLXOPQLMO[Y^LcNW^Yh MOL`††eWWYLMNM]eOPXOLSOVYL_N]Y^LVNh QROLOQOWL[NMORh bNOPVOYPXOLg\WMO[YLnhshsLYPYL]Nh cePQLMeVOTLyOPcOPLZNMOYPLyOP{^N[h wO[OTLL‚bOXOLcYVORLZNWPO^L]NWe]O^TL YPLReOcLVYLZePh POWh]NPOWLVYweSeVROPoLMOROLYceLOROPL cNWLUYcXLYceLcYVORLMNPXN]ecLVYWYPXOL[Nh bOXOLceM]e^LVNwO[OTLbOXOLcYVORL_OQYL {ORLR_O[NMNPLQWeZL MNPSOVYLZNPOMZY_OPLZNWcOMOL`_Nh ]OQOYLZNMOYPLcNW]OYRLVYLVePYOTLjYOL ]NWe[YOLmqLcO^ePoLVNPQOPLZNPQO_OMOPL LjNPQOPLR\_NRh [YOLUNW{YL[N]OQOYL[cOWcNWLVYLƒYMPO[LxcOh OVO_O^LVYOT ePceRLceM]e^LVNwO[Oo„LeSOWLdO_\cN_h '&#,"+- dT [YLmlLOPQROoL[OOcL _YOTLaYPQNWLƒ\WYP\LYPYLMN_OReROPLVNh beZNWLyOWY\LYceLSeQOL[eVO^LMNPXh _YLRNZOVOLwOWcOwOPTL‚bOXOL]eROP_O^L YPYL`††eWWYL^OPh ]ecPXOL]NW[OMOLcYMPO[L[NPY\WL[OOcL YOZROPL[N[eOceLSYROLRNM]O_YLVYZNW{OXOL XOPQLcNW]OYRLVYLVePYOoLVOPL[OXOL]eROPh LePQQe_L[OceLOPh MNPQ^OVOZYLdWO[Y_oLPOMePLcOMZY_L[Nh ceWePL[OOcLMN_OwOPLyO_cOTLdN_OSOWLVOWYL _O^LXOPQLcNW]eWeRTLbOXOLOVO_O^L[OXOoL ¤éêëœìíî ïðœ XO QRO WYLde_QOWh ]OQOYLZNMOYPLZNPQQOPcYT ZNPQO_OMOPL[OOcLMN_OwOPLdWO[Y_oLdO_\h [NZNWcYL[OOcLYPYo„LcOPVO[LdO_\cN__YLXOPQL ›ëñëòœóíôõöœ÷øù YOTL~LYVO ROLYPQYPL_\_\[L iWOPVN__YL[N\_O^LMe_OYLRNcNWQOPcePh cN__YLMNPQY[XOWOcROPLePceRL[N_Oh RYPYLMNPSOVYLZNMOYPL`ULyY_OPT \c\MOcY[oLMNM]OwOLZe_OPQLcYQOLOPh QOPLRNZOVOLbeZNWLyOWY\TLyNMO[OPQL _eLMNMOPgOOcROPLZN_eOPQL dO_\cN__YLZePLMNPOM]O^h QROLVOWYLyO_cOLcNPceLMNPSOVYLRNh bcNZ^OPL}_Lb^OOWOwXL[N]OQOYLZOWch ePceRLMNP{NcORLQ\_T ROPoLOZO]Y_OL[NcN_O^L]NWh wOSY]OPTLŠOMePoLUN[OWNLiWOPVN__YLMNh PNWLcNPceLOROPL[OPQOcLMNMNPQOWe^YL ‚bOXOL]NW]Y{OWOLVNPh MOYPLePceRLƒYMPO[LxcOh MNPVOMLRNR^OwOcYWOPLSN_OPQL_OwOcOPL OQWN[YuYcO[LdO_\cN__YLROWNPOLRNVeOPXOL QOPLOXO^L[OXOL[NcNh _YOLVYLiYO_OL}W\ZOLklmkoL RNLƒOæçO_YLePceRLMNPQ^OVOZYLyO_h MNWeZOROPLcOPVNML[N^OcYLVYL`ULyYh _O^LZNWcOPVYPQOPL Z\Ze_OWYcO[PXOLMNPh cOoLfO]eLpkqrstTLiWOPVN__YLZePL_OQYh_OQYL _OPTL€\_L[ZNRcORe_NWLZNMeVOLkkLcO^ePL MN_OwOPLdWO[h YPQROcTL‚dOPXORL ]NW^OWOZLRNZOVOLyOWY\LdO_\cN__YLePceRL YceLRNLQOwOPQLdWO[Y_LZNROPL_O_eLMNMh Y_LVOPLVYOLMNPh \WOPQLMNPXeROYL MNPQ^OZe[LRNR^OwOcYWOPLcNW[N]ecT ]eOcLiWOPVN__YLMNPY_OYLdO_\cN__YLMNMYh QOcOROPL[OXOL [OXOoLcOZYLcYVORL[Nh ‚ˆOMYLOROPL]NWcNMeLcYMLXOPQL_N]h _YRYLZ\cNP[YLePceRLMO[eRLVO_OMLSOSOWOPL cNW_O_eL]OPh MeOL\WOPQTLbNcNh Y^LMNPXOceoLR\MZORoLVOPLcNW\QOPYh _YMOLZN[NZORL]\_OLcNW]OYRLVYLVePYOLO[O_L XORLMNM]eOPQL _O^L}eW\LklmkL[OXOL [YWLVOWYZOVOLdWO[Y_LMN[RYZePL[N{OWOL cNWe[LR\P[Y[cNPT ZN_eOPQLePh MNPXOVOWYLOZO]Yh cNRPY[LMNWNROLcYVORLReOcTLyNWNROLcN_O^L ‚bOXOL[NPOPQLMNPSOVYLcNMOPPh ceRLMNP{h _OLZ\Ze_OWYcO[L[OXOL ]NW_OcY^L[N_OMOL]NW]e_OPh]e_OPL[NZNWh XOLbcNZ^OPLp}_Lb^OOWOwXtLVOPLWNROPL NcORLQ\_TL MNPYPQROco„LcNWOPQL cYL[N]eO^LR_e]o„LROcOLiWOPVN__YLcNPcOPQL [NcYMPXOLROWNPOLROMYL^OMZYWL[N_O_eL bNROWOPQL dO_\cN__YTL yO_cOLVYRecYZLVOWYLƒYMN[L\gLyO_cOT ]NW[OMOL[NcYOZL[OOcTLbOXOL[NPOPQLMNh ZNWcOPVYPh ‹ŒŽ‘‘’“”•–’—˜ bORYPQLR^OwOcYWPXOoLiWOPVN__YLRNh MY_YRYLVYOLVO_OMLVO_OML^YVeZL[OXOL QOPL]N[OWL MePQRYPOPL]N[OWLOROPLMNPNWOZh VOPL[OXOLOROPL]NWe[O^OLMNM]OPceL MNPOPcYLROMYL ROPLg\WMO[YLnhshsL[OOcLMN_OwOPLyO_h OZOLZePLXOPQLVYOL]ece^ROPo„LROcOLdOh VYLyO_cOLVOPL cOTLLiWOPVN__YLVYRO]OWROPL{eReZL[NPOPQL _\cN__YLVYLè\\c]O__LxcO_YOT ROMYLYPQYPL]NWh VNPQOPLg\WMO[YLYPYTLbO_O^L[OceLO_O[OPh iNPXNWOPQLXOPQLVYZ\_N[LxPcNWLyYh MOYPL]OQe[LROWNh PXOoLg\WMO[YLnhshsLcNW]eRcYL{eReZLOMh _OPLYceL[OVOWLZ\[Y[YPXOL[N]OQOYLZNMOYPL POLZNWcOPVYPQOPLYPYLOROPL Ze^L[OOcLxcO_YOLMNPO^OPLdWO†Y_LkhkL XOPQLZO_YPQLVY]ece^ROPL ]NWMORPOL]OPXORL]OQYL ZOVOL_OQOLeSYL{\]OLVYL~NPNwOoL~eh ReO_YgYRO[YLiYO_OL MOcLpkkrsrklmstLVYPYL^OWYLaxdTL jePYOLROMYo„L iOVO^O_L[OOcLYceoLxcO_YOLcNWcYPQh cNQO[L QO_L_N]Y^LVe_eLlhkLVOWYL ZNh dWO[Y_T ƒNWVOZOcL_YMOL\WOPQL ZNMOYPL~euNPce[LVOPL _YMOL\WOPQLZNMOYPL `ULyY_OPoLVOPL^OPXOL [OceLZNMOYPLƒ\WYP\oL XOYceL`_N[[Y\LUNWh {YLXOPQLRNMePQRYh POPLVYceWePROPL[Nh SORLOwO_TLiOVOL[N[YL _OcY^OPL[N]N_eML ]NWc\_ORLRNLyO_cOoL iWOPVN__YLMNMOYPh ROPLyOWY\LdO_\cN__YL ¥/%3"*¥'3¦ ''%

Ó1&--"0!0

IÔGFÕL^OPXOLfOgON_LuOPL ]Y[OLMNWOY^L[OceLZ\YPoLVOWYL ØcNW[N]ec„oLQ\_LYceL[NRO_YQe[L VNWLvOOWcLXOPQLMNMOPgOOcROPL ^O[Y_LVeOLQ\_LXOPQLRNVeOPXOL MNM]eOcLc\WN^OPPXOLePceRL _OQOLYPYLePceRLMNPVOZOcROPL _O^YWLVOWYL]\_OLMOcYo„LROcOPXOT feMOPYOLMNP{OZOYLsLQ\_L[Nh Z\[Y[YPXOLVYLcYMLecOMOTLjYL xOLMNPQOcOROPoL[Y[YL ^YPQQOLMNPXOMOYLc\WN^OPLQ\_L Re]eLfeMOPYOoL`VWYOPLyeceL Z\[YcYgPXOoLOVO_O^LcYMPXOL]Y[OL cNW]OPXORLePceRLcYMPO[LOcO[L OROPLMNh MNPePSeRh POMOL€^N\WQ^NL‡OQYTLbOceL MOPgOOcROPL ROPLVNcNWMYPOh Q\_L[OSOLRNLQOwOPQLdN_OPh ¹ª¼ª¬¹°«° _OQOLMN_Oh [YLcYPQQYTL‚ˆYcOL VOLOROPLMNM]eOcLyeceL]Y[OL wOPLdN_OPh ¥.Ù&-" 0 ! 0 ]NWMOYPLPQ\c\cL MNPSOVYLc\ZL[R\WL[NZOPSOPQL VOLePceRL ¦µÍÞ¬ -(("Ú&Ù۬ܬ»ª±¿ª«°¬ËÝÒݬ [OMZOYLOR^h MO[OLfeMOPYOT ¼ªÈ¿±· MNPNQO[h YWLZNWcOPVYPh ‚`VWYOPLyeceLOVO_O^L[O_O^L ROPL[cOce[Ph ¦,1ß!"Ú&ÙÛ"ળ°±®¼°½¬Ñ¿¯ª±°ª QOPTL‡O[Y_PXOL [OceLZNMOYPLcNW]OYRLXOPQL XOL[N]OQOYL ¦&-((&Û"ËÎÜͬ¯¬ [NcN_O^LcNWch ROMYLMY_YRYoLcYVORLMeVO^L ZNPXNWOPQL á+$&$&Û¬Á¼«°¶®«Ìⰱ YPQQO_LmhkLRYcOL MNP{NcORLWOce[OPLQ\_LVYLxcOh cNW]OYRLfeh ã0äÛ¬ÉÀªåå°Â ]Y[OLMNPXOMh _YOTLiOVOL[YceO[YL]N_OROPQOPL MOPYOT ¨+1+ÙÛ¬ËÊ OROPLRNVeVeh YPYoL[NM\QOLVYOLMNPePSeRROPL yN[RYZePL ¨,(ÙÛ"Ñ¿¯ª±°ª ROPL_NwOcLQ\_L ZNWg\WMOLcNW]OYRTLbOXOLWO[OL VY[N]ech[Nh VYLMNPYcLÖkTLxceL ROMYL^OWe[LMN_OP{OWROPLZNWh ]ecL[N]OQOYL [ePQQe^L^Nh MOYPOPLZNPe^LZWN[[YPQLVNPh ZNPXNWOPQLZO_YPQL]NWZNPQO_Oh ]Oco„LeSOWPXOT QOPL[NSeM_O^LZNMOYPLVYL]N_Oh MOPLXOPQLVYMY_YRYLfeMOPYOoL ƒNWROYcLQ\_L_NwOcLcYcYRLZNPh ROPQLVYOo„LROcOLNR[LfeMOPYOoL `VWYOPLyeceLQOQO_LMNPVOh O_cYLVYLMNPYcL×zoLyeceLMNPXNh €^N\WQ^NL€N\_QOeLRNZOVOL ZOcROPLZ\[Y[YL[N]OQOYL[cOWcNWL ]ecLYceLMNWeZOROPLQ\_LXOPQL iW\bZ\WcTL RNcYROLMNPQ^OVOZYLdN_OPVOoL OPN^TLiO[O_PXOoL[NcN_O^LMNP{h iNMOYPL[NW]OL]Y[OLXOPQL[eh Š\uNM]NWL[Y_OMLVYLdeVOZN[cTL NcORLQ\_L[eO[OPOLcNcOZLcNWO[OL VO^LMO_OPQLMN_YPcOPQLVYL]NWh ˆOWYNWLZWYOLsnLcO^ePLYceLSeQOL [OPQOcL[NZYTLOQOLcNW[N]ecLMNh ]OQOYLR_e]LYPYLMNMZNWReOcL OPS_\RLVOPL[OOcLYPYLcNWVOMZOWL MOPQLVY_OPQ[ePQROPLcOPZOL cYMPO[LfeMOPYOL[NSORLklllL VYLYQeNLmL]NW[OMOLR_e]LMNh VY^OVYWYLZNP\Pc\PL_OPcOh _O_eTLƒ\cO_LYOL[eVO^L]NWMOYPL VY\RNWoL`SO{{Y\T WOPLZNPVeRePQLRNVh q×LRO_YLVOPLMNPXeMh ŠOMePoLNR[LU^N_[NOLVOPL eOLcYML]NPcW\RL[N^Oh ]OPQROPLsLQ\_TLyeceL ~euNPce[LYceLZNROPL_O_eLMNMh WYLSN_OPQL_OQOL_OQOT ]NWcNROVLYPQYPL]NWRYZh ]eRcYROPLVYWYPXOLZOPcO[LMNPh ‚xceLQ\_L[OPQOcL WO^LVe_eLVYLiYO_OLjePYOL SOVYLZNPXNWOPQLecOMOLfeMOh OPN^TLbOPQOch[OPQOcL klmnL[N]N_eMLQOPcePQL PYOLRNcYROLMNPSN]\_LQOwOPQL OPN^TLƒWY]ePLZNP\Ph [NZOceTL‹ŒŽ‘‘’“”• ‡ePQOWYOLVOWYLcYcYRLZNPO_cYL c\PLR\[\PQoLVOPLcNWYh –’—˜ VO_OML[R\WLXOPQL]NWRN[eVOh OROPLRNQYWOPQOPL ^OPLkhkLOR^YWLZNROPL_O_eTL RYcOL[NZNWh ƒ\^oLyeceL[NPVYWYLMNPh cYL]NWQNMOLVYL QOReLReWOPQLZeO[LVNPh [cOVY\PL[ORh QOPLZNPOMZY_OPPXOL[OOcLYceTL YPQL[NZYPh ‚ƒNWe[LcNWOPQoL[OXOL]NWMOYPL XOo„LROcOL ReWOPQL]OYRLVYL_OQOLcNW[N]ecTL yeceTL bN{OWOLRN[N_eWe^OPLSeQOLcYML ƒNWh ]N_eML]Y[OLMNPOMZY_ROPLZNWh _NZO[L g\WMOLcNW]OYRPXOTLˆOWNPOPh VOWYLQ\_L ¥9/%¥¨" ¦

XOLRYcOL^OWe[L]NW[XeReWLMO[Y^L XOPQLOPN^L

*,-."#$"/01-&

23456789:;<=>?457@457A9B7@44B>7

CDEFGHIJKFLMNMOPQLRNSOMTL UNVNWOLXOPQLMNPYMZOL[N\WOPQL ZNMOYPL]Y[OLMNPSOVYL]NWRO^L ]OQYLZNMOYPL_OYPTL`][NPPXOL aN[_NXLbPNYSVNWLRNcYROLdN_OPVOL MNPSOMeLfeMOPYOLZOVOLReO_YgYh RO[YLiYO_OLjePYOLklmnLVYL`M[cNWh VOML`WNPOoLfO]eLpkqrsrklmstL OROPLMNPSOVYL]NWRO^L]OQYLfOgON_L uOPLVNWLvOOWcLePceRL]NWMOYPL[Nh SORLMNPYcLOwO_LVOPLMNM]eRcYh ROPLRNZOPcO[OPPXOT bPNYSVNWoLMOPcOPLZ_OXMORh NWLxPcNWLyY_OPL]NWe[YOLkzLcO^ePoL MNPQO_OMYL{NVNWOLZOVOLZOPQRO_L ZO^OPXOL[OOcLMNMZNWReOcL|Wh OPSNLVYL_OQOL[N]N_eMPXOLMNPQh ^OVOZYL}[c\PYOLVYLcNMZOcLXOPQL [OMOoL~eMOcLpkkrsrmstL_O_eTLjYL _OQOLXOPQLVYMNPOPQYLdN_OPh ›žŸž ™¡›œ ž¢™šœ£¤™™£œ VOLVNPQOPL[R\WLshlLYceoLbPNYh '¥¦%§¥¨")"©ª«ª¬­®¯ª°±¬²®³ª±´ª¬µ´ª«°¬¶°«°¬¶®¬¶ª±ª±·¸¬¹ª«º³¬»ª±¯ªª¼½¬¹ª°³®º¬²³°±´½¬¹°«¶¬¾¿°™š›œ °®¯¬´®¬»Â±Ã½¬»®«®¯ª°±¬ VSNWLVYcOWYRLRN_eOWL_OZOPQOPL\_N^L Ä®±Å½¬´ª±¬¬²«¿±Â¬Æª«¼°±¬Ç±´°¬³ª¼°Èª±¬´°¬É«®±ª½¬É¯Å¼®«´ª¯¬µÊËÌÍ·¬³ª³¿Î¬Ï°¯¬Ð«ª±º®¬ª¶ª±¬¯®À±¼½À¬ªÁ¯¿ ¬Ñ¿¯ª±°ª¬µÊÒÌͷά ZN_OcY^L\eY[LuOPL€OO_LVYLMNPYcL RNhsLVOPLVYQOPcYROPLfOgON_LuOPL MOYPTLyNPNNWL\eY[LZNWPO^LMNh €OO_TLyNPeWePROPLbPNYSVNWL[Nh ‚bOXOLMNWO[OL[NPOPQLMNPh VNWLvOOWcT YPROPLRNVeOPXOL]NW[OMOOPL SORLOwO_oL€OO_L^OWe[LRN^Y_OPQOPL SOVYL]OQYOPLZNPcYPQLePceRLcYML ‚|c\cLVYLZOPQRO_LZO^OL[OXOL MO ZO VO NWcOPVYPQOPLZNWcOMOLWNh Z_OXMORNWL€O_OcO[OWOXLYceLRNcYh VOPL[NVOPQLVO_OMLM\\VL]OQe[L cNWcOWYRTLƒYVORLcNW_O_eLZOWO^L[Y^TL †YMLRLZNVeO MYMZYPOPPXOLVYL ROLZNWcOPVYPQOPL]OWeL]NWSO_OPL ePceRLMNPePSeRROPLNR[Y[cNP[YL bOXOLZePLcYVORLOROPL]NW_OMOh_Oh jNL|WOPSNLL[RONOZN c L M PLdN_QYOTL [N_OMOL[NcNPQO^LSOMT [OXOTLbOXOLcO^eLbPNYSVNWLOVO_O^L MOLO][NPLVOWYL_OZOPQOPL^YSOeTL ‡O[Y_PXOoLdN_OPVONL_VOwO Y Q N ] eR L k h n L €O O _ L R N MeVY O PL M N MO [ eR R O PL ZY_Y^OPLZNWcOMOLuOPL€OO_LVOPL ƒOZYoLcNW_O_eLVYPYL]OQYL[OXOLePh \_N^LcNcOPQQOLMNWNROLYceT uO PL V N W L v O O W c L V O PL Z N MO Y PL ‡ O Mh OXOL]Y[OLMNPNWYMOL^O_LYceoLPOh ceRLRNM]O_YL]NWcOPVYPQLZOVOL ‚ˆNVeOPXOLcYVORL]Y[OLMNh ]eWQLbvLYceL_OPQ[ePQLMNM]eh [MePL cOWQNcL[OXOLOVO_O^LMNM]Oh ^OWYLbN_O[Oo„LOReLbPNYSVNWTL MNPe^YLcePcecOPLePceRL]NWcOh ROL[R\WLRNMNPOPQOPLshlLOcO[L}[h _YRROPL OPLYceLVOPLMNPSOVYL aN[_NXLbPNYSVNWLVOPLfOgON_L ^OPL[N^YPQQOL^OPXOL[O_O^L[OceL c\PYOLZOVOLMNPYcLRNhnqTL‰MZOPL ZY_Y^OPLRZNNOWVO c O MO LROcOLMOPcOPL uOPLVNWLvOOWcLOVO_O^LZW\VeRL VOWYLMNWNROLXOPQL]Y[OL]NWMOYPo„L jOWX_L~OPMOOcL]NW^O[Y_LVYcNWe[h ZNMOYPLƒ\ccNP^Oo„ML OROVNMYL`SO…L`M[cNWVOMTLyN[h eSOWLZN_OcY^LXOPQLcNWRNPO_L]NWh ROPLuOPLVNWLvOOWcLVNPQOPL[NZOh VYRecYZLVOWYLfNecNW[‡TL\c[ZeWLYceL RYLuOPLVNWLvOOWcLMO[eRLcYMLecOh cOPQOPL]N[YLYceT RNWO[LVOWYLeSePQLR\cORLZNPh dN_OPVOL]ece^LcOM]O^OPLcYQOL MOLVeOLcO^ePL_N]Y^LOwO_oLRNVeh iOVOLWN†YMLRNVeOLuOPL€OO_oL RO_OcPL Y T L € eLMNWeZOROPLQ\_LRNhkkL Z\YPLVNMYLMNPQ\R\^ROPLZ\h OPXOLOVO_O^LZY_OWLecOMOLVYL_YPYL Z\[Y[YLfOgON_LuOPLVNWLvOOWcL[Nh ZWYOLsl\L_cLOYc^ePL ]ecLVO_OMLmlnL [Y[YPXOLVYLZeP{ORLR_O[NMNPL cNPQO^L`SO…L`M[cNWVOMTLjeNcL MORYPLcNW[Y[Y^LROWNPOLaN[_NXL ZNPOMZY_OPL]cNNWW[[ONMO NL|WOPSNT €WeZLjTLjOWYL_YMOLZOWcOYoL|WOPSNL RNVeOPXOLZePL[NMZOcL]NW_OPh bPNYSVNWLVYOPQROcL[N]OQOYLROh €OO_L[N]NPOWPXOLcNL_jO^L MNh cOMZY_L[NMZeWPOLVNPQOPLMNPh SecLVYLfNO_LyOVWYVLMN[RYL^OPXOL ZcNPLMN[RYL[N]NPOWPXOLMNWNROL MOPQQY_L`VOMLyO^NWLePc eRL XOZeL]NW[Y^L[NMeOLZ\YPLOcOeLmL [N]NPcOWT ] N W VeO L ] O W eL R N M] O _ Y L R N L c Y ML Z N h MN PQ Y [ Y L Z \ [ Y [ Y L _ \ w\ PQ L X O PQ YPTLjYLZNWYPQROcLRNVeOLVOPL bOXOPQPXOoLVYLMOcOL\eh ROPL_O_eL[NcN_O^L[NcO^ePL_N]Y^L YPQQO_ROPLbPNYSVNWTLŠOMePoLL]VNYcWhh Z\ R N c YQOLVYcNMZOcYL‡ePQOWYOLVOPL Y[LuOPL€OO_oLRNVeOPXOLcYVORL cORLVYZOPQQY_TLbOOcLMN_OwOPL}[h ]NRO_LZNWg\WMOLQNMY_OPQL[OOcL feMO PYOLXOPQL[OMOh[OMOLMNPh ]Y[OLVYMOYPROPL]NW[OMOLROWNPOL c\PYOLZNROPL_O_eoLuOPLVNWLvOOWcL MN_OwOPL}[c\PYOoLvjvLMNPNh QeMZe_ mlLOPQROL^O[Y_LVOWYL RNMYWYZOPLZ\[Y[YLVOPLQOXOL]NWh ]NW^O[Y_L‚MNPOMZOW„LwOSO^LuOPL QO[ROPLYPQYPLceWePL[NSORLOwO_T _YMOLZOWRcOOYPL TL‹ŒŽ‘‘’“”•–’—˜


Ž‘’“”• –—˜™–™š›™œ—š”“‘žŸ “”•¡¢

otpvqxrsutypzuostz{r vw|r{wr{swqs

0120343563

\ih9Q^

 he78SR RRV [RV\QVRV he fe R RV 9eƒg ]†f 9h8 8 QR7 A>  9 P <  N < %  C . % # $ > & & Z " : 0> #& >  # > :> ( FB )E0B )„0B . 0> & := : %> & !& :  C !."; m C#C:: ;: 9 > n .# ; "  E ; :  < C F $ $ C = %  O" :  &  >>: %>&C :9> =&C9 C#&= <:>+ E#  = Z & $ " & "  % " :  & " < T > : ; " T )> :- :/# >:C 9BC# >"= 9@ :C9 =" !#:"?@ ,/ BC` ;"ZZ&C>:>@ &>:$#%%&>: &*+ 9 $% -# ->9B &,,CC%# %#C:= :" :C#: J,-%>B>P-&!E:;> 345666474U84 N#/ !- 0> =&#& =>;&# „&>#:> =":>(FB =*)E0B +,3456664733H5 -,)„0B !! *+ , C #& % # # " >  > @   !   @ 0T> , B  ,  . # / 01 2 >9: >:%#/ =T&>j%&>::;#C#:=#@ 34566647735U 345666476UHU # &;: > % :%#: ;:> B ##%# =>%": #:>"= ;>>" / 1:;"%>:P&@ > (&%+,/ .#;"E&::934566647D458 J:   9 N < %  C P & N " ; # :  ; > j OC> #& >  > :> 9> ;%B C > B # " 0> & := : 9# ;#  C ;9 '#:=#& lC9 J:; ' 9 & >  C C9B %#/ ! ! 789 8

%' &>: C>-!-=9"&"=<,B %>>"! :C#:@ (FB )E0(F;&&@,/ B Z=-!>: -/ ( "Z #@2 >"::"&@.-C ˆ 9>;!,- ,.#&C =>/> " : :C>&:%=T:: -!!,-!@ --&:=*+ ;=::* 3456664733U5 ,=--C> ! AT:/!34566647754U @ˆ l>: ";             >+-#;>>C!KB#:-;!#,,9M@ %> : 34566647D8G4 34566647H55G 3456664777G5 345666478H4D * !+, &.#/'01 ()2 N;9A;P&9:j%C:: (F‡":<,‡":< O$>:%#>)@9>&:&$>T ##:$j #&=::j#:"/ >;$;@%<::# .#;"E.&::ECC/ * !! -"#!,$,#,%-345666476846 „'A+ ,,,B ''+ %#9&>C"9&>C>C .#B%B=B:<=345666477547 P<&( %#C C@,OA BCL% :$@-!/ :@N!9 C >TC&>C@*+,/ !T : #" O: >k : : ?9 >=N jlJ' C9=!B :- ";&@ ; C&9;" B& !'-E!0B - , AT9 , ! !  , C#T9   : --  C> -!! J:"=!- P&N&345666478H4G 9>- 9:B=&9:$B$";"9n   % 9: ; < %::= & 34566647U3HU = 345666477538 34566647758H 34566647D554 ! ,  ! , B ,   %# @N> 345666478DU6 P=:&=##:;#>&Jk ::%j #>&::!>B%B#:>:/ A& <:>C +%=>> B %&%:$ Z":%C =#: J9 &>>#=;& ">.? E&%"C%@ @:*+ C A "B L;>%>n- -, ,34566647U377 e 7R^e C>>:,& ,-->-,?>B;& -,&@-A !-3456664744D6 -9@ ,(&%B 7R8VW7R8V #  & C:> $ : = $ 9: #  : @ . " &  > C : < # C 9 = :  & % :<&T> =>& >?:> 9Z :#":"~ >C&$<%%:IC+ &>$/>:&>/ P"(&%@,!,&::34566647G4GH C#&C>:%=C=@(+-!345666478486 , J9& ;: =#::C";&9:#%> 0 >=Bl "~=@B.# (=?>( . CB9B . @ .!B &:k%#-B,- @:!C @9@0 #@"=@ & / 34566647U6D6 '#B&B" . B a <  "; -,,!!,,/ / @N#:;&&>%C&<:;E&@ O@*@l>&-!,--,@34566647UD4U := A C;:B C& < >$C: B A :9:B@1#A'jlJ' :"?C9=>:Z##=>""j`/ .%#$ C'JC%&!3456664H5UU3 - ( EF.B'()B-,,!34566647378G -!!,--=C :  : = j& C  @ (9 > & : ;  9 C > : ; = : j :@AP=&T" B :$C :,:/!,!/,!/ 34566647GU8H  C & > ! @ B %  =  > & :  9 > & : ;  C/ Z  : >  # @ *+ l < +  B   B E"  9Q^Q ][g 0 & > & % " % = C%   C  C # = j # > :    34566647GH3H 34566647H46D ;>>C<@(& ="%:B;C >>@-,=-!>%-C!%!@& &$$=TB%@*+,,!! (#=:>!>@*    % " #  $ # %  &  = I  ' &T":@J9&>C"B&>B 34566647U68D .# =%#C$>#&C %%::%J#:=;#@* ::+<-=C> J9 &>.?$ #;C "$E ;:# =>=9 9& : </ :>=B;E + ---,34566647H337 -, &@,-- CC%# % ; ? 345666473D46 P& >  / #C #% $ %   : =  : > :  % >   & @ 9   @ J> + ,- ,!B &  , ,  B ,  !  B   ,    ! # : > @ (#& %@ ,! #/ 01 2  :#" C !& :  C ? = > :@ 0> # & > & $ ; B ? B ; ? ; B % B & % " % B : #  " " = B  & >  > = ) I C  9   ? J   345666476UG5 =*+ "C%-, BC":B''BC$$>=;C> &*;%#C% BC>@ *+-B-34566647U448 0=#":=C>9&>:<34566647G78U ,FJ =&%KLM !FJ :#+EF@ "FJ %"C%>&C#=c9&>=>: .# ;"C EB . &C";C% #B=:34566647H45D .C 01 "2 .? @'::  ! = * : 345666473DGD J:= N"& ;#: &  : :  C + 2 : l > : ( , # C "/!C>$#C+>C l C 9 & # > 9  C : / : < C :   : > N>)=:@(&+,! , !,!,, OC> #& > (FB & $ ;B .B ;? ;B & % "%B ? = > : & #:= % >  T  :#" P = & B A" :  & > (    !  ,  & 0 34566647HD4G ,  B-,-!-!C345666474DH5 9j ! 9 *      !  ,  X 0 34566647HDH5 8V e 8g *+  -! ,, :# ""= B = "C% ;& & @ *;%B C >  <  + *  " > B #$ # C$ C & *  % : . " C" ;  : N C% > :  . & # C : 34566647U43H .#;" EB .& CC%# B = : C C">/;E CC B:%+ 0#C% P&.9>9::&:?=: 34566647HG34 &P>&@P>C> =@O: eV R7 &%: %#P&@ & &: >$=#- A&:9*" #& &#&*-,-!--345666473DGH A ">?,$ " C%PJ> :-&B!N",;#!:)-0 + -!?!=>!%"C% &@2 :9:> :!2+"'# <== )> 345666477833 />=,!;>  .# ; >  # :   9  > : B " " :  : ;  > .T .# T ) E0% " < # = "  1 : Z " $  & % " % @ %$=+ "C % $9> 9 #;  & ' 0& > *;%B A > )E0 =& = .B B  ,  # 01 :> C :: =#& :"?> =#$=>&/": #& :> F>#T#)<(F%&C":;<C *<*+-,!,,345666474DG4 !0F0%=="C%#)%A##& %;#&9>9#=&>K,,-M (# 34566647HD74 345666474D77  9#C 34566647U4G6 Q9RSR .#;" E & : : > = > : k" " F> ; # " A  % " :  ! / , /   &>C"; E /C @&>': #?> @;C% )"?#>;";"9B>%:B>%#& >@-,,!, k :>>%& ##= Z>>:="C%& =>$9>#:C $$9+ #"0> >#/ j&Z>:#-,,! 3456664735U8 3456664HHU44 #@%: C <: >=B" %"C% J9 %"C%> & 34566647HGG7 0> #& >  &  #:>    #=  : * ) %& C# B 9 C !  #C  !  > j > *+ = .# " - --, 0 & > T   ( F/ ) E0/ AE $ > / = & =  / JE/ @ I > ----- ## ; C ehR R98 =:< &T C> ": 'P&@A&J@345666478D68 -, 0F0/;&9;%BC>:B""::@ C#9 =:-  OC>>%C%#=#:#:"?>B 34566647HG47 345666474DU6 :: >C9 =:B@=*+ -" ,345666473663 / C":;  :  :    C9  = "  ; :    34566647U3DU m (= : (Fn (& % C9,/ ! / .# ; "  E j . & @ C C% # @ P & . " & " B N" / ;&C; E /& C .?% ";& C% >'< C ,!, 0>&&;%:&""=%><>==:k 1A'@*+ ,,,-B-!,--!P .#?>$#=>L&: ;#:K,M!--':&BP"B '" A O$9>:##&=>"%C C99Bj #=9}k :>/@ *+„/E":;,-!-B-345666478UU8 =(+ >,-!, : @: &@Cb= @ # P9 &  "=  > $ # $ #% ;%  # & > 34566647HG5U : ":> $ @ I„E@ I>  = "@ J'a@ $ #:;# %& #$ > $ = > "@ P : : C ;> .# ? > C  9 (F & %   ; = .& # C :  ,       : > P & @ A": & >  +  @ *:> + -!-/ O ; @ *+ l < ----B -- " Z C & < : > % # C @  = "  C9 O"  : 34566647746D :>C<":@*+-,34566647U3HH , N;:9>::<=$:9< ( - (= <'=,a)-,-!-,, %>/!C&C(#&-A# / P#;"Ej&@CC%#& '";&C!/C&345666478DH6 34566647HDDD J'a%:@ ,- ;>>%* (C9@*+E.O.# ?>/,@34566647G44D / 0> 345666477U86 :: > >   :  : ;  k :  # <  C # / 0T JC%9 *+ - @ =. :@: @ N :(+,!"C ,"(#CB & $ #% .> # > : * = < #/  ,  ! ! .F. %@>-,!! :>%#>#;":N E@ 0> &  "=  " " :% "; ; : : > = } OC>  > % C # C :  C T ; = : / 34566647H5G8 3456664746GH > ( + , C > : C & :  CC ? = > : 0> # & > ) E0B (FB .B ) % " % B : #  " " = B ,B : > ! (: :<TTT@=CZ:>#@$"C@(+ -- ' B#9 C9 #C *+ <%#@ A>" :>&:PC;>O&=JE 345666477D4U 345666478U83 9  -, -! --- , C" : ; & = " : ; > >  % % :  <  + 345666477GU6 ="C%B -,C# -!- ,# C> :*+34566647U445 *  # 9 ! ~ # C> : @ 34566647UD4D >k *# 9#O"C%" .# ?B= %"C% >& C " :>= &#&""::bO* -34566647G438 ,- h98 '%=.X%>,,,-34566647743U A$ N$O # 0># @*+ !-B -- A=n9 8 ;" @ E :BC$#

e VR

3456664748D7 m 7R8VW7R8V E 9j= #;>  O & =  (? )$ ; C@ $ / ':  = > % > / (# > / (+ ,-,,, 2: "@ ) = : A # 9cc : >:>.I1 :# =T &>%#C/ B .#?>$#=9="C%"B ;##>/"&;%"ZLLC9K 34566647G356 $P>&@> #C" # ; & *  + ' C :  „ & # =  " P & 0bE P T .%# *:> + ";= > C> :: (O JX0 ;> $ C@ > CI" 2=@(34566647G53U -- -!, &C# = ;C: C9 P„EM(,B-, .%#.#;" $>&>cEB C: '"@ B. : = >=.? "(+ C Y@ (# >C ?>%& ! b?#: 3456664H57U5 J> *+ (" =&>=+!!B TTT@-,!- =#9#@ $"C ::- !B-,,!-*+ = * ,/ ,/ *+X0 'AX &%B.A. -,: : ,-->@ 34566647U6DH :> 345666474684 0& C ~ * ;%B C > I # = )% „%; O": &  = > % >  # >  O(1 "& ; % "/ ,    # 0 1 2 ; > ' & T" :  &  =  = : B  !  ! ! 345666474DD5 345666473467 34566647H66U '' ) $ ; E%  (?  B ! a " ~  J $ A$ / # =   = T&   :  & <  : ;  $  > @ C &   @ C  9 L$ # %  L=  & >  [8 g] 8

7RV P& 9# 9# Z > & # >  %"C% .% # > & >  % C% J> j C  "   : > = <>=+. ;#T >(:;= :@ '= ,>=,:c mJ9 0"= # (#= :>=$n>… & C ;> @ L%"ZL:"%&>-!!! $>B%:*"C9JC%-,-!34566647H566 -!, > *+ >="(' &C #:P&0:>%":#" ="&C>=" : C  > = & : ( >  : P "  @ * + ! ! !  , 3456664743GH #;" & > : < A : E k # #  … (F… ON … E % %: P & . "& " E ":$ * > < " : " @ & % +  , / ,  ,  0> #&>(>>C# :> (F $;C =&=# C@ $$# > 0>#&><CC>B =3456664746HU (#:>/=:>%>@1>?/"&:;$:&&:@:-C (>C /=&C=:/%I# =#"@:A 9C %:A9 …*# >=-@l ,,!B-,!9345666477846 C>>: 345666477UU7 & C )%+ & X I 9B *+ : >=: ";~%9%C ::C :#9@ ;* !#…0F0… /-,&->!34566647D8HH - 34566647H3GD J9& >  C " / C ; EB .? % >:#;;& &@=(& -,-!- ,, E":$   B = ;> C> & B = ;> : 34566647767H C 345666474DH8 %"C%@ m (#C .# ? >  Cn J9& > (Fj > @ *+ @ 0& ;> > P & @ A& : = #  , , !   [8 g] _ R9R 345666473D8G *( P##&l%N:„1$>"$C NaJ( .%#> & >= : #=B C:B )E0c E#= A (F >j P":j =&-! , RiQ =*+ ,,-! ":FB-,!- -C :#:kE #&#:~ %C P:B =#B "& ;/ =,": C;CB =>% >/ ,!,jP EF 'OA  + % %" *b .1 X C  9 j   #   : > m  9 $ # % j(F&  [R RV\]RV 8

P & = < A# % L lE j 345666477H45 > #  & &  : J , !  (0 I  1A' &%% =. (B ;> =# = : J(:&%; &%,B.A.= !C>nA ; =@.# $>=*+%-%:!A!# 0> #& >: &C =& # B=">:=C"# 345666477U3G 34566647H778 (=: C  "  & > % : #=%?"$ (9::@ *+ ,/ !, C# C :  c /  , ; > %;  =  %; C> „ ! B  B  B , LC "  ?   B  B O" :  &  : ( # > / 0> #   > C # C : / % " C%  >  # ; "  E *   , !  ! ! ,  ,    J     ^Q98

9+---!,! 34566647D478 N">%>:>,A9"345666474DG6 ,B,B * 0- BE> # BB N'B BB J:; 3456664H77D7 a)-,,!-, ,B- !--345666477783 :>, B -C#: ,B> -,-=#& ,3456664778HG -->-: ! ,.%$ 34566647865G *+ P  = 9  %#C : > > : C#: 0#& > = #< ;B &  C > =  & … 2 C9 =TTT@ :#;<  "= @ (K ,M ,,, J> C " B:: >=A" #% >=P:= !  ) E0 B B , !  B  B   0 F0 ? > (&Fj)E0 %>:> &: #01 2> mJn.>%:=%>#>j;# .?@& @ ; >% %; >@ :"- #&#=!-, >=@.#?> ;> >=: ::: K1A'M9:>+ .# %>:@$"C'',34566647387U !#, l;;BN-B,X . !=#<   & @  @ @ $ 9  < ; :  ; ; #C%  : - , , ! C   @ „  K P & @ P : > N # ; " :  = : > : 345666474H37 :> „:&>9EL .J(3456664775H8 , 345666476D56 *B B-/ &=.(()M B--,, ! ,!!B-,-!- 34566647UD86 b & '#:= ># B &>,BB B -C@ ,,-! - !345666478763 R7Q^QV8Q^  @ O T -B B  @ 345666477G34 .%#> & >  C " B > Cj.? '# & > % & > :  > :  > / ) E0 0F0 = & =  *>=:"$=@*+,/34566647D6D6 !, P&0F0$"C%")NBE"C%$ *> CT: .(.„ .*#= AA/ :B> @J>&C#=;&&@*+k; ( C %  ":=  %  # ? >  m l Z & # >  E " Cn .% # > & >  . # ? > $ # ) % / %& >  & C:> XNA/ ":"C> %>:&%B>&C :=+-#:"&>:,C,B-9!:/ E$>;&O1=&:/ P,-FEB ,/ ,B 9>&>%B $"%B ""= B)E0 A":>" @ "# 9=CB%;;>=:B=9:$%=T& (+ &; L :> -, -A@$$>B)C%34566647U6D4 %I# ; :@ ,,,!,B ,-!!    * + P &    = C  ) "   / 345666477DUD ; 34566647UD84  ,    345666477HG4 %:l@l";*-! 34566647UDD7 ( > C % : # ? >  "& > : ;"" '#& > 9> ;%B C > (F )E0 0F0 = & / = I  .# ? >  % :  & : A# > : $ $ > 345666477653 †e[98

e Z"&;>::>@*#T: B:#@"*=+B=-"C% =&=T9(F;&&A9 9h8 8 QR7 C >=&< :>@.."= "/ ="":C +>:,$/!:"%<34566647U665 ;&@P lC9 ::$;>$#>C% -34566647U84H ,!-:B :#:>=>:("=C "b=:;&>":C #}}>:C "9/c ,:~@,-*,,&>C! !:: @ O  # # < #   : > @ (& %  , ! ! B  ! ! !  ."& > %#:< #C9: %#:<=>j # $>:C j9 34566647U46H ;: ,  B  ,   0> #& > 9;%B C > . ;: 9  >  =  <   :jC";& & " 9 *      , B  , , 345666477DU8 [R_R] 8V\RV mC .#9 ?> (F/ (F $#% nZ&~#2"< 9@*+-,,!!! 345666478H5H bO@ .<$= : &#& @% #? . lC9 & > C : = < ::=  > : : > .A.B & % > ,/ 34566647443D EF E : &  # # & *  B C` N # : # :  C #  & ;>  % E& & B C -- P " A#;> / P  %#C C-L&::&>:@9 , -a)-,-!-,A# 1 % 34566647U84U :>:C# = :$ :m "T# .#;&+ &"BT#@&"+T#+! ,,!BC` >.I1 )>C" # n } *:> -,-- !T:TT@ *>:-:"3456664H5U5D !@$!"CB :#"*+-,-34566647UD46 ;9 ":&>:#@ *+-,! ,!B 34566647U436 - B -!-, -,,!-, 345666474877 m NJAJ.„lF1 .n % :  > & ( F/ (F A# / 345666477GG6 '   > :  :  B C`  # = T & >    

e R^8

'#>: $ $ > 0> %#: # O& =  ;& & @ A#C " # =  m < n 9 :B 9 N#: #: C# & # % >  B (= @ O#  C> = J :   9 P <  & @ " : " / †eƒƒ8 V\] g \ 8 ƒeg] 9Sgg 8 V\ :>*+,B34566647UD55 ! %>::C#:$>:>#/ &,@* !:-M-,-!!K.> CM-Ka) -M/ >OA@(&%+,/!!!! -+,-KA# -345666474D64 . <= >,-+ .%$ &;#= " " jF> ; # " ,  l K 0F0L l" &  lM =#:> B&T::";"9 9%#= &:$ %# ":B %>9%"&"j$"=C9345666478887 =@!j k ' ? " .# ? > $ #+ A$ $ > $ ?01 &$; C: #: C:C&  #< "=  ":" ': „= Z + # ; ; ' " = B O" &  # ' :  F ; # " / T> T: # : B = & =  9> # ;? ; > % %:& 2  :   : =   %    > : : C   > &%=C .9"/‚,B-!345666477488 -+M 9>&:;&&@-,-!,--- =: *+ !,,,,-34566647U83H , " &%-- 9 PC& > hR\R :K* >;:M$=% > ;=  C 3456664766D4 9 /! BC`P!@ <' = & 34566647D7U7 %<C::#":'" =~:;j #N :":?>%@) 7R8VW7R8V 34566647G43H '#:=#& 9eƒg ]†f ' 9;: 9&>:< >:> :% #Z#= %=" :$b= :@"&- &@!,-,-b: "  # " " : "  % " %    %   C%> : 9> -,--/ -B - (:=> #;" E & / CC%# !:-!:--,TTT@ 9:;<,/%"&!>":B@-$",-C/ 34566647DD57 =& C " (!- A#" ,'%=J:" 34566647H86G # >  #C% C#:# > C %# :: 34566647G375 O : ( , P & @ N";#: R8 ]^8VQ^ CB >C%#& :&% #C> = B"B ;l# "9B#=>=>B %=C >:%(&%+-=:",%>;,&@* +P&@ > P&@#&;: 3456664H5546 ." [R Q][R R %#& =& 9B = --34566647G335 0>  > & > C> :C >> - :%:" .#;" /EL & @:B 9&>CN"/ " >B:>&-,,!-!: > 9 :  > &   C % : '  C #  9  # : # :  C  9 c  #  & 34566647HUU7 & : > = & > (+ ,/ ! = ;# >>&:%>&":@,/,,/ VW7R8V N"> :<  9 ;: 9 > > :> ;#:/ P : >  -,,!- ! @ 2 > : C$#% "=c-=>>Cc !b !34566647366U !!C>: b&$&";7R8 $"C &:::>*+;>-%,-=->,%!"-#C;9 -TTT@=<>C"/"%@ Z& "<9=X% T C 345666478U38 9=#:&,#,,&-0; $B&"-=;T  > C# = 345666474D75 .; >  C # > & %       = " = " : / 34566647747U 34566647465G :".A. A 9B" #;" E %#:9 :> B YC>:<=&9%#>:;"&> ;&&"9=:#:>:+>,#/",:--C C : > =B ? %"C k" & ; > :  N  # +  !    B C`   !  >=B =:$ =C>B%= &&CB 99-, >B";"9B= 345666478D8U (+ ,, P9 :">AT"B!/ % (& %BC`   ! !  B C` @  !  B C` ^Q98

[8 g] _ R9R Œ8 Ve9]9eVR^   B Cd    , B Cd  % & >  B !  B ,-XC& 345666477U66 ! 345666473436 Cd :-9B +,/----B-,,,34566647336G O& > = T TT@ % < ;  C : ; @ $ " C % " C" : > = & : ( > : P " *+ ,-/ A  # 9 j 9}<J# O">$>=k> 0:##T> B *  9 T:>  ;> = : :; .#;" E & @ : 9& >  C Cd*B+ -B-Cd ,.->BB,Cd /,34566647H67H ; C:; (O :>  ! %# ":> & - - ! k~ + ,- ') > &  # 2" ; >    "B A %> B ' B ' = "B '> ' ":B % >  # > c  "& >  = ! C & 9 "  : > = .? %"C%@ *+ @ 9:<@E&&-!---- P&@N";#: C>& JC"<P&@N";#:(+ !B =>=:c09<&>@*+ O0kEP&@'9<:=!(+!=B'C BN T P=& & >C 9c > >=C# %> = ? 34566647G3G5 ; %=#OC;> C&<'& :+".= &=$&B' (>'& P"<=34566647U348 !C ,@ ".A.E#:#----! >    %#&  > % > > C >  $ : -- 345666473GU3 C9.C-@!@3456664775D7 345666478755 .# 345666474HHD ;C%,! B-,34566647HH76 ,!! P&B::9C:BB%>:B J= # & 9    : = 9 %  % "    % : ; 9 = % B =P=: 9: >}-,! C%> B "L%? .# ># ": C#%#C 9=: &>%C &>%/ :; :: :;C#:< #& he fe R RV he fe R RV he fe R RV A"&#:E" P&@ >= =C! (@34566647U335 ,>:j !T! 0&>%&::>*Sh ;>&@;> %  : ; A J & A # = 345666477UGH -!---,B-,345666477576  '' J:; "> ; ( J%%& # > % C% [8 g]_gƒgS C>%9>c*+-!-,, 34566647645G l> : ; ; #:;@ C [e98 l# C ;<+J >#>~PN# C> ::>O# %$&#9E„#?~# $ I. >:= ;<@ /!9: 9%:l> %: #:. ;-!-/ @. %&>C>9 . " b: ? # & > ( " RV eVR *+ - -, !-B >:+3456664737DG ! , ba   " &   # :  C> E E(F J ? / 345666477H38 0> # & > * C ; :  9   %  >c.":< #$91:;"?>>":("%(Fb=#?>>":J" ''&&<%#I"=>.C: f7eRV8 V\] 9e 8 fe (F.=<:>:;"(#&="C?>>":2#(F N&(1%9":#@*-,-!!c b : # (F (" %  (F %  " &  ; > >  & @ '# > 9 = : = C C :;> T  Z#& 34566647G6D7 E"="C>:"",2=@!-B34566647D84H , 0>#&>&:* C''BJ:;">;B;& %$&"##=#==""9>C *+--,!!#>93456664733U6 #=> 9:>>%#C%$&&B J#:jJ9&>%::#:(F*:<+ ;: !! ;%+J:#:=#&#=L%/ C+-!,,!!B-34566647H6HH '#>9=@C:;>C9="B=:=: : % &K#& @#;>>K % "&M l#;<)EJ:;"C~B)#:"?"B'' =:""="C: "":C%@ L % :M 1:;"? >": ˆ B . C : B a% # > B  & # B > % ; ; & =>#>9@*-,!- K ("% (F - M K EE(F  M 9 & > 34566647756D I"?"$#&&O::(&%@34566647H85G - - fRVghi  =  *  + K  , M ! !   / !   J9& > # > 9= : = / C:;> T Z#& 345666478U6D A~  ": J:; "> ;!! E "  E J9& > &  # > j :& >  ,/  $ / 9% # = # = = C 9> C ; "&  :% & :::  " E9M .(‰ - 0(B 0 (! K*k :"%< % &>>@A":" &=":;&&-! $%%> ;%<:;&C&I#>C>: &# #>9B@(#=>-,-!34566647756G !--, RV\ Q RV a =T& j: 3456664HU877 0# m   n    : =  +  $ = / " ~ B  =  -,--! N( ! 9":#? # (C > 

gV9Q7 RV 34566647U6H3 ""~BC9 B:=/"C ~>@ > $=:X%/;K%&C>:B;&9==":/ J9& # >#L % :J:#:(F*:<+l@0%+ ,!! 34566647U457  M % #:>::< &> 9$@:"%< L  %  &  %  $ %   % > j . ( 9 B Ij)%":O#:: &%BC+,--B-!, "#&:1:O ?#>&>P"#:=jEE(F@ L :* @J #: '// -!B3456664H5445 - J: =#&"&J=::BO":&: = 3456664H7478 ;>  ; " )  P" (: & := %> $=9B %B l#>#@*+,/!,-!B345666478GG4 .%$ >& #: $:"%< % ;& &>&9 Z"& -!! = B "~ ;& CB = " C # = &C:> C ;: : =@*+,-B-,,-34566647U3G5 OC> ' : })%" : O #:: C:$&&+-, 345666478G4G =J$$":>:.#?>. ( :>(+!!,--!-345666473H74 !, ff ,,@ P := ;& C j & =" @ (9:: P"#:& >A>:#& >C>: &>%: %# >% &>+E;&&:C "%9 < EE(F OC >:Z &: C 9 ;? :*0 -@! J;>9+-@ :;C~ "~ %> $ = % j = 34566647UD6H  N' # = C €  =  # & L % C : *+XC„~%,/-$#%:>-,345666473U74 K@;>":&>:#>::M,+-,-!345666473858 !, 34566647GD77

R Q P)! ;:= =#:= :& ;>: ;&C =" #  E E(F C & > ;  @   : @ 0FlL E:"%<%&>#C%BC:C&>9 = :  $ #& @ ( C : J: ;  # >  ; :  : O   ( > & 9 ;  > = C#  > : ; " "   =  # &   CL > :  / %&C9;9&C:>:>:>*+'@("<> *0 % > :   ! , ! ! , B  ,  , :@ >;> =# (>0 C .C%> ;:> &>@!-B-,,-34566647HGUG *: !& 34566647H83U -,,!-,!B-,!,  E": k@ EK k9 34566647D8G8 A >9Ml% >$=@ X% (~ >#C#& : E#&M* +- - 34566647H865 K )>0 EE(F ":&>:# %= # $ C/ k" PC :@ -:% Fl $ 9 *0 N' = &  C > : & -,--- =&;>>=::Ncc.## -!,!, <9P,/#-:,0,-12 #l% # C # &  , ,   B  ! , -- -,,345666477543 , , hQ79R 34566647HH8G 34566647HD7D >;$&C=X% P&=L%&C";#CB''+9 P; .# &>?: >j : Z"&; >:!@ #j #= J:= @+ @(~ >BC ;:!)9 \h9 C  9 ## C ""C Z & 9 Z & #~ > @ "& ;"" = " * !  ! N . ( $ = # C& > 9  / *+ lZ & # > (& %+ - -, !- @->O#;>@lZ&>345666477D38 ! L%:&<::#?# 3456664737GG I T=" ( :;& %C "=" +P @ :34566647H7G7 =*+ ;&C‹ & "=& " > > :& > :;":#> @ '# / E:"%< # > %&  % %& < $ : & 9e 8 fe : > @ -,,- :@*+ BC @( ,3456664734H7 .# ?)E0 >* + ''E> :C >* := Z&#;> ~>// -!B,/345666477557 '"&=>9P%<)345666477G4G C - N .I?>"K$&CM‚- #& I" > :& ;> " R 98 e

=$<==#K%:!%B"->-M‚ N :mlZ&#>n(+- 34566647373H E :"%#:jO$ <%>:%#C% Z"&;>:C> N:>C& "&>:> N . !!  9  "  , 0 O 0# > : C9 , BC` : „~$ & >?# 34566647H87G ;&@9:*+, -345666477U7G ;: % "Z # > ":& @ N ? -/

g g] hgV9e7 ƒ8\8 R7 P&/'#&>* E>:''I"=> --!B,/!,!, 3456664765D8 m0>O<n9&>:<Z"&;>:"&>: P& R^e R] %< $ C C : %#:$ C = $ 0J K J $ 9> #$  j E": :$ % %:  & >  $ :"%< ;& & @ 9+ ,/ ." : < ; & l Z & # >  P & A " #  I " j :=;#9 #@>:*+ :-/ ::<-!/ >!! :>;":M 9 -B- ! -.345666477U77 Cb=# C !- ;: " )$ $"=#< :#;& J&@$>* @9"%@ ,$345666478HU6 -"C "/ &:OC%.;9/- -,345666473786 3456664745HU he fe R RV '#&>:.##&=9$:"%<#>, P&B#&>B;B#T0.)l;&& * + : ;    9  C   : $ :  : C:C&   #C%  #:& > =  " &  ~::# # C 9!0B =:0? "$>#T Z#,/ ;&@„=#!!,, >"B>:/ %>:%;=:=:#>:-BC BC@*+-!,B34566647U4HU ! -!,,-! %>:::# P&@X>%.C"9EC# "&:; % :3456664785G3 aN> a1: 2= > " 34566647884H @ B C  > $ = # " ;"" B he78 SR RRV >:%"=B#;&%=:>>B%:&Z":::<%C 9B C%"#&#BC 0Fl-$9$C1l >~#&*0 '>:%#9"%+N""C>:!~ * + fR

 > $ = # = " B = CB =&-C>:L%##;<l%- >~T?=>:;0"=# =$&C:>C, !!,, !B&9@1.1))b2"<(#&%+ (# ":: $C ##C"= j> N' @(#&%,/-!B-34566647H683 -- :#C%@*+ 34566647D68H ----- 34566647HHD5 :"C #:>C #::>*9"  ;   B > C   ; 345666478833 !- B +-,@-@,34566647UD36 @ .#?>$C#;>>&@:>=":E:": .O" l'   > # = ; #  > :  C9 j # C9 : >E#:#P&1C">>(COC 1A'!0LlJ'::B#:"?> A ;& @E$> #T :;= ## >:j;$$#& #}} =%"OC> #:<@>$% % " :  " K P # #  : M " : " = " C" C : C # ~ B > : # > "  ( ,  B   , , \ih9Q^ P&@&' :&:&"#: , <=@(+ -!$C# 34566647H7H3 ,!!@ O# *-,-!--- = >=:cc %$&%C:O"&CO">@34566647GH56 ,! A#T;=:=":#%j>;#34566647HG5D 34566647787H N;9A;N<%C"&>:= EC;>:;.":<0.E/@! F :;>;"/ ::+9%#$T >&:>+%::>:=>&:$>:/@ :& ;# > : =C>-!! #Z#=>ZZ: %&Z":C9:;P&@":"> E<#/.9"9>A ~""C &"::=#$"":C> > = j> :"? > Z @ *+ OC@*+-!! -,!-----''+3456664777H8 ,' *+,/ ,-,B-!-- 345666477874 3456664H576D .C+ 34566647HUU4 .C  9 % : & C : =   9 %$:<&C=:: '#=9<%CP&@N";#:OA,P&@ 0>$>$C;>0.)l9:;<  :  9 % : & C : j=  : @ 0>  & O & = : ; : A  >   ' #   > #OA@P&9:j%C:: ;&@P&0.)l„b. 0j0!$C C9C&>@:Š"C+ ::::;C„AOJJ>#= BC:>9@-,B B9:;<$C.":<A:0F0F0j -,/ bA C ,-AEB,-- 34566647U635 P&#.:>:#':P>#"::>P"!Ja(>C3456664777D8 !,9 ,#=&>@*+34566647U6D7 345666478UUH


‘’““”•“–‘”Ž—‹‰˜™šŽ›œ ˆ‰Š‰‹‰ŒŽ



>?@AAA?BQ?VX

>?@AAA?BR?BA

>?@AAA?B?>@A

>?@AAA?C@RCV

>?@AAA?BR>RB

>?@AAA?BBBB>

>?@AAA?BBBRV


›”œ”“”’

‰Š‹Œ‰ŒŽŒŠ‘’“”•–—’˜™š



CDEFFFDGSCCf

CDEFFFDGSFEE

CDEFFFDGSC\H

CDEFFFDGGFHF


0123

$%&$'()*%+,(-'./

45678 7 787 7 57 1!"#

012345µ¶·¸ 678¹º» 93:;ÔÆ7<ÑÈÁ:ÛÉ=;ÅÇÖÑ >:ÒÉ5Ù7Õ?ÑÁãÉ@ÊAäÉB:ÔÉC: 7 D : A ; 7 E 5 ; ÒÁØÄÙ×ÇÎãÇÍÁ×ÆÚÉÁØÆÊÉÁÍÄÂ

¼½¾¿ÀºÁÂÁÃÄ ÎÄÈüÄãÉ×ÉÚÆÁãÙÑÊÄÊÁÈÄÅÑ ØÆÒÁÄÿÄ×ÚÆÿÁÎÄÈÕÉÍÉÈÆÁÍÉÚÆÒÉÈ ÅÆÇÈÁ ÉÊÆÈÅ ÊÆÉÊÆÁÔÄÈÅÉÈÁÎÉÈÉÕÄÎÄÈ ÔÄÎÆÁÍÉÚÆÒÉÈÏëÁÚÄÙÉÈÅÁ3ÇÊÉ×â ËÌÌÁÌÍÄÎÉÈÏ ÕÄÍÉÈÅÁÍÉÅÉÁÇÕÆÁäÑØÉÁ×ÑÈÚÙÉ ÐÉÎÇÈÁ3ÇÊÉ×ÁÎÄÈÄÅÉÊ ÐÑÒÁ ÓÍÉÎ ËÄÙÊÆØÉÁýÉÈÚÇÍÏÁÌÉØÚÇÁÜþÞß ×ÉÈÏÁÔÆÙÆÈüÉÁÚÉ×ÁÉ×ÉÈÁÎÄΠÌÒÉÒÏÁÔÆÕÉÔ àáâÁÐÉÎÇÈÏÁØÄØÄÙÉãÉÁÒÉÙÆ ØÉÈÅÇÈÁËÌÌÁÔÄÈÅÉÈÁØÄÙ ÖÉÍ×ÉÈÁ ÊÇ ØÄÙÊÄÍÉÈÅÁÓÍÑÈÅÁÒÉÙÇÊÁ×ÄΠÅÉÈÚÇÈÅÁãÉÔÉÁãÄÎÉÆÈÁÔÄ ÔÉÒÁØÄÙÉÔÉÁÔÆÁÌÚÉÔÆÑÈÁÛÉ ØÉÍÆÁ×ÄÁÌÆÈÅÉãÇÙÉÁÇÈÚÇ× ÈÅÉÈÁÊÚÉÚÇÊÁÊÄÈÆÑÙÁÉÚÉÇãÇÈ ÅÇÖÑÒÉÙÕÑÏÁÌÍÄÎÉÈÏÁÌÄÍÉÊÉ ÎÄÈÅÇÙÇÊÁåÆÚÉÊâ ØÆÈÚÉÈÅâÁ4ÑÙÎÉÊÆÁÚÆÎÏÁÉ×ÉÈ ÜÝÞßàáÁÒÉÙÆÁÆÈÆâÁÓÍÑÈÅÏÁÊÉãÉ ÓÍÑÈÅÁÕÇÅÉÁØÄÍÇÎÁÊÄ×É ÚÄÚÉãÁÔÆÊÇÊÇÈÁØÄÙÔÉÊÉÙ×ÉÈ ÉÈÁÉ×ÙÉØÁãÄÎÉÆÈÁÉÊÉÍÁÌÆ ÍÆãÇÈÁØÄÙÎÉÆÈÁØÄÙÊÉÎÉÁÓØ ×ÇÉÍÆÚÉÊÁãÄÎÉÆÈÁÔÉÈÁ5ÆÊÆ ÈÅÉãÇÙÉÁÆÈÆÏÁÕÇÅÉÁÉ×ÉÈÁÎÄÈ ÔÉÁÓÍÆÁÔ××âÁíÄÙÉ×ÒÆÙÁ×ÄÚÆ×É ÎÆÊÆÁãÄÎÉÆÈÁÔÆÁÍÉãÉÈÅÉÈâ ÕÉÍÉÈÆÁÍÉÚÆÒÉÈÁØÄÙÊÉÎÉÁÓØ ËÌÌÁØÄÙÚÉÈÔÉÈÅÁ×ÄÁËÇÙØÉ çËÄÎÉÆÈÁØÆÈÚÉÈÅÁÔÉÈ ÔÉÁÓÍÆÁÔ××ÁÇÈÚÇ×ÁãÄÙÊÆÉãÉÈ ÍÆÈÅÅÉÁÎÉÙ×ÉÊÁËÄÙÊÆØÉÈÅÅÉ ãÄÎÉÆÈÁÊÄÈÆÑÙÁÎÄÎÉÈÅÁãÄÈ ÇÕÆÁäÑØÉÁÍÉÖÉÈÁËËÌÛÁÛÉ ËÇÙØÉÍÆÈÅÅÉÁÓÍÑÈÅÁÕÇÅÉÁÚÉ× ÚÆÈÅâÁíÉãÆÁÎÄÙÄ×ÉÁÚÉ×ÁÉ×ÉÈ ÅÄÍÉÈÅÁãÉÔÉÁåÉÎÆÊÁÜÝæßàáâ ÚÉÎãÉ×ÁÔÆÁÔÉÿÚÉÙÁ01øï12ïâ ÕÉÔÆÁãÙÆÑÙÆÚÉÊÁ×ÉÙÄÈÉÁØÄØÄ çåÉØÉÙÁÚÄÙØÉÙÇÁÓÍÑÈÅ ËÄÍÉÚÆÒÁËÌÌÁ3ÇÊÉ×ÁÌÇ ÙÉãÉÁãÄÎÉÆÈÁÎÇÔÉÁÕÇÅÉÁÚÉ× ×ÄÎÇÈÅ×ÆÈÉÈÁÊÇÔÉÒÁÍÉÚÆÒÉÈ ÚÉÈÚÑÁÎÄÈüÉÎØÇÚÁØÉÆ×Á×ÄΠØÆÊÉÁÔÆ×ÄÊÉÎãÆÈÅ×ÉÈÏëÁÆΠØÄÙÊÉÎÉÁÌÄÍÉÊÉÁØÄÊÑ×ÁÜÒÉÙÆ ØÉÍÆÈüÉÁÓÍÑÈÅÁÔÉÙÆÁÌÆÈÅÉ ØÇÒÁ3ÇÊÉ×â ÆÈÆÏÁèéêáÏëÁÚÄÙÉÈÅÁìÆÙÄ×ÚÇÙ ãÇÙÉâÁåÄÎØÉÍÆÈüÉÁÓÍÑÈÅ ÌÚÉÚÄÎÄÈÁ3ÇÊÉ×ÁÆÚÇÁÎÇÈ ËíÁËÇÚÙÉÁÌÍÄÎÉÈÁÌÄÎØÉÔÉÏ ØÆÊÉÁÎÄÎØÇÉÚÈüÉÁØÆÊÉÁÎÄÈ äÇÍÁÔÆÔÉÊÉÙÆÁÉÚÉÊÁãÄÈÅÉÎÉÚÉ ÌÇãÉÙÕÆÑÈÑÏÁ×ÄãÉÔÉÁîïðñòó äÑØÉÁÊ×ÇÉÚÈüÉÁÔÄÈÅÉÈÁÎÉ ÈÈüÉÁÊÄÍÉÎÉÁÍÉÅÉÁÇÕÆÁÚÄÙÉ×ÒÆÙâ ôõö÷øùúÌÄÈÆÈÁÜÝûßàáâ ÚÄÙÆÁãÄÎÉÆÈÁÊÄäÉÙÉÁÿÇÍÍÁÚÆÎâ ìÉÍÉÎÁÍÉÅÉÁÇÕÆÁäÑØÉÁÚÄÙÊÄØÇÚ ÌÄØÄÍÇÎÈüÉÏÁÓÍÑÈÅÁÎÄ çÌÄÎÉ×ÆÈÁäÄãÉÚÁÊÄÎÉ×ÆÈ ãÄÎÉÆÈÁÎÇÔÉÁËÌÌÁØÆÊÉÁÎÄ ÎÉÈÅÁÊÄÎãÉÚÁØÄÙÉÔÉÁÔÆÁÌÚÉ ØÉÆ×ÏÁÕÆ×ÉÁÊÄÎÇÉÁãÄÎÉÆÈÁÊÇ ÈÇÈÕÇ××ÉÈÁ×ÇÉÍÆÚÉÊÈüÉâ67879 ”•“‡… “‰ˆ‡Œ„‹’‹ ‰–‰”—˜™š›œšž‰Ÿ ¡¢˜£—˜‰”…¤‰Ÿšš£‰¥—¥¦—˜œ›šž‰¦šž£ šž‰›—¡š§š‰ˆ¢¨š‰©š—žš‰§››‰§œ§š¥¡ƒ„…œž†‡ˆ‰ ªœ‰Š‹ŒŠ —›Ž˜—‡£š…˜‹‰œŸ‘‰ƒ’…œ¥« ‰Šš˜¢£ ˜œ‰¬šŸ£¢™¢«‰§œ‰Œ—§ žª‰”…«‰­¢ª®š›š˜£š«‰—žœž‰¯°±Ž²³´

v 7x 6 x6w7 87 z 7 v5 wx x vy z x z7 57 5 58 7

sIpIMLIJKLMNOPQ OPQKRKp^W`_TaKu[V_KOfVaVKhpuOmKcSSNKXVW` €‚fKgVoVeKa[_VZKNIKgf\ToVaYVWJKV`TWgVKXVW`KgfR gfoVW`a[W`YVWKbVgVKKdV_TZKilKZT_WXVZVKZVY efWZVK^oT]KNIKZToV]KgfoVYaVWVYVWKaTa[VfKV_V]VWKNIJ eTWXToTaVfYVWKbT_eVaVoV]VWKaTbVYU^oVKWVaf^WVon lKV`TWgVKZT_aTU[ZKVgVoV]K[WffYVafKof`VJK_TqfafKaZVZ[ZVJ s[aZ_[KeVoV]KeTWfeU[oYVWKbT_eVaVoV]VWKUV_[KgVW gVWKaT}V_VK_TaefKeTWT_feVKKT}^KZT_][Y[enKGoT] bT_ZVWXVVWKXVW`K]V_[aKaT`T_VKgf\VtVUn YV_TWVKfZ[KZfgVYKVgVKV`TWgVKoVfWKXVW`KgfaTZ[\[fK^oT] IW``^ZVKp^efZTKYaTY[ZfKh}^mKcSSNJKO^UKfbbX NIKaToVeVKpuOKKdV_TZKilKaToVfWKV`TWgVKgfKVZVaJ gVWKSf]V_KSfZ^_[aKeTW`[W`YVbYVWJKUV]tVKbToVYaVWVVW [\V_KSf]V_KSfZ^_[aKgfZTe[fKgfKsVYV_ZVJKSTWfWKhijklmn puOKXVW`KgfoVW`a[W`YVWKgfK^ZToKO^_^U[g[_JKsVYV_ZV LT_gVbVZKbTWVeUV]VWKV`TWgVKgfKpuOKcSSNnKI`TWgV ]VWXVKeTeUV]VaKlKV`TWgVnKI`TWgVKZT_aTU[ZKXVfZ[J ZT_aTU[ZKXVfZ[JKbTWTWZ[VWKtVYZ[KgVWKZTebVZKbToVYR [WffYVafKof`VJK_TqfafKaZVZ[ZVJKgVWKaT}V_VK_TaefKeTWT_feV aVWVVWKY^W`_TaKZV][WVWKcSSNKilKaT_ZVKbTeU[UV_VW K}^KZT_][Y[en pcSNnKSToVfWKfZ[KbVgVKY^W`_TaKYTeV_fWKbTaT_ZVKY^W`_Ta cT_WXVZVVWKeT_TYVKgfgVaV_YVWKbVgVKa[_VZKNI eTWXTbVYVZfK[WZ[YKeToVY[YVWKbT_[UV]VWKaZVZ[ZVKXVW` ZT_UV_[KZVW``VoKiiKdV_TZKilKXVW`KgfZVWgVZVW`VWf aVoV]KaVZ[Kb^fWWXVKVgVoV]KeTWVeUV]KaVZ[KtVYfoKYTZ[V ^oT]KSTY\TWKNIJKsT_^eTKVo}YTnKS[_VZKfZ[KeT_[bVYVW [e[eKgVWKTebVZKVW``^ZVK}^n a[_VZKUVoVaVWKgV_fKa[_VZKXVW`KgfYf_feYVWK^oT]K|VYfo €STUV`VfeVWVKYfZVKYTZV][fKV_V]VWKNIKVgVYV]KZf`V pTZ[VKPe[eKcSSNJKV_fgKMV]eVWKXVW`KgfYf_feYVWKbVgV V`TWgVKXVW`K]V_[aKgfb[Z[aYVWnK‚fKo[V_KfZ[KeToVo[fKa[_VZ KdV_TZKilnKS[_VZKgV_fKNIKfZ[KgfZTeU[aYVWKYTbVgV NIJKNIKZVYKZV][KeTWV][KoTUf]KbVaZfWXVKYfZVKeTW[W``[ IKgVWKdTWZT_fKcTe[gVKgVWKGoV]_V`Vn W^Z[oTWafKYTb[Z[aVWKpuOJKZ[Z[_WXVnKhZ_fU[WWTtam

FGHFIJKLMNOPQ OPQKRKSTUVWXVY gf_fKaTUV`VfK{|V_`VKs^`\VKcT}fWZVKh|scmKcSNd~ oVW`VWKgVWVKbV_VKa[b^_ZT_KXVW`K\[`VKaVZ[ Z[\[]K^_VW`Ka[b^_ZT_KcSNd gTW`VWKfWfafVoK]Va]ZV`K[WZ[YbafeKgfKeTR qfafKeTeUVWZ[KcSNdnK€dTeVW`K\[eoV]WXV eTeUT_fYVWKUVWZ[VWKUT_[bV gfVKa^afVoKZtfZZT_n ZVYKaTUT_VbVJKZVbfKfWfKUTWZ[YKYTa[W``[]VW [VW`KZ[WVfKYTbVgVKbTeVfW €pVefKU[YVWKafVbVRafVbVJKYVefK]VWXV YVefKeTeUT_fYVWKg[Y[W`VWKYTbVgVKcSNdJ cSNdKgfKHTg[W`KcSSNKF^`R fW`fWKeTeUT_fYVWKUVWZ[VWKYTbVgVKcSNd feU[]Kp_faWVn XVYV_ZVJKSTWfWKhijklmKafVW`n VbVb[WKY^WgfafWXVJKZT_VW`Kp_faWVJKaT^_VW` pVbZTWKcSNdJKQ^qVKrVTWVoJKXVW`KeTWTR OVWZ[VWKZT_aTU[ZKgfZT_feV bTW``T_VYK|scKcSNdn _feVKoVW`a[W`KUVWZ[VWKZT_aTU[ZKeTW`[W`R oVW`a[W`KpVbZTWKLfeKQ^qV IbVKXVW`KgfUT_fYVWKUTUT_VbVKa[b^_ZT_ YVbYVWK_VaVKZT_feVKYVaf]WXVKYTbVgV rVTWVon cSNdKYTbVgVKbV_VKbTeVfWKZT_aTU[ZKe[_Wf a[b^_ZT_KfWfnKNVKZVYKeTof]VZKgV_fKW^efWVoKXVW` L[_[ZKeTWgVebfW`fKgVoVeKbTWXT_V]VW VZVaKgVaV_KYTbTg[ofVWKZT_]VgVbKZfeKUTa[ZVW ZT_Y[eb[oJKeToVfWYVWKYTWXVZVVWKUV]tVKfZ[ UVWZ[VWJKSTY_TZV_faKcSNdKsV_^ZKS_fKpVaZ^t^J dVeVWK‚[_V}]eVWKfWfnKcT_ZfeUVW`VWWXVJ UTWZ[YK_VaVK}fWZVKa[b^_ZT_KYTbVgVKcSNdn eTtVYfofKeVWV\TeTWKuVaYV_KdVZV_Ven ZVWbVKIcO‚KeTeU[VZKY^WgfafKeVWV\TeTW €pVefKaTeVYfWKUT_aTeVW`VZK[WZ[YKUT_R S[b^_ZT_KbTWg[Y[W`KcSNdKZT_aTU[ZKTW``VW cSNdKefWfeKgVWVn eVfWKV`V_KUfaVKeTeUT_fKYTeTWVW`VWnKIZVa gfaTU[ZKaTUV`VfKaVZ[KYTo^eb^YKVZV[KY^e[R IbVKXVW`KZToV]KgfUT_fYVWKYTbVgVKbTeVfWJ WVeVKbTeVfWJKUT_ZT_feVYVaf]JKo^WZV_KQ^qV WfZVaKa[b^_ZT_nKLVbfJKeT_TYVKeTW`TWVoYVW YVZVKp_faWVJKeT_[bVYVWK]VafoKgV_fKbTW``VR XVW`K\[`VKgfVefWfKsV_^ZKS_fKpVaZ^t^nha[am

!#%"!&'"!'( #$)($( $ *+,-./012+-3

*+,-./01€‚-ƒ-„ ‹-„-./012+-3 ‹-„-./012+-3 2+-3/*+-„Ž/+€-.€‚-/*+-„Ž/+€-..‹3/‘„Ž1„--„ ‹1ƒ‹ 7S 8U 9 6 n = @ \ > Y ; U @ U > 6 ` P P L ` P P 6 n = Y T A = N O b X Y 6 J O N ` 86 CDE6 Y > 9 6 n = 6 C< Y > 6 IT ; S 8 IU Y T > ~ [ S U < 6 Y U > U 9 6 n = 6 }; = m U 6 I; = 8 U F [ SU< 6 @ = \B 6 H< = Y = @ U>6 HS>] T>F ; \< < = >? 7S @ \ 6 n = @ \ > Y ; U @ @ U > 6 : T @ U B 6 R = Y > T B B U 8= < m 6 ? S T B Y 9 \ S B T 6 [ < M C \ < \ 6 V8A < U † 6 R U B XDS U<U>6; 4U>YS<6P_`OM`cZ_M :8S U;UnYU6H< YT>P6_JZ^OcZ`PZ8l Š6U@BTB n\\; ?S>?6H=nS<P_Z_c_`POb`_ 65}EFCY;Y?BM6DS:^P_Np <PS`c6na=XcUa8= :^V>nUm=6U67= P_Z_c>?; Q_\Un6EU?Su\ QQPNcdefgggeh|jge IUn8U6 PaPP6KI6HB >\9>6 6B8B 9MU6D^ ZO‰``Z_QNcadefgggeh|ged DS:^PF9\\@ _ZcNF``8S@ NQQ_PU6 Q67ANNPX ]]@6X?6defgggehhfgt SY6Y>T?\M @6=>qB I\ Zc_c`aNOOL O>_AQS`UOBLMPk= _BN]O`QP`pbOPP•6 O`defgggeh|e|f NWI PMr\B= 456 7896 :; 6 < = >?@ 6 @ AB 6 CDEF G E4 defgggehhtdh defgggeh|dht FUHI7F JUKL JVWF 4MNXOTP8S LQP;UFO>@68F RSB<FD? 6@TM;6UZ8= @XFY ‰a[YLY9Š`H8;LH;8@L8:<LQPPo6@\B::B [SU<6YU>U96BUuU96CDE6JNaZa8l [<>6o>BU;=6@8NN6YTA=6[<>6HU8AS>? 45~[SU<6;S@\6YTA=6[<MCTYS;U>6_P8F` k=@\>Y;U@U>6@=\B65@6_b6<\@^r\?mUp = ; A U > B F U Y U Z Z ‰CLGBŠH86n<8‰IUqŠ[U8U<6@8a NO986 PP[;<:6UL8ˆJ bnO\8l 6Jmk\ JxT?\M KabP6DS:^ JkNPP_N_PaNNZNZa 6CDE6I9>6XUY=6aPP;:L8 <NYFF=OBEF Yu6PSB 9>m o\ ;\_6`@NTPSQY;M MMD^ [<>6 _Q6`H; Z_?Zp Jb}\nTU>6DS:6P_c_O_O`aZNaL Fk6 Z86 ;?6D; aZ?P6La86 BAU<6bC= 8\ _NU9UL `NZZ@OU>Y ON\; NcF6:B KI6HI7F DS:>^\PB`Uc;a=6pH8c aZObFAQT`;`aLUP>_6co= _OmQ\cdefgggeh|jdh P_Z8M N``J\@ ZQP6aE; Zb=c]U>WY FP_cc;YO??< Qdefgggehhgij O6bC< OO8> ZQ u;J;K7GGLaNM6ZaZbZcLP_Z_bbdefgggeh|jif defgggeh|gsd defgggeh|j|s KU>U96Y=8S;6IJx6}Tn\>?@S>= [<6;S@`ZP8F \6NL`6Xn`6 F[<<YMIU T?9L U@6EU Y:B Up kB SB9U=n96UDU OFBZm=8_86 P_NOQ`Z`_N_c ‹-„-./012+-3 kX @B\B `U>6 NZ@ 8; 6UJOOO8l defgggehhhsi JK`PP86Jk6NZ86CDE6nT@UY 6@\>? YU 45~ I\?S>?F FN=BNY>b6nSB >Y ;6;FKI BV8A Y;UuU YT<U?@†=BU6x\ 6>[6<M7M oU 6_NPP9`O;Q6?:Z6<Z_@?ZXY :a<a@<b>667896 ?7Ka 6H8A 6 HU ; m U 6 DS B U n F 4U n ; U > k= X S U < 6 B T ? T ; U 6 Y > 9 6 CDE6 n = 6 o\ > \ @ p K> 9 6 CDE6 N O Z 8l 6 A ? ; 6 X U < U > 6 B = U A 6 : ? > nT@ UY 6X U< S; :SB 6P_ccOQ`baabbL HI7F 9 > m 6 N F Z EF P _ ` b b O O Z b < \ ? U Y T > M D^ P _ c c O Q67oNN69^bZPXY6D:^P_Zcp ;\8\6I<;Y64U>YS<6JK^NP_Oc8l69U;?U6>T?\ onn8U;YU>=6x?T8A<U@6IB;6[U>?@U>? c_Naaa` defgggeh|j|t defgggeh|jij acQ_O_cO defgggeh|ege P_`NO_b_QN_ZLP`capbZZb_Qa @ T Y = 8 S ; M b O P L 8l 6 P _ ` O ` _ b b N ` _ ` 6 KI defgggehheej D^ defgggehghti defgggehhhtt KU>U96 CDE6 NbP86 JEQ86CkF nT@H< UY6=IB ; k= X;SU< 6; S8U96@ \8A< T@ 6IT8nU ‹1ƒ‹ k= X S U < 6 Y > 9 6 IT @ 6 N ` P P 8l 6 J k6 ` P 86 [ < ‹*-–3 }\nTU>F CEHxF CEIxF >= @ K > 9 6 A T @ 6 CDE6 X < 6 U B A U < M J ` Z a 8J 4N Z 8 o= \ B U : U > 6 : U ; U Y 6 @ U q 6 _ a 6 r \ ? m U @ U p 4T; B U< = > 6 ZPnU; = 6 [ < > 6 }\nTU>6 DS: J \ @ 6 E\ m S n U > 6 CS 8: T ; B U ; = 6 C< 8 > G > ? = > 6 X n 6 V? T > 6 K= @ T Y IB U uU Y 6 n ? 6 8n < Un= < U6 K ; U q T< 6ID^ c___cPP6 CTY =UP ;YUM`<U>YU=M9S:S>?=^P_c_OQdefgggehhsft ONcaab IU>nT?U6IUn8U6HT>Y ƒ3 -,/ * „-„Ž OFaXY‰>T?\Š6WI^P_ccNQacNdefgggehifhh QS>?U> ZO ANX`NPc86 P_ZO_Zc`ZZZZL XY6P_N`NZcNPcccFP`cacdefgggehhhfh _`bbb_ P_c_O_Oc_c_cL @‰:];<wS:<U\>\?@=>Š8= ?6`>aUXYU68F :c>_Bb6baNXYQ‰NNaŠ_ˆQ PXY 8T<UmU>=6@T6W= ; T : \ > 6 [ U 86 P _ ˆ` z@ \ 6 _ P X Y 6 > T ? \ [ S U < 6 @ \ < U 86 ; T > U > ? 6 J K` c b N 6 J 4N P P P P _ P [Fa@ SUY<6FO@ ;898F 6`RUB <Y6JVWF KLJ46 N P P L N N a 6 Y T < F u= R = XS?U6@T6[@YF4n?FC;:mFEU<U>?F4<\;UF n=X8=>6Y=A@<>T?Y=6>8S :B]6]\T8@ K>96 Jk``86 DNcP; G4U E4v =BU:YU^6Pn_=@NU_uU >P6Zu=BUYU }\<nT>6K;UqT<=>n\^[SU<6Y=@Tdefgggehijei OZPPuUY YXUFuUY T; K9;=@?T6YB6A>BnuY ;Z=66NuuuM ?Z`O;aZUNX9UO68M EUB=968T>T;=8U6Y=Y=AU>6E\:defgggeht|td =<6JOPP YYAAUUBBAAUJNbPP86 U<v<vZbPZPP86 86 JZkN N8M 86 DO c8U Z;@:L :UL888 [@<8N 6a6`S>‰:=Y;6YHq 6J>BA^NT_Bc686 N>ZnPUXY>MJUdefgggeh|ed| @;BU6>XUŠB@TU<< Y 6 A T B U p ;\>=†6=r>\6IU ?mU;=u6DS `ZBbU`defgggehejid 9D\ TUSYTBT;M[6<OMCMDS \;\:uU X U > 6 : U ; S 6 [ \ ? 6 K \ u> D^ P ` c a Z _ _ a 6 DI^ P _ O P P P _ ` N ; : L HB B 6 6 I\ IU uU Y 6 A ; \ 8\ F q \ S ] T ; 6 9 \ Y T < F A U @ T Y 6 u= B U p ^P_c_O_NZaa`defgggehhths Z6KI [<6BUuU96:<@6H76HU<UBU>6c_defgggehsefd 4M [ = u \ 6 Z P P 86 J k_ 86 a c P ; : L 8M HB 9 5G G M DS:^ P_NO`__Obb_b YKUMP`cap F9UX=6A_Za``ZZL <SBˆS8;\P_ccOQZPNZNZ 9M[<MIU<U?U>6a`M N8> 8lY669@;T? P_Zb`QNbPcZ ‹-€/‘/0,‹ defgggeh|ejt 789 6 : T B U ; v @ \ B ` J K6 CDE6 J Ka P P 6 4< @ O Z P ; : L 8L > ? M [ < 6 U B A U < 6 < S U B F Z 6 defgggehh|ei kA>Œ 5G G p KA n Œ [ @ < 6 7m > m U M DEIp WM J KL defgggeh|dff K T; = 8U6 AT8:SUY U>6 Y UB ˆ@ U\B ‰ n; HU HU:<=S^P;?_F8: U6n@Y6AUB U;LAT;S8MDS:^ K> 9n6TCDE6 IT @6;`YU_>_=686 J8U k6N>b686 ScYZ;6PCk k‡Z P8‰ PL@NSNU8M 96XSS@UM<8; 9ŠM‡SOLBP?a<Q6ScBZ9O66D‡ 8] 8` 6 : U 9 U > Š 6 S L @ U > Y \ ; F B T @ \ < U 9 F ; 89 >T?8A \FSBBT6;5=SGGB6[6<6DS c_O<6:_B_6defgggehhhht `8OBQ@cF9a;? :U>nU; P_NO`_cNaNZ`L P_O_bcc_O``b E\ < F 6 on \ 8U C< T 9 ? M ; : L O F c X Y L B U 6 < B ? KI BU@=YFn<MDS:^KT:S6r@6P`caQdefgggehttde NPPbbP 86DS:^OPPNQQ`6L6P_NZcQdefgggehh|d| Nb`aQ JU>?@UF8u9FnA>Œ5GGpKAnŒdefgggeh|eij 789 KI6 cCDE 6r@M K>96``N86D;?^`M`XYL8MIT;S86defgggehsdii V8T ; Y U M Z P 86 : ; Y [ SU< 6 K UB 6 oU>= Y U6G 8A\; Y 6DU; JGE46 KNQO6Z<6Z\RSP@<^XYC\ 66:>>?;?UMD^ S?>UPU>_>6c6:O_U@O;YUQF`Y_6@ZCJ 8F ? ; B 6 \UAn^6PE\ UQ>MW]@ kX <6Y‡>N9ZvP;89 6=[N<O6x? P8‡ _=BPSP;XYmvU4< @`6aZ6b@8v [:@B<66SAU Y;6AnB=@U=Y>6CDEI‡ `XYL`8P‰LAN8< c86 94A S@M6J8: < KBT\;;=XTUB>F?6@[U<M6S}< 6KUT?8S =66CU k=6;=6Ux\ 8=6<mQ6cV] ]UT?U `Zdefgggehhhhf P_KI k@ ;89Y6L7= @\>B?Y;MK< _cc>OXU_<=QLIU Q_<cU_?defgggehsdhj ;V< 89 X Y 6 n U n > 6 : ; Y F 9 > m ‡ N F c = @ 6 S @ p U 9 6 5Y ;BUp @ = n 6 HT ] 6 H; U Y \ > 6 D^ P ` c a p O c Q O O P 8U > Š ‡O P a Q c Z O L P _ c _ O _ b _ _ Z b ` 6 KI */ ƒ „‹ *-ƒ HT ] U 8U Y U > 6 58: S < 6 DU ; X \ 7896 xmU8U>6ŒS5G LAGTp>KAnŒ B=S>[Fn@@<6@ YŒEU8^ BXNa =nŒ K>96Bu96JbaP86CDE6A=>?defgggehh|jg defgggeh|eis defgggehhfhh BP_ZOaQcPabOO Y;UYT?O@ =B686 8=>v6 UY6NZ6 DS:@6\B P`Yc6aD; pZ?6 ZaNF cacE `6L 45F …A ;9HY ;:@6<>CU <\?>6689 U<UBYˆ\ :nU=6YHU 68B 9>6?:4T U;Sp J= >?6H8AB ? = ; 6 X U < U > [ SU< 6 ] TAUY ~ Y U>U96 CDE6 J K^ NZb8l 8B 6 c 6 < = > u6 ; U 3-1 „/ ’ / 3-1 „ N`8F 8; 96 D‡NF OX Y L 8‡ UB AU< 6 n= 6 Em nn6 4?< = AS; \6 4Y < M [ SU< D^ _ Z P L 8M [ < 6 oU Y T B 6 8U B S @ 6 ` P P 86 @ T defgggehhfjs CDEI‡``PL ZaZZPP [SU<6E=>mU@6}\;T>?6HT<UAU68S;>= ]AYMDS:^P`cap`bbZbc_ defgggehh|ih SY U; U6 nU< U86 7= >?; \Un6 kB Mx?TBp >n\6[U@U<6@8Z6DS:6P_c_OQdefgggehthei kU N6S68= SwBk= Xmp OPaQcZO6KI defgggehsftt Y = 9 U ; X \ M DS : ^ P _ N O Q ` _ O a Q O a :UYP_NcPa`cNcNL \@64<T>n\M6k=]P_Nba_QZN_O U;=6E=Y;ULCU<TB S`JUY<A66aU:Y6<6@U]>BU?BB6T99Y:6\U:YT]=B@<6U6Dm >UYYSY<m6@nU6U;96T8U \;8T Y U …A T ; 6 @ \ > Y ; U @ 6 8B 9 6 Z : < v X S U < 6SBU9U V; 45F [Q<L6cIU ;=qB=6T@u6 8cBS6:>;?Y6UH8A B6pD‡ GCGŒZCDEI K> 96MJ\@ CDE6 JZaQSA6 86J`P86 kN_86 ]X]<>; @6;Um 89U [SU<6YU>U96CDE6n=6C<T8U>6Jdefgggeh|es| DS:^ U 9 6 CT p < U S > n ; m M J \ @ 6 n @ Y 6 5}EF U n U 6 D…ˆC…I ‡ N Z 86 = M 8 ; 9 Z X Y Œ > ? Œ Y ??< 6 EU>Y n; 6 N ` P P 8l nPU_>ZF`@QUO8= DS:MBT@U;U>? 9U>mU68\Y\;6m?68B@6SL^H\BF7KF o\>\BU;=MQcZ;:L8Db_a_P`bL Jk6O`86A=>??=;6[U<U>6UBAU<69;? F>:T>?m\@M66ADS T<U:>^P?_?NU>OF`U_<UZYb6<`T_>_?P@UAMOPXYL [SU<6:9>`6J>n;m6‰nY;X>FBRY>;FA;Rdefgggehhige <]>ŠFF a6P:_U`>`YSb66HI7M x\6CEC ‰ I8< @ Š ‡ P _ c _ O _ b _ _ Z b ` L O P a Q c Z O 6 K I P_N_`cc`QaKI a P P ; : L 8l 6 DS : 6 P ` c a p c _ ` Z a b b ]S]=6<AL8Y =;=>;?6DS:6P_c_Op F@U;:\<S6U8F ;\A8U defgggehhfig defgggehhtj| DU>nuB9F defgggehsfth defgggehh|i| defgggeh|eti C98A\68\:= [[<@6UyS >?Z6`n6@JY4` 6I;NSP86 S>? kA>Œ5GGpKAnŒ[U@U<CDEI‡_PPL [SU<6Y>96AT@U;U>?U>6JNNPP8 K>96CDE6A@;?>6[<MET<\>6>\Ma6‰9\\@ …A T;6@U?U9B \>Y;U@U; 65B 9U64U:U< m6U>F C9N`X \UAY QQPOOQQ6R;TT6BU8AT< <U6JF;BUK` 6UTz< nYFU=?Y66;4U AB;=`:<T8: \UY6?VW` [‰><6}< =FBUSnU96X `a8vG E4M D^ NF OX Y L 86 CDEI^ cPP8 J k` P 86 < \ @ 6 X < > 6 A U > n U @ 6 8B @ 6 N @ = < \ F X < > Š ES>nSB U; T>F CTY S; U>F WK F kTA\@ F defgggeh|dij 8T X \ R U F @ Y ] 9 T > 6B < F K{ T ? \ Š B T ; = S B 6 DI^ P _ N O Q ` N N Q O a Z <6VB QZP; :L 86 CDEI‡cNcL `a8 UBAU<MD;?6NaPXYMK^P`cap_`defgggehh|ss ZcaZb aa_8`FaXYL8`MD^P_c_O_NabPdefgggeh|deh `Z6‰KIŠ defgggehhhjh JWkFDNFZE6P_c_O_OcbOQbLQdefgggeh|esj bNZPPP nAY NOFPZaX6YpLOX 86 A < 6 ; m 6 D^ P _ N p ` ` c p Q N N p P b N L ;6@Y;@6FYSY \@;\6IB 6Z;b66CY n@U>6 Y6H8A 7TT8`P BAUY=F kXUS;UU<66KYUT>;8= U9>6<US<U6W\ B6a>Q]PU86 [<6:7U XUuU <=6UG@GG k= X@S6U@<U6YuU U>UBU9>6J6:S=UB>B6=Bb6aC\ NP<\86 9U;;?S^6QDS FcE:^ …A crS\?m >=Y6U@ <=8U; =YTYnU6bPPX 6Tn=Y=\>MY}U ;SnU6Y6?; 7TB=UY nT=>B QcZO6KI CUn9U; [c<O6BKQ6UX defgggehsft| SY Y 6 DS 6 4A 6 G B 9 J \ 6 : U>6`< EU ? S u\ 6 _ F Z X Y L Y 9 M D^ P _ c O b N NNa SU<66CDE6 J‡@`6Q}S aFJ>k‡ NnN@8F J<6\kU @68U nA>=L P_N``cZP`O`pP___b_aQONb P_ZcaOQ`ZZOP ‹-„-,-„/.1-€ defgggehh|jj @U>\A=MD^P_c_OQa`a_aadefgggeh|eh| [789 defgggehh|sf defgggeh|ddj E@ > 6 WU n S < F Y 6 [ …A T ; @ \ > Y ; U @ L X < 6 ] U R T 6 @ 8A < Y M J Ka P P 8 o= Y 6 }T n ^V>>????S6;m6SAuT 9\>>FFnBUSu\ ;=U>6X6S:8p Up [ < 6 Y > 9 6 n = 6 o= m \ ; \ 6 Hn < 6 J ^ O Z a 8` F b P P ; : L 456 S U > ? 6 B ? T ; U 6 X S U < 6 Y U > U 9 6 J ‡ _ O P 8l [ U @ U < 6 H8_ F D ‡ N F _ X Y L 8 6 > T ? \ 6 D‡ _ ` a _ ` c P [CDEF SU<6;YS=>8U 9U6<=6BAY=U8@TUuU 6<>SYUUB=66RaSN<P6:8l F B?TUYY6T?>U6K;nPT`>c6a[b<MZoU ]9b=NnL6PDU BPm=a8`6Nx\ <\Pp u\;6@U@=69aTF8U defgggehteeg 86 8\ : = < 6 8B @ F A @ U ; U > ? > F 6 n @ Y 8S B 9 \ < U F F Z Q P ; : L 8 6 J \ H^ 6 : T < U @ U > ? 6 HT ] 6 4U > ? S p ? ? = F ` J U p Z c N _ N _ N N Z [ S U < 6 A T @ U ; U > ? U > 6 J N P P P 8F < T : U ; 6 n T A U > : \ F U < A \ @ U n 6 X S 8: \ F n < M D ^ P _ N ` ` c P c c ` a P_NcaNPPO`aLP_NO`_OOP_Za >YUAU>64U>YS<6DS:6P_N``cNadefgggeh|ds| b`_6KI defgggehh|s| defgggetffdt >O8\ ?S>:U=<>F[Fc<6@7U 8;>Y=nnSS6;HS Fa@>8; 8> n = F ? U ; U B = defgggehh|te N P P 86 n = C T 8S < m \ 6 K T ? U < Y = ; Y \ 6 4T ; : U 9 ‚1€-‹…A T ; 6 @ \ > Y ; U @ 6 ] U R T v= B = > m U 6 Q X Y 6 U Y U S =>?69; 7K6 PZLPOY C<T8U>6Kc_acPNaFP_N_P`bdefgggehtjeh >6 U>T@ U6 Y8>F ;9T>\q 6Y8> <6>Y>?9S6>CDE6 nK‡ =4U_:_UNn86 U><‰=>:?<@6?U6BI\ <8: BT@< uU;S>?6YT>nU6nTAU>6?U;nS6IJxF I8:SUY <Y>96@T:S>6CUu=Y6S8S;6aY9Bn9 kX NP_`c kX HU:M IUY = 6H\Y UF [ UY T>?F ?6cPPX ˆA > X S U < > 6 U > T @ U 6 Y > 8> 6 = U B F ; 8A S Y 4U Y U A > Š J ; = 6 [ \ ? X U p HU ; = 8 S >aQ_bcOZL XUuU6II6aP_c_bPPPp DOE6cZP;: A U > T > 6 J ^ ` DU 6 J \ @ ^ C U 8A = Y 6 HU < Y T > ? c Z X Y DS:^C;=67TY>\uUY=6P_N_`cdefgggeh|dfs cNPQ _C< _8>M XY6J^`[Z<6PUB 8MA< CDEM K>9K^ 6n=P_`OM 6HT]6E= >??=; D^P_NcaNPPO`aLP_`NZ_bZ`Pcc 8B@6D‡cZP;:L86D‡c_QcZPdefgggeh|d|| XU96U8= >n=`Ac6MD^ ZP[P<LM86 n>X8n\=>B6SA<=S6UNBFP6?_;N>OBp= Z [U@U<6@8_6OXYME=>UY6DP_c_OQdefgggeh|eii N`cOcO ?B8A DS:^ 6P`cap 6 @ 8A?M `cZ_M = 6 9 }\ N Q Q c 6 uuuM U < q = > B Y \ S ; B M ] \ 8defgggehjhff defgggehh|tj 45~ HUq 6:< @S?6 CKG z6 CTY S; U>F N`O PaPPMKIM>\6B8B C= n\PU86 ;SN86 [XYˆ<M}\ nPT86 U>JkZ 6H8b 6cJPNP`;:cL88 …A T ; 6 @ \ > Y ; U @ 6 75L B U < \ > 6 I\ ? S > ? kU < p ` _ ` P Z c Z a L P _ N _ P a O P P Z c a 6 > \ 6 B 8B 9 6 A T @ U ; U > ? U > 6 J k6 _8 ` P 86 n = defgggehtije K> defgggehtfff 8F @ Y Z F < Y 6 ` F ; M B U 9 U F < = > ? 6 T < = Y F : B 6 HI7F J kN Z Z J Z b P 86 BT<\@U>65}EM E=>UY6DS:^ U>:XSS;>U?>=66AITT8= ;8U<=@=664Y MaDN;N?a6ZZXY D^P_c_OQNZ_ObaLbZOZ`PQLP_Nbbc_abc U>?U>6 9>m6ZZPXYFP_ccOQPPb`PQ6defgggeh|j|| KI CDE6 8= <=a@Z6BXYFnJ;‡=6NAa\P>86 nUZB_=6XJYFJ‡‡N`OPZP86 aZZ_XYXFY ?DS P_NQNZOOZOOOL P_NO`_cOZaQN K^<PF8`c:a<6p8B bQN@defgggehh|tt defgggeh|jdi ]TAUY J ‡ N Q c 86 86 6 : U ? S B 6 Y = > ? ? U < 6 A U @ U=6Bdefgggeh|e|e =BU6`Y9> [`S6<U><6YU;S=F8U 9FO6U@B8M ;=6nJK6 =6x? U`?8S <=@6I\<6>:W= Y>U?>pF [<MoUYTB6@8QFP_ccO_a`ZZPdefgggehthjd @6n=o?>=;F\J@=>T?;Y6TIT >64Y U8F AUJ>B ` I@;>?>6`NP868S@U6NP86aO[YJ\@ [B<<6Y>Y>69KT6CDEIT —:CT uU Œ:8\ :F=?<6;UU>>?68U @SY‡Y ;:S\@pF:?\;U>FY8U ;S@p b @ Y ` Z U ; 8= > U < 6 }u> ; S …A T ; 6 @ \ > Y ; U @ 6 @ = \ B 6 n T A U > 6 Ck6 ES 9 U p SX=uY;6\@BUT8A S B 6 CKG z6 DU 8R U ; U 6 4U > ? S > p U @ 6 Y T ; S @ U  6 S>U>6 DS:^ P_Zba_OQQa`aP_Np N Q P X Y 6 K c P L N N P M C DEM 7 89 6 n = 6 HT ] 6 E= > p .-2 1 ‘ +,*. O c a 8F J 46 _ F Z 8F 6 J : 6 X < > 6 a 86 9 ; ? 6 Z Q Z ; : L [<M4:=^8P`\c6HS \O6Px\ A=]@SAMc__Za`LP_Z`Q`QQQQOc QQb`_b 86<U>?BS>?6AT8=<=@6c_Q`adefgggeh|jt| NOc`_aQ6KU>AU6IT;U>YU;Udefgggeh|igf ?@8A ?=;6?C< 7@>\FHY X<MUBA< ;R=@UY6AT8=<=@6P_QbNQdefgggehh|hd `P 8U defgggethe|d <\@UnB=m=6UB9Y6;UCU YTA?T=B>MMDS aZ;ZnPdefgggeh|d|e N6`b 58; UY69RS6<B6;YU8n ;6X9\U?>XUOPNXcY6XAYFTU;u< 6;Y8n 98U U>Y MP8_`>OFB`8; cZF_?P;aBPF7Y P68F KI6 6defgggehthjh BF8B N Q F Z X 8U U 6 S I; \ 8\ 6 8: < v B A ; v : : 86 ` Z P ; : 6 }; U>>EU Y k= X S U < 6 Y > 9 6 A T @ U ; U > ? U > 6 J K M ` b O 8l 6 n = G B Y 8u~ K T A = 6 [ < M C\ < \ 6 @ 86 _ F J KL J k^ ` c _ P L *+,-./01€‚-ƒ-„ [SU<6YU>U96]S8U6OPP;:L86J^aZQ8 H;\>??U9U>6KTA=6[<>MHU:SAUYT> `b8F]]@^D\YT<LHU>Y\;L7S@\F9>m6cXYL …A T ; 6 H\ > Y ; U @ 6 4U ; : T ; B 9 \ A v IT ; < T > ? X < A U ; = B 6 r@ c a P P ` Q _ L P _ N ` ` c P Z Z ` a yT > = U F Vq U > † U F VI{ F z< R F G > > \ q U 6 4T n \ defgggehs|d| UAU>F <M}\nTU>6 DU;?U 58;\96:m6}U;SnU6CYU;Y6[\?XU6VA;=< WAY6nAY P_NcbNN_Ob6KI defgggeh|j|d @xT 789 66B@T;<8@ 64<\6@JQPPo6 6…6a@Y6;YYT< 6;A@66n;\< A;=6>`?n\; @8n [D^ Y;U>BM6K^cP`cP`QLP_NQONN_defgggehdtgt _`QZ U@P_ccO_N`aaOc6 U<6@86NO6E:TB =6[<>6UBAU< C<T8U>6D^P_N``ccacOPP6KI6 defgggehh|ht 8F ?\666[DS :^6P_ZbcH86 N`O_cFQZM Ndefgggeh|jgg Y8: T;UB >T?\ ET = 6 9 ; ? 6 8S < U = 6 5Ck` ` P P 6 DS : ^ E U R U U † U kX < 6 ] A Y 6 Y U > U 9 6 A @ ; > ? U > 6 A = > ? ? = ; 6 X < > 6 J K I; v44Ev >Y=UU6LVq p [<M7Um U6CTY U>68B 6ZP8F <8BS@6CU>m\6_FOXY6bZ`Qdefgggehhh|f NO_ K=>??U<6O6@Uq<=>?6J_Q8ldefgggehthj| 6H>BYF;[U<6CSA; @6Y\@\UAY 6‰vŠ\6x?U8A= 6=B=Fn?U>?U<U> >F K\S;6P`ca_bZ__`LP_Zb`ZbOPOZ JIU kO<UZ?86 J6\@@8Q 6Y86;@6IU BU6;6O7T X8\p 45~ UYT><A\†L8\ UB68B 9^UC\ >Pm`AUc=6;a7A `bZaP`a;:xT FNJ6Su6 U;UyT 6AH\ …H F=DZOX YAF NnbUQ>P=F86 aPP8F Jk^ `P8F =bBS; Yu^ @b\B L@@Uq F9>m …A defgggehtij| Br@ Y;MY;E= T?= 6 p b P C= 6 ` a X U 8 4U ; S : ? B 6 C\ ; \ uU X U > 4U ; S 6 B < Y > V8A < U † CDEF < \ @ 6 CT m T ? U > p }\ n T U > F ] ] = < 6 Y > [ < 6 U > T Y 8; P P O F Z X Y L 8F P _ ` N N b b O O Z 6 KI \;9=<64“ BNUO8U 6:U^4nT<m;‰B{U\8U ]MIU nS=;ŠˆK :;?;U@pY defgggehtgsh >UY6DS:^6P_NOQ`cQbdefgggeh|jfe Qba 58; defgggeh|jfs :S>?U6:S;SU>~~~6P_Zc`Q`Q`QcO _ZP;:L86>?6D^7S<m6P_ccO_defgggehh||e Z@>@YY;ZF@@<8n ?FOMoxV6 VWF7KP?_;NBH= NPaOcZ IT@6J6QOZ6Jk6Oc86CDE6D6 NqTaVA ` P 6 DS 6 K \ CTn= U6Vq U>B UvB \A= ;>m U6U>Y U; ` ` P L 8 ?FUFB`;?Un8U _`Y]defgggehh|gf bFQ6NAO?P;6SL KU>U96n=}U8A=>?65Er6JkNdefgggehthij < 6 P _ N Z c _ P a a c a N L P _ N ` ` Q _ ` P b b ` ` 86 < S U B n< 8ˆ< SU; 6@ \Y UF W= Y m 6Y \S; 68S< U= [ < >6 oY B 6 @ 86 c6 @ T6 C< Y >6 `@ 86 DS: 456 CDE6 [ < M 6 G 8\ ? = ; = 6 : U ; U Y 6 HEb M < S U B €‚-/ * +-„Ž/ +€-.defgggehhi|| N Z P 86 N F Z X Y 6 A T ; 6 8T Y T ; 6 > T ? \ M W\ ] \ @ Z P ; : U > M C8B L ] U < ^ P _ N N ` Z P ` b b N Z _ _ Ep Z P P ; : L EM 6 J \ @ U B = 6 B ? Y 6 B Y ; U Y T ? = B P _ Z b ` _ Q _ N Z N 6 L 6 b _ Z _ P ` N M CT uU 6 4< > > F 789 6 n = 6 @ U ; U > ? @ U X T > F O 58; U 9 6 CU R U 6 EU ; uU 6 n ? > 6 Z X Y 6 B n 9 6 : ; ? @ Y k= B T uU @ U > 6 ; S @ \ 6 ` 6 < U > Y U = 6 J k6 Q  N a 8 defgggehtsis defgggeh|jf| SY@6@\BY`U>M9S:^P`capZ_Zdefgggeht|gh NNb DS:6^6bbPOZZOLQ``NQ_`defgggehh|fd HY FkA [><TMHU:SAUY T>6[ U8:\>6D; ?^OPXY 58;U9MC=BU6n=U>?B;6BY<96A<?658;U9M V76 K ; U > B A \ ; Y ^ Vq U > † U F G > \ q UUF;J6S@\Y=U\FM >mn\;6FN`M@b8n [YL4< >6;PF}; _N_B=PFNaOaPNPNoU Pdefgggehh|si `_Y6YFKCU \>p= K>9v:?>>6NOPP8l6J:;NO8Y ? \ M 6 DS : ^ P _ c _ O Q _ N b Q ` N 6 Y T A = 6 X < D^ P`cap aab`QQQL P_Z_c_`_Pcc_ K> 9 6 J ^ N O P Q 86 ES @ U ^ N a 86 n = I T > n \ p K ; U q T < \ F zJ M I@ Y 6 u= B U Y U 6 n < 8 L < S defgggehj|tj defgggeh|ded ; U m U 6 4Y < p @ \ Y U M ] ] @ 6 S Y @ 6 S B U 9 U L 7CL : U > @ 64Uˆ6 >Yx\ S<66ZC8B PP;:L8D^P`cap I=>446O`ccPQkQLP_Z`PN`Pdefgggehhide QNNO k= @F>YT6;;U89 69:U?<:B<F@:?;B69JKa 6O@ZYPF`8Y @8F ?\;@B `F_XYL8Yp>T?\MP_c_OQPO_adefgggeht|eg 789v=B=MK@6:SDU;X\6YA67?7\Un6:;YOP8 .‹3/‘„Ž1„--„ QQKI u\ Q`P6aCT ZNu\ Q6>KI6 9B<UYB><6T6<SuU U B B 6 6 J n ; 6 A a U > 6 k8@ = X \ 6 S L 6 S B 9 L @ Y ; 6 9 ; ? 6 > T ? \ 2 +-3 / * +-„Ž/ +€-.defgggehh|fj ES < 6 N b Z ; : 6 VCE6 7T > Y U < 6 B = U A\6YUUY><AY;L SU<6@Uq6[6NZP8l J6IU<U?UL_869?6Q_X >6@8Na6@TY=8Y6SK;M HUq6T<=YT6[<Mo>BU;=6H=nBRS>6NaP8^ kX<6_6S>=Y6;S@\6X<6}Tn\>?6HS>=>?Kcb P_c_c_OZQ`OPLP_c_Zba_cdefgggeht|t| 7C5ko;B:>6P_NO`_`defgggehhfge acQ`a [ZPP86JB ?6O?`S”>F:6O;TPUpb@PRU;B:Y6F>U?8U =>U>A6[F@U8n 66n@<8N 8FYQq ZbQ V> [ 8A Y 6 n ; \ A 6 u= B U Y U 6 n < 8 ˆ< S U ; 6 @ < ] n @ U < NaP:XYUM69IS ;u\ 8U ;OYUPX>YM=66D^ Nc6Zc8^ 6PNaZ`Z_XYM J4NNZ6‰`<YŠ67A6NFOE6]\]\@S>YS@ k=BTuU@U>6?SnU>?6ZY9>FYTA=6[<6;m I@86P_Z_b_`a_aaQFP_NZc__QQQZc CEC6^6b__``bbFP_N_PaObdefgggehhheh ZNZZ 7S 6Z@vMY@nT;F<`‡MN@8> nXYL=FYJ9=MB8= Y6N>O6POPY9oF ?<U;Bp P_NNOQPPaZb 6 ` P P 8^ 6 N a ` defgggehhejh 4T; B T ? U < U 6 S B U 9 U 6 D^ 6 c a N N a O N F@nUA>8U ;F?;Y6U94\ 8S c F Z M : ?; UY = B 6B TuU6b6:S< U>M D:^ P_NQp defgggehsies defgggehhffi defgggehjfts NZZaaZPa CT uU 6\8A< 8:<vB=Y\FA:B =;‰6An; T>\A6 ?U<Un< 8U ><F;;6U@8U 9Š 9P6P`8‡b PP8‡ XYF6<NUPBPU8‡ Y6I\YP\XpY Cu96B986Q_P8`6`8@6X<6]\;6]]@6SY@ 7S@\68S>?=<6`JYM6[<MC=B=>?U8Up >:=>M6P_ZcaONb_Pdefgggeh|geh Ob 4T YUT<>6I; U68T B6Y9@m8; ^k6T8S AU><U6CY UZB;=S:>66z@ I;\Upp 8:< 6 @ 8L \Y UM ;‰\4‡ >;\:UNIU ZXcY6PBHU >cNabapQPP`X8‡_ defgggehhe|s D\ 8: U > 9 ; ? = 6 O k= @ \ Y 6 ; 89 6 O @ Y 6 ? ; B = ‡ N P F Z X Y L Y 9 M 789 6 O @ Y > ? U ; U X U F 6 HU ; U > ? @ U X T > F 6 9 U ; ? U 6 O _ _ X Y M Y U > = L 9 S > = 6 8: < 6 8B @ 6 B T < U Y U > 6 B 8@ 6 @ T < U p @ B ; = A T 8U U ; U > Š P ` c N N ` c kB uUU@nUU6>GE68S ;FY\Y@M\[<66C\ <SU<\B >\8=BF>mU8U>FB=<U9@U>6]\:U~6aQcZZP W=YmY\S;MD^P_Zb`QN_NQcp``_defgggehh|dh k`N`4 defgggehhjgf SY ?n;=6BE? =‡N_u9 XY6;ˆ6 U>6BU>nT>6P_Zc`_QQNP`Odefgggeh|ggi 6NN_XY DS:^_ZbcZbb OPT86 46 <;=TBU>Y;9=6@~P@6c_UZN>PZYP\boU defgggehttfg defgggehiejh O S; U>6n@ Y 65IxvCKG z^ `Ob8 X\789 6D^P`6ac@aYb6?Q;OBc=‡P`N`defgggeh|gdj _XYMC8SU CTY I; \ 8\ ^ 8: < 6 z; Y = ? U v B \ A = ; v 44E6 @ 8N P 6 C\ ; \ ? T > _ N a P Q Q O;_:QL@QT`A`U6I\ >=nT\u6 @6U}U XU9F@6D\ Y8T< @=B\66;U:8U TBU=6;6nCDE6 O<=NSZ;UFJ>k^ N@P8N 8FaB6Y5G ;UpG defgggehhteg P`cap JkNPL ZPP86 JkN_8L _`P86 JkNc N<=8bP:PU8` 6;_SZ@6XY8B 6]]@@66LSOBU9>66mA?\6:<BYT96@:6ASUU>XU?p 7S <MSDS U;:6@^P\_YUc6c9ZU_>`mbU`6c`cZcP6;B:=6UAAU6B`Ya=66nAXU<S88UˆB 7A 6 _ Z < U F q < U 8= \ < U IT ; S 86 }; = m U 6 IT ; 8U Y U 6 8U > n = ; = 6 : < \ @ Y T ? = 6 [ < M HU ? 6 ˆn = I T ; S 86 IT ; u= Y U 6 N P c P 86 J kO Z 8^ 9 6 Y k@ \ > Y 6 7S @ \ 6 O J K F J K6 ` ˆO F ] ] @ 6 H> Y ; F B U p ;T>U>?FS>=@6nU>6[\?XU6:U>defgggeh|edd ?TY VO `<Y@M P_N``_QQQQ_Q6KI defgggehhjjs >?U>6@T6B<Y>6A\B6@T6:;Y6bZdefgggeh|ggs ?M`E6 >T?\ˆ;896:U;S8=>=8U<=B6`<Y <I\ aNNZb 9`QPX \>>FYAMYT=>B?6?H; U<UF[AJmIU defgggeh|d|t P_N6OHB `_9_UZ>a6`4Y a<OMHKa LP_NF_HEa P`bcF?`;`Bdefgggehhdeg ZFnPA6A;F8< YMP_c_O_NbaOZP U@6>PXU_=YNUO>`6_N_`defgggehhhii Q`ZLSQYNUO;U P`capaNQaNP6I\>n\@6{=<U6D\ CT uU 6 B T A T n U 6 8\ Y \ ; F U ; 8U n;nUT6@:UUU;S> Y T < 6 7A defgggehihej K U > U 9 6 CDE6 N O P P 8l 6 B U 8A = > ? 6 7C K> 9 6 A T @ 6 CDE6 J K M ` N c 6 J k_ 6 > m U 8U > ˆ6 Y T ; U uU Y F 6 [ < M IT ; = > Y = B 6 HT 8T _Z; :L @ TAU< UF :U; SF :T; B = 9F n@ Y 6 n>? k= @ \ > Y 6 ; 89 6 U < 8 Y 6 IT ; S 86 }= u U > ? U > 5}E6 7= >?; \Un6 ] \] \@ 6 SY @ 6 H\B L 8: = < 6 8B S @ 6 n = 6 : ; Y 6 HU B \ > ? U > F ` HE6 n ; kX < 6 8; 9 6 ` ; S @ \ 6 [ < M I U ; = B 6 B T < 6 CEI6 E: U > ? = k= B T uU @ U > 6 Y T 8A U Y 6 n = 6 D\ Y T < 6 B Y ; Y T ? = B BY OP64;Y6CI456K^QNNQQ_Q defgggeh|ig| VB ;=6P_Zc`QZZc`QN GGLW`6‰n@Y6KT;8<M}=uU>?U>Š Y=>??U<6UYUS6?SnU>?67ANFZL8l [<M:U>YS<M7AMNNPXYMD^P_ZcN`_defgggeh|ggt abOZa JcckN Z86 BZ=UXYLA8^ 6SPB_9N6QnPAaY6NX<Z>O6nPcAQ>ˆ:<@? ]T\Y=]>\?@668T S>Y>SU@;6=J@\6P>n_;Nm_6XPSc?_UZ6YZ;UQqcTN<6Y=]@p H\YUF9;?6YT;8UBS@6:;TU@RUdefgggeh|edi DS:^ P_c__Q`_acQO _ 8M 6 ` F defgggeh|gss defgggehhjs| K>96AT@6CDE6JK`ZP6JkQ6>mU8U> defgggehtseg defgggehhhfe k= @ \ > Y ; U @ @ U > 6 7 89 6 ` J K 6 O @ Y 6 ` H86 B T @ = Y U ; 8: = < 6 8B @ F : ; Y 6 A T ; 8M IU n 8U 6 4> ? > X = u \ F K U > U 9 6 CDE6 ` a P P 8l 6 S Y U ; U 6 7C6 5}E k= X SU< 6 ] AY 6 \SY < TY 6 := ?6 4S; ?T; F B n9 kB T uU @ > 6 7M 5B U 9 U 6 : S U Y 6 HS <5Ix =>T;F [bU_N@UP`<6_@P8N P 6 9 U < 6 < S U B 6 DS : 6 P _ Z _ p HB 9 > F 4 > Y < M 7 A M N N P X Y M 6 D^ P _ c c O _ P O O O Z a N @ 86 J k6 ` a 86 ] \ ] \ @ 6 S Y @ 6 @ \ B 6 ; S 8U 9 X < > O Y 9 M J U ; = B 6 : m @ 6 A < > ? ? U > F \ u> T ; 6 8u a  N ` 8F U @ B T B 6 ` 6 U ; 9 F n @ Y 6 @ 8A S B 6 defgggeh|ggh `LP_Zc`QPcQb`Z69defgggeh|ese ;?6>T?\ K=>??U<6?SnU>?6NXYL8l6P_c__Qdefgggehhjtg `_acQO k=XSU<6YU>U96<SUB6``ZP86CDEM A>n9MNPFZXY6>T?\MP_c_OQNQQNPP F5GG6z@>8=6NZ6XYLY96D^P_NcaNdefgggehh|tg PPO`a defgggehhehi IT ; S 8U 9 U > 6 Vm \ n m U 6 K U X T 86 C< T 8U > kX < 6 J C6 N ` c Z 86 EHk6 O P 86 D? 6 O Z P L J \ @ U B = 6 n = 6 [ U < U > 6 HU : S A U Y T > 6 9 U ; ? U 7S@ \6`6< U>Y U= 6n= 6[ U< U>6SY U8U kB uU @ U > 6 75H…6 < \ @ M 6 CY ; U Y T =B?6[6><>?M `P_NN`ZZPbP HKFH8nFnA;F`_XYL`Y9>6>T?\M6DS:^ 8J \6@8B 6KT@?M6UDS <BU:;^6=6PK_TZ?cU`<YQ=;_Y\P6Q4T ;P:U9 `M O6>T?\M 6DA^ P_NO`__QPZcPL C\ ;\6?cTZ>bTb>6x=Y=@U>6aQZXY6DS:S>?=6^ [WA \?MXPU_pBN\`<\`6Q[\_?c\_>OUa<ULP>_F6NH<`U`YTb>NM6c?D; K ; S @ P P P _ Z c ` c N a N a Q N 6 ‰ Y n @ 6 8T < U m U > = 6 B 8B Š _ Z b b OQ defgggehhshi defgggeh|dte defgggeh|gig defgggehhhss defgggehhfhi


456678 5

0123

\]^_]`abcadaefgaebhi^ajb\]efieki^aeblm^mbc\n "#$%&'%($)*+,-)./+0-)1234256+-)7*.18)3+9-6:+;-2)-;-2 <5/;=/-2,>).5/650-)3+;-<-/;-2)6=3-?)052,+/+0;-2)6=/-: 952,=23=/-2)3+/+)3-/+)*.1@)A-<:=)7BCDC8)E-E=>)F5:=-)G+3-2, F4095:+6+)*.1).H)*.1A@)I523/+J-2-)052,-;=)6=3-? 0525/+0-)6=/-:)95/04?42-2)3-/+)0-2-K5052).5/650->)H-9+ 3+-)52,,-2)05/+2L+)+6+)6=/-:)J-2,)3+;+/+0).5/650-> I523/+J-2-)052+E-+)-3-)3=-)-E-6-2)J-2,)052J5<-<;-2 .5/650-):-;)05E-2K=:;-2);4095:+6+)*.1>)MN-2,)=:-0-)-3-E-? ;50-09=-2)O+2-26+-E@P);-:-)I523/+J-2->QRSTUVWWXYZ[

1 1 !

ßàáâ

opqprsopqprtuvwxyszx{|w{yvqp}~xyo{|rsoy€{ysxyztyv

ßãäàáà

‚ƒ„…†_`&a) ƒ‡ˆ ‰ Š ‹ Œ ƒ  ‹ ˆ Ž ƒ  ‰ ˆ ‘… ˆ ‰ ƒ ’‘“ ‹ ” ‹ ƒ • ˆ ” … ˆ – ƒ  ˆ ‘“  – ƒ —˜ ˆ ™ˆ 3=-):+0 95/:50=-2c95/:50=-2 3+2,-2)J-2,)95235;@P A=;+/:-> Ú4Û-):-09-;)?-=6),4E)3-2 <-,+)95E-:+?).5/6+6)x,=2,

:/-?)Ø-:-/-0@ .A1Ø N4,J-;-/:;42:/-).5/6+6 A4E4@):5/6-K+)E-,+ 3+)A:-3+42)Ø-23-E-)F/+3-@ N4,J-;-/:-@)A5E-6-)7BbDC8 64/5)2-2:+>)A595/:+

65<5E=02J-@)E-,-)3=-):+0 :5/-2,).5E-:+?).A1Ø@)Ø-0-2 :=-)1234256+-)+:=)3+95/;+c d=/-L?0-2@);59-3-)hijklm /-;-2)<5/E-2,6=2,)3-E-0 nopqrstA52+2)7BuDC8> :526+):+2,,+> Ø56;+)<5,+:=@)Ø-0-2 d+)-:-6);5/:-6@).A1Ø 653+;+:)<5/E5,-)?-:+> E5<+?)3+=2,,=E;-2)9-3- v5E-23-2,),-5;)Ý;4)G=3+ 95/:50=-2);-E+)+2+>)d+ A-2:464):5E-?)650<=?)3-/+ ;E-65052)65052:-/-).-/-2, L535/-2J->)F-2L+E@)6-9--2 G+/=)0-6+?)<5/-3-)3+)-:-6 -;/-<)Ý;4@)9=2)052,-:-;-2 /6+6)352,-2);4E5;6+):=K=? 3+/+2J-)6+-9)3+0-+2;-2> h¸¹º»b¼n½¼cn½¼¸ .5 94+2>)H+0):-0= MA=3-?)K-=?)E5<+?)<-+; 05 2 , 2 : 4 2 , + ) 5 09: ) 94 + 2 > 6 5 ; -/-2,>)A-J-)6+-9 ‚š›œžŸ ¡¢ £Ÿ  H5 / E 5 < + ? @ ) / + < =2 ) 6 =94 / : 5 / < 5 / : 2,@P)-;=)Ý;4 ¡¢¤œ¥¢Ÿ¥Ÿ ¦§œ¨Ÿ £© .A1Ø)3+9-6:+;-2)05052=?+ F-2L-2+E3+ > /+<=2)A:-3+42)Ø-23-EA595/:+)-3-:);5<+-6--2@ ª« £¦¡Ÿ¨Ÿ¬¦žœ ª¢¦ž¢ ££¢ :F/ >)Ú-0=2@)Ú4Û-)Ü-52-E O4/0-6+)wcBcCcf ‚š›­®¯¦žœ¥œ ¡Ÿ¨Ÿ 3;+;36+?)3-E-0);423+6+ ;50=2,;+2-2)<56-/)0-6+? ¬ŸªŸ¨Ÿ°¦±¢ª¢¥¦¤œ¬Ÿ¢  ;5E5)E0-?-2)65:5E-?)05E-;42+ 052K-3+):=09=-2)Ø-0-2> :=/);5)Ø-3+=2)3-2 F50<-E+2J-)Ý;4)F-2L+E ªœ«ªŸ¢¦ž«¦²Ÿž¢¬ G2 J =Ù2 , + @ ) 0+ 2 , , =) E E => E-0)6;=-3)+2:+@ ‚š³¥´¦µŸ¡¢¦Ÿ ¡Ÿ¨Ÿ ¦¨¢ ¢ Me+6+;)950-+2)<5E=0 33+ ? -/-9;-2)050<=-:)E+2+ žœ £Ÿ°¦¶Ÿª¥Ÿ¦¯ŸžŸ© <+6-)9=E+?)fgg)95/652 :52,-?).A1Ø)650-;+2)64E+3 ;-/52-)Ù-;:=)K53-)95/:-2c 352,-2)3=;=2,-2)Þ42+ Ÿ¬

‚š›œ¨Ÿž¢°¦›œª¢ª¦·Ÿ¥¢ ¥«ŸªŸ¢¦ªœ¥ž´¦žœ £Ÿ° ¨Ÿ¤Ÿ £Ÿ 

65/+2,)05/-2,65;);5)<-/+6-2 95/:-?-2-2)E-Ù-2> A5052:-/-)A5:4@ ;50=2,;+2-2)-;-2 3+6+09-2)?+2,,-)<-<-; ;53=-)65<-,-+)95E+9-: ,-23-)650-2,-:)950-+2> Ø-2:-2)950-+2)x/50-@ x,=2,)A=9/-J4,+@)K=,E-J-;)052K-3+)-23-E-? Ø-0-2>)x,=2,)650-;+2 052=2K=;;-2);=-E+:-62J65:5E-?):-09+E);426+6:52>)1K=,-)052K-3+)952L5:-;),4E :=2,,-E).A1Ø);5:+;052-?-2).5/65Ù-2,+)fcf> d-/+);=<=):-0=@){|ij}~i 0=3-)N-2=-/)y=69=69+:4 -;-2)052K-3+)=K=2,):40<-; :+0>)H-;)-3-)496+E-+2

e€igb½mfmb\]`amebika

"&Ղ(a×$ƒ()Ý;4)F-2L+E)9-3-)E-,-)+2+ 050<=-:)Ø-0-2)<5/2-O-6)E5,->)A5E-0+2+)F-2L+E)9=2J-)95/-2-2)952:+2,);-/52052K-3+)4:-;)65/-2,-2):+0> Ú-0=2)-3-)?-E)E-+2)J-2, :-09-;2J-)K=,-)050<=-:)Ø-0-2)E5<+? 05/-6-):52-2,)3-2)J-;+2)352,-2 6;=-:2J->)A50-;+2)-9+;2J952-09+E-2)<5<5/-9-)950-+2 0=3-2J-)050<=-:)05/5;-)<+63+:=/=2;-2@)05E-9+6+)950-+2)652+4/> MØ5/5;-)7950-+2)0=3-@)„…†8 052=2K=;;-2)95/;50<-2,-2 )6+,2+O+;-2>)12+)<5/-;+<-: 946+:+O)3-E-0):+0@P):5/-2, Ø-0-2> G5<5/-9950-+2)0=3J-2,)0523-9-: 64/4:-2)Ø-0-2@ -3-E-?)d-2J

ê÷ø÷î åæçèé

I-2J-)6-K-@)Þ4?-2)x/,3+/-,=;-2):-09+E)052J=6=E L535/-)E=:=:)J-2, 3+-E-0+2J-)6--:)<5/:-23-2, ;5)0-/;-6).5/65Ù-2,+ G-2J=Ù-2,+>)./-;:+6@)E+2+ 359-2)*-6;-/)Ø-:-/-0 653+;+:)9+2L-2,):-29;5?-3+/-2)Þ4?-2)J-2,):-; 95/2-?)-<652)9-3-)E-,65<5E=02J-> MØ=2,;+2)y+J-2:4@ A=9/+@)-:-=)d-2J)z-?J= -;-2)052,+6+)946+6+)Þ4?-2> F+:-)-;-2)E+?-:);423+6+ :5/<-/=)05/5;-)2-2:+@P +0<=?)Ø-0-2> d+:-/+;2J-)Ú4Û-)Ü-52-E 653+;+:);5)359-2 052,,-2:+;-2)A5:4 Ú=/3+J-2:-/-)<+6052,-:-6+)E50-?2J<-/+6-2)359-2>)A5E-0-)+2+

ôõëèö ïæðñòèó êëìíî

0ëæò þòçíæÿë ûëüíèý 1íæç

z-?J=@)ŽJ-)z+2-E34)3-2)N45,e+/0-26J-?>)F5:+,-2J-)3+9-23-2, E-J-;)0523-9-:);56509-:-2 <5/:-23+2,)9-3-)E-,-);42:/-).5/6+6 A4E4> d-2J)-3-E-?)jmp~it.A1Ø)J-2, 3+9-23-2,)Ø-0-2)9=2J-);5<5/-2+-2 <5/:-/=2,@)056;+)?-/=6)<5/?-3-9-2 950-+2)652+4/>)A5052:-/-)ŽJ-)z+2-E34@ 0-09=):-09+E)3+6+9E+2)3+)E+2+)<5E-;-2,> Md-2J)3-2)ŽJ-):-09+E)<-,=6)6--: 05E-Ù-2).AØ.)Ø4K4;5/:4)3-2 .5/65Ù-2,+);50-/+2@P):=:=/)Ø-0-2> F?=6=6)N45,-)e+/0-26J-?@)Ø-0-2 052,-2,,-92J-)-0=2+6+)952:+2,)J-2, <+6-)6-K-)3+:=/=2;-2)3-E-0)95/:-23+2,-2 ;-E+)+2+> N45,-)3+;5:-?=+):-;)3+<-Ù-)Ø-0-2 3-E-0):=/)Þ-Ù-)H+0=/)E-E=>)./-;:+6@ ;423+6+)N45,-)653-2,)omtji~t;-/52O+6+;2J-)E5<+?)i~{‘>)MF+:-)-;-2)050<5/+ ;56509-:-2);59-3-)9-/-)950-+2)0=3-@P +0<=?)Ø-0-2>)QZVZ[

0ëæò ï2÷æ2èú

7íðíæ2íæ89      

 !" #" $% & ' " $() ( '

¸a^f]jb¸mfab\Àme

ôðòèþ óòæð÷

GïìñòøèHIJH ( ""(P9%  JKèLíñMÿèHIJH (P9%  ( "" JNèLíñMÿèHIJJ (P9%  ( "" Oè0íæ÷íñòèHIJJ ( ""(P9% 

‡ÊˆÊÄʼnÃÒʊшÊÄÅÎÏÇÐÊÈÍÑÅÏƋ‡Ô

Œ(Ö()950-+2)0-6+?)653+;+:);5E5E-?-2)65:5E-? 052K-E-2+):-23-2,);5)Þ-Ù-)H+0=/);50-/+2> Ú-0=2@);423+6+)+:=):-;)<+6-)3+K-3+;-2)-E-6-2 950-+2):-09+E)65:52,-?c65:52,-?> A-J-)<5/?-/-9)65E=/=?)950-+2)<+6-):-09+E <-,=6)9-3-)95/:-23+2,-2)+2+>)e4;=6)3-2):-09+E ;426+6:52)65K-;)052+:)95/:-0-)0=:E-;)3+E-;=;-2 950-+2>)G5/0-+2)3+);-23-2,)6523+/+)<5/6-03=;=2,-2)/+<=-2)6=94/:5/):52:=)-;-2)050<=-: 950-+2)0-;+2)<5/650-2,-:>)A=94/:5/)<+6-)052K-3+ 950-+2);5)fB)3-E-0):+0> ’“” .5/:-23+2,-2)+2+)-3-E-?)E-,-):5/-;?+/)9=:-/-2 95/:-0->)2:=;)+:=@)052,-0-2;-2):+,-)94+2)3+)E-,-);-23-2,)052K-3+ 0+6+)=:-0-);-0+>)QZVZ[

ú÷ìíñæë

3íæ÷íñèþ ú÷îíæÿë

ôõëèùú

â010234560781029 á:;:<:=

ïõ4íñ

]áâ>3]>Z>3\ãä>[^áä ßàáâ3XYZX>[>ä\>

HHèLíñMÿèHIJO ( "- . - JèQèJ (P9%  JNèLíñMÿèHIJO (9(9R ( HèQèI (P9%  GèLíñMÿèHIJO (P9%  OèQèJ((9 9  JUèVM4ñ÷íñòèHIJO (P9%  OèQèJ9 ( JJèVM4ñ÷íñòèHIJO (P9%  IèQèJ( "S 

ßãäàáà3àY]Y

JUèLíñMÿèHIJO ( "" JèQèH ( "S JJèLíñMÿèHIJO ( ""JèQèJ9 ( &T JGèVM4ñ÷íñòèHIJO ( "- HèQèO( "" JIèVM4ñ÷íñòèHIJO (9(9R OèQèI( "" JWè0÷æòèHIJH ( ""JèQèI(.

IèQèI HèQèI JèQèI JèQèJ

ùíç÷

A5:J-<=3+@)052,+2,-:).=K+ z+3434);423+6+2J-)0-6+? <5E=0)9/+0-> MN-2=-/)-;-2)052K-3+ 6-:=c6-:=2J-):=09=-2):+0 3+)E+2+)359-2@P)K5E-6)x,=2,> Þ+;-):=-2)/=0-? :5/;523-E-);423+6+)O+6+;@ *-6;-/)A-0<5/)ÚJ-Ù3+?-3-9;-2)9-3-)<5<5/-9950-+2)L535/->)A5E-+2).=K+ z+3434@)950-+2)E-+2)6595/:+ Þ4;4)y=60-2:4@)Ý3J)y A+/5,-/)3-2)x,=2,)Ú=,/4?4 K=,-)<5E=0)3+J-;+2+)<+6:-09+E);-/52-)L535/-> .5/:-/=2,-2);5:-: 3+0=2,;+2;-2)-;-2):5/K-3+ 3+)E+2+):52,-?>)e4/0-6+)wcucf J-2,);50=2,;+2-2)3+9-;-+ .5/6+6)050<=-:)E+2+):52,-? 05/5;-):-09+E);=-:> x,=2,)9=2)49:+0+6:+6 -2-;)-6=?2J-)<+6052,-0<+E)-E+?)E+2+):52,-? E-9-2,-2>).-6-E2J-@)3+)E+2+ :52,-?2J-)3++6+)950-+2c 950-+2)0=3-)<5/:52-,-> MH+2,,-E)<-,-+0-2-2-;c-2-E)<5/0-+2)2-2:+> F-E-=)05/5;-)<+63+6+9E+2):52:=)?-6+E2J-;-2)050=-6;-2@P :5/-2,)x,=2,>)QZVZ[

3ë2íèú

ùí2÷î þí56íÿèú

>?52?3à@AB0C5DE9 á:F:=

7íðíæ2íæè8)*"' " "( " +',$ !- . "/  $ ! *'

ÁÂÃÄÂÅÆÇÈÉÊËÃÌÍÅÎÏÇÐÊÈÍÑÅÏÇÒÓÍÓÔ

¾a_¿akamb¸^mÀbh]emÀ^

Õ(%&Ö×)950-+2).A1Ø):-;)<+6-)3+-2,,-9 /505?);-/52-)3++6+)<5<5/-9-)950-+2 <5/952,-E-0-2>)H5/=:-0-@)E+2+):52,-?):+0 J-2,)3++6+)950-+2);-Ù-;-2)650+6-E)A5:4 Ú=/3+J-2:-/-@)Ú4Û-)Ü-52-E)3-2)Ý;4)G=3+ A-2:464> F5:+,-2J-)9=2J-)E5<+?)<-2J-; 952,-E-0-2)3-/+)950-+2)0=3-);+:->)H-9+ 950-+2)0=3-);+:-)9=2J-);5E5<+?-2)3-/+)6+6+ :52-,-)3-2);5L59-:-2> Ø56;+9=2):-;)0=3-?@).A1Ø)<=;-2E-?):+0 •–’ J-2,)0=6:-?+E)3+;-E-?;-2>)Þ+;-)65E=/=? 950-+2)<5/-2+)0525;-2)65K-;)-Ù-E@)<=;-2):-;)0=2,;+2):+,-)94+2 -;-2)3+3-9-:>)QZVZ[

tribunjogja-26-03-2013  
tribunjogja-26-03-2013  

Tribun Jogja Edisi 26-03-2013