Page 1

Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν


ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.

i =t 4 ΠΑΣΧΑ 20ΙΙ «Aναστ�Tω ό ΘΕός χαί διασχορπισff�τωσαν 0/ Εχffροί αύτου... »

erκΥΚλlΟC ΠΑ ΤΑ ΟΣ

Χάριτι χαί Φιλα))ffρωπία Χριστου Έπίσ}(οπος τi;ς ΊΕρας MrηTρoπόλEως Σισα))ίου }(αί ΣlαTίσTrης Πα))τί

Τψ πλrηρώμαTI τιης }(ατά ΣlσάνlOν }(αί Σιάτιστα)) Έ}(}(λησίας

ΑδΕλφοί προσφlλΕστατοl }(αί παιδιά μου άΥαπημΕ))α, Χριστός A))EσTrη! Συ))αΥμΕ))οl }(αί πάλι στούς Ναούς μας ΕορτάζουμΕ T�)) EOΡT� τω)) Εορτω)) }(αί T�)) πα))�ΎVρη τω)) Πα))ηΥύΡΕω)). ΈορτάζουμΕ μΕ χαρά }(αί άΥαλλίαση T�)) A))άσTασrη του Χριστου. Ό Sά))ατος δΕν μπόΡΕσΕ ))ά }(ραT�σEI στά σπλάχνα του τόν άρχrηyό τi;ς ζωi;ς. 0/ αν!)ρωποl }(ατeδί}(ασαν τό ΘΕό σΕ Sά))ατο, άλλά ό ΘΕός }(ατeδί}(ασE τόν ανSρωπο σT�ν Α:Jανασία }(αί T� ζω�. 0/ Εχ:Jροί Του Τόν πoλέμrησαν, Τόν σταύρωσαν, Τό)) εβαλα)) νΕ}(ρό στό μ))rημEIΌ. 'Έβαλαν }(αί φρουρά Υύρω άπό τό μνrημEIO, Υιά νά μ�)) }(λαΠΕI τό ))Ε}(ρό σωμα. Δέ)) ύπολόΥlσαν ομως }(αλά. «'ΈσφραΎισμένου του μν�μαToς i; ζωή Εχ τάφου άνέΤΕιλας, Χριστέ ό ΘΕός», ψάλλΕΙ Sριαμβι}(ά rή Έ}(}(λησία. Αύτή τήν ωρα τi;ς νί}(rης άπένα))τι στό :Jάνατο εχοντας δΕΙ άπό T�ν Εποχή τi;ς Παλαιας Δια:Jή}(ης ό Ψαλμωδός, ΕΊχΕ }(ραυΥάσΕΙ: «Αναστήτω ό ΘΕός }(αί δ,ασχορπ,σffήτωσαν 0/ Εχffροί αύτοΙΊ χαί φυΎΕτωσαν άπό προσώπου αύτοΙΊ 0/ μlσοΙΊJιTΕς Αύτόν. Ώς Ε}(λΕίΠΕI }(αmιός Ε}(λΕιπΕτω σαν, ώς T�}(ETαl χrηρός άπό , , προσωπου πυρος». Πόσο }(αίρια Επαλrη:JΕύ:Jrη}(αν τά λόΎια του πρoφήTrη! Ό Χριστός ά))αστήSη}(Ε, 0/ εχffροί Του σ}(ορπίσ:Jη}(α)), αύτοί πού Τό)) πολΕμησαν εφυΎαν τρομαΎμΕνοι. Σάν τό }(Ερί πού λΕιώνΕΙ μπροστά σT� φωτιά εξέλιπα)) }(αί , , αφα))ισTrη}(αν.

Ό Χριστός, πρωτότο}(ος Ε)( των νΕ}(ρων, ανοιξΕ τό 'ο'ρόμο Ύιά τή)) Ανάσταση }(αί τή ζωή στό)) }(αSivα πού :JέλΕI νά ζήσΕΙ. 'Έ}(αμΕ τό Σωμα Του, δrηλαδή τήν Έ}(}(λrησία Του, χώρα των ζώντων στήν Όποία ό Sάνατος δέν εΧΕΙ }(αμμία Εξουσία. ΜΕ αύτό τό)) τρόπο άχρήσΤΕυσΕ μέσα στούς αιω))Ες Τ'ή)) μοναδι}(ή άΠElλ� ενα))τίον του άνffρώπου, τόν Sά))ατο, τό)) όποιο)) ΕπισΕίου)) 0/ Ε}(άσΤΟΤΕ ΕχSροί του. Ή έλevSΕρία άπό τό)) εσχατο δυνάσTrη τi;ς άνffρώπι))rης ζωi;ς, τόν Sάνατο, συ))ιστα μιά νέα }(αί συΎ)(λo))lστι}(� πραΎματι}(ότητα.


Έλcu:Jcρώvcι τόv (iv:Jρωπο από T�V μιχρότητα, από T�V αΠΕλπισία, από τόv πόvο, από T�V :Jλίψη από T� δοχιμασία γιά T�V στέρηση αγαπrημέVωV προσώπωv χαί δίvcι μιά (ίλλrη ΠΡOOΠTιχ� στόv (iv:Jρωπο. Ό Χριστός &χανε τό 3-ά,νατο μας χαρά, χαί παν'Υ)γύρι, &XCLVc τό 3-ά,νατο μας Πάσχα, όδrηγώ))Tας μας από τό)) :Jά))ατο στ� ζω� χαί από T� γrη στό)) ούραvό. Γι'αύτό ό Απ. Παυλος μας φωvάζcΙ: Δέv :Jέλω ))ά λυπασΤΕ σά)) χι 'αύτούς πού Jiv EXOUV Ελπίδα. ΈμΕ/ς εχουμε; Ελπίδα χαί � Ελπίδα μας clvaI στι ό Ίrησoυς, Έχc/vος Είς τό Σωμα του όποίου μπoλιασT�χαμε; μέ τό Βάπτισμα μας, Έχc/vος του όποίου τό Σωμα χαί τό Afμα χοι))ωv�σαμc χαί χοιvωvουμc πάλιv χαί πολλάχις, οχι μόvοv απέ:Jαvc, αλλά χαί αVέστrη χαί Εχcίvους πού εφυγα)) Εvωμέ))οι μαζί Του, τούς όδηγΕ/ σT� ΒασιλΕία Του. Έλατε; λοιπόv λαοί vcJ, ύμv�σουμc T�V Tρι�μEρ(η Αvάσταση του ΣωTrηΡOς, μας χαλΕ/ ό ύμvωδός Trης Έχχλησίας. Χάρις σT� διχ� Του ΑVάστασrη λυτρω:J�χαμc από T�)) αίχμαλωσία του Άδη χαί σλοι μας, cvω cί'μασταv ύποταγμέvοι στ�v φ:Jορά χαί στό :Jάvατο, λάβαμε; αφ:Jαρσία χαί ζω�. ΓΕματοι χαρά λοιπό)) ζrητουμε; από τόv Σταυρω:Jέvτα χαί Ταφέvτα χαί Αvαστάvτα ))ά μας σώσΕΙ, χάvο))τας μας μπόχους Trης Θείας χαί ΑVαστrημέ))rης ζωrης Του. Αύτός πού ύπrηρξε; χαί ύπάρχει ό μόvος αλrη:Jιvός φίλος TiJjv α)):Jρώπωv. Καί Ε1))αι Φιλά)):Jρωπος γιατί :Jυσίασc τόv Έαυτό Του γιά vcJ, ζιήσΕΙ ό χόσμος χαί ό (iv:Jρωπος, EviJj 0/ σύγχροvοι �γέτcς :Jυσιάζοuv τούς λαούς γιά ))α ιχαvοπOlουv τα συμφcροvτα τους. �

Ι

ι

Τό Εφετι))ό Πάσχα βρίσχει τόv χόσμο γcvιχότερα χαί T� χώρα μας ΕίδιχόΤΕρα σέ α))αστάτωσrη χαί δυσχολία μEγάλrη, μέ πρoβλ�μαTα χαί ταραχές χαί Επαvαστάσcις χαί αΠΕιλές εσω:JcV χαί εξω:Jcv. Ό πρόσφατος σΕισμός χαί � EV συVΕχείq, αύτου τραγωδία � όποία επλrηξε T�V Ίαπωvία δείχ))ου)) πόσο ασ�μα))Toς clvaI ό (i)):Jρωπος, πόσο ασ�μαvτα, αλλά χαί αβέβαια, clvaI τά εργα του. Δcίχvουv πόσο χαίριος c1vaI ό λόγος. «Μία ροπή χαί ταυτα πάντα :Jάνατος διαδέχεται». Από T�)) (ίλλrη πλευρά χα:Jεστωτα πα))ίσχυρα χαταρρέου)) ύπό τό βάρος τω)) αδιχιω)) χαί TiJjv α))ομιω)) TiJjv μέχρι X:Ji; ίσχυρωv �rCTiJjv τους. Ί-Ι Πατρίδα μας χι))δυ))ΕύΕΙ ))ά χαταπο))τισ:JΕ/ Εξ αίτίας TiJjv α))ομιω)) χαί Trης αλαζΟ))Είας μας. Καί σμως Είχαμε; πιστέΨΕΙ στ� δύ))αμrη μας, στ�v επισΤ'ήμη μας, στά ΤΕχ))ολογιχά μας ΕΠΙΤΕύγματα. Είχαμε αρχίσΕΙ αλαζο))ιχά T�)) αμφισβ�Trησrη του Χριστου χαί Trης Έχχλrησίας Του. ΘEλ�σαμε vcJ, Τό)/ χραT�σoυμε; μαχρυά από τό σπίτι μας χαί τά παιδιά μας. Προσπα:J�σαμΕ ))ά Τό)) χρατιήσουμΕ στόv τάφο Trης αφά))ειας χαί βάλαμε χαί T�V χουστωδία τω)) α))ισTόρrηTω)/ /στοριχω)) χαί τω)) (i:Jεω)) δια))οουμέ))ω)) ))ά γχρεμίσου)) T�V πίσTrη του λαου. Δέ)) πρωTOTύπrησα)) βέβαια. Αλλοι πρί)) από αύτούς τό EπεXείρrησα)) παλαιότερα χαί πρόσφατα χαί απέτυχα)) χαί τά ![ργα χαί τά χα:Jεστωτα τους γχρεμίσTrηχα)/ μέ πάταγο. Ό Χριστός Αvέστη Ηαί 0/ εχ:Jροί Του χαί 0/ πολcμουvτcς Αύτόv σχορπίστηχα)) χαί διcλύ:Jrησαv. Ή A))άσTασrη του Χριστου ε1))αι χαί :JcJ, παραμεί))ει χαί γιά Τ'ή διχ� μας EΠOΧ� � πηγ� μιας αχαTάβλrηT'ης δύ))αμrης πού μας χρατα Oe:JIOU; χαί δυ)/ατούς. Ή A)/άσTασrη του Χριστου ε1))αι � ))ίχrη � ))ιχιήσασα τό)) χόσμο. Av χάρις σT�)) ΑVάστασrη του Χριστου μπορουμε vcJ, σαρχάζουμε αχόμη χαί τό :JcJ, VoJ το, «που σου :Jά))ατc τό χέvτρο)), που σου Άδrη τό v/χος;» ρωταμε; χαί ΕμΕ/ς μέ τόv ΊΕρό Χρυσόστομο, πολύ περισσότερο μπορουμε ))ά σαρχάσουμΕ σλους Εχcίvους πού πολεμουv T�V πίσTrη χαί τιή)) Έχχλrησία του Χριστου.


"':-.:...--

Ά-δΕλφοί μου, Μέσα στίς σΠΟΙΕς δυσχολίΕς του σr;μΕρα, I!JΎIλά 0/ χαρδιές! Ό Χριστός Ά-νέστη, Αυτός Ε/ναι rή έλπίδα μας, rή δύναμrη μας, rή χαρά μας rή άπαντοχΎ; μας. Μέσα στό σάλο τΎις σύyχρoνrης έποΧΎις ΈχΕlνος ΠΕριπαΤΕI Επί των χυμάτων τΎις άνταρσίας μας, τΎις άμφισβr;τrησr;ς μας, τΎις άλαζονΕίας μας χαί [ρχεται νά μας ΠΕΙ τρυφΕρά, σπως τόΤΕ στόν Παυλο, «σχλrηρόν σοι πρός χέντρα λαχτίζΕιν», Ε/ναι σχλrηρό Υιά σένα νά χλωτσας τά χαρφιά. ΈχΕlνος 3-ά [ρχεται ΠΕρνώντας μέσα άπό τά TEίχrη πού στr;νΕΙ ό ΕΥωϊσμός χαί rή άλαζονΕία Υιά νά μας λέΥΕΙ μέ yλυχύTrηTα: «Είρr;νrη υμlν». Tr;v άνασTάσιμrη χαρά, Tr;v άνασTάσιμrη δύναμrη, Tr;v άνασTάσιμrη Ελπίδα Ευχομαι σέ σλους σας. Χριστός Ά-νέσTrη!-Ά-λ'Y}3-ως Ά-νέστ'Υ}! Μέ άναστάσιμες Ευχές Έπίσχοπος Σας

"'i.\. l�/O�

"'",,;:: .'- Ι -..... .. . rl> � '\-,, \ · , ff·· ' '':-- '+

r

g Q...

\(. :., ' . > '\

.;�%,,� �rιt �;' f'� �::j.-" �:::�, '"

Ο

..

.

"

\\ \ " '�'j ·\"':Ι�- ': ·'-':'Ί ;'/";I "\,(-,. "' Μ

':;.:>- \ /\\ \; l)-λΓ.:'/,;.· ";"\1 -/.! �--ι ':"\�' , "t:'" ., <.. !ι 'h �. \;" "�.-ι! j_'J " ft � ί

" 1

. ..

,

,.

;...�!��

1>-<:.:) ::/

�Ό

• ,

(αr7 -

,

�ι,! .,... .... ..,. .

,..

ΟΙ

,'? " \ � ν

----�


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΙΜΙΟΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2011  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΙΜΙΟΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2011