Page 1

×ÕÑÀ™ËÀØÔÌÕÍÎÖ 

†•š†¥—š£¥˜¢ª¥˜š—|›™—›˜Š˜Š ª£˜ ¢ª «„ ‚£˜¥—„XXXUPQPOUJLJHS

Š—š•£• ƒ•¥¢

šÇÍÓPןÒÄÓÄ †£¢Š›¢£"

‚˜ž« ¢ª †¢‚—š¢Š˜¢ /0."£«˜•Š™˜‚—š¢ªŠ

©‹Ÿ¬Ÿ – œŸ¡œ§–

ÇÏÐÅÍ Ò¿³Ë¿ÓÃÕÒ¿̹¿

Š—š•£

šÀÖÀÏÎË¿ÎØÍ

Kλασικά έργα που καθόρισαν την πολιτική σκέψη

ŠÓÇ͏ԻÍÀ

ŠÓÇÍÄÏÀÑ×¼À

✓©ËÙ×Ã

ÈÖ£ÕÑÛÐÑËÃÒÑÎÂÕÇËÙÕÖËÙ ÏËÍÔÑÏÇÕÿÇÙÇÒËÚÇËÔ¾ÕÇËÙ ✓›…ÇÔÏÃпÃÏ£ÙÕÒÔÓÚÐÇË ÇÍÖÀÙÇÛÔØÜÓÐÊÙÍÃËÖÑ †¤©ÒÎÊÕË£ÜÇËÃÒÇËÎÊÖËÍ£

/¼ÊÎÖ†ÄџÊÇÖ ¦Ê½ÌÇÊÀÈÎÈÊÎÌÌÎØÍÈÒÓºÖº×ÎØÍ ÉÄןÒÄÈÓÇÍÀØÓÎÊÑÈÓÈÊ»§

ˆ¾Å  

™ª”•£ —Š—

ªÏÎØÑÆμé ÊÑ¿ÁÎÍÓÀÈé ÀϽéÓÇéÅÕÓȟé ÓÕÍé̺ÓÑÕÍ ˆ¾Å 

‚

ÄÍéÁ˺ÏÎØÍé À͟ÊÀÌÂÇé οÓÄéÌÄéÓÎéÊȟËÈ ˆ¾Å 

¢„ªš†˜™—"&(&"/

…ÈÔÀÍ» ÇéÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»éÀϽé ÓÇÍéÊØÁºÑÍÇÒÇ ˆ¾Å

šª 

‰ÓÄÆÀ͟é£ÇƼËËÇÖ ÒÓÀéÄÉÎÏËÈÒÓÈʟ ˆ¾Å


ŠÓÎÓÒÀÊ¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

‚ÈÀÁŸÒÓÄŠ»ÌÄÑÀ

W

Š•„¼ÊÎÖ†ÄџÊÇÖ¦šÀÙ¼ÌÄÓÇÍÎÈÊÎÍÎ̼Àº×ÄÈ ÊÀÓÀÑÑÄ¿ÒÄÈ ÊÀÈ Ç ÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÎËÎƼÀ ÓÇÖ ÑÈÒÓÄџÖÊÀÈÓÇÖÏÑνÃÎØ ÏÎØÕÖÓÐÑÀÌÀÖ ŸÅÇÍÄÌÈÀ×ÀÑÀ̟ÃÀÈÃÄÎËÎÆÈÊ»ÖÄËϼÃÀÖÆÈÀ ºÍÀÏÈÎüÊÀÈÎÒ¿ÒÓÇÌÀÊÀÈÌÈÀÊÀË¿ÓÄÑÇÙÕ» •¼ÃÀÌÄÊÀÈÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÓÑÀÆÈÊÕÌÕüÀÓÎØÏÄ ÑÀÒ̺ÍÎØÀÈÐÍÀ Á˺ÏÎØÌÄÓÎØÖ™ÈͺÙÎØÖÒÓÇ ÆÄÈÓÎÍȟÌÀÖÊÀÈ£ÐÒÎØÖÄÊÀÓÎÌÌØÑÈο×ÎØÖ ÒÓÀÔºÑÄÓџÌÀÖ¯ÍÀ´ÍÀÈÊÀ˟¯ÊÀÈÌÀÑÎÊÈͺÖ ÒØÌÌÎѼÄÖÍÀÀËÕͼÙÎØÍÊÀÈÅÎÁŸÌÀȽÓÈÌÄӟ ÓÇÍÓÑÈÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÒØÌÏÀÈÆͼÀÔÀÒØÍÇÔ¼ÒÎØÌÄ ÊÀÈÒÓÇÍÓÑÈÊÎÌÌÀÓÈÊ»”ÎØË»§

W

W

Š•„

W

Š•„¸ÓÀÍÄÊÃÇËÐÍÄÓÀÈÌÈÀÄÊÓÄÓÀ̺ÍÇ ÅÎÑÎÄÏÈÃÑÎÌ» ÿÎÓÈ͟ÌÏÎÑļÍÀÒØÌÁοÍ ÀÄÏÈÓѺÂÎØÍÎÈÅÎÑÎËÎÆοÌÄÍÎÈÍÀ ÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļÒÓÎØÊÀÒ¼ÃÇÓÎÊÄşËÈ ÇÄÏÈÔØÌÇÓ»ÌļÕÒÇÓÎØÄËËļÌÌÀÓÎÖ»ÍÀ ÀÌØÍÔοÍÏÎÈÊÈËÎÓѽÏÕÖ™ÀÈÄÈÖÎÈÕͽÖ ŸÑÈÒÓÎÖÀÌ¿ÍÄÒÔÀÈÏÄѼϟÑÓÇÖ­ÍÀÖÓѽÏÎÖ ļÍÀÈÊÀÈÓÎÒÓѼÁÄÈÍÃȟÓÇÖÏÀÑÀÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖŠ•„

­ÍÀÖ ÏÑÕÓ½ÓØÏÎÖ ÔÄÒ̽Ö ÉÄÊÈ͟ÄÈ ŠÓÎ ÏËÀ¼ÒÈÎÓÎئ5IF)PVST1MBZT§ÏѺÏÄÈÍÀ ÆÑÀÅÓļÊÀÈÍÀÏÀÑÎØÒÈÀÒÓļºÍÀÔÄÀÓÑÈʽ ºÑÆ΂¿ÒÊÎËÎÄÆ×ļÑÇÌÀ½ÓÀÍÎ×ѽÍÎÖÒÄ ÊØÍÇƟÄȨ

WŠ•„

¥Î×ÈοÌÎÑÓÎØ¥ŸÒÎ؆ÀØ˽ÏÎØËÎØļÍÀÈ ϟÍÓÀÃÇÊÓÈʽÊÀÈÓÀºÑÆÀÓÎØÏÀÈ×ÍÈÃȟÑÈÊÀ ¥ÐÑÀ ÒÓÇÍÊÀÈÍοÑÆÈÀÓÎØÃÎØËÄȟ ÏÑÕÓÀ ÆÕͼÒÓÑÈÀļÍÀÈÌÈÀÑÀÏÓÎÌÇ×ÀÍ»ÏÎؽÌÕÖ ÃÄÍÌÇ×ÀÍÎÑÑÀÅļžÖÙÕÍÓÀͽÖØÏ»ÑÉÄÌÄÔÎÃÄØ̺ÍÀ ÀÅÀͻ֏ʽÌÀÊÀÈÇÏÀÍÓÎÆÍÐÒÓÑÈÀ ÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÀÆÍÎοÒÄÓÇÍ¿ÏÀÑÉ» ÓÎØžÖÍÄÊѽÖºÆÈÍÄÏÀÒ¼ÆÍÕÒÓÎÖ†ÄѼÓÎØ „ŸÌÏÑÎ؛οÍÓÀÎ˽ÆÎÖ†ÄѼÓÎØ×ÑÎÍÎØ ÁÈÎ˽ÆÎØ ÃÇËÀû ÏÎØÀ͟ÆÊÀÒĽÂÈÌÀÓÇÍ •„ŠÍÀ¦ÓѺÉÄȧ

Ž×ҞäÒ¿äοÊǞéÏÎØéºËÄÆÀÍé½ÓÈéÎÈéÎØÑÀ ÍμéļÍÀÈéÃÈÊμéÌÀÖ éÍÀéÓÀéÉÄןÒÄÓÄé ¢ÈéÎØÑÀÍμéļÍÀÈéÊÈéÀØÓμéÏÀÆÊÎÒÌÈÎ ÏÎÈÇ̺ÍÎÈéÊÀÈéÇéÃÈÊ»éÌÀÖéÀÓØ×¼ÀéļÍÀÈé ÏÕÖéº×ÎØÌÄéºÍÀÍéÆļÓÎÍÀéÿÒÓÑÎÏÎ é ÌÄéÄÏÈÔÄÓÈʺÖéӟÒÄÈÖ饽ÒÎ éÏÎØéÅӟ ÍÄÈé̺×ÑÈéÓÎé‰Î¿ÍÈÎéÌÄéÓÀéÏÎËÄÌÈʟé ÓÎØéÏËμÀé¢ÈéÓοÑÊÈÊÄÖéÏÀÑÀÁȟÒÄÈÖé º×ÎØÍéÒϟÒÄÈéʟÔÄéÏÑÎÇÆοÌÄÍÎéÑÄ Ê½Ñé™ÀÈéÍÀé´ÓÀÍé̽ÍÎéÀØÓ½éé W ÏÂÈÞ ¥¤Íä×ÎÍ×ÐÅûÍäÇÉ¿ÇÍѾÌÆÕéÄÈÒ»ÆÀÆÄé ÒÓÇé”ÎØË»éÒ׺ÃÈÎéͽÌÎØéÒÓÎéÎÏμÎé ÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÍéÓÑÎÏÎËÎƼÄÖé éÌÄ ÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖéØÓºÖéÎÈéÓÑÎÏÎËÎƼÄÖé ÀÅÎÑοÍéÊØѼÕÖéÓÎÍéÏÄÑÈÎÑÈÒ̽éÓÇÖé ÀØÔÀÈÑÄÒ¼ÀÖéÓÕÍéÄÈÒÀÆÆÄ˺Õͧé™Èé Îé”ÀÒ¼ËÇÖé¥ÙÕÑÓٟÓÎÖéº×ÄÈéÓÎÍéÓѽÏÎé ÍÀéÃÐÒÄÈéÏÄÑÀÈÓºÑÕéÒÓÎÈ×ļÀéÊÀÈéÍÀé ÓÎéÀÍÀË¿ÒÄÈéÓÎéÔºÌÀéW ÏÂÈÞ ¬Ì¿ÌäÖмÌÍéËÃҞéÓÇÍé»ÅÈÒÇéÓÎØéÃÈ ÀÁ½ÇÓÎØéÊÎØÊÎØËÎͽÌÎØ éÆÈÀéÓÇÍé ÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÓÇÓÀéÓÎØéÎÏμÎØéļ ×ÀÍéÄÊÅџÒÄÈéÄÏÈÅØ˟ÉÄÈÖéÀʽÌÀéÊÀÈé ÎÈé¼ÃÈÎÈéÎÈéÀÒÓØÍÎÌÈÊμ éÎÈéÃÈÀӟÉÄÈÖé ÓÎØéÁѼÒÊÎÍÓÀÈéÒÄéÏË»ÑÇéÈÒ׿ éÏÀџé ÓÈÖéÏÑÎÄÊËÎÆÈʺÖéÃÄÒÌÄ¿ÒÄÈÖéÓÎØé …‰¢™éÊÀÈéÓÈÖéÃÈÀÁÄÁÀÈÐÒÄÈÖéÓÎØé ÀÑ̽ÃÈÎØéØÏÎØÑÆοé½ÓÈéÔÀéÊÀÓÀÑ ÆÇÔļ陟ÏÎÈÎé˽ÆÎéº×ÎØÍÄéÏÎØéÓÎÍé ÊÑÀӟÍÄéW ÏÂÈÞ %UROSTAT é%UROVISIONéÊÀÈéÅÎÑÎËÎ ÆÈʟ¨é½ËÀéÌÀÙ¼éÒÓÎÍéÍÓÎÑÁŸéÓÇÖé ÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»ÖéÊÀÈéÓÇÖéËÎÈÏ»Öé ÒØÆÊØѼÀÖé¥ÇÖé̼ÀÖéÊѼÒÇÖéÓÇÖéÎÈ ÊÎÍÎÌÈÊ»Ö éÌ¿ÑÈÄÖéºÏÎÍÓÀÈé•ÊéÓÕÍé ÎÏμÕÍéÊѼÒÄÕÍ éÇéÃÑÈÌ¿ÓÄÑÇéļÍÀÈé ÇéÊѼÒÇéÏÎØéºÏÀÔÄéÇéšØÒ Ó¿ÑÈÀé É¼ÙÄÈéÍÀéÃÈÀÁŸÒÄÓÄéÓÇéÒÄ˼ÃÀéÓÇÖé W ÏÂÈÞ ”»Ì¿Çä¹Ì¿éÀϽéÓÀéÏÀџÃÎÉÀéÓÇÖéÌÄƟËÇÖé ÆÀ˟ÙÈÀÖéÒÅÀ¼ÑÀÖéÈÀÍ¿ÎØÌÄéÏÄѼ ÎÃÎéÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖéÊѼÒÇÖ éº×ÎØÌÄéÃÈÀ ÁļéÓÈÖ酿ËÄÖéÓÇÖéÀͺ×ÄÈÀÖéÊÈé½ÌÕÖé ÎÈéÏÎËÄÌÈʺÖéÁÈÎÌÇ×ÀͼÄÖéÓÕÍéÌÄƟ ËÕÍéÁÈÎÌÇ×ÀÍÈÊÐÍé×ÕÑÐÍéÀ¿ÉÇÒÀÍé ÒÇÌÀÍÓÈʟéÓÈÖéÏÕË»ÒÄÈÖéÓÎØÖé„ÄÏÎØ ËÈοÍÓÀÈéÎÈéÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖéÊÀÈéÉÄÏÎØ˟ ÍÄéÎÈéÎÏËÎÏÀÑÀÆÕÆμéW ÏÂÈÞ

W

Š•„

W

Š•„†ÎÈÀļÍÀÈÇÌÀÔÇÌÀÓÈÊ»ÏџÉÇÒÓÇÍÎÏμÀ ÃȺÏÑÄÏÄÀͺÊÀÔÄÍÇ™ÎØÌÎØÍÃοÑÎØ— ÃÈÀ¼ÑÄÒǶÑÔÄÒÓÎÌÄÓÀÉ¿ÊÀÈÇÊѼÒÇÊÀÈ ÓκÌÅØÓÎÓÀ˺ÍÓÎÓÎØŠª£˜–ØÏÎÓÑÎϼÀÒÄ ÊÀÈÏÑÎÒºËÀÁÄÃÈÀÒӟÒÄÈÖÃȟÒÏÀÒÇÖÓÎØ ÀÓ½ÌÎØ¢ÈÃÈÀÈѺÒÄÈÖºÆÈÍÀÍØÏÎÃÈÀÈѺÒÄÈÖ †ÀÑ´½ËÀÀØӟ ½ËÎÈÏÑÎÒÁ˺ÏÎØÍÒÄʟÏÎÈÀ ÀÍÀÒ¿ÍÔÄÒÇ—4JFNFOTÊÀÈÓΔÀÓÎϺÃÈ»ÓÀÍÄɽÅÔÀËÌÄÖ ØÏÎÔºÒÄÈÖÓÄÑÀÒÓ¼ÕÍÃÈÀÒӟÒÄÕ͙ȽÌÕÖÎÈ ÌÄÓº×ÎÍÓÄÖÒÓÈÖÄÉÄÓÀÒÓÈʺÖÄÏÈÓÑÎϺÖÍÈÐÔÎØÍ Ò»ÌÄÑÀ½ÓÈŸ×ÍÎØÍ¿ËËÎØÖÒÓ´Ÿ×ØÑÀ ›»ÌÄÖ ÀÅÄѺÆÆØÎÈ̟ÑÓØÑÄÖÊÀÈÊÀÓÀÔºÒÄÈÖ ÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÀÖÒØÍÔºÓÎØÍÓÎÒÊÇÍÈʽÓÎØ ןÎØ֏ÈÕͼÀÓÎØÖÇÌÍ»ÌÇÓÕÍÒÊÀÍßËÕÍ


¥Î†¢ ¥˜™˜

¥ÎÔºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ­Ñ×ÄÓÀÈÊ¿ÌÀÀÏÎË¿ÒÄÕÍ

—

ÄϽÌÄÍÇÏÄѼÎÃÎÀϽÓÎØϽËÎÈÏ΂Ç̽ÒÈÎ Š¿ÍÎËÎʟÏÎØ¥ÇÍÐÑÀÏÎØ ÀÍÄÏÈÒ»

ÎËÎÓÀ×ÐÖÏÑÎÖÓ΂ ¥ÄÏÈÊÀËοÌÄÍÇÓÎ ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎÄÏÈÓ½ÊÈÎÃÀÍÄÈÒÌοÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑÐ

š´ÀØӟÊÀÈÌ´ÀØӟ ½ÏÕÖļÏÄÒÄÃÇÌÎÒÈÎ ÆџÅÎØÖÇ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇÓÇͥѼÓÇÊÀÈÃÄÍ

ØÏÀËË»ËÎØÖÓÎØÊџÓÎØÖ ÏÎØ ÌÀÙÄ¿ÎÍÓÀÍÄÊļÊÀȺÊËÀÈÆÀÍ ÏÀÑÀÊÀËÐÍÓÀÖÆÈÀÓÇÍÄÏÀÍÀÏѽÒËÇ»ÓÎØÖ 

ÌÕÖ ÎÈÏÈÒÓÕÓºÖÊÀÈÄÏÈÓÇÑÇÓºÖÌÀÖʟÍÎØÍ ˽ÆÎÆÈÀ¦À͟ÆÊǧÀÏÎË¿ÒÄÕÍÀϽ ÓÎÍÃÇ̽ÒÈÎÊÀÈÄØÑ¿ÓÄÑÎÃÇ̽ÒÈÎÓÎ̺À

ÍÓÀÖÍÀÒØÒÊÎÓ¼ÒÄÈÓÎÊÀÓÀÒÓÑÎÅÈʽÄ¿ÑÎÖÓÕÍ ÒØÍÄÏÄÈÐÍÀØÓ»ÖÓÇÖÏÑÎÒÅØÆ»Ö

ÊÀÔÐÖ̺×ÑÈÓÎÎÈØϟËËÇËÎÈÃÄÍ»ÓÀÍ̽ÍÈ ÌÎÈÊÀÈʟÔÄͺÀÊØÁºÑÍÇÒÇÀϺËØÄÓÎØÖÏÑÎ ÇÆοÌÄÍÎØÖÆÈÀÍÀÏÑÎÒ˟ÁÄÈÓÎØÖÃÈÊοÖÓÇÖ ¯ÌÈÀÏÑÀÊÓÈÊ»ÏÎØÌÄÏÀÑÀËËÀƺÖÒØÍÄ×¼ÒÓÇÊÄ

†ÀџËËÇËÀÓÇ‚ÄØÓºÑÀÎÈÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÎÈÄÏÈ ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÀÍÀÊμÍÕÒÀͽÓÈÒÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÎØ ןÔÇÊÀÍÏÄѼÓÈÖÔºÒÄÈÖÄÑÆÀÒ¼ÀÖ †ÑÎÁ˺ÏÎØÍ̟ËÈÒÓÀ½ÓÈ ÏÎË¿Ò¿ÍÓÎÌÀ ÔÀ

ÀϺÊËÄÈÒÄÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÖÄÊÏѽÒÕÏÎÖÓÇͼÃÈÀ ̺ÑÀ Ç×ÐÑÀÏ˺ÄÈÏËÇÒ¼ÒÓÈÀÏÑÎÖÓÎÍ¿ÅÀËÎ ÓÎØ‚ÈÄÔÍοÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο ¥ÀÌļÎØ ÓÎÎÏμÎÔÀÊÀ˺ÒÎØ

ÆÈÀÏÎË˺ÖÃÄÊÀÄÓ¼ÄÖ Š»ÌÄÑÀ ºÍÀÍÀÈÐÍÀÌÄӟÓÎ ÎÈÏÈÒÓÕÓºÖ ÊÀÈÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓºÖÓ»Ö¯ÀÍÄϼÒÇÌÇÖÀʽÌÇ ÀË˟

×ÀÔοÍŸËËÄÖŠÇÌÄÈÐÒÓÄÀʽÌǽÓÈÇ ÄϼÒÇÌÇÀÍÄÑƼÀÀͺÑ×ÄÓÀÈ»ÃÇÒÓÀ ŸÓÎÌÀÌÄÒÓÎÈ×ļÀ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ ŸÑÀÇÏÑÀÆÌÀÓÈ

ÃÄÃÎ̺ÍÇÖ¯×ÑÄÎÊÎϼÀÖÌÀÖÀÏÀÈÓοÍϟÒÇ ÔØÒ¼ÀÓÇÌļÕÒÇÓÕÍÃÇ̽ÒÈÕÍÃÀÏÀÍÐÍ ÐÒÓÄ ˺ÍÄ ÍÀÏÑÎÊ¿ÂÄÈ×Ñ»ÌÀÏÎØÔÀϟÄÈÒÓÀ×ÑÇ ÌÀÓÎÊÈÁÐÓȟÓÎØÖ ŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎËÎÈϽÍÓÇÖÏÑÎÒÀÑÌÎÆ»ÖÓÇÖ ×ÐÑÀÖÒÓÈÖÀÏÀÈÓ»ÒÄÈÖÓÕÍÃÈÄÔÍÐÍÍÓÀÁÀÓÙ» ÃÕÍÓÇÖ»ÃǺÑ×ÄÓÀÈ̺ÒÀÒÓÎ͏ÏѼËÈÓÎÏÑÐÓÎ ÌÄƟËÎÊ¿ÌÀÀÏÎË¿ÒÄÕÍʟÏÎØ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ ÌÄÄËÀÒÓÈʺÖÌÎÑźÖÀÏÀÒ×½ËÇ ÒÇÖ ÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÀÏÎËØÔοÍÒÄÏÑÐÓÇşÒÇ ÀϽÓÎØÖ¢ÑÆÀÍÈÒÌοÖ¥ÎÏÈʻ֏ØÓÎÃÈμÊÇÒÇÖ ¬ËËÎÈÓ½ÒÎÈÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÀÏÎËØÔοÍÓÇÍ

Ê»ÊÈÍļÓÀÈÀÑÊÄӟØÂÇ˽ÓÄÑÀ •ÏÎ̺ÍÕÖÇÏÑÎÀÍÀÆÆÄ˼ÀÓÎØ„ÎÁºÑÃÎØ ÀË˟ÊÀÈÃÈÄÔÍÐÍÀÍÀËØÓÐÍÆÈÀºÍÀÄÊÀÓÎÌÌ¿ ÑÈÎÀͺÑÆÎØÖ̺ÒÀÒÓÇ×ÑÎÍȟÏÇÆÀ¼ÍÄÈÓÀ׿ÓÀÓÀ ÏÑÎÖÄÏÈÁÄÁÀ¼ÕÒÇ ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÊÀͺÍÀÀϽÓÀÃÄÃÎ̺ÍÀÏÎØ ÊÀÔÎѼÙÎØÍÓÇÍÏÎÑļÀÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÊÀÈÓÇÖ¼ÃÈÀÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÃÄÍÌÎȟÙÄÈÀÈÒȽÃÎÉÎ ◆ —¿ÅÄÒÇ»ÃǺÏÈÀÒÄÓÎ ÓÎÍ ‚ÄʺÌÁÑÈÎÊÀȽËÎÈØÏÎËÎƼÙÎØͽÓÈÔÀÏȟÒÄÈ ÓÎ̺ÒÀÒÓÇ×ÑÎÍȟ ◆ —ÊØÁºÑÍÇÒÇ ½ÏÕÖ½ËÀÃļ×ÍÎØÍ ϟÄÈ

ÏËÀÓļÀ™ËÀØÔÌÐÍÎÖÏ»ÑÄÓÎ ½ÍÎ̟ÓÇÖÀϽÓÎØÖÀÏÎËØ̺ÍÎØÖ

◆ —šºÑÊÄË ÏÀÑ´½ÓÈØÏÎ Ó¼ÔÄÓÀȽÓÈØϟÑ×ÄÈʟÏÎÈÀ ÆÄÍÈÊ»ÏѽÔÄÒÇÆÈÀºÍÀÒ׺ÃÈÎ ÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÀϽÓÀ ËÇÒÓÑÈʟÄÏÈÓ½ÊÈÀÓÕͦÀÆÎÑÐͧ ÃÄÍÃÈÒӟÙÄÈÍÀÏÄÈÄØÔºÕÖ½ÓÈ ÕÖºÒ×ÀÓÇË¿ÒÇ ÃÄÍÀÏÎÊËļÄÈ ÓÇͺÉÎÃÎÀϽÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍÇ ʟÔÄ×ÐÑÀÖÏÎØÃÄÍÏËÇÑμÓÈÖ

❛❛

†ÄѼÏÎØ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ ןÍÎØÍÓÇ ÃÎØËÄȟÓÎØÖ ̺ÒÀÒÓÎÍ ÏѼËÇ

ÏÑÎÛÏÎÔºÒÄÈÖÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÓÇÖ ÒÄÀØÓ» ◆ —¼ÃÈÀÀØÓ»šºÑÊÄËÒØÌÏËÇ ÑÐÍÄȽÓÈÓÎÏѽÁËÇÌÀÓÇÖ •Ë˟ÃÀÖÃÄÍļÍÀÈÎÈÊÄÑÃÎÒʽ ÏÎÈ ÀË˟ÇÄϼ×ѽÍÈÀÏÀÑÀÁ¼ÀÒÇ ÓÎØŠØÌÅÐÍÎØŠÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖ ¬ÑÀ ÌÀÖÏËÇÑÎÅÎÑļ ÓÎÊÀʽÏѺÏÄÈÍÀ×ÓØ ÏÇÔļÒÓÇѼÙÀÓÎØ‚ÇËÀûÇ•Ë˟ÃÀ ÀÍÓ¼ÍÀ ÁÎÇÔÇÔļ ÍÀÁŸËÄÈ̽ÍÇÓÇÖӟÉÇÒÓÀÃÇ̽ÒÈÀ ÎÈÊÎÍÎÌÈʟÓÇÖ

ÌÄÍÀÄÅÀÑ̽ÒÄÈϟÍÕÌÀÖÓÈÖ ÃÈÄÔÍÐÖÀÏÎÓØ×Ç̺ÍÄÖÊÀÈ ÊÀÓÀÒÓÑÎÅÈʺÖÆÈÀÓÈÖÊÎÈÍÕͼÄÖ ÒØÍÓÀƺÖÓÎØ šº×ÑÈÓÐÑÀÓÎÀÃȺÉÎÃÎ üËÇÌÌÀ ÒÓÎÎÏμκ×ÎØÌÄ

ÄÌÏËÀÊļ ÀÅÎџÀÏËÐÖÓÎÀÍ ÔÀÃÀÍÄÈÒÓοÌÄÅÔÇͽÓÄÑÀ» ÀÊÑÈÁ½ÓÄÑÀÍÔÀØÏÎÒÓοÌÄ ÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÊÀÓÀÒÓÑÎÅ»ØϽ ÓÇÍÄÏÎÏÓļÀÓÇÖ••»ÓÎØ‚ ¥ ¸ÓÀͽÌÕÖÇšºÑÊÄË̟ÖÃļ×ÍÄÈ ÓÎÍÃѽÌÎÓÇÖÄɽÃÎØÀϽÓÇÍ •ØÑÕÙÐÍÇ Ì»ÏÕÖÔÀºÏÑÄÏÄ ÍÀÀÑ×¼ÒÎØÌÄÍÀÌÄËÄӟÌÄÊÈŸËËÀÒÄ͟ÑÈÀ— ˜ÒËÀÍüÀÔÀÌÏÎÑοÒÄÍÀÃļÉÄÈÓÎÍÃѽÌÎ ÀË˟ÏÎÈÎÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÌÏÎÑļÍÀÁŸËÄÈÒÓÎ ÓÑÀϺÙÈÌÈÀÄÍÓÄËÐÖÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÏÑÎÎÏÓÈÊ»

❜❜
–²«¾¯¤

–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

‡–ˆˆ

’

ÎÈØÄÆÊ üËÈÑ ¸ÄËÔÉËÈÆ͸ ËØÉÆ ºÀ¸ ˾ ÎÜȸ øÊ ØÉÆ Á¸À ºÀ¸ ËÆÌÊ

šÌÈÐǸÔÆÌÊ y ØÇÐÊ ÆÀ ˜¼ÈøÄÆÔ y ÆÀ ÆÇÆÔÆÀ żÁ¸¿ÑÈÀɸÄ ØËÀ »¼Ä ÇÈØÁ¼À˸À ĸ ¾Ϳ¼Ô ¸ÇØ͸ɾ ºÀ¸ »ÀÑÉÐɾ

˾Ê šÂÂÑ»¸Ê É˾ –ȳµªµ Žµ·»¼Â¹ ÉËÀÊ ¡¸ÈËÔÆÌ´ÇÐÊ¿¸»ÆÙüØÃÐÊÌÇÑÈμÀÂغÆÊ ºÀ¸ ËÆÄ ÆÇÆÔÆ ÆÀ šÌÈÐǸÔÆÀ ÉÌÄ˾ÈÆÙÄ ˾Ä ¸¹¼ ¹¸ÀØ˾˸ ¤À ¼Ç¼Ä»ÌËÀÁÒÊ ¼Ë¸ÀȼԼÊ ˸ A>=@> ?NG=L ¹ºÑ½ÆÌÄÎÈÓø˸É˾ÄÇÂÑ˾˾ÊšÂÂÑ»¸ÊÎÐÈÔÊ ÁØÉËÆÊ Á¸À ¾ ÎÜȸ ÉÌļÎÔ½¼À ĸ ǾÈÜļÀ ǸÄÑ ÁÈÀ¹¸ ´ÃÐÊ ÉËÀÊ ÜÚ …¶·¯±Ãµ» ¼ÔĸÀ ¾ üºÑ¾ ¾ÃÒȸºÀ¸˾ÄšÂÂÑ»¸»ÀØËÀÇÈÒǼÀĸ»¸Ä¼ÀÉ˼Ô âÜ»ÀɼÌÈÜÇÈÆÁ¼ÀÃÒÄÆÌĸ¸ÇÆÍÙº¼À˾Îȼ ÐÁÆÇÔ¸ ËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄ ÉÙÃÍÐĸ ü ˸ Øɸ ÌÇÆ ÉËÓÈÀżɼǸÂÀØ˼ȾÒÁ¿¼ÉÓ˾ʾBMB@KHNI

Š­²´¸¹¿·²¸³¤¦Ã¥²¸°²¸ ŸÑÇÆÀÆÀ t¸Ç¸ÀÉÀØ»ÆÅÆÀu Ó ÁÀÄ»ÌÄÆÂغÆÀ ¸Ä ÇÈÆËÀÃÑ˼ ØÇÐÊ Æ –üÈÀÁÑÄÆÊ Á¸¿¾º¾ËÓÊ À·º¯³ ™«±³º¸ºÀ¯³ ÌÇÆ»¼ÀÁÄÙÆÌÄ ÐÊ tÂÙɾu ˾ ÎȼÐÁÆÇÔ¸ –ÇØ ˾Ä Ѿ ǼÌÈÑ ÉÙÃÍÐĸ ü ÆÈÀÉÃÒļÊ ǾºÒÊ ¾ ˜¼ÈøÄÔ¸ ø½Ô ü ÆÈÀ ÉÃÒļÊ ѼÊ ¼ÌÈÐǸÕÁÒÊ ÎÜȼÊ ¿¼ÐÈÆÙÄ ØËÀ É˾ ÂÙɾ ËÆÌ ¼Â¾ÄÀÁÆÙ ÇÈƹÂÓøËÆÊ ÇÈÒǼÀ

ĸ ǼÈÀ¾Ϳ¼Ô ËÆ ™À¼¿ÄÒÊ ¢ÆÃÀÉøËÀÁØ ¨¸Ã¼ÔÆ Ø˸Ä ¸ÇÆ͸ÉÀÉ˼Ô ËÆ ǸÁÒËÆ ÉËÓÈÀžÊ ÇÈÆÊ ˾Ä šÂÂÑ»¸

¿¸¸ÈÎÔÉÆÌÄËÀʼÇÀ¿ÒɼÀÊÇÈÜ˸ÉËÀÊt¸»ÙĸüÊu ÎÜȼÊ ¥ÆÈËƺ¸ÂÔ¸žÉǸÄÔ¸ÁÀ¸ÈºØ˼ȸÁ¸ÀÉËÀÊ üº¸ÂÙ˼ȼÊ ˜¼ÈøÄÔ¸ ¤Â¸ĻԸ ü ¸Ç¸Ô˾ɾ

§~¸ÌËØËÆÁÂÔø¼ÁËØʸÇØËÆÌÊÌǸÀÄÀºÃÆÙÊ ÇÆÌÑ;ɼÆÇÈпÌÇÆÌȺØÊÉ˾Ä“»©©§·Ã§ºÀ¸ ÇÈÆÉÍ̺ÓÉËÆ™¢¨ÁÀÄÆÙÄ˸ÀÁ¸ÀÁÑÇÆÀ¼Ê¸ÁØþ

ºÀ¸üº¸ÂÙ˼ȸ¼ÇÀËØÁÀ¸Ø˸Ä˸ÁÈÑ˾¹ºÑ½ÆÌÄ ¼Á»ØɼÀÊÎÈÒÆÌÊ ¡¼ Ѹ ÂغÀ¸ ¸ÈÁ¼ËÆÔ É˾Ä šÌÈÜǾ ¿¼Ð

¼ÌÈÐǸÕÁÒÊ ÎÜȼÊ ¼ÇÀ»À ÜÁÆÄ˸Ê Òĸ ÆÀÁÆÄÆÃÀÁØ ǸÁÒËÆ ü ËÆ ™¢¨ ¼ÃǼ ÁØüÄÆ y ØÇÐÊ ÉÌÄÒ¹¾ ü ˾Ä ¤Ìºº¸ÈÔ¸ y Á¸¿ÜÊ ¼ÔĸÀ Á¸Ë¸ÄƾËØ ¸Ç~ ØÂÆÌÊ ØËÀ ¾ šÂÂÑ»¸ »¼Ä ÃÇÆȼÔ ÇÂÒÆÄĸ»¸Ä¼Ô½¼Ë¸Àü¼ÇÀ ËØÁÀ¸ÑÄÐËÆÌ Ÿ¸ÀÆÀ¼ÌÈÐǸÕÁÒÊÎÜȼÊ

❛❛

¤À¼Ç¼Ä»ÌËÀÁÒÊ ¼Ë¸ÀȼԼʹºÑ½ÆÌÄ ÎÈÓø˸É˾ÄÇÂÑ˾ ˾ÊÎÜȸʼÄÜ ¼Ã¼ÔÊÉÌļÎÔ½ÆÌü ĸǾÈÜÄÆÌü ǸÄÑÁÈÀ¹¸

˜¼ÈøÄÔ¸ ¤Â¸ĻԸ žË¸ÂÔ¸ Á¸À –ººÂÔ¸ ÇÀÒ½ÆÌÄ ºÀ¸ ÃÀ¸ ËÒËÆÀ¸ ÂÙɾ »ÀØËÀ ÍƹÆÙÄ˸À ÃÀ¸ üËÑ»Æ ɾ ˾Ê d²Ç±»³¸­¹e ËÆÌ ÎÈÒÆÌÊ ˾Ê šÂÂÑ»¸Ê Á¸À ÉËÆÄ »ÀÁØ ËÆÌÊ »¸Ä¼ÀÉÃØ ™¾Â¸»Ó¿¼ÐÈÆÙÄØËÀ¸ÁØþÁÀ¸Ä»Æ¿¼ÔÂÙɾü ¼Å¸ÉÍÑÂÀɾ ËÐÄ »ÀÉ ¼ÌÈÜ ºÀ¸ ˾Ä šÂÂÑ»¸ ÃÒÎÈÀËÆÄ¡ÑÀÆËØ˼ÆÀtËÀÃÐÈÆÔuËÐÄÆÃÆÂغÐÄ

ÈÆÙĹÑÉÀøØËÀ¾ÌÇØ¿¼É¾˾Ê šÂÂÑ»¸Ê ¸ÇÂÜÊ ¼ÔĸÀ ¾ °µ·»¼Â ËÆÌ tǸºØ¹ÆÌÄÆÌu ÇÆÌ ¿¸ ¸ÇÆ Á¸ÂÙϼÀ˾ÍÆÙÉÁ¸ÉËÀʸºÆÈÒÊ ÆÃÆÂغÐÄ»¸Ä¼ÀÉÃÆÙÁ¸À()8

ž »ÑļÀ¸ »¼Ä ÇÈÒǼÀ ¼Ç~ ÆÌ»¼ÄÔ ¾ üÔÐɾ ËÆÌ –š¥ĸżǼÈÑɼÀËÆ –ÌËÆÙÊÑÂÂÐÉ˼ËÆÌÊ ÌÇÆÂƺÀÉÃÆÙÊ ÒÁ¸Ä¸Ä ØÂÆÀ ØÉÆÀ ÇÆÌÂÆÙɸÄ ˸ ¼Â¾ÄÀÁÑÆÃØÂƺ¸Á¸ÀÉØÈ˸ȸÄËƼÌÈÜ

–²³´Ã¥®ª¯¤ §¼¸»ÈÒʺȸÃÃÒÊËÆÇÈع¾ ø ˾Ê šÂÂÑ»ÆÊ ÃÆÀѽ¼À ü ÒĸÄ Á¸Ë¸Ä¸ÂÐËÓ ÇÆÌ ÒμÀ »¸Ä¼ÀÉ˼Ô ¼ÌÈÜ Á¸À ÇÈÒǼÀ ĸ

ǾÈÜļÀËØÁÆÌÊ Ã~Òĸ¼ËÓ ÉÀƼÀÉØ»¾Ã¸ –š¥¼ÌÈÜ ˜À¸ ĸ żÇ¾Èп¼Ô ËÆ ÎÈÒÆÊ Æ »¸Ä¼À½ØüÄÆÊ ¿¸ ÇÈÒǼÀ ĸ Ǿ ÈÜļÀ ¼Á¸ËÆÄËÑ»¼Ê ÎÈØÄÀ¸ ¼ÁËØʸĸ̞¿¼ÔËƼÀÉØ»¾Ã¸ ¡¼ѸÂغÀ¸»¾Â¸»Ó¾ÎÜȸøÊÇÈÒǼÀĸ ¸ÌÅÓɼÀËÆ–š¥ÁÑËÀÇÆÌü˾ɾüÈÀÄÓǸºÀÐ ÃÒľÙͼɾ¼ÔĸÀÇÆÂÙ»ÙÉÁÆÂƸÄØÎÀ§ªÈ³§ºµ

❜❜

´Ë¸Ä ÂÆÀÇØÄ ¾ ÎÜȸ ÎÈÐÉËÑ »ÀÉ ¼ÌÈÜ ÎȼÀѽ¼Ë¸À§³À¶º»´­»ÀØËÀÉËÆÁÂÑÉø¸ÄÑÇËÌ

¾´§ªº¼´À¶®¨¹·½ ˜À¸ ÇÆÀÆÌÊ ØÃÐÊ ÂغÆÌÊ ÉÌÄ˾ȼÔ˸À ¾ ¸¹¼ ¹¸ÀØ˾˸ §Ë¾Ä ÇÈØÉ͸˾ ÒÁ»Æɾ ËÐÄ ¼ËÜÄ ÆÃÆÂغÐÄü ÒĸÊÅÒÄÆʼǼĻÌËÓÊÃÇÆ ȼÔ ĸ ¸ºÆÈÑɼÀ ɼ ËÀÃÓ ãâ ÎÐÈÔÊ ĸ Á¸Ë¸¹Ñ ¼À ÎÈÓø˸ Ø˸Ä ¸Ä¸ÁÆÀÄÜļ˸À ËÆ ÆÃØÂƺÆ ÁÆÌÇØÄÀ XUWJFI ÁÑ –ȺØ˼ȸ ÃÇÆȼÔ ĸ ËÆ ÇÆÌÂÓɼÀ ɼ ËÀÃÓ Ó ÇÈÀÄ ¸ÇØ ˾Ä ¾ÃÒȸ ¼ÁÁ¸¿ÑÈÀɾÊ ÆÀ ¸ºÆÈÒÊ ÆÃÆÂغÐÄ ¼ÀËÆÌȺÆÙÄ ü ËÆ ¨ Á¸À ĸ ÒμÀ Òĸ ÁÒÈ»ÆÊ ǸԽÆÄ˸Ê ü ËÆļºØüÄÆt¸Òȸu ¨¾Ä Ô»À¸ ˸ÁËÀÁÓ ¸ÁÆÂÆÌ¿ÆÙÄ Á¸À ɼ ѼÊ ¼Á»ØɼÀÊÎÐÈÜÄØÇÐÊǸȸ»Òμ˸ÀÒÃǼÀÈÆËȸ

·²¬¯²¬°¤¯¤¶s³½´²¸°t­¤¬²¬§Ä² †¬¤·À²¬ˆ¸´¼³¤À²¬µ¸°·ª´²Ä°·ª°¤¥¨¥¤¬Ã·ª·¤¦¬¤·ª§¬½µ¼µª·ª¶ˆ®®½§¤¶­¤¬³²¬²¬­¨´§À©²¸° Ǽ½ÀÁØÉËÒ¼ÎÆÊÆÃÆÂغÐÄɼIJFQNSLWTTRŸ¸À »¼Ä ¸Ä¸Í¼ÈØøÉ˼ ɼ ¸ºÆÈÒÊ ¼ÌÈÜ ¸ÂÂѺÀ¸»¼ÁÑ»¼Ê»ÀɼÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸ ´Ë¸ÄÂÆÀÇØľšÂÂÑ»¸ÇÈÒǼÀĸ§³§½·­²§ºµ ªµºÂ¸«¯ »¾Â¸»Ó ĸ »¸Ä¼ÀÉ˼Ô »ÀÉ ¼ÌÈÜ ËØ˼˸ÎÈÓø˸ÇÆ̹ºÑ½ÆÌÄÆÀ¸¼ÈÀ˽ӻ¼Ê¼ÔĸÀ ǸÈÑ ÇÆÂÂÑ Á¸À ØÇÐÊ ¼Ô»¸Ã¼ ½¿·Ã¹ °§³Á³§ °Ç¸ºµ¹¡¼ÇÀƸÇÂÑÂغÀ¸ËÆÉÙÉ˾ø»Æ̼Ù ¼À ü §Á·§ °µ¶§³¯¸ºÇ ¤À »¸Ä¼À½ØüÄÆÀ ÎÜȼÊ ǾÈÜÄÆÌÄ ¸ÁÈÀ¹Ñ ÁÑÇÆÀÆÀ ɸÄ ˾Ä šÂÂÑ»¸ ǸÄÑÁÈÀ¹¸üº¼¿ÙÄÆÄ˸Êü¼ÀÁÆÄÀÁØÎÈÓø˾Ä ǸºÁØÉÃÀ¸ ÎȾøËÆÇÀÉËÐËÀÁÓ ÍÆÙÉÁ¸ ¸ÇØ ˾Ä ÆÇÆÔ¸Á¼È»Ô½¼ÀËƼÌÌÇؾÇËƸ¼ÈÀ˽ԻÀÁÆËȸ Ǽ½ÀÁØÁ¼È»ÆÉÁÆÇÀÁØÁÙÁÂÐø –ÌËÓ¾Á¼È»ÆÉÁÆÇÀÁÓ»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¸»ÔļÀÁ¸ÀÃÀ¸ ¼ÅÓº¾É¾ y Á¸ËÑ Òĸ ÃÒÈÆÊ y ºÀ¸ ËÆ ØËÀ ÆÙ˼ ¾ šÂÂÑ»¸ ÎȼÐÁÆǼÔ ÆÙ˼ »Ôļ˸À ÂÙɾ ¾ ½ÐÓ ÉÌļÎÔ½¼Ë¸À ü ÁÒÈ»¾ ºÀ¸ ËÀÊ ¼Ë¸ÀȼԼÊ ÆÃÆÂØ ºÐÄ ¨¾Ä Ô»À¸ ǼÈÔÇÆÌ ÑÇÆϾ ¼ÁÍÈѽ¼À Á¸À Æ ÆÔÁÆÊ (NYNLWTZUɼÒÁ¿¼ÉÓËÆ̜ҼÀϾ¸§¼Â³«¯§¹ ºÀ¸ ËÆÌÊ ØÈÆÌÊ ¼ÄØÊ tǸÁÒËÆÌu »ÀÑÉÐɾÊ ˾Ê šÂÂÑ»¸ÊÁ¸ÀÆÀª¯½µ©³¿²Ã«¹¼ÄËØÊ˾ÊšÌÈнÜľÊ »À¸Ë¾ÈÆÙÄ ˾Ä ¸¹¼¹¸ÀØ˾˸ ɼ ÌϾÂÑ ¼ÇÔǼ»¸ Á¸À »¼Ä ¼ÇÀËÈÒÇÆÌÄ ˾ ÉÌÈÈÔÁÄÐɾ ËÐÄ XUWJFIX ËÐÄ ¼Â¾ÄÀÁÜÄ ÆÃÆÂغÐÄ ¸Ä¸ÍÒȼÀ ¾ (NYN ɼ ÒÁ¿¼ÉÓ ˾Ê üËÑ ËÀÊ ¼Èº¸ÉÔ¼Ê ËÐÄ ÉÌùÆÌÂÔÐÄ *ZWTLWTZUÁ¸À*HTKNS ´ÇÐʸĸÍÒȼÀÆÆÔÁÆÊüËÑÁ¸ÀËÀÊÉÌļ»ÈÀÑ ɼÀÊËÐÄ»ÙƼÌÈÐǸÕÁÜÄÉÌùÆÌÂÔÐÄ˸ÁÈÔÉÀ ø¼ÈÐËÓø˸tÇØɸÎÈÓø˸uÁ¸ÀtɼËÀÁØÉËÆÊ ¿¸ »Æ¿¼Ô ¹ÆÓ¿¼À¸ É˾Ä šÂÂÑ»¸u ǸȸÃÒÄÆÌÄ «¶Ãº­ª«¹¸Ä¸ÇÑÄ˾˸
ƒºÌÀ

◆◆◆

,ÀӟÁŸÔÎÖ —•†•„Š—¥ž Šž¥—£ž  ¢ÈÄϼÃÎÉÎÈÒÕÓ»ÑÄÖÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ ̼ÀÖ •• ÄÑÌÀͼÀ ÊÀÈ‚ ¥ —† ÃÈÀ ÆÊÕͼÙÎÍÓÀÈÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÀÍÀ˟ÁÎØÍ ÓκÑÆÎÓÇÖÃȟÒÕÒÇÖÀÏÎÁ˺ÏÎÍÓÀÖÒÓÀ ʺÑÃÇÏÎØÀÏÎÑѺÎØÍÀϽÀØÓ»ÓÇÃÈÀ ÃÈÊÀÒ¼ÀšŸËÈÒÓÀ»ÃÇÅÑÎÍÓ¼ÙÎØÍÆÈÀÓÇ ÃÈÀÒşËÈÒÇÀØÓÐÍÓÕÍÊÄÑÃÐÍ ÆÈÀ½ÏÎÈÎÍ ÓÄËÈʟϟÑÄÈÓÇÃÎØËÄȟ —ÄϼÔÄÒÇÒÓÎÍÃÇ̽ÒÈÎÓÎ̺ÀÓÎØÄËËÇÍÈ ÊοÊџÓÎØÖļÍÀÈÎÊÎÈͽÖÏÀÑÎÍÎÌÀÒÓ»Ö ÓÎÒÇÌļÎÓÇÖÀϽËØÓÇÖÓÀ¿ÓÈÒÇÖÓÕÍ ÄϼÃÎÉÕÍÒÕÓ»ÑÕ͏ØÓ½ÖÎÊÎÈͽÖÏÀÑÎ ÍÎÌÀÒÓ»ÖÏÄÑÈÆџÅÄÈÊÀÈÓÎÍÒÓ½×ÎÓÎØÖ ÃÇËÀûÀϽÏοÒÊÎÏÄ¿ÎØÍÍÀÁƟËÎØÍ ÅџÆÊÀ ¥À̺ÓÑÀÏÎØÌÄÑÈϺÖÊÀÈÎÌÎÁÑÎÍÓ¼ÄÖÏÑÎ ÓļÍÎØÍ‚ ¥ •ØÑÕÏÀÚÊ»™ÄÍÓÑÈÊ»¥ÑŸÏÄ ÙÀ ÌÄÑÈʟÍÎÈÊÀȁÄÑÌÀÍμ ÆÈÀÌļÕÒÇ ÓÕÍÀÏÎÃÎ×ÐÍÓÕͺÓÒÈÊÈÀËËÈÐÖØÏÎÀÌÄÈ ÁÎ̺ÍÕÍ•ËË»ÍÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ÃÄͺ×ÎØÍÓÀÌÈÀʽÀÍÓ¼ÊÑÈÒÌÀ™ÀÈÒÓÎ ÌÈÒ½ÍÀÏÄÑÈÊÎÏοÍÎÈÌÈÒÔμ ÀʽÌÇÊÈÀÍ ÀÏÎËØÔοÍÎÈÌÈÒμÃÇ̽ÒÈÎÈØϟËËÇËÎÈ ÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʽÀÏÎÓºËÄÒÌÀÔÀļÍÀÈÌÈÀ ÒÓÀƽÍÀÏÎØÔÀÄÉÀÅÀÍÈÒÓļÒÓÎÍÕÊÄÀͽ ÓÎØÄËËÇÍÈÊο×ѺÎØÖ ¥À̺ÓÑÀÊÀӟÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍ ÃÄÍËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÃÈÀÒÕ ÔļÇÎÈÊÎÍÎ̼À„ÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈÆÈÀÓÎÍÀÊÑÈ ÁÐÖÀÍÓ¼ÔÄÓÎ˽ÆÎ —ÏØÑϽËÇÒÇÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØÓÎ̺À»½ ÓȺ×ÄÈ ÀÏÎÌļÍÄÈÀÏ´ÀØÓ½ÍÔÀÀÏÀÉÈÐÒÄÈÀʽÌÇ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÓÇÍÓÈÌ»ÓÇÖÃÇ̽ÒÈÀÖÏÄ ÑÈÎØÒ¼ÀÖÏÎØÌÏÎÑļÍÀÈÃÈÕÓÈÊÎÏÎÈÇÔļ ÄÏÈÊÎÈÍÕͼÄÖ ÒØÆÊÎÈÍÕͼÄÖ ØÆļÀ ÏÀÈÃļÀ ÊÀÈϟÄÈ˺ÆÎÍÓÀÖ —ÏØÑÊÀÆȟÒÓÎÄÈÒ½ÃÇÌÀÓÕÍÃÇÌÎÒ¼ÕÍ ØÏÀËË»ËÕÍÊÀÈÎÈÄÏÈÔºÒÄÈÖÒÓÀÊÄÊÓÇ̺ ÍÀ ÃÐÑÎ ÌÎÍÈ̽ÓÇÓÀ ÀÒÅÀËÈÒÓÈʟ ļÍÀÈ ÏÑÎÅÀͺÖÊÀÈÀÍÀÌÄͽÌÄÍÎÏÕÖÔÀÄÏÄ ÊÓÀÔļÊÀÈÒÓÎÍÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺À ¬ËËÕÒÓÄÎÈɺÍÄÖ¦ÄÏÄÍÿÒÄÈÖ§ ÏÎØÃÄ꼄 ×ÎÍÓÀÍÄÏÄÈûʽÒÓÈÙÀÍ ÔÀÒØÑÑÄ¿ÒÎØÍ ÓÐÑÀÏÎØÔÀƼÍÎÍÓÀÈÓٟÌÏÀ¸ËÀÓ´ŸËËÀ ļÍÀÈÆÈÀÍÀÏÄÑ͟ÄÈÇÐÑÀ

•ÊýÓÇÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö

 ¥ž —Š‚•„„¥¢„Š ‚ÈÄØÔØÍÓ»Ö­ÊÃÎÒÇÖ† —Š‚™¢ª¥¢ª›Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇŠ¿ÍÓÀÉÇÖŠ¥ª£¢Š«£˜Š¥™¢†¢ª„¢Š ªÏÄ¿ÔØÍÎÖ¹ËÇÖ†•¥£¢Š£” —Š ¢ÈÊÎÍÎÌÈʽÖ‚ÈÄØÔØÍÓ»Öš£™¢Š”¢ª¥Š˜ ¢Š •ÌÏÎÑÈÊ»‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇš£™¢Š‚•„¥¢„Š ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇ‚ÈÀÅ»ÌÈÒÇÖ„• «š„˜‚¢ª 5Ç˺ÅÕÍÀ'BY&ÌÏÎÑÈÊο5Ì»ÌÀÓÎÖ •ÊÓ¿ÏÕÒÇ¥ª†¢•™‚¢¥˜™—

¦†¢ ¥˜™˜§

†ÎËÈÓÈÊ»ŠÀÓÈÑÈÊ» ÊÀȏÏÎÊÀËØÏÓÈÊ» ÄÅÇÌÄѼÃÀ

™ƒ•†•š†¥— "SUÒÄ˼ÃÄÖ  ÌÀÙ¼ÌÄÓÈÖÏÑÎÒÅÎѺÖ

£›•˜™ÇÅÈÒ¼ÀÖ ÀØÀѼÍÎØ 9À˟ÍÃÑÈ 5,™ÕÃÈʽÖ 5ÇË'BYŠ¿ÍÓÀÉÇÖ FNBJMUPQPOUJLJ!ZBIPPHS JOUFSOFUIUUQXXXUPQPOUJLJHS

vÈÀÓÇÒØÍÃÑÎÌ»ÒÀÖÀÑÊļºÍÀÓÇËÄÅÐÍÇÌÀ ÒÓÎ

¦†¢ ¥˜™˜§ÓΦ†¢ ¥˜™˜§ŠÀÖ Ï½ÓÎ Ä¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

šÄÓÎÍʼÍÃØÍÎÓÇÖÀϽËØÒÇÖ ½ÏÕÖ ļÃÀÓÄÀÍÀËØÓÈʟÒÓÇÒÄ˼ÃÀ 

ÁѼÒÊÎÍÓÀÈÀÍÓÈ̺ÓÕÏÎȺÊÓÀÊÓÎÈ ØϟËËÇËÎÈÏÎØØÏÇÑÄÓοÍÒÓ΂Ç̽ÒÈÎ ÊÀÈÓÎØÖ¢ÑÆÀÍÈÒÌοÖ¥ÎÏÈʻ֏ØÓÎÃÈ μÊÇÒÇÖÌÄÄÓ»ÒÈÄÖÒØÌÁŸÒÄÈÖºÑÆÎØ ÎÈ ÎÏμÎÈÏÑÎÒÄË»ÅÔÇÒÀÍÌÄӟÓÎ¢È ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈϟÍÓÕÖÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÒÊ¿ ÁÎØÍÓÎÊÄşËÈÊÀȺ×ÎØÍÀÑ×¼ÒÄÈÍÀÏÑÎ ÒÅÄ¿ÆÎØÍÌÀÙÈʟÒÄÃÈÊÇƽÑÎØÖÏÑÎÊÄÈ ̺ÍÎØÍÀÊÀÓÀÔºÒÎØÍÀÒÅÀËÈÒÓÈʟ̺ÓÑÀ •ÏÄÈû½ÌÕÖÃÄÍÏÈÒÓÄ¿ÎØͽÓÈÔÀÁÑÎØÍ ÓÎüÊÈÎÓÎØÖÀϽÓΆÑÕÓÎÃÈÊļΏÔÇÍÐÍ ÏÄÑÈ̺ÍÎØÍÌÄÀÍØÏÎÌÎÍÇÒ¼ÀÓÇüÊÇÏÎØ ÔÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļÒÓÎͬÑÄÈΆŸÆÎÒÓÈÖ ŠÄÏÓÄÌÁѼÎØ ÏÎÓÄËļÀÏÎѼÀÏÎËËÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍ ÊÀÈÁÎØËÄØÓÐÍÓÎ؆Š¢™ÇÓÑÎÏÎ ËÎƼÀÌÄÓÇÍÎÏμÀüÍÄÓÀÈÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀ ÒÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÍÀÀÍÀÔºÓÄÈÌÄ˺ÓÄÖ »ÍÀʟÍÄÈÒØÌÁŸÒÄÈÖ̺×ÑÈÊÀÈÓÎØÏÎÒο ÓÕÍÄØÑШ™ÀÈÃÄÍļÍÀÈ̽ÍÎÓÎ ÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÄÌÏ˺ÊÄÓÀÈÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ ÒÄÓºÓÎÈÄÖÓѺ×ÎØÒÄÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÏÎØÔÀ ÌÏÎÑοÒÄÍÀʟÍÄȺÍÀÖØÅØÏÎØÑƽÖ» ºÍÀÖÆÄÍÈʽÖÆÑÀÌÌÀÓºÀÖ¨•ÊļÍÎÏÎغ×ÄÈ ʟÍÄÈÌÄƟËÇÄÍÓ¿ÏÕÒÇļÍÀȽÓÈÒÓÇÍÓÑÎ ÏÎËÎƼÀÃÄÍÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈÇØÏÎ×ÑÄÕÓÈÊ» ÃÇÌÎÒ¼ÄØÒÇÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÀØÓÐÍÒÓÎ ÃÈÀüÊÓØÎ ½ÏÕÖμÃÈÎÖÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖ º×ÄÈÉÄÊÀÔÀѼÒÄÈÏÎË˺ÖÅÎѺ֨ØÓ½ļÍÀÈ ÏÎØÓÎØÖʟÍÄȽËÎØÖÊÀ׿ÏÎÏÓÎØÖ¨ ŠÄşÒÄÈÖÔÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÇÊÀÓÀ ÒÊÄØ»ÓÎØÀÄÑÎÃÑÎ̼ÎØ™ÀÒÓÄ˼ÎØ ÒÓΗџÊËÄÈÎ ÎÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ÖÆÈÀÓÎÍÎÏμÎ

›ÎØËÒʟÍÃÀËÎ Ÿ×ÍÎÍÓÀÈÒÓΚºÆÀÑΚÀɼÌÎØ ÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ̟ÔÎØÍ ÓÈÀÊÑÈÁÐÖÒØÌÁÀ¼ÍÄÈÒÓǁÄÍÈÊ»ÑÀÌÌÀÓļÀ•ÌÏÎѼÎØÊÀÈ ÓÈÏÀÈ×ͼÃÈÀÏÀ¼ÙÎÍÓÀÈÌÄÀÆÎÑÀÍÎÌÈÊ»ÃȟÓÀÉÇÏÎØÅÀ¼ÍÄ ÓÀÈÍÀÏÑÎÕÔļÓÀÈÊÀÈÀÅÎџÓÀÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈʟÃÐÑÀ¨¢È ÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖļÍÀÈÄÏÐÍØÌÄÖÊÀÈÀÅÎÑοÍÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎ ÏѽÒÕÏÎÏÎØÊÀÓÇÆÎÑļÓÀȽÓÈÏÑÎÕÔļÓÀÒØÌźÑÎÍÓÀ ÓÕÍÌÄƟËÕÍÏÎËØÄÔÍÈÊÐÍÒοÏÄÑ̟ÑÊÄÓ¨Ÿ×ÍÎÍÓÀÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÆÈÀÓ¼ ÀÍÓÇÍÀÅ»ÒÎØÍÍÀÄÉÄËÈ×Ôļ Ó½ÓÄÌÄ ÍÓÎÊÎØ̺ÍÓÀÔÀÌÈ˟ÍĽËÎÈÆÈÀÓÎÏÑÐÓÎÏџÒÈÍÎÒʟÍÃÀ ËΗÀÍÇÒØ×¼ÀļÍÀÈÌÄƟËÇÆÈÀÓ¼ÎÈÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÓÄÊÌÇÑÈ ÐÍÎÍÓÀȨ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀÏÎØØϟÑ×ÄÈÒĽËÎØÖϟÍÓÕÖļÍÀÈ ÆÈÀÓ¼ÃÄÍÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓÈÖÊÀÓÀÆÆÄ˼ÄÖÇ„οÊÀÍÀÅ»ÒÄÈ ºÓÒÈÓÀÏџÆÌÀÓÀ ļÍÀÈÇÏÑÐÓÇÏÎØÔÀÄÊÓÄÔļ¨™ÀÈÃÄÍ ÔÀÒÓÄÍÎ×ÕÑÇÔοÍÊÀÈÏÎËËμ̺ÒÀÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈ ÒÓΆŠ¢™¨

ÓØ×»ÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØÎÈÊÎÍÎÌÈÊÎÓÄ×ÍÈÊο Ò×ÄüÎØ ŠÓÇÍÀÑ×ÈÊ»şÒÇÊÀÓÀÒÊÄØ»ÖÓÎͺÎ ÀÄÑÎÃѽÌÈÎÔÀÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄȺÍÀÍÃȟÃÑÎ ÌÎÊÀÓÇÆÎѼÀÖ•k Ì»ÊÎØÖÌ ºÍÀÍ ÓÑÎ×½ÃÑÎÌÎÏÀџËËÇËÎÊÀÈÈÒÎÌ»ÊÇÏ˟ ÓÎØÖÌ ÌÄÏѽÁËÄÂÇÊÀÈÆÈÀÃÄ¿ÓÄÑÎ ÊÀÈÒØÍÃÄÓÇѼÎØÖÓÑÎ×½ÃÑÎÌÎØ֯κÍÀÖ ÔÀÒØÍúÄÈÓÎÏÎËÈÓÈʽÌÄÓÎÒÓÑÀÓÈÕÓÈʽ ÀÄÑÎÃѽÌÈΆÀӟÄÈÆʟÙÈΣºÏÏÀÖ ÆÈÀ ÓÎÍÎÏμÎʟÏÎÈÎÈÄÍÎ×Ë»ÔÇÊÀÍÀϽÓÎØÖ ×ÄÈÑÈÒÌοÖÓÎØÒÓÀ¥ºÌÏÇ ¢†ÀÏÀÌÀÑʟÊÇ֯ΟÍÔÑÕÏÎÖ ÏÎØ˺ÆÄÓÀÈÏÕÖʺÑÃÈÒÄÄÊÀÓ ÄØÑÐÀϽÓÇÍÏÐËÇÒÇÓÎØÃÎÌÇ̺ÍÎØ

ÎÌÎ˽ÆÎØÓÕÍÄÊÀÓÒÓÎ¥•‚ª ÏÑÈÍ ÀϽÏÄѼÏÎØ×ѽÍÈÀ¯˺ÆÄÓÀÈÊÀÈÆџÅÄ ÓÀȽÓȦÓѺÌÄȧÒÓÇÍÈúÀÏÕÖÌÏÎÑļÍÀ

ÃÄÍÀÊØÑÐÔÇÊÄ ½ÏÕÖØÏÎÒÓÇѼÙÎØÍ™ÀÒ ҟÍÃÑÄÖ ÀË˟ÀÏËÐÖÌÄÓÀÓºÔÇÊÄÆÈÀÓÈÖ ¸ÏÕÖÀÍÀźÑÄÈÎØÏÎØÑƽÖ

ÏÑÎÅØËÀÊÈÒÓļŠ¿ÌÅÕÍÀÌÄÎÑÈÒ̺ÍÄÖ ÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ º×ÄÈÊËÇÔļÒÄÀÏÎËÎƼÀÒÓÈÖ

‚ÇÌ£ºÏÏÀÖ ÇÄÏÈËÎÆ»ÓÇÖÒÓÀÃÈÀÊ»Ö ÄϺÊÓÀÒÇÖÊѼÔÇÊÄÒÇÌÀÍÓÈÊ»ÆÈÀÓÇÍÄÏÈ

šÀÑÓ¼ÎØÊÀÈÃÈÊÀÈÎËÎÆÇ̺ÍÀÌÄӟÓÇÍ ÏÑÎÅØ˟ÊÈÒdžÑÈÍÈÕӟÊÇÊÀÈŸËËÕÍÀÈ ÒԟÍÄÓÀÈÀÍÀÒşËÄÈÀÍÇÒØ×¼ÀÆџÅÓÇÊÄ

¥ÑÀÁ»ÉÓÄʟÍÀÀØÓ¼ •ÈËÈÊÑÈ͟ļÍÀÈʟÏÎÈÄÖÅÎѺÖÏÎØÃÄÍÊÀÓÀËÀÁÀ¼ÍÎØÌÄÓÈÀÊÑÈÁÐÖÄÉØÏÇÑÄ ÓοÍÎÑÈÒ̺ÍÄÖÀÍÄɟÑÓÇÓÄÖÀÑ×ºÖ ÏÎØØÏÎÓ¼ÔÄÓÀȽÓȺ×ÎØÍÀÍÀ˟ÁÄÈÍÀ ÄÅÀÑ̽ÙÄÓÀÈÇÍÎÌÈ̽ÓÇÓÀÒÓÎÍ×ÐÑÎÓÕÍÀÑÌÎÃÈÎÓ»ÓÕÍÓÎØÖ¨†ÎÈÎļÍÀÈÓÎ ØϺÑÓÀÓÎÀÆÀÔ½ÏÎØÏÑÎÒÓÀÓÄ¿ÎØÍ¥ÎÒØÌźÑÎÍÓÎØÊÀÓÀÍÀËÕÓ»»Ì»ÏÕÖÓÀ ÒØÌźÑÎÍÓÀÓÕÍÈÃÈÕÓÐÍÏÎØÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÈÒÓÎͼÃÈÎ×ÐÑΨ¢˽ÆÎÖ ÆÈÀÓÇÍ•ÔÍÈÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»¥ÇËÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍÊÀÈ¥À×ØÃÑÎÌļÕÍÏÎØÀ̺ÒÕÖÌÄӟ ÓÇÃÇÌÎÒÈÎÏμÇÒÇÀϽÓÎÍ¢¥•½ÓÈÏÑÎÒźÑÄÈÒÓÎØÖÊÀÓÀÍÀËÕÓºÖÀÍÀÁŸÔÌÈ ÒÇÓÎØ"%4-ÊÀÈÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÓÀ׿ÓÇÓÄÖÒÓηÍÓÄÑÍÄÓ×ÕѼÖÊÀ̼ÀÎÈÊÎÍÎÌÈÊ» ÄÏÈÁŸÑØÍÒÇ À̺ÒÕÖÙ»ÓÇÒÄÃÈÀÁοËÄØÒÇÆÈÀÍÀÃÈÀÏÈÒÓÐÒÄÈÀÍ΢¥•ÃÄÍÁѼ ÒÊÄÓÀÈÒÄÃÄÒϽÙÎØÒÀÔºÒÇÊÀÈÎÈÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓºÖÓÎØϟÑÎ×ÎÈÌÏÎÑοÍÍÀʟ ÍÎØÍÓμÃÈΨ‚ÇËÀû ÀÍÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÓÎʟÍÎØÍ ÎÈ­ËËÇÍÄÖÊÀÓÀÍÀËÕÓºÖ ÃÄÍÔÀÕÅÄËÇÔοÍš»ÏÕÖº×ÄÈ×ÀÔļʟÔÄ̺ÓÑΚ»ÏÕÖÔÀÏѺÏÄÈʟÏÎÈÎÖ ¯ÀÍØϟÑ×ÄȯÍÀÓÑÀÁ»ÉÄÈÊÀͺÍÀÀØÓ¼

§ ¬ÏÄÈÑÄ

†ÄÓÀËÕÓ» ÃÄÍ ÃÈÀÂÄ¿ÃÎØÍ Ì¿ÔÎØÖ

ÄϼÒÇÖ½ÓÈÍÈÐÔÄÈÊÀÈÊÎÑØÅÀ¼ÎÖÏÑÐÇÍ ØÏÎØÑƽÖÓÇÖ ‚ ™ŸÏÎÈÎÈÃÈÄÑÕÓÐÍÓÀÈÀÍÏѺÏÄÈÍÀ ÀÍÇÒØ×οÍÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖÎÈÎÏμÎÈ ÒØÍúÔÇÊÀÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʟ¯ÊÀÈ̟ËËÎÍ ÒØÍúÎÍÓÀÈÊÀÈÓÐÑÀ¯ÌÄÓÎ͆ÀÏÀÌÀÑ ʟÊǃØ̼ÙÎØÌĽÓÈÊØÊËÎÅÎÑļÄØѺÕÖ ÒÓÇÍÀÆÎџÏÕÖÄÊļÍÇÀÊÑÈÁÐÖÓÇÍÏÄѼ ÎÃÎGVOEÓÎ؆ÀÏÀÌÀÑʟÊÇÒØÌÌÄÓļ×Ä ÒÄÆÍÕÒÓ½½ÌÈËÎÈ×ÔØÎÊÀËËÈÄÑÆÄÈÐÍÏÎØ ¯ÊÀÈÌÄÓÇÃÈÊ»ÓÎØÒØÍÃÑÎÌ»¯ÄÉÀƽÑÀÒÄ ŸËËÇÄÓÀÈÑļÀÀÍÀÏÀÑÀÆÕÆÈÊοØËÈÊοÊÀÈ ÏÑÎÚ½ÍÓÕÍÃÈÀÓÑÎÅ»ÖÙÐÕÍ ”ºÁÀÈÀÆÈÀÓÎ͆ÀÏÀÌÀÑʟÊÇÅÇÌÎ ËÎÆļÓÀÈÀʽÌÀ½ÓÈʟÏÎÈÄÖϽÑÓÄÖ ÒÓÎØÏÎØÑÆļΕÔÍÈʻ֢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖÊÀÈ

ÒÓÎÍ¢‚‚—«»ÓÀÍÀÍÎÈ×ÓºÖÊÀÈÒÓÇÍÏÑÎÇ ÆοÌÄÍÇÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎ؆Š¢™ÊÀÈÆÈÀ ÌÄÑÈÊοÖÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÒÓÇ͘ÏÏÎÊџÓÎØÖ ÃÄÍÔÄÕÑļÓÀÈÓØ×À¼ÎÏÕÖÒÓÎÍÏÑÎÀÍÀÅÄÑ ÔºÍÓÀ½ÌÈËκ×ÄÈÒÇÌÀÍÓÈʻԺÒÇÏÑÐÇÍ ÒÓºËÄ×ÎÖÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖŠÇ̼ÓÇ ‚ÈÀÒӟÒÄÈÖÏÀ¼ÑÍÄÈÎÓѽÏÎÖÏÎØ ÊÈÍļÓÀÈΆŠÅÇʟÊÇÖ ÎÎÏμÎÖ ÎѼÒÓÇÊįÌÄÏѽÓÀÒÇ…ØͼÃǯÆÑÀÌÌÀ

ÓºÀÖÓÎØ¥Î̺À•ÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖŠÓÇÒ×ÄÓÈÊ» ÀÍÀÊμÍÕÒÇüÏËÀÒÓÎÍÓ¼ÓËցÑÀÌÌÀÓºÀÖ •ÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖ§ØÏ»Ñ×ÄÊÀÈÇ˺ÉǦŠØÍÓÎÍÈ ÒÓ»Ö§ ¥½ÓÄÃÄÍýÔÇÊÄÊÀÈÏÎË¿ÒÇÌÀÒ¼À ¥ÐÑÀ½ÌÕÖ ÎȨÊÀ˺ÖÆËÐÒÒÄÖ˺ÍĽÓÈÎ ŠÅÇʟÊÇÖÊÈÍļÓÀÈÕÖŸÓØÏÎÖÀÍÀÏËÇÑÕ Ó»ÖÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÎØ™ÈÍ»ÌÀÓÎÖ ØÏÎ…Øͼ ÃÇÖÃÇËÀû ÏÑÎÒÏÀÔÐÍÓÀÖÍÀÄÏÈÁŸËÄÈ ¦ÏѽÒÕÏÀÊÀÈÊÀÓÀÒӟÒÄÈÖ§ ­ÍÀÀϽÀØӟÓÀÏѽÒÕÏÀÏÎØÃÄÍ ÊÀӟÅÄÑÄÍÀ¦ÏÄџÒÄȧÆÈÀÄÏÈÊÄÅÀË»Ö ÒÇÌÀÍÓÈÊοÓÎ̺À ÏÑÎÒÏÀÔļÓÐÑÀÌÄ ÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÓÎØŠÅÇʟÊÇÍÀÌÏÄÈÊÀϺËÎ ÒÓÎÒÓºËÄ×ÎÖÏÎØÎѼÒÓÇÊÄÄÏÈÒ»ÌÕÖ ÆÑÀÌÌÀÓºÀÖ ¥ÄËÈʟÃÄÍÏÑÎÄÑ×½ÓÀÍÀϽÓΚºÆÀ

ÑΚÀɼÌÎØ ÀË˟ÀϽÓÇÍÏËÀÓļÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ•™ƒ•Š—&$0-*'&

¢ÈÊÎËÎÆÈʺÂÎØ

ŠØÍӟÆÌÀÓÎÖ Ç¦ÏËÇÑÎÅÎѼÀ§½ÓÈΆÀ ÏÀÍÃѺÎØÄÏÈÒÓѺÅÎÍÓÀÖÀϽÌÄÑÈÊ»ÔÀ ¦ÅŸÄȧÓÎ͆ÀÏÎØÓÒ»‚ÄÍļÍÀÈÓØ×À¼Î½ÓÈ ÓÎÑÄÏÎÑӟÙÓÇÖ¦ÓÑÎÌÄÑ»ÖÎÑƻ֧†ÀÏÀÍ ÃѺÎØÏÑÎÄÑ×½ÓÀÍÀϽÓÇ͏ÌÄÑÈÊ»ÊÀȽ×È ÀϽÓÇ͏ԻÍÀ™ÀȽÏÕÖÃȺÑÑÄØÒÄÒÓÎ ¦”»ÌÀ§ ΆÀÏÀÍÃѺÎØÓÀÏ»ÑÄÒÓÎÊÑÀͼÎ ÀϽÓÇÍÊÀËËȺÑÆÄÈÀÊ˼ÌÀÓÎÖÊÀÑÀÓÎÌ» ÒÄÕÍ ÀÅοÃÄÍļ×ÄÓºÓÎÈÄÖÒʺÂÄÈÖ šŸËÈÒÓÀ½ËÎÀØÓ½ÓÎÊ˼ÌÀÓÎÍÄÌÅÀͼ ÙÄÈÀÿÍÀÌÎÀϺÍÀÍÓÈÒÄÄÒÕÓÄÑÈʺÖÃØ͟ ÌÄÈÖÓÎ؆Š¢™ ÄÍÐÀϽÓÇÍÀÑ×»ϼÒÓÄØÄ ½ÓÈÎÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈʽÖÄÊÏѽÒÕÏÎÖÓÎØ ʽÌÌÀÓÎÖÏÀÑÀÒ»ÊÕÒÄÓÎØÖÓ½ÍÎØÖÒÄÌÈÀ ÏÑÎÒÕÏÈÊ»ÀÍÓÈÃÈʼÀ ½ÏÎØμÃÈÎÖ×ÀÑÀ ÊÓ»ÑÈÒÄØÏÄÑÁÎËÈÊ»ÓÇÍÀÍÓ¼ÃÑÀÒ»ÓÎØ

¥ÀÁºËÇÓÕÍÎÈÊļÕÍÊÀÈÇÄÍÃÎÊÎÌ

ÌÀÓÈÊ»¦ÃÈÀÁοËÄØÒǧ¨ºÏÈÀÒÀÍ Ó½ÏΚÄͺÀ ÁÄËÓÈÕ̺ÍÇÓÑÎÏÎËÎƼÀ ¯ÒÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓΕŠ†ÀØÓ»ÓÇ ÅÎџ¯ ÏÎØÌÄÈÐÍÄÈÓÄËÈʟÓÈÖÓÈ̺Ö ÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÐÍÒÊÄØÀÒ̟ÓÕÍÊÀӟ

0È Å»ÌÄÖ ˺ÍÄ ½ÓÈ

Ÿ™ŸÏÎÈÎÈÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÀÍÀÑÕÓÈοÍÓÀÈÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÎÍ ÄÊÁÈÀÒ̽ÆÈÀÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓ΂ ¥™ÈÀÍÒÎØʟÓÒÄÈ Ÿ•ÉÕÔÄÒÌÈʽÖÏÀџÆÕͺ×ÄÈØÏÎÒ×ÄÔļÒÄÒÓºËÄ×ÎÖÓÕÍ ØÏÇÑÄÒÈÐÍÀÒÅÀËļÀÖÒÄϽËÇÓÇÖƒÄÒÒÀ˼ÀÖ½ÓÈÔÀÌļÍÄÈ ÒÓÇÔºÒÇÓÎØ ÏÀџÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖÓÎØÌÄÓǦ«ÑØÒ»ØÆ»§¨ Ÿ•ÏÈ×ÄÈÑļÓÀÈÒÎÁÀÑ»ÀÍÀÓÑÎÏ»ÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀºÊÃÎÒÇÖ Á¼ÙÀÖÀϽÓÈÖÀ͟ÓÎÍʽÒÌÎÏÑÎÉÄÍÈʺÖÌÀÖÀÑ׺ÖÆÈÀ ÃÈÄØʽËØÍÒÇÓÎØÓÎØÑÈÒÓÈÊοÑÄ¿ÌÀÓÎÖ¨

š£˜‚š ™— ˜™¥ÎͺÎÒ¿ÒÓÇÌÀÔÀÓÒÄʟÑÄÈ ÒØÍÓÀƺÖÓÇÍÇ̺ÑÀÊÀÈÔÀÄÊÊÀÔÀѼÙÄÈ ÓÈÖÒØÍÓÀƺÖÓÎØʟÔÄÌ»ÍÀ ÓÎÏÎË¿ÕÖ

ÊÀÈǨÃÈÄØÊѼÍÈÒÇ ÃȟÓÇÖÀÏÎÒÓÑÎÅ»Ö ÓÎØ˽ÆÎØÓÎئšÇÆÄËŸÖ ‚ÇÌ»ÓÑǧ ¢‚ÇÌ»ÓÑÇÖÏÎØú×ÓÇÊÄÓÇÍÀØÒÓÇÑ»

ÓÎÓºËÎÖÓÎØÄϽÌÄÍÎØ—ÏѽÎÃÎÖļÍÀÈ ÓÄџÒÓÈÀÀÍÒÊÄÅÓļÊÀÍļÖ½ÓÈÀØÓ»Ç×ÑÎ ÍÎÁ½ÑÀÊÀÈÃȽËÎØÀÃȟÅÔÎÑÇÄÑÆÀÒ¼À

ÏÀÑÀÓ»ÑÇÒÇÓÎØÏÑκÃÑÎØ»ÓÀÍΊÓÑÀ ÓοËÇÖ¨ ‚ÈŸÅÎÑÀÒ×½ËÈÀÀÊοÒÓÇÊÀÍÓΊÀÁ ÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎÒÓÇÍ™†•ÓÎØŠª ÆÈÀ

ÆÈͽÓÀÍÒÓΨ׺ÑÈÊÀÈÄͼÎÓÄÒÓÎϽÃÈ Ï½ÓÇÍǘÎØͼÎØÓÎ̺ÓÑÎÔÀÄÏÄÊÓÀÔļ

ÊÀÈŸÍÕ ÄÏÀÍ»ËÔÄÇ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇÓÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØÓºÑÀÒÓÇ”ÎØË»—ÃÈÀÅÎ џÒÄÒ׺ÒÇÌÄÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÃȟÓÀÉÇ

ÒĽËÇÓÇÍ•Ë˟ÃÀÊÀÈÒ´½ËÀÓÀÓÀÌļÀ ™ÈÀÖÄËϼÒÎØÌĽÓÈÔÀÀÅ»ÒÄÈŸÄÑÆÎØÖ ½ÒÎØÖÔÇÒÀ¿ÑÈÙÀÍʽÁÎÍÓÀÖÊÀÈÆџÅÎ

ÀØÓ»ÍÏÎØÀÏÎÒ¿ÑÔÇÊÄ˽ÆÕÆÊѼÍÈÀÖ ºÆÊÄÈÓÀÈÒÓÎÆÄÆÎͽÖÏÕÖÎÊÀÔÎÑÈÒ̽ÖÓÇÖ ÓÈÌ»ÖÓÕÍÅÀÑ̟ÊÕÍÔÀƼÍÄÓÀÈÌÄÁŸÒÇ

ÍÓÀÖ¨ ŠØ×ͺÖÄÏÀźÖÌÄÓÎÍ„ÎØʟ†À ÏÀûÌÎ ÌÄÓÎÍÀÍÓÈÏѽÄÃÑÎÓÇÖ

ÓÎÍ̺ÒνÑÎÓÕÍÓÈÌÐÍÓÕÍÓÑÈÐÍÅÔÇͽ ÓÄÑÕÍ×ÕÑÐÍÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖÓÕÍÊÀȽ×È ÓÇÖËÎØÉ•ØÑÕÙÐÍÇÖÓÕͨªÏÎËÎƼÙÄÓÀÈ

•ØÑÕÏÀÚʻ֙ÄÍÓÑÈʻ֥џÏÄÙÀÖ ÅÀ¼ÍÄ ÓÀÈÍÀº×ÄÈÇ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇ ÇÎÏμÀº×ÄÈ ÅÈ˼ÀÊÀÈÆÍÕÑÈ̼ÀÏÀËÀȽÔÄÍÊÀȺÓÒÈÒØ ×͟ÏØÊ͟ÀÍÓÀË˟ÒÒÎØÍÀϽÂÄÈÖ—¼ÃÈÀ ŸËËÕÒÓÄÏÈÒÓÄ¿ÄȽÓÈÊÀÈÓÎÙ»ÓÇÌÀÓÇÖ

½ÓÈÓÎ̺ÓÑÎÀØÓ½ÒÄÒØÍÃØÀÒ̽ÌÄÓÇÍ ÄÏÀÍÀÅÎџÓÇÖ˼ÒÓÀÖÔÀÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈÒÓÎ ÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎϟÍÕÀϽ ÃÈÒÄØÑÐ ‚ÄÍÓÎËÄÖÊÀÈÀÌÄËÇÓºÎÓÎÏÎÒ½Å»ÒÓÄ ÏÎØÇ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇÔÄÕÑļ½ÓÈÀØÓ½ļÍÀÈ ºÍÀÀϽÓÀÒÇÌÀÍÓÈʽÓÄÑÀÄÏÈÓÄ¿ÆÌÀÓÀ ÒÓÇÃÈÀÃÑÎÌ»ÓÇÖ¨ ”¼ÁÀ„ŸÑÈÒÀ¸ÑÓÒÀƒÄÒÒÀ˼À Ï½ÓÇ„ŸÑÈÒÀÊÀÈÓÇ„À̼ÀÉÄÊÈ͟ÄÈ ÇÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØ̺ÓÑÎØÓÎØÇËÄÊÓÑÎÍÈÊο

€ÈÀéºÊÓÇéÒØÍÄ×»é×ÑÎÍȟéÇé%COLIFE éÇé̽ÍÇé€ÄÍÈ Ê»é­ÊÔÄÒÇé¢ÈÊÎËÎÆÈÊÐÍéÊÀÈé”ÈÎËÎÆÈÊÐÍé…ÑÎ Ú½ÍÓÕÍ éüÍÄÈéÃØÍÀÌÈʽéÏÀÑÐÍéÒÓÎÍé×ÐÑÎéÓÇÖé ¢ÈÊÎËÎƼÀÖéÊÀÈéÓÕÍé•ÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍéÏ½éÓÈÖéé ºÕÖéÓÈÖééšÀÜÎØé éÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖéÊÀÈéÅÎÑļÖé ÀϽé½ËÇéÓÇé×ÐÑÀéÄÊÔºÓÎØÍéÒÓÇÍ馥Ä×ͽÏÎËǧé ÓÎØ遻ÌÎØéÔÇÍÀ¼ÕÍéÏÑÎÚ½ÍÓÀéÊÀÈéØÏÇÑÄÒ¼ÄÖé ÌÄéÏÎÈÎÓÈʟé×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟéÅÈËÈʟéÏÑÎÖéÓÎé ÏÄÑÈÁŸËËÎÍé šÄéÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀéÓÇÖéÃÈÎÑÆÀÍÐÓÑÈÀÖéÄÓÀÈ ÑļÀÖé0RINTé!LL éÇéºÊÔÄÒÇé%COLIFEéÒÓÇÍéÏÄÍӟ ×ÑÎÍÇéÃÈÀÃÑÎÌ»éÓÇÖéϺÓØ×ÄéÍÀéÊÀÓÀÆÑÀÅļéÕÖé ºÍÀéÒÇÌÀÍÓÈʽéÆÄÆÎͽÖéÒÓÀéÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʟé ÃÑÐÌÄÍÀéé ™ÀË¿ÏÓÎÍÓÀÖéºÍÀéÓÄџÒÓÈÎéşÒÌÀéÃÑÀÒÓÇÑÈ ÎÓ»ÓÕÍ é½ÏÕÖéÄͺÑÆÄÈÀ éýÌÇÒÇ éÀØÓÎʼÍÇÒÇ é ÏÑÎÚ½ÍÓÀéÊÀÈéØÏÇÑÄÒ¼ÄÖéÃÈÀÓÑÎÅ»ÖéÊÀÈéØÆļÀÖ é Çé%COLIFEéʺÑÃÈÒÄéÓÇÍéÄÌÏÈÒÓÎÒ¿ÍÇéÓÕÍéÃÇ̽ ÒÈÕÍéÅÎѺÕÍ éØÏÎØÑÆļÕÍéÊÀÈéûÌÕÍ éÓÇÖéÄÊ ÏÀÈÃÄØÓÈÊ»Ö éÄÏÈÒÓÇÌÎÍÈÊ»ÖéÊÀÈéÊÀËËÈÓÄ×ÍÈÊ»Öé ÊÎÈͽÓÇÓÀÖ éÌÄƟËÎØéÀÑÈÔÌοéÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍéÒÄé ½ËÇéÓÇÍé•Ë˟ÃÀ éÊÀÔÐÖéÊÀÈéÌÇéÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍé ÎÑÆÀÍÐÒÄÕÍéÏÎØéÃÑÀÒÓÇÑÈÎÏÎÈοÍÓÀÈéÒÓÀéÔº ÌÀÓÀéÎÈÊÎËÎƼÀÖéÊÀÈéÏÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎÖé¥ÇÍéÏÑÎÇ ÆοÌÄÍÇé×ÑÎÍȟéÎÈéÄÊÔºÓÄÖéÉÄϺÑÀÒÀÍéÓÎØÖéé ÊÀÈéÎÈéÄÏÈÒʺÏÓÄÖé»ÓÀÍéÏÄѼÏÎØé —éÅÄÓÈÍ»éÃÈÎÑƟÍÕÒÇéÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈéØϽé ÓÇÍéÀÈƼÃÀéÓÎØéØÏÎØÑÆļÎØéÆÑÎÓÈÊ»ÖéÍŸÏÓØ ÉÇÖéÊÀÈé¥ÑÎżÌÕÍéÊÀÈéÓÎØ遻ÌÎØéÔÇÍÀ¼ÕÍé …ÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈéÏÀџËËÇËÄÖéÄÊÃÇËÐÒÄÈÖ é½ÏÕÖé ÎÌÈ˼ÄÖ éÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖéÊÀÈéÊÀËËÈÓÄ×ÍÈʟéÃÑÐÌÄ ÍÀ éÓÎéÏѽÆÑÀÌÌÀéÓÕÍéÎÏμÕÍéÔÀéÀÍÀÊÎÈÍÕÔļé Ò¿ÍÓÎÌÀé ‚ÄÕÑÐÍÓÀÖé½ÓÈéÇéÎÈÊÎËÎƼÀéļÍÀÈé¦Ó½ÏÎÖé ÒØ͟ÍÓÇÒÇÖ§éÊÀÈéÄÏÈÃÈÐÊÎÍÓÀÖéÍÀéƼÍÄÈéÓѽÏÎÖé ÙÕ»Ö éÒÀÖéÏÑÎÒÊÀËοÌÄéÊÀÈéźÓÎÖéÒÓÇÍé¦¥Ä ×ͽÏÎËǧéÓÎØ遻ÌÎØéÔÇÍÀ¼ÕÍéÒÓÎé€ÊŸÙÈ éÀϽé éºÕÖééšÀÜÎØ éÒÄéºÍÀéÌÄƟËÎéÆÄÆÎͽÖéÏÎØé źÑÍÄÈéÓÇÍéÎÈÊÎËÎƼÀéÒÓÎéÏÑÎÒÊ»ÍÈÎ ‰¿ÍÔÇÌÀéÌÀÖé ¢ÈÊÎËÎÆÈʺÂÎØé•ÍÇÌÄÑÐÒÎØéÒÕÒӟéÊÀÈé ÄϼËÄÉĨéËÎÆÈʟé

ÓÎÊļÌÄÍÎÓÕͦÓÄÒҟÑÕͧ „ÀÅÀٟÍÇÖ ÀϽÓνÓÈÏÑÎÁŸËËÄÈÀϽÂÄÈÖÏÎØÔØ̼ ÙÎØÍ™™• ŸÑÀļÍÀÈÄÊÓ½ÖʽÌÌÀÓÎÖ ºÕÖ ÓνÓÈÏÀџÓÈÖÄÏÀÍÀÒÓÀÓÈʺÖ¦ÊÑÀØƺ֧ ÃÄÍÒÇÌÀ¼ÍÄÈÏÕÖļÍÀÈÏÈÎÀÑÈÒÓÄѽÀϽ ÀØÓ½ÓÇÖÏËÄÈÎÂÇżÀÖšŸËÈÒÓÀΏÍÓѺÀÖ ™ÀѼÓÙÇÖÓÎÄϺÊÑÈÍÄÆÈÀÓǦÑÇÓÎÑÈÊ»§ÏÄ ѼÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊÀÓÎ×»Ö ÊÀÔÐÖ½ÏÕÖļÏÄ

ÃÈÀӟÑÀÉÇÖÓÇÖÒ׺ÒÇÖÓÇÖÌÄÓÎØÖÓÑÀ ÏÄÙ¼ÓÄÖļÍÀȦÏÀÑÀÌ¿ÔȧÊÀËÎÔÄËÇÓÐͨ ¦­ÉÈÌ»ÍÄÖÓÐÑÀÀÊοÕ½ÓÈÔºËÕ ÒØͺÃÑÈÎÆÈÀÓÎʽÌÌÀÏÑÎÊÄÈ̺ ÍÎØÍÀÅÓȟÉÕÏÑÎÄÃÑÈÊ»ӟÒǧ ºËÄÆÄ

ÌÄÏÀџÏÎÍÎÀϽÓÎÁ»ÌÀÓÇÖ™†•ÓÇÍ ™ØÑÈÀʻΥҼÏÑÀÖ¦¬ËËÎÈÅËÄÑӟÑÎØÍÌÄ ÓÇÍÈúÀÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇÖӟÒÇÖÊÀȽ×ÈÄÆЧ 

Ä˺Æ×ÎØÓÕÍÒØÍÓÀÆÎÆÑÀÅ»ÒÄÕÍÊÀÈÒÄ ÏÑÐÓÇşÒÇÔÀÀÅÎџÓÈÖÒØÍÓÀƺÖÓÎØ

ÒØÌÏË»ÑÕÒĸ×ȽÓÈÃÄÍÊÀÓÀ˟ÁÀÌÄÏÎÈ ÎØÖÄÍÍÎοÒÄ ÀË˟ÃÄÍŸÑÆÇÒÄÍÀºÑÔÄÈ

ÉÄÓÑØÏÐÍÕ

•ØÀÈÒÔÇÒ¼ÄÖ¦ÀËÀÊÀÑÓ§ …ÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈʺÖéÄØÀÈÒÔÇÒ¼ÄÖéÀéËÀéÊÀÑÓéÄÏÈÃÄÈ ÊÍ¿ÄÈéÇéšÀѼÀéÀÌÀ͟ÊÇ éÇéÎÏμÀéºÃÄÈÉÄé¯éÊÀÈé ÊÀ˟éºÊÀÍÄé¯éÓÇÍéÄØÀÈÒÔÇÒ¼ÀéÓÇÖéÆÈÀéÓÇéÒÕÓÇ Ñ¼ÀéÓÎØéÓ½ÍÎØéÓÎØéÓËÀÍÓÈÊο éÀË˟é½×ÈéÆÈÀéÓÇÍé ØÆļÀéÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍé•ØÑÕÏÀ¼ÕÍéÏÎËÈÓÐÍ €ÈÀéÍÀéÄÉÇÆοÌÀÒÓÄ éÇéÀÌÀ͟ÊÇéÕÖéÄϼ ÓÑÎÏÎÖé‚ÀËÀÒÒ¼ÕÍéªÏÎÔºÒÄÕÍéÊÀÈéËÈļÀÖé ÀÊÎËοÔÇÒÄéÓÇÍéÓÀÊÓÈÊ»éÓ»Öé¦YESéWOMAN§ é ½ÓÀÍéÎéÏѽÄÃÑÎÖéÓÇÖé•ØÑÕÏÀÚÊ»Öé•ÏÈÓÑÎÏ»Öé šÀÍÎغËéšÏÀѽÙÎé¯éÊÀӟéÏÎËËοÖéÎéÊÎÑØ ÅÀ¼ÎÖéÊÑØÅÎ ¦DEALER§éÌÄÓÀËËÀÆ̺ÍÕÍé¯éºÔÄÒÄé ÒÓÇÍé•ØÑÕÏÀÚÊ»é•ÏÈÓÑÎÏ»éÔºÌÀéÆÈÀéÓÇÍéºÆÊÑÈ ÒÇéÓÇÖéÌÄÓÀËËÀÆ̺ÍÇÖéÏÀӟÓÀÖé!MFLORA —éÀÌÀ͟ÊÇéºÃÑÀÒÄé̽ÍÇéÓÇÖé…ÑÎÅÀÍÐÖé ½×ÈéÌÄéÓÎéÏÈÒÓ½ËÈéÒÓÎÍéÊѽÓÀÅÎéÀϽéÓÇÍé•Ø ÑÕÏÀÚÊ»é­ÍÕÒÇé˽ÆÕéÊѼÒÇÖ éÊØÁºÑÍÇÒÇéÊÀÈé ÄϼÓÑÎÏÎÖéÒʺÅÓÇÊÀÍé½ÓÈéÃÄÍéļÍÀÈéÇéÊÀӟËËÇ ËÇéÒÓÈÆÌ»éÆÈÀéÍÀéʟÍÎØÍéÀÍÓ¼ÒÓÀÒÇ ¥Îé̽ÍÎéÔÄÓÈʽéļÍÀÈé½ÓÈéÇéØÏÎØÑƽÖéÆÑÎÓÈ Ê»ÖéÍŸÏÓØÉÇÖé™ÀÓÄѼÍÀéšÏÀÓÙÄË»éÉÄÊÀԟÑÈ ÒÄé½ÓÈé¦Çé•Ë˟ÃÀéÏÑÎÓ¼ÔÄÓÀÈéÍÀéÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÒÄÈé ÍÎÌÈʺÖéÑ»ÓÑÄÖéÏÎØéÔÀéÀÏÀÆÎÑÄ¿ÎØÍéÓÇÍé ÊÀËËȺÑÆÄÈÀéÓÇÖéÆÄÍÄÓÈʟéÓÑÎÏÎÏÎÈÇ̺ÍÇÖé ÏÀӟÓÀÖ§é ¥ÎéÊÀÓÀÏËÇÊÓÈʽéļÍÀÈé½ÓÈéÓÇÍéÀϽÅÀÒÇé šÏÀÓÙÄË»é×ÀÈѺÓÈÒÄéÇéšÀѼÀéÀÌÀ͟ÊÇ ¢ÈéÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈʺÖéÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ éÎé…ÀÆʽ ÒÌÈÎÖé¢ÑÆÀÍÈÒ̽ÖéªÆļÀÖéÊÀÈéÎé•ØÑÕÏÀÚʽÖé ¢ÑÆÀÍÈÒ̽Öé›ÀÑ̟ÊÕÍéº×ÎØÍéÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈ»ÒÄÈé Ò×ÄÓÈʟéÌÄéÓÇÍéÀÍÔÄÊÓÈʽÓÇÓÀéÒÄéÀÍÓÈÁÈÎÓÈʟé ÓÇÖéÌÄÓÀËËÀÆ̺ÍÇÖéÏÀӟÓÀÖ éÄÍÐéÄÏÈÅØ˟ÉÄÈÖé º×ÎØÍéÄÊÅÑÀÒÓļéÊÀÈéÀϽéÓÇÍé•ØÑÕÏÀÚÊ»éÑ×»é ÒşËÄÈÀÖé¥ÑÎżÌÕÍé%&3! éÏÎØéÒØÍ»ÔÕÖé ØÏÎÒÓÇѼÙÄÈéÓÀéÌÄÓÀËËÀÆ̺ÍÀ
ƒºÌÀ

◆◆◆

ª†¢ª£•˜¢†•£˜”„„¢ ¥¢Š

(SFFOQFBDF ÄÍÀÍÓ¼ÎÍšÏÈÑÌϼËÇ Ï½éÓÎÍéÓ¼ÓËÎéÊÀÈé̽ÍÎéÓÇÖéÀÍÀÊμÍÕÒÇÖéÅÀ¼ ÍÄÓÀÈé½ÓÈéÇéÃÈÄÔÍ»ÖéÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊ»éÎÑƟÍÕÒÇé ÓÀéº×ÄÈéϟÑÄÈéÒÓÎéÊÑÀͼÎéÌÄéÓÎéØÏÎØÑÆļÎé …ÄÑÈÁŸËËÎÍÓÎ֨香ÀË»éÇéºÊÔÄÒÇéÈÃÄÐÍé¥Îé ÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎéÏοéļÍÀȧ éļÍÀÈéÓÎéÄÑÐÓÇÌÀéÏÎØé ÀÏÄØÔ¿ÍÄÈéÇé'REENPEACEéÒÓÇÍ饼ÍÀéšÏÈÑÌϼ ËÇ éÌÄéÀÅÎÑÌ»éÓÎéÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎéÆÈÀéÓÇÍéÄÍÄÑÆÄÈ ÀÊ»éÀϽÃÎÒÇ —é'REENPEACEéÒØÍÎÃÄ¿ÄÈéÓÎéÑÇÓÎÑÈʽéÓÇÖé ÄÑÐÓÇÌÀéÌÄéÌÈÀéÏÎË¿éÒÊËÇÑ»éÄϼÔÄÒÇ éÓÇÍé ÏÑÐÓÇ é̟ËÈÒÓÀ éÏÎØéú×ÄÓÀÈéÇé¦ÏџÒÈÍÇ§é ¥¼ÍÀéÀϽéÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊ»éÎÑƟÍÕÒÇé —éÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊ»éÎÑƟÍÕÒÇéÊÀÓÀÆƺËËÄÈé ½ÓÈéÇ饼ÍÀéšÏÈÑÌϼËÇéÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄéÕÖéÍÎÌÎ Ò׺ÃÈÎéÌÈÀéÀÏË»éÌÄӟÅÑÀÒÇéÓÇÖé™ÎÈÍÎÓÈÊ»Öé ¢ÃÇƼÀÖ é×ÕѼÖéÍÀéÊÀÔÎѼÙÄÈéÏÑÀÆÌÀÓÈʟé ̺ÓÑÀéÊÀÈéÏÎËÈÓÈʺÖéÏÎØéÔÀéÁÄËÓÈÐÒÎØÍéÓÇÍé ÄÍÄÑÆÄÈÀÊ»éÀϽÃÎÒÇé ¸ÏÕÖéÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍ é¦ÓÎé¼ÃÈÎéÊļÌÄÍÎé̟ ËÈÒÓÀéļ×ÄéÓÄÔļéÒÄéÃÇ̽ÒÈÀéÃÈÀÁοËÄØÒÇéÀϽé ÓÇÍéÏÑÎÇÆοÌÄÍÇéÊØÁºÑÍÇÒǧ ¸ÏÕÖéÒ×Î˼ÀÒÄéÎéØÏÄ¿ÔØÍÎÖéÆÈÀéÔºÌÀ ÓÀéÄͺÑÆÄÈÀÖéÒÓÎé•ËËÇÍÈʽé€ÑÀÅļÎéÓÇÖé 'REENPEACE饟ÊÇÖé€ÑÇÆÎѼÎØ é¦Çé̽ÍÇé ËÎÆÈÊ»éÄÉ»ÆÇÒÇéÆÈÀéÓÎéÊļÌÄÍÎéÏÎØéÏÀÑÎØÒÈ ŸÒÓÇÊÄéļÍÀÈé½ÓÈéÎÈéØÏÇÑÄÒÈÀÊμéÏÀџÆÎÍÓÄÖé ÓÎØ骅•™é×ÑÄȟÒÓÇÊÀÍééÌ»ÍÄÖéÆÈÀéÍÀéÀÍÀ ÃÈÀÓØÏÐÒÎØÍéºÍÀÍéͽÌÎé éÁÈÓѼÍÀéÏÎØé»ÓÀÍé ºÓÎÈÌÎÖéÀϽéÓÇÍéÏÑÎÇÆοÌÄÍÇéÊØÁºÑÍÇÒÇéÍé ÇéÊØÁºÑÍÇÒÇéļ×ÄéÊÈÍÇÔļéÏÈÎéÆÑ»ÆÎÑÀ éÒ»ÌÄ ÑÀéÔÀéļ×ÀÌÄéÒÄéÈÒ׿éºÍÀÍéͽÌÎéÌÄéÎØÒÈÀÒÓÈʽé ÏÄÑÈÄ×½ÌÄÍΧ —éÃÈÄÔÍ»ÖéÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊ»éÎÑƟÍÕÒÇé ÊÀÓÀÆƺËËÄÈé½ÓÈéÏÎË˺ÖéÀϽéÓÈÖéÊѼÒÈÌÄÖéÃÈÀ ӟÉÄÈÖéÏÎØéÏÑÎÁ˺ÏÎÍÓÀÈéÒÓÇÍé¢ÃÇƼÀ é½ÏÕÖé ÓÀé×ÑÇÌÀÓÎÎÈÊÎÍÎÌÈʟé̺ÒÀéÆÈÀéÓÇÍéÄϼÓÄØÉÇé ÓÕÍéÒÓ½×ÕÍé»éÎÈé½ÑÎÈéËÄÈÓÎØÑƼÀÖéÓÕÍéÄÓÀÈÑÄÈ ÐÍéÏÀÑÎ×»ÖéÄÍÄÑÆÄÈÀÊÐÍéØÏÇÑÄÒÈÐÍ éÌÄÓÀÓ¼ ÔÄÍÓÀÈéÒÄéÌÄËËÎÍÓÈʺÖéÍÎÌÎÔÄÓÈʺÖéÑØÔ̼ÒÄÈÖé ÓÎØ骅•™é»éÒÄéÌÄËËÎÍÓÈʺÖéØÏÎØÑÆÈʺÖé ÀÏÎşÒÄÈÖ

„Š¢Š•ª•„˜Šš¢ª

›ÑºÍÎÒÓΦšÏÎÒʺÓΧ ›ÑºÍÎéÒÓÈÖéÎÈÊÎÃÎÌÈʺÖéÄÑÆÀÒ¼ÄÖéÏÎØéÄÊÓÄ ËοÍÓÀÍéÒÓÎÍé×ÐÑÎéÓÎØé¬ËÒÎØÖé•ØÀÆÆÄËÈÒÌοé ÆÈÀéÓÇÍéÀÍÀÊÀÓÀÒÊÄØ»éÊÀÈéÄϺÊÓÀÒÇéÊÓÈѼÎØé ÄÍÓ½ÖéÓÎØéŸËÒÎØÖéºÁÀËÄéÓÎé‰Ó• éÌÄӟéÓÈÖé ºÍÓÎÍÄÖéÏȺÒÄÈÖéÓÕÍéÊÀÓμÊÕÍéÊÀÈéÅÎѺÕÍéÓÇÖé ÏÄÑÈÎ×»Ö —éØϽÔÄÒÇéÓÎØéÏÄÑÈÁ½ÇÓÎØéÏÀËÈοéÊÓÈ Ñ¼ÎØ馚ÏÎÒʺÓΧéÉÄʼÍÇÒÄé½ÓÀÍéÇéÄÓÀÈÑļÀé 2ESTAURART鏕éÍμÊÈÀÒÄéÓÎÍé×ÐÑÎéÀϽéÓÇÍé ÈÃÈÎÊÓ»ÓÑÈÀéšÎÍ»é…ÄÓџÊÇéÊÀÈéÏ»ÑÄéŸÃÄÈÀé ÀϽéÓÇÍéÏÎËÄÎÃÎ̼ÀéÓÎØ遻ÌÎØéÔ»ÍÀÖéÆÈÀéÍÀé ÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈ»ÒÄÈé¯é½ÏÕÖéÀÍÀźÑÄÈéÊÀÈéÇéÒ×ÄÓÈ Ê»éŸÃÄÈÀé¯é¦ÀÍÀÊÀÓÀÒÊÄØ»éÈÒÎÆļÎØéÊÀÓÀÒÓ» ÌÀÓÎÖ§é•ÏÄÈûé½ÌÕÖéÃÄÍéÌÏÎÑοÒÄéÍÀé×Ó¼ÒÄÈé ϟÍÕéÒÓÀéÄÑļÏÈÀéÓÎéÏÀ˟ÓÈéÓÇÖ éŸÑ×ÈÒÄéʟÔÄé ÁџÃØéÓÎéÏÀџÍÎÌÎéÆÊѺÌÈÒÌÀéÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØé ÍÀé×Ó¼ÒÄÈéÊÓ¼ÑÈÎééÓÌ éÆÈÀéÓÎéÎÏμÎé¯é½ÒÎéÊÈé ÀÍéÒÀÖéÅÀ¼ÍÄÓÀÈéÏÀџËÎÆÎé¯éļ×ÄéŸÃÄÈÀéÄÍéü ÒÓÀÒÄé̟ËÈÒÓÀéÍÀéÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÈéÂÇ˺ÖéÊÀÈéÏØ ÊͺÖéËÀÌÀѼÍÄÖéÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØéÍÀéÃÈÀÒÅÀ˼ÒÎØÍé ÓÎéÄÑÆÎӟÉÈÎéÀϽéÓÀéÀÃȟÊÑÈÓÀéÁ˺ÌÌÀÓÀé ¥ÀéÆÄÆÎͽÓÀéÏÎØéÃÈÀÃÑÀÌÀÓ¼ÒÓÇÊÀÍéÌÄéÓÇÍé ØϽÔÄÒÇéÓÎéÏÑÎÇÆοÌÄÍÎéÃȟÒÓÇÌÀéÄɽÑÆÈÒÀÍé ÏË»ÑÕÖéÓÎØÖéÊÀÓμÊÎØÖ éÎÈéÎÏμÎÈéºÁËÄÏÀÍé ʟÔÄéÁџÃØéÍÀéÄÏÈ×ÄÈÑļÓÀÈéÇéÓÒÈÌÄÍÓÎÏμÇÒÇé ÓÎØéŸËÒÎØÖé­ÁÀËÀÍéʽÍÓÑÀéËÎÈϽÍéÌÄéÔÄοÖé ÊÀȨéÄÓÀÈÑļÄÖ éÌÄéÒØÌźÑÎÍÓÀéÊÀÈéÆÑÀÅÄÈ ÎÊÑÀÓ¼ÄÖéÊÀÈéÓÄËÈʟéÁÆ»ÊÀÍéÏÑÎÒÕÑÈ͟éÍÈÊÇ ÓºÖé™ÀӟÅÄÑÀÍéÍÀéÀÏÎÒϟÒÎØÍéÏÑÎÒÕÑÈÍ»é ÃÈÀÓÀÆ»éÃÈÀÊÎÏ»ÖéÓÕÍéÎÈÊÎÃÎÌÈÊÐÍéÄÑÆÀÒÈÐÍé ÀϽéÓÎé‰Ó•é̺×ÑÈéÓÇÍéÄÊüÊÀÒÇéÓÇÖéÊ¿ÑÈÀÖéÀ¼ ÓÇÒÇÖéÀÊ¿ÑÕÒÇÖé¢éÔĽÖéÍÀéÓÎØÖéÅØ˟ÄÈéÓÐÑÀé ÀϽéÓÇéšÎÍ»é…ÄÓџÊǨ¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÓÑØÏÐÍÕ

ÀØÓ½ÔºÓÄȽËÄÖÓÈÖӟÉÄÈÖÀϽÓÇ̼ÀÌÄÑȟ ÔÎËÐÍÎÍÓÀÖÓÎÍÓÀÉÈʽ×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÓÇÖÄϼ ÔÄÒÇÖÌĽ ÓÈÒØͺÏÄÈÄÖº×ÄÈÀØÓ½ÆÈÀÓÎØÖ ÀÆÐÍÄÖÊÀÈÓÇ͏ÑÈÒÓÄџ Ï½ÅÀÒÇÆÈÀÒØËËÎÆ»ØÏÎÆÑÀÅÐÍ Ä͟ÍÓÈÀÒÓÀ̺ÓÑÀÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ

ÊÀÈÓΊ¿ÌÅÕÍΊÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖºËÀÁÄ ÓÇ‚ÄØÓºÑÀǁÑÀÌÌÀÓļÀÓÎØŠª£˜– ÒÓÇѼÙÎÍÓÀÖÏÀџËËÇËÀÓÇÍÏÑÎÎÏÓÈÊ»

ÏѽÒÈÓÇÀËÀÙÎÍļÀ šÀҟÙÒÓÎØÖÁÎØËÄØÓºÖÓÎ؆Š¢™ÆÈÀÓÎͦ™ÀËËÈÊџÓǧÄÏÈ ×ÄÈÑļÎØÏÎØÑƽÖ•ÒÕÓÄÑÈÊÐ́ȟÍÍÇÖ£ÀÆÊοÒÇÖ ÎÎÏμÎÖ ÏÑÎÒÏÀÔļÍÀ¨ÏÄџÒÄÈÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÌÈÀÌÄƟËÇ ÀÍÀÓÑÎÏ»×ÕѼÖÏÎËËοÖÓÑÈÆÌοցÍÕѼÙÎÍÓÀÖ½ÓÈÀÍÀÏÄØÔØÍ Ôļ¦ÊÎÌÌÀÓÈʟ§ÒÓÀÀØÓÎÃÈÎÈÊÇÓÈʟÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™ÔÀşÄÈ ÓÀÌοÓÑÀÓÎØÀϽÓÈÖÏÑÎÒÕÏÈʺÖÅÈËÎÃÎɼÄÖÊÀÈÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÄÖ ÄÏÈ×ÄÈÑļÍÀϟÑÄÈÌÀÙ¼ÓÎØÓÇÍ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»¢ÌŸÃÀšŸËÈÒÓÀ Ãļ×ÍÄÈÊÀÈÒÇ̟ÃÈÀÄÈËÈÊÑÈÍοÖÊÀÓÀͽÇÒÇÖÓÕÍÀÈÓÇ̟ÓÕÍÊÀÈ ÓÕÍÀϽÂÄÕÍÓÕÍÁÎØËÄØÓÐÍ¥ÎÌÄƟËÎÄÑÕÓÇÌÀÓÈʽ½ÌÕÖļÍÀÈ ÀͽËÀÀØӟÀÏÎÓØÏÕÔοÍÒÓÎÒ׺ÃÈÎͽÌÎØÊÀÈÒÓÎÍןÑÓÇÓÕÍ ͺÕÍûÌÕͨ †ŸÍÓÕÖÏÎËËμÁÎØËÄØÓºÖÒ×ÎËȟÙÎØÍÓοÅÎÖÓÎØØÏÎØÑÆο ÓÇÍ

ÃÇÌÎÂÇżÒÌÀÓÎÖŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ÃÈÀÓØÏÐÍÄÈ ÓÎÀ¼ÓÇÌÀÆÈÀ¦ÄÏÀÍÀÃÈÀÏÑÀÆ̟ÓÄØÒÇÓÎØ ×ѺÎØÖ§ ÌÈÀÒØÙ»ÓÇÒÇÏÎغ×ÄÈÉÄÊÈÍ»ÒÄÈ ÃÄÈ˟ÒÓÎÍŠª£˜– ØϟÑ×ÄÈÕÖÒʺÂÇÊÀÈ ÒÓÎÍŠª ÏËÇ͏ÍÀÍÄÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖ ÊÀÈ ÀÏ´½ ÓÈÅÀ¼ÍÄÓÀÈÔÀÒØÍÄ×ÈÒÓļ¦Ìº×ÑÈÓÇÃÈ À̽ÑÅÕÒÇÎËÎÊËÇÑÕ̺ÍÇÖŸÏÎÂÇÖ§¨ ¥ÇÍÎÌÈÌÎÏμÇÒÇÀØÔÀÈѺÓÕÍ ÒÓÎÍÍÎ̽ÓÎØÙ»ÓÇÒÄÌÄÄÏÈÒÓÎË» ÀϽÓÎØÖÀÑ̽ÃÈÎØÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοÖÏÀџ ÆÎÍÓÄÖÎÆÀ˟ÙÈÎÖÍÎ̟Ñ×ÇÖ„ŸÑÈÒÀÖ„ÎØ ʟÖ™ÀÓÒÀÑ½Ö ØÏÎÒÓÇѼÙÎÍÓÀÖ̟ËÈÒÓÀ ½ÓÈÏÎË˟ËÀÑÈÒÀÚʟÍÎÈÊÎÊØÑȟÓÇÖÏÀÑÀ ËÈÀÊ»ÖÙÐÍÇÖÓÎØÍÎÌο¦ÄÉÎÍÓÐÍÎÍÓÀȧ ÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ÀϽÓÀÎÆÊÐÃÇÏѽÒÓÈÌÀ¥Î ÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÎÈÍÎÈÊÎÊØÑÀ¼ÎÈÓÇÖ„ŸÑÈÒÀÖ ÏË»ÑÕÒÀÍÆÈÀÍÀ×Ó¼ÒÎØÍÓÎÏÀÑÀÔÄÑÈÒÓÈʽ ÀØÔÀ¼ÑÄÓ½ÓÎØÖÃÈÏ˺ÖÊÀÈÓÑÈÏ˺ÖÓÈ̺Ö ÒÄÌÇ×ÀÍÈÊÎ¿Ö ÄÑÆÎ˟ÁÎØÖ ÎÈÊÎýÌÎØÖ ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀ¦ÌÀ¿ÑÀ§ÃÄÍÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀÀÏÀ Ò×ÎËļÓÎÍÊ¿ÑÈÎÍÎ̟Ñ×Ǩ¢¿ÓÄÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÍÀÓÎÍÀÏÀÒ×ÎËļÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÇ„ŸÑÈÒÀ ļÍÀÈ̼ÀϽËÇÏÎغ×ÄÈØÏÎźÑÄÈÀϽÓÇÍ ÀØÔÀ¼ÑÄÓÇýÌÇÒÇ οÓĽÓÈÊÀÓÀÒÓѺ ÅÄÓÀÈÓÐÑÀÊÀÈÇÏÀÑÀ˼ÀÓÇÖ¨‚ØÒÓØ×ÐÖ

šØÓÈËÇÍÀ¼ÎØÄÉÀƽÑÀÒÄÓÇÍÀÍÐÍØÌÇÄÓÀÈ ÑļÀÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÊÀÈÄÌÏÎѼÀÖÇËÄÊÓÑÈÊ»Ö ÄͺÑÆÄÈÀÖ&EFTB)FMMBTÀÍÓ¼ÄÊÀÓÄØÑÐ ÏÎÒ½ÓÎÎÏμÎÔÀÊÀÓÀÁËÇÔļÓÌÇÌÀÓÈʟ ºÕÖÓÇÍǘÎØ˼ÎØ¥ÀØÓ½×ÑÎÍÀ ÔÀ ÄÉÀÆÎџÒÄȺÍÀÀÈÎËÈʽϟÑÊÎÊÀÈÓÑÄÈÖ ØÃÑÎÇËÄÊÓÑÈÊοÖÒÓÀÔÌοÖÒØÍÎËÈÊ»Ö ÄÆÊÀÓÄÒÓÇ̺ÍÇÖÈÒ׿ÎÖÏÄѼÏÎØ.8 ÓÎØ×ÀÑÓÎÅØËÀʼÎØÓÇÖ•OEFTB)FMMBT ÌÄ Ó¼ÌÇÌÀÄÊÀÓÄØÑÐ •ÍӟÉÄÈ ļÏÀÌÄÍÀÄÉØÆÈÀÍÔοÍÓÀ ÀÒÅÀËÈÒÓÈʟÓÀÌļÀÊÀÈÍÀÄÊËÎ ÆÈÊÄØÓοÍÓÀºÉÎßÓÎØÖ ÀË˟ÓÎÏÄѼÒ ÒÈÎ×À˟ÄÈÓμÒÈΨšÄÓÇÍÄÆÊ¿ÊËÈÎ ÓÎØ¢•• ÏÑÐÇÍ¥•”• ÏÄÑÈʽÏÇÊÀÍÎÈ ÓÀÈͼÄÖ̺ÓÑÇÒÇÖÙÀןÑÎØÆÈÀÓÎØÖÃÈÀÁÇ ÓÈÊοÖÀÒÔÄÍÄ¼Ö ×ÕѼÖ̟ËÈÒÓÀÍÀÄÉÀÈ

ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÊÀÔÀ¼ÑÄÒÇÖÆÈÀÓÎÍÍÎ̟Ñ×Ç ÃÄÍØϟÑ×ÎØͨƒÀºÏÑÄÏÄÍÀÊÀÔÀÈÑÄÔļ ÀϽÓÎÀɼÕÌÀÕÖÄ×ÔѽÖÓÎØÃÇÌÎÒ¼ÎØ

ÑοÍÓÀÈÎÈϟÒ×ÎÍÓÄÖÀϽÍÄÀÍÈÊοÓ¿ÏÎØ ÃÈÀÁ»ÓǨ™ÈÀØÓ»ÃÄÍļÍÀÈÇ̽ÍÇÏÄѼ ÏÓÕÒÇÄÊûËÕÒÇÖØÏÄÑÁŸËËÎÍÓÎÖÙ»ËÎØ

ÒØÌźÑÎÍÓÎÖ ¥ÇÍÐÑÀÏÎØÌÀ¼ÍÄÓÀÈÎÄÏÈ×ÄÈÑÇ ÌÀÓÈʽÖϽËÄÌÎÖÆÈÀÓÇÍÊÀÓÎ׿

¸ÒνÌÕÖÇÀÒşËÈÒÇ˺ÆÄÓÀȦÊÎÈÍÕÍÈÊ»§ ÓÀÏÑÎÒ×»ÌÀÓÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÏѺÏÄÈÍÀ ÓÇÑοÍÓÀÈ šÄƟËÇÄÊûËÕÒÇÆÈÀÓÇÍÄͼÒ×ØÒÇ ÓÎØŠØË˽ÆÎ؁ÎͺÕ͆ÀÈÃÈÐÍÌÄ ÍÄÎÏËÀÒ¼ÄÖ¦—Å˽ÆÀ§ºÆÈÍÄÒÓÇ͏ԻÍÀ

ÑÕÒÇÊÀË¿ÓÄÑÕÍÔºÒÄÕÍÒÓÇÍÀÆÎџÓÇÖ ÄͺÑÆÄÈÀÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ½ÏÕÖÀÍÀËØÓÈʟ ÔÀÃÈÀÁŸÒÄÓÄÒÓÇÒÄ˼ÃÀ ΢ÌÈËÎÖ

ÄÆÊÀӟËÄÈÂÇÓÎØÓÀÏÄÈÍοÏÑÎÅ¼Ë ½×È̺ÒÀÀϽÄϼÃÄÈÉÇÀËÀÙÎ ÍļÀÖ ÀË˟ÀϽÌÈÀÀÏѽÒÈÓÇÒӟÒÇ•ÉÀÅÀÍÈÒ̺ÍÎÖÀϽÏÀÍÓο ÃÄÍÁÆÀ¼ÍÄÈÒÓÎÓÇ˺ÅÕÍÎÒÄÒØÍÀúËÅÎØÖÓÎØÊÀÈÃÇÌÎÒÈÎÆџ ÅÎØÖ ÄÊÓ½ÖÀÍļÍÀÈÃÈÄØÔØÍÓºÖ ÄÈÃÈʟ¨ÌÄƟËÎØÊÀÍÀËÈο 

—×ÀџÓÎئÊÀÙÈ͟§ ¥ÈÊÀÈÀÍÎͽÌÎÖÏÑÎÁ˺ÏÄȽÓȺÍÀÊÀÙ¼ÍÎÃÄÍÌÏÎÑļÍÀËÄÈÓÎØÑÆ»ÒÄÈ×ÕѼÖÓÇÍÏÀ ÑÎØÒ¼ÀÄËÄÆÊÓÐÍÓÎØ‚ÇÌÎÒ¼ÎبÏ½ÓÇÍÄϽÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÎÈÊÀÙÈ ͟ÃÄÖʟÍÎØÍϟÑÓÈ ÀÅοÌÄÀϽÅÀÒÇÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ¥ÎØÑÈÒÌοÀÍÀÊÀËοÍÓÀÈ ½ËÎÈÎÈÄËÄÆÊÓºÖÄÏÄÈûÒØÌÏË»ÑÕÒÀÍÓνÑÈÎÓÕÍÄÊÓ½ÖºÃÑÀÖÏÎØÏÑÎÁ˺ÏÎØÍ ÎÈÏÄÑÈÊÎϺÖ†ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎبšº×ÑÈÒÓÈÆÌ»ÖÃÄͺ×ÄÈÁÑÄÔļË¿ÒÇÊÀÈÄÊÓÕÍ ÏÑÀÆ̟ÓÕÍÎÈÊÀÙÈ͟ÃÄÖÏÀÍÇÆØѼÙÎØͨ¥ÐÑÀÃÄÍÔÀØϟÑ×ÄÈÎÄËÄÆÊÓ»ÖÓÎØ‚Ç ÌÎÒ¼ÎØÏÎØŸÍÎÈÆÄÊÀȺÊËÄÈÍÄÓÀÌļλÄÉÀÑÆ¿ÑÕÍÄ̟ÑÊÄÖºÓÒÈÐÒÓÄÓ΂Ç̽ÒÈÎ ÍÀÌÇןÍÄÈÓÀÏÎÒÎÒӟÓÎØÄϼÓÕÍÀÊÀԟÑÈÒÓÕÍÊÄÑÃÐͨš¼ÀÀʽÌÇÏÄѼÏÓÕÒÇ ÏÎØÀϽÓÇÆÄÍÈÊ»ÀÏÀƽÑÄØÒÇÔÀØϟÑÉÄÈ ½ÏÕÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÌÈÀÒÇÌÀÍÓÈÊ»ÀÏÐËÄÈÀ ÄÒ½ÃÕÍÆÈÀÓÎÊџÓÎÖ¨

§

¥ÀÏÈÊџ ÆџÌÌÀÓÀ ÓÎØ›ÎÍ ËÎÆÎ ÒÊοÅÇ

ÌÄÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÓÎØŠØÍúÒÌÎ؁ØÍÀÈÊÐÍ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖŠÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÓÇÖÄÊûËÕ ÒÇÖÇÏѽÄÃÑÎÖÓÎØŠØÍúÒÌÎØ™À¼ÓÇ ™À»ÁџÁÄØÒÄÓÇÍÏѽÄÃÑÎÓÇ֛˽ÆÀÖ šÀѼÀ¥ÑØÅÕͼÃÎØ

ŠØÍÄ×¼ÙÄÈÓÈÖÄÊÃÇËÐÒÄÈÖΏËÀÁŸ ÍÎÖÓÇÍ™ØÑÈÀÊ»ÒØÌÌÄÓº×ÄÈÌÀÙ¼ÌÄ ÓÎÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅΆºÓÑΆÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ ÍÎØÊÀÈÓÎÍÏÀÍÄÏÈÒÓÇÌÈÀʽšŸÊÇ™ÀÁÎØ ÑȟÑÇÒÄÒØÙ»ÓÇÒÇÆÈÀÓΊ¿ÌÅÕÍΊÓÀÔÄ ѽÓÇÓÀÖ ÓÇÍÎÏμÀÎÑÆÀÍÐÍÎØÍÎÈ¥ÎÏÈʺÖ •ÏÈÓÑÎϺÖŠª£˜–«ÀËÀÍÃѼÎØ «ÎËÀÑÆο ÊÀȏƆÀÑÀÒÊÄØ»Ö ÒÓÎÍÊÈÍÇÌÀÓÎÆџÅÎ ¦ŠÈͺ«ÎËÀÑƽ֧ šÄÒÎÆļÕÍ ÇÒӟÒÇ «ÎËÀÑÆο ÒÓÈÖÏÌ ¸ÓÀÍÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ̺ÑÎÖÓÇÖ¿ËÇÖ ÌÀÖÁÑÈÒʽÓÀÍÒÓÎÓØÏÎÆÑÀÅļÎ ºÅÓÀÒÄÒÓÀ†ÎÍÓÈÊÎÆÑÀÅļÀÌ»ÍØÌÀÏÑÎÖ

ÃÇÌÎÒ¼ÄØÒÇÀϽÓÇÍÎÑƟÍÕÒǦ™¢™ ™˜ ¢šª£—™¢„„•™¥˜”§•ÏÄÈûÃÄÍ ÏÑÎ˟ÁÀÌÄÍÀÓÎÒØÌÏÄÑÈ˟ÁÎØÌÄÒÓÇÍ ¿ËÇÔÀÓÎÃÇÌÎÒÈÄ¿ÒÎØÌÄÎ˽ÊËÇÑÎÒÓÎ ÄϽÌÄÍÎÅ¿ËËÎÌÀÖ šÄƟËÇÀÍÇÒØ×¼Àº×ÄÈÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈ ÇÒØÙ»ÓÇÒÇÆÈÀÓÎÄÑÆÀÒÈÀʽÊÀÈÓÎ ÀÒÅÀËÈÒÓÈʽÒĽËÎØÖÓÎØÖÀÒÅÀËÈÒ̺

ÍÎØÖÓÇÖÏÀÓѼÃÀÖÌÀÖ•ÍÃÄÈÊÓÈʽÓÇÖ ÀÍÇÒØ×¼ÀÖļÍÀȽÓÈÎÊÀÔÇÆÇӻ֏˺ÉÇÖ †šÇÓѽÏÎØËÎÖ ÌÄÓÇÍÈÃȽÓÇÓÀÓÎØ ÏÑκÃÑÎØÓÇÖ­ÍÕÒÇÖÆÈÀÓÇͪÏÄџÒÏÈÒÇ ÓÇÖ•ÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο™ÑŸÓÎØÖ • ª†•™™ ÓѺ×ÄÈÊÀÈÃÄÍÅӟÍÄȆÀÍÓο ÓÎÍÊÀËοÍÆÈÀÍÀÄÉÇÆ»ÒÄÈÓÀÄÑÆÀÒÈÀʟ ÊÀÈÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÈʟÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀ¿ÑÈÎ †À ÑÀÒÊÄØ» ÒÓ΂ÇÌÀÑ×ļÎÓÇÖ”οËÀÖ ÌÈ˟ÒÓÎØÖÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖÓÕÍûÌÕÍÓÇÖ ÍÀÓÎËÈʻ֏ÓÓÈʻ֚ÄÔÀ¿ÑÈÎ ŠŸÁÁÀÓÎ ÒÓÎ…ÄÍÎÃÎ×ļΦ•TQFSJB)PUFM§ ÏÑÎ ÒÊÄÊËÇ̺ÍÎÖÓÇÖ†Š† ÎÌÈÊ»Ö ÄÉÇÆļÓÀ ÀÒÅÀËÈÒÓÈʟÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÓÇÖÍÄÎËÀ¼ÀÖÊÀÈ ÓÇÍ™ØÑÈÀÊ» ÒÓÎ…ÄÍÎÃÎ×ļΦ"UIFOT *NQFSJBM§ ÀÍÀË¿ÄÈÓÀÀÒÅÀËÈÒÓÈʟÃÈÊÀÈÐ ÌÀÓÀÒĽËÄÖÓÈÖÁÑÄÅÎÍÇÏÈÎʽÌÎØÖ


¥Î†¢ ¥˜™˜

❛❛ Š

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

›½ÁÎÈÆÈÀÏÈÔÀÍ»À¿ÉÇÒÇÓÇÖÏÀÑÀÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ

ËÇËÀÊÀÓÀÑÆοÍÓÀÈÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÀØÓÎÓÄËοÖÅÎ ÑÎ˽ÆÇÒÇÖÄÈÒÎÃÇ̟ÓÕÍ¢ÈÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÀØÓºÖ

ÎÏμÀÇÊØÁºÑÍÇÒÇÔÄÕÑļ½ÓÈÔÀ ÃÈÀÒÕÔļÇÄËËÇÍÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÀÍÀ źÑÄÓÀȦÓÎÊџÓÎÖÃÈÊÀÈοÓÀÈÊÀÈ ØϽÓÈÖ

ÄÍӟÒÒÎÍÓÀÈÒÓÇÍÄÍÈÀ¼ÀÊ˼ÌÀÊÀÅÎÑÎËÎƼÀÖ ÄÈÒÎûÌÀÓÎÖ •ÉÀÈÑοÍÓÀÈ̽ÍÎÎÈÓ½ÊÎÈÓÕÍÓÑÀÏÄÙÈÊÐÍÊÀ

ÏÀÑοÒÄÖÃØÒÌÄÍļÖÒØÍÔ»ÊÄÖ ÄÏÈÁŸËËÄÓÀÈ ÍÀÀÉÈÐÒÄÈÀϽ½ËÎØÖÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖÓÇÍÄÊ ÏË»ÑÕÒÇÓÎØÖ×ѺÎØÖÓÎØÖÆÈÀÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÊÀÈ

ÓÀÔºÒÄÕÍÊÀÈÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÊÑÀÓÈÊÐÍÎÌÎ˽ÆÕÍ ÆÈÀÓÎØÖÎÏμÎØÖÃÈÀÓÇÑοÍÓÀÈÎÈÈÒ׿ÎØÒÄÖÃÈÀ ӟÉÄÈցÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÊÀÓÀÑÆļÓÀÈÇÀØÓÎÓÄË»Ö

ÄÔÍÈÊ»ÀËËÇËÄÆƿǧ ŠÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀ½ÌÕÖ ÌÄÓÎÅÎÑÎËÎÆÈʽ ÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎ ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÓÈÌÕÑļÌÄŽÑÎØÖ ½ËÎØÖ½ÒÎÈÃÎØËÄ¿ÎØÍÊÀÈÄÉÀÈÑļ ÓÀØÓ½×ÑÎÍÀ 

ÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÓÕÍÃÈÀŽÑÕÍÄÏÈÃÎ̟ÓÕÍÊÀÈÀÏÎ ÙÇÌÈÐÒÄÕÍÓÕÍØÏÀËË»ËÕÍÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØÓÎ̺À ÓÀÄÈÒÎûÌÀÓÀÀϽÓÇÍØÏÎÆÑÀÅ»ÒØÌÁÎËÀ¼ÕÍ

ÀϽÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÎÑÈÒ̺ÍÄÖÊÀÓÇ ÆÎѼÄÖÄÏÀÆÆÄË̟ÓÕÍ ½ÏÕÖÌÇ×ÀÍÈÊÎ¿Ö ÀÑ×È ÓºÊÓÎÍÄÖ ÎÃÇÆοÖÅÎÑÓÇÆÐÍÓÀɼÊÀÈŸËËÎØÖ ÄÏÀÆÆÄËÌÀÓ¼ÄÖÏÎØÃÄÍÓÇÑοÍËÎÆÈÒÓÈʟÁÈÁ˼À ¢ÈÀÃÈʼÄÖļÍÀÈÀʽÌÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÊÀÔÐÖ ÎÈÌÄÆÀËÎÎÅÄÈ˺ÓÄÖÔÀÊËÇÔοÍÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍ ÌÄͺÀÑ¿ÔÌÈÒÇ ÊÀȽÏÎØÀÊοÖÏÎË˺ÖÑØÔ̼ ÒÄÈÖÊџÓÀÊÀÈÌÈÊѽÊÀ˟ÔÈ ÄÍÐÎÈÄÏÀÆÆÄË

¥ÎÅÎÑÎËÎÆÈʽ ÀͺÊÃÎÓÎ ×ÈËÄØÑÐ ÀÍÓ¼ÍÀÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÓÇÍÄÌşÍÈÒÇ ÓÕÍÄÈÒÎÃÇ̟ÓÕÍÔÀÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÄÀϽÊÑØÂÇ ŽÑÕÍÊÀÈÏÈÔÀͽÓÀÓÀÒÓÇÍÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖÏÀÑÀÎÈ ÊÎÍÎ̼ÀÖ•ÈÃÈʽÓÄÑÀ ÀØÉÇ̺ÍÀÁŸÑǯÀÍÓ¼ÆÈÀ ÅÎÑÎÄËÀÅÑ¿ÍÒÄÈÖ¯ÏÑκÊØÂÀÍÌÄÁŸÒÇÓÀͺÀ

ºÒ×ÄÖ§ÔÀØÏÎÁŸËÎØÍ̽ÍÎÎÈÃÇ̽ÒÈÎÈØϟË ËÇËÎÈ ◆ šÄÈÐÔÇÊĺÕÖÊÀÈÓÎÓÄÊÌ»ÑÈÎÃÈÀ Á¼ÕÒÇÖÆÈÀÓÎØÖº×ÎÍÓÄÖÁ¼ËÄÖÊÀÈÏÎËØÓÄË» ÀØÓÎʼÍÇÓÀ ◆ †ÑÎÕÔļÓÀÈͺÀÍÎÌÎÔÄÓÈʻѿÔÌÈÒÇÆÈÀÓÀ ËÇÉÈÏѽÔÄÒÌÀ×ÑºÇ ÀÍÓ¼ÓÇÖÄÏÈÁÎ˻֎ÑÕÍ ÒÓÎØÖÌÄÆÀËÎÎÅÄÈ˺ÓÄÖ ½ÏÕÖļ×ÄÃÈÀÊÇÑ¿ÉÄÈ ÓΆŠ¢™ÏÑÎÄÊËÎÆÈʟ

ÅÎÑÎËÎÆÈʟ̺ÓÑÀ ÆÈÀ½ËÎØÖ½ÒÎȺ×ÎØÍÄÈÒ½ ÃÇÌÀÄØÑÐÓÎÍ×ѽÍÎ •ÍÐËÎÈϽÍÇÊØÁºÑÍÇÒǺÒÏÄØÒÄÍÀÃÈÀÁÄ ÁÀÈÐÒÄȽÓȦØϟÑ×ÄÈÅÎÑÎËÎÆÈÊ»Ä˟ÅÑØÍÒÇ ̺×ÑÈÓÈÖÄØÑЧ ÌÄÓÇͺÀÅÎÑÎËÎÆÈÊ» Ê˼ÌÀÊÀÏÎØÀÍÀÊÎÈÍÐÔÇÊÄ ÇÄÏÈÁŸÑØÍÒÇÏÎØ ÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈļÍÀÈÄØÑЯÊÀÈŸÍÕ¯ÒÄÒ׺ÒÇ ÌÄÄÊļÍÇÏÎغÅÓÈÀÉÄÎÏÑÐÇÍØÏÎØÑƽÖÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊÐ́ËÎÆÎÒÊοÅÇÖÊÀÈÇÎÏμÀÈÒ׿ÄÈ ÀʽÌÇ

ËËÇËÄÆÆ¿ÇÌÄÄÉÀÈѺÒÄÈÖ ÖÃοÌĽÌÕÖÓÈÖÄÉÀÈѺÒÄÈÖÆÈÀÓÈÖÎÏμÄÖ ÇÄÔÍÈÊ»ÊÀÈÇÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÀËËÇËÄÆÆ¿ÇļÍÀȨ ÀͺÊÃÎÓÎ ◆ ÍÀÁŸËËÎÍÓÀÈÆÈÀÓÎÎÈÓÀÌÄÈÀʺÖÌÇ×À ͺÖÒÄÓÀɼ ÏÄѼÏÓÄÑÀ ËÈÀÍÎÏÐËÄÖ ÄÍÎÈÊÈÀÙ½ÌÄ

¢ÈÅÎÑÎÀÏÀËËÀƺÖ šÄÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÏÑÎÁ˺ÏÎÍÓÀÈÅÎÑÎÀÏÀË ËÀƺÖÆÈÀÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÊÀÈÍÎÈÊÎÊØÑȟ•ÈÃÈ ʽÓÄÑÀ ÄÈҟÆÎÍÓÀÈÅÎÑÎÀÏÀËËÀƺÖÆÈÀÓÇÃÈÀ

šÄͺÀÑ¿ÔÌÈÒÇ ÔÀÊËÇÔοÍÍÀ ÏËÇÑÐÒÎØÍÎÈ ÌÄÆÀËÎÎÅÄÈ˺ÓÄÖ ºÀÁŸÑÇÆÈÀÓÎØÖ ÌÈÊÑÎÌÄÒÀ¼ÎØÖ

ÆÇÔοÍÎÈÃÕÑĺÖÀÊÈÍ»ÓÕÍÊÀÈÌÄÎÈÃÕÑĺÖ ÌÄÓÑÇÓÐÍ

ËËÀƺÖºÆÈÍÀÍÊÀÈÒÓÎÍÓѽÏÎØÏÎËÎÆÈÒÌο ÓÎØÀÅÎÑÎ˽ÆÇÓÎØÎѼÎØÓÕÍÅØÒÈÊÐÍÏÑÎ ÒÐÏÕÍ ÄŽÒÎÍÒØË˺ÆÎØÍÊÀÈÊÀÓÀÔºÓÎØÍ ÀÏÎÃļÉÄÈÖ ◆ ÈÀÀÓÎÌÈʽÄÈÒ½ÃÇÌÀ̺×ÑÈÄØÑÐÃÄÍ ÀÏÀÈÓļÓÀÈÇÏÑÎÒʽÌÈÒÇÀÏÎÃļÉÄÕÍÃÀÏÀÍÐÍ ◆ ÈÀÄÈÒ½ÃÇÌÀºÕÖÄØÑÐÎÅÎÑÎËÎ ÆοÌÄÍÎÖ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÍÀÏÑÎÒÊÎ̼ÒÄÈÀÏÎÃļÉÄÈÖ ¿ÂÎØÖÓÎØÄÈÒÎûÌÀÓ½ÖÓÎØ ◆ Ï½ÊÀÈŸÍÕÔÀ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÍÀÏÑÎÒÊÎ ̼ÙÄÈÀÏÎÃļÉÄÈÖ¿ÂÎØÖÓÎØÄÈÒÎûÌÀÓÎÖÆÈÀ ÓÈÖÏÑÐÓÄÖÊÀÈÓÎØÄÈÒÎûÌÀÓÎÖÆÈÀ ÓÎÓÌ»ÌÀÓÎØÄÈÒÎûÌÀÓÎÖÏÎØļÍÀÈϟÍÕÀϽ

ÏÑÎÁ˺ÏÎÍÓÀȦÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈʟʼÍÇÓÑÀ§ÆÈÀ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÊÀÈÍÎÈÊÎÊØÑȟ ÊÀÔÐÖÔÄÒϼÙÎÍÓÀÈ ÅÎÑÎÀÏÀËËÀƺÖÆÈÀÃÀϟÍÄÖ½ÏÕÖÆÈÀÓÇÍÄÍÄÑ ÆÄÈÀÊ»ÀÍÀÁŸÔÌÈÒÇÓÕÍÊÓÈѼÕÍ ÀË˟ÊÀÈÆÈÀÓÇ ÌļÕÒÇÓÎØÏÄÑÈÁÀËËÎÍÓÈÊο¦ÀÏÎÓØÏÐÌÀÓÎÖ§

ÓÈÖÄØÑÐ ¸ÓÀÍÎÈÃÀϟÍÄÖļÍÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÀϽÓÈÖ ÀÏÀÈÓοÌÄÍÄÖÊÀÈ̺×ÑÈÓÎØÏÎÒοÓÕÍ

ÓÕÍÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕÍ‚¼ÃÎÍÓÀÈÀʽÌÀʼÍÇÓÑÀÊÀÈ ÄËÀÅÑ¿ÍÒÄÈÖÆÈÀÓÇÃÈÀÓ»ÑÇÒÇÀýÌÇÓÇÖÆÇÖ ÏÎØļÍÀÈÄÍÓ½ÖÒ×ÄüÎØÒÄÏØÊÍÎÃÎÌÇ̺ÍÄÖ ÏÄÑÈÎ×ºÖ ÀË˟ÊÀÈÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÇÖÀÑ×ÈÓÄ ÊÓÎÍÈÊ»ÖÊËÇÑÎÍÎÌȟÖ

◆ ÍÀÁŸËËÄÓÀÈ ÄϼÒÇÖ ÇÑ¿ÔÌÈÒÇÓÎØ›† ÒÄÃÈÊÇƽÑÎØÖ ÆÈÀÓÑÎ¿Ö ÒØÆÆÑÀÅÄ¼Ö ØÏÎÔÇ

¦˜ÄÑμ§ŽÑÎÈ

ÏÎÃÎÒÅÀÈÑÈÒÓÐÍ ÏÑÎÏÎÍÇÓÐÍÊËÏ ÎÈÀÌÎÈÁºÖ ½ÒÕÍÄÊ˺ÆÎÍÓÀÈÒÓÇÍÓÎÏÈÊ»ÀØÓÎÃÈμÊÇÒÇÊŸ •Ï¼ÒÇÖÊÀÓÀÑÆοÍÓÀÈÎÈÀÏÀËËÀƺÖÀϽÓÇ ÅÎÑÎËÎƼÀÄÈÒÎûÌÀÓÎÖ»ÇÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÄÈÒÎ ÃÇ̟ÓÕÍÌÄÄÈÃÈÊοÖÒØÍÓÄËÄÒÓºÖ•ÉÀÈÑοÍÓÀÈ ̽ÍÎÎÈÄØÀ¼ÒÔÇÓÄÖÊÎÈÍÕÍÈʺÖÎ̟ÃÄÖ ÒÄÎÑÈ Ò̺ÍÄÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÒÄÒØÍÃØÀÒ̽ÌÄÄÈÒÎÃÇ ÌÀÓÈʽÊÑÈÓ»ÑÈÎ †ÑÎÁ˺ÏÎÍÓÀÈ ½ÌÕÖ ÊÀÈʼÍÇÓÑÀÄÏÀÍÀÏÀ ÓÑÈÒÌοÊÄÅÀËÀ¼ÕÍÀϽÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ™ÀÓÀÔº ÒÄÈÖÒÄÓџÏÄÙÄÖÒÓÇÍÀËËÎÃÀÏ»ÏÎØÄÍÓ½ÖºÉÈ ÌÇÍÐÍÔÀÌÄÓÀÅÄÑÔοÍÒÄÄÓ»ÒÈÎÏÑÎÔÄÒÌÈÀʽ ËÎÆÀÑÈÀÒ̽ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÄÉÀÈÑοÍÓÀÈÓÎØÄ˺Æ ×ÎئϽÔÄͺÒ×Ä֧ĎÒÎÍÊÀÓÀÁËÇÔļŽÑÎÖ ÄϼÓÇÖÀɼÀÖÓÎØÊÄÅÀËÀ¼ÎØšÄӟÓÎϺÑÀÖ ÓÇÖÏÄÑȽÃÎØÓÕͺÉÈÌÇÍÐÍÎÈÄËËÇÍÈʺÖÀÑ׺Ö ÔÀÄÍÄÑÆÎÏÎÈ»ÒÎØÍʟÔÄÃÈÄÔÍ»»ÄØÑÕÏÀÚÊ» ÒØÌÅÕͼÀÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ˟ÁÎØÍÆÍÐÒÇÓÕÍ ÊÀÓÀÔºÒÄÕÍ•ËË»ÍÕÍÅÎÑÎËÎÆÎØ̺ÍÕÍÒÄÓџ ÏÄÙÄÖÓÇÖÀËËÎÃÀϻցÈÀÓÀÄÏÀÍÀÏÀÓÑÈÒÔºÍÓÀ ÊÄşËÀÈÀÏÎØÄÏÄÍÿÎÍÓÀÈÄÏÈÒÓѺÅÄÓÀÈ̺ÑÎÖ ÓÎØŽÑÎØÀØÓο

›½ÑÎ֏ʼÍÇÓÇÖ†ÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ ¦.ÄÓџÍħÎÈÀÏÎÃļÉÄÈÖ

Ó»ÑÇÒÇÔºÒÄÕÍÄÑÆÀÒ¼ÀÖÒÄÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÏÎØ ÏË»ÓÓÎÍÓÀÈÀϽÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇÊÀÈÄÌÅÀ ͼÙÎØÍÌļÕÒÇÓÎØÊ¿ÊËÎØÄÑÆÀÒÈÐ͕ϼÒÇÖ 

ÍÀÃÕ̟ÓÈÀÊÀÈÃÈÀÌÄѼÒÌÀÓÀ

ÊÎÅ¿ËÀÊÄÖ ÓџÏÄÙÄÖ ÀÒÅÀËÈÒÓÈʺÖÄÓÀÈÑļÄÖ ÊÀÈÊÀÙ¼ÍÎ ◆ ÍÀÁŸËËÄÓÀÈÆÈÀÓÎÇÊÀÔÎËÈÊ»ÄÅÀÑ ÌÎÆ»ÓÎئϽÔÄͺÒ×ÄÖ§ÈÀÓÎ ¦Ï½ÔÄÍ

❜❜

ÓÈÊÐÍÒ×ÎËļÕÍ ÎÈÊÈÀʺÖÁÎÇÔμÊŸ†ÀџË

ÓÇÍÄÈÒÇÆÇÓÈÊ»ºÊÔÄÒÇÓÎØͽÌÎØ ÆÈÀÓÇÍØÈÎÔºÓÇÒÇÓÕÍ̺ÓÑÕÍÌÄÓÀ

ÌÀÓ¼ÄÖÓÇÖÌÄÒÀ¼ÀÖӟÉÇÖÔÀÄÏÈÁÀÑØÍÔοÍÌÄ ͺÎØÖ ½ÏÕÖÔÀÃοÌÄ ŽÑÎØÖ ¸ÏÕÖÄÊÓÈÌοͺÌÏÄÈÑÎÈÎÈÊÎÍÎÌÈÊμÏÀџÆÎ ÍÓÄÖ ÇÄÏÈÁÎË»ŽÑÕÍÒÓÀÌÄÒÀ¼ÀÄÈÒÎûÌÀÓÀÄØÑÐÀÓÎÌÈʟ»ÄØÑÐÆÈÀÎÈÊÎƺÍÄÈÀ Î ÅÎÑÎËÎÆοÌÄÍÎÖÃÈÊÀÈοÓÀÈÌļÕÒÇŽÑÎؼÒÇ ÌÄÓÎÓÇÖÃÈÀÅÎџÖÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÏÎÒοÓÕÍ ÀÏÀÈÓοÌÄÍÕÍÆÈÀÓÎÀÅÎÑÎ˽ÆÇÓÎÃÀÏÀÍÐÍÊÀÈ ÀØÓοÓÕÍÃÇËοÌÄÍÕ͸ÓÀÍÎÈÃÀϟÍÄÖļÍÀÈ ËÈƽÓÄÑÄÖÀϽÓÈÖÀÏÀÈÓοÌÄÍÄÖ ÎÅÎÑÎËÎÆο ÌÄÍÎÖÄÏÈÁÀÑ¿ÍÄÓÀÈÌÄÏÎÒÎÒÓ½ŽÑÎؼÒÎÌÄÓÎ ÓÎØÏÎÒοÓÕÍÃÀÏÀÍÐÍÏÎØØÏÎËļÏÄÓÀÈ

¥Î•ÈÃÈʽ¥ºËÎ֏ʼÍÇÓÇÖ†ÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÊÀÓÀÑ ÆļÓÀÈ•ÏÈÁŸËËÄÓÀÈÄÓ»ÒÈÎÖŽÑÎÖÊÀÓÎ×»ÖÌÄ ƟËÇÖÀʼÍÇÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÒÄÀÓÎÌÈʽÄϼÏÄÃÎ ÌÄÓÇÍÏÈÎʟÓÕÊ˼ÌÀÊÀ É¼ÀÀʼÍÇÓÇÖ ÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ

›ÎÑÎËÎÆÈÊ½Ö ÒØÍÓÄËÄÒÓ»Ö

­ÕÖ 

  

 ÊÀÈŸÍÕ

  

ÈÀÀʼÍÇÓÄÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÄÖŸÍÕÓÕÍÄØ ÑÐÔÀÈÒ׿ÄÈÆÈÀÓѼÀ×ѽÍÈÀÒØÍÓÄËÄÒÓ»Ö

šÄÓÀÁÈÁŸÒÄÈÖÊÀÈÃÕÑÄºÖ —ÈÒ׿ÎØÒÀÅÎÑÎËÎƼÀÌÄÓÀÁ¼ÁÀÒÇÖÀÊÈÍ» ÓÕÍÄÅÀÑ̽ÙÄÓÀÈÊÀÈÊÀӟÓÇÌÄÓÀÁ¼ÁÀÒÇÌÄÓÎ ×ÐÍ»ÄÓÀÈÑÈÊÐÍÌÄÑÈüÕÍÄÓÀÈÑÄÈÐÍÊÀÓÎ×»ÖÊÀÈ ÄÊÌÄӟËËÄØÒÇÖÀÊÈÍ»ÓÕÍ•ÏÈÁŸËËÄÓÀÈŽÑÎÖ ÆÈÀÓÈÖÃÕÑĺÖÀÊÈÍ»ÓÕÍÊÀÈÆÈÀÓÈÖÃÕÑÄ ºÖÌÄÓÑÇÓÐÍÏÑÎÖ †‚‚  †˜‚ÌÇÊÄÑÃÎÒÊÎ ÏÈÊο×ÀÑÀÊÓ»ÑÀÊÀÈËÎÈϟÏѽÒÕÏÀÏÎغÕÖ Ò»ÌÄÑÀ»ÓÀÍÀÏÀËËÀÒÒ½ÌÄÍÀ†ŸÍÓÕÖ ÀØɟÍÄ ÓÀÈÊÀÈÎÒØÍÓÄËÄÒÓ»ÖÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÖÀÊÈÍ»ÓÕÍ

šÄÒØÍÓÄËÄÒÓ»ŽÑÎغÕÖÔÀÅÎÑÎËÎ

¥ÄÊÌ»ÑÈÀÀØÓÎÓÄË»ÖÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇ

ÆÇÔοÍÓÀºÒÎÃÀÀϽÓÇÍÄÊÌÄӟËËÄØÒÇÓÇÖ ÀʼÍÇÓÇÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖÓÇÖ•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÊÀÈÓÕÍ ÈÄÑÐÍÌÎÍÐÍ ÄÍÐÌÄÒØÍÓÄËÄÒÓ»ÔÀÅÎÑÎËÎ

ÈÀÓÎÍÏÑÎÒÃÈÎÑÈÒ̽ÓÎØÄÈÒÎûÌÀÓÎÖÔÀ

ÒÓÇÍÈÃÈÎÊÓÇÒ¼ÀPGGTIPSFÄÓÀÈÑÄÈÐÍÀϽÒÄ ÄÓÇÒ¼ÕÖ ÄÍÐÊÀÓÀÑÆļÓÀÈʟÔÄÄÉÀ¼ÑÄÒÇÀϽ ÓÇÍØÏÎ×ѺÕÒÇÊÀÓÀÁÎ˻֎ÑÎ؆ÑÎÒźÑÄ

ËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈØϽÂÇÎÈÊÀÓÎÈʼÄÖ ÀØÓÎʼÍÇÓÀ ÒʟÅÇ ÄÍÀºÑÈÀ̺ÒÀ ÏÈÒ¼ÍÄÖ üÃÀÊÓÑÀÈÃÈÕ

ÓÀȽÌÕÖÃÈÎѼÀÆÈÀÌÄÓÀÁ¼ÁÀÒÇÓÎØÀÊÈÍ»ÓÎØÒÄ ÅØÒÈʽÏѽÒÕÏÎÌÄÄØÍÎÚÊοÖ½ÑÎØÖ


™ØÁºÑÍÇÒÇ†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥Î†¢ ¥˜™˜

„ÎØşÙÎØÍÆÈÀ¦ÀØÓÎÏÑÎÒÓÀÒ¼À§

—¦ÅÓÐ×ÄÈÀ§ ºÅÄÑÄÆÊѼÍÈÀ

š

ÄÆÀËÐÍÄÈΦʿÊËÎÖÓÕÍ×À̺ ÍÕÍØÏÎØÑÆÐͧ ÀÅο½ÒÎÇ

×ÐÑÀÁØÔ¼ÙÄÓÀÈÒÓÇÍÏÄÑÈüÍÇ ÒÇÓÇÖÊѼÒÇÖÓ½ÒÎÓÀÊØÁÄÑ ÍÇÓÈʟÒÓÄ˺×ÇÄÉÀÅÀͼÙÎÍÓÀÈÀϽÓÎÏÎËÈ ÓÈʽÏÑÎÒÊ»ÍÈΗÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒǺÃÕÒÄ ÌÈÀÌļÙÎÍÀÄØÊÀÈѼÀÒÓÎ́ÈÐÑÆΆÀÏÀÍÃѺÎØ ½×È̽ÍÎÍÀÏÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓ»ÒÄÈÒÓÇÍÄÒÕÓÄÑÈÊ» ÏÎËÈÓÈÊ»ÒÊÇÍ» ÀË˟ÊÀÈÍÀÀÏÎÃļÉÄÈϽÒÎ ÃØÍÀÓ½ÖÏÀ¼×ÓÇÖļÍÀÈÒÓÎÃÈÄÔͺÖÏÄÑÈÁŸË ËÎ͏ϽÓÇÍŸËËǽÌÕÖÎÈÄÉÄ˼ÉÄÈÖÌÎȟÙÄÈÍÀ ÏÑÎÊÀËοÍÏÑÕÓÎÅÀÍ»ÀÌÇ×ÀͼÀÊÀȺËËÄÈ ÂÇÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÖÒÓÀ̺ËÇÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ÏÎØÀÏÎÅÄ¿ÆÎØÍÓÇÒØ×Í»ºÊÔÄÒ»ÓÎØÒÓÀ šºÒÀšÀÙÈʻ֕ÍÇ̺ÑÕÒÇÖÊÀÈ̟ËËÎÍÃÄÍ ÔºËÎØÍÍÀÏÎËØÓÀØÓÈÒÓοÍÌÄÓÀÏÈÎÒÊËÇџ ̺ÓÑÀÏÎغ×ÄÈϟÑÄÈÌÄÓÀÏÎËÈÓÄØÓÈʟÊØÁºÑ ÍÇÒÇÒÓÇ×ÐÑÀÌÀÖ —ÒÈÕÏ»ÌÏÎÑļÍÀÌÎȟÙÄÈ×ÑØÒ½ÖÆÈÀ ØÏÎØÑÆοÖÊÀÈØÅØÏÎØÑÆÎ¿Ö ÀË˟ÃÄÍļÍÀÈ ˼ÆÎÈÄÊļÍÎÈÏÎØÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÒ´ÀØÓ» ÓÇÍÊѼÒÈÌÇşÒÇ ½ÒÎÈÄÏÈ˺×ÓÇÊÀÍÀϽÓÎÍ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÆÈÀÍÀÒØÌÌÄӟÒ×ÎØÍÒÓÇÍ ÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ¦ÊÑ¿ÁÎÍÓÀȧÀϽ ÓÇÃÇÌÎÒȽÓÇÓÀÀÑÊοÌÄÍÎÈÒÓÇÍÄÊÓºËÄÒÇ ÓÕÍÊÀÔÇʽÍÓÕÍÓÎØÖ šÈÀÒÄÈџÀϽØÏÎØÑÆοÖÊÀÈØÅØÏÎØÑ ÆÎ¿Ö ÏÎØÕÖʟÏÎÈÀÒÓÈÆÌ»»ÓÀͦÏÑÐÓÎ ÓÑÀϺÙÈϼÒÓÀ§ÌÎÒÓџÑÎÍÓÀÖÀØӟÑÄÒÊÀ ÓΨÏÎËÈÓÈʽÓÎØÖÄÊÓ½ÏÈÒÌÀ ØÏÀÑÊÓ½»

†Î¿ļÍÀÈÎÈØÏÎØÑÆμ κΨ •ÉÀÅÀÍÈÒ̺ÍÀÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʟÒÓÄ˺×ÇÂÈËÎÀϺ×ÎØÍÀϽÓÇÒÓ»ÑÈÉÇÓÇÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÖÃџÒÇÖ ÀË˟ÊÀÈÀϽÓÇÍÏÑÎÐÔÇÒÇÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÕÍ ÏÄÑÈ̺ÍÎÍÓÀÖÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÀϽÓÇÍÊѼÒǨ ÀÍ¿ÏÀÑÊÓÎ ̽ËÈÖÓÀÏџÆÌÀÓÀÃØÒʽËÄÂÀÍ ÄÉÀÅÀͼÒÓÇÊÀÍÀϽÓÎÏÑÎÒÊ»ÍÈÎ †ÎË˟ÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈ

ÆÎÑÆοÖÑØÔÌοÖŸËËÄÖÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖÃџ ÒÄÈÖ ÐÒÓÄÍÀØϟÑÉÄȺÒÓÕÊÀÈÏÄÑÈÎÑÈÒ̺ÍÀ

ÌοÓÑÀ ØÅØÏÎØÑÆμÊØѼÕÖ ļÓÄÊÎÈӟÍÄ ̽ÍÎÓÎ×ÀÑÓÎÅØ˟ÊȽÓÎØÖ ÊÀÈÀØÓ½½×ÈÌÄ

ŸÌÄÒÀÌÄƟËÄÖÌÄÓÀÑÑØÔ̼ÒÄÈÖ šºÒÀÒĺÍÀÊ˼ÌÀÆÄÍÈʽÓÄÑÇÖÀÍÀÒş

ºÍÀÔÄÓÈʽÈÒÎÿÍÀÌÎÒÓÇÍÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀ

ÏÎË¿ÌÄƟËÇÙºÒÇ

ËÄÈÀÖ˽ÆÕÓÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÖÊѼÒÇÖ ÊÀͺÍÀÖ

ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÏÀÑÎØÒȟÙÄÈÒÎÁÀѺÖÀÑÑØÔ̼ ÄÖÒÄÌÈÀÒÄÈџÀϽÓÎÌÄ¼Ö ÀÅο½ËÎȺ×ÎØÍ

¹ÒÓÄÑÀÀϽºÍÀÌÄƟËÎÃȟÒÓÇÌÀÊÀӟÓÎ ÎÏμÎØÏÎØÑÆμÊÀÈØÅØÏÎØÑÆμ»ÓÀÍÒÓÀ

ŠÄÓÎÌļÖ½ÏÕÖÇØÆļÀ ÇÏÀÈÃļÀ ÓÎ ÏÄÑÈÁŸËËÎÍ ÓÀÃÇ̽ÒÈÀºÑÆÀ ÇÄͺÑÆÄÈÀ Ç

ÏÎ˼ÓÇÖÃÄÍÃÈÀÁ˺ÏÄȺÍÀÒ׺ÃÈÎ ºÍÀ½ÑÀÌÀ ÆÈÀÓÎ̺ËËÎÍÒÄÌÈÀÒÄÈџÀϽÓÎÌļÖÏÎØ

ÄÒÓȟÒÄÈÓÇÍÏÑÎÒÎ×»ÓÎØÖÒÓÈÖÊÈÍ»ÒÄÈÖÓÎØ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊοÄÏÈÓÄËļÎØÆÈÀÓÇÃȟÒÕÒÇÓÇÖ ÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÊÀÈÃÄÍÏÑÎÕÔοÍÌÄ

ÌÀ×À¼ÑÈÀÀÍÀÙÇÓÐÍÓÀÖÀÑÌÎÃȽÓÇÓÄÖ ÓÐÑÀ ÏÎØÓÀÏџÆÌÀÓÀº×ÎØÍÊÀÓÀÒÓÀ˟ÉÄÈļÓÄļÍÀÈ ÒÅÀÆ̺ÍÎÈÌÄÓÀÉ¿ÓÎØÖļÓÄʟÏÎÈÎÈʟÍÎØÍ

ÃÇ̽ÒÈÀÀÒşËÄÈÀÌÏÎÑļÊÀӟÊÀÈÑοÖÍÀ º×ÎØÍƼÍÄÈʟÏÎÈÄÖÄÉÀÆÆÄ˼ÄÖ ÀË˟ÃÄÍÍÈÐÔÄÈ ÊÀÍļÖ½ÓȺ×ÎØÍÃÑÎÌÎËÎÆÇÔļ»ÄϼÊÄÈÍÓÀÈ

ÀÅÎÑοÍÓÇÍÊÀÔÇÌÄÑÈͽÓÇӟÓÎØ™ÀͺÍÀÖ ÃÄͺ×ÄÈÏÄÈÒÓļ½ÓÈÌÏÎÑļÍÀÀË˟ÉÄÈÀØÓ»Ç ÌÎØÍÓ»ÊÀÔÇÌÄÑÈͽÓÇÓÀ

¢ÈÐÑÆÎÖÊÀÈÎȨÒØÌÁÎØ˟ÓÎÑÄÖ

š

ÏÎÑļ΁ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØÍÀºÃÕÒÄ ÄÍÓÎË»ÒÓÎ́ÈÐÑÆΆÄÓÀËÕÓ»ÍÀÃÈÀ ÂÄ¿ÒÄÈÓÀÒÄ͟ÑÈÀÀÍÀÒ×ÇÌÀÓÈÒÌο ÕÒÓ½ÒÎ

ÍÀÏÀÑÀ̺ÍÄÈÇÀÈÓÈÎËÎÆÇ̺ÍÇÄÈÒ»ÆÇÒÇÆÈÀÓÇÍ ʟËØÂÇÀʽÌÀÔºÒÄÕÍØÅØÏÎØÑÆÐÍ ŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ ½ÌÕÖ ϺÑÀÒÄÇʼÍÇÒÇ

ŠØÍÄÑƟÓÄÖÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؆ÀÏÀÍÃѺÎØÄÏÈÒÇ ÌÀ¼ÍÎØͽÓÈüÍÄÓÀȺÓÒÈÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÌÄÅÄÈÃÐ ÊÀÈÏÑÎÒÎ×»ÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÓÇÖ×ÐÑÀÖÍÀ

ÎØÑÆ»ÒÄÈÒÓÎØÏÎØÑÆļΕÉÕÓÄÑÈÊÐÍμÃÈÎÖÎ ÈÐÑÆÎÖ†ÀÏÀÍÃѺÎØÏÀџÊÀÌÏÓÎÍÓÀÖ½×È̽ÍÎ ÓÇÃÈÏËÕÌÀÓÈÊ»ÆÑÀÅÄÈÎÊÑÀÓ¼À ÀË˟ÊÀÈÓÇÍ

ÏÎË˟ÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™üÍÎØÍÑÀÍÓÄÁοÓÎÍ šŸÈÎÆÈÀÓÇÍÀϽÊÓÇÒÇÊØÁÄÑÍÇÓÈÊοÔÐÊÎØ žÖÓ½ÓÄÄÊÓÈÌοͽÓÈÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÄÉÎ̟ËØÍ

†ÀÏÀÍÃѺÎØÆÈÀÓÇÍÏË»ÑÇÀËËÀÆ»ËÄÈÓÎØÑƼÀÖ ÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆÈÊοÆÑÀÅļÎØÌÄÓÇÍÓÑÎÏÎ ËÎƼÀÏÎØϺÑÀÒÄÒÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÓÎØØÏÎØÑ

º×ÄÈÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎØʟÏÎÈÀÄÑÆÀËļÀ ÏÑÎÊÄÈ ̺ÍÎØÍÀÏÀÑÀÊÎËÎØÔļÃÈÄÔÍļÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ÓÎ ÊØÁÄÑÍÇÓÈʽºÑÆÎÊÀÔÐÖÊÀÈÍÀº×ÄÈÏÎË¿ÓÈÌÄÖ

¼ÃÈÀÓÇÍØϽÒÓÀÒÇÎØÒÈÀÒÓÈʟÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ ÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖºÍÀÊÄͽ¥ÎØÖŽÁÎØÖÀØÓοÖ ÊÀÔÇÒØןÙÎØÍÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØÏÑÕÔØÏÎØÑÆο

ÒÇÖÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÔÀº×ÄÈÌÏÄÈÒÄ ʟÏÎÈÎÃѽÌÎÊÀȺÓÒÈÔÀÌÏÎÑοÍÍÀƼÍÎØÍ ʟÏÎÈÄÖÃÈÎÑÔÕÓÈʺÖÊÈÍ»ÒÄÈÖÒÓÎÊØÁÄÑ

ÆļÎØ•ÒÕÓÄÑÈÊÐÍÆÈÀÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÀ͟ÔÄÒÇÖ ÀϽÓÎͼÃÈÎÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ×ÕѼÖŸËËÄÖÆÑÀ ÅÄÈÎÊÑÀÓÈʺÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖ ÒÄÅØÒÈʟÊÀÈÍÎÌÈʟ

ÒØÌÁÎØ˺ÖÌÀÊÑȟÀϽÓÎØÖÏÀÑÀÌÎÑÅÕÓÈÊοÖ ÊÀÔѺÏÓÄÖÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØÊÀÓÄÒÓÇ̺ÍÎØ ªÏÎØÑÆμ½ÌÕÖÊÀÈŸËËÀºÌÏÄÈÑÀÏÎËÈÓÈʟ

˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÊÀÍļÖÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÀÍÓÈÊÀÓÀÒÓ» ÒÄÈÓÇͽÌÈÌÇÊØÁºÑÍÇÒÇοÓÄÓÇÃџÒÇÓÕÍ ØÏÎØÑÆÐÍÏÎØÊÀÓÎ×ØÑÐÍÄÓÀÈÀϽÓΊ¿ÍÓÀÆÌÀ 

ÍÇÓÈʽÒ×»ÌÀ ÀÅοÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇÔºÒÇÓÎØ ØÏÎØÑÆο•ÉÕÓÄÑÈÊÐÍÔÀÏÀÑÀÌļÍÄÈÊÄÍ» ÄÍÐ ÒÓÀÒØÑӟÑÈÀÓÎØ«ŸÑdžÀÌÏοÊÇÄÉÀÊÎËÎØÔļ

ÏѽÒÕÏÀÌÄËÄÓÐÍ ÄÈÒÇÆ»ÒÄÕÍÊÀÈÏÑÎӟÒÄÕÍ ÏÎØÔÀÀÌļÁÎÍÓÀÈ̺×ÑÈÊÀÈÓÎØÏÎÒοÓÕÍ ×ÈËȟÃÕÍÄØÑÐ

ÒÓÄ˺×ÇÅÎÁοÍÓÀȽÓÈÔÀÃÇÌÈÎØÑÆÇÔļÌÈÀ ÏÀÑÀÊØÁºÑÍÇÒÇÊÀÈÄÏÈÊÀËοÍÓÀÈÓÎÍÏÀџË ËÇËÎÌÇ×ÀÍÈÒ̽ÒØÌÁοËÕÍÏÎØļ×ÄÃÇÌÈ

ÀÏËÐÖμÃÈÎÖ΁ÈÐÑÆÎÖÔºËÄÈÍÀÁѼÒÊÄÓÀÈ ϟÍÓÀºÍÀÁ»ÌÀÌÏÑÎÒӟÀϽÓÎØÖÒØÍÄÑƟÓÄÖ ÓÎ؆ѽÁËÇÌÀƒÀÃļÉÄȨ


¥Î†¢ ¥˜™˜

™ØÁºÑÍÇÒÇ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

—¬ÍÍÀ‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØ ÄÉ»ÆÆÄÈËÄÏѽÒÅÀÓÀÓÎͺÎØ Ó¿ÏÎØÒ×ÎËļΠÀË˟º×ÄÈ ÊÀÍļÖÓÇÍÀ¼ÒÔÇÒǽÓÈÏÑÎ ×ÕџÌÄÏÎË¿ÏÑÎÒÄÊÓÈʽ ÓѽÏÎ ÀÅοÃÄÍÔºËÄÈÍÀ ÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈÓÑÈÁºÖÏÎØÔÀ ÓÇÖÒÓÎÈ×¼ÒÎØÍÓÎÏÎËÈÓÈʽ

❛❛

¢Ê¿ÊËÎÖ ÓÕÍ×À̺ÍÕÍ ÀÉÈÕÌÀÓο×ÕÍ ÃÈÄØÑ¿ÍÄÓÀȨ

❜❜

ƒÄÎÃÐÑÀ¥ÙŸÊÑÇ ÈŸÍÍÇÖ šÀÍȟÓÇÖ ƒŸÍÎÖšÕÑÀÜÓÇÖ ÆÆÄËÈÊ»ÊÄѺÊÎØ ŠÏ¿ÑÎÖ ™ÎØÁºËÇÖÊËÏÍÈÐÔÎØÍÏÑÎ ÅÀÍÐÖÏÎË¿ŸÆÎØÑÎÈÏÎËÈÓÈʟ »ÊÀÈÊÀÓÀÏÈÄÒ̺ÍÎÈÀϽÓÎØÖ ØÏÎØÑÆοÖÓÎØÖ ÆÈÀÍÀÌÏÎØÍ ÃØÍÀÌÈʟÌÏÑÎÒӟ —ØÏÎØÑƽ֏ÆÑÎÓÈÊ»Ö†½ËÄÌÎÖ»ÄÈÑ»ÍÇ — ÊÑÈÒÈ̽ÓÇÓÀÓÕÍÒÓÈÆÌÐÍÔÀ¦ÊËļ ÒÄȧÓÀÒÓ½ÌÀÓÀÓÕ͆Š¢™ÕÍ

½×ÈÕÖ¦ÓÎÀÍÀÆÊÀ¼ÎÏÈÊѽÏÎÓ»ÑȧÏÎØÏѺ ÏÄÈÍÀÏÈÄÈÇ×ÐÑÀ

»ÒÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÎØ•ÔÍÈÊο ŠØÌÁÎØ˼ÎØÔÀƼÍÎØͦÓÀÑÀ׺֧¥ÎÄÑÐÓÇÌÀ ÀØÓ½ÀÏÀÒ×ÎËļÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÄÍ

‚ÇËÀûÏÎË˟ÒÓÄ˺×ÇÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØͽÓÈ ÀØÓ»ÏѺÏÄÈÍÀļÍÀÈÒ»ÌÄÑÀǦÂØ×»ÓÎØ †Š¢™§ ÄÍÐØϟÑ×ÎØÍÊÀÈŸËËÎÈÏÎØÄÊÓÈ

ÍŸÏÓØÉÇÖ™ÀÓÄѼÍÀ šÏÀÓÙÄË»ÏÎØļÃÄÄ˟×È ÒÓÇÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÀϽÓÎØÖÒØÍÀúËÅÎØÖ

½ÂÄÈÓÇÖÊѼÒÈÌÇÖÒØÍÄÃѼÀÒÇÖÓÎØÀÍÐÓÀÓÎØ ÊÀÔÎÃÇÆÇÓÈÊοÎÑƟÍÎØ ÏÎØÒØÍÄÃÑȟÙÄÈ ÏÎË¿ÀÑÀȟÊÀÈÒØͺÑ×ÄÓÀÈÀØÓ½ÓΊŸÁÁÀÓÎ

ÌοͽÓÈļÍÀÈÀÍÀÆÊÀ¼ÀÓÀ̺ÓÑÀ ÀË˟ÌÀÊÑȟ ÀϽÓÇÍÈÃÄÎËÎƼÀÓÎ؆Š¢™ ­ÓÒÈÓÎÌÄƟËÎÄÑÐÓÇÌÀļÍÀÈÀͽËÀÀØӟ

×ÑÎÍȺÖ ¢šÈןËÇÖ«ÑØÒÎ×ÎÜÃÇÖÄÏÈ×ÄÈÑļÍÀ¦ÀÍÀ ÌÎÑÅÐÒÄȧÓÎÏÑÎżËÓÇÖÄËËÇÍÈÊ»ÖÀÒÓØ ÍÎ̼ÀÖ ÀË˟ÀʽÌÀÃÄͺ×ÄÈÄÌÅÀͼÒÄȺÍÀ Ò׺ÃÈÎÓÎÌ»ÆÈÀÓÇÒØÆÊѽÓÇÒÇ ÀÍÓ¼ËÇÂÇ ÊÀÈÄÊÏÀ¼ÃÄØÒÇÓÕÍÒÕ̟ÓÕÍÀÒÅÀËļÀÖ ÓÇÖ×ÐÑÀÖϺÑÀÀϽÓÈÖÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÓÎØÆÈÀ ÓÎØÖÀÒÓØÍÎÌÈÊοÖÓÇÖÆÄÈÓÎÍȟÖÊÀÈÓÇÍÏÑÎ ÒϟÔÄÈÀÍÀÃÇÌÈÎØÑÆÇÔļºÍÀŸËËÎÊ˼ÌÀšÈÀ ÏÑÎÒϟÔÄÈÀÏÎØÏÎË˺ÖÅÎѺÖÓÎͺÊÀÍÄÍÀ ÉÄÏÄџÒÄÈÓÀ½ÑÈÀÒÄÃÇËÐÒÄÈÖ¨ —šÀÑÈ˼ÙÀ…ÄÍÎÆÈÀÍÍÀÊÎÏοËÎØÄÏÈ×ÄÈÑļ ×ÕѼÖÊËØÃÕÍÈÒÌοÖÍÀÁŸËÄÈÌÈÀӟÉÇÒÓÎÍ ×ÐÑÎÓÇÖØÆļÀÖ ÀË˟ÕÖÎÏÀýÖÓÇÖÒØÒÓÇ ÌÀÓÈÊ»ÖÄϼËØÒÇÖÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍ ÊÀÓÇÆÎÑļÓÀÈ ½ÓÈÀʽÌÀÃÄͺ×ÄÈÄÌÅÀͼÒÄȺÍÀ½ÑÀÌÀÆÈÀ ÓÇÃÇ̽ÒÈÀØÆļÀÏÎØÔÀÈÊÀÍÎÏÎÈļϽÔÎØÖ ÊÀÈÅÈËÎÃÎɼÄÖÓÕÍÂÇÅÎŽÑÕÍÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ —¼ÃÈÀϟÍÓÕÖÄÏÈ×ÄÈÑļÒ´ÀØÓ»ÓÇşÒÇÍÀ ÁŸËÄȺÍÀÅѺÍÎÒÓΦÏÇƟÃÈü×ÕÖϟÓΧÓÇÖ ÒÏÀӟËÇÖÒÓΕŠª ÊÈÀØÓ½ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÔÀ ļÍÀÈÓÎÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎÄϼÓÄØÆ̟ÓÇÖ —¥¼ÍÀšÏÈÑÌϼËÇÄÏÈ×ÄÈÑļÃȟÅÎÑÄÖ

ÓÇÖÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖÏѽÒÅÀÓÇÖŸÃÎÉÇÖ ÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÖÓÕÍÀÆÑÎÓÐÍ ÏÑÎÓÈ̟ÓÇÍ ÄÒÕÓÄÑÈÊ»ÃÎØËÄȟÒÓÎØÏÎØÑÆļÎÓÇÖÊÀÈÓÇÍ ÏÑÎÐÔÇÒÇÓÑÈÐÍÑÈÙÎÒÏÀÒÓÈÊÐÍÍÎÌÎÒ×ÄüÕÍ ÏÀџÍÀÏÑÎÁŸËÄÈÓÇÍÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ» ÆÑÀÌÌ» †ŸÍÓÕÖ ÒÄÏÎËÈÓÈʽÄϼÏÄÃÎÀØÓμÏÎØÌÏÀ¼ ÍÎØÍÌÏÑÎÒӟļÍÀÈÎÈ”ÀÆƺËÇÖ”ÄÍÈÙºËÎÖ ¬ÍÍÀ‚ÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØ ÍÃѺÀÖ„ÎÁºÑÃÎÖ šÈןËÇÖ«ÑØÒÎ×ÎÜÃÇÖ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇÊÀÈ ÁºÁÀÈÀÎØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐ́ÈÐÑÆÎÖ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ žÒÓ½ÒÎÀϽÓΚºÆÀÑΚÀɼÌÎØÄÏÈÒÇ ÌÀ¼ÍÎØͽÓÈÃÄÍØϟÑ×ÄÈÒ´ÀØÓ»ÍÓÇşÒÇ ÃØÍÀÌÈÊ»ÊÀÈÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈÊ»ÄÊÏÑÎÒÐÏÇÒÇ ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÀË˟ÊÀÈÏÑÎÐÔÇÒÇÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ Ò×ÄüÕÍ ¢ÊØÁÄÑÍÇÓÈʽÖÄÊÏѽÒÕÏÎցÈÐÑÆÎÖ †ÄÓÀËÕÓ»ÖÃÄͺ×ÄÈÓÇÿÍÀÌÇÊÀÈÓÇÍÄÏÈÑ ÑλÍÀ¦ÊÀË¿ÂÄȧÓÎÊÄͽÊÀÈ ÕÖÒØÍ»ÔÕÖ ÎÈ ÌÄÆÀËÎÛÏÎØÑÆμÒÎ˟ÑÎØÍ ­ÓÒÈÇÏÎËÈÓÈÊ»ÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀļÍÀÈÌÎÍÎÔÄ ÌÀÓÈÊ»ÊÀÈÀÊοÄÈÒ´ºÍÀ½ÍÎÌÀÎÈÊÎÍÎÌÈÊ» ÊѼÒǏÅοÀØÓ½ÏÎØ̺ÍÄÈļÍÀÈÓΦüÊÓØΧ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÎÎÏμÎÖÕÖϟËÀÈÏÎÓº ÄÊÏѽÒÕÏÎÖ¥¿ÏÎØÓÎ؆Š¢™º×ÄÈÌÈÀÄÊÓÄ

ÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ŠÓÇÍÏÀÑοÒÀşÒÇ ÌÄÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀÒÄ ÒӟÒǨÄÊÑÇÊÓÈÊ»ÖÀÍÀÌÎÍ»Ö ÎÏѽÄÃÑÎÖ ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÊÀÈÏÑÕÔØÏÎØÑÆ½Ö ÊÀÈÊØѼ ÕÖÎÈÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØ ÓÎÓÄËÄØÓÀ¼ÎÏÎØÔÀ ÄÏÈÔØÌοÒÀÍÔÀ»ÓÀÍÍÀÌÏÄÈÓÎʽÌÌÀÒ´ ºÍÀÍÊ¿ÊËÎÄÒÕÒÓѺÅÄÈÀÖ ÀÍÀÁÈÐÍÎÍÓÀÖÏÀËȺÖÔÀÌ̺ÍÄÖ ÈÃÄÎËÎÆÈʺÖÆÑÀÌ̺Ö šÄÀÈ×Ì»ÓÎØýÑÀÓÎÖÓǨ ÒØÆÊØѼÀ ÇÎ̟ÃÀÓÕÍÃÈÀ ËØ̺ÍÕÍÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒÓÐÍ ÄÏÈ×ÄÈÑļÀÍÀÒØÆÊѽÓÇÒÇÊÀÈ ÀØÓκÊÅÑÀÒ»ÓÇÖÌÄӟÓÇÍ ÏѽÒÅÀÓÇÏѽÒÃÄÒ»ÓÇÖÒÓÎ ŸÑÌÀÓÎØ”ÀÆƺËÇ”ÄÍÈÙºËÎØ ÏÎØÌÎȟÙÄÈÍÀÀÊÎËÎØÔļ ÌÎÍÀ×ÈʽÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈʽ ÃѽÌÎ šÄÀÅÎÑÌ»ÓÇÒ¿ÆÊÑÎØÒÇ

ÔÀÀÏÎÓØÏÕÔοÍÒÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÎØ•ÔÍÈÊο ŠØÌÁÎØ˼ÎØÌÄÓÇÃÈÀ̽ÑÅÕÒÇÿÎÌÄƟËÕÍ ÑÄØ̟ÓÕÍÓÕÍÏÑÀÆÌÀÓÈÒÓÐÍÊÀÈÓÕÍÒÎÒÈ ÀËÈÒÓÐÍ‚ÄÍÀÏÎÊËļÄÓÀÈÃÇËÀûÍÀº×ÎØÌÄ ÊÑÈÓÈʻӽÒÎÆÈÀÓÇÍÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÓÇÖË»ÂÇÖ ̺ÓÑÕÍ ½ÒÎÊÀÈÆÈÀÓÇËÎÆÈÊ»ÏÎØÃȺÏÄÈÓÎ ÌļÆÌÀÓÕÍ̺ÓÑÕÍ ŠØÍÄÑƟÓÄÖÓÎ؁ÈÐÑÆÎØ †ÀÏÀÍÃѺÎØÄÊÓÈÌοͽÓÈÌÏÎ ÑļÍÀÀÅÎÏËÈÒÓοÍÊØѼÕÖ ÎÈÅÕͺÖÄÉÀÑÈÒÓÄÑÐÍ ÀÍÎ ¼ÃÈÎÖÎÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖÒÓÇÍ ÄÈÒ»ÆÇÒ»ÓÎئÄÍÒÕÌÀÓÐ ÒÄȧ ºÒÓÕÊÀÈËÄËÎÆÈÒ̺ÍÀ ÓÈÖ ÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÏÎËËÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍ ”ºÁÀÈÀÒ¼ÆÎØÑÀÔÀÔÄË»ÒÎØÍ ÍÀÃÇÌÎÒÈÎÏÎÈ»ÒÎØÍÓÇÃÈÀ ÅÎÑÄÓÈÊ»ÓÎØÖÅÕÍ»ÎÈÄÊÅÑÀ ÒÓºÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÕÍÑÄØ̟ÓÕÍ ÄÍÓ½ÖÓÎ؆Š¢™ ½ÏÕÖļÍÀÈ

†ÀÏÎØÓÒ»ŠÀ×ÈͼÃÇ ÌÈÀ ÒÄÈџÁÎØËÄØÓÐÍ ÈÐÑÆÎÖ ›ËÕѼÃÇÖ ŸÒÎ֏ËÄØÑŸÖ ŠÎ¿ËÀšÄÑÄÍÓ¼ÓÇ ŠÎżÀÈÀÍÍÀʟ ÁÆ»ÊÀÍÒÓÎÌÄÚÍӟÍÈÊÀÈÓÇÍ ºÏÄÒÀÍÊÀÍÎÍÈʟØÏÄÑÀÒÏÈÙ½ÌÄÍÎȽ×ÈÓ½ÒÎ ÓÎÍ›¼ËÈÏÏΊÀ×ÈͼÃÇ ÀË˟ÓÀÒÊËÇџ̺ÓÑÀ

ǏÑÈÒÓÄÑ»†ÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÌÄ ÓÎ́ÈÐÑÆΆÀÍÀÆÈÕÓÀʽÏÎØËÎ ÊÀÈÎÈ­ËËÇÍÄÖŠÎÒÈÀËÈÒÓºÖÓÎ؆ÀÍÓÄË» ¢ÈÊÎͽÌÎØ †ÎËËμÏÎÍӟÑÎØÍØϺÑÓÕÍØÂÇËÐÍÓ½ÍÕÍ ÄÊÓ½ÖÊÈÀÍÓÄËÈʟÊÀÍļÖÃÄÍÁŸËÄÈÓΦÏÈÒÓ½

ÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖ ÊÀ̼À½ÌÕÖÃÄͺ×ÄÈÁŸÔÎÖÊÀÈ ÄÌÁºËÄÈÀÊÀÈÃÄÍÄÊϺÌÏÄÈÌ»ÍØÌÀÏÑÀÆÌÀ ÓÈÊ»ÖÀËËÀÆ»Ö ŸËËÇÖÀÍÓ¼ËÇÂÇÖÀϺÍÀÍÓÈÒÓÎ

ÓÀ̺ÍÇÏѽÒÁÀÒÇÒ´½ËÀšš• ÌÄÏÑÎÍÎÌÈÀÊ» Ò׺ÒÇÌÄÏÎË˟ÒØÆÊÑÎÓ»ÌÀÓÀ ÐÒÓÄÍÀ¦ÏÄÑ ͟ÄȧÀØӟÏÎØÔºËÄÈ ×ÕѼÖÀØÓ½ÍÀļÍÀÈÀÏÀ

ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÕÖÏÎËÈÓÈÊ»ÄÏÈÁÄÁÀ¼ÕÒÇÊÀÈ

ËÈÒÓÎÓÑÀϺÙȧÊÀÈÊØѼÕÖÎÈÄÊÒØÆ×ÑÎÍÈÒÓºÖ ÃÄÍÒÇÊÐÒÎØÍÓÎƟÍÓÈÓÇÖÏѽÊËÇÒÇÖÊÀÈ ÃÄÍÀÏÀÍÓ»ÒÎØÍØÏÄÑÀÒÏÈÙ½

ÏÄÑÈÁŸËËÎÍ»ÌÈÀÄÈÑÇÍÈÊ»ÄÏÀ͟ÒÓÀÒÇÏÎØ ÏÑÀÆÌÀÓÈʟ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÎÓ½ÏÎ֏ÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ ÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÆÈÀÓÇ͏ÓÓÈÊ»ÊÀÈÓÎ

ÑÀ¼ÓÇÓÀǨÏË»ÑÇÖÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÆÑÀÌÌ» ÀË˟ ÊÀÈÍÀÃÇÌÈÎØÑÆοÍÓÀÈÒØÍÔ»ÊÄÖÀ͟ÃÄÈÉÇÖÊÀÈ ŸËËÕÍÔÄ̟ÓÕͨ

Ù»ÓÇÌÀļÍÀÈÀÍÔÀº×ÎØÍÌÈÀͺÀÏÍλ»½×È ¢«ŸÑÇÖ™ÀÒÓÀͼÃÇÖº×ÄÈÃÇËÐÒÄÈÄÌ̺ÒÕÖ ÏËÇÍÒÀÅÐÖ½ÓÈÃÄÍÒØÌÅÕÍļÌÄÓÎÌļÆÌÀ

†ŸÍÓÕÖÃÄÍËļÏÎØÍÊÈÀØÓμÏÎØÄÊÓÈÌοÍ ½ÓÈÓÇͨÌÏÀÆʺÓÀÊÑÀӟÄÈÎÏÑÕÔØÏÎØÑ Æ½Ö ÏÎØÏѺÏÄÈÍÀÀË˟ÉÄÈÃÎÒÎËÎƼÀÒÓÇ

ÓÕÍ̺ÓÑÕÍ ÀË˟ÓÀÒÓÇѼÙÄÈÀÅοË»ÅÔÇÊÄÇ ÀϽÅÀÒÇ ×ÕѼÖ½ÌÕÖÍÀļÍÀÈÊÀÈÒÓÇÍÏÑÐÓÇ ÆÑÀÌÌ»ÏØѽÖ¢‚ÇÌ»ÓÑÇÖ£ºÏÏÀÖÀÏÎÅÄ¿

ÒÇÌÀÒ¼ÀÏÎØÀÏÎüÃÄÈÌÄÓÀÉ¿ÊѼÒÇÖÊÀÈ ŸËËÕÍÔÄ̟ÓÕÍÓÇÖÊÀÔÇÌÄÑÈͽ ÓÇÓÀÖÓÎØÏÎ˼ÓÇ ÐÒÓÄÌÄӟ

ÆÄȽÏÕÖÎÃȟÎËÎÖÓÎËÈÁŸÍÈÍÀʟÍÄÈÏÎËÈ ÓÈʺÖÃÇËÐÒÄÈÖ ļÍÀÈÏÎË¿ÏÑÎÒÄÊÓÈʽÖÊÀÈ ÒÓÑÎÆÆØ˽ÖÒÓÈÖÃÇ̽ÒÈÄÖÄÌÅÀͼÒÄÈÖÓÎØÊÀÈ ÀÒ×ÎËļÓÀÈÒ×ÄýÍÀÏÎÊËÄÈÒÓÈʟÌÄÓÎÍØÏÎØÑ

ÓΆŸÒ×ÀÍÀÀË˟ÉÄÈ ÊÀÈÇÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀÊÀÈ ÒØÍÄÏÐÖÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀ ÏÑÎÁÎË»ÖØÏÎØÑÆÈÊÐÍ

ÆÈʽÓÎØѽËÎ ¢×ÄÈÌÀÑÑÐÃÇÖØÏÄÑÀÒÏÈÒÓ»ÖÓÎ؆Š¢™

ÃџÒÄÕͨ—ÀË»ÔÄÈÀ ļÍÀÈÒÓÇ̺ÒÇ ½ÏÕÖ

ÏÎØ»ÓÀÍ̺×ÑÈÏѽÓÈÍÎÖº×ÄÈÌÏÄÈÒÓΨ ÍÓÎØ˟ÏÈ ÄÍÐÒÓÇͼÃÈÀşÒÇÁѼÒÊÄÓÀÈÊÀÈ

ϟÍÓÀ ÀÅοÊÀÈÎÈ ØÏÎØÑÆμº×ÎØͨ

ÌÈÀÒÄÈџÏÑÎÁÄÁËÇ̺ÍÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÏÎØ ÊÀÓº×ÎØÍÔºÒÄÈÖØÅØÏÎØÑÆÐÍÊÀÈ»ÓÀÍÒÓÇÍ ÏÑÐÓÇÆÑÀÌÌ»̺×ÑÈÏѽÒÅÀÓÀ ½ÏÕÖÇ›ÐÅÇ

ËÀʼÒÄÈÀϽÓÇÍ ÏÑÐÓÇÆÑÀÌÌ»ÓÎØ ÏØѽÖÊÀÈÎÏÑÕÔØ

ÄÍÍÇÌÀӟ ΚÈןËÇÖ™ÀÑ×È̟ÊÇÖ ÎÈŸÍÍÇÖ šÀÆÊÑÈÐÓÇÖ Î ¼ÊÎÖŠÇÅÎØ͟ÊÇÖÊŸ ÏÎØ ļÍÀÈÏÎËËμÅÄÈÃÕËμÒÓÇͺÊÔÄÒ»ÓÎØÖÒÓÇÍ

ÏÎØÑƽÖÓοÖÓÄËÄØ ÓÀ¼ÎØÖÓÑÄÈÖÌ»ÍÄÖ ÀÒ×ÎËļÓÀÈ̽ÍÎ

ÄÏÈÊÀÈѽÓÇÓÀ¢ÈÍĽÓÄÑÎÈšŸÑÊÎ֚ϽËÀÑÇÖ 

ÌÄÓÇÍÊѼÒǨ

ÓÇÖ̺ËËÎÍ¢È̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀ ÊÈÍ»ÒÄÈÖÓÇÖÄÉÀÍÓËοÍÓÀÈÒÄ ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀʽÄϼÏÄÃÎ ÀÏÎ ÅÄ¿ÆÎÍÓÀÖÍÀºËÔÄÈÒÄÑ»ÉÇÌÄÓÎØÖÄÊÏÀÈÃÄØ ÓÈÊÎ¿Ö ÎÈÎÏμÎÈ̺×ÑÈÒÓÈÆ̻֯ļÍÀÈÀË»ÔÄÈÀ ¯ÃÄͺ×ÎØÍÌÏÄÈÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÓÇÖÀÍÓÈÏÀџ ÔÄÒÇÖÌÄÓÎÍØÏÎØÑƽ†ÀÈÃļÀÖ ½ÏÕÖŸËËÄÖ

❛❛

ŠÓÎÈ×»ÌÀÓÀ

ϺÅÓÎØÍÆÈÀÓÎ

Ê˼ÌÀÒÓΕÔÍÈʽ ŠØÌÁοËÈÎ

ÓÎØŠÀÁÁŸÓÎØ

❜❜

ÌÄÍÎÈÓÀ̺ÓÑÀ¨
‚

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ŠÄѽÓÀÃÈÀÆÑÀÅÐÍÇ£ÇƼËËÇÖ

¥

ÎÁџÃØÓÇÖÏÄÑÀÒ̺ÍÇÖ †ºÌÏÓÇÖÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚ ÍÓÐÍÇÖŠÀÌÀџÖʟËÄÒÄÆÈÀ ÅÀÆÇÓ½ÓÀ̺ËÇÓÇÖÒÊÈÐÃÎØÖ ÊØÁºÑÍÇÒ»ÖÓÎØ‚ÄÍÓÎØÖÏ»ÆÄ

ÒÓÎÍšÏÀÚÑÀÊӟÑÇ ¼ÒÕÖÆÈÀÍÀØÏÄÍÔØ̼ÒÄÈ ÏÕÖÇÄÏÎ×»™ÀÑÀÌÀÍË»ÏÀÑ»ËÔÄ¥ÎÒÓºÊÈÓÇÖ ÄÏÎ×»ÖŠÀÌÀџļÍÀÈÇÓÀÁºÑÍÀÓÎØ™ÀÑÀÁ¼ÓÇ ˼ÆÀ̺ÓÑÀÌÀÊÑȟÀϽÓÇ£ÇƼËËÇÖ•ÊļÎÈ ÒÊÈÐÃÄÈÖ ½ÍÎÌÀÊÀÈÏџÆÌÀÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ŸÊÎØÒÀÍÓÎØÖÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒÌοÖÓÎØÏÑκÃÑÎØ ÏÄѼÓÇÖÀÃÈÀÅÎѼÀÖÓÕÍšš•ÆÈÀÓÀ½ÒÀ˺ÄÈ» ÓºËÎÖϟÍÓÕÍÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÏÄÈÓÎʽÌÌÀÊÀÈÎÈ ÓÎÌğÑ×ÄÖÓÎØ ‚ÄÍɺÑÎØÌÄÀÊÑÈÁÐÖϽÒÀÏÎÓÇџÊÈÀ×ÑÄÈ ŸÒÓÇÊÀÍÒÓÎÍÀÑ×ÇƽÊÀÈÓÎØÖÓÎÌğÑ×ÄÖÓÎØ ÆÈÀÍÀÊÀÓÀË»ÉÎØÍÒÓÎÒØÌϺÑÀÒÌÀ½ÓÈÇ ‚ ÀÒÊļÏ˺ÎÍÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ ºÒÓÕÊÀÈÀÍÏÎË ËμØÏÎÒÓÇѼÙÎØÍÏÕÖļÍÀȦÏÎËØÅÕÍÈÊ»§ ÒÄ ÊѼÒÈÌÀ ÔºÌÀÓÀ )ÀØÓÎʟÔÀÑÒÇ šÄÏÈÎÀÏ˟˽ÆÈÀ Ç ÏÎËØÅÕͼÀ ÓÇÖ ÏÎØ ÀÉÈÕÌÀÓÈÊ»ÖÀÍÓÈ ÏÑÎÀÍ»ÆÆÄÈËÄ ÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÒÄÓº ÓÎÈÄÖÄÏÎ׺Ö ÏÎØ ÎŠÀÌÀџÖ º×ÎØÍϟÑÄÈÅÕÓȟ ŸÍÀÂÄÅÕÓȺÖ ÓÀÌÏÀÓٟÊÈÀÌÀÖ ÏÄÑ͟ÒÄÃÄ¿ÓÄÑÎ

ÒÓÎʽÌÌÀ

Ï˟ÍÎÒÓÀNFEJB šÄÓÎÍÓѽÏÎÀØÓ½ ½ÌÕÖ¯ÊÀÈÀØÓ½ÏÑÎÁËÇÌÀÓ¼ÙÄÈÊÀÈÀÏÀÒ×ÎËļ ÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÇÖ ‚¯ÃÄÍÏÀџÆÄÓÀÈÀÏÓ½ÏÎËÈ ÓÈʽÊÎÌÌÀÓÈʽ½ÅÄËÎÖÆÈÀÓÎÍŠÀÌÀџÊÀÈÓÎ ʽÌÌÀÓÎØžÖÄÊÓοÓÎØ ÀʽÌÇÊÀÈÌÄӟÓÇÍ ÊÑÀÒÎÊÀӟÍØÉÇÒÓÎØ™ÀÑÀÁ¼ÓÇÊÀͺÍÀÖÒÓÇ  ‚ÃÄÍØÏÎÒÓ»ÑÈÉĽÓÈÓÎʽÌÌÀÀÑ×¼ÙÄÈÒÈƟ ÒÈƟÍÀÃÇÌÈÎØÑÆļÒÓÇËÀÚÊ»ÁŸÒÇÓÎÀ¼ÒÔÇÌÀ ½ÓÈÌÏÎÑļÒÓÀÃÈÀʟÍÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÄÍÀËËÀÊÓÈ Ê»ÊØÁÄÑÍÇÓÈʻ˿ÒÇ

¢ÅÓÕ×½ÖÒÓÎÍ¿ÏÍÎÓÎØ ¢ŠÀÌÀџÖÏÑκÁËÄÂĽÓÈÏÎË¿Ò¿ÍÓÎÌÀÎ ÈÐÑÆÎÖÔÀļÍÀÈÀÿÍÀÌÎÖ ˽ÆÕÓÇÖÏÎËØÅÕ ͼÀÖÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÊÀÈÓÎ؆ Š¢™†ÑÈÍÀϽÊÀÈѽļ×ÄÏÑÎÁ˺ÂÄȽÓÈÌÏÎÑļÎÈ ÄÉÄ˼ÉÄÈÖÍÀļÍÀÈÓºÓÎÈÄÖ ÏÎØļÍÀÈÏÈÔÀͽÍÀź ÑÎØÍÓÇ ‚ÉÀ͟ÒÓÀÏџÆÌÀÓÀ—ÀÈÒÈÎÃÎɼÀ ŠÀÌÀџÃÄÍÀÏÎÓØÏÐÍÄÓÀÈÒÓÈÖÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖ ÏÎØźÑÍÎØÍÓÇ ‚ÒÄÓÑÀÆÈʟÏÎÒÎÒӟÊÀÈÊØ ѼÕÖÃļ×ÍÎØͽÓÈÎÈÂÇÅÎŽÑÎÈÃÄÍÉÄ×ÍοÍÓÇ ÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ™ÀÑÀÌÀÍË»ÊÀÈÄÉÀÊÎËÎØÔοÍÍÀ Ѽ×ÍÎØÍÓÎÀ͟ÔÄÌÀ ¬ÑÀ ÄÊÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍΊÀÌÀÑŸÖ ÀÍÊÀÈÄÌ ÅÀͼÙÄÓÀÈÍÀÄÌÂØ×ÐÍÄÈÒÓÀÃȟÅÎÑÀÓÑÀϺÙÈÀ ÏÎØʟÍÄÈÒÓÎØÖÓÎÌÄ

ÒÀÌÀÑÈÊÐÍÏÎØ˺ÍĽÓȦÇÒÎÁÀÑ»ÊÀÈØÏÄ¿ÔØ Íǯ˽ÆÕÓÇÖÊѼÒÇÖ¯ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇ ÌÄÀÈ×̺Ö ÀË˟½×ÈÀÊѽÓÇÓÄÖ ÌÏÎÑļÍÀÌÇÒØÍÄÆļÑÄÈÓÀ ÏË»ÔÇ ÀË˟ÊÀËËÈÄÑÆļÒÓÇÍÊÎÈÍÕͼÀÓÎÒÎÁÀ ѽÏÑÎżËÓÇÖͺÀÖÇÆÄÒ¼ÀÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ§ ¬ËËÎÈÓÎÌğÑ×ÄÖÏÎØÃÄÍÒØÍӟ×ÔÇÊÀÍÀϽ ÓÇÍÀÑ×»ÌÄÓÎÍÏѽÄÃÑÎÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÀË˟ Ò»ÌÄÑÀÓÎÍÒÓÇѼÙÎØÍ ÄÊÓÈÌοͽÓÈÌÄÓÇÍÏÎ ËÈÓÈÊ»ÏÎØÀÒÊļÓÎʽÌÌÀÃÇÌÈÎØÑÆļÓÀÈÒ¿Æ ×ØÒÇÒÓÇËÀÚÊ»ÁŸÒÇÓÇÖ ‚žÖÄÏÈ×ļÑÇÌÀ ÀÍÀźÑÎÍÓÀÈÌÈÀÒÄÈџÏÄÑÈÏÓÐÒÄÕÍ—ÏÈÎ×À ÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈÊ»ļÍÀÈÇÒӟÒÇÌÄÓΟÃÄÈÀÒÌÀ» ½×ÈÓÕÍÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍ™ÀÑÀÌÀÍË»ÊÀÈÓÎÌÏÑÎÖ ϼÒÕÓÎØŠÀÌÀџ šÏÎÑļ ÀØÓ½Ö Î ÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽Ö ÍÀ ÌÇÍ ÀÏÇ×ļÀÏÎË¿ÓÕÖÓÎÊ˼ÌÀÏÎØØϟÑ×ÄÈÒ»ÌÄÑÀ ÒÓÇÍ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»¢ÌŸÃÀÓÇÖ ‚ ÀË˟ÄÍ ÏÎËËμÖÏÑÎÒÄÆƼÙÄÈÓÈÖÄÊÓÈÌ»ÒÄÈÖÓÇÖÌÄƟËÇÖ ÏËÄÈÎͽÓÇÓÀÖÓÕÍÁÎØËÄØÓÐ͆ÀџÓÀÓÀɼÃÈÀ ÓÎØŠÀÌÀџÒÓÎÄÉÕÓÄÑÈʽ ÓÇÍÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÌÄ ÓÇšºÑÊÄËÊÀÈʟÏÎÈÄÖÔÄÓÈʺÖÏÀÑÎØÒ¼ÄÖÓÎØ ¯½×ȽËÄÖ¯ÒÄÊÎÌÌÀÓÈʽÄϼÏÄÃÎ ½ÏÕÖÏ×ÒÓÎ ÒØͺÃÑÈÎÓÇÖ¢  •‚ÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ™ØÑÈÀÊ» ÓÎÒØÌϺÑÀÒÌÀļÍÀÈÉÄʟÔÀÑ΢ÀÑ×ÇƽÖÍÀÈ ÌÄÍÈÊÀÍÎÏÎÈļÕÖÄÌşÍÈÒÇÓÀÒÓÄ˺×ÇÓÇÖ ‚ ÀË˟ÃÄÍÏÑÎÊÀËļÄÍÔÎØÒÈÀÒ̽

Ê»™ÀÑÀÌÀÍË»ÒÄÌÈÀÒÄÈџÔÄ̟ÓÕ͆ѽÊÄÈÓÀÈ ÆÈÀÌÈÀÒӟÒÇÏÎØÄÊÓÕÍÏÑÀÆ̟ÓÕÍÓÎÍÎÃÇÆļ ÒÄÌÄÑÈÊ»ÃÈÀÅÎÑÎÏμÇÒÇÀϽÓÈÖÆÍÕÒÓºÖÔº ÒÄÈÖÓÇÖ ‚ —ÒÓÀÃÈÀÊ»ÀÏÎÊÀÔ»ËÕÒÇÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ÀϽÓÎÍŠÀÌÀџÏÑÎÊÀËļÓÎØÖÊÀÑÀÌÀÍËÈÊοÖ ÊÀÈÓÀÑÀÊÎØ͟ÄÈÓÎͺÎÒÀÌÀÑÈʽÎÈÊÎýÌÇÌÀ

ÉÄ×ÀÒÓļÇÏÄѼÎÃÎÖ™ÀÑÀÌÀÍË» Ç ‚ÃÄÍÔÀ ÒÇÊÐÒÄÈÊÄşËȦ‚ÄÍÌÏÎÑοÌÄÍÀÒÇÊÐÍÎØÌÄ ÓÎÍÒÓÀØѽÌÄÓÈÖÀÌÀÑÓ¼ÄÖÓÕÍÊÀÑÀÌÀÍËÈÊÐͧ ˺ÍÄÊÀÈÒÇÌÄÈÐÍÎØͽÓÈÃÄÍ»ÓÀÍÓØ×À¼ÀÊÀÈÇ ÀÍÀÅÎџÓÎØŠÀÌÀџÒÓÇͦÀØÓÎʟÔÀÑÒǧÏÎØ ×ÑÄȟÙÄÓÀÈ

‚ÄÍļÍÀÈÊÀÈÄ¿ÊÎËÎÍÀÀÏÎÃÎÌ»ÒÄÈÓÎÍÓºÕÖ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽ ÒÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÓÎØÎÏμÎØ×ÑÕ ÒӟÄÈÊÀÈÓÇÍÄÊËÎÆ»ÓÎØ ŸÒ×Ä

¦†ÎËÈÓÈʽÀ¼ÌÀ§

ÓÀğÍμÃÈÎÖÄÏÈ̺ÍÄÈÒÓÎØÖ ÍÄÎÃÇÌÎÊџÓÄÖ ¢ ™ÀÑÀÌÀÍË»Ö ÃØÒÅÎÑļ ÊÀÈÇÀËËÀÆ»ÒӟÒÇÖÏÑÈÍÀϽ ÃØÎÇ̺ÑÄÖÓÇÖ ‚»ÓÀÍ×À ÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈÊ»›ÔŸÒÀÍÄÒÓÎ ÒÇÌļÎÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ‚ÄØ ÓºÑÀÓÎÁџÃØÍÀÄÊÃÐÒÄÈÇ ÑÀÌÌÀÓļÀ†ÎËÈÓÈÊοŠ×ÄÃÈ ÀÒÌοÒÇÌļÕÌÀ ÒÓÎÎÏμÎ ÀͺÅÄÑÄÍÀÈÌÄÍÓÀ˟ÔÇÓÕÍ ÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍ ™ÀÑÀÌÀÍË» ÀË˟ ÊÀÈ ÏÄѼÏÎØ ÒÇÌļÀ ÏÎغÆÈÍĺÑÆÎÏÎØÏѺÏÄÈÍÀ ÏÑÎÁŸËËÄÓÀÈÊÀȽ×ÈÍÀÌÇÃÄ ͼÙÄÓÀÈ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ 

❛❛

—ÀÏÎÊÀÔ»ËÕÒÇ ÓÎØÓºÕÖ ÏÑÕÔØÏÎØÑÆο ÏÑÎÊÀËļÓÎØÖ ÊÀÑÀÌÀÍËÈÊοÖ ÊÀÈÓÀÑÀÊÎØ͟ÄÈ ÓÎÒÀÌÀÑÈʽ ÎÈÊÎýÌÇÌÀ

❜❜

ŸÑ×ÄÖÓÎØ ÏÎËËμÄÊ ÓÕÍÎÏμÕÍļÍÀÈÀÍ¿ ÏÀÑÊÓÎÈÊÀÈŸÆÍÕÒÓÎÈ 

‚ÈÀÅÎÑÎÏμÇÒÇ

ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÏļÒÄÈÆÈÀ ÓÎÊÀÈÍοÑÆÈÎÏÎØźÑ ÍÄȪϟÑ×ÎØÍÊÀÈÎÈÀÈÒÈ

ÓÎØŠÀÌÀџ ÔÀÃÈÀÏÈ ÒÓÐÒÄÈÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄȟ ÓÎØÍÀØÏÎÆÑÀÌ̼ÒÄÈÓÈÖ

†ÀØ˽ÏÎØËÎ ŠÈοÅÀ ÍÓÐ ÍÀÑÎÊÀȏÍÃÑÈÀͽÆÈÀÓÇÒӟ ÒÇÓÎØŠÀÌÀџ†ÀџÓÇÍÄͽ×ËÇÒÇ ÒÓÎÍÄÎÊËÀ

ÃÈÀÅÎѺÖÓÎØÀϽÓÇÍÏÎËÈÓÈ

ÒÈʽÓÇÖ£ÇƼËËÇÖɺÑÎØÍÏÎË¿ÊÀ˟½ÓÈğÍÃÄÍ

½ÃÎÉÎÈÒÓÇÍÎ̟ÃÀÓÕÍ

•ŸÍ ÏÑÎÒºÉÄÈ ÊÀÍļÖ ÏÑÎÒÄÊÓÈʟÓÈÖÎÌÈ˼ÄÖ

ΙÀÑÀÌÀÍË»ÖÃÄͺÊÑØÂÄÓÇÍ Äͽ×ËÇÒ»ÓÎØÒÄÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ ÌÄÓÎØÖÒÓÄÍοÖÓÎØżËÎØÖ

—ÀØÓÎʟÔÀÑÒÇÒÓÎʽÌÌÀÏÎØÏÑÎÀÍ»ÆÆÄÈËÄ ÎŠÀÌÀџÖÓÎÏÄÑÀÒ̺ÍΊÀÁ ÁÀÓÎÊ¿ÑÈÀÊÎ ŸÍÀÂÄ ÅÕÓȺÖ ÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽÓÇÖ ‚¥ÎýÆ ÌÀÏÄѼ¦ÊÀÔÀÑοʽÌÌÀÓÎÖ§ ÏÑÎʟËÄÒĺÍÓÀÒÇÊÀÈÏÎËËμ ÊØѼÕÖÍÄÎÒÀÌÀÑÈÊμ Ù»ÓÇÒÀÍ ÍÀ ×ØÔļ ÏÎËÈÓÈʽ À¼ÌÀ ÒÓÇÍ ÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÀѺÍÀ¦ŠÓÀËÈÎÍӟ ÑÈÀÎÈÊÀÑÀÌÀÍËÈÊμ§̽ÍÎÏÎØ ÃÄÍÅÕ͟ÙÎØÍÎÈÎÏËÀÑ×ÇÆμ ÓÎØ ŠÀÌÀџ šÈ×ÀËÎËȟÊÎÖ šÀÍÐËÇÖ šÀÑʽÏÎØËÎÖÊÀÈ ŸËËÎÈ ¢ÈÃÈÀÆÑÀźÖļÍÀÈÏÑÎÓÕÍ ÏØËÐÍ ÀË˟ÇÒʺÂÇÀØÓ»ÀϽ ̽ÍÇÓÇÖÃÇÌÈÎØÑÆļÏÎËËÀÏ˟ ÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÊÀÈÀÍμÆÄÈͺÄÖ ÏËÇƺÖÆÈÀÓÎÍŠÀÌÀџ ÀÅο ÎÈÒÀÌÀÑÈÊμÏȺÙÎØͽÒÎØÖÔÄ ÕÑοͦÁÀѼÃÈÀ§ÍÀÊÀÓºÁÎØÍ ÌÄÃÈÊ»ÓÎØÖÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÀϽ ÓÎÆÀ˟ÙÈÎÓѺÍÎ

ŠÓÎ ʟÃÑÎ ÓÕÍ ÃÈÀÆÑÀÅÐÍ ÃÄÍļÍÀÈ̽ÍÎÎÈÆÍÕÒÓ쁔ÎØËÆÀџÊÇÖ Ñ †ÀØ˼ÃÇÖ †‚οÊÀÖ ÃÄÍÓÎÁŸÙÄÈʟÓÕÊÀÈÄÏÈ


¥Î†¢ ¥˜™˜

/‚

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

̺ÍÄȽÓÈÔÀļÍÀÈÉÀ͟ØÏλÅÈÎÖ ”ÀÆÆ šÏÀÒȟÊÎÖ šÈׄȟÏÇÖ ƒ£ÎØÒ½ÏÎØËÎÖ ØϟÑ×ÄÈÃÈ×ÎÆÍÕ̼ÀÆÈÀÓÎÍÏÑÐÇÍÓҟÑÎ ÓÇÖÆÀ˟ÙÈÀÖÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖ ÀË˟ÊÀÈŸËËÎÈ ÏÎØÁŸÙÎØÍÃȟÅÎÑÎÈÀ͟ËÎÆÀÌÄÓÎÏÎÈ ÎÍ×ÕÍÄ¿ÎØÍ»½×È ½ÏÕÖÎÈŠ¥ÒÈÓÎØѼÃÇÖ ÔºËÄÈÍÀļÍÀÈÉÀ͟ØÏλÅÈÎÖÊÀÈÊÈÍļÓÀÈ ”ÀÒšÀÆƼÍÀÖ Ë™ÎÍÓ½Ö ™™ÈËÓ¼ÃÇÖ ½ÏÕÖÊÀÈÏÎË˟ÏÄÑÈÅÄÑÄÈÀʟÒÓÄ˺×ÇÊÀÈ ̺ËÇÓÇÖ™•™ÀÈÃÄÍƼÍÄÓÀÈÊÀÍ˽ÆÎÖÆÈÀ ÓÎØÖ†¥ÀÓοËÇÊÀȆšÀÍÓοÁÀËÎ ÏÎØ ÃÄÍØϟÑ×ÄÈÊÀÍÒʺÂÇÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÇ ÔοÍ — ÀØÓÎʟÔÀÑÒÇ ÏÎØ ļÏÄ Î ŠÀÌÀџÖ »ÓÀÍÌÈÀÏÀƼÃÀÊÀÈÆÈÀÓÎͼÃÈÎÊÀÈÆÈÀÓÇ ‚ ÀÅοÊÀÓÇÆÎÑļÓÀȽÓÈÓÑÎÅÎýÓÇÒÄ ×ÕѼÖ˽ÆÎÊÀÈÀÈÓ¼ÀÓÇÍÄÒÕÒÓѺÅÄÈÀÒÓÎ ʽÌÌÀÊÀÈÉÀ͟ÍÎÈÉÄÌÈÀÒØÙ»ÓÇÒÇÏÎØ ļ×ÄÏËÇÑÐÒÄÈÊÀÈμÃÈÎÖΙÀÑÀÌÀÍË»Ö •ÊÓ½ÖÊÀÈğÍΊÀÌÀџÖÓÎÏÑÎʟËÄÒÄ ÓÄ×ÍǺÍÓÕÖÆÈÀÍÀÃÇÌÈÎØÑÆ»ÒÄÈÒØÍÔ» ÊÄÖÄÒÕÊÎÌÌÀÓÈʻֺÍÓÀÒÇÖ ÐÒÓÄÍÀÃÈÀ ÆџÂÄÈÓÎØÖÏÑÐÓÎØÖÏÎØÔÀÊÎØÍÇÔÎ¿Í Ï×ÓÎ͆ÀØ˼ÃǯÏÑÎÊÀËļÓÎÍŠÀÌÀџ ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÃÄÍļÍÀÈØϟËËÇËÎÖÓÇÖ¢ËØ ÌÏÈÀÊ»ÖÍÀÅ¿ÆÄÈÌÄÄÔÄËÎØÒ¼ÀÊÀÈļÍÀÈ Ù»ÓÇÌÀ×ѽÍÎØÍÀÅÀÆÕÔļ¥ÎÔºÌÀļÍÀÈ ½ÓÈÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÀϽÀØÓοÖÏÎØļÍÀÈ

—

ÍÓÐÍÇÖÄ¿ÊÎËÀ§˺ÆÄÓÀȽÓÈļÏÄÏѽÒÅÀÓÀ— ¼ÃÈÀÌÄÓџÓÎØÖżËÎØÖÓÇÖÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½ÌÈ˟ÌÄ

ʟÔÀÑÀ¦•¼ÌÀÒÓÄÊÎÍӟÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀϽʟÔÄ ŸËËÇÅÎџ§¥ÎÏÈÔÀͽÓÄÑÎÀϽÓÀÒÄ͟ÑÈÀÏÎØ

ÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÆÈÀÄͽÓÇÓÀÃÄÍÃļ×ÍÄÈ ÍÀÒØÆÊÈÍļÓÀÊÎÑØÅÀ¼ÀÒÓÄ˺×Ç ÏÎØÀÃÈÀÅÎ ÑοÍÆÈÀÓÇÍÏÎÑļÀÒ¿ÍÔÄÒÇÖÓÕÍÀÍÓÈÔºÒÄÕÍ

ÄÊļÍÎØÖÏÎØÔÄÕÑļ½ÓÈÌÏÎÑļÍÀÓÇÍÀÊÎËÎØ Ô»ÒÎØÍÒÓÈÖ½ÏÎÈÄÖÄÏÈËÎƺÖÓÇÖ ¢ÑÈÒÓÈÊ»ÀϽÅÀÒÇÆÈÀÓÇÃÇÌÈÎØÑƼÀʽÌ

º×ÎØÍÓÇÍÊÀÓÀÑ×»ÍÀÏÎÃÎ×»ÓÎØšÇÓÒÎӟÊÇ ÏÑÎÁ˺ÏÄÈÓÇͼÃÑØÒÇʽÌÌÀÓÎÖÒÄýÒÄÈÖ¢ ÄϼÓÈÌÎÖÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ‚ÔÀÁÎÌÁÀÑüÙÄÈÌÄ

¢ÈÃÈÀËØÓÈʺÖӟÒÄÈÖÊØÑÈÀÑ×οÍÊÀÈÇÂØ×ÈÊ» ÃȟÒÏÀÒÇÒÓÇÍÎØÒ¼Àº×ÄÈ»ÃÇÄϺËÔÄȆÎËËμ ÏÑÎÁ˺ÏÎØͽÓÈÃÄÍØϟÑ×ÎØÍÀʽÌÇÏÄÑÈÔÐ

ÌÀÓÎÖÀϽÓÇÍ Ó½ÑÀÃÄͺ×ÄÈËÇÅÔļÊÀÈļÍÀÈ ̟ËËÎÍÿÒÊÎËÎÍÀËÇÅÔļÒ¿ÍÓÎÌÀ—¼ÃÈÀϟ ÍÓÕÖÌÈËÐÍÓÀÖÌÄÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÇÖÃÇËÐÍÄÈÉÄ

ÓÎÍÓѽÏÎÓÎØÐÒÓÄÍÀÃÇÌÈÎØÑÆÇÔļÏÎËÈÓÈʽÖ ×ÐÑÎÖÆÈÀÓÎͺÎʽÌÌÀ ŠÓ½×ÎÖ ÍÀÊÀËËÈÄÑÆÇÔļÇÄÍÓ¿ÏÕÒÇÒÓÇÍ ÊÎÈÍ»ÆÍÐÌǽÓÈÇ ‚ÓÎØŠÀÌÀџļÍÀÈÒÊËÇ

ºÅØÑÄÖÒÓÎÍÓºÕÖ ×ŸÒÌÀÌÄÓÇÍ Ó½ÑÀ

ѽÃÄÉȽʽÌÌÀÊÀÈÒØÍÄÏÐÖÁŸÙÄÈÒÄÏÄÑÈϺÓÄÈ ÄÖÓÎÍʽÒÌÎÓÇÖÏÀџÓÀÉÇÖ—šÏÀÊÎÆȟÍÍÇ ÏÑÎÒÏÀÔļÌÄʟÔÄÓѽÏÎÍÀÃÈÀÓÇÑ»ÒÄÈÓÇÍ

Ò¿Æ×ØÒÇÊÀÈÇÀÁÄÁÀȽÓÇÓÀÊØÑÈÀÑ ×οÍÒÓÇ ‚—ÀÆÕͼÀÓÇÖÁŸÒÇÖ

ÑÈÀÆÈÀÄÈÑÇÍÈÊ»ÒØÍ¿ÏÀÑÉÇÓÕÍÿÎÀÍÓÈϟËÕÍ ӟÒÄÕÍ ¥ÎÏÎËÈÓÈʽ¦ŸÃÄÈÀÒÌÀ§ÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË»ÃÄÍ »ÓÀÍÒÄÊÀ̼ÀÏÄѼÏÓÕÒǺÍÀÓØ×À¼ÎÆÄÆÎÍ½Ö ÀË˟ÀØÓ½ÃÄÍÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈ»ÓÀÍÌÈÀÊÀ˟ÌÄ ËÄÓÇ̺ÍÇÏÎËÈÓÈÊ»ʼÍÇÒÇ¥ÎÁºÁÀÈÎļÍÀȽÓÈ ÎŠÀÌÀџÖÔºËÄÈÍÀÉÄÊÀÔÀѼÒÄÈÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖ ÓÎØÌÄÓÎ×ÔÄÖÄÆÊÀ¼ÑÕÖ ÀË˟¼ÒÕÖ½×ÈÌÄÓ½ÒÎ

ÒÓÎʟÃÑÎÔÄÕÑοÍÓÀÈ»ÃÇÓÄËÄÈÕ̺ÍÎÈ ÒÊËÇѽÓѽÏΫÔÄÖÇ£ÇƼËËÇÖÒÓ»ÑÈÉÄÓÎÍ ŸÑÀÓÈÀØÓÎʟÔÀÑÒÇÔÀƼÍÄÈ ™ÀÑÀÌÀÍË»ÊÀÔÐÖΊÀÌÀџÖÃÄÍÄÏÈÔØÌļÓÇÍ ¦ÍŸÍÎÈÉÀÍÓÎÔºÌÀÆÈÀÍÀØϟÑÉÄÈÊ¿ÌÀ ÏË»ÑÇÀÏÎýÌÇÒ»ÓÎØ­ÓÒÈÃÄÍÒÊÎÏÄ¿ÄÈÍÀ ÃÈÀÆÑÀÅÐÍÊÀÈÍÀÊÀÔÀѼÒÄÈÓÎʽÌÌÀ ÓÄ ÎÉ¿ÍÄÈÊÈŸËËÎÓÀÏџÆÌÀÓÀ ËÄÈÐÍÎÍÓÀÖÌÈÀÊÀÈÊÀË»ÌÄÓÀÒʟÍÃÀËÀ ÊÀ ÍÓÈÔºÓÕÖÔÀÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÍÀÆÄÅØÑÐÒÄÈÓÎ ËÐÖÓκÊÀÍÄ•ŸÍ½ÌÕÖ»ÓÀÍ ןÒÌÀÏÎØÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÄÌÄÓÎÍÓºÕÖ Åο ÌÈÀÁÈÀÒÓÈÊ»ʼÍÇÒÇ ×ÕѼÖ ÏÑÕÔØÏÎØÑƽ¥ÎןÒÌÀ½ÌÕÖÏÀÑÀ̺ ÒÓÑÀÓÇÆÈʽÒÓ½×ÎÊÀȺÆÈÍÄ ÓÎØÖ×À˟ÍÄ ÍÄÈÌÄÓÇÍ Ó½ÑÀ¢ÈÃÈÊμÓÇÖÃÈÀÑѺÎØÍ ÀÏ˟ÆÈÀÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÀÊοÖ˽ ÎÈÓÀÁºÑÍÄÖ ½ÓÈÃÄÍØϟÑ×ÎØÍÏÄÑÈÔÐÑÈÀÃȟÒÏÀÒÇÖ ÆÎØÖ ×ÕѼÖÊÀÍļÖÍÀÒÊÄÅÓļ ÓÈÓÈÖÔºËÎØÍ ÓÇÖ ‚ÀϽÓÇÍšÏÀÊÎÆȟÍÍÇ ÊÀÔÐÖ ÓÈÖÏÀÑÄͺÑÆÄÈÄÖ ÔÀ×ÑÄÕÔļ ÊÀȽÓÈοÓÄǼÃÈÀÔÀÃÈÀÊÈÍÿÍÄØÄÍÀ μÃÈÎÖΊÀÌÀџÖÓÈÖŸÔËÈÄÖ ÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÌÈÀÓºÓÎÈÀÏÄÑÈϺÓÄÈÀ¥ÎØ˟ ÃÇÌÎÒÊÎÏ»ÒÄÈÖÏÎØÔÀºÑ ×ÈÒÓÎÍ ÏÑÎÖÓÎÏÀѽͯÆÈÀÀÑƽÓÄÑÀ ÔÎØͧ ˺ÍÄÎÈÄÏÈÊÑÈÓºÖÓÎØ Á˺ÏÎØÌĨ ¢ ŠÀÌÀџÖ ϟÍÓÕÖ ÀÃÈÀÅÎÑļ ÏÀÍÓÄ ŠÓÇÍÏÀÑÀÓ»ÑÇÒǽÓÈÇ ËÐÖ ½ÏÕÖ˺ÍÄÒØÍÄÑƟÓÄÖÓÎØ ÆÈÀÓÈÖÃÈ šÏÀÊÎÆȟÍÍÇÃÈÀÔºÓÄÈ ÀÅÎÑÄÓÈʺÖÀÏÎ×ÑÐÒÄÈÖÓÕÍÀϽÂÄÕÍÏÎØ ÒÎÁÀџÄÑļÒÌÀÓÀ ÄÊÅџÙÎØÍÒÓÄ˺×ÇÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÊÀÈ ÒÓÇÍ™ÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ» ÄÏÈ̺ÍÄÈÒÓÇÆÑÀÌÌ»ÓÎØ ÀÒ׺ÓÕÖ ¢ÌŸÃÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ ÌÄÓÎÏÎÈÎØÖÈÊÀÍÎÏÎÈļÊÀÈÏÎÈÎØÖ ÓÀ¼ÃÈÀϟÍÓÀÒÓÄ˺×Ç ÀÏÎÆÎÇÓÄ¿ÄÈʟÔÄÅÎџ ØÏÎÒÓ»ÑÈÙÀͽÓȦÇϼÄÒÇ —ÈÃÄÎËÎÆÈÊ»”ÀÁºËÏÎØÄÊ ÓÇÖÁŸÒÇÖÓÎØʽÌÌÀÓÎÖÔÀ ÅџÙÄÓÀÈÌÄÓÈÖÃÇËÐÒÄÈÖ ÄÏÈÁŸËÄÈÓÇÍÄͽÓÇÓÀÒÓÇÍ ÊÎÑØÅÀ¼ÕÍ ÒÓÄËÄ×ÐÍ ÊÎÑØÅ»§ ÃÄÍÀÍÀÁ¼ÕÒÄÀÏËÐÖ ¢ŠÀÌÀџÖÒÄÊÀ̼À ÓÈÖÏÑÎÒÕÏÈʺÖÓÎØÖ ÏÄѼÏÓÕÒÇÃÄÍÔÀÀÅ»ÒÄÈÓÈÖ ÃÈÀ̟×ÄÖ ÀË˟ÄÃÑÀ¼ ÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÇÍÓ¿×ÇÓÎØÖƒÀÏÑÎ×Õ ÕÒÄÓÇÍÏÄÏμÔÇÒǽÒÕÍÀϽ Ñ»ÒÄÈÀÑƽÓÄÑÀÒÄÓÎÍÕÓÈʺÖÄͺÒÄÈÖ ÒÓÇÍ ÊÀÈѽÌÈËοÒÀÍÆÈÀÓÇÒÓÀÒÈ̽ÓÇÓÀÓÎØ ÀÍÀÒ¿ÍÓÀÉÇÓÕÍÊÎÌÌÀÓÈÊÐÍÎÑƟÍÕÍÒÄ ʽÌÌÀÓÎÖÊÀÈÓÇ̽ÍÈÌÇÏ˺ÎÍÄÏÕý¦­ÓÒÈ ½ËÀÓÀÄϼÏÄÃÀÌÄÒÓ½×ÎÍÀÏÀ¼ÉÎØÍѽËνÒÎ ÏÎØϟÌÄÃÄÍÁ˺ÏÎØÌÄÀ͟ÊÀÌÂǧ ƼÍÄÓÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÊÎÌÌÀÓÈʟÒÓÄ˺×Ç×ÕѼÖ ­ÏÄÈÓÀÀϽ½ËÀÀØӟ ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÏѺÏÄÈ ÀÏÎÊËÄÈÒÌοÖ¦‚ÄÍÔÀÏѽÊÄÈÓÀÈÆÈÀÌÈÀ±ÏÎËØ ÍÀÒØÌÁļʟÓÈÒØÍÓÀÑÀÊÓÈʽÆÈÀÍÀØϟÑÉÄÈ ÅÕÍÈÊ»”ÀÁºË² ÀË˟ÆÈÀÎÌÀÃÈÊ»ÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÊÎÈÍ»ÏÎÑļÀÓÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÓÇÖ ‚ÊÀÈÍÀ ÌÄÀÓÎÌÈʺÖÄØÔ¿ÍÄÖÊÀÈʼÍÇÓÑÀÆÈÀÏÎËÈÓÈÊ» ÓÈÔÀÒÄ¿ÒÎØÍÓÈÖÏÑÎÒÕÏÈʺÖÓÎØÖÅÈËÎÃÎ ÃџÒÇÏÎØÔÀÉÄÏÄÑ͟ÓÇÍÄÒÕÒÓѺÅÄÈÀ§ÏÀÑÀ ɼÄÖןÑÈÍÓÇÖÊÎÌÌÀÓÈÊ»ÖÄͽÓÇÓÀ֏ʽÌÇ ÓÇÑοÒÄÒÓºËÄ×ÎÖÓÇÖ ‚ ÊÀÈÓÀÏÑÎÒØͺÃÑÈÀÏÎØƼÍÎÍÓÀÈ ÃÄÍÏѽ †ŸÍÓÕÖÇ Ó½ÑÀÌÈ˟ÌÄÏÄÑÈÒÒ»ÀÏÀɼÀÆÈÀ ÊÄÈÓÀÈ ½ÏÕÖ˺ÍÄÏÎËËμ ÍÀÉÄÊÀÔÀѼÒÎØÍ ÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ¦•Æк×ÕÏÄџÒÄÈÃȟ ÓÎÎÌÈ×ËÐÃÄÖÓÎϼÎÓÇÖÀÉÈÕÌÀÓÈÊ»ÖÀÍÓÈ ÏØѽÖÊÀÈÒÈûÑÎØ‚ÄÍÔÀÌÄÄÉÎØÃÄÓÄÑÐÒÄÈÎ ÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÂØ×ÑÀÈ̼ÀÓÇÖÊÀÈÃÇËÐÍÄȽÓÈÓÎÏѽÁËÇÌÀÓÎØ ʽÌÌÀÓÎÖļÍÀÈÇÏÎËÈÓÈÊ»ÅØÒÈÎÆÍÕ̼ÀÓÎØÊÀÈ ½×ÈÓÀÏѽÒÕÏÀ ¥À½ÑÆÀÍÀŸÑ×ÈÒÀÍÊÀÈÎÈÏÑÐÓÎÈÏØÑÎÁÎËÈ ÒÌμÔÀϺÒÎØÍÌÄÔÀ¿ÑÈÎÒÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇ ÒÓÎÏÑÎÒØͺÃÑÈÎÓÇÖ ‚
"ÑÈÒÓÄџ

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

†½ÍÎÈÓÎÊÄÓοÒÓÎÍŠª — ÊѼÒÇÌÏÎÑļÆÄÍÈÊÐÖÍÀÄÏÈÃџ ŸÊÑÕÖÏÄÑÈÎÑÈÒÓÈʟÒÓÀÌÄÒÀ¼À

™ÄÍÓÑÈÊ»†ÎËÈÓÈÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»ÌÄÀÍÓÈÊļÌÄÍÎÓÇÍ ºÆÊÑÈÒÇÓÕÍÔºÒÄÕÍÆÈÀÓÎÒØͺÃÑÈÎ ÆÈÀÓÇÍÊѼÒÇ ÓÎʽÌÌÀÊÀÈÓÎÍŠª£˜– ÏÎØÄÓμÌÀÒÄÇÀÑ̽ÃÈÀ

ÊÀÈ×ÀÌÇ˟ÒÓÑÐÌÀÓÀ ÀË˟ ½ÒÎÍ ÀÅÎџÓÎÍŠØÍÀÒÏÈÒ̽ º×ÄÈ̟ËËÎÍ ¦ÀØÉÇÓÈÊ»§ÿÍÀÌÇ ÀÅοÓÎغÊÀÍÄÓÀÿÎ

•ÏÈÓÑÎÏ»ØϽÓÎ́ȟÍÍÇ‚ÑÀÆÀҟÊÇ ÊÀÓºÁÀÒÄ ×ÕÑÈÒÓ»ÏËÀÓŽÑÌÀ¦Á½ÌÁÀ§™¼ÍÇÒÇÌÄÀÏÑÎÒ ÃȽÑÈÒÓÎÁŸÔÎÖ ÀÅοÅÀ¼ÍÄÓÀÈÌÄÍÃÈÀÓÄÔÄÈ̺ÍÎÖ

ÓѼÀ†ºÑÀÀϽÓÇÍÏ˟ÊÀ ÇÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÇ ÊѼÒÇ ÒÀÍÊÀÓÀË¿ÓÇÖ ÄÏÈÓļÍÄÈÓÈÖÃÈÀÈѺÒÄÈÖ ÒÓÇÍ™ÎØÌÎØÍÃοÑÎØ ÒÄÀÃѺÖÆÑÀÌ̺ÖÎÈ ¦ÊØѼÀÑ×ÄÖ§ÃØ͟ÌÄÈÖÌÎÈџÙÎÍÓÀÈÏ˺ÎÍÒÓÀ

ÍÀÄÏÈÌļÍÄÈÒÓÈÖÔºÒÄÈÖÓÎØ ½ÌÕÖÀϽÓÇÍŸËËÇ ÒØÆÊÀÓÀ˺ÆÄÓÀÈÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÏÎØ̺×ÑÈ Ò»ÌÄÑÀÄÏÈÃÄÈÊÍ¿ÎØÍÀØÓÎÒØÆÊџÓÇÒÇÔºÓÎÍÓÀÖ

ÓѼÀÊÀȽ×ÈÒÓÀÿΠÀÍÊÀÈÎÈÀÍÀÒØÍÔÄÓÈʺÖ ÃÈÄÑÆÀÒ¼ÄÖļÍÀÈÒÄÄɺËÈÉÇ —ÊÀÓÀÆÑÀÅ»ÄØÑļÀÖÏËÄÈÎÂÇżÀÖÏÎØÀÍÀÙÇ

&ÏÀÍÄɺÓÀÒÇÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»Ö

ÓļÎ¥Ò¼ÏÑÀÖÒÓÎÏÑÎÒÄ׺ÖºÊÓÀÊÓÎÒØͺÃÑÈÎÃÄÍ ļÍÀÈÏ˺ÎÍÁºÁÀÈνÓÈÔÀļÍÀÈÓ½ÒÎÄØÑļÀ ÀÅο ϺÓØ×ÄÌÄÍÓÇÒÓ»ÑÈÉÇÊÎÌÌÀÓÈοÌÄÓÑÈÎÏÀÔÐÍ ÒÓÄËÄ×ÐÍÓÇ֏ÍÀÍÄÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖ ØϽÓÎÍÈ ŸÍÍÇšÏÀ˟ÅÀ ¦×ŸÍÄȧ½ÌÕÖÀϽÓÈÖÆÑÀÌ̺Ö ÓÇÖӟÒÇÖÏÎØÓÎÍÀͺÃÄÈÉÄ ÓÎØÖ¦ËÀÅÀÙÀÍÈÊο֧ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ̺×ÑÈÍÄÕÓºÑÀÖ ¢†ÀÍÀÆÈÐÓÇÖ„ÀÅÀٟÍÇÖ ÒÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ

ϟÍÕÀÏ´½ËÀÓÇÍÄÏÈÁ¼ÕÒÇÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ

†ÎÈÀļÍÀÈÇÁ½ÌÁÀÅÄͽÖÀÌÅÈÒÁÇÓļÓÇÒÓÄ ÑĽÓÇÓÀÓÇÖÔºÒÇÖÏÄѼÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÓÇÖ×ÐÑÀÖ ÒÓÇÍ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÁŸÙÎÍÓÀÖÏ˺ÎÍÄÑÕÓÇ ÌÀÓÈʽ ÄÍÐÙÇӟÄÏÀÍÄɺÓÀÒÇÓÇÖÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»Ö ÊÀÈÓÎØÏÑÎÒÀÍÀÓÎËÈÒÌοÓÎØʽÌÌÀÓÎÖØϽÓÎ ÏѼÒÌÀÓÎØÄÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊοÌÀÑÉÈÒÌο¦ÕÖÀÍÀ ÍÓÈÊÀӟÒÓÀÓÎØÄÑÆÀËļÎؽ×È̽ÍÎÀ͟ËØÒÇÖÓÕÍ Ò¿Æ×ÑÎÍÕÍÄÉÄ˼ÉÄÕÍÓÎØÊÀÏÈÓÀËÈÒÓÈÊοÒØÒÓ» ÌÀÓÎÖ ÀË˟ÊÀÈÄÅÎüÎØÆÈÀÓÇÍÄÏÀÍÀÒÓÀÓÈÊ»ÀË

ËÀÆ»ÓÕÍÊÎÈÍÕÍÈÐÍÓÎØʽÒÌÎا

ÄϼÓÇÖÎØÒ¼ÀÖÀÍÓÈÏÀÑÀÓºÔÇÊÀÍÓÎÊļÌÄÍÎÓÇÖ

™ÀÈÓÀÿÎÀØӟÒÓÎÈ×ļÀ ÊÄÍÓÑÈʟÒÓÇÍÀ͟ËØ Ò»ÓÎØ ºÊÀÍÀÍÎÑÈÒ̺ÍÎØÖÍÀÌÈËοÍÆÈÀÓÇÃÇÌÈ ÎØÑƼÀÊÎÌÌÎØÍÈÒÓÈÊ»ÖӟÒÇÖ»ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÆÈÀ

•ÏÈÓÑÎÏ»ÖÌÄÀØÓ½ÓÎØ„ÀÅÀٟÍÇ ÆÈÀÓÀÎÏμÀ ÔÀÀÍÀÙÇÓÇÔļÒ¿ÍÔÄÒÇÌÄÊÎÑ̽ÓÎÊļÌÄÍÎÓÇÖ •ÏÈÓÑÎÏ»Ö

¦ÓÎÌ»§ÒÓÇ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀÏÎÑļÀÓÎØʽÌÌÀÓÎÖ —ÄØÑļÀÏËÄÈÎÂÇżÀÏÎØÀÍÀÙÇÓοÒÄÇÇÆÄÓÈÊ» Î̟ÃÀÏÀÓοÒÄÒÓÇÁŸÒÇÓÇÖÊÀÓÀÆÄÆÑÀÌ̺ÍÇÖ ÃÈÀÅÎÑÎÏμÇÒÇÖÓÕÍØϽÓÕÍšÏÀ˟ÅÀÀÍÀÍÄ

¥ÎÊļÌÄÍÎÓÇÖÏËÄÈÎÂÇżÀÖÎØÒÈÀÒÓÈʟÄÏÈ ×ÄÈÑļÍÀÄÏÈÊÀÈÑÎÏÎÈ»ÒÄÈÊÀÈÍÀÊÕÃÈÊÎÏÎÈ»ÒÄÈ ÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀÏÎØÂÇżÒÓÇÊÄϺÑØÒÈ ÄÍÐ Ò¿Ì ÅÕÍÀÌÄÓÈÖÄÏÈÊѼÒÄÈÖÏÎØú×ÓÇÊÄ ÃȺÏÄÓÀÈÀϽ

ÕÓÈÊÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍÒÓÎÏÄÑÒÈͽÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈʽ ÒØͺÃÑÈÎ ÓÎÏѽÆÑÀÌÌÀÒØÆʺÍÓÑÕÒÄÓÎ ÓÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÓÇÖ™†•ʟÍÎÍÓÀÖÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџ

ÀÍÓÈşÒÄÈÖ ʟÓÈÏÎØÄÍ̺ÑÄÈÏÀÑÀú×ÎÍÓÀÈÊÀÈÎÈ ÒØÍӟÊÓÄÖÓÎØšŸËÈÒÓÀΏ˺ÊÎÖ™ÀË¿ÁÇÖ̼ËÇÒÄ ÆÈÀÒÇÌļÀ¦ÏÀÑÄÉÇÆ»ÒÈÌÀ§ ÄÍÐ ÀϽÓÇÍÏËÄØ

ÄÌÅÀÍļÖÓÈÖÀÍÓÈÔºÒÄÈÖÒÓÎÄÒÕÓÄÑÈʽÓÇ֏ÍÀÍÄ ÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖ Ï½Ó½ÓÄ ÊÀÈÄÈÃÈʟÀϽÓÀÆÄÆÎͽÓÀÓÕÍÄØÑÕÄ ÊËÎÆÐÍÊÀÈÌÄӟ ÎϽÓĽËÎÖΊª£˜–ÌÏ»ÊÄÒÄÊѼ ÒÇ ÎºÕÖÓ½ÓÄÃÈÀ×ÕÑÈÒ̽ÖÌÄÓÀÉ¿ÓÇÖÏËÄÈÎÂÇ żÀÖÓÎ؏ÑÈÒÓÄÑο£Ä¿ÌÀÓÎÖÊÀÈÓÇÖÌÄÈÎÂÇżÀÖ ÓÇ֏ÍÀÍÄÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖÎØÒÈÀÒÓÈʟÏ»ÆÄÏÄѼ ÏÀÓΆÑÈÍÀϽ˼ÆÄÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖļ×ÄƼÍÄÈÄϼÒÇÌÎ ÓÎÑ»ÆÌÀÒÓÇÌÄÈÎÂÇżÀ ÀË˟ÓÐÑÀºÆÈÍÄÎÑÀÓ½ ÃȟÆØÌÍοÎÅÔÀËÌο Àͽ×ÈÄϼÒÇÌÎ ÊÀÈÓÎÑ»ÆÌÀ ÒÓΏÑÈÒÓÄѽ£Ä¿ÌÀ ÓÎÎÏμÎÄÃÐÊÀÈÊÀÈѽźÑÄ ÓÀÈÍÀļÍÀÈÃÈÀËØ̺ÍÎÄ˺ÕÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊÐÍÏÎËÈÓÈÊÐÍ ÀÍÓÈË»ÂÄÕÍÊÀÈÒÓÑÀÓÇÆÈÊÐÍÓÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎØ ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÇӟÒÇÓÇÖÀÑÈÒÓÄÑ»ÖÏËÄÈÎÂÇżÀÖ ™ÎÊÊÈÍÎÏџÒÈÍ΂¼ÊÓØÎÒÓÇѼÙÄÈÓÎÍ¥Ò¼ÏÑÀ ÏÀÑ´ ½ÓȽËÎÊÀÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÏÀÑÀÓÇÑοͽÓÈËÄÈÓÎØÑ ÆļÕÖÒØÍÈÒÓÐÒÀÓÎØŠª£˜– ÄÍÐǏÑÈÒÓÄÑ» ÍÀÒ¿ÍÔÄÒÇ «Ä˟ÊÇÖ †È˟ËÇÖÊŸ ļÍÀÈÏÈÎ ÊÎÍӟÒÓÎÍ„ÀÅÀٟÍÇ ÀÍÊÀȦËÎÉÎÊÎÈӟ§ÊÀÈÏÑÎÖ ÓÎ͏ËÀÁŸÍÎ ÏѽÒÅÀÓÀļ×ÄÓÇÍÏÑÕÓÎÁÎØ˼ÀÄÊ ûËÕÒÇÖÌÄÊÄÍÓÑÈʽÎÌÈËÇÓ» ÓÎÍÓºÕÖÏѽÄÃÑÎÓÎØŠª — ÃÈÀÅÎÑÎÏμÇÒÇ ÓÎØ „ÀÅÀٟÍÇÀϽÓÎÊļÌÄÍÎÓÇÖ •ÏÈÓÑÎϻփºÒÄÕÍØϽÓÎÍ

џÓÇ֏ÍÀÍÄÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖ ÎŠÏ¿ÑÎÖ„ØÊο ÃÇÖÄÍÓ½ÏÈÒÄÀÍÓÈÅÀÓÈʟÒÇÌļÀÒÓÀÊļÌÄÍÀÏÎØ ÀÅÎÑοÍÓÎÍŠª£˜–»ÀʽÌÀÊÀÈÒÓÈÖÔºÒÄÈÖÆÈÀ ÓÎÍ‚ÄʺÌÁÑÇ ½ÏÎØÊÀÓÀÆџÅÄÓÀȦºÊÑÇÉǧÓÇÖ ÍÄÎËÀ¼ÀÖ ÒÄÀϽÒÓÀÒÇÀϽÓÈÖÃÇ̽ÒÈÄÖÓÎÏÎÔÄ Ó»ÒÄÈÖÓÇÖÏËÄÈÎÂÇżÀÖ ÏÎØ̺×ÑÈÒ»ÌÄÑÀÌÈËοÍ ÆÈÀ¦ÄɺÆÄÑÒǧ ¸ÒÎÍÀÅÎџÓÇÍÊѼÒÇ ÏÑÎÓļÍÄÓÀÈÒÄÄØÑÕÏÀÚ ʽÄϼÏÄÃÎÇÊÀӟÑÆÇÒÇÓÎØŠØÌÅÐÍÎØŠÓÀÔÄѽ ÓÇÓÀÖÊÀÈÇÀÍÓÈÊÀӟÒÓÀÒ»ÓÎئÀϽºÍÀŠ¿ÌÅÕÍÎ ÆÈÀÓÇÍÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÏÑÎÒÓÀÒ¼À ÓÇÍÄÉÀÒÅÀËÈÒ̺ÍÇ ÀÉÈÎÏÑÄÏ»ÀÏÀÒ×½ËÇÒÇÊÀÈÓÇÍÀÄÈŽÑÎÀ͟ÏÓØ Éǧ ÇÏÎËÈÓÈÊ»ÄÍÎÏμÇÒÇÓÇÖ•• ÇÀ¿ÉÇÒÇÓÎØ ÊÎÈÍÎÓÈÊοÏÑÎÛÏÎËÎÆÈÒÌο ÇØÏÀÆÕÆ»ÓÇÖ•™¥ ÒÄÏÎËÈÓÈʽºËÄÆ×ÎÊÀÈÇÃÇÌÈÎØÑƼÀ¦ÌÇ×ÀÍÈÒÌο ÃÀÍÄÈÒÌοÓÄËÄØÓÀ¼ÀÖÊÀÓÀÅØƻ֧ ŠÄÄÔÍÈʽÄϼÏÄÃÎÏÑÎÓļÍÎÍÓÀÈúÊÀÔºÒÄÈÖÆÈÀ ÓÇÃȺÉÎÃΦÀϽÓÎÍÅÀ¿ËÎÊ¿ÊËÎÓÇÖËÈÓ½ÓÇÓÀÖÊÀÈ ÓÇÖØÏÄÑ×ѺÕÒÇÖ§ÌÄÁÀÒÈÊ»ÓÇÍ¿ÏÀÑÉÇÀÍÀÏÓØ ÉÈÀÊοÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖÕÖÄÑÆÀËļÎØÆÈÀÓÇÒÓÀÔÄ ÑÎÏμÇÒÇ»ÊÀÈÓÇÌļÕÒÇ ÓÎØ×ѺÎØÖ ÄÍÐÃÈÀÅÕÍļ ÌÄÓÈÖËÎÆÈʺÖ¦ÄÔÍÈÊο ÀÏÎÌÎÍÕÓÈÒÌο§ ÊÀÈ ¦ÄÔÍÈÊ»ÖÀÍÀüÏËÕÒÇÖ§

ÈŸÍÍÇ‚ÑÀÆÀҟÊÇ ÓÎÎÏμÎ ÂÇżÒÓÇÊÄÊÀӟÏËÄÈÎÂÇżÀ ¯¦ÄØÑļÀ§Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÍ ÀÍÀÊμÍÕÒÇÓÎØÏÑÎÄÃÑļ ÎØ ¦ÎÑÈÀÊ»§ Ò¿ÌÅÕÍÀ ÌÄ ½ÒÎØÖÃÄÍÓλÅÈÒÀÍ ÊÀÈÇ ÊÀӟÔÄÒÇ×ÕÑÈÒÓοÊÄÈ̺ÍÎØ ÔºÒÄÕÍÄͽÂÄÈÓÎغÊÓÀÊÓÎØ

❛❛

šÄÿÎ×ÕÑÈÒӟ ÊļÌÄÍÀÇÏËÄÈÎÂÇżÀ ÆÈÀÓÎÒØͺÃÑÈÎ ƒÎÑ¿ÁÇÒÀÍÎÈÔºÒÄÈÖ „ÀÅÀٟÍÇÆÈÀÓÇÍ••

❜❜

ÒÓÇÍ ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇ ÓÇÖ ÊѼÒÇÖ ÊÀÈ ÀÍÓÈÓ¼ÔÄÓÀÈ ÒÓÇÍÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓ΂ ¥ »ÓÇͺÉÎÃÎÀϽÓÇÍ•• Ï½ÓÇÍŸËËÇ ÓÎÊļÌÄ ÍÎÓÎØ„ÀÅÀٟÍǺ×ÄÈÏÈÎ ÊÀÔÀѺÖÈÃÄÎËÎÆÈʺÖÀÍÀ ÅÎÑºÖ ÀÅοÌÈ˟ÄÈÆÈÀ

ÒØÍÄÃѼÎØÌÄÓÇÍØÏÎÆÑÀÅ» ÓÎØ ÈüÎØ ÊÀÈ ÓÑÈÐÍ ÀʽÌÇ ÑÄØÌÀÓÈÊÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍ ™ÀË¿ÁÇ ŠÓÑÀÓοËÇ ¥½ËÈ

ÃÈÄÔÍ»ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÓÕÍ ÀÑÈÒÓÄÑÐÍÃØ͟ÌÄÕÍÏÎØ ̟×ÎÍÓÀÈÓÎÍÊÀÏÈÓÀËÈÒ̽ÊÀÈÓÎÍÈÌÏÄÑÈÀËÈÒ̽ 

ÎØ ÀÍÃÄÍźÑÍÄÈÎÑÈÒÓÈʽÑ»ÆÌÀ ÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÄÈÓÈÖ ÈÃÄÎËÎÆÈʺÖÊÀÈÏÎËÈÓÈʺÖÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈʺÖÆÑÀÌ̺Ö ™ŸÓÈÆÈÀÓÎÎÏμÎ΄ÀÅÀٟÍÇÖļ×ÄÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈ»

ÄÍÐÏÀÑÀÓÇÑļ½ÓÈÇÊѼÒǦԺÓÄÈØϽÀÌÅÈÒÁ»ÓÇ ÒÇÓÇÍÊØÑÈÀÑ×¼ÀÓÎØÀÌÄÑÈʟÍÈÊÎØÈÌÏÄÑÈÀËÈÒÌο ÊÀÈÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÄÈÓÇÍÏÀÓÀÆÐÃÇÀÏÎÓØ×¼ÀÓÇÖ••§

ÒÄÈÒÄÏÑÎÇÆοÌÄÍÇ™ÄÍÓÑÈÊ»†ÎËÈÓÈÊ»•ÏÈÓÑÎÏ» ½ÓÀÍÊÑÈͽÓÀÍÇÏѽÓÀÒÇÆÈÀºÊÓÀÊÓÎÒØͺÃÑÈΙÀÈ Ó½ÓÄÊÀÈÓÐÑÀÇÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÒÇÒÓÇÍÄÏÈËÎÆ»ÀØÓ»

•ÉÄӟÙÄÈÓÇÍÄɺËÈÉÇÓÇÖÊѼÒÇÖÒÄÃÈÄÔͺÖÄϼ ÏÄÃÎÊÀÈÏÑÎÁŸËËÄÈÓÈÖÏÑÎÄÊӟÒÄÈÖÓÇÖÒÓÈÖÄÔÍÈ ʺÖÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖ ÄÍÐÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈļÆÈÀÀÍÇÒØ×ÇÓÈʺÖ

ļÍÀÈÒÀÅ»Ö ŠÓÇÍ™†•ÏÀÑÎØÒȟÒÓÇÊÀÍÓѼÀÊļÌÄÍÀÀØÓ½ ÓÇÖ¦ÏËÄÈÎÂÇżÀÖ§ ÃÇËÀûÓÇÖ•ÏÈÓÑÎϻփºÒÄ

ÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÄÏËÀÍÇÓÈʽÄϼÏÄÃÎ ÀÅοÎÈÊØѼÀÑ×ÄÖ ÏÑÎӟÒÄÈÖÆÈÀÓÎÉÄϺÑÀÒ̟ÓÇÖÔÀźÑÎØÍ ½ÏÕÖ ÒÇÌÄÈÐÍÄÈ ÀÍÀÈÌÈÊ»À͟ÊÀÌÂÇÀÏÄÈËÐÍÓÀÖÌÄͺÀ

ÕÍØϽÓÎÍ‚ÑÀÆÀҟÊÇ ÓÇÍÓÄËÈÊ»ÄÏÈ̺ËÄÈÀÓÎØ ÎÏμÎØļ×ÄΏÑÈÒÓļÃÇÖšÏÀËÓŸÖ ÓÎÊļÌÄÍÎ ÓÕÍ„ÀÅÀٟÍÇ ŠÓÑÀÓοËÇ ™ÀË¿ÁÇ ¥½ËÈÎØ ÊÀÈ

ÈÒ×ØѽÓÄÑÇ¿ÅÄÒÇ ¥ºËÎÖ ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÄÈÓÇÍØÏÄÑ»ÅÈÒÇÓÇÖŠØÍ Ô»ÊÇÖÓÎØšŸÀÒÓÑÈ×ÓÓΦÊѼÒÈÌÎÒÓÑÀÓÇÆÈ ʽ˟ÔÎÖÓÎØŠª §ÊȺÓÒÈÒ»ÌÄÑÀÀÅ»ÍÄÈÀÍÎÈ×Ó½

ÓÎÊļÌÄÍÎÓÇ֏ÍÀÍÄÕÓÈʻֆӺÑØÆÀÖ «ÀÓÙÇÒÕ ÊџÓÇÖ ™ŸÑÇÖ ‚ÄÃÎ̺ÍÎؽÓÈÓÎÓÄËÄØÓÀ¼Î ÓÎÎÏμÎÏÑÎӟÒ ÒÄÈÓÇÍÀÏÄÌÏËÎÊ»ÀϽÓÎÍŠª£˜– ÌÄÈλÅÇÒÄ 

ÓÎÄÑÐÓÇÌÀ¦ÀͺÍÀºÊÓÀÊÓÎÏÑÎÎÃÄØÓÈʽÀÍÎÑ ÔÕÓÈʽÏѽÆÑÀÌÌÀÏÑÎÛÏÎÔºÓÄÈ»ÀÏÀÈÓļ ÆÈÀÍÀ ÄÅÀÑÌÎÒÓļ ÓÇͺÉÎÃÎÓÇÖ×ÐÑÀÖÀϽÓÇÍ••§


¥Î†¢ ¥˜™˜

ÑÈÒÓÄџ

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ

,,&



ÏÎÑѼÏÓÄÈÄÉÎËÎÊË»ÑÎØÓΙ™•ÓÀÄÉÄ ÓÀÙ½ÌÄÍÀÒ׺ÃÈÀ¦ÁλÔÄÈÀÖ§ÏÑÎÖÓÇ

ÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍØϺÑÓÎØÊÄÅÀËÀ¼ÎØ ʟÓÈÏÎØļ ÍÀÈÏÑÎÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÎÊÀÈÄÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÊÀÈÀϽ

×ÐÑÀ ÀØӟÓÇÖ••ÊÀÈÓÎØ‚ ¥ ÓÀ ÎÏμÀ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÄȦŠÊ¿ËËÀÊÀÈ«ŸÑØÁÃǧ— ÀÍÀÊμÍÕÒÇÏÎØÄɺÃÕÒÄÓ΁ÑÀÅļÎ¥¿ÏÎØÓÎØ

ÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎ؆Š¢™­ÓÒÈÇ•ÊÓÄËÄÒÓÈÊ» ÑÀÌÌÀÓļÀÓÎ؆š•ÀÏÎşÒÈÒÄÊËÈ̟ÊÕÒÇ ÓÎØÀÆÐÍÀÒÓÎØÖ×ÐÑÎØÖÃÎØËÄȟÖÌÄÒÓ½×Î

™™•ÌÄӟÓÇŠ¿ÍÎÃÎÓÎØ&DPGJOÊÀÈÀÅοļ×ÀÍ ÏÑÎÇÆÇÔļÎÈÒØÍÀÍÓ»ÒÄÈÖÌÄ¢ÌϟÌÀ ŠÀÑÊÎÙ¼ ÊÀÈšºÑÊÄË ÒØÍμÙÄÈÎØÒÈÀÒÓÈʟÓÇÍÏѽÓÀÒÇ ÓÎØ™™•ÆÈÀÃȺÉÎÃÎÀϽÓÇÍÊѼÒÇ

ÀʽÌÀÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎÁÀÔ̽ÎÑƟÍÕÒÇÖÓÕÍÄÑ ÆÀÙÎ̺ÍÕÍÒĽÒÎØÖÓÎÃØÍÀÓ½ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎØÖ Ê˟ÃÎØÖ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀÆÈÀÓÇÍÄͼÒ×ØÒ»ÓÎØÉÄ ÊÈ͟ÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÄɽÑÌÇÒÇ šŸÑÓǘοÍÇ 

¦š½ÍÇË¿ÒÇÆÈÀÓÎÍËÀ½ļÍÀÈÇϟËÇÆÈÀÓÇÍ ÀÍÀÓÑÎÏ»ÓÇÖÀÍÓÈËÀÚÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ÇϟËÇÆÈÀ ÓÇËÀÚÊ»ÄÉÎØÒ¼ÀÊÀÈÎÈÊÎÍÎ̼À ÏÎØÔÀÁŸËÄÈ

ÌÄÓÇÌÎÑÅ»ÓÇÖËÀ×ÄÈÎŽÑÎØ

ÒÓÇÍØÏÇÑÄÒ¼ÀÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍÓÎÍÏËοÓÎÏÎØ

™ØÑÈÀÑ×ÈʟÃÈÊÀÈÐÌÀÓÀÒÓΦÒÅØѼ§ ™ÀÈÆÈÀÍÀÄÏÈÒÓѺÂÎØÌÄÒÓÀÓÀɼÃÈÀÓÎ؆À

"ÆÐÍÀÖÆÈÀÓÇ ËÀÚÊ»ÄÉÎØÒ¼À ÀØÓμÏÀџÆÎØÍÊÀÈÓÎÍÊÀÑÏÐÍÎÍÓÀÈÇÏËÎØÓÎ ÊÑÀÓ¼ÀÊÀÈÓÀÓÒÈџÊÈÀÓÇ֏ØÓ½ÖÎÀÆÐÍÀÖÒÇ ÌÀ¼ÍÄÈÊÀÈÀÏÎúÒÌÄØÒÇÀϽÓÇÍ••ÊÀȽËÎØÖ ÓÎØÖÈÌÏÄÑÈÀËÈÒÓÈÊοÖÎÑÆÀÍÈÒÌο֧ ‚ÇËÀû ÀÆÐÍÀÖÆÈÀÓÇÍÀÍÀÓÑÎÏ»ÓÕÍÊØÁÄÑ ÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍÒÄÏÑÐÓÎÏ˟ÍÎÀË˟ÓÀØÓ½×ÑÎ ÍÀÊÀÈÆÈÀÓÇÍÀËËÀÆ»ÓÕÍÒØÒ×ÄÓÈÒÌÐÍÃØ͟ ÌÄÕÍÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀ ÊÀÔÐÖÇÀÏÎúÒÌÄØÒÇÀϽ ÓÇÍ••ÊÀÈÓÎØÖŸËËÎØÖÈÌÏÄÑÈÀËÈÒÓÈÊοÖÎÑÆÀ ÍÈÒÌοÖÔÀļÍÀÈÏÑÎÖ½ÅÄËÎÖÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ̽ÍÎÌÄÓǦËÀÚÊ»ÄÉÎØÒ¼ÀÊÀÈÎÈÊÎÍÎ̼À§ ŠÄʟÔÄÏÄѼÏÓÕÒÇÓΙ™• ÓÎÎÏμÎÃÈÀÊѼÍÄÈ ÒÓÇÍÊÀÔØÒÓºÑÇÒÇÓÕÍ•ØÑÕ ÏÀ¼ÕÍÍÀÀÏÀÍÓ»ÒÎØÍÀÍÔÀÌÀÖ ÃÀÍÄÈÎÃÎÓ»ÒÎØÍ»½×ÈÀÍÓÀÆÕ ÍÈÒÌοÖÊÀÈÀÍÇÒØ×¼ÀÆÈÀÓÎÆÄ ÆÎͽÖ½ÓÈÒÓÇÔºÒÇÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ ÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÁÑÄÔοÍÊÀÈŸËËÄÖ ÄØÑÕÏÀÚʺÖ×ÐÑÄÖ ÃÄÍÏÄÑÈ̺ÍÄÈ ÍÀÅÀÍļÏÎÈÎÖÔÀÌÀÖÏÄџÒÄÈÓÇ ÔÇËȟÒÓÎÍËÀÈ̽ÏÈÎÒÅÈ×ӟ Ç ••»Ó΂ ¥ ÆÍÕÒÓ½ÆÈÀÓÎÍ Á¼ÎÊÀÈÓÇÍÏÎËÈÓļÀÓÎØ ÍÓÈÔºÓÕÖ ÄÏÈ̺ÍÄÈÒÓÎ̺ ÓÕÏÎÓÕÍÄÑÆÀÓÈÊÐÍÊÈÍÇÓÎÏÎÈ »ÒÄÕÍÌÄÒÓ½×ÎÓÇÍÏÀÑÄÌϽÃÈ ÒÇÓÇÖÄÅÀÑÌÎÆ»ÖÓÕÍ̺ÓÑÕÍ ÏÎغ×ÎØÍÀÍÀÊÎÈÍÕÔļÊÀÈÓÎ ϺÑÀÒÌÀÒÄÄϽÌÄÍÎÒӟÃÈÎÒÓÇ Ë»ÂÇÀʽÌÀÒÊËÇѽÓÄÑÕ͆ÎË ËÐÃÄ̟ËËÎÍÏÎØÇÊØÁºÑÍÇÒÇ

ÏÀÍÃѺÎØ ÓΙ™•ÌØѼÙÄÓÀȽÓÈÄÊļÏÎØÃÄÍ Ï»ÑÀÌÄÓ¼ÏÎÓÀ×ÄÈÑÎÏÈÀÒÓ½ ÃÐÒÀÌÄ¢†Ä ÑÈÒÒ½ÖÌÈ˟ÄÈÆÈÀÏË»ÑÇÄÊ×ÐÑÇÒÇÊØÑÈÀÑ×ÈÊÐÍ ÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ ÄÍÐǏ˺ÊÀÌÄÄÑÐÓÇÒ»ÓÇÖÏÑÎÖ ÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÙÇӟÍÀÄÍÇÌÄÑÐÒÄÈÇÊØÁºÑ ÍÇÒÇÓÎÍËÀ½ÓÈÃÄÒÌÄ¿ÒÄÈÖÀͺËÀÁÄÀϺÍÀÍÓÈ ÒÓÇÍÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÇÆÄÒ¼ÀÆÈÀÈÆÀ¼Î ™ØÏÑÈÀʽ ÊÀÈ”ÀËʟÍÈÀ ¸ÏÕÖÀÍÀźÑÄÓÀÈÒÓÎÊļÌÄÍÎÓÇÖÄÑÐÓÇÒÇÖ ÏÎØÊÀÓÀÓºÔÇÊÄÒÓÇ”ÎØË» ¦ÇÊØÁºÑÍÇÒÇÎÅļ ËÄÈÍÀÄÍÇÌÄÑÐÒÄÈÓÎÍËÀ½ÓÈÃÄÒÌÄ¿ÒÄÈÖÀͺËÀ ÁÄÒÓÈÖÀÉÈÐÒÄÈÖÓÕÍ—†ÒÓΏÈÆÀ¼Î ½ÒÎÍÀÅÎ

❛❛

—¦ŠÊ¿ËËÀ§ÊÀÈ Ç¦«ŸÑØÁÃǧ ÓÀÒ׺ÃÈÀ ÁλÔÄÈÀÖÓÇÖ ••ÊÀÈÓÎØ ‚ ¥

❜❜

ÄÌÅÀͼÙÄÈÓÇÒØÍÀ¼ÍÄÒÇÓÇÖ ‚ÊÀÈÓÎØ„¢Š ÕÖÒØÍÀ¼ÍÄÒÇÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÅӟÍÎÍÓÀÖÒÓÎ

џÓÇÒØÍÄÊÌÄӟËËÄØÒÇÓÎØÏÄ ÓÑÄËÀ¼ÎØÀϽÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÊÀÈ ÓÇÍÓÎØÑÊÈÊ»ÏËÎØÓÎÊÑÀÓ¼À ÓÇÍ ºÍÓÀÉÇÓÎ؏ÈÆÀ¼ÎØÒÓÎÍÒ×ÄÃÈ ÀÒ̽ÓÇÖ³³ÀÍÓÈÏØÑÀØËÈÊ»ÖÀÒϼ ÃÀÖ´´ÊÀÈÓÇÍÀɼÕÒÇÆÈÀÍÎÌÈÌÎ ÏμÇÒÇÓÕͳ³ÆÊѼÙÕÍÙÕÍÐÍ´´ÒÓÎ ÈÆÀ¼Î™ÀÔÐÖÄϼÒÇÖÊÀÈÏÎÈÄÖ ÃÄÒÌÄ¿ÒÄÈÖÀͺËÀÁÄÒ×ÄÓÈʟÌÄ Óγ³™ØÏÑÈÀʽ´´§ †ÄÑÀÈÓºÑÕdžÀÏÀÑ»ÆÀÊÀ ËļÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÍÀÄÍÇÌÄÑÐ ÒÄȦÆÈÀÓÎÍѽËÎÏÎØÀͺËÀÁÄ ÆÈÀÏÈÎÄÍÄÑÆÇÓÈÊ»ÒÓ»ÑÈÉÇÓÕÍ ÒØÌÅÄѽÍÓÕÍ ÓÕÍ —† ÒÓÀ ”ÀËʟÍÈÀ ÆÈÀ ÓÇÍ ÀÍÄÉÀÑÓÇ ÓÎÏμÇÒÇÓÎØ™ÎÒ½ÁÎØÊÀÈÓÇ ×ÑÇÒÈÌÎÏμÇÒÇÓÇÖ':30.ÕÖ

×ÐÑÀÖÏÑÎÓÄÊÓÎџÓÎØÓÎØÖ «ÔÄÖΦ£ÈÙÎÒϟÒÓÇÖ§ÒÇÌļÕÍĽÓÈÎÈÄÉÀÆÆÄ

ÒÇÌļÎÀϽÓÇ͢؟ÒÈÆÊÓÎÍΆÄÓÀËÕÓ»ÖÍÀÌÈ Ë»ÒÄÈÆÈÀ¦ËÄØÊ»ÄÉÎØÒÈÎýÓÇÒǧ

˼ÄÖÓÎØØÏÎØÑÆο¬ÌØÍÀÖÒÓÇÃȟÑÊÄÈÀÄÍÇ̺ ÑÕÒÇÖÓÇÖÀÑ̽ÃÈÀÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÆÈÀÓÈÖÒ׺ÒÄÈÖ •Ë˟ÃÀÖ ¥¢ÃÇÌÈÎØÑÆοͦÄÊÓÕÍÏÑÀÆ̟

•ÉŸËËÎØ ½ÏÕÖÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈÀϽÓÈÖÀÍÀË¿ÒÄÈÖ ÓÎ؆ÄÑÈÒÒο ½ËÀÓÀ¦Ò׺ÃÈÀ§ÊÀÓÀË»ÆÎØÍÒÓÎ ÉÄѼÙÕÌÀÓÕÍÄÑÆÀÒÈÀÊÐÍÊÀÈÀÒÅÀËÈÒÓÈÊÐÍ

ÓÕÍÒØÍÄÈÑÌοÖÆÈÀÀÍÓÀË˟ÆÌÀÓÀÏÎØýÔÇÊÀÍ ÀϽÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÊØÁºÑÍÇÒÇÒÓÇÍÏѽÒÅÀÓÇ ÒØ͟ÍÓÇÒÇ¢ÌϟÌÀ†ÀÏÀÍÃѺÎا

šºÓÕÏÎÊÀӟÓÕÍ ÊØÁÄÑÍÇÓÈÊÐÍ̺ÓÑÕÍ
ƒºÌÀ„

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

ŸÌÏÑÎ֛οÍÓÀÖ ×ѽÍÕÍ š¿ÔÎÖÓÇÖ¦ÍÄÎÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ§»

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ

❛❛

ÌØÔÎËÎÆÈʽÊÀÓÀÒÊÄ¿ÀÒÌÀÓÕÍ ÀÍÓÈÓÄÑÎÑÈÒÓÐÍ ¥ÎÏÑÎżËÓÎØ ˺ÍÄ Î×ÐÑÎÖÊÀÈÎ×ѽÍÎÖ

ÓÇÖÃџÒÇÖÓÎØÏÀÑÀϺÌÏÎØÍÒĺÍÀ×ÀÑÈÒÌÀ ÓÈʽÒÓºËÄ×ÎÖÓÎغÍÎÏËÎØÀÍӟÑÓÈÊÎØϽËÇÖ ¢ÌÎËÎÆοÍÕÒÓ½ÒνÓÈÃÄÍ»ÓÀÍÕÖ½ÍÎÌÀ ÊÀÈÎÍÓ½ÓÇÓÀÒÓÈÖ˼ÒÓÄÖÓÕÍØϽÏÓÕÍšÏÀ

„ŸÌÏÑÎ֛οÍÓÀÖ š¿ÔÎÖÓÇÖ ¦ÍÄÎÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖ§ »ÌØÔÎËÎÆÈʽ ÊÀÓÀÒÊÄ¿ÀÒÌÀÓÕÍ

ØÓμÃÄͺËÄÆÀͽÓÈÓÎØÖɺÑÎØͽËÎØÖ ÏÕÖ ÓÎØÖÏÀÑÀÊÎËÎØÔοÍÊÀȽÓȺ×ÎØÍÏÀÆÈÃÄØ ̺ÍÀÓÀÓÇ˺ÅÕ͟ÓÎØÖ†ÑÐÓÎÊÑÀÓοÌÄÍÎ ÊÎËÎØÔοÍÊÀÈŸËËÀ •¼ÏÀͽÓÈΛοÍÓÀÖÊÀÈÎÒØÍÄÑƽÖÓÎØÒʽ ÏÄØÀÍÍÀÊ˺ÂÎØÍÓÎÀØÓÎʼÍÇÓÎÒÓÇ‚ŸÅÍÇÆÈÀ

ÀÍÓÈÓÄÑÎÑÈÒÓÐÍ

❜❜

¥À¦ÆÈÀÓ¼§ÏÎØÃÄÍ ÄÉÇÆοÍÓÀÒÀÜÍÈÀÓÇÖ ÀÒÓØÍÎ̼ÀÖ

‚ÎØËÄȺÖÌÄÅοÍÓÄÖÒÓÇÍ•„Š ÍÀÓÎÏÀÆÈÃÄ¿ÒÎØÍÌÄÄÊÑÇÊÓÈʟÊÀÈÍÀÓÎÉÀÌÎ Ë»ÒÎØÍÊÀӟÒÏÎØÃÀ¼ÎØÒÓ½×ÎØ¥ÐÑÀÏÐÖºÍÀÖ ÄÊÏÀÈÃÄØ̺ÍÎÖÓÑÎÌÎÊџÓÇÖ Ó½ÒÎÄÏÈÌÄË»Ö ÒÓÇÃÈÀÅ¿ËÀÉÇÒÓÎÈ×ļÕÍ ½ÏÕÖÓÎ%/"ÊÀÈÓÀ ÀÏÎÓØÏÐÌÀÓÀ ÔÀÄϺËÄÆĺÍÀʽÊÊÈÍÎÀØÓÎʼ ÍÇÓÎ ÀÍÎÈ×Ó½ÀϽÏÀÍÓο ½ÏÕÖÓÎ4FBU*CJ[B ÆÈÀÍÀÓÎÅÎÑÓÐÒÄÈÌÄÃÄʟÃÄÖÊÈ˟ÄÊÑÇÊÓÈÊÐÍ ÊÀÈÍÀÓÎÌÄÓÀÊÈÍļ̺ÒÀÒÓÇÍÀÒÓØÍÎÌÎÊÑÀÓο ÌÄÍǏԻÍÀ ÀØÓ½ÄÊÅÄ¿ÆÄÈÓÇÖÒÓÎÈ×ÄÈÐÃÎØÖ ËÎÆÈÊ»Ö ¢•ÏÀÍÀÒÓÀÓÈʽ֏ÆÐÍÀÖÒÄÿÎÄÏÈÔºÒÄÈÖ ÓÎØŸÅÇÒÄϼÒÕÓÎØÏÀÆÈÃÄØ̺ÍÀÌÄÄÊÑÇÊÓÈʟ Î×»ÌÀÓÀÒÓÈÖÒÓÎÍÄÉÕÓÄÑÈʽÏÄѼ ÁÎËÎÓÕÍÊÄÍÓÑÈÊÐÍÆÑÀÅļÕÍÓÇÖ$JUJCBOL ÒÓÇÍ™ŸÓÕ™ÇÅÈÒȟÊÀÈÒÓÈÖºÉÕÀϽÓÎ «ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈÎÒÓÇ͏ԻÍÀ™ÀÈÒÓÈÖÿÎÏÄÑÈ ÏÓÐÒÄÈÖ×ÑÇÒÈÌÎÏμÇÒÄÊËÄÈÒӟÊÀÈÊÎÈͽÓÎÏÎØ ×ÑÕÌÀÓÈÒÌοÎ×»ÌÀÓÀ ŠÓÇÍÏÑÐÓÇÄϼÔÄÒǺÍÀÌÎËØÁ¼ÏÀËȽ.B[EB -9 ÏÎئÀÏÀËËÎÓÑÈÐÔÇÊħÒÓÈÖ˜ÀÍÎØÀѼÎØ ÀϽÓÇÍ™ÀÈÒÀÑÈÀÍ» ÊÀÈÒÓÇÃÄ¿ÓÄÑǺÍÀËÄØʽ ÁÀÍ5PZPUB)JBHF ÓÎÎÏμÎÏ»ÑÀÍÀϽÓÇÃÈÀ ÒÓÀ¿ÑÕÒÇÓÕÍÎÃÐÍ™ÎØÒ¼ÃÇÊÀȆÀÏÀÍÀÒÓÀÒ¼ÎØ ÒÓÎØ–ÕÆџÅÎ؏ϽÃÈÏËÀͺÖÃÇËÀûÏÄÑÈÎ׺Ö ÊÀÈÊÀӟÒ¿ÌÏÓÕÒÇ ÀϽÊÎÍÓÈÍοÖÃѽÌÎØÖ¢ ÆÐÍÀÖ ÏÎØÏÑÎÓÈ̟ÓÇÍ™ÀÈÒÀÑÈÀÍ» º×ÄÈÀÅ»ÒÄÈ ÄÊļÊÀÈÿÎÏÑÎÊÇÑ¿ÉÄÈÖ ¢ÈÏÄÑÈÎ׺ÖÓÇÖ‚ŸÅÍÇÖÊÀÈÓÎØ ºÎØ ™½ÒÌÎØ ÕÒÓ½ÒÎ Ò¿ÌÅÕÍÀÌĽÒÀÀÍÓÈÓļÍÎØÍ ÒÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ» »ÓÀÍÏÄÑÈÎ׺ÖÀϽÓÈÖ ÎÏμÄÖÀÏÀËËÎÓѼÕÒÄÏÎË˟ÀϽÓÀÀØÓÎʼÍÇÓÀ ÏÎØ×ÑÇÒÈÌÎÏμÇÒÄÒÓÇÍÄÈÊÎҟ×ÑÎÍÇÈÒÓÎÑÈ Ê»ÃÈÀÃÑÎÌ»ÓÎØΕ„£ŸÁÃÎÖÄÍÆÕͼÀ ŸÑÀ ÁѺ×ÄÈ

¸×ÈÊÀÈŠŸÁÁÀÖ ŠÓÀÀÑ×ÈʟÒӟÃÈÀÓÇÖºÑÄØÍÀÖÒÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎ ÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÒØͺÃÄÀÍÓÎ͛οÍÓÀÌÄÓÇͺÍÎÏËÇ Á¼ÀÊÀÈÌÈËοÒÀÍÆÈÀÄÍÃÄ×½ÌÄÍÇÄÌÏËÎÊ»ÓÎØ ÒÄËÇÒÓļÄÖÆÈÀÓÇÍÓÑÎÅÎÃÎÒ¼ÀÓÎØÄÏÀÍÀÒÓÀ ÓÈÊοÓÀÌļÎ؆ÑÎÚοÒÀÖÕÒÓ½ÒÎÓÇÖÃÈÀÃÈ

ÊÀÒ¼ÀÖ ŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÏÑÎÒÔºÓÎØÍÒÓÎÂÇÅÈÃÕÓ½ ÄÈÊÎÍÈʟÒÓÎÈ×ļÀÆÈÀÍÀÄÏÀØÉ»ÒÎØÍÓÎÍÃļÊÓÇ ÒØÌÌÄÓÎ×»ÖÓÎ؛οÍÓÀÒÓǦÍÄÎÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼À§ ¥ÀÃÈÏ˟ÃÄÑ̟ÓÈÍÀƟÍÓÈÀ ÓÀ˟ÒÓÈ×ÀÒÓÀ ÌÏÀÓٟÊÈÀÓÎØÏÀÍÓÄËÎÍÈοÊÀÈÒÓÈÖÌÀÍÒºÓÄÖ ÓÎØÌÏÎØÅŸÍ ÐÒÓÄÍÀÌÇÍÀÅÄÔļÁÈÎËÎÆÈÊ» ¿ËÇ ÓÀÊÀÔÀџ½ÏËÀ ÎÈÀÒ¿ÑÌÀÓÎÈÀÍÓ¼ÓÕÍ ÊÈÍÇÓÐÍÊÀÈÆÄÍÈÊÐÖÇÏÑÎÒÀÑÌÎÆ»ÓÎØÒÓÎÏÄÑÈ ÁŸËËÎÍÓÇÖÃџÒÇÖ»ÓÀÍÆÈ´ÀØÓοÖÎÎÑÈÒ̽Ö

ÅÎѼÀÖÊÀÈÓÕÍÒÇÌļÕÍÓÇÖÒÓ½×ÄØÒ»ÖÓÎØÖ ¥ÀÒÀÜÍÈÀ ½ÌÕÖ ÃÄÍÌÀÖÄÉÇÆοÍÆÈÀÓ¼ÓÀ ̺ËÇÓÎØ• ÀÅοļ×ÀÍÒ×ÄÃÈÀÆџÌÌÀÓÀ ÊÀÈÆÕͼÄÖË»ÂÇÖ ÄϺËÄÉÀÍÍÀÀÏÀÔÀÍÀ ÓÈÒÓοÍÒÄʟÌÄÑÄÖÒÓÇÒØÌÁÎË»ÓÇÖ”ÀÒ ŠÎżÀÖÌÄÓÇ›ÄÈÃÈÏϼÃÎØ ½ÏÕÖÊÀÈÒ´ÄÊļÍÇ ÓÇÖ†ÀÏÀÃÈÀÌÀÍÓÎÏοËÎØÌÄӟÓÇÑÎØʺÓÀ ÒÓÎÍÔØÑĽÓÇÖÀÌÄÑÈʟÍÈÊÇÖÏÑÄÒÁļÀÖÒÓÈÖ ½ÏÕÖÊÀÈÒÄÄÊļÍÇÓÇÖ”ÎØËÈÀÆ̺ÍÇÖ

›Î¿ÍÓÀÃÄÍÓÀØÓ¼ÒÓÇÊÄÌÄÄÊļÍÎØÖÓÕÍÀÏÀÔÀ ÍÀÓÈÒ̺ÍÕÍÒÄÃÇ̽ÒÈÄÖÊÀÈÈÃÈÕÓÈʺÖʟÌÄÑÄÖ ÏÎئÊÎÒÌοͧÓÇÁÈÍÓÄÎ˺Ò×ÇÓÇÖÀÍÓÈÓÑÎÌÎ ÊÑÀÓÈÊ»Ö ™ÈÄÏÄÈûÇÅÓÐ×ÄÈÀźÑÍÄÈÆÊѼÍÈÀÊÀÈÇ ÆÊѼÍÈÀÀÒØ͟ÑÓÇÓÄÖÒØÆÊѼÒÄÈÖ ŸÑ×ÈÒÀÍÎÈ ÒØÒ×ÄÓÈÒÌμÌÄÓÎÍŠŸÁÁÀ…Çѽ¯ÇÀÍÀÓ¼ÍÀÉÇ ÓÇÖÁ½ÌÁÀÖÒÓÀ׺ÑÈÀÓÎØÒÓÎËÈ̟ÍÈÓÎ؆ÄÈÑÀȟ ÒÓÈÖ˜ÎØͼÎغÅÄÑÄÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎ

ÓÎØÓÑÎÌÎÊџÓÇ ¥ÎÆËØʽ¦ºÃÄÒħ½ÓÀÍ ϟÍÕÒÓÇͺÍÃÄÈÀ ÄØÑÇ̟ÓÕÍ ÀÍÀʟËØÂÀͺÍÀÒÊÀѼÅÇÌÀÊÀÓÀ ÆÑÀŻֽËÕÍÓÕÍÊÀÌÄÑÐÍÃÈÀ×ļÑÈÒÇÖÊØÊËÎ

ÀϺÍÀÍÓÈÀϽÓÇÍ&VSPCBOLÑÆØÑοÏÎËÇÖ ÓÇÍÎÏμÀÈÒÎϺÃÕÒÀÍÌÄÒοÏÄÑÁ½ÌÁÀÒÓÈÖ Å»ÒÓÄÏÎØÎÒÕÌÀÓ½ÓØÏÎÖÓÎØ„ŸÌÏÑÎØ

ÊÑÀÓÈÊ»ÒÓÎÊÀÓÐÅËÈÓÇÖ ¢ŠŸÁÁÀÖ½ÌÕÖ ÊÎØÁÀËοÒÄÓνÏËÎÓÎثѼÒÓÎØšŸÓÇ ÏÎØ ÃÎËÎÅÎÍ»ÔÇÊÄÀϽÓÇÍÎÑƟÍÕÒÇÒÓÇÃȟÑÊÄÈÀ ËÇÒÓļÀÖÒÄÓџÏÄÙÀÓÕ͆ÄÓÑÀËÐÍÕÍÏÀÑÀÌÎ ͺÖ«ÑÈÒÓÎØƺÍÍÕÍÓÎØÊÀÈÀÑÌÀÔȺÖÀϽ ÊËÄÈÃȟ ÒÄÌÈÀÀϽÓÈÖÒØÒӟÃÄÖÓÕÍÎÏμÕÍ ÀÍÀÆÑÀŽÓÀÍÌÄÊÕÃÈʽËÎƟÑÈÔÌÎÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ

¢ÈÒØÍÄÑÆμ ËÄÖÀØÓºÖÎÈÀÑÑØÔ̼ÄÖļÍÀÈÏÎØüÍÎØÍ ÓÇÍÀÅÎÑÌ»ÒÓÇÍÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÍÀ

ÄÏÀ͟ËÇÂÇÄÏÈÒʺÂÄÈÖÿÎÀÓ½ÌÕÍÓÎØÀÍÓÈÄ ÉÎØÒÈÀÒÓÈÊο×ÐÑÎØ ÌÄÓÎØÖÎÏμÎØÖºÊËÄÈÒÄ

ÓÇÖÆȟÅÊÀÖÒÓÇÍÎý†ŸÓÌÎØ ¢ÊÕÃÈʽÖ»ÓÀÍÌÈÀÀÍÀËÎƼÀÀÑÈÔÌÐÍÌÄ ÆџÌÌÀÓÀÌĥΆÀÍÓÈÒÓÎÈ×οÒÄÃÇËÀû

ÉÄÃÈÏËÐÒÄÈϟËÈÓÎÍÀ×ÓÀÑ̟ÏÄѼ¦ÒØÆÊÎÈÍÕ ÍοÍÓÕÍÃÎ×ļÕͧÊÀÈÃÈÀÏËÎÊ»ÖÌÄÓÎÎÑÆÀ ÍÕ̺ÍκÆÊËÇÌÀ†ŸÍÕËÎÈϽÍÒÄÀÍÀÌÀÒ»

ÒØÌÅÕͼÄÖÆÈÀÏÑÎÌ»ÔÄÈÄÖÎÏËÈÒÌο¥½ÒÎ ÀÏÑÎʟËØÏÓÀ¥ÐÑÀÆÈÀÓ¼ÏȟÒÓÇÊÄÒÓΆ½ÑÓÎ £ŸÅÓÇÌÄÃÀÍÄÈʽÑÄÁ½ËÁÄÑ ÄÍк×ÄÈÓºÓÎÈÀ

ÒÓÎÍÀÑÈÔ̽ ÓΏÒÓÎÊÎÊ­ÓÒÈÀÍÀʟËØ ÂÀÍÓÇÆȟÅÊÀ˼ÆÎÏÑÈÍÀϽÓÎÄÏÈÁÄÁÀÈÕÓÈʽ ÓÇËÄÅÐÍÇÌÀÓÇÖÃÈÀ×ÄÈѼÒÓÑÈÀÖŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇ

ÌÀÓÀÁŸËÔÇÊÄÓÎÀÍÓÈÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈʽÄÏÈÓÄËļÎ ÍÀÒØÍÔºÒÄÈÓÎÒÄ͟ÑȽÓÎØÆÈÀÓÎÏÐÖÃÈÀÏ˺ ÊÄÓÀÈÇÓÑÎÌÎÊÑÀÓ¼ÀÌÄÓÎÊÎÈͽÎÑÆÀÍÕ̺ÍÎ

ÃÈÀÔÄÒÈ̽ÓÇÓÀÎÏËÈÒÌο ļÍÀȺÍÀÄÑÐÓÇÌÀ ÒÓÎÎÏμÎÃÄÍÌÏÎÑοÌÄÍÀÒÀÖÀÏÀÍÓ»ÒÎØÌÄ ¢¿ÓÄÊÀÈÎÈŠºÑËÎʁÈÀÍÀÌÇÍÉÄ×ÀÒÓοÌÄ

ÓÎØŠŸÁÁÀØÏ»Ñ×ÀÍÃÄÃÎ̺ÍÀÏÑÐÓÎÍ ½ÓÈ ÒØÍúÔÇÊÄÀØÓ½ÌÀÓÀÌÄÓÇ ÊÀÈ ÃÄ¿ÓÄ ÑÎÍ ½ÓÈÄÍÓÎϼÒÓÇÊÄÏÎË¿ÆÑ»ÆÎÑÀÇÆȟÅÊÀ

ºÆÊËÇÌÀÊÀÈÓÀÍÀÑÊÕÓÈʟš½ÍÎÏÎØÇÈÒÓÎѼÀ ÌϟÙÄÈÃџÊÎØÖ ·ÒÕÖÔØ̟ÒÓĽÓÈÓÎÏÑÎҟÍÀÌÌÀÓÇÖÔÄÕѼ

¢×ÑÎÍÎÖļÍÀÈ×ѽÍÈÎÖ×Ñ»ÒÓÇÖÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍ šÄӟÓÀ‚ÈÀÁÀӟ ÁŸËÓÄÕÖÃÄ¿ÓÄÑÎ ¦ÊÑÀÓοÌÄÍΧÒÓÎ׺ÑÈÊÀÈÓÈÖÅØËÀʺÖÓÇÖ

ÓÇÖ†ŸÓÌÎØ ÆÈÀÍ´ÀÊÎËÎØÔ»ÒÄÈÄÊļÍÇÓÇÖ ‚À̟ÑÄÕÖÒÓΆÀÆÊџÓÈ ŠÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÎ؛οÍÓÀ ÀʽÌÇÊÈÀÍ

ÀÖÀØÓ»Ö»ÓÀÍÇÒ¿ËËÇÂÇ ÊÀÓ½ÏÈÍÊÀÓÀüÕÉÇÖ ºÉÕÀϽÓΆ½ÑÓΣŸÅÓÇ ÒÓÈÖ ÎÄÌÁѼÎØ ÄͽÖ×ÑÎÍÎØŸÍÃÑÀ ÎÎÏμÎÖÏȟÒÓÇÊÄÄÍÐ

„ŸÑÈÒÀÖ ÃȽÓÈÀϽÄÊļ˺ÍĽÓÈÃÈÀʽÍÇÒÄ ÒÇÌÀÍÓÈʽ̺ÑÎÖÓÇÖÔÇÓļÀÖÓÎغÍÀŸÓÎÌÎ ÏÎØÏÀÑÎØÒȟÙÄÓÀÈÕÖÒ¿ÌÅØÑÌÀÒÊËÇÑο

ƼÍÎØÍÀÏÎÃÄÊÓμÎÈÈÒ×ØÑÈÒÌμÓÕÍÓÒÀÊÀËÈÐÍ ÆÈÀÒØÌÌÄÓÎ×»ÓÎØÒÄÓÑÎÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÎÑƟÍÕÒÇ ÓÀÏџÆÌÀÓÀļÍÀÈÄÍÓÄËÐÖÃÈÀÅÎÑÄÓÈʟŠÓÇÍ

Ï»ÆÀÈÍÄÌÄÒØÍÄÑƽÓÎØÆÈÀËÇÒÓļÀ ½ÏÕÖÀź ÔÇÊÄÍÀÃÈÀÑÑÄ¿ÒÄÈ ÒÄÎÈÊÎÍÎÌÈʽÒÓ½×ÎÓÇÖ ÏÄÑÈÎ×»Ö¸ÓÀÍ ˺ÄÈ ÎÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÖ¿ÏÎÏÓÎÖ »ÓÀͺÆÊËÄÈÒÓÎÖÒÓÈÖÅØËÀʺÖÓÕÍ‚ÈÀÁÀÓÐÍ ƒÄÒÒÀËÎͼÊÇÖ ÊÑÀÓ»ÒÓÄÓÀ‚ÈÀÁÀӟ ÃȽÓÈÔÀ

ÊÀÊÎÏÎÈοÌÄŽÍÎÒÓÇÍÏ˟ÓÇ ÃÈÀʼÍÇÒÇ ÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍÊÀÈËÇÒÓļÄÖ ÎÎÏμÎÖº×ÄÈÓÎØ˟ ×ÈÒÓÎÍÓÑÄÈÖÀÏÎÔ»ÊÄÖÌĽÏËÀ ÀϽÓÈÖÎÏμÄÖ ÄÉÎÏ˼ÙÄÓÀÈÓÎͺÎÀÍӟÑÓÈÊÎ ™ÀÈÀÅο¦ºÃÄÒÀͧÓÇÒØÍÓÀÆ»ÆÈÀÓÎÆËØʽ

ÏÄѼÏÓÕÒ»ÓÎØËļÏÎØÍÇÀϽÃÄÈÉÇÊÀÈÇÆȟÅ ÊÀ­ÓÒÈÎȽÏÎÈÎÈÒØÒ×ÄÓÈÒÌμÌÄÓÎÍŠŸÁÁÀ …ÇѽļÍÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÀÓØ×ļÖ

ÓÀÃοÌÄÏÎË˺ÖÅÎѺÖÒÓÎ̺ËËÎÍ ļ×ÄÏÎË ˺ÖÓÇËÄÅÕÍÈʺÖÄÏÈÊÎÈÍÕͼÄÖÌĺÍÀÍÊÀÔÇÆÇ Ó»†ÀÍÄÏÈÒÓÇ̼ÎØÏÎØÄÊÓÈ̟ÓÀȽÓÈÒØÒ×ÄÓ¼

ÌÄÏÎË˺ÖýÒÄÈÖÅØËÀÊÐÍ ÊÎÈÍοÄÆÊË»ÌÀÓÎÖ ÊÀÈÍÀÑÊÕÓÈÊÐÍ ļÏÀÍÍÀÓÎÏÀÒÏÀ˼ÒÎØÍÌÄ ÎÑÆÀÍÕ̺ÍκÆÊËÇÌÀ

¸

ÙÄÓÀÈÌĺÍÎÏËÄÖÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ ÄÍÐú×ÓÇÊÄÊÀÓ´

šÏÄÑÃÄ̺ÍÀÏџÌÀÓÀ

ŠÓμÃÈÎÄϼÏÄÃÎÓÎÏÎÔÄÓοÍÓÀÈÎÈÀÊÑÎÁÀ ÓÈʺÖÀÍÀÆÕƺÖÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÎØ«Ñ»ÒÓÎØ ¥ÒÎØÓÒÎØÁ» ÏÎغÏÄÒÄÍÄÊѽÖÒÓÈÖšÀÜÎØ ºÏÄÈÓÀÀϽºÍÎÏËÇÒØÌÏËÎÊ»ÌÄÀÒÓØÍÎÌÈ ÊοÖÒÓÎ؁ʿÙÇ¢ԟÍÀÓÎÖÓÎØ¥ÒÎØÓÒÎØÁ» ºÅÄÑÄÓÈÖÀÑ׺ÖÒÄÿÎÆȟÅÊÄÖÊÀÈÌÈÀÎÑƟÍÕÒÇ ÌÄÎÍÎÌÀÓÄÏÐÍØÌÎ¥Ç͏ÍÓÈÊÑÀÓÈÊ»†ŸËÇ


¥Î†¢ ¥˜™˜

•ÉÄÓÀÒÓÈʺÖ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØŸ×ÍÎØÍ¿ËËÎØÖÒÓÀŸ×ØÑÀ ­ÑÄØÍÀÒÓÀÓØÅ˟ Å»ÌÄÖ ÀÅÄѺÆÆØÎÈ̟ÑÓØÑÄÖÊÀÈÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÀÖÓÎÒÊÇÍÈʽÒÓÈÖÄÏÈÓÑÎϺÖ



ÏÎÆÎÇÓÄØ̺ÍÎÈÀϽÓÇÍÏÎÑļÀÏÎØ º×ÎØÍϟÑÄÈÎÈÃØÎÄÉÄÓÀÒÓÈʺÖÄÏÈ

ÓÑÎϺÖÓÇÖ”ÎØË»ÖÏÎØÀÒ×ÎËο ÍÓÀÈÌÄÓÇÍØϽÔÄÒÇÓÇÖ4JFNFOT ÊÀÈÓÎØ”ÀÓÎÏÄüÎØÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈÎÈÁÎØËÄØÓºÖ ½ËÕÍÓÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍ­ÑÄØÍÀÏÎØƼÍÄÓÀÈÒÓÀ ÓØÅ˟ Å»ÌÄÖÏÎØÃÄÍÓÄÊÌÇÑÈÐÍÎÍÓÀÈ ̟Ñ ÓØÑÄÖÀÅÄѺÆÆØÎÈ ÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÀÖ

ÒØÍÔºÓÎØÍÓÎÒÊÇÍÈʽÓÕÍÃØÎÄÏÈÓÑÎÏÐÍ ¦Ÿ×ÍÎØÌÄ¿ËËÎØÖÒÓÀŸ×ØÑÀ§ ļÏÄ ÒÓΦ†§ÎÁÎØËÄØÓ»ÖÓÎØŠª£˜–‚ÇÌ»ÓÑÇÖ †ÀÏÀÃÇÌοËÇÖ ÎÎÏμÎÖÄÊÏÑÎÒÕÏļÓÎ ʽÌÌÀÓÎØÒÓÇÍÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ÆÈÀÓÇÍ ØϽÔÄÒÇÓÇÖ4JFNFOT¦¹ÒÓÄÑÀÀϽÓ½ÒÀ×ѽ ÍÈÀÒØÆʟËØÂÇÖ ÓÀÒÇÌÀÍÓÈʟÒÓÎÈ×ļÀº×ÎØÍ ÄÉÀÅÀÍÈÒÓļ ÄÍÐÎşÊÄËÎÖºÊËÄÈÒÄÒÀÍÒÓÑļÃÈ ÒÓǁÄÑÌÀͼÀ ½ÏÎØÎÈÊÀÓÇÆÎѼÄÖÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎØ «ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎØÌÄÓÀÓџÏÇÊÀÍÀϽÃÕÑÎÃÎʼÀ ÒÄÀÏË»ÀÏÈÒÓ¼À§ ¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÃÄÍļÍÀÈ˼ÆÎÈÄÊļÍÎÈÏÎØ ÒØÍúÎØÍÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖÒÓÇÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊ»ÊѼÒÇ ÊÀÈÓÇÍÏÄÑÈÁ½ÇÓÇÁλÔÄÈÀÀϽÓǁÄÑÌÀͼÀÌÄ ÓÇÍØϽÔÄÒÇ4JFNFOT¦™ÀÍļÖÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ ÀÏÎÊËļÒÄÈ ÓÇÍÐÑÀÀØÓ»ÓÕÍÿÒÊÎËÕÍÃÈÀ ÏÑÀÆÌÀÓÄ¿ÒÄÕÍ ÍÀº×ÄÈÒÓÀËļÌ»ÍØÌÀÀϽÓÇÍ ÏËÄØџÓÇÖÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ½ÓÈÔÀÏѺ ÏÄÈÍÀÊËļÒÄÈÇØϽÔÄÒÇ4JFNFOT ½ÒÎÏÈÎÆÑ»ÆÎÑÀƼÍÄÓÀÈÊÀÈÌÄÓÎ ËÈƽÓÄÑÎʽÒÓÎÖ§ ºËÄÆÀÍÒÓΦ†§ ÁÎØËÄØÓºÖ½ËÕÍÓÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍ —ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÆÈÀÓÈÖÃØÎ ÌÄƟËÄÖØÏÎÔºÒÄÈÖÓÎØÅÀʺËÎØ ÓÇÖ4JFNFOT ÓÎØ¢¥•ÊÀÈÓÎØ ¢Š• ÓÀ½ÏÎÈÀÒÓÎÈ×ļÀÄÌÅÀͼÙÎ ÍÓÀÈļÍÀÈÀÏÎÃØÍÀÌÕ̺ÍÀÊÀÈÎÈ ½ÏÎÈÄÖÏÎËÈÓÈʺÖÄØÔ¿ÍÄÖº×ÎØÍ ÏÑÎÊ¿ÂÄȺ×ÎØÍÏÀÑÀÆÑÀÅļ ŠÓÎÈ×ļÀØϟÑ×ÎØÍ̽ÍÎÆÈÀÓÇÍ ØϽÔÄÒÇ$*ÊÀÈÏÈÎÒØÆÊÄÊÑÈ ̺ÍÀÆÈÀÓÇÍØÏÎÆÑÀÅ»ÏÎØ ºÁÀËÄÒÓÎÏÑÎÒ׺ÃÈÎÓÇÖÒØÌ ÅÕͼÀÖÎØÅØÏÎØÑƽÖ«Ñ»ÒÓÎÖ šÀÑÊÎÆÈÀÍ͟ÊÇÖÀÏÎÃÄ×½ÌÄÍÎÖ

ÆÈÀÓÇÍÄϺÊÓÀÒÇÓÎØÏÑÎÀÒÓÈÀÊοÌÄÓÇÍÊÎÈÍÎ

ºÑÄØÍÀ ÎÈÁÎØËÄØÓºÖ˺ÍĽÓÈ ÏÀџÓÇüÌÇÍÇ

ÑÈÀŠÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ» ÀØÓ»ÏÎØ

ÏÑÀɼÀÓÕÍÄÓÀÈÑÄÈÐÍ4JFNFOT¬ÊÓÕÑ¥•£  ¢ÈÈÒ×ØÑÈÒÌμÀØÓμºÅÄÑÀÍÓÇͺÍÓÎÍÇÀÍÓ¼

ÏÀџÓÀÒÇ ğͺÏÑÄÏÄÊÀÈ»ÔÄËÀͽËÎÈÍÀºÑÔÄÈ ÇØϽÔÄÒÇÒÓÎÅÕÖ ÔÀ×ÑÄÈÀÙ½ÓÀÍÏÎË¿ÏÄÑÈÒ

ÃÑÀÒÇÓÎØ Ó¼ÍÎØ£½ÁËÈÀ ÎÎÏμÎÖÌÄûËÕÒ» ÓÎØÓÎͼÙÄȽÓÈÏÎÓºÃÄÍÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÄ»̼ËÇÒÄ ÓÇËÄÅÕÍÈʟÌÄÓÎÍ«ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎÊÀÈοÓÄÊÀÍ

Ò½ÓÄÑÎÖ×ѽÍÎÖ †ŸÍÓÕÖÊÎÈÍ»ÃÈÀϼÒÓÕÒǽËÕͽÒÎÈÌÄÓº×ÎØÍ ÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÓÇÖÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÖļÍÀȽÓÈÀϽÓÇÍ

ÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓÇÍØϽÔÄÒÇÓÎØ”ÀÓÎÏÄüÎØ ÓÀÏџÆÌÀÓÀļÍÀÈÀʽÌÇÏÈÎÀÏÎÆÎÇÓÄØÓÈʟ ¢ÈÁÎØËÄØÓºÖÏÎØÌÄÓº×ÎØÍÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÃÄÍ

ÓÎÍÀÍÀÙ»ÓÇÒÄÏÎÓºÒÓÎÓÇ˺ÅÕÍΊÓÇûËÕÒ» ÓÎØÀÍÀźÑÄÈÀʽÌÀ½ÓÈÎØúÏÎÓÄÌÄÓºÅÄÑÄÄÏÈ ÔØ̼ÀØÏÎØÑÆοÆÈÀÓÇÍÀ͟ÔÄÒÇÎÏÎÈÀÒûÏÎÓÄ

ÏËÄØџÓÇÖ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖÃÈÀÅÀ¼ÍÄÓÀÈÌÈÀÀÆÕ ÍÈÐÃÇÖÏÑÎÒϟÔÄÈÀÍÀÀÏÎÊÑ¿ÂÄÈÓÈÖÎÏμÄÖ ÏÎËÈÓÈʺÖÄØÔ¿ÍÄÖØÏ»Ñ×ÀÍÀË˟ÊÀÈÓÀÒÓÎÈ×ļÀ

Ò¿ÌÁÀÒÇÖÊÀÈʟÍÄÈ˽ÆÎÆÈÀÏÑÕÓÎÅÀÍ»ÄÏÈ×ļ ÑÇÒÇËÀÒÏÎËÎƼÀÖÄÈÖÁŸÑÎÖÓÎØ ¥ÎÏÑÐÇÍÒÓºËÄ×ÎÖÓÎØ¢Š•ϟÍÓÕÖÊÀÓºÔÄÒÄ ÀʽÌǽÓÈÇÊÀÓÀÒÊÄØ»ÄϺÊÓÀÒÇÖÓÎØÏÑÎ ÀÒÓÈÀÊο ÓÎØÓÌ»ÌÀÓÎÖŠ™¥ÑÄÈցºÅØÑÄÖ Ô»ÍÀ†ÄÈÑÀÈŸÖ ×ÀÑÀÊÓÇѼÒÓÇÊÄÊÀӟÏÀѺÊ ÊËÈÒÇ¢ËØÌÏÈÀʽºÑÆÎÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÃÎÔļÌÄ ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÄÉÏѺÖÊÀÈÎØÒÈÀÒÓÈʟÌÄÀÏÄØÔļÀÖ À͟ÔÄÒÇ ÀÅοØÏ»Ñ×Ä̽ÍÎ̼ÀÏÑÎÒÅÎџ¢ ÃÈÀÆÕÍÈÒ̽Öļ×ÄÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÓÎÄϼ«Ñ»ÒÓÎØ ”ÄÑÄË»ÊÀÈØÏÄÆџÅÇÓÄËÈʟÓÎÄϼ šÈןËÇ„ÈŸÏÇ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÀ½ÒÀļÏÄÀʽÌÀÓÎÏÑÐÇÍ ÒÓºËÄ×ÎÖÓÎØ¢Š• ÌÀÙ¼ÌÄÓÎÍÒØ͟ÃÄËŽ ÓÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ™ÀÑÀϟÍÎļ×ÀÍÄÍÇÌÄÑÐÒÄÈ ÄÆÆџÅÕÖÓÎÍÓ½ÓÄØÏÎØÑƽšÄÓÀÅÎÑÐÍ¥ŸÒÎ ÄџÍÓÙÇ ÓÎÍÓ½ÓÄÃÈÄØÔØÍÓ»ÓÇÖ ‚™ÐÒÓÀ ŠÓÀÚÊοÑÀ ÓÎ́ȟÍÍǏÆƺËÎØ ÊÀÈÓÎÍÓºÕÖÏÑÕÔØÏÎØÑƽ

ÓÀÎÏμÀÀʽÌÀÊÀÈÒ»ÌÄÑÀÔÀÌÏÎÑοÒÀÍÍÀ ÀÍÀÓѺÂÎØÍÓÎÒÊÇÍÈʽ»ÍÀÃÈÀÅÕÓ¼ÒÎØÍÏÓØ ׺ÖÓÇÖØϽÔÄÒÇÖÏÎØÓÐÑÀÌÎÈÑÀ¼ÀÔÀÌļÍÎØÍ ÒÓÎÒÊÎӟÃÈ

❛❛

”ÎØËÄØÓºÖ ÒØÍúÎØÍ ÓÇÁλÔÄÈÀÀϽ ÓǁÄÑÌÀͼÀ ÌÄÓÇÍØϽÔÄÒÇ ÓÇÖ4JFNFOT

❜❜

ÓÎØÖ½ÑÎØÖÏÀÑÀËÀÁ»ÖÓÎØÏÎغÔÄÓÄÇŸËËÇ ÏËÄØџ

™ÐÒÓÀ™ÀÑÀÌÀÍË»ÆÈÀÓνÓÈ»ÓÀÍ ÀÒ¿ÌÅÎÑÇÇÒØÌÅÕͼÀ—Àϟ ÍÓÇÒÇ Ò¿ÌÅÕÍÀϟÍÓÀÌÄÓÎÍ ̟ÑÓØÑÀÓÇÖÓ½ÓÄÊØÁºÑÍÇÒÇÖ »ÓÀÍÍÀÊÀÓÀÑÆÇÔļÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ ÓÇÖÎÏμÀÖ»ÓÀÍÀØÓ½ÖÏÑÎÚÒӟ ÌÄÍÎÖ Ë˟ÊÀÈΙÀÑÀϟÍÎÖ Äϼ ÒÇÖÒÓºËÄ×ÎÖÓÎØ¢Š• ÏÎØ ÄÉÄӟÒÓÇÊÄ×ÔÄÖÀϽÓÇÍÀÑ̽ ÃÈÀÄÏÈÓÑÎÏ» ÄϺÌÄÈÍĽÓÈÓÎÍ šŸÈÎÓÎØÌÄÀËËÄϟËËÇËÀ ºÆÆÑÀşÓÎØļ×ÄÄÍÇÌÄÑÐÒÄÈ

ÓÎØÖÃØÎÄÈÒÀÆÆÄËļÖÓÎ؏ÑļÎØ †ŸÆÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ„ÈͽÊÀȁÈÐÑÆÎ ŠÀÍÈßÆÈÀÓÇÍØϽÔÄÒÇÌÈËÐÍÓÀÖÆÈÀ¦ÁºÁÀÈÇ

™ÀÔÇÌÄÑÈͺÖÄÏÀźÖ

ÄÌÏËÎÊ»ÏÎËÈÓÈÊÐÍÏÑÎÒÐÏÕͧÊÀÈÙ»ÓÇÒÄÍÀ ÎÑÈÒÓļÄÈÃÈʽÖÄźÓÇÖÀÍÀÊÑÈÓ»ÖšŸËÈÒÓÀ ÌÈËÐÍÓÀÖÒÓÎØÖÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎØÖÃÄͺÊÑØÂÄ

¥ÀÓÄËÄØÓÀ¼ÀÄÈÊÎÒÈÓÄÓџÕÑÀ ÄÊÓ½ÖÀϽ ÓÀÎͽÌÀÓÀÏÎËÈÓÈÊÐÍÏÎغ×ÎØÍÀÊÎØÒÓļ ̺×ÑÈÓÐÑÀÊÀÈļÍÀÈÀØӟÓÕÍšÀÍÓºËÇÊÀÈ

ÓÈÖÏÎËÈÓÈʺÖÓÎØÏÄÏÎÈÔ»ÒÄÈÖ˺ÆÎÍÓÀÖ½ÓÈÀØÓ½Ö ļ×ÄÏÈÒÓºÂÄÈÒÓÎÍ™ÀÑÀÌÀÍË»ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀļÏÄ ÌĺÌÅÀÒǽÓÈÇØÏÎÆÑÀÅ»ÓÎØ»ÓÀÍÇÇÒÓÎ

¥ÒÎØʟÓÎØÀϽÓΆŠ¢™ÊÀÈÓÇÖÎÈÊÎƺÍÄÈÀÖ šÇÓÒÎӟÊÇÀϽÓÇ ‚ ÄÍÄÏ˟ÊÇÒÀÍÊÀÈÀË˟ ̺ÒÀÀϽÓÈÖÊÀÓÀÔºÒÄÈÖÓÕÍÌÀÑÓ¿ÑÕÍ

ÊļÌÄÍÎØÏÎÂÇÅȽÓÇÓÀÖÓÎØÓºÕÖÏÑÕÔØÏÎØÑ ÆοÆÈÀÓÇÍÀÑ×ÇƼÀÓÇÖ ‚ ¥ÇͼÃÈÀÒÓÈÆÌ»ÎÁÎØËÄØÓ»ÖÓÎØŠª£˜–

ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÓÎÏÑÐÇÍÒÓºËÄ×ÎÖÓÎØ¢Š• šŸÍÎÖ†ÀÍÀÆÈÐÓÎØÈÒ×ØѼÒÓÇÊĽÓÈÒÓÎÇÌÄ ÑÎ˽ÆÈÎÓÎØšÈןËÇ«ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎØØÏ»Ñ×ÀÍ ÊÀÓÀÆÄÆÑÀÌ̺ÍÄÖÒ×ÄýÍÊÀÔÇÌÄÑÈͺÖÄÏÀźÖ

‚ÇÌ»ÓÇÖ†ÀÏÀÃÇÌοËÇÖÊÀÓºÔÄÒÄÄÌÏÈÒÓÄØ ÓÈʽºÆÆÑÀÅÎÒÓÄ˺×ÎØÖÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖÌÄÓÎ ½ÍÎÌÀÈŸÍÍÇÖ¥ÄÑÙ»ÖÏÑÎÖÓÎÍ«ÑÈÒÓÎÅÎџÊÎ ÓÎÍ κÌÁÑÈÎÓÎØ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÎÏμÎ

ÓÎØŸËËÎÓÄÈÒ×ØÑοŸÍÃÑÀÓÇÖ4JFNFOTÌÄ ÓÎÍÓ½ÓÄÆÄÍÈʽÆÑÀÌÌÀÓºÀÓÎØØÏÎØÑÆļÎØ šÄÓÀÅÎÑÐÍ Ó¼ÍΣ½ÁËÈÀ ÒÄÌÈÀÄÏÎ×»̟ËÈ ÒÓÀÏÎØ΢Š•ÃÈÀÏÑÀÆÌÀÓÄؽÓÀÍÓÇÒ¿ÌÁÀÒÇ

ÓÎÍÄÍÇÌÄÑÐÍÄȽÓȦÎÈżËÎÈÓÇÖ4JFNFOTÒÓÇ ÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÒÈÃÇÑÎÃÑÎÌÈÊÐÍÒØÒÓÇ̟ÓÕÍú×Î ÍÓÀÈϽËÄÌÎÄÊ̺ÑÎØÖÓÇÖÆÄÍÈÊ»ÖÃÈÄ¿ÔØÍÒÇÖ§ ŠÄ½ ÓÈÀÅÎџÓÎÍ×ѽÍÎÏÎØÔÀÓÄËÄÈÐÒÄÈÇ

ÏÎÆλÓÄØÒÇ ŠÄ½ËÇÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼À½ÌÕÖØϟÑ×ÄÈÊÀÈʟÓÈ ÄËÏÈÃÎŽÑΆÀџÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀÓÕÍÃØÎ ÌÄƟËÕÍÊÎÌ̟ÓÕÍÍÀÄ˺ÆÉÎØÍÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼À ÊÀÈÍÀÓÇÍÊÀÓÄØÔ¿ÍÎØÍÓÎÊÀÔºÍÀÏÑÎÖÓÇÍ ŸËËÇÏËÄØџ ÏÎË˺ÖÅÎѺÖÎÈÁÎØËÄØÓºÖÓÎØÖ ÃÄÍØÏÀÊοÎØÍÒÓÈÖÄÍÓÎ˺ÖÀÊÎËÎØÔÐÍÓÀÖÓÀ ÒÓÎÈ×ļÀÓÇÖØϽÔÄÒÇÖÌÄÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈʟÊÑÈÓ»

ÊÑ¿ÁÎØÍÓÇÍÏË»ÉÇÓÎØÖ ÄÍÐÏÎË˺ÖÅÎѺÖ ÃÄÍÔØÌοÍÓÀÈÊÀÍÏÎÈÎ̟ÑÓØÑÀÄÉÄӟÙÎØÍ¢È ÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÖÓÇÖÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÃÈÀÊÎÏοÍÓÇÍ ÄÑ×½ÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀÊÀÈÔÀÉÀÍÀÑ×¼ÒÎØÍÌÄӟ ÓΆŸÒ×ÀÌÄÓÇÍÄɺÓÀÒÇÓÎØ•ÅÑÀ¼ÌÊÀÈÓÎØ ÑÒºÍÈÎØ ÎÈÎÏμÎÈÌÄÄÏÈÒÓÎË»ÓÎØÖÙ»ÓÇÒÀÍÍÀ ÊÀÓÀÔºÒÎØÍ ÍÓ¼ÔÄÓÀÇŠÓÀÌÀÓ¼ÍÀšÀÍÓºËÇ ÏÎØ»ÓÀÍ ØÏÄ¿ÔØÍÇÒÓÎØÏÎØÑÆļΏÆÑÎÓÈʻ֏͟ÏÓØÉÇÖ ÆÈÀÓÀÔºÌÀÓÀÀØӟÊÀÈÇÎÏμÀÏ»ÑÄÒÓÎÒϼÓÈ ÓÇÖÓÎÍşÊÄËÎÆÈÀÓΔÀÓÎϺÃÈ ÀÑÍ»ÔÇÊÄÍÀ ÏÀÑÎØÒÈÀÒÓļÌÄÓÎÄÏÈ×ļÑÇÌÀ½ÓÈļÍÀÈÊÀÓÇÆÎ ÑοÌÄÍÇÒÓÇÍØϽÔÄÒÇšÄӟϟÍÓÕÖÊÀÈÓÇÍ ÊÀӟÔÄÒÇÓÕÍÃØÎÌÎÍÀ×ÐÍÎÈÒØÍÄÃÑȟÒÄÈÖÓÇÖ ÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÖÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÎØÍÊÀÈ ÔÀÉÀÍÀÑ×¼ÒÎØͽÓÀÍÀÍμÉÎØÍÎÈËÎÆÀÑÈÀÒÌμ ÀÍÔÑÐÏÕÍ»ÈÃÑØ̟ÓÕÍÏÎØÄÌÏ˺ÊÎÍÓÀÈÒÓÇÍ ØϽÔÄÒÇ
¬ÌØÍÀ

¢

¥Î†¢ ¥˜™˜

—ÃÈÎ˼ÒÔÇÒÇÓÕÍÄËËÇÍÈÊÐÍÀÍÓÈÒӟÒÄÕÍ

ÈÀÑÈÔÌμļÍÀÈÂØ×Ñμ ÊÀÈ˺ÍÄÓÇÍÀË»ÔÄÈÀ

ÓÇÖ¦ÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÖÂØ×ÑÀÈ̼ÀÖ§ ÓÎÎÏμÎ

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ

—ÓÄ×ÍÎËÎƼÀÓÕÍÌÀ×ÇÓÈÊÐÍÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍ

ÆÈÀÔºÌÀÓÀÓÎ؏ÈÆÀ¼ÎØļ×ÄÉÄÊÈÍ»ÒÄÈÏÎË¿ ÏÑÈÍšÇÍÉÄ×͟ÌĽÓÀÍÇ ÎØÃοËÀÀͺËÀÁÄ ÓÀÇͼÀÓÇÖÄÉÎØÒ¼ÀÖ ÎÏÑÐÓÎÖØÏÎØÑƽÖ ¬ÌØÍÀÖÓÎØ™ÀÑÀÌÀÍË» ÎÀϽÒÓÑÀÓÎÖ

ÓÀÈÑȟÙÄÈƟÍÓÈÒÓÇͺÀÓÀÊÓÈÊ»ÀÍÀ×ÀÈÓ¼ÒÄÕÍ ¢ÈØÏÄÑÁÎ˺ÖÃÄͺËÄÈÂÀÍ ½ÏÕÖÄÊļÍÇÇ ÀÊÀÓÀͽÇÓÇÏÀ¿ÒÇÏÓ»ÒÄÕÍÒÓΏÈÆÀ¼Î ½ÒÎÃÈÀÑÊοÒÄÓΚÏÀÚџÌÈ ÀË˟ÒÄÆÄÍÈʺÖ

ÒØÍÔÇÌÀӟÊÈÀÏÎØØÏÎÒÓ»ÑÈÙÀͽÓȦÎÈ ÎØÑÀÍμļÍÀÈÃÈÊμÌÀÖ§ÍÀÓÀÉÄןÒÄÓÄ¢È ÎØÑÀÍμļÍÀÈÊÈÀØÓμÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏÎÈÇ̺ÍÎÈ ÊÀÈÇÃÈÊ»ÌÀÖÀÓØ×¼ÀļÍÀȽÓÈÎÆļÓÎÍÀÖ

ÀÄÑÎϽÑÎÖŠÏ»ËÈÎÖŠÏÇËÈÕÓ½ÏÎØËÎÖ ļ×Ä ÃÐÒÄÈÒØͺÍÓÄØÉÇÒÄÓοÑÊÈÊÇÄÅÇÌÄѼÃÀ ÊÀÈļ×ÄÀÅ»ÒÄÈÀÍÎÈ×Ó½ÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ ÍÀÒØÙÇÓ»ÒÎØÌÄÓÎÄ¿ÑÎÖÓÎØÖÄÔÍÈÊο

ÆÑÀÌ̺ÖÒÓÎÀÍÀÓÎËÈʽÈÆÀ¼ÎÇÀÏÎÅØÆ»ÓÇÖ ºÍÓÀÒÇÖļÍÀÈÏ˺ÎÍÊÀͽÍÀÖ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ Ò´½ ÓÈÀÅÎџÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÏËÄØџ¸ËÎÓÎ ÊÀÓÀÆџÅÇÊÀÍÀϽÓÀÄËËÇÍÈʟÑÀÍӟÑ

ÏÎØÌÀÖº×ÄÈÓ¿×ÄÈļÍÀÈÿÒÓÑÎÏÎÖÌÄ ÄÏÈÔÄÓÈʺÖӟÒÄÈÖ¥½ÒÎÏÎØÅԟÍÄÈ̺×ÑÈÓÎ ŠÎ¿ÍÈÎÌÄÓÀÏÎËÄÌÈʟÓÎØÏËμÀ

ÄÍÀºÑÈÎØ×ÐÑÎØÌÄÓÇÍ¥ÎØÑʼÀ¥ÎÍŠÏ»ËÈÎ ÃÈÀú×ÓÇÊÄΔšÄÚÌÀџÊÇÖ ÎÎÏμÎÖ ÌÏÎÑļÍÀÌÇͺËÄÆÄÏÎË˟ÆÈÀÓÀÔºÌÀÓÀÓÎØ

ÓοÑÊÈÊÀÌÀ×ÇÓÈʟÀÄÑÎÒʟÅÇÏÎØ

ÀÏÎÆÄÈÐÍÎØÌÄÀÄÑÎÏ˟ÍÀÆÈÀÍÀÌÄÓџÌÄ

ÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÀÍÏÀÑÀÁȟÒÄÈÖ¢È ÄÌÏËÎʺÖ»ÓÀÍ

ÓÀÓοÑÊÈÊÀ ÀÅοÏ˺ÎÍÌÄÓÀÇËÄÊÓÑÎÍÈʟ ̺ÒÀÏÎØÃÈÀÔºÓÎØÌÄÆÍÕѼÙÎØÌÄÊÀÈÀϽ ÏÎÈÎÀÄÑÎÃѽÌÈκ×ÄÈÀÏÎÆÄÈÕÔļÓÎÊÀÔºÍÀ§ ˺ÍĽÒÎÈØÏÎÒÓÇѼÙÎØÍÓÈÖÀÍÀ×ÀÈÓ¼ÒÄÈÖ ¦ÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÖÂØ×ÑÀÈ̼ÀÖ§ÒÓΏÈÆÀ¼Î

ŠÓΏÈÆÀ¼ÎÓÀÏџÆÌÀÓÀ º×ÎØÍÀË˟ÉÄÈÃÑÀÌÀÓÈʟ ÊÀÈÀØӟÓÀÏÀËȟ

)¦ËŸÈÓ§ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÕÍ ÓοÑÊÈÊÕÍÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍÀϽ ÓΆÄÍӟÆÕÍÎÃÇÌÈÎØÑÆļ ͺÀÃÄÃÎ̺ÍÀÒÓΏÈÆÀ¼Î

üÍÄÈÓÇÃØÍÀÓ½ÓÇÓÀÀÍÀÆÍÐÑÈÒÇÖÓÕÍ ¦ŸÆÍÕÒÓÕÍÒÓ½×ÕͧÒÓΏÈÆÀ¼ÎÀϽ ÏÎË¿ÌÄƟËÄÖÀÏÎÒӟÒÄÈ֥ΦҿÒÓÇÌÀ ÀÍÀÆÍÐÑÈÒÇÖżËÈÎØ»Ä×ÔÑÈÊο¼×ÍÎØÖ§ *'' ÏÎØÃÈÀÔºÓÎØͽËÀÓÀÌÀ×ÇÓÈʟ ÀÄÑÎÒʟÅǯŸÑÀÊÀÈÓÀÓοÑÊÈÊÀ¯ ÄÊϺÌÏÄÈ ºÍÀÍÊÕÃÈʽ̺ÒÕÓÎØÎÏμÎØÌÏÎÑļÍÀ ƼÍÄÈÇÓÀØÓÎÏμÇÒ»ÓÎئ¢ØÒÈÀÒÓÈʟ

ÈÆÀ¼ÎØ ÕÒÓ½ÒÎÒÓÇÍÏџÉÇÀϽÓÇÃÈÊ»ÓÎØ ÔÇÓļÀÊÀÈÌÄӟŸÑ×ÈÒÄǦ˟ÈÓ§ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇ ÓÕͨÀϺÍÀÍÓÈ ÄÈÃÈʟÌÄӟÓÎÍԟÍÀÓÎ ÓÎØÒÌÇÍÀÆο™—ËȟÊÇÒÓÇÍ™ŸÑÏÀÔÎ ÏÎØʟÏÎÈÎÈŸÑ×ÈÒÀÍÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈοÍÕÖ ŸËËÎÔÈÆÈÀÓÇÍÀ͟ÆÊÇÀËËÀÆ»ÖÄÍÀºÑÈÀÖ

¢ÈÎØÑÀÍμ ļÍÀÈÀʽÌÀ ÃÈÊμÌÀÖ •ÊÀÓ½ÍϺÍÓÄÏÀÑÀÁȟÒÄÈÖļ×ÀÌÄÒÓÎ ÈÆÀ¼ÎÓÎØÖÿÎÏÑÐÓÎØÖÌ»ÍÄÖÓÎØ ÊÀÈ̽ÍÎ̼ÀÄÌÏËÎÊ»šÎȟÙÄÈ ÄÉÕÏÑÀÆÌÀÓÈÊ»ÇÀÍÀËÎƼÀ¥ÀÒÓÎÈ×ļÀļÍÀÈ ʟÓÈÏÀÑÀϟÍÕÀϽÄϼÒÇÌÀ ÀÅοÏÑκÑ×ÎÍÓÀÈÀϽÓÎ ØÏÎØÑÆļΕÔÍÈʻ֬ÌØÍÀÖ ÊÀÈÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÎØͽÓÈÒÓÎ ÈÆÀ¼ÎʟÓÈÅÀ¼ÍÄÓÀÈÍÀ ÀË˟ÙÄÈ ÀË˟ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍ ÀϽÓÇ̼ÀÏËÄØџÓÎØ ÓÇÍ ÄËËÇÍÈÊ» ¢ÈÄÌÏËÎʺÖÄËËÇÍÈÊÐÍ ÊÀÈÓοÑÊÈÊÕÍÌÀ×ÇÓÈÊÐÍ ÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍÒÓΏÈÆÀ¼Î »ÓÀÍϟÍÓÀÀ͟ËÎÆÄÖÓÎØ ÀÑÈÔÌοÓÕÍÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍ ™ÈÀØÓ½ÆÈÀÓ¼ÄÌÏËÎÊ» ÆÈͽÓÀͽÓÀÍÓÀÓοÑÊÈÊÀ ÀÄÑÎÒʟÅÇÀÍÓÈÃÑοÒÀÍ ÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÀÍÀÆÍÐÑÈÒÇÖ ÀÍÀ×À¼ÓÈÒÇÖÀϽÓÀ

ÒÓÑÀÓÇÆÈÊ»ÖÒÓΏÈÆÀ¼Î ¥ÎÄÏÈÓÄËļÎÓÎØ”šÄÚÌÀџÊÇÃÄÍ ÌϽÑÄÒÄÍÀÃÈÊÀÈÎËÎÆ»ÒÄÈÆÈÀÌÄƟËÎ ÃȟÒÓÇÌÀÕÖÒØÌÏÓÕÌÀÓÈÊ»ÓÇÍʟÔÄÓÇ ÏÓÐÒÇÓÎØÀÑÈÔÌο ÓÕÍÄÌÏËÎÊÐÍ ÓÇͼÃÈÀ

❛❛

)ÀÍÀËÎƼÀ

ÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍ ÄÌÏËÎÊÐͺ×ÄÈ ÀË˟ÉÄÈÃÑÀÌÀÓÈʟ ØϺÑÓÇÖ¬ÆÊØÑÀÖ

❜❜

ÄËËÇÍÈʟÌÀ×ÇÓÈʟ ÏÎØ ÏËÇÒ¼ÀÙÀÍÒÄÀϽÒÓÀÒÇ̺×ÑÈÊÀÈϽÃÈÀ

ÒÓÈÆÌ»ÏÎØÎÈÀÑÈÔÌμ ÓÕÍÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍÊÀÈ ÓÕÍØÏÄÑÏÓ»ÒÄÕÍ»ÓÀÍ ÀØÉÇ̺ÍÎÈ¥ÎͺÎýÆÌÀ ÌÈÀÖÏÈλÏÈÀÖÀË˟ ÊÀÈÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ»Ö ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÖÓÕÍ ¥Î¿ÑÊÕÍÏÑÎʟËÄÒÄ ÏÎË˺ÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÒÄ ÏÈ˽ÓÎØÖÏÎØØÏÇÑÄÓοÍ ÒÓÇÍÏÑÐÓÇÆÑÀÌÌ» ÀÍÀ×À¼ÓÈÒÇÖÒÓΏÈÆÀ¼Î ¢ÈÊÀÓÄØÔ¿ÍÒÄÈÖÏÎØ ÓÎØÖüÍÎÍÓÀÍÀϽÓÎØÖ ÀÍÕÓºÑÎØÖÓÎØÖÆÈÀ

ÀÏÎÅØÆ»ÏÑÎÒºÆÆÈÒÇÖ ÓοÑÊÈÊÕÍÌÀ×ÇÓÈÊÐÍ ÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍÒÄÀÏÎÒӟÒÄÈÖÌÈÊѽÓÄÑÄÖÓÕÍ

ÌØÍÓÈÊ»ÃÈÎ˼ÒÔÇÒÇ

ÓÄÒҟÑÕÍÌÈ˼ÕÍ»ÓÀÍËÎÆÈʽÍÀÄÍÎ×Ë»ÒÎØÍ ÓÎØÖÏÈ˽ÓÎØÖÓÕÍÌÀ×ÇÓÈÊÐÍ ÏÎËËμÀϽ ÓÎØÖÎÏμÎØÖÀʽÌǺ×ÎØÍÊÎËËÇ̺ÍÎ ÒÓÀÏÀÑÌÏѼÙÓÕÍÀØÓÎÊÈÍ»ÓÕÍÓÎØÖÓÎ

¥ÎØÖÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÖÌ»ÍÄÖÎÀÑÈÔ̽ÖÓÕÍ ÄÌÏËÎÊÐÍÒÓΏÈÆÀ¼ÎŸÑ×ÈÒÄÍÀÌÄÈÐÍÄÓÀÈ ÒÓÀÔÄџ ÆÈÀÍÀÅԟÒÎØÌÄÒÓÎÏÑÐÓÎüÌÇÍÎ ÓÎØÍÀº×ÎØÌÄ̽ËÈÖ̼ÀÄÌÏËÎÊ»ÒÄ

ÀØÓÎʽËËÇÓÎÌÄÓÎÏÀËȽÒ˽ÆÊÀÍÓÇÖ† ÏÎØÀÍÀźÑÀÌÄÒÓÇÍÀÑ×»¦¢ÈÎØÑÀÍμļÍÀÈ ÃÈÊμÌÀÖ§ ¢”ÀÆƺËÇÖ”ÄÍÈÙºËÎÖ ÏÎØÃÈÀú×ÓÇÊÄ

ÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍ

ÓÎÍšÄÚÌÀџÊÇ ºÅÄÑÄÌÀÙ¼ÓÎØÓÎýÆÌÀ

ÆÈÀÍÀÊÀÓÀÆџÂÎØÍÓÀÃÈÀÊÑÈÓÈʟÓÎØÖÊÀÈ ÓÎÍÎÏËÈÒ̽ÏÎغÅÄÑÀÍ

—ͺÀÓÀÊÓÈÊ» •ÏÈÓÄËļÖÓÇÖ†ÎËÄÌÈʻ֏ÄÑÎÏÎѼÀÖ ÎÈ ÎÏμÎÈÄÌÏ˺ÊÎÍÓÀÈÌÄÓÇÍÊÀÔÇÌÄÑÈͽÓÇÓÀÓÇÖ ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÖÓÕÍÓοÑÊÈÊÕÍÏÀÑÀÁȟÒÄÕÍ ÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÎØÍϟÍÓÕÖ½ÓÈÌÏÎÑļÇͺÀÓÀÊÓÈÊ»

Ï½ÓÇÍŸËËÇ ÎÈØÏÎÒÓÇÑÈÊÓºÖÓÇÖÏÀËȟÖ ¦ÒÊËÇѻ֧ÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÖÄÏÈ̺ÍÎØͽÓÈÓÀ ÓÄ×ÍÎËÎÆÈʟ̺ÒÀØÏ»Ñ×ÀÍÄÃÐÊÀÈÏÎË˟

ÍÀÌÎȟÙÄÈËÈƽÓÄÑΦÀÏÎÅÀÒÈÒÓÈÊ»§ ļÍÀȽÌÕÖ ÄɼÒÎØÒÇÌÀÍÓÈÊ»ÌÄÓÈÖÀÄÑÎÌÀ×¼ÄÖÏÎØÓ½ÒÀ ×ѽÍÈÀÒØÍÇÔ¼ÒÀÌÄÍÀÀÏÎÊÀËοÌÄÌÄÓÎÍ

×ѽÍÈÀ ÀË˟ÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÓÕÍÒÊËÇÑÐÍ ÀÄÑÎÌÀ×ÈÐÍÊÀÈÄÌÏËÎÊÐÍļ×ÄÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ÏÎËÈÓÈʽÏÀџÒÓÑÀÓÈÕÓÈʽÒÓ½×ΚÄ˼ÆÀ

ÀÌÄÑÈʟÍÈÊνÑΦEPHGJHIU§ ÒÊØËÎÊÀÁÆŸÖ ÎÎÏμÎÖÊÀÈÀϺÃÈÃÄÓÇÒÊËÇѽÓÇÓÀÊÀÈÓÎØÖ ÊÈÍÿÍÎØÖÓÇÖÄÍÀºÑÈÀÖ̟×ÇÖ

˽ÆÈÀ ˺ÍÄÏÕÖÓÐÑÀÓÎÙ»ÓÇÌÀļÍÀȽÓÈʟÓÈ ÀË˟ÙÄÈÒÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÌÀÖÊȽËÀÓ´ŸËËÀÏÄѼ ÓÄ×ÍÎËÎƼÀÖļÍÀÈÏÀÑÀÌ¿ÔÈÀ

ÀÚÓÀ͟ÊÈÏÑÎÊË»ÒÄÕÍ ¥Î¼ÃÈÎÃȟÒÓÇÌÀÏÎØÇÄËËÇÍÈÊ»ÏËÄØџÄϺËÄÉÄÒÓÀÔÄџÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÀÏÎÅØƻֺÍÓÀÒÇÖ Ç¥ÎØÑʼÀÏѽÒÔÄÒÄÒÓÇÍÆʟÌÀÓÕÍÏÑÎÊË»ÒÄÐÍÓÇÖÓÈÖØÏÄÑÏÓ»ÒÄÈÖÌÀ×ÇÓÈÊÐÍÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍ ÓÇÖÒÄÊÀÓÎÈÊÇ̺ÍÀÄËËÇÍÈʟÍÇÒȟ ÓÇÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ»ÏÀÑÄͽ×ËÇÒÇÀÄÑÎÒÊÀÅÐÍÓÇÖÄØÑÕÏÀÚÊ»Ö ÿÍÀÌÇÖÆÈÀÓÇËÀÔÑÎÌÄÓÀ͟ÒÓÄØÒÇ'SPOUFYÊÀÈÁŸÅÓÈÒÄÓοÑÊÈÊÎÓÎÍÄÍÀºÑÈÎ×ÐÑÎÀʽÌÇ ÊÀÈÃØÓÈʟÀϽÓΛÀÑÌÀÊÎÍ»ÒșȽ×È̽ÍÎÀØӟ ¥ÎŸÑ×ÈÒÄͺÎÆÀÚÓÀ͟ÊÈÏÑÎÊË»ÒÄÕÍ ÀØÓ»ÓÇÅÎџÒÓÇԟËÀÒÒÀ†ÎËÄÌÈʟÏËμÀ ÓÕͥοÑÊÕÍÀÏÎÏ˺ÎØÍļÓÄÀϽÁŸÒÄÈÖÓÕÍÌÈÊÑÀÒÈÀÓÈÊÐÍÏÀÑÀ˼ÕÍļÓÄÀϽÓÎÏÎØÔÄ͟ ÊÀÈÒʟÍÄÌ¿ÓÇÒÓΊοÍÈ΢ȥοÑÊÎÈÄÏÈÊÀËοÍÓÀÈÓÎÆÍÕÒÓ½ÏÀÑÀÌ¿ÔÈÓÇÖ¦ÀÁËÀÁο֧ ÃȺËÄØÒÇÖÆÈÀÍÀÌÇÍÌÏÎÑļÊÀÍļÖÍÀÓÎØÖÏÄÈÓ¼ÏÎÓÀš½ÍÎÏÎØÉÄ×͟ÍĽÓȺÍÀÖÀϽÓÎØÖ ÊÀͽÍÄÖÓÇÖÀÁËÀÁοÖÃÈÄËÄ¿ÒÄÕÖļÍÀÈÍÀº×ÄÈÖʟÏÎÈÎÏÑÎÎÑÈÒ̽ÊȽ×ÈÍÀÒÎØËÀÓҟÑÄÈÖ ÀÒʽÏÕÖ ʽÒÓÀʽÒÓÀ ÀϽÓÀÏÀџËÈÀÓÎØÆļÓÎ͟ÒÎØ—ÓÄËÄØÓÀ¼ÀÏÄѼÏÓÕÒÇÓÇÖÊÎÑÁºÓÀÖ ÏÎØÌÀÖ»ÑÔÄÒÓΊοÍÈÎļÍÀÈÄÍÃÄÈÊÓÈÊ»ÓÎÏËμÎÁÑÈÒʽÓÀÍÒÄÀÏÎÒÓÎË»ÒÓÎÍ„¼ÁÀÍÎÊÀÈ ºÏÑÄÏÄÍÀÄÏÈÒÓѺÂÄÈÒÓÇÁŸÒÇÓÎØÒÓΏɟٕ ËÎÈϽÍÄϺÒÓÑÄÂÄ̺ÒÕŠÎØͼÎØ


¥Î†¢ ¥˜™˜

¬ÌØÍÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

™ØÁºÑÍÇÒÇ †ÈÔÀÍ»ÇÄÉÄÓÀÒÓÈÊ» ÆÈÀ¢ËØÌÏÈÀÊ»"FHFBO

Š

"”ÆÄͽÏÎØËÎÖƒ”ÀÒÈ˟ÊÇÖ

ÓÎÍÃѽÌÎÓÇÖ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖļÍÀÈÏÈÔÀͽÍÀÎÃÇÆÇÔοÍ ÎÈÏÕË»ÒÄÈÖÓÎØ¢¥•ÊÀÈÓÇÖ¢ËØÌÏÈÀÊ»ÖÏÑÎÖÓÇ.*( 

ÑÎÏÎѼÀÖ ÏÄÑÈ˟ÌÁÀÍÄ ÃȟÓÀÉÇ ÏÎØ ºÃÈÍÄ ÓÎ ÃÈÊÀ¼Õ ÌÀ ÒÓÎÍ ÀÆÎÑÀÒÓ» ÍÀ ÓÇÍ ÏÎØË»ÒÄÈ ÄÍÓ½Ö ÌÇÍÐÍ

ÒÓÈÖÆÑÀÌ̺ÖÄÒÕÓÄÑÈÊο¥ÀÏÀÑÀϟÍÕÔºÌÀÓÀ ½ÌÕÖ ļÍÀÈÀÑ̽ ÃÈÀÍÀÓÀÄÉÄӟÒÄÈÇ•ÏÈÓÑÎÏ»ÍÓÀÆÕÍÈÒÌο¸ÏÕÖÀÍÀźÑÄÈÏÀ

½ÏÕÖÅÀ¼ÍÄÓÀÈÀϽÓÈÖÀØÉÀͽÌÄÍÄÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÒÓÄËÄ ×ÐÍÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÄÍÀÍÓ¼ÎÍÓÎ؏ÍÃѺÀ”ÆÄͽÏÎØËÎØ — ÃÈÊÀÒÓÈÊ» ÎýÖ ÃÄÍ ÔÀ ļÍÀÈ ½ÏÕÖ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈ Ç ÌÎÍÀÃÈÊ»

ŠÄ½ ÓÈÀÅÎџÓÎÍ¢¥• Î ŠÇÅÎØ͟ÊÇÖļÏĽÓÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÀÍÀ̺ÍÄÈÓÇÍÓÄËÈÊ»ÀϽÅÀÒÇÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֕ÏÈÓÑÎÏ»ÖÒ×ÄÓÈʟ ÌÄÓÇÍÏÑÎÍÎÌÈÀÊ»ÌÄÓÀ×ļÑÈÒÇÓÇÖ.*(ÊÀӟÓÇÍÏÐËÇÒÇÓÕÍ

ËÀȽÒÓºËÄ×ÎÖÓÇÖ•ÏÈÓÑÎÏ»Ö ÆÈÀÍÀÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÊÀÍļÖÍÎÌÈʟÒÓÎ ÄÑÐÓÇÌÀğÍÍÎÔÄ¿ÄÓÀÈÎÀÍÓÀÆÕÍÈÒ̽ÖÔÀÏѺÏÄÈÍÀÄÉÄӟÒÄÈÏÎÈÀ ÃÑÎÌÎ˽ÆÈÀÄÉØÏÇÑÄÓοÍÎÈÃØÎÄÓÀÈÑļÄÖ ÓÈÖÆÑÀÌ̺ÖÊŸ†Àѽ

ÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇ ÊÀÔÐÖ Ç ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÑÎÒÀÍÀÓÎ˼ÙÄÓÀÈ ÒÓÇ Ôº ÒÏÈÒÇ ÏÄÑÈÎÑÈÒÌÐÍ ÒÓÇ ͺÀ ÄÓÀÈÑļÀ ÏÎØ ÔÀ ÏÑÎÊ¿ÂÄÈ ÀϽ ÓÇ ÒØÆ×ÐÍÄØÒÇ "FHFBO 0ËØÌÏÈÀÊ»Ö ÄÑÎÏÎѼÀÖ ÄŽ ÒÎÍ ÓÄÔļ À͟ËÎÆÎ ÔºÌÀ ÀϽ ÓÇÍ•ÏÈÓÑÎÏ» ÍÓÀÆÕÍÈÒÌο ¹ÒÓÄÑÀ ÀϽ ÓÇÍ ÏѽÒÅÀÓÇ ÀÍÓ¼ÃÑÀÒÇ ÓÎØ ÀÍÓÈÏÑκÃÑÎØ ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖƒ†ŸÆÊÀËÎØ ºÍÀÀʽÌÇÒÓºËÄ×ÎÖ ÎØÅØ ÏÎØÑƽÖ ªÏÎÃÎÌÐÍ šÄÓÀÅÎÑÐÍ ÊÀÈ ‚ÈÊÓ¿ÕÍ ŠÇÅÎØ͟ ÊÇÖ ÒÄ ÒØͺÍÓÄØÉ» ÓÎØ ÒÓÇÍ ¦™ØÑÈÀʟÓÈÊÇ •ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀ§ ºÊÀÍÄ ˽ÆÎ ÆÈÀ Ò¿ÒÓÀÒÇ ÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»Ö ÄÏÈÓÑÎÏ»Ö ÏÑÎÊÄÈ̺ ÍÎØ ÍÀ ÃÈÄÑÄØÍÇÔοÍ ÎÈ ÒØÍÔ»ÊÄÖ ʟÓÕ ÀϽ ÓÈÖ ÎÏμÄÖ Ϻ ÑÀÒÄ ÒÄ ÈÃÈÐÓÄÖ .*( Ó½ÒÎ Î ¢¥• ½ÒÎ ÊÀÈ Ç ¢ËØÌÏÈÀÊ» ¢ ØÅØÏÎØÑƽÖ ÒØÒ׺ÓÈÒÄ ÓÇÍ ÏÐËÇÒÇ ÓÇÖ ¢ËØÌÏÈÀ Ê»Ö ÌÄ ÀØÓ» ÓÎØ ¢¥• ÊÀÔÐÖ ½ÏÕÖ ļÏÄ ÊÀÈ ÒÓÈÖ ÃØÎ ÏÄ ÑÈÏÓÐÒÄÈÖ »ÓÀÍ ¦Ç ¼ÃÈÀ ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÎÈ ¼ÃÈÎÈ ØÏÎØÑÆμ Î ¼ÃÈÎÖ ÏÑÎÍÎÌÈÀʽÖ ÀÆÎÑÀÒÓ»Ö ÓÕÍ ÃØÎ ÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÕͧ ¸ Ï Õ Ö Ã Ä Ä ¼×Ä ÀÏ Î Ê À Ë¿ Â Ä È Ó Î ¦ † § Ò Ó Î ÏÑ Î ÇÆÎ ¿ Ì Ä ÍÎ Å¿ËËÎ Ç ÒØÌÅÕͼÀ ÏÐËÇÒÇÖ ÓÇÖ ¢ËØÌÏÈÀÊ»Ö Ä

ÌÄÓÎ×ÐÍÓÎØ¢¥•ÏÑÎÖÓÇÍ%FVUTDIF5FMFLPN •ÍÓÕÌÄÓÀÉ¿ ÏÀџÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÇÒØÆ×ÐÍÄØÒÇÓÇÖ"FHFBOÌÄ ÓÇÍ¢ËØÌÏÈÀÊ»ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÏÑÈÍÀϽÓÎÍ¢ÊÓÐÁÑÈÎ ÎÈÃØÎÄÓÀÈÑļÄÖº×ÎØÍÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÄÒØÍÄÍÍλÒÄÈÖÒĽ ÓÈÀÅÎџ ÃÑÎÌÎ˽ÆÈÀÓ½ÒÎÓÎØÄÉÕÓÄÑÈÊο½ÒÎÊÀÈÓÎØÄÉÕÓÄÑÈÊοŠ¿ÌÅÕ ÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÀϽÓÎÍ×ÐÑÎÓÎØIBOEMJOH Ç"FHFBOÒ×ÄÃȟ ÙÄÈÍÀÃÈÀʽÂÄÈÓÎÃÑÎÌÎ˽ÆȽÓÇÖÏÑÎÖÓÇŠ½ÅÈÀ ÄÍÐÇ¢ËØÌÏÈ ÀÊ»ÄÑÎÏÎѼÀÀÍÀÙÇӟ»ÃÇÒØÍÄÑƟÓÇÆÈÀÓμÃÈÎÀÄÑÎÃѽÌÈÎ šÄÀ͟ËÎÆÎÓѽÏÎÎÈÃØÎÄÓÀÈÑļÄÖźÑÄÓÀÈÍÀÒØÍÄÑƟÙÎÍÓÀÈÊÀÈ

ËÎ ËÎÈÏ½Í ÏÎØÒÓÇÍÏÄѼÏÓÕÒÇÓÇÖÒØÆ×ÐÍÄØÒÇÖÎÀÍÓÀÆÕÍÈÒ̽Ö ÊÀÓÀÒÓÑÀÓÇÆļÓÀÈÄɽÅÔÀËÌÀ¯ÊÀÔÐÖÇÓѼÓÇÄÓÀÈÑļÀ"UIFOT JSXBZTÃÈÀÔºÓÄÈÌÇÃÄÍÈʽÏÎÒÎÒÓ½¯ ÔÀ×ÑÄÈÀÒÓļÇÍÎÌÈÊ»ÆÍÕ ̟ÓÄØÒÇÇÎÏμÀÔÀÊÀÓÀÃÄÈÊÍ¿ÄÈÓÇÍÀÏÎØÒ¼ÀÀÍÓÀÆÕÍÈÒÌο †ÀџËËÇËÀÇ"FHFBOÀÍÀÊμÍÕÒĽÓÈÀϽÓÈÖšÀÜÎØÔÀ ÒØÍúÄÈÓÇ͏ԻÍÀÌÄÓÇÍ™ÀËÀ̟ÓÀÌÄ̼ÀÏÓ»ÒÇÓÇÍÇ̺ÑÀ ÄÍÐ ÀϽšÀÜÎØÎÈÏÓ»ÒÄÈÖÔÀÀØÉÇÔοÍÒÄÿÎÓÇÍÇ̺ÑÀ¥Î ÃÑÎÌÎ˽ÆÈÎÀØÓ½ÔÀËÄÈÓÎØÑÆ»ÒÄÈÆÈÀÏÑÐÓÇÅÎџ¿ÒÓÄÑÀÀϽ ÏÎË˟×ѽÍÈÀÃÈÀÊÎÏ»Ö ◆

ŠÓÄÆÀ͟ £ÇƼËËÇÖ ÒÓÀ ÄÉÎÏËÈÒÓÈʟ

†

ÍÐÓÄÑÇÊØÁÄÑÍÇÓÈÊ»ÏÇÆ»ºÔÄÓÄÒÓÎ ¦†§ÎÑÈÒ̺ÍÀÄÑÕÓ»ÌÀÓÀÏÎØļÍÀÈÏÎË¿ ÏÈÔÀͽÍÍÀÀÏÀÒ×ÎË»ÒÎØÍÓÇ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇ ÊÀÈÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÓÇÍ•ÈÒÀÆÆÄ˼ÀÓÎØ ÑļÎ؆ŸÆÎØÊÀÈÓÇÍ•ÏÈÓÑÎÏ»ÍÓÀÆÕ ÍÈÒÌο

ÈÔÀͺÖØϽÆÄÈÄÖÃÈÀÃÑÎ̺ÖÁÀÒÈÊÐÍÒÓÄ ËÄ×ÐÍÏÎØÀÒ×ÎËοÍÓÀÈÌÄÓÀÄÉÎÏËÈÒÓÈʟ ÏÑÎÆџÌÌÀÓÀÌÄÓΦÁÀÔ¿ÊÀÔÄÒÓÐÖ§ÓÇÖ £ÇƼËËÇÖ ÏÑÎÊÀËοÍÏÎÍÎÊÄşËÎØÖÒÓΚºÆÀÑΚÀ ɼÌÎØ ÒÄÌÈÀÏÄѼÎÃÎ̟ËÈÒÓÀÏÎØÇÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍ ÏѺÏÄÈ̽ÍÎÍÀļÍÀÈÀË˟ÊÀÈÍÀÅÀ¼ÍÄÓÀÈÃÈÀÅÀÍ»Ö ÊÀÈÓ¼ÌÈÀÈ´ÀØÓ½ŸËËÕÒÓÄÒÓÎÊѼÒÈÌίÀϽÏÎË˺Ö ÀϽÂÄÈÖ¯ØÏÎØÑÆļάÌØÍÀÖΆÀÏÀÍÃѺÎØÓÎÏÎ ÔºÓÇÒÄÓÎüÃØÌΔÄÍÈÙºËÎØšÏÄÆ˼ÓÇ¢”ÄÍÈÙºËÎÖ ÒÓÇѼÙÄÈÒÓÀÔÄџÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽÊÀÈΚÏÄÆ˼ÓÇÖ ļÍÀÈÀϽÓÎØÖÏÈÎÒÓÄÍοÖÊÀȺÌÏÈÒÓÎØÖÒØÍÄÑƟÓÄÖ ÏÎغ×ÄÈΆÀÏÀÍÃѺÎØ¢ÈÃØÎÓÎØÖÀÏÎÓÄËοͺÓÒÈÊÈ ÀËËÈÐÖÄ׺ÆÆØÎÃÈÀşÍÄÈÀÖÊÀÈÄÍÓÈ̽ÓÇÓÀÖ †ÀÑ´½ËÀÀØӟʟÏÎØÌÏ˺ÊÄÈÓÎÏџÆÌÀÒÓÎØÏÎØÑ ÆļάÌØÍÀ֏ÖÃοÌÄÏοÊÀÈÏÐÖ •ÍПÍÎÈÉÄ ÏÑÎÖÓÎÏÀѽÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÓÈÖʟÍÎØ ËÄÖÓÎØ×Ñ»ÌÀÓÎÖǁÄÍÈÊ»‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇ•ÉÎÏËÈÒÌÐÍ ÆÈÀÒÄÈџÀÍÄÊÓºËÄÒÓÕÍÒØÌÁŸÒÄÕÍÀÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈ ÊÐÍÕÅÄËÇ̟ÓÕÍÀϽÀÆÎѺÖÎÏËÈÊÐÍÒØÒÓÇ̟ÓÕÍ ÇÏÀÑÀÌÎÍ»ÓÎئÓØÏÎ˟ÓÑǧ”ÀÆƺËÇ”ÀÒÈ˟ÊÎØ ÒÓÇÔºÒÇÓÎØÆÄÍÈÊοÃÈÄØÔØÍÓ»•ÉÎÏËÈÒÌÐÍÄÉÀÊÎ ËÎØÔļÍÀÏÑÎÊÀËļÄÍÓ¿ÏÕÒÇ ºÉÈÒ×ÄýÍÌ»ÍÄÖÌÄӟ ÓÈÖÄÊËÎƺÖ †ÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÀϽÒØÌÁŸÒÄÈÖÀÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈ ÊÐÍÏÀѺÌÄÍÀÍÀÍÄÊÓºËÄÒÓÄÖÊØѼÕÖ˽ÆÕÓÇÖÄÏÈ ÌÎÍ»ÖÓÇց‚•ÍÀÄÏÈÁŸËÄÈÏѽÒÓÈÌÀÊÀÈÑ»ÓÑÄÖÒÓÈÖ ÄÓÀÈÑļÄ֏ϽÓÇÍÏÑÐÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØΔÄÍÈÙºËÎÖÀͺ ËÀÁÄÓΆÄÍӟÆÕÍÎ ºÆÈÍÄúÊÓÇÖÏÀÑÀϽÍÕÍÀϽÓÀ ÄϼÒÇÌÀ½ÑÆÀÍÀ•ËË»ÍÕÍÊÀÈɺÍÕÍÊÀÓÀÒÊÄØÀÒÓÐÍ ÀÌØÍÓÈÊοØËÈÊοØÓ½ÏÎØÙÇÓοÒÀÍÀϽÓÎÍ”ÄÍÈ ÙºËλÓÀÍÍÀÁÑÄÔļË¿ÒÇÆÈÀÓÀÏѽÒÓÈÌÀÏÎغ×ÎØÍ ϺÒÄÈÒÓÈÖÄÓÀÈÑļÄÖÊÀÈÍÀØϟÑÉÄÈÄÏÀÍÀÃÈÀÏÑÀÆ ̟ÓÄØÒÇÆÈÀÓÇÍÎËÎÊË»ÑÕÒÇÓÕÍÒØÌÁŸÒÄÕÍÓÕÍ ÀÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈÊÐÍ

◆ †½Òκ×ÀÒÄÓÎÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎ ÀÅο ÇÏÑÎÒÅÎџ”ÀÒÈ˟ÊÇÆÈÀÓÇÍÄÉÀÆÎџ »ÓÀÍÏÎË˟ÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀÀϽ ÀØӟÏÎØÏѽÒÅÄÑÄÓÄËÈʟÇ.*( ◆ †½ÒÎʽÒÓÈÒÄÒÓÎÄËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈÎÎ ÏÀÑÀϟÍÕ×ѽÍÎÖÏÎØÓÇÍÊџÓÇÒÄ ºÕÖ

™ÀʟÓÀºÌÀÓÀ ½ËÎÈÏÄѼÌÄÍÀͽÓÈΔÀÒÈ˟ÊÎÖÔÀ ºÅÄØÆÄÒ×ÄýÍÀ̺ÒÕÖÌÄӟÓÈÖÄÊËÎƺÖžÒÓ½ÒÎÎ ”ÄÍÈÙºËÎÖÏÑÎÓ¼ÌÇÒÄÍÀÓÎÍÃÈÀÓÇÑ»ÒÄÈÒÓÇÔºÒÇÓÎØ ¼ÒÕÖÊÀÈÆÈÀÍÀº×ÄÈÓÎÍÓºËÄÈÎÊØÌÀÓÎÔÑÀ¿ÒÓÇ—ÀϽ ÅÀÒ»ÓÎØÍÀÒÓÇѼÉÄÈÓÎÍ”ÀÒÈ˟Êκ×ÄÈÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈ ÃØÒÀѺÒÊÄÈÀÒÓΚÀɼÌÎØ ÓÎÎÏμκ×ÄÈÃÈÀÌÇÍ¿ÒÄÈ ÄÃÐÊÀÈÀÑÊÄÓ½ÃȟÒÓÇÌÀÒÓÇÍÇÆÄÒ¼ÀÓÎ؆ÄÍÓÀÆÐ ÍÎؽÓÈÏѺÏÄÈÍÀÀÍÓÈÊÀÓÀÒÓ»ÒÄÈÓÎÍ”ÀÒÈ˟ÊÎÌÄŸË ËÎÏѽÒÕÏÎÏÎØÔÀÄÏÈ˺ÉÄÈÎØÏÎØÑƽÖ †ÇƺÖÏÑÎÒÊļÌÄÍÄÖÒÓΚÀɼÌÎغËÄÆÀͽÓÈÎ ”ÀÒÈ˟ÊÎÖļÍÀÈÄÏÈËÄÆ̺ÍÎÖÀϽÓÎÁÀÔ¿ÑÇÆÈËËÈʽ Ò¿ÒÓÇÌÀÆÈÀÀØÓ»ÓÇÔºÒÇÊÀȺ×ÄÈÒÓÄͺÖÒ׺ÒÄÈÖÌÄ ÒÓÄ˺×ÇÓÇÖ ÎØÃοËÀ֏ØÓ½ÄÉÇÆļ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄ ÓÈÖ¼ÃÈÄÖÏÇÆºÖ ÊÀÈʟÏÎÈÀÃÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀÓÀÏÎØÒÓÎ×Î ÏÎÈοÍ×ÕѼÖ˽ÆÎÊØÁÄÑÍÇÓÈʟÒÓÄ˺×ÇÓÀÎÏμÀÁѼ ÒÊÎÍÓÀÈÊÎÍӟÒÓÎÍÏÑÕÔØÏÎØÑƽ É¼ÙÄÈÄϼÒÇÖÍÀÒÇÌÄÈÕÔļÇÏÑÎÒϟÔÄÈÀʟÏÎÈÕÍ ÍÀ¦×ÑÄÐÒÎØͧÓÎÍ”ÀÒÈ˟ÊÎÒÓÎÍͺÎÏѽÄÃÑÎÓÇÖ  ‚ ¦ÃÈÀÑѺÎÍÓÀÖ§½ÓÈΏŠÀÌÀџÖļÍÀÈÈÊÀÍÎÏÎÈÇ ̺ÍÎÖÀϽÓÇÍÏÀÑÀÌÎÍ»ÓÎØÒÓÇ‚ÈÄ¿ÔØÍÒÇ•ÉÎÏËÈ ÒÌÐÍ—ÀË»ÔÄÈÀ ÕÒÓ½ÒÎ ļÍÀÈÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ» ÀÅο Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ ÎŠÀÌÀџÖÃÇËÐÍÄȽÓÈο ÓÄļ×ÄοÓÄÔºËÄÈÍÀº×ÄÈÊÀ̼ÀÒ׺ÒÇÌÀÙ¼ÓÎØ —ØϽÔÄÒÇÓÕÍÍÀØÏÇÆļÕÍŠÊÀÑÀÌÀÆʟÊÀÈÓÕÍ ØÏÎÁÑØ×¼ÕÍÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓȺÃÕÒÄÏÀџÓÀÒÇÙÕ»Ö ÒÓÎÍ”ÀÒÈ˟ÊÎ ÎÈÒ׺ÒÄÈÖÓÎØÎÏμÎØÌÄÓÎÒ¿ÍÎËÎ Ò×ÄýÍÓÕÍÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈÐÍÏÎØÀÒ×ÎËοÍÓÀÈÌÄÓÀ ÄÉÎÏËÈÒÓÈʟÊÀÈÓÀÀÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈʟÓÎØÖļÍÀÈŸÔËÈÄÖ ØÓ½¼ÒÕÖÍÀÊÀÓÀËÎÆÈÙ½ÓÀÍÒÓÀÔÄÓÈʟÓÎØ ÀË˟Ç ÄÌÌÎÍ»ÓÎØÍÀÌÇÍØÏÎÆџÅÄÈÓ¼ÏÎÓÀº×ÄÈÃÇÌÈÎØÑ Æ»ÒÄÈÒÇÌÀÍÓÈʺÖÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÈÖÒÄÏÎË˟ÊѼÒÈÌÀ ÏÑÎÆџÌÌÀÓÀ †ŸÍÓÕÖΔÄÍÈÙºËÎÖÃļ×ÍÄÈÍÀÓÎÍÄÌÏÈÒÓÄ¿ÄÓÀÈÊÀÈ Ù»ÓÇÒÄÓÀÒ×½ËȟÓÎØÆÈÀÓÇÍØϽÔÄÒÇÓÇÖÏÀÑÀËÀÁ»Ö

ÓÎÍ¢ÊÓÐÁÑÈÎ ÄÍÐÇ"FHFBOļ×ÄÏÑÎ ÒÅÄÑÔļÍÀÓÇÍÀÍÀ˟ÁÄÈÌ»ÍÄÖÍÕѼÓÄÑÀ ◆ †ÎÈÎÈÊÑÀÓÈÊμËÄÈÓÎØÑÆμÄØÔ¿ÍÎÍÓÀÈ ÆÈÀÓÈÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÏÎØÀÊÎËÎØÔ»ÔÇÊÀÍ ÀÍÃÈÀÏÈÒÓÕÔļ½ÓÈØÏ»ÑÉÀÍÄÆÊËÇÌÀÓÈʺÖ ÏџÉÄÈÖÄÈÖÁŸÑÎÖÓÎØÄËËÇÍÈÊο‚ÇÌÎÒ¼ÎØ

ÓÕÍØÏÎÁÑØ×¼ÕÍ¢ÆÄÍÈʽÖÃÈÄØÔØÍÓ»Ö•ÉÎÏËÈÒÌÐÍ ļ×ÄÓÇÑ»ÒÄÈÏÎË¿ÒÊËÇÑ»ÒӟÒÇÊÀÔ´½ËÇÓÇÃȟÑÊÄÈÀ ÓÇÖÏÄÍÓÀÄÓ¼ÀÖÊÀӟÓÇÍÎÏμÀÓÎÏѽÁËÇÌÀÓÕÍÓÄ×ÍÈ ÊÐÍÏÑÎÁËÇ̟ÓÕÍÓÎ؆ÀÏÀÍÈÊÎË»¦ÃÇËÇÓÇѼÀÙħÓÈÖ ÄËËÇÍÎÆÄÑÌÀÍÈʺÖÒ׺ÒÄÈÖ ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀļÍÀÈÓÐÑÀ ÌÄӟÓÇÍÎËÎÊË»ÑÕÒÇÓÇÖ ÒØÌÅÕͼÀÖÌÄÓÎØցÄÑÌÀÍÎ¿Ö ÓÈÔÀÏџÉÄÈΔÄÍÈÙº ËÎÖƒÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÍÀÒÓÇѼÙÄÈ”ÀÒÈ˟ÊÎÒÓÇÔºÒÇÓÎØ ‚•»ÔÀÀÊÎËÎØÔ»ÒÄÈÓÈÖÒØÒӟÒÄÈÖÓÎØšÀɼÌÎØÍÀ ÁÑÄÈÊÀÈÍÀÓÎÏÎÔÄÓ»ÒÄÈÀÍÓÈÊÀÓÀÒӟÓÇ šŸËÈÒÓÀÊØÁÄÑÍÇÓÈʺÖÏÇƺÖØÏÎÆÑÀÌ̼ÙÎØͽÓÈ º×ÄÈÏÑÎÓÀÔļÒÓÎÍØÏÎØÑƽ¬ÌØÍÀÖÍÀÄÏÈ˺ÉÄȽÏÎÈÎ ÏѽÒÕÏÎÄÏÈÔØÌļÆÈÀÓÇÔºÒÇÀØÓ» ÀÍÇ˼ÒÓÀÏÎØ ÓÎغ×ÄÈÃÎÔļÃÄÍÈÊÀÍÎÏÎÈļÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÇÆÄÒ¼ÀÓÎØ ØÏÎØÑÆļÎØ ÆÈÀÎÏÎÈÎØÒûÏÎÓÄ˽ÆÎØÖ —ÀϽÅÀÒÇÏѺÏÄÈÍÀËÇÅÔļÆÑ»ÆÎÑÀ ½×È̽ÍÎ ÆÈÀÓ¼ÏѺÏÄÈÍÀ¦ÓѺÉÎØͧÎÈÀÍÄÊÓºËÄÒÓÄÖÒØÌÁŸÒÄÈÖ ÀË˟ÊÀÈÆÈÀÓ¼ÇÏÎËÈÓÈÊ»ÇÆÄÒ¼Àº×ÄÈÃÄÒÌÄØÓļ½ÓÈ ÔÀÄÏÀÍÄÉÄӟÒÄÈÀϽÌÇÃÄÍÈÊ»ÁŸÒÇÓÎÏËÀ¼ÒÈÎÏÎØ ÃȺÏÄÈÓÀÀÍÓÈÒÓÀÔÌÈÒÓÈʟÕÅÄË»ÌÀÓÀ¥ÎÀÍÔÀÓÀ ÊÀÓÀÑÆ»ÒÎØÍ»ÀÍÔÀÓÀ¦ÌÄÓÀË˟ÉÎØͧÒÄʟÓÈŸË ËÎ ÏÀÑÀ̺ÍÄÈÀÃÈÄØÊѼÍÈÒÓÎ ÀË˟½ÏÕÖÊÀÈÍÀ´×ÄÈ ÊÀÍļÖÀϽÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖÊØѼÕÖÊÀÓÀÒÊÄØÀÒÓºÖ» ØÏÎÊÀÓÀÒÊÄØÀÒÓºÖÀÌØÍÓÈÊοØËÈÊοÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ ÅÀÍÓÀÒÓļ½ÓÈÀØÓ»ÓÇÍÊÎØÁºÍÓÀÔÀÏѺÏÄÈÍÀÓÇÍ ʟÍÄȺ×ÎÍÓÀÖÀϺÍÀÍÓ¼ÓÎØÓÎÍ””ÀÒÈ˟ÊÎ ÆÈÀÓÎÍ ÎÏμÎϟÍÓÕÖÇÀ¼ÒÔÇÒÇÏÎØØϟÑ×ÄÈÒÓÀØÂÇ˟ÊËÈ ̟ÊÈÀÓÇÖÇÆÄÒ¼ÀÖÓÎ؆ÄÍÓÀÆÐÍÎØÒØÍμÙÄÓÀÈÒÄ ̼ÀÅџÒÇ ÓÇÍÎÏμÀļÏÄÊÎÑØÅÀ¼ÎÒÓºËÄ×ÎÖ¦¢Ø ÃļÖÌÏÎÑļÍÀÀÌÅÈÒÁÇÓ»ÒÄÈÓÇÍÄÍÓÈ̽ÓÇӟÓÎØ ÈÀÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÓÇӟÓÎØ ½ÌÕÖ ØϟÑ×ÄȺÍÀ ÓÄџÒÓÈÎÔºÌÀ§ ¥½ÒÎÿÒÊÎËÎļÍÀÈÍÀÁÑÄÔļʟÏÎÈÎÖÏÎØÔÀļÍÀÈ ÊÀȺÍÓÈÌÎÖÊÀÈÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ½Ö ”ÀÆƺËÇ ◆
ŒÁ²§

◆◆◆

—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾2¸ÈËÔÆÌ

tÇÂÑÉɸȸÄuÃÓÇÐÊÇÈØÁ¼À˸Àĸ¹Ñ¼À˾Ä ¸ÅÔ¸˾ʸÅÀÆÇÈÒǼÀ¸Ê˾ÊÍÀÂÔ¸ÊÁ¸À˾ʸ¾ ¼ººÙ¾ÊÇÑÄиÇØ˾ĸÄѺÁ¾ËÆ̺À¸ÇÈÒ½¸Ó ¸ÂÁÆØ –ÌËØ¿¸ºÔļÀÇÆÂÙÉÇÑÄÀ¸šÇÔɾÊÆÀ ËÑɼÀʼÇÀ¿¼ËÀÁØ˾˸ÊÁ¸À¸ÌËÆÁ¸Ë¸ÉËÈÆÍÓÊÓ ¸ÁØþÉËƼÇÔǼ»Æ¸ÅÀÜľҼÀϾɼ¹¸ÉÃÆÙ ɼÉËÆÀμÀÜ»¾»ÀÁ¸ÀÜø˸ËÐÄÑÂÂÐÄÁ¸ÀÆ ¸ÃÆȸÂÀÉÃØÊÐÊÃÆÄÀÃØ˼ȸ¸Ä¿ÈÐÇÆÁÆÀÄÐÄÀÁÑ θȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑ»¼Ä¼ÔĸÀÃÓÇÐÊÁÌÈÔÐʽ¾ËÓ ø˸ÙǸÈžÊÁ¸ÀÁ¸ÂÂÀÒȺ¼À¸ÊÁ¸Ë¼Ì¿ÌÄËÓÈÀÐÄ À»¼ÆÂƺÀÁÜÄ ØÎÀÃØÄÆ¿¼ÐȾËÀÁÜÄÇƸǸÉÀ ¸ÉËÜļÄØ˾˸ʸÇÆÅÒÄÐɾÊÇÑÄÐÉËÆÇȸºÃ¸ ËÀÁØÌÇØÉËÈÐø˾ÊÁÆÀÄÐÄÀÁÓʽÐÓÊ

–²¸…¤µÀ®ª–©¼´·©½·²¸ 

–

ÆÌÇÆÌȺ¼ÔÆ™ÀÁ¸ÀÆÉÙľÊ¼ÀÉÓº¸º¼ É˾—ÆÌÂÓÉÎÒ»ÀÆÄØÃÆÌÉËÆÆÇÆÔÆ ǼÈÀ¸ùÑÄÆÄ˸ÄËÈÆÇÆÂƺԼÊ ü˸ÈÈÌ¿ÃÔɼÀÊ ÁÌÈÔÐÊËÆÌÑÈ¿ÈÆÌ ǸÈËÆÌÁÜ»ÀÁ¸ÇÆÀÄÀÁÓÊ™ÀÁÆÄÆÃÔ¸ÊÁ¸À ËÐÄÑÈ¿ÈÐÄÁ¸ÀËÆÌÁÜ»ÀÁ¸ǼÈÔĸÈ ÁÐËÀÁÜÄ–ÌËÒÊÆÀËÈÆÇÆÂƺԼÊÇÆ̸ÍÆÈÆÙÄ ÁÌÈÔÐÊÉËÆÄǼÈÀÆÈÀÉÃØ˾ʸ̿¸ÀȼÉÔ¸ÊËÐÄ ¼Àɸºº¼ÂÒÐĸĸÁÈÀËÜÄɼÉÎÒɾü˾ļÇÀ ¹ÆÂÓ˾ÊÇÈÆÍÌÂÑÁÀɾÊÁ¸ÀËÐÄǼÈÀÆÈÀÉËÀÁÜÄ ÃÒËÈÐÄ˾ʸÇØÂÌɾÊÁ¸¿ÜÊÁ¸ÀÉ˾ÄǾà ü¾øËÀÁÓ¸ÄËÀüËÜÇÀɾËÐļŸÈ˾ÃÒÄÐÄ ÃÀÁÈÆ»À¸ÁÀľËÜÄĸÈÁÐËÀÁÜÄ˼ÂÀÁÑϾÍÔÉ˾ Á¸Ä˾Ĩ¼ËÑÈ˾ÉËÀÊ™¼Á¼Ã¹ÈÔÆ̤»À¸Á¾ È̺ÃÒÄÆÊÉËØÎÆÊËÐÄËÈÆÇÆÂƺÀÜĹҹ¸À¸Ó˸Ä ¾¸ÇÆÉÌÃÍØȾɾËÐÄÍ̸ÁÜÄÁ¸À¾¹¼ÂËÔÐɾ ËÐÄÉÌÄ¿¾ÁÜÄÁÈÑ˾ɾÊ –ÄËÀüËÜÇÀɾÉ˾Ä ÆÇÆÔ¸¸ÇÒËÌθÄÆÀ»ÙÆÇÈƾºÆÙüļÊǸȼà ¹ÑɼÀÊËÐÄÌÇÆÌȺÜÄ˾Ê¢™«¸Ë½¾ºÑÁ¾Á¸À ™ÒÄ»À¸Ÿ¸ËÑ˾ºÄÜþÃÆ̾¸ÇÆÉǸÉøËÀ ÁØ˾˸ËÐÄÄÒÐÄ»À¸ËÑżÐÄɼÉÎÒɾüËÆØÂÆ ÇÈع¾øÇÈÆ»ÀÁѽ¼ÀÁ¸ÀËÆÃÀÁÈؼÙÈÆÊËÐÄ ¿¼ËÀÁÜļÇÀÇËÜɼÐÄÇÆÌÃÇÆȼÔĸÒÎÆÌÄÁ¸À ÐÊÇÈÆÊËÆÌÊÁȸËÆÙüÄÆÌʸÂÂÑÁ¸ÀÐÊÇÈÆÊ ÆÂØÁ¾Ⱦ˾ļ¾ÄÀÁÓÁÆÀÄÐÄÔ¸š»ÜÇÈÒǼÀ

²¬°¼°¬­¿³´¤¦¯¤·¬­Ã·ª·¤ ­¤¬³¤´¤¥¤·¬­Ã·ª·¤ œ¼ÄÔÉÎÌɾÁ¸À»ÆÅÆÂƺԸËÆÌÇÆÀÄÀÁÆÙÁÈÑ ËÆÌÊɼÉÌĻ̸ÉÃØüËÆÌʸÉËÌÄÆÃÀÁÆÙÊÁ¸À ɾüÈÀÄÆÙÊtÉÐÍÈÆÄÀÉËÀÁÆÙÊuþθÄÀÉÃÆÙʼÀ ËÆÌȺÆÙÄÐʼ͸ÂËÓÈÀƼÁÍƹÀÉÃÆÙÁ¸ÀμÀȸ ºÜº¾É¾ÊºÀ¸ĸËÀ¿¸É¼ÌËÆÙÄÆÀ¸Ä¸Ë¸È¸ÎÒÊÁ¸À ¾ÒÁȾžǸȸ¹¸ËÀÁØ˾˸ʼºÁ¾øËÀÁØ˾˸Ê ÇÆÌÇÈÆÁ¸ÂÆÙľ¸ÌŸÄØüľ¿¼ÉÃÆ¿¼Ë¾ÃÒľ Á¸¿¾Ã¼ÈÀÄѸÄÀÉØ˾˸Á¸À¸»ÀÁÔ¸¾ÒÁȾž ÍËÜμÀ¸ÊÁ¸À¸Ä¼ÈºÔ¸Ê¾ÉÌÈÈÔÁÄÐɾ˾ÊÁÆÀÄÐ ÄÀÁÓÊÇÈÆÉ˸ÉԸʾθÂÑÈÐɾÒÐÊ»ÀÑÂÌɾËÐÄ ÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄ»¼ÉÃÜÄÁ¸À¾¸ÇÆÌÉÔ¸ÆÇÆÀ¸É»ÓÇÆ˼ »ÌĸËØ˾˸ÊÉÌÃüËÆÎÓÊËÐÄÇÆÂÂÜÄÁ¸ÀÁÌÈÔ ÐÊËÐÄÄÒÐÄɼ»¾ÃÀÆÌȺÀÁÑÆÈÑø˸ÃÀÁÈÑÁ¸À

ˆ¦­®ª¯¤·¬­Ã·ª·¤ µ¸°¾´¦¨¬¨¶­¤¬¹¸®¤­¾¶ œ»ÆÃÓËÐĸĿÈÜÇÀÄÐÄÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄÁ¸ÀÉÌÂÂƺÀÁÜÄÉÎÒɼÐÄÇÈÀÃÆ»Æ˼Ô˾Ä™¾ÃÆÁȸËÔ¸ËÐĸÃƺÀÜÄ ĸɾüÀп¼ÔØËÀËÆØļÀ»ÆÊÁ¸À¾¸Ç¸ÅÔÐɾ ËÆÌÁ¸Ë~¼Ì;ÃÀÉÃØÄtÉÐÍÈÆÄÀÉËÀÁÆÙuøÊ ÉÌÉËÓøËÆʼÇÀÁÌÈÜÄÆÄ˸ÀüËÀÊ»ÙÆÁ¸Ë¸ »ÔÁ¼Ê˾ÊÎÜȸÊøÊ Á¸À¸ÇØ ËÆšÌÈÐǸÕÁØ™ÀÁ¸ÉËÓÈÀÆ™ÀÁ¸ÀÐÃÑËÐÄËÆÌ ¸Ä¿ÈÜÇÆÌÁ¸À»À¸ËÌÇÜÄÆÄ˸À¼ÇÔɾÊüËÆÄ ÇÀÆÒºÁÌÈÆËÈØÇƸÇØ¿¼ÉÃÀÁÑØȺ¸Ä¸ØÇÐÊ É˸ÇÆÈÔÉø˸Á¸ÀÉËÀʼÁ¿ÒɼÀÊ˾Êš¿ÄÀÁÓÊ šÇÀËÈÆÇÓʺÀ¸˸»ÀÁ¸ÀÜø˸ËÆ̸ĿÈÜÇÆÌ ˾Ê™À¼¿ÄÆÙÊ–ÃľÉËÔ¸ÊÉ˸ÇÆÈÔÉø˸ËÆÌ §ÌľºØÈÆÌËÆÌ¥ÆÂÔ˾¸ÂÂÑÁ¸À˾ʼÇÀËÈÆÇÓÊ Á¸ËÑËПɸÄÀÉ˾ÈÔÐÄ´ÂÆÀ¸ÇÆ͸ÔÄÆÄ˸ÀØËÀ ¾ÁÈÑ˾ɾÉ˸tÉÐÍÈÆÄÀÉËÀÁÑuÁ¸Ë¸ÉËÓø˸ ˾ÊÎÜȸÊøʼÔĸÀ¸ÇÑÄ¿ÈÐǾÁ¸À˸ǼÀÄÐ ËÀÁÓœÉ̺Á¼ÁÈÀÃÒľØÃÐʸÅÀÆÂغ¾É¾ËÐÄ ÄÆÃÆ¿¼ËÀÁÜÄǸȼùÑɼÐÄ»¼Ä¼ÔĸÀÆÉËØÎÆÊ ËÆÌǸÈØÄËÆÊɾüÀÜøËÆʨÆÁÙÈÀƽÓ˾ø ɼÉÎÒɾü˸ØÇÆÀ¸ÃÒËȸ¼ÔĸÀĸ»ÆÙüËÆ É̺Á¼ÁÈÀÃÒÄÆÁÆÀÄÐÄÀÁØÁ¸ÀÇÆÂÀËÀÁØǸÔÉÀÆ ÃÒɸÉËÆÆÇÆÔƼÄËÑÉÉÆÄ˸À¸ÇØ˾ÃÀ¸ǼÌÈÑ ÆÀÇÆÂÀËÀÁÒʹÆÌÂÓɼÀÊ˾ʼÁÑÉËÆ˼¾º¼ÉÔ¸Ê ËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ™ÀÁ¸ÀÆÉÙľÊɼÉÎÒɾü˾ º¼ÄÀÁØ˼ȾÁ¸ËÑÉ˸ɾÇÆ̸ÍÆÈÑɼ¸ÌËØ Á¸¿ÜÊÁ¸ÀÁÑÇÆÀ¸º¼ÄÀÁÑθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑÆÂØ Á¾ÈÆÌËÆtÉÐÍÈÆÄÀÉËÀÁÆÙuÉÌÉËÓøËÆÊ¡ØÄÆ ÒËÉÀÃÇÆÈÆÙüĸ¸ÇÆËÀÃÓÉÆÌü˾¼ÀËÆÌȺÀÁÓ ÉÌÄÑͼÀ¸ËÐÄØÇÆÀÐÄÃÒËÈÐÄüËƼÌÈÙ˼ÈÆ ÁÆÀÄÐÄÀÁØǼ»ÔÆÁ¸ÀÁ¸Ë~¼ÇÒÁ˸ɾ˾ÄØÇÆÀ¸ ÇÈÆÉ»ÆÁÔ¸ºÀ¸˾ÄÁÆÀÄÐÄÀÁÓËÆÌʸÇÆ˼¼Éø ËÀÁØ˾˸ɼ¹Ñ¿ÆÊÎÈØÄÆÌ

§¼ÒĸÆÈÀÉÃÒÄƼÇÔǼ»Æ¸ÀËÀÜĸÇÆ˼¼ÉÃÑ ËÐÄÌÇÑÈμÀÀÉÎÌÈÓÉÌÉÎÒËÀɾü˸ÅÙ˾ÊÒÄ˸ ɾÊ˾ÊÁÆÀÄÐÄÀÁÓÊǸȸ¹¸ËÀÁØ˾˸ʼºÁ¾ øËÀÁØ˾˸ÊÁ¸À˾ÊÒÄ˸ɾÊËÐĸÇÆżÄÐËÀÁÜÄ »À¸»ÀÁ¸ÉÀÜÄÁ¸ÀØÈÐÄÉ˾½ÐÓËÐĸËÆÃÀÁÜÄÁ¸À ÉÌÂÂƺÀÁÜÄÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄÌÇÆÁ¼ÀÃÒÄÐÄ´ÉÆ¿¸ ¼Ä˼Ôļ˸À¾ÇÈÆÉÐÇÀÁÓÁ¸ÀÁÆÀÄÐÄÀÁÓ¸ÇÆÅÒÄÐɾ ËÐÄÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄÌÇÆÁ¼ÀÃÒÄÐÄËØÉÆ¿¸¼Ä˼Ôļ˸À Á¸À¾ÁÆÀÄÐÄÀÁÓǸȸ¹¸ËÀÁØ˾˸¼ºÁ¾øËÀÁØ ˾˸ÆÇÆÀÆ»ÓÇÆ˼Á¸À¸Ä¼ÔĸÀËÆÁ¸ÄÆÄÀÉËÀÁØ ǸÔÉÀÆÃÀ¸Ê»¼»ÆÃÒľÊÁÆÀÄÐÄÔ¸Ê Á¸ÄÆÄÀÉËÀÁØ ǸÔÉÀÆËÆÆÇÆÔÆÍÌÉÀÁÑÆÈÔ½¼ÀÁ¸À˾ĸÄËÔÉËÆÀ ξǸȸ¹¸ËÀÁØ˾˸¼ºÁ¾øËÀÁØ˾˸

„³²±¾°¼µª šÇÔɾʾ¼ÌÈÙ˼ȾÁÆÀÄÐÄÀÁÓÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓ¼ÔĸÀ Éƹ¸ÈÑÀ¼È¸ÈξÃÒľÉ˸ǸÔÉÀ¸˾Ê˸ÅÀÁÓÊ »ÀÑÈ¿ÈÐɾÊ˾ÊÁÆÀÄÐÄԸʿÒËÆÄ˸Ê»À¸ÍÆȼËÀÁÑ ØÈÀ¸Á¸ÀǸÔÉÀ¸t½ÐËÀÁÓÊuÁÔľɾÊÉ˸»ÀÑÍÆȸ ÁÆÀÄÐÄÀÁÑÌÇÆÁ¼Ôüĸ™¾Â¸»ÓºÀ¸ǸÈÑ»¼ÀºÃ¸ ѸǼÈÀ¿ÜÈÀ¸»À¼ÙÈÌÄɾÊ˾ʼÌθÈÔÉ˾ɾÊ Á¸À˾ÊÀÉÎÙÆÊËÆÌ ¾ÆÇÆÔ¸ÀÉÎÙÊ»¼Ä¼ÔĸÀÃØÄÆ ÇÆÉÆËÀÁؽÓ˾ø¸ÂÂÑÁÌÈÔÐÊÇÆÀÆËÀÁØÒμÀÒĸÊ ÍËÐÎØÊÑļȺÆÊÁ¸ÀѸǼÈÀ¿ÜÈÀ¸ÒĸÊÇÂÆÙ ÉÀÆʼÇÀμÀȾøËԸʚÇÔɾÊѾ»ÌĸËØ˾˸ ¼ÇԻȸɾÊÉ˾ļÌÈÙ˼ȾÁÆÀÄÐÄÀÁÓÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓ ÒμÀÒĸÊÍËÐÎØÊÁ¸ÀþÇÈƹ¼¹Â¾ÃÒÄÆÊÁÆÀÄÐ ÄÀÁÑÇÆÂÔ˾ÊÁ¸ÀѾÒĸÊËȸǼ½Ô˾ÊÓÒĸÊ ÌÇÆÌȺØÊ°ËÉÀÁ¸¿ÆÈÔ½¼Ë¸À¾ÀÉÎÌÈÓÉÌÉÎÒËÀɾ ˾ÊÁÆÀÄÐÄÀÁÓÊǸȸ¹¸ËÀÁØ˾˸Êü˾ÄÁÆÀÄÐ

ÄÀÁÓ¸ÇÆÅÒÄÐɾÃÒɸɼÒĸ»¼»ÆÃÒÄÆÁÑ¿¼ ÍÆÈÑÇÆÂÀËÀÁÆÁÆÀÄÐÄÀÁØÁ¸ÀÇÆÂÀËÀÉÃÀÁØǸÔÉÀÆ ŸÑÇÆÀÆÊÃÇÆȼÔĸÁ¸¿ÆÈÔ½¼À˾½ÐÓËÆÌü¹Ñɾ ËÀÊÁÆÀÄÐÄÀÁÒÊÉÌÂÂƺÀÁÒÊÓÇÈÆÉÐÇÀÁÒʸÅÔ¼Êü ËÀÊÆÇÆÔ¼ÊÒμÀ˸ÌËÀÉ˼ÔǼÈÀÉÉØ˼ÈƸÇظÌËØ ÇÆÌËÆ̼ÇÀËÑÉɼÀÑüɸÓÒÃüɸ¾ÌÂÀÁÓÇȸº øËÀÁØ˾˸¾»ÀÁÀÑËÆÌÓËÐÄÑÂÂÐÄœÉÎÒɾ ÇȸºÃ¸ËÀÁØ˾˸ÊÁ¸À¸ÅÀÜÄØÃÐÊǸÈ~ØËÀ»¼Ä ¼ÔĸÀ¸Ä˸ĸÁ¸ÉËÀÁÓ¼ÔĸÀÌǸÈÁËÓÁ¸ÀÀÉÎÌÈØ ˸˾üÌÇع¸¿ÈÆÇÑÄ˸ËÆÁÈÀËÓÈÀƼÄØ˾˸Ê ¸ÇÆÅÒÄÐɾÊËÐĸĿÈÜÇÐÄüËÀÊÁÑ¿¼ÍÆÈÑ ÌǸÈÁËÒÊ»À¸»ÀÁ¸ÉÔ¼Ê˾ʽÐÓÊËÆÌŸ¸À¼»ÜËÆ ÇÈѺø»¼Ä¼ÔĸÀÁ¸¿ØÂÆ̸ÇÂØšÌÁÈÀÄÒÉ˸ËÆ ¼ÔĸÀØÃÐÊü¹Ñɾ˸ǸȸÇÑÄÐËÆÑ¿ÂÀÆϼٻÆÊ ËÐļÅÆÌÉÀ¸ÉËÜÄÃÀ¸Ê˸ÅÀÁÓÊÁ¸ÀÑ»ÀÁ¾ÊÁ¸Ë¸ ÉÁ¼Ì¸ÉÃÒľÊÁ¸ÀÉÌļÎÜÊÁ¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸½ØüľÊ ¸ÇظÌËÆÙÊÁÆÀÄÐÄÀÁÓÊ»ÆÃÓÊØËÀÆÀÄØÃÆÀÁ¸ÀÆÀ ¸ÅԼʼÔĸÀ Ó¿¸ÇÈÒǼÀĸ¼ÔĸÀÇÑÄиÇØ˾ÄÁÆÀ ÄÐÄÔ¸»¾Â¸»ÓØËÀ¼ÔĸÀÓ¿¸ÒÇȼǼĸ¼ÔĸÀÁÑËÀ ɸĸÇØÂÌ˼ÊÁ¸À¸Ä¸ÂÂÆÔÐ˼ÊÀ»Ò¼Ê–ÄËÆǸÀ»Ô ËÆÌÑļȺÆÌÍËÐÎÆÙÁÀÄ»ÌļټÀĸǼ¿ÑļÀ¸ÇØ ˾ÄǼÔĸ¿¸¹Ñ¼À˾ĸÅÔ¸˾ÊÇÈÆÉ˸ÉÔ¸Ê˾Ê ½ÐÓÊËÆÌǸÀ»ÀÆÙËÆÌθþÂØ˼ȸ¸ÇØ˾ĸÅÔ¸ ËÆÌɼ¹¸ÉÃÆÙ˾ÊÇÈÆÉÐÇÀÁÓÊÀ»ÀÆÁ˾ÉԸʼÄØÊ ¼ÌÁ¸ËÑÉ˸ËÆ̼ÇÀμÀȾøËÔ¸ÜÉ˼ĸþÄÁÂÒϼÀ ËÈØÍÀø¸ÇØËÆXZUJWRFWPJYËÆÌ ¥ÈÆ͸ÄÜÊØÎÀ–ÇØ˾ÄѾǼÌÈѸÄÒĸ Á¸ÁØÃÆÀÈÆÄÒÆǸÀ»Ô¼Å¸È˾¿¼Ô¸ÇØÉÁ¾ÈÑĸÈ ÁÐËÀÁÑÓ¸ÇظÂÁÆØÂ˸ÆÇÆÔ¸¼ÔĸÀÆÑÈÈÐÉËÆÊ »ÈØÃÆʼȺ¸Â¼ÔÆÇÆÌÁÑÇÆ˼ÉÌÄÑÄ˾ɼ ÓËÆÌ

üºÑ¸¨Æº¼ÄÀÁØ˼ÈÆÇÈع¾ø˾ʼÄ˼ÀÄØü ľÊÁÆÀÄÐÄÀÁÓʸÇÆÅÒÄÐɾʸÍÆÈÑÉ˾ļÅÒÂÀž ÆÂØÁ¾ÈÆÌËÆÌÁÆÀÄÐÄÀÁÆÆÀÁÆÄÆÃÀÁÆÙÉÌÉËÓ øËÆÊÁ¸À˾ÉÎÒɾËÆÌü˸¸Ä¿ÈÐÇÆÂƺÀÁÑ ¿¼ÃÒÂÀ¸ËÆ̼ԻÆÌÊøʨÀ¼Ô»ÆÌÊÁÆÀÄÐÄÀÁÒÊ ÉÌÂÂƺÀÁÒÊÁ¸À¸ËÆÃÀÁÒʸÅÔ¼ÊÁ¸ÀÈØÂÆÌÊÃÇÆ ÈÆÙüĸ¸Ä¸ÃÒÄÆÌüɼÃÀ¸¸ÌËÆ»À¸ÂÌØüľ ÁÆÀÄÐÄÔ¸ØÇÆ̾ԻÀ¸¾»ÆÃÓËÐĸĿÈÜÇÀÄÐÄ ÁÆÀÄÐÄÀÁÜÄÉÎÒɼÐÄÇÈÀÃÆ»Æ˼Ô˾™¾ÃÆÁȸËÔ¸ ËÐĸÃغÀÐÄÁ¸À˾ĸËÆÃÀÁÓÀÉÎÙÁØÄËȸÉËÀÊ ÆÌÉÀ¸ÉËÀÁѸĿÈÜÇÀļÊÉÎÒɼÀÊÁ¸ÀËÆÉÌÂÂƺÀÁØ ÇļÙø¸Â¾¼ººÙ¾ÊÁ¸À»¾ÃÀÆÌȺÀÁÓÊÇÈÑÅ¾Ê ¥ÆÀ¸ÁÆÀÄÐÄÀÁÓ¼ÂÇÔ»¸ÃÇÆȼÔĸ¼ÃÇļÙɼÀ¾ ɾüÈÀÄÓÁ¸ËÑÉ˸ɾÉËÆÌÊÇÆÂÔ˼Ê˾ÊÎÜȸÊ øÊØ˸ĸÌËÆÔɼÇÆÉÆÉËØ ÇÀÉ˼ÙÆÌÄØËÀ ¾ÎÜȸøʼÔĸÀÉƹ¸ÈØ˸˸»À¼Í¿¸ÈÃÒľü ÇÈÐ˸¿Â¾ËÒÊÇÆÂÀËÀÁÆÙʸÉËÌÄÆÃÀÁÆÙÊ»ÀÁ¸ ÉËÀÁÆÙʼȺÆÂѹÆÌʺÀ¸ËÈÆÙÊÇƼƻØÃÆÌÊ ¼ÍÆÈÀ¸ÁÆÙÊ˼ÂÐļÀ¸ÁÆÙÊÁÂÇÎÐÈÔÊĸ ¼Å¸ÀÈÆÙÄ˸À¸ÇØ˾»À¸Í¿ÆÈÑÆÙ˼˸¿¼ÉÃÀÁÑ ØȺ¸Ä¸˾ÊšÌÈÐǸÕÁÓÊ°ÄÐɾʤÀÇȸºÃ¸ËÀ ÁÆÔÉÙºÎÈÆÄÆÀÁ¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸ÉËÒÊ˾ÊÁÆÀÄÐÄÀÁÓÊ ÇȸºÃ¸ËÀÁØ˾˸Ê»¾Â¸»Ó¸ÌËÆÔÇÆ̸ÇÆ˼ÂÆÙÄ ˾ÄÁÆÀÄÐÄÀÁÆÇÆÂÀËÀÁÓ¼ÅÆÌÉÔ¸ Á¸¿ÜÊÁ¸À˸ ËÉÀÈÑÁÀ¸ËÆÌʸÄËÔĸÉÌÄ»ÒÉÆÌÄ˾ÄÇÆÀÄÀÁÓ Ǹȸ¹¸ËÀÁØ˾˸¼ºÁ¾øËÀÁØ˾˸ü˸¸ÔËÀÑ ˾ÊÇÆ̼ÔĸÀÁ¸ËÑÁ¸ÄØĸÆÀÁÆÀÄÐÄÀÁÒÊÁ¸À ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÒÊÉÌÄ¿ÓÁ¼ÊËÀÊÆÇÆԼʻ¾ÃÀÆÌȺÆÙÄ ÁÌÈÔÐÊÆÀÔ»ÀÆÀÃÒÄÆÌÄÉ˸¸ÇÆ˼ÂÒÉø˸ ³®¤¯À«¤¬®³®z«º°®²


–²“’–ŒŒ

◆◆◆ ˆ­­®ªµÀ¤

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ’¬´¤µ²¹Ã´²¬µ·¤ ­¨´¤¯À§¬¤¦¬¤·² ™¼Á¸ËȼÔÊ»¼ÉÇÆËÑ»¼ÊÉÌÄÀÉËÆÙÄ´ÇÀÉ¿¼ÄÆÂÆ˸ÎÜÊÉ˸ÇÈÜ˸ÎÈÀÉËÀ¸ÄÀÁÑÎÈØÄÀ¸

–

ÀÍ˸ԼÀ¸º¸Ç¾ËÆԼīÈÀÉËܸ»¼Â ÍÆÔÁ¸ÀÇÒɸüÉ~¸ÌËÓ˾ÄÁ¸ËÑÄËÀ¸

ØÇÆÌ»¼ÄÌÇÑÈμÀÉÑÂÀÆÁ¸ÀºÀ¸ĸ ËƹÈÆÌÄÆÀÆÀÁÆÄÆÃÀÁÆÔ¼ºÁÒ͸ÂÆÀ ˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊÒÎÆÌĹѼÀ¹¸¿ÀÑËÆÎÒÈÀËÆÌÊ

ÉËÀÊËÉÒǼÊÃ¸Ê ¡¾Ä¼ÔÄ~ÆÁ¸ÇÀ˸ÂÀÉÃØÊ˸ ÃÆÄÆÇÜÂÀ¸Á¸À¸ÌËØÊÆÉÇÌÈÀÑȾÊÆ£±¯•«³ ¡¾Ä¼ÔÄ~Ǝ˸º§¹µŽ§·§²§³±Â¹µ¯°·Ç¹ÁÀ ƼÁÉ̺ÎÈÆÄÀÉËÓÊÆ–­²¯º§·À¹˾ÊÎÈÌÉÓʼÇÆ ÎÓÊËÆ̫ȾøËÀÉ˾ÈÔÆÌ ¡¾Ä¼ÔÄ~µ‡¯Ë·©µ¹µ ”§¶§³ª·Áµ»µº·Ãºµ¹ÆÇÆ»¾ÂÑË¾Ê ´ÎÀ¸»¼ÂÍÆԤ̻¼ÔʸÇ~¸ÌËÆÙʨTÑ¿ÂÀÆÆ Á¼ÍÑÂÀøÊ˸Í˸ԼÀÇÆÌøÊÒÈÀżÉ˾ÍÀ¾ »ÆÄÔ¸˾ÍÀÂÆ»ÆÅÔ¸Á¸À˾ÍÀ¸ȺÌÈÔ¸ÍÀÂÆ Á˾ÃÆÉÙľ¥ÆÀÆÊËÆÂÒ¼À¸ÌËØ ¤ÀÁ¸Ë~¼ÅÆÎÓÄ «¯ª¯°µÃ¸»ÒÈÍÀ¸¨¸»Ü»¼Á¸ÃÒ¾˾Ê™À¸ÈÁÆÙÊ ž¼ÈÑʧÌÄØ»ÆÌÁ¸ÀÆÇÈؼ»ÈØÊ˾ʧ·½¯«¶Ã ¸°µ¶µ¹É˾ļºÁÙÁÂÀØËÆÌʺÀ¸˾ÄÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓ ÁÈÔɾÇÆ̼ºÈÑ;»ÀÑμÀÈØÊËÆÌþËÈÆÇÆÂÔ˾ ‘§»¶À°ºµ»«·µ®Áµ»Á¸À¿¸»À¸¹¸É˼Ô˾Ä ŸÌÈÀ¸ÁÓ ËÐÄ¢¾É˼ÀÜÄɼؼÊËÀʼÁÁ¾ÉÔ¼Ê ˾ÊÎÜȸÊ ¥ÈØÁ¼À˸ÀºÀ¸Òĸº¼ÄÀÁØÂƺÆÁ¼ÔüÄÆËÆ ÆÇÆÔƸÍÆÙÂÒ¼ÀÁÑÇÆÀ¼Ê¸ÌËÆÄؾ˼ÊÁÆ̹ÒÄ˼Ê ºÀ¸ËÀʼ̿ÙļÊËÐÄÁ̹¼ÈÄÜÄËÐÄÁ¸Ë¸ÂÓº¼ÀÉËÆ ¹¸¿ÌÉËØθÉËÆÉÌÃÇÒȸÉøÇÐÊt˸ÇÑ¿¾˾Ê ÍÀ¾»ÆÄÔ¸Ê˾ÊÍÀÂÆ»ÆÅÔ¸Ê˾ÊÍÀ¸ȺÌÈÔ¸Ê ÍÀÂÆÁ˾ÃÆÉÙľÊ¼ÔĸÀ¼Á¼ÔĸÇÆÌÆ»¾ºÆÙÄËÆÌÊ ¸Ä¿ÈÜÇÆÌÊɼÆÀÁÆÄÆÃÀÁÒÊÁÈÔɼÀÊu ¨ÀÂÒ˼ÃÐÈÒ °ËÉÀÎÙøØÂÆÀ¸Î˸ÈÃÑÊÍ˸Ô ü ¤d¼¯±Âªµ³µ¹e²¶§·²¶§Âº¸µ¹¸ÇØËÆ ¥¼ÈÀÉËÒÈÀžüÈƹȸ»À¸½Ø˸ļ˸Á¸ÂÆÁ¸ÔÈÀ¸ É˾Ĭ¸ÈÈÆÙÉ˾¡ÙÁÆÄÆÁ¸ÀÇÂÓÈÐļü˸ ǼÄËÆÎÔÂÀ¸È¸ºÀ¸ĸ¹ÂÒǼÀËÀÊÅÒÁмÊ˸üɾ ÃÒÈÀ¸ ±¾§·Ã°§­d¼¯±À·©»·­e¸ÇØ˾¢Ò¸ žÐÄÔ¸Í˸ԼÀºÀ¸ظÇÆÌÇÈÐÔ¹ÈÑ»Ì˸ÒǸÀ½¼ ÉËÆÎȾøËÀÉËÓÈÀÆ ´ÂÆÀ¸ÌËÆÔÇÆÌǼÈÀºÈÑͼ˼Á¸ÂÆÔøÊ »¼ÉÇÆËÑ»¼ÊÉ˾ÎÜȸøÊÒÎÆÌĵ³µ²§º«¶Ë ³»²µ˜À¸ËÔ»¼ÄËÆÌÊżÎÐÈÔ½¼Ë¼Á¸À¹Ñ½¼Ë¼ø½Ô ˸ÇÈع¸Ë¸Á¸ÀËÆÌÊÂÙÁÆÌÊ Ÿ¸ÀþøÊ»ÀÁ¸À

ØÃÐÊ»¼ÄɾøÔļÀÇÜÊ¿¸˾ÄǾÈÜÄÆÌÄ ¶À³º§ÆÀ¸Ä¸ÃÑÈ˾ËÆÀŸ¸À¸ÄÄÆÃÔ½¼Ë¼ÇÐÊ Á¸ÂÜÄ˸ÊØÂÆÌʸļŸÔȼ˸Á¸ÀËÆÌÈÂÆÙËÆÌÈ ÂÆÙÇÂÆÙÉÀÆÌÊÁ¸ÀÍËÐÎÆÙÊÑÈÎÆÄ˼ÊÁ¸À¸ÈÎÆ ÃÒÄÆÌÊ¿Ù˼ÊÁ¸À¿Ùø˸ØÂÆÀø½ÔÃÀ¸¸ºÁ¸ ÂÀÑĸºÌÈÔÉÆÌÄÉ˸ÇÈÜ˸ÎÈÀÉËÀ¸ÄÀÁÑÎÈØÄÀ¸ ˾ʸ¿ÐØ˾˸ʼÔÉ˼¹¸¿ÀÑÄÌÎËÐÃÒÄÆÀ ¡À¸¹ØÂ˸É˸ÉËÒÁÀ¸ËÐÄt¼ÇÐÄÙÃÐÄu˾Ê –¿ÓĸÊ¿¸Ó˸ÄÑÁÈÐʪ¯ª§°º¯°Â¢¸ÃÇÆÌÄ ɼÒĸÇÆÌÂøÄÑÁÀÁ¸Àĸ˸ºÌÈÔÉÆÌÄšÁ¼Ô¿¸ Á¸Ë¸ÂѹÆÌÄËÀɾøÔļÀÁÈÔɾÁ¸ÀÇØÉÆ»ÙÉÁƸ ˾¹ºÑ½ÆÌÄØÂÆÀ¸ÌËÆÔÆÀ˸¸ÔÇÐÈÆÀ

‡¬¤·½±¨¬¶µ²­

¨ÆÌÊÓÈ¿¼ÇÆÌÂÒ˼˸ÃÇÂÑÊÁ¸ÀÑÈÎÀɸÄ ÒĸÊÒĸÊĸ¹º¸ÔÄÆÌÄÉ˸Á¼È¸ÃÔ»À¸Á¸Àĸ ÍÐÄѽÆÌÄ ◆t¨¸ÄÒ¸ÃÒËȸ¿¸¸ÇƹÆÙļÅÆÄËÐËÀÁѺÀ¸ ËÀÊÃÀÁÈÒʼǸÈÎÀ¸ÁÒÊ¡¾ËÈÆÇؼÀÊuÇÆÌÒÎÆÌÄ ÂÔº¸ÒÉÆ»¸»ÓÂÐɼÉ˾ļÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁӾ¼ ÁËÈÆÄÀÁӼ;üÈÔ»¸t¸RJSLWuÆþËÈÆÇÆÂÔ˾Ê …±«´§³ª·µ»¶Ç±«¿¹³®¯²µ¹¼ÁÍÈѽÆÄ˸Ê˾ ¿ÒɾËÐÄ»¼ÉÇÆËÑ»ÐÄɼÍËÐÎÒÊÁ¸À¸ÁÈÀËÀÁÒÊ ¡¾ËÈÆÇؼÀÊ ◆–ÂÂÑÁ¸À¸ÇØËÀÊÀÉÎÌÈÒÊÁ¸À¼ÙÈÐÉ˼ʾ ºÁÈÔÄÀ¸Ó˸ÄüºÑ¾t¥ÈÆÊËÀؾ¸ÌËÓ¾¸ÄËÀ ¼ÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÓÉËÑɾ¼Ä¸ÄËÔÆÄ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê

ÃÀÉ¿Üø˸¸ÂÂÑÇÈØÉ¿¼É¼Á¸À˸¼ÅÓÊt°Î¼Ë¼ ¸ÁÆÙɼÀÍÌÉÀÁØÓÄÆÃÀÁØÇÈØÉÐÇÆĸǾÈÜ ļÀÍØÈƼÇÔËÐĸÁ¸¿¸ÈÔÉËÐÄ œšÁÁ¾ÉÔ¸¿¸ ÇÈÒǼÀĸǾÈÜɼÀÒÉÆ»¸üÔÆÄÒÅÆ»¸Á¸À¼ÇÔ ËÆÌÁ¸¿¸ÈÆÙÌÇÆÂÆÔÇÆ̼ÑÄÌÇÑÈμÀĸÃǼÀÆ ÍØÈÆÊš»ÜØÃÐʺÔļ˸ÀÃÀ¸ü˸μÔÈÀɾ˾Ê šÁÁ¾ÉÔ¸ÊμÀÈØ˼ȾÁ¸À¸ÇظÄÜÄÌþ¼Ë¸À ȼԸu ◆®ÂÂÆÀ»¼ÉÇÆËÑ»¼Ê¼ÔĸÀÇÀÆÉÁ¾ÈÆÔÁ¸À¾ ÍÈÑɾÇÆÌÁÌÈÀ¸ÈÎÆÙɼο¼ÊÉËÆÌÊ»À¸»ÈØ ÃÆÌÊËÆ̧ÌÄÆ»ÀÁÆÙ¡¼ºÑÈÆÌÓ˸Ät¡¸Ê¼ÇÀ ¹ÑÂÂÆÌÄÁ¼Í¸ÂÀÁØÍØÈÆu ¥ÆÙ¿¸ÍËÑɼÀ¾¸ÄËԻȸɾ¸»ÒÈÍÀ¸ –Ä

´ÃÐʸº¸Ç¾ËÆԼīÈÀÉËܸ»¼ÂÍÆÔÌÇÑÈμÀ Á¸À¼ØÊÇÆ̹ÂÒǼÀ¸ÇØϾÂÑÁ¸ÀØÇÐʼÔĸÀ

˾ÊšÂÂÑ»ÆʾÆÇÆÔ¸ɼǼÔÉ˼ÊǼÈÀÇËÜɼÀÊ ¸ÇØ˾ĸǼ¼̿ÒÈÐɾÃÒÎÈÀÁ¸ÀÉÓüȸ»ÀÒ ¿¼É¼ØËÀÃÇÆÈÆÙɼǸȸÇÑÄкÀ¸˾ļÄÔÉÎÌɾ

¿ÒÂÆÌüĸ¼ÔøÉ˼ÇÈÆɺ¼ÀÐÃÒÄÆÀ¸ÊÁȸ ËÓÉÆÌü²¯°·Ç°§±À®¯¤À»¼ÉÇÆËÑ»¼Ê¼ÔĸÀ ¼Å¸ºÈÀÐÃÒÄÆÀ¸ÂÂÑÆÀǼÈÀÉÉØ˼ÈÆÀ¸Ç~¸ÌËÆÙÊ

ËÆÌÊ šÉ¼ÔÊËÀÂÒ˼ÉÓüȸºÀ¸ËÆÌʺµ°µ©±È¼µ»¹ Á¸ÀËÆÌÊ«¶¯½«¯·­²§ºÃ«¹˾ʼÇÆÎÓÊøÊËÆÌÊ

ºÄÐÉËØÒĸÒĸÉËÆ˼ÍËÒÈÀËÆÌ˸ºÈÑͼÀ °ËÉÀ˾ÄÜȸÇÆ̸ĸÁÆÀÄÐÄØ˸ÄËÆ ǼÈÀ¼ÎØüÄÆ˾ʧÌÄÆ»ÀÁÓÊšºÁÌÁÂÔÆÌÆ ”§¶§°¿³¸º§³ºÃ³µ»Á¸À¾ǸÈÒ¸ËÆÌÒ»ÀĸÄÉ˾ »¾ÃÆÉÀØ˾˸ËÆÇÈÆÉÎÒ»ÀÆËÆÌÍÆÈÆÂƺÀÁÆÙ

ËÆ̸ÆÙÁ¸ÀËÆÌÁÈÑËÆÌÊÃ¸Ê uÌÇÆÉËÓÈÀż É˾ÄÔ»À¸ÀÉËÆɼÂÔ»¸ÆŒ«¸¸§±µ³Ã°­¹³®¯²µ¹ ◆–ÇØÁÆÄËÑÁ¸ÀÆŠ§°È³®µ»š·»¸Ç¸ºµ²µ¹ ÇÆÌÇÈƼÀ»ÆÇÆԾɼÁÀ¸ÌËØʸÇؼÁÁ¾ÉÀ¸ÉËÀÁÓ ¾Â¼ÁËÈÆÄÀÁӼ;üÈÔ»¸˾tWTRKJFLWuØËÀÆÀ

ÅÒÈÆÌÄÇÐʸÌËÓ˾ÉËÀºÃÓª«³¸­°Ë³«¯ øºÁÀÒÊÁ¸ÀËɸÃÇÆÌÁÑ»¼ÊËÆÌÉËÌÂtÁ¾ÈÙÉ ÉÆÌü˾ÄšÁÁ¾ÉÔ¸¼Ä»ÀкÃÜu

º·§¶«¬Ãº«¹Á¸ÀËÆÌÊÑÂÂÆÌʲ¶§º§½º¸Âª«¹ ÇÆ̸ÇØËÆþ»ÒÄÒºÀĸÄÇÑÃÇÂÆÌËÆÀÉ˾Ä ÇÂÑ˾øÊÁ¸ÀËÜȸøʹºÑ½ÆÌÄ˾ºÂÜÉɸÁ¸À

ÄÆÃÆÉμ»ÔÆÌü»À¸ËÑżÀÊÇÆÌÇÈÆÁ¸ÂÆÙÄÉÆÁ Á¸À»ÒÆÊÉËÆÌÊ»¼ÉÇÆËÑ»¼ÊÆÀÆÇÆÔÆÀÄØÃÀ½¸Ä ØËÀ¾üºÑ¾ÍÆÈÆÂƺÀÁÓÃÇØȸ¼Ô춫·À¸«¯

»¼ÉÇÆËÑ»¼Êt¿¸¹Æ¾¿ÓÉÆÌĸÂÂÑ¿¸»ÜÉÆÌÄ ØËÀËÆÌÊǼÈÀÉɼټÀuÁ¸À¼ÅÓº¾É¼ØËÀÑüɸ ¿¸Ǿº¼Ô¾¼ÀËÆÌȺԸËÐÄÀ»ÈÌÃÑËÐÄËÐÄ

øʽ¾ËÆÙÄĸÁÑÄÆÌüËÆÉÁ¸ËØøÊǸÅÀÃÑ»À ºÀ¸ĸÉÌļÎÔÉÆÌĸÌËÆÔĸǼÈÄÆÙĽÐÓÁ¸À

ºÀ~¸ÌËÆÙÊÁ¸ÀÇÐÊ¿¸Á¸¿ÑÈÀ½¸Ä²Ç³µü˾Ä ¸ÙžɾËÆÌš¨–Ÿ¸ÍÆÈÆÂƺÆÙÄ˸ÀÂÒ¼ÀËÆ ÇÈÆÉÎÒ»ÀÆüÉÌÄ˼¼ÉËÓ ˸ÒÉÆ»¸¸ÇØ

¡¾ËÈÆÇؼÐÄÁ¸ÀËÆÍÀ¸ĿÈÐÇÀÁØËÆÌÊÒȺÆ ◆¥¼ÈÀÉÉØ˼ÈÆ˼ÎÄÆÁÈÑ˾ÊÆ t¥¸Ç¸ÁÐÄÉ˸ÄËÔÄÆÌ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸ÊuƼÇÀ Á¼Í¸ÂÓÊËÐÄÆÀÁÆÄÆÃÀÁÜÄÌǾȼÉÀÜÄ˾Ê

ÆÂƺ¾¿¼Ô˼ÇÐÊÉ˾ļºÁÙÁÂÀÆǸȸÇÒÃǼ˼ ÉËÆÌÊǸËÒȼÊ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸ÊÇÆÌÓ¼ºÅ¸ÄËÆÌÊ ÇÂÆÙÉÀÆÌÊÁ¸ÀËÆÌÊËÆÁƺÂÙÍÆÌÊ˾ʼÇÆÎÓÊ

ÁØ˸ šÄËÑżÀËÆÁ¸Ë¸Â¸¹¸ÔÄÆÌü¸ÌËØÇÆÌÂÒ˼ ÇÐʾšÁÁ¾ÉÔ¸t¼ÂҺμÀÁ¸ÀÁÈÔļÀ˾ĸøÈËÔ¸ ¸ÂÂѸº¸ÇÑËÆĸøÈËÐÂØÑÄ¿ÈÐÇÆu–ÌËØ

˾ļÁüËѼÌɾ˾ʸÁÔľ˾ÊǼÈÀÆÌÉÔ¸Ê ü ÆÀ»ÐȼÒʸÁÀÄÓËÐÄÁ¸Àü ÆÀ»ÐȼÒÊ üËȾËÜÄ

§ÌÄØ»ÆÌ…³ºË³­¹Š§²¶Á±­¹¼ÔǼÉËÆħŸ–³ ØËÀ»¼ÄÌÇÑÈμÀ¸ÄËÔÈȾɾºÀ¸ÍØÈÆÉ˸

˜ÄÐÈÔ½ÆÌÄÇÐÊÆÁØÉÃÆÊÓºÀ¸ĸ¸ÁÈÀ¹Æ ÂƺÆÙüÆÀÇÀÉËÆÔÃÒÉ~É˾ÄÇÆÂÂÓÉÁÆËÆÙȸ ËÆÌÊüØɸÉÌù¸ÔÄÆÌÄÉ˾ÄÁ¸ÃÇÆÙȸËÆÌÊ Ëƺ«±«»º§ÃµÇÆÌ¿¸ÁÑÄÆÌļÔĸÀĸËÈÒÎÆÌÄ ÉËÆÌÊ»ÈØÃÆÌÊØÎÀºÀ¸ËÆ»ÀÁØËÆÌÊüÈÆÁÑø ËƸÂÂѺÀ¸˸¯«·À²¶¯°¯°Ã³¯§˜À~¸ÌËØ¿¸ºÔļÀ ÇÈÆÉÇÑ¿¼À¸ĸÂÌ¿¼ÔËÆ¿ÒøÁ¸ÀĸÌÇÑÈżÀ ÉÌùÀ¹¸ÉÃØÊÃÒÉÐÉÌļÄÄÆÓɼÐÄÁ¸ÀÎÐÈÔÊ ÇÆÂÂÒÊÍÐÄÒÊšÁËØʸļÇÀÁȸËÓÉÆÌÄѼÊ ÇÀÆÉÁ¾ÈÒÊ¿ÒɼÀÊÇÆÌØÃÐÊ»¼Ä͸ÔÄÆÄ˸À ÆÙ˼¸ÁÆÙºÆÄ˸ÀÇÈÆÊËÆǸÈØÄ
ƒºÌÀ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

0ÊÎØÊÎØËÎͽÌÎÖļÍÀÈÀʽÌÀÄÃÐ ¥

ÎÊÀʽº×ÄÈÏ˺ÎÍÏÀÑÀƼÍÄÈ­ÍÀÍ×ѽÍÎ ÌÄӟÓÇÍ»ÅÈÒÇÓÎØÃÈÀÁ½ÇÓÎØÊÎØÊÎØ ËÎØͽÌÎØ ÆÈÀÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈʽÓÇÓÀ ÓÎØÎÏμÎØļ×ÀÍÄÊÅџÒÄÈÄÏÈÅØ˟ÉÄÈÖÀʽÌÀÊÀÈ ÎȼÃÈÎÈÎÈÀÒÓØÍÎÌÈÊμ ÎÈÃÈÀӟÉÄÈÖÓÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÄÏË»ÑÇÈÒ׿ÏÀџÓÈÖÏÑÎÄÊËÎÆÈʺÖØÏÎÒ׺ÒÄÈÖ ÓÎ؆Š¢™ÊÀÈÓÈÖÃÈÀÁÄÁÀÈÐÒÄÈÖÀϽÓÎÍØÏÎØÑƽ ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖÆÈÀÊÀӟÑÆÇÒ»ÓÎØÏÑÈÍÀϽÏÄѼÏÎØ ÓÑÄÈÖÌ»ÍÄÖ ¥ÄËÄØÓÀ¼ÎÔ¿ÌÀÓÎØÊÕÌÈÊÎÓÑÀÆÈÊοͽÌÎØ ºÍÀÖ×ÑÎÍÎÖÄÊÏÀÈÃÄØÓ»ÖÍÇϼÕÍÒÓÇÍÊÎË¿Ì ÁÇÒÇ ÏÎØÒØÍÄË»ÅÔÇÊÀӟÓÀÄÏÄÈÒ½ÃÈÀÓÇÖÌÄ ƟËÇÖÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÖÓÇÖÏÄÑÀÒ̺ÍÇÖ†ºÌÏÓÇÖ ÊÀÈÓÇ‚ÄØÓºÑÀÌÄӟÓÇÍÀÏÎËÎƼÀÓÎØÎÃÇÆ»ÔÇ ÊÄÒÓÇÅØËÀÊ»™ÀӟÓÎÊÀÓÇÆÎÑÇÓ»ÑÈÎ ÎÍÄÀѽÖ

ÄÏÈÓºÔÇÊÄÌĦÀËËÎÈÕ̺ÍÀÓÀ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟÓÎØ ÏÑÎÒÐÏÎØÓÎاÒÄÀÒÓØÍÎÌÈʽÌÄÌÎ˽ÓÎÅÊÀÈ ÀÅοÓÎͺÊÀÂÄ ÓÎÍÀÒÓØÍÎÌÈʽ ÎÀÒÓØÍÎÌÈ ʽÖºÒÁÇÒÄÓÇÅÕÓȟÊÀÈÓÎÍÒØͺËÀÁÄ ¢ÈÅÕÓÎÆÑÀżÄÖÕÒÓ½ÒÎÏÎØÏÑÎÒʽÌÈÒÄÒÓÇÍ À͟ÊÑÈÒÇÇÒØÍ»ÆÎÑÎÖÓÎØ×ÑÎÍÎØÃļ×ÍÎØͺÍÀÍ ÍÄÀѽÎÎÏμÎÖÃÄÍÅÎџοÓÄÌÀÍÓ»ËÈÊÀÈÊØÑÈÎËÄ ÊÓÈʟÓÎͺ×ÄÈÓÎØËÎØÌȟÒÄÈκÍÒÓÎËÎÖ ÁÎØÓÐÍÓÀÖ ÓÎÍÀÏ´ÓÎÌÀË˼ ÄÍÐÆ¿ÑÕÎÈÏÄÑÀÒÓÈÊμÓÑÀÁŸÍÄ ÅÕÓÎÆÑÀżÄÖ•ÊÓ½ÖÊÈÀͦÀËËμÕÒÇÓÕÍ×ÀÑÀ ÊÓÇÑÈÒÓÈÊÐͧÔÄÕÑοÍÓÀÈÓÀÏËοÒÈÀÊÎÓÒÈßÊÈÀ ¦ÑŸÒÓÀ§ÌÄÓÀÎÏμÀÎÃÈÀÃÇËÕÓ»Öļ×ÄÒÓÎ˼ÒÄÈÓÎ ÊÄşËÈÓÎØ •ÏÄÈûËÎÈϽÍʟÏÎÈÎÈÀϽÄ̟ÖÄÏÈ̺ÍÎØÌÄÍÀ ÌÇͺ×ÎØÌÄÌÍ»ÌÇ×ÑØÒ½ÂÀÑÎØ ÔØ̼ÙÎØÌĽÓÈ¢ÈÏÑÐÓÄÖÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍÏÎÈÍÈÊÎÏμÇ ÒÇÓÇÖÊÎØÊοËÀÖƼÍÎÍÓÀÈÀϽÓÎͦÆÀ˟ÙÈΧ ØÏÎØÑƽ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ ¼Ê΂ºÍÃÈÀÒÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØ À̺ÒÕÖÌÄӟÓÇÒØÍÄÃѼÀÒÇÓÇÖÊØÁÄÑÍÇ ÓÈÊ»ÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÊÈÄÍÐÀʽÌÀÇÊÎÈÍÕͼÀ¦ÁџÙÄȧ ÀϽÓÇÃÎËÎÅÎͼÀÓÎØ×ÑÎÍÎ؏˺ÉÀÍÃÑÎ؁ÑÇ ÆÎѽÏÎØËÎØ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÍØϽÄÏÄÉÄÑÆÀÒ¼ÀͽÌÎ ÄÅÄÉ»Ö ÔÀÃÈÐÊÄÓÀÈÆÈÀÊÀÊοÑÆÇÌÀ½ÏÎÈÎÖÒØËËÀÌÁŸÍÄ ÓÀÈÆÈÀÅÔÎџɺÍÇÖÈÃÈÎÊÓÇÒ¼ÀÖ ÃÈÀӟÑÀÉÇÊÎÈÍ»Ö ÄÈÑ»ÍÇÖ ÒÕÌÀÓÈÊ»Á˟ÁÇ ÄÍк×ÄÈÊÀËØÌ̺ÍÎÓÎ ÏѽÒÕϽÓÎØÌÄÊÎØÊοËÀ»º×ÄÈÊÀÌÎØÅËÀÑÈ Ò̺ÍÀÓÀ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟÓÎØÏÑÎÒÐÏÎØÓÎئ¢ ­ËËÇÍÀÖÏÎ˼ÓÇÖÃÄÍÊÑ¿ÁÄÈÓÀ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟÓÎØ ÊÀÈÃÄÍÅÎÁŸÓÀÈÍÀÃļÉÄÈÓÎÏѽÒÕϽÓÎØ ÈüÕÖ ½ÓÀÍÃÈÀÌÀÑÓ¿ÑÄÓÀȧûËÕÍÄÓ½ÓÄ΂ºÍÃÈÀÖ ×ÕѼÖ ÍÀÃÈÄØÊÑÈͼÙÄÈÀÍÀËËμÕÒÇ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈÊÐÍÍÎļ ÓÀÈÊÀÈÓκÍÓÎÍÎÌÀÊÈÆȟÙ»ÓÎÊÀϺËÎ ¥ÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÓÄËÈʟÄÈҟÆÄÓÀÈÏÑÎÖ»ÅÈÒÇ ÒÓÇ”ÎØË»ÒÓÈÖØϽÓÈÖÒÅÎÃѺÖÀÍÓÈ ÃџÒÄÈÖÓÎ؆Š¢™ÊÀÈÓÇ֏ÑÈÒÓÄџÖ¥Î†Š¢™ ̟ËÈÒÓÀ ÒÓÀÏÇÆÀßÊÈÀÓÇÖ”ÎØ˻ֺÊÀÍÄ˽ÆÎÆÈÀ ÏÎËÈÓÈÊ»ÏÎØØÏÀÆÎÑÄ¿ÄÓÀÈÀϽÓÎ́ÈÐÑÆΙÀÑÀ ÓÙÀźÑÇ ÔÄÕÑοÒÄÓÀ̺ÓÑÀÀÍÓÈÃÇÌÎÊÑÀÓÈʟÊÀÈ Ó½ÍÈÙĽÓÈÏÈÒÓÎÏÎÈļÓÀÈÏ˺ÎÍÇÀÊÑÎÃÄÉȟÒÓÑÎÅ» ÓÇÖ ‚¦†ºÑÀÍÓÎؽÓÈÓÀ̺ÓÑÀÏÎØʟÔÄÅÎџ ÀÏÎÅÀÒ¼ÙÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇÃÄÍļÍÀÈÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈ ʟ§ºËÄÆÀÍÊÎÑØÅÀ¼ÀÒÓÄ˺×ÇÓÎ؆Š¢™¦ÓÀÓÄ ËÄØÓÀ¼ÀļÍÀÈÊÀÈÄÏÈʼÍÃØÍÀ§ ¥ÇÒÊØӟËÇÒÓÇÒØͺ×ÄÈÀÀͺËÀÁÄÓÎ̺ËÎÖ ÓÎ؆ÎËÈÓÈÊοŠØÌÁÎØ˼ÎØÓÎ؆Š¢™ Ó¼ÍÎÖ £½ÁËÈÀÖ ÎÎÏμÎÖºÊÀÍÄ˽ÆÎÆÈÀ¦ÑØÔ̼ÒÄÈÖÀÓÄ ˺ÒÅÎÑÄÖÊÀÈÏÈÔÀÍÐÖÄÏÈʼÍÃØÍÄÖ§ ÎÈÎÏμÄÖÌÎÈ ŸÙÎØͦÆÑÀÅÈ漅 ÒÓÀ½ÑÈÀÓÎØÅÀÈÃÑο ÌÏÑÎÒӟ ÒÓÇÒÎÁÀѽÓÇÓÀÓÇÖÊÀӟÒÓÀÒÇÖ§ É¼ÙÄÈÍÀÒÇÌÄÈÕÔļ½ÓÈÓÎÍÏÑÎÁËÇÌÀÓÈÒ̽ÓÎØÖ ÆÈÀÓÎÊÀӟϽÒÎͦÇÏÎÈÍÈÊÎÏμÇÒÇÓÇÖÊÎØÊοËÀÖ ÔÀźÑÄÈÓÎÄÏÈÔØÌÇÓ½ÀÏÎÓºËÄÒÌÀ§ÄɺÅÑÀÒÀÍ ÊÀÈÎÈÒØÍÃÈÊÀËÈÒÓÈÊμÄÊÏѽÒÕÏÎÈÓÕÍÀÒÓØÍÎÌÈ ÊÐÍ ÎÈÎÏμÎÈÒÇÌļÕÍÀͦ¢¿ÓÄļÍÀÈÉÄʟÔÀÑÎÖ ÎÄÏÈ×ÄÈÑÇÒÈÀʽÖÓѽÏÎÖÒ¿ËËÇÂÇÖÀØÓοÏÎØ ÅÎџÄÈÓÇÍÊÎØÊοËÀÊÀÈÓÇÖÒÄÁŸÑÎÖÓÎØÀϽ ÃÎÒÇÖÊÀÓÇÆÎÑÈÐÍ ÀË˟οÓÄØϟÑ×ÄÈÏѽÁËÄÂÇ ÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÓÕÍÌÀÑÓ¿ÑÕÍÊÀÓÇÆÎѼÀÖ ÆÈÀ ÓÎØÖÎÏμÎØÖÎØÃļÖ˽ÆÎÖƼÍÄÓÀÈÀϽÓÎØÖÈÔ¿ ÍÎÍÓÄÖ§

¢ÈÊÕËÎÓοÌÏÄÖ ­Ñ×ÄÓÀȽÌÕÖÓÎÆ¿ÑÈÒÌÀÓÎØÊÀÈÑο ÓΆŠ¢™ ÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÈÓÀÇͼÀÓÇÖÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇÖÊÀÈÏÑÈÍ ÏÄџÒÎØÍÿÎÄÁÃÎ̟ÃÄÖÎÊÎØÊÎØËÎͽÌÎÖÌÏÀ¼ ÍÄÈÒÄÄÅÀÑÌÎÆ»ŠÓÈÖ¢ÊÓÕÁѼÎØ ÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÄÊûËÕ ÒÇÖÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖÒÓÇ ¼ÊÀÈÀÆÈÀÓÎÍԟÍÀÓÎ ×ÑÎÍÎ؆ÀÊÈÒÓÀÍο ÎÎÏμÎÖļ×ÄÊÀÊÎÏÎÈÇÔļ ÀϽÓÇÍÀÒÓØÍÎ̼À ÊÀÈ×ÕѼÖÍÀϺÒÄÈοÓÄ̼ÀÌÎ ˽ÓÎÅ ÇÀÒÓØÍÎ̼ÀÏÑÎ×ÕџÒÄÎÊÓÐÒØËË»ÂÄÈÖ ÊÀÈϺÍÓÄŸÓÎÌÀÏÀÑÀϺÌÅÔÇÊÀÍÌÄÓÀÊÀÊÎØÑ Æ»ÌÀÓÀÏÎØÄÈÒ»ÆÀÆÄÓÎÊÀËÎÊÀ¼ÑÈΦÊÎØÊÎØËÎ ͽÌÎÖ§ ¢ÈϺÍÓÄÊÀÓÇÆÎÑοÍÓÀͽÓÈÒØÌÌÄÓļ×ÀÍÒÄÁÈ ÀÈÎÏÑÀƼÄÖÌÄÊÀËØÌ̺ÍÀÓÀ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟÓÎØÖ ½ÓÀÍÒØÍÄË»ÅÔÇÒÀÍÄÏÄÈûÃÇËÀûÅÎÑοÒÀÍ ÌÀÍÓ¼ËÈÀÒÓÎÍËÀÈ̽ ÄÏÄÈûÄϺÁÀÈÍÀÍÒÓÇÌÇ×ÀÍ» ÓÎØÖÅÎÑÐÍÓÀÖÊџÍÎÖ ÄÏÄÈûÅÎÑοÒÀÍÀÍÓÈ ÀÒÅØÉÈÎƽÍÎ̟ÒÊÀÊÀÔÐÖÇÀÓ̽ÒÅÀÈÑÀ»ÓÀÍ ÀŽÑÇÓÇÀϽÓÀÃÀÊÑØƽÍÀÓÇÖÀÒÓØÍÎ̼À֥ΠÕÑÀ¼ÎļÍÀȽÓÈÒÓÇÍÄÊûËÕÒÇÃÈÀÌÀÑÓØѼÀÖÊÀ ËοÒÄÀʽÌÇÊÀÈÇ ÄÎËÀ¼À†Š¢™ š¼À̺ÑÀÀÑƽÓÄÑÀ ÄÍÐÇÀÒÓØÍÎ̼Àº×ÄÈʟÍÄÈ ÍÓÎØÒÓÀ•ÉŸÑ×ÄÈÀÒØËËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÖÀʽÌÀÊÀÈ ÒÓÄ˺×ÇÓÎØŠª£˜– ÎØÏÎØÑƽÖ†ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖ ÓÎ؆Î˼ÓÇšÈןËÇÖ«ÑØÒÎ×ÎÜÃÇÖÏÑÎÀÍ»ÆÆÄÈ ËÄÓÇÍÊÀӟÑÆÇÒÇÓÎØͽÌÎØÏÎØÏÎÈÍÈÊÎÏÎÈļÓÇÍ ÊÎØÊοËÀ¢ØÏÎØÑƽÖ̟ËÈÒÓÀÙ»ÓÇÒÄÊÀȺËÀÁÄ ÓÇÍÏÀÑÀ¼ÓÇÒÇÓÎØÀÑ×ÇÆοÓÇÖ•„Š”ÀÒ¼ËÇ ¥ÒÈÀÓοÑÀÌÄӟÓÇÍÏÑÎÒÀÆÕÆ»ÀϽÓÇÍÀÒÓØÍÎ ̼ÀÀʽÌÀÊÀÈÓÎØÄÊÅÕÍÇÓ»ÓÎ؆ÎËØÓÄ×ÍļÎØ‚Ç Ì»ÓÑdžÀÏÀ×Ñ»ÒÓÎØ¥½ÍÈÙÄ̟ËÈÒÓÀ½ÓÈÃÄÍÔÀ ÀÍÄ×ÔļοÓÄÁÀÍÃÀËÈÒÌοÖοÓÄËÎÆÈʺ֦џÌÏΧ ÀϽÓÇÍÀÒÓØÍÎ̼À ¥ÇúÒÌÄØÒÇ«ÑØÒÎ×ÎÜÃÇÄÏÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÈÒÓÈÖ ‚ÄÊÄÌÁѼÎØÎØÏÎØÑƽÖ‚ÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ«ŸÑÇÖ ™ÀÒÓÀͼÃÇÖÌÄÀÅÎÑÌ»ÓÈÖÒÕÑÇýÍÒØËË»ÂÄÈÖ ÊÀÈÏÑÎÒÀÆÕƺÖÃÄʟÃÕÍÀÓ½ÌÕÍÏÎØÒØÌÌÄÓļ×ÀÍ ÒÓÈÖÄÊÃÇËÐÒÄÈÖÆÈÀÓÇÍÄϺÓÄÈÎÄͽÖ×ѽÍÎØÀϽ ÓÇÃÎËÎÅÎͼÀÑÇÆÎѽÏÎØËÎØ ÒÓÀÎÏμÀÀÏÀÆ ƺËÔÇÊÀÍÊÀÓÇÆÎѼÄÖÌÄÁŸÒÇÓÈÖÃÈÀӟÉÄÈÖÓÎØ ÊÎØÊÎØËÎͽÌÎØ ¢¼ÃÈÎÖ̟ËÈÒÓÀŸÅÇÒÄÍÀÄÍÍÎÇÔļ½ÓÈ ½ÓÀÍÎÈ ÊÀÓÇÆÎÑοÌÄÍÎÈÔÀÃÈÊÀÒÓÎ¿Í ÔÀÁѼÒÊÎÍÓÀÈ»ÃÇ ÒÄÈÒ׿ÎÈÄÏÈÄÈʺÒÓÄÑÄÖÃÈÀӟÉÄÈÖ‚ÄÒÌÄ¿ÓÇÊÄ ÄϼÒÇÖÆÈÀËÄÈÓÎØÑƼÀÓÕÍÊÀÌÄÑÐÍÏÀÑÀÊÎËοÔÇ ÒÇÖØϽÓÈÖÄÆÆØ»ÒÄÈÖÏÎØÔºÓÄÈǏÑ×»†ÑÎÒÓÀÒ¼ ÀÖ‚ÄÃÎ̺ÍÕ͆ÑÎÒÕÏÈÊο«ÀÑÀÊÓ»ÑÀ ¥ÎÊÀË¿ÓÄÑÎļÍÀȽÓÈΙÀÒÓÀͼÃÇÖÏÑÎÐÔÇÒÄ ÑØÔ̼ÒÄÈÖÏÎØØÏÎÓ¼ÔÄÓÀÈÏÕÖÁŸÙÎØÍÅÑÀÆ̽ÒÓÈÖ ÀÔѽÄÖÏÑÎÅØËÀʼÒÄÈÖ ÏÎØÄØÔ¿ÍÎÍÓÀÈÒÄÌÄ ƟËÎÁÀÔ̽ÊÀÈÆÈÀÓÎÍØÏÄÑÏËÇÔØÒ̽ÓÕÍÅØËÀ ÊÐÍ¥ÑÀͽÏÀџÃÄÈÆÌÀÓÇÖÄÅÀÑÌÎÆ»ÖÓÕÍͺÕÍ ̺ÓÑÕÍļÍÀÈÇÏÑÎÅØ˟ÊÈÒÇÓÎØÍÄÀÑο¦ÑŸÒÓÀ§ ÃÈÀÃÇËÕÓ»•ÌÊÈÀØÓ½Ö ÓÈÓÈÖ»ÔÄËÄÓÈÖÊÎÓÒ¼ÃÄÖ ‚ÄÍÊÎØÑÄؽÓÀÍÆÎØ˼ÆÈÀÍÀÌÇÃÈÄØÊÎË¿ÍÄÈÓÎÍ ÀÒÓØÍÎÌÈʽÍÀÓÎÍÁÎØÓ»ÉÄÈ­ËÄÎÖÏÈÀ
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

†¢„˜¥˜™—


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

™ÎØÙ¼ÍÀ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

Μεταξύ τυρού... και ποντικιού...

¥

οÓÄÖÓÈÖ̺ÑÄÖ ÒÓÀÖ•ØÑÐÏÀÖ ÄÑÌÀÍμÊÀȁŸËËÎÈÒşÙÎÍÓÀÈÌÄÓÎ

ÌÏÀÌϟÊÈÊÀÈÃÈÀÅÕÍοÍÒØÌÅÕÍÐÍÓÀÖ ÆÈÀÓÎÏÐÖÊÀÈÀÍÔÀѼÉÎØÍÓÄËÈʟÓÎÏÎËØÔÑ¿ ËÇÓÎÒÕÒ¼ÁÈÎÒÓÇÿÒÌÎÈÑÇ)FMMBTÏÐÓÄÑÎÖ

‚¹ÊÔÝÒ¿ÝÏοÝËÍ×

Ó¹ÊÔÝÒ¿ÝɼÊοÝËÍ×

ÒÊÎϽÖÓÎØÖ ÁºÁÀÈÀ ÌÇÆÄËȽÌÀÒÓÄÊÀÔ½ËÎØ ÄÏ´ÀØÓο ļÍÀÈÇÌÀÊÑÎÏѽÔÄÒÌÇÔÕџÊÈÒÇ ÓÎØÊËØÃÕÍÈÙ½ÌÄÍÎØÄØÑÐ ÊÀÈÎØ×¼ÓÎÏÐÖÔÀ ÏÄÑÈÒÐÒÎØÍÓÀÀÑÀ×ÍÈÀÒ̺ÍÀÊ˺ÇÓÎØ˼ÊÍÎØ ÓÎØÃØÓÈÊοÏÎËÈÓÈÒÌο¯ÓÑÎ̟ÑÀÌÀÖ ¥ÇÍÐÑÀ ËÎÈÏ½Í ÏÎØǽËÕÖÎÈÒÓÑÇËÀÓÇ ̺ÍÇÊØѼÀ„ÀÆʟÑÍÓØÏÄÑÁÀ¼ÍÄÈÓÀŸÆÑÀÅÀ ÊÎÈÍÎÓÈʟÄÒÊÀÌ̺ÍÀÒÓÇËÈÓÄ¿ÎÍÓÀÖÓÈÖÆÄÑÌÀ ÍÈʺÖÄÑÆÀÒÈÀʺÖÌÄÔÎÃÄ¿ÒÄÈÖÓÕÍÓÄËÄØÓÀ¼ÕÍ ÄÓÐÍÊÀÈÇÊØѼÀšºÑÊÄËÀÃØÍÀÓļÍÀÒØÆÊÄ џÒÄÈÓÀÎÉØÌ̺ÍÀÄÒןÓÕÖÀÍÔÄËËÇÍÈʟÀÍÓÀ ÍÀÊËÀÒÓÈʟÓÇÖÆÄÑÌÀÍÈÊ»ÖÊÎÈÍ»ÖÆÍÐÌÇÖÌÄ ÓÎÊÎÈÍÎÓÈʽTBWPJSWJWSFÏÄѼÀËËÇËÄÆÆ¿ÇÖÊÀÈ ÀËËÇËÎÒÓ»ÑÈÉÇÖ ºÑ×ÄÓÀÈdžÀËÀÈÎÊÐÒÓÀÈÍÀÊÀÈ ÓÎØÖ˺ÄÈÀÏ˟ ¦0QB§ ÄÍÓÇÍļÃÀ ÎÌÎËÎÆÐ ÓÇÍÓÇËÄÎÏÓÈÊ» ̟×ÇÆÈÀÓÇÍÀ͟ÃÄÈÉÇÓÎØÓÑÀÆÎØÃÈοÏÎØ ÔÀÌÀÖÄÊÏÑÎÒÕÏ»ÒÄÈźÓÎÖÒÓÎÍÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ ÓÇÖ&VSPWJTJPO•¼ÃÀ ½ÌÕÖ ÅÄØÆÀ˺ÀÒÄʟÏÎÈÎ ÃÄËӼκÍÀÀϽÒÏÀÒÌÀÀϽÓÎÍÈÊÇÓ»ÑÈΟÒÌÀ ÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؏ËÊÀ¼ÎØ× ÊÀÈϽÒÎÌÄËÀÆ×½ ËÇÒÀ¶ ̟ËËÎÍ οÓÄÊÀÍÍÎ̼ÙÕÍÓџÏÇÊÀ ÊÀÍÎÍÈʟ‚ȽÓÈÀØÓ½ÏÎغÁËÄÏÀÊÈŸÊÎØÆÀ »ÓÀͺÍÀÁºÊÈÎ ÀÃȟÅÎÑÎÊÀÈÂÈËÎÊËÄÌ̺ÍÎ×ÈÓ ÍÄÎÄËËÇÍÈÊ»ÖϼÒÓÀÖÌÄÎ˼ÆÎÍÀϽÍÄÑÕ̺ÍÎ ºÔÍÈÊÓÎØÊÐËÎØ ÓÎÎÏμÎØÏÇÑÄÓοÒÄÌÄÓÇ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇÀźËÄÈÀÄÊļÍÎÓÎÉÄÅÓÈÒ̺ÍÎÊÀÈ ÉÄÅÓÈËÈÒ̺ÍÎÒÓÄÑĽÓØÏÎ ÏÎØÔºËÄÈÓÎÍ­ËËÇÍÀ

‚

ºÍÀÍÍÓÄ̺Ê–ÎÑÌϟ ÎÎÏμÎÖÒÓÀÿÒÊÎËÀ ¯ŸÍÓÄ ÊÀÈÒÓÀÄ¿ÊÎËÀ¯˺ÄȺÍÀ¦ÐÏÀ§ üÍÄÈ ÌÈÀÆØÑÎÁÎËȟÊËÎÓÒÐÍÓÀÖÓÀØÓÎ×ѽÍÕÖÓÇÍ ÊÀÑßÑÀÌÄÓÎƟËÀÊÀÈ ÄËϼÙÄÈÍÀ ϟÄÈÏÀÑÀ ʟÓÕ†ÑÎÖƒÄο ÃÄÍÏÀÑÀÌØÔȟÙÎÌÀȽÓÈÄϼ ÓÎØÆÈÎØÑÎÁÈÙÈÎÍÈÊοϟËÊÎØÏÄÑÈ̺ÍÄÈÊÀÍļÖ ÍÀÃÄÈÓÎÀÊÑÈÁÎüÊÀÈÎÄÔÍÈʽÒÓ¼ÆÌÀÓÇÖʟÔÄ ÃÈÀÆÕÍÈÙ½ÌÄÍÇÖ×ÐÑÀÖ¯ÓÈÍÀÏÎØÍ Ó½ÓÄ ÊÀÈÎÈ ºÑÌÎÈÎÈ›ÈÍËÀÍÃμÌÄÓÎØÖ-PSEJÓÎØÖ ϼÒÇÖÊÀÈÏÀÑÄÌÏÈÏÓ½ÍÓÕÖ Î¼ÃÈÎÖÎ

•

ËÊÀ¼ÎÖ ÆÈÀʟÏÎÈÎÍÀÍÄÉÈ×ͼÀÒÓÎ˽ÆÎÏÎØ ÃÄÍŸÏÓÄÓÀÈÊÀÔ½ËÎØÓÕÍÌÎØÒÈÊÐÍÌÎØÏÑÎ ÓÈÌ»ÒÄÕÍ ÌÎØļÍÀÈ̟ËËÎÍÒØÌÏÀԻ֏Ë˟ ÁÑÄÀÃÄËź ̺ÒÀÒÓÇÆÀÌÇ̺ÍÇÒØÆÊØѼÀÏÎØ ÌÀÖº×ÄÈʟÓÒÄÈÒÓÎÍÒÁºÑÊÎÓÎØÖÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÖ Ì»ÍÄÖ ÀØÓ»ÇÄÏÈËÎÆ»ÓÑÀÆÎØÃÈο ÏÎØÒØÍØ ϺÆÑÀÂÀÍÀϽÊÎÈÍοÓÇËÄÔÄÀÓºÖÊÀÈÄÏÈÓÑÎÏ» ļÍÀÈ ÅÎÁŸÌÀÈ ½ ÓÈ×ÄÈѽÓÄÑÎÆÈÀÓÀÄËËÇÍÈʟ ×ÑÐÌÀÓÀ™ÀÈÃÄÍÀÍÀźÑÎÌÀÈ ÁºÁÀÈÀ ÒÓÀ Ä׺ÆÆØÀÏÈÔÀÍ»ÖÃȟÊÑÈÒÇÖÓÎØŸÒÌÀÓÎÖ¯ÏÎÈÎÖ ׺ÒÓÇÊÄ ÀË»ÔÄÈÀÈÀÓÇÍÀ¿ÑÀÓÎØÌÈËŸÕ 

™ÇݿΟÌÔÝÎÍ×ÝØÍÖ¿ÂǿؼËÍ×Ì¿ÝÈÏÄ¿ÊÒÑ¿ÝÅdzݿ×ÒºÌÝ ÒÆÌݿ¼ÉÇËÆÝÃÓÌÇɺÝÒпÅÍ×ÂÍÃÎÇÊÍź ݺÐÓÃÝÒÍÝÃÈ»ÑÍ×Ý ÎÍÊ×ÒпÅÍ×ÂÇÑ˹ÌÍÝÄÍÐÍÊÍÅÇɼÝÌÍËÍÑÖ¹ÂÇÍÝÌ¿ÝËÃÝ ¿ÎÍÒÃÊÃÇÏÑÃÇÝÏÕÝÒÍÝËÃÂ;ÊÇÝÒÆÕݾοÐȺÕÝËÍ×ݏ×Ò¼ÝÉÇÝ¿ÌÝ ºÒ¿ÌÝÃÌÒÃÊÏÕÝOPA



ÍÄÈËÈÊÑÈ꼅 ÏÎËØÊÀÈÑÈÀÒ̺ÍÎ ÊËÈÒº ÅÓÇÍȟÑÈÊÎ ÂÄØÓÎÄÏÈÓ»ÃÄÈÎ ÓÀ¼ÃÈÀ

¦ÏÎÊÀӟÒÓÀÒÇÓÇÖÅÎÑÎËÎÆÈÊ»ÖÃÈÊÀÈÎÒ¿ÍÇÖ ÊÀÈÓÇÍÀÍÓÈÌÄÓÐÏÈÒÇÓÇÖÅÎÑÎÃÈÀÅØƻ֧

†ÀÍÓÄ˟ÊÇÌÎدÓÈŸËËÎÍÀÏÕÏÈÀÆÈÀºÍÀ ÓÑÀÆοÃÈÏÎØÄÏÈ˺×ÔÇÊÄÍÀÄÊÏÑÎÒÕÏ»ÒÄÈ ÌÈÀ×ÐÑÀ ÇÎÏμÀ ÌÄÃÄÃÎ̺ÍÇÓÇÍÓѺ×ÎØÒÀ

ÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈÓÄËÈʟÄɼÒÎØÀÍÄÈËÈÊÑÈ꼅 ÂÄØÓÎÄ ÏÈÓ»ÃÄÈÎÊÀÈÓÀ¼ÃÈÀ†ÀÍÓÄ˟ÊÇÌÎØÌÄÓÈÖÁÑÀ ÊÎÅÎÑοÒÄÖÃÇÔÄÍȺÖÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؏ËÊÀ¼ÎØ

ÊÀӟÒÓÀÒ»ÓÇÖ ÔÀÌÏÎÑοÒÄʟËËÈÒÓÀÍÀ ʟÓÒÄÈÒϼÓÈÓÇÖÊÀÈÍÀÃÄÈÓÎÍÌÀÆȟÓÈÊÎÆÈÎØ ÑÎÃÈÀÆÕÍÈÒ̽ÓÎظÒËÎÀϽÓÇÍÓÇËĽÑÀÒÇ

‚ÄÍɺÑÕ”ÀØÊÀ˼ÙÎÌÀÈÏÕÖÓÎϺÑÀÒ̟ÓÎØ ÍÎÌÎÒ×ÄüÎØÀϽÓÎØÏÎØÑÆÈʽÒØÌÁοËÈÎÊÀÈ ÓÇÍÊÎÈÍÎÁÎØËÄØÓÈÊ»ÎËÎ̺ËÄÈÀÔÀÂÈËÎÒȟÉÄÈ 

¸ÏÕÖÔÀʟÍÎØÍÊÀÈźÓÎÖŸËËÄÖ¯ÎÌÎËÎÆÎØ ̺ÍÕÖ ËÈƽÓÄÑÎPQB¯ÄØÑÕ×ÐÑÄÖ ™ÈÀϟÍÕÏÎØÙÎ×ÀÃÈÀÙ½ÌÎØÍÀÉÐÅÀËÓÒÀÆÈ´

ÄÍÃÄ×Î̺ÍÕÖ ʟÏÎÈÄÖÄɽÅÔÀËÌÄÖÏÀÑÀËļÂÄÈÖ ÊÀÈÀÓÎË̼ÄÖÓÎ؏Ë˟ ÊÀӟÁŸÔÎÖ ɺÑÕ½ÓÈ ļÍÀÈÒÀÍÍÀÄËϼÙÄÈÖÏÕÖΏËÊÀ¼ÎÖÔÀƼÍÄÈ

ÀØÓ»ÍÓÇÍÀýÊÈÌÇÄÔÍÈÊ»ÓÑÀÆÎØÃÎÄÏÈËÎÆ» »ÑÔÄÓÎÄɼÒÎØÏÎËØÓÑÀÆÎØÃÈÒ̺ÍÎÅÎÑÎ ËÎÆÈʽÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÍÀÌÄÀÏÎÓÄËÄÈÐÒÄÈÐÖÓÎ

ÉÀÅÍÈʟÄÒÓºÓÊÀÈÊÀËËÈʺËÀÃÎÖ‚ÄÍƼÍÎÍÓÀÈ ÀØӟÓÀÏџÌÀÓÀ¯ϟÄÈÊÀÈÓºËÄÈÕÒÄ ÍÀØÓ»»ÓÀÍÇÅÎÑÎËÎÆÈÊ»ÄÏÀ͟ÒÓÀÒÇ ÏÎØØÏÎÒ×½ÓÀÍÓΆŠ¢™ÏÑÎÄÊËÎÆÈ ʟ Ó½ÓÄÏÑÎÅÀÍÐÖº×ÎØÌÄŸËËÇŸÏÎÂÇÏÄѼ

ÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÕÖÃÈÀÆÕÍÈÒÓÈÊοÃØÍÀÌÈÊοèÆÈÀÓÎ ŸÑÕÌÀÏÎØÀÍÀüÃÄÈ ÆÈÀÓÈÖÏÑÎÔºÒÄÈÖÏÎØÃļ

ÌÄÃοËÈÓÇÖ¿ÏÀÑÉ»ÖÌÎ؏ØÓ½ÊÈÀÍ»ÓÀÍ ÄÍÓÄËÐÖPQB­ÏÄÈÓÀÀϽϺÍÓÄ Ò×ÄÃ½Í Ì»ÍÄÖ ÃÈÀÁοËÄØÒÇÖÊÀÈÏÄÑÈÒØËËÎÆ»Ö ÓÎÄÏÄÑ×½ÌÄ

×ÍÄÈÍÀº×ÄÈÊÀÈÓÀÄÑÆÀËļÀÏÎØÄÏÈÒÓÑÀÓÄ¿ÄÈ

ÍÎÊÀȽËÕÖÓÀÑÀÓÀÓÙοÌÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓÇÍ

¢QB)FMMBTÀϽÏÀÍÓο

ËÀÊÑÈÍÓ¼ ÓÎ̽ÍÎÏÎØÌϽÑÄÒÄÍÀʟÍÄÈÎ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÊÀÈÎÈÒØÍÀØÓлÓÀÍÍÀ ÏÀÑÀϺÌÂÄÈÒÓÈÖÊÀ˺ÍÃÄÖÓÎØÓÀÉÈÓÙ» ÃÄÖ ÏÑÀÓÇÑÈο×ÎØÖ ÆÈÀÓÑÎ¿Ö ÃÈÊÇƽÑÎØÖÊÀÈ ½ÒÎØÖ ÓºËÎÖϟÍÓÕÍ ÒÓÀ̺ÑÇÌÀÖÅÎÑÎËÎ ÆοÍÓÀÈÊÀӟÏÀџÃÎÒÇÌÄÓÎƟÍÓÈ Ó½ÓÄÓÈÍÀ ÏÕÊÀ˟ÍÀϟÔÎØÌÄ‚ÄÍËºÕ º×ÄÈÊÀÈʟÍÀ ÃØÎÊÀ˟ÒÓÎÈ×ļÀÓÎÄÉÀÆÆÄËÔºÍÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎ ÄÊļÍÎÌÄÓÇÅÎÑÎ˽ÆÇÒÇÓÕÍÀÊÈÍ»ÓÕÍÏÎØ ÀÍ»ÊÎØÍÒÄØÏÄџÊÓÈÄÖÄÓÀÈÑļÄÖ ÀÖÏοÌÄ »¯ÄÏÈÓºËÎØÖÊÀÈÀ̻ͯÓΟËËÎ ÌÄÓÎ ÌÏÎØÆÈÎØÑÍÓ¼ÒÓÀºÒÎÃÀÀϽÓÇÍÄÊÌÄӟËËÄØ ÒÇÓÇÖÄÊÊËÇÒÈÀÒÓÈÊ»ÖÏÄÑÈÎØÒ¼ÀÖ Ë˟ÇÀË»ÔÄÈÀļÍÀÈÏÕÖÌÄÀØÓ½ÓÎÉÄÊο ÃÎØÍν×ÇÌÀÃÄÍÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀ×ÓØÏÇÔļοÓÄÓÎ ÌÈÒ½ÀϽÓÀÃÈÒÓÇÖÄÓ»ÒÈÀÖÍÄÎÄËËÇÍÈÊ»Ö ÅÎÑÎÃÈÀÅØƻָÏÕÖ ŸËËÕÒÓÄ ÊÀÈÌÄÓÎ ÓÑÀÆοÃÈÓÎ؁ÈÐÑÆÎ؏ËÊÀ¼ÎØ ÎØÃļÖÏѽÊÄÈÓÀÈÍÀÒØÆÊÈÍÇÔļ ÀϽʟÓÈÁÑÀÊÎŽÑÎØÖÍÓÈÒʽ ÌÀÆÊÄÖ ÎÈÎÏμÎÈÀÍÀÏÀџÆÎØÍ



ÀͺÌÏÍÄØÒÓÀºÍÀÀϽÄÊļÍÀ ÓÀ×ÀËʺÍÓÄÑÀÊËÈÒºÏÎØ ÌÀÖɺÁÑÀÒÀÍÒÓÎÄÉÐ ÅØËËÎÓÎØÆÄÑÌÀÍÈÊο

ÄÏÀ͟ÒÓÀÒÇÖ¶ ÏÎË¿ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ÏÄѼ ÅÎÑÎËÎƼÀ֏ͺÏÄÈÓÀÀϽÓ½ÒÎÃÇ̽ÒÈÎ

¦'PDVT§¾ÏÀÌÀÖ ÆÀÌÐÓÎÅÄ˺ÊÈÌÎØ

Η Μυσ-τύρια


ƒºÌÀ◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

ÍÓÀÖÒÓÎÌØÀ˽ÓÎØÖ½×ÈÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÀË˟

¥ÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ™ÀٟÊÇ

ÓÇÍÄ¿ÔÑÀØÒÓÇÈÒÎÓÈ̼ÀÓÎØÄØÑЗÙÐÍÇ ºÏÑÄÏÄÍÀÅÀÍļÄÍÕ̺ÍÇÊÀÈÃØÍÀÓ»ÐÒÓÄÍÀ ÀÍÀ×ÀÈÓÈÒÓļ ºÒÓÕÏÑÎÖÓÎÏÀÑ½Í ÇÊÀÓÑÀ

ÎÈÊÎÍÎÌÎ˽ÆÎØÀÍÀËØÓ»

¢

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

Ê¿ËÀÓÎØÄØÑÐ ÀË˟ÊÀÈÍÀÌÇÍÄÊÓÎÉÄØÓοÍ ÒÓÀ¿ÂÇÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀÒÄÌÈÀÄÏÎ×»ÏÎØÎÈ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖÓџÏÄÙÄÖ ÎÈÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖÊÀÈ

È×ÐÑÄÖÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖÅÀ¼ÍÎ ÍÓÀÈÀÍ»ÌÏÎÑÄÖÍÀÒÇÊÐÒÎØÍ

ÓÎÁŸÑÎÖÓÇÖÀÍÀϽÓÑÄÏÓÇÖ ÏÓÐ×ÄØÒÇÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÊÀȺÓÒÈ ÀÍμÆÄÈÎÃѽÌÎÖÏÑÎÖÓ΂ ¥†ÀџÆÎÍÓÄÖ

ÓÀÊџÓÇÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖº×ÎØÍÁÆÄÈÏÀÆÀÍȟ ÒÓÈÖÀÆÎѺÖÆÈÀ¦ŸÍÓËÇÒÇÑÄØÒÓ½ÓÇÓÀÖ§ ÃÇËÀûÆÈÀÀÍÀ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÓÎØÃÈÊο

ÓÇÖÃÈÄÔÍοÖÓÑÀÏÄÙÈÊ»ÖÀÆÎџÖÊѼÍÎØÍ ½ÓÈÇÏÑÎÒÅØÆ»ÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÒÓ΂ ¥ÔÀ ƼÍÄÈÀÍÀϽÅÄØÊÓǺÕÖÓÎÅÔÈͽÏÕÑΚÄ

ÓÎØÖ×ѺÎØÖ ­ÓÒÈ»ÀËËÈÐÖÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀº×ÎØÍϟÑÄÈÓÇÍ ÀÍÈοÒÀÀʽÌÇÊÀÈÆÈÀÓǁÄÑÌÀͼÀ ÇÎÏμÀ

ÓÇÍÏÑÎÛϽÔÄÒÇÁºÁÀÈÀ½ÓÈÎÈÇƺÓÄÖÓÎØ &VSPHSPVQÓÄËÈʟÔÀÒØÌÅÕÍ»ÒÎØÍÍÀ¦ÃÈÄØ ÊÎË¿ÍÎØͧÓÇÍ•Ë˟ÃÀÍÀÉÄÏÄџÒÄÈÓÎÍÒʽ ÏÄËÎÓÎ؏ÏÑÈ˼ÎØ ÎÎÏμÎÖÊÎÒÓÎËÎÆļÓÀÈ 

ÀÍÀÆʟÙÄÓÀÈÏ˺ÎÍÍÀÃÀÍļÙÄÓÀÈÌÄ  ÃÇËÀûÌÄÒ×ÄýÍÃÈÏ˟ÒÈÎʽÒÓÎÖÀÏ´½ ÓÈ ºÍÀÍ×ѽÍÎÏÑÈÍ—ÏÑÎÃÈÀÆÄÆÑÀÌ̺ÍǦºÊÑÇ ÉÇÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØ×ѺÎØÖ§ÆÈÀ½ËÄÖÓÈÖ×ÐÑÄÖ

Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎÍʆÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÒÄ ÃÈÒÄØÑЊÄÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÏÄѼÏÓÕÒÇÇÏÑÎ ÒÅØÆ»ÒÓ΂ ¥ÔÀºÑÔÄÈÏÎË¿ÏÈÎÆÑ»ÆÎÑÀ —ÒØ͟ÍÓÇÒÇÓÕÍØÏÎØÑÆÐÍ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍ ÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖºÊËÄÈÒÄÌÄÓÇͼÃÈÀûËÕÒÇ ÒÓ»ÑÈÉÇÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖÏÎغÆÈÍÄÊÀÈÒÓÈÖ ›ÄÁÑÎØÀѼÎئ—•Ë˟ÃÀÔÀÒÓÇÑÈ×Ôļ

ÓÎØÄØÑÐÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓȺÑ×ÄÓÀÈÏÎË¿ÏÈÎÆÑ» ÆÎÑÀÀÏ´½ ÓÈÀÍÀÌÄͽÓÀÍ ¶ÃÇÓÈÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÇ̺ÑÄÖÇ4UBOEBSE 1PPS´T¯ÌÈÀÀϽÓÈÖÓÑÄÈÖÃÈÄÔÍļÖÄÓÀÈ ÑļÄÖÏÎØÁÀÔÌÎËÎÆοÍÓÇÍÏÈÒÓÎËÇÏÓÈÊ» ÈÊÀͽÓÇÓÀÓÕÍ×ÕÑÐͯÀÍÀÊμÍÕÒĽÓÈÓÎ ÃÇ̽ÒÈÎ×ѺÎÖÓÕÍ×ÕÑÐÍÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖÆÈÀ

¢ÃÇÆοÌÀÒÓÄÓÀ׿ÓÀÓÀÏÑÎÖÓ΂ ¥ ÍÀϽÅÄØÊÓÇÇÏÑÎÒÅØÆ»ºÕÖÓÎÅÔÈͽÏÕÑÎÒ¿ÌÅÕÍÀÌÄÏÀџÆÎÍÓÄÖÓÇÖÃÈÄÔÍοÖÓÑÀÏÄÙÈÊ»ÖÀÆÎÑŸÖ ÀÍ×ÑÄÈÀÒÓļÁλÔÄÈÀ§ûËÕÒÄÓÇ‚ÄØÓºÑÀ

ÍÈÒ̽ÏÀѺÌÁÀÒÇÖÆÈÀÓÇÍÀÍÀÃȟÑÔÑÕÒÇ

ÄÅÀÑÌÎÆ»

ÓÎÔÀÀØÉÇÔļÊÀӟ ÓÑÈÒÄØÑÐÒÄ

ÎÏѽÄÃÑÎÖÓÎØ&VSPHSPVQ–ÀÍ™ËÎÍÓ ÈοÍÊÄѸÌÕÖÇÀË»ÔÄÈÀļÍÀÈŸËËÇ Ê½ÌÇÌÈÀÅÎџÎÈÎÉ¿ÓÀÓÄÖÀÍÓÈÔºÒÄÈÖ ÊÀÈÇÄÒÕÓÄÑÈÊ»ÀÒӟÔÄÈÀÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ ÄÌϽÃÈÒÀÍÊØѼÕÖÓǁÀË˼ÀÊÀÈÓǁÄÑÌÀͼÀ ÍÀÒØÌÅÕÍ»ÒÎØÍÒÄÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎÌÇ×À

ÓÎØ×ѺÎØÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖ›À¼ÍÄÓÀȽÓÈÓÎ ÀÑ×ÈʽÒ׺ÃÈÎÆÈÀÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÕͦÒØÍÓÀ ÆÐͧÓÎØ‚ ¥ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀØϽÓÇÍŸÌÄÒÇ ÊÇÃÄÌÎͼÀÓÕÍÎÑƟÍÕÍÊÀÈÓÕÍÄÏÈÓѽÏÕÍ ÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ ÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÓÀÈÄÉÀÈÑÄÓÈʟ ÃÀÏÀÍÇѽÊÀÈÿÒÊÎËÎÏÑÈÍÊÀÍÌÏÄÈÒÄ

¥½ÓÄÏÑÎÖÓÈÎÈÔÄÑ̺ÖÃÇËÐÒÄÈÖÒÓ»ÑÈÉÇÖ ¦¥ÎÌ»ÍØÌÀÀÅÎџϟÍÕÀÏ´½ËÎØÖÓÈÖÀÆÎѺÖ ɺÍÎØÒØÍÀË˟ÆÌÀÓÎÖ§ºÆÑÀÅÄÇÆÄÑÌÀÍÈÊ» ºÊÃÎÒÇÓÕͦ'JOBODJBM5JNFT§ÒÓÈÖÓÎØ ÌÇÍ½Ö ÊÀÈļ×ÄüÊÈ΢ÈÄϼÒÇÌÄÖÃÇËÐÒÄÈÖ ÀϽÓÎØցÈοÍÊÄÑÊÀȸËÈÍ£ÄͺÆÈÍÀͺ×Î

Ò׺ÒÇÌÄÓÎ ÌÄÓÎÒØÍÎËÈʽÃÇ̽ÒÈÎ ×ѺÎÖÍÀÉÄÏÄÑ͟ÓÀÓÑÈÒÄØÑЗºÉÀÑ ÒÇÀØÓ»ÓÎØ×ѺÎØÖÃÄÍÎÅļËÄÓÀÈ̽ÍÎÒÓÀ ÃÇ̽ÒÈÀÄËËļÌÌÀÓÀ ÀË˟ÊØѼÕÖÒÓÇÒØÍÎ ËÈÊ»ÙÇÌȟÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÀϽÓÇÍ¿ÅÄÒÇ ÓÎ̺ÆÄÔÎÖÓÇÖÎÏμÀÖÀÑ×¼ÙÄÈ̽ËÈÖÓÐÑÀÍÀ

†ÎÈÎÖÔÀÀÍÀ˟ÁÄÈÓÇÃȟËØÒÇÓÇÖÏÓÕ×ÄØ̺ÍÇÖ×ÐÑÀÖ

¢

ÃѽÌÎÖÏÎØØÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÈǦÌÄ˺ÓǧÓÎØ™ºÍÓÑÎØšÄËÄÓÐÍ •ØÑÕÏÀÚʻֆÎËÈÓÈÊ»ÖļÍÀÈÌÎͽÃÑÎÌÎÖÆÈÀÓÇÃÈÀ×ļÑÈÒÇ

ÓÇÖÏÓÕ×ÄØ̺ÍÇÖ•Ë˟ÃÀÖ†ÑÎÖÓÎÒØÌźÑÎͽ×ÈÅØÒÈʟÓÇÖ¼ÃÈÀÖ ÀË˟ÓÕÍÃÀÍÄÈÒÓÐÍÓÇÖ•¼ÍÀÈÓºÓÎÈÎÓÎÃÇ̽ÒÈÎ×ѺÎÖÊÀÈÓ½ÒÎÓÎ ʽÒÓÎÖÄÉØÏÇѺÓÇÒÇÖ ÐÒÓÄļÍÀÈÀÿÍÀÓÎÍÀÒØÍÄ×¼ÒÄÈÇ×ÐÑÀÍÀ

•Ë˟ÃÀÖÒÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļΠ½ÏÕÖÃÈÀÏÈÒÓÐÔÇ ÊÄÊÀӟÓÈÖÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖÏÎØļ×ÄÌÄÀÉÈÕÌÀÓο×ÎØÖÓÎØÒÓÇÍ ¢ØŸÒÈÆÊÓÎÍÏÑÎ×ÔºÖÎʆÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ ÓÎ¥ÀÌļÎÔÀ

ÏËÇÑÐÍÄșȺÓÒÈÀØÓ½ÏÎØÎÈÃÀÍÄÈÒÓºÖÊÄÑÃÎÒʽÏÎÈÊÀÈÓÎÊÎÆË¿ ÅÎÈÃÄÍÌÏÎÑÎ¿Í ÀϽºÍÀÒÇÌļÎÊÀÈÌÄӟ ÍÀϟÑÎØÍÒÄÑÄØÒÓ½ ÄÓÎÈ̟ÙÎÍÓÀÈÍÀÓÎϟÑÎØÍÒÄļÃÎ֏ØÓ½ÎÍÎ̟ÙÎØÍÎ ӟÍÈÄË

ÙÇÓοÒÄÀϽÓÇÍ•Ë˟ÃÀÍÀϟÑÄÈÓÀ̺ÓÑÀÏÎØ»ÃÇÏ»ÑÄ—ÃÈÀ ÅÎџ ÏѽÒÔÄÒÄ ÔÀ»ÓÀͽÓȦÓ΂ ¥ÔÀÃȺÔÄÓÄÊÀÈÓÀ×Ñ»ÌÀÓÀ ÌÄÓ½ÊÎØÖÊÎÍӟÒÓÎ ÄÍÐÇ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇÃÄÍÔÀÌÏÎÑο ÒÄÍÀÃÐÒÄÈ×Ñ»ÌÀÓÀ§ †•  †ÑÎÅÀÍÐÖÆÈÀÍÀÄÌÏÄÃÐÒÄÈÎʆÀÏÀÍÃѺÎØÓÎÍÓѽÏÎÏÎØ

ÊÑÎÖÊÀÈÎȽÌÎÈμÓÎئÀ͟ÏÓØÉǧÊÀȦÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽÓÇÓÀ§ ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀļÍÀÈ̽ÍÎØϽÏÎÈÎÊÀÔÄÒÓÐÖÊÇÃÄÌÎͼÀÖÔÀÃÑÎ ÌÎËÎÆÇÔļªÏ½ÓÎÊÀÔÄÒÓÐÖÊÇÃÄÌÎͼÀÖÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ»ÓÎØ

ËÄÈÓÎØÑÆļÓ΂ ¥ ÄÏÈÒʺÅÓÇÊÄÄϼÒÇÌÀÓÇÍ¢ØÆÆÀѼÀ ÇÎÏμÀ ÀÍÊÀÈ̺ËÎÖÓÇÖ•• º×ÄÈÓÄÔļ»ÃÇØϽÓÇÍÊÇÃÄÌÎͼÀÓÎØ‚ ¥ ¥ÇͼÃÈÀÐÑÀŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÈÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÃÇÌÎÒÈÄ¿ÌÀ

‚ ¥†ÎÈÎÖÔÀÀÍÀ˟ÁÄÈÓÇÃȟËØÒÇÓÇÖÏÓÕ×ÄØ̺ÍÇÖ×ÐÑÀÖ— ŠÊ¿ËËÀ»Ç«ŸÑØÁÃÇ †ŸÍÓÕÖÎʆÀÏÀÍÃѺÎØÌÄӟÓÇÍÄÏÈÒÓÑÎÅ»ÀϽÓÇÌÄƟËÇ

ÓÀÆÈÀÓÎËÄƽÌÄÍΦÎØÆÆÑÈʽÏļÑÀÌÀ§ÊÀÈŸËËÀÓºÓÎÈÀ ÏÑÎÒÏÀ ÔÐÍÓÀÖÍÀÏÑÎÚÃğÒÎØÍÓÇÍÊÎÈÍ»ÆÍÐÌÇ ¥ÎÏÀÑÀÌ¿ÔȺ×ÄÈÕÖÄɻ֗¢ØÆÆÀѼÀ ÏÎØ×ÑÄÕʽÏÇÒÄ

¦ÌÇÓºÑÀÏÀÓѼÃÀ§ ÃÇËÀûÓÈÖ—† ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÒÀÍÍÀº×ÄÈØÈÎÔÄ Ó»ÒÄÈÓÇÍÏÑÎÒÅØÆ»ÒÓ΂ ¥¶ÃÇÀϽÓÈÖ—†ºËÄÆÄÒÓÎØÖ ÎÌÎÆÄÍļÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓ¼ÄÖ½ÓȦÓ΂ÈÄÔͺÖ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎ

ϺÑØÒÈ ÀÍÀÆʟÒÓÇÊÄ ÀÍÊÀÈ̺ËÎÖÓÇÖ•• ÍÀÊÀÓÀÅ¿ÆÄÈÒÓÎ ‚ ¥ØÓ½ÏÎØØϺÒÓÇļÍÀÈÌÈÀÃÑÀÒÓÈÊ»ËÈÓ½ÓÇÓÀÊÀÈÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÍÀÌÏÀ¼ÍÄÈÉÀ͟ÒÄÀÍÀÏÓØÉÈÀʽÃѽÌΔºÁÀÈÀ ½ÒÎÈ˺ÍÄÀØӟ

ÏÀÑÀ̺ÍÄÈÒÓÎÓÑÀϺÙÈ ÀϽÏËÄØџÖ•Ë˟ÃÀÖ ̺×ÑÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÓÇÍÇ̺ÑÀÓÇÖÊѼÒÇÖ§ ½ÏÕÖÓÇ×ÀÑÀÊÓ»ÑÈÒÄ ÄÍÍÎÐÍÓÀÖÓÇÍ Ç̺ÑÀÏÎØÔÀÀÏÎÃÄÈ×Ôļ½ÓÈÇ•Ë˟ÃÀÃÄÍ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÓ΂ÈÄÔͺÖ

ÉÄ×ÍοÍʟÏÎÈÄÖËÄÏÓÎ̺ÑÄÈÄÖ ◆ ™ÀÓÀÑןÖÇ¢ØÆÆÀѼÀ»ÓÀÍÌÈÀÀϽÓÈÖÏÈΦÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈ ʺ֧ÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ•ÌÅÀÍÈÙ½ÓÀÍÕÖºÍÀÀʽÌÇ ¦ÎÈÊÎÍÎÌÈʽÔÀ¿ÌÀ§Ó¿ÏÎؘÑËÀÍüÀ֏ØÓ»ÌÀÙ¼ÌÄÓÇÍ¥ÒÄ×¼À

ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļΙÀÈÀØÓ½ ½ÏÕÖÀͺÅÄÑÄ ÒØÌÁŸËËÄÈÊÀÈ ÒÓÇÍÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖ ¢ÏÑÕÔØÏÎØÑƽÖļÏÄÄϼÒÇÖ½ÓÈÒÄÓØ×½ÍÏÑÎÒÅØÆ»ÓÇÖ

ÀÏÎÓÄËοÒÀÍ Ò¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÎØÖÄϼÒÇÌÎØÖÊ¿ÊËÎØÖÓÇÖ•• ÓÀÊÀÓÄÉÎ×»ÍÏÄÓØ×Ç̺ÍÀÏÀÑÀÃļÆÌÀÓÀ¦ÌÄÓÀÁÀÓÈÊÐÍÎÈÊÎÍÎ

ÌÈÐͧ ×ÕѼÖÌÄƟËÀÄËËļÌÌÀÓÀ ×ÕѼÖÌÄƟËÀ×ÑºÇ ºÓÎÈÌÄÖÍÀ ÄÈÒºËÔÎØÍÏËÇÒ¼ÒÓÈÄÖÒÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍÇ ◆ ÈÀÍÀÓÎÏÄÓ¿×ÎØÍÀØÓ½ ÉÄÏοËÇÒÀͽ ÓÈļ×ÀÍÊÀÈÃÄÍ ļ×ÀÍ‚ÇÌÈοÑÆÇÒÀͺÍÀÏÑÕÓÎÅÀͺÖü×ÓØÀÏÎÈÊÈÎÊÑÀÓÈÊÐÍ ÏÑÎÍÎ̼ÕÍÆÈÀÓÈÖÈÃÈÕÓÈʺÖÄÏÈ×ÄÈÑ»ÒÄÈÖ ÊØѼÕÖÆÈÀÓÈÖÏÎËØÄ ÔÍÈ漅 ÌÄÒÊÎϽÍÀÏÑÎÒÄËÊ¿ÒÎØÍɺÍÄÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖ™ÀȽÍÓÕÖ ÏÑÎÒºËÊØÒÀÍʟÔÄļÃÎØÖÄÏÄÍÿÒÄÈÖ ◆ ¥ÈÀϺÆÈÍÄ¢ÈÎÈÊÎÍÎ̼ÄÖÓÎØÖÊÀÓºÑÑÄØÒÀÍÄÍÌÈÀÍØÊÓ¼ ÌÀټ̴ÄÊļÍÇÓÇÖ™ºËÓÈÊÇÖ¥¼ÆÑÇÖ ÓÇÖ˜ÑËÀÍüÀÖ—ÊÀÓÄÒÓÑÀÌ ̺ÍÇ¢ØÆÆÀѼÀÒ¿ÑÔÇÊÄÒÓ΂ ¥ ½ÏÎØÓÇÖÄÏÈÁË»ÔÇÊÀÍÏÎË¿ ÒÊËÇџ̺ÓÑÀËÈÓ½ÓÇÓÀÖϟÍÕÒÄÌÈÒÔοÖÊÀÈÒØÍӟÉÄÈÖ †ÑºÏÄÈÍÀÆÍÕѼÙÎØÌĽÓÈÎÈ̺ÒÄÖÀÊÀԟÑÈÒÓÄÖÀÏÎÃÎ׺ÖÓÎØ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎØÒÓÇÍ¢ØÆÆÀѼÀ»ÓÀÍÏÑÈÍÀϽÓÇÍÄϺËÀÒÇÓÎØ‚ ¥ ˼ÆÎϟÍÕÀϽÓÎÓÕÍÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÕÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ¢ÊÀÓÐÓÄ ÑÎÖÌÈÒÔ½ÖºÅÓÀÍÄ̽ËÈÖÓÀÄØÑІŸÍÕÒ´ÀØÓºÖÓÈÖÀÏÎÃÎ ׺ÖÄÏÈÁË»ÔÇÊÀÍÎÈÏÄÑÈÊÎϺÖÓÎØ‚ ¥ ÏÎغÅÓÀÒÀÍÆ¿ÑÕÒÓÎ ÌĸÏÕÖļÍÀÈÅØÒÈʽ ÇÄÉÀÔ˼ÕÒÇ ÇÅÓÐ×ÄÈÀ ÇÏļÍÀ ļÍÀÈÓÎÅØÒÈʽÄÏÀʽËÎØÔÎÀØÓ»ÖÓÇÖÏÎËÈÓÈÊ»Ö ¢ÊÄÍÓÑÎÃÄÉȽÖ™ŸÑËÎ֏ÍÓѺÖ†ºÑÄÙ ÏѽÄÃÑÎÖÓÇÖ ”ÄÍÄÙÎغËÀÖÓÇÍÄÏÎ×»ÏÎØÊÈÀØÓ»Ç×ÐÑÀÃÎʼÌÀÒÄÓÇÔÄÑÀ ÏļÀÓÎØ‚ ¥ ºËÄÆÄ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʟ¦¢ÈÏÑÀÊÓÈʺÖÓÎØ‚ ¥ÒØÍ ÔºÓÎØͺÍÀÍÎÈÊÎÍÎÌÈʽÎËÎÊËÇÑÕÓÈÒ̽ ÎÎÏμÎÖÒÊÎÓÐÍÄȽ×È ÌÄÒÅÀ¼ÑÄÖ ÀË˟ÌÄÓÇÍÏļÍÀ§


¥Î†¢ ¥˜™˜

◆◆◆ ƒºÌÀ

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ÓÇÖÏȺÙÄÈÓǁÄÑÌÀͼÀÍÀÀÅ»ÒÄÈ×ÐÑÎÒÓÇÍ ÀÆÎџÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖÊÀÈÆÈÀÓÀÃÈʟÓÇÖ ÏÑÎÚ½ÍÓÀ

̺ÓÑÕÍ ÐÒÓÄÍÀÁÆÄÈÒÓÇÍÀÆÎџÇ×ÐÑÀ ÀϽ̽ÍÇÓÇÖÊÀÈÍÀϟÑÄȽÒÎÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÀ

—ºÊÑÇÉÇÀØÓ»ÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØ×ѺÎØÖ ÓÇÍ ÎÏμÀÀÊÎËÎØÔļÊÀÈÓÎÈÃÈÕÓÈʽ×ѺÎÖ ÀÏÄÈ

ŠÓÇÍÏѽÊËÇÒÇÀØӻǁÄÑÌÀͼÀÀϟÍÓÇÒÄ ¦ÌÎËÐÍËÀÁº§È´ÀØÓ½ÒÊË»ÑØÍÄÓÇÒӟÒÇ ÓÇÖÒÄʟÔÄÓÈÏÎØÀÅÎџÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍÇšÄ

ÍÀÊÀÓÀÁŸËÎØÍÎÈ•ØÑÕÏÀ¼ÎȽÒÎËÈƽÓÄÑÀ ƼÍÄÓÀÈ

ËļÍÀÏËÇÌÌØѼÒÄÈÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟÓÇÃÈÄÔÍ» ÀÆÎџÌÄÎ̽ËÎÆÀ ÊÑÀÓÈʟÊÀÈÈÃÈÕÓÈʟ ØÓ½ʟÍÄÈÏÎË¿ÄÏÈÅØËÀÊÓÈ

ÀØÓ½ÓÎÏÍÄ¿ÌÀÎØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÓÇÖ ÄÑÌÀͼÀÖ”½ËÅÆÊÀÍÆÊŠ½ÈÌÏËÄÏѽÓÄÈÍÄÓÇÍ ØÈÎÔºÓÇÒÇÄͽÖ•ØÑÕÏÀÚÊο

À×ÍÎÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÊÀÔÐÖÓÀ¦ÏÀʺÓÀÒÓ»ÑÈÉÇÖ§ ÀÑ×¼ÙÎØÍÒÈƟÒÈƟÍÀÄÉÀÍÄ̼ÙÎÍÓÀÈ

†ËÇÌÌ¿ÑÀÎÌÎ˽ÆÕÍ

❛❛

ÊοÖÓÎØÖÃÈÄÔÍļÖÄÏÄÍÃØÓºÖ ÏÎØ̺×ÑÈÏѽÒÅÀÓÀÀƽÑÀÙÀÍ ÌÄÄØÊÎ˼ÀÓÀÊÑÀÓÈʟÎ̽ ËÎÆÀ

¬Ò×ÇÌÀ

ÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀ ÎÏÎËØÄ ÔÍÈʽÖƼÆÀÍÓÀÖ1*.$0 ÏÎØ ÊÀÓÄØÔ¿ÍÄÈÓÄџÒÓÈÄÖÏÎÒ½

ÓÀÌÀÍӟÓÀ

ÎÌÈÒÌÀÓÈÊο¥ÀÌļÎØ • š ØϽÓÇÍÊÇÃÄÌÎͼÀ ÓÎØÎÏμÎئ½ËÀÓÀ̺ËÇÓÇÖ •ØÑÕÙÐÍÇÖÏѺÏÄÈÍÀÄÏÈ ÒÓѺÂÎØÍÓÎÓÀ׿ÓÄÑÎÃØÍÀÓ½ ÒÓÇÍÏÈÒÓ»ÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØ ÒØÌÅÐÍÎØÒÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖÊÀÈ

ÊÀÈÆÈÀ×ÐÑÄÖ

ÓÇÓÄÖÄÏÄÍÃØÓÈÊÐÍÊÄÅÀËÀ¼ÕÍ ÒÄÎ̽ËÎÆÀÃÈÄÔÍÐÖ º×ÄÈ»ÃÇ ÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄȽÓÈÎÈÄÏÎ׺Ö ÏÎØÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖÀƽÑÀÙÀÍ ÌÄÊËÄÈÒӟ̟ÓÈÀÓÀÊÑÀÓÈʟ Î̽ËÎÆÀ ÈüÕÖÓÕÍÈÒ×ØÑÐÍ ×ÕÑÐÍ º×ÎØÍÏÈÀÏÄџÒÄÈ ÀÍÄÏÈÒÓÑÄÏÓ¼¦‚ÄÍÏÄÑÈ̺ ÍÎØÍÏÈÀÌÄËÄØʺÖÄÏÈÓÀƺÖ ÆÈÀÍÀÀÆÎџÒÎØÍÎÏÎÈÎûÏÎÓÄÏÎÒ½×ѺÎØÖ ÄÏÈÔØÌοÍÍÀÄÊÃÐÒÎØÍÎÈÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖ ¸ÏÕÖÎÈÓÑÀÏÄÙ¼ÓÄÖ ºÓÒÈÊÀÈÎÈÄÏÄÍÃØÓºÖ ÀØÓºÖÓÈÖ̺ÑÄÖÀÍÀÑÕÓÈοÍÓÀȦ¥ÈļÍÀÈ ÏÑÎÓÈ̽ÓÄÑÎ ÍÀÃÀÍļÒÕ×Ñ»ÌÀÓÀÒÄ×ÐÑÄÖ ½ÏÎØÓÎ×ѺÎÖ×ÄÈÑÎÓÄÑÄ¿ÄÈ»ÒÄ×ÐÑÄÖ½ÏÎØ ÁÄËÓÈÐÍÄÓÀȧÒÇÌļÕÍÄÓÎÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÎ

À͟ÏÓØÉÇÖ§ ¸ÏÎÈÎÃÄÀϽÓÀ̺ËÇÏÀÑÀ ÁļÓÎØÖÊÀͽÍÄÖÊÀÈÙÇÓ»ÒÄÈ ÁλÔÄÈÀ Ó½ÓÄÏѺÏÄÈÍÀ ØÏÎÒÓļÁÀÑ¿ÓÀÓÄÖÏÎÈͺÖ ÌÄƟËÀÏѽÒÓÈÌÀ ÃÑÀÒÓÈʽÓÀ ÓÄÖÏÄÑÈÊÎϺÖÒÓÈÖÊÎÈÍÕÍÈʺÖ ÃÀϟÍÄÖÊÀÈÒÓºÑÇÒÇÓÕÍ ÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍÓÎØÄÍÓ½ÖÓÇÖ •ØÑÕÙÐÍÇÖ‚ÄÍļÍÀÈÓØ×À¼ÎÏÎØÓΕ š ×ÀÑÀÊÓÇѼÒÓÇÊÄÀϽºÍÀÍÒ×ÎËÈÀÒÓ»ÓÕÍ ¦'JOBODJBM5JNFT§ ¦ÔŸËÀÌÎÖÁÀÒÀÍÈ ÒÓÇѼÕÍÓÎØ”½ËÅÆÊÀÍÆÊŠ½ÈÌÏËħ

½ÏÕÖǁÀË˼À

ÊÀÈǁÄÑÌÀͼÀ

❜❜

Ì»ÍÀØÂÇ˽ÁÀÔÌÎÒÓºËÄ×ÎÖÓÇÖ1*.$0 ¢ÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÇÖ šÎןÌÄÍÓ•Ë•ÑÈŸÍ ºÆÑÀÅÄÏѽÒÅÀÓÀÒÓÎØÖ¦'JOBODJBM5JNFT§ ¦•¼ÍÀÈÀ¼ÒÔÇÒ»ÌÀÖ½ÓÈÇÒÏÎØÃÀȽ ÓÇÓÀÓÎØÒÎÊÒÓÀÃÇ̽ÒÈÀÎÈÊÎÍÎÌÈʟÓÕÍ ÀÍÄÏÓØÆ̺ÍÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÐÍÃÄͺ×ÄÈÀʽÌÇ ÄÊÓÈÌÇÔļÊÀÈÊÀÓÀÍÎÇÔļÌÄÄϟÑÊÄÈÀ§¸ËÀ ÀØӟÄÊÓÈ͟ÒÒÎØÍÓÀÄÏÈÓ½ÊÈÀÒÓÀ¿ÂÇ ¬Ò×ÇÌÀÓÀÌÀÍӟÓÀ½×È̽ÍÎÆÈÀØÏÄÑ×ÑÄ Õ̺ÍÄÖ×ÐÑÄÖÒÀÍÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÀË˟ÊÀÈÆÈÀ ×ÐÑÄÖÒÀÍÓǁÀË˼ÀÊÀÈÓǁÄÑÌÀͼÀ¦šÄӟ ÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ǁÀË˼À§ÀÍÀÑÕÓȽÓÀÍÏѽÒÅÀ ÓÀÇÆÀËËÈÊ»¦-JCFSBUJPO§ ÃÇÌÎÒÈÄ¿Î ÍÓÀÖÓÇÍÏËÇÑÎÅÎѼÀ½ÓÈÇ'JUDIÒʺÅÓÄÓÀÈ ÒÎÁÀџÍÀØÏÎÁÀÔ̼ÒÄÈÓÇÍÏÈÒÓÎËÇÏÓÈÊ» ÈÊÀͽÓÇÓÀÓÇցÀË˼ÀÖ ØÓ½ÖļÍÀÈÎ˽ÆÎÖÏÎØΊÀÑÊÎÙ¼»ÓÀÍ Ó½ÒÎÔÄÑ̽ÖÏÑÎÖÓÎ͆ÀÏÀÍÃѺÎØ˺ÆÎ ÍÓÀÖÏÐÖÓÎÏѽÁËÇÌÀÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖļÍÀÈ ÏѽÁËÇÌÀÓÎØÄØÑЦŠ»ÌÄÑÀļÍÀÈÇ •Ë˟ÃÀ À¿ÑÈÎÌÈÀŸËËÇ×ÐÑÀÍÒÓÇÍÏÑÐÓÇ ÊѼÒÇÏÎØÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈÓÎÊÎÈͽͽÌÈÒÌÀ ÃÄÍËÄÈÓÎØÑÆοÒÀÌĺÓÒÈ ÓÈÌ»ÍØÌÀÔÀ ÒÓºËÍÀÌħ»ÓÀÍ̼ÀÀϽÓÈÖ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒÓÈʺÖ ÅџÒÄÈÖÓÎØŠÀÑÊÎÙ¼†ÎÈÀ¦ŸËËÇ×ÐÑÀ§ÄÍÍÎ οÒÄÎÏѽÄÃÑÎÖÓÇցÀË˼ÀÖšÀÅØÒÈʟÓÇ ÃÈÊ»ÓÎØš½ÍÎÏÎØÓΦÀ¿ÑÈΧ ÒÓÎÎÏμÎ

£ÀÆÃÀ¼ÀÄÏÈÃļÍÕÒÇ šºÒÀÒ´ÀØÓ½ÍÓÎÍÊØÊÄÐÍÀÓÕÍÀÍÓÈÔºÒÄ ÕÍÊÀÈÓÇÖÑÀÆÃÀ¼ÀÖÄÏÈÃļÍÕÒÇÖÓÕÍÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊÐÍÒØÍÔÇÊÐÍÒÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍÇ ÀʽÌÇ ÊÀÈÇÏÀÑÎ×»ÏÑÎÖÓÇÍ•Ë˟ÃÀÌÈÀÖÃÈÄØʽ ËØÍÒÇÖÓÇÖӟÉÇÖÓÕÍÃÈÒÄØÑÐÅÀÍӟÙÄÈ ÀÍØϺÑÁËÇÓÎʽÒÓÎÖ›ØÒÈʟ ÀʽÌÇÊÈÀÍ ÃÎÔοÍÀØӟÓÀ×Ñ»ÌÀÓÀ ÓÎÏÎË¿ÏÎË¿ÍÀ ÁƟËÎØÍÓΕËËÇÍÈʽ‚Ç̽ÒÈκÕÖÓÀÓºËÇ ÏѼËÇ šÄӟÓÈƼÍÄÓÀȁÈÀÍÀÏÀÑÀÌļÍÄÈÇÃÈÀ ÃÈÊÀÒ¼ÀÏÓÐ×ÄØÒÇÖÓÇÖ•Ë˟ÃÀÖØϽÓÇÍ ÊÇÃÄÌÎͼÀÓÇÖÙÐÍÇÖÓÎØÄØÑÐ ÔÀÏѺÏÄÈÇ ÀË˼À ǁÄÑÌÀͼÀ Ç¢ËËÀÍüÀÊÀÈÎÈŸËËÎÈ ÍÀÁŸËÎØÍÏÎË¿ÁÀÔȟÓÎ׺ÑÈÒÓÇÍÓÒºÏÇ Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÍÀØÒÓÑÈÀÊ»ÄÅÇÌÄѼÃÀ¦%FS $PVSJFS§ ÓΆÀѼÒÈÊÀÈÓΔÄÑÎ˼ÍÎ ØÏÎËÎƼÙÎØͽÓÈÆÈÀÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄÈÓÇÍÄϼÒÇÌÇ ÏÓÐ×ÄØÒÇÇ•Ë˟ÃÀÆÈÀźÓÎÖÔÀ×ÑÄÈÀÒÓοÍ ÃÈÒÄØÑÐ ŠÓǁÄÑÌÀͼÀÀÍÀËÎÆοÍÃÈÒÄØÑÐ ÊÀÈÒÓǁÀË˼À•ÍПËËÄÖ×ÐÑÄÖ ½ÏÕÖ Ç¢ËËÀÍüÀ ÔÀÏѺÏÄÈÍÀÒØÍÄÈÒźÑÎØÍÓÀ ØϽËÎÈÏÀÃÈÒÄØÑЊ¿ÌÅÕÍÀϟÍÓÀÌÄ ÓÇͼÃÈÀÄÅÇÌÄѼÃÀ ÇšºÑÊÄËÄÌÅÀͼÙÄÓÀÈ ÍÀüÍÄÈÓ΢™ÆÈÀÓÇÍÀ͟ÏÓØÉÇÓÎØÏÀʺÓÎØ ÏÀѺÌÁÀÒÇÖÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÓÇÖšÄƟËÇÖ •ÁÃÎ̟ÃÀÖÓÎ؆ŸÒ×À ÆÈÀÍÀÏȟÒÄÈÓÎØÖ ÊÄÑÃÎÒʽÏÎØÖÊÀÈÓÈÖÀÆÎѺÖÒÓÎÍ¿ÏÍ΁ÈÀ

ÃÄÍÔºËÄÈÄÏ´ÎØÃÄͼÍÀÃÈÀÊÈÍÃØÍÄ¿ÒÄÈÓÀ ÏÑÕÓļÀÓÇÖÒÓÇÍ•ØÑÕÙÐÍÇ ÏÎØÎÅļËÎ

ƼÍÄÈÀØÓ½ ×ÑÄȟÙÎÍÓÀÈÃØÎÁÀÒÈʺÖÏÑÎÛÏÎ ÔºÒÄÈÖ ÀÀÏÎÃļÉÄÈÌÈÀÀʽÌÇÅÎџ½ÓÈÇ •Ë˟ÃÀɺÑÄÈÍÀÄÉÄØÌÄͼÙÄÈÓÈÖÀÆÎÑºÖ ½ÏÕÖºÆÈÍÄÌÄÓÎÏÀʺÓÎ̺ÓÑÕÍÓÇÖÇÖ

ÍÓÀÈÏÑÕÓ¼ÒÓÕÖÒÓÀÌÄƟËÀÏËÄÎ͟ÒÌÀÓÀ ÓÎØÄÌÏÎÑÈÊοÓÇÖÈÒÎÙØƼÎؘüÕÖÒÄÌÈÀ ÄÏÎ×»ÈÒ×ÍÐÍÀÆÄ˟ÃÕÍÊÀÈÌÄƟËÕÍÃÇÌÎÒÈ ÎÍÎÌÈÊÐÍÀÍÎÈÆ̟ÓÕÍ—ÀË˼ÀÌÄÓÇÒÄÈџ

šÀÑÓ¼ÎØÊÀÈÌϽÑÄÒÄÍÀÀÍÓË»ÒÄÈÃÈÒ ÄØÑÐÌÄÒ×ÄÓÈʟØÏÎÅÄÑÓοÖ½ÑÎØ֏ØÓ½ ÓÈÒÇÌÀ¼ÍÄÈÒÓÇÍÏџÉǸÓÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÎÅļËÄÈŸÌÄÒÀÍÀÀÍÀÊÎÈÍÐÒÄÈͺÎÏÀʺÓÎ

ÀÍÀźÑÔÇÊÄ ļÍÀÈÏ˺ÎͦһÌÄÑÀ§ Š´ÀØÓ½ºÆÊÄÈÓÀÈÊÀÈÎÌÄƟËÎÖÓÒÀÊÕ̽Ö ÌÄÓǁÄÑÌÀͼÀ—×ÐÑÀÓÇÖÊØѼÀÖšºÑÊÄËÌÏÎÑļÀϽÀØӟÏÎØ×ÑÄȟÙÄÓÀÈ™ÈÀØÓ½ ÆÈÀÔØÍÓ»ÖÓÎØ™ºÍÓÑÎØ ӟÍÈÄˁÊÑÎÖ ÀÍÀ źÑÄÓÀÈÄÈÃÈʟÆÈÀÓÇÍ•Ë˟ÃÀ¦¥ÈÌÏÎÑļÍÀ ʟÍÄÈÇ•Ë˟ÃÀÆÈÀÍÀÀÏÎÅ¿ÆÄȺÍÀÍÅÀ¿ËÎ Ê¿ÊËÎÓ¿ÏÎ؏ÑÆÄÍÓÈÍ»Ö ÃÈÀÑÊÐÖØÂÇ˽ÓÄ

ÀÀÏÎÃÄ×ÓļºÍÀÄÏÈÏ˺ÎͦÊÀϺËΧ ÒÓÎÓѺ×ÎÍÄÏÈÓ½ÊÈÎÓÇÖÀÆÎџÖÆÈÀÓÀ

ÑÕÍÄÏÈÓÎʼÕÍÊÀÈÄÏÈÃÄÈÍοÌÄÍÇÖÎÈÊÎÍÎÌÈ Ê»ÖÊÀӟÒÓÀÒÇÖ¢̽ÍÎÖÃѽÌÎÖļÍÀÈÍÀ ƼÍÄÈÇ•Ë˟ÃÀÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈÊ»

×Ñ»ÌÀÓÀÏÎØÔÀÏÑκËÔÎØÍÕÖÄͼÒ×ØÒÇ ÀϽÓÈÖ×ÐÑÄÖÓÇÖ•ØÑÕÙÐÍÇÖ¢ØÏÎØÑƽÖ ÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÓÇÖ¢ËËÀÍüÀցÈÀÍ™ÈÖÍÓÄ

ÊÀȺÓÒÈÍÀÓÎÍÕÔοÍÎÈÄÉÀÆÕƺ֏ØÓ½ÌÏÎ ÑļÍÀÊÀÓÎÑÔÕÔļ̽ÍÎÌÄÌÈÀÊÀÔÎËÈÊ»Ìļ ÕÒÇÓÕÍÌÈÒÔÐÍ »ÊÀË¿ÓÄÑÀÓÎØÄÑÆÀÓÈÊο

ÈŸÆÊÄÑ»ÓÀÍÊÀÓÇÆÎÑÇÌÀÓÈʽÖ½ÓÀÍÙÇÓοÒÄ ¦ÌÈÀÃÑÀÒÓÈÊ»ÏÑÈÌÎýÓÇÒÇÄÏÈÏ˺ÎÍÓÎØ ʽÒÓÎØÖÓÇÖ×ÑÇÌÀÓÎýÓÇÒÇÖ ºÓÒÈÐÒÓÄÍÀ

ʽÒÓÎØÖ ÒÓÎÍÈÃÈÕÓÈʽÓÎ̺ÀÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÌÄ šÄÈÐÒÄÈÖÒÓÎØÖÌÈÒÔοÖÀØÓ»ÖÓÇÖӟÉÇÖ

ØϟÑ×ÄÈÄϼÒÇÖºÍÀʼÍÇÓÑÎÆÈÀÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÍÀÀÍÀ×ÑÇÌÀÓÎÃÎÓļÓÀÈÃÈÀ̺ÒÎØÓÕÍÀÆÎ ÑÐͧ #MPPNCFSH  ”ºÁÀÈÀ ÆÈÀÓÎÓÈÒ½È̺ÓÑÀļÍÀÈÀØӟÏÎØ

ÔÀÀÍÓÈÌÄÓÕϼÒÎØÍŸÆÑÈÀËÀÚÊ»ÀÍÓ¼ÒÓÀÒÇ šÏÎÑοÍÍÀÄÏÈÓÄØ×ÔοÍļÓÄÒÓÎÓºËÎÖÌÈÀÖ ÄÉÀÈÑÄÓÈʟÄÏÐÃØÍÇÖÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÖ ½ÓÀÍÇ ÀÍÄÑƼÀÔÀº×ÄÈÅӟÒÄÈÒÄÏÑÕÓÎÅÀÍ»ÄϼÏÄ

ÀÏÀÈÓοÍÎÈÄØÑÕÊÑÀÓοÍÓÄÖÌÏÎÑļÍÀϟÑÄÈ ÊÀÍļÖÈúÀÀϽÌÈÀ¦ÌÄ˺ÓǧÓÎØ™ºÍÓÑÎØ šÄËÄÓÐÍ•ØÑÕÏÀÚʻֆÎËÈÓÈÊ»Ö ÏÎؽËÕÖ ÓØ×À¼ÕÖÃÇÌÎÒÈÎÏÎÈ»ÔÇÊÄÓÇÍÄÏÎ̺ÍÇÓÎØ ÓÄËÄØÓÀ¼ÎØÏÀʺÓÎØ̺ÓÑÕÍÓÇÖÊØÁºÑÍÇ ÒÇÖ™ÀÓÀÑןÖÓΙºÍÓÑÎÀØÓ½ÀÏÎÓÄËļºÍÀ ÀϽÓÀÏÈÎÈÒ×Øџ˽ÌÏÈÓÇÖ••ÊÀÈ×ÑÇÌÀ ÓÎÃÎÓļÓÀÈÊÀӟÊ¿ÑÈÎ˽ÆÎÀϽÓÇͼÃÈÀÓÇÍ ™ÎÌÈÒȽÍÊÀÈÓÈÖÆÄÑÌÀÍÈʺÖÓџÏÄÙÄÖ‚ÄÍ ļÍÀÈÓØ×À¼Î½ÓÈÈúÀÀØÓοÓÎØ™ºÍÓÑÎØ»ÓÀÍ ÀÑ×ÈʟÓΕØÑÕÏÀÚʽ ÎÌÈÒÌÀÓÈʽ¥ÀÌļÎ ŠÓǦÌÄ˺Óǧ ÓÇÍÎÏμÀØÏÎÆџÅÄÈÎÃÈÄØ

ÃÀ ļÓÄÌÏÎÑοÍÍÀÄÏÈÁËÇÔοÍÏÎË¿ÍÕѼ ÓÄÑÀÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÌÈÀÖØÏÄÑÊÎÌÌÀÓÈÊ»Ö ÄÔÍÈÊ»ÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖ ½ÏÎØÇÊØÁºÑÍÇÒÇ ÓÀʽÌÌÀÓÀÓÇÖÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÊÀÈÎÈÊÎÈÍÕ ÍÈÊμÄÓÀ¼ÑÎÈÒØÌÅÕÍοÍϟÍÕÒ´ÀØӟÏÎØ ÏѺÏÄÈÍÀƼÍÎØÍØϽÓÎÅÕÖÓÕÍÓÕÑÈÍÐÍ ÒØÍÔÇÊÐÍ šÄÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽÏÎÇ•Ë˟ÃÀ×ÑÄȟÙÄÓÀÈ ÌÈÀÄÍÀÑÌÎÍÈÒ̺ÍÇÏÑÎÒϟÔÄÈÀÒÄÄÔÍÈ ʽÄϼÏÄÃÎÊÀȽ×ÈÀÏ˟ÌÈÀÊØÁºÑÍÇÒÇ ÏÎØÏÑÎÕÔļ̺ÓÑÀËÈÓ½ÓÇÓÀÖ̺ÒÀÀϽÓÎ ™ÎÈÍÎÁοËÈΧ


¥Î†¢ ¥˜™˜

"ÒşËÈÒÇ •ÑÆÀÒ¼À 50‚—š¢™£¥˜™¢•„„•˜šš Šªšš«¢Š¥—Š•ª£ž†‹™—Š•„˜¥

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ ÊÀÈÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ

˜·ž½ÔÑÙÏÎË¿ÓÕÖÄϼÊÀÈÑÎ ļÍÀÈ ÄͽÂÄÈÄÉÄ˼

šÄƟËÎÒÓ»ÑÈÆÌÀÓÇÖÄØÑÕÏÀÚ Ê»ÖÓÄ×ÍÎÃÎÌ»ÖÒÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ»

ÀØÓÐÍÓÕÍÏÎËÈÓÈÊÐÍ ÊØѼÕÖÓÇÖ ÀÏÎÒ¿ÍÃÄÒÇÖÓÎØÄÑÆÀÒÈÀÊοÌÄÓÎ ÀÒÅÀËÈÒÓÈʽ ļÍÀÈÊÀÈÓ΂ÈÊÀÒÓ»ÑÈÎ ÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֭ÍÕÒÇÖ ÏÑÐÇÍ ‚•™ ¥ÎÏÎËÈÓÈʽÃÈÊÀÒÓÈʽÀØÓ½ ½ÑÆÀÍÎ ÓÀ̺ËÇÓÎØÎÏμÎØÎѼÙÎÍÓÀÈ ÀϽÓÇÍÓÄ×ÍÎÃÎÌ»ÌÄÏѽÓÀÒÇÓÕÍ ÊÑÀÓÐÍÌÄËÐÍ ÁѼÒÊÄÓÀÈØÏÄџÍÕ ÊØÁÄÑÍ»ÒÄÕÍ ™ÎÈÍÎÁÎØ˼ÕÍ ËÀÚ ÊÐÍÃÇÌÎÂÇÅÈÒ̟ÓÕÍÊËÏ•ÊÓÕÍ ÏÑÀÆ̟ÓÕÍ ÇÀÌÎÈÁÀ¼ÀËÎÆÎÃÎÒ¼À ÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈÌÄÓÇÍÓÄ×ÍÎÃÎÌ» ¥Î½ÑÆÀÍÎÀØÓ½ÊÀË¿ÏÓÄÈÓÀÊÄ͟ ÓÈÖ ÀҟÅÄÈÄÖ ÓÈÖÀÌÅÈÔØ̼ÄÖÊÀÈÊØѼÕÖ ÓÎØÖ¦ÄØÅÇÌÈÒÌο֧ÓÎØÏÀџÆÕÆÎØ ™ÎÈÍÎÓÈÊο‚ÈÊÀ¼ÎØ ØϽÓÎÏѼÒÌÀ ÓÕÍÑÇÓÑÐÍÓÕÍŠØÍÔÇÊÐÍ ÓÈÖÎÏμÄÖ ÄÑÌÇÍÄ¿ÄÈÌÄÈÒ½ÊØÑÄÖÓÕÍÎÑÈÒÌÐÍ ÓÎØÖÊѼÒÄÈÖ­×ÄÈÊÀÓÀÒÓļºÍÀ½Ñ ÆÀÍÎÄÏÈÁÎË»ÖÓÇÖÃÇÌÎÒÈÎÍÎÌÈÊ»Ö ÏÄÈÔÀÑ×¼ÀÖÊÀÈÓÕÍÏÄÑÈÎÑÈÒÌÐÍÓÕÍ ÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÃÈÊÀÈÕ̟ÓÕÍ ÌÄÓÇ×Ñ» ÒÇÀʽÌÇÊÀÈÈÃÀÍÈÊÐÍÄÍÍÎÈÐÍ ½ÏÕÖ Ï×ÓÇÖÄɼÒÕÒÇÖÓÕÍÿÎÅ¿ËÕÍ šÄÓÇËÎÆÈÊ»ÀØÓ»ÎÈÆØÍÀ¼ÊÄÖÏѺ ÏÄÈÍÀÏÀÑÀ̺ÍÎØÍÒÓÇÍÄÑÆÀÒ¼À½ÒÎ

ÉÄÕÍ ÓÎÁÈÁ˼ÎÓÎØ ËšÇÓѽÏÎØËÎئ¥Î ÓºËÎÖÓÎØÊÎÈÍÕÍÈÊο

›ÛÉ ßÚÙ ›×ÆÕÓ ‘ ¦ÓßÝÉÛÚä×Ú

¥ÌàÓÒÓßÇ ÞßÚ ‘ÌÙÐÛÔÞßÇØÔÚ ›àÓÙÜÙ ÖÌÔ ØÆ×Úâ ßÚä ¡•‘›•®¥

ÊџÓÎØÖ§

MYU`^[\,[`QZQ`S^ ÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇ¢ÃÇƼÀÊÀÈ̺ÒÕÀØÓ»Ö ÒÓÇÍÀÑÌÎÃȽÓÇÓÀÓÇÖ•• ŸÑÔÑÎ ÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֊ØÍÔ»ÊÇÖ — ÒÊÎÏÈ̽ÓÇÓÀÓÇÖºÆÊÀÈÑÇÖ ÄÍÒ׺ÒÄÈ ÌĽËÀÓÀŸËËÀ½ÑÆÀÍÀ ËÄÈÓÎØÑƼÀÖ ÓÎØ‚ÈÊÀÒÓÇѼÎØ »ÓÀÍÏÑÎÅÀÍ»Ö ÒÓÀÒØÒÓ»ÌÀÓÀ½ÏÎØÇÏÎËÈÓÈÊ» ÃÈÄ¿ÔØÍÒÇļÍÀÈÀÍÎËÎÊË»ÑÕÓÇÊÀÈ ÇÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÍÎÌÈÌÎÏμÇÒÇÓÕÍ ÎÑƟÍÕÍļÍÀÈÀʽÌǺÍÀÙÇÓοÌÄÍÎ ÎÈÀÑÌÎÃȽÓÇÓÄÖÓÇÖÃÈÎÑÈÒ̺ÍÇÖÊÀÈ ÀØÓÎÀÍÀÏÀÑÀƽÌÄÍÇÖÓÄ×ÍÎÃÎÌ»Ö ÃÈÄØÑ¿ÍÎÍÓÀÈ¥ÎÏÑκ×ÎÍ ÕÖÄÊ ÓοÓÎØ Ù»ÓÇÌÀļÍÀÈÇÄÍÎÏÎÈÇ̺ÍÇ ÄÏÈÁÎË»ÓÕÍÔÄË»ÒÄÐÍÓÇÖÊÀÈ̺ÒÕ ÄͽÖÀÍÄɺËÄÆÊÓÎØÎØÒÈÀÒÓÈʟÎÑƟ ÍÎØ™ÀÈÀØÓ½ÓÎÅÀÈͽÌÄÍÎÀÏÎÓÄËļ ÌÈÀŸËËÇÄÊûËÕÒÇÓÇÖÃØÒÏÈÒÓ¼ÀÖ Ó»ÖÓÄ×ÍÎÃÎÌ»ÖÏÑÎÖÓÇÃÇÌÎÊÑÀÓÈ Ê»ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÊÀÈÓÇÍÀ͟ÆÊÇËÎÆÎÃÎ

ËÄËÄ¿ÔÄÑÇÌÎÍÎ̺ÑÄÈÀÓÇÖ••ļÍÀÈ ÀÍÀÌÄͽÌÄÍÇÒØͺÏÄÈÀÓÇÖÌÄƟËÇÖ ÃÎÌÈÊ»ÖÀËËÀÆ»ÖÏÎØÄÏ»ËÔÄÊÀӟ ÓÇÍÓÄËÄØÓÀ¼ÀÄÓ¼À †ŸÍÓÎÓÄÎÈÌÄƟËÄÖÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈ ʺÖÃØ͟ÌÄÈÖ ÎȥџÏÄÙÄÖÊÀÈÎÈ•ÏÄÍ ÃØÓÈÊμ¸ÌÈËÎÈļ×ÀÍÌÄƟËÇÈÒ׿ÈÀ ½ÒνÌÕÖ×ÑÎÍÈʽÃȟÒÓÇÌÀ»ÒÀÍ ºÍÀÄÍÈÀ¼ÎÏ˺ÆÌÀÌÄÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈÊ» ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÊÀÈÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÓÇÖÏÀ ÑÀÆÕÆ»Ö Ç†ÎËÈÓÈÊ»„ÄÈÓÎØÑƼÀÓÕÍ ÄÔÍÈÊÐÍÊÑÀÓÐÍÃÈÀ̽ÑÅÕÍÄÊÀÈÓÎ ÏËÀ¼ÒÈÎÃџÒÇÖÓÎØÖ¸ÓÀÍ ½ÌÕÖ ÌÄÓÇÍÀÏÄËÄØÔºÑÕÒÇÓÕÍÊÈÍ»ÒÄÕÍ ÓÎØÊÄÅÀËÀ¼ÎØÊÀÈÓÇÍÄÈÒÀÆÕÆ» ½ËÕÍÓÕÍ×ÑÇÌÀÓÈÊÐÍÄÆÆџÅÕÍ ÒØÌÁÎËÀ¼ÕÍÊÀÈÒØÌÅÕÍÈÐÍ ÆÈÀ ½ËÀÓÀÀÆÀԟÊÀÈÓÈÖØÏÇÑÄÒ¼ÄÖ ÒÓÈÖ ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÄÖÓÇÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖÊÀÙ¼ÍÎ ÃÇÌÈÎØÑÆ»ÔÇÊÄÓÎÈÒ×Øѽ̽ÑÅÕÌÀ

ѺÖÃÎ̺ÖÃÄÍØϟÑ×ÎØÍÀʽÌÇ οÓÄ ÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈÒÓÎÎÑÀÓ½̺ËËÎÍÍÀ ÃÇÌÈÎØÑÆÇÔοÍ­ÓÒÈ ÎÈÌÄÍÊØѼÀÑ ×ÄÖÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÃØ͟ÌÄÈÖÊÈÍοÍÓÀÈ ÄϼÆÄÕÒÓÑÀÓÇÆÈÊοÏËÀÍÇÓÈÊοÄÏÈ ϺÃÎØ ÇÏÎËÈÓÈÊ»½ÌÕÖÓÎØ‚ÑÐÍÓÎÖ „ÀοÄÉÄ˼ÒÒÄÓÀÈÒÄÄÔÍÈʽÄϼÏÄÃÎ ¸ÓÀÍ̟ËÈÒÓÀÇϼÄÒÇÀϽÓÀÈÒ×Øџ ˽ÌÏÈÊÀÈÀϽÓÈ֏ÆÎѺÖÀØɟÍÄÓÀÈ ÇÈÃÄÎËÎÆÈÊ»ÀËËÎÓѼÕÒÇÄÏÈÓÀ׿ ÍÄÓÀÈ—ÈÒÓÎÑÈÊ»ÏÑÎÒ×ÐÑÇÒÇÓÇÖ ŠÎÒÈÀËÃÇÌÎÊÑÀÓ¼ÀÖÒÓÇÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ ÔÄÑÇÀ¼ÑÄÒÇ ØÏÎͽÌÄØÒÄÓÇÆÍ»ÒÈÀ ÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊ»ÍÎÌÈÌÎÏμÇÒÇÓÕÍÀÏÎ şÒÄÕÍÓÕÍØÏÄÑÄÔÍÈÊÐÍÌÎÑÅÐÍ ÄÉÎØÒ¼ÀÖ ½ÏÕÖÏ×Ç•• ÀÅοÃÄÍ ÌϽÑÄÒÄÍÀÏÑÎÁŸËÄÈÊÀÈÍÀÒÓÇѼÉÄÈ ÌÈÀÄÍÀËËÀÊÓÈÊ»ÔÄÐÑÇÒÇÓÕÍÏÑÀÆ ̟ÓÕÍŠØͺÁÀËÄ ÕÖÄÊÓοÓÎØ ÊÀÈ ÀØÓ»ÒÓÇÒØÒÓÇÌÈÊ»ÈÄџÑ×ÇÒÇÓÕÍ

Ò¼ÀÖÄÍÐÏÈÎÍÓÇÖÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖÊÎÈÍ»Ö ÆÍÐÌÇÖ •¼ÍÀÈÓÎËÌÇѽ ¼ÒÕÖ ÍÀÈÒ×ØÑÈ

ÓÇÖÄÈÊÎÍÈÊ»ÖÎÈÊÎÍÎ̼ÀÖ ÏÎØÃÑÀ Ï˺ÎÍØÏÄџÍÕÊÀÈÏÎË˺ÖÅÎѺÖ ÀÍÓ¼ÔÄÓÀÌÄÓÈÖÏÑÀÆÌÀÓÈʺÖÀ͟ÆÊÄÖ

ÄÉÎØÒÈÐÍ ÏÎØÊÀÔÈÒӟÓÇ͆ÎËÈÓÈÊ» „ÄÈÓÎØÑƼÀØÏÇÑÄÓÈÊ»ÄÉÎØÒ¼À Š»ÌÄÑÀÇ•ØÑÕÏÀÚÊ»­ÍÕÒÇ

ÒÓļÊÀÍļÖ½ÓÈÇ••ÆÈÀÀËËο ÉÄʼÍÇÒÄÊÀÈÀËËοº×ÄÈÊÀÓÀË»ÉÄÈ ÏÑÎÖÓÎÏÀѽ͏ÍÓÎÊÑÈÓ»ÑÈÎļÍÀÈ

ÓÕÍËÀÐÍ ÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀÀØÓÎÍÎÌ»ÔÇ ÊÄ¥ÎÏÄüÎË»ÂÇÖÓÕÍÏÑÕÓÎÆÄÍÐÍ ÀÏÎşÒÄÕÍÌÄÓÀÓÎϼÒÓÇÊÄÒÄÎÑÀӟ

ÎÈÄÆ×ÀџÉÄÈÖÒÓÎÅÀÍÓÀÒÈÀʽÓÕÍ ËÀÐÍÓÇÖ Ó½ÓÄÀØÓ½ÓÎÒØÌϺÑÀÒÌÀ ¼ÒÕÖÔÄÕÑÇÔļÒÕÒÓ½Í½ÌÕÖËÇ

ÊÀÈÀ½ÑÀÓÀØÏÄÑÈÏӟÌÄÍÀÓÕÍÄÔÍÈ ÊÐÍÊÑÀÓÐÍ׺ÑÈÀ—†ÎËÈÓÈÊ»„ÄÈ ÓÎØÑƼÀÌÄÓÀÓџÏÇÊÄÒÓÀÃÈÀÊÐÖÒÄ

ÅÔļØϽÂǽÓÈÎÒØÒ×ÄÓÈÒ̽ÖÓÕÍ ÃØ͟ÌÄÕÍ ÇÃÈÀÑÊ»ÖÓÀÉÈÊ»ϟËÇ ÎÈ ÄÔÍÈʺÖÏÑÎÓÄÑÀȽÓÇÓÄÖ ÎȦÊÀʺÖ

ÔÄÑÀÏÀÈͼÃÀÀØÓοÓÎØÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ —ÈÒÓÎÑÈÊ»ÀØÓ»ÀËËÀÆ»ÒÓÇË»ÂÇ ÓÕÍÀÏÎşÒÄÕÍÊÀÈÓÕÍÊØѼÀÑ×ÕÍ

ÌÈÊ»ÖÏÎËÈÓÈÊ»ÖÏÎØÀÏÀÈÓļÓÀÈÀϽ ÓÀÊџÓÇ̺ËÇ ÎÑÈÒ̺ÍÄÖÀϽÓÈÖ

ÏÀѺÄÖ§ÌÄÓÎØÖËÎÌϼÒÓÄÖÊÀÈÓÎÃÇ ÌÎÊÑÀÓÈʽºËËÄÈÌÌÀÏÑÎÒÃÈÎѼÙÎØÍ ÓÇÃÈÀÑÊÐÖÌÄÓÀÁÀË˽ÌÄÍÇÏÑÀÆ

ÄÏÈËÎÆÐÍÃÄÍÊÀÓºÒÓÇÃØÍÀÓ½ÍÍÀ ÏÄџÒÄÈÀϽÓÀÄÔÍÈʟʺÍÓÑÀÒÓÈÖ

ÎÏμÄÖÒÓÎ×Ä¿ÎØÍÒÄÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÄÖ

ÌÀÓÈʽÓÇÓÀ Ó½ÓÄÇÒÇÌÄÑÈÍ»ÍÄÎÅÈ

ÊÀÈÎÈŸÍÃÑÄÖÊÀÈÄÏÄÈûÇÃÈÄÔÍ»Ö ӟÒÇÊÀÈÇÀûÑÈÓÇÀÍÀÆÊÀȽÓÇÓÀÓÎØ ÍÄÎÅÈËÄËÄØÔÄÑÈÒÌοļÍÀÈÇÄɼÒÕÒÇ ÍÀƼÍÄÈÏÑÎÖÓÀϟÍÕÊÀȽ×ÈÏÑÎÖÓÀ ʟÓÕ ÎÊÀÔļÖÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÄÓÀÈÓÇÍ ºÍÍÎÈÀÓÎØÄØÅÇÌÈÒÌοÏÄѼÓÇÖÈÒ½ ÓÇÓÀ֏ÍÊÀÈÓΏÒÅÀËÈÒÓÈʽŠ¿ÒÓÇ ÌÀÁѼÒÊÄÓÀÈÒÓÎÏÄüÎÀÑÌÎÃȽÓÇÓÀÖ ÓÕÍÄÔÍÈÊÐÍÊÑÀÓÐÍ ϟÍÓÀÁѼÒÊÄÓÀÈ ÓѽÏÎÖÏÀѺÌÁÀÒÇÖÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚÊ»Ö •ÏÈÓÑÎϻ֏ØÓ½ƼÍÄÓÀÈļÓÄ̺ÒÕ ÓÕÍÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÒÄÕÍÓÇÖÃÇÌÎÒÈÎÍÎ

ÀÏÎÓÄËļÓÇÒØÍÄÈÃÇÓ»ºÊÅÑÀÒÇ ÓÎØÄØÑÕÏÀÚÊοÒØÍÓÇÑÇÓÈÒÌο ÍÄÎÅÈËÄËÄØÔÄÑÈÒÌο ÊÀÈËÄÈÓÎØÑÆļ ŸËËÄÖÅÎѺÖÀÍÎÈ×ӟÊÀÈŸËËÄÖÅÎѺÖ

Ñ¿ÔÌÈÒÇÖÔÄ̟ÓÕÍÆÄÍÈʽÓÄÑÇÖÅ¿ ÒÇÖ­ÓÒÈ ÌÄÓÎÍ×ÀÑÀÊÓÇÑÈÒ̽Ï× ÓÎØÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÀÒşËÈÒÇÖÓÎØÃÇ ̽ÒÈÎØÓÎ̺ÀÕÖ¦ÄÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊο§ ØÏÀƟÆÎØÍÓÎÒØÍÓÀÉÈÎÃÎÓÈʽÓÕÍ ÃÇÌÎÒ¼ÕÍØÏÀËË»ËÕÍÊËÏÒÄÒØ

ÐÒÓÄÍÀÏÀÑÀÃÎÔļÒÓÇÙοÆÊËÀÓÎØ ÈÃÈÕÓÈÊοÓÎ̺À‚ÄÍÏѺÏÄÈÍÀØϟÑ ×ÄÈÌÎÍÓºËÎÒÓÀÔÄÑÐÍÄÑÆÀÒÈÀÊÐÍ Ò׺ÒÄÕÍÏÎØÔÀÓÑÀÁŸÏÑÎÖÓÀϟÍÕ ÊÀÈÓÀŸËËÀÒØÒÓ»ÌÀÓÀ •¼ÍÀÈÄÍÓÄËÐÖÓØ×À¼Î½ÓȽËÎÈÒ×Ä ýÍÎÈÒÇÌÀÍÓÈÊμÇƺÓÄÖÓÇÖ•• ÊÀӟÓÇÍÏÀÑÄËÔοÒÀÄÓ¼À ļÍÀÈ ÓÐÑÀºÌÌÈÒÔÎÈÀÑÆØÑÐÍÇÓÎÈÃÈÎÈÊÇ ÓºÖ»ÄÏÈÓÄËÈÊμÒ¿ÌÁÎØËÎÈÏÎËËÐÍ ÌÄƟËÕÍÏÎËØÄÔÍÈÊÐÍ ÓÕÍͺÕÍ ¦ÏÀÈÊÓÐͧÓÇÖÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏμÇÒÇÖ ™ÀÈÃÄÍļÍÀÈÓ½ÒÎÎÈÀÒÓÑÎÍÎÌÈʺÖ Ò»ÌÄÑÀÀÏÎËÀÁºÖÓÕÍÄÊÀÓÎÌÌØѼÕÍ ÄØÑÐÄÓÇÒ¼ÕÖ ÏÎØÏÑÎÒÓ¼ÔÄÍÓÀÈÒÓÈÖ ÃȽËÎØÄØÊÀÓÀÅѽÍÇÓÄÖÒØÍӟÉÄÈÖ ÓÎØÖ ÎÈÎÏμÄÖÏÑÎÊÀËοÍÓÎØÖ •ØÑÕÏÀ¼ÎØÖÏÎ˼ÓÄÖ¥ÎÏÎË¿ÄÏÈʼÍ ÃØÍÎļÍÀȽÓÈÄÃÑÀÈÐÍÄÓÀÈÇÁŸÒÈÌÇ ØÏμÀÓÎØÖÏÕÖ ÆÈÀÍÀº×ÎØÍÀϽÓÎ ÊÄşËÀÈÎÀØÓ»ÓÇÌÄÓÀ×ļÑÈÒǦ™Ñμ ÒÕͧ ÅÀ¼ÍÄÓÀÈÏÕÖ ÊÀӟÓÇÍÏÄѼÎÃÎ

ÏÑÎÒÄÊÓÈʟÊÀÈÒØÆÊÄÊÀËØÌ̺ÍÀ ÄÈÖÁŸÑÎÖÓÕÍËÀÚÊÐÍӟÉÄÕÍÊÀÈÓÕÍ ÊÎÈÍÕÍÈÊÐÍÓÎØÖÊÀÓÀÊÓ»ÒÄÕÍ¥Î

ÓÇÖÃÈÀÊØÁºÑÍÇÒ»ÖÓÎØÖºËÀÁÀÍ ÄØÍÎÚʟ̺ÓÑÀÆÈÀÓÈÖÄÏÈËÎƺÖÓÎØ ØÓ½ÀÏÎÒÓѺÅÄÈÓÎÏѽÒÕÏÎÓÕÍ

‚ÈÀÊÑÀÓÈʺÖ•ÍÐÒÄÈÖ»ÒÓÈÖ†ÄÑÈÅÄ

ÄØÑÕÏÀÚʽÊÎÈÍÕÍÈʽØϽÃÄÈÆÌÀ ÃÇÌÈοÑÆÇÌÀÓÇÖÌÀÊџÖŠÎÒÈÀË ÃÇÌÎÊÑÀÓÈʻ֊ØÍÀ¼ÍÄÒÇÖ ÀÑÆÎÏÄ ÔÀ¼ÍÄÈÒÓÎÀÒÅØÊÓÈʽÏËÀ¼ÒÈÎÏÎØ ÄÏÈÊÀÔÎѼÙÎØÍÎÈÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÃØ͟

•ØÑÕÏÀ¼ÕÍÏÎËÈÓÐÍÀϽÓÇÃÇÌÎÊÑÀ ÓÈÊ»ÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÊÀÈÀÖÄÏÀÍÀÏÀ¿ÎÍÓÀÈ ÃȟÅÎÑÎÈ”ÑØÉÄËËÎüÀÈÓÎÈ ÈÒ×ØÑÈÙ½ ÌÄÍÎȽÓÈÇÀÃÈÀÅÎѼÀÊÀÈÇÀØÉÇ̺ÍÇ ÀÏÎ×»ÓÕÍ•ØÑÕÏÀ¼ÕÍÒÓÈÖÄÊËÎƺÖ

ÑÄÈÀʺÖ¢ËÎÊËÇÑÐÒÄÈÖ¥ºÓÎÈÄÖÈÒ×Ø

ÌÄÈÖÊÀÈÇÒ¿ÌÌÀ×½ÖÓÎØÖÄØÑÕÏÀÚÊ»

ÓÎØ•ØÑÕÏÀÚÊο™ÎÈÍÎÁÎØ˼ÎØÎÅļ ËÄÓÀÈÒÓÎÍÄÅÇÒØ×ÀÒ̽ÓÇÖÄØÇÌÄѼ ÀÖÊÀÈÒÓÇÑÀÒÓÐÍÇÓÇÖÄØÓØ×¼ÀÖÏÎØ

ÏÀÑÀ̺ÓÑÎØÖÓÎ؏ÒÅÀËÈÒÓÈÊο ŠØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ļÓÄÃȟÓÇÖÎÃοÓÕÍ ¢ÃÇÆÈÐÍÊÀÈÓÇÖÔºÒÏÈÒÇÖÊÑÈÓÇѼÕÍ ÌÄÓÀÎÏμÀ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎØÍÓÀÊÎÈÍÕ ÍÈʟÒØÒÓ»ÌÀÓÀÊÀÈÌÄÓÇÍÄØÊÀÈѼÀ

ÓÄ×ÍÎÃÎÌ»¥ÎÒÅÀËÈÒÓÈʽŠ¿ÒÓÇÌÀ ļÍÀÈÁŸÑÎÖ ÓΙÎÈÍÕÍÈʽ™ÑŸÓÎÖ ÃÈÀÌÎÈџÙÄÓÀÈÒÄźÓÄÖÊÀÈüÃÄÓÀÈ ÒÓÈ֏ÆÎѺÖ¥ÎÄÑÆÀÒÈÀʽÌÎÍÓºËÎ ÓÎØÃÇ̽ÒÈÎØÓÎ̺ÀÀÏÎÑÑØÔ̼ÙÄÓÀÈ 

•ÏÈÊÎÈÍÕÍ»ÒÓÄ šÄÓÇͦ ­ÍÕÒÇÆÈÀÓÇͪÏÄџÒÏÈÒÇÓÇÖ•ÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο™ÑŸÓÎØÖ§ ÒÓÀÓÇ˺ÅÕÍÀ ÊÀÔÐÖÊÀÈ ÒÓÎFNBJMLPJOXOJLPLSBUPT!IPUNBJMDPN —ÍÄÎÒ¿ÒÓÀÓǦ ­ÍÕÒÇÆÈÀÓÇͪÏÄџÒÏÈÒÇÓÇÖ•ÑÆÀÒ¼ÀÖÊÀÈÓÎØ™ÎÈÍÕÍÈÊο™ÑŸÓÎØÖ§ÊÀ Ëļ½ÏÎÈÎÍÒØÌÌÄѼÙÄÓÀÈÓÈÖÃÈÀÏÈÒÓÐÒÄÈÖ ÓÈÖÀÍÇÒØ×¼ÄÖÊÀÈÓÈÖÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈʺÖÓÇÖÔºÒÄÈÖ ÍÀÄÍÐÒÄÈÌÀÙ¼ÓÇÖÓÇÅÕÍ»ÓÎØÊÀÈÓÇÃџÒÇÓÎØ

ÓÎØÖº×ÎØÍÄÉÀÒÅÀ˼ÒÄÈÓÀÄØÑÕÏÀÚ ʟ½ÑÆÀÍÀ ¥ÎÒØÌϺÑÀÒÌÀļÍÀÈÀÏ˽ÊÀÈ Ä¿ËÇÏÓÎ ÐÒÓÄÍÀÔÄÕÑÇÔļÏÎË¿ ÊØÍÈʽš´ÀØÓοÖÓÎØÖÇƺÓÄÖÌÏÎ ÑοÒÄÇ••ÍÀÒÓÇѼÉÄÈÓΙÎÈÍÕÍÈʽ ™ÑŸÓÎÖ ÓÎÒ¿ÒÓÇÌÀ•ÑÆÀÒÈÀÊÐÍ Š×ºÒÄÕÍ ÓÇÃÇ̽ÒÈÀÊÀÈÊÀÔÎËÈÊ» ™ÎÈÍÕÍÈÊ»ÒşËÈÒÇ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ

—ÄËϼÃÀ ÕÖÄÊÓοÓÎØ ÆÈÀÌÈÀŸËËÇ •ØÑÐÏÇÓÕÍ„ÀÐÍ ÓÕ͆ÎËÈÓÐÍ ÓÕÍ ™ÎÈÍÕÍÈÐÍ ÓÎØ•ÑÆÀÓÈÊο™ÈÍ»ÌÀÓÎÖÊÀÈÓÇÖ ÄÎËÀ¼ÀÖ ļÍÀÈÄÏļÆÎØÒÀ½ÒÎÏÎÓºŸËËÎÓÄ™ÀÈ ÎÅļËÎØÌÄÍÀÓÇÒØÆÊÄÊÑÈÌÄÍÎÏÎÈ»ÒÎØÌÄÌÄ ÏÑÎӟÒÄÈÖÏÎØÁѼÒÊÎÍÓÀÈÒÓÎÍÀÍÓ¼ÏÎÃÀÓÕÍ ÑÎÏÐÍÓÇÖÄÏÇÑ̺ÍÇÖÄØÑÕÏÀÚÊ»ÖÓÄ×ÍÎÃΠ̻֥νÑÀÌÀÀØÓÐÍÏÎØÄÑƟÒÓÇÊÀÍÆÈÀÌÈÀ •ØÑÐÏÇÓÇÖÊÎÈÍ»ÖÌμÑÀÖÊÀÈÓÇÖÒØÍÎËÈÊ»Ö ÄØÇÌÄѼÀÖÏѺÏÄÈÍÀÀÏÎÊÀÓÀÒÓÀÔļ™ÀÈŸËËÎ ̺ÒÎÀϽÓÇÍÏÀÍÄØÑÕÏÀÚÊ»ÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇ ÏÎØ ÔÀÒØÌÏÀÑÀÒ¿ÑÄÈÃÎÌºÖ ÏѽÒÕÏÀ ÈÃÄÎËÎÆÈʺÖ ÌÎÍÎ̺ÑÄÈÄÖ ÌÎÍÄÓÀÑÈÒÓÈʺÖÊÀÈÄÓÀÈÑÈʺÖÒØÌ Å¿ÒÄÈÖ ÀÍÓÈÊÎÈÍÕÍÈʟŠ¿ÌÅÕÍÀÊÀÈŸËËÀÒØ ÌÏÓÐÌÀÓÀÓÎØÃÇÌÎÊÑÀÓÈÊοÄËËļÌÌÀÓÎÖ ÃÄÍ ØϟÑ×ÄÈŠÄÊÀÈÑοÖŸËËÕÒÓÄÏÎØÇÍÄÎÅÈËÄËÄ¿ ÔÄÑÇÏÀÆÊÎÒÌÈÎÏμÇÒÇ ÌÎËÎͽÓÈÀÏÎÓØ×Ç̺ÍÇ

ÓÕÍÎѼÕÍÄͽÖØÏÎËÎƼÒÈÌÎدÒÄÀÍÔÑÐÏÈÍÎ ÄÑÆÀÓÈʽÃØÍÀÌÈʽ ÏÎËÈÓÈÒ̽ ÀÍÀÏÓØÉÈÀʺÖ ØÏÎÃÎÌºÖ ÄÍÄÑÆÄÈÀʺÖÏÇÆºÖ ×ÑÇÌÀÓÎÎÎÈÊÎ ÍÎÌÈʟ̺ÒÀ ØÂÇ˽ÄÊÏÀÈÃÄØÓÈʽÊÀÈÄÑÄØÍÇÓÈ ʽÄϼÏÄÃÎ ÀÌØÍÓÈÊ»ÿÍÀÌÇÄÏÈÁÎ˻֯ ÄØÑÕ ÏÀÚÊοÌÄÆÀ×ÐÑÎ؏ØÓ½½ÌÕÖÏÑÎÛÏÎÔºÓÄÈÑÈ ÙÎÒÏÀÒÓÈÊ»ÀËËÀÆ»ÏËÄ¿ÒÇÖÆÈÀÓÇÍ••—ͺÀ ÏÎÑļÀÌÄÓÄɺËÈÉÇÖÓÇÖ•ØÑÐÏÇÖÒÄ•ØÑÐÏÇÖ ÓÕÍ„ÀÐÍÊÀÈÓÎØÊÎÈÍο†ÎËÈÓÈÒÌο ÀϽÓκÍÀ ÓÇÖŸÊÑκÕÖÓΟËËÎ ÓāÊÕË ÔÀÀÑ×¼ÒÄÈÀϽ ÓÇÍÀËËÀÆ»ÓÕÍŠØÍÔÇÊÐÍ¥ÎÏÑÐÓÎÁ»ÌÀÏÑÎÖ ÓÎÍÒÓ½×ÎÀØÓ½ÍļÍÀÈÇÊÀӟÑÆÇÒÇ »ºÒÓÕÇ ÏÑÎÒÕÑÈÍ»ÀÃÑÀÍÎÏμÇÒÇ ÓÎØÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎØ ŠØÌÅÐÍÎØŠÓÀÔÄѽÓÇÓÀÖ»ÎÄÌÏËÎØÓÈÒ̽ÖÓÎØ ÌÄÀËËÇËÎÄÉÀÑÓÐÌÄÍÀÊÑÈÓ»ÑÈÀÄØÇÌÄѼÀÖ Ò¿ ÆÊËÈÒÇÖ ÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÖÒØÍÎ×»Ö ÀÍÔÑÐÏÈÍÇÖÀ͟ ÏÓØÉÇÖ ÃļÊÓÇÀÍÄÑƼÀÖ ÀϽÃÎÒÇÖÓÇÖÒØ͟Ñ

ÕÖÏÑÎÖÓÈÖÔÄÕÑÇÓÈʺÖÓÇÖÄÉÀÆÆÄ˼ÄÖÊÀÈÓÀ ÏÑÀÊÓÈʟÓÇÖÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀ ÊØÑÈÀÑ×ļ ÀʽÌÇ ÊÀÈÒÓÇÌÄÓÀÁÀÓÈÊ»ÀϽÓÇÍÊѼÒÇÏÄѼÎÃÎ Î

ÓÇÒÇÖ•ÑÆÀÒÈÀÊοÒÅÀËÈÒÓÈÊοŠØÒÓ»ÌÀÓÎÖ ÊËÏ‚ÈÀÅÎÑÄÓÈʟ ÌÄÓÇÍÊѼÒÇÍÀº×ÄÈÏÄџÒÄÈ ÒÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈÊ»ÎÈÊÎÍÎ̼À ÔÀÎÃÇÆÇÔļÒÄ

ÀÆÐÍÀÖÃÄÍÌÏÎÑļÏÀџÍÀÃÎÔļÒÓÀÏËÀ¼ÒÈÀ ÀØÓ»ÖÓÇÖ†ÄÑÈÅÄÑÄÈÀʻ֢ËÎÊË»ÑÕÒÇÖ •¼ÍÀÈÏÀџÃÎÉÎ ÀË˟ÀËÇÔÈͽ ½ÓÈÓÎÊ˼ÌÀ

ÑÀÆÃÀ¼ÀÊÎÈÍÕÍÈÊ»ÄÏÈÃļÍÕÒÇ™ÀÈÇÊÎÈÍÕÍÈÊ» ÊѼÒÇÔÀÒØÌÏÀÑÀÒ¿ÑÄȽËÀÓÀÔÄÓÈʟÊÀÈÀÑÍÇ ÓÈʟÓÇÖÄÏÈÓÄ¿ÆÌÀÓÀ¸ÒÎÊÀÈÀÍÃÈÀÓÀџÒÒÄÈ ÓÇÒØÒÓÇÌÈÊ»ÄÏÀ͟ÏÀØÒÇÓÇÖÄØÑÕÏÀÚÊ»Ö

ÄÏÈÃÄÈÍÐÍÄÓÀÈÌÄÓÇÁλÔÄÈÀÌÄƟËÕÍÒÎÒÈÀËÈ ÒÓÈÊÐÍ×ÕÑÐÍÏÎØ ÌÄÓÀÁŸËËÎÍÓÀÖÒÄÊÀ¿ÒÈÌÇ ¿ËÇÓÈÖÒÓÑÀÓȺÖÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÀÏÎÊÓοÍ ÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓÈʽÏËÄÎͺÊÓÇÌÀÊÀÈØÏÄÑÀÊÎÍÓ¼ ÙÎØÍÓÈÖÀÑ׺ÖÓÎØÍÄÎÅÈËÄËÄØÔÄÑÈÒÌοÒÓÈÖ ÃÈÄÔÍļÖÎÈÊÎÍÎÌÈʺÖÒ׺ÒÄÈÖ¥ÎÅÀÈͽÌÄÍÎÀØ Ó½ÊÀÔÈÒӟÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÄÏÈÓÀÊÓÈÊ»ÓÇÍÀ͟ÆÊÇ ÄÊϽÍÇÒÇÖÄͽÖÄÍÀËËÀÊÓÈÊοÒ×ÄüÎØ ÄÍÓ½Ö Με τη δημοσίευση εδώ και 4 μήνες των απαντήσεων σε 209 ερωτήσεις που αφορούσαν το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις, ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της ενημέρωσης των αναγνωστών μας πάνω σ’ αυτά τα καυτά θέματα που απασχολούν όλους

ÓÄ×ÍÎÃÎÌ»ÖÊÀÈÓÇÍÀÒşËÄÈÀÓÕÍÒØÍÃÄÃÄ̺ ÍÕÍÊØѼÀÑ×ÕÍÎÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÒÓÑÕ̟ÓÕÍ ÀØÓ»Ç ÀÍÀÒÓÑÎÅ»ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈļÍÀÈÎÌÎÍÀÃÈʽÖÃѽ ÌÎÖÃȟÒÕÒÇÖÓÇÖ•ØÑÕÏÀÚʻ֘úÀÖ

†ËÃÄ£ÕÖÇÖÊÐÇÒÀÏÇÐÊŠ½ÏÒÖÊÕÖÑ ªŠ««Mετανάστες και ασφαλιστικό»

¢ÈÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÒÓÎXXXUPQPOUJLJHS τους ασφαλισμένους, όλους τους ανθρώπους της εργασίας. Όλο αυτόν τον καιρό προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε τα ερωτήματά σας, πολλά από τα οποία ήταν πανομοιότυπα… Έτσι απαντήσαμε σε 209

ερωτήσεις που κάλυπταν το μεγαλύτερο φάσμα των αποριών σας. Από την Παρασκευή το πρωί θα βρείτε στο www.topontiki.gr, σε ειδική ανάρτηση, όλες μαζί τις ερωτήσεις που δημοσιεύτηκαν,

οι οποίες μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε απαντήσεις στα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Σε λίγο θα ανοίξει ένας νέος κύκλος για το ασφαλιστικό και τις αλλαγές που ετοιμάζονται… Εδώ θα είμαστε, δεν θα χαθούμε… «Π»
¥Î†¢ ¥˜™˜

ÈÊÎÍÎ̼À

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

¥ÑØÏÐÍÕÒÓÇÍ

™ºÑÃÇÄÊÀÓ ÄØÑÐÀϽÓÇÍ "MQIB#BOL u ™ÀÔÀџʺÑÃÇ ÄÊÀÓÄØÑÐ ¯ÌÄӟÓÇͺÊÓÀÊÓÇ ÄÈÒÅÎџ¯ÄÌşÍÈÒÄ ÓÎÇ"MQIB #BOLÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖ ÏÓÐÒÇÒÄÒ׺ÒÇ ÌÄÓÇÍÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×Ç ÏÄÑØÒÈÍ»ÏÄѼÎÃÎ¥À ÊÀÔÀџʺÑÃÇÏÎØ ÀÍÀËÎÆοÍÒÓÎØÖ ÌÄÓ½×ÎØÖÓÇÖÓџÏÄÙÀÖ ÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÀÍÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐÄÌÅÀͼÙÎÍÓÀÖ ÌļÕÒÇ ¥ÎÄÍÄÑÆÇÓÈʽ ÓÇÖ"MQIB#BOL ÃÈÀÌÎÑÅÐÔÇÊÄÒÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐÒÇÌÄÈÐÍÎÍÓÀÖ À¿ÉÇÒÇ ÒÄÒ׺ÒÇ ÌÄÓÎ¥ÀÄÍÒÐÌÀÓÀ ¼ÃÈÀÊÄşËÀÈÀ 5BOHJCMF BTTFUT ÀÍ»ËÔÀÍÒÄ ÃÈÒÄØÑÐ ÌÄӟÓÇÍ À¿ÉÇÒÇÊÄÅÀËÀ¼ÎØÊÀӟ ÄÊÀÓÄØÑÐ

ÈÎËÈʟ ϟÑÊÀ u ‚¿ÎͺÀÀÈÎËÈʟ ϟÑÊÀ ÒØÍÎËÈÊ»ÖÈÒ׿ÎÖ .8 ÉÄÊÈÍοÍÍÀ ÊÀÓÀÒÊÄ؟ÙÎÍÓÀÈÀϽ ÓÇÍ¥ºÑÍÀ•ÍÄÑÆÄÈÀÊ» ¥ÎÏÑÐÓÎÀÈÎËÈʽ ϟÑÊÎ ÈÒ׿ÎÖ.8 ÁѼÒÊÄÓÀÈÒÓÇÍÏÄÑÈÎ×» ÓÇÖ”ÎÈÕÓ¼ÀÖ ÄÍÐÓÎ ÃÄ¿ÓÄÑÎ ÈÒ׿ÎÖ .8 ÇÄÓÀÈÑļÀÓÎ ÊÀÓÀÒÊÄ؟ÙÄÈÒÄÌÈÀ ÓÀ׺ÕÖÀÍÀÏÓØÒÒ½ÌÄÍÇ ÎÈÊÎÍÎ̼ÀÓÇ֏ÍÀÓÎËÈÊ»Ö •ØÑÐÏÇÖ ÓÇ͆ÎËÕͼÀ— ÒØÍÎËÈÊ»ÄÆÊÀÓÄÒÓÇ̺ÍÇ ÈÒ׿ÖÓÇÖÄÈÒÇÆ̺ÍÇÖ ÅԟÍÄÈÓÀš8 ÆÄÆÎͽÖÏÎØÀÍÀÃÄÈÊÍ¿ÄÈ ÓÇÍÄÓÀÈÑļÀÒĺÍÀÍ ÒÇÌÀÍÓÈʽÏÀ¼ÊÓÇÓÇÖ ÀÆÎџÖÄͺÑÆÄÈÀÖ¸ÏÕÖ ÀÏÎÃÄÈÊÍ¿ÄÈ ½ÌÕÖ ÇÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀ Î ÈÐÑÆÎÖ†ÄÑÈÒÓºÑÇÖ ÌÄӟÓÇÍÄÏÈÓØ×» ÄÍÎÈʼÀÒÇÏÑÎÖÓÇ ‚•—ÓÇÖÌÎ͟ÃÀÖÒÓÇ ”ÎÈÕÓ¼À ÀϺÊÓÇÒÄ ÓÄџÒÓÈÀÑÄØÒÓ½ÓÇÓÀ ÓÇÍÎÏμÀÓÐÑÀÄÏÄÍÿÄÈ ÒÄÀÍÀÍÄÐÒÈÌÄÖÏÇƺÖ ÄͺÑÆÄÈÀÖ

•ÏÀźÖ¢†† -PUUPNBUJDBÒÓÇ͘ÓÀ˼À

¢

ËκÍÀÊÀÈ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ

ÀϽÓÀÀÏÎÔÄÌÀÓÈʟÓÎØ ÄÊÀÓÄØÑÐ ¢ŠÏÀÍÎØßÊÇÖŸÑ×ÈÒÄ

-PUUPNBUJDB ÇÎÏμÀ ÀϺÓØ×ÄÍÀÄÈÒºËÔÄÈÒÓÇÍ ÄËËÇÍÈÊ»ÀÆÎџ̺ÒÕÓÎØ

ÍÀÌÈ˟ÆÈÀÓÎØÖ¦ÊÎØËÎ׺ ÑÇÃÄÖ§ÄÍÓ½ÖÊÀÈÄÊÓ½ÖÓÕÍ ÏÑÀÊÓÎÑļÕÍ ÆÈÀÓÎÉØÒÓ½

ÃÈÀÆÕÍÈÒÌοÓÕÍÓÄÑÌÀ ÓÈÊÐÍÓÎØ¢††ÊÀÈÓÇÖ ÔØÆÀÓÑÈÊ»ÖÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ (5&$)Š¿ÌÅÕÍÀÌÄÀÒÅÀ ËļÖÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÏÎغ×ÄÈ ÒÓÇÃȟÔÄÒ»ÓÎØÓΦ†§ ÏÑÈÍÀϽÓÑÄÈÖÄÁÃÎ̟ÃÄÖÎ ÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖÓÇÖ -PUUPNBUJDBšBSDP4BMMB ÄÏÈÒʺÅÔÇÊÄÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖÄÓÀÈÑļÀÖ ÓÎÍÎ̽ËÎƽÓÎ؁ȟÍÍÇŠÏÀÍÎØßÊÇ —ØϽÔÄÒÇ ½ÌÕÖ ÏÀÑÎØÒȟÙÄÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÎ ÄÍÃÈÀźÑÎÍÊÀÔÐÖ ÌÄӟÓÇÍÄϼÒÊÄÂÇ ÓÎؘÓÀËο$&0 ÀÊÎËοÔÇÒĺÍÀÓÀɼ ÃÈÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎØ¢††ÒÓÇ͘ÓÀ˼À ÌÄ ÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÓÎÍ”ÄÍÄÓҟÍΣÎÆʟÊÎ ÀÍÄɟÑÓÇÓÎ̺ËÎÖÓÎØÃÈÎÈÊÇÓÈÊοÒØÌ ÁÎØ˼ÎØÓÎØ¢ÑÆÀÍÈÒÌο ÌºÒÕÖÌÄӟÓÀÓÀɼÃÈÀ ½ÌÕÖ ŸÑ×ÈÒÄÀϽÓÎÍ¢††Ç ÄÉÄÈüÊÄØÒǽËÕͽÒÀļ×ÄÏÄÈÊÕÃÈÊÎÏÎÈÇ̺ÍÀÎÊØÁÄÑÍÇÓÈ

¥ÎÊÀ¼ÑÈÎÄÑÐÓÇÌÀ ËÎÈÏ½Í ļÍÀÈÓÈÃÎØËÄȟº×ÎØÍÓÀ ÒÓÄ˺×ÇÓÎØ¢††ÒÓÇÍ ˜ÓÀ˼À ½ÓÀÍÀʽÌÇÇÃÈμ ÊÇÒ»ÓÎØÃÄͺ×ÄÈÊÀÓÀË» ÉÄÈοÓÄÒÓÎÓÈÔÀÃÈÄÊÃÈ Ê»ÒÄÈÇÄÓÀÈÑļÀοÓÄÓÈÔÀ ÃÐÒÄÈÒÓÎÊџÓÎÖ ¸ÒÎÆÈÀÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ -PUUPNBUJDB ÎÈÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓºÖÓÇÖ ļÍÀÈÆÍÕÒÓºÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ÊÀÔÐÖ ÀÒ×ÎËļÓÀÈÌÄÓØ×ÄџÏÀÈ×ͼÃÈÀ ÊÀÙ¼ÍÎ ̺×ÑÈÊÀÈTMBVHIUFSJOH ¨ÒÅÀÆļÀ ¥ÇÍ ÈÓÀËÈÊ»ÄÓÀÈÑļÀ ̟ËÈÒÓÀ ÄÊÏÑÎÒÕÏļ ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÆÍÕÒÓ»ÄÓÀÈÑļÀMPCCZJOH ÄÍПËËÄÖÏËÇÑÎ ÅÎѼÄÖÀÍÀźÑÎØÍ ½ÓÈØÂÇ˽ÓÀÓÎÒÓºËÄ×ÎÖÓÇÖ ÏÑÎÇÆοÌÄÍÇÖÃÈμÊÇÒÇÖ ÊÀͽÍÈÒÄÓÎÓÀɼÃÈÒÓÇÍ

ʽÖÄÊÏѽÒÕÏÎցÈÐÑÆÎÖ†ÄÓÀËÕÓ»ÖÒ×ÄÓÈʟÌÄÓÇÍÄϺÊÓÀ

˜ÓÀ˼À

†ÐÖÇϟËÀÈÏÎÓº ÏÀͼÒ×ØÑÇÈÓÀËÈÊ» ÄÓÀÈÑļÀÀÏËÐÍÄÈ ÓÀ¦ÏËÎʟÌÈÀ§ÓÇÖ ÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ

•¼ÒÎÃÎÖÓÎØ¥¥ÒÓÇÍ"TQJT#BOL

ÀÍÀ˟ÁÄÈÓÇÍÏÑÎÁÎË»ÏÑÎÚ½ÍÓÕÍ ÊÀÈØÏÇÑÄÒÈÐÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀÕÖ ÄÉ»ÖÏÑÎÚ½ÍÓÀÊÀÈØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÆÈÀ ÎÈÊÈÀÊοÖÏÄ˟ÓÄÖ ÏÑÎÚ½ÍÓÀÊÀÈ ØÏÇÑÄÒ¼ÄÖÆÈÀÄÓÀÈÑÈÊοÖÏÄ˟ÓÄÖ ÊÀ͟ËÈÀÏÐËÇÒÇÖ ÏÑÎÁÎË» ÄÓÀÈÑÈÊ»ÖÄÈʽÍÀÖÊÀÈÏÑÎÁÎË» ÄÓÀÈÑÈÊ»ÖØÏÄØÔØͽÓÇÓÀÖ

ÃÇÌÎÒÈÎÏÎÈ»ÒÄÈÓÈÀϺÆÈÍÀÍÓÀ ×Ñ»ÌÀÓÀÏÎØýÔÇÊÀÍÒÓÇÍ • ™„žÓÇÍÏÄѼÎÃÎ —ÄÓÀÈÑļÀÃÄÍÃÈÀÔºÓÄÈ ÊÀ̼ÀÏ˺ÎÍÃÑÀÒÓÇÑȽÓÇÓÀ ÊÀÔÐÖÓÀÄÑÆÎÒӟÒÈÀº×ÎØÍ ÊËļÒÄÈ ÄÍк×ÄÈÀÏÎ×ÕÑ»ÒÄÈ ÎƒÕ̟Ö„ÀÍÀџÖ ŠÓÀÄÊÀÓÄØÑÐÃÈÀÌÎÑ ÅÐÔÇÊÀÍÓPÓÀ ÊÀÔÀџʺÑÃÇÓÇÖ.JMMFOJVN #BOL ºÍÀÍÓÈ ÄÊÀÓÄØÑÐ ÓΫÕѼÖÓÎØÖÌÇÄÏÀ ÍÀËÀÌÁÀͽÌÄÍÎØÖŽÑÎØÖ ÃÇËÀûÓÇͺÊÓÀÊÓÇÄÈÒÅÎџ ÊÀÈÓÈÖÌÇÀÏÎÑÑÎÅοÌÄÍÄÖ ÅÎÑÎËÎÆÈʺÖÙÇ̼ÄÖÏÑÎÇ ÆοÌÄÍÕÍÄÓÐÍ ÓÀÊÀÔÀџ ÀÏÎÓÄ˺ÒÌÀÓÀÀͺÑ×ÎÍÓÀÈÒÄ ÄÊÀÓÄØÑÐ

äÉ¿ÇäĞÉÃÕ

).*(ÏÑÎ×ÐÑÇÒÄÒÓÇ Ò¿ÒÓÀÒÇÊÎÈÍ»ÖÄÓÀÈ ÑļÀÖÌÄÓÇÆÀËËÈÊ»7FPMJB ÍÄџ ÃÈÀ×ļÑÈÒÇÀÏÎÑÑÈÌ ̟ÓÕÍ ÊÀÈÕÖÄÊÔÀ¿ÌÀÓÎÖÎ

ʟÏÎÈÎÈÒÓÎͬÊÓÕÑÀº×ÎØÍ ÊÀÓÀ˟ÁÄÈÓÈÔÀÓÎØÖÁÑÄÈÌÄ ÓÎÍ”ÆÄͽÏÎØËÎ

š¥Ñ¼ÓÇ

ÇÊÎÈÍÎÏÑÀɼÀÓÕÍÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈÊÐÍ -FP#VSOFUU .D$BOO&SJDLTTPO '$#(OPNJ0À͟ÃÎ×ÎÖÔÀ

‚Ç̽ÒÈÎ TJD ÎÈÓџÏÄÙÄÖÔÀ ×ÎÑÇÆ»ÒÎØÍßÍÄÈÀÒÓÇÍ•ÍÕ ̺ÍÇ™ËÕÒÓÎÛÅÀÍÓÎØÑƼÀ

ÏѽÒÕϽÖÓÇÖÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ̺×ÑÈÓÎÍšŸÑÓÈÎÓÎØ ¥ÎÙ»ÓÇÌÀļÍÀÈϟÍÓÕÖğÍ

¥¥ÃÄÍÔÀÀÏÎÑÑÎÅ»ÒÄÈÒÄÏÑÐÓÇşÒÇÓÇÍ"TQJT#BOL ÄÍÐÃÄÍÀϺÊËÄÈÒÄÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ ÏÐËÇÒ»ÖÓÇÖÒÓÎ̺ËËÎ͏ÖÒÇÌÄÈÕÔļ½ÓÈÇÀ¿ÉÇÒÇÌÄÓÎ×ÈÊοÊÄÅÀËÀ¼ÎØÓÇÖ"TQJT#BOL ¿ÂÎØÖÄÊÀÓÄØÑÐÉÄʼÍÇÒÄÍÀÓѺ×ÄÈÀϽÒ»ÌÄÑÀÓÎÏÑÕ¼ÊÀÈÔÀº×ÄÈÎËÎÊËÇÑÕÔļÓÇ

ÀͺËÔÄÈÓÎÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈʽTQFD ÓÎØ¢¥•ÆÈÀÓÇÍÏÄѼÎÃÎ ¥ÎÍËÎÆÀÑÈÀÒ̽ÃÈÀ×ÄÈѼÙÄÓÀÈÓÐÑÀ

šÄÄÆÆØ»ÒÄÈÖÏÎØÔÀ ÏÀџÒ×ÄÈÓÎÄËËÇÍÈʽ

ͺÎÖÃÈÄØÔ¿ÍÕÍÒ¿ÌÁÎØËÎÖ ÓÇÖ•ª‚†ļÍÀÈÎ ¼ÊÎÖ šÏŸÑÃÇÖ ÎÎÏμÎÖ»ÓÀÍÄÊ

žÖÄÏÄÍÃØÓÈÊ»ʼÍÇÒÇÏÄÑȺÆÑÀÂÄÓÇÍļÒÎÃÎÓÎØ¥À×ØÃÑÎÌÈÊο¥ÀÌÈÄØÓÇѼÎØÒÓÇÍ"TQJT #BOLÎÏѽÄÃÑÎÖÓÎØ¥¥™ËºÕ͆ÀÏÀýÏÎØËÎÖÊÀӟÓÇÃȟÑÊÄÈÀÊÎÈÍ»ÖÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇÖÓÕÍ ÄÏÄÍÃØÓÈÊÐÍÒ×ÄüÕÍÏÎØļ×ÀÍÎÈÿÎÃÈÎÈÊ»ÒÄÈÖ¢™†ÀÏÀýÏÎØËÎÖÉÄÊÀԟÑÈÒĽÓÈÓÎ

ŠÓÀ ÄÊÀÓÄØÑÐÔÀ

ÆÈÀÌÈÀÀʽÌÇÀÍÀÃȟÑÔÑÕÒÇ ½ÏÕÖÀÍÀÊμÍÕÒÄÇØÏÎØÑƽÖ ¢ÈÊÎÍÎ̼ÀÖ„οÊÀ™ÀÓÒºËÇ ™ÀÍļÖÀϽÓÎÊџÓÎÖÃÄͺ×ÄÈ

ÒÇÓÇÖŸÃÄÈÀÖÓÎØ¢†† ÀÅοÃÐÒÄÈÎÎÑÆÀÍÈÒ̽Ö

ÀÑ×¼ÙÄÈÍÀ ¦ÀÆÊÀËȟ ÙÄȧÓÎÍ¢††ÇÄÓÀÈÑļÀ

?

Ò×ОÉÇ¿

›ŸÌÏÑÈÊÀÄɽÃÎØÀϽÓۏ ºÀşÌÏÑÈÊÀÄɽÃÎغÒÓÇÒÀÍ

ÅÓȟ×ÍÎØͽÏÎÈÎØÖÈÒÎËÎÆÈÒÌοÖ

ÄÅÎÏËÈÒÓ»Ö”¼ÊÓÕÑ£ºÒÓÇÖ Î

ÒÓÎ×ÑÇÌÀÓÈÒÓ»ÑÈΏÔÇÍÐÍ ÊÀÈÊÀ̼ÀÀϽÓÈÖÄÏÎÏÓÈʺÖ ÀÑ׺ÖÃÄÍÀÒ×ÎËļÓÀÈ™ÀÈ

ÔºËÎØÍÌÄËÈƽÓÄÑÇÃÈÀşÍÄÈÀ ¥ÄËÄØÓÀ¼ÎÏÄÑÈÒÓÀÓÈʽ ÇÄÓÀÈÑļÀ šÏÄÍÑÎØÌÏ»¢ÈÀÃÄËźÖË¼ÊÇ

ÎÏμÎÖÊÀÓļ×Ä ÓÕÍÌÄÓÎ×ÐÍ †ÎÈÄÖÀϽÓÈÖÄÏÎÏÓÈʺÖÀÑ׺Ö ÿÍÀÍÓÀÈÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÎØÍÓÇ

ÃÄÍļÍÀÈÓ½ÒÎÓÀ×Ñ»ÌÀÓÀ ÏÎØÔÀןÒÄÈÇÃÈÀ×ÄÈѼÒÓÑÈÀ ÄÓÀÈÑļÀ ÀË˟ÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈ

ÊÀÈ ½ÑÀšÏÄÍÑÎØÌÏ»ÊÀÈÎ ŠÀÌšÏÄÍÑÎØÌÏ»ÌÄÓÀÁ¼ÁÀÒÀÍ ÓÈÖÌÄÓÎ׺ÖÓÎØÖ   

ͺÀ¦ÅŸÌÏÑÈÊÀ§ÄɽÃÎ؁ÈÀÓ¼ ÃÄÍƼÍÄÓÀÈÎÈÄÓÀÈÑļÄÖÍÀº×ÎØÍ ÄÈÒÀ×ÔļÒÄØÂÇ˺ÖÓÈ̺Ö ÊÀÈ

ǽËÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀƼÍÄÓÀÈÌÄ ÌÈÀÄϼÅÀÒÇÍÎÌÈ̽ÓÇÓÀÖÊÀÈ ÊØÑÈÎËÄÊÓÈʟÒÓÀ½ÑÈÀÓÇÖ

ÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×À ÒÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ 4BOESJOB—ÓÄËÄØÓÀ¼ÀÀÍ»ÊÄÈÄÉ ÇÌÈÒļÀÖÒÓÈÖÃØÎÀÃÄËźÖÊÀÈ

ÀÑƽÓÄÑÀÍÀÁÆÀ¼ÍÎØÍÌļ×ÎØËÀ ½ÏÕÖÒØͺÁÇÌÄÓǁÑÇƽÑÇÖ ÓÇÍ *.",0 ÓÇ„ØÌϺÑÇÖ¨šÀÙ¼ÌÄ

×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇÑÈÀÊ»ÖÍÎÌÎÔÄÒ¼ÀÖ ¢ÈÁÀÒÈÊμ̺ÓÎ×ÎÈÌÄÓºÑ×ÎÍÓÀÈ ʟÔÄÓѽÏÎÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÁÆÎØÍ

Ì´ÀØÓ½ÍÓÎÍÓѽÏÎÇ4BOESJOB ÏÑÎ×ÐÑÇÒÄÒÄØÏÎ×ÑÄÕÓÈÊ» ÃÇ̽ÒÈÀÏѽÓÀÒÇ”λÔÄÈÀ 

ÀØÓºÖÓÈÖÄÓÀÈÑļÄÖ ½ÌÕÖ ÀÏÎ×ÕÑļ ÊÀÈǏ””ÀÒÈ˽ÏÎØËÎÖ ÊÀÔÐÖÇ ɺÍÇÏÎËØÄÔÍÈÊ»ÃÄͺ×ÄÈ˽ÆÎØÖÍÀ

ÄÊÓ½Ö×ÑÇÌÀÓÈÒÓÇѼÎØ ½ÏÎØÔÀ

½ÌÕÖ ÒÓÇͺÉÎÃκÃÕÒÄÊÀÈÎ

ÏÀÑÀ̺ÍÄÈÒÓۏÓÇ֏ԻÍÀÖ


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ’¬­²°²¯À¤

Š

ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÁÈÔɾƻӺ¾É¼É˾Ä ¸ÁÙÈÐɾÓËÆtÇѺÐøu¸ÈÁ¼ËÜÄ

¼Ç¼Ä»ÌËÀÁÜÄÉμ»ÔÐÄɼÇÆÂÂÆÙÊ ÁÂÑ»ÆÌÊ–ÁÈÀ¹ÜÊËƧ³ºÃ®«ºµ ͸Ôļ˸ÀÇÐÊÉÌù¸ÔļÀÉ˸ÉÎÒ»À¸ºÀ¸˾ĸÄÑ

ÇËÌž«³«·©«¯§°Ë³¼Ç¼Ä»ÙɼÐÄ ŸÀ¸ÌËØØÎÀ¼Ç¼À»ÓÆÀüºÑÂÆÀtǸÔÁ˼Êu˾Ê »À¼¿ÄÆÙʸºÆÈÑÊÃÒÄÆÌĸÂܹ¾ËÆÀ¸ÇØ˾Ä Ùͼɾ¸ÇÂÜÊÁ¸Ë¸Â¸¹¸ÔÄÆÌÄØËÀ¸ÌËÓ¾ǼÈÔ Æ»ÆʸÇÆ˼¼ÔÔÉÐÊ˾嫱«»º§Ã§¼ÌÁ¸ÀÈÔ¸ºÀ¸ ĸ¼»È¸ÀÜÉÆÌÄ˾¿ÒɾËÆÌÊÉËÀʸºÆÈÒÊÁ¸À ¸ÇØÀÉÎÌÈÆÔĸºÔÄÆÌÄÀÉÎÌÈØ˼ÈÆÀ

¤ž¡š˜– ¤ž¥–žŸ¨š§–Ÿ¤¢ž›¤©¢¨–¡–«–ž¦ž–˜ž–¨¤¢–¥¤ ©¨¤š š˜«¤¨œ§–˜¤¦–§

ŠÇ´¤·ª¶¯½ºª¶ ¦¬¤·²¸¶¤¦¼¦²Ä¶

´ÇÐʼÔĸÀÂƺÀÁØÂÆÀÇØÄظ˸üºÑ¸ ÉÎÒ»À¸ºÀ¸¼Ä¼Èº¼À¸ÁÒʼǼĻÙɼÀʹÈÔÉÁÆÄ˸À É˾ÄÇÈÜ˾ºÈ¸ÃÃÓ˾ʸ˽ÒÄ˸ÊÁÑËÀÇÆÌ ɾøÔļÀØËÀǾÉÀѽÆÌüÁ¸ÀÉËÀÊ˼ÂÀÁÒÊ tÃÑμÊuÆÀÆÇÆԼʿ¸ÁÈÔÄÆÌÄÇÈÆÊ˸ÇÆÙ¿¸ º¼ÔȼÀ¾ÇÂÑÉËÀºº¸ËÐÄÉÌÉμËÀÉÃÜĺÀ¸ËÆÄ Á±«©½µËÐÄǾºÜÄËÐÄt»À¸»ÈØÃÐÄuü˸ ÍÆÈÑÊÁ¸ÀËÐÄɾüÔÐÄ»À¸ÄÆÃÓÊËÐÄÇÈÜËÐÄ ÌÂÜÄ –ÁÈÀ¹ÜÊɼ¸ÌËÓ˾ÍÑɾ¹ÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÉÓü ȸ¾¼ÌÈÙ˼ȾǼÈÀÆÎÓ˾Ê¢ÆËÀƸĸËÆÂÀÁÓÊ šÌÈÜǾÊØÇÆÌ˸üºÑ¸tøθÔÈÀ¸uËÐÄÉÌà ͼÈØÄËÐĸÁÆÄÔ½ÆÄ˸ÀºÀ¸˾ĵ·¯¸º¯°Â§³§ ²Áº·­¸­üÒǸ¿ÂÆ˾ĸÇØÂÌ˾ÁÌÈÀ¸ÈÎÔ¸ ÉËÀʼļȺ¼À¸ÁÒʸºÆÈÒÊ˾ÊǼÈÀÆÎÓÊ íÉËØÉÆØÇÆÀÆÊtÒÁËÀ½¼uÉÌÃøÎÔ¼ÊÉËÆÇÈØ É͸ËÆÁ¸ÀÇÀÆøÁÈÀÄØǸȼ¿ØÄ͸Ôļ˸ÀÇÐÊ »À¸¿Ò˼ÀÀÉÎÌÈØǼÆÄÒÁ˾øÉËÆĸÁÓÈÌÁËÆ ÇؼÃÆÇÆ̹ÈÔÉÁ¼Ë¸Àɼ¼ÅÒÂÀž¨È¸ÄØǸÈÑ »¼ÀºÃ¸É˾ÄǼÈÀÆÎÓøʼÔĸÀ¾ :SIKHF ¤ÈÐÉÀÁØÊÁÆÂÆÉÉØÊÑÂÂÆ˼üËÌÃǸÄÆ ÁÈÆÌÉÔ¼ÊÁÀÑÂÂÆ˼ü»À¸ÁÈÀËÀÁÑθþÂÆÙÊ ËØÄÆÌÊÒμÀtÁËÔɼÀuËÀÊÉÌÃøÎÔ¼ÊËÆÌü ËÒËÆÀÆËÈØÇÆÜÉ˼ØÂÆÀÆÀ¸Ä˸ºÐÄÀÉËÒÊËÆÌ ĸÒÎÆÌÄÉμ»ØÄǸȸ»¼Î¿¼ÔØËÀ¿¸¼ÔĸÀÇÆÂÙ »ÙÉÁÆÂÆĸÇÈÆÎÐÈÓÉÆÌÄÎÐÈÔÊĸ¼Ä»ÜÉÆÌÄ ÉËÀÊÇÈÆËÑɼÀÊÉÌļȺ¸ÉԸʸÇØ˾Ç¸½§

Œµº¸´¾¶µº¾µ¨¬¶ ¤ÀØÇÆÀ¼ÊÇÈÆÉÇÑ¿¼À¼ÊºÀ¸˾»¾ÃÀÆÌȺԸ ¼ÄØÊÃÇÂÆÁÇÆÌ¿¸¼ÀËÆÌȺÆÙɼÐʸÄËÔ¹¸ÈÆ ǸÈ~ØËÀ»ÀÒ¿¼Ë¸ÄËÀʼÌÂƺԼÊËÆ̸üÈÀÁÑÄÀ ÁÆÌǸÈѺÆÄ˸¹ÈÒ¿¾Á¸ÄÉËÆ°«³ÇÁ¸¿ÜÊÆÀ ÑÄ¿ÈÐÇÆÀËÆ̟ȼÃÂÔÄÆ̼ȺÑÉ˾Á¸Ä²«®µª¯°À Á¸À»¾ÃÀÆÙȺ¾É¸ÄÀÉÎÌÈÒÊÉÎÒɼÀÊüØÉÆÌÊ ¹ÈÔÉÁÆÄ˸ÀÉËÆÄ»ÈØÃƸÇØËÀÊǾºÒÊ˾Ê §À¹¾ÈÔ¸ÊÒÐÊ˾ÄÁ¸Ë¸ÄÑÂÐɾ˾ÊŸ¼ÄËÈÀÁÓÊ šÌÈÜǾÊ –ÁØþÁ¸À˸Á¸ËÑÁ¸ÀÈÆÙÊÇÈƹÂÓø˸ÇÆÌ ¼Ô»¸ÄËÆÍÐÊ˾Ê»¾ÃÆÉÀØ˾˸ʼÔθÄǼÈÀÉÉØ ˼ÈƼÇÀÁÆÀÄÐÄÀ¸ÁØÉËØÎÆǸÈÑÇȸºÃ¸ËÀÁÓ ¹Ñɾ ¨È¸ÄØǸÈÑ»¼ÀºÃ¸¼ÔĸÀ¾—Æ̺¸ÈÔ¸ ØÇÆ̸ÃÒÉÐÊüËÑ˾ļÁÂƺÓËÆ̐¶Ç¯°µ ¶µ·Ã¸µ¼¸Ä¸ÇËÙο¾Á¼ÆÂØÁ¾ȾÍÀÂÆÂƺԸ ÉμËÀÁÑüËƼÑÄÁ¸ÀÁ¸ËÑÇØÉƾÄÒ¸Á̹ÒÈľ ɾ˾ÊÎÜȸÊ¿¸¸ÁÙÈÐļ˸ÁÆÀÄѼļȺ¼À¸ÁÑ ÒȺ¸ØÇÐÊƐ¶µ»·©°À¹…±«´§³ª·µÈ¶µ±­ Æ,HNMA,MK>:FÁ¸ÀÆÇÌȾÄÀÁØÊÉ˸¿ÃØÊËÆÌ ¶Á±«³« –ÇØ˾ÄÇÈÜ˾ÉËÀºÃÓËÆȼÇÆÈËѽËÆÌt¥u Ò¼º¼ØËÀÆÀ¿ÒɼÀÊ˾ʧØÍÀ¸Ê¼ÔθÄǼÈÀÉÉØ ˼ÈÆθȸÁËÓȸÇԼɾʺÀ¸ĸ¸ÇÆÉÇÑÉÆÌÄ Á¸ÂÙ˼ȸ¸Ä˸ÂÂѺø˸ǸÈÑÉËØμ̸ÄÉËÆĸ ÌÇÆÄÆüÙÉÆÌÄ˾ÈÐÉƹÆ̺¸ÈÀÁÓÉÌļȺ¸ ÉÔ¸ÉËÆļļȺ¼À¸ÁØËÆÃÒ¸

œ¸ÇØ»¼Àž˾ÊÆÈ¿Ø˾˸ÊËÆÌȼÇÆÈËѽ

¼¹»ÆÃÑ»¼Ê¼ÄËÐü˸ÅÙÉËÆÁØÂÇÆËÆÌ

ÓÈ¿¼˾™¼ÌËÒȸ¸ÇØ˾¡ØÉθØÇÆÌÉÌĸ ÄËÓ¿¾Á¸ÄƦÜÉÆÊÌÇÆÌȺØÊšÄÒȺ¼À¸Ê–«·©Á¯

ÈÐÉÀÁÜÄÉÌÃͼÈØÄËÐĸºÐºÆÙÃÇÓÁ¼¾ “»©©§·Ã§Á¸ÀÉ˾ÉÌÄÒμÀ¸¾•µ»²§³Ã§¼ÅÒ

ÌÇÆËÀþ¿¼ÔËƼĻÀ¸ÍÒÈÆÄËÐÄ–ÈѹÐĸÇØ˸ šÃÀÈÑ˸ºÀ¸˾»¾ÃÀÆÌȺԸÃÀ¸ÊtÇÙ¾ÊuÇÆÌ¿¸ »ÀÆμ˼ټÀËÆ»ÀÁØËÆÌʸÒÈÀÆÇÈÆÊËÀÊ»ÌËÀÁÆ

–²Àº°µÁ¸À¾ÇÈؼ»ÈÆÊ˾ʹÆ̺¸ÈÀÁÓÊ š¿ÄÆÉÌÄÒ¼ÌɾÊ—¸Áº¸°§—¸Àº¸«¨§ œÇÆÂÀËÀÁØʸÇØ˾º¼ÀËÆÄÀÁÓÎÜȸ¸Ä¸ÁÆÔ

Íȸɼ˾ÄÇÈØ¿¼ÉÓ˾ÊĸÉÌÄ»¼¿¼ÔüËÆÔ»ÀÆ ÉÎÒ»ÀÆ»ÔÄÆÄ˸ÊËÆ˼ÂÀÁØÎËÙǾøÉËÆĸü ÈÀÁÑÄÀÁ¾ÊÒÃÇļÌɾÊ3FGZHHT

¼ÌÈÐǸÕÁÒʸºÆÈÒÊ –ÌËØËƼĻÀ¸ÍÒÈÆĸÇÆËÌÇÜ¿¾Á¼É˾Ä ÇÈØ˸ɾºÀ¸˾»¾ÃÀÆÌȺԸÉ˸¿ÃÆÙ̺ÈÆÇÆÀ¾

ÄÐɼ¼ÄÎÆÈ»¸ÔÊÁ¸ÀÆȺÑÄÆÀÊØËÀÉÙÄËÆøËÆ ¹Æ̺¸ÈÀÁØÁÆÀÄƹÆÙÂÀÆ¿¸¼ºÁÈÔļÀ˾Ä¼Ä¼È º¼À¸ÁÓÉËȸ˾ºÀÁÓ˾ÊÎÜȸÊ˾ÊÉ˾ÄÆÇÆÔ¸

’´Ã®²¶·ª¶ˆ®®½§¤¶

ǼÈÔÆÇ˾¿ÒɾÁ¸Ë¸Â¸Ã¹ÑÄÆÌÄ˸ËÈÔ¸üºÑ¸ ¼Ä¼Èº¼À¸ÁÑÇÈƺÈÑÃø˸ÇÆÌ¿¸ÌÂÆÇÆÀ¾¿ÆÙÄ ɼÉÌļȺ¸ÉÔ¸ü˾¦ÐÉÔ¸ t¨¸ËÈÔ¸ÒȺ¸ÒÎÆÌÄÁ¼ÄËÈÀÁÓ¿ÒɾÉ˾ ÄÒ¸¼Ä¼Èº¼À¸ÁÓøÊÉËȸ˾ºÀÁÓu»ÓÂÐɼ¾ ¨ÉÑËɼ¹¸¸ÃÒÉÐÊüËÑËÀÊÉÌĸÄËÓɼÀÊ˾Ê É˾¡ØÉθ–ÁØþɾüÔÐɼüÄؾøÇÐÊ ÆÀÉÎÒɼÀÊËÐÄ»ÙÆÎÐÈÜļÔĸÀtÉ˼ÄÒÊÁ¸À ¼ÇÆÀÁÆ»ÆþËÀÁÒÊu¼ÄÜÉËÀÊ˼¼Ì˸ԼʼǸÍÒÊ ¸ÄËÀÇÈÆÉÐǼÀÜÄÁ¸ÀÁÆÀÄÜļÇÀËÈÆÇÜļÇÀÂÙ ¿¾Á¸ÄÇÆÂÂÑ¿Òø˸ØÇÆ̼ÔθÄ»À¸ÇÀÉËп¼Ô »À¸ÍÆȼËÀÁÒʸÇØϼÀÊ ØÇÐʺÔļ˸ÀÁ¸Ë¸Äƾ ËØÒǼɼÁ¸À¶«·¯¸¸Çº«·µ¶§·§ªÀ°¯ ¡¼ËÆÄÔ»ÀÆËÈØÇƾ,F_UWTRtÒÁ¼ÀɼuËÆÌÊ »À¸»ÈØÃÆÌÊËÐĸÄ˸ºÐÄÀÉËÀÁÜÄÇÈÆËÑɼÐÄ ÉÌÃÍÐÄÜÄ˸ÊĸÇÈÆпÓɼÀËÆĸºÐºØ8TZYM 8YWJFRɼÎÜȼÊËÐÄÁ¼ÄËÈÀÁÜÄ—¸ÂÁ¸ÄÔÐÄ ØÇÐʾ–«·¨Ã§Á¸À¾Ž·µ§ºÃ§¥ÈÀĸÇØÂÔº¼Ê

¤8TZYM8YWJFRØÇÐÊÒÎÆÌüɾüÀÜɼÀ ÇÆÂÂÒÊÍÆÈÒʼÔĸÀ°§®µ·¯¸º¯°Ç¹ºÀ¸˾Ä ËÈÆÍÆ»ÆÉÔ¸˾ÊÎÜȸÊøÊü¼ÇÀÇÂÒÆÄÇÆÉØ

ÃÒÄÆ̸¼ÈÔÆÌÉËÆÄ…¸º§°Çœ»¾ÃÆÉÀÆÇÆԾɾ ËÆ̼ĻÀ¸ÍÒÈÆÄËÆʸÌËÆÙ¼ÅÌǾȼËÆÙɼËØÉÆ ËÆŽ§ºÀ·ÇÆÌÓ¿¼Â¼ĸ»¾ÂÜɼÀǸÈØÄÉËÆÌÊ ¼Ä¼Èº¼À¸ÁÆÙʸÄ˸ºÐÄÀÉÃÆÙÊØÉÆÁ¸À˾Ä –¿ÓĸÇÆ̼ÇÀμÔȾɼĸÇÈƹѼÀËƼĻÀ¸

˾˼ÊÍÌÉÀÁÆÙ¸¼ÈÔÆÌËÀÊÆÇÆÔ¼ÊÎȼÀѽ¼Ë¸À ºÀ¸ĸÁ¸ÂÙϼÀËÀʸÄѺÁ¼Ê˾ÊíÉËØÉÆÆÙ˼ÆÀ –üÈÀÁÑÄÆÀ¿¸¼ÇÀËÈÒÏÆÌÄÒËÉÀ¸ÇÂÑĸǼÈÑ

ÍÒÈÆĺÀ¸üºÑ¼ÊÅÒļʼǼĻÙɼÀÊ˾ÉËÀºÃÓ ÇÆÌøÊÒÎÆÌĸº·¯²Ë´«¯ÆÀÁ¼È»ÆÉÁØÇÆÀ ¸ÂÂÑÁ¸ÀÆÀšÌÈÐǸÔÆÀt¼Ë¸ÔÈÆÀuøÊ

ɼÀƸºÐºØʸÇØÃÀ¸ÎÜȸÇÆÌ˾¿¼ÐÈÆÙÄ »ÀÁÓÊËÆÌʼÇÀÈÈÆÓÊÆÙ˼ÆÀ¦ÜÉÆÀ¿¸ÅÆ»Ò ÏÆÌÄÎÈÓø˸ºÀ¸ÂÔº¸¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀ¸Á̹ÀÁÑ

¤À®È¸¹¼Ê¹ÈÔÉÁÆÄ˸ÀÇÆÂÙÁÆÄËÑÉËÆĸ »¾ÃÀÆÌȺÓÉÆÌÄËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄÃÔ¸ÃÆÄÑ»¸̺ÈÆ ÇÆÀ¾ÃÒÄÆ̸¼ÈÔÆÌÉ˾ÎÜȸøʸÂÂÑØÎÀÉËÆÄ

ÃÒËȸÁ¸ÌÉÔÃÆ̼ÇÀÇÂÒÆÄɼÃÀ¸¸ºÆÈÑÇÆÌ ¸ÇÆ˼¼ÔÃØÂÀÊËÆ ËÐÄÉÌÄÆÂÀÁÜļŸºÐºÜÄ ˾Ê¡ØÉθÊ

–É˸ÁؤÀÆÈÀÉËÀÁÒʸÇÆÍÑɼÀÊÓËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄ ÆÇÈÆɸĸËÆÂÀÉÃØÊËÐÄÉμ»ÔÐĸĸÃÒļ˸À ĸ»À¸ÃÆÈÍп¼ÔÒÐÊËÆËÒÂÆÊ˾ÊÑÄÆÀžÊÁ¸À

¡¼ѸÂغÀ¸É˾ĉ±±Àª§ǸԽ¼Ë¸ÀØÂÆ ËÆtǸÀÎÄÔ»ÀuËÆ̸¼ÈÔÆÌÇÆÌ¿¸ǼÈÑɼÀ¸ÇØ ˾¢ÆËÀƸĸËÆÂÀÁÓšÌÈÜǾ¸ÂÂÑÁ¸ÀËÆÇØÉÆ

¿¸¸ùÑļÀÌÇØϾÇÆÂÂÒÊǸȸÃÒËÈÆÌÊ ØÇÐÊËƶǸµ°µ³ºÀ¿¸¹ÈÔÉÁ¼Ë¸Àɼ¸ºÐºÆÙÊ ¾»ÌĸËØ˾˸ĸËÈÆÍÆ»Æ˼ÔǼÈÀÉÉØ˼ȼÊ

ÁÆÄËѼÔøÉ˼ÉËÆɼÄÑÈÀÆÇÆÌÆÄÆÃѽÆÌÄÆÀ ¼À»ÀÁÆÔtšÄ¼Èº¼À¸ÁÓ˜ÀÑÂ˸uºÀ¸ËÆÆÇÆÔÆɸÊ ÒμÀ¼Ä¾Ã¼ÈÜɼÀ¸Ä¸ÂÌËÀÁÑËÆt¥u

ÎÜȼʸºÆÈÒÊÁ¸ÀÆÀÇÈÆÆÇËÀÁÒʺÀ¸»¾ÃÀÆÌÈ ºÔ¸üºÑÂÐĸÇÆ¿¾Á¼ÌËÀÁÜÄÎÜÈÐÄ ¥¼ÈÀÉÉØ˼ȸÇÈÆɼÎÜÊØ˸ÄÆÀÉμ»À¸ÉÃÆÔ

¡Òɸɼ¸ÌËÒÊËÀʼżÂÔżÀÊ»¼Ä¿¸ÇÈÒǼÀĸ

¿¸ÒÎÆÌÄÇÑȼÀÃÔ¸ÇÀÆ´«°À®§·­ÃÆÈÍÓ


—µ”“‘—Ž¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

™Šš¢Š u®ž–¢œ”¥§¨ ¢Ÿœ¢°Ÿ˜›¨¥Ÿ® ¢œ

«¦©§š§™¤© šžš§˜ž–œ¥–¦í§ž–£š¥¤© œ§–¢¨¤ßÚ ¨œ§¥–¦–˜í˜œ§¨¤©§

°Ä¸¹ÔÄ˼ÆÇÆÌ»¼ÔÎļÀ»ÙÆÑĻȼÊüÉËÆÂÓ¸ÉËÌÄÆÃÀÁÜÄ ɼÁ¸ËÑÉ˸ɾ²Á®­¹ÉËÆǼÈÀ¿ÜÈÀÆÃÀ¸ÊÇÆȼԸÊÁ¸Èĸ¹¸

“²¸®¿µ·¨ó®¤ ³¨´¬µµÃ·¨´¤ó®¤

ÂÀÆÙÁÆÄËÑÉËƧǸËÆÌ—¼ÂºÔÆÌÇÈÆÁѼɼ¸°À³ª§±µÉËÆ ™À¸»ÔÁËÌÆÁ¸ÀÉ˸¹¼ÂºÀÁÑÃÒɸ¼Ä¾ÃÒÈÐɾÊÌÇÆÎȼÜÄÆÄ˸Ê ËÀÊ»¾ÃÆËÀÁÒʸÈÎÒÊĸ½¾ËÓÉÆÌÄ˾»À¼Å¸ºÐºÓÒȼÌĸÊÁ¸À ˾ļÇÀ¹ÆÂÓÁÌÈÜɼÐĨƹÔÄ˼ÆüËÔËÂÆtœ¹¼ÂºÀÁÓ¸ÉËÌ ÄÆÃÔ¸ü¿ÌÉÃÒľÉËÆÁ¸Èĸ¹ÑÂÀu¼ÇÀÉÁÒÍ¿¾Á¸Ä¼ÇÀ ÉÁÒÇ˼ÊÉËÆ™À¸»ÔÁËÌÆÁ¸ÀƸÈÀ¿ÃØÊÉÌļÎÔ½¼Àĸ¸ÌÅÑļ˸À §ËƹÔÄ˼Æ͸ÔÄÆÄ˸ÀÆÀ»ÙÆÑĻȼÊĸǸȸǸËÆÙÄɼÒĸ É˸ÌÈÆ»ÈØÃÀ¤ÒĸʸÇظÌËÆÙÊ°§º§··Á«¯ÁÑÄÆÄ˸ÊËÆÄ ÉÌÄÑ»¼ÂÍØËÆÌĸżÁ¸È»ÀÉ˼ÔÉ˸ºÒÂÀ¸¤»ÓøÈÎÆʽÓ˾ ɼ˾»À¼Å¸ºÐºÓÒȼÌĸÊt¥ÈÆÉǸ¿ÆÙüu¼ÔǼtËÒËÆÀÆÌ ¼Ô»ÆÌʼÁ»¾ÂÜɼÀÊĸþÄÆ»¾ºÆÙÄɼǸȼÁËÈÆÇÒÊÃÒ¿¾Ê ›¾ËÓɸüĸÒÎÆÌü¸ÉËÌÄÆÃÀÁÓǸÈÆÌÉÔ¸ºÀ¸ĸ¸ÄËÀüËÐ ÇÔÉÆÌüÁÑ¿¼ÇÈع¾ø¸É͸¼Ըʴ˸ÄÁÑÇÆÀÆÀ¸ÉÁÆÙÄ Òĸ¼ÀËÆÙȺ¾Ã¸ËÆÆÇÆÔÆÎȾÉÀüټÀÐÊǸÈÑ»¼ÀºÃ¸»¼Ä ÃÇÆÈÆÙüĸÒÎÆÌüËÒËÆÀÆ̼ԻÆÌÊÉÌÃǼÈÀÍÆÈÒÊu

™

ÈÌÉÒÊ»Æ̼ÀÒÊÁÑÄÆÌÄÆÀ ÇƼÃÀÁÒʹÀÆþθÄÔ¼ÊËÐÄ üºÑÂÐĹÀÆþθÄÀÁÜÄÎÐÈÜÄ ÆÀÆÇÆԼʧȴ­¸§³ËÀÊÇÐÂÓ ɼÀÊËÆÌÊÉμ»ØÄÁ¸ËÑËÆÒĸËÒ˸ÈËÆÁ¸ËÑ ˾»ÀÑÈÁ¼À¸ËÐÄÇÒÄ˼˼¼Ì˸ÔÐÄÎÈØÄÐÄ ÉÙÃÍÐĸü˸ÉËÆÀμԸÇÆ̸ÇÆÁÑÂÌ ϼËÆžÄÉËÀËÆÙËƚȼÌÄÜĺÀ¸˾™À¼¿ÄÓ šÀÈÓľÇÆ̼ÔĸÀËÆÁÆÈÌ͸ÔÆÀÄÉËÀËÆÙËÆ ˾ʧÆ̾»Ô¸Ê¸Ì¿¼ÄËÔ¸É˸½¾ËÓø˸ËÐÄ ¼ÅÆÇÂÀÉÃÜÄ ¤À‹³¿²Á³«¹”µ±¯º«Ã«¹Á¸À¾•¿¸Ã§ ÒÎÆÌÄÇÆÌÂÓɼÀǼÈÀÉÉØ˼ÈƸÇØËÆ 

ØÇÂÐÄÁ¸À¼ÅÆÇÂÀÉÃÜÄÉ˾Ďó§Á¸À˾Ä ³ªÃ§ÇÆ̼ÔĸÀÆÀüº¸ÂÙ˼ÈÆÀ¼ÀɸºÐº¼ÔÊ ɼÆÂØÁ¾ÈÆËÆÄÁØÉÃÆ ¨Æ«³ª¯§¼Á·µ³ÇÆÌǸÈÆÌÉÀѽÆÌÄ˸ ÉËÆÀμԸÇÆ̸ÇÆÁ¸ÂÙÇ˼ÀËÆÉÆ̾»ÀÁØ ÀÄÉËÀËÆÙËÆ»¼Ä¼ÔĸÀÃØÄÆØËÀÆÀüºÑ¼Ê ÎÜȼÊÇÂÆÌËÔ½ÆÌĸÇØËƼÃÇØÈÀÆØÇÂÐÄ ¸ÂÂÑØËÀÇÆÂÂÒÊÍËÐÎÒÊÎÜȼÊÅÆ»¼ÙÆÌÄ »ÀɼÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸ºÀ¸˾ĸºÆÈÑØÇÂÐÄü ÁÆÈÌ͸ÔƼԻÆÊËÐĸºÆÈÜÄ˸ÇƼÃÀÁÑ ¸¼ÈÆÉÁÑ; §¼ǸºÁØÉÃÀƼÇÔǼ»Æ˸ÇƼÃÀÁÑ ¸¼ÈÆÉÁÑ;¸ÄËÀÇÈÆÉÐǼÙÆÌÄËÆÜá 

•·²¸¶³¾°·¨³´Ç·²¸¶ªˆ®®½§¤

‚œ”§­—œ¢œ§š¦v˜¬¤–°”¦¥§”Ÿ¢ ”¥§¯¤œ” ¤ÀÁȸËÆÙüÄÆÀÉËÀÊÍ̸ÁÒÊ˾ʘ¼ÐȺԸÊ¿¸ÃÇÆÈÆÙÄ ÇÈÆɼÎÜÊĸ¸ÂÂѽÆÌÄ˾ÉËÆÂÓËÆÌÁ¸Ë¸»ÔÁÆÌüËÆÈÑÉÆ ËÆÌÁ¸Âغ¼ÈÆÌÉÙÃÍÐĸüÄÒÆÉÎÒ»ÀÆÇÆÌÇÈƹÂÒǼÀ˾Ä ÒÁËÀɾ˾ÊÇÆÀÄÓÊËÆÌÊɼ²µ³§¸ºÂ·¯§œÀ»Ò¸¸ÇÆÁ¸ÂÙÍ¿¾ Á¼¸ÇØÌǼٿÌÄÆÌÊËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ™ÀÁ¸ÀÆÉÙľÊ¸ÂÂÑÁ¸À ˾ÊšÁÁ¾ÉÔ¸ÊÁ¸ÀÉÙÃÍÐĸü¸ÌËÓÄ¿¸¼ÇÀËÈÒǼ˸ÀÉËÆÌÊ

ˆ°·¸³¼µ¬¤­½¨À°¤¬­¤¬·¤µ·²¬º¨À¤³²¸§À°¨¬·²¬°µ·¬·²Ä·²¦¬¤·²¸¶¯¨¦¤®Ä·¨ ´²¸¶¨¬µ¤¦¼¦¨À¶ó®¼°µ·²°­Ãµ¯²Šˆ®®½§¤®²¬³Ã°¥´Àµ­¨·¤¬µ·ª°·¬¯ª·¬­¿ «¾µª·¼°³¾°·¨³´Ç·¼°†¬¤°¤¾º²¸¯¨µ¸°²®¬­¿¨¬­Ã°¤²¬ºÇ´¨¶³²¸¨¬µ½¦²¸° 󮤨À°¤¬­¤·½µ¨¬´½ªÀ°¤¯¨ ªŒ°§À¤¯¨ ·¤Š°¼¯¾°¤„´¤¥¬­½ˆ¯¬´½·¤ ¯¨ ªÃ·¬¤²´¾¤¯¨ ªˆ®®½§¤¯¨ ·²Œµ´¤¿®¯¨ ²¬Š°¼¯¾°¨¶ “²®¬·¨À¨¶¯¨ ª–²¸´­À¤¯¨ ª„À¦¸³·²¶¯¨ ­¤¬ª„¸µ·´¤®À¤¯¨ ®¨¶ ²¬½®®¨¶ºÇ´¨¶·²¸­Ãµ¯²¸­¤·¾º²¸°µ¸°²®¬­½·²  ³¼¶¹¤À°¨·¤¬±¨­½«¤´¤ ªˆ®®½§¤¨¬µ½¦¨¬³¨´¬µµÃ·¨´¤ó®¤¤³}÷¬·²Œµ´¤¿®²¬Š“„­¤¬ª–²¸´­À¤

ÁȸËÆÙüÄÆÌÊĸÒÎÆÌÄ˾»ÌĸËØ˾˸ĸ¼ÁËÔÉÆÌÄ˾ÄÇÆÀÄÓ ËÆÌÊɼÃÆĸÉËÓÈÀ¸Á¸ÀØÎÀɼÉÐÍÈÆÄÀÉËÀÁÑÁ¸Ë¸ÉËÓø˸ ÉÙÃÍÐĸü¸Ä¸ÁÆÔÄÐɾËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ™ÀÁ¸ÀÆÉÙľÊ ¡À¸¼ÇÀËÈÆÇÓ¸ÇظÅÀÐøËÆÙÎÆÌÊ˾ʘ¼ÄÀÁÓÊšÀɸºº¼ÂÔ¸Ê ËÆÌÌÇÆÌȺ¼ÔÆÌ™ÀÁ¸ÀÆÉÙľÊÁ¸ÀËÆÌǸËÈÀ¸ÈμÔÆÌ˾Ê ¤È¿Ø»ÆžÊšÁÁ¾ÉÔ¸Ê˾ʘ¼ÐȺԸÊ¿¸ª¯§±Á©«¯ËÆÌÊÌÇÆ ÏÓÍÀÆÌʨÆÉÎÒ»ÀƼÄËÑÉɼ˸ÀÉ˾ÄÇÆÂÀËÀÁÓ˾ÊÁ̹ÒÈľ ɾÊĸÁ¸Ë¸ÉËÓɼÀ˾ÄÇÆÀÄÀÁÓ»ÀÁ¸ÀÆÉÙľÇÀÆÍÀ¼¼ٿ¼È¾ Á¸ÀĸÇÈÆÉ»ÀÆÈÔɼÀÄÒ¼Êü¿Ø»ÆÌʼǸĸÁÆÀÄÐÄÀÁÆÇÆԾɾÊ ËÐÄÁȸËÆÌÃÒÄÐĨÆÃÒËÈÆ¿¸ÉÌùѼÀ¼ÇÔɾÊÉËÆĶ«·¯µ ·¯¸²ÇËÆÌÌǼÈǾ¿ÌÉÃÆÙËÐÄÍ̸ÁÜÄœ˜¼ÐȺԸü ¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀ¸Á¸ËÆÔÁÆÌÊÒμÀÁȸËÆÙüÄÆÌʸÈÀ¿ÃØÊ ÆÆÇÆÔÆʼÔĸÀÁ¸ËÑ üº¸ÂÙ˼ÈÆʸÇØØËÀËÆ

ØÂÐÄËÐÄØÇÂÐÄÁ¸ÀËÐļÅÆÇÂÀÉËÀÁÜÄÇÈÆ ºÈ¸ÃÃÑËÐÄÇÆÌ»À¸ËÒ¿¾Á¸ÄÉËÆÄÁØÉÃÆ ¸ÇØËÆÃÒÎÈÀËÆ¡ØļÊËÆÌÊ ÆÀœÄÐÃÒļÊ¥ÆÂÀ˼ԼÊÒÎÆÌÄËÆÝÚ ËÆÌ ÉÌÄØÂÆÌËÐļŸºÐºÜÄØÇÂÐÄÇÆÌÂÜÄ˸Ê ØǸɼÇÑÄиÇؼÁ¸ËØÎÜȼÊü°»·¯ Ǻ«·µ»¹ǼÂÑ˼Ê˸ÁÈÑ˾ÃÒ¾˾Ê –˸ÄËÀÁÓʧÌÃøÎÔ¸Ê ¥¼ÈÔÇÆÌÆÀÃÀÉÒÊÇÐÂÓɼÀÊËÐÄ œÄÐÃÒÄÐÄ¥ÆÂÀ˼ÀÜÄÉÌÄ»ÒÆÄ˸ÀüÇƼ ÃÀÁѧ«·µ¸°À¼­Á¸À˸¼Å¸ÈËÓøËÑËÆÌÊÓ ˸ØǸÇÆ̸»³ª»À¬µ³º§¯ü˸¸¼ÈÆÉÁÑ ;¡¼˾ɼÀÈÑ˾ʾ¦ÐÉÔ¸¼Ì¿Ùļ˸ÀºÀ¸ ËÀÊÇÐÂÓɼÀÊǼÈÔÇÆÌËÆÌ ǸºÁÆÉÃÔÐÊ Á¸À¼ÔĸÀÆüº¸ÂÙ˼ÈÆÊÇÈÆþ¿¼ÌËÓÊ

ËÆÌÉÌÄÆÂÀÁÆÙغÁÆÌËÐÄÇÐÂÓɼÐÄÉ˸ ÇÒÄ˼˼¼Ì˸ԸÎÈØÄÀ¸¤ÀǸȸºº¼ÂÔ¼Ê Á¸ÀÆÀǸȸ»ØɼÀʸÌËÜÄËÐÄØÇÂÐÄÒÎÆÌÄ Æ»¾ºÓɼÀɼÒĸĸÄ˸ºÐÄÀÉÃؼÅÆÇÂÀÉÃÜÄ ¸ÁÈÀ¹ÜÊËÀÊǼÈÀÆÎÒÊØÇÆ̼ÇÀÁȸ˼ÔÒÄ˸ ɾ»¾Â¸»Ó˾Á¸­…³§ºµ±Â˾†Ç·«¯§ …¼·¯°Â˾‘Ǻ¯§…²«·¯°Â˾‘Ǻ¯§Á¸À ˾‘µº¯µ§³§ºµ±¯°Â…¸Ã§ §ÙÃÍÐĸü˾ÄÔ»À¸ÒȼÌĸ˸ÁÈÑ˾ ÇÆ̼ÔĸÀÇÂÆÙÉÀ¸ɼÍÌÉÀÁÆÙÊÇØÈÆÌÊ yǼËÈÒ¸ÀÆÁ¸ÀÍÌÉÀÁظÒÈÀÆyÒÎÆÌĸºÆ ÈÑɼÀɾøÄËÀÁÒÊÇÆÉØ˾˼ÊøξËÀÁÜÄ ¸¼ÈÆÉÁ¸ÍÜÄü§»´­²Á³«¹ËÀÃÒʤÀº¼À ËÆÄÀÁÒÊËÆÌÊÎÜȼʸÄËÀ»ÈÆÙÄɼ¸ÌËÒÊËÀÊ ¸ºÆÈÒÊǸȸººÒÂÂÆÄ˸ÊÁ¸À¸ÌËÒÊ˸Ô»À¸

ÌÂÀÁÑ°ËÉÀ¸Ä¸ÈÐËÀÒ˸ÀÁ¸Ä¼ÔÊÇØÉÆÐÍÒ ÂÀüʼÔĸÀÆÀ»¸ÇÑļÊ˼ÈÑÉËÀÐÄÇÆÉÜÄ ¸ÇØÎÜȼÊÇÆÌÒÎÆÌÄÌϾÂѼÇÔǼ»¸ÍËÜ μÀ¸Ê °Ä¸¼Ä»À¸ÍÒÈÆÄÉËÆÀμÔÆÇÆÌÉÌĻҼ˸À Á¸Àü˾ĉ±±Àª§¼ÔĸÀËƺ¼ºÆÄØÊØËÀÆÀ ©«·²§³¯°Á¹¼Å¸ºÐºÒʼÅÆÇÂÀÉÃÜÄÇÈÆÊ ˾ÎÜȸøÊÒÎÆÌÄɾüÀÜɼÀ¼ÄËÌÇÐÉÀ ¸ÁÓ¸Ùžɾ˸˼¼Ì˸ԸÇÒÄ˼ÎÈØÄÀ¸œ ˜¼ÈøÄÔ¸¼Ã͸ÄÔ½¼Ë¸ÀÉ˾ÄÁ¸ËÑ˸žüËÆ ËÆÌǸºÁÆÉÃÔÆÌÉÌÄØÂÆ̼ÄܸÄÑüɸ ÉËÆÌÊɾøÄËÀÁØ˼ÈÆÌÊǼÂÑ˼Ê˾ʼÔĸÀ¾ ¨ÆÌÈÁÔ¸üËÆ ËÐĺ¼ÈøÄÀÁÜļŸºÐ ºÜÄÁ¸À¾šÂÂÑ»¸üËÆ ¨Æüº¸ÂÙ˼ ÈÆÃÒÈÆÊËÐļŸºÐºÜĸÍÆÈÑ»¶µ¨·È½¯§ Á¸ÀÀ·²§º§²À½­¹

¤®Ã¶³¨®½·ª¶ ¤˜¼ÈøÄØÊ»¾ÃÆÉÀƺÈÑÍÆÊ Ÿ²¶«·½§·³º•Ç³º½µ±º¹Á¸ÂØʺÄÜÉ˾Ê ˾ʼ¾ÄÀÁÓÊÇȸºÃ¸ËÀÁØ˾˸ÊÁ¸¿ÜÊ Á¸À˾ʼ¾ÄÀÁÓʺÂÜÉɸʸÉÎƼÔ˸À˸ ˼¼Ì˸ԸÎÈØÄÀ¸ü˸½¾ËÓø˸ËÐļÅÆ ÇÂÀÉÃÜĴ˸ÄÈÐËÓ¿¾Á¼¸ÇØ˾Ät¢ËØÀËɼ —Ò¼uºÀ¸˾ÄšÂÂÑ»¸ÇÆÌÃÆÂÆÄØËÀÌǼÈ ÎȼÐÃÒľ¼ÔĸÀ¸ÇØËÆÌÊÁ¸ÂÙ˼ÈÆÌÊǼÂÑ ˼Ê˾ʺ¼ÈøÄÀÁÓʹÀÆþθÄÔ¸ÊØÇÂÐÄ ¼ÔǼ tœšÂÂÑ»¸Ó˸ÄÁ¸ÀÇÈÀĸÇØ»ÒÁ¸ÎÈØ ÄÀ¸¸ÇØËÆÌÊÁ¸ÂÙ˼ÈÆÌÊǼÂÑ˼Ê˾Ê ˜¼ÈøÄÔ¸ÊÉËÆǼ»ÔÆËÐļÅÆÇÂÀÉÃÜÄ »¸Ç¸ÄÜÄ˸ʺÀ¸¼ÅÆÇÂÀÉÃÆÙÊËÆ»ÀÇÂÑÉÀÆ ÇÆÉÆÉËؼÇÔËÆÌ–š¥¸ÇØØËÀ¾˜¼ÈøÄÔ¸ ¥ÈØÁ¼À˸ÀºÀ¸Òĸª¯§·°Á¹¸°À³ª§±µe ÇÈØÉ¿¼É¼t¸ÂÂѺÀ¸˾˜¼ÈøÄÔ¸ÒμÀÍÌÉÀ ÁѼĻÀ¸ÍÒÈÆĸÌËÓ¾ÉÌĸ¸ºÓ°ËÉÀ ÒºÀļÇÈÐ˸¿ÂÓËÈÀ¸šÌÈÜǾÊÉËÀʼŸºÐºÒÊ ØÇÂÐÄÇÆÌÂÜÄ˸ÊÑÈø˸ÃÑξÊÁ¸ÀÌÇÆ ¹ÈÙÎÀ¸±Ë¸ÄÁ¸À¿¸ǸȸüÔļÀÃÀ¸ÉÌÃÍÒ ÈÆÌɸÉÌĸ¸ºÓºÀ¸˾˜¼ÈøÄÔ¸u ¤¦ØÄËÎÆÂËÊÈÐËÓ¿¾Á¼¶Ë¹¸»²¨¯¨À¬« º§¯¾ÉÁ¾ÈÓÁÈÀËÀÁÓÇÆÌ»Òμ˸ÀÉÓüȸ¾ šÂÂÑ»¸É˾˜¼ÈøÄÔ¸ºÀ¸ËÆ»¾ÃÆÉÀÆÄÆÃÀÁØ ˾ÊÇÈع¾øüËÀʺ¼ÈøÄÀÁÒʼŸºÐºÒÊ ÆÇÂÀÁÜÄÉÌÉ˾ÃÑËÐÄÇÆÂÂÜÄ»ÀɼÁ¸ËÆà ÃÌÈÔÐļÌÈÜ tªÌÉÀÁÑÇÈØÁ¼À˸ÀºÀ¸ÌÇÆÁÈÀÉÔ¸u»¾ÂÜ ļÀt¸ÂÂÑÁ¸ÀÉËÆǸȼ¿ØÄÒËÉÀÓ˸Ä ©ÇÑÈμÀÃÀ¸¼ÌÈÐǸÕÁÓµª­©Ã§ÇÆ̼ÇÀ¹Ñ ¼ÀɼǼÈÀÇËÜɼÀʼŸºÐºÓÊØÇÂÐÄĸ ¼Å¼ËѽÆÄ˸ÀÆÀµ¯°µ³µ²¯°Á¹ª»³§ºÇº­º«¹ ËÐÄÎÐÈÜÄÇÆÌ˸¸ºÆÈѽÆÌÄšÔĸÀÃÀ¸ ÃÑÂÂÆÄѺÄÐÉ˾ÉËÆÌÊÇÆÂÂÆÙÊÆ»¾ºÔ¸ ÇÆÌ»¼Ä¼Í¸ÈÃؽ¼Ë¸ÀØÇÐÊÁ¸ÀÆÀº¼ÈøÄÀ ÁÆÔÁ¸ÄØļÊÇÆÌÀÉÎÙÆÌĺÀ¸ËÀʼŸºÐºÒÊ ØÇÂÐħÙÃÍÐĸü¸ÌËÆÙÊ¿¸ÒÇȼǼĸ ¼Ôθħ¶§©µ·«»º«ÃËØÉÆüºÑ¼Ê¼Å¸ºÐºÒÊ ØÇÂÐÄÇÈÆÊ˾ÄšÂÂÑ»¸Á¸À˾ĨÆÌÈÁÔ¸u


—µ”“‘—Ž

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ™Šš¢Š §Ÿ œ¦œ–¢¨ž¥–¦–š§œ˜ž–¨œ¢Ÿ–¨–§Ÿš©œ¢ší¢Ÿ–¨¤žŸží¢§¨–Ÿ–¨š«¤¡š¢–

³´¤°·¨¹¨´ Š“„Œµ´¤¿® Š

Á̹ÒÈľɾËÆ̐¶«³¯§²Ã³ ‘«º§³¯À½µ»ÆÅÙļÀ˾ĸÄËÀ ǸÈÑ¿¼ÉÓ˾ÊüËÀÊœÄÐÃÒļÊ ¥ÆÂÀ˼ԼÊÇÈÆÉǸ¿ÜÄ˸Êĸ»ÆÁÀÃÑɼÀËÀÊ ¸ÄËÆÎÒÊËÆÌ“²¶À²§É˾ļ͸ÈÃƺÓ˾Ê ÇÆÂÀËÀÁÓÊÇÆÌÒμÀ¼Å¸ºº¼Ô¼ÀºÀ¸˾ļÀȾ ÄÀÁÓÉÌÄÙǸÈž»ÌÆÁȸËÜÄËÆÌžÉȸÓ Á¸À¼ÄØÊ¥¸Â¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÆÙÉ˾¡Òɾ –ĸËÆÂÓ ¤¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌÆÆÇÆÔÆÊø½ÔüËÆÄ ÌÇÆÌȺØšÅÐ˼ÈÀÁÜÄËÆĸÁȸÔÆȸËÉÀÉËÓ …¨¯©°³ºÇ·Ã²¶«·²§³¸ÇÆ˼ÂÆÙÄËÆ t»Ô»ÌÃÆ˾ÊÇÈØÁ¾ɾÊÁ¸À˾ʸ»À¸Â ¸ÅÔ¸Êu»ÀѼż˾ÄÇÀÆÁÈÔÉÀþÉËÀºÃÓ ˾ʼÇÔÉÁ¼Ï¾ÊËÆÌ–üÈÀÁÑÄÆ̸ÄËÀÇÈÆ Ò»ÈÆÌÁ¸ÀÇÈÆÉÐÇÀÁÆÙÍÔÂÆÌËÆÌ—¬µ ¶À¯³º«³ºÀ¸ĸ¹Ñ¼ÀËÆÄÌÇÆÌȺØËÐÄ šÉÐ˼ÈÀÁÜÄĸ¸Ä¸ÁÆÀÄÜɼÀ˾ÄÒºÁÈÀɾ ºÀ¸Á¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓÄÒÐÄ°§ºµ¯°¯Ë³ºÀ¸ š¹È¸ÔÆÌÊÒÇÆÀÁÆÌÊÉ˸Á¸Ë¼ÎØüĸǸ¸À ÉËÀÄÀ¸ÁѼ»Ñ;Á¸À¼À»ÀÁÑÉ˾ĸĸËÆÂÀÁÓ ž¼ÈÆÌɸÂÓà œÁÔľɾ»¼ÄÓ˸ÄËÌθԸÆÙ˼¸Ç¼ÈÔ ÉÁ¼Ç˾¤¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌÒÉǼÌɼ¹Ò¹¸À¸ĸ ¼ÁÍÈÑɼÀ˾±È¶­ËÆÌÁ¸ÀĸÀÉÎÌÈÀÉ˼ÔØËÀ »¼ÄËÆļÔθļľüÈÜɼÀºÀ¸˾ļŸºº¼ÂÔ¸ ¸ÂÂѸÌËÑ¿¼ÐÈÓ¿¾Á¸Ä©«±µÃ«¹»ÀÁ¸ÀÆ ÂƺԼʸÁØþÁ¸À¸ÇØËÆÌÊ–üÈÀÁÑÄÆÌÊ –ÄÜ˸ËÆÊÉÌļȺÑ˾ÊËÆÌ–üÈÀÁÑÄÆÌ ÇÈÆÒ»ÈÆÌÆ‘ºÁ¯¨¯³º´«±·µ³º»¼Ä »ÔÉ˸ɼĸθȸÁ˾ÈÔɼÀ˾ÄÁÔľɾ˾Ê ÀÉȸ¾ÂÀÄÓÊÁ̹ÒÈľɾÊtÁ¸Ë¸ÉËÈÆÍÀÁÓu ºÀ¸ËÀʼÀȾļÌËÀÁÒÊÇÈÆÉÇÑ¿¼À¼ÊÁ¸ÀÇÈÆ ɹÆÂÓºÀ¸ËÀÊœ¥–¨¸ÌËØÎÈÆĸ¾ÌÇÆÌÈ ºØÊšÅÐ˼ÈÀÁÜĚñ§·¯Ž±Ã³ºµ³ÁѼɼ ˾¼ÍÐÄÀÁÑËÆÄ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌÁ¸Ë¾ºÆÈÜ Ä˸ÊËÆÄØËÀ»¶µ³µ²«È«¯ËÀʸüÈÀÁÑÄÀÁ¼Ê ÇÈÆÉÇÑ¿¼À¼Ê

¨ÆÃÒº¼¿ÆÊ˾ÊÁÈÔɾÊÒ»ÐɼÆ žÉȸ¾ÂÀÄØÊÇȼɹ¼ÌËÓÊÉËÀÊœÄÐÃÒļÊ ¥ÆÂÀ˼Լʐ𧫱“·Á³ÆÆÇÆÔÆÊ θȸÁËÓÈÀɼ˾ÄÁÈÔɾÐÊ˾Éƹ¸ÈØ ˼Ⱦ¸ÇØËÆØ˸ÄÆËØ˼ÌÇÆÌÈ ºØÊšÅÐ˼ÈÀÁÜĎø¯³©°«·ÇÔ¼½¼ËÆÄ žÉȸ¾ÂÀÄØÇÈпÌÇÆÌȺØ•À²¶¯³ĸ¸ÇÆ ÉÙȼÀ¼ÄÃÒȼÀ˸ÉËȸ˼ÙøËÑËÆ̸ÇØ ËƧÀÄÑ

ˆ­¥¬¤µ¯Ã¶ ´ÃÐʾÁÔľɾËÆÌ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌÃÇÆ ȼÔĸ¸Ä¸ËÈÒϼÀDZ§˸»¼»ÆÃÒĸœ ɾüÈÀÄÓÀÉȸ¾ÂÀÄÓÁ̹ÒÈľɾÃÇÆȼÔ ĸ¸»À¸ÍÆȼÔ˼¼ÔÐʺÀ¸ËÀÊÇÈÆÆÇËÀÁÒÊ Ô»ÈÌɾÊǸ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÆÙÁÈÑËÆÌʸÂÂÑ ÆÀœ¥–»¼Ä¿ÒÂÆÌÄĸÇÈÆÉ¿ÒÉÆÌÄÒĸ ¸ÁØþÃÒËÐÇÆÉ˸ËÈÔ¸ÇÆÌǸȸÃÒÄÆÌÄ ¸ÄÆÀÎËÑÁ¸À¸ÇÆÉÇÆÙÄ˾ÄÇÈÆÉÆÎÓ¸ÇØ ˾¡Òɾ–ĸËÆÂÓ»¾Â¸»Ó·À°·À³Á¸À …¼©§³¯¸ºÀ³ œÃÆĸ»ÀÁÓÍÈÆÄËÔ»¸ËÆÌ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌ ¼ÔĸÀĸ«°¨¯À¸«¯ËÀÊœ¥–ºÀ¸ÇÀÆÉÁ¾ÈÓ ÉËÑɾ¸ÇÒĸÄËÀÉ˾Ĩ¼Î¼ÈÑľ¼ÄÜÆ –üÈÀÁÑÄÆÊÇÈؼ»ÈÆÊÇÀÉ˼ټÀØËÀÃÀ¸

ÆÌÉÀ¸ÉËÀÁÓ¼ÁËØÄÐɾ˾ÊÁ¸ËÑÉ˸ɾÊ ÉËÆ¡¼É¸Ä¸ËÆÂÀÁØüËÆÑÄÆÀºÃ¸˾Ê ÇÈÆÆÇËÀÁÓʼÄØʸļÅÑÈ˾ËÆÌǸ¸À ÉËÀÄÀ¸ÁÆÙÁÈÑËÆÌÊ¿¸¹Æ¾¿ÆÙɼÉ˾ ÉÌÄÆÂÀÁÓ¹¼ÂËÔÐɾËÐÄÉÎÒɼÐÄœ¥–Á¸À ÀɸÃÀÁÆÙÁØÉÃÆÌ íÉËØÉÆÆ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌ»¼Ä¸ÈÁ¼Ô˸Àĸ ÇÈÆÁ¸Â¼ÔËÆÌÊ–üÈÀÁÑÄÆÌÊÉ˾¡Òɾ –ĸËÆÂÓ°ÉǼÌɼĸÁÀľËÆÇÆÀÓɼÀËÀÊ üºÑ¼Ê«¨·§Ä°Á¹µ·©§³Ë¸«¯¹ÉËÀÊœ¥– ÜÉ˼ĸ¼Á»ÜÉÆÌĸĸÁÆÀÄÜɼÀÊüËÀÊ ÆÇÆÔ¼Êĸ¼ÁÍÈѽÆÌĸľÉÌÎÔ¸ºÀ¸ËÆ ¼ÇÔǼ»ÆËÐÄÉÎÒɼÐĸÄÑüɸÉËÀÊ œ¥–Á¸ÀËÆžÉȸÓ¸ÂÂÑÒ¹¸Â¼¸ÁØþ Á¸ÀÌÇÆÌȺØËÆÌĸÁ¸Ë¾ºÆÈÓɼÀËÆÄ –üÈÀÁÑÄÆÇÈؼ»ÈÆØËÀ¼ÇÀ»ÀÜÁ¼À˾Ä §³§º·µ¶Â˾ÊÁ̹ÒÈľɾÊ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌ –ÇØ˾ÄǼÌÈÑËÐÄ¥¸Â¸ÀÉËÀÄÔÐÄ ÆÀ¸Â¼ÇѾ¼ÊÇÈÆÁÂÓɼÀÊËÐÄ žÉȸ¾ÂÀÄÜÄÒ»¼ÀŸÄØËÀ»¼ÄÌÇÑÈμÀ ǼÈÀ¿ÜÈÀƺÀ¸¼Ç¸ÄѾϾËÐļÀȾļÌ ËÀÁÜÄ»À¸ÇȸºÃ¸Ë¼ÙɼÐÄÒÉËÐÁ¸Àü ˾ÃÆÈÍÓËÐÄt¼ÁËÆÌÉÙļººÌÊÉÌÄÆ ÃÀÂÀÜÄuËÀÊÆÇÆԼʸÇÒÉǸɼƼÀ»ÀÁØÊ ¸Ç¼É˸ÂÃÒÄÆÊËÆÌ–üÈÀÁÑÄÆÌÇÈÆÒ»ÈÆÌ É˾¡Òɾ–ĸËÆÂÓ—¬µ·º¬Ãº¸«± œÇÆÂÀËÀÁÓËÆÌ¢¼Ë¸ÄÀÑÎÆÌÃÇÆȼÔ ĸÇÈÆÁ¸ÂÒɼÀ˾ÄÁ°·­´­ÃÀ¸Ê¸ÁØþ Ǹ¸ÀÉËÀÄÀ¸ÁÓʼÅÒº¼ÈɾʸÍÆÙ¼Á¸ËÆà ÃÙÈÀ¸¥¸Â¸ÀÉËÔÄÀÆÀ¹ÂÒÇÆÌÄØËÀ˸ÎÈØÄÀ¸ ǼÈÄÆÙÄÁ¸À¾ÇÈÆÆÇËÀÁÓËÆ̸ļÅÑÈ˾ ËÆÌÁÈÑËÆÌÊÉÌļÎÜʧ¶µ²§°·È³«º§¯ §Ë¾ˆ»º¯°Â£½®­ËÆÌžÆÈ»ÑľÆÀÑÄ¿ÈÐ ÇÆÀ¸ÉÍÌÁËÀÆÙÄ»ÀØËÀËÆ˼ÔÎÆÊÇÆÌÒμÀ ÎËÔɼÀËÆžÉȸÓÂËÆÌÊÒμÀǼÈÀÆÈÔɼÀ ɾøÄËÀÁÑÁÑ¿¼ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÓÁÆÀÄÐÄÀÁÓ »È¸É˾ÈÀØ˾˸¼ÄÜÉ˾¿·Ãª§º­¹ ‡À¬§¹˸ÇÈѺø˸¼ÔĸÀÇÆÂÙμÀÈØ˼ȸ šÁ¼Ô¼ÄÑÃÀɾ¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀÆÑÄ¿ÈÐÇÆÀ »¼ÄÃÇÆÈÆÙÄÆÙ˼ĸÃÇÆÌÄÆÙ˼ĸ ¹ºÆÌĸÇØ˾ ÐÈÔ»¸˾ʘѽ¸Ê¼ÄÜ ÁÑ¿¼¼ÀɸºÐºÓÆÇÆÀÆÌ»ÓÇÆ˼ÇÈÆÕØÄËÆÊ §¶§©µ·«È«º§¯¸ÌÉ˾ÈÑÓ«±Á©½«º§¯¼ÅÆ ÄÌÎÀÉËÀÁѸÇØËÆžÉȸÓÂü¸ÇÆËÒ¼Éø ¸ÁØþÁ¸À˸¹¸ÉÀÁѼԻ¾ÇÈÜ˾ʸÄÑ ºÁ¾Êĸ˸ÇÈÆþ¿¼ÙÆÄ˸À¸ÇØËÀÊÌÇØ º¼À¼ÊÉÓȸºº¼ÊÇÆÌÒÎÆÌÄÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÑɼÀ ÁÑËиÇØ˸ÉÙÄÆȸ˾Ê ÐÈÔ»¸Êü˾ º¼ÀËÆÄÀÁÓ…黶ºµ ¡À¸¼Ä»¼ÎØüľÄÒ¸¼ÅÒº¼Èɾ»¾Â¸»Ó ¾ËÈÔ˾Á¸ËÑɼÀÈэ³º¯¼À³º§¿¸ÇÈÆÁ¸ ÂÆÙɼ¸ÂÌÉÀ»ÐËÒʸÄËÀ»ÈÑɼÀÊɼÆÂØ Á¾Ⱦ˾¡Òɾ–ĸËÆÂÓÁ¸À¿¸¸ÄÒËȼǼ ÈÀ½ÀÁÑÁÑ¿¼ÇÈÆÆÇËÀÁÓÑüɾʼÀȾÄÀÁÓÊ »À¼Ì¿Ò˾ɾÊ

‡¬­¤¬¼¯¾°²¬²¬“¤®¤¬µ·À°¬²¬ –Ç´¤²¬“¤®¤¬µ·À°¬²¬¨¯¹¤°À©²°·¤¬§¬­¤¬¼¯¾°²¬­¤¬§ª®Ç°²¸°÷¬§¨°¸³½´º¨¬ ­¤°¾°¤¶®Ã¦²¶°¤¤°¤¯¬º«²Ä°±¤°½µ·ª§¬¤§¬­¤µÀ¤·¼°µ¸°²¯¬®¬Ç°¤¹²Äª ¬µ´¤ª®¬°¿­¸¥¾´°ªµªµ¸°¨ºÀ©¨¬°¤¨³¨­·¨À°¨¬·²¸¶¨¥´¤Á­²Ä¶²¬­¬µ¯²Ä¶¬§¬¤À·¨ ´¤µ·ª°¨¸¤Àµ«ª·ª³¨´¬²º¿·ª¶¤°¤·²®¬­¿¶Œ¨´²¸µ¤®¿¯ˆ­¨À·²Œµ´¤¿®¨³¬§¬Ç ­¨¬°¤¤¸±¿µ¨¬·²°¤´¬«¯Ã·¼°ˆ¥´¤À¼°¨³²À­¼°x²¬²³²À²¬¨À°¤¬¿§ª³½°¼¤³Ã µ·ª‡¸·¬­¿ º«ª­¤¬·ª°¤°¤·²®¬­¿Œ¨´²¸µ¤®¿¯x­¤¬°¤§ª¯¬²¸´¦¿µ¨¬ ·¨·¨®¨µ¯¾°¤ǵ·¨°¤¨À°¤¬¤§Ä°¤·ªµ·²¯¾®®²°ª¤°¤­¿´¸±ª·ª¶¤´¤¥¬­¿¶ ¤°¤·²®¬­¿¶Œ¨´²¸µ¤®¿¯µ¨³´¼·¨Ä²¸µ¤·²¸¤°¨±½´·ª·²¸³¤®¤¬µ·¬°¬¤­²Ä­´½ ·²¸¶ó¼¶¨³¬§¬Ç­²¸°²¬“¤®¤¬µ·À°¬²¬

ƒ”¤”–¬–³¦£¢¤ ³¨£¢«¯©œ”¥§šu¤˜§” °” ¡À¸ÇÈܾÄǸȸºÐºØÊ˸ÀÄÀÜÄÇÆÈÄØ¿¸Á¸ËÒ¹¼ÀÉËÀʼÁÂÆ ºÒÊ˾ÊÑÄÆÀžÊÉ˾—ȼ˸ÄÔ¸üËÆÁØÃøËÐĪÀ¼¼ٿ¼ÈÐÄ ™¾ÃÆÁȸËÜĸĸÁÆÔÄÐɼƾºÒ˾ÊËÆÌÁØÃøËÆÊ‘¯°Ž±«©° t–ÇØËÆÇÆÈÄØÉËÆÁÆÀÄƹÆÙÂÀÆuºÈÑͼÀ¾³³§·µµ»¸²¯® ÉËÆÄÀÉËØËÆÇØ˾Ê¡¼ËÆÁ¸ÂÂÀ˼ÎÄÀÁØØÄÆø³³§–¶§³¾ ÌÇÆÏÓÍÀ¸ÉËƘÁÈÒÀ¹É¸ÃÉËÆŸ¼Ä˼ȺÑÉ˾Á¼ºÀ¸»Ü»¼Á¸ÎÈØ ÄÀ¸ÐÊǸȸºÐºØÊÁ¸À»À¼Ì¿ÙÄËÈÀ¸˾ʼ˸ÀȼԸÊt¥¸È¸ºÐºÒÊ ¼ÙÁƼÊÉËÆÃÑËÀuÇÆ̼żÀ»ÀÁ¼ÙÆÄ˸Äɼ˸ÀÄԼʺÀ¸¼ÄÓÂÀ ÁÆÌÊœ®ÈÆÆÌÉÃÀ¿ÒμÀ»ÔÇÂÐø°§±Ë³º«½³Ë³Á¸À¼¯±µ¸µ ¼Ã§¹Á¸À»À¾Ù¿ÌļÇÑÄиÇØ˸ÀÄÔ¼ÊÇÆÈÄظÄÑüÉÑËÆÌÊ t¤ÀºÌĸÔÁ¼Ê¸º¸ÇÆÙÄËÆÇÆÈÄØuÓt˜ÔļËÆǸÀÎÄÔ»ÀÃÆÌu œÔ»À¸ÒμÀ»¾ÃÀÆÌȺÓɼÀÀÉËØËÆÇƺÀ¸»À¸»ÀÁË̸ÁÒÊÇÐÂÓ ɼÀÊǸÀÎÄÀ»ÀÜĺÀ¸¼ÄÓÂÀÁÆÌÊÁ¸ÀÒμÀºÈÑϼÀÒĸĵª­©Ç ºÀ¸˸½¼ÌºÑÈÀ¸ÇÆÌ¿ÒÂÆÌÄĸºÌÈÔÉÆÌÄ˾»ÀÁÓËÆÌÊ˸ÀÄÔ¸ ÇÆÈÄاËÆÄÀÉËØËÆÇØ˾ÊǸÈÆÌÉÀѽ¼Ë¸ÀÐʾÇÈÜ˾—ȼ˸ÄÓ ǸȸºÐºØÊ˸ÀÄÀÜÄÇÆÈÄØt™¼Ä¼ÔĸÀ¸ÁÈÀ¹ÜʾÇÈÆËÔþÉÓ ÃÆ̸ÌËØËÆÆÇÆÔÆÒÁ¸Ä¼ÇÈÀĺÔļÀÌÇÆÏÓÍÀ¸u»ÓÂÐɼÆ¢ÀÁ ŸÂ¼ºÁt¸ÂÂÑÇÀÉ˼ÙÐØËÀ¼ÔĸÀɾøÄËÀÁØÑÄ¿ÈÐÇÆÀɸÄÁ¸À ¸ÌËÓÄÇÆ̸ÉÎÆÂÆÙÄ˸Àü˾ÄǼÈÀÆÎÓËÆÌÊĸ¼Ä¿¸ÈÈÌÄ ¿ÆÙÄĸÁÑÄÆÌÄÇÆÂÀËÀÁÓu

„·¥¢¦”¥§¨ ¢Ÿœ³¦§¤·˜œª”¤§¢ ¢Ÿ°¥Ÿ”§” ¨Æº¼ºÆÄØÊØËÀÒĸʸÉËÌÄÆÃÀÁØÊ»Òμ˸ÀÒĸ¼¯±µªË·­²§ ºÀ¸ĸþĺÈÑϼÀÁÂÓɾºÀ¸ËÈÆθԸǸÈѹ¸É¾ÁÑ¿¼ÑÂÂÆ ǸÈѼŸÔȼɾ¼ÔĸÀÉ˾¦ÐÉÔ¸¸ÂÂÑËÆĸÁ¸Ë¸¹ÈÆοÔɼÀ ˸θÈËÆÄÆÃÔÉø˸ºÀ¸ĸþÄÉ̾Ϳ¼ÔØÇÐÊÒºÀļÉ˸ ¤ÌÈÑÂÀ¸¼ÔĸÀÃÑÂÂÆÄÉÇÑÄÀưĸʸÅÀÐøËÀÁØÊ˾ʸÉËÌ ÄÆÃԸʸÍÆÙÉÌÄÒ¸¹¼ËÆÄÆ»¾ºØ¼ÄØʸÌËÆÁÀÄÓËÆÌÇÆÌ ÇÈÆÉǼÈÄÆÙɼǸȸÄØÃÐÊÉ˾ÄǼÈÀÆÎÓËÆÌ—¸«±Ã§³²¶¯³¸° ËÆÙ½Ó˾ɼÐÊ»ÐÈÆ»ÆÁÔ¸ÈÆÙ¹ÂÀ¸»¾Â¸»ÓǼÈÔÇÆÌ ¼ÌÈܺÀ¸ĸþÄËÆ̺ÈÑϼÀÁÂÓɾ¾ÆÇÆÔ¸¿¸¼Ôμ¹Ò¹¸ÀÆ ¸ÇÆËÒ¼ÉøĸËÆ̸͸Àȼ¿¼Ô¾Ñ»¼À¸ ¤Æ»¾ºØÊËÆÙÒ»Ðɼ˸ÎÈÓø˸¸ÂÂÑ¿ÒÂÆÄ˸ÊĸËÆÄ ¼Á»ÀÁ¾¿¼Ô¼À»ÆÇÆԾɼ˾ĸÉËÌÄÆÃÔ¸¾ÆÇÆÔ¸˾ÄÔ»À¸ÃÒȸ ÉÌÄÒ¸¹¼ËÆĸÅÀÐøËÀÁØÉÙÃÍÐĸü¸Ä¸ÁÆÔÄÐÉÓ˾Ê ¥ÈÆÉǸ¿ÜÄ˸ÊĸÉ̺Á¸ÂÙϼÀ˾ÄÇÈÑžËÆÌÆ…±«´Á¯ ‘¯°µ±À©¯«¼Ò͸º¼˸ÎÈÓø˸˸ÆÇÆÔ¸¼ÔμÇÑȼÀ»¾Â¸»Ó ÒĸθÈËÆÄØÃÀÉøËÐÄÈÆ̹ÂÔÐÄÁ¸À»ÙÆθÈËÆÄÆÃÔ Éø˸ËÐĸĸÍÒȼÀ¾¸ÉËÌÄÆÃÔ¸É˾ĸĸÁÆÔÄÐÉÓ˾Ê íÉËØÉÆƸÉËÌÄÆÃÀÁØÊ»¼ÄºÂÔËÐɼ˾Ķ§·§¶µ²¶ÂËÆ̺À¸ »À¸Í¿ÆÈÑ
–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ

™Šš¢Š –˜‘—•”—Ž‹‹——…˜”‰–—‹—“Ž‰‘—•“ˆ‰’“Ž“…—“˜‡…“˜”•“‰ˆ•“˜–‹…‘—Ž…“™‰‹‡…—“˜––“–…–—‰–

£œ”¥˜£­§¢ ¢…”¤¢™°

ˆ

ÔĸÀÇÂÒÆÄ«±À½¯¸º§ª­²µ ¼¯±Â¹¸ÇÆÃÆÄÐÃÒÄÆÊü ÇÆÂÂÆÙʼοÈÆÙÊÁ¸ÀÉËÆ ¼ÉÐ˼ÈÀÁØËÆÌÁØÃøËØÊ ËÆ̸ÂÂÑÁ¸ÀüÇÆÂÂÑÉÙÄļ͸É˾ ÉÎÒɾËÆÌü˾Éٽ̺ØËÆÌŽÀ·±§ ¶·µÈ³¯±È¿¸ÄÁ¸À˸Á¸Ë¸ÉËÈÆÍÀ ÁѸÇÆ˼ÂÒÉø˸ËÆÌÇÈÜËÆ̺ÙÈÆÌ ËÐÄǼÈÀͼȼÀ¸ÁÜļÁÂƺÜÄÉ˾ ˜¸ÂÂÔ¸ºÀ¸ĸËÆĸÇÆ˼¼ÀÜÉÆÌÄ ¨ÆÁ¼ÄËÈÆ»¼ÅÀØÁØÃø:25ËÆÌ ˜ÑÂÂÆÌÇÈÆÒ»ÈÆÌÌÇÒÉ˾¸»³º·¯ ¶º¯°Âºº§ÉËÆÄÇÈÜËƺÙÈÆËÐÄ ǼÈÀͼȼÀ¸ÁÜļÁÂƺÜĸÇÆÉÇÜ Ä˸ÊÃØÂÀÊËÆ ÒĸÄËÀ ËÐÄ §ÆÉÀ¸ÂÀÉËÜÄɼÃÔ¸¸Ä¸ÃÒËȾɾÇÆÌ ¼ÇÀÉÁÀÑÉ˾Á¼¹Ò¹¸À¸¸ÇØ˾²«©À±­ §¶µ½ÂÁ¸¿ÜÊ»¼ÄÏÓÍÀɼÆÒĸÊ ÉËÆÌÊ»ÙƘÑÂÂÆÌÊ t¬ÓÍÆÊËÀÃÐÈÔ¸ut«¸ÉËÆÙÁÀºÀ¸ ËÆħ¸ÈÁƽÔuÓ˸ÄÆÀθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÆÔ ËÔËÂÆÀËÐÄǼÈÀÉÉØ˼ÈÐĺ¸ÂÂÀÁÜÄ ¼Í¾Ã¼ÈÔ»ÐÄ˾ļÇÆÃÒľ˾ʸĸÃÒ ËȾɾÊ t¨ÀÓË˸uҺȸϼθȸÁ˾ÈÀÉËÀÁѾ d¯²¶«·§¸¯Ç³eËÆÄÔ½ÆÄ˸ÊØËÀ¾º¸Â ÂÀÁÓ™¼ÅÀѼÔμÃÀ¸¸ÇØËÀÊμÀÈØ˼ȼÊ ¼ÇÀ»ØɼÀÊÉ˾ÄÀÉËÆÈÔ¸˾ÊœÉÌÄ˾ ȾËÀÁÓd™¯©°§·ÇeɾüÔÐɼØËÀtÆ º¸ÂÂÀÁØʸØÊüËÒËȼϼËÀʼÁÂƺÒÊ ɼÒĸÉÌÄËÈÀÇËÀÁØ»¾ÃÆÏÓÍÀÉø Á¸ËÑËÆ̧¸ÈÁƽÔut˜À¸¸ÇÆÁÓÈÌž Á¸ÀËÀÃÐÈÔ¸ËÆ̘ÑÂÂÆÌÇÈÆÒ»ÈÆÌu ÒÁ¸Ä¼ÂغÆÁ¸À¾ÁÆÃÃÆÌÄÀÉËÀÁÓ d“»²§³¯ºÁe -ÓË˸ËÆ̧¸ÈÁƽԸĸÃÒļ˸À ĸ»À¼ÌÈÌÄ¿¼ÔɾøÄËÀÁÑÉËÆÄ»¼Ù ˼ÈƺÙÈÆ˾ÊÇÈÆɼÎÆÙÊŸÌÈÀ¸ÁÓÊ Á¸¿Üʾ&ÈÀÉ˼ÈÑ¿¸ÉÌÉǼÀÈÜɼÀËÆ

 ËÐÄϾÍÆÍØÈÐÄÒĸÄËÀ ˾Ê ™¼ÅÀÑÊ ™ÌÆÎÈØÄÀ¸ÇÈÀĸÇØ˾ļÁÇÄÆÓ ˾Ê¿¾Ë¼Ô¸ÊËÆÌÉËÆ¡Òº¸ÈÆËÐÄ œÂÌÉÔÐÄÆ¢ÀÁÆÂѧ¸ÈÁƽÔ͸Ôļ˸À ĸÇÄÒ¼ÀÇÆÂÀËÀÁÑ˸ÂÆÔÉ¿À¸ü˾ »¾ÃÆËÀÁØ˾ËÑËÆÌĸÒμÀÇÀÑɼÀv ÇÑËÆt¤§¸ÈÁƽÔÒμÀÎÑɼÀ˾ļÅÆÌ ÉÔ¸v™¼ÄÃÇÆȼÔĸ¼ÂҺżÀÆÙ˼˾Ä ÒÁÍȸɾËÆÌÇÈÆÉÜÇÆÌËÆÌuÂÒ¼À É˼ÄØÊÉÌļȺÑ˾ÊËÆÌÉËƺ¼ÈøÄÀÁØ ǼÈÀÆ»ÀÁØd–¶Ã©°«±e ¨ÆǼÈÀÆ»ÀÁØd§·¯À³eÁÌÁÂÆÍØ ȾɼüËÆÄËÔËÂÆt§¸ÈÁƽÔÆϼÙ˾Êu ÉËƼÅÜÍÌÂÂØËÆ̨ƺ¸ÂÂÀÁØǼÈÀÆ »ÀÁظȸ»Àѽ¼ÀÆÂØÁ¾ÈÆÁ¸ËÑÂƺÆü ˸ÏÒø˸ÇÆÌÒμÀǼÀƘÑÂÂÆÊÇÈؼ »ÈÆÊÉËÆÌÊÉÌÃǸËÈÀÜ˼ÊËÆÌ

Š¤°¨´¦À¤ t¤§¸ÈÁƽÔøÊÒ¼º¼ËÆĘ¼ÄÑȾ ØËÀ¾¸Ä¼ÈºÔ¸¿¸üÀп¼Ô¼ÍÒËÆʼÄÜ ÆÇÈпÌÇÆÌȺØÊ™·§³¸µ»À™¯©¯Ç³ Ǹȸ»Òμ˸ÀØËÀÆÀÑļȺÆÀ¿¸¸Ìž ¿ÆÙÄœ§³«·©Ã§ÉÁ¸ÈÍÑÂÐɼËÆÄ ǼȸÉÃÒÄÆÃÓĸɼ¼ÇÔǼ»¸ȼÁØÈ ÌǼȹ¸ÔÄÆÄ˸ÊËÆ ËÆÌϾÂØ˼ ÈƼÇÔǼ»ÆɼÃÀ¸»¼Á¸¼ËÔ¸9¾ÄÔ»À¸ ÉËÀºÃÓËÆ»¾ÃÆÉÀÆÄÆÃÀÁØÒ¼ÀÃø Á¸ÀËƪ­²Ç¸¯µ½·Áµ¹˾ʘ¸ÂÂÔ¸Ê ÒÎÆÌļÁËÆż̿¼ÔÁ¸Ë¸ÁØÈÌ͸ œÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÁÈÔɾÇÆÌÉÑÈÐɼ Á¸À˾˜¸ÂÂÔ¸ǸÈÒÉÌȼɸÄÁ¸ÈÌ »ØËÉÆÌÍÂÆËÆÄt¹¸ÉÀÂÀÑ¢ÀÁÆÂÑ ËÆÄ¡ÀÁÈØuØÇÐÊËÆĸÇÆÁ¸ÂÆÙÄ ÆÀ˜ÑÂÂÆÀ-É̺ÁÌÈÔ¸»¼Ä¼ÌÄƼÔ Á¸¿ØÂÆÌËÆĘÑÂÂÆÇÈؼ»ÈÆÁ¸¿ÜÊ ¾»¾ÃÆËÀÁØ˾ËÑËÆ̹ÈÔÉÁ¼Ë¸ÀÉËÆ ĸ»ÔÈÃØÂÀÊÉËÆ É˸θþÂØ˼

ȸ¼ÇÔǼ»¸¸ÇØËÆÆÇØ˼Á¸À ¸ÄÒ¸¹¼˾ļÅÆÌÉÔ¸tœǸÄ˼ÂÓÊ Ò¼ÀϾ»ÙĸþʼÁÃÒÈÆÌÊ˾ÊÇÆÂÀ ËÀÁÓʾº¼ÉÔ¸Êĸ¸ÄËÀüËÐÇÔɼÀ˸ ÇÈƹÂÓø˸˾ʺ¸ÂÂÀÁÓÊÁÆÀÄÐÄÔ¸Ê Á¸ÀÇÒȸ¸ÇظÌËؾÌϾÂӸļȺԸ ÈÔÎÄÆÌŸÈÀÑ˾ÉÁÀÑËÆÌÊuÂÒ¼ÀÆ ¶·¯¹—«³ºµ»·¯ÁÉËÒ¼ÎÆÊÉËÆÀÄÉËÀ ËÆÙËÆ»¾ÃÆÉÁÆÇÓɼÐÄ-',,H?K>L ÉÎÆÂÀѽÆÄ˸Ê˾ÉËÑɾ˾ʺ¸ÂÂÀÁÓÊ ÁÆÀÄÓʺÄÜþÊtœ¸ÇƺÆÓ˼ÌɾÒμÀ Á¸Ë¸ÇÀ¼Ô˾ÄØÇÆÀ¸ÇÈÆÉ»ÆÁÔ¸u 

²¬°¼°¬­¿¾­´ª±ª tšË¸ÀȼԼÊÁ¼ÔÄÆÌÄÆÀ¸ºÈØ˼Ê ¸Ä¸ÃÒÄÆÌÄüºÑ¾üÔÐɾËÐļÀÉÆ »¾ÃÑËÐÄÁ¸ÀÁ¸ËÑËƼÇØüÄÆÒËÆÊ Òĸ¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀƘÑÂÂÆÀÆÀÆÇÆÔÆÀ¼ÇÔ ËÆÌǸÈØÄËÆʽÆÌÄüËÆ«¶Ãªµ²§ §³«·©Ã§¹¸Ç¼ÀÂÆÙÄ˸ÀĸËÆÎÑÉÆÌÄ Á¸À¸ÌËØËÆÌÎÈØÄÆÌÁ¸ÀĸüÔÄÆÌÄ ÉËÆÄ»ÈØÃÆuºÈÑͼÀËÆt§ÇÔºÁ¼Âuœ ¼Èº¸ËÀÁÓÒÄÐɾ.'"ǼÈÀҺȸϼ

˾ÄÁ¸ËÑÉ˸ɾÐʻȸøËÀÁÓü ¸ÄÒȺÆÌÊĸþ»ÀÁ¸ÀÆÙ Ä˸ÀËÆǸȸÃÀÁÈؼÇÔ»ÆøÃÒɸÉËÆ §¼¸ÌËÑÇÈÒǼÀĸÇÈÆÉ˼¿¼Ô¾ »ÌɸÈÒÉÁ¼À¸ËÐÄ«°¶§¯ª«»º¯°Ë³Á¸À ËÐļµ¯º­ºË³ÇÆÌÒÎÆÌÄżɾÁп¼Ô Á¸ËÑ˾ʼÁǸÀ»¼ÌËÀÁÓÊü˸ÈÈÙ¿ÃÀ ɾÊÁ¸À˾ÊüÔÐɾÊËÐÄ¿ÒɼÐÄ¼È º¸ÉÔ¸ÊÉ˾ļÁǸԻ¼Ìɾ™ÀÁ¸ÉËÒÊÁ¸À »ÀÁ¾ºØÈÆÀ»À¸»ÓÂÐɸÄ˾ÄǼȸÉÃÒľ ¼¹»ÆÃÑ»¸Á¸ËÑËÐÄü˸ÈÈÌ¿ÃÔɼÐÄ ÉËÆ»ÀÁ¸ÉËÀÁØÉÙÉ˾ø§ËÀÊËÆÌ ¡ÑÈ˾ظ˸º¸ÂÂÀÁÑÉÌÄ»ÀÁÑ˸ÇÈÆ ºÈ¸ÃøËÔ½ÆÌÄǸļ¿ÄÀÁÓ°¯³­ºµ¶µÃ ­¸­¼ÄÑÄËÀ¸É˸Á̹¼ÈľËÀÁÑÉÎÒ»À¸ ºÀ¸˾ĸ¸ºÓËÆ̸É͸ÂÀÉËÀÁÆÙ

’¬•²µ¬¤®¬µ·¾¶ ¨Æ–µ¸¯§±¯¸º¯°ÇŽÇ²²§¸Ä¸ÃÒļ ˸Àĸ¼ÇÐͼ¾¿¼Ô¸ÇØ˾ÄÇËÜɾ˾Ê »¾ÃÆËÀÁØ˾˸ÊËÆ̧¸ÈÁƽÔǼÈÀÉ ÉØ˼ÈƸÇØÆÇÆÀÆÄ»ÓÇÆ˼ÑÂÂÆt¤À

§ÆÉÀ¸ÂÀÉËÒÊÇÒËÌθÄÒĸ¸ÇØ˸ÌϾ ÂØ˼ȸÇÆÉÆÉËÑÉ˾ÄÀÉËÆÈÔ¸ËÆÌÊu »ÓÂÐɼǼÈÀθÈÓʾºÈ¸ÃøËÒ¸Ê ËÆÌÁØÃøËÆʐ§·ºÃ³“²¶·Ã¡ØÄÆ ÇÈÀĸÇØÂÔº¼Ê¼¹»ÆÃÑ»¼Ê¾¡¸ÈËÔÄ ¤ÃÇÈÔ¼¿¼ÐȼÔËƾ¸»ÙĸþÇÈÆ ÉÐÈÀÄÓ¾ºÒËÀÊËÆÌÁØÃøËÆʸÂÂÑ ËÜȸǸÔÈļÀ˸ÇÑÄÐ˾ÊÁ¸¿ÜÊ ¼ÄɸÈÁÜļÀ˾ļÂÇÔ»¸¼ÇÀÉËÈÆÍÓÊ ËÆ̧ÆÉÀ¸ÂÀÉËÀÁÆÙŸØÃøËÆÊÉ˾Ä ¼ÅÆÌÉÔ¸ œ¤ÃÇÈÔÁ¼È»Ô½¼ÀÇØÄËÆÌÊ¹Ñ½Æ Ä˸ÊÉƹ¸ÈÓÌÇÆϾÍÀØ˾˸ºÀ¸ĸ »À¼Á»ÀÁÓɼÀ˾º¸ÂÂÀÁÓÇÈƼ»ÈÔ¸ ¸ÇØËÆħ¸ÈÁƽÔËÆ—Ò¹¸À¸ Æt»¼ÀÄØɸÌÈÆÊuËÐħÆÉÀ¸ÂÀÉËÜÄ Á¸ÀººËÆÌ™À¼¿ÄÆÙÊ¢ÆÃÀÉøËÀÁÆÙ ¨¸Ã¼ÔÆÌ'ºµ²¯³Ã°–º·µ¹$§³ÇÆÌÆÀ »¾ÃÆÉÁÆÇÓɼÀÊËÆÄÍÒÈÆÌÄĸ¼ÇÀ Áȸ˼ÔÑļ˸ËÆÌ3ÀÁÆÂѧ¸ÈÁƽÔ¸Ä Á¸ËÒ¹¼ÀÐÊÌÇÆÏÓÍÀÆÊÉËÀʼÇØüļÊ ÇÈƼ»ÈÀÁÒʼÁÂƺÒÊ»¼ÄÒμÀ¸ÄÆÔżÀ ¸ÁØþ˸θÈËÀÑËÆÌ

tžœ¥•˜¤°¥œ—œ”©›¢¤­¦¥§¢}¢–¤®¥¢

Š

¼Ô»¾É¾ÇÆÌ»¾ÃÆÉÀ¼Ù˾Á¼ÉËÀÊǼÈÀÉÉØ˼ ȼʸüÈÀÁÑÄÀÁ¼Ê¼Í¾Ã¼ÈÔ»¼Ê¼ÅØȺÀɼËÆÄ ÃÒÉÆ–üÈÀÁÑÄÆÇÆÂÔ˾tšÇËÑÃÒ¾˾ʸüÈÀ Á¸ÄÀÁÓÊ—ÆÌÂÓÊËÐÄ–ÄËÀÇÈÆÉÜÇÐÄ»ÀÆÎÒ˼ÌɸÄ ¼Á¸ËÆÄËÑ»¼Ê¼Á¸ËÆÃÃÙÈÀ¸»ÆÂÑÈÀ¸ü»ÀÑÍÆȸ ÉÌùظÀ¸ɼǼÂÑ˼Ê˾ʼ˸ÀȼԸÊÂØÃÇÀ)& ¡ØÄÆÁ¸ËÑËÆÆÀÁÆÄÆÃÀÁØÒËÆÊÆÀ¼ÇËѹÆÌ ¼ÌËÒÊÏÓÍÀɸĺÀ¸ĸ»Æ¿ÆÙļÁ¸ËÆÃÃÙÈÀ¸ »ÆÂÑÈÀ¸ɼÁ¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸ÉËÀÁÒʼ˸ÀȼԼÊÇÆÌÓ˸Ä ǼÂÑ˼ÊËÆÌÆÃÔÂÆÌ52&§¼¸ÄËѸºÃ¸ÆÀ¼ÇËÑ ¹Æ̼ÌËÒÊÒ¸¹¸Ä¸ÇØËÀʼ˸ÀȼԼʼÀÉÍÆÈÒÊ ÙÏÆÌʻƸÈÔÐÄuŸ¸ÄÆÄÀÁا±¯¸¨«·Ã¸¯ »¾Â¸»Ó ¡À¸ËÒËÆÀ¸§³À·²µ¸º­¸»²¶«·¯¼µ·ÀËÐÄ

–üÈÀÁÑÄÐļ¿ÄÆǸËÒÈÐÄ¿¸ÒÇȼǼĸ»À¼ ȼÌľ¿¼Ô¸ÇØ˾ÄšÇÀËÈÆÇÓ™¼ÆÄËÆÂƺԸÊ ËÆ̟ƺÁÈÒÉÆÌ´ÇÐÊÁ¸ÀÒºÀļœšÇÀËÈÆÇÓ ™¼ÆÄËÆÂƺԸʼÅÒ»ÐɼÆÃØÍÐĸ¸ÇØ͸ɾÇÆÌ ¸Ä¸ÍÒȼÀÆÙ˼ÂÔºÆÆÙ˼ÇÆÂÙØËÀÆÀ¹Æ̼ÌËÒÊ »¼ÄǸȸ¹Ô¸É¸ÄËÆÄÄØÃÆ–ÁÆÙÉ˼ËÆÉÁ¼ÇËÀÁØ ˾ʼÇÀËÈÆÇÓÊtšÇ¼À»Ó¸ÇÂÜÊÒĸʹÆ̼ÌËÓÊ ϾÍÔ½¼ÀÌÇÒÈÁÑÇÆÀ¸ÊÉÙù¸É¾ÊɼÃÔ¸¼Ë¸ÀȼԸ ÇÆÌÉÌù¸ÔļÀ¼ÇÔɾÊĸ¼ÄÀÉÎÙ¼À˾ÄÇÈƼÁÂƺÀ ÁÓËÆ̼ÁÉËȸ˼Ը»¼ÄɾøÔļÀØËÀÆÀ¼ÄÒȺ¼À¼Ê ËÆ̹Æ̼ÌËӼǾȼѽÆÄ˸À¸ÇØËÀʼÀÉÍÆÈÒÊ ˾ʼ˸ÀȼԸÊu ¤À¼Ë¸ÀȼԼÊÇÆÌ«³¯¸½Èµ»³ÆÀÁÆÄÆÃÀÁÑËÀÊ ÇÈƼÁÂƺÀÁÒʼÁÉËȸ˼ԼÊËÐĹÆ̼ÌËÜÄËÆ

ÁÑÄÆÌĺÀ¸˾ÄÏÌÎÓ˾ÊÃÑĸÊËÆÌÊ»¾Â¸»ÓQ °Ä¸Ê¸ÇØËÆÌʼÇËѹÆ̼ÌËÒÊÇÆ̸ÇÆÁ¸ÂÙ Í¿¾Á¼ØËÀ¼ÔθÄ»ÆÉƾÏÔ¼ÊüÁ¸Ë¸ÉÁ¼Ì¸ÉËÀÁÒÊ ¼Ë¸ÀȼԼʼÔĸÀÆ»¾ÃÆÁȸËÀÁØÊ”ú«·†¯¸°±Ç¸°¯ ¸ÇØ˾ÄžÄËÀÑĸ¨Æ¸ÈÃØ»ÀƺȸͼÔÆtœ¿ÀÁÓÊu ËÆ̟ƺÁÈÒÉÆ̹ÈÓÁ¼JRFNQXËÆ̹Æ̼ÌËÓ ÇÆÌÇÀÉËÆÇÆÀÆÙɸÄËÀÊ»ÆÉƾÏÔ¼ÊËÆÌüǼÂÑ ˼Ê˾Ê52&œšÇÀËÈÆÇÓœ¿ÀÁÓÊÉÌÄÒÉ˾ɼ É˾ÄšÇÀËÈÆÇÓ™¼ÆÄËÆÂƺԸÊËÆ̟ƺÁÈÒÉÆÌ ĸÁ¸ÂÒɼÀËÆĹÆ̼ÌËÓºÀ¸ĸÁ¸Ë¸¿ÒɼÀ ¼ÄØÈÁÐÊ®»ÀÁÆÊÁØÇÆʨ¸ÃÒ¾˾ÊšÇÀËÈÆÇÓÊ ™¼ÆÄËÆÂƺԸʼÇÒ¼ŸÄĸþÄÁ¸ÂÒÉÆÌÄËÆÄ —ÀÉÁÂØÉÁÀ¸ÂÂÑÆÙ˼Á¸Äĸ¼Å¼ËÑÉÆÌÄ˸ÉËÆÀ μԸ¸ÇØ˸JRFNQX

–ÁØþÁ¸ÀËÆ"ÇȸºÃ¸ËÆÇÆԾɼ¼ÇÀ»ÈÆÃÓ É˸ºÈ¸Í¼Ô¸˾Ê52&ÉËÆǸÔÉÀÆÒȼÌĸʺÀ¸ ǸÈÑÄÆüʼÀÉÍÆÈÒÊ˾ʼ˸ÀȼԸÊÇÈÆÊËÆÌÊ ¹Æ̼ÌËÒÊÇÆ̹ÆÓ¿¾É¸ÄËÆÌÊǼÂÑ˼Ê˾Ê ¤ÃÆÉÇÆÄ»À¸ÁØ»ÀÁ¸ÉËÓÈÀƼÅÒ»ÐɼÁ¾ËÓÈÀ¸ ¿¼ÉÇÔÉø˸ºÀ¸ËÆÄ—ÀÉÁÂØÉÁÀÁ¸ÀËÆÌÊÉÌļȺÑ ˼ÊËÆÌ–ÂÂÑÆÙ˼ËØ˼¾šÇÀËÈÆÇÓ™¼ÆÄËÆÂƺԸÊ ˾Ê—ÆÌÂÓÊËØÂþɼĸÇÑȼÀÃÒËȸ ¤Á¸¿ÆÈÀÉËÀÁØÊÈØÂÆÊÇÆÌǸԽÆÌÄ˸ÎÈÓø˸ ÉËÀʸüÈÀÁÑÄÀÁ¼ÊÇÈƼÁÂƺÀÁÒʼÁÉËȸ˼ԼÊ ¼ÇÀÉÁÀѽÆÌÄÁ¸ÀËÀÊÁ¸ÂÙ˼ȼÊÇÈÆ¿ÒɼÀʤÀ ÇÂÆÙÉÀ¼Ê¼ÂÔË»¼ÄÒÎÆÌÄĸÍƹ¾¿ÆÙÄËÔÇÆ˸¤À ™¾ÃÆÁȸËÀÁÆÔÁ¸ÀÆÀ¦¼ÇÆÌÃÇÂÀÁÑÄÆÀ¼ÅÌǾȼ ËÆÙÄËÀʸÄѺÁ¼ÊËÆÌÊÃÀ¸θÈÑ


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ™Šš¢Š ‹ˆ•…–‹—“˜˜”“˜•‡“˜‰—…™“•í‘…‘—•“˜…ˆí‘ˆ‘‰”“‘—“˜––—“˜–‰•‡…—Ž“˜–

}´£¤œ¢¦ž³¤—¢¦¥¬§¯¤”¦ –œ”§¢ £¤­¢¨   ÑËÀÒμÀ¸ÂÂÑżÀÉ˾—ȼ˸ÄÔ¸»ÙÆ ÃÓļÊÇÈÀĸÇØËÀʸĸüÄØü ļʺÀ¸ËÀÊ¡¸ÖÆ̼ÁÂƺÒʤÀ šÈº¸ËÀÁÆÔËÆÌÇÈпÌÇÆÌȺÆÙ‡°Ç·³ºµ³ ¶·Àµ»³¼Á¼ÔÇÆÌÇÓº¸ÀĸĺÀ¸ÃÀ¸ Á¸Ë¸ÉËÈÆÍÀÁÓÓË˸͸Ôļ˸Àĸ¸Ä¸ÁËÆÙÄ ËÆθÃÒÄÆÒ»¸ÍÆʤÀ˼¼Ì˸ԼÊ»¾ÃÆ ÉÁÆÇÓɼÀÊ»¼ÔÎÄÆÌÄØËÀÆÀ§ÌÄ˾ȾËÀÁÆÔ ËÆÌ‘ºÁ¨¯³ºŽÀ²«·µ³ÎÑÄÆÌÄÉÌļÎÜÊ Ò»¸ÍÆÊÁ¸ÀËÆÇÈƹѻÀÉÃÑËÆÌÊÒĸÄËÀ ËÐĚȺ¸ËÀÁÜÄÒμÀüÀп¼ÔÉ˸θþÂØ ˼ȸ¼ÇÔǼ»¸ËÐÄ˼¼Ì˸ÔÐÄ»ÙƼËÜÄ ™¾ÃÆÉÁØǾɾÇÆÌ»¾ÃÆÉÀ¼Ù˾Á¼É˾ ÉÌÄ˾ȾËÀÁÓd–À³º«¯—Á±«©°·§¼e˾Ä ǼȸÉÃÒľŸÌÈÀ¸ÁÓÒ»¼ÀżØËÀ¸ÁØþÁÀ ¸ÄÆÀ¨ØÈÀʸĸ»¼ÀοÆÙÄÇÈÜ˾»Ùĸþ¿¸ ÌÇƼÔÇÆÄ˸ÀÆÂØÁ¾ȼÊһȼʸÇØ˾Ä ÇÆÂÌÇØ¿¾Ë¾¸ÇØÂÌ˾ǼÀÆϾÍÔ¸É˾ÄÒ¸ —ÆÌÂÓ ¤ÀšÈº¸ËÀÁÆÔÃÇÆȼÔĸÒÎÆÌÄÎÑɼÀÇÆ ÂÆÙÊϾÍÆÍØÈÆÌÊÂغÐ˾ÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÓÊ ÁÈÔɾʸÂÂÑÁ¸À˾ÊÉÌÃÇØȼÌÉÓÊËÆÌÊ üËÆÄ–üÈÀÁÑÄÆÇÈܾÄÇÈؼ»ÈÆ—¬µ·º¬ ¶µ»¹ÉËÆ–ͺ¸ÄÀÉËÑÄÁ¸ÀËÆžÈÑÁËÆ ˼¼Ì˸ÔÆ»ÀÑÉ˾øØÃÐÊ͸Ôļ˸Àĸ ÃǸÔÄÆÌÄÁ¸ÀÇÑÂÀº¼ÈÑÉ˾ÄÁÆÙÈɸ §Í̺ÃÆÃÒËȾɾËÆÌÀÄÉËÀËÆÙËÆÌ >TZ,T[ºÀ¸˾d–§³eÒ»¼ÀżØËÀÆÀ §ÌÄ˾ȾËÀÁÆÔÇÈƾºÆÙÄ˸Àü ÒĸÄËÀ ËÐĚȺ¸ËÀÁÜÄšÂÒмÁÂƺÀÁÆÙÄØÃÆÌ ØÃÐÊÆÀšÈº¸ËÀÁÆÔ»¼Ä¸ÇÆÁ¼Լ˸Àĸ¼ÔĸÀ ÇÈÜËÆÁØÃøÉ˾—ÆÌÂÓ¸ÄÁ¸À¿¸ÒÎÆÌÄ һȼÊÂÀºØ˼ȼʸÇØ˾ĸǸÀËÆÙüľ ¸ÇØÂÌ˾ǼÀÆϾÍÔ¸ –ÁÆÙº¼Ë¸ÀǼÈԼȺƸÂÂѺÀ¸˾ ü˸ÉËÈÆÍÓ¸ÌËÓ˾ÊÁÆÀÄÓʺÄÜþÊÆÀ šÈº¸ËÀÁÆÔÆͼÔÂÆÌÄÇÆÂÂÑÉËÆÄÁÌÇÈÀ ¸ÁÓÊÁ¸Ë¸ºÐºÓÊÌÇÆÌȺØ¡¼Ë¸ÍÆÈÜÄ ÂØȻƝ³º·¯µ»ª¿³¯§¼ÃÀ¸¼ÇÆÎÓÇÆÌ ÆÀšÈº¸ËÀÁÆÔÁ¸Ë¾ºÆÈÆÙÄ˸ÀØËÀÅÒüÀĸÄ ¸ÇØÀ»Ò¼ÊƱǷªµ¹ª¿³¯¹żÎÐÈÔ½¼ÀÐÊ ÌÇÆÌȺØÊ˾ʼÄÒȺ¼À¸ÊÁ¸ÀËÐÄÆȸÃÑËÐÄ ¤ÀÇÈÆËÑɼÀÊËÆ̺À¸˾ļǸĸÁȸËÀÁÆ ÇÆԾɾÁ¸ÀËÆļÁÉ̺ÎÈÆÄÀÉÃØËÐĹȼ˸ ÄÀÁÜÄÉÀ»¾ÈÆ»ÈØÃÐÄÒÎÆÌÄÍÒȼÀÁ¸ÀÇÑÂÀ ÇÆÂÂÆÙÊϾÍÆÍØÈÆÌÊÉËÆÌÊÁØÂÇÆÌÊËÆÌ šÈº¸ËÀÁÆÙŸØÃøËÆÊ §ËÆ©ÇÆÌȺÀÁاÌùÆÙÂÀÆ˾Ê¾Ê ¡¸ÈËÔÆÌƱǷªµ¹ª¿³¯¹Á¸ËÒ¿¼É¼ËÆ ÉÎÒ»ÀØËÆ̺À¸ÒĸÉÀ»¾ÈÆ»ÈÆÃÀÁØ»ÔÁËÌÆ ÌϾÂÓÊ˸ÎÙ˾˸ÊÉ˾—ȼ˸ÄÔ¸Á¸ÀÁ¸Ë¸ μÀÈÆÁÈÆËÓ¿¾Á¼ t™¼ÄÌÇÑÈμÀ¸ÃÍÀ¹ÆÂÔ¸ØËÀËÆÉÙÉ˾ø ü˸ÍÆÈÜÄ˾ÊÎÜȸÊyÁÌÈÔÐÊÆÀÉÀ»¾ÈØ »ÈÆÃÆÀyÎȼÀѽ¼Ë¸À¼Ç¼ÀºØÄËÐʸ¸ºÓu ËØÄÀɼƱǷªµ¹ª¿³¯¹ÇÈÆ˼ÔÄÆÄ˸ÊÒĸ ¶·Ç©·§²²§²§²µÈ®ºÀ¸˾ÄÁ¸Ë¸ÉÁ¼ÌÓ ¼ÄØÊ»ÀÁËÙÆÌüËÈÒĸÌϾÂÓÊ˸ÎÙ˾˸Ê

†”£¤¬§¢¥®žœ—” p*±³®°¨©À¬ ´¹¢¨®³®´  °©®¥¼© ¨³®´©´¡¤° ¬Ä¬³®²©À«« ³®²6.1q ¶ ° ©³¦°¼¥¤¨³®¢ ªª¨©À ¯¤°¨®£¨©Àp.BSJBOOFq³®  ¯®³ºª¤±« ³®´¯°Ä³®´ ¢Á°®´³¸¬¯¤°¨µ¤°¤¨  ©Ä¬¤©ª®¢Ä¬±³¦€ ªª¼  p°À©¤¨³ ¨¢¨ ³¦¶¤¨ °À³¤°¦»³³ ³®´€¹ªª®´ ¯°®º£°®´q ±¦«¤¨Ä¬¤¨³® ¯¤°¨®£¨©À

~µ¨º°¸« ±³¦ p€¤°« ¬¼ u³®¬©¨¬¦ ³»° ³¦²‚´°Ä¯¦²q £¦«®±¨¤Á¤¨³®¡°¤ ³ ¬¨©À¯¤°¨®£¨©À p&DPOPNJTUq ³®¬¼¥® ¬³ ²À³¨p¦€¤°« ¬¼  ¯°º¯¤¨¬  ªª¹­¤¨ ³À±®¢¨ ³®£¨©À³¦² © ªÀ ªª¹© ¨¢¨  ³®´²¹ªª®´²qp~¬ © ¨¦Áµ¤±¦¶³Á¯¦±¤ ±©ª¦°¹³¦€¤°« ¬¼  ³®¬¯¤° ±«º¬®¶°À¬® ¦®¨©®¬®«¼ ³¦²¤¼¬ ¨±¤ ¯®ªÁ© ªÁ³¤°¦© ³¹±³ ±¦³Ä°  ¯ÀÀ ³¨»³ ¬ ¯°¨¬ ¯À«¨ £¤© ¤³¼ q ÇÆÌ¿¸ǼÈÀÆÈÔÉÆÌÄÁ¸ËÑ»ÙÆÜȼÊ˾»À¸ »ÈÆÃÓ¸ÇØËÆ ÆÄ»ÔÄÆÜÊ˾¹ØȼÀ¸–ººÂÔ¸

’¬µ¬§ª´Ã§´²¯²¬ –ÇØ˾ÄÇÈÜ˾ÉËÀºÃÓÇÆ̸ÄÒ¸¹¼ËÆ ÌÇÆÌȺ¼ÔÆ¡¼Ë¸ÍÆÈÜÄÆ®»ÐÄÀÊÒ¹¸Â¼ ÉËØÎÆ˾ļǸĸÁȸËÀÁÆÇÆԾɾÜÊ˸ ËÒ¾ËÆÌ˾ʺȸÃÃÓʏµ³ªÃ³µ ‰ª¯²¨µÈ·©µÇÆ̸ÇÆ˼¼ÔËÆŸÉÀÁØ ÑÅÆĸËÐĹȼ˸ÄÀÁÜÄÉÀ»¾ÈÆ»ÈØÃÐÄœ ÇÈØ˸ÉÓËÆ̸ÌËÓÒºÀļ»¼ÁËÓüÀÁ¸ÄÆ ÇÆԾɾ¸ÇØËÆÌÊ—ȼ˸ÄÆÙÊϾÍÆÍØÈÆÌÊ Á¸¿ÜÊ­¨§®¯Àȼ«¸­É˾ÄÆÇÆÔ¸ÒμÀ ǼÈÀÒ¿¼À¾ÎÜȸÒμÀ¸Ä¸½ÐÇÌÈÜɼÀÁ¸À˾ É̽Ó˾ɾºÀ¸ËÆÀ»ÀÆÁ˾ÉÀ¸ÁØÁ¸¿¼ÉËÜÊ ËÐļ˸ÀȼÀÜÄÁÆÀÄÓÊÐÍÒ¼À¸Ê¨ÈÀÑÄ˸ ÎÈØÄÀ¸üËÑ˾ÄÀ»¼ÆÂƺÀÁÓÁ¸ÀÇÆÂÀËÀÁÓ ÁÌÈÀ¸ÈÎÔ¸˾ÊļÆÍÀ¼¼ٿ¼È¾ÊÇÆÂÀËÀÁÓÊ ˾ʐÀ·©°§·«ºŒÀº¸«·Á¸À˾ÄÀ»ÀÐËÀÁÆ ÇÆԾɾËÐļÇÀμÀÈÓɼÐÄÁÆÀÄÓÊÐÍÒ¼À¸Ê ÆÀ—ȼ˸ÄÆÔÒÎÆÌÄÁ¸Ë¸Âѹ¼ÀºÀ¸˸Á¸ÂÑ ÇÂÒÆÄØËÀÆÀÀ»ÀÜ˼ʼĻÀ¸ÍÒÈÆÄ˸ÀÃØÄƺÀ¸ ËÆÁÒÈ»ÆʨÆÑÂÂÆ˼¿¸ÌøÉËØɼØÂÆËÆÄ ÁØÉÃƹȼ˸ÄÀÁØÉÀ»¾ÈÆ»ÈÆÃÀÁØ»ÔÁËÌÆ üËÑ˾ÄÀ»ÀÐËÀÁÆÇÆÔ¾ÉÓËÆÌÒμÀ¹ÆÌ ÂÀÑżÀ¨¸ËȸºÀÁÑÉÀ»¾ÈÆ»ÈÆÃÀÁÑ»ÌÉËÌ ÎÓø˸ü»¼ÁÑ»¼ÊļÁÈÆÙʼÅØȺÀɸÄ ËÆÌÊ—ȼ˸ÄÆÙÊÇÆ̸ÅÀÜÄÆÌÄ˾Ķ±Â·­ «¶§³§°·§º¯°µ¶µÃ­¸­ËÐÄÉÀ»¾ÈÆ»ÈØÃÐÄ t§ÌļÀ»¾ËÆÇÆÀÆÙüØËÀ»¼ÄÌÇÑÈÎÆÌļĸ ¸ÁËÀÁÒÊÂÙɼÀÊÁ¸¿ÜʾÀ»ÀÐËÀÁÆÇÆԾɾ ËÐÄÉÀ»¾ÈÆ»ÈØÃÐĸÇÒËÌμu»¾ÂÜļÀ θȸÁ˾ÈÀÉËÀÁÑÉËÆÄd‡°À·³º¯§³eƼÀ»À ÁØʼÇÀÉËÓÃÆĸʼÇÔËÐÄÉÀ»¾ÈÆ»ÈØÃÐÄ šÀµ»§·³º‡µ»Ã±³ºµ²Á¸ÀÇÈÆÉ¿Ò˼Àtœ

¼Ç¸Ä¸ÁȸËÀÁÆÇÆԾɾ¼ÔĸÀÃÆÄØ»ÈÆÃÆÊÁ¸À ØÉÆÇÀƺÈÓºÆȸËØÉÆËÆÁ¸ÂÙ˼ÈÆu´ÉÆ ÁÀ¸Ä¸ÄËÀ»ÈÆÙÄÆÀ§ÌÄ˾ȾËÀÁÆÔÇÆ̼ÇÀÃÒ ÄÆÌÄĸ¿ÌÉÀѽÆÌÄÉËÆĹÐÃØ˾ʼ¼ٿ¼ ȾʸºÆÈÑÊËÆ»¾ÃØÉÀÆÉÌÃÍÒÈÆÄ

’¦¬²¶·²¸·¤º¸§´Ã¯²¸ ¤ÎÈÆÄÆÊÉÓüȸ®ÄËÈÀÆÌ®»ÐÄÀʼÔĸÀ ºÀÆÊËÆÌŸÙÇÈÀÆÌü˸ÄÑÉ˾¢ÔÁÆÌ®»ÐÄÀ ¸ÇØ˾‡¯§±µÈ¸§ÇÆÌÒÍ˸ɼÉËÆ ÆÄ»ÔÄÆ ÇÈÀĸÇØÃÀÉظÀÜĸ¸Ä¸½¾ËÜÄ˸ÊÃÀ¸Á¸ÂÙ ˼ȾËÙξ¤‘ðµ¹ª¿³¯¹¼ÈºÑÉ˾Á¼É˸ ¹È¼Ë¸ÄÀÁÑ˸ÎÌ»ÈÆüԸÁ¸ÀÓ˸ÄÃÑÂÀÉ˸ Á¸ÀÉÌÄ»ÀÁ¸ÂÀÉËÓÊœ—ȼ˸ÄÔ»¸þËÒȸ ËÆÌ®ÄËÈÀÆÌËÆÄǸÈÑ˾ɼØ˸ÄÓ˸ÄÃØÂÀÊ ËÈÀÜļËÜÄÁ¸ÀÒÁËÆ˼»¼Ä¼ÔμÁ¸ÃÔ¸¼ÇÀÁÆÀ ÄÐÄÔ¸ø½ÔËÆÌ ¤®ÄËÈÀÆÌÁ¸ËØÈ¿ÐɼØÃÐÊĸÍÆÀËÓɼÀ É˾ĤÅÍØÈ»¾Á¸À¼ÈºÑÉ˾Á¼ÐÊÇÆÂÀËÀÁØÊ ÉÌÄËÑÁ˾ÊÉËÆÌÊd™§¯³À³¸¯§±—À¯²¹e –ÉÎÆÂÓ¿¾Á¼ü˸ÁÆÀÄѸÈÎÀÁÑÃÒÉÐËÆÌ ÁØÃøËÆÊËÐĪÀ¼¼̿ÒÈÐÄ™¾ÃÆÁȸËÜÄ Á¸ÀËÆÇÈÆÉÎÜȾɼÉËƚȺ¸ËÀÁØ ŸØÃø¨ÈÔ¸ÎÈØÄÀ¸¸ÈºØ˼ȸÒºÀļÉÙà ¹ÆÌÂÆʺÀ¸¿Òø˸¥¸À»¼Ô¸ÊËÆÌÇÈܾÄ ÇÈпÌÇÆÌȺÆÙ¨ØÄÀ¡Ç¼È ¤¶±«·É˾ÉÌÄÒμÀ¸ËƸÇÒ ļÀüÉËÆÄ®ÄËÈÀÆÌËÆÄËÔËÂÆËÆ̹¸ÈØÄÆÌ ËÆÌŸÑÃÄ˼Ä»ÀÆÈÔ½ÆÄËÑÊËÆÄÉ˾—ÆÌÂÓ ËÐÄ ØÈ»ÐÄíÊÂØÈ»ÆÊÇÂÒÆÄÆ®»ÐÄÀÊ ÃÇØȼɼĸºÔļÀÌÍÌÇÆÌȺØÊ¥¸À»¼Ô¸ÊÁ¸À ™¼ÅÀÆËÓËÐÄ»¼»ÆÃÒÄÆÌØËÀºÀ¸ĸÌÇÆÌÈ ºÆÇÆÀ¾¿¼ÔÁÑÇÆÀÆÊÉ˾—ȼ˸ÄÔ¸ÇÈÒǼÀ ĸ¸ÄÓÁ¼ÀɼÒĸ¸ÇØ˸»ÙÆÉÜø˸˾Ê —ÆÌÂÓÊ

p‚°¢ ³¨©À²¯Àª¤«®² ±³¦¬º°¦«®‰®³¥¹¡¤q ±³¦¬‡ ª¨µÀ°¬¨  ¢°¹µ¤¨³®¯¤°¨®£¨©À p/BUJPOq ¬ µ¤°À«¤¬® ±³¦«¤¢¹ª¦ ¯¤°¢¼  ³¸¬ ¬§° ©¸°Á¶¸¬³¦² ¯®ª´¤§¬¨©»²3JP5JOUP p„¤³ ¨°¤¼  µ®Á ±¹°¸±¤³ ±´¬£¨©¹³  «¤¼¸±¤³®´²«¨±§®Á² © ¨© ©®¯®¨¤¼³®´² ¤°¢ ¥®«º¬®´²±¤Àª®³®¬©À±«® ³Ä° º¶¤¨©¹¬¤¨ ª®©¹®´³±³¦«®¬¹£ ³¦²±³¦¬‡ ª¨µÀ°¬¨ q

³¦£°¹±¦³¦²‰ µ¼ ² ±³¦¬†³ ª¼ © ¨³¨² £¨ ±´¬£º±¤¨²³¦²«¤ ³®®°¢ ¬¸«º¬®º¢©ª¦ « ±³¨²„¬¸«º¬¤² ®ª¨³¤¼¤² ¬ µº°¤³ ¨ ³®¨³ ª¨©À¯¤°¨®£¨©À p1BOPSBNBq±¤ µ¨º °¸« ´¯À³®¬³¼³ª®p„ ¯° ¢« ³¨©À³¦³ ³¦² ‰ µ¼ ²qp‚£Ä© ¨ «»¬¤² ¦¨³ ª¨©» ±³´ ¬®«¼ ¤°¤´¬¹³®´²yy£°À«®´²³¦²‰ µ¼ ²zz ¬¹«¤ ± ±³®‰ ½¹«¨ ³¦Šº ‘À°©¦© ¨³® ªº°«®q
˜ÒÓÎѼÀ

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

™ÈËÄ輄 éÇéÐÑÀéÓÇÖéÄɺÆÄÑÒÇÖ „ŸÑÈÒÀ šÀÑÓ¼ÎØ ¥ÎÊļÌÄÍÎÏÎØÀÊÎËÎØÔļÊÀÔÐÖÊÀÈÎÈÅÕÓÎÆÑÀżÄÖļÍÀÈÀϽÓÎÁÈÁ˼Î ÓÎ؃Õ̟¿ÑÑÀ™ÈËÄ˺ÑÒÓÎÍ»ËÈÎÌμÑÀÏ½ÓÎÉÄʼÍÇÌÀÓÎØÀÆÐ ÍÀÐÖÓÇÍÄɺÆÄÑÒÇÊÀÈÓÇÍÓÄËÈʻ˿ÒÇ ÏÎØÊØÊËÎŽÑÇÒÄ ÏѽÒÅÀÓÀÀϽÓÈÖÄÊýÒÄÈÖšÄÓÀ¼×ÌÈÎ

¥

ÇÍÎÑƟÍÕÒÇÓÎØÌÄƟËÎØÏÀÍÔÄÒÒÀËÈÊοÒØËËÀ ËÇÓÇѼÎØÓÇÍÀͺËÀÁÄ΁ÄÕÑÆÈʽÖŠ¿ÍÃÄÒÌÎÖÓÇÖ „ŸÑÈÒÀÖÏÎØļ×ÄÒØÒÓÀÔļ̽ËÈÖÏÑÈÍÀϽºÍÀÍÌ»ÍÀ

ŠÓÇÍÏÑÀÆÌÀÓÈʽÓÇÓÀ½ÌÕÖ»ÓÀÍÎÈûÌÀÑ×ÎÈÓÕÍÆÄÕÑÆÈÊÐÍ ʺÍÓÑÕÍÎ˽ÆØÑÀÀϽÓÇ„ŸÑÈÒÀÏÎØÀͺËÀÁÀÍÓÎÁŸÑÎÖ ÓÇÖÎÑƟÍÕÒÇÖ¶ÓÀÍÎÆÈÀÓѽÖ†ÀÏÀÔÀÍÀÒ¼ÎØ ûÌÀÑ×ÎÖ ™ÑÀÍÐÍÎÖ Î˜ÕŸÍÍÇÖ†ÄÑÈÅÀÍ»Ö ûÌÀÑ×ÎÖ›ÀʼÎØ ÊÀÈÎ ÑÈÒÓļÃÇÖ«ÀÑÀÁÄËοËÇÖ ûÌÀÑ×ÎÖ¢Æ×»ÒÓÎØ

šÄ ÓÀ ̺ÒÀ ÓÇÖ ÄÏÎ×»Ö ÃÄÍ »ÓÀÍ ÃȽËÎØ Ä¿ÊÎËÎ ÍÀ ÌÄÓÀÊÈÍÇ ÔοÍÎÈ̟ÙÄÖÓÕÍÀÆÑÎÓÐÍÀϽ½ËÇÓǃÄÒÒÀ˼ÀÏÎØÄÏÈÔØÌο ÒÀÍ ÍÀ ÏÀÑÄØѼÒÊÎÍÓÀÈ ÒÓÇ „ŸÑÈÒÀ ¢È ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈ ÊÎ˼ÆÎÈ ÃÄÍ ļ×ÀÍÙÐÀÊȺÏÑÄÏÄÍÀÏÄÑÏÀÓ»ÒÎØÍÐÑÄÖÏÎË˺ÖÆÈÀÍÀÅӟÒÎØÍ ÕÖÄÊļ™ÀӟÒØͺÏÄÈÀºÁÆÀÈÍÀÍÒÄÎ̟ÃÄÖÊÎÍӟÒÓÎØÖÒÓÀÔÌοÖ » ÒÓÈÖ ÒÈÃÇÑÎÃÑÎÌÈʺÖ ÆÑÀÌ̺Ö ÊÀÈ ÏÑÎÒÏÀÔοÒÀÍ ÍÀ ÀͺÁÎØÍ ÒÓÀÓѺÍÀÆÈÀÍÀÅӟÒÎØÍÒÓÎÍ×ÐÑÎÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÖ ÒÓÇÍÏËÀÓļÀ ƒºÌÈÃÎÖÒÓÇ„ŸÑÈÒÀ Ï½ÓÎÏÑÕ¼ÓÎØŠÀÁÁŸÓÎØÒÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØÓÎØÒÓÇ„ŸÑÈÒÀ ŸÑ×ÈÒÀÍÍÀÄÈÒѺÎØÍÀÆѽÓÄÖ šÄ ÀØÒÓÇÑ» ÄÍÓÎË» ÓÕÍ ÃÈÎÑÆÀÍÕÓÐÍ ÓÕÍ ÆÄÕÑÆÈÊÐÍ ÒØË˽ ÆÕÍ ÓÇÖÏÀÍÔÄÒÒÀËÈÊ»ÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÀË˟ÊÀÈÓÎØÍÎ̟Ñ×Ç„ŸÑÈÒÀÖ †ÑÆØѽÏÎØËÎغÏÑÄÏÄÍÀļÍÀȽËÎÈŸÎÏËÎÈ ÆÈÀÓ¼ÓÈÖÏÑÎÇÆο ÌÄÍÄÖ̺ÑÄÖØÏ»Ñ×ÀÍÅ»ÌÄÖ½ÓÈÔÀºÌÏÀÈÍÀÍÎÈÀÆѽÓÄÖºÍÎÏËÎÈÍÀ ÊÀÓÀ˟ÁÎØÍ ÓÇÍ ϽËÇ ªÏ»Ñ×ÀÍ Å»ÌÄÖ ½ÓÈ ʟÏÎÈÎÈ ÒÓÇÍ ÏÀÍÔÄÒ ÒÀËÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ºÊÀÍÀÍÒʺÂÄÈÖÆÈÀºÍÎÏËÎÒØËËÀËÇÓ»ÑÈΏË˟

—ÀÆÎџÓÇÖ„ŸÑÈÒÀÖ ¥À×ØÃÑÎÌÈʽÃÄËӟÑÈÎ

ѼÏÎØ ×ÈËȽÌÄÓÑÎ ÏÈÎ ʟÓÕ ÌÈÀ ͺÀ Î̟ÃÀ Î×ÓÀÊÎÒ¼ÕÍ ÀÆÑÎÓÐÍ

ÊÀÈÓÑÀØÌÀÓ¼ÙÎÍÓÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍŸËËÎÈÃÄÊÀϺÍÓď͟ÌÄҟÓÎØÖÎÈ

ÊÑÀÓÐÍÓÀÖ ʽÊÊÈÍÄÖ ÒÇÌÀ¼ÄÖ ÏÑÎÒÏÀÔļ ÍÀ ÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈ ÓÇÍ ÀÌÀ ÉÎÒÓÎÈ×¼À šºÒÀÒÓÎÓѺÍÎØÏ»Ñ×ÄÒÓÑÀÓÈÕÓÈÊ»ÿÍÀÌÇ ÇÎÏμÀļ×ÄÀͺ

ƒ ÈÊÎØÑÃŸÖ ””ÀÒÈ˽ÏÎØËÎÖ ‚‚Ç̽ÏÎØËÎÖ ˜ŠØÑÈÆȟÍÍÇÖ   šÏŸÊÎÖ ”ƒÄÎ×ÀѽÏÎØËÎÖ ŠÏ¥ÑÈӟÑÇÖ ¢ÈÓÑÀØÌÀÓ¼ÄÖÌÄÓÀźÑÎÍÓÀÈÆÈÀÓÈÖÏÑÐÓÄÖÁλÔÄÈÄÖÒÓΚÀÚ

ÁÄÈÀϽÓΔÄËÄÒÓ¼ÍÎÊÀÈÀϽÓ΁ÊÄÑ˼ÆÈÀÍÀÄÍÈÒ׿ÒÄÈÓÈÖÃØ͟ÌÄÈÖ ÒÓÇ„ŸÑÈÒÀÌÄÄÏÈÊÄÅÀË»ÖÿÎÀÍÔØÏÎËÎ×ÀÆοÖ†ÑÎÅÀÍÐÖļ×ÀÍ ÃÈÀÓÀÆ»ÍÀÌÇÍÄÏÈÓѺÂÎØÍÒÓÎØÖ×ÕÑÈÊοÖÍÀÄÏÈÁÈÁÀÒÓοÍÊÀÈ 

ÌοËÈ «ŸËÊÇ ŠÓÇ„ŸÑÈÒÀÇÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÓÕÍÀÆÑÎÓÐÍÒØÍÄ×ÈÙ½ÓÀÍÀÏѽÒÊÎ ÏÓÀ

ÊÀӟϟÒÀÏÈÔÀͽÓÇÓÀ ÇÃÈÀÓÀÆ»ÃÄÍļ×ÄÒ׺ÒÇ̽ÍÎÌÄÓÇÍŸÑ ÍÇÒÇÓÎØÃÈÄØÔØÍÓ»ÓÕ̓ÄÒÒÀËÈÊÐÍŠÈÃÇÑÎÃѽÌÕÍ ÀË˟ÌÄÓÇÍ ÄÏÈËÎÆ»ÓÇÖÊØÁºÑÍÇÒÇÖÍÀÃØÒÊÎ˺ÂÄȽÒÎÌÏÎÑοÒÄÓÇÒØÆʺ

­ÕÖÄÊļÍÇÓÇÒÓÈÆÌ»ÃÄÍļ×ÄÒÇÌÄÈÕÔļÓÎÏÀÑÀÌÈÊѽÊÀÈÇÎÑ ÆÀÍÕÓÈÊ»ÄÏÈÓÑÎÏ»ºÃÄÈ×ÍÄÈÊÀÍ»ÍÀÄ˺Æ×ÄÈÓÎÏË»ÔÎÖ­ÕÖÁºÁÀÈÀ ÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎغÅÓÀÒÄÒÓÎØÖÒØÆÊÄÍÓÑÕ̺ÍÎØÖÇÏËÇÑÎÅÎѼÀ½ÓÈ

ÍÓÑÕÒÇ ÓÕÍ ÀÆÑÎÓÐÍ ¢È ÀÍÔØÏÎËÎ×ÀÆμ ÌÏÑÎÒӟ ÒÓÇÍ ÄÏÈÌÎÍ» ÓÕÍ×ÕÑÈÊÐÍÍÀÄÏÈÁÈÁÀÒÓÎ¿Í ÊÀÈÏÑÎÅÀÍÐÖÄÍÎ×ËÇ̺ÍÎÈÊÀÈÀϽ ÓÎ ÏÑÎÇÆοÌÄÍÎ ÄÏÄÈÒ½ÃÈÎ ÃȺÓÀÉÀÍ ÏØÑ ÏÑÎÖ ÄÊÅÎÁÈÒ̽ ¸ÓÀÍ

Ç ÅÑÎØџ ÓÇÖ Ï¿ËÇÖ ÓÕÍ ›ÀÑҟËÕÍ ÃÄÍ ÄÏÈÓѺÏÄÈ ÍÀ ÏÄџÒÎØÍ ̺ÒÀ ÒÓÇÍ ϽËÇ ÎÈ ÀÆѽÓÄÖ ÏÎØ ºÑ×ÎÍÓÀÍ ÀϽ ÓÎ ÄÌÏÄÆ˺Ñ  ¼ ÊÀÈÀ ­ÍÀÌÄƟËÎ̺ÑÎÖÀϽÓÎØÖÒØÆÊÄÍÓÑÕ̺ÍÎØÖÒÓÇÍÏËÀÓļÀ

½ÌÕÖºÏÄÒÀÍÎÈÏÑÐÓÎÈÏØÑÎÁÎËÈÒÌμÒÓÎÍÀºÑÀ ÎÈÀÆѽÓÄÖÀÍÓ¼ ÍÀ ÅÎÁÇÔοÍ ÄÉÀÆÑÈÐÔÇÊÀÍ ÀʽÌÀ ÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎ ÊÀÈ ÄÏÈ×ļÑÇÒÀÍ ÄϼÔÄÒÇÌÄÉ¿ËÀÊÀÈϺÓÑÄÖ™ÀÈÄÍÐÇÀÌÀÉÎÒÓÎÈ×¼ÀÉÄÊÈ͟ÍÀÅ¿

ÊÈÍ»ÔÇÊÄÏÑÎÖÓÇÍÎý›ÀÑҟËÕÍ •Êļ Î ›È˽ËÀÎÖ †Ç×ÄÐÍ ÄÏÈÊÄÅÀË»Ö ÓÇÖ ¼ËÇÖ ÓÎØ ÈÏÏÈÊο ÊÀÔÐÖ ÁѺÔÇÊÄ À͟ÌÄÒÀ ÒÓÎØÖ ÀÆѽÓÄÖ ÏÑÎÒϟÔÇÒÄ ÍÀ ÓÎØÖ

ÆÄÈ ÎÈÒÓÑÀÓÈÐÓÄÖÏØÑÎÁÎËοÍÏ˺ÎÍÒÓÎÂÀ×ͽÌÄÀÏÎÓºËÄÒÌÀÍÀ ϺÒÎØÍÄÊļÎÈÀÆѽÓÄ֏ÍÓÐÍÇÖ‚ÇÌÇÓѼÎØÊÀÈŠÓºÅÀÍÎ֏ÊÑÈÁο

ÀÍÀ×ÀÈÓ¼ÒÄÈ ÌÄ ɼÅÇ Ñ×Èʟ ÊÀÓÀźÑÍÄÈ ÍÀ ÓÎØÖ ÃÈÀÒÊÎÑϼÒÄÈ ¢È ×ÕÑÈÊμ½ÌÕÖÌÄϺÓÑÄÖÊÀÈÉ¿ËÀÄÏÈÓ¼ÔÄÍÓÀÈ¥½ÓÄΆÇ×ÄÐÍÃÈÀ

ÒÓÈÖ Î×ÓÐÌÈÒÈ ÓÎ ÏÑÕ¼ ļ×ÀÍ ÒØÆÊÄÍÓÑÕÔļ ÒÓÎÍ ÒÈÃÇÑÎÃÑÎÌÈʽ ÒÓÀÔ̽ ÃÈÀʽÒÈÎÈ ÏÄѼÏÎØ ÀÆѽÓÄÖ ÏÄÑÈ̺ÍÎÍÓÀÖ ÓÎ ÓѺÍÎ ÆÈÀ ÓÇ „ŸÑÈÒÀ¸ÓÀͺÅÓÀÒÄÓÎÓѺÍÎ ÎÈÀÆѽÓÄÖÏÑÎÒϟÔÇÒÀÍÍÀÀÍÄ

ÒÇÖ»•ØÀÆƺËÎØÊÀÈÍÀÓÑÀØÌÀÓÈÒÓοÍÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍŸËËÎÈÄÅӟ

ӟÒÒÄÈ ×Ñ»ÒÇ ½ÏËÕÍ •ÃÐ ºÏÄÒÄ Î ÀÆѽÓÇÖ ÀϽ ÓÇ ¼ÊÀÈÀ ÏÎ

— ¼ÃÈÀ ÏÄѼÏÎØ ÒÊÇÍ» ÄÏÀÍÀËÀÌÁŸÍÄÓÀÈ ˼ÆÎ ÏÈÎ ʟÓÕ ÒÓÎÍ ÒÓÀÔ̽ÓÎØ×ÕÑÈο¥ÒÎØ˟Ñ šÄ˼À ”˺ÏÎÍÓÀÖÏÎËËοÖÀÆѽÓÄÖ

ÒÓ½ËÇÖšÏÀӟËÀÖ ÓÎØÎÏμÎØ ÊÀӟÓÑÀÆÈÊ»ÄÈÑÕÍļÀ ÎÀÃÄÑŽÖ ÈÐÑÆÎÖØÏÇÑÄÓοÒÄÕÖÃÄÊÀͺÀÖÊÀÈÁÑÈÒʽÓÀÍÄÊļÀϺÍÀÍÓ¼ÓÎØ

ÁοÍ×ÕѼÖÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍÄÈÒÈÓ»ÑÈ΢ÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÕ̓ÄÒÒÀËÈ ÊÐÍ ŠÈÃÇÑÎÃѽÌÕÍ †Î˼ÓÇÖ ÏÎØ ÄϺÁÀÈÍÄ ÒÓÎ ÓѺÍÎ ÒØÍÎÃÄ¿Î ÍÓÀÖÓÎÍÆÄÑÌÀͽÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÊÀÈÀÍÓÀÏÎÊÑÈÓ»ÿÎÆÄÑÌÀÍÈÊÐÍ

ÒØÆÊÄÍÓÑÕ̺ÍÎØÖÎÌÇ×ÀÍÎÃÇƽÖÃÄÍÒÓÀÌÀӟ ŸËËÕÒÓÄÓºÓÎÈÄÖ

ÕÖ̺ËÎÖÓÇÖÒØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÇÖ¼ËÇÖ ¢ÈÀÆѽÓÄÖÓÇÖ ¼ÊÀÈÀÖÓÄËÈʟ

ÄÍÓÎ˺Ö ÓÎØ ļ×ÀÍ ÃÎÔļ ¢È ×ÕÑÈÊμ ÏÎØ ÏÄѼÌÄÍÀÍ ÍÀ ÄÏÈÁÈÁÀ ÒÓοÍ ÀÍÓÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈ ÓÈÖ ÏÑÎÔºÒÄÈÖ ÓÎØ ÎÃÇÆο ÊÀÈ ÄÏÈÓ¼ÔÄÍÓÀÈ

ÃȺÒÏÀÒÀÍÓÈÖӟÉÄÈÖÓÇÖÅÑÎØÑŸÖ ϺÑÀÒÀÍÎÑÌÇÓÈʟÒÓÇÍϽËÇÊÈ ÄÍÐÔÇÊÀÍÌÄÓÎØÖØϽËÎÈÏÎØÖÒÓÇÍÏËÀÓļÀŠÓÇÃȟÑÊÄÈÀÀØÓÐÍ

ÄÅÇÌÄѼÃÕÍ ›¼ÒÄÑ ÊÀÈ ÓÇ ÆØÍÀ¼ÊÀ ÓÎØ ÀÑÍ»ÔÇÊÄ ÍÀ ÄÏÈÓѺÂÄÈ ÒÓÎØÖ ÊÎ˼ÆÎØÖ ÍÀ ÄÏÈÁÈÁÀÒÓοÍ ¢ÑÆÈÒ̺ÍÎÈ ÎÈ ×ÕÑÈÊμ ËÈÔÎÁÎ ËοÍ ÓÀ ÁÀƽÍÈÀ ÊÀÈ ÏÑÎÊÀËοÍ ÀÑÊÄÓºÖ ÙÇÌȺÖ žÒÓ½ÒÎ ºÍÀ ÏÄ

ÌÄϺÓÑÄÖÊÀÈÉ¿ËÀ¢ÈÒÓÑÀÓÈÐÓÄÖÀÍμÆÎØÍÊÀÈϟËÈÏØяϽÓÈÖ ÒÅÀ¼ÑÄÖÓÎØÖϺÅÓÄÈÍÄÊѽÖΏÔÀ͟ÒÈÎÖ ÓÀÅοËÇÖ »ŠÀÑÓÙÄËÀ ÑÈÐÓÇÖ ÄÏÄÈûÊÀÓÀƽÓÀÍÀϽÓΊÀÑÓÙÄËŸÑ ÓÇÒÇÌÄÑÈÍ»ËÀ¿ÊÇ 

ÓÕÍÆÄÆÎͽÓÕÍÏÎÃÎÏÀÓ»ÔÇÊĺÕÖÔÀ͟ÓÎغÍÀÖÍÄÀѽÖÃÈÀÃÇËÕ Ó»Ö •ÍÓÕÌÄÓÀÉ¿ºÅÓÀÒÀÍÊÀÈÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖÆÈÀÓÎØÖÍÄÊÑοÖÊÀÈ

ÀØӟÃÄͺÃÄÈ×ÍÀÍÍÀº×ÎØÍÁŸÒÇ¢È×ÕÑÈÊμÒØÆÊÄÍÓÑÐÍÎÍÓÀÍÊÀÈ ÃÈÀûËÕÍÀÍÄÈÑÇÍÈʟÏÀџÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÓÀºÊÓÀÊÓÀ̺ÓÑÀÏÎØļ ×Ä˟ÁÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÇ»ÓÀÍʟÓÈÏÀÑÀϟÍÕÀϽÄÌÅÀÍ»ÒÓÇÍϽËÇ ŠÓÈÖ ÄÈÒ½ÃÎØÖ ÓÇÖ „ŸÑÈÒÀÖ ÒÓÇÍ Ï¿ËÇ ÓÇÖ ÆÈŸÖ ÒÓÇÍ Ï¿ËÇ ÓÕÍ ›ÀÑҟËÕÍ ÒÓÇÍ Ï¿ËÇ ÓÇÖ ™ÀÑüÓÒÀÖ ÒÓÇÍ Ï¿ËÇ ÓÕÍ ¥ÑÈʟËÕÍ ÊÀÈÌÏÑÎÒӟÀϽÓÇƺÅØÑÀÒÓÎ͆ÇÍÄȽ ļ×ÀÍÒÓÇÔļÄÍÈÒ×Ø̺ÍÄÖ ÅÑÎØѺÖšºÒÀÒÓÇÍϽËÇļ×ÀÍÄÆÊÀÓÀÒÓÀÔļÅÑÎØѺÖÌÏÑÎÒӟ ÀϽ½ËÄÖÓÈÖÓџÏÄÙÄÖÊÀÈÓÀÃÇ̽ÒÈÀÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀ¥ÎØÖÃѽÌÎØÖ ÓÇÖ„ŸÑÈÒÀÖÃȺÓÑÄ×ÀͺÅÈÏÏÀÏÄѼÏÎËÀ Ï½ ÓÎØÖ ÏÑÐÓÎØÖ ÏÎØ ÌÏ»ÊÀÍ ÒÓÇÍ ϽËÇ »ÓÀÍ ÎÈ ÎËÈÆÎÌÄËļÖ ÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏļÄÖ ÀϽ ÓÀ ÌÀÊÑÈ͟ ÓÇÖ ƒÄÒÒÀ˼ÀÖ ÊÀÈ ÊÀÓ½ÏÈÍ Î̟ ÃÄÖ ÏÄÙμ»ºÅÈÏÏÎÈ ÀϽÓÀÆ¿ÑÕ×ÕÑȟÎÈÀÆѽÓÄÖÀϽÓÎÍ™ÑÀ ÍÐÍÀ ÎÈÀÆѽÓÄÖÓÎØ¢Æ×»ÒÓÎØ ÎÈÀÆѽÓÄÖÀϽÓΊØÊοÑÈΨ— ÏËÀÓļÀ ƺÌÈÒÄ ʽÒÌÎ ™ÑÀÓοÒÀÍ ÌÀ¿ÑÄÖ ÊÀÈ ʽÊÊÈÍÄÖ ÒÇÌÀ¼ÄÖ ÓÑÀÆÎØÃοÒÀÍ ÊÀÈ ÅÐÍÀÙÀÍ ÒØÍÔ»ÌÀÓÀ ÆÈÀ ÓÇÍ ÀÏÀËËÎÓѼÕÒÇ ŠÀÍÌÈÀÌÄƟËÇÆÈÎÑÓ» •¼ÊÎÒÈÎ×ÓÐÏÄѼÏÎØ×ÈËȽÌÄÓÑÀÌÀÊÑ¿ÓÄÑÀ ÒÓÎ×ÕÑȽ™ÈËÄ輄 


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ4/酏 ‚•‰‰ƒ˜™¢é‰ªƒƒƒ—¥—£˜¢ 颣¢‰—š¢ ‰¥— é˜‰¥¢£˜é¥¢ªé€£¢¥˜™¢ªé™˜ —š¥¢‰

†ŸÍՏËÕÍÈÒÓÈÊ»ÌÇ×ÀÍ» ÏÀÓ½ÙÀ 

ÑÈÒÓÄџ"ÆÎÑÀÏÕËÇÒ¼ÀÒÈÓÇÑÐÍÒÓÎ͏ËÌØѽ Ñ×ļΏÁÄÑÐÅÄÈÎ؁ÄÕÑÆÈʻ֊×ÎË»Ö

ÀË¿ÒÇ ÓοÓÎÖ Ãȟ ÏØÊÍο ËÈÔÎÁÎËÈÒÌο ÀÌ¿ÍÄÓÀÈ ÄÑÑÕ̺ÍÕÖ ¥ÇÍ ÒÓÈÆÌ»Í ÓÀ¿ÓÇÍ Î ÏÑÎ ÓÎØ ÉÄÍÎÃÎ×ļÎØ ¦†ÀÍÄËË»ÍÈÎͧ ˽×ÎÖ

ÓÎØÖÓÑÀØÌÀÓ¼ÄÖÒÓΙÈËÄ˺ÑÊÀÈÓÎ¥ÒÎØ˟Ñ—ÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÓÇÖ ÏËÀÓļÀÖºÆÈÍÄÏÎӟÌÈÎÑƻ֢ÑÆ»ÁÀÔȟÓÕÍÊÀÓÀÏÈÄÒ̺ÍÕÍÀϽ ÀÈÐÍÄ֙ȽÓÀÍÌÀÔÄ¿ÓÇÊÄÀϽÒÓ½ÌÀÒÄÒÓ½ÌÀ½ÓÈÎÄÈÒÀÆÆÄ˺ÀÖ †ÀÏÀÔÄÎÃÕѽÏÎØËÎÖÃȺÓÀÉÄÓÇÍÏÑÎÒÕÑÈÍ»ÊџÓÇÒÇÓÕÍÓÑÈÐÍ ÃÇ̟Ñ×ÕÍ ÏÎØ ÎØÒÈÀÒÓÈʟ ļ×ÀÍ ÎÑÆÀÍÐÒÄÈ ÓÎ ÒØËËÀËÇÓ»ÑÈÎ Ç ÎÑÆ»ÉÄ×ļËÈÒÄ —ÊÄÍÓÑÈÊ»ÏËÀÓļÀÓÇÖ„ŸÑÈÒÀÖºÆÈÍÄÏÑÀÆÌÀÓÈʽÏÄüÎ̟×ÇÖ À͟ÌÄÒÀÒÄŸÎÏËÎØÖ×ÕÑÈÊοÖÊÀÈÒÓÎÍÄËËÇÍÈʽÒÓÑÀÓ½ÏÎØÄÊÓÄ ËÐÍÓÀÖÄÍÓÎ˺ÖÄϺÏÄÒÄÒÓÎØÖÀÆѽÓÄÖÆÈÀÍÀÃÈÀË¿ÒÄÈÓÇÒØÆʺ ÍÓÑÕÒÇÊÀÈÍÀʟÌÂÄÈÓÎÅѽÍÇ̟ÓÎØÖ¥ÑÀØÌÀÓ¼ÒÓÇÊÀÍÏÎËËμ ÍŸÌÄҟÓÎØÖΏϚϟÍÓÀÑÇÖ Î–™ÀÑÀÌϺÑÇÖ ÎƒÊÎØ˺ÌÀÖ ÊÀÈϟÑÀÏÎËËμŸËËÎÈÓÕÍÎÏμÕÍÓÀÎͽÌÀÓÀÃÄÍÔÀ̟ÔÎØÌÄÏÎ Óº¥ÄËÈʟÎÒÓÑÀÓ½ÖÊÀӟÅÄÑÄÍÀÄ˺ÆÉÄÈÓÎÍ×ÐÑÎÓÇÖÏËÀÓļÀÖ ¿ÑÕÒÓÈÖÓÑÄÈÖ ÌÄӟÓÎÌÄÒÇ̺ÑÈ ºÆÈÍÄÒ¿ÒÊÄÂÇÒÓÇ ÎÌÀÑ ×¼ÀÊÀÈÎÈÀÑ׺ÖÆÈÀÍÀÄÊÓÎÍÐÒÎØÍÓÇÍÊÀӟÒÓÀÒÇÀÏÎşÒÈÒÀÍÍÀ ÄÏÈÓѺÂÎØÍÒÓÎØÖÃÈÎÑÆÀÍÕÓºÖÍÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈ»ÒÎØÍÓÎÒØËËÀ ËÇÓ»ÑÈΆÑÀÆÌÀÓÈʟÇÒØÆʺÍÓÑÕÒǺÆÈÍÄÊÀÈÀϽÓÎÍÄÉÐÒÓÇÓÇÖ ˺Ò×Ç֏Ò˟ÍÇ̼ËÇÒÄ΁Š×ÎÈ͟ÖÏÎØÀÏÀ¼ÓÇÒÄÍÀÂÇÅÈÒÓļÒÓÇ ”ÎØË»ÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÓÎ؏ËÄÉÀÍÃÑ»¢‚«ÀÓÙÇÆȟÍÍÇÖÒØͺÓÀ ÉÄÓλÅÈÒÌÀÏÎØÄÏÈýÔÇÊÄÒÓÎÍÍÎ̟Ñ×ǏÑÆØѽÏÎØËÎÆÈÀÍÀ ÒÓÀËļÒÓÇ”ÎØË»ÊÀÈÒÓÇÍ™ØÁºÑÍÇÒÇ

ÍÀÏØÑÎÁÎË»ÒÎØÍÓÎØÖŸÎÏËÎØÖÀÆѽÓÄÖ ¢ÁÎØËÄØӻ֏ËÄÉÀÍÃÑ»ÖÌÄÓÎÍÎÌÎÒ׺ÃÈÎÏÎØÊÀÓºÔÄÒÄÏÑÎ ÓļÍÄÈÒÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÍÀØÈÎÔÄÓ»ÒÄÈ̼ÀÀϽÓÈÖÓÑÄÈÖË¿ÒÄÈÖÃÇ ËÀû»ÍÀÏÑÎÁļÒÓÎÍÃÈÀÊÀÍÎÍÈÒ̽ÓÕÍÒ׺ÒÄÕÍÊÎ˼ÆÕÍÓÒÈ ÅËÈʟÃÕÍ »ÍÀÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈÒÓÇË¿ÒÇÓÇÖÄÔÄËοÒÈÀÖÀÏÀËËÎÓѼ ÕÒÇÖ » ÒÓÇ Ë¿ÒÇ ÓÇÖ ÌÄÑÈÊ»Ö ÀÍÀÆÊÀÒÓÈÊ»Ö ÀÏÀËËÎÓѼÕÒÇÖ ¢ ¼ÃÈÎÖÄÏÈÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÔÄÕÑļÓÇÍÓѼÓÇË¿ÒÇÊÀË¿ÓÄÑÇ ÓÎͼÙÎÍÓÀÖ ÄÌÅÀÓÈʟ ÏÕÖ ÀØÓ» ÃÄÍ ÏÑÎÒÊÑοÄÈ ÒÓÎ ÄÌϽÃÈÎ ÓÎØ ŸÑÔÑÎØ ÓÇÖ Ò¿ÌÁÀÒÇÖ ÓÇÖ ™ÕÍÒÓÀÍÓÈÍοÏÎËÇÖ ¢ ËÄÉÀÍÃÑ»Ö ÕÒÓ½ÒÎ ÊÀÈϟËÈÃÄÍÄÈÒÀÊοÒÓÇÊÄ ™ÀӟÓÇÒØÙ»ÓÇÒǺËÀÁÄÓÎÍ˽ÆÎÊÀÈÎÆÈÎÖÓÎØÓÒÈÅËÈʟ«ÑÇ ÒӟÊÇ–ÕÆџÅÎØ ÎÄÐÑÆÈÎÖ–ÕÆџÅÎÖ ÎÎÏμÎÖÄØÔÀÑÒÐÖļÏÄ ÒÓÎÍ‚ÑÀÆοÌǽÓȦÓÀÓÒÈÅ˼ÊÈÀÊÀÓ»ÍÓÇÒÀÍÏÇÆ»ÄѼÃÕÍ ÏÑÎÖ Á˟ÁÇÍÓÇÖÏÀÑÀÆÕƻ֧ÊÀȦğÍÃÄÍÌÄÑÈÌÍ»ÒÕÌÄÍÏÑÎÖÎÑÈÒÓÈ Ê»ÍË¿ÒÈÍÓÎØÔÄÒÒÀËÈÊοÙÇÓ»ÌÀÓÎÖ ÃÈÀÏџÓÓÎÌÄͺÆÊËÇÌÀ ÓÎØ ÎÏμÎØÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÍÔÀźÑÕÌÄÍÇÌļ֏ÖÀÑ×¼ÒÕÌÄÍÀϽÓÀ–ŸÏ ÏÄÈÀÖÄÅÀÑ̽ÒÕÌÄÍÄÊļÓÇÍÀÍÀÆÊÀÒÓÈÊ»ÍÀÏÀËËÎÓѼÕÒÈͧ ¢‚ÑÀÆοÌÇÖÏÑÎÒÏÀÔοÒÄÍÀÊÄÑüÒÄÈ×ѽÍΗ̽ÍǦØÏÎ×Ð ÑÇÒǧÏÎغÊÀÍÄÏÑÎÖÓÎØÖÀÆѽÓÄÖ»ÓÀͽÓÈÒØÌÅÐÍÇÒÄÍÀÎÑÈ ÒÓļÌÈÀÄÏÈÓÑÎÏ»ÍÀ¨ÌÄËÄÓ»ÒÄÈÓÎÙ»ÓÇÌÀ‚ÄÍú×ÓÇÊÄοÓÄÊÀÍ ÓÇÒ¿ÒÓÀÒÇÄÉÄÓÀÒÓÈÊ»ÖÄÏÈÓÑÎÏ»ÖÆÈÀÓÈÖÒØÍÔ»ÊÄÖÔÀ͟ÓÎØÓÕÍ

›ÑÄͼÓÈÖÊÀÈÄÍÔÎØÒÈÀÒ̽Öļ×ÄÌÄÓÀÃÎÔļÀÏ´ŸÊÑÎØÄÈÖŸÊÑÎÍ ÓÇÖ ƒÄÒÒÀËÈÊ»Ö ÆÇÖ ÊÀÈ ÎÈ ×ÕÑÈÊμ ÄÒ×Ç̟ÓÈÒÀÍ ÓÇÍ ÏÄÏμÔÇÒÈÍ ½ÓÈÎÊÀÈѽÖÓÇÖÀÏÄËÄØÔÄÑÐÒÄÐÖÓÕÍ»ÆÆÈÊÄÍÏ˺ÎÍ¢ØÃļÖÇÿ ÍÀÓÎÍÀÒØÆÊџÓÇÒÇÏ˺ÎÍÀØÓοÖ¢ÈÊÎ˼ÆÎÈÓÕÍ×ÕѼÕÍÒØÍÀ

¥ÇͼÃÈÀ̺ÑÀ ̽ËÈÖºÅÓÀÒÀÍÒÓÎÍ”½ËÎÓÀÔËÈÁÄџͺÀÆÈÀÓÎØÖ ÍÄÊÑÎ¿Ö ÓÎ •ÑÆÀÓÈʽ ™ºÍÓÑÎ ”½ËÎØ ÀÍμÆÄÈ ÓÎÍ ×Îѽ ÓÕÍ ÀÍÓÈ ÃџÒÄÕ͏ÏÎÃÎÊÈ̟ÙÄÈÌÄÓÇËÄÆџÅÇÌÀÏÑÎÖÓÇÍÊØÁºÑÍÇÒÇÓÇ Á¼ÀÈÇÒӟÒÇÓÕÍÀÑ×ÐÍÊÀÈÒÄÌÈÀÄϼÃÄÈÉÇŸÌÄÒÕÍÀÍÀÊËÀÒÓÈÊÐÍ

ÔÄÒÒÀËÐÍ×ÕÑÈÊÐÍ ¢ÈÀÑ׺ÖÄÍÓÕÌÄÓÀÉ¿º×ÎØÍ»ÃÇÄÉÀÏÎË¿ÒÄÈÓÎØÖÌÇ×ÀÍÈÒÌοÖ ÓÇÖÊÀÓÀÒÓÎ˻֢˽ÊËÇÑÎÖÎÒÓÑÀÓ½ÖÓÇÖƒÄÒÒÀ˼ÀÖÒÊÎÑϼÙÄ

ÔÑÎÈÙ½ÌÄÍÎÈÄÙ»ÓÎØÍÀϽÓÎØÖÏÑÎÄÒÓοÖÓÕͼÍÀÓÄÔοÍÎÃÇÆμ ÊÀÈÃÈÀÒØËËÀËÇÓÇѼÕÍÄÏÈÁËÇÓÈÊÐÍÍÀÙÇÓ»ÒÕÒÈÍÀϽÓÇÍ™ØÁºÑ ÍÇÒÈÍÓÇÍÃÈÀÍÎÌ»ÍÓÕÍÓÒÈÅËÈÊÈÐÍÄÈÖÀØÓοÖ

ÓÀÈÒÓÀ×ÕÑȟÓÑÎÌÎÊÑÀÓÐÍÓÀÖÓÎØÖÀÆѽÓÄÖ¢È×ÕÑÎÅ¿ËÀÊÄÖÊØ ÍÇÆοÍÊÀÈÉÄÓÑØÏÐÍÎØÍÓÎØÖÀÆѽÓÄÖ½ÏÎØÊÈÀÍÊÑ¿ÁÎÍÓÀÈ ÄÍÐ ÎÈÇƺÓÄÖÓÎ؁ÄÕÑÆÈÊο†ÄÃÈÍοŠØÍúÒÌÎØļÓÄÒØËËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈ

ÄÅÇ̦ƒÄÒÒÀ˼À§ 

ÓÇͼÃÈÀÐÑÀÏÎØÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈÒÓÇ„ŸÑÈÒÀÓÎÒØËËÀËÇÓ»ÑÈÎ ÃÈÎÑÆÀÍÐÍÄÈÊÀÈÒÓÎÍ”½ËÎÒØÆʺÍÓÑÕÒÇÒØÌÏÀџÒÓÀÒÇÖÒÓÎØÖ ÀÆѽÓÄ֏ϽÓÇÍÄϽÌÄÍÇÊȽËÀÖ̺ÑÀƼÍÎÍÓÀÈÏÎË˟ÒØËËÀËÇÓ» ÑÈÀ ÒÓÀ ×ÕÑȟ ÒØÆÊÄÍÓÑÐÍÎÍÓÀÈ ×Ñ»ÌÀÓÀ ÆÈÀ ÓÈÖ ÎÈÊÎƺÍÄÈÄÖ ÓÕÍ ÔØ̟ÓÕÍÊÀÈÓÕÍÓÑÀØÌÀÓÈÐÍÊÀÈÒÄʟÏÎÈÄÖŸËËÄÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÇ ÎÑÆ»ÉÄÒϟÌÄÃÎËÈÎÅÔÎѺÖÒÓÈÖÓÇËÄÆÑÀÅÈʺÖÆÑÀÌ̺Ö»ÌÄÓÇÍ ÏØÑϽËÇÒÇʟÏÎÈÕÍÀÏÎÔÇÊÐÍÊÀÈÊÎÍÀÊÈÐÍ™ÀÈÅØÒÈʟÒÄÏÎË ˺ÖÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÄÊÓÎÉÄ¿ÎÍÓÀÈÀÏÄÈ˺Ö½ÓÈÎÈÊÎ˼ÆÎÈÔÀÏØÑÏÎË» ÒÎØÍØÏÎÒÓÀÓÈʟ ŠÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØάÃÕÍÈÖ™¿ÑÎغÆÑÀÅÄÒÓÇͦ•ÒÓ¼À§¦ÊÈÍ ÃØÍÄ¿ÎÌÄÍÌĽÒÀƼÍÎÍÓÀÈÄ̓ÄÒÒÀ˼ÀÍÀÏÑÎÊÀ˺ÒÕÌÄÍÄϺÌ ÁÀÒÈÍÄÉÕÓÄÑÈʻ͕¼ÍÀÈÊÀÈѽÖÍÀÒØͺËÔÕÌÄÍÊÀÈÍÀÀÍÓÈËÇÅÔÐ ÌÄͽÓÈÃÄÍļÍÀÈÊÀÈѽÖÆÈÀÏÄÈÑÀÌÀÓÈÒÌο֧ •ÍÓÕÌÄÓÀÉ¿ ÎÈ Å»ÌÄÖ ÔºËÎØÍ ÓÎÍ ÁÎØËÄØÓ»  ™ÀÑÀÚÒʟÊÇ ÍÀ º×ÄÈÄÓÎÈ̟ÒÄÈÎ̟ÃÄÖºÍÎÏËÕÍÀÆÑÎÓÐÍÌÄÒÊÎϽÍÀÌÏÎØÍÒÓÇ „ŸÑÈÒÀ ¢È Å»ÌÄÖ ÅӟÍÎØÍ ÊÀÈ ÀÍÇÒØ×οÍ ÓÇÍ ÊØÁºÑÍÇÒÇ ÒÓÇÍ Ô»ÍÀ ŠÓÈÖšÀÑÓ¼ÎØÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈļÓÀÈÒØÙ»ÓÇÒÇÒÓÇ”ÎØË»ØϽ ÓÎÁŸÑÎÖÓÕÍÏѽÒÅÀÓÕÍÆÄÆÎͽÓÕÍ¢ÈÔÄÒÒÀËμÁÎØËÄØÓºÖÃÈ ÀÌÀÑÓ¿ÑÎÍÓÀȺÍÓÎÍÀ¢ŠÓ‚ÑÀÆοÌÇÖØÏÄÑÀÒϼÙÄÈÓÈÖÄÏÈËÎƺÖ ÓÎØÒÓÑÀÓοÊÀÈѼ×ÍÄÈÓÎÁŸÑÎÖÓÕÍÄÏÄÈÒÎüÕÍÒÓÀÔ¿ÌÀÓÀÈÒ×Ø ÑÈÙ½ÌÄÍÎÖ½ÓÈÎÈÒÓÑÀÓÈÐÓÄÖÀÌ¿ÍÔÇÊÀÍÊÀÈÃÄÍýÔÇÊÀÍÃÈÀÓÀƺÖ

ļÓÄÏÄÑÍοÍÒÓÇÍÏÀÑÀÍÎ̼À¢ÈÒØËËÇÅÔºÍÓÄÖÅØËÀʼÙÎÍÓÀÈ ÀÍ ÊÀÈÎÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÔÀÀÔÕÕÔοÍÀÑƽÓÄÑÀÌÄÁÎØËÄ¿ÌÀÓÀ ÀÅο ½ÌÕÖÏÀÑÀÌļÍÎØÍÒÓÀÊÄËȟÆÈÀÏÎËËοÖÌ»ÍÄÖ

šŸ×ÇÄÈÖÓÇÍÏËÀÓļÀÍ š½ËÈÖÎÈ×ÕÑÈÊμÃȺÒÏÀÒÀÍÓÇÍÆÑÀÌÌ»ÓÕÍÈÏϺÕÍ ÐÑÌÇÒÀÍ ÄÈÖ ÓÇÍ Îý ›ÀÑҟËÕÍ ÃÈÄØÔØͽÌÄÍÎÈ ÄÈÖ ÓÇÍ ÀÆÎџÍ ½ÏÕÖ ÒØ ÍÄÍÕÔοÍ ÌÄӟ ÓÕÍ ŸËËÕÍ ×ÕÑÈÊÐÍ ¥ÇÍ ÒÓÈÆÌ»Í ½ÌÕÖ ÊÀÔ´ ÇÍ ºÅÔÀÒÀÍÏÑÎÓÇÖÃÇÌÀÑ×¼ÀÖÓÎÈÏÏÈʽÍʟÌÍÄÈͺÀÍÄϺËÀÒÈÍÃȟ ÍÀÓÎØÖÄÌÏÎüÒÎØÍ¥ÇÍÄϺËÀÒÈÍÎÈ×ÕÑÈÊμÄÉÀÆÑÈÕÔºÍÓÄÖÏ˺ÎÍ ØÏÎú×ÎÍÓÀÈ Ãȟ ËÈÔÎÁÎËÈÒÌο ›ÕÍÀ¼ ÊÀʽ ÏÀÍÃÀÈ̽ÍÈÎÍ ¥ÇÍ ÒÓÈÆÌ»ÍÓÀ¿ÓÇÍÓÑÀØÌÀÓ¼ÙÎÍÓÀÈÏÎËËμ×ÕÑÈÊμ¢ÀÍÔØϼËÀÑ×ÎÖÊ ŠÊÀÍßËÇÖϼÏÓÄÈÓÎؼÏÏÎØÓÎØÊÀÈÓÑÀØÌÀÓ¼ÙÄÓÀÈÄÈÖÓÎÍÁÑÀ׼ΠÍÀ ÀϽÓÇÍÒϟÔÇÍÄͽÖÈÏϺÕ֏ØÔÕÑļÌÄÓÀźÑÄÓÀÈÄÈÖÓÎÅÀÑ ÌÀÊļÎÍÓÎØʏÒÓÄÑȟÃÎØ ºÍÔÀÓÎØÄÏÈúÍÎØÍÓÎÓÑÀ¿ÌÀ •ÍÓÕÌÄÓÀÉ¿ÎÈ×ÕÑÈÊμÏÑÎ×ÕÑÎ¿Í ÃȺÑ×ÎÍÓÀÈÏÑÎÓÎØÉÄÍÎÃÎ ×ļÎØ ÓÎØ Ê ™ÎËÈÎÏοËÎØ ÀËÀ˟ÙÎÍÓÄÖ ÔÑÀ¿ÎØÍ Ãȟ ˼ÔÕÍ ÓÎØÖ ØÀËÎϼÍÀʟÖ ÓÎØ ÊÀÈ ÄÈÒÎÑÌοÍ ÄÈÖ ÓÇÍ ÏËÀÓļÀÍ ÓÇÖ ƒºÌÈÃÎÖ ÙÇÓÕÊÑÀØƟÙÎÍÓÄÖ ØϺÑ ÓÇÖ ÄËÄØÔÄѼÀÖ ÊÀÈ ÓÎØ ÃÈÊÀ¼ÎØ ÓÕͥΠÈÏÏÈʽÍ ÄÏÄËÀ¿ÍÄÈ ÊÀӟ ÓÎØ À½ÏËÎØ ËÀο ÏÑÎÒÏÀÔļ ÍÀ ÓÎÍ ÃÈ

ÌÇ×ÀÍÈÊοÃÈÀӟÒÒÄÓÀÈÊÀÈÁŸËËÄÈÏØџÎÌÀÃ½Í ÄÍÕÎÈÈÏÏļÖÉÈ ÅÎØËÊοÍÓÄÖÏØÑÎÁÎËοÍÃȟÏÄÑÈÒÓѽÅÕÍÊÀÈÆÄÍÈÊ»ÍÄϺËÀÒÈÍ À͟ÓÇÍÏËÀÓļÀÍʟÌÍÎØÍ—ÏËÀÓļÀÏÀÑÎØÒȟÙÄȽÂÈÍÏÄüÎØ̟ ×ÇÖšÄÓ´Î˼ÆÎÍÄÈÖ×ÕÑÈʽÖÏÀÑÀÒØÑÔļÖØϽÓÎØÈÏÏÈÊοϼÏÓÄÈ ÊÀÈÊÀÓÀÏÀÓļÓÀÈ ÄÍÎÈÊÓџÃÄÊÀÓÀÒӟÒÄÈÌÄÓÀźÑÄÓÀÈÄÈÖÓÎÅÀÑ ÌÀÊļÎ͏ÒÓÄÑȟÃÎØ ½ÏÎØÎÃÇÆοÍÓÀÈÊÀÈÿΟËËÎÈ×ÕÑÈÊμ ÎÈ– ™ÀÑÀÌϺÑÇÖÊÀȃÊÎØ˺ÌÎÖ ÓÑÀØÌÀÓÈÒÔºÍÓÄÖÃȟɼÅÎØÖ •ÈÖ ÓÀ ¦ÏØÑ ÎÌÀýͧ Ç ÏËÀÓļÀ ÄÑÇÌοÓÀÈ ÊÀÈ ÊÀÓÀËÀÌÁŸÍÄÓÀÈ ØϽ ÓÎØ ÒÓÑÀÓο ÎÈ ÃÄ ×ÕÑÈÊμ ÄÉÇÆÑÈÕ̺ÍÎÈ ÊÀÓÀÑÐÍÓÀÈ ÓÎØÖ ÃÇ̟Ñ×ÎØÖÓÕÍ ÃȽÓÈÃÄÍÓÎØÖÄϺÓÑÄÂÀÍÍÀϟÑÎØÍÌÀÙ¼ÓÎØÖÓÀ ½ÏËÀÓÕÍÃȟÍÀÀÌØÍÔόÄÍÈʽÖÀÍÀÁÑÀÒ̽ÖÊÀȺÉÀÂÈÖÊØÑÈ ÀÑ×ļ—ϽËÈÖÒÓÑÀÓÎÊÑÀÓļÓÀȨ ÄÅÇ̦ƒÄÒÒÀ˼À§ 

›ÑÄͼÓÈÖÊÀÈ•ÍÔÎØÒÈÀÒ̽Ö

»ÅÈÒÌÀ ”ÎØ˻͕ËË»ÍÕÍ ™ØÁºÑÍÇÒÈ͏ԻÍÀÖ ¬ÏÀÖ Î ÆÄÕÑÆÈʽÖ ËÀ½Ö „ÀѼÒÇÖ ÒØÍÄËÔÐÍ ÏÀÍÎÈÊļ Ò»ÌÄÑÎÍ „ŸÑÈÒÀÍ ¼ÍÀÄÊÅџÒÇÁÀÔ¿ÍϽÍÎÍÊÀÈÏÈÊѽÍÏÀџÏÎÍÎÍÃȟÓÇÍ ÌÇØÏÎÁÎË»ÍÊÀÈÄÏÈ»ÅÈÒÈÍÓÎØͽÌÎØÏÄѼÀÏÀËËÎÓÑÈÐÒÄÕÖÓÕÍ ÓÒÈÅËÈÊÈÐÍ ÊÀÈ ÏÑÎÈÊÎÃÎÓ»ÒÄÕÖ ÆÄÍÍÀÈÎÓºÑÀÖ ÓÎØ ÄÕÑÆÈÊο¥À ÌļÎØ †˜¥•˜ À ¥ÇÍŸÌÄÒÎÍÄÏÈ»ÅÈÒÈÍÓÎØÍÎÌÎÒ×ÄüÎØÏÄѼÀÏÀËËÎÓÑÈÐÒÄ ÕÖÓÕÍÓÒÈÅËÈÊÈÐÍÊÀÈÃÈÀÍÎÌ»ÍÓÕÍ–ÀÏÏļÕÍÊÓÇ̟ÓÕÍ Á ¥ÇÍÆÄÍÍÀÈÎÓºÑÀÍÏÑÎÈÊÎýÓÇÒÈÍÓÎ؁ÄÕÑÆÈÊο¥ÀÌļÎØ Ãȟ ÓÇÖÃÈÀÔºÒÄÕÖÓÎؽËÎØŽÑÎØÓÕÍÀÑÎÓÑÈÐÍÓÕÍÊÓÇÍÐÍÊÀÈÏÀ ÍÓ½Ö½ ÓÈÍÎ̼ÙÄÈÇÊØÁºÑÍÇÒÈÖÊÀË¿ÓÄÑÎÍ Æ •ÊÅџÙÄÈÓÇÍÁÀÔļÀÍË¿ÏÇÍÊÀÈÎÿÍÇÍÓÎØÃȟÓÇÍÄÊ̺ÑÎØÖ ÓÕÍÀÑ×ÐÍÓÇÖ†ÎËÈÓļÀÖŸÃÈÊÎÍÄϼÔÄÒÈÍÊÀӟÓÎØÅÈË»ÒØ×ÎØÊÀÈ ÍÎÌÎÓÀÆοÖ ËÀο ÇÖ Ô¿ÌÀÓÀ ØÏ»ÑÉÀÍ ŸÎÏËÎÈ ÊÀÈ ÀÔÐÎÈ ËÄØÊμ ÒÊ˟ÁÎÈÓÇÖƒÄÒÒÀ˼ÀÖ —•†˜¥£¢†— šÀÑÓ¼ÎØ

XENOFONB GMAILCOM
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

•£•ª ™˜˜¥¢ªŠ£¢š˜Šƒ¢ªŠŠ¥— •£¥

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ ›ÎÁÄџÊÀÈÓÑÎÌÄџÏџÆÌÀÓÀÊÀÓ»ÆÆÄÈËÀÍÎÈ ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÓÎئ†ÑÐÓÎ؃ºÌÀÓÎÖ§ ÓÀÎÏμÀÔÀ ÏѺÏÄÈÍÀÀÏÀÒ×ÎË»ÒÎØÍÒÎÁÀџÓÇÍ•Š—• ÓÇÍ •ÏÈÓÑÎÏ»ÍÓÀÆÕÍÈÒÌο ÌÇÍÏÕÊÀÈÓÎÍÄÈÒÀÆÆÄ ˺ÀÓÎ؏ÑļÎ؆ŸÆÎب ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÇÊÀÓÇÆÎ ѼÀ½ÓÈdž»ÆÀÒÎÖ•ÊÃÎÓÈÊ»ÓÎØÊØѼÎؚϽÌÏÎËÀ ʟÍÄÈÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖÒÓκÑÆÎÓÕÍÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍ ÒÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀ ļÍÀÈÏÎË¿ÒÎÁÀÑ»¨ÊÀÈ̟ËÈÒÓÀ ½ÓÀÍÓÎ˺ÍÄŽÑÀÏÀÑÓ¼ÃÀÃÄʟÃÄÖÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ ÌÀÙ¼ÌÄÓÇÃÈÄØÔØÍÓÈÊ»Î̟ÃÀ¨†ÑÎÅÀÍÐÖʟÓÈÏÀ ÑÀϟÍÕÔÀɺÑÎØͨ ƒÀÏѺÏÄÈÓÎÏÑÎÄÃÑļÎÓÇÖ •Š—•ÍÀÙÇÓ»ÒÄÈÀϽÓÎÍÄÊÏѽÒÕÏÎÓÕÍÄÑÆÀÙÎ ̺ÍÕÍÍÀÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÒÄÏÎÈÎÍ ÏοÊÀÈÆÈÀÏÎÈÀÔº ÌÀÓÀºÆÈÍÀÍÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖ¨¥Î¼ÃÈÎÎÅļËÄÈÍÀÏџÉÄÈ ÊÀÈνÌÈËÎ֚ϽÌÏÎËÀ ÄÈÃÈʟΛÐÓÇ֚ϽÌÏÎ ËÀÖ ÏÎغ×ÄÈÃÈÀÅÎÑÄÓÈʺÖÀÍÓÈË»ÂÄÈÖÀϽÓÇÆÄÍȟ ÓÇÖ¨•†¢ ÀÅοÄÊļÃÎØËÄ¿ÎØÍÄÊÀÓÎÍӟÃÄÖ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈÊÀÈÏѺÏÄÈÍÀÆÍÕѼÙÎØÍÀÍÒØÌÁÀ¼ ÍÎØÍÓºÓÎÈÀÆÄÆÎͽÓÀ •¼ÍÀÈÄϼÒÇÖÁºÁÀÈνÓÈ ƒºÌÎÖÊÀÈ™ÀÑÀÌ»ÓÒÎÖÔÀʟÍÎØÍÒ¿ÍÓÎÌÀÒØÆÊÄ ÊÑÈ̺ÍÄÖÀÏÎÊÀË¿ÂÄÈÖ ÄÊÓ½ÖÊÀÈÀÍÎÈÃȟÅÎÑÎȨ šÏÀ͙ȚÎØÍÏÀ¼ÉÎØÍÓÎÍѽËÎÓÎØÖ¨ ”ÑÄ ÆÈ ÀÓ¼ÓÀºÁÀËÄ ϟËÈ ÌÄÓÎÍ †ÀÏÀßÊÇdž½ÏÇ‚ÈÀÌÀ  Î̼ÙÄÓĽÓÈÎÈ ÍӟÊÎØ ÇÎÏμÀļÏĽÓÈÎ ÐÑÆÎÖ ™ÎØÑ»Ö ÔÀ Ó¼ÓËÎÖÏÎØÁŸÙÄÈ΁ÈÐÑÆÀ ºÌÄÍÄ×ÕѼÖÍÀÒ×Î ÑÎÖÓÈÖÓÄËÄØÓÀ¼ÄÖ̺ÑÄÖ ËȟÒÄÈÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ¦›ºÑÓÄϼÒÕÓÀÊËÄÌ̺ÍÀ§ ÒÓÇÍ ­ÍÕÒÇ ˜ÃÈÎ ļÍÀÈËÀÚÊÈÒ̽Ö¨žÑÀ¼À ÊÓÇÓÐÍ—ÌÄÑ»ÒÈÕÍ ÀØӟÍÀÓÀËÄÖ½ÓÀÍÄÊÓÇÖ •ÅÇÌÄѼÃÕÍ „º ÔºÒÄÐÖÒÎØÃÄͺÑ×ÄÒÀÈÒÄ ÆÄÓÀȽÓÈÀϽÁÃÎ ÄÏÀÅ»ÌÄÓÇÍÎÑÆ»ÄÊÀÓÎ ̟ÃÀÔÀ̟ÔÎØÌÄ ÍӟÃÕÍÀÍÔÑÐÏÕÍÏÎØÃÄÍ ÊÀÈÔÀÀÊοÒÎØÌÄ ÄÏÈÔØÌοÍÍÀÏËÇÑÐÒÎØÍ ÏÎË˟ ÓÇÍ¿ÅÇÓÇÒÓÈÆÌ»ÏÎØÓÀ HPMEFOCPZTÓÀº×ÎØÍÓÒÄ ÏÐÒÄÈÏÀÑÀͽÌÕÖ¨ •ÊÓ½ÖÊÀÈÀÍÓÇÍÄÉÀÈÑÄÓÈÊ» ÒØ͟ÃÄËÅÎÓÇͺ×ÎØÍÊÀӟÊÀÈÑοÖÄÍÎ×Ë»ÒÄÈÎÈ ÃÄʟÃÄÖÓ¼ÓËÎÈÓÕͦ ºÕͧÆÈÀÓμÃÈÎÔºÌÀ ÊÀÈ̟ ËÈÒÓÀÌÄÏÈÎÎÑÆÈÒ̺ÍÎØÖ¯ÊÀÈÒÕÒӟ¯Ó¼ÓËÎØÖÊÀÈ ļ×ÄÊÀÈÓ½ÓÄÃÈÀÌÀÑÓØÑÇÔļÌÄÊļÌÄÍÀÒÓÇÍÄÅÇ ÌÄѼÃÀÓÇÖÏÎØÃÄÍØϺÏÄÒÀÍÒÓÇÍÀÍÓ¼ËÇ»ÌÀÖ¨ ™ÀÈÄÌļÖº×ÎØÌÄÃÈÀÅÕÍ»ÒÄÈÊÀӟÊÀÈÑοÖÌÄ ÄÏÈËÎƺÖÓÎ؆ÀÏÀßÊǯÄÃÐÓÎʟÍÄÈÊÀÈμÃÈÎÖÌÄ ÓÎÍÄÀØÓ½ÓÎد ÀË˟ÊÀÓÀÍӟÊÎØÑÀÒÓÈʽÍÀÁ˺ ÏÄÈÓÀÏџÆÌÀÓÀ˟ÔÎÖ̽ÍÎÆÈÀÓÎØÖ¨¦ÀϺÍÀÍÓȧ ŠÓÎÏÑÕÈͽÓÎØ.FHBº×ÎØÌÄÀÊοÒÄÈÃÄʟÃÄÖ ØÏÄÑÁÎ輅 ÊØѼÕÖÀϽÓÎÍ™ÀÌÏÎØџÊǯÏÎØ ×Õ ѼÖÍÀº×ÎØÌÄÏÎË˟ÏÎË˟ ÓÎÍϟÌÄÊȽËÀÖ¯ÄÍÐ ÊÑÀӟÓÈÖÈÒÎÑÑÎϼÄÖ΢ÈÊÎÍÎ̺ÀÖ ÒÊÄÏÓ½ÌÄÍÎÖ ÏÎË˺ÖÅÎѺÖÏÈο×ÑÀÈÌÀÀϽÓÎÍš»ÓÒΨÈ´ÀØ ӟ½ÌÕÖÃÄͺ×ÎØÌÄÃÄÈÓÇÃØÒÀѺÒÊÄÈÀÊÀÈÓÇÍÎÑÆ» ÓÇÖ†½ÏÇÖ ™ÀÈÆÈÀÍÀÌÇÍÎ̼ÙÎØÍʟÏÎÈÎȽÓÈÓÎ ÉÄ×͟ÌÄ żËÎÈļÌÀÒÓÄÄϼ×ѽÍÈÀÌÄÓÎ͆ÀÏÀßÊÇ ÊÀÈÓÀÊÓÈʟÁÆÀ¼ÍÎØÌÄÒÓÇÍÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØ ÃÈÀÓÇÑÐ ÍÓÀÖÓÈÖÀϽÂÄÈÖÌÀÖÊÀÈÓÈÖÀÏÎÒӟÒÄÈÖÀϽÓÇËÄÎ ÏÓÈʺÖÄÏÈËÎƺ֏Ë˟ÓÈÍÀʟÍÎØÌÄšÄÑÈʺÖÅÎѺÖ ÇÏÑÕÓȟÄÏÇÑğÙÄÈÀÑÍÇÓÈʟÊÀÈÀØÓοÖÏÎØÃÄÍÔÀ ºÏÑÄÏÄ ‚ÈÄÑÆÀÒ¼ÄÖÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÈÃÈÎÊÓÇÓÐÍÓÕÍ šš•¨šÄӟÓÇÒØ͟ÍÓÇÒÇÓÕͦ§ÒÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖ ¦•ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀÖ§ ÏÎË˺ÖÊÀÓ´ÈüÀÍÒØÙÇÓ»ÒÄÈÖ¨ šÇÍÊÎÈӟÓÄϟÍÓÕÖÓÈ˺ÍÄÃÇ̽ÒÈÀ ÓѺÌÎØÍ ÓÎ̺ÓÕÏΏËÀÅοÙÎØÊÀÈšŸÍÈÀÖÆÈÀÓ¼ÃÄÍɺÑÎØÍ ÏοÌÏÎÑļÍÀÎÃÇÆ»ÒÄȨ›ÎÁοÍÓÀÈÏοÌÏÎÑļÍÀ ÅԟÒÎØÍÓÀÏџÆÌÀÓÀ¨

‰ÓÀÃÈÀÊ»éÌļÕÒÇéÒÓÇéÃÈÀÅ»ÌÈÒÇ

‰

ÄÒÓÀÃÈÀÊ»ÌļÕÒÇÓÇÖÃÈÀÅ»ÌÈÒÇÖÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈÔÀÏÑÎ ×ÕÑ»ÒÄÈÇ•£¥ ÕÒÓ½ÒÎÇʼÍÇÒÇÀØÓ»ÃÄÍÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀ

ÒØÌÁļÏÑÈÍÀϽÓÎÓºËÎÖÓÎØ×ѽÍÎØ•ÏÄÈûÎÈÊÀʺÖ ÆËÐÒÒÄÖϟÍÓÎÓÄØϟÑ×ÎØÍ ÀÑ̽ÃÈÄÖÏÇƺÖÓÎͼÙÎØͽÓÈÇÀϽ ÅÀÒÇÆÈÀÌļÕÒÇÓÇÖÃÈÀÅ»ÌÈÒÇÖÃÄÍÒ×ÄÓ¼ÙÄÓÀÈÌÄÓÈÖÏȺÒÄÈÖ ÏÎØÀÒÊοÍÓÀÈÊÀӟÊÀÈÑοÖÀϽÓÎØÖÈÒ×ØÑοÖÓÕÍNFEJBÆÈÀ ÓÇÒØÍÎËÈÊ»ÊÀӟÑÆÇÒÇÓÇÖÃÈÀÅ»ÌÈÒÇÖ ÀË˟º×ÄÈÍÀʟÍÄÈ ÊØѼÕÖÌÄÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ»ÊÀͽÍÕÍÃÄÎÍÓÎËÎƼÀÖÏÎØÏÑÐÓÇÇ ÊÑÀÓÈÊ»ÓÇËĽÑÀÒÇÏѺÏÄÈÍÀÓÇÑļ ¢ÈÒʺÂÄÈÖÏÎØƼÍÎÍÓÀÈÏÑÎÖÀØÓ»ÓÇÍÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇÊÈÍοÍÓÀÈ ÊØѼÕÖÒÄÃØΟÉÎÍÄÖ†ÑÐÓÎͺ×ÎØÍÍÀʟÍÎØÍÌÄÓÇÍÊÀӟÑÆÇ ÒÇÓÕÍÃÈÀÅÇ̼ÒÄÕÍÒÓÀÏÀÈÃÈʟÏÑÎÆџÌÌÀÓÀÀÍÄÉÀÑÓ»ÓÕÖ ÓÇÖÐÑÀÖÏÑÎÁÎË»ÖÓÎØÖ Ù»ÓÇÌÀÏÎغ×ÄÈÔºÒÄÈÇ•ØÑÕÏÀÚÊ» ­ÍÕÒÇÊÀÈÙÇӟÄÈÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ»ÓÎØ‚Ä¿ÓÄÑÎÍ ÌÄËÄӟÓÀÈÇÏË» ÑÇÖÊÀӟÑÆÇÒÇÓÕÍÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈÊÐÍÒÓÀÄÍÃȟÌÄÒÀÓÕÍÓÀÈÍÈÐÍ ÏÎØÏÑÎÁŸËËÄÈÇ•£¥ †ÀџËËÇËÀ ÎØÏÎØÑƽÖ†ÎËÈÓÈÒÌο†À¿ËÎցÄÑÎØ˟ÍÎÖÆÈÀ ÀʽÌÇÌÈÀÅÎџºÊÀÍÄ˽ÆÎÆÈÀÓÇÍÏÑÎÒϟÔÄÈÀÏÎØÏѺÏÄÈÍÀ ƼÍÄÈÐÒÓÄÍÀÌÄÈÕÔļÓÎÀÍÓÀÏÎÃÎÓÈʽÓºËÎÖ̺ÒÕÓÕÍËÎÆÀ ÑÈÀÒÌÐÍÓÇÖ‚•—ÏÀÍÓÐÍÓÀÖÒÄÒ×ÄÓÈÊ»ÄÑÐÓÇÒÇÒÓÇ”ÎØË» Ó½ÍÈÒĽÓȦ̺ÒÀÀϽÓΆѽÆÑÀÌÌÀ•ÉØƼÀÍÒÇÖÓÇÖ•£¥ ÔÀÌÏÎ ѺÒÎØÌÄÍÀÌÄÈÐÒÎØÌÄÀØÓºÖÓÈÖÃÀϟÍÄÖÊÀÈ̺ÒÀÀϽÄÊļÔÀ ÌÏÎѺÒÎØÌÄÍÀÒØÙÇÓ»ÒÎØÌÄÆÈÀ̼ÀÌļÕÒÇÓÎØÓºËÎØÖ§

ÀÌÏѼÓÒÎÖ †ÀџËËÇËÀ ÀÑÌÎüÕÖº×ÄÈÃÈÀÓÀ×ÓļºÑÄØÍÀØÏÇÑÄÒ¼À ØÏÇÑÄÒ¼ÀÆÈÀÓÎÍÄÍÓÎÏÈÒ̽ÓÕÍÀÑƽÌÈÒÔÕÍÒÓÄËÄ×ÐÍÓÎØ ÑÀÃÈÎÌÄƟÑÎØšº×ÑÈÓÐÑÀ ˺ÍÄÎÈÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ º×ÎØÍÁÑÄÔļ ÌÄÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖ À͟ÌÄҟÓÎØÖÊÀÈ̽ÍÈÌÎÈØϟËËÇËÎÈ ÓÇÖ•£¥ ÀϽÓÎØÖÎÏμÎØÖ ÒØÍÎËÈʟ ÔÀÙÇÓÇÔļÍÀÀÑ×¼ÒÎØÍÍÀ ÄÑƟÙÎÍÓÀÈ»ÍÀÀÏÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÀϽÓÀϽÒÓÀÓÎØÖ ◆

•£¥é¥ÀéϟÍÓÀéÒÓÎéÌÈÊÑÎÒʽÏÈÎ

¢ƒé…ËÇÑÕ̺Öé ʟÔÄééÊÀÈé ÓÎØéÌ»ÍÀ

‚



•„•™¥˜™¢Šª •‚£˜¢

ÈÀ×ÄÈÑÈÒÓÈʽºËÄÆ×ÎÒÓÇÍ•£¥ ½ÏÕÖ ÊÀÈÒÄŸËËÎØÖÎÑÆÀÍÈÒÌÎ¿Ö ÆÈÀÓÇÍ

ÊÑÀÓÈÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇÖ ØÓ½ÏÎØ˺ÆÄÓÀÈϟÍÓÕÖÒÓÎØÏÎØÑÆļÎ

ÓÄËÄØÓÀ¼ÀÄÉÀÄÓ¼ÀÙ»ÓÇÒÄÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ

†ÎËÈÓÈÒÌο ÏÎغ×ÄÈÓÇÍÄØÔ¿ÍÇÆÈÀÓÇÍ

ÄÁÃÎ̟ÃÀ΁ÄÍÈʽ֕ϼÓÑÎÏÎÖ•ÏÈÊÑÀÓļÀÖ

•£¥ ļÍÀȽÓÈϟÆÈÀÔºÒÇÓÎØÖļÍÀȦ½ÏÎØ

ÓÎØ•ËÄÆÊÓÈÊοŠØÍÄÃѼÎ؁ÈÐÑÆÎÖŠ×ÎÈÍÈ

ØϟÑ×ÎØÍÏÀÑÀÍÎ̼ÄÖÍÀÄ˺Æ×ÎÍÓÀȧ

ÕӟÊÇ֚ĺÆÆÑÀŽÓÎØÏÑÎÖÓÎØÏÎØÑÆļÎ

žÒÓ½ÒÎ ÀÑ̽ÃÈÄÖÏÇƺÖÓÎͼÙÎØÍÓÎÆÄÆÎ

¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐÍÀÍÀźÑÄȽÓÈÎÈÀÏÎÃÎ׺ÖÒÓÇÍ

ͽÖ½ÓÈÓ½ÒÀ×ѽÍÈÀÃÄͺÊÀÍÀͺËÄÆ×ÎÒÓÎ

ÊÑÀÓÈÊ»ÓÇËĽÑÀÒÇÃÄÍÌÏÎÑοÍÍÀÉÄ

ÑÀÃÈÎ̺ÆÀÑÎÀϽÓΕËÄÆÊÓÈʽŠØͺÃÑÈÎ

ÏÄÑÍοÍÄÊļÍÄÖÓÎØÏÑκÃÑÎØÓÎ؏ÑļÎØ

ÊÀÈÓÐÑÀÏÎØŸËËÀÉÄÇÊØÁºÑÍÇÒÇÙÇÓļÓÀÈÇ

†ŸÆÎØÏÎØÀͺÑ×ÎÍÓÀÈÊÀÔÀџÒÓÈÖ

ÃÈÄͺÑÆÄȟÓÎ؆ÀџËËÇËÀ ļÍÀÈÀÌżÁÎËÎ 

ÄØÑЊÓμÃÈκÆÆÑÀÅÎÀÍÀźÑÄȽÓÈ ÀÍÃÈÀ

ÀÍÀźÑÎØÍÎȼÃÈÄÖÏÇÆºÖ ÀÍļÍÀÈÃØÍÀÓ½ÍÀ

ÏÈÒÓÕÔļ½ÓÈʟÏÎÈÎȺËÀÁÀÍÏÀÑÀϟÍÕ×Ñ»

ÄÏÈÒÓÑÀÅοÍϼÒÕ×Ñ»ÌÀÓÀÏÎغ×ÎØÍÊÀ

ÌÀÓÀ ÔÀÏѺÏÄȦÒÄÁŸÑÎÖÓÕÍÏÑÎÒÐÏÕÍ

ÓÀÁËÇÔļ ÀÅοØϟÑ×ÎØÍÒØÌÁŸÒÄÈÖ ÄÍÐ

ÀØÓÐÍÍÀÄÊÃÎÔοÍÊÀÓÀËÎÆÈÒÓÈʺÖÏџ

ÏÑÎÁËÇÌÀÓ¼ÙÎÍÓÀÈÆÈÀÓÎÍ×ѽÍÎÏÎØÀÏÎ

ÉÄÈÖÆÈÀÓÎÄÏÈÏ˺ÎÍÏÎÒ½ÊÀÈÍÀÊÇÑØ×ÔοÍ

ÅÀÒ¼ÒÓÇÊÄκËÄÆ×ÎÖÊÀÈÀÍÀÑÕÓÈοÍÓÀÈÆÈÀ

ÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖÓÎØÖŸÊØÑÄÖ§

ÓÈÖÄØÔ¿ÍÄÖÏÎغ×ÄÈÇÍÎÌÈÊ»ØÏÇÑÄÒ¼ÀÓÇÖ

•Ï¼ÒÇÖ ÙÇӟÄÈÍÀƼÍÄȺËÄÆ×ÎÖÆÈÀ

•£¥ÌĽÒÀƼÍÎÍÓÀͽËÀÀØӟÓÀ×ѽÍÈÀÒÓÇÍ

ÏÎËØÔÄÒ¼ÓÄÖÄÑÆÀÙÎ̺ÍÎØÖÒÓÇÍ•£¥

Æ¼À†ÀÑÀÒÊÄØ» ½ÏÎØ̟ËÈÒÓÀÀÊοÆÎÍÓÀÈ

ÊÀÈÀʽÌÇÍÀÃÈÄÍÄÑÆÇÔļºËÄÆ×ÎÖÆÈÀÓÎ

ÊÀÈÅ»ÌÄÖ½ÓÈοÓÄÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖÆÈÀÌÄƟ

ÀÍļÍÀÈͽÌÈÌÄÖ½ËÄÖÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖÓÇÖ

ËÄÖÏÑÎÌ»ÔÄÈÄÖÃÄÍÏ»ÆÀÍÆÈÀºËÄÆ×Î

ÍÀÍÄÐÒÄÈÖéÌÄéÏÄÑÈÊÎϺÖéÌÈÒÔÐÍ

†

ÀџÓÀÒÇ̺×ÑÈÓÎ͘οÍÈÎÏ»ÑÀÍÎÈÒØÌÁŸÒÄÈÖÒÓÄËÄ×ÐÍÓÇÖ•£¥ÏÎØ×ÀÑÀÊÓÇѼÙÎ ÍÓÀÈÕÖ¦ÏÑÎÒÕÏÈʽÄÈÃÈÊÐÍÔºÒÄÕͧ ÌÄÌÀ×À¼ÑȽÌÕÖÍÀϺÅÓÄÈÒÓÈÖÀÏÎÃÎ׺ÖÓÎØÖ 

ÀÅοØϟÑ×ÄÈÓνÑÈÎÓÕÍÄØÑÐÏÎؽÑÈÒÄÏѽÒÅÀÓÀÎØÏÎØÑƽÖ¢ÈÊÎÍÎÌÈÊÐ́ÈÐÑÆÎÖ †ÀÏÀÊÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØÆÈÀÓÈÖÀÌÎÈÁºÖÓÕÍÆÄÍÈÊÐÍÃÈÄØÔØÍÓÐÍŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÌÄʽÂÈÌÎ ÒÓÈÖÀÏÎËÀÁºÖÓÎØÖÔÀÒØÍÄ×¼ÒÎØÍÓÇÍÄÑÆÀÒ¼ÀÓÎØÖÒÓÎÑÀÃÈÎ̺ÆÀÑÎ΂ÇÌ»ÓÑÇÖ†ÀÏÀÃÇ ÌÇÓѼÎØÓÎإѼÓÎ؆ÑÎÆџÌÌÀÓÎÖ ÎÈÐÑÆÎÖšÎØ×ÓÀѼÃÇÖÓÎØ,PTNPT'. ΄ÄÕͼÃÀÖ †ÀÏÀËÄÕͼÃÀÖ ÃÈÄØÔØÍÓ»ÖšŸÑÊÄÓÈÍÆÊÊÀÈ‚ÈÀÅ»ÌÈÒÇÖÓÇÖ•£ÊÀÈÎÆÄÍÈʽÖÒØÍÓÎÍÈÒÓ»Ö ÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖÓÇÖ•£¥™ÕÒÓ»Ö‚»ÌÎÖšÄÆÀË¿ÓÄÑÇÌļÕÒÇ ¿ÂÎØÖ ÒÓÇÍÀÌÎÈÁ»ÓÇÖ ú×ÓÇÊÄÇÃÈÄØÔ¿ÍÓÑÈÀÓÎØ‚Ä¿ÓÄÑÎ؆ÑÎÆџÌÌÀÓÎÖÓÇÖ•£šÀÑÆÀѼÓÀšØÓÈËÇÍÀ¼ÎØ ÄÍÐ ÒÓÎÏÑÎÒÕÏÈʽÄÈÃÈÊÐÍÔºÒÄÕÍÏÀÑÀ̺ÍÄÈÊÀÈÎ¥ÙÐÍÍØ™ÀËÇ̺ÑÇÖ

ËËÀƺÖÒÓÎÍÓѽÏÎÊÀÓÀÁÎ Ë»ÖÓÕÍÌÈÒÔÐÍÀÍÀÊÎÈÍÐ ÔÇÊÀÍÒÓÎÍ‚¢„ÓÇÍÏÑÎÇÆοÌÄÍÇ ÄÁÃÎ̟ÃÀšÄNBJMÓÇÖ‚ÈÄ¿ ÔØÍÒÇÖ ÍÔÑÐÏÈÍÎØ ‚ØÍÀÌÈÊο ÄÍÇÌÄÑÐÔÇÊÀÍÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎȽÓÈ ÌÏÀ¼ÍÄÈÓºËÎÖÒÓÇÍÏÑÎÊÀÓÀÁÎË» ÓÎØÌÈÒÔοʟÔÄÏÑÐÓÇÓÎØÌ» ÍÀÊÀÈÒÓÇÍÄɽÅËÇÒÇÒÓÈÖÓÎØ Ì»ÍÀÏÎؼÒ×ØÄ̺×ÑÈÏѽÓÈÍÎÖÊÀÈ ÓÐÑÀÔÀÏËÇÑÐÍÎÍÓÀÈʟÔÄÊÀÈ ÓÎØÌ»ÍÀ ¢ÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÁѺÔÇÊÀÍÌÏÑÎ ÒӟÒÄÌÈÀÀÏѽÒÌÄÍǺÊÏËÇÉÇÊÀÈ ÓÎÁÀÒÈʽÄÑÐÓÇÌÀÏÎØÏÑÎÊ¿ÏÓÄÈ ļÍÀÈÓÎÆÈÀÓ¼ÀÏÎÅÀÒ¼ÒÓÇÊÄÇÀË ËÀÆ»ÀØÓ» ÓÇÃÄÃÎ̺ÍÇ×ÑÎÍÈÊ» ÒÓÈÆÌ» ÓÇÍÐÑÀÃÇËÀûÏÎØÓÎ Ê˼ÌÀÒÓ΂¢„ÃÄÍļÍÀÈÊÀÈÓÎ ÊÀË¿ÓÄÑÎÃØÍÀÓ½ †ÀџËËÇËÀ ΊÓÀ¿ÑÎ֝Øן ÑÇÖÓÎÏÎÔºÓÇÒÄÒÓÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ ÓÎØÄÌÏÎÑÈÊοÓÌ»ÌÀÓÎÖÓÎØ‚¢„ ÓÎÍÆÈÎÓÎ؆ŸÍΝØןÑÇ ÒÓÇÔº ÒÇÓÇÖ«ÀџÖ–ËÀӟÍÇŠ¿ÌÅÕ ÍÀÌÄÏËÇÑÎÅÎѼÄÖ Î˽ÆÎÖÏÎØ ÌÏ»ÊÄ ÒÓÎ ¦ÂØÆļΧ Ç –ËÀӟÍÇ ļÍÀÈÇÀÃØÍÀ̼ÀÓÇÖÍÀÀØÉ»ÒÄÈ ÓÀÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈʟºÒÎÃÀÓÎØÎÑ ÆÀÍÈÒÌοŠÓÎØÖÃÈÀÃѽÌÎØÖÓÇÖ šÈ×ÀËÀÊÎÏοËÎؽÌÕÖ˺ÆÄÓÀÈ ½ÓÈÇ–ËÀӟÍÇļÍÀÈŸÍÔÑÕÏÎÖÓÎØ ”¼ÊÓÕÑÀ£ºÒÓÇÊÀȽ ÓÈÒØͺÁÇ ÀÏÎÓÄËļÏÑÎÏÎÌϽÄÉÄ˼ÉÄÕÍ


¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ0QBPQB»ÒÐÏÀÒÐÏÀ

…ÄÊÈ͟ÒÓÇÍ ÓÓÈÊ»Ç%JHFB

Š

◆◆◆ .ÈÊџšÈÊџ

ÓÈÖ˜ÎØͼÎØ ÀÍÓ¼ÆÈÀ ÓΆŸÒ×À½ÏÕÖ»ÓÀÍ

ÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈÒ̺ÍÎ ÔÀÉÄÊÈÍ»ÒÄÈ ÓÈÖÂÇÅÈÀʺÖÌÄÓÀýÒÄÈÖÇ%JHFB ÇÄÓÀÈÑļÀÏÎغ×ÎØÍÒØÒÓ»ÒÄÈ ÎÈÓÇËÄÎÏÓÈÊμÒÓÀÔÌμÄÔÍÈÊ»Ö ÄÌÁºËÄÈÀÖ"MQIB "MUFS  ¥ .FHB 4UBS Š™‹ÊÀÈšÀÊÄÃÎͼÀ 57 ÒÓÇÍÏÄÑÈÎ×»ÓÇ֏ÓÓÈÊ»Ö — ÄÊÏÎÌÏ» ÓÎØ ÂÇÅÈÀÊο Ò»ÌÀÓÎÖ ÔÀ ÀÑ×¼ÒÄÈ ÀϽ ÓÀ ʺÍÓÑÀÄÊÏÎÌÏ»ÖÓÇ֏¼ÆÈÍÀÖÊÀÈ ÓÎتÌÇÓÓο ÄÍÐÓÎÀÍÀËÎÆÈʽ Ò»ÌÀ ÔÀ ÒØÍÄ×¼ÒÄÈ ÀϽ ÓÎÍ ªÌÇÓÓ½ÊÀÈÔÀÃÈÀÊÎÏļÀϽÓÎ ʺÍÓÑÎÄÊÏÎÌÏ»ÖÓÇ֏¼ÆÈÍÀ֥ΠʺÍÓÑÎÄÊÏÎÌÏ»ÖÓÇÖ†ŸÑÍÇÔÀÖ ÃÄÍ ÒØÌÌÄÓº×ÄÈ ÒÓÇ ÌÄӟÁÀÒÇ ÊÀÈ ÔÀ ÒØÍÄ×¼ÒÄÈ ÍÀ ÄÊϺÌÏÄÈ ÀÍÀËÎÆÈʟ ¢È ÓÇËÄÔÄÀÓºÖ ÏÎØ ÔºËÎØÍ ÍÀ Á˺ÏÎØÍ ÂÇÅÈÀʟ ÓÀ ÊÀ͟ËÈÀ ÔÀ ÏѺÏÄÈ ÍÀ º×ÎØÍ ÓÇËÄÎџÒÄÈÖÌÄÂÇÅÈÀʽúÊÓÇ » ÀÏÎÊÕÃÈÊÎÏÎÈÇÓºÖ ÏÎØ ÍÀ ØÏÎÒÓÇѼÙÎØÍ ÓÇÍ ÓÄ×ÍÎËÎƼÀ .QFH †½ÒÎÈ ÓÎ ÆÍÕѼÙÎØÍ ÀØÓ½ „¼ÆÎÈ

­ÃÕÒÄ ÓÀÀÍÀÃÑÎÌÈʟ

‚

ÄÍÏÑÎ×ÐÑÇÒÀÍ

ÓÄËÈʟÒÄÀÏÄÑÆÈÀÊ» ÊÈÍÇÓÎÏμÇÒÇÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈ ÒÓÇͦÏÎÆÄØÌÀÓÈÍ»§ ½ÏÕÖ ļ×ÄÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈÒÓļÆÈÀ ÏÑÎ×Ժ֥ѼÓÇ ÀÅοÎÄÊýÓÇÖ ÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ™ÐÒÓÀÖ ŠÀÑÀÍÓ½ÏÎØËÎÖÊÀÓºÁÀËÄÓÀ ÀÍÀÃÑÎÌÈʟÏÎØ×ÑÕÒÓοÒÄ ÊÀÔÐÖÊÀÈÓÎØϽËÎÈÏÎÓÇÖ ÄɽÅËÇÒÇÖÆÈÀÓÎÍÌ»ÍÀ ›ÄÁÑÎ؟ÑÈΗÊÀÓÀÁÎË»ÓÕÍ ×ÑÇ̟ÓÕÍÃÄÍÃÈÎÑÔÐÍÄÈÓÎÊÀʽ Ê˼ÌÀÏÎØÄÏÈÊÑÀÓļÒÓÇ›ÄÈüÎØ ÀÅοÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎȺ×ÎØÍןÒÄÈ ºÍÀÔ»ÌÄÑÎÀϽÓÎÍÌÈÒÔ½ ÓÎØÖÊÀÈÀÍÀÑÆ»ÒÄÈÇÄϽÌÄÍÇ ¦ÌÏÑÎÒӟÍÓÙÀ§ÔÀº×ÎØÍÌÏÄÈ ÆÈÀÓÀÊÀ˟̺ÒÀºÍÀÍÎ˽ÊËÇÑÎ Ì»ÍÀ — À Í Ç Ò Ø × ¼ À Ï À Ñ À Ì º Í Ä È À Å Î ¿ ½ Ë Î È Ï Ä Ñ È Ì º ÍÎ Ø Í Ó ÇÍ ÄϽÌÄÍÇ ÒӟÒÇ ÏËÇÑÕÌ»Ö ÊÀÈ ÓÎ ϽÒÎ ÔÀ ÄÏÇÑğÒÄÈ ÓÇÍ ºÊÃÎÒÇ ÓÇÖ ÄÅÇÌÄѼÃÀÖ ÄÍÐ ÀÍÀÑÕÓÈοÍÓÀÈÏοÁÑ»ÊÄÓÀ ËÄÅӟΊÀÑÀÍÓ½ÏÎØËÎÖ½ÓÀÍÓÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀºËÄÆĽÓÈ ¦ÃÄÍØϟÑ×ÄÈҟËÈΧ­ËÀÍÓÄ

¥Î¦ÆÀËÀÓÈʽ×ÕÑȽ§Ò»ÊÕÒÄÏÀÍÓȺÑÀ

¥

ÎƟÍÓÈϺÓÀÉÀÍÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÓÎئ†ÑÐÓÎ؃ºÌÀÓÎÖ§ÓÇͥѼÓÇÓÎÁџÃØ ÒÓÇÍÏËÄØџšÏ½ÌÏÎËÀ¿ÒÓÄÑÀÀϽÓÇÆÄÍÈÊ»ÒØͺËÄØÒÇÏÎØÏÑÀÆÌÀÓÎÏμ ÇÒÀ͆»ÑÀÍÒÀŻԺÒÇ ÏÈÎÒÀÅ»ÖÃÄÍÆÈͽÓÀÍÍÀļÍÀÈ ÆÈÀÓÎÏÐÖÔºËÎØÍ ÍÀÒØÍÄ×¼ÒÎØÍÍÀÏÎÑÄ¿ÎÍÓÀÈÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʟÊÀÈÊØѼÕÖÉÄÊÀԟÑÈÒÀÍÏÎÈÎÍÃÄÍ ÔºËÎØÍ̺ÒÀÒÓÀϽÃÈÀÓÎØÖ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÒÓλÅÈÒÌÀÏÎØÄɺÃÕÒÄÇÆÄÍÈÊ»ÒØͺËÄØÒÇÓÕÍÄÑÆÀÙÎ̺ÍÕÍ ÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÎÈ ÓÄ×ÍÈÊμ ÃÈÎÈÊÇÓÈÊμ ÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖƼÍÄÓÀÈ˽ÆÎÖÆÈÀÓÇÍÊÀÓÎ׿ ÑÕÒÇÓÇÖÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊ»ÖÊÀÈÃÈÎÈÊÇÓÈÊ»ÖÀØÓÎÍÎ̼ÀÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ ™ÀÓÀÆƺËËÎØÍ ËÎÈÏ½Í ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎȽÓÈØϟÑ×ÄȦÒÄÄɺËÈÉÇÌÄÔÎÃÄØ̺ÍÇÄÏÈ ×ļÑÇÒÇØÏÎͽÌÄØÒÇÖÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖÏÎØ ÀϽÓÇÍÀÑ×»ÓÇÖÊØÊËÎÅÎѼÀÖÓÇÖ ÏÀ ÑÀ̺ÍÄÈÏÑÐÓÇÒÓÇÍ •Ë˟ÃÀ§ÊÀÈÓÎͼÙÎØÍ ½ÓȦÇÄϼÔÄÒÇÀØÓ» ÄÊÏÎÑÄ¿ÄÓÀÈÀϽÒØ ÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀÄÊÃÎÓÈʟ ÊÀÈÄÏÈ×ÄÈÑÇÌÀÓÈʟ ʺÍÓÑÀ§ ™ÀËοÍ̟ËÈÒÓÀ ¦ÓÇÍÄÓÀÈÑļÀ†»ÆÀ ÒÎÖ ÏÎØÌÄÓº×ÄÈÄÊ ÃÎÓÈʟÊÀÈÒÓα†ÑÐÓÎ ƒºÌÀ² ÍÀÒÄÁÀÒÓļ ÓÇÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊ» ÀÍÄÉÀÑÓÇÒ¼ÀÊÀÈÓÇ ÃÈÎÈÊÇÓÈÊ»ÀØÓÎÍÎ ̼ÀÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖ ½ÏÕÖº×ÄÈÃÄÒÌÄØÓļ ÄÉÀÑ×»Ö ÊÀÈÍÀÀϽ Ò×ÄÈÀϽʟÔÄÄͺÑÆÄÈÀÏÎØÏË»ÓÓÄÈÓÇÍÀØÓÎÍÎ̼ÀÀØÓ»§ ¥ÇÍÐÑÀÏÎؽËÇÇÊÎØÁºÍÓÀÒÓÇÌÈÍÓÈÀÊ»ÏȟÓÒÀÄÏÈÊÄÍÓÑÐÍÄÓÀÈÒÓÎÓÈÔÀƼÍÄÈÒÓÇÍ ÏÑÐÓÇÒÄÊØÊËÎÅÎѼÀÊØÑÈÀʟÓÈÊÇÄÅÇÌÄѼÃÀÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÿÎÀÅÄÍÓÈÊÐÍ šÏ½ÌÏÎ ËÀÖ ÍÀÒÓÀÒȟÃÇÖ ÎÈÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÃļ×ÍÎØͽÓÈÌÏÀ¼ÍÎØÍÏÀÑÀÒӟÓÄÖÓÇÖÌÈÀÖ ÏËÄØÑŸÖ ÄÊļÍÇÖÃÇËÀûÌÄÓÇÍÎÏμÀÉÄʼÍÇÒÀÍÌÀÙ¼ÓÎÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʽÄÆ×ļÑÇÌÀ ÒÇÊÐÍÎØÍÓÎÃÈʽÓÎØÖÌÏÀÚџÊÈÊÀȺ×ÎØÍÁŸËÄÈÓÎÌÀ×À¼ÑÈÒÓÀýÍÓÈÀ ºÓÎÈÌÎÈÆÈÀ

ϽËÄÌÎ ¶ÃÇÀϽÓÎÅ¿ËËÎÓÇÖÏÄÑÀÒ̺ÍÇÖ™ØÑÈÀÊ»Öļ×ÀÍÑÈ×ÓļÎÈÏÑÐÓÄÖÏÈÒÓÎËȺÖ ÊÀÔÐÖÇÄÅÇÌÄѼÃÀÃÇÌÎÒ¼ÄØÒÄÑÄÏÎÑӟÙÆÈÀÓÀÃȽÃÈÀÒÓÎØÖÃѽÌÎØÖ™ÀÈÇÏËÄØџ šÏ½ÌÏÎËÀļÍÀÈÓÎËÈƽÓÄÑÎÄØÀ¼ÒÔÇÓÇÒÄÀØӟÓÀÔºÌÀÓÀ›ÀÍÓÀÒÓļÓÄÓÐÑÀÏÎØ ÓÀļÃÄÓØÏÕ̺ÍÀÊÀÈÒÓÎ×ÀÑÓ¼ÓÇÖÄÅÇÌÄѼÃÀÖÓÇÖ ¥ÎÏÑÐÓÎÔºÌÀÓÐÑÀļÍÀÈÏÐÖÔÀÀÍÓÈÃџÒÄÈÇÏËÄØџšÏ½ÌÏÎËÀÏÎØ̟ËËÎÍ ÃÄͺ×ÄÈÒØÍÇÔ¼ÒÄÈÒÄÓºÓÎÈÎØļÃÎØÖÀÍÓÀÑÒ¼Äց¼ÍÄÓÀÈÒÀÅºÖ Ï˺ÎÍ ½ÓÈÃÄÍÄ˺Æ ×ÄÈÓÇÍÄÅÇÌÄѼÃÀÒÓÇÍÎÏμÀÊÀÓº×ÄÈÓÎÊÀÈÄÏÈÏ˺ÎÍļÍÀÈÿÒÊÎËÎÍÀÏÈÒÓºÂÄÈ ÊÀÍļÖ½ÓÈÔÀÒØÑÔļϼÒÕÀϽÓÈÖÄÉÄ˼ÉÄÈÖ ¬ÑÀšŸËËÎÍÔÀÒÇÊÐÒÄÈÓÎƟÍÓÈÏÎØϺÓÀÉÄÇÏËÄØџÓÎ؃ºÌÎØ¥ÎÄÑÐÓÇÌÀ ļÍÀÈÌÄÏÎÈÎÍÓѽÏÎ

«À̽ÖƼÍÄÓÀÈÒÓÇÍ•£¥ÀϽÓÎÀÍÄϼÒÇÌÎ̺ ÓÑÇÌÀÊÀÈÓÇͺÑÄØÍÀÏÎغÆÈÍÄÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀ ÄÍÓÎÏÈÒÓοÍÎÈÀÑƽÌÈÒÔÎȨÎÈ ÊÀӟÓÎÊÎÈÍÐÖËÄ ƽÌÄÍÎ ŸÅÀÍÓÎÈÓÎØÊÑÀÓÈÊοÊÀÍÀËÈο¨¸ÏÕÖ º×ÄÈ»ÃÇÆÑÀÅÓļ ÀÊοÆÎÍÓÀÈÀϽÄØÑ¿ÓÄÑÀŸÆÍÕ ÒÓÎØÖ̺×ÑÈÎͽÌÀÓÀÌÄÆÀËÎÃÇÌÎÒÈÎÆџÅÕÍÊÀ ÔÐÖÊÀÈÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈÊÐÍÒÓÄËÄ×ÐÍÄÅÇÌÄѼÃÕͨ ŠÓ½×ÎÖÆÈÀÓÎØÖŸÅÀÍÓÎØÖļÍÀÈÍÀÄÌÅÀÍÈÒÓοÍÆÈÀ ÍÀÃÎØ˺ÂÎØÍ»ÍÀÀÏÎ×ÕÑ»ÒÎØÍÒÈÕÏÇџ¨ÊÀÈ ÃÄÍļÍÀÈÊÀÈ˼ÆÎȯÓÎØÖØÏÎËÎƼÙÎØÍÌÄ •ÏÀͽÑÔÕÒÄÓΦ†ÑÐÓ΃ºÌÀ§ÊÀÈ΃ºÌÎÖÆÈÀ ÓÀ½ÒÀļ×ÀÍÆџÂÄÈÒÓÎÏÀÑÄËÔ½ÍÆÈÀÓÇ͕˺ÍÇ ™ÀËÎÆÄÑÎÏοËÎØÊÀÈÏÄѼÓÎØûÔÄÍÃÈÎÑÈÒÌοÓÇÖ ÒÄÊÑÀÓÈʺÖÔºÒÄÈÖÄÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖÅÈËÈÊ»ÖÓÇÖÒ׺ÒÇÖ ÌÄÓÎ̓½ÃÕÑΣÎØÒ½ÏÎØËÎ šÄÓÎÒÇÌļÕ̟ ÓÇÖÇÄÅÇÌÄѼÃÀÎØÒÈÀÒÓÈʟÀÍÀÆÍÕѼÙÄȽÓÈǕ˺ ÍÇÃÄÍÃÈÎѼÒÓÇÊÄÀϽÓÎ̓½ÃÕÑÎÒÄÊÀ̼ÀÔºÒÇ ÊÀÈÃÄÍÄÊÌÄÓÀËËÄ¿ÓÇÊÄÓÇÅÈËÈÊ»Ò׺ÒÇÓÇÍÎÏμÀ ļ×ÄÊÀȺ×ÄÈÄÃÐÊÀÈ×ѽÍÈÀÌÄÓÎÍÏÑÐÇÍØÏÎØÑ ƽ …Ä×ÐÑÈÒÀÍÎÈÒØ͟ÃÄËÅÎȁ™ÎØÁÀџÖÊÀÈ ÈʽËÀÖ”ÀÅÄȟÃÇÖÒÓÇÍÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØŠÏ¿ÑÎØ †ÀÏÀýÏÎØËÎØÆÈÀÓÈÖÅÕÍÇÓÈʺÖÓÎØÖÈÊÀͽÓÇ ÓÄÖ¨ ‚ÄÍ ÌÀÖ ˺ÓÄ †ÎÈÀQFSTPOBÓÇÖÓÇ ÏÀÈÃȟ•¼ÒÓÄÒ¼ÆÎØÑÎÈ ËĽÑÀÒÇÖÀÅÎÑοÒÄ ½ÓÈÃÄÍÀËËÇÔÕѼÙÄÓÄ ÓÎÊÎؼÙÀϽÓÈÖÒÓ»ËÄÖ ÊÀÈÏÑÎÖÓÎÓÑÀÆοÃÈ ÓÎئ”»ÌÀÓÎÖ§ÓÇÖÏÄ ™ÎÈÍ»ÃÈÀϼÒÓÕÒÇ»ÓÀÍ ÑÀÒ̺ÍÇÖ ™ØÑÈÀÊ»Ö ÓÎÊÑØŽÓÀ˺ÍÓÎÒÀÖ ÏÎØ ÒÇÌļÕÍÄ ¦™ÀÈ ÊÀÈÍÎ̼ÒÀÌĽÓÈÁ˺ ½ÌÕÖÒÓÎÓÑÀϺÙȺÏÄ ÏÀÌÄ ÓÎÍ ÓÄËÈʽ ÓÎØ ÒÄÏѽÓÀÒÇÍÀÀÏÎÌÀ ¦9 'BDUPS§  À ÃļÓÄ ÊÑØÍÔļÊÀÈÀØÓ»ÓÇÍ ÏÎØÒÓÎÓºËÎÖʟÏÎÈÀ ÄϽÌÄÍÇÒÄٽ͙ÈÀÖ ÃÈÒÊÎÆÑÀÅÈÊ»ÔÀÓÎØÖ º×ÄÈÆџÂÄÈÓÇÃÈÊ»ÓÇÖ ×ÓØÏ»ÒÄÈÓÇÍϽÑÓÀ¨ ÓÇËÄÎÏÓÈÊ»±ÈÒÓÎѼÀ² ¥Î ÀÊοÒÀÌÄ ÊÀÈ ¥½ÏÎ ÒÓÀ ÍȟÓÀ û ÀØÓ½ šº×ÑÈ ÓÎ ¦%FS ËÕÒÄÎÃÈÄØÔØÍÓ»Ö§ 4QJFHFM§ ˺ÄÈ ºÅÓÀÒÄ †ÎÈÀÄÍÍÎοÍŸÑÀÆÄÎÈ Ç ןÑÇ ÓÇÖ ¥ÙοËÈÀÖ ÏÎÈÇÓºÖÓÇÖ«Ñ»ÒÓÎØ ‚ÄÍ˺ÌÄ ÔÀźÑÄÈÌÄ „Àß ÑÈÊοցÄÑÌÀÍοÖÓÎØ ѼÒÓÄÖ ÏÀÑÀϟÍÕ ÓÎ ÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ ÀË˟ÀϽÓÇÍŸËËÇļÍÀÈÒÀÍÍÀËÄÖ½ÓÈ ̺×ÑÈÓΦ1MBZCPZ§ºÅÓÀÒÄÇןÑÇÓÇÖšºÑÊÄ˨ •ØÊÀÈѼÀÃÄÍןÍÄÈÏÑÎÊÄÈ̺ÍÎØÍÀÏÀÑÀÃÐ ÒÄÈÌÀÔ»ÌÀÓÀÃÈÀÓ»ÑÇÒÇÖÏÎËØÔÄÒ¼ÀÖ¨¥ÈÖÏÑÎ ŸËËÄÖ ÀϽÓÇÍÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØÒÓÎÊÑÀÓÈʽÊÀ͟ËÈ ŸÅÇÍÄ̽ÍÎÓÎ͆ŸÊÇÍÀÌÈË»ÒÄÈ ÆÈÀÍÀÁƟËÄÈÓÇÍ ØÏÎ×ѺÕÒÇÏÎØÓÎغ×ÄÈ ÊÀÈÓÐÑÀϺÓÀÉÄÊÀÈÓÎ À̼ÌÇÓ֏ÍÃÄÍØÏ»Ñ×ÄΆÀÏÀÍÃѺÎØ ÔÀºÏÑÄ ÏÄÍÀÓÎÍÄÅÄ¿ÑÎØÌħÅ»ÍÎØÌÄÒÓÇÍŸÊÑÇÓÎ ÄÑÐÓÇÌÀÆÈÀϽÒÎØÖÏÑÐÇÍÏÑÕÔØÏÎØÑÆοÖº×ÄÈ ÏÄÈÓμÃÈÎ΁ÈÀÍ͟ÊÇÖ¨ÏËÐÖÒÊÄÅÓ½ÌÀÒÓÄÓÈ ÃØÒÓØ×¼ÀÍÀÌÇÍÈÒ׿ÄÈÊÀÈÆÈ´ÀØÓ½ÍÇÆÍÕÒӻѻÒÇ „ÎÁºÑÃÎئ‚ÄÍØϟÑ×ÄÈҟËÈΧ¨‚ÄÍÓÎØÓÄËÄÈÐÍÄÈ ÏÎÓºÓÎØÀÍÔÑÐÏÎب ¦¢ÈÒØͺÏÄÈÄÖÓÇÖÊѼ ÒÇÖ§ļÍÀÈÓÎÔºÌÀÏÎØÔÀÒØÙÇÓ»ÒÄÈΊÄÑÀÅļÌ ›ØÍÓÀͼÃÇÖÒÓÇÍÊØÑÈÀʟÓÈÊÇÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØÒÓÇ  •¥ ÊÀÈÐÑÀÌÌ ŠØÙÇӟÆÈÀÓÎÏÐÖÇÎÈÊÎ ÍÎÌÈÊ»ÊѼÒǺ×ÄÈÀË˟ÉÄÈÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÊÎÈÍÕͼÀ ÌÄÓÎÍÏѽÄÃÑÎÓÎØ•ÌÏÎÑÈÊοŠØË˽ÆÎ؏ÔÇÍÐÍ †™ÀѺËËÀÊÀÈÓÎØÖÊÀÔÇÆÇÓºÖ†ÀÍÄÏÈÒÓÇ̼ÎØ ÈŸÍÍdžÀÍοÒÇÊÀÈ”ºÍΚÀØѺÀ ¥Î¦†§ÓÇÍ ÏÄÑÀÒ̺ÍdžºÌÏÓÇ ÏοËÇÒÄÒďԻÍÀ†ÄÈ ÑÀȟÅ¿ËËÀ¥ÇÍÏÑÎÏÄÑÀÒ̺ÍdžºÌÏÓÇ  ÏοËÇÒÄÏÀÍÄËËÀÃÈʟÅ¿ËËÀ
¥Î†¢ ¥˜™˜

.FEJB ƒ— †•˜£˜Š

† •„„‚˜™†£ž˜ •Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

,ƒ—š•£˜ — £˜–¢Š†Š¥—Š ”—š ª—  ˜™— „¢¢Š †¢•ªš¥˜ •Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

¥ • •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ •ƒ ¢Š &413&440 •„•ªƒ•£¢Š¥ª†¢Š ‚•Šš•ª¥¢Š¥ª†¢Š †¢•ªš¥˜ — •„•ªƒ•£¢Š ª£˜ — •Š¥˜ ”£‚ª — •„•ªƒ•£—ž£ —«ž£ ƒ„—¥˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ

41035%": †£ž¥ƒ„—¥—Š (0"-/&84 ›žŠ¥ž Š†¢£ •…•‚£¥ž Š†¢£ †£Š˜ — ›˜„ƒ„¢Š ¥ —ž£¥ž Š†¢£ %&3#:/&84 4$03&-*7&   

   

   

   

            

       

     

     

ƒ„—¥˜™•Š ‚•ª¥•£Š

     

     41035%": ›žŠ¥ž Š†¢£ †£ž¥ƒ„—¥—Š (0"-/&84

  

  

  

  

•…•‚£¥ž Š†¢£

›˜„ƒ„¢Š —ž£¥ž Š†¢£ —†£Š˜ — %&3#:/&84 4$03&-*7&

  

  

  

  

™ª£˜™¥˜™•Š†£ž¥¢ƒ•š ¥¢”—š ™ƒ—š•£˜ — •„•ªƒ•£¢¥ª†˜ 3&"-/&84 •ƒ ¢Š 7&50 &413&440 ¥ª†¢Š¥—Š™ª£˜™—Š £˜–¢Š†Š¥—Š ¥¢†£¢  ‚•Šš•ª¥¢Š †¢•ªš¥˜ — ª— ª£˜ — •„•ªƒ•£—ž£ ”£‚ª — ¥¢£ƒ£¢  ˜™— ‚—š¢™£¥˜™¢Š„¢¢Š

          

          

ÑÎÒÏÀÔÐÍÓÀÖ ÍÀ ÔØ̼ÙÄÈ ʟÓÈ ÀϽÓÈÖÏÑÎÇÆοÌÄÍÄÖÅȺÒÓÄÖ

ļ×ÀÍÎÈÌÈÊÑÎÅÕÍÈÒÌμÊÀÈÎÈÃÈÀÊÎϺÖ »×ÎØ ÓÄ×ÍÈʟÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÃÇËÀûÏÎØ

ÄÏÈËÎÆ»Ö ÓÑÀÆÎØÃÈο ÍÀ ÊÎÒÓ¼ÙÄÈ ½ÌÕÖ ÏÎË¿ ËÈƽÓÄÑÎ ÊÀÈ ÍÀ ļÍÀÈ ÏÀџËËÇËÀ ºÍÀÄËÊØÒÓÈʽÓÇËÄÎÏÓÈʽ

̽ÍÎÒÄÙÕÍÓÀͽÌÎØÒÈʽÏѽÆÑÀÌÌÀ ÃÄÍÓÀÈÑȟÙÎØÍ ¢ÈÏÀÑÎØÒȟÒÓÑÈÄÖÓÎØÏÑÎÆџÌÌÀÓÎÖ

ÏÑÎÚ½Í ÄÉÄ˼×ÔÇÊÄ ÓÎ ÁџÃØ ÓÇÖ †ÀÑÀÒÊÄØ»ÖÇÄÊûËÕÒÇÏÎغÁÆÀËÄ ÍÈÊÇÓ»ÓÎØցÈÐÑÆΏËÊÀ¼Î'SJFOET

şÍÇÊÄÍÀÓÎÏÀËÄ¿ÎØͽÒÎÌÏÎÑοÒÀÍ —ÀË»ÔÄÈÀļÍÀȽÓÈÊÀË¿ÓÄÑÀÒӟÔÇÊÄ Ç ¥ÙºÍÇ šÏÀËÀÓÒÈÍο ÀϽ ÓÇ £¼ÊÀ

(éÊѼÒÇéÔºËÄÈéÓÀéOPAéÓÇÖ 

      

†

ÌÄ ÓÎ ÓÑÀÆοÃÈ ¦0QB§ ÏÎØ ÔÀ ÌÀÖ ÄÊÏÑÎÒÕÏ»ÒÎØÍźÓÎÖÒÓÎÍÃÈÀÆÕÍÈÒÌÎ ÓÇցÈÎØÑÎÁ¼ÙÈÎÍÒÓθÒËÎ ¸ËÀÓÀËÄÅӟÒÓÎÓÑÀÆοÃÈļÍÀÈÎÈ ÒÓ¼×ÎÈ£ÄÌÏÀÖÊÀÈÄÍÍÎļΏËÊÀ¼ÎÖ½ÓÀÍ ÓÑÀÆÎØßØϽÓÎØÖÌÏÈӟÓÎØÖ»×ÎØÖ ÓÇÖË¿ÑÀÖ¦”ŸÙÕÌÈÀÅÕÓȟÒ´½ËÀÓÀ ÏÀËȟ§½ÓȦÊÀ¼ÄÈÓÎÆÀ˟ÙÈÎÏÀÑÄËÔ½Í ÓÇÖ ×ÐÑÀÖ§ ¶ÃÇ ϟÍÓÕÖ ʟÏÎÈÎÈ ÒÇÌÄÈÐÍÎØÍ ÌÄ ͽÇÌÀ ½ÓÈ οÓÄ ÊÀӟ ÏÀÑÀÆÆÄ˼À ÍÀ »ÓÀÍ ÎÈ ÒÓ¼×ÎÈ ÆÈÀ ÓÇÍ ÊØÁºÑÍÇÒÇÓÎ؆Š¢™¨ — ÀË»ÔÄÈÀ ļÍÀÈ ϟÍÓÕÖ ½ÓÈ ÓÎ ÅÄÓÈͽ ÏѽÆÑÀÌÌÀ ½ÏÕÖ ÄÉÄ˼×ÔÇÊÄ Ã Ä Í º Ô Ä Ë É Ä È Ã È À ¼Ó Ä Ñ À Ê À Í º Í À Í ÓÇËÄÔÄÀÓ» ÊÀÈ ½ÒÎÈ ʟÔÈÒÀÍ ÍÀ ÓÎ

”ÀÆȟÍÍÇ Ç ÎÏμÀ ÃÄÍ ÌϽÑÄÒÄ ÍÀ

ÏÀÑÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØÍ̟ËËÎÍÓκÊÀÍÀÍ ÀϽÆÈÎØÑÎÁÈÙÈÎÍÈÊ»ÒØÍ»ÔÄÈÀ Ï½ÓÇËÄÎÏÓÈÊ»ŸÏÎÂÇÓÎÏџÆÌÀ ºÌÏÀÙÄÏÎË¿ÊÀÔÐÖÓÇÍÓÈÌÇÓÈÊ»ÓÎØÖ

ÁƟËÄÈÓÎÍÊÀË¿ÓÄÑÎ ÓÇËÄÎÏÓÈʟ ÄÀØÓ½ ÓÇÖ¦‚ÄÍÏÄÈџÙÄÈ ÓÇÍÄϽÌÄÍÇÅÎџ§ ÔÀÏοÌÄ̽ËÈÖÓÄËÄÈÐÒÄÈÇÁÑÀÃȟÒÓÎ ¸ÒËÎ0QB ◆

ƒÎØʺÓÎéÒÓÎéGAMATOINFO

„

ÎØʺÓÎÌÄÄÏÄÈÒÎÃÈÀʽÓѽÏκÁÀËÄÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍÇ¥ÄӟÑÓÇÓÎHBNBUPJO GP ÇÃÇÌÎÅÈ˺ÒÓÄÑÇÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀÃÈÀÌÎÈÑÀÒÌοÀÑ×ļÕÍÒÓÇÍ•Ë˟ÃÀ ½ÓÀÍ ŸÍÃÑÄÖÓÇÖ‚¼ÕÉÇÖ—ËÄÊÓÑÎÍÈÊο•ÆÊË»ÌÀÓÎÖÒØͺËÀÁÀÍÓÎØÖÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓºÖÓÇÖ ÄÍÐÒØÍÎËÈʟÊÀÓÇÆÎÑοÍÓÀÈŸÓÎÌÀÆÈÀÏÀџÁÀÒÇÓÎØͽÌÎØÏÄѼÏÍÄØÌÀÓÈÊ»Ö ÈÃÈÎÊÓÇÒ¼ÀÖ¢ÈÒÓ½ÓÎÏÎÖÀÑÈÔÌοÒÄÏÄѼÏÎØ̺ËÇÊÀÈÃÄ×½ÓÀÍ ÄÏÈÒʺÂÄÈÖÊÀÔÇÌÄÑÈ͟ ÒÓÀ×ѽÍÈÀÏÎØËÄÈÓÎØÑÆοÒÄ —‚¼ÕÉÇ—ËÄÊÓÑÎÍÈÊο•ÆÊË»ÌÀÓÎÖÀÒ×ÎË»ÔÇÊÄÌÄÓÇÍØϽÔÄÒÇ¿ÒÓÄÑÀÀϽ Ì»ÍØÒÇÓÎØÄÊÏÑÎÒÐÏÎØÓÇÖ•ÓÀÈÑļÀÖ†ÑÎÒÓÀÒ¼ÀÖ¢ÏÓÈÊÎÀÊÎØÒÓÈÊÐÍ­ÑÆÕÍ •†¢• ÒÓÇͽÏμÀÀÍÀÅÄѽÓÀͽÓÈÎÈÃÈÀ×ÄÈÑÈÒÓºÖÓÇÖÈÒÓÎÒÄ˼ÃÀÖ×ÕѼÖÓÇÍ ºÆÊÑÈÒÇÓÕÍÀÑÌÎüÕÍÄÓÀÈÑÄÈÐÍÃÈÀÌμÑÀÙÀÍÏÀџÍÎÌÎÂÇÅÈÀʽØËÈʽ ¢È ÀÑ׺Ö ØÏÎËÎƼÙÎØÍ ½ÓÈ ÓÀ ÃÈÀÅØƽÍÓÀ ʺÑÃÇ ÓÕÍ ÄÓÀÈÑÄÈÐÍ ÏÀÑÀÆÕÆ»Ö ÊÈÍÇÌÀÓÎÆÑÀÅÈÊÐÍÓÀÈÍÈÐÍ ÌÎØÒÈÊÐͺÑÆÕÍ ËÎÆÈÒÌÈÊοÀϽÓÇÍÄÏӟ×ÑÎÍÇ ËÄÈÓÎØÑƼÀÓÎØHBNBUPJOGPÀͺÑ×ÎÍÓÀÈÒÓÎÏÎÒ½ÓÎØÃÈÒÄØÑÐ ◆

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

Ÿ

¥ÀÑÀÆ̺ÍΊÀÁÁÀÓ½ÁÑÀÃÎϺ ÑÀÒÄǁÄÕÑƼÀ ½ÓÀÍÓÎÅÈËÎÊØ ÁÄÑÍÇÓÈʽÓÇËÄÎÏÓÈʽÊÀ͟ËÈ*NFEJ57 ºÃÕÒÄÓÇͦļÃÇÒǧ½ÓÈÑÕÒÈʟŸÑÌÀ ÓÀ̟×ÇÖļ×ÀÍÌÏÄÈÒÓÇÍÏÑÕÓÄ¿ÎØÒÀ ÓÇÖ×ÐÑÀÖÊÀȽÓÈÎÏѽÄÃÑÎÖšÈ×À»Ë ŠÀÀÊÀÒÁ¼ËÈļ×ÄÒÊÎÓÕÔļ ¥ÎÊÀ͟ËÈÌÏÎÑļÍÀÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÄÓÇÍ ¦Ä¼ÃÇÒǧÕÖÀÍÀÏÀџÒÓÀÒÇÏÈÔÀÍÐÍ ÆÄÆÎͽÓÕÍ ½ÏÕÖÄÉ»ÆÇÒÄÀÑƽÓÄÑÀ ¢ÏÀÍÈʽÖÒÓÇÍ¥ÈÅ˼ÃÀ»ÓÀÍÓºÓÎÈÎÖ ÏÎØÓÀüÊÓØÀÊÈÍÇÓ»ÖÓÇËÄÅÕͼÀÖ ÊÀÓºÑÑÄØÒÀÍÊÀÈÎÈʟÓÎÈÊÎÈÉÄ׿ÔÇ ÊÀÍÒÓÎØÖÃѽÌÎØÖºÍÓÑÎÌÎÈ ¢ÈØÏÄ¿ÔØÍÎÈÓÎØÊÀÍÀËÈο ÏÑÎÅÀ ÍÐÖ×ÕѼÖÍÀº×ÎØÍÀ¼ÒÔÇÒÇÓÇÖÿÍÀ ÌÇÖÓÇÖÄÈʽÍÀÖ ¦ºÒÓÇÒÀͧÓÇşÑÒÀ ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÐÍÓÀÖÄÈʽÍÄÖ ÀÑ×ļÎØ ÀϽÓÎÍϽËÄÌÎÓÎØ ½ÓÀÍÓÀÑÕ ÒÈʟÓÀÍÊÖļ×ÀÍÅӟÒÄÈÒÄÀϽÒÓÀÒÇ ÀÍÀÏÍλÖÀϽÓÇÍ¥ÈÅ˼ÃÀÌºÒÕÖ ÌÄӟÉÄʼÍÇÒÄÌÈÀÙÕÍÓÀÍ»ÒØÙ»ÓÇÒÇ ÒÓÎÒÓοÍÓÈÎÌÄÓÎÍÏÀÑÎØÒÈÀÒÓ»ÍÀ ÀÏÎËÎÆļÓÀÈÆÈÀÓÎÍÏÀÍÈʽÏÎØÏÑÎ ÊË»ÔÇÊÄ ¢ÈÄÉÇÆ»ÒÄÈÖÏÎØýÔÇÊÀÍÃÄÍş ÍÇÊÀÍÍÀÏļÔÎØÍÓÎØÖÏÎ˼ÓÄÖÓÇÖ¥È Å˼ÃÀÖ ÏÎØÒØÆÊÄÍÓÑÐÔÇÊÀͺÉÕÀϽ ÓÎÊÓ¼ÑÈÎÓÎØÊÀÍÀËÈοÄÉÀÆÑÈÕ̺ÍÎÈ ‚ÄÍļÍÀÈ˼ÆÎÈÄÊļÍÎÈÏÎØÏÈÒÓÄ¿ ÎØͽÓÈϼÒÕÀϽÓÇÍÀÍÎÇÒ¼ÀÀØÓ» ÁѼÒÊÎÍÓÀÈÊØÁÄÑÍÇÓÈÊμÊ¿ÊËÎÈÏÎØ ÒÓ½×Îļ×ÀÍÍÀÄÊÔºÒÎØÍÒÓÄ˺×ÇÓÇÖ ÀÍÓÈÏÎ˼ÓÄØÒÇÖÏÎØÃȟÊÄÈÍÓÀÈÅÈËÈʟ ÒÓÇ£ÕÒ¼À

Ÿ

¦šÄӟÓÀÌÄҟÍØ×ÓÀÊÀÈŸË ËÄÖÈÒÓÎѼÄÖ§ļÍÀÈÎÓ¼ÓËÎÖÓÎØ ͺÎØDPNJDBMCVNÓÎ؆ÀÍÀÆÈÐÓÇ šÇÓÒÎÌϽÍÎØ — ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÇ ÔÀ ÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔļÓÇ͆ÀÑÀÒÊÄØ» šÀÑÓ¼ÎØÒÓÈÖ ÓÎÁџÃØÒÓÎDBGn CBS %BTFJO ÒÓÇÍ ÏËÀÓļÀ•ÉÀÑ×ļÕÍ ŠÎËÕÌο  ÈÀ ÓÎÁÈÁ˼ÎÔÀÌÈË» ÒÎØÍÎÒØÆÆÑÀź ÀÖ…ÄÍÎÅÐÍ šÏÑÎØÍÓٟÊÇÖÊÀÈÎ ÒØÆÆÑÀźÀÖ ÃÈÄØÔØÍÓ»ÖÓÎØ•ÔÍÈÊο ™ºÍÓÑÎ؃ğÓÑÎØÊÀÈ«ÎÑο—ÑÀÊË»Ö „ÎÆÎÔºÓÇÖ          

          

◆ ŠÓÎ ÊÄͽ ºÏÄÒÄ Ç ÏÑÎÒϟÔÄÈÀ ÓÇÖ •Š—•šƒÆÈÀÀËËÀÆ»ÓÎØÊÀÓÀÒÓÀÓÈÊο ÀÅοÌÄƟËÎ̺ÑÎÖÓÕÍÒØÍÀúËÅÕÍ ÃÄÍÄÌÅÀͼÒÓÇÊÄÒÓÇÆÄÍÈÊ»ÒØͺËÄØÒÇ ÆÈÀÍÀÂÇżÒÄÈ ÄÍПËËÎÈÄÌÅÀͼÒÓÇÊÀÍ ÀË˟ÃÄÍ»ÅÈÒÀÍ­ÓÒÈ ÏÀџÓÎÆÄÆÎͽÖ ½ÓÈØÏÄÑÂÇżÒÓÇÊÀÍÎÈÓÑÎÏÎÏÎÈ»ÒÄÈÖ ÃÄÍÊÀË¿ÅÔÇÊÀͦÓÀÓÕÍÏÑÎÒÄËÔ½ ÍÓÕÍÒÓÇÒØͺËÄØÒÇ ÏÎØÒ¿ÌÅÕÍÀ ÌÄÓΙÀÓÀÒÓÀÓÈʽÓÇÖ•Š—•šƒ ŸÑ ÔÑÎ ÏÀÑ ÀÏÀÈÓοÍÓÀÈÆÈÀÍÀÄÆÊÑÈ Ôοͧ ◆ ŠØÍÄÏÐÖ ϟÄÈÏÄѼÏÀÓÎÇÌÄÓÀÁÀÓÈÊ» ÃȟÓÀÉÇ ÓÇÍÎÏμÀÏÄѼÌÄÍÀÍÏÐÖÊÀÈÏÐÖ ÎÈÒØ͟ÃÄËÅÎÈÏÎØļ×ÀÍØÏÄÑÁļÓνÑÈÎ ÇËÈʼÀÖÊÀÈÃÄÍÌϽÑÄÒÀÍÍÀÄÍÓÀ×ÔοÍ ÒÓÇÍ­ÍÕÒǸÏÕÖÊÀÈÇÀËËÀÆ»ÓÎØÎѼ ÎØÀϽÓÀÒÄ×ѽÍÈÀ”ÀËÓÐÍÄÈÊÀÈÇ ÄÊÊÀԟÑÈÒÇÌÇÓÑÐÎØ

.ÈÊџÊÀÈ ÔÄÒÒÀËÎÍÈÊȟ ◆ ŠÓÎÌÄÓÀÉ¿ ÀϽÓÀÆÑÀÅļÀÓÇÖ­ÍÕÒÇÖ ϺÑÀÒÄÊÀÈÒØÍÀÍÓ»ÔÇÊÄÌÄÓÎÃÈÎÈÊÇÓÈʽ ÒØÌÁοËȽÓÇÖ ÓΊŸÁÁÀÓÎ ÎͺÎÖÏѽ ÄÃÑÎÖÓÇÖ•£¥•ÈÐÑÆÎցÀÌÏѼÓÒÎÖ ÒÓÎÍÎÏμÎýÔÇÊÄØϽÌÍÇÌÀÆÈÀÓÇÍ•¥ ¢̽ÍÎÖÑÀÃÈÎÓÇËÄÎÏÓÈʽÖÃÇ̽ÒÈÎÖÅÎ ѺÀÖ ½ÏÎØÎÈÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏÑÎÊËÇÓÈʟ ÀÌÄÈÁ½ÌÄÍÕÍÃÄÍÉÄÏÄÑÍοÍÓÈÖÓºÒÒÄÑÈÖ ϺÍÓÄ™ÀÈÀØÓºÖļÍÀÈÀÔÇÍÀÚʟÑÎØÒź ÓÈÀ¨ ◆ ŠÓÇÒØͺ×ÄÈÀϺÑÀÒÄÊÀÈÀϽÓÇÍ•¥ ½ÏÎØÄϼÊÄÈÓÀÈǦÀËËÀÆ»ÅÑÎØџ֧ÒÓÇ ÃÈÎÈÊοÒÀÊÀÈÎÎÑÈÒ̽ÖÓÎØͺÎØÆÄÍÈÊο ÃÈÄØÔØÍÓ»ÊοÆÎÍÓÀÈÎͽÌÀÓÀ ºÌÏÄÈÑÀ ÀϽÓÎÍÃÇÌÎÒÈÎÆÑÀÅÈʽ×ÐÑΗ•Š—•

šƒ ÌÄÓÀÉ¿ŸËËÕÍ Ù»ÓÇÒÄÍÀÄÊÏÑÎÒÕ ÏļÓÀÈÔÄÒÌÈʟÒÓÇ‚ÈÎÈÊοÒÀ•ÏÈÓÑÎÏ» ◆ ¦0ÊÀ˽Ö×ÑÈÒÓÈÀͽ֧ÓÎØÃÇÌÎÒÈÎÆџ ÅÎØÒØÆÆÑÀźÀ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎØ‚ÎØ Ò¼ÃÇ ÏÎØÊØÊËÎÅÎÑļÀϽÓÈÖÄÊýÒÄÈÖ †ÀӟÊÇ ÏÀÑÎØÒȟÒÓÇÊÄÒÄÀ¼ÔÎØÒÀÓÇÖ •Š—•šƒ¥ÎͺÎÁÈÁ˼ÎÓÎØÒØÆÆÑÀźÀ ÏÎØØÏÇÑÄÓļÌÄÄÏÈÓØ×¼ÀÓÎÈÒÓÎÑÈʽÌØ ÔÈÒÓ½ÑÇÌÀ ÏÄÑÈÒÓѺÅÄÓÀÈÆ¿ÑÕÀϽÓÇÍ ÈÒÓÎѼÀÓÎØÔÑØËÈÊοÁØÙÀÍÓÈÍοÒÓÑÀ ÓÈÐÓÇÏÎØ ÀËÕÔļÒÇÖÓÇÖ†½ËÇÖ ÄÊÏË» ÑÕÒÄÓÇÍ¿ÒÓÀÓÇÄÏÈÔØ̼ÀÓÎØÓÄËÄØÓÀ¼ ÎØÀØÓÎÊџÓÎÑÀ™ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎ؆ÀËÀÈ Î˽ÆÎØ ÀÏÎÊÄÅÀ˼ÙÎÍӟÖÓÎͥΠÊØÊËÎŽÑÇÒÄÓÎÏÑÐÓÎÌØÔÈÒÓ½ÑÇÌÀ ÓÎØ™ÎØÒ¼ÃǦ‚ÀÍÀμ§ ÄÊÙŸÊÓÎÖ ÊÀÈÓÎ ÀϽÓÈÖÄÊýÒÄÈÖ†ÀӟÊÇ ÓÎÌØÔÈÒÓ½ÑÇ̟ /ƒ¾ÒÄÈÉ·ÇÍÂà ¦†ºÑÒÄÖ§ ,EYKOPONTIX GMAILCOM


¥Î†¢ ¥˜™˜†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

‚ºËÎØÍéÓÎé·ÍÓÄÑÍÄÓéÊØѼÀÑ×Î

ƒ— †•˜£˜Š

ÍÀÒ׺ÃÈÎÏÎØÀÍÀ̺ÍÄÓÀÈÍÀÀË˟ÉÄÈÓÎÍןÑÓÇÓÕÍ ÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍÊÀÈÄÍÇ̺ÑÕÒÇÖÒÓÈÖ—†ÓÇÍÄϽÌÄÍÇ

­

ÄÏÇÑğÒÄÈÓÎÍÆÑÀÏÓ½˽ÆÎÊÀÈÊÀÓ´ÄϺÊÓÀÒÇÓÎÍÓѽÏÎÊÀÈ ÊØѼÕÖÓÀ̺ÒÀÄÍÇ̺ÑÕÒÇÖ

ÃÄÊÀÄÓ¼ÀÏѽÓÄÈÍÄÇ¢ÌÎÒÏÎÍÃÈÀÊ»•ÏÈÓÑÎÏ»•ÏÈÊÎÈÍÕ ÍÈÐÍÓÇ֏ÌÄÑÈʻ֗'$$ļÍÀÈÌÈÀÊÑÀÓÈÊ»ØÏÇÑÄÒ¼ÀÏÎØ ÍÎÌÎÔÄÓļÆÈÀÓÈÖÄÏÈÊÎÈÍÕͼÄÖÏÀÍÓ½ÖÓ¿ÏÎØÊÀÈÒ¿ÌÅÕÍÀ

¶ÃÇ ϟÍÓÕÖ ÄÊÃÇËÐÔÇÊÀÍÎÈÏÑÐÓÄÖÀÍÇÒØ×¼ÄÖÒÓÎØÖ ÃÈÀÃѽÌÎØÖÓÎØ™ÎÆÊѺÒÎظÏÕÖÌÀÖÏËÇÑÎÅÎÑļÊÀÈÓÎ ÈÒÓÎ˽ÆÈÎFMMJOBTYPSJTFMMBEBCMPHTQPUDPNÓÎ؏ÍÃѺÀ

ÌÄÃÇÌÎÒ¼ÄØÌÀÓÕͦ/FX:PSL5JNFÖ§ ÓÎÒ׺ÃÈÎͽÌÎØ ÀÍÀÌÄͽÓÀÍÍÀÊÀÓÀÓÄÔļÏÑÎÖÒØÙ» ÓÇÒÇÀϽÓÇÍÀÑ̽ÃÈÀÄÏÈÓÑÎÏ»ÒÓÎ ™ÎÆÊѺÒÎÓÇÍÏÄÑÀÒ̺ÍǥѼÓÇ οÓÕÖ

†ÀÏÀÆÄÕÑƽÏÎØËÎØ ¦ÇÏѽÓÀÒÇÓÇÖ¢ÌÎÒÏÎÍÃÈÀÊ»Ö •ÏÈÓÑÎϻ֕ÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÄÈ ̺×ÑÈÊÀÈÄÏÈÃÎÓ»ÒÄÈÖÄÓÀÈÑÄÈÐÍÏÎØÔÀ ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ»ÒÎØÍÓÇÍÄØÑØÙÕÍÈÊ»Ïѽ

ÐÒÓÄÍÀÃÎÔļŸÌÄÒÇÏÑÎÓÄÑÀȽÓÇÓÀ ÒÓ΂ÈÀüÊÓØÎ ŠØÆÊÄÊÑÈ̺ÍÀ ÇÏѽÓÀÒÇÓÇÖ'$$

ÒÁÀÒÇÒÓ΂ÈÀüÊÓØÎÊÀÈÓÀ×ÑÇÌÀÓÈʟ ÏÎҟÏÎØÏÑÎÁ˺ÏÄÓÀÈÍÀÀÏÀÈÓÇÔοÍ ÆÈÀÓÇÍÄÅÀÑÌÎÆ»ÀØÓοÓÎØÒ×ÄüÎØ

ÏÑÎÁ˺ÏÄÈÓÇÌÄÓÀÓÑÎÏ»ÓÇÖÄØÑØ ÙÕÍÈÊ»ÖÏѽÒÁÀÒÇÖÒÓηÍÓÄÑÍÄÓÕÖ ÊØѼÀÑ×Î̺ÒÎÄÏÈÊÎÈÍÕͼÀÖÓÀÄϽÌÄ

ÀͺÑ×ÎÍÓÀÈÒÄÏÎË˟ÃÈÒÄÊÀÓÎÌÌ¿ÑÈÀ ÃÎ˟ÑÈÀ§ Š¿ÌÅÕÍÀÓÎØÖ¦/FX:PSL5JNFT§ ÓÎ

ÍÀ×ѽÍÈÀÒÓÇÍŸËËǽ×ÔÇÓÎ؏ÓËÀÍÓÈ Êο ÏÀÑÀÌÄѼÙÎÍÓÀÖÒÄÌÄƟËÎÁÀÔ̽ ÓÀÏÀÑÀÃÎÒÈÀʟ̺ÒÀ ½ÏÕÖÇÓÇËĽ ÑÀÒÇÊÀÈÓÎÓÇ˺ÅÕÍΆÎËËμÀÍÀÑÕ ÓÈοÍÓÀÈğÍÀØÓ½ÓÎÒ׺ÃÈÎͽÌÎØÔÀ

ÅÈ˽ÃÎÉÎÏѽÆÑÀÌÌÀÓÇÖ'$$ÔÀÏÑÎ ÊÀ˺ÒÄÈÓÈÖÀÍÓÈÃџÒÄÈÖÓÕÍÌÄƟËÕÍ šš• ÀÅοÁ˺ÏÎØÍÍÀןÍÎØÍÒØÍÃÑÎ ÌÇÓºÖÊÀÈÃÈÀÅÇÌÈÒÓÈʟºÒÎÃÀÀϽÓÇÍ ÄØÑ¿ÓÄÑÇÄɟÏËÕÒÇÓÎØ‚ÈÀÃÈÊÓ¿ÎØ

‚ÄÌÄËÈÐÃÄÖéÃÈÊÀ¼ÕÌÀ ÓÎéÈÀüÊÓØÎ

™½ÊÊÈÍÎéÏÀͼ ÎÈéÌÄÓÑ»ÒÄÈÖéÓÇÖé!'"

š

š

ÈÀ ºÑÄØÍÀ ÆÈÀ ÓÎ ‚ÈÀüÊÓØÎ ÌÄ ÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÀ ÄØÑ»ÌÀÓÀÏÑÀÆÌÀÓÎÏμÇÒÄÇÄÓÀÈÑļÀ(MPCF4DBO ÆÈÀËÎÆÀÑÈÀÒ̽ÓÎØ##$ŠÓÇÃÇÌÎÒʽÏÇÒÇÑÕÓ»ÔÇÊÀÍ ÄÍ»ËÈÊÎÈ×Ñ»ÒÓÄÖÀϽ×ÐÑÄÖÆÈÀÓÇÒ׺ÒÇ ÓÎØÖÌÄÓηÍÓÄÑÍÄÓÊÀÈÒ×ÄýÍÎÊÓÐÒÓÎØÖúÊÀ  ÄÑÕÓÇÔºÍÓÄÖÔÄÕÑοÍÏÕÖÇÏѽÒÁÀÒÇÒÓÎÍÏÀÆʽÒÌÈÎ ÈÒÓ½ÀÏÎÓÄËļÔÄÌÄËÈÐÃÄÖÃÈÊÀ¼ÕÌÀšÄÓÀÉ¿ÓÕÍ×ÑÇÒÓÐÍ ÓÎØ‚ÈÀÃÈÊÓ¿ÎØÓÎÏÎÒÎÒÓ½ÀØÓ½ºÅÓÀÒÄÓÎ ÄÍÐ ÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍÌÇ×ÑÇÒÓÐÍÏÄÑÈÎѼÒÓÇÊÄÒÓÎ ¢ÑÈÒ̺ÍÄÖ×ÐÑÄÖ ½ÏÕÖÇ•ÒÔÎͼÀÊÀÈÇ›ÈÍËÀÍüÀ º×ÎØÍ ÏÑÎ×ÕÑ»ÒÄÈ ÏÑÎÖ ÀØÓ» ÓÇÍ ÊÀÓÄ¿ÔØÍÒÇ ÀÍÀÆÍÕѼÙÎÍÓÀÖÓ΂ÈÀüÊÓØÎÕÖÔÄÌÄËÈÐÃÄÖÃÈÊÀ¼ÕÌÀ †ÑÎÖ ÀØÓ» ÓÇ ÔºÒÇ ÏȺÙÄÈ ÊÀÈ Î ¢—• ÄÍÐ Î ÆÄÍÈʽÖ ÆÑÀÌÌÀÓºÀÖÓÇÖ‚ÈÄÔÍοÖ­ÍÕÒÇÖ¥ÇËÄÏÈÊÎÈÍÕÍÈÐÍÓÕÍ —ÍÕ̺ÍÕÍ•ÔÍÐÍ *56 «ÀÌÀÍÓοÍ¥ÎØѺ Ò×ÎËȟÙÎÍÓÀÖ ÓÇͺÑÄØÍÀ Ó½ÍÈÒĽÓÈÎÈÊØÁÄÑÍ»ÒÄÈÖ¦ÏѺÏÄÈÍÀÔÄÕÑοÍ ÓηÍÓÄÑÍÄÓÁÀÒÈÊ»ØÏÎÃÎÌ» ½ÏÕÖÓÎØÖÃѽÌÎØÖ ÓÇÍ ÀÏÎÊÎÌÈûÓÕÍÀÏÎÑÑÈÌ̟ÓÕÍÊÀÈÓÎÍÄѽ§

ÇÍÀÊοÒÄÈÆÈÀ•Š—•ÊÀÈÆÈÀ"(#ÎÈ ŸÍÍÇÖ ËÀÅοÙÎÖ ¥ÎØ ÒÇÊÐÍÄÓÀÈ Ç ÓѼ×ÀʟÆÊÄËΙÀÈÓÇÌÄÍ•Š—•ÃÄÍÌÏÎÑļÍÀ ÓÇÍʟÍÄÈÄÍÓÄËÐÖϺÑÀ ÌÏÎÑļÀÏËÐÖÍÀÒϟÄÈ ÒØÒÓÇÌÀÓÈʟÓÈÖÀÏÄÑƼÄÖÓÇÖ ÓÇÃÄ"(#½ÌÕÖ ÅÀ¼ÍÄÓÀȽÓÈļÍÀÈÀÏÎÅÀÒÈÒ̺ÍÎÖÍÀÏÑÎÒÏÀ Ô»ÒÄÈÍÀÓÇÍÏÀÑÀÆÊÕͼÒÄȁȴÀØÓ½ÊÀÈÀÅο ÓÇÍÀÌÅÈÒÁ»ÓÇÒÄÆÈÀÏÎËËÎÒÓ»ÅÎџÃÇÌÎ Ò¼ÕÖ ºÁÀËÄÌÏÑÎÖ ÀÏ´½ ÓÈÅÀ¼ÍÄÓÀÈ ÓÎÒ׺ÃÈÎ ÆÈÀÓÇͼÃÑØÒÇÊÈŸËËÇÖÄÓÀÈÑļÀÖÌÄÓÑ»ÒÄÕÍ ÓÇËÄÔºÀÒÇÖ ÏÎؼÒÕÖÍÀüÍÄÈÊÀÈÊÀͺÍÀÊÀ Ë¿ÓÄÑÎÍÎØÌÄџÊÈÒÓÈÖÊÀÈÍοÑÈÄÖÓÎØÏÑÕÈͺÖ ÄÊÏÎÌϺÖ™ÀȽÒÎÈɺÑÎØÍ˺ÍĽÓÈÀÍÃÄͺÑÔÄÈ Ò¿ÍÓÎÌÀ¯ÀϽʟÏÎدÓÎÍÎØÌÄџÊÈ ÃÄÍÔÀ ÌÀÊÑÎÇÌÄÑÄ¿ÒÎØÍÎÈÄÊÏÎÌϺ֨¶Ì»ÏÕÖÃÄÍ ÌÀÊÑÎÇÌÄÑÄ¿ÒÄÈÇÈúÀÓÎ؏ËÀÅοÙÎØ ÏÎØ ÃÄÍÀѺÒÄÈÊÀÔ½ËÎØÒÓÎØÖŸËËÎØÖÊÀÍÀ˟Ñ×ÄÖ ÊÀÈÊØѼÕÖÒÓÎ͚ϽÌÏÎËÀ

(é¦ÏÑÎÈÊÎýÓÇÖ§éÊÀÈéÎÈéÏÑÎÈÊÈÙ½ÌÄÍÎÈéÓÎØé#ITYé&-

¢

¿ÓÄÇ›ÑÄÈÃÄѼÊÇÃÄÍ

ÏÑμÊÈÙÄÓÈÖŸÏÎÑÄÖ ÊÎÑÀÒ¼ÃÄÖ½ÏÕÖǁȟÍÍÀ ÓÎØÖϟËÀÈÏÎÓºÄÑÆÀÙ½ ÌÄÍÎØÖÓÎØ$JUZ'. ʟÔÄ ÎÌÎȽÓÇÓÀÌÄÓÀÉ¿ÓÕÍ ÿÎÊØÑÈÐÍÁºÁÀÈÀļÍÀÈ ÄÍÓÄËÐÖÒØÌÏÓÕÌÀÓÈÊ» —ÈŸÍÍÀ ËÎÈÏ½Í ÕÖÓºÕÖ ”ÀÒ¼ËÈÒÒÀÓÎØ¥¿ÏÎØ ÌμÑÀÒÄÒÓÎØÖÄÑÆÀÙ½ ÌÄÍÎØÖÓÎÅÔÈͽÏÕÑÎÓÎ ÀÍÓ¼ÓÈÌÎÀϽÓÇÍÏÐËÇÒÇ ÓÎØÒÓÀÔÌοÒÓÎÍ£ºÒÓÇ ÊÀÈÓÎØÖºÒÓÄÈËÄÓÐÑÀ ÊÀÈÓÀÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀ×ÀÑÓȟ ÆÈÀÍÀÓÀÁŸËÎØÍÒÓÇÅÎ ÑÎËÎÆÈÊ»ÓÎØÖûËÕÒÇ ™ÀÈÊÀ˟½ËÀÀØӟ ÀË˟ º×ÎØÌÄÌÈÀÀÏÎѼÀÃÄÍ

ÁѺÔÇÊÄʟÏÎÈÎÖÀϽÓÎØÖ

¦†ÑÎÈÊÎýÓÇÖ§ÊÀȦ†ÑÎÈ

ϟÍÓÕÖÌÏ»ÊÀÌÄÒÓÎÍʽÏÎ

ÏÀÑÀÓÑÄןÌÄÍοÖÓÇÖÍÀ ÒÁ»ÒÄÈÀϽÓκÆÆÑÀÅÎ ÏÑÎÖÓÇÍÄÅÎѼÀÓÈÖ˺ÉÄÈÖ

ÊÈÙ½ÌÄÍǧ ¥ÎØ˟×ÈÒÓÎÍ ÒÓÎØÖŸÍÓÑÄÖÀÖºÆÑÀÅÀÍ ¦†ÑÎÈÊÈÒ̺ÍÎȧ •ÌļÖ

ÍÀÒÁ»ÒÎØÌÄÓPºÓÎÖÆÄÍ Í»ÒÄÕÖÊÀÈÓÎ͏›šÓÇÖ ¥ÀɺÑÎØÌĽÌÕÖ¨ 

†£ž˜ •Š¢˜™¢ ¢š˜™•Š šºÒÎÖ½ÑÎÖ —š•£—Š˜  ª¥•š†£˜™— «£—š¥˜Š¥—£˜¢ ™•£‚¢Š •…†£•Š

  

•”‚¢š‚˜˜•Š ¢˜™¢ ¢š˜™•Š

† •„„‚˜™     

  

 

¢™¢Šš¢Š¥¢ª•†• ‚ª¥—

9£—š¥£˜¥—

¢š•¥¢«¢Š•”‚¢š‚˜˜•Š«£ªŠ—•ª™˜£˜

 

¥¢™£›˜

¥¢„¢˜†¢ ¥¢†¢ ¥˜™˜ †£Š™•ª— Š›—  „›•  )&†¢«— †£˜ 

   

   

   

   †•£˜¢‚˜™57–†˜ ™ š•£•Š57 ¥—„•ƒ•¥—Š •ž ¥—„•£š )&--0 ¥—„•™¢ ¥£¢„ £‚˜¢¥—„•¢£Š— ƒ— ¢£š ¥*70 57"7"/5*

     

 

     

     

     

ÊοÓÄÒÓÀ'. ™Ñ»ÓÇ'.  •Í„ÄØÊÐ  0BTJT'.  7JMMBHF  +PIO(SFFL  'SFFEPN  "SSFOB3BEJP  £Š•ÊÊËÇÒ¼ÀÖÓÇÖ•Ë˟ÃÎÖ  ‚ѽÌÎÖ'.  ÑÈÒÓÄџÒÓÀ'.  ™À͟ËȆÄÈÑÀȟ  ËØşÃÀ'.  £ŸÃÈάÒÓØ  •£¥Ñ¼ÓÎ  †ÄÈÑÀÚÊ»•ÊÊËÇÒ¼À  ™ÑÇÓÈÊ»£ÀÃÈÎÅÕͼÀ  •¥  (BMBYZ  „ŸÌÂÇ'.  #FTU3BEJP  ,JTT'.  0SBOHF  ,PTNPT  •ÏÈÊÎÈÍÕͼÀ  …ºÍÈÎÖ  /PWB4QPSU'.  £ØÔ̽Ö  "UIFOT%FF+BZ 

'MBTI  3FE'.  ‚¼ÅÕÍÎ  3PDL'.  " ¥  -PWF3BEJP  3FBM'.  Ô»ÍÀ  %FSUJ  "MQIB3BEJP  šÄËÕüÀ  $JUZ  ŠÊŸÈ  ‚¼ÄÒÇ  •£ŠÏÎÑ  4GFSB   JUSP3BEJP  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  4FOUSB'.  •£‚Ä¿ÓÄÑÎ  †ÀѺÀ'.  "UIFOT4IPDL3BEJP  "UMBOUJT  ŠÓÎʽÊÊÈÍÎ  †ÀË̽Ö  .BE3BEJP  £ÑÆÎÒÀÑÕÍÈʽÖ  %JHJUBM'. 
¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇšÀÑÓ¼ÎØ

ËÎÉ½Ö ›ÕͺÖ˺ÉÄÕÍ 

◆ ¥ÎÍÄѽºÓÑÄ×ÄƟÑÆÀÑÎ ◆ •¼×ÀÍÀÍμÉÄÈÓÀÌÏοÓÈÀÓÎØÖÎÈÁџ×ÎÈ ÊÀÈÓÎÒÓÎÈ×ÄȽÎÑÌÇÓÈʽÊÀÈÌÄÏÄѼÒÒÈÄÖ üÏËÄÖÉÄÓØËÈƽÓÀÍÊȺÏÄÅÓÄÌÄÎÑÌ»ÒÓÎ ÊμËÕÌÀÌÄÓÇÆËÈÒÓÄÑ»ÄÏÈşÍÄÈÀ

0

üÒÊÎÖÒÏÀÒ̺ÍÎÖÊÀÈÓÀ ÌÈÒÎÒÁÇÒ̺ÍÀÆџÌÌÀÓÀ ÔØ̼ÙÎØÍÓÇÌÄËÕüÀ ŠÓÎÍÌÈÊѽ×ÐÑÎÏÎØÎÈÀÍÀÌÍ»ÒÄÈÖ Ò×ÇÌÀÓÎÏÎÈοÍÓÀÈÊÀÈƼÍÎÍÓÀÈÒØ ÍÓÑÎÅȟ¥ÇÍÐÑÀÏÎØÀÍÀÃÈÏËÐ ÍÎÍÓÀÈÎÈÒʺÂÄÈÖÊÀÈÓÎÌÎÍÀ×Èʽ ÏÀÑÀË»ÑÇÌÀÌÏÎÑļÍÀϟÑÄÈÓÇ ÌÎÑÅ»ÄͽÖϟÔÎØÖ¥ÀÀÍÓÈÊļÌÄ ÍÀÆÈÆÀÍÓÐÍÎÍÓÀÈÊÀÈÄÊÅÕÍοÍ ‚ØÎÒ¿ÍÔÄÓÄÖ˺ÉÄÈÖÊÀÈÃÈÀÅÎÑÄÓÈ Ê»ÇÄÊÏÎÌÏ»ÓÎØ˽ÆÎØ ¢ÎÑÈÒ̽ÖÓÎØÓÑÀÆÎØÃÈοÃȟÓÕÍ ÆÑÀÌÌÐÍ ¸ÓÀÍÇÃÈÀʽÒÌÇÒÇÀÒØÍļÃÇÓÀ ÒØÍúÄÈÓÈÖÀ͟ÒÄÖ ™ÀÈÇÒʽÍÇÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÇÏÑÎÛϽ ÔÄÒÇÓÎØ×À̺ÍÎØ×ѽÍÎØüÍÄÈ ÓÇÍÄÊËÀÌÏѽÓÇÓÀÒÓÀÊÑØżÕÖ ÄÍÍÎοÌÄÍÀ ŠÇÌļÀÏÎØÃÈÎÆÊÐÍÎØÍÓÇËÄÏÓÎ ̺ÑÄÈÀÊÀÈÀÅ»ÍÎØÍÓÎØÖÎÑÈÒÌοÖ ÓÎØÖÊÀÓÀÆÄÆÑÀÌ̺ÍÎØÖÍÀÌÎȟ ÙÎØÍÌÄÀÒ»ÌÀÍÓÀÒÓ¼ÆÌÀÓÀ ™È½ÓÀÍ̺ÒÀÒÓÎÆÄ̟ÓÎÏÎÓ»ÑÈ ÊÎÈӟÖÓÇÙÕ» ÀÊοÖÓÎÆÑÀÌ̺ÍÎ ÍÀÓÑÀÆÎØßÌÀÙ¼ÌÄÓÀÏÀџÒÈÓÀ ÓÇÖ×ÔÄÒÈÍ»ÖÄÏÈÔØ̼ÀÖ ­ÓÒÈÀÏ˟ ½ÏÕÖÆџÅÄÓÀÈκÑÕ ÓÀÖ

◆ šÄӟÀÅÑÈÒ̺ÍÎÀÏËÕͽÓÀÍÒÓÇÃȺÉÎÃÎ ÏÎØÓÎØÏÀÑÀ×ÐÑÇÒÄÓκÃÀÅÎÖÀÏÎ×ÕÑÐÍÓÀÖ ÊÈÀÆÑÈÄ̺ÍÎÏÀџÒÄÑÍÄÓÀÏÄÓÀ̺ÍÀÀϽÓÎÍ ÀºÑÀÌÈÊџÒÊÎØϼÃÈÀ ◆ ™ŸÏÕÖºÓÒÈÅÓȟ×ÍÎÍÓÀÈÎÈÌÈÊÑμ×ļÌÀÑ ÑÎȽÓÀÍÀÍμÆÎØÍÓÀÄÏÎØџÍÈÀ ◆ ™ÀÈÊÀÔÀѼÙÄÈÓÎØϽËÎÈÏÎÓÕÍÃÇÌÈÎØÑÆÇ ̟ÓÕÍÓÕÍÂÄ¿ÓÈÊÕÍ ◆ šÈÀ¦ÀØÓÎʟÔÀÑÒǧÀÆÍ»ÏÎØÒØÍÓÄËļ ÓÀÈÆÈÀÍÀÅÓÈÀ×ÓοÍÓÀÃÀÍÓÄËÕӟÒÊÀËÎ ϟÓÈÀÓÇÖÀÈÒÔÇÓÈÊ»Ö ◆ ŠÓÇÍÏÎËÈÓÈÊ»ÀÈÒÔÇÓÈÊ» ƟÑÆÀÑÀÍÄџ ÃÄÍØϟÑ×ÎØ͔џ×ÎÈÊÀÈÌÏοÓÈÀØϟÑ×ÎØÍ š½ÍÎÏÎØļÍÀÈÏËÀÃÀџÄÉÎÆÊÐÌÀÓÀ̺ÒÀÒÄ ÏÀÑÄÉÇÆÇ̺ÍÎØÖÊÀͽÍÄÖ™ÀÈÒØÍÄØѼÒÊÎÍÓÀÈ ̺×ÑÈÖ½ÓÎØÇÁÑÎÌȟÀÍÄÁŸÒÄÈÓÇÍÊÀÊÎÅÕ ͼÀÒÓÎØÏÄÑÐÎÍÊÀÈÒÓÎÊÀÓ½ÏÈÍÀÍÀÆƺËËÄ ÓÀÈÇÃØÒÎÒ̼ÀʟÓÕÀϽÓÈÖÌÀÒןËÄÖ ◆ ™ÀÈÕÖŸËËÄÖÇËÄÊÓÑÈʺÖÒØÒÊÄغÖ¿ÒÓÄ ÑÀ ÌÏÀ¼ÍÎØÍÒÓÇÃÈÀÃÈÊÀÒ¼ÀÓÇÖÀØÓÎʟ ÔÀÑÒÇÖ ◆ ™ÀÈÓÀØÏÎËļÌÌÀÓÀÀϽÓÀÊÀ̺ÍÀ˼ÏÇ ƼÍÎÍÓÀÈÊÀÑÁÎØÍÈÀÒ̺ÍÇÒʽÍÇ̺×ÑÈÍÀÌÏÄÈ ÇÊÀÈÍοÑÆÈÀËÈÏÀÑ»ÎØÒ¼ÀÏÎØÔÀʟÍÄÈÓÇÍ ÄÏÀ͟ËÇÂÇÍÀÅÀÍӟÙÄÈÌÈÀÆÑÀÅÈÊ»È×ÍÎÆÑÀ żÀ ◆ ™ÀÈÒÊ¿ÁÄÈÖÓÎÊÄşËÈÊÀÈÀØÓÎÌÎØÍÓÙÐ ÍÄÒÀÈÆÈÀÓÎÀÏÑÎʟËØÏÓÎÍÓÕÍÃÇËÐÒÄÕÍ v­ÍÀÖÊ¿ÑÈÎÖƒ™ÀџÎÆËÎØ ÀÃÈÀÅÎÑÐÍÓÀÖ ÄÍÓÄËÐÖÆÈÀÓÇÍØÒÓÄѼÀÏÎØÔÀÏÑÎÊÀ˺ÒÄÈ ÒÓÎØÖÊÀÇ̺ÍÎØÖÄÍ•Ë˟ÃÈÂÇÅÎŽÑÎØÖÊÀÈ ×ÕѼÖÓÇÍÀÏÀÑÀ¼ÓÇÓÀÑÎý×ÑÎÈÀÏÎØÀÏÀÈÓļ ÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÇÄÍÎ×» ÀÍÀÈÃÐÖ˺ÆÄÈ

◆ ŠÀÁοÑÀËÎÈϽÍ«ÀÑÀÊÓÇÑÈÒ̽ÖÆÈÀÓÎØÖ ÄÍÓ½ÖÄØÑÈÒÊÎ̺ÍÎØÖÊÀÈÀÍÀÌÄÓџÖÓÎØÖ ÏÎÈʼËÎØÖÓѽÏÎØÖÓÇÖÄÉÀϟÓÇÒÇÖÊÀÈ̺ÍÄÈÖ ÄÏÈÁѽÍÓÇÓÎÖÄÍÐÏÈÎÍÓÇÖÀØԟÃÄÈÀÖÓÎØ ÀØÓÎͽÇÓÎØ˽ÆÎØ ◆ †ÎË¿ÏÑÕ¼ÁÆ»ÊÄλËÈÎÖÒ»ÌÄÑÀÊÀÈÓÇÍ ÐÑÀÏÎØÊμÓÀÙÄÖÓÎÌÈҟÍÎÈ×ÓÎÊοÅÕÌÀ ÀÍÓÈË»ÅÔÇÊÄÖÓÇÍÏÄÑÈÎÑÈÒ̺ÍÇÎÑÀÓ½ÓÇÓÀ ÓÕÍÌÀÓÈÐÍÒÎØ ◆ ­ÅØÆÄÊÈÎ+FBO'FSSBU ÓÑÀÆÎØÃÈÒÓ»Ö ÒÓÈ×ÎØÑƽÖÊÀÈÒØÍÔºÓÇÖ¸ÓÀÍÏ»ÆÀÈÍÄÒÄ ÄÊÏÎÌϺÖÓÇÖÆÀËËÈÊ»ÖÓÇËĽÑÀÒÇÖ ÇÅџÒÇ ÊËÄÈü»ÓÀͦÍÀÓÑÀÆÎØûÒÄÈ ÀË˟ÍÀÌÇ ÌÈË»ÒÄȧ ◆ ¥ÑÎ̟ÙÎØÍÎÈŸËËÄÖÅÕͺÖÀÏÀÍÓÀ×οÊÀÈ ÀÏÎÊËļÎÍÓÀÈÆÄÍÈÊÐÖÊÀÈÀÃÈÀÊѼÓÕÖ ◆ ™ÀÈÒÓǁÀË˼À ÏÎØļÍÀȼÒÕÖÇ̽ÍÇÏÎØ ÀϽÌÄÈÍÄÍÀÊÎÈӟÙÄÈÌÄÒØÌϟÔÄÈÀÀʽÌÀÓÀ ÏÀËȟ̟ÑÌÀÑÀ ÊÀÓÀÏÎÍÓ¼ÙÄÓÀÈÎÀØÓÎÊџ ÓÕцοÍÀÁÑÄÔļ½ÑÄÉǽÓÀÍÓÎËÀÌÏÄѽ ÓÕÍÌÀÓÈÐÍÊÑØÅÎÊÎÈӟÙÄÈÒÓÇÃÈÏËÀÍ»ÒÓÈÆ Ì»™È½ÓÀÍÀÍÀÙÇӟÖÍÀϟÑÄÈÖÓÎÀ¼ÌÀÒÎØ ϼÒÕÒÄÁ˺ÌÌÀÓÀ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎØÁÄËÇÍÄÊÎ¿Ö Ó½ÓÄÏÄÑ͟ÖÒÓÇÃÄ¿ÓÄÑÇÔºÒÇ ÀʽÌÀÊÈÀÍ

šØÎÆџÅÇÌÀ

◆ ¦‚ÄÍןËÀÒÄÎʽÒÌÎÖÀÍÅ¿ÆÎØÍ ÒÓÄ˺×ǸÓÀÍϟÄÈÍÀÁÎØËȟÉÄȺÍÀ ÊÀџÁÈ ÏÄӟÍÄÓÇÒÀÁοÑÀ§

Ÿ

ÊËÀѼÍÀÊÀÈÓÇšºËÏÕÓÇ×ÕÑÈÀÓÎÏοËÀ

Ì¿ÆÄÖÏÎØÓÎÍÄÊËÈÏÀÑοÒÀÍ

ÏÀÓºÑÀÖÓÎØÃÄÍ»ÓÀÍÓ¼ÏÎÓÀÓÎÒÏÎØ

ÏÎØÓÇͺÁËÄÏÄÊËÄÅӟ ½ÓÀͺÏËÄÍÄ

ÃÀ¼ÎšÄÑÎÊÀÌÀÓȟÑÇÖŸÍÔÑÕÏÎÖÏÎØ

ÅËÎʟÓÄÖÒÓÎÏÎӟÌÈ

Ÿ

ÀÆÕÍÈÙ½ÓÀÍÍÀÁƟËÄÈÓÎÂÕ̼ÓÎØ

Ÿ

­ÅÄØÆÄÌÄÓÎÉÇ̺ÑÕÌÀ Æ¿ÑÈÙÄÌÄÓÎ

ɺÅØÆÄ

ÒοÑÎØÏΗ̟ÍÀÓÎØÊÀË»ÆØÍÀ¼ÊÀÌÄ

Ÿ

ÄÍÍ»ÔÇÊÄÒĺÍÀÎÑÄÈͽ×ÕÑȽ¢

ÓÀÒÓÀØÑÎÊÎÏ»ÌÀӟÓÇÖÊÀÈÓÈÖÏÑÎÒÄØ ׺ÖÓÇÖÓÎÍÌÄƟËÕÒÄÌĽËÄÖÓÈÖÏÀÓÑÎ ÏÀџÃÎÓÄÖÀɼÄÖÏÎØÊËÇÑÎͽÌÇÒÄ

Ÿ

™ÀӟËÀÁÄÆÑ»ÆÎÑÀÓÎͽÇÌÀÊÀÈ

¬Ñ×ÈÒÄÍÀÍÓ¿ÍÄÓÀÈÀËËÈÐÖ­ÅÓÈÀÉÄ

ÊÀÈÓÇÍÏÑÎÅÎџÓÎØ­ÁÀËÄÊȺÍÀ ÃÀ×ÓØ˼ÃÈÌÄÌÀ¿ÑÇϺÓÑÀ ÀƽÑÀÒÄÊÀÈ ÏοÑÀ

¥ÄËļÕÒÄÓÎÃÇÌÎÓÈʽÊÀÈÓÎ

ÆØÌ͟ÒÈÎÊÀȽÓÀÍÁÀѺÔÇÊÄÍÀÒÀËÀƟ ÏѽÁÀÓÀÊÀÓÇŽÑÈÒÄÒÓÇÌÄƟËÇϽËÇ ÍÀÁÑÄÈÓÎÔÄÈÎÓÎØÏÎØļ×ĺÍÀÌÄƟËÎ

Ÿ

™Î¿ÑÒÀÏÎËØÓÄËļÀÖ ÒÊØ˟ÃÈÊÀ

◆ ŠÓÎÆÀËËÈʽÒ×ÎËļÎÓÎ˺ÉÇÌÀÀØÓ½ÃÇËÐ ÍÄÈÓÎÒӟÃÈÎÏÑÈÍÀϽÓÇÍÀÏÎÁÎË»ØÓºÖÎÈ ˺ÉÄÈÖÌÄÓÀÏÀÈ×ͼÃÈÀÓÎØÖ•ÏÈÁŸËËÎØÍÊÀÈ ÀÏÎÁŸËËÎØ͏ÍÀ˽ÆÕÖÓÇÖÃÈÀÔºÒÄÐÖÓÎØÖ ◆ •ÍÐÒÓÇÃÄÉȟ½×ÔÇÓÇÖÏÎËÈÓļÀÖ ◆ ¢†ÑÎʽÏÈÎÖÏÑÎÒÏÀÔļÍÀÀÆÈÎÆÑÀÅ»ÒÄÈ

ÓÎØÀʽÌÀʟÔÄÓÀÈÒÓÎÌÎͽÒÊÀËÎϟÓÈ ÌÏÀÖÊÀÈÅÀÍÄÑÕÔļ

ÊÎØÓ¼ ÀË˟ÇÅÕÍ»ÀÏ´ÓÇÍŸËËÇÌÄÑȟ

Ÿ

ʟÔÄÒÀÈÒÓÎÏÑÐÓÎÔÑÀͼÎ

¢ÏÀÓºÑÀÖÓÎØϺÔÀÍÄÅÓÕ×½Ö 

½ÓÀÍÆ¿ÑÈÙĺÍÀÒοÑÎØÏÎ ÊÈÇ̟ÍÀ

̟ÓÎØÊÀÈÓÎËÎØËοÃÈÒ¿ÍÍÄÅÎ

ϽÃÈÀÓÎØ ̼ÙÄÖÊÀÈËÀÌÎÆȺÖ

◆ ŠÓÇÍÏÑÐÓÇÒÄ˼ÃÀÅÕÓÎÆÑÀÅÇ̺ÍÎÖÎ ŠÀÑÊÎÙ¼ÊÀÈüÏËÀÇ˺ÉÇBWFSUJTTFNFOU ÏÎØÒÇÌÀ¼ÍÄÈÏÑÎÄÈÃÎÏμÇÒÇ

¥À×ѽÍÈÀÏÄÑÍοÒÀÍ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

•ÊļÀÍÃÑÐÔÇÊÄ ÏÎÍ»ÑÄÂÄ ɺ×ÀÒÄ

¥ÎÀÏÎÊοÌÏÈÓÕÍÎÍļÑÕÍÓÎØÖ

Ÿ

ÊÀÈÆ»ÏÄÃÀ†ÑÐÓÎÓÑÀϺÙÈϼÒÓÀÓνÍÎ

ÄÌÏÎÑÈʽ ÓÎØÖʟÌÏÎØÖÊÀÈÓÈÖÑÀ×οËÄÖ ÓÀ

ŠÓÎ×ÕÑȽÓÎÍ˟ÓÑÄØÀÍ »ÓÀÍÓÎ

ÏÀџÃÄÈÆÌÀÒÓÀÒÓ½ÌÀÓÀÓÕÍÌÀ͟ÃÕÍ

Ÿ

ØÍÀ¼ÊÄÖÁÀÌ̺ÍÄÖ ÏÎËÈÓÈÊμÒÓÀ

ÍºÁÀÈÍÄÂÇ˟ÊÈÀÆ͟ÍÓÄØÄÓÈÖ

ÓÎÏÀÑÄËÔ½ÍÓÎØ‚ÄÍÏÀ¼ÑÍÄÈÃÈÀÙ¿ÆÈÎÀϽ ÓÇÍÀÏÎÓØ×¼À ÎÑÔÐÖÒÊÄÏÓ½ÌÄÍÎÖŠºÁÄÓÀÈÓÈÖ ÀÍÓÈÀÈÒÔÇÓÈʺÖÄÏÈËÎƺÖÓÎØŠØͺÏÄÈÀ ÎÌÎËÎ ÆÎØ̺ÍÕÖ ÏÎØÓÒÀʼÙÄÈÓÎÉÇ̺ÑÕÌÀ ◆ ™ÀÈÒÓÈÖÀÏÎÃļÉÄÈÖÀÅ»ÍÕÓÇÒÕÓÇѼÀ ÌÎØŠÓÈÖÌÈÊѺÖËÄÉοËÄÖÏÎØÌÄʽÏÎÃÈ ÀÊѼÍÕŠÓÎØÖÃØÒÃȽÑÀÓÎØÖÀÑÈÔÌοÖÓÇÖ ÀϽÆÍÎȟÖÌÎØ ◆ ¥ÎÈÎØÓÎÓѽÏÕÖÏÄÑÈÎÑÈÒ̺ÍÎÖÒÓÎÓØÏÎ ÆÑÀÅÇ̺ÍÎËÄØʽÎÑÔÎÆÐÍÈÎ ÄÊÓÄÔÄÈ̺ÍÎÖ ÒÓÈÖÏÀƼÃÄÖÓÕÍÀ½ÑÀÓÕÍÄ×ÔÑÐÍ ØÒÓÄÑÈÊÐÖ

†Î¿ÊÀÈÏοÊÓØϟÄÊļÍÎÓÎÌÀ¿ÑÎ

ļÍÀÈÀÆÍÐÑÈÒÓÇÊÀÈɺÍÇ

Ÿ

™ÈÄÊļÍǺ×ÄÈÌļÍÄÈÀʽÌÀÒÓÎ

ÍÀÍοÑÈÒÌÀÊÀÈÒÓÎÏÑÐÓÎÊ˟ÌÀ

ÀÅ»ÍÎÌÀÈÒÓÎÍμÊÓÎÌÎØ ◆ ™ÀÈÆÑÀÌ̺ÍÎÖÎʽÒÌÎÖ×ÀÌÇ˟ÌÄÀÊÑÈ ÁŸÌÎË¿ÁÈÀÏͼÆÄÓÀÈÀϽÓÎØÖÒÊËÇÑοÖ Óμ×ÎØÖÏÎØÓÎÍÏËÇÒȟÙÎØÍ ◆ ŠÄ˼ÆÎÅӟÍÄÈǬÍÎÈÉÇÌÄÓÈÖÏÀÏÀÑοÍÄÖ ÓÇÖÊÀÈÓÇÍÄÏÈÓÇÃÄØ̺ÍÇÃȺÆÄÑÒÇÓÕÍÀÈÒÔ» ÒÄÐÍÓÇÖ ◆ ™ÈÄÆÐÀÍØÏÎÌÎÍÐϽÓÄÔÀºÑÔÄÈÓÎÄϽ ÌÄÍÎÅÔÈͽÏÕÑÎ

LOKSOS GMAILCOM


–²“’–ŒŒ

¥ÒÃÇ˾¡¸ÈËÔÆÌ•³²´ –’*-2%2'-%0*%-640%=„ŽŽ„‰ˆŒ–’•–„–’—•–’—ˆ—”î“„’—“’‡’•˜„Œ”’—

ƒ·¦§¢˜°£˜¦”¨§³

’

ØÈÆÊKNSFSHNFQKFNWUQF^¼ÀÉÓο¾ É˾ÄÇÆ»ÆÉ͸ÀÈÀÁÓ½ÐÓËÆ §Ë¾Ä¼ÇÀÍÑļÀ¸ÓÈ¿¼˾Ä ǼȸÉÃÒľ¼¹»ÆÃÑ»¸ÎÑȾɼ Òĸ¸ÇÆÁ¸ÂÌÇËÀÁØȼÇÆÈËѽ˾ʼ;üÈÔ»¸Ê d H:E'>PLe ÔºÆÀÔÉÐÊÁ¸ËѸ¹¸Ä˾ɾøÉÔ¸ËÐĸĸ ºÈ¸ÍØüÄÐĸÂÂÑÇÆÂÙÉÙÄËÆøØÂÆÀ¿¸ ¸Ä¸ºÁ¸ÉËÆÙÄĸÃÑ¿ÆÌÄÄÒÆÌÊØÈÆÌʤ ¯¸Á±”±§º¯³Ã¸ÇØ˾ÃÒȸÇÆ̸ÄÒ¸¹¼ ˾ÄÇÈƼ»ÈÔ¸˾Ê:*+&ÒμÀ¹¸Â¿¼ÔĸǼËÙ μÀÔÉÆÌÊÆÀÁÆÄÆÃÀÁÆÙÊØÈÆÌÊÁ¸ÀÀÉÆÈÈÆÇÔ¸ ü˸ÅÙËÐÄÉÌÂÂغÐħÙÃÍÐĸü˸¼ÇÔɾ øÉËÆÀμԸ¸ÇØËÀÊÆÃÑ»¼ÊÇÆÌÉÌÃü˼Ô θÄÇÒÈÌÉÀÉ˸¼ÌÈÐǸÕÁÑÇÈÐ˸¿ÂÓø˸˾Ê ÇÈÜ˾ÊÁ¸Ë¾ºÆÈÔ¸ÊÃØÄÆËÆ ÒÁ¼Àɼ˾ ÎÈÆÄÀÑÎÐÈÔʽ¾ÃÀÒÊ –ÌËØÂԺƸǸÉÎƼÔËÆÌÊÍÀÂÑ¿ÂÆÌʸÍÆÙ ¼À»ÀÁÑÉ˾ÄšÂÂÑ»¸ÒÎÆÌüÃÑ¿¼ÀØËÀ¸Ä ÌÇÑÈμÀÆÇÈؼ»ÈÆʼÍËÑʸļŸÈËÓËÐÊ tËÈÙǸÊuÉ˸˸üԸÁ¸ÂÙÇ˼ÀËÆÑÄÆÀºÃ¸ Á¸ÀÇÈÆÎÐÈÑü–ÌËØØÃÐÊ¿¸É˸øËÓɼÀ §ÙÃÍÐĸüËÆKNSFSHNFQKFNWUQF^ÆÀÆÃÑ»¼Ê

¿¸¼ÔĸÀÌÇÆÎȼÐÃÒļÊĸÒÎÆÌÄ¿¼ËÀÁØÀÉÆÂÆ ºÀÉÃ؝¸É˸øËÓɼÀ»¾Â¸»ÓËÆ͸ÀÄØüÄÆ Çξ—¸Á±¸¯ĸÒμÀ½¾ÃԼʼÁ¸Ë¼ÌÈÜ Á¸ÀĸËÀÊÁ¸ÂÙÇ˼ÀÆ…²¶·À²µ¨¯º¹ ¤ÀÉÙÂÂƺÆÀÇÆÌ¿ÒÂÆÌÄĸǸÔÈÄÆÌÄÃÒÈÆÊ ÉËÀʼÌÈÐǸÕÁÒÊ»ÀÆȺ¸ÄÜɼÀÊ¿¸ÒÎÆÌÄÒĸ ÎÈÆÄÀÁØǼÈÀ¿ÜÈÀƺÀ¸ĸÁ¸ÂÙÏÆÌļÁËÐÄ ÒÉÐ ü¸ÙžɾüËÆÎÀÁÆÙÁ¼Í¸Â¸ÔÆÌËÀÊ ½¾ÃÀÒÊÃÒÎÈÀ¼Á¸Ë¼ÌÈÜ–ÇؼÁ¼ÔÁ¸ÀÇÒȸ ¸Ä¿ÒÂÆÌÄĸÉÌÃüËÒÎÆÌÄÉËƨÉÑÃÇÀÆÄÊ

ÀºÁÁ¸ÀËƘÀÆÌÈØǸ ÀºÁ¿¸ÇÈÒǼÀÆÀÉÆÂÆ ºÀÉÃØÊËÆÌÊĸ¼ÔĸÀËÆÌÂÑÎÀÉËÆÄÉËÆ;K>:D >O>G™¾Â¸»ÓĸþÄÒÎÆÌĽ¾ÃԼʖÄËÜȸ ÃÀ¸¥–šÒμÀ»ÑļÀ¸ÇÆÌËÈÒÎÆÌÄÁ¸ÀÇÈÒǼÀĸ ˸Á¸ÂÙϼÀ¿¸¼ÔĸÀÌÇÆÎȼÐÃÒľĸ˸ÁËÆ ÇÆÀ¼ÔËÀÊÌÇÆÎȼÜɼÀÊ˾ÊÁ¸ÀĸþÄÁÑļÀ ü˼ººÈ¸ÍÒÊÃÒÎÈÀĸÀÉÆÉÁ¼ÂÔɼÀ˸ÇÆÉÑ ˜À¸ĸºÔļÀÇÀÆÁ¸Ë¸ÄƾËØËÆÇÂÑÄÆËÆÌ ¥Â¸ËÀÄÔ–ÊÌÇÆ¿ÒÉÆÌüØËÀÆ“±»²¶¯§°Ç¹ Á¸ÀÆ”§³§®­³§Ä°Ç¹¿ÒÂÆÌÄĸǸÔÅÆÌÄÉËÆ ¨ÉÑÃÇÀÆÄÊ ÀºÁ¸ÂÂÑɸļ˸ÀȼԼʼÔĸÀ tÃÒɸu¸ÇؼÁ¸Ë¼ÌÈܘÀ¸ĸÇÑÈÆÌÄ˾Ä Ñ»¼À¸ĸÉÌÃüËÑÉÎÆÌÄÉ˾»ÀÆȺÑÄÐɾ¿¸ ÇÈÒǼÀÇÆÂÙ¸ÇÂÑĸÇÆÌÂÓÉÆÌĸÇØÒĸÄ ǸÔÁ˾ÜÉ˼ĸ¹ÈÆÌÄ˸¸Ç¸ÀËÆÙüĸÎÈÓ ø˸¡ÀÂÑü¹Ò¹¸À¸ºÀ¸ǼÈÔÇËÐɾüËÑ˾Ä ÇÑÈÆ»Æ˾ÊËÈÀ¼ËÔ¸ÊÁ¸ÀËÆÌǸÍØÄËÐÄ ¼Á¸Ë¼ÌÈÜÇÆ̸ĸÍÒȸü ¤ÉÁÆÇØÊËÆÌKNSFSHNFQKFNWUQF^¼ÔĸÀĸ»ÜɼÀ ¿¼ÐȾËÀÁÑø«¹«»°§¯·Ã«¹ɼØÂÆÌÊÁ¸Àĸ ÍÈÆÄËÔɼÀÜÉ˼ÆÀÆÃÑ»¼ÊĸÒÎÆÌĸÄÑÇÑɸ ÉËÀºÃÓȼÌÉËØ˾˸ºÀ¸ĸÁ¸ÂÙÇËÆÌÄËÀÊÌÇÆ ÎȼÜɼÀÊËÆÌÊ

“¤´¤µ­¿°¬¤

§Ë¾Ä¼Àɸºº¼ÂÔ¸ËÆÌ–ȼÔÆ̥ѺÆÌ ÒÉ˼À¼Æºº–¿Â¾ËÀÉÃÆÙ¥

¡ÇÀËɸÅÓÊËÆÄÍÑÁ¼ÂÆ˾Ê:*+&ü˸ ÙÇÆÇ˸øËÊÉËƼ¾ÄÀÁØÇÆ»ØÉ͸ÀÈÆ ±Ë¸ÄÆËÈÔËÆÊÍÑÁ¼ÂÆÊÇÆÌÒÍ˸ɼ¸ÇØ ˾ļÌÈÐǸÕÁÓÆÃÆÉÇÆĻԸÉ˾ÄšÂÂÑ»¸ Á¸ÀÃÒļÀĸ»ÆÙü¸Ä¿¸»ÆÙüËÔÇÆ˸

§ËÆ˼¼Ì˸ÔÆ™§˾Ê¥–š ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØÊÌÇÓÈżÆÃÆÍÐÄÔ¸

ª¾ÃÆÂƺ¼Ô˸ÀÇÑÄËÐÊØËÀ¸ÁÆÙ É˾Á¸ÄÇÆÂÂÑøȺ¸ÈÀËÑÈÀ¸˸

ÉμËÀÁÑü˾ĸٞɾËÆÌüËÆÎÀÁÆÙ Á¼Í¸Â¸ÔÆÌ

ÆÇÆÔ¸»¼Ä¹ºÓÁ¸ÄÇÈÆÊ˸ÒÅÐ

šÄ»À¸ÍÒÈÆÄÒμÀĸ»ÆÙüÇÜÊ ¿¸ǸÔÅÆÌÄüÉƹ»Øø»¸É˾Ä šÌÈÜǾ¥¸Ä¸¿¾Ä¸ÕÁØÊÁ¸À¤ÂÌÃÇÀ¸ÁØÊ ¼ÄØϼÀÁ¸ÀËÆ̼ǼÈÎØüÄÆÌÄËÒÈÃÇÀ

šÔθÄ»¼Ä¼ÔθÄÇÑÄËÐÊÆÀ»ÌÆ ËÆÌÊÇÑÂÀËɸÁÜÄÆÄ˸ÀºÀ¸ËÀÊ ÇÈÆÉÁÂÓɼÀÊÁ¸À˸tÃÇÆÌ¿u¨ØÉÆ »ÙÉÁÆÂƼÔĸÀĸ»¼ÔÅÆÌÄØÂÆÀÂÔºÆÇÆ»Æ É͸ÀÈÀÁØÇÆÂÀËÀÉÃØ
)ÒÄ˼ÃÀÓÇÖ¥ÙºÍÇÖ

◆◆◆

¥Î†¢ ¥˜™˜

†ºÌÏÓÇ.ÀÑÓ¼ÎØ

Ï½éÓÇéÃÈÀÁοËÄØÒÇ

ÒÓÇéÃÈÀϽÌÏÄØÒǨ

™ŸËËÈÎéÀÏÎÃÄÈɽÊÎÁÄ é ÏÀџéÌÀÆÀÙÎÆ¿ÑÄØĨ £ š

…¿Ð¿ÂûÅË¿Ò¿Ý ¿ÎÍÎÍ»ÆÑÆÕÝ Ã×Ó×ÌÏÌÝ ¿ Ý«ÒÇËÆÝÉÃÌÔÌ»¿Ý ÎÍ×ݟÊÊÍ×ÕÝÒÍ×ÕÝ É¿ÒÃÀŸØÃÇÕÝÉÇÝ ŸÊÊÍ×ÕÝÒÍ×ÕÝ ¿ÌÃÀŸØÃÇÕÝÑÒ¿Ý ¤ŸÐҿп§

£

À ݁ÃÌÝÄÒ¿»ÔÝÃÅÏ Ý ÂŸËÝËÍ× ÝÍݼÄÇÕÝ ËÃÝοйÑ×ÐÃÝ µÒ¿ÌÝÉ¿ÇÝÉ¿ÉǟÝÆÝ Ïп§Ý

£

Š݁ÃÌÝÒÍÝÓ¹ÊÍ×ËÃÝ ÃËûÕݗݿּÐÒ¿ÅÆÝ •×ÐÏÎÆÝØÆҟÃÇÝ ¿ÑÄ×ÉÒÇÉŸÝ ÎÃÐÇÑѼÒÃÐÆÝ ÃÊ¿ÑÒÇÉÍÎÍ»ÆÑƧ

¸Ð¾ÜÐÑÌËÜÐÌÐÆ×¾ÉÆÐÊ»ÜÑÅÔÜÅÜ ÂÉÉÅËÆȹÜÈÖ¿¸ÏËÅÐÅܾÍÌ ÃžÐÆÐÂÜ Ë¾Ü ÑϾ¿¹ÇÂÆÜ ÑÅËÜ ÍžÑ¾ÇÅÜÑÅÔÜÃÌÏÌÁƾÃÖĹÔÜÐѾܞÈϾÜ ˜ÆÜÂÍÂÆÁ¹Üº˾ÆܾȻʾÜËÓϺÔÜȾÆÜÖÍžÏ ÕÂÆÜÑÌÜÍÂÏÆÒÎÏÆÌÜ˾ÜľÉÌÖÕÅÒºÜÌÜÂÉ ÉÅËÆÈ»ÔÜɾ»ÔÜÊÂÜ˸ÂÔÜÌÆÈÌËÌÊÆȸÔÜ¾Ï Õ¸ÔÜȾÆÜ;ϾÁ»ÐÂÆÔ ÜÌ܀ÆÎÏÄÌÔ܅¾Í¾ ÈÓËÐѾËѺËÌÖ Ü¾ËžÊÂоÜÐѾÜÖÍ»ÉÌÆÍ¾Ü Ê¸ÑϾÜÑÌÖÜÃÌÏÌÉÌÄÆÈ̽ÜËÌÊÌÐÕÂÁºÌÖ Ü »ÏÆÐÂÜȾÆÜÑÌÖÔÜÑÏ»ÍÌÖÔÜÁƾͻÊÍÂÖÐÅÔÜ ÑÓËÜÂÍÆÕÂÆÏÅʾÑÆÎËÜÍÌÖÜÒ¾ÜÐÖÉɾʿž ËÌËѾÆܾͻÜÑ̽ÁÂÜȾÆÜÂÃÂǹÔÜÃÌÏÌÁÆ ¾Ã½ÄÌËÑÂÔܖÜÐÕÂÑÆȹÜÁƞѾÇÅÜ­ÜÑÅËÜ ÌÍ̺¾ÜÁÅÊÌÐƽÌÖÊÂÜÐÂܾÍÌÈÉÂÆÐÑÆÈ» ÑÅѾܭܺ˾ÆÜ͞ϾÜÍÌɽÜÍÂÏÆÄϾÃÆÈ¹Ü È¾ÆÜÐÑÅËÜÈÖÏÆÌÉÂǺ¾ÜÈ»¿ÂÆÜÑÅËܾ˞оÜ Æ¾¿žÐÑÂÜȾÆÜÍÏÌÃÖɾÕѺѦ ¦ Ü¡ÆÜÆÁÆÌÈѹÑÂÔÜÂÍÆÕÂÆϹÐÂÓËÜÖÍÌ ÕÏÂ̽ËѾÆÜ˾ÜÂÈÁºÁÌÖËܾÍÌÁºÇÂÆÔÜȾÆÜ Ë¾ÜÑÅÏ̽ËÜÊÂÜÐÖ˸ÍÂƾܿƿɺÌÜÂлÁÓËÜ ÜÂÇ»ÁÓËܔûÐÌËÜÁƾÍÆÐÑÓÒºÜ;Ϟ ¿¾ÐÅÜÑÌÖÜË»ÊÌÖ ÜÑÌÜÖÍÌÖÏĺÌÜ¡ÆÈÌ ËÌÊÆÈÎËÜÁÂÐʽÂѾÆÜ˾ÜÖÍÌ¿žÉÂÆÜÑÌÖÔÜ ÖÍ»ÉÌÄÌÖÔÜÂÍÆÕÂÆÏÅʾѺÂÔ ÜȾѲܾ˾ ÉÌĺ¾ÜÍÏÌÔÜÑÌܾѻÍÅʞÜÑÌÖÔ ÜÐÂÜʺ¾Ü ¾Í»ÜÑÆÔÜ;ϾȞÑÓÜÁƾÁÆȾкÂÔÜÁƾͻ ÊÍÂÖÐÅÔ Æ¾Í»ÊÍÂÖÐÅÜÊÂÜȾѾ˞ÉÓÐÅÜÖÍÂÏ¿Ì ÉÆȹÔÜÁ»ÐÅÔÜÊÍÌÊÍÎË¦Ü …Ï»ÈÂÆѾÆÜÄƾÜÑÅÜÉÂÄ»ÊÂËÅÜÁƾÊÍ» ÊÍÂÖÐÅÜ¡Ü;Ͼ¿žÑÅÔÜÒ¾ÜȾɺѾÆÜË¾Ü È¾Ñ¾Ë¾ÉÎÐÂÆÜÂËÎÍÆÌËÜÑÓËÜÂÉÂÄÈÑÎËÜ ÑÌÖɞÕÆÐÑÌËÜ͸ËÑÂÜÊÍÌѺÉÆÂÔÜȾѾÐÕ ʸËÂÔÜÊÍ»ÊÍÂÔÜÑÎϾÜÊÂÜÑÆÔܾÖǹÐÂÆÔÜ ÐÑÆÔÜÑÆÊ¸Ô ÜÒ¾ÜÖ͞ÏÕÂÆÜÍÉÅÒÎϾÜÊÍÌ ÊÍÎËÜÐÂܻɾÜѾÜÊ;ÏÜȾÆÜѾÜËÖÕÑÂÏÆËžÜ Ê¾Ä¾×ƞ ÜȾÆܾÃ̽ÜȞËÂÆÜÈÂÞÉÆ ÜË¾Ü ÄϞÀÂÆÜÊÂÜÌÕўÏƾÜÐÑÌÜÁžÍÂÁÌܻɾÜÑ¾Ü ÍÌОÜÍÌÖÜÁÂËÜÁ¹ÉÓÐÂܖÜʸÒÌÁÌÔܾÖÑ¹Ü ÂºË¾ÆÜȞÍÓÔÜÕÏÌËÌ¿»Ï¾ÜÄƾѺܾ;ÆÑ弆 ËÌÂϹÜÁƾºÏÂÐÅÜÊÂĞÉÓËÜÍÌÐÎËÜÁÆžÜ ÑÌÖÜÌÕÑÎ ÜÍϞÄʾÜÂǾÆÏÂÑÆȞÜÁ½ÐÈÌ ÉÌÜÄƾÜȞÍÌÆÌËÜÂÖÏÆÐÈ»ÊÂËÌÜÖÍ»ÜÑÅËÜ Â͹ÏÂƾÜÊÍÌÊÍÎËÜȾÆÜÂÃÌÏƾÈÎËÜ«ÕÂÆÜ »ÊÓÔܾнÉÉÅÍѾÜ;ÆÁ¾ÄÓÄÆȞܾÍÌÑ ɸÐʾѾÜȾÆÜÐÖËÑÂɺÜÐÑÅÜʺÓÐÅÜÑÓËÜ ÍÌÐÌÐÑÎËܾËÂÏĺ¾ÔÜÁÂÁÌʸËÌÖÜ»ÑÆÜÌÆÜ ÁƾÊÍÌÊÍÂÖÒ¸ËÑÂÔÜÐÑÅËÜÍÉÂÆÌË»ÑÅÑ¾Ü ÑÓËÜÍÂÏÆÍÑÎÐÂÓËÜÂǾÈÌÉÌÖÒ̽ËÜË¾Ü ÈžËÌÖËÜÌÕўÏƾÜȾÆÜÊÂўÜÑÅËÜÍÏÎÑÅÜ

ÑϾÖʾÑÆȹÜÐÖËÂÁϺ¾ÜÁƾÊÍ»ÊÍÂÖÐÅÔ Ü ÊÂܾÍÌѸÉÂÐʾÜ˾ÜĺËÌËѾÆÜȾÀ̽ÉÆ¾Ü ÐÑÅÜÁƾºÏÂÐÅÜȾÆÜ˾ÜÍÏÌÐɾʿžËÌÖËÜ Ö͞ÉÉÅÉÌÜÄƾÜÑÅËÜÍÂϾÆѸÏÓÜÁƾÕºÏÆ ÐÅÜÑÅÔÜѾÊÂƾȹÔÜÊÅվ˹Ôܔ˺ÌÑÂÜÍÏÌ ÐɾʿžËÌÖËÜȾÆÜÁ½ÑÂÏÌÜÖ͞ÉÉÅÉÌÜÄÆ¾Ü Ë¾ÜÕÑÖ͞ÂÆÜ;ɾʞÈƾÜÐѾÜĻ˾ѾÜȾÆÜ Ë¾ÜÁºÁÂѾÆÜÅÜÂËѽÍÓÐÅÜÐÑÌÖÔÜÍÂɞÑÂÔÜ »ÑÆÜÑÌܾÃÂËÑÆÈ»ÜÂÖÒ½ÊÅÐÂÜȾÆÜÑÌܸÏÆÇÂÜ ÐÑÌÜ×ÂØÊ͸ÈÆÈÌ܎ÖÑ»ÜÂÍÆøÏÂÆÜÐÖ˹ ÒÓÔÜȾÆܾ½ÇÅÐÅÜÑÓËÜÍÓɹÐÂÓËÜ ™¾È¸ÉÉÂʾÜÑÓËÜѾÊÂƾÈÎËÜÊÅÕ¾ËÎËÜ È¾ÆÜÍÌɽÓÏÌ Ü¾ËÂɸÅÑÌÜÐÈϾÊÍÉÜ ¡ÆÜÖ͞ÉÉÅÉÌÆÜÑÅÔܨÍÅÏÂк¾ÔܔÆÁÆÈÎËÜ ”ɸÄÕÓËÜҾܾþÆÏ̽ËܾÏĞÜȾÆܾÍÌ É¾ÖÐÑÆȞ ÜÂËÎÍÆÌËÜÑÌÖÜÂÍÆÕÂÆÏÅʾѺ¾ Ü Ñ¾ÜȾÉÓÁƾȞÜÂËÑ»ÐÒƾÜÑÌÖÜÑÂÏʾÑÆ È̽ÜȾÆÜÑÅÔÜѾÊÂƾȹÔÜÊÅվ˹ÔÜÑÅÔÜÂÍÆ ÕºÏÅÐÅÔÜȾÆÜÒ¾ÜѾÜÑÖɺÄÌÖËÜÈÌÈÌϸÑÐÆÜ È¾ÆÜľÏÁ̽ÊÍÂÔÜÐѾÜÐÑÆɻܷÐÑÂϾ ÜÒ¾Ü ¾Ë̺ÄÌÖËÜÐѾÜÁ½ÌÜѾÜÍɾÐÑÆȞÜʸÏÅÜȾÆÜ Ò¾Ü¾ÍÌÀÆÉÎËÌÖËÜÍɹÏÓÔÜÑÌÜÂÐÓÑÂÏÆ È»ÜÑÌÖÔÜʸÕÏÆÜ˾ÜʺËÂÆÜÊ»ËÌÜÑÌÜок Ü È¾ÆÜ˾ÜȞËÌÖËܻɾÜѾÜÂǾÏѹʾѾÜÅÕÎÜ Ð¾ËÜÐȸѾÜȾ½È¾É¾Ü¾Í»ÜÇÂÐÍÆÑÓʸ ËÅÜȾϸѾ ȾϸѾÜ£¸ÉÌÔ ÜÒ¾ÜÇÂÈÌÖ ÊÍƞ×ÌÖËÜѾÜÍÉÅÈÑÏÌÉ»ÄƾÜÈÆܾÃÌ½Ü Ê¾×¸ÀÌÖËܻɾÜѾܾ;ϾºÑÅѾÜÀÅú¾Ü ÄϞÊʾѾÜȾÆܾÏÆÒÊÌ½Ô ÜÒ¾ÜÖÍÌ¿žÉ ÉÌÖËÜÑÌËÜÂÍÆÕÂÆÏÅʾѺ¾ÜÐÑÌÜʾÏѽÏÆÌÜ

ÑÌÖÜÑÏƹÊÂÏÌÖÜÀÖÕÏÌÍÌÉÂÊÆÈ̽ÜÐÈϾ ÊÍÉÜ¡ÜÃÌÏÌÃÖĞÔÜÒ¾Ü;ϾÈÌÉÌÖÒ弆 ÄƾÜÑϺ¾ÜÂÆÈÌÐÆÑÂÑϞÓϾ ÜÕÓϺÔÜÁÆȾº ÓʾÜ;ϸʿ¾ÐÅÔ ÜÑÌÖÔÜÖ;ÉɹÉÌÖÔÜÌÆÜ ÌÍ̺ÌÆܾÍÌÈɺÂѾÆÜ˾ÜËÖÐўÇÌÖËÜÄÆ¾ÑºÜ ÌÜû¿ÌÔÜÑÅÔܞÏÐÅÔÜÑÅÔÜÊÌËÆÊ»ÑÅѾÔÜ ÉÂÆÑÌÖÏĺÜÓÔܾÊÃÂѾʺËÅ ÜÍÌÖÜÒ¾ÜÃÑÆ žÕËÌÖËÜɸÇÂÆÔÜÌÆÈÌËÌÊÆȹÜÌÏÌÉÌĺ¾Ü ȾўÜÍÏÌѺÊÅÐÅ ÜÒ¾ÜȞËÌÖËÜÍϞÇÂÆÔÜ ¾ÏÆÒÊÅÑÆÈ¸Ô ÜȾÆÜÒ¾ÜÐÖÄÈÂËÑÏÎËÌÖËÜ ¿¾ÒÊÌÉÌĺ¾ܶÍÌÆÌÔÜÈÂÏÁºÐÂÆÜѾÜÜ ÐÂÑ ÜÒ¾ÜÂÍƿɸÀÂÆ ÜÕÓϺÔÜÁÆȾºÓʾÜ; ϸʿ¾ÐÅÔ ÜÑÅËÜÂ;˾ÐÖ˾ÏÊÌÉ»ÄÅÐÅÜ ÑÓËÜÊÅÕ¾ËÅʞÑÓËܾͻÜÑÌËÜ;Ͼ¿žÑÅÜ È¾ÆÜÑÅËÜÌÉÆȹÜÂ;˾ÃÌϞÜÑÅÔÜËÌÊ»ÑÖ ÍÅÔ ÜÃÌÏÌÉÌÄÆȹÔÜÏÌÖѺ˾ÔÜÐÑÌÜȾў ÐÑÅʾ܉Ö˹ÒÓÔ ÜÌÜÆÁÆÌÈѹÑÅÔÜÍÂÒ¾º ËÂÆÜÍÏÆËÜÌÉÌÈÉÅÏÎÐÂÆ ÜÌÍ»ÑÂÜÑÌÜÈϞÑÌÔÜ ¸ÕÂÆÜ˾ÜɾʿžËÂÆÜȾÆÜûÏÌÜÈÉÅÏÌËÌÊÆ

❛❛ ❜❜

…½ÓÄéÔÀéÌÀÖéÒ éÓÇé ѼÉÎØÍé

žÔܾͻÜÑÅÜÁƞÁÌÕÅÜȾўÐѾÐÅÜ œÂȾÐÊ»Ô Ü Í¾Ë¾ÄÌÍÌÖÉƾÐÊ»ÔÜ È¾ÆÜ Ð̽ÏÐÆÊÌÜÐÂÜÍÂ×»ÁÏÌÊÌÖÔ £ÅÜÁƾͻÊÍÂÖÐÅܾÖѹÜÒ¾ÜÑÅËÜÂÍÆÊ É̽ËѾÆÜÖ͞ÉÉÅÉÌÆÜÑÌÖÜÖÍÌÖÏĺÌÖÜ ¡ÆÈÌËÌÊÆÈÎËÜÍÌÖÜҾܸÕÌÖËÜɞ¿ÂÆÜÐÑÌÜ ÊÂѾǽÜ;ÆÁ¾ÄÓÄÆȹÜÂ͞ÏÈÂƾܾͻÜÑÅËÜ ”ƒŽ‰ܓ¾Ðº×ÂѾÆÜÐÑÅÜÉÌÄÆȹÜÍÓÔܻѾËÜ Èɸ¿ÂÆÔ ÜÍϸÍÂÆÜ˾ÜĺËÂоÆܾËÑÆȺÊÂËÌÜ ÕɽÅÔÜȾÆÜÑÅËÜÂÊÍËÂÖÐѹȾÊÂÜÓÔÜÍÏÌÔÜ Ñ¾ÜÂÇÓÑÂÏÆȞÜվϾÈÑÅÏÆÐÑÆȞܾͻÜÑÅËÜ ÍÏ»ÐþÑÅÜÄƾ̽ÏÑÓÐÅ ÜËÂϞËÑ×ÓÐÅ Ü ÊÍÌÖĸÉÓÐÅÜȾÆÜÊÍÂÏËѾպ¾ÐÅÜÑÌÖÜ ÍÏ̸ÁÏÌÖÜÑÅÔ܀‰””¦ÜȾÒÎÔÜȾÆܾͻÜÑÌÜ ¤ÂÖÜÃÐÐÐÅË¥ÜÐÑÌËܙ¾Ë»ÉÅ܀ɸ×Ìܔû ÐÌËÜÉÌÆÍ»ËÜȞÍÌÆÌÔÜÂÍÆÕÂÆÏÅʾѺ¾ÔÜ ¿ÏÂÒºÜ˾ܸÕÂÆÜ;ϾÍÌƹÐÂÆÜѾÜË̽ÊÂÏ¾Ü ÐѾܿƿɺ¾ÜÑÌÖ ÜÍϞÄʾܾ˹ÈÌÖÐÑÌÜȾÆÜ ¾Áƾ˻ÅÑÌÜÄƾܻÉÂÔÜÑÆÔÜÂÉÉÅËÆȸÔÜÈÖ ¿ÂÏ˹ÐÂÆÔܾͻÜÑÅËܘžÒÌÁÌÜÑÓËܙÖϺÓËÜ È¾ÆÜÊÂў ÜÒ¾ÜÖÍ»ÈÂÆѾÆÜÐÂÜ;ÆÁ¾ÄÓÄÆ È̽ÔÜÊÆÈÏÌ¿¾Ð¾ËÆÐÊ̽ÔÜ£ÌÜÖÍÌÖÏĺÌÜ ¡ÆÈÌËÌÊÆÈÎËÜÂÄÄ֞ѾÆÜÄƾÜÑÌÜÊÅÜÊÌÆϾºÌÜ ÑÅÔÜȾѾɹÇÂÎÔÜÑÌÖܶÉÂÔÜÌÆÜÍϾÈÑÆȸÔÜ Ò¾Ü¾Í¸ÕÌÖËÜÑÌÖɞÕÆÐÑÌËÜÑϺ¾ÜÈÉÆÈÜ¾Í»Ü ÑÌÜÑÂѸÉÂÐѾÆÜ¡ÜÀÂȾÐÊ»Ô ÜÂÍÂÆÁ¹Ü ÍÏÌȾɺÜÐÕÂÑÆȹÜ×¾É̽ϾÜȾÆÜȾÒÆÐÑžÜ ÉÆÄ»ÑÂÏÌÜÌÁÖËÅϹÜÑÅÜÐÖ˸ÕÂƾ ÜÒ¾ÜÍÏÌ ÅĺѾÆܔȺÜÍÌÖÜÌÜ;Ͼ¿žÑÅÔÜÊ͞ÑÐÌÜ Ò¾Ü¾È̽ÂÆÜȾÆÜÊ͞ÑÐÌÜÁÂËÜҾܿɸÍÂÆ Ü Ò¾ÜÂ͸ÏÕÂѾÆÜÁƾÁÌÕÆȞÜÑÌÜÄƾ̽ÏÑÆ ÜÑ¾Ü ËÂϞÜȾÆÜѾÜÀÓÏƾÐʸ˾ÜËÂϞËÑ×ƾܔËÜ ÐÖËÂÕº¾ ÜÑÌÜҽʾÜÒ¾ÜÂÇÂў×ÂѾÆÜÈ¾Æ Ü ÂûÐÌËÜ¿ÏÂÒºܾÏÈ̽ËÑÓÔÜ×¾¿É¾ÈÓ Ê¸ËÌ ÜÒ¾ÜÁ¸ËÂѾÆÜ»ÍÆÐÒÂËÜÁÆȽÈÉÌÖÜ ÑÏƾÈÌËѾÂѺ¾ÔÜ¾Í²Ü¾ÖўÜÍÌÖܾÈ̽ ÄÌËѾÆÜоËÜÐÖÏϾùÜÐÑϾȾÐÑÏ̽ȾÔÜ È¾ÆܿĞ×ÌÖËÜÃ̽ÊÌ ÜȾÆÜÒ¾ÜиÏËÂѾÆÜÐÂÜ ¾ÈÏƿ̽ÔÜÍÂ×»ÁÏÌÊÌÖÔ ÜȾўÜÍÏÌѺÊÅ ÐÅÜÍɾȻÐÑÏÓÑÌÖÔ ÜÄƾÜ˾ÜĺËÂѾÆÜÑÌÜ ÐÕÂÑÆÈ»ÜÈÓÉÌÕѽÍÅʾÜ£¸ÉÌÔ ÜÌÆÜÖÍžÉ ÉÅÉÌÆÜÑÌÖÜÖÍÌÖÏĺÌÖÜÒ¾Ü;ϾÁºÁÌÖËÜ ÑÌËÜ;Ͼ¿žÑÅÜÐÑÌÖÔÜÌÆȺÌÖÔÜÑÌÖÜÊÂÜÑÅÜ ÐÖÊ¿ÌÖɹÜ˾ÜÊÅËÜǾ˾ÃÌÏÌÁƾýÄÂÆÜ ÅÉÆÒÆÓÁÎÔ ‰ÅʺÓÐÅ܎ͻÜѾÜ;Ͼ͞ËÓÜÂǾÆÏ̽ ËѾÆÜÌÆÜÂÖÖÍ»ÉÅÍÑÌÆÜÆÁÆÌÈѹÑÂÔÜÊ ĞÉÓËÜÂÍÆÕÂÆϹÐÂÓË ÜÌÆÜÌÍ̺ÌÆܺ˾ÆÜ ÐѾÒÂϞÜÖÍÂϞËÓÜÖÍÌÀº¾ÔÜȾÆÜÁƾÑ ÒÂÆʸËÌÆÜ˾ÜÐÖËÁϞÊÌÖËÜÐÑÅËÜ͞ѾÇÅÜ ÑÅÔÜÃÌÏÌÁƾÃÖĹÔÜÑÓËÜÊÆÈÏÎËܔÄÄÖ »Ê¾ÐÑÂÜÂʺÔÜÄƲܾÖÑ̽ÔÜ

U[FOI!MZDPTDPN


18.03.2010  
18.03.2010  

pontiki,arxeio