Page 1


นางสาววนิดา คาสาริกา 544188110


นางสาวทรรศนีย์ อุปะชีวะ 544188113


นางสาวเบญจพร คาสาริกา 544188117


นางสาวจิตภา ศรีทอง 544188122


นางสาวขวัญใจ แซ่ ล้อ 544188123


นางสาวเนตรดาว ศรีพรมมา 544188128


ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ


คาว่ า เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากคา 2 คานามา รวมกัน คือ คาว่า เทคโนโลยี และสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ = เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาความหมายของแต่ ละคา จะมีความหมายดังนี้


เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ เอาความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกีย่ วกับ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมาทา ให้ เกิดประโยชน์ ต่อมวลมนุษย์


สารสนเทศ หมายถึง ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ ดาเนินชีวิตของมนุษย์


เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนาเอา เทคโนโลยีมาใช้ สร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั สารสนเทศ ทาให้ สารสนเทศ มีประโยชน์ และใช้ งานได้ กว้ างขวางมากขึน้


ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอธิบายความสาคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้ าน ที่มีผลกระทบต่ อการเปลีย่ นแปลง พฤติกรรมด้ านต่ าง ๆ ของผู้คนไว้ หลายประการดังต่ อไปนี้


ประการที่หนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ สังคม เปลีย่ นจากสั งคมอุตสาหกรรมมาเป็ นสั งคมสารสนเทศ ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ ระบบเศรษฐกิจเปลีย่ นจากระบบแห่ งชาติ ไปเป็ นเศรษฐกิจโลก ที่ทาให้ ระบบเศรษฐกิจ ของโลกผูกพันกับทุกประเทศ


ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ องค์ กรมีลักษณะผูกพันมีการ บังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึน้ หน่ วยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยง กันกับหน่ วยธุรกิจอื่นเป็ นเครือข่ าย


ประการที่สี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเทคโนโลยีแบบสุ นทรีย์สัมผัส และสามารถตอบสนองตามความ ต้ องการการใช้ เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ ที่เลือกได้ เอง


ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ เกิดสภาพทางการทางานแบบ ทุกสถานที่และทุกเวลา ประการที่หก เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่ อให้ เกิดการวางแผนการดาเนินการ ระยะยาวขึน้ อีกทั้งยังทาให้ วถิ ีการ ตัดสิ นใจ หรือเลือกทางเลือกได้ ละเอียดขึน้


บทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศ


บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่ งออกเป็ น ประเภทต่ างๆ ได้ ดังนี้ 1. บทบาทต่ อการดาเนินชีวติ เช่ น การ ติดต่ อสื่ อสารและการคมนาคมขนส่ ง 2. บทบาทเกีย่ วกับข้ อมูล เช่ น การจัดเก็บข้ อมูลและการสร้ างฐานข้ อมูล การสื่ อสารข้ อมูล เป็ นต้ น


3. บทบาทด้ านธุรกิจ เช่ น งานด้ าน การตลาด การวิเคราะห์ แนวโน้ มการ เจริญเติบโตของบริษัท 4. บทบาทด้ านการศึกษา เช่ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซอฟท์ แวร์ สื่อการสอน


5. บทบาทด้ านการวิจัย เช่ น การวิจัยเกีย่ วกับ เรื่องการพัฒนาประเทศ การวิจัยด้ านการเกษตร การวิจัยด้ านการแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ต้ องอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ด้านการประมวลผลข้ อมูล เข้ ามา ช่ วยเพือ่ ใช้ งานวิจัยเพือ่ ต้ องการความถูกต้ องและ ความแม่ นยาสู ง


6. บทบาทด้ านการทหาร เช่ น การสื่ อสารระหว่ าง หน่ วยงานทางราชการ งานด้ านข่ าวกรอง 7. บทบาทด้ านการแพทย์ เช่ น การรักษาพยาบาล การผ่ าตัด การตรวจโรค 8. บทบาทด้ านอื่นๆ เช่ น ด้ านการบิน การโรงแรม การกีฬาและการผลิตสิ นค้ าในโรงงาน อุตสาหกรรม


ประวัติ ของระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ


การเปลีย่ นแปลงสั งคมความเป็ นอยู่ ของมนุษย์ เป็ นไปอย่ างรวดเร็ว กล่ าว กันว่ าได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงใน ลักษณะที่เรียกว่ า การปฏิวตั ิมาแล้ ว สองครั้ง


ครั้งแรกเกิดจากการที่มนุษย์ รู้ จักใช้ ระบบชลประทาน เพือ่ การเพาะปลูก สั งคมความเป็ นอยู่ของมนุษย์ จึงเปลีย่ นจากการเร่ ร่อน มาเป็ นการตั้งหลักแหล่ ง เพือ่ ทาการเกษตร ต่ อมา เมื่อประมาณร้ อยกว่ าปี ที่แล้ ว


ก่ อนสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่ เจมส์ วตั ต์ ประดิษฐ์ เครื่องจักรไอนา้ มนุษย์ รู้ จักนาเอาเครื่องจักรมาช่ วยใน อุตสาหกรรมการผลิตและช่ วยในการสร้ าง ยานพาหนะเพือ่ งานคมนาคมขนส่ ง ผลที่ตามมาทาให้ เกิดการปฏิวตั ิทาง อุตสาหกรรม


สั งคมความเป็ นอยู่ของมนุษย์ จึงเปลีย่ นจาก สั งคมเกษตรมาเป็ นสั งคมเมือง และเกิดรวมกัน เป็ นเมืองอุตสาหกรรมต่ าง ๆ ในช่ วง พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมา ความ เจริญก้ าวหน้ าทางด้ านคอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่ อสารข้ อมูลเป็ นไปอย่ างรวดเร็ว การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ ประมวลผลข้ อมูลเป็ นไปอย่ าง กว้ างขวาง


มีการส่ งถ่ ายข้ อมูลระหว่างกันเป็ น จานวนมาก เกิดการประยุกต์ งานด้ าน ต่ าง ๆ เช่ น ระบบการโอนถ่ ายเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การจองตัว๋ การซื้อสินค้า การติดต่ อส่ ง ข้ อมูล เช่ น โทรสาร (facsimile) ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (electronic mail)


The meaning and role of Information Technology.  
The meaning and role of Information Technology.  

The meaning and role of Information Technology.