Page 1

План за час по англиски јазик Наставник Томо Томески-ООУ-Христо Узунов-Охрид

Одделение Наставна тема Наставна единица Датум Цели на часот Фази на часот Воведен дел (15 мин)

2014 Ученикот да може: Активности

Главен дел (15 мин)

Завршен дел (10мин) Наставни средства и помагала

Учебник, училишен прибор, табла, креда,компјутер, и сл.

Наставни методи и форми на работа

аудио-лингвален метод, аудио-визуелен метод, комуникативен метод, фронтална работа, работа во заедница, работа во групи, индивидуална работа

Корелација со други наставни предмети

со македонски јазик (значење на зборовите, граматички структури)

Домашна работа Техники,методи, форми и инструменти за оценување и вреднување на работата на учениците

Очекуван исход Рефлексија на часот

Бура на идеи,постојано следење на активноста на ученикот (искажување на редни броеви и на датуми, читање), усни одговори на прашања од наставникот, усна повратна информација, и сл.

Урнек  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you