Page 1

X miejsce w województwie w XIV Rankingu Liceów Ogólnokszta³c¹cych Nowoczesna szko³a z tradycjami I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Praszce powsta³o w 1961 r. Jest szko³¹ zarz¹dzan¹ w nowoczesny, profesjonalny sposób a jednoczeœnie odwo³uj¹c¹ siê do najlepszych tradycji i wartoœci humanistycznych. Stawiamy na jakoœæ nauczania i wychowania. Efektem naszych dzia³añ s¹ certyfikaty: Szko³a z klas¹, Szko³a bez przemocy, Uczniowie z Klas¹, E-szko³a. Przyjazny klimat, wysoka zdawalnoœæ matur, poszanowanie prawa ucznia i konsekwencja w dzia³aniu to atuty naszej szko³y. Oferujemy: ? Wysoki poziom kszta³cenia ? Rozwój zainteresowañ i talentów ? Atrakcyjnoœæ zajêæ ? Przyjazn¹ atmosferê ? Bezpieczeñstwo ? Wychowanie oparte na

wartoœciach ? Nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹ ? Liczne zajêcia dodatkowe


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROFIL POLITECHNICZNY PROFIL PRZYRODNICZY PROFIL HUMANISTYCZNY PROFIL MENEDZERSKI

NOWOÚÃ !!!

PROFIL MENEDÝERSKI

Jeýeli chcesz siæ odnaleêã wúród wyzwañ nowoczesnego úwiata, jesteú ambitny, ciekawy, otwarty i gotowy do realizowania wùasnych pomysùów, zostañ uczniem tej klasy. Program profilu bædzie ùàczyù trwaùe podstawy logicznego myúlenia z umiejætnoúcià radzenia sobie w grupie, konkurencjà i wspóùpracà. Program klasy obejmuje przedmioty na poziomie rozszerzonym: jæzyk angielski z elementami biznesu, matematykæ, geografiæ oraz uzupeùniajàce: informatykæ w biznesie i ekonomiæ w praktyce.

TY WYBIERASZ!!! Kaýdy uczeñ w naszym liceum ma moýliwoúã wyboru od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym spoúród: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, jæzyka polskiego, historii, wos-u, jæzyka angielskiego.

MASZ DO WYBORU AÝ CZTERY JÆZYKI: ? Jæzyk angielski - rozszerzony ? Jæzyk niemiecki ? Jæzyk rosyjski ? Jæzyk francuski (nowoúã !!!) ? oraz ? Koùo jæzyka ùaciñskiego - dodatkowo !!!

E - SZKOÙA- SZKOÙA XXI WIEKU W naszym liceum pracownie wyposaýone sà w nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, projektory, wizualizery, degestorium, teleskopy. Szkoùa posiada pracowniæ multimedialnà z projektorem 3D oraz dwie mobilne pracownie informatyczne, infokiosk. Rodzice i uczniowie mogà korzystaã z dziennika elektronicznego.

46-320 Praszka, Kaliska 38 www.lo.praszka.pl

ulotka 2013  

Ulotka reklamowa 2013 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you