Page 1

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce

WYMAGANIE EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Opracował: mgr Tomasz Kubacki


Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 1. Cele edukacyjne: a) Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożeń bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mienia i środowiska. b) Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i społecznym. c) Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka. d) Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju e) Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie. f) Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) Odpowiedź ustna – kilka razy w semestrze, obejmuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji. Wskazane jest, aby wypowiedź ucznia była połączona z wykonywaniem innych czynności, np. analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, diagramów itp.). b) Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania. c) Sprawdzian – odpowiedź pisemna o określonej wcześniej partii materiału lub działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku sprawdzianów pisemnych, testów lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 0 – 29% - niedostateczny 30 – 49% - dopuszczający 50 – 68% - dostateczny 69 – 83% - dobry 84 – 100% - bardzo dobry d) Ocena pracy wykonywanej przez ucznia– referat, praca domowa, udział w zawodach, prezentacja multimedialna – obejmuje różnorodne formy służące przygotowaniu partii materiału wykorzystywanego na lekcji, jako praca domowa oraz podczas reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach. e) Aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi pięć punktów, gdy uzyska ich mniej, na końcu semestru zostają one

2


zamienione odpowiednio – przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na dostateczną. f) Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, diagramy g) Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz systemem oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa. h) Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany z mapek, odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach i olimpiadach. 

odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego ( trzy ostatnie lekcje),  krótkie formy pisemne ‘kartkówki’ mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane),  sprawdziany z mapek (podlegają takim samym zasadom, co dłuższe formy pisemne, bez możliwości ich poprawiania),  dłuższe formy pisemne obejmują większą część materiału (dział), sprawdziany lub dłuższe prace pisemne w ciągu semestru będą przeprowadzane 2 – 3 razy w zależności od godzin nauczania przedmiotu w danej klasie. - Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli, z przyczyn losowych, uczeń nie może napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. - Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. - Nauczycielowi przysługuje czas dwóch tygodni na sprawdzenie prac pisemnych - Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce jest zobowiązany zaliczyć pracę na następnej (najbliższej) lekcji. - Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną powinien zaliczyć pracę (sprawdzian) w ciągu tygodnie od otrzymania tejże. i) W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej trzy oceny ( w miarę możliwości z różnych form oceniania). j) Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również oceny semestralnej. 3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej: a) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem c) Do dziennika, obok oceny uzyskanej poprzednio za sprawdzianu, wpisuje się ocenę poprawioną

3


d) Wystawianie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny za sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające. e) Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zdaje przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności. Ponadto uczeń powinien: - być obecny na wszystkich sprawdzianach lub je terminowo zaliczać - mieć przynajmniej 90% frekwencję na zajęciach (ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione) 4. Sposoby informowania uczniów Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem Oceniania. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 5. Sposoby informowania rodziców O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zastawienie ocen. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia (i za jego pośrednictwem rodziców) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 6. Kryteria dla danej oceny: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:  

Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje; Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;  Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;  Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;  Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;  Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 30 – 49 % punktów możliwych do uzyskania; Na ocenę dostateczną uczeń powinien:   

Rozumieć polecenia i instrukcje; Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować; Rozumieć omawiane zagadnienia; 4


     

Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk; Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zastosować; Samodzielnie i poprawnie wykonać proste ćwiczenia i zadania praktyczne; Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych; Ze sprawdzianów otrzymywać 50 – 68% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dobrą uczeń powinien:         

Rozumieć polecenia i instrukcje; Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować; Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym; Uogólniać i formułować wnioski; Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania; Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką; Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 69 – 83% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:      

Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających; Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować; Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy; Kierować pracą zespołu rówieśników; Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 84 – 100% punktów możliwych do uzyskania; Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym;

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:    

Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; Ze sprawdzianów testowych otrzymywać ponad 99% punktów możliwych do uzyskania; Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę; Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie wykraczających poza podstawę programową.

5


Uczniowie będą mogli wykazać się pisząc tzw. prace pisemne przyjmujące tzw. krótką formę wypowiedzi. Będzie to polegało na tym, że w formie pytania – zagadnienia podanego przez nauczyciela, uczeń będzie mógł zajęć stanowisko na dany temat. Krótka forma wypowiedzi oceniana jest następująco: 6 pkt – bardzo dobry 5 pkt – dobry 4 pkt – dostateczny 3 pkt – dopuszczający >3pkt – niedostateczny Dłuższa forma użytkowa oceniana jest następująco: 10 pkt – bardzo dobry 7,5 pkt – dobry 6 pkt – dostateczny 4 pkt dopuszczający >4 pkt – niedostateczny Wypracowanie oceniane jest następująco: 18 pkt – celujący 17 – 16 pkt – bardzo dobry 15 – 13,5 – dobry 13 – 10,5 – dostateczny 10 – 7 – dopuszczający >7 – niedostateczny.

6

Pso edukacja dla bezpieczeństwa  
Pso edukacja dla bezpieczeństwa  

PSO z edukacji dla bezpieczenstwa

Advertisement