Page 1

   !#"$%" & ')(+*-,/.1032'54 '*769876 :; 8-8<>=?=?= @

A BED D FG#HI JKLBEMH NLBEI)I)O/KPQF D BSROQTVUWJXHOYBEGI BZ[H)\F C PYFU]HM^F

a_ `b_ cdegfYhbikj+l+m!ikjnfQo]d1prq dns9dnq itl1utovh!ikwnxymWl+pzm%fQh{m%xgf|egf~}sgikm!itdns d+p Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192; egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gitukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1Â&#x2C6; a_ `Â&#x2021;Â&#x2030; egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gikutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; obxgdnÂ?gukeSÂ&#x2026;3f|egf~}sgfYeÂ&#x17D;pÂ?dnhÂ?l1hbÂ&#x2026;gikm!h%l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;#o!f~m%oÂ?h%lÂ&#x2019;m%xgfQhÂ?m!xl1sÂ&#x17D;dnÂ&#x201A;>fYsSo!f~m%o a_ `Â&#x201D;Â&#x201C; citobÂ&#x20AC;YÂ?goboÂ&#x2022;Â&#x2026;l+o!itÂ&#x20AC;Â&#x2013;itsym%fQwnh%lÂ&#x2019;m%itd1sÂ&#x2014;m%x9fYdnhÂ&#x2018;Â&#x2020;3Â&#x2DC;WÂ&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9sÂ&#x2014;iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1url1olEÂ&#x20AC;Ydnsym%iksÂ&#x203A;Â?gdnoq l1Â&#x201A;Â&#x2014;pÂ?hbdnqÂ?Â&#x153;Â&#x161;Â&#x17E;7Â&#x; ÂĄ~¢ ÂŁ ikm!xSÂ?gsgikpÂ?d1h!qCm!dnÂ&#x201A;>dnutdnw+Â&#x2020; m!d ¤ ÂĽÂŚl1s9eÂ&#x17D;pÂ?Â?gs9el1qEfYsyml1u3m%xgfQdnh!fQq§d1p)Â&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?gutÂ?9oYÂ&#x2C6; _a`7¨ Š q ikh%l1Â&#x20AC;Qutfl+Â&#x201A;gÂ&#x201A;3fYl1h!oÂ?iks#m%xgf|qEitegegukfd1prÂ&#x201A;gh!dÂŞd1prd1pro!fYÂ&#x20AC;QdnsgeÂ&#x2014;q ikh%l1Â&#x20AC;Qutf1Â&#x2C6;ro!dnhÂ&#x2018;mÂ?m%xgiko]dnÂ?9mWÂ&#x2026;3f~m!m!fYhYÂ&#x2C6; _a`Â&#x2021;ÂŤ ÂŹ m%l1h!ukit­1fXo!f~m%oiksgobm!f/l1ed+pÂ&#x20AC;YdnsyjnfÂŽÂ&#x192;obfQm%oÂŻpÂ?dnhÂŻm!xgf°utfQq q ld1paÂądnÂ?gh!o!l+m/Â&#x2C6;¯²]xgitoÂ&#x2022;itsgÂ&#x20AC;QutÂ?gegfQoÂŻm!xgfobutikm Â&#x201A;gutl1sgfpÂ?dnh{m!xgf|utdnwgÂ&#x2C6; _a`Â&#x201D;Âł ´ dns9pÂ?d1h!q l1u?o!x9dnÂ?guteSsgd+mÂ?itsgÂ&#x20AC;QutÂ?gegfe9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfXÂľ

Âś
CAB D NPQF GSMD KLF^I f°l1obo!Â?gqEfÂ&#x2013;p7l1qEitukiÂ&#x152;l1hbikmÂ&#x2021;Â&#x2020; ÂŁ ikm!xÂ&#x2014;m!xgfÂ&#x2013;}fQute d1phbf/l1u sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhboYÂ&#x2C6; Lfl1utobdÂ&#x161;l1obo!Â?gqEfÂ&#x2013;p7l+q ikutiÂ&#x152;l+h!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x20AC;YdnsgobitoÂ&#x2018;m%its9w ÂŁ ikm!xjnfQÂ&#x20AC;Qm%d1hXobÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;QfYo|d jnfYh ÂĽ?itsÂ&#x201A;l+hbm%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1h ÂŁ f Â&#x20AC;Yd1sgo!ikegfYhm!xgf°jnfQÂ&#x20AC;Qm%d1hXobÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf | d1p l1utuÂ&#x2039;Â&#x201A;l1ithboXÂ&#x17E;  9¢vd1prh!fYl1u sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x2014;l1egegiÂ&#x160;m%ikdns Â&#x17E;  g ¢5 Â&#x17E;z   ¢ Â&#x17E;z   ¢ l1sgeÂ&#x17D;o!Â&#x20AC;Yl1uÂ&#x152;l+h]q°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdnsÂ&#x17E;!#"$S

¢ Â&#x17E;  9 ¢% Â&#x17E;!  &g¢ ¤('*),+.-/10243!57681-/#9;:=<?>A@BC<ED>F<?>GBH*I&JKDCL@NM O QP SR.TU @ TWV BYX1>&Z B F=>N[\D1] fÂ&#x2022;Â&#x20AC;/l1uku>m!xgito]lÂ&#x2013;q ikh%l1Â&#x20AC;Qutf1ÂĽÂ&#x203A;Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!f itovm!xgfdns9ukÂ&#x2020;}sgiÂ&#x160;m%fÂ&#x2022;e9itqEfYsgobitdnsl+u>hbf/l1u>jnfQÂ&#x20AC;Qm%d1h]o!Â&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf L Â&#x17E;7d+m%xgfQhm%xl+s m%xgfÂ&#x161;m!h!iÂ&#x160;j itl1uÂ&#x20AC;/l1obfYo Â&#x2013; ^ l+sge# ~_ ¢|dns ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x d1sgf#Â&#x20AC;/l+s egfQ}s9f o!Â?gÂ&#x20AC;x lÂ&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm/Â&#x2C6; Â&#x2021;` sgegfQfYe?ÂĽvÂ?gÂ&#x201A; m%diko!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitobq oXm%xgfQh!f ito d1sgukÂ&#x2020; dnsgf obÂ?gÂ&#x20AC;x Â&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;Qmd1s A/ Â&#x2C6;a f ÂŁ ituku Â&#x201A;ghbd j1f m%x9fYo!fh!fYq l1hb­ªoÂŻuÂ&#x152;l+m!fYhWitsÂ&#x17D;m%xgfÂ&#x2013;Â&#x20AC;YdnÂ?ghbo!f+Â&#x2C6;Qb sgfÂ&#x20AC;Yl1segf~}sgf lÂ&#x161;Â&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;QmÂ&#x2022;dnsm!xgfÂ&#x2013;j1fYÂ&#x20AC;Qm!dnhobÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Yfc Ad ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xLo%lÂ&#x2019;m%itoÂ&#x2018;}fYoXlÂ&#x2019;Â&#x192; ikdnq o Âś ÂĽ ÂĽfge ÂĽhg Â&#x17E;ji Â?l+m%fQh!sgikdnsgoQÂ&#x2DC;( k Â&#x192; fYhbÂ&#x20AC;Yiko!f ¢ŽÂ&#x2C6; ÂŹ Â?9Â&#x20AC;x l obm%hbÂ?gÂ&#x20AC;Qm!Â?gh!f itoÂ&#x20AC;Yl1utukfYeVl o!­+f ÂŁ }gfYuteÂ&#x2039;Â&#x2C6; b sm%xgf j1fYÂ&#x20AC;Qm!dnho!Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;Yfd1pvh!fYl1u.l O l q l+m%hbitÂ&#x20AC;YfQodnsgf xgl1om%xgf q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm/ÂĽ xÂŁ gikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;o!l+m%ikob}fQoÂŻl Â&#x192;9ikdnqEo Âś ÂĽ ÂĽmge Â&#x2C6; ÂŹ Â?gÂ&#x20AC;xl obm!h!Â?gÂ&#x20AC;~m%Â?ghbfÂ&#x2013;iko]Â&#x20AC;/l1ukutfQeSl1sl+utwnfQÂ&#x2026;gh%l9Â&#x2C6; f|egf~}sgfÂ&#x2013;l qÂ&#x161;l1Â&#x201A;Â&#x2014;n Â&#x2DC;1 oO pP Â&#x2026;yÂ&#x2020; L Â&#x17E;Ϣ n Â&#x17E;bÂ&#x17E;  9 ¢~  Â&#x17E;  9 ¢!¢q Â&#x17E;r#k  sthg ¢ l1sge ÂŁ h!iÂ&#x160;m%fEÂ&#x17E;u  g ¢QÂ&#x17E;   ¢vpÂ?dnhvn Â&#x17E;bÂ&#x17E;  9 ¢~  Â&#x17E;  9 ¢!¢ fÂ?Â&#x20AC;QuÂ&#x152;l1ikq m%xgl+mm%xgikoqÂ&#x161;l+Â&#x201A;?ÂĽ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x ÂŁ fÂ?Â&#x20AC;Yl1utugÂ&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;QmYÂĽÂ&#x203A;qÂ&#x161;l1­+fYom%x9fWj1fYÂ&#x20AC;Qm!dnho!Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Yfo l}fQute?ÂĽ L Â&#x2026;yÂ&#x2020; ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x ÂŁ f qEf/l1s m%xgl+mm%xgfEÂ&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;QmXo%l+m!itoÂ&#x2018;}fYom%x9fEpÂ?dnukutd ÂŁ its9wÂ&#x161;}gjnf lÂ&#x2019;Â&#x192; itd1q oQÂ&#x2C6;wL f ÂŁ h!iÂ&#x160;m%fyx pÂ?dnhÂ?l1sÂ&#x17D;fYukfYqEfYsymÂ&#x2013;Â&#x17E;  g ¢p"$ Â&#x2C6; z/{),),69}| T >=H*IJKDCLs@NMpD>F<?>D U <E~Â&#x20AC;N ZKBCM U ZF=>&Z 1]Â&#x192;Â&#x201A;Â&#x201E;Z&ZÂ&#x2026;JÂ&#x2026;@ U BCM UuÂ&#x2020; >Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2C6;B RÂ&#x160;Â&#x2030;oÂ&#x2039; JYIQBC[u[s9x  x  &x "$ wR > T B Â&#x2020; > Â&#x17E;jxCx ¢Â&#x152;x Â?x Â&#x17E;jx x ¢K] Â&#x17D; ]QÂ? U ZNM!I U!Â? L{M UuÂ&#x2020; >Â&#x192;Â&#x2021;B RÂ&#x160;Â&#x2030;oÂ&#x2039; JYIÂ&#x2018;BC[u[9x  &x  x "$ wR > T B Â&#x2020; > x Â&#x17E;jx Â&#x2019;x ¢Â?xÂ&#x201C;x xÂ&#x201C;x ] Â&#x201D; ]AÂ&#x2022;Â&#x2013;J VV LMÂ&#x2014;BCM UuÂ&#x2020; >Q[\B RÂ&#x160;Â&#x2030; Â&#x2039; JYIÂ&#x2018;BC[u[s9x  &x "$ wR > T B Â&#x2020; >xÂ&#x201C;x Â&#x2DC;x x] Â&#x2122; ]QÂ&#x161;Â&#x2018;>NL{M!IÂ&#x152;BC[v>N[Â&#x203A;> V >N<M Â&#x2030; | T >NI> U ZÂ&#x2018;BAL{< U!Â&#x153; L>x ^ "Â? (ZNL@ T M T BCMsÂ&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[xS"$ A xÂ&#x201C;x ^  x] ÂĄ ]Â&#x192;¢£< Â&#x2020; >NI&ZÂ&#x2026;>c>N[Â&#x203A;> V >N<M Â&#x2030; Â&#x2039; JYIQBC[u[sxy"$ M T >NI> U ZcBcx "$ ZNL@ T M T BCM.xÂ&#x201C;x Â?x ^ b Â&#x2026;go!fQhbjnfm!xl+m{Â?9sgiÂ&#x203A;Â&#x203A;¤ Â?gfQsgfYoboWd+px itsgegfQfYe#pÂ?dnukutd ovpÂ?hbdnq m%xgfÂ&#x2022;d1m%xgfQh]lÂ&#x2019;Â&#x192; itd1q oQÂ&#x2C6;%Â&#x2022;ÂĽ l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽÂŞikp iÂ&#x160;p x ^ l1sge x ^ l+h!fm ÂŁ d sgfQÂ?9m%h!l1u fYukfYqEfYsy^ m%oQÂĽgm%xgfQs ÂŁ x ^ Â?x ^ xt^  x ^ ÂŚx ^  x ^  N^BSRMU]H BEG


²]xgf|dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;hbf/l1obdns pÂ?dnh{Â?go{m!d°pÂ?dnh!qÂ?guÂ&#x152;l+m!fÂ&#x2022;Â?gs9iÂ&#x203A;¤Â&#x203A;Â?gfYs9fYo!oWd1pqx ^ its#m!xgf|lÂ&#x2019;Â&#x192; itdnqEo ÂŁ l1o]m%d xgl j1fÂ&#x2018;x ^ lÂ&#x2019;m xl1s9eEm!dXpÂ?dnhbq°Â?gutl+m%f m!xgfÂ?f~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m%fQsgÂ&#x20AC;YfWd1p l+s iksÂ&#x203A;j1fYhbo!fWfYutfQq fQsym/Â&#x2C6;v`Â&#x2021;sp7l1Â&#x20AC;QmYÂĽyÂ&#x2026;yÂ&#x2020;ElXobitqEituÂ&#x152;l+h l1hbwnÂ?gqEfYsym/ÂĽ dnsgf|Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;obfYfm%xgl+mÂ?m%xgf|itsyj1fYh!obfÂ&#x2013;fQutfQq fQsÂ&#x203A;mÂ?d+p)l1sÂ&#x17D;fYukfYqEfYsyom xito]Â?gsgi ¤Â&#x203A;Â?gf#!Â&#x17E; k Â&#x192;9fQh!Â&#x20AC;Qito!f/¢~Â&#x2C6; h!dÂŞd1p d+p fYqEq l Âś bsgfÂŻÂ&#x20AC;Yl1sjnfYhbikpzÂ&#x2020;l+utulÂ&#x2019;Â&#x192; ikdnq o Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;e9ith!fQÂ&#x20AC;QmaÂ&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l+m!itdns?Â&#x2C6; k]Â&#x2C6; wgÂ&#x2C6;kÂĽÂ&#x203A;m%x9fWÂ&#x20AC;QdnqEq°Â?9mlÂ&#x2019;m%ikj1f]uÂ&#x152;l ÂŁ pÂ?dnutukd ÂŁ o pÂ?h!d1q Â&#x17E; ¢ uÂ&#x17E;  9¢YÂ&#x17E; t  ¢ uÂ&#x17E; r,{tÂ&#x152;  stE 9%¢ Â&#x17E; mr# >  mQm3¢ uÂ&#x17E; Â&#x152;  ¢QÂ&#x17E;   9¢ Lf ÂŁ ikutuÂ&#x2039;pÂ?dnukutd ÂŁ lo!utikwnxym%uÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;qEdnh!fÂ&#x2022;fYsgukitwnxym%fQsgits9wEÂ&#x201A;gl+m%x m%dobfYf|m%xgf|d1m!xgfYhWlÂ&#x2019;Â&#x192; itd1q oQÂ&#x2C6; Lf|Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ hbikm!fm%xgf|q°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdnsÂ&#x17E; Âś ¢{iks qÂ&#x161;l+m!h!i Â&#x192;Â&#x161;pÂ?dnhbq

 ro   ÂŁ xgfQh!f|m%xgf|Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;QmWdns m%xgf|hbitwnxymÂ?xl1s9eÂ&#x2014;obitegfiko{m%xgf|dnhbegitsl+hbÂ&#x2020;#q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x161;Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm/Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goÂ?ikm{iko slÂ&#x2019;m%Â?gh!l1u3m!d Â&#x20AC;YdnsgobitegfQh m%x9fo!fQm d+p l+utu>h!f/l+u O hbf/l1u3qÂ&#x161;l+m!h!ikÂ&#x20AC;YfYovd1p m%xgfÂŻpÂ?dnh!q rÂĄ Â&#x;ÂĄ ÂŻ Â&#x; ²]xgikoWobfQmÂŻitoÂ?l egitqEfYsgobitdnsgl1uÂ&#x2039;obÂ?gÂ&#x2026;go!Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;YfÂ&#x2013;d1p m!xgf|o!fQmWd1p)l1utu3h!fYl1u O q l+m%hbitÂ&#x20AC;QfYoÂ?l1sgeSm%x9fYh!f|iko l Â&#x2026;gi bfQÂ&#x20AC;Qm!ikjnf|ukitsgfYl1h{q l1Â&#x201A; Â&#x2DC;C P wniÂ&#x160;jnfYsÂ&#x17D;Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x17E;u  9 ¢%

  r  Lf|dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfXm%xl+m]pÂ?d1hÂ?l1 utuÂ&#x17E;u  9 ¢~   Â&#x17E;u   ¢ "Â? ÂŁ fXxl/jnf Â&#x17E;!ye ¢ Â&#x17E;  g ¢ Â&#x17E;Â&#x152;   ¢ Â&#x17E;!Â&#x17E;u  9 ¢YÂ&#x17E;t   ¢!¢ ÂŁ xgfQh!f°m%x9f°Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mdnsm!xgf°ukfQpzmxgl1sgeo!ikegf°ikoÂŻm%x9f°dnsgf°w1ikjnfQsÂ&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x17E; Âś ¢¯l1s9em%xgf°Â&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;Qmdns m%x9fXhbitwnxymÂ?xl+sgeÂ&#x2014;obitegfiko{m%xgf|Â?gobÂ?l1u q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x161;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m/Â&#x2C6;%Â&#x2021;` sgegfQfYe?ÂĽrÂ&#x17E;Â&#x203A;e ¢ pÂ?dnutukd ÂŁ ovpÂ?h!dnq  ¢ r   ro    r s  rErE  s     rE  ÂĽÂŻd ÂŁ ÂŁ f#Â&#x20AC;/l1s j1fYhbÂ?9pzÂ&#x2020; m!xgf l1obo!dÂŞÂ&#x20AC;Yitl+m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x161;utl ÂŁ pÂ?dnh Â&#x17E; Âś ¢pÂ?hbdnq m%xgfÂ&#x161;­ªs9d ÂŁ s l1obo!dÂŞÂ&#x20AC;Yitl+m%iÂ&#x160;j iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; d1p]m%x9f q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x161;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m/Â&#x2DC; Â&#x17E;jxCxtk ¢Â&#x152;xt Â&#x17E;jx Â&#x17E;!xtk ¢!¢ Â&#x17E;jxt k¢%Â?x Â&#x17E; Â&#x17E;!xtk ¢ Â&#x17E;!xt Â&#x160;¢b¢Â&#x160; x Â&#x17E;jxY\xt k¢%Â&#x2DC;x Â&#x17E;!xt\xt ¢ Â&#x17E;Š ¢

Â&#x17E;  g¢QÂ&#x17E;k  ¢ Â&#x17E;  g¢

 ti ­+f ÂŁ itobf ÂŁ f Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x201A;ghbd j1f°m%xgf e9itobm!h!ikÂ&#x2026;gÂ?9m%Â?9ikjnfÂ&#x2013;uÂ&#x152;l ÂŁ pÂ?h!dnq m!xgf egitoÂ&#x2018;m%hbitÂ&#x2026;gÂ?9m!ikj1fuÂ&#x152;l ÂŁ d1pm!xgf°q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;

Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm/Â&#x2C6;²]xgf|q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x161;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mWxl1o]m%xgf|sgfQÂ?9m%h!l1u fYukfYqEfYsym ¾œ ¾œ Š


ÂŁ gx ikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;iko{fK¤Â&#x203A;Â?l1u?m!d Â&#x17E; Âś  Âľn¢~Â&#x2C6;WfYsgÂ&#x20AC;Qf ÂŁ f|f/l1obitukÂ&#x2020; o!fQfm%xl+mÂ&#x2013;Â&#x17E; Âś  Âľy¢aitoÂ?l sgfYÂ? m%h%l+u?fYukfYqEfYsym]pÂ?dnh{m%x9f Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;QmÂ&#x17E; Âś ¢ŽÂ&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnf{m!xl+m ÂŁ xgitukfvikswnfQsgfYh!l1uÂ&#x203A;m%xgf{q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m)ito sgd1m Â&#x20AC;YdnqEq°Â?9m%l+m%iÂ&#x160;jnf+ÂĽ+dnsÂ&#x2013;m%xgfvo!Â&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf ikmÂ?itoQÂĽl1o]pÂ?dnukutd ÂŁ o pÂ?h!d1qCm%x9fXÂ&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%itd1sVÂ&#x17E; ¢ŽÂ&#x2C6; `Â&#x201D;mah!fYq l1iksgo)m%d|dnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnfÂ?m%xl+mfYl1Â&#x20AC;xÂ&#x161;fQutfQq fQsÂ&#x203A;miks#¤ d1m!xgfYhm%xgl1sÂ&#x17E;7Âľ9 Âľy¢ xl1oalq°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%iÂ&#x160;jnf itsyj1fYh!obf1pÂ&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnf|}hbobmÂ?m%xlÂ&#x2019;mWpÂ?d1h{m%xgf|egf~m%fYhbq iksl1symÂ?d1p l qÂ&#x161;l+m!h!i Â&#x192;#iks ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f

 Â   or  

egf~m

²]xgikoÂŻikoQfYh!d dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;Sikp. Âľ l1sgeÂ?S Âľ9Â&#x2C6;{²]xÂ&#x203A;Â?gof~jnfQhbÂ&#x2020;Â&#x2014;sgdnsQfYh!d fYukfYqEfYsymÂ&#x2022;iks itoWitsyjnfQhbm%ikÂ&#x2026;gutf l1oÂ&#x2022;lÂ&#x161;qÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192;3oÂ&#x2C6; `Â&#x201D;mÂ&#x2022;h!fQqÂ&#x161;l1iksgoÂŻm!dÂ&#x161;obxgd ÂŁ m!xl+mÂŻm%xgf°iksyjnfYhbo!f°d+pal1sfYukfYqEfYsymiks ikoÂ&#x2022;l1wnl1itsÂ&#x2014;its Â&#x2C6; ÂŻd ÂŁ fQj1fYhYÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1fXÂ&#x2026;yÂ&#x2020; ´ h!l1q fQh oÂ?h!Â?gukf ^   Âś  ro

r    

²]xÂ&#x203A;Â?goÂ?m%xgf|itsyj1fYh!obfÂ&#x2013;d+prm!xgf|fYutfQq fQsym°Â&#x17E;u  9¢vito]wniÂ&#x160;jnfQsÂ&#x2014;Â&#x2026;yÂ&#x2020;   r ¢     

²]xgikoWÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutf~m%fYo{m!xgf|Â&#x201A;gh!dÂŞd1prd1p fQq q l Âś Â&#x2C6; Lf|Â&#x20AC;Yl1utu ÂŁ iÂ&#x160;m%x m%xgiko]obm!h!Â?gÂ&#x20AC;~m%Â?ghbfÂ&#x2013;d1prq°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdnsm%xgf}fQuteSd1prÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;SsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo¤Â&#x161;Â&#x2C6; `Â&#x201D;%p ikoÂ?lhbf/l1u sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQhYÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1fXm!xgf|itegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x17E; g1¢ Â&#x17E;  9¢v Â&#x17E;u  9¢ Âľ Âľ  Â&#x17E;ja Âľy¢QÂ&#x17E;  9¢

²]xÂ&#x203A;Â?go|ikmikosl+m!Â?gh%l1u m%dSite9fYsym%iÂ&#x160;pzÂ&#x2020;l#hbf/l1u)sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh( ÂŁ ikm%xm!xgf Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;sÂŞÂ?9q°Â&#x2026;3fQh!o Â&#x17E;ja Âľy¢WjÂŞitl m%x9fXukitsgfYl1h{ikq°Â&#x2026;3fQegegiksgw qÂ&#x161;l+Â&#x201A; P Wwnikj1fYsSÂ&#x2026;yÂ&#x2020; P jÂ&#x17E; a Âľy¢

Â&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gutl+m%ikdns l1oÂ?iksVÂ&#x17E; gn¢{o%l/Â&#x2020;ÂŞoÂ?m%xl+m]m!xgito]ikoÂ?l}gfYuteSxgd1q dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitobqÂ&#x2014;Â&#x2C6; `Â&#x201D;mWito]Â&#x20AC;YÂ?9obm%d1qÂ&#x161;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;#m%d ÂŁ hbikm% f pÂ?dnh{m!xgfjnfQÂ&#x20AC;Qm%d1h°Â&#x17E;7Âľ9 œ ¢ŽÂ&#x2C6;)²]xgfYsÂ&#x2014;dnsgf ÂŁ h!iÂ&#x160;m%fQo Â&#x17E;   g%¢ uÂ&#x17E;  ÂľyÂ&#x2C6;¢ 5Â&#x17E;-Âľ9  Âś ¢Y!Â&#x17E; > Âľyq¢  w ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;ikoÂ?lÂ&#x201A;>dnÂ&#x201A;gÂ?9uÂ&#x152;l1h]hbfYÂ&#x201A;ghbfYo!fQsyml+m!itdnsÂ&#x17D;d1prÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhboYpÂ&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnf|m%xgl+mWitsgegfQfYe

 Â&#x17E;7Âľ9 œ ¢QÂ&#x17E;-Âľ9  Âś ¢v Â&#x17E;7Âľ9  Âś ¢ r Âľ Âś Âľ Âś  Â&#x17E; r Âś  Âľy¢

 xl/j1f ÂŁ fYukun­Â&#x203A;sgd ÂŁ swnfQdnq f~m%hbitÂ&#x20AC;/l+u1qEf/l1s

fYÂ&#x20AC;~m%dnh l1ege9ikm%ikdnsl1s9eÂ&#x2013;obÂ&#x20AC;/l1utl1h?q°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdnsWits

its9wnoYÂ&#x2C6;v f|o!xl1uku?itsyj1fYobm!itwylÂ&#x2019;m%fm%xgf|wnfQdnqEfQm%hbitÂ&#x20AC;Yl1uÂ&#x2039;qEf/l1s9itsgw d1prÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192;#q°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns?Â&#x2C6;

e


r² dÂ&#x17D;egdSm%xgikomÂ&#x2021;Â&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;3fEd1pvwnfYdnqEfQm!h!ikÂ&#x20AC; Â&#x20AC;YdnsgobitegfQh%l+m!itdns9oYÂĽ ÂŁ f hbfYÂ&#x20AC;/l+utuo!d1q f°p7l1Â&#x20AC;~m%opÂ?h!d1q[Â&#x2026;l1obitÂ&#x20AC; wnf dnqEfQm!hbÂ&#x2020;nÂ&#x2C6; Â&#x2026;l+o!itÂ&#x20AC;s9d1m%ikdnsSito{m%x9f(kÂ?gÂ&#x20AC;Qutikegf/l1sSukfYsgw1m!xSd1prm ÂŁ djnfYÂ&#x20AC;~m%dnhbo

x hÂ&#x2DC; jx9 &xÂ&#x160;   ²]xgikoÂ?pÂ?d1h!q°Â?gutlito]m!xgf Â&#x2020;Â&#x203A;m!xl1wndnhbf/l1sSm%x9fYdnhbfYqÂ&#x17D;Â&#x2C6; Â&#x2122;WfQuÂ&#x152;l+m!fYe m!dm%xgf kÂ?gÂ&#x20AC;Qutikegf/l1s ukfYsgw+m%x itoXm%xgf k Â?gÂ&#x20AC;Qutikegf/l1sLitsgsgfQh°Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm/ÂĽd1pÂ?m ÂŁ djnfQÂ&#x20AC;Qm%d1h!o x ^ Â&#x17E; ^   ^ ¢]l1sge x  Â&#x17E;   ¢{its A/ Â&#x2DC; %Â&#x17E;u ^   ^ ¢~  Â&#x17E;u   ¢Â&#x160; ^  ^  Âś x ^ x  r x ^ r x  Â&#x17E; n¢ vÂ&#x2020; m!xgf )Â&#x2020;Â&#x203A;m%xgl1wndnhbf/l1sSm%xgfQdnh!fQqÂ?l1wyl1iks?ÂĽgikp.x l+sgeÂ?x l1h!fXdnhÂ&#x2018;m%xgdnw1dnsl1u-ÂĽ m%x9fYsÂ&#x2014;m!xgfXh!itw1xÂ&#x203A;mWxl+sge o!ikegf|d1p m%xgf|Â&#x201A;ghbfQjÂŞitdnÂ?9oWe9ito!Â&#x201A;9uÂ&#x152;l/Â&#x2020;Â&#x161;j+l1sgiko!xgfQoWl1sge ^ ÂŁ f|xl/jnf Â&#x17E;1¢ jx ^  x Â&#x160;5 Âľ `Â&#x2021;s p7l1Â&#x20AC;~m/ÂĽXikpÂ&#x2014;Â&#x17E;1¢Â&#x17D;xgdnukegoYÂĽ|m%x9fYs x ^ l1sge4x l1hbf dnhÂ&#x2018;m%xgdnw1dnsl1u-ÂĽ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x itol Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!obf m%d m%x9f )Â&#x2020;Â&#x203A;m%xl1w1dnh!fYl1sÂ&#x17D;m!xgfYd1h!fYqÂ&#x17D;Â&#x2C6; ukitsgfYl1h)q l1Â&#x201A;

xgitÂ&#x20AC;x Â&#x201A;gh!fQo!fQhbjnfQo{utfQsgw1m!x d1p>jnfQÂ&#x20AC;Qm!dnh!ovitoÂ&#x20AC;/l1ukutfQe l+s dnhÂ&#x2018;m%xgd1wndnsl1u9utits9f/l1hq l1Â&#x201A;?Â&#x2C6;

vÂ&#x2020;Â&#x17E; n¢obÂ?gÂ&#x20AC;xSlÂ&#x2013;q l1ÂŁÂ&#x201A; l1utobdÂ&#x2013;Â&#x201A;9h!fYobfYhÂ&#x2018;jnfYo]iksgsgfQhvÂ&#x201A;ghbd e9Â?gÂ&#x20AC;Qm!oYÂ&#x2C6; fQm5Â&#x2026;>fWm!xgfÂ&#x2022;q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192;°d1p obÂ?gÂ&#x20AC;xSlÂ&#x2013;q l1Â&#x201A;?ÂĽ m%x9fYs Â&#x17E; n ¢ !   ! Â&#x2013;   K    ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yfm%x9f! Â&#x201D;fYsym%hÂ&#x2018;Â&#x2020; d1p l qÂ&#x161;l+m!h!i Â&#x192;#" ito]wniÂ&#x160;jnfQsÂ&#x2014;Â&#x2026;yÂ&#x2020; %$'& (r   $*)+ m%x9fÂ&#x161;obm%l1sgel+h!e Â&#x2026;l+o!itoXjnfQÂ&#x20AC;Qm%d1h°d1p ÂĽ ÂŁ f#Â&#x20AC;/l1sLÂ?go!fÂ&#x17E; y ¢m%dikegfYsym!ikpzÂ&#x2020; ÂŁ xgfQh!f $'& egfQsgd1m%fQom%x9f,  l1o m%x9f]itegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Xq l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;3Â&#x2C6; Â&#x2022;itÂ&#x20AC;Qf jnfQh!o%l ÂĽ>Â&#x17E; y ¢rikq Â&#x201A;9utitfQo m%xl+m)ikp itorm!xgf]ite9fYsym%iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2013;q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192;3ÂĽ m%x9fYsSm%xgf|q l1Â&#x201A;Swnikj1fYsÂ&#x17D;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;- d1hbm%x9dnwndnsl+u Â&#x2C6; Âą|iÂ&#x160;jnfQs lÂ&#x161;j1fYÂ&#x20AC;~m%dnhXÂľ/ . xÂ?" ÂĽ?m%xgfQh!fl1hbf°m ÂŁ dSdnhÂ&#x2018;m%xgdnw1dnsl1urqÂ&#x161;l1Â&#x201A;9oqÂ&#x161;l+Â&#x201A;gÂ&#x201A;gits9w Â&#x17E; Âś  %Âľy¢Wm%d x ÂĽ Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fÂ&#x17E;-Âľ9  Âś ¢ritoq l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;>fYe m!dXd1sgf]d1p>m%xgf]m ÂŁ dÂ&#x2013;dnhÂ&#x2018;m%xgd1wndnsl1uÂŞjnfQÂ&#x20AC;Qm%d1h!oad1px Â&#x2C6;bsgfÂ?d1p3m!xgfYobfÂ?qÂ&#x161;l1Â&#x201A;9o itoÂŻl hbd1mlÂ&#x2019;m%itd1s?ÂĽm%xgfÂ&#x2013;d1m%xgfQhlEh!f1g0 fYÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2039;Â&#x2C6;¯²]xgfÂ&#x2013;}h!oÂ&#x2018;mdnsgfÂ&#x2013;itoWwnikj1fYsÂ&#x2014;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;l q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192; ÂŁ ikm%xÂ&#x201A;3dnobikm!ikjnf egf~m%fYhbq iksl1sym/ÂĽ m%xgf|o!fQÂ&#x20AC;Ydns9ednsgf|Â&#x2026;yÂ&#x2020;SlqÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192; ÂŁ iÂ&#x160;m%xSsgfQwyl+m%iÂ&#x160;jnf|egf~m%fYhbq iksl1sym/Â&#x2C6; ÂĽÂŻd ÂŁ ukfQm Â&#x2026;>f|m!xgf|qÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192;#d+p)l utiksgf/l+h{qÂ&#x161;l+Â&#x201A; ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;Â&#x201A;gh!fQo!fYhÂ&#x2018;jnfQoÂ&#x2022;dnhÂ&#x2018;m%xgdnw1dnsl1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂĽ i Â&#x2C6; f1Â&#x2C6; ! x ^  &x  Âľ32 x ^ Â&#x2013;  &x Â&#x2013; Âľ ²]xgfQs ÂŁ fWÂ&#x20AC;/l+sÂ&#x161;Â&#x20AC;Yd1sgÂ&#x20AC;YukÂ?gegfWf/l1ovl1Â&#x2026;>d j1fWm!xl+m4 itoegitl1wndnsgl1u Â&#x2C6;6Â&#x2014; 5 dnhbfYd jnfQhYÂĽgl+utugegitl1wndnsgl1ugfYsym!h!itfQo l1hbfXf ¤Â&#x203A;Â?l1u ÂĽgl1oÂ?dnsgf|Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;o!fQfpÂ?h!dnq

pÂ?dnh89: . >Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?go; Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!f Â&#x17E; $'& $*) ¢7(  Â&#x17E; $'& r $*) ¢  Âľ

itorlÂŻq°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutfd+pm%xgfvitegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;|q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;3Â&#x2C6; ²]xgf fQsÂ&#x203A;m!h!ikfYol1hbfvs9dnsgsgfQwyl+m%iÂ&#x160;jnf+ÂĽ Âľ=<> $'&  $'& Â&#x160;

g

$'&  Â $'& 


x Âľ9ÂĽym%xgfQs itodnhbm!xgdnwnd1sl1uÂŚl1sgeExgfQsgÂ&#x20AC;Yf 5Â&#x201A;ghbfYobfYhbj1fYo ÂŁ ikm!A dnhÂ&#x2018;m%xgdnw1dnsl1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; utits9f/l1h)q l1Â&#x201A; ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x Â&#x201A;ghbfYobfYhbj1fYovdnhbm!xgdnwndnsgl1utiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;°l1s9eExgl1oÂ&#x201A;3dnobikm!ikjnf]e9fQm%fQh!qEitsl+sÂ&#x203A;mikoÂ&#x20AC;/l1ukutfQe l#Â&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1urqÂ&#x161;l1Â&#x201A;Â&#x2039;Â&#x2C6; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;Qf°ikmikol#Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;>dnobm!itdnsd1pvl#o!Â&#x20AC;/l+uÂ&#x152;l1hq l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192; ÂŁ iÂ&#x160;m%xVl#h!d+ml+m!itdns?Â&#x2C6; Â&#x2022;itÂ&#x20AC;Qf jnfQh!obf1ÂĽl1syÂ&#x2020; l1sgw1utfÂ?Â&#x201A;gh!fQo!fQhbjÂŞitsgwqÂ&#x161;l1Â&#x201A;EitovlÂ&#x2013;Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;3dnobikm!itdns d1p lÂ&#x2013;o!Â&#x20AC;Yl1uÂ&#x152;l+h ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x161;l1sÂ&#x161;dnhÂ&#x2018;m%xgd1wndnsl1uÂŚq l1Â&#x201A;?ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;sgfQfYegoÂ?m%dÂ&#x2026;>fXlhbd1mlÂ&#x2019;m%itd1s Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobfÂ&#x2013;iÂ&#x160;p iÂ&#x160;m ÂŁ l1oÂ&#x2022;l hb1f 0fQÂ&#x20AC;Qm%ikdnsÂ&#x17D;ikm ÂŁ dnÂ?gukeÂ&#x2014;hbfQjnfQh!obf°l1sgw1utfYoQÂ&#x2C6; Lf|sgd ÂŁ e9ito!Â&#x20AC;QÂ?go!o]m!xgf|wnfYdnqEfQm!hbÂ&#x2020; d+p Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;#q°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns?Â&#x2C6; `Â&#x201D;op xW Â&#x17E;  g¢itoÂ&#x2013;lÂ&#x2014;Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;VsÂŞÂ?9q°Â&#x2026;3fQhYÂĽ ÂŁ fÂ&#x161;Â&#x20AC;Yl1ut%u m!xgfÂ&#x161;hbf/l1uaÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;m°l+sg,e m%x9fÂ&#x161;itq l1wniksl1hÂ&#x2018;Â&#x2020; Â&#x201A;l1hÂ&#x2018;mÂ?d1.p x9ÂĽ>l1sge ÂŁ h!ikm!f !Â&#x17E; xyÂ&#x2013;¢    XjÂ&#x17E; xnÂ&#x160;¢   bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+m l1sg e l1hbf|utits9f/l1h{q l1Â&#x201A;go{pÂ?hbdnq m!Gd Â&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnf m!xl+mm!xgf utfQsgw1m%xd1Â&#x2013;p x Â&#x17E;   gÂ&#x201E;¢ " ¤ itohbfYutl+m%fQem%dÂ&#x161;m!xgf egfQm!fYhbq iksl1symd1p !Â&#x17E; xy¢ jÂŞiÂ&#x152;l Â&#x17E;   9¢ 

e9fQm ro  ikÂ&#x20AC;YfÂ?jnfQh!o%l ÂĽ iÂ&#x160;p

 Â 

²]xgfXÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mÂ?h!Â?gukfpÂ?dnh]egf~m%fYhbq iksl1sym%oÂ?wniÂ&#x160;jnfQoWikq qEfYe9iÂ&#x152;l+m!fYukÂ&#x2020;m!xgfpÂ?dnh!q°Â?9uÂ&#x152;l Â&#x17E; n¢ x xt xÂ&#x201C;xt ²]xgfXÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; Â&#x20AC;Qdns bÂ?gwylÂ&#x2019;m%f|d1p lsÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh x( uÂ&#x17E;  g¢ iko]egfQ}gsgfYeÂ&#x17D;m%dÂ&#x2026;3f x( uÂ&#x17E; Â&#x;  r9¢ bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+mWdns m%xgf|q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;Â&#x161;o!ikegf|Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; Â&#x20AC;Qdns bÂ?gwylÂ&#x2019;m%itd1s Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;YdnqEfYoÂ?m%h!l1sgo!Â&#x201A;>dnobikm%ikdns

Â&#x17E; xÂ&#x203A;¢% 

 or 

  Â&#x17E;!xy¢    or  

²]xgfXÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mÂ?h!Â?gukfpÂ?dnh{m%h!l1sgobÂ&#x201A;3dnobfYeÂ&#x2014;qÂ&#x161;l+m!h!ikÂ&#x20AC;YfYo]w1ikjnfQo

x x  x x( xÂ&#x201C;x 

ÂŁ gx fQh!fitsm!xgf uÂ&#x152;l1oÂ&#x2018;mite9fYsym%iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; ÂŁ f xl/jnfÂ?go!fQeVm!xgfÂ&#x20AC;YdnqEq°Â?9m%l+m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x2013;uÂ&#x152;l ÂŁ pÂ?d1hÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;sÂŞÂ?9q°Â&#x2026;3fQh!oQÂ&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f

xÂ&#x201E; x  xÂ&#x201E;x 

²]xÂ&#x203A;Â?go°Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;VÂ&#x20AC;Qdns bÂ?gwnl+m%ikdnsLikolÂ&#x2014;}gfYuteLl1Â?9m!dnq d1h!Â&#x201A;gxgiko!qÂ&#x17D;Â&#x2C6;VÂ&#x17E;!`Â&#x2021;sLp7l+Â&#x20AC;Qmm!xgitoXito|m%x9fÂ&#x161;dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;Vutits9f/l1h q l1Â&#x201A;#d1p ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xSito{l}gfYuteSl+Â?9m%dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitobqÂ&#x2014;ÂĽÂ&#x203A;Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!f|obÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;l1Â?9m%d1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!qEo xl/jnfm!d qÂ&#x161;l+Â&#x201A; d Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fXd1p  r Âś Â&#x2C6; ¢ Âś m%d Âś l1sge m% ÂĽÂŻd ÂŁ ÂŁ fXxl/jnf|m%xgfpÂ?dnukutd ÂŁ itsgwitqEÂ&#x201A;3dnhÂ&#x2018;ml1sym]ikegfYsym!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;>Â&#x2DC; Â&#x17E; Âś Âľy¢ x Â?x x ² dÂ&#x161;o!fQfXm!xgitoQÂĽÂŚdnÂ&#x2026;go!fQhbj1fÂ&#x2013;m%xgl+mÂ?m%xgfXqÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192; d1p x1x ikoÂŻlobÂ&#x2020;ÂŞqEq f~m%hbitÂ&#x20AC;|qÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192;3Â&#x2C6; Wd ÂŁ f~jnfYhQÂĽÂ&#x2039;m%x9fXd1sgukÂ&#x2020; obÂ&#x2020;ÂŞqEq f~m%hbitÂ&#x20AC;XqÂ&#x161;l+m!h!ikÂ&#x20AC;YfYoWits l1hbfÂ&#x2013;m%x9fq°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutfQo]d1pm%xgfÂ&#x2013;itegfQsym%ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Sq l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192;3 Â&#x2C6; WfYsgÂ&#x20AC;Q f x x itoWh!fYl1u Â&#x2C6; ²]xgfQs Â&#x17E; Âś Âľy¢vpÂ?dnutukd ÂŁ o pÂ?h!dnq[Â&#x17E; y¢ŽÂ&#x2C6;


²]xgfXitegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;

 r  o!x9d ÂŁ om%xgl+maq°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdnsÂ&#x2013;Â&#x2026;yÂ&#x2020;yxc Â&#x17E;u  g¢Ž¼yi Â&#x2C6; f1Â&#x2C6; m!xgfÂ?qÂ&#x161;l+Â&#x201A;Â&#x17E;u   ¢ P Â&#x17E;   ¢YÂ&#x17E;u  9¢ itol|utits9f/l1h q l1Â&#x201A; d1po Em!d /Â&#x2C6;# f o!xl1uku{o!fQfÂ&#x2014;qEdnqEfYsyml+h!ituÂ&#x160;Â&#x2020; m%xl+m m!xgito q l1Â&#x201A; iko Â&#x20AC;Ydns9pÂ?d1h!q l1u Â&#x2C6; ²]xgito iko dnÂ&#x2026;yjÂŞitdnÂ?9oÂ&#x2022;ikp]Â&#x17E;  9¢=4xy Âľ9Â&#x2C6; o!o!Â?9q fcx . Âľ m!xgfYsWxG Â&#x17E;jx x ¢ x Â&#x2C6;5Â&#x2014;Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns ÂŁ ikm!x x itoÂ?q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdns ÂŁ ikm!xlo!Â&#x20AC;Yl1uÂ&#x152;l+hYÂĽ ÂŁ xgfQh!f/l+oÂŻq°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdns Â&#x2026;yÂ&#x2020; x Â&#x2DC;x x itoWl1sÂ&#x17D;dnhÂ&#x2018;m%xgdnw1dnsl1u m%h!l1sgoÂ&#x2018;pÂ?dnh!q l+m%ikdns?Â&#x2DC; Â&#x17E;!xtk¢ Â&#x17E;!xtÂ&#x160;¢  Â&#x17E;!xtÂ&#x160; ¢ Â&#x17E; x ¢% Â&#x17E;!xt x ¢Â&#x160; Â&#x17E; xt ¢Â&#x160; Â&#x17E; Âś ¢ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yfm%x9fegfQm!fYh!qEitsgl1symSd1pwx iko Â&#x201A;3dnobikm!ikjnf+ÂĽÂŻqÂ?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;/lÂ&#x2019;m%itd1s Â&#x2026;yÂ&#x2020; x ito iksgegfQfYe wnikj1fYs Â&#x2026;yÂ&#x2020; l h!d+ml+m!itdns?Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yf Âś x  x ÂĽÂŚm!xgfXh!d1m%l+m%ikdnsl+sgwnutfikoÂŻw1ikjnfQsÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Sm%xgfÂ&#x2013;l1sgw1utf|Â&#x2026;3f~m ÂŁ f ÂŁ fQs Âś l1s9e$x Â&#x2C6; ²]xgikoWiko{m%xgf|o!l1q f|l+sgwnutf|l+oÂ?m!xgfXl1sgwnukfÂ&#x2026;>fQm ÂŁ fYfYs Âś l+sgeÂ?x Â&#x2C6; z/{),),6 Â&#x2022;Â&#x2013;J V H*[Â&#x203A;> V L[ÂŚM U H*[ U @BCM U JY< Â? x UuÂ&#x2020; >&Z BE@&JY<Â&#x;Â&#x17E;Â&#x;JYI V BC[Â&#x2013;[ U <?>BCI V BNHÂ?JÂ&#x20AC;Â&#x17E;c ] U @&> Â&#x2020; >NIZKB BC< @&JY<Â&#x;Â&#x17E;Â&#x;JYI V BC[[ U <?>BCI V BNH JÂ&#x20AC;Â&#x17E;q A U Z UuÂ&#x2020; >N< Â? Â&#x201E;V L[ÂŚM U H*[ U @BCM U JY< Â? Bc@&J V H*[Â&#x203A;> Q<L VGÂ? >NI ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ²]xgfW}h!oÂ&#x2018;m Â&#x201A;gl1hbmvxl1ovl1uthbf/l1e Â&#x2020; Â&#x2026;3fQfYs#Â&#x201A;9h!d jnfQe?Â&#x2C6; ikÂ&#x20AC;YfÂ?jnfYhbo%l9ÂĽ9lXÂ&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l+uqÂ&#x161;l1Â&#x201A;Ed1p? ito]fYl1o!ikukÂ&#x2020;Â&#x161;o!fYfQsÂ&#x2014;m!dEÂ&#x2026;>f|egfQm!fYhbq iksgfYeSÂ&#x2026;yÂ&#x2020; m%xgf|ikqÂ&#x161;l1w1fÂ&#x192;

x d+p]Â&#x17E; Âś  Âľy¢Ž¼9sl1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;m!xgf|utfYs9w1m%xSd1p. x wniÂ&#x160;jnfQo m%x9f obÂ&#x20AC;/l1utl1hXl1sge m!xgf l1sgwnukfEd+p Â&#x2014; x w1ikjnfQoXm!xgfEh!d1m%l+m%ikdnsLl+sgwnutf+Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x2013;m%xgikoXÂ&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l+uqÂ&#x161;l1Â&#x201A; iko ite9fYsym%ikÂ&#x20AC;/l1uÂ&#x2039;m!dq°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns Â&#x2026;yÂ&#x2020; 9x Â&#x2C6;  it­1f ÂŁ itobf1ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2022;Â&#x20AC;Yl1utuÂŚl+s#l EsgfÂŻutits9f/l1hq l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgw|Â&#x20AC;Ydns9pÂ?d1h!q l1u ÂĽyiÂ&#x160;p?ikmaÂ&#x201A;ghbfYobfQjnfQoÂ?l1sgwnukfYoaÂ&#x2026;3f~m ÂŁ fQfYs obm!h%l1ikwnxymÂ?utiksgfYoQÂ&#x2C6;%Â&#x201D;` p)Â&#x;#l+sgeÂĄÂ&#x2022;l1h!fÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;#sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh!oQÂĽm%xgfQs x P Â&#x;xÂ&#x201E; ÂĄ Â&#x17E;t  ¢QÂ&#x17E;  9¢% Â&#x17E;t  ¢ito lÂ&#x20AC;Ydns pÂ?dnh!q l1u l Esgf{utiksgf/l+h q l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgwgÂ&#x2C6; itÂ&#x20AC;Qfvj1fYh!o!l9ÂĽÂŞl1olÂ&#x20AC;Qdnh!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;m%dÂ&#x2022;m!xgf]Â&#x201A;ghbfQjÂŞitdnÂ?9o)utfQq q l9ÂĽ fQj1fYhÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x17D; l EsgfÂ&#x2013;ukitsgfYl1h{q l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgw ito]w1ikjnfQsSits m%xgiko{pÂ?dnh!qÂ&#x17D;Â&#x2C6; ²rdVo!fQfÂ&#x17D;m!xgfSobm!h!fYs9w1m%x d1pÂŻm!xgitownfQdnqEfQm%hbitÂ&#x20AC;Yl1u iksÂ&#x203A;m!fYhbÂ&#x201A;gh!f~ml+m!itdns?ÂĽaÂ&#x20AC;Yd1sgo!ikegfYh m%x9f ¤Â&#x203A;Â?gfQobm!itdns d1p }sge9itsgwh!dÂŞd1m!o]d1prm!xgf|Kf ¤Â&#x203A;Â?l+m!itdns Â&#x17E; Âś1Âś ¢ x c5Â&#x; ÂŁ xgfQsgfQj1fYhÂ&#x; itoÂ?l Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQhY4Â&#x2C6; vÂ&#x2020; fQutfYqEfYsym%l1hbÂ&#x2020; w1fYdnqEfQm!hbÂ&#x2020; ÂŁ fXÂ&#x20AC;/l1s ÂŁ h!iÂ&#x160;m%f|Â&#x;#l1o Â&#x; Â&#x17E;  Â&#x20AC;Yd1o  ro!its 3¢ f ito m%xgfVutfQsgw1m!x d+p Â&#x; l1s9 e ito#m!xgfLl+sgwnutfd+p Â&#x; m!d m!xgfVj1fYÂ&#x20AC;~m%dnhLÂ&#x17E; Âś  %Âľy¢~Â&#x2C6; vÂ&#x2020; m%x9f ÂŁ xgfQh! itsym!fYh!qEfYe9iÂ&#x152;l+m!fj+l1utÂ?gf°m!xgfYd1h!fYq m%xgfÂ&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1f sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fY h #xl1oXl Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1f h!dÂŞd1 m Â&#x2C6; ²]xgfQs ÂŁ f itqEqEfYegitl+m%fQukÂ&#x2020;o!fQfXm!xl+mÂ?pÂ?dnh G5Âľ   Âś   Q  l r Âś m%x9fXÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhÂ?sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh

xc

o!d1ukjnfQoÂ?fK¤Â&#x203A;Â?l+m!itdnsLÂ&#x17E; ÂśnÂś ¢~Â&#x2C6; 

Â&#x20AC;Ydno 

l l 

 Â  !o its 

l l  


A BED NPYF RO F^FG#H)OYJ°KO/PYOQH C HOYJKO/P/OQH

EF^I)MI[H)B H)JP RO F^FG fXhbfYÂ&#x20AC;Yl1utuÂ&#x2039;m!xgf|sgd1m!itdnsSd1p m%d1m%l1u?egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fQsÂ&#x203A;m!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;9itutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; Lf|Â&#x20AC;Qdnsgo!ikegfYhÂ?q l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgwno

Â&#x2DC;1 P

dnhQÂĽgq d1h!fwnfQsgfYh!l1utuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽgq l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgwno

Â&#x2DC; P f 5itoÂ?l+sÂ&#x17D;d1Â&#x201A;3fQsÂ&#x2014;ob Â?gÂ&#x2026;go!f~mÂ&#x2022;d+.p Â&#x2C6; ÂŁ xgfQh! ÂŹ Â?gÂ&#x20AC;xlq l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;9itsgw ito]wniÂ&#x160;jnfQsÂ&#x17D;Â&#x2026;yÂ&#x2020;

uÂ&#x17E; ^  Q   %¢ Â&#x17E; ^ Â&#x17E; ^   Y   ¢~  Y  Â&#x17E; ^   Y  ¢!¢ `Â&#x201D;mito o!l1ite m!d Â&#x2026;3f#m!d1ml1ukukÂ&#x2020;VegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukf l+mlÂ&#x201A;>dnitsym _ Â&#x17E; _ ^   Y  _ ¢" ÂĽviÂ&#x160;pWm!xgfYhbf f~Â&#x192; ikobm%oWlutiksgf/l1h qÂ&#x161;l1Â&#x201A; P ÂĽ h!fQÂ&#x201A;gh!fQo!fQsÂ&#x203A;m!fYeÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x17D;ll

 Â&#x2DC; ÂŁ gx fQh!f ° Â&#x17E;Âś ¢

P

OP 

q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192; ÂĽ9o!Â?gÂ&#x20AC;xm!xl+m ÂŁ f|xl/jnf|pÂ?dnh]o!Â? EÂ&#x20AC;QitfYsym!ukÂ&#x2020;So!q l1uku Â&#x2DC;

Â&#x17E; _ %¢ Â&#x17E; _ ¢Â&#x2C6;  9Â&#x17E; _ V¢ j+l1sgiko!xgfQoWl+m _ l1s9eÂ&#x2014;o!l+m%ikob}fQo utikq 9Â&#x17E; _ V%¢ Âľ Â_

i Â&#x2C6; f1Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽ ki o Â&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goÂ&#x17D;l+m _ Â&#x2C6; ´ dnsge9ikm%ikdns Â&#x17E; Âś ¢Â&#x161;Â&#x20AC;/l1s Â&#x2026;3f hbf/l1e m%xlÂ&#x2019;mikoSl w1d dÂŞe utits9f/l1h l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;9h!d/Â&#x192; it

q l+m%ikdnsÂ&#x161;m%d

Â&#x17E; _ V¢.r Â&#x17E; _ ¢ l+m]m!xgf|Â&#x201A;3dniksym _ Â&#x2C6; ²]xgitoqÂ&#x161;l1Â&#x201A; ikoXm!xgfYs Â?gs9Â&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gf1ÂĽÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobf#ikp  ÂŁ l1o le9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym°o!Â?9Â&#x20AC;x ukitsgfYl1h|qÂ&#x161;l+Â&#x201A; ÂŁ ikm!x h!fQqÂ&#x161;l+itsgegfQh{m%fQh!q  ÂĽ9m!xgfYs ÂŁ fÂ&#x2013;xl+e Â&#x17E; Âś/Š ¢ Â&#x17E; r Â&#x2C6; ¢  Â&#x17E; gÂ&#x17E; _ V.¢ r Â&#x17E; _ ¢!%¢ Âľ Â&#x2122;Â?fYÂ&#x201A;gutl1Â&#x20AC;Yiksg w Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; ! pÂ?dnhÂ?obqÂ&#x161;l1uku p"$   Âľl1sgeSegiÂ&#x160;j ikegits9w Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; vwniÂ&#x160;jnfYo Â&#x17E; r o Â&#x2C6; ¢  Â&#x17E; gÂ&#x17E; _ !V.¢ r7Â?Â&#x17E; _ ! ¢!%¢ Âľ fQmbm%its9" w P Âľ ÂĽ9m%xgf|obfYÂ&#x20AC;Yd1sgeÂ&#x2014;m!fYh!q dnsÂ&#x17D;m!xgf|utf~pzm]xl1sgeÂ&#x17D;o!ikegfm%fQsgegoÂ?m%dEÂľ9ÂĽgxgfQsgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E; r o ¢ 5Âľ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yfm%x9ito]xgdnukego{pÂ?dnhÂ?l1uku?o!Â?

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m!ukÂ&#x2020; obqÂ&#x161;l+utu "$ ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;d1Â&#x2026;9 ml1ik# s Â?  Â&#x2C6;

`Â&#x2021;sÂ&#x17D; m!xgito]obfYsgobf1ÂĽ ito{m%x9fXÂ&#x2026;>fYoÂ&#x2018;mWutits9f/l1h]l+Â&#x201A;gÂ&#x201A;gh!d/Â&#x192; itq l+m!itdnsÂ&#x161;m!d Â&#x17E; _ Vq¢ r Â&#x17E; _ ¢]l+m _ Â&#x2C6; `Â&#x201D;p itoam%d1m%l1 utuÂ&#x160;Â&#x2020;egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutfÂŻl+#m _ ÂĽ m%x9fYs m%xgfÂ&#x2022;utits9f/l1hq l1-Â&#x201A; l1Â&#x2026;>d jnfiko Â&#x20AC;Yl1utukfYeÂ&#x161;m!xgfÂŻm!d1ml1u egfQh!ikj+l+m!ikj1fd1p l+$m _ Â&#x2C6; Lf|hbfYÂ&#x20AC;/l+utuÂ&#x2039;m!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ iksgwp7l1Â&#x20AC;~m%oWl1Â&#x2026;>dnÂ?9m]m!d1ml1uÂ&#x2039;egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gitukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;>Â&#x2DC;
‘5Y's+%'Ÿ373'9 ¢ž BC<*D ˜ P T BYZB M JYM—BC[vD>NI Uu† BCM Uu† >BCM _ " M T >N< U MuZ(H BCI£M U BC[pD>NI Uu† BCM Uu† >&Z > U ZNMQBC<*D U MZAM€JYM BC[pD>NI Uu† BCM Uu† > U Z Uu† >N<  M T > V BCMjI U #J€ž H BCINM U BC[ D>NI Uu† BCM Uu† >&Z 

  

    

U @&> † >NIZKB U ž BC[u[H BCI£M U BC[?D>NI Uu† BCM Uu† >&Z(J€ž > U ZNM U <WBC< J&H>N< <?> U T  JYI T J…JKDSJ€ž _ BC<*DSBCI> @&JY<M U <LsJYL1Z‘M T >NI> M T >N< T BYZ(BAM JYM BC[D>NI Uu† BCM Uu† >(BCM _ ] f l1utobd¯hbfY€Yl1utuym%x9fv€xl+itshbgutf+¥ £ xgik€xo!l †|m!xl+m m%xgfam%d1m%l1uyegfYhbikj+l+m!ikjnfad1pgm!xgfa€YdnqE‚3d1o!ikm!itdns L d1p m £ dEq l1‚goito{m!xgf|€YdnqE‚3d1o!ikm!itdnsšd1prm!xgf|egfYhbikj+l+m!ikjnfQod1prm!xgfm £ dEq l1‚goYˆ ‘5Y's+%' Ÿ3 73' ‡ >NM ˜1 P BC<*D #˜1 P ) ~—M T >&Z…> V BNHZ‘I>BC[u[ JY<[ <?>&>DAM J  >GD>F<?>DJY<EBNH1H*IJ&H*I U BCM >AJ&H>N<WZ…>NMZ C]G‡ >NM " BC<*D BYZ&ZNL V > U ZM JYM—BC[u[ D U >NI>N< M U B  [›>cBCM _ R%U M T M€JYM BC[D>NI Uu† BCM Uu† (> BC<*D U Z‘M€JYM BC[u[ D U >NI>N<M U B  [›>(BCM ž _ ¢ R%U M T M€JYM BC[ D>NI Uu† BCM Uu† >" ŠM T >N< U ZQM JYM—BC[u[ D U >NI&>N<M U B  [›>‘BCM _ R%U M T M€JYM BC[D>NI Uu† BCM Uu† >" ] h!dªd1p ˜vL f|xl/j1f ž _ ¢% ž _ ¢ˆ 9ž _ V¢ ¬ f~m"! _ ž _ ¢~¥gm%x9fYs £ fXxl/jnf ?ž#! _ $ !°¢%% ‹ž&! _ ¢ˆ$ ! ! (' ž#! _ $ !°¢ ¬ f~m"! ’ 9ž _ V¢{l+sge—d1…go!fQhbjnf|m%xgl+m)! P µl1o P µ9ˆ²]xgfQs £ f|xl/jnf ‹ž ž _ V¢b¢%% ‹ž ž _ ¢!¢ˆ " + * 9ž _ V¢ "  ! ,' ž&! _ - !°¢/. ²]xgfQsšm%xgfutl1obmm%fQh!q dnsm%x9f¯hbitwnxymxl1s9ešo!ikegf]m%fQsgegovm!dµXl1o P µ9¥›xgfQsg€Yf" itom%xgf]m!d1ml1u egfQh!ikj+l+m!ikj1fd1p01 l+m _ ˆ fšsgd £ €YdnsgobitegfQh–m!xgf#o!‚>fY€QiŒl1u€Yl1o!f#d+pqšl1‚9oXphbdnq m!d$ ¥)d1h–h!l+m%xgfQh–pdnhbq dn‚3fQs L o!9…go!f~m%od1po m%d ˆ ±|iŠjnfQs m%xgf €Qdnq ‚9utf~ƒ o‘m%h!9€Qm%9h!fSdns# ¥aiŠm°obxgdnguke …3f#d+pitsym%fQh!fYo‘m 

  

 

 £ gx f~m%xgfQhrm%x9fam!d1ml1uye9fYh!iŠj+l+m%iŠjnfvl+mrlW‚>dnitsym ito wniŠjnfQs°l1o q°guŠm%it‚9utit€Yl+m%ikdns•…y†–l€YdnqE‚gutf®ƒ|s›gq°…>fYhQˆ ²]x›go £ fXqšl+­1fm%x9f|pd1ututd £ iksgw°egf~}sgikm!itdns‹˜

/ 3 …3!' ˜9‡ >NM +  >cBC<aJ&H>N< ZNL  Z…>NM—] ‚ ž£L{<?@NM U JY< ˜ P ˜>ž 9 ¢ P ž#7rž  9 ¢~ 98‹žu  9¢!¢ U Z=ZKB U DcM J  >ƒ@&J V H*[›> wD U >NI>N<M U B  [›>BCM.B HJ U <M?x _ žu _   _ ¢ U ž U M U Z M€JYM BC[u[ D U >NI>N<M U B  [›> BC<*D U MuZ‘M€JYM BC[D>NI Uu† BCM Uu† >cBCMqx _ U Z Uu† >N<  GV L[¦M U H*[ U @BCM U JY<  B @&J V H*[›> S<L VG >NI U ]!>K]

: ;  : ; " 

< < | T >N<$M T >NI> U ZcBSL{< U!œ L>@&J V H*[›> A<L VG >NI R.TU @ T R >@BC[u[ žjx _ ¢ R.TU @ T ZKBCM U ZF=>&Z

: ; ž 7 ž!x _ ¢!¢  : ; 

< <

2 435 6 


]² xÂ&#x203A;Â?goYÂĽ ikp ikoÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; e9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym%iÂ&#x152;l+Â&#x2026;gutf]lÂ&#x2019;m lÂ&#x201A;>dnitsymÂ&#x160;x _ m%iÂ&#x160;jnfQoWfÂŽÂ&#x192; itobmÂŻl+m]m!xgf|Â&#x201A;3d1itsymox _ l+sgeÂ&#x2014;o!l+m%ikobpzÂ&#x2020; m%xgf Â&#x2022;BCL@ T 

 Â&#x17E; _   _ ¢Ž¼ym%xgfQs iÂ&#x160;m%oÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%iÂ&#x152;l+u9egfQh!ikj+l U > V BC< <$D U >NI>N<M U BC[q> Â&#x153; L BCM U JY< Z

 8 8 r 7 l+m]m!xgito]Â&#x201A;>dnitsymYÂ&#x2C6; fQm Â&#x2026;3f|Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192;#egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutfl+mx _ Â&#x2C6;Â&#x2013; b Â&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf|m%xlÂ&#x2019;m ÂŁ f|xl/jnf Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;xy¢Â&#x160; Â&#x17E;jx _ ¢ Â&#x2019;x Â&#x17E;!x _ ¢Â&#x2C6; x 9Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;xy¢ l1sgeSm%xÂ&#x203A;Â?go x 9Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;nx ¢Â&#x160; Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;nx ¢%r Â&#x17E;jx _ ¢ r zÂ&#x17E;jxy¢ x x ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf utikq 9Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;yx ¢ Âľ _ fÂŁ Â&#x2013;xl/j1f ukitq xx 9Â&#x17E;jx _ yx ¢Â&#x2013; Âľ _ 7

Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!f|m%xgf|sgd1h!q§d1prÂ&#x2026;>d1m%xSf~Â&#x192; Â&#x201A;ghbfYobo!itd1sgoÂŻiksgo!ikegfm%x9fXukitqEikm!o ito{m!xgf|o%l1qEf1Â&#x2C6; WfYsgÂ&#x20AC;Qf

ukitq !Â&#x17E; x _ Â&#x2019;xyv¢ r !Â&#x17E; x _ ¢ 

x

_

f~Â&#x192; ikobm%oal1s9eEikofK¤Â&#x203A;Â?l1ugm!d Â&#x17E;!xy ¢~Â&#x2C6; Â&#x2022;itÂ&#x20AC;Yf{j1fYhbo%l9ÂĽÂ&#x203A;dnsgfÂ?Â&#x20AC;Yl1so!fYfWÂ&#x2026;yÂ&#x2020; h!f~jnfQh!o!iksgw|m%xgfQo!fÂŻl1h!wnÂ?9q fQsÂ&#x203A;m!o)m%xlÂ&#x2019;m ikpm!xgitoukitqEikmWf~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m%oQÂĽ m!xgfYs itoÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukf l+mm!xgfÂ&#x201A;3dniksymQx l+sgem%xgikoutitqEikmWiko m%x9f]Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;°e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnf1Â&#x2C6; ²]xgikof~Â&#x192; Â&#x201A;guÂ&#x152;l+itsgo m!xgf]sgd1m!itdnsd1p>Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;Â&#x2013;egikÂ&#x201E;3fYhbfYsy_ m%itl1Â&#x2026;gitukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1Â&#x2C6;.bÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf m%xgl+m ÂŁ fÂ&#x161;xgl j1f#Â?gobfYeLm!xgfÂ&#x161;oÂ&#x2018;m%h!Â?9Â&#x20AC;Qm%Â?9h!f#d1p Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;Vq°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdnsm!degiÂ&#x160;jÂŞitegfÂ&#x2026;y# Â&#x2020; xl1sge m!xÂ&#x203A;Â?go hÂŁ !iÂ&#x160;m%f|legikÂ&#x201E;3fYhbfYsgÂ&#x20AC;QQ f ¤ªÂ?9d1m%ikfYsym/Â&#x2C6; o]pÂ?dnh{m!xgf|egfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnf|d1prdnsgf|h!fYl1uÂ&#x2039;j+l1hbiÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukf ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1fXm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ iksgwhbÂ?gutfQoYÂ&#x2DC; 

z/{),),6 ¢Â&#x17E; BC<*D ABCI> @&J V *H [Â&#x203A;> QD U N> I&>N<M U B Â? [Â&#x203A;>Â&#x2013;BCM x _ Â&#x2C6;M T >N<cZÂ&#x2026;J BCI> U MuZZNL V BC<*DÂ&#x160;H*IJKDCLs@NM BC<*DSM T >cD>NI UuÂ&#x2020; BCM UuÂ&#x2020; >&Z(BCMqx _ BCI> uU Â&#x2020; >N< Â? Â&#x17E; 9¢    Â&#x17E; 9¢Â&#x20AC;{   ¢Â&#x17E; U ZS@&J V H*[Â&#x203A;> D U >NI>N<M U B Â? [Â&#x203A;>BCMx _ BC<*D U ZG@&J V H*[Â&#x203A;> D U >NI>N<M U B Â? [Â&#x203A;>wBCM Â&#x17E;jx _ ¢ M T >N<aM T > @ T B U <$IÂŁL[Â&#x203A;> UuV H*[ U >&Z Â&#x17E;6 ¢ Â&#x17E;!x _ ¢Â&#x160;  Â&#x17E; Â&#x17E;jx _ ¢b¢ Â&#x17E;jx _ ¢ f|dnqEikm m%xgf|Â&#x201A;ghbd d1p Â&#x2C6; L!o ukitwnxym%uÂ&#x160;Â&#x2020;Xobm%hbdnsgwnfQhl1sgef~jnfYsym!Â?l1utuÂ&#x160;Â&#x2020;°qEdnh!f itqEÂ&#x201A;3dnhÂ&#x2018;ml1symregfQ}gsgikm!itdns°m!xl1s°m%xgl+md1p>Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gikutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; iko{m%xlÂ&#x2019;mÂ?d1p x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxyÂ&#x2020;nÂ&#x2C6; œ¾


/ 3 Â&#x2026;3!'

Â&#x2021; >NM Â? >cBC<aJ&H>N<Â?ZNL Â? ZÂ&#x2026;>NM JÂ&#x20AC;Â&#x17E; ] Â&#x201A; V BNH Â&#x2DC; P U Z ZKB U DwMÂ&#x20AC;J Â? > T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x201E;BCM%BHJ U <Mxy" U Â&#x17E; U M U ZÂ&#x2018;@&J V H*[Â&#x203A;> yD U >NI>N<M U B Â? [Â&#x203A;>Â&#x201E;BCMÂ&#x160;> Â&#x2020; >NI HJ U <M U <BC<J&H>N<,<?> U T Â? JYI T JÂ&#x2026;JKD$JÂ&#x20AC;Â&#x17E; x]A¢£M U Z@BC[u[Â&#x203A;>D T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ U < U Â&#x17E; U M U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @yBCM > Â&#x2020; >NI HJ U <M=JÂ&#x20AC;Â&#x17E; Q] ÂĽÂŻfÂŽÂ&#x192; m ÂŁ f]o!xl+utu9Â&#x20AC;QdnsgÂŹobitegfQhqÂ&#x161;l1Â&#x201A;9o pÂ?h!dnq m%d ÂĽydnhYÂĽyqEdnhbf wnfQsgfYh!l1utuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽnq l1Â&#x201A;go pÂ?hbdnq l1sdnÂ&#x201A;3fQs itsym!fYhbj+l1ud+pÂ&#x2C6;

m!dc Â&#x2C6; Â?gÂ&#x20AC;x#q l1Â&#x201A;goal1hbfÂŻÂ&#x20AC;Yl1utukfYeEÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfQovpÂ?dnhadnÂ&#x2026;yjÂŞitdnÂ?goah!fYl1o!d1sgoYÂ&#x2DC;)Â&#x20AC;QdnsgobitegfQh!its9wÂ&#x2013;m%x9f Â&#x201A;l1h!l1qEfQm%fQh ="$Â?

l1o]m!itqEf1ÂĽ9obÂ?gÂ&#x20AC;xq l1Â&#x201A;goÂ?egfQo!Â&#x20AC;Qh!itÂ&#x2026;>fXl Â&#x201A;3dniksym ÂŁ l1s9egfYhbitsgw l1utd1sgwl Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf Â&#x17E; b¢% Â&#x17E;r Â&#x17E; b¢~ Â&#x2039; Â&#x17E; b¢b¢ ²]xgfm%d1m%l1u)egfQh!ikj+l+m!ikj1fl+mÂ&#x2013;lSÂ&#x201A;>dniksÂ&#x203A;mÂĽ iÂ&#x160;p iÂ&#x160;mf~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m%oQÂĽrikoXÂ&#x20AC;Yl1utukfYem!xgf ml1sgw1fYsym|jnfYÂ&#x20AC;~m%dnh|m%d lÂ&#x2019;m x( Â&#x17E; b¢~Â&#x2C6;Â&#x201D;` mÂ?iko]wnikj1fYsÂ&#x17D;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; z Â&#x17E; b¢ Â&#x17E;u7 Â&#x17E; b¢Ž z Â&#x17E; b¢!¢ fXÂ&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;h!f/l+eÂ&#x2014;Â&#x2026;>d1m%x Â&#x17E; b¢]l1s9eSm!xgfml1s9wnfYsymÂ?jnfQÂ&#x20AC;Qm%d1h Â&#x17E; b¢]l1oWlÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhQÂ&#x2C6; ÂĽÂŻd ÂŁ ukfQmoxG" pÂ?dnh]obdnqEfdnÂ&#x201A;3fQsÂ&#x2014;e9dnqÂ&#x161;l+its l+sge Â&#x2DC; P ¤ Â&#x2026;>fÂ&#x2013;lq l1Â&#x201A; ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xiko]Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;SegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fQsÂ&#x203A;m!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;9utf|l+mÂ?m%x9fÂ&#x2013;Â&#x201A;>dnitsymo9x Â&#x2C6; vÂ&#x2020;So!x9h!its9­ªiksgw ikprsgfYÂ&#x20AC;QfYobo%l1hÂ&#x2018;Â&#x2020; ÂŁ fÂ&#x2013;q l/Â&#x2020; l1obo!Â?gqEf Â&#x2DC; P Â&#x2C6;²]xgfYsÂ&#x17D;m%xgfQh!f|itoÂ?lÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf Â&#x2DC; P ¤ wniÂ&#x160;jnfYsÂ&#x17D;Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x17E; b¢ Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ ²]xgf|ml1s9wnfYsym]jnfQÂ&#x20AC;Qm!dnhÂŻd+p l+m Â&#x17E;!yx ¢{ito]wniÂ&#x160;jnfYsSÂ&#x2026;yÂ&#x2020; m%x9fXÂ&#x20AC;xgl1itsSh!Â?9utf|l1o Â? Â&#x17E;!yx ¢ 7 Â&#x17E; b¢ b Â&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+m Â&#x17E;!yx ¢{itoÂ?l Â&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1u?q l1Â&#x201A;?Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf+ÂĽ3iÂ&#x160;p Â&#x2DC; P 5ikoÂ?lEegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fQsÂ&#x203A;mWÂ&#x20AC;QÂ?ghbj1fÂ&#x2013;m%x9h!dnÂ?gw1xÂ&#x17D;m!xgf|Â&#x201A;3dniksymo9x ÂĽm%xgfQsÂ&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Ed1p l1o]Â&#x17E;jm%yx x9¢]fÂ&#x2013;itqEl+sgÂ&#x201A;gwnutikutfYfÂ&#x2022;oaÂ&#x2026;3m%f~xm l+mÂ?fQm!fYxgsfXm!l1xgsgfwnmukl1fsgÂ&#x2026;3w1f~fYm syÂŁ mÂ?fQjnfYfYsÂ&#x20AC;~m%m!dnxghbfXoÂŻm%d+l1p sgwnfQ symWj1l1fYsgÂ&#x20AC;~e m%dnhboÂ&#x2022;d1 p l+m l1sgÂ&#x17E;jenx ¢~ Â&#x2C6; l+mx ito]m%x9fXo!l1qEf ÂŁ cikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutf]q l1Â&#x201A;gopÂ?h!d1q l1s d1Â&#x201A;3fQs#o!Â?gÂ&#x2026;9o!fQm d1pÂ&#x2C6; a m%dÂ&#x2018; ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x#Â&#x201A;ghbfYobfYhbj1fl1sgw1utfYoiks m%x9f l1Â&#x2026;>d jnf obfYsgobf]l1hbfvÂ&#x20AC;Yl1utukfYeXÂ&#x20AC;Ydns9pÂ?d1h!q l1u Â&#x2C6;Â&#x2C6; fvxl/j1f{o!fQfYsm!xl+mrxgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;qÂ&#x161;l1Â&#x201A;9o l1hbfvÂ&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l+u Â&#x2C6; 2 435 6 

o ÂŁ fÂ&#x2013;xgl j1fl+uth!fYl1e9Â&#x2020; Â&#x201A;9h!d jnfQeÂ&#x2014;pÂ?dnh]ukitsgfYl1h]qÂ&#x161;l+Â&#x201A;goYÂĽ9m!xgfXÂ&#x20AC;YdnsyjnfQh!obf°l1uko!dxgdnukegoYÂ&#x2DC;Â&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l1uÂ&#x2039;qÂ&#x161;l1Â&#x201A;9o l1hbfXx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;+Â&#x2C6;

ÂśnÂś


 G H FE^J°P ZnBE^aD MPYJI

²]xgf|pÂ?Â?gsgel+q fQsÂ&#x203A;m%l1uÂ&#x2039;m!xgfYdnhbfYq d1prÂ&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9utÂ?go]o!l Â&#x2020;ÂŞoÂ?m%xlÂ&#x2019;m]pÂ?dnhbsgikÂ&#x20AC;Yf pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo 

 ÂŁ fXxl/jnf Â?Â&#x17E;b¢ v Â&#x17E;7ÂĄ~¢.r Â&#x17E;-Â&#x;ª¢

dnhd1Â?gh°Â&#x201A;gÂ?ghbÂ&#x201A;3d1o!fYoiÂ&#x160;m°itoo!Â? EÂ&#x20AC;YikfYsym m%diksym%fYhbÂ&#x201A;gh!f~mbsgikÂ&#x20AC;Yfm%xl+mm%xgfÂ&#x161;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns ikoegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYs m%itl1Â&#x2026;gukfÂ&#x2013;iks * Â&#x; ÂĄ .]Â&#x17E; ÂŁ xgfYhbfl+mÂ&#x2022;m!xgf Â&#x2026;>dnÂ?gsgel+hbÂ&#x2020;Â&#x2014;Â&#x201A;3dniksym%o ÂŁ f xl/jnf d1sgf Â&#x201D;o!ite9fYeegfQh!ikj+l+m!ikj1fYo¢¯l1sgeiko Â&#x20AC;Yd1itsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?go]its * Â&#x; ÂĄ . Â&#x2C6; ´ utfYl1 h!uÂ&#x160;Â&#x2020; m%xgfÂ&#x2022;pÂ?Â?9sgel1qEfYsyml+u>m!xgfYdnhbfYq d1p Â&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?gutÂ?goaÂ&#x20AC;/l+s#Â&#x2026;3fÂ&#x2022;l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;gukitfQe m%dÂ&#x2013;m%xgfÂŻÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;3d1sgfYsym%ovd1p l qÂ&#x161;l+Â&#x201A; ÂŁ xgfQh!f Â&#x2DC; * Â&#x; ÂĄ . P  itovl|Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf ÂŁ iÂ&#x160;m%xEÂ&#x20AC;Ydnsym%iksÂ&#x203A;Â?gdnÂ?govegfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x17E;7Â&#x2026;>d1m%xEÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;>dnsgfQsÂ&#x203A;m!o Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?go!uÂ&#x160;Â&#x2020;egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutfÂ?iks m%x9fÂ&#x2013;l+Â&#x2026;3d jnf|obfYsgobf ¢¯l+sge

Â&#x2DC; P  itoÂ&#x161;lLm%d1m%l1utuÂ&#x160;Â&#x2020; egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukfq l1Â&#x201A; obd m%xl+m m%xgfÂ&#x2014;m%d1m%l1uÂŻe9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnf Â&#x17E;7l1utuÂ?Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;>dnsgfQsÂ&#x203A;m!o#d1p|m%x9f q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;g¢vito]Â&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?goWl1sgeSm%xgf|dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;o!f~m 5Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m%l1its9oÂ?m!xgf|itq l1wnfÂŻd1p Â&#x2C6; `Â&#x2021;sÂ&#x17D;m!xgf|Â&#x20AC;/l1obfÂ&#x2013;d+.p l1s9eÂ&#x2014;xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; ÂŁ fXdnÂ&#x2026;9ml+its m%xgfpÂ?dnukutd ÂŁ its9wutfQq

q l /'s5Y/) 9Â?Â&#x2021; >NM * Â&#x;Â ÂĄ . P #Â? >,@&JY<M U <LsJYL1ZN[ D U >NI>N<M U B Â? [Â&#x203A;> S[Â&#x203A;>NM Â&#x2DC; P ,Â? >

T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ R%U M T @&JY<M U <LsJYL1ZSD>NI UuÂ&#x2020; BCM UuÂ&#x2020; > Â&#x201E;BC<*DÂ?BYZ&ZNLs> V ]S| T >N< R > T B Â&#x2020; > 

Â&#x17E; Âś Â&#x203A;e ¢ zÂ&#x17E; Â&#x17E; b¢b¢ Â?Â&#x17E; b¢ % Â&#x17E; Â&#x17E;-ÂĄ~¢!¢.rh!dÂŞd1p Â&#x2DC; v Â&#x2020;#m!xgf|Â&#x20AC;xl1iksÂ&#x17D;hbÂ?gutf ÂŁ fXxl/jnf

 @&JY<M B U < ZM T > UuV B >AJÂ&#x20AC;Â&#x17E; 

Â&#x17E; Â&#x17E;-Â&#x;ª¢!¢

Â&#x17E;b¢!¢ Â&#x17E; b¢  Â&#x17E; Â&#x17E;b¢b¢ vÂ&#x2020;El1obo!Â?gqEÂ&#x201A;9m!itdnsgo)m!xgfWh!itw1xÂ&#x203A;mxgl1sgeÂ&#x161;obitegfÂ?ikoÂ&#x20AC;Ydnsym%iksÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goQÂ&#x2C6;²]xÂŞÂ?9ovm%x9fÂ?m!xgfYd1h!fYq pÂ?d1ututd ÂŁ o)pÂ?hbdnq m%x9f pÂ?Â?gsgegl1q fQsyml1u?m!xgfYdnhbfYq§d+p Â&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?gutÂ?goQ Â&#x2C6; LfÂ&#x2022;obm%hbfYobo{m%xl+mvm%xgikoam!xgfYd1h!fYqxl1o sgd1m%x9itsgwXm%d°egd ÂŁ ikm%xÂ&#x161;Â&#x201A;l1hbm!itÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;l1hbikm!itfYod+p Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;Eegikp pÂ?fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gikutikmÂ&#x2021;Â&#x2020;>Â&#x2DC; m%xgf|l1sgl1utdnw1Â?gdnÂ?go{oÂ&#x2018;ml+m!fYqEfYsymÂ?xgdnukego{iks#m%xgfobfQm!m!itsgw d+prm!d1ml1u3egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gikutikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1Â&#x2C6; oWl°o!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QiÂ&#x152;l1uÂ&#x2039;Â&#x20AC;/l1obf ÂŁ fqEitwnxym]xl/j1f Â&#x17E;7Â&#x; ¢ Â&#x17E;7ÂĄ~¢~ÂĽgiks ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;Â&#x20AC;/l1obfm%xgf|hbitwnxym]xl+sgeSo!ite9fd1p Â&#x17E; Âś eÂ&#x203A;¢rj+l1sgitobxgfYoQ.Â&#x2C6; xgikutf{sgd|iksÂ&#x203A;m!fYhbfYobm!itsgwXl1sgl1utdnw1Â?gf{d1p>m%xgikof~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m%oits d1sgfÂ?egitqEfYsgobitdnsÂ&#x2039;ÂĽnits xgikwnxgfQh egikq fQsgo!ikdnsgo{m%x9ito]qEitwnxym]dÂŞÂ&#x20AC;YÂ&#x20AC;QÂ?gh]pÂ?dnh]sgdnsym%hbikjÂŞiÂ&#x152;l+uÂ&#x2039;Â&#x20AC;Yukdno!fQeÂ&#x2014;Â&#x20AC;QÂ?ghbj1fYoQÂ&#x2C6; LfÂ?dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfÂ?m%xlÂ&#x2019;mÂŚd1h!q°Â?gutl Â&#x17E; Âś eÂ&#x203A;¢rq l1­1fQoaobfYsgobfÂ&#x2022;l+uto!d ÂŁ xgfQs Â&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goÂ&#x2026;gÂ? mdnsgukÂ&#x2020;Â&#x201A;gitfQÂ&#x20AC;Yf ÂŁ itobfÂ&#x2013;Â&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?go!uÂ&#x160;Â&#x2020;SegikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gukf1Â&#x2C6; Â?Â&#x2014;m!xgito ÂŁ fqEf/l1s ÂŁ fXÂ&#x20AC;/l+sÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%iÂ&#x160;m%itd1sSm!xgfXegdnq l1its * Â&#x; ÂĄ . d1p itsym!dÂ&#x2022; o! Â?9Â&#x2026; itsym%fQhbj+l1uto * Â&#x;  %ÂĄ .-  Q  * Â&#x; )  ÂĄ ) .9obÂ?gÂ&#x20AC;x m%xl+m ikp & ito m%x9f{h!fQobm%hbitÂ&#x20AC;~m%itd1sd1p m%d * Â&#x; &  ÂĄ & . m%x9fYs Â&#x; Â&#x; & iko{Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?g^ dnÂ?9o!^ ukÂ&#x2020;Â&#x161;egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gukfÂ&#x17E;7dns9f Â&#x2021;o!ikegfYe e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfYoÂ?lÂ&#x2019;m]m%xgffQsgeSÂ&#x201A;3dniksym%oYÂ&#x2C6; `Â&#x201D;p ^   ~  l1h!fm!xgfYobfÂ&#x2013;Â&#x201A;gikfYÂ&#x20AC;QfYoYÂĽgm!xgfYs ÂŁ fÂ&#x2013;egf~}sgf ) zÂ&#x17E; Â&#x17E;b¢b¢ Â?Â&#x17E;b¢ v  zÂ&#x17E; & Â&#x17E;b¢b¢ & zÂ&#x17E;b¢ & ^ 

Â&#x17E;Âś
vÂ&#x2020;$@NLI Â&#x2020; > ÂŁ

f ÂŁ ituku9pÂ?dnhbq sgd ÂŁ dns l1u ÂŁ l/Â&#x2020;ÂŞoaqEf/l+sÂ&#x161;l|Â&#x201A;gitfQÂ&#x20AC;Yf ÂŁ ito!fWÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?9o!ukÂ&#x2020;°egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutf Â&#x20AC;YÂ?9hbjnfÂ&#x2013;l1oWl1Â&#x2026;>d jnf1Â&#x2C6;`Â&#x201D;m ÂŁ itukuÂ&#x2039;Â&#x2026;>f|Â&#x20AC;/l1ukutfYe Â&#x20AC;QutdnobfYeÂ&#x17D;ikp Â&#x17E;-Â&#x;ª¢ Â&#x17E;-ÂĄ~¢~Â&#x2C6; LfÂ&#x161;Â&#x20AC;/l1uku Â&#x20AC;Yukdno!fQe?ÂĽikp{itsgiÂ&#x160;m%iÂ&#x152;l+ul1 sge m!fYh!qEitsgl1uÂ&#x201A;3dniksymÂ&#x20AC;QdnitsgÂ&#x20AC;Qitegf+Â&#x2C6; o ÂŁ f#xgl j1f o!fQfYs?ÂĽ)pÂ?dnhl Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192;#egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutfÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns ÂŁ xgdnobfXe9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnf|ito]Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?goYÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;xgl j1f zÂ&#x17E; Â&#x17E; b¢b¢ Â?Â&#x17E; b¢ v Âľ Â&#x17E; Âś gn¢ ÂŁ gx fQsgfQj1fYhÂŻm!xgf|itq l1wnfd+p (¤ '*),+.-/10243!57681-/

iko]itsgobitegfm!xgf|egdnq l1itsÂ&#x161;d1p Â&#x2C6;

¢ D>N<M U M ~Â&#x20AC;  BC[hZÂ&#x2026;J T JY[\DYZ R%U M T I> H*[\B@&>D Â? H*IJ Â&#x2020;Â&#x2026;U D>D U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ U <EBW@&JY< Â&#x2020; > $J&H>N<WZÂ&#x2026;>NM ÂĄ R.TU @ T @&JY<MÂ&#x2014;B U < ZwM T >S@NL{I Â&#x2020; > ]w¢£<GÂ&#x17E; B@NM Â&#x2020; BC[ U D U M JÂ&#x20AC;Â&#x17E; ~Â&#x20AC; ÂĄ  Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[ U < Z U D> U ZcB @ T BCIÂ&#x152;B@NM >NI U BCM U JY<aJÂ&#x20AC;Â&#x17E; T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H T JÂ&#x20AC;Â&#x17E; ] fSÂ&#x2026;>fYwniks Â&#x2026;yÂ&#x2020; fYoÂ&#x2018;ml1Â&#x2026;9utitobxgits9w Â&#x17E; Âś gn¢ ÂŁ ikm%x hbfYÂ&#x201A;gutl1Â&#x20AC;YfQe Â&#x2026;yÂ&#x2020; pÂ?dnh°xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitoXpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o L its9o!ite9fÂ?l|m!h!iÂ&#x152;l+sgwnutf+Â&#x2C6;r²]x9ito ÂŁ itukugÂ&#x2026;3fWl1owndÂŞdÂŞe l+om!xgfÂ?wnfYs9fYh%l+u>Â&#x20AC;Yl1o!f+ÂĽ9l+o ÂŁ f ÂŁ itutu o!fQfÂ&#x2022;qEdnq fQsyml1hbitukÂ&#x2020;1Â&#x2C6; z/{),),6 ' 5 K6 Â&#x2021; >NM Â? > T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ U < BC< J&H>N<EZÂ&#x2026;>NM BC<*D$[Â&#x203A;>NM x ^ x x Â? > M T I&>&> HJ U <MuZ U < ZNL@ T M T BCMÂ&#x160;M T > U I@&JY< Â&#x2020; > T L{[u[ U Z(BC[hZÂ&#x2026;J U < Q]oÂ&#x2021;>NM ^ Â&#x17E; b¢%Â&#x2DC;x Â&#x2019;x ^ Â&#x17E; Âś r b¢ Â&#x17E; b¢%Â&#x2DC;x Â&#x2019;x Â&#x17E; Âś r b¢ Â&#x17E; b¢%Â&#x2DC;x ^ Â&#x2019;x Â&#x2019;Â&#x17E; Âś r b¢ R.T >NI>QM T > H BCIB V >NM >NI QIÂŁL{< ZÂ&#x17E;ÂŁIJ V Âľ MÂ&#x20AC;J Âś Â&#x17E;Â&#x;JYIw>B@ T H BCM T ]S| T >N<  Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ Â&#x17E; b¢ v Âľ & ^ h!dÂŞd1p Â&#x2DC;vL f|q l1­1fm!xgf|Â&#x201A;gh!fQutitqEitsgl1hbÂ&#x2020;EdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;j1lÂ&#x2019;m%itd1sSm!xl+mÂ?iÂ&#x160;p Â&#x2DC;* Â&#x;ÂŚÂ %ÂĄ. P 

itoÂ?l Â&#x201A;lÂ&#x2019;m%x?ÂĽgm!xgfYs

  Â&#x17E; Â&#x17E;b¢ Â&#x17E;b¢ v r Â&#x17E; Â&#x17E;7ÂĄ% Â&#x;Â&#x2018;r b¢ Â&#x17E;7ÂĄ% Â&#x;Â&#x2018;r b¢ Â&#x17E; Âś y¢ ²]xgikoWikoÂ?l1sSfYukfYqEfYsyml1hÂ&#x2018;Â&#x2020; Â&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l+m!itdns?Â&#x2C6; LfÂ&#x2022;Â&#x20AC;/l1ukuÂŚm!xgÂ&#x192;f ¤Â&#x203A;Â?l1sym!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020; egfQ}s9fYe its m%xgfÂŻutfYqEq l 3Â&#x17E;jx ^  x  &x ~¢~ÂĽ l1sge ÂŁ ikutuÂ&#x20AC;Qdnsgo!ikegfYh{l1sl1ukdnwnÂ? dnÂ?goÂ&#x2013;¤Â&#x203A;Â?l1sym%iÂ&#x160;m%itfQoapÂ?d1had+m%xgfQhvm%hbitÂ&#x201A;gukfYod1p Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m!oYÂ&#x2C6; f~m 8 ÂĽ 8 ^ ÂĽ 8 Â&#x2026;3fWm%xgfÂŻq ikegÂ&#x201A;3d1itsym%od1pÂ&#x2C6;x ^ x ÂĽ x x ÂĽ x ÂŁx Â&#x2C6; ´ dnsgs9fYÂ&#x20AC;Qm!itsgw m!xgfYobfÂ&#x201A;3d1itsym%o Â&#x201A;l1hbm!ikm!itdnsgom%x9fdnh!ikwnitsgl1u]m%h!itl1sgwnukfÂ&#x2014;iksym%dLpÂ?dnÂ?9hÂ&#x161;Â&#x20AC;Yd1sgwnh!Â?9fYsym m%hbiÂ&#x152;l1^ s9wnutfQo ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;xl/jnfXxl1uÂ&#x160;prm!xgf|o!i Yfd1p m%xgf|dnhbitwniksl1u3dnsgf1Â&#x2C6; Lhbikm!itsgw f/l+Â&#x20AC;x itsym%fQwnh%l+uÂŻl+oÂ&#x161;lVo!Â?gq l1s9e Â?gobitsgw Â&#x17E; Âś y¢Ž¼{lVo!itqEÂ&#x201A;gukfÂ&#x17D;w1fYdnqEfQm!hbÂ&#x2020; dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;j+l+m%ikdns o!x9d ÂŁ oÂ?m%xgl+m 3Â&#x17E;jx ^   x &  x ÂŽ¢ 3Â&#x17E;jx ^ 9  8 /9  8 Â&#x2C6;¢ Â&#x2039;Â&#x17E;68 Y&  x   8 ^ Â&#x2C6;¢ 3Â&#x17E;#8 ^ &  x 9  8 Â&#x2C6;¢ 3Â&#x17E;#8 ^   8 Y  8 ¢ œŠ
x ^ ^ x ^ ÂĽsx ^ Â&#x2026;>fm%xgfm!h!iÂ&#x152;l+sgwnutfÂ&#x2022;dns m%xgfXh!ikwnxym]xl1sgeÂ&#x2014;o!ikegfpÂ?dnh ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x 3Â&#x17E;!x ^ ^  &x ^  x ^ ¢ iko q lÂ&#x2019;Â&#x192; itq l1u Â&#x2C6; ²]xgfYsÂ&#x2039;ÂĽ>Â&#x2026;yÂ&#x2020; m!xgfm%h!itl1sgwnukfÂ&#x2022;iksgfK¤Â&#x203A;Â?l1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1ÂĽ 3Â&#x17E;jx ^  x  &x ~¢ < e 3Â&#x17E;jx ^ ^  &x ^  &x ^ ¢ cfQ}gsghegiÂ&#x152;l1qÂ&#x17E; ^      ~¢rm%dXÂ&#x2026;3f]m%x9fWq lÂ&#x2019;Â&#x192; itqÂ?gq d+p x ^ r x ÂĽ x r x ÂĽ x r x ^ ÂĽym%xgfQs ÂŁ fÂŻxgl j1f egitl1qÂ&#x17D;Â&#x17E;jx ^ ^  x ^  &x ^ ¢  ^ egiÂ&#x152;l+qÂ&#x17E;!x ^  &x  &x ¢ fÂ&#x2013;iÂ&#x160;m%fYh!l+m%f|m%x9itoWÂ&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;m%hbÂ?gÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2014;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x17D;obÂ?gÂ&#x2026;3e9ikjÂŞitegiksgwm%xgf|m%hbiÂ&#x152;l1sgw1utfQx ^ ^ x ^ x ^ pÂ?Â?ghbm!xgfYhQÂĽÂŚm!xÂ&#x203A;Â?godnÂ&#x2026; ml+itsgiksgwlo!f Â&#x203A;¤ Â?gfYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x2022;d1p>sgfQobm!fYem%h!itl1sgwnukfYo%x ^ x x Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;YfÂ?lsgfQobm%fQeÂ&#x161;obfK¤Â&#x203A;Â?gfYs9Â&#x20AC;YfWd1p>Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~m o!f~m%oWxl1oÂ?sgdns9fYqEÂ&#x201A;9mÂ&#x2021;Â&#x2020; itsym!fYh!obfYÂ&#x20AC;~m%itd1s?ÂĽ ÂŁ f}s9elÂ&#x201A;3d1itsym x _ iks m%xgf|itsym!fYh!obfYÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x17D;d+p)l1ukuÂ&#x2039;m%x9fYo!f|m%hbi l1sgw1utfYoQÂ&#x2C6; f|Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ hbikm!f L Â&#x17E; Âś n¢ Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;yx ¢Â&#x160; Â&#x17E;jx _ ¢ Â? Â&#x17E;jx _ ¢Â&#x152;x x 9Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;yx ¢ Âľ Â&#x2C6;pb Â&#x2026;yjÂŞitdnÂ?9o!ukÂ&#x2020; m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns ÂŁ ikm!xSutitq _ 9Â&#x17E;jx _ Â&#x2019;yx ¢Â&#x160;5 Â&#x2039;Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;jx _ ¢Â&#x2C6; Â? Â&#x17E;!x _ ¢Â&#x152;x ito{m!xgf|egfYhbikj+l+m!ikjnfd+p Â&#x17E;jnx ¢Â&#x160; Â&#x17E;jx _ ¢ xÂ&#x201E; Âś z Â&#x17E;jx _ ¢Â&#x152;x  ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yfl1syÂ&#x2020;Â&#x17D;itsym%fQwnh%l1u d+p5 d jnfQhl Â&#x20AC;QutdnobfYeÂ&#x2014;Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf°ikoÂŻÂľÂ&#x17E;Â?m!xl+mÂŻito]m%xgfXpÂ?Â?gsgel+q fQsÂ&#x203A;m%l1u m%xgfQdnh!fQq d1p Â&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9utÂ?go%¢~Â&#x2C6; vÂ&#x2020; m%xgf|egf~}sgiÂ&#x160;m%itd1sÂ&#x17D;d+p)egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gikutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; ÂŁ fX}gsgeÂ&#x2014;pÂ?dnh]fYl1Â&#x20AC;x Âľ lÂ&#x2026;l1uku l1Â&#x2026;>dnÂ?9mox _ o!Â?9Â&#x20AC;x m%xl+m 9Â&#x17E;jxy¢ Â&#x2013;pÂ?d1hcxiks m%x9itoXÂ&#x2026;l1utu-Â&#x2C6; ´ xgdÂŞdno!fl uÂ&#x152;l+h!wnfEfYsgd1Â?gwnx obdm%xlÂ&#x2019;mm%x9f m%hbiÂ&#x152;l1s9wnutf x ^ x x utitfQo]itsgobitegfm!xgito]Â&#x2026;gl1utu-Â&#x2C6;)²]xgfYs ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f 3Â&#x17E;!x ^  x  &x ¢ <  x rx _ 9Â&#x17E; & Â&#x17E; b¢b¢ & Â&#x17E; b¢ & ^ Â&#x17E; WfYhbf fXxl/jnfXÂ?go!fQe Â&#x17E; n¢{l1sgeÂ&#x17D;sgfQwnutfQÂ&#x20AC;Qm%fQeÂ&#x17D;m!xgf|utiksgf/l1hvm%fYhbq#¢ fQm

    

 

 

 

 

 

Âś

ÂŁ

ÂŻfQh!f ÂŁ Â&#x2013; f xl/j1fÂ&#x2013;Â?gobfYe<

Â&#x153; & 

^ 

egiÂ&#x152;l1qÂ&#x17D;Â&#x17E;!x ^ ^ & x ^  x ^ %¢ 

 iksl1utuÂ&#x160;Â&#x2020; ÂŁ fXxl/jnf

  

& Â&#x17E; b¢  

 

  

 +egiÂ&#x152;l+qÂ&#x17D;Â&#x17E;jx ^  &x  x Ž¢  +Â&#x153; 

^  x Er x ^ fQm!Â&#x20AC;1ÂĽo!d ÂŁ fÂ&#x2013;dnÂ&#x2026; ml1iks 3Â&#x17E;jx ^  &x  &x ¢ < Â&#x153;   3Â&#x17E;jx ^  x  &x ~¢ < e Â&#x2039;Â&#x17E;!x ^  &x  &x Âśe

 

 

ÂŻd ÂŁ Qf j1fYhYÂĽ

 

  

 

 

 

 

¢
ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf ÂŁ l1oWl1hbÂ&#x2026;gikm!h%l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;nÂĽ ÂŁ f|dnÂ&#x2026;9m%l1its

< Â&#x153; 

3Â&#x17E;jx ^  &x  x Ž¢5Âľ 

²]xgikoWxgl1e m%dEÂ&#x2026;3fÂ&#x201A;ghbd jnfYeÂ&#x2039;Â&#x2C6; LfoÂ&#x2018;m%hbfYo!o]m!xl+m{m!xgfÂ&#x201A;>dnitsym ÂŁ gx fQh!f ÂŁ f|xl/jnfÂ?gobfYeÂ&#x17D;Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gitukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;iko ÂŁ xgfYs ÂŁ f xl/jnfXdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnfYeÂ&#x17D;m%xlÂ&#x2019;mWm!xgf|utiksgf/l1h qÂ&#x161;1l Â&#x201A;

x P Â?!Â&#x17E; x _ Â&#x152;¢ x itoÂ&#x2013;m%xgfSegfQh!ikj+l+m!ikj1f#d1pÂ&#x2022;l x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns?ÂĽo!dm%xgl+m ÂŁ fSÂ&#x20AC;QdnÂ?gute Â?gobf#m%xgf pÂ?Â?gs9el1qEfYsyml1u m%x9fYdnhbfYq§d1prÂ&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9utÂ?go]m%dEl1hbwnÂ?gfm!xgito]m%fQh!q l ÂŁ l/Â&#x2020;nÂ&#x2C6;

Lfl1utobdÂ&#x161;Â&#x201A;>dnitsymWdnÂ?9mWm%xgl+mÂ&#x2022;iksÂ&#x20AC;Yl1o!fXm%xgfÂ&#x2013;Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;Â&#x17D;egfYhbikj+l+m!ikjnfXd1p itoWÂ&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goQÂĽ ÂŁ f°Â&#x20AC;Yl1s Â&#x201A;ghbd j1fXm!xgito{m!xgfYd1h!fYq Â?go!iksgw ÂŹ m%dn­+fYo m!xgfYdnhbfYqÂ&#x17D;Â&#x2C6; ´ dnsgobitegfQhWd1sgukÂ&#x2020; m%xgf}hbobmWÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;>dnsgfYsymWd1p m%xgf|iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1uÂ&#x17E; Âś gn¢~Â&#x2C6; 7rÂ&#x17E; Â&#x17E;b¢b¢Â&#x20AC; Â&#x17E;b¢vr 83Â&#x17E; Â&#x17E;b¢b¢  Â&#x17E;b¢    7 Â&#x17E;  9¢ 8 Â&#x17E;  9¢ Â&#x201C; 

ÂŻfQh!fm!xgfiksym%fYw1h%l1sge dns m!xgfh!ikwnxymÂ&#x161;xgl1sge obitegfÂ&#x2014;ito m!xgfÂ&#x20AC;QÂ?gh!uWd1pm!xgfÂ&#x2014;j1fYÂ&#x20AC;Qm!dnhÂ&#x161;}fQute ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x iko itsym!fYwnh!l+m%fQe dns m!xgfÂ&#x17D;utfQpzm xl1s9e o!ikegf Â&#x17E; ÂŁ ikm!x l obitwns egfYÂ&#x201A;>fYs9egitsgwLdns m!xgfdnhbitfQsÂ&#x203A;m%l+m%ikdns d1pm%x9f Â&#x20AC;YÂ?9hbjnf ¢ l1sg e itorm!xgf iksym%fYhbitdnh d1pm!xgf|Â&#x17E;7o!l/Â&#x2020;g¢rm!h!itl1sgwnukfpÂ?d1h!qEfYe°Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x2C6;r²]xgf ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020; Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l+sgs egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1uÂ&#x203A;Kf ¤Â&#x203A;Â?lÂ&#x2019;m%itd1sgo o!l Â&#x2020;|m!xl+m m%xgfvitsym%fQwnh%l1s9e°dnsÂ&#x2013;m!xgf hbitwnxymrxl1sgeo!ite9fvj+l1sgiko!xgfQoYÂ&#x2C6; ÂŹ itqEituÂ&#x152;l+h!ukÂ&#x2020; ÂŁ fad1Â&#x2026;9ml1iksj+l1sgitobxgits9w]d1p m!xgfo!fQÂ&#x20AC;Ydns9eÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;>dnsgfQsÂ&#x203A;m Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x203A;m%x9fvd1m!xgfYh ´ l+Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020;XÂ&#x2122;WikfYq l1sgsegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1u Kf ¤Â&#x203A;Â?lÂ&#x2019;m%itd1s?Â&#x2C6; bÂ?ghÂ&#x201A;ghbd d+p]d1p{m!xgf fYqEq lÂ&#x17D;d1pÂ?Âą|dnÂ?9h!o%lÂ&#x2019;mikoÂ&#x2013;sgikÂ&#x20AC;YfQhxgd ÂŁ fQjn fQhYÂĽÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!f#iÂ&#x160;mXegd fQosgd+m°sgfQfYe l1syÂ&#x2020;l+o!o!Â?9q Â&#x201A;9m!itdns9odnsm%x9f°h!fQwnÂ?guÂ&#x152;l+h!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x17D;d1pm!xgf egfYhbikj+l+m!ikjnfÂ&#x2013;d1p Â&#x2C6; Lfsgd1m%fl+sfQjnfQs oÂ&#x2018;m%hbdnsgwnfQh jnfQh!obitdns?Â&#x2DC;

(¤ 's5Y'*-!-!6 5 9}| T >AH*I&> Â&#x2020;Â&#x2026;U JYL1Z [Â&#x203A;> VV B @&JY<M U <L>&Z MÂ&#x20AC;J T JY[\D U Â&#x17E; U Z#@&JY<M U <LsJYL1Z U < BC<*D

@&J V H*[Â&#x203A;> yD U N> I>N<M U B Â? [Â&#x203A;>Â&#x201E;BCMvBC[u[Â&#x201C;HJ U <MZ U < M T >Â&#x201E;M T >Â&#x2018;@&JY< Â&#x2020; > T L{[u[JÂ&#x20AC;Â&#x17E;Â&#x2013;x ^ x x R%U M T JY<?>%HJÂ&#x2026;Z&Z U!Â? [Â&#x203A;> > {@&> H*M U JY<cn h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf itoÂ&#x161;Â&#x20AC;Ydnsym%iksÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goQÂĽikm iko#Â&#x2026;>dnÂ?gsgegfQe5Â&#x2026;yÂ&#x2020; l Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1symÂ&#x2014;Â&#x153; dns m%x9f m!h!itl1sgwnukf1Â&#x2C6; obo!Â?gqEf }hbobmniko dns9f d1p*x ^ ÂĽ1x ÂĽÂ&#x201C;x /Â&#x2C6; ²]xgfQs ÂŁ f{Â&#x20AC;Yl1s h!Â?9s°m%xgf{Â&#x201A;9h!fQjÂŞikdnÂ?gol1ukwndnhbikm%x9qÂ&#x2014;Â&#x2C6;bÂ&#x2026;gobfYhbjÂŞiksgw m%xgl+mlÂ&#x2019;mÂŻfYl1Â&#x20AC;xoÂ&#x2018;m%fYÂ&#x201A;dnsgukÂ&#x2020;#dnsgf|m%h!itl1sgwnfQu Â&#x20AC;Ydnsym%l1itsgo n l1sgeÂ&#x2014;m!xgfiksym%fYw1h%l1u d1prm%xgfXd1m!xgfYhÂ?m%hbiÂ&#x152;l1sgw1utfYo itoÂ?Âľ Â&#x2026;yÂ&#x2020; m%x9fXukfYqEqÂ&#x161;l ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;iksgegfQfYeÂ&#x17D;dnÂ&#x2026;9ml+its 3Â&#x17E;!x ^  &x  &x ~¢ < 3Â&#x17E;jx ^  &x  &x ¢ Â&#x201D;` p m!xgf|egiÂ&#x152;l+q f~m%fYh d1p 3Â&#x17E;!x ^ x x Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Qdnq fQoÂ?utfYobo]m%xl1s YÂĽgm!xgfYs Â&#x2039;Â&#x17E;!x ^  &x  &x ¢ < Š Â&#x153; Âśg   

 

 

 

 

 

  
²]xÂ&#x203A;Â?goÂŻl1wyl1iks

3Â&#x17E;jx ^  &x  x Ž¢5Âľ `Â&#x201D;pn#ikovs9dnsgfÂ&#x2022;d+p x ^ ÂĽ x ÂĽ{x ÂĽÂ&#x203A;m%xgfQs ÂŁ fÂŻÂ&#x20AC;/l1s#obÂ?gÂ&#x2026;>egikjÂŞite9fÂŻm%x9fÂŻm%hbiÂ&#x152;l1s9wnutf]iksÂ&#x203A;m!d d1h Š m%h!itl1sgwnukfYoQÂĽÂŞfYl1Â&#x20AC;x d1p ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;xl1o%nl1oÂ?lÂ&#x20AC;YdnhbsgfYhWl1sge m!xgfYsl1Â&#x201A;gÂ&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;m%x9fXÂ&#x201A;9h!fQjÂŞikdnÂ?goÂ?h!fYl1o!dns9itsgwgÂ&#x2C6; Â&#x2122;WfQÂ&#x20AC;/l1ukurm!xl+m|l Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192; e9dnqÂ&#x161;l+itsikodnsgf obÂ?gÂ&#x20AC;xVm!xl+mpÂ?d1hl1syÂ&#x2020;m ÂŁ dSÂ&#x201A;3dniksym%oiksm%xgf egd1qÂ&#x161;l1iks?ÂĽ m%x9fXÂ&#x20AC;QdnsgsgfQÂ&#x20AC;Qm!itsgwEutiksgfÂ&#x2026;>fQm ÂŁ fYfYsÂ&#x2014;m%xgfm ÂŁ d Â&#x201A;>dnitsym!o]itoÂ?l1uko!dits m%x9fXe9dnqÂ&#x161;l+its?Â&#x2C6; Lf|xl/j1fXm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ iksgw

z/{),),6 Â&#x2021;>NM Â? >BC<Â?J&H>N< @&JY< Â&#x2020; >DJ V B U < U < ] Â&#x2021; >NM Â&#x2DC; P QÂ? >Â&#x201E;B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY<*]G| T >N<Â?M T >NI> U ZcB T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Â&#x2DC; P ZNL@ T M T BCM  h!dÂŞd1p Â&#x2DC; itÂ&#x20AC;­ lÂ&#x201A;3d1itsym x _ " Â&#x2C6; dnh]fYl1Â&#x20AC;x x ^ " egfQ}s9f Â&#x17E; b¢% x ^ 5 Â&#x17E; Âś r b¢Â&#x152;x _ÂŁ xgfQh!f {h!Â?9sgo]pÂ?h!dnq Âľ m!d Âś Â&#x2C6; ²]xgfYsÂ&#x2014;egfQ}gsgf

^ Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ Â&#x17E; b¢ Â&#x17E;jx ^ ¢ fX´ Â&#x20AC;QuÂ&#x152;l1ikq ito]xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;iks l1sgeÂ&#x17D;o%lÂ&#x2019;_ m%itoÂ&#x2018;}fYo  Â&#x2C6; dnsgobitegfQhÂ?m!xgf|egikÂ&#x201E;3fYhbfYsgÂ&#x20AC;Qf(Â&#x203A;¤ Â?gd+m%itfQsym Â&#x161;Â&#x17E;!x ¢. r Â&#x161;Â&#x17E;!x ^ ¢ x rx ^vÂ&#x2020; e9fQ}sgiÂ&#x160;m%ikdnsSd1p

ÂŁ xgfQh!f

l1sgeÂ&#x17D;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x161;m%xgf Yf qEqÂ&#x161;l°d+pÂądnÂ?ghbo%l+m ÂŁ X f Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ h!ikm!fm%xgikoWl1o Âś ^ Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ Â?Â&#x17E;b¢ v ^ Â&#x17E; Â&#x17E;b!¢ ¢ x rEx

ito]e9fQ}sgfQel1o

 ^ _

Â&#x17E;b¢%

_x 5Â&#x17E; Âś r b¢Â&#x152;x ^ 

l1sge ÂŁ fXxgl j1fÂ&#x2013;Â?9o!fYe Â&#x17E;b¢Â&#x2DC;x rx ^ Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yf ito]xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;1ÂĽ ÂŁ f|Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ hbikm!f

jÂ&#x17E; xy¢ Â&#x17E;!x ^ ¢Â&#x2C6; Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx ^ ¢ zÂ&#x17E;jx ^ ¢Â&#x2C6; xÂ&#x2018;r#x ^ 9Â&#x17E;jxy¢ ÂŁ ikm!xÂ&#x161;l|pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s 9jÂ&#x17E; xy¢ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x161;itoÂ&#x2026;>dnÂ?gsge9fYeÂ&#x161;iksÂ&#x161;l|o!q l1ukusgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3dnhbxgdÂŞd ed1px ^ Â&#x2C6;)²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ fÂ&#x2022;dnÂ&#x2026; ml1iks ^ Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ . Â&#x17E;jx ¢Â&#x2C6; ^ Â&#x17E;bÂ&#x17E;jxQrEx ¢ Â&#x17E;jx ¢Â&#x2C6; x rx 9Â&#x17E;jxn¢!¢ 

_

^

_

Âś

^

^

^


²]xgfXo!fQÂ&#x20AC;YdnsgeÂ&#x17D;o!Â?9q q l1sgeSdnsSm%xgf|hbitwnxymÂ?xl1s9eÂ&#x17D;obitegf ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;fYobm!itq l+m%fÂ&#x2022;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; ^ Â&#x17E;jxQrx ¢ zÂ&#x17E;!x ¢Â&#x2C6; xQrEx gÂ&#x17E;!xy¢ < Â&#x153;Â&#x161;Â&#x17E;!x ¢ x r#x

^

_

^

pÂ?dnh x Â&#x20AC;Yukdno!fm%dGx ^ Â&#x2C6;²]xgfQh!f~pÂ?dnh!f+ÂĽ

^^ ^

rÂ&#x161;Â&#x17E;!x ^ ¢ utik q Â&#x17E;jx x ¢.r x 

 ^

f~Â&#x192; ikobm%oWl1s9eÂ&#x2014;iko]fK¤Â&#x203A;Â?l1u m%d Â&#x17E;!x ^ ¢~Â&#x2C6;²]xgiko]Â&#x201A;gh!d j1fYoÂŻm!xgf|utfQq q l bÂ&#x2026;go!fQhbjnfXm%xlÂ&#x2019;m ÂŁ fXxl/jnfÂ&#x2013;l1utobd Â&#x201A;gh!d j1fYeÂ&#x2014;m!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw ¤('s5Y'*-!-!6 5 Â&#x2021; >NM Â? >(B @&JY< Â&#x2020; > J&H>N<Â?ZNL Â? ZÂ&#x2026;>NM JÂ&#x20AC;Â&#x17E; BC<*DA[Â&#x203A;>NM M T BCMZKBCM U ZF=>&Z Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ zÂ&#x17E;b¢ Âľ Â&#x17E; Âś y¢Â&#x2DC;

P Â? >(BÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< 

R.T >NI> U ZBC< M!I U BC< CL[\BCIG@NLI Â&#x2020; >yBYZ U < M T >Â&#x2018;Â&#x2021; > VV B JÂ&#x20AC;Â&#x17E; JYLIZKBCMÂ&#x2014;]Â?| T >N<~Â&#x20AC; Â U Z(ZKBCM U ZF=>D Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[q@N[Â&#x203A;JÂ&#x2026;ZÂ&#x2026;>D @NLI Â&#x2020; >&Z U < Q] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; oÂ&#x161;iks m%x9fÂ&#x201A;gh!dÂŞd1pd+pm%xgfÂ&#x2014;Â&#x201A;gh!f~j ikdnÂ?go#ukfYqEqÂ&#x161;l ÂĽ xl+o lLÂ&#x201A;ghbitqEikm%iÂ&#x160;jnf ÂĽ{m%xÂ&#x203A;Â?go#m%x9f obm%l+m%fQq fQsymWpÂ?d1ututd ÂŁ o pÂ?hbdnq m!xgfpÂ?Â?gsgel1qEfYsym%l1uÂ&#x2039;m%x9fYdnhbfYq d1prÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?goYÂ&#x2C6; ²]xgfÂ&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;Yukfd1paikegf/l1ol1h!dnÂ?9sgem%xgf fQq q lÂ&#x161;d1p ÂądnÂ?gh!o!l+ml+sgem%xgf iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1Â&#x2026;gikutikmÂ&#x2021;Â&#x2020;#Â&#x20AC;Yh!iÂ&#x160;m%fQh!itd1s l1Â&#x2026;>d jnfÂ?xl1oal1s l1sl1ukdnwnÂ?gf itso!f~jnfYhbf/l1uÂŚhbf/l1ugj+l1hbiÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukfYoQÂĽ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x ÂŁ fÂŻsgd ÂŁ egitobÂ&#x20AC;YÂ?goboYÂ&#x2C6;²]xgfÂ?pÂ?dnutukd ÂŁ itsgw egiko!Â&#x20AC;YÂ?9o!o!ikdnsSito]Â&#x201A;gÂ?9h!fYuÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;pÂ?dnhbqÂ&#x161;l+u Â&#x2DC; ÂŁ f|o!xl+utu?l+u ÂŁ l Â&#x2020;ÂŞoWl1obo!Â?gqEfm%xl+m]l1utu>pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9oÂ?l1h!fobÂ? EÂ&#x20AC;YitfQsym%ukÂ&#x2020; sgikÂ&#x20AC;Yf obdÂ&#x2022;m%xgl+m)iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1utorl1sgeegfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfQo f~Â&#x192; ikobm/Â&#x2C6; Lf ÂŁ itukuÂŞe9fQjnfQutdnÂ&#x201A;°m!xgfvpÂ?Â?9utuym%xgfQdnhbÂ&#x2020; ÂŁ ikm!xÂ&#x201A;ghbd d+pÂ?o its m!xgf|sgf~Â&#x192;ÂŞmWutfQÂ&#x20AC;Qm%Â?9h!f1Â&#x2C6;

 fQm Â&#x2026;3fl1s dnÂ&#x201A;>fYs Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192;SobÂ?gÂ&#x2026;gobfQmWd1p Â&#x2C6; q l1Â&#x201A; Â&#x2DC; P iko{Â&#x20AC;/l+ututfQe#itsym!fYwnh!l1Â&#x2026;gutf+ÂĽ iÂ&#x160;p m%x9fYh!f|fÂŽÂ&#x192;9ikobm!oÂ&#x2022;l°pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x2DC; P Â?obÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;m!xl+m Â&#x17E; Âś y¢& &pÂ?dnhl1uku Âś  ~ lrÂ&#x2C6;)²]xgfYsEm%xgf{pÂ?Â?9sgel1qEfYsyml+ugm%xgfQdnh!fQq d1p3Â&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?goWÂ&#x17E;7dns9fWe9ith!fQÂ&#x20AC;Qm!itdns΢rl1sge l1s l1 sl+utdnwnÂ?9dnÂ?gol+h!wnÂ?gqEfYsyml1ol1Â&#x2026;>d jnfSÂ&#x17E;Â?Â&#x20AC;YdnsyjnfQh!obfEe9ith!fQÂ&#x20AC;Qm!itdns?ÂĽ>Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192; ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;itoÂ&#x2022;Â&#x2026;>fYfQsÂ?go!fQe΢Â&#x2022;o%l/Â&#x2020;Â&#x17D;m%xlÂ&#x2019;m ito]iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1Â&#x2026;gukfikprl1sgeÂ&#x17D;dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;#ikp  & Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ & Â&#x17E;b¢ Âľ Â&#x17E; Âľy¢_ & pÂ?dnh]f~jnfYhÂ&#x2018;Â&#x2020;SÂ&#x20AC;Yukdno!fQeÂ&#x2014;Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f Â&#x2DC;* Âľ9Â . P

`Â&#x201D;p m!xgfYhbfXikoÂ?lEq l1Â&#x201A; LÂ&#x2DC; P ÂĽ ÂŁ xgfYhbf ito{m!xgf|Â&#x20AC;Yukdno!fQeÂ&#x17D;Â?9sgikmÂ?egiko!Â&#x20AC;|its obÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;m!xl+m Â&#x17E; 1¢Â&#x160; aÂ&#x17E;7Â&#x20AC;Yd1o Â&#x17E; 1¢~ %obits Â&#x17E; n¢b¢ Â&#x17E;-l+u ÂŁ l Â&#x2020;ÂŞoÂ?f~Â&#x192; ikobm%oÂ?iÂ&#x160;p ito]Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192;g¢Â?m!xgfYs ÂŹ !m dn­1fQom%xgfQdnh!fQq§o%l/Â&#x2020;ÂŞoÂ?m%xl+m  & Â&#x17E; Â&#x17E; 1¢!¢ & Â?Â&#x17E; n¢ Q

_ &

Âś
 ^  & Â&#x17E;aÂ&#x17E;  1¢!¢.r ) Â&#x17E;vÂ&#x17E;   n¢b¢  ) Â&#x17E;   n¢  & Â&#x17E;   1¢    & _ _ & ) ^  ) ²]xÂ&#x203A;Â?goYÂĽÂ&#x2039;ikp ikoÂŻÂ&#x20AC;QdnsyjnfÂŽÂ&#x192;Â&#x2039;ÂĽÂ&#x2039;o!dÂ&#x161;m!xl+mÂŻfQjnfQhbÂ&#x2020;qÂ&#x161;l1Â&#x201A; Â&#x20AC;/l1sÂ&#x2026;3fÂ&#x2013;f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgegfYem!d#lÂ&#x161;q l1Â&#x201A; ÂĽ>m!xgfYs ÂŹ m%dn­+fYo m%x9fYdnhbfYq§wniÂ&#x160;jnfQoÂ?m!xgf|o!Â? EÂ&#x20AC;QitfYsym bitsym!fYwnh!l1Â&#x2026;g itukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;EÂ&#x20AC;Yd1 sgegikm!itdns  & ) Âľ Â&#x17E; Âś ¢ r  )  &pÂ?dnh m%d Â&#x2026;>fitsym%fQwnh%l+Â&#x2026;gutf+Â&#x2C6;)²]xgito Â&#x20AC;Ydnsge9ikm%ikdnsÂ&#x161;iko]l1uko!d°sgfQÂ&#x20AC;YfQo!o%l+hbÂ&#x2020;nÂĽÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobfXiÂ&#x160;paÂ&#x17E; Âś y¢vxgdnukegovm!xgfYs ÂŁ f

xl/jnf & )   r  5Âľ r  )  &  )  &  &  ) Lf s9d ÂŁ obÂ&#x201A;3fQÂ&#x20AC;YiÂ&#x152;l+uti Qf°l1wnl1itsÂ&#x17D;m%d#m%x9f°Â&#x20AC;/l1ob f d1p ÂŁ iÂ&#x160;m%xikm!oÂ&#x2022;Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;obm!h!Â?gÂ&#x20AC;~m%Â?ghbf1Â&#x2C6; fQm Â&#x2026;>f l1sSdnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;Â&#x20AC;Ydnsyj1f~Â&#x192;Â&#x2014;egdnq l1its iks W l1sgeÂ&#x17D;utfQm Â&#x2DC; P YÂĽ Â&#x17E;  9v¢ 6Â&#x17E; 7 uÂ&#x17E;   9¢~  83Â&#x17E;   g¢b¢ Â&#x2026;>fÂ&#x2013;l xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2039;Â&#x2C6; ´ dnsgobitegfQhWd1sgukÂ&#x2020; m%xgf}hbobmWÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;>dnsgfYsymWd1p m%xgf|iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1u Â?Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ zÂ&#x17E; b¢ `Â&#x201D;mWito]wniÂ&#x160;jnfQsÂ&#x17D;Â&#x2026;yÂ&#x2020; #Â&#x17E; 7rÂ&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ Â?Â&#x17E; b.¢ r 83Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!Â&#x20AC;¢ Â&#x152;Â&#x17E; b¢b¢ ²]xÂ&#x203A;Â?go{m%x9ito iksym%fYw1h%l1u>ito{d+p m%xgfÂ&#x2022;pÂ?d1h!q Â&#x17E; Âľn¢~Â&#x2C6;)²]xgfÂ&#x20AC;Qdnh!hbfYobÂ&#x201A;3dns9egitsgwitsym%fQwnh%l1Â&#x2026;9itutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x20AC;Yd1sgegikm!itdnsÂ&#x17E; Âś ¢ ito 8 7  Âľ   ²]xgiko itoadnsgfÂŻd1p?m!xgf ´ l1Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x203A;Â&#x2020;#Â&#x2122;WikfYq l1sgsEKf ¤Â&#x203A;Â?l+m!itdns9oYÂ&#x2C6; it­+f ÂŁ itobfÂŻm!xgfÂ&#x2022;obfYÂ&#x20AC;Yd1sge Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;>dnsgfYsymvd1p m%x9f l1Â&#x2026;>d jnf|Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; iksym%fYw1h%l1u?ikoÂ?wnikj1fYsSÂ&#x2026;yÂ&#x2020; 8Â&#x2039;Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ Â?Â&#x17E; b¢ 7rÂ&#x17E; Â&#x17E; b¢b¢ Â&#x152;Â&#x17E; b¢ ²]xgfXÂ&#x20AC;Ydnhbh!fQo!Â&#x201A;>dnsgegiksgwitsym%fQwnh%l1Â&#x2026;9itutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;EÂ&#x20AC;Ydnsge9ikm%ikdnsVÂ&#x17E; Âś ¢ ito 7 8 r Âľ   ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;iko{m%xgf|d1m!xgfYh ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9sÂ&#x17D;f ¤Â&#x203A;Â?l+m%ikdns?Â&#x2C6; `Â&#x2021;sÂ&#x2014;obÂ?gqEqÂ&#x161;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;nÂĽ ÂŁ fXÂ&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;h!f~pÂ?dnh!q°Â?9uÂ&#x152;l+m!fÂ&#x2022;m%xgf|obfYÂ&#x20AC;Yd1sgeÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;#q ikh%l1Â&#x20AC;QutfÂ&#x2022;l1o]pÂ?dnutukd ÂŁ oQÂ&#x2DC; ¤('*),+.-/10243!57681-/ | T > BC[ > Â? IÂ&#x152;B U @ @&J V H*[Â&#x203A;> D U >NI>N<M U B Â?KU [ U M @&JY<*D U M U JY< Q<*B V >N[ M T >

Â&#x2022;BCL@ T U > V BC<<$D U >NI>N<M U BC[> Â&#x153; L BCM U JY< Z U ZQM T >Â&#x201E;ZKB V >Â&#x2018;BYZÂ&#x192;M T >Â&#x2018;BC[ > Â? IB U @Â&#x2018;@&J V H*[Â&#x203A;> U <MÂ&#x20AC;> CIÂ&#x152;B Â?KU [ U M @&JY<*D U M U JY<*] 

s f~Â&#x192; Â&#x201A;guÂ&#x152;l+sl+m%ikdns pÂ?dnh m%xgikoq ikh%l1Â&#x20AC;Qutf#ikom!xgfSp7l1Â&#x20AC;Qmm%xgl+mÂ&#x161;Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+uto l1hbfSÂ&#x2026;3d1m!x

egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukf|l1sgeÂ&#x2014;itsym%fQwnh%l1Â&#x2026;9utf1ÂĽ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xobÂ?gwnwnfQobm!oÂŻm%xgl+mÂŻm!xgfYhbfÂ&#x2013;obxgdnÂ?gukeÂ&#x2026;>flÂ&#x20AC;Yukdno!fXÂ&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x2026;>fQm ÂŁ fYfYsÂ&#x17D;egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gikutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;l1sge iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1Â&#x2026;gikutikmÂ&#x2021;Â&#x2020;°Â&#x20AC;Ydnsge9ikm%ikdnsgoQÂ&#x2C6; pzm!fYh]l1uku ÂĽÂ&#x203A;Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+uto d1pro!q l1utu3egfYw1h!fYfXÂ&#x201A;gutl Â&#x2020;1fYeÂ&#x2014;l1sÂ&#x17D;itqEÂ&#x201A;3dnhÂ&#x2018;ml1sym h!dnukfits m%xgf|Â&#x201A;ghbd d+prd+prm!xgf fQq q l d1p)Âą|dnÂ?9h!o%lÂ&#x2019;m/Â&#x2C6; Âś
 \F ACJMU \

OYG H FE^J°P Z1B ^D MPYJ 

obm!h!it­Â&#x203A;iksgwl1Â&#x201A;gÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns#d1p m%xgf|qEdnh!fw1fYsgfQh%l1u?j1fYh!obitdnsÂ&#x17D;d1p m%xgf fYqEq ld+pÂądnÂ?ghbo%l+mÂ?ukf/l1ego{m!d

m%x9fXs9f~Â&#x192;ÂŞmWq ikh%l1Â&#x20AC;Qutf1Â&#x2DC; ¤('*),+.-/10243!57681-/

| T > Â&#x2020; BC[ÂŚLs>Â?JÂ&#x20AC;Â&#x17E; BE@&J V H*[Â&#x203A;> yÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< U Z D>NMÂ&#x20AC;>NI VU <?>D Â? U MuZ Â&#x2020; BC[ÂŚL>&Z Â&#x17E; BCI(B R B U <wÂ&#x17E; B@NM U M U Z(BC< B Â&#x2020; >NIÂ&#x152;B >wJÂ&#x20AC;Â&#x17E; Â&#x2020; BC[ÂŚL>&ZÂ&#x17E; BCIÂ&#x2018;B R B ] LfÂ&#x17D;o!xgl1utu]iksÂ&#x203A;m!h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;QfÂ&#x2014;obdnq fSobitqEÂ&#x201A;gutiÂ&#x160;}fYe sgd+ml+m!itdns?Â&#x2C6;`Â&#x201D;p Â&#x2DC;1* Â&#x;Â ÂĄ . P ikoElVÂ&#x201A;gikfYÂ&#x20AC;Qf ÂŁ itobf Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?9o!ukÂ&#x2020;#egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutfÂ&#x2022;Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf1ÂĽm!xgfYs ÂŁ f ÂŁ h!iÂ&#x160;m%f Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ Â&#x17E; b¢ 

Â&#x17E;!xy¢x

Â&#x201A;gh!fQÂ&#x20AC;YitobfjnfYhbo!ikdnsÂ&#x2014;d+prm!xgfm%xgikh!eSÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; qEith!l1Â&#x20AC;Yukfito]w1ikjnfQsÂ&#x2014;Â&#x2026;yÂ&#x2020;#m!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw°ukfYqEqÂ&#x161;l Â&#x2DC;

z/{),),6 Ž¤(6 8  G3#Â&#x2026;/s5Y6 - Â&#x2014;'s5Y) q-6 Â&#x2021; >NM Â? >B @&JY< Â&#x2020; > Â?J&H>N<,DJ V B U <*]Â&#x2018;Â&#x2021; >NM Â&#x2DC; P Â? >B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x160;Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY<*] | T >N< ?Â&#x17E;Â&#x;JYIS> Â&#x2020; >NI x _ " BC<*D$> Â&#x2020; >NI @N[Â&#x203A;JÂ&#x2026;ZÂ&#x2026;>DÂ?@NL{I Â&#x2020; > " R.T JÂ&#x2026;ZÂ&#x2026;> UuV B >(DJÂ&#x2026;>&ZQ<?JYM @&JY<MÂ&#x2014;B U < x _ R > T B Â&#x2020; > Â&#x17E;jx _ ¢ xQrÂś x x( xÂ&#x2018;r#Â&#x17E;jxyx ¢ x _ _h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ´ dnsgobitegfQhÂ?m!xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s

jx % Â&#x17E;jnx xQ¢.rrx Â&#x17E;jx _ ¢ _ bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+mÂ?m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns x P Âś C x itoÂ?egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fQsÂ&#x203A;m!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;9utfl ÂŁ l Â&#x2020; pÂ?hbdnq§¾ Â&#x2DC; ^r ^ utikq x rx r utikq x Âś x 4r x Âś ^ ^ ^

Â&#x2039;Â&#x17E; n¢ 

 

vÂ&#x2020; m!xgfÂ&#x2022;fQutfYqEfYsym%l1hbÂ&#x2020;hbÂ?gutfQoapÂ?dnhegfQh!iÂ&#x160;j1lÂ&#x2019;m%ikj1fYom%xgfÂ?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns ikoegikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutfÂ?iks vx Â&#x2C6; mpx ki mvitovÂ&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?go Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; egf~}sgikm!itdns d1p egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gikutiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ fÂ&#x2022;Â&#x20AC;/l1sSl1Â&#x201A;9Â&#x201A;gukÂ&#x2020; m!xgfqEdnh!fÂŻ_ wnfYsgfQh%l1_ u jnfQh!obitdnsÂ&#x17D;d1p m%xgf|utfQq q l°d1p)Âą|d1Â?gh!o!l+m]m%ddnÂ&#x2026;9m%l1its ?!Â&#x17E; xy¢xc Âľ ÂŁ gx fQh!f itoEl m!h!itl1sgwnÂ?gutl1h°Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f1ÂĽÂ?l1sge m%x9fYs Â&#x2026;yÂ&#x2020; m!xgfÂ&#x2014;e9ito!Â&#x20AC;QÂ?go!obitdns9o d1pÂŻm%xgfÂ&#x17D;o!fQÂ&#x20AC;Ydns9e Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; qEith%l+Â&#x20AC;YutfWpÂ?dnh]fQj1fYhÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x20AC;QutdnobfYeÂ&#x17D;Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf Â&#x2C6;²]xgitoÂ?itqEÂ&#x201A;gukitfYo ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020; oÂŻitsym%fQwnh%l+uÂ&#x2039;pÂ?dnh!qÂ?guÂ&#x152;l9Â&#x2C6; bÂ&#x2022;p)Â&#x20AC;Yd1Â?gh!obf|m!xgf|itsym%fQh!fQobm%iksgwÂ&#x201A;3d1itsymÂ?d1p ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020; oÂŻitsym%fQwnh%l1u3pÂ?dnh!q°Â?9uÂ&#x152;l°ito{m!xl+m]m!xgf|itsym%fQwnh%l1u `Â&#x2021;sge Â&#x17E;!x ¢% Âś Âś x

_ x rx _ sgfQfYesgd1mÂŻÂ&#x2026;>f°¾Â&#x161;Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!fÂ&#x2013;m%xgfXpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns Âś gÂ&#x17E;!x(rx _ ¢Â?e9d fQoÂ&#x2022;sgd1mÂ&#x2022;o%l+m!itoÂ&#x2018;pzÂ&#x2020; m%xgf°Â&#x20AC;QdnsgegiÂ&#x160;m%ikdnsgoÂ?d1pm%x9f wnfQsgfYh!l1u fQq q ld1pÂądnÂ?ghbo%l+mYÂ&#x2DC; ikmÂ?ikoÂŻs9d1mWÂ&#x20AC;Ydnsym%iksÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goÂ&#x2022;l+mÂŻm!xgfXÂ&#x201A;3dniksymÂ&#x201E;x _ Â&#x2C6;Â&#x2013;L f ÂŁ ituku?egitobÂ&#x20AC;YÂ?goboÂ&#x2022;m%x9fÂś


sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhÂ&#x160;`Â&#x2021;sge Â&#x17E;!x _ ¢iks qEdnhbf]egfQm%l1ituutl+m%fQhYÂĽypÂ?dnhsgd ÂŁ ÂŁ fÂŻdnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfWm%xl+mapÂ?dnhal|o!q l1utugÂ&#x20AC;QithbÂ&#x20AC;YutfÂ?l+Â&#x2026;3dnÂ? m x_ÂĽ Â&#x17E; b% ¢ Â&#x2DC;x _ Â&#x17E; rÂ&#x20AC;Ydno Â&#x17E;b¢~  o!iks Â&#x17E;b¢b¢   ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f Â?Â&#x17E; b¢ Â&#x17E; r obits Â&#x17E; b¢~  rÂ&#x20AC;Ydno Â&#x17E; b¢!¢ %Â&#x17E; Â&#x17E; bv¢ rEx _ ¢ l1sgeSm%xÂ&#x203A;Â?go `Â&#x2021;sge !Â&#x17E; x _ %¢  Âś x rÂś x x _ 

Â&#x17E; ! Â&#x2018; x E r x ¢ Âś  _ v Âś

 _ xQrx _ `Â&#x2021;s#Â&#x201A;l+hbm%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1h ÂŁ fobfYfÂ&#x2022;m!xl+mvm%xgfWj1l+utÂ?gfÂŻd1p l+mpx _ itovegfQm!fYhbq iksgfYe#Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x161;l1s#iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1uÂŚd jnfYhvj1l+utÂ?gfQo d1p dnÂ?9m!o!ite9f#l1s dnÂ&#x201A;3fQs sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞe d1p x _ ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x ito ÂŁ xl+mXm%xgfEm%xgikh!e Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;Vq ikh%l1Â&#x20AC;Qutf o%l/Â&#x2020;ÂŞoYÂ&#x2C6;²]xgfm%xgikh!e Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192; qEith%l+Â&#x20AC;YutfÂ&#x17D;itoÂ&#x161;its obm%l1h!­ Â&#x20AC;Ydnsym!h%l1oÂ&#x2018;m m%d m%x9fo!ikm!Â?l+m!itdns d+pÂ&#x2013;hbf/l1uWj+l1utÂ?gfQe pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂĽ fQj1fYsSikp?m!xgfQÂ&#x2020;Â&#x161;l1hbfits9}gsgikm!fYukÂ&#x2020;d+pzm%fYsÂ&#x161;egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutf+Â&#x2C6; ÂŹ Â?gÂ&#x20AC;x#pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgovobm!itutu>Â&#x20AC;/l+sÂ&#x161;ml1­+f l1syÂ&#x2020;j+l1utÂ?9fYo l+mrlWw1ikjnfQsÂ&#x201A;>dnitsym f~jnfYsikp ÂŁ fao!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QikpzÂ&#x2020;m%x9fYith j+l1ukÂ?gfYo dnÂ?9m! o!ikegfalWobqÂ&#x161;l1ukunsgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞe d1p m%xgf|Â&#x201A;>dnitsymYÂ&#x2C6;²]xgito]Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;Â&#x2026;>f|o!fQfYsÂ&#x2014;pÂ?hbdnqCm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw°fÂŽÂ&#x192;9l1q Â&#x201A;9utf Â&#x201C;Â&#x2DC; P

Â&#x17E;u3¢

Â&#x153; $

Âľ  ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xito]iks9}sgiÂ&#x160;m%fQukÂ&#x2020;#d+pzm%fYsÂ&#x17D;egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukf1ÂĽ9m%l1­1fQoWm!xgf|j1l+utÂ?gf|Â&#x153; $ l+mWÂľEl1sgeSj1l+sgitobxgfYoWdnÂ?9m!o!ite9f m%x9fXÂ&#x2026;gl1utu?d+p h!l1egitÂ?9o ÂŻl1Â&#x2026;>dnÂ?9m]m!xgf|Â&#x201A;3d1itsymWÂľ9Â&#x2C6; LfExl/jnf o!fQfYs Â&#x2026;>fQpÂ?dnhbfEm!xQmÂ&#x2013;xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gxyÂ&#x2020;d1p]lSpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!it´dnsVdns lÂ&#x17D;Â&#x20AC;QdnsyjnfÂŽÂ&#x192; obfQmÂ&#x2013;itqEÂ&#x201A;gutikfYom%x9f pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsÂ&#x161;xl+o{lÂ&#x201A;ghbitqEikm!ikjnf+Â&#x2C6;q`Â&#x201D;m itoaobm!h!it­Â&#x203A;iksgwÂ&#x2013;m!do!fQfxgd ÂŁ m%x9f l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020;Â&#x161;itsym%fQwnh%l1upÂ?dnhbq°Â?gutlXÂ&#x20AC;Yl1s#Â&#x2026;>f Â?gobfYeÂ&#x2014;m!dwnikj1fm%xgf|dnÂ&#x201A;gÂ&#x201A;>dnobikm%fÂ&#x20AC;QdnsgÂ&#x20AC;QutÂ?gobitdns?%Â&#x2DC; `Â&#x201D;p)l°pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsSiko{m%xgf|egfQh!ikj+l+m!ikj1fd1p)l xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns?ÂĽ9m!xgfYsÂ&#x17D;ikmÂ?iko]ikm%obfYuÂ&#x160;prx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;+Â&#x2C6; 

 5 Â&#x2021; >NM Â? >pBC<AJ&H>N<cZNL Â? ZÂ&#x2026;>NMJÂ&#x20AC;Â&#x17E; A7]| T >pD>NI UuÂ&#x2020; BCM UuÂ&#x2020; > JÂ&#x20AC;Â&#x17E;Â&#x2013;B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY<

U ZcB 1B U < T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @K] bÂ&#x2026;go!fQhbjnf m!xl+m°m!xgf xyÂ&#x2020; Â&#x201A;>d1m!xgfYobfYod1pÂ?m%xgf Â&#x20AC;Qdnh!d1utuÂ&#x152;l+hbÂ&#x2020; egdsgd+m fQj1fYs h!fKÂ&#x203A;¤ Â?gikh!f#fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;gutikÂ&#x20AC;Yikm!ukÂ&#x2020; m%x9f egfQh!ikj+l+m!ikj1fd1p m!d Â&#x2026;>fÂ&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goQÂĽÂŚfQjnfQsukfYo!o]m!d1ml1ukukÂ&#x2020; egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gukf1Â&#x2C6; h!dÂŞd1p Â&#x2DC;S f sgfYfQe m%d o!xgd ÂŁ itoxgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x161;l+m l1syÂ&#x2020; wniÂ&#x160;jnfYs Â&#x201A;>dnitsymyx _ iks Â&#x2C6; itÂ&#x20AC;­Ll o!q l1uku o!dXm%xl+mm!xgfÂŻe9ito!Â&#x20AC;Wd1pÂ&#x2039;h%l1egikÂ?go |l1Â&#x2026;>dnÂ?9mÂ&#x2013;x _ ikoaÂ&#x20AC;Qdnsyml1iksgfYe its Â&#x2C6; fQm Â&#x2026;>fWm!xgfÂŻÂ&#x201A;>dnobikm%iÂ&#x160;jnfQukÂ&#x2020; dnhbitfYsym!fYeÂ&#x17D;Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfÂ&#x2013;l1utdns9w°m%xgf|Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;Qutfd1prh%l1e9itÂ?go l+Â&#x2026;3dnÂ? mox _ Â&#x2C6;²]xgfXpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns Â&#x17E;!yx ¢ x Â&#x2039;Â&#x17E;jx ^ ¢% xQrEx ^ ito]Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukfits m!xgf|itsgf~m%h!ikdnh{d1p m%x9fXe9ito!Â&#x20AC; ÂŁ iÂ&#x160;m%xSegfYhbikj+l+m!ikjnf Â&#x17E;jnx ¢ x Â?Â&#x17E;!x ^ ¢% Â&#x17E;jxQrEx ^ ¢ Âľ

¤('s5Y'*-!-!6 Â&#x2DC; P

 
²]xgiko ÂŁ Â&#x2022;f Â&#x20AC;Yl1s#o!fQfÂ&#x2022;Â&#x2026;yÂ&#x2020;ml1­Â&#x203A;iksgwXm!xgfÂ&#x2022;ukitqEikm d1p?m%x9fÂ&#x2022;egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYs9Â&#x20AC;Yfo¤ªÂ?9d1m%ikfYsym%o l1sgeÂ&#x161;d1Â&#x2026;go!fQhbjÂŞitsgwÂ&#x2013;m%xl+mam%x9f utikq iÂ&#x160;m Â&#x20AC;QdnE q q°Â?9m%fQo ÂŁ ikm%x m!xgf|itsym%fQwnh%l+m!itdnsÂ&#x2039;Â&#x2C6;%ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽ r Âś x rEx ^ Âś Âś r Âś x rx ^ x rx ^ xÂ&#x2018;rx jÂ&#x17E; x ^ rExy¢ jÂ&#x17E; x ^ rxy¢ Â&#x17E;!x rxn¢ Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYoÂŻÂ?gsgikpÂ?d1h!qEukÂ&#x2020;EdnsSm%xgf|Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;QutfÂ&#x2022;m!d Âś !Â&#x17E; x ^ rxy¢ l1oo x m%fYs9egoWm!G d x ^ ÂĽl1sgeÂ&#x17D;xgfYs9Â&#x20AC;Yf

jÂ&#x17E; xn¢ Âś r Âś

x rEx ^ Â&#x2018;x rEx ^ Qx rEx  Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYoÂŻÂ?gsgikpÂ?d1h!qEukÂ&#x2020;EdnsSm%xgf|Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;QutfÂ&#x2022;m!d Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;!x ^ rxy¢ 

Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!f ito]Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnoWl1s9eÂ&#x17D;m!xgfYhbfQpÂ?dnhbfXÂ&#x2026;>dnÂ?gs9egfYeÂ&#x2014;dns m%xgf|Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;Qutf1Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Slo!ikq ikuÂ&#x152;l1hvl1h!w1Â?gq fQsym ÂŁ fXo!fQfXm!xl+m]m%x9f|pÂ?Â?9sg Â&#x20AC;Qm!itdns #xgl1oWlobfYÂ&#x20AC;Qdnsgee9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnf !Â&#x17E; xÂ&#x2018;rEjÂ&#x17E; xxy¢ ¢ x  Â&#x17E;jxn¢Â&#x160; ^ ´ l1sÂ&#x2014;l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020;#m%xgf|o!l1q fhbf/l1obdnsgiksgw m%d m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns Âś x Â&#x17E;jx ¢% 

^

xÂ&#x2018;r#x ^

ÂŁ gx ikÂ&#x20AC;xÂ&#x161;itom!xgfYhbfQpÂ?dnhbfÂ&#x2022;l1uko!d|m ÂŁ itÂ&#x20AC;QfÂŻÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192; egikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gutf+Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E;jx _ ¢ . Âľ|xl1o ÂŁ fÂ&#x2022;xl/jnfÂŻo!fQfYs Â&#x2026;>fQpÂ?dnhbf1ÂĽ

jÂ&#x17E; x ^ %¢ Â&#x2039;jÂ&#x17E;Â&#x17E;!xx ^ ¢¢ ^ ito e9fQ}sgfQe s9f/l1y h x _ l1sge m ÂŁ itÂ&#x20AC;Qf Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; e9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym%iÂ&#x152;l+Â&#x2026;gutfÂ&#x161;m!xgfYhbf1Â&#x2C6; ²]x9ito ito ÂŁ xgl+m ÂŁ fSxl+e m!d Â&#x201A;ghbd j1f1Â&#x2C6; 

vÂ&#x2020;its9egÂ?gÂ&#x20AC;Qm!itdns ÂŁ fÂ&#x2022;o!fQfl1Â&#x20AC;~m%Â?l+utukÂ&#x2020;Â&#x2013;m%xlÂ&#x2019;mviÂ&#x160;p itoxgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;]ikmikoviks9}sgiÂ&#x160;m%fQukÂ&#x2020;°d+pzm%fYsEÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukf1Â&#x2C6; ´ dnq°Â&#x2026;giksgits9w ÂŁ ikm!xm%x9fo!fQÂ&#x20AC;Ydns9eVqEith!l1Â&#x20AC;Yukf|wnikj1fYoÂ&#x2022;m!xgfpÂ?dnukutd ÂŁ itsgwÂ&#x20AC;QdnsyjnfYhbo!fd1pm!xgfukfYqEqÂ&#x161;ld1p ÂądnÂ?gh!o!l+m/Â&#x2DC;

z/{),),6 2 's5Y/576 W¢Â&#x17E;$ U Z(BC<,J&H>N<W DJ V B U <a@&JY< Â&#x2020; >DJ V B U < Â&#x2DC; P ZKBCM U ZF=>&Z Â&#x17E;jxy¢x(5Âľ 

Â&#x17E;Â&#x;JYI BC[u[Â&#x160;MjI U BC< CL[\BCI @NLI Â&#x2020; >&Z ZNL@ T M T BCM M T > U <MÂ&#x20AC;>NI U JYI JÂ&#x20AC;Â&#x17E;SM T > M!I U BC< C[Â&#x203A;> U Z @&JY<M B U <?>D U < M T >N< U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ U < Q] Âś
h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;Qf#xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gxyÂ&#x2020; iko l utdÂŞÂ&#x20AC;/l+uaÂ&#x201A;9h!dnÂ&#x201A;>fYhÂ&#x2018;mÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂĽ ÂŁ f qÂ&#x161;l/Â&#x2020; l1o!obÂ?gqEf#m%xl+m ito°lÂ&#x2014;o!q

l1utu Â&#x2026;l1ukual1sge m%xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x20AC;YdnsyjnfÂŽÂ&#x192;3Â&#x2C6; f#xl/j1f  pÂ?d1ho!d1q f xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC; dns ÂĽ WfYsgÂ&#x20AC;Qf iko xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â&#x2022;Â&#x2026;yÂ&#x2020; m!xgf|Â&#x201A;gh!f~j ikdnÂ?goÂ?Â&#x20AC;Yd1h!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; Lf ÂŁ ikutu m%Â?ghbs m!d Â&#x201A;3d ÂŁ fYh|o!fQh!ikfYoitsd1sgf Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;Â&#x2014;j1l+h!iÂ&#x152;l+Â&#x2026;gutf+Â&#x2C6;X²]x9fpÂ?d1ututd ÂŁ iksgw#l1Â&#x201A;9Â&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdns d1p m%xgf fYqEq l°d1;p 5Â&#x17D;dnh!fQh%l ÂŁ itutu3Â&#x201A;guÂ&#x152;l/Â&#x2020;Sl hbdnutf+Â&#x2DC;

`Â&#x201D;p ikol1sdnÂ&#x201A;>fYs o!Â?9Â&#x2026;go!f~mv d+p ÂĽnm%xgfQs ÂŁ f]o!l Â&#x2020;Â&#x2013;m%xlÂ&#x2019;malo!Kf ¤Â&#x203A;Â?gfQsgÂ&#x20AC;YfWd1pÂŚpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgo Â&#x2DC; P Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYoÂ&#x2022;m!dÂ&#x161;l pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x2DC; P Â?gsgikpÂ?d1h!qEukÂ&#x2020; dnsÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;QmWo!f~m%oQÂĽ3iÂ&#x160;prpÂ?dnhÂ?f~jnfYhÂ&#x2018; Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~m o!Â?9Â&#x2026;go!f~m ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f

ukitq  r   Âľ xÂŁ gfQh!f    5 o!Â?g Â&#x201A; ?!Â&#x17E; xy¢

z/{),),6 Â&#x2021;>NM Â&#x2DC; P SÂ? >GBAZÂ&#x2026;> Â&#x153; L>N<? @&>SJÂ&#x20AC;Â&#x17E; T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x17E;ÂŁ L{<?@NM U JY< Z R.TU @ T @&JY< Â&#x2020; >NI > L< U Â&#x17E;Â&#x;JYI V [ JY<a@&J V H B@NMvZÂ&#x2026;>NMuZÂ&#x2018;MÂ&#x20AC;JABÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Â&#x2DC; P ]S| T >N< U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @K] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; fQm >Â&#x2026; fl+sÂ&#x203A;Â&#x2020;m!h!iÂ&#x152;l+sgwnÂ?gutl1hÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfobÂ?gÂ&#x20AC;x#m%xlÂ&#x2019;m m%x9fÂŻ m%hbiÂ&#x152;l1s9wnutfÂ?o!Â&#x201A;gl1sgsgfQe Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;Em%x9itoaÂ&#x20AC;Y Â?ghÂ&#x2018;jnf ti oÂ&#x2022;Â&#x20AC;Ydnsyml+itsgfQeits Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf°m!xgf°itq l1wnfXd1p itoÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;QmYÂĽ Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYoXÂ?gsgikpÂ?d1h!qEukÂ&#x2020; m%d dns m%x9fXikqÂ&#x161;l+wnfd1p ÂĽ ki o]Â&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?go]m!xgfYhbf1ÂĽ>l1sge Â&#x17E;!xy¢xc utikq Â&#x17E;jxn¢x( Âľ  

ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf ÂŁ l1oÂŻl1h!Â&#x2026;9ikm%h!l1hbÂ&#x2020;1ÂĽ m!xgf|utfYqEq l°d1;p 5Â&#x17D;dnh!fQh%l itqEÂ&#x201A;gutikfYo m!xl+m ito]x9dnutdnqEdnÂ&#x201A;ghbxgitÂ&#x20AC;+Â&#x2C6; 

B§F^ I F^OYFI

bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+mWÂ&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1ukoviks x l1hbf|xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoÂ?dnsÂ&#x17D;l1utuÂ&#x2039;d1p. A/Â&#x2C6; Âą|iÂ&#x160;jnfQslÂ&#x2022;o!f ª¤ Â?9fYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x17E;7Â&#x; ) ¢ ) _ ^ l1s9e lÂ&#x201A;3d1itsymvx _ ÂŁ f{Â&#x20AC;Yl1s°pÂ?dnh!q lÂ&#x2022;obfK¤Â&#x203A;Â?gfQsgÂ&#x20AC;YfÂ?d1pÂŚxgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgo Â&#x2DC;1 =P Â&#x17E; C ¢ Â&#x17E;!xy¢ Â&#x; Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx _ ¢ ) _ z/{),), 6 Â&#x2021;>NWM Â&#x17E;7Â&#x; ) ¢ ) _ ^ Â? >yBAZÂ&#x2026;> Â&#x153; L>N<?@&>GJÂ&#x20AC;Â&#x17E;y@&J V H*[Â&#x203A;> <L VGÂ? >NIZBC<*D [Â&#x203A;>NM Â? >BwHJÂ&#x2026;Z U M UuÂ&#x2020; > <L VGÂ? >NIÂ&#x201E;ZNLs@ T M T BCMÂ&#x2013;M T > ZÂ&#x2026;> Â&#x153; L>N<?@&>

 ! !

Â&#x;) 

U Z Â? JYL<*D>D1] Â&#x2021; >NM.x _ "$ BC<*D)

YxEÂ&#x2DC; xÂ&#x2018;r#x _ | T >N< M T >$ZÂ&#x2026;> Â&#x153; L>N<?@&>#JÂ&#x20AC;Â&#x17E;wÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z BYZ U < ~ Â&#x17D;1Â&#x17D; Â I >&ZNM!I U @NM >DÂ&#x2019;M JM T > Â? BC[u[ Â?@&JY< Â&#x2020; >NI >&Z L< U Â&#x17E;Â&#x;JYI V [ JY<a@&J V H B@NMvZÂ&#x2026;>NMuZK]aJYI>&J Â&#x2020; >NI U Z T JY[Â&#x203A;J V YJ IÂ&#x2014;H TU @wJY< Q] Â&#x201C;
h!dÂŞd1p Â&#x2DC; fQm 3Â&#x2026; fÂ&#x161;lÂ&#x2014;Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;QmÂ&#x2013;o!f~m°its Â&#x2C6;Â&#x2014;²]x9fYsLm!xgfYhbf#itoÂ&#x2013;l  §o!Â?9Â&#x20AC;x m%xl+mcx," itqEÂ&#x201A;gukitfYo xQrEx _ ÂŞÂ&#x2C6; LfXo!x9d ÂŁ m! xl+m ki oÂŻl ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020;Â&#x2014;o!f ¤ªÂ?9fYsgÂ&#x20AC;Qf ÂŁ ikm!xÂ&#x2014;hbfYo!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;~mÂ&#x2022;m!d m%x9fÂ&#x2013;sgd1h!q   Â&#x2C6; Â? m ÂŁ f xl/jnf|pÂ?dnh l 

) r Â&#x; j Â&#x17E; Q x r x ¢ ) _     ) ^ )  )  < ) Â&#x;) < Â&#x153; )  ^ ^ < Â&#x153;  Âś rÂś 

 ²]xgfÂ&#x17D;h!ikwnxym xl1sge o!ite9fSm!fYsge9oEm!dLÂľVl1y o l m%fYs9ego d+ m Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A; Â?go itol ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020; o!f ¤ªÂ?9fYsgÂ&#x20AC;Qf1Â&#x2C6; ²]xgfQh!fQpÂ?d1h!f Â&#x20AC;QdnsyjnfYhbwnfYo| Â?gs9ikpÂ?dnhbq uÂ&#x160;Â&#x2020; dns m!d l pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;YfiksÂ&#x201A;l1 hÂ&#x2018;m%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1hWlÂ&#x161;o!iksgwnutf Â&#x201A;> dnitsymvito{lXÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~m{obfQm/ÂĽ Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYo]Â&#x201A;>dnitsym ÂŁ itobfÂ&#x2022;f~jnfYhÂ&#x2018;Â&#x2020; ÂŁ xgfYhbfXiks Â&#x2C6; fQm Â&#x2026;>fÂ&#x2022;m%xgfÂŻutikq iÂ&#x160;md1p d1 s Â&#x2C6;

 vÂ&#x2020;#m!xgf|Â&#x201A;gh!f~j ikdnÂ?goÂ?Â&#x20AC;Yd1h!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020; m!dm!xgf|utfQq q l°d1p 5Â&#x2014;dnh!fQh%l ito]xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;1Â&#x2C6; 

Âą|iÂ&#x160;jnfQs l o!f ¤ªÂ?9fYsgÂ&#x20AC;Qf Â&#x17E;-Â&#x; ) ¢~ÂĽm%xgfSo!Â?9Â&#x201A;gh!fQq°Â?gq d1pl1utuvsgdnsgsgfQwyl+m!ikjnfSsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhb o Â?o!Â?gÂ&#x20AC;x m%xlÂ&#x2019;m Â&#x; ) ) iko{Â&#x2026;3d1Â?gsgegfQeÂ&#x17D;iko]Â&#x20AC;/l1ukutfQeÂ&#x161;m%xgf|h!l1egitÂ?9o{d1p Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYsgÂ&#x20AC;Qfd1p m%x9fo!fK¤Â&#x203A;Â?gfQsgÂ&#x20AC;Yf ) Â&#x2C6;`Â&#x201D;m]q ikwnxym]Â&#x2026;>f Âľ9ÂĽlÂ&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1fh!fYl1u?sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhQÂĽdnh Â&#x2C6;%`Â&#x201D;p ito{m%x9fXh!l1egikÂ?go]d1prÂ&#x20AC;YdnsyjnfQh!wnfQsgÂ&#x20AC;Yfl1sge Y xEÂ&#x2DC; xÂ&#x2018;r#x _ 

m%x9fYs Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYoÂ&#x2022;Â?9sgikpÂ?dnhbq uÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;d1sÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;QmÂ?o!f~m%oÂŻits ÂĽÂŚÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf) fYl1Â&#x20AC;xÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;QmWo!f~mWitoÂ?Â&#x20AC;Ydns ml+itsgfQeitsl1sdnÂ&#x201A;>fYse9ito!Â&#x20AC;l1Â&#x2026;>dnÂ?9 m x ÂŁ x9dno!f°h!l1egikÂ?go EqÂ&#x161;l+­1fYo Â&#x; ) Â&#x2026;>dnÂ?gsgegfQe?Â&#x2C6;jÂ&#x17E; bÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf ÂŁ f Â&#x20AC;/l+sgsgd1mÂŻo!ikq Â&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020; l1Â&#x201A;9Â&#x201A;gukÂ&#x2020;#m!xgfXutfYqEq l_ m%d m!xgf|h%l1e9itÂ?goWd1p)Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQsgÂ&#x20AC;Yf °¼ŒÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!f Â&#x; ) ) qÂ&#x161;l/Â&#x2020; sgd1mÂ?Â&#x2026;>f|Â&#x2026;3d1Â?gsgegfQe?Â&#x2C6; `Â&#x2021;sgo!ikegfm%xgf|h!l1egitÂ?9oWd+p Â&#x20AC;QdnsyjnfYhbwnfYs9Â&#x20AC;Yf ÂŁ f ÂŁ h!iÂ&#x160;m%f  Â&#x; ) jÂ&#x17E; xQrx _ ¢ ) ) _

pÂ?dnhm%xgfÂŻutikq iÂ&#x160;m l1sgeÂ&#x161;Â&#x20AC;/l1ukuÂŚm!xgitom%x9fÂ&#x201A;3d ÂŁ fYhvo!fYhbitfQo]l1o!obd Â&#x20AC;QiÂ&#x152;l+m!fYeEm%dm!xgfÂ&#x2022;obKf ¤Â&#x203A;Â?gfYs9Â&#x20AC;Yf|d1p Â&#x20AC;Qd f

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m!o Â&#x17E;-Â&#x; ) ¢ ) Â&#x2C6; Lf|xl/j1fXm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ iksgw°Â?gs9Â&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gfYs9fYo!oÂŻh!fQo!Â?guÂ&#x160;m/Â&#x2DC;

z/{),),69 Â&#x2021; >NM(x _ Â? > B &@ J V H*[Â&#x203A;> Â&#x2019;<L VGÂ? >NI BC<*DÂ&#x2019;[Â&#x203A;>NMÂ&#x2018;x ^  &x   cBEZÂ&#x2026;> Â&#x153; Ls>N<?@&>aJÂ&#x20AC;Â&#x17E;,@&J V H*[Â&#x203A;> <L VGÂ? >NI&Z U <WM T > H*L<?@NMjLI>D D U ZÂ&#x2026;@(" Â&#x17E;jx _ ¢ Yx _ R.TU @ T @&JY< Â&#x2020; >NI >QM J(x _ BYZ l P ] ¢uÂ&#x17E;  Â&#x; ) Â&#x17E;jxQrx _ ¢ ) ) ^  ÂĄ ) Â&#x17E;jxQrx _ ¢ ) ) ^ Š 


BCI>Â&#x2018;M R JÂ&#x201E;HJ R >NI ZÂ&#x2026;>NI U >&Z R.TU @ T @&JY< Â&#x2020; >NI > U <#" Â&#x17E;!x _ ¢cBC<*DyZKBCM U ZÂ&#x17E;  Â&#x; ) Â&#x17E;jx rx _ ¢ )  ÂĄ ) Â&#x17E;jx rx _ ¢ ) ) ^ ) ^ Â&#x17E;Â&#x;JYI l Âś     M T >NS< Â&#x; ) ÂĄ ) Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[ ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; aÂ&#x2020; m%l1­Â&#x203A;itsgwegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fQsgÂ&#x20AC;YfQo ÂŁ f q l/Â&#x2020; l1obo!Â?gqEfÂ&#x161;m!xl+mÂĄ ) ÂľÂ&#x17D;pÂ?dnh l1uku 3Â&#x2C6; o!obÂ?gq f#m!d wnf~mXlSÂ&#x20AC;Qdnsym%h!l1egitÂ&#x20AC;~m%ikdnsm%xgl+m|sgd1mXl1uku)Â&#x; ) l1hbf YfQh!dgÂ&#x2C6; f~m Â&#x2026;>f°m%xgfobqÂ&#x161;l1ukutfQobmiksgegfÂŽÂ&#x192;pÂ?dnh ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x Â&#x;  . Âľ9Â&#x2C6; ´ dnsgobitegfQh]m%xgf|o!fQh!ikfYo  Â&#x; ) Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx _ ¢ )

Â&#x17E; Š ¢ ) _ ikmWxl+olÂ&#x161;h!l1egitÂ?9oÂŻd1p)Â&#x20AC;YdnsyjnfQh!wnfQsgÂ&#x20AC;Yf ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xikoÂŻwnhbf/l+m!fYhÂŻdnhÂŻf ¤Â&#x203A;Â?l1u m%xgfÂ&#x2013;h%l1egikÂ?goWd1pÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYsgÂ&#x20AC;Qf d1p m%x9fXobfYhbitfYoWl1obo!dÂŞÂ&#x20AC;Yitl+m%fQeÂ&#x17D;m!d Â&#x; ) Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!fXikp Â&#x;) ) ito]Â&#x2026;>dnÂ?gs9egfYeSm%xgfQs Â&#x; )  ) Â&#x17E;  ¢ Â&#x; )  ) ito]Â&#x2026;>dnÂ?gs9egfYe?Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goWm!xgf|Â&#x201A;3d fYhWo!fQh!itfQoÂ&#x2013;Â&#x17E; ¢ Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQoÂ&#x2022;its " jÂ&#x17E; x _ ¢ŽÂ&#x2C6; Lf|xl/j1fXpÂ?dnh]ÂŁ fYl1Â&#x20AC;Â?x l Âś  Š   

!Â&#x17E; x rEx _ ¢ )  Â&#x; ) jÂ&#x17E; x rEx _ ¢ ) )  Â&#x; ) !Â&#x17E; x rx _ ¢ ) 5Âľ _ _ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;YÂ&#x2018; f x Â? . x _ ÂŁ fÂ&#x2013;dnÂ&#x2026; ml1iks  Â&#x; ) jÂ&#x17E; x r#x _ ¢ ) Âľ ) _ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yfm%x9ito Â&#x201A;>d ÂŁ fYh o!fQh!ikfYo ito Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?go lÂ&#x2019;m xcÂ&#x2DC;x _ ÂĽ iÂ&#x160;m j1l+sgitobxgfYo l+qm x _ Â&#x2C6;r²]xgito ikorl]Â&#x20AC;Qdnsym%h%l+egitÂ&#x20AC;~m%itd1s m%dEÂ&#x; ) 5 . Âľ Â&#x2C6; Lf|xl/j1fXm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ iksgw°fÂŽÂ&#x192;9ikobm!fYsgÂ&#x20AC;QfXm!xgfYdnhbfYq§pÂ?dnh]Â&#x201A;>d ÂŁ fQhÂ?o!fYhbitfQoWfÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;l1sgobitdns

z/{),),69*9 Â&#x201A;Â&#x201E;Z&ZNL V > + cU ZwJ&H>N<WBC<*Dcx _ " Q]oÂ&#x2021; >NM Â? >QM T >wJ&H>N< D U ZÂ&#x2026;@(JÂ&#x20AC;Â&#x17E; IÂ&#x152;B1D U LZ B Â? JYLM%x BC<*D BYZ&ZNL V >(M T BCMpM T >G@N[Â&#x203A;JÂ&#x2026;ZNL{I>yJÂ&#x20AC;Â&#x17E; U ZS@&JY<M B U <?>D U < Q]Â?| T >N<WM T >NI> U ZBcHJ R >NI ZÂ&#x2026;>NI U >&Z(B _ Â? JYLMÂ&#x2013;M T > HJ U <M.x _ R%U M T IÂ&#x152;B1D U LZcJÂ&#x20AC;Â&#x17E;w@&JY< Â&#x2020; >NI >N<?@&>QBCMÂ&#x2013;[Â&#x203A;>BYZNM R.TU @ T @&J U <?@ U D>&Z R%U M T JY< W] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; vÂ&#x2020; lÂ&#x2014;m!h%l1sgobuÂ&#x152;l+m!itdns ÂŁ fÂ&#x161;q l Â&#x2020; l1obo!Â?gqEf ÂŁ iÂ&#x160;m%xgd1Â?9mukdno!oÂ&#x2013;d1p]wnfQsgfYh!l1utiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;m%xlÂ&#x2019;mwx _ §¾9Â&#x2C6; fQm Â&#x2026;>fm%xgf|Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f* Âľ9  . P Â&#x17E; b¢ Â&#x17E;  Â&#x20AC;Yd1o Ž   o!iks b¢

´ dnsgobitegfQh]m%xgf|itsym!fYwnh!l1u

 

Â&#x17E; ¢ rx

e


bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+mÂ?pÂ?dnh xy"

l+sge

"

Â&#x17E;7Â&#x2026;>dnÂ?gsgel+hbÂ&#x2020; d1p ¢ ÂŁ fÂ&#x2013;xgl j1f Âś Âś rx Â&#x17E; Âś r#x ¢ x ) Âś  x ) ) Âś )  ) _ _ ) ²]xgfXÂ&#x201A;3d ÂŁ fYhWo!fQh!itfQo ÂŁ iÂ&#x160;m%xSÂ&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;QitfYsym!oÂ&#x2022;Â&#x; )   xl+oWh!l1egikÂ?goÂ?d1p Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQsgÂ&#x20AC;Yf  ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;itÂ?9o obm!h!ikÂ&#x20AC;Qm%uÂ&#x160;Â&#x2020; uÂ&#x152;l+h!wnfQhm!xl1s Â&#x2C6;WfYsgÂ&#x20AC;QfÂŻm!xgitoaÂ&#x201A;3d ÂŁ fYhvo! fYhbitfQovÂ&#x20AC;QdnsyjnfYhbwnfYo]Â?9sgikpÂ?dnhbq uÂ&#x160;Â&#x2020;d1s m%x9fÂ&#x2022;egiko!Â&#x20AC; 

l1sge ÂŁ fXxgl j1f Â&#x17E; ¢  Âś x ) ) rx ) _ 

 )  Âś x ) )  )  x ) Â&#x17E; ¢ ) ^  _ _ ²]xgikoWikoÂ?l Â&#x201A;3d ÂŁ fYhWo!fYhbitfQo ÂŁ x9dno!fXh%l1e9itÂ?go]d1prÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYsgÂ&#x20AC;Qfiko]wnh!fYl+m%fQhWd+p f ¤ªÂ?gl1u?m%d ÂĽ9Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf ) Â&#x17E; ¢ ) ^ < )  Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢  ) ^ zÂ&#x17E; b¢   __

Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ 

ito]Â&#x2026;>dnÂ?gs9egfYe?Â&#x2C6;

LfXl1Â&#x201A;9Â&#x201A;gukÂ&#x2020;#m!xgito]hbf/l1obdnsgiksgw pÂ?dnh{m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns Âś Â&#x2C6; fQm Âľl1sgeÂ&#x17D;dnÂ&#x2026;gobfYhbj1f )  )^ Âľ Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fXdnsÂ&#x2019;Âľ |m!xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns

) ^

 

x l1oam%xgfÂ&#x2022;Â&#x201A;gh!ikq iÂ&#x160;m%ikj1f r ) ^ ) Â&#x2C6;)²]xÂ&#x203A;Â?goÂ?l1ukum%fYhbq oad1p m!xgfÂ&#x2022;Â&#x201A;>d ÂŁ fQh{o!fQh!itfQo fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;gl1sgo!ikdns f~Â&#x192; Â&#x20AC;QfYÂ&#x201A;9m{pÂ?d1hvm%x9f m%fQh!q CÂľ j+l1sgiko!x?Â&#x2C6;E²]xgfm%fYhbq CÂľSxl1o|Â&#x2026;3fQfYs Â&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gutl+m%fQeVÂ&#x2026;>fQpÂ?d1h!f1ÂĽrl1sge ÂŁ f dnÂ&#x2026; ml1iks pÂ?d1h xy"

 Âś 

vÂ&#x2020;

rx

´ l+Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020; oÂ&#x2022;iksym%fYw1h%l1uÂ&#x2039;pÂ?d1h!q°Â?gutl ÂŁ | f dnÂ&#x2026; ml1iksSpÂ?d1h xG "

Â&#x17E; ¢ Â&#x17E;!xy¢ Âś r# x

²]xgf{Â&#x201A;9h!fQjÂŞikdnÂ?gol1hbwnÂ?gqEfYsym%orwnikj1f{lÂ&#x2022;Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQsÂ&#x203A;mÂ&#x201A;>d ÂŁ Qf h!oobfYh!ikfYo pÂ?d1h Â&#x17E;!xy¢riks Âś Â&#x17E; ¢ ) ^ ÂŁ iÂ&#x160;m%x°Â&#x20AC;Qd f

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m!o

Lf|xl/j1fXm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ iksgw l1uÂ&#x160;m%fQh!sl+m!ikj1fegfYobÂ&#x20AC;Yh!ikÂ&#x201A;9m%ikdnsSd1prd1prm!xgf|Â&#x201A;3d ÂŁ fYhWo!fQh!itfQoYÂ&#x2DC; g


z /{),),69 ¢uÂ&#x17E; Â&#x2DC; P wU Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @(BCMqx _ " Â&#x160;M T >N<WM T >l M T @&JÂ&#x2026;> @ U >N<M JÂ&#x20AC;Â&#x17E;QM T > HJ R >NIZÂ&#x192;ZÂ&#x2026;>NI U >&Zw> H BC< Z U JY<aJÂ&#x20AC;Â&#x17E; B Â? JYL{MpBQHJ U <Mqx _ U Z UuÂ&#x2020; >N< Â? bÂ&#x17E;jx _ ¢ l h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ikm%x9dnÂ?9m ukdno!o#d+pÂ&#x2013;w1fYsgfQh%l1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020; utfQmx _ Âľ9Â&#x2C6;4 fdnÂ&#x2026;gobfYhbj1fVm!xl+m ÂŁ fÂ&#x20AC;/l+s m!fYhbq ÂŁ itobf egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l+m!fÂ&#x201A;3d ÂŁ fYhÂ?o!fQh!itfQoYÂ&#x2C6;Â&#x2013;Â&#x2022;ÂĽ l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽ utfQm Â&#x; ) x )   ÂĄ ) x ) ) _ ) _ Â&#x2026;>fÂŻm%x9fÂ?gsgi ª¤ Â?9fÂ&#x201A;3d ÂŁ fYh{obfYhbitfYo f~Â&#x192; Â&#x201A;l1sgobitdns9o{d1p l1s9e ÂĽ Â&#x2026;3d+m%x#Â&#x20AC;QdnsyjnfYhbwnfYsymWitsÂ&#x161;lo!q l1uku>e9ito!Â&#x20AC; l1Â&#x2026;>dnÂ?9mWÂľ9ÂĽ m%xgfQsÂ&#x2014;pÂ?dnh xits fXxl/jnf

 

ÂŁ

 Â&#x; ) x )  ÂĄ ) )   ÂĄ ) )  ÂĄ ) x ) ^ ) ^ ) _ ) _ ) _ ( Âś ÂŁ xgfQh!f ikolSobm!h%l1ikwnxymukitsgf pÂ?dnhbq ÂľÂ&#x17D;m!d$x9Â&#x2C6; WfYhbf ÂŁ fÂ&#x161;xl/jnf Â?go!fQe m%xlÂ&#x2019;mXm!xgfÂ&#x161;Â&#x201A;>d ÂŁ fQhobfYh!ikfYoXd1p xgÂ&#x20AC;Qik Â&#x20AC;dnxÂ&#x161;syjnÂ&#x201A;gfQhbh!d wnj1fQfYoÂ&#x2013;oÂ?gm%xs9lÂ&#x2019;ikpÂ?madnqEm!xgukfWÂ&#x2020;So!dnfYsVhbitfQl#ovobd1Â? p E Â&#x20AC;YititfQosydnm%Â&#x2026; ukÂ&#x2020;ml1o!ikq sgfYl1eutu Â&#x2026;ysgÂ&#x2020;fQm%itwnfYhbxÂ&#x203A;q Â&#x2026;>dn h!xgitdÂŞobf]dÂŞeegikÂ&#x201E;3d1pÂ&#x2013;fY hbx fY_ syÂ&#x2C6;Â&#x2013;m%it²]l+m%xÂ&#x203A;ikÂ?gdnoXs Â&#x;d1pÂ&#x2039;m! xgfÂ?l?o!ÂĄ fQ h! itfQ^ o ÂĽ ÂŁ ÂŁ pÂ?dnh Â&#x2C6; vÂ&#x2020;#Â?gobitsgw iksgegÂ?gÂ&#x20AC;~m%ikdns l1sgeSf~j1l+utÂ?l+m!itsgwXm%xgfÂ&#x201A;>d ÂŁ fQhÂ?o!fYhbitfQo{pÂ?dnh  l+mWÂľ ÂŁ fdnÂ&#x2026;9ml+its#m%x9f utfQq q l9Â&#x2C6; 

²]xÂ&#x203A;Â?goÂŻm!xgfÂ&#x2013;Â?9sgÂ&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gfXÂ&#x201A;3d ÂŁ fYhÂŻo!fYhbitfQoÂŻd1p)lEx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2014;l+mÂŻl w1ikjnfQsÂ&#x2014;Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;mWikoWw1ikjnfQs

Â&#x2026;yÂ&#x2020; ikm!oÂ?² l/Â&#x2020;ÂŞutdnh]obfYhbitfYoQÂ&#x2DC;

) jÂ&#x17E; x _ ¢ jÂ&#x17E; xQrEx _ ¢ )  jÂ&#x17E; xQrx _ ¢ )

_ Â&#x2122;WfQÂ&#x20AC;/l1ukurm!xl+m|l1sd1Â&#x201A;3fQsVobfQm|ikoÂ&#x20AC;/l1ukutfQeÂ&#x20AC;Ydns9sgfYÂ&#x20AC;~m%fYeÂ&#x2039;ÂĽ iÂ&#x160;pikmÂ&#x2022;itosgd+mm%xgf e9ito bd1itsymÂ?gs9itdnsd+pam ÂŁ d sgdns9fYqEÂ&#x201A;9mÂ&#x2021;Â&#x2020; dnÂ&#x201A;>fYs obfQm%oQE Â&#x2C6; k Â&#x192; itobm!fYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x17D;l1sge Â?gsgi ¤ªÂ?9fYsgfQo!oEd1pWÂ&#x201A;3d ÂŁ fYh o!fQh!ikfYownikj1fYo°m!xgf#pÂ?dnutukd ÂŁ itsgw Â?gsgi ¤Â&#x203A;Â?gfYsgfQo!oÂŻh!fYobÂ?gukm]pÂ?d1h]xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂ&#x2DC;

z/{),),69 Â&#x2021; >NM Â? >B @&JY<<?>&@NM >D J&H>N<,ZÂ&#x2026;>NM U <W ]Â?¢Â&#x17E;yM T > HJ R >NIZÂ&#x2026;>NI U >&Z JÂ&#x20AC;Â&#x17E;yM R J T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @%Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z ^ Â&#x2DC; Â&#x2DC; P @&J U <?@ U D> U < BQHJ U <Mqx _ " M T >N< ^  vÂ&#x2020;Eml1­Â&#x203A;iksgwm%x9fegikÂ&#x201E;3fYhbfYsgfQÂ&#x20AC;Yfd1p ^ l1sge iÂ&#x160;m{obÂ? EÂ&#x20AC;YfYo]m!d°Â&#x201A;gh!d j1fm%xl+m{ikp l1uku>Â&#x20AC;Qd f EÂ&#x20AC;YitfQsym%o]d1p m%x9f ²rl Â&#x2020;ÂŞukdnh|o!fYhbitfQoXd+p]lSxgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2013;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x2DC; P l+h!f YfQh!dÂ&#x2014;l+mXo!dnqEfÂ&#x201A;3dniksymÂ&#x2018;x " ÂĽ m%x9fYs ito°Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1sy mEÂľdns Â&#x2C6;L²]xgiko ito°sgd+ml1s dnÂ&#x2026;yjÂŞitdnÂ?go oÂ&#x2018;ml+m!fYqEfYsym/ÂĽaÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!f ÂŁ fSl1h!f sgd+m wnÂ?l+h%l1sym%fQfYeSm%xlÂ&#x2019;m Â&#x20AC;QdnitsgÂ&#x20AC;QitegfQo]dnsÂ&#x2014;l1utu3d1p ÂŁ ikm!xÂ&#x2014;iÂ&#x160;m%o]²rl Â&#x2020;ÂŞukdnh]o!fQh!itfQoWl+mWlEw1ikjnfQsSÂ&#x201A;3dniksym/Â&#x2C6; fQm Â&#x2026;3fXm%xgfXo!f~md1p)Â&#x201A;3dniksym%ox " o!Â?9Â&#x20AC;xm%xl+mÂ&#x2022;l1uku Â&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;YikfYsym%od+p)m%xgfX²rl Â&#x2020;ÂŞukdnhÂŻobfYhbitfYoÂŻd1p

l1Â&#x2026;>dnÂ?9= m xj+l1sgitob x?Â&#x2C6;²]xgfQ s ito{l+s#dnÂ&#x201A;>fYs o!f~m/ÂĽgÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobfikp xy" ÂĽÂŞm%xgfQs#m%xgf²rl/Â&#x2020;ÂŞutdnhvo!fYhbitfQo{d1p Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYo]m%d dnsSl°o!q l1utu>sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞeÂ&#x161;d1qp x9Â&#x2C6;²]xgfQh!fQpÂ?d1h!f j+l1sgiko!xgfQo]its l°obqÂ&#x161;l+utu>dnÂ&#x201A;3fQs sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞe d1vp x ÂĽ3l+sgeÂ&#x17D;m!xgito]s9fYitw1xÂŞÂ&#x2026;>dnhbxgd dÂŞe itoÂ?lo!Â?9Â&#x2026;go!f~mÂ&#x2022;d1p Â&#x2C6; )

ÂĽÂŻd ÂŁ e9fQ}sg f ) m%d Â&#x2026;>fSm!xgfSo!f~m d+pl1uku x " CobÂ?gÂ&#x20AC;x m!xl+m Â&#x2018;jÂ&#x17E; xy¢ . Âľ9Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yf ) ÂŻiko Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnobÂ??ÂĽ ) ito]dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x2039;Â&#x2C6;
ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽ $ Â&#x;  ikom!xgfÂ&#x17D;Â?gsgitd1s d+pÂ&#x2022;m%x9fÂ&#x2014;obfQm%o ) ÂĽ l1sge m%xgfQhbpÂ?dnhbfl+uto!d dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x2039;Â&#x2C6; vÂ&#x2020; Â&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%fQegsgfYobo ito]fQq Â&#x201A;9mÂ&#x2021;Â&#x2020;#dnh]fK¤Â&#x203A;Â?l1u m!d Â&#x2C6;²]xgikoÂ?Â&#x201A;gh!d jnfQoWm!xgf|utfQq q l9Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Xm%xgf{Â?9sgiÂ&#x203A;¤Â&#x203A;Â?gfQsgfYoboh!fYobÂ?gukm d1pÂŚÂ&#x201A;>d ÂŁ fYh o!fYhbitfQoYÂĽ ÂŁ f{q l Â&#x2020;XhbfYÂ&#x201A;gutl1Â&#x20AC;Yfam%xgf{Â&#x20AC;QdnsgegiÂ&#x160;m%ikdnsd1pÂŚikegfYsym!itÂ&#x20AC;/l+u ²rl Â&#x2020;ÂŞukdnhÂ&#x2022;obfYh!ikfYoÂ&#x2022;l+mlÂ&#x161;Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;mÂŻÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x2014;m!xgf°Â&#x20AC;QdnsgegiÂ&#x160;m%itd1sÂ&#x17D;m!xl+mÂ&#x2022;m!xgfm ÂŁ dÂ&#x161;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoÂ&#x2022;Â&#x20AC;Qdnits9Â&#x20AC;Yite9fdnsl o!fQmÂ&#x2022;d1p Â&#x201A;>dnitsym%o ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;xl1oWl1sÂ&#x17D;l1Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;QÂ?gq°Â?gutl+m%ikdns Â&#x201A;>dnitsymÂ?it s Â&#x160;Â&#x2C6; ÂĽÂŻl1q fQukÂ&#x2020;1ÂĽ9m%xgfQsÂ&#x17D;m!xgf|² l/Â&#x2020;ÂŞutd1h]o!fYhbitfQoÂŻlÂ&#x2019;m]m%xgiko Â&#x201A;>dnitsymÂ?Â&#x20AC;Yd1itsgÂ&#x20AC;Qitegf+Â&#x2C6; Lfm!xÂŞÂ?9oÂŻxl/j1fl obm!h!fQsgw1m%x9fYsgiksgw d+prm!xgfm%xgikh!eSÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; qEith!l1Â&#x20AC;Yukf1Â&#x2DC; ¤('*),+.-/10243!57681-/ ¢uÂ&#x17E; M T >Â&#x201E;DJ V B U < JÂ&#x20AC;Â&#x17E;oB T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< U ZÂ&#x192;@&JY<<?>&@NM >D M T >N<M T >

Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< U Z(D>NM >NI VU <?>D Â? M T > Â? > T B Â&#x2020;Â&#x2026;U JYLI <?>BCI(BC< BCI Â?KU MjIÂ&#x152;BCI HJ U <M U <$M T >cDJ V B U <*] ²]xgfm%xgikh!e#Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;#qEith!l1Â&#x20AC;YukfÂŻo!l Â&#x2020;ÂŞo]m%xgl+m{m%x9fÂ&#x2026;3fQxl/jÂŞitdnh{d+p l°x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Â?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns sgf/l+h l Â&#x201A;3d1itsymÂ?egfQm!fYhbq iksgfYo]m%x9fXÂ&#x2026;>fYxgl jÂŞikdnh{p7l1hÂ?l ÂŁ l/Â&#x2020; pÂ?hbdnqCm!xgf|Â&#x201A;3dniksymWl1sgeSj ikÂ&#x20AC;Yfj1fYh!oQÂ&#x2C6; Lf|obxl1utuÂ&#x2039;egitobÂ&#x20AC;YÂ?goboÂ&#x2022;lobm!h!it­Â&#x203A;iksgwl1Â&#x201A;gÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns#d1p m%xgiko]Â&#x201A;gh!iksgÂ&#x20AC;YikÂ&#x201A;gutf+Â&#x2C6; Â&#x2122;WfQÂ&#x20AC;/l1uku?m%xlÂ&#x2019;mÂŻm!xgfXm!xgithbeÂ&#x2014;qEith!l1Â&#x20AC;Yukfq l+m%fQh!iÂ&#x152;l+uti QfYo{iksÂ&#x17D;m ÂŁ dÂ&#x161;pÂ?dnhbq° Â?gutl1o{pÂ?dnh]m%xgf m%xÂ&#x17D;Â&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;YikfYsym d1p m%xgf|Â&#x201A;>d ÂŁ fQhÂŻobfYh!ikfYoÂ?f~Â&#x192; Â&#x201A;l+sgo!ikdnsÂ&#x2014;d+p)l xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns l1Â&#x2026;3d1Â?9mWl Â&#x201A;3dniksyom x _ ÂĽgsl1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;

 bjÂ&#x17E; x ¢ _ Âś Â&#x17E; ¢ )^

l

ÂŁ xgfQh!f itoÂ?lÂ&#x20AC;YÂ?9hbjnfXegfQo!Â&#x20AC;YhbitÂ&#x2026;giksgwEl Â&#x20AC;YithbÂ&#x20AC;Yukfd1p h!l1egikÂ?go l1Â&#x2026;>dnÂ?9m]m!xgf|Â&#x201A;3d1itsymox _ Â&#x2C6; b sgf|Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â?go!f|m%x9ito]ite9fYsym%iÂ&#x160; mÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x161;m%ddnÂ&#x2026; ml1iksÂ&#x17D;obi QfXfQobm!itq l+m%fQo{pÂ?dnh{m%xgf|egfQh!iÂ&#x160;j1lÂ&#x2019;m%ikj1fYoÂ?d1p Â&#x2DC; 

Âś  jÂ&#x17E; x ¢ ) Â&#x17E; eÂ&#x203A;¢ l _ <    o!Â?g Â&#x201A;  Â&#x17E; ¢ 5Â&#x2014;dnoÂ&#x2018;mÂŻs9d1ml1Â&#x2026;9ukÂ&#x2020; ÂŁ fXxl/jnf|m%xgfpÂ?dnukutd ÂŁ itsgw Â&#x201A;Â&#x201E;<a>N<M U I>Â&#x17E;ÂŁL{<M U JY<,JÂ&#x20AC;Â&#x17E;pHJY[ <?J VU BC[ CIJ R M T U Z(BÂ&#x2018;HJY[ <?J VU BC[ /'s5Y/) ÂŻfQh!f#lÂ&#x17D;Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; j+l1utÂ?9fYe pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns itoXÂ&#x20AC;/l1ukutfYeVfYsym!ith!fEikp ikmXitoXegf~}sgfYe l+sgeLxgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; dnsVl1uku d1Â&#x160;p ÂĽ l+sge ikmikoÂ&#x20AC;/l1ukutfYed1p Â&#x201A;>dnuÂ&#x160;Â&#x2020; s9dnq itl1u wnh!d ÂŁ m!xViÂ&#x160;pm%xgfQh!ff~Â&#x192; itoÂ&#x2018;mXl Â&#x20AC;Ydnsyml+sÂ&#x203A;mXÂ&#x153; l1sgeVl sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fY h l o!Â?gÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;m%xlÂ&#x2019;m

!Â&#x17E; xy¢ < Â&#x153; Â&#x17E; Âś x ¢ 

h!dÂŞd1p Â&#x2DC; `Â&#x201D;p itoSd1pÂ&#x2013;Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1uÂŻwnh!d ÂŁ m!x ÂŁ iÂ&#x160;m%x Â&#x201A;l1h%l+q f~m%fYhboÂ&#x17D;Â&#x153; l1sgÂ&#x2DC; e lrÂĽÂ&#x2022;m%x9fYs5m!xgfVl1Â&#x2026;>d j1f its9Kf ¤Â&#x203A;Â?l1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;#w1ikjnfQo]pÂ?dnh]fQj1fYhbÂ&#x2020;Sh!l1egikÂ?go°Â&#x2DC;^ Â&#x17E;jx _ ¢ < l   ^ Â&#x17E;-Â&#x153; Â&#x17E; Âś 

|¢ y¢

²]xgf hbitwnxym°xgl1sge o!ikegfÂ&#x161;m!fYsgego°m!dÂľl1o §m!fYsgego°m!d

its9}gsgikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf ^WitoÂ&#x2013;Â&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symEÂľ9Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yfl1utuÂ&#x2039;xgitwnx9fYh]m%xl+s lS Âś oÂ&#x2018;mÂ&#x2022;e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfYoÂ?d1p l+h!f YfQh!dgÂĽÂŚo!d ikm!o]² l/Â&#x2020;ÂŞutdnhÂ?obfYh!ikfYoÂŻl1Â&#x2026;>dnÂ?9mÂŻÂľ itoÂ?l Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgd1q itl1u Â&#x2C6; vÂ&#x2020; Â?9sgÂ&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gfQsgfYoboWm!xgf|fYsym%ikh!fpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x20AC;Qdnits9Â&#x20AC;Yite9fYo ÂŁ ikm!x m%xgiko{Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u-Â&#x2C6; ²]xgf|o!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QiÂ&#x152;l1u3Â&#x20AC;/l1obf lÂ? ¾°its#m!xgfÂ&#x201A;gh!dÂŞd1p d1p m!xgito{ukfYqEqÂ&#x161;lXwnikj1fYo{m!xgf²]xgfQdnh!fQq§d1p itdnÂ?9jÂŞikututf+Â&#x2DC;

/'s5Y/)

Â&#x192;JYL<*D>D >N<M U I&>vÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< ZcBCI>w@&JY< ZNMÂ&#x2014;BC<M 

 
K¤

obm%hbit­Â&#x203A;its9w Â&#x20AC;Ydnsgobf Â&#x203A;Â?gfQsgÂ&#x20AC;Yf°d+prm!xgito{m!xgfYdnhbfYq iko{m%xgfpÂ?Â?gsgegl1q fQsyml1uÂ&#x2039;m!xgfYd1h!fYq d+p)l1ukwnfYÂ&#x2026;9h%l9Â&#x2DC;

/'s5Y/)

¢Â&#x17E;)x)

Â&#x17E;jxn¢Â&#x160;  Â&#x; ) _

U ZcBS<?JY<@&JY< ZNM BC<M=@&J V H*[Â&#x203A;> Â&#x2018;HJY[ <?J VU BC[ vM T >N<WM T >NI> U Z(Bwx _ "Â? wR%U M T Â&#x17E;jx _ ¢%5Âľ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; vÂ&#x2020;egfYukfQm%iksgw Â?gsgs9fYÂ&#x20AC;YfQo!o!l1hbÂ&#x2020;m!fYh!qEoikpasgfQÂ&#x20AC;YfQo!o%l+hbÂ&#x2020;nÂĽ ÂŁ fEq l/Â&#x2020;l+o!o!Â?9q f m%xgl+m|Â&#x; . Âľ9Â&#x2C6; uko!dgÂĽ l ÂľÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobfXm!xgf|Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u ÂŁ l+oWÂ&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1symÂŻd1m%xgfQh ÂŁ iko!f1Â&#x2C6; fXl1obo!Â?gqEfm%dEwnfQmWl Â&#x20AC;Qdnsym%h%l+egitÂ&#x20AC;~m%itd1sSm!xl+m]m!xgf|Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u xgl1o]sgd YfYhbdgÂ&#x2C6;²]xgfYs L Âś Â&#x17E;jyx ¢ itovl1s fYsym%ikh!fÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns?ÂĽÂŞÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fd+p?m%xgfWÂ&#x20AC;xl1iks#h!Â?9utfÂŻl1sge m!xgfÂŻp7l+Â&#x20AC;Qm m!xl+mam%xgfÂŻh!fQÂ&#x20AC;YitÂ&#x201A;9h!dÂŞÂ&#x20AC;/l1u*x P ^ ito]Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukfl ÂŁ l/Â&#x2020; pÂ?hbdnq m%x9fXd1h!itw1its?Â&#x2C6; fQm Â&#x2026;>ffKÂ&#x203A;¤ Â?l1u m!d Âś Âś  Â&#x; ) Â&#x; ) _ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;ikoÂ?lÂ&#x201A;>dnobikm%iÂ&#x160;jnfsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhQÂ&#x2C6;²]xgfYs ÂŁ fXxl/jnf|pÂ?dnh x q lÂ&#x2019;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x17E; Âś  |¢ Â&#x17E;!xy¢ Â&#x; x Â&#x192;r  ^ Â&#x; ) x ) ) _ Â&#x; x r  ^ Â&#x; ) x ^  ^ Â&#x; r  ^ Â&#x; )   ^ ) _ ) _ b sÂ&#x17D;m!xgf|Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~mÂ?o!f~m Yx Â&#x2DC; x < Xm%x9fXÂ&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?goÂ?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns Â&#x17E;jnx ¢ ^ xl1oWl q lÂ&#x2019;Â&#x192; itq°Â?gq Â&#x2C6;a²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ f|xl/jnf|pÂ?dnhÂ?l1ukuÂ&#x2C6;xG"Â? Â&#x17E;jyx ¢ ^ < qÂ&#x161;lÂ&#x2019;Â&#x192;?Â&#x17E; 5   ^ ¢ vÂ&#x2020; itd1Â?9jÂŞitutukf orm!xgfYdnhbfYqÂ&#x17D;ÂĽ ^ ikoÂ&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symYÂ&#x2C6;²]xgitoÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!h%l1e9itÂ&#x20AC;Qm!om%xgfWxyÂ&#x2020; Â&#x201A;>d1m!xgfYobitom%xl+m itosgd+m 

 

Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1sym/Â&#x2C6; oWlÂ&#x20AC;Ydnhbdnututl1hbÂ&#x2020;1ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;d1Â&#x2026;go!fQhbjnf (¤ 's5Y'*-!-!6 5 ¢uÂ&#x17E; l Âś BC<*D Â&#x17E;jxn¢Â&#x160;  Â&#x; ) _

)x)

U ZcBQHJY[ <?J VU BC[ R%U M T Â&#x; . Âľ Â&#x160;M T >N<$M T >NI>cBCI>@&J V H*[Â&#x203A;> S<L VGÂ? >NIZx ^   Y &x ZNLs@ T M T BCM Â&#x17E;jyx ¢5 Â&#x; ) Â&#x17E;jxQrEx ) ¢ ^ 
h!dÂŞd1p Â&#x2DC; f]Â&#x201A;ghbd j1f{m%xgiko)obm%l+m%fQq fQsymÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;itsge9Â?gÂ&#x20AC;Qm!itdns°d1sGlrÂ&#x2C6; dnhvl Âś ikm)iko)dnÂ&#x2026;yjÂŞitdnÂ?9oÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf Â&#x; _ Â&#x; ^ x( Â&#x; ^ xQr r Â&#x;Â&#x; _ ^ ÂĽÂŻd ÂŁ utfQ m l Âś l1s9e

jÂ&#x17E; xnÂ&#x160;¢ ) Â&#x; ) x ) _ Â&#x2026;>fÂ&#x161;o!Â?9Â&#x20AC;x lÂ&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u-Â&#x2C6; fQw m x ^ Â&#x2026;3fÂ&#x161;lh!dÂŞd1mÂ&#x2013;d1p{m!xgf#Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x ÂŁ f#­Â&#x203A;sgd ÂŁ m%df~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m Â&#x2026;yÂ&#x2020;Lm!xgfÂ&#x161;pÂ?Â?gsgegl1q fQsyml1um%xgfQdnh!fQq d1pWl+utwnfQÂ&#x2026;gh%l9Â&#x2C6;²]xgf#²rl Â&#x2020;ÂŞukdnh obfYh!ikfYol1Â&#x2026;>dnÂ?9mÂ&#x2013;m%xgfÂ&#x161;Â&#x201A;3dniksymx ^ itol Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+ud1p egfYw1h!fYÂ&#x201E;f l ¼9Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobfm%xgÂ&#x192;f l Â&#x201D;m!x#egfYhbikj+l+m!ikjnfÂŻd1p l+=m x ^ itovsgdns QfYh!d ÂŁ x9fYh!fYl1o{m%x9f xgikwnxgfYh]e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfYoWl1hbf|Âľ9Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf|m%x9fX²rl/Â&#x2020;ÂŞutdnhÂ?o!fQh!ikfYoÂ?ito]d1p m%x9f|pÂ?d1h!q Â&#x17E;!xy¢  ÂĄ ) Â&#x17E;jxQrx ^ ¢ ) ) _

1l sge ÂŁ fXd1Â&#x2026;go!fQhbjnfÂ&#x; 5 ÂĄ Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E;!x ^ ¢ 5Âľ ÂŁ f|dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfÂĄ _Â&#x17E;jxy¢Â&#x160; Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx ^ ¢  ^ ÂĄ ) ^ Â&#x17E;jxQrEx ^ ¢ ) ) _ Â&#x201A;9Â&#x201A;gukÂ&#x2020;ÂŞits9wm!xgf|itsge9Â?gÂ&#x20AC;Qm!itdns xyÂ&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;3d+m%xgfQo!itoÂ?m%d m!xgf|Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u

Âľ9Â&#x2C6;x9fYsgÂ&#x20AC;Qf ^ ÂĄ ) ^ Â&#x17E;jx rx ^ ¢ ) ) _

Â&#x201A;ghbd j1fYoÂ?m%xgf|ukfYqEqÂ&#x161;l9Â&#x2C6; Lf|dnÂ&#x2026; ml1iksSm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw°Â&#x20AC;Qdnh!d1utuÂ&#x152;l+hbÂ&#x2020;pÂ?dnh]h!fYl1u >Â&#x201A; dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+utoYÂ&#x2DC; ¤('s5Y'*-!-!6 5 Â&#x2020; >NI HJY[ <?J VU BC[JÂ&#x20AC;Â&#x17E; JYID>NIÂ&#x160;l Âś R%U M T I>BC[ @&JÂ&#x2026;>

@ U >N<MuZ @BC< Â? > R I U M!MÂ&#x20AC;>N< BYZ BÂ&#x2018;H*IJKDCLs@NM JÂ&#x20AC;Â&#x17E;pHJY[ <?J VU BC[hZ R%U M T I>BC[.@&JÂ&#x2026;> @ U >N<MuZ =>B@ T JÂ&#x20AC;Â&#x17E; R.TU @ TST B Â&#x2020;Â&#x2026;U < JYIÂ&#x152;D>NIWÂľ Âś JYI ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; f]Â&#x201A;ghbd j1f]m%xgiko)obm%l+m%fQq fQsÂ&#x203A;mal+wyl1itsÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;itsge9Â?gÂ&#x20AC;Qm!itdns°d1sGlrÂ&#x2C6; ²]xgfÂ?Â&#x20AC;Yl1o!f l Âś ikorm%hbikjÂŞiÂ&#x152;l+u Â&#x2C6; utf~m=l Âľ9Â&#x2C6;%Â&#x201D;` p Â&#x17E;!yx ¢5Âľ9ÂĽ ÂŁ f|l+h!fikq qEfYegitl+m%fQukÂ&#x2020; e9dnsgfÂ&#x2026;yÂ&#x2020; l1Â&#x201A;9Â&#x201A;gukÂ&#x2020;ÂŞits9w°itsge9Â?gÂ&#x20AC;Qm!itdns#xyÂ&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;>d1m%xgfQo!iko]dns ^ Â&#x; ) ^x ) ) _ `Â&#x201D;p Â&#x17E;jyx ¢ 5 . Âľ ÂĽ ÂŁ fXo!Â&#x201A;9utikm m%xgf|Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+uÂ&#x2039;l1o Â&#x; ) ^ Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx ) ¢ `Â&#x201D;p%x ^ ito]hbf/l1u-ÂĽ9m%x9fYs Â&#x; )  Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx ) ¢ 
itoÂ&#x2013;lhbf/l1uaÂ&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u]Â&#x17E; ÂŁ f#Â&#x20AC;/l1sLÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gutl+m%fikm!oÂ&#x2013;e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfYol+m ÂľSm%dÂ&#x2014;Â&#x2026;3f h!f/l+uvsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo¢l+sge ÂŁ f°Â&#x20AC;/l1sÂ?go!f°iksgegÂ?gÂ&#x20AC;~m%ikdnsxyÂ&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;3d+m%xgfQo!itoÂ&#x2022;dnsikmYÂ&#x2C6;`Â&#x201D;pÂ&#x160;x ^ itoÂ&#x2022;s9d1mhbf/l1u-ÂĽÂŚm!xgfYs x ^ ikoÂ&#x2022;l+uto!dÂ&#x161;lÂ&#x161;h!dÂŞd1mÂŻd1pm%x9f Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+uÂ&#x2039;l1s9e ÂŁ f|qÂ&#x161;l/Â&#x2020;Sl1obo!Â?gqEfm%xlÂ&#x2019;om x  x ^ Â&#x2C6;²]x9fYs jÂ&#x17E; xQrx ^ ¢Y!Â&#x17E; xQrx %¢ Â?x r !Â&#x17E; x ^ x ^ Â&#x152;¢ x !Â&#x17E; x ^ x ^ ¢ itoÂ?l hbf/l1u Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgd1q itl1uÂ&#x2039;l+sgeÂ&#x2014;fQikm!xgfYh

!Â&#x17E; xy¢ Â&#x2DC; jÂ&#x17E; xQrx ^ ¢Y!Â&#x17E; xQrx ¢ dnh ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;Â?go!fm%x9fXiksgegÂ?gÂ&#x20AC;~m%ikdnsSxÂ&#x203A;Â&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;>d1m%x9fYo!ikoÂ?dnsÂ&#x17D;m!xgf|h!fYl1u Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u Â&#x;

) !Â&#x17E; xÂ&#x2018;rx ) ¢ 

fEÂ&#x20AC;/l+sLsgd ÂŁ Â&#x201A;ghbd j1f#l1s l1obo!fYhÂ&#x2018;m%ikdnsLq l1egff/l+h!utikfYhm!xl+m ¤Â?itom%x9f dns9ukÂ&#x2020;}fQute ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x itoXl L }sgiÂ&#x160;m%fegikq fQsgo!ikdnsl1u>jnfQÂ&#x20AC;Qm%d1hÂŻobÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;YfXd jnfQho Â&#x2C6; Â&#x2021; >NMql BC<*DABYZ&ZNL V > R > T B Â&#x2020; >Â&#x2018;BÂ&#x2018;H*I&JKDCL@NM /'s5Y/)

O P

R.TU @ T V BYX1>&Z

BF=>N[\DZNLs@ T M T BCM Â&#x17E; ng ¢ Â&#x17E;  %Âľ9  Q Âľy¢QÂ&#x17E; ^     Y Â&#x152; ¢% Â&#x17E;u ^     Y  ¢ | T >N<l  BC<*DSM T >NI> U ZcB Â?KU >&@NM UuÂ&#x2020; >%F=>N[\D T J V J V JYIÂ&#x2014;H TU Z V Â&#x17E;ÂŁIJ V ¤ M JGM TU ZF=>N[\D1] Â&#x2122;WfQqÂ&#x161;l+h!­ŒÂ&#x2DC;vÂ&#x2021;` s m!xgfÂ&#x2022;obfQmbm%its9wÂ&#x2013;d1p?h!f/l+uÂŚj1fYÂ&#x20AC;~m%dnhvo!Â&#x201A;l1Â&#x20AC;QfYo{iÂ&#x160;maitoasl+m%Â?9h%l1um%dÂ&#x2013;l1obo!Â?gqEfÂŻm!xl+mÂ&#x2013;C

Â&#x20AC;Yl1s#Â&#x2026;>f itqÂ&#x2026;3fQegegfYe ukitsgfYl1h!uÂ&#x160;Â&#x2020;Xitsym%dm!xgf{}fYukeÂ&#x17D;Â&#x17E;W"Â? wnd fQo m%d E m%ikq fQo m%xgf]Â?9sgikmd+p>m!xgf{}fQuteŒ¢Ž¼Â&#x203A;l1sge°m%x9fYs m%x9fXxyÂ&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;>d1m%xgfQo!iko°Â&#x17E; ng ¢ ito]o!l+m%ikob}fQeÂ&#x2014;iksSwnfYsgfQh%l1u Â&#x2026;yÂ&#x2020;Sl+sl1Â&#x201A;9Â&#x201A;gh!dnÂ&#x201A;9h!iÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%fÂ&#x20AC;xl+sgwnfXd1p Â&#x20AC;Qd d1h!egitl+m%fQoYÂ&#x2C6; h!dÂŞd1p Â&#x2DC; fQm Â&#x2026;3fÂ&#x2022;m!xgfo!f~mÂ?d1prl1utu Â&#x17E;  %Âľ9  Q Âľy¢ ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ?"$

Â&#x2C6; itÂ&#x20AC;­SA"$ {Â&#x2C6;v ikm!x h!fQo!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;Qm]m!d m%x9fXw1ikjnfQsÂ&#x2014;Â&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;QmWÂ&#x20AC;Qdnsgo!ikegfYh{m!xgf|fYukfYqEfYsym%o _   ^     Q  ÂŹ iksgÂ&#x20AC;YfÂ&#x2022;m!xgfYobfl1hbfÂ&#x192;l( Âś fYukfYqEfYsym%o itsA ÂĽÂŞm%xgfQh!fl1hbfÂ&#x2022;hbf/l1u3Â&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;YikfYsym%o _  & ^   Y & ÂĽ sgd1m{l1utu d1p m%xgfQq Âľ9ÂĽobÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;m!xl+m )) 5 ) _ Âľ vÂ&#x2020; Â&#x17E; ng ¢m!xgitoEÂ&#x20AC;/l1s Â&#x2026;3fÂ&#x2014;h!f/l+e l1o#l utits9fYh%l Â&#x20AC;Yd1q°Â&#x2026;gitsgl+m%ikdns iks m!xgfÂ&#x2014;j1fYÂ&#x20AC;Qm!dnh#obÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;YfÂ? d1hÂ&#x161;l1oÂ&#x161;l Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u3ikegfYsym%iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;#iksSm!xgf}fYuke Â&#x2C6; 

vÂ&#x2020;#m!xgf|Â&#x20AC;Ydnhbdnututl1hbÂ&#x2020;m%d m!xgfpÂ?Â?gsgel1qEfYsym%l1uÂ&#x2039;m%x9fYdnhbfYq§d1p l1ukwnfYÂ&#x2026;gh!l ÂŁ fXÂ&#x20AC;/l+sÂ&#x17D;obÂ&#x201A;gutiÂ&#x160;m{m%x9ito]Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgd qEiÂ&#x152;l1u l+ol Â&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;QmÂŻd1pÂ&#x201A;>dnuÂ&#x160;Â&#x2020; s9dnq itl1uto ÂŁ ikm%xÂ&#x2014;h!fYl1u Â&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;YikfYsym%oÂŻd1pdnhbegfYhÂŻÂľ9ÂĽ Âś ÂĽ>l1sge Â&#x2C6; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;Qfiks l }fQutelÂ&#x161;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mÂ&#x2022;j+l1sgiko!xgfQoikpl1sgedns9ukÂ&#x2020;Sikp)dnsgfd+pm%xgfXp7l1Â&#x20AC;Qm!dnh!oWj1l+sgitobxgfYoQÂĽ ÂŁ f°dnÂ&#x2026;gobfYhbj1f°m%xlÂ&#x2019;m 

Š¾


Â&#x2014;ito{m%x9fh!dÂŞd1mÂ?d1prl h!f/l+u?Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u>d1p egfQwnh!fQfÂ&#x2013;lÂ&#x2019;mÂ?q dnoÂ&#x2018;m Â&#x2C6;%`Â&#x2021;sSp7l1Â&#x20AC;Qm]m!xgfegfQwnh!fQfXiko]f~Â&#x192;9l1Â&#x20AC;~m%ukÂ&#x2020; Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fQ iko]sgd1mÂ?its {Â&#x2C6; fQmXÂĄ ÂĄ ( ÂĄ  Â&#x2026;>fm%xgikoh!fYl1u Â&#x201A;>dnuÂ&#x160;Â&#x2020; s9dnq itl1u Â&#x2C6; f qÂ&#x161;l/Â&#x2020;l1o!obÂ?gq f°¥  Âś Â&#x2C6; fQmQx Â&#x2026;>f l Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192;#_ h!dÂŞd1mÂ?^ d1p m%xgiko] Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u-Â&#x2C6; ²]xgfYs V x itoEsgd1m h!fYl1u Â&#x2C6; fÂ&#x20AC;QuÂ&#x152;l1ikq m!xl+mEm%xgfÂ&#x2014;its bfQÂ&#x20AC;Qm%iÂ&#x160;jnfÂ&#x17D;utiksgf/l1h q l1Â&#x201A; pÂ?h!d1q m!da

q l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgw Âś m%dÂ&#x17E; Âś  Âľ   ~ Âľy¢ l+sgeÂ? x m%dy ikoÂ?l xgdnqEdnq d1h!Â&#x201A;gxgiko!qd1p }fYukegoYÂ&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yf ÂŁ fXxl/jnfXutiksgf/l+h!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;EÂ&#x2026;yÂ&#x2020;SÂ&#x20AC;Yd1sgobm!h!Â?gÂ&#x20AC;~m%itd1s?ÂĽikm]obÂ? EÂ&#x20AC;YfQoÂŻm%dÂ&#x201A;ghbd jnf Â&#x17E;jx ^ x ¢ Â&#x17E;jx ^ ¢ Â&#x17E;jx ¢ pÂ?dnh l1utuÂŚÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo x ^ l1sge x Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Em%x9fÂ&#x2022;egikobm%hbitÂ&#x2026;gÂ? m%ikj1fÂ&#x2022;utl ÂŁ l+sge utiksgf/l1hbikmÂ&#x2021;Â&#x2020; iÂ&#x160;m{obÂ? EÂ&#x20AC;YfYo{m!d Â&#x201A;ghbd j1fXm!xgito{pÂ?d1h x ^ l1s9eÂ?x Â&#x2026;3fQitsgw Âś dnh 9x Â&#x2C6;Â&#x201D;` prfYiÂ&#x160;m%xgfQhWd1sgfd1p m%xgfQq ito{f ª¤ Â?gl1u m%d Âś ÂĽ9m!xgf|itegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020; pÂ?dnukutd ÂŁ o m%hbikjÂŞiÂ&#x152;l+utukÂ&#x2020;1ÂĽ obd iÂ&#x160;m]o!Â? Â&#x20AC;QfYoWm%dÂ&#x201A;gh!d j1f Â&#x17E;!x ¢  

ÂŻd j1fQjnfQhYÂĽ ÂŁ X f xl/jnf

Â&#x17E;!x %¢ Â&#x17E; rÂŻÂĄ _ r ÂĄ ^ xy¢ rÂŻÂĄ _ Â&#x17E; Âś  %Âľ9  ~ Âľy¢.r ÂĄ ^   ²]xgikoWÂ&#x201A;9h!d jnfQoWm!xl+m itoÂ?l°}fYukeÂ&#x2014;x9dnq d1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!qÂ&#x17D;Â&#x2C6; ÂĽÂŻd fÂ&#x20AC;YuÂ&#x152;l+itq m!xl+m itoÂŻo!Â?gh bfYÂ&#x20AC;Qm!ikj1f1Â&#x192;Â&#x2C6; ÂĽÂŻl1qEfYukÂ&#x2020;1ÂĽÂ&#x2039;l+sÂ&#x203A;Â&#x2020; Sits ikoÂŻm%x9fh!dÂŞd1mÂŻd1plÂ&#x161;hbf/l1u ¤Â&#x203A;Â?l1egh!l+ÂŁ m%ikÂ&#x20AC; ÂŁ Â&#x201A;>dnuÂ&#x160;Â&#x2020; s9dnq itl1u ÂĽ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x ÂŁ fÂ&#x161;q l/Â&#x2020;Vl1o!obÂ?gqEfEm!dxl/jnf utfYl1egit s9wÂ&#x2014;Â&#x20AC;Qd f

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m Âś Â&#x2C6; fÂ&#x161;Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ h!iÂ&#x160;m%fm!xgitoÂ?Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u3iks l1o  r jÂ&#x17E; x ^ Â&#x2019;x Â&#x20AC;¢  jÂ&#x17E; x ^ x ¢ Â&#x17E; wr !Â&#x17E; x ^ ¢!¢Q!Â&#x17E; cr jÂ&#x17E; x ¢b¢ ÂŁ xgfQh!fyx ^ l1sge x l1hbfm%xgf Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;hbd d+m%od1pm!xgf°Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u Â&#x2C6;Â&#x2022;²]xÂ&#x203A;Â?gom!xgf°h!dÂŞd1Â&#x201E;m Â&#x2014;ikofYiÂ&#x160;m%xgfQh !Â&#x17E; x ^ ¢ dnh jÂ&#x17E; x ¢Ž¼ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;Â&#x201A;ghbd j1fYoÂ?m%xgf|Â&#x20AC;QuÂ&#x152;l1ikqÂ&#x2014;Â&#x2C6; 

 \F FÂ&#x2014;NLBEGFG#HOQJ°P ZnMGUÂ?H)OYBEG

²]xgfWÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh!o]¤ pÂ?dnh!q lXwnhbdnÂ?gÂ&#x201A;EÂ?gsgegfQhal1egegiÂ&#x160;m%itd1s?Â&#x2C6; ²]xgfWo!f~m]¤ Â&#x2019;Âľ WpÂ?dnhbq ol|wnh!d1Â?gÂ&#x201A; Â?gsge9fYhÂ?q°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns?Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goWikmÂ?ito]sgl+m%Â?gh!l1uÂ&#x2039;m!d oÂ&#x2018;m%Â?ge9Â&#x2020;#wnh!dnÂ?9Â&#x201A;Â&#x2014;xgd1q dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitobq o

Â&#x17E; y¢ Â&#x2DC;9¤ P ¤ Â&#x2019;Âľ 

d1p m%xgfQo!fXwnh!d1Â?gÂ&#x201A;goYÂ&#x2C6; ÂŹ Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x2014;xgd1q dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitobq o o!l+m%ikobpzÂ&#x2020;

Â&#x17E; n¢ jÂ&#x17E; x ^ Â&#x2019;x ¢ jÂ&#x17E; x ^ ¢ jÂ&#x17E; x ¢ pÂ?dnhÂ?l1ukÂ&#x2C6;u x ^ & x " ¤ %Â&#x2C6; Lf|obxl1utuÂ&#x2039;utdÂŞdn­EpÂ?d1h]fYsym%ikh!fpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sgo o!l+m%ikobpzÂ&#x2020;ÂŞits9wÂ&#x17E; y¢ l+sge Â&#x17E; n¢ŽÂ&#x2C6; fQm Â&#x2026;3f|o!Â?9Â&#x20AC;xl1sÂ&#x17D;fYsym%ikh!fpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns?ÂĽ9m!xgfYsÂ&#x2014;o!f~m!m%iksgG w x ^ Â?x  Âľ ÂŁ fÂ&#x2013;d1Â&#x2026;9ml1iks

Â&#x17E;-Âľn%¢ Â&#x17E;-Âľn¢ Š9Âś


ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x?ÂĽo!iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E;7Âľy¢ . Âľ Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x17E; y ¢aitqEÂ&#x201A;gutikfYo

-Â&#x17E; Âľy¢% Âś 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽÂŚegiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l+m!itdns d1p{Â&#x17E; n¢ ÂŁ ikm!xÂ&#x17D;hbfYobÂ&#x201A;3fQÂ&#x20AC;Q mWm%dGx ^ w1ikjnfQo zÂ&#x17E;j x ^ Â&#x2019;x ¢ Â?jÂ&#x17E; x ^ ¢ Â&#x17E;jx ¢ its9o!fYhÂ&#x2018;m%iksgwGx ^ Âľl1s9eÂ&#x2014;obfQm!m!itsgw  Â&#x17E;7Âľy¢ ÂŁ fXdnÂ&#x2026;9m%l1its

Â?!Â&#x17E; xyÂ&#x2013;¢ jÂ&#x17E; xy¢ pÂ?dnhÂ?l1ukuÂ&#x2C6;xy" ¤ Â&#x2C6;

²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x2022;l+sÂ&#x2014;fQsÂ&#x203A;m!ithbfXx9dnq d1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!q l+oÂ?l1Â&#x2026;3d j1fÂ&#x2013;o!l+m%ikob}fQoÂŻl+sÂ&#x2014;iksgikm!iÂ&#x152;l1uj+l1utÂ?9fÂ&#x201A;gh!dnÂ&#x2026;9utfYq

Â&#x17E; y¢ Â&#x17E;7Âľy%¢ Âś  zjÂ&#x17E; xy¢ jÂ&#x17E; xn¢

LfÂ&#x2014;o!xl+utuÂ?}h!oÂ&#x2018;m#Â&#x20AC;Yd1sgo!ik egfYhEm%xgfÂ&#x2014;Â&#x20AC;/l1obf Âś Â&#x2C6; ÂŹ Â?gÂ&#x201A;gÂ&#x201A;>dno!f ito lLobdnutÂ?9m!itdns d1pm!xgito itsgiÂ&#x160;m%itl1u j+l1utÂ?9fÂ&#x17D;Â&#x201A;9h!dnÂ&#x2026;gukfYqÂ&#x17D;Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf ikoxgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;1ÂĽaikmitoEwniÂ&#x160;jnfYs Â&#x2026;yÂ&#x2020; ikm%oE²rl Â&#x2020;ÂŞukdnho!fYhbitfQoÂ&#x161;its l o!q l1utu sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞeVd+p]ÂľVÂ&#x17E;-Â&#x2122;Â?fYÂ&#x20AC;Yl1utuÂľ Â&#x2C6; Âś l1sg/ e itom%x9fEÂ&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;QmÂ&#x2013;d1pam%xgfEsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo Âś  Y'  pÂ?d1h Âľy¢

) jÂ&#x17E; xy¢ )  Â&#x17E;-Âľn¢ x ) )  Âś x )

_ _ ÂŻfQh!f ÂŁ f#xl/jnf Â?9o!fYe m!xl+m Â&#x2026;yÂ&#x2020; iksgegÂ?gÂ&#x20AC;~m%ikdns l1ukuae9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfYod1p l1h!fÂ&#x161;Kf ¤Â&#x203A;Â?l1uam%d Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ f xl/jnf obfYfQsm%xl+mÂŻm%xgf² l/Â&#x2020;ÂŞutdnhÂŻo!fQh!itfQol1Â&#x2026;>dnÂ?9mÂ&#x2022;ÂľÂ&#x161;itoÂŻegfQm!fYhbq iksgfYeÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x17D;m%xgfitsgiÂ&#x160;m%iÂ&#x152;l+uÂ&#x2039;j+l1utÂ?gfÂ&#x2013;Â&#x201A;gh!d1Â&#x2026;gutfQqÂ&#x2014;ÂĽ l1sge m!xgfÂ?gsgi ¤Â&#x203A;Â?gfYsgfQo!oWh!fQo!Â?guÂ&#x160;mXÂ&#x17E;Â?m!xgithbe q ikh%l1Â&#x20AC;Qutf ¢o!x9d ÂŁ o]m!xl+m{m!xgfitsgiÂ&#x160;m%itl1ugj+l1utÂ?gfÂ&#x2022;Â&#x201A;gh!dnÂ&#x2026;9utfYqCxl1o]lÂ&#x2019;m qEdnobmÂ?dns9fXobdnutÂ? m%itd1s itsÂ&#x17D;l1syÂ&#x2020; Â&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%fQednÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;o!f~mÂŻÂ&#x20AC;Qdnsyml1iksgits9w°m%xgf|dnhbitwniks?Â&#x2C6; ²]xgfh%l+egitÂ?go d1p Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x2013;d1p m!xgfl1Â&#x2026;>d jnfo!fQh!ikfYo{iko{its9}gsgikm!f1ÂĽÂŞÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobfpÂ?dnh f~jnfYhÂ&#x2018;Â&#x2020; itsym!fYwnfQh l1sgeÂ&#x17D;fQj1fYhbÂ&#x2020; l ÂŁ fÂ&#x2013;xgl j1f

 < l Â&#x2026;3d1m!xpÂ?dnhÂ&#x192;l < l+sge l Â&#x2C6; ²] xÂ&#x203A;Â?go|m%xgikoÂ&#x201A;3d ÂŁ 

fYh|o!fQh!itfQo|egfQ}s9fYoÂ&#x2013;l1s ÂŁ gx ikÂ&#x20AC;x ikof/l1obitukÂ&#x2020;Â&#x2014; o!fQfYs fYsym!ith!f]pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns Â&#x2C6;; vÂ&#x2020;Â&#x20AC;Qdnsgobm!h!Â?gÂ&#x20AC;~m%ikdns m!xgfÂ?egfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfÂ?d1p ikoaf ¤Â&#x203A;Â?l1um%dXikm!o!fYuÂ&#x160;p ÂĽyxgfYs9Â&#x20AC;Yf ÂŁ fÂ&#x2022;xgl j1f Â&#x201A;ghbd j1fYeÂ&#x2014;f~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m%fYs9Â&#x20AC;YfXd1p)l+sÂ&#x2014;fQsÂ&#x203A;m!ithbfo!dnukÂ?9m%ikdns#m%dm%xgf|iksgikm!iÂ&#x152;l1uÂŚj+l1utÂ?gfÂ&#x201A;9h!dnÂ&#x2026;gukfYq[Â&#x17E; y¢ ÂŁ iÂ&#x160;m%x Âś Â&#x2C6; Lf|egf~}sgf fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;!xy¢{Â&#x2DC;  Âś x ) ) _

dnhwnfYs9fYh%l+u)j1l+utÂ?gfQoXd+pvm!xgfÂ&#x201A;l1h%l+q f~m%fYh ÂĽ ÂŁ f obfYfEÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;o!itqEitutl1hl+h!wnÂ?gqEfYsym!om%xl+m !Â&#x17E; xyÂ&#x192;¢ f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; xy¢{iko{m%xgf|Â?gsgi ¤Â&#x203A;Â?gf|o!dnukÂ?9m%ikdns#m%dm%xgf|iksgikm!iÂ&#x152;l1uj+l1utÂ?9fÂ&#x201A;gh!dnÂ&#x2026;9utfYq Â&#x17E; y¢ŽÂ&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?gof~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; xy¢Â&#x2022;l+h!fÂ&#x2013;m!xgfd1sgukÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x20AC;/l+sgegitegl+m%fQoÂŻpÂ?dnhÂŻfYsym%ikh!fx9dnq d1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!qEoY=Â&#x2C6; f°Â&#x201A;gh!d j1fm%xlÂ&#x2019;m m%x9fQÂ&#x2020;Sl1hbf|itsgegfQfYeÂ&#x17D;fYsym%ikh!f|xgdnqEdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitobq oQÂ&#x2C6; LfÂ&#x2013;Â&#x20AC;Ydns9o!ite9fYhÂ?m%xgfXÂ&#x20AC;/l1obf Âś Â&#x2C6; ikh!oÂ&#x2018;mÂŻd1Â&#x2026;go!fQhbjnfÂ&#x2013;m%xl+mÂŻf~Â&#x192; Â&#x201A;Â&#x2014;xl1oÂ&#x2022;s9d QfYh!d9 Â&#x2C6; ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽÂŚl1obo!Â?gqEf m%d w1fQmÂ?l°Â&#x20AC;Qdnsym%h%l+egitÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x161;m%xlÂ&#x2019;m]f~Â&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; x _ %¢ 5Âľ9Â&#x2C6;)²]xgfQsl1uku3e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfYo d1p f~Â&#x192; Â&#x201A;Â&#x17D;l+ m x _ j+l1sgitobx?ÂĽgl+sge m%x9fÂ&#x2022;²rl Â&#x2020;ÂŞukdnhvobfYhbitfYo d1p f~Â&#x192; Â&#x201A; l+Â&#x2026;3dnÂ? m x _ ikovÂ&#x20AC;Qdnsgobm%l1sym]Kf ¤Â&#x203A;Â?l+u>m!d Âľ9;Â&#x2C6; vÂ&#x2020;EÂ?gs9Â&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gsgfQo!o|Â&#x17E;zm%xgikh!eÂ&#x161;qEith!l1Â&#x20AC;Yukf ¢ Š
m%x9ito°ikq Â&#x201A;gukitfQoÂ&#x2013;fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; iko°Â&#x20AC;Ydns9obml+sÂ&#x203A;m Âľf~jnfYhÂ&#x2018;Â&#x2020; ÂŁ xgfYhbf1ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x ito lÂ&#x20AC;Qdnsym%h%l+egitÂ&#x20AC;~m%itd1sLm%dfÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;7Âľy¢y Âś Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goWf~Â&#x192; Â&#x201A;xl+oWs9d QfYhbd fQoYÂ&#x2C6; `Â&#x201D;%p x ikoÂ?lEÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;#sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhYÂĽ ÂŁ fXdnÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+m]m%x9f|pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns f~Â&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; xÂ&#x2019;x ¢ Â&#x2039;Â&#x17E;jxt ¢Â&#x160; f~Â&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; x ¢ Â&#x17E;7x9fYh!f ÂŁ fÂ?Â?go!f{m!xgf]p7l1Â&#x20AC;QmfÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; x ¢ . Âľ ÂĽ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xExl1o bÂ?9obmÂ&#x2026;>fYfYsEfYoÂ&#x2018;ml1Â&#x2026;9utitobxgfYe¢~ÂĽyo%lÂ&#x2019;m%itoÂ&#x2018;}fYom!xgfÂ?l1Â&#x2026;>d j1f its9ikm%itl1uÂŚj1l+utÂ?gfÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x2026;gukfYq ÂŁ iÂ&#x160;m%xSÂ&#x201A;l1h!l1qEfQm%fQh Âś 4Â&#x2C6; vÂ&#x2020; Â?gs9Â&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gfYs9fYo!o x ¢ f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jxYÂ&#x160;¢ Â&#x2039;Â&#x17E;jxt ¢% f~Â&#x192; f~Â&#x201A; Â&#x192; jÂ&#x17E; Â&#x201A; xjÂ&#x17E; Â&#x2019; x ¢ ÂŻfQsgÂ&#x20AC;YfXf~Â&#x192; Â&#x201A;Â&#x17D;itoWl xgdnqEdnqEdnh!Â&#x201A;gx9ito!qÂ&#x17D;Â&#x2C6; dnh{m%xgf|Â&#x20AC;Yl1o!fXd1prwnfYsgfQh%l1u ÂŁ fXÂ&#x20AC;Ydns9Â&#x20AC;YutÂ?9egf|itqEq fQegiÂ&#x152;l+m!fYuÂ&#x160;Â&#x2020; pÂ?h!dnq m!xgf|Â&#x20AC;/l1obf Âś m%xl+m fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E; xn3 ¢ . Âľ9 f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; jÂ&#x17E; x ^ Â&#x2019;x ¢b%¢ 5f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; x ^ ¢9f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; x ¢

ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf jÂ&#x17E; xy¢ 5fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E; xn¢vito lxg dnqEdnqEdnh!Â&#x201A;gx9ito!q pÂ?d1h{l1uku Â&#x160;Â&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnfm!xl+m{pÂ?d1h Âľ ÂŁ fdnÂ&#x2026; ml1iks m%x9f|m!h!iÂ&#x160;j itl1uÂ&#x2039;x9dnq d1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!q Âś Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ fXxl/jnfXfYobm%l1Â&#x2026;gukito!x9fYeSm%xgfpÂ?dnukutd ÂŁ itsgw9Â&#x2DC;

z/{),),69 | T >c>N<M U I> T J V J V JYIÂ&#x2014;H TU Z V Z 

P ¤ Â&#x2019;Âľ Â&#x17E;ÂŁIJ V M T >cB1D1D U M UuÂ&#x2020; >QM JGM T > V L{[ÂŚM U H*[ U @BCM UuÂ&#x2020; > CIJYLÂ&#x2026;H#JÂ&#x20AC;Â&#x17E;¤ BCI> UuÂ&#x2020; >N< Â? M T >Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z Â&#x17E;!xy¢ fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E; xn¢ Â&#x2039; JYIÂ&#x2018;D U >NI&>N<M M T >&ZÂ&#x2026;>Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z(BCI>cD U >NI&>N<M ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC;yÂ&#x201D;` m dnsguÂ&#x160;Â&#x2020; hbfYq l1its9oXm!ddnÂ&#x2026;gobfYhbj1f m%xl+mÂ&#x2013;pÂ?dnhe9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym m!xgfÂ&#x161;pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo°fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; xy¢l1hbf egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsymYÂ&#x2C6;§²]xgitoÂ&#x17D;xgd ÂŁ fQjnfQhpÂ?dnukutd ÂŁ o itqEq fQegiÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%fYuÂ&#x160;Â&#x2020; pÂ?hbdnq m!xgfVp7l+Â&#x20AC;QmÂ&#x17D;m%xl+mSm!xgf e9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnf d1p f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; yx ¢]l+mWÂľito Â&#x2C6; b Â&#x2026;go!fQhbjnfm!xl+m]iÂ&#x160;p ÂŁ fe9h!dnÂ&#x201A;#m!xgfh!f Â&#x203A;¤ Â?githbfYqEfYsym]d1p Â&#x2026;>fYiksgw°fYsym!ith!f+ÂĽ ÂŁ fxl/jnfqEdnh!fÂŻxgdnqEdnqEdnh 

Â&#x2DC;9¤Â&#x201A;gxgiko!qEo pÂ?h!d1q m!xgf|l1ege9ikm%iÂ&#x160;jnfWm%dm!xgfq°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;Yl+m%iÂ&#x160;jnf]wnhbdnÂ?gÂ&#x201A;?Â&#x2C6;sgl1q fQukÂ&#x2020;1ÂĽ iÂ&#x160;p l1sge El1hbfÂ&#x2022;Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhboYÂĽm%xgfQs

Â&#x17E; y¢ Â&#x17E;-Â&#x;Â&#x192; Â&#x201D;ÂĄ~¢Â&#x160; f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; Â&#x;ª¢9f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; ÂŞÂĄ~¢ itorf/l1obituÂ&#x160;Â&#x2020;|o!fYfQs m%dÂ&#x2026;>f{lÂ&#x2022;x9dnq d1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!qÂ&#x17D;ÂĽ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x itorfYsym%ikh!fvdnsgukÂ&#x2020;XiÂ&#x160;p w  Â&#x2C6;q`Â&#x201D;mÂ&#x20AC;/l+s°Â&#x2026;3f o!fYfQs°m%xlÂ&#x2019;m Â&#x17E; y¢ l1hbfm%xgfdns9ukÂ&#x2020;#Â&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?go]xgdnqEdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitobq oapÂ?h!dnq m%xgf|l+egegikm!ikj1fm%d°m%x9fq°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%iÂ&#x160;jnf wnhbdnÂ?gÂ&#x201A;Sd1p¤Â&#x161;Â&#x2C6; LfÂŻo!xl+utuÂŚegitobÂ&#x20AC;YÂ?gobovm!xgfÂŻj+l1ukÂ?gfYoad1p?m!xgfWpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;YfÂ&#x2022;l1utuÂ&#x20AC;Qd f

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m!o d1pÂ&#x2039;m%xgfW² l/Â&#x2020;ÂŞutd1h o!fQh!ikfYoÂ?d1prf~Â&#x192; Â&#x201A;l1hbfh!fYl1u ÂĽ ÂŁ fXxl/jnf f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; xÂ&#x203A;¢  Â&#x; ) x ) ) _ ŠnŠ


pÂ?dnhÂ?l1ukuÂ&#x2C6;x9Â&#x2C6; `Â&#x2021;sÂ&#x2014;Â&#x201A;gl1hbm!itÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l1h

 )  Â&#x; ) x ) )  Â&#x; ) x ) _ fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;!xy¢ _

m%l1­1fQoÂŻhbf/l1u?j+l1ukÂ?gfYo]dnsSm%x9fXhbf/l1u?lÂ&#x2019;Â&#x192; itoYÂ&#x2C6;dnh Âľ9ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;obfYf|itqEq fQegiÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%fYuÂ&#x160;Â&#x2020; fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;b¢% Âś  ) Âś ) _ `Â&#x2021;s Â&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1hfÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; ikoÂ&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1fÂ&#x161;pÂ?dnh Âľl1s9e m!fYsge9o°m%d l1o P Â&#x2C6; utuaegfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfQo d1pÂ?fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; l+h!fÂ&#x161;f ¤Â&#x203A;Â?l1uvm!dfÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; ÂĽÂ xgfYsgÂ&#x20AC;Qf#m%xgf~Â&#x2020; l+h!fÂ&#x161;Â&#x201A;>dnobikm%iÂ&#x160;jnfpÂ?dnh Âľl1sgeLitsLÂ&#x201A;gl1hbm!itÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l1h|f~Â&#x192; Â&#x201A; iko qEdnsgd1m!dnsgfits9Â&#x20AC;Yh!fYl1o!iksgwEl1sgeSÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192;Â&#x17D;pÂ?dnh Âľ9Â&#x2C6; ÂŻobitsgwEf~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; r$b¢9f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; bÂ&#x2013;¢ Âś ÂŁ fÂ&#x2013;obfYfÂ&#x2013;m!xl+mWf~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢]iko]Â&#x201A;3d1o!ikm!ikj1f|pÂ?d1hÂ?l1utu?hbf/l1u {l1sgeSm%fYs9egoWm!d Âľ#l1o P r  Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Â&#x2014;m!xgf°o!l1q fl1h!w1Â?gq fQsyml1oÂŻÂ&#x2026;3f~pÂ?dnh!f°fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;itoÂ&#x2022;qEdnsgd+m%dnsgfÂ&#x2013;l1sgeÂ&#x20AC;QdnsyjnfÂŽÂ&#x192;pÂ?dnhÂ&#x2022;l1utu h!fYl1uÂŽÂ&#x2C6; uko!dgÂĽ ÂŁ fXdnÂ&#x2026;gobfYhbj1fXm!xl+m f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢ Âś xgdnukego{pÂ?dnhÂ?l1uku ="Â? Â?Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobfÂ&#x2013;fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;Â&#x17D;ito]Â&#x20AC;QdnsyjnfÂŽÂ&#x192;l+sgeÂ&#x17D;m%l1sgwnfQsymWm!d Âś ]l+m %5Âľ9Â&#x2C6; Lfobxl1uku?sgd ÂŁ Â&#x20AC;QdnsgobitegfQh]f~Â&#x192; Â&#x201A; pÂ?dnh{Â&#x201A;gÂ?ghbfYuÂ&#x160;Â&#x2020;#itq l1wniksl1hÂ&#x2018;Â&#x2020;El1h!wnÂ?9q fQsÂ&#x203A;m!oYÂĽgi-Â&#x2C6; f+Â&#x2C6;f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢vpÂ?dnh{hbf/l1u ÂŽÂ&#x2C6; Lf|xl/j1f f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢  f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢ fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;rÂ&#x17E; b¢ fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E; b¢9fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x20AC;Â&#x17E; r bÂ&#x2013;¢ f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;-ÂľnÂ&#x160;¢ Âś ²]xÂ&#x203A;Â?goWf~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢]ikoÂ?l Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;SsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh]dnsSm%x9fXÂ?9sgikmÂ?Â&#x20AC;Qith!Â&#x20AC;Qutf+Â&#x2C6; dnh  Âľ ´ dns9o!ite9fYh]m%xgf|Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f Â&#x2DC; * Âľ9  . P   Â&#x17E; ' ¢ f~Â&#x192; Â&#x201A;Â&#x17E; ' ¢ mf/l+Â&#x20AC;x Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m°f~Â&#x192; Â&#x201A;Â&#x2013;Â&#x17E; ' ¢iÂ&#x160;m%om%l1sgwnfQsÂ&#x203A;m j1fYÂ&#x20AC;~m%dnh iko yf~Â&#x192; Â&#x201A;Â&#x17E; ' ¢Ž¼ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x ito lj1fYÂ&#x20AC;~m%dnh°m%l1sgwnfQsÂ&#x203A;m m!d m%x9fÂ&#x2022;Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;QutfÂŻl+m{fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E; ' ¢l1sge#Â&#x201A;>dnitsym!o Â&#x20AC;Yd1Â?gsym%fYhbÂ&#x20AC;Yukd Â&#x20AC;­ ÂŁ itobf1Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go m!xgfÂ&#x2022;Â&#x20AC;QÂ?ghbj1fh!Â?gsgovq d1sgd1m%d1sgdnÂ?gobukÂ&#x2020; Â&#x20AC;Yd1Â?gsym%fYhbÂ&#x20AC;Yukd Â&#x20AC;­ ÂŁ itobfl+utdnsgw°m!xgf|Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;Yukf1Â&#x2C6;²]xgf|ukfYsgw1m!xSd1prm!xgf|Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfÂ&#x2013;ito  Â&#x17E; ' ¢ '  Âś '  _

_

o!ikq ikuÂ&#x152;l1haegitobÂ&#x20AC;YÂ?gobo!ikdnsÂ&#x2014;x9dnutego{pÂ?d1h]sgfYwylÂ&#x2019;m%ikj1f ÂŽÂĽgm%xgf|Â&#x20AC;YÂ?9hbjnfXsgd ÂŁ bh Â?gsgsgiksgwÂ&#x20AC;Yukd Â&#x20AC;­ ²]xÂ&#x203A;Â?go m!xgfÂ&#x201A;>dnitsym fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;Â&#x2013;Â&#x17E; b¢Â&#x2039;xl1o l+sgwnutf 3pÂ?hbdnq5m!xgfh!fYl1uylÂ&#x2019;Â&#x192; itoQÂĽ ÂŁ gx itÂ&#x20AC;xm%d1wnfQm!xgfYh

ÂŁ itobf1Â&#x2C6; ÂŁ iÂ&#x160;m%x f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; b¢ Âś wnikj1fYoWlÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutf~m%fe9fYo!Â&#x20AC;Qh!ikÂ&#x201A;9m%ikdnsÂ&#x2014;d+prm!xgfj1l+utÂ?gfQo]d1p fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;l+mÂ?Â&#x201A;gÂ?9h!fYuÂ&#x160;Â&#x2020; itq l1wniksl1hÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x161;l+h!wnÂ?gqEfYsym!oYÂ&#x2C6; `Â&#x2021;sÂ&#x2014;Â&#x201A;gl1hbm!itÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l1h fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Âś ikpl1sge dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;Xikp ito l1s°iksÂ&#x203A;m!fYwnfQh q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutfd1p Â&#x2C6;Âąikj1fYsm!xl+m/ÂĽ ÂŁ f]dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf{m!xl+m)fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;Eiko Â&#x201A;>fYhbitdÂŞegitÂ&#x20AC; ÂŁ ikm!xSÂ&#x201A;3fQh!itdÂŞe  bÂ&#x2DC; f~Â&#x192; Â&#x201A; !Â&#x17E; xÂ&#x201E;  Â&#x2021;%¢ f~Â&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; xy¢9fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;  Â&#x201D;¢ f~Â&#x192; Â&#x201A; !Â&#x17E; xy¢ dnh]wnfYs9fYh%l+u Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;Sl1hbwnÂ?gqEfYsym%oQÂĽ ÂŁ fXdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;-Â&#x192;Â&#x; Â&#x201D;ÂĄ~¢ 5f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;7Â&#x; ¢9fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; Â&#x201D;ÂĄ~¢ m%xÂ&#x203A;Â?goWf~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;7Â&#x;ÂŞÂĄ~¢{xl1oÂ?egikobm%l1sgÂ&#x20AC;Yf|fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;7Â&#x;ª¢vpÂ?h!dnq m!xgf|dnh!ikwnits#l1sgeÂ&#x2014;l1sgwnukfÂĄÂŻm%dm%x9fXhbf/l1u?lÂ&#x2019;Â&#x192; itoYÂ&#x2C6; Š

e
BE^F BEG H)\F FoÂ&#x2014;NLBEGFG#HOYJP ZyMGU]HOYBEGPYB EJ^OQH\D

f ÂŁ ki utu ÂŁ h!ikm!f

$its9obm%fYl1eÂ&#x17D;d1p fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jxy¢ŽÂ&#x2C6;Â&#x2013;ÂĽÂŻl1qEfYukÂ&#x2020; Â&#x2026;yÂ&#x2020; m%xgf|Â&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;>fYhbmÂ&#x2021;Â&#x2020; fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; !Â&#x17E; x ^ x %¢ 5f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;!x ^ ¢9f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jx ¢ pÂ?dnh)iksym%fYw1fYhl1hbwnÂ?gqEfYsym%o x9ÂĽym!xgf{j+l1utÂ?gf]fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; xy¢ Â&#x20AC;QdnitsgÂ&#x20AC;QitegfQo ÂŁ ikm!x°m%xgfox m%xÂ&#x201A;3d ÂŁ fYhd1pÂŚm%x9fWsÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh $ 5fÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; Âś %¢ )  Âś _ 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽpÂ?dnhlh%lÂ&#x2019;m%itd1sl1u 1ÂĽm!xgf#j+l1utÂ?9f#f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; Â&#x2019;¢Â&#x2013;Â&#x20AC;Qdnits9Â&#x20AC;Yite9fYo ÂŁ ikm!x m%xgf Â&#x201A;>dnhbo!ikm!ikj1f  m%x hbd d1m d1p|fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; ÂŚÂ&#x17E; n>¢~Â&#x2C6; aÂ&#x2020; Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!sÂ&#x203A;Â?gikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1ÂĽWpÂ?dnh h!fYl1uÂŻj+l1ukÂ?gfYo#d+Â&#x2018; p x9ÂĽÂŻfÂŽÂ&#x192; Â&#x201A; jÂ&#x17E; xy¢ Â&#x20AC;Qdnits9Â&#x20AC;Yite9fYo ÂŁ iÂ&#x160;m%x m!xgfobm%l1sgel1hbe egf~}sgikm!itdnsSd1.p x m%xÂ&#x17D;Â&#x201A;3dnh ÂŁ fQhÂ?d1p $ Â&#x2C6; Lf|Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;Â?9sgegfYhbobm%l1sgeÂ&#x2014;m!xgf|f~Â&#x192; Â&#x201A;>dnsgfYsym!iÂ&#x152;l1u q l1Â&#x201A;SÂ&#x2026;yÂ&#x2020;#p7l1Â&#x20AC;Qm!dnh!iksgwikmÂ?l+oÂ?pÂ?d1utu ÂŁ dno Â&#x17E; Š Âľy¢

O P O !Â&#x17E;  ¢ P Â&#x2019;Âľ ÂŻfQh!fm!xgf}h!oÂ&#x2018;mÂ?qÂ&#x161;l1Â&#x201A; q l1Â&#x201A;govm%xgfÂ&#x201A;gutl1sgfÂ&#x2022;m!d m%xgfiks9}sgiÂ&#x160;m%fÂ&#x20AC;~Â&#x2020; ukitsge9fY=h O !Â&#x17E;  ¢aÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x161;qÂ&#x161;l+Â&#x201A;gÂ&#x201A;gits9w Â&#x17E;  g¢ m!d Â&#x17E;   * .Â&#x152;¢ ÂŁ xgfQh!f * .egfQsgd1m!fYom%xgfÂ?obfQmÂ&#x2022;Â&#x17E;7f ¤ªÂ?9ikj+l1utfQsgÂ&#x20AC;Yf]Â&#x20AC;QuÂ&#x152;l1obo¢)d1pÂ&#x2039;l1ut{u  itys ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xEegikÂ&#x201E;3fYh pÂ?h!d1} q #Â&#x2026;yÂ&#x2020;Sl1sÂ&#x17D;itsym!fYwnfQh]q°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukfÂ&#x2022;d1p  Â&#x2C6;²]xgf|obfYÂ&#x20AC;Yd1sgeq l1Â&#x201A;SqÂ&#x161;l+Â&#x201A;go Â&#x17E;   * .Â&#x152;¢ P $ $ < `Â&#x201D;mEito ÂŁ fYutuÂ?egf~}sgfQe?ÂĽ]Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?9o!f $ < ito its9egfYÂ&#x201A;>fYsge9fYsym#d1pÂŻm%xgfÂ&#x17D;h!fQÂ&#x201A;gh!fQo!fQsÂ&#x203A;m%l+m%iÂ&#x160;jn f A l5d+pÂ&#x2022;m%x9f Kf ¤Â&#x203A;Â?giÂ&#x160;j+l1utfQsgÂ&#x20AC;Yf|Â&#x20AC;Yutl1o!o * .-Â&#x2C6; 5Â&#x2014;d1h!fYd j1fYhYÂĽÂŚm%x9ito]o!fQÂ&#x20AC;Ydns9eq l1Â&#x201A; itoÂ?lÂ&#x2026;g i bfQÂ&#x20AC;Qm!itdns?vÂ&#x2C6; ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽl1obo!Â?gqEf ²rl1­Â&#x203A;itsgwEl1Â&#x2026;gobdnutÂ? m%fj+l1utÂ?9fYo ÂŁ X f dnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf l1sgeÂ&#x17D;its#m!Â?gh!s

$ $ < $ $ < $  5Âľ $ < < 

Âľ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf $ itoobm!h!dns9w°q d1sgd1m%d1sgf]pÂ?dnhvhbf/l1uj+l1ukÂ?gfYoad1p 9x ÂĽ fÂŻÂ&#x20AC;Ydns9Â&#x20AC;YutÂ?9egfQr  Âľ9Â&#x2C6;; vÂ&#x2020;Eh!fQÂ&#x201A;guÂ&#x152;l+Â&#x20AC;Yits9w °Â&#x2026;yÂ&#x2020;Eleg ikÂ&#x201E;3fYhbfYsymah!fQÂ&#x201A;gh!fQo!fYsym%l+m%< iÂ&#x160;jn< fÂ&#x2022; d+pÂ&#x2039;m%x9fWÂ&#x20AC;QuÂ&#x152;l1obo)* . ÂŁ fÂŻÂŁ q l/Â&#x2020;l1o!obÂ?gqEfÂŻÂľ=< = r   Â&#x2C6;; vÂ&#x2020; dnÂ?9h wnfQdnq f~m%hbitÂ&#x20AC;Â&#x2022;e9fYo!hbitÂ&#x201A;9m!itdns d+p $  l1o{xgl jÂŞiksgwEl1sgwnukÂ&#x201E;f Qr, pÂ?h!d1qm!xgfh!fYl1u?lÂ&#x2019;Â&#x192; ikoYÂĽ ÂŁ fÂ&#x20AC;Ydns9Â&#x20AC;YutÂ?9egf crE  Âľ9Â&#x2C6; `Â&#x2021;s p7l1Â&#x20AC;QmYÂĽ{m%xgfqÂ&#x161;l1Â&#x201A; f~Â&#x192; Â&#x201A; ito ÂŁ xl+mÂ&#x161;itoÂ&#x161;Â&#x20AC;Yl1utukfYe lLÂ?gsgiÂ&#x160;jnfYhbo%l1uÂŻÂ&#x20AC;Yd jnfQh!iksgw q l1Â&#x201A; pÂ?dnhm%xgfo!Â&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf

 Â&#x2019;Âľ Â&#x203A; Â&#x2C6; `Â&#x2021;s m%xgf#obfQmbm%its9wd1pÂ?xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;°pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgoXm%xgikoÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;3fQhbmÂ&#x2021;Â&#x2020;VÂ&#x20AC;/l+s Â&#x2026;3f Â&#x201A;gxgh%l+o!fYe l+o pÂ?dnukutd ÂŁ o Šg


z/{),),69 Â&#x2021; >NM Â? >aBC< J&H>N< @&JY< Â&#x2020; > ZNL Â? ZÂ&#x2026;>NM JÂ&#x20AC;Â&#x17E; Â&#x2021; >NM Â&#x2DC; P 

T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ V NB H?]G| T >N<Â?M T >NI> U ZcB T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ V BNH Â&#x161;Â&#x2DC; P ZNL@ T M T BCM Â&#x17E;!yx ¢ $ Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[xS" Q]Â&#x2019;Âľ 

Â? >aB

 

h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yf

xl1oÂ?sgd YfYhbdgÂĽ ÂŁ X f Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;egfQ}s9fl xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsdns Â&#x2C6;4 vÂ&#x2020;#m!xgf|o!fYÂ&#x20AC;QdnsgeÂ&#x2014;q ikh%l1Â&#x20AC;Qutf1ÂĽÂŞm%xgiko{pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x17D;xgl1oWlx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Â&#x2022;Â&#x201A;gh!ikq iÂ&#x160;m%ikj1f)Â&#x161;dns Â&#x2DC;

{ Â&#x17E; f|Â?go!fm!xl+m 5 iko]Â&#x20AC;YdnsyjnfÂŽÂ&#x192;3Â&#x2C6; ¢ŽÂ&#x2C6; v Â&#x2020;Sl+egegits9 wlEÂ&#x20AC;Qdnsgobm%l1symÂ?m%d ÂŁ fÂ&#x2013;q l/Â&#x2020; l1obo!Â?gqEf Â&#x17E;7Âľy%¢ $ _ ÂĽÂŻd ÂŁ Â&#x20AC;YdnsgobitegfQh]m%xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns !Â&#x17E; xyÂ&#x2013; ¢ jÂ&#x17E; Âś xn¢ $  dns Â&#x2C6; `Â&#x201D;m oÂŻe9fYh!iÂ&#x160;j+l+m%iÂ&#x160;jnfito]f ¤Â&#x203A;Â?l1u?m%d

 jÂ&#x17E; xy¢

Â&#x2039;jÂ&#x17E; xy¢   7Â&#x17E;!xy¢ r $ jÂ&#x17E; xn¢ jÂ&#x17E; xy¢ $  Âľ ²]xÂ&#x203A;Â?go ikoÂ&#x20AC;Ydns9obml+sÂ&#x203A;mYÂ&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yf Â&#x17E;7Âľy%¢ Âś ÂŁ fÂŻxl/jnfÂ?m%xlÂ&#x2019;m ikoÂ&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symvfK¤Â&#x203A;Â?l1uÂŚm%d Âś Â&#x2C6;)²]x9itoÂ&#x201A;gh!d j1fYo m%xgl+m #xl+oÂ?m!xgf|h!f ¤ªÂ?9ith!fQeÂ&#x2014;Â&#x201A;9h!dnÂ&#x201A;>fYhÂ&#x2018;m%itfQoYÂ&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽ1m!xgff~Â&#x192; Â&#x201A;3d1sgfYsym%itl1unpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsÂ&#x2013;iko fYobo!fYsym!iÂ&#x152;l1ukukÂ&#x2020;Â?gs9Â&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gf ÂŁ ikm!xXm!xgito Â&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;>fYhbmÂ&#x2021;Â&#x2020;1ÂĽ1sl+q fQukÂ&#x2020; ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f z/{),),69 Â&#x2021; >NM 1Â&#x2DC; pP 

Â&#x2019;Âľ Â? >B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ V BNH R%U M T M T >Â&#x2C6;Â&#x17E;Â&#x;JY[u[Â&#x203A;J R%U < H*IJ&H>NIÂŁM CÂ&#x2030; Â&#x2039; JYIa> Â&#x2020; >NI ,T JY[Â&#x203A;J V JYI H TU @ V BNH Â&#x2DC; ,P Â&#x2019;Âľ M T >NI>,> U ZNMuZ B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ V BNH #1Â&#x2DC; pP ZNL@ T M T BCM

jÂ&#x17E; xy¢  6Â&#x17E; Â&#x2039;!Â&#x17E; xy¢!¢ Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[xS"Â? ]G| T >N<$M T >NI>cBCI>@&J V H*[Â&#x203A;>A<L VGÂ? >NIZWÂ&#x; 5. WÂľ BC<*DwÂĄ ZNL@ T M T BCM jÂ&#x17E; xy ¢ $ 

h!dÂŞd1p Â&#x2DC;xgdnqEf ÂŁ dnh!­Â&#x161;f~Â&#x192; fYhbÂ&#x20AC;Yitobf1Â&#x2C6; Lf Â&#x20AC;QdnsgÂ&#x20AC;QutÂ?gegf d1Â?ghegitobÂ&#x20AC;YÂ?gobo!ikdnsd1pam%xgf fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;>dnsgfQsym%iÂ&#x152;l+urpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsÂ&#x2026;yÂ&#x2020;o!dnqEf°hbfYq l1h!­Â&#x203A;odnsm%x9f Â&#x20AC;Yd1sgÂ&#x20AC;YfQÂ&#x201A;9mÂ&#x2022;d+p fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;>dnsgfQsym%iÂ&#x152;l+u?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsSiksSm!xgf|o!f~m!m%iksgwd1p ikfwnh!d1Â?gÂ&#x201A;goYÂ&#x2C6; Š


 dnhÂ&#x2022;m%x9f°Â&#x201A;gÂ?ghbÂ&#x201A;3dnobf d1pm%x9itoegiko!Â&#x20AC;QÂ?go!obitdns l itfÂ&#x2013;wnh!d1Â?gÂ&#x201A;itol Â&#x20AC;Yutd1o!fYeobÂ?gÂ&#x2026;gwnhbdnÂ?gÂ&#x201A; d1pm%x9f°wnh!d1Â?gÂ&#x201A; Â&#x17E;l   ¢]d+pitsyjnfQhbm!itÂ&#x2026;gukfXhbf/l1uÂ&#x2C6;l O lVqÂ&#x161;l+m!h!ikÂ&#x20AC;YfYoQÂĽgm%xgfXwnhbdnÂ?gÂ&#x201A;oÂ&#x2018;m%hbÂ?gÂ&#x20AC;Qm!Â?gh!fÂ&#x2013;wnikj1fYsÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Sq l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;SqÂ?gu m%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdnsÂ&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2C6; k]Â&#x2C6; wgÂ&#x2C6;kÂĽ?m!xgf°q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!ikj1fXw1h!dnÂ?gÂ&#x201A;d+p Â&#x2019;Âľ Â&#x20AC;Yl1s Â&#x2026;3fh!fYwnl1h!egfQe l1om%x9f°wnh!d1Â?gÂ&#x201A; d1pritsyjnfQhbm!itÂ&#x2026;gukf O q l+m%hbitÂ&#x20AC;QfYo]d1p m%xgfpÂ?dnhbq rÂŻÂ&#x; ÂĄ Â&#x; ÂĄ 

 !Â&#x17E; l  S¢{ikm%obfYuÂ&#x160;p Â&#x2C6; ÂŹ Â?gÂ&#x20AC;x lÂ&#x20AC;QutdnobfYe obÂ?gÂ&#x2026;gwnhbdnÂ?gÂ&#x201A; d+p Â&#x17E;l   S¢|Â&#x20AC;/l1s Â&#x2026;>fÂ&#x161;hbfYwyl+h!egfQe l1o lobÂ?gÂ&#x2026;go!f~md1p

 Â&#x2C6; o o!Â?9Â&#x20AC;x ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1sSobm%Â?9e9Â&#x2020;SegikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl1Â&#x2026;gukfÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfYo Â&#x201C;Â&#x2DC; P ²]xgfm%l1sgwnfQsÂ&#x203A;mÂ?obÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf l+m m%xgfÂ?gs9ikm]fQutfYqEfYsym Ed1p Â&#x17E;zm%xgfÂ&#x2022;itegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020; qÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192;g¢aito wnikj1fYs Â&#x2026;yÂ&#x2020;#m%x9f o!f~mWd1p)l+utuÂ&#x2039;j1fYÂ&#x20AC;Qm!dnh!o  _ ÂŁ xgfQh!f itoÂŻl1syÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf ÂŁ iÂ&#x160;m%x Â&#x17E;7Âľy=¢ >Â&#x2C6;o`Â&#x201D;mÂ&#x20AC;Yl1sÂ&#x2026;>fobfYfYsm!xl+mÂŻm%xgikoWm%l1sgwnfQsÂ&#x203A;mÂ&#x2022;o!Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Yf°ikoÂ&#x2022;lÂ&#x161;hbf/l1u jnfQÂ&#x20AC;Qm!dnhobÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Yf+ÂĽ)f1Â&#x2C6; wgÂ&#x2C6;Â&#x160;ÂĽ)its m%x9fÂ&#x161;Â&#x20AC;/l+o!fÂ&#x161;d+p{m%xgfEÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1h|wnh!dnÂ?9Â&#x201A; l1Â&#x2026;>d jnf m!xgito|ml+sgwnfYsymÂ&#x2013;o!Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Yf#xl+o egikq fQsgo!ikdns Â&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽÂ iÂ&#x160;m|Â&#x20AC;/l1sVÂ&#x2026;>fEobfYfQs?ÂĽrm!xl+mpÂ?dnh|f/l+Â&#x20AC;xVm%l1sgwnfQsÂ&#x203A;mXjnfQÂ&#x20AC;Qm!dnh ÂŻm%xgfQh!fitoXl Â?gsgi ¤Â&#x203A;Â?gfÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf 1 Â&#x2DC; P ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;xl1o]m%l1sgwnfQsÂ&#x203A;mÂ?j1fYÂ&#x20AC;Qm!dnh ]l+m #l1sgeSitoWl wnh!d1Â?gÂ&#x201A;SxgdnqEdnh!qEdnÂ&#x201A;ghbxgitobqÂ&#x2014;Â&#x2DC; Â&#x17E;  7 ¢  Â&#x17E; n¢ Â&#x17E; 7 ¢ ÂŻfQh!f#m!xgf#Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm dns m!xgf#hbitwnxym°xgl1sge o!ikegf#ikoÂ&#x2013;m%x9f#Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~md1p]m%x9f itfÂ&#x161;w1h!dnÂ?gÂ&#x201A;Â&#x2039;ÂĽ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x iko wniÂ&#x160;jnfYsSÂ&#x2026;yÂ&#x2020;#q l+m!h!iÂ&#x160;Â&#x192; q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;/l+m!itdnsÂ&#x2039;Â&#x2C6; ÂŹ Â?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;l°Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf|ito{Â&#x20AC;Yl1utukfYe l°d1sgfÂ&#x201A;l1h!l1qEfQm%fQh{wnhbdnÂ?gÂ&#x201A;?%Â&#x2C6; `Â&#x201D;mÂ?Â&#x20AC;Yl1s Â&#x2026;>f|pÂ?d1Â?gsgeÂ&#x17D;l1o]pÂ?dnutukd ÂŁ oYÂ&#x2DC;  Â&#x17E; 1¢  ukitq  l Â&#x17E; WfYhbfm%xgfm%l1sgwnfQsÂ&#x203A;m]j1fYÂ&#x20AC;~m%dnh ÂŽÂĽ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xSito]l+sÂ&#x17D;fQutfQq fQsÂ&#x203A;m{d1p  ÂĽgito{Â?9sgegfYhbobm!d dÂŞe m%d Â&#x2026;>f|l1s l O l q l+m%hbiÂ&#x160;Â&#x192;3Â&#x2C6; ¢ ²]xgfÂ&#x2014;qÂ&#x161;l1Â&#x201A; P Â&#x17E; Âś ¢Eiko Â&#x20AC;Yl1utukfYe m%xgfÂ&#x2014;f~Â&#x192; Â&#x201A;3d1sgfYsym%itl1uWqÂ&#x161;l1Â&#x201A; d1pm!xgf itfÂ&#x17D;wnh!d1Â?gÂ&#x201A;? Â&#x2C6; `Â&#x201D;m o!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QiÂ&#x152;l1uki QfYo]m%dEm%xgfXf~Â&#x192; Â&#x201A;>dnsgfYsym!iÂ&#x152;l1u q l1Â&#x201A;Â&#x2014;d+pÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192;SsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhboÂ&#x2022;iksÂ&#x17D;m!xgfÂ&#x2013;obikm!Â?l+m%ikdnsSm%xl+mÂ?m!xgf itf wnhbdnÂ?gÂ&#x201A;Sito{m!xgf|q°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x2022;w1h!dnÂ?gÂ&#x201A;Sd1p m%x9fXÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhboYÂ&#x2C6; dnh{m%xgf|Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;#f~Â&#x192; Â&#x201A;>dnsgfYsym!iÂ&#x152;l1u q l1Â&#x201A;SdnÂ&#x2026;gobfYhbj1f

s9d1m%xgfQhÂ?itqEÂ&#x201A;3dnhÂ&#x2018;ml1sym]fÂŽÂ&#x192;9l1q Â&#x201A;9utfd1pÂ?Â&#x20AC;QdnÂ?gh!obf|ito{m%x9fXw1h!dnÂ?gÂ&#x201A;

z/{),),69 | T >Â&#x201E;ZÂ&#x2026;> Â&#x153; Ls>N<?@&>

 lx Â&#x20AC;J Â&#x17E; T YJ [Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Zc@&JY< Â&#x2020; >NI >&Z L{< U Â&#x17E;Â&#x;JYI V [ JY<, @&J V H B@NMvZÂ&#x2026;>NMZÂ&#x2018;M JGM T >Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z $ ]Â&#x17E;jxy¢

Âśh!dÂŞd1p Â&#x2DC;xgdnqEf ÂŁ dnh!­Â&#x161;f~Â&#x192; fYhbÂ&#x20AC;Yitobf

Š


B J°^OQH)\D I 

f|m!hbÂ&#x2020;#m!d }sgeÂ&#x2014;l1sÂ&#x2014;iksyjnfYhbo!f|m%d m%x9fXfÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;3dns9fYsym%itl1u?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s?Â&#x2C6;

Âś ¢]Â&#x2122;Wikwnxym]itsyj1fYh!obf1Â&#x2DC; ÂŁ f|m%hÂ&#x2018;Â&#x2020;#m%d }s9el xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns o!d m%xlÂ&#x2019;m

f~Â&#x192; )Â&#x201A; !Â&#x17E; xy¢ Â&#x2DC;x

xÂŁ gfQsgfQj1fY h xSito|itsm!xgf e9dnqÂ&#x161;l+itsd1p G Â&#x2C6; f o!xl+utul1obo!Â?gqEf m%xgfEegdnq l1its d1p ito|dnÂ&#x201A;>fYs Â&#x17E;-l+o Â?gobÂ?l1uz¢l1s9e Â&#x20AC;QdnsgsgfQÂ&#x20AC;Qm%fQe?Â&#x2C6;Â&#x161;²]x9f egd1qÂ&#x161;l1iksd1p Â&#x20AC;Yl1sgsgd1mXÂ&#x20AC;Qdnsyml1iksLÂľ9ÂĽ Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!fEf~Â&#x192; Â&#x201A; sgfQj1fYhÂ&#x2013;m%l1­1fQo m%x9f|j+l1ukÂ?gf|Âľ9Â&#x2C6;

Lf|dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf|m%xlÂ&#x2019;mÂ?ikp ito]o!Â?9Â&#x20AC;xl h!ikwnxymÂ?itsyjnfQh!obf1ÂĽgm%x9fYs  iko]l1sgd+m%xgfQhWobÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;itsyjnfQh!o!f+ÂĽ o!d Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â&#x2026;>fXe9fQm%fQh!qEitsgfQeÂ&#x17D;l+mÂ?q d1obmÂ?Â?gÂ&#x201A;Sm%dq°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutfQo{d1p  !Â&#x2C6; ² l+­ªiksgwegfYhbikj+l+m!ikjnfQoÂ?d1prm!xgfXl1Â&#x2026;>d j1fÂ&#x2013;ikegfYsym!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x161;Â&#x2020;ÂŞikfYute9o

Â?!Â&#x17E; xy¢ $  Â?!Â&#x17E; xyÂ&#x152;¢ xc Âś ÂŹ iksgÂ&#x20AC;YfXÂľ ito]sgd+mÂŻiks#m%xgf|egd1qÂ&#x161;l1ik s ÂĽ ÂŁ fXdnÂ&#x2026;9m%l1its

Â?Â&#x17E;!xy¢ Âś

x

 Â&#x17E;!xy¢Â&#x160; Âś Cx ÂĽgm%xgfQsÂ&#x17D;m!xgf|egfYhbitÂ?9j+l+m!ikjnf|d1p m%x9f|pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns Âś$ x itofYl1o!ikukÂ&#x2020; obfYfQs m%d Â&#x2026;>f QfYh!d9Â&#x2C6; WfYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x2014;m%x9fSpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns ikm!o!fYuÂ&#x160;pÂ&#x2022;ikoÂ&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symYÂĽ{l1sge Â&#x2026;yÂ&#x2020; l1egegiksgwVl1s l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;9h!dnÂ&#x201A;ghbiÂ&#x152;l+m!f{Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1symam!d ÂŁ fÂ?Â&#x20AC;/l1s l1obo!Â?gqEf]m%xgiko)Â&#x20AC;Ydns9obml+sÂ&#x203A;maikofKÂ&#x203A;¤ Â?l1ugm!d Âś Â&#x2C6;)²]xÂ&#x203A;Â?go ikolh!itw1xÂ&#x203A;m itsyj1fYh!obfÂ&#x2013;d+p fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x2C6; ¢ fQpzmÂ?itsyj1fYh!obf1Â&#x2DC;L fm!hbÂ&#x2020;#m!d}gsgelxgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns o!dm%xlÂ&#x2019;m Â?fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;!yx ¢Â?x ÂŁ xgfQsgfQj1fYhQx" pÂ?dnhÂ?obdnq fXo!Â?9ikml+Â&#x2026;gutf|dnÂ&#x201A;>fYs Â&#x2C6;]²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x2022;m%x9fÂ&#x2013;egd1qÂ&#x161;l1iks 5d1p o!xgdnÂ?9uteÂ&#x20AC;Qdnsyml1iks m%x9f°j1l+utÂ?gfQof~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jnx ¢ ÂŁ ikm%x x " Â&#x2C6; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;Qf f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jyx ¢ f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jxÂ&#x192; Â&#x2021;¢Wm!xgitoÂ&#x2022;itegfQsÂ&#x203A;m!ikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x20AC;/l1s9sgd1m|Â&#x2026;>f o!ikq°Â?guÂ&#x160;ml1sgfQdnÂ?gobukÂ&#x2020; o!l+m%ikob}fQepÂ?dnhÂ&#x192;Â&#x161; x l1sgeWx ikpxÂ&#x2018;rx itoÂŻlÂ&#x161;q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutfd+p bÂ&#x2C6; WfYsgÂ&#x20AC;Qf ÂŁ fÂ&#x2013;xl/jnfm!d l1obo!Â?gqEf Â&#x20AC;Qdnsyml1iksgo dns9ukÂ&#x2020;dnsgfÂ&#x2022;h!fYÂ&#x201A;9h!fYobfYsymlÂ&#x2019;m%ikj1fd1p f/l+Â&#x20AC;x Â&#x20AC;YuÂ&#x152;l+o!o=xÂ&#x2013; Â&#x2C6;vL fq l/Â&#x2020; l1o!obÂ?gq fÂ&#x2022;Âľ itoÂ?sgd+mÂŻiksÂ&#x17D;m!xgfXegdnq l1its d1p Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?9o!ffÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;sgfQj1fYhWj1l+sgitobxgfYoQÂ&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽ ÂŁ fXo!xl+utu l1obo!Â?gqEf m!dÂ&#x2026;3f|dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x2014;l1sgeSÂ&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%fQe Â&#x17E;7Â&#x2026;yÂ&#x2020; hbfYobm!h!ikÂ&#x20AC;Qm%iksgw ikp sgfYÂ&#x20AC;QfYobo%l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;g¢ŽÂ&#x2C6; cikÂ&#x201E;3fYhbfYsym%itl+m%iksgwm%x9fÂ&#x2013;l+Â&#x2026;3d jnfXite9fYsym%iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;#wniÂ&#x160;jnfYo f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jnx ¢ 7 Â&#x17E;Â?f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E;jnx ¢!¢ Âś ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E;!yx ¢ xÂś x itod1pm!xgfpÂ?dnhbq fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A; Â&#x17E;!x ¢ ÂŁ iÂ&#x160;m%x x " Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;` mitofYl1obÂ&#x2020;Â&#x2014;m%d#obfYf m%xgl+mm%x9itoÂ&#x2022;obfQm|d1pÂ&#x2013;#x iko ÂŁ xgfQsgfQj1fYh(# uÂ&#x152;l+h!wnffQsgdnÂ?gw1xÂ&#x2014;obdEm!xl+mWÂ&#x2026;yÂ&#x2020;#m%xgfm!xgithbeÂ&#x17D;qEith!l1Â&#x20AC;Yukf ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;Â&#x20AC;YdnsgÂ&#x20AC;QutÂ?ge9f Â&#x17E;jnx ¢Â&#x160; Âś C x itsSl1uku?d1p Â&#x2C6; ikÂ&#x20AC;Yfj1fYh!o!l9ÂĽÂŚikp

o%l+m!itob}gfYo

 

Š
jx Âś C xits m%xgf|egd1qÂ&#x161;l1iks d1p.x9ÂĽgm%xgfQs?ÂĽ ÂŁ xgfYhbf|egfQ}s9fYe?ÂĽm%x9f|pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns

ikÂ&#x20AC;YfjnfQh!o!f+ÂĽÂŚikp Â&#x17E; y¢

Â&#x17E;$ ¢ xl1or j1l+sgitobxgitsgwÂŻegfYhbikj+l+m!ikjnfvl1sge°m!xgfYhbfQpÂ?dnhbf{ito Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1sym/Â&#x2C6;; vÂ&#x2020;l1ege9itsgwl+s l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;ghbiÂ&#x152;l+m!fvÂ&#x20AC;Qdnsgobm%l1sym m%d ÂĽgm!xgito]Â&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1symWitoÂ?Âľ9Â&#x2C6; ²]xgfÂ&#x2013;l1Â&#x2026;3d j1fXÂ&#x20AC;QdnsgobitegfQh%l+m!itdnsgo]obxgd ÂŁ m%xgl+m ÂŁ fXxl/jnf|m%dukd dn­EpÂ?dnh]Â&#x201A;ghbitqEikm%iÂ&#x160;jnfQo d1p ^ Â&#x2C6; ²]xgfÂ&#x161;q lÂ&#x2019;Â&#x192; itq l1u)e9dnqÂ&#x161;l+itsVdns ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x ÂŁ fÂ&#x161;Â&#x20AC;Yd1Â?gute xgdnÂ&#x201A;>fEpÂ?dnhXo!Â?9Â&#x20AC;x lÂ&#x2014;Â&#x201A;ghbitqEikm%iÂ&#x160;jnf ikÂ&#x2018; o Â&#x2019;Âľ Â&#x203A;Â&#x2C6; ÂŻd ÂŁ fQj1fYhYÂĽ>o!Â?9Â&#x20AC;xl Â&#x201A;gh!ikq iÂ&#x160;m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x20AC;Yl1sgsgd1mÂ?fÂŽÂ&#x192; itobmYÂĽÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?9o!fXikprikm]egike ÂŁ f ÂŁ d1Â?guteSÂ&#x20AC;Yd1sgÂ&#x20AC;YukÂ?gegf Âś xw5Âľ x

pÂ?dnhXl1ukuÂ&#x20AC;Yutd1o!fYeVÂ&#x20AC;YÂ?9hbjnfQo°its m%x9f egd1qÂ&#x161;l1iks?Â&#x2C6; Â?9m ÂŁ fExl/jnf o!fYfQsLm%xgl+mÂ&#x2013;m!xgito|iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1uito  ÂŻiÂ&#x160;p egfQo!Â&#x20AC;YhbitÂ&#x2026;>fYoÂŻl Â&#x20AC;YdnÂ?gsym!fYh Â&#x201D;Â&#x20AC;Yukd Â&#x20AC;­ ÂŁ iko!f|Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;QutfYo]d+p h!l1egitÂ?9o l1Â&#x2026;3d1Â?9m]m%xgf|dnhbitwniks?Â&#x2C6; ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽ?Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x17D;m%xgfXo!fQÂ&#x20AC;Ydns9eÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;Â&#x17D;q ikh%l1Â&#x20AC;Qutf ÂŁ fÂ&#x20AC;Yl1s}sgel Â&#x201A;ghbitqEikm%iÂ&#x160;jnfd1p Âś CxÂ&#x161;d1sfQj1fYhÂ&#x2018;Â&#x2020; Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192;Eegd1qÂ&#x161;l1iks ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xEegdÂŞfYosgd1mÂ&#x20AC;Qdnsyml1iksÂľ9vÂ&#x2C6; `Â&#x2021;s p7l1Â&#x20AC;~m/ÂĽnm%x9f]Â&#x201A;gh!dÂŞd1p ÂŁ fÂ?egike wnikj1fYoalÂ&#x201A;ghbitqEikm%iÂ&#x160;jnf dns m%x9fXobutiÂ&#x160;mÂ?Â&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f

 txEÂ&#x2DC; Âľ 

pÂ?dnhÂ?l1syÂ&#x2020; x 5 . Âľ9Â&#x2C6; ÂŹ Â?gÂ&#x20AC;xlÂ&#x201A;gh!ikq iÂ&#x160;m%iÂ&#x160;jnf ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x17D;l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;ghbdn Â&#x201A;ghbiÂ&#x152;l+m!fÂ&#x20AC;xgdnitÂ&#x20AC;Qf|d1p)l Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1sym/ÂĽÂŚo!dm%xgl+m x(5f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x17E; jÂ&#x17E; xy¢ ÂŁ xgfQh!fQj1fYhÂŻegfQ}s9fYeiko]Â&#x20AC;/l1ukutfQeSlÂ&#x17E;Â?Â&#x2026;gh%l1s9Â&#x20AC;x΢{d1prm!xgf|utdnwnl1h!iÂ&#x160;m%xgqÂ&#x17D;Â&#x2C6; dnh{pÂ?Â?ghbm!xgfYhÂ?egiko!Â&#x20AC;QÂ?go!obitdnsÂ&#x17D;d1p m%xgiko{m%dnÂ&#x201A;gikÂ&#x20AC;o!fQfÂ&#x2013;xgd1q f ÂŁ dnhb­ l1obo!itw1sgq fQsym%oYÂ&#x2C6;  \F

@

OYFD J°GG I)N\F^F

²rl1­Â&#x203A;itsgwG¤Â&#x203A;Â?gd1m%ikfYsym%oÂ?d1prpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sgoÂ?Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;YdnqEfYoWÂ&#x201A;gh!d1Â&#x2026;gutfQqÂ&#x161;l+m!itÂ&#x20AC; ÂŁ x9fYsgf~jnfYhWm%xgf|pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsSits m%xgfXegf sgdnqEitsgl+m%dnhvxl1o]m%x9f QfYhbdnoYÂ&#x2C6; ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽÂŚxgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o{xl/jnf|dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;jnfYhÂ&#x2018;Â&#x2020; o!Â&#x201A;gl1h!obf QfYhbd o!fQm!oYÂ&#x2C6;% f ÂŁ itutu>o!fQfm%xlÂ&#x2019;m l1oÂ&#x2022;lÂ&#x161;Â&#x20AC;Ydns9o!Kf ¤Â&#x203A;Â?gfQsgÂ&#x20AC;Yfdns9f°Â&#x20AC;/l1sqÂ&#x161;l1­+fobfYsgobf d1p ¤Â&#x203A;Â?gd1m%ikfYsym%oÂ&#x2022;d1pxgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sgo ÂŁ iÂ&#x160;m%xgdnÂ? m h!fQobm!h!itÂ&#x20AC;~m%ikdns?Â&#x2DC; (¤ '*),+.-/10243!57681-/ = LJYM U >N<MZ#JÂ&#x20AC;Â&#x17E; T JY[Â&#x203A;J V JYI H TU @(Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z V BYX1> ZÂ&#x2026;>N< ZÂ&#x2026;> BC<*D @BC< Â? >

U <M >NI H*I>NM >D B 1B U < BYZ%Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< ZK] fQm Â&#x2026;>fl1s dnÂ&#x201A;>fYs Â&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%fQe qEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo Â&#x2DC; P Â&#x2C6; 

obÂ?gÂ&#x2026;go!f~md+pÂ&#x2013; Â&#x2C6; fQm Â&#x17E; Â?¢Â&#x2022;egfYs9d1m%f°m!xgfo!fQm|d+p{l1uku xgd1utd 

]² xgfYs Â&#x17E; Â?¢Â&#x161;itoSl Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192; jnfYÂ&#x20AC;~m%dnhSobÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Yf+ÂĽl1sge xl+oSl Â&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;Qm Â&#x17E;Â?Â&#x201A;3d1itsym ÂŁ itobfÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m d1pvpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o¢ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;x qÂ&#x161;l1­+fYoXikmÂ&#x2013;lSÂ&#x20AC;YdnqEq°Â?9m%l+m%iÂ&#x160;jnfEl1utw1fYÂ&#x2026;gh!l9Â&#x2C6;AÂĽÂŻl1qEfYukÂ&#x2020;1ÂĽ m%xgfEÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mo!l+m%ikob}fQo l1obo!dÂŞÂ&#x20AC;YiÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%ikj1f1ÂĽÂ&#x2019;egitoÂ&#x2018;m%hbitÂ&#x2026;gÂ?9m!ikj1f1ÂĽ Â&#x20AC;YdnqEq°Â?9m!ikj1fautl ÂŁ o l1s9eÂ&#x2013;xl+o lÂ?Â?gsgiÂ&#x160;mrfQutfQq fQsÂ&#x203A;mYÂĽ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xiko m%xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns m%xgl+mÂ?ito]Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1symÂ&#x2022;f ¤Â&#x203A;Â?l1u?m%d Âś Â&#x2C6; ²]xgfÂ&#x161;obÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf Â&#x17E; Â?¢p7l1ikutom%dÂ&#x17D;Â&#x2026;>fÂ&#x161;lS}fYuke?ÂĽÂ Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!fÂ&#x161;l1utu)pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgoXits Â&#x17E; Â?¢ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x xl/jnfÂ&#x161;l YfQh!dEegdsgd1mWxl/jnfÂ&#x2013;l1sSitsyj1fYh!obfÂ&#x2013;iks Â&#x17E; Â?¢ŽÂ&#x2C6; ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽ ÂŁ fXxl/jnf Š


z/{),),69 | T >Â&#x192;BC[ > Â? IÂ&#x152;B Â&#x17E; Â?¢ U ZÂ&#x192;BC< U <M > CIÂ&#x152;BC[ DJ V B U < U ]!>K] U Â&#x17E;  " Â&#x17E; Â?¢Â&#x192;BC<*D y Âľ M T >N< 5Âľ JYI y Âľ ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; obo!Â?gqEf  Âľ9Â&#x2C6; ikÂ&#x20AC;­$x " l1s9e l obfK¤Â&#x203A;Â?gfYs9Â&#x20AC;YfSx " xgikÂ&#x20AC;x Â&#x20AC;YdnsyjnfQh!wnfQoXm!d x _ l1sge o%lÂ&#x2019;m%itoÂ&#x2018;}fYoÂ&#x2018;x ;. x _ pÂ?d1hl1utuql Â&#x2C6;Â&#x2013;²]_ xgfYs pÂ?dnhfYl1Â&#x20AC;x l ÂŁ fxl/jnf Â&#x17E;!x ¢ÂŁ Âľ dnh"Â&#x2039;Â&#x17E;jx ¢Â&#x201E; Âľ9Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Â&#x161;obÂ&#x2020;ÂŞq qEfQm!hbÂ&#x2020; ÂŁ f|q l Â&#x2020;#l1o!obÂ?gqEfm%xgfQh!fXl1h!fiks9}sgiÂ&#x160;m%fQukÂ&#x2020;EqÂ&#x161;l+sÂ&#x203A;Â&#x2020;Al o!Â?gÂ&#x20AC;xSm%xgl+m Â&#x17E;jx ¢% Âľ9Â&#x2C6;²]x9fYs j+l1sgitobxgfYoÂ?dnsÂ&#x17D;l o!f~m ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x17D;l1Â&#x20AC;QÂ&#x20AC;YÂ?gq°Â?9uÂ&#x152;l+m!itdns#Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;mox _ ÂĽ9o!dEÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x161;m%xgfm%x9h!iteSqEith!l1Â&#x20AC;Yukf ito{m!xgf YfYhbd pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns?Â&#x2C6; ²]xgf l1utwnfQÂ&#x2026;gh%l Â&#x17E; Â?¢Â&#x2026;3fQitsgwÂ&#x17D;l1s itsym!fYwnh!l1uegdnq l1itsÂ&#x2039;ÂĽ ÂŁ fEÂ&#x20AC;/l+s egf~}sgfm%xgfGÂ&#x203A;¤ Â?gd1m!itfYsym|}fQute d1p Â&#x17E; Â?¢~Â&#x2C6; Â&#x2022;ÂĽ l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽgÂ&#x20AC;QdnsgobitegfQhÂ?m!xgf|o!f~mÂŻd+p)l1uku?Â&#x201A;l1ikh!oÂ&#x17E;  99¢

Âľ9ÂĽ l+sge egfQ}s9fE obÂ?gÂ&#x20AC;x lSÂ&#x201A;gl1it hÂ&#x17E; ^   ^ ¢¯m! d Â&#x2026;3f f ¤Â&#x203A;Â?gikj+l1ukfYsymm%d m%x9f ^ WÂ&#x2C6; Lf ÂŁ hbikm!f Â&#x17E; ^ 9  ^ ¢ Â&#x17E;    ¢ikpÂ&#x2013;Â&#x17E; ^  9 ^ ¢Â&#x2013;iko°fK¤Â&#x203A;Â?giÂ&#x160;j1l+utfYsym°m!d

ÂŁ ki m!x  9 " Â&#x17E; Â? ¢l1sge . Â&#x201A; l1ikh Â&#x17E;  9 ¢~ÂĽiÂ&#x160;p ^   Â&#x17E; 9   ¢~Â&#x2C6; ²]xgitorsgd1m!itdnsÂ&#x2013;d1pÂŚfK¤Â&#x203A;Â?giÂ&#x160;j1l+utfYs9Â&#x20AC;Yf w1ikjn fQo)l1sfK¤Â&#x203A;Â?g ikj+l1ukfYsgÂ&#x20AC;Qf hbfYuÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%itd1sÂ&#x2013;iksÂ&#x2013; m%x9f q l+m%xgfQ qÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%itÂ&#x20AC;Yl1uyo!fQsgo!f+Â&#x2C6; ÂĽÂ&#x2022; l+q fQukÂ&#x2020;nÂĽ3ikmÂ&#x2022; o%l+m!itob}gfYoh!f 0f~Â&#x192; iÂ&#x160;j iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x17E;bÂ&#x17E;   g ¢Â?Â&#x17E;  99¢!¢~ ÂĽ3obÂ&#x2020;ÂŞqEq f~m%hbÂ&#x2020; Â&#x17E;!Â&#x17E; ^  9 ^ ¢ Â&#x17E;  9 ¢¯itqEÂ&#x201A;gutikfYo Â&#x17E; 9   ¢ Â&#x17E; ^ 9  ^ ¢~ÂĽ1l1sgeÂ&#x2013;m!h%l1s9o!ikm!ikjÂŞikmÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x17E;!Â&#x17E; ^  9 ^ ¢ Â&#x17E;  9 ¢ l1sge Â&#x17E; ^  9 ^ ¢ Â&#x17E;  9 Ž¢?itqEÂ&#x201A;gukÂ&#x2020;ÂŻm%xlÂ&#x2019;m Â&#x17E; 9   ¢ Â&#x17E; 9  %¢]¢~Â&#x2C6;Â&#x2122;Â?1f 0fÂŽÂ&#x192; ikjÂŞikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Sl+sgeSobÂ&#x2020;ÂŞq qEfQm!hbÂ&#x2020;#l1h!ffYl1obÂ&#x2020;#m! do!fYf+Â&#x2C6;²r do!fQfm%h%l+sg o!iÂ&#x160;m%ikjÂŞiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; ÂŁ f xl/jnf m!d Â?go!f°m!xl+m Â&#x17E; Â?¢¯itol1sitsym%fQwnh%l+u egdnq l1iks?Q Â&#x2C6; ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽ ^   ^ l1sge ^ Â&#x192; ^ itqEÂ&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020;^  ^ 9  ^  = ^  ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf ^ Â&#x17E; 9 r  ~¢ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf1 ^ . Âľl1sge Â&#x17E; Â?¢ itoÂ?l1sÂ&#x17D;itsym%fQwnh%l+u?egdnq l1its ÂŁ fXÂ&#x20AC;Ydns9Â&#x20AC;YutÂ?9egf 9   ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;xl+eÂ&#x17D;m!dEÂ&#x2026;>f|o!xgd ÂŁ s?Â&#x2C6; ÂĽÂŻd ÂŁ m!xgf ¤ªÂ?9d1m%ikfYsymv}gfYuted1p Â&#x17E; Â?¢)iko)m%xgfWo!f~mvd+p l1ukugfKÂ&#x203A;¤ Â?giÂ&#x160;j1l+utfYs9Â&#x20AC;YfÂ?Â&#x20AC;Yutl1o!obfYoad1pÂ&#x2039;Â&#x201A;gl1ithboÂ&#x2022;Â&#x17E;  99¢p" Â&#x17E; O Â&#x17E; Â&#x17E; Â?¢ Â&#x2019;Âľ +¢~Â&#x2C6;qL f|o!xgl1utu ÂŁ hbikm!f 

pÂ?dnh]obÂ?gÂ&#x20AC;xl1sÂ&#x17D;fK¤Â&#x203A;Â?giÂ&#x160;j+l1utfQsgÂ&#x20AC;Yf Â&#x20AC;QuÂ&#x152;l1oboY Â&#x2C6; ÂŹ Â?gqE oWl1sgeSÂ&#x201A;g h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m%oW d1pr o!Â?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014; Â&#x20AC;YuÂ&#x152; l+o!o!fQoWl1h!f|egf~}sgfYeÂ&#x2014;Â&#x2026;yÂ&#x2020;

^   ^    ^ Â ^   ^  ^ ^ ^ ^

bÂ&#x2022;pÂ?Â&#x20AC;YdnÂ?9h!o!f+ÂĽgdnsgfxgl1o m%d Â&#x20AC;x9fYÂ&#x20AC;­Â&#x161;m!xl+ m{m!xgfYobfegfQ}s9ikm%ikdnsgo{e9d sgd1m]egfQÂ&#x201A;3fQsgeSdns#m%x9fo!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QiÂ&#x152;l1u3Â&#x20AC;xgdnitobf d1p m%xgf|Â&#x201A;l+ithXÂ&#x17E;  99¢vits m!xgf|Â&#x20AC;YuÂ&#x152;l+o!o Â&#x2C6; ²]xgitoÂ?Â&#x201A;ghbd Â&#x20AC;QfYegÂ?9h!f|ito]l+sl1utd1wnÂ?gdnÂ?govm%dÂ&#x201A;l1obo!its9wm!d m%xgf Â&#x203A;¤ Â?gd1m!itfQsÂ&#x203A;m]}gfYutepÂ?h!d1qCm%x9fXiksym%fYw1h%l1u egdnq l1iks Â&#x2C6;vÂ&#x201D;` mvf~Â&#x192; Â&#x201A;guÂ&#x152;l+itsgodnsÂ&#x161;l1sÂ&#x161;l+Â&#x2026;gobm!h%l1Â&#x20AC;~m ukfQjnfQum%xl+madns9fÂŻikovl+Â&#x2026;gutf]m%dXq l1­1fWo!fQsgo!fÂŻd1pÂ&#x203A;¤ Â?gd1m!itfQsÂ&#x203A;m!o

d1prxgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgoQÂ&#x2C6;

eyÂľ


9Â? ml1sLf~jnfQs obm%hbdnsgwnfQhÂ&#x2013;oÂ&#x2018;ml+m!fYqEfYsymÂ&#x2013;ito|m%h!Â?9f1Â&#x2DC;bsgf Â&#x20AC;/l1s qÂ&#x161;l+­1fEo!fYs9o!f#d1pvm%xgfG¤Â&#x203A;Â?gd1m!itfYsymÂ&#x2013;d1p m ÂŁ dVfQutfQq fQsÂ&#x203A;m!o°its Â&#x17E; Â?¢l+o lpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s dns Â&#x2C6; mÂ&#x201A;3dniksym%o ÂŁ x9fYh!f#m!xgf egfQsgdnqEitsl+m!dnhXegd fQo sgd1mÂ&#x2013;j+l1sgitobx?ÂĽÂ d1sgf#Â&#x20AC;/l+s bÂ?gobmÂ&#x2013;ml1­+fÂ&#x161;m%x9fA¤Â&#x203A;Â?gd1m!itfYsymd1p]m%xgfEj+l1utÂ?gfQod1p]m!xgf pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns?ÂĽrÂ&#x2026;gÂ?9m iÂ&#x160;p{m%x9f egfQsgdnqEitsl+m!dnh j1l+sgitobxgfYo)d1sgf{xl1o)m!dÂ&#x2026;>f{q d1h!f Â&#x20AC;Yl1h!f~pÂ?Â?gu qÂ&#x2C6; `Â&#x2021;sgegfQfYe?ÂĽydns9f{xl1o m!df~Â&#x192;ÂŞm%fQsge m%xgf h%l1sgw1f d1prÂ&#x201A;3d1o!o!ikÂ&#x2026;gutfj+l1ukÂ?gfYo]d+p pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgo{m%diksgÂ&#x20AC;YukÂ?gegf|lÂ&#x201A;3dniksym]Â&#x20AC;/l1ukutfQeÂ&#x17D;iks9}sgiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; ´ dnsgobitegfQh°m%xgf#obÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf l1sge m!xgf#Â?gs9ikm obÂ&#x201A;gxgfYhbf m%xgfQh!fYiks?ÂĽi Â&#x2C6; f1Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽ)m%x9f#o!f~m d1pÂŻl1utuÂ&#x201A;>dnitsym!o Â&#x17E;  3  b¢ ÂŁ iÂ&#x160;m%x    Âś Â&#x2C6; ²]xgfYhbfÂ&#x2013;ikoÂ?lEq l1Â&#x201A;#pÂ?hbdnq m%d e9fQ}sgfQeÂ&#x2026;yÂ&#x2020; r Âś Â&#x2DC;>Â&#x17E;u  9¢ P Âś     Âś E         Âś bsgf|f/l1obituÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;Â&#x20AC;xgfQÂ&#x20AC;­Â&#x203A;oÂŻm%xgl+m itsgegfQfYeÂ&#x17D;qÂ&#x161;l+Â&#x201A;go]itsym%d {4Â&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽ uÂ&#x17E;   g¢autitfQo{dns m%x9fXukitsgfÂŻpÂ?h!dnq m%x9f#sgdnhÂ&#x2018;m%x Â&#x201A;>dnutfÂ&#x17E;-Âľ9 %Âľ9  Âś ¢m%dm!xgf#Â&#x201A;>dnitsym Â&#x17E;   > Âľy¢Ž¼)l1sge itow1fYdnqEfQm!h!itÂ&#x20AC;Yl1utuÂ&#x160;Â&#x2020;egf~m%fYhbq iksgfYeLÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; m%x9ito]h!f ¤Â&#x203A;Â?githbfYqEfYsym/Â&#x2C6; bsgf|l1utobd°Â&#x20AC;xgfQÂ&#x20AC;­ªo]m!xl+m{m!xgfitq l1wnfWd1p iko m%xgfÂ&#x2022;o!Â&#x201A;gxgfQh!f ÂŁ ikm!xgdnÂ?9mvm%xgfÂ&#x2022;sgdnhbm!x Â&#x201A;3d1utf Â&#x17E;7Âľ9 Âľ9  Âś ¢~ÂĽ l1sgeSm%xgl+m xl1oWl1sÂ&#x17D;itsyjnfQh!o!fXq l1Â&#x201A; qÂ&#x161;l+Â&#x201A;gÂ&#x201A;gits9w  Â&#x17E;-Âľ9 Âľ   Âś ¢ |m!dm!xgf|Â&#x201A;guÂ&#x152;l+sgf1Â&#x2C6; ovlXobÂ?gÂ&#x2026;gobfQm{d+p m%xgfÂ?o!Â&#x201A;9xgfYhbf iksgxgfYhbikm!ovl|qEfQm%hbitÂ&#x20AC;+Â&#x2DC; m!xgfÂŻe9itobm%l1sgÂ&#x20AC;QfÂŻd1p3m ÂŁ dÂ&#x2013;Â&#x201A;3d1itsym%oitsm%x9f o!Â&#x201A;9xgfYhbf°itoÂ?m%xgfXegikobml+sgÂ&#x20AC;YfÂ&#x2013;d1p)m%x9fXm ÂŁ d#Â&#x201A;>dnitsym%oÂŻl1oÂŻfYutfQq fQsym%oWitÂ? s Â&#x2C6;]²]xgitoÂŻqÂ&#x161;l+­1fYoWm%xgfXo!Â&#x201A;9xgfYhbf l m%d1Â&#x201A;3dnukdnwnikÂ&#x20AC;/l1u obÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Yf+Â&#x2C6; ol#Â&#x2026;3d1Â?gsgegfQeVÂ&#x20AC;QutdnobfYeobÂ?gÂ&#x2026;go!f~mXd1Â&#x160;p m%xgfo!Â&#x201A;gxgfQh!f itoÂ&#x2022;Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;QmYÂ&#x2C6;|²]xgf q l1Â&#x201A; l+sgeÂ&#x2014;iÂ&#x160;m%o]iksÂ&#x203A;j1fYhbo!fXdns  Â&#x17E;-Âľ9 Âľ   Âś ¢ Â&#x2013;l1hbfÂ&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goQÂ&#x2C6; ²]xgfdnsgf Â&#x2021;Â&#x201A;>dnitsym Â&#x2021;Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Qm%iÂ&#x160;}Â&#x20AC;/lÂ&#x2019;m%itd1s d+pXl m%dnÂ&#x201A;>dnukdnwnitÂ&#x20AC;Yl1u]o!Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;Yf [iko#l m!dnÂ&#x201A;>dnutdnw1itÂ&#x20AC;/l+u]o!Â&#x201A;l1Â&#x20AC;Qf  Â&#x203A;ÂĽ ÂŁ xgfQh!f itolEobÂ&#x2020;ÂŞq°Â&#x2026;>dnu pÂ?dnhlEÂ&#x201A;3dniksymÂ&#x2022;sgd+mits ÂĽÂ&#x2039;l1sgem!xgfdnÂ&#x201A;>fYso!fQm!od1p   l1hbfwnikj1fYsSÂ&#x2026;yÂ&#x2020;#m%xgf|dnÂ&#x201A;>fYsSobfQm% o d+6p l1s9eSm!xgf|o!f~m%o   ÂŁ x9fYh! f iko m%x9fXÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfQq fQsÂ&#x203A;m d1p l Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~mÂŻobfQmWit s Â&#x2013;%Â&#x2C6; `Â&#x201D;p ÂŁ fXfÂŽÂ&#x192;ÂŞm%fYs9eÂ&#x2014;m%x9fXq l1Â&#x201A; m%d l qÂ&#x161;l1Â&#x201A;    P Â&#x2026;yÂ&#x2020; o!f~m!m!itsgw Â&#x17E; y ¢ Â&#x17E;-Âľ9 %Âľ9  Âś ¢Ž¼ m%xgfQs Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;QdnqEfYolxgdnqEfYdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitobq d1pÂ?m%xgfSdnsgf Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Qm%iÂ&#x160;}Â&#x20AC;/lÂ&#x2019;m%itd1c s   ]m!d ]ÂĽ+i Â&#x2C6; f1Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽylÂ&#x2022;Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?go)Â&#x2026;gi bfYÂ&#x20AC;Qm!itdns ÂŁ ikm%x°lÂ&#x2022;Â&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?go itsyjnfQh!o!f+Â&#x2C6; ²]xgfXqÂ&#x161;l1Â&#x201A; Â&#x17E; ^     Ž¢{iko]Â&#x20AC;Ydns9pÂ?d1h!q l1uÂ&#x2039;iksSm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw°obfYsgobf1Â&#x160;Â&#x2DC; `Â&#x201D;m% o nl1Â&#x20AC;QdnÂ&#x2026;giÂ&#x152;l+s

$   

< < < ÂŹ l+m!itoÂ&#x2018;}fYo r# r s  r s Âś r#    8 Â&#x17E; Âś  e  ¢ 

 Â&#x17E; Âś E   ¢ 

 Âś

l1sgeSm%x9fXe9fQm%fQh!qEitsl+sÂ&#x203A;mÂ?d+prm!xgf|qÂ&#x161;l+m!h!i Â&#x192; Â&#x17E;Š Âś ¢r < ^r <

 

eÂś< r 

 
ito°l1u ÂŁ l/Â&#x2020; o°lÂ&#x201A;3dnobikm!ikjnf h!fYl1u sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhQÂ&#x2C6; ²]x9f uÂ&#x152;l+mbm%fYhÂ&#x2013;Â&#x20AC;Ydns9egikm!itdns ito l1s d1h!itfQsyml+m!itdns Â&#x20AC;Ydnsge9ikm%ikdns?ÂĽ ikmÂŻitoWm%xgf°l1sl1ukdnwnÂ?gdnÂ?9oÂŻÂ&#x20AC;QdnsgegiÂ&#x160;m%itd1sÂ&#x2014;m%xgl+mÂ&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l1u q l1Â&#x201A;goÂ&#x2022;iksÂ&#x2014;m ÂŁ d egitqEfYs9o!itd1sgoÂ&#x2022;xl/j1f Â&#x201A;3dnobikm!ikjnf nl1Â&#x20AC;QdnÂ&#x2026;giÂ&#x152;l+segfQm!fYh!qEitsgl1sym/cÂ&#x2C6; bÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfm%xlÂ&#x2019;mEÂ&#x17E; Š ¢¯Â&#x20AC;/l1s Â&#x2026;>f itsym%fQh!Â&#x201A;ghbfQm!fYeVl1om%x9f nl1Â&#x20AC;YdnÂ&#x2026;9iÂ&#x152;l1sd1pam%x9f q l1Â&#x201A; Â&#x17E;  3&  xn¢ P $  uÂ&#x17E;   g¢ dns m%x9fXÂ&#x201A;9uÂ&#x152;l1sgÂ&#x2018; f x( Âľ9Â&#x2C6; ²]xgitoÂ?Â&#x20AC;QdnsgegiÂ&#x160;m%itd1s d1p Â&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l+utikmÂ&#x2021;Â&#x2020; qEf/l1sgo{m!xl+mWikp ^ Â&#x2DC; * r Âś   Âś . P  Â&#x2DC; * r Âś   Âś . P l1hbfEm ÂŁ dÂ&#x20AC;QÂ?ghbj1fYo°iks ÂŁ ikm!, x x _ ^ Â&#x17E;-Âľn ¢  Â&#x17E;-Âľy¢Ž¼ m!xgfYsVm%xgf l1sgw1utfÂ&#x2026;3f~m ÂŁ fQfYs m!xgfEm%l1sgwnfQsym jnfQÂ&#x20AC;Qm!dnh!o ^ Â&#x17E;-Âľy¢l1sge  Â&#x17E;-Âľn¢al+=m x _ Â&#x17E;Â?jÂŞikf ÂŁ fYeÂ&#x161;pÂ?hbdnql1Â&#x2026;3d j1fÂŻm%x9fÂ&#x2022;Â&#x201A;gutl1sgf ¢itom%x9fÂ&#x2022;o%l+q fÂŻl1ovm!xgfl+sgwnutf Â&#x2026;>fQm ÂŁ fYfYs m!xgfml1sgw1fYsymj1fYÂ&#x20AC;Qm!dnh!o#Â&#x17E; ^ ¢ Â&#x17E;-Âľy¢l1sge Â&#x17E;  ¢ Â&#x17E;-Âľy¢l+m jÂ&#x17E; x _ ¢ Â&#x17E;zj ikf ÂŁ fYeLpÂ?hbdnq[m%x9f its9o!ite9fd1prm!xgf|o!Â&#x201A;gx9fYh!f/¢~Â&#x160;Â&#x2C6; `Â&#x2021;sÂ&#x2014;Â&#x201A;gl1hbm!itÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l1hQÂĽ Â&#x201A;gh!fQo!fQhbjnfQoÂ&#x2022;dnhÂ&#x2018;m%xgd1wndnsl1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020; d1p ml1sgw1fYsymÂ?jnfYÂ&#x20AC;~m%dnhboYÂ&#x2C6;@@

F^BED B ^N\O/U ZyMGUÂ?H)OYBEGI

`Â&#x201D;p % itoÂ?l1sÂ&#x17D;dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;o!f~m/ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;egf~}sgfXlqÂ&#x161;l1Â&#x201A; Â&#x2DC; P {ÂĽ Â&#x17E;  9 ¢ P Â&#x17E; ^ Â&#x17E;u  g ¢Ž  Â&#x17E;  9¢~  Â&#x17E;u  g¢b¢ m%dÂ&#x2022;Â&#x2026;3fvÂ&#x20AC;Ydns9pÂ?d1h!q l1u ÂĽÂ&#x2019;ikpiÂ&#x160;m ikore9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym%iÂ&#x152;l+Â&#x2026;gutf+ÂĽ1ikm!o nl+Â&#x20AC;YdnÂ&#x2026;gitl1s vo%l+m!itoÂ&#x2018;}fYo yÂ&#x17E;jxn¢  Â&#x17E;u  g¢. uÂ&#x17E;  9¢ pÂ?dnh]obdnq f Â&#x17E;  g ¢ . Âľl1s9eÂ&#x17D;m!xgf|egfQm!fYh!qEitsgl1symÂ?d1prm!xgf|qÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%h!i Â&#x192;

Â&#x17E;Š ¢r < ^ r < r <  

ti ovsgdnsÂ&#x201D;sgfYwnl+m%iÂ&#x160;jnf1Â&#x2C6;]Â&#x17E; hbfYq l1h!­dns#d1Â?ghvm!fYh!qEits9dnutdnw+Â&#x2020;3Â&#x2DC;65Â&#x2014;dnoÂ&#x2018;m{m%fÂŽÂ&#x192;ÂŞm]Â&#x2026;3dÂŞdn­Â&#x203A;o e9fQ}sgfÂ&#x20AC;Qdns9pÂ?dnhbqÂ&#x161;l+u>obd m%xgl+mm%xgf nl1Â&#x20AC;QdnÂ&#x2026;gitl1sitohbfK¤Â&#x203A;Â?githbfYe m%d Â&#x2026;>fsgdnsÂ&#x201D;egfYwnfQsgfYh!l+m%f+Â&#x2C6;w Lfxl/j1fEÂ&#x20AC;x9dno!fQs m%dSiksgÂ&#x20AC;YukÂ?gegf°m%x9f Â&#x20AC;/l+o!f]d1p>o!iksgwnÂ?gutl1h nl+Â&#x20AC;YdnÂ&#x2026;gitl1s°iks°m%xgf{e9fQ}sgiÂ&#x160;m%ikdns°d1p>Â&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; ¢Â&#x2018;bÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf]m%xgl+mits Â&#x201A;gl1hbm!itÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l1h Â&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1u?q l1Â&#x201A;go]iksym l1hbfXÂ&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?goYÂ&#x2C6;

bÂ&#x2026;go!fQhbjnf°m!xl+mÂ&#x2022;ikp Â&#x2DC; P itoÂŻxgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;1ÂĽgm%x9fYs itoÂŻÂ&#x20AC;Ydns pÂ?dnh!q l1u Â&#x2C6; Â&#x2022;itÂ&#x20AC;YfXjnfQh!o%l ÂĽ ikp Â&#x2DC; P itoÂ? l qÂ&#x161;l+Â&#x201A;Â&#x2014;l+sge itoÂ?Â&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1u-ÂĽÂŞm!xgfYs iko]xgdnukdnq d1h!Â&#x201A;g xgikÂ&#x20AC;1Â&#x2C6; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x2DC; P ¤  #ito Â&#x20AC;Yl1utukfYe qEfYhbdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;1ÂĽ ikp itoÂ&#x2013;Â&#x20AC;Ydns pÂ?dnh!q l1u Â&#x2C6; `Â&#x2021;s Â&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1hYÂĽikp itoq fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Sl+sge jÂ&#x17E; x _ / ¢ . pÂ?d1hEobdnqEfÂ&#x17D;Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;G m x _ " ÂĽ m%x9fYs iko xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC; ÂŁ x9fYshbfYoÂ&#x2018;m%h!ikÂ&#x20AC;Qm!fYeSm%dElEobÂ?gikm%l1Â&#x2026;gukfo!q l1utu3sgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3d1h!xgdÂŞd eSd1.p x _ Â&#x2C6; LfWdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnfÂŻm!xl+mapÂ?dnhl|Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYÂ&#x2013;h x . Âľ9ÂĽ jÂ&#x17E; xy¢l1sge !Â&#x17E; x ^!¢)egikÂ&#x201E;3fYhÂ&#x2026;yÂ&#x2020;ElÂ&#x2013;hbd1ml+m!itdns Â&#x2026;yÂ&#x2020; l1Â&#x2026;3d1Â?9m]m%xg f vlÂ&#x2019;Â&#x192; ikoYÂ&#x160;Â&#x2C6; ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020; Â&#x17E;!x ^ ¢  Â ro      e


  Kr   Kr   r      Âś E  Âś Âś Âľ Âľ  Â&#x17E;jyx ¢ Âľ r Âś Âľ Âľ Âľ r Âś ²]xÂ&#x203A;Â?goÂŻiÂ&#x160;mÂ?qÂ&#x161;l+­1fYoÂ?obfYsgobfÂ&#x2013;m%degf~}sgf Âś  Âľ Âś Âľ 

Âś

Âś

ikm!x m%xgikoegfQ}s9ikm%ikdns?ÂĽ ÂŁ fÂ?xl/jnfÂŻlÂ&#x20AC;xl1h%l+Â&#x20AC;Qm%fQh!i /l+m!itdns d1p3qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;{qÂ&#x161;l+Â&#x201A;go ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xegdÂŞfYosgd+m h!f~pÂ?fYh]m%d m!xgfXÂ&#x2122;WikfYq l1sgs o!Â&#x201A;9xgfYhbf1Â&#x2DC;

z/{),),69 Â&#x2021; >NM Â&#x2DC; P ¤   Â? >Â?B V BNH?] Â&#x201A;Â&#x201E;Z&ZNL V >Â?M T BCM U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ BCM BC[u[ xa" Â&#x17E;Â&#x;JYI R.TU @ T Â&#x17E;!xy¢# . BC<*DÂ?M T BCM ^ U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @SBCMÂ&#x201E;BC[u[ xa" Â&#x17E;Â&#x;JYI R.TU @ T Â&#x17E;!yx ¢ . Âľ]G| T >N< U Z V >NIJ V JYI H TU @K] U @&> Â&#x2020; >NI^ ZKB U Â&#x17E; U Z V >NI&J V JYIÂ&#x2014;H TU @ vM T >N< U M U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x2018;BCM BC[u[ xcÂ&#x17E;Â&#x;JYI R.TU @ T Â&#x17E;jxy¢ . Â&#x2013;BC<*D U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[sx(Â&#x17E;Â&#x;JYI R.TU @ T Â&#x17E;!xy¢ 5. Âľ]

$h!dÂŞd1p Â&#x2DC;)²]xgiko]ito{ikq qEfYegitl+m%f]pÂ?hbdnq ÂŁ xgl+mÂ?xl1o{Â&#x2026;>fYfQsSo%l1ike Â&#x2026;3f~pÂ?dnh!f+ÂĽ9dnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;j iksgw m%xlÂ&#x2019;m]ikp ito l Â&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1uÂŞqÂ&#x161;l+Â&#x201A;?ÂĽ1m%x9fYsm%xgf]Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;>dnobikm%ikdnsd+p ÂŁ iÂ&#x160;m%xlh!d+ml+m!itdns°d+p>m!xgf]o!Â&#x201A;9xgfYhbfWikolÂ&#x20AC;Yd1s9pÂ?dnh!q l1u q l1Â&#x201A;? Â&#x2C6; bÂ?ghÂ?wndyl1u?iko{m%dEitegfQsym%ikpzAÂ&#x2020; ¤Â&#x203A;Â?gd1m%ikfYsym%oÂ?d1prxgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;q l1Â&#x201A;goÂ?l1oÂ?qEfYhbdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂ&#x2C6; dnhm%xgiko ikmvitovÂ&#x20AC;Ydnsyj1fYsgikfYsym]m%d°xgl j1fÂ&#x2022;m%x9fsgd1m!itdns dnh!egfQh d1p l YfYhbd°d1p lx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;{pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns?Â&#x2C6;

z/{),),6 UuÂ&#x2020; >N<Â?B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @QÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< Â&#x2DC; P R.TU @ TU Z <?JYMS@&JY< ZNM BC<McM J >NIJBC<*Dyx _ " pM T >NI> U ZwB L< U!Â&#x153; L> U <M > >NIol Âľ BC<*D BL< U!Â&#x153; Ls> T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @%Â&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< #Â&#x2DC; P wR%U M T Â&#x2039;Â&#x17E;!x _ ¢ . Âľ ZNL@ T M T BCM Â&#x17E;!yx ¢ Â&#x17E;jxQrx _ ¢ Â&#x2039;Â&#x17E;jxn¢ ²rdo!fYfÂ&#x161;f~Â&#x192; itoÂ&#x2018;m%fYs9Â&#x20AC;Yf1ÂĽÂ&#x20AC;QdnsgobitegfQhÂ&#x2013;m%x9fÂ&#x161;Â&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;QitfYsym!o Â&#x; ) d1p{m!xgfÂ&#x161;Â&#x201A;>d ÂŁ fQh°o!fQh!ikfYofÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;l1sgobitdns d+p l1Â&#x2026;>dnÂ?9mox _ l1sgeÂ&#x17D;utf~m V l Â&#x2026;>fm%x9fXobqÂ&#x161;l+ututfQobmÂ?iksÂ&#x203A;m!fYwnfQh]o!dm%xlÂ&#x2019;mWÂ&#x; . Âľ9Â&#x2C6;²]xgfYs Â&#x17E;jnx ¢Â&#x160; Â&#x; ) Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rEx _ ¢ ) )

 Â&#x17E;!xÂ&#x2018;rx _ ¢ )  Â&#x; ) Â&#x17E;jx rx _ ¢ ) _  Â&#x; ) Â&#x17E;jxQrEx _ ¢ ) ) _ 

l1sgeSm%x9fXÂ&#x201A;>d ÂŁ fQhÂ?o!fYhbitfQo Â&#x17E; Š1Š ¢

eŠ


itsm!xgfuÂ&#x152;l1oÂ&#x2018; mrfÂŽÂ&#x192; Â&#x201A;gh!fQo!o!ikdnsiko f/l1obituÂ&#x160;Â&#x2020;o!fQfYsXm%dWxl/jnfm%xgfo%l+q fh%l+egitÂ?go d1p Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYsgÂ&#x20AC;Qf]l1o m%x9faÂ&#x201A;>d ÂŁ fQh o!fQh!ikfYo d+p Â&#x2C6;)²]xÂ&#x203A;Â?go m!xgitoaÂ&#x201A;>d ÂŁ fYhbo{o!fQh!ikfYo e9fQ}sgfQo]lÂ&#x2013;x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;{pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsEitsÂ&#x161;lÂ&#x2013;sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞe

d1.p x _ ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x20AC;Yd1itsgÂ&#x20AC;QitegfQo ÂŁ ikm%x !Â&#x17E; xy¢ Â&#x17E; Š eÂ&#x203A;¢ Â&#x2039;!Â&#x17E; xy¢{Â&#x2DC; !Â&#x17E; x rx _ ¢ dnsm%x9fEiksym%fYhbo!fQÂ&#x20AC;Qm%ikdns d1#p Y x _ ÂŁ iÂ&#x160;m%xm%x9fEe9dnqÂ&#x161;l+itsd1pvÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x17E; ŠnŠ ¢~Â&#x2C6;cfQ}s9itsgw Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; Â&#x17E; Š eÂ&#x203A;¢ dns

x _ l+sge Â&#x2039;!Â&#x17E; x _ %¢ Â&#x; Â&#x201A;gh!d j1fYoÂ?m%xgf|f~Â&#x192; ikobm%fQsgÂ&#x20AC;YfXobm%l+m%fQq fQsym/Â&#x2C6;

²]xgf|l1Â&#x2026;>d jnfÂ&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;l+m!itdnsEh!fQuÂ&#x152;l+m!itsgwXm%xgfÂ&#x2022;Â&#x201A;3d ÂŁ fYh]o!fQh!ikfYo{fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;gl1sgo!ikdns d1p l1sge xgdnute9o ÂŁ xgfQs fQj1fYh

!Â&#x17E; xy¢ jÂ&#x17E; xQrx _ ¢ Â&#x2039;jÂ&#x17E; xn¢ xgfQsgÂ&#x20AC;YfXÂ?gsgi ¤ªÂ?9fYsgfQo!oÂ&#x2022;d+prm!xgf|Â&#x201A;3d ÂŁ fYhÂ?o!fQh!itfQoÂ?f~Â&#x192; Â&#x201A;l1sgobitdnsÂ&#x17D;o!x9d ÂŁ oÂŻÂ?gsgi ¤ªÂ?9fYsgfQo!oWd1.p lVl1s9e >Â&#x2C6; 

²]xgf°sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYÂ&#x201E;h lLitsÂ&#x2014;m%xgikoÂ&#x2022;utfQq q litoÂ&#x2022;Â&#x20AC;Yl1utukfYeÂ&#x17D;m%xgfÂ&#x2013;dnh!egfQhd1p)m!xgfm!xgf°xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns l+om x _ Â&#x2C6; LfÂ?sgd ÂŁ Â&#x20AC;Yl1sEitegfQsÂ&#x203A;m!ikpzÂ&#x2020;Â&#x2013;m%xg f ¤Â&#x203A;Â?gd1m!itfYsymad1p3xgdnuk dnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC; q l1Â&#x201A;gol1oqEfYhbdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂ&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbj1fÂ?m!xl+mwniÂ&#x160;jnfQs°m ÂŁ dXxgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;vq l1Â&#x201A;go 9 Â&#x161;Â&#x2DC; P ÂĽ ÂŁ f]Â&#x20AC;/l1segf~}sgf]m%xgfQitvh ¤Â&#x203A;Â?gd+m%itfQsym Â&#x201A;>dnitsym ÂŁ itobf|l+mÂŻl1utu3Â&#x201A;3d1itsym%o ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xl+h!f|sgd1mWl YfQh!dEd10p >Â&#x2C6;

z/{),),6 9}| T > Â&#x153; LJYM U >N<M.JÂ&#x20AC;Â&#x17E;Â&#x2013;M R J T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ V BNHZ  9#Â&#x2DC; P oR%U M T A<?JYMq@&JY< ZNMÂ&#x2014;BC<M Âľ @BC< Â? >Â&#x2018;L< U!Â&#x153; L>N[ > Â&#x201C;M >N<*D>DSM JAB V >NIJ V JYI H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY<aJY< Q] h!dÂŞd1p Â&#x2DC;Â&#x160; b Â&#x2026;go!fQhbjnfXm%xlÂ&#x2019;m]m%xgf YfQh!dEo!f~mÂŻd+p0Â&#x161;Â&#x20AC;YdnsgobitoÂ&#x2018;m%oÂ?d1p)iko!dnutl+m%fQe Â&#x201A;3d1itsym%oQÂ&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;YfÂ&#x2026;3fQitsgwSqEfYhbdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;iko|lSukd Â&#x20AC;Yl1u Â&#x201A;9h!dnÂ&#x201A;>fYhÂ&#x2018;mÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂĽ ikmobÂ? EÂ&#x20AC;YfYo|m%dSÂ&#x20AC;Qdnsgo!ikegfYhXl o!iksgwnukf YfYhbd x _ d1p El+sge#Â&#x201A;ghbd j1fÂ&#x2022;m%x9fYh!fÂŻitov lÂ?gsgi Â&#x203A;¤ Â?gfÂ&#x2022;fQutfYqEfYsym itsA A   ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x ÂŁ fÂ&#x20AC;/l1s#l1o!obitwnsEm%dx _ m!d q l1­1fm!xgff~Â&#x192;ÂŞm!fYsgegfQeq l1Â&#x201A; q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;Wits x _ Â&#x2C6; WsgiÂ&#x203A;¤Â&#x203A;Â?gfQsgfYoboWiko{sgd1m]lw¤ªÂ?9fYobm!itdnsÂ&#x2039;ÂĽÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;qÂ&#x161;l+Â&#x201A;goÂ?l1h!f|Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?goWl1sge   Â&#x2013;ito Â&#x2022;l+Â?go!egd1hbÂ&#x201E;rÂ&#x2C6; Âą|iÂ&#x160;jnfQs x _ ÂĽ{ukfQm Â&#x2026;>flVsgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3d1h!xgdÂŞd e d1p x _ o!Â?gÂ&#x20AC;x m%xl+m l1sge- e9dLsgd1mj+l1sgiko!x dns

Yx Â&#x203A;Â&#x2C6; ÂŻfQh!f ÂŁ fXÂ?gobfl1wnl1its#m!xl+mÂ?m%xgf YfQh!dnoWd1p l+sge Â&#x161;xl/jnfÂ&#x2013;sgdÂ&#x161;l+Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;YÂ?9q°Â?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%itd1s Â&#x201A;3dniksym%oYÂ&#x2C6; h!ikm!f _ Â&#x17E;!yx ¢Â&#x2013; Â&#x17E;jxQrx _ ¢ Â&#x17E;!yx ¢ Â&#x2039;Â&#x17E;jnx ¢Â&#x160; Â&#x17E;jxQrx _ ¢ 3 Â&#x17E;jnx ¢ l1h!fx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;ÂŻdns l+sgeÂ&#x2014;xgl j1fÂ&#x2013;s9d QfYhbdnoÂŻiks Â&#x2C6; ÂŁ xgfQh!f l+sg e # `Â&#x201D;pvl ÂŁ f|egfQ}gsgf dns Â&#x2026;yÂ&#x2020;  Â&#x17E;!y x ¢ Â&#x17E;jxQrEx _ ¢  Â&#x17E;jyx ¢  ^ Â&#x17E;jyx ¢ ²]xgikoWikoÂ?l xg dnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2022;f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgobitdnsÂ&#x2014;d1p m%dSx _ Â&#x2C6; Â&#x201D;` pvl ÂŁ fXegf~}sgf dns Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; Â&#x17E;!y x ¢ Â&#x17E;jxQrEx _ ¢  ^ Â&#x17E;jnx ¢ Â&#x2039; Â&#x17E;jyx ¢ ²]xgfQs  {^ ikoÂ?l q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;fÂŽÂ&#x192;ÂŞm%fYs9o!itd1sÂ&#x2014;d1p iks Â&#x2C6;²]xgitoÂ?Â&#x201A;ghbd j1fYoÂ?m%xgf|ukfYqEqÂ&#x161;l9Â&#x2C6;  eÂ&#x201C;e


@Â&#x2018;F ^BED B ^N\O/U ZyMGU]HOYBEGI J°I D BE^N\O/U ZyMGU]HOQB GI

MB HOYFG#H)I BEZ \BEPYB

fÂ&#x2014;xl/j1fÂ&#x2014;obfYfYs m%xl+m lpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s P

  ito qEfYh! d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC; ikpÂ&#x2022;l1sge d1sgukÂ&#x2020;Likp iko xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC; lÂ&#x2019;mWl1utu?Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m!o xG" ÂŁ ikm!x Â&#x17E;jxy¢ . l1sge Âś iko]xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;l+mWl1ukuÂ&#x2039;Â&#x201A;>dnitsym!o xy" ÂŁ iÂ&#x160;m%x jÂ&#x17E; xy¢ . Âľ9Â&#x2C6; Â&#x201A;3dniksymox _ iko]Â&#x20AC;/ l1ukutfYeÂ&#x17D;l Â&#x201A;>dnutfd1p ikp Â&#x17E;!x _ ¢% Â&#x2C6; Âą|iÂ&#x160;jnfQs m ÂŁ d°xgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;{pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s  #Â&#x2DC; P /ÂĽÂŞÂ&#x2026;>d1m%x sgd1mvÂ&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1sym{Âľ9ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2022;Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ hbikm!f Â?gsl+q°Â&#x2026;gitw1Â?gdnÂ?gobukÂ&#x2020;

!Â&#x17E; xyÂ&#x2013;¢ jÂ&#x17E; xQrx _ ¢  !Â&#x17E; xy¢ Â&#x2039;jÂ&#x17E; xnÂ&#x160; ¢ jÂ&#x17E; xQrx _ ¢ 3 jÂ&#x17E; xn¢

 l1h!f|xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;Â&#x2022;l1sgeÂ&#x17D;egdsgd1mÂ?j+l1sgitobxÂ&#x17D; l+o m x _ Â&#x2C6;²]xgfYs ÂŁ f|xl/jnfX o!fQfYsÂ&#x17D;m%xl+m ÂŁ f ÂŁ xgfQh!f l+sge # Â&#x20AC;/l+sf~Â&#x192;ÂŞm%fQsge Â&#x17D;q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgit Â&#x20AC;Yl1utuÂ&#x160;Â&#x2020; itW s x _ Â&#x2026;yÂ&#x2020;obfQmbm%its9w Â&#x2039;jÂ&#x17E; x _ ¢¯Kf ¤Â&#x203A;Â?l1urm%dSÂľ9ÂĽ jÂ&#x17E; x _ ¢ 3 jÂ&#x17E; x _ ¢¯d1h ikqp l ÂĽ l ÂĽdn h l h!fYobÂ&#x201A;3fQÂ&#x20AC;Qm!ikjnfQukÂ&#x2020;1Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?g( o ¤Â&#x203A;Â?gd+m%itfQsym%oXd1p x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;XpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sgoÂ&#x20AC;/l1sVÂ&#x2026;>fEfÂŽÂ&#x192;ÂŞm%fYs9egfYe q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;Yl1utuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽ?l+sge m%x9ito]f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgobitdnsÂ&#x2014;ito]Â?gsgi ¤Â&#x203A;Â?gf1Â&#x2C6; Lfobxl1utus9d ÂŁ obm!Â?ge9Â&#x2020;m%fÂ&#x20AC;QdnsyjnfYhbo!f+Â&#x2DC;°l1hbf q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;pÂ?Â?9Â&#x20AC;Ysym%ikdnsgoXl1u ÂŁ l/Â&#x2020;ÂŞÂ&#x2018;o ¤Â&#x203A;Â?gd+m%itfQsym%o|d1p xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â&#x2022;q l1Â&#x201A;go f ÂŁ ikutu?Â&#x201A;9h!d jnfm%x9fÂ&#x2013;l+sgo ÂŁ fYhÂ?m%dEÂ&#x2026;3f| l

hbqÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%ikj1fikp m%xgf|egd1qÂ&#x161;l1iks#it o Â&#x2C6;  ithbobmWd1p)l1utu-ÂĽ9utdÂŞÂ&#x20AC;/l+utukÂ&#x2020;Em%x9itoÂ?ob m%l+m%fQq fQsÂ&#x203A;mÂŻit oÂ?l+u ÂŁ l Â&#x2020;ÂŞoÂ?m%hb Â?gf1Â&#x2C6; ÂĽÂŻl1qE fYukÂ&#x2020;1ÂĽgutdÂŞÂ&#x20AC;/l+utukÂ&#x2020;Â&#x161;lq fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x20AC;/l1sVÂ&#x2026;3f ÂŁ hbikm!m!fYsVl1o dnh Âś gÂ&#x17E; Âś ¢Ž¼ ÂŁ xgfYhbf dnh Âś ikoxgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;1Â&#x2C6;Â&#x2013;²]xÂŞÂ?9oÂ&#x2013;m%x9f ¤Â&#x203A;Â?gfYoÂ&#x2018;m%ikdnsÂ&#x2014;iko]d1prwnutdnÂ&#x2026;gl1uÂ&#x2039;slÂ&#x2019;m%Â?ghbf1Â&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnfÂ&#x2014;m%xl+m ÂŁ fÂ&#x2014;Â&#x20AC;Yl1s f~Â&#x192;ÂŞm%fQsge m%x9fÂ&#x2014;sgd+m%itd1s d+pdnhbegfYhd1pl pÂ?Â?gs9 Â&#x20AC;Qm%ikdns m%dVq fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9 xgitÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoY# Â&#x2C6; fSegfQ}gsgfÂ&#x17D;m!xgf dnhbegfYhd1pÂ&#x2022;lq fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;Â&#x161;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns l+G m x m%d Â&#x2026;3f l iÂ&#x160;p iko xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â?l1sge xl1ovdnh!egfQÂ&#x2013;h lrÂĽ9l+sge ÂŁ fÂ&#x2022;egf~} sgfÂ&#x2022;m!xgfWdnh!egfQham!dÂ&#x2026;>c f rolÂ&#x2014;iÂ&#x160;p Âś _ ito xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; l1 sge xgl1o]dnh!e9fYh l %Â&#x2C6; `Â&#x201D; m{ito{fYl1obÂ&#x2020;#m!d o!fQfm%xl+m{ikp xl1o]d1h!egfQh ll1sge Exl1o]dnhbegfYh l+m x _ ÂĽ m%x9fYs Â&#x161;xl1o]dnhbegfY

h lS l+m x Â&#x2C6;

Âą|iÂ&#x160;jnfQsÂ&#x161;l|q fQh!dn qEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;a_ pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s ÂĽyd1Â?ghwndyl1ugiko)m%d|}sge lXx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;apÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m% itd1s ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x l+m|fYl1Â&#x20AC;x Â&#x201A;>dnukf d1p d1pvdnhbegfY h rol xl1oXl YfYhbdÂ&#x2014;d+p dnhbegfYhXl+m|ukf/l1oÂ&#x2018;Q m l Â&#x2C6; ²]xgfQs hÂ&#x2DC;  ÂŁ ituku Â&#x2026;>f xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â&#x2022;f~jnfQhbÂ&#x2020; ÂŁ xgfYhbf1ÂĽÂ&#x2039;l1sge  3Â&#x2C6;

 fQm 5Â&#x2026;3fXdnÂ&#x201A;>fYsl+sgeÂ&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%fQel1sge Â&#x2DC; P   qEfYhbdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;1Â&#x160; Â&#x2C6; LfXdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf m%xgl+ m/ÂĽÂ&#x2039;l1oÂŻpÂ?dnhWxg dnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sgoYÂĽ3sgd#Â&#x201A;>dnitsyÂ&#x201E;m x _ " itol+Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;YÂ?9utq°Â?gutl+m%ikdnsSÂ&#x201A;3d1itsymÂ&#x2022;d+p YfYhbd fQo d1p ÂĽgÂ?gs9utfYobo iko]Â&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symÂ&#x2022;Âľ9Â&#x2C6;

ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽgÂ&#x20AC;QdnsgobitegfQhÂ?m!xgf|o!f~mÂŻd+p)l1Â&#x20AC;QÂ&#x20AC;YÂ?gqÂ?guÂ&#x152;l+m!itdns Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m!o]d1p YfYhbd fQoÂŻd+p its9q Â&#x2C6; `Â&#x201D;mWito]dnÂ&#x201A;>fYs?ÂĽ Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fÂ&#x2013;sgf/l1hÂŻl1sl1Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;QÂ?gq°Â?gutl+m%ikdnsSÂ&#x201A;3dniksymÂ?d1p YfQh!dno ikoÂ?xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;l1sgeÂ&#x17D;m%xgfQhbpÂ?dnhbfÂ&#x2013;Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1sym Âľ94Â&#x2C6; 5Â&#x2014;d1h!fYd j1fYhYÂĽiÂ&#x160;m]ito Â&#x20AC;Yutd1o!fYe Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x2026;gl1o!ikÂ&#x20AC;/l1ukukÂ&#x2020;EegfQ}gsgitÂ?9m!itdnsÂ&#x2039;;Â&#x2C6; vÂ&#x2020;#Â&#x20AC;QdnsgsgfQÂ&#x20AC;Qm!fYegsgfQo!oQÂĽ>m!xgito{obfQmÂ?iko{fYiÂ&#x160;m%xgfQh 5d1h]fYqEÂ&#x201A;9mÂ&#x2021;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; vÂ&#x2020;#m%l1­Â&#x203A;itsgwh!fQÂ&#x20AC;YikÂ&#x201A;gh!dÂŞÂ&#x20AC;/l1ukoYÂĽ ÂŁ f|o!fQfXm!xl+mWsgdÂ&#x201A;3d1itsymÂ?d1p 5itoÂ?l+Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;YÂ?9q°Â?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%itd1s Â&#x201A;3dniksym]d1p)Â&#x201A;>dnukfYoYÂ&#x2C6; Lf ÂŁ dnÂ?guke ukit­+fm%d }sge sgd1s YfQh!d xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2014;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂĽWo%l/Â&#x2020; d1 s ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x5xgl j1f Â&#x201A;ghbfYo!Â&#x20AC;Qh!ikÂ&#x2026;3fQe QfYhbd o!fQm!oY( Â&#x2C6; `Â&#x201D;pam!xgfYhbf l1hbf°}sgikm!fYuÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x2014;q l1syÂ&#x2020; YfYhbdnoYÂĽ l#Â&#x201A;>dnuÂ&#x160;Â&#x2020; s9dnq itl1u ÂŁ itukure9dgQ Â&#x2C6; `Â&#x201D;pam!xgfYhbf l1hbfXiks9}sgiÂ&#x160;m%fQukÂ&#x2020; qÂ&#x161;l1syÂ&#x2020; YfYhbdnoYÂĽm!xgf|its9}s9ikm%fÂ&#x2022;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m Â&#x17E; Âś r xx ) ¢ ) ^

eg


q l Â&#x2020;sgd1m|Â&#x20AC;QdnsyjnfYhbwnf1Â&#x2C6;²]xgfikegf/l d1pÂ&#x160; LfQitfQh!obm!h%l1obo|itoÂ&#x2022;m!dÂ&#x17D;hbfYÂ&#x201A;gutl1Â&#x20AC;Yf m!xgf°p7l1Â&#x20AC;Qm!dnh!oiksm%xgikoÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m Â&#x2026;yÂ&#x2020;#p7l1Â&#x20AC;~m%dnhbo ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;l1h!f|Â&#x20AC;Yukdno!fm!d Âś sgfYl1h]m%xgf|dnhbitwniks?Â&#x2C6; dnhÂ?l Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%iÂ&#x160;jnfitsym!fYwnfQh]Â&#x20AC;YdnsgobitegfQh

rExy¢9f~Â&#x192; Â&#x201A; 1xÂ&#x201E; xC  7 x n Â&#x17E;jxy¢ Â&#x17E; Âś

²]xgfÂ&#x2014;l1h!w1Â?gq fQsym d+pÂ&#x2022;m%x9fÂ&#x2014;fÂŽÂ&#x192;9Â&#x201A;>dnsgfQsym%iÂ&#x152;l+uÂ?pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns ito m%x9fÂ&#x2014;Â&#x2026;>fYwniksgsgiksgw d1pÂ&#x2022;m!xgfS² l/Â&#x2020;ÂŞutdnhobfYh!ikfYoEd1p rukdnwÂŚÂ&#x17E; Âś rGxy¢~Â&#x2C6;)²]xÂ&#x203A;Â?god1sgf{f~Â&#x192; Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;~m%om%xgiko pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m% ikdnsm%dÂ&#x2026;>f{Â&#x20AC;Qutdnobf m%d Âś ÂŁ x9fYh!f]m!xgito l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;ghbd Â&#x192; ikqÂ&#x161;l+m!itdns d1Â&#x2013;p rutd1wÂŚÂ&#x17E; Âś rxy¢{ito]w1d dÂŞe?ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;iko{pÂ?dnh x Âś Â&#x2C6; h!fQÂ&#x20AC;YitobfYuÂ&#x160;Â&#x2020; ÂŁ fXxl/jnf

Q Â&#x17E;jxy¢4rÂ&#x201E;x f~Â&#x192; Â&#x201A; Â&#x201C;xÂ&#x201E; x  Â&#x2026; x n  ²]xÂ&#x203A;Â?go r Â&#x17E;!yx ¢ Âś x ^ ito xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻl+sge l1o]Â&#x20AC;Yl1s f/l1obituÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;Â&#x2026;>fo!fQfYs xl+oÂ?l°² l/Â&#x2020;ÂŞutdnhvo!fQh!itfQo ÂŁ xgdnobfXÂ&#x20AC;Qd f EÂ&#x20AC;YitfQsym%oÂ?l1hbf l1ukuÂ&#x2039;Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1fsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh!oQÂ&#x2C6;v²]xÂ&#x203A;Â?goQÂĽpÂ?dnh x Âś ÂĽ ÂŁ f|xl/j1f r Â&#x17E;!yx ¢ < Âś r Â&#x17E; Âś ¢% Âś Âś  x ^ f|sgfQfYeÂ&#x2014;o!dnqEf|l1Â&#x2026;goÂ&#x2018;m%h%l+Â&#x20AC;QmWutfQq q l1o{dnsÂ&#x17D;its }sgikm!fÂ&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm%oQÂ&#x2DC; L z/{),),6 Â&#x2021; >NM ^   ~  Â? >(B @&J V H*[Â&#x203A;> A<L VGÂ? >NIZ R%U M T| T >N< 

h!dÂŞd1p Â&#x2DC;

) ^ ) <

Â&#x153;

) ^ Â&#x17E; Âś ) ¢(r Âś < Â&#x153; $ 

 ¢ r Âś  ^  ) ^ _ ) ^ Â&#x17E; Âś ¢ < _ ^ ) ) ) Â&#x17E; Âś ) ¢ 4<5Â&#x153; $ ^ ^ z/{),),6 Â&#x2021; >NM Â? >BC< J&H>N<#ZNL Â? ZÂ&#x2026;>NM(JÂ&#x20AC;Â&#x17E;Â&#x2018; BC<*D [Â&#x203A;>NM Â&#x2DC; P Â? > B ZÂ&#x2026;> Â&#x153; Ls>N<?@&> JÂ&#x20AC;Â&#x17E; T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z ZNL@ T M T BCM Â&#x17E;Âś

) ^ ) e
U ZF< U M >%Â&#x17E;Â&#x;JYIw> Â&#x2020; >NI @&J V H B@NMvZÂ&#x2026;>NM

| T >N< Â&#x17E;jxy¢Â&#x160; ) ^ Â&#x17E; Âś ) Â&#x17E;!xy¢!¢ @&JY< Â&#x2020; >NI >&ZGL{< U Â&#x17E;Â&#x;JYI V [ YJ < @&J V H B@NM ZÂ&#x2026;>NMuZSMÂ&#x20AC;J$B T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Â&#x2DC; P R.TU @ T Â&#x2020; BC< U Z T >&Z(BCMpBQHJ U <MqxG" U Â&#x17E;Â&#x2018;BC<*D JY<[ yU Â&#x17E;wJY<?>wJÂ&#x20AC;Â&#x17E;QM T > Â&#x2020; BC< U Z T >&ZÂ&#x2018;BCMqx] 

Â&#x2C6; vÂ&#x2020;SobÂ&#x201A;gutiÂ&#x160;m!m!itsgw d1Â&#x201E;}gsgikm!fYukÂ&#x2020;Â&#x161;qÂ&#x161;l+sÂ&#x203A;Â&#x2020;Â&#x161;p7l1Â&#x20AC;Qm!dnh!oQÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;qÂ&#x161;l/Â&#x2020;Sl1obo!Â?gqEfm%xlÂ&#x2019;m dns  ) !Â&#x17E; xy¢  < Âś te ) ^  l1sgeÂ&#x201A;gh!d jnfÂ&#x2013;m%xl+mÂŻm%xgfo!fYhbitfQoÂ&#x2022;d1pÂ&#x201A;l+hbm%itl1u Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m%oÂŻÂ&#x20AC;YdnsyjnfQh!wnfQo|Â?gsgikpÂ?d1h!qEukÂ&#x2020;#m!d#lÂ&#x161;sgd ÂŁ xgfQh!fj+l1s itobxgits9w°pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2039;Â&#x2C6;

ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽ ÂŁ fXxl/jnf|m%xgl+m iko ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020; ÂŁ Â&#x2C6; hQÂ&#x2C6; mYÂ&#x2C6;   Â&#x2C6; ÂĽÂŻl1qEfYukÂ&#x2020;1ÂĽ9pÂ?dnh l ÂŁ fXxl/jnf Â&#x17E; Âś ) .¢ r Â&#x17E; Âś ) ¢ ) ^ ) ^   iÂ&#x160;Â&#x192;SlÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;QmWobfQm

< ) Â&#x17E;Âś )¢ ^ < $ ^e d ^iko ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020;nÂ&#x2C6; Â&#x2014; 5 dnhbfYd jnfQhYÂĽ ÂŁ Xf xl/jnf

) ^

 ) ¢(r

Â&#x17E;Âś

Âś 

Âś²]xgikoWÂ&#x20AC;QutfYl1h!uÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;Â&#x201A;ghbd jnfYo

) ^ Â&#x17E; Âś ) Â&#x17E;!xy¢!¢ r $ ^ d )  )  

< $ ^e d

ÂśÂś

 xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;Â&#x201A;ghbd jnfYoÂ?m%xgl+mÂ?m%xgf|utikq iÂ&#x160;m d1p egd fQoÂŻs9d1m]j+l1sgitobxSits Â&#x2C6; ÂĽÂŻd ÂŁ ÂŁ fÂ&#x2013;l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;m%x9fYo!fÂ&#x2013;l1Â&#x2026;goÂ&#x2018;m%h!l1Â&#x20AC;QmWutfQq q l+m%lÂ&#x2013;m%dÂ&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm%oWd1p pÂ?gÂ? sgÂ&#x20AC;~m%itd1sgo

 Â&#x17E;!xCx¢~Â&#x2DC;

z/{),),6 Â&#x2021; >NM Â? >Â&#x192; ]SÂ&#x2021; >NMx Â? >yB ZÂ&#x2026;> Â&#x153; L>N<?@&> U < R%U M T HJÂ&#x2026;Z&Z U!Â? [Â&#x203A;>wI> H>NM U M U JY< Â? L{M <?J B@&@NL V L{[\BCM U JY<HJ U <MÂ&#x2014;] | T >N< M T >NI&> U ZB T JY[Â&#x203A;J V JYI H TU @Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY<JY< R.TU @ T T BYZwB >NIJ BCM > Â&#x2020; >NI x Â? L{Mq<?J R.T >NI> >N[hZÂ&#x2026;>(~Â&#x2014;M T > V L[ÂŚM U H*[ U @ U M JÂ&#x20AC;Â&#x17E; Â&#x2020; BC< U Z TU < U ZoM T > ZKB V >Â&#x201E;BYZoM T > V L{M![ U H*[ U @ U M JÂ&#x20AC;Â&#x17E;ox U <$M T > ZÂ&#x2026;> Â&#x153; L>N<?@&>  h!dÂŞd1p Â&#x2DC;wL fÂ&#x161;qÂ&#x161;l/Â&#x2020; l1o!obÂ?gqEfÂ&#x161;m%xgf o!f ¤ªÂ?9fYsgÂ&#x20AC;Qf x itoÂ&#x2013;sgdnsÂ&#x201D;egfYÂ&#x20AC;Qh!f/l+o!its9wgÂ&#x2C6; uto!d9ÂĽ)dnÂ&#x2026;gobfYhbj1f#m%xlÂ&#x2019;m o!iksgÂ&#x20AC;Yfwx xl+osgd l1Â&#x20AC;QÂ&#x20AC;YÂ?gqÂ?guÂ&#x152;l+m!itdnsÂ&#x17D;Â&#x201A;>dnitsym/ÂĽ ÂŁ f°xl/jnf°pÂ?dnhWf/l+Â&#x20AC;xaxÂ&#x161;lAl _ obÂ?gÂ&#x20AC;xm%xl+m x x pÂ?d1h l l_Â&#x2C6; cfQ}s9fÂ&#x2013;lo!f ¤Â&#x203A;Â?gfYsgÂ&#x20AC;Qfd1pritsym!fYwnfQh!o%n o!Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x2014;m%xgl+m  x ) ^ x e 
itor}sgikm!fvpÂ?dnh)l1utu{xG"Â? Â&#x2C6; dnh fÂŽÂ&#x192;gl+q Â&#x201A;gukf{ikp ÂŁ f]Â&#x201A;gikÂ&#x20AC;­n o!dm!xl+m x   l ÂŁ xgfYs9fQjnfQh x  Âś ÂŁ f ÂŁ ikutuÂ&#x2039;xgl j1fÂ&#x2013;obÂ?gÂ&#x20AC;xl obfK¤Â&#x203A;Â?gfYs9Â&#x20AC;Yf1Â&#x2C6; ²]xgfYsÂ&#x2014;Â&#x20AC;Ydns9o!ite9fYh]m%xgf|iks9}sgiÂ&#x160;m%fÂ&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;Qm x ¢ Â&#x17E; ) ^ x fQm Â&#x2026;3fÂ?lÂ&#x20AC;Yukdno!fQeegitob­d1p>h%l+egitÂ?g o Â&#x2022;l1Â&#x2026;>dnÂ?9 m)m!xgfÂ?dnh!ikwnits?Â&#x2C6; ´ dns9o!ite9fYh%l _ o!Â?9Â&#x20AC;xEm!xl+m x  pÂ?dn%h l l _ Â&#x2C6;)²]xgfQs m%x9fWÂ&#x201A;9h!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;Qmad1p>m%x9fW}hbobm p7l+Â&#x20AC;Qm%d1h!o ÂŁ ikm!x l _ xl1om!xgf ÂŁ l1sym!fYe QfYhbdno ÂŁ ikm!xÂ&#x161;Â&#x20AC;Qdnh!hbfYÂ&#x20AC;QmvdnhbegfYhbo its9o!ite9fWm!xgfÂŻe9ito!Â&#x20AC;+Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go iÂ&#x160;mvobÂ? EÂ&#x20AC;YfQo{m%dXÂ&#x201A;gh!d jnfÂŻm%xl+mam%x9fYh!fÂŻito o!Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x161;m%xlÂ&#x2019;m m%x9fXiks9}sgiÂ&#x160;m%fÂ&#x201A;ghbd e9Â?gÂ&#x20AC;Qm x¢ Â&#x17E; ) x f~Â&#x192; ikobm%oWl1s9eÂ&#x2014;egdÂŞfYoÂ?Â&#x2026;>d1m]j+l1sgiko!xÂ&#x17D;its 4Â&#x2C6; vÂ&#x2020;#m!xgf|Â&#x201A;gh!f~j ikdnÂ?goÂ?utfQq q l+m%likmÂ?obÂ? EÂ&#x20AC;YfYoÂ?m%dEÂ&#x201A;ghbd j1f x ¢.r Âś  Âś Â&#x17E; )  x  ÂŻd ÂŁ fQj1fYhYÂĽÂŚm%x9fXukfQpzmÂ?xl+sgeÂ&#x2014;obitegfiko]Â&#x2026;3d1Â?gsgegfQeÂ&#x2026;yÂ&#x2020;   ) x xÂŁ gikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;Â&#x2026;>f|qÂ&#x161;l+egfo!q l1utu3Â&#x2026;yÂ&#x2020;So!Â? EÂ&#x20AC;YikfYsym%uÂ&#x160;Â&#x2020; uÂ&#x152;l+h!wnfÂ&#x20AC;x9dnitÂ&#x20AC;QfXd+p Â&#x2C6; ²]xgf|pÂ?dnutukd ÂŁ iksgw°Â&#x20AC;Qdnh!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;Eito]m%xgf|egfQo!ikh!fYeÂ&#x17D;Â&#x20AC;Yd1sgÂ&#x20AC;YukÂ?go!ikdns

z/{),),6 Â&#x2021; >NM Â? >v JÂ&#x20AC;Â&#x17E;Â&#x2013;M T >=L< U M D U ZÂ&#x2026;@ B Â? JYL{MÂľ ]Â&#x2013;¢uÂ&#x17E; Â&#x2DC; P Â&#x2019;Âľ U Z V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H TU @ M T >N<WM T >NI>> U ZNMM R J T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @.Â&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< Z >  JY< ZNL@ T M T BCM   h!dÂŞd1p Â&#x2DC; fQ m x Â&#x2026;3fm!xgf|o!Kf ¤Â&#x203A;Â?gfQsgÂ&#x20AC;YfÂ&#x2013;d1prÂ&#x201A;3dnukfYoÂ?d1p ÂĽgfYl1Â&#x20AC;xÂ&#x201A;>dnutfl1Â&#x201A;gÂ&#x201A;>f/l1hbitsgw rol m!itqEfYo]iÂ&#x160;.p liko m%x9fXd1h!egfQhWd+p l+mÂ?m%xgf|Â&#x201A;>dnutf+Â&#x2C6; ´ dnsgoÂ&#x2018;m%h!Â?9Â&#x20AC;QmÂ&#x2022;lEsgd1s YfQh!dpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns Sl+oWiks m%xgf|Â&#x201A;ghbfQjÂŞitdnÂ?9oWukfYqEqÂ&#x161;l m%xgl+mÂ?xl1 o YfQh!dnoÂŻl+m]m!xgf|Â&#x201A;3dniksym% o x Â&#x2C6;a²]x9fYs  Â&#x161;ito]xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;1Â&#x2C6; ²]xgfÂ&#x2013;l1Â&#x2026;3d j1fXÂ&#x201A;9h!dÂŞd1p Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â&#x2026;3f|fYl1o!ikukÂ&#x2020;Â&#x161;l1el1Â&#x201A;9m!fYeSm%do!x9d ÂŁ m%xl+mÂ?f~jnfQhbÂ&#x2020;SqEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns dns itoWS l ¤Â&#x203A;Â?gd+m%itfQsymÂŻd+pxgdnukdnq hbdnÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoWikp itoÂŻlegitobÂ&#x20AC;1ÂĽÂŚdnhYÂĽ ÂŁ iÂ&#x160;m%xlÂ&#x2026;giÂ&#x160;mÂŻqEdnhbfXf~Â&#x201E;Â&#x2039;d1hbm/ÂĽ l1syÂ&#x2020; Â&#x20AC;QdnsgsgfQÂ&#x20AC;Qm%fQednÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;o!Â?9Â&#x2026;go!f~mÂ&#x2022;d1qp Â&#x2C6; ÂĽÂŻd1md1sgukÂ&#x2020;ikmq l1­1fQoaobfYsgobfWm!d|Â&#x20AC;YdnsgobitegfQhÂ&#x20AC;Ydns pÂ?dnh!q l1ugq l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgwno)iksym%dm%xgfÂ?Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l+sgs o!Â&#x201A;gx9fYh!f+ÂĽ Â&#x2026;gÂ?9mal+uto!dÂ&#x2022;Â&#x20AC;Ydns9pÂ?d1h!q l1u q l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;9itsgwnorpÂ?h!dnq m%xgf{Â&#x2122;WikfYq l1sgs°obÂ&#x201A;gxgfYhbf1vÂ&#x2C6; f]o!xl+utu9ikq fQq e9iÂ&#x152;l+m!fYukÂ&#x2020;Â&#x201A;l1o!o)m!d lÂ&#x2022;egfQo!Â&#x20AC;Qh!itÂ&#x201A; m%itd1s°sgd1miksyjndnuÂ&#x160;j iksgwÂŻm!xgf]Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9so!Â&#x201A;9xgfYhbf1Â&#x2DC;l1o ÂŁ f{e9itepÂ?dnhrq fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂ&#x2C6; 2 /43536Â&#x2026;3!' ¢uÂ&#x17E;$ U Z(BC<,J&H>N< ZNL Â? ZÂ&#x2026;>NM JÂ&#x20AC;Â&#x17E;=   M T >N< B V BNH

Â&#x2DC; P 

U ZQ@BC[u[Â&#x203A;>D T JY[Â&#x203A;J V JYI H TU @ U Â&#x17E; U Z T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @Â&#x201E;BCMBC[u[Â&#x201C;HJ U <MZpx . BC<*D U Â&#x17E; " %M T >N< M T > Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< x P xÂś e


D>F<?>D U < BA<?> U T Â? JYI T JÂ&#x2026;JKDJÂ&#x20AC;Â&#x17E;WÂľ U Z T JY[Â&#x203A;J V YJ IÂ&#x2014;H TU @Â&#x2018;BCMrÂľ]oÂ&#x2021; U X1> R%U ZÂ&#x2026;>cJY<?>cD>F<?>&Z(B V BNH Â&#x2DC; P   M J Â? > V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H TU @ U Â&#x17E; U Z V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H TU @(BCM BC[u[ HJ U <MuZÂ&#x201E;x . BC<*D U Â&#x17E; " pM T >N<WM T > Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< x P xÂś  D>F<?>D U < BA<?> U T Â? JYI T JÂ&#x2026;JKDJÂ&#x20AC;WÂ&#x17E; Âľ U Z V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H T U @Â&#x2018;BCrM Âľ] ²]xgfYhbfEl1h!f°s9d xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;XpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgodnsm!xgfÂ&#x2122;Â?itfYq l1sgso!Â&#x201A;gxgfQh!fd1m!xgfYhÂ&#x2022;m!xl1sm!xgf Â&#x20AC;Ydns obm%l1sym pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgoQÂ&#x2C6; ÂŻÂĽ l1q fQukÂ&#x2020;1ÂĽam!xgfÂ&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l+sgs o!Â&#x201A;gxgfQh!fÂ&#x2014;itoÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~m/ÂĽao!dVm%xgfÂ&#x17D;itq l1wnf#d+po!Â?9Â&#x20AC;x l xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;#q l1Â&#x201A; ÂŁ l1oEÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Qm/ÂĽ xgfYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x2014;Â&#x2026;>dnÂ?gs9egfYe?Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goEm%xgfÂ&#x17D;h!fQobm!h!itÂ&#x20AC;~m%ikdns d1pm%x9itoqÂ&#x161;l+Â&#x201A; m%d itoÂ&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1symÂ&#x2013;Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;m!xgf m%xgfQdnh!fQq[d1p ikdnÂ?9jÂŞitukutf+Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go ikoÂ&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symXdns m%xgfEÂ&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9s o!Â&#x201A;9xgfYhbf1Â&#x2C6; rdnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u>pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o

 Â&#x; )x ) ) _ l1hbfÂ&#x2022;qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo pÂ?hbdnq m%xgfÂ&#x2122;WikfYq l1sgsÂ&#x161;obÂ&#x201A;gxgfQh!fm%dÂ&#x2013;m%xgfÂ&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l+sgsÂ&#x161;obxgfYhbf1Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽÂ&#x2022;l1qEfYuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽ m%x9fQÂ&#x2020;Sl1hbf|xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2022;its l1sge

x P ) Â&#x; ) x ) _ 

ito]Â&#x20AC;QutfYl1h!uÂ&#x160;Â&#x2020;#qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;l+mÂŻÂľ9Â&#x2C6; `Â&#x2021;sÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%ikÂ&#x20AC;YÂ?gutl1h ÂŁ fo!fYfXm%xlÂ&#x2019;mÂŻpÂ?dnhÂ?m%x9fÂ&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9sÂ&#x2014;obÂ&#x201A;gxgfYhbf1ÂĽ3sgd1mÂ&#x2022;l1utu qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o l1hbÂ&#x2018; f ¤Â&#x203A;Â?gd+m%itfQsym%oÂ?d1prxgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂ&#x2C6; Â&#x2122;ÂŻlÂ&#x2019;m%itd1sl1u9pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgol1hb f ¤ªÂ?9d1m%ikfYsym%oad1p3Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1uÂŞpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9oYÂ&#x2C6; ovobÂ?gÂ&#x20AC;x m!xgfQÂ&#x2020;El+h!fÂ?Â&#x20AC;Yukf/l1hbukÂ&#x2020; qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;|pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgoÂŻdnsÂ&#x2014;m!xgf Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9sÂ&#x2014;obÂ&#x201A;gxgfYhbf1Â&#x201E;Â&#x2C6; fobx l1uku obfYfm!xl+mÂŻm%xgf~Â&#x2020;l+h!fÂ&#x2013;m!xgfd1sgukÂ&#x2020; qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;EpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo°d1s m%xgfSÂ&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9sLo!Â&#x201A;9xgfYhbf1Â&#x2C6; f~m Â&#x2026;>fSlq fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsg Â&#x20AC;~m%ikdns dns m!xgf Â&#x2122;Â?itfYq l1sgs o!Â&#x201A;gx9fYh!f+Â&#x2C6; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x161;m%x9fYh!f#l1h!f#s9d l1Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;QÂ?gq°Â?gutl+m%ikdnsLÂ&#x201A;>dnitsym!od1pÂ?Â&#x201A;>dnutfQod1p l+sge m%x9f Â&#x2122;WikfYq l1sgsobÂ&#x201A;gxgfQh!f itoÂŻÂ&#x20AC;Y dnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~m/ÂĽ>m%xgfQh!fl1hbf°dnsguÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x17D;}gsgikm!fYukÂ&#x2020;Â&#x17D;q l1sy Â&#x2020;Â&#x201A;>dnukfYoYÂ&#x2C6;Â&#x2022;²]xÂŞÂ?9om%xgfQh!f itoÂ&#x2022;l Â&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u o!Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x17D;m!xl+m xl1oÂ?l+m{q dnoÂ&#x2018;mÂ?l Â&#x201A;3d1utflÂ&#x2019;m Â&#x2C6;²]xgfYsLÂ&#x17E; 9¢ ^xl1oÂ?sgd QfYh!d1oWd+m%xgfQh m%xgl1sÂ&#x201A;3d1o!o!ikÂ&#x2026;gukÂ&#x2020;Â&#x17D;lÂ&#x2019;mits9pzmÂ&#x2021;Â&#x2020;1ÂĽ?l1 s9eikmÂ&#x2022;xl1ol1wnl1itsÂ&#x17D;}sgikm!fYuÂ&#x160;Â&#x2020;SqÂ&#x161;l1syÂ&#x2020;Â&#x2014;Â&#x201A;3d1utfYoQÂ&#x201E;Â&#x2C6; f°Â&#x20AC;/l1sÂ&#x20AC;xgd d1o!fl1sgd+m%xgfQh Â&#x201A;>dn ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u o!dm%xgl+m Â&#x17E; 9¢ ^ xg l1osgd YfQh!dnoal1sgesgdÂ&#x201A;>dnukfYod1m!xgfYh)m!xl1sEl+ m Â&#x2C6;r²]xgfYsEfYiÂ&#x160;m%xgfQh Â&#x17E; 9¢ ^ itoxgdnukdnqEdnh! Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;adnh  ^QÂ&#x17E; 9¢riko)xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;1 Â&#x2C6; `Â&#x2021;sfYiÂ&#x160;m%xgfQhÂ&#x20AC;/l1obf Â&#x17E; 9¢ ^rito Â&#x20AC;YdnsgoÂ&#x2018;ml1symYÂĽ xÂŁ gikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;Â&#x201A;ghbd jnfYoÂ?m%xgl+m ikoÂ?l h%l+m!itdnsl+uÂ&#x2039;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s?Â&#x2C6; @FI)O/RMF UWJP/UÂŻMPYMI AJ°I BE^JÂ&#x2013;H)O

FOQF^IrH^J°I I

²]xgfXpÂ?dnutukd ÂŁ iksgwh!fQo!Â?guÂ&#x160;mitoWlÂ&#x161;s9itÂ&#x20AC;YfXÂ&#x20AC;Yhbikm!fYh!ikdnsSm%dÂ&#x161;e9fYÂ&#x20AC;Yikegf ÂŁ x9fQm%x9fYhlpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2039;ÂĽ3xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;iks l Â&#x201A;gÂ?gsgÂ&#x20AC;~m%Â?ghbfYeÂ&#x2014;sgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3dnhbxgdÂŞd e Yx _ Â&#x2013;d1p.x _ Â&#x20AC;/l+sÂ&#x17D;Â&#x2026;>f|f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgegfQeq fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Yl1utuÂ&#x160;Â&#x2020; m%dGx _ Â&#x2C6;

e


z /{),),6 Ž¤(6K's576 73 /3!/5 Â&#x2026;576 Â&#x2021; >NM Â? >Â?J&H>N< BC<*D x _ " Q] Â&#x201A; T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @ Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Â&#x2DC; Yx _ @BC< Â? >G> Â&#x201C;MÂ&#x20AC;>N<*D>D M J V >NI&J V JYIÂ&#x2014;H TU @BC[u[ SU Â&#x17E;BC<*DÂ?JY<[ U Â&#x17E;wM T >NI> U ZB <?> U T Â? JYI T JÂ&#x2026;JKD  JÂ&#x20AC;Â&#x17E;ox _ ZNL@ T M T BCMÂ&#x160;M T > UuV B >cJÂ&#x20AC;Â&#x17E; Yx _ U ZQ<?JYMpD>N< ZÂ&#x2026;> U < ] h!dÂŞd1p Â&#x2DC;Â&#x201D;` p Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â&#x2026;>fÂ&#x2013;fÂŽÂ&#x192; m!fYsge9fYeqEfYhbdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;/l1ukukÂ&#x2020;1ÂĽ ukfQm Â&#x17E;jx _ ¢]Â&#x2026;>fm%xgf|j+l1utÂ?9fXd+prm!xgfÂ&#x2013;fÂŽÂ&#x192;ÂŞm%fYs9egfYe pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns?Â&#x2C6; itÂ&#x20AC;­Â&#x17D;l1sÂ&#x2014;dnÂ&#x201A;3fQssgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!x9d dÂŞe d1p Â&#x17E;jx _ ¢]its   ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xitoWsgd1mÂŻegfYs9o!f°iks

  Â&#x203A;Â&#x2C6;; vÂ&#x2020;EÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?giÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;d1p ÂĽÂ&#x203A;m%xgfQh!fiko lXsgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3d1h!xgdÂŞd e d+p x _ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x161;itoaqÂ&#x161;l1Â&#x201A;9Â&#x201A;3fQeÂ&#x161;itsym!d Â&#x2013;Â&#x2C6; ÂŻfYs9Â&#x20AC;Yf Â&#x17E; Yx _ +¢ ito]s9d1mWegfYsgobfÂ&#x2013;iks Â&#x2C6; ÂŻÂĽ d ÂŁ l1obo!Â?gqEfÂ&#x2013;m!xgfYhbf°itoWlÂ&#x161;sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!x9d dÂŞe o!dÂ&#x161;m!xl+m4 Â&#x17E; Yx _ +¢]itoWsgd1mÂ&#x2022;egfYs9o!f°iks

 Â&#x2C6;v fÂ&#x2022;Â&#x20AC;Yl1s#}sge Â&#x2013;l1sgex _ o!dni>m%xl+mvm%xgfÂŻÂ&#x2026;l1uku3d1p?h%l1egikÂ?go Â&#x2013;l1Â&#x2026;>dnÂ?9m=x ^ ito s9d1m{Â&#x20AC;Qdnsyml1iksgfYe#iks-Â&#x2C6; ²]xgfQs Âś Â&#x2039;Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;jxy¢vrEx ^ ito Â&#x2026;3dnÂ?9sgegfYeEits Â&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQh ?Â&#x17E;!yx ¢YÂ&#x17E;!xvrAx _ ¢ Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2026;3f]Â&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?go!uÂ&#x160;Â&#x2020;°fÂŽÂ&#x192; m!fYsge9fYe m!dQx _ Â&#x2026;yÂ&#x2020;o!fQmbm%iksgw Â&#x2039;Â&#x17E;jx _ ¢ Âľ9Â&#x2C6; ²]xgikorÂ&#x20AC;Qdnsym%iksÂŞÂ?9dnÂ?go fÂŽÂ&#x192;ÂŞm%fYs9o!itd1s°ito xgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;sgf/l+hvx _ Â&#x2026;yÂ&#x2020;|m%xgfvutfQq q l]d1p>ÂądnÂ?gh!o!l+m/Â&#x2C6; vÂ&#x2020;#m%l1­Â&#x203A;itsgwyÂ&#x203A;¤ Â?gd1m!itfQsÂ&#x203A;m!o ÂŁ fXÂ&#x20AC;Ydns9Â&#x20AC;YutÂ?9egfm%xl+m Â&#x17E;jyx ¢{xl1oWl qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgo!ikdnsSm%dSx _ Â&#x2C6; Â&#x201D;` pl qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x17D;xgl1oWlÂ&#x201A;>dnukf|l+mox _ d+p dnhbegfYhQro l ÂĽgm!xgfYs ÂŁ f|Â&#x20AC;/l+s ÂŁ hbikm%f Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;!xQrx _ ¢  Â&#x17E;jyx ¢ pÂ?dnh]obdnq fqEfYhbdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC; ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xito]s9fYikm!xgfYhÂ?Âľ sgd1h l+mox _  k Â&#x192;9Â&#x201A;gl1sgegiksgw iksÂ&#x203A;m!dElÂ&#x201A;>d ÂŁ fQhÂŻobfYhbitfYoÂ?sgfYl1hox _ w1ikjnfQo Â&#x17E;!yx ¢ Â&#x17E;jxQrx _ ¢  Â&#x; ) Â&#x17E;jxQrx _ ¢ ) ) _ )  ÂĄ ) Â&#x17E;jxQrx _ ¢ ) ro l Â&#x2C6;²]xgf|ob Â?gq ÂŁ xgfQh!fÂ&#x2013;ÂĄ ) Â&#x; ) pÂ?dnhÂ?l1uku  ^ ÂĄ ) Â&#x17E;!xQrx _ ¢ ) ) ito]Â&#x20AC;Yl1utukfYe#m!xgf|Â&#x201A;gh!iksgÂ&#x20AC;YikÂ&#x201A;l1u?Â&#x201A;l+hbmÂ?d1p m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns s9f/l1h x _ Â&#x2C6;²]xgf|h!fQqÂ&#x161;l+itsgiksgw°o!fQh!ikfYo  ÂĄ ) Â&#x17E;jxQrx _ ¢ ) ) _ ito f/l1obitukÂ&#x2020;XobfYfYsm%dÂ&#x2026;>f]lÂ&#x20AC;QdnsyjnfYhbwnfYsyma²rl Â&#x2020;ÂŞukdnh)o!fQh!ikfYosgfYl1h%x _ Â&#x2C6; ²]x9fÂ&#x2018;I>&Z U DCL> d1p l+mx _ ito egfQ}s9fYe m%dÂ&#x2026;>f Â&#x2122;WfQo Â&#x17E;  &x _ ¢5 ÂĄ^ `Â&#x201D;p Â&#x2DC;* Â&#x;Œ %ÂĄ. P AÂ&#x2022;itoÂ?lÂ&#x20AC;Yukdno!fQeÂ&#x20AC;QÂ?ghbj1f1ÂĽÂŚm%xgfQsÂ&#x2014;m%x9f ÂŁ iksgegits9wEsÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQhWd+p l1hbdnÂ?gsgeÂ&#x2014;lEÂ&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m x _ sgd1mWits#m!xgfÂ&#x2013;ikqÂ&#x161;l+wnfÂ&#x2022;d1p iko]egfQ}s9fYel+o Â&#x2021;` s9e Â&#x17E;  &x _ ¢ Âś xQrÂś x x _ g1Âľ "
z/{),),6 Â&#x2021; >NM Â? >yB$@&JY< Â&#x2020; > DJ V B U < U <Â? BC<*D [Â&#x203A;>NM Â&#x2DC; P Â? > V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H TU @K] Â&#x2021; >NM Â&#x2DC;* Â&#x; ÂĄ . P Â? >Â&#x201E;BoH U >&@&> R%U ZÂ&#x2026;>Â&#x201E;@&JY<M U <LJYLZN[ D U >NI>N<M U B Â? [Â&#x203A;>Â&#x201E;@N[Â&#x203A;JÂ&#x2026;ZÂ&#x2026;>Dy@NL{I Â&#x2020; >K] R.T JÂ&#x2026;ZÂ&#x2026;> UuV B > DJÂ&#x2026;>&ZÂ&#x201E;<?JYMÂ&#x2013;@&JY<MÂ&#x2014;B U <Â?BÂ&#x201E;HJY[Â&#x203A;>(JÂ&#x20AC;Â&#x17E; ]y| T >N< M T >NI>Â&#x2018;BCI>qF< U MÂ&#x20AC;>N[ wV BC< HJY[Â&#x203A;>&Zpx ^   Y &x JÂ&#x20AC;Â&#x17E; U < M T > @&JY< Â&#x2020; > T L[u[.JÂ&#x20AC;Â&#x17E; Â&#x17E;9* Â&#x; ÂĄ .z¢wBC<*D Â&#x17E;jyx ¢x( ) ^ Â&#x2122;WfQo Â&#x17E;  &x ) ¢Â&#x20AC;Â&#x2021;` sge Â&#x17E;  &x ) ¢ h!dÂŞd1p Â&#x2DC; ²]xgfvÂ&#x20AC;QdnsyjnfÂŽÂ&#x192;°xÂ&#x203A;Â?guku Cd1p Â&#x17E;9* Â&#x; ÂĄ .z¢ ito Â&#x20AC;Yukdno!fQe°l1s9eÂ&#x2013;Â&#x2026;>dnÂ?gsge9fYe l1s9eÂ&#x2013;m%x9fYh!f~pÂ?dnh!faÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Qm/Â&#x2C6; `Â&#x201D;mWitoÂ?l o!Â?9Â&#x2026;go!f~md1p 5Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!f 5iko]Â&#x20AC;Ydnsyj1f~Â&#x192;3Â&#x2C6; 5Â&#x2014;d1h!fYd j1fYhYÂĽÂŚm%x9fYh!f|ikoÂ?l1sÂ&#x2014;d1Â&#x201A;3fQsÂ&#x2014;sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!x9d dÂŞe d1p obÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;m!xl+mWl1uku?Â&#x201A;3d1utfYo]d+p its l1hbfXiksgo!ikegf Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Â&#x17D;h!fQobm%hbitÂ&#x20AC;~m%its9w ÂŁ fÂ&#x2013;qÂ&#x161;l/Â&#x2020;Â&#x17D;l1obo!Â?gqEf   Â&#x2C6; f~m ) Â&#x2026;>fÂ&#x2013;m!xgfÂ&#x2013;Â&#x201A;9h!its9Â&#x20AC;YitÂ&#x201A;gl1u Â&#x201A;l1hÂ&#x2018;mÂ&#x2022;d1p l+mÂ&#x201E;x ) Â&#x2C6; ²]xgfQs r ) ) ^ ito]x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Â&#x2022;l+mÂŻl1utu?x ) ÂĽxgfQsgÂ&#x20AC;YfXikm{ito]xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Â&#x2022;iks Â&#x2C6;a²]xÂ&#x203A;Â?go Â&#x17E;!yx ¢xc  ) Â&#x17E;jnx ¢x ) ^ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E;jxQrEx ) ¢ pÂ?dnh l  xl+oÂŻl Â&#x201A;ghbitqEikm!ikjnfÂ&#x2022;its Yx _ ÂŁ fXxgl j1f Âś x  ) Â&#x17E;!yx ¢xw Â&#x2122;Â?fYo/Â&#x17E;  &x ) ¢ xQrx ) ) ^ ) ^ ²]xgikoWÂ&#x201A;9h!d jnfQoWm!xgf|utfYqEq l9Â&#x2C6; Â&#x2122;WfQqÂ&#x161;l+h!­ŒÂ&#x2DC;= xgitukf ÂŁ f°xl/j1f°o!dÂ&#x161;p7l+hÂŻpÂ?dÂŞÂ&#x20AC;YÂ?gobo!fYed1sÂ?go!iksgwÂ&#x161;m!xgf ´ l1Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x203A;Â&#x2020;itsym%fQwnh%l+u pÂ?d1h!q°Â?gutlm!d fQj+l1ukÂ?l+m!fvpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgo)lÂ&#x2019;m)lÂ&#x2022;Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;mrÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%its9wWm!xgf ´ l1Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x203A;Â&#x2020;itsym%fQwnh%l+u ÂĽ ÂŁ f{Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;mrh!fQqÂ&#x161;l+h!­m%xlÂ&#x2019;m itsSm%x9f|pÂ?d1h!q§d1prm%xgfXh!fQo!ikegÂ?gfXÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?go]m%xgf ´ l1Â?gÂ&#x20AC;xyÂ&#x2020;Â&#x2014;itsym%fQwnh%l+uÂ&#x2039;pÂ?dnh!qÂ?guÂ&#x152;l ito{pÂ?hbfKÂ&#x203A;¤ Â?gfQsÂ&#x203A;m!ukÂ&#x2020;Â&#x17D;Â?gobfYeÂ&#x2014;m!df~Â&#x192; Â&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Qikm%uÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;Â&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%fiksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1utoQÂ&#x2C6; sÂ&#x17D;f/l1oÂ&#x2018;Â&#x2020;Sf~Â&#x192;9l1qEÂ&#x201A;gutfiko]wnikj1fYsÂ&#x17D;Â&#x2026;yÂ&#x2020;

ukitq  Âś Âś Â&#x201C;    ²]xgfXitsym%fQwnh%l+uÂ&#x2039;Â&#x20AC;/l+sÂ&#x2014;Â&#x2026;>f|h!f/l+el1oÂ?f~j1l+utÂ?l+m!itsgwÂ&#x2013;m%xgf|Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192;SukitsgfÂ&#x2022;itsym%fQwnh%l1u Âś x Âś Â&#x2019;x l1ukdnsgw°m%x9fXÂ&#x20AC;QÂ?ghbj1f Â&#x2DC; *ÂŚr Â&#x2014;  . P   P Â&#x17E; Ž Âľy¢ vÂ&#x2020;Sl+egegits9w l Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f Â&#x2DC; * Âľ9  . P   P Â&#x17E; Â&#x20AC;Yd1o Â&#x17E; b¢Ž  o!iks Â&#x17E; b¢b¢

gÂś


m%x9fXÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;3dnobfYeÂ&#x17D;Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfXÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;YdnqEfYoÂ?Â&#x20AC;QutdnobfYe?Â&#x2C6; bsÂ&#x17D;m!xgf|fYsgÂ&#x20AC;QutdnobfYeÂ&#x17D;o!fYqEitÂ&#x20AC;QithbÂ&#x20AC;YutfÂŻm%xgf|itsym!fYwnh!l1sge

Âś Â&#x17E;jxy¢ Âś Âś x xÂ&#x2018;r Âś x

 xl1o lÂ?Â&#x201A;3d1utfdnsg uÂ&#x160;Â&#x2020;|l+qm x( !Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yfm%xgfaÂ&#x201A;>dnutfiko o!itqEÂ&#x201A;gukf1ÂĽ m%xgfhbfYo!ikegÂ?gfaito wniÂ&#x160;jnfYsXÂ&#x2026;yÂ&#x2020;m%xgfÂ&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?go f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgobitdnsEd1p jÂ&#x17E; xy¢QjÂ&#x17E; x%r Â&#x201D;¢lÂ&#x2019;m ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xEito ^ Â&#x2C6;)²]x9f ÂŁ iksgegiksgwsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhd1p>m%xgfÂ?Â&#x20AC;YÂ?9hbjnf  l+Â&#x2026;3dnÂ? m

ito Âś Â&#x2C6; WfYsgÂ&#x20AC;Qf ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf Âś x Âś xc Âś    Âś x Âś Â&#x2019;x ²]xgfXo!fQÂ&#x20AC;YdnsgeÂ&#x17D;itsym!fYwnh!l1u?dnsSm%xgf|ukfQpzmÂ?xl1s9eÂ&#x17D;obitegf|Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;Â&#x2026;>f|fYoÂ&#x2018;m%itq l+m!fYe Â&#x17E;Â?pÂ?dnh  Âś ¢{Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;  Â&#x17E; Â&#x17E;b¢!¢ zÂ&#x17E;b¢ <  Âś  < Âś r Âś _ _ r Âś ²]xgikoÂ?m!fYsge9oÂ?m!dÂ&#x161;Âľl1o [m%fQsgego]m%d Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf utikq  Âś EÂś Â&#x201C;  Âś     xgikutfiksÂ&#x2014;m!xgitoÂ&#x20AC;Yl1o!fÂ&#x2013;m%xgf°Â&#x201A;9h!itqEikm!ikj1fÂ&#x2013;d1pm!xgf°iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1sgeÂ&#x20AC;Yl1sÂ&#x2026;>f°itegfQsym%ik}gfYel1ol1h!Â&#x20AC;QÂ?goÂ&#x2022;ml+sgwnfYsymYÂĽ o!d ÂŁ fXÂ&#x20AC;Yd1Â?guteÂ&#x2014;fQj+l1utÂ?gl+m%fm%x9itoÂ?itsym%fQwnh%l+u Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; m!xgf|pÂ?Â?gsgel1qEfYsym%l1u m%xgfQdnh!fQq d1p)Â&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?gutÂ?goQÂĽÂŚd1pzm%fQsÂ&#x2014;m%x9f h!fQo!ikegÂ?gfÂ?Â&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?goitorm%xgfÂ?dnsguÂ&#x160;Â&#x2020; ÂŁ l/Â&#x2020;°m%d|fQj+l1ukÂ?l+m!fÂ?l1sitsym%fQwnh%l1u-%Â&#x2C6; bsElq f~ml1q l+m%x9fYq l+m%ikÂ&#x20AC;/l1uÂ&#x203A;utf~jnfQu m%x9itoh!fQo!ikegÂ?gfÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?gof~Â&#x192; Â&#x201A;gutl1its9o ÂŁ xÂ&#x203A;Â&#x2020;o!dÂ&#x17D;qÂ&#x161;l1syÂ&#x2020;f~Â&#x192; Â&#x201A;gutikÂ&#x20AC;YiÂ&#x160;m%f°j+l1utÂ?9fYopÂ?dnhiksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1utoÂ&#x2022;itsyjndnuÂ&#x160;jnf m%x9f sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh Â&#x2C6; AB MG#H)O/G 

F^BEI JGR NLBEPYFI

¤('*),+.-/10243!57681-/ fQm

PÂ&#x2018;x _

5Â&#x2026;3fElSq fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;°pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns?Â&#x2C6; Â&#x2122;Â?fYÂ&#x20AC;/l+utu)m%xgl+mXsgf/l1hXlSÂ&#x201A;3d1itsym

Â&#x17E; y¢ Â&#x17E; ¢  Â&#x17E; y¢

ÂŁ xgfQh!f iko]q fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Â&#x2022;its l1s9e

 Â&#x17E; ¢ Â&#x2019;Âľ9  

ÂŁ h!iÂ&#x160;m%f

Â&#x2DC;

:=<?>@BC< @&JYL{<M >NIJÂ&#x2026;ZwJÂ&#x20AC;Â&#x17E; T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< ZK]

ÂŁ fÂ&#x161;Â&#x20AC;Yl1s

!x Â&#x2013; jxQrx _ !x jx _ " ²]xgfÂ&#x2013;itsym%fQwnfYhol ¼>Â&#x201A;3d1o!ikm!ikj1fÂ&#x2013;dnhÂ?sgfQwyl+m!ikjnf+ÂĽ3ikoÂŻÂ?9sgiÂ&#x203A;Â&#x203A;¤ Â?gfl1sgeÂ&#x20AC;Yl1utukfYeSm%xgfXdnhbegfYhÂŻd1p l+mÂ&#x192;x _ Â&#x2C6; `Â&#x201D;pvl iko Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1f1ÂĽnm!xgfYs ÂŁ fWo!l/Â&#x2020; m%xl+m xgl1ol YfYhbdnoal+mÂ&#x160;x _ Â&#x17E;7q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;YiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;Ql ¢~Â&#x2C6; ÂŚhbdnq l1sEl1sl1uÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞm!itÂ&#x20AC;{Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m d1p)jÂŞikf ÂŁ dnsgfxl1oÂŻm!dÂ&#x161;Â&#x20AC;QdnÂ?gsym YfQh!dno ÂŁ ikm!xq°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;Qikm!itfYoQÂĽgl1oÂŻdnsgfÂ&#x2013;Â&#x20AC;/l1sobfYfpÂ?hbdnq§m%x9fpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw f~Â&#x192;9l1qEÂ&#x201A;gukf1Â&#x2DC; oox ^ m%fQsgegoÂ?m%dGx _ ÂĽgm%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns Â&#x17E;!xÂ&#x2018;r#x ^ ¢YÂ&#x17E;jxQrEx _ ¢ g


m%fQsgegoWÂ?gsgiÂ&#x160;pÂ?dnh!qEukÂ&#x2020;EdnsÂ&#x17D;Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~mÂ?o!f~m%oÂ?m%d m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns !Â&#x17E; xÂ&#x2018;rx _ ¢ `Â&#x201D;p m%x9fsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh d+p YfYhbdno{iksÂ&#x161;o!d1q fÂŻdnÂ&#x201A;3fQs#o!f~m]d1p lÂ&#x2013;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns ito{lÂ&#x2019;m]l1ukuÂŚm!degfQÂ&#x201A;3fQsgeSÂ&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?gobukÂ&#x2020; dnsm%xgf]pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns ÂŁ iÂ&#x160;m%xEh!fQo!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;Qmam%d|Â?gs9ikpÂ?dnhbq Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYsgÂ&#x20AC;QfÂ&#x2022;dnsEÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~mao!fQm!oYÂĽÂ&#x203A;m%xgfQsEm!xgf YfYhbd d1p m%xgf|obfYÂ&#x20AC;Yd1sgeÂ&#x2014;pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsSsgfYfQegoÂ?m%dÂ&#x20AC;YdnÂ?9sÂ&#x203A;mÂ&#x2022;l1o YfQh!dnoQÂ&#x2C6; ÂĽÂŻd ÂŁ Â&#x20AC;QdnsgobitegfQhÂ?m!xgf|q fQ h!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns

 jÂ&#x17E; xn¢ ljÂ&#x17E; xQrx _ ¢  ^ !Â&#x17E; xyÂ&#x2C6;¢ !Â&#x17E; xÂ&#x2018; rx _ ¢  ^  jÂ&#x17E; xn¢ Â&#x2039;Â&#x17E;jxn¢]Â&#x2DC;h

!Â&#x17E; xy¢ jÂ&#x17E; xQ rEx _ ¢ !Â&#x17E; xy¢ xQrEl x _   jÂ&#x17E; !Â&#x17E; xyxy¢ ¢

ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf egdÂŞfYoÂ?sgd1m]j+l1sgiko!xÂ&#x2014;l+om x _ ÂĽ Â&#x161;ito]qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;l+om x _ ÂŁ ikm%xÂ&#x17D;h!fQo!ikegÂ?gf Â&#x2122;WfQo 6Â&#x17E; >& x _ ¢ Â?l

`Â&#x2021;sÂ&#x17D;Â&#x201A;l1hbm!itÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;l1hQÂĽ Â&#x161;ito]xgd1utdnqEdnÂ&#x201A;ghbxgitÂ&#x20AC;Â&#x2022;l+om x _ iÂ&#x160;prl1sgeÂ&#x17D;dnsgukÂ&#x2020; ikp egdÂŞfYo]xl1oÂ?sgd QfYh!d l1sgeÂ&#x17D;sgdÂ&#x201A;>dnutflÂ&#x2019;m x_Â&#x2C6; Lf|Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;d1Â&#x2026;9ml1iks m%xgf|sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fY h lÂ&#x2026;yÂ&#x2020; m%xgf|iksÂ&#x203A; m!fYwnh!l1u Âś  jÂ&#x17E; xy¢ x  jÂ&#x17E; xy¢ ÂŁ xgfQh!f ikoÂ?l1sÂ&#x17D;l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;ghbiÂ&#x152;l+m!fÂ&#x20AC;Yutobd fQeÂ&#x2014;Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f ÂŁ iÂ&#x160;m%x ÂŁ its9egitsgw sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3 fQh Âś l1hbdnÂ?gsge x _ Â&#x2C6; sgd+m%xgfQ h ÂŁ l Â&#x2020; d1p qEd1m%iÂ&#x160;j+l+m%iksgwm%xgikovÂ&#x20AC;Yl1utÂ&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%itd1s ikoam!dÂ&#x2013;jÂŞitf ÂŁ  pÂ?dnh!q l1ukukÂ&#x2020; l+ovm%x9fÂ&#x2022;egfQh!ikj+l m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x2013;d1putdnw Â&#x2C6;°Â&#x17E;butdnw Â&#x2021;egfQh!ikj+l+m!ikj1fÂ&#x203A;¢Ž=Â&#x2C6; LfÂ&#x2013;o%l/Â&#x2020;Â&#x2014;pÂ?d1h!q l1utuÂ&#x160;Â&#x2020; Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?9o!f ÂŁ f°egd#s9d1m ÂŁ l1symm!d#Â&#x2026;3d+m%xgfQh ÂŁ ikm!xSegitobÂ&#x20AC;YÂ?gobo!its9wEm!xgf|Â&#x2026;gh%l1s9Â&#x20AC;xl1sgeSegd1qÂ&#x161;l1iks d1p m%xgf|utd1wyl1h!iÂ&#x160;m%xgqÂ&#x17D;Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;Yfm!xgf°utd1wyl1h!iÂ&#x160;m%xgq d1palÂ&#x161;Â&#x201A;ghbd egÂ?9Â&#x20AC;QmikoÂŻm%x9fo!Â?9q d1pm!xgfukdnwyl1hbikm%x9q o ÂŁ f f~Â&#x192; Â&#x201A;3fQÂ&#x20AC;QmYÂĽ l1sgeiks p7l1Â&#x20AC;~mÂ?Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;f/l1obituÂ&#x160;Â&#x2020;#Â&#x201A;ghbd j1fÂ&#x2013;Â&#x2026;yÂ&#x2020;Sl+utwnfQÂ&#x2026;gh%l9ÂĽ m%xl+m

 Â&#x17E; ) ^ ¢   )  ) ^ ) ) ^ ) ²]xgfÂ&#x2013;l1Â&#x2026;>d j1fpÂ?dn h!q°Â?9uÂ&#x152;lpÂ?dnh Â&#x2039;jÂ&#x17E; xn¢ itoÂ?l1sÂ&#x17D;itqEq fQegiÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%fÂ&#x2022;Â&#x20AC;Qdnh!d1ut uÂ&#x152;l+hbÂ&#x2020;Ed1p m%xgikoWw1fYsgfQh%l1u?pÂ?dnhbq°Â?gutl9Â&#x2C6; fQÂ&#x201E; m bh!e Â&#x17E; & x ¢ egfQsgd1m!fXm!xgf|dnh!egfQh]d1p lpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns l+om x _ Â&#x2C6; ²]xgfYs ÂŁ fXxl/jn_ f

z/{),),6 Â&#x2021; >NM  Â? >Â?J&H>N< BC<*D@&JY< Â&#x2020; >] Â&#x2021; >NM Â&#x2DC; P Â? > B V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H TU @ Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< U < R%U M T F< U M >N[ Â?V BC< HJY[Â&#x203A;>&ZABC<*D >NIJÂ&#x2026;ZK ]$Â&#x2021; >NM Â&#x2DC; * Â&#x;Â ÂĄ . P Â? >ABGH U >&@&> R%U ZÂ&#x2026;>

@&JY<M U <LsJYL1ZN[ D U >NI>N<M U B Â? [Â&#x203A;>Â&#x192;@N[Â&#x203A;JÂ&#x2026;ZÂ&#x2026;>Dy@NLI Â&#x2020; > ZNL@ T M T BCM T BYZo<?J HJY[Â&#x203A;>&Z JYI >NI&JÂ&#x2026;Z U < M T > UuV B > JÂ&#x20AC;Â&#x17E; ]G| T >N< Âś  Â&#x17E;!xy¢ xc bh!e Â&#x17E;  x ¢ `Â&#x2021;sge Â&#x17E;  &x ¢ _ _ Â&#x17E;jyx ¢ R.T >NI>QM T > ZNL V JÂ&#x2026;>&ZwJ Â&#x2020; >NI(BC[u[x _ " BCM R.TU @ T T BYZcBQHJY[Â&#x203A;>JYI(B >NIJC] gŠ 

 


o ÂŁ f xl/j1f egiko!Â&#x20AC;QÂ?go!obfYe Â?p d1hm%xgf wnfQsgfYh!l1uh!fQo!ikegÂ?gfÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?goYÂĽ m!xgfl1o!obÂ?gqEÂ&#x201A;9m%ikdns d1p xgl jÂŞiksgw }sgiÂ&#x160;m%fQukÂ&#x2020;#q l1syÂ&#x2020;#Â&#x201A;>dnukfYoWl1sge Y fQh!dnoWito]s9d1mWl h!fYoÂ&#x2018;m%hbitÂ&#x20AC;Qm!itdnsSd1p m%x9fXw1fYsgfQh%l1u Â&#x20AC;Yl1o!f+Â&#x2C6; h!dÂŞd1p Â&#x2DC;²]xgitoÂ?ikoÂ?l1sSitqEq fQegiÂ&#x152;l+m!fÂ&#x2022;Â&#x20AC;Qdnh!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x161;d+prm!xgfXÂ&#x2122;WfQo!ite9Â?gf|Â&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?go 

²]xgfXitsym%fQwnh%l1u

 Â&#x17E;jxy¢ x Â&#x17E;jyx ¢

Âś xl1oWl sgikÂ&#x20AC;Yf|wnfYd1q f~m%h!ikÂ&#x20AC;itsym!fYh!Â&#x201A;9h!fQm%l+m%ikdns?Â&#x2C6;v f|Â&#x20AC;/l1s ÂŁ h!iÂ&#x160;m%f|ikm!oÂ?l1o Âś  Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢ zÂ&#x17E; b¢ Â&#x17E; Â&#x17E; b¢!¢  Âś Â&#x17E; Â&#x17E;  ¢ ¢Y Â&#x17E; Â&#x17E; bb¢b¢ ¢  Âś xÂś x ²]xÂ&#x203A;Â?goWikmÂ?ito{m!xgf ÂŁ itsge9itsgw sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhÂ?d1p m%x9fXÂ&#x20AC;QÂ?ghbj1f l1Â&#x2026;>dnÂ?9m]m!xgf|Â&#x201A;3dniksymWÂľ9Â&#x2C6; /'s5Y/) ' q8 / Â&#x2021; >NM Â? > J&H>N<BC<*Da@&JY< Â&#x2020; > U <W BC<*DÂ?[Â&#x203A;>NM Â? > BWD U ZÂ&#x2026;@ U < ZNL@ T M T BCMÂ&#x160;M T >@N[Â&#x203A;JÂ&#x2026;ZNLI>wJÂ&#x20AC;Â&#x17E; U Z@&JY<M B U <?>D U < Q] Â&#x2021; >NM BC<*D Â? > M R J T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z U < ZNLs@ T M T BCM Â&#x17E;!yx ¢.r Â&#x2039;Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;Â&#x;JYIoBC[u[Â&#x201C;x U <M T > Â? JYL{<*D1BCI JÂ&#x20AC;Â&#x17E; W]w| T >N< BC<*D T B Â&#x2020; > M T >=ZKB V >=<L VGÂ? >NIÂ&#x201E;JÂ&#x20AC;Â&#x17E; >NIJÂ&#x2026;Z Â&#x2013;@&JYL{<M >D R%U M T V L{[ÂŚM U H*[ U @ U M U < W] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; f~m Â&#x17E; rÂ&#x20AC;Ydno Â&#x201E;r4x _   obits Â&#x192;r4x _ ¢#Â&#x2026;>fm%xgf Â&#x20AC;Yikh!Â&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;l1h Â&#x20AC;QÂ?ghbj1f e9fYo!Â&#x20AC;Qh!ikÂ&#x2026;gitsgw m%x9f Â&#x2026;>dnÂ?gsgel+hbÂ&#x2020; d1p Â&#x2C6; dnhobitqEÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;YikmÂ&#x2021;Â&#x2020; l1sge ÂŁ iÂ&#x160;m%xgd1Â?9mEutdnoboÂ&#x161;d1pÂ&#x2022;wnfYsgfQh%l1ukikmÂ&#x2021;Â&#x2020; ÂŁ fl1obo!Â?gqEf$x _ Âľ9Â&#x2C6; b Â&#x2026;go!fQhbj1f m%xgl+mÂ&#x2013;m!xgfxyÂ&#x2020; Â&#x201A;>d1m!xgfYobitod+p m%x9fEm!xgfYdnhbfYq ikq Â&#x201A;gukitfQoÂ&#x2022;m%xlÂ&#x2019;m l1sge egdÂ&#x2014;sgd1m|j+l1sgiko!xVdns m%x9fXÂ&#x2026;>dnÂ?gs9el1hbÂ&#x2020;#d1p Â&#x2014;Â&#x2C6; f|xl/j1fXm!dEobxgd ÂŁ L  Â&#x17E;jyx ¢ x(  Â&#x17E;jyx ¢ x Â&#x17E;!x Â&#x2039;Â&#x17E;!x ÂŻd ÂŁ fQj1fYhYÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f  Â&#x17E;!yx ¢ r Â&#x17E;!yx ¢ x Â&#x2039;Â&#x17E;jx Â&#x17E;jx Â&#x17E; Š ng ¢  Â&#x17E;6Â&#x17E;  ¢ ¢Y Â&#x17E;!Â&#x17E;jxyyx ¢ ¢ x ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x2039;Â&#x17E;jnx ¢ Â&#x2039;Â&#x17E;jnx ¢qr Â&#x17E;jnx ¢ ! Â&#x17E; y x v ¢ r < Âś Âś Â&#x17E;!yx ¢ Â&#x17E;jyx ¢

dnsm%x9f itq l1wnfd+p ÂĽ ÂŁ fÂ&#x20AC;/l1s Â?gobfEl#Â&#x2026;gh%l1s9Â&#x20AC;x d1p m!xgf utdnwnl1h!iÂ&#x160;m%xgq egf~}sgfQe iks l1s dnÂ&#x201A;3fQs egitobÂ&#x20AC;°d1p h%l+egitÂ?go Âś l1Â&#x2026;3d1Â?9m Âś m!d dnÂ&#x2026; ml1ikslÂ&#x201A;gh!ikq iÂ&#x160;m%iÂ&#x160;jnfutd1wÂŚÂ&#x17E; g¢ d+p m%x9fÂ&#x2013;iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1sgeÂ&#x17D;d1pWÂ&#x17E; Š n¢~Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf#Â&#x17E; Š n¢ j+l1sgiko!xgfQoWÂ&#x2026;yÂ&#x2020; m!xgfpÂ?Â?gsgel1qEfYsym%l1uÂ&#x2039;m%x9fYdnhbfYq d1prÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?goYÂ&#x2C6; 

gte


Âą fQdnqEfQm%hbitÂ&#x20AC;Yl1utuÂ&#x160;Â&#x2020; ÂŁ fÂ?Â&#x20AC;/l1sEitsym!fYh!Â&#x201A;9h!fQmvÂ&#x2122;Â?dnÂ?gÂ&#x20AC;xgf om%x9fYdnhbfYq l1opÂ?dnukutd ÂŁ oYÂ&#x2DC; fQm Â&#x2026;>f]m%xgfÂ?Â&#x201A;l+m!x | d1palÂ&#x161;Â&#x201A;>fYhbo!dnsÂ&#x2039;Â&#x2C6;X²]x9f°Â&#x201A;3fQh!obdnsxl1ol egdnw dnsl#ukf/l1obxm%x9f°egdnw ÂŁ l1uk­ªiksgwÂ&#x161;m!xgf°Â&#x20AC;YÂ?9hbjnf Â&#x2C6;Â&#x2022;²]xgf xyÂ&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;3d1m!xgfYobitoad1p>m%xgf]m%x9fYdnhbfYq o%l/Â&#x2020;ÂŞom%xl+mm!xgfÂ?utfYl1o!xEd1p3Â&#x201A;3dnobo!ikÂ&#x2026;gukÂ&#x2020;Â&#x2013;j1l+h!iÂ&#x152;l+Â&#x2026;gutf{ukfYsgw+m%xitoal1u ÂŁ l/Â&#x2020;ÂŞom%dÂŞd o!x9dnhbm{pÂ?d1hvm%x9fegdnwm!d°h!fYl1Â&#x20AC;x m%xgfd1h!itw1its?Â&#x2C6; ÂŻfYs9Â&#x20AC;Yfm%x9fegdnw ÂŁ l1ut­Â&#x203A;o]l+o{d1pzm%fQsSl1h!d1Â?gsge#m%x9fdnh!ikwnits l1o]m%x9fXÂ&#x201A;>fYhbo!dnsÂ&#x2039;Â&#x2C6; olÂ&#x17D;pÂ?Â?ghÂ&#x2018;m%xgfQh°l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdnsd1p]ukfYqEqÂ&#x161;l  ÂŁ f egfYe9Â?gÂ&#x20AC;YfÂ&#x161;m!xgfÂ&#x161;d1Â&#x201A;3fQsLq l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;giksgwl+sge itsyj1fYh!obf pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns m%xgfQdnh!fQq

o]pÂ?dnh]xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9oYÂ&#x2C6; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s Â&#x2DC; P iko°Â&#x20AC;/l1ukutfQe l ukd Â&#x20AC;Yl1u x9dnq fQdnqEdnh!Â&#x201A;gx9ito!ql+mElÂ&#x201A;>dn itsyy m x " iÂ&#x160;p m%x9fYh!fEito|lSo!q l1uku)sgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3d1h!xgdÂŞd e  d1p x _ o!Â?g Â&#x20AC;xVm%xl+m|m!xgf hbfYoÂ&#x2018;m%h!ikÂ&#x20AC;Qm!itdns d+ p _ m%d itoÂ?iks bfYÂ&#x20AC;~m%ikj1fXl1sgeÂ&#x17D;Â&#x20AC;Ydnsym%iksÂ&#x203A;Â?gdnÂ?goWl1sgeÂ&#x17D;m%xgf|iksÂ&#x203A;j1fYhbo!fd+p ÂĽegf~}sgfXegdnsSm%xgfXitq l1wnfd+p ikoWl1utobd Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?9oYÂ&#x2C6;

/'s5Y/) Â&#x2021; >NM + Â&#x201E;Â? > J&H>N<SBC<*D(@&JY<<?>&@NMÂ&#x20AC;>D BC<*DÂ&#x192;[Â&#x203A;>NM Â&#x2DC; P oÂ? > BÂ&#x192;<?JY<@&JY< ZNMÂ&#x2014;BC<M T JY[Â&#x203A;J V JYIÂ&#x2014;H TU @vÂ&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY<*]S| T >N< Â&#x17E; ¢ U ZJ&H>N<*] | T >*Â&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< U Z BÂ&#x192;[Â&#x203A;JÂ&#x2026;@BC[ T J V >&J V JYIÂ&#x2014;H TU Z V BCM BÂ&#x2013;HJ U <M x _ " U Â&#x17E;pBC<*DcJY<[ U Â&#x17E; Â&#x17E;!x _ ¢ . Âľ

Â&#x2122;WfQqÂ&#x161;l+h!­ŒÂ&#x2DC;]o!iksgÂ&#x20AC;YfXm%xgfÂ&#x2013;obmlÂ&#x2019;m%fYqEfYsym!oÂ&#x2022;d1pm!xgitoÂ?m%xgfQdnh!fQqÂ?l1h!fÂ&#x2013;d1putdÂŞÂ&#x20AC;/l+u sgl+m%Â?ghbf1ÂĽÂŚm%xgf~Â&#x2020;l+uto!d xgdnuke iÂŁ m!xm%xgfl1Â&#x201A;9Â&#x201A;gh!dnÂ&#x201A;9h!iÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%f°iksÂ&#x203A;m!fYhbÂ&#x201A;gh!f~ml+m!itdnspÂ?dnhÂ&#x2022;q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;°q l1Â&#x201A;goÂ&#x2022;dns dnÂ&#x201A;3fQs o!fQm!o|d1pvm!xgfÂ&#x2122;Â?itf k q l1sgsSo!Â&#x201A;gx9fYh!f+Â&#x2C6; h!dÂŞd1p Â&#x2DC;

²rdÂ&#x2014;Â&#x201A;gh!d j1f Â&#x17E; Â?¢iko|dnÂ&#x201A;3fQsL ukfQ( m x _ " S Â&#x2C6; LfExl/jnfEm%dÂ&#x17D;o!xgd ÂŁ Â&#x17E; Â?¢Â&#x20AC;Qdnsyml1iksgoÂ&#x2013;l1s d1Â&#x201A;3fQsLo!f~m l1Â&#x2026;>dnÂ?9c m x _ Â&#x2C6; aÂ&#x2020; obÂ?gÂ&#x2026;9m!h%l1Â&#x20AC;~m%its9w !Â&#x17E; x _ ¢pÂ?hbdnq ÂŁ fÂ&#x161;q l Â&#x2020; l1obo!Â?gqEf jÂ&#x17E; x _ ( ¢ §¾9Â&#x2C6; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;Q f x ikoÂ&#x2013;sgd+m l1sÂ&#x17D;l1Â&#x20AC;QÂ&#x20AC;Y Â?gq°Â?9uÂ&#x152;l+m!itdns#Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m{d1p QfYhbdnoYÂĽgm!xgfYhbfitoÂ?l°o!q l1ukuÂ&#x2039;Â&#x201A;gÂ?gs9Â&#x20AC;Qm%Â?9h!fYeÂ&#x17D;egiko!Â&#x20AC; Y x _ l1Â&#x2026;3d1Â?9_ m x _ dns ÂŁ itÂ&#x20AC;x e9d fQosgd1mj+l1sgiko!x?Â&#x2C6; f~m Â&#x2026;>flÂ&#x161;Â&#x20AC;Qith!Â&#x20AC;QÂ?guÂ&#x152;l+hÂ&#x2022;Â&#x20AC;YÂ?9hbjnfEl1Â&#x2026;>dnÂ?9Â&#x192;m x _ itsgobitegf Â&#x2014;Â&#x2C6;²]xgf itq l1wnfXd1p ito]Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Qm/ÂĽobd iÂ&#x160;m%o]Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utfYqEfYsymÂ?ikoW

d1Â&#x201A;3fQs?Â&#x2C6; ÂŻfYs9Â&#x20AC;Yf|m%xgfQh!fXitoÂ?l1sÂ&#x17D;dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;Â&#x2026;l1utu l1Â&#x2026;3d1Â?9mWÂľ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x egdÂŞfYosgd+mitsym%fQh!o!fQÂ&#x20AC;Qmm%x9fWikqÂ&#x161;l+wnf d1p Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;YfÂ? m%xgf ÂŁ iksgegits9wsÂŞÂ?9q°Â&#x2026;3fQh `Â&#x2021;sge Â&#x17E; & xy¢)iko m%x9fo% l1qEfÂ&#x2022;pÂ?dnh{l1utu xG" ÂĽl+sge itovÂ&#x201A;3dnobikm!ikjnfÂ&#x2022;o!its9Â&#x20AC;YÂ&#x192;f `Â&#x2021;sge Â&#x17E;  %Âľy¢ Âľ9Â&#x2C6;WÂ&#x17E;Â?²]xg f ÂŁ itsge9itsgw°sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh `Â&#x2021;sge Â&#x17E; &  xy¢)Â&#x20AC;Yd1Â?gsym%o x9d ÂŁ d+pzm%fYsEm%xgfÂ?j+l1utÂ?9f xÂ&#x2013;itoml1­+fYs#Â&#x2026;yÂ&#x2020;m%x9fWpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns its9o!ite9fWm!xgfÂŻÂ&#x20AC;QithbÂ&#x20AC;Yutf

Â&#x2DC; m%x9ito iko{l1sÂ&#x161;f/l1oÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x161;Â&#x20AC;Qdnh! dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;d1p m%x9fYdnhbfYq 9Â&#x2C6; ¢ ÂŻfYs9Â&#x20AC;Yfl1uku3Â&#x201A;>dniksÂ&#x203A;m!o d1p l1hbfitsEm%xgfÂ&#x2022;itq l1wnfÂ?d1p Â&#x2C6;²]xgikoÂ?Â&#x201A;gh!d jnfQoWm!xl+m ito]dnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x2039;Â&#x2C6;

5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽgiÂ&#x160;Â&#x2C6;p x _ iko lobitqEÂ&#x201A;gutf QfYhbd°d1p ÂĽÂŞi Â&#x2C6; f1Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽÂ&#x203A;m%xgfÂŻegfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfWd1p l+=m x _ egd fQo sgd+mvj+l1sgiko!x?ÂĽ m%x9fY$ s `Â&#x2021;sge Â&#x17E;  Âľyp¢ Âś `Â&#x2021;sge Â&#x17E;   xy¢Â?pÂ?dnhÂŻl1uku x" Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Â&#x17D;Â&#x20AC;Y dnsym%iksÂ&#x203A;Â?gikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Â&#x17D;d1p ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;/l1sÂ&#x201A;gitÂ&#x20AC;­ ll°o!q l1utukfYhveg itobÂ&#x20AC; its9o!ite9f ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;ito{q l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;>fYeSiksÂ&#x203A;m!d Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x2C6;²]x9fXÂ&#x201A;9h!fQjÂŞikdnÂ?goÂ?egitobÂ&#x20AC;YÂ?gobo!ikdns o!x9d ÂŁ oÂ&#x2013;m%xl+m iko|its bfQÂ&#x20AC;Qm%iÂ&#x160;jnf dn s Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?go°ikmXxl+o°l1s itsyjnfQh!o!f+Â&#x2C6;Â&#x2014;²]x9fÂ&#x161; itsyj1fYh!obfÂ&#x161;ikoÂ&#x2013;Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?go Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!f ÂŁ f xgl j1f{o!fQfYsm!xl+m q l1Â&#x201A;go dnÂ&#x201A;>fYs°obfQm%o m%dÂŻdnÂ&#x201A;3fQs°o!f~m%oQÂ&#x2C6;)²]xÂ&#x203A;Â?go iko lÂŻxgdnqEfYd1q dnhbÂ&#x201A;gxgiko!q dns Â&#x2C6;

 itsgl1utuÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽÂŞikp !Â&#x17E; x _ ¢ 5 . Âľ9ÂĽgm!xgfYs

Â&#x2021;sge Â&#x17E; & xn¢ Âś `

pÂ?dnh]l+utu xitsSl°obqÂ&#x161;l+utuÂ&#x2039;e9ito!Â&#x20AC;|l+Â&#x2026;3dnÂ? m jÂ&#x17E; x _ ¢Ž¼9sgdq l+m!m!fYh{x9d ÂŁ o!q l1utuÂŚm%x9fXÂ&#x20AC;QithbÂ&#x20AC;YÂ?gutl1h{l1hbÂ&#x20AC; ÂĽgxgfYs9Â&#x20AC;Yf Â&#x20AC;/l+sgsgd1mWÂ&#x2026;>fXukd Â&#x20AC;Yl1utuÂ&#x160;Â&#x2020;its bfQÂ&#x20AC;Qm!ikjnf+Â&#x2C6; 

gÂ&#x201C;g


 \F

J°D D J ZyMGU]HOYBEG

bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+mÂ?pÂ?dnh Âľ ÂŁ f|Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;egf~}sgf

hÂ&#x2DC; $  ÂŁ xgfQh!fEutdnwÂ&#x17D;ito|l Â&#x2026;gh!l1sgÂ&#x20AC;xLd+pvm!xgfutdnwyl+h!ikm!xgqÂ?dns?ÂĽ o%l/Â&#x2020;nÂĽ  Yx Â&#x2DC; Â&#x17E;!xy¢ Âľ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x o!l+m%ikob}fQo utd1wÂŚÂ&#x17E; Âś ¢%5Âľ9Â&#x2C6; Lf|egf~}sgf|m%xgfÂ&#x2013;Âą|l1qEqÂ&#x161;lÂ&#x2013;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns pÂ?dnh jÂ&#x17E; xn¢ Âľ Â&#x2026;yÂ&#x2020;  ^$   aÂ&#x17E;jxy¢ _dnh Â&#x17E;jxy¢ ¾°m%x9ito]itsym!fYwnh!l1u?Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYoÂŻits m%xgf|ikq Â&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;>fYh]Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9s o!fYs9o!f utikq    ^ $   ^ l1sgeSiksgegfYfQeÂ&#x17D;m!xgito]Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQsgÂ&#x20AC;YfÂ&#x2013;ito]Â?gsgiÂ&#x160;pÂ?dnh!qdnsSÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;QmÂ?o!f~m%oWits xÂ&#x2014;Â&#x17E;7fÂŽÂ&#x192;9fQh!Â&#x20AC;Qito!f/¢~Â&#x2C6; dnh{f~Â&#x192;9l1qEÂ&#x201A;gukf ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f  $  % Âś aÂ&#x17E; Âś ¢

_

²]xgfÂŻÂąXl+q q lWpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns itox9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;aits°m!xgf]Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1f{xl1uÂ&#x160;pÂŚÂ&#x201A;guÂ&#x152;l+sgfÂ?l1odnsgf Â&#x20AC;/l1so!fQf]pÂ?h!dnq %m x9f fQq q l°d1p 5Â&#x2014;dnh!fQh%l9Â&#x2DC;pÂ?dnhÂ?l+sÂ&#x203A;Â&#x2020;#Â&#x20AC;Yutd1o!fYeÂ&#x17D;Â&#x20AC;YÂ?9hbjnf iks ÂŁ fXxl/jnfXÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; ÂŚÂ?9Â&#x2026;gitsgi    ^ $   x

^

 

 ^  ^ $  x v Âľ ÂŹ d Liko] xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;l1oÂ?utikq iÂ&#x160;m Â?9sgikpÂ?dnhbq uÂ&#x160;Â&#x2020;EdnsÂ&#x2014;Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;QmÂ?obfQm!oÂŻd1prxgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgoQÂ&#x2C6; dnh Â&#x17E;!yx ¢ Âľ ÂŁ fXdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnfXÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;SÂ&#x201A;gl1hbm!iÂ&#x152;l1u3itsym%fQwnh%l+m!itdnsVÂ&#x17E;zm%xgf|Â&#x2026;>dnÂ?gsgegl1hbÂ&#x2020;#m!fYhbq o{j+l1sgiko!x΢ x aÂ&#x17E;jyx ¢Â&#x160; _ x ^ $  v _ $  v aÂ&#x17E;jx Âś ¢ ²]xÂ&#x203A;Â?go Â&#x17E; Š y¢ aÂ&#x17E;!xy¢Â&#x2013; aÂ&#x17E;jxx Âś ¢ ÂŻobitsgw m!xgito{pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsl1uÂ&#x2039;fKÂ&#x203A;¤ Â?l+m!itdns?ÂĽiÂ&#x160;m{pÂ?dnukutd ÂŁ o]Â&#x2026;yÂ&#x2020; itsge9Â?gÂ&#x20AC;Qm!itdns m%xgl+m aÂ&#x17E;!l ¢ Â&#x17E;!l r Âś ¢ pÂ?dnhÂ?l1uku?Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1fitsym%fQwnfYhborl Â&#x2C6;²]xÂŞÂ?9oÂŻm%x9fÂą|l1qEqÂ&#x161;lXpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x17D;itoÂ?l+sÂ&#x2014;fÂŽÂ&#x192; m!fYsgobitdnsÂ&#x2014;d1p m%xgfp7l1Â&#x20AC;~m%dnhbiÂ&#x152;l1u pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns egfQ}s9fYe dns m%x9fEÂ&#x201A;>dnobikm%iÂ&#x160;jnf iksÂ&#x203A;m!fYwnfQh!oQÂ&#x2C6;SÂ&#x201D;` mXito|sgd+mXm!xgfdnsguÂ&#x160;Â&#x2020;xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;°fÂŽÂ&#x192; m!fYsgobitdnsÂ&#x2039;ÂĽ  pÂ?dnh]fÂŽÂ&#x192;gl+q Â&#x201A;gukf ÂŁ X f Â&#x20AC;Yd1Â?guteÂ&#x17D;l1ege

obits Â&#x17E;  yx ¢ Âś$ r $ g 

 
m%d dnÂ&#x2026;9m%l1its l1sgd1m!xgfYh f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgo!ikdns?Â&#x2C6; ÂŻd ÂŁ f~jnfQhYÂĽ ÂŁ f ÂŁ ikutu]obfYfqEdnqEfYsyml1hbituÂ&#x160;Â&#x2020;Lm%xgl+m m!xgfÂą|l1qEqÂ&#x161;l pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsSito{m%x9fXqEdnoÂ&#x2018;mÂ?sl+m%Â?9h%l1u fÂŽÂ&#x192; m!fYsgobitdnsÂ&#x17D;d1p m%xgfp7l1Â&#x20AC;~m%dnhbiÂ&#x152;l1u-Â&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnf|m%xgl+m{m%x9fXhbitwnxym xl1sgeSo!ikegfd1p Â&#x17E; Š y¢ l1Â&#x20AC;~m%Â?l1ukukÂ&#x2020; qÂ&#x161;l+­1fYo]obfYsgobfXpÂ?d1h Â&#x17E;!xy¢ Â&#x2DC;r Âś l1oÂ?l qEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x17D;lo!itqEÂ&#x201A;gukfÂ&#x201A;3d1utf|l+moxc Âľ9Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?goÂ?m%xgfÂąX l+q q lÂ&#x2013;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsSxl1oWl Â&#x17E;7Â?9sgÂ&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gf+ÂĽ?l1o ÂŁ fÂ&#x2013;­ªs9d ÂŁ ¢Wq fQh!dnqEdnÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;|f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgo!ikdnsm%dEm%xgfÂ&#x2013;xl1ukp)Â&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f Â&#x17E;jxy¢ r Âś Â&#x2C6;`Â&#x2021;s9o!fYhÂ&#x2018;m%iksgw m%x9itoSÂ?gsgi ¤ªÂ?9f fÂŽÂ&#x192; m!fYsgobitdns5dns m%xgfVh!ikwnxymÂ&#x2014;xgl1sge o!ite9f d1p Â&#x17E; Š n¢ ÂŁ fVÂ&#x20AC;/l1s5f~Â&#x192;ÂŞm%fQsge m%x9fLÂą|l1qEqÂ&#x161;l pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsm%d !Â&#x17E; xy¢ r Â&#x2C6; ²]xgitofÂŽÂ&#x192; m!fYsgobitdnsVxl1o|obitqEÂ&#x201A;gutf°Â&#x201A;>dnukfYo|l+Â&#x2018; m x ÂľSl1sge x r Âś = Â&#x2C6; vÂ&#x2020; its9egÂ?gÂ&#x20AC;Qm!itdns xl1o|l Â?gsgi ¤ªÂ?9fEqEfYhbdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;°fÂŽÂ&#x192; m!fYsgobitdns m%d m!xgffYsym%ikh!f Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;gukf~Â&#x192;Â&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f1ÂĽ ÂŁ ikm!x Â&#x201A;>dnutfQoÂ?l+mWÂľ9Â&#x; r Âś Â&#x;  r   Â&#x160;Â&#x2C6; bÂ&#x2026;go!fQhbjnf°m!xl+m v!Â&#x17E; xy¢ aÂ&#x17E; Âś rÂ&#x2019;xy¢¯xl1oÂŻo!ikq Â&#x201A;gukfÂ&#x2013;Â&#x201A;>dnukfYoÂŻl+ml1uku itsym%fQwnfYhboYÂ&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?goiÂ&#x160;mÂ&#x2022;ikoÂŻslÂ&#x2019;m%Â?gh!l1u m!d Â&#x20AC;Yd1sgo!ikegfYh]m%x9fXx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s

!Â&#x17E; xy¢{Â&#x2DC; o!its Â&#x17E; xy¢ ajÂ&#x17E; xy¢ vÂ&#x17E; Âś rxn¢ fXxgl j1fXm!xgfpÂ?dnutukd ÂŁ itsgw

z/{),),6 | T >vÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< jÂ&#x17E; xnc¢ B Â? J Â&#x2020; > U Z @&JY< ZNM BC<MÂ&#x2013;BC<*D > Â&#x153; L BC[Â&#x2C6;M J ] h!dÂŞd1p vÂ&#x2DC; Lf|dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfXm%xl+m]m!xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s iko]Â&#x201A;3fQh!itdÂŞegikÂ&#x20AC; ÂŁ ikm!xÂ&#x17D;Â&#x201A;>fYhbitdÂŞe Âś Â&#x2DC;

jÂ&#x17E; x Âś %¢ 5o!iks Â&#x17E; xo ¢ ajÂ&#x17E; x Âś ¢ aÂ&#x17E; rxy¢

Â&#x17E;jxo Âś ¢ Â&#x17E; robits Â&#x17E; xy¢ Â&#x17E;jx vÂ&#x17E;!xy¢!¢ Âś vÂ&#x17E;Â&#x20AC;rÂ&#x201E;xÂ&#x201E; Âś ¢ Â&#x17E;jxy¢

r x `Â&#x201D;p utdnw iko]l1syÂ&#x2020; Â&#x2026;gh%l1s9Â&#x20AC;xÂ&#x17D;d+p m!xgfukdnwyl1hbikm%x9q dnsSl1syÂ&#x2020;#Â&#x20AC;Qdnsyjnf~Â&#x192; o!Â?gÂ&#x2026;gobfQmWd1p  Â&#x2019;Âľ Â&#x203A;ÂĽÂŞm%xgfQsÂ&#x17D;Â&#x20AC;QdnsgobitegfQh ukdnwÂ&#x160;x Â&#x17E;jxy¢  ÂŹ iksgÂ&#x20AC;YfEutdnwÂ&#x17D;itoXegf~m%fYhbq iksgfYeVÂ?gÂ&#x201A;Vm%dÂ&#x17D;q°Â?gukm!itÂ&#x201A;gukfYod1p bÂĽ m!xgfEpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns egd fQoÂ&#x2013;s9d1mXegfYÂ&#x201A;>fYsgeLdns m%x9f°Â&#x20AC;xgdnikÂ&#x20AC;Yf d1pm!xgf°Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1sym Â&#x17E;7Â&#x201A;>fYh!ikd e9itÂ&#x20AC;YiÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020;Sd1p ¢~Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?goQÂĽ o!Â?gÂ&#x20AC;x egfQ}s9fYe dnsm ÂŁ dÂ&#x17D;e9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1f~Â&#x192;SobfQm!oWÂ&#x20AC;Qdnits9Â&#x20AC;Yite9fYo{dns#m!xgfiksÂ&#x203A;m!fYhbo!fYÂ&#x20AC;~m%ikdnsSd1p m%xgfQo!f|o!f~m%oQÂ&#x2C6; aÂ&#x2020;#Â&#x201A;l1oÂ&#x2018;m%iksgw m!dnwnf~m%xgfQh ÂŁ f|Â&#x20AC;Yl1s egf~}sgfÂ&#x2013;lx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x17D;d1sl1ukuÂ&#x2039;d1pq Â&#x2019;Âľ Â&#x203A;Â&#x2C6; bÂ?gh°wndyl+u itoÂ&#x2013;m%dÂ&#x201A;ghbd j1f#m%xlÂ&#x2019;m iko°xgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;El+mÂľl1sge l+m Â&#x2C6; ²]xgito ikoegdns9f Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; l o!ikq Â&#x201A;9utfobi Yf|fQobm%ikqÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%fpÂ?dnh Â&#x2C6;vL f|xl/j1fXpÂ?dnh=  Âľ9Â&#x2DC; aÂ&#x17E; jg ¢  _  < $  < _  $   aÂ&#x17E;3 ¢ f]Â&#x20AC;YuÂ&#x152;l+itq m%xlÂ&#x2019;m aÂ&#x17E;Â&#x2013; jg ¢ < aÂ&#x17E;3 ¢ l1uko!dxgd1utego)pÂ?dnhrsgfYwnl+m%iÂ&#x160;jnf= Â&#x2C6;)²]xgiko pÂ?dnukutd ÂŁ o)Â&#x2026;yÂ&#x2020;°iksgegÂ?gÂ&#x20AC;~m%itd1s pÂ?h!d1q aÂ&#x17E;uy jcr Âś ¢ y jÂś cr Âś aÂ&#x17E;w jg ¢ < Ar Âś Âś aÂ&#x17E;3 ¢ aÂ&#x17E;u 9 ¢ ²]xgfYhbfQpÂ?dnhbf Â&#x17E;w 9 ¢ < aÂ&#x17E;3 ¢ aÂ&#x17E; Âś r#3 ¢ $ < < Â&#x153; $ < g 

 

 
ÂŻfQh!f ÂŁ f xl/jnf Â?go!fQe m%xgl+m vÂ&#x17E;!xy¢ aÂ&#x17E; Âś r xy¢Xl+oÂ&#x2013;lÂ&#x17D;Â&#x201A;3fQh!ikd egikÂ&#x20AC;°Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?9oÂ&#x2013;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns d1sVm!xgf hbf/l1u utiksgfiko]Â&#x2026;3dnÂ?9sgegfYeÂ&#x2014;dns m%xgf|hbf/l1u ukitsgf+Â&#x2C6;ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf jÂ&#x17E; xy¢ < Â&#x153; $ Â&#x17E; ¢ < q lÂ&#x2019;Â&#x192; x  x  ²]xgiko°Â&#x201A;gh!d j1fSm!xl+m jÂ&#x17E; xn¢itoqEfYhbdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;#lÂ&#x2019;mÂľl1sge Â&#x17E;7sgl1q fQukÂ&#x2020;1ÂĽ%x Â&#x17E;jxy¢b¢ ikoxgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; l+mÂ&#x2022;ÂľÂ&#x161;l1s9e Â&#x161;!Â&#x17E; xy¢ txÂ&#x161;itoWxgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;|l+m Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x2014;m!xgfwnfQsgfYh!l1u utfQq q lEd+paÂą|d1Â?gh!o!l+m/Â&#x2C6; ¢5Â&#x2014;dnh!fQd jnfYhQÂĽ m%x9fSj+l1ukÂ?gf#d1Â&#x201E;p x jÂ&#x17E; xy¢ l+m Âľ ikoÂľ9ÂĽo!d jÂ&#x17E; xy¢°itofQjnfQs xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;Â&#x161;l+mÂľ9ÂĽvl1sge utik­1f ÂŁ ito!f jÂ&#x17E; xn¢ itox9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Â&#x2013;l+m Â&#x2C6;°x9fYsgÂ&#x20AC;Qf CitoxgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;Xdnsm%xgffYsym!ith!f obÂ&#x201A;gxgfQh!f l1sgem%xgfQh!f~pÂ?dnh!f iko Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1sym/Â&#x2C6; ²rddnÂ&#x2026; ml1iks#m%xgfj+l1ukÂ?gfd1p m%xgiko{Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1symÂŻd1Â&#x2026;go!fQhbjnfm!xl+m]m%x9fh!fYob itegÂ?9fd1p Vl+mW¾°iko]Kf ¤Â&#x203A;Â?l1uÂ&#x2039;m!d aÂ&#x17E; Âś ¢ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;ito Âś Â&#x2C6;²]xgf|egfQh!ikj+l+m!ikj1fd1p obits Â&#x17E; xy¢]l+mWÂľito Â&#x2C6; WfYsgÂ&#x20AC;Qf Â&#x17E;-Âľy%¢  Â&#x2C6; ¤('s5Y'*-!-!6 5 | T > B VV B(Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< U ZGM T > JY<[ V >NI&J V JYIÂ&#x2014;H TU @ Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< JY<W R.TU @ T ZKBCMuZ U F=>&Z aÂ&#x17E; Âś G¢ Âś (M T > Â&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY<*BC[o> Â&#x153; L BCM U JY< ~ Â&#x201D;  T BYZcHJY[Â&#x203A;>&Z JY<[ BCMQM T > <?JY<Â&#x203A;HJÂ&#x2026;Z U M UuÂ&#x2020; >

U <M > >NI&ZÂ?~ R.TU @ T M T >N<<?>&@&>&Z&ZKBCI U [ BCI>yZ UuV H*[Â&#x203A;> HJY[Â&#x203A;>&Z  QBC<*D @BC< Â? > >&ZNM UuV BCM >DWBC[Â&#x203A;JY< a>B@ T Â&#x2020; >NIÂŁM U @BC[?[ U <?> Â? M T > Â&#x2020; BC[ÂŚLs>Â&#x2018;BCMÂ&#x2013;M T > U <MÂ&#x20AC;>NIZÂ&#x2026;>&@NM U JY<aJÂ&#x20AC;Â&#x17E;QM T > Â&#x2020; >NINM U @BC[[ U <?> R%U M T M T >Â&#x2018;I&>BC[B U Z Â&#x2030; aÂ&#x17E;u 9¢ < Â&#x153; aÂ&#x17E;3¢ Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[  " ~Â&#x2014;M TU Z U ZQI>B1DAMÂ&#x20AC;J Â? >c@&JYINI>&@NM U Â&#x17E; T BYZ(BÂ&#x2018;HJY[Â&#x203A;>(BCM  C] h!dÂŞd1p Â&#x2DC;Â&#x160; b Â&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+mWits#m!xgf|Â&#x201A;gh!dÂŞd1prd1prm!xgf|Â&#x201A;gh!f~jÂŞitdnÂ?goÂ?ukfYqEqÂ&#x161;l ÂŁ f|xl/jnfXitsgegfQfYeÂ&#x17D;Â&#x201A;gh!d j1fYe o!its Â&#x17E; yx ¢ ^ Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;!yx ¢ pÂ?dnhSl1ukuÂ&#x2022;qEfYhbdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;Â&#x2014;pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo ÂĽ Âś   o!l+m%ikobpzÂ&#x2020;ÂŞitsgw m!xgfÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;3fQhbm!itfYo oÂ&#x2018;ml+m!fYe its m%x9f Â&#x20AC;Yd1h!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;nÂ&#x2C6; ÂŹ f~m!m!itsgw ^ l1s9e l1hbÂ&#x2026;gikm!h%l1hÂ&#x2018;Â&#x2020; ÂŁ fÂ&#x20AC;/l1s o!dnuÂ&#x160;jnfÂ&#x2014;m!xgitoEite9fYsym%iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; pÂ?dnh l+sge Â&#x20AC;Yd1sgutÂ&#x20AC;QÂ?gegfm%xlÂ&#x2019;m  Â&#x2C6; ¤('s5Y'*-!-!6 5  Â?> T B Â&#x2020; > x xÂ&#x201E; Âś aÂ&#x17E;!yx ¢  ^   h!dÂŞd1p Â&#x2DC;v Lfs9fYfYeÂ&#x17D;m%d obxgd ÂŁ m%xgfukfQpzm]xgl1sgeÂ&#x17D;o!ite9fo%l+m!itob}gfYo]m%xgfÂ&#x201A;9h!dnÂ&#x201A;>fYhÂ&#x2018;m%itfQo]d1p m%xgfÂ&#x201A;ghbfQjÂŞitd1Â?go utfQq q l9Â&#x2C6; ´ utf/l+h!ukÂ&#x2020;ViÂ&#x160;m°itoq fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; ÂŁ ikm!x m%xgf#hbitwnxymÂ&#x201A;3dnukfYoQÂ&#x2C6; utobdikmÂ&#x2013;ml1­+fYo ikm!oq lÂ&#x2019;Â&#x192; itq l1u j+l1utÂ?9fYoXl1utd1sgw jnfYhÂ&#x2018;m%ikÂ&#x20AC;/l1uutiksgfYoXl+m|m!xgf hbf/l1ualÂ&#x2019;Â&#x192; ikoÂ&#x161;Â&#x17E;zm%xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns ^ xl1oXÂ&#x20AC;Yd1sgobm%l1symqEd e9Â?gutÂ?go l1ukdnsgw°jnfQhbm!itÂ&#x20AC;/l+u utits9fYo¢ŽÂ&#x2C6;²]xgfj+l1utÂ?gf|lÂ&#x2019;moxw Âś ito Âś Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!f ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1sSo!dnuÂ&#x160;jnfm%xgf|ikegfYsym%iÂ&#x160;mÂ&#x2021;Â&#x2020; Âś Âś r Âś obits Â&#x17E; ¢%  pÂ?dnh ^  Â&#x2C6;%Â&#x201D;` m]h!fQqÂ&#x161;l1iksgom%d o!x9d ÂŁ m!xgfÂ&#x2022;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsl1u>fKÂ&#x203A;¤ Â?l+m!itdnsÂ&#x2039;ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x ito e9dnsgfl1ovpÂ?dnutukd ÂŁ o xo Âś Â&#x17E;!xÂ&#x201E; Âś ¢Â&#x2C6; Âś  ^ ^     ^ xÂ&#x201E; Âś x x  x x Âś  x  ^   g 
 \FOYFD J°GG

ZyMGU]HOYBEGÂ&#x17E;!xy¢ Âś Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; Â&#x17E;jxy¢ l   ^ `Â&#x2021;sgegfQfYe?ÂĽyiÂ&#x160;p  Âś ito m%xgf{hbf/l1uÂŞÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;m)d1p*x ÂĽnm%xgiko o!Â?9q iko Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYsymÂ&#x2026;yÂ&#x2020;m!xgf iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l1uÂŞÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1hbito!d1s m%fQobm l   l  <  ^ ^    v  ^ Â&#x17E; Š n¢ Sr Âś  ²]xgikoSl1h!wnÂ?9q fQsÂ&#x203A;mÂ&#x17D;l+uto!d obxgd ÂŁ oÂ&#x2014;fYl1o!ikuk Â&#x2020; m%xl+m m!xgfo!Â?9q egfQ}gsgitsgw Â&#x20AC;YdnsyjnfQh!wnfQoÂ&#x2014;Â?9sgikpÂ?dnhbq uÂ&#x160;Â&#x2020; dns Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;QmobfQm%od1s m!xgf°xl+ukpaÂ&#x201A;guÂ&#x152;l+sgf jÂ&#x17E; xy ¢ Âś Â&#x2C6;X²]xÂŞÂ?9o ikol#xgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;XpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsiksm%xlÂ&#x2019;m xl1uÂ&#x160;p Â&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f1Â&#x2C6; d dn­Â&#x203A;iksgwSl+mm%x9fEiksym%fYw1h%l1u)d1s m!xgfutf~pzmd1pÂ&#x17E; Š n¢Ž¼ ÂŁ fdnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfm%xlÂ&#x2019;m ÂŁ x9itutfÂ&#x2013;m%xgfitsym!fYwnh!l1u iko sgd1mÂ?Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQsÂ&#x203A;mÂŻpÂ?dn=h  Âś ÂĽikm!o j+l1utÂ?9fdnsÂ&#x17D;m!xgfh!ikwnxymÂ?xl1sgeÂ&#x17D;o!ikegfd1p{Â&#x17E; Š 1¢ xl1oWl q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC; f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgobitdnsSm%d°m!xgffYsym%ikh!fÂ&#x201A;gutl1sgf ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x17D;l°o!ikq Â&#x201A;9utfÂ&#x2022;Â&#x201A;>dnukfl+=m  Âś vÂ&#x2C6; f|l1itq m%d Â&#x201A;ghbd jnfm%xgf|qEdnh!f o!Â?9Â&#x2026;9m%ukf|p7l+Â&#x20AC;Qm]m%xgl+m xl+oÂŻl qEfYhbdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgobitdnsÂ&#x17D;m%d m%xgf|fQsÂ&#x203A;m!ithbfÂ&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f|m!d d9Â&#x2C6;  ithbobm ÂŁ f°}sgeVl#egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fQsÂ&#x203A;mh!fYÂ&#x201A;9h!fYobfYsymlÂ&#x2019;m%itd1sVd+pam!xgf Yf~mlÂ&#x161;pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns?Â&#x2C6; ÂŹ dnqEf°d1pm!xgf bÂ?gobm!ik} Â&#x20AC;/lÂ&#x2019;m%itd1sgoÂ&#x2022;Â&#x2026;>fYukd ÂŁ l+h!ffYl1o!ikfYhWpÂ?dnh jÂ&#x17E; xy¢  ÂĽÂ&#x2039;obd ÂŁ f o!xl1uku pÂ?dnhÂ&#x2022;obitqEÂ&#x201A;gutikÂ&#x20AC;YikmÂ&#x2021;Â&#x2020;#h!fYoÂ&#x2018;m%hbitÂ&#x20AC;Qml+m!m!fYsym%ikdnsÂ&#x2014;m!d m%xgl+mÂ?egdnq l1itsÂ&#x2039;.Â&#x2C6; Lf|xl/j1f l    $      $   aÂ&#x17E;jxy¢ Â&#x17E;jxy¢   _ ^ _ ^ pÂ?dnh!q l1u3Â&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gutl+m%ikdns#Â&#x20AC;xl1s9wnitsgw m!xgf|dnh!egfQhÂ?d1p obÂ?gqEqÂ&#x161;l+m!itdnsSl+sgeSitsym%fQwnh%l+m!itdns w1ikjnfQo    ^ $   %   ^ $  %   ^  aÂ&#x17E;!xy¢ Â&#x17E;jxn¢Â&#x160; _ ^ _ Âś r $ _ $ r Âś ² d bÂ?goÂ&#x2018;m%iÂ&#x160;pzÂ&#x2020;#Â&#x20AC;xl1s9wnitsgwd1p m%x9fXd1h!egfQhWd+p iksÂ&#x203A;m!fYwnh!l+m%ikdnsSl1sgeÂ&#x17D;o!Â?9q q l+m%ikdns#dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf vÂ&#x17E;!xy¢ Â&#x17E;!xy¢ ukitq  l    ^ $   _ ^ its9o!ite9fm%xgfukitqEikm ÂŁ fÂ&#x20AC;Yl1s Â&#x20AC;xl1sgwnf m!xgf dnh!e9fYh|d1paitsym%fQwnh%lÂ&#x2019;m%itd1sl1sge o!Â?9q q l+m%ikdnsÂ&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!fm%x9f Â&#x201A;l1hÂ&#x2018;m%itl1uÂ&#x2039;obÂ?gq oÂ?d1p m%x9fXiksym%fYw1h%l1sgeÂ&#x17D;Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfÂ&#x2013;Â?9sgikpÂ?dnhbq uÂ&#x160;Â&#x2020;nÂĽÂŞxgfYs9Â&#x20AC;Yf aÂ&#x17E;jxn¢ Â&#x17E;jxy¢ utitq  $  r ^ Âś  _ ²]xgiko)utikq iÂ&#x160;mriko fYl1o!ikukÂ&#x2020;Xo!fQfYs m%dfÂŽÂ&#x192;9ikobmYÂĽÂ&#x203A;l1sge xgfQsgÂ&#x20AC;Yf]iko)Kf ¤Â&#x203A;Â?l1uÂŞm%dm!xgf{itqEÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;3fQh)Â&#x2122;Â?itfQqÂ&#x161;l1s9sitsym!fYwnh!l1u Â&#x2C6; ´ utfYl1h!uÂ&#x160;Â&#x2020;ikm|ikofYsgdnÂ?9wnx m!dÂ&#x17D;Â&#x201A;9h!d jnfEm%xl+m|m!xgf pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns ajÂ&#x17E; xy¢ jÂ&#x17E; xy¢xl1oÂ&#x2013;l q fQh!dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC; fÂŽÂ&#x192; m%fQsgo!ikdns?Â&#x2C6;² dEm!xgito]fQsge?ÂĽ ÂŁ fXobxl1uku?egfYhbikj1fl egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsymWf~Â&#x192; Â&#x201A;ghbfYobo!itd1sÂ&#x2014;pÂ?dnh ajÂ&#x17E; xn¢ jÂ&#x17E; xy¢ŽÂ&#x2C6; ²]xgfÂ&#x2013;Â&#x2122;WikfYq l1sgs

pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x17D;ikoÂ?egfQ}s9fYeÂ&#x2014;pÂ?d1h

g


´ dnsgobitegfQhÂ?m!xgf|Â&#x2026;gh%l+sgÂ&#x20AC;xukdnwd1prm!xgf|utdnwnl1h!iÂ&#x160;m%xgqegfQ}gsgfYeÂ&#x2014;dns m%xgf|o!ukikm]Â&#x201A;9uÂ&#x152;l1sgf

  Â&#x2DC; < Âľ o!Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x2014;m%xgl+mÂ?utdnwÂ&#x17E; Âś ¢ 5Âľ Â&#x2C6;²]xgfYs ÂŁ fXÂ&#x20AC;Ydns9o!ite9fYh]m%xgf|xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns Â&#x17E; Š y ¢

$ ^ $ r Âś

Â&#x17E; ' ¢

ÂŁ fSÂ&#x20AC;Ydns9o!ite9fYhm!xgf Â&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfQo ^ Â&#x2DC; * Â&#x2019;Â . P /ÂĽ Â&#x2DC; 

 e9fQ}sgfQeÂ&#x2026;yÂ&#x2020; ^ Â&#x17E; b¢  r Â&#x17E; b¢%  Â&#x20AC;Qdno Â&#x17E; b¢Â&#x2C6;  o!its?Â&#x17E; b¢ Â&#x2019;Â&#x17E; b¢% r ²]xgfQo!fXÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnfYoÂŻÂ&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â&#x2026;>fXÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;3dnobfYe m%dElÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf ^  /Â&#x2C6; ²]xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns xl1o sgd Â&#x201A;3d1utfYovd1m%x9fYh m!xl1s Â&#x201A;>dno!obitÂ&#x2026;guÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x161;lÂ&#x2019;m '  lÂ&#x2014;pÂ?dnh=lls9dnsÂ&#x2021;s9fYwyl+m!ikj1f itsym!fYwnfQhYÂ&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?goÂŻm!xgf|utiksgfitsym!fYwnh!l1u Â&#x17E; Š y¢  Â&#x17E; ' ¢ ' egdÂŞfYoÂ?sgd1 mÂ?e9fYÂ&#x201A;>fYsgeÂ&#x2014;dns Â&#x2013;pÂ?dnhÂ?Âľ Â&#x17E;Â?dnute xgd1q f ÂŁ dnhb­ f~Â&#x192; fYhbÂ&#x20AC;Yiko!f ¢ŽÂ&#x2C6; dnh Â&#x17E;!xy¢  m%xgfWitsym!fYwnh!l1sge Â&#x20AC;/l1sEÂ&#x2026;3fÂ?Â&#x20AC;Qdnsym%itsÂ&#x203A;Â?gd1Â?go!uÂ&#x160;Â&#x2020; f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgegfQeÂ&#x161;m%dÂ&#x2013;ÂľÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;obfQmbm%its9w Â&#x17E;-Âľy¢% Âľ9Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ fXxl/jnf ukitq Â&#x17E; ' ¢ ' 5 Âľ _ dns m!xgito°obutiÂ&#x160;m°Â&#x201A;gutl1sgf1Â&#x2C6;dnh Âľ * Âľ9  . P l1sge WÂ&#x2DC;*   ¢ P$

 

²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x17E; Š y¢ iko]wnikj1fYsÂ&#x17D;Â&#x2026;yÂ&#x2020;r _ $Â&#x17E; $  ^ r

 Ϣqr _ $ ^ Â&#x17E; $ $ r Âś ¢^  

ÂŹ itqEitutl1h!uÂ&#x160;Â&#x2020; ÂŁ fÂ&#x20AC;Yl1s Â&#x20AC;Ydns9o!ite9fYhvm!xgfÂ&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;EÂ&#x20AC;Qdns bÂ?gwnl+m%fÂŻÂ&#x20AC;YÂ?ghÂ&#x2018;jnf Â&#x17E; Š y¢ ÂŁ ikm!xÂ&#x2014;l Â&#x2026;gh!l1sgÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;d1prm!xgf|utdnwnl1h!iÂ&#x160;m%xgq dnsSm%xgf|obutikm{Â&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f

  Â&#x2DC; Âľ ÂŁ ikm!xSutdnwÂŚÂ&#x17E; Âś ¢ 5Âľ9Â&#x2C6;²]x9fYsÂ&#x2014;m!xgf|Â&#x20AC;Ydnhbh!fQo!Â&#x201A;>dnsgegiksgwitsym%fQwnh%l1u

 Â&#x17E; ' ¢ 'l1sgeÂ&#x161;m!xgfÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns

itoÂ?l+wyl1its iksgegfQÂ&#x201A;3fQsgegfYsymÂŻd1p m%xgf|Â&#x20AC;xgdnikÂ&#x20AC;Yf|d1p ¾ 

 r _ $Â&#x17E; $  ^ r 

 ¢œ 

l1s9eÂ&#x17D;pÂ?hbdnqqr _ $  Â&#x17E; ^ $ r $ Âś ¢ ^

P

nÂľ

 

Âľ ÂŁ X f dnÂ&#x2026;9m%l1its 

l1o{iks


ÂŹ Â?gÂ&#x2026;9m!h%l1Â&#x20AC;~m%iksgw m%xgfm ÂŁ Â&#x161; d itsym!fYwnh!l1uto ÂŁ fXdnÂ&#x2026;9ml+its jÂ&#x17E; xy¢.r Â&#x17E;jxn¢Â&#x160; r $  ^ $   ^ aÂ&#x17E;jxn¢ Â&#x17E;jxy¢ ²]xÂ&#x203A;Â?go Â&#x17E;jxn¢ Â&#x17E;jxn¢%r ajÂ&#x17E; xy¢ Â&#x17E;jxy¢ yobits Â&#x17E; xy¢ ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽnm!xgfviksym%fYw1h%l1uko l+sge l1hbfve9fQ}sgfQepÂ?dnh l1uku1xÂ&#x2022;itsm!xgfvÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192;XÂ&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f1ÂĽÂ&#x2019;Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf ÂŁ fÂ&#x161;xl/jnfÂ&#x161;o!Â? EÂ&#x20AC;YikfYsym%uÂ&#x160;Â&#x2020;Vh%l1Â&#x201A;gike e9fYÂ&#x20AC;/l/Â&#x2020; d1p{m!xgf iksym%fYw1h%l1sge9o°l1o dnh m%fYs9eLm%d Â&#x2C6; 5Â&#x2014;dnh!fQd jnfYhQÂĽ m%x9f°itsym%fQwnh%l+utol+h!f°xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;|itsÂ&#x2014;m%xgf°fQsym%ithbf°Â&#x201A;gutl1sgf1ÂĽÂ&#x2039;l1odns9f°Â&#x20AC;/l1sobfYf°pÂ?hbdnqÂ?m!xgf°ukfYqEqÂ&#x161;ld1p 5Â&#x2014;dnhbfYh!l9Â&#x2C6;²]xÂŞÂ?9o ajÂ&#x17E; xn¢ jÂ&#x17E; xy¢{Â&#x20AC;Yl1sSÂ&#x2026;3f|f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgegfQeqEfYh!d1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;/l1ukukÂ&#x2020; m%d m!xgf|fYsym%ikh!f|Â&#x201A;guÂ&#x152;l+sgf1Â&#x2C6; LfÂŻsgd ÂŁ Â&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l+ m!fÂ?pÂ?d1h jÂ&#x17E; xy¢ r m!xgfWitsym%fQwnh%l1uko Â&#x2026;yÂ&#x2020;m%x9fÂ&#x2022;h!fQo!ikegÂ?gfWÂ&#x20AC;/l1ukÂ&#x20AC;YÂ?gukÂ?goYÂ&#x2C6; bÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf m%xgl+m°m%x9fÂ&#x161;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s xl1o°obitqEÂ&#x201A;gutfEÂ&#x201A;>dnutfQo l+mm!xgf Â&#x201A;>dnitsym%o  ÂŁ xgfYhbf Lh!Â?gsgo°m!xgh!d1Â?gwnx m%x9f Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikj1fitsym%fQwnfYhboYÂ&#x2C6;²]xgf|h!fQo!ikegÂ?gf|ito

Â&#x2122;Â?fYo Â&#x17E;   g¢4r $  ^ Â&#x17E;  ) ¢ g¢  ^ Lf|sgd ÂŁ itsgÂ&#x20AC;Qh!f/l+o!fm%xgf|h!l1egitÂ?9o °its m%x9fXe9fQ}sgiÂ&#x160;m%ikdns d1p m%xgf|Â&#x20AC;YÂ?9hbjnfQo Â&#x2026;3f~Â&#x2020;ndnsge  Â&#x2C6; f~m Â&#x2026;>fEm!xgf iksym%fYw1h%l1uWÂ&#x17E; Š y¢ ÂŁ xgfYhbf m!xgf obfYqEitÂ&#x20AC;Qith!Â&#x20AC;Qutf wnd fQol+h!dnÂ?gs9eal o!iksgwnÂ?gutl1h!iÂ&#x160;m%itfQod1p ti s m%x9f obm!h!ikÂ&#x20AC;QmÂ?Â?gÂ&#x201A;gÂ&#x201A;>fYhÂ?xl+ukprÂ&#x201A;guÂ&#x152;l1s9f1Â&#x2C6;²]xgfQs

 $ Â&#x17E; 

 )  Â&#x201D;Â&#x2122;Â?fYo Â&#x17E;   g¢ ^ r Â&#x17E; ¢ $ )  ^ ^ ikm!xSm!xgf|o%l1qEfXl1h!w1Â?gq fQsym]pÂ?dnh ÂŁ f|dnÂ&#x2026; m l1iks r  r  Â&#x17E;  ¢  yo!iks

ÂŻÂĽ d ÂŁ ÂŁ fÂ&#x20AC;/l1sVÂ&#x20AC;xgdÂŞdno!f Â&#x161;m%dÂ&#x17D;Â&#x2026;>f ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E;jxy¢ r ÂŁ fXo!fQfXm!xl+m m%fQsgegoÂ?m%dEÂľl1o  m%fQsgegoÂ?m%d

x

 Â&#x17E;l ^ ¢~Â&#x2C6;²]xgfYs $ r Â&#x2C6; ÂŹ dEegdÂŞfYo

Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;/l+Â?go!fÂ&#x2014;d1pm%x9fÂ&#x2014;h!l1Â&#x201A;gite wnh!d ÂŁ m!x d1p $ egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!sgfQÂ&#x20AC;Yf r ÂŁ fXd1Â&#x2026;9ml1iks 

r Âś Â&#x2C6;

Â&#x17E; ' ¢

'

Â&#x17E; ' ¢ '

ÂŹ iksgÂ&#x20AC;YfÂ&#x17D;m%xgfÂ&#x17D;itsym%fQwnh%l+utod jnfYh

r  Â&#x17E; ¢ yo!iks x 

 ^ ) ^ Âś  ÂľSpÂ?dnh|l+utu ' nd s

Âś

Â&#x17E;Âś

rxy¢

^

Â&#x2C6;

Â&#x20AC;/l+sgÂ&#x20AC;YfQuÂŻiks m%x9f


ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf

aÂ&#x17E;!xy¢ Â&#x17E;jxn¢9o!its?Â&#x17E; nx ¢Â&#x2013; Â&#x17E;  ¢ o!its ÂŻobitsgw !Â&#x17E; enÂľy¢ m%x9ito]Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yd1q fQo

aÂ&#x17E;!xy¢ aÂ&#x17E; Âśx

Â&#x17E;Âś 

rxy¢

rxy¢9obits Â&#x17E; xy¢ Â&#x17E;!xy¢ aÂ&#x17E; Âś rxy¢QÂ&#x17E; ¢ o!iks x Â&#x17E; Âś rxy¢ ÂŻobitsgw x xÂ&#x201E; Âś aÂ&#x17E;!xy¢  ^  m%x9ito]Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yd1q fQo Âś rx rx o!iks x Â&#x17E; Âś rxy¢ Â&#x17E;!xy¢%    ÂŻobitsgwÂ&#x2014;Â&#x17E;eyÂľy¢{l1wyl+its#m%x9ito]Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yd1q fQo x Â&#x17E;jxn¢% Âś rx Â&#x17E; Âś rxy¢   ´ l1ukutits9wm%xgf|ukfQpzmÂ?xl1s9eÂ&#x2014;obitegf Â&#x17E;jyx ¢ m%x9ito]itoÂ?l oÂ&#x2018;Â&#x2020; qEqEfQm%hÂ&#x2018;Â&#x2020; h!fQuÂ&#x152;l+m!itdns Â&#x17E;jxy¢ Â&#x17E; Âś rxn¢~Â&#x2C6; ²]xgf obÂ&#x2020;ÂŞqEq f~m%hÂ&#x2018;Â&#x2020; d+p o!Â?9wnwnfYoÂ&#x2018;m%o°m!xl+mm!xgfÂ&#x161;j1fYhbm!itÂ&#x20AC;Yl1uvukitsgfEegf~}sgfYe Â&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x17E;jxn¢w ^ Â&#x201A;gutl/Â&#x2020; ol o!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QiÂ&#x152;l1u>h!d1utfÂŻpÂ?d1h Â&#x2C6; ²]xgfÂ&#x2022;p7l1qEdnÂ?goÂ&#x2013; 3!/),6 0 Â&#x2C6;+%'  / Â&#x;#3 itovm!xgfÂ&#x20AC;Qdns bfYÂ&#x20AC;~m%Â?ghbfm%xlÂ&#x2019;m] l1uku QfYhbdno d1p l1hbfdnsÂ&#x17D;m%xgikoWj1fYhbm!itÂ&#x20AC;Yl1urukitsgf+Â&#x2C6;]²]xgitoÂŻitoWdnsgfÂ&#x2013;d1p)m%fQxo!f~jnfQs 5Â&#x2014;itukutfYs9sgitÂ?gq hbi Qf h!d1Â&#x2026;gutfQq oWd1p m%x9f ´ utl/Â&#x2020; Â&#x2021;` sgobm!ikm!Â?9m%f+ÂĽo!fYf|xym!m!Â&#x201A;?Â&#x2DC; ÂŁ]ÂŁ]ÂŁ Â&#x2C6; Â&#x20AC;YuÂ&#x152;l/Â&#x2020;ÂŞq l+m%x?Â&#x2C6; dnhbwÂ&#x2014;Â&#x2C6; fXo!xgl1utu l+h!wnÂ?gfXxgfQh!fm%xlÂ&#x2019;m xl+oWs9d QfYh!d1oÂŻdnÂ? m%o!ikegfm%xgfXobm!h!ikÂ&#x201A;Â&#x2014;Âľ < Â&#x17E;!yx ¢< Âś ÂĽÂŚl+sgeÂ&#x17D;m!xÂ&#x203A;Â?go L 

 

 

 

  

wnf~mXlÂ&#x17D;xgiksym|d1p ÂŁ xgl+m|m%xgikoÂ&#x201A;gh!dnÂ&#x2026;9utfYq xl1om%dSegd ÂŁ iÂ&#x160;m%xVÂ&#x201A;gh!ikq f°sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh!oYÂ&#x2C6; vÂ&#x2020;obÂ&#x2020;ÂŞq qEfQm!hbÂ&#x2020;1ÂĽrl+sge o!iksgÂ&#x20AC;Yfm!xgfXÂą|l1q q lXpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm! itdnsSxl1o]s9d YfYhbdnoÂ?dns#m%x9fÂ&#x201A;3dnobikm!ikjnfÂ&#x2022;xl1ukp Â&#x201A;gutl1sgf+ÂĽ9ikm{o!Â? EÂ&#x20AC;YfQoWm!d o!xgd ÂŁ m%xgl+m xl+oWs9d QfYhbdnoÂŻiks !Â&#x17E; xy¢ Âś Â&#x2C6; LfÂ&#x161;dnÂ&#x2026;go!fQhbj1f#m%xl+mÂ&#x2013;pÂ?dnh !Â&#x17E; xy¢ Âś ÂŁ fÂ&#x161;xl/jnf#Â&#x2026;yÂ&#x2020;Vm%xgf#Â?9sgÂ&#x203A;i ¤Â&#x203A;Â?gfÂ&#x161;p7l+Â&#x20AC;Qm%d1h!i Yl+m%ikdns m%xgfQdnh!fQq pÂ?d1h itsym!fYwnfQh!o l   n )  ^ Âś) _ !Â&#x17E; e Âś ¢ Âś r$n  

²]xgikoWpÂ?dnhbqÂ&#x161;l+u?Â&#x20AC;/l1ukÂ?gÂ&#x20AC;Yutl+m%ikdns Â&#x20AC;/l+sÂ&#x2026;>fÂ&#x2013;fYl1o!ikukÂ&#x2020; bÂ?9obm%iÂ&#x160;}fYeÂ&#x2014;Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?9o!fÂ&#x2013;m!xgfXÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~mÂ&#x2022;dnsSm%x9fÂ&#x2013;hbitwnxymWÂ&#x20AC;Ydns jnfQh!wnfQoYÂ&#x2DC; n Âś r Âś <  Âś r$n  Âś r$n   <  Âś rl     ^ Â&#x201A;ghbd jÂŞikegfYe !Â&#x17E; xy¢ Âś 5Â&#x17D;dnh! fQd j1fYhQÂĽvm%x9ito Â&#x20AC;/l+utÂ&#x20AC;YÂ?9uÂ&#x152;l+m!itdns l+uto!dobxgd ÂŁ oEm!xl+m m!xgfSits9}s9ikm%fÂ&#x161;Â&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m !Â&#x17E; e Âś ¢ egdÂŞfYoÂ?sgd1m]j+l1sgiko!xÂ&#x17D;its jÂ&#x17E; xy¢ Âś Â&#x2C6; 

 
 \F UÂ?BE^BEGJ H\FÂ&#x2022;B ^FD

f egfYe9itÂ&#x20AC;/lÂ&#x2019;m%f#m%x9itoÂ&#x20AC;xgl1Â&#x201A;9m%fQh d1pÂ?m%xgfÂ&#x161;Â&#x20AC;YdnÂ?ghbo!f#m!d²rdnq dnukÂ&#x201E;rÂĽ ÂŁ xgdm!h%l1wnikÂ&#x20AC;/l1ukukÂ&#x2020;e9itfYe iks lÂ&#x20AC;/l+h # l1Â&#x20AC;QÂ&#x20AC;Yite9fYsymXf/l1hbutitfQhÂ&#x2022;m%x9itoÂ&#x2020;nfYl1hYÂ&#x2C6; dnukÂ&#x201E; o}hbobm|p7l1qEdnÂ?goÂ&#x20AC;Qdnsym%h!ikÂ&#x2026;gÂ?9m!itdnsm%d 5lÂ&#x2019;m%xgfQqÂ&#x161;l+m!itÂ&#x20AC;Qo|l1h!dnÂ?9sge Âś Â&#x17E;7l1o wnh!l1egÂ?lÂ&#x2019;m%faobm%Â?9egfYsyml+m fYhb­1fQutfQÂ&#x2020;9¢ ÂŁ l1o)lÂŻo!ikq Â&#x201A;9utik}gÂ&#x20AC;/l+m!itdnsd1p9m%xgfvÂ&#x201A;gh!dÂŞd1pgd+pgm%xgfvo!dÂŞÂ&#x20AC;/l1ukutfQe ´ dnhbdnslWm!xgfYd1h!fYqÂ&#x17D;ÂĽÂ&#x2019;Â&#x201A;gh!d jnfQe dnh!ikwnitsgl1utuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŻÂ&#x2026;yÂ&#x2020; Â&#x2C6; ´ l1h!ukfYobdnsiks Âś  Â&#x2C6; Lfao!xl+utuÂ&#x203A;egitobÂ&#x20AC;YÂ?goborm!xgfvÂ&#x20AC;Qdnh!d1sl m%x9fYdnhbfYq l1s9eÂ&#x2014;iÂ&#x160;m%o]Â&#x201A;ghbd d1p ÂŁ ikm!x m%xgf|o!ikq Â&#x201A;9utik}gÂ&#x20AC;/l+m!itdnsgovÂ&#x2026;yÂ&#x2020; ²rd1} q Ld1ukÂ&#x201E;rÂ&#x2C6; oWl ÂŁ l1hbq°Â?gÂ&#x201A;?ÂĽ ÂŁ f|Â&#x20AC;Ydns9o!ite9fYh]m%xgf|hbitsgwd1prÂ&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gukf~Â&#x192; Â&#x201A;>dnuÂ&#x160;Â&#x2020; s9dnq itl1utoad1prm%xgfpÂ?dnhbq Â&#x; ) x ) ) ^

iÂŁ km!x m!xgfÂ&#x161;Â?gobÂ?l1uaobm!h!Â?gÂ&#x20AC;~m%Â?ghbfÂ&#x161;d1pÂ?l+egegikm!itdnsVl1s9e q°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdns?Â&#x2C6; Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞ sgdnqEiÂ&#x152;l1u itoXo%l1ikeVm!d egiÂ&#x160;j ikegf|l Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u #iÂ&#x160;p m%xgfQh!fXitoÂ?l Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u obÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;m!xl+m  Lf|xl/j1fXm!xgfpÂ? dnutukd ÂŁ iksg w°Â&#x2026;l+o!itÂ&#x20AC;ukfYqEqÂ&#x161;l z/{),),6 Â&#x2021; >NM ^   Y  Â? >Â&#x2018;<?JY< >NIJ@&J V H*[Â&#x203A;>QHJY[ <?J VU BC[hZK] ¢uÂ&#x17E;%Â&#x17E;Â&#x;JYI>B@ T xG"L¤ M T >NI> U Z JY<?> U <*D> Âś < < l ZNLs@ T M T BCM ) !Â&#x17E; xy#¢ C. Âľ M T >N<EM T >NI> > U ZNM%HJY[ <?J VU BC[hZ ^   Y  

ZNL@ T M T BCM ) ) Âś ) ^

h!dÂŞd1p Â&#x2DC;  i Â&#x192;9iksgw ^  Q  ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x2014;Â&#x201A;9itÂ&#x20AC;­ l utiksgf/l+h{Â&#x20AC;YdnqÂ&#x2026;gitslÂ&#x2019;m%itd1s

 Â&#x17E;!e ¢ Â&#x2018; ) ^ )) o! Â?9Â&#x20AC;x5m%xg l+m ito s9dns QfYhbd l+sge xl1oSq iksgitq l1uÂ?egfQwnh!fQf1Â&#x2C6; LfÂ&#x20AC;QuÂ&#x152;l1ikq m!xl+m e9ikjÂŞitegfQoSl1utuÂŻd1p ^Â&#x20AC;Yd1q°  Â&#x2026;g ~itsg  l+)m%ikÂ&#x2C6; dns vÂ&#x2020; obÂ&#x2020;ÂŞq qEfQm!hbÂ&#x2020; ikm o!Â? EÂ&#x20AC;QfYo m%d obxgd ÂŁ m!xl+m egÂ&#x160;i jÂŞitegfQo ^ Â&#x2C6; ´ dnsgo!ikegfYh#l utits9f/l1h !Â&#x17E; e Š ¢ r Q ' ^ o!d#m!xl+m ' xl1oÂ&#x2022;q iksgitq l1u egfQwnh!fQfÂ&#x17D;Â&#x17E;7Â&#x201A;>dno!obitÂ&#x2026;guÂ&#x160;Â&#x2020; ' Âľy¢~Â&#x2C6;|²]xgfQs ' xl1oÂ&#x2022;egfYwnhbfYf oÂ&#x2018;m%h!ikÂ&#x20AC;Qm!ukÂ&#x2020;Â&#x2014;utfYoboÂ&#x2022;m%xgl1s ÂĽÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?9o!fXd1m%xgfQh ÂŁ iko!f ' zjÂ&#x17E; xyÂ&#x160; ¢ ' jÂ&#x17E; xn%¢ r x   9jÂ&#x17E; xy¢ f l+sg, e l1h!f m!xgfxgitwnx9fYobm|s9dns QfYhbdÂ&#x2014;Â&#x20AC;Qd f

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m!oÂ&#x2013;d+p ' l+sge #l1sgeVÂ&#x20AC;Ydnhbh!fYobÂ&#x201A;3d1sgeVm!d ÂŁ xgfQh!S m%x9f Â&#x201A;>d ÂŁ fQo!c h l l1sga e l ÂĽ ÂŁ l1olÂ&#x17D;Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1urd1p m!xgf pÂ?dnh!q Â&#x17E; e Š ¢d1p o!q l1utukfYhegfQwnh!fQfEm!xl1s ' ÂĽ l#Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!h%l1e9itÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2039; Â&#x2C6; ÂŻd ÂŁ fQjnfQhYÂĽ ' ikol1wnl1 itsd+pm%xgf°pÂ?dnhbq Â&#x17E; e ¢Ž¼Â&#x2039;xgfQsgÂ&#x20AC;Yf ' sgfYfQegom%d#Â&#x2026;>fÂľÂ&#x17E; ÂŁ l1o qEitsgikqÂ&#x161;l1uÂŚsgd1s YfQh!dÂ&#x203A;¢ŽÂ&#x2C6;a²]xÂ&#x203A;Â?go egiÂ&#x160;j ikegfYo ^ Â&#x2C6;

ÂĽÂŻd ÂŁ ikp x _ itorlÂŻhbd d1mrd1p ÂŞÂĽ+m!xgfYws x _ itorlÂ&#x2022;h!dÂŞd1m d1pÂŚl+utu ) ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x°ito itqEÂŹ Â&#x201A;3d1o!o!ikÂ&#x2026;gutfÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x2013;xyÂ&#x2020; Â&#x201A;>d1m!xgfYobfYo d1p?m!xgfukfYqEqÂ&#x161;l9Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Y f |xl+o sgd°hbd d+m{l1s9e#itoam%xgfQh!fQpÂ?d1h!fÂ&#x2022;Â&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1sym/Â&#x2C6; iksgÂ&#x20AC;Yf ÂŁ fÂ&#x2022;Â&#x20AC;/l1s#s9dnh!q l1uti Yf ÂŞÂĽ9m%xgikoÂ?Â&#x201A;gh!d jnfQoWm!xgf|utfQq q l9Â&#x2C6;Š


ÂĽÂŻd ÂŁ

ge fQsgd1m%fÂ&#x2013;m%xgf°Â?9sgikmÂ&#x2022;egitobÂ&#x20AC; YxÂ&#x2014;Â&#x2DC; Âś iks ¤ l1sgeutf~m e9fYsgd1m!f°m%xgfÂ&#x20AC;Yutd1o!Â?ghbf d1p Â&#x2C6; f~m Â&#x17E; #¢{egfQsgd1m!fXm!xgfÂ&#x2013;obfQmÂŻd1p l1utu?pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdn sgo Â&#x2DC; < ¤ ÂŁ xgitÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;Â&#x20AC;/l+sÂ&#x2026;>fXfÂŽÂ&#x192;ÂŞm%fYs9egfYem!d Â&#x2026;>fXx9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;ÂŻdnsÂ&#x17D;lEs9fYitw1xÂŞÂ&#x2026;>dnhbxgd dÂŞe d1p %Â&#x2C6; `Â&#x201D;p " Â&#x17E; ¢ ÂŁ f ÂŁ hbikm!f

  5o! Â?g Â&#x201A; Â&#x17E;jxy¢ ²]xgfYs ÂŁ fXdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jn f|m%xgfpÂ? dnukutd ÂŁ itsgwÂ&#x20AC;Ydnhbdnututl1hbÂ&#x2020; d1p m%xgfXl1Â&#x2026;>d jnf|utfQq q l9Â&#x2C6; ¤('s5Y'*-!-!6 5 Â&#x2021; >NM ^   Y  " Â&#x17E; Â&#x161;G ¢ ZNLs@ T M T BCM.Â&#x17E;Â&#x;JYI >B@ T x#" M T >NI> > U ZNMZB U <*D> . Âľ ]S| T >N<$M T >NI>> U ZNM ^   Y   " Â&#x17E; Â&#x161;¢ Âś < #< lZNLs@ T M T BCM ) !Â&#x17E; xy¢ 5 utfQm

 )

Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[xS" $] h!dÂŞd1p Â&#x2DC; k l1Â&#x20AC;xd1p)m!xgf )

^

) Â&#x17E;jxy¢ ) Â&#x17E;!xy¢Âś

x l+oÂŻ}sgiÂ&#x160;m%fQukÂ&#x2020;Sq l1syÂ&#x2020; QfYhbdnodnsÂ&#x17D;m%xgfÂ&#x2013;Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;3dnl1Â&#x20AC;QmÂŻ o!f~m Â&#x2014;Â&#x2C6; Qf mpn ) Â&#x2026;>f l Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u ÂŁ xgdnobf QfYhbdnoÂ&#x2013;Â&#x17E; ÂŁ ikm!xÂ&#x2014;qÂ?gukm!itÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;YiÂ&#x160;m%ikfYo¢l1hbff~Â&#x192;9l1Â&#x20AC;~m%ukÂ&#x2020;Â&#x161;m%xgdnobfÂ&#x2013;d+p ) itsgobitegf ÂĽ m%xgfQs

) n ) )

Â&#x2C6; aÂ&#x2020;#m%xgf|Â&#x201A;ghbfQjÂŞitd1Â?goÂŻukfYqEqÂ&#x161;l ÂŁ f|}sgeÂ&#x17D;Â&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1uko ÂŁ gx fQh!f ) " Â&#x17E; ¢ xl+oWs9d QfYh!d1oÂŻiks Â&#x2014; o!Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x2014;m%xgl+m n )) Âś ) ^ bÂ&#x2026;go!fQhbj1fXm!xl+m ) ^ iko]egfQ}s9fYel+sgeÂ&#x2014;x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;ÂŻitsÂ&#x17D;l sgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3d1h!xgdÂŞd e d+p Â&#x2C6; uto!d9ÂĽ

)

)  ^ ) Â&#x17E;!xy¢YÂ&#x17E; ) Â&#x17E;!xy¢ ) ^ Â&#x17E;!xy¢!¢pÂ?dnh]fYl1Â&#x20AC;x$xy" ÂĽ ÂŁ x9itÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;Â&#x201A;gh!d jnfQoÂŻm!xgf|Â&#x20AC;Ydnhbdnututl1hbÂ&#x2020;1Â&#x2C6; ²]xgfXÂ&#x201A;3dniksymÂ?d1prm!xgf|o!dÂŞÂ&#x20AC;/l1ukutfQe ´ dnh!dnsgl m!xgfYd1h!fYq ikoÂ?l o!i Qf|Â&#x20AC;Ydnsym%hbdnu d1p m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo > Â&#x2C6;

¤ 's57'6 /'s5Y/) Â&#x2021; >NM ^  Q  " Â&#x17E; #¢yZNL@ T M T BCM &  < Âś /'s5Y/) c BC[u[ Âś < < l%] 

¢Â&#x17E;

& Â&#x17E;!xy¢ 

 &

^

 ÂľÂ&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[xS" Â&#x160;M T >N<WM T >NI>> U ZNM ^  Q 9 U < Â&#x17E; #¢Â&#x192;ZNLs@ T M T BCM &  ^ & Â&#x17E;jxn¢/ & Â&#x17E;!xy¢Â&#x160; Âś Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[xS" BC<*D  &  < Â&#x153;Â&#x161;Â&#x17E;  l ¢ Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC[u[ Âś < < l%] CeÂ&#x17E;Â&#x;JYI


]² xgfÂ&#x20AC;QdnsgegiÂ&#x160;m%ikdns   Âś iko bÂ?9obmÂ&#x2022;l sgdnhbqÂ&#x161;l+uti Yl+m%ikdns?Â&#x2C6;²]xgfÂ&#x2013;Â&#x201A;3d1itsymWitoYÂĽm!xl+m   Â&#x20AC;/l+sÂ&#x2026;>f Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!h!dnukutfQeÂ&#x17D;obdnutfQukÂ&#x2020; Â&#x2026;yÂ&#x2020; m%xgf|sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh l d1p pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9oÂ?l1sge

iks9p q ) lÂ&#x2019;Â&#x192; ) Â&#x17E;jxy¢ Â&#x17E;!eCeÂ&#x203A;¢  `Â&#x2021;sl+obm%hbdnsgdnqÂ&#x2013;Â&#x2020;nÂĽdnsgfXÂ&#x20AC;/l+ututo ´ d1h!dnsl m%x9fXukitwnxymÂ?Â&#x201A;gx9fYsgdnqEfYsgl dnÂ?9m!o!ikegfm%xgfX´ o!Â?gsÂ&#x17D;m%xlÂ&#x2019;mÂ&#x2022;l+h!fjÂŞito!ikÂ&#x2026;gutf ÂŁ xgfQsÂ&#x2014;m%x9fXqEdÂŞdns Â&#x20AC;Yd jnfQh!oÂ?m%xgf|obÂ?gs Â&#x17E;Â?fYÂ&#x20AC;QutitÂ&#x201A;9o!f ¢ŽÂ&#x2C6;²]xgito]m!xgfYdnhbfYq§iko]Â&#x20AC;/l1ukutfQe d1h!dnsl°m!xgfYdnhbfYq§e9Â?gf m%dSm%x9fÂ&#x161;uÂ&#x152;l+Â&#x20AC;­d1pÂ?l ´ dnh!d1sl9 Â&#x2DC;Â&#x2013;m!xgfEfYobm!itq l+m%fdnsVm%xgfpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgo ) egfQÂ&#x201A;3fQsgegod1sgukÂ&#x2020; dns lÂ&#x2014;ukd ÂŁ fQh Â&#x2026;> dnÂ?gsge dns°m!xgf pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgo ) iksgo!ikegfvm!xgf{egiko!Â&#x20AC; ÂĽ1Â&#x2026;gÂ?9msgd+mdns°m%x9f{Â&#x2026;3fQxl/jÂŞitdnÂ?ghrd1pÂŚm%xgfvpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o ) d1Â?9m%obitegf|itsSfsgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!x9d dÂŞeSd1prm!xgf|egitobÂ&#x20AC;1Â&#x2C6; LfhbfYq l1h!­Â&#x17D;m%xl+mm!xgfYhbf itosgdShbf/l1obdnsVpÂ?d1hÂ&#x2022;m%xgf pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgopÂ?hbdnq m!xgf Â&#x201A;gh!f~jÂŞitdnÂ?go|Â&#x20AC;Qdnh!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020; m%do!l+m%ikobpzÂ&#x2020;#m!xgf|Â&#x2026;3dnÂ?9sgegoÂ?d1p m%xgf|Â&#x20AC;Yd1h!dnsl°m!xgfYdnhbfYqÂ&#x17D;Â&#x2C6;

²]xgf|pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns9o) & ) & ^egdo%lÂ&#x2019;m%itoÂ&#x2018;pzÂ&#x2020;#m%x9fXfQobm!itq l+m%fQo]d1prm!xgf ´ dnh!d1slm!xgfYd1h!fYqÂ&#x17D;ÂĽgÂ&#x2026;gÂ? mÂ&#x2022;l+h!f|sgd1mÂ?xgd1utdnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;ÂŻitsSwnfYs9fYh%l+u Â&#x2C6; 

OQH H)PYF §B BSR JPYF 

FIrHO/D JXH)FI

~f pÂ?dnh!f ÂŁ fÂ?fYsym%fQh)m%xgf Â&#x201A;gh!dÂŞd1p>d1pm%x9f ´ dnh!dnsglÂ&#x2022;m%xgfQdnh!fQqÂ&#x2014;ÂĽ ÂŁ f]sgfQfYe m%degiko!Â&#x20AC;QÂ?go!oalÂŻj1fYh!obitdns Âąh!fQfYs o m%x9fYdnhbfYq l1s9e ikmbm%ukf ÂŁ d dÂŞe  l1ukfQÂ&#x2020; fQobm!itq l+m%fQoYÂ&#x2C6; fQm Â&#x2026;>fm ÂŁ itÂ&#x20AC;YfaÂ&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;m!itsÂ&#x203A;Â?gdnobukÂ&#x2020;e9ikÂ&#x201E;3fYh!fQsym%iÂ&#x152;l+Â&#x2026;gutfdnsÂ&#x2013;l1sXdnÂ&#x201A;>fYsobfQmritsQ Â&#x2C6; Â&#x2122;WfQÂ&#x20AC;/l1uku1m%x9fvegf~}sgiÂ&#x160;m%itd1s

d1p m%xgf l1Â&#x201A;gutl1Â&#x20AC;Yfd1Â&#x201A;3fQh%l+m!dnhYÂ&#x2DC;

    

ÂŻobitsgw m!xgf ithbm!itsgw1fYh{egfQh!iÂ&#x160;j1lÂ&#x2019;m%ikj1fYo

ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ h!ikm!f`Â&#x2021;sÂ&#x17D;Â&#x201A;3dnutl1h{Â&#x20AC;Qd dnhbegitsgl+m%fQoYÂ&#x2DC;

x  r x Âś     e x x x   ( Â&#x2013;Â&#x17E;Â?utdnwyx ¢ Âś ²]xgf l1Â&#x201A;guÂ&#x152;l+Â&#x20AC;YfdnÂ&#x201A;>fYh!l+m%dnh Â&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â&#x2026;3f ÂŁ bh ikm!m!fYs  

Âś  

fYhbik}Â&#x20AC;Yl+m%ikdns d1p m%xgiko]pÂ?dnh!q°Â?9uÂ&#x152;liko]utfQpzmWl+oÂŻl+sÂ&#x17D;fÂŽÂ&#x192; fYh!Â&#x20AC;Qitobf1Â&#x2C6;

1g

 


ÂĽÂŻd ÂŁ

ÂŁ f{Â&#x20AC;/l1segfYhbikjnf lWpÂ?dnhbq°Â?gutlWd1pÂŚÂą|hbfYfYs o mÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x201A;>f1Â&#x2DC; fQm57 Â&#x2026;>fm ÂŁ itÂ&#x20AC;YfvÂ&#x20AC;Ydnsym!itsÂ&#x203A;Â?gdnÂ?gobukÂ&#x2020;Â&#x161;Â&#x17E;Â?m!d1ml+utukÂ&#x2020;9¢ egiÂ&#x160;Â&#x201E;Â&#x2039;fQh!fYsym!iÂ&#x152;l1Â&#x2026;gukfitsÂ&#x17D;l sgfQitwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;>dnh!xgdÂŞdÂŞeÂ&#x17D;d+p ÂĽ m%xgfQs  Â&#x17D;Â&#x17E;#73¢9utd1w Âś 1 1 x4r _  _ ^ Â&#x2014;Â&#x17E;673¢ Â&#x17E;7utd1w n¢  r _  _ ^  7 )ukdnw Â&#x17E; 73¢ utdnw  4r _  _ ^ Â&#x17E; r Â&#x17E; 7Â&#x2039;¢Â&#x2039;Â&#x17E; Âś ukdnw n¢Â&#x2C6;5 Â&#x17E; 73¢ ukdnw n¢ Â&#x192;r _ *kÂ&#x17E; 73¢  ukdnw . _^  _  _ ^ 7  _ 7rÂ&#x17E; ÂŞÂ n¢ Â&#x201E;r 7rÂ&#x17E;-Âľy¢ `Â&#x2021;sÂ&#x2014;Â&#x20AC;Yl1o!f #ikoÂ?l xgdnutd1q dnhbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsSits Â&#x17E; Â&#x161;¢]l1sge 7 % ÂŁ fXdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf Â&#x17E;6 ª¢ e y e   7  e ²]xÂ&#x203A;Â?go e  Â?Â&#x17E;  g¢ ukdnw xÂś 1 1 _ Â&#x2039;Â&#x17E; $ ¢  Â&#x192;r ?Â&#x17E;7Âľy¢ 

 f h!fYq l1hb­Â&#x2014;m%xgl+mm%x9itoo!Â&#x201A;>fYÂ&#x20AC;QiÂ&#x152;l1urÂ&#x20AC;/l1obfÂ&#x20AC;YdnÂ?guke l1utobd Â&#x2026;3f d1Â&#x2026;9ml1iksgfYe Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x201A;>d ÂŁ fQh|o!fYhbitfQof~Â&#x192; Â&#x201A;l1sgobitdnsÂ&#x2039;Â&#x2DC; l1obo!Â?gqEf Â&#x2039;jÂ&#x17E; xy% ¢  Â&#x;)x) ) _ Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYoÂŻitsÂ&#x17D;l sgfYikwnxÂ&#x203A;Â&#x2026;3dnhbxgdÂŞd e d1p Â&#x2C6; ²]xgfYsÂ&#x2039;ÂĽÂŚpÂ?d1h xw $

?!Â&#x17E; xy¢ Â&#x2039;!Â&#x17E; xy ¢  Â&#x; ) Â&#x;  $ ) 

`Â&#x2021;sym%fQwnh%l+m!itsgwd jnfQh

)

°w1ikjnfQoWlEÂ&#x20AC;Qdnsym%h!ikÂ&#x2026;gÂ?9m!itdns dns9ukÂ&#x2020;#iÂ&#x160;p;y Â&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf ÂŁ Â&#x2013; f d1Â&#x2026;9ml1iks  ?Â&#x17E; $ ¢  Q Â&#x; ) 

 ) _ _  l  $  $  Â&#x;1l  Â?Â&#x17E;  g¢ utd1w Âś 1 1 x r  _ ^ )  l Â&#x;    Â&#x17E;7ukdnw n¢  ^   _ ^ ) l Â&#x;  Âś l   ^  ^ 


 )  l Â&#x; Â&#x17E; l?Âś ¢ ^ xÂŁ gikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;wniÂ&#x160;jnfQoÂ?m!xgfXl1Â&#x2026;>d j1fpÂ?dnh!q°Â?9uÂ&#x152;l°o!iksgÂ&#x20AC;Yf1Â&#x2039;Â&#x17E;-Âľn¢%5Â&#x; _ Â&#x2C6; dnh " Â&#x17E; Â&#x161;¢{l1sge Âś <#n egfQ}gsgf  Â&#x17E; $ ¢   _ cfQ}gsgf Â&#x17E;-l1oÂ?Â&#x2026;>fQpÂ?dnhbf ¢   o! Â?g_ Â&#x201A; Â&#x17E; $ ¢ ²]xgfQsdnÂ?gh]Â&#x2026;gl1o!ikÂ&#x20AC;XfQobm!itq l+m%fQo]d1p iÂ&#x160;m!m%ukf ÂŁ d dÂŞe  l+utfQÂ&#x2020;Â&#x161;mÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x201A;>fXl1h!f z/{),),6 9 Â&#x192;6 576 +57' 8 G/ 73!),6 Â&#x2026;/ Â&#x2021; >NM ^  Q  Â? > U < Â&#x17E; ¢ ]G| T >N<  

ukdnw Âś Â&#x201C; < Â&#x153; ^ x ) ^ )  R.T >N<?> Â&#x2020; >NIvn ) " Âś      BC<*D ) ^ ^ Âś ] Â&#x2122;WfQqÂ&#x161;l+h!­ŒÂ&#x2DC;Â&#x201D;` m|ikoÂ&#x2022;sgd+mq°Â?gÂ&#x20AC;x xl1hbegfYhÂŻm%d o!fQf°m%xgf fQobm!itq l+m%fXpÂ?dnhl1syÂ&#x2020; Âś < n ) < ÂĽÂ&#x2039;Â&#x2026;gÂ?9m ÂŁ f ÂŁ itukuÂ&#x2039;sgd+mÂŻs9fYfYeSm%x9itoÂ?q d1h!fwnfQsgfYh!l1u obm%l+m%fQq fQsym/Â&#x2C6; h!d jnf+Â&#x2DC; obo!Â?gqEf°}hbobm|l1uku m%xgfÂ&#x201E;n ) l1h!f dnh Â&#x2C6;Â&#x2022;²]xgitoqEf/l+sgoYÂĽ3f~Â&#x192;9l1Â&#x20AC;Qm!ukÂ&#x2020;Â&#x17D;m ÂŁ d d+pam!xgfYq l1hbf ÂĽ ÂŞm%xgfd1m!xgfYhboÂ?l1h!f Â&#x2C6;q Lf}hbobmÂ?dnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnfm%xgl+m ÂŁ fXq l/Â&#x2020;#l+o!o!Â?9q f=n ^  l1s9ewn  Â&#x2C6;%`Â&#x201D;p sgd1m/ÂĽ o%l/Â&#x2020;n ^  ÂĽ m%xgfQsÂ&#x201A;gikÂ&#x20AC;­ l  ÂŁ iÂ&#x160;m%xyn )  l1sgeSdnÂ&#x2026;9o!fYhÂ&#x2018;jnf ^ ) Â&#x17E; ^ ) ¢Â&#x20AC;r ) ^ < Â&#x17E; ^ ) ¢Â&#x20AC; ) ^ dnh{m%x9f|}gh!obmWobÂ?gq q l1sge ÂŁ f|h!fYsgl1q f ^ ) m%dÂ&#x2026;>fm%xgf|sgf ÂŁ ^ l1sgeÂ&#x17D;dnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf ^ < ^ ) dnhÂ?m%xgfXo!fQÂ&#x20AC;YdnsgeobÂ?gqEqÂ&#x161;l1s9e ÂŁ fitsym!fYh!Â&#x20AC;xgl1sgwnfXm%xgfÂ&#x2013;h!dnukfYoWd1p ^ l1sge ) Â&#x2C6; h!dÂŞÂ&#x20AC;YfQfYegiksgwÂ&#x161;ukit­1f ÂŁ itobf ikpsn  ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;l1h!fm!xgfYhbfQpÂ?dnhbfÂ&#x2013;hbfYegÂ?gÂ&#x20AC;QfYeÂ&#x17D;m%d n ^ n  Â&#x2C6; ÂŻobitsgwÂ&#x161;m!xgf°q lÂ&#x2019;Â&#x192; itq°Â?9q Â&#x201A;gh!iksgÂ&#x20AC;YikÂ&#x201A;gutf|m%d fYobm!itq l+m%f ) Â&#x17E;!xy¢ pÂ?d1h  d1sm%xgfutfQpzmÂŻxl1s9eo!ite9f fÂŁ Â&#x2013;q l/Â&#x2020;#Â&#x201A;l1obo]m%dm%xgf|Â&#x20AC;/l+o!fQl  Â&#x2C6; ÂŻÂĽ d ÂŁ l1obo!Â?gqEfÂ&#x160;lÂ? Â&#x2C6;qÂ&#x201D;` m obÂ? EÂ&#x20AC;YfYo m%dWÂ&#x201A;gh!d j1fvm%x9fvfQobm%ikqÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%f)pÂ?dnh  Âś ÂĽÂ&#x2019;Â&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf fÂŁ {qÂ&#x161;l/Â&#x2020;|egiÂ&#x160;jÂŞitegfaÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x2013;m!xgf sgd1h!qEord1p ^ l1s9e d+m%xgfQh ÂŁ itobf1Â&#x2C6;)²]x9fYs°m%x9 f ^ Â&#x20AC;Y ut l1itqEfY e| fQ ob m%ikqÂ&#x161;lÂ&#x2019;m%fpÂ?dnutukd ÂŁ o pÂ?h!d1q ^ < ^   dns m%x9fXukfQpzmÂ?xl+sgeÂ&#x2014;obitegfXl1s9eÂąh!fQfYs oÂ?pÂ?dnh!q°Â?9uÂ&#x152;l Â&#x201D;` m h!fYq l1iksgo?m%dÂ?Â&#x20AC;Yd1sgo!ikegfYh m%x9faÂ&#x20AC;Yl1o!fm%xgl+m ÂŁ fxl/jnf n ) Âś pÂ?dnh obdnq f4>ÂĽ1l1s9eXm!xgfYsXsgfYÂ&#x20AC;QfYobo%l1hbitukÂ&#x2020; n &  pÂ?dnh : . 3Â&#x2C6; 
vÂ&#x2020;

1l ege9itsgw lVobqÂ&#x161;l+utu m%d ) ikpÂ&#x2022;sgfYÂ&#x20AC;QfYo!o!l1hbÂ&#x2020;1ÂĽ ÂŁ fÂ&#x2014;qÂ&#x161;l/Â&#x2020; l+o!o!Â?9q f ) xl1oEsgd YfQh!dLd1s m%x9f Â&#x2026;>dnÂ?gsgel+hbÂ&#x2020; d1p Â&#x2C6; Wo!its9w vuÂ&#x152;l1bo Â&#x20AC;xg­1fXÂ&#x201A;gh!dÂŞegÂ?gÂ&#x20AC;~m%o " jÂ&#x17E; xy¢ Âś xQr rqx ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x xl/jnfXlo!iksgwnukf YfQh!dl+m its m%xgfegiko!Â&#x20AC;Â&#x2022;l1sge qEd egÂ?9utÂ?go Âś dns#m%xgfÂ&#x2022;Â&#x2026;3dnÂ?9sgel1hÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x161;d1p m!xgfegiko!Â&#x20AC;1ÂĽ

ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ h!ikm!f

) " ) ÂŁ xgfQh!f xl1oasgdÂ&#x2013;ÂľXiksm!xgfWÂ&#x20AC;Yutd1o!fYeEegiko!Â&#x20AC;ÂŻl1sge " xl+ovqEd e9Â?gutÂ?go Âś dnsm%xgfWÂ&#x2026;>dnÂ?gsgel+hbÂ&#x2020; d1p3m%xgfWegiko!Â&#x20AC;1Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf1#xgl1o]sgd YfYhbdgÂĽ ÂŁ fÂ&#x2013;Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ h!ikm!f|ikmÂ?l1o y $ Â&#x17E; $ ¢  ^  ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf  ^ Â&#x17E;6 " ¢ l1sge ÂŁ fXxgl j1f ^ ^" ²]xÂ&#x203A;Â?gom!xgf fQobm!itq l+m%fpÂ?dnutukd ÂŁ oÂ&#x2013;l+ol1sLl1Â&#x201A;gÂ&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Yl+m%ikdnspÂ?h!dnq[m!xgf Â&#x201A;9h!fQjÂŞikdnÂ?goÂ&#x20AC;Yl1o!f+Â&#x2C6; Â&#x17E; bÂ&#x2026;go!fQhbj1fÂ&#x161;m%xlÂ&#x2019;m  ^  "  ^ Â&#x17E; °" ¢ Â&#x2C6; ¢ P/P/O/NH)O/U ZnMGUÂ?H)OYBEGI

²]xgf|pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s

!Â&#x17E; xy¢ $  itoÂ?l+sÂ&#x2014;fÂŽÂ&#x192;gl+q Â&#x201A;gukfd1p lÂ&#x201A;>fYhbitdÂŞegitÂ&#x20AC;Â&#x2022;xgdnutd1q dn hbÂ&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?g sgÂ&#x20AC;~m%ikdns jÂ&#x17E; xnÂ&#x160;¢ jÂ&#x17E; x Âś ¢ Lf|obxl1utuÂ&#x2039;Â&#x2026;3f|itsym!fYh!fQobm!fYeiksS egdnÂ?gÂ&#x2026;guÂ&#x160;Â&#x2020;# Â&#x201A;>fYhbitdÂŞegitÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?9sg Â&#x20AC;Qm!itdnsgo Â&#x17E;!e1gn¢ jÂ&#x17E; xy¢ jÂ&#x17E; x ^ Â&#x2C6;¢ jÂ&#x17E; xo ¢ ÂŁ xgfQh!f ^ l1sge l+h!fÂ&#x2013;m ÂŁ dSsgdns YfQh!d#Â&#x20AC;Qdnq Â&#x201A;9utf~Â&#x192;Â&#x2014;sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo ÂŁ xgikÂ&#x20AC; x l1h!fÂ&#x2013;utits9f/l1hbukÂ&#x2020;Sits9egfYÂ&#x201A;>fYsge9fYsym l1o]jnfQÂ&#x20AC;Qm!dnh!oWits m%x9fXhbf/l1u3jnfYÂ&#x20AC;~m%dnhWo!Â&#x201A;gl1Â&#x20AC;YÂ&#x2018; f Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A; Â?goÂ?m%xgfpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns o!l+m%ikob}fQo Â&#x17E;!e y¢ jÂ&#x17E; xy¢ jÂ&#x17E; x ¢ pÂ?dnhÂ?l1uku its m%x9fXutl+m!m!itÂ&#x20AC;Qf 7 l ^ ^ l   l ^   l  " `Â&#x201D;p ^ l1sge ÂŁ fYhbfÂ&#x2013;ukitsgfQh!ukÂ&#x2020; egfQÂ&#x201A;3fQsgegfYsymYÂĽÂŚm!xgfYsÂ&#x17D;fYiÂ&#x160;m%xgfQh ÂŁ d1Â?guteSegfQwnfYsgfQh%l+m!fXm!d 7 l   l " pÂ?dnh{obdnqEf ÂĽ d1h{ikm ÂŁ dnÂ?9ute xl/jnfXl1sSl+Â&#x20AC;YÂ&#x20AC;YÂ?9q°Â?guÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%itd1sÂ&#x161;Â&#x201A;>dnitsymÂ?l1s9e#m%xÂ&#x203A;Â?go]sgd1m{utf/l+e#m%d°iksÂ&#x203A;mbm%fQh!fYoÂ&#x2018;m%iksgw itsyj+l1hbiÂ&#x152;l1sym{pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsgoQÂ&#x2C6; 5Â&#x2014;fYhbdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sgoÂ?o%l+m!itobpzÂ&#x2020;ÂŞiksgwÂ&#x2014;!Â&#x17E; e y¢{l+h!fXÂ&#x20AC;/l1ukutfYe e9dnÂ?gÂ&#x2026;guÂ&#x160;Â&#x2020; Â&#x201A;3fQh!ikd egikÂ&#x20AC;dnhÂ?fYukutitÂ&#x201A; m%itÂ&#x20AC;WpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC; m%ikdnsgoQÂ&#x2C6;
z /{),),6 | T >NI>wBCI>w<?J >N<M U I&>Â&#x2013;Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z ZKBCM U ZÂ&#x17E; YU < ~ Â&#x2122;*ÂĄ  JYM T >NIcM T BC< M T >G@&JY< ZNMÂ&#x2014;BC<M Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< Z h!dÂŞd1p Â&#x2DC;.Â&#x201D;` p itom%xgfWitsym!fYh!ikdnhÂ&#x201A;l1h!l1utukfYutd1wnh%l1qEq o!Â&#x201A;l+sgsgfYe Â&#x2026;yÂ&#x2020;m%x9fÂŻjnfQÂ&#x20AC;Qm!dnh!o ^ l1sge ÂĽÂ&#x203A;m%x9fYs fQj1fYhÂ&#x2018;Â&#x2020;SÂ&#x201A;3dniksymÂ?d1prm!xgf|Â&#x201A;guÂ&#x152;l+sgfÂ&#x20AC;/l1sÂ&#x17D;Â&#x2026;>f ÂŁ hbikmbm%fYsÂ&#x17D;l1o x ÂŁ ikm!xÂ?xG" CÂ&#x17E;7Â&#x20AC;Yukdno!Â?9h!f|d1p ¢]l1sge " iksym%fYw1fYh!oQÂ&#x2C6; ÂŹ itsgÂ&#x20AC;Qf ito]Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;QmYÂĽ Â&#x17E; ¢{ito]Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;Qm/ÂĽ l1sgeÂ&#x2014;Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x2014;Â&#x201A;>fYhbitdÂŞegitÂ&#x20AC;QikmÂ&#x2021;Â&#x2020; Â&#x17E;! ¢Â?ikoWÂ&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;QmYÂ&#x2C6; ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf ikoÂŻÂ&#x20AC;Qdnsgobm%l1symÂ&#x2026;yÂ&#x2020;Sm%xgf itdnÂ? j ikutukfÂ&#x2022;m%xgfQdnh!fQqÂ&#x2014;Â&#x2C6;  fQm Â&#x2026;>fm%x9f°obm!h%l1ikwnxymutiksgf|pÂ?h!dnqÂ?ÂľÂ&#x161;m%d ÂĽ m%xgfÂ&#x2013;obm!h%l1ikwnxymutiksgf|pÂ?dnh!q m%d ÂĽ Â&#x2022;m%x9fobm!h%^ l1ikwnxymÂ&#x2022;ukitsgfpÂ?dnhbq ^  m!d ÂĽÂ&#x2039;l+sg^ e d m!xgfoÂ&#x2018;m%h%l+itwnxymÂŻutits9f|pÂ?hbdnq ^ m%dÂ&#x161;Âľ9Â&#x2C6; ^ f~m Â&#x2026;>fÂ&#x2013;m%x9fÂ&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;>dno!iÂ&#x160;m%ikdnsSd1p)m%x9fYo!fÂ&#x2013;pÂ?dnÂ?ghÂ&#x2022;Â&#x201A;gl+m%xgoQÂĽ>m!xÂ&#x203A;Â?go itoÂŻl Â&#x20AC;QutdnobfYeÂ&#x20AC;QÂ?ghbj1f l1utd1sgwEm!xgf°Â&#x2026;>dnÂ?gsgegl1hbÂ&#x2020;

d1p Â&#x2C6;

z/{),),6 Â&#x2021; >NM Â? >QBS<?JY<@&JY< ZNM BC<MÂ&#x2013;>N[u[ U H*M U @vÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< R.TU @ TST BYZ <?JÂ&#x201E;HJY[Â&#x203A;>&Z( JYI >NIJÂ&#x2026;Zc JY< M T > Â? JYL<*D1BCI w]GÂ&#x2021;>NMx ^   ~ &x Â? >M T > >NIJÂ&#x2026;ZBC<*DwHJY[Â&#x203A;>&Z U < R%U M T JYIÂ&#x152;D>NIZ ^   Y  ~ HJÂ&#x2026;Z U M UuÂ&#x2020; >wJÂ&#x20AC;Â&#x17E;ox $ BC<*DS<?> 1BCM UuÂ&#x2020; > U Â&#x17E;=HJY[Â&#x203A;>  C]G| T >N< Â&#x17E;!e n¢ ) ^ ) Âľ BC<*D Â&#x17E;!e y¢ ) ^ )x) Â&#x17E;Â&#x;JYIÂ&#x192;ZÂ&#x2026;J V > " ]

 

h!dÂŞd1p Â&#x2DC;²]xgf obÂ?gq[d1padnhbegfYhboXiksm%xgf iksym%fYhbitdnhÂŻd1p4 itow1ikjnfQs Â&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020;lSÂ&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1sym|q°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutfXd1p

m%x9fXiksym%fYw1h%l1u  !Â&#x17E; xy¢ x Â&#x17E;jxy¢

   Â&#x17E;jxn¢ x Â&#x17E;!yx ¢ Â&#x17E;jyx ¢ xo Â&#x17E;jnx ¢

 Â&#x17E;!xy¢ xÂ&#x201E;Â&#x2019; Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x17E;!yx ¢ xÂ&#x2018;r Â&#x17E;jyx ¢ Âľ Â&#x17E;jxn¢ x Â&#x17E;!xy¢  Â&#x17E;jxn¢ x Â&#x17E;!yx ¢  Â&#x17E;!xy¢ xÂ&#x201E; Â&#x17E;jxy¢  Â&#x17E;jxy¢ Â&#x17E;jyx ¢ xoÂŻfQh!f ÂŁ f xl/jnf Â?gobfYeÂ&#x201A;>fYhbitdÂŞegitÂ&#x20AC;QikmÂ&#x2021;Â&#x2020;Sd1p ÂŻÂ&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?gom%xgfo!Â?gqÂ?d1pdnhbegfYhboitoYfYhbdgÂ&#x2C6;²]xgf obfYÂ&#x20AC;Qdnsge

o!Â?9q§itoÂ?wniÂ&#x160;jnfYsSÂ&#x2026;yÂ&#x2020; Âś x Â&#x17E;jxy¢ x 

 jÂ&#x17E; xn¢

 Âś  x !Â&#x17E; !Â&#x17E; xyxy¢ ¢ xÂ&#x201E;  x jÂ&#x17E; jÂ&#x17E; xnxy¢ ¢ xo  x jÂ&#x17E; jÂ&#x17E; xnxy¢ ¢ xo x jÂ&#x17E; !Â&#x17E; xyxy¢ ¢ x 


 Âś r  Â&#x17E;jÂ&#x17E;jxyxy¢ ¢ xo ^  Â&#x17E;jÂ&#x17E;jxnyx ¢ ¢ x Â? l ^ ^ l  ÂĽÂŻd ÂŁ l ^ itoÂŻl1siksym%fYw1fYhWÂ&#x2026;3fQÂ&#x20AC;/l1Â?gobf ÂŁ fÂ&#x20AC;/l+s ÂŁ h!iÂ&#x160;m%f dnsl1sl1Â&#x201A;9Â&#x201A;gh!dnÂ&#x201A;9h!iÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%f|Â&#x20AC;Ydnsyj1f~Â&#x192;e9dnqÂ&#x161;l+itsSÂ&#x20AC;Ydns ml+itsgiksgw°m%xgf|Â&#x201A;lÂ&#x2019;m%x l1o $ ÂĽgxgfQsgÂ&#x20AC;Yf  Â&#x17E;!yx ¢ xc Â?Â&#x17E;!xy¢xc%Â&#x2039;Â&#x17E; ¢.r Â&#x2039;Â&#x17E;-Âľy¢ ^ Â&#x17E;!yx ¢ ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yf Â&#x17E; ^ ¢ Â&#x17E;-Âľn¢ ÂŁ f Â&#x20AC;Yd1sgÂ&#x20AC;YukÂ?gegfm%xlÂ&#x2019;m Â&#x2039;Â&#x17E; ^ ¢Â&#x201E;r Â&#x2039;Â&#x17E;-Âľy¢ ikoSl1s itsym%fQwnfYh q°Â?9ukm%ikÂ&#x201A;gutfÂ&#x2014;d1p !Â&#x2C6; it­+f ÂŁ itobf ÂŁ fXÂ&#x20AC;Ydns9Â&#x20AC;YutÂ?9egfm%xl+m l ikoÂ?l1sÂ&#x17D;itsym%fQwnfYhQÂ&#x2C6; sgd1sÂ&#x2021;Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1symfQututikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s xl1oÂ&#x2014;dnsguÂ&#x160;Â&#x2020; }gsgikm!fYukÂ&#x2020; q l1syÂ&#x2020; Â&#x201A;>dnutfQoÂ&#x2014;dnh YfQh!dnoÂ&#x2014;its l+sÂ&#x203A;Â&#x2020;

Â&#x2026;>dnÂ?gsgegfQe h!fQwnitdnsÂ&#x2039;Â&#x2C6; ²]xgfYhbfQpÂ?dnhbfikmÂ&#x161;ito f/l1oÂ&#x2018;Â&#x2020; m!d o!fQfm%xl+m ÂŁ fÂ&#x20AC;Yl1s l1u ÂŁ l/Â&#x2020;ÂŞoÂ&#x161;}sge obdnqEfÂ&#x2014;m%h!l1sgo uÂ&#x152;lÂ&#x2019;m%fÂ&#x2022;d+p m%xgfÂ&#x201A;gl1h%l1ukutfQutdnwnh!l1q  ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x xl1o]sgd YfYhbdno]dnhvÂ&#x201A;3dnukfYoQÂĽgl1sge ÂŁ fÂ&#x20AC;Yl1sSl1Â&#x201A;gÂ&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020;#lXj1l+h!iÂ&#x152;l+sÂ&#x203A;m d1p m%xgf|ukfYqEqÂ&#x161;liks m%xgiko]o!ikm!Â?l+m!itdns?Â&#x2C6; ikm!xSm!xgf|sgd1m%l+m%ikdnsSl1oÂ?its m%x9fXukfYqEqÂ&#x161;lÂ&#x2013;Â&#x20AC;/l1uku Âś  ) ^

m%x9fegfQwnh!fQf d1p)m!xgffQutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns?Â&#x2C6;Â?²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x2022;m%x9fegfQwnh!fQfitoÂ?m%x9fsgfQwyl+m%iÂ&#x160;jnfÂ&#x2013;o!Â?gq d1p)m!xgfd1h!egfQh d1p Â&#x201A;>dnutfQo{d1p its#m!xgfÂ&#x2022;pÂ?Â?gsgegl1q fQsyml1u?e9dnqÂ&#x161;l+its?Â&#x2C6;r²rh!l1sgo!utl+m%ikdns#d1prl1s fQutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;Â?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns e9fYdno]sgd+m Â&#x20AC;xl1s9wnfXm!xgf|egfYw1h!fYf+Â&#x2013;Â&#x2C6; `Â&#x201D;prm%xgfXfYukutikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsSxl1 o YfQh!dnoWdnhÂ?Â&#x201A;3d1utfYo]d1sÂ&#x17D;m!xgf|Â&#x2026;3dnÂ?9sgel1hÂ&#x2018;Â&#x2020; d1p Â&#x2013;ÂĽ m%x9fYs ÂŁ fXegfQ}gsgfXm!xgf|egfYw1h!fYfm!dEÂ&#x2026;>fm%xgf|egfQwnh!fQfÂ&#x2013;d+p)l1sÂ&#x17D;l1Â&#x201A;9Â&#x201A;gÂ&#x201A;gh!d1Â&#x201A;gh!itl+m%fm!h%l1sgobuÂ&#x152;l+m!f1Â&#x2C6; oWl°Â&#x20AC;Yd1h!dnukuÂ&#x152;l1hÂ&#x2018;Â&#x2020; ÂŁ fdnÂ&#x2026;gobfYhÂ&#x2018;jnf|m%xl+m]l1sSfYutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;Â?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s Â&#x20AC;/l1sgs9d1mÂ?xl/jnf|egfQwnh!fQf Âś Â&#x2C6; obo!Â?gqEf ikm egiteÂ&#x2039;Â&#x2C6; vÂ&#x2020;Â&#x161;m!h%l1sgobuÂ&#x152;l+m!itdns ÂŁ f|Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;l1o!obÂ?gq fiÂ&#x160;m m!d xl/jnf|sgd YfQh!dno]d1h{Â&#x201A;3d1utfYo dns m%xgfÂ&#x2026;>dnÂ?gsgegl1hbÂ&#x2020; d1p Â&#x2C6;²]xgfQsÂ&#x2014;iÂ&#x160;mÂ?xl1oÂ?dnsgf|obitqEÂ&#x201A;gutf QfYhbAd x ^ l1sgeÂ&#x17D;dnsgfobitqEÂ&#x201A;gutfÂ&#x201A;>dnukQf x l+(m Â&#x2013;Â&#x2C6;²]xgfYs

x ^ r#x Â l ^ ^ l 

Â?9mÂŻo!iksgÂ&#x20AC;Yfcx ^ l1sge$x l1hbfÂ&#x2026;>d1m%xÂ&#x2014;itsSm%xgfXpÂ?Â?gsgel1qEfYsym%l1u egdnq l1its ÂĽÂŚm%xgikoÂŻikq Â&#x201A;9utitfQo x ^ rx  Âľ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;iko] dnÂ&#x2026;yj ikdnÂ?gobukÂ&#x2020;Sl1Â&#x2026;9o!Â?ghbe?Â&#x2C6; dnh Š ÂĽ `Â&#x201D;m]iko fYl1obÂ&#x2020;Em%d obfYfÂ&#x2022;m!xl+m{m!xgfo!f ¤Â&#x203A;Â?gfYsgÂ&#x20AC;Qf|d1p xgdnukdnq d1h!Â&#x201A;gxgikÂ&#x20AC;WpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgovdns 

j xy¢  jÂ&#x17E; xQrEl Âś l ¢ Â&#x17E; ^ ^     Â&#x20AC;Yd1sÂ&#x203A;j1fYhbwnfYoÂ&#x2014;Â?gsgikpÂ?d1h!qEukÂ&#x2020; dns Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;~mSo!fQm!oÂ&#x17D;m!d l x9dnut dnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;Â&#x17D;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s iks ÂŁ x9itÂ&#x20AC;x f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgegoWm%d l1sÂ&#x17D;fYutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x17D;dns d+p)egfQwnh!fQf Â&#x2013;Â&#x2C6; `Â&#x201D;mÂ&#x2022;xl+oÂŻlEÂ&#x201A;3d1utfd1p dnh!egfQh l+mÂŻÂľ l+sge sgdd1m!xg fYhÂ?sgdns Â&#x2021;Kf ¤Â&#x203A;Â?giÂ&#x160;j+l1utfQsÂ&#x203A;mÂ?Â&#x201A;>dnukfYoYÂ&#x2C6; `Â&#x201D;p ito]dÂŞege?ÂĽ9m!xgfYsVÂĽ itoWl1sym%ikobÂ&#x2020;ÂŞq qEfQm!h!ikÂ&#x20AC;1Â&#x2DC; Â&#x17E; rxyÂ&#x160;¢ r jÂ&#x17E; xy¢ ²]xgikoWikq Â&#x201A;9utitfQovm!xl+m ^ Âś ^ ^r Âľ

1Âľ^ 


  Âľ ^  `Â&#x2021;sÂ&#x2014;m!xgfÂ&#x20AC;Yl1o!f Š ÂĽm%xgfQo!fl1h!fÂ&#x2013;l1utu QfYhbdnoÂ&#x2022;d1p Â&#x17E;7Â?gÂ&#x201A;Â&#x17D;m%dEfK Â&#x203A;¤ Â?gikj+l1ukfYsymÂŻdnsgfYo%¢~Â&#x2C6;]²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x2022;pÂ?d1h . Âľ l1sge l+sÂ&#x203A;Â&#x2020;#Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo ÂŁ f|dnÂ&#x2026;9m%l1itsÂ&#x17D;l1sSfYukutikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x161;Â&#x17E;!xy¢%Â&#x2DC; Â&#x17E;!Â&#x17E;!yxyx ¢¢ fo!xl1ukurÂ&#x20AC;x9d dnobfy l1s9e obd ÂŁ xgikÂ&#x20AC;xxl1oegfQwnh!fQf l1sge l Â&#x201A;3dnukfÂ&#x2013;d+pvd1h!egfQh d1mÂŻm%xgf°d1h!itw1its?Â&#x2C6; L m%xgl+m Â&#x17E;jnx ¢Â&#x160;Â?x  Â&#x; x  xgitw1xgfYh sgfYl1hxw Âľ9Â&#x2C6; 5Â&#x2014;dnhbfYd jnfQhYÂĽ5ikofQjnfQsÂ&#x161;Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?go!f l1s9e vl1h!f]dÂŞege?Â&#x2C6;)²]x9fÂ?pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns5ikoÂ&#x20AC;/l1ukutfQe l1sgeÂ&#x17D;utik­1f ÂŁ ito!f

 

fYitfQh!oÂ&#x2018;m%h%l Â&#x201D;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns?Â&#x2C6; ²]xgfegfQh!iÂ&#x160;j1lÂ&#x2019;m%ikj1f  d+p itovl1s#fYukutikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;{pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns d1p egfQwnh!fQf Š ÂŁ iÂ&#x160;m%xÂ&#x161;Â&#x201A;>dnukfÂŻd1p?dnh!egfQh Š lÂ&#x2019;m{Âľ9Â&#x2C6; `Â&#x201D;mÂ?ito d ege Â&#x2026;>fYÂ&#x20AC;Yl1Â?gobf ito{f~jnfQs?Â&#x2C6;v²]xÂ&#x203A;Â?go  Â?ito{f~jnfQs?Â&#x2C6;Â&#x2013;`Â&#x201D;m{xl1oÂ?l Â&#x201A;3d1utfÂ&#x2022;d+prd1h!egfQh l+mWÂľ9ÂĽ m!xgfYhbfQpÂ?dnhbf ikmÂ?iko]d1p m%xgfpÂ?dnhbq  !Â&#x17E; xy¢ Â&#x; x  Â&#x; d x d Â&#x;  x  Â&#x; _ Â&#x; x 

ÂŻfQsgÂ&#x20AC;Yf|m%x9fYh!fXl1hbf|Â&#x20AC;YdnqEÂ&#x201A;gutfÂŽÂ&#x192; sÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYhbo _ ÂĽ ^ ÂĽ  ÂĽ WobÂ?gÂ&#x20AC;xÂ&#x2014;m!xl+m Â&#x152;jÂ&#x17E; xy¢  _ jÂ&#x17E; xy¢  ^ Â&#x161;!Â&#x17E; xy¢   jÂ&#x17E; xyÂ&#x2C6;¢  xl1oÂ&#x2013;m%xgf#o!l1qEfÂ&#x161;Â&#x201A;ghbitsgÂ&#x20AC;QitÂ&#x201A;l1uÂ&#x201A;l+hbml1s9e Â&#x20AC;Ydns9obml+sÂ&#x203A;m m!fYhbq l1o jÂ&#x17E; xy¢ Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go°m%x9f#egikÂ&#x201E;3fYhbfYsgÂ&#x20AC;Qf#itol xgdnukdnqEdnh!Â&#x201A;gx9itÂ&#x20AC;WfYutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;Â?pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sSj+l1s9ito!x9itsgw lÂ&#x2019;mWÂľ9ÂĽl1sge m!xgfYhbfQpÂ?dnhbfito{Â&#x20AC;Qdnsgobm%l1symÂŻÂľ9%Â&#x2C6; `Â&#x2021;sgegfQfYe?ÂĽm%x9f Â&#x20AC;xgdnikÂ&#x20AC;Yf|d1p m%xgf|Â&#x20AC;Qd f

Â&#x20AC;QitfQsÂ&#x203A;m!Â&#x201E;o l+sge ito]obdEm!xl+m _ 4re l1sge ^ 5Âľ Â&#x2C6;²]xÂŞÂ?9o Â?!Â&#x17E; xy¢ Â?e jÂ&#x17E; xn¢ r  Â&#x161;!Â&#x17E; xy.¢ r LfÂ&#x20AC;Yl1sp7l1Â&#x20AC;Qm!dnhm%xgfÂ&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgd1q itl1u dnsm%xgfh!ikwnxymitsym!dÂ&#x17D;iÂ&#x160;m%oukitsgfYl1hÂ&#x2022;p7l1Â&#x20AC;~m%dnhboYÂ&#x2C6;°²]x9fEukfQpzm|xl+sge o!ikegf]j+l1sgitobxgfYoiÂ&#x160;p xXito ^  ÂĽ  ÂĽydnhÂŻÂ&#x17E; ^  ¢  ÂĽyÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2020; m!xgfÂ?o%l1qEfÂ?h!fYl1o!dns9itsgwXl1opÂ?dnh Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?go m%x9f h!itw1xÂ&#x203A;mxl1sge obitegfÂ&#x161;j+l1s9ito!x9fYo ikp jÂ&#x17E; xn¢itofQikm!xgfYh dns9f#d1p $ ^ Â&#x161;Â&#x17E; ^  ¢Ž¼ $  Â&#x17E;  ¢~ÂĽ $ pÂ&#x161;Â&#x17E;bÂ&#x17E; ^  ¢  ¢~Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?go Q zjÂ&#x17E; xy¢  eÂŚÂ&#x17E; jÂ&#x17E; xy.¢ r $ ^ ¢YÂ&#x17E; jÂ&#x17E; xn.¢ r $ ¢YÂ&#x17E; jÂ&#x17E; xn.¢ r $ ~¢ Â&#x20AC;QÂ&#x20AC;Ydnhbegitsgwm!dE!Â&#x17E; e n¢ m%xgf{pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns ml1­+fYofQj1fYhbÂ&#x2020; j+l1ukÂ?gf{fÂŽÂ&#x192;gl+Â&#x20AC;Qm%uÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x2013;m ÂŁ ikÂ&#x20AC;Yf ÂŁ iÂ&#x160;m%xq°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;QikmÂ&#x2021;Â&#x2020;1Â&#x2C6; ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Yfm!xgfq°Â?guÂ&#x160;m%itÂ&#x201A;9utitÂ&#x20AC;QikmÂ&#x2021;Â&#x2020; lÂ&#x2019;m ^  ÂĽ  l1sge Â&#x17E; ^  ¢  itoÂ&#x161;m ÂŁ d Â&#x17E;Â?m%x9fegfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfd+p j+l1sgiko!xgfQo¢~ÂĽ ÂŁ fo!fYf m!xl+m $ r Âś ÂĽ $ r ÂĽ l+sge $ l1hbfl1uturegikÂ&#x201E;3fYhbfYsym/Â&#x2C6;Â&#x2013;²]xgfÂ&#x201A;3d1ukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u dnsm%x9f h!ikwnxymÂ?xl1oÂ?sgdegdnÂ?9Â&#x2026;gutf|h!dÂŞd1mYÂ&#x2C6; BE^F B G FP/P/OYNHO/U ZyMGUÂ?H)OYBEGI OY^aUv\ [O/GGF^HÂ BEG E F^

oÂ?Â&#x2026;>fQpÂ?dnhbf ÂŁ f}9Â&#x192;Sm!xgf|uÂ&#x152;l+mbm%itÂ&#x20AC;QfÂ&#x2C6; ²]xl+mÂ&#x17E; ¢ Â&#x20AC;Yl1sÂ&#x17D;Â&#x2026;3f ÂŁ hbikm!m!fYsÂ&#x2014;l1oWl Â&#x201A;3dnuÂ&#x160;Â&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l1u>its x l+oÂŻl wnfQsgfYh!l1uti /l+m!itdnsÂ&#x2039;Â&#x2DC;

Âś


z/{),),6

Â&#x2020; >NI > Â&#x2020; >N<a>N[u[ U H*M U @vÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY< Â&#x17E;!yx ¢

U Z(BAIÂ&#x152;BCM U JY<*BC[CÂ&#x17E;ÂŁL{<?@NM U JY<,JÂ&#x20AC;Â&#x17E; Â&#x17E;jxy¢ Â&#x2030; ) ^ Â&#x; ) Â&#x161;Â&#x17E;!yx ¢ )) ) ^ ÂĄ ) Â&#x161;Â&#x17E;!yx ¢ Â&#x2122;WfQqÂ&#x161;l+h!­ŒÂ&#x2DC; fQm Â&#x2026;3fXl1syÂ&#x2020; fQututikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdns?Â&#x2C6;v f|o!Â&#x201A;gukikm]iÂ&#x160;mWl1o Â&#x17E;jxy¢%Â&#x2039;Â&#x17E;jnx ¢Â&#x2C6; Â&#x17E;jyx ¢ ÂŁ xgfQh!fÂ&#x2039;Â&#x17E;jxy¢( Â&#x17E; Â&#x17E;jxn¢Â&#x160; Â&#x17E; rxy¢b¢  ikoÂ&#x2013;f~jnfYs l1s9e ikodÂŞege?Â&#x2C6;²]x9fYs Â&#x17E;jyx ¢  Â&#x17E;jnx ¢Â&#x2013;itol1s fQj1fYs fYukutikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;Â&#x2013;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns?Â&#x2C6;E²]xÂŞÂ?9o ÂŁ f Â&#x20AC;Yl1s ÂŁ hbikm!f l1oXlSo!Â?gq d1p lSh%l+m!itdnsl+u pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sViks Â&#x17E;jxn¢|l+sge  Â&#x17E;jxn¢{m!itqEfYoÂ?l1s9d1m%xgfQh]h%l+m!itdnsgl1u3pÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsSits Â&#x17E;jyx ¢ŽÂ&#x2C6; h!dÂŞd1p Â&#x2DC; vÂ&#x2020;qÂ?gukm!itÂ&#x201A;guÂ&#x160;Â&#x2020; iksgw ÂŁ iÂ&#x160;m%x#lpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns d+pÂ&#x2039;m%x9fWmÂ&#x2021;Â&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;>f°Â&#x17E; Â&#x161;Â&#x17E;!yx ¢sr Â&#x17E; Â&#x161;Â&#x17E;!x ^ ¢!¢ ÂŁ fWÂ&#x20AC;/l1s wnfQmvh!ike d1pal#Â&#x201A;>dnutfl+mQx ^ " . Â&#x2C6;|²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ f Â&#x20AC;/l1s wnf~mh!iked1pal1uku }gsgikm!fYukÂ&#x2020;Â&#x17D;q l1syÂ&#x2020;Â&#x201A;>dnukfYoiksm%xgfÂ&#x20AC;Yutd1o!Â?ghbf°d1p f~Â&#x192; Â&#x20AC;QfYÂ&#x201A;9mXÂ&#x201A;>dno!obitÂ&#x2026;guÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x17D;m!xgdnobf lÂ&#x2019;mm%xgfÂ&#x20AC;YdnhbsgfYhboYÂ&#x2C6;c f°dnÂ&#x2026;9m%l1its l#s9f ÂŁ fQjnfQs fQutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;|pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdns l+sge Â&#x20AC;/l+utu?iÂ&#x160;mWl1wyl1iks Â&#x2C6;Â&#x201D;` p l ito{m!xgfÂ&#x161;Â&#x17E;7sgfQwyl+m%iÂ&#x160;jnf/¢]x9itwnxgfQobmÂ?dnhbegfYh]m!fYh!q iks m%xgf|Â&#x201A;ghbitsgÂ&#x20AC;QitÂ&#x201A;gukfÂ&#x201A;l1hÂ&#x2018;mÂŻd+p m%x9f l1Â?ghbfYsymobfYhbitfYoXd1p lÂ&#x2019;mÂľ ÂĽ ÂŁ fÂ&#x161;Â&#x20AC;Yl1sVwnfQmXh!ike d+pvm!xgitom%fQh!q Â&#x2026;yÂ&#x2020; o!Â?9Â&#x2026;9m%h!l1Â&#x20AC;Qm!itsgwÂ&#x2014;l1s l1Â&#x201A;gÂ&#x201A;ghbdnÂ&#x201A;gh!itl+m%f q°Â?guÂ&#x160;m%ikÂ&#x201A;gutfd1p Â&#x17E;jyx ¢ Â&#x2C6; Â&#x201D;` m%fQh%l+m!itsgwm!xgito ÂŁ fÂ&#x161;Â&#x20AC;/l1s wnf~m°hbiteLd+p]m%xgf#fQsym%ithbfÂ&#x161;Â&#x201A;ghbitsgÂ&#x20AC;QitÂ&#x201A;l+uaÂ&#x201A;gl1hbmlÂ&#x2019;mm%x9f 

dnhbitwniks?Â&#x2C6;Â&#x2022;²]xÂ&#x203A;Â?go ÂŁ fl1h!hbikj1f l+ml#x9dnutdnqEdnhbÂ&#x201A;gxgitÂ&#x20AC;|fQututikÂ&#x201A;9m%ikÂ&#x20AC;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x2039;ÂĽ ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x m!xgfYhbfQpÂ?dnhbf°xl1oÂŻm%d Â&#x2026;>f Â&#x20AC;Yd1sgobm%l1sym/Â&#x2C6;Â&#x2122;Â?fQj1fYh!obitsgwm!xgf]Â&#x201A;gh!f~jÂŞitdnÂ?gooÂ&#x2018;m%fQÂ&#x201A;goo!xgd ÂŁ om%xgl+m)m%x9f]dnh!ikwnitsl+uÂ&#x203A;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns ÂŁ l1olh!l+m%ikdnsl1u pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsSitsÂ&#x161;!Â&#x17E; xy¢~ Â&#x2C6; Lf|obxl1utuÂ&#x2039;Â&#x201A;gh!d jnf|m%x9f|pÂ?d1ututd ÂŁ iksgw°f~Â&#x192; Â&#x201A;gukitÂ&#x20AC;Qikm{pÂ?dnhbq°Â?gutl9Â&#x2DC; Âś Âś Â&#x161;Â&#x17E;!xy¢ x Âś ukitq r jÂ&#x17E; x r ¢    _  ´ l1uku3m%x9fh!ikwnxym]xl1sgeSobitegf jÂ&#x17E; xn¢~ÂĽgiÂ&#x160;m{Â&#x20AC;/l+sÂ&#x17D;Â&#x2026;>fo!fQfYs m%d Â&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnf|Â?gsgiÂ&#x160;pÂ?dnh!qEukÂ&#x2020;Edns Â&#x20AC;QdnqEÂ&#x201A;l1Â&#x20AC;Qm{o!fQm!o itS s  m%xl1s9­ªovm%dm!xgfÂ&#x2022;fÂŽÂ&#x192; m!h%lm!fYh!qEo  Â&#x2C6; ÂŹ its9Â&#x20AC;YfÂŻm!xgfobKf ¤Â&#x203A;Â?gfYs9Â&#x20AC;Yf|Â&#x20AC;Ydnsyj1fYh!w1fYo]Â?gsgiÂ&#x160;pÂ?dnh!qEukÂ&#x2020;°dns Â&#x20AC;Yd1q Â&#x201A;l+Â&#x20AC;QmÂ?o!f~m%oQÂĽÂŚm!xgf|egfYhbikj+l+m!ikjnfÂ&#x20AC;QdnsyjnfQh!wnfQoÂ&#x2022;Â&#x201A;>dnitsym ÂŁ itobf|l1sgeSm%xgfQh!f~pÂ?dnh!f r Âś  !Â&#x17E; xy¢ x Âś  ukitq  Â&#x17E;jxQr Âś ¢ jÂ&#x17E; xy¢   _  ÂŹ iksgÂ&#x20AC;Y f  xl1o|sgd YfQh!dnoXl1s9eVÂ&#x201A;>dnukfYodnÂ?9m!o!ikegf ÂĽ iÂ&#x160;mq°Â?goÂ&#x2018;m|Â&#x2026;3f Â&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1sym/Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goÂ&#x161;Â&#x17E; ¢   pÂ?dnh]obdnq fÂ&#x20AC;QdnsgoÂ&#x2018;ml1syÂ&#x201E;m l1sge Â&#x2DC;  ÂŻd ÂŁ fQj1fYhYÂĽÂŚm%x9f l1Â?9h!fYsymWo!fQh!ikfYoÂ?d1p ito]d1p m%xgfpÂ?dnhbq x  Â&#x; x   m%x9fYh!f~pÂ?dnh!f  EÂ&#x2C6; ²]xgQ f LfQitfYhbobm!h%l Â&#x201D;pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns o%l+m!itoÂ&#x2018;}fYoWl1sÂ&#x2014;l1egegiÂ&#x160;m%ikdns#m%xgfQdnh!fQq bÂ?goÂ&#x2018;mÂŻukit­+fo!itsÂ&#x17D;l1s9eÂ&#x2014;Â&#x20AC;QdnoYÂ&#x2C6;

z/{),),6 Â&#x17E;!e y¢Â?> T B Â&#x2020; >%Â&#x17E;Â&#x;JYI(BC< x ^ BC<*Dwx U < 7Â&#x2030;  Â&#x17E;jx ¢ Â&#x161;Â&#x17E;!x ^ x ¢ r Â&#x17E;jx ^ ¢.r Â&#x161;Â&#x17E;!x ¢Â&#x2C6; e Âś   Â&#x17E;jÂ&#x17E;jxx ^ ¢%¢%r ^ rÂ&#x161;Â&#x17E;!x ¢ 
 Â&#x17E;!x ¢.r Â&#x17E;jx ¢ ^ Â&#x2019;x ¢% Â&#x161; Â&#x17E;!x ^^ ¢.r Â&#x161; Â&#x17E;!x  ¢  Â&#x17E;jx ^ Â&#x2019;x ¢  Â&#x17E;jx ^ ¢ Â&#x161;Â&#x161;Â&#x17E;!Â&#x17E;!xx ¢.¢.rr  Â&#x17E;jÂ&#x17E;jx x ^ ¢ ¢ Â&#x161;Â&#x17E;!x ^ ¢ [ h!dÂŞd1p Â&#x2DC; i Â&#x192;Wx ^ l1sge x o!Â?9Â&#x20AC;xVm!xl+m Â&#x17E;jx ^ ¢= . Â&#x161;Â&#x17E;!x ¢l1sgeÂ&#x20AC;Qdnsgo!ikegfYhÂ&#x20AC;Qd f EÂ&#x20AC;YitfQsym%oÂ&#x2018; l1sge o!Â?9Â&#x20AC;xÂ&#x2014;m%xgl+m Â&#x17E;g Âś ¢ Â? Â&#x17E;!x ^ ¢.r Â&#x17E;jx ^ ¢.r 5Âľ Â&#x17E;g ¢ Â? Â&#x17E;!x ¢.r Â&#x17E;jx ¢.r 5Âľ ²]xgf|pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1s Â? Â&#x17E;!yx ¢.r Â&#x17E;jnx ¢.r xl1o|egfQwnh!fQf Š Â&#x2C6;°²]xÂ&#x203A;Â?goXikm|xl1o|l#m!xgithbe QfYhbdÂ?x Â&#x161;Â&#x17E; ÂŁ xgikÂ&#x20AC;x qEitw1xÂ&#x203A;mÂ&#x2026;3f f ª¤ Â?gl1u)m%d x ^ dnhQx lÂ&#x2019;mm%xgiko Â&#x201A;>dnitsym/Â&#x2C6; ¢°²]xgfYs ÂŁ fÂ&#x2013;xl/j1f r Š O Âľox ^ x x " vÂ&#x2020; Â&#x201A;>fYhbitdÂŞegitÂ&#x20AC;QikmÂ&#x2021;Â&#x2020; ÂŁ f|xl/j1f Â&#x17E;jx Ž¢% Â&#x161;Â&#x17E;Â&#x20AC;rÂ&#x201E;x ^ rEx ¢ Â&#x17E;jx ^ Â&#x2019;x ¢ QÂ&#x152; Â&#x17E;jx ~¢ Â? Â&#x17E;Â&#x20AC;rÂ&#x201E;x ^ rx ¢% r Â&#x161;Â&#x17E;!x ^ x ¢ ²rfXÂ&#x201A;>dnukÂ&#x2020;ÂŞsgdnqEiÂ&#x152;l+u Â&#x17E;j ¢ r,eC  y xl1o]m!xgfm%xghbfXfQh!dÂŞd1m%o Â&#x17E;jx ^ ¢Ž¼ Â&#x17E;jx ¢Ž¼ Â&#x161;Â&#x17E;!x Ž¢{l1sgeÂ&#x17D;Â&#x20AC;/l1sSm%x9fYhbpÂ?d1h!f|Â&#x2026;3f ÂŁ hbikmbm%fYsÂ&#x2014;l1o ÂŚe Â&#x17E;ur Â&#x17E;jx ^ ¢b¢YÂ&#x17E;ur Â&#x17E;jx ¢b¢YÂ&#x17E;Sr Â&#x17E;jx Ž¢b¢ ´ dnqEÂ&#x201A;l1hbitsgw°m!xgf|Â&#x20AC;YdÂŞf EÂ&#x20AC;YikfYsymWits pÂ?h!dnsymWd1p w1ikjnfQo Â&#x17E;jx ^ ¢Â&#x2C6; Â&#x17E;jx ¢Â&#x2C6; Â&#x161;Â&#x17E;!x Ž¢  ÂŻobitsgw Â&#x17E; g Âś ¢rl1sgeSÂ&#x17E;jg ¢ m!df~Â&#x192; Â&#x201A;ghbfYo!oÂ&#x160;w1ikjnfQoÂ?Â&#x17E;!e y¢ Wo!its9wÂ&#x17E; g Âś ¢rl1sgeÂ&#x17D;Â&#x17E;jg ¢ m!df~Â&#x192; Â&#x201A;ghbfYobo wniÂ&#x160;jnfQoWÂ&#x17E; 1g Âľy¢ f°xl/jnf Â&#x201A;ghbd jnfYe Â&#x17E;e y¢¯l+sge Â&#x17E; 1g Âľn¢WdnsguÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x17D;Â?gsgegfQhm%xgf l+o!o!Â?9q Â&#x201A;9m!itdns Â&#x161;Â&#x17E;!x ^ ¢ . Â&#x161;Â&#x17E;!x ¢~Â&#x2C6; Wd ÂŁ f~jnfYhQÂĽ }9Â&#x192; its9wSx ^ ÂĽ m%xgfQsÂ&#x2026;>d1m%xSo!ikegfYoÂ?d1p m%x9fXf Â&#x203A;¤ Â?l+m%ikdnsSÂ&#x20AC;YdniksgÂ&#x20AC;YikegfpÂ?dnhÂ?l1sSdnÂ&#x201A;>fYsÂ&#x17D;o!f~mWd1pvx ÂĽ9xgfYsgÂ&#x20AC;QfXpÂ?d1hÂ?l1utu x Â&#x2C6; Âą|iÂ&#x160;jnfQs ÂĽ ÂŁ fSÂ&#x20AC;/l1uku lÂ&#x201A;>dnitsymwx h!l+m%ikdnsl1uaikp Â&#x17E;jxn¢°l1sge  Â&#x17E;jxn¢l1h!f h!l+m%ikdnsl1udnhikpoxÂ&#x2019;" Â&#x2C6; ²]xgfEÂ&#x201A;gh!f~jÂŞitdnÂ?goXl1e9egikm!itdnsm!xgfYdnhbfYqEo|itqEÂ&#x201A;gukÂ&#x2020;Â&#x17D;m%xlÂ&#x2019;mÂ&#x2013;iÂ&#x160;p=x ^ l1sgeax l+h!fh%l+m!itdnsgl1u ÂĽ>m%xgfQs#x Âś x l1hbfh%l+m!itdnsl+u Â&#x2C6; ²]xÂ&#x203A;Â?goÂ?m%x9fXh!l+m%ikdnsl1u3Â&#x201A;3d1itsym%oXÂ&#x17E;Â?ikp m%xgfQh!fXl1hbf|l1syÂ&#x2020;g¢ pÂ?dnhbq§l o!Â?9Â&#x2026;gwnh!d1Â?gÂ&#x201A;Â&#x2014;d+p. Â&#x2C6;²]xgf h%l+sg­ Â&#x2013;d1p m%x9ito{wnhbdnÂ?gÂ&#x201A; ikovm%x9fqÂ&#x161;l Â&#x192;9ikqÂ&#x161;l+u>sÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh{d1p utiksgf/l1haits9egfYÂ&#x201A;>fYsge9fYsymÂ?fYukfYqEfYsym%o x ^   Y x its m!xgito]wnhbdnÂ?gÂ&#x201A;Sits m!xgf|o!fYs9o!fÂ&#x2013;m!xl+m l )x) " ) ^ ÂŁ ikm!xSitsym%fQwnfYhbool ^   Q l ikq Â&#x201A;9utitfQopl ) ÂľpÂ?d1hÂ?l1utu S Âś   Q  ÂŞÂ&#x2C6; Â&#x17E; g+Âľy¢  jÂ&#x17E; x

Š


ÂĽÂŻd ÂŁ

l+o!o!Â?9q f|m%xlÂ&#x2019;mitoÂ?l uÂ&#x152;lÂ&#x2019;m!m%ikÂ&#x20AC;YfobdEm!xl+m

dnh]f/l+Â&#x20AC;xÂ&#x2014;Â&#x201A;ghbitqEfsÂ&#x203A;Â?gq°Â&#x2026;>fYh%nÂ&#x17D;utf~m

nÂ&#x17D;o!dm%xlÂ&#x2019;m

l+sge Wl1h!f|iksÂ&#x203A;m!fYwnfQh!oQÂ&#x2C6; f~m 

 r Â&#x2026;3fm%x9fXsÂ&#x203A;Â?gqÂ&#x2026;3fQh]d1p Â&#x201A;gl1ithboXÂ&#x17E;  9¢ d1prh!fYobitegÂ?9fXÂ&#x20AC;QuÂ&#x152;l1obo!fQoWqEdÂŞe eC r  Ar

²]xgfQsÂ&#x2014;m%x9f v ith!Â&#x20AC;x ÂŹ ÂŁ its9sgfYhÂ&#x2018;m%dnsÂ&#x2021;cÂ&#x2022;Â&#x2020;nfQh]Â&#x20AC;Ydns bfQÂ&#x20AC;Qm!Â?gh!fXo%l/Â&#x2020;ÂŞo ¤(' /8 57/E9 | T >Â&#x17E;ÂŁL<?@NM U JY< 

n

q dÂŞer Â&#x17E;S n r ¢un Wn ^  ^  ^ D>F<?>DAJYI U U <*BC[u[ Â&#x17E;Â&#x;JYI Â&#x17E; ' ¢ Âś T BYZ B V >NIJ V JYIÂ&#x2014;H TU @(> Â&#x201C;M >N< Z U JY< <?>BCI ' Âś R.TU @ TAT BYZ B HJY[Â&#x203A;>GJÂ&#x20AC;Â&#x17E;SJYIÂ&#x152;D>NI BCM Âś ~Â&#x152;JYIwIÂ&#x152;BCM T >NIwr U Â&#x17E; R >wLZÂ&#x2026;>SJYL{IG@&JY< Â&#x2020; >N<M U JY< MÂ&#x20AC;J @&JYL{<MÂ&#x201E;JYIÂ&#x152;D>NIZAJÂ&#x20AC;Â&#x17E;oHJY[Â&#x203A;>&Z <?> 1BCM UuÂ&#x2020; >  R.T >NI> U Z M T >Â&#x2018;IÂ&#x152;BC< X JÂ&#x20AC;Â&#x17E; M T > CIJYL7HEJÂ&#x20AC;Â&#x17E; IÂ&#x152;BCM U JY<*BC[ HJ U <MZvÂ&#x17E;Â&#x;JYIÂ&#x2018;M TU ZÂ&#x2018;[\BCM!M U @&> ] Â&#x2122;WfQqÂ&#x161;l+h!­Â&#x203A;oYÂ&#x2DC;r²]xgfWpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdns ikol|j+l1hbiÂ&#x152;l1symd+p3m!xgfWÂ&#x2122;WikfYq l1sgs Yf~mlpÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%itd1sÂ&#x17E;Â?its°m!xgf]pÂ?dnh!q d1prikm!o k Â?9utfYhÂ?Â&#x201A;ghbd e9Â?gÂ&#x20AC;Qm¢~Â&#x2C6; Â&#x2021;` sp7l1Â&#x20AC;QmikmikoÂ&#x2022;­Â&#x203A;sgd ÂŁ sm%xlÂ&#x2019;mm%xgikoÂŻpÂ?Â?gs9Â&#x20AC;Qm%ikdnsxl1ol#q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;|f~Â&#x192;ÂŞm!fYsgobitdnsm%d#m!xgf°fQsÂ&#x203A;m!ithbf Â&#x17E; ' ¢

Âś

Â&#x201A;gutl1sgf1ÂĽÂ&#x2019;lÂ?h!fQo!Â?guÂ&#x160;m m%xl+m iko Â&#x20AC;Yutd1o!fYuÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC;~m%fQeÂ&#x2013;m%d]m!xgfh!fYÂ&#x20AC;QfYsym)obdnutÂ? m%itd1sd1pfQh!q l+m o uÂ&#x152;l1oÂ&#x2018;m m%xgfQdnh!fQqÂ&#x2014;Â&#x2C6; ÂŹ d m%x9fXe9i EÂ&#x20AC;YÂ?guÂ&#x160;mÂ?Â&#x201A;l1hÂ&#x2018;mÂŻiko{m%ddnÂ&#x2026;9m%l1its#m!xgf|dnh!e9fYhÂ?d1p m%xgiko]q fQh!dnqEdnh!Â&#x201A;9xgitÂ&#x20AC;Â&#x2022;pÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsÂ&#x17D;l+m Âś Â&#x2C6; ²rdEÂ&#x20AC;Yd1sgÂ&#x20AC;YukÂ?gegfm%xgf|egiko!Â&#x20AC;QÂ?go!obitdnsÂ&#x2014;d1p fQutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC;ÂŻpÂ?Â?9sgÂ&#x20AC;Qm!itdnsgoQÂĽ ÂŁ f|hbfYq l1h!­Â&#x161;m!xl+m]m!xgf|sl1qEfXfQutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns Â&#x20AC;YdnqEfYopÂ?dnhbq itsym!fYwnh!l+m%ikdnsm%xgfQdnhbÂ&#x2020;1Â&#x2C6; f~mÂ&#x2013;Â&#x; CegfQsgd1m%fm%x9fEiksyjnfYhbo!f pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdns d+p itsÂ&#x17D;l o!Â?9ikml+Â&#x2026;gutfegd1qÂ&#x161;l1iks?Â&#x2C6;)²]xgfQs Â&#x; Â&#x161;Â&#x17E; Â&#x161;!Â&#x17E; xy¢!%¢ Â&#x2DC;x its m!xgito]egd1qÂ&#x161;l1iks?Â&#x2C6;)²rl1­Â&#x203A;itsgw m!xgf|egfYhbikj+l+m%iÂ&#x160;jnfwniÂ&#x160;jnfQo Âś Â&#x; QÂ&#x152;Â&#x17E; Â&#x17E;jxy¢b¢ Âś jÂ&#x17E; xn¢  e jÂ&#x17E; xy¢ r  jÂ&#x17E; xn.¢ r bh Â&#x; Â?Â&#x17E; b¢  e r Âś .r  l1sgeSm%x9fXÂ&#x201A;9h!itq l1hÂ&#x2018;Â&#x2020;Â&#x161;iksÂ&#x203A;m!fYhbfYobmWiko{pÂ?dnh {hbf/l1u-Â&#x2C6;)²]xgfYs Âś Â&#x;  Â&#x17E;!9¢r Â&#x;  Â&#x17E;3¢% < 

 e r  .r 

`Â&#x2021;sym%fQwnh%l1ukoÂŻd+p m%x9fXmÂ&#x2021;Â&#x2020;ÂŞÂ&#x201A;>fd1prm%xgfXh!ikwnxymÂŻxgl1sgeobitegfXxl/jnfÂ&#x2013;Â&#x2026;3fQfYsÂ&#x2014;f~Â&#x192;ÂŞm%fQsgo!iÂ&#x160;jnfYuÂ&#x160;Â&#x2020;Â&#x17D;obm%Â?9egitfQeitsÂ&#x17D;Â&#x20AC;Yd1sgsgfYÂ&#x20AC; m%ikdns ÂŁ ikm!xitsym%fQwnh%l+utol1ukdnsgwSl#Â&#x201A;l+h%l1qEfQm!fYhj+l1hbÂ&#x2020;ÂŞiksgw dnsVl1sfYukutikÂ&#x201A;go!f+Â&#x2C6;²]xÂ&#x203A;Â?gom%xgf sgl1q f fQutukitÂ&#x201A;9m!itÂ&#x20AC; pÂ?Â?gsgÂ&#x20AC;~m%ikdnsgoYÂĽÂŞm%xgd1Â?gwnxÂ&#x161;m!xgfYobfÂ&#x20AC;Ydns9sgfYÂ&#x20AC;~m%itd1sgovm!d°fYukutitÂ&#x201A; m%itÂ&#x20AC;]iksym%fYw1h%l1uko l1hbfÂ&#x2022;sgdutdnsgw1fYhvl+m m!xgfÂ&#x2022;Â&#x20AC;QfYsym%fQh{d1p m%x9fXiksym%fYhbfYoÂ&#x2018;m/Â&#x2C6; te

Complex  

Complex Analysis