3 minute read

NU KRÄVS KRAFTTAG FÖR ATT NÅ KLIMATMÅLEN

Utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommun minskar med 1-2 procent per år. Det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt. Ska målen uppnås, att Uppsala ska vara en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt 2050, måste minskningstakten av växthusgaser öka rejält under de kommande tio åren.

TEXT PER-ÅKE HULTBERG

Utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommun minskar med 1-2 procent per år. Det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt. Ska målen uppnås, att Uppsala ska vara en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt 2050, måste minskningstakten av växthusgaser öka rejält under de kommande tio åren.

Det är bakgrunden till arbetet med Klimatfärdplan Uppsala, vars mål är att gå från den nuvarande årliga minskningen av växthusgaser till 10-14 procent. – Det är dit vi måste nå för att lyckas. Det som är positivt är att utsläppen av växthusgaser minskar, trots att befolkningen ökar.

Men om vi ska nå målen måste vi öka omställningstakten rejält, säger Marika

Palmér Rivera, som är processledare för

Klimatfärdplan Uppsala. – Och det kräver stora insatser, betonar hon. Vi måste börja tänka nytt, mer systeminriktat, ta helhetsgrepp inom viktiga områden.

Till exempel kring transporter, som är ett av totalt åtta utvalda fokusområden inom projektet. – Vi har ju här i Uppsala länge jobbat med att få fler att gå och cykla. Men här finns mer att göra. Nu sätter vi fokus på elektrifiering av transporter, bilar och andra fordon, godstransporter och arbetsmaskiner. Det är ett jätteviktigt område, säger Marika Palmér Rivera och ger några exempel.

Människor i staden kanske inte behöver egen bil? Varför då inte dela fordon och på olika sätt se till att minska transportbehoven? Planera annorlunda, kanske vissa transporter inte alls behövs, kanske inte lika långa resor?

Det som är positivt är att utsläppen av växthusgaser minskar, trots att befolkningen ökar.

– Att jobba hemma som många nu gör med digitala möten och konferenser påverkar också klimatet positivt genom att resorna minskar. Det tror jag faktiskt till en del kommer att leva kvar efter pandemin.

Två andra fokusområden som Klimatfärdplan Uppsala arbetar med där miljöpåverkan måste minska, är bygg och anläggning och energiområdet. – Vi har många byggaktörer inom Klimatprotokollet som jobbar med de här frågorna. Här finns helt klart stora miljövinster att hämta. Att till exempel bygga mycket mer i trä, införa cirkulära flöden, återanvända material, använda elfordon istället för fossildrivna och inte minst se över energisystemen och möjligheten till energieffektivisering, säger Marika Palmér Rivera.

Att växla upp med mer sol i energisystemet är en annan möjlighet. Lokala solenergiprojekt, på både villatak och i nyproduktion av byggnader behöver stimuleras. Även större solanläggningar.

Uppsala kommun har för övrigt mycket ambitiösa klimatmål i allt stadsbyggande. Det började i Östra Sala backe och har sedan fortsatt i Rosendal och framöver i Ulleråker och Sydöstra staden. – Det viktigaste är att vi gör det här tillsammans, att hela samhället engageras, självklart även kommuninvånarna, poängterar Marika Palmér Rivera.

Att leda det här viktiga projektet är både inspirerande och roligt, men samtidigt svårt, säger hon. –  Det är en stor utmaning. Det krävs mycket av oss alla om vi ska nå målen. Men jag är hoppfull. Jag möter så många engagerade människor, det finns en stor medvetenhet och det händer så mycket inom klimatarbetet, så jag tror ändå att vi ska klara det. Det viktiga nu är att få upp farten.

SVERIGES BÄSTA KLIMATSTAD 2020

Andra gången i rad – tredje gången totalt

Världsnaturfonden (WWF) utsåg i våras återigen Uppsala till vinnare i den nationella deltävlingen i stadsutmaningen One Planet City Challenge. Så här beskriver Världsnaturfonden Uppsala:

”Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050. För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar ”ett eget Parisavtal” – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala satsar bland annat på solceller, biogas till kollektivtrafiken, men också på cykeltrafik och har två år i rad utsetts till Årets cykelstad. ……stadens modell för samverkan är en förebild för andra städer.”

Som om det inte vore nog blev ju Uppsala inte bara Sveriges, utan faktiskt världens bästa klimatstad 2018.

Uppsala klimatprotokoll

Klimatprotokollet är ett nätverk av just nu 40 lokala aktörer från olika samhällssektorer och branscher som tillsammans med kommunen arbetar för att gemensamt anta klimatutmaningen. Uppsala klimatprotokoll har sedan starten 2010 kontinuerligt minskat de gemensamma utsläppen av växthusgaser och därmed blivit ett effektivt verktyg i arbetet för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014–2023.

www.klimatprotokollet.uppsala.se

KLIMATFÄRDPLAN UPPSALA

Är ett tvåårigt projekt som startade hösten 2019 i samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala Klimatprotokoll. I projektgruppen finns representanter från kommunen, Klimatprotokollet, STUNS, Uppsalas båda universitet, Energikontoret i Mälardalen m fl. Läs mer på https://klimatfardplanuppsala.se/

This story is from: