Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw Imw-]-kv {^-−v

KOCHI/ekm

Adnbn-¸pIÄ

CâÀ-hyq am-än sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw Pn-√bn¬ kw-tbm-Pn-X \o¿-Ø-S ]cn-]m-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ \o¿Ø-S hn-I-k-\ So-an-te-°v I-cmd-Sn-ÿm-\-Øn¬ F≥-Pn-\o-bsd \n-b-an-°p-∂-Xn-\v 18 \v ]n.F.bp tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ C‚¿-hyq 20 te-°v am-‰n. sIm-®n: tÃ-‰v ^n-j-do-kv dntkm-gv-kv am-t\-Pv-sa‚ v skmssk-‰n (^n¿-a) bn¬ dn-k¿-®v s^-t√m, kn-Ãw A-\-en-Ãv F∂n-h-bn-te-°v \-hw-_¿ 18\v \S-Øm-\n-cp-∂ hm-°v-˛-C≥-˛C‚¿-hyq am-‰n-h-®p. ]p-Xp-°nb Xo-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°p- ]n.F-kv.kn. \n-b-a-\w A-´n-a-dn-°p∂-Xn-s\-Xntc Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn-√m I-Ωn-‰n sa-∂v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Iv- I-e-Iv-S-td-‰n-te-°v \-SØnb am¿-®n¬ kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw A≥-h¿ Cu-cm-‰p-t]-´ S¿ A-dn-bn-®p. kw-km-cn-°p∂p sIm-®n: 18\v \-S-Øm-\n-cp-∂ Ir-jn-`-h≥ h-gn ]-®-tØ-ß kw-`-c-W ]-≤-Xn-bn¬ A-°u≠‚ v X-kv-Xn-I-bn-te-°p-f-f C‚¿-hyq \-hw-_¿ 20 te-°v am-‰n-b-Xm-bn tI-c-s^-Uv tkmW¬ am-t\-P¿ A-dn-bn-®p.

ZÀ-Lm-kv £-Wn-¨p

sIm-®n: tI-c-f ssl-t°m-S-Xnbp-sS B-h-iy-Øn-te-°v 20 en‰-dn¬ Ip-d-bm-sX ti-jn-bp-f-f 18 hm-´¿ Iq-f-dp-Iƒ ss_ _m°v kv-Io-an¬ hn-X-c-Ww sN-øp∂-Xn-\v Z¿-Lm-kv £-Wn-®p. Z¿-Lm-kp-Iƒ Un-kw-_¿ Hº-Xp h-sc \¬-Imw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ sslt°m-S-Xn `-c-W-hn-`m-Kw c-Pn-kv{Sm¿ Hm-^n-kn¬ A-dn-bmw.

B-[mÀ ko-Un-Mv Iymw-]p-IÄ sIm-®n: B-[m¿ ko-Un-Mv CXp-h-sc \-S-Øn-bn-´n-√m-Ø F¬.-]n.Pn Kp-W-t`m-‡m-°ƒ°m-bn aq-hm-‰p-]p-g, tIm-X-aw-Kew Xm-eq-°v ta-J-e-bn-se ]©m-b-Øv Hm-^n-kp-I-fn¬ 20 \pw, B-ep-h ]-d-hq¿ Xm-eq-°v ta-J-e-bn-se ]-©m-b-Øv Hm^n-kp-I-fn¬ 21 \pw I-W-b∂q¿ sIm-®n Xm-eq-°v ta-J-ebn-se ]-©m-b-Øv Hm-^n-kp-Ifn¬ 22\pw B-[m¿ ko-UnMv Iymw-]p-Iƒ \-S-Øpw.

td-j³ ]-©-km-c

I-e-Iv-S-td-äv amÀ-¨v \-S-¯n sIm-®n: ]n.F-kv.kn. \n-b-a-\w A-´n-a-dn-°p∂-Xn-s\-Xntc Imw]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn-√m I-Ωn-‰n I-e-Iv -S-td-‰n-te-°v hnZym¿-Yn am¿-®v \-S-Øn. cm-hn-se ]-Øn-\p Im-°-\m-Sv Hm-en-ap-Kfn¬ \n-∂m-cw-`n-® am¿-®v I-e-IvS-td-‰n-\p ap≥-h-i-Øv t]m-en-kv X-S-™p. Pn-√m {]-kn-U‚ v \n-km-ap±o≥ ]n F-kv am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw A≥-h¿ Cu-cm-‰p-t]-´ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-dn A-øq-_v ]d-hq¿, B-_n-Zv B-ep-h kw-kmcn-®p. A-[o-]v ]-d-hq¿, k-±mw sh-fn-b-Øp-\m-Sv am¿-®n-\p t\Xr-Xzw \¬-In.

17 \hw_¿ 2013 Rmb¿-

ss_-¡v sd-bv-kn-§n-s\-Xn-tc IÀ-i-\ \-S-]-Sn-; sse-k³-kpw c-Pn-kv-t{S-j-\pw d-±m-¡pw sIm-®n: kn-‰n-bn¬ ss_-°v sdbv-kn-ßn-s\-Xn-tc I¿-i-\ \-S]-Sn kzo-I-cm≥ D-∂-X-e-X t]men-kv tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p F-dWm-Ip-fw td-©v.sF.Pn.]n. sI ]-fl-Ip-am¿ sF.]n.F-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ D-∂-X t]men-kv D-tZym-K-ÿ-∑m-cp-sS tbmK-Øn-em-Wv \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ Xo-cp-am-\-b-Xv. Im¬-\-S-°m-cp-sS-bpw a-‰phm-l-\-ß-fp-sS-bpw kp-c-£°v A-]-I-S-ap-≠m-°p-∂ hn-[w A-`ym-k-{]-I-S-\-ß-tfm, a¬k-c Hm-´-ß-tfm A-{i-≤-tbmSpw A-Xn-th-K-X-bn-epw C-cp-N{I-hm-l-\-߃ Hm-Sn-°p-∂-h¿s°-Xn-tc I¿-i-\-am-b \n-b-a-\-

a-´m-t©-cn: Pn ]n in-h≥ c-Nn-® bm-{X F-∂ I-hn-Xm k-am-l-cØn-s‚ {]-Im-i-\ I¿-Ωw C-∂ \-S-°pw. cm-hn-se 10.30 \v t^m-¿-´psIm-®n tI-c-f I-Y-I-fn a-fi-]Øn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ {KŸ-tem-Iw ap-Jy-]-{Xm-[n-]¿ F-kv c-ta-i≥ {]-Im-i-\ I¿Ωw \n¿-h-ln-°pw.

kp-\m-an C-d-¨nt¡-kv t]m-en-kv H-Xp-¡n-b-Xm-bn B-t£-]w

sIm-®n: h-gn-tbm-c I-®-h-S-°mcp-sS \n-b-a-]-c-am-b kw-c-£Ww D-d-∏p-h-cp-Øm≥ bp.]n.F k¿-°m¿ ]m- m-°n-b ]p-Xn-b \n-b-a-Øn-eq-sS I-gn-bp-sa-∂v tI-{μ `-£y s]m-Xp-hn-X-c-W h-Ip-∏v a-{¥n sI hn tXm-a-kv ]d-™p. h-f-sc th-K-Øn-ep-≈ \-K-c-Øn-s‚ h-f¿-®-bv-s°m-∏w F-Øm≥-I-gn-bm-Ø Xm-gv-∂ hcp-am-\-°m¿-°v hn-e-°p-d-hn¬ km-[-\-߃ e-`y-am-°p-∂-Xv hgn-tbm-c I-®-h-S-°m-cm-Wv. \n-b-aw A-´n-a-dn-°-s∏-SmsX \-S-∏n-em-°m-\pw D-Ø-c-hmZn-Xzw X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm]-\-߃-°pamsW-∂v a-{¥n ]d-™p. tI-c-f sÃ-bn-‰v h-gn-tbmc hym-]m-cn sXm-gn-em-fn bq-\n-b-

a-´m-t©-cn: sIm-®n Fw.-F¬.F sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ km-∂n-≤y-Øn¬ tN¿-∂ tIm¨-{K-kv tªm-°v I-Ωn-‰n-bn¬ t]m-en-kn-\pw \-K-c-k-`-bv-°psa-Xn-sc cq-£ hn-a¿-i-\w. \-Kcm-kq-{X-W, B-tcm-Ky-kv-‰m-‚ nMv I-Ωn-‰n-Iƒ-s°-Xn-sc-bm-Wv Iq-Sp-X-epw hn-a¿-i-\w D-b¿-∂sX-∂m-Wv kq-N-\. I-∏-e-≠n-ap-°v Zm-dp- -emw I-h-e-bn¬ h¿-j-ß-fm-bn I-®h-Sw sN-bv-Xv D-]-Po-]-\w \-SØp-∂-h-sc H-gn-∏n-°m≥ \-K-ck-` Im-´n-b Xn-Sp-°-Øn-s\-Xnsc-bpw tbm-K-Øn¬ hn-a¿-i-\-

ap-b¿-∂-Xm-bm-Wv hn-h-cw. a-en\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Uv A-S-®p-]q-´n-b \-K-c-k-` h-I Ad-hp-im-e Ip-Øn-Øp-d-∂v A-\[n-Ir-X-am-bn A-d-hv \-S-Øp-∂Xn-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ a-Sn-°p-∂ A-[n-Ir-X¿, ]m-hs∏-´-h-sc H-gn-∏n-°m≥ Im-´n-b Xn-Sp-°-am-Wv hn-a¿-i-\-Øn-\n-Sbm-°n-b-Xv . A-d-hv im-e F-{X-bpw s]s´-∂v \-ho-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\ k-÷-am-°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°W-sa-∂ B-h-iy-hpw tbm-KØn¬ D-b¿-∂p. G-sd hn-hm-Zam-b kp-\m-an C-d-®n tI-kn¬

t]m-en-kv \-S-Øn-b C-S-s]-S-ens\-Xn-sc-bpw tbm-K-Øn¬ hna¿-i-\-ap-b¿-∂-p. \-K-c-k-` Btcm-Ky-hn-`m-K-hpw C-°m-cy-Øn¬ D-Zm-ko-\-X Im-Wn-®p. tI-kv H-Xp-°n Xo¿-°m-\p-≈ Xn-Sp°w t]m-en-kv Im-Wn-®-Xv t]men-kv tk-\-°v a-ß-te¬-∏n-®Xm-bpw \-K-c-k-` B-tcm-Ky hn`m-Kw \-S-Øp-∂ tlm-´¬ ]-cntim-[-\-Iƒ {]-l-k-\w am-{Xam-sW-∂pw tbm-K-Øn¬ Aw-K߃ ]-d-™-p. \-K-c-k-` Su¨-πm-\nw-Kv IΩn-‰n-s°-Xn-sc-bpw hn-a¿-i-\-apb¿-∂p. sIm-®n≥ Im¿-Wn-h-en-

t\m-S-\p-_-‘n-®v t^m-¿-´v sIm®n-bn-se ap-gp-h≥ ÿ-e-ß-fpw kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-s‚ ]m¿-´n-bp-sS `m-c-hm-ln _p-°v sN-bv-Xn-cn-°p-I-bm-sW-∂pw CXv e-£-߃ hm-ßn kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ-°v a-dn-®v \¬-Ip-∂ A-h-ÿ-bm-sW-∂pw tbm-KØn-¬ hn-a¿-i-\-ap-b¿-∂-Xmbpw hn-h-c-ap-≠v. \-K-c-k-`-bv-°v C-Xv-sIm-≠v bm-sXm-cp em-`-hpw C-s√-∂pw B-t£-]-ap-b¿-∂p. \-K-c-k-`bp-sS `m-K-Øv \n-∂v tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I¿-°v \o-Xn e-`n°p-∂n-s√-∂pw sIm-®n t\m¿-

Øv tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n-bn¬ ]-cm-Xn D-b¿-∂p-h-∂p. tªm-°v {]-kn-U‚ v ]n sI A–p¬ e-Øo-^n-s‚ A-[y-£-Xbn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ Np-aX-e-°m-c-\m-b Un.kn.kn sk{I-´-dn en-t\m tP-°-_v ]-s¶-SpØn-cp-∂p. ta-b¿ L-S-I-I-£n-I-fp-sS Xm-f-Øn-\v Xp-≈p-I-bm-sW∂pw hn-a¿-i-\-ap-b¿-∂p. tbm-KØn¬ tªm-°v I-Ωn-‰n-Aw-K߃-°v ]p-d-ta Iu¨-kn-e¿am¿, t]m-j-I-kw-L-S-\m `m-chm-ln-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-cpw ]s¶-Sp-Øp.

A-S-¸n-¨ tlm-«Â Xp-d-¶-Xn-s\Xp-SÀ-¶v kw-LÀ-jw

am-[y-a-§Ä k-Xy-¯n-sâ hm-Xn-ep-I-fm-h-Ww: IÀ-Zn-\mÄ \w sN-tø-≠ L-´-am-Wn-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p. X-ß-fp-sS F-gp-Øp-I-fpw Zriy-ß-fpw k-aq-l-Øn-s‚ h-f¿®-bv-°p-X-Ip-∂-Xm-tWm F-∂p am-[y-a-ÿm-]-\-ß-fpw am-[y-a{]-h¿-Ø-I-cpw Nn-¥n-°-Ww. CXn¬ k-¶p-Nn-X-tam, cm-„n-btam, Pm-Xo-b-tam B-b Xm-¬∏cy-߃ ]m-Sn-√. k-aq-l-sØ t_m-[-h-Xv-I-cn-°m-\p-≈ D-Øc-hm-Zn-Xzw Iq-Sn am-[y-a-߃°p-≠v. ]-cn-ÿn-Xn-hn-j-b-ßfn-epƒ-∏-sS a-\p-jy-s\ ap≥\n¿-Øn-bp-≈ hn-I-k-\ kw-kvIm-c-am-Wv D-≠m-tI-≠-sX∂pw A-t±-lw k-tμ-i-Øn¬ hy-‡am-°n.

]-tc-Uv {Ku-−n jq-«n-Mv sk-säm-cp-¡n; Im-bn-I-Xm-c-§Ä X-S-ªp a-´m-t©-cn: N-cn-{Xw t]-dp-∂ t^m¿-´p-sIm-®n ]-tc-Uv {Ku≠n¬ kn-\n-am jq-´n-Mn-\p sk‰n-Sp-∂-Xv Im-bn-I-Xm-c-ß-fpw P\-ß-fpw X-S-™p. C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sSbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ssa¬ tÃm¨ F-∂ Nn-{X-Øn-s‚ jq´n-Mn-\m-bn ssa-Xm-\-Øn-s‚ hS-°p-`m-K-Øv tkm-^v-‰v t_mƒ I-fn-°p-∂ ]n-®n-s‚ ap-I-fn-embn-cp-∂ ]-Sp-Iq-‰≥ tlm-´-en-s‚ sk-‰n-S¬ tPm-en-Iƒ I-gn-™ aq-∂p Zn-h-k-ß-fm-bn \-S-∂p-h∂-Xv. sh-≈n-bm-gv-® C-Xv kw-_‘n-®v Im-bn-I-Xm-c-ß-fpw kn-

Im-¡-\m-Sv I-ayq-\n-än slÂ-¯v skâ-À sI-«n-S-in-em-Øm-]-\-¨-S-§v A-e-t¦m-e-s¸-«p ∂pw ]-≤-Xn \-S-°p-∂ hm¿-Unse Iu¨-kn-e¿-°v a-Xn-bm-b {]m-[m-\yw \¬-In-bn-s√-∂p-ap≈ B-t£-]-am-bn-cp-∂p tIm¨-{K-kp-Im-sc {]-tIm-]n-∏n-®Xvv. hn-I-k-\-hn-tcm-[n-I-fm-b tIm-¨-{K-kp-Im-sc H-‰-s∏-SpØ-W-sa-∂pw N-S-ßv A-e-t¶me-s∏-Sp-Øm-s\-Øn-b-h¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´m-Wv Un.ssh.-F-^v.sF.°m¿ cw-K-sØØn. H-cp hn-`m-Kw tIm¨-{K-kv sF-°m¿ kn sI ap-l-Ω-Zm-en, jm-Pn hm-g-°m-e, h¿-Ko-kv ]utem-kv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ N-S-ßv \-S-Øn-b ss{]-adn sl¬-Øv sk‚-dn¬ F-ØpI-bm-bn-cp-∂p. B-Zyw in-emÿm-]-\-Øn-\m-bn H-cp-°n-bncp-∂ Ip-gn C-h¿ aq-Sp-I-bpw Xp-

S¿-∂v th-Zn-°-cn-In-se-Øn _l-fw hbv-°p-I-bpw ssa-°v sk-‰v tI-Sp-h-cp-Øp-I-bpw sNbv-Xp. H-Sp-hn¬ N-S-ßv A-h-km\n-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n sF ap-l-Ω-Zm-en A-[y-£-X hln-®p. ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ A-Uz.sj-do-\ jp-°q¿, Un.Fw.-H. tUm.l-ko-\m ap-lΩ-Zv, Ãm-‚ n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥-am-cm-b hn Un kp-tc-jv, APn-X X-¶-∏≥, Iu¨-kn-e¿-amcm-b tk-hy¿ Xm-b-t¶-cn, F Fw Ip-™p-a-c-°m¿, Pn-tPm Nnßp-X-d, Fw sP Un-Iv-k≥, F F C-{_m-lnw-Ip-´n, ap-kv -enw eo-Kv ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v lw-k aq-e-bn¬, sI F-kv tPm¿-Pv, \-K-c-k-` sk-{I-´-dn km-Pp tU-hn-Uv, tUm.hn-t\m-Zv ]u-tem-kv ]-s¶-Sp-Øp.

Hm-t«m-dn-£-IÄ-¡v t_m-W-äv \-¼À A-\p-h-Zn-¡pw Xr-∏q-Wn-Øp-d: Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`-bp-sS ]-cn-[n-bn-ep-≈ Hm-t´m-dn-£-Iƒ-°v kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fpw B¿.‰n.H DtZym-K-ÿ-cpw tN¿-∂v K-h. t_m-bv-kv kv-Iqƒ {Ku-≠n¬t_m-W-‰v \-º¿ A-\p-h-Zn-°p∂-Xn-\v \-K-c-k-` sN-b¿-am-s‚ tNw-_-dn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\n-®p. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ B¿.kn,

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w C-¶v

\-K-c-k-`bv-¡pw t]m-en-kn-\p-sa-Xn-tc cq-£-hn-aÀ-i-\w

do-Iz-t«-j³

Im-°-\m-Sv: Im-°-\m-Sv I-ayq-\n‰n sl¬-Øv sk‚-¿ sI-´n-S-inem-ÿm-]-\-®-S-ßv A-e-t¶m-es∏-´p. Xr-°m-°-c \-K-c-k-`-bpsS Io-gn-ep-≈ Im-°-\m-Sv ss{]a-dn sl¬-Øv sk‚¿ I-ayq-Wn‰n sl¬-Øv sk‚-dm-bn D-b¿Øp-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-amW- i n- e m- ÿ m- ] - \ - ® - S - ß m- W v tIm-¨-{K-kn¬ h¿-j-ß-fm-bn \n-e-\n-∂p-t]m-∂ {Kq-∏p-hn-tcm[-\w a-d-\o-°n ]p-d-Øp-h-∂-Xv. C-Xv ap-X-em-°m≥ Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I-cpw ap{Zm-hm-Iy-hp-am-bn th-Zn-°-cn-Inse-Øn. H-Sp-hn¬ s_-∂n s_l-\m≥ Fw.F¬.F. C-S-s]-´v F-√m-h-tc-bpw im-¥-cm-°p-Ibm-bn-cp-∂p. in-em-ÿm-]-\-®-Sßv kw-L-Sn-∏n-®-Xv Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\w A-\p-k-cn-®-s√-

Iv-˛04842344852, kn.sF.{Sm-^nIv Cu-Ãv-˛9497987100 Cu \-ºdp-I-fn¬ A-dn-bn-°p-I.

h-gn-tbm-c I-¨-h-S-¡m-cp-sS kw-c-£-Ww D-d-¸m-¡m³ ]p-Xn-b \n-b-a-¯n-\v I-gn-bpw: tI-{µ-a-{´n

sIm-®n: 2013 H-Iv-tSm-_¿ am-ksØ hn-X-c-W-Øn-\v A-\p-h-Zn®n-´p-≈ td-j≥ ]-©-km-c _n.]n.-F¬, F.F.ssh Im¿-Up-Sa-Iƒ-°v \-hw-_¿ 23 h-sc A- sIm-®n: tlm-´-¬ `-£-W-Øn¬ ]-√n-hm¬ I-s≠-∂ ]-cm-Xn-sbØp-S¿-∂p t]m-en-kpw \-K-c-k-` B-tcm-Ky hn-`m-K-hpw A-S-∏n-® Xm-Xv td-j≥ I-S-I-fn¬ \ntlm-´¬ Xp-d-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v kw-L¿-jw. H-cp hn-`m-Kw km-aq∂pw e-`n-°p-∂-Xm-Wv. ln-I-hn-cp-≤¿ tlm-´¬ A-Sn-®p X-I¿-°p-I-bpw D-S-a-sb A-{I-an®p ]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. F-d-Wm-Ip-fw t\m¿-Øv sdsIm-®n: sIm-®n \-K-c-k-`-bnbn¬-th kv-t‰-j-\p k-ao-]w {]-h¿-Øn-°p-∂ cmw \n-hm-kv F-∂ se P-\-d¬ tÃm-dn¬ D-]-tbm- tlm-´-em-Wp {]-ap-J sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ kw-L-S-\-I-fp-sS {]K-iq-\y-am-b-Xpw Im-e-l-c-WXn-\n-[n-I-sf-∂ \n-e-bn-se-Øn-b kw-Lw X-I¿-Ø-Xv. s∏-´-Xp-am-b c-Pn-Ã-dp-Iƒ, A-{I-a-W-w \-S-Øn-b X-Ω-\w Im-hm-ew-X-d-ho-´n¬ _n-\n¬ _mt^m-d-߃ F-∂n-h hn-¬∏-\ _p (23), ]-S-ap-Iƒ h-en-b-hn-f-ß-Øv ho-´n¬ sj-^o-Iv (44), Xr-°\-S-Øp-∂-Xn-\v a-’-cm-Sn-ÿm- Wm¿-h-´w h-en-b-]-d-ºn¬ ho-´n¬ Sn-Pn A-e-Iv-km-≠¿ (28), X-t≠\-Øn-ep-f-f Iz-t´-j-\p-Iƒ £- °m-Sv Im-bn-t°m-S-Øv ho-´n¬ A-Iv-_¿ (36), Ip-∂p-]p-dw X-øn¬Wn-®p. lu-kn¬ a-\m-^v (36), sF-.F≥-.Sn-.bp-.kn tZ-io-b sk-{I-´-dn Ip-anIz-t´-j-\p-Iƒ \-hw-_¿ 21 \v fn πm-hv- h-®-Xn¬ ho-´n¬ ]n -F tPm-k-^v (64) F-∂n-h-sc-bm-Wv A]-I¬ aq-∂p h-sc sk-{I-´-dnd-kv-‰v sN-bv-X-Xv. {]-[m-\ {]-Xn Hm-t´m ss{U-h¿ k-t¥m-jv H-fn-hnbp-sS Hm-^n-kn¬ kzo-I-cnem-Wv. {]-Xn-I-sf a-Pn-kv-t{S-‰n-\p ap-∂n¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Un¬ F-d-Wm-Ip-fw sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Ãm≥-Un¬ \n-∂v B-cw-`n-® ]-º _-kv k¿-ho-kn-\v °pw. ssl_n Cu-U≥ Fw.F¬.F. ^v-fmKv Hm-^v sN-øp-∂p hn-´p. C-∂-se ssh-In-´v aq-t∂-Im-tem-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw.

sIm-®n: k-Xy-Øn-epw \o-Xnt_m-[-Øn-epw aq-ey-ß-fn-epw A-Sn-bp-d-® \n-e-]m-Sp-I-sf-Sp°m-≥ am-[y-a-ß-fpw am-[y-a-{]h¿-Ø-I-cpw {i-≤n-°-W-sa-∂p ko-tdm a-e-_m¿ k-` ta-P¿ B¿-®v-_n-j-]v I¿-Zn-\mƒ am-¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn. C-∂v tem-I am-[y-a-Zn-\-ambn B-N-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn tdm-an¬ ]u-c-kv-Xy k-`-Iƒ°m-bp-≈ A-≤y-£-∑m-cp-sS k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xn-\n-S-bn-em-Wv I¿-Zn-\mƒ am¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn Cu k-tμi-a-b-®-Xv. k-aq-l-Øn¬ am-[ya-߃ sN-ep-Øp-∂ kzm-[o-\sØ-°p-dn-®p ]p-\-c-h-tem-I-

S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-w. C-Xv ewLn-°p-∂-h-cp-sS ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv, hm-l-\-Øn-s‚ cPn-kv-t{S-j≥ F-∂n-h d-±v sNøp∂-Xpw hm-l-\-߃ tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n \n-b-a -\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xp-amWv. C-ß-s\-bp-≈ Ip-‰-Ir-Xy߃ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-∂-h¿ t]m-en-kv I¨-t{Smƒ dqw \º¿ 100, 1099, kn-‰n {Sm-^n-Iv shÃv-˛04842394218, kn.sF.{Sm-^nIv sh-Ãv-˛9497987099, a-´m-t©cn {Sm-^n-Iv-˛04842232112, Xr-∏qWn-Øp-d {Sm-^n-Iv-˛04842777737, kn.sF.{Sm-^n-Iv(Xr-∏q-Wn-Øpd)˛9497987102, C-S-∏-≈n {Sm-^n-

s]¿-an-‰v, td-j≥ Im¿-Uv, Sm-Ivkv tSm-°¨, C≥-jp-d≥-kv C-hbp-sS H-dn-Pn-\-epw t^m-t´m tIm∏n-bpw sIm-≠p-h-c-Ww. F-cq¿, B-km-Zv ta-J-e-bn-epf-f-h¿-°v \-hw-_¿ 20\v cm-hnse 10 \pw ]-g-b Xn-cp-hm-¶p-fw, C-cp-º-\w, ]-©m-b-Øv, Nn-{X-∏pg, ln¬-]m-e-kv, ]p-Xp-a-\ tdmUv, a-\-bv-°-∏-Sn, I-cn-ßm-®n-d 20\v D-®-bv-°v ti-jw c-≠n-\pw,

Xr-∏q-Wn-Øp-d h-S-t°-t°m-´, h¿-Ω, tZ-hn, F-kv F≥ P-Mvj≥, tNm-bn-kv, e-£v-an, ]-g-b Ãm≥-Uv 23\v cm-hn-se 10 \pw, N-¥-hm-Xn¬, \m-ep-Iq-Sn-b h-gn, tim-`m-kv, ]p-Xp-t»-cn, Ãm-Nyp, A-º-ew 27\v cm-hn-se 10\pw ]pXn-b Ãm≥-Uv, B-ip-]-{Xn-∏-Sn, ]p-Xn-b-Im-hv (2) h-f-hv 27\v D-®bv-°v ti-jw c-≠n-\pw t_m-W-‰v \-º¿ A-\p-h-Zn-°pw.

Ip-km-äv: t£-aa-µn-cw D-Zv-Lm-S-\w 21 \v sIm-®n: sIm-®n k¿-h-I-em-ime-bn¬ 8.72 tIm-Sn cq-] Nn-e-hn-´v ]q¿-Øn-bm-°n-b _-lp-\n-e hnZym¿-Yn t£-a-a-μn-cw 21 \v sshIn-´v A-©n-\v tI-{μ am-\-h hn-`h-ti-jn a-{¥n tUm. i-in-X-cq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Xr-°m-°c Im-º-kn-se F-kv.Fw.F-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv N-S-ßv kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. cma-N-{μ≥ sX-t°-S-Øv A-[y-£X-h-ln-°pw. kn≥-Un-t°-‰w-Kß-fm-b ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬.F, {]-^. tem-]-kv amXyq, tUm. sam-l-ap-Z _o-Kw, {]^. tUm. sI km-P≥, I-f-a-t»cn ap≥-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Pam¬ a-W-°m-S≥ F-∂n-h¿ kwkm-cn-°pw.

≥ sF.F≥.Sn.bp.kn Pn-√m ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xpkw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p a{¥n. tbm-K-Øn¬ bq-\n-b≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v F _n km_p A-[y-£-X h-ln-®p. kwÿm-\ h¿-°nw-Kv {]-kn-U‚ v djo-Zv Xm-\-Øv sF-U‚n-‰n Im¿Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. s_-∂n _-l-∂m≥ Fw.F¬.F, ]n Fw ho-cm-°p-´n, A-Uz. sI FIv-kv tk-hym¿, ]n F P-am¬, k-°o¿ X-Ω-\w,]n _n e-Xo-jv, _m-_p Ip-‰n-°m-S≥, X-ºn Aº-e-Øn-¶¬, ]n hn P-tdm-an, F Sn tPm-k-^v, F≥ F A-–p¬ I-cnw , Fw sI {]-km-Zv Xp-S-ßnb-h¿ kw-km-cn-®p.

t\m-_n-fn-\v hr-¡- \Â-Im³ am-Xm-hv X-¿mÀ; Nn-InÂ-k-b-v¡m-bn kp-a-\-kp-IÄ I-\n-b-Ww

A-¶-am-en: am-Xm-hv hr-°-\¬-Im≥ X-øm-dm-sW-¶n-epw ]-Xn-\©p h-b- p-Im-c-s‚ Nn-In¬-k-bv-°v ]-Ww I-s≠-Øm-\m-bn√. Im-e-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv 16˛mw hm¿-Un-se Ip-‰n-e-°-c Ip-gp∏n-≈n ho-´n¬ s_-∂n-bp-sS a-I≥ t\m-_n-fn\v hr-°-am-‰n-h-bv°¬ i-kv-{X-{In-b-°p ]-Ww I-s≠-Øm-≥ I-gn-bm-Ø-Xv. C-Xn\m-bn kp-a-\-kp-I-fp-sS Im-cp-Wyw am-{X-am-Wv Cu Ip-Spw-_Øn-s‚ {]-Xo-£. t\m-_n-fn-\v H-∂-c-h-b- n¬ Xp-S-ßn-b Nn-e sN-dn-b A-kzÿ-X-I-fm-Wv ]n-∂o-Sv am-c-I-amb hr-°-tcm-K-sa-∂v A-dn-™Xv. aq-∂-c h¿-j-tØm-f-am-bn F-d-Wm-Ip-fw en- n B-ip-]{Xn-bn¬ U-bm-en-kn-kv \-S-ØnsIm-≠n-cn-°p-∂ t\m-_n-fn-\v C-t∏mƒ B-gv-N-bn¬ aq-∂p {]mh-iy-sa-¶n-epw U-bm-en-kn-kv \-S-Øn-bm¬ am-{X-ta Po-h≥ \n-e-\n¿-Øp-hm≥ I-gn-bq. F-{X-bpw th-Kw hr-° am-‰nh-bv-°m-\m-bm¬ a-I-s‚ Btcm-Ky-\n-e hn-s≠-Sp-°m-\m-hpsa-∂ ip-`-{]-Xo-£ t\m-_n-fn- t\m-_nƒ am-Xm-hv s‚ am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v tUm-Iv- jo-\-tbm-sSm∏w S¿-am¿ \-ev-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v am-Xm-hv jo-\ hr-° \-ev-Ip-hm≥ X-øm-dm-bn. ]-Xn-\-©p-h¿-jam-bn \m-´p-Im-cp-sS-bpw D-Zm-c-a-Xn-I-fp-sS-bpw k-lm-b-tØm-sS t\m-_n-fn-s‚ Nn-In¬-k \-S-Øn-sIm-≠n-cn-°p-∂ s_-∂n-°v ikv-{X-{In-b-bv-°v B-h-iy-am-b A-©v e-£w cq-] I-s≠-Øphm≥ I-gn-bm-sX ]-I-®p-\n¬-°p-I-bm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ th-ßq¿ sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n hnIm-cn ^m. tlm¿-ao-kv ssa-\m-´n, Im-e-Sn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI _n km-_p F-∂n-h¿ c-£m-[n-Im-cn-am-cm-bpw ]-©mb-Øv Aw-Kw P-b-¥n in-h≥ P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw t\m_nƒ s_-∂n-bp-sS Nn-In¬-km k-lm-b-\n-[n-bv-°v cq-]w \-evIn. ^m. tlm¿-ao-kv ssa-\m-´n, ]-©m-b-Øv Aw-Kw P-b-¥n inh≥, s_-∂n Ip-gp-∏n-≈n F-∂n-h-cp-sS t]-cn¬ F-kv-_n-Sn-bpsS A-¶-am-en im-J-bn¬ H-cp F-kv-_n A-°u-≠v B-cw-`n-®p. A-°u-≠v \-º¿ 67251362207 sF.F-^v.F-kv.kn tIm-Uv Fkv._n.Sn.B¿ 0001018. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 9400173591 F-∂ t^m¨ \-º-dn¬ _‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv.

\n-am-Nn-{Xo-I-c-W-Øn-s\-Ønb Po-h-\-°m-cpw X-Ωn¬ X¿-°ap-≠m-bn. ÿ-ew Fw.F¬.F. sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j-\pw t^m¿-´p-sIm-®n k¿-°nƒ C≥kv-s]-Œ¿ F≥ P-b-cm-Ppw {]-iv\-Øn¬ C-S-s]-Sp-I-bpw \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ \n¿-Ønsh-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-∂-se cm-hn-se ho-≠p-sa-Øn-b kw-Lw sk-‰nSp-∂ tPm-en-Iƒ Xp-S-cp-I-bm-bncp-∂p. Sq-dn-Ãv I¨-k¿-th-j≥ skm-ssk-‰n-bp-sS A-\p-a-Xntbm-sS-bm-Wv jq-´n-Mn-\p sk-‰nSp-∂-sX-∂v kn-\n-am-{]-h¿-Ø-

I¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ ss]Xr-I ta-J-e-bn¬ jq-´n-Mn-\mbn A-\p-h-Zn-®-X-√m-sX ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø\w \-S-Øm≥ A-\p-a-Xn-bn-s√∂m-Wv sh-{S≥-kv ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v sI Fw l-k≥, tZ-in-b ^p-Svt_mƒ Xm-cw dp-^-kv Un-kq-k F-∂n-h¿ ]-d-™p. \m-ep cm-Pyß-fp-sS ssk-\n-I ]-tc-Un-\v th-Zn-bm-bn-´p-≈ N-cn-{X-{]-kn≤-am-b t^m¿-´p-sIm-®n ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ kn-\n-am-Nn-{Xo-I-cW-Øn-s‚ sk-‰n-´-Xm-Wv G-sd {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv.

h-ÃmÀ-]m-Sw sSÀ-an-\-en-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n

ss]-¸p-I-fpsS AäIp-ä¸-Wn \n-e-¨p; Bep-h Ip-Sn-sh-Å £m-a-¯n-sâ ]n-Sn-bnÂ

a-´m-t©-cn: sIm-®n Xp-d-ap-JØn-s‚ km-º-Øn-I {]-Xn-k‘n ]-cn-l-cn-°m≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-I, Un.]n thƒ-Un-s‚ I-cm¿-ew-L-\w A-h-km-\n-∏n°p-I, I-cm¿ hy-h-ÿ-Iƒ ]p\-]-cn-tim-[n-°p-I F-∂o B-hiy-߃ D-∂-bn-®v Xp-d-ap-J sXm-gn-em-fn-I-fpw s]≥-j≥-Imcpw am¿-®v \-S-Øn. h-√m¿-]m-Sw P-Mv-j-\n¬ \n∂v B-cw-`n-®v Zp-_m-bv t]m¿-´v thƒ-Uv sS¿-an-\-en-\v ap-∂n¬ \-S-∂ am¿-®v F-kv i¿-a Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-l-Ω-Zv l-\o-^ A-[y-£-X hln-®p. ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬.F., ap≥ Fw.]n sI N{μ≥ ]n-≈, kn Un \-μ-Ip-am¿, A-Uz. ]n sI _m-_p, P-am-¬ Ip-™v, sI Zm-tam-Z-c≥, hn F®v jn-lm-_p-±o≥, Zn-\-I-c≥, ]n B¿ tPm¨, s_-∂n t^m¿Wm-≠-kv, tXm-a-kv sk-_m-kv‰y≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn--®p.

kn-än hm-«À _-kv D-Zv-Lm-S-\w 19\v sIm-®n: ssh-‰n-e-˛-Im-°-\m-Sv tdm-Uv-K-Xm-K-X Ip-cp-°n-\v ]-cnlm-c-am-bn P-e-K-Xm-K-X h-Ip-∏v H-tc k-a-bw 50 bm-{X-°m-scbpw 10 ss_-°p-I-fpw I-b-‰m-hp∂ kn-‰n hm-´¿ _-kv (]m-k©¿ Iw sh-ln-°nƒ t_m-´v) k¿-ho-kv ssh-‰n-e sam-_n-en-‰n l-∫n¬ \n-∂pw B-cw-`n-°p∂p. 19\v tI-{μ a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

B-ep-h: A-[n-Ir-X-cp-sS A\mÿ-sb Xp-S¿∂v ss]-∏p-IfpsS A-‰-Ip-‰-∏-Wn- ap-S-ßn-b-Xv B-ep-h- \-KcsØ Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn-te-°v X-≈nhn-Sp-∂p. ss]-∏p-I-fp-sS A-‰-Ip-‰∏Wn b-Ym-hn-[w \-S-Øm-ØXvv Zn\w {]-Xn e-£-I-W-°n-\v en-‰¿ Ip-Sn-sh-≈w ]m-gm-hp∂-Xn\vv Im-c-W-am-hp∂p. Bep-h Su¨ `m-K-ß-fn¬ am-{X-am-bn 15

te-sd `m-K-ß-fn-em-Wv ss]-∏v s]m-´n Ip-Sn-sh-≈w H-gp-In-s°m≠n-cn-°p-∂Xv.Bep-h sNm-Δc tdm-Un¬ IS-Øp-I-S-hn-\v k-ao-]-Øm-bn sNm-Δ-c P-e-ip-≤oI-c-W im-ebn¬ \n-∂p-≈ P-∏m≥ Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-bp-sS ss]-∏p-I-ƒ s]m-´n H-gp-Ip-hm≥ Xp-S-ßn-bn-´v am-k-ß-fm-bn-´p≠v. \m-´p-Im-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-a-S°w, \n-c-

h-[n ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-sb-¶nepw H-cp \-S-]-Snbpw D-≠m-bn´n√. Cu `m-K-ß-fn-sem-∂pw IpSn-sh≈ ss]-∏p-I-fp-sS A-‰-Ip‰∏-Wn h¿-j-ß-fm-bn \-S-∂n´n√. Iq-Sm-sX kz-Im-cy ^v-fm-‰pI-fn-te-°S-°w hm-´¿ A-tXm-dn´n D-tZym-K-ÿ-cp-sS H-Øm-itbm-sS ss]-∏p-Iƒ A-Sn°-Sn \o-°w sN-bvXpw A-\-[n-Ir-Xam-bn Ip-Sn-sh-≈w \¬-In-h-cp-

∂-Xpw ss]-∏p-Iƒ X-I-cm≥ Imc-W-am-b-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-dbp∂p. ss]-∏p-Iƒ A-‰-Ip-‰]-Wn \S-Øn Ip-Sn-sh-≈ ]m-gm-°p∂Xv H-gn-hm-°m-Ø hm-´¿ A-tXmdn-´n D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc \S]-Sn th-W-sa-∂v s]m-Xp {]-h¿Ø-I\m-b a-Wn a-μn-cw Ir-jv-WIp-am¿ h-Ip-∏v a{¥n°v A-b® \n-th-Z-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.

kn.sF.Sn.bphn \n-¶v cm-Pn-h-¨v F-kv.Un.Sn.bphn Im-°-\m-Sv: kn.sF.Sn.bp-hn¬ \n-∂ cm-Pn-h® - v {]-h¿-ØI - ¿ Fkv.Un.Sn.bp-hn¬ tN¿-∂p bq-\n‰v cq-]o-I-cn-®p. bq-\n-‰v I-¨-ho\¿ jm-P-lm≥ ]-Xm-I D-b¿Øn. F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m {]-knU‚ v A-–p¬ d-lv-am≥ tN-e°p-fw B-iw-kI - ƒ A¿-∏n-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn jm-P-lm≥ I¨-ho-\¿, \u-^¬ tPm-bn‚ v Iu¨-ho-\¿, am-an {S-j-d¿ F-∂n-hs - c Xn-cs - ™-Sp-Øp.

F-kv.Un.Sn.bp Xr-°m-°-c ss]-∏v-sse≥ bq-\n-‰v cq-]o-Ic-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v bp-\n‰v I¨-ho-\¿ jm-P-lm≥ ]Xm-I D-b¿-Øp-∂p


{]mtZ-inIw Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-\-§Ä thm-«m-¡n-am-äm³ {i-an-¡-cp-Xv: a-{´n

17 \hw_¿ 2013 Rmb¿-

]cn-]mSn  t^m¿-´p-sIm-®n A-a-cm-hXn bp.]n kv-Iqƒ: t{i-jvT `mj-s°m-cp B-Z-cw Xm-eq-°v sk-an-\m¿ cm-hn-se ˛10.00 \v  t^m¿-´p-sIm-®n tI-c-f IY-I-fn a-fi-]w: Pn ]n in-h≥Ip-´n c-Nn-® bm-{X F-∂ I-hn-X k-am-l-c-W-hpw cm-hn-se-˛ 10.30 \v  ]p-Xp-ssh-∏v `m-c-Xv hnIm-kv `-h-\n¬: `m-c-Xv hn-Imkv ]-cn-j-Xv ku-P-\y Rm-b-dmgv-N ¢n-\n-Iv cm-hn-se-˛ 10.00

Adnbn-¸pIÄ

G-eq¿ \-K-c-k-`-bn¬ im-cocn-I sh√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂-h¿-°p-≈ klm-tbm-]-I-c-W-ß-fp-sS hn-X-c-Whpw \-ho-I-cn-® Iu¨-kn¬ lm-fn-s‚ D-Zv-Lm-S-\hpw a{¥n hn sI C-{_mlnw Ip-™v \n¿-h-ln-°p-∂p

A-t]-£-IÄ \n-c-kn-¨p sIm-®n: tIm-´-bw Pn-√-bn¬ arK-kw-c-£-W h-Ip-∏n¬ sse-hv tÃm-°v C≥-kv-s]-Iv-S¿ t{K-Uv (Un-∏m¿-´v-sa‚¬ Po-h-\-°mcn¬ \n-∂pw X-kv-Xn-I-am-‰w hgn-bp-≈ \n-b-a-\w Im-‰-K-dn \º¿ 08/2013) X-kv-Xn-I-bv-°v B-sI e-`y-am-b 3604 Hm¨sse≥ A-t]-£-I-fn¬ 29 At]-£-Iƒ tkm-]m-[n-I-am-bn kzo-I-cn-°p-I-bpw 3575 A-t]£-Iƒ \n-c-kn-°p-I-bpw sNbv-Xn-´p-≠v. A-t]-£-Iƒ \n-ckn-°-s∏-´ D-tZym-Km¿-Yn-I-fpsS h¨ ssSw c-Pn-kv-t{S-j≥ s{]m-ss^-en-te-°v \n-cm-kw sIm®n : Pn√-bn¬ ]m-N-I-hm-Xkw-_-‘n-® F-kv.-Fw.-F-kv I k-_v-kn-Un _m-¶v h-gn e-`n\¬-In-bn-´p-≠v. °m≥ B-[m¿ \-º¿ Kym-kv GP≥-kn-I-fn¬ \¬-In-b-Xv 46 iX-am\w D-]-t`m-‡m-°-ƒ amI-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn K-h.h\n-X sF.Sn.sF-bn¬ {Um-^v-‰v- {Xw. _m-¶n¬ am{Xw B-[m¿ \kv-am≥ kn-hn¬ t{S-Un¬ K-kv- º¿ \¬-In-b-h-cp-sS F-Æ-w 34 ‰v A-[ym-]-I H-gn-hp-≠v. kn-hn- i-X-am-\hpw. c-≠n-SØpw \-º¿ \¬-In- Ky-kv I-W-£\pw ¬ F≥-Pn-\o-b-dn-ßn¬ _n-cp_m-¶v A-°u≠pw X-Ωn¬ _Zw/Un-tπm-a-bpw {]-h¿-Øn ]‘n-∏n-®p k-_v-kn-Un-°v A¿cn-N-b-hpw A-s√-¶n¬ F≥.Sn.kn-bpw aq-∂v h¿-j {]- l-cm-bn-cn-°p-∂-Xv 34% t]-cmh¿-Øn ]-cn-N-b-hpw-am-Wv tbm- Wv. ]m-N-I-hm-X-I k-_v-kn-Un Ky-X. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ 19 \v cm-hn-se 11 \v _-‘-s∏-´ tc-JIƒ k-ln-Xw I-f-a-t»-cn Kh.h-\n-X sF.Sn.-sF {]n-≥-kn∏mƒ ap≥-]m-sI lm-P-cm-tI≠-Xm-Wv. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v: t^m¨: 0484 2544750. sIm-®n: K-Xm-K-X-]-cn-jv-°-csIm-®n: sIm-√w Pn-√-bn¬ `m-c- W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-K-c-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ h¨-th kw-hnXo-b \m-´p Nn-In¬-k h-Ip[m-\w hm-l-\-bp-S-a-I-sf h-e∏n¬ (sF.F-kv.-Fw) A-‰≥bv-°p-∂p. sIm-®n- \-K-c-Øn-seU‚ v (kn-≤)(-Im-‰-K-dn \-º¿ K-Xm-K-X-Ip-cp-°n-\v ]-cn-lm-c138/06) X-kv-Xn-I-bp-sS Xn-cam-bn-´m-Wv h¨-th kw-hn-[ms™-Sp-∏n-\m-bn \n-e-hn¬ h\w \n-e-hn¬-h-∂-Xv. {]-[m-\-am∂ dm-¶v en-Ãv \m-e-c h¿-jw ]q¿-Øn-bm-b-Xn-\m¬ B-K-kv- bpw ]p-t√-∏-Sn-˛-X-Ω-\w, I-Xr-IS-h,v ]p-t√-∏-Sn-]-m-ew-, sI.F- v.Xv-B-dp ap-X¬ d-±v sN-bv-X-XmB¿.Sn.kn.Xp- S - ß n- b n- S - ß - f nbn ]n.F-kv.kn. A-dn-bn-®p. em-Wp h¨-th kw-hn-[m-\w {]-

I-f-a-t»-cn: hn-I-k-\-{]-h¿-Ø\-߃-s°m-∏w X-t±-i kz-bw-`c-W ÿm-]-\-߃ Po-h-Im-cpWy {]-h¿-Ø-\-߃-°v ap≥-Xq°w \¬-I-W-sa-∂pw Ah thm´m-°n am-‰m≥ {i-an-°-cp-sX∂pw a-{¥n hn sI C-{_m-lnw Ip-™v A-`n-{]m-b-s∏-´p. G-eq¿ \-K-c-k-`-bn¬ im-cocn-I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ h¿-°p-≈ k-lm-tbm-]-I-c-Wß-fp-sS hn-X-c-W-hpw \-ho-I-cn-

® Iu¨-kn¬ lm-fn-s‚ D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p a-{¥n. hn-I-emw-K¿-°v sXm-gn¬ \¬-Im≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn A\p-h-Zn-®n-´p-s≠-∂pw em-Ãv t{KUn¬ am-{X-a-√ D-b¿-∂ X-kv-XnI-bn-epw C-h¿-°v \n-b-a-\w \¬-Im≥ k¿-°m¿ kw-h-c-Ww G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. km-aq-ly t£-a ]-≤-Xn-Iƒ-

D-]-t`m-àm-¡-fn `q-cn-]-£-w ]m-N-Ihm-X-I k-_v-kn-Un-¡v ]p-d-¯v A-Sp-¯ am-kw ap-gp-h³ Xp-I \Â-In ]m-N-I-hm-X-Iw hm-t§-−n-h-cpw

K-Ìv A-[ym-]-I H-gn-hv

_m-¶v h-gn \n¿-_-‘-am-°m≥ Znh-k-߃ am{Xw _m-°n \n¬-s°-bmWp ]m-N-I hm-X-I D]-t`m-‡m-°-fn¬ \-s√m-cp hn`m-Kw k-_v-kn-Un-°p A¿-l-Xbn√-sX ]p-d-Øm-bn-cn-°p-∂-Xv. Un-kw-_¿ H-∂v ap-X¬ Kymkv I-W-£≥ _m-¶v A-°u≠p-am-bn _-‘n-∏n-®-h¿-°p am{Xw k-_v-kn-Un \¬-Im-\m-Wp F-Æ-°-º-\n-I-fp-sS Xo-cp-am\w. C-°m-cy-Øn¬ Cf-hv A-\ph-Zn-°m≥ I-º-\n-Iƒ C-Xph-

sc X-bm-dm-bn-´n√. A-Xp-sIm≠v Xs∂ Pn√-bn-se `q-cn-`m-Kw ]m-N-I hm-X-I D-]-t`m-‡m°fpw A-Sp-Ø am-kw ap-X¬ apgp-h≥ Xp-I \¬-In Kym-kv hmtß-≠n-h-cpw. Pn√-bn¬ B-sIbp-≈ 8,96,311 ]m-N-I hm-X-I D]-t`m-‡m-°-fn¬ 4,15,546 t]¿ Kym-kv G-P≥-kn-I-fn¬ B-[m¿ \-º¿ \¬-In-sb-¶n-epw aq-∂v e-£-tØmfw t]¿ am-{X-am-Wv _m-¶v im-J-bn¬ B-[m¿ \-º¿ ssI-am-dn-bn-cn-°p-∂Xv.A-tX-

ka-bw Kym-kv k-_v-kn-Un XpI _m-¶n-se-Øn-b-Xm-bn F-kv.Fw.F-kv k-tμ-iw e-`n-°p-∂ Nn-e D-]-t`m-‡m-°ƒ _m-¶v A-°u-≠v ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ Xp-I F-Øn-b-Xm-bn Im-Wm≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂-Xm-Wv a-s‰mcp {]-iv\w. C-Xn-\p hy-‡-am-b a-dp]Sn Kym-kv G-P≥-kn-I-fn¬ \n∂p e-`n-°p-∂n-√. H-cmƒ-°v H-∂n-e[n-Iw _m-¶v A-°u-≠v D-≠mbn-cn-°p-Ibpw Cu A-°u-≠p-

I-fn-se√mw B-[m¿ \-º¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bv-Xn-´ps≠-¶n¬ Hmtcm A-°u≠pw ]cn-tim-[n-®p th-Ww k-_v-knUn Xp-I h-∂n-´pt≠m F-∂v D-d∏p-h-cp-Øm≥. G-Xv A-°u-≠nte°pw k-_v-kn-Un Xp-I FØm≥ km-[y-X-bp≠v. _m¶n¬ B-[m¿ \-º¿ \¬-In Ign-™v H-cm-gvN-°p ti-jw A-h A-°u-≠n¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn´pt≠m F-∂v D-d-∏p-h-cpØWw.

K-kv-äv A-[ym-]-I-cp-sS H-gn-hv

B-ep-h: am-dw-]-≈n Fw.C.Fkv tIm-f-Pn¬ Iw-]yq-´¿ kb≥-kv, ssa-t{Im _-tbm-f-Pn, _-tbm sI-an-kv-{Sn, tem F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ K-kv-‰v A-[ym-]I-cp-sS H-gn-hp-≠v. A¿-l-cm-b D-tZym-K¿-∞n-Iƒ A- ¬ k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw 20˛mw Xo-b-Xn cm-hn-se 10 \v tIm-fPn¬ F-Ø-Ww.

bq-\n-äv hmÀ-jn-Iw I-f-a-t»-cn: tI-c-f ap≥-kn-∏¬ B‚ v tIm¿-∏-td-j≥ Ãm-^v A-tkm-kn-tb-j≥ I-f-a-t»-cn bq-\n-‰v hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w \S-Øn. \-K-c-k-` hn-I-k-\ Im-cykv-‰m‚nw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F sI _-jo¿ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ F P-b-Ip-am¿ _n h-k-¥≥, Pn-√m sk-{I-´-dn C hn A-K-Ãn≥ F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. F≥ Pn A\n-b≥-Ip-™v {]-kn-U‚pw cmtP-iz-cn-sb ssh-kv {]-kn-U‚mbw \-μ-Ip-am-dn-s\ sk-{I-´-dnbm-bpw A-a¬ cm-Pn-s\ {S-j-d-dmbpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

h¿-Øn-°p-∂-Xv. sIm-®-n- sa-t{Sm-bp--sS- \n¿Ωm-W-hp-am-bn -_-‘-s∏-´v {]iv-\-߃ bm-{Xm-°-sc A-e-´ptºm-gm-Wv K-Xm-K-X-]-cn-jv-°-cWw. A-Xn-\n-sS hm-l-\ ]-cntim-[-\-bpw I¿-i-\-am-°n-btXm-sS bm-{X-°m-cp-sS Zp-cn-Xw C-c-´n-bm-°n. -]m-ew- C-d-ßn-h-cp∂- hm-l-\-ß-sf s-- ]-´-∂v- X-S- C¥y≥ A-°mZan Hm^v ]n-Sn-bm-{Sn-Iv-kns‚ (sF.F.]n)B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ™v- \n¿-Øn- ]-cn-tim-[-\- k-Pn- in-ip-Zn\m-tLm-jhpw Ip-´n-I-fp-sS B-tcm-Ky hm-cmN-c-Whpw ]-d-hq¿ K-h. F¬.]n.Pn h-am-Wv-. kv-Iq-fn¬ F-kv i¿-Ω Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

eoKv \n-tbm-P-I- aÞ-ew Iu¬-kn-en I-Å-t¡-kn Ip-Sp-¡n-sb-¶v; ap-Jy-a-{´n-¡p ]-cm-Xn \Â-In tN-cn-Xn-cn-ªv _l-fw B-ep-h: G-sd \m-fp-I-ƒ-°v ti-jw \-S-∂ Bep-h \n-tbm-PI-afi-ew ap-kv enw eo-Kv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ {]-h¿Ø-I¿ tN-cn-Xn-cn-™v _l-fw h®p. _-l-f-sØ Xp-S¿∂v H-cp hn-`m-Kw C-d-ßn-t∏m-°pw-\SØn. I-gn-™ Znh-kw B-ep-hbn¬ \-S-∂ afi-ew Iu¨-knen-em-bn-cp-∂p _-lfw. t\c-sØ \n-tbm-P-I-afiew {]-knU‚ v cm-Pn-h-®n-cp∂p. F-∂m¬ H-∂-c h¿-j-Øn-te-

sd-bm-bn´pw ]pXn-b {]-kn-U‚n-s\ Xn-c-s™-Sp-°m≥ {Kq-∏v X-¿-°w-aq-ew km-[n-®n-cp-∂n√. C-Xn-\n-S-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn afi-ew {]-kn-U‚m-bn A-lΩZv I-_o¿ hn-`m-K-Øn-se D-kvam≥ tXm-e-°c-sb Xn-c-s™Sp-ØXv ]-e -{]-h¿-Ø-Icpw Adn- b m- s X- b m- b n- c p- ∂ p- s h∂pw tbm-K-Øn¬ hn-a¿-i-\-ap-b¿∂n-cp∂p. Iq-Sm-sX \n-tbm-P-I-afiew Iu¨-kn-en-epw I-Ωn-‰n-bn-

tI-c-tfm-Â-k-h-¯n-\v Xp-S-¡w

B-ep-h: Pn-√m tI-c-tfm-¬-k-h-Øn-\v hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©mb-Øn¬ C-∂-se A-c-ßp-b¿-∂p. a-{¥n sI _m-_p tI-c-tfm¬-khw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-em-a¬-k-c-߃ sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n , Im-bn-I a¬-k-c-߃ A≥-h¿-km-Z-Øv Fw.F¬.F F∂n-h¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-¬-tZm-kv Ip-∂-∏n-≈n A-[y£-X h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U-‚ v _n-μp tPm¿-Pv, hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B¿ c-l≥-cm-Pv, Ip-h-∏-Sn tªmssh-∏n-≥:- ]-≈n-∏p-dw- {Km-a-∏- °v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Pn C-´q-∏v, kn sI A-ø-∏≥-Ip-´n, Pn©m-b-Øv- aq-∂mw- hm¿-Un-se- √m ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b _n F A-–p-¬ ap-Ø-en-_v, Fw ]n cmAw-K-≥-hm-Sn-I-fp-sS-bpw- Pm-{K- P≥, km-Pn-X kn-±o-Jv ]-s¶-Sp-Øp. Xm-k-an-Xn-bp-sS-bpw- B-`n-ap-JyØn¬- ap-\-ºw- {io-Ir-jv-W- HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬- \-S-∂- hr-≤P-\-ß-sf- B-Z-cn-°¬- N-S-ßv- B-ep-h: Xp-cp-Øv tdm-´-dn {Km-a-Z-fw sse-{_-dn-bp-sS B-`n-ap-JyI-em-`-h-≥ \-hm-kv- D-Zv-Lm-S-\w- Øn¬ {]-ta-l tcm-K-ß-fpw, Nn-In¬-km-am¿-§-ß-fpw F-∂ hn-jsN-bv-Xp. ]-≈n-∏p-dw- {Km-a-]- b-Øn¬ ho-Un-tbm {]-Z¿-i-\-hpw t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kpw C©m-b-Øv- {]-kn-U-‚ v- Nn-∂-Ω- ∂v ssh-Io´v 4 \v Xp-cp-Øv F≥.F-kv.F-kv lm-fn¬ h-®v \-S-°p[¿-a≥ hr-≤-P-\-ß-sf B-Z-cn- sa-∂v `m-c-hm-ln-I-fm-b ]n kn k-Xo-jv-Ip-am¿ , sI ]n A-tim-I≥ ®p. Pm-{K-Xm- k-an-Xn- {]-kn-U- A-dn-bn-®p. ‚ v- {]-Xm-]-≥ N-Iym-ap-dn- A-[y£-\m-bn.- sa¿-fn- So-®¿,- ]n -sP B-≥-kn-en,- kp-\n-e- Z-bm-ep,- sIm-®n: ap-Pm-ln-Zv Pn-√m k-tΩ-f-\w a-ssd≥ ss{U-hn-se k-e-^n sF-kn-Un-F-kv.- kq-∏¿-ssh- \-K-dn¬ ssh-Io-´v 3.30 \v sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn k¿,- C F-kv ]p-cp-tjm-Ø-a-≥,- sI A-iv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-tem-jy-kv- am-ÿ,- kp-[m-kvtbm-K-Øn¬ kp-ssl¿ Np-¶-Ø-d, ap-Pm-ln-Zv _m-ep-ti-cn kwXm-bm-´v- F-∂n-h¿- kw-km-cn-®p.- km-cn-°pw.

B-Z-cn-¨p-

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv C-¶v

ap-Pm-ln-Zv Pn-Ãm Z-Av-h k-t½-f-\w C-¶v

ssh-¸n³-þ-ap-\-¼w- kw-Øm-\-]m-X]p-\À-\nÀ-am-Ww- ]qÀ-¯n-bm-¡pw ssh-∏n-≥:- ssh-∏n≥-˛-ap-\-ºw kw-ÿm-\-]m-X-bp-sS \n¿-amWw A-Sn-b-¥n-c-am-bn ]q¿-Ønbm-°m≥ Xo-cp-am-\-am-bn. ssh∏n≥ a-fi-e-Øn-se hn-hn-[\n¿-am-W-{]-hr-Øn-I-fp-sS ]ptcm-K-Xn hn-e-bn-cp-∂-Xn-\m-bn F-kv i¿-a Fw.F¬.-F-bp-sS B-h-iy-{]-Im-cw I-e-Œ¿ hn-fn®p-tN¿-Ø D-tZym-K-ÿ-X-etbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w. _n-.Fw _n.-kn \n-e-hm-cØn-¬ tdm-Uv Sm-dn-Mv- \-S-Øp-∂Xn-\p-≈ A-\p-a-Xn-bpw ^-≠pw D-d-∏m-°n-bn-´pw P-\w- A-\p-`-hn°p-∂ bm-{Xm-Zp-cn-Xw a-\- n-em°n A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn°m-Ø-Xn¬ tbm-K-Øn¬- i¿-a I-Sp-Ø A-kw-Xr-]v-Xn tc-J-s∏Sp-Øn. C-tX-Xp-S¿-∂v- _n-‰p-an≥ sa-‰-en-Mv {]-hr-Øn-Iƒ D-S≥-Xs∂ B-cw-`n-°m-sa-∂v s]m-Xp-acm-a-Øp-hn-`m-Kw F-Iv-kn-Iyq-´o-

hv F-≥-Pn-\o-b¿ tbm-K-Øn¬ Dd-∏p-\¬-In. Sm-dn-Mv tPm-en-Iƒ B-cw-`n®-Xn-\p-ti-jw ss]-∏v C-Sp-∂Xn-\m-bn tdm-Uv sh-´n-s∏m-fnt°-≠ km-l-N-cyw D-≠m-h-ns√-∂v D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n D-tZym-K-ÿtcm-Sv Fw.F¬-.F. B-h-iy-s∏´p. a-fi-e-Øn¬- C-\n-bpw \n¿am-Ww ]q¿-Øn-bm-hm-Ø ]m-eß-fp-sS A-t{]m-®v tdm-Un-\mbn `q-an G-s‰-Sp-°p-∂-Xp kw-_‘n-®v _-‘-s∏-´-h-cp-sS {]tXy-Iw tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿Øv {]-iv-\-]-cn-lm-cw D-≠m-°msa-∂v -I-e-Œ¿ D-d-∏p-\¬-In. h√m¿-]m-Sw-˛-]-\-ºp-Im-Sv tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\v X-S- -am-bn \n¬-°p-∂ C-e-{Œn-°v t]m-kv-‰pIƒ am-‰n-ÿm-]n-°m-\pw H-cm-gvN-bv-°p-≈n¬ tdm-Uv Sm-dn-Mv Bcw-`n-°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bn.

ap-f-hp-Im-Sv tdm-Uv hn-I-k-\Øn-\v sS-≠¿ £-Wn-°p-∂-Xn\pw tbm-K-Øn¬ [m-c-W-bm-bn. C-Xn-\m-bn ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip∂-Xp- kw-_-‘n-® X¿-°-߃ ]-cn-l-cn-°p-sa-∂v {]-kn-U‚ v F sI Zn-\-I-c≥ tbm-K-Øn¬ D-d-∏p-\¬-In. k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿Øo-I-cn-t°-≠ {]-hr-Øn-Iƒ G-s‰-Sp-Ø-ti-jw A-\n-›n-Xam-bn ssh-In-∏n-°p-∂ I-cm-dpIm-sc I-cn-º-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpam-bn ap-t∂m-´p-t]m-Ip-sa-∂v Ie-Œ¿ hy-‡-am-°n. tbm-K-Øn¬ {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b B-\-μ-h-√n sN-√-∏≥, F sI Zn-\-I-c≥, s]m-Xp-acm-a-Øv, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n, sI.F-k.v-C-._n, Pn-U, In-‰v-tIm F∂n-h-bp-sS D-tZym-K-ÿ-cpw- ]s¶-Sp-Øp.

3

]n-g Np-a-¯n

]-d-hq¿: \-K-c-k-` ]-cn-[n-bn¬ sl¬-Øv hn-`m-Kw \-S-Øn-b an∂¬ ]-cn-tim-[-\-bn¬ s]m-Xp\n-c-Øn¬ N-h¿ A-e-£y-am-bn h-en-s®-dn-™-h-sc-bpw \n-tcm°p-≈ ^-≠v sh-´n-°p-d-°n-s√- [n-X πm-Ãn-Iv Iym-cn-_m-Kp-Iƒ ∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. N-S-ßn¬ hn¬-∏-\-bv-°m-bn kq-£n-®n-cp\-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ tPm-k- ∂-Xpw ]n-Sn-Iq-Sn ]n-g Np-a-Øn. ^v B‚-Wn, \-K-c-k-` ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ kp-ss_-Zm \q-dp-±o≥, \-K-c-k-` Ãm‚nw-Kv ssh-∏n≥: ]p-I-bn-e D¬-∏-∂I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b A- ߃ ]n-Sn-Iq-Sn. ]p-Xp-ssh-∏v ]·-kv tPm-k-^v, ]n Fw A-_q- Sn-™m-dp-≈ I-S-bn¬ \n-∂pw _-°¿, kp-tc-jv, A-Jn-e tSm- 80 ]m-°-‰v lm≥-kv B-Wv Rm-dWn, \-K-c-k-` sk-{I-´-dn D-a-tZ- °¬ F-kv. sF. tjm-tPm h¿hn F-∂n-h¿ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp- Ko-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Øp.

lm³-kv ]n-Sn-Iq-Sn

Npcp¡¯nÂ

kn-²-ssh-Zy Un-kv-s]³-k-dn-bn a-cp-¶n-à ssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-dw ]-©m-b-Øv h-I kn-≤-ssh-Zy Un-kvs]≥-k-dn-bn¬ B-h-iy-Øn-\p a-cp-∂n-s√-∂v {]-Xn-]-£ Aw-K-am-b hn-F-Iv-kv _-\-Un-Iv-Sv ]-cm-Xn-s∏-´p. H-cp tUm-IvS-dpw c-≠p Po-h-\-°m-cpw tk-h-\-a-\p-jvTn-°p-∂ C-hn-sS ^e-{]-Z-am-b Nn-In¬-k e-`n-°p-∂-Xn-\m¬ Zn-h-k-hpw \n-c-h[n tcm-Kn-I-fm-Wv F-Øp-∂-Xv. a-cp-∂n-\p Iq-Sn-b hn-e Im-c-Ww H-cp am-kw ]-©m-b-Øv \¬-Ip-∂ 10000 cq-] Xn-I-bm-Ø A-h-ÿ-bm-Wp-f-f-Xv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ am-kw 50000 cq-]-sb-¶n-epw a-cp-∂n-\mbn am-‰n-sh-°-W-sa-∂v {]-Xn-]-£ Aw-Kw ]-©m-b-Øv {]kn-U‚n-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p.

A-¨-S-¡ \-S-]-Sn a-c-hn-¸n-¨p ]-d-hq¿: \-K-c-k-`-sb \n-c-¥-cw hn-a¿-in-®p-sIm-≠n-cp-∂ ap≥-kn-∏¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv sN-b¿-am≥ tPm-_n ]-™n°m-c-s\-Xn-sc kzo-I-cn-® A-®-S-° \-S-]-Sn a-c-hn-∏n-®p. ]m¿-´n-s°-Xn-sc-bpw `-c-W-Øn-s\-Xn-sc-bpw hn-a¿-i-\w ]-d-bn-√m-sb-∂pw X-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]m¿-´n-°v G-sX-¶nepw X-c-Øn-¬ th-Z-\-∏n-®n-´p-s≠-¶n¬ A-Xn-\p am-∏p-\¬-IW-sa-∂pw tc-Jm-aq-ew `m-c-hm-ln-Iƒ-°v I-Øn-\v a-dp-]-Sn \¬-In-b-Xn-\m-em-Wv A-®-S-° \-S-]-Sn a-c-hn-∏n-®-sX-∂v ]m¿-´n tªm-°v, a-fi-ew {]-kn-U‚p-am-cp-sS kw-bp-‡ {]kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-bp-∂p.

e-B-lep--chn:hn-Ip-c∂p--t²Ø-dm-cn C¬en-b^pw-Øs]mXp-k-t½-f-\-hpw p¬ C-kv-emw kw-L-S-\-bp-

h¬-th- ]-cn-jv-¡-c-W-w bm-{X-¡m-sc h-e-bv-¡p-¶p

dm-¦v en-Ìv d-±m-¡n

KOCHI/ekc

h-gn-°v In-g-°v h-®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. Cu `m-K-sØ I-©m-hv ˛-a-Zy am-^n-b-s°-Xn-sc bp-hm-hv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-ep-≈ sshcm-Ky-am-Wv a¿-±-\-Øn-\p Im-cW-sa-∂v ]-cm-Xn-bn¬ hy-‡-am°p-∂p. C-Xn-\p-ti-jw ]-d-hq¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bnem-bn-cp-∂ km-_p-hn-s\ t]m-enkv \n¿-_-‘-]q¿-hw A-d-Ãv sNbv-Xv I-≈-t°-kv Np-a-Øn P-bnen-e-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v hn-a-e ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v ssh-In-´v 4 \v e-l-cn hn-cp-≤ dmen-bpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \-S-Øpw. C¬-^-Øp¬ C-kvemw kw-L-S-\m Hm-^o-kn-\v k-ao-]-Øp-\n-∂pw ssh-In-´v 4\v B-cw-`n-°p-∂ dm-en Ip-∂-tØ-cn Pp-ap-A a-kv-Pn-Zv A-¶W-Øn¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂v C-amw A-iv-d-^v lp-Z-hn e-l-cn hn-cp-≤ {]-Xn⁄ sNm-√n-sIm-Sp-°pw. A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.F¬.-F s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-_q-_-°¿ lp-Zhn ap-≠w-]-d-ºv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. B-ep-h Fkv.sF sI F A-\n¬-Ip-am¿, I-f-a-t»-cn F-kv.sF A–p¬ e-Øo-^v ]-s¶-Sp-°pw.

Fkv.Un.Sn.bp. ta-J-em I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p ]-≈p-cp-Øn: sN-√m-\w {]m-Y-an-I B-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚

tim-N-\o-bm-h-ÿ D-S≥ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂ F-kv.-Un.Sn.bp ta-J-em I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Xo-c-tZ-i ta-J-e-bm-b sN-√m-\w \n-hm-kn-Iƒ 10, 12 In-tem-ao-‰-dp-Iƒ-Xm-≠n thWw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øm≥. bm-{Xm t¢-i-hpw a-‰p _p-≤nap-´p-Iƒ A-\p-`-hn-°p-∂ Xo-c-tZ-i-ta-J-e-bp-sS B-izm-k tI-{μ-am-Wv Cu B-tcm-Ky tI-{μw. In-S-Øn Nn-In¬-k-bv°m-h-iy-am-b ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øp-I-bpw B-h-iyam-b tUm-Œ¿-am-sc \n-b-an-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. sN-√m-\-Øv \-S-∂ tbm-Kw F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m {]-knU‚ v A-–p¬ d-lv-am≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn ^-k¬ d-lv-am≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Fkv.Un.]n.sF Pn-√m {S-j-d¿ F A-\o-jv, Xr-∏p-Wn-Øp-d afi-ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI F-®v A-jv-d-^v, kp-ss_¿ ]-≈p-cp-Øn, tPm¨-k¨ sN-√m-\w kw-km-cn-®p. Fkv.Un.Sn.bp ta-J-em I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fm-bn {]-kn-U‚ v sI F kp-ss_¿, ssh-kv {]-kn-U‚ v tSm-Wn X-øn¬, P-\d¬ sk-{I-´-dn tPm¨-k¨ ]-S-hp-cn-°¬, tPm. sk-{I-´-dnam-cm-bn F A-\-kv, tPm-¨ hn-bm-\n, {S-j-d¿- ap-l-Ω-Zv jlnw, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-ß-fm-bn tb-ip-Zm-kv, sI _n kp-[o¿ F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

epw Nq¿-Æn°-c, Io-gv-am-Sv XpSßn-b ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n∂pw H-cp {]-Xn-\n-[n-sb t]mepw Dƒ-s∏-Sp-Øm-XXpw X¿-°Øn-\v Im-c-W-ambn. ]n-∂o-Sv C∂v B-ep-h-bn¬ \-S-°p-∂ \ntbm-P-I-afi-ew I¨-h≥-j\n¬ {]-iv-\-]-cn-lm-cw D-≠m-°sa-∂ D-d-∏n≥-ta-em-Wv Iu¨kn¬ tbm-Kw ]p-\-cm-cw-`n-®Xv. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv {]-h¿-Ø-Icpw t\-Xm-°fpw X-Ωn¬ tN-cnXn-cn-™v _-l-fw-h-®-Xv.

ssh-∏n≥: Z-en-Xv hn-`m-K-Øn¬s]-´ bp-hm-hn-s\ a¿-±n-® kw-`h-Øn¬ {]-Xn-I-sf t]m-en-kv kw-c-£n-°p-I-bm-sW-∂pw bphm-hn-s\ tI-kn¬-s∏-Sp-Øn Pbn-en-e-S-®p-sh-∂pw Nq-≠n-°m´n ap-Jy-a-{¥n-°p ]-cm-Xn \¬In. \m-b-c-º-ew s\-Sp-ßm-Sv Im∏n¬-Nn-d aq-te-Ø-d hn-a-e-bmWv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. ]-cm-Xn°m-cn-bp-sS k-tlm-Z-c≥ km_p-hm-Wv B-{I-an-°-s∏-´-Xv. Cu am-kw 11-\v X-sø-gp-Øp-

F³.F-kv.F-kv. bq\n-äv ssh-∏n≥:F-S-h-\-°m-Sv ln-Zm-

t\-Xr-Xz-s¯ [n-¡-cn-¨v A-hn-izm-k-¯n-\v t\m-«o-kv; Aw-K-§Ä-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-sa-¶v kq-N-\

b-Øp¬ C-kv-emw l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]p-Xp-Xmbn A-\p-h-Zn-® \m-j-\¬ k¿ho-kv kv-Io-an-s‚ (F≥.F-kv.F-kv.)bq-\n-‰v D-Zv-Lm-S-\w F-kv i¿-a Fw.F¬.F \n¿-h-ln®p.kv-Iqƒ am-t\-P¿ sI- sI- Pam-ep-±o≥ A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uo-j-\¬ A-Uz.P-\-d¬ sI- F A-–p¬ P-eo¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn.t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ sI-F k-eow,F-S-h\-°m-Sv-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-\-μ-h-√n sN-√-∏≥,Ip-gp-∏n-ffn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn-Pn hn-P-b≥, hm¿-Uv Aw-Kw _n-kv\n {]-Zo-jv,]n.Sn.F {]-kn-U‚ v \m-k¿ _m-_p aw-K-e-Øv,{]n≥kn-∏¬ sI- F B-_n-Z, {]n≥kn-∏m¬ F- F A-–¬-∂mkn¿,sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ sP-dn -s_-\-Un-Œv, Ir-jn Hm-^nk¿ D-jm ta-t\m≥,]n.Sn.F Aw-K-ß-fm-b ]n -F A-\o-kv, ap-√-°-c k-°-cn-b ]-s¶-Sp-Øp.

`q-an- ssI-tb-äwI-s−-¯n-

]mÀ-«n ho-¸v ew-Ln-¡p-¶-hÀ-¡v Aw-K-Xzw \-ã-am-tb-¡pw ]-≈p-cp-Øn: Ip-º-f-ßn ]-©mb-Øv {]-kn-U‚n-s\-Xn-tc tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-sØ [n-°-cn®v A-hn-izm-k-Øn-\v t\m-´o-kv \¬-In-b ]-©m-b-Øw-K-߃s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa∂v kq-N-\. ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏p-h-sc {]-kn-U‚ v XpS-c-W-sa-∂v ]m¿-´n-bp-sS Xo-cpam-\w Aw-Ko-I-cn-°m-sX-bm-Wv F-´v Aw-K-߃ A-hn-izm-k {]ta-b-Øn-\v t\m-´o-kv \¬-In-bn´p-≈-Xv. ]m¿-´n t\-Xr-Xz-sØ hn-izmk-Øn-se-Sp-°m-sX-bm-Wv ]©m-b-Øw-K-߃ A-hn-izm-khp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hp-∂-Xv. Aw-K-߃ A-hn-izm-k-Øn-\v t\m-´o-kv \¬-In-btXm-sS Un.kn.-kn t\-Xr-Xzw B-i-b-°p-g∏-Øn-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv. {]-

kn-U-‚ n-t\m-Sv cm-Pn-h-bv-°m≥ B-h-iy-s]-´m¬ A-Xv Pn-√-bnse \-K-c-k-`-Iƒ Dƒ-s∏-sS F√m X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\-sØ _m-[n-°pw. tIm¨-{K-kv `-cn-°p-∂ ]©m-b-Øp-I-fn¬ h-®v am-dm≥ Hcmƒ D-≈n-S-Øv t]m-epw A-Xv \S-∏m-°m-≥ I-gn-bm-Ø km-l-Ncy-Øn-em-Wv Un.kn.kn. t\-XrXzw. A-t∏mƒ tc-Jm-aq-e-ap-≈ I-cm-¿ C-√m-Ø Ip-º-f-ßn-bn¬ {]-kn-U‚n-s\ F-ß-s\ am-‰psa-∂-Xm-Wv Pn-√m-tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-sØ A-e-´p-∂ {]-iv\w. ]m¿-´n \n-e-]m-Sn-\v hn-cp-≤am-bn ap-t∂m-´v t]m-b ]-©m-bØw-K-߃-°v Io-g-S-ßn-bm¬ Pn-√-bn¬ ]-e-bn-S-Øpw C-Ø-

cw {]-iv-\-߃ D-S-se-Sp-°p-sa∂ B-i-¶-bm-Wv I¿-i-\ \n-e]m-Sp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-Im≥ t\-Xr-Xz-sØ t{]-cn-∏n-°p-∂sX-∂m-Wv kq-N-\. A-hn-izm-k {]-ta-bw Cu amkw 26 \v N¿-®-bv-s°-Sp-°p-sa∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. A-ß-s\h-∂m¬ tIm¨-{K-kv {]-Xn-\nXn-I-fm-b Aw-K-߃-°v ]m¿-´n hn-∏v \¬-Ipw. Cu hn-∏v ew-Ln®v A-hn-izm-k {]-ta-b-sØ A\p-Iq-en-®v thm-´v sN-øp-∂ AwK-ß-sf A-tbm-Ky-cm-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v ]m¿-´n-°v Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-s\ k-ao-]n°mw. C-ß-s\ A-tbm-Ky-cm-°s∏-´m¬ B-dp h¿-j-tØ-°v Xnc-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°m-\mIn-√. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Nn-”w A-\p-h-Zn-°m≥ I-Øv \¬-Ip-

ssh-∏n≥-:- ]-≈n-∏p-dw- {Km-a-∏©m-b-Øn¬- {]-kn-U‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬- D-]-k-an-Xn- \S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬- 27 ]p-d-tºm-°p- `q-an- ssI-tb-‰ßƒ- I-s≠-Øn.- C-Xp-kw-_‘n-®p- \-S-]-Sn- F-Sp-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v- D-S-s\ I-e-Iv-S¿°v- dn-t]m¿-´v- \¬-Ip-sa-∂v- {]kn-U‚ v - Nn-∂-Ω [¿-a≥- A-dnbn-®p.sN-dm-bn- _o-®n¬- H-º-XpssI-tb-‰-ß-fm-Wv- I-s≠-Ønb-Xv.- ]n-∂o-Sp- \-S-Øn-b A-t\zj-W-Øn-em-Wv- _m-°n-bp-≈Xp- I-s≠-Øn-b-Xv.- {]-kn-U‚ns\ Iq-Sm-sX ssh-kv-{]-knU‚ v- kn- F-®v- A-en,- Aw-K-ßfm-b \n-Pp- a-[p,- sI sI hm-a\≥,- hn- F-Iv-kv- s_-\-Un-Iv-Sv,_m-_p- Ip-™≥,- ]-©m-b-ØvD-tZym-K-ÿ≥- jn-Pp- a-Wn- F∂n-h-cm-Wv- kw-L-Øn-ep-≠m- I-f-a-t»-cnbpw C-S∏-≈n tZio-b ]m-X 17 Dw _-‘n-∏n-°p-∂ ]m-ew \n¿--an-°p-∂ \n¿-Zn„ bn-cp-∂-Xv.ÿew

∂-Xv ]m¿-´n-bm-Wv. A-Xv sIm≠v X-s∂ hn-∏v \¬-Im≥ ]m¿´n-°m-Wv A-[n-Im-c-sa-∂m-Wv t\-Xr-Xzw ]-d-bp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw ]m¿-´n-bp-sS ]-©m-b-Øn-se No-]v hn-∏n-s‚ \n¿-t±-iw Aw-Ko-I-cn-®m¬-a-Xnsb-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv A-hnizm-k-Øn¬ H-∏n-´ ]-©m-bØw-K-߃. A-Xn-\n-sS A-hnizm-k {]-ta-bw ]n≥-h-en-°m\p-≈ \o-°w \-S-°p-∂-Xm-bpw hn-h-c-ap-≠v. {]-ta-bw ]m-km-°-W-sa¶n¬ 9 Aw-K-߃ thm-´v sN-øWw. bp.Un.F-^n-s‚ ]-Øpt]-cn¬ tI-c-f tIm¨-{K-kv {]Xn-\n-[n ssh-kv {]-kn-U-‚ v ÿm-\w e-`n-°-W-sa-∂ \n-¿-_‘-Øn-em-sW-∂pw kq-N-\-bp≠v.

N-t¼m-¡-S-hv ]m-e-w \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w I-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn \-K-c-k`-bn-se hn ]n a-c-°m¿ tdm-Unt\-bpw tZ-io-b-]m-X 17 s\-bpw _-‘n-∏n-®v N-tºm-°-S-hv ]m-eØn-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w 19\vv ssh-Io--´v 5 \v a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v \n¿-h-ln°pw. aq-∂p tIm-Sn 25 e-£w cq-] ap-S-°n \n¿-an-°p-∂ ]m-e-Øn-\v c-≠p h-cn K-Xm-K-X ku-IcyamWp-≈Xv. ]m-ew bm-Ym¿-∞y-am-hp-∂tXm-sS C-S-∏-≈n tZ-io-b ]m-X 17 ¬ \n-∂pw C-S-∏-≈n tdm-Uv hgn hm-l-\-߃-°v I-f-a-t»-cn tZ-io-b ]m-X-bn¬ {]-th-in-∏n°m≥ I-gn-bpw. N-S-ßn¬ Xr-°m-°-c Fw.F¬.F. s_-∂n _-l-∂m≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn N-an-Wn ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw.


{]mtZ-inIw

17 \hw_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn Im-e-Sn F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_dn: s]-sÆmcp-a h-\nXm Iq-´m-bv-a˛cm-hn-se 10.00.

KOCHI/ekr

IpSn-sh-Å-£maw: Im-ªqÀ ]-©m-b-¯n kÀ-h-I-£n-tbm-Kw

Im-eSn: Im-™q¿ ]-©m-bØn¬ Xp-d-hpw-I-c {Km-a-Øn¬ th-\¬ I-Sp-Ø-tXm-sS Ip-Sn-sh≈-£m-aw cq-£-ambn.200 ¬∏cw Ip-Spw-_-߃ Xn-ßn Xm-akn-°p-∂ C-hn-sS c-≠v en-^v-‰v C-dn-tK-j≥ kv-Io-ap-Iƒ {]-h¿Øn-°p-s∂-¶nepw P-\-hm-ktIm-Xa - w-Kew: sN-dp-h´- q¿ KtI-{μ-ß-fn-te-°v I-\m-ep-Iƒ h.tam-U¬ ssl-kvI - q-fn¬ FC√m-Ø-Xm-Wv ip-≤-P-e-£m-a®v.F-kv.F. ln-μn A-[ym-]IØn-\p Im-cWw. s‚ Xm¬-°men-I H-gn-hv. tbmhn-am-\-Øm-h-f d¨-th \n¿Ky-Xb - p-≈h - ¿ A- ¬ k¿-´nan-®-t∏mƒ ap-dn-™p-t]m-b I^n-°‰ - p-Iƒ k-ln-Xw 19\p c≠n-\p kvI - q-fn¬ lm-Pc - m-hW - w. \m-ep-Iƒ-°v ]I-cw kw-hn-[m\w D-≠m-°p-Itbm ]pXn-b ItIm-Xa - w-Kew: ]n-≠n-a\ - ar-Km- \m-ep-Iƒ \n¿-an-°p-Itbm sNip-]{- Xn-bn¬ \n∂p k-_vknUn B-\p-Iq-ey-߃ e-`n-°p-∂Xn-\mbn ]-©m-bØ - n-se £o-cI¿-jI - ¿ c-Pn-kvt- {S-j≥ \n¿s]-cp-ºm-hq¿: tI-c-f C-e-{Œn_-‘a - mbpw \-St- Ø-≠X - m°¬ h-b¿-sa≥ B‚ v kq-∏¿sW-∂p A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p. ssh-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb_m-¶v A-°u≠v sF.Fj≥ (sI.-C.-Uª - n-bp.-Fk - v.F - ) ^v.F-kv.kn. tIm-Upw Xn-cn-®- 26-˛m-aX - v F-dW - m-Ip-fw Pn-√m kdn-b¬ tc-J-bpw k-ln-Xw artΩ-f\ - w sI ]n [-\] - m-e≥ Fw.Km-ip-]-{Xn-bn¬ A-t]-£ k]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m a¿-∏n-°-Ww. H-∂v Xn-cn-®-dnbn¬ tc-J-lm-P-cm-°Ww.

Adnbn-¸pIÄ

ln-µn A-[ym-]I-sâ XmÂ-¡men-I H-gn-hv

£o-c-IÀ-j-I c-Pn-kv-t{S-j³

øm-ØXpw {]-Xn-k-‘n-°p Imc-W-ambn. C-Xp-aq-ew Im¿-jn-Ihn-f-Iƒ D-W-ßn-b A-h-ÿ-bnem-Wp-≈Xv. sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ ]-d-ºp-I-fnepw Ir-jn-bn-S-ßfnepw Im-cy-am-bn DW-°p _m[n-°p-Ibpw In-W-dp-Iƒ h‰n-b \n-e-bn-ep-amWv. {]-iv-\w N¿-® sN-bv-Xp ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\m-bn 19 \p sshIn-´v B-dn-\v k¿-hI-£n-tbmKw tN-cp-I-bmWv. A≥-h¿ kmZ-Øv Fw.F¬.F., {Xn-X-e ]-©mb-Øv P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ hn B¿ Irjv-Wøsc {Skv¡v saw_¿-am¿ tN¿-∂v s]m-∂m-S-b-Wn-bn-°p∂p Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

sI.C.U-»nbp.F-kv.F. PnÃm kt½-f\w {]-kn-U‚ v Fw B¿ th-WptKm-]m¬ A-[y-£-X h-ln-®p. km-Pp-t]mƒ Fw.-F¬.-F hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Up-Iƒ hnX-c-Ww sN-bv-Xp. hn F-kv k-Poh≥, ]n X-ºm≥, hn sI _m-eN-{μ≥ kw-km-cn-®p.-

IrjvW¿cp-sS P-·-Zn-\w B-tLm-jn¨p s]-cp-ºm-hq¿: B-{i-b Nm-cn-‰_nƒ {S-kv-¡v ssl-]-h¿ sNb¿-am≥ P-kv-¡n-kv hn B¿ Irjv-W-ø-cp-sS 99 mw P-∑-Zn-\w {SÃv `m-c-hm-ln-I-fp-sS km-∂n-≤yØn¬ B-tLm-jn-®p.B-{i-b Nm-cn-¡-_nƒ {S-kv¡v sa-º¿-am-cm-b P-Ão-kv . ]n

sI jw-kp-±o≥, F-©n-\o-b¿ {]n≥-kv ]n ]m-´m-t»-cn, tUm.sI hn _o-\, tUm. tPm tPm-k^v F-∂n-h¿ Ir-jv-W-ø-sc s]m∂m-S A-Wn-bn-®p.B-{i-b Nm-cn-¡-_nƒ {S-Ãv {]-kn-U‚pw B-{i-b kv-s]jy¬ kv-Iqƒ am-t\-P-cp-am-b

sI Fw \m-k¿ A-[y-£-X hln-®p. tI-c-f kv-t‰-‰v ln-μn {]Nm-c-Iv k-an-Xn kw-kv-Ym-\ {]kn-U‚ v Xn-e-I≥ Im-h-\m¬, ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-^. cm-[me-£v-an A-Ωmƒ, sk-{I-´-dn Fw bp A-bq-_v-Jm≥ kw-_‘n-®p.

3

ImÀ-jn-tImÂ-k-h-¯n-\v H-cp-¡-§Ä ]qÀ-¯n-bm--bn aq-hm-‰p-]p-g: Un-kw-_¿ H-∂p ap-X¬ F-´ph-sc C.C.kn. am¿°-‰n¬ \-S-°p-∂ aq-hm-‰p]p-g Im¿-jn-tIm¬-k-h-Øn-\v H-cp°-߃ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw. F¬.F A-dn-bn-®p. ta-f-bp-sS Im¬-\m-´p-I¿-aw \m-sf cm-hn-se ]-Øn-\v am¿°‰v {Ku-≠n¬ \-S-°pw. A-dp-]-Xn\m-bn-c-tØm-fw N-Xpc-{i A-Sn hn-kv-Xr-Xn-bn¬ {I-ao-I-cn-°p∂ ta-f-bn¬ Im¿-jn-I-hn-f-I-fpsSbpw D-]-I-c-W-ß-fp-sSbpw {]-Z¿-i-\hpw ap-Jy-B-I¿-j-ambn-cn-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ Adn-bn-®p. I-∂p-Im-en {]-Z¿-i\w, AIzm-tjm, ]p-jv-]-ta-f, hnhn-[ a¬-k-c-߃ F-∂n-hbpw \-S°pw. F√m Zn-h-khpw ssh-In´v tÃ-Pv tjm D-≠m-bn-cn-°pw. kwÿm-\ Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ kl-I-c-W-tØm-sS Pn√m-`-c-WIq-S-Øn-s‚bpw \-K-ck-`, tªm°v ]-©mb-Øv F-∂n-h-bp-sS

t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv H-cm-gv-® \ofp-∂ ta-f kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv. Pn√m I-e-Iv-S¿ ]n sF sjbv-°v ]-coXv, tPm-kv hm-g-bv°≥ Fw.F¬.F F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ta-f-°p-≈ H-cp-°-߃ \-S-°p-∂-Xv.

d-_À jo-äv tam-j-Ww t]m-bn s]-cp-ºm-hq¿ :sh-tßm-e _-Y\n-∏-Sn Pw-Iv-j-\v k-ao-]w shtßm-e sk‚ v ta-co-kv a-e¶ - c - ItØm-en-°∏ - ≈ - n-tbm-S\ - p-_‘ - n®v {]-h¿-Øn-°p-∂ k-ar-≤n t{]m{Kmw sk‚-dn-s‚ ]p-I∏ - p-cb - n¬ \n-∂pw d-_¿ jo-‰v tam-j-Ww t]m-bn. H-cp am-kØ - n-\p-≈n¬ c-≠mw X-hW - b - m-Wv tam-jW - w. \q-dv Intem-bn-e[ - n-Iw jo-‰p-Iƒ \-jvS- s∏-´X - m-bn C-Sh - I - hn-Im-cn ^m.Ko-h¿-Ko-kv ta-te-∏o-Sn-I-bn¬ A-dn-bn-®p. s]-cp-ºm-hq¿ s]m-eokv A-t\z-jW - w B-cw-`n-®p.

B-kX-v n c-Pnk- t-v {Sj-sâ Ic-Sv tIm-Xa - w-Kew: h-cm-s∏-´n {Km-a∏-©m-bØ - n-se 2013 am¿-®v 31 hsc-bp-≈ B-kvX - n c-Pn-kvt- {Sjs‚ Ic-Sv ]-©mb-Øv Hm-^nkn¬ {]-kn-≤o-Ic - n-®p. B-t£]-ap-≈h - ¿ G-gp Zn-hk - Ø - n\Iw ]-©mb-Øv Hm-^n-kn¬ {]h¿-Øn-Zn-hk - ß - f - n¬ B-t£]w k-a¿-]n-t°-≠X - m-Wv.

KÌv eIvNdÀ Hgnhv

s]cpºmhq¿: hfb≥Nndßc {ioi¶c hnZym]oTw tImtfPn¬ amØam‰nIv-kv KÃv eIvNddpsS Hgnhp≠v. 18\p 11\p C‚¿hyq \S-°pw.

dm¦v tlmÄtUgv-kv tbm-Kw

s]cpºmhq¿: I.Fkv.C._n. akvZq¿ dm¶v enÃn¬ Dƒs∏´hcpsS tbm-Kw C-∂v 10\p ImeSn Sn._n.bn¬ \S°pw. t^m¨: 9947656436

B[mÀ Iym¼v

aqhm‰p]pg: amdmSn {Kma]©mbØv 100 iXam\w B[m¿Im¿Up≈ ]©mb ØmIp∂Xns‚ `mKambn 16\pw 18\pw B[m¿ cPnkvt{Sj≥ Iymºv \SØpw. cmhnse 9 apX¬ sshIo´v 4 hsc t^mt´m FSp-°m≥ kuIcyw H-cp-°n-bn-´p-≠v .

D-]-t`m-àm-¡-fn `q-cn-]-£-w ]mN I h mX I k_ v k nU n¡ v ]pd ¯ v A-Sp-¯ am-kw ap-gp-h³ Xp-I \Â-In ]m-N-I-hm-X-Iw hm-t§-−n-h-cpw sIm-®n : Pn-√b - n¬ ]m-NI - h - m-XI k-_v-kn-Un _m-¶v h-gn e-`n°m≥ B-[m¿ \-º¿ Kym-kv GP≥-kn-I-fn¬ \¬-In-b-Xv 46 iX-am-\w D-]t- `m-‡m-°ƒ - am-{Xw. _m-¶n¬ am-{Xw B-[m¿ \-º¿ \¬-In-b-h-cp-sS F-Æ-w 34 i-Xam-\h - pw. c-≠n-SØ - pw \-º¿ \¬In- Ky-kv I-W£ - \ - pw _m-¶v A°u-≠pw X-Ωn¬ _-‘n-∏n-®p k-_v-kn-Un-°v A¿-l-cm-bn-cn°p-∂X - v 34% t]-cm-Wv.]m-N-I-hm-X-I k-_v-kn-Un

_m-¶v h-gn \n¿-_-‘-am-°m≥ 17 Zn-h-kw am-{Xw _m-°n \n¬s°-bm-Wp ]m-N-I hm-X-I D-]t`m-‡m-°-fn¬ \-s√m-cp hn-`mKw k-_v-kn-Un-°p A¿-l-X-bn√-sX ]p-d-Øm-bn-cn-°p-∂-Xv . Un-kw-_¿ H-∂v ap-X¬ Kym-kv I-W-£≥ _m-¶v A-°u-≠p-ambn _-‘n-∏n-®-h¿-°p am-{Xw k_v-kn-Un \¬-Im-\m-Wp F-Æ°-º-\n-I-fp-sS Xo-cp-am-\w. C°m-cy-Øn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn°m≥ I-º-\n-Iƒ C-Xp-h-sc X-

bm-dm-bn-´n-√. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ Pn-√b - nse `q-cn-`m-Kw ]m-NI - hm-XI - D]-t`m-‡m-°f - pw A-Sp-Ø am-kw ap-X¬ ap-gp-h≥ Xp-I \¬-In Kymkv hm-tß-≠n-h-cpw. Pn-√-bn¬ B-sI-bp-≈ 8,96,311 ]m-NI - hmX-I D-]t- `m-‡m-°f - n¬ 4,15,546 t]¿ Kym-kv G-P≥-kn-If - n¬ B[m¿ \-º¿ \¬-In-sb-¶n-epw aq∂vv e-£-tØm-fw t]¿ am-{X-amWv _m-¶v im-Jb - n¬ B-[m¿ \º¿ ssI-am-dn-bn-cn-°p-∂-Xv.-A-

{]-th-i-\- ]-co-£- amän

Im-eSn: kw-kvIr-X k¿-h-Iem-im-e 19 \p \-S-Øm-\n-cp-∂ {]-th-i-\-]-co-£-Iƒ am-‰nh®p. Fw.^n¬, C‚-t{K‰-Uv Fw.^n¬˛]n.F-®v.Un., U-b-dIvv-Sv ]n.F-®v.Un. tIm-gv-kp-I-fnte-°p-≈ ]-co-£ 20 te-°p am‰n-b-Xm-bn k¿-h-I-emim-e Adn-bn®p. k-a-b-Øn¬ am-‰-an√.

tIm-X-awK-ew k¿-°nƒ bq-\n-b≥ k-l-I-c-W -hm-cm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v \SØnb h-\n-Xm sk-an-\m¿ h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ Aw-Kw en-kn tPm-kv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

A-Jn-te´ym k-l-I-c-W- hm-cm-tLm-jw tIm-X-aw-K-ew: k¿-°nƒ k-lI-c-W-bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ 60˛m-aX - v A-Jn-te-¥ym kl-Ic - W - h - m-cm-tLm-jw B-Nc - n®p. Ip-Øp-Ip-gn k¿-ho-kv k-lI-c-W-_m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S∂ - N-Sß - n¬ h-\n-Xm-

im-‡o-I-c-Ww kw-_-‘n-®v sk-an-\m-dp- w k-lI - c - W - t- a-Je - bn-se ap-Xn¿-∂ h-\n-XI - s - f B-Zcn-°p-∂ N-Sß - pw kw-LS- n-∏n-®p. Pn-√m k-l-I-c-W-_m-¶v ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n ]n D-Xp∏m≥ sk-an-\m-¿ D-ZvL - m-S\ - w- sN-

bvX - p.- sN-b¿-am≥ ]n F-kv \-Po_v A-[y-£-X h-ln-®p.-kwÿm-\ h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ AwKw en-kn tPm-kv t\-Xr-Xzw \¬In. kw-ÿm-\ Aw-Kw A-\p hnP-b\ - m-Yv, A-kn.-cP - n-kv{- Sm¿ sI F l-ao-Zv kw-_‘ - n-®p.-

Hen-t¡m«v Nn-d-bn \o´Â ]cn-io-e\ tI{µw aq-hm-‰p-]p-g : Pn-√m-]-©m-b-Øv aq-hm-‰p-]p-g hm-f-Iw Un-hn-j\n¬ Ip-∂-bv-°m¬ kn.--‰n.--kn. Hen-t°m-´v Nn-d \o-¥¬ ]-cn-io-e\ tI-{μ-am-°p-∂ \n¿-am-W ]≤-Xn \-hw-_¿ 18\p- Pn-√m-]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZmkv Ip-∂-∏n-≈n D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v _n-μp tPm¿-Pv A[y-£-X h-ln-°pw. 12 am-k-hpw P-ew k-ar-≤-ambn \n-d-™p \n¬-°p-sa-∂-Xv H∂-c G-°¿ hn-kv-Xr-Xn-bn-ep-≈ kn.--‰n.--kn. H-en-t°m-´v Nn-d-bp-sS k-hn-ti-j-X-bm-Wv. Pn-√m-\n-e-hm-c-Øn-ep-≈ \o¥¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn-s‚ B-Zy-L-´ \n¿-am-W tPm-en-Iƒ°m-bn 35 e-£w cq-]-bm-Wv Pn√m-]-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-®n-´p-

io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ ]≤-Xn-°v Pn-√m-]-©m-b-Øv cq]w sIm-Sp-°p-∂-Xm-sW-∂v {]kn-U‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n≈n A-dn-bn-®p. \o-¥¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μtØm-S-\p-_-‘n-®v Ip-´n-I-fp-sS ]m¿-°pw ssh-Ip-t∂-c-ß-fn-se hn-{i-a-tI-{μ-hpw A-Xn-\m-h-iyam-b Zo-]m-e-¶m-c-ß-fpƒ-∏-sSbp-≈ A-\p-_-‘ ku-I-cy߃ ]-≤-Xn-bp-sS ]q¿-Øo-I-cW-tØm-sS \n-e-hn¬ h-cpw.D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬-tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \o-¥¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-am-°p-∂ Ip-∂-bv-°m¬ kn.--‰n.--kn. tPm-kv s]-cp-ºn-≈n-°p-t∂¬, H-en-t°m-´v Nn-d ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H.--hn. _m-_p, Pn-√m tªm-°v {Km-a-]≈-Xv. {]-Ir-Xn-Z-Ø-hpw kp-c- am-Ipw. Pn-√-bn-se hn-hn-[ kv-Iq-fp- ©m-b-Øv Aw-K-߃, hn-hn-[ £n-X-hp-am-b Cu \o-¥¬ Ipfw Pn-√-bn-se B-Zy k¿-°m¿ I-fn¬ \n-∂pw hn-Zym¿-Yn-I-sf cm-jv-{So-b km-aq-ly t\-Xmh-I \o-¥¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μ- C-hn-sS F-Øn-®v \o-¥¬ ]-cn- °ƒ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

sI.Fkv.BÀ.Sn.kn. s]³jt\gvkv HmÀKss\tkj³ {]IS\w \-S¯n s]-cp-ºm-hq¿: \-hw-_-dn-se s]≥-j≥ hn-X-c-Ww sN-øm-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn s]≥-j-t\-gv-kv Hm¿K-ss\-tk-j≥ {]-I-S-\w \-S-

Øp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v bm-{X°m¿ ]-d-bp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v _-kv {]-Xo£n-®n-d-ßn-b-h-cm-Wv s]m-Xp-hgn-bn-em-b-Xv. l¿-Øm-ep-I-fn¬ bm-{X-°m¿-°v A-\p-{K-l-am-bncp-∂p sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.-bpw Hm-´w \n¿-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv P-\-߃ {]-l-c-am-b-Xv.

Ing°ºew hneßv Bta-]mSØ Rmdp\So¬ DZvLmS\w dna I√n¶epw BjnIv A_phpw tN¿∂v \n¿-h-ln-°p∂p

Bta]m-S¯v Ir-jn-bn-d-¡n dn-a-bpw B-jn-Ipw

s]-cp-ºm-hq¿: tIcf I¿jI kwL-hpw Ing°ºew Sz‚n 20 bp-tSbpw kwbp-‡m`nap-JyØn¬ Ing°ºew ]©mbØnse hneßv Bta]mSØv 200 G-°-dn¬ Ir-jnbn-d°n. Rmdp\So¬ DZvLmS\w XmcZºXnIfmb dna I√n¶epw BjnIv A_phpw tN¿∂v \n¿hln®p. Im¿jnI taJebn¬ X∂m¬ Ignbp∂ coXnbnep≈ kw`mh\ sNøpsa∂pw BjnIv A_p ]d™p. Im¿jnI {]tabsØ Bkv]Zam°n ]pXnb kn\na \n¿an-°m≥ ]≤Xnbp≠∂pw At±lw Iq-´n-t®¿Øp. I¿jI kwLw Ing°ºew hnt√Pv IΩn‰n AwKßfpsS t\XrXzØn¬ 10 bq\n‰pIfmbn Xncn™mWv Irjnbnd°p∂Xv. I¿jI kwLw Pn√m sk{I´dn Sn sI taml\≥, Pn√m {]knU‚ v ]n Fw Ckvambn¬, Pn√m {Sjd¿ sI hn Genbmkv, Gcnb sk{I´dn Sn Sn hnPb≥, Gcnb IΩn‰n AwKßfm-b Sn ]n t__n, hn sP h¿Kokv, hnt√Pv sk{I´dn sI hn B‚Wn, Sz‚n 20 No^v tIm¿Unt\‰¿ km_p Fw tP°-_v kw-_-‘n®p.

aq-hm-‰p-]p-g: C-Sp-°n Pn-√ l¿Øm-en-s\-Xp-S¿-∂v sXm-Sp-]p-g˛-aq-hm-‰p-]p-g dq-´n¬ _-kp-Iƒ Hm-Sm-Ø-Xv bm-{X-°m-sc h-e®p. C-cp-]-Xv In-tem-ao-‰¿ ssZ¿Lyw h-cp-∂ dq-´n¬ aq-∂p Intem-ao-‰¿ am-{X-am-Wv C-Sp-°n Pn√-bn-ep-≈-Xv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ kzIm-cy-_-kp-Iƒ-s°m-∏w sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn.-bpw k¿-ho-kv \-S-°m-Ø-Xm-Wv C-cp-´-Sn-bm-bXv. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ I-Ωn-‰n dnt]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xn-s\-s®m√n {]-Xn-tj-[-hpw A-{I-a-kw-`h-ß-fpw hym-]-I-am-b km-l-Ncy-Øn-em-Wv _-kp-Iƒ ]q¿-Wam-bpw \n-c-Øn¬ \n-∂v hn-´p-\n∂-Xv . ap≥-Im-e-ß-fn¬ sXm-Sp-]p-gbn¬ l¿-Øm¬ \-S-°p-tºmƒ A-Xn¿-Øn-bm-b a-S-°-Øm-\w h-sc _-kp-Iƒ k¿-ho-kv \-S-

sXm-gn kw-cw-`-I-Xzsk-an-\m
HmÀ-a-Zn-\-m-N-cWw

tamj-Ww; aq-¶w-K-kw-Lw ]n-Sn-bnÂ

tIm-X-aw-K-ew: tdm-U-]-I-S-ßfn¬ C-c-bm-b-h-cp-sS A-\p-kv-ac-W- Zn-\NS-ßv tIm-X-awK-ew k-_v do-P-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ X¶-fw dmtUm S-tb-gv-kn-\p kao]-w C∂v D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v \-S-°pw. tem-Im-tcm-Ky-kw-L-S-\-bpsS B-lzm-\-{]-Im-cw 2006 apX¬ F√m h¿-jhpw \-hw-_dn se aq-∂ma-sØ Rm-b-dm-gv® tdm-U-]-I-S-ß-fn¬ C-c-bm-bh-cp-sS Hm¿-a-Zn-\-am-bn B-N-cn®p-h-cn-I-bm-Wv. C-Xn-s‚ `m-Kam-bmWvv k-_v do-P-\¬ {Sm≥kv-t]m¿-´v Hm-^n-kn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ N-Sßvv kw-L-Sn-∏n-®ncn-°p-∂-Xv.

Im-eSn: Im-™q¿ ]-©mb-Øv Ip-Spw-_{io kn.Un.F-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ {Xn-Zzn-\ sXmgn¬ kw-cw-`I-Xz sk-an-\m¿ \SØn. {]-knU‚ v an-\n h¿-Kokv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kn.Un.Fkv. A-[y-£ jnPn Ão-^≥ A-[y-£-X hln®p. ta-cn C-´o-c, tl-a, a-©p ¢m-kv \-bn®p.

aq-hm-‰p-]p-g: Su-Wn-epw ]-cn-kc- {]-tZ-i-ß-fn-epw hym-]-I-ambn tam-j-Ww \-S-Øn-b kw-LØn-se aq-∂p t]¿ t]m-en-kns‚ ]n-Sn-bn-em-bn. aq-hm-‰p-]p-g s]-cp-a-‰w N-°p]-d-ºn¬ F¬-_n F-∂p-hn-fn°p-∂ \-hm-kv(34), Im-em-ºq¿ sXm-´n-∏-d-ºn¬ A-ao≥(29), apf-hq¿ sIm-gp-th-en¬ sj-_n≥(21) F-∂n-h-sc-bm-Wv aq-hm-‰p]p-g F-kv.-sF. ]n F-kv jn-Pphpw kw-L-hpw A-d-Ãp sN-bv-XXv. ho-Sp-I-fn¬ I-b-dn Kym-kv kn-en-≠-dp-I-fpw sP.-kn.-_n.h¿-°v tjm-∏n¬ \n-∂pw sP.kn.-_n.-bp-sS sN-bn-\pw a-‰pw

]n.Un.]n. ]T-\-Iymw-]pw I¬-h³-j-\pw

tIm-X-aw-Kew: ]n.Un.]n. tIm-X-awK-ew \n-tbm-P-I-afiew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ G-IZn-\ ]T-\-Iymw]pw {]h¿-Ø-I I¨-h≥-j-\pw C-∂v s\√n-°p-gn-bn¬ \-S-°pw. Iymw-]n-s‚ D-Zv-LmS-\w ko-\n-b¿ ssh-kv sN-b¿-am≥ kzman h¿-°-e-cm-Pv \n¿-h-ln-°pw. {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ kwÿm-\ sk-{I´-dn \n-km¿ ta-Ø¿ I-Æq¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]n.Un.]n. tI-{μ-I¿-a-k-an-Xn Aw-K-ßfm-b sI sI _ocm≥-Ip´n, hn Fw am¿-k¨, kp-ss_¿ sh-´n-bm-\n°¬, Pn√m {]-knU‚ v Sn F ap-Po-_v d-lv-am≥, Pn√m sk-{I´-dn \u-jm-Zv ]-d-°m-S≥ ]-s¶-Sp-°pw.

bpw sN-bv-X tI-kn-em-Wv A-dÃp sN-bv-X-Xv. {]-Xn-I-fp-sS t]cn¬ \n-c-h-[n-t°-kp-Iƒ \n-ehn-ep-≈-Xm-Wv. aq-hm-‰p-]p-g Un.-ssh.-F-kv.]n. sI Fw Pn-Pn-tam-s‚ \n¿-t±i-{]-Im-cw kn.-sF. t^-a-kv h¿Ko-kv, A-Uo-j-\¬ F-kv.-sF.t_-_n D-e-l-∂m≥, F.-F-kv.sF. tPm¿-Pv tPm-k-^v, knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb cm-tP-jv, ap-l-Ω-Zv jm-_n≥, tam-j-W-t°-kn¬ _n-Pp sI sI F-∂n-h-c-S-ßp{]-Xn-Ifm-b -A-ao≥, ∂ kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf A-d\-hmkv, sj-_n≥ Ãp- sN-bv-X-Xv. {]-Xn-I-sf aq-hm-‰p-]p-g tImXm-a-kn-°p-∂ ap-dn-I-fn¬ I-bdn ]-W-hpw sam-ss_¬ t^m- S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Up Wp-I-f-pw tam-j-Ww sN-øp-I- sN-bv-Xp. tam-j-Ww sN-bv-X-Xpw, tIm-et©-cn-bn-ep-≈ C-cp-ºp-I-S s]mfn-®v ]n-®-f, sN-ºv, C-cp-ºv km[-\-߃ tam-„n-°p-I-bpw A\y-kw-ÿm-\-sXm-gn-em-fn-Iƒ

d-_À hn-ä-Xn Act¡mSn-bpsS Xn-cnadn: d_À amÀ¡änMv skmssk-än-¡v t\m«okv

Øn. F≥ tkm-a≥, kn kn tPm-k^v, F ]n ]-tem-kv, ssF F h¿-°n F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw s]-cp-ºm-hq¿ : kz-Im-cy kv-Ym\¬-In.]-\-Øn-\p I-S-am-bn d-_¿ hn-‰ h-I-bn¬ 50 e-£w cq-] \-jv-S-ap≠m-°n-b d-_¿ am¿-°-‰n-Mv skm-ssk-‰n-°p k-l-I-c-W kw-Lw tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm-dpsS t\m-´o-kv.-B-ep-h Ip-∂-Øp-\m-Sv d_¿ am¿-°-‰n-Mv skm-ssk-‰niw e-`n-®n-cp-∂p.- C-tX-ØpS¿-∂m-Wv s]-cp-ºm-hq¿ Fkv.-sF.-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Hu-tZym-Kn-I hm-l-\Øn¬ bq-Wn-t^m-an¬ t]mIm-e-Sn: 32 h¿-jw ap-ºv \n¿-ameo-kv F-Øn-b-Xv. P-em¬ aW-am-cw-`n-® C-S-a-e-bm¿ P-eI-fp-sS F-kv.-F-kv.-F¬. tk-N-\-]-≤-Xn-bp-sS k-_v-Ikn. k¿-´n-^n-°-‰v Im-Wn-®p\m¬ \n¿-am-Ww ]m-Xn-h-gnsIm-Sp-Ø-ti-j-am-Wv t]mbn¬. C-Xn-\p ]n-∂-n¬ I-cm-dpeo-kv hn-hm-lw \-S-Øm≥ Im-cp-sS H-Øp-I-fn-bpw A-gn-aA-\p-h-Zn-®-Xv. Xn-bp-am-sW-∂v tI-c-fm tIm¨B-tLm-jw \-S-°p-∂ {K-kv(Fw) t\-Xm-°ƒ Ip-‰-s∏ho-´n¬ t]m-eo-kv C-ß-s\ Sp-Øn. s]-cp-am-dn-b-Xv B-i-¶-bnÿ-ew k-μ-¿-in-®v hn-h-cem-°n-sb-∂v P-em¬ ]-cm߃ ti-J-cn-® ti-jw C-d-°nXn-bn¬ hy-‡-am-°n.- X-s‚ b hm¿-Øm-°p-dn-∏n-em-Wv Ba-Iƒ-°v 18 h-b-kpw c-≠ptcm-]-Ww. s]-cpw-tXm-Sv A-Izam-k-hpw {]m-b-am-bn-´p-s≠tU-‰n-\v k-ao-]w I-\m¬ _-≠v ∂pw P-em¬ ]-d-™p.s]m-´n sh-≈w H-gp-In Ir-jn-

hnhml {]mb {]iv-\w; IeymWho«n t]menkv `oXn- ]c-¯n s]-cp-ºm-hq¿: hn-hm-l ho´n¬ t]m-en-sk-Øn `o-Xn-]c-Øn-sb-∂v ]-cm-Xn. t]m-eokv \-S-]-Sn-bn¬ X-\n-°pw Ip-Spw-_-Øn-\p-ap-≠m-b am\-lm-\n-°v ]-cn-lm-cw B-hiy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-°pw a\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-\pw sh-tßm-e Nn-d-°-°p-Sn Pem¬ ]-cm-Xn \¬-In. I-eym-W-s∏-Æn-\v {]m-bam-bn-s√-∂m-tcm-]n-®v shtßm-e-bn¬ hn-hm-lw \-S°p-∂ ho-´n¬ t]m-eo-skØn `o-Xn- ]-c-Øn-sb-∂mWp ]-cm-Xn.- P-em-en-s‚ a-Isf {]m-bw Xn-I-bm-sX hnhm-lw I-gn-∏n-°p-∂-Xm-bn t]m-en-kn-\v t^m¨ k-tμ-

I-fn-se-√mw B-[m¿ \-º¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-´ps≠-¶n¬ Hm-tcm A-°u-≠pw ]-cn-tim-[n-®p th-Ww k-_v-knUn Xp-I h-∂n-´p-t≠m F-∂v D-d∏p-h-cp-Øm≥. G-Xv A-°u-≠nte-°pw k-_v-kn-Un Xp-I FØm≥ km-[y-X-bp-≠v. _m¶n¬ B-[m¿ \-º¿ \¬-In I-gn™v H-cm-gv-N-°p ti-jw A-h A-°u-≠n¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn´p-t≠m F-∂v D-d-∏p-h-cp-ØWw.-

_-Êp-IÄ kÀ-ho-kv \-S-¯n-bnà bm-{X-¡mÀ heªp

I¶pIp«n ]cn]me\w

ImeSn: aebm‰q¿ - \oeoizcw ]©mbØn¬ ]´nIPmXn °m¿°p≈ I∂pIp´n ]cn]m e\ ]≤XnbpsS KpWt`m ‡r enÃn¬ Dƒs∏´h¿ 21 \p apºv aebm‰q¿ ar-Km-ip-]{Xn bn¬ tcJIƒ lmPcm°Ww.

tX-k-a-bw Kym-kv k-_v-kn-Un Xp-I _m-¶n-se-Øn-b-Xm-bn Fkv.-Fw.-F-kv k-tμ-iw e-`n-°p∂ Nn-e D-]t- `m-‡m-°ƒ _m-¶v A-°u-≠v ]-cn-tim-[n-°ptºmƒ Xp-I F-Øn-bX - m-bn ImWm≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂-Xm-Wv as‰m-cp {]-i\ v- w. C-Xn-\p hy-‡-am-b a-dp-]-Sn Kym-kv G-P≥-kn-I-fn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂n-√. H-cmƒ-°v H-∂n-e[n-Iw _m-¶v A-°u-≠v D-≠mbn-cn-°p-I-bpw Cu A-°u-≠p-

Npcp¡¯nÂ

bm-Wp N-´-߃ a-dn-I-S-∂v kzIm-cy kv-Ym-]-\-Øn-\p I-S-ambn d-_¿ hn-‰-Xv. hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-In-bn-s√¶n¬ `-c-W-k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-´v A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰-sd Np-a-X-es∏-Sp-Øp-sa-∂pw t\m-´o-kn¬ hy-Iv-X-am-°n-bn-´p-≠v. I-√-S t{StU-gv-kn-\p _m-¶v sN-°v Cu-Sm-

bn kzo-I-cn-®v d-_¿ \¬-In50,40,028 cq-] \-jv-S-ap-≠m-b-Xmbn A-kn-kv-‰‚ v c-Pn-kv-{Sm-dp-sS A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Ønbn-cp-∂p.-2011˛12 km-º-Øn-I h¿-jØn-em-Wp kz-Im-cy kv-Ym-]-\Øn-\p d-_¿ am¿-°-‰n-Mv skmssk-‰n I-S-am-bn d-_¿ hn-‰-Xv .

A-c-t°m-Sn cq-] ]n-cn-™p-In-´m\p-≈-Xp `-c-W-k-an-Xn-bp-sS sI-Sp-Im-cy-kv-Y-X-bm-bn I-W°m-°p-∂p-sh-∂pw C-Xn-\m¬ Aw-K-ß-fp-sS Hm-l-cn-bn¬ aqey-tim-j-Ww kw-`-hn-®-Xm-bpw d-_¿ hym-]m-c-Øn¬ Ir-Xy-Xbn-s√-∂pw tPm-bn‚ v d-Pn-kv-{Smdp-sS dn-t]m¿-´n¬ hy-‡-am-°n-

bn-cp-∂p.-I-S-am-bn d-_¿ hn¬-°m≥ hy-h-kv-Y-bn-√m-Xn-cn-s° Xp-S¿®-bm-bn C-Ø-cw co-Xn-bn¬ hn¬-]-\ \-S-Øn kw-L-Øn-\p \-jv-S-ap-≠m-°n-sb-∂m-Wp dnt]m¿-´v . hn¬-]-\ sdm-°w Xp-I hm-ßn-b ti-j-am-I-W-sa-∂mWp hy-h-kv-Y.

IÀ-j-I t_m-[-h-¡-c-W ¢m-kv s]-cp-ºm-hq¿: sh-tßm-e £otcm-Xv-]m-Z-I k-l-I-c-W kwL-Øn¬ \-S-∂ I¿-j-I t_m[-h-¬°-c-W ¢m-kv hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw {]-k∂ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-F sI tPm¿-Pv A-[y£-X h-ln-®p. sI ]-tem-kv, kn-Pn h¿-Kokv F-∂n-h¿ ¢m-s -Sp-Øp. F F-®v a-Øm-bn, A-∂-°p-´n tPm¿-Pv, Pn-tPm h¿-Ko-kv, Sn F Geym-kv kw-km-cn-®p.

k-_v I-\m \nÀ-am-W-¯n A-gn-a-Xn-sb-¶v bpw a-‰pw \-in-°p-I-bm-Wv. Bh-iy-am-bn h-∂m¬ sh-≈w Xpd-∂p hn-Sp-∂-Xn-\pw k-_v I\m¬ \n¿-am-W-am-cw-`n-®n-´v c≠p h¿-jw ]n-∂n-Sp-∂p. F-∂m¬ ]-Ip-Xn ]-Wn-t]mepw ]q¿-Øo-I-cn-®n-´n-√. 2.-40 tIm-Sn cq-]-°v I¨-kv-{S-£≥ tIm¿-]-td-j-\m-Wv I-cm¿ F-SpØn-cn-°p-∂-Xv. C-h-cm-cpw ÿe-Øp h-cn-I-tbm hn-e-bn-cp-ج \-S-Øp-I-tbm sN-øm-dn-√. ]I-cw I-Ωo-j≥ G-P≥-kn-bmWv \n¿-am-Ww G-s‰-Sp-Øn-´p-≈Xv. k-a-b-_-‘n-X-am-bn Cu

tPm-en ]q¿-Øn-bm-°m-\p-≈ Hcp \-S-]-Sn-bpw A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂p-≠m-Ip-∂n-s√∂pw ]-cm-Xn-bp-am-bn P-e-tk-N\-a-{¥n-sb k-ao-]n-°p-sa-∂pw t\-Xm-°-fm-b Sn Un Ão-^≥, B‚-Wn In-S-tß≥, s\¬-k≥ am-S-h-\ F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p. I-gn-™ th-\¬-°m-e-Øv C-S-a-e-bm¿ ]-≤-Xn `m-Kn-I-ambn I-Ωo-j≥ sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. a-W-∏m-´p-Nn-d h-sc-bm-Wv C-Xn-eq-sS sh-≈-sa-Øn-bn-cp∂-Xv. I-\m¬ X-I¿-® aq-ew sh- inip-Z-n\-Øn-¬ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv sh-tßm-e k¿-°n-ƒ t]m-™m-ti-cn sse-{_-dn lm-fn¬ ≈w ]m-gm-Ip-I-bm-Wv. \-SØn-b Nn-{X-c-N-\m- a¬kcw

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-11-17  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-11-17  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-11-17