Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Åôïò 49ï

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

Áñéèìüò öýëëïõ 13686

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ξεπέρασαν τις 692.000!

Παιδεία και Εκπαίδευση Α΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Του Γιάννη Κορομήλη

Δ

ιχασμένες οι απόψεις για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Σχολείων. Το υπουργείο που τις δρομολόγησε τις παρουσιάζει ως ενδεδειγμένη και επιβαλλόμενη λύση στο εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας που χρονίζει. Δάσκαλοι και καθηγητές, όπως και «θιγόμενοι» γονείς, κρίνουν ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει και σε κάθε περίπτωση «πάσχει» παιδαγωγικά. Ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι; Σωστές ή λανθασμένες οι συγχωνεύσεις; Ερωτήματα του είδους, ερωτήματα δηλαδή στα οποία υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, πολλές «μεταβλητές» θα μπορούσαμε να πούμε, δεν επιδέχονται μονολεκτική απάντηση της μορφής. Ναι ή Όχι. Πιο κοντά στα πράγματα και στην αλήθεια θα ήταν τα: «εξαρτάται» ή το «Σε κάποιες περιπτώσεις ναι σε άλλες όχι» Σε τέτοια ερωτήματα όσοι καταφεύγουν στο άσπρο ή μαύρο αγνοούν προφανώς το γκρι και τις αποχρώσεις του. Το ερώτημα κατά συνέπεια αν είναι σωστές ή λαθεμένες οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις μικρών γενικά Σχολείων μας υποχρεώνει να δούμε πιο « προσεκτικά» το θέμα της Εκπαίδευσης και της Παιδείας γενικότερα.

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΑΝΕΡΓΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Στη δραστηριότητα της ΔΕΗ οφείλεται το ρήγμα της Μαυροπηγής ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.5

Το μέλλον της ΔΕΗ! Επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης στον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΣΕΛ.8

ΣΕΛ.8

Κόβουν την πίστωση οι Φαρμακοποιοί της Κοζάνη σε ΣΕΛ.4 ασφαλισμένους του Οι προοπτικές Δημοσίου και της ΔΕΗ επενδύσεων ΣΕΛ.5 Γερμανών Κατάρτιση στη Δυτ. με κουπόνια Μακεδονία στην Περιφέρεια Συζητήθηκαν κατά την Δυτ. Μακεδονίας

Οι εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας και η οικονομική κρίση

Κάλυψη του Δημαρχείου Κοζάνης από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ

Επίσκεψη του Προξένου της Γερμανίας στον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας

Ζητούν προσλήψεις και κατασκευή των νέων μονάδων από τη ΔΕΗ

ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.3

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Μέρες μυστηρίου!... Κουίζ για προσεκτικούς παρατηρητές της επικαιρότητας, όπως ο θείος Αφεντούλης, πρώην «γκασταρμπάιτερ», «κυνηγός» ημερομισθίων, νυν μικροσυνταξιούχος, «αλιεύς» ειδήσεων, από τηλεοράσεως, και εσαεί σύζυγος της κυρίας Πολυτίμης, ζοριζόμενοι αμφότεροι για το πώς θα καταφέρουν να βγει ο μήνας! Τι περιμένατε να προκύψει, από μια αντιπαράθεση της Ελλάδας των αξιών και της αριστείας, με την «Ψωροκώσταινα» του αμοραλισμού και της μετριότητας, ύστερα από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες; Υποβολέα, ρώτησες που είδε, ο θείος, την Ελλάδα των αξιών και των άξιων; Και μόνη η αναφορά σε αυτή, έστω και υπό μορφή ζητούμενου, αποδεικνύει την ύπαρξή της. Κατά το παρελθόν, αν αυτή Ελλάδα εξαναγκάσθηκε από κάποιους ή επέλεξε μόνη να γίνει «αναχωρήτρια» δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να τη δούμε «επανερχόμενη». Δεν αρκεί βέβαια να την καλέσει «η πόλη» αλλά και να τη διώξει η «ερημία», όπως πιθανώς να έλεγε και ο Παπαδιαμάντης. Αστόχησες λοιπόν, στην προσπάθεια να στριμώξεις τον έμπειρο πολιτικό αναλυτή, Αφεντούλη. Ο θείος είναι αναγκασμένος αείποτε να επαινεί εαυτόν, αφού μηδέποτε άκου-

σε μια καλή κουβέντα, από το πολυπληθές, αν όχι τεράστιο, αναγνωστικό κοινό των 21 νοματαίων, του κυρίου εκδότου συμπεριλαμβανομένου για να μην έχει «τραβήγματα» με το ΕΣΡ και της συζύγου εξαιρουμένης για λόγους αμεροληψίας! Υποβολέα, ο θείος, θα έλεγε ευχαρίστως: «Να ρουφήξεις το αυγό σου!» Στο σημείο αυτό προκύπτει όμως μια ανυπέρβλητη «τεχνική δυσκολία». Λέμε τώρα! Δεν υπάρχουν αυγά. Τα «ρούφηξε» όλα «ο Μητσάρας», βολεμένος σοσιαλιστής, με μούσι και ζιβάγκο, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, κατοπινός «κύριος Δημήτρης», ξυρισμένος νεόπλουτος εκσυγχρονιστής, και σημερινός «Μήτσος» σκέτος, άνεργος, νεόπτωχος του Μνημονίου. Ο θείος, βλέποντας, τον «Μήτσο», και πάλι αξύριστο, σχολίασε: «Βλέπω ξανάφησες μούσι, βρε θηρίο!» «Ξέρεις πόσο πήγαν τα ξυραφάκια;» ρώτησε εκείνος. «Όχι» απάντησε ο Αφεντούλης. «Δεν πήγες στην αγορά τελευταία;» απόρησε ο «Μήτσος».

ΣΕΛ.12

ΣΕΛ.5
ÈÁÑÑÏÓ

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò ÌáãéêÜ ôå÷íÜóìáôá

Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ…

Ç ìåóáéùíéêÞ èåñáðåßá ôçò ÅëëÜäáò

Ôïõ ÓôÝëéïõ Êïýëïãëïõ

19 Ìáñôßïõ ÌáôéÝò óôçí ÅëëÜäá êáé ôïí êüóìï óáí óÞìåñá 1831: Ç ôñÜðåæá Óßôé Ìðáíê ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ãßíåôáé ç ðñþôç ôñÜðåæá, ðïõ ëçóôåýåôáé óôçí éóôïñßá ôùí ÇÐÁ. Ïé äñÜóôåò áöáßñåóáí 245.000 äïëÜñéá. 1848: ÃåííéÝôáé ï ÃïõÜéô Åñð, ï èñõëéêüò ðéóôïëÜò, óåñßöçò êáé Þñùáò ôùí ãåãïíüôùí óôï Ïê ÊïñÜë, üðïõ áíôéìåôþðéóå ôç óõììïñßá ôùí ÊëÜíôïí. 1900: ÃåííéÝôáé ï Æáí Öñåíôåñßê Æïãéü, ÃÜëëïò öõóéêüò, ï ïðïßïò ìáæß ìå ôç ãõíáßêá ôïõ ìåëÝôçóå ôç äïìÞ ôïõ áôüìïõ. Ôï 1935 âñáâåýôçêáí ìå ôï Íüìðåë ×çìåßáò. 1915: Öùôïãñáößæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ ï Ðëïýôùíáò, äß÷ùò, üìùò, íá áíáãíùñéóôåß ùò ðëáíÞôçò. 1932: ÅãêáéíéÜæåôáé ç ãÝöõñá ôïõ Óßäíåú. 1936: ÃåííéÝôáé óôçí Åëâåôßá ç çèïðïéüò êáé óýìâïëï ôïõ óåî ôç äåêáåôßá ôïõ '60, Ïýñóïõëá ¢íôñåò, ç ïðïßá Ýêáíå ôï íôåìðïýôï ôçò óôçí ôáéíßá ôïõ ÔæÝéìò Ìðïíô "Dr No", óôï ðëåõñü ôïõ Óïí Êüíåñé. 1944: Óôçí Ïõããáñßá, ïé Íáæß áñ÷ßæïõí íá óõëëáìâÜíïõí Åâñáßïõò êáé íá ôïõò óôÝëíïõí óôï Áïõóâéôò. 1947: ÃåííéÝôáé ç Áìåñéêáíßäá çèïðïéüò Ãêëåí Êëüïõæ, âñáâåõìÝíç ìå ¸ììõ. 1950: Ðåèáßíåé ï Áìåñéêáíüò óõããñáöÝáò ¸íôãêáñ ÑÜéò ÌðÜñïïõò, åõñýôåñá ãíùóôüò ùò ï äçìéïõñãüò ôïõ Þñùá ôçò æïýãêëáò ÔáñæÜí. 1955: ÃåííéÝôáé ï Áìåñéêáíüò çèïðïéüò, Ìðñïõò Ãïõßëéò, âñáâåõìÝíïò ìå ¸ììõ. Åßíáé ãíùóôüò êõñßùò ãéá ôïõò ñüëïõò ôïõ óå ôáéíßåò ðåñéðÝôåéáò áëëÜ êáé óôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá "¸êôç Áßóèçóç". 1960: ÌåôáöÝñïíôáé óôçí ÅëëÜäá áðü ôçí Áããëßá ôá ïóôÜ ôïõ ìåãÜëïõ ðïéçôÞ ÁíäñÝá ÊÜëâïõ. 1964: Ðñùôïëåéôïõñãåß ôï ìåãÜëï ôïýíåë ôùí ¢ëðåùí, ðïõ óõíäÝåé ôçí Åëâåôßá ìå ôçí Éôáëßá. 1983: Äïëïöïíåßôáé ìÝóá óôï ãñáöåßï ôïõ ï åêäüôçò ôçò åöçìåñßäáò "ÂñáäéíÞ" Ôæüñôæçò ÁèáíáóéÜäçò. Ôçí åõèýíç áíÝëáâå ç "ÁíôéêñáôéêÞ ÐÜëç". 1987: Ðåèáßíåé óå çëéêßá 95 åôþí ï ÃÜëëïò öõóéêüò, Ëïõßò Âéêôüñ íôå Ìðñïãêëß, âñáâåõìÝíïò ôï 1929 ìå ôï Íüìðåë ÖõóéêÞò ãéá ôçí áíáêÜëõøÞ ôïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç öýóç ôùí çëåêôñïíßùí. 1997: Ðåèáßíåé óå çëéêßá 93 åôþí ï Ïëëáíäüò åîðñåóéïíéóôÞò æùãñÜöïò Âßëåì íôå Êïýíéíãê. 2002: Ïé ÇÐÁ åéóâÜëëïõí óôï ÁöãáíéóôÜí, ôåñìáôßæïíôáò ôçí åðé÷åßñçóç "Áíáêüíôá", äéÜñêåéáò 17 çìåñþí, üðïõ óêïôþèçêáí 500 ÔáëéìðÜí êáé ìá÷çôÝò ôçò Áë ÊÜéíôá. 2004: Ç ¢ííá ÌðåíÜêç-Øáñïýäá ãßíåôáé Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí. Åßíáé ç ðñþôç ãõíáßêá ðïõ ãßíåôáé ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí.

Ç öùôïãñáößá ôçò çìÝñáò

ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÊÁÉ êáëÜ êáé êáêÜ íÝá áõôÞ ôçí åâäïìÜäá. Ôá êáëÜ åßíáé üôé ïé Åõñùðáßïé äáíåéóôÝò ìáò áðïöÜóéóáí üôé äåí ôïõò óõìöÝñåé íá ÷ñåïêïðÞóïõìå. Ãé' áõôü óõíáßíåóáí óôçí åðéìÞêõíóç ôçò áðïðëçñùìÞò ôïõ ÷ñÝïõò óôá 7,5 ÷ñüíéá êáé óõã÷ñüíùò ìåßùóáí ôï åðéôüêéï äáíåéóìïý êáôÜ ìßá ìïíÜäá. Áí ç ÅëëÜäá öáëßñéæå ôþñá, ïé ãåñìáíéêÝò êáé ãáëëéêÝò ôñÜðåæåò äåí èá ðñïëÜâáéíáí íá îåöïñôùèïýí üëá ôá ôïîéêÜ åëëçíéêÜ ïìüëïãá ðïõ Ý÷ïõí óôï ÷áñôïöõëÜêéü ôïõò. ×þñéá üôé ç êñßóç èá åðåêôåéíüôáí áíáðüöåõêôá óå üëç ôçí åõñùæþíç. ÔÁ ÊÁÊÁ ÅÉÍÁÉ üôé ç åëÜöñõíóç áõôÞ äåí ëýíåé êáé ôï ðñüâëçìá. Ðñþôá áð' üëá, ôá åëëçíéêÜ äÜíåéá Ý÷ïõí óõíáöèåß ìå êõìáéíüìåíï åðéôüêéï êáé ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá Ý÷åé åêäçëþóåé ôçí ðñüèåóÞ ôçò íá ôï áõîÞóåé. Óôïõò 9 ìÞíåò ðïõ ðÝñáóáí áðü ôçí õðïãñáöÞ ôïõ ìíçìïíßïõ ôá åðéôüêéá áõîÞèçêáí êáôÜ 0,5%, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé ôï êüóôïò äáíåéóìïý Ý÷åé Þäç áíÝâåé. Áí ôï åðüìåíï äéÜóôçìá áõîçèåß êáôÜ 1%, èá åîáíåìéóôïýí êáé ôá 6 äéó. ðïõ ï ðñùèõðïõñãüò áíáêïßíùóå üôé êåñäßóáìå áðü ôç ìåßùóç ôïõ åðéôïêßïõ. ¸íá äåýôåñï, ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá åßíáé üôé áõôü ôï ðáêÝôï åëÜöñõíóçò óõíïäåýåôáé áðü Ýíá óêëçñü ðáêÝôï ìÝôñùí. ¼ðùò Üëëùóôå åîÞãçóå ç ßäéá ç öñÜïõ ÌÝñêåë, ç ìåßùóç ôïõ åðéôïêßïõ Ýãéíå åðåéäÞ «ç ÅëëÜäá åßíáé Ýôïéìç íá ëÜâåé ðåñáéôÝñù ìÝôñá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ åíüò ðáêÝôïõ åðéðëÝïí éäéùôéêïðïéÞóåùí ýøïõò 50 äéó. åõñþ. ÅðéðëÝïí, èá ðñïóèÝóåé óêëçñïýò êáíüíåò ãéá ôï ÷ñÝïò ôçò óôç íïìïèåóßá ôçò».

ÏÔÁÍ Ç ÊÁÃÊÅËÁÑÉÏÓ ìéëÜåé ãéá éäéùôéêïðïéÞóåéò, åííïåß óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üôé èá ðïõëçèïýí öèçíÜ áõôÜ ðïõ öáßíåôáé Ý÷åé óôï ìÜôé ç Ãåñìáíßá (ÅËÔÁ, ÏÓÅ, ÄÅÇ, ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ôï Åëëçíéêü Áåñïäñüìéï ôçò ÁèÞíáò, ôçí Åôáéñåßá ÕäÜôùí Èåóóáëïíßêçò êáé ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá áðáñéèìïýóå ðñï÷èÝò ç «Daily Telegraph») êáé èá «áîéïðïéçèåß» ç äçìüóéá ðåñéïõóßá, üðùò ðñïôåßíïõí áðü ðÝñõóé äéÜöïñïé ëéìáóìÝíïé ãéá Þëéï êáé êáíÝíá íçóÜêé ïéêïíïìïëüãïé êáé âïõëåõôÝò ôïõ ãåñìáíéêïý êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý, êáèþò êáé ç åöçìåñßäá «Bild». Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ôá 50 äéó. åßíáé ìéá áõèáßñåôç êáôáóêåõÞ ðïõ äåí âáóßæåôáé óå êáìßá óïâáñÞ ìåëÝôç. Áõôü åìðåñéÝ÷åé ìéá áêüìç ðáãßäá: áí äåí ðïõëçèïýí 50 äéó. áëëÜ ð.÷. 25, ôé Üëëï èá ðñÝðåé íá êÜíïõìå ãéá íá âñïýìå ôá õðüëïéðá 25; Êáé, ôÝëïò ðÜíôùí, áí âñåèïýí üóá âñåèïýí êáé ðïõëçèïýí, ìåôÜ ôé Üëëï èá Ý÷åé ìåßíåé ãéá íá ðïõëÞóïõìå; ÔÏ ÂÁÓÉÊÏÔÅÑÏ ÐÑÏÂËÇÌÁ, ëïéðüí, ìå üëç áõôÞ ôçí éóôïñßá åßíáé üôé ðëçñþíåéò óõíå÷þò, ðïõëÜò ôá áóçìéêÜ, áëëÜ ôï ÷ñÝïò, áíôß íá ìåéþíåôáé, áõîÜíåôáé, Þ, ìå ôïõò ðéï áéóéüäïîïõò õðïëïãéóìïýò, ðáñáìÝíåé ôï ßäéï. Ôçí ßäéá óôéãìÞ ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß ðñïêáëïýí -åêôüò áðü ôçí êïéíùíéêÞ åêñçêôéêÞ áíåñãßá- êáé ýöåóç ôçò ïéêïíïìßáò ÷ùñßò ß÷íïò áíÜðôõîçò ðÜíù óôçí ïðïßá èá ìðïñïýóå íá óôçñé÷ôåß ç ÷þñá ãéá íá îáíáâãåß êáé íá äáíåéóôåß áðü ôéò «áãïñÝò» ìå öõóéïëïãéêÜ åðéôüêéá. Óôçí ðéï åýóôï÷ç êñéôéêÞ ôçò ðñüóöáôçò óõíüäïõ ðïõ äéÜâáóá, ç åöçìåñßäá «L' Alsace» Ýãñáöå óå Ýíá Üñèñï ìå ôßôëï «ÌáãéêÜ ôå÷íÜóìáôá»: «Ïé Åõñùðáßïé âÜæïõí "ìðáëþìáôá" êáé óêáñößæïíôáé ðïëýðëïêïõò ìç÷áíéóìïýò... ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ùò êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçí ðáñÜêáìøç ôïõ ðñáãìáôéêïý ðñïâëÞìáôïò: ôç äéåýñõíóç ôïõ ïéêïíïìéêïý ÷Üóìáôïò ìåôáîý ôùí "õãéþí" êñáôþí -üðùò åßíáé ç Ãåñìáíßá- êáé åêåßíùí ðïõ áãêïìá÷ïýí ðñïêåéìÝíïõ íá áêïëïõèÞóïõí ôïõò ßäéïõò ñõèìïýò. Ç ¢íãêåëá ÌÝñêåë ðÝôõ÷å óôéò ÂñõîÝëëåò Ýíá "Óýìöùíï ãéá ôï åõñþ", ôï ïðïßï äåí åßíáé ôßðïôå Üëëï áðü ìéá íÝá óåéñÜ áðü èõóßåò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ôéò ðéï åõÜëùôåò ïéêïíïìßåò. ¼ðùò êáé óôïí Ìåóáßùíá, ôï öÜñìáêï åßíáé ç áéìïññáãßá». Ôá ìáãéêÜ ôå÷íÜóìáôá äåí áðïêáëýðôïõí ðáñÜ ôçí áíéêáíüôçôá ôïõ èåñáðåõôÞ. (Áðü ôï Lifo)

Ìéêñüò ïäçãüò åêäçëþóåùí «Ôá ÷íÜñéá ôùí áñãïíáõôþí»

Ç ÐåñéöåñåéáêÞ ÅðéôñïðÞ Íåïëáßáò Äõô. Ìáêåäïíßáò & Çðåßñïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóïõí åêäÞëùóç ìå ðñïâïëÞ ôïõ íôïêéìáíôÝñ ãéá ôçí éóôïñßá êáé ôïí ðïëéôéóìü ôïõ Ðüíôïõ ìå ôßôëï: «ÔÁ ×ÍÁÑÉÁ ÔÙÍ ÁÑÃÏÍÁÕÔÙÍ», óôçí áßèïõóá ÊÏÂÅÍÔÁÑÅÉÏ, ôï ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ, óôéò 18:30ìì.

«ÅéêáóôéêÞ Üíïéîç»

Ï ÄÞìïò êáé ç ÊïéíùöåëÞò Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóìïý ÊïæÜíçò äéïñãáíþíïõí ãéá Ýêôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ôçí ÅéêáóôéêÞ ¢íïéîç, Ýíáí êýêëï åêèÝóåùí óôï ðëáßóéï ôïõ ïðïßïõ äçìéïõñãïß áðü ôçí ðåñéï÷Þ ìáò åêèÝôïõí ôï Ýñãï ôïõò. Ïé åêèÝóåéò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óôïí Åêèåóéáêü ×þñï ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò (Ýíáíôé É. Ìçôñüðïëçò). Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç. Ôçí áõëáßá ôùí åêèÝóåùí áíïßãåé ç Ýêèåóç öùôïãñáößáò ôçò ÖùôïãñáöéêÞò ËÝó÷çò Zone V Èåóóáëïíßêçò ìå ôßôëï "¸ñçìç Ãç ". Ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò, èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôï ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ êáé þñá 20.00 óôïí Åêèåóéáêü ×þñï ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. ÄéÜñêåéá áðü 19 Ýùò 30 Ìáñôßïõ, ìå þñåò ëåéôïõñãßáò 17.00 - 22.00.

«ÁÃÁËÌÁÔÁ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ» -ÄÇÐÅÈÅ ÊïæÜíçò

Ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò ãéá 4ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ óõíå÷ßæåé ôï ðñüãñáììá «Ôá áãÜëìáôá ôçò ðüëçò ìáò». Ôï öåôéíü áöéÝñùìá åðéêåíôñþíåôáé óôïõò éäñõôÝò ôçò ðüëçò, ôïí ÉÙÁÍÍÇ ÔÑÁÍÔÁ êáé ôïí ãéï ôïõ ×ÁÑÉÓÉÏ. ÊõñéáêÞ 20 Ìáñôßïõ, 8.00 ôï âñÜäõ, óôçí «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò»

Ç Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Ðïßçóçò óôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÊïæÜíçò

Ôçí ÄåõôÝñá 21 Ìáñôßïõ, óôéò 8 ôï âñÜäõ, ôï ëïãïôå÷íéêü ðåñéïäéêü ÐáñÝìâáóç êáé ôï Óõíåôáéñéóôéêü Âéâëéïðùëåßï, äéïñãáíþíïõí åêäÞëùóç ãéá ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ðïßçóçò áöéåñùìÝíç óôïí ÁëÝîáíäñï ÐáðáäéáìÜíôç (óôá ðïéÞìáôÜ ôïõ) êáé óôïí ðïéçôÞ ÐáíôåëÞ ÌðïõêÜëá («Ôá ñÞìáôá», Êñáôéêü âñáâåßï ðïßçóçò). Ôçí åêäÞëùóç åðåíäýåé ìïõóéêÜ ï Ðáíáãéþôçò Äçìüðïõëïò óôï ðéÜíï.

Áðü ôï ðáëéü «ÈÜññïò»...

Öùô.: Ìáíüëçò ÓôéâáêôÜêçò

Ôï ðïßçìá ôçò çìÝñáò Ï ÊÞðïò ×éëéÜäåò êáé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá Äå èÜöôáíáí í’ áíéóôïñÞóù Ôï ìéêñü áéþíéï äåõôåñüëåðôï Ðïõ ìå ößëçóåò Ðïõ óå ößëçóá ¸íá ðñùß ìÝóá óôï çëéüöùò Ôïõ ÷åéìþíá Óôï ðÜñêï Ìïíóïõñß Óôï Ðáñßóé Óôï Ðáñßóé ÐÜíù óôç ãç Ôç ãç ðïõ åßíáé áóôÝñé Jacques Prevert

Åïñôïëüãéï ×ñõóÜíèïõ êáé Äáñåßáò Ìáñôýñùí Êëáõäßïõ ÌÜñôõñïò ôïõ Ôñéâïýíïõ Éëáñßáò ÌÜñôõñïò Ìáýñïõ êáé ÉÜóïíïò Ìáñôýñùí Ðáã÷áñßïõ ÌÜñôõñïò

Ðáñïéìéþäåéò åêöñÜóåéò: «Äïõëåýåé óáí ôï óêõëß» Åßíáé ìéá Ýêöñáóç, ðïõ äåí Ý÷åé óõãêåêñéìÝíç åîÞãçóç. ËÝãåôáé ãéá ôïí ðïëõ åñãáôéêü Üíèñùðï, ðáñüôé ôï óêõëß äå äéáêñßíåôáé ãéá ôçí åñãáôéêüôçôÜ ôïõ. Ðáíôïý ôï óêõëß ôùí ðüëåùí ôï óõíáíôÜìå íá êïéìÜôáé êáé ü÷é íá åñãÜæåôáé. ÄçëáäÞ, ç öñÜóç áõôÞ ëÝãåôáé êáô' áíôßöáóç. Öáßíåôáé üìùò, ðùò áñ÷éêÜ áõôüò ðïõ åßðå ôç öñÜóç åß÷å õðüøç ôïõ ôá ôóïðáíüóêõëá êáé ôá êõíçãåôéêÜ, ãéáôß áõôÜ üëç ôçí çìÝñá öñïõñïýí ôï ìáíôñß áðü ôïõò ëýêïõò Þ êõíçãÜíå, ôñÝ÷ïíôáò áð' åäþ êé áðü åêåß.

*Éóôïñßåò ãéá áñêïýäåò áðü ôï Êñáôéêü ÈÝáôñï Âïñåßïõ ÅëëÜäïò

Ôï îÝñáôå üôé…

Ôï ÊëéìÜêéï Ìáêåäïíßáò – ÈñÜêçò ôïõ ÊÈÂÅ ðáñïõóéÜæåé ôñßá óáôéñéêÜ ìïíüðñáêôá ôïõ ¢íôïí ÔóÝ÷ùö õðü ôïí ãåíéêü ôßôëï «Éóôïñßåò ãéá Áñêïýäåò», óå óêçíïèåóßá ÃéÜííç Êáëáôæüðïõëïõ. Ôï ðñüãñáììá ôùí ðáñáóôÜóåùí óôçí ðåñéï÷Þ ìáò Ý÷åé ùò åîÞò: 25/03 ÐáñáóêåõÞ Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÓéÜôéóôáò– 21.00

Ïé áñ÷áßïé êéíÝæïé æùãñÜöïé ìðïñïýóáí åëåýèåñá íá æùãñáößæïõí ãõìíÝò ãõíáßêåò êáé åñùôéêÝò ðåñéðôýîåéò. ÐïôÝ ôïõò, üìùò, äåí æùãñÜöéóáí ìéá ãõìíÞ ãõíáéêåßá ðáôïýóá!

Ç ñÞóç ôçò çìÝñáò

* «ÅìéãêñÝäåò» áðü ôï ÄÇÐÅÈÅ ÊïæÜíçò

Ôï Ýñãï «ÅìéãêñÝäåò» ôïõ ÓëÜâïìéñ Ìñüæåê óå óêçíïèåóÜé ôçò Ìáñßáò ÂáñäÜêá èá áíÝâåé áðü ôï ÄÇÐÅÈÅ óôéò 31 Ìáñôßïõ óôçí áßèïõóá «Èåáôñïäñüìéï». Ôï Ýñãï èá ðáßæåôáé ùò ôéò 10 Áðñéëßïõ.

«¼ôáí êáíåßò åðéèõìåß, ðáñáäßíåôáé äß÷ùò üñïõò ó’ åêåßíï ãéá ôï ïðïßï åëðßæå酻 Æáí Íôå Ëá ÌðñéãéÝñ

* ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò: ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÁöÞãçóçò êáé Ôå÷íþí ôïõ Ëüãïõ

Áðü ÐáñáóêåõÞ 29 Áðñéëßïõ – ÊõñéáêÞ 8 Ìáúïõ Ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò äéïñãáíþíåé ãéá 3ç ÷ñïíéÜ, áðü ôéò 29 Áðñéëßïõ – 8 Ìáúïõ 2011, ôï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÁöÞãçóçò êáé Ôå÷íþí ôïõ Ëüãïõ, ìå ôç óõììåôï÷Þ êïñõöáßùí áöçãçôþí áðü ôçí ÅëëÜäá, ôç Ãáëëßá, ôçí Éíäßá, ôïí Ëßâáíï êáé ôçí Áñìåíßá. Ôï 3ï ÖåóôéâÜë Ý÷åé ùò èÝìá: «ÐñïóöõãéÜ – ÌåôáíÜóôåõóç – ÄéáóðïñÜ». Êáé öÝôïò èá éó÷ýóåé ôï åíéáßï ìåéùìÝíï åéóéôÞñéï ôùí 30 €, ãéá üëåò ôéò ðáñáóôÜóåéò ôïõ ÖåóôéâÜë (üóïé èÝëïõí íá ôï ðñïìçèåõôïýí íá áðåõèýíïíôáé óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ óôçí «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò» êáé óôï ôçë. 24610-24062)

Oé ôáéíßåò ôçò åâäïìÜäáò

1. «Ï ëüãïò ôïõ âáóéëéÜ»: Åßäïò: ÉóôïñéêÞ. Óêçíïèåóßá: Ôïì ×ïýðåñ. Ðñùôáãùíéóôïýí: ÃêÜé Ðéñò 2. «Ìéá öïñÜ êé Ýíá… ìùñü»: Åßäïò: Êùìùäßá. Óêçíïèåóßá: Íßêïò Æáðáôßíáò. Ðñùôáãùíéóôïýí: ÐÝôñïò Öéëéððßäçò, ÓÜêçò ÌðïõëÜò 3. «Ôï ðáé÷íßäé ôçò ìïíáîéÜò»: Èåáôñéêü. Óêçíïèåóßá: ÄÜíçò Êáôñáíßäçò. Ðñùôáãùíéóôïýí: ÄÜíçò Êáôñáíßäçò, ×ñýóá ÐáðÜ (ÊõñéáêÞ 20/3, 8.30ì.ì.)

Ï ÊÁÉÑÏÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 18/3

ÓÁÂÂÁÔÏ 19/3

16ï 4ï

10ï 6ï

ÁóèåíÞò âñï÷Þ

ÁóèåíÞò âñï÷Þ

ÊÕÑÉÁÊÇ 20/3

ÄÅÕÔÅÑÁ 21/3

7ï 4ï

8ï 3ï

Âñï÷Þ Þ ÷éïíüíåñï

ÁóèåíÝò ÷éüíé Þ ÷éïíüíåñï

Ç ãùíéÜ ôïõ ðïëéôéóìïý ÈÁÍÁÓÇÓ ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ / Ï ÅËÁ×ÉÓÔÏÓ ÅÁÕÔÏÓ Ðñüóöáôá êõêëïöüñçóå ï äÝêáôïò studio äßóêïò ôïõ ÈáíÜóç ìå ôßôëï «Ï ÅëÜ÷éóôïò Åáõôüò» áðü ôïí «Åîþóôç», ôçò äéóêïãñáöéêÞò åôáéñåßáò Inner Ear. Ï È. Ð. ìåôÜ áðü áñêåôÜ ÷ñüíéá áíáëáìâÜíåé ôïí ñüëï ôïõ âáóéêïý åñìçíåõôÞ óå äßóêï ôïõ, åíþ óõììåôÝ÷åé ï ÏñöÝáò Ðåñßäçò óå äýï ôñáãïýäéá êé ï Öþôçò Óéþôáò óå Üëëá äýï åðßóçò. ¼ëá ôá ôñáãïýäéá åßíáé ãñáììÝíá áðü ôïí È. Ð., åêôüò áðü ôïõò óôß÷ïõò åíüò (Ôïõ «¸ñùôá êáé ôïõ ÈáíÜôïõ») ôïõ ïðïßï ï óôé÷ïõñãüò åßíáé Üãíùóôïò ðñïò þñáò. Ï ÈáíÜóçò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ãåííÞèçêå óôïí Ôýñíáâï ôïõ Íïìïý ËÜñéóáò ôï 1959. Óðïýäáóå Ìç÷áíïëüãïò Ìç÷áíéêüò óôï Á.Ð.È.. Ç ðñþôç óõììåôï÷Þ óôç äéóêïãñáößá Þôáí ìå ôá ôñáãïýäéá ËåãåùíÜñéïò êáé Ìáýñïò ãÜôïò óôïí äßóêï Äéáßñåóç ôïõ Âáóßëç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ (ðñüêåéôáé ãéá áðëÞ óõíùíõìßá). Ï ÈáíÜóçò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ óõíåñãÜóôçêå ìå ìåñéêïýò áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò

¸ëëçíåò ìïõóéêïýò. Ôá áêïýóìáôá ôïõ ðïéêßëëïõí: áðü ôá ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá ðïõ ðñùôïãíþñéóå óôçí «êïéëÜäá ôùí Ôåìðþí», ðÝñáóå áðü ôá ñáäéïöùíéêÜ êáèéåñùìÝíá ôïõ ÔóéôóÜíç, ôïõ ÊáëäÜñá, ôïõ Êáæáíôæßäç, ôïõ Óáââüðïõëïõ, ôçí ðïßçóç ôïõ ÌÜñêïõ ÂáìâáêÜñç. Ôþñá ðéá áêïýåé ôá ðÜíôá ìå ìåãáëýôåñç áäõíáìßá óôïí Philip Glass. Ï Tom Waits, ï Leonard Cohen êáé ï Manu Chao óõãêáôáëÝãïíôáé óôéò ðñïôéìÞóåéò ôïõ ìáæß ìå ôçí áñáâéêÞ ìïõóéêÞ Ýôóé üðùò ôç ãíþñéóå áðü ôç Feiruz, ôá éíäéêÜ ôñáãïýäéá ìå ôç Shankar áëëÜ êáé ôá ôñáãïýäéá ôçò Óéêåëßáò-ÊÜôù Éôáëßáò ìå ôç öùíÞ ôçò Rosa Balistreri. Ï ßäéïò óôïõò äßóêïõò êáé óôéò óõíáõëßåò ôïõ óõíçèßæåé íá ðáßæåé ìå ôç «÷åéñïðïßçôç ìáêñõìÜíéêç ìðïõæïõêïìÜíá» ôïõ, äþñï ôïõ Éóßäùñïõ ÐáðáäÜìïõ áðü ôïõò ×åéìåñéíïýò ÊïëõìâçôÝò. «Óôï Üðåéñï ðïñåýïìáé…áð’ ôï Üðåéñï îåêßíçóᅻ.

(Ä. ÊáñáãéÜííç)


ÈÁÑÑÏÓ

3

ÊÏÆÁÍÇ

ÊÜëõøç ôïõ Äçìáñ÷åßïõ ÊïæÜíçò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÄÅÇ

Ì

å Ýíá ôåñÜóôéï ðáíü ôï ïðïßï êÜëõøå ïëüêëçñç ôçí üøç ôïõ Äçìáñ÷åßïõ ÊïæÜíçò, ïé åñãáæüìåíïé ôçò ÄÅÇ, ìÝëç ôïõ óõíäéêÜôïõ ÓðÜñôáêïò, êáôÝëáâáí ÷èåò, áðü ôéò 6,30 ìÝ÷ñé ôéò 11 ôï ðñùß, ôï Äçìïôéêü êáôÜóôçìá ôçò ÊïæÜíçò. Ïé åñãáæüìåíïé ôçò ÄÅÇ óõíå÷ßæïõí ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõò ðïõ îåêßíçóáí åäþ êáé äÝêá ìÝñåò æçôþíôáò êõñßùò ðñïóëÞøåéò óôçí åðé÷åßñçóç êáèþò êáé ôï ðñï÷þñçìá ôçò êáôáóêåõÞò ôùí íÝùí ìïíÜäùí óå Ðôïë/äá êáé Öëþñéíá.

ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ Óôéò äçëþóåéò ï ÃñáììáôÝáò ôïõ óùìáôåßïõ( áðïõóßáæå ï ðñüåäñïò óôç ÁèÞíá, óôçí óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó ôçò ÄÅÇ) ê. ÂáóéëåéÜäçò ôüíéóå üôé ìåôÜ ôçí êáôÜëçøç ôïõ Äéïéêçôçñßïõ ôïõ Ëéãíéôéêïý ÊÝíôñïõ Ä. Ìáêåäïíßáò êáé ôç äßùñç ðáýóç üëùí ôùí Ïñõ÷åßùí óôï Åíåñãåéáêü ËåêáíïðÝäéï êëåßíïõìå óÞìåñá ôï Äçìáñ÷åßï ôçò ÊïæÜíçò óå ìßá áêüìá ðñïóðÜèåéá íá áíïßîïõìå ôá ìÜôéá êáé ôá áöôéÜ üëùí áõôþí ðïõ åðéìÝíïõí íá ìçí èÝëïõí êáôáëÜâïõí ôá üóá óõìâáßíïõí. ÓÞìåñá êëåßíïõìå ôï Äçìáñ÷åßï ãéá íá áíïßîïõìå: ôï äñüìï ôùí íÝùí ðñïóëÞøåùí, ôï äñüìï ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí ìïíÜäùí ¨ÐôïëåìáÀäá V¨ êáé Ìåëßôç II¨, ôï äñüìï ðïõ èá ïäçãÞóåé óôç äéÜíïéîç ôùí íÝùí ïñõ÷åßùí ðïõ èá äþóïõí æùÞ óôç ÄÅÇ êáé ôï äñüìï ìå ôéò íÝåò áíáðôõîéáêÝò ðñïïðôéêÝò ãéá ïëüêëçñï ôï Åíåñãåéáêü ËåêáíïðÝäéï. Óõíå÷ßæïõìå, åíäõíáìþíïõìå, ðñïãñáììáôßæïõìå, åðéìÝíïõìå êáé åßìáóôå óßãïõñïé üôé Ýôóé èá ôá êáôáöÝñïõìå. ÄÇÌÁÑ×ÏÓ Óôç áíôéðñïóùðåßá ôùí êáôáëçøéþí (ðïõ óõíáíôÞèçêå ìáæß ôïõ), ï ÄÞìáñ÷ïò ËÜæáñïò Ìáëïýôáò áíÝöåñå üôé ï ÄÞìïò ÊïæÜíçò óõìðáñáôÜóóåôáé ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÄÅÇ êáé ôéò áãùíéóôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ óõíäéêÜôïõ ãéá Üìåóåò ðñïóëÞøåéò ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý, áðïëýôùò áðáñáßôçôåò ãéá ôéò âáóéêÝò ëåéôïõñãßåò ôùí ïñõ÷åßùí êáé ôùí óôáèìþí ðáñáãùãÞò. Ï ê. Ìáëïýôáò, åðéóÞìáíå óôïõò óõíäéêáëéóôÝò üôé ç ðïëéôéêÞ ôùí ìç ðñïóëÞøåùí, Ý÷åé äõóìåíÝóôáôá áðïôåëÝóìáôá ü÷é ìüíï óôçí ðáñáãùãÞ, áëëÜ êáé óôçí áóöÜëåéá ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí åãêáôáóôÜóåùí. Ç ìåñéêÞ êÜëõøç ôùí ìáæéêþí óõíôáîéïäïôÞóåùí áðü Ýêôáêôïõò - åíïéêéáæüìåíïõò åñãáæüìåíïõò êáé åñãïëáâïðïéÞóåéò ôùí ðÜíôùí, äåí áðïôåëïýí ëýóç. ×ñåéÜæåôáé Üìåóç ðñïêÞñõîç äéáãùíéóìïý ìå ôá÷ýôáôåò äéáäéêáóßåò, ãéá íá óõíå÷ßóåé ç åðé÷åßñçóç ôç ëåéôïõñãßá ôçò.

«ÅõöõÞò ÅíÝñãåéá ãéá ôçí Åõñþðç» ÓÕÓÊÅØÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÊÏÆÁÍÇÓ

Ó

õíÜíôçóç åñãáóßáò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç 16 Ìáñôßïõ, óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÊïæÜíçò, ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÊïæÜíçò ÃéÜííç Óüêïõôç êáé åêðñïóþðùí ôïõ áêáäçìáúêïý êáé åñåõíçôéêïý ÷þñïõ ôçò ðåñéï÷Þò (ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò – Ô.Å.É. ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò – ÊÝíôñï Ôå÷íïëïãéêÞò ¸ñåõíáò (Ê.Ô.Å.) êáé ÅÊÅÔÁ – ÉÔÅÓÊ) ãéá äéåñåýíçóç ôçò äõíáôüôçôáò õðïâïëÞò ðñïôÜóåùí óôï ðñüãñáììá «ÅõöõÞò ÅíÝñãåéá ãéá ôçí Åõñþðç – ÉÅÅ».

Ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá óõíåéóöÝñåé óôçí ÅõñùðáúêÞ ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôçí ÅíÝñãåéá 2020 êáé äéåõêïëýíåé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Åõñùðáúêïý Ó÷åäßïõ ÄñÜóçò ãéá ôçí ÅíåñãåéáêÞ Áðïäïôéêüôçôá êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò ÷ñÞóçò ôùí Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò. Ç óýóêåøç áõôÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìåôÜ ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÊïæÜíçò ÃéÜííç Óüêïõôç óå åéäéêÞ çìåñßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò & ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ìå óôåëÝ÷ç ôùí ïðïßùí åß÷å åðáöÝò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò ðñüôáóçò áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. ¼ðùò äÞëùóå ï ê. Óüêïõôçò, óôü÷ïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò åßíáé íá áíáëÜâåé ðñùôïâïõëßá óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò åìðëåêüìåíïõò öïñåßò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí óýã÷ñïíùí åõñùðáúêþí ôÜóåùí åíåñãåéáêÞò áåéöïñßáò.

Óýãêëéóç Åêëïãïáðïëïãéóôéêïý Óõíåäñßïõ ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ÊïæÜíçò Óå ìßá ðåñßïäï ïéêïíïìéêÞò êñßóçò üðïõ ç ÷þñá âõèßæåôáé óå âáèåéÜ ýöåóç ìå ôçí áíåñãßá íá áõîÜíåôáé áëìáôùäþò, ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï Ôáêôéêü Åêëïãïáðïëïãéóôéêü ÓõíÝäñéï óôéò 20 ÌÜñôç çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 9.30ð.ì , óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ. Ôá èÝìáôá ôïõ Óõíåäñßïõ Ý÷ïõí ùò åîÞò 1. Äéïéêçôéêüò Áðïëïãéóìüò ôçò Äéïßêçóçò 2. Ïéêïíïìéêüò Áðïëïãéóìüò Ðñïçãïýìåíïõ ¸ôïõò 3. Ïéêïíïìéêüò Ðñïûðïëïãéóìüò ÍÝïõ Ýôïõò 4. ¸êèåóç ÅëåãêôéêÞò ÅðéôñïðÞò 5. Ðñüãñáììá ÄñÜóçò 6. ÅêëïãÞ ÅöïñåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò Äéáâïýëåõóç åðß ó÷åäßïõ Ðñïûðïëïãéóìïý& Ôå÷íéêïý ÐñïãñÜììáôïò Óõíåäñßáóç, ôçò ÄçìïôéêÞò ÅðéôñïðÞò Äéáâïýëåõóçò ÄÞìïõ ÊïæÜíçò, èá ãßíåé óôçí áßèïõóá ôïõ ÔÅÅ ÊïæÜíçò, ôç ÄåõôÝñá êáé þñá 19:00 ìå ôá ðáñáêÜôù èÝìáôá: Äéáâïýëåõóç åðß ó÷åäßïõ Ðñïûðïëïãéóìïý Äéáâïýëåõóç åðß ó÷åäßïõ Ôå÷íéêïý ÐñïãñÜììáôïò Óå ðåñßðôùóç Ýëëåéøçò áðáñôßáò ç óõíåäñßáóç èá åðáíáëçöèåß ôçí Ôñßôç 29/3/11 êáé þñá 19:00 óôçí ßäéá áßèïõóá.

ÉùÜííçò Çë. ÔóéáìðáñëÞò ×åéñïõñãüò Ïäïíôßáôñïò Ìåôåêðáéäåõèåßò óôçí ÐñïóèåôéêÞ êáé óôçí ÁéóèçôéêÞ ÏäïíôéáôñéêÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò (N.Y.U)

É. ÔñÜíôá 10, ÊïæÜíç Ôçë. 24610 40565, Fax 24610 27788 ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý êáèçìåñéíÜ 9-2ðì êáé 5-9ìì

ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÅÊÈÅÓÇ ÔÏÕ Á.Ð.È.

Óôç äñáóôçñéüôçôá ôçò ÄÅÇ ïöåßëåôáé ôï ñÞãìá ôçò ÌáõñïðçãÞò

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

Ïé ðñïïðôéêÝò åðåíäýóåùí Ãåñìáíþí óôç Äõô. Ìáêåäïíßá ÓÕÆÇÔÇÈÇÊÁÍ ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÐÑÏÎÅÍÏÕ ÔÇÓ ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ ÓÔÏÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×Ç Ä. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

Ôïí Ãåñìáíü Ðñüîåíï óôçí ðñüóöáôç åðßóêåøç óôç ðåñéï÷Þ óõíüäåõå ïìÜäá åðé÷åéñçìáôéþí, ïé ïðïßïé óõæÞôçóáí ìå ôïðéêïýò öïñåßò ( ÅÂÅ, ÄÞìáñ÷ï ÊïæÜíçò) êáé êõñßùò ìå ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ãéþñãï ÄáêÞ, ôéò ðñïïðôéêÝò ðïõ õðÜñ÷ïõí ãéá åðåíäýóåéò óôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá. Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Ãéþñãïò ÄáêÞò, äÝ÷èçêå ôçí ÔåôÜñôç 16/3, óôï Ãñáöåßï ôïõ óôç ÆÅÐ ÊïæÜíçò, ôïí Ãåíéêü Ðñüîåíï ôçò Ãåñìáíßáò óôç Èåóóáëïíßêç ê. Wolfgang Hoelscher – Obermaier. Ï ê. ÄáêÞò êáëùóüñéóå ôïí Ãåíéêü Ðñüîåíï ôçò ößëçò êáé óõììÜ÷ïõ Ãåñìáíßáò óôçí Ýäñá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, áíáöÝñèçêå óôïõò äåóìïýò öéëßáò ðïõ õðÜñ÷ïõí ìåôáîý ôùí äýï ëáþí êáé åîÝöñáóå ôç âïýëçóÞ ôïõ ãéá äéáñêÞ óõíåñãáóßá þóôå ïé äåóìïß áõôïß íá åíéó÷õèïýí êáé íá áíáðôõ÷èïýí áêüìç ðåñéóóüôåñï.

Ìïíüäñïìïò öáßíåôáé íá åßíáé ç ìåôåãêáôÜóôáóç ôçò ÌáõñïðçãÞò ìåôÜ êáé ôçí ðáñïõóßáóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò åîáìçíéáßáò Ýêèåóçò ôïõ Á.Ð.È. ðïõ Ýãéíå ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò óôç ÌáõñïðçãÞ. ¼ðùò ôïíßóôçêå áðü ôïí êáèçãçôÞ êáé ðñüåäñï ôïõ ôìÞìáôïò Ãåùëïãßáò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò Óðýñï Ðáõëßäç êáé ôïí êáèçãçôÞ Óåéóìïëïãßáò êáé åðéóôçìïíéêü õðåýèõíï Èåüäùñï ÔóÜðáíï ôï ãåíéêü óõìðÝñáóìá ðïõ âãáßíåé åßíáé üôé ç äñáóôçñéüôçôá ôçò ÄÅÇ åßíáé õðåýèõíç ãéá ôá öáéíüìåíá ðïõ ðáñáôçñïýíôáé óôç ÌáõñïðçãÞ. «Ôï öáéíüìåíï åßíáé ðïëõðáñáãïíôéêü. Áêïëïõèåßôáé Ýíá ðñïûðÜñ÷ïí ñÞãìá, ï ðáñÜãïíôáò íåñü ðáßæåé óçìáíôéêü ñüëï, åíþ Ýíáò Üëëïò óçìáíôéêüò ðáñÜãïíôáò åßíáé ç åêóêáöÞ ðïõ åêôïíþíåé ôç äñáóôçñéüôçôá. Ãéá ôçí

þñá ôï öáéíüìåíï Ý÷åé âñáäåßá åîÝëéîç» ôüíéóå ï ê. Ðáõëßäçò. «ËáìâÜíïíôáò õðüøç ôá õäñïãåùëïãéêÜ, óåéóìïëïãéêÜ êáé Üëëá äåäïìÝíá âãÜæïõìå ùò ãåíéêü óõìðÝñáóìá üôé ç äñáóôçñéüôçôá ôçò ÄÅÇ åßíáé õðåýèõíç ãéá ôá öáéíüìåíá ðïõ ðáñáôçñïýíôáé óôç ÌáõñïðçãÞ» åßðå ï ê. ÔóÜðáíïò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò ç ÄÞìáñ÷ïò Åïñäáßáò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ ôüíéóå üôé «üëá óõãêëßíïõí óôï üôé ôï öáéíüìåíï ôçò ñùãìÜôùóçò ïöåßëåôáé óôï ïñõ÷åßï. Ìå ôçí ðïñåßá ôùí ìåëåôþí óå üëåò ôéò óõíáíôÞóåéò ðïõ ðñïçãÞèçêáí, åß÷áìå áíôéëçöèåß üôé äå ãßíåôáé íá õðÜñ÷åé ôüóï Ýíôïíç åîïñõêôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, ÷ùñßò íá äçìéïõñãçèåß êáíÝíá ðñüâëçìá. Åìåßò óõíå÷ßæïõìå íá äéáìçíýïõìå óôç ÄÅÇ üôé äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷ñüíïò. Ðáñáêïëïõèïýìå ôéò åîåëßîåéò êáé ðéÝæïõìå ôï õðïõñãåßï íá ðñï÷ùñÞóåé Üìåóá óôçí êÞñõîç ôçò ìåôåãêáôÜóôáóçò. Åíçìåñþíïíôáò ôïõò ðïëßôåò óå êÜèå âÞìá èá åðéìåßíïõìå óôç âáóéêÞ ìáò èÝóç ðïõ åßíáé ç Üìåóç êÞñõîç ôçò

ìåôåãêáôÜóôáóçò. Ç ÄÅÇ áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò èá ðñÝðåé íá ôá ëÜâåé üëá áõôÜ óïâáñÜ õðüøç êáé íá åðéôá÷ýíåé êÜèå äñáóôçñéüôçôá ðïõ ôçí áöïñÜ, ãéáôß áí óõìâåß ôï ïôéäÞðïôå áñíçôéêü èá åßíáé åéò âÜñïò üëùí». ÔÝëïò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÔÅÅ/ÔÄÌ ÄçìÞôñçò Ìáõñïìáôßäçò ôüíéóå üôé «èá åðéìåßíïõìå óôçí Üìåóç ìåôåãêáôÜóôáóç. Ç ëýóç åßíáé ç ïñéóôéêÞ ìåôåãêáôÜóôáóç êáé ç ßäéá ðñïóÝããéóç ðïõ áêïëïõèÞèçêå ìå ôïõò ÁíÜñãõñïõò êáé ôçí ÁêñéíÞ. H ãåùöõóéêÞ ìåëÝôç áðïêÜëõøå üôé ôï ñÞãìá ôçò ÌáõñïðçãÞò öôÜíåé óå âÜèïò 250 ìÝôñùí êáé ç ãåùôåêôïíéêÞ ìåëÝôç Ýäåéîå ðùò ïé ìåôáêéíÞóåéò ôùí åäáöþí öôÜíïõí óå áðüóôáóç 600 ìÝôñùí áðü ôá ïñõ÷åßá êáé «áããßæïõí» ôá ðñþôá óðßôéá ôïõ ÷ùñéïý, åíþ ôï åðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ïé êáèçãçôÝò ôïõ ÁÐÈ èá åîåôÜóïõí ôá äåäïìÝíá äéêôýïõ öïñçôþí øçöéáêþí óåéóìïãñÜöùí ðïõ Ý÷ïõí åãêáôáóôÞóåé åíþ èá ðñïâïýí êáé óå åêôßìçóç ôùí æçìéþí óôá óðßôéá ôïõ ÷ùñéïý.

ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÊïæÜíçò Í. Èåïäùñßäçò: ÅðéôáêôéêÞ ç áíÜãêç óõíÝ÷éóçò ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí åñãïóôáóßùí æÜ÷áñçò

Å

õñåßá óýóêåøç ðïëéôéêþí êáé êïéíùíéêþí öïñÝùí ôçò ÊåíôñïäõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå èÝìá ôçí ðþëçóç êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÅëëçíéêÞò Âéïìç÷áíßáò ÆÜ÷áñçò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÄåõôÝñá 14 Ìáñôßïõ 2011, óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÂÝñïéáò.

Óôç óýóêåøç ðáñÝóôçóáí åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò, ôçò äéïßêçóçò ôçò ÅÂÆ, âïõëåõôÝò, áëëÜ êáé óõíäéêáëéóôéêïß, áãñïôéêïß êáé êïéíùíéêïß öïñåßò áðü ôçí ÊåíôñéêÞ êáé ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá êáé ôç Èåóóáëßá. Ôïí ÄÞìï ÊïæÜíçò åêðñïóþðçóå ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Íßêïò Èåïäùñßäçò. Óôï ðëáßóéï ôçò óõæÞôçóçò åêöñÜóôçêáí áíçóõ÷ßåò ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ åñãïóôáóßïõ êáé ôçí ðþëçóç ôïõ áðü ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá, åíþ êáôáôÝèçêáí áðüøåéò êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôï ìÝëëïí áðü üëïõò ôïõò åìðëåêüìåíïõò. Ï ê. Èåïäùñßäçò åîÝöñáóå ôçí Üðïøç ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ðïõ êñßíåé åðéôáêôéêÞ áíÜãêç ôçí óõíÝ÷éóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí åñãïóôáóßùí æÜ÷áñçò, êáèþò êáé ôçí äéáóöÜëéóç èÝóåùí åñãáóßáò, åñãáæïìÝíùí êáé åìðëåêïìÝíùí óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá, êáé ôüíéóå ðùò áðáéôåßôáé óôÞñéîç ôçò êáëëéÝñãåéáò ôåýôëùí áëëÜ êáé ôùí ôåõôëïðáñáãùãþí. Ç áîéïðïßçóç ôùí õðïäïìþí ôçò ÅÂÆ êáé ç åðÝêôáóç ôçò óå

Üëëåò äñÜóåéò, ìå ðáñáãùãÞ íÝùí, êáéíïôüìùí ðñïúüíôùí, ç óùóôÞ äéá÷åßñéóç êáé äéïßêçóç ìå åðßêåíôñï ôçí áîéïðïßçóç ôçò êáëÞò ðïéüôçôáò ôùí åëëçíéêþí æá÷áñüôåõôëùí êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò åëëçíéêÞò æÜ÷áñçò óå íÝåò áãïñÝò, ìå áíôáãùíéóôéêÞ ôéìÞ, åßíáé ìåñéêÜ âáóéêÜ óôïé÷åßá ôçò ðñüôáóçò ðïõ õðïóôçñß÷èçêå áðü ôïí ê. Èåïäùñßäç. ÊïéíÞ ðñüôáóç üëùí ôùí öïñÝùí ðïõ ðáñÝóôçóáí óôçí óýóêåøç, áðïôÝëåóå ç ðñïóðÜèåéá äçìéïõñãßáò ìéáò áíôáãùíéóôéêÞò êáé âéþóéìçò åôáéñßáò, þóôå íá äïèåß äéÝîïäïò óôçí åëëçíéêÞ ðåñéöÝñåéá.

ÈåôéêÞ ç óõììåôï÷Þ ôïõ ÅÂÅ Í. ÊïæÜíçò óôçí «Detrop 2011» Ç óõììåôï÷Þ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊïæÜíçò óôçí 21ç ÄéåèíÞ ¸êèåóç ôñïößìùí – Ðïôþí, åîïðëéóìïý êáé Ìç÷áíçìÜôùí «Detrop 2011», ðïõ öéëïîåíÞèçêå áðü 11 ùò 14 Ìáñôßïõ óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò ÄÅÈ-HELLEXPO óôç Èåóóáëïíßêç, áðïôÝëåóå ìéá êáëÞ åõêáéñßá ãéá ôéò óõììåôÝ÷ïõóåò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ Íïìïý ìáò íá ðñïâÜëëïõí êáé íá ãíùñßóïõí óôïõò ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò ôçò Ýêèåóçò ôá ðñïúüíôá ôïõò, ðïõ êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá ìðïñïýí íá êáôáêôÞóïõí ìéá êáëýôåñç èÝóç óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ êáé ü÷é ìüíï. ÈåôéêÞ óõíåðþò êñßèçêå, ôüóï áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò, üóï êáé áðü ôïõò åðéóêÝðôåò ôïõ ðåñéðôÝñïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ç ðñïóðÜèåéá ðïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáôáâÜëëåé ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí êáé æÞëï ç Äéïßêçóç ôïõ ÅÂÅ ãéá óõóôçìáôéêÞ êáé óõíå÷Þ ðñïâïëÞ ôùí ôïðéêþí ðñïúüíôùí, ðïõ êáé áíôáãùíßóéìá åßíáé êáé áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé äéáôßèåíôáé óå ìåãÜëç ðïéêéëßá óå ðñïóéôÝò ôéìÝò, áëëÜ êõñßùò åßíáé áãíÜ, ðáñáäïóéáêÜ êáé îå÷ùñéóôÜ. Ç Detrop ðïõ äéïñãáíþíåôáé êÜèå äåýôåñï ÷ñüíï áðü ôçí HELEXPO óôï÷åýåé êáèáñÜ óôïí åîáãùãéêü ðñïóáíáôïëéóìü ôùí ðïéïôéêþí ðñïúüíôùí ôçò ÷þñáò ìáò êáé ç õøçëÞ åðéóêåøéìüôçôÜ ôçò óå óõíäõáóìü ìå ôï Üøïãï óôÞóéìü ôçò, ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé áðü ôïõò Ýìðåéñïõò äéïñãáíùôÝò, áðïæçìßùóå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ åöÝôïò, óôçí 21ç äéïñãÜíùóÞ ôçò, ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò öïñåßò ôïõ åìðïñßïõ, ôçò ðáñáãùãÞò êáé ôçò ìåôáðïßçóçò. Ïé åðé÷åéñÞóåéò áðü ôï Íïìü ÊïæÜíçò ðïõ ðáñïõóßáóáí ôá ðñïúüíôá ôïõò óå ðñïóåãìÝíï óçìåßï ôïõ ðåñéðôÝñïõ 13, ðïõ öñüíôéóå íá åîáóöáëß-

óåé ãéá ôá ìÝëç ôïõ ôï ÅðéìåëçôÞñéï ÊïæÜíçò, åßíáé ïé: ÂáóéëåéÜäïõ Ð. & ÓÉÁ Ï.Å «Âåñìßïõ ãÞò» Âéïôå÷íßá Ðáñáäïóéáêþí åéäþí ÄéáôñïöÞò Áöïé Á. ÐéôÝíç ÁÂÅÅ ìå ôéò ðáóßãíùóôå ðáñáäïóéáêÝò óáëÜôåò õøçëÞò äéáôñïöéêÞò áîßáò Ìùñáúôçò Èåüäùñïò ôïõ Áèáíáóßïõ , êáôáóêåõÞ îýëéíùí âáñåëéþí Äßêïò Óô. ÉùÜííçò êáé ÓÉÁ ÏÂÅ ìå ãáëáêôïêïìéêÜ ðñïúüíôá êáé ôçí ðáñáäïóéáêÞ öÝôá «Ìðïýñéíïò» ÉùÜííçò Ôéïýêáëéáò, & ÓÉÁ – ÓÉÁÔÉÓÔÁ ÁÅÉÖÏÑÏÓ ìå âéïëïãéêÜ êñáóéÜ Óéáôßóôçò Í. Ðáíáãïýëéáò & ÓÉÁ Å.Å., öñÝóêá óðéôéêÜ æõìáñéêÜ «ÔÁÓÏÕËÁ» Áøçöþíôáò ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò ïé ðáñáðÜíù åðé÷åéñçìáôßåò ðñáãìáôïðïßçóáí äõíáìéêÞ åìöÜíéóç êáé ðÝôõ÷áí íá ðñïóåëêýóïõí óôï êáëáßóèçôï ðåñßðôåñï ôïõ ÅÂÅ ü÷é ìüíï ôïõò åðéóêÝðôåò êáôáíáëùôÝò, ðïõ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ãåõèïýí åðß ôüðïõ äåßãìáôá ôùí ðñïúü-

íôùí, ðïõ áðëü÷åñá ôïõò ðñïóöÝñèçêáí, áëëÜ êáé åìðïñéêïýò áíôéðñïóþðïõò ãéá ðñïþèçóç åìðïñéêþí óõìöùíéþí. Óôï ðíåýìá ôçò åðï÷Þò, ìå ôéò óõíå÷åßò ïéêïíïìéêÝò åîåëßîåéò, ç Äéïßêçóç ôïõ ÅÂÅ åêôéìÜ üôé ç óõììåôï÷Þ óå åêèÝóåéò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ìåëþí, ðïõ èÝôïõí íÝïõò óôü÷ïõò ãéá äõíáìéêÞ ðáñïõóßá ôùí ðïéïôéêþí ðñïúüíôùí ôïõò óôçí áãïñÜ, äßíåé ôçí åõêáéñßá ãéá þèçóç óôïõò ìéêñïýò ðáñáãùãïýò êõñßùò íá ðåôý÷ïõí ôï æçôïýìåíï. Ç êáôÜêôçóç ìåñéäßïõ óôçí áãïñÜ åðéâÜëëåé ó÷åäüí óôïõò óýã÷ñïíïõò åðé÷åéñçìáôßåò íá âãïõí áðü ôá óôåíÜ üñéá ôçò ðåñéöÝñåéáò êáé íá ðáñïõóéÜóïõí ôá ðñïúüíôá ôïõò óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò áõôÞ ôï Åìðïñïâéïôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï Íïìïý ÊïæÜíçò óõìðáñßóôáôáé ðÜíôá, ìåñéìíþíôáò üðùò êáé óôç Detrop, ãéá ôçí åíéáßá óõììåôï÷Þ ôùí åíäéáöåñïìÝíùí ìåëþí ôïõ óå åðéìåëçìÝíåò åêèåóéáêÝò äéïñãáíþóåéò ìå óôü÷ï ôçí ðñïâïëÞ êáé ðñïþèçóç ôùí ôïðéêþí ðñïúüíôùí åí ãÝíåé.

ÐÝñá áðü ôï åèéìïôõðéêü ôçò åðßóêåøçò ôïõ Ãåñìáíïý ÐñïîÝíïõ óôçí ðåñéï÷Þ Ýãéíå ìéá ðñþôç ðñïóÝããéóç ôùí äõíáôïôÞôùí ðïõ ðñïóöÝñåé ï ôüðïò ìáò ãéá åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíåñãáóßåò ìå ôçí ãåñìáíéêÞ ÷þñá. Áõôüò Þôáí Üëëùóôå êáé ï ëüãïò ðïõ ïëüêëçñï åðé÷åéñçìáôéêü ôéì Ãåñìáíþí óõíüäåõáí ôïí Ãåñìáíü Ðñüîåíï.


ÈÁÑÑÏÓ

&

ÊÏÆÁÍÇ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ ÐÏÉÇÓÇÓ: 21 ÌÁÑÔÉÏÕ 2011 ÁöéåñùìÝíï óôïí ÏäõóóÝá Åëýôç ôï 2011

Ôï ìÝëëïí ôçò ÄÅÇ!

ôçò Êáôåñßíáò Ì. ÌÜôóïõ Ç Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Ðïßçóçò êáèéåñþèçêå áðü ôçí Åôáéñåßá ÓõããñáöÝùí ôï 1998, åðéëÝãïíôáò ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò ôçí 21ç Ìáñôßïõ, çìÝñá ôçò ÅáñéíÞò Éóçìåñßáò êáé áñ÷Þ ôçò Üíïéîçò. Ç ÅáñéíÞ Éóçìåñßá åßíáé ç óôéãìÞ ðïõ éóïññïðåß ôï öùò ìå ôï óêïôÜäé, Ýíá óçìåßï óôáèåñü óôïí êýêëï ôïõ ÷ñüíïõ, õðüìíçóç ôïõ áéþíéïõ ìÝóá óôï åöÞìåñï, ôïõ ðáíôïôéíïý ìÝóá óôï ìåôáâáëëüìåíï, üðùò áêñéâþò åßíáé êáé ç Ðïßçóç. 3.500 ÷ñüíéá óõëëïãéêÞò ìíÞìçò ôçò åëëçíéêÞò ãçò âñßóêïíôáé åããåãñáììÝíá óôç ãëþóóá ôçò Ðïßçóçò. H åëëçíéêÞ ãëþóóá -áðü ôïí ¼ìçñï, ðåñíþíôáò óôïõò âõæáíôéíïýò õìíïãñÜöïõò êáé óôï äçìïôéêü ôñáãïýäé, öôÜíïíôáò Ýùò ôïõò óýã÷ñïíïõò êáé ôïõò åðåñ÷üìåíïõò ðïéçôÝò- äéáìïñöþèçêå, äéáìïñöþíåôáé êáé, ðáñáìÝíåé óõóôáôéêü óôïé÷åßï ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò, ÷Üñç óôç äýíáìç ôçò Ðïßçóçò. Ôï 2001, ç UNESCO, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Åôáéñåßáò ÓõããñáöÝùí, ðñÝóâç Âáóßëç Âáóéëéêïý, õéïèÝôçóå ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Ðïßçóçò, èÝëïíôáò ìå ôïí ôñüðï áõôü íá ðñïùèÞóåé ôçí ôÝ÷íç ôçò ðïßçóçò êáé óõãêåêñéìÝíá ôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ìéêñþí åêäïôþí íá ôõðþíïõí óõëëïãÝò íÝùí ðïéçôþí, ôçí åðéóôñïöÞ ôçò ðñïöïñéêÞò ðáñÜäïóçò ìå ôçí áíÜãíùóç ðïéçìÜôùí åíþðéïí êïéíïý êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç åíüò äéáëüãïõ ìåôáîý ôçò ðïßçóçò êáé ôùí Üëëùí ìïñöþí ôÝ÷íçò, ðÜíù óôïí áöïñéóìü ôïõ ÍôåëáêñïõÜ: «Äåí õðÜñ÷åé ôÝ÷íç ÷ùñßò ðïßçóç». Ç UNESCO áíÝèåóå óôç ÷þñá ìáò íá ïñãáíþóåé ôïí ðñþôï äéåèíÞ åïñôáóìü, ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ. Ôçí åêôÝëåóç ôçò áðüöáóçò õëïðïßçóå ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Âéâëßïõ. Ç öåôéíÞ Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Ðïßçóçò åßíáé áöéåñùìÝíç óôï íïìðåëßóôá ðïéçôÞ ÏäõóóÝá Åëýôç, êáèþò ôï 2011 áíáêçñý÷ôçêå áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý & Ôïõñéóìïý ÅÔÏÓ ÅËÕÔÇ ìå áöïñìÞ ôç óõìðëÞñùóç 100 ÷ñüíùí áðü ôç ãÝííçóç ôïõ, åíþ óôç Èåóóáëïíßêç èá äéïñãáíùèïýí êáé åêäçëþóåéò óôç ìíÞìç ôïõ ðñüóöáôá ÷áìÝíïõ Èåóóáëïíéêéïý ðïéçôÞ ÔÜêç Âáñâéôóéþôç.

ÅðéóôïëÞ ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÊïæÜíçò óôïí Ðñüåäñï ôçò ÄÅÇ Êýñéå Ðñüåäñå, Ïé åðüìåíåò ìÝñåò åßíáé êáèïñéóôéêÝò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÄÅÇ ôùí ëéãíéôþí êáé ôçò ðåñéï÷Þò. Ï íÝïò ÄÞìïò ÊïæÜíçò Ýíáò ÄÞìïò ðïõ Ý÷åé óôá üñéÜ ôïõ åñãïóôÜóéá ðáñáãùãÞò ó÷åäüí 3000 MW áðü ëéãíßôåò, êáèþò êáé ôá áíôßóôïé÷á ïñõ÷åßá, Ý÷åé êÜèå ëüãï íá ðáñáêïëïõèåß ìå ðïëý ìåãÜëï åíäéáöÝñïí ôçí ðïñåßá ôçò ÄÅÇ êáé éäéáßôåñá ôéò áðïöÜóåéò ðïõ áöïñïýí ôï ëåêáíïðÝäéï. ÆçôÞóáìå óõíÜíôçóç ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÄÅÇ ðñéí ôçí óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ( ç ïðïßá äåí êáôÝóôç äõíáôü íá ãßíåé ) ãéá íá óáò ìåôáöÝñïõìå ôï Ýíôïíï åíäéáöÝñïí ìáò áëëÜ êáé ôéò áíçóõ÷ßåò ìáò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôçò 5çò ÌïíÜäáò – ôéò ìåôåãêáôáóôÜóåéò, ôéò ðñïóëÞøåéò êáé ãéá ìéá óåéñÜ áðü Üëëá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôç ÄÅÇ êáé ôçí ðåñéï÷Þ ìáò.

ÁãáðçôÝ Êýñéå Ðñüåäñå, ÌÝëç ôïõ Ä.Ó., ÈÝëïõìå íá óáò åðáíáëÜâïõìå üôé ç êáôáóêåõÞ ôçò 5çò ÌïíÜäáò ôïõ ÁÇÓ Ðôïë/äáò åßíáé êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí ÷þñá, ôçí ÁíÜðôõîç ôçò ôï ðåñéâÜëëïí, ôçí åðÜñêåéá êáé ôçí áóöáëÞ ôñïöïäïóßá ôçò ÁãïñÜò. ÅðéðëÝïí ç êáôáóêåõÞ ôçò ÐôïëåìáÀäáò 5 åíéó÷ýåé ôçí äéåêäßêçóç ìáò ãéá ôéò ìåôåãêáôáóôÜóåéò Ðïíôïêþìçò – ÁêñéíÞò, áðïôåëåß Ýíá Ýñãï óçìáíôéêÞò ðåñéâáëëïíôéêÞò áíáâÜèìéóçò áöïý èá áíôéêáôáóôÞóåé ôéò ðáëéÝò ñõðoãüíåò ìïíÜäåò ôïõ ÁÇÓ ÐôïëåìáÀäáò êáé óõìâÜëåé óôçí ïñèïëïãéóôéêÞ åêìåôÜëëåõóç ôïõ ïñõêôïý ðëïýôïõ ôçò ðåñéï÷Þò. Åßíáé ùò åê ôïýôïõ ìåãÜëç ç åõèýíç óáò íá áíôéìåôùðßóåôå üëá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíáöýïíôáé êáôÜ ôçí äéáãùíéóôéêÞ äéáäéêáóßá, êáé íá ðñï÷ùñÞóåôå ôï óõíôïìüôåñï

äõíáôü óôçí áíÜèåóç êáôáóêåõÞò ôçò ìïíÜäáò. ÓÞìåñá ðïõ ôï Äçìáñ÷åßï ôçò ÊïæÜíçò ôïõ ìåãáëýôåñïõ åíåñãåéáêü ÄÞìïõ ôçò ðáôñßäáò ìáò Ý÷åé êáôáëçöèåß áðü åñãáæïìÝíïõò ôçò ÄÅÇ äçëþíïõìå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ áëëçëÝããõïé óôïí áãþíá ãéá : 1 .Ôçí äéáôÞñçóç ôïõ åíåñãåéáêïý ÷áñáêôÞñá ôçò ðåñéï÷Þò. 2. Ôçí Üìåóç äéåíÝñãåéá ðñïëÞøåùí. 3. Ôçí åðéôÜ÷õíóç ôùí äéáäéêáóéþí êáôáóêåõÞò ôçò ÐôïëåìáÀäáò 5. 4. Ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. 5. ôçí ðëÞñç êáé ïñèïëïãéêÞ áîéïðïßçóç ôïõ ïñõêôïý ðëïýôïõ ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. Ï ÄÞìáñ÷ïò ÊïæÜíçò ËÜæáñïò Ìáëïýôáò

Óôá ýøç ç áíåñãßá Óå áíïäéêÞ ôñï÷éÜ óõíå÷ßæåé íá êéíåßôáé ç áíåñãßá, êáèþò ïé åããåãñáììÝíïé Üíåñãïé óôá ìçôñþá ôïõ ÏÁÅÄ áíÞëèáí ôïí ÖåâñïõÜñéï óôá 692.496 Üôïìá.

Êáé ìüíï ìå ôçí ýðáñîç ôçò áðïôåëåéþíåé ôïõò ìéóïýò áíèñþðïõò. Ç Ìáñßá ÍåöÝëç æåé óôïõò áíôßðïäåò ôçò ÇèéêÞò åßíáé üëï Þèïò.

Ïé êáèáñÝò ñïÝò ôçò ìéóèùôÞò áðáó÷üëçóçò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá áíÝñ÷ïíôáé óå -10.652 Ýíáíôé -28.995 ôïí ÉáíïõÜñéï.

Ç Ìáñßá ÍåöÝëç áíáìöéóâÞôçôá åßíáé êïñßôóé ïîý áëçèéíÞ áðåéëÞ ôïõ ìÝëëïíôïò êÜðïôå ëÜìðåé óáí ìá÷áßñé êáé ìéá óôáãüíá áßìá åðÜíù ôçò Ý÷åé ôçí ßäéá óçìáóßá ðïõ åß÷å Üëëïôå ôï ËÜìäá ôçò ÉëéÜäáò. Ç Ìáñßá ÍåöÝëç ðÜåé ìðñïóôÜ ëõôñùìÝíç áðü ôçí áðå÷èÞ Ýííïéá ôïõ áéþíéïõ êýêëïõ.

¼ôáí ëÝåé «èá êïéìçèþ ì’ áõôüí» åííïåß üôé èá óêïôþóåé áêüìç ìßá öïñÜ ôçí Éóôïñßá. ÐñÝðåé íá äåé êáíåßò ôé åíèïõóéáóìüò ðïõ ðéÜíåé ôüôå ôá ðïõëéÜ. Åî Üëëïõ ìå ôïí ôñüðï ôçò äéáéùíßæåé ôç öýóç ôçò åëéÜò. Ãßíåôáé áíÜëïãá ìå ôç óôéãìÞ ðüôå áóçìÝíéá ðüôå âáèõêýáíç. Ç Ìáñßá ÍåöÝëç ëÝåé: èÝëåé ðÞäçìá ôßãñéóóáò ìåò óôéò éäÝåò. ¼óï õðÜñ÷ïõíå Á÷áéïß èá õðÜñ÷åé ìéá ùñáßá ÅëÝíç êé áò åßíáé áëëïý ôï ÷Ýñé áëëïý ï ëáéìüò ÊÜèå êáéñüò êé ï Ôñùéêüò ôïõ ðüëåìïò. Êáé ï ÁíôéöùíçôÞò: Ãé’ áõôü êáé ïé áíôßðáëïé ïëïÝíá åêóôñáôåýïõí - êïéôÜîåôå: Üëëïé ìå ôéò êïéíùíéêÝò ôïõò èåùñßåò ðïëëïß êñáäáßíïíôáò áðëþò ëïõëïýäéá ÊÜèå êáéñüò êé ç ÅëÝíç ôïõ.

ÅêäñïìÞ ôçò ÐåñéçãçôéêÞò óôï Ðáñßóé åíèÞìåñç åêäñïìÞ óôï Ðáñßóé ôéò çìÝñåò ôïõ ÐÜó÷á. Èá öýãïõìå áðü ôçí ÊïæÜíç êáé áðü Èåóóáëïíßêç áåñïðïñéêþò èá åßìáóôå ôï áðüãåõìá ôçò Ì. ÐáñáóêåõÞò óôï Ðáñßóé. Èá ðñáãìáôïðïéÞóïõìå åðéóêÝøåéò óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá, ôï ïðïßï ìðïñïýí íá ðëçñïöïñçèïýí ïé åíäéáöåñüìåíïé. Ðñïóêáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ÐåñéçãçôéêÞò íá äçëþóïõí åãêáßñùò óõììåôï÷Þ óôá ãñáöåßá ìáò êáé óôá ôçëÝöùíá 24610-40842 – 2461030207 – 24610-30656. Ôï Ä.Ó.

ÐïéçôéêÞ âñáäéÜ ìå íüôåò

óôï Êïõêïõëßäåéï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôçò ÓéÜôéóôáò Ìå áöïñìÞ ôçí ðáãêüóìéá çìÝñá ðïßçóçò, ï ÄÞìïò Âïúïõ äéïñãáíþíåé ôçí ÊõñéáêÞ 20 Ìáñôßïõ, ðïéçôéêÞ âñáäéÜ ìå íüôåò óôï Êïõêïõëßäåéï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôçò ÓéÜôéóôáò óôéò 8ì.ì. Óôçí åêäÞëùóç èá óõììåôÝ÷åé êáé ç ÷ïñùäßá ôïõ äçìïôéêïý ùäåßïõ õðü ôç äéåýèõíóç ôïõ ÓôÝñãéïõ ÁíäñÝïõ.

Ç ÅëëÜäá ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé óå áíáäéÜñèñùóç ÷ñÝïõò ËÅÅÉ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÌÅÑÊÅË

Áð' áõôÜ, 300.951 åßíáé Üíäñåò (ðïóïóôü 43,46%) êáé 391.545 åßíáé ãõíáßêåò (ðïóïóôü 56,54%). Óýìöùíá ìå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç ôïõ ÏÁÅÄ, ï áñéèìüò áõôüò ðáñïõóéÜæåé áýîçóç êáôÜ 0,43% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá. ÇËÉÊÉÅÓ Óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá áðü 30-54 åôþí áíáëïãåß ôï (62,49%) ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá êÜôù ôùí 30 áíáëïãåß ôï (28,09%) êáé óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá Üíù ôùí 55 åôþí áíáëïãåß ôï (9,42)%. ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ Óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò áíáëïãåß ôï (45,74%) ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï õðï÷ñåùôéêÞò åêðáßäåõóçò (Ýùò 3ç Ãõìíáóßïõ) áíáëïãåß ôï (39,04%), óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ôï (13,92%) êáé óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ÷ùñßò åêðáßäåõóç áíáëïãåß ôï (1,29%). ÅËËÇÍÅÓ ÎÅÍÏÉ Óôïõò ¸ëëçíåò õðçêüïõò áíáëïãåß ôï 92,06% ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôïõò õðçêüïõò ôñßôùí ÷ùñþí ôï 6,33% êáé óôïõò õðçêüïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ôï 1,60%. ÊÁÔÁÃÃÅËÉÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ Ôï óýíïëï ôùí êáôáããåëéþí óõìâÜóåùí áïñßóôïõ ÷ñüíïõ êáé ôùí ëÞîåùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ áíÝñ÷åôáé óå 38.777, ôï 44,62% ôïõ ïðïßïõ ïöåßëåôáé óå áðï÷ùñÞóåéò áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ëüãù ëÞîåùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ. Ôï ìÝãåèïò áõôü åßíáé ìåéùìÝíï êáôÜ 30,77% áðü ôïí ÉáíïõÜñéï (56.011).

ÏÄÕÓÓÅÁ ÅËÕÔÇ ÅËÅÍÇ

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

Ç

ÅëëÜäá åîáêïëïõèåß íá ÷ñåéÜæåôáé áíáäéÜñèñùóç ôïõ ÷ñÝïõò ôçò ãéá íá îåðåñÜóåé ôçí êñßóç, ðáñÜ ôçí åõíïúêÞ áðüöáóç ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò Åõñùæþíçò óôéò 11 Ìáñôßïõ, äÞëùóå ÷èåò ÐáñáóêåõÞ Ýíáò áðü ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõìâïýëïõò ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò. Ç áðüöáóç ôçò Óõíüäïõ äåí áðïôåëåß ðáñÜ ìßá áíÜóá ãéá ôçí ÅëëÜäá, åßðå ôï ìÝëïò ôïõ ãåñìáíéêïý óõìâïõëßïõ ïéêïíïìéêþí åìðåéñïãíùìüíùí Ëáñò Öåëíô, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí ôçëåüñáóç ôïõ Reuters. «Óôçí êáôÜóôáóç ðïõ âñßóêåôáé áõôÞ ôçí óôéãìÞ ç ÅëëÜäá, äýóêïëá ìüíï èá ôá êáôáöÝñåé ÷ùñßò áíáäéÜñèñùóç. Ç áðüöáóç ôïõ ðåñáóìÝíïõ Óáââáôïêýñéáêïõ Ýäùóå óôïõò ¸ëëçíåò ìßá áíÜóá [...] èá ôïõò äþóåé ëßãï ÷ñüíï», åßðå ï ê. ÖÝëíô, áðåõèýíïíôáò Ýêêëçóç íá îåêéíÞóïõí óõíïìéëßåò ìå éäéþôåò äáíåéóôÝò. «Ãéá íá óõììåôÜó÷ïõí ïé éäéþôåò ïìïëïãéïý÷ïé óå áíáäéÜñèñùóç ÷ñÝïõò ôçò ÅëëÜäáò, èá ðñÝðåé íá õðÜñîåé ãñÞãïñá äñÜóç êáé íá ãßíåé áíáäéÜñèñùóç áêüìá êáé öÝôïò Þ óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2012», óõìðëÞñùóå. Ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò äåí èá áñ÷ßóåé íá õðï÷ùñåß ðñéí áðü ôï 2016 êáé áõôü áðïôåëåß «ó÷åôéêÜ áéóéüäïîï óåíÜñéï», óçìåßùóå. «Ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé íá ðëçñþíåé åôçóßùò 8-9% ôïõ ÁÅÐ ôçò ãéá ôüêïõò, ðåñéêüðôïíôáò ðáñÜëëçëá ðñïóùðéêü óôï Äçìüóéï. Äåí ìðïñþ íá öáíôáóôþ üôé áõôü ìðïñåß íá ãßíåé ÷ùñßò ðïëéôéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò. Ôá ðñÜãìáôá åðïìÝíùò èá åßíáé ðïëý äýóêïëá», õðïãñÜììéóå. Õðåíèõìßæåôáé üôé óôï ßäéï ìÞêïò êýìáôïò êéíÞèçêå íùñßôåñá áõôÞ ôçí åâäïìÜäá ï ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò Ãåñìáíéêþí Âéïìç÷áíéþí ×áíò ÐÝôåñ ÊÜéôåë. «¼ðùò äéáðéóôþíåé êáíåßò áðü ôçí åîÝëéîç ôùí åðéôïêßùí, ç áãïñÜ Ý÷åé Þäç åíóùìáôþóåé ôç óõììåôï÷Þ ôùí éäéùôþí óôá ÷ñÝç. Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðåñéìÝíåé ç ÅëëÜäá ìÝ÷ñé ôï 2013 ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìéá ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò áíáäéÜñèñùóç, áëëÜ ðñÝðåé íá ôï êÜíåé ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü. Áõôü áöïñÜ üëïõò ôïõò éäéþôåò ðéóôùôÝò êáé ìðïñåß áëëÜ êáé ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß óõìâáôéêÜ» åß÷å ðåé óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí åöçìåñßäá Frankfurter Allgemeine Zeitung.


ÈÁÑÑÏÓ

#

ÓõíåäñéÜæåé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ÊïæÜíçò

Ó

õíåäñéÜæåé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ÊïæÜíçò ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá óôéò 7 ôï áðüãåõìá óôï ÊïâåäÜñåéï. Ôá èÝìáôá ôçò óõíåäñßáóçò åßíáé ôá ðáñáêÜôù: * Ñýðáíóç ÐåñéâÜëëïíôïò óôï ËåêáíïðÝäéï ÊïæÜíçò – ÐôïëåìáÀäáò. ÅíçìÝñùóç áðü ôïí êáèçãçôÞ ôïõ ÔÅÉ ê. ÁèáíÜóéï Ôñéáíôáöýëëïõ. * Áíáêïßíùóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôéò óõíåíþóåéò ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí * ÅðéâïëÞ ôåëþí êáèáñéüôçôáò êáé öùôéóìïý ãéá êáôïéêßåò, öéëáíèñùðéêÜ íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá, êáôáóôÞìáôá, îåíïäï÷åßá ãéá ôï Ýôïò 2011. ÅéóçãçôÞò: ê. Ðáíáãéþôçò Áðïóôïëßäçò, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * Áíáêáèïñéóìüò ôïõ óõíôåëåóôÞ ôïõ öüñïõ åðß ôùí çëåêôñïäïôïýìåíùí ÷þñùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé Þ ðñïïñßæïíôáé ãéá êáôïéêßá Þ Üóêçóç åðáããÝëìáôïò ãéá ôï Ýôïò 2011. ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ÅðéâïëÞ ôÝëïõò ÷ñÞóçò ðåæïäñïìßùí, ðëáôåéþí êáé ëïéðþí êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí êáé ôïõ õðåäÜöïõò áõôþí ãéá ôï Ýôïò 2011 ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * Áíáêáèïñéóìüò ôùí óõíôåëåóôþí ôåëþí äéáöÞìéóçò ãéá ôï Ýôïò 2011. ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * Áíáêáèïñéóìüò ôÝëïõò ÷ñÞóçò ðåæïäñïìßïõ óôéò åéóüäïõò êáé åîüäïõò ôùí éäéüêôçôùí óôáèìþí áõôïêéíÞôùí (ãêáñÜæ) ãéá ôï Ýôïò 2011 ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ÅðéâïëÞ äéêáéþìáôïò âïóêÞò óôá ÔïðéêÜ Äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ãéá ôï Ýôïò 2011. ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ÅðéâïëÞ äéêáéþìáôïò äéÜèåóçò êáé ìåôáöïñÜò ýäáôïò ìå äçìïôéêÜ âõôéïöüñá áõôïêßíçôá ãéá ôï Ýôïò 2011. ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * Áíáêáèïñéóìüò ôÝëïõò óôÜèìåõóçò (ðáñêüìåôñá) ãéá ôï Ýôïò 2011. ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ÅðéâïëÞ äéêáéþìáôïò ÷ñÞóçò Äçìïôéêþí Íåêñïôáöåßùí ãéá ôï Ýôïò 2011 ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ÅðéâïëÞ ôÝëïõò óôÜèìåõóçò áõôïêéíÞôùí óôçí Ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò êáé óôï Óôáèìü ÂáñÝùí Ï÷çìÜôùí ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ãéá ôï Ýôïò 2011. * Êáèïñéóìüò ôïõ óõíôåëåóôÞ ÔÝëïõò Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò (ÔÁÐ) ÅéóçãÞôñéá: Êá ÐáñèÝíá Ôïõìðïõëßäïõ, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ¸ãêñéóç ôçò áñéèì. 1/2011 Á.Ä.Ó. ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ ôïõ ÄÞìïõ ìå ôçí åðùíõìßá «ÊÝíôñï Öñïíôßäáò ÏéêïãÝíåéáò» ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Åëßìåéáò ðïõ áöïñÜ. «¸ãêñéóç Áðïëïãéóìïý 2010» ÅéóçãçôÞò: ê. Êùí/íïò Êõôßäçò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÊÅÖÏ. * ¸ãêñéóç ôçò áñéèì. 1/2011 Á.Ä.Ó. ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ ôïõ ÄÞìïõ ìå ôçí åðùíõìßá «Äçìïôéêïß Ðáéäéêïß Óôáèìïß» ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Åëßìåéáò ðïõ áöïñÜ. «¸ãêñéóç Áðïëïãéóìïý 2010» ÅéóçãçôÞò: ê. Êùí/íïò Êõôßäçò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÊÅÖÏ. * Óõãêñüôçóç åðéôñïðÞò Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý êáôáíáëùôéêþí äéáöïñþí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3852/2010 êáé Í.3297/2004. ÅéóçãçôÞò: ê. ÌÜñêïò Öëþñïò, Ðñüåäñïò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. * ÊáôáíïìÞ ÷ñçìÜôùí óôïõò ó÷ïëéêïýò ôñï÷ïíüìïõò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Êñüêïõ. ÅéóçãçôÞò: ê. ÅììáíïõÞë Ðáößëçò, Ðñüåäñïò ÄçìïôéêÞò ÅðéôñïðÞò Ðáéäåßáò. * Ïñéóìüò åíüò äçìïôéêïý óõìâïýëïõ ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ ãéá ôç óõãêñüôçóç åðéôñïðÞò ÷ïñÞãçóçò áäåéþí åãêáôÜóôáóçò ðñïóþðùí åêäéäïìÝíùí ìå áìïéâÞ. ÅéóçãçôÞò: ê. ÌÜñêïò Öëþñïò, Ðñüåäñïò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÊïæÜíçò. * ¸ãêñéóç ôçò áñéèì. 2/2011 Á.Ä.Ó. ôïõ Ä.Ó. ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ìå ôçí åðùíõìßá Éíóôéôïýôï Âéâëßïõ êáé ÁíÜãíùóçò (ÉÍÂÁ) ðïõ áöïñÜ «¸êèåóç ðåðñáãìÝíùí Ýôïõò 2010» ÅéóçãçôÞò: ê. ×Üñçò ÃåëáäÜñçò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. Êïéí. Åðé÷. ÉÍÂÁ ÊïæÜíçò * ¸ãêñéóç íõêôåñéíÞò áðáó÷üëçóçò ðñïóùðéêïý (ôáêôéêïý & É.Ä.Á.×.) & áðáó÷üëçóçò êáôÜ ôéò ÊõñéáêÝò & áñãßåò ãéá ôï Ýôïò 2011, ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò Ä/íóçò Äéá÷åßñéóçò ÁðïññéììÜôùí. ÅéóçãçôÞò: ê. Ðáíáãéþôçò Áðïóôïëßäçò, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ÅîÝôáóç áðüöáóçò Ô.Ê. ÊáëáìéÜò ãéá áíôéêáôÜóôáóç ïéêïðÝäïõ ðïõ ðáñá÷ùñÞèçêå ìå ôçí áñéèì. 1/2010 Áðüöáóç ôçò Á’ ÅðéôñïðÞò Áðáëëïôñéþóåùí ÊïæÜíçò, óôï äçìüôç Ãéáìïõñßäç Â. ÅéóçãçôÝò: ê.ê. ÊáñáðÜôóéïò Å., Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò, Áóëáíßäçò Ðáíô., Ðñüåäñïò Ô.Ê. ÊáëáìéÜò. * Åêðïßçóç Þ ìç ôìÞìáôïò ïéêïðÝäïõ åìâ. 75,26 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ Áãßáò ÊõñéáêÞò «Óéüðïôï» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéï÷Þò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. ÅéóçãçôÞò: ê. ÅõÜããåëïò ÊáñáðÜôóéïò, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * Á)Ôñüðïò åêôÝëåóçò äéáöüñùí Ýñãùí, Â)¸ãêñéóç Á.Ð.Å., Ã)ÐáñÜôáóç ðåñáßùóçò äéáöüñùí Ýñãùí, Ä)¸ãêñéóç Ðñùôïêüëëùí ðáñáëáâÞò äéáöüñùí Ýñãùí. ÅéóçãçôÞò: ê. Å. ÊáñáðÜôóéïò, Áíô/ñ÷ïò ÊïæÜíçò * ¸ãêñéóç ÷ïñÞãçóçò áäåéþí: Á) Õðçñåóéþí äéáäéêôýïõ Â)Ôå÷íéêþí ðáéãíßùí ÅéóçãçôÞò: ê. ÌÜñêïò Öëþñïò, Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÊïæÜíçò

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Êüâïõí ôçí ðßóôùóç ïé Öáñìáêïðïéïß ôçò ÊïæÜíç óå áóöáëéóìÝíïõò ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôçò ÄÅÇ Ìå ôç öñÜóç, «áäõíáôïýìå íá ðéóôþóïõìå ôïõò áóöáëéóìÝíïõò êáé ðåëÜôåò ìáò áðü ôïí ìÞíá Áðñßëéï», ïé Öáñìáêïðïéïß ôçò ÊïæÜíçò êÜíïõí ãíùóôü ìå åðéóôïëÞ ôïõò óôïõò ðñüåäñïõò ôùí ôáìåßùí ÔÁÕÔÅÊÙ êáé ÔÅÁÐÁÐ-ÄÅÇ, üôé áðü ôïí åñ÷üìåíï ìÞíá ( Áðñßëç) äåí èá ÷ïñçãïýí öÜñìáêá åðß ðéóôþóåé óôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôçò ÄÅÇ. Óå óõíïìéëßá ìáò ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ ÓôÝëéï ÂåëïíÜ ìáò ôïíßóôçêå üôé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Óõëëüãïõ Ý÷ïõí åîáíôëçèåß üëá ôá ðåñéèþñéá äéáëüãïõ ìå ôá åí ëüãù ôáìåßá êáé Ý÷ïõí áðïâåß Üêáñðåò üëåò ïé ðñïóðÜèåéåò ìå áðïôÝëåóìá ïìüöùíá ôá ìÝëç ôïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ íá êáôáëÞîïõí óôçí ðáñáðÜíù áðüöáóç: Óôçí åðéóôïëÞ ðñïò ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá ïé öáñìáêïðïéïß ôçò ÊïæÜíçò åîçãïýí ôïõò ëüãïõò ðïõ ôïõò ïäÞãçóáí óôçí áðüöáóç ôïõò íá ìçí ðáñÝ÷ïõí áðü ôïí Áðñßëç öÜñìáêá ìå ðßóôùóç óôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôùí ðáñáðÜíù ôáìåßùí: Êýñéå Ðñüåäñå Ìå ôï áðü 2 – 2 – 2011 (áñ. ðñ. 20) Ýããñáöï ôïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ ÊïæÜíçò óáò åêöñÜóôçêå ç ðñáãìáôéêÞ êáôÜóôáóç, üóïí áöïñÜ ôéò ðëçñùìÝò ôïõ ÔÅÁÐÁÐ-ÄÅÇ ðñïò ôá öáñìáêåßá ðïõ õðåñâáßíïõí åéò ôï ôñéðëÜóéï ôï èåóìïèåôçìÝíï ÷ñïíéêÜ üñéï êáé ôçí ïðïßá êáé óåéò êáëþò ãíùñßæåôå, êáé ç áðÜíôçóç ðïõ ëÜâáìå Þôáí «äåí åßìáóôå óå èÝóç íá ðñïóäéïñßóïõìå ôïí ÷ñüíï åîüöëçóÞò óáò». Åßíáé ðáóéöáíÝò ôá öáñìáêåßá áäõíáôïýí íá åîõðçñåôÞóïõí ôá ÷ñÝç ôïõò ðñïò ôéò öáñìáêáðïèÞêåò ãéá ôï êüóôïò ðïõëçèÝíôùí åîáéôßáò ôïõ ÔÁÕÔÅÊÙ ÔÅÁÐÁÐÄÅÇ áëëÜ êáé ôïõ ÏÐÁÄ, (ðïõ åßíáé áðü Üðïøçò áóöáëéóìÝíùí êáé öáñìáêåõôéêÞò äáðÜíçò óôçí ðåñéï÷Þ ìáò áíÜëïãï ôïõ ÔÅÁÐÁÐ-ÄÅÇ êáé ìå ðáñüìïéá óõìðåñéöïñÜ óôïí ôñüðï åîüöëçóçò). Ôï âÜñïò ãéá ôá öáñìáêåßá åßíáé ðëÝïí äõóâÜóôá÷ôï. Äåí åßíáé ôïõ ðáñüíôïò íá ãßíåé áíáöïñÜ óôçí õøçëÞ äáíåéïäüôçóç Þ óôçí Üñíçóç ôùí ôñáðåæþí ãéá ðåñáéôÝñù äáíåéïäüôçóç (éäßùò ôùí íÝùí öáñìáêïðïéþí) ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáðåîÝëèïõí óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò (ÖÐÁ, åéóöïñÝò êëð), ãéá ôéò ïðïßåò äåí õðÜñ÷ïõí äéåõêïëýí-

óåéò, áëëÜ åêðñïèÝóìùò ðñüóôéìá êáé åðéâáñýíóåéò õðåñçìåñßáò. Ôçí óôñÝâëùóç áõôÞ ôçò êáèõóôÝñçóçò ôçò åîüöëçóçò ôùí öáñìáêåõôéêþí äáðáíþí Ý÷åé áíáãíùñßóåé ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ðáñÜ ôáýôá ç ãñáöåéïêñáôßá êõñéáñ÷åß áêüìç êáé üôáí «ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí». Ùò åê ôïýôïõ ãßíåôáé áíôéëçðôü êáé áðü óáò üôé ðÝñá áðü ôçí êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç ôùí öáñìáêïðïéþí ðñïò ôïõò áóöáëéóìÝíïõò êáé ôçí êáôáíüçóç êáé óõììåôï÷Þ óôçí êïéíÞ ðñïóðÜèåéá ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò ÷ñÝïõò ðïõ ìáóôßæåé ôçí ÷þñá äåí åßíáé äõíáôü ôá öáñìáêåßá íá áíôÝîïõí ïöåéëÝò ôùí öïñÝùí ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò, üðùò ôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá ÄÅÇ êáé ÏÐÁÄ óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, üðïõ ôï ìåí ÏÐÁÄ äçìéïõñãåßôáé ùò Áóöáëéóôéêü Ôáìåßï ìå íüìï, åíþ ãéá ôï Áóöáëéóôéêü ôçò ÄÅÇ äåí åßíáé îåêÜèáñï ôï ôé óõìâáßíåé. Åßíáé ãíùóôü üôé äåí ðñïóöÝñïõìå ìüíï õðçñåóßåò áëëÜ êáé ðñïúüíôá ôá ïðïßá áãïñÜæïõìå. Äåí åßíáé ðñÝðïí íá ôßèåôáé óå äïêéìáóßá ç áîéïðéóôßá ôùí öáñìáêåßùí ìáò, íá Ý÷ïõìå áêÜëõðôåò åðéôáãÝò êáé íá ìðáßíïõìå óôï ìÜôé ôïõ ÔÅÉÑÅÓÉÁ. Ðñïò ôïýôï óáò åíçìåñþíïõìå üôé êáßôïé äåí áñíïýìåèá ôç ÷ïñÞãçóç öáñìÜêùí õðü ôéò ðáñïýóåò óõíèÞêåò áäõíáôïýìå íá ðéóôþóïõìå ôïõò áóöáëéóìÝíïõò êáé ðåëÜôåò ìáò áðü ôïí ìÞíá Áðñßëéï. Ç áðüöáóç áõôÞ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò åßíáé ïìüöùíç.

ÊáôÜñôéóç ìå êïõðüíéá óôçí ÐåñéöÝñåéá Äõô. Ìáêåäïíßáò Ðéëïôéêü ðñüãñáììá êáôÜñôéóçò ìå ôç ÷ñÞóç åêðáéäåõôéêþí êïõðïíéþí õëïðïéåßôáé óôçí ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá óôá ðëáßóéá ôïõ Åõñùðáúêïý ÐñïãñÜììáôïò «ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÊÁÉ ÕÉÏÈÅÔÇÓÇ ÔÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÊÏÕÐÏÍÉÙÍ ÓÔÇÍ ÄÕÔÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ» – Ðñüãñáììá ËåïíÜñäï Íôá Âßíôóé (Transfer and Adaptation Vouchers – TAV Leonardo Da Vinci Programme) óå óõíåñãáóßá ìå äçìïóßïõò êáé éäéùôéêïýò öïñåßò áðü ôï ÔñÝíôï ôçò Éôáëßáò, ôï Êåíô ôçò Áããëßáò, ôï ¼óëï ôçò Íïñâçãßáò êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Âáñêåëþíçò áðü ôçí Éóðáíßá. Óêïðüò ôïõ åí ëüãù Ýñãïõ åßíáé ç ìåôáöïñÜ êáé õéïèÝôçóç ôçò ðñáêôéêÞò ôùí «åêðáéäåõôéêþí êïõðïíéþí» óôá ðñïãñÜììáôá ÄéÜ âßïõ ìÜèçóçò êáé óõíå÷éæüìåíçò åðáããåëìáôéêÞò êáôÜñôéóçò óôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Ôï ðñüãñáììá áöïñÜ êáôÜñôéóç 100 áôüìùí çëéêßáò 18 åôþí êáé Üíù óôçí «ÁíÜðôõîç äåîéïôÞôùí óôïõò Ç/Õ», ìå ôïõëÜ÷éóôïí áðïëõôÞñéï ëõêåßïõ. Ðñïôåñáéüôçôá èá äïèåß óôá Üôïìá ðïõ åßíáé ìáêñï÷ñüíéá Üíåñãïé (ðÜíù áðü Ýíá Ýôïò) êáèþò êáé óôéò ãõíáßêåò, ïé ïðïßåò ðëÞôôïíôáé éäéáßôåñá áðü ôï öÜóìá ôçò áíåñãßáò óôçí ÐåñéöÝñåéá ìáò. Ç ðñüóêëçóç èá ðáñáìåßíåé áíïé÷ôÞ ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Ìáñôßïõ üôáí èá ãßíåé êáé ç ôåëéêÞ åðéëïãÞ ôùí êáôáñôéæüìåíùí êáèþò êáé ôùí åðéëá÷üíôùí óå ðïóïóôü 30% ðïõ èá êáëýøïõí ôá üðïéá êåíÜ ðñïêýøïõí Þ ôçí áäõíáìßá óõììåôï÷Þò óôï ðñüãñáììá ôùí áñ÷éêÜ åðéëåãìÝíùí ãéá ôï ðñüãñáììá êáôÜñôéóçò. ÊñéôÞñéï áðïôåëåß åðßóçò ï ÷ñüíïò õðïâïëÞò ôçò áßôçóçò óõììåôï÷Þò óôï ðñüãñáììá (ðñïêñßíïíôáé êáôÜ óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò üóïé õðïâÜëëïõí íùñßôåñá ôçí áßôçóç ôïõò). Ôï ðñüãñáììá êáôÜñôéóçò èá õëïðïéçèåß ôïõò ìÞíåò ÌÜéï êáé Éïýíéï 2011. Ïé õðïøÞöéïé ðïõ èá åðéëåãïýí èá Ý÷ïõí ãéá ðñþôç öïñÜ ôçí äõíáôüôçôá íá åðéëÝîïõí ïé ßäéïé óå ðéï öïñÝá êáôÜñôéóçò èá êÜíïõí ôçí êáôÜñôéóç ôïõò ìå ìïíáäéêü êñéôÞñéï ôçí ðïéüôçôá ôçò êáôÜñôéóçò êáé ôéò åðéðëÝïí õðçñåóßåò ðïõ èá ôïõò ðáñÜó÷ïõí ïé öïñåßò êáôÜñôéóçò. Ïé õðïøÞöéïé èá ëÜâïõí Ýíá êïõðüíé êáôÜñôéóçò ìå ïíï-

ìáóôéêÞ áîßá 200€ üóï êáé ôï êüóôïò ôçò êáôÜñôéóçò ôïõò. Ôï êïõðüíé áõôü äåí Ý÷åé êáìßá áîßá ãéá ôïõò ßäéïõò áëëÜ áðïôåëåß ôï óõíïëéêü êüóôïò ôçò êáôÜñôéóçò ôïõò, ìáæß ìå ôï êüóôïò óõììåôï÷Þò óôéò åîåôÜóåéò ãéá ôçí áðüêôçóç ðéóôïðïßçóçò «âáóéêþí äåîéïôÞôùí óôïõò Ç/Õ», óå Ýíá áðü ôá ãíùóôÜ ðéóôïðïéçôéêÜ üðùò ôï ECDL, VELLUM êôë. ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá áëëÜ êáé ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò êáôÜñôéóçò, ïé êáôáñôéæüìåíïé êáëïýíôáé íá áîéïëïãÞóïõí ôï ðñüãñáììá êáôÜñôéóçò ìå ôçí ÷ñÞóç ôïõ «åêðáéäåõôéêïý êïõðïíéïý» êáé ôçí åìðåéñßá ðïõ áðïêüìéóáí áðü ôçí ÷ñÞóç ôïõ. Ôá áðïôåëÝóìáôá èá åðåîåñãáóôïýí êáé èá óõãêñéèïýí ìå ôá áíôßóôïé÷á áðïôåëÝóìáôá áðü ôïõò öïñåßò êáôÜñôéóçò ïé ïðïßïé èá óõìðëçñþóïõí Ýíá áíôßóôïé÷ï åñùôçìáôïëüãéï ãéá ôçí «÷ñÞóç êïõðïíéþí êáôÜñôéóçò». Ç ðéëïôéêÞ åöáñìïãÞ ôùí «Åêðáéäåõôéêþí Êïõðïíéþí» óôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò áðïóêïðåß óôï íá óõãêåíôñþóåé ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïõò öïñåßò êáôÜñôéóçò áëëÜ êáé íá äéáðéóôþóåé ôéò áíÜãêåò êáôÜñôéóçò óå åðßðåäï ÐåñéöÝñåéáò þóôå íá ãßíåé ç óùóôüôåñç åðéëïãÞ ôùí ðñïãñáììÜôùí êáôÜñôéóçò ðïõ èá ðñïêçñõ÷èïýí ìå ôçí ÷ñÞóç ôùí «Êïõðïíéþí êáôÜñôéóçò» . Óôéò 15 êáé 16 Ìáñôßïõ åðéóêÝöôçêå ôçí ÐåñéöÝñåéá, ï ê. Íßêïëáò Öïî, åéäéêüò óôá èÝìáôá êáôÜñôéóçò êáé óôçí áíÜðôõîç áíôßóôïé÷ùí ðñïãñáììÜôùí áðü ôï Êåíô ôçò Áããëßáò üðïõ åöáñìüæïõí ôï «Áôïìéêü Ìçôñþï ÊáôÜñôéóçò» (Individual Learning Accounts). Óôï ìçôñþï áõôü êáôáãñÜöïíôáé ôá ðñïãñÜììáôá êáôÜñôéóçò ðïõ õëïðïéåß Ýíá Üôïìï êáé ôïí áêïëïõèåß êáè’ üëç ôçí äéÜñêåéá ôçò êáñéÝñáò ôïõ êáé áðïôåëåß âáóéêü óôïé÷åßï ôçò åðáããåëìáôéêÞò áíÝëéîçò åíüò áôüìïõ. Ï ê. Öïî, ùò åéäéêüò óýìâïõëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò TAV óõíåñãÜæåôáé ìå ôïí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðñïãñáììáôéóìïý êáé ÁíÜðôõîçò ÃéÜííç ÁíôùíéÜäç êáé ìå óôåëÝ÷ç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ãéá ôçí ðñüïäï êáé ôéò äéáäéêáóßåò ôïõ ðéëïôéêïý ðñïãñÜììáôïò êáôÜñôéóçò.

Ðñïúüí JEREMIE: ÅõíïúêÜ äÜíåéá åðéìåñéóìïý ñßóêïõ ãéá Ðïëý ÌéêñÝò êáé ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò Ç ðñùôïâïõëßá JEREMIE åíéó÷ýåé ìéêñÝò êáé ðïëý ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò, ïé ïðïßåò áðáó÷ïëïýí ìÝ÷ñé 50 Üôïìá ðñïóùðéêü êáé Ý÷ïõí åôÞóéï êýêëï åñãáóéþí ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôá 10 åêáô. åõñþ êáé ëåéôïõñãïýí ëéãüôåñï áðü 36 ìÞíåò. Ôï óõãêåêñéìÝíï ðñïúüí ÷ñçìáôïäïôåß ôç ÷ïñÞãçóç äáíåßùí ìå ìåéùìÝíï åðéôüêéï êáé ìåéùìÝíåò åîáóöáëßóåéò ìÝóù ôùí ôñáðåæþí ÅèíéêÞ êáé Alpha Bank, ïé ïðïßåò åðéëÝ÷èçóáí áðü ôï Õðïõñãåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò ìåôÜ áðü äéáãùíéóôéêÞ äéáäéêáóßá. O åðé÷åéñçìáôßáò ðïõ èá ÷ñçìáôïäïôçèåß ìÝóù ôïõ ðñïéüíôïò áõôïý JEREMIE èá êáôáâÜëåé åðéôüêéï ìüíï ãéá ôï 50% ôïõ äáíåßïõ, ðïóü ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí éäéùôéêÞ óõììåôï÷Þ. Ôï ðïóü åðéôïêßïõ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï õðüëïéðï 50% èá êáëõöèåß ìÝóù ôïõ ÅÓÐÁ áðü ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò. Ôá äÜíåéá ìðïñåß íá åßíáé ýøïõò Ýùò êáé 100.000€, ìå åðéôüêéï ðïõ îåêéíÜåé êÜôù áðü 3% êáé ðåñßïäï áðïðëçñùìÞò áðü 36 Ýùò 72 ìÞíåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò ðåñéüäïõ ÷Üñéôïò. Óå ðïéïõò áðåõèýíåôáé: ÌéêñÝò êáé Ðïëý ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò:

Ðáéäåßá êáé Åêðáßäåõóç ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Êáé ôï ðñþôï ðïõ ðñÝðåé íá åîåôÜóïõìå åßíáé ôï ãéá ôé Þ ãéá ðïéïí. Ãéá ðïéï óêïðü äçëáäÞ Þ ãéá ðïéïõò ëüãïõò ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êñßíåé üôé ðñÝðåé íá ãßíïõí ïé óõãêåêñéìÝíåò êáôáñãÞóåéò Þ óõã÷ùíåýóåéò Ó÷ïëåßùí. ÐñïâÜëëïíôáé êáôÜ âÜóç ïéêïíïìéêïß ëüãïé Þ , ãéá íá áêñéâïëïãïýìå, ëüãïé ðåñéïñéóìïý äáðáíþí ðïõ óôçí ïõóßá ãßíïíôáé ÷ùñßò óïâáñü ëüãï». ÁíáöÝñïíôáé ãéá ðáñÜäåéãìá êÜðïéá (ëßãá) ó÷ïëåßá ôçò ÁèÞíáò üðïõ ï áñéèìüò ôùí ìáèçôþí åßíáé ìüëéò … äéðëÜóéïò ôùí äéäáóêüíôùí . Ëåéôïõñãåß ìÜëéóôá, óå ìéêñÞ áðüóôáóç êé Üëëï ìéêñü Ó÷ïëåßï ìå ðáñüìïéá áíáëïãßá. Óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò ðïõ óßãïõñá åßíáé ëßãåò ç ëýóç åßíáé ðñïöáíÞò êáé åýêïëç. Äçìéïõñãåßôáé üìùò Ýíá Üëëï åñþôçìá: Ôá Ó÷ïëåßá áõôÜ êáé Üëëá, ìå ìåãáëýôåñç áíáëïãßá äéäáóêïìÝíùí ðñïò äéäÜóêïíôåò ðëçí ðÝñáí ôïõ «êáíïíéêïý» éäñýèçêáí êáé ëåéôïõñãïýí ùò ôþñá ìå áðüöáóç êÜðïéïõ Õðïõñãïý. Óôçí ïðïßá ìÜëéóôá áíáöÝñïíôáé ïé ëüãïé ðïõ ïäÞãçóáí ó’ áõôÞ ôçí áðüöáóç. Ôþñá, Üëëç Õðïõñãüò, ôïõ éäßïõ Õðïõñãåßïõ, áðïöáßíåôáé üôé ôá Ó÷ïëåßá áõôÜ êáêþò ëåéôïõñãïýí êáé ðñÝðåé íá êáôáñãçèïýí Þ íá óõã÷ùíåõèïýí. Êáé ðáñïõóéÜæåé êé áõôÞ ôï óêåðôéêü ôçò áðüöáóÞò ôçò. Ôé ìåóïëÜâçóå, ôé Üëëáîå þóôå íá äéáöïñïðïéçèåß ç áíôéìåôþðéóç ôïõ èÝìáôïò; Ìá «ôá ðÜíôá ñåé» èá ðåé êÜðïéïò. ÅðïìÝíùò åýëïãåò ïé ôõ÷üí áëëáãÝò. ÓùóôÜ. ¼ìùò êÜèå ÷ñüíï áêïëïõèåßôáé ìéá ðÜãéá äéáäéêáóßá ôçò Äéïßêçóçò ôçò Åêðáßäåõóçò óå åðßðåäï Íïìïõ. Äéáäéêáóßá ðïõ ïäçãåß óå ðñïôÜóåéò ðñïò ôï Õðïõñãåßï ãéá Éäñýóåéò, ðñïáãùãÝò Þ ìåéþóåéò ðñïóùðéêïý óôéò ó÷ïëéêÝò ìïíÜäåò ôùí äýï ðñþôùí âáèìßäùí ôçò Åêðáßäåõóçò (ÐñùôïâÜèìéá – ÄåõôåñïâÜèìéá). ÏñèÞ êáé áðáñáßôçôç äéáäéêáóßá ðïõ õðïôßèåôáé üôé ðáñáêïëïõèåß ôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï äõíáìéêü ôùí Ó÷ïëåßùí þóôå íá ìçí ðáñáôçñïýíôáé öáéíüìåíá óðáôÜëçò ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÞìáôïò Þ áíáðïôåëåóìáôéêÞò ëåéôïõñãßáò êÜðïéáò Ó÷ïëéêÞò ìïíÜäáò. ÅðïìÝíùò ìðïñïýìå åýëïãá íá õðïèÝóïõìå üôé óôï ðáñåëèüí äåí Ýãéíáí ïé ðñïóáñìïãÝò ðïõ Ýðñåðå êé Ýôóé ç óçìåñéíÞ Õðïõñãüò åßíáé áíáãêáóìÝíç íá ôéò åðéâÜëëåé üëåò ìáæß ôþñá. ¹ áêüìá ü,ôé üôé ãéíüôáí ìÝ÷ñé óÞìåñá åäñÜæïíôáé óå Üëëåò áñ÷Ýò êáé åðéäéþîåéò ðïõ ôþñá Üëëáîáí Þ ìå ôéò ïðïßåò ç óçìåñéíÞ Õðïõñãüò äåí óõìöùíåß. Óôçí ðñþôç Þ óôç äåýôåñç ðåñßðôùóç Þ êáé óôéò äýï äåí áðïêëåßåôáé íá õðïêñýðôïíôáé êÜðïéåò óêïðéìüôçôåò êïììáôéêÝò Þ ðñïóùðéêÝò äéáöüñùí ðáñáãüíôùí (âïõëåõôþí, äçìÜñ÷ùí êëð) Ìðïñåß åðßóçò íá éêáíïðïéïýíôáé êÜðïéåò áíÜãêåò ðïõ ôþñá ðñïÝêõøáí, ïéêïíïìéêÝò ãéá ðáñÜäåéãìá. Ìðïñåß äçëáäÞ íá Ýâáæå Þ íá âÜæåé «ôï ÷Ýñé ôïõ» ï ðáñÜãùí ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò. ¹ ìðïñåß, óôá ðëáßóéá ôçò áíÜãêçò ðåñéïñéóìïý ôùí êñáôéêþí äáðáíþí, íá åðé÷åéñåßôáé åîïéêïíüìçóç (ìéêñÞ ìÜëëïí óå ó÷Ýóç ìå ôéò áíÜãêåò) åóüäùí ãéá ôï êñÜôïò. Äåí áðïêëåßåôáé ëïéðüí - ðáñÜ ôá áíôéèÝôùò ëåãüìåíá – áéôßá ôùí óõã÷ùíåýóåùí, íá åßíáé ôï ïéêïíïìéêü êüóôïò. ¼ìùò ôá Ó÷ïëåßá äåí åßíáé êáôáóôÞìáôá. Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç óõíôáãìáôéêÞ õðï÷ñÝùóç ôçò Ðïëéôåßáò åßíáé íá ðáñÝ÷åé äùñåÜí ðáéäåßá óå üëá ôá ðáéäéÜ ôçò. Êáé ãéá ôçí Ðáéäåßá ðñùôåýùí ëüãïò äåí åßíáé ï ïéêïíïìéêüò áëëÜ ï ðáéäáãùãéêüò. Ðïõ âÝâáéá äåí ìåôñéÝôáé ïéêïíïìéêÜ. Áí ç Ðáéäåßá áíôéìåôùðéæüôáí ùò åðé÷åßñçóç ôá Ó÷ïëåßá èá Ýðñåðå íá åß÷áí êëåßóåé… ÁëëÜ áò äïýìå ôé ëÝåé ôï Óýíôáãìá óôï (ãíùóôü) Üñèñï 16.: «Ç ðáéäåßá áðïôåëåß âáóéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ ÊñÜôïõò êáé Ý÷åé óêïðü ôçí çèéêÞ, ðíåõìáôéêÞ, åðáããåëìáôéêÞ êáé öõóéêÞ áãùãÞ ôùí ÅëëÞíùí, ôçí áíÜðôõîç ôçò åèíéêÞò êáé èñçóêåõôéêÞò óõíåßäçóçò êáé ôç äéÜðëáóÞ ôïõò óå åëåýèåñïõò êáé õðåýèõíïõò ðïëßôåò» (ðáñ. 2) «Ôá Ýôç õðï÷ñåùôéêÞò öïßôçóçò äåí ìðïñåß íá åßíáé ëéãüôåñá áðü åííÝá» (ðáñ. 3) «¼ëïé ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí äéêáßùìá äùñåÜí ðáéäåßáò, óå üëåò ôéò âáèìßäåò, óôá êñáôéêÜ åêðáéäåõôÞñéá. Ôï êñÜôïò åíéó÷ýåé ôïõò óðïõäáóôÝò ðïõ äéáêñßíïíôáé, êáèþò êáé áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç áðü âïÞèåéá Þ åéäéêÞ ðñïóôáóßá, áíÜëïãá ìå ôéò éêáíüôçôÝò ôïõò» (ðáñ. 4). Óõíå÷ßæåôáé ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÓÔÅÃÇ ÐÁÉÄÉÏÕ ÊÏÆÁÍÇÓ « Ï ¢ÃÉÏÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ» åõ÷áñéóôåß åõãíþìïíá 1. Ôçí êõñßá Âïýëá ÐëéÜêç - ÊáñáôæÜ Éáôñü ( êÜôïéêï Èåóóáëïíßêçò) ãéá ôçí äùñåÜ äéáêïóßùí åõñþ (200€) åéò ìíÞìçí ðïëõáãáðçìÝíçò ìçôÝñáò Áíáóôáóßáò. 2. Ôïí êýñéï ÄçìÞôñéï ÐáððÜ ãéá ôçí äùñåÜ åßêïóé åõñþ (20€) åéò ìíÞìçí ôçò ðåèåñÜò ôïõ ößëïõ ôïõ ÄçìÞôñéïõ Ìé÷áçëßäç, Èåïäïóßáò, áíôß óôåöÜíïõ. 3. Ôïí êýñéï Ãåþñãéï ÍÝíï ãéá ôçí äùñåÜ åßêïóé åõñþ (20€) åéò ìíÞìçí ôçò ðåèåñÜò ôïõ ößëïõ ôïõ ÄçìÞôñéïõ Ìé÷áçëßäç, Èåïäïóßáò, áíôß óôåöÜíïõ. 4. Ôçí êõñßá Åõáããåëßá Ôóéôóéñßêç ãéá ôçí äùñåÜ åêáôü åõñþ (100å) åéò ìíÞìçí áãáðçìÝíçò èåßáò ¢ííáò Ôïõñôïýñá. 5. Ôçí êõñßá Âáßôóá ÐïõðíÜñá ãéá ôçí äùñåÜ åêáôü åõñþ (100Å) åéò ìíÞìçí áãáðçìÝíçò èåßáò ¢ííáò Ôïõñôïýñá 6. Ôçí ïéêïãÝíåéá ÓïöïêëÞ Áêñéôßäç (êÜôïéêï Èåó/íßêçò) ãéá ôçí äùñåÜ åêáôü åõñþ (100Å) åéò ìíÞìçí ðïëõáãáðçìÝíçò èåßáò ¢ííáò Ôïõñôïýñá.

Õðü ßäñõóç Íåïúäñõèåßóåò åðé÷åéñÞóåéò Åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí Ýùò êáé 3 ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò (ëéãüôåñï áðü 36 ìÞíåò) áðü ôçí õðïâïëÞ ôïõ áéôÞìáôïò äáíåéïäüôçóçò, áðáó÷ïëïýí ìÝ÷ñé 50 Üôïìá ðñïóùðéêü êáé Ý÷ïõí åôÞóéï êýêëï åñãáóéþí ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôá 10 åêáô. åõñþ. Ôé ÷ñçìáôïäïôåßôáé; ÅðåíäõôéêÜ äÜíåéá ãéá ôçí áðüêôçóç õëéêþí êáé Üõëùí óôïé÷åéþí åíåñãçôéêïý. ÊåöÜëáéï êßíçóçò ðïõ ÷ïñçãåßôáé ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí åðÝêôáóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôùí åðé÷åéñÞóåùí. Ç êÜèå åðé÷åßñçóç ìðïñåß íá óõììåôÜó÷åé ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá öïñÜ óôç äñÜóç, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôï óõíïëéêü ýøïò ôùí äáíåßùí ðïõ èá ôçò ÷ïñçãçèïýí äåí îåðåñíïýí ôéò 100.000,00Å. Ðåñßïäïò õðïâïëÞò: Aðü 22/2/2011 Ýùò åîáíôëÞóåùò ðñïûðïëïãéóìïý. **Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñïýí ïé åíäéáöåñüìåíïé íá âñïýí, ìÝóù ôïõ internet, óôïõò äéêôõáêïýò ÷þñïõò ôùí 2 ôñáðåæþí: Ãéá ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Ãéá ôçí Alpha Bank Ç óôï äßêôõï êáôáóôçìÜôùí ôùí äýï ôñáðåæþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá.


ÈÁÑÑÏÓ

$ Football League:

Ïé äéáéôçôÝò ôçò 27çò áãùíéóôéêÞò

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Ç

ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò áíáêïßíù-

óå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò ôïõò äéáéôç-

ÏÖÇ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÊÑÇÔÇÓ

ôÝò, âïçèïýò äéáéôçôÝò êáé ðáñáôçñçôÝò

ÏÖÇ-ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊéïôæÝíçò (ÊáâÜëáò)

äéáéôçóßáò ðïõ ïñßóôçêáí íá äéåõèýíïõí ôïõò

ÂÏÇÈÏÉ: ÐáôóéÜò, ×áäÞìïãëïõ (ÊáâÜëáò)

áãþíåò ôçò 27çò áãùíéóôéêÞò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá

4ïò: ÃéáííïõëÜêçò (×áíßùí)

ÏÐÁÐ Football League óôéò 19, 20 & 21/3/2011.

ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ºôóêïò (ÓÝññùí) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÊÁËËÉÈÅÁÓ ÊÁËËÉÈÅÁ-ÂÅÑÏÉÁ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÔåâåêÝëçò (Ìáêåäïíßáò) ÂÏÇÈÏÉ: Èáíáóáêïýäçò, ÊáðïõôæÞò (Ìáêåäïíßáò) 4ïò: Êïñäïëáßìçò (ÐåéñáéÜ) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ðïñöýñçò (Áñêáäßáò) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÊÏÌÏÔÇÍÇÓ ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏÓ-ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÐáðáðÝôñïõ (Áèçíþí) ÂÏÇÈÏÉ: Ãéáííïõãëßäçò, ÔóïëÜêçò (Áèçíþí) 4ïò: ÊáìáñÜêçò (ÎÜíèçò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Êùóôïýäçò (Ìáêåäïíßáò)

ÓÜââáôï 19/3

ÏËÕÌÐ. ÅÃÊÁÔÁÓÔ. ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÅÈÍÉÊÏÓ-ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ

ÄÇÌ. ÓÔ. ÑÏÄÏÕ ÄÉÁÃÏÑÁ (15:00) ÄÉÁÃÏÑÁÓ-ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÌÞôóç (ÐåéñáéÜ)

ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÖïõêÜêçò (Çñáêëåßïõ) ÂÏÇÈÏÉ: ÊïõñÜêçò, ËéáíäñÜêçò (Çñáêëåßïõ) 4ïò: ÊáìðáîÞò (Åýâïéáò)

ÂÏÇÈÏÉ: Áðôüóïãëïõ, Áèáíáóüðïõëïò (Áèçíþí)

ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ÌðÝñóçò (Áñêáäßáò)

4ïò: Ãêéüëéáò (Áèçíþí)

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

ô ÅÈÍÉÊÇ

Ìïíüäñïìïò ç íßêç Ç ïìÜäá ôçò ÊïæÜíçò âõèßóôçêå óôçí æþíç ôïõ õðïâéâáóìïý, ëßãï ðÜíù áðü ôïí ïõñáãü Ìáêåäïíéêü. Ïé åñõèñüëåõêïé êáëïýíôáé íá óõíÝëèïõí Üìåóá, ãéá íá áðïöýãïõí ôá ÷åéñüôåñá, ìå ôç íßêç óôïí «ôåëéêü» ôçò ÊõñéáêÞò ìå ôïõò Ðüíôéïõò Êáôåñßíçò åíôüò Ýäñáò íá èåùñåßôáé åðéâåâëçìÝíç. Ï Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò äåí õðïëïãßæåé óôïí ôéìùñçìÝíï ÁíäñÝá ÌéêñôóéÜí, ðïõ èá ëåßøåé êáé áðü ôï åðüìåíï ìáôò óôçí Óêýäñá ìå ôïí Áåôü, êáé áóöáëþò ôá ðåñéèþñéá ëÜèïõò Ý÷ïõí óôåñÝøåé, ìå ôçí äõíáìéêÞ åêêßíçóç óôïí äåýôåñï ãýñï íá ðçãáßíåé… óôñÜöé. ÔïíùôéêÝò åíÝóåéò áðü Ðáðáäüðïõëï Ç êáèïäéêÞ ðïñåßá ðïõ áêïëïõèåß ç ïìÜäá óôïí â' ãýñï, äåß÷íïíôáò íá Ý÷åé áöÞóåé ðßóù ôçò ôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá êáé ôéò åìöáíßóåéò ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ óßãïõñá Ý÷åé ðñïâëçìáôßóåé ôïõò ðÜíôåò óôçí ïìÜäá. Ôï âÜñïò óôïí ôïìÝá ôçò øõ÷ïëïãßáò Ý÷åé ñßîåé ï ôå÷íéêüò ôçò ÊïæÜíçò, Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò ðïõ ðñïóðáèåß íá áíáðôåñþóåé ôï çèéêü ôùí ðáéêôþí ôïõ Áðü êåé êáé ðÝñá, ìå åíôáôéêÝò ðñïðïíÞóåéò êáé äïõëåéÜ, õðÜñ÷åé áéóéïäïîßá üôé ç ïìÜäá èá åðáíÝëèåé óôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.

ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ôñéáíôáöýëëçò (Á÷ááò)

ÄåõôÝñá 21/3 Ð.Ì.Á.Ó. "ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÇÑ" ÅÕÏÓÌÏÕ (15:00-ÅÔ3) ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ-ÔÑÉÊÁËÁ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Âáëéþôçò (ËÜñéóáò)

ÄÇÌ. ÃÕÌÍ. Á' ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ (15:00-connX) ÇËÉÏÕÐÏËÇ-ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ

ÂÏÇÈÏÉ: Íáôóéïýëáò, ÔóáêíÜêçò (ËÜñéóáò) 4ïò: ÌáíôÜêçò (Çìáèßáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ãêõñßíçò (Óåññþí)

ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÄåëöÜêçò (Áñêáäßáò) ÂÏÇÈÏÉ: Áíáóôüðïõëïò, Ðåôñüðïõëïò (Áñêáäßáò) 4ïò: ÓöÞêáò (ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Öñáãêïýëçò (ÐñÝâåæáò)

ÊõñéáêÞ 20/3 (15:00)

ÄÇÌÏÔ. ÃÕÌÍÁÓÔ. ÍÅÁÐÏËÅÙÓ (18:00-ÅÔ3)

Ã.Ö.Ó ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÕ

ÉÙÍÉÊÏÓ-ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ

ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ-ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Éùóéößäçò (Áèçíþí)

ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Äáóêáëüðïõëïò (Êïñéíèßáò)

ÂÏÇÈÏÉ: ÍôÜëëáò, ÄáíÝæçò (Áèçíþí)

ÂÏÇÈÏÉ: Ìðåôóüãëïõ, Øõ÷ïãéüò (Êïñéíèßáò)

4ïò: Áíïýóïò (Ëáêùíßáò)

4ïò: Ñïýóïò-ÌðåêåñôæÞò (ÐñÝâåæáò)

ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ìáõñüðïõëïò (Ìáêåäïíßáò)

ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ãéáííüðïõëïò (Çëåßáò)

ÅÐÓ ÊïæÜíçò

Ì

Öïõíôþíïõí ïé ìÜ÷åò óå êïñõöÞ êáé ïõñÜ

å ìåãÜëï åíäéáöÝñïí óõíå÷ßæïíôáé ôá ðñùôáèëÞìáôá ôçò ÅÐÓ ÊïæÜíçò. Ìðïñåß óôçí Á´ êáôçãïñßá ç õðüèåóç Üíïäï íá Ý÷åé îåêáèáñßóåé åäþ êé áñêåôü êáéñü ìå ôïí Ðåñäßêêá íá åßíáé êáé ìå ôá äýï ðüäéá óôçí Ä´ åèíéêÞ , äå óõìâáßíåé üìùò ôï ßäéï óôçí ïõñÜ ôçò âáèìïëïãßáò üðïõ ôï ôïðßï åßíáé èïëü ãéá ôï ðüóåò êáé ðïéÝò ïìÜäåò èá õðïâéâáóôïýí. Óôçí ´ êáôçãïñßá óôïí Á´ üìéëï Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò êáé Ðñùôï÷þñé Ý÷ïõí ôïí ðñþôï ëüãï ãéá ôçí Üíïäï , åíþ óôïí ´ üìéëï ïé ìíçóôÞñåò ãéá ôéò äýï èÝóåéò áíüäïõ åßíáé ôñåßò (ÊïæÜíç 2004, ×áñáõãÞ êáé ÇñáêëÞò ÐôïëåìáÀäáò), áëëÜ êáé ôçí ïìÜäá ôùí ÌðÝìðçäùí íá ðáñáìïíåýåé ìå ðéï ëßãåò ðéèáíüôçôåò. ¼óïí áöïñÜ ôïí õðïâéâáóìü óôïí Á´ üìéëï ôá ðñÜãìáôá äåí Ý÷ïõí îåêáèáñßóåé áêüìá , åíþ óôïí ´ üìéëï ¢ñçò ÐôïëåìáÀäáò êáé Áðüëëùí Ðåíôáâñýóïõ åôïßìáóáí âáëßôóåò

Á’ ÅÐÓÊ 25ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÓÜââáôï 19/03

ÁíáãÝííçóç ÐôïëåìáÀäáò - Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ( Ðáðáäüðïõëïò Ê., Êïõôæéáêïõôæßäçò, ÔæéáìðÜæçò) ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ - ÁÏ ÔñáíïâÜëôïõ (Êùôóßäçò, Ìðéóïýêçò, Éùáííßäçò Â.) ÁÅ Ðåñäßêêá - Ì. Áë. ¢ñäáóóáò (Äñáãþãéáò, Îåíáêßäçò, Êåíôæéüðïõëïò) ÁÅ ÊïæÜíçò - ÔéôÜí Óåñâßùí (Æïýãñáò, Êùôïýëáò, Ôóáëßäïõ) ÊõñéáêÞ 20/03 ÁÓ Âåëâåíôü - ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí (Êïåìôæßäçò, ÃåùñãéÜäçò, ÔæïõâÜñáò È.) ÁÅ Åëßìåéáò - ÍÝïò ¢ñçò Áñãßëïõ (Äçìçôñáêüðïõëïò, Ðáôñéíéüò, Óôñßöá)

’ ÅÐÓÊ 22ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ(ᒠüìéëïò) ÓÜââáôï 19/03

Éùíéêüò ÂáèõëÜêïõ - Äüîá ÑïäéáíÞò (Ôóéìåíôåñßäçò, Óýêïò, Ðáôñéíéüò) Áêñßôåò ÊïæÜíçò - Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ (Ìáñüðïõëïò, ÄéáìáíôÞò Ã., Ôæþñôæïò)

Åïñäáúêüò ÂÜëóáìï ç äéáêïðÞ Áñêåôü ÷ñüíï þóôå íá áíáóõíôá÷èåß, áëëÜæïíôáò ôçí øõ÷ïëïãßá, áëëÜ êõñßùò âåëôéþíïíôáò ôï áãùíéóôéêü ðñüóùðï ôïõ Åïñäáúêïý èá Ý÷åé óôçí äéáêïðÞ ï ôå÷íéêüò, Ãéþñãïò ÓôñÜíôæáëçò, ìáæß ìå ôïõò ðáßêôåò. Ùò ãíùóôüí, ç åðüìåíç åðßóçìç õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ÐôïëåìáÀäáò åßíáé ôçí Üëëç ÊõñéáêÞ, ìå ôïí ÏäõóóÝá ÁíáãÝííçóçò åíôüò Ýäñáò . Óôï ìáôò ìå ôïõò Óåññáßïõò èá åðéóôñÝøïõí ïé ¢ããïò, Áðïóôüëïõ êáé Ðñïâßäáò, ìå ôïí ÔóéáíÜêá íá ðáñáìÝíåé ôéìùñçìÝíïò. ¢ðáíôåò óôïõò «ëéãíéôùñý÷ïõò» åßíáé ðåðåéóìÝíïé üôé ç äéáöïñÜ ôùí ôñéþí âáèìþí áðü ôçí ðñþôç ôñéÜäá ìðïñåß íá êáëõöèåß óýíôïìá, áñêåß íá ìçí åðáíáëçöèåß ç êáêÞ åìöÜíéóç ìå ôïí Ôýñíáâï.

Ðïéïé óöõñßæïõí óôá ìáôò ôçò 27çò áãùíéóôéêÞò óôï Âüñåéï ¼ìéëï Ç ÊÅÄ áíáêïßíùóå ôïõò äéáéôçôÝò ðïõ èá óöõñßîïõí ôá ìáôò ôçò 27çò áãùíéóôéêÞò ôçò ô åèíéêÞò êáôçãïñßáò êáé ôïõ Âïñåßïõ Ïìßëïõ.

ÁíáëõôéêÜ:

ÊÏÆÁÍÇ - ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÐÏÕËÇÌÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ (ÊÅÑÊÕÑÁÓ) ÂÏÇÈÏÉ: ÄÑÁÌÐÁËÏÓ – ÓÔÏÉÊÏÓ (ÊÅÑÊÕÑÁÓ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊÏËÕÔÁÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ (ÊÅÑÊÕÑÁÓ) ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÆÁÑÁÂÉÍÏÓ ÁÃÃÅËÏÓ (ÁÈÇÍÙÍ) ÂÏÇÈÏÉ: ÕØÇËÁÍÔÇÓ – ÖÙÔÏÐÏÕËÏÓ (ÁÈÇÍÙÍ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊÏÕËÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ (ÇËÅÉÁÓ) ÖÙÊÉÊÏÓ - ÌÅÃÁÓ ÁËÅÎ/ÄÑÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ (Á×ÁÉÁÓ) ÂÏÇÈÏÉ: ÌÅÓÓÇÍÇÓ (Á×ÁÉÁÓ) – ÔÓÉÊÍÁÓ (ÁÉÔ/ÍÉÁÓ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ (ÁÉÔ/ÍÉÁÓ) ÄÏÎÁ ÊÑÁÍÏÕËÁÓ - ÊÁËËÏÍÇ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÌÐÏÑÔÆÁÑÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ (Á×ÁÉÁÓ) ÂÏÇÈÏÉ: ÊÁÌÆÏËÁÓ – ÊÏÕÔÓÇÓ (Á×ÁÉÁÓ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ (ÁÉÔ/ÍÉÁÓ) ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ – ÍÁÕÐÁÊÔÉÁÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ (ÐÉÅÑÉÁÓ) ÂÏÇÈÏÉ: ÊÁÑÁÌÐÏÕËÁÓ – ÁÔÌÁÔÆÉÄÇÓ (ÐÉÅÑÉÁÓ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÃÑÁÔÓÁÍÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ (ÔÑÉÊÁËÙÍ) ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÃÉÁÍÍÉÔÓÙÍ - ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊÅÊÅËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ (ÁÉÔ/ÍÉÁÓ) ÂÏÇÈÏÉ: ËÉÏÍÁÓ – ÊÁÊÁÔÓÉÄÇÓ (ÁÉÔ/ÍÉÁÓ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÌÁËÏÕÔÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ (ÇÌÁÈÉÁÓ) ÔÕÑÍÁÂÏÓ - ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÔÓÅÔÓÉËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ (ÃÑÅÂÅÍÙÍ) ÂÏÇÈÏÉ: ÑÉÃÊÏÓ – ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ (ÃÑÅÂÅÍÙÍ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÊÑÇÔÉÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ (ÈÅÓÓÁÉÁÓ) ÏÄÕÓÓÅÁÓ ÁÍÁÃ/ÓÇÓ ÓÅÑÑÙÍ – ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÅÐÁÍÙÌÇÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÔÓÁÊÁËÉÄÇÓ ÉÓÓÁÊ (×ÁËÊÉÄÉÊÇÓ) ÂÏÇÈÏÉ: ÃÏÕÔÁÓ – ÄÉÁÌÁÍÔÇÓ (×ÁËÊÉÄÉÊÇÓ) 4ïò ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÔÓÅÍÅÊÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ (ÄÑÁÌÁÓ) Ñåðü Ý÷åé ï Åïñäáúêüò

Ē ÅèíéêÞ

ÍôÝñìðé ìå ìïíüðëåõñï åíäéáöÝñïí Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò - ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò (Äçìçôñáêüðïõëïò, ÄéáìáíôÞò Ä., Ìáëéïýñáò) ÊõñéáêÞ 20/03 ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý - ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ (ÌõëùíÜò, Ðáðáäüðïõëïò ×., ÔóéáìðÜæçò) ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò - ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò (Ðáðáäüðïõëïò Ê., Êåíôæéüðïõëïò, Ëáìðñéáíßäçò) ¸ëáôïò ÅëÜôçò - Äüîá ÌåóóéáíÞò (ÖùôéÜò, Ôïðáëßäçò, ÌðáëôæÞò) ÁóôñáðÞ Êëåßôïõ - ÁÅ Êñáíéäßùí

22ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ(⒠üìéëïò) ÓÜââáôï 19/03 Áê. ÇñáêëÞ ÐôïëåìáÀäáò - ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò (ÊáñáôÝñðïò, Ðáðáäüðïõëïò Ì., ×ïíäñïìáôßäçò) ÊõñéáêÞ 20/03 ÊïæÜíç 2004 - Áðüëëùí Ðåíôáâñýóïõ (Ôóéìåíôåñßäçò, Óýêïò, Áñáâïðïýëïõ) ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò - ÌðÝìðçäåò Êïßëùí (ÊáñáôÝñðïò, ÔÝìçò, ×ïíäñïìáôßäçò) Ì. Áë. ×áñáõãÞò - ÐñïÜóôéï Ðñïáóôßïõ (Êïåìôæßäçò, ÃåùñãéÜäçò, ÄéáìáíôÞò Ä.) ¢ñçò ÐôïëåìáÀäáò - Ðïëõíßêçò ÐôïëåìáÀäáò (Äñáãþãéáò, Ðáðá÷áñßóçò, ÓðÝíôæáò) Íéêçöüñïò ÊïéëÜäáò - Áôñüìçôïò ÐôïëåìáÀäáò (ÇëéÜäçò, Ìáëéïýñáò,

ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁ ÏËÕÌÐÏÓ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ: Ã. Óéäüðïõëïò, Ê. ÐÜíïõ, É. Ìåñêïýñçò (ÊáóôïñéÜò)

Áñáâïðïýëïõ)

ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ ÖÏÕÖÁ ÓÅÉÑÇÍÁ ÓÅÉÑÇÍÉÏÕ: Í. Èåïäùñáêüðïõëïò, Ó. ÓùôçñéÜäçò, Á. Êñïìçëßäçò (Öëþñéíáò)

Ò ÅÐÓÊ 13ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (ᒠüìéëïò) ÓÜââáôï 19/03 Áãßá ÐáñáóêåõÞ – Áíèüôïðïò (ÇëéÜäçò, Ëáæáñßäçò, Ëáæáñßäçò) Ðñüïäïò ÌåôáîÜ – Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ (ÌõëùíÜò, ÊïõíôïõñÜêçò, ÓðÝíôæáò) Áðüëëùí Áõëþí – Áê. ÂïÀïõ ( Ëáìðñéáíßäçò, Äñáãþãéáò Å., Êïõôóþíáò) Êåñáõíüò Ðåôñáíþí - ÁÓ Êáñõäßôóáò (Ôïðáëßäçò, ÄÞìïò, ËéÜêïò)

13ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (⒠üìéëïò) ÓÜââáôï 19/03 Âõæáíôéíüò Áåôüò – Áðüëëùí ÁêñéíÞò (ÔóéããÝíçò, Êùíóôáíôéíßäçò, Éùáííßäçò) ÊõñéáêÞ 20/03 Äáíáïß ÊïæÜíçò – Áêáäçìßá ÐôïëåìáÀäáò (ÊïõíôïõñÜêçò, ÂáóéëåéÜäçò, ÂáîåâÜíïò) ÌáêåäïíïìÜ÷ïò – Åëðßäåò Ä. ÕøçëÜíôç (Êùôóßäçò, Ôæþñôæïò, Ðáðáäüðïõëïò Ì.)

Êýðåëëï 16/03/2011 ÁÅ Åëßìåéáò – Åèíéêüò Âáôåñïý (ÊáñáôÝñðïò, Ìáëéïýñáò, Ìðéóïýêçò)

Ôï ôïðéêü íôÝñìðé ìåôáîý ôïõ Âáôåñïý êáé ôçò ÃáëáôéíÞò ôñáâÜåé üëá ôá âëÝììáôá áõôÞ ôçí ÊõñéáêÞ. Ç ÃáëáôéíÞ åßíáé áõôÞ ðïõ êáßãåôáé ãéá ôïõò âáèìïýò áöïý âñßóêåôáé áêñéâþò óôç æþíç ôïõ õðïâéâáóìïý. Ôï áäéÜöïñï âáèìïëïãéêÜ Âáôåñü äå óçìáßíåé üôé èá åßíáé êé áäéÜöïñï óôï íôÝñìðé, èÝëåé êé áõôü ôç íßêç ãéá ëüãïõò ãïÞôñïõ áëëÜ êáé èÝëåé íá ôåñìáôßóåé üóï ðéï øçëÜ ãßíåôáé óôç âáèìïëïãßá. Ï Öïýöáò ðïõ óôá ôåëåõôáßá ðáé÷íßäéá ðáñïõóéÜæåôáé ðïëý âåëôéùìÝíïò õðïäÝ÷åôáé ìå óêïðü ôç íßêç ôç ãåéôïíéêÞ ÓåéñÞíá Ãñåâåíþí ,åíþ ç ÓéÜôéóôá ðïõ èÝëåé íá áöÞóåé ôçí êáôçãïñßá ìå øçëÜ ôï êåöÜëé õðïäÝ÷åôáé ôïí ¼ëõìðï ËåðôïêáñõÜò

Ïé äéáéôçôÝò ôçò 26çò áãùíéóôéêÞò: Ö.Ó ÅÈÍÉÊÏÓ - ÁÓ ÃÁËÁÔÉÍÇÓ: Á. ÖùôéÜäçò, Ó. Êýñâåçò, Ð. Ðáðáäüðïõëïò (Óåññþí)

ÐÕÑÓÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ - ÁÑÇÓ ËÏÖÙÍ: Ì. Ñßððçò, Ç. Ãêáñôæïíßêáò, Ä. Ëáìðñïýóçò (ÐñÝâåæáò) ÍÉÊÇ ÁÃÊÁÈÉÁÓ - ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ: É. Õöáíôßäçò, Ã. Ôáêßäçò, É. Ðáðáäüðïõëïò (Êéëêßò) ÁÓ ÐÅÍÔÁÂÑÕÓÏÕ - ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ: ×. Ðáíáãéùôßäçò, È. Êïýãéáò, Í. ÃñçãïñéÜäçò (Öëþñéíáò) ÍÁÏÕÓÁ - ÊÁÓÔÏÑÉÁ: Á. ÓçìáéÜêçò, Ã. ÊåëÜæïãëïõ, Ã. ×ñéóôÜêïãëïõ (×áëêéäéêÞò) ÊÁÓÔÙÑ - ËÅÕÊÁÄÉÁ ÍÁÏÕÓÇÓ: Ê. Ìðáëáôóïýêáò, Å. ÊáñáëÞò, Ë. ÄéáìáíôÞò (Çðåßñïõ) ÁÅ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ - ÓÂÏÑÙÍÏÓ: Ä. ÐñáóáôæÞò, Ã. ×áôæçíÜêïò, Á. Ìðïõæïõêßäçò (ÄñÜìáò)


ÈÁÑÑÏÓ

%

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

Á1 ìðÜóêåô ãõíáéêþí

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Ô

Íá åðéóôñÝøåé óôéò íßêåò ï Áðüëëùí ïí ÄÁÓÁË õðïäÝ÷åôáé óôçí Ðôïëåìáßäá ï Áðüëëùíáò êáé èÝëåé íá åðéóôñÝøåé óôéò íßêåò êáé óôéò êáëÝò åìöáíßóåéò

Ç ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Êáëáèïóöáßñéóçò áíáêïßíùóå ôïõò äéáéôçôÝò êáé ôïõò êïìéóÜñéïõò ðïõ èá óöõñßîïõí óôïõò áãþíåò ôçò 19çò áãùíéóôéêÞò ôçò Á1 Ãõíáéêþí.

ÓÜââáôï 19/03

Óõêåþí 12.30 Ðáíáèëçôéêüò - Áðüëëùí ÊáëáìáñéÜò Êïúìôæüãëïõ, ÃáæÝôáò (Ëáäüðïõëïò)

ÍÝáò ÖéëáäÝëöåéáò 14.30 ÖÅÁ Í.Ö./Í.×. - ÐÁÏÊ ÊáñáëÞò, ÌáíôÞëáò (ÄçìçôñéÜäçò)

ÅÁÊ ËÜñéóáò 12.00 ÏëõìðéÜäá Ëáñ. - ÁÅ Ðõëáßáò ÎÝñáò, ÐáñáëÞò (Ðáðáäçìçôñßïõ)

Ðáíáèçíáúêïý 16.00 Ðáíáèçíáúêüò - ÐñùôÝáò Âïýëáò Èåïäùñüðïõëïò Ñ., Áíáãíþóôïõ (Óéþêáò)

Âñéëçóóßùí 16.00 Áìáñõëëßò - Åóðåñßäåò ÐáðáíéêïëÜïõ (ÁÈ), ÃïëÝãïõ (Öáëïýêáò) ÁëåîÜíäñåéï 15.30 ¢ñçò - Áèçíáúêüò ÔæéìïãéÜííçò, Öáêßôóáò (Áíäñßôóïò)

H âáèìïëïãßá: Áèçíáúêüò

36

¢ñçò

31

ÄÁÓ ¢íù Ëéïóßùí

30

Åóðåñßäåò

29

ÖÅÁ Í.Ö./Í.×.

28

Ðáíéþíéïò

28,

Ðáíáèçíáúêüò

28

Áðüëëùí ÐôïëåìáÀäáò

27

ÐÁÏÊ

26

ÐñùôÝáò Âïýëáò

23

Ïëýìðéáêüò Âüëïõ

23

Áìáñõëëßò

18

ÔÆÏÕÍÉÏÑ (ᒠüìéëïò) 1ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ Áê. Ðï ÂïÀïõ Ç ¸íùóç – Áêñßôåò ÊïæÜíçò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (12:30) ãÞðåäï ÅÐÓ - ÷üñôï ÊïæÜíç 2004 Á’ – ÊïæÜíç 2004 ’ ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (10:00) ãÞðåäï ÅÐÓ - ÷üñôï

ÇñáêëÞò Ðôïë/äáò - ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (11:45) ãÞðåäï ÇñáêëÞ Ðôïë/äáò

ÊïæÜíç 2004 Ò – Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò Á’ ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (10:00) ãÞðåäï ÅÐÓ - ÷üñôï

Ôï åðüìåíï óáââáôïêýñéáêï èá îåêéíÞóïõí ïé áíáìåôñÞóåéò ôùí play-off ãéá ôçí Üíïäï óôç ô ÅÈÍÉÊÇ üðïõ ç ïìÜäá ôùí Äéüóêïõñùí èá ôåñìáôßóåé óßãïõñá 1ç êáé

Åëðßäåò ÁÅ ÊïæÜíçò Á´- Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (12:30) ãÞðåäï ÁíáãÝííçóçò Áêñßôåò ÊïæÜíçò – Ðôïëåìáßïò Ðôïë/äáò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (10:30) ãÞðåäï ÇñáêëÞ Ðôïë/äáò Åèíéêüò Âáôåñïý ’ – ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (11:15) ãÞðåäï ÁíáãÝííçóçò Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò – Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ’ ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (11:15) ãÞðåäï ÅÐÓ – ÷üñôï

ÅÐÏ - "Áäåéáóå" ôïí ÌðéôóáîÞ, ôï ðñùôÜèëçìá óôç Óïýðåñ Ëßãêá

Ìå áíáêïßíùóÞ ôçò ç ÅÐÏ åßðå ïõóéáóôéêÜ "åõ÷áñéóôïýìå äåí èá ðÜñïõìå" óôçí ðñüôáóç ôïõ ÃÃÁ Ð. ÌðéôóáîÞ ãéá íá ðÜñåé åêåßíç ôç äéåîáãùãÞ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò áðü ôç Óïýðåñ Ëßãêá. ÐáñÜëëçëá áðïêñïýåé êáé ôï åíäå÷üìåíï íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí îÝíïé äéáéôçôÝò óôá åëëçíéêÜ ðáé÷íßäéá.

ÁíáëõôéêÜ ç áíáêïßíùóç ôçò ÅÐÏ

"Ç äéáðßóôùóç üôé ôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï, åéäéêþò óôçí åðáããåëìáôéêÞ åêäï÷Þ ôïõ, áíôéìåôùðßæåé ðïëëÜ êáé óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá ïñãÜíùóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ìå óýã÷ñïíïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò ìå Üìåóç áíôáíÜêëáóç óôçí áîéïðéóôßá êáé ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôÜ ôïõ, åßíáé êïéíÞ óå üëïõò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ïðïéáäÞðïôå éäéüôçôá ìå ôï Üèëçìá. Ç ÅëëçíéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá áöïõãêñÜæåôáé óå êáèçìåñéíÞ âÜóç ôéò áíçóõ÷ßåò êáé ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ôçò ðïäïóöáéñéêÞò ïéêïãÝíåéáò ðïõ åßíáé êáé äéêïß ôçò êáé ãéá ôï ëüãï áõôü ðñï÷þñçóå Þäç óå ìéá óåéñÜ áíáêïéíþóåùí ãéá ìÝôñá ðïõ ðñüêåéôáé íá ëçöèïýí óå äéÜöïñá

14-0 12-2 12-2 11-3 8-6 8-6 6-8 3-11 3-11 3-11 3-11 Áðï÷þñçóå

953-464 922-645 831-610 826-695 806-716 795-727 756-790 709-887 568-880 555-861 629-794

ÅËÉÌÅÉÁ-ÓÉÁÔÉÓÔÁ 18:00 ÊÅÑÁÕÍÏÓ-ÁÅÊ 18:00

ìå ðëåïíÝêôçìá Ýäñáò Ýíáíôé ôùí Üëëùí ïìÜäùí.

Âáèìïëïãßá (17ç Áã.) 1 ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ 2 ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ 3 ÓÉÁÔÉÓÔÁ 4 ÂÅËÂÅÍÔÏ 5 ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ 6 ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 7 ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ 8 Á.Å. ÊÏÆÁÍÇÓ 9 ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 10 ÖÏ ÍÅÁÐÏËÇÓ 1

33 30 30 29 27 26 23 20 19 8

Åëðßäåò ÁÅ ÊïæÜíçò – Á’ – ÔéôÜí Óåñâßùí ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (10:15) ãÞðåäï ÅÐÓ - ÷üñôï

1ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò – ÁÅ ÊïæÜíçò ÓÜââáôï19/03/2011 (10:30) ãÞðåäï ÅÐÓ

Ïé Äéüóêïõñïé ÊïæÜíçò èá áíôéìåôùðßóïõí ôïí ËáóóÜíç óôï ôïðéêü íôÝñìðõ ôï ÓÜââáôï 18:00 óôï ÄÁÊ É ÓÊÁÑÊÁËÁ. Ïé õðüëïéðåò áíáìåôñÞóåéò åßíáé:

ÖËÙÑÉÍÁ-ÊÁÓÔÏÑÉÁ 19:00

2ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò – ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò Á’ ÓÜââáôï 19/03/2011 (12:00) ãÞðåäï ÇñáêëÞ ðôïë/äáò

«Ä. Êñá÷ôßäçò» 12.00 ÔéôÜíåò ÄñÜìáò - ÁíáãÝííçóç Í.Ñ. ÅëåõèåñéÜäçò, Ìåëáíßäçò (Ëéñßäçò) ÄÁÊ Ïìïíïßáò 12.00 ÁÏ Óåññþí - ÌÅÍÔ Ðáðáãåñßäçò, Ëáìðñßäçò (ÃéáâñÞò)

Ðñüãñáììá ôåëåõôáßáò áãùíéóôéêÞò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá Á´ Áíäñþí ôçò ÅÊÁÓÄÕÌ

(⒠üìéëïò) 1ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÌÉÍÉ

ÊïæÜíç 2004 – Åèíéêüò Ðôïë/äáò ÓÜââáôï 19/03/2011(12:00) ãÞðåäï ÅÐÓ

28 26 26 25 22 22 20 17 17 17 17

ÂÅËÂÅÍÔÏ-ÍÅÁÐÏËÇ 18:00

ÐÑÏÐÁÉÄÉÊÏ

ÇñáêëÞò Ðôïë/äáò – Áêñßôåò ÊïæÜíçò ÓÜââáôï 19/03/2011 (10:30) ãÞðåäï ÇñáêëÞ ðôïë/äáò

1. Áðüëëùí Êáë. 2. ÔéôÜíåò ÄñÜìáò 3. Áíáã. Í.Ñõóßïõ 4. Ðáíáèëçôéêüò 5. ÌÅÍÔ 6. Ðõëáßá 7. Á.Ï. Óåññþí 8. ËáóóÜíçò Êïæ. 9. Ïëýìðéá ËÜñ. 10. ÏëõìðéÜäá ËÜñ. 11. Áóðßò Î. 12. Áñßùí Ðô.

ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò – ÇñáêëÞò Ðôïë/äáò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (10:30) ãÞðåäï ÇñáêëÞ Ðôïë/äáò

Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò – ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò ÊõñéáêÞ 20/03/2011 (10:00) ãÞðåäï ÁíáãÝííçóçò

2ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

«Ö. Áìïéñßäçò» 16.00 Áóðßäá ÎÜíèçò - Ïëýìðéá ËÜñ. Ôáîéëôáñßäçò, Ðáðáäüðïõëïò ×. (ÌðáãêëáôæÞò)

Ç âáèìïëïãßá Óå 14 áãþíåò

Ðáéäéêü ðñùôÜèëçìá ÅÐÓ ÊïæÜíçò

ÐÁÉÄÉÊÏ

×ùñßò íá éäñþóåé èá ðÜñåé ôï ñïæ öýëëï ôïõ áãþíá ï ËáóóÜíçò áöïý ï Áñßùí ðïõ Þôáí íá áíôéìåôùðßóåé áðï÷þñçóå áðü ôï ðñùôÜèëçìá

ÁíáëõôéêÜ, ôïõò áãþíåò ôçò ÊõñéáêÞò (20/03), ïé ïðïßïé åßíáé óôï ðëáßóéï ôçò 15çò áãùíéóôéêÞò, èá äéåõèýíïõí ïé:

ÐôïëåìáÀäáò 16.00 Áðüëëùí Ðô. - ÄÁÓÁË Æáãïñßäçò, Ôæéâåëåêßäïõ (Êçðïõñßäçò)

ÊõñéáêÞ 20/03

×ùñßò íá éäñþóåé ï ËáóóÜíçò

Ïé äéáéôçôÝò êáé ïé êïìéóÜñéïé ðïõ èá óöõñßîïõí óôïõò áãþíåò ôçò Á2 ÂïññÜ Ãõíáéêþí

ÁíáëõôéêÜ, áõôïß Ý÷ïõí ùò åîÞò:

ÍÝáò Óìýñíçò 13.00 Ðáíéþíéïò - Ïëõìðéáêüò Âüëïõ ÍéêïëáêÝá, ÓôÜèç (ÁëéöñáãêÞò)

A2 MðÜóêåô ãõíáéêþí

åðßðåäá (áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò êëð), åíþ ìåëåôÜåé êáé Üëëá óå åîßóïõ êñßóéìïõò ôïìåßò (äéáéôçóßá êëð). Ç åðéóôïëÞ ôïõ ÃÃÁ ê. ÌðéôóáîÞ èÝôåé, áíôéêåéìåíéêÜ, óåéñÜ èåìÜôùí ìå åðéóçìÜíóåéò ðïõ óôç ãåíéêüôçôÜ ôïõò åßíáé óùóôÝò. Ùò ðñïò ôéò åðéóçìÜíóåéò áõôÝò, óå óõíäõáóìü ìå ôçí äçìüóéá áíáêïßíùóç – áðÜíôçóç ôçò Super League óôï ðåñéå÷üìåíï ôçò åðéóôïëÞò ôïõ ê. ÌðéôóáîÞ, ç ÅëëçíéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá åðéèõìåß íá åðéóçìÜíåé ôá åîÞò: 1. Ç Super League áðïôåëåß Óõíåôáéñéóìü Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ðïõ Ý÷åé éäñõèåß ìå äéêáóôéêÞ ðñÜîç, áíáãíùñéóôåß ìå íüìï ôçò ÂïõëÞò êáé åðéêõñùèåß, óå ðïäïóöáéñéêü åðßðåäï, áðü ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Åíþóåùí – Ìåëþí ôçò Å.Ð.Ï. Óôï ðåäßï ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç äéá÷åßñéóç ôïõ ðñïúüíôïò ðïõ ðáñÜãåé (ôçëåïðôéêÜ óõìâüëáéá, êåíôñéêÝò ÷ïñçãßåò êëð) ôçí ïðïßá êáíåßò äåí ìðïñåß íá ôçò áñíçèåß êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï íá ôçí áêõñþóåé ìå Üíùèåí äéáäéêáóßåò êáé óå áíôßèåóç ìå ôçí Üðïøç ôùí ÐÁÅ- Ìåëþí ôçò. 2. Ç ÅëëçíéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá åßíáé, ìå

âÜóç ôçí ðáñáðÜíù äéáðßóôùóç, õðÝñ ôçò óõíÝ÷éóçò äéá÷åßñéóçò ôïõ ðïäïóöáéñéêïý ðñïúüíôïò ôçò ðñþôçò êáôçãïñßáò ôïõ åðáããåëìáôéêïý ðñùôáèëÞìáôïò áðü ôç Super League êáèþò êáé ôçò óõíÝ÷éóçò ôçò óõììåôï÷Þò ôçò óôï ðïäïóöáéñéêü ãßãíåóèáé ùò ¸íùóçò- ìÝëïò ôçò Å.Ð.Ï. 3. Ç Super League åßíáé ðñïöáíÝò üôé áíôéìåôùðßæåé, üðùò êáé óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò ðáñáäÝ÷åôáé, ðñïâëÞìáôá äéïßêçóçò, ïñãÜíùóçò, åêðñïóþðçóçò êáé ëåéôïõñãßáò óôï åðßðåäï ôçò áðëÞò äéá÷åßñéóçò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò, ãéá ôá ïðïßá äåóìåýôçêå íá ðñï÷ùñÞóåé óå ðñïôÜóåéò åðßëõóçò ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. 4. Ç ÅëëçíéêÞ ÐïäïóöáéñéêÞ Ïìïóðïíäßá åßíáé Ýôïéìç íá óõìâÜëåé ìå ðñïôÜóåéò ôçò óôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí äéïßêçóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò Super League êáé óôçí èåóìéêÞ êÜëõøç ôùí áëëáãþí ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí ìÝóá áðü ôéò ðñïâëåðüìåíåò äéáäéêáóßåò ìå ôåëéêÞ åðéêýñùóç áðü ôçí åôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç 5. Ðåñßðôùóç ìåôÜêëçóçò îÝíùí äéáéôçôþí óôá åã÷þñéá ðñùôáèëÞìáôá äåí õößóôáôáé ìå âÜóç ôç Óýìâáóç Äéáéôçóßáò áëëÜ êáé ôç äåäïìÝíç áðüöáóç ôçò Å.Ð.Ï.".

ÅîáéñÝóåéò áãþíùí óå Â' êáé Ã' ÅèíéêÞ Êáôçãïñßá (18/3) Ç FOOTBALL LEAGUE - FOOTBALL LEAGUE 2 áðÝóôåéëå ðñïò ôçí ÏÐÁÐ Á.Å., ôï ðáñáêÜôù Ýããñáöï: "Ðñïò ÏÐÁÐ Á.Å.

1. FOOTBALL LEAGUE:

á) Ðáñáêáëïýìå üðùò åîáéñåèïýí áðü ôá äåëôßá ÐÑÏÐÏ êáé ÐÑÏÐÏ – ÃÊÏË ôçò ÊõñéáêÞò 03-04-2011, ïé ðáñáêÜôù áãþíåò ôçò 29çò áãùíéóôéêÞò çìÝñáò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò Ï.Ð.Á.Ð. ôçò FOOTBALL LEAGUE : 1. ÅÈÍÉÊÏÓ – ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÇÑ

( ÄÅÕÔÅÑÁ 04-04-2011 )

2. ÇËÉÏÕÐÏËÇ ÃÓ – ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ

( ÓÁÂÂÁÔÏ 02-04-2011 )

3. ÔÑÉÊÁËÁ – ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ

( ÄÅÕÔÅÑÁ 04-04-2011 )

â) Ðáñáêáëïýìå üðùò åîáéñåèïýí áðü ôá äåëôßá ÐÑÏÐÏ êáé ÐÑÏÐÏ – ÃÊÏË ôçò ÊõñéáêÞò 10-04-2011 , ïé ðáñáêÜôù áãþíåò ôçò 30çò áãùíéóôéêÞò çìÝñáò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò ÏÐÁÐ ôçò FOOTBALL LEAGUE : 1. ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏÓ – ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ

( ÓÁÂÂÁÔÏ 09-04-2011 )

2. ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ – ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ

( ÄÅÕÔÅÑÁ 11-04-2011 )

3. ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ – ÐÉÅÑÉÊÏÓ

( ÄÅÕÔÅÑÁ 11-04-2011 )

Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõíåñãáóßá. Ãéá ôç FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ & FOOTBALL LEAGUE 2 ÏÐÁÐ Ï Ðñüåäñïò Óðýñïò ÊáëïãéÜííçò"


ÈÁÑÑÏÓ

4

Ì

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

Ïé åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò ðüëçò ìáò êáé ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç

åôÜ ôï ðñüóöáôï ñåðïñôÜæ ãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï âéþíïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ôá êáöÝ ôçò ÊïæÜíçò, Þñèáìå óå åðáöÞ êáé ìå ôïõò åìðüñïõò ôçò ðüëçò ìáò, ãéá íá ìáò ìåôáöÝñïõí êé åêåßíïé ôï êëßìá ðïõ åðéêñáôåß óôçí ôïðéêÞ áãïñÜ ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá. Ç ìåßùóç óôçí êßíçóç, ôï åðßðåäï ôùí ôéìþí, ôá åíïßêéá êáé ç ãåíéêüôåñç øõ÷ïëïãßá ôçò áãïñÜò, åßíáé êÜðïéá áðü ôá èÝìáôá ðïõ ìáò ó÷ïëßáóáí ïé éäéïêôÞôåò êáé õðåýèõíïé ôùí êáôáóôçìÜôùí…

ÆéÜìðñáò Áñãýñéïò «ÕðïäÞìáôá»

«Ç êßíçóç óôçí áãïñÜ öÝôïò åßíáé ðïëý ðåóìÝíç. Ãýñù óôï 60 %. Ï êüóìïò Ý÷åé Üëëåò ðñïôåñáéüôçôåò, ïé ìéóèïß Ý÷ïõí ìåéùèåß, Ý÷ïõí ãßíåé áðïëýóåéò… Ïé ðùëÞóåéò óå ðáðïýôóéá êáé ñïý÷á, áí êáé èåùñïýíôáé âáóéêÜ åßäç, Ý÷ïõí ðáñïõóéÜóåé áéóèçôÞ ìåßùóç. Ïé ãõíáßêåò, üðùò ðÜíôá, åîáêïëïõèïýí íá øùíßæïõí ðéï ðïëý áðü ôïõò Üíôñåò. Ïé çëéêßåò ðïõ øùíßæïõí ðéï ðïëý, ãéáôß äßíïõí ðñïôåñáéüôçôá óôïí åáõôü ôïõò êáé ãéáôß ôïõò áñÝóåé íá áñÝóïõí, åßíáé áðü 20 ìÝ÷ñé 40. Áí ìßá åðé÷åßñçóç üëá ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá åß÷å ìéá óùóôÞ ðïëéôéêÞ, ðéóôåýù üôé ìðïñåß íá ‘êñáôçèåߒ ìÝ÷ñé íá ðåñÜóåé ç êñßóç. Ôá êáôáóôÞìáôá üìùò ðïõ äåí Ý÷ïõí óùóôÝò âÜóåéò, êéíäõíåýïõí Üìåóá. Äýóêïëá èá Üíïéãá óÞìåñá ìéá íÝá åðé÷åßñçóç. Åßíáé êáéñüò ãéá óõììÜæåìá ðéï ðïëý. ºóùò üìùò óôï ìÝëëïí ôá ðñÜãìáôá íá âåëôéùèïýí. ÐÜíôá õðÞñ÷áí äéáóôÞìáôá ìå ýöåóç óôçí áãïñÜ. Åëðßæù üôé ìå ôïí êáéñü èá öôéÜîïõí ôá ðñÜãìáôá».

Äñáãáôóßêáò ÁèáíÜóéïò «ÐïëõêáôÜóôçìá»

«Ôï 2010 Ýêëåéóå ðôùôéêÜ, êáôÜ 25 – 30 %, êáé óôá ßäéá ðïóïóôÜ êéíÞèçêáí êáé ïé åêðôþóåéò. Ðñïò ôï ðáñüí äå öáßíåôáé íá âåëôéþíåôáé êÜôé. Áêüìá êáé ôï äåêáÞìåñï ôùí ðñïóöïñþí äåí âåëôéþèçêáí éäéáßôåñá ôá ðñÜãìáôá. Ïé ôéìÝò óå êÜðïéá åßäç Ý÷ïõí ðôùôéêÞ ôÜóç êáé óå êÜðïéá áíïäéêÞ. ÃåíéêÜ üìùò õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ïéêïíïìéêÜ åßäç. ÅéäéêÜ óôéò åêðôþóåéò õðÞñ÷áí åßäç ìå Ýêðôùóç 50, 60, 70%. ÖÝôïò Ýãéíáí ðéï ðïëëÝò ðñïóöïñÝò áðü ü, ôé Üëëåò ÷ñïíéÝò. ÁõôÜ ðÜíôùò ðïõ êéíïýíôáé ðéï ðïëý åßíáé ôá ëåõêÜ åßäç êáé ü, ôé áöïñÜ ôç ãõíáßêá. Ôá Ýîïäá ìéáò åðé÷åßñçóçò óÞìåñá åßíáé ðïëëÜ. Êáé äåí åßíáé ðÜíôá åýêïëï íá ôá âãÜëåé ðÝñá. Ãåíéêüôåñá åßíáé äýóêïëç åðï÷Þ. Êëåßíïõí óõíÝ÷åéá êáôáóôÞìáôá. Äåí îÝñù ðùò èá åîåëé÷èåß ç êáôÜóôáó煻

Íßêïò Íáôóéüò «ÊïóìÞìáôá»

«ÁõôÞ ôç ÷ñïíéÜ óçìåéþèçêå ðôþóç ôïõ ôæßñïõ óå ðïóïóôü ðåñßðïõ 20-30%. Ïé êáôáíáëùôÝò åßíáé ðïëý ðñïóåêôéêïß óôéò áãïñÝò ðïõ êÜíïõí. ÕðÜñ÷åé öüâïò êáé ðñïóðáèïýí íá âñïõí ðñïúüíôá ðïõ íá åßíáé ðñïóáñìïóìÝíá óôéò áíÜãêåò ôïõò , áëëÜ êáé óôéò ïéêïíïìéêÝò ôïõò äõíáôüôçôåò. Ðáñáôçñïýìå üôé ïé ðåëÜôåò äåí êÜíïõí ðëÝïí êáèüëïõ ðåñéôôÜ äþñá. ÁãïñÜæïõí êïóìÞìáôá üôáí åßíáé áíÜãêç íá ôï êÜíïõí. Óå ãÜìïõò, âáðôßóåéò, áññáâþíåò… Êáé ðÜëé üìùò ðáßñíïõí ôá áðáñáßôçôá. Ïé êáôáíáëùôÝò áíáæçôïýí ðéï ïéêïíïìéêÝò ëýóåéò, áëëÜ êáé ïé åôáéñåßåò ðñïóðáèïýí íá ðñïóáñìüóïõí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôá íÝá äåäïìÝíá. Ôá Ýîïäá ìéáò åðé÷åßñçóçò åßíáé ðïëëÜ. Êé üôáí äåí õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ êßíçóç êáé ñïÞ óôçí áãïñÜ, ôá ðñÜãìáôá äõóêïëåýïõí. Ç êÜèå åðé÷åßñçóç ðñïóðáèåß íá ôï ðáëÝøåé ìå ôïí ôñüðï ôçò».

Êáêïõëßäçò ÄçìÞôñçò «CENTRAL»

«Ç êßíçóç öõóéêÜ êáé ìåéþèçêå ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, êáôÜ 20-30% óõãêñéôéêÜ ìå Üëëåò ÷ñïíéÝò, êáé êõñßùò óôá áíôñéêÜ åßäç. ÕðÜñ÷åé ìéá ãåíéêÞ êáèßæçóç óôçí áãïñÜ. Ïé ôéìÝò åßíáé ðéï ÷áìçëÝò áðü Üëëåò ÷ñïíéÝò, áëëÜ ôï èÝìá åßíáé üôé äåí õðÜñ÷åé ÷ñÞìá óôçí áãïñÜ. Ãé’ áõôü êáé êëåßíïõí ôüóåò åðé÷åéñÞóåéò. Ïýôå ìå ôéò åêðôþóåéò óþæåôáé ç êáôÜóôáóç. Äå öôÜíïõí ëßãåò ìÝñåò ãéá íá êáëýøïõí ôï Ýëëåéììá. ¸÷ïõí ãßíåé áðïëýóåéò óå áñêåôÜ êáôáóôÞìáôá, óå ðïóïóôü 40-50%. Êëåßíïõí áêüìá êáé ðïëý ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, êé áõôü âÝâáéá Ý÷åé óõíÝðåéåò, ãéáôß üôáí êëåßíåé Ýíáò ‘êïëïóóüò’, áõôüìáôá ðáñáóÝñíåé ìáæß ôïõ êé Ýíá óùñü ìéêñüôåñåò åðé÷åéñÞóåéò. Ôá åíïßêéá èá Ýëåãá üôé ìåéþèçêáí ãåíéêÜ, áëëÜ ðáñüëá áõôÜ åßíáé äýóêïëïé ïé êáéñïß».

Ýîïäá âåíæßíçò, ï÷Þìáôïò, ãñáöåßïõ, áóöáëéóôéêþí öïñÝùí, ãßíåôáé áíôéëçðôü ðùò óôç ó÷ïëÞ ïäçãþí äå ìÝíïõí ðáñÜ åëÜ÷éóôá. Åëðßæïõìå íá ðÜíå êáëýôåñá ôá ðñÜãìáôá óôï ìÝëëïí».

Êïõêïõëüðïõëïò ÐÜñçò «Åßäç Casual Ñïõ÷éóìïý» «Ç êßíçóç, üðùò åßíáé åðüìåíï, åßíáé ìåéùìÝíç ãýñù óôï 30%. Óôéò åêðôþóåéò õðÞñîå ìéá áýîçóç, áëëÜ äåí Ýëõóå ôï ðñüâëçìá. Íá ìçí îå÷íÜìå üôé áõîÜíåôáé ôáõôü÷ñïíá êáé ï ÖÐÁ. ¼ëïé ðñïóðáèïýìå íá ôï ðáëÝøïõìå. ÐñÝðåé üìùò íá ôïíßóïõìå üôé ïé ðáñáããåëßåò ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôá êáôáóôÞìáôá, Ýãéíáí 1-2 ÷ñüíéá ðñéí. Äåí ãíùñßæáìå üôé èá ãéíüôáí áõôÞ ç áíáôñïðÞ. Óõíåðþò Ý÷ïõìå ðåñéóóüôåñç ðïóüôçôá ðñïúüíôùí áðü áõôÞ ðïõ èá æçôçèåß. Áõôü ïäçãåß óå ìåßùóç ôùí ôéìþí êáé óå stock. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åíïßêéï, ðéóôåýù ðùò, áí óõíå÷éóôåß áõôÞ ç êáôÜóôáóç, èá ðñÝðåé íá ðñïóáñìïóôïýí üëá ðñïò ôá êÜôù. Èá ðñÝðåé íá ìåéùèïýí ôá åíïßêéá, ãéá íá ìçí êëåßóïõí ïé åðé÷åéñÞóåéò. ÅÜí äå ìðïýìå üìùò óå áíáðôõîéáêÞ ôñï÷éÜ, ôï ìÝëëïí ôùí åðé÷åéñÞóåùí äéáöáßíåôáé æïöåñü…»

ÐïõðíÜñá Ìáôßíá «ÏðôéêÜ» «To 2010 óôçí áñ÷Þ åß÷å êÜðïéá êßíçóç, áëëÜ üóï ðåñíïýóå ï êáéñüò óçìåéùíüôáí áéóèçôÞ êÜìøç. Ôï 2011 äå ìðïñþ íá ðù üôé ìðÞêå êáëÜ. ÕðÞñîå ìßá ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 40%, Ýãéíå ðéï ïñáôÞ ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç». Ó÷åôéêÜ ìå ôï åíïßêéï, èá Ýëåãá üôé åßíáé áñêåôÜ õøçëü, éäßùò óå óõó÷åôéóìü ìå ôá Ýóïäá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí ìåéùèåß. Ðéóôåýù üôé ôï ìÝëëïí ôùí åðé÷åéñÞóåùí åßíáé åíôåëþò áâÝâáéï. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç äåí èá Ýëåãá üôé Ý÷åé åíþóåé ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ. Áí ôçí åß÷å åíþóåé, ßóùò Ýêëåéíáí êáé ëéãüôåñá êáôáóôÞìáôá».

ÔóéïëÜêç ÌÜñèá Bella Casa «Áðü ôï 2010 Üñ÷éóå íá öáßíåôáé ç áëëáãÞ óôçí áãïñÜ. Ôï 2011, áðü ôï ÖåâñïõÜñéï êáé ìåôÜ, Ýãéíáí ðïëý ðéï åìöáíåßò ïé óõíÝðåéåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. ÖÝôïò ïýôå êáé ïé åêðôþóåéò Þôáí êáëÝò. Ôï åíïßêéü ìáò åßíáé ó÷åôéêÜ êáëü óõãêñéôéêÜ ìå ôá åíïßêéá ðïõ ðëçñþíïõí Üëëá êáôáóôÞìáôá. ÔïõëÜ÷éóôïí äåí ìáò Ý÷åé ãßíåé áýîçóç. ÐëÝïí, áêüìá êáé óå ðåñéüäïõò ðïõ äåí ãßíïíôáé åêðôþóåéò, êÜíïõìå ðñïóöïñÝò êáé êáëýôåñåò ôéìÝò. ¸÷ïõìå âãÜëåé êáé êÜñôá ìÝëïõò ãéá ôïõò ðåëÜôåò, þóôå íá Ý÷ïõíå ìéá ìüíéìç Ýêðôùóç. Ïé ëßóôåò ãÜìïõ Ý÷ïõí ìåéùèåß áéóèçôÜ. ÐïëëÜ æåõãÜñéá áíôéêáèéóôïýí ôç ëßóôá ãÜìïõ ìå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü. Êé áõôü êÜíåé æçìéÜ óôçí áãïñÜ. Ç êñßóç èá Ýëåãá ðùò Ý÷åé áðáëýíåé ãåíéêÜ ôïí áíôáãùíéóìü. ¸÷ïõìå üëïé êïéíÜ ðñïâëÞìáôá êáé ðñïóðáèïýìå íá ôá áíôéìåôùðßóïõìå».

Ãéáìïõñßäïõ Êáßôç «Ðáñïõóßáóç» «Ç êßíçóç êáôÜ ôï 2010 Þôáí ìåéùìÝíç êáôÜ 5% ðåñßðïõ. Ôï 2011 ìåéþèçêå ðåñéóóüôåñï, ãýñù óôï 10-12% ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò ðïõ äéáíýïõìå åßíáé äýóêïëç êáé ãéá ôéò Þäç õðÜñ÷ïõóåò åðé÷åéñÞóåéò, êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï ãéá áõôÝò ðïõ ôþñá îåêéíïýí. Ôá åíïßêéá åßíáé ó÷åôéêÜ õøçëÜ êáé ðéóôåýù üôé ðñÝðåé íá ðñïóáñìüæïíôáé êé áõôÜ óôéò ãåíéêüôåñåò ïéêïíïìéêÝò óõíèÞêåò. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç èåùñþ ðÜíôùò üôé åíþíåé ôïõò åìðüñïõò. ¢ëëùóôå åðéâÜëëåôáé óå ôÝôïéïõò êáéñïýò íá åßìáóôå üëïé ðéï êïíôÜ».

Ãêéïýëçò Ãéþñãïò «Ó÷ïëÞ Ïäçãþí Êüìâïò» «Ç ãåíéêÞ åéêüíá åßíáé üôé ôá Üôïìá ðïõ Ýâãáëáí äßðëùìá ôï 2010 óôï íïìü ÊïæÜíçò, åßíáé ëéãüôåñá êáôÜ 20-30%, ðáñüëï ðïõ ôï äßðëùìá åßíáé êÜôé áðáñáßôçôï. Áõôü ðéóôåýù üôé Þôáí óõíÝðåéá ôçò êñßóçò. ¼óïé ìðïñïýóáí íá áíáâÜëëïõí ôç äéáäéêáóßá ôïõ äéðëþìáôïò, ôï Ýêáíáí. Ôï 2011 ôá ðñÜãìáôá èá Ýëåãá ðùò åßíáé ÷åéñüôåñá. Ïé ôéìÝò ìÝóá óôç ÷ñïíéÜ ðïõ ðÝñáóå ìåéþèçêáí êé áõôÝò ãýñù óôï 20-30%. Áõôü Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ìéá ó÷ïëÞ ïäçãþí óÞìåñá íá ðåñéïñßæåé ôá êÝñäç ôçò óôï åëÜ÷éóôï êáé íá êëåßíåé ôç ÷ñïíéÜ ìå æçìéÝò. ÅîÜëëïõ, Ýíá äßðëùìá ïäÞãçóçò åðéâáñýíåôáé áðü ôï êñÜôïò ìå ðáñÜâïëá ðïõ öôÜíïõí ôá 200-250 åõñþ. ¸ôóé, üôáí ç ôéìÞ åßíáé ãýñù óôá 550 åõñþ, áí óõíõðïëïãéóôïýí êáé ôá

Êõñéáêßäçò Êùí/íïò ÅÐÁË (Ðñüåäñïò Ïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí êáé Âéïôå÷íþí) «Ï ôæßñïò åßíáé ìåéùìÝíïò êáôÜ 70% ðåñßðïõ. ÅðåéäÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá, êé åðåéäÞ ç ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá Ý÷åé óçìåéþóåé ðôþóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 75 %, ôá ðñÜãìáôá åßíáé ðïëý äýóêïëá. Ïé åðéðôþóåéò ôçò êñßóçò èá öáíïýí Ýíôïíá üëï ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2011. Ïé åðé÷åéñÞóåéò üìùò Ý÷ïõí êëåßóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò óôï 2ï åîÜìçíï ôïõ 2010 ìå åðéôáãÝò, êé áõôü óçìáßíåé üôé ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2011 ïé äõóêïëßåò èá åßíáé ðïëý ìåãÜëåò. Ïé ôéìÝò äåí Ý÷ïõí áíÝâåé åäþ êáé 2 ÷ñüíéá, åíþ Ý÷ïõìå áðïññïöÞóåé êáé ôï ÖÐÁ. Óôü÷ïò ìáò åßíáé ç âéùóéìüôçôá ôùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ç äéáôÞñçóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò. Ôï åíïßêéï åßíáé õøçëü. ¼ëåò ïé åðé÷åéñÞóåéò áíôéìåôùðßæïõí áõôü ôï èÝìá êáé ðéÝæïõí ãéá ìåßùóç ôùí åíïéêßùí. Óßãïõñá ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç åíþíåé ôïõò åðáããåëìáôßåò. ¼ôáí ôï ðñüâëçìá åßíáé êïéíü, áíáæçôïýí üëïé ëýóåéò ãéá ôï ðþò èá âãïõí áðü ôçí êñßóç êáé ðþò èá áíáèåñìáíèåß ç áãïñÜ».

Ðáõëßäçò Ðáýëïò «ÕðïäÞìáôá» «Ç ìåßùóç óôçí êßíçóç õðïëïãßæåôáé ãýñù óôï 30%. ¢ëëïé äåí øùíßæïõí ãéáôß ðñáãìáôéêÜ äåí Ý÷ïõí ÷ñÞìáôá, êé Üëëïé ãéáôß äåí Ý÷ïõí ôçí øõ÷ïëïãßá íá ôï êÜíïõí. ÐåñéìÝíïõìå íá äïýìå ðþò èá ðÜíå ôá ðñÜãìáôá ôçí Üíïéîç. Áí äåí åßíáé êáëýôåñç ç êáôÜóôáóç, åëðßæïõìå ôïõëÜ÷éóôïí íá ìçí åßíáé ÷åéñüôåñç. Ïé ôéìÝò åßíáé óôá ßäéá åðßðåäá, êáé óõ÷íÜ óå ðéï ÷áìçëÜ. Ôï åíïßêéï åßíáé áñêåôÜ õøçëü. ÃåíéêÜ ôá íïßêéá óôçí ÊïæÜíç åßíáé õøçëÜ óå ó÷Ýóç ìå ðïëëÝò Üëëåò ðüëåéò. Ìå äåäïìÝíç ôçí ðáñïýóá êáôÜóôáóç, íïìßæù üôé èá êëåßóïõíå ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò. ¼óïé âÝâáéá åßíáé êáëïß Ýìðïñïé, èá êñáôçèïýí. ¼óïé üìùò äåí ôï âëÝðïõí ôüóï óïâáñÜ, èá êéíäõíÝøïõí. Åßíáé ðïëý åýêïëï íá ìðåéò ‘ìÝóᒠìå ôï åìðüñéï».

ÌçôóéÜêç Åõáããåëßá BSB «ÕðÜñ÷åé ìåãÜëï ðñüâëçìá óôçí áãïñÜ. Ïé ðåëÜôåò äõóêïëåýïíôáé ðÜñá ðïëý íá øùíßóïõí, êáé Ý÷åé ìåéùèåß ðïëý ç ðïóüôçôá ôùí ñïý÷ùí ðïõ áãïñÜæïõí. ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèåß óôïí ðåëÜôç ç áíÜãêç íá øùíßóåé. ÄéáöïñåôéêÜ äå èá ôï êÜíåé. Óôéò åêðôþóåéò áõîÞèçêå êÜðùò ç êßíçóç. ¼ëïé áíáæçôïýí ãåíéêÜ ôéò ðéï öèçíÝò ëýóåéò. Ïé ôéìÝò åßíáé ïéêïíïìéêÝò, Ý÷ïõí ìåéùèåß áñêåôÜ, êáé ïé åôáéñåßåò ðñïóðáèïýí íá ðñïóáñìïóôïýí óôá êáéíïýñéá äåäïìÝíá ôçò áãïñÜò. Ôï åíïßêéü ìáò Þôáí ðïëý õøçëü, áëëÜ Ý÷åé ãßíåé ìéá ó÷åôéêÞ ìåßùóç. Äåí åîéóïññïðïýíôáé ðÜíôá ôá Ýóïäá ìå ôá Ýîïäá. Ðñïóðáèïýìå üìùò ãéá ôï êáëýôåñï. ¸÷ïõìå êáëü ðñïúüí, êáëÝò ôéìÝò, åîõðçñåôïýìå óùóôÜ ôïí êüóìï, êé áõôü ðéóôåýù åßíáé ðïõ ìáò êñáôÜåé óå Ýíá åðßðåäï éêáíïðïéçôéêü. Åõåëðéóôïýìå üôé ôçí Üíïéîç ôá ðñÜãìáôá èá âåëôéùèïýí».

ÔóéñÝêáò ÃéÜííçò «ÍõöéêÜ» «Åßìáóôå áñêåôÜ éêáíïðïéçìÝíïé, ãéáôß åßìáóôå ÷ñüíéá óôçí áãïñÜ. Óßãïõñá õðÞñîå ìéá ìåßùóç óôçí êßíçóç, ðïõ Ýãéíå áéóèçôÞ óå üëïõò, áëëÜ óôá äéêÜ ìáò åßäç ç êáôÜóôáóç åßíáé êáëýôåñç. Ïé ôéìÝò ìáò Ý÷ïõí ìåéùèåß áñêåôÜ. Ï êüóìïò åîÜëëïõ øÜ÷íåé ôéò ðéï öèçíÝò ëýóåéò êáé óôá íõöéêÜ êáé óôá âáðôéóôéêÜ Ó÷åôéêÜ ìå ôï èÝìá ôïõ åíïéêßïõ, óôçí ðåñßðôùóÞ ìáò ôï åíïßêéï åßíáé ÷áìçëü, ëïãéêü. Ãíùñßæù üìùò üôé Üëëá êáôáóôÞìáôá áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá ìå áõôü ôï èÝìá. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ôåëåõôáßá ìåéþèçêáí ïé èñçóêåõôéêïß ãÜìïé. Óõ÷íÜ ï íÝïò êüóìïò åðéëÝãåé ôïí ðïëéôéêü ãÜìï ãéá ëüãïõò ïéêïíïìéêïýò. Ðáñüëá áõôÜ, ðïëëÜ æåõãÜñéá êÜíïõí áñãüôåñá êáé èñçóêåõôéêü ãÜìï».

ÁÃÁËÌÁÔÁ ÔHÓ ÐÏËÇÓ»

ÁöéÝñùìá óôïí ÉÙÁÍÍÇ ÔÑÁÍÔÁ êáé óôïí ãéï ôïõ ×ÁÑÉÓÉÏ ÊõñéáêÞ 20 Ìáñôßïõ, óôçí «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò», 8 ì.ì. Ðùò ãåííéÝôáé ìéá ðüëç; Êáé óôç óõíÝ÷åéá ðùò ìåôáôñÝðåôáé óå ðáôñßäá; Áíáæçôþíôáò áðáíôÞóåéò óå áõôÜ ôá åñùôÞìáôá óêïíôÜöôåéò óå Ýííïéåò üðùò ç ôüëìç, ç áíÜãêç, ç óïößá, ç áðåëðéóßá, ç ìáôáéïäïîßá. Áíáëïãßæåóáé ôïí Ðïóåéäþíá êáé ôçí ÁèçíÜ íá öéëïíéêïýí ðÜíù óå Ýíá âñÜ÷ï ãéá ôï ðïéïò èá ãßíåé áíÜäï÷ïò ôçò ÁôôéêÞò ãçò. ÖÝñíåéò óôï íïõ óïõ ôï Óáñùíéêü ìå ôá ãáëáíÜ ôñïöïöüñá íåñÜ, ôéò ðëáãéÝò ôïõ ÁéãÜëåù üñïõò ìå ôá öïñôùìÝíá áìðÝëéá, íá óõíäéáëÝãåôáé ìå ôïí êáôÜöõôï ìå åëéÝò Õìçôôü, ôïõò æùïäüôåò Êçöéóü êáé Éëéóü êáé êáôáëáâáßíåéò ôçí áéôßá ôçò öéëïíéêßáò. Ùóôüóï åßíáé áäýíáôï íá êáôáëÜâåéò ðïéá äýíáìç ïäÞãçóå ôïí ÉùÜííç ÔñÜíôá, íá êÜíåé ðáôñßäá ôïõ ìéá «Óê´ñêá», äçëáäÞ Ýíáí âñá÷üôïðï. Êáé áêüìç ðéï äýóêïëï íá êáôáíïÞóåéò ãéáôß ï ãéïò ôïõ ×áñßóéïò ôáîßäåøå óå üëï ôïí êüóìï ãéá íá êáôáöÝñåé ãéá áõôüí ôïí âñá÷üôïðï ôï ðáñÜäïîï, «íá éäñýóïõí ïé Ïèùìáíïß ìéá ðüëç óôçí ïðïßá áðáãïñåõüôáí óôïõò ìïõóïõëìÜíïõò íá ôçí êáôïéêïýí». Ìå äýï öõóéïãíùìßåò ôáõôüóçìåò ìå ôçí ßäéá ôçí ðüëç, ôïí ÉùÜííç (ðáôÝñáò) êáé ôïí ×áñßóéï (ãéïò) ÔñÜíôá, áó÷ï-

ëåßôáé ôï öåôéíü áöéÝñùìá ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ. ÊïæÜíçò óôá «ÁãÜëìáôá ôçò ðüëçò.» Ìéá ðáñÜóôáóç üðïõ ç èåáôñéêÞ äñÜóç óõíäéáëÝãåôáé ìå ôçí ôÝ÷íç ôïõ âßíôåï. ÎåêéíÜ 400 ÷ñïíéá ðñéí, ôï 1611, óôç Èåóóáëßá êáé ôçí ¹ðåéñï, óôïõò äéùãìïýò ôùí ÅëëÞíùí áðü ôïõò Ôïõñêáëâáíïýò, äéáôñÝ÷åé ôéò ðñùôåýïõóåò ôçò ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò, êáé ôçí ÔóáñéêÞ Ñùóßá, ãéá íá êáôáëÞîåé óôçí ÌåãÜëç Ðýëç êáé ôï äéÜôáãìá ôïõ Ìå÷ìÝô ôïõ Ä´ðïõ ïñßæåé ôçí Êüæéáíç ùò ÌáëéêáíÝ. Ç ÊïæÜíç äåí åõôý÷çóå íá Ý÷åé Ìõèéêïýò éäñõôÝò. Äåí ôçí äéåêäßêçóáí Èåïß. Ùóôüóï ïõäÝðïôå õøþèçêå ìéíáñÝò óôéò ãåéôïíéÝò ôçò êáé ïé éäñõôÝò ôçò óÞìåñá óêåðÜæïíôáé áðü ôçí á÷ëÞ ôïõ Ìýèïõ. ÓõíôåëåóôÝò Êåßìåíá-Óêçíïèåóßá: Íßêïò ÊÝöáëïò ÁöÞãçóç: Íéêüëáïò ÊÝöáëïò – Óýóóç ÆõìÜñá ÖùíÞ ÌïõñÜô Ä´: ÃéÜííçò Êáñá÷éóáñßäçò Êïóôïýìéá: Âåíåôßá ÍÜóç Öùôéóìïß: ¢ñçò ×áñáëáìðßäçò Ðåñïýêåò: ÔÜóïò Êáôóçìß÷áò

Âïçèüò óêçíïèÝôç: ×ñéóôßíá ÊáñáìÜíç Öùôïãñáößåò: Èåüäùñïò ×ëéÜðáò Ðáßæïõí: ÂáããÝëçò Ôæéìüðïõëïò, Ëïõêéáíüò Êõñáôóüò, Óùöñüíçò ÅõèõìéÜäçò, Ìáñßá Ãêïõæéþôç, ÃéÜííçò Äáäáìüãéáò, Áíôþíçò ÌïõñÜôïãëïõ, ×ñéóôßíá ÐáëÝíôæá, ÄçìÞôñçò ÓõíäïõêÜò, Ãéþôçò ÂáóéëåéÜäçò, Ãéþñãïò Ðáößëçò, ÌÜêçò Äáâéäüðïõëïò, ÊïóìÜò ÐáðáúùÜííïõ, Óýóóç ÆõìÜñá, Çëßáò ÅëåõèåñéÜäçò, ÖùôåéíÞ ×áôæÜñá, ÅëÝíç Êåëåóßäïõ, ÁããåëéêÞ ÄÞìïõ-Ñïýóç, ÓôÝñãéïò Ëáâáíôóéþôçò, ÉùÜííá ÌïõñÜôïãëïõ. ÔéìÞ åéóéôçñßùí ÃåíéêÞ åßóïäïò: 8 Å Ãéá ôïõò «Ößëïõò ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ»: 5 Å ÐáñáóôÜóåéò ãéá ôá ó÷ïëåßá áðü ÄåõôÝñá 21 – ÔåôÜñôç 23 Ìáñôßïõ. ÔéìÞ åéóéôçñßïõ: 6 Å Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 24610- 24062

Ä. Ê.

ÔÙÍ ÁÓÔÅÑÉÙÍ ÏËÁ ÔÁ ×ÑÙÌÁÔÁ Ç ÈåáôñéêÞ ÏìÜäá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò «Ðïëýìïñöï» óå óõíåñãáóßá ìå ôá ÓÔ´ êáé Ç´ ÅîÜìçíá ôïõ ÔìÞìáôïò Íçðéáãùãþí ðáñïõóéÜæïõí ôç ìïõóéêï-èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç

ÔÙÍ ÁÓÔÅÑÉÙÍ ÏËÁ ÔÁ ×ÑÙÌÁÔÁ ÂáóéóìÝíç óå ðïéÞìáôá ôïõ ÓôáìÜôç ÃáñãáëéÜíïõ êáé ìïõóéêÝò ôùí ÌÜíïõ ×áôæçäÜêé êáé ÓôáìÜôç ÓðáíïõäÜêç ÔåôÜñôç 6 Áðñéëßïõ 2011 - þñá 6.00 ì.ì Óôï Ìéêñü ÁìöéèÝáôñï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ - ÄéÜñêåéá : 45 ëåðôÜ Åßóïäïò åëåýèåñç - Ðëçñïöïñßåò óôï 6944-134.004


'

ÈÁÑÑÏÓ ÈAPPOÓ

IÄIOKTHÓIA ÅêäïôéêÞ EíçìåñùôéêÞ I.KOPOMHËHÓ A.E ÅÊÄÏÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄIEYÈYNTHÓ ÓYNTAÎÇÓ Ä. KATÓOÃIANNHÓ IÄPYTHÓ + Xñ. ÐáðáóôåñéÜäçò Eôïò éäñýóåùò 1960 YÐEYÈYNOI THÓ EÖHMEPIÄAÓ “ÈAPPOӔ Ä. MAKEÄONIAÓ KAÓTOPIA Kþóôáò Äïýöëéáò ÓIATIÓTA Èåüäùñïò ÐåóíéêÜò ÓéÜôéóôá ÃåñÜíéá Tçë. 24650- 22.970 Tçë. 38611 Fax 34611 e-mail: tharos@otenet.gr EÄPA KOZANH ÓYNÄPOMH ÅÔÇÓÉÁ 72 E ÅÎÁÍÇÌÇ 36 Å ÔÑÉÌÇÍÇ 18 Å EËAXIÓTH ÓYNÄPOMH 15 E

ÓÜââáôï 19 Ìáñôßïõ 2011

Ðëçñïöïñßåò, øõ÷áãùãßá, äéÜöïñá êáèçìåñéíÜ ...

ÌÜóêåò ïìïñöéÜò «Peeling ìå áìýãäáëá» êáé «ÊáíÝëá åíáíôßïí êõôôáñßôéäáò» «Peeling ìå áìýãäáëá»: ÕëéêÜ: 1 ê.ó áìýãäáëá áëåóìÝíá ðïëý ëåðôÜ óáí óêüíç ðåñßðïõ, 1 – 2 ê.ó óáíôéãß. Áíáêáôåýåôå ôï ìåßãìá íá ãßíåé óáí êñÝìá, áðëþíåôå óôçí åðéäåñìßäá, ç ïðïßá èá ðñÝðåé íá åßíáé êáèáñÞ, êáé êÜíåôå êõêëéêÝò êéíÞóåéò óå üëï ôï ðñüóùðï. ¸ðåéôá îåðëÝíåôå. Ôá áìýãäáëá áðïôåëïýí ìéá êýñéá ðçãÞ âéôáìßíçò Å êáé Ý÷ïõí áíôéãçñáíôéêÞ äñÜóç. «ÊáíÝëá åíáíôßïí ôçò êõôôáñßôéäáò»: ÕëéêÜ: 20 ml åëáéüëáäï, 50 ml óáíôéãß, 1 ê.ó ìÝëé, 3 ê.ó óôñáããéóôü ãéáïýñôé, 20 gr. ÊáíÝëëá óå óêüíç. Áíáêáôåýåôå ôá õëéêÜ êáé ôá áðëþíåôå óôá óçìåßá ðïõ õðÜñ÷åé ôï ðñüâëçìá, Ýðåéôá ôõëßãåôå ìå ìåìâñÜíç ãéá 30 ëåðôÜ êáé ôÝëïò îåðëÝíåôå. ÅËÅÍÁ ÔÁÚËÉÄÏÕ Make up – nail artist – hair stylist elenatail@yahoo.com

Ç óõíôáãÞ ôçò çìÝñáò ØçôÜ ëá÷áíéêÜ ìå áíèüôõñï êáé ðáîéìÜäéá

TPAÐEZÙN ÏPÃANIÓMÙN 190 E

XPHÓIMA THËEÖÙNA ÄÇÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-50300 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24613-34732, 53111, -116 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24613-01194 Ê.Å.Ð. ÍÏÌÁÑ×ÉÁ: 24613 51520 , 24613 51101, –113, -114 ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24610-22001 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ: 199 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 24610-34515 ÏÔÅ ÂËÁÂÅÓ: 121 ÔÇËÅÈÅÑÌÁÍÓÇ: 24610-24600, 24006 ÄÅÕÁÊ: 24610-51500 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ: 24610-40500 ÔÁÎÉ: 24610-34605, -905 ÊÔÅË: 24610-34454 ÉÊÁ: 24610-22100, 31872 ÔÅÂÅ: 24610-34753 ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÄÅÇ: 24610-26172 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ: 24610-67600, -666 ÅÊÁÂ: 166 EXPRESS SERVICE: 24610-36966, 1154 INTERAMERICAN ÏÄ. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: 24610-42253, 1158, 6942234356 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ: 10400 S.O.S ASSISTANCE 24610-33000 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE: 1057, 24610-25876 KTEO: 24610- 31690 ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÏ: 24610-34500 ÏÁÅÄ: 24610-41729, 34011, -022 ÔÅÉ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24610-40161 ÌÇÔÑÏÐÏËÇ: 24610 -36050 & 24610-34949 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24620-56200 ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ: 24610-36098

ÐáñÜîåíá…

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ THËEÖÙNA ÄÇÐÅÈÅ: 24610-21691

«ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ»: 24610-21077

ÄÅÐÁÊ: 24610-21285

«ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ»: 2461049752 ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÁÉÌÏÄÏÔÅÓ: 24610 -38177 & 6977337561

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÙÄÅÉÏ: 24610-34932 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ: 24610-22245 «ÁÑÓÉÓ»: 24610-49799

ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ: 24610-21388 ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ: 4610-33978 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ: 24610-22121 ÊÁÐÇ : 24610 29875, 26552

«ÊÉÂÙÔÏÓ»: 24610-95561

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 18 Ìáñôßïõ äéáíõêôåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò Êùôßäïõ ÊõñéáêÞò óôçí ïäü Ì. ÁëåîÜíäñïõ 13, ôçë. 24610 35147 êáé äéçìåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò Ðáðáäüðïõëïõ Ìáñßáò óôçí ïäü Åë. ÂåíéæÝëïõ 50 ôçë. 24610 40190.

«Êáôáäßùîáí êëåììÝíï áìÜîé ìå äñÜóôç åíáí 7÷ñïíï» ¸íá áãïñÜêé åðôÜ åôþí Ýâáëå óå... ìðåëÜäåò ôçí áóôõíïìßá ôçò Ãéïýôá üôáí Ýêëåøå ôï áõôïêßíçôï ôïõ ðáôÝñá ôïõ êáé ôï Ýóêáóå ãéáôß äåí Þèåëå íá ðÜåé óôçí åêêëçóßá. Äýï áóôõíïìéêïß åéäïðïéÞèçêáí üôé Ýíáò ïäçãüò äåí óôáìÜôçóå óôï "óôïð" êáé Üñ÷éóáí íá ôïí êáôáäéþêïõí, ÷ùñßò íá ìðïñÝóïõí íá ôïí óôáìáôÞóïõí. Ç êÜìåñá ôïõ ðåñéðïëéêïý êáôÝãñáøå ôçí... ôñåëÞ êáôáäßùîç ìå ôïí ðáñáâÜôç íá ðáßñíåé áíïé÷ôÜ ôéò óôñïöÝò êáé íá óôáìáôÜ ôåëéêÜ óôçí áõëÞ åíüò óðéôéïý. Ïé áóôõíïìéêïß åßäáí ôüôå, êáôÜðëçêôïé, íá âãáßíåé áðü ôï áõôïêßíçôï Ýíáò ðéôóéñéêÜò êáé íá ôï óêÜåé ôñÝ÷ïíôáò. "Ãéá ðáéäß åðôÜ ÷ñïíþí, ïäçãïýóå êáëÜ", ó÷ïëßáóå ï åêðñüóùðïò ôïõ óåñßöç ôçò êïìçôåßáò ÏõÝìðåñ, Êëéíô ¢íôåñóïí. Ôï ðáéäß Ýóêõâå ãéá íá ðáôÞóåé ôá ðåôÜëéá êáé êáôüðéí óçêùíüôáí ãéá íá âëÝðåé ðïý ðÞãáéíå. "Ãéá áõôü äåí ÷ñçóéìïðïéïýóå ôá öñÝíá óôéò óôñïöÝò", ðñüóèåóå ï ¢íôåñóïí. Ï ìéêñüò åîÞãçóå üôé Ýìáèå ðþò íá ïäçãåß áõôïêßíçôï ðáßæïíôáò âéíôåïðáé÷íßäéá. Åßðå üôé ï ìðáìðÜò ôïõ ôïí åß÷å ìáëþóåé êáé üôé ðñïôßìçóå íá ãßíåé öõãÜò ðáñÜ íá ðÜåé óôçí åêêëçóßá...

ÍÝá áðü ôïí êüóìï

×éïýìïñ

«Íüôéá ÊïñÝá: Áíôáìåßâïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò ãéá ôéò êáëÝò åðéäüóåéò ôïõò óôéò åîåôÜóåéò ìå ìßá ðëáóôéêÞ åðÝìâáóç»

Óôçí ÅèíéêÞ êÜðïéïò ìå ìéá Ðüñóå ðÜåé ìå 200÷ëì. Ôïí âëÝðåé Ýíáò ÆçôÜò áíÜâåé óåéñÞíá êáé ôïí óôáìáôÜåé: - ¢äåéá êáé äßðëùìá, ëÝåé. - Äåí Ý÷ù, ëÝåé ï ïäçãüò. - ÔñÝ÷áôå, êýñéå! - ¸÷åôå äßêéï, áëëÜ âéÜæïìáé íá ìçí âñùìßóåé ôï ðôþìá óôï ðïñô-ìðáãêÜæ. - Ðþò...; Åóý ôïí óêüôùóåò; - Íáé, ìå ôï 45Üñé ðïõ Ý÷ù óôï íôïõëáðÜêé. Êáëåß ü,ôé åíéó÷ýóåéò õðÞñ÷áí ôï üñãáíï, Ýñ÷åôáé êáé ï Áñ÷çãüò øÜ÷íïõí ãéá ôï üðëï, ôßðïôá, ðôþìá ðïõèåí܅ - Ðïõ åßíáé ôï üðëï êáé ôï ðôþìá ðïõ ìáò åßðå ôï üñãáíï; ñùôÜåé ï Áñ÷çãüò. - ÎÝñù ‘ãù; ëÝåé ï ïäçãüò. Áõôüò åßíáé ôñåëüò!!! Ìðïñåß íá óáò ðåé üôé Ýôñå÷á êéüëáò.

ÅêôÝëåóç: 1. Êüâåôå ôéò ìåëéôæÜíåò óå öÝôåò êáé ôéò ðáóðáëßæåôå ìå áëÜôé. Ôéò áöÞíåôå óå óïõñùôÞñé íá îåðéêñßóïõí. Êüâåôå ôéò ðéðåñéÝò óôç ìÝóç êáé áöáéñåßôå ôïõò óðüñïõò êáé ôá êïôóÜíéá. Êüâåôå ôá êïëïêõèÜêéá óå öÝôåò. Êáèáñßæåôå ôá ìáíéôÜñéá êáé áöáéñåßôå ôá ðïäáñÜêéá ôïõò. 2. Ñß÷íåôå ó’ Ýíá ìðïë ôéò ìåëéôæÜíåò, áöïý ôéò ðëýíåôå êáé ôéò óôñáããßîåôå, êáé ôéò áíáêáôåýåôå ìå üëá ôá õðüëïéðá ëá÷áíéêÜ. ÐñïóèÝôåôå áëáôïðßðåñï, ëßãï ìáúíôáíü Þ âáóéëéêü, ôï óêüñäï êáé ôï 1/2 öëéôæÜíé ëÜäé êáé áíáêáôåýåôå êáëÜ. ØÞíåôå ôá ëá÷áíéêÜ óôç ó÷Üñá ìÝ÷ñé íá áñ÷ßóïõí íá ðáßñíïõí ÷ñþìá êáé íá ìáëáêþíïõí. 3. Áðëþíåôå ôá ëá÷áíéêÜ ðÜíù óôá ðáîéìÜäéá, ôá ïðïßá Ý÷åôå ñáíôßóåé ìå ôï õðüëïéðï ëÜäé êáé áëåßøåé ìå ôçí ðÜóôá åëéÜò. Ôïðïèåôåßôå áðü ðÜíù ìéá öÝôá áíèüôõñï. Êáôüðéí ôá ðåñé÷ýíåôå ìå ôï îßäé, ãáñíßñåôå ìå ôïí õðüëïéðï ìáúíôáíü Þ âáóéëéêü êáé ôá óåñâßñåôå áìÝóùò.

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏËÅÓ 3D DOLBY 3D DIGITAL CINEMA

ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Óå ðáíåëëÞíéá ÐñåìéÝñá ç åëëçíéêÞ êùìùäßá ôïõ ÍÉÊÏÕ ÆÁÐÁÔÉÍÁ

ÌÉÁ ÖÏÑÁ ÊÁÉ ÅÍÁ …. ÌÙÑÏ

Ìå ôïõò ÐÅÔÑÏ ÖÉËÉÐÐÉÄÇ , ÓÁÊÇ ÌÐÏÕËÁ, ÃÉÁÍÍÇ ÆÏÕÃÁÍÅËÇ, ÔÆÏÚÓ ÅÕÅÉÄÇ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00

ÌåãÜëïò áñéèìüò êëéíéêþí ãéá ðëáóôéêÝò åðåìâÜóåéò Ý÷åé åðùöåëçèåß áðü ôçí íÝá ôÜóç êáé ðñïóöÝñåé åêðôþóåéò óå ñéíïðëáóôéêÞ êáé âëåöáñïðëáóôéêÞ.

ÁÉÈÏÕÓÁ 2 ÐñïâÜëëåôáé ç ðïëõáíáìåíüìåíç ôáéíßá ðïõ êÝñäéóå 4 üóêáñ Êáëýôåñçò ôáéíßáò, Óêçíïèåóßáò Á´ Áíäñéêïý ñüëïõ, Óåíáñßïõ

Ìåôáîý ôùí åðåìâÜóåùí ìå ôç ìåãáëýôåñç æÞôçóç åßíáé ç áðïêáëïýìåíç "äõôéêïðïßçóç"- äçëáäÞ ç ëßãï áíáóçêùìÝíç ìýôç- áëëÜ êáé ç âëåöáñïðëáóôéêÞ ðïõ êÜíåé ôá ìÜôéá íá äåß÷íïõí ëéãüôåñï áíáôïëßôéêá êáé ðñïôéìÜôáé áðü ôéò ðåñéóóüôåñåò öïéôÞôñéåò. Óå Ýíá áðü ôá êáëýôåñá íïóïêïìåßá ãéá ðëáóôéêÝò åðåìâÜóåéò ïé ôéìÝò ãéá ôéò äýï åðåìâÜóåéò - ìÜôéá êáé ìýôç- èá êïóôßæåé ðåñßðïõ 3,7 åêáôïììýñéá ãïõüí (3.273 äïëÜñéá) ç êáèåìßá.

Ï ËÏÃÏÓ ÔÏÕ ÂÁÓÉËÉÁ

Ìå ôïõò ÊÏËÉÍ ÖÅÑÈ, ÔÆÅÖÑÉ ÑÁÓ, ÅËÅÍÁ ÌÐÏÍÁÌ ÊÁÑÔÅÑ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00 Ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ êéí/öïõ åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò www.cinolympion.gr

ÅÔ 3

WEST CHANNEL 06.00 ÐñÜóéíï öùò Óýíôïìï äåëôßï 07.00 ÍôïêõìáíôÝñ 08.40 Ðáéäéêü Ðñüãñáììá 10.20 Travel Guide 11.10 Ìßíï ÓåéñÜ Åðï÷Þò (Å) 12.00 Ãëþóóá ÅëëçíéêÞ 12.25 ÁôæÝíôá ëüãïõ ôÝ÷íçò 13.10 Jazz Life (E) 14.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 14.30 ÅêðïìðÞ Áõôïãíùóßáò 15.20 ÍôïêõìáíôÝñ 16.00 SCORER 18.05 7ç ÌÝñá 19.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ - Êáéñüò 19.55 ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 20.15 IN &TOP 20.30 ÍôïêõìáíôÝñ 20.55 ON AIR 21.45 ÓÕÍ ÁÈÇÍÁ 23.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 23.55 ÎÝíç Ôáéíßá Óýíôïìï äåëôßï 01.35 Ìç Ìïõ Ðåßò

ÅîïõèåíùìÝíïé ðëÝïí ïé íïôéïêïñåÜôåò öïéôçôÝò, ðïõ ìüëéò ðÝñáóáí ìå åðéôõ÷ßá ôéò åîåôÜóåéò ôïõò óôï ðáíåðéóôÞìéï, æçôïýí áðü ôïõò ãïíåßò ôïõò Ýíá äùñÜêé åðéâñÜâåõóçò...ìßá ðëáóôéêÞ åðÝìâáóç.

ÕëéêÜ: * ìåëéôæÜíåò: 2 * ðéðåñéÝò êüêêéíåò: 2 Öëùñßíçò * ðéðåñéÜ ðñÜóéíç: 1 * ìáíéôÜñéá: 200 ãñ. * êïëïêõèÜêéá: 4 * óêüñäï: 3 óêåëßäåò, øéëïêïììÝíåò * ìáÀíôáíüò Þ âáóéëéêüò: 3 êïõô. óïýðáò, øéëïêïììÝíïò * åëáéüëáäï: 1 öëéôæÜíé ôïõ ôóáãéïý * áíèüôõñï: 300 ãñ. * ðïëôüò åëéÜò: 6 êïõô. ôïõ ãëõêïý * ðáîéìÜäéá: 6 êñßèéíá Þ óôáñÝíéá * îßäé: 2-3 êïõô. ôçò óïýðáò * áëÜôé, ðéðÝñé

ÌÜëéóôá, ìéá Üëëç êëéíéêÞ ðñïôåßíåé êÜôé áêüìç ðéï äéáöïñåôéêü: " Áí Ýíáò öïéôçôÞò êÜíåé äýï ðëáóôéêÝò åðåìâÜóåéò ôáõôü÷ñïíá - ãéá ìÜôéá êáé ìýôç- èá êÜíïõìå äþñï óôç ìçôÝñá ôïõ åíÝóåéò Botox ãéá ôéò ñõôßäåò ôçò", áíáöÝñåôáé óå äéáöÞìéóç ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí JoongAng Daily.

TV ðñüãñáììá

07.15: Êüêêéíï êßôñéíï –ìðëå 08.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 10.00: 12 ìÞíåò: 11.00: Ôï óêõñéáíü áëïãÜêé 12.00: ÐáñáäïóéáêÜ åðáããÝëìáôá ðïõ ÷Üíïíôáé 12.30: Êïéíïâïýëéï áé÷ìÞò 13.30: Mediterraneo. 14.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá. 14.15: Öùôüóöáéñá 14.45: Áõôïß ðïõ ðÞñáí ôá âïõíÜ 15.45: Áõôü ðïõ êñáôÜåé ç óêïýöéá ìáò 16.45: Pre game 17.00: ÐáíåëëÞíéïò- ÐÁÏÊ 19.00: Ïé ¸ëëçíåò 20.15: Ìïíüãñáììá 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ó÷Ýäéï ðôÞóçò» 22.50: 13ï ÖåóôéâÜë ÍôïêéìáíôÝñ Èåóóáëïíßêçò 23.00: Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò «Ï Üíèñùðïò ìå ôï ãáñýöáëëï»

Ç ãùíéÜ ôçò ãõíáßêáò

06.15 :Ïé ìÜãéóóåò 07.00: Starland 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: ÎÝíç ôáéíßá «Ï çëßèéïò êáé ï ðáíçëßèéïò» 15.45: Ôá öéëáñÜêéá 16.45: The big bang theory 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ ãëþóóá. 17.50: Gossip girl 18.50: The Listener 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá « Ï ÉÜóùí êáé ïé áñãïíáýôåò» 00.45: ÎÝíç ôáéíßá. «Ïöèáëìüí áíôß ïöèáëìïý» 02.45: ÎÝíç ôáéíßá. «ÍôïõÝôá» 04.45: ÌÜãéóóá ôéìùñüò

07.00: Ïé ôåëåõôáßïé åëåýèåñïé Üíèñùðïé 08.00: ¸íáò ðáíÝìïñöïò, Üãíùóôïò êüóìïò 08.30: Ç äéÜóùóç ôçò áöñéêáíéêÞò ôóßôá 09.00: Ìðåßôå óôï ôñÝíï 10.00: Äåýôåñç áíÜãíùóç 12.00: ¢îéïí åóôß 13.00: ÅéäÞóåéò 13.30: ÄéáóðïñÜ 15.00: Áãñïôéêüò ÁóôÝñáò – Ôñßêáëá 17.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ðïéïò èáíÜóçò» 18.30: ÓêÜñëåô 20.00: Ôïõ íåñïý ôá ðáñáìýèéá 21.00: Ïíåßñïõ ÅëëÜò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç åêëïãÞ ôçò Óüöé» 01.05: ÁðïêëåéóôéêÜ 02.00: Ç ìïõóéêÞ åßíáé ìßá 03.00: ÂïõëãáñéêÝò ðôÞóåéò 04.30: ÎÜíèç : ÌÝãá Ïñáôüí 05.00: Äåýôåñç áíÜãíùóç

NET 06.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 07.00: Starland 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: ÎÝíç ôáéíßá. «ÖëÜóíôáíò» 15.30: ÅðáíÜëçøç Åëëçíéêïý ðñïãñÜììáôïò 17.50: ÅéäÞóåéò 18.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 20.00: ÁÍÔ 1 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Speed 2» 23.30: :Ola 11+ 01.30: ÁÍÔ 1 01.40: ÎÝíç ôáéíßá «Dive from Clausen’s Pier» 03.30: ÊÜñìá 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Mobile Fun 05.10: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò

06.00 ÂÝñá óôï äåîß 07.00: ÌÝãá Óáââáôïêýñéáêï 10.00: Ôï ðáéäß ìïõ êé åãþ 10.20: ÐÜôé,ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 12.50: Ìåãá óôáñ 14.00: ÅéäÞóåéò. 14.50: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 16.200:¼ëá ãéá ôçí õãåßá mou. 17.10: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.15: Fifty-fifty 18.00: Ïé êçðïõñïß ôïõ ÌÝãá 19.00: ÃëõêÝò áë÷çìåßåò 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Money drop 22.15: Safe sex 00.15: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.30: ¢ãñéá ðáéäéÜ 01.30: Öýãáìå 02.30: Ãéá óÝíá 03.00: ¼ëãá ãéá ôçí õãåßá mou 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Öéëïäïîßåò

06.00: ÊáëÜ íá ðÜèåéò. 07.00: ¸ñùôáò ìå åðéäüôçóç ÏÃÁ 08.00: Èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Åíôéìüôáôïé…êåñáôÜäåò 10.00: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ 14.00: ÅéäÞóåéò 14.15: How clean is your house 15.00: Óðßôé áðü ôçí áñ÷Þ 16.00: Ãéá ëïãáñéáóìü óáò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 17.05: ÎÝíç ôáéíßá «ÐñÜêôïñåò ãéá äÝóéìï» 19.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20.00: ÅöéÜëôçò! Óôç êïõæßíá 21.00: Greek idol 22.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «ÔæÝíç, ÔæÝíç» 00.30: ÎÝíç ôáéíßá «Óå âëÝðù» 02.30: Åéêüíåò 03.30: ÎÝíç ôáéíßá «Óå âëÝðù» 05.30: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò

07.00: Óáââáôïêýñéáêï óôç ÍÅÔ 10.00: Weekenders 11.00: ÐÝðåñ Áí. 12.00: ÅéäÞóåéò 12.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ Disney 14.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: 27 ôçò Åõñþðçò. 17.00 ÁíôáðïêñéôÝò. 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Desing 19.00: ÇñáêëÞò- Ïëõìðéêüò 21.30: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôçí õãåéÜ ìáò


10 “‚ƒƒ‚ÏÖÖÖ֌‚‘ɏÄÖÖÖ

Ö

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØŐÆ؎Æ؋‡ƒŽˆ”

OIKONOMIA ŸǼȜȐŸȍȈȕȐŸȜȐȚŸȓșȈțȐȚ

DZŸȋȗȝȜȒȅŸțȎŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐŸȓȊȒŸ ȎȘȎȕȍȥțȎȒȚŸȗȍȇȌȐțȎŸțȎŸȥȞȎțȐŸ ŸȜȗŸȍǒȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ǯȘȒțȜșȗȞȇŸ ȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸ Ÿ ȎȝșȦŸȊȕȅŸ ǢȎȜȗȟȇŸȊȘȤŸȜȐȕŸ Coca-Cola 3E

ǽȗȕŸǿȎȋșȗȝȅșȒȗŸVŸȎȜȊȒșȈȊŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȊȍȥȕȊǢȐŸ ȗșȌȊȕȒȓȇŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊŸȜȎȜȅșȜȗȝŸȜșȒǢȇȕȗȝŸŸȓȊȒŸȎȈȘȎŸ ȤȜȒŸȍȎȕŸȑȊŸȍȒȊȕȎȈǢȎȒŸǢȆșȒțǢȊŸȌȒȊŸȜȊŸȓȆșȍȐŸȜȐȚŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȐȚŸȟșȇțȐȚ ŸȔȤȌȡŸȜȗȝŸ ȕȗǢȗȑȎȜȒȓȗȥŸȘȔȊȒțȈȗȝŸȌȒȊŸ ȜȊŸǢȎșȈțǢȊȜȊŸȘȗȝŸȠȐȞȈțȜȐȓȎŸȜȗŸŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸȓȊȒŸ ȍȎȕŸȎȘȒȜșȆȘȎȒŸȜȗȕŸȎȘȊȕȊȘȊȜșȒțǢȤŸǢȎșȒțǢȅȜȡȕŸȊȘȤŸȜȒȚŸ ȑȝȌȊȜșȒȓȆȚŸȜȗȝŸȎȖȡȜȎșȒȓȗȥ ŸŸ ǽȤȜȎŸȐŸǯŸȎȈȟȎŸȘȎȒŸȤȜȒŸȎȖȆȜȊȏȎŸȜȐȕŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸ•DZŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȟșȐǢȊȜȗȍȗȜȐȑȎȈŸȊȘȤŸȜȊŸȟșȐǢȊȜȒȓȅŸȍȒȊȑȆțȒǢȊŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸ ȓȊȒŸȝȘȤȓȎȒȜȊȒŸțȜȐȕŸȆȌȓșȒțȐŸȜȡȕŸǢȎȜȤȟȡȕŸȓȊȒŸȜȡȕŸ ȊșǢȗȍȈȡȕŸȊșȟȦȕ– ŸȊȕȆȞȎșȎŸȐŸȎȜȊȒșȈȊŸțȎŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸ ȜȐȚ ŸŸǽȗŸȘȗțȤŸȜȐȚŸȘșȗȜȎȒȕȤǢȎȕȐȚŸȎȘȒțȜșȗȞȇȚŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȓȊȜȊȋȔȐȑȎȈŸțȜȗȝȚŸ ǢȎȜȤȟȗȝȚŸțȜȒȚŸŸdzȗȝȕȈȗȝ Ÿ•DZŸȘșȗȜȎȒȕȤǢȎȕȐŸȎȜȊȒșȒȓȇŸȘșȅȖȐŸȑȊŸȘȊșȅțȟȎȒŸȊȖȈȊŸ ȘșȗȚŸȜȗȝȚŸǢȎȜȤȟȗȝȚŸǢȊȚŸȓȊȒŸ ȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȑȊŸȡȞȎȔȐȑȎȈŸȊȘȤŸ ǢȒȊŸȘȒȗŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒȓȇŸȓȊȒŸ ȎȝȆȔȒȓȜȐŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇŸȍȗǢȇ– Ÿ ȊȕȆȞȎșȎŸȗŸȍȒȎȝȑȥȕȡȕŸțȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚŸȧȦșȗȚŸ ǴȡȕțȜȊȕȜȈȕȗȝ

BRENT

111,62

BRENT

112,04

ħĿŸʼnōŗŌŁŸ ŸķńŅĿŃŌĿŸŌōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸĝłŁņŗņŸ ōŁņŸōĿŅĿŎōĻĹĻŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŸōŁŋŸĿļľňēĶľĻŋ ŸŅŎĽĹŀňņōĻŋŸ ŎʼnŕŸōňŸļĶŊňŋŸōŒņŸľŃĿłņŗņŸĿŇĿŅĹŇĿŒņŸŌĿŸĦŃļŖŁŸńĻџĤĻʼnŒņĹĻŸńĻџēĿŸōŁņŸĻņĻŌŏĶŅĿŃĻŸĽŃĻŸōŁņŸĿŅŅŁņŃńĸŸňŃńňņňēĹĻŸ ņĻŸĿņŃŌŐŖĿōĻŃ ŸēķŌŒŸľŁŅŗŌĿŒņŸńĻџľŁēňŌŃĿŎēĶōŒņŸʼnĿŊş ĻņĻľŃĶŊłŊŒŌŁŋŸŐŊķňŎŋ Ÿ ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ Ÿ ǢȎŸȜȗȕŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȓȔȅȍȗŸȕȊŸȍȆȟȎȜȊȒŸȎȓŸȕȆȗȝŸȘȒȆțȎȒȚŸ  Ÿ ǺȅȕȜȡȚŸțȎŸȎȋȍȗǢȊȍȒȊȈȊŸȋȅțȐŸȗŸǮȧŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȅȕȗȍȗŸ 

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸțȎŸ ȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸ țȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸ ȜȡȕŸǶȆțȡȕŸǯȕȐǢȆșȡțȐȚŸ  ŸȜȡȕŸȀȐǢȒȓȦȕŸ ŸȓȊȒŸ ȜȗȝŸǯǢȘȗșȈȗȝŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǴȊȜȊțȓȎȝȦȕŸ  ŸȜȗȝŸǺȎȜșȎȔȊȈȗȝŸ ŸȓȊȒŸ ȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸǶȝȜȒȔȐȕȊȈȗȚŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ EIVRŸ RGDŸ  Ÿ ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ ǽȒȜȅȕŸ  ŸȜȡȕŸǯǵǺǯŸ  ŸȜȐȚŸǯȔȔȅȓȜȡșŸ  Ÿ ȜȐȚŸ+'%Ÿ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸ 

ĠʼnŃŌōŊňŏĸŸńĿŏĻŅĻĹňŎŸēĿŸēĿĹŒŌŁŸōŁŋŸňņňēĻŌōŃńĸŋŸ ĻŇĹĻŋŸōŁŋŸēĿōňŐĸŋŸĻʼnŕŸōŁņŸ+HLHPŸ-BE ĮŁņŸĿʼnŃŌōŊňŏĸŸńĿŏĻŅĻĹňŎ ŸēķŌŒŸōŁŋŸēĿĹŒŌŁŋŸōŁŋŸňņňēĻŌōŃńĸŋŸĻŇĹĻŋŸōŁŋŸēĿōňŐĸŋ ŸʼnŊňōĹłĿōĻџņĻŸʼnŊňōĿĹņĿџŌōŁņŸ ĿōĸŌŃĻŸōĻńōŃńĸŸĽĿņŃńĸŸŌŎņķŅĿŎŌŁŸōňŎŸħĻĜňŎŸōňŸŘĭŸōŁŋŸ+HLHPŸ-BE ŸʼnķŊĻņŸōňŎŸʼnŊňōĿŃņŕēĿņňŎŸēĿŊĹŌēĻōňŋŸ ŸĿŎŊŗ ēĿōňŐĸŸĽŃĻŸōŁŸŐŊĸŌŁŸ ŸŕʼnŒŋŸĻņĻŏķŊłŁńĿŸŌōňŸʼnŅĻĹŌŃňŸōŁŋŸĿōĸŌŃĻŋŸĿņŁēķŊŒŌŁŋŸōŒņŸĻņĻŅŎōŗņŸĻʼnŕŸōŁņŸĿōĻŃŊĹĻŸŌōŁņŸĖņŒŌŁŸģĿŌēŃńŗņŸĠʼnĿņľŎōŗņ Ÿ

ŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ ŸǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ EL@>Ÿ  ŸǮ ǯ ŸȧȐǢȐȜșȈȗȝŸ  ŸǭȡȋȤȚŸ ŸȓȊȒŸ ǯȔȎȥȑȎșȐŸǽȐȔȎȤșȊțȐŸ  ŸǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǴȝșȒȊȓȗȥȔȐȚŸ  ŸǴȎșȊǢȎȈȊŸǬȔȔȊȜȈȕȐŸ  Ÿ.µXŸ ŸȓȊȒŸdzȕȜȎșȜȆȓŸ  Ÿ

ǽȗŸŸȝȘȇșȖȎŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȜȊȒșȈȊŸǢȈȊŸȒȍȒȊȒȜȆșȡȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȟșȗȕȒȅŸȊȘȤŸȅȘȗȠȐŸȝȔȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȘȎȕȍȥțȎȡȕ ŸȎȖȊȌȗșȦȕŸȓȊȒŸȎȘȈȜȎȝȖȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȅȜȡȕ Ÿ ǽȗŸǶȅȒȗŸȜȆȑȐȓȎŸțȎŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȐŸȕȆȊŸǶȗȕȅȍȊŸǬȘȤțȜȊȖȐȚŸǬșȌȗȥŸG@NŸ!PM?@Ÿ"BKLBEERLBHGŸ1GBLŸ Ÿ!"1ŸȍȝȕȊǢȒȓȤȜȐȜȊȚŸ Ÿ ȋȊșȎȔȒȦȕŸȐǢȎșȐțȈȡȚŸ==E ? ŸǽȗŸȓȤțȜȗȚŸȜȐȚŸȕȆȊȚŸ!"1ŸȊȕȇȔȑȎŸțȎŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸǢȎŸȜȐȕŸȘșȗțȑȇȓȐŸȜȐȚŸȐŸȒȓȊȕȤȜȐȜȊŸȍȒȥȔȒțȐȚŸȊșȌȗȥŸȜȗȝŸȍȒȝȔȒțȜȐșȈȗȝŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸȓȊȒŸȐŸȎȜȇțȒȊŸȘȊșȊȌȡȌȒȓȇŸȍȝȕȊǢȒȓȤȜȐȜȅŸȜȗȝŸȍȒȊǢȗșȞȦȕȎȜȊȒŸȘȔȆȗȕŸțȎŸŸȎȓȊȜ Ÿ ǢȎȜșȒȓȗȥȚŸȜȤȕȗȝȚ Ÿ ǽȗȕŸdzȗȥȕȒȗŸȗȔȗȓȔȐșȦȑȐȓȎŸȐŸȎȖȊȌȗșȅŸȜȗȝŸŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȡȕŸ/V@EEŸ&V@EERKŸ#ŸǢȎȜȗȕȗǢȅțȜȐȓȎŸțȎŸ!HPREŸ#ŸȓȊȒŸ/V@EEŸ%RKŸ # #Ÿ5ȌșȊȎșȈȡȕŸǢȎȜȗȕȗǢȅțȜȐȓȎŸțȎŸ!HPREŸ%RKŸ# #5 ŸǽȗŸȍȈȓȜȝȗŸȘșȊȜȐșȈȡȕŸȜȐȚŸ/V@EEŸȎȈȕȊȒŸȜȗŸȘȔȆȗȕŸȊȘȗȍȗȜȒȓȤŸțȜȐȕŸȎȌȟȦșȒȊŸȊȌȗșȅ ŸȤȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȑȐȓȎŸțȜȗŸȘȔȊȈțȒȗŸȜȐȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȐȚŸȓȊȒŸǢȎŸȜȐȕŸȎȖȊȌȗșȅŸȜȗȝŸȎȘȎȜȎȥȟȑȐŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȗȝŸǢȎșȒȍȈȗȝŸȊȌȗșȅȚŸ ȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝ ŸŸǶȎȜȅŸȜȒȚŸȘȊșȊȘȅȕȡŸȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸȗȔȗȓȔȐșȦȑȐȓȎŸȆȕȊȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȤȚŸȓȥȓȔȗȚŸȎȘȎȕȍȥțȎȡȕŸȘȗȝŸȊȘȗțȓȗȘȗȥțȎŸȕȊŸȜȎȑȗȥȕŸ ȗȒŸȋȅțȎȒȚŸȜȤțȗŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȗșȌȊȕȒȓȇȚŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸHPURGB>ŸUPHNLVŸȤțȗŸȓȊȒŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸȎȖȊȌȗșȦȕŸR>JMBKBLBHGKŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȜȊȒșȈȊ ŸŸ ǼȝȕȗȔȒȓȅŸȜȐŸȍȎȓȊȎȜȈȊŸŸ ŸŸȐŸȎȘȎȕȍȝȜȒȓȇŸȍȊȘȅȕȐŸȜȐȚŸ+HLHPŸ-BEŸȖȎȘȆșȊțȎŸȜȗŸȘȗțȤŸȜȗȝŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸǢȆțȡŸȜȗȝŸǺșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸǯȘȆȓȜȊțȐȚŸȜȗȝŸȧȒȝȔȒțȜȐșȈȗȝŸX@ǘG@POŸ#SIRGKBHGŸWPHUPRF ŸǼȜȗŸȎȕŸȔȤȌȡŸȘȗțȤŸȍȎȕŸțȝǢȘȎșȒȔȊǢȋȅȕȗȕȜȊȒŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸȘȗȝŸ ȍȒȎȜȆȑȐțȊȕŸȌȒȊŸȎȖȊȌȗșȆȚŸ2',Ÿ-'* Ÿ!-X* ŸŸǼȜȐȕŸȘȊșȗȥțȊŸȞȅțȐŸȓȊȒŸțȎŸțȝȕȆȟȎȒȊŸțȟȎȜȒȓȇȚŸȊȘȤȞȊțȐȚŸȜȐȚŸȆȓȜȊȓȜȐȚŸȌȎȕȒȓȇȚŸ țȝȕȆȔȎȝțȐȚŸȜȡȕŸǢȎȜȤȟȡȕŸȜȐȚŸȐȚŸǶȊșȜȈȗȝŸ ŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐŸȜȡȕŸȍȊȕȎȒȊȓȦȕŸȝȘȗȟșȎȦțȎȡȕŸǢȆțȡŸǢȎȜȊȜșȗȘȇȚŸǢȆșȗȝȚŸȜȗȝŸȋșȊȟȝȘșȤȑȎțǢȗȝŸȜșȊȘȎȏȒȓȗȥŸȍȊȕȎȒțǢȗȥŸțȎŸǢȊȓșȗȘșȤȑȎțǢȗ ŸȎȕȦŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȑȊŸȊȕȜȔȐȑȗȥȕŸȘșȤțȑȎȜȊŸȍȊȕȎȒȊȓȅŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸǢȆțȡŸȆȓȍȗțȐȚŸȓȗȒȕȦȕŸȗǢȗȔȗȌȒȊȓȦȕŸȍȊȕȎȈȡȕŸȌȒȊŸȜȐȕŸȓȅȔȝȠȐŸȊȝȖȐǢȆȕȡȕŸȊȕȊȌȓȦȕŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȓȈȕȐțȐȚŸǢȗȕȒǢȤȜȎșȗȝŸȟȊșȊȓȜȇșȊŸȔȤȌȡŸȊȥȖȐțȐȚŸǢȎȌȆȑȗȝȚŸȜȗȝŸȍȒȝȔȒțȜȐșȈȗȝ Ÿ

ǬǮǹǻǯǼ 5.615,30 6.531,31 3.707,24 11.680,66 2.634,99 9.093,72 1,39270 1,17000 1.402,000

ǬȘȦȔȎȒȎȚŸ ŸțȜȗŸ ȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸ ȜȐȕŸǺȊșȊțȓȎȝȇ

ĭōňŸ ŸĿʼnŃōĻŐŖņłŁńĿŸŁŸŌŎŊŊĹńņŒŌŁŸōňŎŸĝĠīŸŌōňŸ DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸǬǯǺŸȜȗŸŸȊȕȇȔȑȎŸțȎŸ ŸȆȕȊōķōĻŊōňŸōŊĹēŁņňŸōňŎŸ ŸŅŕĽŒŸōŁŋŸēĿĽĶŅŁŋŸēĿĹŒŌŁŋŸ ȕȜȒŸ ŸȜȗŸŸȓȊȒŸȊȥȖȐțȐȚŸŸȜȗŸ Ÿ ōŁŋŸńĻōĻņĶŅŒŌŁŋŸńĻџōŒņŸĿʼnĿņľŖŌĿŒņ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸ ľŃĻłķŌŃēĻŸēŁŸĿʼnňŐŃńĶŸľŃňŊłŒēķņĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸʼnňŎŸĻņĻńňĹǨȘȡȚŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȐŸǯǵǼǽǬǽ ŸȐŸțȥȌȓșȒțȐŸȜȡȕŸȜșȒǢȐȕȒȊȈȡȕŸ ņŒŌĿŸŁŸĠŅŅŁņŃńĸŸĭōĻōŃŌōŃńĸŸĝŊŐĸ

țȜȗȒȟȎȈȡȕŸǢȎȜȊȖȥŸȜȡȕŸȎȜȦȕŸ ŸȊȞȎȕȤȚŸȓȊȒŸ Ÿ ȊȞȎȜȆșȗȝŸȘșȆȘȎȒŸȕȊŸȌȈȕȎȜȊȒŸǢȎŸȎȘȒȞȥȔȊȖȐ ŸȔȤȌȡŸȜȗȝŸȍȒȊȞȗșȎȜȒǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸǯǵǼǽǬǽ ŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȒȓȇŸȍȊȘȅ- ȓȗȥŸȜșȤȘȗȝŸȝȘȗȔȗȌȒțǢȗȥŸȜȡȕŸȜșȒǢȐȕȒȊȈȡȕŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸȜȐȚŸȌȎȕȒȕȐŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸǢȎȈȡțȐŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸȜȆȜȊșȜȗŸȜșȈǢȐ- ȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚ

ȕȗŸȜȗȝŸ Ÿ ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȌȒȊŸȜȊŸȜșȈǢȐȕȊŸȜȡȕŸȎȜȦȕŸ ŸȗȒŸȝȘȗDZŸȒȍȒȡȜȒȓȇŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸȓȊȜȅŸ ŸȓȊȒŸȐŸȍȐǢȤ- ȔȗȌȒțǢȗȈŸȌȈȕȗȕȜȊȒŸǢȎŸȍȎȍȗǢȆȕȊŸȡȚŸȎȘȈŸȜȗŸȘȔȎȈțȜȗȕŸȊȘȤŸȅǢȎțȎȚŸ țȒȊŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐŸȓȊȜȅŸ 

ȘȐȌȆȚ ŸȎȕȦŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘȎșȈȗȍȗŸ ŸǢȎŸȜȐȕŸȓȊȜȊȕȗǢȇŸȜȡȕŸ ȎȜȐțȈȡȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȅȜȡȕŸțȜȊŸȜșȈǢȐȕȊ

ǹȒŸȊȓȊȑȅșȒțȜȎȚŸȎȘȎȕȍȥțȎȒȚŸȘȊȌȈȗȝŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸ ȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸȜȆȜȊșȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ǹȒŸȟșȇțȜȎȚŸȎȕȐǢȎșȦȕȗȕȜȊȒŸȤȜȒŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȎȈȕȊȒŸȘșȗțȡșȒȕȅŸȓȊȒŸȎȕȍȎȟȗǢȆȕȡȚŸȕȊŸȊȕȊȑȎȡșȐȑȗȥȕŸǢȎŸȋȅțȐŸțȝȕȎȟȒȏȤǢȎȕȎȚŸ ǬȥȖȐțȐŸ ŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȊȌȊȑȦȕŸȓȊȒŸȝȘȐ- ȎșȌȊțȈȎȚŸȜȐȚŸǯǵǼǽǬǽ

ŸȊȕȊȞȆșȎȜȊȒŸțȜȐȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ

șȎțȒȦȕ ŸȎȕȦŸȗȒŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȊȌȊȑȦȕŸȓȊȒŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȜȅŸ Ÿ ǵȤȌȡŸȜȐȚŸȍȒȊȓȗȘȇȚŸȜȐȚŸȟșȗȕȗȔȗȌȒȓȇȚŸțȎȒșȅȚŸȜȡȕŸȜșȒǢȐȕȒȊȈȡȕŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸȜȐȚŸȌȎȕȒȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸȍȒȊȑȎțȒǢȤȜȐǥȜțȒ ŸȜȗŸȎǢȘȗșȒȓȤŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȊȕȜȒ- ȜȊȚŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸǢȤȕȗŸȌȒȊŸȜȊŸȆȜȐŸŸȓȊȒŸŸǢȎŸȜȗŸȕȆȗŸȜșȤȘȗŸ țȜȊȑǢȈȏȗȕȜȊȚŸȎȕŸǢȆșȎȒŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȅȔȔȡȕŸțȝȕȒțȜȡțȦȕŸȜȗȝŸ ȝȘȗȔȗȌȒțǢȗȥ ŸȐŸȎȞȊșǢȗȌȇŸȜȐȚŸȝȞȒțȜȅǢȎȕȐȚŸǢȎȑȤȍȗȝŸȌȒȊŸȜȐȕŸ ȎȘȗȟȒȓȇŸȎȖȗǢȅȔȝȕțȐŸȜȡȕŸțȜȗȒȟȎȈȡȕŸȍȎȕŸȘȊșȆȟȎȒŸȒȓȊȕȗȘȗȒȐȜȒǬǯǺ

ȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊ ŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȎȒŸȐŸǯǵǼǽǬǽŸȓȊȒŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȘȡȚŸ ǼȜȗŸȜșȈȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȐŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊŸțȝșșȒȓȕȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ȎȈȕȊȒŸțȎŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȕȊŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈțȎȒŸȜȗŸȑȆǢȊŸțȎŸțȝȕȎșȌȊțȈȊŸ ǢȎŸȜȐȕŸ#MPHKLRL

 ŸțȜȗŸȍȎȥȜȎșȗŸȓȊȜȅŸŸȓȊȒŸțȜȗŸȘșȦȜȗŸȓȊȜȅŸ Ÿ

DZŸ!H>R !HERŸȎŸȎȈȘȎŸȜȐȕŸ ǺȊșȊțȓȎȝȇŸȤȜȒŸȑȊŸȘșȗȟȡșȇțȎȒŸțȎŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȥȠȗȝȚŸ ŸȎȝșȦŸȊȕȅŸ ǢȎȜȗȟȇŸȇŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ țȝȕȗȔȒȓȅŸȘșȗȚŸȜȗȝȚŸǢȎȜȤȟȗȝȚŸȜȐȚ

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ /$ Euribor 3M Χρυσός

ǼȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

-1,40 -1,75 -1,95 -1,47 -1,21 5,68

ŸŸǶȘȗȝȜȅșȐȚŸǶȎȈȡțȐŸȜȐȚŸ ȟșȗȕȒȓȇȚŸȍȒȅșȓȎȒȊȚŸțȝȕȎșȌȊțȈȊȚŸ ǢȎŸǭ Ǽ ŸǴȊșȗȥȔȒȊȚ ŸǼȎŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȌȒȊŸȜȗȕŸȘȎșȒȗșȒțǢȤŸȜȐȚŸȟșȗȕȒȓȇȚŸȍȒȅșȓȎȒȊȚŸ ȜȐȚŸțȝǢȞȡȕȈȊȚŸȊȘȗȓȔȎȒțȜȒȓȇȚŸȎǢȘȗșȈȊȚŸȓȊȒŸȍȒȊȕȗǢȇȚŸțȜȐȕŸ ǯȔȔȅȍȊŸǢȆțȡŸȜȐȚŸdzǶǬŸ #2#X%#/Ÿ/ 

ŸȘȗȝŸȒțȟȥȎȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸ  ŸȓȊȜȆȔȐȖȊȕŸȐŸdz ŸǶȘȗȝȜȅșȐȚŸµŸǾȒȤȚŸǹȒȕȗȘȗȒȐȜȒȓȇŸ Ǭ ǯŸȓȊȒŸȐŸǭ Ǽ ŸǴȊșȗȥȔȒȊȚŸǬ ǯ

ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸțȝǢȞȦȕȐțȊȕŸȕȊŸǢȎȒȡȑȎȈŸȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȐȚŸ țȝǢȞȡȕȈȊȚŸȊȘȤŸȘȆȕȜȎŸțȎŸȍȥȗŸȟșȤȕȒȊ ŸǢȎŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȔȇȖȐȚŸ ȜȐȕŸ ŸȓȊȒŸǢȎŸȘșȤȋȔȎȠȐŸȘȒȑȊȕȇȚŸȘȊșȅȜȊțȐȚŸȜȗȝȔȅȟȒțȜȗȕŸȆȡȚŸȜȐȕŸ  Ÿ

1,65%

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

0,28 5,25 19 5,04 6,4 0,47 5,94 11 1,22 5,6 3,85 0,85 0,93 4,86 0,79 1,92 4,17 3,01 1,64 11,95 6,84 1,43 3,32 7,26 6,66 4,95 5,24 1,32 2,54 13,5 2,7 10,12 8,51 5,69 15,86 15,8 16 7,79 1,57 4,94 3,1 2,92 3,72 3,55 16,26 9,59 0,6

-6,67 1.142.011 0,38 2.822.309 -1,81 529.476 -1,18 1.989.352 -5,19 28.040 286.487 -1 22.318 12.497 -1,61 42.346 -2,44 160.252 -0,26 18.855 -3,41 1.701.011 -1,06 2.718.662 -0,82 2.311 -2,47 369.209 5.784 -0,95 181.055 -4,14 85.254 -4,65 170.649 -1,65 641.195 -2,29 4.272.803 2,14 11.943 -4,6 576.466 -5,47 330.523 -0,3 78.263 -1,39 30.577 -2,06 18.545 0,76 20.084 2,01 169.775 0,37 18.032 -1,46 3.399.205 0,2 14.128 -2,07 190.171 1,07 252.241 -1 4.022 -0,63 2.265 -1,05 723.550 -0,64 966.190 3.377.654 -1 203 -1,59 115.519 -6,11 45.957 -1,33 469.605 0,85 21.081 -6,28 561.046 -2,04 2.875 53.143

0,28 5,22 19 5,04 6,4 0,46 5,9 11 1,21 5,59 3,74 0,85 0,92 4,77 0,79 1,92 4,11 3,01 1,64 11,95 6,84 1,39 3,32 7,26 6,62 4,9 5,24 1,3 2,49 13,35 2,68 10,07 8,51 5,57 15,86 15,8 15,84 7,74 1,55 4,81 3,1 2,92 3,72 3,48 16,26 9,45 0,6

0,3 5,34 19,64 5,24 6,76 0,49 6,12 11,18 1,26 5,74 3,86 0,9 0,95 4,9 0,83 1,96 4,24 3,15 1,77 12,27 7,1 1,44 3,57 7,7 6,77 5,07 5,43 1,34 2,54 13,6 2,8 10,28 8,92 5,76 16,18 16,17 16,3 7,94 1,6 4,94 3,2 3,17 3,84 3,57 17,36 9,6 0,62

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

7,51 7,69 16,68

-1,31 -0,90 -1,07

501 2 2

7,51 7,69 16,68

7,6 7,69 16,68

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ)

0,4 0,5 1,06 0,45 1,81 0,28 0,58 0,51 0,44 0,47 0,68 1,18 1,76 0,65 8,76 1,15 0,45 1,08 1,35 0,46 0,73 1,98 5,58 0,96 2,99 1,3 2,59 2,78 0,42 0,47 0,87 0,36

-8,16 3,7 2 2,33 3,03 1,72 10 1,56 -0,23 -3,36 -2,17 -3,57 0,75

20

0,38

0,4

58.382 1.200

1,05 0,45

1,08 0,45

118.299 11.907 20 118.912 7.500 156.007 1.150 6.970 1.560 4.080 950 265.090 34.615 754 29.752

0,27 0,53 0,51 0,42 0,46 0,64 1,16 1,59 0,63 8,65 1,14 0,45 1,07 1,32 0,46

0,28 0,58 0,51 0,45 0,47 0,69 1,18 1,76 0,65 8,76 1,21 0,48 1,12 1,35 0,48

-0,89

116

5,25

5,58

4,55 7,44 -1,15

2.000 20 23.525

2,99 1,22 2,55

3 1,3 2,61

-2,33 -2,08 1,16 -10

11.785 5.035 676.312 20

0,41 0,46 0,86 0,36

0,43 0,48 0,9 0,36

QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 1,42 0,68 2,69 0,5 1,3 0,67 0,74 0,33 1,87 0,69 0,6 0,67 0,6 1,34 0,61 0,35 0,75 0,75 1,28 1,61 0,36 0,65 5,97 0,96 1,73 0,52 1,06 1,09 0,38 0,48 0,44 0,61 1,16 0,88 0,54 0,68 1,36 35,3 1,17 0,6 1,59 0,46 0,6 0,5 3,28 0,59 0,73 0,44 0,35 0,77 0,72 4,55 1,77 0,74 1,92 1 0,9 0,39 0,35 4,3 0,54 1,95 0,88 0,42 0,55 0,52 0,59 0,54 0,41 0,7 1,74 0,69 0,38 0,3 0,57 0,49 0,8 0,36 0,73 0,52 0,8 0,44 2,52 0,56 0,56 3,17 0,89 1,48 0,64 0,69

-2,07 -2,86 1,51

1.050 1.809 200 18.564 159 13.508 7.710 2.080 800 70 2.950 4.649 1.800 8.398

1,41 0,67 2,4 0,47 1,24 0,66 0,73 0,3 1,87 0,63 0,59 0,66 0,6 1,32

1,42 0,68 2,69 0,5 1,3 0,7 0,74 0,33 1,87 0,69 0,6 0,69 0,6 1,36

3.130 202.036

0,35 0,73

0,37 0,79

0,79 1.409 13,38 1.249.243

1,22 1,43

1,28 1,65

-2,99 -2,9 1,37 -0,53 1,47 -2,9 -6,25 -1,47 -7,89

2,13

382.127 3.000 2.550 15.265

0,94 1,73 0,5 1,03

0,98 1,73 0,52 1,07

36.986 50 5.050 1.000 8.599 1.700 9.010 50

0,36 0,48 0,44 0,61 1,13 0,87 0,54 0,68

0,39 0,48 0,44 0,61 1,17 0,88 0,54 0,68

4.359 14.260 4.656 8.899 8.856 37.107 21.412 21.800 35.633

35,08 1,17 0,58 1,49 0,45 0,59 0,5 3,27 0,58

35,47 1,28 0,6 1,62 0,5 0,62 0,54 3,29 0,6

10 71.046 1.021 5.400 430 225

0,44 0,33 0,71 0,72 4,55 1,72

0,44 0,35 0,77 0,75 4,55 1,77

100 600 1.500 4.500 393

1 0,9 0,39 0,35 4,22

1 0,9 0,39 0,36 4,4

-18,75 -4,84

11.522 5.020 300 1.610 35.190 500

1,81 0,87 0,42 0,55 0,52 0,59

1,99 0,89 0,42 0,55 0,66 0,59

-3,87 -1,43 -2,56 -3,23 -5

1.460 12.961 49.696 3.500 3.605

1,74 0,67 0,38 0,3 0,56

1,8 0,72 0,4 0,32 0,59

-1,23 -5,26 1,39 6,12 -1,23 -8,33

30 878 41.574 55 27.757 2.000

0,8 0,36 0,72 0,52 0,79 0,44

0,8 0,38 0,74 0,52 0,83 0,44

1,82 1,82 0,96

553 1.010 490 34.378

0,51 0,54 3,17 0,85

0,56 0,56 3,17 0,9

15.400 447

0,64 0,68

0,66 0,69

4 -2,75

4,35

-1,12 -3,57 1,49 0,66 -5,65

-4,17 -1,64 -3,85 1,72 4,76 2,67 -8,86 1,14

7,53 -2,17 -5,41 -1,6 2,09 2,44

-1,43

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,5 1,08 0,51 1,46 0,42 1,71 0,8 0,69 1,21

Œ…„

-0,92 111.836

1,07

1,11

-2,01

35.112

1,39

1,55

-4,47 -1,23 -1,43 1,68

305 22.267 1.377 1.240

1,71 0,79 0,63 1,15

1,74 0,82 0,7 1,22

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ)

0,08 0,16 0,17 2,94 0,18 0,32 0,58 0,89

800 6,25 17.120 11.068 5.554 10,34 34.320

0,15 0,16 2,87 0,18 0,3

0,17 0,17 2,99 0,18 0,34

5,95 25.000

0,89

0,89

1

1

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,61 0,61 0,28 0,28 13,5 0,57 0,23 0,61 0,27 0,41 0,26 0,13 0,13 0,17 0,07 0,37 0,34 0,22 2,68 0,9 2,68 0,49 1,1 0,19 0,15 7,64 0,23 0,3 1,63 7,19 4,7 0,38 0,27 14 70,95 1,99 18,86 0,31 0,11 0,11 0,5 1 0,21 0,2 0,11 0,3 0,21 0,28 11,7 6 0,19 0,29 0,1

720 3,7 118.299

0,61 0,27

0,61 0,28

1.387

13,5

13,5

2.450 357 81

0,23 0,61 0,27

0,23 0,62 0,27

8,82 -8,11 -4,35

17.510 4.020 4.420 3.500 62.606 1.161 2.000 80.997

0,25 0,13 0,13 0,17 0,07 0,37 0,34 0,22

0,27 0,15 0,13 0,17 0,08 0,37 0,34 0,23

4,69 -2

5.436 760

2,55 0,48

2,71 0,49

26.092 15,38 114.750 4,37 39

0,18 0,14 7,64

0,2 0,15 7,64

-8 8 -3,7 -7,14 -7,14 -5,56

-1,81

8.385

1,6

1,66

1,53 -0,58 6,9

4.895 350 50 5.000

1,94 18,04 0,31 0,11

2,05 19 0,31 0,11

17.275 5.896 1.000 162.746 7,69 1.800

0,2 0,11 0,3 0,21 0,27

0,2 0,11 0,3 0,22 0,28

13.492

0,1

0,1

640

0,06

0,07

400 2.195 1.000 1.630

0,07 0,2 0,09 0,06

0,07 0,2 0,09 0,06

26.092

0,18

0,2

-6,25

ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,9 3,65 2,48 1,3 0,61 3,3 1,12 1,8 2,23 2,2 2,52 1,58 2,86 7,5

5,88

1.000

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ)

0,07 0,07 1,5 0,67 0,07 0,2 0,09 0,06 0,63 0,19 0,19 0,07 0,04 3,7 0,72 0,08 0,28 0,09 0,18 0,78 0,21 0,04

16,67

-4,76

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[

12,5

880

0,7

0,73

7,69

1

0,28

0,28

-5,26

24.990

0,18

0,18

-12,5

31.970 450

0,2 0,04

0,22 0,04

ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÈÁÑÑÏÓ

 ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ Âéïôå÷íßá áíïîåßäùôùí êáôáóêåõþí æçôÜ: çëåêôñïóõãêïëçôÞ Ýùò 30 åôþí ãéá ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç. Ðëçñ. ôçë. 6948 686047 ÁÐÏ ÍÅÏÓÕÓÔÁÔÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ðïõ áó÷ïëåßôáé ìå ôçí åíÝñãåéá æçôïýíôáé Üôïìá óôïí ôïìÝá ðùëÞóåùí. Ðëçñ. ôçë. 6975164782 ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: á) ÷åéñéóôÞò åñãáëåéïìç÷áíþí óôñÜíôæá - øáëßäé CNC óå åñãïóôÜóéï ìåôáëëéêþí êáôáóêåõþí êáé â) óõãêïëçôÞò ãéá ìåôáëëéêÝò êáôáóêåõÝò. Ðëçñ. ôçë. 6946906075 ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: ãéá óõíåñãáóßá Üôïìá åñãáôéêÜ öéëüäïîá, ìå ìåãÜëåò áðáéôÞóåéò. Äõíáôüôçôá êáñéÝñáò. Ðëçñ. êá Íéêïëáúäïõ ÍéêïëÝôá ôçë. 6986 572698

ÆÇÔÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ

Êõñßá æçôÜ åñãáóßá ãéá êáèÜñéóìá óå óêÜëåò. Ðëçñ. ôçë. 6983038023 ÊÕÑÉÁ áðü ôçí Ïõêñáíßá æçôÜ åñãáóßá ãéá öýëáîç çëéêéùìÝíùí. Ðëçñ. ôçë. 6992 463029 Êõñßá Ýìðåéñç íïóïêüìá æçôÜ åñãáóßá ãéá öýëáîç çëéêéùìÝíïõ êáé ðáéäéþí. Ðëçñ. ôçë. 6998399227 Åëëçíßäá ïéêéáêÞ âïçèüò æçôÜ åñãáóßá óå óðßôéá êáé öýëáîç ðáéäéþí, íõ÷ôåñéíÝò þñåò êáé Óáââáôïêýñéáêá. Ðëçñ. ôçë. 6986684873

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ

Áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí - Êçäåìüíùí êáé Ößëùí Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò Í. ÊïæÜíçò “ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ” æçôåßôáé: ÷þñïò óå éóüãåéï ãéá åíïéêßáóç ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò ðïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óôÜèìåõóç ôùí áõôïêéíÞôùí ìå äýï áíåîÜñôçôïõò ÷þñïõò êáé ôïõáëÝôá. Ðëçñ. ôçë. 6947 894839

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461 - 0 38611

ÇÓÅÉÓ ÊÉ Ç

ÐÙËÅÉÔÁÉ: áãñïôåìÜ÷éï óôç Âáóéëßôóá Ãñåâåíþí 10 óôñ. óå ðáíÝìïñöç ðåñéï÷Þ, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï, éäéþôåò. Ðëçñ. 6951099821. ÐÙËÅÉÔÁÉ: áãñïôåìÜ÷éï 1,5 óôñ. ðåñéï÷Þ Ðçãáäïýëé ÊïæÜíçò ìå ðñüóïøç 45 ôì åðÜíù óôïí åðáñ÷éáêü äñüìï ÊïæÜíçò - Âáôåñïý, 500 ìÝôñá áðü ôï êáöÝ “ÊÁÌÉÍɔ. Ðëçñ. ôçë. 6949442779 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï óôï Âáôåñü 739 ôì. Ðëçñ. ôçë. 6972624767 ÐÙËÅÉÔÁÉ: äõÜñé äéáìðåñÝò ìå ôçëåèÝñìáíóç óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò óå ôéìÞ ðïëý ðñïóéôÞ, ðßóù áðü ôï 4ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï. Ðëçñ. óôá ôçëÝöùíá 6979806749, 24610 37180, 24670 27335 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï 260 ôì ìå ÓÄ 1,4 åðß ôùí ïäþí Áñêáäßïõ êáé Ã. ÊáñáâáããÝëç (ðëçóßïí Éåñïý Íáïý Áãßïõ Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò). Ðëçñ.ôçë. 6945 705504 ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 80 ôì óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 6987 332283 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêßá 55 ôì óå ïéêüðåäï 190 ôì óôï ÷ùñéü Êáôáöýãéï ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 6945212119. ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç 47 ôì óôïí 3ï üñïöï óôçí ïäü Ð. Ëéïõöç 3 óôçí ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 6944 786002 ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôá Êïßëá ìïíïêáôïéêßá 70 ôì óå 462 ôì ãùíéáêü ïéêüðåäï, ìå õðüãåéï, êáé ãêáñÜæ. Ðëçñ. ôçë. 6932798795 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 770 ôì óôï Âáôåñü ÊïæÜíçò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6986733651

Å

ÅÕÊÁÉÑÉÁ ÐÙËÅÉÔÁÉ: áãñïôåìÜ÷éï 10 óôñåì. ôåôñáãùíéóìÝíï, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï, ðåñéï÷Þ Ëåõêüâñõóçò Êáñõäßôóáò. Ðëçñ. ôçë. 6948 660100, 6948 660094 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óå 4,5 óôñ. ìðñïóôÜ óôçí èÜëáóóá óôçí áììþäç Ðáñáëßá Êïñéíïý Ðéåñßáò óõãêñüôçìá 6 áíåîÜñôçôùí äéþñïöùí êáôïéêéþí. ÊÜèå êáôïéêßá åßíáé 85 ôì óå êÞðï 500 ìÝôñùí. Ðáñáäßäïíôáé óôá ôïýâëá Þ ôåëåéùìÝíåò. Ðëçñ. ôçë. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 24610 37743 êéí. 6978335984 ê. ÓùôÞñçò ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ãêáñóïíéÝñåò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå áíåãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 33134, 6979 729586, 6979 729585 site: www.dsafarika.gr ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá óýã÷ñïíçò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå íåïáíåãåéñüìåíç ôåôñáüñïöç ïéêïäïìÞ óå ãùíéáêü ïéêüðåäï ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ôñßá ìåãÜëá äùìÜôéá - óáëüíé - êïõæßíá - ìðÜíéï - WC - 2 áðïèÞêåò - 2 èÝóåéò óôÜèìåõóçò). Ðëçñ. ê. Ìé÷áçëßäçò Ðáýëïò ôçë. 24610 21218, 6947 400161

ÖÉËÏÐÑÏÏÄÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ï Öéëïðñüïäïò Óýëëïãïò êáëùóïñßæïíôáò ôçí Üíïéîç, áëëÜæåé óêçíéêü êáé óáò ðñïóêáëåß ôç ÄåõôÝñá 21 Ìáñôßïõ óôï ìïõóéêü jazz âñáäéíü ðïõ åðéìåëïýíôáé êáé ðáñïõóéÜæïõí ôñåéò óðïõäáßïé ìïõóéêïß ôïõ åßäïõò: Ï Ãéþñãïò Êïíôñáöïýñçò óôï Organ Ï ÃéÜííçò Ðáõëßäçò óôçí çëåêôñéêÞ êéèÜñá êáé ï äéÜóçìïò íåïûïñêÝæïò Adam Nussbaum- drums Èá áêïõóôïýí óõíèÝóåéò êáé ôùí ôñéþí äçìéïõñãþí êáèþò êáé ôïõ óýã÷ñïíïõ ñåðåñôïñßïõ ôçò jazz Óôéò 9:30 ôï âñÜäé óôï óôÝêé ôïõ óõëëüãïõ Ç É í ï ðù ëåßï Ä Ö Ç. ë. 28çò êôù â ñ ßï õ DotPrint ñ áöéê ò Ý íåò- õðï ñ áöåßï . êÝñ ôó ï õ êáé Å íï ìáñ ô ñ ù í 15 Å Å É Å Å. áë;eôó éêï ò é ñ ï ò. ñ ìåíï ðï ëï õ 6A Ê ÉÄÇÓ TRAVEL

ÔñéÞìåñç åêäñïìÞ ÐåñéçãçôéêÞò Ç ÐåñéçãçôéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôñéÞìåñç åêäñïìÞ óôï ÌðÜíóêï Âïõëãáñßáò ôï ôñéÞìåñï ôçò 25çò Ìáñôßïõ (25-26-27), äýï äéáíõêôåñåýóåéò. Ðáñáêáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ËÝó÷çò íá äçëþóïõí Ýãêáéñá ôç óõììåôï÷Þ ôïõò. Ôçë. 24610/40842/30728/30207 ï Ä.Ó.

ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÊÄÇËÙÓÇ ÌÅ ÈÅÌÁ

«Ðñüëçøç – ÊáëÞ õãåßá: Ç óçìáóßá ôçò êáé ôé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ãéá íá âåëôéþóïõìå ôçí ðïéüôçôá æùÞò ìáò» ÅíçìåñùôéêÞ åêäÞëùóç ìå èÝìá ñ ü ëç ç Êáë õ åßá: Ç ó çìáó ßá ôçò êáé ôé ìðï ñ ï ìå íá êÜíï õìå éá íá â åëôé ó ï õìå ôçí ðï éü ôçôá æù ò ìáò ìå ïìéëçôÞ ôïí ãéáôñü ðáèïëüãï åù íß á åëôÝêç äéïñãáíþíåé ôçí å ôÜ ñ ôç 23 á ñ ôßï õ êá é ñ á 6.30 ì.ì. ç ÁíôéêáñêéíéêÞ Åôáéñåßá ÐáñÜñôçìá ÊïæÜíçò óôï êáöÝ «ÁÍ».

ÓÜâ â áôï 19

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÓÔÇÍ ÁÉÈÏÕÓÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÏÕÍ ×ÏÑÅÕÔÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÅÍÇËÉÊÙÍ ÊÁÉ ÐÁÉÄÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÅÍÇËÉÊÙÍ ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 9 – 11 ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 8 - 9 ÔÌÇÌÁÔÁ ÐÁÉÄÉÊÁ ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 6 – 7 ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 -7 & 7 - 8 ÔÇË. ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 69"575791" , 697"937825 , 6978750860 , 2"610 36""" ÄÙÑÁ ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÂÁÓÙ ÓÕËËÏÃÏÕ

ÐÉÓÔÏËÁÓ Á & È ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÌÅ ÔÇÍ INTERAMERICAN

ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ: ÖÉËÉÐÐÏÕ Â 27 ÓÔÁÈÌÏÓ: ÊÏÉËÁ - ÊÏÆÁÍÇÓ ÔÇË./FAX: 24610 42253 Êéí.: 6942 234356 E-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ÉÊÉ ÓÅÉÓ ÊÉ Ç

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá ôñéÜñé óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (åðß ôçò ïäïý Îåí. Ôñéáíôáöõëëßäç) óôïí 3ï üñïöï ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç ôçë. 24610 25161, 24610 31522. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äõÜñé óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ðëÞñçò áíáêáéíéóìÝíï ìå áõôïíïìßá óôç èÝñìáíóç. Ðëçñ. ôçë. 24610 39317, 6945 060866, 210 6395463 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá 1 Ä, Ó,Ê, WC, áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç, 2ïò üñïöïò. ÁíáêáéíéóìÝíï, êïíôÜ óôçí åöïñßá Âïóðüñïõ êáé Áã. Ëáýñáò. Ðëçñ. ôçë. 6945959140 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ôñéÜñé óå êáëÞ êáôÜóôáóç, 3 äùìÜôéá, óáëüíé, ôñáðåæáñßá, êïõæßíá ìå óêåðáóôÞ âåñÜíôá 40 ôåôñáãùíéêþí (ïäüò ÁñéóôïôÝëïõò 31). Ðëçñ. ôçë. êïò Ãéþñãïò Ðáðáóðáíüò 6932 707078, 24610 30604 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: éóüãåéï, ãùíéáêü êáôÜóôçìá, åðß ôçò ïäïý ÃêÝñôóïõ êáé Áíáô. Ñùìõëßáò, (ðñþçí óïõðåñìÜñêåô DIA) åìâáäïý 500 ôì êáé ìå áíôßóôïé÷ï çìéþñïöï. ÕðÜñ÷åé êáé ç äõíáôüôçôá äéá÷ùñéóìïý óå

ÄÉÁÖÏÑÁ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íôñáìò óå Üñéóôç êáôÜóôáóç 350 Å. Ðëçñ. ôçë. 6984 686375

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÐÙËÅÉÔÁÉ: ôáâÝñíá - ïõæåñß óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ôçë. 6932619990, 6972975407 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç Internet óå êåíôñéêü óçìåßï ôçò ðüëçò ôçò ÊïæÜíçò. Åîïðëéóìüò äéåôßáò óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç. Ðëçñ. ôçë. 6986535293 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åîïðëéóìüò êáôáóôÞìáôïò ÌÉÍÉ-ÌÜñêåô (ñÜöéá, øõãåßï, êüöôçò áëëáíôéêþí, ãñáöåßï æõãáñéÜ). Ðëçñ. ôçë. 24610 41787, 6973348483 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç åóôßáóçò - øçôïðùëåßï óôïí êåíôñéêü ðåæüäñïìï ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 6978719573

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461 - 0 38611 ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÊÉÍÇÔÁ ÔÅÑÐÏÓ Ôçë. 23520 33110 – 6978 198550 6986 319070 www.terpos.gr ÐÙËÏÕÍÔÁÉ Å Å : 110 ôì óå 1350 ôì áõôüíïìï ïéêüðåäï 500 ì áðü ôç èÜëáóóá 125.000 Å Å Å : 86 ôì ìå çìéõðüãåéï 55 ôì óå 1000 ôì áõôüíïìï ïéêüðåäï ìå èÝá ôïí Èåñìáúêü 100.000 Å ÄÉ Å ÉÓ : Õðü áíÝãåñóç 85 ôì ìå ðÜñêéãê óôï êÝíôñï ôçò ËåðôïêáñõÜò ÉÊ ÅÄ : 300 ôì ìå íåñü, êÜôù áðü ôïí Ïëõìðï, êáôÜëëçëï ãéá ôñï÷ïâßëåò áðü 10.000 Å Ýùò 15.000 Å ÉÊ ÅÄ : 300 ôì ìå íåñü, ãéá ôñï÷ïâßëåò 500 ì. áðü ôç èÜëáóóá áðü 16.000 Å Ýùò 18.000 Å

ÄÇ

ÓÉ

Å É ÅÉ ÇÓÇ Ç ÅÊ

ÉÓ

Ä. ÊÄ / Ä &Ä ëçñ ï öï ñ ßåò: . éÜííï õ- .Êáñ áíÜó éï ò- . Êåðß çò. çëÝöù íï : 2463052292-2463052213-2463052016

Å É Ç Ç ÓÊ ÇÓÇÓ Äéáê ñ õ ç 2011.332/ ÊÄ

Ç ÅÉ ÅÉÄ ÅÓ É ÓÇÓ Ê É Ê ÉÊÅÉ É ÊÅÓ Ó ÉÊ ÊÄ . .Å Ê Ó ÓÇ & ÅÉ ÇÅÓ - Ê ÖÇ ÓÅ Ó ÊÄ . ï ÊÄ á éåíåñ ó åé áíï é ôü ìåéï ï ôéêü éá ù íéó ìü ìå Ý ñ áö åò åó êëåéó ôåò ðñ ï ó ö ï ñ Ýò éá ôçí ðñ ï ì åéá ôñ ï ö ßìù í êáé éáö ü ñ ù í õëéê í êáé åé í êõëéêåßï õ êáé åó ôéáôï ñ ßï õ, éá ôçí êÜëõ ç, áíá ê í ôù í ìï íÜù í åó ôßáó çò êáé êõëéêåßù í ðï õ ëåéôï õñ ï í ó å éáöü ñ ï õò ñ ï õò ôï õ é íéôéêï ÊÝ íôñ ï õ Ä õôéê ò áêå ï íßáò ( ÊÄ ). éá ù íéó ìü ò á éå á åß ôçí 8.04.2011 çìÝñ á á ñ á ó êå õ , ñ á 09:00’ ð.ì. ó ôç Ý ó ç ôï õ éï ìç áíéêï Óõ êñ ï ô ìáôï ò êáé ï é åðéôõ ü íôåò ðñ ï ìçåõôÝò á åíç ìåñ ù ï í áðï ôçí åðéôñ ï ð . é ðñ ï ó öï ñ Ýò ðñ Ýðåé íá ðáñ á ï ï í ôçí ðáñ áðÜíù çìåñ ï ìçíßá ìÝ ñ é ôç ó õ êåêñ éìÝíç ñ á ó ôçí åðéôñ ï ð , áðü ôï õò ß éï õò ôï õò åí éáö åñ ü ìåíï õò áðü å ï õó éï ï ôçìÝíï åêðñ ü ó ù ðü ôï õò. Óôï éá ù íéó ìü ìðï ñ ï í íá ó õììåôÝ ï õí öõó éêÜ ðñ ü ó ù ðá åôáéñ åßåò ðï õ éá Ýôï õí ôçí áíÜëï ç Ü åéá áó ê ó åù ò ôï õ åðá Ýëìáôï ò. Ç ðñ ï ó êü ìéó ç ö ù ôï áíôßñ á ö ï õ ôçò Ü å éá ò â å â á ßù ó ç ôï õ Åìðï ñ éêï Åðéìåëçôçñ ßï õ åßíáé áðáñ áßôçôç éá ôç ó õììåôï . á ôå ç á ðá ñ á ëá ìâ Ü íï íôá é á ðï ôç ëÝ ó ç éï ìç áíéêï Óõ êñ ï ô ìáôï ò, (áñ ìü éï ò Êáñ áíÜó éï ò ù ìÜò ) ìÝ ñ é ôçí ðñ ï ç ï ìåíç ìÝñ á ôï õ éá ù íéó ìï . ÉÓ

.

ÁÓÔÅÑÉÏÓ ×. ÌÐÅËÇÓ Éáôñüò - Åéäéêüò Ðáèïëüãïò ë.

ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: Áðüãåõìá: ÓÜââáôï: çëÝöù íá

áñ ôßï õ 2011

ë íéá 5

9.00ðì-14.00ìì 17.00ìì-21.00ìì 10ðì-14.00ìì

Éáôñ åßï : 24610 32962 éêßá: 24610 33992

ìéêñüôåñá êáôáóôÞìáôá. Ðëçñ. ôçë. 24610 30779, ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ìáãáæß 80 ôåôñáãùíéêÜ óôçí ðåñ. ôçò ËáúêÞò ÁãïñÜò ôçò ÊïæÜíçò (ÁñéóôïôÝëïõò 31). Ðëçñ. ôçë. êá Áííá Ðáðáóðáíïý 6978804713, 24610 30604. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ Þ ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôá Êïßëá äéþñïöç êáéíïýñãéá ìïíïêáôïéêßá ìå åéóüäçìá 600 Å (äýï áõôüíïìåò êáôïéêßåò). Ðëçñ. ôçë. 24610 45756, 6984 098457-8 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: éóüãåéïò åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò, åðß ôçò ïäïý Áí. Ñùìõëßáò êáé ÃêÝñôóïõ, (ðñþçí ÊÅÊ) äéáèÝôåé Üäåéá ãéá åêðáéäåõôÞñéï, êáôÜëëçëïò êáé ãéá êáôÜóôçìá. Ðëçñ. ôçë. 24610 30779, ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: STUDIOS ðëÞñùò åðéðëùìÝíá óå ïñãáíùìÝíï óõãêñüôçìá êáôïéêéþí óôçí ðåñéï÷Þ ÓʒÑÊÁ. Ðëçñ. ôçë. 24610 40434, 37743, 6978 335984 Ó Ó Å É Ç ÇÓ Ê Ó Å Ç É Ó ÅÊ ÅÓÇÓ ÊÉ Ç ÇÓ Å É ÓÉ Ó Ç Ä éêáó ôéê Åðéìå ë ôñ éá ôï õ ñ ù ôï éêå ßï õ Êï æÜíçò ÅëÝíç ï õó ôÝñ ç êÜôï éêï ò ôï ëåìá áò ( . ó áë Üñ ç 5), íù ó ôï ðï é ü ôé ó ôéò 6- ðñ éëßï õ-2011 çìÝñ á åôÜñ ôç êáé áðü ñ á 4 ìì. ìÝ ñ é 5 ì.ì áðï åõìáôéí ò ôçò ß éáò çìÝñ áò, ó ôï êáôÜó ôçìá ôï õ Åéñ çíï éêåßï õ Êï æÜíçò êáé ìÝó á ó ôï áêñ ï áô ñ éï ôï õ éêáó ôçñ ßï õ, ðï õ ï ñ ßó ôçêå ó áí ôü ðï ò ôï õ ðëåéó ôçñ éáó ìï , åö áñ ìï ôù í éáôÜ åù í ôï õ . 3714/7-11-2008 (ÖÅÊ 231 ôå ï ò ), å í ðéï í ôï õ ó õìâ ï ëá éï ñ Ü ö ï õ Êï æÜíçò Üæáñ ï õ Óéï ëá êáé êáôï ßêï õ Êï æÜíçò, ôçë. 2461042177, ù ò õðáëë ëï õ ôï õ ðëåéó ôçñ éáó ìï , ó å ðåñ ßðôù ó ç êù ë ìáôï ò ôï õ åí ðéï í ôï õ íï ìßìï õ áíáðëçñ ù ô ôï õ, ìå ôçí åðßó ðåõó ç ôï õ ñ ó ôï õ áíá é ôï õ ôï õ áíá é ôç, êáôï ßêï õ ôï ëåìá áò, ðï õìðï õëßíáò 16, á ô 367323 Êï æÜíçò, áö ì, 032618353 Ä. . ôï ëåìáß áò, á åêôå ï í ó å çìü ó éï áíá êáó ôéêü ðëåéó ôçñ éáó ìü ôá áêßíçôá ðï õ êáôáó Ý çêáí, ó ìöù íá ìå ôçí õð' áñ é ìü 1199/25-2-2009 éê ìï õ Ýê åó ç á íá êá ó ôéê ò êá ôÜ ó å ó çò á êéí ôù í ôï õ ó éñ ü ëï õ åï ñ ï õ ôï õ áíáó ßï õ, êáôï ßêï õ Êï æÜ íçò , ï ü ò éëéôéÜ ç æ íç 4, Ä 363704/1993, áö ì 027233391 Ä. . Êï æÜíçò , çëá : 1) Ýíá êëåéó ôü ñ ï ó ôÜ ìåõó çò, ðï õ â ñ ßó êåôáé ó ôï éó ü åéï ôï õ êôéñ ßï õ , Ý åé åìâ á ï êá áñ ü êáé ìéêôü 15,10 ô.ì êáé ðï ó ï ó ôü ó õíé éï êôçó ßáò ó ôï ü ëï ï éêü ðå ï êáé ó ôï õò êáôÜ íü ìï êï éíü êôçôï õò êáé êï éíü ñ çó ôï õò ñ ï õò ìÝñ ç êáé å êáôáó ôÜó åéò ôçò ï éêï ï ì ò 2,94%ï å ' á éáéñ Ýôï õ. ï áêßíçôï áõôü , õíÜìåé ôçò õð' áñ é . 1273/2010 á ðü ö á ó çò ôï õ ï íï ìå ëï ò ñ ù ôï éêåßï õ Êï æÜíçò, á åêðëåéó ôçñ éáó åß ìå ôéì åêôßìçó çò ôï ðï ó ü ôù í 8.300,00 åõñ êáé ìå ôéì ðñ ôçò ðñ ï ó öï ñ Üò ôï ðï ó ü ôù í 5.533,33 åõñ , 2) Ýíá êáôÜó ôçìá ðï õ â ñ ßó êåôáé ó ôï éó ü åéï ôï õ ù ò Üíù êôéñ ßï õ , ôï ï ðï ßï Ý åé åìâ á ü í êá áñ ü êáé ìéêôü 23,87 ô.ì êáé ðï ó ï ó ôü ó õíé éï êôçó ßáò ó ôï ü ëï ï éêü ðå ï êáé ó ôï õò êáôÜ íü ìï õ êï éíü êôçôï õò êáé êï éíü ñ çó ôï õò ñ ï õò, ìÝñ ç êáé å êáôáó ôÜó åéò ôçò ï éêï ï ì ò 9,89%ï å ' á éáéñ Ýôï õ áðï ôåëåßôáé áðü åíéáßï ñ ï . ï áêßíçôï áõôü , õíÜìåé ôçò õð' áñ é . 1273/2010 áðü öáó çò ôï õ ï íï ìå ëï ò ñ ù ôï éêå ßï õ Êï æÜ íçò , á åêðëåéó ôçñ éáó åß ìå ôéì åêôßìçó çò ôï ðï ó ü ôù í 29.800,00 åõñ êáé ìå ôéì ðñ ôçò ðñ ï ó öï ñ Üò ôï ðï ó ü ôù í 19.866,66 åõñ . 3) ìßá áðï êç, ç ï ðï ßá â ñ ßó êåôáé ó ôï õðü åéï ôï õ Ê É É , ç ï ðï ßá Ý åé åìâ á ü í 66,32 ô.ì êáé ðï ó ï ó ôü ó õíé éï êôçó ßáò, ó ôï ü ëï ï éêü ðå ï êáé ó ôï õò êáôÜ íü ìï êï éíü êôçôï õò êáé êï éíü ñ çó ôï õò ñ ï õò ìÝñ ç êáé å êáôáó ôÜó åéò ôçò ï éêï ï ì ò 1,75%ï , áðï ôåëåßôáé áðü Ýíáí åíéáßï ñ ï . ï áêßíçôï áõôü , õíÜìåé ôçò õð' áñ é . 1273/2010 áðü ö áó çò ôï õ ï íï ìåëï ò ñ ù ôï éêåßï õ Êï æÜíçò, á åêðëåéó ôçñ éáó åß ìå ôéì åêôßìçó çò ôï ðï ó ü ôù í 16.600,00 åõñ êáé ìå ôéì ðñ ôçò ðñ ï ó öï ñ Üò ôï ðï ó ü ôù í 11.066,65 åõñ . á ðåñ é ñ áöü ìåíá áêßíçôá êôßó ôçêáí ó å ï éêï ï ìÝ ò , ó ìö ù íá ìå ôéò éáôÜ å éò ôï õ . 3741/1929 êáé ôù í Üñ ñ ù í 1002 êáé 1117 ôï õ .Ê, ìå ôçí õð' áñ é ìü 64/7-3-2002 ï éêï ï ìéê Ü åéá ôï õ . êáé Å ôï õ Ä ìï õ Êï æÜíçò, ó å Ýíá ï éêü ðå ï åêôÜó åù ò 2.251.435 ô.ì, ðï õ â ñ ßó êï íôáé ó ôçí ðåñ éï Ê Ó ôçò ðü ëçò Êï æÜíçò, ôï õ ï ìù í ìï õ Ä ìï õ êáé Åéñ çíï éêåßï õ êáé åíôü ò ôï õ õð' áñ é . 985 , öÝñ åé áñ é ìü é éï êôçó ßáò 00705057 Åðß ôù í áêéí ôù í áõô í, ìÝ ñ é ôçí çìÝñ á å ñ áö ò ôçò êáôÜó åó çò, õðÜñ åé ìéá ðñ ï ó çìåßù ó ç õðï êçò éá ôï ðï ó ü ôù í åõñ 76.000 õðÝñ ôçò ALPHA Å Å. Êáëï íôáé ü ó ï é Ýëï õí íá ßíï õí á ï ñ áó ôÝò íá ðñ ï ó Ýë ï õí êáé íá ðëåéï ï ô ó ï õí ó ìöù íá ìå ôéò éáôÜ åéò ôï õ Ê. ï ë.Ä . ôï ëåìáß á 18-3-2011 Ç ÄÉÊ Ó ÉÊÇ Å É Å Ç É . Å Å Ç Ó Å Ç.


ΘΑΡΡΟΣ

|

12

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Τεράστιο πανό..!

ρχία!

Ευφυής ενέργεια…! των Σερβίων απέκλεισαν την Εθνική Οδό στον κόμβο του Τριγωνικού διαμαρτυρόμενοι για την συγχώνευση του Γυμνασίου τους. Τα περισσότερα συνθήματα απευθυνόταν στην συντοπίτισσα μας υπουργό ζητώντας να αλλάξει την πρόταση της Ένα τεράστιο πανό αντίκρισαν το πρωί χθες οι περαστικοί έξω από το Δημαρχείο Κοζάνης. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ με πρωτοβουλία του μεγαλύτερου σωματείου της περιοχής με γερανοφόρο μηχάνημα της επιχείρησης, ανάρτησαν το πανό με το οποίο κάλυψαν ολόκληρη την όψη του Δημαρχιακού καταστήματος. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν εδώ και 15 μέρες ζητώντας προσλήψεις από τη ΔΕΗ!

Όχι το μόνο…!

Κοινωνιολόγοι…!

Τουλάχιστόν έξυπνη μπορεί να θεωρηθεί η πρωτοβουλία- συνάντηση του Αντιπερειφερειάρχη Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη με εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου της περιοχής ( Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ) με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ». Αν δεν έχει λόγο και πρόταση για την αειφόρο ενέργεια στην Ε.Ε, η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, τότε ποιος θα έχει!

Στην Κοζάνη λειτουργεί εδώ και χρόνια παράρτημα του Συλλόγου Ελλήνων κοινωνιολόγων. Όπως μας είπε η πρόεδρος Αναστασία Πατσιού το Παράρτημα αριθμεί πάνω από 20 Κοινωνιολόγους και κάνει έκκληση και σ’ άλλους συναδέλφους να πλαισιώσουν το Παράρτημα. Η συνεισφορά των κοινωνιολόγων είναι μεγάλη ιδιαίτερα στη τοπική μας κοινωνία όπου υπάρχουν τόσα προβλήματα…!

Κομμένη η πίστωση…!

Πολυλέβητας από την Kombi

Στον προβληματισμό μας για το μέγεθος του πανό απάντησε ο Αργύρης Δούσιος λέγοντας ότι παρόμοιο πανό είχε αναρτηθεί το 1977 από το ΠαΣοΚ στο κτίριο (στον πεζόδρομο) όπου στεγαζόταν η Ν.Ε του Κινήματος. Στο πανό έγραφε: Η Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες! Ο κ. Δούσιος τα θυμάται καλά γιατί ήταν από τους ιδρυτές του ΠαΣοΚ στην περιοχή!

Από τον επόμενο μήνα οι ασφαλισμένοι σε Δημόσιο και ΔΕΗ θα αναγκαστούν να προπληρώνουν τα φάρμακα τους αφού οι Φαρμακοποιοί της Κοζάνης ανακοίνωσαν ότι από τον ερχόμενο Απρίλη δεν θα δίνουν φάρμακα επί πιστώσει σ’ αυτά τα ταμεία. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια … μας δήλωσε ο πρόεδρος των Φαρμακοποιών Στέλιος Βελονάς σημειώνοντας ότι μόνο η ΔΕΗ οφείλει στους Φαρμακοποιούς της Κοζάνης πάνω από 5,5 εκ ευρώ. Οι Φαρμακοποιοί έχουν δίκαιο αλλά δεν φταίνε και οι ασφαλισμένοι και κυρίως οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν! Ας ελπίσουμε ότι τελικά τα ταμεία θα πεισθούν..!

Άννα θυμήσου…!

Στην εποχή της κρίσης και της αλματώδους αύξησης του πετρελαίου θέρμανσης όσοι δεν έχουν την τύχη να είναι συνδρομητές της Τηλεθέρμανσης, αναζητούν φθηνότερα καύσιμα για να ζεστάνουν τη φαμίλια τους, τον μακρύ χειμώνα στα μέρη μας. Ο πολυλέβητας που κατασκεύασε η Kombi ( βιομηχανία καυστήρων στην Πτολ/δα) δίνει απάντηση στο «ενεργειακό πρόβλημα» αφού έχει τη δυνατότητα να καίει (να θερμαίνει) με οτιδήποτε καύσιμο: Πετρέλαιο, ξύλα, κάρβουνα, ακόμη και κοπριά! Δεν κάνουμε διαφήμιση αλλά προβάλουμε μια ευρεσιτεχνία ,ένα πολυμηχάνημα που δίνει εναλλακτικές φτηνές λύσεις για θέρμανση το οποίο κατασκευάζει μια ντόπια καταξιωμένη στο είδος, επιχείρηση!

Μόλις τελείωσε η κατάληψη του Σπάρτακου κατέφτασαν οι μαθητές του Γυμνασίου της Άνω Κώμης και κατέλαβαν το Δημαρχείο Κοζάνης. Οι μαθητές με πανό και συνθήματα κατά της Υπουργού παιδείας «Άννα θυμήσου την καταγωγή σου» διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του Υπουργείου, συγχώνευσης του γυμνασίου τους με το γυμνάσιο Κρόκου!

Καταλήψεων συνέχεια…! Την ίδια ώρα μαθητές σχολείων του Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου, Ελάτης και

Αλλαγή Φρουράς…! Ο Ιωάννης Κεχαγιάς είναι ο νέος διοικητής του Α΄ΣΣ στρατού. Η τελετή αλλαγής φρουράς στο Σώμα έγινε την περασμένη Τετάρτη όπου ο μέχρι πρότινος Σωματάρχης Ιωάννης Μπασδάνης παρέδωσε στον νέο υποστράτηγο. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία «έκπτωσης» του Α΄ΣΣ σε Μερα-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η λειτουργία της Γενικής Κλινικής Euromedica – Ζωοδόχος Πηγής έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η μονάδα του τεχνητού νεφρού λειτούργησε άμεσα την επομένη της πυρκαγιάς, ενώ όλα τα υπόλοιπα τμήματα της κλινικής δόθηκαν σε λειτουργία από την Παρασκευή 18-3-2011. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκρισή της, καθώς επίσης τους υπεύθυνους και τους εργαζόμενους των συνεργείων για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν, τις ακούραστες προσπάθειές τους για άμεση και γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Είμαστε και πάλι ση διάθεση των ανθρώπων του νομού μας. Η διεύθυνση και το προσωπικό της κλινικής

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Μέρες μυστηρίου!... Συνέχεια απο την 1η «Και η Πολυτίμη τι θα κάνει;» πήγε να πει ο θείος, αλλά η σύζυγος τον διέκοψε: «Δούλα κατάντησα με τις πολιτικές αναλύσεις σου! Θα τα πω όλα και στην Αλέκα και στον Αλέξη!» «Δεν τα λες και στους αλληλέγγυους!» απάντησε ο Αφεντούλης. «Φτου!» έκανε ο «Μήτσος». «Αντιπαθείς τους αλληλέγγυους ρε;(!)» φώναξε ο θείος. «Ρούφηξα τσόφλι!» διευκρίνισε εκείνος. «Να προσέχεις» συμβούλεψε η Πολυτίμη. «Έχει άλλο αυγό ή να πηγαίνω;» ρώτησε ο «Μήτσος». «Στο καλό και πού είσαι; Βγάλε κανένα ζιβάγκο, από τη ναφθαλίνη. Δεν είσαι ένας “αντιεξουσιαστής” στην εξουσία;» είπε ο Αφεντούλης. «Καλοκαίρι έχουμε μπροστά. Θα κορώσω!» παραπονέθηκε εκείνος. «Δεν πειράζει. Βάλε στη μπάντα, λίγη “πράσινη” ενέργεια, για τον χειμώνα. Θα τη χρειαστείς!» συμβούλεψε ο θείος. Υποβολέα, πριν αρχίσεις τα παράπονα ότι αιφνιδιάστηκες με το κουίζ, ο Αφεντούλης διευκρινίζει ότι άφησε αρκετό χρόνο να σκεφτείς. Βρήκες την απάντηση; Όχι; Εμ βέβαια! Πώς να τη βρεις μ’ ένα αυγό «σφηνωμένο» στο μυαλό σου; «Αυγουλάκι τέλος για σήμερα»! Το είπαμε, το επαναλαμβάνουμε και παρ’ το απόφαση. Το κακό είναι ότι οι κότες, μόλις αντιλ-

ηφθούν μούσι, στα πέριξ, αγριεύονται και δεν γεννάνε! Περίεργη που έγινε η συμπεριφορά των ορνίθων στην Ελλάδα της Τρόικας! Πάντως, τώρα που έφυγε ο «Μήτσος», μπορείς να ελπίζεις. Όσο για το κουίζ; Δεν πειράζει. Θα ασχοληθεί, ο θείος, και ιδού οι απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της κυβερνώσας παράταξης, λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Είμαστε το Κίνημα της προσφοράς». Ο Αφεντούλης όμως ανησυχεί βλέποντας να μην έχουν ζήτηση, οι άνεργοι. Κατά την τελευταία δεκαετία, η υπερπαραγωγή δημιούργησε την κρίση και στην Ιαπωνία και βλέπετε τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τσουνάμια και τις ραδιενέργειες. Μυστήριοι που είναι οι Γιαπωνέζοι! Η Αξιωματική Αντιπολίτευση ψάχνει την «κρυφή ατζέντα» της κυβέρνησης, η οποία απάντησε: «Ψάξε, ψάξε, δεν θα τη βρεις!» Μυστήρια, αυτή η συναίνεση! Η Αριστερά οργίζεται και δεν την αφήνουν τα γεγονότα να καλμάρει για να οριστεί, εκ νέου. Η πλειοψηφία του λαού όμως δεν την παρακολουθεί. Τι μας έχει πιάσει, «τους σκασμένους», και δεν οργιζόμαστε; Μυστήριοι, εμείς οι Έλληνες! Ο «Μήτσος» φεύγει όταν δεν βρει αυγά και οι κότες κρύβονται μόλις δουν το μούσι του. Μυστήρια που είναι αυτά τα μούσια!... -Ω-

Ο 4χρονος ΡΑΦΑΗΛ, είναι από την Κατερίνη και χρειάζεται την βοήθεια όλων μας! Πάσχει από λευχαιμία και θα χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δυστυχώς, μόνο 1 στους 15.000 δοτές είναι συμβατός και στις περισσότερες περιπτώσεις ΔΕΝ είναι συγγενής, όποτε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή όλων μας, συγγενών, φίλων ή μη. Η διαδικασία για τους δότες είναι απλή. Αρκεί μια απλή.. αιματολογική εξέταση στα κέντρα ιστοσυμβατότητας για να διαπιστωθεί αν είναι συμβατοί οι δότες. Όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχα κέντρα, τότε η εξέταση αυτή γίνεται στα κέντρα αιμοδοσίας των νοσοκομείων. Η δήλωση εθελοντικής δωρεάς πρέπει να γίνεται μετά από ενημέρωση για τη διαδικασία, σοβαρή σκέψη και συνειδητή απόφαση. Κανείς όμως δεν γνωρίζει αν αύριο είναι αυτός ή κάποιο μέλος της οικογένειας του που θα βρεθεί σε αυτή την ανάγκη! Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, μπορούν να απευθυνθούν στα νοσοκομεία της περιοχής τους για μια απλή αιματολογική εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου:

Τηλέφωνο πατέρα Γιάννης: 6944-520183 Ας χαρίσουμε ελπίδα και χαμόγελο στο μικρό Ραφαήλ. Γενικές Πληροφορίες: Η εξέταση είναι δωρεάν, ανώνυμη και γίνεται στα κέντρα αιμοδοσίας των νοσοκομείων. Δεν έχει σημασία που ζει ο καθένας, υπάρχει Παγκόσμια Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών, όποτε η σωτήρια βοήθεια μπορεί να έρθει ακόμη και από την άλλη άκρη του κόσμου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων . Σε όλα τα κέντρα αιμοδοσίας των Νοσοκομείων . «Γ. Γεννηματάς» Αθηνών (210-7711914) Τμήμα Ανοσολογίας - Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατόητας . «Ευαγγελισμός»(210-7205701) Τμήμα Ανοσολογίας -Ιστοσυμβατόητας . «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης (2310-892056) Τμήμα Ανοσολογίας - Περιφερικό Κέντρο Ιστοσυμβατόητας . «Έλενα Βενιζέλου»(210-6453759)Ανοσοβιολογικό Τμήμα . «Αγία Σοφία» (210-7757401) Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατοτητας . «Π. Ν. Λάρισας» (2410-682137) Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατοτητα

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011  

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011