Page 1

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล --------------------------เริ่มประชุม เวลา ๑๕ .๐๐ น. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รองประธาน กรรมการคนที่หนึ่ง ทําหนาที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรี มีเรื่องเพื่อทราบ ๕ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ ๒ เรื่อง สรุปไดดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ ๑. มติคณะรัฐมนตรีแตงตั้ งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนองคกรสวั สดิการชุ มชนและ กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใน ก.ส.ค. และคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่แตงตั้งใหนายสรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ๒. ผลการดําเนินงาน ก.ส.ค. และรายงานการประชุมก.ส.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ๓. การรับรององคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนตามกฎหมายสงเสริมการจัด สวัสดิการสังคม ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ มีการรับรององคกรสาธารณประโยชน จํานวน ๑,๙๘๙ แหง และองคกรสวัสดิการชุมชน จํานวน ๙๙๘ แหง ๔. รายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในป ๒๕๔๙ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ กองทุนมีรายรับ ๖๗๐ ลานบาท สนับสนุนโครงการใหแกองคการสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ ไดทั้งสิ้น จํานวน ๓,๔๐๑ โครงการ ๓,๑๐๐ องคการ ในป ๒๕๕๓ มีเงินกองทุนที่เหลืออยูทั้งสิ้น ๑๘๗.๗๑๐ ลานบาท คาดวา จะสนับสนุนโครงการใหแกองคการสวัสดิการสังคม ทั้งสิ้น ๑,๔๘๔ โครงการแยกออกเปนระบบปกติจํานวน ๓๐๐ โครงการ ระบบกระจายใหจังหวัดอนุมัติกันเอง จํานวน ๑,๑๘๔ โครงการ กรรมการมีขอสังเกตขอใหหางบประมาณมา สนับสนุนกองทุนเพิ่มเติมเนื่องจากป ๒๕๕๓ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ๕. ที่ประชุมรับทราบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณนํารองขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการ จัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นที่ เสนอใหรัฐบาลจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริมการมีสวน รวมของภาคสวนตาง ๆ ในระดับจังหวัด ใน ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนโครงการสวัสดิการสังคมเชิงประเด็น ๒) ระดั บ พื้น ที่ ตํา บลและเทศบาล เพื่อ สมทบสมาชิกกองทุน สวัสดิการสังคมระดับ ตํา บลที่องค ก ร สวัสดิการชุมชนรวมกับทองถิ่นจัดตั้งขึ้นในมิติสวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตายใหแกสมาชิก ๓) ระดับหมูบาน/ชุมชน สงเสริมโครงการสวัสดิการสังคม ๗ มิติ ไดแก สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย สวัสดิการดานที่อยูอาศัย สวัสดิการดานการทํางานและการมีรายได สวัสดิการดาน กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการดานนันทนาการและสวัสดิการดานบริการทางสังคมทั่วไป ขอเสนอไดใหความสนใจตอนโยบายกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลที่จะจัดสรรลงหมูบานชุมชนๆละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนครบ วงจรชีวิต ทั้ง ๓ ระดับ ดวยการควบรวมโครงการ SML กับกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยใชกลไก กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งเปนกลไกตามกฎหมายรองรับ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ นําผลการศึกษาไปพิจารณาและนําเสนอ ก.ส.ค. โดยรับขอสังเกตของกรรมการใหใชทุนอื่นนอกจากเงินและการพึ่งตนเองของกลุมตางๆ


-๒เรื่องเพื่อพิจารณา ๑. การกําหนดให “สังคมสวัสดิการ” เปนวาระแหงชาติและแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ ๑.๑ การกําหนดแนวนโยบายการดําเนินงานขอคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ใหมี การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมไทย โดยมุงการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมสวัสดิการ ๑.๒ เนนการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อตอบสนองการเปนสังคมสวัสดิการ การสรางหลักประกัน ทางสังคมใหแกประชาชนและการเปนรัฐสวัสดิการในอนาคต ใน ๔ เรื่องหลัก ไดแก ๑) การพัฒนาระบบบริการสังคม (Social Service) เนนการสํารวจกฎหมายที่ใหสิทธิสวัสดิการแก ประชาชนมาดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบและเขาถึงสิทธิสวัสดิการของ ประชาชน และการกําหนดประเภทและมาตรฐานสิทธิสวัสดิการที่ประชาชนควรไดรับเพิ่มเติม ๒) การประกันสังคม (Social Insurance) พิจารณาความเชื่อมโยงในการดําเนินนโยบายการให สิท ธิ ป ระโยชน แ ก คู ส มรสและบุ ต รของผู ป ระกั น ตน การขยายประกั น สั ง คมสู แ รงงานนอกระบบ ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ งบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพ การออมเพื่อการชราภาพและการจัดสวัสดิการชุมชน โดยคํานึงถึงภาระ คาใชจายของประชาชน สิทธิประโยชนที่พึงไดรับและความเชื่อมโยงในสิทธิประโยชนที่ประชาชนจะไดรับหลักประกัน ในแตละระบบ ๓) การชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance) เนนพัฒนาระบบการชวยเหลือทางสังคมเพื่อให ผูรับบริการสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางจริงจังและทั่วถึง โดยทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู กําหนดมาตรฐาน การชวยเหลือที่สอดคลองกับความเปนอยู การใชผูประกอบวิชาชีพและนําการจัดการรายกรณี case management มาใชในการดําเนินงาน ๔) การสงเสริมสนับสนุน (Social Promotion) จัดสรรเงินใหกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมเพื่อสงเสริมการจั ดสวัสดิการของภาคสวนตา งๆ ส งเสริ มจิตสาธารณะและบทบาทของอาสาสมัคร เสนอ นโยบายสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ดําเนินการตามมาตรการการเงินการคลังเพื่อสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง ๑.๓ ใหความสําคัญกับการลงทุนดานการจัดสวัสดิการโดยรัฐ และการลงทุนเพื่อสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ ไดแก องคการเอกชน องคกรชุมชน องคกรธุรกิจ ตลอดจนประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม เชน การเปนผูให การเสียภาษี การบริจาค การเขามามีสวนรวมในการเปนอาสาสมัครและกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ ที่ประชุมเห็นควรใหมีการขยายความใหชัดขึ้นของคําวา “สังคมสวัสดิการ” กําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ใหชัดเจน โดยมอบใหคณะอนุกรรมการนโยบายและแผน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เป นประธาน โดยจะจั ดให มี การประชุ มและนํ าผลไปรับฟ งความคิ ดเห็ นในการประชุ มสมั ชชาสวั สดิ การสั งคมแหงชาติ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ๒. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุมเปาหมายเฉพาะ ที่ประชุมใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุมเปาหมาย เฉพาะ ๑๐ กลุมไดแก ๑) กลุมเด็กและเยาวชน ๒) กลุมผูหญิง ๓) กลุมผูสูงอายุ ๔) กลุมผูพิการ ๕) กลุมคนไร สัญ ชาติ กลุม ชาติ พัน ธุ คนไทยพลัด ถิ่ น ๖) กลุมชุม ชนเมือง คนจนเมื อง คนเรรอ น ๗) กลุ มแรงงานข า มชาติ ๘)กลุมแรงงานนอกระบบ ๙) กลุมผูคนใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต ๑๐) กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดสและ ผูไดรับผลกระทบ กําหนดแนวทางในการเผยแพรประชาสัมพันธแนวนโยบายและผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบ อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความตระหนักและเอื้ออาทรในสังคม และผนวกการดําเนินงานดานการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น การแกไขเยียวยาผูไดรับผลกระทบอันเกิดจากเหตุการณความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) เปนประธานอนุกรรมการ


-๓๓. นโยบายและโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ที่ประชุมรับทราบนโยบายและโครงการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ที่เสนอโดยคณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแหงชาติมีคุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ เปนประธาน โดยใหสวัสดิการชุมชนไดรับการประกาศเปนวาระแหงชาติ และใหมีการขับเคลื่อน การจัดสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ตําบลทั่วประเทศ จํานวน ๗,๙๓๘ แหง ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๒๘.๘๒๕ ลานบาท ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ในปงบประมาณ ไดรับงบแลวทั้งสิ้น ๗๒๗.๓ ลานบาท เนื่องจากการจัดสวัสดิการชุมชนอยูภายใตกรอบกฎหมายสงเสริมการจัด สวัสดิการสังคม จึงมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมองคกรสวัสดิการชุมชน และประสานการดําเนินงานกับ คณะที่ขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนที่ไดรับงบประมาณรองรับแลว ๔. ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ใน ก.ส.ค. รวม ๗ คณะ ไดแก ๑) คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนเปนองคกรสาธารณประโยชน และ รับรององคกรภาคประชาชนเปนองคกรสวัสดิการชุมชน ๗๖ จังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดและผูวาราชการ กรุงเทพมหานครเปนประธาน ๒) คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน มี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธาน ๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุมเปาหมายเฉพาะ มีรัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) หรือผูแทนเปนประธาน ๔) คณะอนุกรรมการประสานงานและสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม มีนายสรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ เปนรองประธาน ก.ส.ค. คนที่สองเปนประธาน ๕) คณะอนุกรรมการสงเสริมองคกรสวัสดิการชุมชน มี นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม เปนประธาน ๖) คณะอนุกรรมการสงเสริมบทบาทนักสังคมสงเคราะห มีนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหง ประเทศไทยเปนประธาน ๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน มี นางอภิญญา เวชยชัย เปนประธาน ในสวนคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัด สวัสดิการสังคม ที่ประชุมใหไปแกไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องหลักเกณฑและ วิธี การสรรหาและพิ จารณาคั ดเลื อกผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุ นสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเปดโอกาสใหผูแทนองคกรสวัสดิการชุมนและองคกรสาธารณประโยชนและสถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวม มากขึ้น เรื่องอื่นๆ ๑. ที่ประชุมรับทราบการจัดงานวันสังคมสงเคราะหแหงชาติ วันอาสาสมัครไทย ประจําป ๒๕๕๒ และ การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแหงชาติ ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยไดกราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีใหเกียรติเปนประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมไทย” ๒. กําหนดนัดประชุม ก.ส.ค. ครั้งตอไป เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ โดยจะนัดวัน เวลาวาง นายกรัฐมนตรี ตอไป เลิกประชุม เวลา ๑๗.๕๐ น.

สรุปการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกา  
สรุปการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกา  

- ๒ - - ๓ -