Page 1

(ตัว อย่า ง) แบบสอบถามความคิด เห็น ของผู้ร ับ บริก ารต่อ งานบริก าร ของ................................................... กรมประมง คำา ชี้แ จง โปรดทำาเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมข้อความลงในช่อง ว่าง เพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงาน ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม 1. ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม  1. ผู้รับบริการ  2. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2. ประเภทของผู้รับบริการ  1. ประชาชนทั่วไป  2. หน่วยงานราชการ  3. รัฐวิสาหกิจ  4. ห้างหุ้นส่วน/บริษัทเอกชน  5. อื่นๆ (ระบุ)............ 3. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 4. อายุ .....................ปี 5. ระดับการศึกษา  1. ตำ่ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. ปริญญา โท  4. ปริญญาเอก 6. อาชีพ  1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ  2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  3. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  4. เกษตรกร  5. รับจ้างทั่วไป  6. นักเรียน/ นักศึกษา  7. แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (ระบุ)...... ส่ว นที่ 2 การประเมิน ความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก ารและผู้ม ีส ่ว น ได้ ส่ว นเสีย ประเด็น วัด ความพึง พอใจ 1. กระบวนการ/ขั้น ตอนและระยะเวลาการให้ ก.พ.ร.

สำ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

1

ระดับ ความพึง พอใจ ปาน (มาก น้อ ย กลา )3 (1) ง (2)


บริก าร 1.1 การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ 1.2 การจัดลำาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 1.3 การให้บริการตามลำาดับก่อนหลัง เช่น ผู้ที่มาก่อน ได้รับการบริการก่อน 1.4 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด 1.5 ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาที่ กำาหนด 2. เจ้า หน้า ที่/บุค ลากรที่ใ ห้บ ริก าร/ติด ต่อ ประสาน งาน 2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง สุภาพ 2.3 ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นต้น ประเด็น วัด ความพึง พอใจ 2.4 ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 2.5 การให้บริการทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3. อาคาร สถานที่ และสิง่ อำา นวยความสะดวก 3.1 ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 3.2 จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง ได้สะดวก 3.3 ความพอเพียงของอุปกรณ์สำาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา นำ้ายาลบคำาผิด เป็นต้น 3.4 การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บบอร์ด เป็นต้น 3.5 ความเพียงพอของสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น ห้อง สุขา นำ้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น 3.6 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม 4. คุณ ภาพของการให้บ ริก าร 4.1 การให้บริการได้ตรงกับความต้องการ 4.2 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ก.พ.ร.

สำ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

2

ระดับ ความพึง พอใจ ปาน (มาก น้อ ย กลา )3 (1) ง (2)


4.3 ผลการบริการในภาพรวม

ส่ว นที่ 3 การประเมิน ความเชื่อ มั่น ของผู้ร ับ บริก ารและผู้ม ีส ่ว น ได้ ส่ว นเสีย

ประเด็น วัด ความเชื่อ มัน ่ 1. การเกิด ประโยชน์ส ุข ของประชาชน 1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงประโยชน์สุขของ ประชาชน 1.2 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติภารกิจแย่งซื่อสัตย์ สุจริต 1.3 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ 1.4 หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอก 1.5 ประชาชนได้รับคำาชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหากรณี มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 2. การเกิด ผลสัม ฤทธิต ์ ่อ ภารกิจ ของรัฐ 2.1 เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบต ั ิหน้าที่เป็นอย่างดี 2.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำานาญ เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 2.3 เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจในการให้ บริการ 2.4 เจ้าหน้าที่มีการให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาที่ สามารถนำาไปปฏิบัติได้ ประเด็น วัด ความเชื่อ มัน ่ 3. การมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่า ในเชิง ภารกิจ ของรัฐ 3.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ทราบ 3.2 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรม 3.3 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ทันสมัย ก.พ.ร.

สำ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

3

ระดับ ความเชือ ่ มั่น ปาน (มาก น้อ ย กลา )3 (1) ง (2)

ระดับ ความเชือ ่ มั่น ปาน (มาก น้อ ย กลา )3 (1) ง (2)


3.4 หน่วยงานมีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสิทธิต่างๆ ในการรับบริการจากหน่วยงาน 3.5 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและ สะดวก 4. การลดขัน ้ ตอนการปฏิบ ัต งิ าน 4.1 หน่วยงานมีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม 4.2 หน่วยงานมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการให้ผู้รับบริการทราบ 4.3 หน่วยงานมีระยะการให้บริการที่เหมาะสม 5. ความเชื่อ มั่น ในการอำา นวยความสะดวกและการ ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน 5.1 หน่วยงานจัดให้มีการตอบคำาถาม/ให้คำาแนะนำาแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ 5.2 หน่วยงานมีการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อ ร้องเรียนจากประชาชน รวมทั้งแจ้งผลให้ทราบด้วย 5.3 หน่วยงานมีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร และอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 5.4 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบ ถ้วน 5.5 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว

ส่ว นที่ 4 การประเมิน ความไม่พ ึง พอใจของผู้ร ับ บริก าร ผู้ม ีส ่ว น ได้ ส่ว นเสีย ลำา ดั บที่ 1 2. 3.

4. 5.

ประเด็น ที่ไ ม่พ ึง พอใจ ความถูกต้องสมบูรณ์ของ ข้อมูล ความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูล ความรับผิดชอบ การดูแล เอาใจใส่ ให้คำาแนะนำาและ ตอบข้อซักถามอย่างครบ ถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน การอำานวยความสะดวกและ สิ่งอำานวยความสะดวก ระยะเวลาในการให้บริการ

ก.พ.ร.

สำ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

4

ข้อ เสนอแนะการปรับ ปรุง ใน ประเด็น ที่ไ ม่พ ึง พอใจ


ส่ว นที่ 5 ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ ในการปรับ ปรุง การให้บ ริก าร ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .................

ก.พ.ร.

สำ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

5

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่องานบริการ  

(ตัวอย่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่องานบริการ ของ................................................... กรมประมง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you