Page 1

Wonderkids

2

nd

VOL.1 Janyuary 2011

free copy นิตยสารดีๆ ทีอ่ ยากให้ คนชลบุรอี า่ นทุกหน้า โดย


คำ�ขวัญวันเด็ก พุทธศักราช

(ใส่ปีที่คุณจะเป็นนายกรัฐมนตรี ใช้เลขไทยจะเหมาะมาก)


(ใส่คำ�ขวัญของคุณ ตัวโต ๆ เต็มสองหน้า)

(ใส่ชื่อและลายเซ็น)

นายกรัฐมนตรี


ออกนานแล้ว อ่านรึยัง? ล้นหลาม ส่วนขยายของหลาม แมกกาซีน ล้นตามมาทุกเดือน อ่านได้ โหลดได้ ที่ fan page หลาม แมกกาซีน พร้อมหลามฉบับย้อนหลัง แบบครบ ๆ


ááËÅÒÁ หลายคนบอกผมว่าวัยรุ่นยุคนี้เป็นเด็ก “แก่แดด” ค�าว่า “แก่แดด” ในที่นี้ทุกคนให้ความหมายตรงกัน นั่นคือการที่พวกเขารู้สึกว่ามี “ความมั่นใจ” มากกว่าอะไรทั้งปวงในชีวิตนี้เสียแล้ว

เจ้าของ บริษัท สะดวกตาพานิช จ�ากัด 17/184 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 08-8193-9894 อีเมล lahm_magazine@hotmail.com

ผมเผลอไปนึกถึงค�าที่คุณอธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการนิตยสาร Way เคยพูดเอาไว้ ว่า “วัยรุ่นยุคนี้มั่นใจในความคิดตัวเองมาก ค�าถามคือ คุณเอาอะไรมามั่นใจ คุณผ่าน ประสบการณ์อะไรมา” คุณอธิคมปิดท้ายการสนทนาในประเด็นนัน้ ว่า “คุณต้องบาลานซ์ให้ดรี ะหว่างความ มั่นใจกับความสามารถ อย่ามั่นใจเกินความสามารถที่มี และถ้าคุณเป็นคนที่มีความ สามารถคุณก็ต้องมั่นใจในความสามารถของคุณ” ผมชอบค�านี้มาก หากแต่ว่าถ้าย้อนจากวัยรุ่นลงไปอีกสักเจเนอเรชั่นหนึ่ง เราจะพบกับมนุษย์อีกรุ่นที่ น่าสนใจกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิต วิธีคิด และกรอบปฏิบัติของตัวเอง พวกเขาคือ “เด็ก และเยาวชน” มกราคมเป็นเดือนเริม่ ต้นปีทมี่ วี นั ส�าคัญทีน่ า่ สนใจอยูว่ นั หนึง่ นอกจากการเฉลิมฉลอง ให้กับเทศกาลปีใหม่ วันที่ว่านี้คือ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่เห็นหลายคนบอกต่อๆ กันมาว่า เป็นวันทีผ่ หู้ ลักผูใ้ หญ่ในสังคมจะให้ความส�าคัญกับ ”เด็ก” และพูดเหมือนกันทุกปีวา่ พวก เขาคือ “อนาคตของชาติ” (ใช่ครับ คุณทายถูก!) หลามเล่ม 02 นี้ เราอยากพูดถึง “Chonburi Wonderkids” กับเด็กมหัศจรรย์พนั ธุ์ ชลบุรีที่เราอยากเจอ อยากเข้าไปนั่งใกล้ๆ อยากถามเขาว่าเขากินข้าวกับอะไร ท�าไมหนู ถึงเก่งขนาดนี้ เรามีน้องคีตะ จันทร์เพ็ญ – แชมปวาดภาพระดับเหรียญทองของการ ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ Pentel ทีญ ่ ปี่ นุ , น้องสาริศ ธนาโสภณ – เจ้าของเหรียญ เงินที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปกระหว่าง ประเทศ ระดับประถมศึกษาที่บาหลี และน้องนพเก้า พูลพัฒน์ – สาวน้อยผู้พิชิต เหรียญทองการแข่งขันแล่นเรือใบ กวางโจวเกมส์ 2010 มานั่งพูดคุยกับเราจนเราทึ่ง ในตัวเขา เราเชื่อว่าเขาเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในค�าว่า “อนาคตของชาติ” จากที่ฟุ้งๆ เบลอ ให้ชัดเจนขึ้น ชัดขึ้นจนน่าตื้นตัน ในระหว่างทีส่ มั ภาษณ์นอ้ งๆ ทัง้ สามคน เราสัมผัสได้ถงึ ความใสซือ่ ในทุกค�าตอบ เขิน อายในค�าถาม และฉะฉานในสิ่งที่รู้จริง นี่คือคุณสมบัติที่ผมชอบและคลั่งไคล้มนุษย์ตัว น้อยเหล่านี้เอามากๆ มากกว่าผู้ใหญ่หลายท่านเสียด้วยซ�้า ถ้าอยากรู้ว่าพวกเขาน่ารักขนาดไหน ลองเปิดอ่าน และสัมผัสความจริงใจของพวก เขากันครับ, ทีนี้ค�าถามก็คือ ถ้าคุณมีเด็กๆ ที่ก�าลังโตในปกครอง เราจะท�ายังไงกันดีเพื่อ ไม่ให้เขา ”แก่แดด” ขอบคุณสปอนเซอร์, ขอบคุณทีมงาน, ขอบคุณผู้อ่าน, สวัสดีปีกระต่ายครับ ธีรภัทร รัญตะเสวี

@¸นÐ อ่านหลามจบ รอพบ “ล้นหลาม” กลางเดือน ณ fan page นะจะ

@interimm

@DAMANO ปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีทองของคนรัก หนัง, แล้วกองเซ็นเซอร์ล่ะ?

บก หลามแต่งเพลง เมา เมา แซว Singular ไว้ ผมคว้ า ไปเล่ น แล้ ว อั พ ขึ้ น Youtube ตอนนี้ 212,845 view เข้าไปแล้ว

6

ประธานกรรมการผูจ้ ดั การอ�านวยการบริหารประสานพลัง ให้ดังกระฉ่อน เรจินา รัญตะเสวี เรณุภา รัญตะเสวี Super Extravaganza ที่ปรึกษาที่น่ารัก ผศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผศ.รัชนี วงศ์สุมิตร ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ บรรณาธิการหัวใหญ่ ธีรภัทร รัญตะเสวี บรรณาธิการคอมพิวเตอร์ปว ยอนาถ รอเปลีย่ นถ่ายอวัยวะ ธนะ วงษ์มณี บรรณาธิการแม่ทาโร่และโมโม่ อลิณณกรณ์ วุฒิศาสตร์ บรรณาธิการสิบแหนบ ณัฐศากรณ์ วุฒิศาสตร์ บรรณาธิการ(พี่)สาวหลาม สินีนุช สมคิด บรรณาธิการแอบรักหลามเล็กๆ อภิญญา ถิรธนวันต์ ชาคริต กาญจนวงศ์ หลาม คอนทริบิวเตอร์ ฆณศัพท์ ศรีเมือง : วันวานยังหลามอยู่ ปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณ : หลามหู มโน วนเวฬุสิต : หลามตา


ËÅÒÁÃкÑÞ

22

19

20 22

31 34

14 8


¢‹ÒÇËÅÒÁ

รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจที่ก�าลังจะเกิดขึ้นทุกแขนง เช่น งานแสดงศิลปะ, ประกวดโน่นนี่, งานกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ พร้อมวัน-เวลา-สถานที่เพื่อให้ได้ไปหลามกันอย่างบันเทิง

23-27 JAN 2011

8 JAN 2011

8 JAN 2011

หลังจากประทับใจไปหมาดๆ กับการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ชลบุรีเกมส์” ก็ถึง คราวเวทีของผูพ้ กิ ารกันบ้าง กับอีกหนึง่ การ แข่งขันที่จัดเคียงคู่กันเสมอ มหกรรมการ แข่ ง ขั น กี ฬ าคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 29 “เมืองชลเกมส์” (‘Muang Chon Games’ the 29th Thailand National ParaGames) ซึ่งจัดโดยทีมงานเดิมคือองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ร่วมกับ การกีฬา แห่งประเทศไทย, จังหวัดชลบุรี, สมาคม กีฬาจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ให้เราได้ รูแ้ จ้งเห็นจริงถึงพลังของคนพิการ ใครสนใจ ตามไปเชียร์ได้ที่สนามแข่งเดิมจาก “ชลบุรี เกมส์ ” นั่ น เองนะ ติ ด ตามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://www.muangchongame.com

เด็กๆ เมืองแสนสุขได้เฮกันยกใหญ่ เมือ่ ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน เขาจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2554 ด้วยการพา Super Hero ขวั ญ ใจคุ ณ น้ อ งคุ ณ หนู มาจากญี่ปนุ กันเลยทีเดียว กับงาน “วันเด็ก 54 กับ Masked Rider Den-O Cosplay” พบกับไอ้มดแดงเด็น-โอ ที่จะมาต่อกรกับ เหล่าร้ายตัวเป็นๆ ร่วมสนุกกับของเล่นและ เกมส�าหรับเด็ก กิจกรรม Workshop ฝก ทักษะมากมาย พร้อมอาหารและขนมแจก ฟรีได้ที่ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน ใน วันเด็กนี้จ้ะ รายละเอียดมากกว่านี้ก็คลิก www.lt.co.th ได้เลย

กิ จ กรรมวั น เด็ ก ยั ง คงเป็ น ไฮไลท์ ของเดือนนี้ต่อไป ส�าหรับใครที่บ้านใกล้ เรื อ นเคี ย งถิ่ น พั ท ยา พาลู ก พาหลานไป เดินเล่นเที่ยวงาน “วันเด็กแห่งชาติ เมือง พัทยา” ได้ที่บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา เพราะเค้ามีทั้งของแจก อาหาร ขนม เกม การละเล่น ดนตรี และกิจกรรมมากมาย ที่สาธยายไม่หมด พร้อมบูธจากหน่วยงาน ต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ โดยมีสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด ปราสาทสั จ ธรรม และกองทั พ เรื อ กั บ ร ถ หุ ้ ม เ ก ร า ะกั บร ถ ถั ง ข วั ญ ใจ เด็ ก ๆ ทีส่ า� คัญงานนี้ ฟรีทกุ สิง่ อย่าง วันเด็กนีต้ งั้ แต่ 8 โมงเช้ายันเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติมลองดูที่ www.thailandchonburi.com

since 10 JAN 2011

วั น ดี เ ดย์ ใ นการเริ่ ม ต้ น จ� า หน่ า ยบั ต รชมละครเวที ร าคา 89 บาทของนิ สิ ต นิ เ ทศศาสตร์ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา “I’m Yours ถ้าฉันเป็นเธอ” เรือ่ งราวของสองพีน่ อ้ งทีพ่ บกับความ เปลี่ยนแปลงในชีวิตหลากหลาย และบทพิสูจน์บางอย่างที่จะ น�าพาเอาเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้เกิดขึน้ กับเขาทัง้ สอง พบกับเรือ่ ง ราววุ่นวายและบทสรุปส่งท้ายสุดตราตรึงได้ด้วยกันกับละคร เรื่องนี้ ที่จะจัดแสดงกันในวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์นี้ แต่บัตร เข้าชมสามารถหาซือ้ ได้แล้วทีค่ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา สอบถามข้ อ มู ล น้ อ งๆ เขาได้ ที่ เ บอร์ 083-5419764 หรือเข้า Facebook หาค�าว่า Buu CA Play’53 ได้ตามสะดวก

until 20 FEB 2011

ท่องเที่ยวชลบุรียังสุขใจและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ล่าสุดที่ เมืองพัทยา เขาจัดงาน “ถนนคนเดินนาเกลือ” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม จัดไปเรื่อยๆ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้ แนวคิด “เดินกิน ถิ่นนาเกลือ” เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง พัทยา โดยเนรมิตพื้นที่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนานนับร้อยปีเป็นสถานที่จัดงานครอบคลุม พื้นที่ตั้งแต่บริเวณชุมชน นาเกลือ, ชุมชนลานโพธิ์, ชุมชนไปรษณีย์,ชุมชนวัดช่องลม, ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร แน่นอนว่าภายในงานจะจัดให้เป็นถนนคนเดินมีการแสดงดนตรี และกิจกรรมทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจ มีการจัดจ�าหน่ายอาหารทะเลสดๆ รวมไปถึงสินค้า นานาชนิด ใครชื่นชอบแนวกิน – เที่ยว – ช็อปก็ไม่ควรพลาดนะ อยากได้ ข้อมูลมากกว่านี้ไปที่ www.thailandchonburi.com เช่นเคย

หลามยินดีเป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของทุกหน่วยงาน เพียงส่งข้อมูลมาที่ lahm_magazine@hotmail.com วงเล็บชื่อเมลว่า PR 10


ËÅÒÁaround

แนะน�า Activity สุดหลามในท้องดินถิ่นชลบุรีที่น่าไปเซอร์เวย์ น่าไปร่วมสนุก และน่าไปหลามกันได้ในรอบเดือน

Á¡ÃÒ¤Á 2554

นอก¨ากÇันàดçกแล้Ç àด×อนนีéไม่ค่อยมีãครอยาก¨ัดอÐไร àหม×อน¨Ðàหน×่อยมา¨ากàด×อนที่แล้Ç แµ่โรงหนังโรงลÐคร ยังคÖกคักอยÙ่

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

6-10 มกราคม Japanese Foundation จัด เทศกาลหนังญี่ปุนให้ดูฟรีที่ SF World ทุกปี แต่ปีนี้ หลามตรงที่ ครบ 100 ปี อากิระ คุโรซาวะ พอดี ตลอด เทศกาลจึงมีแต่หนังของผู้ก�ากับระดับบรมครูท่านนี้ ล้วน ๆ หลายเรื่องเข้าขั้นต้องดูสักครั้งในชีวิต(และ จะมีสักกี่ครั้งที่จะได้ดูในโรงดี ๆ แบบนี้) อาทิเช่น Rashomon, Seven Samurai, Yojimbo ทุกเรื่อง รับตั๋วฟรี 1 ท่าน 1 ใบ ครึ่งชั่วโมงก่อนหนังฉาย คุ้มค่ารถเข้า กทม. แน่นอน รายละเอียดตามได้ที่ www.jfbkk.or.th วันที่ 6 ยังมีหนังญี่ปุนหลาม ๆ เข้าฉายอีกเรื่อง “Space Battleship Yamato” หรือ “2199 ยามาโต้ กู้จักรวาล” ไซไฟอลังการ โดยผู้ก�ากับ Always : Sunset on the third street ที่จริง ๆ ถนัดท�าหนังไซไฟนี่แหละ DAMANO แห่งหลามตาแนะน�ามาเองเชียว

10 มกราคม “I’m Yours ถ้า ฉันเป็นเธอ” ละครเวทีนิเทศศาสตร์ ม.บูรพา ยังไม่เล่น แต่เปิดขายบัตร ตั้ ง แต่ วั น นี้ เ ป็ น ต้ น ไป สนใจอย่ า ประมาท เพราะใกล้วันแสดงแล้ว บัตรหายากทุกปี 11 มกราคม สิ้นสุดการรอคอย ! Old Tyme Religion อัลบั้มโก อินเตอร์เต็มตัวของฮิวโก้ จุลจักร วาง จ�าหน่ายในไทยเป็นประเทศแรกของ โลก ถามคนที่ได้ฟังเมื่อครั้งมันหลุด มาก่อนได้เลย ว่าเพลงเขาดีทุกเพลง จริงไหม

12

20 มกราคม “Gulliver’s Travels” แจค แบล็ค อ้ ว น ไม่ ห ล่ อ แต่ เร้ า ใจมาก เล่ น หนั ง เรื่ อ งกั ล ลิ เวอร์ ผจญภัย ได้ผู้ก�ากับแอนิเมชั่น Monsters VS Aliens มา ก�ากับหนังคนแสดงจริงเป็นครั้งแรก เข้าฉายวันนี้ อยากดู ไหมล่ะ 23-30 มกราคม ใครชอบต้นไม้ หลามชวนไปสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดชลบุรี มีมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก(จังหวัด ชลบุร)ี “พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 5 เป็นไปได้ว่าจะเจอทีมงานอยู่ ที่นั่น เพราะก�าลังเห่อแต่งออฟฟิศใหม่กันอยู่ 29-30 มกราคม กลับมาที่ ม.บูรพาอีกรอบ(เกษตรฯจา ศรีปทุมจา ม.อื่น ๆ จา ส่งข่าวถึงหลามบ้างจิ)คราวนี้มาที่คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ เอกการดนตรีและการแสดงเขาจัด “บางแสน ละครก่อนจบ 54” ควรเรียกว่าเทศกาลละครย่อม ๆ เพราะมีให้ดู เป็น 10 เรื่อง บัตรราคา 29 บาท(เอง!) ขายแล้วตั้งแต่บัดนี้ บัตรถูก ที่นั่งจ�ากัด สนใจก็อย่าได้ลังเล


ºØ¤¤Åã¹ËÅÒÁ

เรืèอง : สมันอาย Àา¾ : ¨าลีê»

áÍÁÁÕè-äªÂÍÁà ᡌÇÇÔºÙŏ¾Ñ¹¸Ø (Ìͧ¹Ó-¡ÕµŒÒÏ) ൌÂ-͸ԤÁ à»ÃÁ¡ÁÅ (¡ÕµŒÒÏ) àºç¹«-¸¹ÀÒÊ ÍÑÈÇÈÔÃÔâ蹏 (àºÊ) µÕé-¨Ñ¡Ã¡Äɳ àÅÔȸÒÃÒ¡ØÅ (¡Åͧ)

Question & Answer ของ บุคคลทีห่ ลามคิดว่าหน้ามนและ อยากให้คุณสนใจ

About A-[Blues] The Bottom Blues น้องใหม่จากค่าย Duck Bar ร็อคแบนด์กลิ่น คนทีฟ่ งั ของพวกคุณจะรูส้ กึ ยังไงบ้างเมือ่ ฟังครบทุก Track ในอัลบัม้ เต็ม วินเทจซาวด์ที่มีเสียงดนตรีและการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ วันนี้พวกเขามา ต้องบอกเลยว่า เดอะ บอทท่อม บลูส์ชุดเต็มของเรานี้ มันมีทุกอารมณ์ เยือนชลบุรโี ดยหน้าทีก่ งึ่ อยากมาส่วนตัว และทันทีที่ “หลาม” ขอเวลาคุยด้วย เลยนะ มันมีเพลงทีท่ า� ออกมาแล้วเรารูส้ กึ ว่า มันเพือ่ การค้า มันคอมเมอร์เชียล สักครู่ The Bottom Blues ก็โอเค... ก็มี มันมีเพลงที่เอาสะใจเราก็มี และมันก็มีเพลงที่มาเศร้าซึ้งที่ไม่คิดว่าจะขาย ได้เลยก็มี (หัวเราะ) เนี่ย, คือ 9 เพลงที่พวกเราเต็มที่กับมันและก็คิดว่าตั้งใจ ไปยังไงมายังไง มากที่สุด เลยอยากให้ลองฟังดูกันครับ (ยิ้ม) จริงเรารวมกันประมาณ 2-3 ปีแล้วครับ เริม่ จากเรียนที่ ABAC (มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ) บางนา ที่เดียวกันก่อนเลย อยู่หอเดียวกัน เตะฟุตบอลด้วยกัน มัน วัยรุน่ ชลบุรมี องคุณเป็นไอด้อลด้านดนตรีไปแล้ว คุณอยากบอกอะไร ก็เลยเริ่มได้เล่นดนตรีด้วยกันมาเรื่อยๆ พวกเขาไหม

ท�าไมต้อง เดอะ บอทท่อม บลูส์

(ฮือฮา)โห....ก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับ (หัวเราะ) เคยมาเล่นที่ ห้างตรงบางแสน (ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน) แล้วเรารูส้ กึ ว่าวัยรุน่ ทีช่ ลบุรี คือมันมาจากเพลงๆ หนึ่งของ Eric Clapton ครับ ชื่อว่า Bell Bottom มีรสนิยมที่ดี ทั้งการฟังเพลง การเล่นดนตรี กระทั่งแฟชั่น ผมคิดว่าพวกเขา Blues ด้ ว ยความชื่ น ชอบเพลง ชื่ น ชอบเขา เราก็ เ ลยชื่ น ชอบกั บ ค� า ว่ า น�าอยู่นะ จึงอยากให้คนที่เป็นนักดนตรีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตที่ดี ไม่ใช่เริ่ม the Bottom Blues ทั้งๆ ที่ไม่รู้ด้วยว่ามันหมายความว่ายังไงนะตอนแรก จากการเป็นผู้ Copy ที่เก่ง (หัวเราะ) ผู้ Copy ที่เก่ง? ตัวตนของ เดอะ บอทท่อม บลูส์ ล่ะ ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะยึดติดกับการโคฟเวอร์เพลงครับ ตั้งใจแกะให้เหมือน เอ่อ...เราเป็น “Indy-Pop Rock & Roll” ครับ, เยอะดีไหม (หัวเราะ) ต้นฉบับเป๊ะๆ แต่สุดท้ายพวกเขาก็เป็นได้แค่ผู้ตาม ผมคิดว่าชาวชลบุรีน่าจะ เท่าทีฟ่ งั เพลงของพวกคุณมา ส่วนใหญ่เป็นแนวรักแบบ Positive นะ ท�าได้ดีกว่านี้ครับ เอาใจช่วย ค่อนข้างบวกฮะ, แต่วา่ เราก็ยงั มีแบบเศร้าๆ ทีย่ ังเก็บไว้อยู่ ยังไม่ได้ปล่อย ออกมา เพราะว่าเชื่อว่าคนฟังอาจจะอยากเห็นเราในมุมนี้บ้าง อีกอย่างคือ จริงๆ แล้วผมถนัดเขียนเพลงแนวเศร้าๆ นะ

ค�าว่า “หลาม” ในความคิดของ เดอะ บอทท่อม บลูส์ คืออะไร พวกผมรอค�าถามนี้มานานแล้ว (หัวเราะ) ผมว่าข้าวหลามนะ ข้าวหลาม นั่นแหละ ไม่ก็งูหลามเลย ใหญ่ดี

14


15


ÇѹÇÒ¹ÂѧËÅÒÁÍÂÙ‹

àร×่อง : ¦³Èัพท Èรีàม×อง

บทความอันแสนหวานของวันวานเมืองชลฯ

facebook ของฆณศัพท์ http://goo.gl/BGTzV

ºÑ¹·Ö¡ËÅѧ¡Í§¶‹Ò 2

บันทึกหลังกองถ่าย 2 สวัสดีปใหม่ครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน หลังจากที่เราได้พบกันในฉบับ แรกไปแล้วในฉบับนีเ้ ราจะมาค้นหาสิง่ ทีบ่ างคนหรือหลายคน อาจจะยัง ไม่รู้ว่า ชลบุรี มีแหล่งประวัติศาสตร์อยู่ด้วย ตัวผมเองก็พึ่งจะถึงบางอ้อ เมื่อตอนที่มาท�ารายการเมื่อ 2 ปที่ผ่านมานี่เองครับ ด้วยความที่เมือง ชลบุรี มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังไปทั่วโลก แต่ ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินนั่นก็มีชื่อ เสียงไม่นอ้ ยหน้ากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะในแวดวงของนักประวัตศิ าสตร์ และนักโบราณคดี จะรู้กันดีว่าโคกพนมดี แห่งพนัสนิคม นั้นมีอะไรซ่อน อยู่ที่นั่น พืน้ ทีแ่ รกทีใ่ ช้เป็นโลเคชัน่ คือวัดโคกพนมดี ซึง่ กว่าทีผ่ มจะหาทีน่ เี่ จอก็ เสียเวลาไปมากกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อค้นหาที่ตั้งของโคกพนมดี ผมใช้สารพัด วิธี แม้กระทัง่ ค้นหาใน Google Earth เผอิญว่าผมเป็นโรคภูมแิ พ้เทคโนโลยี มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ แล้ว หลังจากเสียเวลานั่งท�าความรู้จักกันอยู่ 2 วัน ก็ท�าให้พอจะใช้เป็นบ้าง ผลคือไม่ได้ค�าตอบอะไรกลับมาเลย ก็ทรงพระมึน ล่ะครับ เนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูลแน่นอนของสถานที่ เลยถามตัวเองว่าเราโง่หรือ ว่า Google Earth มันโง่กว่าเราไม่รหู้ ว่า แต่กเ็ ป็นการเตือนให้เรารูว้ า่ บางที เทคโนโลยีก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ ดังนั้นเราต้องช่วยตัวเอง “ตนเป็นที่พึ่ง แห่งตน”ดีที่สุด สรุปคือเราต้องออกไปค้นหาด้วยตัวเองแล้วล่ะ (...เป็นไง ล่ะขี้สงสัยนัก เทปแรกจะรอดมั้ยล่ะเนี่ย สมน�้าหน้าตัวเองจริงๆ)

บางอันใหญ่พอๆ กับช้อน ส่วนเศษกระเบื้องดินเผาก็เป็นชิ้นเล็กๆ หยิบขึ้น มาดูก็เห็นลวดลาย เป็นเส้นตรงบ้าง โค้งบ้าง บางชิ้นก็เป็นลายเส้นสานกัน ด้วยความสงสัย แต่มองซ้ายมองขวา ก็ไม่เห็นใครนอกจากพระลูกวัด เลยเดินไปถามว่าท่านเจ้าอาวาสอยู่หรือเปล่า ท่านบอกว่าจ�าวัดอยู่บนกุฏิ จากนั้นพวกเราก็พากันไปปลุกท่านเจ้าอาวาสกัน (ดูซิ ปลุกพระด้วย) ด้วยความอยากรู้ว่าท่านพอจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งและความเป็นมา ของวัดแห่งนี้ เราเลยนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสด้วยอาการสะลึมสะลือให้ท่าน พาชมพื้นที่ต่างๆ ของวัด เราพูดคุยได้ข้อมูลคร่าวๆ ก็นัดวันที่จะเข้ามาถ่าย รายการและจะให้สมั ภาษณ์ทา่ นด้วย หลวงพ่อท่านก็ยนิ ดีทจี่ ะเล่าให้เราฟัง ในรายการ จากนั้นเราจึงลากลับเพราะก็เย็นมากแล้ว ผมกลับมาพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ฟังมาแล้วเอามาเรียบเรียงแล้ว เขียนสคริปท์ด้วยความมันมือ เขียนไปเขียนมา ก็คิดว่าจบและครบตาม ข้อมูลที่ได้มาแล้วเลยนั่งอ่านทวนเล่นยังมีบางช่วงที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ก็รอื้ สคริปท์แล้วแก้ใหม่ แต่อกี ใจก็คา้ นอยูน่ ดิ ๆ ว่าน่าจะเสร็จแล้วนะเพราะ ข้อมูลที่ได้มาก็ใช้จนครบหมดแล้ว ด้วยความสงสัยอีกรอบล่ะครับ ผมจึงเปิดเว็บไซต์หาข้อมูลเพิ่มเติม อีกหน่อยคราวนีถ้ งึ กับร้อง “ว้าว มันอะไรกันเนีย่ ?” ก่อนหน้านีห้ ลายปีดดี กั ได้มกี ารเดินทางของนักโบราณคดีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาขุดค้นซากทาง โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์กันอย่างสนุกสนาน ณ โคกพนมดี แล้ว คนไทยหายไปไหนกันหมดไม่รู้ งานเข้าครับทีนี้ เบรกเรื่องแก้สคริปท์ซะ คีย์บอร์ดปัดเลยทีเดียว ต้องมานั่งหาข้อมูลใหม่อีกแล้ว และที่นัดกับ หลวงพ่อเอาไว้อาทิตย์หน้าจะไปถ่ายรายการ สคริปท์จะเสร็จทันถ่าย รายการอ่ะปาวหว่า นั่งมึนหาทางแก้อยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งตัวเอง อีกเช่นเคยครับ

จากนัน้ ก็เริม่ หาทีอ่ ยูข่ องโคกพนมดี เพือ่ ทีจ่ ะเดินทาง โดยมี โปรดิวเซอร์ 2 คนรวมผม ช่างภาพ 1 คน และน้องฝกงานอีก 1 คน เราขับรถหลงกัน อยูพ่ กั ใหญ่กว่าจะเจอวัดโคกพนมดี พอไปถึงก็เห็นสภาพโดยทัว่ ไปเป็นเนิน มีสณ ั ฐานค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 230 เมตร เนือ้ ทีท่ งั้ หมด ประมาณ 25 ไร่เศษ ตามข้อมูลที่พอจะหามาได้ มองดูแล้วเหมือนใครเอา เขียนไปเขียนมาหน้ากระดาษก็หมดเอาดื้อๆ ซะงั้น ยังไงแล้วเอาไว้ กระทะใบใหญ่ๆ มาคว�า่ เอาไว้กลางทุง่ นา (อย่างทีเ่ ห็นในภาพนีแ่ หละครับ) ฉบับหน้าครับ ครั้งแรกที่เดินขึ้นไปก็แปลกใจคิดว่าเค้ามีงานเลี้ยงอะไรกันก่อนหน้านี้หรือ โปรดิวเซอร์ไส้แห้ง เปล่า เพราะบนพื้นมีเศษกระเบื้องดินเผา เปลือกหอยแครงเต็มไปหมด ซึ่ง เป็ น เปลื อ กหอยที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า หอยปรกติ ที่ เราเห็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น 16


âªÇËÅÒÁ #003 พื้ น ที่ ว ่ า งทางไอเดี ย ที่ อ ยากนิ สิ ต นักศึกษา หรือคนพันธุห์ ลามทัว่ ไปได้ มีส่วนร่วม ในการส่งผลงานทุกชนิด เข้ า มาร่ ว มจอยกั บ เรา จะเป็ น ภาพถ่าย เรื่องสั้น บทความ เว็บไซต์ หรือแม้แต่เพลงแต่งเอง ก็อวดได้เลย พร้อมประกาศตัวตนให้คนสนใจได้ เต็มที่ ที่นี่ที่เดียว


âªÇËÅÒÁ #004

©Ñ¹Áͧ´Ç§´ÒÇ á¾ÃǾÃÒǺ¹¿‡Ò... ª×่¹ªÁËÁÙ‹´ÒÇ

´ÒǴǧ¹Ñ้¹ä§ ÊØ¡ãÊáÇÇÇÒÇ... àÃÕ¡´ÒÇ»ÃШÓàÁ×ͧ

´ÒǹÒ¾ÃÒ¹ãËÞ‹... àª×่ͧªŒÒ´ÒÇോÒ

ÍÕ¡¿Ò¡·ŒÍ§¿‡Ò... ¡ÅØ‹Á´ÒǨÃÐࢌ

⹋¹ä§´ÒÇä¶... ÊØ´à¡ŽÊÒÁ´Ç§

á˧¹Áͧº¹ËÑÇ... ª×่ÍÇ‹Ò´ÒÇà˹×Í

áÅŒÇÁͧ´Ç§¨Ñ¹·Ã... ¤ÇÒÁàÈÃŒÒËÒÂä»

áŌǪǹÅÙ¡ÃÑ¡... ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹¤ÃÒÇ˹ŒÒ

ชัญญานุช สมชิต Illustration artists om_vespeno@hotmail.com


ËÅÒÁ eye view

เรืèอง : Jalipp Àา¾ : ¨าลีê»

สถานที่เดิมๆ ในมุมมองที่คุณ อาจไม่ เ คยเห็ น มาก่ อ น หรื อ สถานที่ใหม่ๆ ที่ใครอาจยังไม่ เคยไปถึง

Êоҹ»ÅÒËÒ´Ç͹¹ÀÒ µ.áʹÊØ¢ ¨.ªÅºØÃÕ

20


อยากให้ลองไปสะพานปลาตอนเช้าๆ ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็เจงอยู่นะ พอเริ่มต้นปีใหม่ ประโยคค�าถามที่ได้ยินบ่อยๆสุดคลาสลิคก็คือ ปีใหม่นี้ ถ้าไปที่นี่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมากแห่งนึงในบางแสนเลยก็ว่าได้ ตั้งใจจะเริ่มท�าอะไรใหม่ๆกันบ้าง? พระอาทิตย์คอ่ ยๆโผล่มาจากภูเขา แสงสีทองสาดส่องทักทายในยามเช้าท�าเอา บางคนก็อยากหางานใหม่ เปลีย่ นแปลงตัวเองซะใหม่และอีกหลายสิง่ ใหม่ ต้องหรีต่ ายิม้ เปรมไปกับธรรมชาติทแี่ สนงดงามเคล้ากลิน่ ไอทะเล ส่วนในตอน ทีจ่ ะเกิดขึน้ แต่ลองมองในอีกมุมนึงก็ไม่เห็นต้องรอให้ถงึ ปีใหม่เลยนีน่ า มาเริม่ เย็นที่สะพานปลาก็สวยไม่แพ้กัน พระอาทิตย์ดวงโตสีส้มค่อยๆหายลับไปกับ สิ่งที่ตั้งใจในทุกๆวันใหม่กันดีกว่า ผืนทะเล สะกดสายตาให้มองอย่างต้องมนต์ดงั่ ทุกอย่างหยุดนิง่ ไปในช่วงเวลานัน้ ในหนึ่งวันเราใช้เวลาเกือบสามในสี่ของวันหมดไปกับงานงานงานแล้วก็ หากอยากขยับแข้งขาออกก�าลังกายสักหน่อยละก็ ใกล้ๆกับสะพานปลา งาน หน�าซ�้าบางคนยังพางานกลับมาในอีกหนึ่งส่วนที่ต้องพักผ่อนอีกซะด้วย มีลานเอนกประสงค์มา้ น�า้ (เห็นมานานแต่ไม่เคยรูช้ อื่ มันเลยนะเนีย่ ) ลานกว้าง สิ ขืนใช้ชีวิตไปซะอย่างงั้นทุกวันคงเฉาแน่ๆ หาเวลาว่างไม่ต้องเป็นวันหรอก แถมมีกิจกรรมสนุกๆให้ท�าหลายอย่าง มาพักผ่อนกันได้ทั้งครอบครัว มีสนาม เอาแค่สกั สิบ ยีส่ บิ นาทีกพ็ อลองพาตัวเองไปหาอากาศดีๆกระทุง้ ปอดสักหน่อย เด็กเล่นริมทะเล(น่าอิจฉาเด็กบางแสนจริงๆ) หรือจะแอโรบิก เตะบอลฯ มี จะไปที่ ไ หนดี ? ถามมาอย่ า งนี้ ไ อ้ เรามั น ชาวเล เลยอยากชวนไปฮาเฮกั น ให้เลือกเล่นได้ตามใจชอบได้เลย ถ้าใครยังไม่เคยไปลองไปกันดู การเดินทาง ตามประสาชาวเลดูบ้าง ไม่ใกล้ไม่ไกลเลย สะพานปลานี่เอง ซิ่งกันไปสุดหาด ก็ไม่ยาก สุดเส้นหาดวอนนภาก็จะเจอลานเอนกประสงค์ม้าน�้าก่อน เลยไป วอนนภาก็จะเจอกับสะพานปลาทอดยาวไปสู่ท่ามกลางน�้าทะเล ผิวน�้าที่เกิด อีกหน่อยก็ถึงสะพานปลาแล้ว เป็นริ้วคลื่นตามแรงลมพัด ในตอนเช้าจะเห็นเรือประมงอยู่บ้าง แตกต่างกับ อากาศดีดีก็เหมือนน�้าชา หอมหวานผ่อนคลาย ถ้ารู้จักวิธีดื่มมัน ตอนเย็นที่เรือประมงรายล้อมสะพานปลาไว้ ด้วยลักษณะที่มันยื่นออกไป อยู่กลางน�้านั่นแหละท�าให้ลมพัดสบายจากรอบทิศแบบไม่มีอะไรบังเลย โดนกันไปแบบเต็มๆ กลิ่นไอทะเลล้นปอดกันล่ะทีนี้ พิกัดของสะพานปลา หาดวอนนภา http://goo.gl/2G6eh

21


ËÅÒÁÀÒɳãËÞ‹

เรืèอง : กองºรร³า¸Ôการ Àา¾ : Jalipp

เด็กชลฯ หลาม ๆ มีเยอะ เยอะกว่าทีห่ น้ากระดาษหลามและก�าลัง ความสามารถของทีมงานจะตามเก็บได้หมด เราจึงตัดใจเลือกอย่าง เด็ด ๆ มาสามคน คุณสมบัติก็ดังที่ว่าไว้ในบทบรรณาธิการฉบับนี้ คุณอาจรูจ้ กั ผลงานและความเก่งกาจของพวกเขาผ่านทางสือ่ อืน่ มาบ้าง แต่บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้จะพาคุณไปนั่งชิดเข่าติดเข่า ฟังพวก เขาใกล้ ๆ ให้ได้เห็นตัวตนที่เรียบง่าย น่ารัก ของว่าที่ผู้ใหญ่หลาม ๆ ในอีกไม่กี่ปข้างหน้าทั้งสาม เตือนไว้ก่อนว่า ระวังยิ้มจะเปอนหน้าไม่รู้ตัว

เดçกมัน

rise!

คีตะ จันทร์เพ็ญ, นพเก้า พูนพัฒน์, สาริศ ธนาโสภณ

22


ท�าไมในภาพนี้ชิงช้าสวรรค์มันถึงไม่สมประกอบล่ะ ออ...อันนี้ตอนแรกมันก็มีแขนครบครับ แต่สีมันหกใส่ครับ (หัวเราะ)

àÊŒ¹ÊÕคีµÐ ปัน – คีตะ จันทร์เพ็ญ (10) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย จังหวัดชลบุรี เด็กๆ แทบทุกคนมักจะใช้เวลาระหว่างทีเ่ บือ่ ๆ นัง่ วาดรูปเล่น วาดชินจัง วาด โงกุน ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆ เพื่อผ่อนคลายและฆ่าเวลา แต่ส�าหรับน้องปันคีตะ จันทร์เพ็ญ เด็กชายวัย 10 ขวบที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานประกวด ศิลปะเด็กนานาชาติ Pentel Awards รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่มีรูปไหนในชีวิต เลยที่ “วาดเล่นๆ” ทั้งชีวิตของเด็กผู้ชายหน้าใสคนนี้วาดภาพเพื่อส่งประกวดอย่างจริงจังเพียง 3 ภาพเท่านัน้ และ “งานวัด” คือผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลโดยทีน่ อ้ งปัน บอกว่าภูมใิ จ ที่สุด 3 รูปกับ 3 รางวัล ใน 3 ปีที่ส่งประกวดเนี่ยนะ...นายจะเก่งเกินไปแล้ว! แนะน�าตัวเองให้เราฟังหน่อยสิ (หัวเราะเขิน) โห...ยากนะเนี่ย...โห ยังไงอ้ะพี่ โว้ ท�าไมถึงชอบวาดรูป ผมไม่มีอะไรท�าครับ...(ยิ้มเขิน) ถ้าต้องเลือกระหว่างเรียนคณิตฯ กับวาดรูป เด็กชายปันจะเลือก... วาดรูปสิครับ มันท�าง่ายกว่า....(ยิ้มเขิน) เอ้า, อย่าข�าซี่! จนถึงวันนี้ วาดมากี่รูปแล้ว

คุณรูม้ าก่อนเหรอว่าจะมีการจัดประกวดวาดรูป หรือแข่งขันศิลปะอะไร แบบนี้ รู้ครับ, รู้จากคุณครู คุณครูบอกว่าจะมีงาน งานแข่งให้ส่งภาพไปประกวด ของ Pentel ครับ คุณส่งงานเข้าประกวดมา 3 ปแล้ว ครั้งแรกที่คุณส่ง คุณได้รางวัลอะไร ได้รางวัลชมเชยครับ ได้เป็นใบประกาศและก็เป็นพวกดินสอและก็สีของ Pentel ครับ ตื่นเต้นมากๆ แน่เลยใช่ไหมตอนนั้น ดีใจครับ คุณครูประกอบเค้าโทรมาบอกแม่ปู ว่าผมได้รางวัล ก็ปลืม้ เลยครับ ได้รางวัลมาบ่อยครั้งขนาดนี้ เคยคิดไหมว่ามันสามารถเอาไปใช้หากิน ได้ในอนาคต ไม่อะครับ แล้วเวลาเครียด ท�าการบ้านไม่ทัน โดนคุณครูตี เราแก้เซ็งยังไง ไม่อะครับ ส่วนใหญ่ผมไม่เครียด ก็ปล่อยไป...อย่าไปคิดมากครับ (ยิม้ เขิน) ถ้าอยูบ่ า้ นตอนเย็นก็ไปว่ายน�า้ ว่ายท่าผีเสือ้ แต่วา่ ยแล้วปวดแขนนะท่านี้ ไม่งนั้ ก็เล่นเกม เล่นเคาน์เตอร์ เล่นไปทุกเกมแล้วครับ แต่ตอนนี้คอมพิวเตอร์พัง ไปแล้ว (หัวเราะ) มาถึงค�าถามคลาสสิค โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร (ท�าท่าคิด) ...อืม...อยากเป็น นักวาดรูป วาดรูปเอาไปส่งไงครับ กวาดเงิน รางวัล (หัวเราะ) คุณเชื่อมั้ยว่าศิลปนหรือนักวาดภาพระดับโลก แค่วาดรูปอย่างเดียว ชีวิตเค้าก็มีความสุขแล้ว เชื่อครับ แต่ ไส้แห้งหรือเปล่าอะ (หัวเราะ)

3 รูปครับ, วาดเอาไว้ส่งประกวด

รู้สึกยังไงที่เรามาสัมภาษณ์วันนี้

แล้วนอกจากวาดแบบจริงจังแล้วมีวาดรูปชิลๆ บ้างไหม

ตื่นเต้นสิครับ...แหม

ผมไม่วาดรูปเล่นอะครับ ปีหนึ่งผมจะวาดรูปเดียวไว้ส่งประกวดปีนั้น

คุณคิดว่า “หลาม” คืออะไร

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับภาพ “งานวัด” ที่คุณได้รับรางวัลเหรียญทองเมื่อ ปที่แล้วหน่อย

ปลาฉลามครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาฉลามนะ ตกลงคุณชอบศิลปะมากกว่าคณิตศาสตร์ล่ะสิ

โอ้โห... (ยิ้มเขิน)ก็...ไปงานวัดมา...(ท�าท่าคิด) เอย ไม่ใช่! เป็นรูปด่านเจดีย์ 3 องค์ที่เมืองกาญจน์ (จังหวัดกาญจนบุรี) ตอนนั้นไปเที่ยวมา ไม่ค่อยประทับใจ ครับ เล็กไปหน่อย ไม่ใช่เล็กไปหน่อย เล็กมากด้วย (หัวเราะ) กลับมาบ้านก็เลย ลองวาดดู แล้วก็ชอบ เลยวาดไปเรื่อยๆ

ใช่เลยครับ (หัวเราะ)

23


¹¾à¡ŒÒ¨้าวสมุทร นาย – นพเก้า พูนพัฒน์ (15) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หลามแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าดวงของเราจะดีขนาดนี้ การได้นั่ง สัมภาษณ์นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ที่เพิ่งได้รับเหรียญทองมาหมาดๆ เป็นอะไร ที่ยากอยู่พอสมควร แต่ไม่ใช่กับน้องนาย – นพเก้า พูนพัฒน์

ตัวเล็กกว่าที่เห็นในหนังสือพิมพ์และก็ที่คิดไว้นะ (ยิ้มเขิน) อะค่ะ

เราได้ข่าวว่าคุณเพิ่งกลับจากสเปนมา ไปเที่ยวเหรอ หลังจากจบ กวางโจวเกมส์ 2010 เกือบทัง้ เดือน น้องนายต้องเดินทาง ข้ามน�้าข้ามทะเลไปเก็บตัวและแข่งขันในหลายประเทศ แต่หลังจากติดต่อ เก็บตัวซ้อมค่ะ เดี๋ยวต้องไปแข่งชิงแชมป์โลก IODA World ที่มาเลเซีย ประสานงานไปทางอาจารย์สามารถ เมฆใจดี แห่งโรงเรียนสิงห์สมุทร IODA World มันคือการแข่งขันระดับโลกกับ Asian Games ของ จั ง หวั ด ชลบุ รี อ ยู ่ พั ก ใหญ่ ๆ ท่ า นก็ พ อจะหั่ น เวลานพเก้ า เพื่ อ ให้ ห ลาม ไปสัมภาษณ์ได้บ้าง ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สามารถ ที่ใจดีสมกับ เอเชีย รู้สึกว่าอย่างไหนมันยิ่งใหญ่กว่า นามสกุลจริงๆ ถ้าอย่าง IODA เค้าก็จะเป็นการแข่งขันระดับโลก แต่คนไทยจะไม่คอ่ ย รู เ ้ ท่ า ไหร่ ส่วน Asian Games คนไทยจะโฟกัสทัง้ ประเทศ แต่กร็ สู้ กึ ยิง่ ใหญ่ 10 โมงเช้า หลามก็สิ้นสุดการเดินทางจากชลบุรี มาถึงสมาคมแข่ง เรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อ�าเภอสัตหีบ น้องนาย พอๆ กันค่ะ เดินมารับเราถึงหน้าอาคาร พร้อมกับยิ้มหวานหนึ่งที...”ให้เปลี่ยนชุดเลย คุณเริ่มต้นชอบเรือใบ ทะเล และสายลมตั้งแต่เมื่อไหร่ มั้ยคะ?” ก็...ตอนแรกสุดเลย เมื่อก่อนคุณพ่อเป็นนักกีฬาเรือใบค่ะ แล้วก็พี่สาว เราหายเหนื่อยเลย ก็เล่นด้วย ทีนี้เราก็ได้เห็นว่าพี่สาวไปต่างประเทศบ่อยเพราะว่าพี่เป็น นักกีฬาทีมชาติอยู่แล้ว ทีนี้หนูก็เลยสนใจที่จะเล่นตาม 24


เล่นตาม จนถึงขนาดติดทีมชาติไทย คือคุณพ่อเป็นโค้ชทีมชาติอยูด่ ว้ ยอะค่ะ เขาก็เลยสอนและหนูกซ็ อ้ มจน ฝีมือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทีนี้รุ่นที่หนูเล่นอยู่ก็จะได้แค่ไม่เกิน 15 ปี พอพี่ สาวหนูหลุดไป หนูก็เลยได้เข้ามาตรงนี้พอดี ติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 15 ในฐานะทีเ่ ป็นโค้ชทีมชาติ ส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อจะบอกเคล็ดลับอะไร ก่อนแข่งให้กับคุณ กฏ-กติกา เกณฑ์การแข่งขันค่ะ (หัวเราะ) เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับ Asian Games ครั้งที่เพิ่งผ่านมาหน่อย เห็น ว่าเป็นครั้งแรกของคุณด้วยใช่มั้ย

FHM, Lisa, Seventeen, แพรว, สุดสัปดาห์, ขวัญเรือน, หญิงไทย, กุลสตรี... เอ้อ...กุลสตรีค่ะ นี่แหละๆ ชื่อนี้เลย กุลสตรี รู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงบ้างหรือยัง หนูไม่ค่อยอยากมี...(ยิ้มเจื่อน) รู้สึก...เอ่อ...ไม่เป็นตัวเองอะค่ะ ตอนว่างๆ นอกจากแล่นเรือ คุณเล่น Facebook ดูหนัง ฟังเพลง หรือท�ำอย่างอื่นบ้างมั้ย หนูไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่อะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้เล่น

เพื่อนๆ และแฟนคลับคิดถึงคุณบ้างมั้ย ช่วงที่หายไปแข่งขัน ใช่คะ่ เป็นครัง้ แรก, เรามัน่ ใจตัง้ แต่ตอนคัดตัวแล้วค่ะ เพราะว่าเราก็เพิง่ เพื่อนๆ น่ารักค่ะ ช่วยท�ำการบ้านหมดเลย (หัวเราะ) แล้วพอวันกลับ ได้แชมป์โลกหญิงมา (IODA World Sailing Championship) แต่มันมา ไม่มั่นใจก็ตรงเจ้าภาพ (จีน) นี่ล่ะค่ะ...(ยิ้ม) เรารู้สึกว่าเค้า...อะนะ นิดนึง ก็ไปรอรับที่สนามบินด้วย กระโดดกอดกันเลยทีเดียว อนาคตมองตัวเองไว้ว่ายังไง

พอจะเปรยๆ ให้ฟังได้มั้ย

ก็...อยากเป็นหลายอย่างอะค่ะ จริงๆ อยากเป็นพยาบาลทหารเรือตาม ทัง้ กรรมการ ทัง้ ทีมงานก็เป็นของจีนหมดเลย แล้วมันมีเหตุการณ์แบบ สตาร์ทออกไปพร้อมกันแบบนี้ เสร็จปุ๊บเค้าก็จะจับว่าใครล�้ำเส้นปล่อยตัว พี่สาวค่ะ แต่ก็น่ากลัวอยู่ แต่ทีนี้เค้าไม่บอก เราจะมารู้อีกทีก็คือบนฝั่งแล้วอะไรแบบนี้ ตอนแรกมัน กลัวว่าจะสอบเข้าไม่ได้ ไม่มีชื่อหนูอยู่บนบอร์ดนะที่โชว์ว่าใครล�้ำเส้น แต่พอขึ้นฝั่งมากลายเป็นว่า กลัวเข็มฉีดยาค่ะ (ยิ้ม) มีอยู่ เราก็เหวอเลย ทีนี้พวกหนูก็ประท้วงไป เค้าก็เงียบๆ เฉยๆ ค่ะ แต่ทีนี้ ทางสหพันธ์เรือใบของโลกเค้าไม่ยอมค่ะ เค้าบอกว่ามันไม่แฟร์ เค้าก็เลย สิ่งที่นางสาวนพเก้าอยากจะท�ำให้ได้เลยซักครั้งหนึ่งในชีวิต ช่วยหนู ปรากฏว่ารอบนั้นก็โละ แข่งใหม่ ใจจริงอยากไปโอลิมปิกค่ะ แต่คดิ ว่าคงไปไม่ได้แล้ว เพราะว่าหนูยอมรับ แสดงว่ามีความกดดันสูงมาก ในการแข่งขันครั้งนั้น ว่าหนูตวั ไม่ใหญ่สำ� หรับรุน่ ทีเ่ กินกว่า 15 ปีซะแล้ว แต่ถา้ ลมไม่แรงก็พอสูไ้ ด้ ก็...เรือใบแข่ง 6 วัน แล้ว 4 วันแรกแต้มเท่ากับจีนทุกวันเลย เท่ากัน (ยิ้ม) มาตลอด จริงๆ แล้ววันที่ 4 เราน�ำอยู่ 2 แต้ม แล้วพอขึ้นมาบนฝั่ง เจ้าภาพ ค�ำพูดประจ�ำใจของคุณ ก็บอกว่าล�้ำเส้น เท่ากับว่าแต้มกลับมาเท่ากันเหมือนเดิม กดดันเลยทีนี้ ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ผู้จัดการทีมก็เครียด เครียดทุกคนค่ะตอนนั้น เพราะว่าส�ำหรับเรือใบแล้ว จะล�้ำเส้นได้แค่รอบเดียว ถ้าพลาดอีกคือคุณไม่มีโอกาสได้เหรียญแล้ว “หลาม” ส�ำหรับนพเก้าคืออะไร อีกอย่างคือเราตั้งเป้ากันไว้ที่ 2 เหรียญทองด้วยค่ะ นึกถึงข้าวหลาม (หัวเราะ) ไม่ก็ปลาฉลามค่ะ แต่คุณก็คว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยได้ส�ำเร็จ ทะเล สายลม และเรือใบ คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแล้วสินะ จริงๆ แล้วจีนก็ปล่อยไปไม่ยกเลิก จนแข่งรอบนัน้ จบแล้ว แต่ทาง ISAF มันก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตจริงๆ เลยล่ะ คือตอนนี้อายุ 15 หนูเล่นมา 8 ปี (The International Sailing Federation) เค้าไม่ยอม ต้องยกเลิกรอบนัน้ ไปเลย ทีนี้ก็เลยได้แข่งกันใหม่ จีนเค้าก็ไม่รู้ยังไงค่ะ โดน Jury เล่น ก็เลย แล้วค่ะตั้งแต่ 7 ขวบเลย (ยิ้ม) เป๋ๆ ไป เราก็เลยขึ้นมาแทนค่ะ แล้วก็ท�ำได้ส�ำเร็จ ได้เหรียญทองมา รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ต้องเปลี่ยนจาก “เด็กหญิงนพเก้า” เป็น ร้องเพลงชาติไทยมั้ยตอนรับเหรียญ

“นางสาวนพเก้า”

ร้องค่ะ (ยิ้มภูมิใจ)

(ยิ้มเขิน) ก็...เพิ่งเปลี่ยนไม่กี่เดือนเองค่ะ เมื่อกันยานี้เอง ยังไม่ได้ท�ำ บัตรเลยค่ะ

ความรู้สึกของคุณมันตื้นตันขนาดไหน เพราะด้วยความที่ซ้อมมาตั้งแต่มีนาอะค่ะ มันก็โล่งมากๆ เลย พ่อก็ ดีใจ (ยิ้ม) แสดงว่าตอนนี้คุณก็ดังเปรี้ยงปร้างเลยทีเดียว ลงหนังสือเล่มไหน บ้างหรือยัง ลงไปแล้วค่ะ รู้สึกจะชื่อ...ชื่ออะไรน้าที่มัน หญิงๆ หน่อยอะ...(นึกชื่อ)

25


ลีโอ - สาริศ ธนาโสภณ (10) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ÊÒÃÔÈวÔทยา ในเชิงวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นถือเป็นเรื่องยากและต้อง อาศัยการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ�า และส�าหรับเด็กไทยวัยเรียนแล้ว สองวิชา ดังกล่าวมันช่างเป็นเรือ่ งเลวร้ายยามเย็นจริงๆ ทีต่ อ้ งค�านวณสูตรมากมายในการบ้าน แต่ส�าหรับน้องลีโอ – สาริศ ธนาโสภณ นักเรียน”เด็ก”ชายชาวชลบุรีที่มีดีกรี เป็นถึงผู้คว้าเหรียญเงินที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 9-16 ตุลาคมที่ผ่านมา กลับมองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์มันน่าสนุกจะตายไป วันนี้ หลาม เลยอยากรู้...ว่าหนูสนุกตรงไหนฮะลูก? เพิ่งไปบาหลีมาเป็นไงบ้าง สนุกไหม (พยักหน้า) ไปท�าอะไรมา ไปแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกครับ ความรูส้ กึ ตอนทีค่ ณ ุ ต้องขึน้ เครือ่ งบินไปแข่งขัน จนกระทัง่ ประสบความส�าเร็จ เป็นยังไงบ้าง เล่าให้ฟังหน่อย ก็...ตอนนั้นนั่งเครื่องบินไปกับทีมที่ไปแข่งอะครับ นั่งไปก่อนกับคุณครูแล้ว คุณแม่ก็ตามไปทีหลัง พอได้รางวัลก็ดีใจ ก็คือรู้สึกดีใจว่าเราท�าได้แล้วอะครับ แข่งกับเด็กประเทศอะไรบ้าง พอจ�าได้ไหม มี 9 ประเทศครับ แต่มันก็จ�าไม่ได้ทุกประเทศนะครับ แต่ก็มีไทย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อิหร่าน บรูไน มาเลเซีย ประมาณเนี้ยะครับ

เด็กประเทศอื่นเค้าเก่งไหม เก่งนะครับ แต่คุณก็เอาชนะพวกเขามาได้ ในฐานะเด็กไทย เด็กชายลีโอภูมิใจขนาดไหน ภูมิใจครับ ภูมิใจมาก คุณแม่ก็ภูมิใจ คุณแม่มักจะบอกอะไรกับคุณเพื่อให้ก�าลังใจก่อนจะแข่งขัน แม่บอกว่า “ท�าให้เต็มที่” ครับ ท�าไมเด็กชายลีโอถึงชอบวิทยาศาสตร์เอามากๆ ก็...ตอนนั้นคุณครูเขาเอาผมไปติวอะครับ ทีนี้ผมก็เลยท�าได้ แล้วพอติวเสร็จปุ๊บก็ ลองพาผมไปแข่งขัน แล้วผมก็เลยชอบ มันสนุกดีอะครับ เด็กคนอื่นบอกว่าวิชานี้มันยากมากนะ มีอะไรที่สะกิดใจแล้วท�าให้คุณชอบมัน ความจริงแล้วตอนประถม 1 ผมไม่ค่อยชอบวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วพอมา ประถม 2 คุณครูก็ได้มีการติว แล้วผมก็ได้เรียน ผมก็เลย “ออ” ผมก็เข้าใจว่ามัน เป็นยังไง พอเข้าใจแล้วก็เลยชอบ ในตอนแรก คุณชอบถึงขนาดที่ต้องไปแข่งขันเลยไหม ก็...ตอนแรกผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันมีแข่งมีอะไรอย่างนี้ด้วย ไม่รู้ว่าต้องไปแข่ง ที่ไหนเลย นอกจากวิทยาศาสตร์ล่ะ มีชั่วโมงอื่นอีกมั้ยที่คุณสนใจ ประวัติศาสตร์ครับ ท�าไม ก็...คือ ตอนแรกครับ ผมก็คือ ตอนแรกๆ ประมาณประถม 3 ประถม 4 ผมก็ยัง ไม่ได้ชอบมัน ทีนพี้ อผมได้ลองอ่านหนังสือครับมันก็เลยชอบขึน้ มา มันน่าสนุกดีอะครับ แล้วพวกวิชาดนตรีนาฏศิลป หรือศิลปะล่ะ คือ ถ้าเป็นศิลปะผมจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะครับ (หัวเราะ) นอกจากเรียนแล้ว คุณมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดยังไง มีแบบว่าอยู่บ้านดูทีวี แล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนบ้างอะครับ ก็ช่วยคลายเครียดดี แต่ถ้าเป็นไปเที่ยวกันข้างนอกบ้านกับที่บ้าน คุณแม่ก็จะชอบพาไปเที่ยวระยอง ไม่ก็ พัทยาอะครับ เที่ยวทะเล (ยิ้ม) ปกติแล้วถ้าเป็นวันหยุด คุณยังต้องคิดเรื่องการแก้โจทย์วิทยาศาสตร์อยู่ไหม ก็มีบ้างครับ บางที บางครั้งถ้ามันคิดไม่ออกก็อยากคิดต่อที่บ้าน ค�านวณเยอะขนาดนี้ โตขึ้นคุณอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ล่ะสิ จริงๆ แล้วผมก็ยังไม่ได้คิดเท่าไหร่อะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร แล้วคุณเชือ่ ไหมว่านักวิทยาศาสตร์สติเฟอ งสุดเก่งกาจจะสามารถยึดครองโลก ได้แบบในการ์ตูนหรือในเกมส์ ไม่อะครับ (หัวเราะ) คือมันก็ มันก็มีคนตั้งเยอะในโลกอะครับ ถึงเขาจะสร้าง ปนใหญ่มายิง แต่คนทั่วไปก็มีมากกว่านักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอะ ถ้ามีเด็กคนอื่นอยากจะเก่งวิทยาศาสตร์แบบลีโอบ้าง คุณจะบอกหรือแนะน�า เขาว่ายังไง ก็...ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือเยอะๆ และก็ขยันท�าการบ้านครับ คุณเขินเหรอที่เรามาสัมภาษณ์คุณวันนี้ ก็...นิดหน่อยครับ คุณคิดว่า “หลาม” คืออะไร ก็ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นพวกมาแจกข้าวหลามอะไรแบบเนี้ยะครับ หรือไม่ก็ แมกกาซีนมาจากหนองมน กลับบ้านแล้วไปท�าอะไรต่อ ก็...(ท�าท่าคิด) กินข้าว อาบน�้า แล้วก็มาท�าการบ้านครับ 26


รÙ้ไ»หลาม ๆ - ชื่อเต็มๆ ของการแข่งขันในครั้งนี้คือ “นิทรรศการและงานประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ Pentel Awards” ซึ่งบริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเครื่องเขียนชั้นน�าจากประเทศญี่ปุน ได้ประกาศเชิญนักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดไม่จ�ากัดหัวข้อภาพวาด ซึ่งภาพที่วาดอาจจะสื่อให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี สิ่งที่เห็นประจ�าวัน ความประทับใจหรือความใฝฝันของตนเองร่วมอยู่ด้วย - คุณแม่น้องคีตะย�้าหลามมาว่ารางวัลของลูกชาย เกิดขึ้นจากการรวบรวมผลงานเด็กนักเรียนในปกครองของคุณครู ประกอบ กระดังงา แห่งโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ จังหวัดชลบุรี ที่คอยดูแลและติดตามผลงานน้องปันมาโดยตลอด ถึงแม้ว่า ตัวของน้องจะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัยแล้วก็ตาม - ถ้านับเป็นเชิงปริมาณกันจริงๆ คู่แข่งในการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติของ Pentel ในปที่น้องปันได้รางวัลนั้น มา จากเด็กไทยด้วยกันกว่า 20,000 ภาพทั่วประเทศ และมาจากเด็กต่างชาติจาก 53 ประเทศทั่วโลกอีกกว่า 100,000 ภาพ - เด็กชายคีตะ จันทร์เพ็ญ ต้องเดินทางเข้าไปรับเหรียญทองกับเอกอัคราชทูตญี่ปุนประจ�าประเทศไทยที่ห้าง เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - ภาพ “งานวัด” เป็นภาพเดียวจากทัง้ หมดทีเ่ คยส่งประกวด 3 ภาพ จาก 3 ปี ทีท่ มี งานผูจ้ ดั ส่งกลับคืนให้เด็กชายคีตะ จันทร์เพ็ญ ชื่นชมกับครอบครัวและประเทศชาติ เพราะภาพนี้เป็นภาพที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่วนอีก 2 ภาพที่ส่งไปได้รับรางวัลชมเชย

- จริงๆ แล้วนพเก้าเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้ตดั สินใจย้ายมาอยูท่ สี่ ตั หีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อความคล่องตัวทางด้านการซ้อมเรือใบ - นอกจาก กวางโจวเกมส์ 2010 ที่จีนแล้ว น้องนายยังเป็นนักกีฬาเรือใบที่ตระเวนแข่งขันและ คว้ารางวัลมาแล้วทั่วโลก แทบทุกการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรือใบออพติมิสต์หญิงของ IODA World Sailing Championships, ISAF หรืออื่นๆ อีกมากมาย - นพเก้าเล่าให้เราฟังว่า กระแสลมทีย่ โุ รปจะแตกต่างจากทางเอเชียและบ้านเรา เพราะก�าลังของลม จะไม่เท่ากัน ท�าให้ตอ้ งใช้เทคนิคเฉพาะในการบังคับเรือใบในแต่ละการแข่งขัน (เรือ่ งลม เธอ Expert จริงๆ) - เธอติดทีมชาติตั้งแต่อายุ 11 ขวบ และใน Asian Games ที่ผ่านมา นพเก้า พูนพัฒน์ คือนักกีฬา ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เหรียญทอง (15 ปี) - น้องนายโชคดีที่ได้ “คุณพ่อสมเกียรติ พูนพัฒน์” เป็นโค้ชและผู้สนับสนุน รวมทั้งโรงเรียน สิงห์สมุทร ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก็ให้การสนับสนุนเรื่องของการเรียน ข้อมูลล่าสุดว่าเขาได้เกรด 3.4 (ธรรมดาที่ไหนล่ะ) - น้องนายว่ายน�้าไม่เป็น

- ชื่อเต็มๆ ของการแข่งขันในครั้งนี้คือ “การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถม ศึกษา : International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2010 (IMSO 2010)” ซึ่งมีการจัด และเฟ้นหาทัพนักเรียนไทยเพื่อเข้าแข่งขันโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - จริงๆ แล้วน้องลีโอเคยเข้าประกวดและแข่งขันทางวิชาการมาแล้วกว่า 7-8 สนาม แต่สนามโอลิมปิกที่อินโดนีเซียครั้งนี้ ถือเป็นการออกไปแข่งขันนอกประเทศครั้งแรกในชีวิต และก็คว้าเหรียญเงินมาอวดคุณแม่และชาวชลบุรีได้สมใจ - ส�าหรับเหรียญเงินในครัง้ นี้ น้องลีโอ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 เพียงคนเดียวในการแข่งขันสายวิทยาศาสตร์ เพราะคู่แข่งทั้งหมดในกลุ่ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว คือมัธยมศึกษาปที่ 1 และประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน เรียกได้ว่างานนี้ เด็กไทย “ต่อยข้ามรุ่น” - ความกดดันหรือคาดหวังในความส�าเร็จต่อการแข่งขันแต่ละครั้งนั้นเรียกได้ว่าไม่มีเลยจริงๆ เพราะคุณแม่ของน้องลีโอจะ บอกเสมอว่า “จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร” และดีใจที่ลูกชายเป็นคนไม่ซีเรียสกับรางวัลต่างๆ - ชั้นเชิงในการไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คุณแม่ฝากกระซิบมาว่าเป็นฝายคุณพ่อ ที่สอนเทคนิคและติวเข้มให้อย่างดีก่อน ไปแข่งขัน

27


ËÅÒÁ‹ÍÂ

เรืèอง : Smalleye Àา¾ : Jalipp

“จริงๆ แล้วหน้ากระดาษแค่นไี้ ม่พอหรอก” ผมบ่นพึมพ�ากับตัวเองหลังจาก หากเปรียบว่าโรงเรียนเป็นโรงเพาะช�าต้นกล้านับร้อยนับพันต้น การที่จะท�าให้ ที่ได้ทราบว่าเราก�าลังจะเขียนเรื่องอะไรกันใน “หลามย่อย” ฉบับนี้ ต้นไม้ตน้ น้อยๆ เหล่านัน้ เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ได้ เรือนปลูกต้นไม้กค็ วรจะมีศกั ยภาพ หลังจากหมดยุคกระโดดยาง วิ่งไล่จับ สะสมภาพสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอล Z ที่ดีพอในการวางรากฐานและองค์ประกอบทางการเรียนรู้ให้กับมนุษย์ตัวเล็กๆ หรือจีบกันผ่านแพ็คลิงค์ เด็กไทยยุค 3G ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นวัยพรีทีนที่มี เหล่านั้นด้วย แนวโน้มจะเหนื่อยมากขึ้น ด้วยทั้งระบบการศึกษาตามหลักสูตรที่ยุ่งเหยิงขึ้นทุกวัน การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ของค่านิยม และเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาทัง้ ส่งเสริมและยัว่ ยุไปพร้อมๆ กัน เราจึงเห็นใจพวกเขา พอๆ กับการอยากน�าเสนอและผลักดันความเจงให้เป็นที่รู้จัก มากขึน้ กอปรกับเดือนมกราคมมีวนั เด็กแห่งชาติ เหล่านีจ้ งึ เป็นทีม่ าของหลามภาษณ์ ใหญ่หกหน้าที่เพิ่งผ่านตาไป

โรงเรียนที่ดีมักเกิดจากวิสัยทัศน์ที่เข้าทีของผู้บริหาร บางที่เป็นผู้อ�านวยการ (หรือบางสถานอาจเป็นครูใหญ่ก็ได้ ไม่ว่ากัน) บุคคลเหล่านี้ควรที่จะต้องมีแนวคิด และมุมมองที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่ดีพอ ส�าหรับเยาวชน เพือ่ ให้เกิดกระบวนการต่างๆ ทางการศึกษาทีด่ ตี ามมา เช่นโรงเรียน กีฬาที่สนับสนุนและเน้นหนักด้านพละศึกษา โรงเรียนศิลปะและดนตรีที่เต็มไปด้วย เด็กชลบุรี (และเด็กไทย) ในวันนี้เป็นมนุษย์ที่อยู่ในยุคที่น่าสนใจมาก พวกเขา วิชาการเชิงศิลป์ หรือโรงเรียนทั่วไปที่ปลูกถ่ายความรู้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เป็นอาทิ สามารถท�าหลายๆ อย่างได้พร้อมๆ กันจนเราทึ่งกันไปหลายตลบ วัยเยาวชน ณ คุณครูใจดีทุกคน ÅÅÅÅ ปัจจุบนั เป็นวัยอยากรูอ้ ยากเห็นทีม่ คี วามเฉลียวฉลาดเป็นจุดเด่น การเรียนรูข้ องพวก คุณพ่อคุณแม่คนทีส่ องของเด็กไทยแทบทุกคน เป็นอีกหนึง่ ผูม้ พี ระคุณทีน่ า่ สนใจ เขากว่า 80% มาจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยหลายๆ อย่างทัง้ ภายนอกและภายใน มากในการส่งผลต่อลูกศิษย์ที่จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพได้หรือไม่ ดั่งค�ากลอน กล่าวให้ง่ายขึ้น เด็กอยู่ที่ไหน ก็มักจะเรียนรู้และเป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นได้มาก ของคุณครูหนูเหลี่ยง ชิณแสน แห่งโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ จังหวัดหนองคาย ตามไปด้วย ท่านเขียนกลอนไว้เตือนใจคุณครูว่า... แล้วอะไรบ้างล่ะ ปัจจัยที่ว่า...

เป็นครูไทยวิสัยทัศน์ต้องชัดแจ้ง

ต้องเปลีย่ นแปลงปรับปรุงมุง่ สร้างเสริม

โรงเรียนของเราน่าอยู่ ÅÅÅÅ

ปฏิรูปวิชาการงานใหม่เติม

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ปัญญาชน

สร้างสีสันนวัตกรรมท�าเพื่อศิษย์

น�าเสนอแนวคิดขยายผล

ประสานถ้อยคอยใส่ใจในเบื้องบน

เด็กเก่ง ดี มีสุขล้น ผลสัมฤทธิ์

ครูยุคใหม่ต้องใส่ใจในหน้าที่

กอปรด้วยมีคุณธรรมประจ�าจิต

ปฏิรูปตัวเองอยู่เนืองนิตย์

ยอมอุทิศกายใจให้กับงาน

เป็นแบบอย่างสร้างสิ่งดีให้มีขึ้น

มีจุดยืนของตนคนอาจหาญ

เป็นแบบอย่างผู้น�าท�าหลักการ

สร้างผลงานให้เด่นดีมีสุขเอย.

จริงอยู่ ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ที่มีผลผลักดันให้เด็ก เก่งหรือไม่เก่ง แต่กว่าครึ่งชีวิตของเยาวชนไทยในวัยเรียน ก็ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น...

ชัดเจนเสียจนแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยทีเดียว จริงมั้ย

Chon’s child.

28


ชุมชนก็น่าสนใจ ÅÅÅ สังคมและสภาพแวดล้อมของตัวบุคคล ย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตหรือความสนใจ

ได้เห็นข่าวเด็กเก่งมากมายที่ฆ่าตัวตายเพราะสอบเข้าไม่ได้ หรือกระโดดตึกหนีชีวิต เพียงแค่เกรดเฉลี่ยตกต�่าลง

“เวลา” และ “ความเอาใจใส่” จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสมากกว่า ส�าหรับ เราก�าลังพูดถึงชุมชนและแห่งหนที่รายล้อมเด็กๆ เอาไว้จากชีวิตนอกโรงเรียน ถ้าจะให้ดีสถานที่เหล่านั้นบางครั้งก็ “ควร” ปล่อยให้เด็กๆ ได้ไปสัมผัสหรือพบปะ เด็กแล้ว การได้อยู่กับครอบครัวจะท�าให้เขารู้สึกปลอดภัยที่สุด และแน่นอน ทักษะ กับธรรมชาติทางสังคมด้วยตัวเองบ้าง ตามธรรมชาติของเด็กวัยเรียนรู้ ภายใต้การ ในการใช้ชีวิตจะถูกผลิตขึ้นได้ดีที่สุดจากการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าที่อื่น ส่วนทักษะที่เราอยากพูดถึง มีดังนี้... ดูแลของคุณพ่อคุณแม่ หัวเราะหน่อยลูก... เกมเซ็นเตอร์ โรงภาพยนตร์ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ ห้างสรรพสินค้า หรืออื่นๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน เด็กๆ ควรได้รับลิมิตในการเข้าไปคลุกคลีกับสถานที่เหล่านี้ การได้ การมีอารมณ์ขนั เมือ่ ยามเกิดปัญหาไม่ใช่เรือ่ งยาก เพียงแค่คณ ุ พ่อคุณแม่ยอมรับ พบเจอกับผูค้ น การได้ออกไปเทีย่ วด้วยกันกับทีบ่ า้ น ก็เป็นการสร้างเสริมทักษะง่ายๆ กับความผิดพลาดของตัวเอง หัวเราะกับความงุ่มง่าม ฯลฯ ที่ตัวเองท�าลงไป แทน อย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า IQ หรือแม้กระทั่งวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยเช่นกัน การแสดงออกด้วยอารมณ์หงุดหงิด ก็จะเป็นตัวอย่างทีด่ ขี อ้ หนึง่ ให้ลกู ของคุณได้เรียนรู้ โดยเฉพาะเวลาที่พวกเขาก�าลังท�าความรู้จักกับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างครอบครัว เด็ก การได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านบ้าง เป็นวิชา สปช. ที่ดีที่สุดในโลก อาจไม่ เข้าใจกัน ขัดใจกัน แย่งของกัน หรือทะเลาะกัน แต่ถ้าเขามีตัวอย่างดีๆ ให้ดู เพื่อนสนิท มิตรสหาย ÅÅÅÅ ว่า ในยามเกิดปัญหา พ่อแม่สามารถจัดการกับปัญหานั้นๆ พร้อมกับเสียงหัวเราะ “เพื่อน” เป็นสิ่งส�าคัญ ที่ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มในชีวิต การคบเพื่อนที่ดีย่อมเป็น และอารมณ์ทไี่ ม่หงุดหงิด เด็กก็จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ขาเจอเพิม่ มากขึน้ ผลดีต่อตัวเอง ในวัยเยาว์หากเด็กได้เพื่อนที่ดี เขาก็ยิ่งมีความทรงจ�าที่ดีเกี่ยวกับ อีกหนึ่งทาง วัยเด็กประทับอยู่ในใจไปนานแสนนาน ... มีน�้าใจกันไว้เถอะ ทั้งนี้ โอกาสในการสร้างเพื่อนของเด็กๆ ก็คือ การที่ครอบครัวเปิดโอกาสให้ได้ คุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีน�้าใจ ช่วยเหลือคนเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก ก็จะเป็น พบกับเด็กในวัยเดียวกัน เช่น การไปเข้าค่ายช่วงปิดเทอม พาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น ตั ว อย่ างให้ลูกจดจ�าและท�าตาม การมีน�้าใจเป็นสิ่งส�าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กที่ดีควรจะ ในหมู่บ้าน หรือพาไปสมัครเรียนกิจกรรมสนุก ๆ ที่เด็กสนใจ นอกจากนั้น หากลูก เริ่มเข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกให้ลูกเดินทางโดยรถโรงเรียน เด็กอาจรู้สึก มีต่อกัน และท�าให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นด้วยนะ ชื่นชม ให้สมเกียรติ สนุกมากขึ้นที่จะได้เดินทางไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหลายๆ คน (ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัย และความเหมาะสมต่างๆ ร่วมด้วยนะ) หรือจะ การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ อื่ น อย่ า งให้ เ กี ย รติ และสุ ภ าพ เป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ ดี ที่ เป็นการพาลูกไปร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ยังได้ การเปิด คุณพ่อคุณแม่สามารถแสดงออกเพือ่ ให้ลกู จดจ�า และน�าไปใช้กบั การคบหาเพือ่ นของ โอกาสให้เด็กได้อยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เด็กจะได้รับการพัฒนา ตนเอง อาจเริ่มต้นจากการให้เกียรติเขาในการท�าสิ่งต่างๆ และเอ่ยค�าชมลูกในสิ่งที่ ทักษะทางด้านสังคมของตนเอง เขาท�าดี เป็นต้น อย่างไรก็ดี การเปิดโอกาสให้เด็กได้พบกับเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกันอาจยัง กล่าวคือ การที่ผู้ใหญ่ลดการต�าหนิความผิดพลาดของคนอื่น หรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่ ไม่พอ เด็กๆ ควรได้เรียนรูท้ กั ษะในการคบหากับเพือ่ นอย่างเหมาะสมร่วมด้วย ทักษะ เป็นดัง่ ใจ จะเป็นตัวอย่างทีด่ ที ที่ า� ให้เด็กเห็นความส�าคัญของการ “ยอมรับ” สิง่ ต่างๆ เหล่านั้นได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารกับคนอื่นๆ ให้เข้าใจ การแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา การท�างานร่วมกันกับผู้อื่น การต่อรอง การปฏิเสธ ฯลฯ ซึ่งทักษะเหล่านี้ พ่อแม่ เราอยากเห็นเด็กไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพ ก็ควรเริ่มต้นจากการให้ความรัก ผู้ปกครองสามารถท�าให้เด็กดูเป็นตัวอย่างได้ ไม่ยากนะ... อย่างจริงใจ ชนิดที่ครอบครัวอบอุ่นทุกบ้านจะให้ได้ ครอบครัวอบอุ่น ÅÅÅÅÅ คุณคือผู้ให้ก�าเนิดเขานะ อย่าลืมสิ! ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายและใหญ่ที่สุดที่จะไม่เขียนถึงไม่ได้เลย ครอบครัวยุคใหม่ หลายๆ บ้านอาจหลงลืมไปว่า สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเด็กเก่งจริงๆ แล้วไม่ใช่สาระ หรือข้อมูลที่ป้อนเข้าไป แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนป้อนมากกว่า หลายครั้งเรา

29


ËÅÒÁËÙ

เรืèอง : Interimm

ÀÙÁÔ¨Ôµ

µÓ¹Ò¹ÍÔ¹´ÕéÊÑÞªÒµÔä·Â ·ÕèÂѧäÁ‹ÊÙ޾ѹ¸Ø

ËÅÒÁËÙä´ŒÍÕ¡

Artist : Superbaker Album : POPOVER Label : smallroom อาหารหูที่กลมกล่อมลงตัว Track หลามๆ : 1,2,3,4,9

ในยุคทีต่ ลาดเพลงของประเทศไทย เต็มไปด้วยเพลงรัก หันหู ไปทางไหนก็จะได้ยนิ เนือ้ เพลงประมาณว่า ฉันรักเธอ เธอรักฉัน รักข้างเดียว แอบรัก อาจจะมีพลิกแพลงบ้าง แต่ก็คงไม่มากไป กว่านีเ้ ท่าไหร่นกั จนเหมือนเป็นสูตรส�าเร็จการประพันธ์เนือ้ เพลง ของวงการเพลงไทยเลยทีเดียว จนบางครั้งฟังมากๆ ก็ชวนให้ อยากอาเจียนออกมาเป็นเมโลดี้ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นบทเพลง เหล่านี้ เพราะมีมากเกินไปจนล้นตลาดพาลมาล้นเอาที่หู แต่ใน ซอกหลืบของตลาดเพลงไทย ยังมีศลิ ปินอีกหลายคณะทีส่ ร้างสรรค์ ผลงานของพวกเขาให้แตกต่างออกไป เนือ้ หาทีฟ่ งั หนักหัว ซาวด์ ดนตรีแปลกหู กับภาพลักษณ์ที่ดูแปลกตา ท�าให้อาการอยาก อ้วกเหล่านั้นเบาบางลงไป กลายเป็นอาการกระหายใคร่เสพ ผลงานที่แปลกแตกต่าง หนึ่งในคณะที่มาช่วยบ�าบัดอาการของ ผมให้ทุเลาลงนั้นคือ วงอินดี้สัญชาติไทย ใช้นามว่า “ภูมิจิต” ภูมิจิต เป็นวงที่มีต้นก�าเนิดมาอย่างยาวนาน ครั้งเมื่อกลุ่ม คนดนตรีที่เรียกตัวเองว่า “โคตรอินดี้” อุบัติขึ้น ภูมิจิตก็ได้ กระโจนเข้าไปในสังคมของคนหมู่นั้น แม้สมาชิกของวงในตอน นี้จะเป็นคนละทีมกันก็ตาม แต่ความจัดจ้านทางด้านดนตรีนั้น ไม่ต่างกันเลย

Artist : The Little Match Girl Album : Sheep Story Label : แนวเพลง Ambient post- rock เหมาะส�าหรับผู้ต้องการเสพสิ่งใหม่ๆ Track หลามๆ : 1,2,3,6

Artist : Friday Album : Butterscotch Label : Spicy Disc เพราะๆ อบอุ่นเหมือนเดิม การันตีด้วยยี่ห้อฟรายเดย์ Track หลามๆ : 1,2,3,4

ด้วยซาวด์ดนตรีที่มีกลิ่นแบบยุค 90’s และเนื้อหาที่เขียน จากสิ่งรอบๆตัว หรือจะเรียกว่าเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตของกลุ่ม คนอินดี้ก็ว่าได้ ท�าให้ภูมิจิตเป็นวงที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างสูง ถ้า ฟังเพลงจากวงนี้ครัง้ แรก จะสามารถทราบได้ทันทีว่าเพลงที่ฟัง ต่อไปเป็นเพลงของพวกเขา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ภูมิ จิตก็ปล่อยพลังที่เก็บไว้เป็นเวลานานในรูปแบบของอัลบั้มเต็ม ครั้งแรกในชื่อว่า Found and lost ซึงมี ต้า paradox นั่งแท่น โปรดิวเซอร์ ภายใต้สังกัด Tata Studio มีเพลงที่โดดเด่นอย่าง เพลง New World Order กล่าวถึงระบบทุนนิยมทีค่ รอบง�าโลก ได้อย่างรุนแรงและเข้าถึง พกพามาด้วยแนวดนตรี Grunge (กรันจ์) เท่ๆ เพลง น�้าตาช้าง จังหวะดนตรีที่ท�าให้สนุกสนาน แต่เนือ้ เพลงทีก่ ล่าวถึงช้างอยากกลับบ้าน ชวนให้สงสารและน่า เวทนายิ่งนัก และเพลงรักเพลงเดียวในอัลบั้ม คือเพลง รักคือ ความทุกข์ สุขคือนิพพาน ซึ่งทั้งเพลงมีเพียงสองประโยคนี้วน ซ�้าไปซ�้ามา เหมือนจะช่วยย�้าให้คนฟังเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้ หลังจากหายหน้าหายตาหายจมูกไปนานประมาณ 3 ปี ภูมิจิต ก็ถึงเวลาระเบิดพลังอีกครั้งในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Bangkok

30

facebook ของ Interimm http://goo.gl/BGTzV

Fever ภายใต้สงั กัดสดใหม่สดุ จีด๊ Lemon Factory จัดจ�าหน่าย ครั้งแรกที่งาน FAT Festival 10 อัลบั้มนี้ประกอบด้วยทั้งหมด 12 เพลง ในภาพรวมจะกล่าวถึงชีวิตคนเมืองเริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนหัวถึงหมอนอีกครั้งในยามดึก ความตั้งใจของพุฒ นักร้องน�า ของวงต้องการให้คนฟังอัลบั้มนี้ จิตนาการเหมือนการดูหนัง เรื่องหนึ่ง ที่มีตอนเริ่ม มีตอนกลาง มีตอนจบ จะกล่าวว่าเป็น หนังชีวติ ของคนเมืองก็วา่ ได้ โดยพุฒท�าออกมาได้ไม่ผดิ หวังเลย ทีเดียว การวางล�าดับเพลง ช่องว่างของรอยต่อในแต่ละเพลง ล้วนมีพลังและมีความหมายทั้งสิ้น เพลงที่โดดเด่นในอัลบั้ม อย่าง เงินหมื่น เป็นบทเพลงที่ขึ้น Top 20 Chart ของแฟต เรดิโอ โดยเผยแพร่เพียงช่องทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว แสดง ให้เห็นว่า ภูมจิ ติ เป็นวงอินดีอ้ กี วงทีม่ ฐี านคนดูคอ่ นข้างกว้าง เนือ้ เพลงจะกล่าวถึงการค�านวณค่าใช้จา่ ยง่ายๆ ในแต่ละวันทีเ่ สียไป ว่าคุม้ ค่ากับการด�าเนินชีวติ หรือไม่ และตัง้ ค�าถามง่ายๆ แต่ตอบ ยากเสียเหลือเกินว่า “เราต้องการอีกกี่หมื่น” อีกบทเพลงที่ ภูมจิ ติ จงใจเสียดสีผใู้ หญ่ในบ้านเมืองได้อย่างแยบยล อย่างเพลง ด้วยความเคารพ ซึ่งมีท่อนโปรยว่า “อาบน�้าร้อนมาก่อนก็ไม่ได้ อาบมากกว่า” คิดไปคิดมามันก็ถกู นีเ่ หว่า และเพลง ลุมพินี เป็น เพลงรักเพลงเดียวในอัลบั้ม แต่ไม่หวานจนมดขึ้น และไม่เศร้า จนน�้าหูน�้าตาไหล กลับให้ความรู้สึกเหงาๆ ในสไตล์ Grunge (กรันจ์) ที่พวกเขาถนัด และเพลง เหรียญสลึง ที่หยิบยืมมาจาก วงอินดีร้ นุ่ พีอ่ ย่าง พราว ก็ทา� ออกมามีสไตล์เป็นของตัวเอง ดีไม่แพ้ วงรุ่นพี่เลยทีเดียว เนื้อเพลงกล่าวถึงชีวิตของคนเมือง (เป็นไป ตามคอนเซ็ปท์จริงๆ) ที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจใคร่รู้เรื่องราวใดๆ นอกจากตัวเอง ซึง่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนในเมืองอยูแ่ ล้ว ภูมิจิต เป็นวงอินดี้ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในเรื่อง ของเนื้อหา และความจัดจ้านทางด้านดนตรี ซึ่งอดคิดไม่ได้ ว่า ภูมจิ ติ จะเป็นต�านานอีกบทหนึง่ ของคณะเพลงอินดี้ ทีเ่ คย มี วงพราว เป็นหัวหอกมาแล้วในอดีต สามารถแวะไปทักทายและดูตารางการเล่นของพวกเขา ได้ ที่ http://www.facebook.com/poomjitband

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://lemonfactory.co.th/


สองหน้านี้ รีวิว, แนะน�า, บอกเล่า, และวิจารณ์งานภาพยนตร์และดนตรี ในเชิงลึกและหลามสุดๆ กับคอลัมนิสต์ชอื่ ดัง (แต่ไม่ได้เป็นนักร้องอาร์เอส)

ËÅÒÁµÒ

เรืèอง : DAMANO

ºÒ§ÊÔ觷ÕèäÁ‹ÍÒ¨ÃÕà¿Ãª...

The Social Network Profile คืนหนึง่ ในเดือนตุลาคม ปี 2003 หลังเลิกรากับแฟนสาว มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก เด็กปี 2 แห่งมหาลัยฮาร์เวิร์ด นึกครึ้ม เพราะฤทธิ์สุราเขียนบล็อกด่า เอริก้า ออลไบร์ท อดีตแฟน สาวและร่วมกับ เอดัวโด้ เซเวอริน สร้าง Facemash เพจ สั ง คมออนไลน์ ที่ สุ ่ ม รู ป ของนั ก ศึ ก ษาสาวๆในหอพั ก ของ มหาวิทยาลัยมาให้โหวตว่าใครสวยกว่ากัน ซึ่งผลตอบแทน แห่งความส�าเร็จดังกล่าวท�าให้มหาลัยทัณฑ์บนซัคเกอร์เบิรก์ ในข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวและแฮ็คข้อมูล แต่นั่นกลับ เป็นจุดเริม่ ต้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทปี่ ฏิวตั กิ ารสือ่ สาร ของพวกเราในทุกวันนี้ สวนทางกับความสัมพันธ์ระหว่าง ซัคเกอร์เบิร์ก กับ เซเวอริน ที่มีตัวแปรส�าคัญคือการเข้ามา ของ ฌอน พาร์คเกอร์ อดีตผู้สร้างแนปสเตอร์ ที่ยื่นแนวคิด ทางธุรกิจทีเ่ ข้าทางมาร์คมากกว่าการหาโฆษณาของเซเวอริน จนน�ามาซึ่งเรื่องราวของมิตรภาพที่ค่อยๆแตกร้าวและการ หักหลังจน มาร์ค ต้องเผชิญการฟ้องร้องถึงสองคดีทั้งจากคู่ แฝด วิงเคิลวอส และ เพื่อนเพียงคนเดียวของเขา เอดัวโด้ เซเวอริน

facebook ของ Damano http://goo.gl/FUAgZ

มากลมกล่อมแม้ศูนย์กลางของเรื่องจะอยู่ที่มาร์ค ซัคเกอร-์ เบิ ร ์ ก คนเดี ย วก็ ต าม และขอกล่ า วชื่ น ชมเพลงประกอบ ภาพยนตร์โดย เทรนท์ เรซนอร์ และ แอ็คติคัส รอสส์ แห่ง วง Nine Inch Nails ที่มีส่วนขับเคลื่อนให้เรื่องราวดูฮิปมาก ขึ้นโดยเฉพาะการน�าเพลงคลาสสิค In the hall of the mountain king มาเรียบเรียงใหม่ในฉากแข่งเรือทีใ่ ห้อารมณ์ ทั้งลุ้นระทึกและชวนให้รู้สึกแค้นกับความพ่ายแพ้ของตัว ละครคูแ่ ฝดวิงเคิลวอสทัง้ ผลการแข่งเรือและความส�าเร็จของ เฟซบุค จนน่าจะกลายเป็นสกอร์ Neo-Classic ได้เลย

Group

ËÅÒÁµÒä´ŒÍÕ¡

Harry Potter and The Deathly Hollows Part 1

ฉากเต้นร�าในเต้นท์คอื สิง่ ยืนยันว่า พวกเขาโตแล้ว และเรื่องราวจะเข้มข้น ขึ้นในภาคต่อไป

ว่ากันที่นักแสดงหลัก 2 คน เจสซี่ ไอเซนเบิร์ก รับบท มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์กได้อย่างน่าเชื่อถือทั้งบุคลิกและจังหวะ การพูดทีไ่ ม่บอกก็รวู้ า่ ท�าการบ้านมาดี แอนดรู การ์ฟลิ ด์ หรือ áÎÏÃÕè ¾ÍµàµÍϡѺà¤Ã×èͧÃÒ§ÂÁ·Ùµ ÀÒ¤ 1 สไปเดอร์แมนคนล่าสุดก็ทา� ให้ เอดัวโด้ เซเวอริน เป็นตัวละคร ที่คนดูเชื่อว่าพร้อมจะลุยกับซัคเกอร์เบิร์กทุกเมื่อ และเคมี ของทั้งคู่ก็ท�างานตลอดเวลาที่ตัวละครร่วมเฟรมเดียวกัน และจะไม่กล่าวถึงคนนิสัยเสียที่สุดในเรื่องก็คงไม่ได้นั่นคือ นอกหน้าต่างทีบ่ า้ นๆ จัสติน ทิมเบอร์เลค ที่ท�าให้ ฌอน พาร์คเกอร์ กลายเป็นตัว แต่ ก ลั บ ขาดความ ขโมยซีนของเรื่องได้อย่างเปี่ยมสเน่ห์ ลบภาพลักษณ์อดีต News Feed สร้างสรรค์อย่างน่า นักร้องบอยแบนด์ได้อย่างหมดจดงดงาม รวมถึงนักแสดงคน เสียดาย การน�าเรื่องราวของคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาแปลงเป็นบท อื่นๆก็ท�าหน้าที่ของตนได้อย่างน่าชื่นชมรวมถึง เบรนด้า ซง ภาพยนตร์คือเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ให้พลั้งมือใส่ฉาก นักแสดงสาวสวยเซ็กซีล่ กู ครึง่ ม้ง-ไทย-อเมริกนั ทีร่ บั บทแฟน บีบคัน้ อารมณ์จนขาดความน่าเชือ่ ถือหรือเบามือจนเรือ่ งราว สาวของเซเวอรินพลิกภาพดาราเด็กแห่งช่องดิสนีย่ แ์ ชนแนล แห้งแล้งไร้สีสัน แต่บทภาพยนตร์ของ แอรอน ซอร์กิ้น (A กลายเป็นเซ็กซี่ไอค่อนคนใหม่ของฮอลลีวูดได้เลยทีเดียว Skyline few good men, 1992) ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือThe ʧ¤ÃÒÁÊ¡ÒÂ䬏´Ù´âÅ¡ Share Accidental Billionaires ของ เบน เมซริช (Ben Mezrich) กลับตรึงผู้ชมได้ตลอดความยาว 2 ชั่วโมง การเปิดเรื่องด้วย สิง่ หนึง่ ทีห่ นังอย่าง The Social Network ได้สะท้อน ฉากสนทนาระหว่ า ง มาร์ ค ซั ค เกอร์ เ บิ ร ์ ก กั บ เอริ ก ้ า ให้เห็นก็คอื ความสัมพันธ์อนั ฉาบฉวยของคนในเจนเนอเรชัน่ ออลไบร์ท ท�าให้คนดูรจู้ กั ตัวละครได้อย่างหมดเปลือกในเวลา เรา Facebook ท�าให้เราเจอกันง่ายขึน้ แต่ลกึ ซึง้ กันน้อยลง หนังรางวัลแด่คนช่างฝัน เพียง 5 นาที และด้วยความเป็นภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนด้วย ที่ถ่ายทอดเรื่องราว เราอาจตื่นเต้นเมื่อเห็น Friend request แต่ละครั้ง และ บทสนทนานอกจากฝีมอื ของคนเขียนบทแล้ว ผูก้ า� กับคือคน มิตรภาพลึกซึ้งได้เปยม ยิง่ ภูมใิ จเมือ่ จ�านวนเพือ่ นใน Profile เราเพิม่ ขึน้ แต่คา� ถาม ที่จะต้องชี้ทาง (Direct) ให้หนังทั้งเรื่อง ซึ่งเดวิด ฟินเชอร์ ที่ อารมณ์ขัน คือเรารักษา “เพื่อนแท้”ของเราไว้ได้นานแค่ไหน ส�าหรับ เพิง่ เยือนเวทีออสการ์จาก The curious case of Benjamin มาร์ค ซัคเกอร์เบิรก์ ในวันที่ Facebook มีผใู้ ช้ครบ 1 ล้าน Button (2008) ไปไม่นานได้ร่ายมนต์ให้หนังเรื่องนี้เต็มไป เขากลับต้องสูญเสียเพื่อนแท้เพียงคนเดียวไปตลอดกาล ด้วยเรื่องราวดราม่าที่น่าประทับใจแต่กลับเจือด้วยอารมณ์ และยิ่งในวันที่ Facebook มี “เพื่อน” กว่า 500 ล้านคน Dinner for ระทึกขวัญตามสไตล์ถนัดของผู้ก�ากับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ เขาได้แต่กดรีเฟรชเพื่อดูว่า “เธอคนนั้น” ตอบรับ “ค�าขอ Schmucks ท�าให้เรื่องเม้าท์ตามกระแสกลายเป็นปรากฏการบนโลก »ÒϵÕé¹ÕéÁÕᵋà¾Õé¹ เป็นเพื่อน” ของเขารึยัง.. เซลลูลอยด์ที่ข้อมูลจากเรื่องจริงได้รับการถ่ายทอดอย่าง เปี่ยมมิติ ฟินเชอร์สามารถท�าให้ภาพรวมทางการแสดงออก

31


ËÅÒÁÍ͹䬏

เรืèอง : 486DX

รีวิวเว็บเพจที่น่าสนใจ กับแนวคิดที่อยากให้ทุกคนเข้าเว็บอื่นบ้าง นอกจาก pantip, kapook หรือ google

Youtube เลิกจ�ากัดความยาวของวิดิโอ – นี่คือข่าวใหญ่ส่งท้ายปเสือเลยนะครับ ถ้าต่อไปทีวีทุกเครื่องดู youtube ได้ ทั้ง คนดู คนท�ารายการ ก็ไม่ต้องง้อช่อง ไม่ต้องรอเวลา ไม่ต้องกลัวหลุดผัง ไม่ต้องกลัวตื่นสายเพราะดูซิทคอมฯจนดึกอีกต่อไป นาน ๆ ไปเราอาจจะไม่ต้องมีช่องอีกเลยก็ได้นะ เอ่อ... เปล่านะครับ ผมไม่ได้เจาะจงซิทคอมฯเรื่องไหนเป็นพิเศษ จริง ๆ ให้ตายเถอะ #tryit

The suicide machine – ชาติหน้ามีจริง ไม่กี่คลิกก็เจอ

ก่อนหน้านี้ the suicide machine คือเครื่องมือ”ฆ่าตัวตายทาง ดิจิตอล” หรือในภาษาคนคือ มันจะท�าการปิดทุก account ที่เรามีใน อินเตอร์เน็ตให้หมด เพื่อให้เราออกจากหน้าจอแล้วไป meet your neighbors again!(เจอเพื่อนบ้านของคุณอีกครั้ง) ตาม motto สุดเจ็บ ของมัน ฟังดูสะใจพิลึก เสียแต่ว่ายุคนี้ เมลเอย facebook เอย ฯลฯ เหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเล่นอีกต่อไป ทว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่จ�าเป็น ส�าหรับหลายคนไปแล้ว เว็บนี้จึงกลายเป็นแค่ของเล่นข�า ๆ ที่ไม่มีใครเขาใช้จริง แต่บัดนี้ The Suicide Machine คิดใหม่ท�าใหม่ ไปไกลกว่าของเล่นตลกประชดประชัน เมื่อจัดการ sign off ทุก account ของคุณแล้ว มันจะให้คุณได้เริ่มสมัคร account ใหม่ของทุกที่ทันที จบชีวิตเดิม เริ่มชีวิตใหม่ได้ ทุกaccountในที่เดียว! ใครอยากมีชีวิตใหม่ ไปเยี่ยมชม http://suicidemachine.org ได้บัดนี้

#loveit

Ziiiro – ก็แฟชั่นอะ! นาฬิกาที่อยู่ในรูปนี้ ไม่มีฟังก์ชันอะไรพิเศษ ไม่มีกระทั่ง ตัวเลขหรือเข็ม แต่มันสวย สวยมาก และถ้าคุณเข้าใจว่ามันบอก เวลาอย่างไร หลามเชื่อว่าคุณจะชอบมันทันที ถึงบรรทัดนี้ ใครยังเดาไม่ออก หลามบอกให้วา่ แถบสีอนั ใหญ่ ด้านในใช้บอกชั่วโมง วงเล็กด้านนอกใช้บอกนาที ง่าย ๆ อย่างนี้ เอง หลามมะ! แม้จะส่งฟรี แต่ราคาก็เอาการอยู่ แวะไปดูรายละเอียดและ เสพความหลามได้ที่ http://www.ziiiro.com ใครใช้ไอโฟน เขามี app ให้โหลดไปหลามกันฟรี ๆ ด้วยนะเออ

#seeit

Word Lens – แปลกันเห็น ๆ เห็นทีแรก หลามนึกว่าหลอกกัน แต่ Word Lens เป็น app ส�าหรับไอโฟนทีม่ ตี วั ตนอยูจ่ ริง โหลดมาลองได้จริง ๆ มันจะเปลีย่ น กล้องของไอโฟนให้เป็นเลนส์มหัศจรรย์ แปลทุกป้าย ทุกค�า ทุกตัวอักษรที่เห็นทันที อัตโนมัติ เล่ายังไงก็ไม่มีทางอเมซซิ่ง เหมือนดูวดิ โิ อสาธิต คุณเอย บอกว่าออกมาจากกระเป๋าโดราเอมอน เราก็เชื่อ! เสียดาย ตอนนี้มีแค่แปลภาษาอังกฤษ-สเปน กับสเปนอังกฤษ แต่ผพู้ ฒ ั นาบอกว่า มีกภี่ าษาในโลก จะทยอยใส่ไปให้หมด ตามไปตะลึ ง กั น ได้ ที่ http://www.questvisual.com ณ บัดนาว

32


ÊÒÇËÅÒÁ

เรืèอง : Smalleye

แนะน�าตัวหน่อยสิ

สาวชลแหล่มๆ ในแบบหลามๆ

สวัสดีค่ะ ชื่อ สุพัตจิตร สมคิดนะคะ ชื่อเล่นชื่อไมค์ค่ะ อายุ 20 ปี เรียน ปี 2 ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหินค่ะ แต่บ้านคุณอยู่บางแสนใช่มั้ย ใช่ค่ะ ไมค์เป็นคนที่นี่ เพื่อนๆ จะรู้จักสุพัตจิตรในแบบไหน ส่วนใหญ่เพือ่ นๆ ไม่รจู้ กั สุพตั จิตรนะ (หัวเราะ) รูจ้ กั กันในชือ่ ไมค์มากกว่า ส่วนตัวตน...อืม...(นิง่ คิด) เพือ่ นจะบอกว่าไมค์เป็น Jumper นะ (หัวเราะ) เป็น แบบเดี๋ยววันนี้อยู่หัวหิน อีกวันขึ้นกรุงเทพฯ วันมะรืนไปโผล่บางแสน คืออยู่ หลายที่มาก ด้วยความที่ไมค์บ้านอยู่ที่บางแสน แต่ต้องท�างานกรุงเทพฯ และ ก็ดันเรียนที่หัวหิน อะไรประมาณนี้ค่ะ

äÁ¤

คุณชื่นชอบชีวิตบนรันเวย์มานานแค่ไหนแล้ว

Êؾѵ¨ÔµÃ ÊÁ¤Ô´

ก็... มันเริ่มมาจากตอนเด็กๆ ไมค์เป็นคนที่ปลื้มและก็ชอบทางนี้มากๆ เลย ชอบแฟชั่น ชอบนางแบบ การเดินแบบอะไรประมาณนี้ คือพี่แม็ก (พี่สาว ของน้องไมค์) เนี่ยเขาก็ชอบ เขาพาไมค์ไปประกวดตั้งแต่ตอนอยู่ม.4 เลย แล้ว เข้ารอบลึกมากๆ จนเกือบชนะ เลยรูส้ กึ ว่า “เฮ้ย...เนีย่ มันทางเรา” แล้วก็ชอบ ตั้งแต่นั้นมาค่ะ กับต�าแหน่งสาวผิวหน้าขาวกระจ่างใส by Nutrogena หรือ 1 ใน 5 สาวสุดท้ายของ TSM 2010 (Thai Super Model Contest 2010) นี่ มันไม่ธรรมดาเลย เล่าที่มาที่ไปให้เราฟังหน่อยสิ พอหลังจากทีร่ วู้ า่ ตัวเองชอบอะไรก็ตระเวนประกวดมาเรือ่ ยค่ะ (หัวเราะ) แล้วก็ไปเรียนกับพีล่ กู หมี (รัศมี ทองศิรไิ พรศรี) ที่ VR MODEL ค่ะเป็นโรงเรียน สอนเดินแบบของพีเ่ ค้า ก็สนิทกันแทบจะเป็นแม่-ลูกกันเลย ทีนกี้ เ็ ลยได้ขอ้ มูล มาแล้วก็ลองประกวดดู แล้วก็หวังด้วยนะคะ หวังว่าต้องได้ คือมุง่ มัน่ มาก แล้ว ก็ได้จริงๆ (หัวเราะ)

Chonburi’s next THAILAND super model.

ตอนคุณอยู่ในการประกวด อะไรที่ท�าให้คุณรู้สึกแย่หรือท้อบ้าง, แล้วคุณผ่านมันมายังไง โหย... มีค่ะ คือตอนแรกตอนไปประกวด TSM 2010 เราก็คิดว่ามันเป็น งานประกวดธรรมดา แต่เราเพิง่ รูต้ อนหลังว่าเค้าเป็นเรียลลิตโี้ ชว์ทอี่ อกอากาศ ทางช่อง 7 ด้วย เราก็แบบเกร็งๆ เลยท�าตัวไม่ถูก ต้องมาฟอกสบู่โชว์อะไร ประมาณเนี้ยะ คือมันเขินด้วย...แต่ก็คิดว่า ถ้าได้ท�าแล้ว เราก็ต้องท�าหน้าที่ ของเราให้ดีที่สุด ตั้งใจท�าค่ะ จนถึงวันนี้ การประกวด ถ้วยรางวัล และประสบการณ์ต่างๆ ที่ ผ่านมาให้อะไรกับคุณบ้าง คิดว่าน่าจะเป็นความผูกพัน มิตรภาพ ที่ส�าคัญเลยคือการท�างานร่วมกัน เป็นทีมค่ะ แล้วต�าแหน่งชื่อยาวๆ ที่เพิ่งได้มานี่ ต้องท�าอะไรบ้าง ทุกอย่างค่ะ (ตอบเร็ว) ไมค์เป็นพรีเซ็นเตอร์ ออกโรดโชว์ ออกอีเวนท์ คือ เราต้องเซ็นสัญญากับทางช่อง 7 เป็นเวลา 3 ปี ถ้าจะรับงานอะไรก็ต้องผ่าน เขาด้วย, แต่จริงๆ ก็ท�าได้หมดนั่นแหละนะ สิ่งที่สุพัตจิตร สมคิดอยากจะท�าซักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ มี 2 อย่างนะ, เอ้ย ไม่เอาๆ 3 อย่างค่ะ คืออยากท�าสิ่งที่ตัวเองก�าลังท�า อยูต่ อนนี้ ก็คอื เดินแบบ ให้มนั ดี ให้มนั สุดๆ ไประดับ International ประมาณ นั้นให้ได้ แล้วก็สองคืออยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะ สอนจิตวิทยา เพราะไมค์ชอบเรื่องของความคิด จิตวิทยาประมาณนี้ แล้วก็.... อีกอย่าง ตอนนี้ แค่คิดนะคะ คืออยากเป็นนักแข่งรถ ถ้าคุณอาจจะได้แจ้งเกิดเป็นดารา 7 สี เราขอลายเซ็นคุณไว้ล่วงหน้า ไว้ก่อนได้มั้ย ยินดีค่ะ... 34


ËÅÒÁ¤Ó

เรืèอง : Jalipp

แนะน�าศิลปะทางภาษาที่น่าสนใจทุกแขนง ทั้งไทยและเทศ ไม่ว่าโคลง เคนโต้ กลอนเปล่า ฯลฯ เพื่อเปิดโลกทัศน์และรื่นเริงไปกับตัวอักษรอย่างสุนทรีย์

ลÐàมียดคÇามรÙ้ÊÖก µัéง㨨Ðàอ่ยออก อÔสรоาä»...

“แคนโต้” จัดเป็นบทกวีไทยร่วมสมัย เกิดขึน้ โดยคนไทย มีลกั ษณะเป็นลูกผสม ระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็นกลอนเปล่าไม่มีสัมผัส มี 3 บาท บาทละ 1 วรรค ในแต่ละวรรคไม่ก�าหนดจ�านวนพยางค์ ผู้ที่นิยามการรวมกลุ่มของบทกวี 3 บรรทัด ทีม่ คี วามยาวต่อเนือ่ ง 400 บทขึน้ ไปว่า แคนโต้ นัน้ คือ ฟา พูลวรลักษณ์ ลักษณะเด่นของแคนโต้ คือ ใช้ค�าน้อย แต่ให้ความหมายลึกซึ้ง รูปแบบคล้าย กวีไฮกุของญี่ปุน มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่ไฮกุจะเน้นไปทางการแสวงหา ความหลุดพ้น แต่แคนโต้นั้นเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย และเมื่อกลุ่มค�าเหล่านี้ ถูกจัดเรียง เป็นสามบรรทัดแล้ว จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง หากได้อ่านแคนโต้ของใครผู้ใดก็ตาม เป็นความยาวต่อเนื่องจ�านวนมาก คุณจะกลายเป็นผู้ล่วงล�้า เข้าไปรับรู้ถึงอารมณ์ และห้วงความคิดค�านึงของชีวิตใครผู้หนึ่ง ในลักษณะปะติดปะต่อ และในยามที่คุณ เผชิญหน้ากับถ้อยค�าสั้นๆ เหล่านั้น คุณจะได้พบกับความหมายบางอย่าง ผ่าน ความอ่อนไหว จากชีวิตเล็กๆบนโลกนี้ ในการสื่อสารด้านอารมณ์ การเขียนแคนโต้มักมีรูปแบบที่สั้นและกระชับ หรืออาจมีการใช้การพ้องเสียงหรือการกล่าวซ�้าๆ เพื่อสร้างให้เกิดผลคล้ายดนตรี หรือค�าพูดในพิธีกรรม คุณภาพของบทกวีมักขึ้นอยู่กับการสร้างให้เกิดมโนภาพ การเกี่ยวข้องกันของค�า และความไพเราะของภาษาที่ใช้ ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี กลุ่มคนรักการเขียนบทกวี ไทยแคนโต้ดอทคอม www.thaicanto.com

36


ËÅÒ¹ Á

Àา¾ : Jalipp

รูปฮาๆ ผิดที่ผิดทาง ที่มองแล้วข�าเป็นบ้า...

38


คัดกระทู้และรวมคอมเม้นต์จาก Facebook ของหลามมาให้ชม...มาดูดิ๊ เดือนนี้สาวกเรา เค้าเมาท์อะไรกันบ้าง (จะกด like ให้ด้วยก็ได้นะ)

40


ËÅÒÁÁÒªÔ¡

x12

= 850 x1

ตามสัญญาครับ เดือนนี้เราเปดรับหลามมาชิกแล้ว ตามสมการข้างต้น หลาม 12 เล่ม + เสื้อหลาม 1 ตัว (ตามไซส์ที่คุณเลือก) ราคา 850 บาทไทยถ้วน ไม่ต้องลุ้นว่าจะได้เจอตัวเป็น ๆ หรือไม่อีก ต่อไป นอนเกาพุงรออ่านอยู่บ้านได้เลย นอกนั้นยังมีของสมนาคุณที่เราจะสุ่มส่งไปให้ลุ้นทุกเดือน กิจกรรมพิเศษเฉพาะหลามมาชิก และอื่น ๆ อีกมากมาย ตัดสินใจได้เมื่อใด ติดต่อมาที่ lahm_magazine@hotmail.com วงเล็บหัวเมลว่า สมัครหลามมาชิก กันเลยโลด แล้วหลามฉบับหน้า จะไปหาถึงประตูบ้านเลยจ้า

42


หลาม แมกกาซีน 02 : Wonderkids  

ฟรีก๊อปปี้สายพันธุ์ใหม่ กับทุกเรื่องราวของจังหวัดชลบุรีในมุมที่คุณไม่เคยรู้ และบอกได้คำเดียวว่า "โคตรหลาม" เล่ม 2 กับการเดินสายตามล่า Wonde...

หลาม แมกกาซีน 02 : Wonderkids  

ฟรีก๊อปปี้สายพันธุ์ใหม่ กับทุกเรื่องราวของจังหวัดชลบุรีในมุมที่คุณไม่เคยรู้ และบอกได้คำเดียวว่า "โคตรหลาม" เล่ม 2 กับการเดินสายตามล่า Wonde...