Page 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใบรายชื่อนักศึกษา

RH615

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะ ครุศาสตร์ รหัสวิชา

พลศึกษา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

554189043 554189044 554189045 554189046 554189047 554189048 554189049 554189050 554189051 554189052 554189053 554189054 554189055 554189056 554189057 554189058 554189060 554189061 554189062 554189063 554189064 554189065 554189066 554189067 554189068 554189069 554189071 554189072 554189073 554189074 554189075 554189076 554189077 554189078 554189079 554189080 554189082 554189083

รุ่น 55 หมู่ 2

ชื่อวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา ลำดับ รหัสนักศึกษา

ประเภทนักศึกษา : ปกติ

หน้า 1 / 2 วันที่พิมพ์ 11/08/2555

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี กลุ่ม นศ. ค.บ.1 พลศึกษา หมู่ 2

จำนวน

เรืองมาก

นก.

1

2

คะแนนเก็บ 3 4

/25 Section

อาจารย์ผู้สอน ชื่อ - สกุล

ภาคเรียนที่

5

รวม

Midterm Final

Total

นางสาวศิริรัตน์ กุลวิเศษ นายฉลาด ศรีทองผาภูมิ นายวีรภัทร แซ่ตั้ง นายอิทธิพงษ์ ใจชุ่ม นายกรกช แก้วพฤกษ์ นางสาวธิดารัตน์ โยงรัมย์ นายสุบรรณ คำเทียน นายจักรี วงพล นายนพคุณ แป้งหอม นายชลทิตย์ ขำสำราญ นายพรชัย คงสำเร็จ นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ชื่น นางสาวอารียา มีต้องปัน นายภาคภูมิ เอี่ยมทิพย์ นายภุมรินทร์ ชิณบุตร นายอดิศักดิ์ แย้มพวง นายเอกพล มูลทา นางสาวเกศิณี ศรีคำ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสอาด นางสาววราลักษณ์ เภาพาน นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณประเสริฐ นายอำนาจ ราชสิงโห นายชนสรณ์ มณีสงฆ์ นายสมศักดิ์ จันทเขตต์ นางสาวภาณุมาศ จันทร์แพง นายนรินทร์ บูมา นางสาวคนึงนิจ ทองคำ นางสาวจันทิมา แท่งทอง นายจตุรพร ไล่กระโทก นายณัฐพล ยวงกระโทก นายจิรายุ ศิลามั่นคง นายอภิรักษ์ ธารณะกลาง นางสาวสมฤดี นึ่งแตง นายนิรุตติ์ ศรีคำม่วม นายปณิธิ เพชรศรี นายชัยศรี ขุนสุข นายธีระภัทร บุญสว่าง นายศักรินทร์ กออ่อน ต่อหน้าถัดไป

Grade


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใบรายชื่อนักศึกษา

RH615

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะ ครุศาสตร์ รหัสวิชา

พลศึกษา

รุ่น 55 หมู่ 2

ชื่อวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา ลำดับ รหัสนักศึกษา

ประเภทนักศึกษา : ปกติ

หน้า 2 / 2 วันที่พิมพ์ 11/08/2555

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี กลุ่ม นศ. ค.บ.1 พลศึกษา หมู่ 2

จำนวน

เรืองมาก

นก.

ภาคเรียนที่

Section

อาจารย์ผู้สอน ชื่อ - สกุล

39 554189084 นายกฤษดา มีบำรุง 40 554189086 นายสุชาติ กระฉอดนอก 41 554189087 นายพลากร สุระอุดร 42 554189088 นายพิทักษ์ ชิดนอก 43 554189089 นายขจรภพ สังฆมณี 44 554189090 นางสาวกรรณิการ์ คงมีสุข คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด A ....................... คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด B ....................... คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด C ....................... คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด D ....................... ขาดสอบปลายภาค (I) จำนวน ....................... จำนวนนักศึกษาที่ส่งเกรดทั้งหมด ........................ ลงชื่อ ........................................................... ผู้สอน ลงชื่อ ........................................................... คณบดี

1

คน คน คน คน คน คน

2

คะแนนเก็บ 3 4

/25

5

รวม

Midterm Final

คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด คะแนน ......... ถึง ......... ได้เกรด นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ (I) จำนวน

B+ C+ D+ E

Total

......................... ......................... ......................... ........................ ..........................

ลงชื่อ ........................................................... ประธานสาขาวิชา วันที่ ............... /...................... /.................

Grade

คน คน คน คน คน

รายชื่อพลศึกษา ม.2  
รายชื่อพลศึกษา ม.2  

รายชื่อพลศึกษา ม.2