Page 1

รายงานการประเมินตนเอง

(Self-Assessment Report : SAR)

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


สารบัญ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 2 บทสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 3 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 3.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 3.4 เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3.5 เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ตอนที่ 4 การดาเนินงานของสถานศึกษา 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 4.4 ระบบโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554 4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตอนที่ 5 การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน ตอนที่ 6 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 6.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก

หน้า 1 6 28 30 34 35 37 40 40 41 43 44 47 60 78 84 87 92 96 98 98 100 101


คานา การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้ทาการสรุป รวบรวมข้อมูลมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ขอนาเสนอรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 ต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อให้สามารถนาผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2554 ไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการในปีการศึกษาต่อไป งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


ตอนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร 1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ (เช่น ประวัติโดยย่อ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าหมาย) ควำมเป็นมำของวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (โดยย่อ) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทา การสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง แผนกเดียว หลักสูตร 3 ปี จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร ช่างไม้ปลูกสร้างชั้นต้น (เทียบเท่า ป.6 ในปัจจุบัน) และใช้สถานทีข่ องโรงเรียนสงวนหญิง (บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าเรือนจาเก่าในปัจจุบัน) เป็นสถานที่พัก สาหรับนักเรียนประจา จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2481 ทางราชการได้ปลูกสร้างอาคารลักษณะชั้นเดียว พื้น ซีเมนต์หลังคาสังกะสี ขนาด 10  30 ตารางเมตร ให้จานวน 1 หลัง และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนมาพักยัง บริเวณโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้แก่ บริเวณที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีในปัจจุบนั นี้ อยู่ในเขตวัดละครร้าง วัดโหน่งเหน่งร้าง และวัดช่องลมร้าง ริมถนนขุนช้าง ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเช่าที่ จากกรมการศาสนา เสียค่าเช่าเป็นรายปี ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการปฏิรูปการ อาชีวศึกษาเข้าสู่สถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายใหม่ นอกจากนั้น วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ยังได้ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้น และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อ จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาคี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานให้กับนักเรียน นักศึกษาตาม สาขางานของตน ปรัชญำ : ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดี ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทุกระดับ พันธกิจ 1. พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อบริการ สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์ และ สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ “ ทักษะวิชาชีพ สู่จิตอาสา ” เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ “ กตัญญู บูชาครู ”


ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มจานวนผู้เรียน และคุณภาพให้ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีพ และบริการ เป้ำประสงค์ ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีทกั ษะอำชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้ควำมสำมำรถ กลยุทธ์ 1. ปรับวิธีการสอน เอาใจใส่ดแู ลผู้เรียน เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 2. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ห้องทดลอง และห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. ปรับทัศนะคติของผู้ปกครอง และผู้เรียน ให้เห็นคุณค่าของการเรียนใน สายวิชาชีพ และบริการ เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถานศึกษา 4. สอดแทรกเจตคติ และวินัยในการทางานเข้าไปในกระบวนการ การจัดการศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เป้ำประสงค์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ตำมสำขำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง กลยุทธ์ 1. สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ ความสามารถทันกับเทคโนโลยี และวิทยาการของสาขาวิชา (การยกระดับครูช่างให้ทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นการฝึกอบรม ร่วมกับสถานประกอบการโดยเฉพาะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้จริง) 2. จัดให้มีการสารวจ Training Needs ในระดับชาติของสถานประกอบการที่เป็น ผู้ใช้แรงงานปีเว้นปี (เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) 3. พัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ และเป็นทีย่ อมรับ ยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกิจกรรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา เป้ำประสงค์ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำร บริหำรจัดสถำนศึกษำ กลยุทธ์ 1. สร้างกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่าง การพัฒนากาลังคนในระดับ จังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (ทั้งภายในและภายนอก) 2. ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม ด้วยการสร้างโอกาสให้กับบุคลากร เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา 3. รับและสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ให้กับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับหน่วยงานอื่น ในด้านวิชาชีพ และบริการ


2. กำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกวิชำ เครื่องกล ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้ำง เครื่องมือกล และซ่อมบำรุง โลหะกำร

สำขำงำน ยานยนต์ ยานยนต์ (ทวิภาคี) ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล เชื่อมโลหะ

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชำ สำขำงำน เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิกส์

ก่อสร้ำง – โยธำ เทคนิคกำรผลิต เทคนิคอุตสำหกรรม เทคนิคโลหะ

เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) เทคนิคยานยนต์ (ม.6) ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) เทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม (ม.6) เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) เทคโนโลยีสารสนเทศ โยธา โยธา (ม.6) เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี) เครื่องมือกล (ม.6) ติดตั้งและบารุงรักษา เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม


3. สภำพกำรดำเนินงำน และผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ตำมเป้ำหมำยแผนพัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ) มำตรฐำน ผลกำรประเมิน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ 3.78 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.55 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.00 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 5.00 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 5.00 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ 5.00 มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน 5.00 รวม 4.76 4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนำ จุดเด่นของสถำนศึกษำ 1. มีการทาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน มีการสอบถามความพึงพอใจ ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา 2. ครู มีการทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณาการปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนทีห่ ลากหลาย นักเรียนนักศึกษามีผลงานในการแข่งขันทักษะ และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 4. งบประมาณที่สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีจานวนพอเพียง 5. จานวนคอมพิวเตอร์ ต่อนักเรียนนักศึกษามีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 6. ผู้เรียนพบครูผู้สอนในช่วงปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า บ่าย และสถานศึกษาได้จัดให้มี ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา เพื่อกากับติดตามผู้เรียนทุกสัปดาห์ 7. ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ และการตรวจสารเสพติดทุกปี 8. ผู้เรียนทุกสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 9. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ สู่สังคมอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องและปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมาย 10. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาดาเนินการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบจนได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติ 11. มีการกระจายอานาจ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษา


จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ 1. การประเมินคุณภาพการสอนของครู ควรมีการพัฒนาวิธีการประเมินให้มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ และจัดทาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ทุกแผนกวิชาควรมีบทบาทในการพัฒนา 2. ผู้เรียนที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการควรจัดให้พบครูที่ปรึกษาตามความเหมาะสม 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกสาขางาน ได้จัดทานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้นและควรมี การจัดทาวิจัยสถาบัน หรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 5. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต 1. สถานศึกษามีการติดตามนักเรียนนักศึกษา ขณะที่กาลังศึกษาอยู่เพื่อลดปริมาณการออก กลางคัน และเป็นการเพิ่มปริมาณผู้สาเร็จการศึกษาให้มากขึ้น 2. นาผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และการประเมินภายนอกของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาใช้ในการจัดทาแผนงาน โครงการที่ ชัดเจน และแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ 3. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพประเภท ช่างอุตสาหกรรมให้ชุมชนได้พึ่งพาพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน ให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแบบเป็น รูปธรรม 4. พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 5. จัดตั้งทีมงานประกันคุณภาพ เพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน การดาเนินงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


ตอนที่ 2 บทสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2554 ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม สรุปได้ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

หลักสูตรสาขาวิชา/

จานวน ผู้สาเร็จ การศึกษา (ปีการศึกษา 53)

ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี) สาขางานซ่อมบารุงเครือ่ งจักรกล

สาขางานเชือ่ มโลหะ สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้าง รวมระดับ ปวช. ระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ม.6) สาขางานเทคนิคงานเชื่อม อุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคงานเชื่อม อุตสาหกรรม (ม.6)

จานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาประกอบ/ ศึกษาต่อกนสาขาที่เกี่ยวข้อง/อาชีพอิสระ ได้งานทา ศึกษาต่อ ประกอบ รวม สาขาที่ สาขาที่ ร้อยละ อาชีพอิสระ ทัง้ หมด เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง

39 14 62 17 30 10 47 82 30 331

1 1 2 1 5

-

34 12 57 13 25 10 43 75 28 297

34 12 57 14 25 10 44 77 29 302

87.17 85.71 91.93 82.35 83.33 100.00 93.61 93.90 96.66 91.23

25 41 15 26 14 23 14 14

6 8 3 12 2 6 10 2

-

4 11 10 2 3 2 -

10 19 3 22 4 9 12 2

40.00 46.34 20.00 84.61 28.57 39.13 85.71 14.28

16

6

-

8

14

87.50

4

2

-

2

4

100.00


(ต่อ) หลักสูตรสาขาวิชา/

จานวน ผู้สาเร็จ การศึกษา (ปีการศึกษา 53)

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (ม.6) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) สาขางานโยธา สาขางานโยธา (ม.6) สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมระดับ ปวส. รวมทั้งหมด

37 7 10

จานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาประกอบ/ ศึกษาต่อกนสาขาที่เกี่ยวข้อง/อาชีพอิสระ ได้งานทา ศึกษาต่อ ประกอบ รวม สาขาที่ สาขาที่ ร้อยละ อาชีพอิสระ ทัง้ หมด เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง 11 10 21 56.75 1 1 2 28.57 4 6 10 100.00

34

18

-

15

33

97.05

7

2

-

5

7

100.00

11

6

-

4

10

90.90

26 2 11 26 356 687

8 1 6 114 119

-

13 1 2 26 125 422

21 1 8 26 238 540

80.76 50.00 72.72 100.00 66.85 78.60


ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นในการทางาน หลักสูตรสาขาวิชา/ ระดับ ปวช. 3 สาขางานยานยนต์ สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้าง รวมระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส .2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี) สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

สาขางานโยธา สาขางานโยธา (ม.6) สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมระดับ ปวส. รวมทั้งหมด

จานวน ทัง้ หมด

จานวน ผู้สาเร็จการศึกษา

75 51 54 12 42 39 97 97 52 519 33 35 21 28 11 18 22 38 6 19 18 35 7 24 6 27 10 358 877

จานวนผู้เรียนที่สอบผ่าน การทดสอบเชิงวิชาการฯ

ร้อยละ

58 60 36 6 16 25 84 81 50 423

43 26 5 12 16 49 82 27 260

57.33 48.14 41.66 28.57 41.02 50.51 84.53 51.92 50.09

29 20 10 27 16 16 15 19 6 18 17 31 1 24 4 25 7 285 708

19 10 16 6 9 21 4 16 15 25 3 12 2 11 7 176 436

57.57 47.61 57.14 54.54 40.90 55.26 66.66 84.21 83.33 71.42 42.85 50.00 33.33 40.74 70.00 49.16 49.71

(ปีการศึกษา 2554)

หมายเหตุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดที่ 50 คะแนน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดที่ 30 คะแนน


ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ หลักสูตรสาขาวิชา/ ระดับ ปวช. 3 สาขางานยานยนต์ สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้าง รวมระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส. 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี) สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

สาขางานโยธา สาขางานโยธา (ม.6) สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมระดับ ปวส. รวมทั้งหมด

จานวน ทัง้ หมด

จานวน จานวนผู้เรียนที่สอบผ่าน ผู้สาเร็จการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯ

ร้อยละ

(ปีการศึกษา 2554)

75 51 54 12 42 39 97 97 52 519

58 60 36 6 16 25 84 81 50 423

75 51 52 12 32 34 94 92 52 494

100.00 100.00 96.29 100.00 76.19 87.17 96.90 94.84 100.00 95.18

33 35 21 28 11 18 22 38 6 19 18 35 7 24 6 27 10 358 877

29 20 10 27 16 16 15 19 6 18 17 31 1 24 4 25 7 285 708

32 34 21 28 10 10 21 37 6 19 18 35 7 24 6 19 10 337 831

96.96 97.14 100.00 100.00 90.90 100.00 95.45 97.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.37 100.00 94.13 94.75


ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ หลักสูตรสาขาวิชา/ ระดับ ปวช . 3 สาขางานยานยนต์ สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานก่อสร้าง รวมระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส . สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี) สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

สาขางานโยธา สาขางานโยธา (ม.6) สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมระดับ ปวส. รวมทั้งหมด

จานวน ผู้เรียน ทั้งหมด

จานวนผลงานฯ ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล/ ระดับคุณภาพผลงาน x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม

75 51 54 12 42 39 97 97 52 519

25 17 18 4 11 13 38 22 17 165

33 35 21 28 11 18 22 38 6 19 18 35 7 24 6 27 10 358 877

19 18 12 14 6 4 10 13 3 9 8 13 4 16 3 13 6 171 336

2 2

1 1 0.9

12.5 8.5 9 2 5.5 6.5 19 13 8.5 84.5 9.5 9 6 7 3 2 5 6.5 1.5 4.5 4 6.5 2 8 1.5 7.4 3 86.4 170.9

ผลคูณของจานวนผลงานกับระดับคุณภาพผลงาน

ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิง่ ประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 50.65


ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้นา ไปใช้ประโยชน์ จานวนผลงานฯ ที่ได้นาไปกช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลระดับคุณภาพผลงาน/

จานวนครู (คน) แผนกวิชา

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ รวมทั้งหมด ผลคูณของจานวนผลงานกับ ระดับคุณภาพผลงาน

ประจา

จ้างสอน> 9 เดือน

รวม

0.50

7 13 9 6 11 17 4 2 16 85

2 3 4 2 2 3 2 4 10 32

9 16 13 8 13 20 6 6 26 117

10 16 13 8 13 20 6 6 26 118

5 8 6.5 4 6.5 10 3 3 13 59

118

59

0.70

0.90

1.00

รวม

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้นา ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 50.00


ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน สาขาวิชา ระดับ ปวช . แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ รวมระดับ ปวช . ระดับ ปวส . แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ รวมระดับ ปวส. รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผา่ นเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณาที่ ดาเนินการผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5

รวมประเด็น การพิจารณาที่ ผ่านเกณฑ์

สรุป ผ่าน/ ไม่ผ่าน

      

      

      

      

      

5 5 5 5 5 5 5

       7

      

      

      

      

      

5 5 5 5 5 5 2

       7 14

ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00


ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สาขาวิชา ระดับ ปวช . แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ รวมระดับ ปวช . ระดับ ปวส . แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างซ่อมบารุงฯ รวมระดับ ปวส .2 รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผา่ นเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณาที่ ดาเนินการผ่านเกณฑ์

1

2

3

รวมประเด็น การพิจารณาที่ ผ่านเกณฑ์

      

      

      

3 3 3 3 3 3 3

       7

      

      

      

3 3 3 3 3 3 3

       7 14

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุป ผ่าน/ ไม่ผ่าน


ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณา 1. การได้มาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด 2. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และมีการกากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด 4. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีผลการกากับติดตาม การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา สถานศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดารงตาแหน่ง 5. ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกากับดูแลให้สถานศึกษาดาเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการนาผลการประเมิน ไปปรับปรุง รวมคะแนนที่ได้ รวมคะแนน เท่ากับ ......................10..................

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ มี ไม่มี กช่ ไม่กช่  

การปฏิบัติ

5

5


ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของผู้บริหาร ในการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการ ดาเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ (โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพื่อนาผล การประเมินมากาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ ชุมชนท้องถิน่ 2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมี การรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้ง องค์กรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น 3. มีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน ต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริหาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหาผู้สอนเพิ่ม เช่น จ้างครูอัตราจ้าง 9 เดือน หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้นๆ มาช่วยสอน เป็นต้น 4. มีการกากับดูแลอัตราส่วนผู้สาเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 5. มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน การบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง รวมคะแนนที่ได้ รวมคะแนน เท่ากับ ........................10....................... วิธีคานวณ (ตช.8.1 + ตช.8.2) /4 (10+10) = 5 4 คะแนนที่ได้ เท่ากับ .................5.................

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

5

5


ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็น ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภณ ั ฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น 2. ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น ระบบและการเข้าถึงข้อมูลทาได้อย่างสะดวก .3 มีการจัดลาดับความสาคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน และผู้ใช้งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อการใช้งานได้จริง 4. มีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ (ใช้แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ 5. มีระบบป้องกันและระบบการสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รวมคะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ ...................3.5..................

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

 

 4

1

  3

2


ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งการให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณอย่างน้อย ร้อยละ 75 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง .3 สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ร่วมกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 4. สถานศึกษามีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการ วิชาการ/วิชาชีพ ระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง รวมคะแนน

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

 5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ ....................4.........................

 -

3

2


ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่ เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากร ในทุกหน่วยงาน มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วย ตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยง ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา จากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหา และระบุความเสี่ยงด้านทะเลาะ วิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมี การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง อย่างต่อเนื่อง 3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหา และระบุความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมี มาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดย สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่


ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

4. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหา และระบุความเสี่ยงด้านสังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมี การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการพนัน และการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ สร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรใน ทุกหน่วยงาน มีการป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง/ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมคะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ ..................5....................

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

5

-

5

-


ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา อย่างสม่าเสมอ 2. มีการร่วมกันกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียน ครู และบุคลากร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่ และทาความเข้าใจใน เป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียน ครูและบุคลากร ให้สาธารณชนรับทราบ 3. มีการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ทไี่ ด้วางไว้โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการดาเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ บุคลากร ทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคลในส่วนงานต่างๆ ของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง รายงานให้สาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและ สร้างสรรค์สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น รวมคะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ..................4.......................

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

 5

 -

3

2


ตัวบ่งชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประเด็นการพิจารณา

มี 1. ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 2. ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 3. ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 4. ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและ เปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น รวมคะแนน

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

การปฏิบัติ

4

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ .....................2.5............................

1

1

4


ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณา 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมใน การกาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้อง กับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดาเนินงานของสถานศึกษา โดย ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ ประชาคมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ 75 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ การจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ด้านผู้เรียน ตามที่สถานศึกษากาหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น. รวมคะแนนที่ได้ รวมคะแนน เท่ากับ .......................8...............................

มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ ไม่มี กช่ ไม่กช่

การปฏิบัติ

4

1

4

1


ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณา 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมใน การกาหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดาเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษา 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ ประชาคมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ 75 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อ ชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป 5. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจาก องค์กรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นนั้ รวมคะแนนที่ได้ รวมคะแนน เท่ากับ .......................8.......................... วิธีคานวณ (ตช. 14.1 + ตช.14.2) / 4 (8+8) 4

มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ ไม่มี กช่ ไม่กช่

การปฏิบัติ

=4

คะแนนที่ได้ เท่ากับ ........................4.............................

4

1

4

1


ตัวบ่งชี้ที่ 15 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รบั การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 5. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป รวมคะแนน

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

 5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ ....................5.................................

 -

4

1


ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รบั การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 5. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป รวมคะแนน

ไม่มี

ผลการดาเนินงานมี คุณภาพ กช่ ไม่กช่

 5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ ......................5...................................

 -

4

1


ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2 ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และ สามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตัง้ แต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 5. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รับ การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

รวมคะแนน

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

5

-

5

-

กรณีเลือกกรณีที่ 3 ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม ที่ดี 2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสวยงาม อย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ 3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็น มิตรกับสิง่ แวดล้อม 4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอือ้ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนทัง้ องค์กร และมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

รวมคะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ ......................5...................................

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่


ตัวบ่งชี้ที่ 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ มี

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รบั การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 5. ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป รวมคะแนน

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน มีคุณภาพ กช่ ไม่กช่

5

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ .....................5...........................

-

5

-


ตอนที่ 3 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 3.1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา 3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี )อ่ยยดอ( วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยูดตาบลทดาพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวั่สุพรรณบุรี เปิ่ทา การสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เ่ิมมีชื่อวดา อรงเรียนชดางไม้สุพรรณบุรี เปิ่สอนแผนกชดางไม้ปลูกสร้าง แผนกเ่ียว หลักสูตร 3 ปี จบแล้วไ่้รับประกาศนียบัตร ชดางไม้ปลูกสร้างชั้นต้น (เทียบเทดา ป.6 ในปัจจุบัน) และใช้สถานทีข่ องอรงเรียนสงวนหญิง (บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าเรือนจาเกดาในปัจจุบัน) เป็นสถานที่พัก สาหรับนักเรียนประจา จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2481 ทางราชการไ่้ปลูกสร้างอาคารลักษณะชั้นเ่ียว พื้น ซีเมนต์หลังคาสังกะสี ขนา่ 10  30 ตารางเมตร ให้จานวน 1 หลัง และไ่้ย้ายนักเรียนมาเรียนมาพักยัง บริเวณอรงเรียนของตนเอง ซึ่งไ่้แกด บริเวณที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีในปัจจุบนั นี้ อยูดในเขตวั่ละครร้าง วั่อหนดงเหนดงร้าง และวั่ชดองลมร้าง ริมถนนขุนช้าง ตาบลทดาพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวั่สุพรรณบุรี อ่ยเชดาที่ จากกรมการศาสนา เสียคดาเชดาเป็นรายปี ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการปฏิรูปการ อาชีวศึกษาเข้าสูดสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายใหมด นอกจากนั้น วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ยังไ่้ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจั่การอยดางตดอเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา เชดน การจั่ให้มีศูนย์การ เรียนรู้่้วยตนเอง ห้องสมุ่อิเล็กทรอนิกส์ การจั่การเรียนการสอนเพื่อมุดงเน้น และเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ่้วยความรดวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อจั่การเรียนการสอนแบบ ทวิภาคี เพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานให้กับนักเรียน นักศึกษาตามสาขางานของตน ผู้บริหารสถานศึกษา นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ นายวิทูร กิจเครือ นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ นายทวีศัก่ิ์ กวยะปาณิก นายพิภพ แก้วไทรหงวน

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ฝ่ายแผนงานและความรดวมมือ รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ฝ่ายวิชาการ

3.1.2 ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกั่อาชีวศึกษาจังหวั่สุพรรณบุรี สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีขนา่เนื้อที่ 04 ไรด 33 ตารางวา มีที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน เลขที่ 40 ถนนขุนช้าง ตาบลทดาพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวั่สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 เบอร์อทรศัพท์ 0-3552-2101 อทรสาร 0-3552-3807 และ Website : www.stc.ac.th


3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม จังหวั่สุพรรณบุรีพื้นฐานเป็นเมืองเกษตร ปลูกข้าว อ้อย ทาสวน และเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพแตด เ่ิม อีกทั้งเป็นจังหวั่ที่อยูดไมดไกลจากเขตเมืองหลวงและเมืองอุตสาหกรรมที่อยูใด กล้เคียงอาทิเชดน จังหวั่ พระนครศรีอยุธยา จังหวั่ปทุมธานี จังหวั่สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ เป็นต้น ปัจจัยเชดนนี้ทาให้ปัจจุบัน พลเมืองชาวสุพรรณบุรีไ่้มีอาชีพที่หลากหลายขึ้น กลดาวคือ คนที่อยูดในท้องถิ่นเ่ิมก็จะยึ่อาชีพเกษตร และมี อีกไมดน้อยที่เข้าสูดเมืองอุตสาหกรรมในจังหวั่ใกล้เคียง ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งมีที่ตั้งอยูดในเขต เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นที่ยอมรับในการจั่การเรียนรู้ และฝึกอาชีพให้กับเยาวชนเกี่ยวกับ่้านเทคอนอลยี ชดางอุตสาหกรรม จึงมีความสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมในงานชดางอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันนับจะมีแตดเติบอต ขยายวงกว้างขึ้นทุกขณะ ไมดวาด จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 3.1.4 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 94,141,149.98 บาท รายละเอีย่ในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 งบ่าเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2554 รายการ

จานวนเงิน )บาท(

1. งบบุคลากร )เงินเ่ือน,เงินประจาตาแหนดง,เงินวิทยฐานะ,คดาจ้างลูกจ้างประจา( 2. งบดาเนินงาน 2.1 งบ่าเนินงาน )ของแผนงานอครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี( 2.2 คดาสาธารณูปอภค 3. ค่าเสื่อมราคา 4. งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน )งบอุ่หนุนขั้นพื้นฐาน( 4.1 คดาจั่การเรียนการสอน 4.2 คดาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. งบรายจ่ายอื่น ๆ )เงินอุดหนุนรครงการพิเศษต่าง ๆ( 5.1 อครงการ Fix it Center 5.2 องค์การบริหารสดวนจังหวั่ 5.3 สิ่งประ่ิษฐ์ของคนรุดนใหมด 5.0 สุขาลอยน้า 5.5 ชดวยเหลืออุทุกภัย 5.6 อครงการสร้างงาน สานอาชีพ 5.4 อครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอาชีพระยะสั้น 5.8 อครงการคุณธรรมนาความรู้

41,779,878.17 12,050,700.00 11,110,700.00 940,444.44 9,491,726.81 27,477,845.00 18,496,854.44 9,380,995.44 3,341,000.00 1,475,000.00 844,444.44 195,444.44 244,444.44 106,444.44 239,444.44 166,444.44 124,444.44

รวมงบดาเนินการทั้งสิน้

94,141,149.98

3.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จั่การเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอีย่สภาพปัจจุบันของ สถานศึกษามี่งั นี้ 3.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2550 ่ังแส่งในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5


ตารางที่ 2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระ่ับชั้น หลักสูตร เพศ หลักสูตร ระดับชั้น ปวช .1 ปวช .2 ปวช .3 รวมระดับ ปวช. ปวส .1 ปวส .2 รวมระดับ ปวส. รวมทั้งหมด

ปกติ + ทวิภาคี ชาย หญิง 726 28 417 28 495 24 1,638 80 406 30 329 29 735 59 2,373 139

เทียบรอนฯ ชาย หญิง -

รวม ชาย 726 417 495 1,638 406 329 735 2,373

หญิง 28 28 24 80 30 29 59 139

ทั้งหมด 754 445 519 1,718 436 358 794 2,512

ตารางที่ 3 จานวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ )รายงานเฉพาะสถานศึกษาทีเ่ ปิ่สอน( รุดนที่/ปี

หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ไมดมี รวม

จานวนรายวิชา

จานวนผู้เรียน ชาย หญิง รวม


ตารางที่ 4 จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหนดง ตาแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

จานวน )คน(

ครูอัตราจ้าง

ชาย

หญิง

ปเอก .

ปรท .

ปตรี .

ต่ากว่า ปตรี.

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ แผนกวิชาชดางกดอสร้าง แผนกวิชาชดางยนต์ แผนกวิชาชดางกลอรงงาน แผนกวิชาชดางเชือ่ มอลหะ แผนกวิชาชดางไฟฟ้ากาลัง แผนกวิชาชดางอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาชดางซดอมบารุงฯ แผนกวิชาชดางเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1 4 9 16 13 8 13 20 6 6 26

1 4 7 13 9 6 11 14 4 2 16

2 -

1 -

2 3 4 2 2 3 2 4 10

1 4 9 16 13 8 13 16 6 6 7

4 19

-

1 4 3 3 1 4 4 2 6

7 13 10 6 9 16 4 6 20

2 1 -

4 5 7 4 11 12 4 2 11

1 4 3 8 2 2 2 4

-

รวมทั้งหมด

122

87 2 1 32

99

23

-

28

91 3 60

26

-

ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสุ่ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์

4 1 2 1 3 14 3 1

1 - 3 1 3 - - 1 - 1 - - 2 - 2 - - 1 - 1 - 1 2 1 2 - 8 6 12 2 - - 3 - 3 - - 1 - 1

7 -

1 1 7 1 -

2 1 2 1 1 2 1

1 1 -

สูงกว่า ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

หญิง ม.ต้นหรือ ต่า กว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส./ อนุปริญญา ปริญญาตรี

เพศ ชาย

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน )คน(

ลูกจ้างประจา

งานตามรครงสร้างบริหาร สถานศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

-

เชี่ยวชาญ

ผู้บริหาร แผนกวิชา /

พนักงานฯ

วุฒิการศึกษา

ครูผู้ช่วย

เพศ

ข้าราชการ

สถานภาพ


)ต่อ(

-

1 - 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1

-

-

1 1 1 1

-

-

งานสดงเสริมผลิตผล การค้า และ ประกอบธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 1 1 2 1

-

-

2 1 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1

-

1 1 -

1 1 2 1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1 1 2 1 46

- - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 1 10 35 16

1 1 2 1 -

7

12

1 1 1 1 24

1 3

-

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประ่ิษฐ์

-

สูงกว่า ป.ตรี

-

ชาย

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1 1 1 1

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความรดวมมือ

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจา

จานวน )คน(

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.

งานตามรครงสร้างบริหาร สถานศึกษา

เพศ

หญิง ม.ต้นหรือ ต่า กว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส./ อนุปริญญา ปริญญาตรี

สถานภาพ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจั่หางาน

งานสวัส่ิการนักเรียนนักศึกษา งานอครงการพิเศษและการบริการ ชุมชน

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวั่ผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุ่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งหมด

30


3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ผู้เรียน 3.3.1 เหรียญทองการแขดงขันฝีมือแรงงานแหดงชาติ ระ่ับภาค สาขาแมคคาทรอนิกส์ 3.3.2 เหรียญทองการแขดงขันฝีมือแรงงานแหดงชาติ ระ่ับภาค สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล ่้วยคอมพิวเตอร์ 3.3.3 เหรียญทองการแขดงขันฝีมือแรงงานแหดงชาติ ระ่ับภาค สาขาเครื่องจักรกล CNC 3.3.0 เหรียญทองการแขดงขันฝีมือแรงงานแหดงชาติ ระ่ับภาค สาขาอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน 3.3.5 เหรียญทองการแขดงขันฝีมือแรงงานแหดงชาติ ระ่ับภาค สาขาตดอประกอบมุมไม้ 3.3.6 ชนะเลิศ การแขดงขันหุดนยนต์ “Android Robot Contest 2011” 3.3.4 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางกดอสร้าง งานปูน 3.3.8 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางกดอสร้าง งานไม้ 3.3.9 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางไฟฟ้า งานติ่ตั้งไฟฟ้า่้วยทดอร้อย สาย 3.3.14 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางอิเล็กทรอนิกส์ การแขดงขันทักษะ ไมอครคอนอทรลเลอร์ 3.3.11 เหรียญเงินการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาเครื่องมือกลและซดอมบารุงงานเขียนแบบ เครื่องกล่้วยคอมพิวเตอร์ 3.3.12 เหรียญเงินการประกว่ร้องเพลงไทยลูกทุงด หญิง ระ่ับภาคกลาง 3.3.13 เหรียญทองแ่งการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางไฟฟ้า งานติ่ตั้ง เครื่องปรับอากาศ 3.3.10 เหรียญทองแ่งการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางไฟฟ้า งานเขียนแบบไฟฟ้า ่้วยคอมพิวเตอร์ 3.3.15 เหรียญทองแ่งการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาชดางอิเล็กทรอนิกส์ การแขดงขัน ประกอบและตรวจซดอมเครื่องขยายเสียง 3.3.16 เหรียญทองแ่งการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับภาคกลาง สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน งานฝึกฝีมือ 3.3.14 เหรียญทองแ่งการประกว่ร้องเพลงสากลชาย ระ่ับภาคกลาง 3.3.18 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับชาติ สาขาวิชาชดางกดอสร้าง งานปูน 3.3.19 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับชาติ สาขาวิชาชดางกดอสร้าง งานไม้ 3.3.24 เหรียญทองการแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับชาติ สาขาวิชาชดางไฟฟ้า งานติ่ตั้งไฟฟ้า ่้วยทดอร้อยสาย 3.3.21 รองชนะเลิศอัน่ับที่ การแขดงขันวิชาชีพ ระ่ับชาติ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2งานฝึกฝีมือ 3.3.22 เหรียญเงินการประกว่ร้องเพลงไทยลูกทุงด หญิง ระ่ับชาติ 3.3.23 เหรียญเงินการประกว่ร้องเพลงสากลชาย ระ่ับชาติ 3.3.20 รองชนะเลิศอัน่ับที่ เครื่องล้างหัวฉี่เครื่องยนต์แกอสอซลีน่้วยอัลตร้าอซนิค 2 งานวันนักประ่ิษฐ์ 3.3.25 ชนะเลิศ หลอ่ไฟอมตะ สิ่งประ่ิษฐ์ของคนรุดนใหมด ระ่ับชาติ


ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.3.26 เชิ่ชูเกียรติ คุรุสุ่่ี : นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ 3.3.24 เชิ่ชูเกียรติ ข้าราชการ่ีเ่ดน : นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ 3.3.28 เชิ่ชูเกียรติ ผู้ทาคุณประอยชน์ทาง่้านการศึกษา : นายทวีศัก่ิ์ กวยะปาณิก 3.3.29 ครูผู้สอน่ีเ่ดน จากคุรุสภา ทดาน 4 3.3.34 รางวัลหนึ่งแสนครู่ี จากคุรุสภา ทดาน 26 3.3.31 รางวัลครูสอน่ี ทดาน 5 3.4 เป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป้าหมายความสาเร็จของการ่าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจั่การศึกษาประจา ปีการศึกษา 2550 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีไ่้จั่ทาแผนพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2550-2558( ซึ่งไ่้ กาหน่เป็นพันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา อ่ยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และ ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมี่ังนี้ ด้าน เป้าหมายความสาเร็จ - จั่การศึกษาอ่ยการระ่มทรัพยากร่้าน 3.4.1 การบริหารจั่การสถานศึกษา

3.0.2 การพัฒนาผู้เรียน

3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจั่การเรียน การสอน

งบประมาณ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองสดวนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทัง้ ความรดวมมือใน การจั่กิจกรรมและการจั่หาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา - จั่การศึกษาให้มีความทันสมัย ยื่หยุดน สอ่คล้องกับความต้องการของตลา่แรงงาน สถาน ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการ ่ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคอนอลยีและสิ่งแว่ล้อม มุดงเน้น การปฏิบัตงิ านจริงตามความพร้อม และศักยภาพของ สถานศึกษา - พัฒนาสถานศึกษา่้วยการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการศึกษา และแหลดงเรียนรู้ ให้สามารถจั่ การศึกษาไ่้สอ่คล้อง และมีประสิทธิภาพ - จั่การศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทาง วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมือง่ีของ สังคม มีความสามารถในการคิ่ เรียนรู้ วางแผนและ พัฒนาตนเอง


ด้าน เป้าหมายความสาเร็จ 3.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานอครงงานทางวิชาชีพ - วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคอนอลยีและ สิ่งประ่ิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย นวัตกรรม 3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกดชุมชน - พัฒนาสังคม่้วยการมีสดวนรดวมการให้บริการ และสังคม การถดายทอ่เทคอนอลยีและองค์ความรู้ทางวิชาชีพ สูดสังคม 3.0.6 การจั่หาทรัพยากรและแหลดงการเรียนรู้ - จั่การศึกษาอ่ยการระ่มทรัพยากร่้าน งบประมาณ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองสดวนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอืน่ รวมทั้งความรดวมมือในการจั่กิจกรรมและการ จั่หาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - พัฒนาสถานศึกษา่้วยการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการศึกษา และแหลดงเรียนรู้ ให้สามารถจั่ การศึกษาไ่้สอ่คล้อง และมีประสิทธิภาพ 3.4.8 การสร้างเครือขดายความรดวมมือในการจั่ - จั่การศึกษาอ่ยประสานความรดวมมือกับ การศึกษา สถานศึกษาทีอ่ ยูดภายในจังหวั่นั้น ทั้งใน่้านการ จั่การวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากร รดวมกัน


3.5 เป้าหมายความสาเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง เป้าหมายความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2550 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมี่ังนี้ ด้าน 3.5.1 ความเสี่ยง่้านความปลอ่ภัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา 3.5. 2 ความเสี่ยง่้านการทะเลาะวิวาท

3.5. 3 ความเสี่ยง่้านสิ่งเสพติ่

3.5. 0 ความเสี่ยง่้านสังคม เชดน การตั้งครรภ์ กดอนวัยอันควร 3.5. 5 ความเสี่ยง่้านการพนันและการมั่วสุม

เป้าหมายความสาเร็จ - ่าเนินการจั่ทาประกันชีวิตหมูดให้กับครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน - สดงเสริมให้มกี ารจั่อบรมการขับขี่ปลอ่ภัย สวมใสด หมวกนิรภัย - แตดงตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองให้มีการตรวจ กากับ ติ่ตามนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยตามหอพัก - ่าเนินการตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อพบ นักเรียน นักศึกษากระทาความผิ่ - มีการตรวจสารเสพติ่ของนักเรียน นักศึกษาทุกคน อยดางน้อย 2 ครั้ง/ ปีการศึกษา - ่าเนินการกากับติ่ตามนักเรียน นักศึกษาที่ตรวจ พบสารเสพติ่ และนักเรียน นักศึกษาที่อยูดในกลุดมเสี่ยง - รณรงค์ให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาในเรือ่ งของการ ป้องกันอรคติ่ตดอทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์กดอน วัยอันควร - จั่อครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นักเรียน นักศึกษา - จั่อครงการกีฬาภายในสถานศึกษา


ตอนที่ 4 การดาเนินงานของสถานศึกษา 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมายของสถานศึกษา ปรัชญา ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดี ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทุกระดับ พันธกิจ 1. พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อบริการ สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์ และ สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ ทักษะวิชาชีพ สู่จิตอาสา ” เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ กตัญญู บูชาครู ” เป้าหมาย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 3 ด้านดังนี้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะอาชีพ และคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม มาตรฐานสาขาวิชาชีพในระดับสากล 2. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ให้ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาสังคมด้วยการมีส่วนร่วมการให้บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ทางวิชาชีพสู่สังคม


4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ ด้าน 4.2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา - จัดการศึกษาโดยการ ปรับปรุงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ระดมทรัพยากรด้าน และพันธกิจ ของสถานศึกษา งบประมาณ ครุภัณฑ์ และ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ บุคลากร ทัง้ จากภาครัฐ องค์กร และเพื่อความสอดคล้องกับ ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล นโยบายสานักงาน ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ สถาบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือใน การจัดกิจกรรมและการจัดหา แห่งชาติ และความต้องการของ สถานประกอบการ ทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ

4.2.2 การพัฒนาผู้เรียน

- จัดการศึกษาให้มีความ ทันสมัย ยืดหยุน่ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการ ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการ ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ ปฏิบัติงานจริงตามความพร้อม และศักยภาพของสถานศึกษา

- จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ไข ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด กิจกรรมระหว่างเรียนในด้านของ นวัตกรรม หรือโครงงาน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มาก ขึน้ - พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น - จัดให้มีการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพในทุกสาขางาน

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน

- พัฒนาสถานศึกษาด้วยการ พัฒนาบุคลากร หลักสูตร การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ให้ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ - จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มี สมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถ ประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของ สังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน เขียนแผนการสอน/จัดกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อ มุ่งเน้นสมรรถนะและบูรณาการ - ประสานงานกับสถาน ประกอบการ เพื่อดาเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้มีคุณภาพมากขึ้น


ด้าน เป้าหมายความสาเร็จ 4.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน - วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมและงานวิจัย นวัตกรรม

4.2.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม

- พัฒนาสังคมด้วยการมี ส่วนร่วมการให้บริการ การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ ความรู้ทางวิชาชีพสู่สังคม

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่ง การเรียนรู้

- จัดการศึกษาโดยการระดม ทรัพยากรด้านงบประมาณ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ทั้งจาก ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัด กิจกรรมและการจัดหาทุนเพื่อ พัฒนาการศึกษา

4.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา

- พัฒนาสถานศึกษาด้วย การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ สอดคล้อง และมี ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทา ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนาไป แก้ไขปัญหาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน อย่าง เป็นระบบ - ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทา สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน หรือ นวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพ และ ทุกภาคเรียน

- ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ เพื่อ ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และ สังคมอย่างต่อเนื่อง - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอน และพัฒนาศูนย์ วิทยบริการ ห้องสมุด เทคโนโลยี เพือ่ ส่งเสริมแหล่ง การเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา

- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีวุฒิ การศึกษา และได้รับวิทยฐานะ ที่สูงขึ้น รวมทัง้ พัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จากการฝึกอบรมสัมมนา และ การศึกษาดูงาน


ด้าน 4.2.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ - จัดการศึกษาโดย ประสานความร่วมมือกับ สถานศึกษาทีอ่ ยู่ภายใน จังหวัดนั้น ทั้งในด้านการ จัดการวิชาการ การใช้ บุคลากรและทรัพยากร ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา - ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัด การศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา - ประสานงานกับสถาน ประกอบการในการจัดการศึกษา ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทักษะทาง วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา

4.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนด มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ ด้าน เป้าหมายความสาเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 1. มียามรักษาความปลอดภัย 4.3.1 ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของ 1. มีมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของนักเรียน ประจา ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน 2. มีระบบการรักษาความ สถานศึกษา สถานศึกษา

4.3.2 ความเสีย่ งด้านการทะเลาะวิวาท

ปลอดภัยของนักเรียน โดยการ มีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและ เอกชนที่มีประสิทธิภาพ 3. สร้างความตระหนักในการ รักษาความปลอดภัยของ โรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ รักษาความปลอดภัยใน วิทยาลัย

2. แต่งตั้งคาสั่ง เวร – ยาม

ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท ในสถานศึกษา

- ปฐมนิเทศนักศึกษา - ชี้แจงบทลงโทษในกรณีเกิด การทะเลาะวิวาทให้นักเรียน นักศึกษาทราบ


ด้าน 4.3. 3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

4.3. 4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 4.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนัน และการมั่วสุม

เป้าหมายความสาเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม นักศึกษาปลอดภัยจากสิ่งเสพ จัดกิจกรรม/โครงการตาม ติดทุกชนิด นโยบาย 3D ประกอบด้วย ด้าน ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ เป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัย จากยาเสพติด ในระบบ การศึกษา ไม่มีนักศึกษาตัง้ ครรภ์ก่อนวัย มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน อันควร และการบริการให้คาปรึกษา ไม่มีนักศึกษาเล่นการพนัน 1. สร้างความตระหนักให้ และการ นักศึกษา มั่วสุมในสถานศึกษา เห็นโทษของการพนัน 2. มีคณะกรรมการฝ่ายปกครอง คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการ พนันและการมัว่ สุมใน สถานศึกษา


4.4 ระบบโครงสร้างบริหารวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิทูร กิจเครือ

นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อานวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา นายทวีศักดิ์ กวยะปาณิก

งานบริ หารทัว่ ไป นางนิธินนั ท์ หวานมาก

งานวางแผนงบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ

นายนฤพงษ์ สว่างศรี

งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา นายอานวย งามเกตุสุข

งานบุคลากร นายอาทร คุม้ ฉายา

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ นายโกมล ศิริสมบูรณ์เวช

งานครู ที่ปรึ กษา นายภาสกร หนูสนัน่

งานการเงิน นางสมพร โพธิ์รัง

งานความร่ วมมือ ว่าที่ พ.ต.สมนึก แช่มประเสริ ฐ์

งานปกครอง นายกอบเกียรติ สง่าสงเคราะห์

งานบัญชี นางศรี สุดา อินทร์สุข

งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์

งานพัสดุ นายสายันต์ ศรี วิเชียร

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา

นายสรวง อ่อนแดง

นางสาวพิจิตตรา มงคลนิมิตร

งานอาคารสถานที่ นายชัยวัฒน์ สวนทอง

งานการตลาดการค้า การตลาดและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและบริ การชุมชน

นายชลิตร์ มณี สุวรรณ

นายมานพ เสาะแสวง

งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

นางสาวพูสุดา เศรษฐพงษ์พาณิ ช

นายธวัชชัย สุขโข

ฝ่ายวิชาการ นายพิภพ แก้วไทรหงวน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางขนิษฐา กิจเครื อ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายสุพจน์ อินทร์สุข แผนกวิชาเครื่ องกล นายศิริชยั นนทดิษฐ์ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต นายสุชิน น้ าจันทร์ แผนกวิชาเทคนิคโลหะ นายอานาจ ละอองศรี แผนกวิชาไฟฟ้ ากาลัง นายวีรพงศ์ อุดมผล แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายสุธีร์ แบนประเสริ ฐ

งานทะเบียน นางพรศรัณย์ อาภาประเทือง

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม นายมนัส ธนะวิโรจน์

งานประชาสัมพันธ์ ว่าที่ ร.ท. ทองใบ สมพิทกั ษ์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน นายวิมล ไม้หอม งานพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน

นางเกศินี งามยิง่ งานวัดผลและประเมินผล นางสาวปาริ ฉตั ร สุขเจริ ญ งานวิทยบริ การและห้องสมุด นางอาภรณ์ วัฒนชโนบล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายประยุทธ์ อินทรโชติ งานสื่ อการเรี ยนการสอน นายสยาม ลิขิตเลิศ


4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 1) จัดแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีวุฒิ สายตรงเพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เปิดสอน ในระดับสูงขึ้น และส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมอย่างเป็น ระบบทั้งสายวิชาชีพ และสามัญทุกภาคเรียน 2) พัฒนาฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน แล้วจัดลงใน ฐานข้อมูล จัดผูร้ ับผิดชอบทุกระดับ ให้ตรงกับงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้ข้อมูลตรงกันในเรือ่ งเดียวกัน 3) ครุภัณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา ควรจัดหามาเพื่อ การศึกษาทีท่ ันสมัย ด้วยการมอบให้สาขาวิชากาหนด รายการครุภัณฑ์เป็นแนวทางหางบประมาณทั้งใน ระบบและนอกระบบและสถานศึกษาควรสร้าง เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า สถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนทีจ่ ะต้อง จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการเรียนการสอนให้ ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพราะสถานศึกษาได้รับ งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์น้อยหรือไม่ได้ หรือมีงบ จัดให้ก็ไม่สามารถจัดซื้อตามต้องการได้ 4) การศึกษาควรจัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นกาลังสาคัญใน การพัฒนาองค์ความรู้ และติดตามผลการดาเนินงาน ตามโครงการทุกภาคเรียน 5) สถานศึกษาควรจัดตั้งทีมงาน เพื่อตัง้ เป้าหมายและ กาหนดขอบเขตการพัฒนา ตรวจวิจัยผลงานให้เป็น ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามแผนงานให้ ครบทุกสาขาวิชาทุกภาคเรียน 6) สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในการประเมินความ พึงพอใจของผูร้ ับบริการด้วย เพื่อให้ทราบประสิทธิผล ของผู้เรียนในการบริการทางวิชาการให้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความ รับผิดชอบ ความมีวินัย ความมีน้าใจ มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน ศึกษาต่อในสาขา วิชาชีพของตน - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้รับการเลื่อนวิทย ฐานะในระดับที่สูงขึ้น - กาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลของแต่ละ หน่วยงาน และแผนกวิชาอย่างชัดเจน

- เพิ่มงบประมาณในการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ จาเงินบารุง การศึกษาให้มากขึ้น - ของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์จากหน่วยงาน ต้นสังกัดให้มากขึ้น

- จัดตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการรายงานผล กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการเขียนแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น สมรรถนะวิชาชีพ - กาหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาดาเนินการ จัดทาโครงงานพร้อมกับจัดทางานวิจัยควบคู่ไปกับผลงาน ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

- จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ สถานศึกษา


ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ 7) เพิ่มคาถามด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผล - จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน ต่อการทางานและด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา

นักศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ใน แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างและ ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดการเรียน การสอนต่อไป 8) ควรปรับการเรียนเปลี่ยนวิธสี อน ให้ผู้เรียนได้มีการ - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ สืบค้นข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และวิถี สอนที่หลากหลายจากการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ แห่งการดารงชีพ ในวิชาชีพของตน ด้วยความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และพึ่งตนเองได้ และมีจรรยาบรรณ วิชาชีพโดยสุจริต

9) ยึดมั่นในอัตลักษณ์ของสถาบัน ที่เป็นผู้นา - ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และครูผสู้ อนร่วมกัน ทางด้านภูมิปัญญา ที่ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ อันเป็น ดาเนินการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วม ประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง การประกวดทั้งในระดับภาคและระดับชาติอย่าง ต่อเนื่อง 10) จัดศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นกั เรียน - จัดหาอุปกรณ์ สื่อการสอน ให้มากขึ้นเพื่อรองรับการ นักศึกษามาใช้เพิ่มเติมมากกว่าการเรียนปกติ จัด ใช้บริการของนักเรียน นักศึกษาในศูนย์วิทยบริการ ครูต่างประเทศและอุปกรณ์การสอนให้ทันสมัย ใช้ และห้องสมุดเทคโนโลยี กิจกรรมก้าวสูร่ ะดับสากลเป็นกลยุทธ 4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 1) สถานศึกษาควรมีการติดตามนักเรียน นักศึกษา - จัดทาผลงานวิจัยปัญหาการออกกลางคนของนักเรียน ขณะทีก่ าลังศึกษาอยู่ เพื่อลดปริมาณการออกกลางคัน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา แล้วสรุปปัญหา สาเหตุของการ และเป็นการเพิ่มปริมาณผู้สาเร็จการศึกษาให้มากขึ้น ออกกลางคันแจ้งให้กับทุกแผนกวิชาทราบ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุการออกกลางคันของ นักเรียน นักศึกษาเพื่อแก้ไขสาเหตุการออกกลางคัน โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้อง

2) ควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อตอบสนอง - จัดทาแบบประเมินให้กับสถานประกอบการ เพื่อขอ ความต้องการของสถานประกอบการ ข้อมูลความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียน นักศึกษา 3) ควรนาผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย - นาผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ต้นสังกัดและการประเมินภายนอกของ สมศ. มาใช้ และการประเมินภายนอกของ สมศ. มาใช้ในการจัดทา ในการจัดทาแผนโครงการที่ชัดเจนและแผนกวิชาที่ แผนยุทธศาสตร์(จัตุรัสภาคี) เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ


ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 4) พัฒนาครูผู้สอน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพประเภทช่าง อุตสาหกรรมให้ชุมชนได้พึ่งพาพัฒนาความเป็นอยู่ ของชุมชน ให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง เป็นรูปธรรม 5) ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 6) จัดประชุมบุคลากรชี้แจงและดาเนินการ พร้อม ติดตามผลอย่างมีระบบ 7) จัดโครงการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาบุคลากร และองค์กร 8) ควรจัดตั้งทีมงานประกันคุณภาพ เพื่อกาหนด เป้าหมายการพัฒนาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 4.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 1) สถานศึกษาควรจัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นกาลัง สาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และติดตามผลการ ดาเนินงานตามโครงการทุกภาคเรียน 2) สถานศึกษาควรจัดตั้งทีมงาน เพื่อตั้งเป้าหมาย และกาหนดของเขตการพัฒนา ตรวจผลงานวิจัย ให้เป็นข้อมูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพตาม แผนงานให้ครบทุกสาขาวิชาทุกภาคเรียน 3) ยึดมั่นในอัตลักษณ์ของสถาบัน ที่เป็นผูน้ า ทางด้านภูมิปัญญา ที่ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์อัน เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

แผนการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ - ดาเนินการกิจกรรม/โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ดาเนินการกิจกรรม/โครงการการให้บริการวิชาชีพ แก่ชุมชน โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี - สถานศึกษายังไม่มีโอกาสได้ดาเนินการในส่วนนี้ - ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงการดาเนินงาน และออก คาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึ่งถึงความเหมาะสมต่อ การดาเนินงานในแต่ละด้าน - จัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้กับบุคลากร ทุกภาคส่วน เช่น ระเบียบวินัยข้าราชการ ระเบียบ การเงินและพัสดุ - มีคาสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ - จัดตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการรายงานผล กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการเขียนแผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ - กาหนดให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาดาเนินการ จัดทาโครงงานพร้อมกับจัดทางานวิจัยควบคู่ไปกับ ผลงาน ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนร่วมกัน ดาเนินการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้า ร่วมการประกวดทั้งในระดับภาคและระดับชาติอย่าง ต่อเนื่อง


ตอนที่ 5 การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี  ข้อมูลความตระหนัก 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน 2. ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อจัดการเรียนการสอน / ฝึกงานตามสาขาวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ข้อมูลความพยายาม 1. จัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2. จัดให้มีการวัด และประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับนักเรียน นักศึกษาทุก คนทุกชั้นปี  ผลการประเมิน ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ กาหนดตามชั้นปี จานวน 2,154 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ - ปีการศึกษา 2554 ไม่มีผู้เรียนเทียบโอนประสบการณ์ – ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ  ข้อมูลความตระหนัก 1. การจัดกิจกรรม/โครงการ ให้กับนักเรียนนักศึกษา มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2. นักเรียน นักศึกษา มีการนาเสนอ/จัดทาโครงการ ที่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ข้อมูลความพยายาม นักเรียน นักศึกษา จัดทาผลงานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ โครงงานต่างๆ ด้วยการประยุกต์ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ร่วมกับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานอาชีพ จานวน 1,289 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 ของผู้เรียน ทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ การสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีการจัดกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมการใช้ภาษา การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 2. มีการนาระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษาได้พฒ ั นาตนเอง  ข้อมูลความพยายาม 1. มีห้องเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติ อย่างแท้จริง  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้ง ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จานวน 1,073 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีกิจกรรม / แผนงาน / โครงการ การดาเนินงานของห้องสมุดเทคโนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. มีรายงานผลการปฏิบัติงานจากงานวิทยบริการและห้องสมุด 3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการนักเรียน นักศึกษา  ข้อมูลความพยายาม จัดหาสื่อการสอน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้มี ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการจัดเก็บข้อมูล สถิติการใช้ห้องสมุดเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมิน ผู้เรียนมีความใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม จานวน 1,702 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ 67.76 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ที่มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ข้อมูลความตระหนัก 1. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ในทุกรายวิชา 2. มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาอบรมนักเรียน นักศึกษา ทุกครั้งที่มีการเข้าพบครูที่ปรึกษา ทุกสัปดาห์  ข้อมูลความพยายาม 1. มีกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 2. มีการจัดทาระบบรายงานเพื่อติดตามการพบครูที่ปรึกษาของนักเรียน นักศึกษา  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจานวน 1,918 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 2,351 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีคณะกรรมการของแต่ละสาขาวิชา จัดทาแผนการเรียน ตารางการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา 2. มีกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียน ตามสาขาวิชาชีพของตนที่เหมาะสม  ข้อมูลความพยายาม 1. แจ้งผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแก่ครูที่ปรึกษาทุกท่าน เพื่อช่วยดาเนินการให้ คาปรึกษา ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ 2. ให้คาแนะนาแก่นักเรียน นักศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ากว่าเกณฑ์ ให้รแู้ ละเข้าใจ เพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 438 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 848 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65 ของผู้เรียนทั้งหมด ผล การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีคณะกรรมการของแต่ละสาขาวิชา จัดทาแผนการเรียน ตารางการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา 2. มีกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียน ตามสาขาวิชาชีพของตนที่เหมาะสม  ข้อมูลความพยายาม 1. แจ้งผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาแก่ครูที่ปรึกษาทุกท่าน เพื่อช่วยดาเนินการให้ คาปรึกษา ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ 2. ให้คาแนะนาแก่นักเรียน นักศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ากว่าเกณฑ์ ให้รแู้ ละเข้าใจ เพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 335 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 444 คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 ของผู้เรียนทัง้ หมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 9 ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิชาชีพ  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2. มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา  ข้อมูลความพยายาม นักเรียน นักศึกษาทีจ่ บการศึกษา แต่ไม่ผา่ นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มอบหมายให้แต่ละ สาขางานเป็นผู้ดาเนินการอบรม ให้ความรู้ และดาเนินการสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 495 คน จากผู้เรียนทัง้ หมด 519 คน คิดเป็นร้อยละ 95.37 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ใน เกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2. มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา  ข้อมูลความพยายาม นักเรียน นักศึกษาทีจ่ บการศึกษา แต่ไม่ผา่ นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มอบหมายให้แต่ละ สาขางานเป็นผู้ดาเนินการอบรม ให้ความรู้ และดาเนินการสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ  ผลการประเมิน ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผ่านการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ จานวน 345 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 358 คน คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 74 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 74 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีแผนปฏิบัติงานการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา 2. มีการเก็บ และรายงานผลการเก็บข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลความพยายาม มีรูปแบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การส่งจดหมาย การรับลงทะเบียน ศิษย์เก่าในวันไหว้ครูช่าง เป็นต้น  ผลการประเมิน ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 568 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 694 คน คิดเป็นร้อยละ 81.84 ของ ผู้เรียนทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 59 พอใช้ : ร้อยละ 50 - 59 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 50


ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ การศึกษา  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีคณะกรรมการดาเนินงาน ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีการติดต่อกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทางานก่อนจบ การศึกษา และจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ของผู้สาเร็จการศึกษาให้กับสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน  ข้อมูลความพยายาม มีการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ผลการประเมิน สถานประกอบการ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ของผู้ ส าเร็ จ การศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อยู่ที่ระดับ 3.97 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  เกณฑ์การประเมิน ดี : 4.00 – 5.00 พอใช้ : 3.50 – 3.99 ปรับปรุง: 1.00 – 3.49


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์เชิง ปริมาณ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ - ดี >74 ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด - พอใช้ 60-74 ตามชั้นปี - ปรับปรุง < 60 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอน - ดี >74 ผลการเรียนรู้ - พอใช้ 60-74 - ปรับปรุง < 60 3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์ - ดี >74 หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ - พอใช้ 60-74 คณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา - ปรับปรุง < 60 การปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกั ษะในการสื่อสาร - ดี >74 ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ - พอใช้ 60-74 การสนทนาทั้งภาษาไทย และ - ปรับปรุง < 60 ภาษาต่างประเทศ 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ - ดี >74 ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นใน - พอใช้ 60-74 การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ - ปรับปรุง < 60 ได้อย่างเหมาะสม 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม - ดี >74 จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ - พอใช้ 60-74 ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี - ปรับปรุง < 60 มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี - ดี >74 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ - พอใช้ 60-74 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - ปรับปรุง < 60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มี - ดี >74 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ - พอใช้ 60-74 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - ปรับปรุง < 60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 9. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร - ดี >74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการ - พอใช้ 60-74 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ - ปรับปรุง < 60 10. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร - ดี >59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่าน - พอใช้ 50-59 ตัวบ่งชี้

สัมฤทธิผ์ ลของการ ดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 87.57

ดี

-

-

ร้อยละ 51.32

ปรับปรุง

ร้อยละ 42.74

ปรับปรุง

ร้อยละ 67.76

พอใช้

ร้อยละ 80.77

ดี

ร้อยละ 51.65

ปรับปรุง

ร้อยละ 75.45

ดี

ร้อยละ 95.37

ดี

ร้อยละ 96.36

ดี


เกณฑ์เชิง ปริมาณ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ - ปรับปรุง < 50 11. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งาน - ดี >59 ทาในสถานประกอบการ/ประกอบ - พอใช้ 50-59 อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี - ปรับปรุง < 50 12. ระดับความพึงพอใจของสถาน - ดี 4.00-5.00 ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่ - พอใช้ 3.50-3.99 พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา - ปรับปรุง 1.00-3.49 ตัวบ่งชี้

สัมฤทธิผ์ ลของการ ดาเนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 81.84

ดี

ร้อยละ 3.97

พอใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.27

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการ แก้ปัญหาการปฏิบัตงิ านอาชีพอย่างเป็นระบบ ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน


ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ  ข้อมูลความตระหนัก แผนกวิชาประสานงานกับสถานประกอบการ ให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามสาขา วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในภาคปฏิบัติ  ข้อมูลความพยายาม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/เรียนภาคปฏิบตั ิ ในสถาน ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  ผลการประเมิน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ จานวน 9 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ จานวน 16 หลักสูตร จาก 18 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ จานวน 25 หลักสูตร จากทั้งหมด 27 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 92.59 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ มากกว่าร้อยละ 75 พอใช้ : มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ ร้อยละ 60 - 75 ปรับปรุง: มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อต่า กว่าร้อยละ 60 หรือไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง เพียงข้อเดียว


ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ข้อมูลความตระหนัก มีแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะ บูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ นโยบายสถานศึกษา 3D  ข้อมูลความพยายาม มอบหมายให้ครูผู้สอนเขียนแผนการสอน มุ่งเน้นสมรรถนะ บูรณาการร่วมกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3D  ผลการประเมิน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง 9 สาขางาน มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา การจานวน 291 รายวิชา จากจานวน 446 รายวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้ง 18 สาขา งาน มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจานวน 255 รายวิชา จากจานวน 713 รายวิชา รวมแผนการ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจานวน 546 รายวิชา จากจานวน 1,159 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50.50 ผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 75 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 75 ปรับปรุง : ต่ากว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 2. มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ข้อมูลความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการสนับสนุนให้ ครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการตามสาขาวิชาชีพ รวมทั้งจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน ออกมาเป็นในรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน ทุกแผนกวิชา  ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ปีการศึกษา 2554 อยู่ที่ระดับ 4.26 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : 4.00 – 5.00 พอใช้ : 3.50 – 3.99 ปรับปรุง: 1.00 – 3.49


ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม  ข้อมูลความตระหนัก 1. แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2554 2. รายการจัดซื้อวัสดุฝึก / วัสดุช่วยฝึกของแต่ละแผนกวิชา  ข้อมูลความพยายาม 1. การรายงานผลการฝึกของนักเรียน นักศึกษา โดยครูผู้สอน 2. แผนงานสาหรับการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์/โครงการ จัดซื้อวัสดุ/ ในแต่ละ แผนกวิชา  ผลการประเมิน งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 31,156,082.28 บาท จากงบดาเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา จานวน 94,141,149.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.09 บาท ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดาเนินการทั้งหมด พอใช้ : ร้อยละ 10 – 15 ของงบดาเนินการทั้งหมด ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการทั้งหมด


ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  ข้อมูลความตระหนัก 1. แผนงานโครงการ/ การปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง  ข้อมูลความพยายาม การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งาน และทันสมัยอยู่เสมอ  ผลการประเมิน จานวนผู้เรียน ต่อจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลเฉลี่ยผู้เรียน 1 คน : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เครื่อง พอใช้ : ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 2 คน : 1 เครื่อง ปรับปรุง: ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง


ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  ข้อมูลความตระหนัก 1. ตารางการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน 2. การประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมต่อสื่อการเรียนการสอนวัสดุ/อุปกรณ์/ และความทันสมัยของผู้เรียน ครุภัณฑ์  ข้อมูลความพยายาม รายงานการประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมต่อสื่อการเรียนการสอนวัสดุ/อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ และความทันสมัยของผู้เรียน  ผลการประเมิน มีโครงการพัฒนา บันทึกการปรับปรุง ตารางการใช้งาน คณะกรรมการกากับดูแล อาคาร เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ตลอดจนโรงฝึกงาน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ปฏิบัติทุกข้อ พอใช้ : ปฏิบัติข้อ 1 - 3 ปรับปรุง: ปฏิบัติข้อ 1 - 2


ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  ข้อมูลความตระหนัก มีการจัดหา ปรับปรุงพัฒนาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็นให้กับศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดสารสนเทศ  ข้อมูลความพยายาม รายงานการผลการปฏิบัติงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ประจาปีการศึกษา 2554  ผลการประเมิน ศูนย์วิทยบริการมีการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ สื่อการสอน ตลอดจนบันทึกหรือประวัติการใช้ งาน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ปฏิบัติทุกข้อ พอใช้ : ปฏิบัติ 3 ข้อ ปรับปรุง: ปฏิบัติ 1 - 2 ข้อ


ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีการจัดจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีความจาเป็น ตามความเหมาะสม 2. ดาเนินการซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในทุกแผนกวิชา ให้มีความพร้อมต่อ การใช้งาน  ข้อมูลความพยายาม มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ใน ทุกแผนกวิชา  ผลการประเมิน ในทุกแผนกวิชามีการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ อุปกรณ์ บันทึกหรือประวัติการใช้งานครุภัณฑ์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  เกณฑ์การประเมิน ดี : ปฏิบัติทุกข้อ พอใช้ : ปฏิบัติข้อ 1 - 4 ปรับปรุง: ปฏิบัติข้อ 1 - 3


ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน  ข้อมูลความตระหนัก 1. การจัดระบบความปลอดภัยของทุกแผนกวิชา เช่น ป้ายคาเตือน สัญญาณเตือนภัย เป็นต้น 2. แบบประเมินการตรวจคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยในโรงฝึกงาน  ข้อมูลความพยายาม 1. รายงานการตรวจคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยในโรงฝึกงานของทุกแผนกวิชา 2. การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาตลอดเวลา  ผลการประเมิน ทุกแผนกวิชามีป้ายแสดงคาเตือนความปลอดภัย ระบบสัญญาเตือนภัย ป้ายแสดงขั้นตอน การใช้งาน สถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ บันทึกการใช้งานครุภัณฑ์ ข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 96.42 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 70 พอใช้ : ร้อยละ 60 - 70 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 60


ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ข้อมูลความตระหนัก 1. การจัดส่งครูผู้สอนไปอบรม สัมมนาเชิงวิชาการตลอดปีการศึกษา 2. จัดการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครู เรื่อง การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการวิจัย ระหว่างวันที่ 36 – 30 ธันวาคม 2554  ข้อมูลความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้รับการอบรมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดปีการศึกษาตามสาขาวิชาชีพ  ผลการประเมิน บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ต่อคนปีต่อปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 89 พอใช้ : ร้อยละ 75 - 89 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 75


ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลความตระหนัก แผนงาน/โครงการบันทึกข้อความในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ข้อมูลความพยายาม บันทึกข้อความ/ขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ผลการประเมิน การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอก 25 ครั้งขึ้นไป พอใช้ : ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอก 20 - 24 ครั้ง ปรับปรุง: ระดมทรัพยากรทั้งภายใน ภายนอกน้อยกว่า 20 ครั้ง


ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีและระบบปกติ  ข้อมูลความตระหนัก 1. ข้อมูลสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานตลอดปีการศึกษา 2553 2. แบบตอบรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานจากสถานประกอบการของทุกแผนกวิชา  ข้อมูลความพยายาม 1. การประสานงานให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขา วิชาชีพ 2. การแต่งตั้งครู เป็นคณะกรรมการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  ผลการประเมิน สถานประกอบการที่ร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ ในปี การศึกษา 2554 รวม 43 แห่ง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : สถานประกอบการ 20 แห่งขึ้นไป พอใช้ : 15 – 19 สถานประกอบการ ปรับปรุง: สถานประกอบการน้อยกว่า 15 แห่ง


ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาผู้เรียน  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีกิจกรรม/โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา 2. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงงาน  ข้อมูลความพยายาม ส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชา จัดทากิจกรรม/โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ความรูเ้ ชิงวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ผลการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนในส่วน ของการจัดทาโครงงานวิชาชีพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 89 พอใช้ : ร้อยละ 75 - 89 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 75


ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  ข้อมูลความตระหนัก 1. การจัดตารางสอน ในแต่ละแผนกวิชา 2. การมอบหมายให้ครูผู้สอนที่มคี ุณวุฒิ ได้สอนตรงกับสาขาวิชาชีพของตน  ข้อมูลความพยายาม สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผสู้ อนมีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุน การศึกษาต่อ  ผลการประเมิน อัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนโดยเฉลี่ย 1 : 29.55 เมื่อแยกเป็น แผนกวิชาพบว่าอยู่ในเกณฑ์ 1 : 35 จานวน 6 แผนกวิชา จาก 7 แผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.71 ผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ร้อยละ 100 พอใช้ : ร้อยละ 50 - 99 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 50


ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน  ข้อมูลความตระหนัก 1. การจัดตารางสอน ในแต่ละแผนกวิชา 2. การกาหนดจานวนผู้เรียนห้องเรียนตามาตรฐานการจัดชั้นเรียน/  ข้อมูลความพยายาม กาหนดจานวนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ และชั้นปี ให้มีจานวนตามมาตรฐานการจัด ชั้นเรียน  ผลการประเมิน อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียนโดยเฉลี่ย 1 : 21.47 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน พอใช้ : ผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียนน้อยกว่า 25 – 30 คน ปรับปรุง: ผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียนมากกว่า 30 คน


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 13. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี คุณภาพ (รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 ข้อ) 14. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดยมีการดาเนินการ - ผ่านการตรวจการเขียนแผนฯ จากฝ่ายวิชาการ - มีรายงานผลการจัดการเรียน การสอนบันทึกหลังสอน - ผ่านการนิเทศจากคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผล - มีการนาผลมาพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ เช่นพัฒนาสื่อ แผนฯ 15. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ คุณภาพการสอนของผู้สอน 16. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัด การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (เทียบกับงบดาเนินการทั้งหมด) 17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา (จานวนผู้เรียนต่อครั้งของการเรียนใน รายวิชาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์)

เกณฑ์เชิงปริมาณ - ดี >75 - พอใช้60-75 - ปรับปรุง< 60

ร้อยละ 92.59

ดี

ร้อยละ 50.50

ปรับปรุง

- ดี 4.00-5.00 - พอใช้3.50-3.99 - ปรับปรุง1.00-3.49

ระดับ 4.26

ดี

- ดี >15 - พอใช้10-15 - ปรับปรุง< 10

ร้อยละ 33.09

ดี

1:1

ดี

ปฏิบัตคิ รบ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัตคิ รบ 4 ข้อ ข้อ

ดี

ปฏิบัติข้อ 1-4

พอใช้

- ดี >75 - พอใช้60-75 - ปรับปรุง< 60

- ดี 1 : 1 - พอใช้ 2 : 1 - ปรับปรุง 3 : 1

18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร - ดี ปฏิบัติทุกข้อ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึก - พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี - ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด ประโยชน์สูงสุด

19. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทย บริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ เกิดประโยชน์สูงสุด 20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี

สัมฤทธิผ์ ลของการ ผลการประเมิน ดาเนินงาน

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ - ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 - ดี ปฏิบัติทุกข้อ


ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

- พอใช้ ปฏิบัติ 1-4 - ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 21. ระดับคุณภาพการจัดระบบความ - ดี >70 ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอานวย - พอใช้60-70 ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใน - ปรับปรุง< 60 สาขาวิชา/สาขางาน (ร้อยละของสาขา งานที่จัดระบบความปลอดภัยของ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความ สะดวกได้อย่างมีคุณภาพ) 22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา - ดี >89 ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ - พอใช้ 75-89 - ปรับปรุง< 75 23. จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม - ดี >25 ครั้ง ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน - พอใช้ 20-24 และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน - ปรับปรุง< 20 ครั้ง การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สัมฤทธิผ์ ลของการ ผลการประเมิน ดาเนินงาน

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

24. จานวนสถานประกอบการที่มีการจัด การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัด การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 25. จานวนคน - ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ ของสาขาวิชาที่จัดหาผู้เชี่ยวชาญ) 26. อัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มีคุณวุฒิ ด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 27. อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน

- ดี >20 แห่ง - พอใช้ 15-19 แห่ง - ปรับปรุง< 15 แห่ง - ดี >89 - พอใช้ 75-89 - ปรับปรุง< 75 - ดี 100 - พอใช้ 50-99 - ปรับปรุง< 50 - ดี 1 : 25 - พอใช้ 1 : 25-30 - ปรับปรุง 1 : 30

ร้อยละ 96.42

ดี

ร้อยละ 100.00

ดี

33 ครั้ง

ดี

43 แห่ง

ดี

ร้อยละ 85.71

พอใช้

ร้อยละ 85.71

ดี

1 : 21.47

ดี

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.73


สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการ สอนอย่างเหมาะสม ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขา ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทย บริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึก ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ในสาขาวิชา / สาขางาน ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา ระบบทวิภาคีและระบบปกติ ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผู้สอนประจาที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจาต่อผู้เรียน จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีรายงานการพบนักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี 2. กาหนดตารางการเข้าพบนักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษาอย่างชัดเจน  ข้อมูลความพยายาม มีการติดตามผลการพบครูที่ปรึกษา ของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการรายงานพฤติกรรม ของนักเรียน นักศึกษาที่ทาผิดระเบียบของสถานศึกษาแจ้งต่องานปกครองเพื่อดาเนินการต่อไป  ผลการประเมิน สถานศึกษาจัดตารางให้นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา ทุกสัปดาห์ รวม 36 ครั้ง ต่อปี การศึกษา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่า 25 ครั้ง ต่อปี พอใช้ : 20 – 25 ครั้ง ต่อปี ปรับปรุง: น้อยกว่า 20 ครั้ง ต่อปี


ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีรายงานผลการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี 2. กาหนดตารางการตรวจสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีอย่างชัดเจน  ข้อมูลความพยายาม มีการกากับติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ยง หรือข่ายที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมิน จัดให้มีการตรวจสารเสพติด ของผู้เรียนทั้งสถานศึกษาทุกภาคเรียน รวม 2 ครั้ง ต่อปี ผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : 1 ครั้ง ต่อปี หรือมากกว่า และจานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจมากกว่าร้อยละ 90 พอใช้ : 1 ครั้ง ต่อปี หรือมากกว่า และจานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจมากกว่าร้อยละ 80 – 90 ปรับปรุง: 1 ครั้ง ต่อปี หรือมากกว่า และจานวนผู้เรียนที่ได้รับการตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่มีการตรวจ


ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า  ข้อมูลความตระหนัก 1. รายงานการพบนักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษา 2. การให้คาปรึกษา แนะนานักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษา  ข้อมูลความพยายาม รายงานการกากับติดตามนักเรียน นักศึกษา โดยครูที่ปรึกษา และการจัดกิจกรรมโครงการ/ ต่างๆ เพื่อควบคุม ดูแล เช่น การเช็คชื่อเข้าเรียน การปรับแก้กิจกรรมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม/ โครงการ เป็นต้น  ผลการประเมิน ผู้เรียนออกกลางคันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 329 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 848 คน เป็นร้อยละ 38.79 ผู้เรียนออกกลางคันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 87 คน จากผู้เรียน ทั้งหมด 444 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 จานวนร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนทั้ง 2 ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 29.19 ผลการประเมินอยู่ ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : น้อยกว่าร้อยละ 31 พอใช้ : ร้อยละ 31 - 40 ปรับปรุง: มากกว่าร้อยละ 40


ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  ข้อมูลความตระหนัก รายงานการจัดกิจกรรมของแต่ละแผนกวิชาที่ดาเนินการตามนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิบัติ “เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”  ข้อมูลความพยายาม สถานศึกษาคอยส่งเสริม ให้คาแนะนาปรึกษา กับทุกแผนกวิชาในการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิบัติ “เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”  ผลการประเมิน ทุกแผนกวิชา จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งด้าน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 80 พอใช้ : ร้อยละ 75 - 80 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 75


ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  ข้อมูลความตระหนัก รายงานการจัดกิจกรรมของแต่ละแผนกวิชาที่ดาเนินการตามนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิบัติ “เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”  ข้อมูลความพยายาม สถานศึกษาคอยส่งเสริม ให้คาแนะนาปรึกษา กับทุกแผนกวิชาในการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิบัติ “เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”  ผลการประเมิน ทุกแผนกวิชา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 80 พอใช้ : ร้อยละ 75 - 80 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 75


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 28. จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบ ครูที่ปรึกษา 29. จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 30. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเข้า 31. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม ทีส่ ่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย สัมพันธ์ (ร้อยละของสาขาวิชาที่จัด กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม) 32. จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม ทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละของสาขาวิชา ทีจ่ ัดกิจกรรมครบทั้ง 2 กิจกรรม)

เกณฑ์เชิงปริมาณ - ดี >25 ครั้ง - พอใช้ 20-25 - ปรับปรุง< 20 ครั้ง - ดี 1ครั้ง >90% - พอใช้ 1ครั้ง 80-90% - ปรับปรุง 1ครั้ง<80% - ดี < 31 - พอใช้ 31-40 - ปรับปรุง>40 - ดี >80 - พอใช้ 75-80 - ปรับปรุง< 75

- ดี >80 - พอใช้ 75-80 - ปรับปรุง< 75

สัมฤทธิผ์ ลของ การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

36 ครั้ง

ดี

2 ครั้ง

ดี

ร้อยละ 29.19

ดี

ร้อยละ 100.00

ดี

ร้อยละ 100.00

ดี

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี งามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม


มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูส่ ังคม ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการทีใ่ ห้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีรายงานโครงการ ต่างๆ เช่น โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โครงการบริหารส่วนจังหวัด สัญจร โครงการเปิดโลกอาชีพและการงาน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นต้น 2. การรายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือรับบริการจากการจัดโครงการต่างๆ  ข้อมูลความพยายาม จัดให้มีการดาเนินงานตามโครงการ การมีสว่ นร่วมของนักเรียน นักศึกษา ในทุกๆ แผนกวิชา ตามความเหมาะสม  ผลการประเมิน สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 8 จานวน กิจกรรม/ โครงการ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการ พอใช้ : 2 – 3 กิจกรรม/โครงการ ปรับปรุง: 0 – 1 กิจกรรม/โครงการ


ตัวบ่งชีท้ ี่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ วิชาชีพต่องบดาเนินการ  ข้อมูลความตระหนัก 1. แผนการปฏิบัติงานประจาปี 2. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  ข้อมูลความพยายาม มีการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน  ผลการประเมิน งบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการทีใ่ ห้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ 2,064,296.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 0.20 พอใช้ : ร้อยละ 0.11 – 0.20 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 0.11


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 33. จานวนและประสิทธิผลของ กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ

เกณฑ์เชิงปริมาณ - ดี >=4 กิจกรรม - พอใช้ 2-3 กิจกรรม - ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม

34. ร้อยละของงบประมาณในการจัด - ดี >ร้อยละ 0.2 กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการ - พอใช้ ร้อยละ 0.11-0.22 - ปรับปรุง น้อยกว่า วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ ร้อยละ 0.11 ต่องบดาเนินการ

สัมฤทธิผ์ ลของการ ดาเนินงาน

ผลการ ประเมิน

4 กิจกรรม

ดี

ร้อยละ 0.52

ดี

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 33 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ วิชาชีพ ต่องบดาเนินการ


มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย ตัวบ่งชีท้ ี่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์/โครงการ/รายงานการวิจัย ทุกแผนกวิชา 2. มีโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ นาไปประกวดแข่งขันในงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ข้อมูลความพยายาม จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาทัง้ ใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ผลการประเมิน ทุกสาขางานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ รวม 147 ผลงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงการ รวม 123 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 270 ผลงาน สรุปผลการจัดทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการ ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ร้อยละ 100 พอใช้ : ร้อยละ 75 - 99 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 75


ตัวบ่งชีท้ ี่ 36 จานวนนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน/รายงานการวิจัย ทุกแผนกวิชา 2. มีโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ นาไปประกวดแข่งขันในงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ข้อมูลความพยายาม มีการส่งผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดในระดับภาค และระดับชาติ อย่าง ต่อเนื่อง  ผลการประเมิน มีผลงาน ระดับชาติรวมผลงาน จานวน 3 ชิ้น ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 1. ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ “Android Robot Contest 2011” 2. รองชนะเลิศอันดับที่ เครื่องล้างหัวฉีดเครื่องยนต์แกอสโซลีนด้วยอัลตร้าโซนิค 2 งานวันนักประดิษฐ์ 3. ชนะเลิศ หลอดไฟอมตะ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  เกณฑ์การประเมิน ดี : ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป พอใช้ : 2 ชิ้น ปรับปรุง: 1 ชิ้นหรือน้อยกว่า


ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดาเนินการ  ข้อมูลความตระหนัก 1. โครงการจัดทาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 2. โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ พร้อมรายงานการดาเนินการ  ข้อมูลความพยายาม การกาหนดรูปแบบการจัดทาโครงงานของนักเรียน นักศึกษา ในทุกแผนกวิชา  ผลการประเมิน งบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ โครงงาน 1,286,398 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 1.00 พอใช้ : ร้อยละ 0.50 – 1.00 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 0.50


ตัวบ่งชีท้ ี่ 38 จานวนครั้ง และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  ข้อมูลความตระหนัก 1. รายงานการเข้าร่วมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับภาคและ ระดับชาติ 2. การเผยแพร่ขอ้ มูลในหลายช่องทาง เช่น website นิทรรศการ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น  ข้อมูลความพยายาม มีการนาผลงานสิ่งประดิษฐ์/โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดทั้งใน ระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  ผลการประเมิน ช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ประกอบด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ใ นระดั บ อศจ. ระดั บ ภาค และ ระดับชาติ(แผ่นพับ) การจัดกิจกรรม/โครงการ “ส่งเสริมผสมผสานงานอาชีพ เพื่อรอยยิ้ม และความมั่นคง พอเพียง” สื่อสิ่งพิมพ์(นสพ.ไทยรัฐ , สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์) และการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของสถานศึกษา รวม 5 ช่องทาง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : 4 ครั้งและ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า พอใช้ : 2–3 ครั้งและ 2-3 ช่องทาง/ผลงาน ปรับปรุง: 1 ครั้งและ 1 ช่องทาง/ผลงานหรือน้อยกว่า


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้

เกณฑ์เชิงปริมาณ

- ดี 100 ปวช.>1ชิ้น/ภาคเรียน ปวส.>4ชิ้น/ภาคเรียน - พอใช้ 75-99 - ปรับปรุง < 75 ร้อยละของสาขางานทั้ง ปวช.ที่และ ปวส . 36. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ - ดี >=3 ชิ้น งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง - พอใช้ 2 ชิ้น วิชาชีพและ / หรือ ได้รับการเผยแพร่ - ปรับปรุง 1 ชิ้น ระดับชาติ 37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการ - ดี >1.00 สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม - พอใช้ 0.50-1.00 สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน - ปรับปรุง< 0.50 ต่องบดาเนินการ 38. จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ - ดี 4 ครั้ง 4 ช่องทาง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม - พอใช้ 2-3 ครั้ง 2-3 สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ช่องทาง - ปรับปรุง 1 ครั้ง 1ช่องทาง

สัมฤทธิผ์ ลของ การดาเนินงาน

ผลการ ประเมิน

ร้อยละ 100.00

ดี

3 ชิ้น

ดี

ร้อยละ 1.36

ดี

5 ช่องทาง

ดี

35. จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ / หรือ ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดาเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน


มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมี ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ข้อมูลความตระหนัก 1. มีแผนปฏิบัติงานประจาปี 2. มีแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 3. มีการจัดทารายงานผลกิจกรรม/โครงการ 4. มีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร  ข้อมูลความพยายาม มีการส่งเสริม กากับติดตาม เสนอแนะ ให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถลุล่วงไปได้ ในทุกกิจกรรม/โครงการ  ผลการประเมิน ข้อมูลด้านการบริหาร ที่มีคุณภาพครบ 8 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ครบ 8 ข้อ พอใช้ : 6 – 7 ข้อ ปรับปรุง: น้อยกว่า 6 ข้อ


ตัวบ่งชีท้ ี่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ ได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ข้อมูลความตระหนัก 1. กาหนดบุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร และครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ .ศ.2548 2. กาหนดการประเมินจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร  ข้อมูลความพยายาม มีการประเมินผู้บริหาร และครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณของวิชาชีพโดยผู้บริหารสถานศึกษา  ผลการประเมิน บุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ 100.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มากกว่าร้อยละ 90 พอใช้ : ร้อยละ 85 - 90 ปรับปรุง: น้อยกว่าร้อยละ 85


ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  ข้อมูลความตระหนัก 1. แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็นเครือข่ายของ สถานศึกษา 2. มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครบ 8 ประเภท อย่างเป็นระบบและประมวลผลได้  ข้อมูลความพยายาม มีการรายงานผลการดาเนินงาน การพัฒนาระบบสืบค้น การประมวลผล และข้อมูลความ พร้อมการจัดตั้งสถาบัน ของสถานศึกษา  ผลการประเมิน บริหารจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ ครบ 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน เกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 4 หรือปฏิบัติครบ 5 ข้อ พอใช้ : ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 ปรับปรุง: ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือไม่ได้ดาเนินการ


สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 39. ระดับคุณภาพการบริหารงานของ ผู้บริหารทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาคม อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา

เกณฑ์เชิงปริมาณ - ดี 8 ข้อ - พอใช้ 6-7 ข้อ - ปรับปรุง<6ข้อ - ดี >90 - พอใช้ 85-90 - ปรับปรุง < 85 - ดี ปฏิบัติ 1-4-5 - พอใช้ 1-3 - ปรับปรุง 1-2

สัมฤทธิผ์ ลของ การดาเนินงาน

ผลการประเมิน

8 ข้อ

ดี

ร้อยละ 100.00

ดี

5 ข้อ

ดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วน ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตัวบ่งชีท้ ี่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา


มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชีท้ ี่ 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลความตระหนัก 1. แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 2. บันทึกข้อความ การรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อมูลความพยายาม มีการจัดทาคู่มอื การรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับทุกแผนกวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผลการประเมิน มีการดาเนินการและจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลครบ ทั้ง 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : มีการปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อ พอใช้ : ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 3 ปรับปรุง: ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 2 หรือไม่ได้ดาเนินการ


ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ข้อมูลความตระหนัก 1. รายงานการประเมินตนเอง 2. บันทึกข้อความการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ข้อมูลความพยายาม มีความพยายามในการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา  ผลการประเมิน มีการดาเนินการและจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลครบ ทั้ง 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  เกณฑ์การประเมิน ดี : ปฏิบัติครบทั้ง 3 ข้อ พอใช้ : ปฏิบัติข้อ 1 และ ข้อ 2 ปรับปรุง: ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อเดียว สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 42. ระบบกลไกในการประกันคุณภาพ ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 43. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ ภายใน

เกณฑ์เชิงปริมาณ - ดี ปฏิบัติ 1-4 - พอใช้ 1-3 - ปรับปรุง 1-2 - ดี ปฏิบัติ 1-3 - พอใช้ 1-2 - ปรับปรุง 1

สัมฤทธิผ์ ลของการ ผลการประเมิน ดาเนินงาน 4 ข้อ

ดี

3 ข้อ

ดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน


ตอนที่ 6 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 สรุปได้ดังนี้ 1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่

1 2 3 4 5 6 7

ตัท้ีงงี้ที่ ตัท้ีงงี้ที่ ตัท้ีงงี้ที่ ตัท้ีงงี้ที่ ตัท้ีงงี้ที่ ตัท้ีงงี้ที่ ตัท้ีงงี้ที่

1,6,8,9,10,11 13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27 28,29,30,31,32 33,34 35,36,37,38 39,40,41 42,43

2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามลาดับดังนี้ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่

1 2

ตัท้ีงงี้ที่ 5,12 ตัท้ีงงี้ที่ 20,25

3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามลาดับดังนี้ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่

1 2

ตัท้ีงงี้ที่ 3,4,7 ตัท้ีงงี้ที่ 14,15,27

6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอยีางมีประสิทธิภาพ้รรลุเป้าหมายตามแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกาหนดแนททางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแ้้ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรทมได้ดังนี้ 6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ้ริหารจัดการสถานศึกษา ตามเป้าหมาย ทิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา เพื่อ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคทามสอดคล้องกั้นโย้ายสานักงานคณะกรรมการการอางีทศึกษา พระราง้ัญญัติ การอางี ท ศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหี ง งาติ และคทามต้ อ งการของสถานประกอ้การ ตลาดแรงงานด้านทิงางีพ


6.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน 1) จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 2) สีงเสริม สนั้สนุนให้มีการจัดกิจกรรมระหทีางเรียนในด้านของนทัตกรรม หรือ โครงงาน ในรายทิงาทิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มากขึ้น 3) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายทิ ง าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ทิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น 4) จัดให้มีการประเมินมาตรฐานทิงางีพในทุกสาขางาน 6.2.3 แผนพัฒนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1) สีงเสริมสนั้สนุนให้ครูผู้สอนเขียนแผนการสอน/จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ มุีงเน้นสมรรถนะและู้รณาการ 2) ประสานงานกั้สถานประกอ้การ เพื่อดาเนินการปรั้ปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ งานวิจัย 1) สีงเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาผลงานทิจัย นทัตกรรมเพื่อนาไปแก้ไขปัญหาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน อยีางเป็นระ้้ 2) สีงเสริมให้ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน หรือนทัตกรรมทุกสาขาทิงางีพ และ ทุกภาคเรียน 6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม สีงเสริมและสนั้สนุนกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้้ริการทิงางีพแกีงุมงน และสังคม อยีางตีอเนื่อง 6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ จัดหาทัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาศูนย์ทิทย้ริการ ห้องสมุด เทคโนโลยี เพื่อสีงเสริมแหลีงการเรียนรู้ให้กั้นักเรียน นักศึกษา 6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สีงเสริมให้ครูผู้สอนมีทุฒิการศึกษา และได้รั้ทิทยฐานะที่สูงขึ้น รทมทั้งพัฒนาให้ ุ้คลากรมีคทามรู้คทามสามารถจากการฝึกอ้รมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 6.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 1) รีทมมือกั้หนีทยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกงนในการจัดการศึกษาให้กั้นักเรียน นักศึกษา 2) ประสานงานกั้สถานประกอ้การในการจัดการศึกษารีทมกัน เพื่อสีงเสริมทักษะ ทางทิงางีพให้กั้นักเรียน นักศึกษา


6.3 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง )แนททางการนาเสนอ) 6.3.1 แนททางการทดสอ้มาตรฐานทิงางีพในระดั้ประกาศนีย้ัตรทิงางีพ ของผู้เรียนที่มีอายุ ไมีคร้ 18 ปี้ริู้รณ์ 6.3.2 การงีทยเหลือจากต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 6.3.3 การงีทยเหลือด้านง้ประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกงน 6.3.4 เอกสารทางทิงาการเพื่อรองรั้ สนั้สนุนการศึกษาและการจัดทาผลงานทิจัยของ ครูผู้สอนในสถานศึกษา

sar  

ตัวบ่งชี้ภายใน

sar  

ตัวบ่งชี้ภายใน