Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020

Page 44

42  ГРА ДЪТ   БРОЙ 5 | 2020

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ДА ПОГОВОРИМ ОТНОВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ЕИБ кредитиране за България, 2015-2019 г. по сектори

23% Индустрия, услуги, селско стопанство

6% ВиК, отпадъци, градско развитие

11% Транспорт, комуникации

52% Малки и средни проекти

8% Енергетика

БЪДЕЩЕТО НА НАШАТА ПЛАНЕТА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО ИЗГРАЖДАМЕ НАШИТЕ ГРАДОВЕ И докато кризата, предизвикана от COVID-19, продължава да нанася вреди на икономиките по цял свят, публичните бюджети търпят съкращения, а множество урбанистични проекти се отменят. Градовете вече не разполагат с достатъчно финансиране за започване на проекти, свързани с намаляване на замърсяването на въздуха, защита на пътищата от наводнения или подобряване на качеството на питейната вода. Сега градовете потребяват повече от две трети от световната енергия и другите ресурси, като този процент расте с нарастването на тяхното население. Градовете са основните центрове на заетост, търговия и иновации. Те са двигателите на икономическия растеж. Те определят по-голямата част от културния облик и идентичността на дадена страна. В България 75% от населението живеят в градските зони. По-голямата част от икономическата продукция на страната се генерира в седемте най-големи града. Подкрепата за развитието на градовете в България ще подпомогне икономиката на страната в настоящия момент и ще я подготви за множество предизвикателства в бъдеще.