Page 48

4 4  ГРА ДЪТ    БРОЙ 4 | 2019

БОРИСОВА ГРАДИНА ИСТОРИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Автори на проекта ЧЛ .-КОР. ПРОФ. Д . А .Н. АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ ГЛ . АС. Д-Р Л АНД . АРХ. МАРИЯ Г УРКОВА , Л АНД . АРХ. СТАНИМИР ША Л АМАНОВ, Л АНД . АРХ. ВЛ А ДИМИР МАРИНОВ

ЧЛ.-КОР. НА БАН, Д.А.Н. АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА БОРИСОВАТА ГРАДИНА

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.А.Н. АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ

е магистър по архитектура на Московския архитектурен институт МАРХИ, Москва, професор по градоустройство и териториално устройство (2002), доктор по архитектура (1984), доктор на архитектурните науки (2005), член-кор. на БАН (2008), чуждестранен академик на Руската академия на архитектурата и строителните науки (2010), почетен академик на Украинската академия на архитектурата (2009), почетен професор на МАРХИ (2016), професор на Международната академия на архитектурата (2009). Почетен гражданин на Карнобат (2014). Почетен член на Съюза на ландшафтните архитекти в България (2014). Носител на Почетния знак на Столичната община (2014). Носител на Почетния знак на ЛТУ, София (1998). Носител на най-високата награда на Съюза на архитектите в България – „Златен капител“, два пъти (2009, 2014) и др. Ръководител катедра „Архитектура и урбанистика“ (от 2014), декан на Архитектурния факултет (от 2015) и директор на Института за интегрирано управление на общините (от 2016) при ВСУ „Черноризец Храбър“. Ръководител на катедра „Ландшафтна архитектура" (1994-1995), декан на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ (2007 - 2011; 2011 - 2016) и ръководител на отдел „Инфраструктурни проекти“ (от 2016) при Лесотехническия университет, София. Автор на над 20 монографии, книги и учебници; над 200 научни публикации; над 150 проекта по териториално устройство, градоустройство, архитектура, ландшафт, повече от половината спечелени на конкурси, голяма част от които реализирани.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 4, 2019

Profile for tcmgbg