Page 1

Понеделник, 30 30 юли 2012 Брой (290)

Година VI. - Брой 30 (290)

Органъ за защита на търговскитѣ, индустриални, банкови, занаятчийски и земледѣлчески интереси.

Търговци, индустриялци, банкери, занаятчии и земледѣлци, рекламирайте произведенията и заведенията си въ Излиза от 1911 год.

Големите майки

Слави Бинев

Елена Вапцарова

П

о повод на отказа, парламентът да почете паметта на Никола Вапцаров, евродепутатът и лидер на ГОРД, Слави Бинев е изпратил писмо до председателя на Парламента, в което изразява своето възму-

щение. В писмото на ГОРД се казва: „През 1952г., по предложение на полската писателката Ванда Василевска, жури под председателството на френския обществен деятел Пиер Кот, при секретар Жоржи Амаду

и с участието на Ванда Василевска, Мао Дун, Габриел Арбусие, Хюлет Джонсън и проф. Ян Муркаржовски присъждат на великия Вапцаров “Почетната международна награда на мира.” която се връчва на майката на поета Елена Вапцарова на 3- ти декември 1953г. Сред носителите на тази награда са имената на Пабло Пикасо, Пабло Неруда, Юлиус Фучик, Пол Робсън, Жан Ефел и др. Творчеството и борбата на поета Вапцаров са съзвучни с гласа и борбата на нашата съвременност. Той ненавиждаше унижението на човека и без-

смислието, алчността и лицемерието, мразеше всичко жестоко и грозно … Баба Елена - майката на големия ни поет, когато е получила паричния еквивалент на наградата завързала сумата в банскалийски месал и я занесла в ТКЗС, където заседавал управителният съвет. Развързала месала на масата и се обърнала към председателя Димитър Родин: “Това е кръвнината за Никола. Притурете Виж повече я и нея към събраното за трактори и други машини, нужни на кооператива”. Преди да си тръгне, се обърнала... Виж повече


Брой 30 (290)

Стр. 2

бюрокрация и Непредсказуемост

Николай Вълканов

Е

кип на ИПИ е провел срещи с представители на бизнеса, медиите и неправителствените организации в Североизточна България и Бургас. Практически навсякъде (освен в малки селски общини, където просто отсъства подобен капацитет) местните администрации са доста активни в печеленето и управлението на проекти с европейско финансиране. На много места, обаче, се натъкваме на критики по изпълнението на проектите. Търси се финансиране основно в сферите на инфраструктурата и градоустройството. Общото впечатление от администрацията (с много малко изключения) е, че не помага на бизнеса. Корупцията се е утвърдила като правило, както и търсенето на познанства за уреждането на

Издава: Фактор Медия ЕООД Мейл тираж: 49 000 За контакти: chernev@scci.bg Пловдив тел. 032/636 563 b.i.p@mail.bg

бюрократични спънки. На някои места е-услугите и услугата „на едно гише“ са се провалили, защото самата администрация търси досег с бизнеса, за да упражнява корупционен натиск (най-вече се наблюдава при строителните разрешителни). Въпреки немалкото примери за добре работещи предприятия с разрастващи се пазари, голяма част от компаниите нямат дългосрочна визия и са готови за излизане от бизнеса във всеки един момент. Трайно безработните се оказват неспособни и немотивирани да се включат на пазара на труда въпреки многобройните програми на социалното министерство. Практиката е да се записват на курсове за образование и квалификация единствено с цел да вземат дневни. В повечето области демографската перспектива е негативна. Навсякъде се наблюдава миграция от областните центрове към по-големи градове и чужбина, и от селата към областните центрове. Емиграцията в... Виж повече

Трудно забележими

Д

ори и с просто око е видимо едно – България е трудно забележима в големите проекти на ЕС. От десет основни направления в сектора за транспортна инфрастуктура България присъства само едно - Хамбург-Росток-Бургас/Турска граница – Пиреос Лефкозия. По-детайлен преглед показва, че идеята е в страната ни да бъдат построени (модернизирани) две железопътни отсечки - Видин-София-Бургас/Турска граница и София-Солун-Атина/Пиреос. В раздела „друга инфраструктура” пък фигурират и две магистрални отсечки – София-Македония и София-Сърбия, като и двете са на етап проучване. На фона на останалите над 110 други проекта, 4-те, в които присъства-

ме, очевидно бледнеят. Това наблюдение се потвърждава и от разчетите на комисията за цената на различните коридори. Сметките сочат, че за осъществяването на десетте коридора ще са необходими 237 млрд. евро, а за този, в който се включва страната ни – 8 млрд. евро (третият наймалък). Излиза, че нашият коридор не би получил повече от 1 млрд. евро (дори и след като прибавим средствата от КФ), а да не забравяме, че българските отсечки са едва 1/10 от заложените в плана за коридора. Но дори не това е най-лошото. Последният удар за България идва от условията, според които ще бъдат отпускани средствата от този инструмент. Според записано в регламента на... Виж повече

Тримесечен икономически преглед

И

злезе брой две на „ATTITUDES & ALTITUDES“ – тримесечен икономически преглед на КТБ. Земеделието е един от най-динамично развиващите се отрасли на българската икономика през последните години. Екипът е спазил възприета-

та линия да поднася полезна и актуална информация както за макроикономическата среда, така и за състоянието и перспективите за развитие на ключови сектори от българската икономика. От второто издание читателите ще... Виж повече


Брой 30 (290)

Стр. 3

Командировките намаляват

П

о информация на НСИ пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2012 г. са 361.3 хил., или с 3.7% повече oтколкото през май и с 9.9% над регистрираните през юни 2011 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано към: Испания - със 122.8%, Италия - със 112.9%, Република Македония - с 68.9%, Австрия - с 42.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Сърбия - с 28.4%, и Гърция - с 16.0%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия 34.9%, и със служебна цел - 24.9%. В сравнение с юни 2011 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и при тези с други цели - съответно с 65.2 и 23.2%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания - с 33.1%. През юни 2012 г. с други цели са били 63.7% от пътуванията към Сърбия, 56.6% - към Великобритания, и 52.6% - към Италия. Преобладаващият дял от пътуванията към Испания и Турция са с цел почивка или екскурзия - съответно 43.2 и 42.1%, докато към Русия и Германия те са свързани със служебна цел - съответно 42.5 и 42.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни. През юни 2012 г. посещенията на чужденци в България са 1 116.6 хил., което е с 84.3% повече в сравнение с май 2012 г. и с 5.5% над нивото от юни 2011 година (фиг. 3). Регистрирано е увеличение при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e ръстът при посещенията със служебна цел - 8.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 7.4%, и с други цели - 0.8%. Най-голям относителен дял от общия брой чужденци, посетили България, формират гражданите от Европейския съюз - 56.9%, следвани от тези от другите европейски страни - 33.3%. В сравнение със същия месец на... Виж повече

СЕ маркировка CE маркировката информира потребителя, че индустриалните продукти са преминали съответните процедури при проектиране, производство и пускане на пазара и са разработени предписания за експлоатация, което гарантира тяхната безопасност. Изискванията за безопасност се предписват в Европейските Директиви за различните групи продукти и едно от техническите решения за осигуряване на безопасността на продуктите се съдържат в така наречените хармонизирани стандарти. CE маркировката вър-

ху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария.Директивите се прилагат във всяка страна чрез националното законодателство. В РБългария са приети наредби за следните групи продукти: Съоръжения за ниско напрежение, Машини, Строителни материали, Газови съоръжения, Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално ... Виж повече

Компетенции на младите хора

Н

ационалната школа по мениджмънт, в партньорство с консултанстката компания RPIC ViP, Чехия и Сдружение “Младежка асоциация за стопанска инициатива”, България реализира транснационален проект на тема “Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България”, финансиран от ЕСФ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7, Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема BG051PO001-7.0.01 «Без граници – Компонент 1». Инициативата има за цел да адаптира и валидизира иновативна обучителна методология за развитие на ключови компетенции на младите хора, като част от подготовката им за успешна професионална реализация. В тази връзка за нас ще бъде изключително важно Вашето мнение за социалната компетентност, която младите хора трябва да притежават, за да се адаптират бързо и лесно в бизнес-средата. Най-учтиво Ви молим да вземете участие в проучването, което има за цел да извлече информация за потребностите, нагласите и очакванията Ви за социалните умения на младите хора, на които им предстои да се реализират на пазара на труда. Резултатите... Виж повече


Брой 30 (290)

Двойно брандиране Засилват се пазарните позиции чрез сливане на компаниите Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH и Develop GmbH. Групата постави началото на нова ера с двойна стратегия за растеж, чрез която заедно двата бранда Кonica Minolta и Develop, перфектно допълват нуждите на клиента. Ще се предлагат още по-детайлни решения за клиентите от B2B пазара за производствен широкоформатен и офисен печат. Плановото сливане е в съответствие с цялостната стратегия на Konica Minolta. Управлението на две марки поотделно гарантира, че изискванията на клиентите от двата сегмента ще бъдат напълно задоволени, което ще спомогне за експлоатацията на пълния потенциал на всеки сегмент. Друга основна причина за сливането е разширяване на пазарните позиции, чрез координирана маркетингова стратегия. Освен това, сливането ще гарантира устойчиво развитие на качеството, позволявайки по-ефективни и ориентирани към клиента решения и професионална поддръжка. „Ние сме убедени, че една интегрирана стратегия в маркетинга, продажбите и сервизното обслужване предлага съществени ползи за нашите клиенти. Както може да се очаква при сделка от такъв мащаб, голяма част от детайлите по обединяването все още предстоят да бъдат разработени и от двете компании. Но това разрастване ще направи нашата група много по-силна занапред, с цел да се предостави най-добрата услуга според нуждите на всички наши клиенти,” коментира Кен Осуга, Президент на Konica Minolta Business Solutions Europe. Планирано е всички правни процедури по сливането да приключат до септември 2012 г. За DEVELOP DEVELOP GmbH е водещ доставчик на модерни решения за офис комуникация с независими дистрибутори и специализирани канали в 60 страни в целия свят. Ние предлагаме системи, софтуер и услуги за производството и управлението на документи. С гамата ни от продукти и услуги, ние се... Виж повече

Стр. 4

Край на войните, на монополите, на глада?

Мехрен Кеше

В медиите, в нета, се появи сензационна информация за открития на ирански учени от фондация „Кеше”, които заявиха, че имат технологии, които ще променят човечеството. Оригиналната информация е на сайта на фондацията http://www.keshefoundation.org/. Откритията ще бъдат демонстрирани на 6 и 21 септември в Брюксел... Виж повече


Брой 30 (290)

Стр. 5

Германия пред фалит

Модни награди

Шон Иган

Н

апълно възможно е Германия да фалира, ако продължава да прави отстъпки на партньорите си от еврозоната. Това предупреждава Шон Иган, шеф на независимата рейтингова агенция Иган-Джоунс от САЩ, в интервю за германския вестник „Велт ам зонтаг“. „За мен никога не е било очевидно, че Германия може да изнесе на гърба си цялата еврозона, без да стигне границите на кредитните си възможности. Ако сега Берлин увеличи още повече финансовата си помощ и не възпре исканията на други страни, сам ще се плъзне по надолнището“, посочва експертът. Запитан дали Германия ще банкрутира, Иган твърди, че „това е напълно възможно“. ФРГ щеше да има по-малко проблеми, ако я нямаше единната европейска валута, но ако напусне еврозоната, ще плати още по-скъпо, добавя той. Международната рейтингова агенция „Мудис“ понижи тези дни перспективата на 17 германски банки и няколко техни филиала от „стабилна“ на „отрицателна“, но запази самия рейтинг на максималното равнище – три „А“. Иган-Джоунс обаче понижи в края на юни кредитния рейтинг на Берлин от „АА-“ на „А+“ с мотива, че ако някоя държава напусне еврозоната, Германия като най-голяма икономика в ЕС ще понесе колосални загуби. Според проучване, поръчано от германския вестник „Билд“, всеки втори германец е изгубил доверие към единната европейска валута, 51 на сто от жителите на страната са убедени, че без еврото икономическата ситуация в Германия ще се подобри, а 71 на сто от анкетираните смятат, че Гърция трябва да напусне валутния съюз, ако Атина не спази поетите ангажименти, добавя ИТАР-ТАСС. dartsnews.bg

Националната Камара за Мода отбеляза поредната годишнина от своето учредяване като възстанови Националните Награди за Мода. За най-добрите образци на българското творчество в модния дизайн, родната модна институция допълни наградите с високи финансови стойности чрез втора поред, но вече традиционна Спонсорска Програма за развитие на модния дизайн. Осма годишнина и Осми модни награди с Осем номинации и Осем наградени от Осем членно жури за Осем събития с Осем нови международни партньорства и Осем бутилки искрящо шампанско в семпъл Коктейл, отбелязаха честването, което Управителният Съвет организира с подкрепата на Областна Администрация на Пловдивска област. На нововъзстановения Римски Стадион в центъра на Пловдив, където на същото място и дата на 16 юли 2004г. бе учредена Националната камара за мода на България, 40-градусовите температури не попречиха на гостите да присъстват на античната арена. Там те имаха удоволствието да чуят и да видят първите в българската мода за 2012г. и да затвърдят бъдещето на Пловдив и България като Европейска столица на модата и културата. Перспектива за развитие, креативност, уникалност, стайлинг, иновации, качество и партньорски препоръки са седемте основни критерия, по които се оценяват номинираните. Към тях в оценките по ... Виж повече

Targovski vestnik broj 30  

Business,politic,culture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you