Page 1

กําหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนตเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกลา วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ หองโถงรับรอง สถาบันพระปกเกลา ชั้น 5 (โซนทิศใต) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 09.00 น. 10.00 น.

11.30 น.

ประธานในพิธี ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่พรอมกัน ณ บริเวณหองโถงรับรอง พระสงฆเดินทางมาถึง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจาหนาที่สํานักพระราชวังอาราธนาศีล พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ประธานและผูรวมพิธีถวายภัตตาหารเพล ประธานและผูรวมพิธีถวายจตุปจจัยเครื่องไทยทาน พระสงฆอนุโมทนา กรวดน้ํา เสร็จพิธี ผูรวมพิธีรับประทานอาหารรวมกัน

หมายเหตุ การแตงกาย ชุดสูทสถาบันหรือชุดสุภาพ

กำหนดการ 5 ก.ย.เช้า  
กำหนดการ 5 ก.ย.เช้า  

กำหนดการ 5 ก.ย.เช้า