Page 1

Основно училиште „Кузман Јосифовски – Питу“ Кисела Вода, Скопје

Долгорочно планирање на наставата Предмет: Англиски јазик Статус на предметот: задолжителен Одделение: петто одделение (деветгодишно образование) Број на часови: 3 / 108 Учебна година: 2010 / 2011 година

Глобални цели* Ученикот/ученичката: - да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови и куси искази и да го разбере нивното значење; - да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични искази; - да може да чита со разбирање куси и едноставни искази и текстови за идентификување на конкретни информации; - да се оспособи да пишува зборови по спелување и едноставни јазични искази со правилна употреба на интерпункцијата; - да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар и со примена на јазични функции блиски на возраста на учениците; - да се здобие со знаења за други култури.

Теми Мојот свет – секојдневни обврски и активности

Здрава исхрана, здрав живот

Местото каде живеам

Градот со своите обележја

Сообраќајни знаци и правилно однесување на раскрсница

Меѓупредметна/ Меѓутематска корелација македонски јазик Здрава исхрана, здрав живот македонски јазик општество Мојот свет – секојдневни обврски и активности; На лекар (здравствени тегоби) македонски јазик општество Градот со своите обележја; Сообраќајни знаци и правилно однесување на раскрсница македонски јазик општество Местото каде живеам; Сообраќајни знаци и правилно однесување на раскрсница македонски јазик општество Местото каде живеам; Сообраќајни знаци и правилно однесување на раскрсница

Користена литература

Време на реализација

- Elizabeth Gray, Virginia Evans WELCOME 2, Express Publishing

септември октомври

- списанија и Интернет пристап - образовен софтвер - Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието -Наставна програма за англиски јазик за V одделение (деветгодишно образование)

Долгорочно планирање на наставата по англиски јазик – V одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Марија Рашковска - Георгиевска

ноември

декември

јануари февруари

март


Основно училиште „Кузман Јосифовски – Питу“ Кисела Вода, Скопје

Глобални цели*

Теми Основни математички операции Време (делови од денот, единици за време) На лекар (здравствени тегоби) Празници (опишување активности поврзани со празниците и споредување на обичаите)

Меѓупредметна/ Меѓутематска корелација

Користена литература

македонски јазик математика Време (делови од денот, единици за време) македонски јазик општество математика Основни математички операции македонски јазик општество Здрава исхрана, здрав живот македонски јазик општество Мојот свет – секојдневни обврски и активности

*се однесуваат заеднички на сите теми

Долгорочно планирање на наставата по англиски јазик – V одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Марија Рашковска - Георгиевска

Време на реализација март април април мај мај јуни октомври декември февруари март април јуни

62343101-V-Odd-Marija-Dolgorocno-Planiranje  

Здрава исхрана, здрав живот Градот со своите обележја; Сообраќајни знаци и правилно однесување на раскрсница септември октомври Градот со св...