Page 1

Page 1

BUSINESS BUSINESS :: BUSNES

Mwldan’s Business Centre offers a flexible range of modern business spaces to let at competitive prices.

Image: Paul Fenrich

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at mwldan.co.uk

Only a minute’s walk from Cardigan town centre, right next to the exciting new Bath House Road Development. We’re delighted to welcome two new tenants – The Tivy-Side Advertiser, Cardigan’s favourite local paper for over 140 years, and BlueWest, specialists in business support services. Why not bring your business to join us?

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

Mae Canolfan Busnes Mwldan yn cynnig ystod hyblyg o fannau busnes byr dymor a hir dymor i'w rhentu am brisiau cystadleuol. Wedi ei leoli ond munud ar droed o ganol tref Aberteifi, a nesaf at ddatblygiad newydd a chyffrous y Bath House. Mae'n bleser gennym groesawu dau denant newydd - The Tivy-Side Advertiser, hoff bapur newydd lleol Aberteifi am dros 100 mlynedd, a BlueWest arbenigwyr mewn gwasanaethau busnes. Pam na ddewch â'ch busnes atom ni?

INFORMATIONMWLDAN GWYBODAETH :: INFORMATION

Call 01239 622400 to check current availability. Ffoniwch 01239 622400 i wirio argaeledd presennol. W: www.mwldan.co.uk E: ryan@mwldan.com

CREATIVE LIFESTYLE SOLUTIONS CIC

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

Refunds and Exchanges :: Ad-dalu a Chyfnewid

FREE WIFI

AM DDIM

CINEMA: See page 27 SINEMA: Gweler tudalen 27

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd. yth

ystw

Aber THEATR MWLDAN ir

SWYDDFA DOCYNNAU

DIGWYDDIADAU BYW: Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

Prior y

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

ad

h Ro

Nort

t rs

We advise all customers to allow extra time to park when visiting the theatre. Details of alternative parking facilities can be found at mwldan.co.uk Awgrymwn fod cwsmeriaid yn caniatáu amser ychwanegol i wneud trefniadau ar gyfer parcio wrth ymweld â’r Theatr. Gallwch ddod o hyd i fanylion am fannau parcio eraill ar ein gwefan mwldan.co.uk.

01239 621200

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status.

rfa

Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.00yb – 3.00yh a phrydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw - gallwch 01239 621200).

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

Ticket Prices and Concessions Prisiau Tocynnau a Gostyngiadau

pie

Open Monday – Saturday 10.00am – 3.00pm & before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings call 01239 621200 to book).

The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

Feid

Delicious summer tapas menu now available! Bwydlen tapas yr haf ar gael nawr!

rhaglen 29.06.11 – 06.10.11 programme

Bar :: Bar

Na

CAFFI MWLDAN

If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

C A R D I G A N ’ S A R T S C E N T R E A N D D I G I TA L C I N E M A C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

AFO

RIVER TEIFI E IF I NT

Pont Prior y Priordy y Brid ge

15:11

Pe nd re

29/6/11

Hig h st

6ppCVR pinkpurp

mwldan.co.uk Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

LIVE PERFORMANCES 2D & 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

01239 - 621200 Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI


6ppCVR pinkpurp

29/6/11

15:11

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 6 8 13 26 27 40 42

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Outdoor events Perfformiadau Awyr Agored Touring Productions Perfformiadau Awyr Agored Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME FOR THE SUMMER, PLUS LIVE EVENTS RUNNING RIGHT THROUGH TO DECEMBER. CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD AR GYFER YR HAF, YN OGYSTAL Â DIGWYDDIADAU BYW HYD AT FIS RHAGFYR. We have all the summer’s big movies here for you to enjoy, including the final installment of the Harry Potter story, which we’re presenting from the date of national release – July 15th - in both digital 2D and 3D formats so you can choose the one you prefer!

Mae holl ffilmiau mawr yr haf gennym i chi eu mwynhau, gan gynnwys y rhan derfynol o stori Harry Potter, i’w dangos o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol – Gorffennaf 15 – mewn fformat 2D a 3D i chi gael dewis p’un sydd yn well gennych!

We’ve also recently had a new generation digital projector installed in Mwldan 1, which means a much brighter image – especially in 3D! We’re also working on plans to install digital projection in Mwldan 2 within the next 12 months.

Yn ddiweddar hefyd mae taflunydd digidol cenhedlaeth newydd wedi ei osod ym Mwldan 1, sy’n golygu delwedd llawer yn oleuach – yn enwedig mewn 3D! Rydym hefyd yn gweithio ar gynlluniau i osod taflunydd digidol ym Mwldan 2 o fewn y 12 mis nesaf.

There are many exciting highlights in our live programme – including our popular outdoor shows in July, plus Irish music superstars Patrick Street and worldfamous mountaineer Doug Scott in September. We’re also launching our next two co-production projects – Much Ado About Nothing with Mappa Mundi in September, and a new Welsh language comedy drama Salsa! With Theatr na n’Óg which opens at the National Eisteddfod in August before coming to Mwldan in October. We wish you a wonderful summer, and a warm welcome to Theatr Mwldan.

Mae ‘na nifer o uchafbwyntiau cyffrous yn ein rhaglen fyw gan gynnwys ein sioeau awyr agored poblogaidd ym mis Gorffennaf, yn ogystal â sêr mawr cerddoriaeth Wyddelig, Patrick Street a’r mynyddwr byd enwog Doug Scott ym mis Medi.

DYDDIADUR :: DIARY

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 2

Cover image courtesy of Warner Bros. Pictures Publicity Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4723/11

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Images (top): Noelle Pollington Image (bottom right): Vince Jones

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2 3D

Llun 8 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens 12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 8.50 Captain America 3D

3D

3D 3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

MWLDAN 1 MWLDAN 2

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

3D

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

3D

MWLDAN 1

3D

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

3D

MWLDAN 2

MEDI ::

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens 3D

MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

SEPTEMBER

MWLDAN 2

Iau 1 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.50 Mr. Popper’s Penguins 3.00 The Zookeeper 5.20 7.50 Cowboys & Aliens Ar Gau Closed

MWLDAN 2

12.00 Horrid Henry 3D 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 3D 8.50 Captain America 3D 12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

12.20 The Smurfs 3D 3D 2.20 Mr. Popper’s Penguins 4.30 The Zookeeper 3D 6.40 TT3D 8.50 Senna 7.30 Cardigan Theatre: The Opposite Sex

Sad 3 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D 12.20 The Smurfs 3D 2.20 Mr. Popper’s Penguins 4.30 The Zookeeper 3D 6.40 TT3D 8.50 Senna 7.30 Cardigan Theatre: The Opposite Sex

Sad 17 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 1

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 Mammuth

Sul 25 Sun

Mer 14 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 15 Thu 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 One Day 6.45 NT Live: One Man, Two Guvnors

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.40 One Day 6.45 NT Live: Title TBC 7.30 Mappa Mundi: Much Ado About Nothing

Sad 1 Sat

MWLDAN 2

3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim 7.30 Patrick Street 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim 2.15 The Way 7.30 Doug Scott 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim Ar Gau Closed 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 8.00 Theatr Genedlaethol Cymru: Llwyth 2.10 Cars 2 2D 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 2.30 Sioe Al ac Ant 6.45 Best Of Kendal Film Tour 2011

3.00 Crazy, Stupid, Love 6.20 One Day 8.40 A Screaming Man Ar Gau Closed

2.00 Cars 2 2D 4.10 The Smurfs 2D 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 12.50 The Zookeeper 7.30 PGMT: Leslie Howard

Sul 2 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.30 The Smurfs 2D 3.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 1.40 Mr. Popper’s Penguins 3.50 Cars 2 2D 6.00 Amreeka 8.00 NT Live: Title TBC

Llun 3 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 2

4.00 Friends With Benefits 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Amreeka Ar Gau Closed

Maw 4 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits Ar Gau Closed

Mer 5 Wed MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits Ar Gau Closed

Iau 6 Thu MWLDAN 1

2.10 The Smurfs 2D 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 1.40 Mr. Popper’s Penguins 3.50 The Zookeeper 6.00 A Screaming Man 8.10 The Way

6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 7.30 Mappa Mundi: Much Ado About Nothing

HYDREF :: OCTOBER MWLDAN 1

Llun 26 Mon 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 8.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes

MWLDAN 2

3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 The Messenger 3.30 The Way 6.45 NT Live Encore: One Man, Two Guvnors

Gwe 23 Fri MWLDAN 1

3.40 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love Ar Gau Closed

Gwe 30 Fri 1.00 The Smurfs 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 5.50 8.20 Jane Eyre 1.50 Cars 2 2D 4.00 Mr. Popper’s Penguins 6.10 The Messenger 8.30 The Way

Sad 24 Sat

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 8.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes

MWLDAN 1

Iau 22 Thu

1.10 Mr. Popper’s Penguins 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 1.30 The Zookeeper 3.40 Rise Of.. The Apes 6.10 Mammuth 8.10 One Day

Maw 13 Tue

MWLDAN 2

Mer 21 Wed

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 One Day 1.10 The Smurfs 3D 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 1.20 Cars 2 2D 3.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 One Day

MWLDAN 2

MWLDAN 1

Iau 29 Thu 1.20 The Smurfs 2D 3.30 The Zookeeper 5.50 8.20 Jane Eyre 7.30 Bred In Heaven

Maw 20 Tue

Llun 12 Mon

Gwe 2 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

Mer 28 Wed 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 The Way 7.30 Bred In Heaven

Llun 19 Mon

Sul 11 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 1

3D

Sad 10 Sat MWLDAN 1

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Gwe 9 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

DYDDIADUR :: DIARY

SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 2

Iau 8 Thu

3D

Mer 31 Wed MWLDAN 1

3D

Mer 7 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

01239 621200

Sul 18 Sun 6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Maw 6 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

BOX OFFICE

Gwe 16 Fri 12.35 The Smurfs 3D 3D 2.35 The Zookeeper 3D 4.35 TT3D 6.40 Pina 3D 8.50 Senna 1.20 Cars 2 2D 3.40 Mr. Popper’s Penguins 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Llun 5 Mon

Maw 30 Tue

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

Llun 29 Mon

Gwe 26 Fri

Sul 14 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 25 Thu

Sad 13 Sat

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1

Mer 24 Wed

Gwe 12 Fri

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Sul 4 Sun 12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 8.50 Captain America 3D

Sul 28 Sun

Maw 23 Tue

Iau 11 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 1

3D

Mer 10 Wed MWLDAN 1

3D

Llun 22 Mon

MWLDAN 2

Maw 9 Tue 1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 2

Sul 21 Sun

Sul 7 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

Sad 20 Sat

Sad 6 Sat MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Gwe 19 Fri

Gwe 5 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1

Iau 18 Thu MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

Mer 17 Wed

Iau 4 Thu

MWLDAN 1

Best Wishes | Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director | Cyfarwyddwr

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

MWLDAN 2

Sad 27 Sat 1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Maw 16 Tue

Mer 3 Wed

MWLDAN 1

Gobeithiwn y cewch haf hyfryd, a chroeso cynnes i Theatr Mwldan

3D

Maw 2 Tue

MWLDAN 1

Yn ogystal, byddwn yn lansio ein dau brosiect cydgynhyrchu nesaf - Much Ado About Nothing gyda Mappa Mundi ym mis Medi, a chomedi ddrama newydd yn y Gymraeg, sef Salsa! gyda Theatr na n’Og sy’n agor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst cyn dod i’r Mwldan ym mis Hydref.

MWLDAN 1

Llun 1 Mon 12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

www.mwldan.co.uk

Llun 15 Mon

AWST :: AUGUST MWLDAN 1

BOOK ON-LINE!

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 7.30 Theatr na N’óg: Salsa!

Guide

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA

Maw 27 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

3.40 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love Ar Gau Closed

SINEMA 3D | 3D CINEMA LIVE BROADCAST EVENTS


All screenings :: Pob dangosiad £18 (£16)

01239 621200

THE MET OPERA: LIVE IN HD SEASON LIVE BROADCAST EVENTS IN HD SCREENED VIA SATELLITE DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN

Nos Sadwrn 15 Hydref :: Saturday 15 October, 6.00yh/pm M W L D A N 2

ANNA BOLENA (DONIZETTI) Anna Netrebko opens the Met season with her portrayal of the ill-fated queen driven insane by her unfaithful king. She sings one of opera’s greatest mad scenes in a production that also stars Elina Garanca as her rival, Jane Seymour, and Ildar Abdrazakov as Henry VIII. Marco Armiliato conducts. Anna Netrebko sy’n agor tymor y Met gyda’i phortread o’r frenhines anffodus sy’n colli ei phwyll oherwydd ei brenin anffyddlon.

Nos Sadwrn 29 Hydref :: Saturday 29 October, 6.00yh/pm M W L D A N 2

DON GIOVANNI (MOZART) Mariusz Kwiecien brings his youthful and sensual interpretation of Mozart’s timeless anti-hero to the Met for the first time, under the direction of Tony Award®winning director Michael Grandage and with James Levine conducting. A troupe of refined Mozartians appears in this new production, including Marina Rebeka, Barbara Frittoli, Isabel Leonard, Matthew Polenzani, Ramón Vargas, and John Relyea. Gerald Finley steps into the title role later in the season, and Andrew Davis also conducts. Dehongliad ifanc a synhwyraidd o wrtharwr bythol Mozart o dan gyfarwyddyd Michael Grandage a gyda James Levine yn arwain.

Nos Sadwrn 5 Tachwedd :: Saturday 5 November, 4.00yh/pm M W L D A N 2

SIEGFRIED (WAGNER) Nos Iau 1 Rhagfyr :: Thursday 1 December, 6.00yh/pm M W L D A N 2

SATYAGRAHA (GLASS) Nos Sadwrn 3 Rhagfyr :: Saturday 3 December, 6.00yh/pm M W L D A N 2

RODELINDA (HANDEL) Nos Sadwrn 10 Rhagfyr :: Saturday 10 December, 6.00yh/pm M W L D A N 2

FAUST (GOUNOD) The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from the Neubauer Family Foundation. Bloomberg is the global corporate sponsor of The Met: Live in HD. The HD Broadcasts are supported by Toll Brothers.

MET OPERA

Pre show talks :: Trafodaeth cyn y sioe Idris Rees will join us to give a short 15 minute talk in the auditorium half an hour before the start time of each Met Opera event. Bydd Idris Rees yn ymuno â ni yn yr awditoriwm i roi cyflwyniad hanner awr cyn dechreuad pob dangosiad Met Opera.

3


4

www.mwldan.co.uk

All screenings :: Pob dangosiad £12.50 (£11.50) Nos Iau 15 Medi :: Thursday 15 September, 6.45yh/pm LIVE BROADCAST Nos Lun 19 Medi :: Monday 19 September, 6.45yh/pm ENCORE SCREENING MWLDAN 2

ONE MAN, TWO GUVNORS Richard Bean’s hilarious new comedy - in which sex, food and money are high on the agenda - is based on The Servant of Two Masters and opened recently at the National in London to rave 4 and 5 star reviews. James Corden (Gavin and Stacey) returns to the National stage for the first time since The History Boys to star as Francis Henshall, fired from his skiffle band, who becomes minder to Roscoe Crabbe, a small time East End hood, now in Brighton to collect £6,000 from his fiancee’s dad. But Roscoe is really his sister Rachel posing as her own dead brother, who’s been killed by her boyfriend Stanley Stubbers. Holed up at The Cricketers’ Arms, the permanently ravenous Francis spots the chance of an extra meal ticket and takes a second job with one Stanley Stubbers, who is hiding from the police and waiting to be re-united with Rachel. To prevent discovery, Francis must keep his two guvnors apart. Simple.

“The feelgood hit of the summer. An evening of riotous delight… I found myself physically incapable with laughter.” Daily Telegraph “A triumph of visual and verbal comedy. One of the funniest productions in the National’s history” Guardian

Mae comedi ddifyr newydd Richard Bean - sy’n troi o gwmpas rhyw, bwyd ac arian - wedi ei seilio ar The Servant of Two Masters ac agorodd yn ddiweddar yn y National yn Llundain i adolygiadau brwd 4 a 5 seren. Mae James Corden yn serennu fel Francis Henshall, sy’n byw bywyd cymhleth, ond bydd pob dim yn iawn os gall cadw ei ddau fos ar wahân. Syml. ::


01239 621200

5

5 PROVISIONAL DATES FOR NT LIVE SCREENINGS THIS AUTUMN ARE AS FOLLOWS: 29 Sept, Nov 17, Dec 8. All titles are yet to be confirmed - further information will be posted on our website as it becomes available.

ROYAL BALLET LIVE All screenings £18 (£16) Nos Iau 15 Rhagfyr :: Thursday 15 December, 7.30yh/pm MWLDAN 2

NATIONAL GALLERY LIVE Nos Fawrth 8 Tachwedd :: Tuesday 8 November, 6.45yh/pm £8 (£7) MWLDAN 2

LEONARDO LIVE Another exciting and groundbreaking first with this live satellite broadcast from London. Leonardo Live comes from the opening night of the National Gallery’s landmark exhibition Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan, transmitted live to cinemas to give the widest possible audience the opportunity to experience this once in a lifetime exhibition. The exhibition, which runs from 9 November 2011 until 5 February 2012, brings together the largest ever number of Leonardo’s rare surviving paintings and will include international loans never seen before in the UK. A wonderful and unique opportunity for art lovers to share in the excitement of viewing the exhibition the night before it opens to the general public! Perfformiad cyffrous ac arloesol arall gyda’r darllediad hwn yn fyw trwy loeren o Lundain. Daw Leonardo Live o’r noson agoriadol o arddangosfa garreg filltir y National Gallery, sef Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan. Cyfle gwych ac unigryw i edmygwyr celf i rannu yng nghyffro gweld arddangosfa’r noson cyn iddi agor i’r cyhoedd! ::

THE SLEEPING BEAUTY The Sleeping Beauty is the pinnacle of classical ballet: a perfect marriage of Petipa’s choreography and Tchaikovsky’s music, as well as a glorious challenge for every dancer on stage. The royal court, the panoramic journey of the Prince to the overgrown castle and the great celebratory dances of the happy ending (in which other famous fairytale figures appear) are all brought to life by the luscious designs of this celebrated production, recreated in 2006 to mark the 75th anniversary of the The Royal Ballet. A LIVE broadcast from the Royal Opera House, London starring Lauren Cuthbertson and Sergei Polunin. LIVE BROADCAST FROM THE ROYAL OPERA HOUSE, LONDON Running time 124 minutes (approx)

The Sleeping Beauty yw uchafbwynt bale clasurol: undod perffaith o goreograffi Petipa a cherddoriaeth Tchaikovsky, yn ogystal â her odidog i bob dawnsiwr ar y llwyfan. Darllediad BYW o’r Ty^ Opera Frenhinol, Llundain. ::


6

www.mwldan.co.uk

6

Nos Fercher 6, Nos Iau 7 Gorffennaf :: Wednesday 6, Thursday 7 July, 7.00pm/yh £5 MWLDAN 2

Nos Sadwrn 9 Gorffennaf :: Saturday 9 July, 8.00pm/yh £12 (£10) Includes two short films Nana (PG) and Green Bush (PG) MWLDAN 2

YSGOL GYNRADD ABERTEIFI

CADW’R MUR Ymunwch a chriw o ddisgyblion Ysgol Gynradd Aberteifi ar eu taith o dan y môr a’i donnau i wlad hudolus Cantre’r Gwaelod. Cewch gyfle i gyfarfod a llu o gymeriadau lliwgar yn y sioe newydd, Cadw’r Mur. Join of a crew of pupils from Ysgol Gynradd Aberteifi as they journey to the undersea kingdom of Cantre’r Gwaelod. Meet a host of colourful characters in this new and original show, Cadw’r Mur. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Ysgol Gynradd Aberteifi

FRANK YAMMA We are very excited to bring this remarkable musician to Mwldan, at relatively short notice, for one of just six performances in the UK this summer. Frank Yamma is an amazing indigenous singer / songwriter, out of the Central Australian desert, bringing to life stories and songs of the struggles of the aboriginal people of Australia. A traditional Pitjantjatjara man from Australia’s central desert who speaks five languages and sings in Pitjantjatjara and English, Yamma is an extraordinary songwriter and an exceptional guitarist. He also has an incredible voice, rich, deep and resonant. Regarded by many as one of Australia’s most important Indigenous Songwriters, Yamma sings honest and spine tingling tales of romance, cultural degradation, respect for the old law and the importance of country. His recent acoustic album Countryman has received wide unanimous critical acclaim and five star reviews. Yamma tells of his experiences through the generations, with each song a lesson sung with rare honesty and emotion, deep sadness and remarkable beauty. Don’t miss this unique opportunity to experience this amazing man in concert. Mae Frank Yamma yn ganwr / ysgrifennwr caneuon brodorol rhyfeddol, o anialwch Canolbarth Awstralia, yn dod â straeon a chaneuon am frwydrau cynfrodorion Awstralia. Caiff ei ystyried gan lawer fel un o Gyfansoddwyr Caneuon Brodorol pwysicaf Awstralia, ac mae ei straeon cignoeth ac onest am gamdriniaeth alcohol, diraddiad diwylliannol, parch am yr hen gyfraith a phwysigrwydd gwlad yn iasol. ::

“a truly moving masterpiece… extraordinary recording” Limelight on Countryman, January 2011


7

01239 621200

7

Nos Fawrth 12 Gorffennaf :: Tuesday 12 July, 7.30pm/yh £14 (£13)

Nos Wener 2, Nos Sadwrn 3 Medi :: Friday 2, Saturday 3 September, 7.30yh/pm £6.50

MWLDAN 2

MWLDAN 2

THE UKULELE PROJECT

CARDIGAN THEATRE

Prepare to get Uked with The Ukulele Project! The UK’s freshest and funkiest act set the stage alight (in a small way) as they play everyone’s favourite songs - uke style. Rock, pop, hip-hop, classical… no style is safe in this microtastic mix of musical mayhem and dizzying entertainment. From Stereophonics to Debussy, Queen to The Cure, Gorillaz to The Beatles via Enya, Radiohead, Plan B and Dolly Parton, this is stunning and inventive music for all ages from the band that dares to be small. Yn dilyn sioeau llwyddiannus yng Ngw^ yl Fringe Caeredin, bydd yr Ukulele Project yn dod â’r llwyfan i fywyd gydag amrywiaeth eang o fiwsig, mewn awr o adloniant gwallgo. ::

**** “The Ukulele Project’s clear love of making music is deeply refreshing… As they beam smiles at the audience their happiness is infectious.” Edinburgh Festivals Magazine **** “Fresh-faced and eager without one ounce of pretention between them… irresistible.” EdinburghSpotlight.com “A smaller (and sexier) version of The Ukulele Orchestra of Great Britain, The Ukulele Project are bound to fulfil all your ukulele needs.” Three Weeks “Irrestistable” FringeReview www.theukesarecoming.com

THE OPPOSITE SEX BY DAVID TRISTRAM Cardigan Theatre, a local community theatre company, presents its annual summer production. Fate arranges a meeting between two couples - Mark and Vicky, Judith and Eric - but it’s not long before misfortune takes a hand, and what should have been a friendly dinner party turns into a social nightmare. As it starts to dawn on both couples what the common denominator between them is, the air is soon thick with insults, black eyes and broken china. Mae cynhyrchiad haf blynyddol Cardigan Theatre eleni yn troi o gwmpas dau bâr, Mark a Vicky, a Judith ac Eric a phryd o fwyd hamddenol sy’n gyflym troi’n dipyn o hunllef gymdeithasol! :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Cardigan Theatre


8

www.mwldan.co.uk OUTDOOR PERFORMANCES AT THE WELSH WILDLIFE CENTRE ESSENTIAL INFORMATION PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN Y CANOLFAN NATUR CYMRU GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL Theatr Mwldan presents its traditional summer outdoor performances at the Welsh Wildlife Centre, Cilgerran in partnership with The Wildlife Trust of South and West Wales. The performances are presented on a site with panoramic views of the Teifi Marshes, adjacent to the Wildlife Centre building which offers meals and refreshments in The Glasshouse Café, plus gift shop and toilets. Mae Theatr Mwldan yn cyflwyno ei pherfformiadau awyr agored traddodiadol yng Nghanolfan Natur Cymru, Cilgerran mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Caiff y perfformiadau eu cyflwyno ar safle sydd â golygfeydd eang o Gorstiroedd Afon Teifi, yn gyferbyn ag adeilad y Ganolfan Natur sy’n cynnig prydau bwyd a lluniaeth yng Nghaffi’r Tyˆ Gwydr, yn ogystal â siop anrhegion a thai bach.

Nos Sul 3 Gorffennaf :: Sunday 3 July, 7.30pm/yh £13 (£11 concessions, £9 child) CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE, CILGERRAN ILLYRIA

TWELFTH NIGHT by William Shakespeare

A limited amount of seating for these performances is available - please bring your own low-backed seating or rug and warm clothes. The Glasshouse Café is open for meals prior to the show (bookings on 01239 621600), or bring a picnic to enjoy! The Wildlife Centre will be open two and a half hours before each performance; the performance site opens for picnics one hour before. Performances continue in all but the very worst weather. Tickets are non-refundable. Free car parking is available at the Wildlife Centre. Wheelchair access to performance site. Further information from Theatr Mwldan’s Box Office.

Bydd nifer cyfyngedig o seddau ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn – dewch â’ch seddau cefnau isel eich hun neu flanced a dillad cynnes. Bydd Caffi’r Tyˆ Gwydr ar agor ar gyfer prydau bwyd cyn y sioe (bwciwch ar 01239 621600) neu dewch â phicnic i’w fwynhau! Bydd y Ganolfan Natur ar agor dwy awr a hanner cyn y perfformiad; cewch fynediad i safle’r perfformiad ar gyfer picnic awr cyn y sioe. Bydd y perfformiadau yn parhau ymhob tywydd ond y gwaethaf. Ni ad-delir tocynnau. Bydd parcio am ddim ar gael yn y Ganolfan Natur. Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformiad. Mwy o wybodaeth o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. ::

In their 20th year, Illyria returns to one of the greatest of all English comedies. Following a shipwreck, Viola is washed ashore in Illyria, a country where everything is illogical, delirious, and completely topsy turvy. It could all end in tears - even if most of them are of laughter. Illyria presents an evening of romance, music and sheer and utter joy, performed on a stage inspired by those of the mediaeval touring troupes. Dychwela Illyria at un o’r comedïau Saesneg gorau erioed a chawn noson i’w chofio wrth i ni ddilyn hynt a helynt Viola ar ôl iddi gael ei llongddryllio yn Illyria, gwlad ryfedd, lle mae pob dim yn mynd wyneb i waered! ::

PERFFOR


01239 621200

Nos Sul 24 Gorffennaf :: Sunday 24 July, 7.30pm/yh £15 (£13 concessions, £11 child)

Dydd Sul 31 Gorffennaf :: Sunday 31 July, 4.00pm/yp £13 (£11 concessions, £9 child)

CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE, CILGERRAN

CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE, CILGERRAN

ILLYRIA

ILLYRIA

THE PIRATES OF PENZANCE

FANTASTIC MR. FOX

Gilbert and Sullivan’s most popular comic opera about an apprentice pirate, born on 29th February, who learns he is contracted to the pirates until his 21st BIRTHDAY, not his 21st year. The show is packed with laughter, romance and a galleon-full of memorable lyrics such as To Be a Pirate King!, Modern Major General and A Policeman’s Lot is Not a Happy One. This wonderful operetta gets the complete Illyria treatment, faithfully performed by a reduced cast and accompanied by a Musical Director on keyboard and actor/musicians on various instruments. Opera gomig fwyaf poblogaidd erioed Gilbert a Sullivan am brentis môr-leidr, a anwyd ar 29ain Chwefror, ac sy’n dysgu ei fod o dan gytundeb i’r môr-ladron hyd nes ei BEN-BLWYDD yn 21 oed, nid ei 21ain blwyddyn. Sioe sy’n llawn chwerthin a rhamant a chaneuon cofiadwy. ::

by Roald Dahl, adapted by David Wood All Mr Fox wants from life is to feed his family, and fortunately farmers Boggis, Bunce and Bean (one short, one fat, one lean) have an ample supply of chickens, geese and ducks. But Boggis, Bunce and Bean are not just any farmers - they are the cruellest, meanest and most ruthless farmers you could ever meet, and they are determined to put a stop to Mr Fox once and for all. As they rev up their mechanical diggers and load their guns, Mr Fox’s chances are slim at best... Or will the sharpest wit win? Following 2010’s highly acclaimed production of James and the Giant Peach and a sensational sellout season, Illyria returns with an even BIGGER Dahl classic! Bydd Illyria yn cyflwyno clasur Roald Dahl am gadno sydd ond yn dymuno bwydo’i deulu. Yn ffodus, mai gan y ffermwyr Boggis, Bunce a Bean ddigonedd o ieir, gwyddau a hwyaid. Yn anffodus, maent yn benderfynol o’i rwystro, a rhoi stop arno unwaith ac am byth. Neu a fydd Mr Fox yn rhy gyfrwys iddynt? ::

RMIADAUAWYR

9


10

www.mwldan.co.uk

Nos Wener 16, Nos Sadwrn 17 Medi :: Friday 16, Saturday 17 September, 7.30pm/yh £13 (£11)

Nos Fawrth 20 Medi :: Tuesday 20 September, 7.30pm/yh £16 (£15)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

FRAPETSUS

PATRICK STREET

BRED IN HEAVEN Thirty three years have passed since the infamous trip that took Maldwyn, Glyn, Mog and Caradog away for the weekend to Paris in the 1978 BBC film Grand Slam. This time it’s 1st August 2011 and Maldwyn (Siôn Probert) has had an epiphany: he believes he must travel to New Zealand, with his friends to help Wales reach the final of the Rugby World Cup. On this two month Kiwi tour we will see lifelong friendships made, relationship make-ups and break-ups, all under the watchful eye of tour leader Maldwyn. Can he follow God’s vision and help get Wales to the final? Can he still stand after too many Mojitos? Can he stop looking at Shane Williams that way!? Written by Jack Llewellyn, directed by Olivier winning director Michael Bogdanov and designed by Wales’ leading designer Sean Crowley this production is set to be one of the major Welsh productions of 2011. Mae 33 mlynedd wedi pasio ers i Maldwyn, Glyn, Mog a Caradog fynd i Baris ar yr ymweliad drwg-enwog hwnnw, sef sail ffilm 1978 y BBC, Grand Slam. Erbyn hyn mae’n Awst 1af 2011 ac mae Maldwyn (Siôn Probert) wedi cael gweledigaeth: rhaid iddo deithio i Seland Newydd gyda’i ffrindiau i helpu Cymru gyrraedd rownd derfynol Cwpan Rygbi’r Byd. Ar y daith ddeufis hon o Seland Newydd gwelwn gyfeillgarwch hyd oes yn cael eu ffurfio, perthnasau yn adfer, ac yn chwalu, i gyd o dan lygad gwyliadwrus arweinydd y daith, Maldwyn. A gall ddilyn weledigaeth Duw a helpu Cymru gyrraedd y rownd derfynol? Ydyw’n dal yn gallu sefyll ar ôl gormod o Mojitos? Ydyw’n gallu rhoi’r gorau ar edrych ar Shane Williams yn y ffordd honno? Wedi ei ysgrifennu gan Jack Llewellyn, a’i gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr a’r enillydd Olivier Michael Bogdanov, a’i ddylunio gan ddyluniwr arweiniol Cymru, Sean Crowley, yn ddiau hwn fydd un o’r prif gynyrchiadau Cymreig eleni. ::

Kevin Burke (fiddle) Andy Irvine (vocals, bouzouki, mandolin) Ged Foley (guitar, vocals) John Carty (fiddle, banjo, flute, tenor guitar) Patrick Street, an exciting quartet of Irish music virtuosos, is arguably the reigning supergroup of traditional Irish music with musical heritages dating straight back to The Bothy Band and Planxty. The allstar band has enchanted fans and critics around the world for the past twenty years. John Carty and Kevin Burke are considered two of the finest fiddlers of their generations, and they team up here for some thrilling sets of tunes. John’s imaginative phrasing and Kevin’s silky tone joyfully portray the rhythmic ebb and flow of the swift, rolling County Sligo music on which they were raised. Alongside Burke and Carty stands Planxty veteran Andy Irvine, whose unique arrangements, virtuoso bouzouki and mandolin playing, and distinctive vocals continue to place him squarely at the forefront of traditional music. Onstage together Patrick Street capture the intricate flavours of Irish music and bring them alive, making their performances occasions to anticipate and relish to the full. Gellir dadlau mai Patrick Street, pedwarawd o bencampwyr cerddoriaeth Gwyddelig cyffrous, yw’r “supergroup” sydd ar frig cerddoriaeth draddodiadol Wyddelig, gyda etifeddiaeth gerddorol yn ymestyn yn ôl i The Bothy Band a Planxty. Mae’r band serol wedi swyno edmygwyr a beirniaid ar draws y byd am yr ugain mlynedd diwethaf. Caiff John Carty a Kevin Burke eu hystyried yn ddau o ffidleriaid gorau eu cenhedlaeth, ac maent yn cyfuno yma i gyflwyno setiau o alawon gwefreiddiol. Mae brawddegu dychmygus John a thôn sidanaidd Kevin yn portreadu llanw a thrai rhythmig, y gerddoriaeth sionc o Sir Sligo, bu’n rhan o fagwraeth y ddau. Ochr yn ochr â Burke a Carty saif cyn aelod Planxty, Andy Irvine. Mae ei drefniadau unigryw, chwarae meistrolgar y bouzouki a’r mandolin, a’i lais gwahanredol yn ei gadw ar flaen cerddoriaeth draddodiadol o hyd. Ar y llwyfan gyda’i gilydd, mae Patrick Street yn cyflwyno gwir flas cerddoriaeth Wyddelig, a’i dod yn fyw, gan sicrhau bod eu perfformiadau yn achlysuron i’w disgwyl ac i’w mwynhau mas draw. ::


01239 621200

Nos Fercher 21 Medi :: Wednesday 21 September, 7.30yh/pm £13.50 (£12)

Nos Wener 23 Medi :: Friday 23 September, 8.00yh/pm £11 (£10) £8 YSGOLION

MWLDAN 2

MWLDAN 2

DOUG SCOTT LIFE AND HARD TIMES

CYD-GYNHYRCHIAD SHERMAN CYMRU THEATR GENEDLAETHOL CYMRU CO-PRODUCTION

In this stunningly illustrated lecture, Doug Scott returns to his roots and tells how he first discovered climbing when out with the Boy Scouts. From his early climbs in the Alps and his expedition apprenticeship in Chad, Kurdistan and Afghanistan, he moved to big wall climbing, via an obsession with big overhangs in Britain and the Dolomites. This was followed by climbs on Yosemite’s El Capitan, Norway’s Troll Wall, the big walls of Baffin Island and the first Grade 6 right on the Arctic Circle up Mount Asgard’s 5000ft east face, before taking big wall climbing to the ultimate in the Himalaya and Karakorum.

Drama Gymraeg gydag uwch deitlau Saesneg Performed in Welsh with English surtitles.

However Doug Scott is best known for Everest and his first ascent of its massive South West face. Better known as Everest: The Hard Way, this climb both brought to a close the era of ‘siege style’ climbing and ushered in an intense period of lightweight expeditions to the world’s greatest peaks. For Doug, this new period got off to a dramatic start with one of the greatest tales of mountaineering and survival of all times with the first ascent and epic escape from The Ogre, which was followed by the ground breaking, lightweight (without supplementary oxygen) ascent of Kangchenjunga, the world’s third highest peak. Recently awarded the coveted Piolet d’Or - or Golden Ice Axe Doug Scott is one of the outstanding mountaineers of all time. Darlith ddarluniadol drawiadol lle bydd Doug Scott yn dychwelyd at ei wreiddiau ac yn sôn am sut wnaeth ddarganfod dringo am y tro cyntaf wrth fod allan gyda’r Sgowtiaid. ::

11

LLWYTH (TRIBE) Gan :: By Dafydd James Cyfarwyddwr :: Director Arwel Gruffydd Nos Sadwrn gêm ryngwladol ac mae’r brifddinas yn wyllt. Mae Cymru wedi colli ond mae pedwar ffrind hoyw’n benderfynol o gael noson i’w chofio… beth bynnag fo’r gost. Dros Gymru? Dros gyd-ddyn? Neu bawb drosto’i hun? Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith Llwyth yn 2010, ac yn syth ar ^ yl Ymylol Caeredin 2011, dyma ôl cyfnod cyffrous yng Ngw gyfle arall i fwynhau drama sy’n taflu golwg feiddgar ar Gymreictod, gwrywdod, perthyn a chariad.

“...un o’r dramau mwyaf crefftus, difyr, dwys - a hir-ddisgwyliedig - yn hanes theatr Cymru dros y ganrif ddwytha.” Tu Chwith Rugby international night in Cardiff and the tribes are out in force. Wales has lost, but four gay friends are determined to have a night to remember… whatever the cost. Brothers in arms? Or every man for himself? Following a hit tour in 2010 and fresh from performing at the Edinburgh Festival Fringe 2011, Llwyth takes a bold look at what it means to be Welsh, to belong, to be a man and to love.

‘Theatre…that changes the artistic landscape of the country that produced it’ ***** Buzz. ::


12

www.mwldan.co.uk

Dydd Sadwrn 24 Medi :: Saturday 24 September, 2.30yh/pm £7.50 (£6)

Nos Sadwrn 1 Hydref :: Saturday 1 October, 7.30yh/pm£15 (£12) (£1 under 22)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

CWMNI THEATR ARAD GOCH

THE PETER GOULD MUSIC TRUST

AL AC ANT YN CLER HUDOL A’R BWYD SYMUDOL!

LESLIE HOWARD (Piano)

Dau Farchog drwg. Un Castell anarferol. Un Dywysoges hyll, heb son am bryfetach afiach….o’r chwilod duon….i bryfed milain a chynrhon….a thraed brogaod! A fydd y ddau Farch yn llwyddo yn eu menter i farchogaeth dros y bont a dianc o’r castell, neu a fydd y ddau yn gorfod ufuddhau i fywyd unig ymhlith muriau oer y Castell? Sioe yn llawn hwyl ac antur wrth i Al ac Ant frwydro am ryddid a brwydro i fod y mwyaf golygus, mwyaf dewr a mwyaf difyr! Sioe addas i deuluoedd, plant a myfyrwyr a holl ddilynnwyr brwd cyfresi ‘Stwffio’ a ‘Stwnsh’ ar S4C. A fun packed show full of laughs and adventure as popular TV presenters Al & Ant fight for their freedom and fight amongst themselves as they compete to be the best looking, most charismatic and most fascinating! :: PERFFORMIAD YN GYMRAEG PERFORMED IN WELSH

Beethoven: 15 Variations and Fugue on an original theme in E flat major (“Eroica”), Op 35 Rachmaninov: Sonata No. 2 in B flat minor, Op 36 Liszt: Romancero espagnol, S695c Liszt: Fantasy on themes from Mozart’s Figaro and DonGiovanni, S697 Leslie Howard is just embarking on the busiest year of his professional life, celebrating Liszt’s two hundredth anniversary with eighty concerts all over the world, beginning with a recital in the Wigmore Hall. In commemorating the anniversary, Hyperion is releasing the entire collection (ninety-nine CDs) of the complete piano music of Ferenc Liszt played by Howard in a special boxed set; he was engaged on this for fourteen years, the largest recording project ever undertaken by a solo musician. A renowned concert pianist, Leslie Howard has given recitals and concerto performances all over the world and is a familiar figure at numerous international festivals. Yn bianydd cyngerdd enwog, mae Leslie Howard ar fin cychwyn ar flwyddyn fwyaf prysur ei yrfa broffesiynol, yn dathlu pen-blwydd Liszt yn ddau gan mlwydd oed, gydag wythdeg cyngerdd ar draws y byd. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by The Peter Gould Music Trust


01239 621200 Nos Iau 29, Nos Wener 30 Medi :: Thursday 29, Friday 30 September, 7.30yh/pm £14 (£12) M W L D A N 2 CYD-GYNHYRCHIAD MAPPA MUNDI :: THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION MAPPA MUNDI THEATRE COMPANY

MUCH ADO ABOUT NOTHING WAR IS OVER AND THE THOUGHTS OF HOMECOMING SOLDIERS TURN TO LOVE. However, as conflict on the home front ends, Britain’s women are rolling up their sleeves to face a fresh battle - the assertion of their new role in a previously male dominated society. One woman in particular is about to embark on her own merry war…

“I had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me.” Beatrice Shakespeare’s popular comedy tells of two pairs of lovers. Headstrong Beatrice and proud Benedick live in denial of their true feelings for each other, whilst lovesick Claudio and sweet, naive Hero are head over heels with devotion. But the path of true love never runs smooth, and with foul play and mischief afoot at the hands of devious villain Don John, this classic play promises plenty of scope for Mappa Mundi’s unmistakable style. Over the past two decades cult Welsh theatre company Mappa Mundi have built a reputation for gloriously irreverent, populist and accessible adaptations of classic theatrical and literary works. With a well deserved reputation for quality, originality and an engaging irreverence that continues to charm audiences and win fans UK wide, this is their first Shakespeare production since 2005. Mae comedi boblogaidd Shakespeare yn sôn am hanes dau bâr o gariadon. Mae Beatrice benstiff a’r Benedick balch yn gwadu eu gwir deimladau am ei gilydd, tra bod y claf o gariad Claudio a Hero naif a thyner dros eu pen a’u clustiau mewn cariad. Ond nid yw gwir gariad byth yn rhwydd, a gyda chwarae brwnt a drygioni’r dihiryn cyfrwys Don John, mae’r clasur hwn yn addo digon o sgôp ar gyfer arddull unigryw Mappa Mundi. :: Supported by the Welsh Government and the Arts Council Of Wales through the National Performing Arts Touring scheme.

TOURING THE UK 29/09/11 26/11/11

13


14

www.mwldan.co.uk

Nos Iau 6, Nos Wener 7, Nos Sadwrn 8 Hydref :: Thursday 6, Friday 7, Saturday 8 October, 7.30yh/pm £12 (£10) M W L D A N 2 CYD-GYNHYRCHIAD THEATR NA N’ÓG :: THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION THEATR NA N’ÓG

PERFFORMIADAU AGORIADOL YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU 2IL - 5ED AWST 2011, AR DAITH 06/10/11 04/11/2011

SALSA! Gwibiwch ar garlam drwy ein gomedi disglair newydd.

Gyda’i ben yn y sêr, mae bywyd Wayne Needy braidd yn ddifflach ac, er mwyn rhoi taw ar swnian ei wraig Rhian, mae’n dechrau gwersi dawns. Wedi’r cyfan, bydd yn gyfle iddo golli pwysau hefyd. Mae Wayne a’i ddwy droed chwith yn camu’n betrusgar i fyd y Tango a’r Salsa, ac mae’n dechrau meddwl y byddai’n well ganddo fod ar blaned arall - hynny yw tan iddo gyfarfod â’r brydferth Adela Vega, ei hyfforddwraig dawns. Wrth i’r neuadd gymunedol llwm drawsnewid, mae Wayne yn ymgolli yn rhythmau egsotig ei fyd newydd. Ac wrth i’w gariad at ddawns dyfu, mae’n dechrau cwestiynu ei wir deimladau tuag at Rhian. Mae’n rhaid iddo wneud penderfyniad; ond ai calon ynteu traed Wayne fydd yn penderfynu? :: Perfformiad yn Gymraeg, yn addas i ddysgwyr ac i oedran 14+.

Amateur astronomer Wayne Needy’s life is missing some sparkle. Bullied by his wife Rhian to take dance lessons, henpecked Wayne reluctantly goes along to dance classes to keep her quiet. After all, he could do with working off his love handles, and Rhian gets what Rhian wants. Having nervously entered the seductive world of salsa, Wayne wishes he was on another planet… until the gorgeous Adela Vega glides in as the dance instructor. As the bare community hall transforms, Wayne is swept away by the exotic rhythms. His new found love of dance grows stronger, but he’s forced to question his true feelings for Rhian. He must make a choice, but will his heart rule his head or will he vote with his feet? :: A Welsh language performance suitable for learners and ages 14+

Mae Salsa! ar daith yn Gymru fel rhan o gynllun Celfyddydau Perfformio Teithiol Cenedlaethol, wedi ei noddi’n rhannol gan Cyngor y Celfyddydau a Llywodraeth Cymru. Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales through the National Performing Arts Touring scheme.


01239 621200

15

Photo: Noel Harvey

Nos Fercher 12 Hydref :: Wednesday 12 October, 7.30yh/pm £16 (£14)

Nos Iau 13 Hydref :: Thursday 13 October, 8.00yh/pm £12.50 (£11)

MWLDAN 2

M W L D A N 2 , C A B A R E T FO R M AT

MUGENKYO TAIKO DRUMMERS

ASERE ACOUSTIC

A welcome return to Mwldan for one of our audience favourites - the mighty Mugenkyo Taiko Drummers. Thundering rhythms on huge taiko drums interweave with layers of percussive soundscapes and delicate bamboo flute in a spellbinding display of precise choreography & sheer athleticism. Through years of rigorous touring as Europe’s leading taiko drum group, Mugenkyo have developed a gritty passionate style that is uniquely their own, retaining the traditional spirit of taiko yet creating a contemporary sound and a modern stage show that has captivated audiences everywhere… Estynnwn groeso cynnes yn ôl i’r Mwldan i un o ffefrynnau ein cynulleidfa. Bydd rhythmau taranllyd y drymiau taiko enfawr yn cydblethu â haenau ergydiol a’r ffliwt bamb cain mewn arddangosfa gyfareddol o goreograffi ac athletiaeth bur. ::

“Drumming as an almost religious experience… exhilarating to behold.” The Glasgow Herald

“ Just when you think it could not get any more powerful, it doubles in intensity. This show is not one to be missed.” **** Edinburgh

Evening News

www.taiko.co.uk

Well-loved by audiences at Mwldan over the past ten years, Asere are one of the hottest bands to have emerged from Cuba over the last decade. This performance is Asere’s first visit since their acclaimed collaboration with dummer Billy Cobham (which lasted from 2006 to 2008 and was co-produced by Theatr Mwldan). This time, Asere are here by themselves, but with a big difference, for this is an intimate, entirely acoustic performance, with the band located in the middle of an audience seated informally around them in a cabaret format. There will be no microphones, no amplification and no PA system. Just seven young and very talented Cuban musicians, an audience up close, fabulous music and the chance for the experience of a lifetime for both musicians and audience. Mae Asere yn ôl ar lwyfan y Mwldan, a’r tro hwn bydd y grwp ar ei ben ei hun, ond gyda gwahaniaeth mawr - gan taw perfformiad hollol acwstig yw hwn, gyda’r band wedi ei leoli yng nghanol y gynulleidfa sy’n eistedd o gwmpas ar fformat cabaret. Ni fydd unrhyw feicroffonau, dim chwyddseinyddion a dim system PA. Dim ond saith cerddor ifanc a dawnus iawn o Giwba, cynulleidfa yn agos iddynt, cerddoriaeth wych a chyfle am brofiad unwaith mewn oes i’r cerddorion a’r gynulleidfa. ::

“Asere.. play great, slinky and rhythmic dance music.. as fresh and as adventurous as ever” Robin Denselow, The Guardian Tickets for seating downstairs in Mwldan 2 can be booked on an unallocated basis - this seating will be placed on the stage, forestage and around the band. Allocated seating can be booked in Boxes O, P, R & S. Allocated seating in Rows J to N will be released for sale once the downstairs area is full.


16

www.mwldan.co.uk

Nos Wener 14 Hydref :: Friday 14 October, 8.00yh/pm £12 (£10) M W L D A N 2 C A B A R E T FO R M AT

CIRCUS TRICK TEASE Take one very sensitive strongman, his neurotic acrobatic femme fatale, add some confused exotic glamour plus a smoulder of sexual tension - and what do you get? Circus Trick Tease of course! Ladies and gentlemen, we’re delighted to bring you Australia’s raunchiest, cheekiest and most raucous circus who have wowed audiences down under with their incredible displays of acrobatics, heart stopping three-person-high balances and precarious human skipping rope. Circus Trick Tease is the creation of three talented acrobats Malia Walsh is Miss Tinkle, Shannon McGurgan is Plonk and Farhad Ahadi is Ghazanfar - who promise a night at the circus like no other. Gasp! Guffaw! And be seduced by the dazzling acrobatics, thrilling balances and gratuitous headstands of Circus Trick Tease. Mae’n bleser gennym gyflwyno syrcas mwyaf rhywiol a drygionus Awstralia sydd wedi syfrdanu cynulleidfaoedd yno gyda’u harddangosfeydd hynod o acrobateg. :: Yn addas i bobl 14 oed + / Suitable for ages 14+

“Three characters fuse smart clowning, physical acting and winning comedy style into pure entertainment. Their acrobat’s jive is a supercharged showstopper.” Adelaide Advertiser Parental guidance from Circus Trick Tease: “Our show is an adult show and contains adult themes. However, it is all innuendo and tongue in cheek. We have had many children come to our show and there has never been any complaints; parents often say they see worse on television.” Circus Trick Tease Running time: 60 minutes


01239 621200

Nos Fawrth 18 Hydref :: Tuesday 18 October, 7.30yh/pm £13 (£12)

Nos Fercher 19 Hydref :: Wednesday 19 October, 7.30yh/pm £12.50 (£11)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

THOSE MAGNIFICENT MEN

ACTIVE EVENTS :: THEATRAU RCT THEATRES PRESENT YN CYFLWYNO

BY BRIAN MITCHELL & JOSEPH NIXON Chocks Away! for the hilarious, heart-stopping story of Alcock and Brown and the first ever non-stop transatlantic flight. By any standards, it’s a classic tale of plucky British pioneers - Captain John Alcock, dashing WW1 fighter pilot, and Lieutenant Arthur Whittam Brown, navigational genius with a gammy leg, huddled together against the elements in the tiny cockpit of their converted Vickers Vimy biplane, made almost entirely of wood and canvas - talk about winging it! Now the critically-acclaimed comedy writing duo Brian Mitchell and Joseph Nixon have turned the story of the race to conquer the skies over the Atlantic into a fast and furious comic tour-de-force. Thrill to the sheer adventuring spirit of our unlikely heroes, marvel at their daredevil aerial antics, and wonder at how the whole bally thing is told with just two actors and a crate full of funny props. Hanes am yr arloeswyr Prydeinig Capten John Alcock, peilot dewr yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Is-gapten Arthur Whittam Brown athrylith ar y llywio, wedi ei berfformio gan ddau actor yn unig a llwyth o bropiau! ::

“Wonderfully entertaining - has the making of a West End hit” The Times **** “Full of laughter, pathos and ingenuity - the production has a real feelgood-factor” The Stage

BREABACH & CALAN Taith Cymru a Lloegr Hydref 2011 Tour of Wales & England Autumn 2011 A unique opportunity to catch the standard bearers of Scottish and Welsh music in one dazzling and compelling concert. Breabach have accomplished much in their short career - two highly acclaimed albums, best band nominations in both the Scottish Traditional Music Awards and the Radio 2 Folk Awards, collaboration and touring with Le Vent Du Nord and an impressive a list of barn-storming festival and concert appearances. Meanwhile Calan have taken Welsh traditional music and performed the musical equivalent of CPR, representing Wales internationally with life-affirming festival performances at Lorient and WOMEX and across the UK. This special concert will feature the bands playing separately, but also uniquely coming together to create a wall of sound that threatens to sweep all before it. You won’t feel the same about Scottish and Welsh music after this event! Cyfle unigryw i weld pencampwyr cerddoriaeth yr Alban a Chymru ynghyd mewn un cyngerdd disglair. Bydd y cyngerdd arbennig hwn yn cynnwys y bandiau’n chwarae ar wahân, ond hefyd yn dod at ei gilydd i greu wal o sain sy’n bygwth ‘sgubo pob dim aeth o’i flaen. Ni fyddwch yn teimlo’r un peth gerddoriaeth Cymru a’r Alban ar ôl y digwyddiad hwn! :: www.calan-band.com www.breabach.com

17


18

www.mwldan.co.uk

Nos Wener 21 Hydref :: Friday 21 October, 7.30yh/pm £12 (£10)

Dydd Iau 27 Hydref :: Thursday 27 October, 1.00 yh/pm & 3.30yh/pm £8.50 (£7.50)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

BLACK RAT PRODUCTIONS

TALL STORIES

UP ‘N’ UNDER THE WELSH TOUR

THE SNOW DRAGON

A NEW ADAPTATION BY JOHN GODBER

Billy has everything a young goat could need - and more besides. On New Year’s Eve, Billy’s parents tell him about the legendary Snow Dragon, who will bring him even more goodies during the night.

Following their highly successful tour of Bouncers, Black RAT Productions again join forces with John Godber to bring you their latest offering - a brand new adaptation of the award winning comedy Up ‘n’ Under, set in the heart of the South Wales Valleys and the competitive world of amateur rugby union.

But when Billy bumps into some wolves in the woods, New Year’s Day seems a long way off. Find out how Billy escapes and whether the Snow Dragon will bring him a present. Has Billy been naughty or nice?

For an outrageous bet, Arthur, a retired player, undertakes to train the local sevens side - who can only muster four players! to play a match against the ‘best side’ in the Rhondda. Enlisting the help of Hazel, who runs a bodybuilding gym, Arthur is confident of a win. The boys, however, do not share his optimism! With a talented cast of some of Wales’ finest actors, this non-stop comedy is given a genuine Welsh flavour and packed with topical humour and rugby songs in this new and exciting production. Dyma i chi addasiad newydd sbon o’r gomedi glodfawr, Up ‘N’ Under, wedi ei gosod yng nghanol cymoedd De Cymru a byd cystadleuol undeb rygbi amatur. Gyda chast talentog sy’n cynnwys rhai o actorion gorau Cymru, mae’r comedi ddi-stop hon yn cyfleu gwir flas Cymreig yn ogystal â bod yn llawn hiwmor testunol a chaneuon rygbi yn y cynhyrchiad newydd a chyffrous hwn. :: A Black RAT, Blackwood Miners’ Institute and RCT Theatres Co-production, supported by Arts Council of Wales

Story-telling, comedy and songs create a magical, mysterious world for everyone aged 3 and up, from the company that brought you The Gruffalo and Room on the Broom. Mae gan Billy bopeth gallai gafr ifanc ddymuno ei gael - a llawer mwy ar ben hynny. Ar Nos Galan, mae rhieni Billy yn sôn wrtho am y chwedlonol ‘Snow Dragon’, bydd yn dod â rhagor eto o anrhegion iddo yn ystod y nos. Ond pan mae Billy’n dod ar draws bleiddiaid yn y goedwig, mae Dydd Calan yn teimlo’n bell i ffwrdd. Dewch i ddarganfod sut mae Billy’n dianc - ac os bydd y Snow Dragon yn dod ag anrheg iddo. Ydy Billy wedi bod yn ddrwg neu’n dda? ::

“If you are a kid, if you have kids, if you ever were a kid, go and see The Snow Dragon.” Three Weeks *****

Directed by Richard Tunley www.blackratproductions.co.uk

PERFFORMIADAUBYW


01239 621200

Nos Fercher 2 Tachwedd :: Wednesday 2 November, 7.30yh/pm £16 (£15)

Nos Iau 3 Tachwedd :: Thursday 3 November, 7.30yh/pm £14 (£12)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

THE MIKE DOYLE SHOW

THE TORCH THEATRE COMPANY

Join us for a night of hilarious comedy and fabulous music with the amazing voice of Wales’ premier entertainer, Mike Doyle. The British Comedy award-winning comic, West End Star & BBC TV sensation delivers a night of pure musical excellence and belly aching laughter that will refresh parts you never knew you had! Yn ôl o ganlyniad i’w boblogrwydd, mae’r ffantastig Mike Doyle mewn cyngerdd! Gallwn sicrhau noson o gomedi pur gyda llais rhyfeddol Diddanwr Gorau Cymru. Mae’r digrifwr, sydd wedi ennill gwobrau, seren y West End a Theledu’r BBC yn cyflwyno noson o ragoriaeth gerddorol a chwerthin bydd yn eich siglo i’r craidd! ::

“Incredible!...received a 12 minute standing ovation, no wonder they call him the UK’s best all round entertainer” The Western Mail www.mikedoyle.co.uk

19

ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST Dario Fo’s celebrated comic masterpiece has become a hugely popular farce since it was first staged in 1970. Accidental Death of an Anarchist is based on real events involving an anarchist who, whilst being held in police custody on charges of bombing a bank, fell - or was thrown - from the fourth floor window of a Milan police station. Funny, farcical and occasionally verging on slapstick, the play gains momentum at a cracking pace as Fo’s cleverly snappy dialogue explodes like gunfire to reveal a masterly plot in an attempt to ridicule the police and expose a cover up. One of the world’s most frequently performed living playwrights, Dario Fo’s dramatic work employs comedic methods of the ancient Italian commedia dell’arte. Often controversial and occasionally subject to censorship, Fo was nevertheless awarded the Nobel Prize for Literature in 1997. Yn ddigrif, yn chwerthinllyd ac weithiau’n agos at fod yn slapstic, mae’r ffars hynod boblogaidd hon wedi ei seilio ar ddigwyddiadau sy’n datblygu yn yr Eidal tua diwedd y 1960au a dechrau’r 1970au. Gan gyflymu’n sylweddol mai dialog clyfar a sionc Fo yn tanio fel gwn i ddatgelu plot meistrolgar mewn ymgais i watwar yr heddlu ac amlygu cynllwyn.:: Adapted by Gavin Richards in a translation by Gillian Hanna. Directed by Peter Doran and performed by The Torch Theatre Company Age Guide 14+


20

www.mwldan.co.uk

Nos Fercher 9 Tachwedd :: Wednesday 9 November, 7.30yh/pm £14.50 (£12.50 MWLDAN 2

PAUL ROSE: EXPLORE Avid explorer and BBC presenter Paul Rose brings a lifetime of remarkable adventures to the Mwldan stage in Explore, an evening which combines behind the scenes stories and footage from his television programmes to inspire audiences with his spirit of adventure and his passion for the environment. When Paul asks the question “Why Explore?”, he makes us all want to be explorers! Paul has spent over 40 years exploring the world both on land and sea. Polar explorer, professional diver, mountaineer, NASA assistant and yacht skipper, his expeditions have taken him all over the planet from Antarctica to Everest. His passion for discovery and exploration have been captured for TV audiences in numerous documentaries, including the highly acclaimed BBC series Voyages of Discovery , BBC 2’s Oceans and his most recent BBC 2 series Britain’s Secret Seas, in which Paul explored closer to home, capturing the stunning marine life and mysterious wrecks just beyond our own shores. Mae’r fforiwr a’r cyflwynydd BBC Paul Rose yn dod â hyd oes o anturiaethau rhyfeddol i lwyfan y Mwldan yn Explore, noson sy’n cyfuno straeon tu nôl i’r llenni a darnau o’i raglenni teledu i ysbrydoli cynulleidfaoedd gyda’i ysbryd anturiaethus a’i gariad tuag at yr amgylchedd. Pan mae Paul yn gofyn y cwestiwn “Pam fforio?”, mae’n codi chwant arnom oll i fod yn fforwyr! ::

“Michael Wood’s enthusiasm with Ray Mears’s practicality.” The Times

Nos Sadwrn 12 Tachwedd :: Saturday 12 November, 7.30yh/pm £12 (£10) (£1 under 22)

The Trust welcome the opportunity to present an ensemble from Wales’ prestigious College.

MWLDAN 2

Mae’r Gronfa Elusen yn croesawu’r cyfle i gyflwyno ensemble o Goleg mawreddog Cymru. ::

THE PETER GOULD MUSIC TRUST

ENSEMBLE FROM THE ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA

Hyrwyddir gan :: Promoted by The Peter Gould Music Trust


01239 621200

Nos Lun 14 Tachwedd :: Monday 14 November, 8.00yh/pm £13 (£11) M W L D A N 2 , C A B A R E T FO R M AT

CWTCH CABARET Roll up! Roll up! Cwtch Cabaret - Wales’ very own answer to the global La Clique phenomenon - opens its doors for the first of an exciting series of cabaret evenings during which your senses will be stimulated by a sumptuous selection of daring and colourful performances, hand picked from some of the world’s most talented and tantalising artistes. We can promise you curious circus acts, live mood lifting music, and lashings of outrageous comedy. Come with us on a journey into a decadent world of indulgence and whimsy, and be seduced by a scintillating array of entertainment. This first Cwtch is led by Popcorn Club’s Chris Lynam on compering and clowning - described by Eddie Izzard as “the most dangerously funny man on the planet” - and joined by fellow Popcorn Clubber Kate McKenzie. Also featured on the bill are the comedy acrobatics of Magmanus Circus, the amazing talents of Tina Tuomisto and her hula hoops, Australian magician and escapologist Tony Roberts, and trapeze and rollerskating artists Bella Kinetica. * Embrace the extraordinary - we promise you an amazing night out! Dewch bawb yn llu! Bydd Cwtch Cabaret - ateb Cymru i ffenomen La Clique - yn agor ei ddrysau am y cyntaf mewn cyfres gyffrous o nosweithiau cabaret pan gaiff eich synhwyrau eu symbylu gan ddetholiad moethus o berfformiadau beiddgar a lliwgar, wedi eu dewis o rai o artistiaid mwyaf dawnus a syfrdanol Prydain.:: CWTCH CABARET IS A PONTARDAWE ARTS CENTRE CO-PRODUCTION Tickets for cabaret-style seating downstairs in Mwldan 2 can be booked on an unallocated basis. Allocated seating can be booked in Boxes O, P, R & S, and Rows J & K. Allocated seating in Rows L to N will be released for sale subsequently. * Provisional programme to be confirmed

21

Nos Fawrth 15 Tachwedd :: Tuesday 15 November, 7.30yh/pm £12.50 (£11) MWLDAN 2

CAHALEN MORRISON & ELI WEST NEW OLD TIME When people talk about the music of Cahalen Morrison and Eli West, terms such as gorgeous, amazing, gentle, lush, sophisticated, soulful, organic and earthy get bandied around. Cahalen, a New Mexico native, is a multiinstrumentalist who is equally at home playing fingerstyle guitar, lap slide, mandolin and clawhammer banjo. Sharing the same authenticity, and outlook, Eli, from Seattle, had also been a busy multi-instrumentalist, sitting in at times with the likes of Michelle Shocked and members of the Wailin’ Jennys and Crooked Still. When they released their stunning debut album - The Holy Coming of The Storm - it met with instantaneous reaction on both sides of the Atlantic. Bob Harris invited them into the studio to record a session for his BBC Radio 2 show, saying their music was “quite extraordinary”. Cerddoriaeth gan Cahalen Morrison ac Eli West, y ddau yn chwarae offerynnau niferus, gan gynnwys gitâr, mandolin a banjo. ::

“Thrilling.” The List


22

www.mwldan.co.uk

Nos Fercher 16 Tachwedd :: Wednesday 16 November, 7.30yh/pm £12 (£11) MWLDAN 2

THE WIZARD, THE GOAT AND THE MAN WHO WON THE WAR Coalition government… political scandal… David Lloyd George took it in his stride and still found time for a colourful personal life. The Welsh Wizard was a giant of 20th Century global politics, yet the nation remains divided about him. How could a Welsh-speaking chapel boy become the steely statesman who saw Britain through the Great War? How could the champion of nonconformist Christianity become a womaniser living a double life? How could this protector of the poor risk so much in the pursuit of wealth? Writer/director D.J.Britton and BAFTA-winning actor Richard Elfyn have created an exhilarating solo performance, finding mystery, charm, poetry and much humour in Lloyd George’s extraordinary life. Set in Antibes, France, on his 50th wedding anniversary, this speculative drama follows Lloyd George’s imagination through his imperfect past into dreams of further conquests. Ddrama ddyfaliadol am fywyd lliwgar y gwleidydd enwog o Gymru, David Lloyd George, wedi ei gosod yn Antibes, Ffrainc, ar ben-blwydd ei briodas aur, dilynwn ddychymyg Lloyd George trwy ei orffennol amherffaith i freuddwydion am goncwestau’r dyfodol. ::

“richly entertaining.” Sally Baker, Director, National Writers’ Centre

Nos Fawrth 22 - Nos Sadwrn 26 Tachwedd :: Tuesday 22 - Saturday 26 November, 7.30yh/pm MWLDAN 2 OPERA TEIFI

AUTUMN PRODUCTION

The ever-popular local operatic company present their annual autumn production. Further details will be announced in the next programme. Cynhyrchiad hydref gan gwmni poblogaidd Opera Teifi. Caiff fanylion pellach eu cyhoeddi yn y rhaglen nesaf. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by Opera Teifi

PERFFORMIADAUBYW


01239 621200

23

Dydd Llun 28 Tachwedd :: Monday 28 November, 10.00yb/am, 1.00yp/pm & 6.30yh/pm

Nos Fawrth 29 Tachwedd :: Tuesday 29 November, 7.30yh/pm £13 (£11)

Dydd Mawrth 29 Tachwedd :: Tuesday 29 November, 10.00yb/am & 1.00yp/pm

MWLDAN 2

£10 (£8) £7 Ysgolion/Schools MWLDAN 2 CWMNI MARTYN GERAINT :: THEATRAU RHONDDA CYNON TAF YN CYFLWYNO

JAC A’R GOEDEN FFA Yn dilyn llwyddiant “Martyn Geraint a’r Lamp Hudol [Aladdin]” yn 2010/11, mae Martyn Geraint a’i ffrindiau yn dychwelyd i fyd y pantomeim eto eleni gyda chynhyrchiad gyffrous newydd sbon - “Jac a’r Goeden Ffa”. Yn ystod y sioe mi fydd MG, yn ei ffordd unigryw ei hun, yn cynorthwyo Jac i oresgyn llu o broblemau ac i ddianc o sefyllfaoedd amhosib yng ngwlad y cawr er mwyn priodi merch hardd y Sgweiar newydd. Fel arfer mi fydd y sioe yn addas i bawb rhwng 3 a 300 mlwydd oed, yn llawn o gyfleon i ryngweithio gyda’r gynulleidfa, ac yn frith o ganeuon newydd, caneuon adnabyddus a rhai o ganeuon poblogaidd MG. Mi fydd eich ymweliad â “Jac a’r Goeden Ffa” yn sicr o godi gwen ar eich wynebau wrth i chi ymgolli ym myd hudolus y theatr ! Ac os oes angen rheswm arall arnoch chi i ddod gwrandewch ar yr arbenigwyr !

“Y sioeau mwyaf poblogaidd ar draws y rhanbarth o bell ffordd yw pantomeimiau blynyddol Martyn Geraint” Archwiliad o gynulleidfaoedd ar gyfer Theatr Iaith Gymraeg ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. This year’s Welsh language pantomime starring Martyn Geraint tells the traditional tale of the young farm boy, duped into buying some magic beans. :: Cyfarwyddwraig: Angharad Lee Awdur: Martyn Geraint

KIERAN GOSS Kieran Goss has long been hailed as one of Ireland’s leading performers and songwriters, and this is a very special opportunity to catch him in the intimate surroundings of Mwldan. As well as being a hugely popular name in Ireland and a double platinum selling recording artist, Goss has also written songs which have been recorded by some of Ireland’s top performers, including Mary Black, Christy Moore and Frances Black. While his songwriting has made him a star, his live performances have made him a legend for live on stage is where Kieran Goss truly shines. The Irish Times recently wrote of Kieran’s run of sold out shows at the Grand Opera House, Belfast: “The sense of fun is tremendous, the playing first rate and the songs sheer quality. The encores were genuine, but only because the man is too”. His performances on the Don Williams UK tour in 2007 won him legions of fans and prompted the American country music legend to remark, “Kieran Goss is one of the most gifted performers around today. He has an amazing ability to reach out to his audience and connect with them in a very special way. This guy is the real deal and that’s what makes him the star he is.” Gelwir Kieran Goss ers tro yn un o berfformwyr a chyfansoddwyr caneuon blaenllaw Iwerddon, a dyma i chi gyfle prin iawn i’w weld yng nghyffiniau cartrefol y Mwldan. Er mai ei gyfansoddi caneuon sydd wedi ei wneud yn seren, ei berfformiadau byw sydd wedi ei wneud yn enwog, gan mai ar y llwyfan mae Kieran Goss yn wir ddisgleirio. ::


24

www.mwldan.co.uk

Nos Fercher 30 Tachwedd :: Wednesday 30 November, 7.30yh/pm £13 (£11)

Nos Wener 2 Rhagfyr :: Friday 2 December, 7.30yh/pm £12 (£10) (£1 under 22)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

GRAPEVINE MUSIC :: THEATRAU RCT THEATRES PRESENT YN CYFLWYNO

THE PETER GOULD MUSIC TRUST

LARKIN POE TAITH GYMRU HYDREF 2011 WELSH TOUR AUTUMN 2011 “We are sisters. We are music lovers. We are storytellers” Here’s a real musical treat! Fresh from supporting Elvis Costello on his autumn European tour and now making their Welsh debut, sisters Rebecca & Megan Lovell are enormously talented songwriters, singers and multi-instrumentalists (fiddle, guitar, mandolin, dobro, lap-steel) who sit at the heart of Larkin Poe - a band named after their great-grandfather. Formally The Lovell Sisters, these precociously talented young women recently took the US by storm, playing at the Grand Ole Opry and Telluride and receiving huge critical acclaim along the way. As Larkin Poe they have made huge impressions on artists as diverse as Emmylou Harris, Tony Joe White and Costello. Together with the highly talented Daniel Kimbro on bass and Chad Melton on drums their music is a heady brew of bluegrass, southern soul, rock, folk and Americana. Prepare to be amazed! Mae’r chwiorydd Rebecca a Megan Lovell yn ysgrifenwyr caneuon, cantorion ac aml-offerynwyr dawnus dros ben. Mae eu cerddoriaeth yn gymysgedd feddwol o bluegrass, soul y De, roc, gwerin ac Americana. Paratowch i gael eich synnu! ::

“With the Dixie Chicks on sabbatical, this could be Larkin Poe’s season in the sun.” Neil Spencer, The Observer www.larkinpoe.com Gyda chefnogaeth :: Supported by Creu Cymru

THE WU QUARTET Quin Wu and Mathieu va Beilen (violins) Matthew Kettle (viola) Jo Zeitlin (cello) The exciting young Wu Quartet, whose cellist hails from Pembrokeshire and has already given a solo recital for the Trust, will be making their debut at London’s Wigmore Hall this summer. Bydd y Wu Quartet ifanc a chyffrous, gyda sielydd yn hanu o Sir Benfro sydd eisoes wedi rhoi datganiad unigol i’r Gronfa Elusen, yn rhoi ei berfformiad cyntaf yn Neuadd Wigmore, Llundain yn ystod yr haf. :: Hyrwyddir gan :: Promoted by The Peter Gould Music Trust


01239 621200

Nos Fawrth 6, Nos Fercher 7 Rhagfyr :: Tuesday 6, Wednesday 7 December, 7.30yh/pm £15 (£14)

Nos Wener 9 Rhagfyr :: Friday 9 December, 7.30yh/pm £12 (£10 concs, £8 child)

MWLDAN 2

MWLDAN 2

BALLET THEATRE UK

MIKE MARAN PRODUCTIONS

THE SNOW QUEEN

A CHRISTMAS CAROL

Join Ballet Theatre UK in their beautiful re-telling of Hans Christian Andersen’s classic fairy tale ballet, The Snow Queen.

by Charles Dickens

This spectacular production follows the story of Gerda and her quest to find her friend Kay, who has been placed under the Snow Queens evil spell. Her fantastic adventure takes her on a journey across the frozen north. Where Gerda encounters a band of gypsy’s, an enchanted reindeer and the mysterious and reclusive Lapland woman, who tells Gerda to continue travelling north, where she will find Kay and the Snow Queen’s palace of ice.

25

This is something very special! A tremendous seasonal treat for the whole family is in store with this sparkling and enthralling production of the Dickens favourite. Accompanied by Norman Chalmers (who plays concertina, thumb piano and whistle), the mesmeric performer Mike Maran tells the story of how Scrooge turned away from his miserly pursuit of wealth and learned to love his neighbour. God Bless Us, Everyone!

Only Gerda’s love for Kay can release him from the spell and break the Snow Queen’s curse of eternal winter.

Daw’r adroddwr straeon mesmeraidd Mike Maran â chynhyrchiad newydd disglair o ffefryn tymhorol Charles Dickens i chi.

Ballet Theatre UK’s renowned company of international dancers, over forty dazzling costumes and three glittering stage sets combine to create a magnificent spectacle, all set to a glorious and magical score.

“starkly beautiful and utterly mesmerising, a magical moving atmosphere… deeply, deeply moving” Edinburgh Guide

Ymunwch â Ballet Theatre UK wrth iddynt ail-adrodd bale clasurol tylwyth teg Hans Christian Andersen, The Snow Queen. Bydd y cynhyrchiad ysblennydd hwn yn dilyn stori Gerda a’i chwest i ddod o hyd i’w ffrind Kay, sydd wedi ei osod o dan swyn creulon y Snow Queen.::

“Magical... the dancers took us to fairy land and back.What an antidote to the everyday grey world” Newbury Weekly News www.BalletTheatre-UK.com


26

ORIELMWLDAN

www.mwldan.co.uk

Admission to Oriel Mwldan is free. Opening times are 10am – 8pm daily Mae mynediad i Oriel Mwldan am ddim. Ar agor o 10yb – 8yh bob dydd Each year, this exhibition showcases the best of members’ work and forms a popular event in Oriel Mwldan’s calendar. Cardigan Art Society’s members continue to encourage emerging and established visual artists, most of whom live and work in Cardigan and the surrounding areas of west Wales. Original works are for sale at affordable prices and include painting, drawing, printmaking, ceramics and photography.

Pob blwyddyn, mae’r arddangosfa hon yn amlygu gwaith gorau’r aelodau ac yn ffurfio rhan boblogaidd o galendr Oriel Mwldan. Mae aelodau Cymdeithas Celf Aberteifi yn parhau i annog artistiaid gweledol newydd a sefydlog, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio ac yn byw o gwmpas Aberteifi â’r cyffiniau. Mae gwaith gwreiddiol ar werth am brisiau fforddiadwy ac yn cynnwys paentiadau, lluniadau, printiau, cerameg a ffotograffau.

Gorffennaf 9 July - Awst 6 August 2011

CARDIGAN ART SOCIETY www.cardiganartsociety.org.uk

Awst 20 August - Hydref 1 October 2011

BERMINGHAM & ROBINSON: THEATR MWLDAN EXHIBITION 2011 www.berminghamandrobinson.com

Please join us for the Opening Reception on Friday 9 July at 7pm. Light refreshments will be served and a warm welcome to all. ::

Ymunwch â ni am y Derbyniad Agoriadol ar nos Wener 9 Gorffennaf am 7yh. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ac estynnwn groeso cynnes i bawb. ::

Artists Robert Bermingham and Richard Robinson have worked collaboratively over the past six years. Their works reference boyhood, advertising, comic books, computer games and corporate culture, born out of the need to reconcile the promise of a sunfilled youth with the stark reality of growing up. It questions the belief that as the world becomes more modern so it will become more reasonable and enlightened exposing the misapprehension that a truly modern world will have rational, forward-looking and humane values.

Mae’r arlunwyr Robert Bermingham a Richard Robinson wedi cydweithio am y chwe blynedd diwethaf. Mae eu gwaith yn gwneud cyfeiriadau at fachgendod, hysbysebu, llyfrau comig, gemau cyfrifiadur a diwylliant corfforedig, sy’n deillio o’r angen i gysoni’r addewid am ieuenctid heulog gyda realiti noeth aeddfedu. Mae’n cwestiynu’r gred bod wrth i’r byd troi’n fwy modern felly bydd yn troi’n fwy rhesymol a goleuedig gan amlygu’r camsyniad gan amlygu’r camsyniad bod gan fyd gwir fodern werthoedd rhesymol, blaengar a hynaws.

For this exhibition, Bermingham and Robinson are making a new body of work, responding to Theatr Mwldan, which reflects their creative dialogue on cultural references to a promised future using the visual language of forgotten film advertising. This new direction of work discusses ideas of fear and excitement in both their past and our future. ::

Ar gyfer yr arddangosfa hon, mae Bermingham a Robinson yn creu corff newydd o waith, gan ymateb i Theatr Mwldan, sy’n adlewyrchu eu deialog creadigol ar gyfeiriadau diwylliannol i ddyfodol addawedig gan ddefnyddio iaith weledol hysbysebu ffilm anghofiedig. Mae’r cyfeiriad newydd hwn yn eu gwaith yn trafod syniadau am ofn a chyffro yn eu gorffennol ac yn ein dyfodol. ::


SINEMA MWLDAN

01239 621200

WE AIM TO START OUR FILMS AT THE TIMES ADVERTISED, WITH TRAILERS AND ADVERTS STARTING 10 – 20 MINUTES IN ADVANCE.

ANELWN AT DDECHRAU EIN FFILMIAU AR YR AMSERAU A HYSBYSEBIR, GYDA RHAGHYSBYSEBION YN DECHRAU 10-20 MUNUD CYN HYNNY.

27

Ticket Prices and Concessions Prisiau tocynnau a gostyngiadau 2D CINEMA: Adult £6.20 2D CINEMA: Child (14 and under) £4.80 3D CINEMA: Adult £8.40 3D CINEMA: Child (14 and under) £6.20

We do not make any additional charge for 3D glasses; the 3D prices above include the use of returnable 3D glasses. We also do not charge any additional booking fees. Nid ydym yn codi tâl ychwanegol am y sbectol 3D, mae’r prisiau 3D yn cynnwys defnydd y sbectol 3D byddwn yn eu benthyg i chi. Ni fyddwn ychwaith yn codi unrhyw ffioedd ychwanegol am archebu.

3D SCREENINGS Mehefin June 29, 30 @ 5.30 & 8.30, Gorffennaf July 1 @ 5.30 & 8.30, 2, 3 @ 2.30, 5.30 & 8.30, 4 - 8 @ 5.30 & 8.30, 9, 10 @ 2.30, 5.30 & 8.30, 11 - 14 @ 5.30 & 8.30 M W L D A N 1 2D SCREENINGS Awst :: August 29 - 31 @ 6.10 M W L D A N 1

TRANSFORMERS 3: DARK OF THE MOON (12A) Michael Bay | USA | 2011 | 154’ The next installment of the Transformers franchise arrives, and it’s the first to be shot and released in 3D! Playing at Mwldan from the date of national release. Dyma’r nesaf yn y gyfres Transformers, y cyntaf i’w ffilmio mewn 3D! ::

Gorffennaf :: July 1 - 5 @ 6.00 M W L D A N 2

FAST FIVE (FAST & FURIOUS 5) (12A) Justin Lin | USA | 2011 | 131’ Vin Diesel, Paul Walker and Dwayne Johnson star in the latest installment of the action series that delivers high octane fun. Vin Diesel, Paul Walker a Dwayne Johnson sy’n serennu yn y rhan diweddaraf o’r gyfres cyffro hwn. ::

Gorffennaf :: July 1 - 5 @ 8.45 M W L D A N 2

THE HANGOVER 2 (15) Todd Phillips | USA | 2011 | 101’ The return of this great comedy sequel which sees Phil, Stu, Alan and Doug travel to exotic Thailand for Stu’s wedding. What happens in Vegas may stay in Vegas, but what happens in Bangkok can’t even be imagined. Cyfle arall i weld y dilyniant comedi grêt hwn sy’n dilyn Phil, Stu, Alan a Doug i Thailand egsotig ar gyfer priodas Stu. ::

2D SCREENINGS Gorffennaf July 2, 3, 9, 10 @ 1.10, 15 - 21 @ 11.40 Awst :: August 26 - 31 @ 12.20 M W L D A N 2

KUNG FU PANDA 2 (PG) Jennifer Yuh | USA | 2011 | 90’ The return of slacker panda Po, who joins forces with a group of new kung-fu masters to take on an old enemy with a deadly new weapon. Great animated fun for all the family! Mae’r Panda diog Po yn dychwelyd ac yn ymuno â chriw o feistri kung-fu i daclo hen elyn gydag arf farwol newydd. ::

3D


28

www.mwldan.co.uk 2D SCREENINGS Gorffennaf :: July 2, 3, 10 @ 3.10, 15 - 21 @ 1.30 M W L D A N 2

PIRATES OF THE CARIBBEAN ON STRANGER TIDES (12A) Rob Marshall | USA | 2011 | 136’ Another chance to see this blockbuster adventure on the high seas starring Johnny Depp, Penelope Cruz and Geoffrey Rush. Cyfle arall i weld yr antur hon ar y moroedd sy’n serennu Johnny Depp, Penelope Cruz a Geoffrey Rush. ::

Gorffennaf :: July 8, 10, 11, 13, 14 @ 6.00 & 8.45, 15 - 21 @ 8.50 M W L D A N 2 Awst :: August 5 - 9 @ 8.10 M W L D A N 1

BRIDESMAIDS (15) Paul Feig | USA | 2011 | 125’ Hotly rated as The Hangover for girls, this cracking comedy centres on Annie (Kristen Wiig), a maid of honour whose life unravels as she leads her best friend Lillian and a group of colorful bridesmaids on a wild ride down the road to matrimony. Annie’s life is a mess, but when she finds out her lifetime best friend is engaged, she simply must serve as Lillian’s maid of honour. Though lovelorn and broke, Annie bluffs her way through the expensive and bizarre rituals. With one chance to get it perfect, she’ll show Lillian and her bridesmaids just how far you’ll go for someone you love. Wedi ei labelu fel The Hangover i ferched, mae’r comedi ragorol hon yn troi o gwmpas Annie, morwyn briodas. Mae bywyd Annie yn annibendod llwyr, ond gydag un siawns yn unig i gael pethau’n iawn, mae’n benderfynol o ddangos i Lillian a’r morwynion pa mor bell mae’n fodlon mynd i rywun mae’n ei charu. ::

3D SCREENINGS Gorffennaf :: July 15 - Awst August 4 @ 12.00, 2.50 & 8.30 Awst :: August 26 - 28 @ 6.10 M W L D A N 1 2D SCREENINGS Gorffennaf July 15 - Awst August 4 @ 5.40 M W L D A N 1 Medi September 4 - 8 @ 5.50, 10 @ 3.30 M W L D A N 2 Medi September 18 @ 3.00, Hydref October 2 @ 3.30 M W L D A N 1

3D

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 (12A) David Yates | UK | USA | 2011 | 130’ It’s finally here - the last installment of the mighty Harry Potter saga arrives and excitement is mounting! The end begins as Harry, Ron, and Hermione go back to Hogwarts to find and destroy Voldemort’s final horcruxes, but when Voldemort finds out about their mission, the biggest battle begins and life as they know it will never be the same again. Playing at Mwldan from the date of national release. O’r diwedd - mae’r rhan olaf yn stori fawr Harry Potter wedi cyrraedd ac mae ein cyffro yn cynyddu! Mae’r diwedd yn dechrau wrth i Harry, Ron ac Hermoine ddychwelyd i Hogwarts i ddarganfod a dinistrio horcruxes olaf Voldermort. Ond pan mae Voldermort yn darganfod eu cwest, mae’r frwydr bennaf yn dechrau ac ni fydd bywyd fel yr oedd yn flaenorol byth yr un peth eto. Yn dangos yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol. ::


29

01239 621200

Gorffennaf :: July 15 - 21 @ 4.05 M W L D A N 2

DIARY OF WIMPY KID 2: RODRICK RULES (U) David Bowers | USA | 2011 | 99’ In this sequel to 2010’s surprise hit, Greg Heffley - the kid who made “wimpy” cool - is back in this all-new family comedy based on the best-selling follow-up novel by Jeff Kinney. As he begins seventh grade, Greg and his older brother - and chief tormentor Rodrick must deal with their parents’ misguided attempts to have them bond. Yn y dilyniant hwn i lwyddiant annisgwyl 2010, mae Greg Heffley - y crwt gwnaeth fod yn “wimp” yn cw^ l - yn ôl yn y gomedi deuluol newydd hon sydd wedi seilio ar y nofel ddilynol lwyddiannus gan Jeff Kinney. Wrth iddo ddechrau’r seithfed radd, mae’n rhaid i Greg a’i frawd hyn - a’i brif boenydiwr - Rodrick ddelio â chynigion camarweiniol eu rhieni i’w cael i glosio. ::

2D SCREENINGS Gorffennaf :: July 15 - 21 @ 6.15 M W L D A N 2

GREEN LANTERN (12A) Martin Campbell | USA | 2011 | 113’ Ryan Reynolds plays hot shot test pilot Hal Jordan, a man with a devil-may-care attitude and a few deep-seated fears. But when he’s chosen by a mysterious alien ring to become part of an aeons-old galactic police task force, he’ll have to face his inner demons and battle some true evil to save the Earth and the balance of power in the universe. Ryan Reynolds sy’n chwarae rhan y peilot prawf medrus, Hal Jordan, dyn gydag agwedd di-hid ac ambell i ofn dwfn. Ond pan gaiff ei ddewis gan griw o aliwns dirgel i fod yn rhan o lu heddlu galaethol, mae’n rhaid iddo wynebu ei bryderon ei hun a brwydro drwg go iawn i achub y byd a’r cydbwysedd awdurdod yn y bydysawd. ::

2D SCREENINGS Gorffennaf :: July 22 - Awst August 4 @ 12.50, 3.10, 5.30 & 7.50 M W L D A N 2 Medi :: September 4, 10 @ 1.20, 18 @ 1.50, 24 @ 2.10 (M1), Hydref :: October 1 @ 2.00 (M1), 2 @ 3.50 M W L D A N 2 3D SCREENINGS Awst :: August 5 - 9 @ 1.10, 3.30 & 5.50 M W L D A N 1

CARS 2 (U)

3D

John Lasseter | Brad Lewis | USA | 2011 | 112’ From Pixar/Disney - those genius people who brought you Up, Toy Story, WALL-E and Finding Nemo - comes this all new animated comedy adventure packed with favourite characters. In Cars 2, racing star Lightning McQueen teams up with his best friend Mater for an international adventure as they go up against the world’s fastest cars. Playing at Mwldan from the date of national release. O Pixar/Disney - yr athrylithoedd hynny a gyflwynodd Up, Toy Story, WALL-E a Finding Nemo i ni - daw’r gomedi antur animeiddiedig newydd hon sy’n llawn dop o gymeriadau hoffus. Yn Cars 2, mae’r seren rasio Lightning McQueen yn ymuno â’i ffrind gorau Mater am antur ryngwladol wrth iddynt gystadlu yn erbyn ceir cyflymaf y byd. Yn dangos yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol. ::


30

www.mwldan.co.uk Awst :: August 5 - 18 @ 12.55, 3.15, 5.30 & 8.25 M W L D A N 2

SUPER 8 (12A) J.J. Abrams | USA | 2011 | 111’ From producer Steven Spielberg comes this terrific new sci-fi mystery thriller. In the summer of 1979, a group of young friends in a small Ohio town are making their own super 8 movie when they witness a catastrophic train crash which they soon suspect was not an accident. Shortly after, strange happenings, unusual disappearances and inexplicable events begin to take place in town. As the friends and the local Deputy try to uncover the truth, they discover something more terrifying than any of them could have imagined. Playing at Mwldan from the date of national release. Yn haf 1979, mae grw^ p o ffrindiau ifainc mewn tref fechan yn Ohio yn creu eu ffilm Super 8 eu hunain pan maent yn gweld damwain trên ofnadwy. Nid yw’n hir cyn eu bod yn amau nad damwain go iawn ydoedd. Wrth i’r ffrindiau a’r Dirprwy lleol ceisio datgelu’r gwir, maent yn darganfod rhywbeth sy’n fwy brawychus na unrhyw beth allai un ohonynt fod wedi dychmygu. Yn chwarae yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol. ::

3D SCREENINGS Awst :: August 10 - 18 @ 1.20, 3.30 & 7.50, 19 - 25 @ 1.40 & 3.50 Medi :: September 2, 3 @ 12.20, 4 @ 12.35, 10 @ 1.10 M W L D A N 1

3D

2D SCREENINGS Awst :: August 10 - 18 @ 5.40, 19 - 25 @ 6.00 Medi :: September 17 @ 1.20, 18 @ 1.00, 25 @ 2.10, Hydref October 1 @ 4.10, 2 @ 1.30 M W L D A N 1

THE SMURFS (PG tbc) Raja Gosnell | USA | Belgium | 2011 | tbc’ They’re small, they’re blue and they’re starring in this new animated family comedy! When the evil wizard Gargamel chases the tiny blue Smurfs out of their village, they tumble from their magical world and into ours. Just three apples high and stuck in mighty New York City, the Smurfs must find a way to get back to their village before Gargamel tracks them down. And Katy Perry is Smurfette! Playing at Mwldan from the date of national release. Maen nhw’n fach, ac yn las ac maen nhw’n serennu yn y gomedi animeiddiedig newydd hon! Pan mae’r dewin atgas Gargamel yn erlid y Smurfs bach glas allan o’u pentref, maent yn syrthio o’u bywydau hudol ac i mewn i’n byd ni. Yn mesur yr un uchder a thri afal, ac ar goll yng nghanol dinas Efrog Newydd, mae’n rhaid iddynt ddarganfod ffordd o ddychwelyd at eu pentref cyn bod Gargamel yn dod o hyd iddynt. A Katy Perry yw Smurfette! Yn dangos yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol. ::

Awst :: August 19 - 25 @ 1.20, 3.40, 6.20 & 8.40, 26 - 31 @ 2.40, 5.20 & 7.50 M W L D A N 2 Medi :: September 1 @ 5.20 & 7.50 M W L D A N 1

COWBOYS AND ALIENS (12A tbc) Jon Favreau | USA | 2011 | 103’ tbc Taking a break from being the best James Bond ever, the fabulous Daniel Craig stars alongside Olivia Wilde, Harrison Ford and Sam Rockwell in this new, exciting sci-fi Western thriller with a difference! It’s Arizona Territory, 1873, and a man with no memory of his past stumbles into Absolution, a hard desert town which doesn’t take kindly to strangers. On his wrist is a mysterious shackle. But Absolution is about to experience fear it can scarcely comprehend and the rejected gunslinger slowly starts to remember who he is and where he’s been... Playing at Mwldan from the date of national release. Dyma ffilm ffuglen wyddonol Western cyffrous gyda gwahaniaeth! Yn Arizona ym 1873 mae dyn heb gof am ei orffennol yn dod ar draws Absolution, tref weithgar yn yr anialwch. Ac yno ynghanol arswyd mawr, mae’n dechrau cofio pwy ydyw.... Yn dangos yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol. ::


31

01239 621200

Awst :: August 19 - 21 @ 8.10 M W L D A N 1

BAD TEACHER (15) Jake Kasdan | USA | 2011 | 91’ Cameron Diaz and Justin Timberlake star in this comedy centered around a foul-mouthed, junior high teacher who, after being dumped by her sugar daddy, begins to woo a colleague - a move that pits her against a well-loved teacher. Cameron Diaz a Justin Timberlake sy’n serennu yn y gomedi hon sy’n troi o gwmpas athrawes reglyd ac anwar eu hiaith, sydd ar ôl cael ei gollwng gan ei chariad hy^n, yn dechrau canlyn cydweithiwr - rhywbeth sy’n ei gosod yn erbyn athro poblogaidd. ::

Awst :: August 22 - 25 @ 8.10 M W L D A N 1

LARRY CROWNE (12A) Tom Hanks | USA | 2011 | 98’ Tom Hanks and Julia Roberts star in this new comedy drama. Until he was downsized, amiable Larry Crowne (Hanks) was a superstar at work. Now adrift on his mortgage repayments and lost in his free time, Larry heads to his local college to start over. But just when he thinks his life has stalled, Larry comes to learn an unexpected lesson. Tom Hanks a Julia Roberts yw sêr y ddraman fwyaf gomedi newydd hon. Nes iddo gael ei israddio, roedd Larry Crowne (Hanks) yn dipyn o seren yn y gweithle. Nawr yn ddyledus gyda’i daliadau morgais, ac ar goll gyda’i holl amser rhydd, mae Larry’n mynychu’r coleg lleol i ddechrau o’r newydd. Ond pan mae’n dechrau meddwl bod ei fywyd wedi pallu, mae Larry’n dysgu gwers annisgwyl. ::

3D SCREENINGS Awst :: August 26 - 31 @ 12.00 M W L D A N 1

HORRID HENRY: THE MOVIE (U tbc)

3D

Nick Moore | UK | 2011 | 85’ Based on the best selling series of books of the same name, this new British kids movie - the first to be shot in 3D - features an all-star cast that includes Richard E. Grant, Anjelica Huston, Parminder Nagra, Prunella Scales and Jo Brand. Meet Henry, Lord High Majesty of the Purple Hand Gang to his friends and Horrid Henry to most everyone else. He’s forever waging a battle against the tyranny of adults, only this time it seems as though the adults really are out to get him! An entirely new insight into the value of eating vegetables and doing your homework! Wedi ei seilio ar y gyfres llwyddiannus o lyfrau o’r un enw. Mae’r ffilm Brydeinig hon i blant - y gyntaf i’w ffilmio mewn 3D - yn serennu cast enwog. Mae o hyd wrthi’n rhyfela yn erbyn gormes oedolion, ond y tro ‘ma efallai bod yr oedolion ar ei ôl yn go iawn! ::


32

www.mwldan.co.uk Awst :: August 26 - 31 @ 1.50 M W L D A N 1 Medi :: September 1 @ 12.50, 2, 3 @ 2.20, 4 @ 3.40 (M2), 11 @ 1.10, 18 @ 4.00 (M2), 25 @ 1.40 (M2), Hydref October 2 @ 1.40 (M2) M W L D A N 1

MR. POPPER’S PENGUINS (PG) Mark Waters | USA | 2011 | 94’ Jim Carrey stars in this family comedy as Tom Popper, a businessman whose life begins to change after he inherits six penguins. As Mr. Popper transforms his apartment into a winter wonderland, his professional side starts to unravel. Jim Carrey sy’n serennu yn y gomedi deuluol hon fel Tom Popper, dyn busnes y mae ei fywyd yn newid ar ôl iddo etifeddu chwe phengwin. Wrth i Mr Popper trawsffurfio ei fflat yn baradwys aeafol, mae ei ochr broffesiynol yn dechrau datod. ::

Awst :: August 26 - 31 @ 4.00, Medi :: September 1 @ 3.00, 2, 3 @ 4.30, 4 @ 2.35, 11 @ 1.30 (M2), 17 @ 3.30, 25 @ 3.50, (M2) Hydref October 1 @ 12.50 (M2) M W L D A N 1

THE ZOOKEEPER (PG) Frank Coraci | USA | 2011 | 101’ In this new family comedy, the animals at Franklin Park Zoo love their kindhearted caretaker Griffin Keyes (Kevin James). Finding himself more comfortable with a lion than a lady, Griffin decides the only way to get a girl into his life is to leave the zoo and get a more glamorous job. In panic, the animals decide to reveal their biggest secret - they can talk! - and try to stop Griffin leaving by teaching him the rules of courtship, animal style. Yn y gomedi deuluol newydd hon, mae anifeiliaid Sw^ Franklin Park yn caru eu gofalwr caredig, ond pan mae’n ystyried gadael ei swydd, maent yn cael braw ac yn datgelu eu cyfrinach fwyaf.... maen nhw’n gallu siarad! ::

3D SCREENINGS Awst :: August 26 - 31 @ 8.50 M W L D A N 1

CAPTAIN AMERICA THE FIRST AVENGER (12A tbc)

3D

Joe Johnston | USA | 2011 | tbc’ Based on the Marvel Comics character from the Second World War, this sci-fi action adventure tells of a mild-mannered young soldier named Steve Rogers who volunteers for a special Super Soldier programme for the US Army. Donning the colours of Old Glory, Captain America leaps into the hearts and souls of every American, bringing hope and justice to a war-weary nation. Wedi seilio ar y cymeriad Comig Marvel o’r Ail Ryfel Byd, mae’r antur ffuglen wyddonol hon yn sôn am stori milwr ifanc mwyn a chwrtais o’r enw Steve Rogers sy’n gwirfoddoli am raglen arbennig ym Myddin America. ::


33

01239 621200 3D SCREENINGS Medi :: September, 2, 3 @ 6.40, 4 @ 4.35, 5 - 8 @ 8.50 M W L D A N 1

TT3D: CLOSER TO THE EDGE (15)

3D

Richard De Aragues | UK | 2011 | 103’ The Isle of Man’s prestigious annual Tourist Trophy motorcycle race is renowned for being among the world’s most dangerous motorsports events. A phenomenal 232 deaths have occurred since its inception in 1907, yet every year riders converge on this hilly tax haven to race motorcycles around its twisty public roads at speeds in excess of 180mph. Guy Martin is one competitor, a gregarious, funny and likeable free spirit who’s been trying to win the TT for years, and his colourful presence is the mainstay of this tense and often heartstoppingly spectacular 3D documentary. Whether you like motorcycle racing or not, this is a must-see evocation of the event, its dangers and the bravery (or stupidity) of its adrenalineseeking, carefree contenders. Simply thrilling! Mae ras beiciau modur mawreddog blynyddol y Tourist Trophy ar Ynys Manaw yn enwog am fod ymhlith digwyddiadau chwaraeon modur mwyaf peryglus y byd. Os ydych yn hoffi rasio beiciau modur ai peidio, mae hwn yn brofiad sy’n rhaid ei wylio o’r digwyddiad, ei beryglon, a dewrder (neu dwpdra) ei gystadleuwyr diofal sy’n edrych am gyffro. Gwefreiddiol! ::

Medi :: September 2 - 4 @ 8.50 M W L D A N 1

SENNA (12A) Asif Kapadia | UK | France | USA | 2010 | 106’ Winner of the Best Documentary at Sundance, this remarkable movie tells of the monumental life and tragic death of the greatest motor racing driver of all time legendary Brazilian motor-racing champion Ayrton Senna. Spanning the decade from his arrival in Formula One in the mid 80’s, the film follows Senna’s struggles both on and off the track, and against the politics which infest the sport. Sublime, spiritual, yet on occasion ruthless, Senna conquers and transcends F1 to become a global superstar. Privately, he is humble, almost shy and fiercely patriotic; yet he’s struck down in his prime, watched live on TV by 300 million people. Mae’r ffilm hynod hon yn adrodd stori bywyd aruthrol a marwolaeth drasig y gyrrwr ceir rasio gorau a fu erioed - y Pencampwr rasio ceir enwog o Frasil, Ayrton Senna. :: “Sometimes a documentary will unexpectedly reach out and grab you by the throat, not giving you a second to breathe.That’s that way it was with Senna...” LA Times

3D SCREENINGS Medi :: September 4 - 8 @ 6.40 M W L D A N 1

PINA 3D (U)

3D

Wim Wenders | Germany | France | UK | 2011 | 103’ Hailed as a stunning cinema experience, this is Wim Wenders’ mysterious, submersive and captivating 3D tribute to German dance pioneer Pina Bausch, who died in 2009 just as Wenders (Buena Vista Social Club, Wings of Desire) was beginning to make this film. We hear from her dancers, who describe an intuitive and collaborative artist, a woman whose presence is powerful even in her absence. Mostly, though, Wenders gives us performance, extracts from four of Bausch’s pieces which, helped by the sensitive use of 3D, draw us deeply into the work. Pina takes on a magical quality as solo or pairs of dancers perform pieces to express their memories of Bausch. ‘Entrancing and truly inspiring.’ Time Out Dyma i chi deyrnged 3D rhyfedd a gafaelgar Wim Wenders i’r arloeswr dawns o’r Almaen, Pina Bausch, a fu farw yn 2009. Clywn wrth ei dawnswyr, sy’n disgrifio artist sythweledol a chydweithredol, gwraig sy’n meddu ar bresenoldeb nerthol, hyd yn oed yn ei habsenoldeb, a chawn berfformiadau o safon. ::


34

www.mwldan.co.uk Medi :: September 4 - 8 @ 8.40 M W L D A N 2

THE CHANGE-UP (15 tbc) David Dobkin | USA | 2011 | tbc’ Olivia Wilde, Jason Bateman, Ryan Reynolds star in this new comedy that takes the traditional body-switching movie and throws it off a cliff. Once inseparable best friends, Mitch and Dave have slowly drifted apart. While Dave is an overworked lawyer, husband and father of three, Mitch has remained a single, semi-employed man-child who has never met a responsibility he liked. To Mitch, Dave has it all: but to Dave, living Mitch’s stress free life would be a dream come true. After a drunken night out together, Mitch and Dave’s worlds are turned upside down when they wake up in each other’s bodies and proceed to freak out! Mae’r ffrindiau gorau Mitch a Dave, bu unwaith yn anwahanadwy, erbyn hyn wedi colli ‘nabod ar ei gilydd. Mae Dave yn gyfreithiwr sy’n gweithio gormod, yn w^ r ac yn dad i dri o blant, mae Mitch wedi aros yn sengl, yn gweithio weithiau ac fel plentyn nad yw’n hoffi unrhyw gyfrifoldeb daw ar ei gyfyl. Yn dilyn noson feddwol gyda’i gilydd, mae bydoedd Mitch a Dave yn troi wyneb i waered pan maent yn dihuno yng nghyrff ei gilydd ac yn dechrau brawychu! ::

Medi :: September 9 - 15 @ 3.20, 5.50 & 8.20, 16 @ 3.20 & 5.50, 17, 18 @ 5.50 & 8.20, 19 - 22 @ 3.20 & 5.50 M W L D A N 1

JANE EYRE (PG) Cary Fukunaga | UK | USA | 2011 | 120’ Charlotte Brontë’s seminal literary work Jane Eyre has been adapted many times, but this latest big screen treatment has been hailed as an excellent, superbly crafted, perhaps definitive version that features a terrific cast including Judi Dench, Mia Wasikowska, Jamie Bell, Sally Hawkins and Michael Fassbender. After a bleak childhood, Jane goes out into the world to become a governess. As she lives happily in her new position at Thornfield Hall, she meets the dark, cold, and abrupt master of the house, Mr. Rochester. Jane and her employer grow close in friendship and she soon finds herself falling in love with him. Happiness seems to have found Jane at last, but could Mr. Rochester’s terrible secret be about to destroy it forever? Playing at Mwldan from the date of national release. Ar ôl plentyndod diflas, mae Jane yn mynd allan i’r byd i fod yn athrawes. Mae’n byw yn hapus yn ei swydd newydd yn Thornfield Hall, ac yn cyfarfod â meistr swrth, diflas a sarrug y ty^, Mr Rochester. Mae Jane a’i chyflogwr yn datblygu cyfeillgarwch clos a chyn hir mae’n syrthio mewn cariad ag ef. Mae’n ymddangos fel petai cariad wedi blodeuo i Jane o’r diwedd, ond a fydd cyfrinach ofnadwy Mr Rochester yn ei ddinistrio am byth? Gyda chast aruthrol sy’n cynnwys Judi Dench. Yn dangos yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol. ::

Medi :: September 9, 10 @ 6.10, 11 @ 3.40, 12 - 14 @ 6.10 M W L D A N 2

RISE OF THE PLANET OF THE APES (tbc) Rupert Wyatt | USA | 2011 | tbc’ Rise of the Planet of the Apes is an origin story in the truest sense of the term. Set in present day San Francisco, the film is a reality-based cautionary tale, a science fiction/science fact blend, where man’s own experiments with genetic engineering lead to the development of intelligence in apes and the onset of a war for supremacy. James Franco and Andy Serkis star. Mae Rise of the Apes yn stori darddiad yn niffiniad mwyaf gwir y term. Wedi ei lleoli yn San Francisco fodern, mae’r ffilm yn chwedl rybuddiol wedi ei seilio ar realiti, yn asiad ffuglen wyddonol/ffeithiau gwyddonol, lle mae arbrofion Dyn gyda pheiriannu genetig yn arwain at ddatblygiad deallusrwydd mewn epaod a dechreuad rhyfel am oruchafiaeth. Gyda James Franco ac Andy Serkis. ::


01239 621200

35

Medi :: September 9, 10 @ 8.40, 11 @ 8.10, 12 @ 3.40, 13, 14 @ 3.40 & 8.40, 15 @ 3.40 M W L D A N 2 Medi :: September 23 - 26 @ 6.20, 27, 28 @ 3.40 & 6.20, 29 @ 3.40 M W L D A N 1

ONE DAY (12A) Lone Scherfig | USA | 2011 | 108’ Directed by Lone Scherfig (An Education) and adapted for the screen by David Nicholls from his beloved bestselling novel, One Day is a romantic drama that tells of two people over the course of twenty years, shot in London, Edinburgh and Paris. After one day together - July 15th, 1988, their college graduation - Emma Morley (Anne Hathaway) and Dexter Mayhew (Jim Sturgess) begin a friendship that will last a lifetime. She, a workingclass girl of principle and ambition, dreams of making the world a better place. He, a wealthy charmer, dreams that the world will be his playground. For the next two decades, key moments of their relationship are experienced over several July 15ths in their lives. Together and apart, the film follows Dex and Em through their friendship and fights, hopes and missed opportunities, laughter and tears. As the true meaning of that one day back in 1988 is revealed, they come to terms with the nature of love and life itself. Drama ramantaidd sy’n sôn am ddau berson dros gyfnod o ugain mlynedd, wedi ei ffilmio yn Llundain, Caeredin a Pharis. Yn dilyn un diwrnod gyda’i gilydd - 15 Gorffennaf, 1988, eu diwrnod graddio o’r coleg - mae Emma Morley a Dexter Mayhew yn ffurfio cyfeillgarwch bydd yn parhau am oes. Gyda’i gilydd ac ar wahân, mae’r ffilm yn dilyn Dex ac Em trwy eu cyfeillgarwch a’u ffraeo, gobeithion a chyfleoedd coll, chwerthin a dagrau. Wrth i wir ystyr y diwrnod hwnnw yn ôl ym 1988 cael ei ddatgelu, maent yn dod i delerau â natur cariad a bywyd ei hun. ::

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Medi :: September 11 @ 6.10, 12 @ 8.40 M W L D A N 2

MAMMUTH (15) Benoît Delépine | Gustave Kervern | France | 2010 | 92’ One of France’s biggest box office successes of 2010, Mammuth is an outrageously funny and subversive tale of one man’s attempt to secure his state pension, whilst facing the prospect of retirement and the inevitability of growing old in the modern world. Legendary actor Gérard Depardieu turns in an extraordinary leading performance as the lumbering, long-haired abbatoir worker who takes to the road on his motorbike in search of the vital paperwork that will buy his future security. Wayward, weird, and sometimes quite wonderful, this is a haunting reminder of what’s lost over the years and also bizarrely and outrageously funny. Yolande Moreau and Isabelle Adjani also star. Un o lwyddiannau mwyaf Ffrainc yn y swyddfa docynnau yn 2010, mae Mammuth yn stori hynod ddigrif a gwyrdroadol am gynnig un dyn i ddiogelu ei bensiwn y wladwriaeth, wrth wynebu’r syniad o ymddeol a’r heneiddio anochel mewn byd modern. ::

Medi :: September 16 @ 8.20 (M1), 18 @ 8.30, 19 @ 3.30, 21 @ 2.15, 25 @ 8.10 M W L D A N 2

THE WAY (12A) Emilio Estevez | USA | 2010 | 128’ Emilio Estevez directs his father Martin Sheen in this sentimental yet inspirational film, set along the path of the 800km Camino de Santiago pilgrimage from the French Pyrenees to Santiago de Compostela in Spain. Sheen, a widowed Californian Doctor, is driven by his grief and a need to understand his estranged son, who was killed in a storm just as he began the pilgrimage. Instead of taking his son’s ashes home, he decides to scatter them along the way to Santiago, during which time he bonds with a trio of garrulous fellow pilgrims: blocked Irish travel writer (James Nesbitt), an ageing Dutch hippie and a bruised Canadian divorcee. Ffilm wedi ei gosod ar hyd y llwybr pererindod 800km Camino de Santiago o’r Pyrenees yn Ffrainc i Santiago de Compostela yn Sbaen. Mae Sheen, optegydd gweddw o Galiffornia, yn ceisio cysylltu â’i fab sydd wedi dieithrio wrtho, a gafodd ei ladd mewn storm wrth iddo gychwyn ar ei bererindod ::


36

www.mwldan.co.uk CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Medi :: September 18 @ 6.10 (M W L D A N 2 ), 19 @ 8.20 (M W L D A N 1 )

THE MESSENGER (15) Oren Moverman | USA | 2009 | 105’ In his most powerful performance to date, Ben Foster stars as Will Montgomery, a U.S. Army officer recently returned home from Iraq and newly partnered with fellow officer Tony Stone (Woody Harrelson) to bear the bad news to the loved ones of fallen soldiers. When he finds himself drawn to Olivia (Samantha Morton), to whom he has just delivered the news of her husband’s death, Will’s emotional detachment begins to dissolve. The Messenger reveals itself as a surprising, humorous, moving and very human portrait of grief, friendship and survival, and takes us into the inner lives of outwardly steely heroes to reveal their fragility with compassion and dignity. Gwaith Will Montgomery yw cyfleu newyddion drwg am filwyr sy wedi eu lladd i’w teuluoedd. Pan mae’n cael ei ddenu at Olivia, sydd newydd dderbyn newyddion oddi wrtho am farwolaeth ei gw^ r, mae datgysylltiad emosiynol Will yn dechrau ymdoddi. ::

Medi :: September 20 - 22 @ 8.20, 23 - 25 @ 4.20 M W L D A N 1

PROJECT NIM (12A) James Marsh | UK | 2011 | 93’ From the Oscar-winning team behind Man On Wire comes the story of Nim, the chimpanzee who in the 1970s became the focus of a landmark experiment which aimed to show that an ape could learn to communicate with language if raised and nurtured like a human child. Following Nim’s extraordinary journey through human society, and the enduring impact he makes on the people he meets along the way, the film is an unflinching and unsentimental biography of an animal we tried to make human. What we learn about his true nature - and indeed our own - is comic, revealing and profoundly unsettling. Stori am Nim y tsimpansî. Yn y 70au roedd Nim yn ffocws arbrawf arloesol a anelodd at ddangos bod epa yn gallu dysgu sut i gyfathrebu gydag iaith os caiff ei fagu fel plentyn. Mae’r hyn rydym yn dysgu am wir natur Nim - ac am ein natur ni ein hunain - yn gomig, yn ddiddorol ac yn annifyrrol dros ben. ::

Medi :: September 23 - 25 @ 8.40, 26 @ 3.00, 27, 28 @ 8.40 M W L D A N 1

CRAZY, STUPID, LOVE (tbc) Glenn Ficarra | John Requa | USA | 2011 | tbc’ Kevin Bacon, Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling, Marisa Tomei and Emma Stone in this new romantic comedy drama. Gosling plays a hotshot womanizer who steps in to help Carell get his mojo back after his wife (Moore) asks for a divorce after 25 years of marriage. Meanwhile, Gosling falls for a “game-changer” (Stone) who may have what it takes to break him of his man-whoring ways. This charming movie about dysfunctional love looks like crazy, stupid fun. Drama gomedi ramantus hon am ferchetwr llwyddiannus sy’n camu i’r adwy er mwyn helpu Carell adfer ei hyder ar ôl i’w wraig (Moore) ofyn am ysgariad yn dilyn 25 mlynedd o fywyd priodasol. Yn y cyfamser, mae Gosling yn cael ei swyno gan Stone, sydd â’r gallu i newid ei hoffter o ganlyn merched. Sbort gwallgo’, gwirion. ::


01239 621200 Medi :: September 24 @ 6.45 £12 (£10) MWLDAN 2

KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL BEST OF KENDAL FILM TOUR 2011 (12A tbc)

37

Unmissable - the best action and adventure films from around the world. An eye popping, adrenaline-pumping evening as Kendal Mountain Festival’s Best of Kendal 2011 screens the ‘Best of the Best’ from 2010. The world’s premier mountain film festival brings you over three hours of extraordinary climbing, skiing, paddling and mountain biking adventure film, including Fly or Die, Wildwater, A Life Ascending, Argentine Project, First Ascent: The Point of No Return and The Pinnacle. Prepare to be amazed! Peidiwch â’i golli - ffilmiau antur a chyffro gorau’r byd. Noson ^ yl syfrdanol llawn adrenalin wrth i Goreuon Kendal 2011 Gw ^ yl Mynydda Kendal ddangos ‘Gorau’r Goreuon’ o 2010. Cyflwyna w flaenaf mynydd y byd dros dair awr o ffilm antur dringo, sgïo, padlo a beicio mynydd. ::

A LIFE ASCENDING

FLY OR DIE

Stephen Grynberg | 57’

Peter Mortimer | 25’

This film follows acclaimed ski mountaineer and mountain guide Ruedi Beglinger, his family’s unique life on a remote glacier in British Columbia, and the sublime beauty and ever-present risk of a life lived on the edge. The power of nature is both an unforgiving host and profound teacher. Mae’r ffilm hon yn dilyn y mynyddwr sgi a’r arweinydd mynydd enwog Rudi Beglinger, bywyd unigryw ei deulu yn Columbia Prydeinig, yr harddwch a pherygl parhaol bywyd ar yr ymyl. Gall grym natur fod yn ddidrugaredd ac yn ddwys.

With no rope and one parachute, aerial samurai Dean Potter turns the adrenaline levels up to maximum and pushes climbing into new and dangerous territory. Heb raff ac ond un parasiwt, mae’r samurai awyrol Daniel Potter yn troi’r lefelau adrenalin i fyny i’r eithaf ac yn gwthio dringo i dir newydd a pheryglus.

ARGENTINE PROJECT Jeremy Grant | 9’ Riding BIG mountain lines, half way round the world, three friends take a gamble and hope to find the best mountain bike terrain in the world, with the help of Google Earth. Yn beicio llinellau MAWR dros fynyddoedd, hanner ffordd o gwmpas y byd, mae tri chyfaill yn cymryd siawns ac yn gobeithio dod o hyd i’r tir gorau yn y byd ar gyfer beicio mynydd, gyda help Google Earth.

FIRST ASCENT: POINT OF NO RETURN Peter Mortimer | Nick Rosen | 24’ Only 24 people have reached the summit of Mt. Edgar in China’s Sichuan Province, but none via the east side of the 22,368-foot mountain. As alpinists Jonny Copp, Micah Dash, and cameraman Wade Johnson attempt a new route, the weather starts to warm. Dim ond 24 person sydd wedi cyrraedd copa Mynydd Edgar yn Nhalaith Sichuan yn Tsiena, ond nid oes un o’r rhain wedi llwyddo i ddringo i fyny ochr ddwyrain y mynydd 22,368 troedfedd. Wrth i’r dringwyr Alpiau Jonny Copp, Micah Dash, a’r dyn camera Wade Johnson geisio llwybr newydd, mae’r tywydd yn dechrau twymo.

THE PINNACLE Paul Diffley | 60’ In one legendary week in 1960, Jimmy Marshall and Robin Smith climbed six winter first ascents in six days. The Pinnacle weaves their story with Dave MacLeod and Andy Turner’s re-climbing of these fabled routes in the winter of 2009. Mewn un wythnos enwog ym 1960, dringodd Jimmy Marshall a Robin Smith chwe esgyniad gaeaf cyntaf mewn chwe diwrnod. Mae The Pinnacle yn gweu eu stori ynghyd gyda Dave MacLeod ac Andy Turner yn ailddringo’r llwybrau chwedlonol yn ystod gaeaf 2009.

WILDWATER Anson Fogel | 30’ Journey into the mind and soul of whitewater, into the places only river runners can go, places of discovery, solitude and risk. A visually stunning feast for the senses, an expedition into new ideas, a new kind of adventure film. One where image, sound and ideas trump all else. Siwrnai i galon ac enaid dwˆ r gwyn, i’r mannau lle dim ond rhedwyr afon gall gyrraedd, lleoedd o ddarganfyddiad, unigedd a risg. Gwledd syfrdanol i’r synhwyrau, siwrnai i syniadau newydd, math newydd o ffilm antur. Un lle bydd delwedd, sain a syniadau yn trechu pob dim arall.


38

www.mwldan.co.uk CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Medi :: September 25 @ 6.00 (M2), 26 @ 8.40 (M1)

A SCREAMING MAN (PG) Mahamat-Saleh Haroun | Chad | 2010 | 91’ This meditative feature about paternal pride set against the backdrop of a war is the remarkable fourth film from Chadian director Mahamat-Saleh Haroun (Abouna). Economics and war disrupt the routine of Adam who, once a swimming champion in 1965, now guards a hotel pool, helped by his son Abdel. Haroun filters grand themes and issues into the most personal of stories, creating space for reflection in this intelligent, good-looking film that confirms Haroun as one of Africa’s leading filmmakers. Mae economeg a rhyfel yn torri ar draws bywyd Adam, a fuodd unwaith yn bencampwr nofio ym 1965, a nawr sy’n gofalu am bwll nofio gwesty, gyda help ei fab Abdel. Ar ôl i reolwyr y gwesty symud Adam i ddiogelu porth y gwesty a rhoi ei fab yn ei le, mae Adam yn cymryd y penderfyniad tyngedfennol i gyfrannu tuag yr ymdrech rhyfel mewn ffordd sydd â goblygiadau difrifol iddo ef a’i deulu.::

Medi :: September 30 @ 6.20 Hydref :: October 1 - 3 @ 6.20, 4 -6 @ 3.30 & 6.20 M W L D A N 1

TINKER TAILOR SOLDIER SPY (tbc) Tomas Alfredson | UK | France | 2011 | tbc’ An incredible top-notch British cast - Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Gary Oldman and Tom Hardy - star in this new feature film adaptation of the famous John le Carré novel. George Smiley, a recently retired MI6 agent, does his best to adjust to a life outside the secret service. However, when a disgraced agent reappears, Smiley is drawn back into the murky field of espionage and the task of pinpointing the man who is eating away at the heart of the British establishment. Addasiad ffilm newydd hon o nofel enwog John le Carré. Wedi ei gosod yn y 1970au, mae Tinker, Tailor, Soldier, Spy yn troi o gwmpas George Smiley, asiant M16 sydd wedi ymddeol yn ddiweddar ac sy’n ymdrechu i addasu i fywyd y tu allan i’r gwasanaeth dirgel. Fodd bynnag, pan mae asiant sydd wedi dwyn gwarth yn ail-ymddangos gyda gwybodaeth am ysbïwr yng nghanol y Syrcas, caiff Smiley ei dynnu yn ôl i faes tywyll ysbio a’r dasg o ddarganfod y dyn sy’n difa calon y Sefydliad Prydeinig.::

Medi :: September 30 @ 8.50 Hydref :: October 1, 2 @ 8.50, 3 @ 4.00, 4 -6 @ 8.50 M W L D A N 1

FRIENDS WITH BENEFITS (tbc) Will Gluck | USA | 2011 | tbc’ In this new romantic comedy, Dylan (Justin Timberlake) and Jamie (Mila Kunis) soon discover that adding sex to their friendship leads to complications. Yn y gomedi ramantus hon, mae Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) yn darganfod yn gyflym fod ychwanegu rhyw at eu cyfeillgarwch yn arwain at gymhlethdodau.::


01239 621200

39

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Hydref :: October 2 @ 6.00 (M W L D A N 2 ), 3 @ 8.50 (M W L D A N 1)

AMREEKA (PG) Cherien Dabis | USA | 2010 | 96’ This heartwarming film tells the story of Muna, a Jordanian-Palestinian woman who travels from the Middle East to the promised land of small town Illinois, hoping for a better future for her teenage son. Culture clashes and issues of belonging and displacement are explored with warmth and sensitivity and portrayed with heartfelt humour. Amreeka is a universal journey into the lives of immigrants and firstgeneration teenagers, caught between their heritage and the new world, and their bittersweet search for a place to call home. Mae stori hyfryd Amreeka yn troi o gwmpas Muna, gwraig Jordanaidd-Palestiniaidd sy’n teithio o’r Dwyrain Canol i wlad yr addewid sef Illinois, gan obeithio am ddyfodol gwell i fagu ei mab sydd y ei arddegau. Mae’n siwrnai fydol i fywydau mewnfudwyr a phlant yn eu harddegau’r genhedlaeth gyntaf, wedi ei dal rhwng eu hetifeddiaeth a’r byd newydd, a’r chwilio chwerwfelys am rywle i alw’n gartref..::

SINEMAMWLDAN CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

FILM TICKETSAVER CARD

See more films for less!

£1.40 off every* standard film screened at Theatr Mwldan

Theatr Mwldans Film Society has been bringing the best in world cinema to west Wales for over 21 years. Contact tmfs@mwldan.co.uk, visit www.mwldan.co.uk, or fill in a form at the Box Office. Gwyliwch fwy o ffilmiau am lai o arian! Mae Cymdeithas Ffilmiau Theatr Mwldan wedi bod yn cyflwyno’r goreuon ymhlith sinema’r byd i orllewin Cymru ers dros 21 mlynedd. Cysylltwch â tmfs@mwldan.co.uk, ewch at www.mwldan.co.uk, neu lenwch ffurflen yn y Swyddfa Docynnau.

ACCESSIBLE CINEMA SINEMA HYGYRCH All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the above logos on Theatr Mwldan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau. Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos uchod ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com

£22 per year:

Free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period) Free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card. *Ticketsaver Offer and full TMFS membership excludes 3D screenings, Live Broadcast Events and alternative content.

CERDYN TOCYNCYNILO FFILM £22 y flwyddyn: Ostyngiad o £1.40 oddi ar ddangosiad bob* ffilm yn Theatr Mwldan. Mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis). Aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm. *Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.


40

www.mwldan.co.uk

COMMUNITY CLASSES DOSBARTHIADAU CYMUNEDOL

offers a range of regular community :: Mwldan classes - for further information contact the individual

*term time only *Yn ystod tymor ysgol yn unig

class co-ordinators on the numbers below. Mae’r Mwldan yn cynnig amrywiaeth a ddosbarthiadau cymunedol – cysylltwch â chydlynydd y dosbarth am wybodaeth bellach.

MONDAY :: LLUN

TUESDAY :: MAWRTH

FRIDAY :: GWENER

CARDIGAN U3A SINGERS

CARDIGAN THEATRE

ZUMBA £4 ON THE DOOR

Alternate Mondays 2.00 - 4.00am/yb Contact Eileen Jones for details of autumn classes: 01239 654124

7:30 – 10:00pm/yh 52 weeks a year 52 wythnos y flwyddyn Christine Rees: 01239 891283 reeschristine@yahoo.com

6.30-7.30pm every Friday from 19th August Victoria Atkinson: 07581186634

DREAMS DANCE SCHOOL*

WEDNESDAY :: MERCHER

4.30 - 6.30pm Jazz and street dance. Nia Jones: 07949 139302 Starting 16th Sept

4.00 - 6.45pm Jazz and adult ballet. Nia Jones: 07949 139302 Starting 12th Sept

TAI CHI 7.00 - 9.30pm Every Monday until 25th July, classes restart 5th September. Sean Dowdall: 07791 700137 seanpdowdall@hotmail.co.uk

BEGINNER’S BELLY DANCE 10-11am/yb

BELLY FIT FOR OVER 50’S 11.15-12.15 am/yb Every Monday until 4th July, classes restart 5th September Contact Rose Barter: 01239 851737 rosebarter@btinternet.com

TUESDAY :: MAWRTH ART CLASS* DOSBARTH CELF* Contact Lifelong Learning for details of autumn classes Every Tuesday during term time from 4th October. Cysylltwch â Dysgu Gydol Oes am fanylion o ddosbarthiadau’r hydref: 01970 621 580 learning@aber.ac.uk

DREAMS DANCE SCHOOL* 4.00 - 7.30pm Childrens ballet. Nia Jones: 07949 139302 Starting 14th Sept

THURSDAY :: IAU CARDIGAN AND DISTRICT DROP-IN CANCER SUPPORT GROUP ˆ P CYMORTH CANCR GRW GALW HEIBIO ABERTEIFI A’R CYFFINIAU 2:00 – 4:00am/yb, Every first Thursday of the month to November 3rd Pob dydd Iau cyntaf y mis tam 3 Tachwedd Lynne (District Nurse | Nyrs Ardal): 01239 621023

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU Every third Thursday of the month from September 15th 7:30 – 9:00pm/yh, Marion Dawe: 01239 615625

FRIDAY :: GWENER PILATES 9:00 am Janet Tebbutt: 01437 532385 / 07973854942

DREAMS DANCE SCHOOL*

SATURDAY :: SADWRN TUITION TEIFI GCSE Tuition Classes Maths, Science & English Years 9, 10, & 11 covered Class 1: 10.00am - 12.15pm Class 2: 10.45am - 1.00pm Class 3: 2.30pm - 4.45pm Class 4: 3.15pm - 5.30pm Gwenda Jones: 01239 851942 gwendajones1@btinternet.com www.teifi-tuition.co.uk

CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI * Juniors (age 8 – 12) Plant Iau (oed 8 – 12) 10:30 – 12:30am/yb Seniors (age 13+) Plant hyˆn (oed 13+) 1:30 – 4:00pm Every Saturday during school term Reuben Wells: 07830 265 000 reubenwells@ymail.com

SUNDAY :: SUL QUAKERS SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR Every Sunday Pob dydd Sul 10:30 – 11:30am/yb


01239 621200

Photos: Vince Jones

ABOUT THEATR MWLDAN

AELODAETH THEATR MWLDAN MEMBERSHIP

GWIRFODDOLI VOLUNTEERING

Theatr Mwldan is a not-for-profit independent social enterprise, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts can deliver life-changing and life-enhancing experiences. Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd.

Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of 18 years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year. Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni.

If you are aged 16 or over and can volunteer your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information. Os ydych yn 16 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200

41


42

www.mwldan.co.uk

MEHEFIN :: JUNE

Maw 12 Tue

Mer 29 Wed

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.00 Third Star 3.00 How I Ended This Summer 5.30 8.30 Transformers 3 3D 3D 5.40 X-Men: First Class 8.20 X-Men: First Class

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 MWLDAN 1

1.00 How I Ended This Summer 3.30 Third Star 5.30 8.30 Transformers 3 3D 3D 4.30 X-Men: First Class 6.45 NT Live: The Cherry Orchard

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.00 How I Ended This Summer 3.30 Third Star 5.30 8.30 Transformers 3 3D 3D 6.00 Fast & Furious 5 8.45 The Hangover 2

MWLDAN 1

2.30 5.30 8.30 Transformers 3 3D 1.10 Kung Fu Panda 2 3.10 Pirates of the Caribbean 4 6.00 Fast & Furious 5 8.45 The Hangover 2

3D

2.30 5.30 8.30 Transformers 3 3D 1.10 Kung Fu Panda 2 3.10 Pirates of the Caribbean 4 6.00 Fast & Furious 5 8.45 The Hangover 2 CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE CILGERRAN 7.30 Illyria: Twelfth Night

3D

5.30 8.30 Transformers 3 3D 6.00 Fast & Furious 5 8.45 The Hangover 2

3D

5.30 8.30 Transformers 3 3D 6.00 Fast & Furious 5 8.45 The Hangover 2

3D

5.30 8.30 Transformers 3 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Cadw’r Mur

3D

5.30 8.30 Transformers 3 3D 7.00 Ysgol Gynradd Aberteifi: Cadw’r Mur

3D

5.30 8.30 Transformers 3 3D 6.00 8.45 Bridesmaids

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Maw 5 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 7 Thu MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

Sad 9 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

2.30 5.30 8.30 Transformers 3 3D 1.10 Kung Fu Panda 2 8.00 Frank Yamma

3D

Sul 10 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids

MWLDAN 2

MWLDAN 2

2.30 5.30 8.30 Transformers 3 3D 1.10 Kung Fu Panda 2 3.10 Pirates of the Caribbean 4 6.00 8.45 Bridesmaids

3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

5.30 8.30 Transformers 3 3D 6.00 8.45 Bridesmaids

3D

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

Sul 24 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D

3D

MWLDAN 2

12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

Maw 26 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

Mer 27 Wed MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids 12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids 12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids 12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 11.40 Kung Fu Panda 2 1.30 Pirates of the Caribbean 4 4.05 Diary Of A Wimpy Kid 2 6.15 Green Lantern 8.50 Bridesmaids

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE CILGERRAN 7.30 Illyria: The Pirates Of Penzance

Llun 25 Mon

MWLDAN 2

Iau 28 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 2

Gwe 29 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

Sad 30 Sat

Sul 31 Sun MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D

MWLDAN 2

12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D CANOLFAN NATUR CYMRU WELSH WILDLIFE CENTRE CILGERRAN 4.00 Illyria: Fantastic Mr. Fox

Iau 21 Thu

Llun 11 Mon MWLDAN 1

3D

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

Sad 23 Sat

Mer 20 Wed

Gwe 8 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.30 8.30 Transformers 3 3D 6.00 8.45 Bridesmaids

Maw 19 Tue

Mer 6 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

Llun 18 Mon

Llun 4 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

Sul 17 Sun

Sul 3 Sun MWLDAN 1 MWLDAN 2

5.30 8.30 Transformers 3 3D 6.00 8.45 Bridesmaids

Sad 16 Sat

Sad 2 Sat MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

Gwe 15 Fri

Gwe 1 Fri

MWLDAN 2

3D

Iau 14 Thu

GORFFENNAF :: JULY MWLDAN 1

Gwe 22 Fri 5.30 8.30 Transformers 3 3D 7.30 The Ukulele Project

Mer 13 Wed

Iau 30 Thu MWLDAN 1

D Y DDYDDIADUR D I A D U R :: D IDIARY ARY

3D


6ppCVR pinkpurp

29/6/11

15:11

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 6 8 13 26 27 40 42

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Outdoor events Perfformiadau Awyr Agored Touring Productions Perfformiadau Awyr Agored Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME FOR THE SUMMER, PLUS LIVE EVENTS RUNNING RIGHT THROUGH TO DECEMBER. CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD AR GYFER YR HAF, YN OGYSTAL Â DIGWYDDIADAU BYW HYD AT FIS RHAGFYR. We have all the summer’s big movies here for you to enjoy, including the final installment of the Harry Potter story, which we’re presenting from the date of national release – July 15th - in both digital 2D and 3D formats so you can choose the one you prefer!

Mae holl ffilmiau mawr yr haf gennym i chi eu mwynhau, gan gynnwys y rhan derfynol o stori Harry Potter, i’w dangos o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol – Gorffennaf 15 – mewn fformat 2D a 3D i chi gael dewis p’un sydd yn well gennych!

We’ve also recently had a new generation digital projector installed in Mwldan 1, which means a much brighter image – especially in 3D! We’re also working on plans to install digital projection in Mwldan 2 within the next 12 months.

Yn ddiweddar hefyd mae taflunydd digidol cenhedlaeth newydd wedi ei osod ym Mwldan 1, sy’n golygu delwedd llawer yn oleuach – yn enwedig mewn 3D! Rydym hefyd yn gweithio ar gynlluniau i osod taflunydd digidol ym Mwldan 2 o fewn y 12 mis nesaf.

There are many exciting highlights in our live programme – including our popular outdoor shows in July, plus Irish music superstars Patrick Street and worldfamous mountaineer Doug Scott in September. We’re also launching our next two co-production projects – Much Ado About Nothing with Mappa Mundi in September, and a new Welsh language comedy drama Salsa! With Theatr na n’Óg which opens at the National Eisteddfod in August before coming to Mwldan in October. We wish you a wonderful summer, and a warm welcome to Theatr Mwldan.

Mae ‘na nifer o uchafbwyntiau cyffrous yn ein rhaglen fyw gan gynnwys ein sioeau awyr agored poblogaidd ym mis Gorffennaf, yn ogystal â sêr mawr cerddoriaeth Wyddelig, Patrick Street a’r mynyddwr byd enwog Doug Scott ym mis Medi.

DYDDIADUR :: DIARY

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 2

Cover image courtesy of Warner Bros. Pictures Publicity Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4723/11

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Images (top): Noelle Pollington Image (bottom right): Vince Jones

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2 3D

Llun 8 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens 12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 8.50 Captain America 3D

3D

3D 3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

MWLDAN 1 MWLDAN 2

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

3D

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

3D

MWLDAN 1

3D

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

3D

MWLDAN 2

MEDI ::

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens 3D

MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

SEPTEMBER

MWLDAN 2

Iau 1 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.50 Mr. Popper’s Penguins 3.00 The Zookeeper 5.20 7.50 Cowboys & Aliens Ar Gau Closed

MWLDAN 2

12.00 Horrid Henry 3D 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 3D 8.50 Captain America 3D 12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

12.20 The Smurfs 3D 3D 2.20 Mr. Popper’s Penguins 4.30 The Zookeeper 3D 6.40 TT3D 8.50 Senna 7.30 Cardigan Theatre: The Opposite Sex

Sad 3 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D 12.20 The Smurfs 3D 2.20 Mr. Popper’s Penguins 4.30 The Zookeeper 3D 6.40 TT3D 8.50 Senna 7.30 Cardigan Theatre: The Opposite Sex

Sad 17 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 1

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 Mammuth

Sul 25 Sun

Mer 14 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 15 Thu 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 One Day 6.45 NT Live: One Man, Two Guvnors

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.40 One Day 6.45 NT Live: Title TBC 7.30 Mappa Mundi: Much Ado About Nothing

Sad 1 Sat

MWLDAN 2

3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim 7.30 Patrick Street 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim 2.15 The Way 7.30 Doug Scott 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim Ar Gau Closed 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 8.00 Theatr Genedlaethol Cymru: Llwyth 2.10 Cars 2 2D 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 2.30 Sioe Al ac Ant 6.45 Best Of Kendal Film Tour 2011

3.00 Crazy, Stupid, Love 6.20 One Day 8.40 A Screaming Man Ar Gau Closed

2.00 Cars 2 2D 4.10 The Smurfs 2D 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 12.50 The Zookeeper 7.30 PGMT: Leslie Howard

Sul 2 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.30 The Smurfs 2D 3.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 1.40 Mr. Popper’s Penguins 3.50 Cars 2 2D 6.00 Amreeka 8.00 NT Live: Title TBC

Llun 3 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 2

4.00 Friends With Benefits 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Amreeka Ar Gau Closed

Maw 4 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits Ar Gau Closed

Mer 5 Wed MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits Ar Gau Closed

Iau 6 Thu MWLDAN 1

2.10 The Smurfs 2D 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 1.40 Mr. Popper’s Penguins 3.50 The Zookeeper 6.00 A Screaming Man 8.10 The Way

6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 7.30 Mappa Mundi: Much Ado About Nothing

HYDREF :: OCTOBER MWLDAN 1

Llun 26 Mon 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 8.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes

MWLDAN 2

3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 The Messenger 3.30 The Way 6.45 NT Live Encore: One Man, Two Guvnors

Gwe 23 Fri MWLDAN 1

3.40 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love Ar Gau Closed

Gwe 30 Fri 1.00 The Smurfs 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 5.50 8.20 Jane Eyre 1.50 Cars 2 2D 4.00 Mr. Popper’s Penguins 6.10 The Messenger 8.30 The Way

Sad 24 Sat

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 8.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes

MWLDAN 1

Iau 22 Thu

1.10 Mr. Popper’s Penguins 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 1.30 The Zookeeper 3.40 Rise Of.. The Apes 6.10 Mammuth 8.10 One Day

Maw 13 Tue

MWLDAN 2

Mer 21 Wed

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 One Day 1.10 The Smurfs 3D 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 1.20 Cars 2 2D 3.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 One Day

MWLDAN 2

MWLDAN 1

Iau 29 Thu 1.20 The Smurfs 2D 3.30 The Zookeeper 5.50 8.20 Jane Eyre 7.30 Bred In Heaven

Maw 20 Tue

Llun 12 Mon

Gwe 2 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

Mer 28 Wed 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 The Way 7.30 Bred In Heaven

Llun 19 Mon

Sul 11 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 1

3D

Sad 10 Sat MWLDAN 1

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Gwe 9 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

DYDDIADUR :: DIARY

SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 2

Iau 8 Thu

3D

Mer 31 Wed MWLDAN 1

3D

Mer 7 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

01239 621200

Sul 18 Sun 6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Maw 6 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

BOX OFFICE

Gwe 16 Fri 12.35 The Smurfs 3D 3D 2.35 The Zookeeper 3D 4.35 TT3D 6.40 Pina 3D 8.50 Senna 1.20 Cars 2 2D 3.40 Mr. Popper’s Penguins 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Llun 5 Mon

Maw 30 Tue

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

Llun 29 Mon

Gwe 26 Fri

Sul 14 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 25 Thu

Sad 13 Sat

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1

Mer 24 Wed

Gwe 12 Fri

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Sul 4 Sun 12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 8.50 Captain America 3D

Sul 28 Sun

Maw 23 Tue

Iau 11 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 1

3D

Mer 10 Wed MWLDAN 1

3D

Llun 22 Mon

MWLDAN 2

Maw 9 Tue 1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 2

Sul 21 Sun

Sul 7 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

Sad 20 Sat

Sad 6 Sat MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Gwe 19 Fri

Gwe 5 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1

Iau 18 Thu MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

Mer 17 Wed

Iau 4 Thu

MWLDAN 1

Best Wishes | Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director | Cyfarwyddwr

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

MWLDAN 2

Sad 27 Sat 1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Maw 16 Tue

Mer 3 Wed

MWLDAN 1

Gobeithiwn y cewch haf hyfryd, a chroeso cynnes i Theatr Mwldan

3D

Maw 2 Tue

MWLDAN 1

Yn ogystal, byddwn yn lansio ein dau brosiect cydgynhyrchu nesaf - Much Ado About Nothing gyda Mappa Mundi ym mis Medi, a chomedi ddrama newydd yn y Gymraeg, sef Salsa! gyda Theatr na n’Og sy’n agor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst cyn dod i’r Mwldan ym mis Hydref.

MWLDAN 1

Llun 1 Mon 12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

www.mwldan.co.uk

Llun 15 Mon

AWST :: AUGUST MWLDAN 1

BOOK ON-LINE!

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 7.30 Theatr na N’óg: Salsa!

Guide

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA

Maw 27 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

3.40 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love Ar Gau Closed

SINEMA 3D | 3D CINEMA LIVE BROADCAST EVENTS


6ppCVR pinkpurp

29/6/11

15:11

Page 2

MWLDAN CARDIGAN’S ARTS CENTRE AND 3D DIGITAL CINEMA CANOLFAN CELFYDDYDAU A SINEMA 3D DIGIDOL ABERTEIFI

3 6 8 13 26 27 40 42

Live Streamed Events Darllediadau Achlysuron Byw Live Events Digwyddiadau Byw Outdoor events Perfformiadau Awyr Agored Touring Productions Perfformiadau Awyr Agored Exhibitions Arddangosfeydd Cinema Sinema Classes Dosbarthiadau Diary Dyddiadur

WELCOME TO OUR NEW PROGRAMME FOR THE SUMMER, PLUS LIVE EVENTS RUNNING RIGHT THROUGH TO DECEMBER. CROESO I’N RHAGLEN NEWYDD AR GYFER YR HAF, YN OGYSTAL Â DIGWYDDIADAU BYW HYD AT FIS RHAGFYR. We have all the summer’s big movies here for you to enjoy, including the final installment of the Harry Potter story, which we’re presenting from the date of national release – July 15th - in both digital 2D and 3D formats so you can choose the one you prefer!

Mae holl ffilmiau mawr yr haf gennym i chi eu mwynhau, gan gynnwys y rhan derfynol o stori Harry Potter, i’w dangos o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol – Gorffennaf 15 – mewn fformat 2D a 3D i chi gael dewis p’un sydd yn well gennych!

We’ve also recently had a new generation digital projector installed in Mwldan 1, which means a much brighter image – especially in 3D! We’re also working on plans to install digital projection in Mwldan 2 within the next 12 months.

Yn ddiweddar hefyd mae taflunydd digidol cenhedlaeth newydd wedi ei osod ym Mwldan 1, sy’n golygu delwedd llawer yn oleuach – yn enwedig mewn 3D! Rydym hefyd yn gweithio ar gynlluniau i osod taflunydd digidol ym Mwldan 2 o fewn y 12 mis nesaf.

There are many exciting highlights in our live programme – including our popular outdoor shows in July, plus Irish music superstars Patrick Street and worldfamous mountaineer Doug Scott in September. We’re also launching our next two co-production projects – Much Ado About Nothing with Mappa Mundi in September, and a new Welsh language comedy drama Salsa! With Theatr na n’Óg which opens at the National Eisteddfod in August before coming to Mwldan in October. We wish you a wonderful summer, and a warm welcome to Theatr Mwldan.

Mae ‘na nifer o uchafbwyntiau cyffrous yn ein rhaglen fyw gan gynnwys ein sioeau awyr agored poblogaidd ym mis Gorffennaf, yn ogystal â sêr mawr cerddoriaeth Wyddelig, Patrick Street a’r mynyddwr byd enwog Doug Scott ym mis Medi.

DYDDIADUR :: DIARY

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 2

Cover image courtesy of Warner Bros. Pictures Publicity Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4723/11

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Images (top): Noelle Pollington Image (bottom right): Vince Jones

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2 3D

Llun 8 Mon MWLDAN 1 MWLDAN 2

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 3D

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Bad Teacher 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3D

MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens 12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 8.50 Captain America 3D

3D

3D 3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

MWLDAN 1 MWLDAN 2

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

3D

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

3D

MWLDAN 1

3D

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

3D

MWLDAN 2

MEDI ::

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens 3D

MWLDAN 2

3D

12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

SEPTEMBER

MWLDAN 2

Iau 1 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 2

12.50 Mr. Popper’s Penguins 3.00 The Zookeeper 5.20 7.50 Cowboys & Aliens Ar Gau Closed

MWLDAN 2

12.00 Horrid Henry 3D 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & 3D Deathly Hallows Pt. 2 3D 3D 8.50 Captain America 3D 12.20 Kung Fu Panda 2 2.40 5.20 7.50 Cowboys & Aliens

12.20 The Smurfs 3D 3D 2.20 Mr. Popper’s Penguins 4.30 The Zookeeper 3D 6.40 TT3D 8.50 Senna 7.30 Cardigan Theatre: The Opposite Sex

Sad 3 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2

3D 12.20 The Smurfs 3D 2.20 Mr. Popper’s Penguins 4.30 The Zookeeper 3D 6.40 TT3D 8.50 Senna 7.30 Cardigan Theatre: The Opposite Sex

Sad 17 Sat MWLDAN 1

MWLDAN 2 MWLDAN 1

MWLDAN 1

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

3D

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 3D

MWLDAN 2

MWLDAN 1

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 Mammuth

Sul 25 Sun

Mer 14 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 15 Thu 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 One Day 6.45 NT Live: One Man, Two Guvnors

MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.40 One Day 6.45 NT Live: Title TBC 7.30 Mappa Mundi: Much Ado About Nothing

Sad 1 Sat

MWLDAN 2

3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim 7.30 Patrick Street 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim 2.15 The Way 7.30 Doug Scott 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 Project Nim Ar Gau Closed 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 8.00 Theatr Genedlaethol Cymru: Llwyth 2.10 Cars 2 2D 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 2.30 Sioe Al ac Ant 6.45 Best Of Kendal Film Tour 2011

3.00 Crazy, Stupid, Love 6.20 One Day 8.40 A Screaming Man Ar Gau Closed

2.00 Cars 2 2D 4.10 The Smurfs 2D 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 12.50 The Zookeeper 7.30 PGMT: Leslie Howard

Sul 2 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

1.30 The Smurfs 2D 3.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 1.40 Mr. Popper’s Penguins 3.50 Cars 2 2D 6.00 Amreeka 8.00 NT Live: Title TBC

Llun 3 Mon MWLDAN 1

MWLDAN 2

4.00 Friends With Benefits 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Amreeka Ar Gau Closed

Maw 4 Tue MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits Ar Gau Closed

Mer 5 Wed MWLDAN 1

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits Ar Gau Closed

Iau 6 Thu MWLDAN 1

2.10 The Smurfs 2D 4.20 Project Nim 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love 1.40 Mr. Popper’s Penguins 3.50 The Zookeeper 6.00 A Screaming Man 8.10 The Way

6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 7.30 Mappa Mundi: Much Ado About Nothing

HYDREF :: OCTOBER MWLDAN 1

Llun 26 Mon 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 8.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes

MWLDAN 2

3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 The Messenger 3.30 The Way 6.45 NT Live Encore: One Man, Two Guvnors

Gwe 23 Fri MWLDAN 1

3.40 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love Ar Gau Closed

Gwe 30 Fri 1.00 The Smurfs 2D 3.00 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 5.50 8.20 Jane Eyre 1.50 Cars 2 2D 4.00 Mr. Popper’s Penguins 6.10 The Messenger 8.30 The Way

Sad 24 Sat

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 3.40 8.40 One Day 6.10 Rise Of.. The Apes

MWLDAN 1

Iau 22 Thu

1.10 Mr. Popper’s Penguins 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 1.30 The Zookeeper 3.40 Rise Of.. The Apes 6.10 Mammuth 8.10 One Day

Maw 13 Tue

MWLDAN 2

Mer 21 Wed

3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 One Day 1.10 The Smurfs 3D 3.20 5.50 8.20 Jane Eyre 1.20 Cars 2 2D 3.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 6.10 Rise Of.. The Apes 8.40 One Day

MWLDAN 2

MWLDAN 1

Iau 29 Thu 1.20 The Smurfs 2D 3.30 The Zookeeper 5.50 8.20 Jane Eyre 7.30 Bred In Heaven

Maw 20 Tue

Llun 12 Mon

Gwe 2 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 2

Mer 28 Wed 3.20 5.50 Jane Eyre 8.20 The Way 7.30 Bred In Heaven

Llun 19 Mon

Sul 11 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 1

3D

Sad 10 Sat MWLDAN 1

12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Transformers 3 2D 8.50 Captain America 3D

6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Gwe 9 Fri MWLDAN 1 MWLDAN 2

DYDDIADUR :: DIARY

SWYDDFA DOCYNNAU

MWLDAN 2

Iau 8 Thu

3D

Mer 31 Wed MWLDAN 1

3D

Mer 7 Wed MWLDAN 1 MWLDAN 2

01239 621200

Sul 18 Sun 6.40 Pina 3D 8.50 TT3D 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Maw 6 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

BOX OFFICE

Gwe 16 Fri 12.35 The Smurfs 3D 3D 2.35 The Zookeeper 3D 4.35 TT3D 6.40 Pina 3D 8.50 Senna 1.20 Cars 2 2D 3.40 Mr. Popper’s Penguins 5.50 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 8.40 The Change-Up

Llun 5 Mon

Maw 30 Tue

MWLDAN 2

1.40 3.50 The Smurfs 3D 6.00 The Smurfs 2D 8.10 Larry Crowne 1.20 3.40 6.20 8.40 Cowboys & Aliens

3D

Llun 29 Mon

Gwe 26 Fri

Sul 14 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

Iau 25 Thu

Sad 13 Sat

MWLDAN 2

3D

MWLDAN 1

Mer 24 Wed

Gwe 12 Fri

MWLDAN 2

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Sul 4 Sun 12.00 Horrid Henry 3D 1.50 Mr. Popper’s Penguins 4.00 The Zookeeper 6.10 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 8.50 Captain America 3D

Sul 28 Sun

Maw 23 Tue

Iau 11 Thu MWLDAN 1

MWLDAN 1

3D

Mer 10 Wed MWLDAN 1

3D

Llun 22 Mon

MWLDAN 2

Maw 9 Tue 1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

MWLDAN 2

Sul 21 Sun

Sul 7 Sun MWLDAN 1

MWLDAN 2

MWLDAN 1

1.10 3.30 5.50 Cars 2 3D 8.10 Bridesmaids 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

3D

Sad 20 Sat

Sad 6 Sat MWLDAN 1

1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Gwe 19 Fri

Gwe 5 Fri MWLDAN 1

MWLDAN 1

Iau 18 Thu MWLDAN 1

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

3D

Mer 17 Wed

Iau 4 Thu

MWLDAN 1

Best Wishes | Gyda Chofion Gorau, Dilwyn Davies, Director | Cyfarwyddwr

12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

MWLDAN 2

Sad 27 Sat 1.20 3.30 7.50 The Smurfs 3D 5.40 The Smurfs 2D 12.55 3.15 5.30 8.25 Super 8

Maw 16 Tue

Mer 3 Wed

MWLDAN 1

Gobeithiwn y cewch haf hyfryd, a chroeso cynnes i Theatr Mwldan

3D

Maw 2 Tue

MWLDAN 1

Yn ogystal, byddwn yn lansio ein dau brosiect cydgynhyrchu nesaf - Much Ado About Nothing gyda Mappa Mundi ym mis Medi, a chomedi ddrama newydd yn y Gymraeg, sef Salsa! gyda Theatr na n’Og sy’n agor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst cyn dod i’r Mwldan ym mis Hydref.

MWLDAN 1

Llun 1 Mon 12.00 2.50 8.30 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 3D 5.40 Harry Potter & Deathly Hallows Pt. 2 2D 12.50 3.10 5.30 7.50 Cars 2 2D

www.mwldan.co.uk

Llun 15 Mon

AWST :: AUGUST MWLDAN 1

BOOK ON-LINE!

MWLDAN 2

3.30 6.20 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 8.50 Friends With Benefits 7.30 Theatr na N’óg: Salsa!

Guide

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS SINEMA | CINEMA

Maw 27 Tue MWLDAN 1 MWLDAN 2

3.40 6.20 One Day 8.40 Crazy, Stupid, Love Ar Gau Closed

SINEMA 3D | 3D CINEMA LIVE BROADCAST EVENTS


Page 1

BUSINESS BUSINESS :: BUSNES

Mwldan’s Business Centre offers a flexible range of modern business spaces to let at competitive prices.

Image: Paul Fenrich

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at mwldan.co.uk

Only a minute’s walk from Cardigan town centre, right next to the exciting new Bath House Road Development. We’re delighted to welcome two new tenants – The Tivy-Side Advertiser, Cardigan’s favourite local paper for over 140 years, and BlueWest, specialists in business support services. Why not bring your business to join us?

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

Mae Canolfan Busnes Mwldan yn cynnig ystod hyblyg o fannau busnes byr dymor a hir dymor i'w rhentu am brisiau cystadleuol. Wedi ei leoli ond munud ar droed o ganol tref Aberteifi, a nesaf at ddatblygiad newydd a chyffrous y Bath House. Mae'n bleser gennym groesawu dau denant newydd - The Tivy-Side Advertiser, hoff bapur newydd lleol Aberteifi am dros 100 mlynedd, a BlueWest arbenigwyr mewn gwasanaethau busnes. Pam na ddewch â'ch busnes atom ni?

INFORMATIONMWLDAN GWYBODAETH :: INFORMATION

Call 01239 622400 to check current availability. Ffoniwch 01239 622400 i wirio argaeledd presennol. W: www.mwldan.co.uk E: ryan@mwldan.com

CREATIVE LIFESTYLE SOLUTIONS CIC

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

Refunds and Exchanges :: Ad-dalu a Chyfnewid

FREE WIFI

AM DDIM

CINEMA: See page 27 SINEMA: Gweler tudalen 27

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd. yth

ystw

Aber THEATR MWLDAN ir

SWYDDFA DOCYNNAU

DIGWYDDIADAU BYW: Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

Prior y

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

ad

h Ro

Nort

t rs

We advise all customers to allow extra time to park when visiting the theatre. Details of alternative parking facilities can be found at mwldan.co.uk Awgrymwn fod cwsmeriaid yn caniatáu amser ychwanegol i wneud trefniadau ar gyfer parcio wrth ymweld â’r Theatr. Gallwch ddod o hyd i fanylion am fannau parcio eraill ar ein gwefan mwldan.co.uk.

01239 621200

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status.

rfa

Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.00yb – 3.00yh a phrydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw - gallwch 01239 621200).

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

Ticket Prices and Concessions Prisiau Tocynnau a Gostyngiadau

pie

Open Monday – Saturday 10.00am – 3.00pm & before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings call 01239 621200 to book).

The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

Feid

Delicious summer tapas menu now available! Bwydlen tapas yr haf ar gael nawr!

rhaglen 29.06.11 – 06.10.11 programme

Bar :: Bar

Na

CAFFI MWLDAN

If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

C A R D I G A N ’ S A R T S C E N T R E A N D D I G I TA L C I N E M A C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

AFO

RIVER TEIFI E IF I NT

Pont Prior y Priordy y Brid ge

15:11

Pe nd re

29/6/11

Hig h st

6ppCVR pinkpurp

mwldan.co.uk Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

LIVE PERFORMANCES 2D & 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

01239 - 621200 Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI


Page 1

BUSINESS BUSINESS :: BUSNES

Mwldan’s Business Centre offers a flexible range of modern business spaces to let at competitive prices.

Image: Paul Fenrich

Box Office Opening Times Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at mwldan.co.uk

Only a minute’s walk from Cardigan town centre, right next to the exciting new Bath House Road Development. We’re delighted to welcome two new tenants – The Tivy-Side Advertiser, Cardigan’s favourite local paper for over 140 years, and BlueWest, specialists in business support services. Why not bring your business to join us?

Booking Tickets for Live Shows and Cinema Prynu Tocynnau ar Gyfer Sioeau Byw a Sinema

Mae Canolfan Busnes Mwldan yn cynnig ystod hyblyg o fannau busnes byr dymor a hir dymor i'w rhentu am brisiau cystadleuol. Wedi ei leoli ond munud ar droed o ganol tref Aberteifi, a nesaf at ddatblygiad newydd a chyffrous y Bath House. Mae'n bleser gennym groesawu dau denant newydd - The Tivy-Side Advertiser, hoff bapur newydd lleol Aberteifi am dros 100 mlynedd, a BlueWest arbenigwyr mewn gwasanaethau busnes. Pam na ddewch â'ch busnes atom ni?

INFORMATIONMWLDAN GWYBODAETH :: INFORMATION

Call 01239 622400 to check current availability. Ffoniwch 01239 622400 i wirio argaeledd presennol. W: www.mwldan.co.uk E: ryan@mwldan.com

CREATIVE LIFESTYLE SOLUTIONS CIC

You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu! Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

Refunds and Exchanges :: Ad-dalu a Chyfnewid

FREE WIFI

AM DDIM

CINEMA: See page 27 SINEMA: Gweler tudalen 27

Disability Access :: Mynediad I’r Anabl Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd. yth

ystw

Aber THEATR MWLDAN ir

SWYDDFA DOCYNNAU

DIGWYDDIADAU BYW: Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

Prior y

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Pont y Cleifion

St Mary st Quay

ad

h Ro

Nort

t rs

We advise all customers to allow extra time to park when visiting the theatre. Details of alternative parking facilities can be found at mwldan.co.uk Awgrymwn fod cwsmeriaid yn caniatáu amser ychwanegol i wneud trefniadau ar gyfer parcio wrth ymweld â’r Theatr. Gallwch ddod o hyd i fanylion am fannau parcio eraill ar ein gwefan mwldan.co.uk.

01239 621200

LIVE EVENTS: Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status.

rfa

Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.00yb – 3.00yh a phrydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh (yn ddibynnol ar ddigon o fyrddau’n cael eu cadw o flaen llaw - gallwch 01239 621200).

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI :: CARDIGAN SA43 1JY BOX OFFICE

Ticket Prices and Concessions Prisiau Tocynnau a Gostyngiadau

pie

Open Monday – Saturday 10.00am – 3.00pm & before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm (subject to sufficient pre-bookings call 01239 621200 to book).

The licensed theatre bar is open before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd.

Feid

Delicious summer tapas menu now available! Bwydlen tapas yr haf ar gael nawr!

rhaglen 29.06.11 – 06.10.11 programme

Bar :: Bar

Na

CAFFI MWLDAN

If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

C A R D I G A N ’ S A R T S C E N T R E A N D D I G I TA L C I N E M A C A N O L FA N C E L F Y D D Y D A U A S I N E M A D I G I D O L A B E R T E I F I

Newcastle Emlyn

st d

n ra

St

AFO

RIVER TEIFI E IF I NT

Pont Prior y Priordy y Brid ge

15:11

Pe nd re

29/6/11

Hig h st

6ppCVR pinkpurp

mwldan.co.uk Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is ample parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae ‘na ddigon o le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

LIVE PERFORMANCES 2D & 3D DIGITAL CINEMA EXHIBITIONS LIVE SATELLITE BROADCASTS TOURING PRODUCTIONS PERFFORMIADAU BYW SINEMA DDIGIDOL 2D A 3D DARLLEDIADAU YN FYW TRWY LOEREN ARDDANGOSFEYDD CYNHYRCHIADAU TEITHIOL

01239 - 621200 Book on-line :: Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk T H E AT R M W L D A N CARDIGAN :: ABERTEIFI

Theatr Mwldan Brochure July 2011  
Theatr Mwldan Brochure July 2011  

Theatr Mwldan Brochure July 2011

Advertisement