Page 1

Η θνίζε ζημ ζύζηεμα ογείαξ θαη ζηεκ αζθάιηζε ογείαξ ζηεκ Ειιάδα: είκαη εθηθηή ε δηέλμδμξ;

Κονηάθμξ ΢μοιηώηεξ

Δν. Πμιηηηθήξ θαη Οηθμκμμηθώκ ηεξ Υγείαξ Θέθημναξ Πακεπηζηεμίμο Πειμπμκκήζμο Πνόεδνμξ Δ.Σ. ΟΠΑΔ Λάνηζα, 25 Νμεμβνίμο 2010


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΑ΢

1. Εηζαγςγή 2. Οη δαπάκεξ ογείαξ ζηεκ Ειιάδα: ε πιάκε ηςκ ανηζμώκ 3. Οη πιεζςνηζηηθέξ πηέζεηξ ημο ελςηενηθμύ πενηβάιιμκημξ 4. Οη πηέζεηξ ζημοξ μηθμγεκεηαθμύξ πνμϋπμιμγηζμμύξ

5. Σα «πανάδμλα» ημο ΟΠΑΔ 6. ΢ομπενάζμαηα θαη πνμηάζεηξ


1. ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ

Σμ εονύηενμ πενηβάιιμκ... Τμ δεμμζημμηθμκμμηθό έιιεημμα λεπέναζε ημ 15% ημο ΑΓΠ Τμ έιιεημμα μόκμ όζμκ αθμνά ημοξ θιάδμοξ ογείαξ ηςκ μνγακηζμώκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ οπμιμγίδεηαη όηη λεπέναζε ηα

3,5 δηζ. € Οη μθεηιέξ ηςκ κμζμθμμείςκ ημο ΓΣΥ ζημοξ πνμμεζεοηέξ

πνμζεγγίδμοκ ηα 7 δηζ. € Ο πνμϋπμιμγηζμόξ ημο 2011 ζέηεη ςξ ζηόπμ ηε μείςζε ηεξ

δεμόζηαξ δαπάκεξ ογείαξ θαηά 2,5 δηζ. € πενίπμο


Η…ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ!!!


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΡΟ΢ΟΥΗ! ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ… ΝΕΑ΢ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η΢ 2000

2001*

2002*

2003*

2004*

2005*

2006*

΢πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο

10.589

12.256

12.996

14.626

15.294

17.803

19.508

Γαπάνη Τγείας ως % ηοσ ΑΔΠ

7,8%

8,4%

8,2%

8,5%

8,3%

9,0%

9,1%

Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο

6.444

7.814

8.254

9.182

9.449

11.178

12.018

Γημόζια ως % ηης ΢σνολικής Γαπάνης Τγείας

60,9%

63,8%

63,5%

62,8%

61,8%

62,8%

61,6%

΢πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο

14.572

16.519

17.601

19.714

20.504

22.991

Γαπάνη Τγείας ως % ηοσ ΑΔΠ

9,3%

9,8%

9,7%

10,0%

9,6%

10,1%

Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο

6.444

7.832

8.274

9.146

9.143

9.851

Γημόζια ως % ηης ΢σνολικής Γαπάνης Τγείας

44,2%

47,4%

47,0%

46,4%

44,6%

42,8%

΢πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο

11.780

13.429

14.345

15.776

16.399

Γαπάνη Τγείας ως % ηοσ ΑΔΠ

9,7%

10,2%

10,1%

10,2%

9,8%

Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο

6.353

7.614

7.942

8.641

8.833

Γημόζια ως % ηης ΢σνολικής Γαπάνης Τγείας

53,9%

56,7%

55,4%

54,8%

53,9%

Αλαζεώξεζε Γεθέκβξηνο 2007

Αλαζεώξεζε ΢επηέκβξηνο 2006

Πξηλ ηελ Αλαζεώξεζε

Πεγή: ΕΣΥΕ, 2008


ΣΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΗ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢


Λεηημονγία ηεξ ακηαγςκηζηηθήξ αγμνάξ * Εηζμδήμαηα

Πιενςμέξ

Νμηθμθονηά Πνμζθμνά

Δήηεζε

Αγμνά αγαζώκ

P

0

D

S

Q

Οη ηημέξ είκαη μ ηνμπόξ ακηηζηάζμηζεξ ημο μεπακηζμμύ ηεξ αγμνάξ (Samuelson, Οηθμκμμηθή)

Πνμζθμνά

P

Αγμνά μέζςκ παναγςγήξ

D

0

S

Q

Δήηεζε Επηπεηνήζεηξ

Έζμδα

Πιενςμέξ αμμηβώκ

* ζηενίδεηαη ζηεκ πνμζθμνά θαη ηε δήηεζε γηα κα ιύζεη ηα ηνία μηθμκμμηθά πνμβιήμαηα


΢πέζε πνμζθμνάξ θαη δήηεζεξ ζε πενηβάιιμκ ζηαζενώκ ηημώκ

P S1 S2

P1

A

E B

D1

0

Q 1

Q 2

D2

Q


Αύλεζε ηςκ ηημώκ με αύλεζε ηεξ ζοκαζθάιηζεξ

P

D2=20% D3=30% Coinsurance Coinsurance

S2

D1=100% Coinsurance

S1 Z

P3 P2 P1

E B

D2 D3 D1

0

Q Q 1 3

Q 2

Q

Γκδεπόμεκε αύλεζε ηςκ ηημώκ με αύλεζε ηεξ ζοκαζθάιηζεξ μπμνεί κα μεηώζεη ζε θάπμημ βαζμό ηε δήηεζε ηςκ οπενεζηώκ, όμςξ ειέγπεηαη ςξ μέηνμ με θνηηήνημ ηεκ ηζόηεηα θαη ηε δηθαημζύκε ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ημο ζοζηήμαημξ. Γπηπιέμκ, ζε πενίπηςζε πμο ελαθμιμοζεί κα παναμέκεη ακελέιεγθηε ε πνμθιεηή δήηεζε ημ πηζακόηενμ απμηέιεζμα είκαη απιά κα μεηαθοιοζεί αθόμα μεγαιύηενμ πνεμαημδμηηθό βάνμξ ζηα κμηθμθονηά. Ιπμνεί κα ελεηαζηεί μόκμ εθόζμκ αθμνά ζογθεθνημέκεξ πιεζοζμηαθέξ μμάδεξ έηζη ώζηε κα επηθένεη μεγαιύηενε ακαδηακεμεηηθόηεηα


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

΢ύκζεζε δαπάκεξ ογείαξ ζηεκ Ειιάδα 100%

21,0 19,5 37,8%

80%

39,1%

37,4%

39,4% 14,8

37,7% 15,3

13,6

20

17,8 35,3%

37,1%

36,9% 15

12,5 60%

δηζ. €

62,9% 10,6

10

64,7% 40% 63,1% 20%

60,9%

62,6% 60,6%

62,2%

62,3% 5

0%

0 2000

2001

2002

2003*

Γεκόζηα

2004* Ιδησηηθή

2005*

2006*

2007*

΢ύλνιν

Πηγή: ΕΣΥΕ * Προζωρηλά ζηοητεία

Πανόιμ πμο ζηεκ Γιιάδα ηα ηειεοηαία 25 πνόκηα ιεηημονγεί Γζκηθό Σύζηεμα Υγείαξ, ημ ύρμξ ηεξ ηδηςηηθήξ δαπάκεξ ογείαξ πνμζηδηάδεη πενηζζόηενμ ζε ηδηςηηθά ζοζηήμαηα ογείαξ


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ιδηςηηθή Δαπάκε Τγείαξ ςξ % ηεξ ΢οκμιηθήξ Δαπάκεξ Τγείαξ, 2007

45% 40%

39,7%

35% 28,2%

30%

25,4%

23,6%

25%

23,5%

23,1%

23,7% 21,0%

20% 19,3% 15% 10% 5% 0% Διιάδα

Ιζπαλία

Φ ηιαλδία

Απζηξία

Ιηαιία

Γεξκαλία

Γαιιία

Ιξιαλδία

΢ηαζκηζκέλνο κ.ό επξσδώλεο*

Πεγή: OECD Health Data 2009


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ζδηςηηθή θαηά θεθαιή δαπάκε ογείαξ ζε όνμοξ θμηκήξ αγμναζηηθήξ δύκαμεξ (PPP), Γπηι. πώνεξ Γονςδώκεξ, 2007 Δπξσδώλε

770

Πνξηνγαιία

612

Ιζπαλία

753

Ιηαιία

630

Ιξιαλδία

661

Διιάδα

1.081

Γεξκαλία

830

Γαιιία

756

Φηλιαλδία

720

Απζηξία

888

0

200

400

600

800

1000

1200

Πεγή: OECD Health Data 2009


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ακάιοζε ηςκ δαπακώκ ογείαξ ηςκ κμηθμθονηώκ ςξ πμζμζηό ηςκ ζοκμιηθώκ αγμνώκ ακά εηζμδεμαηηθή θαηεγμνία, 2005

3501 και άνω €

6,4

2801-3500 €

6,5

2201-2800 €

6,5

1801-2200 €

6,6

1451-1800 €

7,3

1101-1450 €

8,2

751-1100 €

10,1

μέχρι 750 €

9,8

Όλα τα νοικοκυριά

7,2 0

2

4

6

8

10

12

Πεγή: ΓΣΥΓ, Ένεοκα Οηθμγεκεηαθώκ Πνμϋπμιμγηζμώκ, 2005 (αδεμμζίεοηα ζημηπεία θαη ίδημη οπμιμγηζμμί).


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φανμαθεοηηθή Δαπάκε Αζθαιηζηηθώκ Σαμείςκ Καηάπγηζη ηηρ λίζηαρ ζςνηαγογπαθούμενων θαπμάκων Ειζαγωγή 1.952 νέων θαπμάκων ζηην αγοπά 6 4,53 5

4,04 3,51

5,09 (12,4%)

(12,1%)

(15%)

δηζ. €

4 2,87 3

(22,4%)

(18,3%) 2,43

2

1

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Πηγή: Γεληθή Γρακκαηεία Κοηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ θαη Δηεύζσλζε Φαρκαθεσηηθής Οίθοσ ηοσ Ναύηοσ *: εθηίκεζε Σεκείωζε: Τα ποζοζηά ζηης παρελζέζεης παροσζηάδοσλ ηολ εηήζηο ρσζκό κεηαβοιής ηες δαπάλες


2. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΛΑΝΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

΢φνθεςη φαρμακευτικήσ δαπάνησ ςτην Ελλάδα 100% 12,9%

7,5%

6,3%

7,1%

14,4%

4,54

22,6% 80%

5,4%

32,2%

3,76

94,6%

5

4

3,11 60%

93,7%

2,07

92,5%

1,88 67,8%

3

δηζ. €

40%

1,94

92,9%

2,72

2,53 85,6% 77,4%

2

87,1%

20%

1

0%

0 2000

2001

2002

2003*

Γεκόζηα

2004* Ιδησηηθή

Πηγή: ΕΣΥΕ / * Προζωρηλά ζηοητεία

2005* ΢ύλνιν

2006*

2007*


Έπεςνα για ηιρ ΢παηάλερ ζηο Δημόζιο ΢ύζηημα Τγείαρ

Τίηιμξ:

«Σπαηάιεξ ζημ Δεμόζημ Σύζηεμα Υγείαξ». Φμνέαξ οιμπμίεζεξ: Ηέκηνμ Ιειεηώκ Υπενεζηώκ Υγείαξ ηεξ Ζαηνηθήξ Σπμιήξ ημο Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ, ζοκενγαδόμεκμ με ηεκ Παγθόζμηα Ονγάκςζε Υγείαξ. Γπηθεθαιήξ: Γηάκκεξ Τμύκηαξ, ακ θαζεγεηήξ θμηκςκηθήξ ηαηνηθήξ θαη πνόεδνμξ ηεξ Παγθόζμηαξ Έκςζεξ Κμζμθμμείςκ θαη Υπενεζηώκ Πνμαγςγήξ Υγείαξ.

Ομάδα μειέηεξ:  Ιαίνε Γείημκα, επίθμονμξ θαζεγήηνηα μηθμκμμηθώκ ηεξ ογείαξ,  Ηονηάθμξ Σμοιηώηεξ, ιέθημναξ πμιηηηθήξ ογείαξ  Όιγα Σίζθμο, δηδάθηςν μνγάκςζεξ θαη δημίθεζεξ οπενεζηώκ ογείαξ. Φνόκμξ θαη ηόπμξ: Οιμθιήνςζε ηεξ ένεοκαξ, Ιάνηημξ 2010, πενίμδμξ ελέηαζεξ: 4 έηε, από 2005 έςξ θαη 2008. Ε ένεοκα έγηκε ζε 26 κμζμθμμεία ηεξ Αηηηθήξ.


Πίνακαρ 1: Ρςθμόρ αύξηζηρ ηυν διαθόπυν καηηγοπιών δαπάνηρ (2005-2008)

31,11%

ςγειονομικό ςλικό

46,81%

θαπμακεςηικό ςλικό

56,79%

ανηιδπαζηήπια

71,5%

οπθοπεδικό ςλικό

118,3%

λοιπά είδη

 αδπλακία ζπγθξάηεζεο ηεο δαπάλεο ηδίσο γηα ινηπά είδε θαη γηα νξζνπεδηθό πι  όιεο νη θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ ξπζκό αύμεζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 30%


Πίνακαρ 2: ΢ςμμεηοσή ηυν διαθόπυν δαπανών ζηο ημεπήζιο κόζηορ νοζηλείαρ ζε € (2005-2008)

ΓΑΠΑΝΔ΢

2005

2006

2007

2008

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

65,19

72,23

83,49

85,12

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

104,07

122,98

139,36

152,15

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

19,74

23,99

29,59

33,65

ΑΝΣΙΓΡΑ΢ΣΗΡΙΑ

24,57

30,54

32,45

38,31

ΛΟΙΠΑ

39,51

58,16

59,55

85,75

ΜΙ΢ΘΟΓΟ΢ΙΑ

265,62

285,40

289,43

295,01

΢ΤΝΟΛΟ

518,70

592,94

633,87

689,99

ΗΜ. ΝΟ΢ΗΛΔΙΑ΢

2.560.854

2.531.189

2.498.656

2.571.729


Γπάθημα 2: ΢ςμμεηοσή ηυν διαθόπυν δαπανών ζηο ημεπήζιο κόζηορ νοζηλείαρ ζε € (2005-2008)

700,00

600,00

295,01 289,43

500,00

ΛΟΙΠΑ

285,40 400,00

ΜΙ΢ΘΟΓΟ΢ΙΑ

265,62

ΑΝΣΙΓΡΑ΢ΣΗΡΙΑ 85,75 59,55

300,00

200,00

58,16 39,51 24,57 19,74 104,07

30,54 23,99 122,98

38,31 32,45 29,59

33,65 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

139,36

152,15 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

100,00 65,19

72,23

83,49

85,12

0,00 2005

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

2006

2007

2008


Έπεςνα για ηην Παπαοικονομία ζηην Τγεία ζηην Ελλάδα

Επιζηημονικόρ Τπεύθςνορ / ΢σεδιαζμόρ έπεςναρ

Κςπιάκορ ΢οςλιώηηρ, Λέκηοπαρ Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος

Φοπέαρ

Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος ζε ζςνεπγαζία με ηο Κένηπο Μελεηών Τπηπεζιών Τγείαρ ηηρ Ιαηπικήρ ΢σολήρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών (Επιζηημονικόρ Τπεύθςνορ: Αν. Καθηγηηήρ Γιάννηρ Σούνηαρ)

Δειγμαηολητία και η ζςλλογή ηυν δεδομένυν:

ΚΑΠΑ RESEARCH

Ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά δείγμαηορ

Ανηιπποζυπεςηικό, άνδπερ και γςναίκερ, 18 εηών και άνυ, βάζη ηηρ απογπαθήρ ηος 2001 ηηρ Ε΢ΤΕ

Μέγεθορ δείγμαηορ/ γευγπαθική κάλςτη

2.741 άηομα, πανελλαδικά, με αναλογική καηανομή ζηιρ 13 πεπιθέπειερ ηηρ σώπαρ

Υπονικό διάζηημα ζςλλογήρ ζηοισείυν

11 Δεκεμβπίος έυρ 18 Ιανοςαπίος 2010

Μέθοδορ δειγμαηολητίαρ

Πολςζηαδιακή δειγμαηολητία με σπήζη quota υρ ππορ ηον Δήμο καηοικίαρ, ηο θύλο και ηην ηλικία. Σα αποηελέζμαηα είναι ζηαθμιζμένα ηην τήθο ηος 2007

Μέθοδορ ζςλλογήρ ζηοισείυν

Η ζςλλογή ηυν ζηοισείυν έγινε με ηην μέθοδο ηυν ηηλεθυνικών ζςνενηεύξευν και βάζη ηλεκηπονικού επυηημαηολογίος

Σςπικό ζηαηιζηικό ζθάλμα

Μέγιζηο ζθάλμα 2,41% με διάζηημα εμπιζηοζύνηρ 95%


Δαπάκε Τγείαξ Νμηθμθονημύ

Λ οιπά Φαπμακεςηικά Είδη 3,5%

Νοζοκομειακή Πεπίθαλτη 14,4%

Ιαηπικέρ Υπηπεζίερ 23,3%

Φάπμακα 16,4% Παπαφαηπικέρ ςπηπεζίερ 11,3%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρεσλες Οηθογελεηαθώλ Προϋποιογηζκώλ

Οδονηιαηπικέρ ςπηπεζίερ 31,1%


Γπάθημα 4: Επ. Τοςρ ηελεςηαίοςρ 12 μήνερ έσεηε κάνει σπήζη ςπηπεζιών ςγείαρ;

Όχι 40,2%

Ναι 59,8%


Γπάθημα 5: Επ. Τί ακπιβώρ ςπηπεζία ςγείαρ σπηζιμοποιήζαηε;*

70,0

Εξέταση από ιατρό

59,0

Διαγνωστική - εργαστηριακή εξέταση

30,0

Εξέταση από οδοντίατρο

12,5

Νοσηλεία - χειρουργική επέµβαση

9,8

Νοσηλεία - παρακολούθηση και θεραπεία

1,4

Άλλο 0

10

20

30

40

50

60

70

80

*απάκηεζακ όζμη έθακακ πνήζε οπενεζηώκ ογείαξ ημοξ ηειεοηαίμοξ 12 μήκεξ


Γπάθημα 8: Επ. Λάβαηε απόδειξη για ηα σπήμαηα πος καηαβάλαηε;* 1,9% Ιδησηηθή θιηληθή

86,5%

3,8%

7,8%

13,5%

67,6%

Δεκόζην λνζνθνκείν

8,1%

24,3%

32,4% 1,0% Ιδησηηθό δηαγλσζηηθό θέληξν

81,0%

13,3%

4,7%

19% 4,5% Ιδηώηε ηαηξό ή νδνληίαηξν

3,4%

64,0%

28,1%

36% 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Ναη έιαβα απ όδεημε γηα όιν ην π νζό

Ναη έιαβα γηα π νζό µεγαιύηεξν απ ό ην µηζό

Ναη έιαβα γηα π νζό µηθξόηεξν απ ό ην µηζό

Όρη δελ έιαβα θαζόινπ απ όδεημε

100,0%

*απάληεζαλ όζοη θαηέβαιαλ τρήκαηα γηα σπερεζίες ποσ ηοσς παραζτέζεθαλ ηοσς ηειεσηαίοσς 12 κήλες Σεκείωζε: ζηα θέληρα σγείας ηοσ ΕΣΥ θαη ηα ποισϊαηρεία ηωλ αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ δελ προβιέπεηαη ηηκοιόγεζε ηωλ σπερεζηώλ


Γπάθημα 12: Επ. Τα σπήμαηα πος καηαβάλλαηε σωπίρ απόδειξη για ςπηπεζίερ ςγείαρ ηι επίπηωζη θεωπείηε όηι έσοςν ζηο ειζόδημά ζαρ και ηιρ ζςνθήκερ διαβίωζηρ;*

ΔΓ/ΔΑ

Δεν έχω καταβάλλει

Σημαντική

3,3%

καθόλου χρήματα

27,0%

38,7% 40,2%

Μέτρια Καθόλου

Μικρή

4,3%

13,5%

13,2%

*απάληεζαλ όζοη έθαλαλ τρήζε σπερεζηώλ σγείας ηοσς ηειεσηαίοσς 12 κήλες


13,6%*

* Souliotis et al, 2010


΢ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΝΩ΢ΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Ο.Π.Α.Γ.

ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 2010


ΔΞΔΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΤ Α΢ΦΑΛΙ΢ΜΔΝΩΝ ΟΠΑΓ 2005-2009

2.000.000

1.548.269

1.500.000 1.418.860 1.241.063

1.302.916

1.361.975

1.000.000

500.000

0 2005

2006

2007

2008

2009


ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ΢ ΜΗΝΑ΢ ΠΟΤ ΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΚΑΘΤ΢ΣΕΡΗ΢Η *

Ιαηποί (ιαηπικέρ επιζκέψειρ και ππάξειρ)

Αύγνπζηνο 2009

9 ΜΗΝΕΣ

Διαγνωζηικά κένηπα

Αύγνπζηνο 2009

9 ΜΗΝΕΣ

Ιδιωηικά θαπμακεία

Ννέκβξηνο 2009

6 ΜΗΝΕΣ

Ινύληνο 2009

11 ΜΗΝΕΣ

ΦΟΡΕΙ΢

Ιδιωηικέρ Κλινικέρ

* Έωρ και ηον Μάιο ηος 2010 ζηα ηέλη ηος οποίος οπίζηηκε η νέα διοίκηζη (ΦΕΚ 26/5/2010, δημοζίεςζη 3/6/2010) ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗ΢ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ΢ ΟΠΑΔ 2000000000

1500000000

1000000000

500000000

0 ΕΣΟ΢ 2003

ΕΣΟ΢ 2004

ΕΣΟ΢ 2005

ΕΣΟ΢ 2006

ΕΣΟ΢ 2007

ΕΣΟ΢ 2008

ΔΣΟ΢ 2003

ΔΣΟ΢ 2004

ΔΣΟ΢ 2005

ΔΣΟ΢ 2006

ΔΣΟ΢ 2007

ΔΣΟ΢ 2008

855.280.019

879.836.835

873.102.009

1.345.937.388

1.441.342.029

1.732.274.943


΢ΤΝΘΕ΢Η ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ ΟΠΑΔ

Ννζειεία ζην εμσηεξηθό* 1%

Λνηπέο δαπάλεο (θαη παξνρέο ζε ρξήκα) 8%

Ννζήιηα ζε ηδησηηθέο θιηληθέο 10%

Ννζήιηα ζε δεκόζηα λνζνθνκεία 8%

Ιαηξηθή πεξίζαιςε (ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη πξάμεηο) 21%

Δηαγλσζηηθά θέληξα (παξαθιηληθέο εμεηάζεηο) 13% Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 39%


Καηά κεθαλήν δαπάνη ιαηπικήρ πεπίθαλψηρ 65,59

ΤΠΑΔ ΢άκνπ ΤΠΑΔ Επξπηαλ ίαο

71,71

ΤΠΑΔ Υαιθηδηθήο

73,82

ΤΠΑΔ Κπθιάδσλ

74,65 98,85

ΤΠΑΔ Δπηηθήο Αηηηθήο ΤΠΑΔ Δσδεθαλ λ ήζνπ

110,36

ΤΠΑΔ Λαθσλ ίαο

111,57 161,59

΢ΤΝΟΛΑ ΟΠΑΔ

175,94

ΤΠΑΔ ΢εξξώλ ΤΠΑΔ Υαλ ίσλ

247,49

ΤΠΑΔ Πξέβεδαο

248,86

ΤΠΑΔ Θεζπξσηίαο

279,96

ΤΠΑΔ Αξηαο

281,44 299,61

ΤΠΑΔ Μαγλ εζίαο

306,77

ΤΠΑΔ Λάξηζαο

325,72

ΤΠΑΔ Δξάκαο

0

50

100

150

200

250

300

350


Καηά κεθαλήν δαπάνη για παπακλινικέρ εξεηάζειρ Τ ΠΑΔ Επξπηαλ ίαο

31,71

Τ ΠΑΔ Γξεβελ ώλ

32,02

Τ ΠΑΔ Υαιθηδηθήο

39,49 53,8

Τ ΠΑΔ Φσθίδαο

58,68

Τ ΠΑΔ Φιώξηλ αο

69,79

Τ ΠΑΔ Κπθιάδσλ

73,35

Τ ΠΑΔ Δπηηθήο Αηηηθήο Τ ΠΑΔ Κεθαιιελ ίαο

76,99

Τ ΠΑΔ ΢άκνπ

77,74

Τ ΠΑΔ Δσδεθαλ λ ήζνπ

77,78

Τ ΠΑΔ ΢εξξώλ

82,35 131,44

΢Τ ΝΟΛΑ ΟΠΑΔ Τ ΠΑΔ Υαλ ίσλ

200,24

Τ ΠΑΔ Δξάκαο

201,7 207,73

Τ ΠΑΔ Κελ ηξηθήο Αζήλ αο Τ ΠΑΔ Αλ αηνιηθήο Αζήλ αο

218,79 222,83

Τ ΠΑΔ Θεζπξσηίαο

245,57

Τ ΠΑΔ Λάξηζαο Τ ΠΑΔ Πξέβεδαο

257,07 0

50

100

150

200

250

300


Καηά κεθαλήν θαπμακεςηική δαπάνη 246,54

ΤΠΑΔ Γξεβελώλ

266,83

ΤΠΑΔ Υίνπ

278,86

ΤΠΑΔ Ξάλζεο ΤΠΑΔ Καζηνξηάο

285,02

ΤΠΑΔ Φιώξηλαο

289,8 291,21

ΤΠΑΔ Δσδεθαλλήζνπ

346,64

ΤΠΑΔ ΢εξξώλ

390,78

΢ΤΝΟΛΑ ΟΠΑΔ

416,09

ΤΠΑΔ Δξάκαο ΤΠΑΔ Φζηώηηδαο

466,01

ΤΠΑΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

466,84 471,3

ΤΠΑΔ Μεζζελίαο

483,4

ΤΠΑΔ Υαλίσλ

488,75

ΤΠΑΔ Μαγλεζίαο

682,55

ΤΠΑΔ Κεληξηθήο Αζήλαο 0

100

200

300

400

500

600

700

800


Μέζη καηά κεθαλή δαπάνη 431,41

ΤΠΑΔ Γξεβελώλ

477,4

ΤΠΑΔ Επξπηαλίαο ΤΠΑΔ ΢άκνπ

487,64

ΤΠΑΔ Υαιθηδηθήο

497,37

ΤΠΑΔ Κπθιάδσλ

506,55 522,05

ΤΠΑΔ Δσδεθαλλήζνπ

717,92

ΤΠΑΔ ΢εξξώλ

829,43

΢ΤΝΟΛΑ ΟΠΑΔ ΤΠΑΔ Δξάκαο

1040,85

ΤΠΑΔ Υαλίσλ

1041,21

ΤΠΑΔ Μαγλεζίαο

1113,78

ΤΠΑΔ Λάξηζαο

1121,16 1487,86

ΤΠΑΔ Κεληξηθήο Αζήλαο 0

400

800

1200

1600


Α΢Φ ΑΛΙ΢ΜΔΝΟΙ ΑΝΑ ΢ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΟ ΙΑΣΡΟ 2009 ΤΠΑΓ Δσρσηανίας

433

ΤΠΑΓ Φλώρινας

347

ΤΠΑΓ ΢άμοσ

347

ΤΠΑΓ Γρεβενών

255

ΤΠΑΓ Φωκίδας

233

ΤΠΑΓ Ημαθίας

107

ΤΠΑΓ Ηρακλείοσ

104

ΤΠΑΓ Γσηικής Αηηικής

103

ΤΠΑΓ Αναηολικής Αθήνας

103

ΤΠΑΓ Κορινθίας

101

ΤΠΑΓ Κεθαλληνίας

99

ΤΠΑΓ Μαγνηζίας

97

ΤΠΑΓ Νόηιας Αθήνας

93

ΤΠΑΓ Κενηρικής Αθήνας

86

ΤΠΑΓ Βοιωηίας

85

ΤΠΑΓ Θεζ/νίκης

78

ΤΠΑΓ Αναηολικής Αηηικής

77

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


SWOT ANALYSIS ΟΠΑΓ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Σρεηηθά ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν κεραλνγξάθεζεο Πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε

Εγγςημένερ επγοδοηικέρ ειζθοπέρ

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Αλαρξνληζηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία Σπγθεληξσηηζκόο ζηε ιήςε απνθάζεσλ

΢ςναπμοδιόηηηερ θοπέυν εποπηείαρ Γπαθειοκπαηία Έιιεηςε πξνζσπηθνύ

Αδςναμία ελέγσος – καθςζηεπήζειρ, κενά και επικαλύτειρ Αζάθειερ ζηο πλαίζιο παποσών Αηελήρ ενζυμάηυζη ΣΤΔΚΤ

ΕΤΚΑΙΡΙΕ΢

΢ςνεπγαζίερ με άλλα ηαμεία Ηιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε Ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο κε ην ΕΣΥ θαη ην Παλεπηζηήκην ΕΣΠΑ

ΑΠΕΙΛΕ΢ Δεκνζηννηθνλνκηθή ζπγθπξία Δεκνγξαθηθή γήξαλζε Μαδηθέο απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ Απμαλόκελν θόζηνο ππεξεζηώλ πγείαο Εμέιημε ηερλνινγίαο πγείαο Πξνθιεηή δήηεζε

Απποθςμία ςποζηήπιξηρ αλλαγών Απεπιόπιζηη ελεςθεπία επιλογήρ ιαηπού


ΟΙ ΜΤΘΟΙ ΣΟΤ ΟΠΑΔ…

1. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» ζοκηζηά πνμκόμημ


ΟΙ ΜΤΘΟΙ ΣΟΤ ΟΠΑΔ…

1. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» ζοκηζηά πνμκόμημ 2. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» δεκ ακηημεηςπίδεη θίκδοκμ εηζθμνμδηαθογήξ


ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΟΠΑΔ ΕΣΟ΢

ΠΛΗΡΩΜΕ΢

ΤΠΟΒΟΛΕ΢

ΕΣΗ΢ΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2006

1.017.444.135

1.362.827.211

345.383.076

2007

1.151.963.427

1.457.523.601

305.560.174

2008

1.144.183.270

1.753.607.117

609.423.847

2009

1.290.971.952

1.717.715.485

426.743.533

΢ΤΝΟΛΟ

1.687.110.630

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2006-2009

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2006-2009

783.486.895

903.623.735


ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΟΠΑΔ 2000000000

1600000000 609.423.847

426.743.533

305.560.174 1200000000

345.383.076

800000000

1.017.444.135

1.290.971.952

1.151.963.427

1.144.183.270

2007

2008

400000000

0 2006

ΠΛΗΡΩΜΕ΢

ΕΣΗ΢ΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2009


ΔΑΠΑΝΕ΢ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η ΟΠΑΔ 2006-2010*

2.000.000.000 1.753.607.117

1.717.715.485

1.457.523.601 1.500.000.000

1.480.000.000

1.362.827.211

1.290.971.952 1.151.963.427

1.144.183.270

2007

2008

1.225.000.000

1.017.444.135 1.000.000.000

500.000.000

0 2006

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢Η

2009 ΓΑΠΑΝΔ΢

* ΢ηε βάζε πνμβιέρεςκ γηα ημ ηειεοηαίμ 4μεκμ

2010


ΟΙ ΜΤΘΟΙ ΣΟΤ ΟΠΑΔ…

1. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» ζοκηζηά πνμκόμημ 2. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» δεκ ακηημεηςπίδεη θίκδοκμ εηζθμνμδηαθογήξ 3. Οη θμνείξ επμπηείαξ δηαζθαιίδμοκ θαιύηενε δηαπείνηζε ηςκ πόνςκ θαη πημ μνζμιμγηθό πιαίζημ πανμπώκ


΢ΤΝΘΕ΢Η ΢ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΠΑΔ, 2009

ΝΟ΢ΗΛΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 1%

ΛΟΙΠΔ΢ ΠΑΡΟΥΔ΢ 11%

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ 2%

΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΑ 2%

ΙΑΣΡΟΙ 17%

ΓΙΑΓΝΩ΢ΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 12% ΙΓΙΩΣΙΚΔ΢ ΚΛΙΝΙΚΔ΢ 9% ΓΗΜΟ΢ΙΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΑ 11%

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 35%


ΟΙ ΜΤΘΟΙ ΣΟΤ ΟΠΑΔ…

1. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» ζοκηζηά πνμκόμημ 2. Η αζθάιηζε ζημ «Δεμόζημ» δεκ ακηημεηςπίδεη θίκδοκμ εηζθμνμδηαθογήξ 3. Οη θμνείξ επμπηείαξ δηαζθαιίδμοκ θαιύηενε δηαπείνηζε ηςκ πόνςκ θαη πημ μνζμιμγηθό πιαίζημ πανμπώκ 4. Τπό αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ δεκ μπμνεί κα βειηηςζεί ε θαηάζηαζε


ΚΑΣΆ ΚΕΦΑΛΗΝ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η ΟΠΑΔ 2006-2010* 1.400

500 1.236

1.200

1.070

1.046

430

400 955

1.000 800

450

1.109

846

781

806

834

790

300

276

265

250

224

600

350

200 165

400

150 100

200

50

0

0 2006

2007

ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΗΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢Η

2008

2009

2010

ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΗΝ ΓΑΠΑΝΗ

ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΗΝ ΔΛΛΔΙΜΜΑ

* ΢ηε βάζε πνμβιέρεςκ γηα ημ ηειεοηαίμ 4μεκμ


΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΓΑΠΑΝΩΝ ΟΠΑΓ ΚΑΣΆ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2009-2010

Πεξηγξαθή

1ν 9ΜΗΝΟ 2009

1ν 9ΜΗΝΟ 2010

ΜΔΣΑΒΟΛΗ

ΙΑΣΡΟΙ

221.766.598

141.830.205

-36,0

ΓΙΑΓΝΩ΢ΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

154.890.563

82.545.422

-46,7

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

471.765.161

389.618.386

-17,4

ΓΗΜΟ΢ΙΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΑ

143.563.917

121.760.393

-15,2

ΙΓΙΩΣΙΚΔ΢ ΚΛΙΝΙΚΔ΢

112.405.589

67.472.689

-40,0

΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΙΑ

23.811.159

3.359.266

-85,9

ΝΟ΢ΗΛΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ

18.180.052

10.546.941

-42,0

148.303.996

128.360.087

-13,4

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢

26.263.931

23.795.925

-9,4

΢ΤΝΟΛΑ

1.320.950.966

969.289.315

-26,6

ΠΡΟΒΟΛΔ΢ ΔΣΟΤ΢

1.717.715.485

1.480.000.000

-13,8

ΛΟΙΠΔ΢ ΠΑΡΟΥΔ΢


Ηλεκηπονικό Σύζηημα Καηαγπαθήρ Παπακλινικών Εξεηάζευν

REPORT 17/11/2010

Οξγαληζκόο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (Ο.Π.Α.Γ.)


Απνηέιεζκα έληαμεο γηαηξώλ ζην ζύζηεκα

Βάση : 8.189 Ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ

ΔΑ 3,7%

49,4% των συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ Ιατρών δεν έχει είτε μέρος του εξοπλισμού που απαιτείται, είτε καθόλου εξοπλισμό

Έσοςν μέπορ ηος εξοπλιζμού 21,0%

Δεν έσοςν καθόλος εξοπλιζμό 28,4%

Έσοςν πλήπη εξοπλιζμό 46,9%


Αλάιπζε ησλ απνθξίζεσλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ Ιαηξώλ κε ηνλ ΟΠΑΓ πνπ δηαζέηνπλ πιήξε εμνπιηζκό ζε πνζνζηά Βάση : 3.841 Ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ

Απνήθηκαν 28,8%

Δέσονηαι να ενηασθούν πιλοηικά ζηο ζύζηημα 71,2%


Πξνζέζεηο όζσλ δήισζαλ όηη δελ έρνπλ εμνπιηζκό Βάση : 1.423 Γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ

Άλλοι λόγοι 4,8%

Θα ηο ζκεθηούν και θα καλέζοςν οι ίδιοι 48,2%

Δεν ενδιαθέπονηαι 46,9%

Σμ 16% πενίπμο όζςκ δεκ έπμοκ ελμπιηζμό, είπακ ζεηηθή ζηάζε απέκακηη ζημ όιμ εγπείνεμα, δειώκμκηαξ όηη ζα πνμβμύκ άμεζα ζηεκ αγμνά ημο


ΟΡΙ΢ΜΔΝΑ ΠΡΩΣΑ Α΢ΣΑΘΜΗΣΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ

Εξέλιξη της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων από τις 6 Σεπτεμβρίου 2010 έως και σήμερα (17/11/2010) Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Παραμπεμπτικά που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά

1.057

2.961

9.750

΢υνολικός αριθμός παρακλινικών εξετάσεων που περιλαμβάνονται στα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά

7.496

21.587

73.223

Ασφαλισμένοι που εξυπηρετήθηκαν

877

2.385

7.624

Μέσος όρος εξετάσεων ανά παραπεμπτικό

7,1

7,3

7,5

58,19 €

58,71 €

58,96 €

Μέση δαπάνη/Παραπεμπτικό Μέγιστη αξία παραπεμπτικού που καταγράφηκε

521,12 €

Ελάχιστη αξία παραπεμπτικού που καταγράφηκε Μέση δαπάνη/Εξέταση Μέση δαπάνη ανά ασφαλισμένο

Νοέμβριος

1,76 € 8,21 €

8,05 €

7,85 €

70,13 €

72,90 €

75,40 €


ΟΡΙ΢ΜΔΝΑ ΠΡΩΣΑ Α΢ΣΑΘΜΗΣΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ

Οι παρακάτω εξετάσεις, αποτελούν το 38,8% του συνόλου των παρακλινικών εξετάσεων που συνταγογραφούνται

Περιγραφή

Αριθμός Εξετάσεων της κατηγορίας

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ΢

3.531

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΠΤΡΟ΢ΣΑΥΤΛΙΚΗ ΣΡΑΝ΢/΢Η(SGPT/ALT)

2.926

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΢ΑΚΦΑΡΟ(Glucose)

2.911

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΣΡΑΝ΢ΑΜΙΝΑ΢Η(SGOT/AST)

2.900

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΦΟΛΗ΢ΣΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol)

2.842

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΟΤΡΙΑ (Urea,serum)

2.835

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΦΟΛΗ΢ΣΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol)

2.768

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ(Creatinine)

2.694

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycerides)

2.508

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΦΟΛΗ΢ΣΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol)

2.499


ΟΡΙ΢ΜΔΝΑ ΠΡΩΣΑ Α΢ΣΑΘΜΗΣΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ

Συχνότητα συνταγογράφησης των παρακάτω εξετάσεων

Περιγραφή

Συχνότητα συνταγογράφησης

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ΢

3,1

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΠΤΡΟ΢ΣΑΥΤΛΙΚΗ ΣΡΑΝ΢/΢Η(SGPT/ALT)

3,7

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΢ΑΚΦΑΡΟ(Glucose)

3,7

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΣΡΑΝ΢ΑΜΙΝΑ΢Η(SGOT/AST)

3,8

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΦΟΛΗ΢ΣΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol)

3,8

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΟΤΡΙΑ (Urea,serum)

3,8

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΦΟΛΗ΢ΣΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol)

3,9

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ(Creatinine)

4,0

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycerides)

4,3

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ: ΦΟΛΗ΢ΣΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol)

4,4


6. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢

΢ύκζεζε δεμόζηςκ πεγώκ πνεμαημδόηεζεξ οπενεζηώκ ογείαξ, 2007

Ηλ. Βαζίιεην

100

0

΢νπεδία

100

0

Ιζπαλία

92,9

7,1

Ιηαιία

99,9

Ιξιαλδία

99,2

Διιάδα

Γαιιία

0,8

48,2

Γεξκαλία

0,1

51,8

11,7

88,3

6,6

93,4

Φηλιαλδία

80,5

Γαλία

19,5 94,9

Απζηξία

41,4 0%

25% % ΚΡ. ΠΡΟΫΠΟΛ.

0 58,6

50%

75% % ΚΟΙΝ. Α΢ΦΑΛ.

100%

Πηγή: OECD Health Data 2009


Εκ θαηαθιείδη… Η πανμύζα ζογθονία μπμνεί κα μεηαηνέρεη ηεκ θνίζε ζε εοθαηνία Αθεηενία μηαξ κέαξ θηιμζμθίαξ ζηεκ αζθάιηζε ογείαξ

απμηειεί ε ζπεδηαδόμεκε θμηκμπναθηηθή δμμή ηςκ μεγάιςκ αζθαιηζηηθώκ ηαμείςκ ηεξ πώναξ Πένακ ημύημο, είκαη απαναίηεηε ε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ πμιηηώκ γύνς από ημ θόζημξ ηςκ οπενεζηώκ ογείαξ θαη ε εκδοκάμςζε ηεξ αζθαιηζηηθήξ ημοξ ζοκείδεζεξ…


Καηακμμή αζθαιηζηηθώκ εηζθμνώκ θιάδμο ογείαξ 8 €

10 €

39 €

13 €

21 €

9 €

ΝΟ΢. Ε΢Τ

ΙΔΙΩΣ. ΚΛΙΝΙΚ.

ΦΆΡΜΑΚΑ

ΔΙΑΓΝ. ΕΞΕΣΑ΢ΕΙ΢

ΙΑΣΡ. ΕΠΙ΢Κ.

ΛΟΙΠΑ

* Βάζεη ηςκ δεδμμέκςκ ημο ΟΠΑΔ ΓΖΑ ΤΟ 2009


Εοπανηζηώ πμιύ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ

ΟΠΑΔ  

Διάλεξη του Κ. Κυριάκου Σουλιώτη

ΟΠΑΔ  

Διάλεξη του Κ. Κυριάκου Σουλιώτη