Page 1


హిజ్రత్ ద్వారా ఓ నూతన రాజ్కీయ, సాాంఘిక, సామాజిక, ఆధ్వా త్మాక, నైత్మక వ్యవ్స్థ ఉనికిలోకొచ్చాంద్ి. అాందుకే హి.శ.తో ప్ారరాంభమయ్యయ ఈ మాసానికి ఇాంతటి ప్రతయయ కత. అాంతయ కాక ాండవ ఈ మా స్ాంలోనే యౌమె ఆఘారా కూడవ ఉాంద్ి. ముహరరాం మాస్ాం ప్దవ్ తయద్ీని యౌమె ఆఘారా అాంటారు. అద్ి కొనిి ప్రతయయ కతలను కలిగి ఉాంద్ి.


అలాాహ్ భూమాయకాశాలను స్ృష్టాం చ్న నవటినుాండి నలల స్ాంఖ్య ఆయన నిరేేశాంచ్న నియామకాం ప్రకారాం ప్నిాండు మాతరమే. వాటి లో నవల గు ప్వితర మాసాల . ఇద్య స్రైన ప్దధ త్మ. కనుక ఈ నవల గు నలల మీరు ఆతావ్ాంచనక ప్ాలపడక ాండవ అాందరూ కలస్ బహుద్ైవారాధక లతో ప్ో రాడాండి. ...... గురుతాంచుక ాండి, భయభకత ల కలవారినే అలాాహ్ ప్రరమిసాతడు. (తౌబా: 36)


ముహర్రముల్ హరామ్ ఇసాామీయ కాయలాండర్ ప్రకారాం మొదటి మాస్ాం. ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ మాస్ాం వ్చ్చ- నప్పపడు ప్రవ్కత జీవి తాంలోని అత్మ ముఖ్యమెైన ఘటట ాం గురుతక వ్స్ుతాంద్ి. అద్య ‘హిజ్రత్’ (మకాా నుాండి మద్ీనవక వ్లస్). హిజ్రత్ తరువాతనే ఇసాాాం ధరాాం బల ప్డిాంద్ి. ఇసాాాం దరాానిి కాప్ాడుట కొనుటక స్ాద్యశానిి వీడి ప్ో య్య స్ాందరభాం వ్చ్చనవ నేను స్దధాం అని విషయానిి గురుత చయస్త ుాంద్ి ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ ముహరరాం మాస్ాం.


నాలుగు గౌర్వపరదమైన మాసాలతోపాటు ర్మజ్ాను మాసెం శుభపరదమైనది

“పన్నెండు న్లలది ఒక

సెంవత్సర్ెం. అెందులో నాలుగు న్లలు గౌర్వనీయ మైనవి. మూడు కరమెంగా ఉనానయి; జుల్ ఖాద, జుల్ హిజ్జ, ముహర్రమ్. నాలగవది; జుమాది మరియు షఅబాన్ మధ్యలోని ర్జ్బ్”. (బుఖారి 3197).


“రమజ్ాను మాస్ాంలోని విధ్ి ఉప్వాసాల తరువాత ఉతత మమెన ై ఉప్వాసాల అలాాహ్ మాస్ము ముహరరమ్ యొకా ఉప్వాసాల ”. (ముస్ా ాం 1163).

ఈ పవిత్ర మాసము ఘనత్

ప్రవ్కత స్లా లాాహు అల ైహి వ్స్లా ాం మద్ీన నగరానికి వ్లస్ వ్చ్చన తరువాత యూదుల కూడవ ఆషూరా రోజు ఉప్ వాస్ాం ప్ాటిాంచడవనిి చూస్, వారిని అడిగితయ వారు చప్ాపరుుః ‘ఈ రోజు స్ుద్ినాం. ఈ ద్ినమే అలాాహ్ ఇసారయ్ీల్ స్ాంతత్మని వారి శతరరవ్పల బారి నుాండి విముకిత కలిగిాంచవడు. అాందుక హజ్రత్ మూసా అల ైహిస్సలాాం ఈ రోజు ఉప్ వాస్ాం ప్ాటిాం చవరు’. అప్పడు ప్రవ్కత ఇలా ప్రవ్చ్ాంచవరుుః “మూసా అనుకరణ హక ా మాక మీ కాంటే ఎక ావ్ ఉాంద్ి”. ఆ తరు వాత ప్రవ్కత ఉప్వాస్ాం ప్ాటిాంచవరు, తమ స్హచరులక ద్ీని ఆద్యశ మిచవచరు. (బుఖ్ారి 2004).


ఆషూరా రోజు ఉపవాసెం ఘనత్

“ఆషూరా రోజు ఉప్వాస్ాం గురిాంచ్

అడిగినప్పపడు -“అాందువ్లా గత ఒక స్ాంవ్తసస్రప్ప ప్ాప్ాల మనిిాంచ బడతవయ్” అని చప్ాపరుుః. (ముస్ా ాం 1162).


హిజ్రత్ మరియు అలాాహ్ మారగ ాంలో వ్లస్ ప్ో య్యవాడు భూమిలో కావ్లస్ నాంత స్థ లానిి, సౌకరాయలను ప్ ాందు తవడు. మరియు ఎవ్డు తన ఇాంటి ని వ్దలి, అలాాహ్ మరియు ఆయన ప్రవ్కత కొరక , వ్లస్ప్ో వ్ టానికి బయల ద్యరిన తరువాత, అతనికి చవవ్పవ్సరత ! నిశచయాంగా, అతని ప్రత్మఫలాం అలాాహ్ వ్దే స్థరాంగా ఉాంట ాంద్ి. ఎాందుకాంటే, అలాాహ్ క్షమాశీల డు, అప్ార కరుణవప్రద్వత. (nisa: 100)


హిజ్రత్ అాంటే - అధరా ధ్వత్మరని విడనవడి ధరా భూమి వైప్పనక వ్లస్ వళ్ళడాం. హిజ్రత్ అాంటే - అలాాహ్ నిషరధ్ిాంచ్న్ వాటికి ప్రిప్ూరితగా విడనవడటాం.

హిజ్రత్ రెండు విధాలు 1) ఓకే ప్ారాంతాం నుాండి మరో ప్ారాంతవనికి చయసర వ్లస్ 2) ప్ాప్ాం నుాండి ప్పణయాం వైప్ప చయసర వ్లస్ ప్ాప్ాం నుాండి ప్పణయాం వైప్ప చయసర వ్లస్ ఉతాృషటమెైన హిజ్రత్ గా ప్రరకాన బడిాంద్ి. ఎాందుకాంటే అాందులో అలాాహ్ ప్రస్నిత ద్వగి ఉాంద్ి. అలాగే తమస్ుస త్మకాను స్రిచస య ,ర షైతవనుి బలహీన ప్రిచయ ల క ాాంద్ి.


హిజ్రర శకెం ఎలా మొదలయిెంది? దైవ అెంతిమ పరవకత ముహమమద్ (స) మక్ాా నుెంచి మదీనాకు వలస వ్ళ్ళడెం ( హిజ్రత్ చేయడెం ) అనేది ఇసాామీయ చరిత్రలో ఓ మహత్త ర్ సెంఘటన. ఆయన (స) దుల్ హిజ్జ ా మాసెం చివరోా, ముహర్రెం మాసెం పారర్ెంభెంలో మక్ాా నుెంచి మదీనాకు వలస వ్ళ్ళళర్ు. ఆ సెంఘటనే త్రాాత్ హిజ్రర శకెం 17 వ సెంవత్సర్ెం లో ఇసాామీయ క్ాయల ెండర్ు పారర్ెంభెంగా హజ్రత్ ఉమర్ (ర్)గా ర్ు ఖరార్ు చేశార్ు. ఆ పరక్ార్ెం ఇసాామీయ క్ాయల ెండర్ న్లలు ఇవి: ముహర్రెం. 2) సఫర్. 3) ర్బీ ఉల్ అవాల్. 4) ర్బీ ఉసాసని. 5) జ్మాదిఉల్ అవాల్. 6) మాదిఉసాసని. 7) ర్జ్బ్. 8) షాబాన్.9) ర్మదాన్. 10) షవాాల్. 11 ) దుల్ ఖఅద. 12)దుల్ హిజ్జ. ఇపపుడు మనెం క్ొనిన న్లలకు సెంబెంధిెంచిన సమాచా ర్ెం తలుసు కుెందాెం .

ముహరరాం:

వాటిలో మొదటి మాసెం ముహర్రెం. చరిత్రను పరిశీలిస్తత ముహర్రెం మాసెం 10 వ తేదిక్ి ఎెంతో పారముఖయత్ ఉననటు ా తలుసుతెంది. క్ాబటిి ఈ రోజు ఉప వాసెం పాటిెంచవలస్ెందిగా దైవ పరవకత (స)త్న సముదాయానిన పరరత్సహిెంచార్ు.


శరష ర ఠ మైన ఉపాధి

“ఎవ్రు అలాాహ్ మారగ ాంలో తమ

ఇాండా ను వ్దలి (వ్లస్) ప్ో య్, ఆ తరువాత చాంప్బడతవరో లేద్వ మరణిసత ారో, వారికి అలాాహ్ (ప్రలోకాంలో) శరష ర ఠ మెైన ఉప్ాధ్ిని ప్రసాద్ిసత ాడు. నిశచయాంగా, అలాాహ్ మాతరమే ఉతత మ ఉప్ాధ్ిప్రద్వత. (hajj: 58)


గొపు పరతిఫలెం

“ మరియు ద్ౌరజనవయనిి

స్హిాంచ్న తరువాత, ఎవ్రైతయ అలాాహ్ కొరక వ్లస్ ప్ో తవరో; అలాాంటి వారికి మేము ప్రప్ాంచాంలో తప్పక ాండవ మాంచ్ సాథనవనిి నొస్ాంగుతవము. మరియు వారి ప్రలోక ప్రత్మఫలాం ద్వనికాంటే గకప్పగా ఉాంట ాంద్ి. ఇద్ి వారు తల స్ుకొని ఉాంటే ఎాంత బాగుాండయద్ి! (nahal: 41)


పాప పరక్షాళ్నెం నవకొరక , తమ ద్యశానిి విడిచ్ప్టిట వ్లస్ ప్ో య్నవారు, తమ గృహాలనుాండి తరిమి వేయబడి (నిరాశరయుల )ై , నవమారగ ాంలో ప్ల కష్ాటల ప్డినవారు మరియు నవ కొరక ప్ో రాడినవారు మరియు చాంప్ బడినవారు; నిశచయాంగా, ఇలాాంటి వారాందరి చడులను వారినుాండి తరడిచ్ వేసత ాను. మరియు నిశచయాంగా, వారిని కిాంర ద కాల వ్ల ప్రవ్హిాంచయ స్ారగ వ్నవలలో ప్రవేశాంప్ జ్ేసత ాను; ఇద్ి అలాాహ్ వ్దే వారికి లభాంచయ ప్రత్మఫలాం. మరియు అలాాహ్! ఆయన వ్దే నే ఉతత మ ప్రత్మఫలాం ఉాంద్ి.'' (al imran: 195)


హుస్్ైసన్ (ర్) షహాదత్ అద్ి స్తయాం క స్ాం, ధరాాం క స్ాం, మానవ్తా ప్రిరక్షణ క స్ాం స్ాంభ విాంచ్న అనివారయ ప్రిణవమాం. అాందు కని, ఇమాాం హుసైన్ ఏ విల వ్ల క స్ాం తన ప్ారణవలను ప్ణాంగా ప్ టాటరో, ఆ విల వ్ల ప్రిరక్షణ క స్ాం ప్రయత్మిాం చడాం ప్రత్మ ఒకారి నైత్మక బాధయ త. విల వ్ల మాంటగలిస్ ప్ో తరాంటే, ప్ౌరుల హక ాల కాలరాయ బడుతరాంటే, చూస్ూ త కూరోచవ్డాం నవయయ ప్రరమిక ల, మానవ్తవ ప్్రయుల లక్షణాం ఎాంతమాతరాం కాదు.


అజ్ాానకాలాంలో (ప్రవ్కత ముహమాద్ శలా లాాహు అల హ ై ి వ్స్లా ముా ప్ూరాాం) ప్రజ్ల చనిప్ో య్నవారి గురిాంచ్ బిగగ రగా ఏడుస్ూ త , బటట ల చ్ాంప్పక ాంటూ, చాంప్ల ప్,ై రకముాప్ై గటిట గా బాదుక ాంటూ స్ాంతవ ప్ాం ప్రక టిాంచయవారు. ఇట వ్ాంటి దురల వాటా , దురాచవరాల చయయవ్దే ని ప్రవ్కత (శలా లాాహు అల ైహి వ్స్లా మ్) ముస్ా ాం లను వారిాంచవరు. మరియు స్హనాం తో, ఓరుపతో “ఇనిలిలాాహి వ్ ఇని ఇల ైహి రాజివ్ూన్” అని ప్లకమని బో ధ్ిాంచవరు. దు:ఖ్స్మయాలలో ఓరుపతో ఇట వ్ాంటి ఉతత మమెైన జీవిత విధ్వనవనేి అనుస్రిాం చవలని అనేక హద్ీథ్ా ు తల ప్పతర నవియ్. “ఎవ్రైతయ తన చాంప్లప్ై కొటట క ాం టాడో , తన బటట ల చ్ాంప్పక ాంటాడో మరియు అజ్ాానకాలప్ప ప్రజ్ల వ్లే రోద్ిసత ాడో , అతడు మా బృాందాంలోని వాడు కాజ్ా లడు.” (స్హీహ్ బుఖ్ారీ హద్ీథ్ గరాంథాం)

శోకాం - స్ాంతవప్ాం


హుస్్ైన్ (ర్) గారి హెచచరిక తన మరణాం తరాాత దు:ఖాంచవ్దే ని తన సో దరి స్య్యద్వ జ్న ై బ్ రద్ియ లాాహు అనవా ను, తన ఆఖ్రి ఘడియల లో స్యయద్ినవ హుసైసన్ రద్ియలాాహు అనుా స్ాయాంగా వారిాంచవరు. వారి మాటలలో “నవ ప్్య ర తమ సో దరీ! ఒకవేళ్ నేను మరణిస,రత నీవ్ప నీ బటట లను చ్ాంప్పక నని, నీ ముఖ్ానిి గీక క నని, ఎవ్రి ప్న ై నూ నవ గురిాంచ్ శాప్నవరాథల ప్టట వ్ని మరియు చవవ్ప క స్ాం నీవ్ప వేడుక వ్ని నీ తరుప్పన నేను వాగాేనాం చయస్త ునవిను” (అల్ కామిల్, ఇబని కథీర్ vol. 4 pg. 24)


క్ొనిన అపనమమక్ాలు

ఈ మాసానికి స్ాంబాంధ్ిాంచ్ స్మాజ్ాంలో అ నేక అప్నమాకాల బహుళ్ ప్రచవరాంలో ఉనవియ్. ఈ మాస్ాం దుశక నవల తో కూడినద్ి.ఈ మాస్ాంలో వివాహాల మొదలగు శుభ కారాయల జ్రుప్పక రాద ని మూఢ నమాకాలను ప్రజ్ల కలిపాంచు క నవిరు. నిజ్ానికి ఇసాాాం ఏ ద్ినవనిి, మరే రోజును, ఘద్ియనూ చడుగా భా విాంచవడు. ఈ కారణాంగానే ప్రవ్కత (స్) ” అప్శక నాంగా భావిాంచ్ ముస్ా ాం తన ప్ నులను మానేయరాదు” అని నొకిా వ్ కాాణిాంచవరు. ( అబూద్వవ్ూద్)


హిజ్రత్ లాభాలు

1) సహనెం - నమమకెం 2) అలాాహ్ మరియు అలాాహ్ పరవకత పటా ప్తరమ 3) తాయగెం - అనురాగెం 4) ధ్ర్మ పరచార్ెం- దైవ సహాయెం


సో దరులారా!

ఈ అనుగరహానిి చయజికిాాంచుక వ్టానికి స్దధప్డాండి. తమ నూతన స్ాంవ్తసరానిి అలాాహుా విధ్యయత చూప్టాంలో, ద్వనధరాాల చయయటాంలో మరియు ప్పణవయల స్ాంప్ాద్ిాంచటాంలో ప్ో టీప్డుతూ ప్ారరాంభాంచాండి. ప్పణవయల , మాంచ్ప్నుల తప్పక ాండవ ప్ాప్ాలను, చడుప్నులను చయరిప్్వేసత ాయ్.


muharram  
muharram  

about muharram in telugu