Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 286 X¯óÁø£yês¡+ qe+ãsY 4, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

3e s√E

‘Ó˝+>±D sêÁwüºkÕ<Ûäq≈£î øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ô|’ dü«|üø£å+˝À _Ûqïdü«sê\T ªs¡÷bÕsTT _j·T´+μ‘√ kÕe÷qT´&çøÏ ô|<ä›>± ˇ]π><˚+ ˝Ò<äT: Áo<ÛäsY u≤ãT |ü<∏äø£+‘√ Á|üjÓ÷»q+ X¯Sq´+: CÒd” Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+ øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·÷´ìøÏ H˚qT e´‹πsø£+ á |ü<∏äø£+‘√ Á|ü»\T k˛eTs¡T˝e⁄‘ês¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq &Üø£ºs¡T¢ yê´bÕs¡ <äèø£Œ<∏ëìï M&Ü*: &çm˝Ÿ

ª\ø£åàDμπsK... ªø√eT{Ïμ πøø£

ø£&É|ü, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷¬s&ç¶ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ÁbÕs¡+_Û+∫q øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ eT+Á‹es¡Z+˝À uÒ<Ûë_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. k˛ìj·÷ ÄodüT‡\‘√ ìs¡Tù|<ä\ ø√düeT+≥÷ sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ á |ü<∏äø±ìøÏ Áoø±s¡+ #·T{Ϻq eTs¡Tdü{Ï s√EqT+#˚ dü«|üø£å+˝À ìs¡düq\T e´ø£ÔeTe⁄‘·÷ e#êÃsTT. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´eT+Á‹ düeTø£å+˝ÀH˚ m+.|æ. ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY á |ü<∏äø£+ e\¢ ù|<äÁ|ü»\≈£î ø=‘·Ô>± ˇ]π><˚MT ˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. zyÓ’|ü⁄ ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\T ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{À¢ ô|]–b˛‘·T+&É>±, eTs√yÓ’|ü⁄ s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø±ìï neT\T #˚j·T&É+ô|’ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. B+‘√ eTTK´eT+Á‹ e´eVü‰s¡XË’*ô|’ eT+Á‘·T\T ø=+<äs¡T ndüVü≤q+ e´ø£Ô+#˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔqï~. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ô|’ Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ Ç#·TÃø√˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì yês¡T u≤Vü‰≥+>±H˚ yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D≈£î #·s¡´ rdüTø√≈£î+&Ü á |ü<∏äø£+ e\¢ ù|<äÁ|ü»\≈£î ˇ]π><˚$T≥ì u≤Vü‰≥+>±H˚ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. B+‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ eT+Á‹es¡Z+˝À \Tø£\Tø£\T ãj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø±+Á¬>dt yÓ’K] düŒwüº+ #˚j·÷*‡+<˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º* ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ &çe÷+&é Bø£å≈£î {Ï.m+|”\T, >∑<ä›sY dü+|ò”TuÛ≤e+ n–ïy˚wt, ;CÒ|” H˚‘· d”‘êsêeTHé eT<䛑·T Bø£å $s¡$T+#·+&ç: @◊d”d” $»„|æÔ Äs√>∑´+ ø°åDÏ+∫Hê Bø£å Ä>∑<äT` ø√eT{Ϭs&ç¶

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚ùdes¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ nHêïs¡T. sêqTqï bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>±, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷u≤|üPJ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› #˚|ü{Ϻq Bø£å >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ eT÷&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. u≤|üPJ Bø£å≈£î kÕ«$T n–ïy˚wt, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T ¬ø. πøX¯esêe⁄, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, sê»j·T´, ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé >∑<ä›sY •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. &çôd+ãsY 9q Hê{Ï Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#˚es¡≈£î ‘·q Bø£å ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À e´ø£Ô>∑‘· C…+&Ü\T, mC…+&Ü\T |üø£ºqô|{Ϻ bÕغ\≈£î nr‘·+>± Hêj·T≈£î\+‘ê ◊ø£´+>± b˛sê&Ü\ì, n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø£\ kÕø±s¡+ ne⁄‘·T+<äì ($T>∑‘ê... 2˝À) u≤|üPJ nHêïs¡T. m+|” sê»j·T´

ákÕØ..

q&ç s √&É T ¶ ˝ ÀH˚ Hê´j· T + ìsêX‚ ◊ø£´+>± ø£~*‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ~>=düTÔ+~ Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ\≈£î sêÁwüº ¬s’‘·T\ düeTdü´\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë? kÕ«$THê<∏äHé dæbòÕs¡T‡\T neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 3: ákÕ¬s’Hê u…sTT˝Ÿ \_Û+#·ø£b˛‘·T+<ë nì m<äTs¡T#·÷dæq ø£ìyÓTT[øÏ ìsêX‚ m<äT¬s’+~. 2J πødüT˝À ì+~‘·T\≈£î u…sTT˝Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î bÕ{Ïj·÷˝≤ Vü≤Ödt ø√s¡Tº ìsêø£]+∫+~. u…sTT˝Ÿ Çyê«\+≥÷ &çm+¬ø m+|æ ø£ìyÓTT[‘√bÕ≥T ø£˝…’+»sY {°M m+&ç X¯s¡‘Y≈£îe÷sY, dæ˙j·TT>¥ |òæ˝Ÿà‡ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ø£Ø+ yÓTTsê˙, ≈£îùd>±yé Á|òüP{Ÿ‡, yÓõ≥ãT˝Ÿ‡ N|òt m–®≈£L´{Ïyé ndæ|òt ã˝≤«, sêJyé n>∑sê«˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T ô|≥Tº≈£îqï u…sTT˝Ÿ |æ{Ïwüq¢qT d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ ø={Ϻy˚dæ+~. ì+~‘·T\ô|’ ã\yÓTÆq n_ÛjÓ÷>±\T ñHêïj·Tì ù|s=ÿqï ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î ‹s¡düÿ]+∫+~. Ä]úø£e´edüúqT <Óã“rXÊs¡qï Äs√|üD\T ì+~‘·T\ô|’ ñHêïj·Tì, πødüT ÁbÕ<Ûëq´‘· <äècÕº´ u…sTT˝Ÿ Çe«˝ÒeTì ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. qe+ãsY 11 qT+∫ 2J πødüT $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À u…sTT˝Ÿ Çe«e\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äqï~ ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T+>± ñ+~. ø±>±, u…sTT˝Ÿ ìsêø£s¡D≈£î Hê´j·TeT÷]Ô z|” ôw’˙ eT÷&ÉT ø±s¡D≤\qT ñ≥+øÏ+#ês¡T. ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± neø£‘·eø£\≈£î ñdæ>=\Œ&É+, Ä]úø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&É≥+, πødüT ÁbÕ<Ûëq´‘· <äècÕº´ u…sTT˝Ÿ Çe«˝ÒeTì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤<ÛäHêìï e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\ø√dü+ πø{≤sTT+#·&Üìï Äj·Tq ‘·|üã{≤ºs¡T. ª<äs¡U≤düTÔ<ës¡T\˝À me]ø° u…sTT˝Ÿ bı+<˚+<äT≈£î ns¡Ω‘· ˝Ò<äì $X¯«dædüTÔHêï+μ nì ø√s¡Tº ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ø£ìyÓTT[ u…sTT˝Ÿ <äs¡U≤düTÔqT ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]dü÷Ô, ªˇø£ eTVæ≤fi¯ nsTTq ø±s¡D+>± ÄyÓT @<Ó’Hê $eø£å≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ #Óù|Œ+<äT≈£î }Vü≤≈£î ≈£L&Ü n+<ä&É+ ˝Ò<äTμ nì ù|s=ÿqï~. B+‘√ y˚T 20 qT+∫ C…’\T J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï ÄyÓT eT]+‘· ìsêX¯˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~.

$esê\T 2e ù|J˝À..

k˛ìj·÷, eTH√àVü≤Hé

Äs√|æ+#ês¡T. ‘·eT~ ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«eTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡ bÕ\≈£î\T ¬s’‘·T\ J$‘ê\‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. KØ|òt˝À qwüºb˛sTTq |ü+≥≈£î mø£sê≈£î s¡÷. 10 y˚\ e+‘·Tq |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄‘√ ¬s’‘·T\T \uÀ~uÀeT+≥T+fÒ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ\≈£î ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

~>∑“+<Ûä+ $s¡$T+#·+&ç #·s¡Ã\‘√ |ü]wüÿ]+#·T≈£î+<ë+ Hê>±øöì‡˝Ÿ≈£î ∫<ä+ãs¡+ $q‹ Ç+bòÕ˝Ÿ, qe+ãsY 3: Ä]úø£ ~>∑“+<Ûäq+ $s¡$T+∫ #·s¡Ã\≈£î sêyê\ì πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ Hê>± øöì‡˝Ÿ (j·T÷mHédæ)øÏ $»„|æÔ#˚XÊs¡T. dü<äsY Væ≤˝Ÿ‡≈£î |üP]Ô ¬syÓq÷´ õ˝≤¢ Vü≤√<ë Çy=«<ä›+≥÷ j·T÷mHéd” 74 s√E\T>± ¬s+&ÉT C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûäq+ ø=qkÕ–düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûäq+‘√ m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì ∫<ä+ãs¡+ düŒwüº+#˚XÊs¡T. #·s¡Ã\ <ë«sêH˚ @ düeTdü´HÓ’Hê |ü]cÕÿs¡+ #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. #·s¡Ã\<ë«sê |òü*‘·+ sêø£b˛sTTHê b˛j˚T<˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. eTqeT+‘ê uÛ≤s¡rj·TT\eTì, nìï esêZ\ Á|ü»\T kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± J$+#ê\ì ∫<ä+ãs¡+ dü÷∫+#ês¡T. ªdü<äsY Væ≤˝Ÿ‡μô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚eTT+<äT bÂs¡ düe÷»+‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘êeTì dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n+‘·s¡Z‘· |üqT\qT ìπs›•‘· düeTj·T+˝À|ü⁄ |üP]Ô#˚j·÷\ì Äj·Tq ø±+Á{≤ø£ºs¡¢qT ø√sês¡T.

ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ ©≥s¡T≈£î s¡÷.1.82 n<äq+ ns¡úsêÁ‹ qT+∫ neT\T

ø£≥ø£{≤˝À¢ ªø√H˚s¡Tμ me÷àsY ÁbÕ|üغdt ≈£î+uÛÑø√D+˝À ôd’º*wtVü≤√+ m+.&ç. n¬sdüTº H˚&ÉT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡#·qTqï d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY neø£‘·eø£\ πødüT˝À ø√H˚s¡T Á|ükÕ<éqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº#˚XÊs¡T. me÷àsY $˝≤¢\ neTàø±˝À¢ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ìsê›s¡D ø±e&É+‘√ d”;◊ #·s¡´\≈£î ñ|üÁø£$T+∫+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ø√H˚s¡T Á|ükÕ<éqT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡ÃqTqï≥T¢ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ä>∑düTº 17q me÷àsY e´eVü‰s¡+ô|’ d”;◊ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ+~. ‘·|ü&ÉT ˝…ø£ÿ\‘√ @|”◊◊d”ì yÓ÷dü+ #˚dæq ôd’¢*wtVü≤√+ ]ø±s¡T¶˝À¢ >∑»+ s¡÷. 5y˚\T <Ûäs¡ qyÓ÷<äT#˚dæ >∑»+ s¡÷.25y˚\ qT+∫ s¡÷. 50 y˚\≈£î $Áø£sTT+∫+~. á e´eVü‰s¡+˝À ôd’¢*wtVü≤√+ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø=\¢>={Ϻq≥T¢ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô˝À yÓ\¢&Ó’+~. me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D+˝À ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, s¡+>±sêe⁄\T ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q≥T¢ d”;◊ uÛ≤$k˛Ô+~. ø√H˚s¡T Á|ükÕ<éqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY

\ø°åàHêsêj·TD n~Ûø±]ø£+>± <ÛäèMø£]+#ês¡T. ø√H˚s¡T nÁø£e÷\ô|’ |üP]Ô $esê\T ùdø£]+∫q d”;◊ n~Ûø±s¡T\T Äj·Tqô|’ 120_, 420, 468, 471, 409 ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± me÷àsY ÁbÕ|üغdt≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± ø√H˚s¡T Á|ükÕ<éqT X¯ó Áø£yês¡+ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡#·qTHêïs¡T.

H˚&ÉT d”;◊ eTT+<äT≈£î »>∑Hé Ç~˝≤e⁄+&É>± >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ dü+ã+~Û+∫ zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ πødüT˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì ás√E d”;◊ Á|ü•ï+#·qT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À yÓ’mdt »>∑Hé u≤u≤sTT yÓ’mdt $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ eTTK´eT+Á‹‘√ uÛÒ{° ø±e&É+ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~.

CMyK

CMyK

ø£ìyÓTT[ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé ‹s¡düÿs¡D $T>∑‘êyê]B.. n<˚ |ü]dæú‹ n_ÛjÓ÷>±\T rÁeyÓTÆq$.. u…sTT˝Ÿ bı+<˚ ns¡Ω‘· yê]øÏ ˝Ò<äT:ø√s¡Tº 11 qT+∫ $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑ+

ø£&É|ü, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´j·Tì, ¬s’‘·T\+‘ê ◊ø£´yÓTÆ s√&Ó¶øÏÿ‘˚H˚ Hê´j·T+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ø£\dæ≈£≥Tº>± nqï<ë‘·\T ñ<ä´$TùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ ~–edüTÔ+<äì, n|ü⁄&˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s’‘·Tb˛s¡Tu≤≥ bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø£&É|üõ˝≤¢ ∫qïeT+&Ó+ qT+∫ sêj·T#√{Ï, \øÏÿ¬s&ç¶|ü˝…¢ eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\‘√ H˚s¡T>± e÷{≤¢&ç yê] düeTdü´\qT n&ç–‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. bı˝≤˝À¢ì ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ yê] ø£wüºdüTU≤\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ñqï n|ü⁄Œ\T, yê] dæú‹>∑‘·T\qT, Ä]úø£ Çã“+<äT\T, ô|≥Tºã&ÉT\T, ˝≤uÛ≤\T, |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ≈£î\+ø£wü+>± yê]‘√ #·]Ã+∫ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. ¬s’‘·T\ <äTdæú‹ì $qï #·+Á<äu≤ãT Äy˚<äq #Ó+~ Á|üuÛÑT‘·« |üìrs¡Tô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ¬s’‘·T\≈£î n+<äT‘·Tqï düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñHêïj·Tì

ªbò˛sY“ ‡μ C≤_‘ê˝À


2

¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*: áf…\ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\ <äTdæú‹øÏ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ ìs¡¢ø£å´y˚T ø±s¡DeTì {°ÄsYmdt m©Œ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T˝‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s’‘·T dü+πøåeTy˚T ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«<Û˚´j·TeTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt bÕ\q˝ÀH˚ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. s√Es√E≈£î á |ü]dæú‹ eTØ m≈£îÿee⁄‘·Tqï<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«eT+≥÷ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ’mdt

Vü≤j·÷+ Hê{Ï H˚{Ï es¡≈£î ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ »s¡>∑ì s√»+≥÷ ˝Ò<äHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü ¬s’‘·T\ô|’ d”‘·ø£qTï y˚dæ+<äì nHêïs¡T. esê¸uÛ≤e+ n+≥÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ 456 eT+&É˝≤\H˚ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫+<äì, yêdüÔe+>± eT]ìï ÁbÕ+‘ê\˝À ø£s¡Te⁄ ‘ê+&É$k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. 50 s√E\T>± ø£˙dü+ ∫qT≈£î ˝Òø£ |üP‘·≈£î e∫Ãq |ü‹Ô, bı≥º <äX¯≈£î e∫Ãq e] #˚qT, yÓTTø£ÿ #˚qT m+&çb˛j·÷j·Tì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À |ü‹, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À yÓTTø£ÿ ‘√≥\πø ;e÷ ø£*ŒkÕÔeT+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫ $T–*q

¬s’‘·T\ H√≥ eT{Ϻø=&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T @ |ü+≥ y˚dæHê <ëìøÏ |üP]Ô ;e÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì {°ÄsYmdt m|üŒ{Ï qT+#√ &çe÷+&é #˚düTÔqï<äì, eTs√kÕ] Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. u≤´+≈£î˝À¢ ;e÷≈£î dü+ã+~Û+∫q kıeTTà ø√‘· ø√düTÔHêï, πøåÁ‘· kÕúsTT˝À¢ ;e÷ kıeTTà ¬s’‘·T\≈£î n+<ä&É+˝Ò<äHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ sêeT#ÓHêï¬s&ç¶, »j·T‹ |òüTÀwt ø£$Twüq¢ dæbòÕs¡T‡\qT ‘·ø£åDy˚T neT\T #˚j·÷\ì áf…\ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. mø£sêìøÏ 15y˚\ s¡÷bÕj·T\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì, ¬s’‘·T düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì {°ÄsYmdt &çe÷+&é #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢øå±´ìï ìs¡dædü÷Ô Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 4, qe+ãsY 2011

y˚πs«s¡T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢

16 eT+~ <äTs¡às¡D+ uÛÑTeH˚X¯«sY/ #ÓHÓ’ï, qe+ãsY 3: ˇ&çXÊ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ 16 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. ˇ&çXÊ˝Àì wü+ã˝Ÿ|üPsY õ˝≤¢ >√XÊ\ e<ä› ˝≤Ø, ãdüT‡ &Ûûø=q&É+‘√ |ü~ eT+~ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs√ 25eT+~øÏ rÁe+>± >±j·÷\ j·÷´sTT. M]˝À |ü~ eT+~ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. >±j·T|ü&çq yê]ì düMT|ü ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ #˚]Œ+#ês¡T. u≤sêZ&é qT+∫ s¡÷¬ø˝≤ yÓfi¯ó‘·T+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ≈£îe÷s¡bÕ[j·T+ e<ä› Ä– ñqï ˝≤Øì Á|üuÛÑT‘·« ãdüT‡ &Ûûø=q&É+‘√ Äs¡>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs√ |ü~ eT+~øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·T|ü&çq yê]ì düMT|ü ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ #˚]Œ+#ês¡T. eTè‘·T\T ø√j·T+ã‘·÷ÔsY yêdüT\T>± #ÓãT‘·THêïs¡T. |üP]Ô $esê\T n+<ë*‡ ñ+~.

ãw”sYu≤>¥ ø±\TŒ\≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ+&ç #·+Á<äu≤ãT≈£î πø+Á<äeT+Á‹ |ü⁄s¡+<˚X¯«] dü÷{ÏÁ|üX¯ï

n$˙‹ n+‘êìøÏ

ª˝Àø˘bÕ˝Ÿ ˇø£ÿfÒ dü]b˛<äTμ |üDõ, qe+ãsY 3: düe÷»+˝À n$˙‹ì ‘·T<äeTT{Ϻ+#· &ÜìøÏ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ XÊdüq+ ˇø£ÿfÒ dü]b˛<äì eTT+ãsTT e÷J b˛©dt ø£$TwüqsY p*jÓ÷ ¬s’;s√ nHêïs¡T. n$˙‹ düeTdü´ô|’ >√yê yêDÏ»´, bÕ]ÁXÊ$Tø£ eT+&É* (õdædæ◊) |üDõ˝À @sêŒ≥T #˚dæq #·sêà ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdü+–+∫ q|ü&ÉT ¬s’;s√ á n_ÛÁbÕj·T+ yÓ*ãT#êÃs¡T. |ü+C≤uŸ b˛©dt XÊK˝À u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+∫q|ü&ÉT ñÁ>∑yê<ä ìs¡÷à\q #·s¡´\‘√ U≤´‹ >∑&ç+∫q ¬s’;s√ Á|üdü+–dü÷Ô, n$˙‹ u…&É<äqT n+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ dü$Tà[‘· #·s¡´\T nH˚ø£+ rdüTø√e\dæq nedüs¡+ ñ+<äì, n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT˝À qT+#˚ á düeTdü´qT n~Û>∑$T+#·e\dæ ñ+≥T+<äì dü÷∫+#ês¡T. düe÷»+˝Àì ù|<ä esêZ\˝À n‘·´+‘· ìs¡Tù|<ä\≈£î m≈£îÿe>± n$˙‹ e\¢ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+ ≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹ì ìs¡÷à*+#ê\+fÒ eTq+ <äèwæºì πø+ÁBø£]+#·e\dæ+~ n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT˝ÀH˚qì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹øÏ e´‹πsø£ yê‘êes¡D+ düèwæº+∫q+<äT≈£î kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü≤C≤¬sqT ¬s’;s√ n_Ûq+~+#ês¡T. s¡Ty˚Tìj·÷˝À sêj·Tu≤] e+{Ï ñqï‘· |ü<äe⁄\qT ¬s’;s√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

jÓT&É÷´s¡|üŒ≈£î ñ|üX¯eTq+ ˇø£ πødüT˝À u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T u…+>∑fi¯Ss¡T, qe+ãsY 3: ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ _mdt jÓT&É÷´s¡|üŒô|’ <ëK˝…’q Á|üuÛÑT‘·«uÛÑ÷$T &ûH√{Ï|òæπøwüHé πødüT\˝À ø£sêï≥ø£ ôV’≤ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq≈£î bÕøÏåø£+>± ñ|üX¯eTq+ ø£*–+∫+~. ¬s+&ÉT πødüT\˝ÀøÏ ˇø£ <ëì˝À jÓT&É÷´s¡|üŒ≈£î u…sTT˝ŸqT ôV’≤ø√s¡Tº eT+ps¡T #˚dæ+~. eTs=ø£ uÛÑ÷$T &ûH√{Ï|òæπøwüHé πødüT˝À Äj·Tq u…sTT˝Ÿ nuÛÑ´s¡úqô|’ ôV’≤ø√s¡Tº ‘·s¡Tyê‘· $#ês¡D »s¡|üqTqï~. ¬s+&Ée πødüT˝À ≈£L&Ü jÓT&É÷´s¡|üŒ≈£î u…sTT˝Ÿ \_Û+∫q |üø£å+˝À Äj·Tq E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û qT+∫ $eTTøÏÔ bı+<äT‘ês¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô ø√s¡Tº Äj·Tq E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&ûì >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î bı&ç–+∫+~. ø±ì ¬s+&ÉT πødüT\˝ÀøÏ ˇø£ <ëì˝À jÓT&É÷´s¡|üŒ e÷eT÷\T u…sTT˝Ÿ nuÛÑ´s¡úq Ä<Ûës¡+>± ø£sêï≥ø£ ôV’≤ø√s¡Tº |ü~ ì$TcÕ\˝ÀH˚ Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ jÓT&É÷´s¡|üŒ ‘·q eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT nø√ºãsY 24q ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ BbÕe[ì C…’\T˝ÀH˚ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ H√{Ï|òæπøwüHé s¡<äT›˝À nÁø£e÷\T »]>±j·Tì |òæsê´<äT\T sê>± Á|ü‘˚´ø£ ˝Àø±j·TTø£Ô ø√s¡Tº jÓT&É÷´s¡|üŒô|’ n_ÛjÓ÷>±\T qyÓ÷<äT #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· Äj·TqqT nø√ºãsY 15q n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. nsTT‘˚, #Ûêr˝À H=|æŒ>± ñ+<äì jÓT&É÷´s¡|üŒ #Ó|üŒ&É+‘√ Äj·TqqT nø√ºãsY 16q ˇø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ÄdüT|üÁ‹ qT+∫ &çXÊÃ]® nsTTq ‘·s¡Tyê‘· ãT<Ûäyês¡+ ‹]– C…’\T≈£î yÓ[¢q jÓT&É÷´s¡|üŒqT n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ eTs=ø£ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. ø±>±, jÓT&É÷´s¡|üŒô|’ yÓTT‘·Ô+ ◊<äT πødüT\T ñHêïsTT. ø±ì ¬s+&ÉT πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ e÷Á‘·y˚T Äj·Tq C…’\T˝À ñHêïs¡T.

j·T÷|”@ düsêÿs¡T n$˙‹≈£L|ü+ N]Õ˝ÿxmspL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 3: ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ FsÕfiZNP[ @μy*¨ds ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™s≈¡Lji\|ms ≠s™´sVLRi+áV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩNTP ™´sWLRiV}msLRiVgS ™´sWLjiLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©´sı ©´sÃ˝¡≤R∂ ¡V˜ Q\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V ZaP[*ªRΩxms˙ªRΩLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂¬ø¡[aSLRiV. «¡©´s \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi Æμ∂[aSÕ˝‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı ©´sÃ˝¡μ≥R∂©y¨sı Æ™s©´sNRPV‰ æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ª][ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı IxmsˆLiμR∂LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ¬ø¡[LRiVˆÃ¡ ™´sÃ˝¡ @NRP‰≤R∂ D©´sı ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi ¨sá*á©´sV Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVNRPVLS™´søR¡Ë©yıLRiV. μyμyxmso 250 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáNRPV zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ΔÿªyáV©yı∏R∂V¨s xqs™´sWøyLRi™´sVVLiμR∂¨s, ™ylLi™´sL][ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s ™´s¬ø¡[Ë FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @μy*¨ds ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s, ˙xms«ÿry*™´sW˘ xqsWˆÈQ LjiÚNTP ≠sLRiVμÙR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li \Æ©sºΩNRP ≠sáV™´sáNRPV ºΩÕ‹[μR∂NS÷¡¿¡ËLiμR∂¨s, @≠saS*xqs xmsLkiORPQ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsLi{msá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V @LiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`i, g][{ms©y¥`∂ ™´sVVLiÆ≤∂, LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xmsryμ`∂, @©´sLiª`ΩNRPV™´sWL`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

$»j·Tq>∑s¡+, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì ñ<ä´eT+ #˚dæq ¬s’‘·T\ô|’ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø±\TŒ\T »]|æ+#ês¡ì, BìøÏ Äj·Tq düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì πø+Á<äeT+Á‹ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eT+≥÷ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚düTÔqï u≤ãT

e÷≥\qT ¬s’‘·T˝…e«s¡÷ $X¯«dæ+#·s¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. ø=‘·Ô e\dü` $»j·Tq>∑s¡+ s¡Vü≤<ë]˝À ∫qsêe⁄|ü*¢ ¬s’˝Ò«π>≥T <ä>∑Zs¡ s¡÷. 21.80 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ì]à+∫q ¬s’\T`s√&ÉT¶ e+‘ÓqqT eT+Á‹ >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘=$Tà~qïπsfi¯ó¢ eTTK´eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À ¬s’‘·T\ >∑T]+#˚ Ä˝À∫+#·˝Ò<äì, e´ekÕj·T+ <ä+&É>∑ nì |ü\Tdü+<äsꓤ˝À¢ nHêïs¡ì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Vü‰sY‡|üesY $<äT´‘Y #êØ®\qT s¡÷. 50 qT+∫ 65≈£î ô|+#·&É+ô|’, ¬s’‘·T\ô|’ ø±\TŒ\ |òüT≥qô|’ #·+Á<äu≤ãT düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT >∑T]+∫ ¬s’‘·T\≈£î n+‘ê ‘Ó\TdüTqì, yêπs ‘·–q Ø‹˝À düŒ+~kÕÔs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\ ø√dü+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√#˚dæ+<äì, nsTTHê Ç+ø± m+‘√ #˚j·÷*‡e⁄+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ >∑T]+∫ ‘·qπøMT ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{Ï+B, ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ eTT+<äT>± düŒ+~+∫qB ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

ª\ø£åàDμπsK.. ªø√eT{Ïμ πøø£ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ\qT N*ùdÔ ‘Ó\+>±D sê<äì, ◊ø£´+>± b˛sê&ç‘˚H˚ n~ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. >∑‘· ñ<ä´e÷\≈£î, H˚{Ï ñ<ä´e÷ìøÏ ‘˚&Ü\T ñHêïj·Tì, n|üŒ{Ï |ü]dæú‘·T\T , Ç|üŒ{Ï |ü]dæú‘·T\T ≈£L&Ü y˚s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ ∫#·Tà ô|{≤º\ì #·÷dæHê á ñ<ä´eT+ Ä>∑<äì Äj·Tq ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. kÕ«$T n–ïy˚wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ ñyÓ«‘·TÔq kÕ>∑T‘·Tqï ñ<ä´e÷ìï uÛ≤s¡‘· #·]Á‘·˝À ‘êqT Ç+‘· es¡≈£î #·÷&É˝Ò<äì nHêïs¡T. e#˚à bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\ø£˝≤¢ ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø£≥q edüTÔ+<äì Ä•düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé >∑<ä›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Ûç©¢ qT+∫ sêÁcÕºìøÏ b˛©düT\ ã\>±\T e#êÃ#˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø£≥q sê˝Ò<äHêïs¡T. &çôd+ãsY 9q #˚dæq Á|üø£≥qqT πø+Á<ä+ m+<äT≈£î yÓqøÏÿ rdüT≈£î+<√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ÄHê{Ï Á|üø£≥qqT neT\T #˚ùd+<äT≈£î eTqdüÿ]+#·&É+˝Ò<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. kÕÁe÷»´yê<äT˝…’q d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘Ó\+>±D <=s¡˝Ò $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√düy˚T C≤rj·T ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ‘·eT≈£î

ø±yê*‡+~ dü+|ü<ä, dü+πøåeT+ n_Ûeè~Δ‘√ ≈£L&çq kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±Dj˚T ø±ì, u§+<ä\>∑&ɶ ‘Ó\+>±D ø±<äHêïs¡T. 97 @fi¯¢ ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJì Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\+‘ê Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±>± u≤|üPJ Bøå± •_sêìï ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· ÄkÕÿsY ô|òsêï+&˚CŸ dü+<ä]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì, Bø£å $s¡$T+#ê\ì u≤|üPJì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|fÒºes¡≈£î ‘·eT Bø£å ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì u≤|üPJ Äj·Tq≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ;CÒ|” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ìs¡à˝≤ d”‘ês¡eTHé≈£L&Ü Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|&ç‘˚ ‘·eT bÕغ eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì ÄyÓT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Äs√>∑´+ ø°åDÏ+∫Hê Bø£å Ä>∑<äT ø√eT{Ϭs&ç¶ düŒwüº+ Äs√>∑´+ ø°åDÏ+∫Hê ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ es¡≈£î Bø£å$s¡$T+#·uÀeTì e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£å eT÷&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑T πøJ\ ãs¡Te⁄ ‘·>±Zqì, ;|” 100-90≈£î #˚s¡T≈£î+~ì, |ü&ÉT≈£îH˚ ñ+&Ü\ì yÓ’<äT´\T #ÓbÕŒs¡ì nHêïs¡T.

nsTT‘˚ Á|üC≤_Ûe÷Hêìï #·÷dæ ‘êqT ≈£Ls¡TÃH˚ n_Ûyê<ä+ #˚düTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT e~*q |ü<ä$ì bı+<˚+<äT≈£î m+<äs√ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, ‘·q≈£î |ü<ä$ ø±+ø£å˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ @Hê&√ |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚XÊqHêïs¡T. ‘·q ≈£îãT+ãy˚T ‘ê´>∑<ÛäqT\ ≈£î≥T+ãeTì #ÓbÕŒs¡T. 42 s√E\bÕ≥T ñ<√´>∑T\T b˛sê≥+#˚dæ ‘·eT e+‘·T u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡ì, <ëì e\¢ πø+Á<ä+˝À ø£<ä*ø£ ‘˚>∑*>±s¡ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ‘êqT≈£L&Ü ‘·qe+‘·T b˛sê{≤ìï #˚ùd+<äT≈£î Bø£å #˚|ü{≤ºqì nHêïs¡T. ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T m+‘√ <ÛÓ’s¡´e+‘·T\ì, ‘·q≈£î n+&É>± ñ+&ç <ÛÓ’s¡´+ #Óù|Œ+<äTπø y˚~ø£ MT<ä ÄoqT\j·÷´s¡ì nHêïs¡T. sêqTqï 48 >∑+≥˝À¢ ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ qT+∫ kÕqT≈£L\ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± qøÏπsøÏ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ *+>∑j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nX‚wü Á|üC≤yêVæ≤ì ø√eT{Ϭs&ç¶øÏ n+&É>± ì*∫+<äì Äj·Tq $»j·T+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î õ˝≤¢ Á|ü»\+‘ê n+&É>± ì\TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ ø√eT{Ϭs&ç¶øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

ªVü≤düÔ+μ˝À ndüVü≤q+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£≥q#˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ìs¡íj·T+‘√ $uÛÒ~+#ês¡T. á |ü<∏äø£+ô|’ eT+Á‘·T\T &ç.m˝Ÿ.s¡M+Á<ë¬s&ç¶, Áo<ÛäsYu≤ãT ‘·eT e´‹πsø£‘·qT u≤Vü‰≥+>±H˚ yÓ\¢>∑ø±ÿs¡T. ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·T+fÒ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ neT\T#˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î düããì eT+Á‘·T\T ì\BdüTÔHêïs¡T. á |ü<∏äø±ìï ‘êeTT düeT]ú+#·uÀeTì düŒwüº+#˚düTÔHêïs¡T. s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À_j·T´+ |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ‘=*s√CÒ _j·T´+˝À |ü⁄s¡T>∑T\T sêe&É+ô|’ Äj·Tq rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± |ü⁄s¡T>∑T\T ñqï _j·÷´ìï |ü+|æD°#˚ùdÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø±ìøÏ e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘êqT e´‹πsøÏqì sêh yÓ’<ä´Äs√>∑´ XÊKeT+Á‹ &Üø£ºsY &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ $düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. á |ü<∏äø£+ e\¢ Á|ü»\T k˛eT]b˛‘·T\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\ yê]yê] ø±fi¯¢ô|’ ì\ã&˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T ñ+&Ü\ì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï |ü<∏äø±˝À¢ nH˚ø£+ Ä ø√eπø #Ó+~qeì, n+<äT≈£î C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ñ<ëVü≤s¡D nì nHêïs¡T. ÁãVü≤à+>±] eTsƒ¡+ m+&çz ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Üø£ºs¡T¢ <äTsêàs¡Z|ü⁄ m‘·TÔ>∑&É\‘√, Ä˝À#·q\‘√ Á|ü»\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. eT˝Ò]j·÷, Ç‘·s¡ »«sê\ u≤]q |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü»\≈£î &Ó+^ »«s¡+ k˛øÏ+<äì uÛÑj·Tô|&ÉT‘·÷ Ä]úø£ <√|æ&çøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+

8yêsê˝À¢>± Md”\ ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥º+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 16 ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı ≠ds{qsá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s LSxtÌsQ˚ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. 16 ∏R∂VV¨s™´sLji=…‘¡Ã¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 8 ™yLSÕ˝‹[gS ≠ds{qsá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. FyáNRP ™´sVLi≤R∂Œœ¡˛©´sV NRPW≤y ªRΩORPQfl·Li ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. ∏R∂VV¨s™´sLji=…‘¡ ≠ds{qsá ¨s∏R∂V™´sWNSá\|ms gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶N][LÌRiV ªyªy‰÷¡NRP ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs gRiVÕÿ™±sV ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂, «¡zqÌs£qs ©´sWºΩ LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±sLS™´soáª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. 8 ™yLSÕ˝‹[gS ≠ds{qs ¨s∏R∂W™´sVNSáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ¨s∏R∂W™´sVNSá¨dsı \|§¶¶¶N][LÌRiV ªRΩVμj∂ºdΩLRiVˆNRPV Õ‹[ ¡Æ≤∂[ DLi≤yá¨s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠ds{qsá ¨s™´sW∏R∂VNSá©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s B…‘¡™´sá æªΩÕÿˆLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPxqsLRiªRΩVÚ NRPW≤y ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ≠ds{qsá ¨s∏R∂W™´sVNSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s \|mnsáV©´sV D©´sıªRΩ ≠sμy˘aS≈¡ Bxmsˆ…”¡NUP {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP xmsLizms©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

>∑‘·+˝À ÄeT\T#˚dæq Äs√>∑´l |ü<∏äø£+e\¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q 100 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î yÓfi‚¢eì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä ì<ÛäT\‘√ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Ks¡Tà #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ á @&Ü~ 22XÊ‘·+ Ks¡Tà #˚XÊeTì, eTs√ 40 XÊ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢H˚ eTÚ*ø£edü‘·T\ ø£\Œq≈£î Ks¡TÃ#˚j·TqTHêï eTHêïs¡T. &Üø£ºs¡T¢ yê´bÕs¡ <äèø£Œ<Ûëìï $&ÉHê&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|ü»\T n‘·´~Ûø£+>± ‘·eT Ä]úø£ eqs¡T\qT yÓ’<ä´ ùde\πø Ks¡TÃ#˚düTÔHêïs¡ì ìsêΔ]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ yÓ’<ä´ ùde\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. bÕÁ‹πøj·TT\T düe÷» ÁX‚j·TdüT‡qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì e´eVü≤]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ‘·|æŒ<ë\T Á|ü»\ ÁX‚j·TdüT‡qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ìC≤sTTr>± m‹Ô#·÷bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T. nyêdüÔyê\qT Á|ü»\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛e&É+ eT+∫~ ø±<äì bÕÁ‹πøj·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. >∑‘·+˝À ÁãVü≤à+>±] eTsƒ¡+˝À Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q yê]øÏ uÛÑ÷eTT\T Ç#êÃs¡ì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä uÛÑ÷eTT\ìï+{Ï˙ s¡<äT› #˚dæ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ e÷Á‘·y˚T yê{Ïì n+<äCÒùd #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY, Äضz lìyêdüT\¬s&ç¶, &çm|òtz »j·T#·+Á<ë¬s&ç¶, eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ 359 eT+~ \_Δ<ës¡T\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T, 78 eT+~ ô|q¸qT¢, 297 eT+~ Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚dü÷Ô n~Ûø±s¡ ñ‘·Ôs¡T«\qT \_Δ<ës¡T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T.

q&çs√&ÉT¶˝ÀH˚ Hê´j·T+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. ø£˙dü+ ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î sêÁcÕºìøÏ sêø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\qT >±*øÏe~* yÓTT<äT›ìÁ<ä q{ÏdüTÔqï düsêÿs¡ yÓT&É\T e+#·&ÜìøÏ ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥≈£î Áoø±s¡+ #·T{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚ es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T˝À¢ ◊ø£eT‘·´+ ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢Á|üuÛÑT‘ê«\T |æ∫Ãy˚cÕ\T y˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. ‘·eTbÕغ ãè+<ë\T πøåÁ‘·kÕúsTTøÏ yÓ[¢ ø£s¡Te⁄ô|’ n+#·Hê y˚ùd<ëø± Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ kÕ«$THê<∏äHé ø£$TwüHé dæbÕs¡T‡\qT neT\T |üs¡TkÕÔeTì {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ‘·eT bÕغ n+&É>± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À <ä]Á<ä bÕ\q kÕ>∑T‘·Tqï<äì, ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+˝Ò<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T.

u≤ãT _HêMT ªHêe÷μ Hêe÷ ø±+Á{≤≈£îº\ô|’ dæ{Ϻ+>¥ »&ç®#˚ $#ês¡D »]|æ+#ê*: ÁX¯eDY &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ bÕغ>± e÷]+<äì {°ÄsYmdt b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT ÁX¯eDY Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±+Á¬>dt‘√ {°&û|” ≈£îeTà¬ø’ÿ ø±+Á{≤≈£îº\T #˚|ü&ÉT‘·÷, Á|üC≤<ÛäHêìï nÁø£eT+>± \÷{°#˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. {°&û|” bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î _HêMT>± ñHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø±+Á{≤≈£îº˝À #·+Á<äu≤ãT≈£î ≈£L&Ü yê{≤ eTT&ÉT‘√+<äì ÁX¯eDY $eT]Ù+#ês¡T. Hêe÷ »s¡T|ü⁄‘·Tq ø±+Á{≤≈£îº˝À #·+Á<äu≤ãT yê{≤ m+‘√ ‘Ó\bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À <ë<ë|ü⁄ 81 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝Ò≈£î+&Ü ì]à+∫q s¡Vü≤<ë]ô|’ {À˝Ÿπ>{Ÿ |ò”E edü÷\T #˚j·÷˝Ò<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Hêe÷≈£î #Ó+~q eT<ÛäTø±Hé ø£+ô|˙ »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£e÷˝À¢ #·+Á<äu≤ãT Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ #˚|ü{Ϻq ø±+Á{≤≈£îº\ô|’ n+<äT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ô|’ düTÁ|”+ ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ÁX¯eDY Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $#ês¡D |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT {°&û|” qT+&ç düôdŒ+&é #˚j·÷\ì, {°&û|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ H˚‘· |ü<ä$ qT+&ç ‘=\–+#ê\ì ÁX¯eDY &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

sêh+ düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+≥T+~: eT+Á‹ XË’˝C≤Hê<∏é ôV’≤<äsêu≤<é , qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+ m|üŒ{ÏøÏ düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+≥T+<äì ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ XË’\»Hê<∏é nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î nyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq ìs¡íj·T+ edüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh+ $&çb˛j˚T neø±X¯y˚T ˝Ò<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq dæm˝Ÿ|æ ø±sê´\j·T+˝À nq+‘·|ü⁄s¡+ m+|” yÓ+ø£Á{≤$T¬s&綑√ ø£*dæ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷˝˝À Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zqsê<äì ø=+<äs¡÷ |æ\T|ü⁄ìe«&É+ düeT+»dü+ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√düeT+≥÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T #˚ùd~ πøe\+ Vü≤&Üe⁄&ç e÷Á‘·y˚Tqì nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À nHêïs¡T. sêh+ m|üŒ{Ïø° düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+≥T+<äì $&çb˛j˚T Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ¬s’‘·T b˛s¡T j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ sê»ø°j·T j·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø£s¡Te⁄ j·÷Á‘·˝À u≤ãT ô|’XÊ∫ø£ Äq+<ëìï b˛+<äT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTHêïs¡T.

ne÷‘·T´&Ü.. e÷C≤ø± ‘ÓHê*, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝ÀnÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq n~Ûø±]ô|’ düsêÿsY ø=s¡&Ü s¡a\T|æ+∫+~.n$˙‹ Äs√|üD˝À ñ#·TÃ˝À ∫≈£îÿ≈£îqï ‘ÓHê* düuŸø£˝…ø£ºsY ~>∑+ãsY u≤˝≤J eTT+E˝Òô|’ ã~© y˚≥T |ü&ç+~. yÓ+≥H˚ ]b˛s¡Tº #˚j·÷\ì düsêÿsY >∑Ts¡Tyês¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~.øÏs√dæHé nÁø£eT &û\sY e´eVü‰s¡+ô|’ e∫Ãq Äø±X¯ sêeTqï ˝ÒKô|’ düŒ+~+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äj·Tq≈£î kÕΔq+ #·\q+ #˚dæ+~.m¬ø‡CŸ XÊK eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD nqT#·s¡T\ nÁø£e÷\T n&ÉT¶≈£îq+<äTπø ‘·qô|’ ø£ø£å‘√ eT+Á‹ ã~© #˚sTT+#ê&Éì u≤˝≤J Äs√|æ+#ês¡T.düuŸø£˝…ø£ºsY ã~© e´eVü‰s¡+ ‘·q≈£î @$T ‘Ó*j·T<äì yÓ÷|ü⁄<˚$ yê´U≤´ì+#ês¡T.õ˝≤¢˝À eT+Á‹ô|’ u≤˝≤J ãVæ≤s¡+>∑ $eTs¡Ù\T≈£î ~–q+<äTπø y˚≥T |ü&ç+<äì Á|ü‹|üøå±\ Äs√|üD.

ªbò˛sY“ ‡μ C≤_‘ê˝À

k˛ìj·÷, eTH√àVü≤Hé tq÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 3: ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ªbò˛sY“‡μ n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·T\ C≤_‘ê˝À #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·T˝…’q 70 eT+~‘√ ≈£L&çq ‘êC≤ C≤_‘êqT bò˛sY“‡ Á|üø£{Ï+∫+~. á C≤_‘ê˝À nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ nÁ>∑kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ø±>±, >∑‘˚&Ü~ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ì*∫q #Ó’Hê n<Ûä´≈£åî&ÉT VüQ õ+{≤y√qT ˇu≤e÷ yÓqøÏÿHÓ{≤ºs¡T. ìs¡T&ÉT eT÷&√kÕúq+˝À ì*∫q s¡cÕ´ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ yê¢~$T˝Ÿ |ü⁄‹Hé ¬s+&√kÕúq+˝À ì*#ês¡T. ªÁ|ü<Ûëì |ü<ä$ì ‹s¡düÿ]+∫, Ä u≤<Ûä´‘·\qT eTH√àVü≤Hé≈£î n|üŒ–+∫q k˛ìj·÷ uÛ≤s¡‘Y˝À n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq H˚‘·>± m~>±s¡ì bò˛sY“‡ n_Ûe]í+∫+~. nsTT‘˚ >∑‘˚&Ü~ ‘=$Tà<√kÕúq+˝À ì*∫q k˛ìj·÷ ‘êC≤ sê´+øÏ+>¥‡˝À 11e kÕúHêìøÏ |ü&çb˛j·÷s¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé ≈£L&Ü ¬s+&ÉT kÕúHê\T ~>∑C≤] 19e kÕúq+˝À ì*#ês¡T. M]‘√bÕ≥T ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt #ÛÓ’s¡àHé eTTUÒwt n+u≤˙ 35e kÕúq+˝À, ñ≈£îÿ ~>∑Z»+ \ø°åà $T≥º˝Ÿ 47e kÕúq+˝À, $Áb˛ #ÛÓ’s¡àHé Áù|yéTJ 61 kÕúq+˝À ì*#ês¡T. yÓTÆÁø√kÕ|òtº n~ÛH˚‘· 5e kÕúq+˝À, ù|òdtãTø˘ d”áy√ e÷sYÿ Eø˘ ãsYZ 9e kÕúq+˝À, Á_≥Hé Á|ü<Ûëì ø±yÓTs¡÷Hé 10e kÕúq+˝À, <ä˝…’˝≤e÷ 51e kÕúq+˝À ì*#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± n+‘·sê®rj·T ñÁ>∑yê~ &û` ø£+ô|˙ ©&ÉsY, eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢≈£î u≤<ÛäT´&Ó’q <ëeP<é ÇÁãV”≤+ ø£düÿsY 57e kÕúq+ kÕ~Û+#ês¡T.

ô|Á{À\T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 3: Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ #·eTTs¡T dü+düú\T eTs√kÕ] ô|Á{Àu≤+ãT ù|˝≤ÃsTT. kÕe÷qT´&çô|’ ô|Á{À uÛ≤s¡+ yÓ÷bÕsTT. ô|Á{À\T <Ûäs¡ ©≥s¡T≈£î s¡÷.1.82 y˚Ts¡ ô|+#êsTT. #·eTTs¡Tdü+düú\ ˇ‹Ô&çøÏ πø+Á<ä+ ‘·˝§–Z+~. ô|+∫q <Ûäs¡\T >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+∫ neT˝À¢øÏ ekÕÔsTT. &Ü\s¡T‘√ b˛*ùdÔ s¡÷bÕsTT $\Te eT]+‘· ø°åDÏ+#·&É+, n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{À¢ Á≈£L&é <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+ eT÷\+>± #·eTTs¡T ~>∑TeT‹ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tqï~ #·eTTs¡T dü+düú\ yê<äq. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± <˚oj·T+>± ô|Á{À\T <Ûäs¡\T ô|+#·&É+ $TqVü‰ eTs√e÷s¡Z+ ˝Òq+<äTH˚ ô|+|ü⁄ nìyês¡´yÓTÆ+<äHêïs¡T. >∑‘· ôdô|º+ãsY 16H˚ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ #·eTTs¡T dü+düú\T ©≥s¡T ô|Á{À\T <Ûäs¡qT s¡÷. 3.14 y˚Ts¡ ô|+#êsTT.


H˚&˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ \|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô):i ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂V øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiNRPVLi≤y áLiøR¡g]Li≤T∂ªRΩ©y¨sı @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ A©±s\¤Õ¡©±s μy*LS xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C ≠sμ≥y©y¨sı Æ™sVVμR∂»¡gS N]¨sı —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙FyLRiLi’¡Liøy÷¡=Liμj∂gS {qsFsLi @μj∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ H…”¡aS≈¡ BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ xqs™´sVxqs

©´s*∏R∂VLiª][ GLSˆ»˝¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi {qsFsLi ¿¡ªRΩWÚLRiV, NRPXuyı—¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyá©´sV ˙xmsπ∏∂WgS ªRΩ¯NRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi H…‘¡aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂ NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. 2012 ™´sWLjiË ©y…”¡NTP @¨sı —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μy μy*LS 50≠sÀ≥ÿgSáNRPV @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ μR∂X™´sxms˙ªyá©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[ ™´s˘™´sxqÛs©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS {qsFsLi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C }qs™y ZNP[Li˙μyá©´sV ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyáª][ @©´sVxqsLiμy©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRiËáV ºdΩxqsVN][™yá¨s {qsFsLi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyáμy*LS ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiÆ™s©´sW˘ Lji—¡£qs»¡lLi[xtsQ©±s ≠sÀ≥ÿgSáNRPV @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ 12LRiNSá μR∂X™´sxms˙ªyá©´sV FsáNÌSQ˚¨sN`P xmsμÙR∂ºΩÕ‹[

@Liμj∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. μR∂X™´sxms˙ªyáV @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ ™yLRiV ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyá™´sμÙR∂ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ A©±s \¤Õ¡©±sÕ‹[ μR∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV @Liμj∂ryÚLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ lLiÆ™s©´sW˘ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡V ºΩLjilgi[ @™´sxqsLRiLi DLi≤R∂μR∂V. xqsLÌjizmnsZNP»˝¡ N][xqsLi áLiøyá ¤À¡≤R∂μR∂ NRPW≤y ªRΩxmsˆVªRΩVLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* }qs™´sáV FyLRiμR∂LRi+NRPLigS DLiÆ≤∂[LiμR∂VZNP[" ≠dsV}qs™´s'©´sV ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©´sı»˝¡V H…”¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ¬ø¡FyˆLRiV. xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ C}qs™yZNP[Li˙μyá©´sV ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyáª][ @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsV}qs™y μy*LS F~LiÆμ∂[ ˙xmsºΩ μR∂X™´sxms˙ªy¨sNTP 30LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´soLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ™´sVLi˙ºΩ¬ø¡FyˆLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+ , 4, qe+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

ºΩLRiV™´sVáՋ[ ry*≠sV™yLjiNTP xmnsV©´sLigS xmsoxtsQˆ∏R∂WgRiLi

kÕ>∑T¬s’‘·T\≈£î u≤´+≈£î s¡TD≤\T ø±+Á¬>dt bÕ\q˝ÀH˚ b˛\es¡+ ì]àkÕÔ+`e{Ϻ

GáWLRiV, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): rygRiV\lLiªRΩV LRiORPQfl· øR¡»Ì¡Li ˙NTPLiμR∂ ™´sVLjiLiªRΩ™´sVLiμj∂ rygRiV \lLiªRΩVáNRPV Àÿ˘LiNRPVá μy*LS ¡VVflÿáV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ xmsLS˘»¡NRP aS≈¡™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. ¨s≤R∂™´sV˙LRiV —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿxmsLjixtsQªRΩVÚ FyhRiaSáՋ[ gRiVLRiV™yLji «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sxqsLiªRΩ NRPV™´sWL`i FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW N_áV \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVÆ ©s[LiμR∂VNRPV À≥œ¡W Aμ≥k∂NRPXªRΩ ALÔjiÆ©s©±s=©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLi μR∂©yıLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ áOSQ 80Æ™s[á ™´sVLiμj∂ N_áV

\lLiªRΩVáNRPV ¡VVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVáV @Liμj∂LiøR¡gS ™yLjiÕ‹[ 75Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP BLiªRΩ™´sLRiNRPW 35 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá  ¡VVflÿáV @Liμj∂Li øR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. CLRi’d¡NSáLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVLiμj∂NTP  ¡VVflÿáV @Liμj∂¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. gRi≤T∂¿¡©´s G≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá ¨sLRiV}msμR∂á “¡≠sªyá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡, NTPÕ‹[ LRiWFyLiVVZNP[ ’¡∏R∂V˘Li, LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV, ªRΩμj∂ªRΩLRi xms¥R∂NSáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV ˙NTPLiμR∂ LS©´sV©´sı ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV áORPQá ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV Dμ][˘gSáV @Liμj∂LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≤T∂|qsLi ¡LRiV ™´sWryLiªy¨sNTP INRP áOSQ 16Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ™´s¿¡Ë©´s ≠s«Ï¡xmsoÚá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, |ms©<´s©˝´sV, BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ¨s≤R∂™´sV˙LRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 1694 ™´sVLiμj∂ }msμR∂áV æªΩÃ˝¡LRiLigRiV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][gS ™yLjiÕ‹[ 1648 ™´sVLiμj∂¨s @L>RiVáVgS gRiVLjiÚLi¿¡ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. @L>RiV\¤Õ¡©´s ≠sNRPÕÿLigRiVá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ |ms©<´s©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqsμR∂LRi™±sV NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS ™´sVLji¨sı Æ™sV≤T∂NRPÕfi À‹[LÔRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. GáWLRiV FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV xqsμj∂*¨s π∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV D«¡*á À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LSLRiV. Fs¨sı

I≤T∂μR∂V≤R∂VNRPVáV FsμR∂VLRiV‰Li»¡V©yı xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáNRPV NRPW≤y |ms©<´s©˝´sV @Liμj∂Liøyá¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vx ms≤ÔyLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV NRPX˙ºΩ™´sV @™´s∏R∂V™yáV, ™´sVW≤R∂V øR¡˙NSá \|qsNTPŒ˝œ¡ß, ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV @©´sV\Æ™s©´s NRPVLkiËáV ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i, NS™´spLji ryLi ¡ bP™´sLS™´soáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂W˘¨sı á’Ù¡μyLRiVáNRPV @Liμj∂LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ B©±sø≥yL`Íi «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠sVLji∏R∂Wá Æ™sLiNRP»¡ ZaP[xtsQgjiLRiÀÿ ¡V, ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±s, gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs zms≤T∂ AL`i.≠s.≠s. xqsªRΩ˘©yLS ∏R∂Vfl·, AL`i≤T∂J ZNP.©ylgi[aRP*LRiLS™´so, FsLizms≤T∂J, ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL`i, ™´sW“¡ xqsLRiˆLiø`¡ DμR∂∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi: ™´s…Ì”¡ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLji¯Li¿¡ ºdΩLRiVªy™´sV¨s LSxtÌsQ˚ xmsLS˘»¡NRP aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. gRifl·xms™´sLRiLiáª][ gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs™´sLRiV Fs¨sı @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ¬ø¡zmsˆ©y, A»¡LiNSáV NRP÷¡gjiLi¿¡©y F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li AgRiμR∂¨s, g][μy™´sLji «¡ÕÿáV xqsxqs˘aS˘™´sVáLi @™´soªy∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSá*á ¨sLS¯fl· xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl· xms©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ≈¡LSLRiV @™´soªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™yxqsÚ™yá©´sV ™´s˙NUPNRPLjixqsWÚ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @≤ÔR∂V ªRΩgRiVáVªRΩW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @™yxqsÚ™´s ˙xmsøyLS¨sı ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯™´sμÙR∂¨s ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV.

ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£åô|’

>∑+Á&É >∑s¡+`bÕ˝≤«sTT ø√|ü+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ ¬ø¡[zqs©´s ≠s™´sVLRi+á\|ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi ™´sVflÿlLi≤ÔT∂ INTPLiªRΩ @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ≠s™´sVLRi+áV, ™y≤T∂©´s ™´sW»¡Ã¡V, À≥ÿxtsQ ªRΩ™´sV©´sV ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[aS∏R∂V¨s @©yıLRiV. xqsx§¶¶¶øR¡LRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms

N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©´sV xmsNRP‰©´s¤À¡…Ì”¡ xmsμR∂™´soá N][xqsLi Æ™s[Õ˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡NUP NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂¨s A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩgSÆ©s[ μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s gRiLi˙≤R∂ @©yıLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá\|msÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ™y˘≈¡˘ á©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ μk∂ORPQNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNRPVªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ N][™´sV…”¡l Li≤ÔT∂ μk∂ORPQ \|ms NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ FyÕÿ*LiVV g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsπ∏∂W «¡©yáN][xqsÆ™s[V A∏R∂V©´s μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl·N][xqsLi NSμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. N][™´sV…”¡l Li≤ÔT∂NTP æªΩáLigSfl·\|ms F°LSÆ≤∂[LiªRΩ {qs©±s ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ZNP[™´sáLi ªRΩ©´s D¨sNTP¨s NSFy≤R∂V N][™´s≤y¨sZNP[ A∏R∂V©´s μk∂ORPQNRPV μj∂gS≤R∂¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV ILi¤…¡μÙR∂V F°NRP≤R∂NRPV F°ªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ™yLRiV ªRΩ™´sV μR∂WNRPV≤R∂V©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ZNP[{qsAL`i NRPW≤y

ILi»¡Lji gS ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ˙xms«ÿxqsLixmnsWá©´sV, ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá©´sV NRPáVxmsoN]¨s ™´sVVLiμR∂VZNPŒÿ˛Ã¡©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ D™´sV¯≤T∂ F°LS…ÿ¨sNTP @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVL][\Æ™sxmso \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ BLi…”¡¨s áLiÀÿ≤y x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ F°LS»¡ xqs≠sVºΩ NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi øyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩLi≤yá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gRiVLjiÚLiøyá¨s N][LSLRiV. ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ALiμ][ Œœ¡©´s©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ A•¶¶¶*©´sLi Æ™s[VLRiNRPV J ˙xmsºΩ¨sμj∂ ¡XLiμR∂Li øR¡LRiËá N][xqsLi Æ™s◊¡˛Liμj∂. ™´sVW≤][L][«¡Ÿ μk∂ORPQÕ‹[ NRPW≤y N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂NTP xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV, ˙xms«ÿx qsLixmnsWáV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. \Æ™sμR∂V˘Ã¡V Fsxmsˆ…”¡ NRPxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s AL][gRi˘ xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs≠dsVOTP QxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙μR∂Li μj∂gji™´s¿¡Ë ˙xmsNRP »¡©´s ¬ø¡[}qs™´sLRiNRPV μk∂ORPQ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· μk∂ORPQ©´sV øR¡W\|qs©y ZNP[Li˙μR∂Li

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): F°÷d¡xqsVaS≈¡Õ‹[ Δÿ◊d¡gS™´so©´sı ¨s∏R∂W™´sVNSá©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VVμÙR∂˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. F°÷d¡xqsVaS≈¡Õ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨s∏R∂W™´sVNSáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s x§¶‹[LiaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV {qsFsLi xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aS÷¡™´s*≤R∂Liª][ ¨s∏R∂W™´sVNSá\|ms F°÷d¡xqsV Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi À‹[LÔRiV μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡Liμj∂. Æ™sVV©´sıÆ©s[ NS¨s}qÌs ¡VŒœ¡˛ ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi À‹[LÔRiV gRiVLRiV™yLRiLi 2296 Fs\|qs#= F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. zqs≠sÕfi, Fs£qs{msFs£mns, \|mnsL`i xqsLki*xqsVÕ˝‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı Fs\|qs#= F°xqÌsVá©´sV C ¨s∏R∂W™´sVNSá μy*LS À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ zqs≠sÕfi Fs\|qs#= (xmsoLRiVxtsváV)c1238, FsAL`i (xmso)c306, Fs£qsFsAL`i.zqszmsFsÕfic10, FszmsFs{qsˆ (xmso)c406, FszmsFs{qsˆ (xmso) 15™´s ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±sc17, Fs£qszmsFs£mns (xmso)c68, \|mnsL`i xqsLki*£qsc21, zqs≠sÕfi (™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V)c230. @¨sı Àÿ˘N`PÕÿg`i F°xqÌsVáNRPV «‹[©˝´s™yLkigS rÛy¨sNRP @À≥œ¡˘LÙRiV¤Õ¡[ @L>RiVá¨s À‹[LÔRiV }msL]‰Liμj∂. Fs\|qs#= F°xqÌsVáNRPV @L>RiV\¤Õ¡©´s @À≥œ¡˘LÙRiVáV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV, xmspLkiÚ¬ø¡[zqs 2012 «¡©´s™´sLji 28Õ‹[xmso xqs≠dsVxms F°÷d¡xqsV lLi[Li«fi NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s À‹[LÔRiV }msL]‰Liμj∂.

©yflÿá Æ™s[»¡Õ‹[ Fyá™´sVWLRiV \lLiªRΩVáV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sW©´s™´sFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áՋ[¨s \lLiªRΩVá μR∂XztÌsQ @Liªy BxmsˆV≤R∂V  ¡LigSLRiV ¨sμ≥j∂ ¨sZOP[QFyá\|ms xms≤T∂Liμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡  ¡LigSLRiV ©y‚fl·[á Æ™s[»¡Õ‹[xms≤ÔyLRiV. B…‘¡™´sá J ™´s˘™´sry∏R∂VμyLRiV≤T∂NTP  ¡LigSLRiV ©yflÿáV á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ™´s˘™´sry ∏R∂VμyLRiVáV  ¡LigSLRiV ©yflÿá Æ™s[»¡Õ‹[ xms≤ÔyLRiV. Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sW©´sFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLi NRPáVg]»˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[  ¡LigSLRiV ©y‚fl·[áV á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQ A ELji\|ms xms≤T∂Liμj∂. À≥ÿxqs‰L`i @Æ©s[ \lLiªRΩV F~áLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NRPáVxmso ºdΩxqsVÚLi≤R∂gS À≥œ¡W≠sVÕ‹[ LSgji¬ø¡Li ¡V μ]LjiNTPLiμj∂. ™´sLiμR∂Õÿμj∂  ¡LigSLRiV ©y‚fl·[áV á’≥¡LiøyLiVV. gRiV»Ì¡øR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y @Liªy xmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi A©Ø[…ÿ C©Ø[…ÿ  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV 208 ©y‚fl·[á©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. BμR∂Liªy gRiªRΩLi, NS¨ds NRP¥R∂ BNRP‰Æ≤∂[ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. INRP‰ ™´s˘™´sry∏R∂V F~áLiÕ‹[Æ©s[ B¨sı  ¡LigSLRiV ©y‚fl·[áV μ]LjiNTPæªΩ[ ™´sVLji øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ D©´sı À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ BLiZNPLiªRΩ ¨sμ≥j∂ DLiμ][©´s©´sı AÕ‹[øR¡©´s BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩVáNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. @©´sVNRPV©´sıÆμ∂[ ªRΩ≤R∂™´sogS ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ ©y‚fl·[á Æ™s[»¡Õ‹[ xms≤ÔyLRiV.

≠sμR∂V˘ª`ΩuyN`ª][ «¡™y©±s ™´sVXºΩ

#·]Á‘· #ÓbÕŒH˚ ‘·|üŒ n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ˝Ò<äT L][≤`∂™´sW˘£ms ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ©´sNTPlLi[NRPÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¿¡LRiV™´sVWLjiÚ ÷¡LigRi∏R∂V˘ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. N][™´sV …”¡lLi≤ÔT∂ μk∂ORPQª][ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV NRPŒœ¡ß˛ æªΩLRi ™yá©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso CÆ©sá 5©´s ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ «¡Ljilgi[ xqsVuy¯xqs*LS«fi ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡NRPV ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV À≥ÿLkigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá©´sV xqsÀ≥œ¡NRPV A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©yıLRiV.

ndüTe⁄\Tu≤dæq •X¯óe⁄ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY (Äs√>∑´+) ù|s=ÿHêïs¡T. ø±ì Ä ≈£î≥T+ã+ kı+‘· Äj·÷qT rdüT≈£îe∫Ãq≥T¢, ÄyÓT @+{°ôd|æºø˘ Ç∫Ãq≥T¢ ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ yê~+#ês¡T. •K eTsêàej·Tyê\T, ø±fi¯¢ô|’ @dæ&é ø±*q >±j·÷\T ñHêïj·Tì, ÄyÓT #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï<äì ÄyÓT ≈£î≥T+ã+ Äs√|æ+∫+~. •K uÛÑs¡Ô ‘êqT |üì #˚düTÔqï &Ûç©¢ qT+∫ yÓ+≥H˚ sê˝Òø£b˛sTTq ø±s¡D+>± Ä ≈£î≥T+ã+ ˇø£ s√»+‘ê eTÚq+ eVæ≤+∫+~. kÕúìø£ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T á $wüj·T+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=ì ÄdüT|üÁ‹ qT+∫ düe÷<ÛëHê\qT &çe÷+&é #˚dæq ‘·s¡Tyê‘˚ á dü+|òüT≥q yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, Á|üdüe düeTj·T+˝À @dæ&é ñ|üjÓ÷–+∫q nq+‘·s¡+ •X¯óe⁄ eTs¡DÏ+∫q ñ<ä+‘·+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø√dü+ ˝≤˝Ÿu≤>¥ düuŸ &ç$»q˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü¬s+f…+&Ó+{Ÿ kÕdü«‹ Hê<∏é n<Ûä´ø£å‘·q ˇø£ <äsê´|ü⁄Ô ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ &ç|üP´{° dæm+ˇôV≤#Y _|æ kÕe⁄ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ä Äs√|üD\T ì»eTì s¡TEyÓ’‘˚ #·s¡´ rdüTø√>∑\eTì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. kÕe⁄ ÄdüT|üÁ‹ì düeT]údüTÔHêïs¡T. ªd”«|üs¡T¢ ãVüQXÊ bıs¡bÕ≥Tq @dæ&é nø£ÿ&É ñ+∫ ñ+&Ü*. <ëìì &Ó{≤º˝Ÿ ˝Ò<ë düyê¢Hé>± Äs√>∑´ dæã“+~ |ü]>∑DÏ+#ês¡T. m+<äTø£+fÒ n$ ˇπø $<Ûä+>± ñ+{≤sTT. Ä

2296 Fs\|qs#= F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki

™´sLRiLigRiÕfi, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`ΩuyN`Pª][ J «¡™y©´sV ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ∏R∂VVμÙR∂ry™´sW˙gjiª][ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı gRiW≤`∂= \lLiáV ¿¡©´sı|msLi≤y˘Ã¡ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s μR∂gÊRiLRi Agji©´sxmsˆV≤R∂V C xmnsV»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂. ∏R∂VVμÙR∂…ÿ˘LiNRPV ©´sVLi¿¡\|msNTP ¤Õ¡[™´s≤R∂Liª][ \|§¶¶¶¤…¡©<´s©±s ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sL˝RiNRPV ªRΩgji÷¡ J «¡™y©´sV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμR∂gS ™´sVL]NRPLjiNTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. gS∏R∂Vxms≤T∂©´s «¡™y©´sV©´sV NS“¡}ms»¡ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[…ÌÿLRiV.

ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+‘√ ˝≤˝Ÿu≤>¥ (|ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ), qe+ãsY 3 : |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À •X¯ó eTs¡D≤\ <ës¡TD√<ä+‘ê\T ø=qkÕ >∑T‘·THêïsTT. eTT]¸<ëu≤<é õ˝≤¢˝À ˇø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ˇø£ Á|üdüe+ düeTj·T+˝À @+{°ôd|æºø˘ Á<äyê ìøÏ ã<äT\T>± @dæ&éqT ñ|üjÓ÷–+∫q ñ<ä+‘·+ ‘Ó*j·T e∫Ã+~. qeC≤‘· •X¯óe⁄ eTs¡DÏ+∫q≥T¢, ‘·*¢ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ ÄyÓT ≈£î≥T+ã+ Äs√|æ+∫+~. ø√\ ø£‘ê˝Àì _dæ sêjYT ¬s|òüs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝ÀqT, ãsY<ë«Hé˝À ˇø£ ÄdüT|üÁ‹˝ÀqT •X¯óe⁄\ Vü≤sƒêqàs¡D≤\ |üs¡+|üs¡ kÕ>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï á <äTs¡È≥q sêh+˝À Äs√>∑´ ùde\ <äTdæú‹ì dü÷∫k˛Ô+~. ˝≤˝Ÿu≤>¥ düuŸ &ç$»q˝Ÿ ÄdüT |üÁ‹˝À qeC≤‘· •X¯óe⁄ eTs¡D+ $wüj·TyÓTÆ |üs¡düŒs¡ _Ûqï ø£<∏äHê\T $qe#êÃsTT. ‘·q≈£î eT>∑•X¯óe⁄ düJe+>± |ü⁄{≤º&Éì, |ü⁄{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT @&ÜÃ&Éì ‘·*¢ •U≤ ;; H=øÏÿ #ÓãT‘·T+&É>± n~ eTè‘·•X¯óe⁄ nì ÄdüT|üÁ‹ yê~düTÔqï~. nsTT‘˚, •X¯óe⁄≈£î Äøχ»Hé møÏÿ+#ês¡ì •U ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ∫es¡≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT s¡ø±\ ø£<∏äHê\qT $ì|ædüTÔqï~. d”«|üsY ªuVüQXÊ @+{°ôd|æºø˘ kÕúq+˝À @dæ&é ô|{Ϻ ñ+&Ée#·TÃμ nì, Ä eTVæ≤fi¯ ªdü«\Œ+>± >±j·T|ü&ç+~μ nì &ç|üP´{° N|òt

ºΩLRiV™´sVá, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ºΩLRiV™´sVá $™yLjiNTP gRiVLRiV™yLRiLi xmnsV©´sLigS xmsoxtsQˆ∏R∂WgRiLi «¡LjigjiLiμj∂. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá @©´sLiªRΩLRiLi xmsoxtsQˆ∏R∂WgRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sxqsVÚLiμj∂. Æ™s[μR∂™´sVLi˙ª][øyËÈLRifl·Ã¡V, ™´sVLigRiŒœ¡™yLiVVμy˘Ã¡ ©´s≤R∂V™´sV @LRiËNRPVáV ry*≠sV™yLjiNTP xmspáª][ @’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[aSLRiV. $Æμ∂[≠s, À≥œ¡WÆμ∂[≠s xqsÆ™s[VªRΩ ™´sVŒœ¡∏R∂Vxmsˆry*≠sV¨s NRPŒÿ˘fl·™´sVLi»¡Fy¨sNTP ºdΩxqsVN]¿¡Ë xmsouyˆÃ¡ª][ xmsp—¡LiøyLRiV. ™yLjiNTP NRPLiNRPflÿáV μ≥R∂LjiLixms¤«¡[zqs ™´sVVLiμR∂VgS ºΩLRiV™´sVLi«¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LRiNRPLRiNSá xmsouyˆÃ¡ª][ @LRiË©´s ¬ø¡[aSLRiV. gRiLixmsáN]μÙj∂  ¡LiºΩ, øy™´sVLiºΩ, ™´sVLiμyLRiLi, gRiVÕÿ’d¡, ™´sV¤Õ˝¡Ã¡V Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s LRiNRPLRiNSá xmsp«ÿªRΩVáª][ ry*≠sV™yLji¨s Æμ∂[μk∂xms˘™´sW©´sLigS xmsp—¡LiøyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi μyμyxmso G≤R∂V »¡©´sVıá xmspá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyLRiV. μyμyxmso 18 LRiNSá xmsLji™´sVŒÿáV Æ™sμR∂«¡Õ˝ÿLiVV. xmspá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. ry*≠sV Fyμyá ©´sVLi¿¡ x§¶¶¶XμR∂∏R∂VLi ™´sLRiNRPV xmspáª][ xmsouyˆ’≥¡}tsQNS¨sı NRP©´sVıá xmsLi≤R∂V™´sgS «¡LjiFyLRiV. g][≠sLiμR∂ ©y™´sVxqs¯LRifl· ™´sVμ≥R∂˘ ry*≠sV xmsoxtsQˆ∏R∂WgS¨sı øR¡Wzqs À≥œ¡NRPVÚáV xmsoáNTPLi¿¡F°∏R∂WLRiV. xmsouyˆÕÿLiNRPXªRΩ ry*≠sV μj∂™´s˘ ™´sVLigRiŒœ¡ xqs*LRiWFy¨sı øR¡Wzqs xmsoáNTPLi¿¡ F°∏R∂WLRiV. À≥œ¡NTPÚ FyLRi™´saRP˘Liª][ F~LigjiF°∏R∂WLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡NRPVÚáV »¡©´sıáV N]μÙj∂ xmspá©´sV ºΩLRiV™´sVáNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso BNRP‰≤R∂ xmsoxtsQˆ∏R∂WgRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS \|ms©´sVLi¿¡ ™´sLRiVfl·V≤R∂V ™´sL<S¨sı NRPVLjizmsLiøy≤R∂V. gRiªRΩ 4,5 L][«¡ŸÃ¡VgS Æ™s[VxmnsW™´sXªRΩ\Æ™sV©´s ANSaRPLi gRiVLRiV™yLRiLi ™´sL<jiLi¿¡Liμj∂. ºΩLRiV™´sVºΩÕ‹[ À≥ÿLki™´sL<RiLiª][ L][≤˝R∂¨sı «¡Ã¡™´sV∏R∂V™´sV∏R∂W˘LiVV. ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ªRΩ≤R∂VxqsWÚÆ©s[ gRi™´sV˘rÛy©yáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ºΩLRiV™´sVáՋ[ J\Æ™sxmso xmsoxtsQˆ∏R∂WgRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS ¿¡LRiV«¡Ã˝¡Váª][ À≥œ¡NRPVÚáV xmsoáNTPLi¿¡F°∏R∂WLRiV.

eTVæ≤fi¯≈£î ø=~›bÕ{Ï >±j·TyÓTÆ+~. ÄyÓT eTè‘·•X¯óe⁄qT Á|üdü$+∫+<äì H˚qT #Ó|üŒ>∑\qTμ nì kÕe⁄ yê~+#ês¡T. ªmes√ @+{°ôd|æºø˘ Á<äe+ ñ|üjÓ÷–+∫q≥T¢ Hê≈£î eTÚœø£+>± |òæsê´<äT e∫Ã+~. ÄyÓT e÷ ñ<√´– ø±<äT. s√– ≈£î≥T+ã+ ãj·T{Ï qT+∫ ˇø£ Äj·÷qT rdüT≈£îe∫Ã+~. Ä @+{°ôd|æºø˘ Á<äe+ @$T{À ìsêΔ]+#·Tø√e&ÜìøÏ <ëì qeT÷HêqT s¡kÕj·Tìø£ |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ |ü+|ü⁄‘ê+μ nì ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ªÄdüT|üÁ‹ qs¡T‡\T, Äj·÷\T •KqT @dæ&é‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊs¡T. |òü*‘·+>± •X¯ó eTs¡D+ dü+uÛÑ$+∫+~. ÄyÓT≈£î ø±*q >±j·÷\j·÷´sTT. <√wüß\qT •øÏå+#ê\ì y˚TeTT ø√s¡T‘·THêï+μ nì •K u≤e>±s¡T nÁwü|òt ùwUŸ #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø=~› s√E\T>± #·s¡Ã˙j·÷+X¯+, $yê<ëdüŒ<ä+ ne⁄‘·Tqï ‘·q yê´K´\ô|’ dæ˙ q≥T&ÉT q+< äeT÷] u≤\ø£èwüí >∑Ts¡Tyês¡+ $es¡D Ç#êÃs¡T. ‘êqT lsêeTsê»´+ Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D dü+<äs¡“¤+>± sê+#·s¡DY ‘˚»qT ñ<˚›•+∫ yê´K´\T #˚XÊqqï yê<äqqT K+&ç+#ês¡T. ‘êqT #·s¡DYqT ñ<˚›•+∫ Ä yê´K´\T #˚j·T ˝Ò<äì, n$ me]ì ñ<˚›•+ ∫qy√ yê]πø ‘Ó\Tdüqì u≤\ø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. ∫s¡+J$, yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ‘·q≈£î n‘·´+‘· Äràj·TT\ì, ‘êeTT ≈£î≥T+ã ùdïVæ≤‘·T\eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T dæ˙|ü]ÁX¯eTqT me¬s’Hê $eT]ÙùdÔ ‘êqT düVæ≤+#·˝Òqì nHêïs¡T. ‘Ó\T >∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À ≈£L&Ü >∑]«+#·<ä>∑Z <äs¡Ù ≈£î\T, q≥T\T ñHêïs¡ì u≤\ø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. eTq <äs¡Ù≈£î\T #˚dæqìï Á|üjÓ÷ >±\T @ uÛ≤wü˝Àq÷, mes¡÷ #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ‘êqT #˚dæq yê´K´\qT eÁø° ø£]#ês¡ì nHêï s¡T. #·]Á‘·qT >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø° X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T e÷Á‘·y˚T ‘Ó*bÕqì, ‘Ó\T>∑T C≤‹ ◊ø£´+>± ñ+<äì e÷Á‘·y˚T #ÓbÕŒqT ‘·|üŒ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü \ì ‘êqT #Ó|üŒ˝Ò<äì u≤\ø£èwüí düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êqT n+<ä] yê&çqì, nìï ÁbÕ+ ‘ê\ eTH√uÛ≤yê\qT >∑T]Ô+∫, >ös¡$+ #˚yê&çqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘·q yê´K´\qT eÁø°ø£]+∫ ˇø£ ÁbÕ+r j·TTì>± ‘·qô|’ eTTÁ<ä y˚ùd+<äT≈£î ø=+<äs¡T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì u≤\ø£èwüí Äs√|æ+#ês¡T. Ä˝≤+{Ï eÁø°ø£s¡D\≈£î, Ä u≤≥˝À q&ç|æ+ #˚yê] e÷≥\qT $X¯«dæ+#·e<ä›ì ø√sês¡T. ‘êqT n+<ä] yê&çqì, nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ‘·q≈£î düe÷qy˚Tqì nHêïs¡T. Ç{°e\ ôdeHéÔôdHé‡b˛düºsY $&ÉT<ä\ dü+< äs¡“¤+>± sê+#·s¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTs¡T>∑T <ëdüT e+{Ï <äs¡Ù≈£î\ dæìe÷˝À ˇø£ÿf…ÆHê #˚j·÷\ì j·TTe V”≤s√ \+‘ê ø√s¡T≈£î+

{≤s¡ì, eT>∑BÛs¡ dæìe÷ dü÷s¡´ #˚dæ ñ+fÒ Ç+ø± u≤>∑T+&˚<äì ôdeHéÔ ôdHé‡ dæìe÷ #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘· nì|æk˛Ô+<äì nHêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· »]–q lsêeTsê»´+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“¤+>± u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTqT mes¡T øÏ+#·|ü]∫Hê ‘êqT düVæ≤+#·qì, eTq≈£î m+‘√ eT+~ eT+∫ <äs¡Ù≈£î\T ñHêïs¡ì, eT+∫ dæìe÷\T rXÊs¡ì n+≥÷ ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eTqT øÏ+#·|ü]#˚ùdÔ |üfi¯ó¢ sê\>=& É‘êqì nHêïqì #ÓbÕŒs¡T. á yê´K´\T dæ˙|ü]ÁX¯eT˝À ô|qT<äTe÷s¡+ πsbÕsTT. #·s¡DYqT ñ<˚›•+#˚ u≤\ø£èwüí á yê´K´\T #˚XÊs¡+≥÷ $eTs¡Ù \T, Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘êÔ sTT. nsTT‘˚ á yê´K´\qT #·s¡DY ‘·+Á&ç ∫s¡+J$ ‘˚*>±Z rdüT≈£îHêïs¡T. u≤\ø£èwüí e+{Ï d”ìj·TsY q≥&ÉT @ dü+<äs¡“¤+˝À n˝≤ nHêïs√ m+<äT ≈£î e÷{≤¢&Üs√ ‘·q≈£î ‘Ó* j·T<äì ‹s¡T|ü ‹˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. kÕ<Ûë s¡D+>± eT+∫ #Ó&ÉT nH˚$ ñ+{≤sTT. u≤\ø£èwüí #·s¡DYqT ñ<˚›•+∫ n˝≤+{Ï yê´K´\T #˚dæ ñ+&Éø£ b˛e#·Ãì ‘˚*>±Z ø={ϺbÕ πsXÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä u≤\ø£èwüí H˚&ÉT ‘·q yê´K´\ô|’ $es¡D Çe«&É+‘√ á $yê<ëìøÏ Çø£ ‘Ós¡|ü&çqfÒºqì uÛ≤$+#·e#·TÃ. nsTT‘˚ MT&çj·÷ n‘·T´‘ê‡ Vü≤+ e˝Ò¢ Ç˝≤+{Ï nqsêú\T »s¡T>∑T ‘·THêïj·Tì $eTs¡Ùe÷Á‘·+ ã\+>± $ì| æk˛Ô+~. Ç+‘·ø° u≤\ø£èwüí me ]ì ñ<˚›•+∫ Ä yê´K´\T #˚XÊs√ Äj·Tq ãj·T≥ ô|&ç‘˚ø±ì ‘Ó*j·T<äT.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ , 4, qe+ãsY 2011

· |ü<∏äø±\˝À ø=‘·Ô ˇs¡e&ç‘√ <ä÷düT≈£îb˛yê\qT≈£î+≥Tqï d”m+ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ dü«|üø£å+˝ÀH˚ $|üø£å dü«sê\ ‘êøÏ&ç n~Ûø£eTe⁄‘√+~. sêÁwüº MT&çj·÷, Á|ü»\ <äèwæº eT∞fl+#˚+<äT≈£î s¡÷.øÏ˝À _j·T´+ |ü+|æD°‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·Tqï øÏs¡DY≈£î kı+‘·bÕغ˝ÀH˚ #·T¬øÿ<äs¡e⁄‘√+~. Ç{°e\ ø±\+˝À sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T \qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü«|üø£å+˝ÀH˚ $|üø£å dü«s¡+ $ì|æk˛Ô+~. sêÁwüº+˝À ìs¡Tù|<ä\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düŒ+<äq sêø£b˛>± kı+‘·bÕغ yêπs $eTs¡Ù\T #˚düTÔ+&É≥+ »s¡T>∑T‘√+~. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ <ä÷≈£î&ÉT≈£î kı+‘· bÕغ yêπs ÁuÒ≈£î\T y˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ øÏ˝À_ j·T´+ <Ûäs¡qT ˇø£ÿs¡÷bÕj·T≈£î ≈£î~+∫ |ü+|æD° #˚j·T&É+ô|’ ø=+<äs¡T ne÷‘·T´\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ ô|<ä$ $s¡TdüT ÔHêïs¡T. $q÷‘·ï |ü<∏äø±\‘√, bÕ‘· |ü<∏äø±\˝À ø=‘·Ô ˇs¡e &ç‘√ <ä÷düT≈£îb˛yê\qT≈£î+≥Tqï d”m+ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ dü«|üø£å+˝ÀH˚ $|üø£å dü«sê\ ‘êøÏ&ç n~Ûø£eTe⁄‘√+~. sêÁwüº+˝À eTTU´eT+Á‹ rs¡T ˇ+f…‘·TÔ b˛ø£&É˝≤ ñ+<äì kı+‘·bÕغ H˚‘·\T ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ø±s¡D+>± ˇø£yÓ’|ü⁄ bÕغ˝Àì ø°\ø£H˚‘·\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$Tr bÕغyÓ’|ü⁄ e\dü <ës¡T\T |ü&ÉT‘·T+ &É≥+ |ü≥¢ bÕغ |ü≥Tº‘·|ü⁄Œ‘√+~. áÁø£eT+˝À sêÁwüºMT &çj·÷, Á|ü»\ <äèwæº eT∞fl+#˚+<äT≈£î s¡÷.øÏ˝À _j·T´+ |ü+|æD°‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·Tqï øÏs¡DY≈£î kı+‘·bÕغ˝ÀH˚ #·T¬øÿ<äs¡e⁄‘√+~. Ç{°e\ ø±\+˝À sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T \qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü«|üø£å+˝ÀH˚ $|üø£å dü«s¡+ $ì|æk˛Ô+~. sêÁwüº+˝À ìs¡Tù|<ä\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düŒ+<äq sêø£b˛>± kı+‘·bÕغ yêπs $eTs¡Ù\T #˚düTÔ+&É≥+ »s¡T>∑T‘√+~. sêÁwüº eTTK´ eT+Ás‹øÏ ñqï ø£cÕº\≈£î ‘√&ÉT>± eT]ìï ø£cÕº\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£îqï≥T¢>± ñ+~. ‘êC≤>± s¡÷.øÏ˝À_j·T´+ |ü+|æD°ô|’ m+|æ ñ+&Ée*¢

ns¡TDY≈£îe÷sY, eT+Á‘·T\T l<ÛäsYu≤ãT, &çm˝Ÿ s¡M+Á<Ûë¬s&ç¶ e÷J eT+Á‹ C…d” ~yêø£sY¬s&ç¶\T ãVæ≤s¡+>∑+>± $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡T. ndü\T s¡÷.øÏ˝À _j·T´+ Á|üø£{Ï+∫q|ü⁄Œ&˚ bÕغ˝Àì ø=+<äs¡T d”ìj·TsY H˚‘·\T d”m+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·eT≈£î @e÷Á‘·+ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü |ü<∏äø£+ |ü]dæú‹ m˝≤ e÷]+<ä+≥÷ øÏs¡DY≈£îe÷sYô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ eT+Á‘·T˝À¢ ø=+<äs¡T ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T‘·Tqï düeTj·T+˝À πøe\+ _j·T´+ $wüj·T+˝À s¡÷bÕsTT ‘·–Z+∫ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|≥º&É+ düeT+»dü+ ø±<ä+≥THêïs¡T. _j·T´+ <Ûäs¡ ‘·–Z+∫ ù|<ä\qT k˛eTs¡T\T>± e÷s¡Tà ‘·THêïs¡ì dü<äs¡T eT+Á‘·T\T eT+&ç|ü‘·THêïs¡T. _j·T´+ <Ûäs¡\qT ˇø£ÿs¡÷bÕsTT ‘·–Z+#·&É+ e\¢ Á|ü»\≈£î ô|<ä›>± ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äì kÕø屑·TÔ ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T˝ yêK´\T bÕغøÏ #˚≥T ø£*–+#˚y˚ nì #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT. ø±>± bÕغ˝À n~ÛcÕºq+ ÄodüT‡\T+fÒ @<Ó’Hê #˚j·T>∑\eTqï BÛe÷ H˚‘·˝À¢ s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘√+~. Á|ür eTTU´eT+Á‹ ‘·q<Ó’q XË’*˝À bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î ‘ê|üÁ‘·j·T |ü&É≥+ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq $wüj·Ty˚T. ø±˙ |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ s√X¯j·T´ e÷~]>±H˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ bÕ\Hê |üs¡+>± ø£cÕº\T ‘·|üŒ+&É+ ˝Ò<äT. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± mes¡T |ü<ä$ #˚|ü{ϺHê ‘·q eTTÁ<äqT bÕغô|’ s¡T<˚› ø±s¡´Áø£eT+

#˚|ü&É‘ês¡qï~ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ d”m+>± |ü<äMu≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘=*Hêfi¯fl˝À dü«+‘· õ˝≤¢˝À myÓTੇ mìïø£˝À¢ |üsêuÛÑe+ #·$#·÷&É≥+‘√H˚ Äj·Tq ndüeTs¡ú d”m+>± >∑T]Ô+|ü⁄bı+<ës¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·q≈£î X¯Á‘·Te⁄\T mø£ÿ&√ ˝Òs¡T kı+‘· õ˝≤¢˝ÀH˚ ñHêïs¡ì Á>∑Væ≤+ #ê&ÉT ø±˙ ndü+‘·è|ü⁄Ô\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ j·T‘êï\T #˚dæq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. πøe\+ sêÁwüº+˝À ‘·qø£+≥÷ z esêZìï @sêŒ≥T #˚düT≈£îì bÕ\q n+~+#ê\qï ‘ê|üÁ‘·j·Ty˚T ø£ì|æk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´ eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq nq‹ø±\+˝À »]–q eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D˝À ‘·q nqT+>∑T\≈£î e÷Á‘·y˚T n+<ä˝≤\T møÏÿ+#ê&ÉT. dü«+‘· õ˝≤¢˝À ñqï ∫s¡ø±\ Á|ü‘·´]ú ô|~›¬s &ç¶ì |ü>∑|ü{Ϻ eT+Á‹ |ü<ä$ }&˚˝≤ #˚XÊ&ÉT. áÁø£eT+˝À Äe÷‘·T´\ |ü<ä$ Ä•+∫q ø=+<äs¡T H˚‘·\T dü«|üø£å+˝À ñ+≥÷H˚ $|üø£å+ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·q ‘·|ü⁄ŒqT ‘Ó\TdüTø√ø£ øÏs¡DY ‘·q eTTÁ<äqT, |ü+<∏ëqT ø=q kÕ–dü÷Ô e#êÃs¡T. n+‘˚≈£î+&Ü >∑‘·+˝À eT+Á‘·T\ e<ä› |üì#˚dæq ◊@mdt\qT ôd’‘·+ y˚s¡TXÊK˝À¢øÏ e÷s¡Ã&É+ e\¢ d”ìj·TsY ◊@mdt\T ˇøÏ+‘· ìsêX¯ìÁdüTŒVü≤\‘√ ñHêïs¡T. øÏs¡DY ‘·q<Ó’q XË’*˝Àì bÕ\q $wüj·÷\T ãj·T{ÏøÏ bıø£ÿ≈£î+&Ü ‘·q esêZìøÏ #Ó+~q ◊@mdt\qT eT+Á‘·T\ ù|w”˝À¢ ìj·T$T+#·T

<ä÷≈£î&ÉT≈£î ÁuÒ≈£î

(n)ªuÛÑÁ<ä‘·˝À ã‘·T≈£î\Tμ ôd≈£L´]{° @»˙‡\ ø±+Á{≤≈£îº\ <ë«sê @sêŒf…Æq ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T ì‘·´+ ÁX¯eT <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄ ‘·THêïs¡T. M]‘√ <ë<ë|ü⁄ 12 >∑+≥\T |üì#˚sTT+#·T≈£î+≥÷ dü¬s’q y˚‘·Hê\T Çe«≈£î+&Ü M] #˚‘· #êøÏØ #˚j·TT+#·T ≈£î+≥THêïs¡T.M]øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ndü˝Ò ñ+&É<äT.M] ìkÕ‡Vü≤j·T‘· ø±+Á{≤≈£îº\≈£î es¡+>± e÷] M]#˚‘· |üì#˚j·TT+#·T≈£îì M] ÁX¯eTqT <√|æ&û #˚dü÷Ô ô|<ä› eTqTwüß\T>± #Ó˝≤eTD° ne⁄‘·THêïs¡T. ìj·T$T+ #·T≈£îqï j·÷»e÷Hê´\TøÏ M]qT+∫ |üì sêã≥Tºø√e &Üìπø ÁbÕ<Ûëq´+ ‘·|üŒ M] dæú‹>∑‘·T\T M]øÏ Ç#˚à J‘ê\T ˝≤+{Ï$ |ü{Ϻ+#·Tø√e⁄.

ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T J$‘ê\πø ôd≈£L´]{° ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~.H˚&ÉT @s¡Œ&çq |ü]dæú‹‘·T\ ø±s¡D+>± #ê˝≤ dü+düú\T ,ø=+‘·eT+~ Á|üy˚≥T J$‘ê\≈£î ≈£L&Ü ôd≈£L´]{° @sêŒ≥T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ôd≈£L´]{° @»˙‡\ ø±+Á{≤≈£îº\ <ë«sê @sêŒf…Æq ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T ì‘·´+ ÁX¯eT <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄ ‘·THêïs¡T. M]‘√ <ë<ë|ü⁄ 12 >∑+≥\T |üì#˚sTT+#·T≈£î+≥÷ dü¬s’q y˚‘·Hê\T Çe«≈£î+&Ü M] #˚‘· #êøÏØ #˚j·TT+#·T ≈£î+≥THêïs¡T.M]øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ndü˝Ò ñ+&É<äT.M] ìkÕ‡Vü≤j·T‘· ø±+Á{≤≈£îº\≈£î es¡+>± e÷] M]#˚‘· |üì#˚j·TT+#·T≈£îì M] ÁX¯eTqT <√|æ&û #˚dü÷Ô ô|<ä› eTqTwüß\T>± #Ó˝≤eTD° ne⁄‘·THêïs¡T. ìj·T$T+ #·T≈£îqï j·÷»e÷Hê´\TøÏ M]qT+∫ |üì sêã≥Tºø√e &Üìπø ÁbÕ<Ûëq´+ ‘·|üŒ M] dæú‹>∑‘·T\T M]øÏ Ç#˚à J‘ê\T ˝≤+{Ï$ |ü{Ϻ+#·Tø√e⁄. n+<äTe\¢ j·÷»e÷ Hê´\≈£î ø±+Á{≤≈£îº\ eT<Ûä´ ôd≈£L´]{°ã‘·T≈£î\T q*–b˛‘·÷ πøe\+ ãj·T{yê]øÏ uÛÑÁ‘·‘˚ Çe«&ÜìøÏ ‘·|üŒ ‘·eT J$‘ê\øÏ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü j·÷»e÷Hê´\ qT+∫ ì‘·´+ y˚~Û+|ü⁄\T, nee÷Hê\T ‘·|üŒì <äTdæú‹ á ôd≈£L´]{° >±s¡T¶ e´edüú˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.|ü˝…¢˝À ã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ ø=s¡e&É≥+‘√ |ü≥ºD≤\≈£î e\dü e∫Ãq yês¡T ñ<√´>∑+ <=s¡ø£ø£ b˛e&É+‘√ eTT+<äT>± á ôd≈£L´ ]{° >±s¡T¶ |üìì #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôd≈£L´]{° ne düs¡+ ñqï j·÷»e÷Hê´\T yês¡T dü«j·T+>± >±s¡T¶\qT ìj·T$T+#·Tø√≈£î+&Ü Á|üy˚≥T @»˙‡ \T≈£î á |üìì n|üŒ–düTÔHêïs¡T. j·÷»e÷Hê´\ <ä–Zs¡ ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À ˇ|üŒ+<ë\T ≈£î<äTs¡TÃ≈£îì >±s¡T¶\ J‘ê\T j·÷»e÷Hê´\T‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @»˙‡\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. j·÷» e÷Hê´\ qT+&ç @»˙‡\T &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTø√e\dæ ñ+≥T+~. ø±ì ìã+<Ûäq\T ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ø±+Á{≤

ø£ºs¡T¢ yê] ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]dü÷Ô >±s¡T¶\T J$‘ê\‘√qT ,J‘ê\T‘√qT #Ó\>±&É+ n&ÉT‘·÷ yê]ì ì\Te⁄ <√|æ&û #˚düTÔHêïs¡T.>±s¡T¶\ ìj·÷eTø£+˝À ≈£L&Ü ôd≈£L´]{° @C…˙‡ ø±+Á{≤ ø£ºs¡T¢ <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T.M]øÏ j·T÷ìbòÕs¡+ Çe«&É+ ø±+Á{≤ ø£¢s¡T¢ u≤<Ûä´‘· nsTTHê M] >±s¡T¶\qT+&ç &çbÕõ≥T¢ edü÷\T #˚dæ ‘·sê«‘· M] J‘ê˝À¢ j·T÷ìbòÕs¡+ &ÉãT“\T ø√‘· $~+∫ ]ø£eØ #˚düT≈£îHêï ˇø£ y˚\ ñ<√´>∑+ e<ä›qï s√Eq &çbÕ õ{Ÿ ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ Çe«e\dæ e∫Ãq|ü&ÉT Çe«≈£î+&Ü @<√s¡÷|ü+˝À yê{ÏøÏ ø±CÒdüTÔHêïs¡T. n+‘˚ >±≈£î+&Ü j·T÷ìbòÕs¡+qT ≈£L&Ü kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+≥÷ ø=‘·Ô>± e∫Ãq >±s¡T¶\≈£î yê{Ïì n|üŒ–+∫ eTs¡˝≤ k˛eTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. me¬s’Hê yê{Ïì Á|ü•ïùdÔ yê] J‘ê\T Çe«≈£î+&Ü ˙≈£î #˚‘·HÓ’q <ëìì #˚düTø√ n+≥÷ yê]ì u…~]+ #·&É+ e\¢ m+<äTø√∫Ãq >√\ nqT≈£î+≥÷ >±s¡T¶\T Ç∫Ãq <ëì‘√ dü+‘·è|æÔ |ü&ç ãj·T≥ |ü&ÉT ‘·THêïs¡T.ø=ìï dü+düú\T ìj·Te÷\TqT neT\T #˚düTÔHêï #ê˝≤ dü+düú\T M{Ïì neT\T #˚j·T&É+˝Ò<äT. Áπ>≥sY |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄>± 40 y˚\ ˝À|ü⁄ $$<Ûä dü+düú\ <ë«sê ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T J$‘ê\qT HÓ≥Tºø= düTÔHêïs¡T.M]ì ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T#˚j·Tø£b˛>± ø£˙dü+ ø±]à≈£î\T>± ≈£L&Ü >∑T]Ô+#·&É+˝Ò<äT. Áô|’y˚≥T dü+düú˝Ò ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T ≈£L&Ü ôd≈£L´]{° ñ<√´>±\qT Áô|’y˚≥T @»˙‡\πø n|üŒ –düTÔ+~. q>∑s¡+˝À $$<Ûä ÄdüT|üÁ‘·T\T, m{Ïm yéT\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ s¡+>±\˝À ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T ùde\T ñ|üjÓ÷ –+#·T≈£î+≥THêïs¡T. m≈£îÿe @C… ˙‡\T 12 >∑+≥\ |üì$<ÛëHêH˚ï neT\T #˚dü÷Ô M]øÏ s¡÷.4y˚\ qT+&ç 7y˚\ es¡≈£L y˚‘·Hê\T #Ó*¢düTÔHêïsTT. Ç+ø± |æm|òt,Çmdt◊ ˝≤+{Ï kÂø£sê´\T nsTT‘˚ eTØ <ës¡TD+ ø£˙dü+ #·≥ºã<ä› kÂø£sê´\T neT\T≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ø=ìï dü+düú\T ù|s¡T≈£î e÷Á‘·+ á kÂø£sê´\T neT\T #˚düTÔHêï yê{ÏøÏ ø£≥ºe\dæq ì~Ûì ‘·eT dü+düú #Ó*¢+#ê*‡q yÓTT‘êÔ\qT ≈£L&Ü dü<äs¡T ñ<√´– J‘·+ qT+&˚ $TqVü‰sTTdüTÔHêïs¡T. eT] ø=ìï dü+düú\T nsTT‘˚ πøe\+ >±s¡T¶\T ìj·TeTø£+ ø±+Á{≤≈£îº rdüT≈£îì ‘·sê«‘· <ëìì yê] J‘ê\T Ç‘·s¡ kÂø£sê´\ $wü j·T+˝À Ç‘·s¡ dü+düú\≈£î düuŸ ø±+Á{≤≈£îº\T n|üŒC…ãT ‘·THêïsTT. yês¡T ≈£L&Ü M] |üì#˚ùd j·÷»e÷Hê´\ qT+&ç ø£MTwüHé s¡÷|ü+˝À edü÷\T #˚dæq <ëì˝À rdüT≈£îì >±s¡T¶\T ÁX¯eTqT <√#·Tø√e&É+˝À uÛ≤>∑∑+ |ü+#·T≈£î+≥THêïs¡T. eT] ø=ìï dü+düú\T nsTT‘˚ ñ<√´>± J‘·+˝À |æm|òtqT $TqVü‰j·TT+∫ Bìì |æm|òt &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ≈£î ø£≥º&É+˝Ò<äT. ø£˙dü+ #ê˝≤ dü+düú\T |æm|òt,Çmdt◊ ˝≤+{Ï kÂø£sê´\T >∑T]+∫ >±s¡T¶\≈£î ‘Ó*j·T |üs¡#·≈£î+&Ü ñqï dü+düú\T nH˚ø£+ ñHêïsTT. >±s¡T¶\ Vü≤≈£îÿ\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥÷ yê] J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT≈£î+≥÷ yês¡T |ü\T @C…˙‡\T |ü\T nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü y˚\ s¡÷bÕj·TT\ ø£MTwüHé s¡÷|ü+˝À ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ~>∑$T+>∑T‘·THêïs¡T. ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\≈£î ôd\e⁄\T e⁄+&Ée⁄, n˝≤π> ø£˙dü+ yêsê+‘·|ü⁄ ôd\e⁄\T ≈£L&Ü ñ+&Ée⁄, BìøÏ ‘√&ÉT j·÷»e÷Hê´\T,Ç≥T ø±+Á{≤ ≈£îº\ yê] y˚~Û+|ü⁄\‘√ ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T

e÷qdæø£+>± q*–b˛‘·÷ Äs√>∑´ düeTdü´\T ‘Ó#·TÃ≈£î+ ≥THêïs¡T. ø=ìï j·÷»e÷Hê´\T nsTT‘˚ yê] |üì#˚j·TT+#·T≈£î+≥Tqï #√≥ >±s¡T¶\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ø£*Œ+#·s¡T.m+&É≈£î m+&ÉT‘·÷, yêq≈£î ‘·&ÉTdü÷Ô $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·e\dæ ñ+≥T+~. sêÁ‹|üP≥ nsTT‘˚ ø=ìï Á|ü<˚XÊ˝À¢ ø£˙dü+ uÛÑÁ<ä‘· nH˚~ ˝Òø£ ø=+<äs¡T ÁbÕD≤\T MT<ä≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+ ≥THêïs¡T. M] ø£˙dü+ myÓTÆHê nsTT‘˚ yê] ≈£î≥T+ u≤\T s√&ÉT¶q |ü&Éø£ ‘·|üŒ<äT. M]ì ìj·T$T+#·T≈£îqï ø±+Á{≤≈£îº\T yês¡T ø±ì, j·÷»e÷Hê´\T ø±ì |ü{Ϻ+#·Tø√e⁄.n˝≤π> ‘·|üŒìdü]>± ‘·q ]©es¡T e#˚Ães¡≈£L &É÷´{°ì $&ç∫ô|fÒº neø±X¯+ ñ+&É<äT, Bìe\¢ ˇø=ø£ÿ kÕ] s√E&É÷´{° #˚j·Te\dæq |ü]dæΔ‹ eùdÔ ø£˙dü+ kÂø£sê´\T >±s¡T¶\øÏ ø£*Œ+#ê*‡q ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. ˇø£y˚\ e~* yÓ[‘˚ ñ<√´>∑+ qT+&ç rdæy˚j·T&É+,˝Ò<ë J‘ê\≈£î ø√‘· $~ÛkÕÔs¡T. .]©es¡T ñ<√´>∑+˝À ñ+&Ée\dæq >±s¡T¶qT ndü\T ìj·T$T+#·≈£î+&Ü n‘·ì J‘êìï≈£L&Ü ø±+Á{≤ ≈£îº\T rdüT≈£îH˚ yês¡T ~>∑$T+>∑T‘·THêïs¡T.ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\≈£î ≈£L&Ü 8 >∑+≥\ |üì$<ÛëHêìï neT\T #Ój·÷´*. n˝≤π> yê]ø° yêsê+‘·|ü⁄ ôd\e⁄qT Á|üy˚X¯ ô|{≤º*, n˝≤π> ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*–+ #ê*,ø£˙dü+ y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷´* ˝≤+{Ï yê{Ï‘√ ø=ìï bÕغ\T b˛sê≥+ #˚düTÔHêïsTT. ns¡TΩ ˝…’q ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\≈£î Çfi¯ó¢ ,Çfi¯¢ düú˝≤\T ˝≤+{Ï Vü≤MT\T neT\T ≈£îH√#·Tø√˝Ò<äT, H˚&ÉT ô|]–q <Ûäs¡\T‘√ #ê©#ê\ì J‘ê\‘√ J$+#·&É+ ø£wüº+ ne⁄‘·T+<äì ø=+<äs¡T ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T yêb˛‘·THêïs¡T.n˝≤π> uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ e÷≈£î ø£˙dü+ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üj·T‹ï+ #ê\ì ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.n˝≤π> |üìøÏ ìj·T$T+#·T≈£îqï j·÷» e÷Hê´\MT<ä ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘· ñ+&Ü\ì ø±+Á{≤≈£îº\ yês¡T J‘ê\T dü]>±Z #Ó*¢düTÔHêïsê n˝≤π> |æm|òt,Çmdt◊ ˝≤+{Ï kÂø£sê´\T m˝≤ neT\T #˚düTÔHêïs¡T nH˚˚~ qeTàø£+ @s¡Œ&˚˝≤ #˚j·T&É+ e\q >±s¡T¶\≈£î j·÷» e÷Hê´\ MT<ä eT]+‘· qeTàø£+ ô|+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~.

≈£îHêï&ÉT. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT eT+Á‘·T\ |üìrs¡T, bÕ\q˝À yês¡T rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·÷\T yÓqTyÓ+≥H˚ ‘·q≈£î ‘Ó*ùd˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï&ÉT. e÷J eTTK´eT+Á‘·T\T yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, s√X¯j·T´\ ø±\+˝À eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+˝À |üì#˚ùd yê]ì ôd’‘·+ y˚πs«s¡T XÊK\≈£î ã<ä© #˚sTT+∫ ‘·q e÷s¡Tÿ bÕ\q≈£î bÕe⁄\T ø£~bÕ&ÉT. sêÁwüº+˝À sêeDø±wüº+˝≤ e÷]q ‘Ó\+>±D˝Àì düø£\»qT\ düyÓTàqT ø=qkÕ–düTÔqï ñ<√´>∑dü+|òü÷\qT XÊ+‹+|üCÒj·T&É+˝À d”m+ $|òü\ eTj·÷´&Éì n~ÛcÕºq+ nøÏå+‘·\T y˚dæ+~. πøe\+ ø√≥Ø\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îì bÕ\q kÕ–+#·&É+ ø±<äT. bÕغ˝Àì nìï esêZ\ H˚‘·\qT mø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘˚e&É+. ‘·<ë«sê Á|ü‹|üøå±\ $eTs¡Ù\qT ‹|æŒø=≥º&É+˝À eTTK´eT+Á‹ sêDÏ+∫q <ëU˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ˇø£yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eTs√yÓ’|ü⁄ j·TTeH˚‘· ñ<ä´e÷\qT, Ç+ø√yÓ’|ü⁄ Á|ü‹|üøå±\ Ä+<√fi¯qqT ø£≥º&ç #˚j·T&É+˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ ñqï ∫‘·ÔX¯ó~Δ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+˝À ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äqï~ yêdüÔe<ä÷s¡+ ø±ì $wüj·Ty˚T. ‘êC≤>± &çmdt myÓTੇ‘√ sêÁwüº sê»ø°j·T˝À¢ ô|qT e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$kÕÔj·Tì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n•düTÔHêïs¡T. m+‘·ùd|ü⁄ Á|ü»˝À¢øÏ <ä÷düT≈£î b˛yê\qï <äTsêX‚‘·|üŒ, Á|ü»\ |ü≥¢ Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\≈£î ñ+&Ü*‡q ∫‘·ÔX¯ó~› ø£ì|æ+#·q+‘·es¡≈£î bÕ\≈£î\T Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&É˝Òs¡T.

ªHêsêμÇy˚TCŸ≈£î ªq˝≤¢]μ ÁuÒø˘ s¡÷.øÏ˝À_j·T´+‘√ {Ï&û|”øÏ ø£wüºø±\y˚T

Àÿ ¡V BÆ™s[V«fi©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs LRiWFyLiVV ’¡∏R∂V˘Li \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS BxmsˆV≤R∂V øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V LS«¡NUP∏R∂WáNRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. ªy«ÿgS {qsFsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NTPÕ‹[’¡∏R∂V˘Li LRiWFy LiVVZNP[ xms¥R∂NRPLi …”¡≤T∂zms ™´sV©´sVgRi≤R∂ZNP[ Æμ∂ ¡˜. @LiμR∂VZNP[ \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡ª][ BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s @©´sLiªRΩ ©´sVLi¿¡ ∏R∂W˙ªRΩ©´sV¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.  ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤T∂}msLiμR∂VNRPV Àÿ ¡V zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRi©´s≤y¨sNTP Bμj∂ ¨sμR∂LRi+©´sLi. NTPLRifl„fi xqsLS‰L`i @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™´s≤R∂Liª][ Àÿ ¡V \lLiªRΩV ∏R∂W˙ªRΩáNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. J \Æ™sxmso æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sWáV, ™´sVL][\Æ™sxmso {qsFsLi xms¥R∂NSáV Àÿ ¡V©´sV DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ª][ {qsFsLi ™´s©±s™´sVLiª`Ω ˙F°˙gS™±sV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ¨s˙μR∂xms»Ì¡NRPVLi≤y ¬ø¡[zqs DLi»¡VLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩª][ xqs™´sVxqs˘©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩ[™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV, LRiWFyLiVV NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NSáV NSLi˙lgi£qs BÆ™s[V«fi©´sV |msLi¬ø¡[Õÿ D©yıLiVV. @Õÿlgi[ …”¡≤T∂zms¨s Æμ∂ ¡˜N]¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ @»¡V©´sVLi¿¡ ©´sLRiVNRPV‰LS™yá©´sı F˝y©±sÕ‹[ Àÿ ¡V D©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi xqsÚ Ù¡VgS ZNP[™´sáLi {qs™´sWLi ˙μ≥R∂ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWáV BNRP Æ™sVÃ˝¡gS ™´sV◊d˝¡ æªΩáLigSflÿÕ‹[ NRPW≤y ≠sxqsÚLjiLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV @©´sLi ªRΩÕ‹[ Æ™sVVμR∂áV|ms…Ì”¡ æªΩáLigSfl·ª][ ™´sVVgjiLi¬ø¡[Õÿ D©yıLRiV. æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV @Æμ∂[xms¨sgS …”¡AL`iFs£qs©´sV ZNPzqsAL`i©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li Æ™s©´sNRP ˙xmsμ≥y©´s DÆμÙ∂[aRP˘Li BÆμ∂[©´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNPzqs AL`i©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li N][xqsLi ™yLjiNTP F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiV, xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Li |msμÙR∂ A∏R∂VVμ≥R∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ªRΩ™´sV ≠s™´sV LRi+áNRPV ™yLRiV xmsμR∂©´sV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ ZNPzqsAL`i AxqsVÚá\|ms©y gRiVLji |ms…ÌÿLRiV. AxqsVÚáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV æªΩLRi≠dsVμR∂NRPV ºdΩxqsVNRP ™´søyËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso NRPLRiV™´so ˙FyLiªyÕ˝‹[ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩNRPV F˝y©±s Æ™s[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y BLiμR∂VZNP[ @©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. B…‘¡™´sá

A FyLÌki ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV, @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ºdΩLRiV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ C ≠sxtsQ∏R∂VLi @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. BμR∂Liªy J xmsμÙR∂ºΩ ˙xmsNSLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıÆμ∂[. ªRΩ©´sμyLji FsNRP‰≤][ æªΩ÷¡∏R∂VNRP Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV —¡Õ˝ÿáV øR¡V…Ì”¡ ™´søyËLRiV. BxmsˆV≤R∂V zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ LRiøR¡Ë  ¡Li≤R∂ ©´sV, NTPÕ‹[ LRiWFyLiVV ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NS¨sı ªRΩ»Ì¡VNRPV¨s ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡ μR∂gÊRiLRiNRPV Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[ Àÿ ¡VNRPV Gμ][ INRP xqs™´sVxqs˘ NS™y÷¡. @LiμR∂VNRPV NRPLRiV™´so ∏R∂W˙ªRΩáV INRP‰¤…¡[ ™´sWLÊRiLi. @»¡V {qs™´sV, B»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡ ©´suÌyáª][ gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW©´sVË N][™´s≤y¨sNTP Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ Ã¡V Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV. EgjixqsÕÿ»¡Õ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y BNRP øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V©´sV ≠ds≤T∂ Æ™sŒ˝ÿá©´sı AÕ‹[øR¡©´s©´sV ≠sLRi≠sVLi øR¡VNRPV©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ @≤R∂V gRiV|ms≤T∂æªΩ[ FsNRP‰≤R∂ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜Ã¡V ªyNRPVªy π∏∂W©´s¨s ZNP[™´sáLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿáZNP[ Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. gRiªRΩ™´sVLiªy {ms≤R∂NRPágS À≥ÿ≠sLi¿¡ μy¨s ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms Æ≤∂[LiμR∂VNRPV Àÿ ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªRΩıÆ™s[V \lLiªRΩV ∏R∂W˙ªRΩáV. Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩá\|ms @xmsˆVÆ≤∂[ @μ≥j∂NSLRi xmsORPQLi xqs•¶¶¶ zqsFsLi NRPW≤y ≠s™´sVLRi+áV @LiμR∂V NRPV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ J \Æ™sxmso \lLiªRΩVáV ™´sVL][\Æ™sxmso @≠s¨dsºΩ¨s ªRΩ©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªyLiaSáVgS FsLiøR¡V NRPV©yı≤R∂V. \lLiªRΩVÕ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li æªΩ[™yá¨s LSxtÌsQ˚Li Æ™sVVªRΩÚLi \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»Ì¡V ¬ø¡xmsˆV N]øyËLRiV. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩá μy*LS NRPLRiV™´so ˙FyLiªyá xmsLRi˘»¡©´sNRPV F˝y©±s Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩª][ ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[ C ∏R∂W˙ªRΩ Æ™sVÃ˝¡gS BxmsˆV≤R∂V Fyá™´sVWLRiV, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿá ≠dsVμR∂VgS Æ™sVVªRΩÚLi xmsμj∂ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ rylgi[ @™´sNS aSáV D©yıLiVV. ™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl· Æ™s©´sNRP xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ÕÿLi…”¡ g]≤R∂™´sá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂ ˙xmsaSLiªRΩLigS LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂Fyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ªy©´sV xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂©´s¨s ™´sVL][™´sW LRiV A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. BNRP æªΩáLigS fl·\|ms NSLi˙lgi£qs ≠dsVμR∂ FsμR∂VLRiVμy≤T∂NTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \|qsªRΩLi zqsμÙR∂Li @™´sªRΩV©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. æªΩáLigSfl·, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ }msLRiVª][ BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáV ≠s≤T∂F°LiVV ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı μR∂aRPÕ‹[ BNRP NSLi˙lgi£qs \|ms, ™´sVL][\Æ™sxmso ZNPzqsAL`i\|ms D™´sV¯≤T∂ μy≤T∂NTP …”¡≤T∂zms ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩ©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[aSLRi¨s LSuÌy˚¨sı ™´sÃ˝¡NS≤R∂V ¬ø¡[zqs \lLiªRΩVá B ¡˜LiμR∂Vá©´sV C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. @©´sLiªRΩÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS A∏R∂V©´s \lLiªRΩVáNRPV Æ™s©´sıLi…”¡ DLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS≤R∂Vªy™´sV©yıLRiV. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ F°LS≤R∂Vªy ™´sV©yıLRiV. @©´sLiªRΩÕ‹[ …”¡≤T∂zms  ¡Ã¡LigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ∏R∂W˙ªRΩ BNRP‰≤R∂ Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. ™´sVLjiN]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡V ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sá N]Æ©s[ ™´sLRiNRPV Àÿ ¡V C ∏R∂W˙ªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´sπ∏∂[V˘ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂.


Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düTÔqï

¬s’‘·T\≈£î |ü{≤º\T Çyê«*

15q |æ+#·q¢ ñeTà&ç düeTdü´\ô|’ Ä+<√fi¯q

Ä<√ì, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì eT+&É\+ Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y uÛÑ÷eTT\qT >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç düπs« HÓ+.122˝À 26mø£sê\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düTÔqï 16 eT+~ ¬s’‘·T\T ˇø£ÿø£ÿs¡T 1.50 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. 1980 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ¬s’‘·T\T Ä uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î uÛÑ÷eTT\ |ü{≤º\ $wüj·TyÓTÆ $qï$+∫Hê ≈£L&Ü Ä n~Ûø±s¡T\≈£î m{≤+{Ï #Ó\q+ ˝Ò<äì >∑Ts¡Tyês¡+ s√E ÄsY&ûz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT uÛ…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T ÄsY&ûz dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ >±]øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± kÕ>∑T #˚düTÔqï ¬s’‘·T\πø uÛÑ÷$T |ü{≤º\T n+<˚˝≤ ÄsY&ûz >±]‘√ e÷{≤¢&ç #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T\T, Ä<äj·T´, kÕ$Á‘·eTà, Hê>∑eTà, eT¬seTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+ ns¡“Hé, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : |æ+#Û·qs¡¢ ñeTà&ç düeTdü´\ô|’ sêÁwüº yê´|üÔ+>± áHÓ\15q ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷\ m<äT≥, 25q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ m<äT≥ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ nœ\ |æ+#Û·qT<ës¡T¢, $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ (@|”ÄsY|”@)sêÁwüº ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù yêdæ¬s&ç¶ Ms¡uÛÑÁ<ä+ ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eTT≥º&çì ø±s¡´ø£s¡Ô\T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. dü+|òüT+ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Ms¡uÛÑÁ<ä+ eT{≤¢&ÉT‘·÷ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘·´nedüsê\ <Ûäs¡\≈£qT>∑TD+>± |æ+#Û·qT¢ düe]+#·ø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T. dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT ÄsY.lsêeTT\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]‡ eT#êà s¡+>∑j·T´, Hêj·T≈£î\T m+Mmdtmdt Hêsêj·TD, Ä+»H˚j·TXÊÁd”Ô, Ms¡ nbÕŒsêe⁄, \ø£åàDY, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, eTT‘ê´\T, >∑Ts¡TeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+,4 qe+ãsY 2011

‘·Vü≤o˝≤›sY Ä<Ûä«s¡´+˝À

5

düTes¡íyês¡Ô

sê´©

ô|+∫q ÄdæÔ, Ç+{Ï |üqTï\qT ‘·–Z+#ê\ì uÛ≤Ø sê´©

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+ &É\+˝Àì q+~bÕ&ÉT Á>±eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘yÓTTVæ≤B›Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T sê´©>± ãj·T\T<˚] Á>±eT+˝Àì M<ÛäT˝À¢ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yêì, |ü]düsê\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘yÓTTVæ≤B›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]düsê\ |ü]X¯ó ÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+∫ s√>±\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTq Äs√>∑´+ eTq #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· e\¢ Äs√>±´ìï C≤Á>∑‘·Ô>± ø±bÕ&ÉTø√yê\ì Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À $.ÄsY.z Hêsêj·TD¬s&ç¶, &û\sY sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, >√|üqï j·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬s+&Ée u§+u≤sTT>± Á|üdæ~› #Ó+~q 165 dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· >∑\ Ä<√ì q>∑s¡ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ yês¡T ñqï|üfi¯+>± ÄdæÔ|üqTï, Ç+{Ï|üqTï\qT 100 XÊ‘·+ qT+&ç 500 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+#·&É+ô|’ Ä<√ì nœ\|üø£å b˛sê≥ dü$T‹ uÛ≤Ø sê´* ìs¡«Væ≤+∫+~. nq+‘·s¡+ ÄsY&ûz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï˝À Hêj·T≈£î\T ${≤º s¡y˚Twt, #·+Á<äø±+‘Y¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä<√ì eTTì‡bÕ*{° |üqTï q+<ë´\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ <ë<ë|ü⁄>± 60 XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ñ+~. m+<äT≈£î eTq≈£î Ä<√ì˝À n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J ˝Ò<äT, q+<ë´\ ˝≤>± s√&ÉT¢, |ü]ÁX¯eT\T, @M ˝Òø£b˛sTTHê |üqTï\qT ô|+#·&É+ kı#·˙j·TeTHêïs¡T. eTTì‡bÕ*{° yês¡T >∑‘·+˝À 2009 dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤Ø esê¸\≈£î >∑T¬s’ eT{Ϻ Ç+&ÉT¢, >∑T&çôd\T, ô|+≈£{Ïfi¯ófl, |ü&çb˛sTTHê yê{Ïô|’ ≈£L&Ü |üqTï ô|+#·&É+ #ê˝≤ <ës¡TDeTHêïs¡T. esê¸\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T ≈£L©\T e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·T+fÒ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ Çwüºsê»´+>± ÄdæÔ, Ç+{Ï |üqTï\qT ô|+∫‘˚ Ä<√ì˝À Á|üC≤dü+|òü÷\T #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eì n~Ûø±s¡T\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ô|+∫q |üqTï\qT yÓ+≥H˚ $s¡$T+#ê\ì ˝ÒìjÓT&É\ eT+Á‘·T\qT, ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ Hêj·T≈£î\T , ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, {°&û|”, ;CÒ|”, d”|”m+, d”|”◊ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì yês¡T #Ó|üŒîø=#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ÄsY&ûzøÏ nyêCŸ ø£$T{Ï e+{Ï $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, <äTø±D|ü⁄ j·T»e÷qT\T ø£$TwüqsYøÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nœ\ |üø£å+ yê´bÕs¡düTÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\T q>∑<äT,ã+>±s¡T ñ+>∑sê\T, <ë]<√|æ&ç...... 20y˚<√#· T¬ø*¢q<äT+&É>∑T\T..... q+<ë´\(s¡Ts¡˝Ÿ)qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ eT+&É\ |ü]~˝Àì b˛\Ts¡T >±eToyês¡¢˝À ãT<Ûäyês¡+ sê‹ 9>∑+ düeTj·T+˝À <ë]<√|æ&ç »]–+~. ø=+&ÉE≥Ts¡T >±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T e≈£î´\T q+<ë´\ qT+&ç ‹]– yÓ÷≥sYôdÔøÏ˝Ÿ ô|Ô >±e÷ìøÏ edüTÔ+&É>± b˛\Ts¡T >±eToyês¡¢˝À ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç#˚dæ >±j·T|ü]∫ ì\Te⁄<√|æ&ç #˚kÕs¡T. ì+~‘·T\T yê]e<ä›qT+&ç 20y˚\T q>∑<äT,ã+>±s¡T ñ+>∑sê\T, <√#·T¬ø˝≤¢s¡T. >±j·T|ü&çq yês¡TkÕ›ìø£ ô|Ôy˚{Ÿ ÄdüT|ü‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.nsTT‘˚ á $wüj·T+ô|Ô b˛©düT\qT $es¡D ø√s¡>±, e÷≈£î u≤BÛ‘·T\T |es¡T |æsê´<äT #˚j·T˝Ò<äì,nsTTHê <äsê´|ü⁄Ô #˚dæ $esê\T ùdø£]kÕÔeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· $<ä´...... pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝À \_“ s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° Ä<ä« s¡´+˝À ñ∫‘· $<ä´qT n+~düTÔqï≥T¢ Äkıôd’{° ‘Ó*j·TCÒdæ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À kıôd’{° düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À ã&çøÏ yÓfi¯SÔ eT<Ûä´˝À e÷ìy˚dæq |æ\¢\T ‹]– $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#˚+<äT≈£î ákıôd’{° kÕú|æ+#·ã&ç+<äHêïs¡T. ákıôd’{° ‘·s¡T|ü⁄q eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝Àì ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ mì$T<äe ‘·s¡>∑‹ |æ\¢\ es¡≈£î düπs« #˚dæ n+<äT˝À 25 eT+~ |æ\¢\qT kıôd’{°˝À #˚s¡TÃø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+ø√ 25 eT+~ |æ\¢\qT #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± $<ä´, uÀ»q+, Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ≈£L&Ü ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. ø±e⁄q $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#ê\H˚ $<ë´s¡Tú\T áneø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì, ñqï‘· kÕúsTT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï |æ\¢\ø£+fÒ eT+∫ ñrÔs¡í‘· kÕ~+#·>∑\s¡ì kıôd’{° <ë«sê ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£e÷ìøÏ @sêŒ≥T¢ >√kÕŒ&ÉT, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 5e ‘˚~q,s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£e÷ìï >√kÕŒ&ÉT >±eT+q+<äT ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“+>± düHêïVü‰ø±\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ s√E q+<ë´\ ÄsY&çz X¯+ø£sY, eT+&É\ me÷às√« yÓ+ø£≥lìyêdüT\T, |+&çz sêeT*+π>X¯«¬s&ç¶, mdtá lìyêdüT\T, $.ÄsY.z.s¡e÷ø±+‘·sêe⁄\T, kÕ›ìø£ |üuÛÑT‘·«bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D≤ìï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£eT @sêŒ≥T≈£î |ü]o*+#ês¡T. Á|üeTTK H˚‘·\+‘ê $#˚ÃdüTÔqï dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£e÷ìøÏ eTTK´n‹<ÛäT\T>± q+<ë´\ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT j·Tdt.|æ.yÓ.¬s&ç¶, myéT.m˝Ÿ.m.•˝≤ŒyÓTTVü≤Hé¬s&ç¶,õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ bÕ˝§Z+{≤s¡T.nq+‘·s¡+ Ç~es¡πø C]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£eT+˝À πswüHéø±s¡T¶\ ø=s¡≈£î,|æ+#·qT¢,Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ø=s¡≈£î <äs¡ø±düTÔ #˚düT≈£îqïyê]øÏ eT+Es¡T nsTTq \_“<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚j·T<ä\#ês¡T.

s√>±\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*... ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø=*$T>∑T+&É¢ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À >∑‘· Äs¡T HÓ\\ qT+&ç yÓ’<äT´˝Ò ˝Òs¡T. 15 s√E\ qT+&ç Ç+#ê]® &Üø£ºs¡T>± e∫Ãq &Ü..düTπswt¬s&ç¶ ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ’<ä´+ #˚düTÔHêï&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”»q˝Ÿ yê´<äT˝…’q &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, n‹kÕs¡, f…ÆbòÕsTT&é e+{Ï yê´<äT\T k˛ø£≈£î+&Ü |ü\T C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ‘·eT |ü]düsê\˝À ˙{Ïì ì\« ñ+#·&É+ e\¢ <√eT\T yê´|æÔ #Ó+~ s√>±\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êj·THêïs¡T. Ç+{Ï˝Àì yê≥sY{≤´+ø˘, msTTsY≈£L\sY, Á|òæCŸ\qT yêsêìøÏ ˇø£ÿkÕ¬s’Hê m+&Éu…{Ϻ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á>±e÷\˝À yÓ’<ä´ dæã“+~, Á>±eT ôdÁø£≥Ø\T Á&Ó’&˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± |ü]X¯óÁuÛÑ‘· >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ s√E 80 qT+&ç 100 eT+~ s√>∑T\≈£î ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡qT n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ XÊìfÒwüHé #ê˝≤ n<ë«q+>± ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

5qT+&ç õ˝≤¢˝À s¡#·Ãã+&É KeTà+, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À s¡#·Ãã+&É á HÓ\5 qT+#˚ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü≤ø±\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. 2,3,4 ‘˚B˝À¢ $$<Ûä |ü<∏äø±˝À¢ì \_›<ës¡T\ $esê\qT dæ<ä›+ #˚düTø√yê\ì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´‘√ e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘· @ s√E @@ eT+&É˝≤˝À¢ s¡#·Ãã+&É ñ+≥T+<√ Á|üD≤[ø£ Ksês¡T #˚j·TqTHêïs¡T. õ˝≤¢ eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛ e&É+‘√ bÕ≥T bÕe⁄˝≤e&û¶ bı+<˚ ¬s’‘·T\ C≤_‘ê dæ<ä›+ ø±ø£b˛e≥+‘√ nìyês¡´+>± s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï yêsTT<ë y˚j·÷*‡ e∫Ã+~. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›s¡ΔC…’Hé düMTøå± düe÷y˚X¯+ ‘·sê«‘· á yêsTT<ë ‘·|üŒ<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

5q Vü‰´+&éu≤˝Ÿ m+|æø£\T KeTà+s¡÷s¡˝Ÿ , qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº kÕúsTT Vü‰´+&é u≤˝Ÿ b˛{°˝À¢ bÕ˝ÀZH˚ õ˝≤¢ n+ &ÉsY`14,17 u≤\ u≤*ø£\ »≥¢qT áHÓ\ 5q KeTà+ düsêΔsY |üfÒ˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄdüøÏÔ>∑\ u≤\u≤*ø£\T ‘·eT ej·TdüT‡ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\˝À 5e ‘˚B ñ<äj·T+ ‘=$Tà~+{ÏøÏ ùdº&çj·T+˝Àì Vü‰´+&éu≤˝Ÿ ø√s¡Tº e<ä›≈£î sêyê\ì ø±s¡´<ä]Ù ø√sês¡T.

H˚&ÉT q+<ë´\˝À s¡#·Ãã+&É...... q+<ë´\ qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): sêwüº|üuÛÑT‘·«+ |ü‹cÕº‘·àø£+>± |üy˚X¯ô|{Ϻq ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´ø£eT+ H˚&ÉT kÕ›ìø£ f…¬øÿ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ q+<äT »s¡>∑qT+~. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£ e÷ìøÏ eTTK´n‹<ÛäT\T>± q+<ë´\ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT j·Tdt.|æ.yÓ.¬s&ç¶, myéT.m˝Ÿ.m. •˝≤Œ yÓTTVü≤Hé¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡T.á ø±s¡´ø£eT+˝À |æ+#·qT¢, πswüHéø±s¡T¶≈£L|üqT¢, bı<äT|ü⁄dü+|òü÷\ eTVæ≤ fi¯\≈£î >±´dt ø£HÓø£¸qT¢,|ü+|æD° #˚j·T<ä\#ês¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ q+<ë´\ ÄsY.&ç.z.X¯+ø£sY,eTTì‡|ü˝Ÿø£MTwüqsY #·+<äeTÚ∞X¯«sY¬s&ç¶,|üs¡´y˚ø£åD˝À @sêŒ≥T¢ kÕ>∑T‘·T HêïsTT.

$<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, eø£èÔ‘·« b˛{°\T Ä\÷s¡T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ~e+>∑‘· Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Ç+~sê>±+B∏ »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± á HÓ\ 10 e ‘˚Bq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À yê´düs¡#·q, eø£èÔ‘·« b˛{°\T »s¡T>∑Tqì mMTŒ&ûz $»j·T uÛ≤düÿsYHêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 8, 10 e e‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î Ç+~s¡ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq 20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ neT\T, ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q, Á|üuÛ≤yê\ô|’ yê´düs¡#·q b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq <ä\∫q yês¡T eT+&É\ m+.Ç.z., Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT&ÉT »eTTà\qïqT ø£*dæ ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê*‡+~>± Äj·Tq ø√sês¡T. á b˛{°˝À¢ Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ kÕ~Û+∫q yê]ì á HÓ\ 15e ‘˚Bq eT∞¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. n+<äT˝À ¬>\Tbı+~q yê]ì ø£s¡÷ï\T qT+∫ 19e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì mMTŒ&ûz #ÓbÕŒs¡T.

20q edü‹ >∑èVü‰ dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\ m+|æø£ |üØø£å |ü~ b˛düTº\≈£î `` 4782 eT+~ <äs¡U≤düTÔ\T KeTà+, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝Àì yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ø£fi≤XÊ\\T, edü‹ >∑èVü‰˝À¢ U≤∞>± ñqï |ü~ dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ s¡+>∑+ düe÷j·T ‘·ÔyÓTÆ+~. düø£\ »qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± nø√ºãs¡T˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q |üØø£å yêsTT<ë |ü&ç+~. á HÓ\ 20e ‘˚Bq |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›s¡ΔC…’Hé nqTeT‹+#·&É+‘√ n≥T>± n~Ûø± s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. õ˝≤¢˝À ñqï~ πøe\+ 10 b˛düTº\T ø±>± <ëìø√dü+ 4782 eT+~ nuÛÑ´s¡T› \T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. Áπ>&é`2, dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\ b˛düTº\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ á |üØø£å≈£î dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ kÕúsTT˝À |üØø£å ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 20e ‘˚B ñ<äj·T+ 10 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î |üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. yês¡+˝À nuÛÑ´s¡T›\≈£î Vü‰˝Ÿ {Ϭø≥T¢ |ü+|æD° |üP]Ô #˚kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

πs|ü⁄ <˚yê\j·÷\ ñ<√´>∑T\ düe÷y˚X¯+ KeTà+, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝Àì 6;, 6dæ <˚yê\j·÷˝À¢ m+‘· eT+~ ñ<√´>∑T\T ñ+&Ü\H˚ n+X¯+ô|’ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î <˚yê<ëj·T XÊø£ düVü‰j·T ø£MTwüqsY ø±sê´\j·T+˝À ñ<√´>∑T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£MTwüqsY $»j·Tsêe÷sêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

{°&û|” »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘· q+<ë´\, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #˚|ü{Ϻq »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>±, q+<ë´\ {°&û|” ÇHé#ê]® mHéôV≤#Y.uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ eTT˝≤Héù|≥˝À »q #Ó’‘·q´j·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ì‘·´+ |ü≥ºD Á|ü»\‘√ s¡B›>± ñ+&˚ e÷¬sÿ{Ÿ˝À bÕ]X¯ó<ä›´+ ˝À|æ+∫+<äì, Bì e\q e÷¬sÿ{Ÿ≈£î yÓfi≤fl\+fÒH˚ Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì, nø£ÿ&É HÓ\ø=qï <äTs¡Z+<ä+ e\q mø£ÿ&É yê´<ÛäT\T dü+Áø£$TkÕÔjÓ÷qì e÷¬sÿ{Ÿ≈£î sêe&ÜìøÏ »+≈£î‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. q+<ë´\ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T zkÕ] ‘·ìF #˚ùdÔ yê] &=\¢‘·q+ uÛÑj·T≥|ü&ÉT‘·T+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n˝≤π> ø±\˙˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ˝Òì#√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ e<ä› Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´ø£å&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT X¯óÁø£yês¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ<ä´eT+ #˚j·T‘·\ô|{≤ºs¡ì, Á|ü»\T, Hêj·T≈£î\T, n+<äs¡÷, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ~– e#˚Ã˝≤ dü+|òüT{Ï‘·+ ø±yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤cÕ, s¡y˚Twt, Vü≤]Á|ükÕ<é, ø±o+, lìyêdüT\T, e÷u≤cÕ, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, kÕúìø£ Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·T \T #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£eT+. . . ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô)sêh yê´|üÔ+>± ø£+|üP´ ≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\T πs|ü⁄ #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Ädü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·« dü¬ø‡dt bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï 12,600 eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+∫, |æ.m|òt, eT]j·TT m.mdt.◊.\T düÁø£eT+>± #Ó*¢+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ mH√ï ìs¡düq\T #˚|ü{ϺHê Á|üuÛÑT‘·« düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ #ê˝≤ uÛ≤<ëø£s¡eTHêïs¡T. ôdô|º+ãsY 15e ‘˚BqT+&ç ìs¡e~ø£ düyÓTà #˚|ü{ϺHê H˚{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#· ˝Ò<äHêïs¡T. ìs¡e~ø£ düyÓTà $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{ϺHê ø£+|üP´≥sY bòÕ´ø£©º\+<ä]ø° sêh ø£$T{Ï n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒdæ+<äHêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫q 6300 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ kÕ+πø‹ø£ $<ä´ |ü<∏äø£+ <ë«sê ø£+|üP´≥sY $<ä´qT n+~düTÔHêïs¡ì, ábÕsƒ¡XÊ\˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 12,600 eT+~ ø£+|üP´≥sY bòÕ´ø£©º\qT 7 @»˙‡\ <ë«sê sêh

Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+<äHêïs¡T. @C…˙‡\≈£î ˇø√ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î @&Ü~øÏ s¡÷.1,62,000 Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢düTÔ+<äHêïs¡T. nsTTHê ø£+|üP´≥sY bòÕ´ø£©º\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.1901 qT+&ç s¡÷. 2500\ eT<ä´ #Ó*¢düTÔHêïj·Tì, áy˚‘·Hê\qT HÓ\HÓ˝≤ #Ó*¢+#·≈£î+&Ü 3 qT+&ç 6 HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] @C…˙‡\T #Ó*¢düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ ne÷qTwüeTHêïs¡T. e#˚à ns¡ø=s¡ y˚‘·Hê\T HÓ\HÓ˝≤ sêø£b˛e&É+ e\¢ ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\T nH˚ø£ Ä]úø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£+|üP´≥sY ˝≤uŸ |üH˚ø±ø£, bÕsƒ¡XÊ\˝À uÛÀ<äH˚‘·s¡ dæã“+~ #˚j·÷´*‡q ø£+|üP´≥sY |üqT\T, bÕsƒ¡XÊ\˝À @ {°#·sY sê≈£îHêï Ä{°#·s¡T |üì #Ój·÷´*‡ edüTÔqï<äì, Ç<˚eTì Á|ü•ïùdÔ @eTe⁄‘·T+<√qqï uÛÑj·÷+<√fi¯q˝À ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\T |üì #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑sêE, düT<Ûëø£sY, sêeTT&ÉT, ñe÷<˚$, #·+Á<äø£fi¯, |ü<äà», sê»X‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î b˛sê&É‘ê+

H˚&˚ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\ ø£s¡Te⁄ u≤≥ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ H˚&ÉT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\ ø£s¡Te⁄ u≤≥ ø=qkÕ >∑qT+~. X¯óÁø£yês¡+ Ä bÕغ H˚‘·\T y˚+ø £fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, X¯+ø£sY ¬s&ç¶, |ü⁄\≈£î]Ô sêC≤¬s&ç¶, $T&É÷Ôs¡T dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ñj·÷´\yê&É Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T á |üs¡´≥q #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Ä,j·÷ Á>±e÷˝À¢ m+&çq |ü+≥bı˝≤\qT yês¡T |ü]o*kÕÔs¡T. ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫, yê] |ü+≥ qwüº+ $esê\qT ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’.mdt. »>∑Hé≈£î yês¡T ìy˚~kÕÔs¡T. á $wüj·÷\qT Ä bÕغ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T sê+;Û+Hêj·TT&ÉT, yÓTT\>∑e*¢ ∫qï Ms¡qï, sêeT+»H˚j·TT\T, |æ. \øÏåà¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY, |üs¡TX¯ósêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T #ÓbÕŒs¡T.

s¡Vü≤<ë]˝≤...... sêø£, b˛ø£˝…˝≤.... ø=*$T>∑T+&É¢, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£\e{≤\ Á>±eT+˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ #˚s¡T‘√qï eTTs¡T>∑T˙s¡T düeTdü´\qT düèwæºk˛Ô+~. nø£ÿ&ÉTqï #·]à m<äT≥qTqï dæ.dæ. s√&ÉT¶ ô|’øÏ ì‘·´+ eTTs¡T>∑T ˙s¡T e∫à #˚s¡T‘·T+&É&É+‘√ sêø£, b˛ø£˝À¢ kÕúì≈£î\πø ø±≈£î+&Ü, |ü\T ø±sê´\ ì$T‘·Ô+ Ä s¡Vü≤<ë] >∑T+&Ü yÓfi‚¢ yêVü≤q #√<ä≈£î\T, bÕ<ä#ês¡T\≈£î nedüú\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. s¡Vü≤<ë] ìsêàD düeTj·÷q nø£ÿ&É Á&Ó’H˚õ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√H˚ düeTdü´ rÁeeTe⁄‘√+~. á s¡Vü≤<ë] |üø£ÿH˚ |ü\T ≈£î≥T+u≤\T J$düTÔHêïsTT. á eTTs¡T>∑T ˙s¡T ì\TdüTÔ+&É&É+‘√ <√eT\T yê´|æÔ #Ó+~, s√>±\T Á|üã\T‘êj·Tqï n+<√fi¯q kÕúì≈£î˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. düeTdü´ Ç+‘· rÁe+>± ñHêï kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Ç<˚+ ‘·eT≈£î |ü≥ºq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫, ‘·eT düeTdü´qT rsê´\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

sêh kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\≈£î Áø°&Üø±s¡T\ m+|æø£... lXË’\+, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ä|üÁ<˚XŸ >√¢ã˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ nk˛wæj˚TwüHé Ä<ä«s¡´+˝À sêh kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\≈£î Áø°&Üø±s¡T\qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù lqT ‘Ó*bÕs¡T. sêh kÕúsTT n+&ÉsY 19, 21 u≤\Ts¡ pìj·TsY ÁøϬø{Ÿ m+|æø£ b˛{°\≈£î áHÓ\ 6e ‘˚Bq ÁbÕC…≈£îº dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ô|<ä› Á>ö+&ÉT q+<äT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áb˛{°˝À¢ m+|æ¬ø’q Áø°&Üø±s¡T\T áHÓ\ 28e ‘˚B qT+&ç 31e ‘˚B es¡≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì MTsê{Ÿ ùdº&çj·T+˝À »]π> C≤rj·T wæ|t b˛{°˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ Áø°&Üø±s¡T\T ‘·eT ejÓ÷ <äèe|üÁ‘·+‘√ bÕ≥T s¡÷..20 Á|üy˚X¯ s¡TdüT+ #Ó*¢+∫ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqe#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

s¡#·Ãã+&Éô|’ m+|æ&çz düMTøå± ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 3, (düTes¡íyês¡Ô):esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ |ü+≥\qT qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\+<ä]øÏ Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê&É‘êeTì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£s¡Te⁄ n<Ûä´j·Tq ø£$T{° düuÛÑT´\T nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ yês¡T eT+&É\+˝Àì ∫\¢ã+&É, neT&É>∑T+≥¢, >√s¡+≥¢, yÓ+ø£≥–] Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ m+&çb˛sTTq |ü+≥\qT |ü]o*+#·&É+‘√bÕ≥T, ¬s’‘·T\ <ë«sê |ü+≥\ $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À ø£s¡Te⁄ n<Ûä´j·Tq ø£$T{° düuÛÑT´\T sêeTj·T´, dü‘·´Hêsêj·TD, X¯+ø£sY¬s&ç¶, πsDTø£eTà, sêC≤¬s&ç¶\T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À e´ekÕj·÷ìøÏ, ¬s’‘·T\≈£î >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T˝Òs¡Œ&ܶj·THêïs¡T. 2004dü+e‘·‡sêìøÏ eTT+<äT sêÁwüº+˝À e´ekÕj·T+ |üP]Ô>± ≈£î+≥T|ü&ç+<äì, nsTT‘˚ yÓ’mdtÄsY bÕ\q˝À e´ekÕj·÷ìøÏ eT+∫s√E\T sêe&É+‘√ bÕ≥T ¬s’‘·T\T Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #Ó+<ës¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± ‹]– 2004dü+.. eTT+<äTHê{Ï |ü]dæú‘·T˝Òs¡Œ&ܶj·Tì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T |ü+≥\ìï qwüºb˛sTT n|ü⁄Œ˝À¢ eTTì–b˛j·÷s¡ì, ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*‡q sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙πs‹Ôq≥T¢>± e´eVü‰]k˛Ô+<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ¬s’‘·T\T |ü+≥\qT qwüºb˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ ø=ìï eT+&É˝≤\qT e÷Á‘·y˚T ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ |ü≥¢ yês¡T $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì eT+&É˝≤\ìï+{Ïì ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ bÕ≥T, õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+∫ |ü+≥\qT qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\+<ä]øÏ mø£sê≈£î s¡÷.15y˚\ |ü]Vü‰s¡eT+~+#ê\ì, ¬s’‘·T\ s¡TD≤\ìï+{Ïì e÷|ò” #˚dæ ø=‘·Ô s¡TD≤*yê«\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>± ø£s¡Te⁄ n<Ûä´j·Tq j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 53eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ <Óã“‹qï |ü+≥\qT |ü]o*+#·&É+‘√ bÕ≥T, ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç ø£s¡Te⁄ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î, ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ düeT]Œ+#·qTqï≥T¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T sêeTj·T´, dü‘·´Hêsêj·TD, X¯+ø£sY¬s&ç¶, πsDTø£eTà, sêC≤¬s&ç¶\T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ˝≤j·TsY Á|üuÛ≤ø£sY, –]<ÛäsY¬s&ç¶, •ej·T´, |ü⁄s¡+<ÛäsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 3, (düTes¡íyês¡Ô):áHÓ\ 8e‘˚Bq ø√&ÉTeT÷s¡T˝À ìs¡«Væ≤+#·‘·\ô|{Ϻq ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ m+|æ&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ˝‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 8e‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#˚ ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Á>±e÷˝À¢ <ä+&√s¡ y˚dæ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î dü÷∫+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ ø√dü+ nH˚ø£eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. M≥ìï+{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]o*+∫ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ ô|q¸qT¢, >∑èVü‰\T, πswüHéø±s¡T¶\qT eT+ps¡T #˚dæ+<äì, eT+p¬s’q yê{Ïì ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ø£èwüí #˚‘·T\MT<äT>± \_›<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì Äj·Tq ø±s¡´<äs¡TÙ\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇzÄsY&ç sê+u≤ãT, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ä+<∏√ì, |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡$øÏXÀsY, ÁøÏwüíj·T´, e*uÒ>¥, dürwt ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√yê* ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 3, (düTes¡íyês¡Ô):pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À $<ä´quÛÑ´dædüTÔqï≥Te+{Ï mdtdæ, md t{Ï $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\+~+∫ Ä<äTø√yê\ì m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T <˚y˚+Á<ä>ö&é Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ ø£s¡Te⁄ @s¡Œ&É&É+‘√ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T |üØøå± |ò”E\qT ≈£L&Ü ø£≥Tºø√˝Òì dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±e⁄q Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ mdtdæ, mdt{Ï $<ë´s¡Tú\ kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{ŸqT neT\T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|ü Á‘êìï yês¡T kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À düeT]Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T *+>∑eT÷]Ô, eTTìkÕ«$T, yÓ+ø£fÒwt, eT<ÛäT, sêe÷+õ, |üeHé, dürwt, k˛eTqï\T ñHêïs¡T.


6

H˚&˚ s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ kÕ>∑T‘·THêïsTT. $düÔs¡D |üqT\T »s¡>∑ø£ yêVü≤q <ës¡T˝Ò ø±ø£ bÕ<ë#ês¡T\T ôd’‘·+ mH√ï Çø£ÿ≥T¢ |ü&ÉTÔHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mH√ï $q‘·T\T düeT]Œ+∫q|üŒ{Ïø° n\dü‘·«+ #·÷|æ+∫q n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{ÏøÏ ø£\T¢ ‘Ó]#ês¡T. ÄsY n+&é ; &ûá ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ s¡Vü≤<ë]øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ñqï <äTø±D≤<ës¡T\≈£î, Ç+{Ï j·T»e÷qT\≈£î X¯óÁø£yês¡+ <ëø± >∑&ÉTe⁄ ÇdüTÔqï≥T¢ X¯ìyês¡+ s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D˝À uÛ≤>∑+>± ‘êeTT ìs¡ísTT+∫q Vü≤<äT›\ es¡≈£î ø√‘·\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. 2010 |òæÁãe]˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á_&ç® ìsêàD+ dü]>±Z 3dü+e‘·‡sê\≈£î |üP]Ô ø±e*‡ ñqï|üŒ{ÏøÏ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ |üqT\˝À C≤|ü´+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ô|’ ìsêàD |üqT˝À¢ C≤|ü´+ ˝Ò≈£î+&Ü #·ø£ #·ø± |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

&√Hé, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ<ë#ês¡T\T, yêVü≤q<ës¡T\T, Ç+¬ø+‘· ø±\+ á qs¡ø£+ nì nqT≈£î+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À n~Ûø±s¡T\T eT+#·T eTTø£ÿ˝≤+{Ï yês¡ÔqT ‘Ó*bÕs¡T. |ü\Te⁄s¡T yêVü≤q<ës¡T\T Äq+<ëìï e´ø£Ô|üs¡Tdü÷Ô ô|ò’¢zesY Á_&é® ìsêàD |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s√E qT+&ç Á|üdüTÔ‘·+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düú˝≤uÛ≤e+ e\q s¡Vü≤<ë]øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ y˚dæq ÇqT|ü #·Te«\T, eT{Ϻ ~ã“\T, >∑T+‘·\ e\q ‘êeTT #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì bÕ<ë#ês¡T\ ø±fi¯¢˝À¢ >∑T#·TÃø=qï y˚T≈£î\T &Üø£ºs¡¢≈£î ø£{Ϻq |ò”E\T, M≥ìï+{Ï qT+&ç ‘·«s¡˝À $eTTøÏÔ ø£*–+<äì s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·THêïj·Tì Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T, nuÛÑ´+‘·sê\T, ø√s¡Tºùdº\ q&ÉTeT ìsêàD+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Á_&ç® ìsêàD |üqT\T Áø£eT+>±

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY 2011

Ä+Á<ÛäCÀ´‹ $˝ÒK]ô|’ <ë&ç #˚dæq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚j·÷* : d”|”m+ q+<ë´\, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ düeTø£å+˝À ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À ø£˝…ø£ºsY, b˛©düT\ kÕøÏå>± Ä+Á<ÛäCÀ´‹ $˝ÒK]ô|’ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T <ë&ç #˚j·T{≤ìï d”|”m+, Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T rÁe+>± K+&ç+ #ês¡T. <ë&ç #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì d”|”m+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTkÕÔHée*, ø±]àø£ dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T u≤\yÓ+ø£{Ÿ, dü<ë›+ VüQùd‡Hé, ¬s’‘·T dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù qs¡dæ+Vü≤, ‘·~‘·s¡T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+Á‹ nqT#·s¡T\qT n¬sdtº #˚j·÷* |üqTï\ ô|+|ü⁄ô|’ ø±s√ŒπswüHé ø±sê´\j·T eTT≥º&ç ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕÁ‹πøj·TTìô|’ <ë&ç »]|æq eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nqT#·s¡T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdtº #˚j·÷\ì bÕÁ‹πøj·TT\‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T˝Àì ãkÕº+&é˝À bÕÁ‹πøj·TTìô|’ <ë&ç dü+|òüT≥qqT ìs¡dædü÷Ô <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À eT+&É\ bÕÁ‹πøj·TT\‘√ bÕ≥T, @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T, me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë+‘√ q+<ë´\ qT+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ yêVü≤Hê\T ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ ì˝≤#êsTT. nq+‘·s¡+ ãkÕº+&é qT+&ç ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕÁ‹πøj·TT\T s¡+>∑kÕ«$T, •yê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ düeTdü´\qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó#˚à bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ eT+Á‹ nqT#·s¡T\T <ë&ç #˚j·T&É+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nì nHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ kÕø屑·TÔ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düeTø£å+˝ÀH˚ eT+Á‹ nqT#·s¡T\T bÕÁ‹πøj·TT&ÉT ø=+&Éj·T´ô|’ <ë&ç #˚j·T&É+ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ >=&ɶ*ô|≥Tº e+{Ï<äHêïs¡T. eT+Á‹ @sêdüT ‘·q nqT#·s¡T\qT bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T|ü≈£î+&Ü n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√yê\Hêïs¡T. <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq eT+Á‹ nqT#·s¡T˝…’q Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, kÕsTT lìyêdü¬s&ç¶ô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdtº

ô|+∫q Ç+{Ï, ˙{Ï |üqTï\ô|’ CÒ.@.dæ. ìs¡düq |üqTï\qT #Ó*¢+#·sê<ä+≥÷.... q>∑s¡yêdüT\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq H˚‘·\T

#˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕÁ‹πøj·TT\T sêC≤, s¡+>∑kÕ«$T, Hêì, ø=+&Éj·T´, »e÷˝Ÿu≤wü, me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T, Hê>∑eT~›˝Ò{Ï, Hê>∑düTã“sêj·TT&ÉT, @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T sêeTdüTã“qï, s¡y˚Twtu≤ãT, kÕsTTÁ|ükÕ<é bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äeTTàqï .... H˚‘·.....e÷ ... #·+Á<äu≤uÒ

bÕ|ü nqTe÷qdüŒ<ä˝À eTè‹

u≤ãT ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ >∑TãT\T |ædædæ N|òt u§‘·‡≈£î $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘˚~ : ‘˚<˚bÕ H˚‘· k˛$TXË{Ϻ. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô ): sêÁwüº+˝À <äeTTàqï H˚‘· ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&˚qì õ˝≤¢ ‘˚<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nqï<ë‘·\ ÁX‚j·TdüT‡qT ø√] ‘·eT H˚‘· ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥qT #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ á j·÷Á‘·≈£î ôd’‘·+ sê»ø°j·T s¡+>∑T |ü⁄*y˚T+<äT≈£î ø±+Á¬>dt H˚‘·\T j·T‹ïdüTÔ+&É&É+ dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T. πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡ì |ædædæ N|òt u§‘·‡ #Ó|üŒ≥+ Äj·Tq n$y˚ø±ìøÏ, ~>∑C≤s¡T&ÉT ‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT m˝≤+{Ï mìïø£\T ˝Òeì, πøe\+ ¬s’‘·qï\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± ‘·eT H˚‘· á j·÷Á‘·qT #˚|ü{≤ºs¡qï dü+>∑‹ì Äj·Tq Á>∑Væ≤+#ê\Hêïs¡T. |ædædæ N|òt u§‘·‡≈£î ‘·eT n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω ‘· ˝Ò<äHêïs¡T. Äj·TH√ bÕbÕ‘·Tà&Éì, y√ø˘‡yê>∑HéqT sê≈£î+&Ü #˚dæq |òüTqT&Éì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. ¬s$q÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ôd’‘·+ ‘·eT n~ÛH˚‘· |üs¡´≥q‘√ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêï&ÉHêïs¡T. d”eT˝À ‘·q nÁ&Ódt >∑\¢+‘·e⁄‘ê<äqï Ä+<√fi¯q˝À Äj·Tq ñHêï&ÉHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êeTT #˚|ü{Ϻq »qàuÛÑ÷$T ù|s¡T e÷]à s¡#·Ãã+&É>± ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì, n~ ôd’‘·+ ô|òsTT˝…’+<äHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ÇdüTÔqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT eTVæ≤fi¯˝Ò m<˚›yê #˚düTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ mø£ÿ&É |ü&çb˛‘·T+<√ nqï uÛÑj·T+‘√H˚ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T kÕúìø£ mìïø£\qT yêsTT<ë y˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.

|ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ q+<ë´\, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : q+<ë´\ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ u≤uÀ\T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q qs¡dæ+VüQ\T(40) nH˚ e´øÏÔ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+#ê&ÉT. áj·Tq q+<ë´\ u§>∑TZ˝…’Hé ÁbÕ+‘·+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+#·>±H˚ n|ükÕàs¡ø£ dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. yÓ+≥H˚ kÕúì≈£î\T q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. á Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Te\dæ ñ+~. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

lXË’\+ ÁbÕC…ø˘º qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): : ÁbÕC…ø˘º ø±\˙˝Àì m.|æ.C…Héø√ ø±\˙˝À ìyê dü+ ñ+≥T+~.Hê>∑sêE, •e≈£îe÷] <ä+|ü‘·T \ ≈£îe÷¬sÔ n+_ø± (6HÓ\\T) nH˚ |üdæ bÕ|ü nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ eTè‹ #Ó+~+~.nsTT‘˚ á bÕ|ü eTè‹ |ü\T nqTe÷ Hê\≈£î ‘ê$düTÔ+~. ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ ø±s¡D+ >± ‘·q n‘ÓÔ s¡eTD ‘·q bÕ|üqT #·+|æq≥T¢ ‘·*¢ •e≈£îe÷] Äs√|ædüTÔ+~. kı+‘· eTqesê*ì #·+|ü⁄≈£îH˚ eTTs¡Tÿsê*ì ø±qT nì ‘·q≈£î >±ì ‘·q ø=&ÉT≈£îøÏ >±ì @$T ‘Ó*j·T<äì s¡eTDeTà $\|ædüTÔ+~.nsTT‘˚ bÕ|ü ‘·*¢ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ≥÷{ÖHé môd’‡ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ nqTe÷qdüŒ<ä eTè‹ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ 4 Á>±e÷\ |ü]~Û˝À... 16 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· uÛ≤Ø>± »qdüMTø£s¡D #˚dæq bÕغ ÁX‚DT\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú,qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ H˚&ÉT õ˝≤¢˝À kÕ>∑qT+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢ πø+Á<ä+ qT+∫ Äj·Tq á ø±s¡´Áø£e÷ìï ø=qkÕ–+#· qTHêïs¡T. Ä\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ÄdüŒ] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT |üsêeT]ÙkÕÔs¡T. yê]ì dü«j·T+>± ø£*dæ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√qTHêïs¡T. yÓTT<ä≥ ÄdüŒ] qT+∫ <˚eqã+&É Á>±e÷ìøÏ 6 øÏ.MT y˚Ts¡ |üs¡´{Ïdü÷Ô ¬s’‘·qï\qT ø£\TkÕÔs¡T. nô|’ <˚eqã+&É qT+∫ ∫qïVüQ*Ô es¡≈£î 3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À ¬s’‘·qï\qT Äj·Tq |üsêeT]ÙkÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&çqT+∫ ÄsY. eT+&É–] y˚TsTTHé s√&é qT+∫ Á>±eT+ ˝À|ü*øÏ 2 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq |üs¡´≥q kÕ>∑qT+~. nô|’ |ü‹Ôø=+&É≈£î 5 øÏ.MT y˚Ts¡ ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· |üs¡´≥q kÕ>∑qT+~. nq+‘·s¡+ |ü‹Ôø=+&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z πø+Á<ä+˝À kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\≈£î ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫, Á|üdü+–kÕÔs¡T. ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·&É+, |ü+≥ qwüº+ $esê\qT ùdø£]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&çq ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\qT Äj·Tq |üsêeT]Ù+∫, #˚j·T÷‘·qT n+~+#˚ neø±X¯+ ñ+~.

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø±sê´\j·÷ìï CÒ.@.dæ. Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ eTT≥º&ç+ ∫+~. >∑Ts¡Tyê s¡+ Ä ãè+<ä düuÛÑT´\T ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫, ‘·eT ìs¡düqqT ‘Ó*j·T CÒkÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫‘·ÔyÓTT∫Ãq Ø‹q ô|+∫q á |üqTï\qT #Ó*¢+#·sê<äì q>∑s¡yêdüT\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ìØí‘· ìã+<Ûäq\qTbÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ô|+∫ q á |üqTï\ qT #Ó*¢+#·sê<äì, bÕ‘· |üqTï\H˚ #Ó*¢+#ê\ì yês¡T #ÓbÕŒ s¡T. bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ øöì‡˝Ÿ @sêŒ≥j˚T´+‘· es¡≈£L bÕ‘· |üqTï\H˚ #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. Ä øöì‡˝Ÿ

n~ÛH˚‘· |üs¡´≥q‘√HÓ’Hê ø£<ä*ø£ e#˚ÃHê.....‘Ó\T>∑T ‘·eTTfi¯ófl ◊ø£´eTj˚T´sê ø£s¡÷ï\T,qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q‘√HÓ’Hê õ˝≤¢ bÕغ˝À ø£<ä*ø£ e#˚ÃHê, ‘Ó\T>∑T ‘·eTTà\T ø£\dæ b˛j˚THê nì ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT<äq|ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ>∑‘·+˝À ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ*–+~. ¬s+&√kÕ] ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt bÕغH˚ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+‘√ ‘Ó<˚bÕ &û˝≤ |ü&çb˛sTT+~. Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ìjÓ÷»ø£esêZ\ yê]>± $&çb˛j·÷s¡T. sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ‘·|üŒ kı+‘·+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± Ä+<Û√fi¯q\T #˚|üŒ{ÏHê <ëU≤˝≤\T eT#·TÃø£sTTHê ø±qsêe&É+ ˝Ò<äT. BìøÏ ‘√&ÉT ~«rj·T ÁX‚DÏ H˚‘·\qT me«Øì m<ä>∑˙j·T≈£î+&Ü #˚kÕs¡qï n|üyê<äT\T ñHêïsTT. n~∏ø±s¡ bÕغøÏ ‘√&ÉT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt |ü⁄s¡T&ÉTb˛düTø√e&É+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT bÕغ\qT m<äTs√ÿyê*‡ ñ+≥Tqï~. ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\ ø£\Vü≤\‘√ Ä+<Û√fi¯q\˝À ˇø£s¡T bÕ˝ÀZ+fÒ eTs=ø£ es¡Z+ &ÉTe÷à ø=≥º&É+ #˚dü÷Ô bÕغì eT]+‘· nu≤düTbÕ\T #˚düTÔHêïs¡T. b˛˙ n~∏H˚‘· nsTTHê Çs¡TesêZ\qT ˇø£ <ä>∑Zs¡≈£î #˚]à n+<ä]ì ø£\dæø£≥Tº>± ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n˝≤ ø±˙ |üø£å+˝À M]øÏ Á|ü‘ê´qeTj·T+>± ø=‘·Ôyê]qsTTHê bÕغ˝ÀøÏ rdüTø=ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·ø£b˛‘˚ >∑‘·+˝À ¬>*ÃHê kÕúHê\ø£+fÒ ‘·≈£îÿe≈£î ~>∑C≤πs Á|üe÷<ä+ ñ+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àn<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø£s¡÷ï\T$ sêuÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä],q>±q|ü˝…¢»Hês¡›Hé¬s&ç¶,Ä\÷s¡T yÓ’≈£î+sƒ¡+

m$Tà>∑q÷s¡T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q Ä+Á<ÛäCÀ´‹ $˝ÒK] ø=+&Éj·T´ô|’ Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ nqT#·s¡T\ <ë&çì ìs¡dædü÷Ô m$Tà>∑q÷s¡T ‘ê\÷ø£ »s¡ï*düTº\T <Ûäsêï sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À á HÓ\ 2q ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ >±]ì Á|ü»\T yêdüÔyê\T n&ç–q+<äT≈£î Ä $wüj·÷\T »s¡ï*düTº\T sêkÕÔs¡ì e´+>∑´+>± e÷{≤¢&çq+<äT≈£î ø±s¡´Áø£e÷ìï »s¡ï*düTº\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. Bìï J]í+#·Tø√ì eT+Á‹ nqT#·s¡T\T $˝ÒK] ø=+&Éj·T´ô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. á <ë&çì ìs¡dædü÷Ô m$Tà>∑q÷s¡T @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq |ü≥ºD+ <Ûäsêï,sêkÕÔs√ø√\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø£è|ües¡+ Vü≤»¬s’j·÷´s¡T. $˝ÒK]ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ɶ eT+Á‹ nqT#·s¡T\qT n¬sdtº #˚j·÷\ì, eT+Á‹ @sêdüT &ÍHé &ÍHé n+≥÷ |ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëq s√&ÉT¢ >∑T+&Ü »s¡ï*düTº\T ìHê<ë\T #˚dü÷Ô sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷»+˝À ìC≤\T ìs¡“¤j·T+>± yês¡Ô\T ÁyêdüTÔqï $˝ÒKs¡¢ ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ nH˚ø£ kÕs¡T¢ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç+<äì, >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T $˝ÒK] ø=+&Éj·T´ ô|’ @sêdüT

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú,qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ Ä+Á<ÛäCÀ´‹ $˝Òø£] ø=+ &Éj·T´ô|’ eT+Á‹ @sêdüT nqT#·s¡T\T #˚dæq <ë&çì @|æj·TT&ÉãT¢´C… K+&ç+ ∫+~. yÓ+≥H˚ Ä $˝Òø£]ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq eT+Á‹ nqT#·s¡T\qT n¬s düTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô bÕÁ‹πøj·TT\T, bò˛{ÀÁ>±|òüs¡T¢, ¬øyÓTsê yÓTq¢ ãè+<ä+ ø£˝…ø=ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü{Ϻ+~. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T bÕÁ‹πøj·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q nqT#·s¡T\T $˝Òø£]ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çHê sêÁwüº Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Ä|üø£b˛e&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À $˝Òø£s¡T\ô|’ <ë&ÉT\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tì, Çø£ô|’ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ Ç<˚ &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï yês¡T ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘≈£î n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕÁ‹πøj·TT\T –&ɶj·T´, düTã“sêj·TT&ÉT, lqT, eT<ÛäTdüT<Ûëø£sY, q+<äøÏc˛sY, ø£eT˝≤ø£sY, #·+Á<äX‚KsY, Á|ükÕ<é, ≈£îe÷sY, s¡$, \ø£åàqï, ø£s¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘·+>± Ç+&ÉT¢ ì]à+∫ ÇkÕÔeTHêï : {Ï.J ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) :q>∑s¡+˝À kı+‘· düú\+ ñ+&ç Çfi¯ó¢ ì]à+#·Tø√˝Òì yê]øÏ ñ∫‘·+>± Ç+&ÉT¢ ì]à+∫ ÇkÕÔeTì sêÁwüº ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ïõ.yÓ+ø£fÒwt yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ q>∑s¡+˝Àì 3e yês¡T¶˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± Ç+{Ï |ü{≤º\T, Ç+&ÉT¢ eT+ps¡T |üÁ‘ê\T, |æ+#·qT¢, πswüHéø±s¡T¶\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± sêÁwüº ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ myÓTà˝Ò´ nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T ˝Òì yês¡+<ä]øÏ q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ Ç|æŒ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. 25y˚\ ≈£î≥T+u≤\T πswüHéø±s¡T¶\T edüTÔHêïj·Tì, Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#˚≥|üŒî&ÉT ø=ìï bıs¡bÕ≥T¢ »s¡T>∑T‘êj·Tì, yê{Ïì dü]~<äT›ø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À |æ+#·qT¢, Ç+{Ïdüú\+, Ç+&É¢ø√dü+, πswüHéø±s¡T¶\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚dæq yê]øÏ ns¡TΩ˝…’q ñ+fÒ Ç|üŒî&ÉT πswüHéø±s¡T¶\T ÇdüTÔHêïeTì eTs√ 2 HÓ\˝À¢ |æ+#·qT¢ ≈£L&Ü ÇkÕÔeTì eT+Á‹ Á|ü»\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. sêJyé nyêCŸ jÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 50 eT+~ \_›<ës¡T\T ø£*dæ eùdÔ ≈£L&Ü ñ∫‘·+>± Çfi¯ó¢ ì]à+∫ ÇkÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À s√&ÉT¢ yÓ&É\TŒ, ø±\«\ ìsêàD+, X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ yÓqTø±&ÉT‘·THêïs¡ì, mes¡T m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T m<äTs¡Tø√≈£î+&Ü ø=+‘· Ä\dü´yÓTÆHê n+<ä]øÏ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq edü‘·T\T

ìs¡+»Hé Á|ükÕ<é, q+<ë´\ mHéôV≤#Y uÛ≤düÿsY¬s&綽≤+{Ï ø=+<äs¡T H˚‘·\T e÷Á‘·+ bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯SÔHêïs¡T. ‘Ó<ÓbÕ m+m˝Ÿ@\T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêï #√≥ ôd’‘·+ bÕغøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î e÷Á‘·+ n+‘√ Ç+‘√ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. Çø£ $T–*q #√≥¢ bÕغ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ H˚‘·\T ø£qT#·÷|ü⁄y˚Ts¡˝À ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äì øÏ+~kÕΔsTT H˚‘·\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. bÕغ ìs¡«Vü≤D Ä]Δø£uÛ≤s¡+‘√ ≈£L&ÉTø=ì ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T b˛©düT πødüT\≈£î ôd’‘·+ uÛÑj·T|ü&ç <ä÷s¡+>± ñ+≥THêïs¡qï $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTsTT‘·THêïsTT. bÕD´+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® u…’¬s&ç¶ e÷Á‘·+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Áôddt n~ÛH˚‘·qT \ø£å´+>± #˚düTø=ì |ü\Te÷s¡T¢ Äs√|üD\T #˚kÕs¡T. ˇø£]<ä›s¡T H˚‘·\T e÷Á‘·+ n~∏ø±s¡ bÕغøÏ e´‹πsø£+>± >∑fi¯+ $|ü⁄Œ‘·THêïs¡T ‘·|üŒ $T–*q #√≥¢ ø£˙dü düŒ+<äq ø£s¡Te⁄ ne⁄‘·Tqï~. @ XÊK˝À #·÷dæHê n$˙‹ $#·Ã\$&ç>± kÕ>∑T‘·Tqï~. ø£˙dü+ ù|<ä\≈£î n+~+#˚ dü]º|æ¬ø≥T¢, Ç+{Ï |ü{≤º\T,|üø±ÿ Á>∑TVü≤\T, e´ekÕj·T s¡TD≤\T bı+<ë\+fÒ Çø£ u≤´+≈£î\ #·T≥÷º #Ó|ü⁄Œ\T n]–‘˚ ‘·|üŒ s¡TD+ \_Û+#·&É+˝Ò<äT. M{Ïô|’ ø£˙dü Ä+<√fi¯q\T, bÕغ ø√dü+ ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ |òüD+>± ô|{Ϻ |üì#˚ùd ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñHêï yê]ì >∑T]Ô+∫ nìï y˚fi¯fl˝≤ n+&É<ä+&É\T n+~#ê*‡q H˚‘·\T ø£˙dü |ü\ø£]+|ü⁄≈£î H√#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.

eT+Á‹ nqT#·s¡T\ <ë&çøÏ ìs¡düq>± »s¡ï*düTº\ <Ûäsêï

ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ ø±]àø£ dü+|òü÷\T C…’˝Ÿ uÛÑs√ eT+Á‹ nqT#·s¡T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷* &√Hé, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, øÏs√dæHé, e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT ~q ~q Á|ües¡úe÷q+>± ô|+#·T≈£î+≥÷ ø±]à≈£î\ Jeq Á|üe÷D≤˝‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·T+<äì, πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ πø+Á<ä ø±]àø£ ÁfÒ&é j·T÷ìj·TqT¢ ◊ø£´eT‘·´+>± ªC…’˝ŸuÛÑs√μ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‹ ø±]à≈£î&ÉT ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zì Á|üuÛÑT‘·«+ ~– e#˚à es¡≈£î b˛sê&Ü\ì C…’\Tø£ yÓfi¯fl&Üì¬ø’Hê dæ<ä›|ü&Ü\ì ø±]à≈£î\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ á HÓ\ 8q <˚X¯ yê´|üÔ+>± nìï πø+Á<ä ø±]à≈£î\ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À C…’˝ŸuÛÑs√ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @◊{°Md” õ˝≤¢ e]ÿ+>¥ Á|üdæ&Ó+{Ÿ mHé.düT+ø£j·T´ ‘ê\÷ø± ø±s¡´<ä]Ù ∫qï s¡Væ≤e÷Hé\T nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ø±sê´\j·T+˝À @◊{°Md” sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\ ªyê˝Ÿb˛düºsY\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝À |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·ø£b˛>±, ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± ø£˙dü y˚‘·q+ ≈£L&Ü #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äs√|üD\T >∑T|æŒ+#ês¡T. á <˚XÊìøÏ dü+|ü<äqT düèwæºdüTÔqï ø±]à≈£î\ ø£&ÉT|ü⁄ ø=&ÉT‘·÷ <Ûäqe+‘·T\≈£î e÷Á‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ sêsTTr\T ø£*Œdü÷Ô yê] n&ÉT>∑T\≈£î eT&ÉT>∑T\T ˇ‘·TÔ‘·T+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ áHÓ\ 8q »]π> ªC…’˝ŸuÛÑs√ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q ãT~› #Ó|üŒuÀ‘·Tqï≥T¢, áHÓ\ 15 qT+&ç 18 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\˝À uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~kÕÔeTì ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ‘ê\÷ø± ñbÕ<Ûë´≈£åî\T mdt.nq«sY, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ÁøÏcÕí, ø£\T¢>ö&é, Vü≤e÷* j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T düT+ø£qï, s¡eTD, uÛ≤düÿsY, n+>∑Héyê&ç, ô|sTT+{Ï+>¥, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@sêŒ≥j·÷´πø |üqTï\ ô|+|ü⁄<ä\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. q>∑s¡yêdüT\T es¡<ä˝À¢ düs¡«+ ø√˝ÀŒsTT, Ç+ø± ø√\Tø√ø£ eTT+<˚ á |üqTï\ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü&É+ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ ‘·>∑<äHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î&ÉT m+.@. Vü≤|ò”CŸ U≤Hé, d”| ”m+ e÷J bò˛¢sY ©&ÉsY Ç. |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T {Ï. yÓ+ø£≥ ÁøÏcÕí¬s&ç¶, ô|s¡T>∑T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ¬s&ç¶, u≤\sêE, »j·T+‹ yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢, ø±+‘ê¬s&ç¶, uÛ≤C≤bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE, uÛ≤düÿsY, bÕ|ü⁄\sY Á|òü+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT yê]|òt, ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À Ä,j·÷ bÕغ\T, dü+|òü÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£*ŒkÕÔeTì eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç‘·s¡ sêÁwüº\ ø£+fÒ eTq sêÁwüº+˝À ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T, _j·T´+, ø£+~|ü|üŒî, C§qï\T, >√<ÛäTeT\T, ÄsTT˝Ÿ, ‘·≈£îÿe πs≥T≈£î n+~düTÔHêïeTì, <ëìï Á|ü»\T ns¡ú+ #˚düTø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ dü+πøåeT |òü˝≤\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ ns¡TΩ˝…’q 57 |æ+#·qT¢, 312 Ç+{Ï |ü{≤º\T, 23 Ç+&É¢ eT+ps¡T |üÁ‘ê\T, 405 πswüHéø±s¡T¶\T \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. sêÁwüº XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´&ÉT düT<Ûëø£sY u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 24 >∑+≥\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ kı+‘· &ÉãT“qT Ks¡Tà #˚dæ Á|ü»\≈£î ùde #˚düTÔHêï&Éì, M~Û M~ÛøÏ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY, @sêŒ≥T #˚dü÷Ô Á|ü»\ ø√dü+ |üì #˚düTÔqï Hêj·T≈£îìï Ábı‘·‡Væ≤ùdÔ eT]+‘· eTT+<äT≈£î e∫à Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq edü‘·T\T @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. e÷J y˚Tj·TsY s¡|òüTTsê+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì, Ç+<äT˝À bÕ˝§Zì ns¡TΩ˝…’q yês¡+<äs¡T Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<äTø=ì \_›bı+<ë\ì Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô, eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+»˙sY sê»X‚KsY, ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY s¡+>±¬s&ç¶, e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢, ¬s$q÷´, >∑èVü≤ ìsêàD dü+düú, q>∑s¡ bÕ\ø£ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqT#·s¡T\T <ë&ç #˚XÊs¡ì, yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdtº #˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T, Á|æ+{Ÿ MT&çj·÷, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ »s¡ï*düTº\T, Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$˝Òø£]ô|’ <ë&çøÏ ìs¡düq n\÷s¡T,qe+ãsY 3 düTes¡íyês¡Ô : ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T˝À Ä+Á<ÛäCÀ´‹ $˝Òø£] ø=+&Éj·T´ô|’ eT+Á‹ @sêdüT nqT#·s¡T\ <ë&çì ìs¡dædü÷Ô @|æj·TT&ÉãT¢´C…, Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. >∑Ts¡Tyês¡+ Ä, j·÷ dü+|òü÷\T kÕúìø£ ÄsYn+&é_ Ä‹~∏>∑èVü≤+ qT+∫ uÛ≤Ø sê´©>± ãj·T˝Ò›] n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ <ëø± e∫Ã, nø£ÿ&É <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á <ë&çì K+&ç+#ês¡T. bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ H˚‘·\, yê] nqT#·s¡T\ nqT∫‘· e´eVü‰s¡ XË’*ì yês¡T ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕÁ‹πøj·TT\T dü«s¡÷|t, ÁbòÕì‡dt, s¡|òüTTu≤ãT, Mπswt, yÓ+ø£qï, #·\|ü‹, &˚ìj·T˝Ÿ, sêCÒwt, düT+ø£qï, Hêj·TT&ÉT, >√bÕ˝Ÿ, bÕ|üC≤Hé, dæ|æm+, dæ|æ◊, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD kÕ«$T, dü‘·´Hêsêj·TD, ¬ø.m˝Ÿ. sêeTø£èwüí, sê+;Û+Hêj·TT&ÉT, dü+Jej·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡Vü≤<ës¡T\ eTs¡eTà‘·T\¬ø’ eT+Á‹ <Ûäsêàq≈£î $»„|æÔ Ä\÷s¡T,qe+ãsY 3 düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢˝Àì Ä\÷s¡T, yÓTT\>∑e*¢ s¡Vü≤<ës¡T\qT eTs¡eTà‘·T\qT #˚sTT+#ê\ì e÷J myÓTà˝Ò´, dæ|æ◊ H˚‘· sêeTÁøÏwüí ÄsYn+&é_ eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêyé≈£î $»„|æÔ #˚kÕs¡T. Ä s¡Vü≤<ë] |üP]Ô>± bÕ&ÉsTT, >∑‘·T≈£î\ eTj·T+>± e÷]+<äì Äj·Tq eT+Á‹øÏ #ÓbÕŒs¡T. Ä\÷s¡T qT+∫ yÓTT\>∑e*¢, C§Vü≤sê|ü⁄s¡+, ÄdüŒ] Á>±e÷\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î á s¡Vü≤<ë] ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äHêïs¡T. á s¡Vü≤<ë] bÕ&Ée&É+‘√ >∑]“¤DÏ\T, >∑T+&Ó»ãT“\Tqïyês¡T, eè<ÛäT›\T rÁe nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á s¡Vü≤<ë]ì u≤>∑T#˚sTT+#ê\ì ÄsYn+&é_ NÛ|t Ç+»˙sY s¡÷. 3.50 ø√≥¢ n+#êHê‘√ ìy˚~ø£ |ü+bÕs¡ì, Ä ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á $wüj·÷\qT Äj·Tq dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T uÛÑ÷ù|wt, ∫qï sêeTø£èwüí, Hê>∑sêE, >√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

edü‹ >∑èVü‰\ nø£dæàø£ ‘·ìF Ä\÷s¡T, qe+ãsY 3 düTes¡íyês¡Ô : Ä\÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\qT õ˝≤¢ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î&ÉT {Ï. ãT#·Ãj·T´ >∑Ts¡Tyês¡+ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T á @&Ü~ 95 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ê \Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 102 edü‹ >∑èVü‰\T+&É>± yê{Ï˝À 66 Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\T, 46 n<Ó› uÛÑeHê˝À¢ ñHêïj·THêïs¡T. 46 edü‹ >∑èVü‰\qT ì]à+#˚+<äT≈£î s¡÷. 2.30 ø√≥¢ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·÷ \ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£\T |ü+bÕeTHêïs¡T. Vü‰düº\T |ü]ø£sê\qT Ä\÷s¡T pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ <ë∫q $wüj·÷ìï bÕÁ‹πøj·TT\T Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± Ä $wüj·T+ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. |üP]Ô $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îì, $#ê]+∫, ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, eTTìkÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


e] <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ëìï ‘·ìœ #˚dæq ‘·Vü≤o˝≤›sY |æ≥¢+ , qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝À dæ+–˝Ÿ$+&√\ <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡ΔHé ‘·ìF #˚kÕs¡T. ø√qT>√\T πø+Á<ä+˝À @˝≤+{Ï neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘Ó ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#·ø£ ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝ÀH˚ <ÛëHê´ìï $Áø£sTT+#ê\ì <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+∫ yÓ÷düb˛e<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+∫q <äX¯˝À ø√ìï düeTdü´\T @s¡Œ&ܶj·Tì yê{Ïì Ädüs¡ #˚düTø√ì <äfi≤s¡T\T #Óô|Œ e÷≥\T q$Tà <ÛëHê´ìï

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY 2011

yê]øÏ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTàe<ä›ì ø√qT>√\T πø+Á<ä+˝À @<Ó’q düeTdü´ e⁄+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq á dü<äeø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T dæ+–˝Ÿ$+&= ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, MÄsYz Hêsêj·TDsêyé, ‘·Vü≤o˝Ÿ dæã“+~, dæ+–˝Ÿ$+&√ dæã“+~ , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT s¡#·Ãã+&É sêqTqï eT+Á‘·T\T düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, dü_‘· n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À sê»ø°j·T CÒ@dæ, {ÏÄsYmdt, _CÒ|æ uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢ #˚dæq b˛©dtXÊK ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì u≤˝§ÿ+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT+~.á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ sêÁwüº uÛ≤Ø eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&綑√bÕ≥T õ˝≤¢ Ç+#ê]® eT+Á‹, ôVA+XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nìï @sêŒ≥¢qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é dü«j·T+>± |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç yÓTT<ä˝…’ HÓ˝≤Ks¡T 30 es¡≈£î õ˝≤¢˝Àì 9 ìjÓ÷»ø£ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ù|s¡T‘√

<Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï Äes¡D˝À e] <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢ ¬s’‘·T ùde düVü‰ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òüT+ #Ó’¬sàHé e÷ìø˘sêyé ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{ÏøÏ j·T+Á‘·+ |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ eT]jÓ÷ø£ j·T+Á‘·+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+ e\¢ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç <Ûëq´+ ø√qT>√\T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ $wüj·T+qT ¬s’‘·T k˛<äs¡T\T >∑$Tì+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T HÍX¯Hêj·Tø˘ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‘·T\T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·&Üìï n&ÉT¶ø√yê\ì Ç|üŒ{Ïπø b˛*{Ïø£˝Ÿ CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ |æ\T|ü⁄ìe«>± õ˝≤¢˝À sê»ø°j·T CÒ@dæ‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚ùdÔ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ç|üŒ{Ïπø eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ &çõ|æì Ä<˚•+#·>± õ˝≤¢ b˛©dt XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T n+~ ñHêïsTT.¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚ùdÔ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\‘√bÕ≥T πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·Tã&ÉT‘êj·Tì õ˝≤¢ md”Œ sêeTø£èwüíj·T´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq s¡÷.1øÏ øÏ˝À _j·T´+

7

|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T.n<˚ $<Ûä+>± yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ˝À ˝ø£å 8y˚\ πswüHé ø±s¡T¶\≈£î ≈£L|üHé\T n+<ä#˚j·TqT+&É>± 20 y˚\ eè<ë›|ü´, $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#Û·Hé\T, 18 y˚\ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒj·TqTHêïs¡T.n<˚ $<Ûä+>± Ç+~s¡»\Á|üuÛÑ ÁøÏ+<ä md”‡, md”º uÛÑ÷eTT\qT n_Ûeè~› |ü]#˚ $<Ûä+>± uÀs¡Tu≤e⁄\qT ‘·$«+#·T≥, yÓ÷≥s¡¢ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüTø√qTHêïs¡T.¬s’‘·T eTVæ≤fi¯ dü<ädüT‡\ ÁøÏ+<ä \_›<ës¡T\≈£î bÕe˝≤e&ç¶ |ü+|æDÏ, eTVæ≤fi¯ düeTK´ uÛÑeHê\T ì]à+#·qTHêïs¡T.M{Ï‘√bÕ≥T ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\ qT+&ç Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·qTHêïs¡T.á ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|ü⁄q Äj·÷ XÊK\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ô|<ä›m‘·TÔq \_›<ës¡T\ ‘·s¡*+|ü⁄ ø√dü+ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+~.õ˝≤¢ b˛©dt XÊK s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘êïìï $|òü\+ #˚ùd+<äT≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´˝À uÛ≤>∑+>± |ü\Te⁄]ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T.

á HÓ\ 10q

Eø£ÿ˝Ÿ˝À s¡#·Ãã+&É Eø£ÿ˝Ÿ, qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 10e ‘˚~q kÕj·T+Á‘·+ 3>∑+≥\ 30 ì$TcÕ\≈£î Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À <Ûäs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï yê]øÏ ô|+ø£åqT¢, Çfi¯fl eT+p], πswüHéø±s¡T¶\qT Ç|üŒ{Ïπø Á>±e÷\ yê]>∑ dü+uÛÑ+~‘· Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\#˚ |ü+|æD° øÏ dæ<Ûä›+ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ $T–*b˛sTTq \_›<ës¡T\T ‹]– neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ |üs¡T#·T≈£îH˚+<äT≈£î 10 e ‘˚~q »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT dü+<äs¡“+>± yês¡T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î πswüHéø±s¡T¶, ô|+ø£åHé , Vü≤Ödæ+>¥ XÊK\≈£î dü+uÛÑ+~+∫ $&ç$&ç>± eT÷&ÉT πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bìì Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eT+&É\+˝À bÕsƒ¡XÊ\˝\À $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔqï $<ë´s¡Tú\¬ø’ eT+&É\ yÓTT‘·Ô+˝À 8 Áf…Æ ôd’øÏfi¯flqT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT dü+<äs¡“+>± bÕ˝§Z+≥Tqï eT+Á‹ , myÓTà˝Ò´ , myÓTੇ , ø£˝…ø£ºsY #˚‘·T\ MT<äT>± Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ eT+p¬s’q 8 Áf…Æôd’øÏfi¯¢qT $<ë´s¡Túø£\T |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY >√|æ , m+|æ&çz |üs¡“qï\‘√ ø£*dæ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìï dü+<ä]Ù+∫ $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£ |ü\T]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î n+~düTÔqï b•ºø£ ÄVü‰s¡+ô|’ $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T Äs√>∑´ |ü]dæú‘·T\T, #·<äTe⁄\ô|’ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥T $<ë´s¡Tú\T $<ä´˝À sêDÏ+#˚˝≤ #·÷&Ü\ì Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶HéqT Ä<˚•+#ês¡T.

H˚{Ï qT+&ç Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝À

‘Ó\+>±D ø√dü+ eTs√ ã*<ëq+ kÕe÷õø£ ‘·ìF\T |æ≥¢+ , qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ ˝À >∑\ sêJyé>±+BÛ ø±\˙˝À ìedædüTÔqï ˇ&Ó¶ ˝≤\j·T´(17) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·à ã*<ëq+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ |æ≥¢+˝Àì sêJyé>±+BÛ ø±\˙øÏ #Ó+~q ˝≤\j·T´ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± »s¡T>∑T‘·Tqï ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷\T #·÷dæ rÁe eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<√ sê<√ qì, ñ<ä´eT+ $s¡eTD Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ‘Ó\+>±D sê<˚yÓ÷qì >∑‘· ø=ìï s√E\T>± $#ês¡+>± ø£ì|æ+#ê&Éì yê] ≈£î≥T+ã düãT´\T ‘Ó*bÕs¡T. eè‹ÔØ‘·´ ø°¢qsY>± |üì#˚ùdyê&ÉT. ø√ìï s√E\T>± |üìøÏ yÓfi¯fl&É+ ˝Ò<äì Ç+{Ï<Ó>∑Zs¡H˚ ñ+&ç m|ü&ÉT #·÷dæq ~>∑T\T>± ø£q|ü&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D n+≥÷ e⁄+&˚yê&Éì Çs¡T>∑T b˛s¡T>∑T yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î Ç+{À¢ mes¡T ˝Òì~ #·÷dæ øÏs√dæHé b˛düTø√ì ì|ü n+{Ï+#·T≈£îHêï&ÉT. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï mdt◊ ~sêe‘Y VüQùd‡Hé dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì |ü]o*+#·>∑ dü+|òüT≥q #˚dü≈£î+{≤qì Áyêdæ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mdt ◊ ~sêe‘YVüQùd‡Hé düú\+˝À eTs¡Dyê>∑÷à\+ <√]øÏ+<äHêïs¡T. n+<äT˝À Hê#êe⁄≈£î mes¡T ‘·+Á&ç Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ uÛ≤<äT´\T ø±s¡D+ ø±s¡ì , eTq ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·à ã*<ëq+ ‘Ó*bÕs¡T.

bÕ‘· ø£ø£å\‘√ e´øÏÔ ô|’ <ë&ç #˚dæq ìC≤e÷u≤<é Á ô | dt ø £ ¢ u Ÿ ˝ À #√] eTT>∑TZ]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT Eø£ÿ˝Ÿ, qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì b˛#ês¡+ ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q ÄXÀø˘ nH˚ e´øÏÔô|’ Ä<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T <ë&ç #˚j·T&É+ ô|’ yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ mdt◊ $.$»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. mdt◊ ‘Ó*|æq ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. b˛#ês¡+ ‘ê+&Ü ≈£î #Ó+~q nXÀø˘ nH˚ e´øÏÔ ‘·eT |üX¯óe⁄\qT y˚T|ü⁄ø√ì ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‹]– Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+&É>± n<˚ ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q dü÷s¡´, Áù|yéT#·+<é, _ø±´Hêj·Tø˘ nH˚ eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T <ë]˝À n&ɶ–+∫ >√&ɶfi¯ófl, ø£Ás¡\‘√ #·+ù|kÕÔeTì <ë&ç #˚dæq≥T¢ nXÀø˘ ‘Ó\|ü&É+‘√ yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. <ë&ç #˚dæq eTT>∑TZs¡T ì+~Û‘·T\ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ ÁøÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é Áô|dtø£¢uŸ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <=+>∑\T #√]øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T.á #√]˝À {°$‘√bÕ≥T Hê\T>∑T ≈£îØÃ\T n|üVü≤]+#·Tø£b˛j·÷s¡T.á #√]øÏ bÕ\Œ&ç+~ ‘Ó*dæqyê¬s’ ñ+{≤s¡ì 1{ÖHé b˛©dt\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.Áô|dtø£¢uŸ˝À |üì #˚düTÔqï e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔqï≥T¢ b˛©dt\T ‘Ó*bÕs¡T.πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ 1e {ÖHé môd’‡ qπswt ‘Ó*bÕs¡T.

Eø£ÿ˝Ÿ, qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì 22 Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >∑\ Á>±e÷\ìï+{Ï˝À 2010`11 ôdô|º+ãsY e÷dü+ es¡≈£î #˚|ü{Ϻq eTVü‰‘·à >±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á>±e÷˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 9 ãè+<ë\#˚ Á>±e÷˝À¢ kÕe÷õø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ mõmdtm|æmyéT |üs¡TX¯ósê+ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ #˚|ü{Ϻq $$<Ûä s¡ø±\ ñbÕ~Û |üqT\qT Á>±eT+˝À >∑\ ≈£L©\ <ë«sê n&ç– ‘Ó\TdüTø=ì ≈£L©\T #˚dæq |üìøÏ düø±\+˝À &ÉãT“ n+~q<ë, ˝Ò<ë nH˚ $wüj·÷ìï , |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+∫ nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝À Á>±eTdüuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫ |üqT\˝À Á>±eT+˝À >∑\ πøåÁ‘·kÕúsTT düVü‰j·T≈£î&ÉT ≈£L© &ÉãT“\T #˚*¢+|ü⁄˝À ‘·eT yê{≤qT Á|ü<ä]Ù+∫q≥¢sTT‘˚ <ëìô|’ ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ Hê\T>√s√E dü+<äs¡“+>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚ùd Á|üC≤y˚~Ûø£˝À ìy˚~ø£qT düeT]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì m|æz ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ øÏ e#˚à ‘·ìF ãè+<ë\≈£î Á>±e÷˝À¢ #˚|ü{Ϻq |üqT\ô|’ Á|ü»\T , ≈£L©\T me«]øÏ ãj·T|ü&É≈£î+&Ü dü¬s’Hê düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ≈£L©\≈£î #Ó*¢+#˚ ≈£L© &ÉãT“\˝À eT<Ûä´es¡TÔ\T m˝≤+{Ï Á|üy˚Tj·÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·≥ºØ‘ê´ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç~ Á>±eT+˝À >∑\ ≈£L©\T >∑eTì+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$ÁXÊ+‹ ñ<√´– Ç+{À¢ #√] 5 \ø£å\ $\TyÓ’q kı‘·TÔ n|üVü≤s¡D ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 03 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì bÕ‘· mHéõy√dt ø±\˙˝À >∑\ z $ÁXÊ+‹ ñ<√´– Ç+{Ï˝À >∑Ts¡Tyês¡+ <=+>∑\T #√]øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T.á #√]˝À düTe÷s¡T 5 \ø£å\ $\TyÓ’q q>∑<äT kı‘·TÔ n|üVü≤s¡D≈£î >∑T¬s’+~.á #√] 3`{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À>∑\ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± |üì #˚dæq $ÁXÊ+‹ ñ<√´–ì *+>∑j·T´ Ç+{Ï˝À <=+>∑\T |ü&ܶs¡T.u≤~‘·T&ÉT Ä~yês¡+ |ü⁄D´ πøåÁ‘·yÓTÆq wæ]&ûøÏ yÓ[fl ‹]– e∫à #·÷düTø=q>± ‘êfi¯+ y˚dæq Ç+{Ï ‘êfi≤\qT |ü>∑\>={Ϻ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘·q

|òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T.<=+>∑\T Ç+{Ï˝Àì \ø£å s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT, Äs¡T ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT, 20 ‘·T˝≤\ yÓ+&ç edüTÔe⁄\‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT ˝≤´|t{≤|t\qT ‘·düÿ]+∫q≥T¢ u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT.<=+>∑‘·q+ »]–q Ç+{Ï ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L¢dt {°+ y˚*eTTÁ<ä\qT ùdø£]+∫+~. <=+>∑‘·q+ »]–q ÁbÕ+‘êìï q>∑s¡ &çmdt|æ‘√bÕ≥T dæ◊, mdtôV≤#Yy√ dü+<ä]Ù+#ês¡T.u≤~Û‘·Tì |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ 3e {ÖHé b˛©dt\T ‘Ó*bÕs¡T.

düeTj·÷ìøÏ nqT>∑TD+>± ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ H˚&˚ ø£eT÷´ì{Ï uÛÑeq ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À |ü\T $<ë´ dü+düú˝À¢ Ç+≥sY, &çÁ^, |”J $<ë´s¡Tú\≈£î yê] ø£fi≤XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·÷ìøÏ ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì >∑s¡Tyês¡+ kÕúìø£ ø=‘·ÔãkÕº+&é m<äTs¡T>± nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (@◊mdtm|òt) n<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º>± n~Ûø£ dü+K´˝À Á{≤|òæø˘ ns¡>∑+≥ bÕ≥T düÔ_Û+#·&É+‘√ Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T ‘·ø£åDy˚T sêkÕÔs√ø√ ã+<é #˚j·÷\ì #Ó|üŒ&É+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ãdüT‡ y˚fi¯˝À¢ e÷]Œ&ç #˚ùd es¡≈£î Çø£ÿ&É qT+&ç ø£<ä\eTì ≈£Ls√Ãe&É+‘√ b˛©düT\≈£î, @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\≈£î yê>±«<ä+ #√≥T #˚düTø√>± Á{≤|æø˘ b˛©düT\T ÄsYm+ ‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç düeTdü´ |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+‘√ sêkÕÔs√ø√ $s¡$T+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ q>∑s¡ ø√XÊ~Ûø±] lsêyéT n<Ûä´≈£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡

n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.düTπs+Á<ä, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´<ä]Ù s¡eTD\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T qT+&ç ‹eTà+<=&ç¶, &Ü´+, sêCÀ*, ãdüT‡\T ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\≈£î sêe\dæq ãdüT‡\T 8.30 >∑+≥\≈£î sêe&É+ e\¢ ãdtbÕdt‘√ Á|üj·÷DÏ+#˚ 300 eT+~ $<ë´s¡Tú\T dü¬s’q düeTj·÷˝À¢ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü≤»s¡Tø±˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ‹]– kÕj·T+Á‘·+ 4.50 >∑+≥\≈£î ‹]– yÓfi≤fl*‡q ãdüT‡ 6.50 >∑+≥\≈£î yÓfi¯óÔ+~. á $<Ûä+>± ãdüT‡\T Ä\dü´+>± q&É|ü&É+ e\q $<ë´]úì\T, $<ë´s¡Tú\T yê] Ç+{ÏøÏ yÓfi‚fl dü]øÏ 9 >∑+≥\T ne⁄‘·T+~. ‘·ø£åDy˚T yê]øÏ dü¬s’q f…ÆyéT˝À ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T eT<ÛäT, ∫qï >√$+<äT, sêE, s¡y˚Twt, düT˙˝Ÿ, <˚yê, ‹eTàqï, y˚DT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ $|òü\+ uÛ≤s¡´ ø±|ü⁄sêìøÏ sê˝Ò<äì

Ä<√ì, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD Á|ü»\≈£î ø£˙dü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+<ës¡ì &ûyÓ’m|òt◊ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù &ç.\ø£åàDY ‘Ó*bÕs¡T. &ûyÓ’m|òt◊ Ä$s¡“¤e ~H√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± |ü≥ºD+˝Àì ‹ø£ÿkÕ«$T <äsêZ @]j·÷ Hê&ÉT &ûyÓ’m|òt◊ C…+&ÜqT &ç.\ø£åàDY Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´ÁeT+qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ |ü≥ºD+˝À eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´,

∫≈£îHé>∑THê´ e+{Ï $wü»«sê\T $»è+_ÛdüTÔHêïj·Tì, |ü≥ºD+˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T <äs¡Ùq$Tdü÷Ô <äTsê«düq $s¡õeTTà‘·THêï <ëìì X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&É+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T yÓ’|òü\´+ #Ó+<ës¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‹ø£ÿkÕ«$T <äsêZ @]j·÷ q+<äT Ád”Ô\≈£î eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òø£ yês¡T HêHê nedüÔ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìsêà+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡¢qT mìïkÕs¡T¢ y˚&ÉT≈£îHêï n~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ #Ó${Ï yê&ç eTT+<äT X¯+K+ }~q #·+<ä+>± ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\≈£î ø£˙dü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\¬ø’ yês¡T¶˝À¢ j·TTe‘·qT düMTø£]+∫ Ä+<√fi¯q\T #˚j·÷\ì yês¡T j·TTe‘·≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T _.Hêπ>+Á<ä, ¬ø’˝≤dt,;eT, $πswt, Hê>∑sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´øÏÔ n‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : q+<ë´\ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #êu§\T Á>±eT+˝À ø£≥T+ã düeTdü´\ ô|’ uÛ≤s¡´, uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–, uÛ≤s¡´ ø±|ü⁄sêìøÏ sê˝Ò<äì, rÁeeTqkÕÔ|ü+∫+&ÉT qs¡‡+VüQ\T (40) nH˚ e´øÏÔ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫, Ä‘·àVü≤‘·´ Á|üj·T‘·ï+ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q #˚düÔ yês¡+ s√Eq »]–+~. $esê\ Á|üø±s¡+ –<ä›\÷s¡T |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q q]‡+VüQ\T nH˚ e´øÏÔ #êuÀ\T Á>±eT+ ˝Àì eTVæ≤fi¯qT 10 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤eTT #˚düTø√&É+ »]–+~. nsTT‘˚ u≤~Û‘·Tì ≈£î≥+ã düeTdü´\ e\q uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T |òüTs¡íD |ü&ç, u≤s¡´ |æ\¢\T ø£*dæ |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ #˚s¡Tø=ì, 20 s√E\T ø±edüTÔqï u≤s¡´ ø±|ü⁄sêìøÏ sê˝Ò<äì uÛ≤~‘·T&ÉT q]‡+VüQ\T #êuÀ\T Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ n‘·Ô e÷eTT\≈£î $e]+#·&É+ »]+–+~. nsTTq|üŒ{Ïø° uÛ≤s¡´ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ÄyÓT ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ u≤~Û‘·T&ÉT rÁe eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ q+<ë´\ Ár{ÖHé |ü]~˝Àì uÀ>∑TZ˝…’Hé ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ã+<äTe⁄\ Ç+{Ïq+<äT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ n‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. yÓ+≥H˚ u≤~Û‘·Tì ã+<äTe⁄\T >∑eTì+∫ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ q+<äT #˚]Ã+#ês¡T ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ πøåeT+>± ñqï≥T¢ ne⁄{Ÿ b˛düTº b˛©düT\T $˝ÒKs¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

_#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ Vü≤]»qyê&É˝Àì e÷~>∑ ø£eT÷´ì{Ï uÛÑeq+ ìsêàD+ myÓTੇ sêCÒX¯«sY sêe⁄ >±] ì<ÛäT\‘√ ì]à+#·ã&ç+~. ø±e⁄q á uÛÑeq+qT X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ myÓTੇ sêCÒX¯«sY edüTÔqï≥T¢ <ä[‘· j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£&ÉT õ.j·÷<äj·T´, yÓTÆHêغ õ˝≤¢ ÁbÕ<äq ø±s¡´<ä]Ù nkÕ<én*¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<äT\T>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T düTπswtôw{≤ÿsY, kÕúìø£ XÊdüq düuÛÑT´\T Vü≤qà+‘Y wæ+<˚ edüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q <ä[‘·T\+<äs¡T Vü≤»¬s’ á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T <˚˚es¡XË{Ϻ nXÀø˘ , ø±\T\¢ >∑+>±s¡+, >√HÓ ˝≤\j·T´, m+ÄsY|æmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT _dæ $<ë´]ú ñ<ä´eT>∑s¡®q ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 03(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\qT ◊ø£´‘· #˚ùd+<äT≈£î>±qT X¯óÁø£yês¡+ _dæ $<ë´]ú ñ<ä´eT >∑s¡®q ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T.á ñ<ä´eT >∑s¡®q≈£î eTTK´ n‹~∏\T>± Ábıô|òdüsY dædæ $X‚«X¯«sYsêe⁄, Ábıô|òdüsY dæ+Vü‰Á~, Ábıô|òdüsY eTTs¡[eTH√Vü≤sY, $<ë´]ú CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T sêC≤sê+ j·÷<äyé, õ˝≤¢ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T qsê\ düT<Ûëø£sY Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T._dæ $<ë´]ú ñ<ä´eT >∑s¡®qqT q>∑s¡+˝Àì Áoø±+‘Y#ê] ÁbÕ+>∑D+ <Ûäsêï #Íø˘ e<ä› #˚|ü≥ºqTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düTe÷s¡T 3 y˚\ eT+~ _dæ $<ë´s¡Tú\T dü+|òü÷\T, ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T eTVæ≤fi¯\T _dæ j·TTe≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì _dæ $<ë´]ú ñ<ä´eT >∑s¡®qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìï _dæ $<ë´]ú CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T Áoìyêdt>ö&é, jÓT+&É\ Á|üB|t Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

á HÓ\ 11es¡≈£î bÕ]X¯ó<ä›´ yês√‘·‡yê\T ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 3 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì 17 Á>±eT |ü+#êj·Tr\˝À á HÓ\ 11 es¡≈£î bÕ]X¯ó<ä›´ yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì m+|æ&çz s¡e÷<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\+˝Àì ã+»|ü*¢, düT˝≤ÔHéq>∑sY Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä›´ yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± ÄyÓT dü+<ä]Ù+∫ , Ä Á>±e÷\˝À eTT]øÏ ø±\Te\T , eT+∫˙{Ï ø√¢πswüHé \ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T ôV≤˝ŸÔ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.


8

m+&çq |ü+≥\qT |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T $˝Òø£]ô|’ <ë&ç ne÷qTwü+ >∑÷&É÷s¡T, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝À rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ m+&çb˛sTTq |ü+≥bı˝≤\qT n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+ #ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ mMTŒ&ûz \*‘êu≤jYT, e´ekÕj·÷~Û ø±]DÏ ø£èwüí≈£îe÷], ‘·~‘·s¡T\T >∑÷&É÷s¡T, eTTq>±\ eT˝≤¢|ü⁄s¡+, ÄsY. U≤Hê|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ m+&çq y˚s¡Tôdq>∑, bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT, ÄeTT<ë\T, dü»®, |ü‹Ô, ‘·~‘·s¡ |ü+≥\qT |ü]o*+∫, ¬s’‘·T\‘√

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY 2011

e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ä, j·÷ Á>±e÷˝À¢ |ü+≥bı˝≤\qT dü+<ä]Ù+∫, $esê\qT qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. á HÓ\ 15 es¡≈£î ¬s’‘·T\ $esê\qT ùdø£]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+|ü⁄‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\ yÓ+≥ ‘·˝≤s¡T\THêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

&√Hé, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T $˝Òø£] ø=+&Éj·T´ô|’ <ë&çì @|æj·TT&ÉãT¢´CÒ &√Hé ‘ê\Tø± XÊK rÁe+>± K+&ç+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ á y˚Ts¡≈£î Ä XÊK Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY Ä»jYT≈£îe÷sY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+∫+~. á dü+<äs¡“+>± Ä XÊK Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ @sêdüT kÕøÏå>± $˝Òø£]ô|’ eT+Á‹ nqT#·s¡T\T <ë&çøÏ ~>∑&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. uÛ≤<ä´‘· ø£*–q |ü<ä$˝À ñ+&ç eT+Á‹ @sêdüT á dü+|òüT≥qô|’ |ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. Çø£ô|’q Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä XÊK Á|ü‹ì<äT\T ø£s¡D+ yÓ+ø£≥s¡eTD, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |æ.$.ÄsY. »>∑Hêï<∏äsêyé, õ˝≤ì, sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT l q+<äes¡+ #Í&˚X¯«]<˚$øÏ |ü≥TºeÁdüÔ+ ãVüQø£s¡D ø£s¡÷ï\T dæ.m+. dæ˝Ÿ‡ $‘·s¡D.....øÏ.MT.10 y˚Ts¡ uÛÑ≈£îÔ\ s¡<∏äj·÷Á‘· bÕ˝§ZqqTqï myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ Á|üeTTKT\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT l q+<äes¡+ #Í&˚X¯«] <˚$ neTàyê]øÏ |ü≥Tº eÁdüÔ+ ãVüQø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. |ü$Á‘·yÓTÆq ø±ØÔø£ e÷kÕq q+<äes¡+˝À yÓ\dæq neTàyê]øÏ $•wüº|üP»\T »s¡T>∑T‘êsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À á kÕ] ø=‘·Ô>± »s¡T>∑qTqï á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì dæ.m+. dæ˝Ÿ‡ n~ÛH˚‘·\T á Á|ü‹cÕº ‘·àø£yÓTÆq eÁkÕÔìï eT>∑Z+ô|’ H˚dü÷ÔH˚ q+<äes¡+ <ëø± yÓ[¢ neTàyê]øÏ á ø±qTø£qT düeT]Œ+#·qTHêïs¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± á |ü≥TºeÁdüÔ+ neTàyê]øÏ n+<äqT+~. z Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q+˝À dæ.j·T+. dæ˝Ÿ‡ ìsê«Vü≤≈£î\T Vü≤]ÁøÏwüí Á|ü‘˚´ø£ eT>∑Z+˝À á |ü≥Tº eÁkÕÔìï H˚düT≈£î+≥÷ >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ãj·T\T<˚sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À q+<äe sêìøÏ #˚πs˝À>± á |ü≥Tº eÁkÕÔìï H˚j·TqTHêïs¡T. neTàyê]øÏ |ü≥Tº eÁkÕÔìï H˚dü÷Ô m+‘√ ìwüº‘√ yÓfi‚¢ á ø±s¡´Áø£eT+ m+‘√ $X‚wü |üPC≤ $<ÛëqeTì y˚<ä |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø£s¡÷ï\T qT+∫ uÒ‘·+#Ós¡¢, ãq>±q|ü˝…¢, ‘·~‘·s¡ |ü˝…¢\qT <ë≥T≈£î+≥÷ á H˚‘· s¡<∏ä+ y˚fi‚¢ e÷s¡Z+ ˝À e+<ä˝≤~>± eTVæ≤fi¯\T ø£fi¯XÊ\‘√ |üP»\T #˚j·TqTHêïs¡T. uÛ≤Ø eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\‘√ }πs–+|ü⁄>± á s¡<∏ä+ uÛÑ≈£îÔ\ $X‚wü |üP»\qT n+<äT≈£î+≥÷ q+<äes¡+ #˚s¡qT+~. >∑‘·+˝À sêÁwüº+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì Ø‹q á |ü≥Tº eÁdüÔ ãVüQø£s¡D H˚&ÉT »s¡T>∑qT+~. á neø±X¯+ ‘·q≈£î \_Û+#·&É+ ‘·eT n<äèwüºeTì dæ.j·T+. dæ˝Ÿ‡ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT Vü≤]ÁøÏwüí #ÓbÕŒs¡T.

8q nj·T´|üŒkÕ«$T <˚yê\j·T <äX¯eT yê]¸ø√‘·‡e+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì l eTDÏ ø£+sƒ¡ nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T+ <äX¯eT yê]¸ø√‘·‡e+ á HÓ\ 8e ‘˚Bq »s¡T>∑qT+~. ø±ØÔø£ X¯ó<äΔ Á‘·jÓ÷<ä•, eT+>∑fi¯yês¡+ á dü+<äs¡“¤+>± |ü\T Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T >∑T&ç˝À »s¡T>∑qTHêïsTT. ñ<äj·T+ 5 >∑+≥\≈£î eTVü‰>∑D|ü‹ ôVAeT+, 6>∑+≥\≈£î qyê_Ûùwø£+, 9>∑+≥\≈£î kÕ«$T yê]øÏ \ø£å_˝≤«s¡Ãq, neTàyê]øÏ ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq, 11>∑+≥\≈£î eTVü‰≈£î+u≤_Ûùwø£+, 12>∑+≥\ qT+∫ kÕ«eTT\≈£î _Ûø£å »s¡T>∑TqT. kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î l nj·T´|üŒ ùdyê dü$T‹, n+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ, ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´<ä]Ù ÁãVü≤àl |üP»´ ns¡TD≤ >∑Ts¡TkÕ«$T n<Ûä«s¡´+˝À yÓT≥¢ |üP» »s¡T>∑T‘·T+~. nq+‘·s¡+ l eTDÏø£+sƒ¡ uÛÑø£Ô düe÷»+, $y˚ø±q+<ä q>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é yê]#˚ uÛÑ»q kÕÁe÷{Ÿ, q+~ nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· |æ.$. düTu≤“sêyé, ÁøÏwüíÁ|ükÕ<é, ∫s¡+J$, sêE\#˚ l nj·T´|üŒ kÕ«$T uÛÑ»q »s¡T>∑qT+~. Äô|’ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î ¬ø.$. uÛ≤s¡Ze≈£îe÷sY ãè+<ä+#˚ ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´\T+{≤sTT. 6>∑+≥\≈£î uÛ≤düÿs¡ q>∑s√¢ì l Äj·T´|üŒ <˚yê\j·T+ qT+∫ dü|üÔ–] q>∑sY l eTDÏø£+sƒ¡kÕ«$T <˚yê\j·T+˝Àì l #Í&˚X¯«] e÷‘·<˚$ düìï~ÛøÏ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ‘=>∑≥ Ms¡ ø£åÁ‹j·T ùdyêdü+|òüT+ kÕs¡<Ûä´+˝À l #Í&˚X¯«]e÷‘· CÀ´‹ ñ‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. sêÁwüº+˝ÀH˚ n‘·´+‘· düT+<äs¡yÓTÆq á Ä\j·T+˝À »s¡T>∑qTqï á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì l eTDÏø£+sƒ¡kÕ«$T, l •ebÕs¡«‘·T\, l #Í&˚X¯«]e÷‘· ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì l eTDÏø£+sƒ¡ kÕ«$T <˚yê\j·T n_Ûeè~Û› ø£$T{Ï ø√]+~.

Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À e&Ó¶s¡\≈£î yÓTT+&ç#˚sTT ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«bÕ\q˝À e&Ó¶s¡\≈£î yÓTT+&ç#˚j˚T \_Û+∫+<äì e&Ó¶s¡ dü+πøåeT dü+|òüT+ H˚‘·\T $eT]Ù+ #ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ e&Ó¶π>] ˝Àì Ä dü+|òüT ø±sê´\j·T+˝À e&Ó¶s¡\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä dü+|òüT+ nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ dü+Je sêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT C….‹s¡T bÕ˝Ÿu≤ãT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«Vü≤j·÷+˝À ì‘ê´e düs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T #·Tø£ÿ\q+≥T‘·THêïj·THêïs¡T. >±´dt, ô|Á{À\T<Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. ≈£L©,Hê© #˚düT≈£îì ã‹πø e&Ó¶s¡T¢ á <Ûäs¡\ <Ûë{ÏøÏ ≈£î<˚\e⁄‘·T Hêïs¡Hêïs¡T. sêÁwüº+˝À e&Ó¶s¡dü+|òüT+ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé bÕ\ø£ eT+&É*ì ≈£L&Ü y˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. πøe\+ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé n+≥÷ á Á|üuÛÑT‘·«+ e&Ó¶s¡¢qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. e&Ó¶s¡¢qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ ô|ò’HêHé‡ ø±s√ŒπswüHé≈£î ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. Ä ø±s√ŒπswüHé≈£î bÕ\ø£eT+&É*ì ìj·T $T+∫, e&Ó›s¡ ≈£î\düTúH˚ï #ÛÓ’¬sàHé>± ìj·T$TùdÔ kÕ<Ûäø£, u≤<Ûäø±\T ‘Ó\TkÕÔj·THêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T s¡÷. 200 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ e&Ó¶s¡¢ kıôd’{°\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T. |üìeTT≥¢qT yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. eT{Ϻ|üì, >√&É ø£fÒº ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T. ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üìø£*Œ+ #·ø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷\T ‘·|üŒeì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T _.nj·T´qï, C≤qøÏsê+, ∫qï ÁøÏwüí, >√bÕ˝Ÿ, dü‘·´+, lìyêdüT\T, &ç. sêeTeT~›˝Ò{Ï, e÷DÏø£´+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. e&Ó¶s¡ kıôd’{°\qT ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+....e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ kıôd’{°\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì e&Ó¶s¡ düe÷» dü+|òüT+ Äs¡ZHÓ’»sY •*Œ düTã“sêeTT&ÉT nHêï&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\+˝Àì #Ós√¢|ü*¢ Á>±eT+˝À @sêŒ≥T#˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À e&Ó¶s¡ dü+|òü÷ìøÏ dü+ã+~+∫q 56 kıôd’{°\T ñHêïj·THêïs¡T. >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ e&Ó¶s¡T\≈£î ø±+Á{≤≈£îº |üqT\T, >∑qT\qT ø=ì∫à e&Ó¶s¡ kıôd’{°\˝À Ç∫Ãq≥Te+{Ï |üqT\qT #˚düT≈£î+≥÷ Jeq+ ø=qkÕ–düTÔ+&˚yês¡Hêïs¡T. >∑‘· ø=~› ø±\+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e&Ó¶s¡ kıôd’{°\qT ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e&Ó¶s¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\T>± Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~+∫ Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£˙«qsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, düuÛÑT´\T yÓ+ø£≥j·T´, dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±ØÔø£ bÂs¡í$THê&ÉT $Á>∑Vü≤eT÷s¡TÔ\≈£î ø£\XÊ_Ûùwø£+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À á HÓ\ 10 e ‘˚B, >∑Ts¡Tyês¡+ ø±ØÔø£ bÂs¡í$THê&ÉT l eTDÏø£+sƒ¡ Äj·T´|üŒkÕ«$T, l s¡÷bÕ\ dü+>∑y˚TX¯«s¡ kÕ«$T n\j·÷\ n_Ûeè~Û› ø£$T{Ï\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£\XÊ_Ûùwø£+ »s¡T>∑qT+~. q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä <˚yê\j·÷\T, dü]Vü≤<äT› Á>±e÷\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T |ü$Á‘· »˝≤\‘√ ≈£L&çq ø£\XÊ\qT rdüT≈£îì eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î leTDÏø£+sƒ¡ nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À yÓ\dæq •yê\j·T+˝À •e⁄ì ≈£Le÷s¡T˝…’q l $Hêj·Tø£, nj·T´|üŒ, düTÁãeTD´kÕ«$T\ n<Ûä«s¡´+˝À ø£\XÊ\≈£î |üP»\T #˚j·TqTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&ç qT+∫ XÀuÛ≤j·÷Á‘·>± ãj·T˝Ò›] z+ qeT•Ùyêj·T n+≥÷ |ü+#êø£åØ eT+Á‘êìï »|ædü÷Ô uÛÑ»q, ø√˝≤{≤\‘√ dæ.ø±´+|t, q+<ë´\ #Óø˘b˛düTº\ MT<äT>± õ.|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙]+>¥ ø±˝Òõ |üø£ÿs√&ÉT¶ qT+∫ ø=+&Éô|’qTqï l $Hêj·Tø£ eT+~s¡+ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É yÓ\dæq l s¡÷bÕ\ dü+>∑y˚TX¯«s¡ »>∑Hêï<∏ä >∑≥Tº n_Ûeè~Û› dü$T‹ Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ uÛÑ≈£îÔ\qT, Ä ø£fi¯XÊ\qT y˚Tfi¯, ‘êfi≤\‘√ kÕ«>∑‹+∫ l ñe÷düVæ≤‘· s¡÷bÕ\ dü+>∑y˚TX¯«s¡kÕ«$TøÏ ø£\X¯ »˝≤\‘√ n_Ûùwø£+ #˚j·TqTHêïs¡T. nô|’ <˚yê\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À yÓ\dæq ñdæ]ø£ #Ó≥Tº e<ä› ø±ØÔø£ Bb˛‘·‡yêìï #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Äô|’ rs¡ú Á|ükÕ<ë\ $‘·s¡D nq+‘·s¡+ e÷\ <Ûä]+∫q kÕ«eTT\≈£î kÕïq kÂø£sê´\T, _Ûø£å @sêŒ≥T¢ #˚j·TqTHêïs¡T. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡ú+ @|”mdt Äغd” ãdüT‡ kÂø£sê´\T ôd’‘·+ ìsê«Vü≤≈£î\T @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T, e÷\<Ûës¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À $]$>± bÕ˝§Zì uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì Ä,j·÷ n\j·÷\ n_Ûeè~Û› ø£$T{Ï\T ø√sêsTT.

\*‘· #·+&û ôVAeT+ ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+˝À ñqï #Í&˚X¯«] <˚$ n\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ \*‘· #·+&û ôVAeT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ôVAe÷ìï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ôVAeT+, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T á HÓ\ 5 e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ düreTDÏ ø±≥kÕì »j·TeTà, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚H˚‘·\ô|’ eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé ô|ò’sY |ü\Te⁄s¡T #˚H˚‘·ø±]à≈£î\ n¬sdtº, kı+‘·|üP∫ø£‘·TÔ‘√ $&ÉT<ä\....eT+Á‹ X¯+ø£ÁsêyéqT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì #˚H˚‘·\ &çe÷+&é ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø£˝…ø=ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À >∑Ts¡T yês¡+ »]–q #˚H˚‘·\ düMTøå± düe÷y˚X¯+ #˚H˚‘·, CÖ[XÊK eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé, n+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚H˚‘· ø±]àø£ dü+|òüT H˚‘·\ yê>∑T´<äΔ+, |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\ q&ÉTeT yê&ç, y˚&ç>± kÕ–+~. á düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé ‘·eT düeTdü´\qT #Ó|ü⁄ŒπøH˚+<äT≈£î neø±X¯y˚T Çe«&É+ ˝Ò<ä+≥÷ Ä ø±]à≈£î\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô eT+Á‹‘√ yê>∑T´<ë›ìøÏ ~>±s¡T. ã&Ó®{À¢ #˚H˚‘·\ ø√dü+ m+‘· ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ês¡qï yê] Á|üX¯ï\≈£î eT+Á‹ dü¬s’q düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷s¡T. #˚H˚‘· XÊKqT s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|üø£{Ï+∫q eT+Á‹ì á dü+|òüT+ H˚‘·\T ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. @.dæ >∑<äT˝À¢ ≈£Ls¡TÃì ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘·eT ø±]à≈£î\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡<äì, yê] ≈£î≥T+u≤˝À¢ HÓ\ø=qï <äTdæú‹ì |ü]o*+#ê\ì

ø±]à≈£î\T eT+Á‹ì $eT ]Ù+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À b˛©düT\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚H˚‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ≈£Ls¡bÕ{Ï s¡y˚Twt, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C….mHé. X‚wüj·T´\qT n¬sdüTº #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ kı+‘· |üP∫ø£‘·TÔ ô|’ yê]ì $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+ |òüT+ Hêj·T≈£î\T m+.Ms¡qï, <˚y˚+Á<ä, s¡÷ù|wt≈£îe÷sY, ∫s¡+Je⁄\T, ¬ø.sêE, qs¡‡|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.. n¬sdüºsTTq Hêj·T≈£î\≈£î dæ|æm+ H˚‘·\ |üsêeTs¡Ù : n¬sdüºsTTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø±]àø£ dü+|òüT+ H˚‘·\T ≈£Ls¡bÕ{Ï s¡y˚Twt, C….mHé. X‚wüj·T´\qT dæ|æm+ H˚‘·\T |üsêeT]Ù+#ês¡T. yê]ì Ä bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.wüÁ&Éø˘, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ¬ø.Á|üuÛ≤ø£s¡ ¬s&ç¶, |æ.ìs¡à\, eè‹Ôdü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T m+.Hê>∑sêE, ¬ø$|æmdt Hêj·T≈£î\T Äq+<é u≤ãT, ÄsY.@. yêdüT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤dü+|òü÷\ n<Ûä«s¡´+˝À Áù|eT ô|[¢

eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äT

s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq b˛©düT\T q+~ø√≥÷ÿsY, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô):Ä Ç<ä›] #·÷|ü⁄\÷ ø£*kÕsTT. eTqdüT\÷ ˇø£ÿ≥ j·÷´sTT. Çø£, Hê≈£î ˙e⁄.... ˙≈£î.... H˚q+≥÷....ø£\ø±\+ ø£*dæ J$+#ê\qT≈£îqï á »+≥ nø±+ø£å≈£î ≈£î\, eT‘ê\T n&ÉT¶>√&É>± ì*#êsTT. nsTTHê... n Áù|eT »+≥ »+ø£˝Ò<äT. Áù|eT ã+<Ûä+ m+‘· eT<ÛäTs¡eT+≥÷ >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± Áù|eT ˝Àø±q $Vü≤]k˛Ôqï yê]<ä›s¡÷ ˇø£ÿ{Ï>± Çfi¯¢qT M&Üs¡T. b˛©düT\qT, Á|üC≤ dü+|òü÷\qT ÄÁX¯sTT+∫, Áù|y˚T ø±yê\+≥÷... ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. á dü+|òüT≥q q+~ø√≥÷ÿsY eT+&É\ |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. •]yÓfi¯¢ eT+&É\ ìyêdæ eTTdæ¢+ eT‘·düTú&Ó’q >ö+&É U≤C≤VüQùd‡Hé ø=&ÉT≈£î Vü≤s¡TDY s¡w”<é(22) n<˚ eT+&É\+˝Àì >√$+<ä|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷~>∑ #Ó|ü⁄Œ\ Ms¡qï ≈£îe÷¬sÔ Á‹y˚DÏ(20) \T >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± Áù|$T+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. M]<ä›] ô|[¢øÏ nu≤“sTT ‘·s¡|ü⁄ ô|<ä›\T n+^ø£]+#·ø£ b˛e&É+‘√ yê]<ä›s¡T yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ Çfi¯¢ qT+∫ bÕ]b˛j·÷s¡T. •]yÓfi¯¢ b˛©düT ùdºwüH√¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·eT Áù|eT dü+>∑‹ ‘Ó*|æ, ‘·eT ô|[¢ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. b˛©düT\T düŒ+~dü÷Ô mø£ÿ&Ó’Hê ô|[¢ #˚düT≈£îì sêyê \ì, Äqø£ s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ yê]<ä›s¡÷ bÕ‘·ø√≥˝À ñqï ne÷àsTT ‘·s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹, ÄyêCŸ ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\qT nÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√ düŒ+~+∫q Ä, j·÷ Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\T yê]<ä›]øÏ eTTdæ¢+ kÕ+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ ô|[¢ #˚kÕ s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T ¬ø.$. s¡eTD, nyêCŸ ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T nã÷ãø£sY, dü˝≤+, uÛ≤wü, mdt. Hê>∑sêE, $õ®, ô|<ä›qï, s¡y˚Twt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT dü«#·Ã¤‘· ñ‘·‡yê\T |ü–&Ü´\ qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì |ü&ÉeTs¡ ÁbÕ‘·ø√≥, \ø±à|ü⁄s¡+, ø£+øÏπsDÏ|ü˝…¢, |ü–&Ü´\ Á>±e÷\˝À H˚&ÉT dü«#۷Ñ· ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ áø±s¡´Áø£eT+ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±e÷\˝Àì yê≥sY {≤´+≈£î\qT X¯óÁuÛÑ+#˚j·T&É+, |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. Á>±eT M<ÛäT\˝À <√eT\T yê\≈£î+&Ü, <äTsê«düq sê≈£î+&Ü ;¢∫+>¥ bÂ&És¡T #·\¢&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À á.z.ÄsY.&ç. q÷s¡®Vü‰Hé uÛÒ>∑+, nÁ–ø£\ÃsY n~Ûø±] eT+E\, ÄsY&Éã÷¢mdt @á s¡$≈£îe÷sY, |ü+#êsTTr n~Ûø±] dü+uÛÑ•esêe⁄ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº #˚H˚‘·, CÖ[XÊK eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ‘·–q Ø‹q ø£èwæ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ #˚H˚‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ Äs√|æ+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ, $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C….mHé. X‚wüj·T´ düTes¡íyês¡Ô‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·q e´eVü‰s¡XË’*ì e÷s¡TÃø√ø£b˛‘˚ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #˚H˚‘·\ Ä‘·àVü≤‘·´\T Á|üuÛÑT‘·«+ e\¢ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äq&É+ eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé ne>± Vü≤Hê˝ÀbÕìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. >∑‘· @&˚fi¯ó¢>± ã&Ó®{À¢ πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\T, yÓ∫Ã+∫q ì<ÛäT\ $esê\qT #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕeT+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√yÓ’|ü⁄ u≤´+ ø£s¡¢‘√ H√{°düT\qT Ç|æŒdüTÔ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. #˚H˚‘·\ ]»πs«wüHé #·≥º+ ñ\¢+ |òæTdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. M≥ìï{ÏøÏ eT+Á‹ X¯+ø£Ásêyé düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. es¡<ä˝À¢ düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘·T\≈£î H˚{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+ n+<ä˝Ò<äqï $wüj·÷ìï eT+Á‹ >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ j·T÷ìbòÕ+ ‘·j·÷]øÏs¡÷. 205 ø√≥T¢ ì<ÛäT˝§ùdÔ n+<äT˝À s¡÷. 150 ø√≥¢qT Ç‘·s¡ dü+düú\≈£î n|üŒC…bÕŒs¡Hêïs¡T.

ø±+Á¬>dt H˚‘·\ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |ü]¬>&ÉT‘·THêïsTT ÄdüŒ], qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q‘√ n<Ûäø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |ü]¬>&ÉT‘·THêïj·Tì õ˝≤¢ ‘˚<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ¬s’‘·qï\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· #˚|ü{Ϻq á ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ Ä+<√fi¯qqT ø£*–düTÔ+<äHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î ‘·eT n~ÛH˚‘· ÄdüŒ] qT+∫ á j·÷Á‘·qT #˚|ü≥ºqTHêïs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ <äTs¡“¤s¡ J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘√qï nqï<ë‘·\qT Ç+‘·es¡≈£î |üsêeT]Ù+#·ø£ b˛e &É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À yÓ\T>∑T #·÷dæq düeTdü´\H˚ |ü]wüÿ]+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ eT∞¢ ¬s+&√ $&É‘·+≥÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´ Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Òì á Á|üuÛÑT‘·«+ ñHêï zø£fÒ, ˝Ò≈£îHêï ˇø£ÿfÒqì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n+‹eT |òüT&çj·T\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶj·T Hêïs¡T. mìïø£˝…|ü⁄Œ&ÉT e∫ÃHê ‘˚<˚bÕ<˚ |òüTq $»j·TeTì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T dü+πøåeT y˚T <Û˚´j·T+>± ‘·eT n~ÛH˚‘· bÕ<äj·÷Á‘· #˚k˛Ô+fÒ sê»ø°j·T \_› ø√dü+ á j·÷Á‘· #˚düTÔHêï&Éì ì+~+#·&É+ ø±+Á¬>dt H˚‘·\πø #Ó*¢+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ H˚‘·\T eTkÕ˝≤ |ü<äà», >√|æ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\qT ìyê]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+~ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·+&ç Ädüe\dü Œ], qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): e\dü\ ìyês¡D˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì yÓ\T›]Ô, qe+ãsY3 (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì 15e yês¡T¶˝À Á|ü»\T eT+∫˙{Ï ø=s¡≈£î mH√ï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yÓ+≥H˚ ô|’|ü⁄˝…’qT y˚sTT+∫ yê] <ëVü‰]ú rsêÃ\ì >∑Ts¡Tyês¡+ m+.ÄsY.|æ.mdt |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T e÷#·b˛>∑T ãC≤s¡T, |ü≥ºD ñbÕ<Ûä´≈£åî\T »>∑TZ\ ãC≤s¡T,@düT, yÓ÷düqï, dæ<ä›j·T´, ‘·~‘·s¡T\T $˝Òø£s¡T\ eTT+<äT yêb˛j·÷s¡T. 15e yês¡T¶˝À <ë<ë|ü⁄ 150 ≈£î≥T+u≤\T ìyêdü+ ñ+≥THêïj·THêïs¡T. yês¡T¶ Á|ü»\T eT+∫˙{Ï ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ øÏ˝À MT≥s¡T <ä÷s¡+ q&ç∫ yÓ[¢ ˙s¡T ‘Ó#·TÃø√e\dæq <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. á$wüj·÷ìï >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[¢Hê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ eT+∫ ˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT y˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT rsêÃ\ì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT yês¡T ø√sês¡T.

¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eTTqT>±\ eT˝≤¢|ü⁄s¡+, ô|+∫ø£\bÕ&ÉT, ¬ø.q>∑T˝≤|ü⁄s¡+, >∑T&çbÕ&ÉT Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\ |ü+≥bı˝≤\qT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ë‘·\qT |üüsêeT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Ä bÕغ Hêj·T≈£î sê\T πsDTø£eTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T y˚dæq ôdq>∑, ÄeTT<ä+, |ü‹Ô |ü+≥\T |ü+&Éø£ m+&çb˛sTT ¬s’‘·qï\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷. 20 y˚\T qwüº |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚kÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄\≈£î]Ô sêC≤¬s&ç¶, &ç. s¡|òüTTHê<∏é, sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘êsTTsêE, Ä#ê], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_.mdt.|æ. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥–] ‹|üŒqï $eT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e\dü\ ìyês¡Dø£+≥÷ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï neT\T #˚düTÔHêï düÁø£eT+>± ≈£L©\≈£î Á|üjÓ÷»q+ dæ~ÛΔ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. 125s√E\ bÕ≥T |üì ~Hê\qT ø£*Œ+#ê*‡ ñ+&É >± HÓ\ s√E˝…’Hê ø£˙dü+ |üì ø£*Œ+#·˝Òì <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. esê¸\T ˝Òø£, |ü+≥\T m+&ç, n|ü⁄Œ˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq nqï<ë‘·\T n|ü⁄Œ\T #Ó*¢+#·˝Òø£, y˚T‘· ˝Òø£ |üX¯óe⁄\qT ø£uÒfi≤\≈£î ‘·s¡*+#ê*‡q <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äHêïs¡T. $T+>∑ yÓT‘·T≈£î ˝Òø£, ã‘·Tø£ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ nqï <ë‘·\T, ≈£L©\T e\dü\T yÓfi¯óÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ÄdüŒ] ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì 75 XÊ‘·+ Á>±e÷\T düT–Z u≤≥ |ü{≤ºj·THêïs¡T. e\dü ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |üì ~Hê\qT 200\ s√E\≈£î ô|+#ê\ì, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡T\qT ‘·–Z+#·ø£H˚ øÏ˝À _j·÷´ìï Ç∫ÃHê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

|ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>±\qT |ü]o*+∫q C…&ç@ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 3(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ÁøÏcÕí|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>±\qT C…&ç@ lsêeT÷à]Ô >∑Ts¡Tyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C…&ç@ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ¬s’‘·T\T |ü+≥\ìï+{Ïì qwüºb˛j·÷s¡Hêïs¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ yê]>± e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T qwüºb˛sTTq |ü+≥\ $esê\qT ùdø£]+∫ áHÓ\ 15˝À>± ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. C…&ç@ yÓ+≥ @z ñcÕsêDÏ, @Çz Hêsêj·TD, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T ñHêïs¡T.

á HÓ\ 8q yÓ\T›]Ô˝À s¡#·Ãã+&É |ü+≥ ø√‘· Á|üjÓ÷>∑+ô|’ ne>±Vü≤q yÓ\T›]Ô,qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 8q yÓ\T›]Ô˝Àì »&ûŒ ø±sê´\j·T Äes¡D+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï @sêŒ≥¢qT n~Ûø±s¡T\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ <äs¡U≤düTÔ\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T d”«ø£]kÕÔs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»\+‘ê Vü‰»¬s’ ‘·eT düeTdü´\qT ‘Ó*j·T CÒj·÷\ì mMTŒ&ûz yÓ÷Vü≤Hé≈£îe÷sY $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒs¡T.

>∑÷&É÷s¡T, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>±\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡ »]–+~.á ø±s¡´Áø£e÷ìï e´ekÕj·÷~Û ø±]DÏ ø£èwüŒ¤≈£îe÷] ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>∑+ <ë«sê |ü+≥ ~>∑Tã&ç m<äT>∑T<ä\, ‘·>∑TZ<ä\qT ˝…øÏÿ+#·e#·ÃHêïs¡T. n |ü+≥ ãs¡Te⁄qT ã{Ϻ ~>∑T ã&çì n+#·Hê y˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mMTŒ&ûz \*‘êu≤sTT, eT+&É\ $Äs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü]ÁX¯eTqT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): ø£\÷¢s¡T Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ @ùdº{À¢ eTq Ç+ô|ø˘‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é ù||üsY ø£|t‡ $Twüq] |ü]ÁX¯eTqT bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ù||üs¡T >±¢düT\ yê&Éø£+‘√ Á|üø£è‹øÏ Vü‰˙ ‘·˝…‘·Ô<äHêïs¡T. Á|ü»\+‘ê dü«#·Ã+<ä+>± á ù||üs¡T ñ‘·Œ ‘·TÔ\qT $ìjÓ÷–+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ e÷J myÓTà˝Ò´ m+.@. >∑|òüPsY á $TwüqØì ÁbÕs¡+ _Û+∫, e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ¢dæºø˘ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT |üP]Ô>± ‘·–Z+∫, ù||üs¡T ñ‘·Œ‘·TÔ\H˚ yê&É&É+ düe÷C≤ìøÏ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£+ô|˙ &Ó’¬sø£ºsY ‘·e÷à¬s&ç¶, d”Çz ∫s¡kÕì düTπs+Á<ä, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

rs¡ì... ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ÄsY. U≤Hê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´\T rÁeeTj·÷´sTT. ‘ê>∑ ˙s¡T ˝Òø£ kÕúì≈£î\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. πøe\+ yêsêìø√ s√E e÷Á‘·y˚T düT+πødüT\ ]»sê«j·TsY qT+∫ ˙s¡T edüTÔ+<äì, sêq|ü⁄Œ&ÉT ≈£î+≥\ ˙πs ‘·eT≈£î ‘ê>∑ X¯s¡D´eTe⁄‘√+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. es¡¸+ ˙s¡T ì*∫q ≈£î+≥ ˙s¡T ‘ê>∑T‘·T+&É&É+‘√ $wü »«sê\T Á|üã\T‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, ‘·eT≈£î ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT ‘=\–+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


m|òt◊ôV≤#Y sê´+øÏ+>¥‡:10e kÕúq+˝À uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° »≥Tº Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Vü‰ø° ô|ò&ÉπswüHé es¡˝Ÿ¶ sê´+øÏ+>¥‡˝À |ü⁄s¡Twüß\ uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° »≥Tº |ü~, eTVæ≤fi¯\ Vü‰ø° »≥Tº |ü<äeT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ ì*#êsTT. Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THé‡ ÄÁùdº*j·÷(|ü⁄s¡Twüß\ »≥Tº), 2008ˇ*+|æø˘‡˝À dü«s¡í|ü‘·ø£+ kÕ~Û+∫q HÓ<äsê¢+&é (eTVæ≤fi¯\ »≥Tº) ÄÁ>∑kÕúq+˝À ì*#êsTT. m|òt◊ôV≤#Y Á|ü|ü+#· ‘êC≤ sê´+øÏ+>¥‡˝À uÛ≤s¡‘· |ü⁄s¡Twüß\ »≥Tº 1385bÕsTT+≥¢‘√ uÛ≤s¡‘Y |ü<√kÕúq+˝À ì*∫+~. uÛ≤s¡‘· |ü⁄s¡Twüß\ Vü‰ø° »≥Tº #Ûê+|æj·TH釽À eT÷&√kÕúq+˝À ì\e&É+‘√ bÕ≥T Á_≥Hé ˇ*+|æø˘ ø±«*ô|ò’j·TsY‡ #Ûê+|æj·THé‡ #Ûê˝…+CŸ˝À eT÷&√kÕúHêìï, es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À uÛ≤s¡‘Y mì$T<√ kÕúHêìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~. Çø£ Ädæj·÷ <˚XÊ\ sê´+øÏ+>¥‡˝À bÕøÏkÕúHé, eT˝Òwæj·÷, ø=]j·÷ ‘·sê«‹ kÕúq+˝À uÛ≤s¡‘Y kÕúHêìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~.

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

bÕø˘ Ä≥>±fi¯¢≈£î C…’\T•ø£å, »]e÷Hê >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ˝≤sY¶‡˝À Ç+>±¢+&é‘√ »]–q f…düTº e÷´#Y¬ø’ kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥ Äs√|üD\qT m<äTs√ÿ+≥Tqï bÕøÏkÕúHé Ä≥>±fi¯ó¢ f…düTº »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ, eTVü≤à<é ÄMTsY, eTVü≤à<é Ädæ|òt, ãTø° eTC≤sY eTd”<é\ô|’ \+&ÉHé ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te]+ ∫+~. á rs¡TŒ Á|üø±s¡+ dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ≈£î 2dü+e‘·‡ sê\T 6HÓ\\T, ù|düsY eTVü≤à<é Ädæ|òt≈£î ˇø£ dü+e‘·‡ s¡+, eTVü≤à<é nMTsY≈£î Äs¡T HÓ\\T, ãTø° eTC≤sY eTd”<é≈£î 2dü+e‘·‡sê\ C…’\T•ø£å Ksês¡T#˚dæ+~. Ç~ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü M] eTT>∑TZ]ô|’ |òæsê´<äT n_ÛjÓ÷>∑+ øÏ+<ä ø=+‘· &ÉãT“qT edü÷\T #˚XÊs¡T. dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ≈£î 30.937bÂ+&ÉT¢, eTVü≤à<é Ädæ|òt≈£î 8.120 bÂ+&ÉT¢, eTVü≤à<é ÄMTsY≈£î 9,389 bÂ+&ÉT¢ »]e÷Hê $~Û+#·&É+ »]–+~. bÕøÏkÕúHé Ä≥>±fi¯¢qT $#ê]+∫q »&ç¶ ≈£îø° ÁøϬø{Ÿ Çy˚TCŸqT bÕ&ÉT #˚XÊs¡+≥÷ eT+<ä*+#ês¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ |òæøχ+>¥ ø√dü+ á eTT>∑TZ]ì ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î ‘êqT 77,000bÂ+&ÉT¢(<ë<ë|ü⁄ s¡÷.60,06,000) rdüT ≈£îqï≥T¢ Hê´j·TkÕúq+ eTT+<äT #ÓbÕŒ&ÉT. kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥˝À bÕ˝§ZH˚˝≤ yêfi¯¢ @C…+{Ÿ eTJ<é‘√ #·s¡Ã\T »]|æ &ÉãT“*#êÃ&ÉT. Ç|ü&ÉT $#ês¡D˝À ãTø° eTJ<é ‘êqT &ÉãT“\T rdüT≈£îqï≥T¢ ˇ|ü ø√e&É+‘√ bÕø˘ ø£fi¯+øÏ‘· ÁøϬø≥s¡T¢ eT]+‘· ñ#·TÃ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. ‘êqT rdüT≈£îqï &ÉãT“˝À nMTsY <ë<ë|ü⁄ s¡÷.2\ø£å\T, uÛÑ{Ÿ,s¡÷.7,80,000, Ädæ|òt≈£î s¡÷.50,70,000 Ç∫Ãq≥T¢ eTJ<é ù|s√ÿHêï&ÉT. ‘êqT |òæøχ+>¥ #˚j·T&É+˝À qeTàø£düTÔ&ç>± ñ+{≤qì, n+<äTπø m≈£îÿe yê{≤ ø±yê\ì ø√]q≥T¢ Ädæ|òt ø√sê&ÉHêï&ÉT. á $esê\qT eTõ<é ‘·s¡T|ü⁄ Hê´j·Tyê~ ≈£L&Ü <äèMø£]+#ê&ÉT.

\¤«¡Ã¡V bPORPQ ©´sVLi≤T∂ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso B™´s*Li≤T∂ {m˝s«fi ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV \¤«¡Ã¡V bPORPQ Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩ[÷¡F°™´s≤R∂Liª][ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqsÕÿ¯©±s À≥œ¡…fi , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£mns , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`i NSŒ˝œ¡¤À¡[LS¨sNTP ™´søyËLRiV. ªRΩ™´sVNRPV \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂Liø]μÙR∂Li»¡W C ZNP[xqsV©´sV ≠søyLjir°Ú©´sı áLi≤R∂©±s N][LÌRiV «¡≤ÍT∂¨s Æ™s[≤R∂VNRPV©yıLRiV. ™´sVVgÊRiVLRiW ªRΩ™´sV Õÿ∏R∂VL˝Ri μy*LS «¡≤ÍT∂NTP ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sá©´sV xmsLizmsLiøyLRiV. ˙NTPZNP»¡L˝RiV xmsLizms©´s ¤Õ¡[≈¡Ã¡©´sV ™yLji Õÿ∏R∂VL˝RiV «¡≤ÍT∂NTP øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. Æ™sVVμR∂»¡gS FyNTPrÛy©±s ˙xms«¡Ã¡NRPV, ˙NTPZNP…fi @’≥¡™´sW©´sVáNRPV,@LiμR∂LjiNUP ªy©´sV ™´sV©´sxqsWˆÈQ LjiÚgS ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı©´s¨s }ms£qs À›Ã¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`i ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ }msL]‰©yı≤R∂V. ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩxmsˆV NSLRifl·LigS A»¡NRPV FsLiªRΩ…”¡ ¬ø¡≤ÔR∂ }msLRiV ™´s¿¡ËLiμ][ @LÛRiQ\Æ™sVLiμR∂¨s, ªRΩ©´s©´sV ORPQ≠sVLiøyá¨s N][LS≤R∂V. ˙NTPZNP…fi @Li¤…¡[ ªRΩ©´sNRPV ˙Fyfl·™´sV©´sı @≠dsVL`i ÕÿL`ÔiQ= ¤…¡xqÌsVÕ‹[ zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»Ì¡V @LigkiNRPLjiLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP ªy©´sV Fs™´sLji¨ds ¨sLiμj∂LiøR¡©´s¨s , ≤R∂ ¡V˜ ≠dsVμR∂ ™y˘Æ™sWx§¶¶¶Liª][Æ©s[ A xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ @ÕÿLi…”¡ ¬ø¡ªRΩÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ªRΩ©´s “¡≠sªRΩLiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ ¬ø¡ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLigS @≠dsVL`i ™´sLÒjiLiøy≤R∂V. BNRP xqsÕÿ¯©±s À≥œ¡…fi N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS xqsLjigS ºΩ©´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ¨s˙μR∂ NRPW≤y F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @ªRΩ¨s ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ N][LÌRiVNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NSgS ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ≠s™yμR∂Li ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡Li ™´sW©´szqsNRPLigS øyÕÿ NRPVLigjiF°LiVVLiμR∂¨s, @¨sı ≠sμ≥yÕÿ ©´sxtÌsQF°LiVVLiμR∂¨s À≥œ¡…fi ªy©´sV xmsLizms©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ }msL]‰©yı≤R∂V. \¤«¡Ã¡V bPORPQ Æ™s[zqs BLiNS ªRΩ©´s©´sV, ªRΩ©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sı Àÿμ≥R∂|ms…Ì‹μÙR∂Li»¡W Æ™s[≤R∂VNRPV©yı≤R∂V. BNRP zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ ≠søyLRifl· N][xqsLi áLi≤R∂©±s ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºdΩryLji @zqs}mns ªRΩ©´s ≤R∂ ¡V˜ Æ™s¿¡ËLiøy≤R∂¨s @ªRΩ¨s ªRΩLRixmso Õÿ∏R∂VL`i N][LÌRiVNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @ªRΩ¨s ˙NTPZNP…fi ZNPLkiL`i μyμyxmsogS ™´sVVgjizqsLiμR∂¨s @LiVVæªΩ[ \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂}qsÚ BLiNS N]Li¬ø¡Li ≠sVgji÷¡ D©´sı AaRPáV F°g]»Ì¡VNRPVLi…ÿ≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. H{qs{qs ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s HÆμ∂[Œœ¡˛ ¨s}tsQμ≥R∂Liª][ @zqs£mns ZNPLkiL`i ¿¡™´sLji μR∂aRPNRPV ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ™´sV◊d˝¡ ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ Æ™s[lLi[ bPORPQáV G≠dsV ™´sμÙR∂¨s @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV.

bòÕC≤dæ+>¥≈£î |ü<äà nyês¡T¶ì∫à dü‘·ÿ]+#·+&ç

dæ«dt Ç+&√sY‡ {ÀØï: ø±«s¡ºsY‡˝À ô|ò<äs¡sY

Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêdæq –˝Ÿ

zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂ ¤…¡¨sı£qs rÌyL`i L][«¡L`i|mnsμR∂LRiL`i ™´sV◊d¡˛ gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ªy«ÿgS zqs*£qs BLi≤][L`i= …‹[LkiıÕ‹[ |mnsμR∂LRiL`i NS*LÌRiL`i\|mns©´sÕfi ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. ™´sVW≤][L_Li≤`∂Õ‹[ |mnsÆ≤∂N`P= 6c1, 4c6, 6c3 æªΩ[≤yª][ zmns©±sÕÿLi≤`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¨sÆ™sV¨s©±s\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. μyμyxmso ALRiV ™yLSáV A»¡NRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s C ™´sW“¡ ˙xmsxmsLiøR¡ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s 2011Õ‹[ AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. NUPáNRP…‹[LkiıQÕ˝‹[ xqsªyÚ øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ …ÿ£ms 3Õ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. C G≤yμj∂Õ‹[ |mnsμR∂LRiL`i Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW INRP‰ \¤…¡…”¡Õfi NRPW≤y lgiáVøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[ C {qs«¡©±sÕ‹[ ¿¡™´sLji…‹[LkiıáV FyLji£qs, áLi≤R∂©±sáՋ[ Æ™sVLRiV\lgi©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV |mnsμR∂LRiL`i zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yı≤R∂V.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ M @ªRΩ˘LiªRΩ ™´sXμ≥ÙR∂ ™´sWLRi¥y©±s LRi©´sıL`igS LjiNSLÔRiV áZNPNTP‰©´s Fny«ÿ zqsLig`i©´sV xqs©y¯¨sLiøyá¨s ™´sW“¡ ˙NUP≤y aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ FsLiFs£qs gjiÕfi ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iNRPV A∏R∂V©´s INRP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. ™´s∏R∂VxqsV ≠dsVμR∂ xms≤T∂©y FsLiª][ Dªy=x§¶¶¶LigS ™´sWLRi¥y©±s LRi©±s Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı Fny«ÿzqsLig`i©´sV ˙xmsxmsLiøR¡Æ™s[V g_LRi≠sr°ÚLi μR∂Li»¡W ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP Δÿ˘ºΩ¨s ˙xmsxmsLiøy¨sNTP øy…”¡¬ø¡zmsˆ©´s A∏R∂V¨sı xmsμR∂¯@™yLÔRiVª][ xqsªRΩ‰LjiLiøyá¨s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ }msL]‰©yıLRiV. 100 GŒœ¡˛ Fny«ÿzqsLig`i B…‘¡™´sá 42 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri ™´sWLRi¥y©±s LRi©±s©´sV 8 gRiLi»¡Ã¡ 25¨s≠sVuyá 16 |qsNRP©˝´sÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs LjiNSLÔRiV xqsXztÌsQLiøyLRiV. ˙NUP≤y ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ @≤R∂VgRiV|ms≤R∂Vª][©´sı ™yLRiLiμR∂LjiNUP Fny«ÿzqsLig`i xqsWˆÈQ LjiÚgS ¨sáVryÚLRi©´s≤R∂LiÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂¨s gjiÕfi NTPªy’¡øyËLRiV. C LRi©±s©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ˙NUP≤yxqsWˆÈQ LjiÚ¨s ˙xmsxmsLiøy¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqs©´s Fny«ÿ©´sV g_LRi≠sLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

bÕø˘ eH˚¶ »≥Tº˝ÀøÏ ÄÁ|òæ~ Øm+Á{° FyNTPrÛy©±s ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiÕ‹[NTP ™´sV◊d˝¡ @≤R∂VgRiV|ms…Ìÿ≤R∂V. FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV $áLiNRPª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs N][xqsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «¡»Ì¡VÕ‹[ @˙zmnsμj∂NTP ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. C G≤yμj∂ Æ™s[V Æ©sáՋ[ ≠sLi≤U∂£qs »¡WL`i ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ N][ø`¡ ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs, zmszqs’d¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s B«ÿ«fi À≥œ¡…fiª][ ≠s¤À≥¡[μyá NSLRifl·LigS C FyN`P AÕfiL_Li≤R∂L`i ˙NTPZNP…fiNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs N][ø`¡ xmsμR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Li, zmszqs’d¡ ¿d¡£mnsgS B«ÿ«fiÀ≥œ¡…fi xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ @˙zmnsμj∂ ªRΩ©´s Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. FyN`P ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV N]ªRΩÚ \¬ø≥¡LRi¯©±s «ÿNS @˙uy£mns©´sV NRP÷¡zqs ªRΩ©´s ™yμR∂©´s ≠s¨szmsLiøy≤R∂V, C ≠dsV…”¡Lig`i «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ FyN`P |qsáNÌRPL˝RiV ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «¡»Ì¡VÕ‹[ @ªRΩ¨sNTP ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji LS™´s≤R∂Li\|ms xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s @˙zmnsμj∂ Fs™´sLji ZNP|mÌs¨ds=Õ‹[\Æ©s©y AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. BLiNS N]Æ©s[ıŒœ¡ß˛ ˙NTPZNP…fi AÆ≤∂[ xqsªyÚ ªRΩ©´sÕ‹[ DLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ AÕfiL_Li≤R∂L`i @ Ù¡VÕfi LRi«ÿN`P NRPW≤y áLiNRPª][ ™´sÆ©Ôs[áNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms |qs≠dsV\|mns©´sÕ˝‹[ À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[ºΩÕ‹[ FyN`P J≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ LRi«ÿN`P «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. BNRP }ms£qs À›Ã¡L`i ™yx§¶¶¶Àfi Lji∏R∂W«fi©´sV |qsáNÌRPL˝RiV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. D™´sVL`igRiVÕfi, r°\|§¶¶¶Õfi ªRΩ¨ds*L`iáª][ Fy»¡V gRiªRΩ —¡LiÀÿ¤À¡[* »¡WL`iÕ‹[ LSfl”·Li¿¡©´s @“¡«fi¿d¡™´sW, ˙xmsxqsVÚªRΩ Ã¡LiNRPª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ ANRP»Ì¡VNRPV©´sı «¡Ÿ\Æ©sμ`∂Δÿ©±s }ms£qs À›Ã¡L˝RiVgS FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sZNP…fi NUPxmsL`igS @μyı©±s @NRP¯Õfi rÛy©´sLiÕ‹[ xqsL`iˆÈLS«fi @x§¶¶¶¯μ`∂©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. xqsL`iˆÈLS«fi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 9 ™´sÆ©Ôs[áV A≤y≤R∂V. B…‘¡™´sá Æμ∂[aRP™y◊d¡ ˙NTPZNP…fi …‹[LkiıÕ‹[ Àÿ˘…fiª][ LSfl”·Li¿¡©´s xqsL`iˆÈLS«fi 97 ∏R∂W™´slLi[«fiª][ lLiLi≤R∂V |qsLiøR¡LkiáV NRP÷¡zms 388 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. BNRP ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`PNRPV |qsáNÌRPL˝RiV ™´sVL][ @™´sNSaRPLi BøyËLRiV. øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ B…‘¡™´s÷¡ —¡LiÀÿ¤À¡[* »¡WL`iNRPV FsLizms\ZNP©´s ™´sW÷¡N`P xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘≤R∂V. C zqsLki£qsÕ‹[ @ªRΩ¨s ∏R∂W™´slLi[«fi ZNP[™´sáLi Fs¨s≠sVμj∂ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sVLiμj∂. NSgS ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V $áLiNRPª][ HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV , INRP »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ A≤R∂©´sVLiμj∂. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sÆ©Ôs[ ©´s™´sLi ¡L`i 11 ©´s «¡LRigRi©´sVLiμj∂. áLiNRPª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsNRPV FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V M ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P (ZNP|mÌs©±s), uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂, ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ x§¶¶¶{mns«fi , B˙™´sW©±s xmnsL>Sª`Ω, ∏R∂VW¨s£qsΔÿ©±s, D™´sVL`i @NRP¯Õfi, u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P, xqsL`iˆÈLS«fi @x§¶¶¶¯μ`∂ (≠sZNP…fi NUPxmsL`i), xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfi, @ Ù¡VL`i LRix§¶¶¶™´sW©±s, D™´sVL`i gRiVÕfi, @“¡«fi ¿d¡™´sW, «¡Ÿ\Æ©sμ`∂Δÿ©±s, r°\|§¶¶¶Õfi ªRΩ¨ds*L`i, @ Ù¡VÕfi LRi«ÿN`P, @xqsμ`∂ xtsQ{mnsN`.

õ+u≤uÒ« 313Ä˝Ö{Ÿ.... øÏMdt≈£î Ä~Ûø£´+ ãT\yêjÓ÷: õ+u≤uÒ«, q÷´J˝≤+&é\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï f…düTº e÷´#Y˝À õ+u≤uÒ« ‘=*Çìï+>¥‡˝À 313|üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. Äq+‘·+s¡ ¬s+&√Çìï+>¥‡ #˚|ü{Ϻq q÷´J˝≤+&é Ä≥eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ¬s+&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 28|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ 141|üs¡T>∑T\ Ä~Ûø£´+ øÏMdt≈£î \_Û+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<äT øÏMdt uÖ\sY yÓ{ÀØ(5/70) sêDÏ+#·&É+‘√ õ+u≤uÒ« 313|üs¡T>∑T\π≈£î Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. õ+u≤uÒ« »≥Tº˝À dæã+<Ûë 93, yê\sY 72|üs¡T>∑T\‘√ ÄCÒj·T+>± ì*#ê&ÉT.

yê˝…‡ìj·÷ zô|Hé: ø±«s¡ºsY‡˝À &˚$&é ô|òÁs¡sY yê˝…‡ìj·÷ zô|Hé f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{À¢ {≤|t d”&é, ôVAyéT{ÖHé u≤jYT &˚$&é ô|òÁs¡sY düTHêj·÷dü+>± ø±«s¡ºsYô|ò’q˝À¢øÏ Á|üy˚•+#ê&ÉT. @{°|” yê˝…‡ìj·÷ zô|Hé 500{Às¡ïyÓT+{À¢ uÛ≤>∑+>± ¬øq&çj·THé ø±«*ô|ò’j·TsY yêôdø˘ b˛|æ‡˝ŸqT 6`3, 6`3es¡Tdü ôd≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&ç+∫q &˚$&éô|òÁs¡sY, ø±«s¡ºsYô|ò’q˝À¢øÏ Á|üy˚•+#ê&ÉT.

_õHÓdt yÓTTu…’˝Ÿ n|æ¢πøwüHé e÷¬sÿ{À¢ #Ó’Hê, nyÓT]ø±ì n~Û>∑$T+#·qT+<ë..? #Ó’Hê n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤ >∑\ <˚X¯+. #Ó’Hê m≈£îÿe ôd’ìø£ X¯øÏÔ >∑\ <˚X¯+. Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+fÒ b˛‘˚ #Ó’Hê neTTà\ b˛~˝ÀøÏ eTs√ ø=‘·Ô yÓTÆ\TsêsTT e∫à #˚]+~. Ä yÓTÆ\T sêsTT @+{+fÒ ª|ü¢ÁØ yÓuŸôd’{Ÿ n+~+∫q düe÷#ês¡+. Á|üø±s¡+ á dü+e‘·‡s¡+ n|æ¢πøwüHé k˛ºsY‡ m≈£îÿe>± Á|üy˚X ô|≥º&Éy˚T ø±≈£î+&Ü. Á|ü|ü+#·+˝À ¬s+&Ée n‹ ô|<ä› yÓTTu…’˝Ÿ n|æ¢πøwüHé e÷¬sÿ{Ÿ >± ne‘·]+∫+~. yÓTTu…’˝Ÿ n|æ¢πøwüHé e÷¬sÿ{À¢ #Ó’Hê Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ¬s+&Ée kÕΔHêìï ¬ø’edü+ #˚düTø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, 2011e dü+e‘·‡s¡+˝À 10 $T*j·THé n|æ¢πøwüHé‡ì n~ ≈£L&Ü πøe\+ Ä+Á&ÜsTT&é. ◊y√mdt Ä|üπs{Ï+>¥ dædüºyéT e÷Á‘·y˚Tqì ‘Ó*|æ+~. á dü+e‘·‡s¡+ 870XÊ‘·+ n|æ¢πøwüHé ôdwüHé ô|s¡>∑&É+ e\¢ #Ó’Hê yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ›q+˝À ì\e>±, ¬s+&Ée kÕúq+˝À n¬s®+{ÏHê 527XÊ‘·+‘√ ì\∫+~. Çø£ eT÷&Ée kÕ›Hêìï ÇÁC≤sTT˝Ÿ ¬ø’edü+ #˚düTø√>±, Hê\Ze kÕ›Hêìï Ç+&çj·÷ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. #Ó’Hê yÓTTu…’˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ n|æ¢πøwüHé Ç+‘· ‘·≈£îÿe ø±\+˝À n_Ûeè~Δ #Ó+<ä&ÜìøÏ Ä <˚X¯+˝À ñqï eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\ m|òæπøºqì nHêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À e÷¬sÿ{À¢ kÕàsYº bò˛Hé Vü‰yê m≈£îÿe>± ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√. 1.4 _*j·THé »HêuÛ≤ kÕàsYº bò˛Hé‡ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+ »]–+<äHêïs¡T. Bì‘√ bÕ≥T sêuÀj˚T ø±\+˝À nyÓT]ø± ˝À ‘·q≈£î 30 y˚\ eT+~ Ç+õ˙s¡T¢ <=s¡ø£˝Ò<äì, <=s¡ø£˝Ò<äì, n+<äTπø #Ó’Hê˝À ‘êqT @&ÉT \ø£å\ eT+~ ñ<√´>∑T*ï ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+<äì C≤uŸ‡ ˇu≤e÷‘√ nHêïs¡T. nyÓT]ø±˝À ñqï $<˚oj·TT˝À¢ 70 XÊ‘·+ eT+~ m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥˝À &Üø£ºπs≥T¢. eTs√ dü>∑+ eT+~ e÷düºsY‡ &çÁ^\T #˚dæq yêfi‚¢. yêfi¯¢+<äØï nyÓT]ø±˝ÀH˚ ñ+&ÉìùdÔ. <˚XÊìøÏ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+<äì nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫q dü+<äs¡“¤+ eTq+ Çø£ÿ&É >∑Ts¡TÔ #˚düTø√yê*.

eTq ªÄø±wtμ≈£î Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ÁπøCŸ <˚X¯+˝À Ç{°e\ Ä$wüÿ]+∫q n‘·´+‘· #Íø£ {≤u…¢{Ÿ |”d” ªÄø±XŸμ Á|ü|ü+#· dü+düú\qT Äø£]¸k˛Ô+<äì πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ XÊU≤ eT+Á‹ ø£|æ˝Ÿ dæ_˝Ÿ ãT<Ûä yês¡+ &Ûû*¢˝À ‘Ó*bÕs¡T. j·TTHÓk˛ÿ, Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ e+{Ï ~>∑Z» n+‘·sê®rj·T dü+düú\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ <˚XÊ~ÛH˚‘·\T Äø±wt {≤u…¢{Ÿ |”d”\ ô|’ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡ì dæã˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç{°e\ ÄyÓT]ø±˝À »]–q ªÇ+&=ˆj·T÷mdtμ ñqï‘· $<ë´ dü<ädüT‡˝À¢ ªÄø±XŸ {≤´u…¢{Ÿ |”d”μì eT+Á‹ düeTø£å+˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T #·eø£ >±´&Ó®{Ÿ Äø±wt Á|ü|ü+#· <˚XÊ\qT eT]+‘· Äø£≥Tº≈£î+<äì, |”d”ì eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|üπsÃ+<äT≈£î |ü\T Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ô|’HêHé‡ ø±s=ŒπswüHé\T düVü≤ø±s¡+ n+~+ #˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïj·Tì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s+&√ <˚X¯˝À Äø±XŸ {≤u…¢{Ÿ eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq ÁbÕôddüsY, eTìï¬ø’q ≥#Y ÁdæÿHé. |ü{Ïwüº u≤´≥Ø e´edüú ø£*– ñ+≥T+<äì, Bìï πøe\+ 35 &Ü\s¡¢πø n+~+#·>∑\eTì dæã˝Ÿ uÛÑs√kÕ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πøe\+ s¡÷.2,276 KØ<äTπø ªÄø±wt yÓTT<ä{Ï <äX¯ {≤u…¢{Ÿμ qT >∑‘· HÓ\ 5e ‘˚~q dæ_˝Ÿ n$wüÿ]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

9

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+&çj·THé πsdæ+>¥©>¥˝À dü∫Hé~ dü«\Œ¤yê{≤H˚. . ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T ◊1dü÷|üsY πsdæ+>¥©>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|òt˝À dü∫Hé~ dü«\Œyê{≤H˚ì eT#Y<äsY yÓ÷≥sY‡ k˛ŒsYº‡ n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&ç+∫+~. Ç+&çj·THé πsdæ+>¥ ©>¥˝À dü∫Héf…+&É÷\ÿsY, dü+»Hê¬s&ç¶\ yê{≤ 26XÊ‘êy˚Tqì Ä dü+düú Á|üø£{Ï+∫+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ◊1 dü÷|üsYdæØdt πsdæ+>¥ #Ûê+|æj·THéwæ|òt dü∫Héyê{≤ô|’ e∫Ãq yês¡Ô\qT yÓTT<ä≥ eT#Y<äsY yÓ÷≥sY‡k˛ŒsYº‡ d”áz m+.<äs¡ÙHé yÓTT<ä≥ ‘√∫|ü⁄#·Ã&É+ »]–+~. Ä ‘·sê«‘· ì<ëq+>± BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT ãj·T≥ô|≥ºø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. uÛ≤s¡‘Y˝À yÓ÷{À πsdæ+>¥ô|’ ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À eT#Y<äsY ø£+ô|˙ ◊1dü÷|üsY dæØdt≈£î >∑‘· Ä>∑wüߺ˝À s¡÷|üø£\Œq #˚dæ+~. Bì Á|üø±s¡+ á d”s¡dt˝À 8ÁbòÕ+#ÛÓ’J\T ñHêïsTT. Á|ü‹ ÁbòÕ+#ÛÓ’J qT+∫ 2ø±s¡T¢ πsdæ+>¥˝À bÕ˝§Z+{≤sTT. &çôd+ãsY 18qT+∫ |òæÁuÛÑe] 212es¡≈£î &Ûç©¢, #ÓHÓ’ï‘√ bÕ≥T @&ÉT Ädæj·÷ q>∑sê˝À¢ áπsdüT\T »s¡T>∑qTHêïsTT. á #Ûê+|æj·THéwæ|òt Áô|ò’CŸeT˙ $\Te 2$T*j·THé &Ü\s¡T¢. n+‘·sê®rj·T Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ k˛ºsY‡ düe÷K´ &û1.yÓ÷≥sY k˛ŒsYº‡ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ qT+∫ nedüs¡yÓTÆq nqTeT‘·T\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î eT#Y<äsY Á>∑÷|t Á|üj·T‹ïdüTÔ+~.

bÕø˘‘√ eT÷&√f…düTº: \+ø£ 245/2 dü+>∑ø£ÿs¡ ôd+#·Ø, sêDÏ+∫q ~˝≤¸Hé cÕsê®: l\+ø£, bÕøÏkÕúHé\ eT<Ûä´ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ÄK], eT÷&√ f…düTº˝À \+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ sêDÏ+#ês¡T. {≤dt ¬>*∫q \+ø£ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£î+~. zô|qs¡T¢>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q ~˝≤¸Hé, |üs¡qM‘·\T ‘=*$¬ø{Ÿ≈£î πøe\+ 4|üs¡T>∑T˝Ò CÀ&ç+#ês¡T. |üs¡qM‘· ñeTsY>∑T˝Ÿ uÖ*+>¥˝À ô|$*j·THé u≤≥ |ü{≤ºs¡T. Ä ‘·sê«‘· s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q dü+>∑ø£ÿs¡, ~˝≤¸Hé‘√ ø£*dæ bÕø˘ uÖ\s¡¢qT düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs√ÿì n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+#ês¡T.M]<ä›s¡T ¬s+&√$¬ø{Ÿ≈£î @ø£+>± 173|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. #ê˝≤s√E\ ‘·sê«‘· ~˝≤¸Hé ‘·q<Ó’q XË’*˝À u≤´{Ï+>¥ #˚dæ bòÕyéT˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. 92|üs¡T>∑T\T #˚dæ 8|üs¡T>∑T\‘√ ôd+#·Øì ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. düsT÷<é n»à˝Ÿ uÖ*+>¥˝À j·T÷ìdtU≤Hé≈£î ø±´#Y Ç∫à yÓqT~]>±&ÉT. á dæØdt˝À n<äT“¤‘·+>± sêDÏdüTÔqï e÷J ¬øô|ºHé dü+>∑ø£ÿs¡ nCÒj·T ôd+#·Ø‘√ ì*#ê&ÉT. eT÷&√$¬ø{Ÿ≈£î »j·Tes¡ΔH˚‘√ ø£*dæ 68|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. l\+ø£ ‘=* Çìï+>¥‡: 245/2(~˝≤¸Hé 92, dü+>∑ø£ÿs¡ 112u≤´{Ï+>¥, »j·Tes¡ΔH˚ 32u≤´{Ï+>¥, ñeTsY>∑T˝Ÿ 1/43, düsT÷<é n»à˝Ÿ 1/71) 9y˚\ |üs¡T>∑T\ yÓTÆ\TsêsTTì <ë{Ïq ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡... bÕøÏkÕúHé‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ∫e]f…düTº e÷´#Y˝À l\+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTHé ø£e÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡ 9y˚\ f…düTº |üs¡T>∑T\ yÓTÆ\TsêsTTì <ë{≤&ÉT. eT÷&√f…düTº˝À 35|üs¡T>∑T\T |üP]Ô #˚j·T&É+‘√ á |òüTq‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. 33@fi¯¢ dü+>∑ø£ÿs¡ 103e f…düTº e÷´#Y Ä&ÉT‘·THêï&ÉT. 9y˚\ |üs¡T>∑T\T <ë{Ïq dü+>∑ø£ÿs¡ á ]ø±s¡T¶qT n~Û>∑$T+∫q ¬s+&√ÁøϬø≥sY>± ì*#ê&ÉT. 9y˚\ |üs¡T>∑T\T <ë{Ïq ‘=* l\+ø£ ÁøϬø≥sY>± eTùV≤fi¯ »j·Tes¡ΔH˚(9,895)ì*#ê&ÉT.

$&çuÛ≤>±\ ø=s¡‘·.. VüA+&Ü ø±s¡¢ &Ó*eØ Ä\dü´+.. VüA+&Üô|’ Á|üø£è‹ ø£HÓïÁs¡ #˚dæ+~. VüA+&Ü≈£î z cÕø˘ qT+∫ ‘˚s¡T≈£îH˚ ˝Àù| eTs√ cÕø˘ ‘·–*+~. >∑&É∫q e÷sYà HÓ\˝À »bÕHé˝À dü+uÛÑ$+∫q düTHêMT, uÛÑ÷ø£+bÕ\ ø±s¡D+>± @s¡Œ&çq $&çuÛ≤>±\ ø=s¡‘· Ç|üŒ&ç|ü&˚ ø√\T≈£î+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À ‘êC≤>± <∏ëjYT˝≤+&éqT eTT+#Ó‘·TÔ‘·Tqï es¡<ä\T VüA+&Ü≈£î >√{Ï |ü⁄+&ÉT MT<ä s√ø£*b˛≥T>± e÷]+~. VüA+&Ü≈£î $&çuÛ≤>±\qT düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À <∏ëjYT˝≤+&é ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. nsTT‘˚, Á|üdüTÔ‘·+ <∏ëjYT˝≤+&éqT es¡<ä\T |üP]Ô>± eTT+#Ó‘·TÔ‘·T+&É≥+‘√ $&çuÛ≤>±\ düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. B+‘√ VüA&Ü $&çuÛ≤>±\ ø√dü+ #Ó’Hê, »bÕHé <˚XÊ\qT ÄÁX¯sTTdüTÔ+~. á |ü]dæú ‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|üŒ{Ïπø ãTøÏ+>¥ #˚düT≈£îqï VüA+&Ü ø±s¡¢ &Ó*eØ\ Ä\dü´+ >∑T]+∫ VüA+&Ü ‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#˚ |üì˝À ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ VüA+&Ü≈£î 6,000 ÁãjÓ÷ ø±s¡T¢, 4,000 C≤CŸ ø±s¡T¢ ãTøÏ+>¥ ns¡¶s¡T¢ ô|+&ç>¥˝À ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L VüA+&Ü πøe\+ 1.000 ÁujÓ÷ ø±s¡¢qT e÷Á‘·y˚T &Ó*eØ #˚dæ+~. nsTT‘˚, ìØí‘· düeTj·T+˝À &Ó*eØ #˚j·T&É+˝À VüA+&Ü Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥T+&ç. <∏ëjYT˝≤+&é es¡<ä\ ø±s¡D+>± <ë<ë|ü⁄ nìï yÓT&Éfi¯¢ ñ‘·Œ‹Ôô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘√+~. ‘·eT yêVü≤Hê\≈£î eT+∫ &çe÷+&é ñ+<äì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ ñ‘·Œ‹Ôì ì*|æy˚j·T˝ÒeTì, m˝≤¬>’Hê ñ‘·Œ‹Ôì kÕ–kÕÔeTì VüA+&Ü ù|s=ÿ+~. ø±>±... eTs√yÓ’|ü⁄ VüA+&Ü n+~düTÔqï Á|”$Tj·T+ Vü‰´#Yu≤´ø˘ VüA+&Ü C≤CŸ ãTøÏ+>¥\qT ø£+ô|˙ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*|æy˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ VüA+&Ü C≤CŸ yÓsTT{Ï+>¥ |”]j·T&é düTe÷s¡T Äs¡T HÓ\\ es¡≈£L ñ+{À+~.

ª365μ s√E\T ÄHé˝…’Hé Á|ò” eT÷´õø˘!! ◊bò˛Hé..◊bÕ´&é..m+|”Ár.. m|òtm+ Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\ eT÷´õø˘ ù|¢j·Ts¡¢ <ë«sê düTeT<ÛäTs¡ dü+^‘êìï nkÕ«~düTÔHêï+. nsTT‘˚ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Á|ükÕs¡eTe⁄‘·Tqï s¡ø£s¡ø±\ dü+^‘êìï Ç+{À¢H˚ ≈£Ls¡TÃì ª365μs√E\T ÄkÕ«~+#ê\+fÒ... n+‘·sê®rj·T+>± ]˝Ò ne⁄‘·Tqï s¡ø£s¡ø±\ ^‘ê\qT MqT\ $+<äT>± $ì|æ+#˚ ÄHé˝…’Hé düØ«düT\T ø√ø=\¢\T>± yê´|æÔ #Ó+<ësTT. ªbÕ|tμ eT÷´õø˘ yÓTT<ä\T≈£îì ùwø±&ç+#˚ sêø˘ eT÷´õø˘. ‘·qàj·T‘ê«ìøÏ˝ÀqT #˚ùd uÛ≤s¡rj·T kÕ+Á|ü<ëj·T dü+^ ‘·+ es¡≈£î ª24I7μ ÄkÕ«~+#·e#·TÃ. q∫Ãq yê{Ïì |”d”˝À ìøÏ¢|üÔ+ #˚düTø√e#·TÃ. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± dü+^‘êqï+~düTÔqï ªÄHé˝…’Héμ düØ«düT\ dü+K´ m+‘√ ‘Ó\TkÕ...? nø£åsê˝≤ ¬s+&ÉT \ø£å\ ô|’ e÷fÒ!

düq+<é˝À uÛÑ÷$T|üP» ÁbÕs¡+_Û+∫q |üP´CÀ dæÁ{≤Hé Ç<˚<√ ø=‘·Ô dæìe÷ f…Æ{Ï˝À ˝Òø£ ø=‘·Ô dæìe÷ dæº˝À¢ ø±<ä+&√jYT..! ÁbòÕHé‡≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø dü+düú |æmdt@ |üP´CÀ dæÁ{≤Hé uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·eT bÕ¢+≥TqT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ dü+e‘·‡sê ìøÏ ô|’>± e÷¬sÿ{Ÿ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e+{Ï sêÁcÕº\qT |ü]o*+∫ ∫es¡≈£î >∑T»sê‘YqT mqTï≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À H˚&ÉT >∑T»sê‘Y˝Àì düq+<é ÁbÕ+‘·+˝À |üP´CÀ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ø=‘·Ô bÕ¢+≥TqT uÛÑ÷$T |üP» #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |üP´CÀ n~Ûø±s¡T á $<Ûä+>± bò˛{À\≈£î bò˛E*#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |æmdt@ |üP´CÀ Ádæ{≤Hé y˚T H˚õ+>¥ uÀsY¶ yÓT+ãsY eT]j·TT Ädæj·÷ Ä|üπswüHé‡ d”áz Á¬>>√sTTsY Ä*$j·TsY. |üP´CÀ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ $HÓ‡+{Ÿ sêyéTuÖ&é, |ædæ@ yÓ÷{≤sY‡ Ç+&çj·÷ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Áô|òÁ&çø˘ |ò”ãsY eT]j·TT >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ç ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äsꓤ+>± qπs+Á<ä yÓ÷&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑T»sê‘Y Á|ü|ü+#· Ä{À Vü≤uŸ>± m<äT>∑T‘·T+<äì, Ç+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«$T nsTTq+<äT≈£î |üP´CÀqT n_Ûq+~düTÔHêïqì yê´U≤´ì+#ês¡T. 600 mø£sê˝À¢ s¡÷.400 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ç‘√ |üP´CÀ á bÕ¢+≥TqT ì]àk˛Ô+~. Bì <ë«sê 5,000 eT+~øÏ ñbÕ~Û \_Û+#·qT+~. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ »qe] HÓ\˝À &Ûç©¢˝À »s¡>∑qTqï Ä{À mø˘‡b˛˝À |üP´CÀ ‘·eT Áu≤+&éqT Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ+#·qT+~.


C M Y K

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 4, 2011

ª&Éغ |æø£ÃsYμ ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À πødüT $<ë´u≤\Hé Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À dæ˝Ÿÿdæà‘· J$‘· ø£<∏ä Ä<Ûës¡+>± Væ≤+B˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª&Éغ |æø£ÃsYμ dæìe÷ ‘êC≤>± $yê<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ÿ nHÍHé‡ nsTTq|üŒ{ÏqT+N á ∫Á‘·+ô|’ uÀ˝…&Éìï $yê<ë\T ø£eTTà≈£î+≥÷H˚ ñHêïsTT. f…Æ{Ï˝Ÿ ª&Éغμ>± ñ+&É≥y˚T Ä $yê<ë\≈£î ø£s¡D+. ôdø˘‡u≤+uŸ>± mìï dæìe÷˝À¢ q{Ï+ ∫q|üŒ{Ïø°, dæ˝Ÿÿdæà‘· ù|s¡T #Ó&É>=fÒº˝≤ dæìe÷ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&É+ <äTsêàs¡ZeTH˚ $eTs¡Ù\T ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ dæ˙ esêZ\ qT+∫ $ìŒ+#êsTT. nsTT‘˚ Çy˚M ‘·q≈£î |ü≥ºe+≥÷ õ‘˚+Á<ä ≈£L‘·Ts¡T ìsêà‘· @ø±Ôø£|üPsY ª&Éغ|æø£ÃsYμ ∫Á‘êìï |üP]Ô #˚ùddæ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ ‘êC≤>± dæà‘· ‘·eTTà&ÉT Hê>∑es¡Á|üdükÕ<é á dæìe÷ô|’ sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{°wüHé y˚XÊs¡T. á dæìe÷ yêdüÔe $s¡T<ä›yÓTÆq ø£<∏ä‘√, ‘·eT nø£ÿ J$‘êìï eÁø°ø£]+∫ rdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ rùd eTT+<äT ndü\T Ä ∫Á‘· ìsêà‘·\T ‘·eTì dü+Á|ü~+#·˝Ò<äì dæà‘· k˛<äs¡T&ÉT ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø ‘êeTT ìsêà‘·≈£î H√{°düT*∫Ãq|üŒ{Ïø° yê] qT+∫ m≥Te+{Ï düŒ+<äHê ˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTπø ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê*‡ e∫Ã+<äì dæà‘· k˛<äs¡T&ÉT n+≥THêïs¡T. ndü\T á dæìe÷ f…Æ{Ï˝Ò #ê˝≤ ndüuÛÑ´ø£s¡+>± ñ+<ä˙, dæìe÷˝À düìïy˚XÊ\T Ç+ø± ndüuÛÑ´ø£s¡+>± ñHêïj·T˙, ‘êqT Áf…Æ\sY‡˝À #·÷dæ $düTÔb˛j·÷q˙, ‘·q k˛<ä]ì J$‘· ø£<∏äqT Ç+‘· ndüuÛÑ´ø£s¡+>± ∫Árø£]+∫q+<äT≈£î>±qT &çôd+ãsY 2q $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ ø±≈£î+&Ü ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·÷\+≥÷, ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{°wüHé y˚XÊs¡T. Çø£ ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT qT+∫ |ü\Te⁄s¡T

Á|üeTTKT\ eT<䛑·T ≈£L&É>∑fÒº+<äT≈£î Hê>∑es¡Á|ükÕ<é Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTq ‘Ó\T>∑e÷àsTT |üs¡Te⁄ u≤©e⁄&é ãC≤s√¢ b˛‘√+fÒ, <ëìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\qï~ dæà‘ê k˛<äs¡T&ç Äy˚<äq. eT], ø√s¡Tº m≥Te+{Ï rs¡TŒ ÇdüTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*. á H˚|ü<∏ä´+˝À {≤©e⁄&é ≈£L&Ü dü]>±Z düŒ+~ùdÔ.., ø√©e⁄&é ≈£L&Ü Hê>∑es¡Á|ükÕ<é Äy˚<äq≈£î n+&É>± ì*ùdÔ.., ª&Éغ|æø£ÃsYμ dæìe÷øÏ ø£cÕº\T ‘·|üŒe⁄. eT] n+‘· j·T÷ì{°, dæ˝Ÿÿdæà‘·ô|’ n_Ûe÷q+ {≤©e⁄&é, ø√©e⁄&é≈£î ñ+{≤j·÷.? nqï~ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

dæ˙ q{Ï Á|æj·TeTDÏì ø=+<äs¡T Äø£‘êsTT\T y˚~ÛdüTÔHêïs¡T. ÄyÓT yÓTTu…’˝Ÿ HÓ+ãsYì m˝≤>√˝≤ |üdæ>∑{Ϻq ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T ÄyÓT yÓTTu…’˝ŸøÏ ndüuÛÑ´ø£s¡yÓTÆq yÓTùdCŸ\T |ü+|ædüTÔHêïs¡≥. <ë+‘√, ‘·q y˚TH˚»sY <ë«sê b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~ Á|æj·TeTDÏ. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ z e´øÏÔì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√>±, $T>∑‘êyê] Ä#·÷ø° ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. dæ˙ ‘ês¡\≈£î á ‘·s¡Vü‰ y˚~Û+|ü⁄\T..., b˛©düT\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ Äø£‘êsTT*ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&Ü\T.., s={°Hé>± »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·‘·+>∑y˚T nsTTHê, Á|æj·TeTDÏ e÷Á‘·+ á Äø£‘êsTT\ y˚~Û+|ü⁄\‘√ rÁe eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Á|æj·TeTDÏøÏ Äø£‘êsTT\ y˚~Û+|ü⁄\T

‘ês¡ø˘ kÕj·T+‘√ ‘êsê kÕúsTTøÏ m<ää>±* m˙ºÄsY <äeTTà ∫Á‘·+˝À Á‹wü yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé bÕÁ‘·˝À #˚düTÔ+&É>± ø±ØÔø£ ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î ø±ØÔø£ ª<äeTTàμ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq ø±ØÔø£ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, \+&ÉHé dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt mø£Hê$Tø˘‡˝À _õHÓdt y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ˝À &çÁ^ #˚düTÔqï ø±ØÔø£ ‘·q≈£î q≥q ø£+fÒ ¨≥˝Ÿ yê´bÕs¡+˝À sêDÏ+#·&Éy˚T ÇwüºeTì ‘Óπ>dæ #Ó|æŒ+~. ‘·*¢ Çwüº+ y˚Ts¡πø ‘·q e÷≥qT ø±<äq˝Òø£ ‘êqT dæìe÷˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïqT nì #Ó|æŒ+~. Çø£ á dæìe÷˝À V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï p.m˙ºÄsY >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ‘ês¡ø˘ mø˘‡Á{°yéT © {≤˝…+f…&é. e÷ neTà n+fÒ Äj·Tq≈£î #ê˝≤ >ös¡e+. ª<äeTTàμ wüO{Ï+>¥˝À Äj·Tq‘√ ø£*dæ |üì #˚j·T≥+ #ê˝≤ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêï q+≥÷ bı>∑&ÉÔ\‘√ ‘ês¡ø˘ì ‘êsêkÕúsTTøÏ m‘˚Ôk˛Ô+~. n˝≤π> ÄyÓT á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì uÛ≤$k˛Ô+~. m˙ºÄsY <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝À eT]ìï ∫Á‘ê\T |ü≥Tºø√yê\ì nqT≈£î+{À+~. m˙ºÄsY Çø£ÿ&É {≤|t kÕºsY ø±ã{Ϻ n‘·ì <ë«sê ÄyÓT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ eùdÔ eT]ìï Ä|òüsY‡ ekÕÔj·Tì ÄyÓT qeTTà‘√+~. n+<äTπø Ç˝≤ m˙ºÄsYô|’ bı>∑&ÉÔ\ es¡¸+ ≈£î]|æk˛Ô+~. n+‘˚ ø±<äT Á‹wü n+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+, ÄyÓTqT Äsê~Û+#˚ n_Ûe÷qT˝À¢ H˚q÷ ˇø£]ì n+≥÷... ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥qT ãj·T≥ô|{Ϻ+~ ø±ØÔø£. Ç~˝≤ ñ+&É>±, Çø£ á eT<Ûä´ m˙ºÄsY mø£ÿ&É e÷{≤¢&çHê ª<äeTTàμ Á|üdüøÏÔ ‘ÓdüTÔHêïs¡T. Ä ∫Á‘·+ bòÕ´Hé‡øÏ $+<äT uÛÀ»q+˝≤ ñ+≥T+<äì |üì >∑≥Tº≈£îì eTØ #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> ‘êqT ˝≤e⁄ ‘·–Z

#˚ùd &ÜHé‡\T ôV’≤˝…’{Ÿ>± ñ+{≤j·Tì H=øÏÿ eTØ #ÓãT‘·THêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À ‘êqT ˝≤e⁄>± ø£q|ü&Éqì, >∑‘·+˝À ø£q|æ+∫q+‘· ˝≤e⁄>± ø±qì, ‘·–Zb˛‘êqì, Ä $wüj·T+ ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À >∑eTì+#·e#·TÃqì m˙ºÄsY ‘·q n_Ûe÷qT\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n˝≤π> p.m˙ºÄsY Çø£ ‘·q <äèwæºq+‘ê ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª<äeTTàμô|’ πø+ÁBø£]düTÔHêï&ÉT. uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ÁøÏj˚T{Ïyé ø£eT]¸j·T˝Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ ¬ø.mdt.sêe÷sêe⁄ á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. u≤\ø£èwüí‘√ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ªdæ+Vü‰μ ˝≤+{Ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘êìï n+~+∫q ‘·sê«‘· uÀj·TbÕ{Ï lqT #˚k˛Ôqï á ∫Á‘·+ |ü≥¢ Áù|ø£å≈£î˝À¢ uÛ≤Ø n+#·Hê\THêïsTT. |üø±ÿ e÷dt, j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± u§j·TbÕ{Ï lqT ‘·q<Ó’q XË’*˝À á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&Éì #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> á ∫Á‘êìøÏ ª<äeTTàμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì ‘·«s¡˝À n~Ûø±]ø£+>± Ksês¡T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á $wüj·÷ìï m˙ºÄsY MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À <ÛäèMø£]+#ês¡T. e÷]Ã˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ m+.m+.ø°s¡yêDÏ dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T.

Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêïeTT nqTwüÿøÏ Ç|üŒî&ÉT >∑DÒwt yÓ+ø£Á{≤eTHé s¡÷|ü+˝À eTs√ ùdïVæ≤‘·T&ÉT <=]ø±&ÉT. jÓ÷>± {°#·sY nsTTq nqTwüÿøÏ, e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡˝À ôdŒwü*dtº nsTTq >∑DÒwtøÏ eT+∫ Áô|ò+&éwæ|t ≈£î~]+~. M]<ä›s¡÷ lìyêdü¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ ∫Á‘·+˝À #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ M]<ä›s¡÷ U≤∞ <=]øÏq|üŒî&É˝≤¢ |òæ{ŸHÓdt >∑T]+#˚ #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡ì j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> nqTwüÿøÏ n‘·qT ø=ìï |òæ{ŸHÓdtøÏ #Ó+~q yê´j·÷e÷\T H˚]Œ‘˚, nqTwüÿ n‘·ìøÏ jÓ÷>±‘√ |òæ{ŸHÓdt>± m˝≤ ñ+&Ü˝À H˚s¡TŒ‘√+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. Ç˝≤ Ç<ä›s¡÷ ˇø£]ø=ø£s¡T ‘·eT≈£î e∫Ãq $<ä´qT Ç∫Ã|ü⁄ #·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Ç<ä›s¡÷ wüO{Ï+>¥ ne>±H˚ ˇπø õyéTøÏ yÓ[¢ nø£ÿ&É |òæ{ŸHÓdt bÕsƒê\qT ÁbÕø°ºdt #˚düTÔHêïs¡T. >∑DÒwt yÓ+ø£Á{≤eTHé eT¬ses√ ø±<äT, Á‹wü V”≤s√sTTHé>± ~˝Ÿ sêE ì]à+∫q Äø±X¯eT+‘·μ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ê&ÉT. nqTwüÿ &ÛÉeTs¡Tø£+μ ∫Á‘·+˝À ø°\ø£yÓTÆq bÕÁ‘· #˚düTÔHêï&ÉT. nqTwüÿqT Áù|$Tdü÷Ô yÓqø£|ü&ç, Hê>±s¡T®q≈£î n&ÉT¶|ü&˚ bÕÁ‘· Ç‘·&ç~. Çø£ nqTwüÿ <Ó’e X¯≈£îÔ\Tqï bÕs¡«‹ n+X¯‘√ |ü⁄{Ϻq ne÷àsTT>± yÓTÆ‹˝≤õø£˝Ÿ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æk˛Ô+~. <Ó’e X¯øÏÔø°, <äTwüº X¯øÏÔø° »]π> b˛sê≥y˚T á ∫Á‘·+ ø£<∏ä nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ á ∫Á‘êìï dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T{≤ìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T.

ˇø£ÿ dæìe÷ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ ø±ø£eTT+<˚ ‘·$Tfi¯+˝À ‘Ó>∑ _J nsTT‘˚ nsTTb˛sTT+~ ø±˙ ÇHêïfi¯S¢ Vü≤ì‡ø£ ø√s¡T≈£î+{Àqï uÛ≤Ø $»j·T+ e÷Á‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. ÄyÓT q{Ï+∫q ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\T πøe\+ Äs¡+uÛÑ X¯Ss¡‘·«+ #·÷|æ+∫ j·÷eπsCŸ>± $T–*b˛j·÷sTT. <ë+‘√ ‘êqT ø√s¡T≈£î+{Àqï $»j·T+ ø£˙dü+ ªy˚˝≤j·TT<Ûä+μ‘√ nsTTHê edüTÔ+<äì ÄyÓT Ä•+∫+~. Vü≤ì‡ø£ ø√s¡T≈£îqï≥Tº>±H˚ á ∫Á‘·+ uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. $»jYT ∫Á‘ê˝À¢ uÛ≤Ø Væ≤{Ÿ nj˚T´ ~X¯>± ªy˚˝≤j·TT<Ûä+μ <ä÷düT¬øfi¯ó‘√+~. Ç+<äT˝À Vü≤ì‡ø£‘√ bÕ≥T C…˙*j·÷ ≈£L&Ü q{Ï+∫+~. ø±˙ ù|s¡T e÷Á‘·+ Vü≤ì‡ø£πø ek˛Ô+~. Hê>±s¡T®q q{Ï+∫q ªÄC≤<éμ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘ nsTTq ªy˚˝≤j·TT<Ûä+μøÏ Øy˚Tø˘ dæìe÷\ ôdŒwü*dtº sêC≤ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± dü¬s’q $»j·÷\T ˝Òø£ &û˝≤ |ü&çq $»jYT ªb˛øÏ]μ ‘·sê«‘· eT∞¢ $»j·÷q+<ä+‘√ ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. Ç<˚ }|ü⁄˝À Ár Ç&çj·T{Ÿ‡ Øy˚Tø˘ ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ nsTTb˛‘·T+ <äì n‘·qT ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT.

B+‘√ Hê ø√]ø£ HÓs¡y˚]+~

$\Hé bÕÁ‘·\T #˚j·÷* ‘êqT #˚ùd Á|ür bÕÁ‘· &ç|òü¬s+{Ÿ>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£îH˚ q≥T&ÉT $Áø£yéT. Äj·Tq ‘êC≤>± dæìe÷˝À¢ $\Hé y˚cÕ\ bÕÁ‘·\ ø√dü+ ‹]π> W‘ê‡Væ≤≈£î&ÉT>± ‘·«s¡˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT düTo+Á<äHé s¡÷bı+~düTÔqï á ∫Á‘·+ dæ˙ |ü]ÁX¯eT u≤´ø˘ Á&Ü|t˝À ø£<∏ä »s¡>∑qT+~. Ç+<äT˝À Bøå±ùd<∏é bÕÁ‘· ø°\ø£+>± ñ+&ÉqT+~. n˝≤π> á ∫Á‘·+˝À $Áø£yéT 14 ¬>≥|t\˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìï &çôd+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ <äs¡Ù≈£î&ÉT>± yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√H˚ Væ≤{Ÿ ø={Ϻq <äs¡Ù≈£î&ÉT düTo+Á<äHé. Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·« XË’* Á|ü‹ ∫Á‘êìøÏ ø=‘·Ô>± ñ+≥T+~. ªyÓìï˝≤ ø£ã&ç≈£îfi¯óμ, ªHêHé eTVü‰Hé n\μ, ªnfi¯>∑sY kÕ$Tj·THé≈£î~¬sμ’ ‘·~‘·s¡ eT÷&ÉT dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ ∫Á‘ê\qT n+~+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ $Áø£yéT V”≤s√>± ªsê»bÕf…ƺμ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ <ë«sê Bøå±ùd<∏é ‘·$Tfi¯ ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î |ü]#·j·TeTe⁄‘·T+~. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ‘·T~ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. á ¬ø’ºe÷ø˘‡ì mì$T~ s√E\ bÕ≥T ∫Árø£]+#ês¡T. j·TTeHéX¯+ø£sY sêC≤ dü+^‘·+ n+~düTÔqï á ∫Á‘·+ &çôd+ãsYøÏ $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. Çø£ >∑‘·+˝À $Áø£yéT q{Ï+∫q Hêqï ∫Á‘·+ ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± es¡ÿe⁄{Ÿ ø±˝Ò<äT. $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îHêï nqT≈£îqï πs+õ˝À $Áø£yéTøÏ ù|s¡T sê˝Ò<äT. <ë+‘√ ìsêX¯˝À ñqï $Áø£yéT á ∫Á‘·+ô|’H˚ |üP]Ô <äèwæº ô|{≤ºs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


n+‘·sêÁwüº <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): »+≥q>∑sê˝À¢ <√|æ&û\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï n+‘·sêÁwüº <=+>∑\ eTTsƒêqT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ q>∑s¡ ø£$TwüqsY @πø U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ M] qT+∫ ø=ìï qøÏ© ‘êfi≤\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îcÕsTT>∑÷&É, #·+<ëq>∑sY, J&çyÓT≥¢˝À ã+>±s¡T <äTø±D≤˝Ò \ø£å´+>± <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. M] qT+&ç 80 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, 6 øÏ˝À\ yÓ+&ç, 4 yêVü≤Hê\T, 26 ~«#·Áø£yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. H˚sê\T m≈£îÿe>± »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± <äèwæº eTs¡*à #˚ùd <=+>∑‘·Hê\T m≈£îÿe>± »]>±j·THêïs¡T. <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêÁwüº, nq+|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q ø=ìï eTTsƒê\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

¬s+&√$&É‘· s¡#·Ãã+&É

H˚ & ˚ Á b Õs¡ + uÛ Ñ + ø£]ƒq #·s¡´\T *+>∑ ìsêΔs¡D #·{≤ºìï ñ\¢+|òæTùdÔ...

‹ ‹ ‹ ‹ ‹

¨+ eT+Á‹ Ç\ø± qT+#˚ lø±s¡+ õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT #√≥¢ s¡#·Ãã+&É ÁbÕs¡+uÛÑ+ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡T ø±yê* : ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~

|üø£&É“+B>± neT\T #˚j·÷* kÕÿHé ôd+≥s¡¢≈£î ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]ø£ yÓuŸôd’{Ÿ˝À kÕÿHé ôd+≥s¡¢ $esê\T ‘·«s¡˝À ø£fi≤XÊ\˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T yÓ’<ä´XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): gRiLRi˜ÈxqÛs bPaRPV ÷¡LigRi ¨sLÛSLRifl· øR¡…Ìÿ¨sı —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS @™´sVáV xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i }msL]‰©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s ªRΩ©´s ø≥yLi ¡L˝][ «¡Ljigji©´s —¡Õ˝ÿrÛyLiVVÕ‹[ gRiLRi˜ÈxqÛs bPaRPV ÷¡LigRi ¨sLÙSLRifl· øR¡»Ì¡Li\|ms \Æ™sμR∂˘ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ A∏R∂V©´s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW G\Æμ∂©y ry‰©±s |qsLi»¡L`i Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s/lLi©´sW˘™´sÕfi ¤Õ¡[NRPVLi≤y xms¨s¬ø¡[xqsWÚ DLi¤…¡[ ™yLji¨s D}msOTPQLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. G\Æμ∂©y ry‰©±s |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ ºdΩxqsVN]¨s gRiLRi˜ÈxqÛs bPaRPV ¨sLÙSLRifl· ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Fn°©±s Æ©sLi.040c27542731 NRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë©yıLRiV. zmnsLS˘μR∂V @Liμj∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩVá\|ms øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ($T>∑‘ê 2˝À)

Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± sêJHêe÷: q[ì ôV’≤<äsêu≤<é , qe+ãsY 3: ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>±H˚ ‘êqT sêJHêe÷ #˚XÊqì &çmd”Œ q[ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√s¡T‘·÷ ‘êqT yÓTT<ä{ÏkÕ] sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«‘· ‘·qqT d”e÷+Á<Ûä n~Ûø±s¡T\T rÁe+>± y˚~Û+#ês¡ì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. &çmd”Œ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq q[ì >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·qqT Vü≤À+>±s¡T¶ ø£Hêï n<Ûë«qï+>± Á{°{Ÿ #˚XÊs¡ì, ‘êqT ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ñ<√´–ì nsTTq+<äTH˚ y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D Ç#˚à es¡≈£î ‘êqT ñ<√´>∑+˝À #˚πs~ ˝Ò<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä n~Ûø±s¡T\T ‘·qqT y˚~Û+#ês¡T, nee÷ì+#ês¡T, u…~]+#ês¡Hêïs¡T. ‘·qqT u…~]düTÔqï≥T¢ Vü≤À+eT+Á‹, eTTK´eT+Á‹, &çõ|æ\ <äèwæºøÏ rdüTø£yÓfi¯¢q|üŒ{Ïø° yês¡T düŒ+~+#·˝Ò<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä n~Ûø±s¡T\+‘ê ˇø£ÿf…Æ ‘·qqT nqTø£åD+ ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï H˚&ÉT ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î sêh Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø=+#·s¡¢ u≤ãj·T´ |òü+ø£åHé Vü‰\T˝À ˝≤+#·q+>± ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ø£˝…ø£ºs¡T X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. ás√CÒ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yÓ’wüí$ >±¬s¶H釽À ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£L&Ü Vü≤√+eT+Á‹ eT<Ûë´Vü‰ï+ 2 >∑+≥\≈£î eT+Á‹ bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì |òüT{ŸπødüsY eT+&É\+ y˚T&ç|ü*¢˝Àì $.ÄsY.|òü+ø£åHé Vü‰\T˝ÀqT, ñ|üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø±ÁbÕ`1 |ü]~Û˝Àì bÕ‘·eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\ qT+&ç s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢, n~Ûø±s¡T¢ á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

¬s+&√$&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT $esê\T õ˝≤¢˝À áHÓ\ 4 qT+&ç ìs¡«Væ≤+#˚ ¬s+&√$&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT $esê\qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ yÓ\¢&ç+#ês¡T. áHÓ\ 4q ÇÁãVü‰+|ü≥ï+, eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, y˚T&ÓÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì y˚T&ç|ü*¢, ñ|üŒ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ø±ÁbÕ`Ì˝À, 5q X¯+cÕu≤<é, |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, 8q y˚T&ÓÃ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, ñ|üŒ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ø±ÁbÕ dü]ÿ˝Ÿ eT˝≤¢|üPsY, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ >∑∫ÃuÖ[˝À, eT˝≤ÿõ–] eT+&É\+ n˝≤«˝Ÿ˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± áHÓ\ 9q ãw”sêu≤<é, eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, XÊMTsY eT+&É\+˝Àì »eVü≤sY q>∑sY˝À, ñ|üŒ˝Ÿ eT+&É\+ ∫\Tø±q>∑sY˝À, eT˝≤ÿõ–] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, 10q eT+#ê˝Ÿ, XÊMTsYù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, ñ|üŒ˝Ÿ eT+&É\+ ø±ÁbÕ dü]ÿ˝Ÿ Hê#ês¡+˝À, Vü≤_‡>∑÷&É˝À, 11q yÓ÷$THéù|{Ÿ, ($T>∑‘ê 2˝À)

|üX¯ó dü+|ü<äqT s¡øÏå+#·Tø√yê*: øÏwüHé¬s&ç¶

qøÏ© ø£¬s˙‡ eTTsƒê n¬sdtº

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú u≤>∑T|ü&Ü\Hêï... e´ekÕj·T s¡+>∑+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\Hêï |üX¯ó dü+|ü<äqT s¡øÏå+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì uÛ≤»bÕ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. <˚X¯+˝À |üX¯ódü+|ü<ä ‘·–Zb˛e&É+‘√ Ä]úø£ e´edüú ∫Hêï_Ûqï+ ne⁄‘√+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >√|ü‹ nwüº$T dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äs¡u≤<é {≤´+ø˘ã+&é˝À ñqï >√XÊ\˝À øÏwüHé¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ >√|üPC #˚XÊs¡T. >√e⁄qT |ü$Á‘·+>± |üPõ+#˚ <˚X¯+˝À |üX¯óe<Ûä #˚j·T&É+ô|’ Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£yÓ’|ü⁄ |üX¯óÁø±+‹ ô|{Ϻ... eTs√yÓ’|ü⁄ >√e<Ûä #˚ùd dü+düú\qT Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. <˚X¯+˝À >√e<Ûä e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ >√e<ä ìùw<Ûëìï ø£]ƒq+>± neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À ™´sVL][ ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= ™´sVVhS©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. áLigRiL`ix§¶›£qs F°÷d¡xqsVáV BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @LiVVμR∂VgRiVLRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ™´sVVhS©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. ™yLji ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ 1.5 ø√≥¢ LRiWFy∏R∂Vá ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds=¨s ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. FyNTPryÚ©±sÕ‹[ ™´sVV˙μj∂ªRΩ\Æ™sV©´s C ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds=¨s C ™´sVVhS  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ≠dsVμR∂VgS À≥ÿLRiª`ΩNRPV ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ©´sNTP÷d¡ NRPlLi¨ds= ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩáVxqsVNRPV¨s F°÷d¡xqsVáV @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV. @LiμR∂LRiW ©Ø[»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚgS DLi≤yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ä]úø£ eT÷˝≤\qT <Óã“rj·T&Üìπø bÕøÏkÕúHé á #·s¡´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY, 2011

ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ì <Ûëq´+ ùdø£s¡D xqsLigSlLi≤ÔT∂, ©´s™´sLi ¡L`i3: ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªRΩlLi≤ÔT∂ ©´sLS=xmspL`iÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂Li BLiNS æªΩLRiVøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV . μ≥y©´s˘Li @™´sW¯Ã¡©´sVNRPV©´sı \lLiªRΩVáV BNRP‰≤R∂ GLSˆ»˝¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li\|ms |msμR∂≠s ≠sLjiøyLRiV. .Æ™sÃÙ¡VLjiÚÕ‹[ @NRP‰≤T∂ ©y∏R∂VNRPVáV ˙FyLRiLi’¡Li¿¡©´s μ≥y©´s˘Li N][©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂Li \|qsªRΩLi ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ DLiμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ALRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV gS©´sV ©´sLS=xmspL`i, Æ™sÃÙ¡VLjiÚáՋ[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N]©´sVg][áV

ZNP[Li˙μyáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NSgS ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s NRPVxmsˆ©´sWLjiˆŒ˝œ¡ß ALRiLiÀ≥œ¡™´sVW Bxmsˆ…”¡NTP Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ NS™´sxqsVÚ©yı N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, GLSˆ»˝¡©´sV @μj∂NSLRiáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ¨sL˝RiORPQ \Æ™s≈¡Lji @™´sáLi’¡LiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi. @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiVª][ \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°π∏∂[V @™´sNSaSáV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ @≠s NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáՋ[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ry™´sW˙gji¨s xqs™´sVNRPWLSË÷¡=©´s @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘ \Æ™s≈¡Lji NSLRifl·LigS ™´sÃ˝¡ @≠s æªΩLRiVøR¡VN][™´s≤R∂Li

H˚&˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+

¤Õ¡[μR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV.gRiªRΩÆ©sá 28©´s ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªylLi≤ÔT∂ rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá A≤T∂…‹[Lji∏R∂VLiÕ‹[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi BzmsˆLiøy≤y¨sZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μ≥y©´s˘Li N][©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSgS μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μy¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s Fy˘≤T∂N˝UP©±s ∏R∂VLi˙ªRΩLi, Δÿ◊d¡xqsLiøR¡Ã¡V BªRΩLRi ry™´sV˙gji @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[©´sLiμR∂VÆ©s[ ZNP[Li˙μy¨sı æªΩLRi™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

_mdtmHém˝Ÿ≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ä<äs¡D

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, ñ|üŒ˝Ÿ eT+&É\+ sêeT+‘ê|üPsY˝À, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+˝Àì *+>∑+|ü*¢˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. áHÓ\ 14q düs¡÷sYq>∑sY ns¡“Hé˝À, m˝Ÿ;q>∑sY˝À, 15q ‘ê+&É÷s¡T, ã+{≤«s¡+ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ˝À, 16q j·÷#ês¡+, <ës¡÷sY, ø£+<ä÷≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, 17q sêCÒ+Á<äq>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ #·+<ëq>∑sY˝À, 18q $ø±sêu≤<é, düs¡÷sYq>∑sY˝À, 19 |ü]–, <√eT eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 21q j·÷˝≤˝Ÿ, |ü<˚›eT÷˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ $y˚ø±q+<äq>∑sY, 22q yÓTTsTTHêu≤<é,#˚yÓfi¯¢ eT+&É\+ πø+Á<ë˝À¢, 23q ≈£î\ÿ#·s¡¢, >∑+&û&é eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ ôV’≤<äsYq>∑sY˝À, 24q cÕu≤<é eT+&É\ πø+Á<ä+˝À,25q |üP&É÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, 26q Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, 28q qyêuŸù|{Ÿ, ø°düs¡ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À, ø±ÁbÕ ¬s+&Ée yês¡T¶ #Ós¡¢|ü*¢˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : @Æ©s[NRP AxmnsL˝RiV.... {qs‰™´sVVáª][ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sá©´sV F~LiμR∂VªRΩV©´sı ’¡Fs£qsFs©±sFsÕfi G{msÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s {qs‰™´sVVª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV ANRPL<jir°ÚLiμj∂. ’d¡Fs£qsFs©±sFsÕfi N]ªRΩÚgS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s øR¡W«fi ∏R∂VV™´sL`i ©´sLi ¡L`i @Æ©s[ {qs‰™±sVNRPV ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVÕ˝‹[ @©´sWx§¶¶¶˘ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡r°ÚLiμj∂. ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV BLi…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ªRΩ™´sVNRPV NS™y÷¡=©´s Æ©sLi ¡L˝Ri©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ r¢NRPLRi˘Li C {qs‰Li ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ. ’¡Fs£qsFs©±sFsÕfi Fs—¡FsLi LS“¡™±s @gRiLS*Õfi B…‘¡™´s¤Õ¡[ C {qs‰Li ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ©´s¿¡Ë©´s lLiLi≤R∂V Æ©sLi ¡L˝Ri©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVL][ryLji æªΩ÷¡FyLRiV.

*+>∑ ìsêΔs¡D #·{≤ºìï ñ\¢+|òæTùdÔ... ø£]ƒq #·s¡´\T

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT eTs√kÕ] ô|+#·&É+‘√ q>∑s¡ Á|ü»\T nyêø£ÿj·÷´s¡T. ©≥sY ô|Á{À˝Ÿô|’ s¡÷.1.82 ô|’dü\T ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø ©≥s¡T s¡÷.75\qT #Ó*¢düTÔqï yêVü≤q<ës¡T\ô|’ eTs√ s¡÷.2 n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ïπø ì‘·´edüs¡, ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T eT+&çb˛‘·Tqï düeTj·T+˝À, ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄‘√ Áô|’y˚≥T ñ<√´>∑T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. q>∑s¡ Jeq+ uÛ≤s¡yÓTÆb˛‘·Tqï |ü]dæú‘·T˝À¢... kÕe÷q´, eT<ä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\≈£î eT]ìï Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ¬ø¡[zqs HμR∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáV gRi≤T∂¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NRPW≤y lLi©´sW˘™´sÕfi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][¨s ry‰©±s |qsLi»¡L˝RiQ\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s DLi≤T∂ Lji©´sW˘™´sÕfi NS¨s ry‰©±s |qsLi»¡L˝Ri ≠s™´sLSá©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[ Æ™sÀfi\|qs…fi μy*LS ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C øR¡»Ì¡Li\|ms ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ ≤T∂˙gki rÛyLiVV NRPŒÿaSáՋ[ @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘aSΔÿμ≥j∂NSLji $¨s™yxqsVáV, ™´sVz§¶¶¶Œÿ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ xms¥R∂NRP xqsLiøyáNRPVáV LS«¡˘Ã¡OTPQ ¯, \Æ™sμR∂˘aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

Á|üeTTK Á¬ø’düÔe⁄\≈£î dü‘êÿs¡+ s¡¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á¬ø’düÔe yÓTÆHêغ\ Ä]Δø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´, $<ä´, kÕVæ≤‘·´+, kÕe÷õø£ ùde, \*‘ê ø£fi¯\ s¡+>±\˝À ø£èwæ #˚dæq Á|üdæ<ä› Á¬ø’düÔe⁄\qT dü‘·ÿ]+#·qTqï≥T¢ @|” Á¬ø’düÔe yÓTÆHêغ\ Ä]úø£ dü+düú y˚TH˚õ+>¥ dü+#ê\≈£î\T C….ÄsY.düTBÛsY z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT qe+ãs¡T 21 kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\˝À>± y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºs¡T, @|” Á¬ø’düÔe yÓTÆHêغ\ Ä]úø£ dü+düú, bÕ¢{Ÿ HÓ+.102, eTTwü˝Ÿ`Çe÷$T`e÷q¸Hé, cÕ<ëHé ø±˝ÒJ m<äTs¡T>±, U…’s¡‘êu≤<é, ôV’≤Á<ëu≤<é ∫s¡THêe÷≈£î |ü+bÕ\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ @&Ü~ &çôd+ãsY˝À HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ÁøÏdüàdt ôV’≤ {° ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± á dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£eT $esê\T, dü‘êÿs¡ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+qT &Éã÷¢´.&Éã÷¢´.&Éã÷¢´. ÁøÏwæºj·THé yÓTÆHê]{°dt, @|”.mHé◊d”.ÇHé qT+∫ ≈£L&Ü bı+<äe#·ÃHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 040`23391068, 23392243 <ë«sê dü+Á|ü~+#·>∑\s¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

H˚&ÉT ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê ã+<é ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Hê>√˝Ÿ #Ís¡kÕÔ˝Àì ‘ê>∑T˙{Ï ô|’|t˝…’Hé »+ø£åHé e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ø=‘·Ô yê\T´ @sêŒ≥T #˚j·TqT+&É&É+‘√ yÓ÷Vü≤Héq>∑sY, ø=‘·Ôù|≥, u≤˝J ø±\˙, q÷´e÷s¡Trq>∑sY |ü]düs¡ ø±\˙˝À ‘ê>∑T˙s¡T e<ä\&É+ ˝Ò<äì »\eT+&É* &ûJm+ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T á $wüj·÷ìï >∑eTì+#ê*‡+~>± ø√sês¡T.

q>∑s¡Á|ü»\ô|’ ô|Á{À˝Ÿ ô|qT uÛ≤s¡+

|ü+≥qwüº+ô|’ ìy˚~ø£ Çyê«*: ‘·Vü≤d”˝≤›sY eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À ¬s’‘·T\T y˚dæq |ü+≥\T es¡¸\T ≈£îs¡eø£ m+‘·yÓTT‘·Ô+˝À qwüº+ yê{Ï*¢q $wüj·÷ìï ◊<äT s√E˝À¢ düπs«\T #˚dæ |üP]Ô ìy˚~ø£ n+<ä CÒj·T\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY »>∑BX¯«sY ¬se⁄q÷´ ø±s¡´<äs¡TÙ\qT,Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\qT Ä<˚•+#ê&ÉT.>∑Ts¡Tyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ á KØ|òt d”»Hé˝À ¬s’‘·T\T mj˚T |ü+≥\T y˚dæ m+‘· yÓTT‘·Ô+˝À qwüº b˛sTTq $wüj·÷\qT ¬s’‘·T\ b˛˝≤\ e<ä›≈£ yÓ*¢ dü¬s«\T #˚dæ qwüº b˛sTTq |ü+≥\qT >∑T]Ô+∫ 5s√E˝À¢ |üP]Ô y˚~ n+~+#ê\ Äj·Tq Ä<˚•+#ê&ÉT.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY sêeTT\T,¬syÓqT´ dæã“+~,Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± sêJHêe÷: q[ì

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) y˚~Û+#ês¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ &çôd+ãsY 9e ‘˚B˝À|ü⁄ πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D Çe«≈£î+fÒ q÷´&Ûç©¢˝Àì »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› Bø£å #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q≈£î ñ<√´>∑+ #˚j·÷\ì ñqï|üŒ{ÏøÏ |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D eTVæ≤fi¯>±H˚ ñ<ä´$TkÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e#˚à es¡≈£î ‘êqT ñ<√´>∑+˝À #˚πs Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äì nHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ∫qïX¯+ø£s¡+|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ dü_‘· (22) nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+~+~. n‹Ô+{Ï yêπs dü_‘·qT Vü≤‘·´#˚dæ ñ+{≤s¡ì Äs√|ædü÷Ô ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\T X¯+ø£s¡+|ü*¢ b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô >∑]“¤DÏ eTè‹ |ü]–, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Å|üe÷<äeX¯‘·TÔ ø±\T C≤] #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç z eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕ˝…|ü*¢ Å>±eT+˝À >∑Ts¡yês¡+ »]–+~. b˛*düT\T ‘Ó*|æq $esê*\ ñHêïsTT. bÕ˝Ò|ü*¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ÷‘·TÿsY |ü<äà (21) ã≥º\T ñ‘·ø£&ÜìøÏ #Ós¡Te⁄≈£î yÓ[fl+~ ã≥º\T ñ‘·T≈£î‘·T+&É>± Å|üe÷<äeX¯‘·TÔ ø±\T C≤] #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+~+~. |ü<äà ∫Hêqï |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <äs¡´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

yÓTTu…’˝Ÿ <äTø±D≤\ô|’ <ë&ÉT\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY, Vü≤|ò”CŸù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì yÓTTu…’˝Ÿ <äTø±D≤\ô|’ j·÷+{° Ä&çjÓ÷ ô|’s¡d” n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m≥Te+{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü yÓTTu…’˝Ÿbò˛q¢≈£î bÕ≥\T ˝À&é#˚düTÔqï ◊<äT cÕ|ü⁄\ ìsê«Vü≤≈£î\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+‘√ á <ë&ÉT\T ø=qkÕ>±sTT.

nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À

ô|sTT+≥sY eTè‹ X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À ù|+≥sY eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q #·+<ëq>∑sY b˛©dtùdºwüHé |ü]~˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. JeH√bÕ~ø√dü+ q>∑sêìøÏ e∫qï ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+<ä&É+ |ü\Te⁄]ì ø£*∫y˚düTÔ+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ ;eTes¡+≈£î #Ó+~q sêE(28) eT+>∑fi¯yês¡+ JeH√bÕ~˝À uÛ≤>∑+>± X‚]*+>∑+|ü*¢ ÁbÕ+‘êìøÏ e#êÃ&ÉT. e∫Ãq ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. X‚]*+>∑+|ü*¢ ÁbÕ+‘·+˝Àì >∑T˝ŸyÓ÷Vü‰sY bÕsYÿ düMT|ü+˝À ìsêàqeTÚ‘·Tqï &É÷ô|¢ø˘‡ Çfi¯¢≈£î ù|+{Ï+>¥ y˚j·T&ÜìøÏ sêE eT+>∑fi¯yês¡+ |üìø£<äTs¡TÃ≈£îHêï&ÉT. ˇø£ÿs√E |üì#˚dæq sêE eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ kÕúìø£+>± ìÁ<äb˛j·÷s¡T. ñ<äj·T+ ˝Ò∫#·÷ùddü]øÏ sêE eTè‹ #Ó+~ ñHêï&ÉT. sêE‘√ bÕ≥T eT>∑TZs¡T sêE‘√ eT<ä´+ ùd$+∫q≥T¢ eT<ä´+eT‘·TÔ˝À sêEqT eTT>∑TZs¡T #·+|æ ñ+&Ée∫Ãì b˛©düT\T nqTe÷qe´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï b˛©düT\T eTè‹øÏ >∑\ ø±s¡D≤\T Äsê~düTÔHêïs¡T.

|üØø£å sêj·T&ÜìøÏ Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ Çyê«* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ò”E #Ó*¢+#·˝Ò<äì &ÛçÁ^ $<ë´]Δì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ |üØø£å sêj·Tìe«ì dü+|òüT≥q $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À »]–+~. $ø±sêu≤<é eT+&É\+ dæ<ä÷›\÷sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q õ.e÷DÏø£´+ _@ ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·T >∑Ts¡Tyês¡+ b˛*{Ïø£˝Ÿ ôd’Hé‡ |üØø£å sêj·÷*‡ ñ+&É>± 1500 s¡÷bÕj·T\ |ò”E ãø±sTT ñHêï&Éqï HÓ|ü+‘√ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &ç.düT<ëø£sY¬s&ç¶ Vü‰˝Ÿ {Ϭø{Ÿ Çe«ì ø±s¡D+>± |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. z yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üsTTy˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\T |ò”E\ ù|s¡T‘√ $<ë´s¡Tú\qT dü‘êsTT+#·≈£L&É<äì ôV≤#·Ã]düTÔHêï Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≥+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+. $<ë´]ú Vü‰˝Ÿ {Ϭø{Ÿ \_Û+#˚˝≤ #·÷&Ü\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Çfi¯fldüú˝≤\ ø√dü+ ÄsY&ûy√≈£î $q‹ |üÁ‘·+ m+‘· ø±\+ |üì #˚XÊeTqï~ eTTK´+ ø±<äT

m+‘· y˚Ts¡ ùde #˚XÊeTqï~ eTTK´+ Á|ü»\ eTqïq\T bı+<äT‘·Tqï mdt.◊ ñù|+<äsY

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): m+‘· ø±\+ |üì#˚kÕeTqï~ eTTK´+ ø±<äT |üì#˚dæq ø±\+˝À m+‘· y˚Ts¡ Á|ü»\≈£î ùde #˚XÊeTqï~ eTTK´ eTq&ÜìøÏ Ç{°e\ $ø±sêu≤<é qT+&ç #˚y˚fi¯¢≈£î ã~˝…’q mdt◊ C….ñù|+<äsY ì<äs¡Ùq+>± ì\TkÕÔs¡T. $ø±sêu≤<é b˛©dt ùdºwüHé düuŸ ÇHé‡ô|ø£ºsY>± |üì#˚dæq dü+e‘·‡s¡+qïs¡ ø±\+˝À |ü≥ºD+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT |ü]s¡øÏå+#·≥+‘√ bÕ≥T $$<Ûä πødüT\qT ‘·«]‘·+>± #˚~+#·≥+ »]–+~. $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶ Ä\+|ü*¢ s√&é˝À eHéy˚qT neT\T #˚dæq |òüTq‘· ñù|+<äsY≈£î <äøÏÿ+~.Ç≥T $~Ûì ìs¡«Væ≤düTÔ n≥T Á>∑÷|ü⁄ 1 |üØø£å\≈£î düVæ≤‘·+ dæ<ä›eTj·÷´s¡T.Ç{°e\ 3 e÷kÕ\ bÕ≥T ôd\e⁄ ô|{Ϻ Á>∑÷ù| 1 |üØø£å\T sêdæq

mdt◊ ñù|+<äsY≈£î ‘·«s¡˝À ÇHé‡ô|ø£ºsY>± |ü<√qï~ \_Û+#·qTqï~.>∑‘·+˝À cÕu≤<é,<Ûës¡÷sY b˛*dt ùdºwüHé\≈£î mdt◊>± |üì#˚dæq|ü⁄&ÉT mH√ï düeTdü´\qT düVæ≤‘·+ m<äTs√ÿì #˚~+#ês¡T.‘ê– Á&Ó’$+>¥ #˚ùd yê]|ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+∫ »]e÷Hê\T $~Û+#ês¡T.$ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì |ü+#êsTTr sêCŸ ÇÇ ø±sê´\j·T+˝À »]–q yê#Y yÓTHé Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T\qT #˚~+#·≥+˝À mdt◊ ñù|+<äsY ø£èwæ m+‘√ ñ+~. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD‘√ bÕ≥T $<Ûë´s¡Tú\≈£î $$<Ûä n+XÊ\˝À øÏ«CŸ b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+∫ yês¡T $$<Ûä s¡+>±\˝À ñqï‹ kÕ~+#˚˝≤ ø£èwæ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À ô|#·Tà ô|]–q dæìe÷ Vü‰fi¯¢˝˝À u≤¢ø˘ {Ϭø{Ÿ \ neTàø±\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ Áù|ø£å≈£î\qT Ä u≤] qT+&ç s¡øÏå+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ô|Á{À*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔ b˛©dt\+fÒ Á|ü»\˝À uÛÑj·Ty˚T ø±≈£î+&Ü >ös¡e+ ô|]π>˝≤ ñù|+<äsY |üì#˚XÊ&Éq≥+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É |üì#˚dæq ôd’~ ¬s&ç¶,X‚KsY >ö&é\qT eT]|æ+#˚ Ø‹˝À ñù|+<äsY |üì#˚XÊs¡T.|ü\T dü+<äsê“\˝À õ˝≤¢ mdt|æ\ Á|üX¯+dü\qT n+<äT ø√e≥+‘√ bÕ≥T z πødüT $TdüºØ #˚~+∫q+<äT≈£î »&ç® 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\ ]yês¡T¶ düVæ≤‘·+ Á|üø£{Ï+∫+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä $ø±sêu≤<é mdt◊>± |üì#˚dæq ñù|+<äsY Á|ü»\ eTqïq\T bı+<ës¡q≥+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): <Ûës¡÷sY eT+&É\+ yÓ÷$THé ø£˝≤Hé Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T˝À ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔ yÓ÷$THé ø£˝≤Hé Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <ä[‘·T\T πøM|”mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø±sêu≤<é ÄsY&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·÷≈£îuŸ nH˚ ø£u≤®<ës¡T&ÉT Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø±CÒj·÷\ì #·÷düTÔHêï&Éì yÓ+≥H˚ ø£u≤®<ës¡Tìï nø£ÿ&ç qT+&ç ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ, s¡$≈£îe÷sY, n+»j·T´, <˚ej·T´, düTø£ÿeTà, n+‘·j·T´, »e÷˝Ÿ, eTTq÷ï$Tj·÷, eTHékÕHé bÕwü, n+‘·j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î n+<äì Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+&ÉT¢ ˝Òì ù|<ä\≈£î Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ&Üì¬øHê, eT÷&ÉT kÕs¡T¢ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Çfi¯ó¢ e÷Á‘·+ Ç|üŒ{ÏøÏ eT+ps¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ Ä \_Δ<ës¡T&ÉT H˚{ÏøÏ >∑T&çôd˝ÀHÓ eT>∑TZ‘·T ø±\+ yÓ\¢&çdüTÔHêï&ÉT. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q |æ≥º\ Vü≤]Á|ükÕ<é 12 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ôd’<äu≤<é qT+&ç eTs¡Œ*¢øÏ |æ\¢bÕ|ü\‘√ ã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ ø√dü+ e#êÃ&ÉT. áj·Tq ‘·q≈£îqï q\T>∑Ts¡T ø√&ÉT≈£î\T, Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ yÓqTø£ |üP]>∑T&çôd y˚düTø√ì Jeq+ ø√qkÕ–düTÔHêï&ÉT. 2006˝À áj·Tq πswüHé ø±s¡T¶ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶ C≤] #˚dæ+~. Ç<˚+ bÕ|ü+ @yÓ÷ø±ì C≤] #˚dæ dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔqî _j·T´+, øÏs√dæHé Ç|üŒ{ÏøÏ sêe&É+ ˝Ò<äT, Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+&ÉT¢ ˝Òì ìs¡T ù|<ä\≈£î Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ eT+p] #˚düTÔ+<äì n|üŒ{À¢ Vü≤]Á|ükÕ<é <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± ¬s+&Ée $&É‘· øÏ+<ä eTs¡Œ*¢øÏ 16e+<ä\ Ç+&ÉT¢ eT+p¬s’q n+<äT˝À Vü≤]Á|ükÕ<é≈£î eT+p] ø±˝Ò<äT á $wüj·TyÓTÆ n~Ûø±s¡T\qT n&ç–q |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛sTT+~. ì»yÓTÆq \_›<ës¡T\Tq≥¢sTT‘˚ s¡#·Ãã+&É

ø±s¡´Áø£eT+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£qî yê]øÏ Ç+&ÉT¢ eT+p] #˚kÕÔeT n~Ûø±s¡T\T,Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T ô|<ä›m‘·TÔq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ s¡«Væ≤+#·>± Vü≤] Á|ükÕ<é eT*¢ eT+p] ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>∑ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ \_›<ës¡Tìï $#ês¡D #˚dæ ì»yÓTÆq \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+∫ ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À yê]øÏ eT+p]#˚dæq n+<äT˝À ≈£L&É Vü≤]Á|ükÕ<é≈£ eT+p] ø±ø£b˛e&É+ >∑eTqs¡Ω+. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Vü≤]Á|ükÕ<é≈£ Ç+~s¡eTà Ç\T¢‘√ bÕ≥T _Ûj·T´+,øÏs√dæHé eT+p] #˚j·T\ $»„|æÔ #˚kÕs¡T.

ªnHêïμqT $eT]Ù+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äT

|üX¯óe⁄\≈£î ÄVü‰s¡yÓTÆq |ü+≥ ªs¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶≈£î+{≤+μ

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝À ñqï n$˙‹, q\¢<Ûäq+ô|’ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï nHêïVü‰C≤πs, kÕ«$Tsê+<˚yéu≤u≤, |ü+&ç‘· s¡$X¯+ø£sY\ô|’ H√s¡T C≤s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ n$˙‹ô|’ ìkÕ«s¡ú+>± b˛sê≥+ #˚düTÔqï M]ì ø=+‘· eT+~ kÕ«s¡ú |üs¡T\T $eT]Ù+#·≥+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ 700 eT+~ q\¢ <Ûäq kÕÁe÷≥Tº\ ù|s¡¢qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.<˚X¯+ ø√dü+ |üì#˚düTÔqï yê]ô|’ πødüT\T ãHêsTT+#·≥+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 9e ‘˚~qT+&ç $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]π> ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶≈£î+{≤eTì {°ÄsYmdt mdtdæ ôd˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sêy˚TX¯«sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T 42 s√E\ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\+‘ê eT÷≈£îeTà&ç>± düø£\ »qT\ düyÓTà˝§ bÕ˝ÀZ+fÒ düŒ+~+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT+ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î eùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´e÷ìï |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#˚+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îÁ≥ #˚düTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

mdt{° nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Áø°&Ü b˛{°\T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï eT+&É˝≤\˝À mdt{° nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Áø°&Üb˛{°\qT Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eqyêd” ø£˝≤´D ÄÁX¯eT+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY |æ.q]‡+\T, ø√ ø£˙«qsY $.X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T.|ü⁄s¡Twüß\≈£î,eTVæ≤fi¯\≈£î y˚s¡Ty˚s¡T>± pìj·TsY,düuŸ pìj·TsY kÕúsTT˝À b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î $ø±sêu≤<é ˝Àì u≤¢ø˘ Á>ö+&é≈£î Áø°&Üø±s¡T\T #˚s¡Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

eqyêdæ ø£fi≤´D≤ÁX¯eT+ ø£$T{° mìïø£ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z eqyêdæ ø£˝≤´D≤ÁX¯eT+ ø£$T{° ø£˙«qsY>± |æ.q]‡+VüQ\T, ø√ ø£˙«qsY>± $.X¯+ø£sY, düuÛÑT´\T>± ÄXÊ\‘·, düs√», Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶, sêCÒ+<äsY, Äq+<ä+, sê<∏√&é, •eÁ|ükÕ<é, yÓ+ø£fÒwt, s¡‘·Hé, s¡$ mìï¬ø’q≥T¢ $uÛ≤>¥ Ç+#êØ® lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.

9 qT+&ç ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): z yÓ’|ü⁄ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·, eTs√ yÓ’|ü⁄ esê¸u≤e+‘√ |üP&É÷sY eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\T rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e\ ô|]–q ø£¬s+{Ÿ ø√‘· ¬s’‘·T\qT eT]+‘· ~>∑C≤]Ã+~. esê¸ø±\+˝À ≈£îs¡eì esê¸\T ¬s’‘·TqT eT]+‘· ≈£î+>∑ BXÊsTT. y˚dæq |ü+≥\≈£î ˙s¡T ô|≥º&ÜìøÏ ˙s¡T ˝Òø£ |ü+≥ bı˝≤\\qT |üX¯óe⁄\‘√ y˚T|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘·ø£åD+ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘ê«<˚XÊqTkÕs¡+ á HÓ\ 9 e‘˚~ qT+&ç eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±] <ä‘êÔÁ‘˚j·T sêE ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T ‘·|üïì dü]>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

7q jÓ÷>∑dü$T‹ düe÷y˚X¯+

◊{Ï◊˝À Á|üy˚XÊìøÏ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T˝À qyÓ÷<äT #˚düTø√yê*

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡í yês¡Ô): |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 7e ‘˚~ k˛eTyês¡+ ‘ê+&É÷sY˝Àì Äs¡´yÓ’X¯´ ø£˝≤´D eT+≥|ü+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq á õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+<äì Vü≤]<ë«sY˝À,õ˝≤¢˝À •ø£åD bı+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T,u≤<Ûä´‘· >∑\ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.$<Ûë´ dü+düú\˝À jÓ÷>± •ø£åD Çyê«\qT≈£îH˚ yês¡T Vü‰»s¡T ø±e#·Ãì nHêïs¡T.Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9989 232465, 9000009068 q+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À ◊{Ï◊˝À Á|üy˚X¯+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï $<ë´s¡TΔ\T ‘·eT |üP]Ô $esê\qT sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+˝À qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì $ø±sêu≤<é bÕ]ÁXÊ$Tø£ •ø£åD≤ dü+düú(◊{Ï◊) düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T õ.|üs¡y˚TX¯«sY sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT #˚s¡Te˝Àì ◊{Ï◊, ◊{Ïdæ, ñbÕ~Û ø£\ŒHê ø±sê´\j·T+˝À ˝Ò<ë @<Ó’Hê Ç+≥sY HÓ{Ÿ˝À ryk.cgg.gov.in yÓuŸôd’{Ÿ≈£î ˝≤–Hé nsTT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. •ø£åD <ë«sê eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´\ neø±XÊ\ yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.


4

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 4, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï ª»\bÕ‘ê\Tμ C≤Á>∑‘·Ô\T Ç+{À¢ ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\qT neTs¡TÃø√e#êÃ.. ¾ Çfi¯¢˝À Ç|ü&ÉT ø£èÁ‘·eT »\bÕ‘·(yê≥sY bòÂ+f…sTTHé)\qT ô|≥Tºø√e≥+ bòÕ´wüHé>± e÷]b˛sTT+~. e÷¬sÿ{À¢ u≤>± <=]πø á ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\T Ç+{À¢ m˝≤ neTs¡TÃø√yê˝À Ç|ü&ÉT #·÷<ë›+. $XÊ\yÓTÆq u≤\ÿ˙ ñ+&˚yê]øÏ ø£èÁ‹eT ô|ò’ãsY »\bÕ‘·+ u≤>± q|ü‘êsTT. n˝≤π> u≤\ÿ˙ ∫qï~>± ñ+&˚yê]øÏ yê˝Ÿ bòÂ+f…sTTHé dü]b˛‘·T+~. Ç$ @ >∑<äT\¬s’Hê nqTe⁄>±H˚ ñ+{≤sTT. u≤\ÿ˙\ ôd’≥TqT ã{Ϻ ø£˙dü+ Hê\T>∑T n&ÉT>∑T\ bòÂ+f…sTTHéqT neTs¡TÃø√e#·TÃ.

¾ ø=+‘· eT+~ Ç+{Ï Á|üy˚X¯ <ë«s¡+ e<ä› ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Çwüº|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç+{ÏøÏ e#˚à n‹<∏äT\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*πø˝≤ M{Ïì @sêŒ≥T #˚düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï$ m≈£îÿe>± H˚&ÉT $Á>∑Vü‰\ s¡÷|ü+˝ÀH˚ e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ç$ m≈£îÿe>± <äèX¯´Á|ü<Ûëq+>± ñ+fÒH˚ #˚ùd+<äT≈£î Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+{≤sTT. ¾ *$+>¥ s¡÷+ |ü]e÷D≤ìï ã{Ϻ ø=+‘·eT+~ ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\qT @sêŒ≥T #˚düTÔ+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï yê{ÏøÏ |ü⁄e⁄«\T, yÓTTø£ÿ\T ñqïesTT‘˚ u≤>∑T+{≤sTT. |ü&Éø£ >∑~˝À nsTT‘˚ ñ‘ê‡Vü≤+, e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘·qT ø£*–+#˚˝≤ dü÷sê´<äj·T+, #·+Á<√<äj·T+ ˝≤+{Ï <äèX¯´Á|ü<Ûëq ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\T u≤>± q|ü‘êsTT. ¾ |æ\¢\T #·<äTe⁄≈£îH˚ >∑~˝À fÒãT˝Ÿ{≤|t ˝…’{Ï+>¥, ùwøÏ+>¥ ˝…’{Ï+>¥ fÒãT˝Ÿ{≤|t s¡ø±\˝À \uÛÑ´eTj˚T´ ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\T dü]b˛‘êsTT. M{Ï˝À Á|üø£è‹ì Á|ü‹_+_+#˚˝≤ ñ+&˚$ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. #·<äTe⁄ MT<ä <Ûë´dü ô|fÒº+<äT≈£î, |æ\¢\ eTqdüT‡ ìs¡à\+>± ñ+&˚+<äT≈£î Ç$ u≤>± düVü≤ø£]kÕÔsTT. ¾ Çø£ n‹<∏äT\≈£î #·\¢>± kÕ«>∑‘·+ |ü*πø+<äT≈£î ¬>dtº s¡÷+˝˝À <äèX¯´Á|ü<Ûëq ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\qT ô|&ç‘˚ #ê˝≤ u≤>∑T+{≤sTT. >∑~˝À Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D≤ìï Á|ü‹_+_+#˚˝≤ ñ+&˚ ø£èÁ‹eT »\bÕ‘ê\T n‹<∏äT\qT #·ø£ÿ>± Ä≈£≥Tº≈£î+{≤sTT.

{§e÷{À ªn+<ë\Tμ mÁs¡>± ì>∑ì>∑˝≤&çb˛j˚T {§e÷{À |ü+&É¢˝À X¯ØsêìøÏ y˚T\T #˚ùd X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ n~Ûø£+>± ñ+≥TsTT. n$ Äs¡ < ë Äs√>±´H˚ï ø±<äT, n+<ë˙ï |ü]s¡øÏåkÕÔj·T+≥THêïs¡T kÂ+<äs¡´ ì|ü⁄DT\T. ¾ {§e÷{À s¡dü+, ‘ÓHÓ düeTbÕfi¯¢˝À s¡+>∑]+∫ õ>∑Ts¡T>± ñ+&˚ Ä $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ sêdüTø√+&ç. |ü~ ìeTcÕ\ ‘·sê«‘· #·\¢{Ï˙fi¯¢‘√ ø£&ÉTø√ÿ+&ç. Ç˝≤ #˚ùdÔ eTTK+ MT<ä ñ+&˚ ùd«<äs¡+Á<Ûë\T _>∑T‘·T>± nsTT´ qej·Te´q+‘√ ø£q|ü&É‘ês¡T. ¾ ø=+#Ó+ eTT˝≤¢˙ eT{Ϻ, {§e÷{À >∑TE®, ô|s¡T>∑T, <√düø±j·T s¡dü+ düeTbÕfi¯¢˝À ø£*|æ sêdüTø√+&ç. 20 ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ø£&ÉTø√ÿ+&ç. yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ç˝≤ #˚ùdÔ eTTK+ ø=‘·Ôø£fi¯ dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. ¾ eTTK#·s¡à+ õ&ÉT¶>± ñ+fÒ {§e÷{À >∑TE®qT sêdüTø=ì |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ã{Ï ˙fi¯¢‘√ ø£&ÉTø√ÿ+&ç. Çø£, #·s¡à+ bı&ç>± ñ+&˚yês¡T {§e÷{À >∑TE®≈£î ô|s¡T>∑T ø£*|æ sêdüT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. dü÷s¡´ø±+‹øÏ #·s¡à+ ø£$T*q|ü⁄Œ&ÉT {Ïe÷{À, <√düs¡kÕ\T düeTbÕfi¯¢z ø£*|æ sêdüT≈£î+fÒ ñ|üX¯eTq+ \_ÛdüTÔ+~. #·s¡à+ ≈£L&Ü Äs√>∑´+>± ñ+≥T+~. ¾ eTTK+ MT<ä eT#·Ã\T ñ+fÒ {§e÷{À eTTø£ÿ‘√ |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\T eTè<äTe⁄>± s¡T<ä›+&ç. Ä ‘·sê«‘· #·\¢{Ï˙fi¯¢‘√ ø£&çπ>j·T+&ç. s√p Ç˝≤ #˚ùdÔ ‘·sê«‘· #·\¢{Ï˙fi¯¢‘√ ø£&çπ>j·T+&ç. s√p Ç˝≤ #˚ùdÔ ‘·«s¡˝ÀH˚ |òü*‘·+ ø£ì|æ+düTÔ+~. ...{§e÷{À >∑TE® sêdüT≈£îqï|ü⁄&ÉT eTTK+ ø=~›>± ∫eT∫eT˝≤&çq≥T¢ ñ+≥T+~. n~ düVü≤»y˚T. ø±˙, ø=+<ä]øÏ uÛÑ]+#·˝Òq+‘· eT+≥>± nì|ædüTÔ+~. n˝≤+{Ï Çã“+~ eùdÔ yÓ+≥H˚ #·\¢{Ï˙fi¯¢‘√ ø£&çπ>düT≈£îì eTTU≤ìøÏ ô|s¡T>∑T sêdüTø√+&ç.

Äs√>∑ ´ eTdü T Ô ! yêq˝À¢ Vü ‰ jY T . . V ü ‰ jY T rdüT≈£î+fÒ esê¸ø±\+˝À m≥Te+{Ï eÁkÕÔ\T <Ûä]+#ê*..? esê¸ø±\+˝À ãj·T≥≈£î yÓ[¢q|ü&ÉT m|ü&Ó’Hê es¡¸+ ÁbÕs¡+uÛÑeTee#·TÃ. es¡¸+˝À ‘·&çdæ ã≥º\T bÕ&Ó’, Çã“+~|ü&˚ø£Hêï esê¸ø±˝≤ìøÏ ‘·–q≥Te+{Ï <äTdüTÔ\T y˚düT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+~. esê¸ø±\+˝À >=&ÉT>∑TqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü yÓ+≥ rdüT≈£îì yÓfi≤¢*. es¡¸+˝À ‘·&çdæHê Çã“+~ ô|≥ºì Á&ÓdüT‡\qT m+|æø£ #˚düTø√yê*. á d”»Hé≈£î dæ+<∏ä{Ïø˘ bòÕ´Á_ø˘ u…≥sY. ‘·&çdæHê ‘·«s¡>± Ä]b˛j˚T ‘·s¡Vü‰ ø±¢‘Y‘√ #˚dæq <äTdüTÔ\qT ≈£î{Ϻ+#·Tø√+&ç. eTØ e<äT\T>± ñ+&˚ Á&ÓdüT‡\T e<äT›. ‘·&Édæq|ü&ÉT mu…“≥Tº>± ñ+{≤sTT. ‘·&çdæq|ü⁄&ÉT X¯ØsêìøÏ n‘·T≈£îÿHêï, ˝À|ü* uÛ≤>±\T ø£ì|æ+#·ìe«ì <äTdüTÔ\T m+#·Tø√yê*. esê¸ø±\+˝À <Ûä]+#˚+<äT≈£î ø=+#Ó+ eTT<äTs¡T s¡+>∑T <äTdüTÔ˝Ò u≤>∑T+{≤sTT. esê¸ø±\|ü⁄ Á|üø£è‹‘√ ø£*dæb˛j˚T |üP\T &çC…’Hé>± ø£*–q Á&Ódt\qT y˚düTø√+&ç. á d”»Hé˝À y˚Tø£|t ≈£L&Ü |ü]$T‘·+>± y˚düTø√yê*. esê¸ø±\+˝À Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ @+ #˚j·÷*!!

esê¸ø±\+˝À m+‘· C≤Á>∑‘·Ô|ü&çHê ‘·&Ée&É+ ‘·|üŒ<äT. »\TãT, <ä>∑TZ, >=+‘·TH=|æŒ˝≤+{Ï düeTdü´\T e÷eT÷˝Ò. M{Ï ìyês¡D≈£î ÄVü‰s¡+˝À e÷s¡TŒ\T ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. esê¸ø±\+˝À Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·Tø√yê*. BìøÏ |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰s¡+ rdüTø√q&Éy˚T düT\TyÓ’q ÁbÕ<∏ä$Tø£ C≤Á>∑‘·. nHês√>±´\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\+fÒ u≤ø°º]j·÷, yÓ’s¡dt, Ç‘·s¡ ÁøÏeTT\ u≤]qT+∫ eTq*ï eTq+ ø±bÕ&ÉTø√yê*. n+<äTπø á düeTj·T+˝À s√p Äπs&ÉT kÕs¡T¢ düãT“‘√ #˚‘·T\T ø£&ÉTø√ÿyê*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ »\TãT sê≈£î+&Ü kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£î ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. »\TãT‘√ u≤<Ûä|ü&É‘·Tqï yê]‘√ ø£*dæ bÕ˙j·÷\T, *|tdæºø˘\T, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\qT |ü+#·Tø√≈£L&É<äT. Ä\ÿVü‰˝Ÿ Ä<Ûë]‘·XÊìf…Æ»sY‘√ #˚‘·T\qT X¯óÁuÛÑ|üs¡#·T≈£î+fÒ ÁøÏeTT\T q•kÕÔsTT. Ç$ ø±≈£î+&Ü... ¾ ‘êC≤ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç–q ‘·sê«‘˚ rdüTø√yê*. ¾ |ü+&É¢s¡kÕ\T, |ü+&É¢dü˝≤&é\qT dæ<ä›+ #˚düT≈£îqï yÓ+fH˚ n|üŒ{Ï ø£|ü&˚ rdüTø√yê*. ¾ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£L ÄVü‰sêìï y˚&çy˚&ç>±‹Hê*. bÕÁ‘·\ô|’ eT÷‘·\T ‘·|üŒìdü]>± ô|{≤º*. ¾ ô|s¡T>∑T, eTõ®>∑\qT ‘êC≤>± rdüTø√e&É+ n\yê≥T #˚düTø√yê*. ¾ Ä≈£î≈£Ls¡\qT ≈£L&Ü ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø£&ç–, u≤>± ñ&Éø£ì∫Ã Ä ‘·sê«‘˚ ‹Hê*. ¾ »\TãT, <ä>∑TZ ‘·~‘·sê\≈£î bÕ\≈£Ls¡, ÁuÀø£©, ø±´uÒJ, ã‘êÔsTT m+‘√ y˚T\T#˚kÕÔsTT. s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T rdüTø√e&É+ e\¢ s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#˚ j·÷+{ÏÄø°‡&Ó+≥T¢, ;{≤¬øs={ÏHé, $≥$THé Ç,dæ, ôd˝…ìj·T+ düeTè~Δ>± n+<äT‘êsTT. ô|s¡T>∑T˝Àì u≤øϺ]j·÷ ≈£L&Ü »\TãT qT+∫ dü+s¡øÏådüTÔ+~. ¾ ø£s¡÷“s¡, ÄÁ|òæø±≥¢ >∑TE®, ‘êC≤ ô|s¡T>∑T ¾ eT+∫˙fi¯ó¢, ≥e÷≥ s¡dü+ ¾ dü÷|t\˝À ≈£Ls¡>±j·T\qT m≈£îÿe>± #˚sêÃ*. ¾ |ü⁄#·Ãø±j·T eTTø£ÿ\qT ì‘·´+ rdüTø√yê*. ¾ ‘êC≤ yÓTT\¬ø‹Ôq –+»\T s√p ÄVü‰s¡+˝À ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ¾ e÷+kÕVü‰s¡+, ø=e⁄«XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ñ+&˚ bÕ\T, bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T,

ªX¯Øs¡+ eTq ìj·T+Á‘·D˝À ñ+fÒ J$‘·eT÷ eTq+ #Ó|æŒq≥T¢ $+≥T+~μ Á|üdüTÔ‘·+ n+<ä]H√{≤ Ç<˚ e÷≥. n+<äTπø n+‘ê bò˛wüø±Vü‰s¡+‘√ ≈£L&çq |òæ{ŸHÓdt eT+Á‘êìï »|ædüTÔHêïs¡T. á eT+Á‘· ÁbÕX¯düÔ´+ >∑‘· <äXÊã›+˝À eT]+‘·>± ô|]–+~. ˝Òe&Éy˚T ø£+#·T>±¢düT ø±|ò” ‘ê>±*. nqï+, Áu…&ÉT¶ @<äsTTHê ‘Ó\¢>± yÓT]dæb˛yê*. ≈£Ls¡˝À¢ y˚|ü⁄fi¯S¢ |ü⁄\TdüT\÷ ‘·|üŒìdü]... mÁs¡ |ü#·Ãfi¯ó¢wüsê e÷eT÷˝Ò. kÕïø˘‡>± õ˝Ò;\÷ |üø√&û\÷ ñ+&Ü*‡+<˚. d”«≥¢+fÒ #·¬øÿs¡bÕø£+˝Àq÷ H˚‹˝Àq÷ eTT+∫rj·÷*‡+<˚. |ü<˚fi¯¢ÁøÏ‘·+ <ë<ë|ü⁄ eTq+<ä] |òü&é#êsY® Ç<˚. M{ÏøÏ‘√&ÉT n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&˚ ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ ek˛Ôqï e<˚o |æC≤\÷® ãs¡Zs¡÷¢... yê´e÷e÷ìøÏ ndü\T düeTj·Ty˚T ˝Òì ø±s=Œπs{Ÿ ñ<√´>±\÷q÷. |òü*‘·+... q\uÛ…’\πø dü÷ú\ø±j·T+, eT<ÛäTy˚TVü≤+˝≤+{Ï s√>±\ |üs¡+|üs¡ ô|]–+~. <ë+‘√ Ä˝À#·q yÓTT<ä\sTT+~. Äs√>∑´+|ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|]–+~. Á|üø£è‹ ∫øÏ‘ê‡ πø+Á<ë\T, q÷´Á{Ï øÏ¢ì≈£îÿ\T, õyéT\T, jÓ÷>± πø+Á<ë\T, @s√_ø˘ ôd+≥s¡¢ s¡÷|ü+˝À |ü]cÕÿs¡+ <=]øÏ+~. b˛wüø±

ÁbÕôddt #˚dæq ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\≈£î kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£L <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. Bìe\¢ XÊ#·Tπsf…&é ø=e⁄« XÊ‘·+ ‘·>∑TZ‘·T+~. »\TãT ø±s¡ø£ ÁøÏeTT\qT ìyê]+#˚ dæ $≥$THé ìeTàø±j·T˝À ñ+~ ø±ã{Ϻ düeTè~Δ>± ìeTàC≤‹ |ü+&É¢qT ‹Hê*. esê¸ø±\+... yê´<ÛäT\‘√ ‘·kÕà‘Y C≤Á>∑‘·Ô!! esê¸ø±\+˝À yê´<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. Ç+{Ï #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ˙s¡T ì\TdüTÔqï≥T¢sTT‘˚ <√eT\T m≈£îÿe>± e∫à #˚s¡T‘êsTT. ˙{Ïe\¢ &Ó+>∑÷´, eT˝…]j·÷, ∫¬øHé>∑THê´, mHéôd|òü˝…’{Ïdt e+{Ï yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±ã{Ϻ |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê*. ∫qï ∫qï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ <ë«sê <√eT\T eè~Δ #Ó+<ä≈£î+&Ü #·÷düTø√e#·TÃ. ¾ Ç+{Ï |ü]düsê˝À¢ ˙s¡T ì\e≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. mø£ÿ&Ó’Hê ˙s¡T ì*∫ ñ+fÒ n+<äT˝À >∑+ã÷dæj·÷ #˚|ü\qT e<ä˝≤*. á #˚|ü\T <√eT\ >∑T&É¢qT ‹H˚kÕÔsTT. ¾ m≈£îÿe s√E\T ˙s¡T ì*∫ ñqï≥T¢sTT‘˚ ø=+#Ó+ øÏs√dæHé #·˝≤¢*. ¾ Ç|ü&ÉT ≈£L\sYqT nedüs¡+ ñ+&É<äT ø±ã{Ϻ n+<äT˝À ˙s¡T ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç∫ ô|≥Tºø√yê*. ¾ |üP\ ≈£î+&û\ <ä>∑Zs¡, >±¬s¶Hé˝À yÓTTø£ÿ\ <ä>∑Zs¡ X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê*. ¾ Ç+{Ï y˚T&Éô|’q, yÓT≥¢ øÏ+<ä |üìøÏsêì {ÏHé\T, f…Æs¡T¢ ñ+fÒ ‘=\–+#ê*. ¾ yê≥sY {≤+ø˘qT, dü+|tqT X¯óÁuÛÑ|üs¡#·Tø=+fÒ ÁøÏeTT\T eè~Δ #Ó+<ä≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. ¾ Á&Ó’˙õ˝À ˙s¡T kÕ|ò”>± yÓfi‚¢˝≤ #·÷düTø√yê*. ô|’|ü⁄\T ©πøJ ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. ¾ yê≥sY {≤+ø˘ô|’q eT÷‘· ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ¾ øÏ{Ïø°\≈£î düqï{Ï ‘Ós¡\T _–+#·Tø√yê*.

Vü‰s¡+‘√u≤≥T yê´j·÷eT+ ‘·|üŒìdü] nì ‘˚*+~. Çe˙ï Á|ü»\≈£î #˚s¡&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq yêVü≤ø±\T {°M\÷ |üÁ‹ø£˝Ò ø±e#·TÃ>±ø£. m˝≤>∑sTT‘˚H˚+... >∑‘· |ü<˚fi¯¢˝À Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡y˚T rdüTø√yê\qï~ Ä#·s¡D˝ÀøÏ e∫Ã+~. s¡T∫ø£Hêï b˛wüø±˝Ò $Tqï nqï~ n+<äs¡÷ >∑T]Ô+#·&É+ »]–+~. e÷]b˛j·÷ ]˝≤... ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢s¡kÕ\T, s¡–C≤e\‘√ s√Eì ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïs¡T. dü˝≤&é\T, yÓTT\ø£\T, bÕ]&é®˝Ò ÁuÒø˘bòÕdtº\T>± e÷sêsTT. #·¬øÿs¡˝Òì d”«≥÷¢ ñ&çø° ñ&Éø£ì ≈£Ls¡\÷ mÁs¡ì |ü+&É÷¢ qe<ÛëHê´\ s=f…º\÷ ‹q&É+ n\yê≥T#˚düT≈£îHêïs¡T. |òü*‘·+>± |ü⁄&ée÷¬sÿ{Ÿ˝À uÀ˝…&ÉT e÷s¡TŒ\T. ôV≤˝ŸÔ Á&ç+≈£î\÷ dæÿyéT&é bÕ\÷ Á^Hé {°\÷ |ü+&É¢s¡kÕ\neTàø±\T ô|]>±sTT. >∑‘·+˝À ¨˝ŸM{Ÿ Áu…&é ø±yê\+fÒ mø£ÿ&√ ‘·|üŒ <=]πø$ ø±e⁄. Ç|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&Ó’Hê m|ü⁄Œ&Ó’Hê Ç$ ¬s&û ≥T á{Ÿ. n+‘˚ø±<äT... |ü<˚fi¯¢ÁøÏ‘·+ C§qï\Hêï ø=Ás¡\Hêï n$ ‹H˚yê\¢Hêï ∫qï#·÷|ü⁄ ñ+&˚~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï <Ûäs¡ }Væ≤+#·q+‘·>± ô|]–+~. |ü<˚fi¯¢ÁøÏ‘·+ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝À <=]πø ô|dü\T, Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£î+<äT\ø£Hêï ªÁ|æj·TμyÓTÆHêsTT. m+<äTø£+fÒ yÓTT\ø£˝À¢ ô|dü\<˚ ÁbÕ<Ûëq´+. \&É÷¶\≈£î ã<äT\T qTe⁄«\÷ |ü©¢ ñ+&É\ s¡T∫ô|]–+~. n+‘˚+<äT≈£î...ˇø£|ü⁄Œ&ÉT |ü+#·<ës¡ ø=q˝Òø£ {°˝À u…\¢+ yê&ç‘˚ ªnuÀ“ u…\¢+ {°μ n+≥÷ ô|<ä$ $]qyêfi‚¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ªu…\¢y˚T ãVüQ u≤>∑Tμ n+≥÷ #·|üŒ]düTÔHêïs¡T. <ë+‘√ ‘·÷ø£+ e÷]+~. u…\¢+ kÕe÷qT´\≈£î n+<äq+‘·>± m~–b˛sTT+~. e÷¬sÿ{Ÿ e÷]+~! _ôdÿ≥T¢,

#ê¬ø¢f¢qT ‘·j·÷s¡T#˚ùd ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü |ü+<∏ëì e÷s¡TÃø√ø£‘·|üŒ˝Ò<äT. ø£es¡¢MT<ä wüß>∑sY Á|ò”, bòÕ´{Ÿ Á|ò”, ô|ò’ãsY ]#Y&é, mø˘‡Á{≤ $≥$THé‡ n+&é $Tqs¡˝Ÿ‡ nH˚ {≤´>¥˝…’q¢qT ‘·|üŒø£ #˚s¡TdüTÔHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ ÄVü‰s√‘·Œ‘·TÔ\˙ï b˛wüø±\T`Äs√>∑´+ nqï ˇπø ˇø£ÿø√D+˝À ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·T+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. ‹H˚ Á|ü‹ ÄVü‰s¡+˝Àq÷ ø±´\Ø\T ˝…øÏÿ+#·T≈£î+≥÷ ‹q&Éy˚T Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. eTTK´+>±... ˝…’|òtôd’º˝Ÿ ‘Ó∫Ãq yê´<ÛäT*ï ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü≤s¡+ rdüTø√e&É+‘√u≤≥T d”¢yéTeT+Á‘ê˙ï |ü]ƒdü÷Ô yêøÏ+>∑T©ï jÓ÷>±©ï <Ûë´Hê˙ï ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. Á>±MTD Á|ü»\T ôd’‘·+ ø±Hê«dt wüO\T y˚düT≈£îì dæºø˘\T |ü≥Tº≈£îì q&ç#˚düTÔHêïs¡+fÒ Äs√>∑´+|ü≥¢ n+<ä]˝À m+‘·>± ÁX¯<äΔ ô|]–+<√ ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. bıwüø±Vü‰s¡+‘√ ‘·s¡#·÷ ôV≤˝ŸÔ #Óø£|t\T #˚sTT+#·Tø√e&É+ nqï~ ≈£L&Ü á <äXÊã›+˝À e∫Ãq Äs√>∑´|ü]D≤eTy˚T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Vü‰dæŒ≥˝Ÿ n+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&˚yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT q\uÛ…’ &Ü≥>±H˚ Äs¡THÓ\\\ø√kÕ] nìïs¡ø±\ |üØø£å\÷ #˚sTT+#·T≈£îì ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ndüT|üÁ‘·T\ ñ<√´>∑T\ C≤_‘ê˝À ª&Ó’{°wæj·THé,μ ªq÷´Á{Ïwüìdtºμ nH˚ ø=‘·Ô |ü<ë\T |ü⁄≥Tºø=#êÃsTT. dü+|üqïesêZ\ ø£sTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£ &Ó’{°wæj·Tq÷¢ ñ+≥THêïs¡T. ªs√>∑+ e#êÃø£ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îH˚ø£+fÒ sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚ b˛˝Òμ nqï~ n+<ä]˝À ù|s¡>∑&É+‘√ eTq<˚X¯+˝À Äs√>∑´s¡+>∑+ Á|ü>∑‹|ü<∏ëq <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ 2,50,000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñqï Äs√>∑´ |ü]ÁX¯eT, 2020Hê{ÏøÏ 12,70,000 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äqï~ n+#·Hê. n<ëj·÷\T ô|s¡>∑+‘√u≤≥T s¡ø£s¡ø±\ ôV≤˝ŸÔ ñq÷´‡¬sHé‡ bÕ\d”\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&ÉeT÷ Ç+<äT≈£î ø±s¡DÒ. n˝À¢|ür‘√bÕ≥T Äj·TTπs«<ä+ e+{Ï dü+Á|ü<ëj·T yÓ’<ä´$<ÛëHê*ï nqTdü]+#·&É+ ≈£L&Ü m≈£îÿesTT+~.


X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY 2011

Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+˝À 5 es¡≈£î |òæ+#·q¢ |ü+|æD° ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY eT+&É\ |ü]~Û˝À áHÓ\ 5 es¡≈£î eè<äTΔ\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î |òæ+#·qT¢ |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤ΔsY &ç.düT>∑TD ‘Ó*bÕs¡T. ∫ø£ÿ&É|ü*¢ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ, Ms¡qï>∑T≥º, ì+uÀ*n&ɶ, ã+&É yÓTÆdüeTàq>∑sY, ø±∫>∑÷& É˝Àì ø£ècÕíq>∑sY ø£eT÷´ì{°Vü‰fi¯¢˝À |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° ñ+≥T+<äHêïs¡T.

6 #Ó‘·Ô &É+|æ+>¥qT @sêŒ≥T #˚j·T+&ç Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ø±bÕ&É≥+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\+ düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

#Ó‘·Ô &É+|æ+>¥ j·÷s¡T¶>± ‘·\|ædüTÔqï C≤rj·T s¡Vü‰<ë] |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T..»+≈£î‘·Tqï »q+

7q ªyê\T´j˚TwüHé Ä|òt nôd{Ÿ‡μ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ªyê\T´j˚TwüHé Ä|òt nôd{Ÿ‡μ n+X¯+ô|’ 7e ‘˚Bq bòÕ´|”‡˝À sêhkÕúsTT dü<ädüT‡ »s¡>∑qT+~. ~ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yê\T´j·TsY‡ q÷´&Ûç©¢, bòÕ´|”‡\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+ ˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Á|üeTTK Ä]úø£y˚‘·Ô, Ç+≥πsïwü q˝Ÿ yê\T´j·TsY ãs√&Ü Á|ü‹ì~Û ÄsY.¬ø.|üfÒ˝Ÿ n<Ûä´ø£å‘·q ªyê\T´j˚T wüHé Ä|òt nôd{Ÿ‡ ` Á|üC…+{Ÿ dæHê]jÓ÷μ nH˚ n+X¯+ô|’ á ôd$THêsY »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü‹ì~Û _.$.sêeT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ|üs¡T\T ôd$THêsY˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î bòÕ´|”‡˝À>±ì, bò˛Hé HÓ+ãsY 8008579 622,9866733100\˝À dü+Á|ü~+#ê\ì sêeT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

7qT+∫ #Ódt {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê{Ï|ü*¢ >√bÕ\ø£èwüí Áô|’CŸeT˙ #Ódt {Às¡ïyÓT+{Ÿ áHÓ\ 7 qT+∫ 15 es¡≈£î Hêsêj·TD>∑÷&É yÓ’m+d”@˝À »s¡T>∑T‘·T+~. m+Á{°\qT áHÓ\ 5˝À>± |ü+|æ+#ê*. $esê\≈£î Hêsêj·TD>∑÷&É yÓ’m+d”@ ø±s¡´<ä]Ù yÓTÆsêHé (27552035`27564670)\qT dü+Á|ü~+#ê*.

14 qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ |ü⁄düÔø£ m–®_wüHé ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä düe÷#ês¡, Á|ükÕs¡ eT+Á‹‘·«XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤rj·T Væ≤+B yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\ 14 qT+∫ 24 es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Hê+|ü*¢˝Àì >∑èVü≤ø£\Œ ÁbÕ+>∑D+ |ü_¢πøwüHé &ç$»Hé˝À á |ü⁄düÔø£ m–®_wüHé ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+~. |ü⁄düÔø£Á|üj·TT\T, b˛{° |üØø£å\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqïyês¡T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì _õHÓdt y˚TH˚»sY mdt.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 2003 eTT+<äT Á|ü#·T]+∫q |ü⁄düÔø±\ô|’ 50 XÊ‘·+, Ä ‘·sê«‘· eTTÁ~+∫q yê{Ïô|’ 10 XÊ‘·+ &çkÂÿ+{Ÿ <Ûäs¡‘√ $Áø£sTTkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q |ü⁄düÔø£ dü+düú\≈£î #Ó+~q |ü⁄düÔø±\T, <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê{≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q eTTK´ |òüT{≤º\ |ü⁄düÔø±\T, uÛ≤s¡rj·T ø£fi¯\T, #·]Á‘·, dü+düèÿ‹, ∫Hêïs¡T\ kÕVæ≤‘·´+, >±+<Û˚j·Tyê<ä |ü⁄düÔø±\T, <˚X¯ uÛÖ>√[ø£+, <˚X¯ sêh|ü‘·T\T, Á|ü<ÛëqT\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üdü+>±\T, <˚X¯ Á|üeTTK Hêj·T≈£î\ J$‘· #·]Á‘· |ü⁄düÔø±\T á m–®_wüHé˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

4q düs√C≤<˚$ es¡Δ+‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK dü+|òüT ùd$ø± u≤<ä+ düs√C≤<˚$ 18e es¡ú+‹ì düs√C≤<˚$ &û@M |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ bòÂ+&˚wüHé ~H√‘·‡e+‘√ CÀ&ç+∫ »s¡T|üqTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ áHÓ\ 4q kÕj·T+Á‘·+ ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ dü<äq+˝À X¯è‹\j·T ÄsYº‡ nø±&É$T, u≤<ä+ sêeTkÕ«$T, düs√C≤<˚$ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº\ dü+j·TTø± Ô<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+~. á dü+<äs¡“¤+˝À m+|æø£#˚dæq Á|üeTTK eTVæ≤fi¯\≈£î u≤<ä+ düs√C≤<˚$ eTVæ≤fi≤s¡‘·ï |ü⁄s¡kÕÿsê\qT Á|ü<Ûëq+#˚kÕÔs¡T.

5q Áf…sTT˙\ m+|æø£≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : mø˘‡|üsYº Ç+&çj·÷ ø£+ô|˙˝À y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, ø±«*{°, ◊{°, ôV≤#YÄsY, e÷¬sÿ{Ï+>¥ Áf…sTT˙\ ø√dü+ á HÓ\ ◊<äTq Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ˝Àø˘dü‘êÔ n_Ûeè~Δ ø£$T{° u≤<ÛäT´&ÉT _. kÕ+_¬s&ç¶, eTVæ≤fi≤ dü‘êÔ u≤<ÛäT´\T |æ. uÛÑyêì ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ¬ø’qyê]øÏ •ø£åD nq+‘·s¡+ ãVüQfi¯ C≤rj·T ø£+ô|˙˝À ñ<√´>±eø±X¯+ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. &çÁ^ |üP]Ô |üP]Ô #˚dæqyês¡T ñ<äj·T+ |ü~>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î »]π> Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡T ø±e#·TÃ. ôV’≤<äs¡u≤<é, #ÓHÓ’ï, u…+>∑fi¯Ss¡T, yÓ’C≤>¥, ø=∫ÃHé, |ü⁄DÒ, q÷´&Ûç©¢, eTT+u≤sTT˝À |üì #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. HÓ\≈£î Äs¡T y˚\ qT+&ç |ü~ y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î bÕ]‘√wæø£+ ñ+≥T+~. $esê\≈£î 040`40150139 q+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê*.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì >∑\ #Ó‘·ÔqT 44e C≤rj·T s¡Vü≤<ë] |üø£ÿH˚ ñqï ì\« ñ+#·&É+‘√ n≥TqT+∫ yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î yêdüqqT uÛÑ]+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ø±–‘ê\qT, ≈£Ls¡>±j·÷\qT, bÕ¢dæºø˘ ø£esY\T ‘·~‘·s¡ yê{Ïì yê´bÕs¡T\T s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚ y˚j·T&É+‘√ nø£ÿ&çøÏ |ü+<äT\T #˚s¡T≈£îì <äTs¡Z+<ä+>± e÷s¡TdüTÔHêïsTT. B+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T s√&ÉT¶ô|’ eTT≈£îÿ eT÷düT≈£îì yÓfi≤¢*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. M]øÏ ‘√&ÉT ø=ã“] uÀ+&Ü\qT $Áø£sTT+#˚ yês¡T U≤∞ ø=ã“] uÀ+&Ü\qT rdüTø£e∫à s√&ÉT¶ô|’H˚ bÕs¡y˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ nø£ÿ&É ô|<ä› m‘·TÔq #Ó‘·Ô#˚] nø£ÿ&çì Á|ü»\T yÓfi≤¢\+fÒH˚ »+≈£î‘·THêïs¡T. |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T: C≤rj·T s¡Vü≤<ëØ |üø£ÿq #Ó‘·Ô &É+|æ+>¥ e÷s¡T¶ >± e÷]q |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì |ü\T e⁄s¡T yêb˛‘·THêïs¡T. kÕúìø£ Á|ü»\T, Ç‘·s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n~Ûø± s¡T\T |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

&Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø±s¡´Áø£eT+˝À

|òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î $#ês¡D $#ês¡D ì$T‘·Ô+ m\¢+ù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ e∫Ãq Áf…Æì+>¥ ø£˝…ø£ºsY y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì m\¢+ù|{Ÿ Á>±e÷ìï Áf…Æì+>¥ C≤sTT+{Ÿ ø££˝…ø£ºsY nÁeTbÕ* dü+<ä]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ m\¢+ù|≥ Á>±eT+˝À Áf…Æì+>¥ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY nÁeTbÕ* e#êÃs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Ç{°e\ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTø£+sƒ¡+ uÛÑ÷$Tì ø£u≤® #˚XÊs¡ì kÕúì≈£î\ |òæsê´<äT #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ádü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s+&ÉT mø£sê\ Á>±eT ø£+sƒ¡ uÛÑ÷$Tì kÕúì≈£î\T ø=+<äs¡T nÁø£eT+>± ø£u≤“ #˚XÊs¡ì kÕúì≈£î\T ÄyÓT≈£î ‘Ó*bÕs¡T. $#ês¡q nq+‘·s¡+ ìy˚~ø£qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î n+~kÕÔqì Áf…Æì+>¥ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é, áy√|”y√ÄsY CÀ´‹¬s&ç¶, |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù q]‡+Vü‰à, MÄsYy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£dæ¬s&ç¶ u≤düÿsY¬s&ç¶ $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 3(düTes¡íyês¡Ô) : #Ós¡Te⁄\T ≈£î+≥\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT s¡øÏå+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T |üP]ú>± yÓ’|ü\´+ #Ó+<ës¡ì »qø√dü+ n<Ûä´≈£åî\T ø£dæ¬s&ç¶u≤düÿsY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. Hê´j·TkÕúHê\T yÓTT{ÏZø±j·T\T y˚düTúqï ø£u≤®\T Ä<ësê\‘√ düVü≤ n~ø±s¡T\T <äèwæºøÏ ‘Ó∫Ãq #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T, Hêfi≤\T, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø±bÕ&É≥+˝À ¬syÓq÷´, Áπ>≥sY n~Ûø±s¡T\T yÓ’|ü\´+ #Ó+<ës¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY˝Àì *+>∑+≈£î+≥, ã|üsYCÀHé ÁbÕ+‘·+˝À m+mHéÄsY $<Ûä´ dü+düú uÛÑeD≤\≈£î ÄqTø√ì uÛ≤] ìsêàD≤\T »s¡T>∑T‘·T+fÒ |æsê´<äTqT n+<äT≈£îqï Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T Áπ>≥sY, ¬sy˚q÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒdæq dü]ÿ˝Ÿ 12 n~Ûø±s¡T\T eTÚq+>± ñ+&É&É+ |ü\T nqTe÷Hê\qT ø£*ZdüTÔ+<äì nHêïs¡T. yÓdtº CÀHé ø£$TwüqsY Ä<˚XÊ\qT ≈£L&Ü dü]ÿ˝Ÿ 12 n~Ûø±s¡T\T Ä#·s¡D˝À ô|≥ºø£b˛e&É+ k˛#·˙j·TeTì á dü+<äs¡“+>± u≤düÿsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±DqT Çe«ø£b˛‘˚

ø±+Á¬>ÄsYdt.eT*¢ø£U≤s¡qT®qTeTs¡ T >∑ T kÕ«$T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&Éø£b˛e&É+ e˝Ò¢ ÄbÕغ myÓTà˝Ò´\T eTT>∑TZs¡T Ç{°e\ ‘Ósêdü˝À #˚sês¡ì {°ÄsYmdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... $T–*q ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ ‘Ósêdü˝À #˚] Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq ø±+Á¬>dt˝À ñ+fÒ kÕ<Ûä´+ ø±<äì ‘Ó*dæ ÄbÕغøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, sê»j·T´, e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ ø±+Á¬>dt≈£î >∑T&éu…’ #Ó|æŒ ñ<ä´eT bÕغ˝À #˚s¡&É+ ÄVü‰«ì+#·<ä–q |ü]D≤e÷eTì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n+<äTe\H˚ $T>∑‘ê ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê ≈£L&Ü á$wüj·T+ô|’ Ä˝À∫+#ê\ì ø√sês¡T. eTTK´+>± m|ü⁄Œ&ÉT }&çb˛‘êjÓ÷..? ‘Ó\Teì eT+Á‹ |ü<äe⁄\qT |ü≥Tº≈£îì y˚˝≤&É{≤ìï ‘Ó\+>±D Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ eTs√ e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ÄeTs¡D Bø£å #˚düTÔqï $wüj·÷ìï ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt ø£qTeTs¡T>∑T ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ìs¡T<√´>∑ j·T e‘·

sêJyé j·T eøÏs¡D≤\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê* |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù sê+yÓ÷àVü≤Hé¬s&ç¶

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ ô|{≤º* >∑∑∫ÃuÖ*, qe+ãsY 3(düTes¡í yês¡Ô) : bÕs¡¢yÓT+ ≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT yÓ+ ≥H˚ Á|üy˚X¯ô|{≤º\H˚ &çe÷+ &é‘√ X‚]*+>∑+|ü*¢ CÒ@dæ Ä<ä«s¡´+˝À #·+<ëq>∑sY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T >∑Ts¡Tyês¡+‘√ 287e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Bø£å˝À bÕ˝§Zqïyês¡T 114 &ç$»Hé {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T kÕ«$T Ä<ä«s¡´+˝À s¡eTqeTà, yÓ+ø£≥eTà, düTC≤‘·, ˝≤eD´\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ {ÏÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é, CÒ@dæ #Ó’¬sàHé kÕeTyÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\T Bø£å•_Ûsêìï dü+<ä]Ù+∫ yê]øÏ dü+|ò”Tãe+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√eT{Ÿ¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ #˚düTÔqï neTs¡D Bø£åqT #·÷dæ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´\T ãT~› ‘Ó#·TÃø√yê\ì yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ uÛ≤≥˝À q&Éyê\ì yês¡T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑+>±s¡+ dü+>±¬s&ç¶, eT*¢ø±s¡T®qX¯s¡à, #Óqï+sêE, \ø£åàj·T´, Á|üø±wt>ö&é, <ës¡+dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü]–, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : sêõyé j·TT eøÏs¡D≤\≈£î dü+ã+~+∫ |ü]–˝À |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù ìyêdü+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ç+ ≥sYHÓ{ŸqT |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.sê+yÓ÷àVü≤Hé¬s&ç¶ ÅbÕs¡+ _+#ês¡T.á dü+<ä s¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡T <√´>∑ j·TTe ‘·≈£î ñbÕ~Û Äeø±XÊ\T ø£*Œ+ #˚+<äT≈£î sêh eTTK´eT+Å‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø±ìï ÅbÕs¡+_Û+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.eT]ìï $esê\≈£î 222777 bò˛Hé #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À Hêsêj·TD¬s&ç¶, q]‡+Vü≤sêe⁄,|üs¡TX¯ósê+¬s&ç¶, bÕ+&ÉT, s¡M+Å<ä, sê+#Ó+Å<äj·T´>ö&é,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, qe+ãsY 4 , 2011

ù|<√&ç kı+‹+{Ï ø£\ HÓs¡y˚πsHê..?

ø£cÕº\ ø£&É*˝À ¬s’‘·qï

ô|]–q ìsêàD kÕe÷Á– <Ûäs¡\T ø£\>±H˚ $T>∑T\T‘·Tqï kı+‹\T¢

s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï nqï<ë‘· ø£cÕº\T ≈£L©\T ˝Òø£ nedüú\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): d”º\T, dæyÓT+{Ÿ, ÇdüTø£ <Ûäs¡\T ˇø£ÿkÕ]>± ô|s¡>∑&É+‘√ ìsêàD |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï |ü\Te⁄s¡T eT<Ûä´˝ÀH˚ ì*|æy˚düTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± ù|<=&ç ªkı+‹+{Ï ø£\μ ø£\>±H˚ $T–*b˛‘·T+~. s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï ìsêàD kÕe÷Á– <Ûäs¡\ e\¢ ìsêàD≤\T #˚|ü{Ϻq Ç\T¢ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<ë...?˝Ò<ë..? nH˚ dü+~>∑Δ+˝À |ü&ܶs¡T. HêHê{ÏøÏ ìsêàD kÕe÷Á– <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj˚T ‘·|üŒ ‘·>∑Z&É+ ˝Ò<äì ìsêàD≤\T #˚|ü{Ϻq |ü\Te⁄s¡T ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T B+‘√ bÕ≥T ≈£L©\≈£î ≈£L&Ü s√E≈£î 300 Çyê«*‡ edüTÔ+<äì yês¡T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ø±>± >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ øÏ+<ä ñqï <Ûäs¡\˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T e#êÃj·Tì yês¡T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ˇø£ dæyÓT+{Ÿ u≤´>∑T <Ûäs¡ s¡÷.150 ñ+&É>± H˚&ÉT 250øÏ #˚]+<äì, d”º\T <Ûäs¡ s¡÷.2000 qT+∫ s¡÷. 4200≈£î ô|]–+<äì, ˇø£ Á{≤ø£ºsY ÇdüTø£ <Ûäs¡ Á|üdüTÔ‘·+ 1800 ñ+<äì Ç˝≤ ì‘·´+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\‘√ m˝≤ Çfi¯ó¢ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<ë ˝Ò<ë nH˚ nqTe÷q+ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+<äHêïs¡T. ˇπø kÕ] dæyÓT+{Ÿ ‘Ó#·TÃ≈£î+<ëeT+fÒ yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ e\¢ dæyÓT+{Ÿ >∑{Ϻ|ü&ç mø£ÿ&É bÕ&Ée⁄‘·T+<√qì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚ùdÔ ‘·eT ø£\ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<äì yês¡T ø√sês¡T.

ù|<ä\≈£î es¡+

s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ |ü]–, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù &Üø±ºsY .{Ï. sê+yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± >∑Ts¡Tyês¡+ |ü]– eT+&É\ |ü]~˝Àì s¡÷|tU≤Hé ù|{Ÿ Á>±eT+˝À ÁbÕs¡+ _+#ês¡T.á dü+<ä s¡“¤+>± Äj·Tqe÷{≤¢&ÉT‘·T sêÁwüº+˝Àì ù|<ä Á|ü»\+<ä]øÏ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü nqï+ ô|≥º&ÜìøÏ eTq sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ Áo. q˝≤¢] øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ,sêÁwüº ¨+XÊU≤ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë ¬s&ç¶ ,á ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{ϺHês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Ä<˚$<ä+>± s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ <ë«s¡ ù|<ä Á|ü»\≈£î |üø£ÿ Ç\T¢ ,sêJyé j·TTeøÏs¡Hê\ <ë«s¡ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~ neø±XÊ\T ÇdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À |æ. q]‡+Vü≤sêyé ,_. Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ,ÁøÏcÕí ¬s&ç¶ ,|üs¡TX¯ó sê+¬s&ç¶ ,q]‡+\T, nJyéT,$.s¡M+Á<ä ,bÕ+&ÉT Á>±eT Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): s√E s√E≈£î nqï<ë‘·≈£î ø£cÕº\T yÓ+{≤&ÉT‘·TH˚ ñHêïsTT. ø£cÕº\ ø£&É*˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·qïqT yÓqTï‘·{Ϻ n+&É>± ì*#˚yês¡T ˝Òø£ @+#˚j·÷˝À ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À ñHêïs¡T. |ü~eT+~øÏ nqï+ô|fÒº ¬s’‘·qï H˚&ÉT ø£cÕº˝˝À ñ+fÒ |ü\ø£]+#˚yês¡T ˝Òø£ |üdüTÔ\T++≥THêï&ÉT. ì‘·´+ |ü\T |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·qï≈£î e÷Á‘·+ @ düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ≈£î$T*b˛‘·THêï&ÉT. ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À esê¸\T |ü&Éø£b˛e&É+‘√ ø£˙dü+ uÀs¡T‘√ nsTTHê |ü+≥|ü+&ç#·T≈£î+<ëeT+fÒ $<äT´‘Y ø√‘·‘√ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. nwüºø£cÕº\T |ü&ç y˚dæq |ü+≥˝À ø=~›>±HÓ’Hê |ü+&ç+∫q ¬s’‘·qï Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L©\T ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ø=~›>±HÓ’Hê |ü+&çq |ü+≥qT ø√ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTÚ‘·Tqï düeTj·T+˝À ≈£L©\T ˝Òø£ ñqï e]ø√‘· j·T+Á‘ê\≈£î &ÉãT“\T #Ó*¢+#·˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ≈£L©\T <=s¡ø£ÿ ñqï e]ø√‘· j·T+Á‘ê\H˚ yê&ÉT‘·THêï&ÉT. |ü+&çq |ü+≥ e\¢ ˝≤uÛÑ+ @yÓTÆHê edüTÔ+<√ ˝Ò<√qì Ä•düTÔqï ¬s’‘·qï≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT e]ø√‘· j·T+Á‘ê\≈£î &ÉãT“\T #Ó*¢+#·˝Òø£ uÀs¡TeT+≥THêï&ÉT. ø=~›|ü+≥ nsTTHê edüTÔ+<äì Ä•düTÔqï ¬s’‘·qï≈£î ìsêX‚ $T>∑T\T‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ù|<ä\≈£î es¡+ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ |ü]–, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Äs√>∑´y˚T eTVü‰ uÛ≤>∑´eTì. Äs√>∑´+>± ñ+f…H˚ m<Ó’q kÕ~+ #·>∑\TZ‘êeTÉì {ÏÄsYÄsY #ê]≥ ãT˝Ÿ Å≥düTº #Ó’πsàHé {Ï.sê+yÓ÷à Vü≤Hé¬s&ç¶ ÄHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À {ÏnsYnsY Å≥düTº Ä<ä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á yÓ’<ä´ •_s¡+˝À 250 eT+~‘· s√>∑T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.M]øÏ ñ∫‘· ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫ {ÏnsYnsY #˚‘·T\ MT<äT>± ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|”DÏ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Å|ü»\ Äs√>∑´ìï <äèwüº˝À ô|≥Tºø√ì ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sê\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á •_sêìï Ä+<äs¡T$ì jÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À &Üø£ºs¡T¢ #Ó+Å<ëj·TT&ÉT, XÀuÛÑ, u≤ãT, Hêj·T≈£î\T q]‡+Vü≤sêe⁄, Hêsêj·TD¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ ◊ø£´+>± b˛sê&Ü* |ü]–, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Å|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ mHém+j·TT˝À ø√qkÕ‘·TH˚ b˛sê&Ü\ì mHém+j·TT Øõq˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù ãT∫ìs&ç¶ ù|s√ÿHêïs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ |ü]– Äغdæ &çb˛˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´Ä‹~Û>± $#˚ÃXÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHém+j·TT˝À ø=qkÕ>∑T ‘·Tqï ø±]à≈£î\T me] ÅbÕ+‘ê\ Ä_Ûeè~› ø√dü+ yês¡T b˛sê&ÉT≈£î+fÒ

m˝≤+{Ï ÄuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À Äغdæ ø±]à≈£î\T ‘Ó\+>±D mHém+ j·TTqT msêŒ≥T #˚düT≈£î+{≤eTì #Ó|üŒ&É+ dü]ø±<äsêHêïs¡T.Ä˝≤+{Ï Ä˝À#· qqT $s¡$T+#·Tø√ì Çø±´+>± j·T÷ìj·THé˝À ø£*dæ b˛sê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.‘Ó\+>±D d”º]+>¥ ø£$T{Ï ø√`ø£˙«qsY,mHém+j·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+‘·T eTT~sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ #˚|ü{Ϻq düø£\ »qT\ düyÓTà˝À Äغdæ ø±]à≈£î\T ø°\ø£bÕÅ‘· b˛wæ+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.j·T÷ìj·Tq¢ ù|]≥ $&çb˛‘˚ ◊ø£´‘· <Óã“‹+≥T+<äì n+<äs¡TmHém+j·TT˝À ñ+&ç ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À sêh ø±s¡´<ä]Ù ø£e÷˝Ÿ¬s&ç¶,&çb˛ ø±s¡´<ä]Ù sê+#Ó+<äsY,Ä<Ûä´≈£åî&ÉT »+>±¬s&ç¶,>±´πsCŸ ôdŬø≥Ø _|æ¬s&ç¶,Hêj·T≈£î\T sêeTT\T,sê|òüTy˚+Å<Ûä #ê],Å|ükÕ<é,ø±Øà≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT s¡÷.1 øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ : nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq s¡÷.1øÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘·Vü≤d”˝≤›sY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷... á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Áoìyêdt ¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü H˚&ÉT _j·T´+ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä≥>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝ÀH˚ ÁbÕs¡+_Û kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

7 20 qT+∫ u≤˝≤q+<ä+ dü+|òüT+ b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûäu≤\q+<ä dü+|òüT+ 71e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± u≤\u≤*ø£\≈£î $$<Ûä n+XÊ˝À¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT m+.|üPs¡í#·+<äsYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\T qe+ãsY 20 qT+∫ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Hêsêj·TD>∑÷&É˝Àì u≤˝≤q+<ä+ Vü‰\T˝À »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. q]‡Ø qT+∫ 9e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î $$<Ûä ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zq{≤ìøÏ ns¡TΩ\Hêïs¡T. qs¡‡Ø ¬s’yéT‡, y˚eTq , düTeTr X¯‘·ø±\ ˙‹ |ü<ë´\T, \*‘· dü+^‘·+, ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+, dæ˙ dü+^‘·+, nqïeTj·T´, sêeT<ëdüT\ ø°s¡Ôq\T, ∫Á‘·˝ÒKq+, eTT>∑TZ\T, $∫Á‘· y˚wü<Ûës¡D, uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç qè‘·´+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ˝À¢ b˛{°*ï ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. $esê\≈£î dü+düú ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ eT<Ûä´ 27561443 bò˛Hé q+ãs√¢ dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

6q ≈£îs¡TeT\ BbÕe[ düy˚Tàfi¯q+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹@{≤ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚ ≈£îs¡TeT\ BbÕe[ düy˚Tàfi¯q+ áHÓ\ 6q »s¡>∑qT+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ≈£îs¡TeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á düy˚Tàfi¯Hêìï ø°düs¡>∑T≥º˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù >∑T»® ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’>± ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, sêÁwüº yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T 10y˚\ eT+~ ≈£îs¡TeT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´ n‹<∏äT\T>± πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ uÛ≤»bÕ d”ìj·TsY H˚‘· ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY. ø£èwüíj·T´, $eT\ø£ÿ ‘·~‘·s¡T\T á düy˚Tàfi¯+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T düy˚Tàfi¯q+ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q $$<Ûä s¡ø±\ Ä≥\ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+~kÕÔeTì, ∫Hêïô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ø° $$<Ûä kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T.

6qT+∫ øÏHÓïs¡ Ä<Ûë´‹àø£ kÕ+düèÿ‹ø√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô): øÏHÓïs¡ ÄsYº‡ ~∏j˚T≥sY‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À $q÷‘·ï Ø‹˝À Ä<Ûä´‹àø£ bÕ+düèÿ‹ø√‘·‡yê*ï 18 s√E\bÕ≥T dü+düú 34e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£>± »s¡|üqTHêïs¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúHê\T, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« kÕ+düèÿ‹ø£ XÊK\ k»q´+‘√ ‘ê´>∑sêj·T >±qdüuÛÑ dü<äq+˝À qe+ãsY 6 qT+∫ 23 es¡≈£î y˚&Éø£*ï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Áù|ø£å≈£î˝À¢ ø£fi≤ø±s¡T˝À¢ Ä<Ûë´‹àø£‘·qT ô|+bı+~+∫, sêÁwüº+˝Àì Á|ü‹uÛ≤e+‘·£î˝…’q |ü+&ç‘·T\T, ø£e⁄\≈£î y˚~ø£ øÏ\Œ+#˚ dü‘·‡+ø£\Œ+‘√ á uÛ≤Ø ø±s¡´Áø£e÷ìï øÏHÓïs¡ ÄsYº‡ ~∏j˚T≥sY‡ ìsêàVü≤≈£î\T ‘·\ô|{≤ºs¡T. n‹<∏äT\T>± ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄wüŒ–] |”sƒê~Û|ü‹ $<ë´qèdæ+Vü≤ uÛ≤s¡rkÕ«$T, sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt q÷‹ sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄, ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúHê\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£qTeT÷] u≤|æsêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡T.

26qT+∫ õ˝≤¢kÕúsTT ôd’Hé‡ ô|òsTTsY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : XÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£ s¡+>±\≈£î $<ë´s¡Tú\qT Äø£]¸‘·T\qT #˚ùd+<äT≈£î á HÓ\ 26, 27, 28 ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT ôd’Hé‡ô|òsTTsY ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ôV’≤<äs¡u≤<é &ûáz &Üø£ºsY Ç. u≤\ø±X¯j·T´ #ÓbÕŒs¡T. &ç$»Hé kÕúsTT˝À ôd’Hé‡ ô|òsTTsYqT 23˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì &ç|üP´{° áz\qT Ä<˚•+#ês¡T. e´ekÕj·T+`ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·, mqØ®`eqs¡T\T, Äs√>∑´+, yê‘êes¡D n+XÊ\T, e÷´<∏é‡`&Ó’©˝…’|òt, $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤Dô|’ Á|ü<äs¡Ùq\T ñ+&Ü\Hêïs¡T.

5q ì~∏yéT˝À e+≥ø±\ ‘·j·÷Øô|’ •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑∫ÃuÖ*˝Àì &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ì~∏yéT Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ ◊<äTq $$<Ûä s¡ø±\ e+≥ø±\ ‘·j·÷Øô|’ •ø£åD Çe«qTHêïs¡T. ñ<äj·T+ |ü~ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\ es¡≈£î Áu…&é ÁuÖ˙dt &√q{Ÿ‡, $T˝Ÿÿ, >±]¢ø˘, Á|òüP{Ÿ Áu…&é, nyÓT]ø£Hé yê˝Ÿq{Ÿ n+&é yÓ’{Ÿ #êø√˝…{Ÿ, ÁuÖ˙wt C≤yéT, #êø˘˝…{Ÿ n+&é Áø°yéT &Ü{Ÿq{Ÿ‡ ‘·j·÷Ø >∑T]+∫ •ø£åD ñ+≥T+~. ÄdüøÏÔ ø£*–qyês¡T s¡÷. 500 #Ó*¢+∫ ‘·eT ù|s¡¢qT ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<˚ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ì~∏yéT y˚TH˚»sY, ù|¢dtyÓT+{Ÿ n~Ûø±] $Tôw©¢ C…. ÁbòÕì‡dt ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 19q ôV’≤<äs¡u≤<é ≈£îwüHé e+≥\T 26q #êø˘˝Ò{Ÿ ‘·j·÷Øô|’ ≈£L&Ü •ø£åD ÇkÕÔeTHêïs¡T.

6q #Û·Á‹Hêø£˝À ª‘Ó\+>±D <Ûä÷+..<Ûë+..μ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ bÕ‘·q>∑s¡ Á|ü»\T Á|ü<Ûëq+>± eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·T&Üì¬ø’ á HÓ\ 6q kÕj·T+Á‘·+ #Û·Á‹Hêø£ #Ís¡kÕÔ˝À ô|<ä› m‘·TÔq ‘Ó\+>±D <Ûä÷+.. <Ûë.. ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ {°ÄsYmdt sêÁwüº dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt.sê+. ¬s&ç¶, j·TX¯«+‘Y ≈£îe÷sY y˚Ts¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ {Ï. Vü≤Øwtsêe⁄ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤]q ù|s=ÿHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, 4 qe+ãsY, 2011

$ø±sêu≤<é b˛©dt •ø£åD≤ πø+Á<ä+

Áø£eTª•ø£åDμ≈£î ì\j·T+ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 3 (düTes¡í yês¡Ô): q÷‘·q+>± b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ ôd\ø£åHé\˝À m+|æ¬ø’q yê]ì düe÷C≤ìøÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À ñ|üjÓ÷>∑ |ü&˚˝≤ r]Ã~<˚›+<äT≈£î $ø±sêu≤<é˝À >∑\ õ˝≤¢ b˛©dt •ø£åD≤ πø+Á<ä+(&ç{Ïdæ) rÁe+>± ø£èwæ#˚düTÔ+~. b˛©dt ø±ìùdºãTfi¯¢qT XÊØs¡ø£+>± r]Ã~<ä›≥+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£+>±, Ä<Ûë´‹àø£+>± r]Ã~<ä›≥+ ø√dü+ &ç.{Ï.dæ yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ>± e´eVü≤]düTÔqï ‘√≥ düTÁãeTD´+ s¡$≈£îe÷sY ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡T. n<äq|ü⁄ &ç.õ.|æ ‘˚CŸB|t MTqHé Ä<˚XÊqTkÕs¡+, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt.|æ ÄsY. ;Ûe÷ Hêj·Tø˘ |üs¡´y˚ø£åD˝À á &ç.{Ï.dæ˝À ¬s+&Ée ø±ìùdºãT˝Ÿ •ø£åD≤ u≤´#Y @Á|æ˝Ÿ 17e ‘˚~q ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. Çø£ÿ&É es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À m+|æ¬ø’q ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î •ø£åD≤ ÇdüTÔHêïs¡T. <˚X¯+ Hêπø$T∫Ã+<äH˚ u≤eq‘√ ø±≈£î+&Ü <˚XÊìøÏ H˚H˚$T#êÃqï u≤eq‘√ |üì#˚j·÷\ì ìs¡+‘·+ ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î dü÷∫düTÔ á •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ ¬s+&ÉT øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À $ø±sêu≤<é`|ü]– e÷s¡Z+˝À ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À >∑\ á &ç.{Ï.dæ •ø£åD≤ πø+Á<ä+˝À •ø£åD bı+<˚yês¡T n<äèwüºe+‘·T\T>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì nH˚ø£ õ˝≤¢\˝À á b˛©dt •ø£åD≤ πø+Á<ë\Tqï|üŒ{ÏøÏ XÊØs¡ø£+>± |ü{Ïwüº |üs¡Ã≥+‘√ ì‘·´+ jÓ÷>±, Ä]Δø£+>± e´eVü≤]+#ê*‡q rs¡Tô|’ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô $T>∑‘ê &ç.{Ï.dæ\≈£î á •ø£åD≤ πø+Á<ä+ Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á •ø£åD≤ πø+Á<ä+˝À 190 eT+~ •ø£åD bı+<äT‘·THêïs¡T. Ç{°e\ neTs¡ Ms¡T\ dü+düàs¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± nø√ºãsY 21 s¡ø£Ô<ëq •_s¡+˝À yÓTC≤]{° Áf…sTT˙\T s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T. 17.2 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À dü«#·ÃyÓTÆq yê‘êes¡D+ ø£*–q á •ø£åD≤ πø+Á<ëìï 30 &çôd+ãsY 2008q n|üŒ{Ï ôVA+XÊU≤ eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. MT s¡ø£åD ø√dü+, düVü‰j·T+ ø√dü+ H˚qTHêïqT nH˚ u≤<Ûä´‘·‘√ b˛©düT\T e´eVü≤]+#˚˝≤ r]Ã~<˚›+<äT ≈£îìs¡+‘·+ ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. á •ø£åD˝À ñqï yê]ì 11 ø£¢uŸ\T>± @sêŒ≥T #˚dæ kÕ+düèÿ‹ø£, |üsê´es¡D, ø£sêfÒ ‘·~‘·s¡ ø£¢uŸ\‘√ nìï s¡+>±\˝À ø±ìùdºãTfi¯ó¢ ÁbÕMD´+ kÕ~Û+#˚˝≤ r]Ã~<äT›‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ 5

>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´ á •ø£åD˝À ñqï ø±ìùdºãTfi¯¢ ~q#·s¡´ sêÁ‹ 8 >∑+≥\ es¡≈£î ìsê≥+ø£+>± kÕ>∑T‘·T+~. •ø£åD‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü &ç.{Ï.dæ yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ s¡$≈£îe÷sY Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ‘√ <ë<ë|ü⁄ 500 yÓTTø£ÿ\qT Hê{Ï+#ês¡T. |ü]|üPs¡íyÓTÆq e´øÏÔ‘ê«ìï kÕ~+∫ düe÷»+˝À u≤<Ûä´‘· b˛©düT\T>± yÓT\>∑≥y˚T <Û˚´j·T+>± $$<Ûä s¡+>±\≈£î #Ó+~q Á|üeTTK\#˚ ¬>dtº ˝…ø£Ãs¡s¡¢qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± |üπs&é, >√&É\T <ä÷ø£≥+, ‘ê&ÉT |ü≥Tº≈£îì ô|’øÏ m>∑u≤ø£≥+, eTTfi¯¢ ø£+#Ó\ qT+&ç m≥Te+{Ï >±j·÷\T ø±≈£î+&Ü <ë≥&É+ ˝≤+{Ï n+XÊ\˝À •ø£åD ÇdüTÔHêïs¡T. mπø 47 ˝≤+{Ï n‘ê´<ÛäTìø£ Äj·TT<ë\ yê&Éø£+‘√ bÕ≥T e÷s¡T‘·Tqï H˚sê\≈£î nqT>∑TD+>± düe÷» dü+s¡ø£åD ø√dü+ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD˝À b˛©düT\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· >∑T]+∫ á •ø£åD˝À $e]düTÔHêïs¡T. qø£‡*»+, f…Ás¡]»+, <˚X¯ $Á<√Vü≤ X¯≈£îÔ\ |ü≥¢ e´eVü≤]+#ê*‡q rs¡TqT á •ø£åD≤ ø±\+˝À ≈£åîDí+>± $e]kÕÔs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À nH˚ø£ düeTdü´\qT düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs√ÿyê\H˚ \ø£å´+‘√ yê]ì |üP]Ô Ä‘·àdüúsTTs¡´+ ø£\>∑CÒj·÷\qï<˚ ‘·eT \ø£å´eTì &ç{Ïdæ yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. XÊØs¡ø£ Á|üÁøÏj·T\‘√ bÕ≥T •ø£åD≤ ø±\+˝À jÓ÷>∑, <Ûë´q+ düVæ≤‘·+ •øå±s¡Tú\≈£î H˚]ŒdüTÔHêïs¡T.10, 20 øÏ˝À

MT≥s¡¢ s¡ìï+>¥, ñ<äj·T+ y˚fi¯˝À¢ |üπs&é ì‘·´+ »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ •ø£åD |üPs¡Ôj˚T´ Hê{ÏøÏ düe÷» dü+πøåeT+ ø√dü+ |üì#˚ùd |üP]Ô kÕΔsTT ø±ìùdºãT\T>± r]Ã~<ä› ã&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ sê– n+ã*, ¬s+&ÉT <äbòÕ\T uÀ»q+, yês¡+˝À 9 <äbòÕ\T >∑T&ÉT¢ n+~+∫ XÊØs¡ø£+>± yê]ì r]Ã~<ä›≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î n+<äTu≤≥T˝À eT+∫ |ü⁄düÔø±˝‘√ ≈£L&çq ˝…’ÁuÒ] düVæ≤‘·+ ñ+~. &ç.mdt.|æ, dæ.◊, mdt.◊,ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ sê´+≈£î\T ø£*–q yês¡+<äs¡T ˇπø >=&ÉT>∑T øÏ+<ä |üì#˚dü÷Ô ¨<ë\T y˚¬s’Hê |üì#˚ùd \ø£å´+ ˇø£fÒqqï u≤eq‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. ñqï‘· $\Te\‘√ ñqï <ë+{À¢ dü]ô|≥Tº≈£îì m˝≤ J$+#ê\H˚ n+XÊ\˝À düVæ≤‘·+ ¬>dtº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ Ç|æŒ+∫ •øå±s¡Tú\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m˝≤ Áø£eT•ø£åD‘√ J$+#ê\H˚ $wüj·÷ìï $wüBø£]düTÔHêïs¡T. ãT<äT›&ÉT uÀ~+∫q ncÕº+>∑

e÷s¡Z+˝À e´øÏÔ‘·« $ø±dü+ m˝≤ bı+<ë* nH˚ n+XÊìï |üP]Ô kÕΔsTT˝À n+<ä]øÏ ns¡úeTj˚T´˝≤ $e]düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä $ø±sêu≤<é˝À •ø£åD≤ πø+Á<ä+˝À $T>∑‘ê õ˝≤¢\ &ç.{Ï.dæ\≈£î _Ûqï+>± q÷‘·q <Ûäèø£Œ<∏ä+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+~. yêsêìø√kÕ] $$<Ûä n+XÊ\˝À ¬>dtº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ Ç|æŒdüTÔ e÷qdæø£+>± yê]ì dü+dæ<ä›+ #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ç.{Ï.dæ yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ>± ñqï s¡$≈£îe÷sY $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·q Vü≤j·÷+˝À •ø£åD bı+<äT‘·Tqï yê]ì eT+∫ X¯øÏÔ kÕeTsêΔ´\T ø£*–q yê]>± r]Ã~<ä›≥y˚T ‘·q eTT+<äTqï \ø£åeTì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷»+˝À e÷s¡TŒ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT sê<äì HÓeTà~>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´ e÷s¡TŒ |òü*‘ê\T sêe&ÜìøÏ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. n<äq|ü⁄ &ç.õ.|æ ‘˚CŸB|t MTqHé, õ˝≤¢ mdt.|æ ÄsY._ Hêj·Tø˘ düVü≤ø±s¡+‘√ á &ç{Ïdæ •ø£åD≤ πø+Á<ä+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\ $q÷‘·ï ìs¡düq ø£fi¯¢≈£î >∑+‘·\T ø£≥Tº≈£îì ìs¡düq ‘Ó*|æq yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æq >∑CÒ«˝Ÿ myÓTà˝Ò´ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsYô|’ ÄÁ>∑Vü‰+ e´ø£Ô+ #˚dæq ø±]à≈£î\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãs¡T 3 (düTes¡íyês¡Ô): yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T ø£fi¯¢≈£î >∑+‘·\T ≈£≥T≈£îì yÓ÷ø±fi¯flô|’ ì\ã&ç ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\+≥÷ >∑Ts¡Tyês¡+ $q÷‘·ï |ü<䛋˝À 17e s√E ≈£L&Ü ø±]à≈£î\T Bø£å ø=qkÕ–+~.

dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æq >∑CÒ«˝Ÿ myÓTà˝Ò´: yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T Bø£å≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ >∑CÒ«˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ‘·÷+≈£î+≥ qsꇬs&ç¶ Bøå± •_sêìøÏ #˚s¡T≈£îì yê]øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤¢&ç yÓ+≥H˚ ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Bø£å #˚düTÔqï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î j·÷»e÷q´+

m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T ÄdüT|üÁ‹ ø±]à≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê j·÷»e÷q´+ düŒ+~+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsYô|’ ø±]à≈£î\ ÄÁ>∑Vü‰+: πy‘·Hê\T, ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚düTÔHêï ìjÓ÷ »ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] ˝øå±à¬s&ç¶ ‘·eTqT |ü{Ϻ+

#·Tø√e&É+ dü]ø±<äì ø±]à≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT myÓTà˝Ò´ ‘·÷+≈£î+≥ Hês¡‡¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£îHêï, dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü&É+ |ü≥¢ yês¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à ≈£î\ z≥¢‘√ ¬>*∫q myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsY e÷Á‘·+ Ç+ ‘·es¡≈£î Bø£å •_sêìøÏ @ˇø£ÿs√E sê˝Ò<äHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|04-11-11  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper Andhra Pradesh ,Hyderabad,ePaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you