Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 325 eT+>∑fi¯yês¡+ &çôd+ãsYY 13, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Jj·TsY kÕ«$TøÏ ©>∑˝Ÿ H√{°düT\T >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd˝≤ ∫qï Jj·TsY kÕ«$T yê´K´\T #˚XÊs¡ì Äs√|ædü÷Ô >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q Ädüsê dü+düú e´ekÕú|ü≈£î\T dü+Je¬s&ç¶ ©>∑˝Ÿ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‹s¡TeT\ ø£¢uŸ>± e÷]+<äqï Äj·Tq yê´K´\ e\¢ ø√{≤¢~ Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹Hêï j·THêïs¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ |ü$Á‘·‘·qT ≈£L&Ü <Óã“rdüTÔHêïs¡+≥÷ ∫q Jj·TsY kÕ«$TøÏ dü+Je¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ©>∑˝Ÿ H√{°düT\T |ü+|æ+#ês¡T. Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“rdæq+<äT≈£î Äj·Tq yÓ+≥H˚ ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. z Á|üeTTK kÕúq+˝À ñ+&ç ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>±, Væ≤+<ä÷ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹H˚ $<Ûä+>± e÷{≤¢&É≥+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ø£åe÷|üD\T #Ó|üŒø£b˛‘˚

Äj·TqqT ‹s¡TeT\ yÓT≥T¢ mø£ÿìe«eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düø£\ y˚<ë\T #·~$q z kÕ«MTJ Ç˝≤ e÷{≤¢&É≥+ @$T≥Hêïs¡T. y˚<ë\T #·~$ ø£¢ãT“‘√ b˛\TkÕÔsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. á n+X¯+ô|’ &ûJ|”øÏ ≈£L&Ü ‘êqT ˝ÒK sêXÊqì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq≈£î Çwüº+ ˝Ò≈£î+fÒ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ñ+&Ée#·Tà ø±˙ e÷qdæø£+>± <Óã“rj·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ø±>± Ç{°e\ ‹s¡T|ü‹ yÓfi¯ó‘·T+fÒ ø£¢ãT“≈£î yÓ[¢q≥T¢>± ñ+<ä+≥÷ $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤e⁄+fÒ Jj·TsY yê´K´\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø <äTe÷s¡+ #Ó\πs>∑T‘√+~. ‹s¡TeT\˝À Ç{°e* ø±\+˝À n|ü$Á‘· ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡>∑&É+ô|’ düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Äj·Tq yê´K´\qT kÕqT≈£L\+>± d”«ø£]+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

ªnHêïμô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ Bø£å˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ #·s¡Ã »]|æ Vü≤C≤πs bÕs¡¢yÓT+{ŸqT nee÷q|ü]#ê&ÉT`~–«»j·YT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n+X¯+ô|’ Á|ü‹|üøå±\ <ä«+<ä« yÓ’K] dü]ø±<äT `n+_ø±k˛ì ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ n+‹eT ìs¡íj·T+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ<˚ `e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ X¯s¡<é |üyêsY nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´\<ä+‘ê ≈£îÁ≥|üP]‘· sê»ø°j·Ty˚T` Hê´j·TXÊK eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é Vü≤C≤πs Á|ü‹|üøå±\ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T`Û s¡w”<é n*« q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 12 ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ø√dü+ nHêï Vü≤C≤πs Ä~yês¡+ &Ûç©¢ »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› ˇø£ s√E ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ #·s¡Ã ìs¡«Væ≤+#·&É+ô|’ j·T÷|”@ ô|<ä›\T eT+~|ü&ܶs¡T. ø±>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï Çs¡ø±≥+˝ÀøÏ HÓ≥º&ÜìøÏ Á|ü‹|üøå±\˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ bÕغ Äj·Tq y˚~ø£qT ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£îqï|ü&ÉT ◊ø£´ Á|ü>∑‹o\ ≈£L≥$T (j·TT|æm) @ø±øÏ nsTTq≥T¢ ø£ì|æ+∫+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T ˇø£ÿkÕ]>± nHêïô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. áÁø£eT+˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n+X¯+ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+ eT+>∑fi¯yês¡+ düe÷y˚X¯+ ø±qTqï~. düe÷y˚X¯+˝À j·TT|æm uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\T ≈£L&Ü uÛÒ{° ø±qTHêïsTT. Á>∑÷|t dæ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\qT, Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì ø=ìï wüs¡‘·T\‘√ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ Ä esêZ\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT á HÓ\ 19, 22 ‘˚B\ eT<Ûä´ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Á|üuÛÑT‘·«+ dü+ø£\ŒeTì ≈£L&Ü Ä esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ø±>±, πø+Á<ä Hê´j·T XÊK eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é

˝Àø˘bÕ˝Ÿ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑{Ϻ>± düeT]ú+#ês¡T. ‘êqT, ‘·q bÕغ Hêj·T≈£î\T nã<ëΔ\ø√s¡T˝…’q≥¢sTT‘˚ ‘·eTqT <˚X¯+ qT+∫ yÓ* y˚j·Te#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. ªã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ rdüT≈£îsêe\dæ+<äì sêVüQ˝Ÿ >±+~Û qqTï ø√sês¡T. y˚TeTT nã<ëΔ\ø√s¡T\yÓTÆ‘˚ eTeTà*ï <˚X¯+ qT+∫ |ü+|æy˚j·T+&çμ nì dü˝≤àHé KTظ<é nHêïs¡T. Hê´j·Te´edüú »yêãT<ëØ _\T¢, bÂs¡ n~Ûø±s¡ |üÁ‘·+ (dæ{ÏC…Hé‡ #ês¡ºsY) _\T¢, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· _\T¢‘√ düVü‰ |ü\T XÊdüq dü+ã+~Û‘· _\T¢\qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ jÓ÷∫düTÔqï~. ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT ø√s¡T‘·Tqï nHêï Vü≤C≤¬s Ä _\T¢ô|’ &Ûç©¢ »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q #·sêà ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ }Væ≤+∫q≥T¢>±H˚ ø±+Á¬>dt, <ëì $TÁ‘· |üøå±\T ¬>’sYVü‰»s¡j·÷´sTT. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n+X¯+ô|’ Ç|ü&ÉT #·]Ã+#·e\dæ+~ bÕs¡¢yÓT+fÒ nì n$ yê~+#êsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü nHêï Vü≤C≤¬sô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ç+~. Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥qT, ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ >±+~Ûì $eT]Ù+#˚ n~Ûø±s¡+

Vü≤C≤¬s≈£î ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s=ÿqï~. eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î Çø£ m+‘· e÷Á‘·+ $<Ûëq ìs¡íj·÷~Ûø±sê\T ˝Òeì, Äj·Tq eTÚq kÕøÏå>± e÷]b˛j·÷s¡ì Vü≤C≤¬s Äs√|æ+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ø kÕúsT÷ dü+|òüT+ Ksês¡T #˚dæq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ sêVüQ˝Ÿ >±+~Ûô|’ ≈£L&Ü nHêï <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ªsêeT©˝≤ yÓTÆ<ëq+˝À »q+ n~Ûø£ dü+K´˝À düMTø£è‘·+ ø±>± Á|ü<Ûëì m+<äT≈£î eTÚq Áù|ø£å≈£îì>± ñ+&çb˛j·÷s¡Tμ nì nHêï Á|ü•ï+#ês¡T. πø+Á<ä dæã“+~, Á|üC≤ |òæsê´<äT\T, |æ+#Û·qT¢, Á|ü<Ûëì ø±sê´\j·T+ (|æm+ˇ) XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ $ Hêsêj·TDkÕ«$T Ç+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô, ª»+‘·sY eT+‘·sY ˇø£ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ e+{Ï~. nø£ÿ&çøÏ »q+ yÓ[¢ e÷{≤¢&ÉT‘·T+{≤s¡T. ø±ì, ∫es¡≈£î e#˚à |òü*‘·+ X¯Sq´+. n<˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ e+{Ï Á|ü<˚X¯+˝À düø±sê‘·àø£ #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T+~. $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T yÓ*ãT#·TÑês¡T. ∫s¡≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ $»„‘˚ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT ìs¡ísTTdüTÔ+~μ nì ù|s=ÿHêïs¡T. ªnHêï Vü≤C≤¬s, Äj·Tq ãè+<ä+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

bÕs¡¢yÓT+fÒ

ªdüTÁ|”+μ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 12 : ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ n+‹eT ìs¡íj·T+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ<˚qì e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹, H˚wüq*düTº ø±+Á¬>dt bÕغ N|òt X¯s¡<é |üyêsY nHêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±*‡+~ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝ÀH˚qì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± ‘·eT n_ ÛÁbÕj·÷\qT Á|ü<Ûëì m<äTfÒ #ÓãT ‘êeTHêïs¡T. ‘·eT≈£î ÄVü‰«q+ sêq+<äTH˚ nHêï Bø£å dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q #·s¡Ã˝À bÕ˝§Zq˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |üyêsY MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nHêï, n‘·ì ãè+<ä+ düuÛÑT´\T Ä~yês¡+ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Á|ü‹|üø£å bÕغ\‘√ #·s¡Ã ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á #·s¡Ã˝À bÕ˝§Zqï ;CÒ|”, yêeT|üø£å bÕغ\T ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝ŸqT rdüT≈£îsêyê\ì, Á|ü<Ûëìì, ñ<√´>∑T\qT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì &çe÷+&é #˚XÊsTT. nsTT‘˚ ìs¡íj·÷~Ûø±s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿπø e~˝Òj·÷\ì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q |üyêsY, Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ s¡÷|üø£\Œq˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÁbÕ<ÛëHê´ìï >∑T]Ô+#ê\ì #Ó|üŒ&É+ô|’ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yêdüÔyêìøÏ Á|ü‹|üø£å+˝À ñqï #ê˝≤ bÕغ\T Á|ü<Ûëìì, øÏ+~kÕúsTT ñ<√´>∑T\qT ˝Àø˘bÕ˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ ‘˚e&ÜìøÏ $eTTK‘r e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. Ç~ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äTπøqì ø±+Á¬>dtqT $eT]Ù+#ês¡T. ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã, n+‘·s¡Z‘· #·s¡Ã nqï~ ÁbÕ<Ûëq´+ ø±<äì, n+‹eT+>± n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Vü≤C≤πs uÛÖ‹ø£ <ë&ÉT\qT düeT]údü÷Ô >±+<Û˚j·Tyê<ëìøÏ ø=‘·Ô ns¡ú+ #ÓbÕŒs¡ì X¯s¡<é |üyêsY nHêïs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT ìs¡dædü÷Ô qe+ãsY HÓ\˝À z j·TTe≈£î&ÉT |üyêsY #Ó+|ü #Ó\T¢eTì|æ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bìô|’ Vü≤C≤πs düŒ+~dü÷Ô ˇø£ÿ <ÓuÒ“ ø={≤º&Ü— nH˚ yê´U≤´ì+#·&É+ $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. á $wüj·÷ìï |üyêsY Á|ükÕÔ$dü÷Ô, ª>∑‘· HÓ\˝À Hê ô|’ »]–q uÛÖ‹ø£ <ë&çì nHêï düeT]údü÷Ô >±+<Û˚j·Tyê<ëìøÏ, nVæ≤+kÕyê<ëìøÏ ø=‘·Ô ns¡ú+ #ÓbÕŒs¡ìμ nHêïs¡T.

sê»ø°j·T \_Δø√düy˚T »>∑Hé j·T‘·ï+ : ø√&Ó\ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)): yÓ’mdt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ πøe\+ sê»ø°j·T \_Δø√düy˚T Á|ü‹|üø£åH˚‘· #·+Á< äu≤ãT Hêj·TT&çô|’ ns¡Δ+|üs¡Δ+ ˝Òì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì {°&û|” eT+&ç|ü&ç+~. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· j·TqeT\ sêeT ø£èwüßí&ÉT mHé{°ÄsY Á≥düTº ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ~e+ >∑‘· H˚‘· yÓ’mdt n~Ûø±sêìï n&ɶ+ô|≥Tºø=ì yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤ <ÛäHêìï \÷{° #˚XÊs¡qï~ »>∑yÓT]–q yêdüÔeeTì nHêïs¡T. »>∑Héô|’ d”;◊ $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ eDT≈£î|ü⁄{Ϻ Á|ü‹|üø£å bÕغ\≈£î ‘·q≈£î n+{Ïq ãTs¡<ä |üPj·÷\ì »>∑Hé Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&Éì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝Òà dü‘êÔ ‘·q≈£î ñ+<äì, {°&û|”, ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTàø£ÿe«&É+ e˝Ò¢ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü ($T>∑‘ê... 2˝À) rsêàq+ ô|≥º˝Ò<äì »>∑Hé Á|ü>∑˝≤“¤\T

»>∑Hé u≤´#Y≈£î dæ_◊ ø√s¡Tº≈£î Vü‰»¬s’q Áo\øÏåà sê»>√bÕ˝Ÿ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D yêsTT<ë eT+>∑fi¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rs¡àq+ô|’ z{Ï+>¥ dü+<äs¡“¤+>± bÕغ $|tqT ~Ûø£ÿ]+∫q »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’} y˚≥T≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›eTsTT+~. eT+>∑fi¯yês¡+ bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄\ #·≥º+ øÏ+<ä #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± Á|üuÛÑT‘·« $|òt ø=+Á&ÉT eTTs¡[ dæŒø£sY≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚j·TeTHêïs¡T. n$XÊ«dü+ô|’ z{Ï+>¥ ˝À bÕ˝§Zqì »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\>± eTTÁ<ä|ü&çq |ü⁄‘·\|ü≥T¢ s¡$ì ø£å$T+∫ e~˝Òj·÷*‡+~>± d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. $|òt≈£î e´‹πsø£+>± n$XÊ«kÕìï düeT]Δdü÷Ô z{Ï+>¥ ˝À bÕ˝§Zqï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\ô|’ y˚≥T y˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü ìs¡ísTT+∫+~. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ #·]Ã+#Ó+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì ôV’≤ø£e÷+&é &Ûû©¢øÏ |æ*|æ+∫+~. bÕغ ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± q&ÉT#·T≈£îqï myÓTà˝Ò´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± d”m+ n~ÛcÕºHêìï ø√sês¡T. BìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ≈£L&Ü ˇ¬ø #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü sêÁwüº ø±+Á¬>dt H˚‘·\ qT+∫ ≈£L&Ü »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ek˛Ô+~. »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\qT≈£îqï|üŒ{Ïø° dü¬s’q düeTj·T+ ø√dü+ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶\T y˚∫ #·÷XÊs¡T. $|t≈£î e´‹πsø£+>± z≥T y˚j·T&É+‘√ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î e÷s¡Z+ dü>∑eTyÓTÆsTT+~. bÕغ n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü #·s¡´\≈£î n&ÉT¶ #Ó|üŒø£b˛e&É+‘√ yê]ì nqs¡TΩ\T>± Á|üø£{Ï+#ê*‡+~>± Á|üuÛÑT‘·« $|òt ø=+Á&ÉTeTTs¡[ eT+>∑fi¯yês¡+ d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚j·TqTHêïs¡T. Bìô|’ k˛eTyês¡+ Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ô|’ nqs¡Ω‘·

|æ{ÏwüHéô|’ #·]Ã+#ês¡T. z{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zq$ |ü⁄‘·\|ü≥Tº myÓTà˝Ò´ s¡$ô|’ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√yê\H˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü eTTs¡[ eTTU´eT+Á‹ d”Œø£s¡¢‘√ #·]Ã+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ myÓTà˝Ò´ s¡$ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ d”Œø£sY eTH√Vü≤sY\qT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘·qT ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì eTTK´eT+Á‹øÏ Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. z{Ï+>¥˝À m+<äT≈£î bÕ˝§Zq˝Ò<äH˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü Äj·Tq $es¡D Ç#êÃs¡T ‘·qô|’ #·s¡´\T rdüTø√e<ä›ì d”m+, d”Œø£s¡¢qT ø√]q≥T¢ n‘·´+‘· $X¯«dü˙j·T esêZ\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~. s¡$ $es¡D‘√ dü+‘·è|æÔ #Ó+~q d”m+ Äj·Tq ô|’ d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚j·Te<ä› ìs¡ísTT+#ês¡T. s¡$‘√bÕ≥T <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, •eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶, yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶\T ≈£L&Ü eTK´eT+Á‹ì ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘êeTT ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êeTì eTTK´eT+Á‹øÏ düŒwüº+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. »>∑Hées¡Z+ myÓTੇ\ô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ìs¡ísTT+#·≥+‘√ Ä $wüj·T+ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ q÷´&Ûç©¢ ãj·T˝Ò›] yÓfi≤fls¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTੇ\T |ü<ëàe‹, p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sY sêe⁄, ø=+&Ü eTTs¡[,#· mdt.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\ düuÛÑ´‘ê«\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé≈£î |òæsê´<äT #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. p|üP&ç $TqVü‰ $T–*q eTT>∑TZs¡T ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ myÓTੇ\T>± mìïø£j·÷´s¡T. p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sY e÷Á‘·+ >∑es¡ïsY ø√{≤˝À myÓTੇ>± mìïø£j·÷´s¡T. nsTT‘˚ p|üP&çô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ $wüj·T+˝À bÕغ n~ÛcÕºq+ Ä˝À∫k˛Ô+~. »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T>±, myÓTੇ\T>± eTTÁ<ä|ü&çq H˚‘·\T e÷Á‘·+ ‘·eT ô|’ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ d”Œø£]+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓ’mdtÄsY bò˛{À ô|≥Tºø=ì ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{Ï #˚dæ, Á|ü»\ ÄodüT‡\‘√ ¬>\Tbı+~ ø±+Á¬>dt≈£î ãT~› #ÓãT‘êeTì yês¡T n+≥THêïs¡T. u§‘·‡ eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\ nqs¡Ω‘·ô|’ d”Œø£sY≈£î |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚ùd neø±X¯+ ñ+~, Ä Hê\T>∑Ts¡T myÓTੇ\ô|’ ≈£L&Ü XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé≈£î |òæsê´<äT #˚j·TqTHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑qT\ nÁø£eT ‘·e«ø±\ πødüT˝À n¬sdüTº u…sTT˝Ÿô|’ ãj·T{ÏøÏ e∫Ãq ◊mmdt n~Ûø±] l\øÏåà k˛eTyês¡+ dæ_◊ Hê´j·TkÕúHêìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ $#ês¡D≈£î ÄyÓT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. zm+dæøÏ nÁø£eT+>± >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄ $wüj·T+˝À ◊mmdt n~Ûø±] l\øÏåà Á|üy˚Tj·T+

yÓ’<√´. .j·TeTT&√ dü] ÁbÕD≤\T b˛j·÷*‡qyês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT yÓ’<äT´\ ìs¡¢øå±´ìøÏ u≤*+‘· eTè‹ s√&ÉT¶ô|’H˚ >∑s¡“¤ÁkÕe+...|ü⁄]{Ï_&ɶ eTè‹ ø£˙ïs¡T eTT˙ï¬s’q ã+<ÛäTe⁄\T |ü+#·HêeT ø±≈£î+&ÜH˚ eTè‘·<˚Vü≤+ ‘·s¡*+|ü⁄ ø£s¡÷ï\T, Vü≤dæŒ≥˝Ÿ, düTes¡íyês¡Ô,12. ÁbÕD≤\T b˛j·÷*‡qyêπs ‘·eT <ä>∑Zs¡ ø±<ä+fÒ, ‘·eT <ä>∑Zs¡ ø±<äT n+≥÷ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T #Ó|æŒ ¬s+&ÉT ì+&ÉT ÁbÕD≤\T b˛e&ÜìøÏ ø±s¡≈£î\j·÷´s¡T. Bì‘√ s√&ÉT¶ô|’H˚ >∑s¡“¤<ë*à |ü⁄]{Ï_&ɶ eTè‘·T´yê‘· |ü&çq ø=~› ùd|ü{Ïπø Ä u≤*+‘· ≈£L&É eTè‹ #Ó+~+~. #·* |ü⁄*˝À yê] Äy˚<Ûäq ø£kÕsTT\T>± e÷]q

ñ+<äì dæ_◊ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ ø√s¡Tº $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫+~. á e´eVü‰s¡+˝À ‘·qπøMT dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì, ìã+<ä+ Á|üø±s¡y˚T q&ÉT#·T≈£îHêïqì l\øÏåà ‘·s¡|ü⁄q ÄyÓT ˝≤j·TsY yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. dæ_◊ ‘êeTT ùdø£]+∫q kÕøå±´\qT ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫+~. πødüT ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ø√s¡Tº e÷]à 16 ≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~ zm+d” πødüT˝À Ĭsôd’º C…’˝À¢ ñqï @|”m+&ûd” e÷J m+&û sê»>√bÕ˝Ÿ u…sTT˝Ÿ ø√dü+ <ëU\T #˚dæq |æ{ÏwüHéqT dæ_◊ Hê´j·TkÕúq+ k˛eTyês¡+ $#ês¡D≈£î ùdø£]+∫+~. Ç<˚ πødüT˝À dæ_◊ ĬsdüTº #˚dæq l\øÏåàøÏ u…sTT˝Ÿ Ç#êÃs¡ì, ‘·q≈£î ≈£L&Ü u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq Hê´j·TkÕúHêìï nuÛÑ´]Δ+#ês¡T. nÇj·T‘˚ sê»>√bÕ˝Ÿ≈£î u…sTT˝Ÿ Çy=«<ä›+≥÷ dæ_◊ øö+≥sY |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. Äj·Tq πødüT˝À¢ kÕ≈£åî´\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì, πødüT ÁbÕ<Ûëq´‘· <äècÕº´ sê»>√bÕ˝Ÿ≈£î u…sTT˝Ÿ Çy√«<ä›ì ø√s¡Tº ø√]+~. sê»>√bÕ˝Ÿ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé ô|’ $#ês¡DqT ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. >∑‘·+˝À sê»>√bÕ˝Ÿ <ëK\T #˚dæq u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~. u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ rs¡TŒ yÓ\Te&ÉqT+~. ÄC≤<é mHéøö+≥sY ô|’ »qe] ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ sêÁ‹ y˚fi¯ dæã“+~ì me«]˙ ø£~*+#·˝Òø£b˛>± nìï+{Ï˝À dü>∑+>± ì*∫q düVü≤<äs¡à#ê]DÏì b˛>=≥Tº≈£îqï Ä nuÛ≤´>∑T&ç Äy˚<äq es¡íHêr‘·+. M] yÓ+≥ e∫Ãq ã+<äTe⁄\T ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡j·÷´s¡T. Bì‘√ #˚ùd<˚$T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ bÕØΔe<˚Vü‰ìï rdüT≈£îyÓ[flq dü+|òüT≥q dü+uÛÑ+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT, ø=˝≤¢|üPsY |ü]~Û˝Àì mìyÓT≥¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤\j·T´ nH˚ e´øÏÔ ‘·q uÛ≤s¡´ πsDTø£(25)≈£î ¬s+&√kÕ] >∑s¡“¤+ <ë*Ã+~. HÓ\\T ì+&É&É+‘√ |ü⁄]{ÏH=|ü⁄Œ\T n~Ûø£+ nj·÷´sTT. kÕúìø£+>± ñqï yÓ’<äT´&çï dü+Á|ü~ùdÔ n‘·qT |ü]dæú‹ u≤>√˝Ò<äT yÓ+≥H˚ eq|ü]ÔøÏ yÓfi¯¢+&ç nì dü÷∫+#·&É+‘√ nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢s¡T yês¡T ≈£L&É >∑s¡“¤+˝À _&ɶqT rj·÷´\+fÒ s¡ø£Ô+ ‘·≈£îÿe>± ñ+~ ø£s¡÷ï\T≈£î rdüT≈£îyÓfi¯fl+&ç nq&É+‘√ ø±s¡T˝À ns¡úsêÁ‹ ãj·T\T<˚sês¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq eT÷&ÉTqïs¡ >∑+≥\≈£î kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Çø£ÿ&É ø±´Eyê´*{ÏøÏ(n‘·´edüs¡ ∫øχ‘·‡) yÓ[fl‘˚ yÓ’<ä´+ n+~+#˚~ Çø£ÿ&É ø±<äT ø±qTŒ\yês¡T¶≈£î yÓfi≤fl\Hêïs¡T. Bì‘√ nø£ÿ&ç, Çø£ÿ&çøÏb˛ n+≥÷ ø±˝j·÷|üq #˚j·T´&É+‘√ ÄyÓT s√&ÉT¶ô|’H˚ Á|üdüe y˚<Ûäq nqTuÛÑ$+∫ Ä&É_&ɶ≈£î »qàì+∫+~. ø±˙ ÁbÕD+ ˝Òì Ä _&ɶqT #·÷∫ Ä ‘·*¢ Äy˚<Ûäq eT]+‘· ô|]–+~. ø=~›ùd|ü{Ïπø Ä u≤*+‘· ≈£L&É ø£qTïeT÷dæ+~. á dü+|òüT≥q #·÷∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ] eTqdüT‡ Äy˚<Ûäq‘√ ($T>∑‘ê... 2˝À) ì+&çb˛sTT+~. Ç<ä+‘ê

CMyK

CMyK

d”Œø£sY, d”m+\‘√ Á|üuÛÑT‘·«$|t düe÷y˚X¯+ eT+>∑fi¯yês¡+ nqs¡Ω‘· |æ{°wüHé <ëK\T? |ü⁄‘·\|ü≥Tº s¡$ô|’ #·s¡´\T ˝ÒqfÒ¢


2

ø±oàsY eT+Á‹ô|’ ø±\TŒ\T...ø±ìùdºãT˝Ÿ eTè‹ lq>∑sY, &çôd+ãsY 12 : »eT÷àø±oàsY eT+Á‹ n* eTVü≤à<é kÕ>∑sYô|’ $T*f…+≥T¢ Ä~yês¡+ sêÁ‹ <ë&ç #˚XÊs¡T. Äj·Tq düTs¡øÏå‘·+>± ‘·|æŒ+#·Tø√>±, ôd≈£L´]{° >±s¡T¶ ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ qeø£<ë˝Ÿ˝Àì qyêuŸ ãC≤sY ¬sdæ&Ó˙‡˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ã+<ÛäTe⁄\ X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ Vü‰»s¡ j˚T´+<äT≈£î e∫Ãq eT+Á‹ô|’ ø±\TŒ\‘√ ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ eT+Á‹ì düTs¡øÏå‘·+>± Ç+{À¢øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á ø±\TŒ˝À¢ z ôd≈£L´]{° >±s¡T¶ eTè‹ #Ó+<ä>±,

Ç<ä›s¡T uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~‘√ bÕ≥T z bÂs¡T&ÉT >±j·T|ü&ܶs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ H˚wüq˝Ÿ ø±qŒ¤¬sH釽À kÕ>∑sY #ê˝≤ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT. Äj·Tq Á|üdüTÔ‘·+ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ, Hê´j·TXÊK eT+Á‹>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. z˝Ÿ¶ dæ{°˝À ø=H˚ïfi¯¢ ‘·sê«‘· z sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&çì {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düTø=ì $T*f…+≥T¢ <ë&ç #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. nsTT‘˚ á <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç+~ mes¡H˚~ Ç+ø± >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î e∫Ãq eT+Á‹, Äj·Tq uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ì {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düTø=ì ø±\TŒ\T

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

mm+ÄsY◊ eTè‘·T\≈£î ìyê[ ø√˝Ÿø£‘ê, &çôd+ãsY 12: Ç{°e\ mm+ÄsY◊ ÄdüT|üÁ‹˝À »]–q <äTs¡È≥q˝À eTè‘·T\ dü+düàs¡D≤s¡Δ+ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ k˛eTyês¡+Hê&ÉT @sêŒ≥T #˚dæ+~. eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. yê] Ä‘·à≈£î XÊ+‹#˚≈£Lsê\ì ÁbÕ]Δ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTè‘·T\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, ã+<ÛäTe⁄\T, n_Ûe÷qT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT mÄsYÄsY◊ ÄdüT|üÁ‹˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+#·&É+.. s√>∑T\T, ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 91 eT+~ eTs¡DÏ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

eT+>∑fi¯yês¡+ 13, &çôd+ãsY 2011

ñ|ü mìïø£˝À¢ $»j·T+ e÷<˚ s√C≤ $eTs¡Ù\T nqT∫‘·+ eT+Á‹ u≤\sêE

eTTfi¯¢ô|]j·÷sY $yê<ä+ : &ûm+πø Bø£å\T #ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : eTTfi¯¢ô|]j·÷sY $yê<ä+ô|’ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº\ eT<Ûä´ yÓ’s¡+ ô|s¡T>∑T‘√+~. πøs¡fi¯ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô &ûm+πø ‘·$Tfi¯Hê&ÉT yê´|üÔ+>± k˛eTyês¡+ ˇø£s√E Bø£å\T #˚|ü{Ϻ+~. 116 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ πøs¡fi¯˝À ì]à+∫q eTTfi¯¢ô|]j·÷sY &Ü´yéT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T nedüsê\qT rs¡Tk˛Ô+~. X¯‘êã›+ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q~ ø±e&É+, Ç{°e\ dü+uÛÑ$+∫q ‘·TbòÕq¢ <ë{ÏøÏ &Ü´+ uÛÑÁ<ä‘· Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+<äì πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘·«+ yê~k˛Ô+~. Bìï ‘=\–+∫ ø=‘·Ô~ ì]à+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. nsTT‘˚ á Á|ü‹bÕ<äqqT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT rÁe+>± e´‹πsøÏk˛Ô+~. sêÁwüº+ ‘·q Vü≤≈£îÿ\qT e<ä\ø√≈£L&É<ä+≥÷ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT nôd+;¢ Ç|üŒ{Ïπø z rsêàD+ #˚dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î >±qT &ûm+πø k˛eTyês¡+ Bø£å\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. &ûm+πø n~ÛH˚‘· ø£s¡TD≤ì~Û ≈£îe÷s¡T&ÉT kÕº*Hé, q{Ï KTwüO“, Ç‘·s¡ H˚‘·\T Bø£å˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. &ûm+πø Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.n+ãfi¯>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº Vü≤≈£îÿ\qT ‘êø£≥Tºô|&ç‘˚ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ CÀø£´+ #˚düTø=ì πøs¡fi¯≈£î q#·ÃC…|æŒ, &Ü´+ ìsêàD Á|ü‹bÕ<äq\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø=H˚˝≤ #·÷&Ü\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &Ü´+ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Ä+<√fi¯q nedüs¡+ ˝Ò<äì kÕº*Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á n+XÊìï nqedüs¡+>± $yê<ä+ #˚j·Te<ä›ì Äj·Tq πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12 (düTes¡íyês¡Ô) Dxms Fs¨sıNRPáLi»¡W ™´s}qsÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s«¡∏R∂VLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`i lLi≤ÔT∂ , ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡ŸÃ¡V Æ™s[lLi[*LRiVgS ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LRiVÚáV Æ™sV«ÿLÌkiª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ @©yıLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s Fs¨sıQQ\ZNP©´s ™yLRiV @LiμR∂VNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS J»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠s≠sμ≥R∂ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá ™´sÃ˝¡ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚ™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ Dxms Fs¨sıNRPáLi¤…¡[ À≥œ¡∏R∂Vxms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP

¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá©´sV μ≥k∂»¡VgS Fs©´sVıN]¨s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡gRi©±sNRPV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ @©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs©´sV NSLi˙lgixqsV FsxmsˆV≤R∂W @g_LRi™´sx msLRiˤա[μR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. xmns÷¡ªyáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, FyLÌki xqs™´sVztÌsQ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VμR∂¨s, G xmsLjizqÛsºΩÕ˝‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´søyËπ∏∂W ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqsV©´s©yıLRiV. «¡gRi©±s Æ™sLi»¡ 16 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Æ™sŒ˝œ¡≤R∂LiÕ‹[ FyLÌki \Æ™sxmnsá˘Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ¨sá¤À¡≤T∂æªΩ[ lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. «¡gRi©±s |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPV ªRΩgÊRiVª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ¨sá¤À¡≤T∂æªΩ[ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiπ∏∂[V Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV BLiNS ≠saS*xqsLi DLiμR∂©yıLRiV. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ªRΩLS*ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂  ¡Ã¡xms≤ÔyLRi¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤T∂LiμR∂©´sı ™yμR∂©´sÕ‹[  ¡Ã¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. 2014 ™´sLRiNRPV NTPLRifl„fi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS N]©´srygRiVªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩ[ÕÿËZNP[ ZNP[’¡Æ©s…fi ≠sxqsÚLRifl· DLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

2“¡ ZNP[xqsVÕ‹[ zqs’¡H ™´sVW≤][ ø≥yLÍki{tsQ»¡V Fs™´sW¯L`i ≠sÕ˝ÿá N]©´sVg][áV μyLRiVá ≠søyLRifl· ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, &çôd+ãsY 12 : 2 “¡ |qsˆNÌRPQ˚Li NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsVÕ‹[ zqs’¡H ™´sVW≤][ ø≥yLÍji{tsQ»¡V μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. @©<´sV™´sV©±sLRiV∏R∂W, LRi≠sLRiV∏R∂W, ≠sNS£qs xqsLRi£mns, NTPLRifl„fi\¤Δ¡ªy©±s. H{ms \¤Δ¡ªy©±sá }msL˝Ri©´sV zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáV ø≥yLÍji{tsQ»¡VÕ‹[ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. áW™±s ¤…¡÷¡NSLi \|ms#˚Æ™s[»¡V ÷¡≠sV¤…¡≤`∂, áW™±s Æ™sVV\¤À¡Õfi BLi≤T∂∏R∂W ÷¡≠sV¤…¡≤`∂, Fsry=L`i ¤…¡÷¡x§¶‹[÷Ô¡Lig`iá©´sV zqs’¡H ªRΩ©´s @’≥¡π∏∂WgSÕ˝‹[ }msL]‰Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C ZNP[xqsVÕ‹[ NRP¨sÆ™sVV◊¡ ¤À¡LiVVÕfi\|ms ≠s≤R∂VμR∂á NSgS LS«¡ BLiNS ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VÕ‹[Æ©s[ D©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ¿¡μR∂Li ¡LS¨sı BLiμR∂VÕ‹[ ¬ø¡[LSËáLi»¡W xqsV˙ ¡™´sVfl·˘ry*≠sV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°LS…ÿ¨sNTP xqsV˙{msLi @LigkiNRPLjiLi¿¡Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs™´sW¯L`i ≠sÕ˝ÿá ZNP[xqsVÕ‹[ AxqsVÚáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ™yLji¨s r°™´sV™yLRiLi zqs’¡H @μ≥j∂NSLRiVáV ≠søyLjiLiøyLRiV. «¡⁄’d¡÷d¡z§¶¶¶Õfi=Õ‹[¨s ry£mnÌs Æ™s[L`i xqsLixqÛs ∏R∂V«ÿ™´sW¨s $©yμ≥`∂lLi≤ÔT∂ lLiLi≤R∂V ≠sÕ˝ÿáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VgS A∏R∂V©´s©´sV ª]÷¡ryLji ©Ø[…”¡xqsV÷¡¿¡Ë ≠søyLRifl·NRPV zms÷¡øyLRiV. ≠sÕ˝ÿáV G μ≥R∂LRiª][ N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. FsLiªRΩ ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV , ≤R∂ ¡V˜ Æ©s[LRiVgS ¬ø¡÷˝¡Li¿¡LiÆμ∂LiªRΩ, ¬ø¡NRPV‰ LRiWxmsLiÕ‹[ B¿¡ËLiÆμ∂LiªRΩ @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂WáV A∏R∂V©´s©´sV ≠søyLjiLi¿¡ ™yLigRiW¯Ã¡Li ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s |ms©yı zqsÆ™sVLi…fi xmsLji˙aRP™´sVNRPV ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¬ø¡[zqs©´s ©y…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLji¨s NRPW≤y ≠søyLjiLiøyLRiV. gRiªRΩ™yLRiLi FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s BLi—¡¨dsL`i©´sV zms÷¡zmsLiøR¡gS r°™´sV™yLRiLi Fs£qsC rÛyLiVV @μ≥j∂NSLji¨s zms÷¡zmsLi¿¡ ≠søyLjiLiøyLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP Fs™´sW¯L`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ NRPW≤y zqs’¡H Æ™s[LigS ≠søyLRifl· «¡LRiVxmsoª][Liμj∂.

ºΩºΩÆμ∂[Õ‹[ 468 F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP AÆ™sWμR∂Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLiÕ‹[ 468 F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP ALÛjiNRP aS≈¡ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. GC™Ø[áV 7, xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi 24, {qs¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi…fi 10 F°xqÌsVáV , «¡⁄¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi…fi 62, @zqs|qÌsLi…fi 105 F°xqÌsVá ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP ºΩºΩÆμ∂[NRPV ALÛjiNRPaS≈¡ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVL][ 261 @¤…¡Li≤R∂L˝Ri F°xqÌsVá©´sV K…fi r°Lji=Lig`i μy*LS À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂. ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ¨s∏R∂W™´sVNRP ≠s™´sLSáV ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚLRiV. zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ ºdΩLSËá¨s …”¡…”¡≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ≠s©´sºΩ Æ™s[VLRiNRPV C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

|msμÙR∂á LRiVflÿá\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡Li≤T∂ : gRi™´sLRiıL`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : LRiVflÿá ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ Àÿ˘LiNRPL˝RiV NRPhji©´sLigS FsLiμR∂VNRPV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s @©yıLRiV. ™´sLiμR∂áV, Æ™s[áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Æ™sVVLi≤T∂ ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒœ¡˛ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV\|ms LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sWLRiV™´sVWá xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ LRiVfl·Li N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[}qs ry™´sW©´sV˘≤T∂¨s ºΩxmsˆÃ¡V |ms≤R∂VªRΩV©´sı Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[áN][»˝¡V ºΩLjigji ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s LRiVflÿá\|ms FsLiμR∂VNRPV NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡LRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s J \|ms#˚Æ™s[»¡V Àÿ˘LiNRPV NSLRi˘˙NRP™´sVLi Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s Àÿ˘LiNRPVá xms¨sºdΩLRiV\|ms @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ˘LiNRPV }qs™´sáV ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡NRPW @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsLiªRΩNSá }qsNRPLRifl·ª][Fy»¡V ≠s≠sμ≥R∂ xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚÕ‹[ F°LiμR∂VxmsLji¿¡©´s ≠s™´sLSáV N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLS∏R∂V¨s ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s @©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP ¬ø¡[LRiV™´sgS DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV.

»qe]˝À X¯‘·edü+‘ê\T! q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 12: mÁs¡ø√≥qT eT]+‘· n+<ä+>± r]Ã~<äT›‘·THêïs¡T. X¯‘· edü+‘· y˚&ÉTø£\qT n‹ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î &Ûç©¢ |üsê´≥ø£ XÊK @sêŒ≥T¢ #˚k˛Ô+~. yÓTT>∑\T bÕ\≈£î\qT z&ç+∫ <˚XÊìï kÕ«BÛq|üs¡T#·T≈£îqï Á_{°wt bÕ\≈£î\T ø√˝Ÿø£‘êqT sê»<Ûëì>± m+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ |ü]bÕ\Hê kÂ\uÛÑ´‘· ø√dü+ Á_{°wt bÕ\≈£î\T sê»<Ûëìì ø√˝Ÿø£‘ê qT+∫ 1911, &çôd+ãsY 12q &Ûç©¢øÏ e÷]Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ä dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£îì H˚{ÏøÏ n+fÒ 2011, &çôd+ãsY 12≈£î dü]>±Z e+<˚fi¯ó¢. nsTT‘˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·Áø£e]Ô øÏ+>¥C≤]Ã-5 |ü{≤º_Ûùwø£+ ‘·sê«‘˚ &Ûç©¢ì sê»<Ûëì>± s¡÷bı+~+#ês¡ì #ê]Á‘·ø£ |òüT{≤º\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. B+‘√ X¯‘· edü+‘ê\T »qe]˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |üsê´≥ø£ XÊK düqï<äΔeTe⁄‘√+~. Ä dü+<äs¡“¤+>± |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|üfÒº+<äT≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘√+~.

»]bÕs¡ì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±\TŒ˝À¢ rÁe+>± >±j·T|ü&çq ø±ìùdºãT˝Ÿ >∑T˝≤®sY nVü≤à<é eTè‹ #Ó+<ë&Éì, eTs√ Ç<ä›s¡T uÛÑÁ<ä‘· dæã“+~ >±j·T|ü&ܶs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ düTs¡øÏå‘·+>±H˚ ñHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç+~ ‘êy˚Tlqqì Ç+‘·es¡≈£î @ dü+düú Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±\TŒ\ qT+∫ düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&çq eT+Á‹ kÕ>∑sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·qqT s¡øÏå+#˚ j·T‘·ï+˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ eTè‹ #Ó+<ä&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì nHêïs¡T. Ç~ <äTs¡<äèwüºø£s¡ |òüT≥q nì yê´U≤´ì+#ês¡T. kÕ>∑sYô|’ <ë&çì eTTK´eT+Á‹ zeTsY nãT›˝≤¢‘√ bÕ≥T ¨+ eT+Á‹ HêdæsY k˛>∑$T K+&ç+#ês¡T. πødüT <äsê´|ü⁄ÔqT y˚>∑e+‘·+ #˚dæ ì+~‘·T\qT M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |ü≥Tºø√yê\ì b˛©düT\qT Ä<˚•+#ês¡T.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ¿¡LRiLi“¡≠s\|ms ≠s™´sVLRi+áV ™´sW©´sNRPVLi¤…¡[ \Æ™sFs£qsAL`i FyLÌki ©y∏R∂VNRPVLSáV L][«ÿNRPV ªRΩgji©´s LkiºΩÕ‹[ gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki ≠s£ms ™´sLigS gkiªRΩ r°™´sV™yLRiLi @©yıLRiV. L][«ÿ @©´s™´sxqsLRi ≠s™´sVLRi+áV ™´sW©´sVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. L][«ÿ @©´s™´sxqsLRiLigS ©Ø[LRiV FylLi[xqsVNRPVLi¤…¡[ ªRΩgRiV ≠sμ≥R∂LigS xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV¨s AÆ™sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Æ™s[VLi ˙xms«ÿry*™´sV˘ xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NS™´sV©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs, a][À≥ÿ ©ygji lLi≤ÔT∂ μy*LS @xmsˆVÆ≤∂[ ≠s÷d¡©´sLi N][xqsLi LS∏R∂VÀ≥ÿLRiLi Æ©sLjiFyLRi©yıLRiV. ≠s£ms μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡ J»¡Vc Æ™s[zqs©´s ™ylLi[ FsLiªRΩNRPV @™´sVV¯≤R∂V F°∏R∂WL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. L][«ÿ zms¿¡Ë xms…Ì”¡©´s ™´sW»¡Ã¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li ™´sW©´sVN][™yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. L][«ÿNRPV zms¿¡Ë xms…Ì”¡LiμR∂¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sV˙μyxqsV \|§¶¶¶N][LÌRiV μ≥R∂X≠dsNRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s, μy¨s¨s AÆ™sV BxmsˆV≤R∂V ¨s«¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ L][«ÿNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. AÆ™sV ™´sVºΩzqÛs≠sVªRΩLi N][Õ‹[ˆLiVV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. N][lLÌi[ AÆ™sVNRPV zms¿¡Ë @¨s æªΩ[÷¡ËLiμR∂©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ˙xmsÕ‹[À≥œ¡ |ms…Ì”¡ J»˝¡V Æ™s[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sxqsLRiLi ªRΩ™´sVNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s A xms¨s ¬ø¡[zqsLiμj∂ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV @¨s AL][zmsLiøyLRiV. xmsμR∂™´soá N][xqsLi Æ™s[VLi ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡Õÿ FsμR∂VLRiV øR¡W≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSgS @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V L][«ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¿¡LRiLi“¡≠s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV xms¨sNTP LS≤R∂¨s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤T∂Liμj∂. ¿¡LRiLi“¡≠s≠s μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂WáV @¨s, A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV xms¨sNTP LS≤R∂¨s, FyLÌki |ms…Ì”¡ xmsμR∂™´soá©´sV @™´sVV¯NRPV©yıLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠sNTP xqsLiFyμR∂Æ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ˙xms«ÿ’≥¡™´sW©´sLi N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi¨s, xmsμR∂™´soá N][xqsLi ’¡øR¡ËgS≤T∂Õÿ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= øR¡Lji˙ªRΩ{§¶¶¶©´sV≤R∂V @¨s, zqsFsLiNRPV NTPLRifl„fiNRPV ˙xms«ÿ ™´sVμÙR∂ªRΩV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. L][«ÿ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sLigS gkiªRΩ μ≥k∂»¡VgS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV.

©yLS∏R∂Vfl· ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ LSxmnsV™´soáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12 (düTes¡íyês¡Ô) zqszmsH, zqszmsFsLi FyLÌkiá ≠s÷d¡©´sLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· B…‘¡™´sá ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms r°™´sV™yLRiLi zqszmsFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ LSxmnsV™´soáV xmnsW»¡VgS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. {qs{msH, {qs{msFsLi FyLÌkiá ≠s÷d¡©y¨sNTP ªy™´sVV @≤ÔR∂Vxms≤Ôy™´sV©´sı ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s, @μj∂ xmspLjiÚgS @™´sxqsÚ™´s™´sV¨s LSxmnsV™´soáV æªΩ÷¡FyLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ªRΩ™´sVNRPV

ªRΩ™´sVNRPV NRPVÕÿáV, g][˙ªyáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. @’≥¡˙Fy∏R∂WáV INRP\¤…¡æªΩ[ NRP÷¡zqs F°™´søR¡VË©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sVμj∂ Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘™´sV¨s ©yLS∏R∂Vfl· @©´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. @xqsáV Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘Li Fs™´sLjiª][ æªΩáVxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠s÷d¡©´sLi\|ms zqszmsH @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡’¡æªΩ[ NRP÷¡zqsF°π∏∂[V μy¨s\|ms ªy™´sVV øR¡LjiËryÚ™´sV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V FyLÌkiá ≠s÷d¡©´sLi @LiªRΩ xqsVáV™´so NSμR∂¨s ¡LÙRiÆ©s[ ¬ø¡FyˆLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @ÕÿLi…”¡μj∂ ªy™´sVV ≠s÷d¡©y¨sNTP @≤ÔR∂Vxms≤Ôy™´sV©´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. NSgS @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V LSxmnsV™´soáVNRPV F°LS…ÿá NRP©yı NRPVá™´sVªy¤Õ¡[ FsNRPV‰™´s @¨s, A∏R∂V©´s Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ©yLS∏R∂Vfl· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. {qs{msH, {qs{msFsLi FyLÌkiá ≠s÷d¡©´sLi\|ms «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVVÕ‹[ NRPW≤y AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. zqsμÙyLiªRΩxmsLRiLigS lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV INRP¤…¡[ @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP FyLÌki ≠sμ≥y©yáV, Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ æªΩ[≤y DLiμj∂.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

Á|ü‹|üøå±\~ <Ûä«+<ä« yÓ’K] : k˛ì

nHêïô|’ nÁ>∑Vü≤+

bÕs¡¢yÓT+fÒ düTÁ|”+ nì πø+Á<ä+ düŒwüº+ #˚dæ+~. Á|ü‹|üøå±\T <ä«+<ä« yÓ’K] bÕ{ÏdüTÔHêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ eT+&ç|ü&ç+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·T+&É>±H˚, ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n+X¯+ô|’ ãj·T≥ e÷{≤¢&É≥+ dü]ø±<äì dü÷∫+∫+~. Á|ü‹|üøå±\T <ä«+<ä« yÓ’K] bÕ{Ï+#·&É+ dü]ø±<äì πø+Á<ä düe÷#ês¡ Á|ükÕs¡ XÊK eT+Á‹ n+_ø±k˛ì nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ÄyÓT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Äes¡D˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À #·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î z y˚~ø£ ñ+~. @ n+X¯+ô|’HÓ’Hê #·]Ã+#˚+<äT≈£î eT+∫ y˚~ø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝ŸqT rdüT≈£îsêyê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô nHêï Vü≤C≤πs Ä~yês¡+ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› #˚|ü{Ϻq Bø£å˝À Á|ü‹|üø£å H˚‘·\T ≈£L&Ü bÕ˝§Zqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bìï n+_ø±k˛ì K+&ç+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ãj·T≥ e´edüúqT øÏ+#·|ü]#êeTì Á|ü‹|üøå±\T >∑>√Z\T ô|&É‘êj·THêïs¡T. |ü{Ïwüº ˝Àø˘bÕ˝ŸqT rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î ‘êeTT dæ<äΔ+>± ñHêïeTì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ Bìô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·s¡Ã »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. #·s¡Ã\ô|’H˚ bÕs¡¢yÓT+{Ø Á|üC≤kÕ«eT´+ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì Hê´j·TXÊK eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é nHêïs¡T. Á|ü‹ n+X¯+ô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ãj·T≥ Á|ü‹|üøå±\T ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n+X¯+ô|’ #·]Ã+#·&É+ dü]ø±<ë? nì $˝ÒKs¡T\î Á|ü•ï+#·>±.. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝Àq÷ #·]Ã+#·e#·ÃHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+fÒ düTÁ|”+ nì eTs√ eT+Á‹ bòÕs¡÷UŸ nãT›˝≤¢ nHêïs¡T. Á|ü‹|üøå±\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ y˚~ø£>± #Ó|üŒî≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

πssTT+ãefi¯ó¢ #ÓãT‘·Tqï ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT sêVüQ˝Ÿ >±+~Û düeT]ú+#ês¡T. yês¡T ñ‹Ô |ü⁄D≤´ìøÏ sêVüQ˝Ÿ >±+~Ûì ì+~düTÔ+&É&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+μ nì Hêsêj·TDkÕ«$T nHêïs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, Á|üuÛÑT‘·«+, Á|ü‹|üøå±\T ‘·eT yê>±›Hêìï ì\u…≥Tº≈£î+{≤jÓ÷ ˝Ò<√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ‘êeTT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·s¡ÃqT ì•‘·+>± >∑eTìkÕÔeTì nHêï ãè+<ä+ #Ó|æŒ+~.

Vü≤C≤πsô|’ ø±+Á¬>dt m<äTs¡T<ë&ç ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n+X¯+ô|’ $eTs¡Ù\T eT÷≥>∑≥Tº≈£îqï ø±+Á¬>dt k˛eTyês¡+ m<äTs¡T<ë&çøÏ ~–+~. nHêï Vü≤C≤πs‘√ bÕ≥T Äj·Tq ãè+<ä+ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫+~. »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Bø£å dü+<äs¡“¤+>± ˝Àø˘bÕ˝Ÿô|’ #·s¡Ã ø±s¡´Áø£eT+ ô|{Ϻ nHêï bÕs¡¢yÓT+{ŸqT nee÷q|ü]#ês¡ì Äs√|æ+∫+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìï, ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡yêìï eT+≥>∑*ù|+<äT≈£î yê] Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ç+~. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ>±+BÛô|’ Vü≤C≤πs, Äj·Tq ãè+<ä+ düuÛÑT´\T #˚dæq Äs√|üD\qT ~–«»jYTdæ+>¥ ‹|æŒø={≤ºs¡T. ;CÒ|”, dü+|òtT|ü]yêsY\ dü÷#·q y˚Ts¡πø Vü≤C≤πs q&ÉT#·T≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ç dü+|òtT |ü]yêsY eT<䛑·T<ës¡T\T n¬sdüTº nsTTq n+XÊìï |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#˚+<äTπø ;CÒ|” Vü≤C≤πs≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘√+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T.Vü≤C≤πs sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì $eT]Ù+#·&Üìï ~–«»jYTdæ+>¥ ‘·|üŒîã{≤ºs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ≈£î #·≥ºã<äΔ‘· ø£*Œ+#ê\ì ‘=*kÕ]>± #Ó|æŒ+~ mes√ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´\<ä+‘ê sê»ø°j·T Á|ü#ês¡y˚Tqì Äs√|æ+#ês¡T. ªnHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´\T, u≤u≤ sêyéT<˚yé, ll s¡$X¯+ø£sY\ Á|ü#ês¡eT+‘ê sê»ø°j·Ty˚T. ø±+Á¬>dt≈£î düeTdü´\T m˝≤ düèwæº+#ê\qï<˚ yê] n_Û˝≤wüμ nì $eT]Ù+#ês¡T. eTs√ ø±+Á¬>dt H˚‘· y˚ìÁ|ükÕ<é es¡à ≈£L&Ü Vü≤C≤πsô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. Vü≤C≤πs <˚XÊìøÏ @+ #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·Tq Á|ü‹|üøå±\ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± eTTK´+>± ÄsY môd‡dt Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì $eT]Ù+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. nHêïqT #·÷dæ ø±+Á¬>dt m|üŒ{Ïø° uÛÑj·T|ü&ÉuÀ<äHêïs¡T. sêVüQ˝ŸqT #·÷dæ Á|ü‹|üøå±\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ #·s¡Ã »]|æ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û s¡w”<é n*« nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, sêC≤´+>±ìø£Hêï ô|<ä›yê¬ses¡÷ ˝Òs¡ì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+ sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡y˚T q&ÉT#·T≈£î+≥T+<äì, ìHê<ë\T #˚ùd yê]‘√ ø±<äì |üs√ø£å+>± nHêï ãè+<ëìï ñ<˚›•+∫ nHêïs¡T.

ê»ø°j·T \_“ø√düy˚T »>∑Hé j·T‘·ï+ |ü*ø±&Éì nHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’, Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+˝À »>∑Hé ‘·q dü‘êÔ #·÷|æ Á|üuÛÑT‘ê«ìï m+<äT≈£î |ü&É>=≥º˝Òø£b˛j·÷s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. sê»ø°j·T+>± n&ɶ<ë]˝À m<ä>±\qï ‘·|üH˚ ‘·|üŒ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ m+‘·e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äì j·TqeT\ $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé≈£î <äeTTà, <ÛÓ’s¡´+ñ+fÒ ‘·q ÄdüTÔ\ô|’, #·+Á<äu≤ãT ÄdüTÔ\ô|’ ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î sêyê\ì j·TqeT\ düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T. »>∑Hé nÁø£eT ÄdüTÔ\ e´eVü‰sê\˙ï &Ü≈£î´yÓT+≥¢ s¡÷|ü+˝À ãj·T≥ô|≥ºeTì nHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ $#ês¡D≈£î eùdÔ ndü\T yêdüÔyê\T yÓ\T>∑T #·÷kÕÔj·Tì nHêïs¡T. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åH˚‘· u≤ãTô|’ #˚düTÔqï Äs√|üD\≈£î »>∑Hé kÕøå±´\T #·÷|ü>∑\&Ü? nì j·TqeT\ Á|ü•ï+#ês¡T. n<Ûësê\T #·÷|ü≈£î+&Ü πøe\+ Äs√|üD\πø |ü]$T‘·yÓTÆ‘˚ Á|ü»\T $X¯«dæ+#·uÀs¡ì MT&çj·÷ eTT+<ä≈£î sêe&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&˚ »>∑Hé Á|ü‹|üø£åH˚‘·ô|’ ns¡ú+ ˝Òì Äs√|üD\T #˚düTÔHêï&Éì j·TqeT\ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Hê´j·T, MT&çj·÷ e´edüúô|’ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ãTs¡<ä»˝Ò¢ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé≈£î <äTeTTà+fÒ ‘·q düyêfi¯ófl d”«ø£]+∫ u≤ãT

˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms lLiLi≤R∂V FyLÌkiáμj∂ IZNP[≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s μ≥][LRifl”·. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsLi ¡Liμ≥yÕ˝‹[ NRPW≤y BLRiV FyLÌkiáV IZNP[ ™yLiVV£qs©´sV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V FyLÌkiá ≠s÷d¡©´sLi\|ms E•¶¶¶gS©yáV ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂¨s\|ms A FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+  ¡LÙRi©±s NRPW≤y ≠s÷d¡©y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV¨s xqsWøR¡©´s ˙Fy∏R∂VLigS æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ C Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ ™´sW˙ªRΩLi ™´sW»¡Ã¡ ∏R∂VVμÙR∂Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. ÄdüTÔ\ô|’ ‘·q ÄdüTÔ\ô|’ ãVæ≤s¡+>∑ $#ês¡D≈£î dæ<äΔ+ ø±yê\ì j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT düyê˝Ÿ $dæsês¡T.eTs√ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ¬s’‘·T\qT n<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ù|s¡T≈£î 874 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+<äì Äs√|æ+#ês¡T. á eT+&É˝≤\≈£î Ç#˚à düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T Á|üø£{Ï+#·ø£ b˛e&É+ Á|üuÛÑT‘·« ndüeTs¡ú‘·, ìs¡¢ø£å´+ n<ä›+|ü&ÉT‘·Tqï<äì nHêïs¡T. á ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤˝À¢ πø+Á<ä+ ãè+<ä+ |üs¡´{Ï+#·ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. e´ekÕj·T+ <ä+&É>± nqï øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î Á|ü‘·´ø£å´+>± m˝≤ düVü‰j·T+ n+~+#˚~ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+#· ≈£î+&Ü πøe\+ ø±sê´\j·÷˝À¢ ≈£Ls=Ãì ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{ÏùdÔ ¬s’‘·T\≈£î @ e÷Á‘·+ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡<äì ø√&Ó\ nHêïs¡T.

ø√s¡Tº≈£î Vü‰»¬s’q l\ø°åà 16 ˝À>± ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì düTÁ|”+ Ä<˚X¯+ nC≤<é mHéøö+≥sY ô|’ dæ_◊ <ëK\T #˚dæq ÁbÕ<Ûä$Tø£ ìy˚~ø£qT <˚X¯ n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düTÁ|”+ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ |ü]o*+∫+~. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]ÔkÕúsTT ìy˚~Ûø£qT »qe] 16 ˝À>± Çyê«\ì ÄC≤<é mHéøö+≥iY πødüTô|’ $#ês¡D ìs¡«Væ≤düTÔqï dæ_◊qT düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ÄC≤<é mHéøö+≥sY ô|’ $#ês¡DqT Hê´j·TkÕúq+ »qe] 23≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.

yÓ’<√´ j·TeTT&√ dü] #·÷dæq ÄyÓT uÛÑs¡Ô Äy˚<Ûäq es¡íHêr‘·+. Bì‘√ yÓ+≥ e∫Ãq ã+<äTe⁄\T s√<äq\T yÓ’<ä´XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À $Tqï+{≤sTT. n+‘·≈£î eTT+<äT ø±qTŒ˝À ≈£L‘·Ts¡T |ü⁄≥º&É+‘√ Ä ∫Hêï]øÏ ‘·*¢ ø£s¡TesTT´+~. eTTK´+>± sêÁ‹y˚fi¯¢˝À |üì#˚ùd dæã“+~ |üìrs¡T düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·Ô+ ne⁄‘·THêïj·Tq $es¡Ù\T nH˚ø£+ yÓ\T¢yÓ‘·TÔHêïsTT. Á|ü<Ûëq+>± sêÁ‹ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ yê]ô|’ m˝≤+{Ï n»e÷sTTw” ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô>± e#˚à s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´XÊ\˝À me«]˙ dü+Á|ü~+#ê˝À ‘Ó*j·T≈£îb˛‘·Tqï~. ø£qTø£ n~Ûø±s¡T\T Bìì yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫ yÓ’<ä´ùde\T n+~+#˚ $esê\qT yÓ’<ä´XÊ\ Á|ü<Ûëq ÁbÕ+>∑D+˝Àì Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ e<ä› ‘Ó*ùd˝≤ @sêŒ≥T #˚j·÷´*‡q ÄeX¯´ø£‘· m+‘·sTTHê ñ+~. n˝≤π> sêÁ‹ y˚fi¯¢˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ &É÷´{Ï yÓ’<äT´\T ø=+<äs¡T ‘·eT $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#·≈£î+&Ü pìj·TsY yÓ’<äT´\ô|’ uÛ≤s¡+ y˚dæ e´øÏÔ>∑‘· |üqT\T #˚düT≈£î+≥THês¡qï Äs√|üD\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ø£qTø£ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïø£sTTHê düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä|ü⁄Ô\qT b˛>=≥Tº≈£î+≥Tqï ≈£î≥T+uÛ≤\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. yÓ’<√´ Hêsêj·TD Vü≤] nH˚ HêqT&çì ø=+<ä] n\dü‘·«+ e\¢ yÓ’<√´ j·TeTT&ç>± e÷]bı‘·Tqï<äqï $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.


X¯+ø£s¡qï ˝…≥sYôV≤&éqT k˛s¡®Ø #˚XÊs¡≥! ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ©´s ¤Õ¡»¡L`i |§¶¶¶≤`∂©´sV Fn°LÍRiLki ¬ø¡[zqs r°¨s∏R∂WNRPV Fs™´sL][ ªRΩ©´s }msLRiV≠dsVμR∂ ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`iLS™´so xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV r°¨s∏R∂WNRPV FsÕÿLi…”¡ ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sW Æ™s[aRPLiÕ‹[ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂¨s ™´sWLSË

áLi»¡W ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ, «›◊d¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRi LS™´so }msLRiVª][ GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂NTP ¤Õ¡[≈¡ Æ™s◊¡˛Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy©´sV A ¤Õ¡[≈¡©´sV xmsLizmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s aRPLiNRPLRi LS™´so ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLi |ms…Ì”¡ ™´sVLki r°™´sV™yLRiLi ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ªy©´sV N]LiμR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aS©´s¨s, BLiμR∂VÕ‹[ ™yLji x§¶¶¶xqsÚLi DLi≤T∂ DLi≤R∂™´søR¡VË©´s¨s A∏R∂V©´s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV Fs™´sLji ªy…ÿNRPV øR¡xmsˆV

Œ˝œ¡NRPV ¤À¡μj∂lLi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂WNRPV ªy©´sV FsÕÿLi…”¡ ¤Õ¡[≈¡©´sV LS∏R∂V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ©y ¤Õ¡»¡L`i |§¶¶¶≤`∂©´sV Fs™´sL][ Fn°LÍRiLki ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. A xqsLiªRΩNRPLi ªRΩ©´sμj∂ NSμR∂¨s NS™yáLi¤…¡[ øR¡WxqsV N][™´søR¡VË©´s¨s @©yıLRiV. A ¤Õ¡[≈¡\|ms zqsFsLi Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá©yıLRiV. ªRΩ©´s }msLRiV©´sV ¡μR∂©yLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sZNP[ BÕÿLi…”¡ NRPV˙»¡ «¡LjigjiLiμR∂©´sı @©´sV™´sW©y¨sı ™´sVLi˙ºΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

düTes¡yí ês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, 13, &çôd+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

eT<Ósêï≈£î 24 es¡≈£î ]e÷+&é

¬s’‘·T\≈£î s¡TD|ü+|æD° ô|+#ê* : øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): sê»kÕúHé e÷J eT+Á‹ eTVæ≤bÕ˝Ÿ eT<Ósêï‘√ bÕ≥T ì+~‘·T&ÉT |üs¡X¯ósêyéT yÓ’c˛ísTTøÏ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ E´&çwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é $~Û+∫+~. uÛÑq«Ø <˚$ πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q á Ç<ä›]øÏ &çôd+ãsY 24 es¡≈£î ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. ø£düº&û >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T&É+‘√ yê]ì k˛eTyês¡+ ø√s¡Tº m<äT≥ Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T. uÛÑq«Ø<˚$ n|üVü≤s¡D˝À Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï yÓ’c˛ísTT‘√ bÕ≥T e÷J eT+Á‹ eT<ÓsêïqT d”;◊ &çôd+ãsY 2q n¬sdüTº #˚dæ+~. yê]‘√ bÕ≥T eTs√ eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº #˚dæ #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚dæ+~. ôdô|º+ãsY 1q uÛÑq«Ø<˚$ n<äèX¯´yÓTÆ+~. nsTT‘˚ Bì yÓqTø£ eT<Ósêï Vü≤düÔ+ ñ+<äì ÄyÓT uÛÑs¡Ô neTsY#·+<é Äs√|æ+#·&É+‘√ e÷J eT+Á‹ì d”;◊ n¬sdüTº #˚dæ+~. n˝≤π> $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]+#·&É+˝Ò<äì neTsY#·+<éqT n<äT |ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î+~. dü+#·\q+ düèwæº+∫q á πødüT˝À cÕãTB›Hé, u≤˝Ò›yé, k˛Vü≤HésêyéT\T Ç|üŒ{Ïπø }#·\T ˝…øÏÿdüTÔ+&É>±, eTs√ Ç<ä›s¡T ì+~‘·T\T kÕVæ≤sêyéT, _ÛwüísêyéT ‘·|æŒ+#·T≈£î ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ <äè cÕº´ ¬s’‘·T\≈£î e´ekÕj·T s¡TD≤\qT ô|+ #ê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ u≤´+ø£s¡¢qT ø√sês¡T. p;¢Vü‰˝Ÿ˝À sêÁwüº kÕúsTT u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À Ç|üŒ{Ïπø 868 eT+&É ˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#ê eTì M{Ïô|’ u≤´+ø£s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. sêÁwüº+ ˝Àì eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î »qe] 1 qT+∫ e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT ÇdüTÔHêïeTì M{Ïô|’ u≤´+ø£s¡T¢ s¡÷. 5\ø£å\ es¡≈£î s¡TD≤*yê«\ì ø√sês¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À sêÁwüº kÕúsTT u≤´+ø£s¡¢ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î d”m+&û, sêeT#·+Á<ä, eT+Á‘·T\T Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«@~, ÄsY;◊, Hêu≤sY¶, Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚M ôV≤*ø±|üºsY˝À eT+≥\T @&ÉT>∑Ts¡T düTs¡øÏå‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): >∑>∑q‘·\+˝À $Vü≤]düTÔqï H˚M ôV≤*ø±|üºsY˝À ˇø£ÿkÕ]>± eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. #ê|üsY˝À ñqï @&ÉT>∑Ts¡T H˚M dæã“+~ #êø£#·ø£´+>± ‘·|æŒ+#·Tø=ì ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À á dü+|òüT≥q »]–+~. kÕ‘·sYï Hêe˝Ÿ ø£e÷+&é≈£î #Ó+~q ôV≤*ø±|üºsY fÒø±|òt nsTTq ø=~›ùd|ü{Ïπø eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. eTT+u…’ qT+∫ ø=∫à yÓfi¯óÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. #ê|üsY˝À ñqï dæã“+~ #êø£#·ø£´+>± e´eVü≤]+∫ ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D\T, #ê|üsY mø£ÿ&É ≈£L*+~ ‘·~‘·s¡ $esê\T Ç+ø± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT.

πø+Á<ä Vü≤√+XÊK˝À \ø£å b˛düTº\ U≤∞\T q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 12: sêÁwüº+˝À ìs¡T<√´>∑T\≈£î es¡Tdü>± X¯ó uÛÑyês¡Ô˝Ò $ì|ædüTÔHêïsTT. sêÁwüº+˝À \ø£å ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e˝Ò Á|üø£{Ï+∫+~. ‘êC≤>± \ø£å ñ<√´>±\ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì πø+Á<ä Vü≤√+XÊK Á|üø£{Ï+∫+~. bÕsê $T*≥Ø $uÛ≤>±˝À¢ uÛ≤Ø>± U≤∞\T ñqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. C≤rj·T uÛÑÁ<ä‘ê >±s¡T¶\T, Ç+&√{Ïu…≥Hé >±s¡T¶\T, b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ b˛düTº\T, Á>∑÷|t m n~Ûø±s¡T\ ñ<√´>±\T ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±˝À¢ á U≤∞\T ñqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î @sêŒ≥T¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ es¡+>∑˝Ÿ, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): –]»qT\≈£î n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î @sêŒ≥T¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT. ≈£î+uÛÑy˚Tfi≤ ‘·s¡Tyê‘· <˚X¯+˝À n‹ô|<ä› C≤‘·s¡ Ç<˚ ø±e≥+‘√ n~Ûø± s¡T\T n|ü⁄Œ&˚ @sêŒ≥T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚T&Üs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î 140 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À es¡+ >∑˝Ÿ≈£î 120 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+~. ¬s+&˚fi¯¢≈£î z kÕ] Çø£ÿ&É düeTàø£ÿ kÕs¡\eTà C≤‘·s¡ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+~. BìøÏ eTq sêÁwüº+ qT+#˚ ø±ø£ ˇ]kÕ‡, eTVü‰sêÁwüº, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ\ qT+∫ –]»qT\T ekÕÔs¡T. |òæÁã]˝À Çø£ÿ&çøÏ 35 \ø£å\ eT+~ es¡≈£î ekÕÔs¡T. n+<äTπø Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äTqT+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔ+~. Bìô|’ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düeTy˚X¯yÓTÆ #·]Ã+#·qTHêïs¡T.

bÕ´πøJ Çe«+&ç.. |üqT\T #˚|ü≥º+&ç $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): |üs¡yê&É eT+&É\+ bÕ\e\dü eT‘·‡´ø±s¡T\ ìHê<ë\‘√ <ä<äΔ]*¢+~. bÕ´πøJ\T Ç#êÃπø |üqT\T #˚|ü{≤º\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûäsêï dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ‘·eT >√&ÉTqT MT&çj·÷ m<äT≥ á $<Ûä+>± yÓfi¯¢uÀ düT≈£îHêïs¡T. ªªe÷ ã‘·T≈£î eTeTà*ï ã‘·ø£ ˙j·T+&ç.. ã* ø√s¡ø£+&ç.. Ç|üŒ{Ïπø nHês√ >∑´+‘√ ÄdüT|üÁ‘·T\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêï+.. s√»+‘ê ø£wüº|ü&ç‘˚ e#˚à ≈£L© &ÉãT“ ÄdüT |üÁ‹ Ks¡TÃ\πø b˛‘√+~.. nsTTHê ã‘·T≈£î\T yÓfi¯¢BdüTÔHêï+. bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T #˚ùdÔ Ä ã‘·T ≈£î ≈£L&Ü ñ+&É<äT.. #êyê*‡+<˚. y˚TeTT #·∫Ãb˛yê˝≤.. MTs¡T |æ˝≤¢ bÕ|ü\‘√ ø£fi¯ø£fi¯ ˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sê.. Ç<Óø£ÿ&ç Hê´j·T+.. bòÕ´ø£ºØ y=<äT›.. e÷ ã‘·T≈£î\ ã* ø√s=<äT›..μμn+≥÷ z eTVæ≤fi¯ ‘·q Äy˚<äqqT n~Ûø±s¡T\ eTT+<äT yÓfi¯¢uÀdüT≈£î+~.ªªÇ|üŒ {Ïπø d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ e´sêΔ\ e\¢ #˚|ü\T #·∫Ãb˛ ‘·THêïsTT.. ø=‘·ÔM ã‘·ø£&É+ ˝Ò<äT.. #˚‹øÏ ∫øÏÿq yê{Ïì nsTTq ø±&çøÏ neTTà≈£îì e∫Ãq kıeTTà‘√ ã‘·T ≈£î‘·THêï+. yê{ÏH˚

‹+≥÷ nHês√>∑´bÕ\e⁄ ‘·THêï+. á |ü]dæú‘·T\ eT<Ûä´ bòÕ´ø£ºØ eùdÔ ø£&ÉT|ü⁄ #˚‘·ã≥Tº≈£îì e\düb˛yê*‡+<˚μμ q+≥÷ z eT‘·‡´ø±s¡T&ÉT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ªª Ç<Óø£ÿ&ç Hê´j·T+. e+<ä\ @fi¯ó¢>± ˙{Ïì qeTTà≈£îì ã‹πøyêfi¯¢+. #˚|ü\qT y˚≥>± #˚düT≈£îì J$+#˚yêfi¯¢+. Ç|üŒ{Ïπø dü+bÕ<äq ns¡ø=s¡>± ñ+~. bòÕ´ø£ºØ eùdÔ nB ñ+&É<äT. e÷ ‘ê‘·\T m˝≤ ã‘·ø±*. e÷ ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\T @ |üì #˚düT≈£îì J$+#ê*. j·TTe≈£î \yÓTÆq y˚TeTT m˝≤ ã‘·ø±*. ‘ê‘·\≈£î ô|q¸qT¢ Çyê*‡+<˚. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î |üì #·÷|æ+#ê*‡+<˚. ñ+&˚+<äT≈£î Ç\T¢ Çyê *‡+<˚. e÷≈£î ñ<√´>±\T Çyê«*. Ä ‘·sê«‘˚ bòÕ´ø£ºØ nsTTHê... @<Ó’Hê..μμ n+≥÷ z j·TTe≈£î&ÉT n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊ&ÉT. ªª18 HÓ\˝…’+~. H˚{Ï es¡≈£î Væ≤+<ä÷C≤ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT˝…es¡÷ #·s¡Ã\≈£î sê˝Ò<äT. |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î e÷Á‘·+ j·T‹ï düTÔHêïs¡T. yê{Ïì n&ÉT¶≈£î+≥÷H˚ ñHêïeT Hêïs¡T. ‘·eT≈£î bÕ´πøJ\T Çe«≈£î+&Ü bòÕ´ø£ºØ

HÓ\ø=\TŒ‘êeT+fÒ ≈£î<äs¡<äT. 32 Á>±e÷\ yêdüT\≈£î JequÛÑè‹ b˛‘·T+~. yês¡+<ä]ø° Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ #·÷bÕπø bòÕ´ø£ºØ ìsêàD≤ìøÏ |üPqTø√yê*.m+‘·ùd|ü{ÏøÏ Á|üuÛÑT ‘ê«~Ûø±s¡T˝Ò edüTÔHêïs¡T. yê]øÏ ≈£L&Ü ‘êeTT n<˚ düŒwüº+ #˚düTÔHêïμμeTì eT‘·‡´ ø±s¡T\ dü+|òüT+ H˚‘· ˇø£s¡T ‘·eT n_ÛÁbÕ j·÷ìï yÓ\¢&ç+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |üs¡yê&É eT+&É\+ bÕ\e\dü e<ä› Væ≤+ <ä÷C≤ ÁbÕC…≈£îº düMT|ü+˝À myÓTà˝Ò´ s¡y˚Twt u≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúì≈£î\T <Ûäsêï ìs¡« Væ≤+#ês¡T. ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\T Ç∫Ãq ‘·sê«‘˚ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì, n|üŒ{Ï es¡≈£î ì*|æy˚ j·÷\ì eT‘·‡´ø±s¡T\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. eè<äTΔ\≈£î ô|q¸qT¢, eTVæ≤fi¯\≈£î Çfi¯ó¢eT‘·‡´ ø±s¡T\ ≈£î≥T+u≤˝À¢ #·<äTe⁄≈£îqï |æ\¢\≈£î ñ<√´>∑+, ‘·~‘·s¡yÓTÆq ‘·eT &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ\ì, n|üŒ{Ïes¡≈£î ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À meØï n&ÉT>∑T ô|≥º˙j·TuÀeTì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. yê]ì n<äT|ü⁄ #˚ùd+<äT≈£î b˛© düT\T ÁX¯$T+#ê*‡ e∫Ã+~.

70 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTTq e´ekÕj·T eè~Δ πs≥T q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 12 : <˚X¯+˝À e´ekÕj·T eè~Δπs≥T >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛sTT+~. >∑‘· nsTT<˚fi¯ó¢>± á s¡+>∑+˝À eè~Δπs≥T @{≤ |ü&çb˛‘·÷ ek˛Ô+~. á @&Ü~ á ø°åD‘· 70 XÊ‘êìøÏ #˚]+~. 1970`71 dü+e‘·‡ s¡+˝À J&û|” XÊ‘·+ 41.7>± ñ+&É>± 1980`81˝À 35.7 XÊ‘êìøÏ, 90`91˝À 29.5 XÊ‘êìøÏ 2000`01 ˝À 22.3 XÊ‘êìøÏ 2010`11˝À 14.4 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+~. Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ô|s¡>∑≥+‘√ Ä Á|üuÛ≤e+ e´ekÕj·Ts¡+>∑+ô|’ |ü&ç+<äì @d”@ÄsY &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

n$XÊ«dü+‘√ düsêÿsY≈£î }|æ] b˛XÊs¡T bÂs¡T\≈£î $XÊK ø£MTwüqsY Ä<äsÙ¡ + @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AxqsVÚá ZNP[xqsV Õ‹[ ªR Ω z m sˆLiøR ¡ VN][ ™ ´ s ≤y¨sNT P aR P ªR Ω ≠sμ≥ y á ˙x m s∏R ∂ VºΩı xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ≠s™´ s VLj i +LiøyLR i V. ¨s«ÿ¨sNT P ªR Ω xmsˆV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[, @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi μy*LS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Ax q sVÚ Ã ¡V ¤ Õ ¡NR P ‰NR P V ≠sVNT P ‰÷¡ DLi≤R ∂NRPVLi¤…¡[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsLS‰LRiVNRPV ™´sVL][ BLiªR Ω gS FsLiμR ∂ VNR P V ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRi¨s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß EzmsLji F°aSLRi¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki AÆ ™ sV ˙x m sbPıLiøyLR i V. Dx m s Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. \lLiªRΩVá gR i Vfl·FyhR i Li ¬ ø ¡ ¡Vªy™´ s V¨s ™´ s VL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ }msLRiV ¬ø¡zmsˆ @≠saS*xqsLi |ms…Ì”¡©´s Àÿ ¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡ ¬ ø ¡©´ s ıZNP[ a R P ™´ s l L i≤Ô T ∂ Æ ™ s[ L R i VgS@©yıLR i V. ªR Ω ™´ s V\ |ms Æ™s[»¡V gRiVLjiLi¿¡ NSNRPVLi≤y μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs©´sV ºΩ»Ì¡≤y¨sNTP Æ ™ s[ ∏ R ∂ Wá¨s NSLi˙l g ix q sV ¨sLÒ R i LiVVLiøR ¡VNRPVLi¤…¡[ Æ™s[μj∂NRPgS Dxmsπ∏∂WgjiLi øR¡VNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ry*gR i ºΩryÚ ™ ´ s V ©yıLR i V. Æ ™ s[ » ¡V ≠sx t sQ ∏ R ∂ VLiÕ‹[ {qsˆNRPL`i NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sNT P NR P »Ì ¡ V ¡≤T ∂ DLi…ÿ™´ s V¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. Dxms NSFy≤yáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS Fs¨sıNR P áV ™´ s }qsÚ ™´ s W˙ªR Ω Li \ Æ ™ s∏R ∂ Vry=L`i NSLi˙l g ixqsV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi x § ¶¶¶™y Δÿ∏R ∂ V™´ s V©yıLR i V. Bμj ∂ ™´ s oLi¤ … ¡[ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ á\ |ms |ms…ÌÿLRi¨s r°™´sV™yLRiLi NRPLRiWıáVÕ‹[ @©yıLRiV. Æ ™ s[ » ¡VNR P V NSLi˙l g i£ q s FyLÌ k i LR i LigR i Li z q sμÙ R ∂ Li ¬ ø ¡[ r °Ú L iμj ∂. Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V ™´s¿¡Ë©y ˙xms«¡Õ˝‹[NTP \Æμ≥∂LRi˘LigS ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * ¿d ¡ £ m s ≠s£ m s N]Li˙≤R ∂ V ™´ s VVLR i ◊d ¡ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ V ªR Ω W Æ™s¤Œ˝¡[μj∂ ZNP[™´sáLi \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´s©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki ≠s«¡∏R∂V ≤≥R∂LiNS ≠s£ms ¤À¡[ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[zqs©´s «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤ Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™sWgjixqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. \lLiªRΩVáª][ Fy»¡V @¨sı ry∏R∂VLi˙ªRΩLiÕ‹[gS {qsˆNRPL`iNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V xqsLS‰LRiV\|ms ™´sVLi»¡gS D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[»¡V\|ms @LiμR∂Ljiª][©´sW øR¡LjiËLiøy

$XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰ $XÊK q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ø£MTwüqsY sêe÷+»H˚j·TT\T kÕúì≈£î\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ JMm+d” ñ<√´>∑T\T kı+‘· yêVü≤Hê\≈£î dü«dæÔ #ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ì∫Ãq Äj·Tq ‘êqT dü«j·T+>± k˛eTyês¡+ ôd’øÏ˝Ÿô|’ edü÷Ô |ü\Te⁄ ]øÏ dü÷Œ]Ô>± ì*#ês¡T. CÒmdtmdtj·TTÄsYm+ |ü<∏äø±ìï düÁø£eT+>± neT\T #˚düTÔqï+<äT≈£î >±qT JMm+d”øÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nyês¡T¶ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ <ëìï n+<äTø√e&ÜìøÏ sêe÷+»H˚j·TT\T &Ûç©¢ yÓfi¯¢e\dæe∫Ã+~. msTTsY b˛s¡Tº≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î ø±s¡T e∫ÃHê k˛eTyês¡+ ø±e&É+‘√ Äj·Tq n+<äT˝À yÓfi‚¢+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. kı+‘· yêVü≤Hêìï |üø£ÿ≈£î ô|{Ϻ Ä{À˝À msTTsY b˛s¡Tº≈£î yÓfi≤fls¡T. Ç~ #·÷dæ |ü\Te⁄s¡T ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T.

#·+Á<äu≤ãTô|’ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ <Ûä«»+

‘·*¢ˇ&ç #˚]q u≤\T&ÉT ™´sV©yıLRiV. N]Li˙≤R∂V {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i, zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV @©´sL>RiªRΩ zms…”¡xtsQ©˝´s\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ≠dsLji @©´sL>RiªRΩ\|ms INRP…”¡, lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ ≠søyLRifl· «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV Æ™sVVªyÚ¨sNTP ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ {qsFsLi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ¡…Ì”¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 12 : Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ bı~* ãkÕº+&ÉT˝À 13 s√E\ |üdæu≤\T&çì n|üVü≤]+∫q dü+|òüT≥q düTU≤+‘·yÓTÆ+~. ø=qø£q$T≥¢ eT+ &É\+ ñeTà&ç yÓ*>∑+&É¢≈£î #Ó+~q ô|]ø£ j˚TdüeTà ‘·q uÛÑs¡Ô #·ìb˛e&É+‘√ ìÁ<ä #˚ùd+<äT≈£î ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ø£*dæ bı~* ãkÕº+&é≈£î e∫Ã+~. nø£ÿ&É ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q z eTVæ≤fi¯ ÄyÓT‘√ |ü]#·j·T+ #˚düTø=ì yê]‘√H˚ ñ+~. sêÁ‹ ìÁ<äb˛sTTq Ms¡T ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ˝Ò∫ #·÷ùdÔ u≤\T&ÉT ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT#˚dæq Ms¡T ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯ô|’ nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛©düT\T ÄyÓTqT >∑T]Ô+∫ n¬sdüTº #˚dæ u≤\T&çì ‘·*¢øÏ n|üŒ–+#ês¡T.

$uÛÑ»q‘√H˚ n_Ûeè~Δ

n~Ûø£ πs≥¢πø >±´dt ø£HÓø£åqT¢ |ü\ø£\ |ü]ÁX¯eTqT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê* $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi˙ºΩ ZNP.zms. ryLRi¥j∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s gS˘£qs G¤«¡¨ds=Õ‹[ @μ≥j∂NRP lLi[»˝¡NRPV gS˘£qs NRPÆ©sORPQ ©˝´s ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»Ì¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi —¡Õ˝ÿ A•¶¶¶LRi xqsᕶ¶¶ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i Lji“¡* @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡LjigjiLiμj∂. \ZNPNRPáWLRiVÕ‹[ gRiá ryLRi¥j∂ G¤«¡¨ds= μy*LS ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©´sı gS˘£qs NRPÆ©sORPQ ©˝´s\|ms ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVá ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ ≠s™´sLSá©´sV «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i g_LRi™±s DxmsˆÕfi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V xmsLS˘∏R∂WáV «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ZNPNRPáWLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡∏R∂V™´sVLigRiŒœ¡ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· ™´sVLi˙ºΩ ryLRi¥j∂ gS˘£qs G¤«¡¨ds=Q\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sª][ ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS ALRiVÆ©sÃ¡Õ˝‹[ C G¤«¡¨ds= μy*LS 420 ™´sVLiμj∂ NRPÆ©sORPQ©˝´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡Vc ¤«¡[{qs }msL]‰©yıLRiV. ™yLjiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NRP lLi[»˝¡NRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡Vc Æ™sÃ˝¡≤R∂LiVVLiμR∂©yıLRiV. 832 G¤«¡¨ds=áNRPV gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©˝´sV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi À≥‹[«¡©´s ™´sLi»¡ G¤«¡¨ds=áNRPV FsLiªRΩ™´sVLiμj∂NTP gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©˝´sV BøyËLRi¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsbPıLiøR¡gS, —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3271 FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s xms¥R∂NRPLi @™´sVáVÕ‹[ DLiμR∂¨s, ≠ds…”¡Õ‹[ 832 NRPV FyhRiaSáá NRPVNTP‰Lig`i G¤«¡¨ds=áNRPV gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©˝´sV BøyË™´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡NTP @μR∂©´sLigS —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji ¨sμ≥R∂VáV 20.48 áORPQáª][ gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©±s ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. C @LiaRPLi\|ms \Æ™sVá™´sLRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©˝´sV B¿¡Ë©´s 832 NRPVNTPLig`i G¤«¡¨ds=á «ÿ’¡ªy B™y*á¨s N][LSLRiV. Fs™´s*LRiW gS˘£qs\|ms ™´sLi»¡ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ALiVVÕfi NRPLi|ms¨ds G¤«¡¨ds=á\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL`i A˙gRix§¶¶¶Li c\ZNPcNRPáWLRiV FsÆ™sV¤Õ¡[˘ gRiªRΩ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ N]¤Õ˝¡[…”¡ N][»¡ μk∂≠s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V c\ZNPcNRPáWLRiV ©´sVLi¿¡ gS˘£qs æªΩøR¡VËN][™´s≤R∂Li μR∂WLSÀ≥ÿLRi\Æ™sV©´sμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRi¨s ¤«¡[{qs }msL]‰©yıLRiV. μk∂¨sNTP xmsLjiuy‰LRiLigS N]¤Õ˝¡[…”¡N][»¡Õ‹[ INRP gS˘£qs G¤«¡¨ds=¨s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V N][LRigS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSzqs©´s»Ì¡Vc ¤«¡[{qs ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsˆLiμj∂xqsWÚ ALiVVÕfi NRPLi|ms¨ds G¤«¡¨ds= C @LiaRPLi\|ms ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s N][LRigS ™yLRiV xqs\lLi©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆNRPF°™´s≤R∂Liª][ NRP¤Õ¡NÌRPL`i A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. gS˘£qs G¤«¡¨ds=áV GLSˆ»¡Vc xmsμÙR∂ºΩ gRiVLjiLi¿¡ G¤«¡¨ds=á ™yLRiV ¬ø¡zmsˆ©´s ≠s™´sLRifl·\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL`i @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠ds…”¡\|ms NRP≠sVxtsQ©´sL`i NRPV ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂W÷¡=Liμj∂gS ¤«¡[{qs¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. \lLiªRΩVáV μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáNRPV ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgS g][Æ©s xqsLiøR¡VáV BøyË™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡FyˆLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi μyŒÿ* ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ≈¡Lki£mns μ≥y©y˘¨sNTP ™´sVLi¿¡ μ≥R∂LRi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ALÔki™Ø[áV Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRilLi≤ÔT∂, LRiLi—¡ª`ΩÀÿuy, zms. xqsVÀÿ˜LS™´so, Fs£qs. Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so, ≤U∂Fs£qs™Ø[ …”¡. ˙xmsÀ≥ÿNRPLRiLS™´so, A•¶¶¶LRi xqsLixmnsV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, F¢LRi xqsLRixmnsLSá zqs ¡˜Liμj∂ FyÕÊ‹©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Fs™´sLRiW xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiVNSNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi.

ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ >±+∫q e÷sêÿ|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü\ø£\ |ü]ÁX¯eT øÏåDÏ+∫+<äH˚ #ÓbÕŒ*. á |ü]ÁX¯eT˝À |üì#˚ùd y˚˝≤~ ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û #·÷|æq |ü\ø£\ >∑qT\T H˚&ÉT yÓ\yÓ\uÀ‘·THêïsTT. á |ü]ÁX¯eTô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ܶsTT. m+‘√ eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+∫q |ü\ø£\ |ü]ÁX¯eTqT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e #·÷|üø£b˛>± Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·T+ ø√dü+ |ü]ÁX¯eTô|’ |üqTï\T y˚dæ ø=\Tø√˝Òì dæú‹øÏ #˚]Ã+~. ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ |ü]ÁX¯eT˝À¢ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ &çC…’Hé |ü\ø£\ |ü]ÁX¯eT ˇø£{Ï. |ü\ø£\ eTT&ç düs¡T≈£î kÕúìø£+>± HÓ\ø=*Œq bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À¢ &çC…’Hé |ü\ø£\ n+<ë\‘√ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+ ≥THêïsTT. á ÁbÕ+‘·+˝Àì sê‹ |ü\ø£\qT >∑T]Ô+∫q ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ©E bı+~q dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT á |ü]ÁX¯eT uÛ≤>± yÓ*–+~. 1990 qT+&ç eT{Ϻ |ü\ø£\ kÕúq+˝À n≥º, πs≈£î |ü\ø£\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ ô|s¡>∑&É+‘√ sê‹ |ü\ø£\≈£î &çe÷+&é ‘·–Zb˛sTT+~. á düeTj·T+˝ÀH˚ ñVæ≤+#·ì $<Ûä+>± |ü\ø£\ >∑qT\˝À s¡+>∑T sêfi¯ó¢ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+ #ês¡T. n$ ãj·T≥|ü&É&É+‘√

Ä |ü]ÁX¯eTô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq ≈£î≥T+u≤˝À¢qT Äq+<ä+ yÓ*¢$]dæ+~. &çC…’Hé |ü\ø£\≈£î |üìøÏ e#˚à KØ<Ó’q sêsTT >∑qT˝À¢ ãj·T\T |ü&É&É+‘√ |ü\ø£\ yê´bÕs¡T\≈£î ø=‘·Ô }|ü⁄ e∫Ã+~. á >∑qT\ qT+∫ \uÛÑ´eTj˚T´ s¡+>∑Tsêfi¯ó ¢ ÄÁùdº*j·÷, ¬øq&Ü, Á_≥Hé, nyÓT]ø± e+{Ï Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝Àì ìyêkÕ\˝À n+<ä+>± eT\#·&É+‘√ Äj·÷ <˚X¯düTÔ\T á sêfi¯¢ô|’ eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ø=ìï <˚XÊ˝À¢ ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± nø£ÿ&ç ìyêkÕ\ s¡÷bÕ\qT e÷πsÃ+<äT≈£î &çC…’q ùdº{Ÿ\qT $ìjÓ÷–düTÔ+{≤s¡T. Ç+‘·{Ï |òüTq‘· eVæ≤+∫q |ü\ø£\ |ü]ÁX¯eT, >∑qT\ j·÷»e÷q´\T H˚&ÉT Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ HÓ˝ø=qï Ä]Δø£ dü+øå√uÛÑ+‘√ yê´bÕs¡+ ~>∑C≤s¡&Éy˚T ø±ø£ Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T˝À¢ |ü&çb˛sTT+~. >∑qT\ j·÷»e÷q´+ ˇø=ÿø£ÿ ø±]à≈£î&çøÏ mì$T~ >∑+≥\ |üì~HêìøÏ s√E≈£î 120 s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T #Ó*¢düTÔHêïs¡T. á y˚‘·q+ dü]b˛ø£ ø±]à≈£î\T J‘ê\T ô|+#ê\+≥÷ ø√s¡T‘·THêïs¡T. J‘ê\T ô|+#˚+<äT≈£î yÓqTø±&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï düVü≤j·T+ n+~+#·ø£b˛e&É+‘√ |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷qT\T |ü\ø£\ |ü]ÁX¯eTqT eT÷dæy˚j·Tø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT.

»s¡ï*düTº\T eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+ ô|+#·Tø√yê* : ø£˝…ø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Aμ≥R∂V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS «¡LRiı÷¡xqÌsVáV ™´sXºΩÚ \Æ©sxmsofl·˘Li |msLiF~LiμR∂VLi øR¡VN][™´sázqs @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs£qs.Fs.FsLi. Lji“¡* xqsW¿¡Li øyLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂a`P ˙|ms£qs @NS≤R∂≠sV r¢«¡©´s˘Liª][ —¡Õ˝ÿ xqs™´sWøyLRiaS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ rÙy¨sNRP Fs©±s Fs.zqs. NRPLixmsp˘»¡L`i bPORPQflÿ xqsLixqÙsÕ‹[ «¡LRiı ÷¡xqÌsVáNRPV 30 L][«¡ŸÃ¡ bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV r°™´sV™yLRiLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá ©´sVÆμÙ∂bPLi¿¡ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW Aμ≥R∂V¨sNRP ¤…¡NSıá“¡ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[¨sNTP ™´s¿¡Ë ≠dsV≤T∂∏R∂W LRiLigRiLiÕ‹[ ≠sxm˝s™yªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V LS™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPV ¤…¡NSıá“¡ ™´sWLjiF°ªRΩV©´sı C L][«¡ŸÕ˝‹[ @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS «¡LRiı

÷¡xqÌsVáV ªRΩ™´sV ™´sXºΩÚ \Æ©sxmsofl·˘¨dsı |msLiF~Liμj∂iLiøR¡VN][™´sázqs @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©´s DLiμR∂¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi NRPLixmsp˘»¡L`i bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVáV μ][x§¶¶¶μR∂Li ¬ø¡[ryÚ∏R∂V©yıLRiV. C @™´sNSaS¨sı «¡LRiı÷¡xqÌsVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRi xmsLRiVøR¡VN][™yá¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ F¢LRi xqsLi ¡Liμ≥yá @μ≥j∂NSLji ZNP. xqsμy LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙|ms£qs @NS≤R∂≠dsV «¡LRiı÷¡xqÌsVáNRPV bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sıμR∂¨s BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLiÕ‹[ Æ©s[…”¡ ©´sVLi≤T∂ «¡©´s™´sLji 10™´s æªΩ[μj∂ ™´sLRiNRPV 30 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVáNRPV bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. FsLi.Fs£qs ≠sLi≤][£qs Æ≤∂£qs‰ …ÿ£ms xms’˝¡zqsLig`i , }ms—¡ Æ™s[VNRP£ms, Æ™sWÆ≤∂iLi AxmslLi[xtsQ©±s, BLi»¡L`i Æ©s…fi ≠s¨sπ∏∂WgRiLi @LiaSá\|ms bPORPQfl· BryÚLRi¨s @©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vª][Æ©s[ A˙FyLiªRΩLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms xmso©´sLRiVμÁy …”¡Li¿¡Liμj∂. æªΩáVgRiV™yLjiNTP lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV DLi≤R∂≤R∂LiÕ‹[ ªRΩxmsˆV ¤Õ¡[μR∂¨s A FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li μy*LS I©´sgRiWlLi[ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s μy*LSÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLi ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ GLRiˆ≤T∂æªΩ[ ™´s¬ø¡[Ë ÕÿÀ≥ÿáV, ˙xmsπ∏∂W «¡©yáª][ NRPW≤T∂©´s J xmsoxqsÚNS¨sı A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLjigji DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsμR∂xqsV=áV, xqsÀ≥œ¡Ã¡ª][ ˙xms«¡÷¡ı HNRP˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ I©´sgRiWÆ≤∂[ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá\|ms ≠sxqsÚQXªRΩLigS øR¡LRiË «¡LRigS÷¡= DLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C Æ©sá 9©´s «¡Ljigji©´s NSNTP©y≤R∂ xqsμR∂xqsV=NRPV ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NRP xmsLji˙aRP™´sVáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLiª][ Fy»¡V ALÛjiNRP ™´s©´sLRiVáV D©´sı ™´sVL][ æªΩáVgRiV LSxtÌsQLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. NSNTP©y≤R∂ xqsμR∂xqsV= μy*LS @Æ©s[NRP ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV øR¡LjiËLiøy™´sV¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ BNRP ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s◊¡˛ @xqsáV ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV ≠s™´sLjiryÚ™´sV©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV ry*LÙRiLi N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨s«ÿá NRP©yı @ ¡μÙyáƩs[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

Væ≤+<ä÷C≤ ÁbÕC…≈£îº e<ä› ìsê«dæ‘·T\ Ä+<√fi¯q $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Væ≤+<ä÷C≤ ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ì*|æy˚j·÷\+≥÷ k˛eTyês¡+ ÁbÕC…≈£îº e<ä› ìsê«dæ‘·T\T Ä+<√fi¯q ìs¡« Væ≤+#ês¡T. Ç{°e\ nœ\|üøå±\T, d”◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ìsê«dæ‘·T\T Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ø±ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ø±ì m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Òø£b˛e≥+‘√ ìsê«dæ‘·T\T k˛eTyês¡+ eT∞¢ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

m¬ø’‡CŸ XÊK˝À mkÕà bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): m¬ø’‡CŸ XÊK ñ<√´>∑T\T düyÓTà˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü ñqï ìùw<Ûëìï eTs√ Äs¡T HÓ\\T bı&ç–dü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT ‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. mkÕà |ü]~Û˝À ñqï m¬ø’‡CŸ XÊK >∑&ÉTe⁄ H˚{Ï‘√ eTT–j·TqT+~. á ìã+<Ûäq\T πs|ü{ÏqT+∫ e#˚à @&Ü~ pHé 12 es¡≈£î bı&ç–düTÔqï≥T¢ m¬ø’‡CŸXÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù nX¯ó ‘√wt $TÁXÊ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 13, &çôd+ãsY 2011

Á|ü»\qT, Á|üC≤kÕ«$Tø£ Äø±+ø£å\qT, Ä Äø±+ø£å\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüT≈£îqï C≤&É ø±+Á¬>dt˝À ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï Ä˝À#·q ñ+&çñ+fÒ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Á|üø£{Ï+∫q ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À yÓqøÏÿ b˛j˚T~ ø±<äT. . ø±+Á¬>dt rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√düy˚T nsTT‘˚ Ä bÕغ yê]øÏ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+&ç ñ+fÒ ÇH˚ïfi¯ó¢>± b˛sê&ÉT‘·Tqï X¯≈£îÔ\‘√ ø£*dæ ñ+&˚yêπs. >∑&ç∫q ns¡yÓ’ @fi¯ó¢>± á <˚X¯+˝À $$<Ûä n+XÊ\ô|’, $$<Ûä Ø‘·T˝À¢ ñ<ä´e÷\T #˚dü÷Ô, nH˚ø£ $<Ûë\T>± ñ<ä´eT #˚düTÔHêï ø±+Á¬>dt ø±\j·÷|üqqT e+#·qqT e÷Á‘·y˚T m+#·T≈£î+<äì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

yÓqTø£&ÉT>∑T˝À eTT+<ä&ÉT>∑T áõ|ü⁄º ‘·s¡Vü‰ ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔ+ ‘Ó\+>±D Çe«≈£î+fÒ n~ÛcÕºHêìï ˝…ø£ÿ#˚j·TeT+≥÷ ø±+Á¬>dt m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T m+‘·>± Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îHêïs√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ #˚j·Tì yê>±›q+, y˚j·Tì |üHêï>∑+ ˝Ò<äT. ndü\T ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T e#˚à dü]øÏ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s+. ‘Ó\+>±D ø√dü+ e∫Ãq neø±XÊìï #˚C≤]Ãq ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± $T–*b˛j·÷sê? nqï Á|üX¯ï\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. . n$˙‹ s¡Væ≤‘· ‘Ó\+>±D ø±yê*. á <˚X¯+˝À n$˙‹ e\¢ n+<ä]ø£+fÒ m≈£îÿe>± qwüºb˛sTT+~. qwüºb˛‘·Tqï~ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝Ò. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ Á|ü»\T ñ<ä´$T+∫q Á|ü‹kÕØ n$˙‹, ô|≥Tºã&ç <ës¡T\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡T. &ÉT‘·THêïsTT.

Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ »s¡T>∑T‘√+~. ø=+<ä]øÏ Ç~ e´øÏÔ>∑‘· düeTdü´ ø±e#·TÃ. ø±˙ ‘Ó\+>±D≈£î Ç~ C≤‹ düeTdü´. ø£∫Ñ·+>± eTq mC…+&Ü˝À n$˙‹ ≈£L&Ü ˇø£ Á|ü<Ûëq n+X¯+>± ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ ø±+Á¬>dt Á|ü»\ mC…+&Ü‘√ ˝Ò<äT. ‘·q mC…+&ÜH˚ Á|ü»\+<ä]B ø±yê\ì yê~+#˚ ø±+Á¬>dt Á|üC≤kÕ«eT´yê~ ø±˝Ò<äT. Á|ü»\qT, Á|üC≤kÕ«$Tø£ Äø±+ø£å\qT, Ä Äø±+ø£å\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüT≈£îqï C≤&É ø±+Á¬>dt˝À ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï Ä˝À#·q ñ+&çñ+fÒ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Á|üø£{Ï+∫q ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À yÓqøÏÿ b˛j˚T~ ø±<äT. . ø±+Á¬>dt rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√düy˚T nsTT‘˚ Ä bÕغ yê]øÏ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+&ç ñ+fÒ ÇH˚ïfi¯ó¢>± b˛sê&ÉT‘·Tqï X¯≈£îÔ\‘√ ø£*dæ ñ+&˚yêπs. >∑&ç∫q ns¡yÓ’ @fi¯ó¢>± á <˚X¯+˝À $$<Ûä n+XÊ\ô|’, $$<Ûä Ø‘·T˝À¢ ñ<ä´e÷\T #˚dü÷Ô, nH˚ø£ $<Ûë\T>± ñ<ä´eT #˚düTÔHêï ø±+Á¬>dt ø±\j·÷|üqqT e+#·qqT

e÷Á‘·y˚T m+#·T≈£î+<äì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. . á <˚X¯+˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ e]Δ\T¢‘√+<äqï uÛ≤eq˝À ø±+Á¬>dt ˝Ò<äT. bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eùdÔ eT+∫<äqï ÁuÛÑeT\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. nsTTHê n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt‘√ düVü‰ <ëì j·T÷|”@ sê»ø°j·T bÕغ\T kÕVü≤dæ+∫ ‘Ó\+>±Dô|’ &çôd+ãsY ìs¡íj·T+ ‘·sê«‘· m+<äT≈£î yÓqøÏÿ nqø£ ‘·|üŒ<äT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ nHêï b˛sê≥+ ø£+fÒ ã˝yÓTÆq ñ<ä´eT+>±H˚ q&ÉTk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘·eT n_Û ñbÕj·÷ìï |ü<˚ |ü<˚ á Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT #ÓbÕŒs¡T. Ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T @sêŒ≥T #˚dæq ø£$T{Ï ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D˝À q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ eT+~ sêÁwüº+ ø±yê\+≥THêïs¡ì #Ó|æŒ+~. nHêï |ü<äΔ‹H˚ πød”ÄsY bÕ{Ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À á y˚Ts¡≈£î Á|üø£≥q ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î düuÛÑ ì+&Ü ã\+ ñ+<äì Ç|üŒ{Ïπø s¡TEesTT´+~. ô|’>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\T |üP]Ô>± bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üÁøÏj·TqT qeTTà‘·THêïs¡T. á <˚X¯+˝À nìï ìs¡íj·÷\ ˝≤π>

<˚XÊìï |ü{Ϻ|”&çdüTÔqï n$˙‹ bÕ\≈£î\T kÕe÷qT´&ç Äø£*, Äs√>∑´ u≤<Ûä\T ‘Ó*dæq yêπs bÕ*+#ê* @≠s¨dsºΩcÕ‹[N`PFyÕfi BxmsˆV≤R∂V rygRiVª][©´sı ˙xmsøyLS¨sı Õ‹[ªRΩVgS gRi™´sV¨sLi¬ø¡[ Fs™´sLji\ZNP©y Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsLiªRΩgS @≠s¨dsºΩ |msLjigjiF°LiVVLiμ][ @μÙR∂Li xms≤R∂Vª][Liμj∂. NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, N][LÌRiV ZNP[xqsVáV, LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩNTP @μÙR∂Li xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. LSNUP∏R∂V™´sVLi¤…¡[Æ©s[ ™y˘FyLRiLigS ™´sWLji©´s μR∂aRPÕ‹[ @≠s¨dsºΩ\|ms @©yı xqs™´sVLRiaRPLi≈¡Li xmspLjiLiøR¡≤R∂Liª][ Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @Li¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiLi gRiVzmsˆ…˝‹[ D©´sı Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ ™´sfl·VNRPV xmso≤R∂Vª][Liμj∂. «¡©±sÕ‹[N`PFyÕfi μy*LS @LiμR∂LRiW ≠søyLRifl· xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP LS™yá©´sı GNRP xqsW˙ªRΩLiª][ ™´sVL][™´sWLRiV @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiNRPVF°LiVV©´s ∏R∂VWzmsFs À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáNRPV Bμj∂ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ LRiV¿¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ øR¡»Ì¡Li LRiWF~Liμj∂Li¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ªRΩxmsˆVáV ¡∏R∂V»¡xms≤R∂NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡WxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. øR¡…Ìÿ¨sNTP Fs™´sLRiW øR¡V»Ì¡Li NSNRPVLi≤y @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤ÔR∂μyLRiV Fs™´s\lLi©y bPORPQNRPV gRiVLRiπ∏∂[V˘Õÿ xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ øR¡»Ì¡Li DLi≤T∂DLi¤…¡[ B™yŒœ¡ B¨sı NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV «¡Ljigji DLiÆ≤∂[≠s NS™´so. LS«¡NUP∏R∂WáV ™y˘FyLRiLigS ™´sWLji DLiÆ≤∂[≠s NS™´so.C ™yμR∂©´s @xqsLi ¡μÙR∂Li @¨szmsLiøR¡μR∂V. C Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ @Li»¡¨s ™´s˘QQNTPÚ D©yı≤R∂Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSÆμ∂[Æ™sW. @≠s¨dsºΩ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[

@Æ©s[NRP LRiWFyÕ˝‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sıμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ Fs™´s*LjiNUP xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. @≠s¨dsºΩ¨s Axms…ÿ¨sNTP ¡Ã¡\Æ™sV©´s øR¡…ÌÿáV LS™y÷¡=LiÆμ∂[. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V μ≥R∂LRi¯ NRPLRiÚgS DLi≤y÷¡=©´s LS«¡NUP∏R∂Wá rÛy©´sLiÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms¤…Ì¡[ xqsLixms©´sVıáV,  ¡x§¶¶¶ß Œœ¡«ÿºΩ NRPLi|ms¨dsáV, gRi©´sVá©´sV, ≈¡¨s«¡ xqsLixms μR∂©´sV N]Ã˝¡g]¤…Ì¡[ ™y¤Œ˝¡[ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂V NRPV\¤Õ¡F°LiVV©´s Æ©s[…”¡ L][«¡ŸÕ˝‹[ Õ‹[N`PFyÕfi GLSˆ»¡V NS™y÷¡.  ¡Ã¡\Æ™sV©´s øR¡»Ì¡Li DLi≤y ÷¡=LiÆμ∂[. @≠s¨dsºΩNTP Ary‰LRiLi D©´sı @LiμR∂LRiW A øR¡»Ì¡Li xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP LS™y÷¡. Bμj∂ N]ªRΩÚgS @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ NRP¨s|ms…Ì”¡©´s xqsLigRiæªΩ[Li NSμR∂V. Bμj∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ zqsμÙR∂LigS DLiμj∂. μy¨sı ™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtÓsQLigS æªΩ[™yá¨s @LiμR∂LRiW N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ «¡©±sÕ‹[N`PFyÕfi }msLRiVª][ gRiáƙsVªyÚ÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. N]ªRΩÚ øR¡…Ìÿ¨sı LRiWF~Liμj∂Liøyá©´sı DμR∂˘™´sW¨sı ¤Õ¡[™´sμk∂aS≤R∂V. @μj∂ «¡©´sLiÕ‹[ xqs™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, N]LiμR∂LRiV Fs¨dÍs™Ø[áV, ™´sVLjiN]LiμR∂Lji ™´s˘NRPVÚáV NRP÷¡zqs μk∂¨sı ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aSLRi¨s, Bμj∂ ∏R∂V¥yªRΩ¥R∂LigS AÆ™sWμj∂LiøR¡≤R∂Li NRPVμR∂LRiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yμj∂r°ÚLiμj∂. C ™yμ][xms™yμyáV FsÕÿ D©yı B™yŒœ¡ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS |ms»Ì¡V  ¡≤T∂μyLRiVáV, ™yLRiV F°ztsQLi¬ø¡[ xqsLixqÛsáV, ™y…”¡ Dμ][˘gRiVáV μk∂¨sı À≥ÿLkiFsªRΩVÚ©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. |msμÙR∂ |msμÙR∂ ªy˘gSáª][ xms¨s¤ Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ ™yLRiLiL][«¡ŸÕ˝‹[ ≠sxm˝s™´sLi æªΩ[™´s øR¡Ë©´sı xqsLigRiºΩ @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ ¬ø¡}msˆμyNS ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fs™´sLjiNUP æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ B™yŒœ¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ INRP N]ªRΩÚ ≠sxm˝s™´s ≠dsLRiV\Æ≤∂ @™´sªRΩLjiLiøR¡≤y¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá @≠s¨dsæªΩ[ NSLRifl·™´sV¨s Æ™s[lLi[ ¬ø¡xmsˆ NRP‰lL˝i[μR∂V. Bμj∂ ZNP[™´sáLi @ªRΩ¨sı ALSμ≥j∂r°Ú©´sı ™yŒ˝‹[, @ªRΩ¨s F°LS…ÿ¨sı @’≥¡™´sW¨sr°Ú©´sı ™yŒ˝‹[ ¬ø¡r°Ú©´sı ™yμR∂©´sNSμR∂V. Æμ∂[aRPLi ∏R∂W™´sªRΩWÚ BxmsˆV≤R∂V @≠s¨dsºΩ Æ©s[ªRΩáª][ ≠szqsgjiF°LiVV©´s ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV. C Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @ªRΩ©Ø[ ≠sxm˝s™´s «ÿ*á Æ™s÷¡gjiLiøy≤R∂¨s BNRP μy¨s¨s C Æμ∂[aRPxmso ∏R∂VV™´sæªΩ[ N]©´srygjiLiøyá¨ds N][LS≤R∂V. . Æ©s[…”¡ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPxmso xqsNRPá «¡©´sVá

AaRPáNRPV, ANSLiORPQáNRPV @©yı©´sV INRP ˙xmsºΩLRiWxmsLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yı≤R∂V. J ry™´sW—¡NRP NSLRi˘NRPLRiÚgS @ªRΩ©´sV xqsLiFyμj∂Li øR¡VNRPV©´sı ¨sry*LÛRiLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ «¡©´sLi BxmsˆV≤R∂V @©yıNRPV \¤«¡ N]»Ì¡≤y¨sNTP NSLRifl· ™´sV™´soª][Liμj∂. ¨sªRΩ˘Li @≠s¨dsºΩÕ‹[ ™´sVV¨sgji æªΩ[áVªRΩV©´sı ™yŒ˝œ¡ß, @≠s¨dsºΩ r~™´sVV¯ª][ Æ©sáƩsÕÿ “¡ªRΩLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ™yŒ˝œ¡NRPV C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ©´søR¡ËμR∂VgSNRP ©´søR¡ËμR∂V. @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW«¡Li DLi»¡VLiμy @Li»¡W Æ™s˙Lji ˙xmsaRPıáV Æ™s[ryÚLRiV. @LiμR∂VZNP[ NRPzmsÕfi zqsÀÿÕfi, @’≥¡}tsQN`P zqsLizmnsV* ÕÿLi…”¡ ™yŒ˝œ¡ß NRPW≤y BÆμ∂[ ˙xms™´sıáV Æ™s[zqs øR¡»Ì¡Li N][LRiáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP øR¡…Ìÿ¨sNTP N][LRi¤Õ¡[ DLi≤T∂ DLi¤…¡[ NRPÕÿ¯≤U∂, LS«ÿ, NRP¨sÆ™sVV◊¡, «¡gRi©±s, \Æ™sFs£qs, ª][ xqs•¶¶¶ Fs™´sLRiW xmso»Ì¡VN]¬ø¡[Ë ™yLRiV NSμR∂V. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS ¬ø¡[r°Ú©´sı ¨sLRiaRP©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV lLiLi≤][ ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚ DμR∂˘ ™´sVLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë≠s NS™´so . ¨s«ÿ¨sNTP C Æμ∂[aRPLi Õ‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂NTP BLiNS Æ™sVVμR∂…”¡ ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘Æ™s[V LS¤Õ¡[μR∂V. gRi≤R∂¿¡©´s @LRi\Æ™s ©yáVlgi[Œ˝œ¡ Æμ∂[bdP∏R∂V xmsLjiFyá©´sÕ‹[ NRPW≤y BLiNS N][…˝ÿμj∂ ™´sVLiμj∂ NSLiμj∂bdPNRPVáVgS NSáLi gRiV≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ANRP÷¡ ºdΩLRiVËN][¤Õ¡[NRP L][gSáNRPV \Æ™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨sLRiLiªRΩLRiLi μR∂◊¡ªRΩVáW, Aμj∂™y{qsáV, @fl·gSLji©´s ˙xms«¡Ã¡V ˙Fyflÿá©´sV ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y F°LS≤R∂VªRΩV©yı ™y…”¡¨s gRiVLjiÚLiøR¡¨s ™yŒ˝œ¡ß BxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. «¡Ã¡V ¡V ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ NSL][ˆlLi[…fi Axqsˆ˙ºΩN][, ≠sÆμ∂[aSáN][ Æ™s◊˝¡ \Æ™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[  ¡≤y LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV GáVªRΩV©´sı LS«¡˘LiÕ‹[ ry™´sW ©´sV˘Ã¡ NRPuÌyáV xms»Ì¡™´so. @LiμR∂VZNP[ @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ Fyá©´s ™´sVVLiμR∂V NS™y÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ xmnsÕÿáV @LiμR∂VªyLiVV. ry™´sW©´sV˘≤T∂ ANRP÷¡, AL][gRi˘ Àÿμ≥R∂áV æªΩ÷¡zqs©´s ™ylLi[ LS«¡˘Li GÕÿ÷¡. @LiμR∂VNRPV @LiμR∂LRiW ©´s≤R∂VLi’¡gjiLiøy÷¡. @©yıÕÿLi…”¡ ™yLRiV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ DμR∂˘™´sWáNRPV EzmsLji F°∏R∂W÷¡.

yêfi¯ófl e÷s¡s¡T. .n$˙‹ e÷qs¡T ™yŒ˝œ¡Liªy øR¡μR∂V™´soNRPV©´sı ™yŒ˝œ¡ß. @LiVV©y @≠s¨dsºΩ r~™´sV¯NRPV @á™y»¡V xms≤ÔyLRiV. NSxqsVá N][xqsLi NRPNRPV‰QQLjiÚ xms≤R∂VªRΩVLi…ÿLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ¨dsÕ˝‹μR∂VáVªRΩW xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. N][LÌRiV Æ™sVV…Ì”¡NS∏R∂VáV Æ™s[zqs©y.. @μ≥j∂NSLRiV©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©y ™yŒ˝œ¡Õ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂V. BLiªRΩNUP Fs™´sLRiV ™yŒ˝œ¡ß @©´sVNRPVLi»¡V©yıLS —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs @μ≥j∂NSLRiVáV. @NRP‰≤R∂ L][«¡ŸN][ @˙NRP™´sVLi Æ™sáVgRiV øR¡Wr°ÚLiμj∂. @LiVV©y BNRP‰≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVáV, NTPLiμj∂ryÚLiVV zqs ¡˜Liμj∂.. ¿¡™´sLjiNTP DFyμ≥y˘∏R∂VVá ºdΩLRiVÕ‹[ G ™´sW˙ªRΩLi ™´sWLRiVˆ LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Fs™´slLi¨sı ¬ø¡zmsˆ©y.. ªRΩ™´sVμyLji ªRΩ™´sVÆμ∂[ @©´sı LkiºΩÕ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji xqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS Dμ][˘gRiVá ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©˝´s LRiμÙR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ ¨sLS*NRPÆ™s[V NSLRifl·Li. @LiVV©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiV»Ì¡VøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ©Ø[…”¡ ™´sW»¡gS ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©˝´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y Æ™sV≤T∂NRPÕfi LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fiÕ‹xqsVgRiVáV.. xqs|qsˆ©<´s©±sÕ‹[ D©Ø[ı ™´sVz§¶¶¶Œÿ DFyμ≥y˘∏R∂VVLS÷¡¨s Æ™s[μ≥j∂Li¿¡©´s DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂ DμR∂LiªRΩLi B™´s¨dsı —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡NRPV ™´sVøR¡Ë ºdΩxqsVN]xqsVÚ©yıLiVV. xqsLjigÊS ©yáVlgi[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂ ≠sμy˘aS≈¡Õ‹[ 436 ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©˝´sV.. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ NRPáNRPáLi.. Æ©s[…”¡NUP

@xmsˆ…”¡ ≤U∂C™Ø[ Æ™sLiNRP»¡xqsV ¡˜∏R∂V˘ N][LÌRiV øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s©´sV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı aS≈¡Õ˝‹[ ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©˝´s\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. BLiªRΩ «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV ªy«ÿgS ©Ø[…”¡™´sW»¡gS ©´sáVgRiVLjiNTP ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©˝´sV Æ™s[aSLRiV. NSxqsVá N][xqsLi NRPNRPV‰QQLjiÚxms≤T∂ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰ C ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©˝´sV Æ™s[zqs©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ÀÿáÀ≥œ¡™´s©±sNRPV INRPLji¨s, Àÿ÷¡NRPá \|§¶¶¶xqsW‰ÕfiNRPV ™´sVL]NRPLRiV, ©ygjilLi≤ÔT∂}ms»¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ALRiW¯L`i ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μy¨sNTP BÕÿ ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s Æ™s[aSLRiV. μk∂¨s N][xqsLi ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV À≥ÿLkigSÆ©s[ ™´sVV≤R∂VxmsoáV @Liμj∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. IN][‰ DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂ ©´sVLi¿¡ LRiW.40 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.50Æ™s[á ™´sLRiNRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáV \|qsªRΩLi ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™sV≤T∂NRPÕfi LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fiÕ‹[ μ]LigRi’¡Ã˝¡VáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡ xqs|qsˆ©<´s©±sNRPV gRiV\lLi©´s BμÙR∂LRiV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV F°zqÌsLig`iáV BøyËLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP C ZNP[xqsVÕ‹[ xqs|qsˆLi≤`∂ @LiVV©´s ™yLjiNTP.. ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi FyhRiaSá \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ºΩLjigji F°zqÌsLig`i B™y*÷¡= DLi»¡VLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[

xqs|qsˆLi≤`∂ @LiVV©´s ALRiVgRiVLRiV A∏R∂V©´s ©´sVLi¬ø¡[ DªRΩÚLRiV*áV ºdΩxqsVNRPV¨s Lki F°zqÌsLig`i F~LiμyLRiV. NS¨ds BμÙR∂LRiV DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ªyÆ™s[V F°zqÌsLig`i BøyËLRiV. IN]‰NRP‰LRiV LRiW.áORPQ xqs™´sVLjiˆLi¿¡ Lki F°zqÌsLig`i F~Liμj∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV AÆμ∂[aSáV.. ¨s∏R∂V™´sWáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰ BuÌy©´sVryLRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji ryÚLRi©´s≤y¨sNTP Bμ][ ¨sμR∂LRi+©´sLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVL][ BμÙR∂LjiNTP \|qsªRΩLi —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ Lki F°zqÌsLig`iáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¿¡©yıLRiVáNRPV ≠sμy˘ ¡V%`¡μ≥R∂VáV Æ©s[LSˆ÷¡=©´s J DFyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ìÿ≤R∂V. ’≥d¡™±sVgRiÕfi ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s C DFyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V J ™´sVz§¶¶¶Œÿ DFyμ≥y˘LiVV¨s\|ms @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ @ªRΩ¨s\|ms F°÷d¡xqsVáVZNP[xqsV ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s @μ≥j∂NSLRiVáV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ A∏R∂V©´s μR∂LÍSgS ™´sV◊d˝¡ F°zqÌsLig`i F~LiμR∂LRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP xqs|qsˆLi≤`∂ @LiVV©´s Dμ][˘gjiNTP ≠søyLRifl· xmspLjiÚLiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ALRiV Æ©sááNRPV gS¨ds LkiF°zqÌsLig`i B¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds BNRP‰≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsμR∂LRiV DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂ ™´sμÙR∂ LRiW.80Æ™s[áV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ©sáՋ[}ms F°zqÌsLig`i

B¬ø¡[ËaSLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sW˙ªRΩLi DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡Õ‹[ B…‘¡™´sá ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s {qsAL`i{ms ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ À≥ÿLkigS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V μR∂Li≤R∂VNRPV©yıLRiV. C ¨s∏R∂W™´sVNSáNRPV 35 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV LSgS, 14 ™´sVLiμj∂ @L>RiVá∏R∂W˘LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s G≤R∂V xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V D©yıLiVV. μk∂¨s¨s @™´sNSaRPLigS ºdΩxqsVNRPV¨s ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV IN][‰ @À≥œ¡˘LÛji ©´sVLi¿¡ LRiW.10 Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ™´sxqsWáV ¬ø¡[aSLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV F°zqÌsLig`iáV B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡Dá ˙NTPªRΩLi —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVÕ‹[ªRΩ C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ™yLRiV ™ygS*μy¨sNTP μj∂gji©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡Õ‹[ @˙NRP™´sWá gRiV»Ì¡Ã¡VgS }msLRiVNRPVF°ªRΩV©yı.. @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. B…‘¡™´sá ™ylLÔi©±s F°xqÌsVá FsLizmsNRP xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡Lji©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V Æ™sÃ˝¡VÆ™sºΩÚ©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ G¤«¡[{qs NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©y.. xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsOSQŒœ¡©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡©´sV gS≤T∂Õ‹[ |ms…Ìÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.

‘Ó\+>±Dô|’q ≈£L&Ü bÕs¡¢yÓT+≥T ‘·q $#·ø£åDqT ñ|üjÓ÷–+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ä ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\H˚ e+<ä˝≤~eT+~ ‘·eT ì+&ÉT ÁbÕD≤\T e<äT\T‘·THêïs¡T. n<˚ bÕs¡¢yÓT+≥≈£î ÁbÕ‹ì<ä´+ eVæ≤düTÔqï |üHÓï+&ÉT eT+~ ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ |ü<䛋˝À Ç+ø± |ü˝…¢|ü˝…¢Hê ìsêVü‰s¡Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Äø±+ø£å\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+>± j·÷~¬s&ç¶ X¯eyÓTÆ y˚˝≤&çq mes¡÷ >∑T]Ô+#·˝Ò<äT dü]ø£<ë ø£˙dü e÷qe eTsê´<ä\T ≈£L&Ü bÕ{Ï+#·˝Ò<äT. sêC≤´+>±ìï, bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ñqï $X‚wü n~Ûø±sê*ï >ös¡$dü÷Ô @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç kÕ>∑T‘·Tqï eTVü≤√<ä´e÷ìï ø£˙dü+ bÂs¡ düŒ+<äq>± #·÷&É˝Òì yêfi¯ó¢ ìs¡¢ø£å´+>± #˚düTÔHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ ‘Ó\+>±D˝À yêfi¯¢ Á|üjÓ÷»Hê\T ˝Òe⁄. ñ<ä´e÷\ ñyÓ«‘·TÔq m–dæ|ü&çHê j·T÷|”@ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ yÓqTø£ ø±s¡D≤\qT ‘Ó\+>±D yê<äT\T yÓ‘·ø±*.

ªs¡÷≥Tμ<˚*q düà>∑¢s¡T¢ N]ªRΩÚgRiW≤R∂ lLi[Li«fiÕ‹[¨s @»¡≠ds xqsLixmsμR∂ @≤R∂VgRi≤R∂V©y @©y˘˙NSLiªRΩ™´sV™´soª][Liμj∂. ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS xqs¯g˝RiL˝RiV NRPáxms©´sV ªRΩLRi÷¡LiøR¡VNRPV F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @≤R∂™´soáNRPV INRPxmsˆV≤R∂V ¤…¡[NRPV |ms…Ì”¡Liμj∂ }msLRiV. BxmsˆV≤R∂V @ªRΩ˘LiªRΩ @LRiVμR∂VgS ¤…¡[NRPV ¬ø¡»˝¡V μR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV. xqs¯g˝RiQL˝Ri μ≥y…”¡NTP À≥œ¡WªRΩμÙR∂Liª][ Æ™sºΩNTP©y ¤…¡[NRPV ¬ø¡»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡NUP BLRi\Æ™s GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V xqs¯g˝RiQL˝Ri Fyá∏R∂W˘LiVV. INRP‰ ¤…¡[NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂V A ™´sLRiVxqsÕ‹[ ≠sáV\Æ™s©´s |msμÙR∂Æ™s[gji, —¡˙¤…¡[gji, ©´sÃ˝¡ ™´sVμÙj∂, Æ™s[LRiV ™´sVμÙj∂ ™´sXORPQ«ÿªRΩVáV \|qsªRΩLi FsxmsˆV≤][ xqs¯g˝RiQL˝Ri μ≥y…”¡NTP NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. A ªRΩLS*ªRΩ rÛy©´sLiÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ’¡Ã¡V≤R∂V, ªRΩV¨sNTP, Bxmsˆ, N]≤T∂aRP, ¬ø¡©´sıLigji ¬ø¡»˝¡V \|qsªRΩLi xqs¯g˝RiQL˝Ri Æ™s[»¡VNRPV ¡Ã¡™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ≠sáV\Æ™s©´s ™´sXORPQ «ÿºΩ¨s øR¡W≤yáLi¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V ©´sLRi=LkiÕ˝‹[ ªRΩxmsˆ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ øR¡W≤R∂≤R∂Li @LRiV\Æμ∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V @™´soªRΩVLiμj∂. NRPáxms xqs¯g˝RiQL˝Ri BuÌyLS«¡˘Li @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¬ø¡[ xqs¯g˝RiL˝RiV xmsNRP≤R∂˜Liμj∂ Æ©s…fi™´sL`i‰©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLRiV. xqs≠dsVxms ˙gS™´sWÕ˝‹[ N]LiμR∂Lji¨s ªRΩ™´sV B©±sFnyLRi¯L`iáVgS ™´sWLRiVËNRPV¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sWøyLS¨sı Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V æªΩáVxqsVNRPVLi…ÿLRiV. @≠s¨dsºΩ @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáVø][»¡ A @™´sxqsLRi Æ™s[V GLRiˆ≤R∂μR∂V. Æ©s[LRiVgS A @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™y…ÿáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPV¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiVªyLRiV. @≤R∂≠sÕ‹[ GNRPLigS L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ ™´sVNSLiÆ™s[zqs ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiNTP ªRΩ™´sV LRi™yflÿNRPV @©´sVgRiV©´sLigS \|qs«¡ŸÃ¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLRiV. L][«¡ŸÃ¡ªRΩLRi ¡≤T∂ @NRP‰≤R∂ DLi≤y÷¡= LS™´s≤R∂Liª][GNRPLigS ™´sVVLiμR∂V, ≠sLiμR∂V FyLÌkiáª][ ™´sV«ÿ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLRiV. @LiμR∂VNRPVA©´s™yŒ˝œ¡ßgS @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sLi»¡ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F~LiVV˘Ã¡V, Δÿ◊d¡ {qsryáV BªRΩLRi˙ªy A©´s™yŒ˝œ¡ß NRP¨szmsryÚLiVV. øR¡ºdΩÚ£qsgRi≤`∂ ©´sVLi¬ø¡[ LRi™yflÿ.. ≠sáV\Æ™s©´s NRPáxms ™´sLRiLigRiÕfi @≤R∂™´soÕ˝‹[ ™´sW∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ xqs¯g˝RiQL˝Ri NRP©´sVı øR¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂ ≠dsVμR∂ xms≤T∂Liμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙gS™´sWáV ZNP[Li˙μR∂LigS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ¨sLRiLiªRΩLRiLi μR∂Liμy N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sV•¶¶¶Æμ∂[™±sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi xqsLS*LiVV}ms»¡ ˙gS™´sVLi @LiVVæªΩ[ GNRPLigS @μ≥j∂NSLRi …”¡Li ¡L`i ≤T∂F°Ã¡©´sV ªRΩázmsxqsVÚLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ ¬ø¡ ¡V ªRΩVLi…ÿLRiV. LS«¡NUP∏R∂V IºΩÚŒ˝œ¡ß BªRΩLRi˙ªy NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV A ELji xmsLjixqsLSá\Æ™sxmso NRPÆ©sıQºΩÚ NRPW≤y øR¡W}qs ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. g][μy ™´sLji A™´s÷¡ ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ NRPáxms©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV À‹[»˝¡ Æ™s©´sVNRP æªΩxmsˆ©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªRΩLiNRPVªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS ≠s≠sμ≥R∂ ™´sWLÊSá μy*LS N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @≠s¨dsºΩ @μ≥j∂NSLRiVá @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ ªRΩ™´sV ™y˘FyLS¨sı ¨sLS»¡LiNRPLigS N]©´srygjixqsVÚLi…ÿLRiV. @LiVVμ≥y¤Õ¡[≠ds...? NRPáxms @˙NRP™´sV LRi™y©y©´sV@LjiNRP…ÌÿáLi¤…¡[ A∏R∂VVμ≥yáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y FsÕÿ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©yFs©Ø[ıryL˝RiV A∏R∂VVμ≥y÷¡™´s*Li≤R∂¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV Æ™s[≤R∂VNRPV©yı xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. @¨sı…”¡NUP æªΩgjiLi¿¡ D©´sı xqs¯g˝RiL˝RiV ¨sLS∏R∂VVμ≥R∂LigS FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li @Li¤…¡[ ˙FyflÿFy∏R∂VÆ™s[VNRPμy @¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ xqs¯g˝RiQL˝Ri μy≤T∂ª][ xmsáV™´soLRiV @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV ºdΩ˙™´sLigS ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @˙NRP™´sVLigS @»¡≠ds xqsLixmsμR∂©´sV μ][øR¡VZNPŒ˝œ¡ßªRΩV©´sı xqs¯g˝RiL˝Ri¨s ™´sμj∂÷¡|ms…Ì”¡ Aμj∂™y{qsá\|ms ªRΩ™´sV ˙xmsªyxmsLi øR¡WzmsxqsVÚLi…ÿLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sLi»¡ ¬ø¡LRiVNRPV N][xqsLi @≤R∂≠sÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡©y ©y©y LRiNSáVgS Æ™s[μ≥j∂xqsVÚLi …ÿLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

\lLiªRΩVáDFyμ≥j∂¨s ≠sVLigji©´s |qs«fi ˙xmsæªΩ[˘NRP ALÛjiNRP ™´sVLi≤R∂÷¡ }msLRiVª][ }msμR∂ \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 500 FsNRPLSá @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ ¨sLÙSOTPQfl·˘LigS gRiVLi«¡ŸNRPVLiμj∂. xmsLji˙aRP™´sV ™´s}qsÚ BLi…”¡N]NRP Dμ][˘gRiLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @μ≥j∂ NSLRiVáV AaRP |ms…ÌÿLRiV. lLiLi≤R∂V Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NTP DFyμ≥j∂ ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s ™´sVVLjizmsLiøyLRiV. ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV @xmsˆ ©´sLigS À≥œ¡W≠sV¨s ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ©yáVgRiV GŒ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡©y INRP‰ BLi…”¡NTP NRPW≤y Dμ][˘gRiLi LS¤Õ¡[μR∂V. À≥œ¡W≠sV ™´sW˙ªRΩLi NRPLi|ms¨ds }msLRiV ≠dsVμR∂NRPV ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. '™´sVVLiμR∂VgRi ™´sVVLjizqs©´s @™´sV¯.. xmsLi≤R∂VgRi FsLRiVgRiμR∂©´sı»˝¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi \lLiªRΩVáV À≥œ¡W™´sVVáVF°LiVV.. DFyμ≥j∂F°LiVV DxqsWLRiV™´sVLi»¡V©yıLRiV. NSgjiªyá©´sV μy»¡¨s xmsLji˙aRP™´sV.. \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ BÕÿ DLi¤…¡[ |qs«fiá GLSˆ»¡Vc NSgjiªyá©´sV μy»¡¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´sLiμj∂}ms»¡NRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[gRiá áNRP‰Lixms ÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP 429.12 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ 697 FsNRPLSáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. μR∂aSÀÙÿáVgS ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡Vc©´sı \lLiªRΩVá @\|qs©±Ôs À≥œ¡W≠sV¨s }qsNRPLjiLi¿¡ |qs«fiNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ \Æ™sVxqsL`i @|mnsN`P= FnyLS¯xqsV…”¡NRP Õfi ÷¡≠sVc¤…¡c≤`∂, \Æ™sVxqsL`i B©Ø[ıÆ™s…‘¡c™±s B©±sxmnslLi[¯xtsQ©±s ¤…¡NSıá“¡ }msLRiVª][ À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ˙xms™yxqs À≥ÿLRiºdΩ ∏R∂VVáNRPV C À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. xmnsQo≤`∂ ˙Fy|qszqsLig`iª][Fy»¡V ™´s˘™´sry∏R∂V Aμ≥yLjiªRΩ ™´sVLiμR∂VáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qs xmsLji˙aRP™´sVá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.NS¨ds ©yáVgRiV GŒ˝œ¡ß gRi≤T∂¿¡ ©y Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @LiμR∂VÕ‹[ ™´sV…Ì”¡|msŒ˝œ¡ NRPW≤y ºdΩ∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. \lLiªRΩVáNRPV xqsgRi»¡V©´s FsNRPLSNRPV áORPQ LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, 2009 zmns˙ ¡™´sLji 20©´s NS˘’¡Æ©s[…fi AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms “¡™Ø[«ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. G≤yμj∂Õ‹[}ms @˙gjiÆ™sVLi…fi ˙xmsNSLRiLi xmsLji˙aRP™´sV©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøy÷¡. NS¨ds xqsμR∂LRiV ˙xms™yxqs À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV≤R∂V Bxmsˆ…”¡ xms¨sÆ™sVVμR∂áV |ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. @˙gjiÆ™sVLi…fi ˙xmsNSLRiLi xqsNSáLiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ À≥œ¡W™´sVVáV Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVN][™y÷¡. NS¨ds @μ≥j∂NSLRiVáV C xms¨s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. 2008 @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ |qs«fi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W≠sVNTP LRiW.1.5 áORPQáV, ™´s˘™´sry∏R∂Vπ∏∂WgRi˘Li NS¨s À≥œ¡W≠sVNTP LRiW.65Æ™s[á ø]xmsˆV©´s¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. À≥œ¡W≠sV F°LiVV©´s ˙xmsºΩ NRPV»¡ViLiÀÿ¨sNTP INRP Dμ][˘gRiLi BryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. μk∂Liª][ zmsÃ˝¡Ã¡ “¡≠sªyáV ÀÿgRiVxms≤R∂Vªy∏R∂V¨s AbPLi¿¡ ©´s \lLiªRΩVáV FsÕÿLi…”¡ ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y À≥œ¡W≠sV¨s @xmsˆgjiLiøyLRiV. x.NRPLi|ms¨dsáNRPV À≥œ¡W™´sVVáV B}qsÚ NRP¿¡ËªRΩLi gS xmsLji˙aRP™´sV rÛyzmsLiøy÷¡. ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry* μ≥k∂ ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ºΩLjigji \lLiªRΩVáNRPV B™y*÷¡. NS¨ds @μ≥j∂NSLRiVáV @ ÕÿLi…”¡ ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sı  ¡…Ì”¡ μk∂¨s Æ™s©´sVNRP LS «¡NUP∏R∂V |msμÙR∂á x§¶¶¶xqsÚLi DLiμR∂Æ©s[ @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV.


eT÷&Ée s√»≈£î #˚]q Äغd” ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T HÓ\÷¢s¡T,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº s√&ÉT¶ dü+düú≈£î Ä<ëj·÷ìï ô|+#·&É+, Á|üj·÷DÏ≈£î\ dü+K´qT ô|+#·&É+, e÷{≤¢&Ü*‡q rs¡T, >∑eT´kÕúHê\≈£î ‘·«s¡>± Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î #˚s¡Ã&É+, Áô|’fÒ≥T ãdüT‡\≈£î B≥T>± Äغd” q&É|ü&É+ e+{Ï n+XÊ\ MT<ä Äغd” ãdüT‡\ Á&Ó’es¡¢≈£î »s¡T|ü⁄‘·Tqï •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T HÓ\÷¢s¡T˝À eTT&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. X¯ìyês¡+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï Äغd” Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY {Ï. ≈£îeTs¡j·T´, ÁbÕs¡+_Û+#·>± Äغd” &ç|üP´{° N|òt y˚TH˚»sY &ç .kÕ+Áe÷CŸ Á|ü<Ûëq eø£Ô>± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. yês¡+ s√E\bÕ≥T »]π> á düe÷y˚XÊ˝À¢ 600 eT+~ <ä÷s¡ Á|üj·÷DÏ\ ãdüT‡\ Á&Ó’es¡T¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì Á|ü‘˚´øÏ+∫ Äغd” ø=‘·Ô>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq >∑s¡T&É, Ç+Á<ä, y√˝À«, ìs¡«Vü≤D n+<äT˝À |üì#˚ùd Á&Ó’es¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± á Áf…Æì+>¥qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À Äغd”øÏ s√E≈£î

s¡÷. 15 ø√≥¢ 50 \ø£å\T sêã&ç edüTÔ+&É>± n+<äT˝À HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ qT+∫ s√E≈£î s¡÷. 72 \ø£å\T edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√E eT÷&ÉT \ø£å\ 50 y˚\ øÏ˝ÀMTs¡¢ <ä÷s¡+ Äغd” ãdüT‡\qT q&ÉTdüTÔHêïj·Tì kÕ+Áe÷CŸ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 24 &ç\ø˘‡ , 47 dü÷|üsY \>∑®Ø\T, 96 mø˘‡Áô|dt, ¬s+&É Ç+Á<ä, Äs¡T >∑s¡T&É, 150 |ü˝…¢ yÓ\T>∑T ãdüT‡\T ñHêïj·Tì nHêïs¡T. @|”mdt Äغd” ô|<ä› m‘·TÔq Á|üj·÷DÏ≈£î\ ø√dü+ nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔqŒ{Ïø° Áô|’y˚≥T ãdüT‡\≈£î B≥T>± q&É|ü˝Òø£b˛‘·THêïeTì á $wüj·÷ìï d”]j·Tdt>± rdüT≈£îì Á&Ó’es¡T¢, ø£+&Óø£ºs¡T¢, |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+‘√ Äغd”ì ˝≤uÛ≤˝À¢ ì\bÕ\ì kÕ+Áe÷CŸ ø√sês¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 13, &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ª‘·÷s¡TŒμ˝À eTs√ ¬s+&ÉT yÓT¬s’Hé ùdºwüq¢ @sêŒ≥T #=s¡u≤≥¢ ìj·T+Á‘·D\≈£î {À˝Ÿ Á|ò” 1093 ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ ø√kÕÔ rs¡ÁbÕ+‘ê\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷qT @sêŒ≥T¢ #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·ÔeTe⁄‘√+~. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À yê´|æ+∫ ñqï rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À yÓT¬s’Hé ùdºwüq¢ @sêŒ≥T #˚j·TqT+~. ø±øÏHê&É πø+Á<ä+>± j·÷+ø£πsõ b˛s¡Tº, ø±øÏHê&É d”b˛s¡Tº‡ |ü]~Û˝À yÓT¬s’Hé b˛©dt ùdºwüHé @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. yÓT¬s’Hé, ø√düTº>±s¡T¶ |ü]~Û˝À ñqï HÍø£\≈£î n<äq+>± eTs√ 2 HÍø£\qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ø√qd”eT ÁbÕ+‘ê\˝Àì rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‘˚´ø£ >∑d”Ôì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î 2 yÓT¬s’Hé ùdºwüq¢qT z&É\πse⁄, n+‘·πs«~bÕ˝…+\˝À @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT. á y˚Ts¡≈£î Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À düú\ ùdø£s¡D »]–q yÓ+≥H˚ 3,4 HÓ\˝À¢ yÓT¬s’Hé b˛©dt ùdºwüq¢ ìsêàD≤\qT ÁbÕs¡+ _Û+#˚+<äT≈£î X¯+≈£îkÕú|üq ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q ø=ìï dü+|òüT≥q\ H˚|ü<Ûä´+˝À Ç+{Ï*C…Hé‡ C≤Ø #˚dæq ôV≤#·Ã]ø£\‘√ õ˝≤¢ ‘=+&É+– eT+&É\+, n<ä›]ù|≥ qT+&ç ñbÕŒ&É ø=‘·Ô|ü*¢, mdt.j·÷Hê+,z&É\πse⁄, düœH˚{Ï|ü*¢, n+‘·π s«~ es¡≈£î õ˝≤¢˝À 144 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ñqï düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘ê\ô|’ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫+~. õ˝≤¢˝À >±´dt ìπøå|ü yÓ*øÏr‘· ø±s¡´Áø£e÷\T eTTeTàs¡yÓTÆq H˚|ü<Ûä´+˝À yêDÏ»´ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T, $~Û ìs¡«Vü≤D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Ç‘·s¡ <˚XÊ\qT+&ç |ü\Te⁄s¡T $<˚oj·TT\T õ˝≤¢≈£î sêø£b˛ø£\T

e÷]Ã˝À C≤rj·T kÕúsTT é

#Ódt b˛{°\T lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ #Ódt dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À l•yêDÏ Ç+» ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ k»q´+‘√ 2012 e÷]Ã˝À kÕúìø£+>± C≤rj·TkÕúsTT _ Á>∑÷|t zô|Hé #Ódt b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº õ˝≤¢ #Ódt dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T mdt.q]‡+>∑sêe⁄ (sê») ‘Ó*bÕs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢ &Üs¡T. Äs¡T s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+ #·qTqï á b˛{°\≈£î 300 eT+~ es¡≈£î Ç+≥πsïwü˝Ÿ Á>±+&é e÷düºsY‡‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Á>±+&é e÷düºs¡T¢ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. õ˝≤¢ #Ódt dü+|òüT+ @s¡Œ&çq ø=~› ø±\+˝ÀH˚ |ü\T sêh kÕúsTT b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì, kÕúì ø£+>± C≤rj·TkÕúsTT b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì >∑‘·+˝ÀH˚ ‘êeTT Á|üø£{Ï+#êeTHêïs¡T. Ä y˚Ts¡≈£î á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº $e] +#ês¡T. Ç{°e\ $XÊK|ü≥ï+˝À »]–q n+‘·sê®rj·TkÕúsTT #Ódt b˛{°\ dü+<äs¡“¤+>± C≤rj·T kÕúsTT Á>∑÷|t _ zô|Hé #Ódt b˛{°\qT eTq sêh+˝À ìs¡«Væ≤+#˚<äT≈£î Ä˝Ÿ Ç+{Ïj·÷ #Ódt ô|ò&ÉπswüHé nqTeT‹+∫+<äHêïs¡T. Á|ü‹cÕ˜ ‘·àø£+>± á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì, õ˝≤¢ yêdüT\T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

sêhkÕúsTT b˛{°\≈£î õ˝≤¢ »≥Tº m+|æø£ lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): sêh kÕúsTT Äs¡ÃØ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ õ˝≤¢ »≥TºqT dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ ø±s¡´ìs¡«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.b˛*Hêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêh kÕúsTT b˛{°\T á HÓ\ 14 qT+&ç 16e ‘˚Bes¡≈£î $»j·Tyê&É˝À »s¡>∑qT HêïsTT. b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î >±qT 17 @fi¯¢˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\ õ˝≤¢ »≥T¢>± m+. kÕsTT≈£îe÷sY, ¬ø.‘˚», m+.ùV≤eT+ ‘·≈£îe÷sY, ¬ø.πse‹, _. CÀ´‹, 14@fi¯¢˝À|ü⁄ $uÛ≤>∑+˝À mdt. Á|üø± X¯sêe⁄, mdt.ns¡TDY, m.Äq+<äsêe⁄, mdt. \ø£åà Dsêe⁄, mdt.|üeHé, mdt,sêC≤sêe⁄, õ.Á|æ j·T+ø£, m.uÛÑyê˙, mdt.>±j·TÁr m+|æø£ j·÷´ s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&Üø±s¡T\+‘ê Hê\T>∑T ns¡Ω‘· |üÁ‘ê\T, ej·TdüT‡ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T, ¬s+&ÉT bÕdtb˛{À ôd’E b˛{À\‘√ á HÓ\ 13q eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î ÄeT<ë\e\dü (lø± ≈£îfi¯+ s√&ÉT¶) ¬s’˝Ò«ùdºwüHé e<ä› Vü‰» s¡Tø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

15 qT+∫ HÓ\÷¢s¡T˝À C≤uŸ y˚Tfi¯ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ #·+&É+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫q sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä áHÓ\ 15 qT+∫ yÓTkÕà ÁbÕC…≈£îº Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤uŸ y˚Tfi¯ ìs¡«Væ≤+#ê&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæ+~. ø±s¡´Áø£eT+ ¬s+&ÉTs√ E\ bÕ≥T »s¡T>∑T‘·T+~. õ˝≤¢˝Àì Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&Éfi¯¢˝À HÓ\ø=*Œq 21 ô|<ä› |ü]ÁX¯eT˝À¢ 51 y˚\ 500 eT+~ ìs¡T <√´>∑T\≈£î 2014 Hê{ÏøÏ ñ<√´>±\T Çyê«\ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ \ø£å´+>± ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ïπø >∑T]Ô+∫q 21 |ü]ÁX¯eT˝À¢ U≤∞>± ñqï ñ<√´>±\ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _. l<ÛäsY á ìy˚~ø£ ≈£L&Ü ‘Ó|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. á Á|üø±s¡+ 2011-12 dü+e‘·‡sê\T >±qT 12 y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTì HÓ\÷¢s¡T ‘·&É eT+ &É\+˝À @sêŒf…Æq #Ó’Hê <˚XÊìøÏ #Ó+~q ÄbÕ∫ ã÷≥¢ ø£+ô|˙˝À¢ 5 y˚\ eT+~ ñ<√´ >±˝À¢ #˚s¡>± $T–‘· |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñ<√´>± ø£\Œ q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTkÕà Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ñ<√´>±\ neø±XÊ\qT ìs¡T<√´>∑\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø±s=ŒπswüHé ø£$TwüqsY n+»H˚ j·TT\T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

kÕ–+#˚ neø±XÊ\T eTTeTàs¡eTe⁄‘·THêïsTT. ø±øÏHê&É düeTTÁ<ärs¡+˝À &û|t yê≥sY b˛s¡Tº ìs¡«Væ≤+#˚ ø±øÏHê&É d” b˛sYº‡ *$Tf…&é, n+<äT˝À düuŸ ø±+Á{≤≈£îº\T ìs¡«Væ≤+#˚ $<˚o ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\ sêø£b˛ø£\T n~Ûø£eTj·÷´sTT.‘êfi¯¢πse⁄ eT+&É\+ @{ÏyÓTT>∑˝À e⁄qï ]\j·THé‡, ø√qd”eT ÁbÕ+‘ê\˝À >±´dt yÓ*øÏr‘· ø£+ô|˙\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düMTøÏå+ #·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ø±øÏHê&É düeTTÁ<ä rs¡+‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ç‘·s¡ rs¡ ÁbÕ+‘· Á>±e÷\‘√ bÕ≥T, yê&Éπse⁄ düeTTÁ<ä+˝À »s¡T|ü⁄‘·Tqï düVü≤»yêj·TTe⁄ ÄsTT˝Ÿ ìπøåbÕ\qT yÓ*øÏrùd ÁbÕ+‘ê\˝À ì|òü÷ |ü{Ïwüºe+‘·+ #˚j·TqTHêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À l\+ø£ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç eT‘·‡´ø±s¡T\T rs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø√düTº>±s¡T¶ b˛©düT\≈£î <=]øÏq H˚|ü<Ûä´+˝À õ˝≤¢˝Àì eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T, #˚|ü\ y˚≥≈£î yÓfi‚¢ uÀ≥¢≈£î ]õÁùdºwüHé ‘·|üŒìdü] #˚j·TqTHêïs¡T. |òæwæ+>¥ uÀ≥¢qT ‘·ìF #˚ùd $<Ûä+>± yÓT¬s’Hé b˛©düT\T >∑d”Ô\qT eTTeTàs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T.Ç{°e\ ø√dtº >±s¡T¶, yÓT¬s’Hé ùdº{Ÿ Ç+{Ï*C…Hé‡, Ç+{Ï*C…Hé‡, eT‘·‡´XÊK, ˇmHéõdæ, õmdt|ædæ, ]\j·THé‡ n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‹ 3 HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] düe÷y˚X¯yÓTÆ rs¡ ÁbÕ+‘ê\ ì|òü÷ e´edüúô|’ nÁ|üeT‘·Ô+ #˚ùd˝≤ düMTøå± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê e#˚à düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± bÕøÏkÕÔHé, ã+>±¢<˚XŸ, #Ó’Hê <˚X¯düTÔ\ ø£<ä*ø£\ n+X¯+ Á|ü<ÛëqeTe⁄‘√+~. Ç{°e\ l\+ø£ qT+∫ e∫Ãq X¯s¡D≤s¡Tú\qT eT‘·‡´ø±s¡T\T >∑T]Ô+∫q $<Ûä+>±H˚ dü+|òüT

e´‹πsø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\‘√ #=s¡u≤≥T<ës¡T\T @ s¡÷|ü+˝À e∫ÃHê eT‘·‡´ø±s¡T\T >∑T]Ô+∫ ø√dtº>±sY¶, b˛©düT j·T+Á‘ê +>±ìøÏ düe÷#ês¡$T#˚Ã˝≤ yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À nqTe÷ HêdüŒ<ä e´≈£îÔ\T dü+#·]+∫Hê Ä düe÷#êsêìï ‘·ø£åD+ b˛©düT\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√qTHêïs¡T. ã˝>±\‘√ rs¡ ÁbÕ+‘· eTTK´ Á>±e÷˝À¢ b˛©düT\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »] –+~. yÓT¬s’Hé ø√dtº>±s¡T¶ b˛©düT\T Á|ür>∑+≥≈£î ø±øÏHê&É b˛s¡Tº, &û|t yê≥sYb˛s¡Tº ‘·~‘·s¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑d”Ô ‹]π>˝≤ @sêŒ≥¢qT eTTeTàs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Vü≤À|t ◊˝≤+&é ˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£ <äfi≤\qT ìj·T$T+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+{Ï*C…Hé‡ XÊK #˚dæq dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î rs¡ÁbÕ+‘·+ qT+&çm≥Te+{Ï ñÁ>∑yê<ä #·s¡´\qT |üdæ>∑{Ϻq ‘·ø£åDy˚T ì|òü÷ $uÛ≤>∑+ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£îH˚$<Ûä+>± ‘·ØŒ¤<äT Çe«qTHêïs¡T. Á|ürs√E rs¡ ÁbÕ+‘ê\ ì|òü÷ n+XÊ\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]o*dü÷Ô dü+ã+~Û‘· $uÛ≤>±\‘√ düMTø£å düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ë«sê uÛÑÁ<ä‘ê n+XÊ\qT |ü{Ïwüº+ #˚j·TqTHêïs¡T. rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À $<˚oj·TT\T, nqTe÷HêdüŒ<ä e´≈£îÔ\T ‘ês¡dü|ü&ç‘˚ Á|ü»\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Ç#˚Ã+<äT≈£î {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãsY 1093ì @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. Á|ü»\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ {À˝ŸÁ|ò”øÏ düe÷#ês¡+ Ç#˚Ã+<äT≈£î Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À yÓT¬s’Hé, ø√düTº>±s¡T¶ b˛©düT\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

$$<Ûä |ü<∏äø±\ô|’ ø£˝…ø£ºsY düTBs¡È #·s¡Ã HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 14,15 ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _. l<ÛäsY ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> ø£˝…ø£ºs¡¢ düe÷y˚XÊìøÏ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì $$<Ûä XÊK\‘√ ¬s+&ÉT s√E\T>± Äj·Tq düTBs¡È+>± #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{Ï kÕ]>± Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï düe÷y˚X¯+ ø±e&É+ e\¢ Äj·Tq á düe÷y˚XÊìøÏ |üP]úkÕúsTT˝À #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À neT\T ne⁄‘·Tqï C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+, Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD+, Ç+~s¡eTà, ô|q¸qT¢, sêJyé Äs√>∑´l, ¬s’‘·T\≈£î @&ÉT >∑+≥\ $<äT´‘Y, bı<äT|ü⁄\ø°Î >∑èVü‰\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T, sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T, ‘ê>∑T˙{Ï |ü]dæú‹ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ MT<ä Äj·Tq eTTK´eT+Á‹øÏ ˇø£ ìy˚~ø£qT düeT]Œ+#˚ neø±X¯+ ñ+~. n˝≤π> C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À »]–q neø£‘·eø£\ô|’

Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº kÕ]+#·&É+‘√ <ëìô|’ ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY ìy˚~qT düeT]ŒkÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ø£˝…ø£ºsY ìs¡«Væ≤+∫q ]©yé MT{Ï+>¥≈£î õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY »]|æq düe÷y˚X¯+˝À n+XÊ\T ãj·T≥≈£î sêì«≈£î+&Ü C≤Á>∑‘· |ü&É&É+‘√, »s¡>∑uÀj˚T düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY eTTK´eT+Á‹øÏ düeT]Œ+#·uÀj˚T ìy˚~ø£\ô|’H˚ n+<ä]<äèwæº HÓ\ø=+~. <ëìøÏ‘√&ÉT ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ñ|ü mìïø£\T sêe&É+ n˝≤π> kÕúìø£ dü+düú\≈£î ≈£L&Ü mìï\≈£î ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+#·&É+‘√ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé düVü‰ >∑÷&É÷s¡T, ø±e*, yÓ+ø£≥–], eTTì‡bÕ*{°\˝À mìï\T ø=‘·Ô>± Ä‘·à≈£Ls¡T ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+qT eTTì‡bÕ*{°>± @sêŒ≥T #˚j·÷\qï Á|ü‹bÕ<äqô|’ #·s¡Ã\T ≈£L&Ü »s¡π> neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T $qTø=+&É,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ q÷‘·q õ˝≤¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eT+Á‹ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. ô|<ä› õ˝≤¢\ e\¢ <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\≈£î nkÂø£s¡´+>± ñ+<äì nHêïs¡T. sêh+˝À @&ÉT ø=‘·Ô õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚dæ n+<äCÒ j·TqTqï≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. 1982 uÛÑeq+ yÓ+ø£Á{≤+ eTTK´eT+Á‹>± ñqï Vü≤j·T+˝À qs¡‡sêe⁄ù|≥, e÷sêÿ|ü⁄s¡+, $Tsê´ \>∑÷&É ¬syÓq÷´ &ç$»q¢qT ø£*|æ

Hê>±s¡T®q kÕ>∑sYqT õ˝≤¢ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘êC≤>± e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é kı+‘· }s¡T >∑Ts¡TC≤\qT õ˝≤¢ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. qs¡‡sêe⁄ù|≥, >∑Ts¡C≤\, e÷#·s¡¢, $qTø=+&É, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì mÁs¡>=+&É bÕ˝…+, e÷sêÿ|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ\qT ø£*|æ õ˝≤¢>± @sêŒ≥T #˚ùd˝≤ Á|ü‹bÕ<äq\T ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. –]»qT\T m≈£îÿe>± ñqï ÁbÕ+‘ê\qT õ˝≤¢>± @sêŒ≥T #˚dæq≥¢sTT‘˚ –]»qT\T n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚dæqyês¡eTe⁄‘êeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.

bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À düeTdü´\ Vü‰˝Ÿº &çÄsYm+≈£î |ü\Te⁄s¡T $q‘·T\ yÓ\T¢e $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûë- ˇ&çcÕ dü]Vü≤<äT›˝À ñqï bÕs¡«r|ü⁄s¡+ {ÖHé ¬s’˝Ò«ùdºwüHé m+‘√ eT+~ ˝…’Hé yê´bÕs¡düTÔ\≈£î ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆ+<äì, á ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À Ç{°e\ ì*|æy˚dæq bÕ]‡˝Ÿ ãTøÏ+>¥ düØ«dtqT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T <ë«s¡|ü⁄¬s&ç¶, »>∑BXŸ, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ e÷J m+|”, {°&û|” H˚‘· &Üø£ºsY &ç$õ X¯+ø£s¡sêe⁄\T ádüTº ø√düTº ¬s’˝Ò« $XÊK|ü≥ï+ &çÄsYm+ ø±oHê<ÛéqT ø√sês¡T. bÕs¡«r|ü⁄s¡+ n~Ûø±s¡ |üs¡´≥qô|’ e∫Ãq Äj·Tìï ø£*dæ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T düeTdü´\ô|’ |ü≥ºD+˝Àì |ü\Te⁄s¡T $q‘·T\T n+~+#ês¡T. bÕs¡«r|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+˝À ì*|æy˚dæq ‘·‘êÿ˝Ÿ ùde\qT ‹]– |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì, &ç$»q˝Ÿ y˚TH˚»sY≈£î Á|ü‹bÕ<äq #˚j·TeTì õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T <ë«s¡|ü⁄¬s&ç¶ »>∑BXŸ Äj·Tìï ø√sês¡T. n˝≤π> $XÊK|ü≥ï+ qT+&ç bÕs¡«r|ü⁄s¡+ e#·TÃ≥≈£î ñ<äj·T+ 8 qT+∫ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ eT<Ûä´ bÕdæ+»sY

düØ«düT\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q yÓ’C≤>¥ qT+&ç bÕs¡«r|ü⁄s¡+ e#˚à Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, á eT<Ûä´ düeTj·T+˝À yÓ’C≤>¥ qT+&ç bÕs¡«r|ü⁄s¡+ MT<äT>± ˇ&çcÕ ÁbÕ+‘êìøÏ bÕdæ+»sY ¬s’fi¯ófl ‹|ü⁄Œ≥≈£î Á|ü‹bÕ~+#ê\ì Äj·Tìï \j·THé‡ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T #Óø±ÿ yÓ+ø£Á{≤e⁄ ø√sês¡T. n˝≤π> bÕs¡«r|ü⁄s¡+ qT+∫ n~Ûø£ Á|üj·÷D°≈£î\T >∑‘·+˝À ø£+fÒ ‘·s¡#·÷ ø±o yÓfi¯óÔHêïs¡ì, Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´s¡Δ+ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ MT<äT>± ø±o yÓfi¯ó¢≥≈£î ¬s’\T Á|üj·÷D kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ¬s’˝Ò« &çÄsYm+ ø±oHê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À yÓ÷&É˝Ÿ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé @sêŒ≥T¢≈£î nqTyÓ’q |ü]dæú‘·T\ô|’ düπs« #˚j·÷\ì πø+Á<äeT+Á‹ øÏXÀsY #·+Á<ä<˚yé Ä<˚•+#·&É+‘√ bÕs¡«r|ü⁄s¡+-u…\>±+ ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢ eT<Ûä´ q÷‘·q yÓ÷&É˝Ÿ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé @sêŒ≥T≈£î nqTyÓ’q düú˝≤ìï düπs« #˚dæ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY≈£î Á|ü‹bÕ~+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

$<ë´s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD≈£î j·TT{Ïm|òt ø£èwæ Á|üX¯+dü˙j·T+: &çÇz eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD≈£î j·TT{Ïm|òt #˚düTÔqï ø£èwæ Á|üX¯+dü˙j·TeTì õ˝≤¢$<ë´XÊU≤~Ûø±] eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì mHéõz Vü≤À+˝À j·TT{Ïm|òt õ˝≤¢ $düÔè‘·kÕúsTT ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿs¡sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± &çÇz eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\ dü+πøåe÷ìøÏ j·TT{Ïm|òt ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. j·TT{Ïm|òt sêh >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT dæôV≤#Y düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢øå±´ìï M&ÉHê&Ü\ì nHêïs¡T. uÛ≤wü |ü+&ç‘·T\T, |æm{Ï b˛düTº\ n|tÁπ>&é, nÁ|ü+{°dt $<Ûëq+ s¡<äT›, 2008 &çmd”‡ {°#·s¡¢≈£î |üP]Ô J‘ê\ ô|+|ü⁄, ôdŒwü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î, –]»q dü+πøåeT {°#·s¡¢≈£î H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT≥T¢ eT+ps¡T˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ Á|ü<ä]ÙdüTÔ+<äHêïs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ j·TT{Ïm|òt ìs¡«Væ≤düTÔqï b˛sê≥+˝À bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù –]<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çôd+ãsY 18q ø±øÏHê&É˝À eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\ sêh dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] |æ.nbÕŒsêe⁄, õ˝≤¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.lsêeT÷à]Ô, mdt.øÏXÀsY≈£îe÷sY, ÄsY. yÓ÷Vü≤qsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊ø£´ ñ<ä´e÷\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+ lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø=yê«&É nDT$<äT´‘Y πø+Á<ëìøÏ e´‹πsø£+>± ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.>√$+<äsêe⁄, dæ|æm+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T |æ.bÕbÕsêe⁄, õ$m eT÷]Ô ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕúìø£ @&ÉT s√&É¢ ≈£L&É*˝À nDT $<äT´‘Y πø+Á<ëìøÏ e´‹πsø£+>± sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ uÛÑ÷ø£+bÕ\ CÀHé nì, Çø£ÿ&É nDT $<äT´‘Y πø+Á<ä+ ì]àùdÔ Á|üe÷<äø£s¡eTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nyÓT]ø£Hé düÁe÷» yê<äT\ wüs¡‘·TÔ\≈£î j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ˝§+–b˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. nyÓT]ø±˝À 1979 dü+e‘·‡s¡+˝À Á‹yÓTÆ˝Ÿ ◊˝≤+&é nDT $<äT´‘Y Á|üe÷<ä+ »]–q ‘·sê«‘· nyÓT]ø±˝À nDT $<äT´‘Y πø+Á<ë\T eT÷dæy˚XÊs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]wü‘Y˝À nDT $<äT´‘Yπø+Á<ëìøÏ e´‹πsø£+>± rsêàHê\T #˚dæHê ≈£L&Ü j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ nDT $<äT´‘Y πø+Á<ä+ ô|≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ Ä+Á<Ûä ø√dü+ ñ<ä´$T<ë›+:_C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <äTsêZsêe⁄ lø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ Ä+Á<Ûä ø√dü+ ñ<ä´$T<ë›eTì, eTq ÁbÕ+‘êìï eTqy˚T n_Ûeè~Δ #˚düT≈£î+<ëeTì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <äTsêZsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕ\ø=+&É &ç$»Hé πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D, düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷\ q&ÉTeT yÓ÷düb˛≈£î+&Ü á ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\qT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T>±, kÕeTs¡dü´+>± $&çb˛‘˚ ‘Ó\+>±D Äø±+ø£å HÓs¡y˚s¡&É+‘√ bÕ≥T Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT, ñ‘·Ôsê+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\˙ï nq‹ ø±\+˝ÀH˚ |ü⁄s√>∑‹ kÕ~ÛkÕÔj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sê»ø°j·T H˚‘·\T ‘·eT dü«Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ z≥T sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä @s¡Œ&ç‘˚ y˚˝≤~ ø√≥¢ e´j·T+‘√ ø=‘·Ô sê»<Ûëì ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, \ø£å˝≤~ eT+~øÏ ñbÕ~Û, ñ<√´>±eø±\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tyê&É, sê»eT+Á&ç, ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ ‘·~‘·s¡ q>∑sê\T n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ø√kÕÔ˝À nbÕs¡+>± ñqï düVü≤» yêj·TT ì\«\ Ä<Ûës¡+>± >±´dt Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\T, $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\ n_Ûeè~ΔøÏ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _C…|æ øÏkÕHé yÓ÷sêà õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.|üèB∏«sêCŸ, j·TTeyÓ÷sêà õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.X¯+ø£s¡sêe⁄, bÕ\ø=+&É eT+&É\ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTõd”º]j·T˝Ÿ <äsê´|ü⁄Ô ã÷≥ø£+ dæ{Ï+>¥ »&箑√ $#ês¡D »s¡bÕ* lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì k˛+ù|≥˝À p˝…’ 14 dü+|òüT≥qô|’ á HÓ\ 14, 21 ‘˚B˝À¢ì f…ø£ÿ*˝À yÓTõd”º]j·T˝Ÿ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥Tº |üÁ‹ø£˝À¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡ì Bìì ‘êeTT ãVæ≤wüÿ]düTÔHêïeTì |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛+ù|≥ <∏äs¡à˝Ÿ e´‹πsø£ Bøå± •_s¡+ e<ä› ñ‘·Ôsê\ yÓ+ø£qï n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _.&Ûç©¢sêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï.sêe÷sêe⁄, Hêj·T≈£î\T {Ï.#·+Á<äj·T´, düT+<äs¡sêe⁄, m+.sê|òüTej·T´ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+|òüT≥q »]– 17 HÓ\\ ‘·sê«‘· $#ês¡D »s¡|ü&É+˝À Ä+‘·s¡´y˚T$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. p˝…’ 14 dü+|òüT≥q‘√ bÕ≥T yÓTT‘·Ô+ <∏äs¡à˝Ÿ e´eVü‰sêìøÏ n|üŒ{Ï ø£˝…ø£ºsY, n|üŒ{Ï md”Œ˝Ò u≤<ÛäT´\ì, ‘êeTT p´&çwæj·T˝Ÿ $#ês¡D ø√sêeTì, ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô‘√ ‘·‘·‡e÷q n~Ûø±s¡T\T ø£*–q e´øÏÔ‘√ $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì ‘·eT Á|ü<Ûëq &çe÷+&é nì nHêïs¡T. yÓTõd”º]j·T˝Ÿ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫q+<äTq ‘êeTT e´‹πsøÏdüTÔHêïeTHêïs¡T. á ã÷≥ø£|ü⁄ <äsê´|ü⁄Ô\qT ‘êeTT ãVæ≤wüÿ]düTÔHêïeTHêïs¡T. b˛©düT\T, n~Ûø±s¡T\T ô|{Ϻq ∫Á‘·Væ≤+dü\‘√ ∫‹øÏb˛sTT ñqï ;\ ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT eTqTwüß\T>± >∑T]Ô+∫ z<ës¡Ãe\dæ+~ b˛sTT düT<ä÷s¡ÁbÕ+‘·+˝À <äsê´|ü⁄Ô\ ù|s¡T‘√ eTs√ ≈£îÁ≥≈£î ‘Ós¡rj·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T.

‘·bÕ˝≤ düeTdü´\ô|’ bò˛Hé #˚j·T+&ç lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·bÕ˝≤ XÊK ùde\T eT]+‘· |ü{Ïwüº|ü]#˚ $<Ûä+>± Ä XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. bò˛Hé #˚ùdÔ düeTdü´\T ‘·ø£åD+ |ü]wüÿ]kÕÔeTì uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì sêC≤+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä XÊK dü÷|üsYf…+&Ó+{Ÿ õ. Á|ükÕ<äu≤ãT Ä{≤¢&ÉT‘·÷ m˝≤+{Ï düeTdü´ m<äT¬s’Hê H˚s¡T>± 9440434789 q+ãsY≈£î |òæsê´<äT #˚j·Te#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·bÕ˝≤ XÊKqT Á|ü»\≈£î eT]+‘· #˚s¡Te #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº Äj·Tq $e]+#ês¡T. ‘·«s¡˝À m{Ïm+\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔHêïeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+ ø£+fÒ ÄsY&ç e&û¶ XÊ‘·+ ô|]–+<äì, 7.5 XÊ‘·+ qT+&ç 8 XÊ‘êìøÏ ô|+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. m+◊mdt e&û¶ 8.2 XÊ‘êìøÏ ô|]–+<äHêïs¡T. ø√sY u≤´+øÏ+>¥ kı\÷´wüHé˝À uÛ≤>∑+>± <˚X¯+˝Àì 1.60 \ø£å\ XÊK\T ø£+|üP´≥Øø£s¡D »]–+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ç+≥sYH˚wüq˝Ÿ eT˙ Á{≤Hé‡|üsY dædüº+ (◊m+{Ïmdt) $<Ûëq+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT Á|ü<Ûëq, 63 ñ|ü XÊK\qT ø£+|üP´≥Øø£]+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m\Áø±ºìø˘ eT˙ Ä&ÉsY (Çm+z) $<Ûëq+˝À ‘·ø£åD+ #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, ‘·≈£îÿe ø£MTwüHé‘√H˚ á ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃeTHêïs¡T.

u§‘·‡ Vü≤j·÷+˝À õ˝≤¢≈£î ˇq>∑÷]+<˚$T ˝Ò<äT: d”|”◊ m|æm+\≈£î sê»<Ûëì˝À •ø£åD $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ e\q |ü]ÁX¯eT\T, $T\T¢\T eT÷‘·|ü&É&É+ e\q ñbÕ~Û ø=˝ÀŒsTT ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\T M~Ûq |ü&ÉT‘·THêïj·Tì d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Çø£ÿ&É d”|”◊ >∑»|ü‹q>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 9e eTVü‰düuÛÑ˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æm-2, sêh+˝À ø±+Á¬>dt ¬s’‘·T, ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. e], #Ós¡≈£î |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔ+fÒ á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äHêïs¡T. ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T õ˝≤¢˝À HÓ\ø=Hêï

eT+Á‹øÏ Ä ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ê\qï <Ûë´dü ˝Òø£b˛sTT+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. õ˝≤¢ eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Vü≤j·÷+˝À õ˝≤¢˝À @ ˇø£ÿ |ü]ÁX¯eT ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. Äj·Tq≈£î, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î |ü<äe⁄\T <äø±ÿj˚T ‘·|üŒ Á|üC≤ düeTdü´\T @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n|üŒ\ Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø£+&Ü|ü⁄ Á|ükÕ<äsêe⁄, ˇ$Tà s¡eTD, >∑»|ü‹q>∑s¡+ ÁbÕ+rj·T ø±s¡´<ä]Ù sêe÷sêe⁄, j·TTe»q düe÷K´ Hêj·T≈£î\T sêeTTHêj·TT&ÉT, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): sêh sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é Ç+~sêÁø±+‹ |ü<Ûä+ m|æm+\≈£î Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT á HÓ\ 13 qT+&ç 16e ‘˚Bes¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\ m|æm+\≈£î ˇπøkÕ] •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø±>± á y˚Ts¡≈£î m|æm+\T ôV’≤<äsêu≤<é≈£î |üj·TqeTe⁄‘·THêïs¡T.

◊{Ï&çm bÕ\ø£ eT+&É* düe÷y˚X¯+ 20øÏ yêsTT<ë lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): d”‘·+ù|≥ düeTÁ>∑ –]»Hê_Ûeè~Δ dü+düú bÕ\ø£ eT+&É* düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 20e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚j·T&É+ »]–+<äì ◊{Ï&çm ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] ¬ø.düT˙˝Ÿsê»≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. bÕ\ø£ eT+&É* düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 14e ‘˚Bq »s¡bÕ\ì yÓTT<ä≥ ìs¡ísTT+#êeTì nsTT‘˚ dü+düú n<Ûä´≈£åî˝…’q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi≤¢*‡ ñqï+<äTq bÕ\ø£ eT+&É* düe÷y˚X¯+ yêsTT<ë y˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á e÷s¡TŒqT Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T, düuÛÑT´\T >∑eTì+∫ 20e ‘˚Bq »]π> düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

ªeT˝…¢e÷\μ≈£î ¬s&ç¶ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|ü+ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\≈£î õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ »≥Tº m+|æø£ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK dæ˙ ìsêà‘·, s¡#·sTT‘· ªeT˝…¢e÷\μ m+mdt.¬s&ç¶ eTè‹ |ü≥¢ ¬s&ç¶ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. m+mdt¬s&ç¶ |ü\T $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡ì, n+<äT˝À m≈£îÿe>± düe÷C≤ìøÏ $\Te\‘√ ≈£L&çq dü+<˚XÊìï n+~+#ês¡Hêïs¡T. Äj·Tq eTè‹ dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î rs¡ì ˝À≥ì ¬s&ç¶ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ø=+&ÉM{Ï ¬s&ç¶ düuÛÑT´\T sö‘·T uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤

ñ+&É>±, m+mdt¬s&ç¶øÏ, $»j·Tq>∑sêìøÏ $&ÉBj·Tsêì nqTã+<Ûä+ ñ+~. eTVü‰ø£$ >∑Ts¡C≤&É ù|s¡T MT<ä >∑Ts¡C≤&É kÕ+düÿè‹ø£ düe÷K´ Á|ü‹ @{≤ kÕVæ≤r #Ó’‘·q´H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Á|üeTTK s¡#·sTT‘·qT >∑Ts¡C≤&É _s¡T<äT‘√ düHêàìdüTÔ+~. á >ös¡yêìï n+<äT≈£îqï yê]˝À m+mdt¬s&ç¶ ˇø£s¡T. Ä $<Ûä+>± >∑Ts¡C≤&É |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äT≈£îqï eT˝…¢e÷\≈£î, $»j·Tq>∑s¡ kÕVæ≤r ˝Àø±ìøÏ Äj·Tq eTè‹ rs¡ì˝ÀfÒ.

lø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\˝À á HÓ\ 17 qT+&ç 19e ‘˚Bes¡≈£î sêhkÕúsTT eTVæ≤fi≤ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°\T »s¡>∑qTHêïsTT. b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î m+|æ¬ø’q õ˝≤¢ »≥TºqT Vü‰´+&éu≤˝Ÿ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ◊.>ö]X¯+ø£sY, ø±s¡´ìs¡«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù m+.mdt.dæ.X‚KsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢ »≥Tº düuÛÑT´\T>± |æ.eTVü≤\øÏåà, mHé.uÛ≤>∑´\øÏåà, m+.uÛ≤s¡‹, õ.s¡e÷, yÓ’.^‘ê≈£îe÷], ◊.ø£$‘·, C….Á<ëøå±sTTì, mdt. dü+‘√wæ≈£îe÷], neTs¡, uÛ≤sêZ$, m+.>ö] m+|æ¬ø’q≥Tº $e]+#ês¡T.


6

|üX¯óe⁄\ <ëD≤ |ü+|æD°: @&û <˚es¡ø=+&É &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« |üX¯óyÓ’<ë´XÊK n~Ûø±] Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+Hê&ÉT <ëD≤ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @&û Vü≤]Vü≤s¡Hê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|j·T´ <ä÷&É\≈£î, ø£èÁ‹eT >∑s√“¤‘·Œ‹Ô Ç+»ø£åHé <ë«sê |ü⁄{Ϻq ô|j·T´<ä÷&É\qT eT+&É\+˝À Çs¡yÓ’ eT÷&ÉT <ä÷&É\qT >∑T]Ô+#ês¡T. á ô|j·T´ <ä÷&É\qT eT+&É\+˝À Çs¡yÓ’ eT÷&ÉT <ä÷&É\qT >∑T]Ô+#ês¡T. á ô|j·T´ <ä÷&É\≈£î 2 qT+&ç 3 HÓ\\ ej·TdüT‡ e#˚Ã+‘· es¡≈£î 7,300 s¡÷.\T KØ<äT #˚dæ <ëq

ñ∫‘·+>± Á|üuÛÑT‘·«+ |üX¯óyÓ’<ä´XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø√ÿ ≈£î≥T+&ÜìøÏ ¬s+&ÉTbÕ&ç|üX¯óe⁄\ô|’ 5% dü_‡&ûô|’ ˇø£ÿ dü+e‘·‡sêìøÏ 2.75% Á|”$Tj·T+ , 3 dü+e‘·‡sê\≈£î 7% Á|üy˚Tj·T+ #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹bÕ&ç |üX¯óe⁄ ¬s’‘·T ‘·eT yÓTTø£ÿ bÕ&ç|üX¯óe⁄\≈£î ÇqT‡¬sqT‡ ‘·|üŒìdü]>± #˚sTT+#·T≈£î+fÒ Ä|ü<ä ø±\+˝À qwüºb˛≈£î+&Ü ñ+≥T+<äHêïs¡T. $esê\ ø=s¡≈£î düMT|ü+˝Àì |üX¯ó yÓ’<ä´XÊK n~Ûø±]ì dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq <ÛÓ’bÕ&ç ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, &çôd+ãsY 13, 2011

62,250 s¡÷bÕj·T\T |ò”E s¡÷|ü+˝À e∫Ã+<äHêïs¡T. Hê\T>∑T $&ÉT‘·\ <ë«sê nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï eT÷ &ÉT $&ÉT‘·\T <˚Vü≤ <ës¡T&ÛÉ´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nKs¡Tq »qs¡˝Ÿ, ø£¬s+{Ÿ mô|ò’sY‡ô|’ sê‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. m+|æ¬ø’Hê yê]øÏ ô|òº|òü+&é, ø±+&Ó{Ÿ Áf…Æ˙b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ≈£î m+|æø£ #˚dæ HÓ\≈£î 4y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq •ø£åD ø±\+˝À #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.•ø£åD ø±\+ |üP]Ô nsTTq |æ<ä|ü ìj·÷eTø£|ü⁄ ñ‘·Ôs¡T« \T n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ md”Œ \ø°åàq]‡+Vü≤, &çmd”Œ Áoìyêdtsêe⁄, dü+‘√wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&ç õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê* ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ {°&û|” <Ûäsêï ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ nì #ÓãT‘·Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü+ #˚düTÔqï<äì {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ô|<ä›|ü*¢ myÓTà˝Ò´ ∫+‘·ø=+&É $»j·Ts¡eTD≤sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô {°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ø£Ø+q>∑sY˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ uÛ≤Ø>± e∫à <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#êì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ \T ñqï ÁbÕ+‘ê\H˚ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ês¡ì, Ç~ dü¬s’q~ ø±<äì, õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü]|ü&Ü ø£¬s+{ŸqT ≈£L&Ü düs¡|òüsê #˚j·÷\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&ûô|’ $‘·ÔHê\T, |üP]Ô kÕúsTT˝À u≤´+≈£î s¡TD≤\qT Ç∫à ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·TqT Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ˇø£ÿHê&ÉT ≈£L&Ü ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢˝Ò<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. n˝≤π> |ü‹Ô ¬s’‘·T\qT ≈£L&Ü Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T.

ô V ≤˝Ÿ Ô ô d +≥s¡ ¢ ˝ À |ü ì #˚ d ü T Ô q ï yê]øÏ J‘ê*e«+&ç #·s¡´\T rdüTø√yê* <˚es¡ø=+&É &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷q+ dæ+&çπø≥T>± @s¡Œ&ç n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À $<ë´s¡Tú\T e<ä› Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡H˚ @◊mdtm|òt ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÇHé#ÛêØ® y˚eTT\sêE nHêïs¡T. Äj·Tq k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø£|ò”E\T edü÷\T #˚dæ Áô|’y˚≥T e÷J e÷q´+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ dü¬s’˙ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T

ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ns¡“Hé ôV≤˝ŸÔ ôd+≥s¡¢˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\≈£î @&ÉT HÓ\\ qT+∫ J‘ê\T n+<ä&É+˝Ò<äì d”|”m+ H˚‘· kÕs¡+>∑bÕDÏ, y˚DT ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ d”|”m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± kÕs¡+>∑bÕDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ns¡“Hé ôV≤˝ŸÔ ôd+≥s¡¢˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\≈£î J‘ê\T n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñHêïj·Tì, n$≈£L&Ü Á|ü‹ HÓ\ n+<äø£b˛e&É+‘√ yês¡T nH˚ø£ Çã“+<äT≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ yê] J‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘êeTT s√>∑T\≈£î düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+~dü÷Ô nVü≤]ïX¯\T ø£wüº|ü&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤π> ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ôd+≥s¡T¢ eT÷‘·|ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ô|≥Tºã&ç ≈£L&Ü ¬s’‘·T≈£î sêe&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#Û·qT¢ |ü+|æD° #˚j·T&É+ ‘·|üŒ q÷‘·q ø±s¡´Áø£eT+ @ ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü õ˝≤¢˝À #˚|ü≥º˝Ò<äì rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ Çdü÷Ô ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T n~Ûø£+>± ô|+#·&É+‘√ Á|ü»\T rÁe+>± Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTø√düy˚T ‘êeTT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥TqT ø√s¡T≈£î+≥THêïeTì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+˝ÀH˚ nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ e∫Ãq ì<ÛäT\qT eTTK´eT+Á‹ <ë] eT∞¢düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ õ˝≤¢ m˝≤+{Ï n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. á <Ûäsêï˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T $X¯«Hê<∏ä+, dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, lìyêdt, ø£˝≤´&É|ü⁄ Ä>∑j·T´, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄, nsTT\j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

16 qT+∫ <ÛäqTsêàdüÁe‘· eTVü≤À‘·‡e+ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Çø£ÿ&ç ø£+{ÀHÓà+{Ÿ, $y˚ø±q+<äø±\˙˝À ñqï ly˚+ø£fÒX¯«kÕ«$T yê] <ÛäqTsêàdüÁe‘· eTVü≤À‘·‡e+ á HÓ\ 14 qT+∫ »qe] 14es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{° ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 16e ‘˚Bq sêÁ‹ 10 >∑+≥\≈£î <ÛäqTsêàdü ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì, 17e ‘˚B ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\ qT+&ç y˚T\Tø=\T|ü⁄, eT+>∑fi¯XÊdüq+, bÕX¯ós¡ $qï|ü+, uÛÑ≈£îÔ\ >√Á‘·Hêe÷\‘√ l>√<ë<˚$ nc˛º‘·Ôs¡ X¯‘·Hêe÷s¡Ãq Ä\j·T Á|ü<Ûëq ns¡Ãø£ kÕ«$T le÷Hé |ü⁄sêD+ lsêeT s¡+>±#ês¡´kÕ«$T yê]#˚ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ uÛÑø£Ô eT+&É* ù|s=ÿ+~. 30 s√E\ >√Á‘· HêeT+\‘√ ns¡Ãq »]|æ+#·Tø=q<ä\∫q uÛÑ≈£îÔ\T 150 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ s¡d”<äT bı+<ë\ì Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T.

n+>∑Héyê&û\≈£î ô|]–q J‘ê\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê* ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ô|+∫q J‘ê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡ n+&é ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT Nø£{Ï Áoìyêdüsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. CÀ´‹ ˇπøwüq˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ nes¡D˝À »]–q düe÷y˚XÊìøÏ m.Hê>∑\ø°Î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&û e´edüúqT kÕs¡«»˙ø£+ #˚dæ n+>∑Héyê&û\ <ë«sê Á|ü»\≈£î ùde\+~+#ê\Hêïs¡T. u≤\u≤&ÉT\ ìs¡«Vü≤D n+>∑Héyê&û\≈£î n|üŒ–+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´ÁeTø£+˝À dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, n<Ûä´≈£åîsê\T Hê>∑\ø°Î, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T es¡\ø°Î, ø±s¡´<ä]Ù dü«s¡í≈£îe÷]. düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷.10 \ø£å\T $\Te >∑\

mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘· ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): dæmdt|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì #ÓHêï|ü⁄Hêj·TTì|ü*¢ n≥M ;{Ÿ˝À ÄÁø£eT+>± <ë∫ñ+∫q mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT n≥MXÊK dæã“+~ >∑T]Ô+∫ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ »]–+~. #Óqï|ü⁄Hêj·TTì|ü*¢ n≥M ;{Ÿ˝À mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT <ë∫ñ+#ês¡H˚ düe÷#ês¡+ sêe&É+‘√ n≥MXÊK dæã“+~ ;{Ÿ˝À ‘·ìFøÏ yÓfi≤¢s¡T. á ‘·ìF˝À¢ uÛ≤>∑+>± |ü\T#√≥¢ n≥M #Ó≥¢ b˛<ä˝À¢ <ë∫ñ+∫q 300 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT n≥MXÊK dæã“+~ >∑T]Ô+#ês¡T. M{Ï $\Te <ë<ë|ü⁄ |ü~ ˝ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ñ+≥T+<äì n≥MXÊU≤~Ûø±s¡T\T ˝…*bÕs¡T. á <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ø£ì–] n≥MXÊK πs+»sY ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ì–] πs+»sY C≤„qÁ|üø±X¯sêe⁄, n+ães¡+ $Äs√« m+&ç Vü≤]|òtU≤Hé, _õù|≥ mdtm|òtz u≤\ø£èwüí, n≥MXÊK dæã“+~ s¡+>±¬s&ç¶, ø£e÷˝≤ø£sYsêe⁄, Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, Áf…Æã˝Ÿ yê#·s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

õ˝≤¢˝À 60

¬s’‘ê+>∑+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTTdü* ø£˙ïs¡T

ø=‘·Ô ãdüT‡\T

>∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘ê+>∑+ |ü≥¢ yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡Tk˛Ô+<äì myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY ø=eTà\bÕ{Ï Áo<ÛäsY nHêïs¡T. ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT˝Àì Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡TD≤\T Øôw&É÷´˝Ÿ #˚j·T≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. |ü‹Ô ~>∑Tã&ç ÄXÊ»qø£+>± ˝Òø£ ¬s’‘·T\T n|ü⁄Œ\ bÕ\j·÷´s¡Hêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#ê\ì ˝…’˝≤, »˝Ÿ, ‘·TbòÕHé e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰sêìï Çe«≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\πø n+~+#ês¡ì Ä $<Ûä+>± »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº øÏ+<ä|ü+&ç+#˚ |ü+≥\≈£î ˙s¡T Ç#˚Ã˝≤ mdtmdt|æ n~Ûø±s¡T\T Vü‰MT Çyê«\Hêïs¡T. |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…≈£îº eTT+|ü⁄ Á>±eT\ Á|ü»\qT Ä<äTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ÄsY n+&é _ s√&ÉT¶ n<Ûë«q+>± ñ+<äì, |üP]ÔkÕúsTT˝À eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T sêh ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù Hê<Ó+&É¢ nbÕŒsêe⁄, s¡y˚Twt, eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T eT÷]Ô, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

b˛©düT ø±ìùdºãTfi¯fl ìj·÷eTø£+ bÕs¡<äs¡Ùø£+ - yÓT<äø˘ õ˝≤¢ md”Œ C≤Hé$ø£ºsY dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À b˛©düT ø±ìùdºãT ˝Ÿ ìj·÷eTø±\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yÓT<äø˘ õ˝≤¢ md”Œ C≤Hé$ø£º sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT b˛©düT ô|πs&é Á>ö+&é˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ m+|æ ø£ô|’ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±ìùdºãT˝Ÿ ìj·÷eTø£+ô|’ eT<Ûä´ <äfi≤s¡T\qT nÁX¯sTT+∫ yÓ÷düb˛e<ä›ì Äj·Tq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 28 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]kÕÔeTì nHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T s¡~›˝ Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\Hêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ\T, dü]º|òæπø≥¢qT 10 øö+≥s¡¢˝À |üs¡´ y˚øÏå+∫ Vü≤˝Ÿ{Ϭøÿ≥Tº C≤Ø #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. H˚{Ïes¡≈£î 4031 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ëj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yê{Ï˝À _dæ, ˇdæ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+&ç

n~Ûø£ |ò”E edü÷fi¯ófl #˚ùdÔ

@\÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝À Á|ü»\≈£î eT]+‘· düeTs¡úe+‘·yÓTÆq ùde\T n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ 60 ø=‘·Ô ãdüT‡\T Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »]–+<äì Bìe\¢ Á|üj·÷D °≈£î\≈£î Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·q≥T¢ s¡$≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À ì‘·´+ 612 ã düT‡\T <ë«sê eT÷&ÉT \ø£å\ eT+~ Á|üj·÷D° ≈£î\qT düø±\+˝À >∑eT´kÕúHêìøÏ düTs¡øÏå‘·+>± #˚s¡Ã>∑\T>∑T‘·THêïeTì nsTT‘˚ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± ãdüT‡\ y˚>±ìï ô|+∫ Á|ü»\ $XÊ«kÕìï bı+<˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À 2,500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ÄsY{Ïdæ ø=‘·Ô ãdüT‡\qT ø=qT>√\T #˚dæ+<äì á dæú‹˝À Á|üj·÷D°≈£î\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+∫ ÄsY{Ïdæ Ä<ëj·÷ìï ô|+bı+~+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äì s¡$≈£îe÷sY ø√sês¡T. @\÷s¡T qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\ dü+K´ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘√+<äì Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ qT+&ç 33 ãdüT‡\T, ˇø£ yê˝≤« ãdüT‡ q&ÉT|ü⁄‘·THêïeTì Á|üj·÷D°≈£î\ s¡B›ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì eT]ìï ãdüT‡\T q&É|ü&ÜìøÏ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì s¡$≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À ÄsY{Ïdæ Ä<ëj·÷ìï eT]+‘· ô|+bı+~+∫ Á|ü‹ ãdüT‡˝Àq÷ Á|üj·÷D°≈£î\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° dæõj·T+ ø£èwüíeT÷]Ô, s¡$≈£îe÷sY, ˙*eT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ yÓ\Te&˚es¡≈£î

ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–+|ü⁄ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T $wüj·T+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚ùd <ëø£ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q ø=qkÕ–kÕÔs¡ì sê»ø°j·T ◊ø±dü H˚‘·\T k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T k˛eTyês¡+Hê{ÏøÏ 708 s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ sê»ø°j·T ◊ø±dü H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ ndüŒwüº Á|üø£≥q\‘√ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n+‘˚ ø±ø£ Á|ü»\T >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT Á>∑Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥Tô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

sê»ø°j·T \_Δπø

u≤ãT ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘·: _C…|æ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 12 (dües¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT $düà]+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üdüTÔ‘·+ sê»ø°j·T \_Δbı+<˚+<äT≈£î #˚|ü{Ϻq ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘·qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«sY k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ |ü≥¢ #·+Á<äu≤ãT yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔHêïs¡ì, {Ï&ç|æ Á|üø£≥q\qT Á|ü»\T qy˚Tàdæú‹˝À ˝Òs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ Äø£*#êe⁄\≈£î ìs¡düq>± 14 qT+&ç 16es¡≈£î _C…|æ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡∞<Ûäs¡sêe⁄ #˚|üfÒº ìsêVü‰s¡Bø£å˝À Á|ü»\T bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ e\¢ ¬s’‘·T\T, ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T nìï esêZ\ Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ‘·|ü⁄Œ&ÉT $<ÛëHê\ e\¢ ¬s’‘·T\T, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì sêCÒX¯«sY Äs√|æ+#ês¡T.

17 qT+∫ »q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): –<ä›\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À á HÓ\ 17e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#˚ »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì –<ä›\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÇHé#ê]® |æ. kÕsTTø£\Œq nHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·eT dü«>∑èVü≤+˝À eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’|òü˝≤´\qT, n$˙‹ô|’, ¬s’‘·T\qT ‘=$Tà~ >∑+≥\ bÕ≥T ø£¬s+≥T Çyê«\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À sêh ¬s’‘·T ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ #·+Á<äX‚KsY j·÷<äyé, õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø <˚eÁ|üuÛ≤ø£sY, õ˝≤¢ ø£$T{° yÓT+ãsY ¬ø.eTVü‰q+~j·÷<äyé, õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù y˚\TŒ\ $»j·T\ø°Î, eT+&É\ ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T |æ.s¡$≈£îe÷sY¬s&ç¶, e÷J m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´\T ‘·~‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ u≤\sêE≈£î ÁãVü≤às¡<∏ä+ ª|ü • ÃeTμ @C… ˙ ‡ ˝ À ñbıŒ+–q n_Û e ÷q+ @\÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ {°&û|” Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚dæ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ y˚≥T≈£î dæ<äΔyÓTÆq |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ b˛\es¡+ myÓTà˝Ò´ u≤\sêE≈£î @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+ Á|üC≤˙ø£+ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{Ϻ+~. nqs¡Ω‘· y˚≥T≈£î H˚&√, πsb˛ dæ<äΔyÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘=*kÕ]>± u≤\sêE @C…˙‡ ÁbÕ+‘êìøÏ e#êÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ J\T>∑T$T*¢ #˚s¡T≈£îqï u≤\sêE≈£î yÓ’mdtÄsY bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üP]Ô kÕúsTT˝À eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. J\T>∑T$T*¢ ôd+≥sY˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äj·Tq≈£î Vü‰s¡‘·\T |ü{Ϻ @C…˙‡ f…Æ>∑sY u≤\sêE n+≥÷ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. –]»qT\T kÕ+Á|ü<ëj·T qè‘ê´\T #˚dü÷Ô &É|ü⁄Œ\T, ø√˝≤{≤\ eT<Ûä´ Äj·Tq≈£î eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T |ü{≤ºs¡T. J\T>∑T$T*¢ ôd+≥sY˝Àì >∑+>±qeTà Ä\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q u≤\sêE Ä ‘·s¡Tyê‘· eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt $Á>∑Vü‰ìøÏ, &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nø£ÿ&˚ Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ¬s’‘·T\ ø√düy˚T ‘êqT n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T Ç#êÃqì, ¬s+&ÉT

kÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTVü‰H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY e˝Ò¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ä düeTj·T+˝À ≈£L&Ü ‘êqT bı+<äì Äq+<ëìï, mq˝Òì dü+‘·è|æÔì Ç|ü⁄Œ&ÉT bı+<äT‘·THêïqì nHêïs¡T. ‘êqT ¬>*∫Hê, z&çHê Á|ü»\≈£î ùde #˚kÕÔqì, ‘·qqT n$˙‹ |üs¡T&ç>± ∫Árø£]+#·&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êqT ì»+>± n$˙‹ |üs¡T&çHÓ’‘˚ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº, b˛>=+&É ]»sê«j·TsY ø±+Á{≤≈£îºqT <äøÏÿ+#·T≈£îH˚yê&çqì u≤˝ŸsêE ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q ‘·s¡T|òü⁄q ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·TuÀ‘·Tqï ‘·qqT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|ækÕÔs¡qï qeTàø£+ ‘·q≈£îñ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ bÕغ ø£˙«qsY yÓ÷wüHésêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT&ÉeT‹|üŒ≈£î+&Ü, e÷≥ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ì+&ÉT XÊdüq düuÛÑ˝À Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&çq u≤\sêE ‹]– ñ|ü mìïø£˝À¢ |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ bÕغ ÇHé#ê]® dü‘·´, bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #·+Á<äeTÚ[, bÕغ H˚‘·\T yÓ+ø£≥s¡eTD, m+mdt ¬s&ç¶, m+ lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\<˚ $»j·T+: eT+Á‹ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): e÷#·s¡¢, Á|ü‹bÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´eTì õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ @sêdüTÁ|ü‘ê|t¬s&ç¶ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq Äj·Tq >∑T+≥÷s¡T ÄsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ $uÛÑg<ë\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£îì n+<ä]ø° ÄyÓ÷<ä jÓ÷>∑´yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘êeTHêïs¡T. Á|ü‹bÕ&ÉT˝À ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ ÇHé#ê]®ì ìj·T$TkÕÔeTHêïs¡T. e÷#·s¡¢˝À j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé Á|üe÷D d”«ø±s¡+ dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغ ã\y˚T+{À Ä s√CÒ‘˚*+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT ‘ê´>∑+ #˚XÊeTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï »>∑Hé myÓTà˝Ò´\T sêÁwüº+˝À mìï kÕúHê˝À¢ ¬>\Tbı+ <äT‘ês√ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘˚*b˛‘·T+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\TÑêeTì ;sê\T |ü*øÏq »>∑Hé yÓ+≥ Á|üdüTÔ‘·+ m+‘· eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs√ n+~]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕ\ q˝À e´ekÕj·T s¡TD≤\≈£î e&û¶ì s¡<äT› #˚dæ+<äHêïs¡T. &Ü«Áø± dü+|òü÷\≈£î ≈£L&Ü e&û¶ ˝Òì s¡TD≤ \T ÇdüTÔqï≥T¢ eT+Á‹ $e]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚yê<ëj·T XÊK yê´bÕs¡eTj·T+>± e÷]+~ dü«s¡÷bÕq+<ä düs¡dü«‹ kÕ«$T yê´K´ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): <˚yê<ëj·T XÊK yê´bÕs¡eTj·T+>± e÷]+<äì l XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ dü«s¡÷bÕq+<ä düs¡dü«‹ kÕ«$T yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì qs¡düsêe⁄ ù|≥˝À düTã“sê$T¬s&ç¶ ø£fi≤|ü]wü‘Y ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î e∫Ãq Äj·Tq *+>∑+>∑T+≥¢ e÷J düs¡Œ+#Y áX¯«s¡¬s&ç¶ dü«>∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <˚yê\j·÷\ áy√\qT ¬syÓq÷´ XÊK yê]ì ìj·T$T+#·&É+ e\¢ n$ yê´bÕs¡ dü+düú\T>± e÷sêj·THêïs¡T. <˚yê\j·÷\ e\¢ e∫Ãq Ä<ëj·÷ìï yê{Ïπø Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+&É>± n~Ûø±s¡T\T $˝≤dü e+‘·+>± J$+#·&ÜìøÏ yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. <˚yê\j·÷˝À¢ ¬syÓq÷´ XÊK yê]ì ìj·÷eTø±\qT Ä|æy˚j·÷\Hêïs¡T. nH˚ø£ <˚yê\j·÷˝À¢ >√|ü⁄sê\T ≈£L*b˛‘·THêï mes¡÷ |ü{Ϻ+ #·Tø√e&É+˝Ò<äHêïs¡T. >√|ü⁄sê\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ ø£$T{°ì ìj·T $T+∫+<äì, n~ @+ #˚k˛Ô+<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äì dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«$T nHêïs¡T. <˚yê<ëj·T XÊK ìs¡¢ø£å´+ e\¢ Á|ü»\T <˚yê\j·÷\≈£î sêe&É+ ‘·–Z+#ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚ u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\<˚: ø£˝…ø£ºsY @\÷s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£åD πø+Á<ëìï (yÓ÷q≥]+>¥ ôd˝Ÿ) @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yêD°yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À k˛eTyês¡+ »]–q Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ÄyÓT õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ e∫Ãq Á|ü»\ düeTdü´\qT kÕqT≈£î\+>± ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq $»„|ü⁄Ô\‘√ bÕ≥T, eTTK´eT+Á‹, bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T, XÊdüqdüuÛÑT´\T, XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\ qT+&ç $$<Ûä dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ãTsêe⁄ Hêj·TT&ÉT≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. á $wüj·T+˝À m+|ü&çz\T, ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± düMTøÏå+#ê\Hêïs¡T. πøåÁ‘· kÕúsTT˝À ≈£L&Ü Á|ü»\ qT+&ç $$<Ûä düeTdü´\ô|’ e∫Ãq $»„|ü⁄Ô\qT |ü]o*+∫ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. Äj·÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√ dü+ |ü<˚|ü<˚$»„|ü⁄Ô\T n+~‘˚ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T˝Ò u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ñ+≥T+<äìø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T.

Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\qT $&ÉHê&Ü* $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ $s¡$T+#·Tø√ø£b˛‘˚ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#·ø£ ‘·|üŒ<äì n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡, ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé eTVü‰düuÛÑ˝À eø£Ô\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ◊<äe eTVü‰düuÛÑ dü+<äs¡“¤+>± ¬s’˝Ò«ùdºwüHé qT+&ç yÓ+ø£≥\øÏåà, mHédæmdt MT<äT>± ø√≥ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø√≥ e<ä› »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À myÓTੇ X¯s¡à, j·T÷ìj·THé sêh ø±s¡´<ä]Ù q˝≤¢ uÛ≤s¡‹, dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü÷s¡´Hêsêj·TD, j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù \øÏåà, ø£˙«qsY u§‘·‡ düT<ÛësêDÏ, ÁoìyêkÕ ‘·~‘·s¡T\T πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ ñ<√´>∑ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n+>∑Héyê&û\qT dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\≈£î n|üŒ–+#˚ Á|ü‹bÕ<äq\qT Á|üuÛÑT‘·«+ $s¡$T+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘· $»j·Te+‘êìøÏ $»„|æÔ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #˚|ü{Ϻq ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ m+|æ s¡y˚Twt sê<∏√&é ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£wüºø± \+˝À ñqï ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äTπø {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘·qT #˚|ü {≤ºs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á HÓ\ 14q ñ≥÷ïs¡T˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêï\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\qT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì sê<∏√&é Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä+, sêh+˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ |üø£åbÕ‘· yÓ’K]ì ne \+_k˛Ô+<äì nHêïs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î 10y˚\ s¡÷bÕj·T\T |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+ #ê\ì, kÕ>∑T˙{Ïì 9>∑+≥\≈£î bÕ≥T ì]«sêeT+>± n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì sê<∏√&é &çe÷+ &é #˚XÊs¡T. ñ≥÷ïs¡T˝À k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚ùd ãVæ≤s¡+>∑ düuÛ≤düú˝≤ìï sê<∏√&é |ü]o*+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T X¯+ø£s¡j·T´, düTπswt, >∑+>±<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s&éÁø±dt kıôd’{°˝À ôV≤#Y◊$ s¡ø£Ô+ bÕõ{Ïyé! HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì y˚+ø£fÒX¯«s¡|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯≈£î Á|üdüe düeTj·T+˝À yê&çq s¡ø£Ô+ ôV≤#Y◊$ bÕõ{Ïyé ø±e&É+‘√ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. á s¡ø±Ôìï qe+ãsY 2q HÓ\÷¢s¡T˝Àì Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{°˝À rdüT≈£îqï≥Tº u≤~Û‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY˝À ÄyÓT ˇø£ u≤\T&çøÏ »qàì∫Ã+~. Hê\T>∑T s√E\πø ÄyÓT≈£î »«s¡\ø£åD≤\T ø£ì|æ+#êsTT. nqTe÷q+ sêe&É+‘√ &Üø£ºs¡T¢ ÄyÓT≈£î s¡ø£Ô |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·>± ôV≤#Y◊$ bÕõ{Ïyé>± ‘˚*q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ¬s&éÁø±dt kıôd’{°˝À rdüT≈£îqï s¡ø£Ô+ e˝¢H˚ Ä j·TTe‹øÏ msTT&é‡ k˛øÏ+<äì Ä+<√fi¯q #˚|ü{Ϻq ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\T ¬s&éÁø±dt kıôd’{° ø±sê´\j·T+ n<ë›\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. B+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ yê] Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+|ü #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{° ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY m.$.düTÁãVü≤àD´+qT $es¡D ø√s¡>±, á $wüj·T+ô|’ ôV’≤|üesY ø£$T{°‘√ »]|æ+#ê\ì ‘êqT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡‘êqì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{° sêh #Ó’s¡àHé nsTTq >∑es¡ïsY≈£î, õ˝≤¢ #Ó’s¡àHé nsTTq ø£˝…ø£ºsY≈£î á $wüj·T+ô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£qT k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ düeT]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á $wüj·T+ õ˝≤¢˝À rÁe dü+#·\Hêìï ø£*–+∫+~.


yÓ’mdtÄsY |üs¡Te⁄ rdüTÔ+~ »>∑H˚: CÀ– s¡y˚TXŸ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ |üs¡Te⁄qT Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&˚¶ rdüTÔHêïs¡ì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ CÀ– s¡y˚TXŸ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. »>∑Hé b˛ø£&É\ eT÷\+>±H˚ yÓ’mdtÄsY $yê<ë˝À¢ ∫≈£îÿø=ì á s√E eTs¡DÏ+∫ ≈£L&Ü nÁ|ü‹wüºbÕ\e⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. »>∑Hé yÓ’K] e˝Ò¢ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Ä‘·à ≈£L&Ü øå√_Û+#˚ <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ es¡≈£î á s√Eø° yÓ’mdtÄsYqT >ös¡$dü÷ÔH˚ ñ+<äì, Äj·Tq≈£î ‘·–q eTsê´<äqT Çk˛Ô+<äì myÓTà˝Ò´ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé bÕغj˚T ns¡ú|üs¡Δ+ ˝Òì ìs¡íj·÷\‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\T ãVæ≤s¡+>∑+>± eT<䛑·T Ç#êÃø£ Ä bÕغ uÛÑ$wü´‘Y yÓ’K] @$T{À

eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY 2011

ns¡úyÓTÆb˛sTT+<äHêïs¡T. sê»X‚KsY¬s&ç¶ì rÁe+>± e´‹πsøÏ+#˚ {Ï&ç|æ‘√ »>∑Hé ˇø£ ˇ|üŒ+<ëìøÏ sêe&É+ |òüTÀs¡eTHêïs¡T. Ç<ä+‘ê #·÷düTÔ+fÒ {Ï&ç|æ, »>∑Hé bÕغ Á|ü»\qT |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äTπø Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·Tqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ sêh+˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ me] <äj·÷<ëøÏåD≤´\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ˝Ò<äì, n$XÊ«dü+ M–b˛j·÷ø£ me] ã\+ m+‘√ ‘˚*b˛sTT+<äHêïs¡T. ∫s¡+J$ô|’ me¬s’Hê nyê≈£î\T #Óyê≈£î\T ù|*‘˚ }s¡T≈£îH˚~˝Ò<äì s¡y˚TXŸ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï eTs√Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\T eT˝≤¢~ $wüßí, lìyêdüT\T ≈£L&Ü »>∑HéqT <äTyÓTà‹Ôb˛XÊs¡T. Äj·Tq≈£î eT‹ ÁuÛÑ$T+∫+<äì yês¡T yê´U≤´ì+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7

ôV’≤<äsêu≤<é

_#·Tÿ+<ä˝À ÅbÕs¡+uÛÑ+ ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ <Ûäsêï n\T¢&ç #˚‹˝À Vü≤‘·yÓTÆq e÷eT ø±˙ πswüHé |ü+|æD° _#·Tÿ+<ä,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì 24e πswüHé cÕ|ü⁄˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î πswüHé |ü+|æD° ÅbÕs¡+uÛÑ+ ø±ø£b˛ e&É+‘√ Ä cÕ|ü⁄ \_›<ës¡T\T rÅe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ HÓ\˝À rdüT≈£îqï düs¡T≈£î\T nsTTb˛e&É+‘√ øÏsêD cÕ|ü⁄˝À¢ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î ø=qT>√\T #˚dæ uÛÑ]+#·˝Òì <Ûäs¡\‘√ ∫‹øÏb˛‘·THêïeTì yês¡+ ≥THêïs¡T. ø±>± á cÕ|ü⁄≈£î dü+ã+ ~Û+∫q &û\sY nÅø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·T+&É>±, dü+ã+ ~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tºø√ì n‘·ìô|’ $#ês¡D »]|æ ‘=\–+#·&É+ »]–+~. B+‘√ á πswüHé cÕ|ü⁄≈£î Ç+#êØ®>± eTs√ &û\sYqT ìj·T $T+∫Hê Ç~es¡ø£{Ï &û\sY Ä &û\sY≈£î düVü≤ø £]+#·ø£b˛e&É+‘√ ‘·q sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç ñ|üjÓ÷–+∫dü+ã+~Û‘· &û\sY düs¡T≈£î\T H˚H˚ |ü+|æD° #˚kÕÔqì, qTe⁄« e÷Å‘·+ }]πø ≈£Ls√à nì Ç+#êØ® &û\sY ‘·eT düeTdü´qT ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ dü+ã+ ~Û‘· n~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+ô|’ düŒ+~+∫ eTs√ &û\sY≈£î Ç+#êØ® u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ– kÕÔeTì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düTes¡íyês¡Ô‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{ Ϭø’Hê e÷J &û\sY Å|ües¡Ôq e÷s¡≈£î+fÒ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T πswüHé düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚kÕÔeTì á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\ >∑&ç∫Hê düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ á <äTø±D≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q \_›<ës¡T˝À ¢ mdæ‡, mdæº\T n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ yê]øÏ sêyê*‡q á HÓ\ düs¡T≈£î\qT düs¡|òüsê #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø±>± Ç+‘·{Ï‘√ Ä>∑ì \_›<ës¡T\T ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[fl ‘·eT≈£î sêyê*‡q düs¡T≈£î\qT ‘·«]‘·+>± n+~+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î C≤uŸy˚Tfi¯ u≤qT‡yê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì eT+&É\ Å|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤uŸy˚Tfi≤ ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì u≤qT‡yê&É, e]ï, ;s¡÷ÿsY, ø√≥–], Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ #Ó+~q eT<ä÷ïsY, Eø£ÿ˝Ÿ, _#·Tÿ+<ä, |æ≥¢+, ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q $ø£˝≤ +>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á C≤uŸy˚Tfi≤≈£î 18 qT+&ç 30 @fi¯fl eT<Ûä´ ø£*–q nuÛÑ´s¡Tú\T bÕ˝§Z q>±, yÓTT‘·Ô+ düTe÷s¡T 25 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T á y˚Tfi≤˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï≥T¢ u≤qT‡yê&É ◊¬ø|æ |æ&Éã÷¢´&ç cÕ<äT˝≤¢ ‘Ó* bÕs¡T. á C≤uŸy˚Tfi≤˝À bÕ˝§Zqï $ø£˝≤ +>∑T\ n+>∑ yÓ’ø£˝≤´ìï ã{Ϻ $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ñ<√´>∑ neø± XÊ\T ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á C≤uŸy˚Tfi¯ dæ|æ&çdæ Vü≤<ë«ì bÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À õ˝≤¢ ◊¬ø|æ |æ&Éã÷´¢&ç &ç|æm+ düTBÛsY, ø£+ô|ì düeTq«j·T ø£s¡Ô dü+B|t‘√ bÕ≥T ◊¬ø|æ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* <√eTø=+&É, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): <√eT ø=+&É eT+&É\+˝Àì j·TTe≈£î\T kÕe÷q´ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ì düe÷#êsêìï ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì düe÷ #ês¡ Vü≤≈£îÿ |ü]s¡ø£åD ø£$T{Ï eT+&É\ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&Ü] X¯+ø£sY, ø±s¡´<ä]Ù u§yÓTàs¡ s¡M+<ÛäsY\T nHêïs¡T.πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷ #ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± 2005e dü+e‘·‡s¡+˝À neT\T˝ÀøÏ rdüT≈£î+ <äHêï s¡T.kÕe÷q´ Á|ü»\T @<Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´ \j·T+ qT+&ç düe÷#êsêìï bı+<˚+ <äT≈£î M\T>± düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Äj·TT <Ûä+>± ñ+≥T+ <äHêï s¡T.düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ kÕe÷q´ Á|ü»\ #˚‘·T˝À ÁãVü‰àÁdüÔ+>± ñ+≥T+<äì ù|s=ÿ Hêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\ j·T+˝À @<Ó’Hê düe÷#ês¡+ ø±yê*‡ eùdÔ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø √e#·ÃHêïs¡T.düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ nb˛ Vü‰\T ñ+fÒ 9397 312396 HÓ+ãsY≈£î bò˛Hé #˚dæ nb˛Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

>∑+|ü >√es¡úHéqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· {Ï&ç|æøÏ ˝Ò<äT <√eTø=+&É, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷ ¬s&ç¶ e÷J myÓTà˝Ò´ >∑+|ü >√es¡úHéqT $eT ]Ù+#˚ ns¡Ω‘· {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\≈£î ˝Ò<äì <√eT ø=+&É eT+&É\+ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, qsꇬs&ç¶, eT]*+>∑+, u§ã“kÕÔì X¯+ø£sY, |ü˝…¢yê] kÕ«$T nHêïs¡T.k˛eTyês¡+ nqïes ¡+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À yês¡T e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷, {Ï&ç|æ bÕغøÏ #Ó+~q Ä+Á<Ûä ôd≥¢sY >√bÕ˝Ÿsêe⁄ >∑+|ü >√es¡úHé Vü≤j·T+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡\sY>± ¬>*∫ ø±+Á{≤ø˘º |üqT \qT #˚dü÷Ô Ä]úø£+>± m~–q y˚DT>√ bÕ˝Ÿ sêe⁄ myÓTà˝Ò´ >√es¡úHéqT $eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<ä Hêïs¡T.‘Ó\+>±D ø√dü+ >∑+|ü >√es¡úHé ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚kÕs¡ì n˝≤+{Ï yê]ì $eT]Ù+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ {Ï&ç|æøÏ ˝Ò<äHêïs¡T.

u≤qT‡yê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£fi≤XÊ\ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´]úqT\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î yÓTyÓ÷s¡+&É+ düeT]Œ+#ês¡T. u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ;dæ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡TúqT\ Vü‰düº˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑeHêìï U≤∞ #˚sTT+#·&É+‘√ >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± n<Ó› uÛÑeq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+~. á uÛÑeq+˝À dü¬s’q edü‘·T\T ˝Òø£ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´]úqT\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä+≥÷ yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ñqï uÛÑeHêìï U≤∞ #˚sTTdüTÔqï düeTj·T+˝À Å|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt ¬s&ç¶

yê]øÏ Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ø=s¡¬ø’ sêeTø£èwüí ~∏j˚T≥sYqT Ç|æŒkÕÔqì Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ á Vü‰MTì düeTà‹+∫q≥T¢>± yês¡T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À ñqï uÛÑeHêìï U≤∞ #˚sTT+∫ eT÷&ÉT HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n~Ûø±s¡T\T yê] |ü≥¢ HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·≈£î+&Ü ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü‰]düTÔqï≥T¢ yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê yê] düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ Vü‰düº˝Ÿ uÛÑeHêìï @sêŒ≥T #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± ø√s¡T‘·THêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ñ<ä´eT u≤≥ |ü{≤º*‡q nedüs¡eTT+<äì mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üC≤yêDÏøÏ ˇπø |òæsê´<äT <√eTø=+&É, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤yêDÏøÏ »q>±e÷≈£î #Ó+~q ˇø£ÿ |òæsê´<äT e÷Á‘·y˚T n+~+<äì &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷s¡T‹sêe⁄ nHêïs¡T.»q>±eT Á>±eT+˝À n+uÒ<äÿsY ø±\˙, bÕ‘· ;d” ø±\˙˝À rÁe ˙{Ï ø=s¡‘· ñ+<äì n˝≤π> M~Û ˝…’≥T¢ yÓ\>∑&É+ ˝Ò<äì B+‘√ sêÁ‹|üP≥ bÕ<ë#ês¡T\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, Á‘ê>∑T˙s¡T rdüTø£sêe&É+˝À eTVæ≤fi¯\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì |òæsê´<äT ù|s=ÿq&É+ »]–+~.ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ ø±\˙øÏ Á‘ê>∑T˙s¡T, M~ÛBbÕ\T @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT˝À |üqT\T >∑T]Ô+#ê* >±+<Ûë], &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À ≈£L©\≈£î |üqT\T >∑T]Ô+#ê\ì m+|æ&çy√ s¡y˚Twt Hêj·TT&ÉT f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T.k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡, md”º ˝≤´+&é &Óe\|æ+>¥ #˚sTT+#ê\ì Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T »s¡>±\ì |üì˝Òì Á>±eT+˝À |üqT\T >∑T]Ô+∫ ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.sêÁ‹|üP≥ Á>±e÷\˝À f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ ≈£L©\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T.@<Ó’Hê Á>±eT+˝À |üì »s¡T>∑ø£b˛‘˚ Ä Á>±e÷\˝À |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\qT ‘=\–kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À @|æy√ $sƒ¡˝Ÿ, CÒ@\T kÕsTT≈£îe÷sY, yÓ÷Væ≤H√~›Hé, dü+‘√wt, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ sêC…+<ÛäsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ+#Û·Hé ø√dü+ n~Ûø±s¡T\qT y˚&ÉTø=+≥Tqï $ø£˝≤+>∑T&ÉT >±+<Ûë], &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q Hê´<ä] u≤\sêE düTe÷s¡T ¬s+&ÉTdü+e‘·‡sê\T>± m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ #·T≥Tº Á|ü<äs¡Ùq+ #˚düTÔHêï Ç+‘· es¡≈£î |æ+#Û·Hé sêe&É+ ˝Ò<äì $ø£˝≤+>∑T&Ó’q u≤\sêE yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.|üP]Ô>± $ø£˝≤+>∑T&çHÓ’Hê Hê≈£î Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ kÕs¡T¢ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Ç+‘·es¡≈£î |æ+#Û·Hé sêe&É+ ˝Ò<äì eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ H˚\ô|’ ≈£Ls=Ãì ‘·q u≤<ÛäqT yÓfi¯flã÷düT≈£îHêïs¡T.ø±fi¯ófl˝Òì Hê≈£î m+<äT≈£î |æ+#Û·Hé sêe&É+˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq k˛eTyês¡+ Hê≈£î |æ+#Û·Hé Ç|æŒ+#ê\ì yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.˝Ò<ä+fÒ Çø£ÿ&ç qT+&ç ø£<ä\qì nø£ÿ&˚ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT.

Á‹y˚DÏ dü+>∑eT+ô|’ bÕ\≈£î\ ∫qï#·÷|ü⁄ |üs¡´≥ø£ s¡+>±ìøÏ m<äTs¡T#·÷|ü⁄ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)¬s+»˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ø£+<ä≈£î]Ô Á>±eT düMT|ü+˝À ñqï >√<ëe] |ü⁄wüÿs¡ |òü÷{ŸqT |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± >∑T]Ô+#ê\ì m+<äs√ Á|üeTTKT\T, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚düTÔHêï |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Üb˛‘·T+~. >√<ëe], Vü≤]Á<ä, eT+Jsê q<äT\˙ï n‘·´+‘· |ü$Á‘·yÓTÆ+~>± uÛ≤$kÕÔs¡T. >∑+>∑, j·TeTTq, n+‘·sê«Væ≤ì düs¡dü«‹ dü+>∑eTdæú‹ m+‘· |ü$Á‘· yÓTÆ+<√.. >√<ëe], Vü≤]Á<ä, eT+Jsê q<äT\ Á‹y˚ì dü+>∑eTeT÷ n+‘˚ |ü$Á‘·yÓTÆ+<äì y˚<ä |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘ês¡T. >√<ëe] q~ eTVü‰sêÁwüº qT+∫ yÓTT<ä˝…’ ø£+<ä≈£î]Ô e<ä› Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔ+~. eT÷&ÉT q<äT\ dü+>∑eT+ ˝≤>±H˚ eT÷&ÉT uÛ≤wü\ dü+>∑eT+ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. n+<äTπø ø£qï&É, ‘Ó\T>∑T, eTsê؃ uÛ≤wü\T Çø£ÿ&É dü]düe÷q+>± $\dæ\T¢‘·THêïsTT. á Á>±eT rsêq 2003˝À >√<ëe] |ü⁄wüÿs¡ |òü÷{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ \ø£å\ eT+~ |ü⁄wüÿs¡ kÕïHê\T Ä#·]+#˚+<äT≈£î n|üŒ{Ï n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ês¡T. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ á |òü÷{Ÿ\ >∑T]+∫ mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. |ü⁄wüÿs¡|òü÷{ŸqT |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± >∑T]Ô+∫ nø£ÿ&É >±¬s¶HéqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£+<ä≈£î]Ô Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø±>±, |ü⁄wüÿs¡|òü÷{Ÿ≈£î yÓfi‚¢ s√&ÉT¶ esê¸\ ø±s¡D+>± |üP]Ô>± ø=≥Tº≈£îb˛sTT ø£+ø£s¡ ‘˚* ndüÔe´düú+>± e÷]+~. n+‘˚>±≈£î+&Ü |ü⁄wüÿs¡|òü÷{Ÿ e<ä› ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê |üP]Ô>± ì*∫b˛sTT+~. BìøÏ ‘√&ÉT s√&ÉT¶ôd’‘·+ ndüÔe´düú+>± ‘·j·÷s¡sTT´+~. á $wüj·TyÓTÆ õ˝≤¢kÕúsTT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |ü\Te÷s¡T¢ $qï$+∫Hê |òü*‘·+ ˝Ò<äì ø£+<ä≈£î]Ô Á>±eTdüTÔ\T yêb˛‘·THêïs¡T. ø£˙dü+ Çø£HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ >√<ëe] |ü⁄wüÿs¡ |òü÷{ŸqT |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± >∑T]Ô+∫, á ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~Δ #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì b˛©dt\qT ÄÁX¯sTT+∫q Áù|eT»+≥ ø±e÷¬s&ç¶, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):ô|<ä›\qT ø±<äì m<äT]+∫ ô|[fl #˚düT≈£îqï Áù|eT »+≥≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç ÁbÕDuÛÑj·T+ ñ+<äì ‘·eT≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ k˛eTyês¡+ e÷#ê¬s&ç¶ b˛©dt\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+ <äHé|üPsY(m+) Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü˝¢ s¡÷|ü n<˚ eT+&É\+˝Àì \#·Ãù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >=Á¬s <˚esêE >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‡sê\T>± Áù|$T+#·T≈£î+≥THêïs¡T.Çs¡T>∑T] eT<Ûä´ yÓTT<ä˝…’q Áù|eT ô|[fl es¡≈£î yÓ[fl+~.á H˚|ü<∏ä´+˝À yê] Áù|eT $wüj·TyÓTÆ ô|<ä›\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.M] Áù|eTqT ô|<ä›\T ìsêø£]+#·&É+‘√ >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Ç+{Ï qT+&ç yÓ[flb˛sTT <˚yê\j·T+˝À ô|[fl #˚düT≈£îHêïs¡T.ô|[fl #˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï s¡÷|ü ã+<ÛäTe⁄\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√b˛Á~≈£î\j·÷´s¡T.s¡÷|ü ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç ÁbÕDuÛÑj·T+ ñ+<äì ‘·eT≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì e÷#ê¬s&ç¶ b˛©dt\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.e÷#ê¬s&ç¶ @mdt◊ yêVæ≤<é≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.yê] qT+&ç |òæsê´<äT d”«ø£]+∫q @mdt◊ |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ Çs¡Te⁄] ≈£î≥T+_≈£î\‘√ e÷{≤¢&ç $yê<ä+ dü<äT›eTìπ>˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T.

Ä{À uÀ˝≤Ô|ü&ç 7 >∑T]øÏ rÁe >±j·÷\T ø±e÷¬s&ç¶, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ Ä{À n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&çq |òüT≥q˝À 7>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT.eT+&É\+˝Àì nø±ÿ|üPsY Á>±eT+ qT+&ç Á|üj·÷DÏ≈£î˝‘√ edüTÔHêï Ä{À @|æ 25 {Ï@ 6776 e÷#ê¬s&ç¶ #Ís¡kÕÔ e<ä›≈£î sê>±H˚ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~.B+‘√ Ä{À˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï nø±ÿ|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îeTà] u≤\e«, ≈£Lsês¡+ <˚ej·T´, dü÷sês¡+ $»j·T, kÕø£* sêeTT\T, sê»e«, \ø£åàDY, \ø°Î\≈£î rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT.>±j·T|ü&ɶ yê]øÏ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø±e÷¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.≈£îeTà] u≤\e«,dü÷sês¡+ <˚ej·T´, dü÷sês¡+ $»j·T\ |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+&É&É+‘√ yê]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï e÷#ê¬s&ç¶ @mdt◊ yêVæ≤<é #˚s¡T≈£îì |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T.πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

‘·«s¡˝À nìï õ˝≤¢˝À¢ MT-ùdyê: bıHêï\ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) MT-ùdyê ø±s¡´Áø£e÷ìï sêhyê´|üÔ+>± $düÔ]kÕÔeTì ◊{Ï XÊKeT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± sêh+˝À ¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À neT\T #˚düTÔqï á |ü<∏äø£+ô|’ Á|üC≤ düŒ+<äq kÕqT≈£L\+>± ñ+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. <äX¯\ yêØ>± á |ü<∏äø±ìï sêhyê´|üÔ+>± neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. e#˚à e÷]ÃHê{ÏøÏ n~Ûø£ õ˝≤¢˝À¢ MTùdyê πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. yÓTÆ\es¡+˝À Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT&ÉT \øÏÿ¬s&ç¶ Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶ |ü~ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]à+∫q q÷‘·qø£fi≤XÊ\ uÛÑeHê\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ bÕ˝§ZHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ‘·<äT|ü] Á|üuÛÑT‘·«|üs¡yÓTÆq düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ eT+Á‹ &ÉTe÷àø={Ϻ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‹]– yÓ[¢b˛e&É+ $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$∫Ã+~.

&Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY<ë«sê

düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+

ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)&Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê düeTdü´\T dü‘·«s¡+ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì ÇHé#êØ® ø£˝…ø£ºsY ‘·s¡TDY≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝ …ø£ºsY ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+< äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü»\T mH√ï e´j·T Á|üj·÷kÕ\≈£î y√]à õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ e#˚à ã<äT\T, Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10 q+&ç 10.30>∑+≥\ es¡≈£î 0878-2262301≈£î bò˛Hé #˚dæ ‘·eT düeTdü´\qT ‘Ó*|æq yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+∫ã&ÉT‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± eTVü≤ eTT‘êÔs¡+ eT+&É\+ ã]®q|ü*¢ qT+&ç bò˛Hé #˚dæ Á>±eT+˝À ì]àdüTÔqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ eT<Ûä´˝À Ä–b˛sTT+<äì ‘Ó\T|ü>± yÓ+≥H˚ ìsêàD+ |üP]Ô #˚j·÷\ì sêJyé $<ë´$TwüHé |æzqT Ä<˚•+#ês¡T. eT+<∏äì eTT‘êÔs¡+ eT+& É\+ qT+&ç yÓ+ø£{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À &Üø£ºs¡T¢, dæã“+~ dü]>±Z $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì, kÕúìø£+>± ìyêdü+ ñ+&ÉT≥ ˝Ò<äì ‘Ó\T|ü>±, düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥H˚ ‘·ìF #˚dæ ìy˚~ø£ düeT] Œ+#ê\ì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç˝≤ ‘=$Tà~ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT+<äsY nu≤ïsY, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z Hêïs¡T.

n–ï Á|üe÷<ä ìyês¡D #·s¡´\ô|’ ’ ìy˚~ø£\T Çyê«* ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) õ˝≤¢ ˝Àì Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\T, q]‡+>¥ Vü≤À+\T, dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡¢˝À n–ïÁ|üe÷<ä ìyês¡D #·s¡´\ô|’ ‘·ìF #˚dæ 15˝À>± ìy˚~ ø£\T düeT]Œ+#ê\ì ÇHé#êØ® õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘·s¡TDY ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eT yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À n–ï Á|üe÷<ä ìyês¡D #·s¡´\ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Û ø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ ø√˝Ÿø£‘ê˝Àì z Áô|’y˚≥T ÄdüTÁ|ü‹˝À »]–q |òüTÀs¡ n–ï Á|üe÷<ä+˝À 100 eT+~øÏô|’>± s√>∑T\T #·ìb˛j·÷s¡ì n≥T e+{Ï dü+|òüT ≥q\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&É &ÜìøÏ nìï ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢, dæìe÷ ~∏jÓ÷≥s¡¢˝À Ä–ï Á|üe÷<ä ìyês¡D #·s¡´\T bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT |üÁ‘·T\T, dæìe÷ ~∏jÓ÷≥s¡¢˝À uÛÑÁ<ä‘· #·s¡´\ô|’ ‘·ìF\T #˚j·÷\ì dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À mì$T~ Ä–ïe÷|üø£ πø+Á<ë \THêïj·Tì dü+ã+~Û‘· Ä–ïe÷|üø£ n~Ûø± s¡T\T, &Üø£ºs¡T¢, $<äT´‘Y ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T yê] |ü]~Û˝Àì Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\T, q]‡+>¥ Vü≤À+\T, dæìe÷ ~∏jÓ÷≥s¡¢qT ìsêàD eT+p s¡T˝À #·÷∫+∫q ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+∫q~ ˝Ò<äì ‘·ìF ìy˚~ø£˝À dü÷∫+#ê\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT+<äsY nu≤ïsY, õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] $wüßíyÓ÷Vü≤Hé Á{≤qT‡ø√ yÓ÷Vü≤ Hésêe⁄, πøX¯e⁄\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë˝À¢ ◊<äT>∑Ts¡T eTè‹ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) ø£ècÕíõ˝≤¢ ø£+∫ø£#Ós¡¢ eT+&É\+ |ü]{≤\ Á>±eT+ e<ä› k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs=ø£] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. eTT>∑TZs¡T j·TTe≈£î\T ˇø£ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ edüTÔ+&É>± |ü]{≤\˝Àì Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ ãdüT‡ yê]ì &Ûûø=+~. B+‘√ u…’ø˘ eTT+<äT, yÓqø£yÓ’|ü⁄ ≈£Ls¡TÃqï Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚eTè‹ #Ó+<ës¡T. eT<Ûä´˝À ≈£Ls¡TÃqï j·TTe≈£î&ÉT e÷Á‘·+ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶ&ÉT. n‘·&çì VüQ{≤VüQ{Ïq $»j·Tyê&É˝Àì ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n‘·&ç |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì, 24 >∑+≥\T >∑&çùdÔ >±˙ @$T #Ó|üŒ˝ÒeTì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓTÆ\es¡+ eT+&É\+ H√‘·øÏÿ˝À Á{≤ø£ºsY &Ûûø=ì ˇø£ eè<äTΔ&ÉT k˛eTyês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. bı\+ |üqT\T eTT–+#·Tø=ì ≈£L©\T Á|üj·÷DÏdüTÔqï Á{≤ø£ºsY n‹y˚>∑+‘√ n<äT|ü⁄‘·|æŒ s√&ɶ |üø£ÿ>± yÓfi¯óÔqï eT\¢j·T´ nH˚ eè<äTΔ&çì &Ûûø=q&É+‘√ n‘·&ÉT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. Ç~˝≤ ñ+&É>± #·+<äs¡¢bÕ&ÉT eT+&É\+ *+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ÇdüTø£ rùd Áø£düºsY˝À |ü&ç ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT eTs¡DÏ+#ê&ÉT

Eø£ÿ˝Ÿ,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ø£+sƒê* Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±+u…¢ j·÷<äyé (50) nH˚ e´øÏÔ Ä~yês¡+ sêÅ‹ 9 >∑+≥\ ÅbÕ+‘·+˝À n\T¢&Ó’q e÷s¡T‹ #˚‹˝À Vü≤‘·yÓTÆq≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ mdt◊ Äq+<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. mdt◊ ø£<∏äq+ Å|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. Ä~yês¡+ kÕj·T+Å‘·+ e÷eT, n\T¢&ÉT Ç<ä›s¡T ø£*dæ eT<ä´+ ùd$+∫ Ç+{ÏøÏ #˚s¡Tø√ì Ç+ø± eT<ä´+ ùd$+#˚+<äT≈£î n\T¢&ÉT &ÉãT“\T n&É>∑&É+‘√ &ÉãT“\T Çe«&ÜìøÏ e÷eT ìsêø£]+#·&É+‘√ n\T¢&ÉT e÷s¡T‹ ‘·eT Ç<ä›s¡T n‘·Ô\ô|’ #˚sTT #˚düTø√e&É+‘√ n~ uÛÑ]+#·˝Òì e÷eT n\T¢&çô|’ ø√|ü–+#·&É+‘√ ø√|ü+ ‘·≥Tºø√˝Òì n\T¢&ÉT e÷eTqT ‘ê–qyÓTÆø£+˝À e÷eTqT #˚sTT #˚düTø√ì øÏ+<ä|ü&Éy˚j·T&É+‘√ j·÷<äyé ‘·\≈£î rÅe >±j·T ø±e&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ eTè‘·Tì uÛ≤s¡´˝…’q s¡e÷u≤sTT, Vü≤qàu≤sTT\T ‘Ó*|æq≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ sêÅ‹ Eø£ÿ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ‘·eT ãè+<ä+‘√ mdt◊ ø£+sƒê* Å>±e÷ìøÏ #˚s¡Tø√ì X¯yêìøÏ |ü+#·Hêe÷ #˚dæ b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ _#·Tÿ+<ä ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. _#·Tÿ+<ä dæ◊ •e X¯+ø£sY k˛eTyês¡+ ø£+sƒê* Å>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ eTè‘·T&ç, n\T¢&ÉT Ç<ä›]ô|’ Å>±eT+˝À$#ês¡D #˚|ü{Ϻq nq+‘·s¡+ eTè‘·Tì Ç+{ÏøÏ #˚s¡Tø√ì eTè‘·Tì uÛ≤s¡´\qT $wüj·T+ n&É>∑&É+‘√ n\T¢&ç‘√ ‘·eT≈£î ≈£L&Ü ÅbÕD uÛÑj·TeTT+<äì, Ç~es¡πø >∑‘·+˝À ‘·eTqT nH˚ø£ kÕs¡T¢ uÛÑj·TÅuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚XÊ&Éì, n‘·ìì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ì+~‘·T&ÉT e÷s¡T‹ |üsêØ˝À ñ+&É&É+‘√ n‘·ìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ _#·Tÿ+<ä dæ◊ •e X¯+ø£sY sêyé ‘Ó*bÕs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ |ü]X¯óÅuÛÑ‘· ø√s¡T‘·÷ $<ë´s¡Tú\ sê´© Eø£ÿ˝Ÿ,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ˝≤&˚>±yé Å>±eT Å|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü]X¯óÅuÛÑ‘· ø√s¡T‘·÷ k˛eTyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£*dæ Å>±eT+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Å>±eT bÕsƒ¡XÊ\˝À Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·eT n&ܶ>± e÷s¡TÃø√ì nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´Åø£e÷\T eT<ä´+ ùd$+#·&É+, ù|ø±≥ Ä&É&É+‘√ bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\ #·T≥Tº |üø£ÿ\ |üP]Ô>± ãVæ≤s¡÷“$TøÏ ≈£Ls√Ãe&É+‘√ bÕsƒ¡XÊ\ |ü]düs¡ ÅbÕ+‘·eT+‘ê nX¯óÅuÛÑ‘·>± e÷] $<ë´s¡Tú\≈£î s√>±\T Å|üã˝Ò Å|üe÷<äeTT+<äì Å>±eTdüTú\T #˚düTÔqï nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´Åø£e÷\qT ìs¡dædü÷Ô Å>±eT+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£HÓ’q ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\qT |ü]X¯óÅuÛÑ+>± ñ+#˚+<äT≈£î Å>±eTdüTú\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ $<ë´s¡Tú\T Å>±eT+˝À ìHê<ë\T #˚|ü{≤ºs¡T. sê´© dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T Å|üVü≤˝≤¢<é <˚XÊjYT, ñbÕ<Ûë´j·T dæã“+~, $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m_$|æ >√&É Å|ü‘·T\ Ä$wüÿs¡D ;s¡÷ÿsY,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝À m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ á HÓ\ »s¡>∑qTqï sêÅwüº eTVü‰düuÛÑ\≈£î dü+ã+~Û+∫q >√&É Å|ü‘·T\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. m_$|æ 30e sêÅwüº eTVü‰ düuÛÑ\T á HÓ\ 16, 17,18 eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ m_$|æ u≤>¥ ø£˙«qsY Vü≤qà+&ÉT¢ ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À n$˙‹ s¡Væ≤‘· düeTdüÔ uÛ≤s¡‘Y¬ø’ $<ë´s¡Tú\T ñ<ä´$T+#˚ $wüj·T+ô|’ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰ düuÛÑ\≈£î eTTK´ n~∏‘·T\T>± Å|üuÛÑT‘·« n+‘·sê®rj·T Ä≥>±&ÉT $.$.mdt. \ø£åàHé, |ü⁄˝…¢\ >√|æ#·+<é Vü‰»s¡T ø±qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Åø£eT+˝À ‘·Tø±sê+, ø√XÊ~Ûø±] düTπs+<äsY >ö&é, ø±s¡´<ä]Ù ìœ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

ìs¡¢øå±´ìøÏ ì<äs¡Ùq+...|æ≥¢+ yÓTÆHêغ $<ë´\j·T+ |æ≥¢+,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)|æ≥¢+ eT+&É\+˝À >∑\ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ ø=s¡≈£î @sêŒ≥T #˚dæq Å|üuÛÑT‘·« yÓTÆHê]º ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq ìs¡¢ø£å´+ ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêï dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Å‘·+ ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. eT<ä´+ Å|æj·TT\≈£î á bÕsƒ¡XÊ\ n&ܶ>± e÷]+~. sêÅ‹ düeTj·÷˝À¢ ñ+&Ü*‡q yê#Yy˚THé ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ j·T<Û˚#·Ã>± bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ eT<ä´+ ‘ê– nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´Åø£e÷\≈£î ì\j·÷\T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. á bÕsƒ¡XÊ\˝À dæã“+~ ôd’‘·+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ yê\+{°s¡¢‘√H˚ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Å|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T˝Òø£b˛e&É+ e\¢ á $<ë´yê\+{°s¡¢‘√H˚ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄˝À rÅe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T e÷Å‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ñqï dæã“+~˝À ø=+‘· eT+~ •ø£åD≈£î yÓfi¯fl&É+‘√ q\T>∑Ts¡T dæã“+~‘√ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\qT X¯óÅuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ d”«|üsY≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ ìs¡¢ø£å´ìøÏ ì<äs¡Ùq+. Bìï ìyê]+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T ‘·eT Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ˝Ò<ä+fÒ ‘·eT |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘Y ns¡Δ+ ø±≈£î+&Ü ñ+<äì eTs√ e÷s¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

zô|Hé Å|üy˚X¯ |üØø£å\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ |æ≥¢+,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)|æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì zô|Hé 10e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY Å|üy˚X¯ |üØø£å\≈£î >±qT ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØøå± s¡TdüT+ #Ó*¢+#·Tø√yê\ì bÕsƒ¡XÊ\ düeTq«j·T ø£s¡Ô ø±oHê<∏ä|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ zô|Hé |üØø£å\Ty˚T 7 qT+&ç 10 ‘˚B es¡≈£î, Ç+≥sY |üØø£å\T @Å|æ˝Ÿ 25 qT+&ç y˚T 5 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘êj·Tì, zô|Hé 10e ‘·s¡>∑‹ Å|üy˚X¯ |üØø£å ù||üsY≈£î 100 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq á HÓ\ 31es¡≈£î 25 s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê‘√ »qe] 17es¡≈£î 50 s¡÷bÕj·T\ n<äq|ü⁄ s¡TdüT+‘√ »qe] 31es¡≈£î Å|üy˚X¯ |üØø£å s¡TdüT+ #Ó*¢+#·e#·Ãì, Ç+≥sY ˇø√ÿ ù||üsY≈£î 150 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|æ≥¢+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ÅbÕs¡+uÛÑ+ |æ≥¢+,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)|æ≥¢+˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ÅbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ñbÕ~Û Vü‰MT |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ $»jYT ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä Å|ü»\qT e\dü\ qT+&ç ìyê]+#·&ÜìøÏ á |ü<∏äø£+ ÅbÕs¡+_Û+∫q Å|üuÛÑT‘·«+ |æ≥¢+˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç |üqT\T ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛÑ÷ n_Ûeè~›, #Ó≥T¢, bı<ä\qT ‘=\–+|ü⁄ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |æ≥¢+˝À |ü\Te⁄]øÏ dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\qT 13 y˚T≥¢˝À 223 eT+~ ≈£L©\T |üqT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ yÓTT<ä{Ï s√E ø±e&É+ e\¢ ≈£L©\T ‘·≈£îÿe>± e#êÃs¡ì, eT+>∑fi¯yês¡+ qT+&ç ≈£L©\ dü+K´ ô|s¡>∑qT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À |üì #˚düTÔqï ≈£L©\≈£î ãjÓ÷ yÓTÅ{Ïø˘ <ë«sê &ÉãT“\T #Ó*¢+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

&ç$»Hé Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± Hêπ>X¯«sY sêyé ;s¡÷ÿsY,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY ¬>õf…&é Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ uÀ<ÛäHé &ç$»Hé Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ;s¡÷ÿsY eT+&É\ <äT]ÿ Å>±eT Å|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT $. Hêπ>X¯«sY sêyé mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ¬>õf…&é Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·T n<Ûä´≈£åî&ÉT $. sêCŸ >∑+>±¬s&ç¶, õ˝≤¢ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·T ø±s¡´<ä]Ù $. yÓ÷Vü≤Hé≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

m_$|æ 30e sêÅwüº eTVü‰düuÛÑ\T _#·Tÿ+<ä,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ πø+Å<ä+˝À m_$|æ 30e sêÅwüº eTVü‰düuÛÑ\T á HÓ\ 16, 17, 18 ‘˚B\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z u≤>¥ ø£˙«qsY Vü≤qà+&ÉT¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q á düuÛÑ≈£î $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À n$˙‹ s¡Væ≤‘· düeTdüÔ uÛ≤s¡‘Y¬ø’ $<ë´s¡Tú\T ñ<ä´$T+#˚ $wüj·T+ô|’ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰ düuÛÑ\≈£î eTTK´ n~∏‘·T\T>± Å|üuÛÑT‘·« n+‘·sê®rj·T Ä≥>±&ÉT $.$.mdt. \ø£åàHé, |ü⁄˝…¢\ >√|æ#·+<é Vü‰»s¡T ø±qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ f…* ø±qŒ¤¬sHé‡ _#·Tÿ+<ä,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì ÅbÕ<∏ä$Tø£, ÅbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·T\T kÕúìø£ Å|üuÛÑT‘·« &çÅ^ ø£fi≤XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î eT+&É\+˝Àì Å|ür bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç ˇø√ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT á f…© ø±qŒ¤¬sHé‡≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì m+Çz e÷<Ûäyé sêyé ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q yês¡T bÕsƒ¡XÊ\\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.


8

MÄs√« nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ôV≤˝ŸŒ &Ódtÿ >±j·TÁ‹ wüO>∑sY ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ GáWLRiV, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ AL`iJ, AL`iG F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @À≥œ¡˘LÙRiVá r¢NRPLS˘LÙRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ZNP[Li˙μy¨sı (|§¶¶¶Õfiˆ ≤R∂£qs‰) GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. C ZNP[Li˙μR∂ ¨sLS*x§¶¶¶fl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ªyx§¶¶¶zqsÕÙÿLRiV ∏R∂VLi. gRiLigRiLS«¡Ÿ©´sV, ™´sVLjiN]LiªRΩ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV©yıLRiV. AL`i J, AL`i G F°xqÌsVáNRPV μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLiÕ‹[ G\Æ™sV©y xqsLiÆμ∂•¶¶¶Ã¡VLi¤…¡[ C xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ZNP[Li˙μR∂iLi μy*LS

¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRP xqsμR∂LRiV F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ zmnsLS˘μR∂Vá©´sV NRPW≤y C ZNP[Li˙μR∂iLi {qs*NRPLjixqsVÚLiμR∂©yıLRiV. xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ZNP[Li˙μR∂iLi ˙xmsºdΩ L][«¡⁄ DμR∂∏R∂ViLi 10 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ry∏R∂ViLi˙ªRΩLi 5 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPW xms¨s¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÙRiVáV ªRΩ™´sV xqsLiÆμ∂•¶¶¶Ã¡©´sV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV B©±sø≥yL`Íi Fn°©±s Æ©sLi. 9491041434 ¤Õ¡[μy …‹[Õfi ˙{mns i1800c425c8848 Æ©sLi ¡LRiVNRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs xqsLi˙xmsμj∂iLiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. C ZNP[Li˙μy¨sNTP @Liμj∂©´s zmnsLS˘μR∂Vá©´sV ˙xmsºdΩL][«¡⁄ —¡Õ˝ÿ lLi≠s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji xqs≠dsVOTPQLi¿¡ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV A ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV.

eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ ñ|ü mìïø£\ y˚&ç s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π>~ Á|üC≤sê»´+ nuÛÑ´s¡TΔ˝Ò NSNTP©y≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li NS™´s≤R∂Liª][ DÀ≥œ¡∏R∂V g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV Æ™s[Æ≤∂NRPV‰ªRΩV©yıLiVV. ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV, xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ DxmsFs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLjiÕ‹[¨s LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©´sLS=xmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. C ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyLÌki ≠s£ms μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡ @≠saS*ry¨sNTP @©´sVNRPWáLigS J¤…¡[aSLRiV. μk∂Liª][ DxmsFs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛRiV¤Õ¡[ |msμÙR∂μj∂NRPV‰gS ™´sWLRi©´sV©yıLRiV. HæªΩ[ C ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ {msALkiˆ  ¡Ã¡Li,  ¡Ã¡gRi™´sVÆ™s[V @μ≥j∂NSLRiFyLÌkiNTP Aμ≥yLRiLigS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. @≠saS*xqsLi J…”¡Lig`i lLi[zms©´s ™´sVLi»¡Ã¡V Dxms Fs¨sı NRPáNRPV μyLjiºdΩ}qs @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩWLRiVˆ , xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ DxmsFs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G\ZNPNRP «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ zms÷˝¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQ øR¡Li˙μR∂À‹[£qs. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s A∏R∂V©´s 4031 J»˝¡ª][ {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛji ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáV\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li øyLRiV. lLiLi≤R∂™´srÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛji 52558 J»˝¡V ryμ≥j∂Li øR¡gS …”¡≤T∂zms ZNP[™´sáLi 23252 J»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLiFyμj∂Li¿¡Liμj∂. {msALkiˆ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi NS™´s≤R∂Liª][ gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ {msALkiˆ ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚ¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi©´sV©yıLRiV.

BNRP xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ DxmsFs¨sıNRPáV Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ©´sLS=xmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi≤T∂ gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji ™´sVVμR∂V©´sWLji ˙xmsryμR∂LS«¡Ÿ17 Æ™s[á 325 J»˝¡ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. @xmsˆ…˝‹[ {msALkiˆ ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V 41235 J»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛji ZNP[™´sáLi 10841 J»˝¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥j∂LiøR¡gRi÷¡gSLRiV. BNRP‰ ≤R∂ NRPW≤y DxmsFs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ NSLi˙lgi£qs NRPV {msALkiˆ @À≥œ¡˘lLÛi[ μj∂NRPV‰ gRiªRΩLi Õ‹[ …”¡≤T∂zms ªRΩLRixmso©´s, {msALkiˆ ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜ LS∏R∂VV ≤R∂V CryLji NRPLi≤R∂V™y ™´sWLjiË NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂lgi[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BNRP Fs{qÌs Lji«¡LRiV*≤R∂V rÛy©´s\Æ™sV©´s F°Ã¡™´sLRiLiÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ BLiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Àÿá LS«¡Ÿ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡ ¬ø¡[zqs 5664 J»˝¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li øyLRiV. A Fs¨sıNRPÕ˝‹[ {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛji $¨s™yxqsμ]LRi 36483 J»˝¡V ryμ≥j∂Li øyLRiV. DxmsFs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ C rÛy©´sLi ©´sVLi≤T∂ @xmsˆ…”¡ {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛji $¨s™yxqsμ]lLi[ CryLji NSLi˙lgi£qs ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s DxmsFs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi D©´sı ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[©´sW gRiªRΩ {msALkiˆ @À≥œ¡˘LÛRiV¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáVgS LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂lgi[ @™´sNSaSáV ≠sZaP[xtsQLi. @xmsˆ…”¡ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáVgS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi©´sV©yıLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿá J»¡L˝RiV GÕÿLi…”¡ ºdΩLRiVˆ BryÚL][ Æ™s[¿¡øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.

Á|üC≤düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿ]+#ê*

$<äT´‘Yø√‘·\ô|’ bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ˝À¢ Ä+<√fi¯q

™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): ˙xms«ÿ™yfl”· @LÍkiáV xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs£qs.G.Fs™±sV. Lji“¡* @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi NRPáNÌRPlLi[…fi ≠dsV…”¡Lig`i •¶¶¶Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV ˙xms«ÿ™yfl”· ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sVLi≤T∂ @LÍkiáV {qs*NRPLjiLi øyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨s\ZNP ˙xms«ÿ™yfl”· ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s NS™´so©´s ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV A∏R∂W aS≈¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s @LÍkiá©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s @©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. g_LRi™±sDxmsˆÕfi, @μR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV $ Fs©±s.LRiÆ™s[V£tsQNRPV™´sWL`i, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω zqsB™Ø[ …”¡. ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂∏R∂V˘Ã¡V NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡©´sVLi≤T∂ @LÍkiáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ˙xms«ÿ™yfl”· @LÍkiáՋ[ ≠sxqs=©´sı }ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi æªΩÃ˝¡Æμ∂™´sLRixms÷˝¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s F~©´sWıLji LS™´sV∏R∂V˘ ªRΩ©´sNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li™yLRiV 1976 Õ‹[ 91 |qsLi»˝¡ À≥œ¡W≠sV BøyËLRi¨s, @Æμ∂˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ∏R∂VLi. xqsWLRi˘©yLS∏R∂Vfl· A À≥œ¡W≠sV¨s A˙NRP≠sVLiøR¡V NRPV©yıLRi¨s ™yLji ™´sμÙR∂©´sVLi≤T∂ ©yÀ≥œ¡W≠sV ©yNRPV BzmsˆLi¿¡ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS N][LRiVªRΩW @LÍki xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsNS£tsQ©´sgRiL`i NRPV¬ø¡Liμj∂©´s Fs£qs.@©´sı™´sV¯, ™´sVLi˙ºΩLSμ≥R∂,Fs£qs.ZNP.≈¡Lki™´sVVŒ˝ÿ, AªRΩW¯Lji ©ygRi™´sV¤Õ˝¡[aRP*Lji, Fy∏R∂VNSxmsoLS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP.«‹[˘ºΩ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙xms«ÿ™yfl”· NRP¤Õ¡NÌRPLRiV©´sV NRPázqs ¤«¡Fs©±sFs©±s∏R∂VV.AL`i.∏R∂VLi xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ xmsNS‰ gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW @LÍkiáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. gRiV≤T∂™y≤R∂ LRiWLRiÕfi ™´sVLiμR∂Fy≤R∂V ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmnsVLi…ÿ  ¡xqs™´s∏R∂V˘ gRiV≤T∂™y≤R∂ \lLiªRΩV  ¡«ÿLRiV Õ‹[ rÌyÕfi ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s, ™´sVLi≤R∂™´s÷˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s μy≈¡LRixmso @¨sÕfiÀÿ ¡V gRiXx§¶¶¶¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiVfl·Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @™´s¨sgRi≤ÔR∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩ™´sV»¡Li Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi™´sV¯ «ÿºdΩ∏R∂V NRPV»¡VLi ¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ LRiW. 5 Æ™s[áV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ™´sV @LÍkiáՋ[ N][LSLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s —¡.x§¶‹[¿¡≠sV©±s ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ ™´sW©´szqsNRP ≠sNRPÕÿLigRiVLSá¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ D©´sıªRΩ\Æ™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡ ≤y¨sNTP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqs•¶¶¶∏R∂ViLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáNRPV ¨sLRixqs©´sgS ¿¡©´sıªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáV CÆ©sá 19©´s ¡Liμ`∂ Fy…”¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLiVV. @Æμ∂[L][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sμÙR∂ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ ¿¡©´sıªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá xqsLixmnsWá xqs™´sW≈¡˘ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ D©´sı FyLji˙aS ≠sVNRP LRiLigS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡V N][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xmsLji˙aRP™´sVá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩáª][ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩ μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yı∏R∂V¨s @Li»¡V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩ˙™´sLRiWxmsLi μy÷¡ËLiμj∂. ™yLS¨sNTP ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ xms™´sL`i NRP…fiª][ xmsLji˙aRP™´sVáV @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Àÿ˘LiNRPVLRiVflÿ áNRPV ª][≤R∂V xms©´sVıáV NRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP μj∂NRPV‰Ã¡V øR¡WxqsVÚ ©yıLRiV FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV. øR¡WμÙyLi¤Õ¡[ @©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂á •¶¶¶≠dsV ™yLji¨s @π∏∂W™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmsÆ≤∂[r°ÚLiμj∂. FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩª][Æ©s[ Æμ∂[aRP˙xmsgRiºΩ @©´sı ˙xms¥R∂≠sVNRP xqsW˙ªy¨sı FyáNRPVáV ™´sVLRi¿¡©´s»˝¡V©yıLRiV. xmsLji˙aRPLRi™´sVáV @©´sV ¡Liμ≥R∂ LRiLigSá\|ms xmspLjiÚ ¨sL˝RiOSQQ˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. gRi≤R∂¿¡©´s ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ ≠sμ≥y©´sxmsLRi\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV xmsLji˙aRP™´sVá©´sV AμR∂VN][NRPF°gS, ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ™´sVLjiLiªRΩ NRPVLigRiμk∂zqsLiμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ Æ™s[xqs≠s {qs«¡©±sÕ‹[ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ xms™´sL`i •¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV μ≥R∂LSıáV LSryÚL][N][áV ¬ø¡[aSLRiV. xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV©´sı FyáNRPVáV Fsxmsˆ…”¡Õÿ ™´sVLjiøyLRiV. μy¨s xmns÷¡ªRΩLi xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ ≠sxtsQ≠sVLi¿¡Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V Æ™s[xqs≠sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ ALRiV Æ©sáá ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ xms™´sL`i •¶¶¶÷¡Æ≤∂[ @™´sVáV™´soª][Liμj∂. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ }msLRiVª][ |qs|mÌsLi ¡L`i ©´sVLi¬ø¡[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ N][ªRΩá©´sV @μj∂NSLjiNRPLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A ªRΩLRiV™yªRΩ xmsLjizqÛsºΩ øR¡NRP‰ ¡≤R∂V ªRΩVLiμR∂¨s ©´s™´sV¯ ¡Ã¡NTPLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V ªy«ÿgS «¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¤Õ¡[μR∂Li»¡W ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμj∂. μk∂Liª][ FyLji˙aS≠sVZNP[ Æ™s[ªRΩÚáV NRPV≤T∂ºΩÕ‹[ xms≤ÔR∂ FsáVNRPáW gjiágjiÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩª][ FsLiª][NSáLigS Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV N]©´srygji xqsVÚ©´sı NRPxqÌs™´sVL`i©´sV ™´sμR∂VáVN][¤Õ¡[NRP, NSLji¯NRPVáNRPV NRPWL]ˤÀ¡…Ì”¡ Æ™s[ªRΩ©yáV B™´s*¤Õ¡[NRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´so ªRΩV©yıLRiV. BμR∂Liªy ©y‚fl·[¨sNTP J \Æ™sxmso ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. ™´sVL][\Æ™sxmso Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáV ,@ÆμÙ∂áV, Fny˘NÌRPLki DªRΩˆªRΩVÚá\|ms ™y˘…fi, FsgRiV™´sVªRΩVáV c μj∂gRiV™´sVªRΩVáV xqsVLiNRPLi B™´s¨dsı BLi≤R∂{qÌs˚á©´sV ™´sVVÃ˝¡VÕÿ gRiVøR¡V˪RΩV©yıLiVV. @LiVV©y ªy©´sV gRiV¤Õ˝^¡F°ªRΩV©yı™´sV¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV \Æμ≥∂LRi˘LigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP æªΩ¬ø¡[ËLi μR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLi¿¡©´s Fny˘zms= ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV ≠sLiªRΩ @©´sVÀ≥œ¡™´sLi FsμR∂V\lLiLiμj∂. ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá©´sV NRPázqs}qsÚ, @μ≥j∂NSL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤y©´sÆ©s[ •¶¶¶≠dsV á’≥¡Li¿¡Liμj∂. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ˙…ÿ©±s=N][ zqsFsLi≤T∂ @¤«¡[∏∫∂V\¤«¡©±s ¨s NRPázqs¨s Fy˘zms= ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV, ªy©´sV ™´sW˙ªRΩLi GLi ¬ø¡[∏R∂VgRiá©´sÆ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sVL][ ¿¡©´sı xmsLji˙aRP™´sVáV |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi©´sV NRP÷¡zqsLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ©´sV {qsFsLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿÚ©´s¨s ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP zqsFsLi øyÕÿ ’¡“¡gS D©yıLRiÆ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ zqsFsLi xqsˆLiμR∂©´s N][xqsLi Æ™s[¿¡ øR¡WxqsVÚ©yıLRiV FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigS¨sı NRPVÆμ∂[áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ A…‹[©´sgRiL`i NSLji¯NRPVáV ™´sáxqsÀÿ»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. bdPªyNSáLiÕ‹[ NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV Æ™s[≤T∂xmso…Ì”¡xqsVÚ©yıLiVV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩ xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ NSLji¯NRPVá xmsLjizqÛsºΩ AgRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. N]¨sı æªΩLji¿¡©y NRPlLiLi…fi ¤Õ¡[NRP Δÿ◊d¡gSÆ©s[ DLi»¡V©yıLRiV. 50 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV xms©´sVáV μ]LRiNRP‰ @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsºΩL][«¡Ÿ FyLji˙aS≠sVNRP ™y≤R∂VNRP ™´s¿¡Ë NRPlLiLi…fi N][ªRΩª][ xms©´sVáV ¤Õ¡[™´s¨s æªΩ÷¡zqs ¨sLSaRPª][ Æ™s©´sVºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLiÆ≤∂[ bdPªyNSáLi Õ‹[xmsLjizqÛsºΩ BÕÿ DLi¤…¡[ LSÀ‹[π∏∂[V Æ™s[xqs≠s NSáLi μR∂VzqÛsºΩ GLi»¡¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩª][Æ©s[ Æμ∂[aRP ˙xmsgRiºΩ @¨s ¬ø¡}msˆ FyáNRPVáV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá ©´sVLi¿¡ xmsLji˙aRP™´sVá©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.

19q bÕ]ÁXÊ$Tø£ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄

Á|ü»\ qT+∫ nØ®\T d”«ø£]+∫q ø£˝…ø£ºsY $NSNRPVŒœ¡Li, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): ˙gkiÆ™s©±s=|qsÕfiNRPV 70 ≠s©´sªRΩVáV ™´søyËLiVV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sV lLi≤ÔT∂ Dμy˘©´s™´s©´saS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi @LÍkiμyLRiVá ©´sVLi≤T∂ ≠s©´sªRΩVáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. Æ™sV÷¡∏R∂Wxmso…Ì”¡ ™´sVLi≤R∂áLi, «ÿ≤R∂xms÷˝¡ xmsLiøyLiVVºdΩ LRiLigRi≤T∂xmnsWhki ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sNRPÕÿLigRiV≤R∂V ≠dsVryá áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ≠sNRPÕÿLigRi zmsLiø≥R¡©´sV N][xqsLi ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. 1972Õ‹[ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s ≤T∂.xms…Ìÿ À≥œ¡W™´sVVá©´sV A˙NRP™´sVfl·NRPV gRiVLRi∏R∂W˘∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s ºΩLjigji BzmsˆLiøyá©´s g]Li≤R∂V Fyxms∏R∂V˘, À‹LiªRΩá NRPLRiV™´s∏R∂V˘ Õÿxqs Aμj∂©yLS∏R∂Vfl· zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryLRiV. FsÕfi.Fs©±s.}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi $¨s™yxqs©´sgRiL`i NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s —¡.«ÿ©´sNRP™´sV¯, xmsORPQ™yªRΩLi ÀÿLji©´s xms≤Ôy©´s¨s, ≠sNRPÕÿLigRiVá zmsLiø≥R¡©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Fs˙LRiøR¡Li˙μR∂™´sV¯, ≠sNRPÕÿLigRi zmsLiø≥R¡©´sV @Liª][˘μR∂∏R∂V NSLÔRiVN][xqsLi ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. xqsLRiV ¡V—Í¡÷¡ ™´sVLi≤R∂áLi L]»Ì¡™´sáxqs FyªRΩNSá¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV DxmsNSLRiÆ™s[ªRΩ©yáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \|ms≤T∂NRPXxtÒsQ˙xmsryμ`∂ ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi @LiμR∂¤«¡[ryLRiV.

j·T÷]j·÷ ø=s¡‘·‘√ ¬s’‘·T\ Çø£ÿ≥T¢ ≈¡™´sV¯Li, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): NRPW©´s™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W N]LRiªRΩª][ \lLiªRΩVáV B ¡˜LiμR∂VáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ @μ≥j∂NRPLigS rygRiV ¬ø¡[}qs ≠sVLkiË, áLiNRP F~gSNRPV xmsLi»¡Ã¡NRPV ªRΩ≤R∂VáV |ms¤…Ì¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \lLiªRΩVáV ∏R∂VWLji∏R∂W©´sV FsNRPV‰™´sgS ™y≤R∂ªyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ ∏R∂VWLji∏R∂W N]LRiªRΩª][ \lLiªRΩVáV xqsªRΩ™´sVªRΩ™´s∞ªRΩV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V ™yLSá ˙NTPªRΩLi rÛy¨sNRP r~\|qs…‘¡c μy*LS \lLiªRΩVáNRPV ∏R∂VWLji∏R∂W BªRΩLRi FsLRiV™´soáV @Liμj∂Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP \lLiªRΩVáNRPV |msμÙR∂gS Dxmsπ∏∂WgRiLi ¤Õ¡[μR∂V. @xqsáV NS™´sázqs©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W©´sV \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ DLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ∏R∂VWLji∏R∂W μ]LRiNRPNRP \lLiªRΩVáV @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡V Fsμj∂lgi[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W Æ™s[zqs ªRΩ≤R∂VáV |ms…Ìÿá©´sVNRPV©´sı \lLiªRΩVáNRPV ∏R∂VWLji∏R∂W @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ B ¡˜Liμj∂xms≤y÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. BNRP rÛy¨sNRPLigS D©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡Vc |mnsLÌjiQ\¤Õ¡«¡L`i μR∂VNSflÿáNRPV

@LRiN]LRigS xqsLRixmnsLS D©´sıxmsˆ…”¡NUP \lLiªRΩVáNRPV FsLRiV™´soáV xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.@ªRΩ˘™´sxqsLRiLi D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W μ]LRiNRPNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ∏R∂VWLji∏R∂W N][xqsLi Æ™sªRΩNRP¨s ˙FyLiªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V. |msμÙR∂ |msμÙR∂ \lLiªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi BªRΩLRi ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ ∏R∂VWLji∏R∂W©´sV æªΩøR¡VËNRPVLi»¡V©yı xqs©´sı, ¿¡©´sıNSLRiV \lLiªyLigRiLi FsLRiV™´soá N][xqsLi ©y©y ºΩxmsˆÃ¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ˙xmsºdΩ G…ÿ lLiLi≤R∂V Æ™s[á FsNRPLSáNRPV \|msgS ≠sVLkiË xmsLi»¡©´sV, ™´sVW≤R∂VÆ™s[á FsNRPLSáNRPV \|msgS áLiNRP F~gSNRPV xmsLi»¡©´sV \lLiªRΩVáV rygRiV¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. BLiªRΩ xmsLi»¡ ≠s{qsÚLÒS¨sı BNRP‰≤R∂ \lLiªyLigRiLi rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP @μ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩVáNRPV xqsLjiF°π∏∂[V FsLRiV™´soá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ DLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRi¨s rÛy¨sNRP \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡c\ZNPc©y ™´sVLi≤R∂á ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV \lLiªRΩVá @™´sxqsLS¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s NRPW©´s™´sLRiLiÕ‹[ r~\|qs…‘¡c μy*LS , ¤Õ¡[μy \|ms#˚Æ™s[ »¡V FsLRiV™´soá μR∂VNSflÿá μy*LS \Æ©s©y ∏R∂VWLji∏R∂W xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VcÕ‹[ DLiøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

<√eTø=+&É, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+ eTs¡ÿ˝Ÿ Á>±eT |ü]~Û˝À>∑\ >±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ q+<äT k˛eTyês¡+ ø±]s¡´es¡Z+ mìïø£ »]–+~.bòÕ´ø£ºØ ø±]à≈£î\ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£˝À Áo ø±∫|ü*¢ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ >ös¡e<Ûä´≈£åî\T, ≈£L#ÓHé|ü*¢ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ n<Ûä´≈£åî&ÉT, e]ÿ+>¥ Á|üdæ&Ó+{Ÿ Áoìyêdt ¬s&ç¶, ÄeTèHêj·Tø˘, yÓ’dt Á|üdæ&Ó+{Ÿ _.eT<ÛäTdüT<ÛäHé¬s&ç¶, m+.|ü<ëà¬s&ɶ, »+Á&É˝Ÿ ôdÁ¬øÁ{° »Hês¡úHé. C≤sTT+{Ÿ ôdÁ¬øÁ{° yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Äs¡ZHÓ’CŸ ôdÁ¬øÁ{° {Ï.j·÷<äe¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±] düT>∑TD≤ø£sY¬s&ç¶, M]‘√bÕ≥T dü\Vü‰<ës¡T\T >√*¢|ü*¢ sêõ¬s&ç¶, yÓTT<ë+ X¯+ø£sY, ¬ø.MTsê¬s&ç¶, mHé|æ #·+Á<ë¬s&ç¶, m+_ qJsY, ÄsY.qsꇬs&ç¶, Äq+<ésêe⁄ <äTu≤“ø£ sêõ¬s&ç¶, M]‘√bÕ≥T 13 eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

kÕø£ås¡‘· |ü<∏äø£+ô|’ Äغd” ãdüT‡\ ìs¡«Vü≤D≈£î |ü{Ïwüº Á|üD≤[ø£ 12(düTes¡íyês¡Ô):—¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá @’≥¡™´sVªy¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS AL`i …”¡zqs n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ¡xGáWLRqsV=áViV, ≤T™´∂s|qsLi ¡L`i VLjiLiªRΩ {qsˆ≤`∂gS xqsNSáLiÕ‹[ xqsVLRiOTPQªRΩLigS gRi™´sV˘rÙy©y¨sNTP ¬ø¡[LRiË≤y¨sNTP INRP ˙xmsflÿ◊¡NRP md”‡, md”º\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ Æ©sÃ˝¡WLRiV, ≤T∂|qsLi ¡L`i12 (düTes¡íyês¡Ô): Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[«¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ ryORPQLRiªRΩ À≥ÿLRiª`Ω xms¥R∂NRPLi xqsLjigS @™´sVáV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 42ryORPQLRiªRΩ À≥ÿLRiª`Ω |qsLi»¡L˝RiV DLi≤R∂gS ™y…”¡Õ‹[ @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂V 12|qsLi»¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. D©´sı 12|qsLi »¡L˝RiÕ‹[ xqsLjigS @™´sVáV «¡LRigRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi≤R∂ áLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ Cxms¥R∂NRPLi μyμyxmsogS @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*μ≥R∂©´sLi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @™´soªRΩV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»Ì¡V DLi≤R∂»¡Li\|ms ™´sVLi≤R∂á™yxqsVáV @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 30|qsLi»¡L˝RiV Bxmsˆ…”¡NTP ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂V. øR¡μR∂V™´soáV @»¡ZNPNS‰LiVV. ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ª][Æ©s[ C|qsLi»¡L˝RiV xqsLjigS xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi≤R∂á ™yxqsVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Fs{qs= Fs{qÌs Æ™sÕfi}msL`i @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ¬ø¡[«¡L˝Ri @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤yNÌRPL`i \Æ™s.|msLiøR¡Ã¡∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi FsLiª][ ˙xmsºΩuÌy ªRΩ¯NRPLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s «¡LRiVxmso ªRΩV©´sı FsLi.zms.≤T∂.™Ø[ ™´sVLji ryORPQLRiªRΩ À≥ÿLRiª`Ω xms¥R∂NRPLi\|ms FsLiμR∂VNRPV ¨sL˝RiORPQLi ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıL][ ªRΩ™´sVNRPV @LÙRiLi NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Cxms¥R∂NRPLi ™´sÃ˝¡ FsNRPV‰™´sgS ©´sxtÌsQ F°π∏∂[Vμj∂ Fs{qs=, Fs{qÌs¤Õ¡[ NRP©´sVNRP @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©´s xqsˆLiμj∂Li¿¡ ryORPQLRiªRΩ À≥ÿLRiª`Ω\|ms ˙xmsæªΩ[˘ ˙aRPLÙRi øR¡WFyá¨s N][LSLRiV. ˙gS™´sWáՋ[¨s F°μR∂Vxmso xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsWáV, xmsLiøyLiVVºdΩ xqsLRiˆLiø`¡Ã¡ª][ NRP÷¡zqs @™´sgSx§¶¶¶fl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ™yLji¨s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶}qsÚ ªRΩxmsˆ C NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV Cμj∂aRPgS ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS N][LSLRiV. ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV N]LiªRΩ Cxms¥R∂NRPLixms»˝¡ ˙aRPLÙRi øR¡WzmsæªΩ[ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @ORPQLSxqs˘ªRΩ©´sV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ™´sVLi≤R∂á @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ª][≤R∂ˆ≤T∂©´s»˝¡V DLi»¡VLiμR∂¨s rÛy¨sNRPVáV ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ μ≥R∂©´sLi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi NSNRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms FsLi\æªΩ©´s DLiμR∂¨s ™yLRiV BNRP\Æ©s©´s gRiVLjiÚ}qsÚ ™´sVLi¿¡μj∂.

sêhkÕúsTT ‘Ó’ø±«+&√ b˛{°˝À¢ Á|ü‹uÛÑ #ê{Ïq õ˝≤¢ $<ë´s¡Tú\T ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV \|msNS \æªΩNS*Li≤][ F°…‘¡Ã¡V C Æ©sá 10,1,12áՋ[ ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ ¿d¡LSáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V ©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V FyÕÊ‹¨s @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsºΩÀ≥œ¡ ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡, Æ™sVVªRΩÚLi 8 xmsªRΩNSáª][ ÀÿáVLRi À≥ÿgRiLiÕ‹[ J™´sLSÕfi ø≥yLizms∏R∂V©±s rÛy©´sLiÕ‹[ μj∂*ºdΩ∏R∂V rÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμR∂¨s ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ ≤T∂.Fs£qs.≤T∂.J. ZNP.™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚rÛyLiVV \|msNS \æªΩNS*Li≤][ F°…‘¡Ã¡Õ‹[ —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V ©´sVLi¿¡ FyÕÊ‹©´sı .™yxqsVÆμ∂™´sLS™´so FyLRi*ºdΩxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi, ZNP.N][…‘¡aRP*LRiLS™´so gRiV™´sV¯Ã¡OUPQ ¯xmsoLRiLi, ≠dsLRiμÙR∂LRiV  ¡LigSLRiV xmsªRΩNSáV lgi÷¡F~LiμR∂gS, ≠s.LRi™´sWÆμ∂≠s À‹’¡˜÷¡ Æ™sLi≤T∂xmsªyNS¨sı lgiáVxqsVNRPVLiμj∂. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiV ZNP.@¨sªRΩ, AL`i.LSz§¶¶¶ªRΩ˘, ’¡.≠s«¡∏R∂VNRPV™´sWL`i, ZNP.@bP*¨sNRPV™´sWL`i,ZNP.™yxqsV ™yLRiLiμR∂LRiW NSLixqs˘ xmsªRΩNSá©´sV lgiáVxqsVN]¨s J™´sLSáVgS —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sV©´s —¡Õ˝ÿ¨s J™´sLSÕfi ø≥yLizms∏R∂V©±s ztsQ£msÕ‹[ lLiLi≤R∂™´s rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡|ms…ÌÿLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ ©´sVLi≤T∂ FyÕÊ‹©´sı 8 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xmsªyNSáV ryμ≥j∂iLiøR¡≤R∂iLi ≠sZaP[xtsQLi. \æªΩNS*Li≤][ —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V Æ™s[V«¡LRiVgS zqs.|§¶¶¶ø`¡. Æ™s[fl·Vg][FyLS™´so ˙NUP≤y NSLRiVáNRPV DªRΩÚ™´sV }qs™´sáV @Liμj∂iLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRPáNÌRPLRiV ™´sVLji∏R∂VV —¡Õ˝ÿ r°ˆLÌRiV= @μ≥yLRi…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s FsLi .≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ …‘¡™±sV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LjiNTP @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ r°ˆLÌRiV= @μ≥yLRi…‘¡ ≤T∂.Fs£qs.≤T∂.J. ZNP.™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i NRPW≤y FyÕÊ‹©yıLRiV.

ø±s√ŒπswüHé mdtáy√>± C≤qøÏsê+ Æ©sÃ˝¡WLRiV, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12 (düTes¡íyês¡Ô): Æ©sÃ˝¡WLRiV ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsNRPV xqsWxmsLji¤…¡Li≤`∂ BLi«¡¨dsLRiVgS «ÿ©´sNTPLSLi r°™´sV™yLRiLi NSL][ˆlLi[xtsQ©±s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. FsáWLRiV Fs{qs=gS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ  ¡μj∂÷d¡\|ms Æ©sÃ˝¡WLRiVNRPV ™´søyËLRiV. A∏R∂V©´sNRPV xmsáV™´soLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©±s zqs ¡˜Liμj∂ CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV.

@™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V AL`i…”¡zqs AL`iFs Li zqs. LRi≠sNRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy¨sNRP AL`…”¡zqs AL`iFsLi NSLS˘ á∏R∂ViLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi AL`i…”¡zqs \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiNRPV ¨sLÙRiVxtÌsQ\Æ™sV©´s Æ™s[gRiLiª][ ¡xqsV=á©´sV ©´s≤T∂}ms ≠sμ≥y©´sLi \|ms A∏R∂V©´s bPORPQfl· BøyËLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRi≠sNRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS AL`i …”¡zqs  ¡xqsV=áNRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá©´sV ANRPL<jiLi¿¡ ™yLji @’≥¡LRiV¿¡NTP @©´sVgRiVfl·LigS Æ™s[gRiLigS gRi™´sV˘rÙy ©y¨sNTP ¬ø¡[LRiË≤y¨sNTP \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá¨s @xmsˆVÆ≤∂ AL`i …”¡zqs \|ms#˚Æ™s[…fi  ¡xqsV=á F°…‘¡¨s ªRΩ»Ì¡VN][gRiáμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPV¤Õ¡[ ¨s«¡\Æ™sV©´s Æμ∂™´soŒ˝œ¡¨s ™yLji¨s g_LRi≠sLi¿¡ ™yLjixms»˝¡ ™´sVLS˘μR∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s Fs NRP‰≤y NRPW≤y ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPV¨sNTP @r¢NRPLRi˘Li NRPágRi¨s LkiºΩÕ‹[ AL`i …”¡zqs zqs ¡˜Liμj∂ ©´s≤R∂VøR¡VN][™yá¨s LRi≠sNRPV™´sWL`i z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. FsNRP‰≤y }msμR∂™y≤R∂V NRP¨szmsLi¿¡ ¬ø¡[LiVV øR¡Wzms©y ™yLji¨s  ¡xqsV=Õ‹[ FsNTP‰LiøR¡VN][™yá¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ }msμR∂áNRPV AL`i …”¡zqs @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂gRiáμR∂Æ©s[ ≠saS*ry¨sı |msLiF~Liμj∂iLiøR¡gRiáμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. FsNRP‰≤R∂xms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ ALÌji…”¡zqs  ¡xqsV= Axms≤R∂iLi ™´sÃ˝¡ N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s μy¨s™´sÃ˝¡ BªRΩLRi ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáNRPV B ¡˜Liμj∂ NRPágRi¨s LkiºΩÕ‹[  ¡xqsV= Æ™s[gS¨sı |msLi¿¡ xqsNSáLiÕ‹[ gRi™´sW˘¨sı xqsVLRiOTPQªRΩLigS ¬ø¡[lLi[ËÕÿ ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s LRi≠sNRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. AL`i…”¡zqs zqs ¡˜Liμj∂ μR∂VLRiVxqsVªRΩ©´sLi DLi¤…¡[ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV ™´sV©´sNRPV μR∂WLRiLi @™´soªyLRi¨s @ÕÿNSNRPVLi≤y @LiμR∂Ljiª][ AFy˘∏R∂VªRΩª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ™´sV©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝ÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi øyá¨s @xmsˆVÆ≤∂ AL` …”¡zqs \|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠saS*xqsLi |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. 60 ˙N]ªΩR Ú  ¡xqsV=áV... —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s }qs™´sáV @Liμj∂iLiøyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ 60 ˙N]ªRΩÚ  ¡xqsV=áV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáNRPV Aμ≥R∂V¨sNRP r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¿¡©´s»˝¡V LRi≠sNRPV™´sWL`i ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sªRΩ˘Li 612  ¡xqsV=áV μy*LS ™´sVW≤R∂V áORPQá ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáNRPV xqsNSáLiÕ‹[ gRi™´sV˘rÙy©y¨sNTP xqsVLRiOTPQªRΩLigS ¬ø¡[LRiËgRiáVgRiVªRΩV©yı™´sV¨s @LiVVæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS  ¡xqsV=á Æ™s[gS¨sı |msLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡ ≠saS*ry¨sı F~LiÆμ∂iLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ N][…”¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV \|msgS Aμy∏R∂ViLi |msLjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV

Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ªu§$Tà¬s&ç¶μ ˇ+≥πsHê..? Æ©sÃ˝¡WLRiV, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ªyªRΩ™´sVªyÚªRΩá ©´sVLi≤T∂ ªRΩ™´sVNRPLi»¡V ˙xmsªRΩ˘NRP gRiVLjiÚxmso©´sV æªΩøR¡VËNRPV©´sı NRPV»¡VLi ¡Li LSxmnsVÆ™s[Li˙μR∂ lLi≤ÔT∂μj∂. NS¨s C™´sVμR∂˘ NSáLiÕ‹[ À‹≠sV¯lLi≤ÔT∂ ILi»¡LjigS ≠sVgji¤Õ¡[ xqsWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @Li»¡V©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ªyLS«¡Ÿ™´s*Õÿ μR∂VxqsVNRPV¨s ™´s¿¡Ë©´s LSxmnsVÆ™s[Li˙μR∂ lLi≤ÔT∂ @π∏∂W™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ xms≤Ôy≤R∂V. gRiªRΩ ©yáVgRiVμR∂aSÀÙÿá LS«¡NUP∏R∂V øR¡Lji˙ªRΩ NRP÷¡gji©´s NRPV»¡VLi ¡Li LSxmnsVÆ™s[Li˙μR∂ lLi≤ÔT∂μj∂. ªRΩLi˙≤T∂ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsVLiμR∂LRiLS≠sVlLi≤ÔT∂ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂VryL˝RiV AªRΩ¯NRPWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[ lgi÷¡¿¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V ryL˝RiV J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS, ≤yNÌRPL`igS ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡™´sW©y¨sı F°LiμyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V LRi≠dsLi˙μR∂©yμ≥`∂ lLi≤ÔT∂¨s AªRΩ¯NRPWLRiV Æ™s[V«¡L`i xmsLiøyLiVVºdΩ xqsLRiˆLiø`¡gS©´sV, ™´sVLi≤R∂Õÿμ≥R∂˘QORPV≤R∂VgS©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´s»¡Li¤…¡[ ˙xms«¡Õ˝‹[ g_LRi™´sLi, @’≥¡™´sW©´sLi DLiÆ≤∂[μj∂. 2007 ™´sVVLiμR∂VμyNRP À‹≠sV¯lLi≤ÔT∂ LSxmnsVÆ™s[Li˙μR∂lLi≤ÔT∂ æªΩLRiÆ™s©´sVNRP LS«¡ NUP∏R∂WáV ©´s≤T∂FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs.Fs£qs.}ms»¡ rÛy©´sLi ©´sVLi≤T∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRiVxmso©´s xqsV©y∏R∂WxqsLigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ªRΩLRiV™y N]LiªRΩ NSÕÿ¨sNTP @xmsˆ…”¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi lLi ¡Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][≠sV¯ áOTPQ ¯©y∏R∂VV≤R∂Vª][ NRP÷¡zqs Æμ∂[aRPLi ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ FsÆ™sV¯÷d¡=gS lgiáVF°Liμj∂ N]LiªRΩ NSáLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sWLSLRiV. @xmsˆV≤R∂V æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªy≤R∂¨s E•¶¶¶gS©yáV «‹[LRiLiμR∂VNRPV©yıLiVV. @©´sWx§¶¶¶˘LigS ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ˙FyLRiLi’≥¡Li øR¡≤R∂Liª][ zms.AL`.zms «¡Li≤y©´sV  ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV¨s —¡Õ˝ÿNRPV NRP¨ds*©´sL`i @∏R∂W˘≤R∂V. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLi ryμj∂}qsÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩF°ˆøR¡Ë¨s NRPááV NRP©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s AaRP#¤Õ¡[ @≤T∂∏R∂W aRPá∏R∂W˘LiVV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li J≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ AFyLÌkiNTP gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡}msˆaS≤R∂V. ™´sVW≤R∂V xqsLi™´s™´sªRΩ=LSÕ˝‹[Æ©s[ ™´sVW≤R∂V FyLÌkiQÕ˝‹[ Æ™sVVgÊRiV øR¡Wxms≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂V NUP∏R∂VLigS N][LiªRΩ ˙xms«¡Õ˝‹[ BÆ™s[V«fi©´sV F°g][»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌkiNTP ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[Æ©s[ NRP¨dsxqs ≤T∂Fy—¡…fi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ @xms©´s™´sV¯NRPLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ªRΩ©´sNRPV xms»Ì¡V©´sı AªRΩ¯NRPWLRiVÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ lgiá™´s≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂ À‹≠sV¯lLi≤ÔT∂NTP ¨sáV™´s ¨ds≤R∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ªy©´sV ºdΩxqsVNRPV©´sı ª][LiμR∂LRiFy»¡V ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ À‹≠sV¯lLi≤ÔT∂ CL][«¡Ÿ ˙ºΩaRPLiNRPV xqs*LÊRiLiÕ‹[ D©´sıQ»Ì¡LiVVLiμj∂. gRiªRΩ 30xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLi ˙xmsaSıQLÙRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂.

Á^yÓHé‡ ôd˝Ÿ düeTdü´\≈£î dü‘·«s¡ |ü]cÕÿs¡+ NSNTP©y≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô):˙xmsºΩr°™´sV™yLRiLi —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ˙gkiÆ™s©±s=|qsÕfi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ALÍkiá©´sV xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LS¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáLiμR∂LRiW øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.LRi≠søR¡Li˙μR∂ AÆμ∂bPLiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms«ÿμR∂LS˜ÈL`i NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP xqsV™´sWLRiV 384 ™´sVLiμj∂ ALÍkiμyLRiVáV •¶¶¶«¡\lLi ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV ≠s©´sı≠sLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ALÍkiμyLRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV, Æ™sL`i¤Õ¡£qs |qs…fi μy*LS ™´sVLi≤R∂á @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LS¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ˙gkiÆ™s©±s=|qsÕfiNRPV N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[zqs  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s gRiVLjiÚLiøyLRiV. C xmsμÙR∂ºΩ xqsLjiNSμR∂¨s, @μ≥j∂NSLRiVá xms»˝¡ ©´s™´sV¯NRPLi, ≠saS*xqsLiª][ ™´sxqsVÚ©´sı ALÍkiμyLRiVá xms»˝¡ Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV ˙gkiÆ™s©±s=|qsÕfiÕ‹[ Fs.Fs.\Æ™s. NSLÔRiVáV, ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV \¤…¡Q˚Q\|qsNTPŒ˝œ¡ß, NRPLiFyztsQÆ©s[…fi @FyLiVVÆ™sVLi…fiáV, A˙NRP™´sVfl·Ã¡V, xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V xqs™´sVxqs˘Ã¡V, Dμ][˘gSáV,  ¡VVflÿáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ALÍkiáV {qs*NRPLjiLi¿¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @LiÀÿ“¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi @LiÀÿ“¡}ms»¡ bP™yLRiV NRPV™´sV¯Lji}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sÃ˝¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sXμÙyxms˘Li ™´sÃ˝¡ G xms¨s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı©´s¨s, ªRΩ©´sÆ©s™´sLRiW AμR∂LjiLiøR¡≤R∂iLi ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sXμÙyxms˘ zmnsLiøR¡©±s, lLi[xtsQ©±s NSLÔRiV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V™´sázqsLiμj∂gS ALÍki¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV xqs™´sVLjiˆLiøR¡gS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡™´sázqsμj∂gS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ FsLizms≤T∂JNRPV ALÍki¨s xmsLiFyLRiV. NSNTP©y≤R∂ NRP¬ø¡[ËLji }ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÕÿμj∂ ˙xmsryμ`∂ ’¡.zqs. NRPVáxqÛsV≤R∂©´s¨s, xmso»Ì¡V ¬ø¡≠s…”¡, ™´sVWgRi©´s¨s, 10™´s ªRΩLRigRiºΩ Fyxqs∏R∂W˘©´s¨s, Dμ][˘gRiLi NRP÷¡ˆLiøy÷¡=Liμj∂gS N][LRiVªRΩW |ms»Ì¡VNRPV©´sı ALÍki©´s ªRΩμR∂VxmsLji øR¡LRi˘ ¨s≠sVªRΩÚLi ≤T∂.AL`i.≤T∂.G. @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. |msμR∂xmsp≤T∂ ™´sVLi≤R∂áLi LSÆ™s[VaRP*LS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sLiNS @LRiVfl· ªRΩ©´sNRPV À≥œ¡LRiÚ ¤Õ¡[≤R∂¨s, INRP NRPV™´sWlLiÚ DLiμR∂¨s, ªRΩ™´sVNRPV “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ ¤Õ¡[μR∂V, BLi…”¡ xqÛsáLi NRP÷¡ˆLiøy÷¡=Liμj∂gS N][LRiVªRΩW |ms»Ì¡VNRPV©´sı ALÍki¨s ªRΩμR∂VxmsLji øR¡LRi˘ ¨s≠sVªRΩÚLi xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ªyzqsÕÙÿLRiVNRPV xmsLiFyLRiV. NSNTP©y≤R∂ @LRi˜©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÕÿμj∂ ªRΩVáxqs™´sV¯ ªRΩ©´sNRPV 200 gRi«ÿá BLi…”¡ xqÛsáLi NRPáμR∂¨s, xmsNRP‰ BLi…”¡ ™yLRiV μ_LÍRi©´s˘Liª][ μy¨s¨s A˙NRP≠sVLiøR¡V NRPVLi»¡V©yıLRi¨s, ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS N][LRiVªRΩW ALÍki xqs™´sVLjiˆLiøR¡gS xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡=Liμj∂gS «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @≤ÔR∂ºdΩgRiá ™´sVLi≤R∂áLi, @≤ÔR∂ºdΩgRiáՋ[ 70 ©´sVLi≤T∂ 80 xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s∏R∂VxqsV= gRiá 200 ™´sVLiμj∂ ≠sªRΩLiªRΩV™´soáV©yıLRi¨s, ≠dsLRiLiμR∂LjiNUP zmnsLiøR¡©±s ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V™´sázqsLiμj∂gS μR∂Lilgi[…”¡ xqsºΩÚÀÿ ¡V ALÍki xqs™´sVLjiˆLiøR¡gS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ xmsLjixtsQ‰LjiLi øy÷¡=Liμj∂gS «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. ˙gkiÆ™s©±s=Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i Àÿ ¡V.Fs À≥œ¡W ªRΩgSμyáV, lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ALÍkiá©´sV {qs*NRPLjiLi¿¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xmsLjiuy‰LS¨sNTP @LiμR∂¤«¡[aSLRiV.

ù|<ä$<ë´s¡Tú\≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä]úø£kÕj·T+ $NSNRPVŒœ¡Li, ≤T∂|qsLi ¡L`i 12(düTes¡íyês¡Ô): D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáV øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı }msμR∂ ≠sμy˘LÙRiVáNRPV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sV lLi≤ÔT∂ r°™´sV™yLRiLi ˙gkiÆ™s©±s= À≥ÿgRiLiÕ‹[ LRiW. 66 Æ™s[áV ALÙjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂W¨sı @LiμR∂¤«¡[ryLRiV. @˙gjiNRPáËLRiÕfi Fy÷¡¤…¡NTPıN`P øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı F~LiμR∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi gSLiμ≥k∂©´sgRiL`i ≠dsμj∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW≤R∂VgRiVá ©ygRi™´sVfl”·NTP LRiW.5 Æ™s[áV, $NSNRPVŒœ¡Li xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s gRiW©´sFy¤Õ¡LiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s r°zmsLi…”¡ Æμ∂[≠sNSLSfl”· ’¡.B≤T∂ øR¡μR∂V™´so N][xqsLi LRiW. 6 Æ™s[áV $NSNRPVŒœ¡Li, gRiV«¡LSºdΩ}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s L_ªRΩV xqsWLRi˘NRPV™´sWLjiNTP LRiW. 30 Æ™s[áV, Fs¬ø¡ËL˝Ri ™´sVLi≤R∂áLi, À‹LiªRΩáN][≤R∂WLRiV ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW≤R∂VgRiVá ryLiVVaRPLRiª`Ω LRiW.5 Æ™s[áV N][»¡À‹™´sW¯◊¡ ™´sVLi≤R∂áLi \¤À¡xms÷˝¡ xmspLÒji™´sVNRPV LRiW. 5 Æ™s[áV, $NSNRPVŒœ¡Li xms»Ì¡fl·Li Fs.zms.|§¶¶¶ø`¡.’¡cNSá¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s F~»¡WıLRiV ™´sVμ≥R∂VNRPV LRiW. 5 Æ™s[áV, xqsLiªRΩNRP≠s…”¡ ™´sVLi≤R∂áLi, F°ªRΩVá «¡gÊRiV}ms»¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÙji¨s ™´sV—Í¡ }§¶¶¶™´sVáªRΩNRPV LRiW. 5 Æ™s[áV, F~Li μR∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi áªRΩ=∏R∂V˘}ms»¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ºΩL˝RiLigji ™´sWμ≥R∂≠sNTP LRiW. 5 Æ™s[áV, FyáN]Li≤R∂ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s gRiLigRiLSxmso x§¶¶¶Lji£tsQNRPV LRiW. 10 Æ™s[áV ALÙjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂W¨sı @Liμj∂LiøyLRiV.


ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $X¯«Hê<∏äHéÄq+<é Á&Ü\ |üs¡+|üs¡ \+&ÉHé ø±¢dæø˘ #Ódt {Às¡ïyÓT+{À¢ uÛ≤s¡‘· Á>±+&é e÷düºsY, $X¯«$CÒ‘· $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é Á&Ü\ |üs¡+|üs¡qT ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. ‘ê˝Ÿ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ #Ódt {ÀØï˝À Á&Ü\‘√H˚ dü]ô|≥Tº≈£îqï Äq+<é, \+&ÉHé ø±¢dæø˘˝À ˇø£ ¬>\T|ü⁄, ˇø£ z≥$T $TqVü‰ $T–*q sö+&É¢qT Á&Ü‘√H˚ dü]ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. á Áø£eT+˝À ˝…yêHé ns√ìj·THé (Äπsàìj·÷)‘√ »]–q @&√ sö+&é π>yéTqT $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é Á&Ü>± eTT–+#ê&ÉT. ‘·<ë«sê Á&Ü\‘√ Äq+<é Ç+{Ï<ë] |ü{≤º&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø yÓTø˘ùwHé (Ç+>±¢+&é), e÷>∑ïdt ø±sY¢düHé (Hêπs«), yê¢~$TsY Áø±$Tïø˘ (s¡cÕ´)\‘√ Äq+<é π>yéT\qT Á&Ü #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ç<˚ $<Ûä+>± es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THé Äq+<é, Äπsàìj·÷ø±≈£î #Ó+~q ns√ìj·THé‘√ »]–q @&√ sö+&éqT 25 bÕe⁄\ e<ä› Á&Ü>± eTT–+#ê&ÉT.

eT+>∑fi¯yês¡+ 13 &çôd+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

¬s+&√f…düTº˝À øÏMdt Á~∏*¢+>¥ $ø£ºØ

Äd”dt q&ç¶$]∫q ÁuÒdtyÓ˝Ÿ (6/40)

x§¶‹[ÀÿL`Ìi: AμR∂˘LiªRΩLi AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygji©´s x§¶‹[ÀÿL`Ìi ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ 7 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ A}qÌs˚÷¡∏R∂W©´sV J≤T∂Li¿¡Liμj∂. ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆNRPVLi≤y 72 xmsLRiVgRiVá J™´sL`i\Æ©s…fi r°‰LRiVª][ B™yŒœ¡ B¨sıLig`i= N]©´srygjiLi¿¡©´s A{qs£qs @Æμ∂[ r°‰L`i μR∂gÊRiLRi x§¶¶¶®˘«fi ≠sZNP…fi ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPVLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ 40 J™´sL˝RiNRPV ÀÿgSÆ©s[ A≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ áLiø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V NTP≠ds£qs À›Ã¡L`i ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi μ≥y…”¡NTP INRP‰ ryLjigS xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. lLiLi≤R∂V J™´sL˝Ri ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi NUPáNRP\Æ™sV©´s FyLi…”¡Lig`i, \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰, \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs=á©´sV |ms≠s÷¡ ∏R∂V©±sNRPV xmsLiFy≤R∂V. FyLi…”¡Lig`i 16, N˝SL`i‰, x§¶¶¶{qs= ≤R∂N_»¡ ∏R∂W˘LRiV. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi≤T∂ A{qs£qs ˙NRP™´sVLi ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. x§¶¶¶≤ÔT∂©±s NS}qsxmso ˙NUP«¡ŸÕ‹[ ¨sáμ]NRPV‰NRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝RiV @™´sNSaRPLi B™´s*¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso J|ms©´sL`i Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i ˙NUP«¡ŸÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ A{qs£qs ≠s«¡∏R∂VLi \|ms AaRPáV |msLjigSLiVV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yLRiıL`i... ¤…¡LiVV¤Õ¡Li≤R∂L˝Riª][ «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi øy≤R∂V. NS¨ds ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi ™´sVL][ryLji ≠s«¡XLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ NRPLigSLRiWáV 199 xmsLRiVgRiVáNRPV 9 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. μk∂Liª][ NTP≠ds£qs ≠s«¡ ∏R∂VLi Δÿ∏R∂V\Æ™sV¨szmsLi¿¡©y... ™yLRiıL`i, Õÿ˘©±s B¨sıLig`i= ©´s≤R∂zmsLi øR¡≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ DªRΩ‰LihRigS ™´sWLjiLiμj∂. xms»Ì¡VμR∂ágS A≤T∂©´s ≠dsLjiμÙR∂LRiW ¿¡™´sLji ≠sZNP…fiNRPV 34 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Õÿ˘©±s©´sV ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi N˝UP©±sÀ›ÕfiÔ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. 123 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡¿¡©´s ™yLRiıL`i «¡»Ì¡V©´sV ™´sW˙ªRΩLi lgi÷¡zmsLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. 1985 ªRΩLS*ªRΩ A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|ms NTP≠ds£qsNRPV BÆμ∂[ ª]÷¡ ≠s«¡∏R∂VLi NSgS A{qs£qs\|ms 1993

¬s+&√Çìï+>¥‡˝À #Ó\πs–q ÁuÒdtyÓ˝Ÿ dæØdt 1`1‘√ düeT+ ôd+#·Ø eè<Ûë...yês¡ïsY (123Hê{Ö{Ÿ)

ªRΩLS*ªRΩ xmns£qÌs ≠sNÌRPLki. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs 1c1ª][ ˙≤ygS ™´sVVgjizqsLiμj∂. ™yLRiıL`iNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡, Fy…”¡©±sxqs©±sNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ zqsLki£qs @™yLÔRiVáV μR∂NS‰LiVV. q÷´J˝≤+&é ‘=*Çìï+>¥‡: 150 ÄÁùdº*j·÷ ‘=*Çìï+>¥‡ 136 q÷´J˝≤+&é ¬s+&√Çìï+>¥‡: 226 ÄÁùdº*j·÷ ¬s+&√Çìï+>¥‡: 233(&˚$&é yês¡ïsY 123Hê{Ö{Ÿ, VüA´C…dt 20, U≤«C≤ 23,bÕ+{Ï+>¥ 16, Vü≤&çHé 15, ÁuÒdtyÓ˝Ÿ 6/40, e÷]ºHé 1/44, uÀ˝Ÿº 1/51, kÂB∏ 1/77)

mHéd”@≈£î ≈£î+uÒ¢ sêJHêe÷

ì+ãdt‘√ ˇ|üŒ+<ä+ s¡<äT› #˚düT≈£îqï ;d”d”◊

H˚wüq˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ nø£&ÉMT #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$øÏ uÛ≤s¡‘· e÷J ÁøϬø≥sY nì˝Ÿ≈£î+uÒ¢ k˛eTyês¡+ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉTHÓ\\ qT+∫ #Ó\πs>∑T‘·Tqï $yê<ë\≈£î k˛eTyês¡+ ‘Ós¡|ü&ç+~. ≈£î+uÒ¢ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ø£sêí≥ø£ ÁøϬø{Ÿ dü+|òü÷ìøÏ, ◊|”m˝Ÿ {°eyéT nsTTq sêj·T˝Ÿ #ê˝…+»sY‡ u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î dü\Vü‰<ës¡T&ÉT>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT. ≈£î+uÒ¢ sêJHêe÷qT ;d”d”◊ ÄyÓ÷~+∫+~. ≈£î+uÒ¢ kÕúq+˝À ;d”d”◊ ø±s¡´<ä]Ù bÕ+&√yéqT C≤rj·T ÁøϬø{Ÿ nø±&ÉMTøÏ #ÛÓ’s¡àHé>± ìj·T$T+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

˙xms™´sVV≈¡ ˙Àÿ≤`∂NSzqÌsLig`i xqsLixqÛs ¨sLi ¡£qsª][ ªRΩ™´sV IxmsˆLiμy¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[L`Ôi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C IxmsˆLiμR∂Li ≠sáV™´s 2000 N][»˝¡V. ¨sLi ¡£qs xqsLjigS  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω AÆ≤∂[ ™´sÆ©Ôs[, ¤…¡£qÌszqsLki£qs ˙xmsryLRi x§¶¶¶NRPV‰Ã¡NRP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s IxmsˆLiμR∂Li 2005Õ‹[Æ©s[ ≠dsLji ™´sVμ≥R∂˘ NRPVμj∂LjiLiμj∂. ˙xmsºdΩ ™´sW˘ø`¡NRPV 31.5 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ¨sLi ¡£qsª][ À‹[L`Ôi IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS A xqsLixqÛs xqsLjigS ¬ø¡Ã˝¡VLixmsoáV «¡LRixmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ ’d¡{qs{qsH C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s BLig˝SLi≤`∂, Æ™szqÌsLi≤U∂£qs zqsLki£qsáNRPV ¨sLi ¡£qs NRP¨dsxqsLi xqsgRiLi Æ™sVVªRΩÚLi NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ’d¡{qs{qsH ™´sLji‰Lig`iNRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLi ¡£qsª][ IxmsˆLiμy¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s GNRP˙gki™´sLigS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV.

yêsYï≈£î >±j·T+..._>¥u≤wt {ÀØïøÏ &Í{Ÿ..? es¡˝Ÿ¶ dæØdt Vü‰ø° yêsTT<ë...? Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı : A}qÌs˚÷¡∏R∂W ¤Õ¡¤«¡Li≤R∂Lki zqsˆ©´sıL`i }tsQ©±s™yL`iı ’¡g`iÀÿ£tsQ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ …‹[LkiıÕ‹[ A≤R∂≤R∂Li\|ms xqsLiμj∂gÛRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ™yL`iı ¬ø¡[ºΩNTP gS∏R∂V™´sV™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. BLi…˝‹[ xqsLRiμygS ™´sLi»¡ ¬ø¡[r°Ú©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™yL`iı NRPV≤T∂ ¬ø¡[ºΩ Æ™s[áV NS÷¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xqs*∏R∂VLigS ™ylLi[ı …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙FyNÌUP£qsNRPV μR∂WLRiLigS D©yı©´s¨s, Æ™s[÷¡ gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV G\Æ™s©y ¿¡…ÿ‰Ã¡V ¬ø¡xmsˆ™´sVLi»¡W …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛjiLiøy≤R∂V. C G≤yμj∂ H{msFsÕfiNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡zmsˆ©´s C A{qs£qs zqsˆ©±s μj∂gÊRi«¡Li... A{qs£qs Æμ∂[aRP™y◊d¡ …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‹[Lkiı ’¡g`iÀÿ£tsQÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi©´sV©yı≤R∂V. μk∂¨s N][xqsLi Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı rÌyL`i=ª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPV©yı≤R∂V. 42 GŒœ¡˛ }tsQ©±s™yL`iı 2007 ªRΩLS*ªRΩ A{qs£qs ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fiÕ‹[ A≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ©yáVlgi[Œ˝œ¡ Fy»¡V H{msFsÕfi LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= …‘¡™±sVNRPV N][ø`¡ NRP™±sV ZNP|mÌs©±sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´sÕ‹[ xqsªyÚ BLiNS ªRΩgÊRi¤Õ¡[μR∂¨s, ’¡g`iÀÿ£tsQÕ‹[ A≤R∂ªy©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][... xmsáV …‘¡™±sVáV AxqsNTPÚ øR¡WFyLiVV. NSgS NS÷¡©´s Æ™s[÷¡ª][ À›÷¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li B ¡˜Liμj∂NRPLRiÆ™s[V©´s¨s ™yL`iı À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sıxmsˆ»¡NUP... Æ™sVÕfiÀ‹[L`iıQQ= rÌyL`i= ™´sW˙ªRΩLi @ªRΩ©´sV ªRΩ*LRigS N][áVNRPVLi…ÿ≤R∂¨s μ≥k∂™´sWgS DLiμj∂.

bÕ{Ÿø£$TàHé‡ dæØdt≈£î <ä÷s¡+ ø±e&É+ ˝ÀfÒ bòÕdtº uÖ*+>¥ j·TTe dü+#·\q+ bÕ{Ÿ ø£$TàHé‡ uÛ≤s¡‘Y˝À »s¡>∑uÀj˚T f…düTº dæØdt≈£î <ä÷s¡+ ø±e&É+‘√ Ä »≥Tº≈£î ˝ÀfÒqì Äd”dt e÷J ¬øô|ºHé d”ºyé yê n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. ã\yÓTÆq u≤´{Ï+>¥ ˝…’q|t>± ù|s¡Tqï {°$T+&çj·÷qT n<äT|ü⁄#˚j·÷\+fÒ bòÕdtº uÖ*+>¥≈£î nqT≈£L*+#˚ |ü∫Ãø£‘√ ≈£L&çq |æ#Y\T nedüs¡eTì ≈£L&Ü nHêï&ÉT. ÄÁùdº*j·÷ uÖ*+>¥ ˝…’q|t˝À ø£$TàHé‡ >∑qTø£ ñ+&ç ñ+fÒ »≥Tº<˚ ô|’#˚sTT nì H˚qT #Óù|Œyê&çì. nsTT‘˚ n‘·qT ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s+&ÉT »≥÷¢ düe÷q ã\+‘√ ñHêïj·Tì|æk˛Ô+~. me]~ ô|’#˚sTT ne⁄‘·T+<äH˚~ ÄÁùdº*j·÷ Ä&˚ |æ#Y\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. nì dæ&ûï e÷]ï+>¥ ôV≤sê˝Ÿ¶ |üÁ‹ø£‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê nHêï&ÉT. ø£$TàHé‡, $T#Ó˝ŸC≤q‡Hé, ]j·÷Hé Vü‰]Hé ˝≤+{Ï ø°\ø£ Ä≥>±fi¯ó¢ >±j·÷\ ø±s¡D+>± <ä÷s¡+ ø±e&É+‘√ ÄÁùdº*j·÷ »≥Tº ã\V”≤q+>± e÷]+<äHêï&ÉT.

‘=*f…düTº˝À bÕø˘ Çìï+>¥‡ $»j·T+ ∫{≤º>±+>¥: ã+>±¢<˚XŸ‘√ »]–q ‘=*f…düTº˝À bÕøÏkÕúHé Çìï+>¥‡ 184|üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø Ä~Ûø£´+‘√ HÓ–Z+~. 4$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 134|üs¡T>∑T\‘√ Hê\T>√s√E Ä≥ÁbÕs¡+_Û+∫q ã+>±¢<˚XŸ ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À bÕø˘ uÖ\s¡¢ <Ûë{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ 275|üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. ¬s+&√Çìï+>¥‡˝À bÕø˘ uÖ\s¡T¢ ã+>±¢<˚XŸ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢qT ≈£î<äTs¡Tø√˙j·T≈£î+&Ü n<äT“¤‘·yÓTÆq ã+‘·T\qT dü+~Û+#·&É+‘√ ã+>±¢ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ M]øÏ uÖ*+>¥≈£î m<äTs=&ç¶ ì\Te˝Òø£b˛j·÷s¡T. ìC≤eTTBΔHé, cÕøÏãT˝ŸVü≤düHé\T ◊<√$¬ø{Ÿ≈£î 78|üs¡T>∑T\T #˚dæ »≥TºqT Ä<äT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ø±˙ nãTΔsY s¡Vü≤e÷Hé uÖ*+>¥˝À cÕøÏãT˝Ÿ Vü≤düHé $¬ø≥¢ eTT+<äT <=]øÏb˛e&É+‘√ M]<ä›] uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìøÏ ‘Ós¡|ü&ç+~. qJeTTB›Hé, cÕøÏãT˝Ÿ VüQùd‡Hé, eTTkÕ|òæsYs¡Vü≤e÷Hé\T ns¡Δôd+#·Ø\T #˚dæ sêDÏ+#ês¡T. e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y ¬s+&ÉT f…düTº\ dæØdt˝À bÕø˘ 1`0‘√ Ä~Ûø£´+˝À ñ+~. á nyês¡T¶ j·T÷ìdtU≤Hé ¬s+&ÉT»≥¢ eT<Ûä´ ¬s+&√ f…düTº á HÓ\ 17qT+∫ 21es¡≈£î &ÛÜø±˝À (200Hê{Ö{Ÿ) »s¡T>∑T‘·T+~. ã+>±¢<˚XŸ ‘=*Çìï+>¥‡: 135 bÕøÏkÕúHé ‘=*Çìï+>¥‡: 594/5 9(&ç¬ø¢sY) ã+>±¢<˚XŸ ¬s+&√Çìï+>¥‡ : 275(qJeTTB›Hé 78, cÕøÏãT˝Ÿ VüQùd‡Hé 51, eTTkÕ|òæsYs¡Vü≤e÷Hé49, nãTΔsY s¡Vü≤e÷Hé 4/88, nJCŸNÛe÷ 2/40, düsT÷<é n»à˝Ÿ 2/74, eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ 1/21)

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡iMÀ≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s H{msFsÕfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUP …‹[LkiıNTP Aμj∂Õ‹[Æ©s[ x§¶¶¶LixqsFyμR∂V FsμR∂V\lLiLiμj∂. C ÷d¡g`i ™yLiVVμyxmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı ™´sVVgjiaSNRP ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs|§¶¶¶ø`¡ ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi ™´sWLjiËÕ‹[ «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂WNRPV, À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRiVgRiVª][©´sı ™´sLÊRiF°LRiV Õ‹[ xmso»Ì¡VN]¿¡Ë©´s C ÷d¡g`i ¨s«ÿ¨sNTP ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ «¡LRigS÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ H|§¶¶¶ø`¡Fs£mns©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV NS˘Li£ms ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı N][xqsLi «¡Ljilgi[ NS˘Li£ms zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ DLiμj∂. ZNP[™´sáLi ≠dsLji ™´sLÊRi F°LRiVNRPV bPORPQflÿbP’¡LSá æªΩ[μk∂áV ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVN]øyËLRiV. @LiæªΩ[ NSμR∂V ™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUPÕ‹[ A≤T∂æªΩ[ “¡≠sªRΩNSáLi ¨s}tsQμ≥j∂ryÚ™´sV¨s NRPW≤y |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ A»¡gSŒœ¡ß˛ Fs»¡V\Æ™sxmso Æ™sŒÿ˛Õ‹[ æªΩ[áVË N][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyÕÿ...¤Õ¡[NRP ALÛjiNRPxmsLjizqÛsºΩ Æ™sVLRiVgRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs |§¶¶¶ø`¡ª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËN][™yÕÿ @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsLiμj∂gÙRiLiÕ‹[ D©yıLRiV. ªy«ÿ xmsLjizqÛsºΩª][ ≠dsLji xqsLiμj∂gÙRiLi ≠ds≤T∂F°π∏∂[V @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂.

_õHÓdt >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ˝À¢ mdt;◊ ùde\T ¬s+&ÉTXÊK\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+øÏ+>¥ ~>∑Z»+ ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ mdt_◊ $<˚XÊ˝À¢ eT]+‘·>± $düÔ]k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø 32 <˚XÊ˝À¢ 169 XÊK\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï mdt_◊ á yês¡+˝À >∑˝ŸŒ¤˝Àì C…<ë›, <√Vü‰ q>∑sê˝À¢ ¬s+&ÉT XÊK\qT ÁbÕs¡+_Û+#·qT+~. <√Vü‰˝À u≤´+≈£îXÊKqT $<˚o e´eVü‰sê\XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ nVü≤à<é k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT C…<ë›˝Àì XÊKqT kÂB nπs_j·÷ πø+Á<ä u≤´+≈£î kÂB e÷ì≥Ø+>¥ @C…˙‡ >∑es¡ïsY yÓTTVü≤eTà<é »kÕ‡sY ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. C…<ë›˝À ÁbÕs¡+_Û+#˚ u≤´+≈£î˝À |üP]ÔkÕúsTT u≤´+øÏ+ >¥ ùde\+~+#·&ÜìøÏ nqTeT‹ ñ+~. <√Vü‰˝À e÷Á‘·+ πøe\+ ø±s√Œπs{Ÿ ø£¢sTT+ ≥¢≈£î ùde\+~+#·&ÜìøÏ K‘êsY Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+∫+~. ø±>± K‘êsY˝À ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ <ë«sê e#˚à @&Ü~ ˝À|ü⁄ 10 ø√≥¢ &Ü\s¡¢ yê´bÕs¡+ #˚j·÷\ì mdt_◊ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î+~. C…<ë›˝À |æ.|üs¡y˚TX¯«s¡|üŒ, <√Vü‰˝À dü‘·´õ‘Y Á|ü‘ê|t\T u≤´+≈£î XÊK\≈£î y˚TH˚»s¡T¢>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. <√Vü‰˝À u≤´+øÏ+>¥ ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ mdt_◊ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï @&Ü~˝À|ü⁄ ˝…’ôdHé‡ \_Û+∫+~. ø±˙ C…<ë›˝À ˝…’ôdHé‡ #˚‹øÏ n+<ä&ÜìøÏ ◊<˚fi¯ó¢ |ü{Ϻ+~. eTT+u…’ qT+∫ mdt_◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´\j·÷ìøÏ nqTdü+<Ûëì+#˚ &˚{≤ Á{≤Hé‡|òüsY ˝…’Hé, ùdº{Ÿ u≤´+≈£î kÕ|òtºy˚sYqT kÂB nπs_j·÷ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#·&ÜìøÏ düTe÷s¡T ¬s+&ÉTqïπsfi¯ó¢ rdüT≈£î+~.

9 ôV’≤<äsêu≤<é

ôdVü‰«>¥ ]ø±s¡T¶qT mes¡÷ ÁuÒø˘ #˚j·T˝Òs¡T yÓd”º+&ûdt‘√ Ç+&√sY˝À »]–ì Hê\T>√ eH˚¶˝À &Üwæ+>¥ zô|qsY Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ 210 |üs¡T>∑T\ ]ø±s¡T¶qT me«s¡÷ ã<ä›\T ø=&É‘ês¡ì nqTø√e&É+ ˝Ò<äì uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTHé j·TTesêCŸdæ+>¥ nHêï&ÉT. Ç+&√sY eH˚¶ e÷´#Y˝À 219 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#·&É+ <ë«sê eH˚¶ e÷´#Y˝À¢ n‘·´~Ûø£ |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫q Ä≥>±&ç>± Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶qT düèwæº+∫q Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥≈£î j·TTesêCŸ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. Ms¡÷ ˝≤+{Ï Çìï+>¥‡qT ‘êqT m|ü⁄Œ&É÷ #·÷&É˝Ò<äì j·TTesêCŸdæ+>¥ ‘Ó*bÕ&ÉT. m&ÉeT }|æ]‹‹Ô˝À ø£DÏ‹ ø±\+>± {°$T+&çj·÷≈£î <ä÷s¡yÓTÆ Á|üdüTÔ‘·+ ø√\T≈£î+≥Tqï j·TTesêCŸdæ+>¥, e#˚à @&Ü~ |òæÁãe]˝À ÄÁùdº*j·÷˝À »]π> eTTø√ÿD|ü⁄ eH˚¶ {Às¡ïyÓT+≥T Hê{Ïø£˝≤¢ dæ<ä›+ ø±yê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. k˛eTyês¡+ 30e @≥ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq j·TTesêCŸ ‘êqT |ü&çq Çã“+<äT\qT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷, ø√\T≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À ‘·q ‘·*¢ |üP]Ô eT<䛑·T n+~+#ês¡ì #ÓbÕŒ&ÉT.

dæ+>∑sY>± ne‘ês¡yÓT‹Ôq uÛÑJ® uÛ≤s¡‘· dæŒqïsY Vü≤s¡“¤»Hé dæ+>¥ bòÕyéT ø√˝ÀŒe&É+‘√ C≤rj·T »≥Tº˝À kÕúq+ ø√˝ÀŒsTTq|üŒ{Ïø°, bòÕyéTø√dü+ ˇø£yÓ’|ü⁄ ÁbÕø°ºdt #˚dü÷Ô eTs√yÓ’|ü⁄ dæ+>∑sY>±q÷ ne‘ês¡yÓT‘êÔ&ÉT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î dæŒHé uÖ\sY>± sêDÏ+∫q uÛÑJ® Çø£ dæ+>∑sY>±q÷ yÓT|æŒ+#˚+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´&ÉT. |ü+C≤; dæ+>∑˝Ÿ \ø°«+<äsY‘√ ø£*dæ \÷~Ûj·÷Hê\ì dü÷º&çjÓ÷˝À uÛÑJ® bÕ≥qT ]ø±s¡T¶ #˚XÊs¡T. á bÕ≥qT uÛÑJ® ‘·q ‘·*¢øÏ n+øÏ‘·+ #˚dæq≥T¢ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. uÛÑJ® bÕ&çq bÕ≥≈£î dü+»jYT –˝À] *]ø˘‡ n+~+#·>±, bÕ≥ ]ø±]¶+>¥ n<äT“¤‘·+>± »]–+<äì |ü+C≤; dæ+>∑sY \øÏ«+<äsY \ø°ÿ #ÓbÕŒs¡T. á bÕ≥ eT<äsY‡&˚ y˚T 2012 dü+<äs¡“¤+>± $&ÉT<ä\ ø±qT+<äì \ø°ÿ nHêïs¡T. s¡+J Á{À|ò”˝À Ä&˚+<äT≈£î yÓTTVü‰©˝À ñqï uÛÑJ®ì z bÕ≥ bÕ&Ü*‡+~>± ‘êqT ø√]q≥T¢ –jÓ÷Á© ‘Ó*bÕs¡T. Ä bÕ≥≈£î uÛÑJ® u≤&û ˝≤+π>«CŸ dü÷{Ÿ ne⁄‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ Vü≤s¡“¤»Hé dæ+>¥‘√ á bÕ≥qT bÕ&ç+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á dü+<˚X¯+˝À kÕe÷õø£ dü+<˚X¯+ <ë–e⁄+≥T+<äì, eT<äsY‡ &˚≈£î á bÕ≥qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

15 qT+∫ sê»eT+Á&ç˝À fÒãT˝Ÿ f…ìïdt b˛{°\T áHÓ\ 15e ‘˚Bq sê»eT+Á&ç˝À C≤rj·T sê´+øÏ+>¥ fÒãT˝Ÿ f…ìïdt k‘Y CÀHé {Às¡ïyÓT+{Ÿ »s¡T>∑qT+~. Bìô|’ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ fÒãT˝Ÿ f…ìïdt nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT $.uÛ≤düÿsYsêyéT e÷{≤ &ÉT‘·÷ 15e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚Tà á {ÀØï 20e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. fÒãT˝Ÿ f…ìïdt ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ düVü≤ø±s¡+‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ fÒãT˝Ÿ f…ìïdt nk˛dæj˚TwüHé\T dü+j·TTø£Ô+>± á {Às¡ïyÓT+{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á {ÀØï˝À $$<Ûä sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 500 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T {ÀØï˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. á ‘·s¡Vü‰ {ÀØï sêÁwüº+˝À »s¡>∑&É+ Ç<˚ ‘=*kÕs¡ì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É e+{Ï q>∑sê˝À¢ pìj·TsY‡, düuŸ pìj·TsY‡ C≤rj·T b˛{°\T e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. C≤rj·TkÕúsTT sê´+øÏ+>¥ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZH˚ Ç˝≤+{Ï {ÀØï ìs¡«Væ≤+#·&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ] nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T.

ñ≈£îÿ s¡+>∑+˝À 2.5 \ø£å\ ø√≥¢ô|≥Tºã&ÉT\T yê]¸ø£+>± <˚oj·T d”º˝Ÿ ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´ìï ô|+#ê\+fÒ uÛ≤Ø>± ô|≥Tºã&ÉT\ nedüs¡+ ñ+≥T+<äì ñ≈£îÿ eT+Á‹‘·« XÊK #ÓãT‘√+~. e#˚à ◊<˚fi¯¢ ø±\+˝À d”º˝Ÿ ñ‘·Œ‹Ôì 60 $T* j·THé ≥qTï\ (m+{Ï|æm) y˚Ts¡ ô|+#ê\+fÒ 2.5 \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ç ø±yê\ ì á XÊK n+#·Hê y˚k˛Ô+~. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ 2012`17≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Œ‹Ô >∑T]+∫ ñ≈£îÿ s¡+>∑+˝Àì e]ÿ+>¥ Á>∑÷|ü⁄ eT~+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. Bì n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 89 m+{Ï|æm>± ñ+&ÉqTqï <˚o ñ≈£îÿ ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ 2016`17 Hê{ÏøÏ 149 m+{Ï|æm \T>± ô|s¡>∑qT+~. >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À <˚X¯ ñ≈£îÿ ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ 78 m+{Ï|æm\T>± ñ+~. ø±>± n<äq+>± 60 $T*j·THé ≥qTï ñ≈£îÿ ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 2.5 \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\ nedüs¡+ ñ+≥T+<äì ñ≈£îÿ XÊK ôdÁø£≥Ø |æ¬ø $TÁXÊ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø£$T{° düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ 2012`13˝À ñ≈£îÿ ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+, 104.66 m+{Ï|æm\≈£î, 2013`14˝À 119.01 m+{Ï|æm\≈£î 2014`15˝À 129.39 m+{Ï|æm\≈£î, 2015016˝À 140.57 m+{Ï|æm\≈£î ô|s¡>∑qT+~. 2016`17 Hê{Ïø£˝≤¢ ˇ&çcÕ˝À b˛k˛ÿ ‘·q Hê\T>∑T m+{Ï|æm\ kÕeTs¡Ô´+ ø£*–q bÕ¢+{Ÿ ñ‘·Œ‹Ôì ÁbÕs¡+_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~.

¬s+&√ nÁ>∑sê»´+>±m<ä>∑qTqï Ç+&çj·÷ n‘·´~Ûø£ kÕúsTT˝À j·TTe‘·sêìï ø£*– ñ+&É≥+‘√ nbÕs¡ HÓ’|ü⁄D≤´\≈£î HÓ\yÓ’q uÛ≤s¡‘Y≈£î Á|ü|ü+#·+˝À ¬s+&√ nÁ>∑sê»´+>± m~π> dü‘êÔ ñ+<äì ô|HêïsY Ç+&ÉÁd”ºdt #ÛÓ’s¡àHé ñù|+<äsYsêe⁄ nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê\T>√ kÕúq+˝À ñqï uÛ≤s¡‘Y 2020 Hê{ÏøÏ Á|ü|ü+#·+˝À ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&√ n‹ô|<ä› Ä]úø£ e´edüú>± e÷s¡qT+<äì Äj·Tq $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. C≤‹ ìsêàD≤ìøÏ j·TTe‘· ìã<䛑·‘√ eTT+<äT≈£îsêyê*‡ nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Hêsêj·TDeTà Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À »]–q H˚wüq˝Ÿ ø£HÓ«q¸Hé ÄHé ø±«*{° ø±HÓ‡|tº‡ ô|’ »]–q C≤rj·T ôd$THêsY eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À ñù|+<äsYsêe⁄ bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. H˚{Ï j·TTe‘· nìï s¡+>±˝À¢q÷ sêDÏdüTÔHêïs¡ì, Ç~˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ eTq <˚X¯+ nÁ>∑kÕúq+ ~X¯>± kÕπ> neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø±«*{° dü]ÿ˝Ÿ bò˛s¡+ Ä|òt Ç+&çj·÷ ôV’≤<äsêu≤<é #ê|üºsY #ÛÓ’s¡àHé u≤\øÏwüHésêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT÷&ÉT s√E\T »]–q á ôd$THêsY˝À 700 ø£+ô|˙\ qT+∫ 6,900 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±«*{Ï dü]ÿ˝Ÿ bò˛s¡+ C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT $T≥º˝Ÿ, Ä+Á<ÛäCÀ´‹ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY (ô|ò’HêHé‡) õ •]wt≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·–Zq |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À &çC…’Hé ôd+≥s¡T¢

uÛ≤s¡‘·<˚X¯ |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\T &çôd+ãsY eT<Ûä´˝À eT+<ä–+#êj·Tì nyÓT]ø± e´ekÕj·T XÊK (j·T÷mdt&ûm) ‘Ó*|æ+~. Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ |ü‹Ô ñ‘·Œ‹Ô 35 uÒfi¯ófl>± ñ+≥T+<äH˚Ç n+#·Hêy˚dæ+~. &çôd+ãsY eT<Ûä´˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯ m>∑TeT‹ ]õePùdºwüqT¢ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºj·Tì ‘Ó*|æ+~. 2010`11 d”»Hé˝À <ë<ë|ü⁄ Äs¡T $T*j·THé uÒfi¯fl|ü‹Ôì m>∑TeT‹ #˚j·÷\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. &Ü\sY‘√ b˛*ùdÔ s¡÷bÕsTT $\Te 20 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |ü&çb˛sTT >∑&ç∫q ø=~› HÓ\\T>± s¡÷.44 qT+∫ s¡÷.52 øÏ |ü&çb˛sTT+~. B+‘√ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ m>∑TeT‘·T\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ+~. <˚oj·T+>± f…ø˘º‡f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+ qT+∫ |ü‹ÔøÏ &çe÷+&é ñ+<äì j·T÷mdt&û@ ‘Ó*|æ+~.

<˚oj·T+>± &çC…’Hé s¡+>∑+˝À uÛ≤Ø neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñ+&É&É+‘√ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\T &çC…’ì+>¥ ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì |ü]ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹ Äq+<é X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dü+e‘·‡sêìøÏ |ü~y˚\ eT+~ &çC…’qs¡T¢ e÷¬sÿ{À¢øÏ edüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡‘Y˝À u…+>∑fi¯Ss¡T, eTT+u…’, &Ûç©¢, |üPD…\˝À e÷Á‘·y˚T &çC…’ì+>¥ ÇHédæº≥÷´{Ÿ ø£\e⁄. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À &çC…’ì+>¥ ôd+≥s¡¢ @sêŒ≥T e\¢ m+‘√ eT+~øÏ ñbÕ~Û \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~.


C M Y K

q $T ‘· düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, &çôd+ãsY 13, 2011

eT+f…øÏÿq ª$Ts¡|üø±jYTμuÛ≤eT ]#ê >∑+>√bÕ<ë´j·T ª©&ÉsYμ ∫Á‘·+‘√ |ü]#·j·TyÓTÆq ]#ê >∑+>√bÕ<ë´j·T #ÓHÓ’ï˝Àì z ¨≥˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ‘√ >=&É|ü&ç ‘·q u≤jYT Áô|ò+&é $wüj·T+ ãj·T≥ô|≥Tº≈£î+~. á $wüj·TyÓTÆ #ÓHÓ’ï |üÁ‹ø£\T, nø£ÿ&É |òæ˝Ÿà dü]ÿ˝Ÿ‡˝À Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± s¡÷eTsY‡ #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·THêïsTT. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ #ÓHÓ’ï˝Àì ¬s’Hé Á{° ¨≥˝Ÿ˝À »]–q z ∫Á‘·yÓTÆq dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. z ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ì$T‘·Ô+ $#˚Ãdæq ]#ê z ¨≥˝Ÿ˝À ãdü#˚dæ+~. nø£ÿ&çøÏ ÄyÓT u≤jYTÁô|ò+&é düT<Ûëø£sY nH˚ e´øÏÔ sêe&É+ »]–+~. n‘·qT e∫à ÄyÓT s¡÷yéTøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ yÓfi¯¢uÀ‘·T+fÒ Ä ¨≥˝Ÿ j·÷»e÷q´+ n‘·ìï n&ÉT¶≈£î+~. sêÁ‹|üP≥ ÄyÓT s¡÷yéT˝ÀøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì KsêK+&ç>± #Ó|æŒ |ü+|æ+∫+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ]#ê Ä ¨{˝Ÿ ]ôd|ü¸Héô|’ rÁe+>± eT+&ç|ü&ç+~. ‘·q ˝≤´|t {≤|t bÕ&Ó’‘˚ n‘·qT u≤>∑T#˚j·T&ÜìøÏ e#êÃ&Éì yê~+∫+~. nsTT‘˚ n˝≤+{Ï$ @eTTHêï

|ü>∑{Ï |üP≥ #·÷düTø√yê*‡+<˚ y˚T&É+ nì yêfi¯ó¢ ÄyÓT≈£î #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚>±ø£ ˝≤´|t{≤|t bÕ&Ó’‘˚ ‘·eT f…ø°ïwæj·THé ñHêï&Éì, ø±yê\+fÒ n‘·qT ]ù|sY #˚kÕÔ&Éì #ÓbÕŒs¡T. <ë+‘√ ]#ê≈£î ∫Á¬s‹Ôb˛sTT ¨≥˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿô|’ rÁe+>± eT+&ç|ü&ç+<ä≥. nsTT‘˚ n~ yê] s¡÷˝Ÿ‡ nì, ‘·qT á s¡÷˝Ÿ‡ nìï ˇ|üŒî≈£îHêïπø y˚TeTT ‘·q≈£î s¡÷yéT Ç#êÃeTì yês¡T ìø£ÿ∫Ã>± #ÓbÕŒs¡T. n˝≤ Ä $yê<ä+ eTT–dæ+~. á˝À>± á q÷´dt MT&çj·÷≈£î ©¬ø’+~. ndü\T düT<Ûëø£sY mes¡+fÒ n‘·H√ bòÕwüHé bò˛{À Á>±|òüsY. n+‘˚ø±ø£ ]#ê q{Ï+∫q z ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À n‘·qT \esY>± q{Ï+#ê&ÉT. n|üŒ{Ï qT+∫ yê]<ä›] eT<Ûë´ ]˝ÒwüHé @s¡Œ&ç+~. eT] ]#ê Bì MT<ä m˝≤ düŒ+~düTÔ+<√ #·÷&Ü*‡+<˚ n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ]#ê yÓ+ø£fÒwt düs¡düq z dæìe÷ #˚k˛Ô+~. yÓTVü≤sY s¡y˚Twt á dæìe÷øÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. dæ+Vü‰ ìsêà‘·\T á ∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T.

Ä düºsTT˝Ÿ≈£î 62@fi¯ó¢!

&çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡Tq ªÇ+¬øHêïfi¯óflμ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTH˚|ü<∏ä´+˝À s¡÷bı+~q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªÇ+¬øHêïfi¯óflμ $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. s¡|ò” d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+∫q á ∫Á‘êìï á HÓ\30q $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔeTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé Ábı.ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ª‘Ó\+>±D kÕe÷õø£ J$‘êìï, dü+düÿè‹ì, dü+Á|ü<ëj·÷\qT Á|ü‹_+_+#˚ Ç‹eè‘êÔ\‘√ s¡÷bı+~q ∫Á‘ê\T n‹ø=~› e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. n˝≤ e∫Ãq ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ∫Á‘ê\˝À e÷Á‘·y˚T ‘Ó\+>±D ã‘·T≈£î ∫Á‘êìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. n˝≤+{Ï ∫Á‘ê\ ø√e˝Àπø á ∫Á‘·+ edüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï ∫Á‘ê\qT Ä<ä]+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘√ ñ+~μ nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ eT÷&ÉT ‘·sê\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥y˚T á ∫Á‘·+ Ç‹eè‘·ÔeTì <äs¡Ùø£ ìsêà‘· s¡|ò” nHêïs¡T. Ç~ &ÉãT“\T Ä•+∫ rdæq ∫Á‘·+ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY l<ÛäsY, lìyêdt>ö&é, |æ&ÉeT]Ô s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (m|æÇm+mdt): n‘·&ç q&Éø£, yê∫ø£+, n_Ûqj·T+ n+‘ê n<√ düºsTT˝Ÿ. Ä düºsTT˝Ÿ‘√H˚ ‘·q q≥ J$‘êìï ~–«»j·T+>± ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT.. 60 |ü¢dt˝Àq÷ n<˚ y˚>∑+.. n<˚ ‘˚»+.. Ç+‘·ø° n‘·&Óes√ ‘Ó\TkÕ.. Ç+¬øes¡÷.. dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y. ªª‘êqT ø£eT˝Ÿ ˝≤+{Ï n+<ä>±&çï ø±<äì, •yêJ>∑DÒX¯Hé n+‘·{Ï q≥Hê |ü{ÏeT ñqïyê&çï ø±<äì.. πøe\+ düºsTT˝Ÿ‘√q÷, Áù|ø£åø£<˚e⁄fi¯¢ ByÓq\‘√ q≥Tì>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïμμqì Äj·Tq dæ+>∑|üPsY qT+∫ ‹]>=∫Ãq ‘·sê«‘· Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ì»y˚T. n˝≤ #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î düºsTT˝Ò. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’>± ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\qT ñÁs¡÷‘·\÷–düTÔHêï&ÉT. n‘·qT k˛eTyês¡+ 62˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤º&ÉT. n‘·ì >∑T]+∫q $wüj·÷\T ø=ìï HÓeTs¡Ty˚düT≈£î+<ë+. n‘·ì J$‘·+ e&ç¶+∫q $düÔ] ø±<äT. Bø£å, |ü≥Tº<ä\‘√ ø£èwæ #˚dæ á kÕúsTTøÏ m~–q q≥T&ÉT. 1950, &çôd+ãs¡T 12q ˇø£ kÕe÷q´ eTsêsƒê ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ê&ÉT. n‘·qT |ü⁄{Ϻq nsTT<˚fi¯¢πø ‘·*¢ eTs¡DÏ+∫+~. B+‘√ Äj·Tq≈£î ø£cÕº\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. sêeTø£èwüí eTsƒ¡+˝À #·<äTe⁄≈£îHêï&ÉT. ≈£î≥T+ã b˛wüD≤s¡Δ+ ∫Hêï ∫‘·ø£ ñ<√´>±\T #˚XÊ&ÉT. u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&É ãdüT‡ ø£+&Éø£ºsY ñ<√´>∑+˝À #˚sê&ÉT. eTTìj·T|üŒ nH˚ ˇø£ Hê≥ø£ Á≥÷|t j·T»e÷ì ø£+&Éø£ºsY>± |üì#˚düTÔqï|üŒ{Ïø° n‘·ì˝À @<√ yÓTs¡T|ü⁄ ñ+<äì, n‘·ì düºsTT˝Ÿ≈£î eT]+‘· yÓTs¡T>∑Tô|{≤º\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ‘·q Á≥÷|ü⁄˝À #˚s¡TÃ≈£îHêï&ÉT. <ë+‘√ Ä Hê≥ø£ Á≥÷|ü⁄ Çy˚TCŸ e÷]b˛sTT+~. n‘·&çï eTÁ<ëdüT˝Àì |òæ*+ ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À #˚sêÃ&ÉT. n‘·qT •ø£åD bı+<äT‘·Tqï düeTj·T+˝À ¬ø.u≤\#·+<äsY n|üPs¡« sê>∑+>∑fiŸ dæìe÷≈£î ø=‘·Ô q{° q≥T\T ø±yê\ì Á|üø£≥q*#êÃs¡T. Ç+≥s¡÷«´≈£î Vü‰»¬s’q s¡»˙ düºsTT˝Ÿ #·÷dæ u≤\#·+<äsY≈£î q#·Ã&É+‘√ •yêJ >∑j·Tø±«&é>± ñqï n‘·ì ù|s¡TqT s¡»˙ø±+‘Y>± e÷s¡TŒ #˚XÊs¡T. n|üPs¡« sê>∑+>∑fiŸ˝À y˚wü+ Ç#êÃs¡T. Çø£ nø£ÿ&ç qT+∫ n‘·ì q≥ Á|ükÕúq+ ~q ~q+ Á|ües¡Δe÷q+ ne⁄‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ–+~. n|üŒ{Ïπø ‘·$Tfi¯ dæ˙ s¡+>±ìï eT≈£î≥+˝Òì eTVü‰sêE\T>± @\T‘·Tqï m+õÄsY, •yêJ>∑DÒX¯Hé≈£î yês¡düT˝…esê nì ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\T Ä˝À∫düTÔqï ‘·s¡TD+˝À s¡»˙ yê]øÏ yÓTs¡T|ü⁄˝≤ ø£ì|æ+#ê&ÉT. n‘·ì q&Éø£, n‘·ì n_Ûqj·T+, n‘·ì yê#·ø£+, n‘·ì E≥Tº, Á|ür~ düºsTT˝Ÿ>± #˚j·T&É+ ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\≈£î n$T‘·+>± q∫Ã+~. B+‘√ yês¡T s¡»˙øÏ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡T. u≤cÕ dæìe÷‘√ #·]Á‘· düèwæº+#ê&ÉT. ù|<äsêj·TT&ÉT˝À q{Ï+∫+~ |ü~ùV≤qT ì$TcÕ˝Ò nsTTHê Væ≤düºØ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ&ÉT. ‘·q 100e dæìe÷>± sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T eTVæ≤eTqT s¡÷bı+~+#ê&ÉT. 150e dæìe÷>± qs¡dæ+Vü≤. n<Ó+‘·{Ï Á|üuÛÑ+»q+ düèwæº+∫+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. u≤©e⁄&é˝ÀqT 20øÏ ô|’>± ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫ ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚düT≈£îHêï&ÉT. m~–q ø=B› ˇ~– ñ+&Ü\qï HêqT&çøÏ nø£åsê\ bÕ{ÏdüTÔqï eTVü‰ eTìwæ. n+‘·{Ï dü÷|üsYkÕºsY nsTTq|üŒ{Ïø° kÕe÷qT´&ç>± ñ+&˚+<äTπø eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘ês¡T. Äj·Tq~ Áù|eT $yêVü≤+. ‘·q _&ɶ\≈£î ≈£L&Ü yês¡T Áù|$T+∫q yê]πø Ç∫à ô|[¢ #˚dæ Äos¡«~+∫q e÷qe‘êyê~. Äj·Tq<ä+‘ê düºsTT˝Ÿ! Äj·Tq≈£î, Äj·Tq düºsTT˝Ÿ≈£î Vü‰´|” ãs¡Ô&˚.

n$ πøe\+ |ü⁄ø±πs¢ qyÓTTà<äT› ªsê»qïμ dæìe÷˝À Hê>±s¡T®q bÕÁ‘· ì&ç$ #ê˝≤ ‘·≈£îÿeì, Äj·Tq bÕÁ‘· πøe\+ 30 ì$TcÕ\ ì&ç$ e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+<äì e<ä+‘·T\T $ì|æk˛Ôqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç{°e* düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ Äj·Tq bÕÁ‘· Ç+≥¬s«˝Ÿ <ä>∑Zs¡ ø£<∏ä˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔ+<äì ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ á |ü⁄ø±s¡¢ìï{Ï˙ Hê>±s¡T»q ø={ϺbÕπsXÊs¡T. á ∫Á‘·+˝À ‘·q~ ¬>dtº s√˝Ÿ ˝Ò<ë ôdŒwü˝Ÿ s√˝Ÿ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. dæìe÷˝À ˇø£ ns¡>∑+≥ bÕ≥T e÷Á‘·y˚T ‘êqT ø£ì|æ+#·qì, ‘·q bÕÁ‘· ˝Òø£b˛sTTHê ø±˙ <ëì Á|ükÕÔeq e÷Á‘·+ $ì|ædü÷ÔH˚ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥¬s«˝ŸøÏ ns¡>∑+≥ eTT+<äT m+≥s¡j˚T´ ‘·q ø±´¬sø£ºsY ¬ø’¢e÷ø˘‡ es¡≈£î ñ+≥T+<äì, á ø±´¬sø£ºsY ‘·q ¬øØsY˝ÀH˚ u…dtº nì|æ+#·T≈£î+≥T+<äì Hê>¥ n+≥THêïs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T $&ÉT<ä\ ø±yê*‡q á ∫Á‘·+ yêsTT<ë |ü&ç &çôd+ãsY 23q edüTÔqï|üŒ{Ïø° Hê≈£î Äq+<ä+>±H˚ ñ+<äì, Ç~ eT+∫ d”»Hé nì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê>¥ ª&ÛÉeTs¡Tø£+μ ∫Á‘· wüO{Ï+>¥‘√ _J>± ñHêï&ÉT. &çôd+ãsY 20q á wüO{Ï+>¥ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<ä≥. Ä ‘·sê«‘· Hê>¥ ¬>&ɶ+ ô|+#·uÀ‘·THêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. z HÓ\ s√E\ bÕ≥T ùw$+>¥ #˚j·T≈£î+&Ü ¬>&ɶ+ ô|+#·T‘ê&É≥. m+<äTø£ì nqT≈£î+≥THêïsê... ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Hê>±s¡T®q ª•]&û kÕsTTμ nH˚ dæìe÷˝À q{Ï+#·uÀ‘·THêï&ÉT. Ç+<äT˝À kÕsTTu≤u≤>± q{ÏdüTÔqï Hê>¥ kÕsTTu≤u≤ ¬>≥|t ø√düy˚T ¬>&ɶ+ ô|+#·uÀ‘·THêï&ÉT. »qe] es¡≈£î ¬>&ɶ+ ô|+∫, Ä ‘·sê«‘· á dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZquÀ‘·THêï&Éì düe÷#ês¡+. dæ+–˝Ÿ ôw&É÷´˝Ÿ˝À á ∫Á‘êìï |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

z ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ìk˛Ô+~ V”≤s√sTTHé>± ì\<=≈£îÿø√e&ÜìøÏ düeT+‘ê ô|<ä›>± ø£wüº|ü&ç+~ ˝Ò<äT. ‘·q ‘=*∫Á‘·+ ª@ e÷j·T #˚kÕy˚μ qT+#˚ ÄyÓT ¬øØsY Á>±|òt ˇø£ÿkÕ]>± Äø±XÊqï+fÒ˝≤ <ä÷düT≈£î b˛sTT +~. Ä ‘·sê«‹ dæìe÷\T ªãè+<ë eq+μ, ª<ä÷≈£î&ÉTμ Ç˝≤ es¡Tdü>± Væ≤≥T¢ ø=≥º &É+‘√ kÕºsY Çy˚TCŸ kı+‘·+ #˚ùddüT≈£î+~. bÕ] ‘√wæø£+ |üs¡+>± ≈£L&Ü ø√{ÏøÏ <ä>∑Zs¡>± e#˚Ãdæ+~. Çø£ ¬øØsY ‘=*Hêfi¯¢˝ÀH˚ ˇπø dæì e÷ì eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢ #˚ùd ns¡T<Ó’q neø±X¯+ ≈£L&Ü ÄyÓTqT e]+∫+~. ‘·q yÓT+{≤sY >ö‘·yéT MTqHé ‘êC≤>± ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ s¡÷bı+~düTÔqï Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·+˝À ÄyÓT ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. á nqTuÛÑe+ ‘·e÷cÕ>± ñ+<äì düeT+‘ê #ÓãT‘√+~. ˇπø düìïy˚XÊìï eT÷&ÉT uÛ≤wü˝À¢ #˚j·÷*. V”≤s√\T e÷s¡T‘ês¡T ø±˙, H˚qT e÷Á‘·+ s={°Hé. eTT>∑TZs¡T V”≤s√\‘√ ˇπø düìïy˚XÊìï yÓ+≥ yÓ+≥H˚ #˚j·T&É+ Hê≈£î #ê˝≤ ‘·e÷cÕ>±, ø=‘·Ô>± ñ+~. ˇø=ÿkÕ] qy=«düTÔ+~ ≈£L&Ü. Ç~ Ç|üŒî&˚ ø£<ë #˚XÊ+, eT∞¢ á d”Hé m$T{°? nì|ædüTÔ+≥T+~. @yÓTÆHê, Ç~ z ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ ìk˛Ô+~. á bÕÁ‘·≈£î qqTï m+#·T≈£îqï+<äT≈£î >ö‘·yéT≈£î eTs√kÕ] <∏ë+ø˘‡μ n+{À+~ düeT+‘ê. nqï≥Tº HÓ+ãsYeHé kÕúq+ MT<ä ‘·q≈£î yÓ÷E ˝Ò<ä+{À+~. ªÇ~ áy˚fi¯ ñ+≥T+~..πs|ü⁄ b˛‘·T+~. eTs=ø£]øÏ Væ≤{Ÿ eùdÔ yêfi¯fløÏ Ä kÕúq+ yÓ[¢b˛‘·T+~μnì n+{À+~. á #ÓHÓ’ï k˛j·T>∑+ düeT+‘ê.

nqTwüÿ ø±<äT ndæHé..? s¡»˙ø±+‘Y V”≤s√>± Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªø√#·&Éj·÷Héμ nH˚ ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À yÓTT<ä≥>± nqTwüÿqT ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+#·eTì n&ç>±s¡T. nsTT‘˚ nqTwüÿH˚ á dæìe÷˝À s¡»˙ düs¡düq q{Ï+#·uÀ‘√+<äqï yês¡Ô\T ∫Á‘·d”eT˝À >∑T|üŒîeTHêïsTT. nsTT‘˚ nqTwüÿ &Ó’Ø˝À 2012 es¡≈£î &˚{Ÿ‡ U≤∞ ˝Òeì düe÷#ês¡+. n+<äTø£ì ‘êC≤>± kÂ+<äs¡´ ndæHéì á dæìe÷˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± #˚j·TeTì n&ç–q≥T¢ düe÷#ês¡+. ndæHé U≤‘ê˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z $<Ûä+>± neø±XÊ\T ˝Òe⁄ ø±ã{Ϻ, ‘·qT n+^ø£]+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. Çø£ á ∫Á‘·+ $wüj·÷ìø=ùdÔ ªø√#·&Éj·÷Héμ ∫Á‘·+ z Ár&û ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äT‘√+~. á dæìe÷qT ‘·q ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ |ü\¢e⁄\ ø±\+˝À #√≥T #˚düTø=qï ø=ìï dü+|òüT≥q\ Ä<Ûës¡+>± n\T¢ø=qï ø£<∏˚ á ∫Á‘· ø£<∏ä. s¡»˙ø±+‘Y á ∫Á‘·+˝À s¡DBÛs¡Hé nH˚ sêE bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á dæìe÷qT 2012 Ä>∑düTº˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


u≤´+≈£î\ rs¡Tô|’ >∑es¡ïsY ndü+‘·è|æÔ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : e+<ä\T, y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yÓTT+&ç u≤ø±sTT\ edü÷fi¯fl $wüj·T+˝À u≤´+≈£î\T e´eVü≤]düTÔqï rs¡Tô|’ sêÁwüº >∑es¡ïsY Ç.mdt.m˝Ÿ. qs¡dæ+Vü≤Hé ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷s¡TeT÷\ |ü˝…¢˝À¢ s¡TD+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚ùd kÕe÷qT´&çì ‹|üŒ\T ô|&É‘·Tqï u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T y˚\ ø√≥¢ yÓTT+&ç ãø±sTT\ô|’ m+<äT≈£î ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq z Áô|’y˚≥T u≤´+≈£î ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Äj·Tq u≤´+≈£î\ |üìrs¡Tô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u≤´+≈£î ùde\T ìs¡ø£åsêdüT´\≈£L n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D‘√bÕ≥T $$<Ûä dü+<äsꓤ˝À¢ <äs¡U≤düTÔ˝À bı+<äT|ü]∫q $esê\T øÏ¢wüº+>± e÷sêj·Tì qs¡dæ+Vü≤Hé nHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY 2011

ø£u≤®\ô|’ ø£˝…ø£ºsY ø£HÓïÁs¡ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ø£u≤®ô|’ |òæsê´<äT ‘·Vü≤d”˝≤›sY‘√ bò˛Hé˝À¢ e÷{≤¢&çq ø£˝…ø£ºs¡T ìy˚~ø£ |ü+|æ+#êeTqï ‘·Vü≤d”˝≤›sY #·s¡´˝ÒM.. n+≥÷ ø£˝…ºø£ºsY ÄÁ>∑Vü≤+ nÁø£eT ø£≥º&Ü\ô|’ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±]øÏ Ä<˚XÊ\T yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+ô|’ &ûm+ôV≤#Yz≈£î Ä<˚X¯+

s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 12 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑÛ÷ø£u≤®\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ ‘·Vü≤o˝≤›sYô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT dü÷Œ]ÔuÛÑeHé˝À »]–q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÓÃ˝Ÿ {ÖHé˝Àì düπs« HÓ+.123˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø£u≤®#˚dæ ìsêàD≤\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì, n<˚$<Ûä+>± m\¢+ù|≥, <˚es¡ j·T+C≤˝Ÿ, q÷‘·Héø£˝Ÿ Á>±e÷\˝À uÛÑ÷ø£u≤®\T, nÁø£eT ø£≥º&Ü\T j·T<Û˚#·Ã>± »s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T ø±\s¡T¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ ø£˝…ø£ºsY y˚T&ÓÃ˝Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sYqT á $wüj·T+ô|’ bò˛Hé<ë«sê Äsêrj·T>±, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ ìy˚~ø£qT |ü+|æ+#êeTì ã<äT*#êÃs¡T. Bìô|’ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô ªìy˚~ø£ |ü+|ü&É+‘√ ˙ |üì nsTTb˛sTT+<ë? #·s¡´\T rdüTø√sê?μ n+≥÷ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝À uÛÑ÷ø£u≤®\T >∑‘· 15 s√E\ qT+&ç ø=qkÕ>∑T‘·THêï nÁø£eT ø£≥º&Ü\ $esê\qT n+~+#ê\ì ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±]ì ø£˝…ø£ºsY bò˛Hé <ë«sê Ä<˚•+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘ê+&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À m˙ºÄsY ø±\˙˝À ≈£L&Ü ˝≤´+&é e÷|òæj·÷ Á|üuÛÑT‘·«

uÛÑ÷$Tì ø£u≤® #˚düTÔ+<äì ø±\sY |òæsê´<äT #˚j·T>± ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nø£ÿ&˚ ñqï $ø±sêu≤<é ÄsY&çzqT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. dü÷sês¡+ Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T˝À uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\T ø=+<ä]‘√ >∑T&çôd\T y˚sTT+∫ ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì eTVæ≤fi¯ |òæsê´<äT#˚j·T>± ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô M{Ïô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ‘·Vü≤o˝≤›sYqT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. |ü]– ø±e´ q]‡+>¥ Vü≤√+˝À yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+‘√ e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥qô|’ >∑‘·yês¡+ ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚dæHê yÓ’<ä´ XÊK n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì |ü]– yêdüÔe⁄´\T ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô dü+|òüT≥qô|’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ n~Ûø±]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ $#ês¡D »]|æ ìC≤ìC≤\T ‘˚˝≤Ã\ì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ìy˚~ø£qT k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î $y˚~ø£ n+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT |òæsê´<äT\T #˚j·Tsê<äT: ô|<Ó›eTT˝Ÿ eT+&É\+ e÷¬s|ü*¢˝À nÁø£eT yÓTÆì+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì ($T>∑‘ê 2˝À)

Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î

Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T q&É|ü+&ç

ù|J\T : 8

¬s’‘·T e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«+: ‘Ó<˚bÕ

mø£sê≈£î |ü~y˚\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê*: <˚y˚+<äsY>ö&é ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT ‘Ó<˚bÕ Ä+<√fi¯q.. n¬sdüTº s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äì ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T <˚y˚+<äsY>ö&é ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô... ‘Ó<˚bÕ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± <˚y˚+<äsY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷... |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷.10y˚\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\‘√ Á|ü»\ Jeq+ <äTs¡“s¡+>± e÷]Hê Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\î |ü{°º|ü≥ºq≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç~ ¬s’‘·T e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«eTì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq á Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT >±*øÏ y=~˝Òdæ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ˝Ò<äì, πø+Á<ä qT+∫ m˝≤+{Ï sêsTTr\T dü+bÕ~+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T ãT~› #Ó|ü⁄Œ‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T, ‘ê+&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, q>∑s¡ {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ Á|üø±wt >ö&é, myÓTੇ qπs+<äsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <Ûäsêï nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q M]ì b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ uÛÑeHê\≈£î

U≤ø°\T s¡÷˝Ÿ‡ y˚Tø£sY‡ ø±<äT

HÓ\ s√E\T >∑&ÉTe⁄ ÁuÒø£sY‡ n–ï Á|üe÷<ä ìyês¡D e´edüú ˝Ò≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T 149 ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î mHéy√d” ñ+~ : ø£èwüíu≤ãT

¡£qs À≥œ¡™´s©±s ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡©´s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ALÌki{qs Æ©s[LRiVgS  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Fyá¨s N][LRiVªRΩW \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ≠sμy˘QQLjiÚ ≠sÀ≥ÿgRiLi  ¡£qsÀ≥œ¡™´s©±s©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ∏R∂VV™´s«¡©´s ≠sμy˘LÛji ≠sÀ≥ÿgRiLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ @LiªRΩxqÛsV À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ @gjiı ˙xms™´sWμR∂ ¨s™yLRifl· ™´s˘™´sxqÛs ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠dsVxtsQ©´sL`i NRPXxtÒsQÀÿ ¡V æªΩÕÿˆLRiV. NRPáNRPªyÚÕ‹[¨s J \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ «¡Ljigji©´s @gjiı ˙xms™´sWμR∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¤Õ¡L`Ìi @LiVVLiμj∂. “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı Axqsˆ˙ºΩÕ˝‹[ @gjiı ˙xms™´sWμR∂ ¨s™yLRifl· ™´s˘™´sxqÛs\|ms NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ¨sÆ™s[μj∂NRP æªΩzmsˆLiøR¡VN]©yıLRiV. “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı 580 AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ 149 AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs©±s™Ø[{qs ™´soLiμR∂¨s NRPXxtÒsQÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs©±s™Ø[{qs ¤Õ¡[¨s AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ‘Ó*bÕs¡T. ($T>∑‘ê 2˝À)

˝≤˝≤>∑÷&É b˛©dt ùdºwüHé≈£î #Ó+~q yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤Hêìï H√ bÕ]ÿ+>¥ düú\+˝À <äsê®>± ì*|æ ìã+<Ûäq\qT n‹Áø£$T+∫q <äèX¯´+


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY, 2011

ne÷j·T≈£î\qT n˝≤¢&çdüTÔqï Äغd”

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ÄsY{°d” ãdüT‡\qT nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î q&É|ü≈£î+&Ü #ê* #ê\ì ãdüT‡\qT $$<Ûä s¡÷≥¢˝À ‹|ü⁄Œ‘·÷ ne÷j·Tø£ Á|ü»\qT, $<ë´s¡Tú\qT ã*ø=+≥T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ $s¡T#·T≈£î |ü&ܶs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÄsY{°d” ìs¡«Vü≤DqT ìs¡dædüTÔ q>∑s¡+˝Àì ÄsY{°d” mø˘‡ s√&ÉT¶ ãdt uÛÑeHé eTT+<äT #˚|ü≥ºq eTVü‰ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ k˛eTyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç düTπswt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. q>∑s¡+˝À e+<ä\ø=~› ø±˝ÒJ\˝À j·TTer j·Te≈£î\T

$<ë´uÛ≤´dü+ y˚dü÷Ô ÄsY{°d” ãdüT‡\˝À Á|üj·÷D≤\T #˚düTÔHêïs¡ì yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î ãdüT‡\qT q&É|ü≈£î+&Ü ÄsY{°d” ìs¡¢ø£å<√s¡ì‘√ e´eVü≤]dü÷Ô $<ë´s¡Tú\ ÁbÕD≤\qT Vü≤]+#˚düTÔ+<äì Äj·Tq ÄsY{°d” rs¡TqT ì\BXÊs¡T. ˝≤uÛ≤ù|ø£åH˚ <˚´j·T+>± |üì #˚dü÷Ô ÄsY{°d” ø£˙dü ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<äì ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ãdt uÛÑeHé eTT+<äT düTπswt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡a≤ì‡ nH˚ $<ë´]ú ãdüT‡\T ˝Òø£ øÏÿøÏÿ]‡q ãdüT‡˝À |òü⁄{ŸuÀs¡T¶ Á|üj·÷D+ #˚dæ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ø±\TC≤] øÏ+<ä |ü&ç eTè‹ #Ó+~+<äì nHêïs¡T. á s¡ø£+>± m+<äs√ $<ë´s¡Tú\qT, Äe÷j·Tø£ Á|ü»\qT Äغd” bı≥ºq ô|≥Tº≈£î+≥T+<äì <äTj·÷´ã{≤ºs¡T. q>∑s¡+˝À •yês¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î ãdüT‡\qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ sêÁwüº Äغd” #ÛÓ’s¡àHé dü‘·´Hêsêj·TD sêe⁄qT ø£\dæ düTπswt ¬s&ç¶ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äغd” #ÛÓ’s¡àHé dü‘·´Hêsêj·TD düŒ~+dü÷Ô •yês¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î Äغdæ s¡yêD kÂø£s¡´+ ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY qT+&ç ‘·s¡*yÓ[¢q yê]˝À ∫+‘·˝Ÿ X¯+ø£sY, kÕ<ä÷j·÷<äyé, øÏwüHé, \ø£åàDYsêe⁄, ‹s¡T|ü‹, ÇHêï¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY, Hêì ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À 29 <äs¡U≤düTÔ\T

MÄsYz <äs¡U≤düTÔ≈£î 27 ∫e] ‘˚~

|ü]–, 12 &çôd+ãsY (düTes¡íes¡Ô): |ü]– eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´\j·T+˝À @s¡Œ≥T #˚dæq Á|ü»<äsê“sY˝À yÓTT‘·Ô+ 29 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì |ü]– myéT&çˇ $»j·T|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À 11 <äs¡U≤düTÔ\T πswüHé ø±s¡T¶\ ø√dü+, 9 <äs¡KdüTÔ\T Ç+&É¢ ø√dü+, 8 <äs¡U≤düTÔ\T ô|q¸Hé‡ ø√dü+ Ç∫Ãq≥T¢ nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|ü]–, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íes¡Ô): Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ MÄsYz, MÄsY@\ H√{Ï|òæπøwüHé˝À |ü]– eT+&É\+˝À MÄsY@ 6 b˛düTº\T MÄsYz\T 4 b˛düTº\Tqï≥T¢ |ü]– me÷às√« u≤˝ŸsêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. MÄsY@ b˛düTº\T 6 ñ+&É>± n+<äT˝À KT<ëe+<é|üPsY, qdüÿ˝Ÿ, sêe⁄\|ü*¢, s¡T|tU≤Héù|{Ÿ, XÊø˘|üPsY, düT˝≤ÔHé |üPsY Á>±e÷˝À¢ MÄsY@ b˛düTº\T U≤∞ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü]– eT+&É\+˝À Hê\T>∑T MÄsYz b˛düTº\T U≤∞>± ñqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. M{ÏøÏ 200 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ ÄHé˝…’Hé˝À á HÓ\ 27e ‘˚B ˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #ÓdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À Á|üy˚XÊìøÏ

–]»q u≤*ø£\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e #·÷|ü+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ uÒ>∑+ù|{Ÿ, sêe÷+‘·|üPsY\˝À 2012`13 dü+e‘·‡sêìøÏ 1e ‘·s¡>∑‹ q+<äT –]»q u≤*ø£\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ –]»q dü+πøåeT n~Ûø±] $.•eÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚j·T<ä*Ãq u≤*ø£\T ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ yêdüÔe⁄´˝…’ ñ+&ç 5dü+e‘·‡sê\ qT+&ç 6dü+e‘·‡sê\≈£î $T+#·ì, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ 18y˚\ ˝À|ü⁄ ñqïyês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚j·T&ÜìøÏ ns¡TΩ\ì ù|s=ÿHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚j·T<ä*Ãq yês¡T õ˝≤¢ –]»q dü+πøåe÷~Ûø±] ø±sê´\j·T+ dæ\«sYp;¢ uÛÑeq+, \ø°¶ø±|üP˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

n~Ûø±s¡T\≈£î ø±s=Œπs≥sY Ä<˚XÊ\T

ø£u≤®\ô|’ ø£˝…ø£ºsY ø£HÓïÁs¡

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): &ç$»Hé˝Àì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e #·÷bÕ\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY 131 &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é HêsYÔ CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY Vü≤]ø£èwüí k˛eTyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï dü<ä]Ù+∫q dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ Äj·TqqT ø£\dæ |ü\T düeTdü´\qT <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓfi≤¢s¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J e«edüú Ädüúe´düú+>± ‘·j·÷¬s’+<äì, s√&É¢ô|’ eTT]>∑T ˙s¡T |üs¡T>∑T ô|&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔqï dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì, eTs¡eT‘·TÔ\≈£î ì<ÛäT\T ˝Òe+≥÷ ≈£î+{Ï kÕ≈£î\T #Ó|ü⁄Œ‘·÷ ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ @+≥ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢, eT+Jsê ô|’|t˝…’Hé e´edüú, bÕ]X¯ó<ä´ e´edüú ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé˝À Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïj·Tì Ä~Ûø±s¡T\≈£î mìïkÕs¡T¢ |òæsê´<äT #˚dæHê düŒ+<äq n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚Tqì Äj·Tq CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY eTT+<ä≥ yêb˛j·÷s¡T. Ç˝≤¬>’‘˚ Á|ü»\≈£î y˚TeTT düe÷<ëq+ #Ó|üŒ˝ÒeTì n~Ûø±s¡T\T ‘·|ü⁄Œ&ÉT kÕ≈£î\T #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·Tø√≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø±s=Œπs≥sY CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsYqT ø√sês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY nqï|üPs¡í, dü]ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q Ç+»H˚]+>¥, $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ u§&ÉT¶ 131 &ç$»Hé˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ô|’ CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY düeTø£å+˝À düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s=Œπs{sY u§&ÉT¶ $C„|ü⁄Ô\qT $qï CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY Vü≤]ø£èwüí Áπ>≥sY ø±s=ŒπswüHé qT+&ç Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+∫ 131 &ç$»Hé≈£î ø±yê*‡q eTÚ[ø£ dü<ÛäTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î düVü≤ø£]kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü]ÿ˝Ÿ á.á. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, @.á.\T \øÏåàø±+‘Y ¬s&ç¶, >∑CÒ+<äsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Bìô|’ düπs« #˚sTT+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |üdü¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ |òæsê´<äT #˚j·T>± ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ô|<Ó›eTT˝Ÿ eT+&É\+˝À Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY <äsê´|ü⁄Ô »]|æùdÔ n˝≤+{Ï$ @B »s¡>∑˝Ò<äì ìy˚~ø£ Ç#êÃs¡ì, Ç˝≤+{Ï ‘·|ü&ÉT |òæsê´<äT\T #˚j·Tsê<äì ø±\sYqT eT+<ä*+#ês¡T. ≈£î\´#·s¡¢ eT+&É\+˝À Vü≤Öõ+>¥XÊK esYÿ ÇHé‡ôdŒø£ºs¡T¢ #ê˝≤ø±\+ qT+&ç Çø£ÿ&É |üì#˚dü÷Ô \_›<ës¡T\qT+&ç &ÉãT“\T edü÷\T #˚dü÷Ô nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, M]ì ã~© #˚j·÷\ì |òæsê´<äT #˚j·T>± ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô nÁø£e÷\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚j·÷\ì ˇπø #√≥ 3 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’ã&ç |üì#˚düTÔqï esYÿ‡ ÇHé‡ôdŒø£ºs¡¢qT ã~© #˚j·÷\ì õ˝≤¢ Vü≤Öõ+>¥ y˚TH˚»sY yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY, Á|üC≤<Ûäsê“sY <ë«sê n+~q |òæsê´<äT\ô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ πøe\+ ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√e<ä›ì, |òæsê´<äT\≈£î dü+ã+~Û+∫ ìwüŒø£åbÕ‘·+>± $#ê]+∫ ìC≤ìC≤\T ‘˚*à ‘·–q #·s¡´\T rdüTø=ì Á|ü»\≈£î Hê´j·T #˚j·÷\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+∫˙s¡T, s¡TD≤\ eT+ps¡T, Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl, πswüHé ø±s¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, »>∑Hêï<ä+, $ø±sêu≤<é ÄsY&çz Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, &çÄsYz e÷DÏø±´\sêe⁄, &Ü«e÷ |”&û dü÷sê´sêe⁄, &çj·Tdtz q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, Vü≤Öõ+>¥ &ûçm+ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶,&û|”y√ Hêj·Tø˘, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$yêVæ≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : düs¡÷sYq>∑sY eT+&É\+ |üVü≤&ûwüØ|òt˝À z $yêVæ≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+~+~. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT˝Ò¢wt, s¡e÷<˚$\T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± |üVü≤&ûwüØ|òt˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ s¡e÷<˚$ ø√dü+ ÄyÓT ≈£L‘·Ts¡T @&ÉTdüTÔ+&É≥+ kÕúì≈£î\T >∑eTì+#ês¡T. s¡e÷<˚$ ø√dü+ Äsê rj·T>± $>∑‘· Je⁄sê˝…’ Ç+{À¢ |ü&ç ñ+~. B+‘√ kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. |òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T |ü]dæú‹ düMTøÏå+#ês¡T. s¡e÷<äy˚$ nqTe÷HêdüŒ<ä+>± eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ÄyÓT uÛÑs¡Ô eT˝Ò¢wtô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ñ|üŒ˝Ÿ˝À $ÁXÊ+‹ b˛©düTô|’ ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ|üŒ˝Ÿ ukÕº+&é e<ä› k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düTe÷s¡T 6>∑+. ÁbÕ+‘·+˝À e÷J b˛©düT nsTTq qJsYô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó\j·Tì e´≈£îÔ\T ø£‘·TÔ\‘√ $#·ø£åDs¡Væ≤‘·+>± <ë&ç #˚dæ >±j·T|ü]#ês¡T. ˇø£ÿ kÕ]>± eT÷≈£îeTTà&ç>± <ë&ç #˚j·T≥+‘√ qJsY ˇø£ÿkÕ] ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷&ÉT. kÕúì≈£î\T ‘Ós¡T≈£îì düŒ+~Û+#˚ dü]øÏ <ä+&É>∑T\T |üsês¡sTTq≥Tº Á|ü‘·´ø£åkÕ≈£åî\T ‘Ó*bÕs¡T. rÁe>±j·÷˝…’q qJsY |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ yÓ+≥H˚ >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |üP]Ô $esê\T ‘Ó*j·÷*‡e⁄+~.

ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ uÛÑeHê\≈£î

HÓ\ s√E\T >∑&ÉTe⁄

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so BøyË™´sV¨s «¡©´s™´sLjiÕ‹[gS @gjiı ˙xms™´sWμR∂ ¨s™yLRifl· ™´s˘™´sxqÛs GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][F°æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ™´sWÕfi=, x§¶‹[»¡Œœ¡ß˛, xmnsLiORPQ©±s •¶¶¶Œœ¡ß˛, •¶¶¶xqÌsÕfi=, ™yfl”·«¡˘À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V NRP≠dsVxtsQ©´sL`i NRPXxtÒsQÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi¤…¡[ @©´sV™´sVªRΩVáV LRiμÙR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂V\ZNP©y Æ™s©´sNS≤R∂™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPáNRPªyÚ xqsLixmnsV»¡©´s @©´sVÀ≥œ¡™´sLi μR∂XuÌy˘ AxqsVxms˙ªRΩVáV, uyzmsLig`i ™´sWÕfi=, ¥j∂π∏∂[V»¡L˝Ri ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ªRΩ™´sVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s NRPXxtÒsQÀÿ ¡V N][LSLRiV. ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙lgi[»¡L`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP …‘¡Liá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V NRPXxtÒsQÀÿ ¡V æªΩÕÿˆLRiV.

Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î

yÓTs¡T¬>’q ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê* (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s ¡£qs À≥œ¡™´s©±s©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. ©´sgRiLRi bP™yL˝RiÕ‹[ D©´sı NRPŒÿaSááNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s  ¡xqsV= r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≠sμy˘LÛji ©y∏R∂VNRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV»Ì¡≤T∂Õ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ≠sμy˘LÛRiVáV FyÕÊ‹©´s≤R∂Liª][ ALÌki{qs ˙NS£qs L][≤ÔR∂VÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`PNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡V D©yı ALÌki{qs ™y…”¡NTP  ¡xqs=áV ©´s≤R∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. hSNRPWL`i zqsLig`i Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV  ¡£qsÀ≥œ¡™´s©±s ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ N]μÙj∂ }qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \|ms#˚Æ™s[…fi BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡V ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı  ¡xqsV=á ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛRiá ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ Æ™s[Õÿμj∂ LRiWFy∏R∂WáV  ¡xqsV=á N][xqsLi ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ALÌki{qs Æ©s[LRiVgS  ¡xqsV=áV ©´s≤T∂zmsæªΩ[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV r¢NRPLRi˘LigS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™yLRiV ALÌki @μ≥j∂NSLRiVáNRPV J ≠s©´sºΩxms˙ªy¨sı xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ ALÌki{qs ˙NS£qs L][≤ÔR∂VÕ‹[ N]μÙj∂}qsxmso ˙…ÿzmsN`P NRPV B ¡˜LiμR∂VáV NRP÷¡gSLiVV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FyLÌki g_LRi™´s @μ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxqsLigRiLi @LiμR∂Lkiı AÕ‹[¿¡Lixms ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A FyLÌki ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ …”¡…”¡≤T∂ \¬ø¡LRi¯©±s À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤ÔT∂ r°™´sV™yLRiLi ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ @©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs ™´sVLRifl·™yLRiÚ©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLji¨s JμyLSË÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ «¡gRi©±s \|ms©´s DLiμR∂©yıLRiV. N]¨sı ø≥y©´sŒ˝œ¡ß xms¨s gRi»Ì¡VN]¨s «¡gRi©±s\|ms NRP»Ì¡VNRP¥R∂áV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ ≠dsV≤T∂∏R∂W ≠sáV™´s÷¡ı ™´sVLi»¡ NRPáVxmsoªRΩV©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.


eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

#·{≤ºìï ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T &ûmd”Œ #Í&˚X¯«] ôV≤#·Ã]ø£

$ø±sêu≤<é õ˝≤¢ ø√dü+ Äضy√≈£î $q‹ $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ~+∫q 10 q÷‘·q õ˝≤¢\˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢qT |ü⁄qsYe´ed”Ôø£]+∫ $ø±sêu≤<é õ˝≤¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&ÉT #˚düTÔ õ˝≤¢ kÕ<Ûäq dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<äT ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+˝À yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ kÕ<Ûäq dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dæ.nq+‘·j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+&ç $ø±sêu≤<éqT õ˝≤¢ πø+Á<ä+ #˚j·÷\qï &çe÷+&ÉT ñ+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ q÷‘·q õ˝≤¢\\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\qï Á|ü‹bÕ<äq\ H˚|ü<∏ä´+˝À $ø±sêu≤<éqT õ˝≤¢ #˚j·÷*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì nHêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷\ @sêŒ≥T≈£î nedüs¡+ ñqï Á|üuÛÑT‘·« düú\+ ñqï <ä]$T˝≤ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T≈£î m≥Te+{Ï n&ɶ+≈£î\T+&Éeì nHêïs¡T. yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+∫q yê]˝À Hêj·T≈£î\T \e≈£îe÷sY,»j·T\*‘ê ¬s&ç¶,y˚e÷¬s&ç¶, |ü≥ï+ #·+Á<äX‚KsY, »s¡ï*dtº bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T s¡$X¯+ø£sY, d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T yÓ’<ä´Hê<∏äT, bÕ´≥ s¡$, @.yÓ+ø£fÒX¯+, m+.s¡M+<äsY, •e≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚&ÉT eTT~sêCŸ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD,eT+&É\ eTT~sêCŸ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü‰q+ 3 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ ø£¢uŸ Ä&ç{À]j·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTT~sêCŸ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T ÄsY.q]‡+\T,e÷J Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé õ.\ø£åàHé,e÷J m+|æ|æ q]‡+\T,e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé kÕj·Tqï ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ,eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ eTT~sêCŸ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.eTT~sêCŸ dü+|òüT+ |ü{Ïwüº‘·,dü+|òüT+ düuÛÑ´‘·« ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ á düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

nq+‘·–]˝À dæìe÷ ∫Árø£s¡D

<Ûës¡÷sY,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] Ä\j·T+ düMT|ü+˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »>∑<äTZs¡T Ä~X¯+ø£s¡#ês¡´ dæìe÷≈£î dü+ã+~+∫q düìïy˚XÊìï ∫Árø£]+#ês¡T.>√¢ã˝Ÿ ù|òdt ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsY ô|’ Hêsê »j·Tl<˚$ ì]àdüTÔqï á dæìe÷˝À Væ≤s√>± øö•ø˘ u≤ãT q{ÏdüTÔHêïs¡T.>∑Ts¡Te⁄ e<ä›≈£î •wüß´\T <äs¡Ùq+ ø√dü+ e#˚à düìïy˚XÊìï ∫Árø£]+#ês¡T.á dæìe÷ |üP]Ô uÛÑøÏÔ ∫Á‘·eTì ìsê«Vü≤≈£î\T ù|s√ÿHêïs¡T.

ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\qT kÕ~Û+#ê* $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üø£è‹ qT+&ç eqeT÷*ø£\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\qT yê&ç n~ø£ ~>∑Tã&ÉT\qT kÕ~+#ê\ì õ˝≤¢ ¬s’‘·T •ø£åD≤ πø+Á<ä+ düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T &ç.Hê>∑eTì ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.k˛eTyês¡+ |üP&É÷sY eT+&É\+ ¬øs¡yÓ*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T bı\+ |üqT\˝À ¬s’‘·T\T yÓT\T≈£îe\T bÕ{Ï+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å,$‘·Ôq X¯ó~›,HêD´yÓTÆq $‘·ÔqeTT\qT >∑T]Ô+#·T $<ëHê\qT ÄyÓT $e]+#ês¡T.ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ yê&Éø±ìï ô|+∫ s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\ yê&Éø±ìï ‘·–Z+∫ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T bı+<ë\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @z •]wü,eT+&É\ @z s¡‘·ï,Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T uÛ≤düÿsY ‘··~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTT~sêCŸ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ç>± kÕj·Tqï eTs¡Œ*¢, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\ eTT~sêCŸ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T>± eTs¡Œ*¢ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï e÷J #Ó’s¡àHé |ü⁄˝ŸeT~› kÕj·Tqï @ø£Á^ e+>± mìï¬ø’q≥T¢ õ˝≤¢ eTT~sêCŸ dü+|òüT+ mìïø£\ ø£˙«qs¡T¢ õ.\ø£åàHé, ÄsY.q]‡+ VüQ\T, q]‡+\T ‘Ó*bÕs¡T. ñHê<Ûä´≈£åî\T>± yÓ+ø£≥ sê+\T, q]‡+\T,n&çej·T´,lXË’\+,Á|ü<Û ëq ø±s¡´<ä]Ù>± eT˝Ò¢wü+, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù>± ‘·T\®j·T´, ø√XÊ~ø±]>± Hêsêj·TD, düuÛÑT´ \T>± ãø£ÿ|üŒ, •e|üŒ, q]‡+\T, _#·ÃqeT<Ûäï, Hêsêj·TD, Hê>∑ j·T´, yÓTT>∑T\j·T´, ‘·~‘·s¡T\qT mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ◊ø£eT‘·´+‘√ b˛sê&Ü*: sêh+˝Àì eTT~sêCŸ\+‘ê ◊ø£´ eT‘·´+‘√ b˛sê&ç Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì eTs¡Œ*¢ eT+&É\ eTT~sêCŸ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T kÕj·Tqï eTT~sêCŸ ø√sês¡T. eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q eT+&É\ eTT~sêCŸ dü+|òüT düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Ä]úø£+>± kÕe÷õø£+>± yÓqTø£ ã&çq eTT~sêCŸ\T ◊ø£´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À sêh eTT~sêCŸ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ø±kÕì v±H˚X¯«sY Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT~sêCŸ >∑s¡®q ìs¡«Væ≤+ #·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚ X¯+˝À e÷J m+|æ|æ q]‡+\T, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú e÷J #Ó’s¡àHé õ.\ø£åàHé, Hêj·T≈£î\T ÄsY.q]‡+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): #·{≤ºìï ‘·eT #˚‘·T˝ÀøÏ rdüT≈£îì kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£*–+#˚ yês¡T m+‘·{Ï yê¬s’ÓHê ñ≈£îÿbÕ<ä+‘√ nDÏ∫y˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì,Ç+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± mes¡T e´eVü≤]+∫Hê yê]ô|’ sö&çw”{Ÿ\T zô|Hé #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é &çmdt|æ πø.#Í&˚X¯«] ôV≤#·Ã]+#ês¡T. k˛eTyês¡+ &çmdt|æ ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT $˝ÒKs¡T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç|üŒ{Ïπø eTs¡Œ*¢,qyêuŸ ù|≥\˝À Çs¡Te⁄s¡T #=|ü⁄Œq sö&çw”{Ÿ\T zô|Hé #˚j·T≥+ »]–+<äì $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À K©˝Ÿ nH˚ e´øÏÔ ô|’ sö&çw”{Ÿ zô|Hé #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ nsTT´+<äì ‘Ó*bÕs¡T.&çmdt|æ |ü]~˝Àì Äs¡T b˛*dt ùdºwüHé\˝À >∑\ πødüT\ $esê\qT,>∑‘·+˝À »]–q dü+|òüT≥q\qT uÒ]Ey˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+ <äì, $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘êìï Ä<äs¡Ù e+‘·yÓTÆq r]Ã~<ä›≥+ ø√dü+ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.$ø±sêu≤<é˝À eTVæ≤fi≤ b˛*dt ùdºwüHéqT ‘·«s¡˝À @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤qT |üP]Ô>± n]ø£≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+ $<Ûë´ πø+Á<Ûä+ nsTTq <ä]$T˝≤

áyé {°õ+>¥qT ìyê]+#·≥+ ø√dü+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 8 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü<Ûëq s√&É¢\˝À Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T b˛*dt ã+<√ ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Ç{°e* ø±\+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï <=+>∑‘·Hê\ H˚|ü<∏ä´+˝À yê{Ï ìyês¡D≈£î sêÁ‹ y˚\˝À¢ >∑d”Ôì ô|+∫q≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.Ä‘·àVü≤‘·´\ ìyês¡D ø√dü+ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T @sêŒ≥T #˚j·÷\qï Ä˝À#·q ñ+<äì $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+ $<Ûë´ πø+Á<Ûä+ nsTTq <ä]$T˝≤ ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ n~ø£+>± ñ+≥T+<äì $<Ûë´ e+‘·T\ ø√dü+ z $q÷ï‘·ï ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.b˛*düT\T>± ‘êeTT düe÷»+ ø√dü+ @+ #˚düTÔHêïeTqï $wüj·÷ìï Á|ü‹ b˛*dt Ä˝À∫+#·T ø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Ç+<äT≈£î øÏ+~ kÕúsTT qT+&ç ñqï‘ê~Ûø±] es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT |üìrs¡TqT uÒ]E y˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.$ø±sêu≤<é |ü≥ºD+ düMT|ü+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á|üe÷<ë\ H˚|ü<∏ä´+˝À 5 #√≥¢ kÕº|üs¡¢qT,ôd’Hé uÀs¡T¶\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ã+{≤s¡+,eTs¡Œ*¢ ˝≤+{Ï e÷s¡T eT÷\ eT+&É˝≤\˝À yÓ’<Ûä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+∫ kÕe÷q´ Á|ü»\ Äs√>∑´ dæú‹>∑‘·T\qT yÓTs¡T>∑T |üπsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± nj·T´|üŒ |ü&ç|üP» $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì l nj·T´|üŒ <˚yê\j·T+˝À k˛eTyês¡+ nj·T´|üŒ kÕ«$T |ü&ç|üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡TkÕ«eTT\T •yêq+<ä+, j·÷<äj·T´, \ø£åàHé,e÷Dj·T´,s¡+>±¬s&ç¶,>√bÕ˝Ÿ >ö&é\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü&ç|üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± 18 <äbòÕ\T nj·T´|üŒ e÷\ <Ûäs¡D #˚dæq πø.$<Ûë´ø£sY >ö&é,X¯+ø£s¡|üŒ,yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶\qT nj·T´|üŒ Bøå±<ës¡T\T XÊ\Tyê‘√ düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê+&É÷sY e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé $X¯«Hê<∏é >ö&é,$ø±sêu≤<é e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé\T dü‘·´Hêsêj·TD,s¡y˚Twt,õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àsY Vü≤|ò”CŸ,e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé sê+#·+Á<ë¬s&ç¶,q]‡+\T,Á|üMDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY≈£î eT÷&ÉT |òæsê´<äT\T eTs¡Œ*¢,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY≈£î eT÷&ÉT |òæsê´<äT\T e∫Ãq≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±] <ä‘êÔÁ‘˚j·T sêE ‘Ó*bÕs¡T.¬s+&ÉT |òæsê´<äT\T >∑èVü≤ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~+∫q$ ø±>± eTs√ø£{Ï |æ+#·Hé eT+ps¡T≈£î dü+ã+~+∫q<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<ä]Ù ◊πø|æ,Vü≤Ödæ+>¥ dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Äضy√≈£î $q‹ $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD eT+∫˙{Ï $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚ùd ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·T dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é ÄsY&çy= ø±sê´\j·T+˝À yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù neTs¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·T ÄsY&ÉãT¢mdt˝À |üì#˚düTÔqï yê]øÏ ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T •e≈£îe÷sY, $Áø£+ ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T s¡‘·ï+, yÓTT>∑T\j·T´, »+>∑j·T´, X‚KsY, Mπswü+, <˚ej·T´, \ø£åàj·T´, n+»Hé ≈£îe÷sY, e÷DÏø˘ sêe⁄, eT<ÛäTø£sY, s¡M+<äsY, lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY, 2011

nj·T´|üŒkÕ«$T ~e´πøåÁ‘·+ <ë«s¡|üP&ç n

j·T´|üŒkÕ«$T <˚yê\j·T+ n+fÒ n+<ä]ø° ≥ø£ÿq >∑Ts=Ô#˚Ã~ πøs¡fi¯ sêÁwüº+˝Àì X¯u]eT\ <˚ekÕúqy˚T. @&Ü~˝À ø=~›s√E\T e÷Á‘·y˚T ‘Ós¡∫ ñ+#˚ á Ä\j·÷ìøÏ Ä düeTj·T+˝À <˚X¯+˝Àì #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê\qT+∫ Bø£å |üPìdü nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T \ø£å˝≤~>± ‘·s¡*sêe&É+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç<˚ ‘·s¡¨˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ z nj·T´|üŒkÕ«$T Ä\j·T+ ñ+&É&É+ $X‚wü+. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì <ë«s¡|üP&ç˝À >∑\ á nj·T´|üŒkÕ«$T πøåÁ‘êìøÏ ôd’‘·+ uÛÑ≈£îÔ\T ˝ø£å˝≤~>± ‘·s¡*edüTÔ+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT πøs¡fi¯\˝Àì X¯ã]eT\ πøåÁ‘êìøÏ yÓfi¯¢˝Òì yês¡T n+<äT≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± <ë«s¡|üP&ç πøåÁ‘êìøÏ e∫à ‘·eT Bø£åqT $s¡$T+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+.

ø£

+∫, u…Hês¡dt, <Ûäs¡àes¡+, b˛#·+|ü*¢ Ç˝≤ mH√ï s¡ø±\ Ns¡\≈£î B≥T>± ì*∫+~ ø£\+ø±Ø. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄s¡Twüß\ <äTdüTÔ\πø |ü]$T‘·yÓTÆq á ø£fi¯ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ns¡\T, ≈£îØÔ\T, u…&éw”≥T¢ Ç+ø± mH√ï<äTdüTÔ\ s¡÷|ü+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ì*∫ Äø£]¸k˛Ô+~. n<ä›ø£+˝Àì n+<ë\T, düVü≤»s¡+>∑T\ kı>∑düT\T, &çC…’q¢ |üì‘·q+ ø£*dæ ø£\+ø±Øì ‘·\e÷ìø£+>± ‘·j·÷s¡T#˚kÕsTT. n+<ë\ á eÁkÕÔ\ ‘·j·TØ˝À n+<Ó y˚dæq #˚sTT ≈£L&Ü Ád”Ô\<˚ ø±e&É+ j·÷<äè∫äø£+ ø±<äT. ‘·s¡‘·sê\ dü+Á|ü<ëj·T ø£fi¯qT |ü⁄DÏøÏ|ü⁄#·TÃ≈£îì n\y=ø£>± n+<ë\ Ns¡\qT ‘·j·÷s¡T#˚düTÔqï ‘·s¡TDT\T ‘·–q Á|ü‹|òü˝≤ìï e÷Á‘·+ bı+<ä˝Òø£ b˛e&É+ nìï ø£fi≤s¡+>±˝À¢˝≤π> kÕ<Ûës¡D+ nqTø√yê*‡+<˚Hê! KØ<Ó’q eÁkÕÔ\ q&ÉTeT, s¡kÕj·Tìø£ s¡+>∑T\ Vü≤+>∑T\ eT<Ûä´ VüQ+<ë>± ì\ã&ÉT‘√+~ düVü≤»s¡+>∑T\ ø£\uÀ‘· nsTTq ø£\+ø±Ø, n<ä›ø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈£L Ç‘·s¡ eÁkÕÔ\≈£î |üP]Ô _ÛqïyÓTÆq ø£\+ø±Ø KØ<äT˝Àq÷, yê&Éø£+˝Àq÷ yê{Ï‘√ rdæb˛ì $<Ûä+>±H˚ ñ+~. H˚‘· eÁkÕÔ\ ô|’H˚ ø±≈£î+&Ü nìï s¡ø±\ <äTdüTÔ\ô|’ ø£\+ø±Ø s¡+>∑T\ ∫Á‘êìï Ä$wüÿ]k˛Ô+~. n˝≤+{Ï

n&Ée⁄\‘√ n\eTT≈£îqï πøs¡fi¯ n+<ë\T uÛ≤

s¡‘· <˚X¯+˝À HÓ’qT‹ ~X¯˝À eT\u≤sY rsêq ñqï sêÁwüº+ πøs¡fi¯.‘·÷s¡Œ eT]j·TT áXÊq´ ~≈£îÿ\˝À ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº\T. |ü&ÉeTs¡ ~≈£îÿq nπs_j·÷ düeTTÁ<ä+. <äø£åD≤q Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+ πøs¡fi¯ dü]Vü≤<äT›\T>± ñHêïsTT. πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·yÓTÆq |ü+&ç#˚Ã]øÏ #Ó+~q e÷Væ≤ |üP]Ô>± πøs¡fi¯˝ÀH˚ ñ+~. πøs¡fi¯ uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝À 24% n≥M ÁbÕ+‘·+ ÄÁø£$T+#·T≈£îì ñ+~. Ç{°e*ø±\+˝À n&Ée⁄\qT e´ekÕj·TuÛÑ÷eTT\T>± e÷s¡Ã&É+ e\¢ |üsê´es¡D≤ìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï Vü‰ìì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì πøs¡fi¯ n&Ée⁄˝˝À #ê˝≤ uÛ≤>±ìï s¡øÏå‘·ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. <äøÏåD uÛ≤s¡‘·+>± |ü]>∑DÏ+#·&˚ Hê\T>∑T sêÁcÕº\˝À ˇø£f…Æq πøs¡fi¯ sêÁwüº+ 1956 qe+ãsY 1q ne‘·]+∫+~. uÛ≤s¡‘· <˚e+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ nø£åsêdü´‘· ñqï, n‘·´+‘· Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq πøs¡fi¯ sêÁwüº+˝À Ä‘·àVü≤‘·´\T, ìs¡T<√´>∑+, H˚sê\T ôd’‘·+ n‘·´~Ûø£+>±H˚ ñ+&É≥+ <äès¡<äTwüºø£s¡+. πøs¡ n+fÒ ø=ã“] #Ó≥Tº, Äfi¯+ n+fÒ uÛÑ÷$T `

n+<ä]øÏ n\+ø±Ø

<ë«s¡|üP&ç $X‚cÕ\T ˇø£|üŒ&ÉT kÕ<Ûës¡D Á>±eT+>±H˚ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq <ë«s¡|üP&ç ‘·sê«‹ ø±\+˝À nj·T´|üŒkÕ«$T ~e´πøåÁ‘·+>± ~q ~q Á|ües¡úe÷qeTe⁄‘√+~ á }]˝Àì nj·T´|üŒkÕ«$T >∑T&ç˝Àì $Á>∑Vü≤ìï 1989 ˝À ø£+∫ ø±eTø√{Ï |”sƒê~Û|ü‹ nsTTq »j˚T+Á<ä düs¡dü«‹ Á|ü‹wüº+|üCÒXÊs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ñqï nj·T´|üŒkÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ 1983˝ÀH˚ X¯+≈£îkÕú|üq »]–+~. kÕúìø£+>± ñ+&˚ z ‘·$Tfi¯ e´øÏÔ ‘·q ø√]ø£ HÓs¡y˚]à q+<äT≈£î>±qT nj·T´|üŒkÕ«$TøÏ <ë«s¡|üP&ç˝À <˚yê\j·÷ìï ø£fÒº+<äT≈£î dü+ø£*Œ+#ês¡T. Ç˝≤ <ë«s¡T|üP&ç˝Àì nj·T´|üŒkÕ«$T Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ ;»+ |ü&ç+~. düT$XÊ\yÓTÆq ÁbÕ+>∑D+˝À ì]à+∫q á Ä\j·T+ #·T≥÷º Vü≤]Vü≤sê<äT\T <˚yê\j·÷\‘√ bÕ≥T eT¬sH√ï <˚yê\j·÷\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Çø£ÿ&ç nj·T´|üŒkÕ«$Tyê] <˚yê\j·÷ìøÏ ñqï |ü<Ó›ì$T~ yÓT≥¢qT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+∫ ‘Ó|æŒ+∫q @ø£•\ô|’ ì]à+#·&É+ $X‚wü+. πøs¡fi¯˝Àì X¯u]eT\ Ä\j·÷ìï m+‘· uÛÑøÏÔ Á|üe‘·TÔ\‘√ ìs¡«Væ≤kÕÔs√ <ë«s¡|üP&ç˝Àì πøåÁ‘êìï ≈£L&Ü n<˚ $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. n+<äTπø X¯ã]eT\≈£î yÓfi¯¢˝Òì uÛÑ≈£îÔ\T Çs¡TeTT&ç ø£≥Tº≈£îì <ë«s¡|üP&ç πøåÁ‘êìï <ä]ÙdüTÔ+{≤s¡T.

<√eTø±≥T≈£î düVü≤» yÓ’<ä´+? #·

s¡à+ô|’ <√eT\T ≈£î&ç‘˚, @s¡Œ&˚ >∑Ts¡TÔ\T ndüVü≤´+>± e⁄+{≤sTT. n+‘˚ø±<äT <√eT ø±≥T nHês√>±´ìï ≈£L&Ü ø£*–düTÔ+~. n~ ≈£îfÒº≥+‘· es¡≈£î eTq+ <√eT ≈£î&ÉT‘√+<äì Á>∑Væ≤+#·˝ÒeTT. #·s¡à+ eT+≥. ms¡Tô|ø£ÿ≥+. <ä<äT›s¡T¢ sêe≥+ yÓTT<ä˝…’q$ e⁄+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>√ <√eT‘Ós¡ yê&ç M{Ïì n]ø£≥ºe#·TÃ. nsTT‘˚ ø=ìï düeTj·÷\˝À n~ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&Éø£b˛e#·TÃ. n≥Te+≥|ü⁄&ÉT. |æ\¢\≈£î <√eTø±≥T ìyês¡D m˝≤ e⁄+&Ü˝À #·÷&É+&ç. 1. |æ˝≤¢&çøÏ πø\yÓTÆq ˝ÀwüHé ˝Ò<ë j·÷+{° eTdæÿ{À Áø°eTT sêùdÔ <√eT\T <ä] #˚s¡e⁄. 2. ˝ÀwüHé sêdæq ‘·sê«‘· |æ˝≤¢&ÉT >√≈£îÿ+fÒ eTs¡H√e÷s¡T ˝ÀwüHé sêdæ s¡ø£åD ø£*Œ+#·+&ç. 3. <√eT ≈£î{Ϻq Á|ü<˚X¯+˝À n‹ ø=~›>± eT{Ϻ sêdæ >∑{Ϻ>± ‘·T&ç#˚dæHê <√eTø±≥T H=|æŒ ‘·>∑TZ‘·T+~. 4. <√eT ≈£î{Ϻq ‘·sê«‘· <äTs¡<ä #ê˝≤ ∫ø±ø£ì|ædüTÔ+~. <√eT ≈£î{Ϻq #√≥ ˇø£ ◊dt ≈£L´uŸ e⁄+∫ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç#˚j·T+&ç. |æ˝≤¢&çøÏ #ê\ ]©|òt edüTÔ+~. 5. #·sêàìï k˛|t ‘√ u≤>± ø£&ç– b˛&ç #˚j·T+&ç. ≥e˝Ÿ ‘√ ‘·T&Ée<äT›. <ëìø£<˚ Ä]b˛yê*. 6. uÒøÏ+>¥ k˛&Ü ˙{Ï˝À ø£*|æ <√eT ≈£î{Ϻq #√≥ ø£&É>∑+&ç. ns¡ ã¬ø{Ÿ ˙{Ï˝À ns¡ #·+#ê bÂ&ÉsY y˚ùdÔ #ê\T. á $TÁX¯eT+ <√e÷ ø±≥T≈£î u≤>± |üì#˚düTÔ+~. 7. <√eT ø±≥T ‘·sê«‘· 23 s√E\≈£î |æ˝≤¢&çøÏ »«s¡+ eùdÔ, ‘·|üŒø£ yÓ’<äT´ì dü+Á|ü~+#·+&ç. <√eT\T Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq$. eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ‘Ó\¢yê]Hê yÓ+≥H˚ ˝Ò<ë Nø£{Ï |ü&˚≥|ü⁄&ÉT, _&ɶqT m‘·TÔ≈£î ãj·T≥≈£î sêø£+&ç. ˇø£y˚fi¯ e∫ÃHê ø±\TŒ #˚‘·T\T >∑T&ɶ\‘√ u≤>± ø£|üŒ+&ç. eTdæÿ{À ]ô|\¢+{Ÿ Áø°eTT #˚‘·T\≈£î ø±fi¯fl≈£î sêj·T+&ç MT Ç+{Ï yÓqTø£ eTT+<äT uÛ≤>±\T u≤>± X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#·+&ç. øÏ≥ø°\≈£î, <ë«sê\≈£î eTdæÿ{À #=s¡ã&É≈£î+&Ü ÁdæÿHé y˚j·T+&ç.

ø£\+ø±Ø n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq ø£\+ø±Ø n<ä›ø£+ ø£fi¯˝À eTVæ≤fi¯\<˚ Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·. nìï esêZ\qT Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï á ø£\+ø±Ø ø£ãTs¡T¢ MTø√dü+. n<ä›ø±ìøÏ eTT+<äT n<ä›ø±ìøÏ yê&˚ ‘Ó\¢ì >∑T&ɶì ø√sê (|üesY\÷yéT) n+≥s¡T. eT+>∑fi¯–] ø±≥Hé, HÓ\÷¢sYdæ˝Ÿÿ, p{Ÿ Ç+ø± Ç‘·s¡ bòÕ´Á_ø˘\ô|’ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT y˚düTÔHêïs¡T. ø√sêHÓ’‘˚ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ì+∫ ‘Ó|æŒkÕÔs¡T. eTT+<äT>± >∑T&ɶqT #·\Te#˚kÕÔs¡T. n+fÒ ˇø£ s√»+‘ê ˙{Ï˝À Hêqu…&É‘ês¡T. ø£s¡ø±ÿj·TqT bı&ç #˚dæ ˙{Ï˝À ø£*|æ ˇø£ s√»+>± HêHêø£ Ä ˙{Ïì e&É>∑{Ϻ n+<äT˝À á ø√sêqT eTT+∫ rkÕÔs¡T. Ä]q ‘·s¡Tyê‘· ˝Ò‘· >√<ÛäTeT s¡+>∑T˝ÀøÏ e÷s¡T‘·T+<ä~. Bìô|’ s¡+>∑T\ n<ä›ø£+ yÓTT<ä˝Ö‘·T+~. düVü≤»s¡+>∑T\ Ç+Á<ä<ÛäqdüT‡ ø£\+ø±Ø˝À 6 qT+∫ 7 s¡+>∑T\T yê&É‘ês¡T. ne˙ï ÁbÕø£è‹ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚ùdy˚. ÇqTeTT, u…\¢+ Hêqu…{Ϻ ‘·|ü⁄Œ~>±ø£ e#˚à ∫ø£ÿì q\T|ü⁄ ˇø£ Á|ü<Ûëq

á¬s+{Ï qT+&ç ø=ã“]#Ó≥¢ uÛÑ÷$T>± πøs¡fi¯+ nsTT+<äì ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. á sêÁwüº+˝À 14 õ˝≤¢\T ñ+&É>±, n~ 38.863 #·.øÏ.MT $d”Ôs¡íyÓTÆ+~. πøs¡fi¯ JeyÓ’$<Ûä´+ ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘·+˝À πø+ÁBø£è‘·+ nsTT´ ñqï~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ yÓTT‘·Ô+ eèø£åC≤‹˝À 4e e+‘·T, n+fÒ <ë<ë|ü⁄ 10.000 C≤‘·T\T πøs¡fi¯˝À ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yÓTT‘·Ô+ 4,000 |ü⁄wüŒC≤‘·T\˝À 1,272 s¡ø±\T πøs¡fi¯≈£î kı+‘·+. düTe÷s¡T 900 s¡ø±\T $\TyÓ’q Äj·TTπs«<ä Wwü~ÛyÓTTø£ÿ\T ôd’‘·+ nø£ÿ&É ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø=\¢yéT õ˝≤¢ ø√∫ ˙{Ïø±\e\˝À NHê #˚|ü\e\ (#Ó’Hê˝À ‘·j·÷¬s’q~). πøs¡fi¯ ‘·÷s¡TŒ uÛ≤>∑+ |ü&ÉeT{Ï ø£qTeT\ es¡¸#êäj·TÁ|ü<˚XÊìøÏ ÄqTø=ì ñqï~. Çø£ÿ&É m‘Ó’Ôq ø=+&É\T, ˝À‘Ó’q ˝Àj·÷\T ñHêïsTT. |ü&ÉeT{ÏøÏ Á|üeVæ≤+#˚ 41 q<äT\T, ‘·÷s¡TŒ≈£î Á|üeVæ≤+#˚ 3 q<äT\ Çø£ÿ&˚ Äs¡+uÛÑeTÚ‘êsTT. |ü&ÉeT{Ï ø£qTeT\T <ë<ë|ü⁄ >√&Éø£{Ϻq≥T¢HêïsTT. bÕ\|òü÷{Ÿ düs¡düT‡ <ä>∑Zs¡ e÷Á‘·+ U≤∞düú\+ ñqï+<äTq $T–*q uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ Ç~ ˇø£ eTTK´yÓTÆq <ë«s¡eTsTT´+~. |ü&ÉeT{Ï ø£qTeT\ dü>∑≥T m‘·TÔ 1,500 MT. 2,500 MT. m‘Ó’Ôq •Ksê\THêïsTT. ø£qTeT\≈£î ÄqTø=ì |ü&ÉeT{Ï ÁbÕ+‘·+˝À eT<Ûä´πøs¡fi¯ yÓTÆ<ëqÁbÕ+‘·+ ñ+~. Çø£ÿ&É m‘·TÔ|ü˝≤¢\ uÛÑ÷eTT\T, ˝Àj·T\T m≈£îÿe. 250 MT. 1000MT. eT<Ûä´ m‘·TÔ\Tqï Çø£ÿ&ç ø=+&É\≈£î ‘·÷s¡TŒ n+#·Tq ˙\–] ø=+&É\T, |üfi¯ì ø=+&É\T, n>∑düÔ´eT˝…’, nHêïeT˝…’ e+{Ï |üs¡«‘·ÁbÕ+‘ê\T ôd’‘·+ ñHêïsTT.

s¡+>∑T, |ü{Ïø£, q\T|ü⁄ s¡+>∑T ø£*|æ‘˚ e#˚Ã~ ≈£î+≈£îeT s¡+>∑T (yÓTs¡÷Hé). <ëìeTà #Óø£ÿqT ñ&Éø£u…{Ϻ |üdüT|ü⁄ s¡+>∑TrkÕÔs¡T. ø=ìï s¡ø±\ Ä‘·≈£î\qT+∫ Ç+&ç>√ã÷¢ ‘·j·÷sö‘·T+~. ñ&çøÏ+∫q <ëìeTà #Óø£ÿ≈£î q\T|ü⁄ ø£*|æ‘˚ Ä*yéÁ^Hé edüTÔ+~. ø£s¡ø±ÿj·T, q\T|ü⁄, ˙fi¯ó¢ ø£*|æ ˝Ò‘· Áπ>ø£\sYqT, |ü⁄\¢ nì |æ*#˚ ˇø£s¡ø£+ #Ó≥Tºø=eTàqT ñ&Éø£u…{Ϻ ˝Ò‘· Hê]+» s¡+>∑TqT düèwæºkÕÔs¡T. n<ä›ø£+ n|ü⁄s¡÷|ü+ eTT+<äT>± |ü{Ïø£ ˙fi¯¢‘√ ø£*|æq q\T|ü⁄ s¡+>∑TqT Á|æ+{Ÿ#˚kÕø£ Äs¡ì∫à bÕπs˙fi¯¢˝À <ëìï u≤>± X¯óÁuÛÑ+ #˚kÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· Ä >∑T&ɶì n©®]j·THé nH˚ Á<ëeø£+˝À ñ&çøÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘· s¡+>∑T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~. &çC…’Hé Á|æ+{Ÿ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· ◊<äTs¡+>∑T\qT ◊<äT n+#Ó\T>± Á|æ+{Ÿ #˚kÕÔs¡T. Á|ü‹ n<ä›ø£+ ‘·s¡Tyê‘· ˙fi¯¢˝À ‘·&ç|æ Äπsj·÷*‡+<˚.

sêuÀj˚T~ s√uÀ ø±\+ ..! πs&çjÓ÷\ ø±\+ b˛sTT {°M\T e#êÃsTT. {°M\ kÕúHêìï ø£+|üP´≥s¡T¢ ÄÁø£$T+#˚düTÔHêïsTT. Áø£eT+>±.. Ç|ü&˚+‘ê ø£+|üP´≥sY es¡˝Ÿ¶... eT] ‘·s¡Tyê‘· e#˚à ø±\+ @$T{≤ nì nqT≈£î+≥THêïsê..? eTìwæì ‘·\|æ+∫ |üì#˚ùd s√uÀ\ ø±\y˚T ‘·«s¡˝À ek˛Ô+~ dü÷|üsY kÕºsY s¡»ìø±+‘Y V”≤s√>± q{Ï+∫q ªs√uÀμ dæìe÷˝À eTTK´bÕÁ‘· eVæ≤+∫q s√uÀ{Ÿ #˚ùd #˚wüº\≈£î »q+ ø£fi¯fl|üŒ–+∫, yÓTÆeTs¡∫ #·÷XÊs¡T. á düìe÷˝À s√uÀ{Ÿ n#·Ã+ eTìwæ˝≤ ô|ò’{Ÿ‡ #˚dæ, bÕ&ç...ôdº|ü˝Òdæ eTØ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#ê&ÉT. Ç~ ì»+ ø±<äT n+<äT˝À eTìwæ ñHêï&Éì ÁuÛÑeT |ü&˚ yê]øÏ Ä ∫Á‘·+˝ÀH˚ m˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚XÊs√ #·÷düTø√eTì ‘·\ø±j·T, Ç‘·s¡ uÛ≤>±\qT $&ÉBdæ kÕ>∑Bdæ n˙ï ˇø£ÿ kÕ]>± Áù|ø£å≈£î\≈£î #·÷|ækÕÔ&ÉT. s√uÀ. nsTT‘˚ eTq+ dæìe÷˝À #·÷dæq ø±\ŒìøÏ |üì‘·q+ n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ #·÷q&ÉuÀ‘·THêï+. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç$ |æ\¢\≈£î $H√<ëìï |ü+#˚ kÕ<ÛäHê\ øÏ+<ä, >∑èwæDT\≈£î |üqT\T #˚dæô|fÒº j·T+Á‘ê\ e÷~]>±, nj·T´yês¡¢≈£î Ä|ò”düT˝À¢ |üì#˚dæ ô|fÒº ndæôdº+≥T¢>± ne‘êsê\T <Ûä]+#·uÀ‘·THêïsTT. MT|æ\¢\qT #·÷düTø√e&ÜìøÏ eT+∫ e÷Äj·÷˝≤, Ç+{Ïì dü+s¡øÏå+#·&ÜìøÏ z eT+∫ yê#YyÓTHé˝≤, Ç+{Ï|üqT\T #˚j·T&ÜìøÏ |üìeTìwæ˝≤ Ç˝≤ nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢ s√uÀ\T ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêïsTT. eTìwæ #˚j·T˝Òì |üqT\qT ≈£L&Ü #˚ùd n{≤q eTdt s√uÀ\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï |üqT\qT #˚j·T&ÜìøÏ M{Ï kÕj·T+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. M{Ï s¡÷|ü+˝Àq÷ uÛ≤Ø>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düTø√qTHêïsTT. Ç+ø=ìï dü+e‘·‡sê\˝À n#·Ã+ eTìwæ˝≤>± Á|üe]Ô+#˚ s√uÀ\T e#˚ÃkÕÔsTT. e÷≥\˝ÀqT, s¡÷|ü⁄+˝Àq÷ @ e÷Á‘·+ ‘˚&Ü\T+&Éì s√uÀ{Ÿ\ ‘·j·÷Ø˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì s√uÀ ˝≤´ãØ≥Ø\T ìeT>∑ïyÓTÆï ñHêïsTT. m+‘√ ‘·e÷cÕ>±...

ª1970˝À |üs¡‡q˝Ÿ s√uÀ\qT ñ|üjÓ÷–+#ê+... sêuÀj˚T 30 dü+e‘·‡sê\˝À ôd’>∑\qT Äs¡Δ+ #˚düT≈£îì, #Ó_‘˚ #ê\T ∫{Ϭø˝À |üì #˚ùd ø£+|üP´≥s¡T¢ dæ<äΔ+ ne⁄‘êsTTμ nì Á|ü|ü+#· <Ûäqe+‘·T&ÉT _˝Ÿπ>{Ÿ‡ ˇø±H=ø£ dü+<äs¡“¤+˝À nHêïs¡T. áj·Tq #Ó|æŒ+~ nø£åsê\ »]π> $<Ûä+>± f…ø±ï\J e÷s¡TŒ#Ó+~+~. Ç+‘·≈£î eTT+<äTqï ø£+|üP´≥s¡¢ s√uÀ{Ÿ\ ø£Hêï m+‘√ n<ÛäTHê‘·qyÓTÆq$ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·e÷s¡j·÷´sTT. e÷#Ó{Ÿ‡ ÇHédæº≥÷´uŸ Ä|òt f…ø±ï\J˝À Á>±&ÉT´j˚TwüHé dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ªyÓTsYºμ nH˚ ø£+|üP´≥sY s√uÀ{ŸqT ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T. <ëì ø£fi¯¢˝À¢ ¬øyÓTsê ˝…Hé‡\T _–+#ês¡T. yê{Ï kÕj·T+‘√ Ä s√uÀ{Ÿ dü+ã+~Û‘· eTqwüß\qT >∑T]Ô+∫ yêfi¯fl‘√ dü+uÛ≤wædüTÔ+~ ≈£L&Ü. yÓTsY® ‘·\ yÓT≥˝Ÿ‘√ ‘·j·÷s¡Tø±ã&ç n≥T Ç≥T yÓT&Éø±j·TqT ‹|üŒ&Üì M\T>± ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. <ëì ø£fi¯ófl #·÷&É&ÜìøÏ |òü˙ï>± ñ+&ç Vü≤d”ÿ yêsTTdt‘√ #·÷&É&ÜìøÏ m+‘√ ‘·j·÷cÕ>± ñ+≥T+~. s√uÀ ˝ÒãØ≥Ø\T... j·T÷s¡|t, nyÓT]ø±, »bÕHé\˝À b˛{≤b˛{Ï>± sêuÀ≥¢øÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üjÓ÷>∑XÊ\\T HÓ\ø=\TŒ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï <ëø± eTq+ #Ó|æïq≥T¢ #˚ùd s√uÀ≥¢qT eTq+ #·÷XÊ+. Çø£ eTT+<äT yê≥+‘·≥ ny˚ Ä˝À∫+∫ eTq≈£î ø±e\dæq <ëìì eTT+<äT>±H˚ #˚dæ #·÷|æ+#˚ s√uÀ\T eTq ø£fi¯fleTT+<äT kÕø屑·à]+#˚ s√E\T edüTÔHêïsTT. Ç+ø± ø=ìï <˚XÊ\˝À s√uÀ{Ÿ‡ s¡÷|ü+ Ç+ø±düÔ yÓTs¡T¬>’q $<Ûä+>±e yÓ’$<Ûä´uÛÑØ‘·+>± s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ $X‚wü ø£èwæ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. n#·Ã+>± e÷qe X¯Øs¡+˝Àì n+>±\T |üì #˚|üíùd $<Ûä+>± yê{ÏøÏ düŒsêÙ C≤„Hêìï n+<äCÒùd Hê&ÉT\T CÀ&ç+∫ dü«j·T+>± Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·÷\qT rdüT≈£îH˚˝≤ Ç$ ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïsTT. n{≤qeTdt s√uÀ\T... s√uÀ\˝À eTs=ø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT+&˚$ á n{≤qeTdt s√uÀ\T. Ç$ Ç|üŒ{Ïyê{Ï ø£+fÒ m+‘√ y˚>∑+>±, ‘Ó*$>±, n+<ä+>± ≈£L&Ü ñ+{≤sTT.

<ë<ë|ü⁄ eTìwæ m{≤¢ Ä˝À∫+#·>∑\&√ Ç$ <ë<ë|ü⁄ n˝≤H˚ ñ+{≤sTT. Á|üdüTÔ‘·+ á s√uÀ\T X¯s¡y˚>∑+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïsTT. yê{Ï |üìrs¡TqT |ü]o*ùdÔ m+‘√ ÄdüøÏÔ ø£s¡+>± ñ+≥T+~. Ç$ kı+‘·+>± Ä˝À∫kÕÔsTT. eTqTwüß\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ée⁄. Ä˝À#·Hê X¯øÏÔì ø£*– ñ+{≤sTT. Ç+{Ïì dü+s¡øÏåkÕÔsTT. #·+{Ï |æ\¢\≈£î s¡ø£åD>± ñ+{≤sTT. ø=ìï Á|üe÷<ë\qT eTT+<äT>±H˚ |üdæ>∑{Ϻ eTq\qT ôV≤#·Ã]kÕÔsTT. _˝Ÿπ>{Ÿ‡ #Ó|æŒq≥Tº Çø£ sêuÀj˚T ø±\+˝À Á|ü|ü+#êìï XÊdæ+#˚ n{≤qeTdt s√uÀ\T ekÕÔj˚TyÓ÷.. nì Ä˝À∫ùdÔH˚ m+‘√ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~.


eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY 2011

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT eTTπøÔ$ X¯+ø£sY ø£è‹ Ä$wüÿs¡D

eTVæ≤fi¯ eTè‹ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìy˚~ø£≈£î ìs¡düq>±

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): eTTπøÔ$ X¯+ø£sY ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï ªø±\+ Hê~μ Ä$wüÿs¡D düuÛÑ n_Ûq+<äq dü+düèÿ‹ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚&ÉT kÕj·T+Á‘·+ ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì uÛÑyêì ‘Ó*bÕs¡T.

&ûm+ôV≤#Yy√ ~wæºu§eTà <ä>∑›+

H˚&ÉT |ü⁄Á‘·ø±y˚Twæ˜ j·÷>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): dü+‘êq+ ˝Òìyê]ø√dü+ |ü⁄Á‘·ø±y˚Twæ˜ j·÷>±ìï düT$C≤„q ÄÁX¯eT+˝À H˚&ÉT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£î\T dü‘·´MsY ‘Ó*bÕs¡T. dü+‘êq+ ø√dü+ |ü⁄Á‘·ø±y˚Twæ˜ j·÷>∑+ Ä#·]+#·&É+ e\¢ |òü*‘·+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹HÓ\ |ü⁄wü´$T qø£åÁ‘· Á|üy˚X¯+ dü+<äs¡“¤+>± ÄÁX¯eT+ qT+∫ ~yê´j·TTπs«<ä Wwü<ëìï bı+~ dü+‘êq+ bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á j·T»„ ∫øÏ‘·‡˝À bÕ˝§Zq<ä\∫q yês¡T 9292108108 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

n\]+∫q ¨©y˚TØ dü÷ÿ˝Ÿ ôd’Hé‡ ô|òsTTsY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·eT˝Àì ôd’Hé‡ düè»Hê‘·àø£‘·qT #ê{Ï #Óù|Œ+<äT≈£î M\T>± ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ¨©y˚TØ dü÷ÿ˝Ÿ˝À ôd’Hé‡ ô|òsTTsYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. u≤\\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑ≈£î |ü<äTqTô|{Ϻ s¡÷bı+~+∫q ôd’Hé‡ |ü]ø£sê\qT á c˛˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ‘·j·÷s¡T#˚dæq ôd’Hé‡ m–®_{Ÿ‡ Mø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á ô|òsTTsYqT ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T y˚˝≤~>± ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> ôd’Hé‡ ô|òsTTsY≈£î ìsê«Vü≤≈£î\T uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

eP´Vü≤s¡#·q≈£î >∑D≤+ø£ XÊÁdüÔ π>yéT ~Ûj·TØ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑+ Ábıô|òdüsY d”ÄsY sêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü]ÁX¯eT\‘√ bÕ≥T nìï s¡+>±˝À¢q÷ eTT+<ädüTÔ eP´Vü≤s¡#·q≈£î >∑D≤+ø£ XÊÁdüÔ π>yéT ~Ûj·TØ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì Á|üU≤´‘· uÛ≤s¡‘· >∑D≤+ø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô Ábıô|òdüsY d”ÄsY sêe⁄ nHêïs¡T. <˚XÊìøÏ düyê\T>± e÷]q ñÁ>∑yê<ëìï m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î π>yéT ~Ûj·TØì Á|üuÛÑT‘·«+ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq nÁdüÔ+>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. $<Ûëq ìs¡íj·÷˝À¢ >∑D≤+ø£ XÊÁdüÔ π>yéT ~Ûj·TØ nH˚ n+X¯+ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡≈£î Äj·Tq eTTK´n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 17 <˚XÊ˝À¢ 33 >ös¡e &Üø£ºπs{Ÿ\T n+<äT≈£îqï Ábıô|òdüsY d”ÄsY >ös¡yês¡ú+ á dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt |ü_¢ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt, sê»kÕúHé, ôV’≤<äsêu≤<é πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·÷\T dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï á dü<ädüT‡ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qT+~.

H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î myÓTà˝Ò´ sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À >∑\ ¬s+&ÉT düe÷y˚XÊ\≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ edüTÔqï≥T¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT neTs¡+ sê+¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ nìï düø£\ düMTø£å ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT]j·TT y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\ düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

\j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À

25 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi¯¢<ë›\ |ü+|æDÏ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì &É;˝Ÿ|üPsY Á>±eT+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi¯¢<ë›\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· X¯ìyês¡+ H˚Á‘·yÓ’<ä´ •_s¡+ <ë«sê |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT 25 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi¯¢<ë›\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \j·THé‡ ø£¢uŸ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü»\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ $<ë´s¡Tú\≈£î ø±e*‡q nìï dü<äTbÕj·÷\qT n+~düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ &É;˝Ÿ|üPsY Á>±eT+˝À >∑\ |üX¯óyÓ’<ä´ XÊ\˝À |üX¯óe⁄\≈£î dü+ã+~+∫ s√>±\ô|’ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä Á>±eT {°&û|” Hêj·T≈£î&ÉT sê»eT˝≤¢¬s&ç¶, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé lìyêdt ¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y ^‘êuÛ≤>∑´¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü]– 12 &çôd+ãsY (düTes¡íes¡Ô): Å|üdüyêìøÏ e∫Ãq <ä[‘· eTVæ≤fi¯ #êe⁄≈£î ø±s¡DyÓTÆq ø±e´ q]‡+>¥ ¨yéT ìuÛÑ+<äq\≈£î e´‹πsø£+>± q&ÉT|ü⁄‘·Tqï >±j·TÁ‹ &ÉjÓ÷>=ïdæºø˘ j·÷»e÷q´+ <ä>∑Zs¡ \ø£ås¡÷bÕj·T\T rdüT≈£îì n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq &çj·T+m#Yˇ »j·T≈£îe÷] ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìy˚~ø£ Ç∫Ãq &çmyéTm#Yˇ »j·T≈£îe÷] ~wæºu§eTà qT ¬ø$|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ |ü]– |ü≥ºD+˝À <ä>∑›+ #˚XÊs¡T .á dü+<äs¡“+>± ¬ø$|æj·Tdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù j·T+.yÓ+ø£≥j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]– |ü≥ºD+˝Àì ø±e´ q]‡+>¥¨yéT ÄdüT|üÁ‹øÏ y˚T&ç|ü*¢øÏ #Ó+~q u≤\eTDÏ Á|üdüe+ ø√dü+ eùdÔ ÄyÓT øÏ&çï ‘=\–+∫ Äy˚T #êe⁄≈£î ø±s¡DyÓTÆq &Üø£ºsY <˚yÓ+<äsY ¬s&ç¶ ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ ø£düT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ÄdüT|üÁ‹ì d”CŸ #˚j·÷\ì @Äs¡Ω‘· ˝Ò≈£î+&Ü ‘·|ü⁄Œ&ÉT ]b˛sYº\T

ÇdüTÔqï >±j·TÁ‹ &Éj·÷>∑ïdæºø˘ ôd+≥sY qT d”CŸ #˚dæ u≤~Û‘·T\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ¬ø$|æmdt dü+|òüT+ Ç|üŒ{Ϭø õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ,e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé ,md”‡ ,md”º ø£MTwüHé\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ+<ä õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ ádü+|òüT≥qô|’ õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] »j·T≈£îe÷ ]ì $#ês¡D n~Ûø±]>± ìj·T$T+ #ês¡T. nsTT‘· &çmyéTm#Yˇ ø±e´ q]‡+>¥ôVAyéT

Vü≤dæŒ≥˝Ÿ j·÷»e÷q´+, >±j·÷Á‹ ˝≤´uŸ j·÷»e÷q´+ Áoìyêdt ¬s&ç¶\ <ä>∑Zs¡ \ø£å s¡÷bÕj·T\T rdüT≈£îì n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç ,ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±ã{Ϻ &çmyéTm#YˇqTyÓ+≥H˚ $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+∫ |òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ n~Ûø±]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ø±e´ q]‡+>¥ ¨yéT qT >±j·TÁ‹ &Éj·÷>∑ïdæºø˘ ôd+≥sY qT d”CŸ #˚dæ yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ¬ø$|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T . yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø$|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T <äX¯s¡~∏ ,Áoìyêdt ,u≤˝ŸsêCŸ ,nq+‘·j·T´ ,»+>∑j·T´ ,n+õ\j·T´ ,q]‡+≥T ã\j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

Ä+Á<Û√fi¯ó¢ ˝ÒãsY ø±+Á{≤ø˘º\ ù|]≥ ñ<√´>±\T <√#·T≈£î+≥THêïs¡T õ˝≤¢ ‘·÷s¡TŒ &ç$»Hé CÒ@d” #Ó’¬sàHé #·˝≤à¬s&ç¶ Ç∫Ãq e÷≥qT ‘·|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ : y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ CÒ@d” #Ó’¬sàHé eT˝≤¢¬s&ç¶ ìã+<äq\ Á|üø±s¡+ kÕúì≈£î\πø ñ<√´>±\T Çyê«* : düπs«X¯«sY ¬s&ç¶ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î 80 XÊ‘·+ ñ<√´>±\T Çyê«\ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ #Óø˘b˛düTº˝À >∑\ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø£ÿ s√E Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~>± $#˚Ãdæq õ˝≤¢ ‘·÷s¡TŒ &ç$»Hé CÒ@dæ #Ó’¬sàHé #·˝≤à¬s&ç¶, y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ CÒ@dæ #Ó’¬sàHé eT˝≤¢¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äø±+ø£åqT ‘·≥Tºø√˝Òø£ Á|üuÛÑT‘·«+ 9 &çôd+ãsY 2009 Hê&ÉT ‘Ó\+>± DqT Á|üø£{Ï+∫ Ç∫Ãq e÷≥qT ‘·bÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ |üs¡+>± n_Ûeè~› #Ó+~q ‘·s¡Tyê‘· Ä+Á<ä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e\düyê<äT\T ‘Ó\+>±D≈£î e∫à ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$q ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ñ<√´>±\T sê≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ˝ÒãsY ø±+Á{≤ø˘º\ ù|]≥

y˚TH˚»sY ñ<√´>±\T Ä+Á<äyêfi¯ó¢ rdüT≈£îì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î n+f…+&ÉsY ñ<√´ >±\T ÇdüTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ñ<√´>±\T ˝Òø£ <äTs¡“¤s¡ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ\TdüTÔqï >√&ÍHé\˝À ≈£L&É Vü≤e÷©\T>± Ä+Á<äÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yê]H˚ rdüT≈£î+ ≥THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. CÒ@dæ, $$<Ûä bÕغ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêuÀj˚T »qe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À Ä+Á<äÁbÕ+‘· yês¡T m+‘·eT+~ ñHêïs√ Á>±eT|ü+#êj·Tr\ qT+∫ $esê\T ùdø£]+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñqï Ä+Á<ä yêfi¯¢qT ‘·ìï ‘·]y˚TkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@dæ ø£˙«qsY sê+¬s&ç¶, ìjÓ÷»ø£es¡Z CÒ@dæ #Ó’¬sàHé sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, C≤>∑è‹ õ˝≤¢ ø£˙«qsY $»j˚T+<äsY, ìjÓ÷»

U≤∞>± ñqï n+>∑Héyê&û es¡ÿsY, ôV≤\ŒsY\ <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : U≤∞ ñqï n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡T¢, ôV≤\ŒsY\ b˛düTº\≈£î ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ d”&û|”z u≤\eTDÏ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+& É\+˝À >∑\ C≤„Hê|üPsY˝À n+>∑Héyê&û ôV≤\ŒsY≈£î ˇø£b˛düTº, >∑÷&Ó+>∑&ɶ ‘·+&Ü˝À >∑\ $T˙ n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À n+>∑Héyê&û es¡ÿsY≈£î ˇø£b˛düTº, ø°düs¡ eT+&É\+˝Àì ‹e÷àsTT|ü*¢˝À >∑\ n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À ˇø£ es¡ÿsY b˛düTº, XÊMTsYù|≥ eT+&É\+˝Àì u≤˝≤Jq>∑sY`2˝À n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À ˇø£ ôV≤\ŒsY b˛düTº, U≤∞ ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T U≤∞>± ñHêïj·Tì M{ÏøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ >∑\ yês¡T á HÓ\ 17 es¡≈£î neø±X¯+ ñ+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± n+>∑Hé yê&û es¡ÿsY≈£î 10e ‘·s¡>∑‹, ôV≤\ŒsY≈£î 7e ‘·s¡>∑‹ bÕôd’ ñ+&ç E˝…’ 2011 Hê{ÏøÏ 21 qT+∫ 35 es¡≈£î ej·TdüT‡ ø£*– ñ+&Ü\ì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. á b˛düTº\qT <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√<ä\#·T≈£îqï yês¡T y˚T&ÉÃ˝Ÿ ◊d”&ûmdt ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ø£es¡Z ;CÒ|æ Ç+#êsY® \øå±à¬s&ç¶, {°ÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶, ;CÒ|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, y˚T&ÉÃ˝Ÿ CÒ@dæ ø√ø£˙«qsY dü÷s¡´+, ‘Ó\+>±D $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ eT+&É\ ø£˙«qsY dü‘·´Hêsêj·TD, CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, q¬s+<äsY ¬s&ç¶, eT˝Ò¢wt, düπs«X¯«sY ¬s&ç¶, <äX¯s¡<∏ä eTT~sêCŸ, düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, me÷àØŒmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY e÷~>∑, |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ CÒ@dæ #Ó’¬sàHé \øå±à¬s&ç¶, <ëÁ‹ø£ \ø£åàDY, eTùV≤+<äsY, X¯+ø£sY, {°ÄsYmdt$ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷HêsYÿ, uÛÑ÷eTj·T´, >√es¡›Hé ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°m+j·T÷ >ös¡e n<Ûä´≈£åîì>± >={ϺeT ø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY˝Àì Äغd” 1,2 &çb˛\≈£î {Ïm+j·TT >ös¡e n<Ûä´≈£åîì>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢øÏ #Ó+~q ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ‘Ósêdü ÇHé#ÛêØ® >={ϺeTTø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·T÷ìj·T Hé >ös¡en<Ûä´≈£åîì>± mìïø£sTTq |ü<ëàsê e⁄qT |ü\Te⁄s¡T ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äj·Tq ìyêkÕìøÏ yÓ[fl X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. |ü<ëàsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çb˛˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\ düeTdü´\T ≈£åîDí+>± ‘Ó\TdüTø=ì yê] düeTdü´\ô|’, yê] Vü≤≈£îÿ\ô|’ ‘Ósêdü nqTã+<Ûä ø±]àø£ dü+|òüT+ {Ïm+j·TT |üøå±q ì*∫ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ø±]àø£ dü+|òü÷\qT dü+>∑{Ï‘· |ü]∫ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. Hê MT<ä qeTàø£+‘√ ø±]àø£ j·T÷ìj·THé {Ïm+j·TT >ös¡e n<Ûä´≈£åîì>± @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ñ<ä´eT n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nXÀø˘ áX¯«sY¬s&ç¶, $.mdt.¬s&ç¶ \ø£åàHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~Δ zs¡«˝Òπø Äs√|üD\T: ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ø£èwæ‘√ ìjÓ÷»ø£ esêZìï n+#·\+#·\T>± n_Ûeè~› #˚düTÔHêïs¡ì JôV≤#Ym+d” kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT, >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü–] nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ cÕ|üPsY q>∑sY˝§ì myÓTà˝Ò´ ìyêdü+˝À Äj·Tq @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. |üìø£≥Tºø=ì ø=+<äs¡T Á|ü‹|üø£å H˚‘·\T myÓTà˝Ò´ #˚düTÔqï n_Ûeè~›ì zs¡«˝Òø£ ns¡ús¡Væ≤‘·+>± Äs√|üq\T #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡eTì Äj·Tq ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY {°&û|” H˚‘·\T, Ä bÕغ ø±s=Œπs≥s¡T¢ myÓTà˝Ò´ |ü≥¢ #˚dæq Äs√|üq\qT Äj·Tq ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. {°&û|” ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø˘, Á|ü‹|üø£å ø±s=Œπs≥s¡T¢ #˚dæq $eTs¡¸\qT rÁe+>∑ Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. {°&û|” Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY n_Ûeè~› »]–+~ ‘·|üŒ Á|üdüTÔ‘·+ myÓTà˝Ò´ #˚dæ+~ @MT˝Ò<ä+≥÷ ìsê<ës¡ Äs√|üq\T #˚j·T&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. 9 dü+e‘·‡sê\T n~Ûø±s¡+˝À ñqï {°&û|” Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T˝Òì mH√ï |üqT\qT Á|üdüTú‘· ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ì]«sêeT+>± #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. yê] bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqïs√E˝À¢ qø°¢|ü{≤º\qT düèwæº+∫ yê] Çwüº Hêj·T≈£î&ç ù|s¡T‘√ <˚y˚+<äsY q>∑sY ø±\˙ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T ‘·|üŒ Ä ø±\˙˝À ìedædüTÔqï ìs¡T ù|<ä\≈£î eTÚ[ø£ edü‘·T\qT ø£*Œ+#·&É+˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T yÓTT<äT› ìÁ<äqT M&É˝Ò<äì Äs√|üD≤ÁkÕÔ\qT dü+~+#ês¡T. ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é myÓTà˝Ò´ ø±ø£eTT+<äT≈£î ôd’‘·+ 2004 dü+e‘·‡s¡+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝Àì e∫Ãq yÓ+≥H˚ n|ü{Ϻ eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à mH√ï ø√≥¢s¡÷bÕj·T\ ã&é®{ŸqT ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY≈£î s¡|æŒ+∫ |ü\T n_Ûeè~› |üqT\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº b˛©dt Vü≤Öõ+>¥ ø±s=ŒπswüHé #ÛÓ’s¡àHé>± mìï¬ø’ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~›øÏ ìs¡+‘·s¡+ ‘·q ùde\qT n+~+#ês¡ì nHêïs¡T. ø±s=ŒπswüHé ôVA<ë˝À

ñ+&ç dü«ØZj·T eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ÄodüT‡\‘√, n|üŒ{Ï õ˝≤¢ eT+Á‹, Á|üdüTÔ‘· ôVA+ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À ñqï eTT]øÏ yê&É\qT n_Ûeè~› |ü]#ês¡ì ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ 2009 mìïø£\˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Á|üC≤;wüº+ y˚Ts¡≈£î uÛ≤] yÓTC≤]{Ï‘√ ¬>*∫ n|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ≈£L&Ü ìs¡+‘·s¡+ Á|üC≤ dü+πøåeT+ ø√dü+ myÓTà˝Ò´ bÕ≥T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. <˚y˚+<äsY>ö&é y˚T&ÓÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´>± ñ+&ç ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY≈£î ÁbÕ‹q<ä´+ eVæ≤düTÔqï|ü{Ϻø° ≈£L&Ü Äj·Tq @MT #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡ì ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À ø±s=ŒπswüHé #ÛÓ’s¡àHé>± ñ+&ç ìjÓ÷»ø£esêZì m+‘√ n_Ûeè~› #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤+{Ï Á|üC≤_Ûe÷q+ >∑\ H˚‘· ô|’ {°&û|” H˚‘·\T, ø±s=Œπs≥s¡T¢ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\T #˚j·T&É+ u≤<ëø£s¡eTì nHêïs¡T. n˝≤π> ø±s=Œπs≥s¡¢≈£î JôV≤#Ym+d” dü+e‘·‡sêìøÏ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ yê{Ïì 50 \ø£å\≈£î myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ø±s=Œπs≥s¡¢≈£î ì<ÛäT\T sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îq≥T¢ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé≈£î #Ó+~q yÓTT‘·Ô+ 150 eT+~ ø±s=Œπs≥s¡T¢ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e÷≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T ø±yê\ì ø√s¡q $wüj·T+ yêdüÔeeTì, ◊‘˚ Á|üuÛÑT‘·« |ü]dæú‘·T\qT, JôV≤#Ym+d” ã&é®{Ÿ Ä≥Tb˛≥¢qT |ü{Ϻ 50 \ø£å\≈£î Á|ü‹ ø±s=Œπs≥sY≈£î πø{≤sTTdüTÔq≥T¢ øöì‡˝Ÿ rsêàq+ #˚dæ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. n+‘˚ ‘·|üŒ myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT\qT ÄbÕs¡ì Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTì Äj·Tq #˚dæq Äs√|üD\qT K+&ç+#ês¡T. JôV≤#Ym+d” ì<ÛäT\T nsTTq|üŒ{Ϻø° Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+eTH˚ #˚<äT ìC≤ìï {°&û|” Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡TÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. {°&û|” Vü≤j·÷+˝À uÛÑ÷>∑s¡“ Á&Ó’H˚J e´edüú, eT+Jsê ˙{Ï e´edüú, |ü\T eTT]øÏ yê&É\˝À n<ë«q+>± ñqï n+‘·s¡Z‘· s√&É¢qT, eT+Jsê |”Md” ô|’|t˝…’q¢qT e÷]Ô d”@ ˝…’Héq¢qT y˚dæq |òüTq‘· myÓTà˝Ò´ ≈£Lq≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. Äs√|üD\T #˚ùd eTT+<äT yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüTø=ì e÷{≤¢&Ü\ì Äj·Tq {°&û|” H˚‘·\≈£î, ø±s=Œπs≥s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T.

k‘Y Ç+&çj·THé u≤´+ø˘ Áu≤+#Y ÁbÕs¡+uÛÑ+

ø±]à≈£î\ ø√dü+ @◊{°j·T÷d” ø£èwæ : d”|”◊ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝À ñqï ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì @◊{°j·T÷dæ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù Mmdt uÀdt nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ cÕ|üPsY q>∑sY @◊{°j·T÷d” ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ »]–q Vü≤e÷* »qs¡˝Ÿu≤&ç düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ø±]à≈£î\qT ñ<˚dæ+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù J.◊\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À 78 XÊ‘·+ ù|<ä\T ‘ê˝≤ ‘·≈£îÿe Ä<ëj·T+‘√ #ê*#ê\ì J‘ê\‘√ Äsêúø£*‘√ J$düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\ |üøå±q ì\∫ yê] Hê´j·TyÓTÆq Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~+#·T≈£îH˚+<äT≈£î d”|”◊ nqTã+<ä dü+düú nsTTq @◊{°j·T÷d” ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY @◊{°j·T÷d” Áπ>≥sY ø±s¡´<ä]Ù m+&û j·T÷düT|òt, cÕ|üPsY q>∑sY @]j·÷ @◊{°j·T÷d” ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´Hêsêj·TD, Vü≤e÷* dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T dü+>∑j·T´, sêeTT, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, Ms¡qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ˝À CÀs¡+<äT≈£îqï nÁø£eT ìsêàD≤\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\qT n+~+#·≥+˝À k‘Y Ç+&çj·THé u≤´+ø˘ eTT+<äT+≥T<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ u≤#·T|ü*¢ Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq k‘Y Ç+&çj·THé u≤´+ø˘qT, @{°m+ ôd+≥sYqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯yê´|üÔ+>± k‘Y Ç+&çj·THé u≤´+ø˘ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î y˚T˝…’q ùde\qT n+<äTdüTÔ+<äì, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À 83≈£î ô|’>± Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷\T, 672≈£î ô|’>± Áu≤+∫ ø±sê´\j·÷\‘√ Á|üC≤<Ûës¡q bı+<äT‘·T+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\qT |ü{Ϻ u≤´+ø˘\T |ü≥ºD≤\‘√ bÕ≥T Á>±e÷\qT ‘·eT ùde\qT $düÔ]+|ü #˚j·T&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTì nHêïs¡T. u≤#·T|ü*¢ Á|ü»\T á u≤´+ø˘ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø=ì Ä]úø£ ãÁ<ä‘·qT bı+<ë\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤´+ø˘ u≤#·T|ü*¢ Áu≤+#Y y˚TH˚»sY Vü≤Øwt, Hêj·T≈£î\T ø=\Hé |ü<ëà¬s&ç¶, d”‘êsêyéT ¬s&ç¶, q]‡+>∑sêe⁄, qs¡Vü≤]¬s&ç¶, dü‹Ô¬s&ç¶, Hêsêj·TD, >∑DÒwt, qMDY¬s&ç¶, Vü≤s¡Ùes¡úHé ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝Àì ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ˝À nÁø£eT ìsêàD≤\T CÀs¡+<äT≈£î+≥T+HêsTT. ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ˝À n_Ûeè~Δ |üqT\T z yÓ’|ü⁄ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<ä>±. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ nÁø£eT ìsêàD≤\T ñ|ü+<äT≈£î+≥THêïsTT. ìsêàD |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#· e\dæq {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·eTπøMT |ü≥ºq≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ìsêàD<ës¡T\T eTTì‡bÕ]{°˝À |ü]àwüHé bı+~q ‘·sê«‘˚ ìsêàD+ ø=qkÕ–+#ê*‡e⁄+&É>± nH˚ø£ eT+~ ìsêàD <ës¡T\T n+<äT≈£î ôVQ<ë›+>± e«Vü≤Vü≤]dü÷Ô Çc˛ºsê»´+>± ìsêàD≤\T #Ó|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø=+<äs¡T ìsêàD <ës¡T\T nqTeT‹ bı+~q <ëìø£+fÒ m≈£îÿe n+‘·düTÔ\T ì]àdü÷ÔHêïs¡T. ø=+<ä¬s’‘˚ @ø£+>± s=&ÉT¶qT ÄÁø£$T+∫ s√&ÉTMT<˚ yÓT≥T¢ >√&É\T ø£f…ºdüTÔHêïs¡T. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T @{≤º+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äT. eTTì‡bÕ*{°øÏ sêyê\dæq Ä<ëj·T+ sêø£b˛>± n&ɶ~&ɶ ìsêàD\‘√ s√&ÉT¢ ≈£î∫+#·T≈£îb˛sTT kÕúì≈£î\T Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ ‘·÷.‘·÷ eT+Á‘·|ü⁄ #·s¡´\ e\¢ ˇ]π>~ @$T˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~Û+∫ nÁø£eT ìsêàD<ës¡T\ ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø=s¡T‘·THêïs¡T.

7

nu≤ø£dt b˛{°\‘√ y˚T<Û√ $ø±dü+ $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ∫Hêïs¡T\T y˚T<ädüT‡qT ô|+b˛+~+#·Tø√HÓ+<äT≈£î nu≤ø£dt b˛{°\T m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä |ü&É‘êj·Tì eT+Á‹ düTì‘ê\ø£åà¬s&ç¶ nHêïs¡T. $Tj·÷|üPsY ôV≤#Ym+{Ï dü«s¡í|üP] ø±\˙ ø£eTT´˙{Ï Vü≤˝Ÿ˝À X¯sYŒ ø°&é‡ nu≤ø±d,t dü+düú Ä<ä«s¡´+˝À C≤rj·T nu≤ø±dt, ÁuÒsTTHé õeTTà b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À $$<ä õ˝≤¢\ qT+&ç e∫Ãq düTe÷s¡T 300e+<ä\ eT+~ ∫Hêïs¡T\T á b˛{°˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. b˛{°˝À $CÒ‘·\T>± ì*∫q yê]øÏ eT+Á‹ düTì‘ê\øå±à¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± uÛÑVüQeT‘·T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ düTì‘ê\øå±à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<Ûë´s¡Tú\T ∫qï ej·TdüT˝À yê]˝À <ë–e⁄qï {≤´˝…+{ŸqT ìs¡÷|æ+#·Tø√HÓ+<äT≈£î á nu≤ø±dt •ø£åD m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì, nu≤ø±dt •ø£åD #·<äTe⁄˝À¢ dü÷Œ]úìdüTÔ+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓT´˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé, q]‡|ü+>¥sêe⁄, _»®+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, düTuÛ≤“sêe⁄, Áoìyêdtsêe⁄, düT˙˝Ÿu≤ãT, dü]‘·, düuÛÑT´\T, ∫Hêïs¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@C…+≥¢ yÓ÷kÕ\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* |ü]–, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íes¡Ô): |ü]–˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ñqï ø£MTwüHé mC…+≥T¢ ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì k˛eTyês¡+ m+|”&û≈£î ;πømdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù n+<˚ $»jYT≈£îe÷sY≈£î ¬s’‘·T\T $q‹ |üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. |ü]– e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À düTe÷s¡T 50 ˝…’ôdHé‡ ø£MTwüHé mC…+≥T¢ ñHêïs¡ì yês¡T ¬s’‘·T\T rdüT≈£îe#˚à <ÛëHê´ìøÏ ‘·>∑Z |ü{Ϻ\T Çe«&É+ ˝Ò<äì <ÛëHê´ìï ‘·÷ø±\T #˚j·T&ÜìøÏ m\Áø°ºwüHé ø±+≥\T ˝Òeì ‘·<ë«sê ¬s’‘·T\qT ì\Te⁄q <=#·T≈£î+≥THêïs¡ì BìøÏ‘√&ÉT Á|üuÛÑT‘·« e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶≈£î e#˚à <ÛëHê´ìï 3 qT+∫ 5 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ø£MTwüHé #·÷düTø=ì Áô|’y˚≥T mC…+≥¢≈£î neTTà‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø£MTwüHé mC…+≥¢ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îì ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\Hêïs¡T.

$<ë´yê\+{°s¡T¢ yÓT\≈£îe\qT Á>∑Væ≤+#ê* #·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY12 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´yê\+{°s¡T¢ $<ë´uÀ<Ûäq˝À yÓT\≈£îe\qT Á>∑Væ≤+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î düT\ã‘·s¡+>± bÕsƒ¡´+XÊ\T Á>∑Væ≤+#˚ $<Ûä+>± e´eVü≤]+#ê\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ $<ë´~ø±] X¯+ø£sY nHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ‘Ó\T>∑T eT<Ûä´eT+ $<Ûë´yê\+{°s¡¢ Hê\T>∑T s√E\ •ø£åD •_sêìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_+#ês¡T. á •ø£åD˝À nuÛ≤´düq n_Ûeè~›ô|’ $<Ûë´yê\+{Ïs¡¢≈£î eT+&É\ ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé $$<ä nXÊ\qT $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ǡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<Ûë´yê\+{°s¡T¢ uÀ<Ûäq ø√dü+ yÓ∫ÃdüTúqï düeTj·T+ dü‘·Œ*‘ê\qT Ç#˚Ã$<ä+>± Á|üHê[ø£ s¡÷bı+~+#·Tø√yê\Hêïs¡T. πøe\+ ôd\u≤dt eTT–+#·&É+‘√H˚ uÛ≤<Ûä´‘·\qT |ü]$T‘·+ #˚düTø√e<ä›ì dü÷∫+Äs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\Te⁄s¡T $<Ûë´yê\+{°s¡¢‘√ bÕ≥T m+e÷à]Œ\T u≤˝≤J, s¡$+<äsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•˝≤ŒsêeT+˝À q÷‘·q kÕºfi¯ófl >∑∫ÃuÖ*, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡ú) : n+‘·sê®rj·T ndüúø£fi≤y˚Tfi¯ Á|ü<äs¡Ùq á HÓ\ 16e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+&É&É+‘√ •˝≤ŒsêeT+˝À q÷‘·q kÕºfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. <˚X¯e´|üÔ+>± $$<ä sêÁcÕº\˝Àì #˚H˚‘· ndüúø£fi≤ø±s¡T\T ‘·j·÷s¡T#˚dæq #˚H˚‘· ñ‘·Œ‘·TÔ\qT y˚Tfi≤˝À @sêŒ≥T #˚j·TqT+&É&É+‘√ y˚Tfi≤ ø√dü+ •˝≤ŒsêeT+ n~Ûø±s¡T\T eTTeTàs¡+>± kÕº\¢qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ì|ü⁄qT˝…’q Ç+»˙s¡¢ |üs¡´y˚ø£åD˝À kÕºfi¯¢ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Tfi≤˝À düTe÷s¡T 600 kÕº\¢≈£î ô|’>± @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± y˚Tfi≤\T Á|ü‹ s√E dü+<äÙ≈£î\ ø√dü+ $$<ä kÕ+düè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. uÀ»q Á|æj·TT\ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ kÕº\¢qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

ªÁ|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\÷... <˚XÊìï ø±bÕ&Ü*μ #·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): <˚XÊìï ø±bÕ&˚ uÛ≤<ä´‘· ôd’ì≈£î\~ e÷Á‘·y˚T ø±<äì, Á|ü»\ #˚‘· mqTïø√ã&çq Á|üC≤ Á|ü‹ì<äT\ ô|’q ≈£L&Ü ñ+<äì »q+ø√dü+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£dæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì uÛÑ<äèø£ ø£fi≤XÊ\˝À bò˛s¡+|üsY Ç+{ÏÁπ>f…&é H˚wüq˝Ÿ ôd≈£L´]{°dt dü+düú ìs¡«Væ≤+#ê\ì ôd$THêsY˝À Äj·Tq eTTK´ n~∏‹>± $#˚dæ Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìï bÕ*düTÔqï bÕ\≈£î\T $<˚X¯+>± $<Ûëq+ |ü{≤¢ ø£]ƒqyÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüTø√≈£î+fÒ <˚X¯ ãÁ<ä‘·≈£î eTT|ü⁄Œ yê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<äeTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. <˚X¯ s¡ø£åD |ü{≤¢ Hêj·T≈£î\T rdüTø√H˚ ìs¡íj·÷\T ø£]ƒq+>± ñ+&Ü\ì ø£dæ¬s&ç¶ nHêïs¡T. á ø±s¡´s¡´Áø£eT+˝À »q+ø√dü+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {≤>∑TsYsêCŸ≈£îe÷sYdæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

HêD´yÓTÆq s¡ã“sY Øfi¯ófl....eTìï¬ø’q m*y˚fsY ã¬øÿ{Ÿ‡≈£î

n\kÕÿ..nÁ>∑>±$T ¬s’

dt $T\¢s¡¢ ÁX‚j·TdüT‡ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì bÕ´&û˝À @˝≤+{Ï qwüº+ ˝Ò≈£î+&Ü, HêD´‘·‘√ ≈£L&çq _j·÷´ ìï sêãfÒº+<äT≈£î n\kÕÿ s¡ã“s¡T¢ ñ|üjÓ÷>∑ ø£s¡+>± ñHêïj·Tì ¬s’dt $T\¢sY‡ nk˛wæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ dæø˘$©CŸ˝À k˛eTyês¡+ (¬s+&Ée s√E) ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ¬s’dt`f…ø˘ mø˘‡b˛qT sêÁwüº+˝Àì |ü\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ¬s’dt $T\¢sY‡ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘Ó\+>±D, ø£sêï ≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q 75eT+~ ¬s’dt$T\¢s¡¢‘√ dü+düú m+&ç $qj·YT>∑TbÕÔ, e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY kÕsTTø£èwüí düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À ¬s’dt $T\¢s¡¢ Á|üX¯ï\≈£î dü+düú m+&ç $qj·YT>∑TbÕÔ, e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY kÕsTTø£èwüí\T düe÷<Ûëq$T #êÃs¡T. >∑∑‘· 35 dü+e‘·‡sê\T>± &Ûç©¢ (H=sTT&Ü) πø+Á<ä+>± n\kÕÿ s¡ã“sY‡ Ø˝Ÿ, m*y˚f…&é ã¬øÿ{Ÿ‡ |üP]ÔkÕúsTT HêD´‘·‘√ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·THêïj·Tì, yê{Ïì ñ|üjÓ÷–dü÷Ô bÕ´&ûqwüº+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘êeTT _j·÷´ìï sêã&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. $TwüHé˝À y˚dæq e&ÉT¢ @e÷Á‘·+ |ü–*b˛≈£î+&Ü, q÷ø£\ XÊ‘·+ ô|+#· ≈£î+&Ü s¡ã“sYØ˝ŸqT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+ »]–+<äì m+&û $qj·YT>∑TbÕÔ, e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY kÕsTTø£èwüí $T\¢s¡¢≈£î $e]+#ês¡T. eTìïø£, HêD´‘· \ø£å´+>± n\kÕÿ s¡ã“sYØ˝Ÿ‡, m*y˚f…&é ã¬øÿ{Ÿ‡ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝À á ‘·s¡Vü‰ ñ‘·Œ‘·TÔ\T #˚ùd dü+düú\T s¡e÷s¡$T 50øÏô|’>± ñqï|üŒ{Ïø° n\kÕÿ nÁ>∑>±$T>± ñ+≥÷ |ü\T |üsê´j·÷\T $T\¢s¡¢ Á|üX¯dü+\T n+<äT≈£î+<äHêïs¡T. áÁø£eT+˝À

$T\¢s¡¢ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î s¡ã“sYØ˝Ÿ ‘·j·÷Ø˝À eT]+‘· eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïeTHêïs¡T. n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ q÷´e÷´{Ïø˘(&çm+ÄsY d”¢yé‡) ñ|üjÓ÷–+∫ eT+∫ kÕeT´s¡úeTTqï s¡¡ã“sY Ø˝Ÿ‡ ‘·j·÷ØøÏ lø±s¡+ #·T≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. M{Ï˝À 12 n+>∑Tfi≤\, 20 n+>∑Tfi≤\ Øfi¯ófl ‘··j·÷s¡ e⁄‘êj·THêïs¡T. M{Ïe\¢ e÷eT÷\T s¡ã“s¡¢ ø£Hêï |üìrs¡T y˚>∑+>± ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. á s¡ã“s¡¢qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ >∑+≥≈£î 60 ãkÕÔ\ bÕ´&ûì m˝≤+{Ï qwüº+ ˝Ò≈£î+&Ü, HêD´‘√ ≈£L&çq _j·T´+ sêã≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n\kÕÿ s¡ã“sY‡ Áô|’y˚≥T *$Tf…&é≈£î dü+ã+~Û+∫ <˚X¯yê´|üÔ+>± 100 eT+~ &û\s¡¢ ñHêïs¡ì, ì‘·´+ $T\¢s¡¢ ÁX‚j·TdüT‡ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ n\kÕÿ s¡ã“sY‡qT eT]ìï Á|ü<˚XÊ\≈£î $düÔ]düTÔHêïeTHêïs¡T. ø±>± n\kÕÿ ù|s¡T‘√ qøÏ© ø£+ô|˙\T e÷¬sÿ{À¢ ñHêïj·Tì, yê{Ïì @e÷Á‘·+ qeTàe<ä›ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. ‘·eT dü+düú≈£î #Ó+~q s¡ã“sY Øfi¯flô|’ n\kÕÿ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é nì ñ+≥T+<äHêïs¡T. qøÏ© s¡ã“s¡¢qT $Áø£sTT+#˚yê]ô|’ #·≥º|üs¡+>± |òæsê´<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. qøÏ© s¡ã“sY Øfi¯flqT >∑T]Ô+∫q yês¡T 8125305977 HÓ+ãsY≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì n\kÕÿ s¡ã“sY‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY kÕsTTø£èwüí ¬s’dt $T\¢s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√kÕÔ+Á<Ûä e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY >∑+>±<ÛäsY¬s&綑√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. -düTes¡íesêÔ _õHÓdt &Ódtÿ

eT+>∑fi¯yês¡+, 13 &çôd+ãsY, 2011

|ü]ÁX¯eT\qT Ä<äTø√yê\ì d”m+≈£î myÓTà˝Ò´ ª≈£Lqμ $q‹ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, &çôd+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): J&çyÓT≥¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À $~ÛdüTÔqï ø£¬s+{Ÿ ø√‘·qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ k˛eTyês¡+ J&çyÓT≥¢ Ç+&ÉÁd”ºdt Äk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é‘√ ø£\dæ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø£\dæ ‘·eT >√&ÉTqT yÓfi¯¢uÀdüT≈£îHêïs¡T. Á|ürs√E bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À ô|<ä› m‘·TÔq ø£¬s+{Ÿ ø√‘· $~Û+#·&É+ eT÷\+>± |ü]ÁX¯eT\qT q&É|ü˝Òø£ b˛‘·THêïeTì, Ç˝≤π> s√E\T |ü⁄qsêeè‘·+ nsTT‘˚ ø£+|ü˙\T qcÕº\ uÛ≤≥˝À |ü&ç eT÷dæ y˚ùd dæú‹øÏ ~>∑C≤s¡T‘êj·Tì yês¡T $<äT´‘Y düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq‘√ ø£\dæ n+~+#ês¡T. $<äT´‘Y ø√‘·ô|’ düŒ+~+∫ |ü]ÁX¯eT\qT Ä<äTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹øÏ $C„|æÔ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± eTTK´eT+Á‹ kÕqT≈£L

\+>± düŒ+~+∫ MT düeTdü´qT ‘=+<äs¡˝ÀH˚ |ü]wüÿ] kÕÔqì Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´‘√ bÕ≥T eTTK´eT+Á‹ì ø£\dæ $q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãqyê]˝À J&çyÓT≥¢ Ç+&ÉÁd”ºdt nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ ≈£åî&ÉT dü<ë•e¬s&ç¶, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT »eVü≤sY, düuÛÑT´\T ø£èwüº, Ä~Hêsêj·TD, ø£èwüí Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

j·÷‘Yø±+Á¬>dt˝À

Hêj·T≈£î\ m+|æø£ ø√dü+ s¡+>∑+ dæ<ä›+ j·TTe‘· ÁbÕ<Ûëq´+ ô|+#·&Üìπø sêVüQ˝Ÿ Á|üj·T‘·ï+ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.m+.Á|ü‘ê|t s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 12 (düTes¡íyês¡Ô): j·TTe»q ø±Á+¬>dt˝À ô|<ä› m‘·TÔq j·TTe‘·qT uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚j·÷\ì C≤rj·T ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Ä˝À∫düTÔHêïs¡ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.m+.Á|ü‘ê|t ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´+>± j·Te‘·qT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T>± m<ä>∑&ÜìøÏ nìï s¡ø±\ neø±XÊ\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ø£*ŒdüTÔ+<äHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ sêh+˝Àì $$<Ûä πø+Á<ë\˝À ã÷‘Y\ j·T+<äT ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT m+|æø£ ø=s¡≈£î mìïø£\ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔ+<äHêïs¡T. j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ kÕúìø£+>± j·TTe‘·qT j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘ê«ìï bı+<ä&ÜìøÏ mìïø£\˝À ¬>*#˚ neø±XÊìï ø£*|ædüTÔ+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ìs¡«Væ≤düTÔqï mìïø£\˝À neø£‘·e≈£\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. BìøÏ ù|òyéT mHéJy√ dü+düú, uÛ≤s¡‘· e÷J mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] *+>√¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À mìïø£\ Á|üÁøÏj·T $<ÛëHêìïìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ás¡ø£yÓTÆq mìïø£\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï sêÁcÕº\˝À @|” 26e kÕúHêìï ÄÁø£$T+∫+<äHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ $\e\qT ø±bÕ&˚ $<Ûä+>± Ç+&çj·THé j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt m\ø£åHé ø£MTwüHé 21 s√E\T ñ∫‘· düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±´+|ü⁄qT sêhkÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´+>± »qe] ,|òæÁãe]\˝À¢ 28 s√»\T ñ∫‘· düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± #˚yÓfi¯¢ ˝Àø˘düuÛÑ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± yÓTTVü≤eTà<é ‘êE<Í›˝≤, eT˝≤ÿõ–] ˝Àø˘düuÛÑ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± uÛÑ÷ù|+<äsY dæ+>¥sêCŸ |üP‘Y\qT ìj·T$T+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\ Á|üÁøÏj·T <ë«sê ã÷‘YkÕú sTT˝À ◊<äT>∑T]ì mqTï≈£î+{≤s¡T. Ç+<äT˝À n<Ûä´≈£åî\T, ˇø£ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T zô|Hé ø±´+&Ó{Ÿ‡qT, $T>∑‘ê eTT>∑TZ] Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ˝À¢ z;d”, md”‡, md”º, eTVæ≤fi¯ ]»πs«wüHé ÁbÕ‹bÕ~ø£q mqTï≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± nôd+;¢ ø£$T{°˝À 10 eT+~ düuÛÑT´\qT, ˝Àø˘düuÛÑ ø£$T{° |ü]~Û˝À 10 eT+~ì, sêh ø£$T{°˝À 10 eT+~ì á mìïø£\ Á|üÁøÏj·T <ë«sê mqTï≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q uÛÑ÷ù|+<äsYdæ+>¥ sêCŸ|üP‘Y, ø£sêïø£≥≈£î #Ó+~q eTVü≤eTà<é ‘êE<Í›˝≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+πøåeT dü+|òü÷\ bÕÁ‘· n_q+<ä˙j·T+: X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø±\˙\ n_Ûeè~Δ˝À dü+πøåeT dü+|òü÷\T eVæ≤düTúqï bÕÁ‘· n_q+<ä˙eTì X‚]*+>∑+|ü*¢ XÊdüq düuÛÑT´\T m+. _ø£å|ü‹j·÷<äyé Á|üdü+∫#ês¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ |ü]~Û˝Àì &√j·THédüø±\˙˝À ì]à+∫q yê≥sY {≤´+ø˘qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_+#ês¡T. &√j·THé‡ ø±\˙ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü‹˙<ÛäT\T ø±\˙˝À |ü#·Ã<äq+, |ü]X¯óÁã‘· |ü]&É$˝Ò\ ø±\˙ Á|ü»\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ Ç‘·s¡T\T Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√e\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á @&Ü~ esêÙu≤e+ e\¢ s¡qTqï y˚dü$˝À ˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ ø=H˚ neø±XÊ\THêïj·THêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|ü»\T ˙{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·&É+˝À ‘·–q bı<äT|ü⁄ bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áπ>≥sY j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé, $H√<ésêe⁄, >∑|òüPsY, sê>∑+Hê¬>+<äsY j·÷<äyé, $+<äT ÁoqTyêdt>ö&é, nV”≤<é|üfÒ˝Ÿ dü+πøåeTdü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü]ìq]‡+>¥, ¬ø$.sêe⁄. dü‘·´Hêsêj·TD\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePpaer|Suvarna Vartha|13-12-11  

Suvarna Vartha telugu daily news paper Andhra Pradesh,Hyderabad,ePaper,online telugu news paper