Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 52

ã‘·T≈£î ãT–Z Hê>√˝Ÿ düMT|ü+˝Àì kÕsTTq>∑sY <äTs¡È≥q eT+≥˝À¢ |ü<˚fi¯¢ u≤*ø£ düJe <äVü≤q+ cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ‘√ 300 >∑T&çôd\T <ä>∑Δ+ Vü≤√+eT+Á‹ |üsêeTs¡Ù

6 |ü⁄sê‘·q uÛÑeq+ ≈£L* q\T>∑Ts¡T eTè‹

CMyK

5 ìC≤sTTr>± |üì#˚kÕÔ y˚Tìô|òk˛º Vü‰MT\T HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ≈£îèwæ 15q d”m+>± Á|üe÷D+

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

m\ø£åqT¢, ø£˝…ø£åH˚¢ πød”ÄsY \ø£å´+ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&ÉqT πød”ÄsY sê»ø°j·T yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T sêÁwüº+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt |üì U≤∞ bÕ\eT÷s¡T Á|ü#ês¡+˝À <Ûä«»yÓT‹Ôq #·+Á<äu≤ãT

y˚TeT÷ zπø: CÒ|” 6

Á|üe÷<ä+ô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚X¯+

2 ªñbÕ~Ûμ <=+>∑\≈£î }dæº+>¥‡

Ä~yês¡+ e÷]Ã 11, 2012

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥≈£î ‘·q eT<䛑·T m|ü⁄Œ&ÉT ñ+≥T+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À Äj·Tq X¯ìyês¡+ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ∫qï sêÁcÕº\‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T˝À sê<ëΔ+‘·+ ñ+&É≈£L&É<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ ‘·eTbÕغ eT<䛋düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\+fÒ ø√˝≤Vü≤\+, &ÉãT“ |ü+|æD° >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã˝≤ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ne÷j·Tø£‘ê«ìï Ädüsê #˚düT≈£îì bÕغ\T j·TTe‘·qT ã* #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. bÕغ\T sê»ø°j·T m<äT>∑T<ä\ ø√dü+ ñ<ä´e÷ìï yê&ÉT≈£î+≥THêïj·Tì yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· <Ûäq sê»ø°j·÷\T q&ÉTdüTÔHêïj·Tì, »q sê»ø°j·÷\ ø√dü+ ˝Àø˘dü‘êÔqT Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. ¬s+&ÉT q<äT\Tqï bÕ\eT÷s¡TqT m&Ü] #˚XÊs¡ì CÒ|” eT+&ç|ü&ܶs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): m\ø£åqT¢, ø£˝…ø£åqT¢ ‘·|üŒ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY≈£î Á|üC≤ düeTdü´\T |ü≥ºeì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <äTj·T´ã{≤ºs¡T. πød”ÄsY Ç˝≤ø±˝À Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡+ bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± πød”ÄsYqT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. ø=&ÉT≈£îqT, ≈£L‘·Ts¡TqT, n\T¢&çï Ç˝≤ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+<ä]ì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ rdüTø=∫à yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêï&Éì u≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. mìïø£˝À¢ ¬>\Te&ÉeTT, sêJHêe÷\T #˚j·T&É+, edü÷fi¯ófl #˚j·T&É+ Ç<˚ {°ÄsYmdt |üì nì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n˝≤+{Ï {°ÄsYmdt‘√ Á|üC≤düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±eHêïs¡T. {°&û|” eT<䛑·T‘√H˚ πød”ÄsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ m+|”>± ¬>\Tbı+<ës¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Çyê«*‡+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, ‘Ó\+>±D ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ ne\+_Ûk˛Ô+<äì nHêïs¡T. ‘êqT ‘Ó\+>±D e´‹πsø£+>± m|ü⁄Œ&ÉT e÷{≤¢&É˝Ò<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À e÷{≤¢&ÉuÀqì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ‘Ó∫à mìïø£\ ù|s¡T‘√ <ä+<ë\T, edü÷fi¯ó¢ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq πødæÄsYô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ù|s¡T‘√ bÕغ ô|{Ϻ ø±+Á¬>dt ø£+|ü⁄˝À ø£*dæb˛j·÷s¡q* Äj·Tq ∫s¡+J$ì ñ<˚›•+∫ nHêïs¡T. ‘·eT~ ù|<ä\ bÕغ nì, ù|<ä\ bÕغì <Óã“rj·÷\ì nqT≈£î+≥T+Hêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT bÕغ <Óã“rj·÷\ì

nqT≈£îH˚yê]øÏ Á|ü»˝Ò ãT~› #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt mì$T<˚fi¯¢ bÕ\q˝À ù|<ä\≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ;CÒ|”øÏ zfÒùdÔ sêÁcÕºìøÏ »]π><˚MT ñ+&É<äì nHêïs¡T. ;CÒ|”øÏ Á|üC≤ eT<䛑·T ˝Ò<äì, ñ‘·Ôsê~˝À Ä bÕغ eT{Ϻ ø£s¡∫b˛sTT+<äì nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ {°&û|” nuÛÑ´]ú #·+Á<äX‚KsY ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt U≤∞.. Ç~˝≤e⁄+fÒ n|üŒq|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô ‘êqT ‘Ó\+>±D≈£î m|ü&ÉT e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&É˝Ò<äì, e÷{≤¢&ÉuÀqì ≈£L&Ü nHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ø±+Á¬>dtbÕغ<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ‘·Ôsê~ mìïø£˝À¢ eT{Ϻø£s¡T#·Tb˛sTT+<äì, Çø£ sêÁwüº+˝Àq÷ <ëì|üì U≤∞ nsTT+<äì nHêïs¡T. Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q kÕ–k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T $|ü]‘·+>± ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\ q&ç¶$]#ês¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq ø±+Á¬>dt≈£î ñ‘·Ôsê~ mìïø£˝À¢ Á|ü»\T >∑{Ϻ >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêø£‘√ sêÁwüº+ |üP]Ô>± ~yê˝≤ rdæ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ qT+∫ e´‹πsø£‘· sêe&É+‘√ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q uÛ≤Ø>± ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À

Ä bÕ|ü+ e÷ø=<äT› eT<Ûä´+‘·sêìï ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝≤ÃeTqï n|üU≤´‹ e<äT› düŒwüº+ #˚dæq eTeT‘· u…qØ® ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì düŒw”ºø£s¡D ø√˝Ÿø£‘ê, e÷]à 10: eT<Ûä´+‘·s¡+ mìïø£\ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï #·s¡Ã≈£î |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® ‘Ós¡~+#ês¡T. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\ yÓ\¢&Ó’q Äq+‘·s¡+ j·T|”@ eTqT>∑&Éô|’ HÓ\ø=qï dü+~>∑Δ‘·≈£î ÄyÓT |ü⁄˝ŸkÕº|t ô|{≤ºs¡T. |òüTÀs¡ |üsêuÛÑes¡+‘√ ≈£î$T*b˛‘·Tqï ø±+Á¬>dt≈£î }s¡≥ì#êÃs¡T. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt

ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì Ä bÕغ n~ÛH˚Á‹, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT<Ûä´+‘·s¡+ mìïø£\≈£î ‘Ós¡rdæ <˚X¯ Á<√VüQ\T>± n|üU≤´‹ eT÷≥>∑≥Tºø√˝ÒeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔqT ‘Ó+#·Tø=ì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT]ìï ∫≈£îÿ\T ‘Ó∫Ãô|≥ºuÀeTì #ÓbÕŒs¡T. u…+>±˝Ÿ≈£î #Ó+~q ~q|üÁ‹ø£ ªÄq+<é ãC≤sYμ eTeT‘·qT ñ≥+øÏdü÷Ô X¯ìyês¡+ á y˚Ts¡≈£î ù|s=ÿ+~. ªy˚Ty˚T$T $Á<√VüQ\ø£+ ø±<äT.. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ πø+Á<ëìï eT]ìï ø£cÕº˝À¢øÏ HÓ{≤º\qï ñ<˚›X¯+ e÷≈£î ˝Ò<äT. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt‘√ ñqï bı‘·TÔqT ‘Ó>∑<Ó+|ü⁄\T #˚düTø√yê\qï n_ÛeT‘·+ ˝Ò<äTμ nì |üÁ‹ø£ ‘·q ø£<∏äq+˝À ù|s=ÿ+~. Ç|üŒ{Ïπø bı‘·TÔ $wüj·TyÓTÆ ÄyÓT k˛ìj·÷ sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ ‘Ó*|æ+~. eTeT‘· ìs¡íj·T+ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m+‘√ }s¡≥ ø£*–+#˚ n+X¯+. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\ô|’ πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊK eT+Á‹ ~H˚XŸ Á‹y˚~ #˚dæq yê´K´\‘√ ø£\ø£\+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± rÁe #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À eTeT‘· yê´K´\T ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À dü+U≤´ã\+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î düe÷CŸyêB bÕغ, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT ø√s¡Tø√e#·Ãì, eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T eùdÔ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt≈£î dü+‘√wüy˚Tqì ~H˚XŸ Á‹y˚B Ç{°e\ yê´U≤´ì+#ês¡T. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ø£+fÒ Ç|ü⁄Œ&˚ mìïø£\T eùdÔ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt dü+‘√wædüTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π>, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ≈£î+≥T|ü&çq Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&É|ü&ÜìøÏ ã<äT\T eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\≈£î yÓfi¯¢&Éy˚T y˚T\ì yê´U≤´ì+#ês¡T. Äj·Tq yê´K´\T <˚X¯yê´|üÔ+>± ø£\ø£\+ πs|ü&É+‘√ ‘·q yê´K´\ô|’ $es¡D Ç#·TÃ≈£îHêïs¡T. n~ ‘·q kı+‘· n_ÛÁbÕj·TeTì bÕغøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì $es¡D Ç∫Ãq|üŒ{Ïø°, eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\ô|’ #·s¡Ã πs>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ~H˚XŸ Á‹y˚B yê´U≤´\ô|’ eTeT‘· ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡ì ªÄq+<é ãC≤sYμ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø±s¡T∫#·Tà sê»´düuÛÑ d”≥T sê≈£î+fÒ πøX¯esêe⁄≈£î eT<䛋#˚à jÓ÷#·q˝À ‘Ósêdü? ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): sê»´düuÛÑ {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ø±+Á¬>dt m+|” πøX¯esêe⁄≈£î Ä bÕغ yÓTT+&ç #˚sTT #·÷|æ‘˚ ùdïVü≤düÔ+ #ê#·&É+ <ë«sê ø±+Á¬>dt bÕغì Ä‘·às¡ø£åD˝ÀøÏ HÓ{≤º\ì {ÏÄsYmdt eP´Vü≤+ |üqTï‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔqï πøX¯esêe⁄qT ì\u…≥º&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\ ∫‘·ÔX¯ó~Δì |üØøÏå+#ê\ì {ÏÄsYmdt bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ sê»´düuÛÑ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ∫#·Tà ô|fÒº+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. sêÁwüº+˝Àì Äs¡T sê»´düuÛÑ kÕúHê\≈£î ‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡T>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M{Ï˝À ø±+Á¬>dt≈£î Hê\T>∑T kÕúHê\T <äπøÿ neø±X¯+ ñ+~. á Äs¡T kÕúHê˝ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü\Te⁄s¡T b˛{Ï |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ‘·yê]øÏ neø±X¯+ <äπøÿ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. á dæú‹˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´]ú s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π> $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì πød”ÄsY uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±Dyê<ëìï ã\+>± $ì|ædüTÔqï ¬ø.πøX¯esêe⁄≈£î ákÕ] {Ϭø{Ÿ <äπøÿ neø±X¯+ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. {Ϭø{Ÿ <äø£ÿø£b˛‘˚ πøX¯esêe⁄ ‘Ó\+>±D ìHê<ä+‘√ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–‘˚ u≤>∑T+≥T+<äH˚ Ä˝À#·q ‘Ósêdü esêZ˝À¢ ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î πøX¯esêe⁄qT ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï≥T¢ ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ósêdü≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

‘·+Á&ç Á|ü‹wüº≈£î ø=]$ sêkÕÔ, ¬s’˝Ÿ s√ø√ »>∑Héô|’ m+.|æ. \>∑&ÉbÕ{Ï rÁe $eTs¡Ù\T yÓ’mdtÄsY U≤´‹øÏ ‘·\e+|ü⁄\T ‘ÓdüTÔHêï&Éì <Ûä«»+ ‘Ósêdü‘√ »>∑Hé ≈£îeTàø£ÿj·÷´&ÉT {°&û|”‘√ #˚‘·T\T ø£*|æHê @+#˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡T HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|ü‹wüºqT Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT yÓ’mdt »>∑Hé eT+≥>∑\T|ü⁄‘·THêï&Éì m+.|æ.\>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé

e´eVü‰sê\T #·÷düTÔ+fÒ ‘·+Á&çøÏ ‘·\e+|ü⁄\T ‘Ó#˚Ã˝≤ e⁄Hêïj·Tì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝ÒÃkÕÔqì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*ø±s¡ì, {°&û|”‘√ ø£*dæHê ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìï @MT #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡ì ùV≤fi¯q #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø√ePs¡T˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq Äj·Tq X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY‘√ ø£*dæ »>∑Hé nã<ëΔ\ø√s¡T>± ($T>∑‘ê... 2˝À)

C≤{Ÿ\ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+

C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûä+ ¬s’˝Ÿs√ø√\T, <Ûäsêï\‘√ ñÁ~ø£Ô‘· nÁø£eT n¬sdüTº\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ Væ≤kÕsY˝À b˛©düT e\j·T+ #·+&û>∑&Ûé, e÷]à 10: Væ≤kÕsY õ˝≤¢˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ ø=qkÕ>∑T‘√+~. C≤{Ÿ\ Ä+<√fi¯q eT]+‘· ñ<∏äè‘·yÓTÆ+~. Væ≤kÕsY `&ÛçÛ©¢, Væ≤kÕsY`#·+&û>∑&Ûé Á|ü<Ûëq ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

www.suvarnavartha.com

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178


2

eT<Ûä´+‘·s¡+ô|’ sê<ëΔ+‘·+ e<äT›: |òüs¡÷UŸ nãT›˝≤¢ N][∏R∂VLi ¡ªRΩWÚL`i, ™´sWLjiË 10: N]¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs J≤T∂F°LiVV©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmnsLRiWΔfi @ Ù¡VÕ˝ÿ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s N][∏R∂VLi ¡ªRΩWÚL`iÕ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs J≤T∂F°æªΩ[.. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV Fs¨sıNRPáV ™´sryÚ∏R∂V©´sVN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. "N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ lgiáVryÚLRiV. ≠sVgRiªy ™yLRiV J≤T∂F°ªyLRiV. N]¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs J≤T∂F°LiVVLiμj∂. @LiªRΩ™´sW˙ªy©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV ™´sryÚ∏R∂V©´sVN][™´s≤R∂Li xqs\lLiLiμj∂ NSμR∂V. ∏R∂VW{msG

‘ÓsêdüqT eT÷ùdùdÔ..

wüs¡‘·T\≈£î n+^ø£]kÕÔ+ ‘êeTT #·s¡Ã≈£î dæ<äΔy˚Tqì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ ø£<∏äqT ‘êeTT ‘·«s¡˝ÀH˚ ãj·T≥ô|&É‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. πød”ÄsY≈£î e´‹πsø£+>± s¡÷bı+~+∫q bÕ≥\ d”&ûì Äj·Tq X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Ä$wüÿ]+#ês¡T. mes¡T ô|’dü*ùdÔ yê]e<ä›≈£î yÓfi‚¢ sê»ø°j·T e´_Û#ê]>± πød”ÄsY e÷sê&Éì yê´U≤´ì+#ês¡T. ø√<ä+&Ésê+≈£î ãT<äTΔ+<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À me]øÏ eT<䛋kÕÔs√ ø√<ä+&Ésê+ düŒwüº+#˚j·Tø£ b˛e&Üìï yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ‘·|üã{≤ºs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹øÏ ø√<ä+&Ésêy˚T ø±s¡DeTì nHêïs¡T. #ÓHêï¬s&ç¶ì $T+∫q yÓTTq>±&ÉT πød”ÄsY nì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. n&ܶ MT<ä ≈£L© e÷~]>± πød”ÄsY e´eVü≤]düTÔHêï&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ósêdü bÕغ ø±sê´\j·÷ìï n$Tà ‘Ó\+>±D ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î Ä &ÉãT“qT n+<äCÒkÕÔeTì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ nHêïs¡T. πød”ÄsY ‘Ó\+>±D yê&ÉT ø±<äì, Äj·Tq |üPØ«≈£î\T d”e÷+Á<Ûä qT+∫ Çø£ÿ&çøÏ e∫à dæús¡|ü&ܶs¡ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ $e]+#ês¡T. πød”ÄsY Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T #˚dæq ‘·|ü\ô|’ <ä+&Éj·÷Á‘· #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

Ä~yês¡+ 11, e÷]Ã 2012

kÕúsTTì eT]∫ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï u§‘·‡: {°&û|” $»j·Tyê&É, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·q kÕúsTTì eT]∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì {°&û|” H˚‘· ø£fi≤ yÓ+ø£Á{≤e⁄ nHêïs¡T. u≤<Ûä´‘êj·TT‘·yÓTÆq |ü<ä$˝À ñ+&ç u§‘·‡ nÁø£eT+>± ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q e´≈£îÔ\‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡+ #˚sTT+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT >∑+>±&é Á>±eT+˝À Äj·Tq kÕúìø£ {°&û|” H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ;eTX¯+ø£s¡+˝À u§‘·‡ô|’ #·+Á<äu≤ãT #˚dæq yê´K´\T dü¬s’qy˚qì øÏ‘ê_#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT nqï e÷{˝À¢ ‘·|ü˝Ò<äHêïs¡T. d”m+ kı+‘· õ˝≤¢ ∫‘·÷Ôs¡T, u§‘·‡kı+‘· õ˝≤¢ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ @d”; n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î <ë&ÉT\T #˚j·T&É+˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á e´eVü‰s¡+ô|’ nH˚ø£ nqTe÷Hê\≈£î <ë]rdüTÔ+<äì yÓ+ø£Á{≤yé #ÓbÕŒs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ sêÁwüº sê»ø°j·÷\qT ≈£î~ù|düTÔHêï, Ä ¬s+&ÉT õ˝≤¢\ CÀ*øÏ @d”; m+<äT≈£î b˛e&É+ ˝Ò<äì, Ç~ $q{≤ìπø $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À u§‘·‡ ≈£î≥T+;≈£î\T eT<ä´+ edü÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À eTTì–b˛sTT ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔ+fÒ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î $Tqï≈£îHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|ü•ïùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+, eT+Á‘·T\T m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑T‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‘·T\≈£î eTT&ÉT|ü⁄\T Ç∫Ãq≥T¢ eT<ä´+ &û\πs¢ ãVæ≤s¡+>∑+>± #ÓãT‘·T+fÒ eT+Á‘·T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yê]ì yÓqπødüT≈£î edüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á e´eVü‰s¡+˝À d”m+ Á|üy˚Tj·T+ ñqï≥T¢ nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

ªùdºwüHéμe÷düºsY mes√? ùdºwüHé |òüTq|üPsY˝À Á‹eTTK b˛{° eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü≤˝À¢ H˚‘·\T Á|ü#êsêÁkÕÔ\T>± ‘Ó\+>±Dyê<ä+, n_Ûeè~Δ › ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ eTT–dæ+~.... b˛{°˝À ñ+&˚ nuÛÑ´s¡Tú˝…es√ ‘˚*b˛sTT+~.... Çø£ »q+˝ÀøÏ yÓ[fl Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ô|’ Á|ü<Ûëq bÕغ\T <äèwæºkÕ]+#êsTT... ndüeTà‹ H˚‘·\qT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<ä≈£î ãT»®–+|ü⁄\ |üs¡«+ kÕ>∑T‘√+~....ùdºwüHé |òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü<Ûëq+>± eT÷&ÉT bÕغ\ eT<Û˚´ s¡düe‘·Ôs¡ b˛s¡T »s¡T>∑T‘√+~. {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú, ‘êC≤

ªñbÕ~Ûμ <=+>∑\≈£î }dæº+>¥‡ nÁø£e÷s¡Tÿ\ô|’ ø=s¡&Ü s¡a*|æ+∫q düsêÿs¡T sêÁwüº+˝À 9 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\ ‘=\–+|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á>±MTD ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+ô|’ yÓ\T¢yÓ‹Ôq Äs√|üD\ô|’ düsêÿs¡T #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á |ü<∏äø£+˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì >∑T]Ô+∫, yê]ô|’ y˚≥T≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. sêÁwüºyê´|üÔ+>± ñbÕ~Û Vü‰MT˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq ‘=$Tà~ y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\qT ‘=\–+∫q≥T¢ eT+Á‹ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î á |ü<∏äø£+ <ë«sê sêÁwüº+˝À 48 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTTq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ◊<˚fi¯¢˝À s¡÷ 18 ø√≥T¢ ]ø£eØ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd+<äT≈£î, <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTTq kıeTTàqT ‹]– sêãfÒº+<äT≈£î sêÁwüºyê´|üÔ+>± ôdŒwü˝Ÿ yÓTTu…’˝Ÿ ø√s¡Tº\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. |ü‹Ô m>∑TeT‘·T\ô|’ ìùw<Ûëìï m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îekÕÔeTHêïs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T 17 nôd+;¢ kÕúHê\ ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTC≤غ kÕúHê˝À¢ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq CÀdü´+ |ü*ø±s¡T.

ª>±*μ U≤‘ê\ô|’ $#ês¡D

∏R∂VºΩıQryÚ∏R∂V¨s ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. "™´sVVÕÿ∏R∂VLi zqsLig`i, A∏R∂V©´s FyLÌki ˙xmsºΩxtÌsQ©´sV μj∂gRi«ÿlLi[ËLiμR∂VNRPV BÕÿLi…”¡≠s ¬ø¡[zqs DLi≤R∂™´søR¡VË. ™´sVL][™´sWL][ gRiWLi≤yLS«¡˘Li LSÀ‹[ªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV BÕÿ ¬ø¡[zqs DLi≤]øR¡VË. NS¨ds, @μj∂ xqsLjiNSμR∂V' @¨s @©yıLRiV. xqs™´sW«fi™yμk∂ ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩLS*ªRΩ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáV ™´sVLjiLiªRΩ aRPNTPÚ™´sLiªRΩLigS LRiWF~LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi DLiμy? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. N]¨sı FyLÌkiáV FsxmsˆV≤R∂W  ¡Ã¡LigSÆ©s[ DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ BLi≤T∂∏R∂W ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[... ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáV ™´sV©´sVgRi≤R∂ rygjiLiøR¡gRiá™y? @¨s @ Ù¡VÕ˝ÿ FsμR∂VLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsYô|’ {°&û|” H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ e÷≥\ ‘·÷{≤\T ù|\TÑ·÷H˚ ñHêïs¡T. πød”ÄsY yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± q>∑s¡+˝À Äj·Tq #˚|ü{Ϻq eT÷&ÉT s√E\ bÕ<äj·÷Á‘· X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ πød”ÄsYô|’ rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. e∫Ãq ‘Ó\+>±D πød”ÄsY e˝Ò¢ Ä–+<äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ˇø£ÿ e÷≥≈£L&Ü e÷{≤¢&Éì, πød”ÄsY {°&û|”ì $eT]Ù+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. πød”ÄsY $|ü¢e Á<√Væ≤>± e÷sê&Éì, Äj·Tq≈£î ‘·–q Ø‹˝À ãT~Δ #ÓbÕŒ\ì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø√sês¡T. ‘Ósêdü bÕغì s¡<äT›#˚dæ m˝≤+{Ï wüs¡‘·T\‘√ e∫ÃHê

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li INRP‰ NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ NSμR∂V.. øyÕÿ FyLÌkiáª][ NRP÷¡zqs GLSˆQ\¤…¡LiμR∂¨s' @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ xqsLiΔÿ˘ ¡Ã¡Li |msLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki, ªRΩXfl·™´sVWÕfi NSLi˙lgi£qs ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPá©´sV N][LRiVN][™´søR¡Ë©´sı \lLi¤Õ¡[*™´sVLi˙ºΩ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. @μj∂ A∏R∂V©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ∏R∂VW{msÕ‹[ Fs{qsˆ lgiáVF~Liμj∂©´s @©´sLiªRΩLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™´s LS˘÷d¡Õ˝‹[ N]LiμR∂LRiV NSLRi˘NRPLRiÚáV μR∂◊¡ªRΩVá\|ms μy≤T∂¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS.. @Ã˝¡Lji ™´sVWNRPáV N]¨sıryL˝RiV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xqsXztÌsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV

e÷J myÓTà˝Ò´ &܈ˆ ‘ê{Ïø=+&É sê»j·T´, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ e÷J eT+sÁ‹ ø£&çj·T+ lVü≤], ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú sêC≤sêe⁄ Á|ü‘ê|t eT<Ûä´ ñ‘·ÿ+sƒ¡ b˛s¡T≈£î ‘Ós¡˝Òdæ+~. b˛{°Ï˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\ø£+fÒÒ Äj·÷ bÕغ\ n~ÛHêj·T≈£î\≈£î á mìïø£ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]+~. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, {°ÄsYmdt bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äX‚KsY sêe⁄\T á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’H˚ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é qT+&˚ Çø£ÿ&ç sê»ø°j·T dæú‹>∑‘·T\ô|’ Äsê rdüTÔHêïs¡T. bÕغ ¬>\T|ü⁄q≈£î >∑\ neø±XÊ\qT |ü]o*düTÔHêïs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î |ü<∏äÛø£s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{Ÿ≈£î nqT>∑TD+>± n&ÉT>∑T\T y˚ùd˝≤ Á|ü‘˚´ø£ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝Àq÷ ‘Ó\+>±D≈£î {°&û|” e´‹πsø£+ ø±<äqï e÷≥qT |ü<˚|ü<˚ e˝…¢y˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D

bÕ\eT÷s¡T e÷<˚: πød”ÄsY

d”m+ |ü<ä$ ø√düy˚T »>∑Hé Äsê≥+ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ {mshRiLi\|ms A∏R∂V©´s NRP©´sVıÆ™s[aSLRi¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yáƩs[Æμ∂[ «¡gRi©±s zqsμÙyLiªRΩ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \lLiªRΩVá gRiVLjiLi¿¡, ≠sμy˘LÛRiVá gRiVLjiLi¿¡ GLi ™´sW…˝ÿ≤T∂©y «¡gRi©±sNRPV NS™y÷¡=Liμj∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV zqsμÙyLiªyá ™´sÃ˝¡Æ©s[ J»¡V Àÿ˘LiN`P DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][Æ©s[ «¡gRi©±s\|ms N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Äj·Tq≈£î ne>±Vü≤q ˝Ò<äT ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ™yμR∂©´s©´sV A∏R∂V©´s ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘ z≥¢ ø√düy˚T Á|ü»\ô|’ sê»ø°j·T Áù|eT ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ª][ ªRΩ©´sNRPV G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s ≠s¤À≥¡[μyáV ¤Õ¡[™´s¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi @©yıLRiV. ˙xms«ÿ Äj·Tq Á&Üe÷\qT Á|ü»\qT >∑T]ÔkÕÔs¡T ™´s˘ºΩlLi[NRP ¨sLÒRi∏R∂WáVLi¤…¡[ ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+~ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy©´s¨s @©yıLRiV. ªRΩ©´s Æ™sLi»¡ D©´sı™yLRiV ªRΩ©´sNRPV d”m+‘√ Hê≈£î m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ˝Òe⁄: FsLiμR∂VNRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘L][ ™yLjiÆ©s[ @≤R∂gSá¨s A∏R∂V©´s &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ yÓ\¢&ç xqsW¿¡LiøyLRiV. μR∂◊¡ªRΩV≤T∂¨s @LiVV©´sLiμR∂VZNP[ ªRΩ©´sNRPV Dxms ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s ™´s¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s Fs™´sLji N][xqsLi NRPW≤y ªRΩ©´s ˙xms™´sLRiÚ©´s©´sV ™´sWLRiVËN][À‹[©´s¨s AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. øR¡™´sVL`i xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´sLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ™´sV ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s, ªyºΩ*NRP @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV FyLÌki @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqs©´s»˝¡Vc ¿¡LiªRΩ©´s, Aμ≥y˘ºΩ¯NRP À≥ÿ™´s©´s N][xqsÆ™s[V C xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´sLi A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·}msLRiVª][ Fs™´slLi™´sLRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[aSL][, G≠sμ≥R∂LigS xms ¡˜Li ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ≠s¤À≥¡[μj∂Liøy÷¡= ™´s}qsÚ ≠s¤À≥¡[μj∂ryÚ©´s¨s, ªRΩ©´s gRi≤R∂VxmsoNRPV©yıL][ @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[©´s¨s @©yıLRiV. NRP≤R∂xms @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡ ¡Vªy©´s©yıLRiV. {qs*NRPLjiryÚLS, ¤Õ¡[μy @Æ©s[μj∂ FsLi{ms «¡gRi©±sNRPV {qsFsLi {mshRiLi\|ms ªRΩxmsˆ ™´sVL][ μ≥y˘xqs ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ BxtÌsQ™´sV¨s, ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi @©yıLRiV. ZNP[™´sáLi xmsμR∂≠ds Õÿáxqsª][¤…¡[ Äj·Tq NRP¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡ ¡Vªy©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

Çø£ÿ&É ‘Ósêdü≈£î $»j·T+ kÕ~Û+∫ô|fÒº u≤<Ûä´‘·qT Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· Vü≤Øwt sêe⁄ ‘·q uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ y˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘· |ü~s√E\T>± |òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ ñ+≥÷, bÕغ ÁX‚DT\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ámìïø£qT Ä‘·´+‘· Á|ü‹cÕ›‘·àø£+>± rdüT≈£î+~. ÄbÕغøÏ #Ó+~q XÊdüqdüuÛÑT´\T ìjÓ÷»ø£ es¡ZkÕsTT Hêj·T≈£î\T |òüTq|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ ‹wüºy˚dæ Á>±e÷\ yê]>± u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îì Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]› sêC≤sêe⁄ Á|ü‘ê|t |üøå±q õ˝≤¢ eT+Á‹ bıHêï \ø£åàj·T´ u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡T. ‘Ósêdü bÕغ $wüj·T+˝À ndü\T <√wüß\T 2009 |òü*‘ê\T ‘Ó\+>±D CÒ@d”‘√ ø£*dæ Á>±eTÁ>±e÷q düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\‘√ <Ûä÷+ ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü nì $e]+#˚ $CÒ‘· {Ï.sê»j·T´ (ø±+Á¬>dt) <Ûë+ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú ø£&çj·T+ Á|üj·T‘·ï+#˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, yÓTT‘·Ô+ z≥T¢ 2,25,885 lVü≤] eT+&É˝≤\ yêØ>± ≈£î\dü+|òü÷\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ b˛˝…’q z≥T¢ ‘·eT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. 1,71,733 #˚dæ, ‹]– ã]˝À ì*∫q $CÒ≈£î e∫Ãq z≥T¢ Ç~˝≤e⁄+&É>± ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY áHÓ\ 68,162 ‘ê{Ïø=+&É sê»j·T´ ¬>\T|ü⁄qT 13q, |” d ” d ” N|ò t u§‘· ‡ dü‘·´Hês¡j·TD, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T 11,210 ‘Ósêdü Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± yÓTC≤]{° ∫s¡+J$ Á|ü#êsêìï Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√qTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì rdüT≈£î+~. ‘Ó\+>±D ø√dü+ $T>∑‘ê kÕúHê\ ø£+fÒ ùdºwüHé |òüTq|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ b˛s¡T ‘ê´>∑+ #˚dæq nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#·Tø√e&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£s¡Ôe´eTH˚ eT]+‘· ñ‘·ÿ+sƒ¡>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì $X‚¢wü≈£î\T ìHê<ëìï Á|ü»\˝ÀøÏ ã\+>± rdüT≈£îyÓfi‚¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~ ‘Ósêdü. n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

sêÁwüº|ü‹‘√ Á|ü<Ûëì uÛÒ{° q÷´&Ûç©¢, e÷]à 10: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T k˛eTyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ X¯ìyês¡+ sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ÄyÓT eTH√àVü≤Hé sêÁwüº|ü‹‘√ #·]Ã+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT yê]<ä›] eT<Ûä´ Ç{°e\ yÓ\¢&Ó’q ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ <ë<ë|ü⁄ ns¡>∑+≥≈£î ô|’>± #·s¡Ã»]–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, 2J ôdŒÁø£ºyéT ˝…’ôdqT‡\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº s¡<äT› #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @+ #˚j·÷\H˚ <ëìô|’Hê Á|ü<Ûëì sêÁwüº|ü‹ dü\Vü‰ ø√]q≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ düuÛÑ eTT+<äT≈£î sêqTqï ø°\ø£ _\T¢\ô|’ ≈£L&Ü #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ @ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqTHêïj·TH˚ n+X¯+ô|’ yê] eT<Ûä´ #·s¡Ã »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> eT<Ûä´+‘·s¡+ mìïø£\ Á|ükÕÔeq ≈£L&Ü e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç<ä›s¡T H˚‘·\T ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ >∑T]+∫ #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡T. n˝≤π>, <˚XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä n+XÊ\‘√ n+‘·sê®rj·T n+XÊ\ô|’Hê yê] eT<Ûä´ #·s¡Ã »]–+~μ nì sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY d”≥T ‘Ósêdüπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø $»j·T+ Ksê¬s’+<äì ø±≈£î+≥T n~Ûø±s¡ø£+>± Á|üø£{Ï+#ê*‡ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. »e÷‘Y @ ÇkÕ¢MT Væ≤+<äT Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY˝À u≤C≤bÕ nuÛÑ´]úøÏ ◊ø±dü eT<䛑·T ÇdüTÔqï≥T¢ ¬s+&ÉT s√E\T>± yês¡Ô\T edüTÔHêïj·Tì eTTdæ¢+ nuÛÑ´]úì ì\u…{Ϻq ‘Ósêdü yÓ’K]ô|’ düŒwüº‘· ˝Ò<äì $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± Äj·Tqô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. Á|üeTTK ñs¡÷› |üÁ‹ø£, Ä+Á<Ûë|üÁ‹ø£\T ‘·|ü⁄Œ&ÉT sê‘·\T sêdüTÔHêïj·Tì Ä ø£<∏äHê*ï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√e<ä›ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥j·÷´ø£ eTTdæ¢+\≈£î 12 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$, ¬s+&ÉT, e÷&ÉT eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. eTTdæ¢+ n_Ûeè~ΔøÏ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. s¡÷.yÓsTT´ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTTkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ÇkÕ¢+ $\Te\ ø√dü+, düe÷»+˝À ndüe÷q‘·\ô|’ 13 eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´\THêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ø£∫Ñ·+>± Äs¡T kÕúHê\T ¬>\TkÕÔeTH˚ BÛe÷‘√ ¬ødæÄsY ñHêïs¡T. <ë+‘√ bÕغ Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚düTÔqï »e÷‘Y @ ÇkÕ¢$T Væ≤+<é ã\+ 19øÏ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î cÕø˘ Ç#˚à $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·e#·Ãqì Äj·TquÛ≤$düTÔHêïs¡ì dü+düú ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·&É+ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. sê»´düuÛÑ d”≥T ø√dü+ πøX¯esêe⁄ rÁe+>± Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔHêïs¡T. πøX¯esêe⁄qT ‹]– Hê$TH˚{Ÿ dü+‘√wüeTHêïs¡T. »e÷‘Y @ Væ≤+<é n<Ûä´≈£åî&ÉT #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ≈£L&Ü ø√s¡T‘·THêïs¡T. á dæú‹˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ πøX¯esêe⁄≈£î eTÚ˝≤Hê eTVü≤à<é U≤C≤ nØe⁄B›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neø±X¯+ ø£*Œ+#·ø£b˛‘˚ ‘·eT eP´Vü≤+ |ü*düTÔ+<äì ¬ødæÄsY uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, πøX¯esêe⁄ ‹s¡T>∑Tu≤≥T ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ósêdü, Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶øÏ eT<䛑·T nuÛÑ´]ú>± ~π>+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïsê nqï~ nqTe÷qy˚T. bÕغì M&ç Äj·Tq ¬sã˝Ÿ>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π> kÕVü≤dü+ #˚j·Tø£b˛e#·TÃ. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ Äj·Tq |üP]Ô $XÊ«dü+ Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. ÇdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT Á‹y˚Bô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ eTeT‘· u…qØ® j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷ >±+BÛ sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ≈£î bò˛Hé #˚dæ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·eT bÕغ $<Ûëqy˚T$T{À Äj·Tq≈£î düŒwüº+>± $e]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ, eTTK´eT+Á‹>± ‘·eT Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì •s√eTDÏ nø±©<äfiŸ N|òt Á|üø±XŸdæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ, düe÷CŸyê~ bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé eTeT‘·qT ÄVü‰«ì+#ês¡T. nsTT‘˚, yê] ÄVü‰«q+ y˚Ts¡≈£î |ü+C≤uŸ, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ\≈£î yÓfi≤¢˝≤? ˝Ò<ë? nqï <ëìô|’ eTeT‘· Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì bÕs¡º esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Á|üø±XŸdæ+>¥ u≤<ä˝Ÿ Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ eTeT‘· yÓfi‚¢ neø±X¯eTT+<äì ù|s=ÿHêïeTT. nsTT‘˚, ÄyÓT Á|üe÷D d”«ø±sê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ[¢Hê ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|üuÀ<äì Ä yêsêZ\T #ÓbÕŒsTT.

~>∑“+~+#ês¡T. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘·eT H˚‘·\qT e~*ô|&ç‘˚ ø±˙, n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·uÀeT+≥÷ ;Ûwæà+#·T≈£î ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü≤+ X¯ìyês¡+ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ‘·eT H˚‘·\qT $&ç∫ô|fÒº es¡≈£L Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·s¡Ã\T »]ù| Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ªe÷ H˚‘·\qT $&ç∫ ô|fÒº es¡≈£L Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·s¡Ã\T »]ù| Á|üdüπøÔ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·s¡Ã\T »s¡>∑≈£L&É<äì uÛ≤$düTÔH˚ ø±|ü⁄ H˚‘·\T #·s¡Ã\ ù|]≥ Á&Üe÷\&ÉT‘·THêïs¡ìμ Ä*+&çj·÷ C≤{Ÿ Äs¡ø£åD dü+|òüTs¡¸D dü$T‹ H˚‘· düTπsXŸ ø√{Ÿ eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT ì\Te]+ #˚+<äT≈£î uÛ≤Ø>± ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. 24 ø£+ô|˙\ bÕsê$T*≥Ø <äfi≤\qT, 2,500 eT+~ kÕúìø£ b˛©düT\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ês¡T. eTs√ Äs¡T ø£+ô|˙\ ã\>±\qT s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> ôd’q´+ düVü‰j·T+ ≈£L&Ü ø√sês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ, b˛©düT ø±\TŒ˝À¢ eTè‹ #Ó+~q j·TTe≈£î&ç n+‘·´ÁøÏj·T\T |üP]Ô #˚j·÷\ì Vü≤sê´Hê eTTK´eT+Á‹ uÛÑ÷|æ+<äsY dæ+>¥ VüQ&Ü Ä+<√fi¯ø±s¡T\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e÷sê&Éì \>∑&ÉbÕ{Ï yê´U≤´ì+#ês¡T. »>∑Hé $eTs¡Ù\≈£î Á|ü‹$eTs¡Ù\T #˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T yÓTTVü≤e÷≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ø£Hêï yÓTs¡T¬>’q |ü<∏äø±\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ neT\T#˚düTÔHêïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. πød”ÄsYqT yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ <ä÷s¡+>± ô|&ç‘˚, »>∑Hé ‘Ósêdü‘√ ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTπø ‘Ó\+>±D˝À b˛{° ô|≥º˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ø√ePs¡T˝À ø±+Á¬>dtqT ¬>*|æùdÔH˚ n_Ûeè~Δ »s¡T>∑T‘·T+<äì, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì >±˙, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì >±˙ ¬>*|æùdÔ Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTuÛÑ´ô|&ÉT ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø√ePs¡T˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú $»j·T+ U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. ñ|ümìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ nqT≈£L\ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì \>∑&ÉbÕ{Ï nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À ªø±s¡Tμ∫#·TÃ

s¡÷ 200 ø√≥T¢ H˚‘·\≈£î |ü+<˚s¡+ u…+>∑Tfi¯Ss¡T, e÷]Ã10 (düTes¡íyês¡Ô): @m+d” πødüT˝À u…+>∑Tfi¯Ss¡T d”;◊ ø£düº˝À ñqï >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ì n~Ûø±s¡T\T $#ê]düTÔHêïs¡T. >±* u≤´+ø˘ U≤‘ê\qT |ü]o*düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >±* U≤‘ê\ qT+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q H˚‘·\≈£î s¡÷.200 ø√≥¢ ì<ÛäT\T ã~© nsTTq≥T¢ u…+>∑Tfi¯Ss¡T d”;◊ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. n˝≤π> >±* »Hês¡›Hé¬s&ç¶ |æ@ Ä©U≤HéqT ≈£L&Ü d”;◊ n~Ûø±s¡T\T $#ê]düTÔHêïs¡T. |ü\T ø°\ø£ $wüj·÷\qT yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. »Hês¡›Hé¬s&ç¶øÏ dü+ã+~Û+∫q |ü\T ÄdüTÔ\T, Ä<ëj·T $esê\qT Ä©U≤Hé d”;◊ $#ês¡D˝À yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. >±* ø£düº&ç k˛eTyês¡+‘√ eTT–j·TqT+~. nsTT‘˚ á $#ês¡D ø=*øÏÿsêì ø±s¡D+>± >±*ì eTs√ yês¡+ s√E\ bÕ≥T ø£düº&çøÏ n|üŒ–+#ê*‡+~>± d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ø√s¡TºqT ø√s¡qTHêïs¡T. nÁø£eT s¡yêD≤ #˚ùd eTT&ç ÇqTeTT≈£î yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙\T <ëì $\Te˝À 30 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq e÷eTTfi¯ó¢ #Ó*Œ+#ês¡ì Ä©U≤Hé #Ó|æŒq≥¢ düe÷#ês¡+. ø±>± >±* »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T >∑‘· ôdô|º+ãsY HÓ\˝À n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü&˚ @m+d” πødüT $wüj·TyÓTÆ ø£sêï≥ø£ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T >±*ì, Äj·Tq |”@qT $#ês¡D #˚düTÔHêïs¡T.

Ä bÕ|ü+ e÷ø=<äT›

ø√kÕÔ rs¡+˝À yÓT¬s’Hé sêkÕÔ, ¬s’˝Ÿ s√ø√ b˛©dtùdºwüHé: &ûJ|” @\÷s¡T, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ø√kÕÔ rs¡+˝À ‘·«s¡˝À yÓT¬s’Hé b˛©dt ùdºwüHé @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ &ûJ|” ~H˚XŸ ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± b˛©düT ø±«s¡ºsY‡˝À kÂø£sê´\ yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. rs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑d”Ôì ô|+#·&É+ <ë«sê s¡ø£åDqT |ü{Ïwüº+ #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. yÓT¬s’Hé b˛©dtùdºwüq¢ e\¢ rs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #=s¡u≤≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ée#·ÃHêïs¡T. eTT+u…’ |òüT≥q H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä Vü≤√+XÊK n<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç~yê\e⁄+fÒ n+‘·≈£îeTT+<äT >∑TDT|üP&ç k˛y˚TX¯«s¡ kÕ«$Tì sêÁwüº kÕ«$Tì sêÁwüº &çõ|æ ~H˚XŸ ¬s&ç¶ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ä\j·÷ìøÏ $#˚Ãdæq Äj·Tq≈£î Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T k˛+u≤ãT, sêeTø£èwüí, |üPs¡í≈£î+uÛÑ+˝À kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ &ûJ|” kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ns¡Ã≈£î\T ~H˚XŸ ¬s&ç¶øÏ X‚wüeÁkÕÔ\T n+~+∫ kÕ«$T yê]ì ByÓq\T n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ õ˝≤¢ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. j·TqeT<äTs¡T Á>±eT+˝Àì X¯πøÔX¯«s¡ kÕ«$Tyê]ì &çõ|æ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. s¡Vü≤<ës¡T\qT ~>∑“+~Û+#ês¡T. n˝≤π> &Ûç©¢, |ü+C≤uŸ, sê»kÕúHé\≈£î yÓfi‚¢ ¬s’\T |ü{≤º\ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. z;d” ø√{≤˝À ‘·eT≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ø=~›s√E\T>± C≤{Ÿ\T ñ<ä´$TdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s’\Ts√ø√\T, s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“¤+<Ûäq+‘√ Ä+<√fi¯q ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘·yês¡+ b˛©düT\T »]|æq ø±\TŒ˝À¢ z j·TTe≈£î&ç‘√ bÕ≥T eT] ø=+<äs¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. á |òüT≥qqT ìs¡dædü÷Ô X¯ìyês¡+ ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. z;d” ø√{≤˝À ‘·eT≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#˚ es¡≈£L, n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï ‘·eT Hêj·T≈£î\qT $&ÉT<ä\#˚ùd es¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#·eTì C≤{Ÿ\T X¯ìyês¡+ ‘êC≤>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n|üŒ{Ïes¡≈£L b˛©düT ø±\TŒ˝À¢ eTè‹ #Ó+~q j·TTe≈£î&ç n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\‘√ bÕ≥T ¬s’˝Ò« |ü{≤º\qT Ä+<√fi¯qø±s¡T\T X¯óÁø£yês¡+

‘·+Á&ç Á|ü‹wüº≈£î ø=]$


b˛©dt ùdºwüHéqT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ d”πø u≤ãT

áX¯«Ø<˚$ eTsƒ¡+ n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Ü* ø£&É|ü, _.eTsƒ¡+, e÷]à 10 , düTes¡íyês¡Ô: sêh+˝ÀH˚ Á|üeTTK |ü⁄D´πøåÁ‘·+>± ù|s¡T>±+∫q kÕúìø£ áX¯«Ø<˚$ eTsƒ¡+ n_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì Ä\j·T+ kÕ«eTT\yês¡T <˚yê<ëj·TXÊK ø£$TwüqsYqT ø√sês¡T. <ë<ë|ü⁄ 18 X¯‘êã›+˝À yÓ\T>=+~q á eTsƒêìøÏ Á|ü‹ s√p e+<ä\ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔ+{≤s¡ì Ä\j·T+ n_Ûeè~›øÏ

ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ø£$TwüqsY≈£î ˝ÒKsêXÊs¡T. eTsƒ¡+ <ë«sê e#˚à ì<ÛäT\‘√ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ M\T ø±<äì $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ nìï <Ûäs¡\T ô|]–q+<äTe\¢ ‘·eT eTqïbÕìï d”«ø£]+ #ê\ì ˝ÒK˝À ø√sês¡T. eTsƒ¡+˝À <Ûä«»düÔ uÛÑ+,Ä\j·T+ ô|’ø£|ü⁄Œ\T, qeÁ>∑Vü≤eTT\T, @sêŒ≥Tô|’ ‘·–q

ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&çq H˚|ü<∏ä´+˝À ì<ÛäT\T πø{≤sTT+ #ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> $$<Ûä düeTj·÷˝À¢ eTsƒ¡+ n_Ûeè~›øÏ |ü\Te⁄s¡T <ë‘·\T eTT+<äT≈£î sêe&É+‘√ eTsƒ¡+˝À n_Ûeè~Δ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#êeTì ˝ÒK˝À $e]+#ês¡T. eTsƒ¡+ Äes¡D˝À uÛÀ»qXÊ\, uÛÑ»q, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ë‘·\ kıeTTà‘√ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTì kÕ«eTT\yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+, 11 e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô

16 s¡ø±\ bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\‘√ z≥TVü≤≈£îÿ≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Tà ` düT<ëø£sY¬s&ç¶ ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø=ˇì z≥s¡T bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì z≥s¡T¢ mìïø£\ ø£MTwüHé ì+<äq\ y˚Ts¡≈£î 16 s¡ø±\ bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶qT #·÷|æ+∫ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqì ø±e÷¬s&ç¶ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düã ñ|ü mìïø£ |ü]~˝Àì z≥s¡T¢ z≥s¡T bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶qT ˝Ò<ë mìïø£\ j·T+Á‘ê+>∑+ |ü+|æDÏ #˚dæq z≥s¡T dæ¢|ü⁄Œ\qT #·÷|æ+∫ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dü÷∫+#ês¡T. b˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì z≥s¡T¢ mìïø£\ ø£MTwüHé#˚ùd ÄyÓ÷<äeTT bı+~q Ç‘·s¡Á‘ê b˛{À ø£*–q >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT #·÷|æ+∫ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. yê{Ï˝À bÕdtb˛s¡Tº,Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡, ÇHéø£yéT {≤´ø˘ XÊK C≤]#˚dæq bÕHéø±s¡T¶, dü+ã+~‘· πø+Á<ä, sêÁwüº XÊK\˝À, Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝Àì dü+düú\T, kÕúìø£ dü+düú\T, |ü_¢ø˘ *$Tf…&é ø£+ô|˙˝À¢ |üì#˚ùd ñ<√´>∑T\≈£î Äj·÷ dü+düú\T C≤]#˚dæq b˛{À‘√ ≈£L&çq >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T, 29`2`2012q ø±ì n+‘·≈£î eTT+<äT>±ì u≤´+≈£î\T, b˛kÕº|”düT\T C≤]#˚ùd bÕdt ãTø˘\T, 29`02`2012q ø±ì n+‘·≈£îeTT+<äT ø±ì n~Ûø±s¡T\T C≤]#˚dæq mdt.dæ/md”º/ z_dæ b˛{À‘√ ≈£L&çq

<äèe|üÁ‘ê\T >±ì |ü<ä$ $s¡eTD bı+~q ô|q¸qs¡T¢, eè<ë›|ü´ ô|q¸Hé, $‘·+‘·T ô|q¸qT¢ bı+<äT‘·Tqï z≥s¡T¢ bò˛{À‘√ ø£{Ï–q ô|q¸qT eT+p] ñ‘·«s¡T«\ Á|ü‹ì, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<äT\T yê]øÏ >∑\ >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\\qT #·÷|æ+∫ z≥TqT eìjÓ÷–+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± b˛{À‘√ ÄsYà‡ ˝…’ôdqT‡ ø£*– 29`02`2012 es¡≈£î C≤] nsTT ñqïyês¡T, $ø£˝≤+>∑T\T >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶, ˝ÒãsY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ C≤]#˚dæq Äs√>∑´ ;Ûe÷ |üÁ‘ê\T ÄdüTÔ\≈£î dü+ã+~+∫q |ü{≤º\T ]õÁùdºwüHé |üÁ‘ê\T, mHéÄsYáõmdt <ë«sê C≤]#˚dæq C≤uŸ ø±s¡T¶\T, πswüHéø±s¡T¶\T, m{Ïj·T+ ø±s¡ ñ&É\T |üfÒº<ësY bÕdt|ü⁄düÔø±\T ` á >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T b˛{À ø£*–qyÓ’ ñ+&Ü\ì, 29`02`2012 s√E ø±ì n+‘·≈£î eTT+<äT>±ì C≤]#˚dæqyÓ’ ñ+&Ü\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á ìã+<äq\ <ë«sê z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ˝Òìyê]ì z{Ï+>∑T≈£î nqTeT‹+#·&É+ ≈£î<äs¡<äì ô|s=ÿHêïs¡T. á $esê\qT mìïø£\ düeTj·T+˝À b˛*+>¥ ùdºwüHé\˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ πø+Á<ä|ü]o\≈£î\T <äπsà+Á<äÁ|ü‘ê|t j·÷<äyé, ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\ô|’ uÛÑj·Ty˚T˝≤? ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): C…dæ◊ Ç+<ä÷sY, CÒdæπs{Ÿ$+>¥ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À $X¯«XÊ+‹ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ 10e ‘·s¡>∑‹ u≤*ø£\≈£î, #·+Á<äX‚KsY‘√qT, $X¯«uÛ≤s¡‹ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£å≈£î\T &Üø£ºsY >√|æø£èwüí #˚‘·qT, |üØø£å\+fÒ uÛÑj·Ty˚T˝≤ nH˚ n+X¯eTTô|’ •ø£åDqT, Çe«&É+ »]–+~. ÁbÕC…≈£îº #Ó’s¡àHé>± Msê#ê] e´eVü≤]+#ês¡T. •ø£å≈£î\T #·+Á<äX‚KsY, |üØø£å\˝À uÛÑj·÷ìï ‘=\–+#·T≥≈£î nH˚ø£ dü÷#·q\T, ÇdüTÔ ∫es¡˝À e˝…‘·Ts¡T ñqïu≤≥ Nø£{Ï ñ+&É<äì, <ÛÓ’s¡´+ ñqï #√≥ uÛÑj·T ñ+&É<äì, ˇø£y˚fi¯ MT≈£î |üØø£å\+fÒ uÛÑj·T+ ÄeVæ≤ùdÔ, MT˝À MTπs H˚qT <ÛÓ’s¡´+˝Òì |æ]øÏyê&ÉHê nì MT˝ÀMTπs Á|ü•ï+#·Tø=ì, Ä‘·à $eTs¡Ù #˚düTø=qï≥¢sTT‘˚, MT n+‘·s¡Z‘·, Ä‘·à $X¯«dü+, MT˝Àì H˚qT |æ]øÏyê&ÉqT ø±H˚ø±qT,H˚qT eTVü‰<ÛÓ’s¡´e+‘·T&Éqì, MT eTqdüT‡ MTy˚ #Ó|æŒ ‘·<ë«sê <ÛÓ’s¡´+ ø£*ZdüTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. •ø£å≈£î\T &Üø£ºsY >√|æø£èwüí $<ë´s¡Tú\‘√ Á|üdü+–düTÔ bÕsƒê´+XÊ\ kÕsêìï eTqdüT‡˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·Tø=qï≥¢sTT‘˚ |üØø£å\‘√ uÛÑj·T|ü&Ée\dæq nedüs¡+ ñ+&É<äì, MTs¡T >∑‘·+˝À ≈£L&Ü 7, 8, 9 ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T, uÛÑj·T+‘√H˚ ÁyêXÊs¡ì, n|üŒ{Ï nqTuÛÑyê\qT »„|æÔøÏ ‘Ó#·TÃø=ì, $X‚¢wæ+#ê\ì, ‘·<ë«sê ø£*Œ‘· uÛÑj·T+ e\q MTπs+‘·>± qwüº b˛sTTq~, MT≈£î ns¡ú+ ø±>∑\<äì, düeTj·T+ @ e÷Á‘·+ eè<∏ë #˚j·T≈£î+&Ü, bÕsƒê\qT, eTqdüTô|{Ϻ #·~$ |üØø£å\qT

∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé, e÷]à 10 düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝À ¬s+&Ée |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHé˝À dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY ø±sê´\j·÷ìï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ d”πø u≤ãT X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. q÷‘·q b˛©dt ùdºwüHé <ë«sê Á|ü»\≈£î eT]qï ùde\T n+~+#ê\ì myÓTà˝Ò´ b˛©düT\qT ø√sês¡T. dü+<äs¡“+>± mmd”Œ s¡$≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ ¬s+&Ée |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHéqT Á|üuÛÑT‘·«+ n|tÁπ>&é #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫‘·÷Ôs¡T &ûmdt|” πø. sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ mHé.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, myéT. •eÁ|ükÕ<é, lø±+‘Y, lsêeTT\T, n˝≤¢ã≈£åî, ¬s+&Ée |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHé mdt. ◊ πø. sê»X‚KsY , ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

πøe\+ C≤„|üø£ X¯øÏÔ b˛{Ï\T |ü]>∑DÏdüTÔ MT≈£î MTπs Ä‘·àdüúsTTs¡´+ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T j·T+.yêdüT, ø±s¡´<ä]Ù $»j·÷q+<é, #·+Á<äX‚KsY, &Üø£ºsY >√|æø£èwüí, Msê#ê], ã+>±] Ms¡ÁãVü≤à+, $qjYT, dæ~›sêeTT\T, neTπs+<äsY, yÓ+ø£≥s¡eTD>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≠saS≈¡Õ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V áÀ≥œ¡˘Li ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ™s´ WLij Ë 10 : ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @©´sLiªRΩgjiLji ™´sVLi≤R∂áLi À‹˙LS xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi DμR∂ ∏R∂VLi lLiLi≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘LiVV. rÛy¨sNRPVá xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. xmsLS˘»¡NRPVá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡VgS F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs™´s\lLi©y øR¡Lizms @NRP‰≤R∂ xmsÆ≤∂[aSLS, ¤Õ¡[NRP ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ ™´sVLRifl”·LiøyLS @©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ø_»¡VxmsˆÕfi ™´sVLi≤R∂áLi lLi≤ÔT∂Àÿ÷¡ \|§¶¶¶Æ™s[\|ms aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. NSLRiV, zqs÷¡Li≤R∂L`i ÕÿLki ≤≥U∂ N]©´s≤R∂Liª][ C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVXªRΩVÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V D©yıLRiV.

@xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s …‘¡øR¡L`iNRPV Æμ∂[x§¶¶¶aRPVμÙj∂ giR VLi»¡WLiR V, ™s´ WLij Ë 10 : gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s J FyhRiaSáՋ[ Àÿ÷¡NRPá xms»˝¡ @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ™´sWrÌyLRiVNRPV ˙gS™´sVxqsVÚáV Æμ∂[x§¶¶¶aRPVμÙj∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂Fy≤R∂V ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡}msˆ DFyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V Àÿ÷¡NRPá xms»˝¡ @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLiøy≤R∂¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV AL][zmsLiøyLRiV. ™yxqsVÆμ∂[™´s LS™´so @Æ©s[ ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ™´sWrÌyLRiV aRP¨s™yLRiLi FyhRiaSáNRPV ™´søyË≤R∂¨s æªΩáVxqsNRPV©´sı ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡V ™´s¿¡Ë DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂NTP Æμ∂[x§¶¶¶aRPVμÙj∂ ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ™´sWrÌyLRiV©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Àÿ÷¡NRPáª][ @xqsÀ≥œ¡˘LigS ™´sW…˝ÿÆ≤∂[™y≤R∂¨s, @xqsÀ≥œ¡˘LigS ˙xms™´sLjiÚLi¬ø¡[™y≤R∂¨s, μy¨sı À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRP zmsÃ˝¡Ã¡V ªRΩ™´sVNRPV ¬ø¡FyˆLRi¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV @Li»¡V©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ˙zms¨s=FyÕfiNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[}qsÚ, ¤Õ¡NRP‰Ã¡ …‘¡øR¡L`i FyhRiaSáNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´søyËNRP ≠s™´sLRifl· @≤R∂VgRiVªy©´s¨s ˙zms¨s=FyÕfi ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP DFyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V LS™´s≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ xqsμÙR∂V™´sVfl”·gjiLiμj∂. ≠søyLRifl· xmspLjiÚ¬ø¡[aSNRP ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 18q »]π> ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ñ|ü mìïø£≈£î düs¡«+ dæ<ä›+ #˚dæq≥T¢ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düT<ëø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ ñ|ü mìïø£≈£î eTT+<ädüTÔ>± Ç$j·T+.\qT dæ<ä›+ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 18q ø±e÷¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑ≈£î ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq kÕúìø£ Je<ëHé bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+ qT+&ç e∫Ãq 250 Ç$j·T+\qT dü]#·÷düT≈£îHêïeTHêïs¡T. >∑Ts¡TÔ\ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\qT dü+ã+~‘· Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ìøÏå|üÔ+>± #·÷|æ+#êeTHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç$j·T+\T yÓ÷sêsTT+#·≈£î+&Ü ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ πø+Á<ä|ü]o\≈£î\T <äπsà+Á<äÁ|ü‘ê|t j·÷<äyé, ÄsY&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄsYmdt{Ïdæ˝À <äT|üŒ≥¢ |ü+|æD° ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 10 (düTes¡í yês¡Ô) : C…$$ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêJyé $<ë´ $TwüHé düVü≤ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï Hê>±s¡+˝Àì ÄsYmdt{Ïdæ˝À X¯ìyês¡+ s√Eq $<ë´s¡Tú\≈£î <äT|üŒ≥¢qT |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üeTTK &Üø£ºsY kÕ+ã•esêe⁄ >±] ≈£îe÷s¡T&ç kÕàs¡ø±s¡úeTT ‘·eT #˚‘·T\ MT<äT>± <äT|üŒ≥¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·qT e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ $<ë´s¡Tú\T #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄ ø√yê\ì, Áø£eT •ø£åD‘√ ñ+≥T ùde <äèø£Œ<ä+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï Ç˝≤+{Ï bÕsƒ¡XÊ\ |æ\¢\≈£î m˝≤+{Ï˝À≥T ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡T dü$Twæº>± ø£èwæ #˚j·÷\ì C…$$ õ˝≤¢ ôd’qT‡ ø£˙«qsY ¬ø.>∑+>±øÏwüHé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…$$ Hêj·T≈£î\T ø√j˚T&ç q]‡+\T, &ç. $»j·÷q+<äsêyé, mHé. yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢, ÄsYmdt{Ïdæ $$\T Hê>∑sêCŸ, ns¡T DY, <äX¯s¡<∏é\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ kÕ+ düèÿ‹ø£ n+<ä]ì Äø£≥Tºø=HêïsTT.

ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï q\T>∑Ts¡Tô|’ πødüT qyÓ÷<äT ;ÛyéT>∑˝Ÿ, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eTT#·TÿsY Á>±eT •yês¡T˝À ˇø£ bÕ&ÉT|ü&ɶ Ç+{Ï˝À ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ ;ÛyéT>∑˝Ÿ môd’‡ |ü˝…¢ sêπøXŸ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT#·TÿsY˝À ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ ù|ø±≥ kÕúes¡+|üP <ë&ç #˚dæ eTT‘·´\ >∑+>±<ëdt, n»®ì s¡y˚Twt, ˇs¡>∑+{Ï >∑DÒwt, ˇs¡>∑+{Ï »Hês¡úHé, nH˚ q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì yê] <ä>∑Zs¡ e⁄qï 3,830 s¡÷bÕj·T\qT Hê\T>∑T ùd˝Ÿbò˛qT¢, ˇø£ u…’ø˘qT d”˝Ÿ #˚dæ yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì ;ÛyéT>∑˝Ÿ môd’‡ |ü˝Ò¢ sêπøXŸ ‘Ó*bÕs¡T.

u…˝Ÿº cÕ|t d”CŸ ;ÛyéT>∑˝Ÿ, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì |æÁ|æ Á>±eT+˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü nÁø£eT+>± eT<Ûä´+ neTTà‘·Tqï u…˝Ÿº cÕ|tô|’ <ë&ç #˚dæ cÕ|ü⁄qT d”CŸ #˚XÊeTì ;ÛyéT>∑˝Ÿ môd’‡ |ü˝Ò¢ sêπøXŸ ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ãj·T>∑&é Ä\j·T ñ‘·‡yê\T

$<äT´‘Y cÕø˘‘√ ˇø£]øÏ >±j·÷\T >±+<Ûë], e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): >±+<Ûë] eT+&É\+˝Àì >∑Ts¡®˝Ÿ ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q C…’sê+ nH˚ j·TTe≈£î&ÉT $<äT´‘Y cÕø˘≈£î >∑T¬s’ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*|æq $esê\T Á|üø±s¡+ >∑Tsê®˝Ÿ ‘·+&Ü≈£î#Ó+~q düsêΔsY ≈£îe÷s¡T&ÉT C…’sê+ ‘·q bı˝+˝À $<äT´‘Y eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚düTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ $<äT´‘Y yÓ’sY ‘·–*q dü+|òüT≥q˝À rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. VüQ{≤VüQ{Ïq #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±eTdüTÔ\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ >±+<Ûë]˝Àì Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

|ü≥ºD+˝À {°ÄsYmdt Á|ü#ês¡+ uÛ≤Ø sê´©‘√ e÷s¡TÁyÓ÷–q ø±\˙\T ø±e÷¬s&ç¶ {ÖHé, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): X¯ìyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À Á|ü<Ûëq s√&É¢ yÓ+ã&ç u≤Ø sê´©‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ‘·eT mìïø£\ Á|ü#êsêìï ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻ+~ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ñ|ü mìÿ˝À¢ u≤>∑+>± düTu≤wts√&ÉT¶qT+&ç ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿs√&é, ìC≤+kÕ>∑sYs√&ÉT¶, $<ë´q>∑sYø±\˙, ø±ø£rj·TqsYø±\˙\˝À u≤Ø sê´©\T ìs¡«Væ≤düTÔ ‘·eT mìïø£\ Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡ΔHé |ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëq M<äT\ yÓ+ã&ç Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D yê<ëìï ¬>*|æ+#ê\+≥T Äj·Tq Á|ü»*ï y˚&ÉTø=Hêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ ñeTà&ç nuÛÑ´]ú>± b˛{Ï#˚j·T&É+‘√ 48y˚\ yÓTC≤]{Ï e∫Ã+<äì á mìïø£\T ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝…’q+<äTq ‘·qqT n‘·´+‘· uÛ≤]yÓTC≤]{Ï‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq M<äT\ yÓ+≥ &ÉãT“ yêsTT<ë´\‘√, {ÏÄsYj·Tdt Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>±kÕ–+~. áø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYj·Tdt Hêj·T≈£î\T ‘·]à˝Ÿ¬s&ç¶, eTTJãT~›Hé, y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, s¡y˚Twt>∑TbÕÔ, bÕ]Ùø±+XË{Ϻ, uÛÑ÷+¬s&ç¶, e÷$T+&É¢ s¡y˚Twt\‘√ bÕ≥T |ü≥ºD eT]j·TT &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T u≤] dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\qT ¬>*|æ+#·+&ç ` m&É¢ sêõ¬s&ç¶ <√eTø=+&É, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ u≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì <√eTø=+&É eT+&É\+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]› m&É¢ sêõ¬s&ç¶ ‘·eT Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ ñ|ü mìïø£\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ <äHêìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔqï bÕغ\≈£î ãT~›#ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\eTT n+≥÷ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ düããT ø±<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ‘·q ñ<√´>±ìï ôd’‘·+ e~*ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ bÕ≥T|ü&çq @¬ø’ø£ ñ<ä´ø±s¡Tìï ‘êH˚qì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú m&É¢ sêõ¬s&ç¶ nHêïs¡T. <√eTø=+&É eT+&É\+ *+>∑T|ü*¢, >={ϺeTT≈£îÿ\, dü+>∑y˚TX¯«sY, eT+<ë|üPsY, d”‘êsê+|üPsY, eT]j·TT <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À s√&éc˛qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À <√eTø=+&É eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

≤yNÌRPL`i @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂ ™´sVXºΩ giR VLi»¡WLiR V, ™s´ WLij Ë10 (düTes¡íyês¡Ô): gRiVLi»¡WLRiV «¡©´sLRiÕfi AxqsVxms˙ºΩ C @Li≤`∂ …‘¡ ≤yNÌRPL`i BLiμj∂LS˙zms∏R∂V @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂ zqÛsºΩÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. {ms“¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı CÆ™sV $¨s™yxqsLS™´soª][»¡Õ‹[ DLi»¡V©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi BLi…˝‹[ xms≤T∂ DLi≤R∂gS ¿¡NTPªRΩ= N][xqsLi gRiVLi»¡WLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. AÆ™sV @xmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V ≤yNÌRPL˝RiV ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. LS˙ºΩ ¨s˙μR∂F°∏R∂WNRP æªΩÃ˝¡™yLji ¤Õ¡[¿¡øR¡W}qsÚ AÆ™sV xms≤T∂ DLiμR∂¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV @xmsˆ…”¡ZNP[ øR¡¨sF°LiVVLiμR∂¨s ≤yNÌRPL˝RiV ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. BLiμj∂LRi À≥œ¡LRiÚ “¡™´s©±s ILig][áVÕ‹[ ALÛ][|ms≤T∂N`P xqsLÍRi©±sgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩxms£qs\¤«¡ @Æ©s[ J Àÿ ¡V D©yı≤R∂V. ™yLjiª][ Fy»¡V BLiμj∂LRi ªRΩ÷˝¡ NRPW≤y DLi…‹[Liμj∂.

x§¶¶¶ßLi≤U∂ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xmspLjiÚ ≠s«¡∏∂R V™y≤∂R , ™s´ WLij Ë 10(düTes¡íyês¡Ô): ¤À¡«¡™y≤R∂ BLi˙μR∂NUPÕÿ˙μj∂\|ms ≠s™yμy¨sNTP μyLjiºdΩzqs©´s ©yflÿá ™´sVW»¡ D©´sı x§¶¶¶ßLi≤U∂¨s Aá∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV aRP¨s™yLRiLi æªΩLjiøyLRiV. x§¶¶¶ßLi≤U∂Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi ©´sgRiμR∂V ¤Õ¡NTP‰LiøR¡gS @LiμR∂VÕ‹[ LRiW. 14,601 D©´sı»˝¡V Aá∏R∂V C™Ø[LRixmnsVV©y¥`∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi Æ™s[zqs©´s xqsLi¿¡ª][Fy»¡V LRiW. 1307 á 50 \|msxqsáV ©yflÿáV, LRiW. 117 á ¬ø¡Ã˝¡¨s ©yflÿáV D©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. zmns˙ ¡™´sLji 20©´s Æμ∂[™´srÛy©´sLiÕ‹[ NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLi¿¡©´s ©´sgRiμR∂V ™´sVW»¡ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS, Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ Azqs|qÌsLi…fi NRP≠sVxtsQ©´sL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ lLiÆ™s©´sW˘ F°÷d¡xqsVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ x§¶¶¶ßLi≤U∂¨s æªΩLjiøyLRiV. zmns˙ ¡™´sLji 20©´s Aá∏R∂V xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi xqsªy˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV À≥œ¡™y¨ds μk∂ORPQ ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ ©yflÿá ©yflÿáV ™´sVW»¡  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s L][«¡Ÿ xmsLiøR¡©y™´sW ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NSLRifl·LigSÆ©s[ BxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sVORPQLiÕ‹[ x§¶¶¶ßLi≤U∂¨s æªΩLji¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. §¶¶¶ßLi≤U∂Õ‹[ Æ™s[zqs©´s xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi\|ms ≠søyLRifl· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s CJ LRixmnsVV©y¥`∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

dü<ë•eq>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+ m˝≤¢¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<ÛäsY ¬s&ç¶ô|’ <ë&ç #˚j·T&É+ Äj·Tq ø±s¡TqT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ Äe÷qTwüeTì dü<ë•eq>∑sY eT+&É\ {ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT @˝Ò{Ï uÛÑ÷+¬s&ç¶ nHêïs¡T. ã]˝ÀøÏ ~–q ‘·sê«‘· z≥$TøÏ uÛÑj·T|ü&ç {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\qT <äTwæ+#·&É+ <ë&ç #˚j·T&É+ z≥$TøÏ ì<äs¡ÙeTì yê]ô|’ <ë&ç #˚j·T&É+ nH˚~ ˇø£ mj·TyÓTÆq #·s¡´ nì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±e÷¬s&綽À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑+|ü >√es¡úHé ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´eTì Äj·Tq nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ <ë&çì K+&ç+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T |ü⁄qs¡Teè‘·Ô+ nsTT‘˚ düVæ≤+#˚~˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

dü<ë•eq>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì »s¡T>∑T‘·Tqï Áø£wt Áb˛Á>±+˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ uÛÑ÷+|ü*¢, |ü<ëàõyê&ç Á>±e÷\˝À eT+∫ ˙{Ï #˚‹ |ü+|ü⁄\qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚XÊs¡T. >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± y˚dæq #˚‹ |ü+|ü⁄\T |üP]Ô>± #˚&çb˛j·÷ì eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î M˝…’q≥Te+{Ï |ü+|ü⁄\qT eTs¡eTà‘·TÔ\qT #˚düTÔHêïeTì y˚Tø±ìø˘ n+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ñ|ü mìïø£\≈£î á$j·T+\T dæ<ä›+

@qT>∑T s¡M+<ÛäsY ¬s&ç¶ô|’ <ë&ç ne÷qTwü+

|ü<ëàõyê&ç, uÛÑ÷+|ü*¢ Á>±e÷˝˝À #˚‹|ü+|ü⁄\ eTs¡eTà‘·TÔ\T

3

>±+<Ûë], e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): >±+<Ûë] eT+&É\+ yÓ+ø£≥|üPsY ‘ê+&Ü˝À X¯ìyês¡+ –]»qT\ Äs¡<Ûä´ <Ó’e˝…’q dü+‘·T l ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü‰sêCŸ, »>∑<ä+u≤ e÷‘·\ ãj·T>∑&é Ä\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆj·÷´sTT. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e÷~]>±H˚ ôVA* |ü+&ÉT>∑ ‘·sê«‘· ¬s+&Ée s√E qT+&ç á ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. á ñ‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± Ä\j·÷\qT <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ |üø£ÿ sêÁwüº˝…’q eTVü‰sêÁwüº,ø£sêï≥ø£\ qT+&ç uÛ≤Ø dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*ekÕÔs¡T. m|üŒ{Ï˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+ ôd’‘·+ Ä\j·T ñ‘·‡yê\qT n+>∑s¡+>± yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Ä\j·T ø£$T{Ï dæ<ä›yÓTÆ+~. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sêú´+ edü‘·T\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé ã<Ûë´Hêj·Tø˘ sê<∏√&é nHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ø=qkÕπ> á Ä\j·T ñ‘·‡yê\T k˛eTyês¡+ eTT>∑TkÕÔj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT sêeTsêyé eTVü‰sêCŸ sêø£yÓ+ø£≥|üPsY˝Àì ãj·T>∑&é Ä\j·T ñ‘·‡yêìøÏ –]»qT\ ¬s+&Ée <ÛÓ’e+ sêe÷sêyé eTVü‰sêCŸ H˚&ÉT sêqTqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{Ï #Ó’s¡à+ ã<ë´Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À n~yês¡+, k˛eTyês¡+ »]π> uÛÀ>∑T ã+&ÜsY ø±s¡´Áø£eT+˝À sêe÷sêyé eTVü‰sêCŸ #˚‘·T\ MT<äT>± »s¡T>∑qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰sêÁwüº qT+&ç Á|ü‘˚´ø£ uÛÑ»q ø±s¡T\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+{≤j·THêïs¡T.

∫qï|ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+.. <√eTø=+&É, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡ú) : ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+˝À dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ñbÕ~ |ü]ÁX¯eT\≈£î dü_‡; s¡TD≤\T n+<ä#˚düTÔqï≥T¢ mmHém+Ç ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Vü≤]Hê<∏é ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ◊πø|æ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq eTVæ≤fi≤ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. mdæ‡, mdæº eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î 40 XÊ‘·+ dü_‡;˝À s¡TD dü<äTbÕj·T+ ø£*ŒkÕÔeTì nHêïs¡T. Ç‘·s¡T\≈£î 35 XÊ‘·+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï ‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~+∫ eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› #·÷|ækÕÔeTHêïs¡T.eTVæ≤fi¯\T ∫qï ‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T #˚düTø√ì Ä]Δø£+>± n&Ûçeè~› kÕ~+#ê\Hêïs¡T. ∫qï‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\≈£î dü+ã+~+∫ eTVæ≤fi¯\\≈£î 3 HÓ\\bÕ≥T ñ∫‘· •ø£åD Çe«qTqï≥T¢, á neø±XÊìï n+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æj·T+ yÓ÷Væ≤CŸ, düTπswt, dædæ Vü≤]Hê<∏é, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ <ä]à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 11 e÷]Ã 2012

HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPáV «¡LjigSNRP A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[zqs©´s xqsWøR¡©´s Bμj∂. Fs¨sıNRPá∏R∂W˘NRP æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV Gμ][ INRP ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[ryÚLRi¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ™yLjiNTP A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´s xmsoLi≤R∂V≠dsVμR∂ NSLRiLi øR¡÷˝¡©´s»˝¡VgS DLi≤T∂ DLi»¡VLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌki gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS æªΩáLigSfl·\|ms BÆμ∂[ ©y»¡NS¨sı xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSflÿ ™yμR∂Váƙs[V @¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ @L>RiªRΩ©´sV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. A LRiNRPLigS æªΩáLigSflÿ NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡˘Ã¡V xmsμR∂™´soáZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li BryÚLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡©´sV LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Àÿ¨sxqs ¡ªRΩVNRPáNRPV @á™y»¡Vxms≤ÔR∂™y≤R∂V @≤R∂VNRPV‰Liμy™´sV©´sVNRPVLi…ÿÆ≤∂[ ªRΩxmsˆ @μj∂÷¡Li¿¡ ™y…ÿ ryμ≥j∂LiøR¡VN][¤Õ¡[≤R∂¨s LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV ¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS μyr°x§¶¶¶\Æ™sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[¨s N]ªRΩÚ  ¡Õÿ¨sı xqs™´sVNRPWLSËLRiV.

A«ÿμ`∂ ≠s©´sªRΩVáNRPV J»˝¡V LS¤Õ¡[©y...? æªΩáLigSfl· Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qsZNP[ J¤…¡[∏R∂Wá¨s NSLi˙lgi£qs LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yL`Íi gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ BNRP‰≤T∂ J»¡L˝RiNRPV J ≠s©´sºΩ¨s xmsÆ≤∂[aSLRiV. HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPáV «¡LjigSNRP A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[zqs©´s xqsWøR¡©´s Bμj∂. Fs¨sıNRPá∏R∂W˘NRP æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV Gμ][ INRP ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[ryÚLRi¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ™yLjiNTP A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´s xmsoLi≤R∂V≠dsVμR∂ NSLRiLi øR¡÷˝¡©´s»˝¡VgS DLi≤T∂ DLi»¡VLiμj∂. @xqsáV xqsW˙ªRΩμ≥yLji @LiVV©´s A«ÿμ`∂ ªRΩ©´s xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoN][™´s≤R∂Li N][xqsLi BNRP‰≤R∂ LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s\|ms zmnsLS˘μR∂VáV @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP Æ™sŒ˝ÿLiVV. NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂gS A∏R∂V©´s GNRPxmsORPQ ¨sLÒRi∏R∂W¤Õ¡[ gSNRPVLi≤y xmsORPQFyªRΩ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™s◊˝¡ Æ™sVVLRi|ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsNRP»¡©´s øR¡Wzqs©´s ™yLjiNTP Fs™´sLji\ZNP©y ¿¡LSNRPV æªΩzmsˆLi¬ø¡[Æμ∂[. GLi øR¡Wzqs J¤…˝¡[∏R∂WÕ‹[ |qsá≠s¿¡Ë DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. FsLiμR∂VNRPV J¤…¡[∏R∂WÕ‹[ A«ÿÆμ∂[ ¬ø¡zmsˆ ™´soLi¤…¡[ ™´sVLki ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNS ¤Õ¡[NRP , ªRΩLRiøR¡W Dxms Fs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNS @©´sıμj∂ A«ÿμ`∂ ¬ø¡zmsˆ™´soLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μj∂. BÆ™s[≠dsV ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y J¤…¡[∏R∂Wá¨s @≤T∂lgi[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ NRPW≤y NSLi˙lgi£qsNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLRiVÚLi»¡øR¡VNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μj∂.æªΩáLigSfl· INRP‰L][«¡ŸÕ‹[ æªΩ[¤Õ¡[ xqs™´sVxqs˘ NSμR∂Li»¡W xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ˙xmsNRP»¡©´s

¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áNRPV ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩV©yı , ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ Fs¨sıNRPáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V©´sı xqsˆQXx§¶¶¶ DLi≤T∂ ™´soLi≤R∂μR∂V. @LiVVæªΩ[ ™yLjiNTP «ÏÿxmsNRPLi ¬ø¡[}qs ™´sVx§¶¶¶ªRΩÚLRi @™´sNSaRPLi ™´s¿¡Ë©y æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V A xms¨ds ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. NS¨ds xmspLjiÚ Àÿ¨sxqs À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V C ˙xms∏R∂VªRΩıLi NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ μR∂VLRiμR∂XxtÌsQLi. æªΩáLigSfl· æªΩ¬ø¡[Ëμj∂ ªyÆ™s[V B¬ø¡[Ëμj∂ ªyÆ™s[V @Li»¡V©´sı ™yLRiV ™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl·©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV @≤ÔR∂VNRPVLi¤…¡[, ™´s¬ø¡[Ë æªΩáLigSfl·NRPV ™´sV©´s™yŒ˝œ¡ß Æ™sWNSá≤ÔyLRiV. lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS æªΩáLigSfl·©´sV ª][NTP‰|ms≤R∂VªRΩV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xms≤T∂F°NRPVLi≤y ¨sá¤À¡…Ì”¡©´s NSLi˙lgi£qs= FsÆ™sV˘¤Õ¡[˘Ã¡V æªΩáLigSfl· Fy÷¡»¡ @xqsáV aRP˙ªRΩV™´soáV @©´s≤R∂LiÕ‹[ ªRΩxmsˆV¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs FyLÌki gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS æªΩáLigSfl·\|ms BÆμ∂[ ©y»¡NS¨sı xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSflÿ ™yμR∂Váƙs[V @¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ @L>RiªRΩ©´sV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. A LRiNRPLigS æªΩáLigSflÿ NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡˘Ã¡V xmsμR∂™´soáZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li BryÚLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡©´sV LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Àÿ¨sxqs ¡ªRΩVNRPáNRPV @á™y»¡Vxms≤ÔR∂™y≤R∂V @≤R∂VNRPV‰Liμy™´sV©´sVNRPVLi…ÿÆ≤∂[ ªRΩxmsˆ @μj∂÷¡Li¿¡ ™y…ÿ ryμ≥j∂LiøR¡VN][¤Õ¡[≤R∂¨s LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV ¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS μyr°x§¶¶¶\Æ™sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[¨s N]ªRΩÚ  ¡Õÿ¨sı xqs™´sVNRPWLSËLRiV. gRi≤T∂¿¡©´s lLiLi≤R∂V©´sılLi[Œ˝œ¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s xmsLjiflÿ™´sWá©´sV gRi™´sV¨s}qsÚ C ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ N][Õ‹[ˆ∏R∂W∏R∂V©´sı xqsLigRiºΩ Fs™´sLji\ZNP©y @LÛRi™´s∞ªRΩVLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V

LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ˝‹[ DμR∂˘™´sVLi FsÕÿ Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡ @Æ©s[ μy¨sNRPLi¤…¡[ DμR∂˘™´sW¨sı 2014 μyNS FsÕÿ ¡ºΩNTPLiøR¡VN][™y÷¡ @©´sıÆμ∂[ ˙xmsμ≥y©´s øR¡LRiË @™´soª][Liμj∂. DμR∂˘™´sVLi  ¡ªRΩNRP NRPF~æªΩ[ ™yŒ˝œ¡NRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi≤R∂μR∂¨s ÀÿgS æªΩáVxqsV. BLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ªRΩgji©´s ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][™y÷¡=LiÆμ∂[. @LiμR∂VZNP[ ªRΩ™´sV D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ F°…‘¡Õ‹[ D©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ™yLjiNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[ F°…‘¡NTP μR∂WLRiLigS DLiÆ≤∂[™yLRiV. NS¨s @Õÿ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y Æ™s[V™´sVV \|qsªRΩLi @Li»¡W Dxms Fs¨sıNRPá F°…‘¡Õ‹[ D©yıLRiV. ™yLjiNTP A«ÿμ`∂ Æμ∂[™´so≤T∂Õÿ NRP¨szmsxqsVÚ©yı≤R∂V ªRΩxmsˆ J¤…˝¡[zqs©´s ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi gRiVLRiVÚNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´s©´sV INRP‰ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡¤Õ¡[ NSμR∂V, ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS @LiμR∂LRiW ©´s™´sW¯LRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLjiNRPLigS A ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vc ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ˙xms«ÿry*™´sV˘Li xmsLji•¶¶¶xqsLi @™´soªRΩV©´sı C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sLiμR∂Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ˙FyflÿáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP øR¡Ã¡©´sLi æªΩzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· F¢LRixqs™´sW«¡Li @¨sı ˙xms∏R∂VªyıáW ¬ø¡[zqs ¿¡™´sLRiNRPV xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯©´sV NRPW≤y ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. @LiVV©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPμR∂á ¤Õ¡[μR∂V xqsLjiNRPμy NRPORPQryμ≥j∂Lixmso øR¡LRi˘Ã¡NRPV xmsp©´sVNRPVLiμj∂. æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[}qsÚ ™y…”¡¨s @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPW≤y Æ™s©´sVNS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™yLjiª][ xqs™´sW©´sLigS @Li»¡W F°…‘¡NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ™yLji¨s ˙xms«¡Ã¡V Fs¨sı ryL˝RiV ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂}qsÚ @LiªRΩ™´sVLi¿¡μj∂. ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤R∂¨s Æ©s[ªRΩáNRPV gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆ \Æμ≥∂LRi˘Li J»¡L˝RiNRPV LS™y÷¡. A«ÿμ`∂ ÕÿLi…”¡ «ÿμR∂WáNRPV gRiVfl·FyhRiLi «¡LRigS÷¡.

zqsLigRilLi[fl”· μR∂V™´sVV¯ \|ms NSLji¯NRPVá ALiμ][Œœ¡©´s xmsLi»¡ ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘Li Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sWLjiË10 ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS xmsLi»¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV NRPW≤y ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsºΩÚxmsLi»¡Ã¡V ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRPLigS D©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s \lLiªRΩVáV gRiªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ ≠s{qsÚLÒRi¨sı |msLi¿¡ @μ≥j∂NRP Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ xmsºΩÚxmsLi»¡Ã¡V Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡ NSLRifl·LigS ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°LiVV NRPuÌyá ÀÿLji©´s xms≤T∂©y xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AμR∂VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV FsNRPLS¨sNTP LRiW. 6 Æ™s[áV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©y BLiªRΩ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩLi \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V .≠s≠sμ≥R∂ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ Õ˝‹[ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı xmsLi»¡Ã¡©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V xqslLi[*áV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¨sÆ™s[μ≥j∂NRPáV xmsLizmsLiøyLRiV. ≠ds…”¡ Aμ≥yLRiLigS FsLiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LS¨sı @Liμj∂Liøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP \lLiªRΩVá ¬ø¡[ºΩNTP ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi @LiμR∂NRP \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩW AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· À‹gÊRiV μR∂V™´sVV¯Õ‹[Æ©s[ A NSá¨dsÕ‹[ N]»Ì¡V ≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sVW≤R∂V Æ©sááVgS NSLji¯NRPVáV Æ™sVVLRi |ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yı NSáVxtsQ˘¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· øR¡LRi˘Ã¡©´sV ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVáV gS÷¡NTP ™´sμj∂ÕÿLRiV. ™´sVW≤R∂V Æ©sááVgS C ˙FyLiªyÕ˝‹[ AxqsÚ™´sW L][gRiVá xqsLi≈¡˘ |msLjigji©´s»Ì¡Vc zqsLigRilLi[fl”· \Æ™sμR∂˘™´sLÊS¤Õ¡[ }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. AxqsÚ™´sW, …‘¡’d¡ ™´sLi…”¡ À≥œ¡∏R∂VLiNRPLRi\Æ™sV©´s ™y˘μ≥R∂VáV C μ≥R∂W◊¡ª][ r°NRPVªRΩV©´sı»Ì¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙gS™´sVxqÛsVáV Fs¨sı ryL˝RiV ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[zqs©y J{qs{msc3 ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLjiNS¨ds, AL`i“¡c2 “¡FsLi NS¨ds xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ªRΩ™´sV xmsLi»¡ F~Õÿá©´sV ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxqsÚLRifl· N][xqsLi ºdΩxqsVNRPV¨s DFyμ≥j∂ F°g]…Ì”¡©´s ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV ˙Fyflÿá©´sV F°g]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. {qs|§¶¶¶ø`¡{msÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[}qs NSLji¯NRPVá xmsLjizqÛsºΩ @LiVVæªΩ[ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS DLiμj∂. {qs|§¶¶¶ø`¡{ms A™´sLRifl· Æ™sVVªRΩÚLi μR∂V™´sVV¯ª][ ¨sLi≤T∂F°ªRΩVLiμj∂. INRP‰ NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi NRPW≤y μk∂¨s\|ms xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSáVxtsQ˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøy÷¡=©´s NSáVxtsQ˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡ {qsFs£qs{ms μR∂V™´sVV¯Q\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][ \Æ™sxmso g][μy™´sLji≈¡¨s xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s {qsFs£qs{ms ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s «¡©´sLi ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiQ\|ms ALiμ][Œœ¡©´sNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ {qsFs£qs{ms¨s ™´sVW}qsLiVVryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À‹gÊRiV©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s LRi™yflÿ ¬ø¡[zqs LjiNSLÔRiVáV xqsXztÌsQLiøyáƩs[ ªyxms˙ªRΩ∏R∂W¨sNTP xms»Ì¡flÿ¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩNTP ºdΩxqsVNRPV™´sxqsVÚ©yıLRiV. J{qs{msc3 ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ À‹gÊRiV©´sV NRPÆ©s[*∏R∂VL`i ¤À¡ÕfiÌ μy*LS {qsFs£qs{ms  ¡LiNRPL`iÕ‹[ F°ryÚLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ \lLi¤Õ¡[*LSN`PáՋ[

Õ‹[≤T∂Lig`i ¬ø¡[ryÚLRiV. ¡LiNRPL`iÕ‹[ F°}qs À‹gÊRiV ©´sVLi¿¡ μ≥R∂W◊¡ ¤Õ¡[™´sNRPVLi≤y Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ™y»¡L`i }qsˆQ˚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @ÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡©´sV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ μ≥R∂W◊¡ ≠s™´sxmsLkiªRΩLigS \|msNTP ¤Õ¡[xqsVÚ©´sıμj∂.  ¡LiNRPL`iÕ‹[ F°}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[, \lLi¤Õ¡[* Õ‹[≤T∂Lig`i xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ μ≥R∂W◊¡ ≠sxmsLkiªRΩLigS ¤Õ¡[xqsVÚLiμj∂. C μ≥R∂W◊¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ≠dsL˝Rixms÷˝¡¨s xmspLjiÚgS NRPzmsˆÆ™s[xqsVÚ©´sıμj∂. rÛy¨sNRP 7FsÕfiC{ms NSá¨ds, ≠shRiÕfi©´sgRiL`i, \|mns≠sLiN˝RPLiVV©±s, ºΩáN`P©´sgRiL`i, xqsLi«¡∏∫∂VgSLiμ≥k∂©´sgRiL`i, @≤ÔR∂gRiVLi»¡xms÷˝¡ ™´sLRiNRPV C μ≥R∂W◊¡ ≠sxqsÚLjixqsVÚLiμj∂. æªΩÃ˝¡™ylLi[xqsLjiNTP ≠dsL˝Rixms÷˝¡ ™´sLi…”¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ @LRi@LigRiVŒœ¡Li ™´sLRiNRPV μR∂V™´sVV¯}msLRiVNRPV F°ªRΩVLiμR∂¨s ˙gS™´sVxqÛsVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.LS˙ºΩ xmsp»¡ @LiVVæªΩ[ ™y»¡L`i }qsˆQ˚ xmspLjiÚgS ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. J{qs{msc3 ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVWzqs Æ™s[zqs©´s 6’d¡, 6GNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @Li≤R∂L`i˙g_Li≤`∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi DªRΩˆºΩÚ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. A À‹gÊRiVÕ‹[ øyÕÿ ™´sLRiNRPV NS÷¡F°LiVV DLi≤R∂≤R∂Li, μ≥R∂W◊¡ FsNRPV‰™´sgS DLi»¡V©´sı»Ì¡V æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVáV ªRΩ¤Õ¡ºΩÚæªΩ[ ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[Æ©s[ ¨ds…”¡Õ‹[ ™´sVVLiμR∂V À‹gÊRiV©´sV ≤R∂Li£ms ¬ø¡[zqs ªRΩLRiV™yªRΩ ªRΩ≤T∂¿¡©´s À‹gÊRiV©´sV ≤R∂LixmsL`iáՋ[ Õ‹[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @Õÿ NSNRPVLi≤y μ≥R∂W◊¡ª][ NRPW≤T∂©´s À‹gÊRiV©´sV Æ©s[LRiVgS  ¡LiNRPL`iNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][Fy»¡Vc {qsFs£qs{ms A™´sLRifl·Õ‹[ À≥ÿLki À‹gÊRiV ¨sá*áNRPV ¨sxmsˆLi»¡VcNRPV¨s @≠s  ¡W≤T∂μR∂gS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV.™y…”¡¨s NRPW≤y ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS  ¡LiNRPL`iáՋ[ F°xqsVÚ©yıLRiV. C lLiLi≤R∂V øR¡LRi˘Ã¡ª][ »¡©´sVıáN]μÙj∂ μ≥R∂W◊¡ NRPÆ©s[*∏R∂VL`i ¤À¡ÕfiÌ μy*LS LRi™yflÿ @™´soªRΩVLiμj∂.

˙FyNÌTPNRPÕfi ≠sμR∂˘NRPV μR∂WLRiLigS FyhRiaSá À‹[μ≥R∂©´s

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRP ≠sμR∂˘©´sV @Li μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G…ÿ áORPQ á LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsWÚ ≠sáV\Æ™s ©´s ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ A xmsLjiNRPLSáV ’d¡LRiV™yÕ‹[ À≥œ¡˙μR∂LigS DLi»¡V©yıLiVV. ™y…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë DFyμ≥y˘∏R∂VVáV μyμyxmso 70 aSªRΩLi NRPW≤y ¤Õ¡[LRiV. C Æ™s[VLRiNRPV xmsLjiNRPLSáV ’d¡LRiV™yÕ˝‹[ xmsμj∂áLigS D ©yıLiVV. LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s μy*LS ©´sWªRΩ©´sLigS GLRiˆÆ≤∂[ FyhRiaSááNRPV LRiW. 10 Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ZNP[…ÿLiVVx qsVÚ©yıLRiV. BÆ™s[ NS NRPVLi≤y ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi FyhRiaSá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ ˙xmsπ∏∂WgSá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[π∏∂VøR¡VË. NS¨s Bμj∂ @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ˙gS≠dsVfl· ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSá }msL˝RiV NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ Æ©sáN]Li»¡V©yıLiVV. DFyμ≥y˘∏R∂VVáV bPORPQfl· F~LiÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À‹[μ≥R∂©´s xmsμÙR∂ªRΩVá @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi Æ©s[LRiVËNRPVLi…ÿLRiV. bPORPQfl· xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ @Æμ∂[ NUPáNRPLi. @LiVVæªΩ[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ™yxqsÚ™´s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ™yLjiNTP aS{qsÚQ˚∏R∂V xqsXx§¶¶¶

DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂WgSáª][ ≠sμy˘ À‹[μ≥R∂©´s ¬ø¡[xms…Ìÿá©´sı ªRΩxms©´s \|qsªRΩLi ™yLjiÕ‹[ N]LRi™´s≤R∂Vª][Liμj∂. ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ aS{qsÚQ˚ ∏R∂V AÕ‹[øR¡©´sá©´sV NRP÷¡gjiLixms¬ø¡[zqs ™yLji¨s A μj∂aRPÕ‹[ ˙xmsπ∏∂WgSá \Æ™sxmso ©´s≤T∂zmsLiøy÷¡=©´s DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ≠sμ≥j∂ ¨sLS*x§¶¶¶fl·Õ‹[ Àÿμ≥R∂˘ªy LSz§¶¶¶ªRΩ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. BLiμR∂V NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÕ˝‹[ ™´sVWá©´s xms≤ÔR∂ ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSáV @μÙR∂Li xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ˙xmsπ∏∂WgSá E}qs æªΩ÷¡∏R∂V¨s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV Æ™sVV\¤À¡Õfi \|qs©±s= ˙xms π∏∂WgSáª][ N]LiªRΩ ELRi»¡ NRPáVgRiVªRΩVLiμj∂. —¡Õ˝ÿ \|qs©±s= ZNP[Li˙μR∂Li Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æ™sW\¤À¡Õfi ¡XLiμyáV FyhRiaSáá©´sV ºΩLjigji FyhS˘LiaSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙xmsπ∏∂WgSá©´sV ¬ø¡[zqs øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡Vc FyhRiaSá xqsLiμR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ D©´sı ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSá©´sV ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV DLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ D©´sı ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSá\|ms ≠sμy˘LÛRiVáNRPV N]LiªRΩ Æ™s[V\lLi©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLRigRi≤y¨sNTP μ][x§¶¶¶ μR∂xms≤R∂Vª][Liμj∂. ryLiZNP[ºΩNRP LRiLigRiLi\|ms ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ˙Fy¥R∂≠sVNRP rÛyLiVV ©´sVLi¬ø¡[ @™´sgSx§¶¶¶ ©´s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsπ∏∂WgRiaSáá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSgS @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li, DFyμ≥y˘∏R∂VVá Dμy{qs ©´sªRΩª][ @≠s ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLSLiVV. ªRΩLRigRiºΩ gRiμj∂Õ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV À‹[ μj∂Li¬ø¡[ FyhS˘ LiaSáV ¨sªRΩ˘“¡≠sªRΩLiÕ‹[ Dxmsπ∏∂WgRiNRPLRiLigS DLi…ÿ∏R∂VÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi xms»˝¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ©´s ™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLi øR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV.FyhS˘LiaSá©´sV ˙xmsπ∏∂WgRiLiª][ ≠s™´sLji}qsÚ A FyhS˘LiaRPLi FsLiª][ xqsVáV™´sogS @LÛRiLi @™´soªRΩVLiμj∂. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛjiNTP øR¡μR∂V™´so @Li¤…¡[ À≥œ¡∏R∂VLi F°ªRΩVLiμj∂. ˙xmsπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V ≠sμy˘LÛji xmspLjiÚgS ™´sV©´s xqsV=©´sV μk∂ ¨s\|ms ZNP[Li˙μk∂NRPLjiryÚLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ≠sμy˘LÛRiVáV μy¨sı gRiLRiVÚ|ms»Ì¡VcNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi FsNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiμj∂. Dμyx§¶¶¶LRifl·NRPV G≤][ ªRΩLRigRiºΩ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV Æ™sVVNRP‰ ≠s≤T∂ ÀÿgSá gRiVLjiLi¿¡ FyhRiLi ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V ©´sÃ˝¡ ¡Ã˝¡\|ms Æ™sVVNRP‰©´sV gkizqs IN][‰ À≥ÿgRiLi NTPLiμR∂ }msL˝RiV LSzqs ¬ø¡xmsˆ»¡Li NRPLi¤…¡[ J Æ™sVVNRP‰©´sV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë Æ™s[LRiV, NSLi≤R∂Li, aS≈¡Ã¡V @Õÿ ≠s≠sμ≥R∂ À≥ÿgSá©´sV øR¡Wzms}qsÚ FyhS˘LiaSáV xqsVáÀ≥œ¡LigS @LÛRi™´sV ™´soªy∏R∂VÆ©s[μj∂ D©yıªyμ≥j∂NSLRiVá À≥ÿ™´sLi.

gRiªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ªRΩWLRiVˆ INRP‰ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 26,188 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiVá LjiNSLÔRiVáV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLiVV. 17,764 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[ xmsLi»¡ ©´suÌy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ LRiW. 6.29 N][»˝¡Vc @™´sxqsLRi™´sV¨s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøyLRiV. ªRΩWLRiVˆÕ‹[ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı xmsºΩÚ xmsLi»¡Ã¡©´sV ZNP[Li˙μR∂  ¡XLiμR∂Li \|qsªRΩLi xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. NSgS \lLiªRΩVáV IN]‰ FsNRPLS¨sNTP μyμyxmso LRiW.30 Æ™s[áV |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂VáV |ms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡NUP ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV.™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 4939 \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 5998 FsNRPLSá xmsLi»¡ áV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP LRiW. 1.44 N][»˝¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS áZNP=…Ì”¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 6457 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 9535 FsNRPLSá xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sgS LRiW. 2.20 N][»˝¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi N][xqsLi @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøyLRiV.

™´sLRiVxqs ˙xms™´sWμyáª][ ¡xqsV=áNRPV zmns…fiÆ©s£qs B…‘¡™´s÷¡ xqsLixmnsV»¡©´sáª][ xqsW‰Ã¡V  ¡xqsV=á zmns…fiÆ©s£qs\|ms LRi™yflÿaS≈¡ μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS ˙xmsºΩ G…ÿ ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgjizqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ™s[V15 ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s 15Õ‹[gS @¨sı xqsW‰Õfi  ¡xqsV=áNRPV ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V zmns…fiÆ©s£qs xmsLkiORPQáV ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡. G≤yμj∂N][ryLji Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS zmns…fiÆ©s£qs xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ™´sá©´s AbPLi¿¡©´s ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi Æ©sLRiÆ™s[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s LRi™yflÿaS≈¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ªRΩLRiøR¡W ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V Æ™s[VÕ‹‰Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ FyhRiaSá ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá ©´sVLi¿¡ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV á’≥¡Li¬ø¡[ FyªRΩ ¡xqsV=á©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ™yLRiV. ≠ds…”¡ ™´sÃ˝¡ ªRΩLRiøR¡VgS Lji}msL˝Ri xqs™´sVxqs˘ DªRΩˆ©´sı™´sVπ∏∂[V˘μj∂. \Æ™sV¤Õ¡[“¡ NRPW≤y ªRΩNRPV‰™´s ™´s¬ø¡[Ëμj∂. ™yx§¶¶¶©yá ≠sáV™´s Æ™sVVªRΩÚLi IZNP[ryLji ¬ø¡ ÷˝¡Liøy÷¡= ™´s¬ø¡[Ëμj∂. @ÕÿNSNRPVLi≤y gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ |§¶¶¶ø`¡≤U∂Fs£mns{qs, N]»¡N`P ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi \|ms#˚Æ™s[»¡Vc Àÿ˘LiNRPVá ™yLRiV xqsW‰Ã¡V  ¡xqsV=á N]©´sVg][áVNRPV 90aSªRΩLi LRiVfl·Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sμy˘xqsLixqÛsáV  ¡xqsV=á©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP FyhRiaSáá ™yLRiV N]ªRΩÚ  ¡xqsV=áƩs[ ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. ryμ≥yLRifl·LigS G≤yμj∂N][ryLji zmns…fiÆ©s£qs xmsLkiORPQá N][xqsLi xqsW‰Õfi  ¡xqsV=á ™yLRiV LRi™yflÿ aS≈¡ G¤«¡Li»˝¡©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ {mns«¡ŸNRPV @μR∂©´sLigS LRiW.1500 ©´sVLi¿¡ 2 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVËá }msLji»¡ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. B…‘¡™´sá ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ J xqsW‰Õfi  ¡xqsV= NSáV™´sÕ‹[ xms≤T∂ BμÙR∂LRiV ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. C μR∂VLÁRi»¡©´sª][ LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPLigRiVºΩ©yıLRiV. ≠sμy˘xqsLixqÛsáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ≤]NRPV‰  ¡xqsV=á «ÿ’¡ªyáV LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s LRi™yflÿ aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. Æ™s[V 15™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS C xqs™´sWøyLS¨sı @Liμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.LRi™yflÿaS≈¡ ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠sμy˘xqsLixqÛsá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ 420 xqsW‰Õfi  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ zmns…fiÆ©s£qs xmsLkiORPQáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. G≤yμj∂N][ryLji zmns…fiÆ©s£qs xmsLkiORPQáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NSNRPVLi≤y ˙xmsºΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sááN][ryLji xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s LRi™yflÿ aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂.

Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiª][ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ’¡“¡ æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ALRiV Dxms Fs¨sıNRPá F°LRiVÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmsoN][xqsLi —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ˙xmsøyLRi xmsLRi*LiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qsª][ Fy»¡V …‘¡≤U∂{ms, zqszmsHáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSQÕ˝‹[¨s ªRΩ™´sV FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmsoN][xqsLi ˙xmsøyLRi LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s LSxtÌsQ˚ Dμy˘©´s aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ B©±søyL`Íi ™´sVLi˙ºΩ NS™´s»¡Liª][ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©ygRiL`i NRPLRiWıÕfi NSLi˙lgi£qs lgiáVxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. A ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi B©±søyL`ÍigS DLi»¡W FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsøyLRi xmsLRi*LiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. NSgS —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡≤U∂{ms ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[ryLRiV. FyLÌki —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ’¡“¡gS D©yıLRiV.. A∏R∂V©´s @NRP‰Æ≤∂[ DLi»¡W …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÙRiVá lgiáVxmso N][xqsLi ™´sp˘x§¶¶¶ LRiøR¡©´s rygjixqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂W ™´sVLi≤R∂Õÿá ©y∏R∂VNRPVáNRPV, ZNP[≤R∂L`iNRPV FyLÌki lgiáVxmsoN][xqsLi ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá\|ms ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V @©´sVÀ≥œ¡™y¨sı «‹[≤T∂Li¿¡ ZNP[≤R∂L`i©´sV NRPμR∂÷¡xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯÷d¡=áV Àÿá ry¨s áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, F°»˝¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so, xqsªRΩVÚxms÷˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡≠dsLRi∏R∂V˘ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLSÕ˝‹[ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ |ms™y*≤R∂ ©ylgi[aRP*LRi LS™´so NRPW≤y Fyá™´sVWLRiV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ’¡“¡gS D©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤T∂ x§¶‹[μyÕ‹[ FsLi{ms ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRiLS™´so \|qsªRΩLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i

—¡Õ˝ÿª][Fy»¡Vc xmsáV —¡Õ˝ÿá Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLSÕ˝‹[ FyáV xmsLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.. F°»˝¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[, Àÿáry¨s áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ©ygRiL`i NRPLRiWıÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[ A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV B©±søyL`ÍiáVgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ FyLÌki lgiáVxmsoN][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ ≠dsLRi∏R∂V˘ NRPW≤y A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSQÕ˝‹[ xmsLRi˘»¡©´sáV rygjixqsVÚ©yıLRiV.{qs{msFsLi ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡c xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂ x§¶‹[μyÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li N]™´sp*LRiV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ {qs{msFsLi @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmsoN][xqsLi ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV.C Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ {qs{msFsLi ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…‘¡c ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μyLiª][ ≠sVgji÷¡©´s —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRPW≤y FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmsoN][xqsLi ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyáV xmsLiøR¡VN][À‹[ªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSQÕ˝‹[ …‘¡cAL`iFs£qsNRPV.. {qs{msH ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μyLiª][ F~LRiVgRiV©´s D©´sı ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ }qÌsxtsQ©±s xmnsV©±s xmspL`i Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs ªRΩLRixmso©´s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V zqsμÙj∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·VáV NRPW≤y }qÌsxtsQ©±s xmnsV©±s xmspL`i Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV ¤Õ¡[NRP F°™´s»¡Liª][ Æ©s[ªRΩáV Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSQÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmsoN][xqsLi ˙aRP≠sVxqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáLiªy Dxms ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ™´sVV¨sgji™´soLi≤R∂»¡Liª][.. —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ xqsÚ Ù¡ªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂.

™´sáxqs NSLji¯NRPVá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQÕ‹[ ≠sμR∂˘ —¡©yıLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS B»¡VNRP ¡…Ì‘¡Ã¡V Æ™s÷¡aSLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ xms¨s¬ø¡[zqs “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV I≤T∂uy LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ ™´sáxqs NSLji¯NRP NRPV»¡VLiÀÿáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLiVV. ™yLji zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ≠sμR∂˘ @LiμR∂NRP ÀÿáNSLji¯NRPVáVgS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμy¨sı gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ø]LRi™´s ºdΩxqsVN]¨s I≤T∂uy ™´sáxqs NSLji¯NRPVáՋ[ 1,119 ™´sVLiμj∂  ¡≤U∂≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡V øR¡μR∂V™´soNRPV μR∂WLRiLigS D©yıLRi¨s gRiVLjiÚLiøyLRiV. ≠dsLjiNTP øR¡μR∂V™´so @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂LigS A∏R∂W ˙FyLiªyáՋ[¨s  ¡…Ì‘¡cá ™´sμÙR∂ 13≠sμy˘ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂LjiNUP ≠sμR∂˘ @Liμj∂Liøyá©´sıÆμ∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áORPQ ˘™´sV¨s —¡©yıLRiLi ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘μ≥j∂NSLji ˙xmsNS£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. I≤T∂uy ªRΩLRigRiªRΩVáNRPV @¨sı ≠sμ≥yáVgS xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂Li¿¡ ¨sLRiLiªRΩLRiLi ≠sμy˘ ZNP[Li˙μyáV N]©´srylgi[ ≠sμ≥R∂LigS NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji ™´sWªRΩXÀÿxtsQ @LiVV©´s I≤T∂uyÕ‹[Æ©s[ ≠sμR∂˘©´sV À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV 36™´sVLiμj∂ ≠sμy˘™´sáLi…‘¡L˝Ri©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. μk∂Liª][Fy»¡Vc ™´sVμ≥R∂˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi NRPW≤y A zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVLjiLiªRΩ Dªy=x§¶¶¶LigS zmsÃ˝¡Ã¡V  ¡≤T∂NTP |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xmsoxqsÚNSáV, xmsáNRPáV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. B»¡VcNRP  ¡…Ì‘¡cá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ≠sμR∂˘NRPV NS™´sázqs©´s ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV N][LRi≤R∂Liª][ A Æ™s[VLRiNRPV ™yLRiV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ HμR∂V ªRΩLRigRiªRΩVá ™´sLRiNRPV ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV.A ≠sμ≥R∂LigSÆ©s[ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[  ¡≤U∂≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ™yLji ™´sWªRΩXÀÿxtsQÕ‹[ ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡≤U∂≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂Õ‹[ DLiÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ™´sáxqs NSLji¯NRPVá zmsÃ˝¡Ã¡©´sV @ORPQLS xqsV˘Ã¡VgS ºdΩLjiËμj∂μÙyáƩs[ @μ≥j∂NSLRiVá xqsLiNRPáˆLi áORPQ ˘ryμ≥R∂©´s μj∂aRPgS rygRiV ª][Liμj∂. xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ø][¤…¡[ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV  ¡≤T∂¨s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs ™yLji ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQÕ‹[Æ©s[ ≠sμy˘ À‹[μ≥R∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s ™´sxqsºΩ NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][ ¿¡©yıLRiVáNRPV øR¡μR∂V™´so ¬ø¡zmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sáxqs NSLji¯NRPVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiV.


dü+‘Y s¡$<ëdt düy˚Tàfi¯HêìøÏ düTUŸ<˚yédæ+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 düTes¡íyês¡Ô: ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡$Tø£ÿ&É »s¡T>∑qTqï dü+‘Y s¡$<ëdt Ä<Ûë´‹àø£ düy˚Tàfi¯HêìøÏ bÕ|t >±j·T≈£î&ÉT düTUŸ<˚yédæ+>¥ Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. s¡$<ëdtô|’ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T düTUŸ<˚yédæ+>¥ bÕ≥\T bÕ&ÉqTHêïs¡T. ñ<äj·T+ |ü~qïs¡ >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘=\T‘· >±j·Tì yêDÏ»j·Tsê+ |ü\T ø°s¡Ôq\T Ä\|ækÕÔs¡T. s¡$<ëdt J$‘·+ô|’ ì]à+∫q >∑+≥ ì&ç$>∑\ ∫Á‘êìï Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ sê»qs¡dæ+Vü≤‘√ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T Á|üdü+>±\T ∫es¡>± düTUŸ<˚yédæ+>¥ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘ês¡T.

∫s¡+J$ì ø£*dæq ø£ã&û¶ Áø°&Üø±]DÏ Hê>∑\øÏåà

πs|ü⁄ ÄX¯ es¡ÿs¡¢ #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ‘·–q Áb˛‘ê‡Vü≤+ \_ÛùdÔ ø£ã&û¶˝À eT]+‘·>± sêDÏkÕÔqì ø£ã&û¶ Á|ü|ü+#·ø£|t kÕ~Û+∫q »≥Tº düuÛÑT´sê\T Hê>∑\øÏåà #Ó|æŒ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+ \_Û+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ Hê>∑\øÏåà Çyêfi¯ ø±+Á¬>dt H˚‘· ∫s¡+J$ì Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*dæ+~. ø√#Y, kÕŒq‡s¡¢‘√ ø£*dæ ìyêkÕìøÏ yÓ[¢q Hê>∑\øÏåà bÕe⁄>∑+≥ùd|ü⁄ ø£ã&û¶ Áø°&É |ü]dæú‹ì, düsêÿs¡T yÓ’K]ì Äj·Tq≈£î $e]+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düVü≤ø±s¡+ n+<˚˝≤ #·÷kÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç∫Ãq≥T¢ Hê>∑\øÏåà ‘Ó*|æ+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô ): ÄX¯ es¡ÿs¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 12e ‘˚Bq #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ÄX¯es¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·THé &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.eT+>∑eTà X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ÄX¯ es¡ÿs¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·q+, {Ïm,&çm\T, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ÄX¯ es¡ÿs¡¢≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ÄX¯ es¡ÿs¡T¢ nH˚ø£ Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêï Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ <ës¡TD+ nì nHêïs¡T. #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÄX¯ es¡ÿs¡T¢ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝£ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äy˚T ø√sês¡T.

Ä~yês¡+, 11 e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô

ø£&É|ü, _.eTsƒ¡+, e÷]à 10 , düTes¡íyês¡Ô: ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±e&É+ U≤j·TeTì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J myÓTà˝Ò´ s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. _.eTsƒ¡+ eT+&É\+ C…ø=‘·Ô|ü*¢ øÏ #Ó+~q m<äT›\ düTu≤“¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ç ô|[¢ X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–+~. á ô|[¢øÏ Vü‰»¬s’q Äj·Tq e<Ûä÷es¡T\qT Äos¡«~+#ês¡T. ô|[¢ eTT–+#·T≈£îì ‹]– yÓfi¯ó‘·Tqï düeTj·T+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. øÏs¡DYdüsêÿsY ù|<ä\qT, ¬s’‘·T\qT >±*ø=~˝§+<äì Äs√|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ q–˝Òs¡T |üø£ÿq >∑\ <äTs¡Z>∑T&ç˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ neTàyê] ÄodüT‡\T bı+<ës¡T. Äj·Tq yÓ+≥ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñHêïs¡T.

|ü⁄+E≈£î+≥Tqï ôd’øÏ˝Ÿ ‘·&Éã&ÉT‘·Tqï #ÓsTT´

yÓ’uÛÑe+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T &√˝À‘·‡e, ‘Ób˛Œ‘·‡yê\T

ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î z≥$T uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~

yÓfi¯¢&É+‘√ >∑+|ü >√es¡úHé ‘·q ø±´&ÉsYqT ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝À ìeT>∑ïyÓTÆHês¡T.B+‘√ ‘·q Á|ü#ês¡ CÀs¡TqT ‘·–Z+#·≈£î+&Ü Á|ü‹ #√≥ ø±´&ÉsYô|’ <äèwæº kÕ]düTÔ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T.nsTT‘˚ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ <˚e⁄ì|ü*¢ e<ä› ‘Ósêdü,‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ »]–q ñÁ~ø£Ô‘· ‹]– >∑+|ü≈£î ‘·\ H=|æŒ>± ‘·j·÷s¡T nsTT+~.nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Á|ü#ês¡+˝À bÕ\T |ü+#·T≈£î+≥Tqï eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt z≥T u≤´+≈£îqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêïs¡T.>∑‘· ø=~› s√E\T>± Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï eT +Á‹ ø±+Á¬>dt ø±´&ÉsYqT ˇø£ÿ Á‘ê{Ïô|’øÏ rdüTø=ì

sê˝Òø£b˛‘·THêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT.B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£\es¡+‘√ #ÓsTT´ e÷Á‘·+ ‘·&Éã&ÉT‘·T kÕ>∑T‘·T+<äqï }Vü≤>∑Hê\T ô|<ä›m‘·TÔq $qã&ÉT‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡ bÕغ ø±+Á¬>dt,‘ÓsêkÕ bÕغ\ eT<Ûä´ ñqï Ä~Û|ü‘·´b˛s¡TqT Á|ü‹|üø£åyÓTÆq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·q yÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œø√e&É+˝À dü|òü\eTe⁄‘·Tqï≥T¢ ø£qã&ÉT‘·T+~.B+‘√ ‘·q ôd’øÏ˝Ÿ s√Es√E≈£î |ü⁄+Eø√e&É+‘√ ‘Ó<˚bÕ •_Ûs¡+˝À Äq+<ä+ yÓ\¢&Ée⁄‘·T+~.nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D yê<ä+qT ø±+Á¬>dt,‘Ó<˚bÕ, ‘ÓsêkÕ bÕغ\T eT÷&ÉT ‘·q uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ y˚düT≈£îì ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+‘√ |òü*‘ê\T m≥TyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘êjÓ÷qì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+.

JHêôV’≤‘√..eTsêïd”ø√ ø±e÷¬s&ç¶{ÖHé,e÷#ê¬s&ç¶,e÷]Ã10(düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ne÷j·TTø£\ì ‘Ó\dæ ø±+Á¬>dt bÕغ >∑‘·+ @&ÉTqïs¡ @fi¯ó¢>± Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ edüTÔ+<äì yÓT<äø˘ j·T+|æ $»j·TXÊ+‹ <ä«»yÓT‘êÔs¡T.áy˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ñ|ümìïø£˝À uÛ≤>∑+>± ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥íD+, e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝À s√&é c˛qT ìs¡«Væ≤+∫ Á|üdü+–+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\qT ñ<˚Δ•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T.JHêôV’≤‘√ eTsêïd”ø√....ø£<ä+ø£<ä+ùd ø±+Á¬>dt ø£‘·+ø£s√ nì Væ≤+B˝À ‘·q Á|üdü+>±ìï #˚|ü{Ϻ+~.2004˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ ‘Ósêdü yêe|üøå±\ ≈£L≥$T‘√ n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ#·TÃ≈£îqï ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT e+∫+∫+<äHêïs¡T.n_Ûeè~›,dü+πøåeT+ n+≥T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· @&ÉTqïs¡ @fi¯ó¢>± Á|ü»\≈£î #˚dæ+~ @$T≥ì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T.|ü‹Ô¬s’‘·\T Ä‘·àVü≤‘·´\T,#˚H˚‘· ø±]à≈£î\ Äø£* #êe⁄\T,¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\ ø=s¡‘·,|ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î eT<Û䛑·T <Ûäs¡ ˝Òø£b˛e&Ée÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« + n_Ûeè<ë›

nì Äy˚T Á|ü•ï+#ês¡T.πø+Á<Ûä+˝À _CÒ|æ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|üŒ{Ï qT+&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥TqT n&ÉT¶≈£î+≥T e∫Ã+<ëHêïs¡T.‘Ó\+>±D yê<ä+‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï á ñ|ümìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ y˚Ty˚T ..‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚T q+≥T Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü\ø£≥+ dü]ø±<äHêïs¡T.&çôd+ãsY 9 Á|üø£≥q≈£î eTT+<äT ‘Ó\+>±D sêÁwü+≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïeTqï ‘Ó<˚bÕ bÕغ }dü]yÓ[¢>± s¡+>∑T\T e÷s¡TÑ·÷ Á|üø£≥q ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D sêÁwü @sêŒ≥TqT n&ÉT¶≈£îqï Á|ü<∏äeT X¯Á‘·Te⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D˝À |ü⁄{Ϻq Jeq<ÛäT\qT Ä+Á<Ûä≈£î ˙s¡T eT[¢+∫ ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\ bı≥ºø=&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e«eVü≤]+#·&É+ Ä+Á<Ûä ô|‘·Ô+<ë] ‘·HêìøÏ ì<äs¡Ùq+ nHêïs¡T.>∑˝ŸŒ¤ u≤~‘·T\T≈£î ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔeTì,Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~kÕÔeTqï e÷õ eT+Á‹ wü;“sY n© Ä }ùd m‘·Ô&É+˝Ò<äì $»j·TXÊ+‹ m<˚›e #˚kÕs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwü+ @s¡Œ&ç‘˚ $<ë´s¡Tú\T

Ä‘·àVü≤‘·´\T ñ+&Éeì,#˚H˚‘·,|ü‹Ô ¬s’‘·T\T dü+‘√wü+>± düVü≤Jeq+ ø=qkÕ–kÕÔs¡ì n+<äTπø »s¡T>∑uÀj˚T ñ|ümìïø£˝À¢ ‘Ósêdü bÕغ nuÛÑ´]ú >∑+|ü>√es¡ΔHé n‘·´~Ûø£+>± uÛ≤] yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+∫ ‘Ó\+>±D yê<ëìï &Ûû*¢ <ëø£ $ì|æ+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæs¡dæ˝≤¢ myÓTà˝Ò´,e÷#ê¬s&ç¶ Ç+#êØ® ¬ø.‘êsêø£sêe÷sêe⁄, ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T j·T+õ y˚DT>√bÕ˝Ÿ>ö&é, ‹s¡à˝Ÿ ¬s&ç¶,ø=‘·Ô|ü*¢ eT\¢j·T´,s¡y˚Twt>∑T|üÔ, eTTõ uÀ~›Hé,e÷$Tfi¯¢ s¡y˚Twt,e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eTTkÕÔø˘ VüQùdHé,õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷ø±´ q]‡+\T,sê+¬s&ç¶,ø±e÷¬s&ç¶,e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\˝≤ Hêj·T≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤sTTr>± |üì#˚kÕÔ y˚Tìô|òk˛º Vü‰MT\T HÓs¡y˚s¡TkÕÔ 15q d”m+>± Á|üe÷D+: nœ˝Òwt \ø√ï, e÷]à 10: düôdŒHé‡≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ mes¡H˚ }Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. düe÷CŸyê~ bÕغ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å düe÷y˚X¯+ nœ˝Òwt j·÷<äyéqT @ø£Á^e+>± mqTï≈£î+~. áHÓ\ 15q ‘˚Bq nœ˝Òwt ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. j·T÷|”˝À eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì #˚|ü≥ºqTqï |æqï ej·TdüTÿ&ç>± 38 @fi¯¢ nœ˝Òwt #·]Á‘· düèwæº+#·qTHêïs¡T. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ bÕØºì ˇ+{Ï #˚‘√Ô n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ãq Äj·TqH˚ d”m+>± #˚j·÷\qï bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, H˚‘·\ Á|ü‹bÕ<äq≈£î bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥j·÷<äyé n+^ø£]+#ês¡T. ‘·qj·TT&çøÏ eTTK´eT+Á‹ |ü>±Z\T n|üŒ–+#˚+<äT≈£î ˇ|ü≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ\qT ‘·≥Tºø=ì e÷j·÷e‹ Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑<Ó› ~+|ü&É+˝À ø°\ø£+>± e´eVü≤]+∫q nœ˝ÒwtqT eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì sêÁwüº yê´|üÔ+>± &çe÷+&ÉT yÓ\T¢yÓ‹Ô+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ düe÷y˚X¯yÓTÆq md”Œ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å düe÷y˚X¯+ »]–+~. >∑+≥≈£î ô|’>± kÕ–q düe÷y˚X¯+˝À düe÷CŸyê~ bÕغ n~ÛH˚‘·

eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé eTT<äT›\ ‘·qj·TT&ÉT nœ˝Òwt, ù|s¡TqT bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT n»+U≤Hé Á|ü‹bÕ~+#·>±, •yêbÕ˝Ÿ j·÷<äyé ã\|ü]#ês¡T. yê] Á|ü‹bÕ<äq≈£î yÓTC≤غ myÓTà˝Ò´\T eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. bÕغ yÓTT‘·Ô+ nœ˝Òwt≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#·&ÜìøÏ eT<䛑·T |ü*øÏ‘˚ eTT˝≤j·T+ k˛<äs¡T&ÉT •yébÕ˝Ÿdæ+>¥ j·÷<äyé e÷Á‘·+ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. nsTT‘˚, eTT˝≤j·T+ dü]›#Ó|üŒ&É+‘√ Äj·Tq n+^ø£]+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sê»ø°j·÷˝À¢ dü+#·\q+>± e÷]q p˝…’ 1, 1973˝À »ìà+∫q nœ˝Òwt sê»kÕúHé˝Àì &√˝Ÿ|üPsY˝À $T*≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ë´uÛ≤´dü+ |üP]Ô #˚XÊs¡T. yÓTÆdü÷sY j·T÷ìe]‡{Ï qT+∫ dæ$˝Ÿ mì«sêHéyÓT+{Ÿ Ç+»˙]+>¥ #·~yês¡T. ÄÁùdº*j·÷ j·T÷ìe]‡{° Ä|òt d”&ûï˝À e÷düºsY ÇHé mì«sêHéyÓT+{Ÿ Ç+»˙]+>¥ |üP]Ô #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e∫à j·T÷|”˝À ‘·q ‘·+Á&ç j·TT˝≤j·T+ eTTK´eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À yê≥sY bı\÷´wüHé ÁbÕC…≈£îº\ô|’ |üì #˚XÊs¡T. 27 @fi¯¢ ej·TdüT‡˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À n&ÉT>∑T ô|{≤ºs¡T. ø£HÍCŸ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ m+|æ>± eT÷&ÉTkÕs¡T¢ mìïø£j·÷´s¡T. ;md”Œì >∑<Ó› ~+∫ bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î nœ˝Òwt rÁe+>± ÁX¯$T+#ês¡T. 10øÏ˝ÀMT≥s¡¢ j·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. Ĭsï\¢˝À sêÁwüºyê´|üÔ+>± 800 sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé, e÷]à 10 düTes¡íyês¡Ô: ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î n|ü⁄Œ&˚ z≥$T uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑Ts¡C≤\ eTVü‰<˚e Hêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |ü≥ºD+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À Ä bÕغ H˚‘·\T _mHé sê»dæ+VüQ\T, düTπs+Á<ä≈£îe÷sY, |æ.Hê.ì ‘√ ø£*dæ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡dü‘·´Hêsêj·TD eT<ä´+ e÷|æj·÷ kıeTTà‘√ <äTs¡Vü≤+ø±s¡+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ mìïø£\ |òü*‘ê\T Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ˝À |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 5 sêÁcÕº\˝À »]–q mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eT{Ϻ ø£s¡T#·T≈£îb˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À ñ|ü »s¡T>∑qTqï mìïø£\˝À bÕغøÏ 3 kÕúHê\T mø£ÿ&É ekÕÔjÓ÷ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡dü‘·´Hêsêj·TD, ‘Ó*bÕ\ì ø√sês¡T. ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT @ø£<ë{Ï>± 9 dü+e‘·‡sê\T eTTK´eT+Á‹>± düeTs¡úe+‘·+>± |üì#˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

b˛©dt ø√s¡ºsY‡˝À $yêVü≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ ∫‘·÷Ôs¡T {ÖHé, e÷]à 10 düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝Àì $T≥÷ºs¡T b˛©dt ø√s¡ºsY‡˝À z $yêVæ≤‘· nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ #Ó+~+~. eHé {ÖHé |”mdt b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ÄsYmdt◊>± |üì#˚düTÔqï lsêeTT\T ≈£îe÷s¡T&ÉT sêE m|”mdt|” ø±ìùdºãT˝Ÿ>± ôV’≤<ësêu≤<é˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. HÓ\÷¢s¡T≈£î #Ó+~q kÂ+<äs¡´‘√ sêE≈£î 2010˝À $yêVü≤+ »]–+~. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± M] <ë+|ü‘·´ J$‘·+ düC≤e⁄>±H˚ ñ+~. M]øÏ 11 HÓ\\ bÕ|ü ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ kÂ+<äs¡´ ã+>±s¡T >±E\T <ë]b˛j·÷sTT. ø±>± >∑‘· Ä~yês¡+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ ‹s¡TeT\ lyê] <äs¡ÙHês¡ú+ yÓfi≤¢s¡T. n|ü⁄Œ&ÉT yê] bÕ|ü ñ+>∑s¡+ b˛sTT+~. BìøÏ kÂ+<äs¡´qT n‘·Ô eT+<ä*+∫+~. kÂ+<äs¡´ sêÁ‹ 10 >∑+≥\≈£î ≈£L&Ü Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ≈£L\kÕ>±H˚ e÷{≤¢&ç+~. ø±ì X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yêπs dü]øÏ ñπsdüT≈£îì eTè‹ #Ó+~+~. kÂ+<äs¡´ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.d”◊ mHé düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, Ä<Ûä«s¡´+˝À mdt.◊ lsêeTT&ÉT πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêï&ÉT. ∫‘·÷Ôs¡T ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T ‘·Vü≤dæ˝≤›sY $mdt •e≈£îe÷sY X¯e |ü+#·Hêe÷ #˚XÊs¡T.

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú eTôV≤+<äsY>ö&é $q÷‘·ï Á|ü#ês¡+

ø£<ä+ø£<ä+ùd ø±+Á¬>dt ø£‘·+ø£s√ j·T+|æ.$»j·TXÊ+‹ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): <Ûäs¡à|ü⁄] \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T ÁãVü≤√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ‘Ób˛Œ‘·‡e, &√˝À‘·‡yê\T n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. kÕ«$Tyê] ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\qT ø√H˚{ÏøÏ rdüT≈£îe∫à Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ nq+‘·s¡+ ‘Ób˛Œ‘·‡yêìï, Ä ‘·s¡Tyê‘· ø√H˚{Ï eT+&É|ü+˝À &√˝À‘·‡yêìï uÛÑø£Ô dü+<√Vü≤+ q&ÉTeT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. qs¡ dæ+VüQì <äøÏåD~>±´Á‘· qs¡dæ+VüQì <äøÏåD ~>±´Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\qT kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé rdüT≈£îe∫à Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç~ Çø£ÿ&É ‘·s¡‘·sê\T>± edüTÔq Ä#ês¡+. »–‘ê´\ @mdt|” s¡e÷sêCÒX¯«Ø, <Ûäs¡à|ü⁄] d”◊ eTùV≤+<äsY, |ü\Te⁄s¡T mdt◊\T, H˚‘·\T bÕ˝§Zì |üP»\T #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

e#˚à @&Ü~ ˝À>± ø±+Á¬>dt |ü‘·qs U≤j·T+

‘·>∑Zì ø±s¡T CÀs¡T ìC≤e÷u≤<é,e÷]Ã10(düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|üb˛s¡T˝À ø±s¡TCÀs¡T n+<äT≈£î+≥T+fÒ,ôd’øÏ˝Ÿ e÷Á‘·+ ì<Ûëq+>± |ü⁄+E≈£î+≥T+~.nsTT‘˚ #ÓsTT´ e÷Á‘·+ ‘·&Éã&ÉT‘·T eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+~.ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À düTe÷s¡T 2\ø£å\ 3y˚\ ô|’N\T≈£î z≥T¢ ñ+&É>± n+<äT˝À eTVæ≤fi≤ z≥T¢ \øå± 4y˚\T ñ+&É>± |ü⁄s¡Twüß\ z≥T¢ düTe÷s¡T 99y˚\ z≥¢ ô|’N\T≈£î ñHêïsTT.nsTT‘˚ >∑‘·+˝À düTe÷s¡T 74XÊ‘·+ b˛*+>¥ »s¡T>∑>± {Ï&ç|æ ‘·s¡T|ü⁄q >∑+|ü>√es¡úHé 48y˚\ yÓTC≤غ‘√ ¬>*#ês¡T.nsTT‘˚ ‘Ó˝+>±D ñ<ä´eT H˚|ü‘·´+ ‘Ó<ÓbÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<Ûäu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\ Á|üø£≥q #˚j·Tq+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T ‘·eTTà\T nsTTq b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚dæ ‹]– u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ósêdü rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îì ñ|ümìïø£˝À ¬>\Tbı+<ës¡T.n<˚ <ë]˝À ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘·s¡T|ü⁄q {Ï&ç|æ ø±s¡T¶‘√ ¬>*∫q >∑+|ü>√es¡úHé ‘·q XÊdüqdüuÛÑ´‘ê«ìøÏ , bÕغøÏ sêJHêeT #˚j·T&É+‘√ ‹]– ñ|ümìïø£ nìyês¡´+ nsTT+~.B+‘√ á HÓ\ 18q ñ|ümìïø£˝À uÛ≤>∑+>± b˛*+>¥ ñ+&É≥+‘√ ‘Ósêdü ‘·s¡T|ü⁄q >∑+|ü>√es¡ΔHé Á|ü#ês¡+˝À CÀs¡T ‘·>∑Z&É+˝Ò<äT.nsTT‘˚ ‘Ósêdü ‘·s¡T|ü⁄q >∑‘· mìïø£˝À¢ »Væ≤sêu≤<é m+|æ>± ì\ã&çq j·T÷düT|òtn© á ñ|ümìïø£ Hê{ÏøÏ {Ï&ç|æ bÕغ˝À #˚s¡&É+,‘ÓsêkÕ j·TTe»q $uÛ≤>∑+ ‘·s¡T|ü⁄q ñqï $sƒ¡˝Ÿ>∑T|üÔ ôd’‘·+ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· u≤ãT düeTø£å+˝À á eT<Ûä´H˚ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ

5

Á|ü<Ûëq+>± j·TTe‘·H˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚düTø=ì nœ˝Òwt mìïø£\ e÷ìô|òk˛ºqT s¡÷bı+~+#ês¡T. f…HéÔ, Ç+≥sY bÕdt nsTTq $<ë´s¡Tú\≈£î ˝≤|t{≤|t‡, ìs¡T<√´>∑T\≈£î n\yÓHé‡\T n+~kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. $$<Ûä |ü<∏äø±\‘√ ‘·q yêø£Œ{ÏeT‘·‘√ j·TTe‘·qT Äø£]¸+#·&É+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 403 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î 224 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düe÷CŸyê~ bÕغ ¬>*∫+<ä+fÒ Ä Á¬ø&ç{Ÿ n+‘ê nœ˝Òwt<˚. nœ˝Òwt m+|” |ü~øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ sêJHêe÷ #˚j·TqTHêïs¡T. »dü«+‘Y q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ Äj·Tq nôd+;¢øÏ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. nœ˝Òwt d”m+>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q nq+‘·s¡+ n¬sï˝¢˝À|ü⁄ nôd+;¢øÏ mìïø£ø±yê*. á H˚|ü<∏ä´+˝À •ebÕ˝Ÿ j·÷<äyé ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï »dü«+‘Y q>∑sY qT+∫ b˛{° #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± nœ˝Òwt u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·qTHêïs¡T. |ü<äM uÛ≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·&É+‘√ n‘·´+‘· ∫qï ej·TdüT‡ d”m+>± 38 @fi¯¢ nœ˝Òwt ]ø±s¡T¶ düèwæº+#·qTHêïs¡T. Äj·Tq ø£+fÒ eTT+<äT |æqï ej·TdüT˝À j·T÷|” eTTK´eT+Á‹>± u≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫q yê]˝À e÷j·÷e‹ ì*#ês¡T. ÄyÓT 39 @fi¯¢ ej·TdüT‡˝À d”m+>± mìïø£j·÷´s¡T. Ç|ü&Ü ]ø±s¡T¶qT nœ˝Òwt ã<ä›\T ø=≥ºqTHêïs¡T.

_ø£ÿq÷sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé˝Àì _ø£ÿq÷sY eT+&É\+˝À X¯ìyês¡+ »+>∑+|ü*¢, ô|<ä›eT˝≤¢¬s&ç¶, ãkÕ«|üPsY, u≤–]Ô|ü*¢, \øÏåà<˚yé|ü*¢, sêy˚TX¯«sY|ü*¢ |ü\T Á>±e÷\˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú ø=&çbÕ´ø£ eTùV≤+<äsY>ö&é $q÷‘·ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq≈£î eT+>∑\Vü≤s¡‘·T\‘√ uÀHê\‘√ |òüTq+>±kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.Äj·÷ Á>±e÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Ä<ä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D <ä+&√s¡ Ä<ä«s¡´+˝À #˚sês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq Äj·÷ Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç–‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. mø£ÿ&É #·÷∫q Á‘ê>∑T˙s¡T, |æ+#·Hé\T sêe&É+˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|æ+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± H˚qT Á|ü»\ ùde≈£îì>± |üì#˚kÕÔ, ø=ã“]ø±j·T >∑Ts¡TÔπø ‘·eT neT÷\´yÓTÆq z≥T y˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘·qqT ¬>*ùdÔ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì, Á|ü»\ nekÕsê\ìï rs¡TkÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTÔ\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T qs¡‡j·T´, s¡$, Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚&ÉT {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT sêø£ <√eTø=+&É, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ñô|ìïø£\ dü+<äs¡“+>± ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕ]º H˚‘· #·+Á<äu≤ãT s√&éc˛ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ e÷õ eT+Á‹ eT+&ÉeyÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ]º n~ÛH˚‘· |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± _ø£ÿq÷sY eT+&É\+ ãkÕ«|üPsY Á>±eT+ qT+&ç ÁbÕs¡+_düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. _ø£ÿq÷s¡T qT+&ç <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä uÒdæø˘ qT+&ç |ü\T>∑&ɶ, >∑&ç, e÷s¡ÿ+&˚j·T <˚ekÕúq+, Á>±|ü+#êj·T‹ es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m\TŒ>=+&É mø˘‡ s√&é qT+&ç |òüØ<éù|{Ÿ, e÷#ê¬s&ç¶, ø±¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À ñ|ü mìïø£˝À u≤>∑+>± {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ì≥Tº y˚iT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT n~Ûø£ yÓTC≤]‘√ ¬>*|æ+#·Tø√dü+ Äj·Tq á s√&ɸz ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷düT|òtn©, $õ>ö&é, XÀuÛ≤sêDÏ, eT<äHéyÓ÷Vü≤Hésêe⁄, sêCÒX¯«sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áHÓ\ 15q _ÄsY n+uÒ<äÿsY Á|üy˚X¯|üÁ‘ê\ ∫e] >∑&ÉTe⁄ <√eTø=+&É, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô) : &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY zô|Hé j·TTìe]‡{Ï Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ ;@, _md”‡, ;ø±+˝À Á|üy˚X¯ |üÁ‘ê\qT á HÓ\ 15qT es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ ‘˚~>± Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ düº&ç ôd+≥sY ø√Ä]¶H˚≥sY n+»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<∏äeT, ~«rj·T ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\T mÁ|æ˝Ÿ 30 qT+∫ y˚T 19 es¡≈£î n+<äT≈£î>±qT ∫e] ‘˚~>± ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> _mdæ‡ ~«rj·T, ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕøϺø£˝Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\T y˚T 31 es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« &çÁ– ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.

sêJHêe÷ #˚dæq yê]øÏ eT<䛑·T`C…mdæ.. <√eTø=+&É, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&綽À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ&É\+fÒ sê»ø°j·T dü+πøåeT+ düèwæº+∫ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó\+>±D C…mdæ nìï bÕغ\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. ø£Ø+ eTs¡D≤q+‘·s¡+ »]–q |ü]D≤e÷\ e\¢ Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düT≈£îqï >∑+|ü>√es¡úHé ‘·q |ü<ä$øÏ ‘·q bÕغøÏ sêõHêeT #˚dæq $wüj·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡TÔ≈£î‘Ó#·TÃø√yê*.‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T, m+m˝Ÿm\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêõHêeT #˚j·Tì yês¡T, Á|üdüTÔ‘·+ yÓTy˚T ‘Ó\+>±D yê<äT\eTì Á|ü»\qT ‘·|ü<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡T.‘·|ü&ÉT sêõHêeT\T #˚dæq Hêj·T≈£î\≈£î á ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·–q ãT~› #˚|üŒ&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡T.>∑+|ü>√es¡úHé C…mdæ ã\|ü]∫q nuÛÑ´]ú ñ|ü mìïø£˝À¢ b˛{Ï #˚düTÔHêï $wüj·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑eTì+#ê\ì, sêõHêeT #˚dæq yê]øÏ C…mdæ eT<䛑·T ñ+≥T+<äì eTs√kÕ] Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À C…mdæ ø£˙«qsY »>∑Hêï‘·+, ø±´‘·+ dæ~›sêeTT\T, l<äsY, q+<äs¡y˚Twt, >∑»®\ _ø£å|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


6

@©´sVgRiVfl·LigS ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡ ≤R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS zqs.zqs.L][≤ÔR∂V ¨sLS¯flÿ¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms }msLjiı Æ™sLiNRP˙…ÿ™´sV∏R∂V˘ ™´sV¿¡÷d¡x ms»¡ıLi 38 ™yLÌRiV ¤…¡LixmsoÕfi ™yLÔRiV NSá¨dsÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi xqsV™´sWLRiV 4 áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı 3 Æ™sV»¡Õfi L][≤˝R∂NRPV aRPLi≈¡VrÛyxms©´s ¬ø¡[zqs ¨sLS¯fl· xms©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ 48 ™´s™yLÔRiVÕ‹[ xqsVLiμR∂L`iÕÿÕfi BLi…”¡ ™´sμÙR∂ 3 áORPQá LRiWFy∏R∂Váª][ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı zqs.zqs. L][≤ÔR∂V ¨sLS¯fl· xms©´sVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms ©y¨s xmsp«ÿμj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¤…¡LixmsoÕfi NSá¨ds ªRΩμj∂ªRΩLRi NSá¨dsáՋ[ ™´sW“¡

ø±\˙˝À¢ Á|üD[ø±ã<äΔ+>± s√&ÉT¢ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ™´sWLjiË 10 : }msμR∂, ™´sVμR∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡V ¨s™´szqsLi¬ø¡[ NSá¨dsáՋ[ D©´sı L][≤˝R∂V ˙xmsflÿ◊¡NS ¡μÙR∂LigS @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiøR¡≤R∂iLi «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms }msLjiı Æ™sLiNRP˙…ÿ™´sV∏R∂V˘ @©yıLRiV. Æ™s[gRiLigS |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLiÕ‹[ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS zqsÆ™sV¯Li»¡V L][≤˝R∂V ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xqsVNRPV ©yı™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xms»Ì¡fl·Li Õ‹[ μyμyxmso 85 aSªRΩLi zqs.zqs.L][≤˝R∂V ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[ry™´sV©´sı

@LiøR¡©yNRPV ™´søyË™´sV©yıLRiV. BLiNS ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s L][≤˝R∂V G\Æ™sV©y DLi¤…¡[ ™y…”¡¨sNRPW≤y Æ™sV»¡ÕfiL][≤˝R∂VgS gS¨s ™´sVLji BªRΩLRi LRiNRPLigSgS¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV r¢NRPLRi˘™´sªRΩLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi F°LÌRiV ¨sLS¯fl·Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯ NRPLiª][ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ N]ªRΩÚNSá¨dsáV GLRiˆ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s BŒœ¡˛¨sLS¯fl·Li Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS «¡LRigRiVøR¡V©´sıμR∂¨s ™´sV¿¡÷d¡ xms»¡ıLi xms»Ì¡fl·Li |msLRiVgRiVªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘ ¨sLS¯fl·Li Æ™s[gS¨sNTP

Ä~yês¡+, 11 e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô

ÄÁbÕ+‘·+ eTs√ >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ |òüT≥q>± #·]Á‘·˝À ì*∫+~. üdü+|òüT≥qô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T...! Hê>√˝Ÿ düMT|ü+˝Àì kÕsTT q>∑sY ø±\˙˝À >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ìyêdü+ ñ+≥Tqï áuÛÑ÷$T ô|’ Ç|üŒ{Ïπø $yê<ä+ q&ÉTdüTÔ+<äH˚~ düe÷ #ês¡+. nsTT‘˚ >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± Çø£ÿ&˚ ìyêdü+ ñ+≥÷... q>∑s¡+˝À ∫qï ∫‘·ø£ ø±]à≈£î\T>± |üì#˚dü÷Ô bı≥º b˛düT≈£î+≥T HêïeTì u≤~Û‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç+ø± Ä<ÛësY ø±s¡T¶‘√ bÕ≥T, z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤ΔsY‘√ |ü\T |ü{≤º\T |ü+|æD° ≈£L&Ü »]>±j·Tì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ áÁbÕ+‘·+ ø=+<ä] Áô|’y˚≥T e´≈£î Ô\≈£î #Ó+~q<˚ Á|ü#ês¡+ $ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É ìyêdü+ ñ+≥÷qï yês¡T e÷Á‘·+... Çø£ÿ&É qT+∫ ø£~˝Ò~ ˝Ò<äì... Çø£ÿ&ÉH˚ ìyêdü+ ñ+{≤eTì |ü\Te÷s¡T¢ Ä+<√fi¯q\T ≈£L&Ü #˚XÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T M]ì Çø£ÿ&ç qT+∫ |ü+|æ+# ·&ÜìøÏ ø±yê\H˚ >∑T&çdüT\≈£î ì|üŒ+{Ï+#ês¡H˚ nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT...! Á|üe÷<ä düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+∫q m+|” düπs« dü‘·´Hêsêj·TD: Hê>√\T ÁbÕ+‘·+˝Àì kÕsTT q>∑sY˝À >∑T&çôd\T <ä>∑›yÓTÆHêj·TH˚ düe÷#ês¡+

n+<ä&É+‘√ m+|” düπs« dü‘·´Hêsêj·TD VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä ]Ù+∫...u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. ádü+ <äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q u≤*ø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.◊<äT ˝ø£å\T mø˘‡Áπ>wæj·÷ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡‘êeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± kÕsTTq>∑sY |òüT≥q u≤~Û‘·T\ ˇø=ÿø£ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.\ø£å Çyê«\Hêïs¡T. dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#ê+: dü+|òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+∫q ôd’ãsêu≤<é ø£$TwüqsY <ë«sêø£ ‹s¡TeT\sêe⁄ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... Ç|üŒ{Ï es¡¬ø’‘˚ dü+|òüT≥≈£î dü+ã+ ~Û+∫ m˝≤+{Ï Ä<Ûës¡˝Ò¢eHêïs¡T. πøe\+ cÕºsYº düs¡÷´{Ÿ‘√H˚ >∑T&çôd˝À¢ ñqï $T˙ >±´dt

bÕ\eT÷s¡T˝À Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T H˚‘·\ sêø£‘√ |ü˝…¢˝À¢ dü+<ä&ç ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 10: Fyá™´sVWLRiV aRP¨s™yLRiLi x§¶‹[lLiºΩÚLiμj∂.. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiª][ ™´sWL][¯gjiLiμj∂.. ˙xms™´sVV≈¡Vá LSNRPª][ xqsLiμR∂≤T∂gS ™´sWLjiLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ gRi≤R∂VÆ™s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ F°…ÿF°…‘¡gS ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ™´sVx§¶¶¶  ¡WÀfi©´sgRiL`i, N]Õ˝ÿxmspL`i, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[  ¡LjiÕ‹[ D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV ˙xmsøyLRiLi ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms™´sVV≈¡Vá LSNRPª][ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi aRP¨s™yLRiLi xqsLiμR∂≤T∂gS ™´sWLjiLiμj∂. @xmsˆ…”¡μyNS FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS.. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂W FyLÌkiá @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂, Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Õ‹[N`PxqsªyÚ @À≥œ¡˘LÛji g_£qs Æ™sWz§¶¶¶©´sVμÙk∂©±s ªRΩLRixmnsQo©´s ¤«¡[{ms ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. L][≤`∂ u°Ã¡ª][ Fy»¡V BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLjigji J»˝¡V @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS æªΩáLigSfl·NRPV Õ‹[N`PxqsªyÚ xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡©´sı LSuÌy˚áª][Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, ry™´sVLRixqs˘Q\Æ™sV©´s xmsLjiuy‰LRiLiª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[ Õ‹[N`PxqsªyÚ ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ @™´sW∏R∂VNRPªy*¨sı AxqsLS ¬ø¡[xqsVN]¨s FyLÌkiáV ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV  ¡÷¡ xmsaRPV™´soá©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. FyLÌkiáV LS«¡NUP∏R∂V FsμR∂VgRiVμR∂á N][xqsLi DμR∂˘™´sW¨sı ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s xmsL][ORPQLigS …‘¡AL`iFs£qs©´sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VÕ‹[ LSμÙyLiªRΩLi LSNRPW≤R∂μR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. Fs¨sıNRPáLi¤…¡[ N][Õÿx§¶¶¶Ã¡Li, ≤R∂ ¡V˜ xmsLizmsfl‘· gRiVLRiVÚNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BNRP, ’d¡¤«¡[{ms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ NRPW≤y aRP¨s™yLRiLi ™´sVx§¶¶¶  ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´s Æ™sLi»¡ {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ  ¡Li≤yLRiV

μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V NRPW≤y ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji π∏∂V©´sıLi $¨s™yxqslLi≤ÔT∂¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s J»¡L˝RiNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sV»Ì¡VgRi≤ÔR∂ ™´sVLi≤R∂ áLiÕ‹[¨s xmsáV˙gS™´sWÕ˝‹[ BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLjigji ’d¡¤«¡[{ms J»˝¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ’d¡¤«¡[{ms NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. 2014Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s.. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s 100 L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ F°LS≤R∂VªRΩV©´sıμj∂ ªyÆ™s[V©´s¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji B˙ ¡{§¶¶¶Li NRPW≤y ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi…fiª][ A∏R∂V©´s ˙xmsøyLS¨sı N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. BNRP, N]Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[©´sW ˙xmsøyLRiLi «‹[LRiLiμR∂VNRPVLiμj∂. …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi Æ™sVVªRΩÚLi øR¡V¤…Ì¡[aSLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ NRPW≤y ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. BNRP, A∏R∂V©´s ªRΩLRixmnsQo©´s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]xmsˆVá CaRP*L`i, æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRP≠sªRΩ aRP¨s™yLRiLi ™´sVV™´sV¯ LRiLigS ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. N]Õ˝ÿxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s r°™´sVbPá, ™´sV¤Õ˝¡[aRP*LRiLi, LSLixmsoLRiLiáՋ[ N]xmsˆVá CaRP*L`i BLi…”¡Li…”¡NUP Æ™s◊˝¡ æªΩáLigSfl· A™´saRP˘NRPªRΩ©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qsNRPV J»¡V Æ™s[∏R∂VNRPVLi¤…¡[.. {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠dsxms©´sgRiLi≤˝R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRP≠sªRΩ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV À‹»Ì¡V |ms≤R∂VªRΩW J»˝¡V @≤T∂gSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá Fyá©´sÕ‹[ «¡Ljigji©´s @©y˘ ∏R∂W¨sı FsºΩÚøR¡WxmsoªRΩW NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{msáV A≤R∂VªRΩV©´sı μ]LigRi ©y»¡NS¨sı J»¡L˝RiNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPVá©´sV AÆ™sV zmsáVxmso¨søyËLRiV. BNRP, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[ ©ygRiLi x§¶¶¶™y N]©´srygRiVª][Liμj∂. …‘¡AL`iFs£qs ™´sVμÙR∂ ªRΩVª][ A∏R∂V©´s ™´sVV™´sV¯LRiLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qsá NRPxms»¡ ©y»¡NS¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjixqsWÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

n&ÉT>∑&ÉT>∑THê eTVæ≤fi¯\≈£î $eπøå ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ™´sWLjiË 10: ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ LSfl”·xqsVÚ©yı ªRΩxmsˆ¨s ≠s™´sORPQ. @ºΩ™´sáV @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y ˙xmsºΩÀ≥œ¡ ¨sLRiWzmsLiøR¡V NRPVLi»¡Vc©yı xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ªRΩgji©´s gRiVLjiÚLixmso á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷Ê¡r°ÚLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ @ORPQLSxqs˘ªRΩ, «¡©yÀ≥ÿ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW ªRΩgÊjiF° ª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ «¡©yÀ≥ÿÕ‹[ 50 aSªRΩLi D©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @ORPQLSxqs˘ªRΩÕ‹[ 38 aSªRΩÆ™s[V DLi≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. gRi»Ì¡Vc ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ @ªRΩ˘Ã¡ˆLigS 11 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ ™s[V ™´sVz§¶¶¶Œÿ @ORPQLSxqs˘ªRΩ DLiμR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ ºdΩ˙™´sªRΩ @LÛRi™´sV™´so ª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ 52Æ™s[á xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙gRiWxmsoáV, 22 Æ™s[á ˙gS™´sV xqs™´sW≈¡˘ ˙gRiWxmsoáV, 64 ™´sVLi≤R∂á ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡Õ‹[ 5áORPQá 70Æ™s[á ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. LRiW. 368 N][»˝¡ F~μR∂Vxmso Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ xmsoLRiVxtsváNRPV xqsLjixqs™´sW©´sLigS {qsÚQ˚á©´sV g_LRi≠sLi¬ø¡[ L][«¡ŸÃ¡V LS™y÷¡. øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Ã¡Õ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV 50 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LRiVªRΩW B…‘¡™´sá Æ™sVFy¯ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP 40Æ™s[á F°xqÌsÕfi NSLÔRiVáV xmsLizmsLiøyLRiV.˙xmsºΩ Æ™sLiVV˘ ™´sVLiμj∂ xmsoLRiVxtsváNRPV 933 ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. xms»Ì¡flÿáV, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyáV ¿¡™´sLjiNTP FyhRiaSáՋ[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂ r¢NRPLRi˘Li xqsLjigÊS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘ á©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™s[μj∂NRPá\|ms ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ™´sV•¶¶¶LSfl·VáVgS @’≥¡™´sLÒjiLi ¬ø¡[ FyáNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ NRP¨dsxqs @™´sxqsLSá©´sV ºdΩLRiË ≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™yLRiV LS«¡NUP∏R∂V xmsμR∂™´soáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı, ™yLji À≥œ¡LRiÚ¤Õ¡[ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li ¬ø¡ÕÿLiVVxqsVÚ©´sı»˝¡Vc AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LS«¡NUP∏R∂W Õ˝‹[NTP LS™´s≤R∂Æ™s[V ªRΩNRPV‰™´s. ™´s¿¡Ë©y rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáZNP[ xmsLji≠sV ªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V NRPV»¡VLi ¡ Æ©s[xms¥R∂˘Li D©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ áZNP[ @™´sNSaSÕ‹xqsVÚ©yıLiVV. AxqsNTPÚ, @L>RiªRΩ D©yı øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¨sLSμR∂LRifl·NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ @ORPQLSxqs˘ ªRΩ©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRi™´sVVLiμj∂. ryμ≥j∂NSLRiªRΩ N][xqsLi

ôV’≤<äsêu≤<é

<äX¯\yê]>± ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T ø£+|üP´≥Øø£s¡D

ã‘·T≈£î ãT–Z s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ <äTs¡È≥q qT+∫ u≤~Û‘·T\T ‘˚s¡Tø√ø£eTT+<˚... eTs√kÕ] n–ïøÏ ù|<äyê&ç J$‘·+ ã˝…’+~. q>∑s¡ Á|ü»\T Ä $cÕ<Ûëìï eT]∫b˛ø£ eTT+<˚... cÕsYº düs¡÷ÿ´{Ÿ s¡÷|ü+ ˝À eTs√ $cÕ<ä+ ì+|æ+~. X¯¯ìyês¡+ Hê >√˝Ÿ düMT|ü+˝Àì kÕsTTq>∑sY ø±\˙˝À <ë <ë|ü⁄ 300 ô|’>± >∑T&çôd\T ø±* ã÷&ç<Ó’ HêsTT. eT+≥\T #˚\πs>∑&É+‘√ dü+<Ûä´(9) düJe <äVü≤qyÓTÆ+~. |ü\Te⁄s¡T ø£åÁ‘·>±Á‘·T\qT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. kÕsTTq>∑sY˝À >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± düTe÷s¡T Hê\T>∑T mø£sê\ düú\+˝À <ë<ë|ü⁄ 600 >∑T&çôd˝À¢ ≈£î≥T+ u≤ \T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ 3.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À cÕsYº düs¡÷´{Ÿ‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ düe÷ #ês¡+. B+‘√ >∑T&çôd˝À¢ ñqï <ë<ë|ü⁄ 50 dæ*+&És¡¢≈£î ô|’>± ù|\&É+‘√ eT+≥\T #Ó\ πs>±sTT. eT+≥\≈£î ‘√&ÉT >±* ≈£L&Ü ‘√&Ée«&É+‘√ ø=~› ø£åD≤˝À¢H˚ >∑T&çôd\T ã÷&ç<Ó’HêsTT. B+‘√ u≤~Û‘·T\ Äs¡ÔHê<ë\‘√ ÄÁbÕ+‘·+ e÷s√à–+~. kÕj·T+ #˚j·T+&ç... ø±bÕ&É+≥÷ yês¡T #˚dæq πøø£\T... >±˝À¢ ø£*b˛j·÷sTT. n+‘ê nsTTHê ‘·sê«‘· X¯sê e÷eT÷\T nqïfÒº... kÕúìø£ H˚‘·\ |üsêeT s¡Ù\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T kÕqTuÛÑ÷‘·T\‘√....

™´sVLi˙ºΩ ™´sLRi˘Ã¡V }msLji¯ NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚgSLRiV aSxqsxqsxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©´sıxmsˆV≤R∂V }msμR∂áNRPV BŒœ¡˛ xqÛsÕÿá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryLRi¨s À≥œ¡W™´sVVáV xmsÃ˝¡LigS DLi≤R∂»¡Li ™´sá©´s Æ™sVLRiNRP ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ™´sVVLiμR∂V Æ™sV»¡Õfi L][≤˝R∂V Æ™s[zqs ªRΩμR∂©´sLiμR∂LRiLi zqsÆ™sV¯Li»˝¡V L][≤˝R∂VgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V 2 xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ ™´sVLji¨sı ¨sμ≥R∂VáV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ¡LiμR∂LRiV xms»Ì¡flÿ¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiøR¡≤y¨sNTP ªRΩ©´s aS∏R∂VaRPNRPVÚá NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ™´sV¨s=Fyá…‘¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, @Õÿlgi[ xmsoLRiFyáNRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVz§¶¶¶μ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂áNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms }msLjiı Æ™sLiNRP˙…ÿ™´sV∏R∂V˘ NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[ryLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂VªRΩV©´sı xms¥R∂NSáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ¬ø¡[lLi[Õÿ @μ≥j∂ NSLRiVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Ã¡Õ‹[ 50 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV NRP÷¡ˆLiøy÷¡.Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s N][…ÿ À≥œ¡LkiÚ N][xqsÆ™s[V NSNRPVLi≤y ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sV©´sxqsWˆÈQ LjiÚgS @™´sNSaRP≠sV™y*÷¡. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xmsμR∂™´soÕ˝‹[ DLi¤…¡[ À≥œ¡LRiÚáV @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡ÕÿLiVVLi¬ø¡[ L][«¡ŸÃ¡V F°™y÷¡. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV @™´sNSaRPLi ™´s}qsÚ øR¡NRP‰gS LSfl”· ryÚLRiV. Æ©s[©´sV «¡≤U∂ˆ \¬ø¡LRi¯©±sgS •¶¶¶«¡\lLi©´s Æ™sVVμR∂…”¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ N]LiªRΩ À≥œ¡∏R∂Vxms≤Ôy, ªRΩLS*ªRΩ A xmsμR∂≠sNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aS©´s©´sı xqsLiªRΩXzmsÚ ≠sVgji÷¡Liμj∂. ˙xmsºΩ FyhRiaSáՋ[ Àÿ÷¡NRPáNRPV ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ¨sLji¯Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ @©´sVN][NRPVLi≤y @™´sNSaRPLi á’≥¡Li¿¡©y ˙xms«ÿ}qs™´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @μR∂XxtÌsQLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV }msL]‰©yıLRiV. }qs*øR¡ËÈ©´sV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V \Æ©sºΩNRP ≠sáV™´sáV Fy…”¡Liøy÷¡. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ }qs*øR¡ËÈ©´sV μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂V. xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´s}qsÚ \Æμ≥∂LRi˘LigS FsμR∂VL][‰™y¤Õ¡[ ªRΩFyˆ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤]μR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡Æ™s[V @©´sı À≥ÿ™´s©´s DLi ≤]μÙR∂V. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV NRPWªRΩVŒœ¡˛ xms»˝¡ }qsıx§¶¶¶LigS DLi»¡W ™yLjiNTP }qs*øR¡ËÈ B™y*÷¡. ≤U∂Fs{qsˆ z§¶¶¶™´sV™´sºΩ xqs™´sVxqs˘©´sV øR¡Wzqs À≥œ¡∏R∂Vxms≤]μÙR∂V @¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ NSLi˙lgi£qs —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVLSáV @LRiVflÿLS™´sV©±s g_≤`∂, @©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @¨sı LRiLigSáՋ[ LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´s}qsÚ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂NRPVLi≤y FsμR∂VL]‰Æ©s[ \Æμ≥∂LRi˘Li DLi≤y÷¡. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LSxtÌsQ˚xmsºΩ rÛyLiVVNTP Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiLi¤…¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ aRPNTPÚ GFy…”¡μ][ @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. xmsoLRiVxtsváNRPV xqs™´sW©´sLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LSfl”·LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRP xqsx§¶¶¶©´sLiª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡V NRPVLi…ÿLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWμj∂Liøy÷¡. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#¤Õ¡[ Æμ∂[aS¨sNTP AaS«‹[˘ªRΩVáV. Æ™sVFy¯ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 50Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VN]¿¡Ë©´s ™yLjiNRPLiªy xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂Li¿¡, ™yŒœ¡˛ NSŒœ¡˛≠dsVμR∂ ™yŒœ¡ß˛ ¨sá ¡Æ≤∂[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ ¨sryÚ™´sV©yıLRiV.

dæ*+&És¡T¢ ù|\&É+‘√ Á|üe÷<ä+ dü+ã+ $+∫<äH˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïes¡¬ø’‘˚ dü+|òüT ≥q≈£î u≤<Ûä´\T>± me«]ì nqTe÷ì+ #·˝Ò<äHêïs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ <ëØ rdæq n+XÊ\qT $#ê]düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄qsêyêdü+: ø£˝…ø£ºsY |òüTÀs¡ n–ï Á|üe÷<ä+‘√ ø±*b˛sTTq Çfi¯fl≈£î s¡÷. 8y˚\T #=|ü⁄Œq |ü]Vü‰s¡+ n+~+#· qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~Hêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+ #ês¡T. u≤~Û‘·T\≈£î n~Ûø±s¡T\T kÕúìø£ ø£eT÷´ì{° Vü‰\T˝À ‘ê‘êÿ*ø£ |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#ês¡T. n–ï Á|üe÷<ä+˝À ÁbÕD≤\T ø√˝§ŒsTTq u≤*ø£ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷. 1.50 \ø£å\T |ü]Vü‰s¡+ Çe«qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó* bÕs¡T.

>√&É ≈£L* q\T>∑T] eTè‹ ¨s«ÿ™s´ WÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 10: ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ |mnsWLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. BLi…”¡ ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi xmso©yμR∂VáV ºdΩxqsVÚLi≤R∂gS xmsNRP‰Æ©s[ D©´sı g][≤R∂ NRPW÷¡ ©´sáVgRiVLRiV NRPW÷d¡Ã¡V μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[¨s NRP÷d¡Õfi™y≤T∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. NRPW÷d¡Ã¡V xmso©yμR∂VáV ºdΩxqsVÚLi≤R∂gS xmsNRP‰Æ©s[ D©´sı xmsoLSªRΩ©´s g][≤R∂ INRP‰ryLjigS NRPW÷¡F°LiVVLiμj∂. NTPLiμR∂ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLji\|ms xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ ©´sáVgRiVLRiV NRPW÷d¡Ã¡V bPμ≥j∂ÕÿÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰N]¨s μR∂VLRi¯ LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™´sVL][™´s˘QQNTPÚ¨s @NRP‰Æ≤∂[ D©´sı ™´sVLjiN]LiªRΩ™´sVLiμj∂¨s LRiOTPQLiøyLRiV. A∏R∂V©´sVı CaRP*LRi∏R∂V˘gS gRiVLjiÚLi øyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li øyLRiV. gRiVLRiVÚáV gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ≠s©´sVN]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ÷¡LigRi™´sV¯NRP‰xms÷˝¡ ªRΩLi≤yNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsμR∂¯, \¬ø¡ªRΩ©´s˘, Æ™sLiNRP»¡™´sV¯, LSfl”·Ã¡VgS gRiVLjiÚLi øyLRiV. xqsLixmnsV»¡©´s ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVNRPV©´sı NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sLRi˙xmsryμ`∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ @NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV ©yıLRiV. Fs{qsˆ LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ NRPW≤y @NRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë xmsLjizqÛsªRΩVáV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLRiLiªy F~»Ì¡NRPW…”¡N][xqsLi BNRP‰≤R∂NRPV ™´sáxqs ™´søyËLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı F°÷d¡ xqsVáV ≠søyLRifl· ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVXªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi B™y*á¨s ª][…”¡ NRPW÷d¡Ã¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ™´sWLjiË 10: LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s N][LÌRiVá©´sV μR∂aRPá ™yLkigS NRPLixmsp˘»¡LkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂¨s, Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRPÕ‹[ NRPXuÒy—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ©´sLiμj∂gS™´sV, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ gRiá N][LÌRiV LjiNSLÔRiVá©´sV xmspLjiÚgS NRPLixmsp˘»¡LkiNRPLjiLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ «¡zqÌs£qs AL`i LS™´sVøR¡Li˙μyl Li≤ÔT∂ @©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı «¡Ÿ≤U∂ztsQ∏R∂VÕfi Æ™sÀfi\|qs…fi ™´sá©´s ˙xms«¡Ã¡V, ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV NRPOTPQμyLRiVáV, F°÷d¡xqsV, lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV ZNP[xqsVáV GzqÛsºΩÕ‹[ D©yıLiVV. GL][«¡Ÿ GZNP[xqsVáV zmsáVryÚLRiV, Fsxmsˆ…”¡NTP ™yLiVVμy Æ™s[ryLRiV, ™yLiVVμyáNRPV gRiá NSLRiflÿáV, ryORPVá ≠søyLRifl· «¡LjigjiLiμy ¤Õ¡[μy GLiºdΩLRiVˆ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂ ™´sLi…”¡ ≠s™´sLSáª][ NRPW≤T∂©´s xmspLjiÚ xqs™´sWøyLS¨sı Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLRiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V, ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV NRPOTPQμyLRiVáV N][LÌRiV ZNP[xqsVá zqÛsºΩgRi ªRΩVá xqs™´sWøyLS¨sı «¡≤ÍT∂Æ™sVLi…fiá©´sV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V «¡Ÿ≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[ æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ r¢NRPLRi˘Li ªRΩ*LRiÕ‹[ LS©´sV©´sıμR∂¨s NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ «¡zqÌs£qs AL`i LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi ™´sVμ≥y˘ x§¶¶¶ıLi —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ «¡zqÌs£qs LS™´sVLiøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ xms˙ºΩNS ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ≠sμ≥y©´sLi ™´sá©´s Æ™sV—¡}qÌs˚…fi, xqsÀfiN][LÌRiV, —¡Õ˝ÿ N][LÌRiVá xms¨s ºdΩLRiV©´sV \|§¶¶¶N][LÌRiV ™yLRiV ™´sW¨s»¡L`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ryμR∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sW˘©´sV™´sÕfigS D©´sı \Æ≤∂Lki ≠sμ≥y©´sLi rÛy©´sLiÕ‹[ NRPLixmsp˘»¡L`iÕ‹[ \Æ≤∂Lki©´sV F~LiμR∂VxmsLRiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. NRPLixmsp˘»¡L`i @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[¨s ˙xms«¡Ã¡ r¢NRPLS˘LÛRiLi N][LÌRiV A™´sLRifl·Õ‹[ NRPLixmsp˘»¡L`i |qsLi»¡L`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ©y™´sV™´sW˙ªRΩxmso LRiVxqsVLi ¬ø¡÷˝¡}qsÚ NRPLixmsp˘»¡L`i ˙zmnsLi…fi@™´so…fiáV B¬ø¡[Ë ≠sμ≥y©y¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ «¡≤ÔT∂ «¡zqÌs£qs LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ N][LÌRiVNRPV 11™´s æªΩ[μj∂ DμR∂∏R∂VLi \|§¶¶¶N][LÌRiV «¡≤ÍT∂, F°LÌRiV F°÷¡π∏∂W «¡≤ÔT∂ «¡zqÌs£qs . CaRP*LRi∏R∂V˘, ™´sVL][NRP \|§¶¶¶N][LÌRiV «¡≤ÍT∂ «¡zqÌs£qs Fs©±s.. LRi™´sVfl·Ã¡V LS©´sV©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ «¡≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶N][LÌRiV «¡≤ÍT∂áV —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV xqs™´sVVμy∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s «¡Ÿ˘≤U∂ztsQ∏R∂VÕfi xqsLki*£qs |qsLi»¡L`i NRPLixmsp˘»¡L`i xqsLki*xqsV |qsLi»¡L˝Ri©´sV Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 11.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ @©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ ©y˘∏R∂V}qs™yμ≥j∂NSLRixqsLixqÛs GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ªRΩμR∂%¡VxmsLji «¡∏R∂V%¡V™y≤R∂ Æ™s◊¡˛ @NRP‰≤R∂ N][LÌRiV xqs™´sVVμy∏R∂V%¡ViLiÕ‹[ NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs «¡Ÿ˘≤U∂ztsQ∏R∂VÕfi xqsLki*£qs |qsLi»¡L`i NRPLixmsp˘»¡L`i xqsLki*xqsV |qsLi»¡L˝Ri©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ @©´sLiªRΩLRiLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ©´sVLi≤T∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂ Æ™sŒœ¡ªyLRi¨s —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍT∂ «¡zqÌs£qs AL`i. LS™´sVøR¡Li˙μ≥ylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

b˛©düT\ô|’ ø±\TŒ\T »]|æq ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ |Hü êï: j·TTe ◊|”mdt n~Ûø±]ì bı≥ºqu…≥Tº≈£îì ¬s+&ÉT s√E\T >∑&Éeø£ eTT+<˚ eT<Ûä´ Á|ü<˚XŸ˝À eTs√kÕ] ÇdüTø£ nÁø£eT yê´bÕs¡T\T b˛©düT\ MT<ä ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. |üHêï õ˝≤¢ ˝À n»jYT|òüT&é ÁbÕ+‘·+˝À ÇdüTø£ nÁø£eT ‘·e«ø±\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. #·T≥Tº |üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\qT |üs¡o*düTÔqï b˛©düT\ô|’ Ä>∑+‘· ≈£î\T ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. b˛©düT\T m<äTs¡T ø±\TŒ\T »s¡|ü&É+‘√ yês¡T bÕ]b˛j·÷s¡T. n<äèwüºeXÊ‘·÷Ô b˛©düT\≈£î >±j·÷\T ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À n~Ûø±s¡ bÕغ Áb˛<ä“\+ ‘√H˚ nÁø£eT e÷|òæj·÷\T ¬s∫Ãb˛‘·THêïs¡ì Á|ü‹|üø£å bÕغ H˚‘·\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á|ü»\qT s¡øÏå+#˚ b˛©düT\ ô|’H˚ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·T+fÒ kÕe÷q´ »q+ |ü]dæú‹ @+≥ì yêb˛‘·THêïs¡T. sêh+˝À Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

eT<ä´+ |ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü #·s¡´\T |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 10: LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Dxms Fs¨sıNRPáV ™´sVμ≥R∂˘LRiz§¶¶¶ªRΩLigS «¡LRigRi≤y¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV Fs¨sıNRPá ¨sxmnsWÆ™s[μj∂NRP \¬ø¡LRi¯©±s @Li ¡…”¡ áORPQ ¯fl·LS™´so ≠s«Ï¡z ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜ xmsLizmsfl‘· ™´sÃ˝¡ LS«¡NUP∏R∂V ≠sáV™´sáV xms≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sáV™´sáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ FsÕÿLi…”¡ ¨sxmnsW ¨sÆ™s[μj∂NRPáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡L˝Ri ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xmsLizmsfl‘· «¡LRigRiNRPVLi≤y @À≥œ¡˘LÛRiVáª][ ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s N][LSLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V, ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV J≤T∂Liøy÷¡=Liμj∂gS J»¡L˝RiNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPáV }qs*øR¡ËÈgS, ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡LRigRi≤y¨sNTP Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ á¨s áORPQ ¯fl·LS™´so N][LSLRiV. }qs*øyË∏R∂VVªRΩ Fs¨sıNRPá μy*LS ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ¯fl„fiLS™´so N][LSLRiV.

ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£+ ≠s«¡∏∂R V™y≤∂R , ™s´ WLij Ë 10: —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Õ˝‹[ ≠sNRPÕÿLigRiVá N][xqsLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s Dμ][˘gRi Δÿ◊d¡Õ˝‹[ @L>RiV\¤Õ¡©´s ≠sNRPÕÿLigRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FsLizmsNRP xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLRiÚLiVVLiμR∂¨s, xmns÷¡ªyá©´sV Æ™sŒ˝œ¡≤T∂iLi¿¡©´s»˝¡V ≠sNRPÕÿLigRiVá, ™´sπ∏∂W™´sXμÙR∂Vá xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ Fs.≤T∂. @øR¡V˪RΩLS™´sV∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 35 Δÿ◊d¡Ã¡ À≥œ¡LkiÚ N][xqsLi FsLizmsNRP xms˙NTP∏R∂V©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[¨s FsLizmsNRP NRP≠sV…‘¡ FsLizmsNRP©´sV xmspLjiÚ¬ø¡[zqs xmns÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. Dμ][˘gSáNRPV FsLizms\ZNP©´s ™yLji «ÿ’¡ªy©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[©´sV, ≠sNRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ @zqs|qÌsLi»¡V \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV ™yLji NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[©´sV ©Ø[…‘¡xqsV À‹[LÔRiVÕ‹[ ˙xmsμR∂Lji+Liøy™´sV©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRi @À≥œ¡˘LÛRiVáLiªy C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRi™´sV¨sLiøyá¨s N][LSLRiV.

CÀs¡T>± CÀ>∑TsêeTqï uÛ≤s¡´ Á|ü#ês¡+ d”d” s√&ÉT¢, ‘ê>∑T˙{ÏøÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûë´q´+ Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 10: Dxms Fs¨sıNRPá F°LRiVÕ‹[ A∏R∂W Æ©s[ªRΩá À≥ÿLRi˘Ã¡V NRPW≤y LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. \|ms x§¶‹[÷d¡ xmsLi≤R∂gRi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤T∂Liμj∂. BNRP ªRΩ™´sV xmsªRΩVá©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá xqsºdΩ™´sVfl·VáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ªRΩLRiVxmso©´s «‹[gRiVLS™´sV©´sı xqsºdΩ™´sVfl”· LRi™´sV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s xmsáV NSá¨dsÕ˝‹[ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV À‹»Ì¡V |ms…Ì”¡ æªΩáLigSfl·™yμy¨sı lgi÷¡z msLiøyá¨s N][LSLRiV. NSá¨ds ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ≠dsLji¨s ry*gRiºΩLi¿¡ ªRΩ™´sV J»¡V æªΩáLi gSfl·™yμy¨sZNP[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsLi≤R∂VgRi xmsp»¡ J»¡L˝Ri©´sV B ¡˜Liμj∂ |ms»Ì¡≤R∂Li FsLiμR∂VNRP¨s ©y∏R∂VNRPVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ˙xmsøyLS¨sNTP N]LiªRΩ μR∂WLRiLigS D©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi @LiμR∂Ljiª][ NRPázqs x§¶‹[÷d¡ A≤R∂VªRΩWÆ©s[ J»˝¡©´sV @≤T∂gSLRiV. BNRP aRPV˙NRP™yLRiLi NRPW≤y BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi ™´s¿¡Ë©´s ©y∏R∂VNRPVáV ºΩLjigji Æ™s◊˝¡ F°™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ ˙xmsøyLS¨sı NS¨søyËLRiV. \Æ™sV©yLÌki |qsÕfi —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqs∏R∂V˘μ`∂ xqsV«ÿμ`∂ @÷d¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ \Æ™sV©yLÌkiáV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ¨s aSLiºΩ ©´sgRiL`i NSá¨dsÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s À‹[LjigSLi, ¿¡LiøR¡VxmnsW…fi xmsLjixqsLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS™´sVVáV ©y∏R∂VN`P ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂W¨sı ≠s™´sLjiLiøyLRiV. \¤«¡©´s¥`∂ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sWLigRiVL˝Ri, FyLÔji(’d¡), FyLÔki(ZNP[)áՋ[ FyLÌki ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍki Õ‹[NRP À≥œ¡W™´sW≤ÔT∂, ªRΩV≤R∂VLiLS™´sVVáV, LRiªRΩ©±s≤ÔT∂ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡ «‹[ gRiVLS™´sV©´sı©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. J∏R∂VW ≠sμy˘LÛRiVáV \¤«¡©´s¥`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s NS˙zmns, D˙≠sV áՋ[  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩá©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ¤À¡[á ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ zqsLRiWˆL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS Æ™s[…”¡ xqs™´sV¯∏R∂V˘ ˙xmsøyLS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤T∂ }qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[ {qs{msFsLi @À≥œ¡˘LÛji áLiNS LSxmnsV™´soáV©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LRiVªRΩW ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s ©yLiÆμ∂[≤`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {qs{msFsLi NSLRi˘NRPLRiÚáV @LÍRiV©±s @Æ≤∂, NRPμR∂Li μyμyLS™±s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ¿¡Ã¡W‰Lji áOUPQ ¯©´sgRiL`iÕ‹[ ˙xmsøyLS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ J»˝¡©´sV @ À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. BNRP ¤À¡[á ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ {qs{ms FsLi ªRΩLRiVxmso©´s NRPŒÿNSLRiVáV ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s \¤«¡«¡™y©±s ©´sgRiL`i ªRΩμj∂ªRΩLRi NSá¨dsáՋ[ ≤U∂{qs{qs’d¡ \¬ø¡LRi¯©±s μyÆ™sWμR∂L`i≤ÔT∂, ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sW “¡ \¬ø¡LRi¯©±s μj∂gRiLi ¡L`iLS™±s Fy…”¡Õfi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji {qsAL`iAL`i©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. \¤«¡©´s¥`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ªRΩL][≤R∂, Fn¢«ÿxmspL`i, ¤À¡[á ™´sVLi≤R∂áLi r°©±sNS£qs, «¡Ÿ©Ø[¨sÕ‹[ {qsAL`iAL`i ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV ˙gS™´sW¨sNTP L][≤ÔR∂V Æ™s[∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Liª][ {qsAL`i AL`i©´sV r°©±sNS£qs ˙gS™´sVxqÛsVáV ¨sáμk∂aSLRiV.

™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ™´sWLjiË 10: LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡NTP ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ≠s≠sμ≥R∂ ˙gSLi»¡Váª][ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s NSá¨dsá¨sıLi…”¡Õ‹[ zqszqsL][≤˝R∂V ¨sLji¯Li¿¡, @Õÿlgi[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¿¡ xms»Ì¡flÿ¨sNTP xmspLRi* \Æ™sÀ≥œ¡™´sLi æªΩ[™´s≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms }msLjiı Æ™sLiNRP˙…ÿ™´sV∏R∂V˘ ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s 23™´s ™yLÔRiV xmsøR¡ËÆ™s[V≤R∂ |qsLi»¡LRiV ©´sVLi≤T∂ «¡ÕÿÕfi }ms»¡ ™´sLRiNRPV 160 FsLi.FsLi. ™y˘xqsLigRiá |§¶¶¶ø`¡.≤T∂.zms.B \|msxmso \¤Õ¡©´sV Æ™s[}qs xms©´sVáV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms }msLjiı Æ™sLiNRP˙…ÿ™´sV∏R∂V˘ %S¨s aRPV˙NRP™yLRiLi aRPLi≈¡VrÙyxms©´s ¬ø¡[zqs xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «¡ÕÿÕfi}ms»¡NRPV ˙ªygRiV¨dsLRiV xqsLRixmnsLS N]LRiNRPV 230 ≠dsV»¡L˝Ri F~≤R∂™´so 1.47 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ≈¡LRiV˪][ \|msxmso \¤Õ¡©´sV ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVøR¡V©´sıμR∂©yıLRiV. C \|msxmso \¤Õ¡©´sV Æ™s[∏R∂V≤R∂iLi ™´sá©´s C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩLjiLiμR∂¨s ©y¨s @©yıLRiV. ™´sV¿¡ ÷d¡xms»¡ıLi xms»Ì¡fl·Li FsLiª][ xmnsV©´s øR¡Lji˙ªRΩ NRP÷¡gji©´s xms»Ì¡fl·™´sV¨s À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ 2™´s ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ @¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ @LiªRΩLÊRiªRΩ L][≤˝R∂V J|ms©±s \Æ≤∂Q˚LiVVÆ©s[—¡ ¨sLÒkiªRΩ \|msxmso \¤Õ¡©±sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xms»Ì¡flÿ¨sı xqsVLiμR∂LRi ™´s©´sLiÕÿ ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LRiVgRiVøR¡V©´sıμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s }tsQN`P zqsÕÿL`i μyμy, ™´sVV¨s=xmsÕfi ≤T∂.B bP™´s˙xmsryμR∂V Fs.B —¡. ˙xmsºdΩ£ms NRPV™´sWL`i, ™´sW“¡ N_¨s=áL`i N]áVxqsV ≠s«¡∏R∂VgRiLigRi ™´sVLi≤R∂á ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿLRiV ZNP.{qsªyLS™´sV∏R∂V˘, ™yLÔRiV ˙xms™´sVV ≈¡VáV, ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.


sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ ¬øô|ºHé, ø√#Y, yÓT+≥sY>± Á<ë$&é ™s´ VVLi¤\À¡ , ™s´ WLij Ë 10: @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©´sı ≠sVxqÌsL`i≤T∂|msLi≤R∂ ¡VÕfi LSx§¶¶¶ßÕfi ˙μy≠s≤`∂ ™´sV◊d¡˛ ZNP|mÌs©±sgS @áLjiLiøR¡À‹[ªRΩV©yı≤R∂V. @Æμ∂[ÕÿgRi @©´sVNRPVLi»¡V©yıLS ™´s¬ø¡[Ë H{msFsÕfi Hμ][ {qs«¡©±sÕ‹[ ˙μy≠s≤`∂ LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= «¡»Ì¡VNRPV ZNP|mÌs©±sgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V. C Æ™s[VLRiNRPV LS∏R∂VÕfi= ˙FnyLi\¬ø¡“¡ ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙μy≠s≤`∂ ZNP|mÌs©±sgSÆ©s[ NSNRPVLi≤y N][ø`¡ NRP™±sV Æ™sVLi»¡L`igS NRPW≤y

™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ≤R∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi ÕÿLi…”¡ {qs¨s∏R∂VL`i }m˝s∏R∂VL`i©´sV «¡»Ì¡V Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi øR¡≤R∂Li A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= N][ J©´sL`i LS«fiNRPVLi˙μy ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ {qs«¡©±sáՋ[ ryLRi¥j∂gS D©´sı A{qs£qs zqsˆ©±s ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ }tsQ©±s™yL`iı @¨sı FnylLi[¯»˝¡NRPW Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ LS∏R∂VÕfi= ZNP|mÌs©±s N][xqsLi Æ™sªRΩVNRPVª][Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVW≤R∂V {qs«¡©±sáW ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li

Ä~yês¡+, 11 e÷]Ã 2012

«¡L`i=NRPV A≤T∂©´s ˙μy≠s≤`∂ gRiªRΩ G≤yÆμ∂[ LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi=NRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ C ryLji Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @ªRΩ¨sZNP[ B™y*á¨s ˙FnyLi\¬ø¡“¡ ∏R∂W«¡ ™´sW©´s˘Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV NRPW≤y ≠sVxqÌsL`i ≤T∂|msLi≤R∂ ¡VÕfi gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NRPW≤y ˙FnyLi\¬ø¡“¡ ™´sLÊSáNRPV NRP÷¡r~¿¡ËLiμj∂. @»¡V N][ø`¡ NRP™±sV Æ™sVLi»¡L`igS©´sW ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ 16 GŒœ¡ß˛gS A≤T∂©´s ˙μy≠s≤`∂

düTes¡íyês¡Ô

&ÛÜø± ãj·T\T<˚]q {°$T+&çj·÷ C≤MT‘√ Hê¬ø+‘√ nqTã+<Ûä+

ÕÿLi≤T∂ ˙NTPZNP»¡L`i ∏R∂VV™´s A»¡gSŒœ¡˛NRPV L][ÕfiÆ™sW≤R∂Õfi @¨s NRPVLi˙μy ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ˙lgi[…fi ™yÕfi A£mns BLi≤T∂∏R∂WgS }msLRiV©´sı ˙μy≠s≤`∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiÕ‹[ 24 Æ™s[á xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li g]xmsˆ ≠sxtsQ∏R∂V™´sV©yı≤R∂V. 2011 A»¡gSŒœ¡˛ Æ™s[áLiÕ‹[ 5 áORPQá ≤yáL˝RiNRPV LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= ˙μy≠s≤`∂©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. A {qs«¡©±sÕ‹[ ˙μy≠s≤`∂ 12 ™´sW˘ø`¡ áՋ[ 343 xmsLRiVgRiVáV ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. N]ªRΩÚ ZNP|mÌs©±s ˙μy≠s≤`∂ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±sÕ‹[ LSfl”·xqsVÚLiμR∂¨s ˙FnyLi\¬ø¡“¡ N][ J©´sL`i LS«fiNRPVLi˙μy ¬ø¡FyˆLRiV.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

øÏMdt`k‘êÁ|òæø± ‘=* f…dtº

Á<ë$&é ]f…Ƭsà+{Ÿô|’ j·TTM À‹x[qsÌ ©s± , ™s´ WLij Ë 10: «ÿ≠dsV(˙μy≠s≤`∂)ª][ ©yNRPV ™´sVLi¿¡ @©´sV ¡Liμ≥R∂Li DLiμj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi À≥œ¡∏R∂W˘ª][ ˙Æ≤∂zqs=Lig`i LRiW™±sV ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li øyÕÿ g_LRi™´sLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s ≤yztsQLig`i ˙NTPZNP»¡L`i ∏R∂VV™´sLS«fi zqsLig`i @©yı≤R∂V. À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ˙lgi[…fi ™yÕfi LSx§¶¶¶ßÕfi ˙μy≠s≤`∂ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi\|ms @Æ™sVLjiNSÕ‹[ D©´sı ∏R∂VV≠ds xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı F°£qÌs ¬ø¡[aS≤R∂V. A»¡\|ms ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s μR∂XNRPˆ¥R∂Li D©´sı ˙μy≠s≤`∂ ÕÿLi…”¡ ˙NTPZNP»¡L`iª][ NRP÷¡zqs A≤R∂≤R∂Li øyÕÿ gRiLRi*LigS DLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. 2003Õ‹[ ˙μy≠s≤`∂ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ryLRi¥R∂˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ ∏R∂VV™´sLS«fi ¤…¡£qÌs @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[aS≤R∂V. ˙μy≠s≤`∂ ZNP|mÌs¨ds=Õ‹[Æ©s[ ªy©´sV ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV|ms»Ì¡≤R∂Li øyÕÿ A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. LSx§¶¶¶ßÕfi Lji\¤…¡LRi©´sxmsˆ»¡NUP ˙NTPZNP…fiª][ @ªRΩ¨s @©´sV ¡Liμ≥R∂Li N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s AbPxqsVÚ©´sı»Ì¡V ∏R∂VV≠ds ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. NRPV»¡VLi ¡Liª][ ˙μy≠s≤`∂ ™´sVLjiLiªRΩ A©´sLiμR∂LigS gRi≤R∂VxmsoªRΩW DLi≤yá¨s N][LRiV NRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. EzmsLjiºΩªRΩVÚá xqsLi ¡Liμ≥j∂LiªRΩ ™y˘μ≥j∂ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂Vª][©´sı ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi @Æ™sVLjiNSÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©yı≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V μR∂aRPá NUPÆ™sWÆ¥∂LRi{ms xmspLRiÚ™´sgS... ™´sVW≤][ μR∂aRP Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ∏R∂VV≠ds ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ N][áVNRPV¨s Æ™s[V Æ©sáՋ[ ™´sV◊d¡˛ Àÿ˘…fi xms¤…Ì¡[ @™´sNSaS áV©´sı»Ì¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™s´ VVLi¤\À¡ ,™s´ WLij Ë 10: Azqs∏R∂WNRP£ms N][xqsLi À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ≤≥yNS  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LjiLiμj∂. ™´sV}§¶¶¶Li ˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s 15 ™´sVLiμj∂ª][ NRPW≤T∂©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ™´sVVLi\¤À¡ ©´sVLi≤T∂  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P LS«¡μ≥y¨sNTP  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LjiLiμj∂. B…‘¡™´sá À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V xqsVμk∂LÁRiQ \Æ™sV©´s A}qÌs˚÷¡∏R∂W xmsLRi˘»¡©´s ©´sVLi≤T∂ xqs*Æμ∂[aS¨sNTP ºΩLjig]¿¡ËLiμj∂. A{qs£qs »¡WL`iÕ‹[ 0c4ª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs©´sV N][Õ‹[ˆLiVV©´s μ≥][¨ds}qs©´s... \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[©´sW AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ≠s˙aSLiºΩª][ ™´sV◊d¡˛ ©yáVgRiV Æμ∂[aSá …‹[Lkiı N][xqsLi zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. lLi[xms…”¡ ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSÀ‹[ªRΩV©´sı Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ,  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P , $áLiNRPª][ Fy»¡V FyNTPrÛy©±s NRPW≤y A≤R∂Vª][Liμj∂. ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ FyNTPrÛy©±s ,  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ©yáVgRiVryL˝RiV Azqs∏R∂WNRP£ms Æ©sgÊji©´s À≥ÿLRiª`Ω ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±sgS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. ªRΩ™´sV ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ™´sWLjiË 13©´s $áLiNRPª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ C …‹[LkiıÕ‹[ @LiμR∂Lji¨ds ANRPL<jir°Ú©´sı ™´sVL][ @LiaRPLi À≥ÿLRiª`Ω , FyNTPrÛy©±s xqs™´sVLRiLi. lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Liμ≥yáV NRPW≤y @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ D©yıLiVV. ZNP[™´sáLi ªRΩ»¡xqÛs Æ™s[μj∂NRPáV , ªRΩ»¡xqÛs …‹[LkiıQÕ˝‹[Æ©s[ lLiLi≤R∂V «¡»˝¡V ªRΩáxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sWLjiË 18©´s À≥ÿLRiª`Ω , FyN`P ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljilgi[ ™´sW˘ø`¡ …‹[LkiıNTP |qsˆxtsQÕfi Fs˙…ÿORPQ©±sgS ¨sá™´s©´sVLiμj∂. ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáV ¿¡™´sLjiryLjigS gRiªRΩ G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms |qs≠dsV£qsÕ‹[ ªRΩáxms≤ÔyLiVV. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂WÆ©s[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡¿¡ \|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNP◊¡˛Liμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d¡˛ FsμR∂VLRiVxms≤R∂≤R∂Li BÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ ˙xmsºdΩ «¡»Ì¡W ≠sVgji÷¡©´s «¡»˝¡ª][ IN][‰ryLji ªRΩáxms≤R∂©´sVLi≤R∂gS... ™´sWLjiË 22©´s \|mns©´sÕfi «¡LRigRi©´sVLiμj∂. NSgS Azqs∏R∂WNRP£ms N][xqsLi FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s «¡»Ì¡VÕ‹[ ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i, }ms£qs À›Ã¡L`i «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s, DÆ™s[Va`P ∏R∂WμR∂™±s áNRPV ≠s˙aSLiºΩ¨søyËLRiV. ≠dsLji rÛy©´sLiÕ‹[ ∏R∂VWxqs£mns xmshS©±s , @a][N`P μj∂Li≤yá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±sgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı≤R∂V. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V: ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds (ZNP|mÌs©±s) , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i , g_ªRΩ™±sV gRiLi’≥d¡L`i , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , xqsVlLi[£tsQ \lLi©y , LRi≠dsLi˙μR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ , LRi≠søR¡Li˙μR∂©±s @bP*©±s , ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i , ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i , LSx§¶¶¶ßÕfiaRPLRi¯ , ∏R∂VWxqs£mns xmshS©±s , ™´sV©Ø[«fi ºΩ™yLki , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , @a][N`P μj∂Li≤y.

uÀD° me]<√..?

≤∂R V˘©s± ≤∂T ©s± , ™s´ WLij Ë 10: μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS, ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRiVgRiVª][©´sı Æ™sVVμR∂…”¡¤…¡xqÌsVNRPV LRixqs™´sªRΩÚLRi ™´sVVgjiLixmso xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. 401 xmsLRiVgRiVá À≥ÿLki áOSQQ˘¨sı ¬ø≥¡[μj∂Li¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂Vª][Liμj∂. 55 xmsLRiVgRiVáZNP[ 2 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆ»¡NUP...Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV , ¤…¡[áL`i LSfl”·LiøyLRiV. μk∂Liª][ NTP≠ds£qs B¨sıLig`i= ry{mnsgS rygjiLiμj∂. Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][gS... ¤…¡[áL`i 48 xmsLRiVgRiVáª][ A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ™´sVW≤][ ≠sZNP…fiNRPV @¤«¡[∏R∂VLigS 82 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ ©yáVg][L][«¡Ÿ A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP AºΩ¥R∂˘ «¡»Ì¡V 2 ≠sZNP»˝¡NRPV 137 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV 5 Fn°L˝RiV , 1 zqsNRP=L`iª][ 58 , ¤…¡[áL`i 8 Fn°L˝Riª][ 48 LRi©±s=ª][ ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V 3 ≠sZNP»˝¡NRPV 268 xmsLRiVgRiVá J™´sL`i\Æ©s…fi r°‰L`iª][ B™yŒœ¡ lLiLi≤][ B¨sıLig`i= N]©´srygjiLi¿¡©´s μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS μ≥y…”¡gS A≤T∂Liμj∂. ˙xmsªRΩ˘LÛji ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLki áOSQQ˘¨sı DLiøy á©´sı DÆμ≥Ù∂[aRPLiª][ ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ Æ™s[gRiLigS xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡Liμj∂. |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs©´s NRP÷˝¡£qs 113 , ≤T∂≠ds÷¡∏R∂VL`i= 29 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©´sxmsˆ»¡NUP... LRiV≤yÕfiˆÈ , À›øR¡L`i xqsFnyLki r°‰L`i |msLiøyLRiV. ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂VªRΩW ™´sVLi¿¡ FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Fny™±sVÕ‹[ D©´sı LRiV≤yÕfiˆÈ |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @ªRΩ¨sNTPμj∂ Hμ][ |qsLiøR¡Lki. ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i=ª][ Hμ][ ≠sZNP…fiNRPV 70 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Li¿¡©´s LRiV≤yÕfiˆÈ, AL][≠sZNP…fiNRPV À›øR¡L`iª][ NRP÷¡zqs 82 xmsLRiVgRiVá @¤«¡[∏R∂V À≥ÿgRi ry*™´sV˘Li Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. μk∂Liª][ r¢ªy˙zmnsNS ªRΩ©´s lLiLi≤][ B¨sıLig`i=©´sV 5 ≠sZNP»˝¡NRPV 435 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊRiLRi ≤T∂ZN˝P[L`i ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩμy*LS NTP≠ds£qsNRPV 401 xmsLRiVgRiVá áOSQQ˘¨sı ¨slLÛi[bPLi¿¡Liμj∂. LRiV≤yÕfiˆÈ 15 Fn°L˝RiV , 1 zqsNRP=L`iª][ 105, À›øR¡L`i 4 Fn°L˝Riª][ 34 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øyLRiV. NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi 3 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. lLi[xmso A≈¡LjiL][«¡Ÿ NS™´s≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ AxqsNTPÚNRPLRiLigS rylgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ¬ø¡[ºΩÕ‹[ G≤R∂V ≠sZNP»˝¡V©´sı ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ≠s«¡∏R∂VLi N][xqsLi BLiNS 264 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂.

_õHÓdt

Ädæj·÷ø£|t ‘=* e÷´#Y˝À bÕø˘, ã+>±¢<˚XŸ &Ûû q÷‘·q f…*ø±+ $<Ûëq+ô|’ @Á|æ˝Ÿ˝À>± ÄyÓ÷<ä+ ≤y≥ NS ,™s´ WLij Ë 10: Azqs∏R∂WÆμ∂[aSá ˙NTPZNP…fi xqs™´sVLS¨sNTP lLi[xms…”¡ ©´sVLi≤T∂ æªΩLRi¤Õ¡[™´s©´sVLiμj∂. ˙xmsºdΩ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáNRPV INRPryLji «¡Ljilgi[ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s Azqs∏R∂WNRP£ms Aμj∂™yLRiLi ¡Lig˝SÆμ∂[a`PÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ FyNTPrÛy©±s , AºΩ¥R∂˘  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLiVV. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡W …‹[LkiıÕ‹[ aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. FyNTPrÛy©±s N]ªRΩÚ N][ø`¡ Æ≤∂[™±s™y…fiÆ™sWL`iNRPV BÆμ∂[ Æ™sVVμR∂…”¡ Fs\|qs©±sÆ™sVLi…fi. μk∂Liª][ ªRΩ©´s ª]÷¡ {qs«¡©±s©´sV ≠s«¡∏R∂VLiª][ ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s FyN`P À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. B…‘¡™´sá BLig˝SLi≤`∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ 0c4ª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs N][Õ‹[ˆLiVV ≠s™´sVLRi+áV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı A «¡»Ì¡V ™´sV◊d¡˛ ≠s«¡∏R∂Wá Àÿ»¡ xms»Ì¡≤R∂Li øyÕÿ @™´sxqsLRiLi. @LiøR¡©yá xmsLRiLigS FyN`P @»¡V Àÿ˘…”¡Lig`i , B»¡V À›÷¡Lig`i ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ xmspLjiÚ xms…”¡xtÌsQLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. À›÷¡Lig`iÕ‹[ D™´sVL`i gRiVÕfi , ™yx§¶¶¶Àfi Lji∏R∂W«fi , xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfiª][ Fy»¡V AÕfiL_Li≤R∂L`i uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P , ∏R∂VW¨s£qsΔÿ©±s ÕÿLi…”¡ {qs¨s∏R∂VL˝Riª][ Fy»¡V ∏R∂VV™´s A»¡gSŒœ¡ß˛ xqsªyÚ øy¤…¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V Dxms≈¡Li≤R∂xmso zmsø`¡Ã¡V NS™´s≤R∂Liª][ ≠dsLjiNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V DLi≤R∂À‹[™´so. @»¡V r~LiªRΩ ˙}msORPQNRPVá ™´sVμ≥R∂˘ A≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Li  ¡Lig˝SÆμ∂[a`PNRPV @≤y*Li¤…¡[«fi. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsáVryL˝RiV FyN`P\|ms xqsLiøR¡Ã¡©´s ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li NRPW≤y ™yLjiNTP NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaRPLi. B…‘¡™´sá r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms FyN`P ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆ»¡NUP ™yLji¨s ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[Li. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP\|ms ™´sW˙ªRΩLi ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡NTP , À‹[LÔRiVNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyá NSLRifl·LigS ªRΩ≠dsV™±sV\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li , ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ @LiaSáV NSxqsÚ ¿¡NSNRPV NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Æ™s[. «¡»Ì¡V xmsLRiLigRigS øR¡W}qsÚ ™´sVVztsQˆÈNRPL`i LRi{§¶¶¶™±sV ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ Æ™sWLSÚ«ÿ , ªRΩ≠dsV™±sV ÕÿLi…”¡ {qs¨s∏R∂VL˝Riª][  ¡Lig˝S Àÿ˘…”¡Lig`i \¤Õ¡©´s£ms ÀÿgSÆ©s[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. xqsªyÚ Æ™s[VLRiNRPV LSfl”·}qsÚ FyN`PNRPV uyNTP™´s*≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡F~ˆøR¡VË. FyNPT ryÛ ©s± «¡»¡Ì V (@Liø¡R ©y): ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ x§¶¶¶{mns«fi , @xqsμ`∂ xtsQ{mnsN`P /©yzqsL`i «¡Li|tsQ≤`∂ , @«ÿL`i @÷d¡ , ∏R∂VW¨s£qsΔÿ©±s , ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P (ZNP|mÌs©±s), D™´sVL`i @NRP¯Õfi , x§¶¶¶™´sV¯μ`∂ @«ÿLi , uyz§¶¶¶μ`∂ @˙zmnsμj∂ , D™´sVL`i gRiVÕfi , xqsLiVWμ`∂ @«¡¯Õfi , @“¡«fi ¿d¡™´sW/™yx§¶¶¶Àfi Lji∏R∂W«fi.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y): ªRΩ≠dsV™±sV BNS˜Õfi , B˙™´sW©±s \ZNP£qs , ™´sVVztsQˆÈNRPL`i LRi{§¶¶¶Li (ZNP|mÌs©±s NRP™±sV ≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , ©´s“¡™´sVVμÙk∂©±s , xtsQNUP ¡VÕfi x§¶¶¶xqs©±s, ©yzqsL`ix§¶‹}qs=©±s , ™´sVx§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ, Æ™sWLSÚ«ÿ , @ Ù¡VL`i LRi«ÿN`P , Fs÷¡∏R∂W£qs xqs¨dsı , xtsQ{mnsÕfi Br˝yLi/uyx§¶¶¶μR∂ª`Ω x§¶‹}qs=©±s. Azqs∏∂R WNPR £ms ª]÷¡ ™s´ W˘ø`¡:  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P x FyNTPrÛy©±s Æ™s[μj∂NRP c ≤≥yNS xqs™s´ V∏∂R VLi: ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 1.30 ¨s≠sVuyá ©´sVLi≤T∂...

f…*ø±+ XÊK Á|ü‹bÕ~+∫q q÷‘·q f…*ø±+ $<Ûëq+ @Á|æ˝Ÿ ∫e]yês¡+˝À>± πø+Á<ä πø_H˚{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äe#·Ãì f…*ø±+ ø£$TwüHé #Ó’s¡àHé ÄsY.#·+Á<äX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT XÊK s¡÷bı+~+∫q q÷‘·q C≤rj·T f…*ø±+ $<Ûëq+ 2012 (mHé{°|”) e÷]à ∫e] ˝À>± πø_H˚{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ø√s¡T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± f…*ø±+ |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~Δì ñ<˚›•´+∫ mHé{°|”ì e÷]à ∫e] ˝À>± πø_H˚{Ÿ≈£î |ü+|æ+∫ @Á|æ˝Ÿ ∫e]øÏ ÄyÓ÷<ëìï bı+<ä>∑\eTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mHé{°|” <ë«sê f…*ø±+ $ìjÓ÷>∑<ës¡¢≈£î ñ∫‘· s√$T+>¥ ø£*Œ+#·&É+, n<äq+>± m˝≤+{Ï s¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&Ü bÕ‘· HÓ+ãsY‘√H˚ Ç‘·s¡ dü]ÿfi¯¢˝ÀøÏ e÷s¡Tà ø√e&É+ e+{Ï Á|ü‹bÕ<äq\T #˚dæq≥T¢ ÄsY.#·+Á<äX‚KsY #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> mHé{°|” 2012 øÏ+<ä ôd‡Áø£ºyéT |ü]~Û qT+∫ ˝…’ôdì‡+>¥ì y˚s¡T#˚dæ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À C≤Ø#˚ùd nìï ˝…’ôdHé‡\qT @ø°ø£è‘· ˝…’ôdHé‡ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsêqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT s¡÷bı+~+∫q á q÷‘·q $<Ûëq+ e\¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ø±düÔ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. s√$T+>¥ $wüj·T+˝À m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+ ˝À #Ó*¢+#˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Çø£ qT+∫ n+‘· yÓTT‘êÔìï uÛÑ]+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~.

e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ yÓT]‡&Ódt u…+CŸ dæ{°ãdt dæ{° ãdüT‡\ ‘·j·÷Ø˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔHêïeTì yÓT]‡&Ódtu…+CŸ Ç+&çj·÷ ‘Ó*|æ+~.|ü⁄DÒ düMT|ü+˝Àì #·ø£Hé bÕ¢+{Ÿ˝À dæ{° ãdüT‡\ ‘·j·÷Ø $uÛ≤>±ìï ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#êeTì yÓ\¢&ç+∫+~. uÛ≤s¡‘· q>∑sê˝À¢ s¡yêD≤≈£î düeTs¡úyÓTÆq dæ{° ãdüT‡\≈£î &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘√+<äì ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q &Ó’eT¢sY ãôddt Ç+&çj·÷≈£î ôV≤&é>± ìj·T$T‘·T˝…’q Äs¡ÿdt $*¢+>∑sY ‘Ó* bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· |ü]dæú‘·T\≈£î ‘·>∑Z≥T¢>± ‘·eT ãdüT‡\qT ‘·eT ãdüT‡\qT s¡÷bı+~kÕÔeTì $e]+#ês¡T. yÓT]‡&Ódt dæ{°ãdt˝À M˝Ÿ#Ó’sY sê´+|tqT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, Bì <ë«sê $ø£˝≤+ >∑T\T düT\uÛÑ+>± ãdüT‡ møÏÿ, ~>∑e#·Ãì ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø£ dü+K´˝À #ê]®+>¥ bÕsTT+≥T¢, @d”, >∑e÷´ìï ‘Ó*ù| uÀsY¶, X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq, eT+∫ yÓTÆ˝ÒCŸì#˚à Ç+õHé e+{Ï Á|ü‘˚´ø£‘·\THêïj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

yêDÏ»´ ˝À≥TqT m<äTs√ÿqTqï Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ rÁeyÓTÆq yêDÏ»´ ˝À≥TqT m<äTs√ÿqT+<äì πø+Á<ä yêDÏ»´XÊK Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. <ë<ë|ü⁄ 18y˚\ ø√≥¢ &Ü\s¡¢ yêDÏ»´˝À≥T @s¡Œ&ÉqT+<äì Á|üø£{Ï+∫+~. m>∑TeT‘·T\T ‘·–Z ~>∑TeT‘·T\T ô|s¡>∑&Éy˚T BìøÏ eTTK´ ø±s¡DeTì yêDÏ»´ XÊK ‘Ó*|æ+~. ø±>± Ç~ dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô˝À |ü~XÊ‘·+ es¡≈£î ñ+&Ée#·Ãì n+#·Hê y˚dæ+~. >∑‘· 2010`11 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ÄsY;◊ ìy˚~øÏ Á|üø±s¡+ Á<äe´˝À≥T 13,050 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢>± qyÓ÷<Ó’+<äì yÓ\¢&ç+∫+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À yêdüÔyêìøÏ Á<äe´˝À≥T 13 qT+∫ 14 y˚\ ø√≥¢ &Ü\s¡T¢>± ñ+≥T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<ädüTÔ n+#·Hê y˚dæ+~. |òæÁãe] e÷dü+˝À m>∑TeT‘·T\ eè~›πs≥T 4.3XÊ‘êìï e÷Á‘·y˚T ñ+<äì ù|s=ÿ+~. m>∑TeT‘·T\ ø£Hêï ~>∑TeT‘·T\<˚ ô|’#˚sTT>± ñ+~. ~>∑TeT‘·T\T 39.8 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚sêsTT. ‘·<ë«sê yêDÏ»´˝À≥T 15.2 _*j·THé &Ü\s¡¢ <ä>∑Zs¡ dæús¡|ü&ç+~. ø±>± »qe] yêDÏ»´˝À≥T 14.7 _*j·TqT¢>± qyÓ÷<Ó’+~. nsTT‘˚ yêDÏ»´˝À≥T Ä]úø£ e´edüú≈£î qwüº+ ø£*–+#˚ n+X¯y˚Tqì yêDÏ»´XÊK ù|s=ÿ+~.

Á|üe÷<ë\ s¡ø£åD≈£î ø=‘·Ô msTTsYu≤´>∑T\T yêVü≤Hê˝À¢ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï qT+∫ s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø=‘·Ô msTTsYu≤´>∑T\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. d”«&ÉHé Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ ~>∑Z»+ y√˝À« dü]ø=‘·Ô kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ùd|”º Vü‰´#Yu≤´ø˘ ªM40μ Á|ü|ü+#êìøÏ |ü]#·j·T+ #˚dæ+~. C…˙yê˝À »s¡T>∑T‘·Tqï 82e yÓ÷{≤sY c˛˝À d”«&ÉHé ø£+ô|˙ á ø=‘·Ô yÓ÷&É˝ŸqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. Á|”$Tj·T+ Vü‰´#Yu≤´ø˘ ªM40μqT Ä$wüÿ]+∫q nq+‘·s¡+ Á|üe÷<ë\ u≤] qT+∫ ãj·T≥ |ü&˚+<äT≈£î Ç~ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì ù|s=ÿ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î msTTsYu≤´>¥ n+fÒ ø±s¡T ˝À|ü\ uÛ≤>∑+˝À ñ+&˚~. Á|üe÷<ä düeTj·÷˝À¢ ø±s¡T ˝À|ü\ ñqïyê]ì s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Ç$ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&˚$. ø±ì y√˝À« ‘=*kÕ]>± dü]ø=‘·Ô mø°º‡]j·T˝Ÿ msTTsYu≤´>¥qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘·q dü‘êÔqT #ê≥T≈£î+~. Á|üe÷<äe XÊ‘·TÔø£ ø±s¡T, @<Ó’Hê |æ\¢sYqT &Ûûø={Ϻq|ü⁄Œ&ÉT <ëì u≤HÓ{Ÿ eTT+<äTq n<ä›+ yÓ’|ü⁄≈£î ‘Ós¡T#·T≈£îì z msTTsYu≤´>¥ ãj·T≥≈£î edüTÔ+~. á u≤´>¥ ø±s¡T eTT+ <äTqï n<ë›ìï düTe÷s¡T yÓTT‘·Ô+ uÛ≤>±ìï ø£esY #˚düTÔ+~. <ë+‘√H˚ ø±≈£î+&Ü Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q e´øÏÔ n<ä›+ô|’ ˝Ò<ë |æ\¢sY ø±s¡Tô|’ |ü&ç ã\yÓTÆq >±j·÷\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü á msTTsYu≤´>¥ n&ÉT¶≈£î+≥T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ Ç<˚ yÓTT<ä{Ï ô|&Éùdº]j·THé msTTsY u≤´>¥ dædüºyéT nì y√˝À« düŒwüº+ #˚dæ+~. y√˝À« M 40 Vü‰´#Yu≤´ø˘˝À ø£+ô|˙ á kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ñ|üjÓ÷–düTÔ+~. bÕ<ä#ês¡TìøÏ ø±s¡T eTT+<äT uÛ≤>∑+ ‘êøÏq|ü⁄Œ&ÉT ôdHê‡sY\T j·÷øϺy˚{Ÿ nsTT´ ámsTTsYu≤´>¥qT ]©CŸ #˚kÕÔsTT.

eT]ìï |ü≥ºD≤\≈£î πø|òt ø±|òæ &˚ ôd+≥s¡T¢ Ç|üŒ{Ïπø <˚X¯+˝Àì Á|ü<Ûëq |ü≥ºD≤˝À¢ ôd+≥s¡T¢ HÓ\ø=*Œq πø|òt ø±|ò” &˚ qT <˚X¯ yê´|üÔ+>± $düÔ]+#·&ÜìøÏ ne÷\ºy˚Tf…&é ;Hé ø±|ò” ÁfÒ&ç+>¥ ø£+ô|˙ Á|üø£{Ï+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ á dü+düú πø|òt ø±|ò” &˚, ˝≤+CŸ, ôV’≤y˚ πø|òt‡ e+{Ï ù|s¡¢‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± 185 |ü≥ºD≤˝À¢ 1,270 W{Ÿ ˝…≥¢qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. 2014 Hê{ÏøÏ 400 |ü≥ºD≤\≈£î $düÔ]+∫ W{Ÿ˝…≥¢ dü+K´qT 2 y˚\≈£î #˚s¡TkÕÔeTì πø|òt ø±|ò” &˚ e÷¬sÿ{Ï+>¥ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.sêeTø£èwüíHé ‘Ó*bÕs¡T. Á|üeTTK $<ë´dü+düú ù|ò¢yéT‘√ ø£*dæ #˚|ü&ÉT‘·Tqï kÕÿ\sY Vü≤+{Ÿ ø±s¡´Áø£eT $esê\qT yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø=‘·Ô $<ÛëHê\T, $_Ûqï s¡T#·T\qT |ü]#·j·T+ #˚kÕÔeTì, |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê\T, ÄdüT|üÁ‘·T\T, cÕ|t ÇHé cÕ|t, ø£fi≤XÊ\˝À¢ W{Ÿ˝…≥¢qT ‘Ós¡TkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ôV’≤y˚ πø|òt\˝À _sê´˙, Ç‘·s¡ ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T $Áø£sTT düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. pHé˝À|ü⁄ ø±|ò” <Ûäs¡\T ô|+#·T‘êeTì $e]+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s+&˚ fi¯¢˝À W{Ÿ˝…≥¢ dü+K´ 80 qT+∫ 150 #˚s¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ù|ò¢yéT ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À #·~y˚ n+&ÉsY Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ,b˛dtº Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ $<ë´s¡Tú\T s¡÷. 5 ø√≥¢y˚Ts¡ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T Çe«qTHêïeT ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üy˚X¯ |üØø£å, Ád”ÿì+>¥ f…dtº Ä<Ûës¡+>± $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚kÕÔs¡T. πø|òt ø±|ò” &˚ W{Ÿ˝…≥¢˝À <Ûäs¡U≤düTÔ\T n_ÛkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T yÓuŸ ôd’{Ÿ˝À dü+Á|ü~+#ê\ì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

d”ÄsYÄsYqT ‘·–Z+#·&É+ Vü≤s¡¸D°j·T+ u≤´+øÏ+>¥ e´edüú˝À q>∑<äT \uÛÑ´‘· ô|]π>+<äT≈£î ÄsY;◊ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ Vü≤s¡¸D°j·TeTì u≤´+≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ÄsY;◊ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ e\¢ u≤´+≈£î\T ì<ÛäT\ \uÛÑ´‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 5.5 XÊ‘êìøÏ ñqï d”ÄsYÄsYqT 4.75 XÊ‘êìøÏ ÄsY;◊ ‘·–Z+∫+~. B+‘√ u≤´+øÏ+>¥≈£î <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 48,000 ø√≥T¢ n+<äT u≤≥T˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì ÄsY;◊ Á|üø£{Ï+∫+~. ÄsY;◊ Á|üø£{Ï+∫q ì<ÛäT\qT u≤´+≈£î\qT s¡TD≤\T Çe«>∑\T>∑T‘êj·Tì ÄsY;◊ yÓ\¢&ç+∫+~. ÄsY;◊ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ X¯ìyês¡+ qT+∫ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+~. ø±>± e÷]à 15q eT<Ûä´+‘·s¡ bÕ\d” Á‘Ó’e÷dæø£ düMTø£å≈£î eTT+<˚ ÄsY;◊ á ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ #·÷ùdÔ e´edüú˝À q>∑<äT ø=s¡‘· m+‘√ ns¡úeTe⁄‘√+<äì Ä]úø£ $X‚¢wü≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ˇø£ u≤´ø˘ ‘·q yÓTT‘·Ô+ &çbÕõ≥¢˝À ÄsY;◊ e<ä› ñ+#ê *‡q ì<ÛäT\ ìwüŒ‹Ô |ü]D≤eT+. á ìwüŒ‹Ô u≤´+≈£î\ qT+∫ Ä y˚Ts¡≈£î ÄsY;◊ e<ä›≈£î yÓfi ¯‘êsTT. ‘·–Z‘˚ Ä y˚Ts¡≈£î ì<ÛäT\T u≤´+≈£î\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ekÕÔsTT. ¬sb˛, ]esY‡ ¬sb˛ πs≥¢qT ≈£L&Ü ‘·–Z+#ê\ì Á¬ø&ÜjYT #Ó’s¡àHé Á|üB|t C…’Hé ø√sês¡T.


C M Y K

8

Ä~yês¡+, e÷]Ã 11, 2012

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

|üeHéø£fi≤´DY >∑ã“sYdæ+>¥ &Ó’˝≤>¥ eTs=ø£{Ï ©ø˘! á eT<Ûä´ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ &Ó’˝≤>∑T\T Á|” ]©E #˚dæ dæìe÷øÏ eT+∫ ÁπøCŸ ì dü+bÕ~düTÔHêïs¡T. dæìe÷˝À düu…®ø˘º ˝Ò≈£îHêï Ä dæìe÷˝À &Ó’˝≤>¥\T e÷Á‘·+ ø=~› |üesY|òü⁄˝Ÿ>±H˚ ñ+≥THêïsTT. Ä eT<Ûä´q e∫Ãq }düs¡yÓ*¢, <ä÷≈£î&ÉT, _õHÓdty˚THé dæìe÷\˝À &Ó’˝≤>∑T\T ]©E #˚dæ dæìe÷\øÏ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. Ä &Ó’˝≤>∑T\T $qï »q+ Ä dæìe÷\øÏ m>∑ã&ç eTØ yÓfi≤¢s¡T. ‘êC≤>± |üeHé ø£fi≤´DY q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ª>∑ã“sY dæ+>¥μ. Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+ {°»sY‡ á eT<Ûä´H˚ ]©CŸ #˚XÊs¡T. n+<äT˝À ≈£L&Ü z &Ó’˝≤>¥ì e~*ô|{≤ºs¡T. Ä &Ó’˝≤>¥

j·T÷‘Yì u≤>± Äø£≥Tº≈£î+~. Ç˝≤+{Ï$ á dæìe÷˝À u≤>±H˚ ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT. ‘êC≤>± á ∫Á‘·+˝Àì eTs√ &Ó’˝≤>¥ ©ø˘ nsTT+~. Ç~ ø±yê\ì ©ø˘ #˚XÊs√ ˝Òø£ ©ø˘ nsTT´+<√ ‘Ó*j·T<äT ø±˙ Ç~ ≈£L&Ü »Hê˝À¢ eT+∫ }|ü⁄H˚ rdüT≈£îe#˚Ã≥≥T¢ ñ+~.Ä &Ó’˝≤>¥ @+≥+fÒ ªqqTï ø±˝Òà >∑qTï Ç+ø± e÷´qTbòÕø£Ã¤sY ø±˝Ò<äT sêμ nH˚ &Ó’˝≤>¥ |üeHé ø£fi≤´DY $\q¢‘√ n+{≤&É≥. á &Ó’˝≤>¥ Ç|ü&ç|ü&˚ eT+∫ }|ü⁄ n+<äT≈£î+≥T+~. eT] dæìe÷ ≈£L&Ü á &Ó’˝≤>¥\ ˝≤π> |üesY|òü⁄˝Ÿ>± ñ+≥T+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü\ì n+≥THêïs¡T dæ˙ »Hê\T.

Ä•+#·&É+ <äTsêX‚ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡yÓTÆq|üŒ{Ïø°, ‘·–q nyês¡T¶ sêyê\ì Ä•+#·&É+ <äTsêX‚ ne⁄‘·T+<äì Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘˚» ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e\ C≤rj·T kÕúsTT nyês¡T¶˝À¢ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T b˛{° |ü&çHê, @ ˇø£ÿ ∫Á‘êìøÏ nyês¡T¶ <äø£ÿø£b˛e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTq ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T >∑T&Ó¶<äT› #˚˝À |ü&çq #·+<ä+>± ñHêïj·Tì, @ dæìe÷˝Àq÷ düs¡sTTq ø±¢]{° ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êqT ì]à+∫q ∫Á‘ê\

$»j·T+ô|’ yê´U≤´ìdü÷Ô @<√ <Ó’yêBÛq+>± $»j·Te+‘· eTj·÷´j˚Tø±˙, ‘êqT dü¬s’q dæìe÷\T nyês¡T¶ kÕúsTT˝À #˚j·T˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. sêe÷Hêj·TT&ÉT |òæ˝Ÿà ÇHédæº≥÷´{Ÿ˝À •ø£åD b˛+~q yê]øÏ Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± &çÁ^\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À •ø£åD bı+~q |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T ‘·q e<ä› |üì#˚düTÔHêïs¡ì yê]ì #·÷dæ H˚qT #ê˝≤ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïqì nHêïs¡T.

y˚ <ä

&çk˛ÿ˝À eTùV≤wtu≤ãT! ìœ˝Ÿ, kÕsêX¯s¡à »+≥>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ª&çk˛ÿμ. ôd’º˝Ÿ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ |ü‘êø£+ô|’ Vü≤] ¬ø.#·+<ä÷] <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. n_Ûqyé¬s&ç¶ ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ Äq+<é dü+^‘êìï düeT≈£LsêÃs¡T. eT+Á‘· ‘·sê«‘· n+‘·{Ï dü+^‘·+ á ∫Á‘·+˝À ñ+<ä˙, ˇø£Hê{Ï $T<∏äTHé #·Áø£e]Ô #˚dæq ª&çk˛ÿ&Üq‡sYμqT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+<äì Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’q Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£˝À düT˙˝Ÿ nHêïs¡T. Ç<˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï $Hêj·Tø˘, eTT‘ê´\ düTã“j·T´ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ∫Á‘·+ yÓTT‘·Ô+ &ÜHé‡ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕ>∑T‘·T+~. ìœ˝Ÿ mq]®{Ïø˘ ˝…e˝Ÿ ]‘ê´ pìj·TsY s¡$‘˚» nH˚ ù|s¡T+<äì |ü\Te⁄s¡T Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ìœ˝Ÿ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£˝À &ÜHé‡ ô|sYbòÕ¬sàHé‡qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ∫Á‘· Áf…Æ\sY‡qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìœ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+<äT˝À ∫qï {Ï«dtº ñ+~. eTùV≤wtu≤ãT q{Ï+∫q ª_õHÓdty˚THéμ˝À düìïy˚X¯+ ø£ìŒdüTÔ+~. eTT+u…’≈£î ‘êHÓ+<äT≈£î e#êÃH√ n+≥÷ |ü*πø dü+uÛ≤wüD\T eTùV≤wt yêsTTdt‘√ ñ+{≤sTT. ø±˙ Ä düìïy˚X¯+ e÷Á‘·+ ø±yÓT&û n]ºdüTº m+.mdt. Hêsêj·TDô|’ ∫Árø£]+#ês¡T. ]©CŸ ‘·sê«‘· eTùV≤wt yêsTTdtqT m˝≤ ]d”yé #˚düT≈£î+{≤s√ #·÷&Ü*. ø±>±, |üP] »>∑Hêï<∏é <ä>∑Zs¡ |üì#˚dæq Vü≤] á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±e&É+‘√ Ä düìïy˚X¯+ ô|{≤ºs¡T. á ∫Á‘·+ ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T |üP]Ô m+≥sYf z ≈£îÁsê&ç $\ø£åD Áù|eT Á|üj·÷D≤ìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ nsTT+~. á »Øï áHÓ\ 16 qT+∫ ìsê≥+ø£+>± kÕ>∑qT+~. n+<äì~ …ÆHéyÓT+{Ÿ>± kÕ>∑T‘·T+<äì ìœ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. n+~q≥T¢>± &Ó’Ø˝À sêdüT≈£î+≥÷ ‹j·T´ì nqTuÛÑ÷‹øÏ ˝Àqj˚T´ z j·TTe≈£î&ç Áù|eTø£<∏ä dæìe÷ s¡÷|ü+˝À ª\yé »Øïμ>± sêqT+~. V”≤s√>± C…’ (»Øï ù|ò+), V”≤s√sTTHé‡>± ø£\sY‡ kÕ«‹, cÕ»Hé |ü<äMT‡ q{Ï+∫q ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ø£ìyÓTT[ì ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ ª\yé »Øïμ>± nqTe~+#ês¡T. Áo|ü‹ s¡+>∑kÕ«$T <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï á dæìe÷qT dæŒ+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ‹s¡TeT\ ¬s&ç¶ düeTs¡ŒD˝À C…mHéÄsY |üesY|òü⁄˝Ÿ eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ »≈£îÿ\ Hêπ>X¯«sY sêe⁄ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î n+~düTÔHêïs¡T. á eT÷M >∑T]+∫ ^‘· s¡#·sTT‘· yÓqï\ø£+{Ï Ç˝≤ n+≥THêïs¡T. ªyÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT <ä>∑Zs¡ <äs¡Ùø£‘·«XÊK˝À |üì#˚dæq s¡+>∑kÕ«$T á ∫Á‘êìï m+‘√ ÁVüQ<ä´+>± ∫Árø£]+#ês¡T. Ç+<äT˝Àì Hê\T>∑T bÕ≥\˝À ‘êqT eT÷&ç+{Ïì sêX¯qì ˇø£{Ï uÛÑTeq #·+Á<ä sêXÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á dæìe÷ m–Z≈£L´{Ïyé ìsêà‘· neTs¡H˚ì sêeTø£èwüí e÷≥˝À¢ ªdü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT dürwt #·Áø£e]Ô bÕ≥\‘√ bÕ≥T Ø]ø±]¶+>¥≈£L ÁbÕD+ b˛XÊs¡ì, ÇB |ò”˝Ÿ>∑T&é ∫Á‘·+>± Áù|ø£å≈£î\qT ‘·|üŒø£ n\]düTÔ+~μ.&çô|ò¬s+{Ÿ \yék˛ºØ>± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ek˛Ôqï ª\yé »Øïμ dæìe÷≈£î e÷≥\T: X¯XÊ+ø˘ yÓqïø£+{Ï, bÕ≥\T: yÓqï\ø£+{Ï, uÛÑTeq#·+Á<ä, dü+^‘·+: dürwt #·Áø£e]Ô, m–®≈£L´{Ïyé Ábı&É÷´düsY: neTs¡H˚ì sêeTø£èwüí, düVü≤ìsêà‘·: e÷düºsY ñ<äjYT‘˚», ìsêàD kÕs¡<∏ä´+: »≈£îÿ\ düTC≤‘·, düeTs¡ŒD: ‹s¡TeT\ ¬s&ç¶, ìsêà‘·: »≈£îÿ\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, <äs¡Ùø£‘·«+: Áo|ü‹ s¡+>∑kÕ«$T.

ùdïVü≤ ‘ê[ ø£{Ϻ+#·T≈£îH˚ X¯óuÛÑy˚fi¯ n<˚

16qT+∫ ª\yé »Øïμ yÓTT<ä\T

‘ê[ø£≥Tº X¯óuÛÑy˚fi¯.. y˚T&É˝À ø£fi≤´D e÷\ n+≥÷ V”≤s√sTTHé ùdïVü≤ bÕ&ÉT≈£îH˚ düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ‘·q ‘√{Ï q≥T&ÉT Á|üdüqï‘√ ùdïVü≤ \yê«j·TD+ ø=qkÕ–k˛Ô+~. Çs¡T ≈£î≥T+u≤\ ô|<ä›\ n+^ø£sê+‘√ Ç<ä›s¡÷ ‘·«s¡˝À @ø£+ ø±uÀ ‘·THêïs¡T. y˚T 11e ‘˚Bq M] ô|[fl eTTVü Qs¡Ô+ Ksê¬s’+~. #ÓqïjYT˝Àì yêq>∑s¡+˝Àì Áoyês¡T yÓ+ø£{≤#·\|ü* ø±fi≤´D eT+≥|ü+˝À M] ô|[fl »s¡T>∑qT+~. ô|[¢ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTqT≥T¢ Á|üdüqï Á|üø£{Ï+#ês¡T. ô|[¢ ‘·sê«‘· ùdïVü≤ q{ÏkÕÔsê? nì MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î ÄyÓT≈£î Çwüº+ ñ+fÒ HêπøMT nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT, ˝Òø£b˛‘˚ q≥q≈£î dü«dæú #Ó|üŒe#·Tà n+≥÷ düe÷<Ûëq+ Ç#êÃ&ÉT. n#·ÃeTT+&ÉT, n#·ÃeTT+&ÉT dæìe÷˝À ø£*dæ q{Ï+∫q|ü&ÉT ùdïVü≤, Á|üdüqï eT<Ûä´ @s¡Œ&çq |ü]#·j·T+ Äô|’ Áù|eT>± e÷] ô|[¢ es¡≈£î e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. #ê˝≤ ø±\+ bÕ≥T s¡Vü≤dü´+>± Áù|e÷j·TD+ ø=qkÕ–+∫q á »+≥ ‘·eT~ πøe\+ ùdïVü≤y˚T nì #Ó|æŒø=∫Ã+~. Ç<ä›] eT<Ûä´ mô|ò’sY ø=qkÕ>∑T‘√+<äì MT&çj·÷˝À yês¡Ô\T >∑T|üeTq&É+‘√ Ç<ä›s¡÷ Áù|$T+#·T≈£î+ñ≥qï≥T¢, ‘·«s¡˝À ô|[¢ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

N][¤ÕÊ¡[…fi ∏R∂W≤`∂Õ‹[ @©´sVxtsQ‰ μR∂LRi+©´sLi B™´s*À‹[ª][Liμj∂ |üesYkÕºsY dæìe÷ _õHÓdt ≈£L&Ü πøø£ {§¶¶¶L][LiVV©±s ˙ºΩxtsQ rÛy©y¨sı...•¶¶¶…fi ¤À¡[’d¡ @©´sVxtsQ‰ N]¤…Ì¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BÆμ∂[μ][ zqs¨s™´sWNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi NSμR∂V. '≠dsV »¡Wª`Ω }msxqÌsVÕ‹[ DxmsˆV DLiμy?' @Li»¡W {§¶¶¶L][LiVV©±s ˙ºΩxtsQ N][¤ÕÊ¡[…fi ∏R∂W≤`∂Õ‹[ μR∂LRi+©´sLi BxqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ªy«ÿgS C ∏R∂W≤`∂ Õ‹[ @©´sVxtsQ‰ μR∂LRi+©´sLi B™´s*À‹[ª][Liμj∂. æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡Li ˙xmsNRP»¡©´sÕ˝‹[ AÆ™sV©´sV ˙ÀÿLi≤`∂ @LiÀÿzqs≤R∂L`i gS FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. øyÕÿ NSáLigS ˙ºΩxtsQ©´sV N]©´srygjixqsVÚ©´sı N]¤ÕÌ¡[…fi NRPLi|ms¨ds ªRΩ™´sV ˙xmsNRP»¡©´sáNRPV N]ªRΩÚ ANRPL<Rifl· æªΩ[™´s≤R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS •¶¶¶…fi ¤Õ¡[≤U∂ @©´sVxtsQ‰ª][ NSLi|msLiVV©±s ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s ≤T∂\|qs≤`∂ @LiVVLiμj∂. ™´sVL][ \Æ™sxmso @Ã˝¡V @LÍRiV©±s©´sV NRPW≤y ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ™y≤R∂VNRPVLi…‹[Liμj∂.zqs¨s™´sWáª][ Fy»¡Vc B»¡Vc ∏R∂W≤`∂ zmnsÕfi¯ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW @©´sVxtsQ‰ ªRΩ©´sNRPV F°…‘¡c ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáV F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V ˙ºΩxtsQNRPV. μk∂Liª][ BªRΩLRi ˙ÀÿLi≤˝R∂ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ªRΩ©´s Æ™s[VÆ©s[«¡L`iª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsoª][LiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi.@©´sVxtsQ‰ ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáVgRiVÕ‹[ lLiLi≤R∂V, ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ¿¡˙ªyáV ¬ø¡[xqsWÚ ˙ºΩxtsQNRPV gRi…Ì”¡ F°…‘¡c ¨sr°ÚLiμj∂. ©ygSLÍRiV©´s xqsLRixqs©´s ≤R∂™´sVLRiVNRPLi, ˙xmsÀ≥ÿ£qs xqsLRixqs©´s ™yLRiμ≥j∂, ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ @¤Õ¡N`P= FyLi≤R∂˘©±s, ªyLi≤R∂™´sLi, BLRiLiμR∂™±sV DágRiLi ¿¡˙ªyÕ˝‹[ ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. ˙ºΩxtsQ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ZNP[™´sáLi ™´sVW≤R∂V zqs¨s™´sWáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLiVV. æªΩáVgRiVÕ‹[ μR∂™´sVV¯, ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ xqs™´sVLRi©±s, FsLi˙Æ≤∂Li˙≤R∂V™±sV xmso©´sıgRi∏∫∂V ¿¡˙ªyÕ˝‹[ ©´s…”¡r°ÚLiμj∂.

á eT<Ûä´ kÕºsY V”≤s√\T, kÕºsY <äs¡Ù≈£î\ dæìe÷\T $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ uÛ≤Ø>± _õHÓdt #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|üŒ{Ïπø sê»eTÚ[ á>∑, <äeTTà, d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº ∫Á‘ê\T ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ _õHÓdt #˚XÊsTT. ‘êC≤>± |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY ª>∑ã“sYdæ+>¥μ ∫Á‘·+ ≈£L&Ü yê{Ï πs+CŸøÏ @e÷Á‘·+ ‘·>∑Z≈£î+&Ü πøø£ |ü⁄{Ϻk˛Ô+~. dæ˙ esêZ\ qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ª>∑ã“sYdæ+>¥μ XÊ{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿ‡qT C…$Tì {°M s¡÷.6 ø√≥¢≈£î kı+‘·+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü≤Øwt X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìï ã+&É¢ >∑DÒwt ì]àdüTÔHêïs¡T. X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. <˚MÁoÁ|ükÕ<é dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. Væ≤+B dü÷|üsY Væ≤{Ÿ eT÷M <äu≤+>¥ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘>± á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À |üeHéø£fi≤´DY ø=+&ÉM&ÉT b˛©dt>± ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. ÁøÏ$Tq˝Ÿ‡ Ä≥ ø£{Ϻ+#·&ÜìøÏ ‹ø£ÿ b˛©dt>± Áù|ø£å≈£î\qT m+≥sYf…ÆHé #˚kÕÔ&Éì düŒwüº+ ne⁄‘√+~. bÕÁ‘·≈£î ‘·–q $<Ûä+>± ªHê≈£î ø=+#Ó+ ‹ø£ÿ ñ+~. ø±˙ <ëìøÏ ˝…ø£ÿ ñ+~μ n+≥÷ ÄdüøÏÔø£s¡+>± &Ó’˝≤>∑T\T Á|üjÓ÷–+#ê&ÉT. <äs¡Ùø£&ÉT. X¯è‹Vü‰düHé |ü˝…¢≥÷Ø ne÷´sTT ªuÛ≤>∑´\øÏåàμ bÕÁ‘·˝À <äs¡Ùq+ Çe«qT+~.

©ygRi\¬ø¡ªRΩ©´s˘, xqsV¨dsÕfi NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[

N]ªRΩÚ ¿¡˙ªRΩLi? @NTP‰Æ©s[¨s ∏R∂VV™´s {§¶¶¶L][ ©ygRi\¬ø¡ªRΩ©´s˘, {§¶¶¶L][ xqsV¨dsÕfi NSLi’¡Æ©s[xtsQ©˝Ø[ ™´sV÷dÌ¡ rÌyLRiL`i ™´sVW≠ds LSÀ‹[ª][LiμR∂Æ©s[ ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi …ÿ÷d¡™´so≤˝][ LRiWF~LiμR∂VªRΩV©´sı ™´sV÷dÌ¡ rÌyLRiL`i ™´sVW≠ds '{qsªRΩ™´sV¯ ™yNTP…˝‹[ zqsLji™´sV¤Õ˝¡ ¬ø¡»Ì¡Vc' ¿¡˙ªy¨sNTP xtsw…”¡Lig`i xqs™´sV∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s ™´sxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ™´sVLji¨sı BÕÿLi…”¡ zqs¨s™´sWáNRPV Fs%`¡Õÿ©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡c™´sá ™´sLRiVxqsgS À≥ÿLki ¿¡˙ªyáV ¨sLji¯xqsWÚ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©´sı ˙xms™´sVV≈¡ ¨sLS¯ªRΩ ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ xqsVlLi[£tsQ C ˙xmsºΩFyμR∂©´s æªΩøyË≤R∂¨s, ©ygRi\¬ø¡ªRΩ©´s˘, xqsV¨dsÕfi áª][ C ™´sV÷dÌ¡ rÌyLRiL`i ¿¡˙ªy¨sı |msμÙR∂ ¡Æ≤Í∂…fi ª][ ¨sLji¯Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. BLiμR∂VNRPV xqsV¨dsÕfi NRPW≤y ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B¿¡Ë©´s»Ì¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, C ¿¡˙ªy¨sNTP μR∂LRi+NRPªRΩ*Li Fs™´sLRiV ™´sz§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi BLiNS æªΩ÷¡∏R∂VLS¤Õ¡[μR∂V. ªRΩ*LRiÕ‹[ xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂NS©´sV©yıLiVV. xmspáLRiLigRi≤R∂V' ¿¡˙ªRΩLi ≠s«¡∏R∂VLiª][ xqsV¨dsÕfi rÌyL`i BÆ™s[V«fi INRP‰ ryLjigS |msLjigji F°LiVVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi …ÿ÷d¡™´so≤`∂ ©´sV GáVªRΩV©´sı ∏R∂VV™´s rÌyL`i {§¶¶¶L][áNRPV F°…‘¡c μyLRiVgS ™´sWLRiªy≤R∂©´s≤R∂LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂¨s zqs¨ds ™´sLÊSáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqsV¨dsÕfi Àÿ÷d¡™´so≤`∂Õ‹[ ™´sWμ≥R∂™´s©±s, NRPLigRi©yLRi©_ª`Ω «¡Li»¡gS ©´s…”¡Li¿¡©´s 'ªRΩ©´sV Æ™s≤`∂= ™´sV©´sV' ¿¡˙ªy¨sNTP LkiÆ™s[VN`P gS LRiWF~LiμR∂V©´sı ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡xqsVÚ©yı≤R∂V. ™´sVL][ \Æ™sxmso ©ygRi\¬ø¡ªRΩ©´s˘ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æμ∂[™y NRP…Ìÿ μR∂LRi*NRPªRΩ*LiÕ‹[ A…‹[ ©´sgRiL`i xqsWLRi˘ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡xqsVÚ©yı≤R∂V. C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ xqs™´sVLiªRΩ {§¶¶¶L][LiVV©±s. μk∂¨s ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂VW…‘¡c≠ds xqsLixqÛs ¨sLji¯Li¬ø¡[ g_LRi™´sLi ¿¡˙ªy¨sNTP NRP≠sV…fi @∏R∂W˘≤R∂V. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 11-03-2012  
ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 11-03-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.