Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ :291 >∑Ts¡Tyês¡+ qe+ãs¡T 8, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é

m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

&ûJ|” Ä|ò”düT m<äT≥

ø±yê\H˚ &çôd’&é #˚XÊ+

s¡÷.7 ø√≥T¢ |ü{Ϻy˚‘· yÄ{À˝À Hê\T>∑T u≤≈£î‡˝À¢ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.@&ÉT ø√≥T¢ ‘·s¡*düTÔqï yÓ’q+ y yÓTÆdü÷sY˝Àì $T+{Ÿø±+bÂ+&é˝À Á|æ+{Ÿ nsTTq≥T¢ ìsê›s¡D y &ÉãT“qT ◊{° n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+∫q b˛©düT\T

y ‘Ó\+>±DqT eTT+∫+~ ø±+Á¬>ùd‡ y {°ÄsYmdt ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø±<äT y ø±yê\H˚ CÒ@d”ì, ø√<ä+&Ésê+qT <ä÷s¡+ ô|{≤º+ y 23q dü÷sê´ù|≥˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ y 29q Bøå± ~yêdt ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± ìs¡düq\T y ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D Á|üø£{Ï+∫q πød”ÄsY 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãs¡T 7 (düTes¡íyês¡Ô): &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ Ä|òt b˛©düT(&çõ|æ) ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T <ë<ë|ü⁄ s¡÷.7ø√≥T¢ e~* yÓ[¢q dü+|òüT≥q ãT<Ûäyês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. q>∑s¡ b˛©düT\T \ø°¶ø±|üP˝Ÿ e<ä› á s√E yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À z Ä{À˝À b˛©düT\T &ÉãT“\T ø£qT>=Hêïs¡T. n$ s¡÷.|ü~ø√≥T¢>± ñ+{≤j·Tì b˛©düT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ä{À˝À Hê\T>∑T u≤≈£î‡\T ñHêïsTT. Hê\T>∑T u≤≈£î‡˝À¢q÷ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ H√≥¢ ø£≥º\T ñHêïsTT. u≤≈£î‡\T ‘·s¡*düTÔqï Ä{À nôd+;¢ |ü]düsê˝À¢ Ä–b˛e&É+‘√ n+<äT˝Àì Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T eTs√ Ä{À˝ÀøÏ yê{Ïì ($T>∑‘ê2˝À)

‘·π>Z<˚ ˝Ò<äT y Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ‘·ìF\T »]|æ rs¡T‘ê+ y düŒwüº+ #˚dæq <ëyÓ÷<äs¡ y s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ë\T y |ü\T Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ‘·ìF\T

y X‚«‘·kÂ<Ûä+ô|’ yÓT]dæq q\¢eÁ»+ y ˇu≤e÷ »j·Tπø‘·q+ y #·]Á‘· düèwæº+∫q ãsêø˘ y ¬s+&√kÕ] n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£ y »qe] 21q Á|üe÷D d”«ø±s¡+ nuÛÑ´]ú $T{Ÿ s√$÷ï >∑{Ϻ b˛{°ì#êÃs¡T. z <äX¯˝À Ä~Ûø£´‘·˝ÀøÏ yÓ[¢Hê.. Ä ‘·sê«‘· Áø£eT+>± yÓqTø£ã&çb˛j·÷s¡T. ‘=\T‘· yÓqTø£+»˝À ñqï ˇu≤e÷ Ä ‘·sê«‘· C…{Ÿd”Œ&é‘√ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. yÓTT‘·Ô+ 538 z≥¢≈£î >±qT 270 z≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îqï yês¡T n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£e⁄‘ês¡T. e÷´õø˘ |òæ>∑sYqT <ëfÒdæq ˇu≤e÷ 303 z≥T¢ kÕ~Û+∫ yÓ’{ŸVü≤Ödt˝À ‘·q kÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£îHêïs¡T. s√$÷ïøÏ 203 z≥T¢ e#êÃsTT. 270 e÷´õø˘ |òæ>∑sY <ë{Ïq yÓ+≥H˚ ˇu≤e÷ nyÓT]ø± Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ªÇ~ πøe\+ $÷ e˝Ò¢ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. <Ûäq´yê<ë\Tμ n+≥÷ {Ï«≥ºsY˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ìs¡íj·÷‘·àø£ sêÅcÕº\qT ˇu≤e÷ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+‘√ Äj·Tq $»j·T+ düTHêj·TdüyÓTÆ+~. n‹ô|<ä›yÓTÆq sêh+ ø±*bò˛]ïj·÷, ˇVæ≤jÓ÷, njÓ÷yê, ô|ì‡˝Ò«ìj·÷, $kÕÿHédæHé e+{Ï

düyêfi¯¢qT ˇu≤e÷ n~Û>∑$TkÕÔ&ÉT : s√MTï

Vü≤düÔ+˝À |ü<äe⁄\ y˚Tfi¯

y n+<äTe˝Ò¢ sêh+˝À 7.5 ø√≥¢ πswüHé ø±s¡T¶\T ñHêïsTT y

CMyK

n~Ûø±s¡T\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#ê* : d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ù|<ä]ø±ìï n+#·Hê y˚ùd dü¬s’q e´edüú ˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. n+<äTe˝Ò¢ sêh+˝À 7.5 ø√≥¢ πswüHé ø±s¡T¶\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ì»yÓTÆq ù|<ä\qT >∑T]Ô+ #˚+<äT≈£î XÊÅd”Ôj·T |ü<äΔ‹˝À |üì #˚ùd e´edüúqT s¡÷bı+~+#ê*‡q ne düs¡+ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\ ìs¡íj·÷\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK\T \øå±´\qT m˝≤ #˚s¡Tø√yê\qï n+X¯+ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú ô|sꌤ¬sàHé‡ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ &ç$»Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ¬s+Á&√E\ esYÿcÕ|tqT d”m+ øÏs¡DY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ e÷qe eqs¡T\

n_Ûeè~Δ dü+düú˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $T˙ï e÷<∏ä÷´‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK\ ôdÁø£≥Ø\T, ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± øÏs¡DY Á|üdü+–dü÷Ô.. ù|<ä]ø±ìï ìsêΔ]+#˚+<äT≈£î dü¬s’q Á|üe÷D≤\T ˝Òeì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À düTe÷s¡T 9 ø√≥¢ »HêuÛ≤ ñ+fÒ.. 7 ø√≥¢≈£î ô|’>± ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T ñ+&É&Éy˚T n+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. @&ÉTqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\+<ä]˙ ù|<ä\T>± #Ó|üŒ˝ÒeTHêïs¡T. ù|<ä]ø±ìï n+#·Hê y˚ùd dü¬s’q e´edüú ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Çìï πswüHé ø±s¡T¶\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä]ø±ìï ìsêΔ]+#˚+<äT≈£î dü¬s’q Á|üe÷D≤\T ˝Òì ø±s¡D+>± ì»yÓTÆq ù|<ä\≈£î dü+πøåeT |òü˝≤\T n+<ä&É+ ($T>∑‘ê2˝À)

ˇu≤e÷≈£î Á|üDuŸ, eTH√àVü≤Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

md”‡ $‘YôV≤˝Ÿ¶ |òü*‘ê\ $&ÉT<ä\≈£î eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ zπø y n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø yôV’≤<äs&ûêu≤<é , qe+ãsY 7, (düTes¡íyês¡Ô): &ûmd”‡`2012 ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

es¡<ä\ e\¢ á HÓ\ 14 qT+∫ ‘·\ô|{Ϻq ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. 19e ‘˚B qT+∫ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒô|’ edüTÔqï }Vü‰>±Hê\qT u§‘·‡ ($T>∑‘ê2˝À)

ù|<ä]ø£+ n+#·Hê≈£î

3˝À

b˛{≤ b˛{°.. Á|ü|ü+#·+ j·÷e‘·TÔ m<äTs¡T #·÷dæq nÁ>∑sê»´ n<Ûä´ø£å mìïø£\ |òü*‘ê\T ãT<Ûäyês¡+ yÓ\Te&ܶsTT. Ç<ä›] eT<Ûä´ b˛{° qTyê«? H˚Hê? nqï≥T¢ kÕ–Hê.. ∫es¡≈£î }Væ≤+∫q $<Ûä+>±H˚ ˇu≤e÷ πsdüT˝À eTT+<äT≈£î <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. eTs√e÷s¡T X‚«‘·kÂ<Ûëìï n~Ûwæº+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q mìïø£\ |òü*‘ê˝À¢ ˇu≤e÷ ‘=\T‘· yÓqTø£ã&çHê Ä ‘·sê«‘· |ü⁄+E≈£îHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 538 z≥¢≈£î ˇu≤e÷ 303 z≥T¢ kÕ~Û+∫, |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ˇVæ≤jÓ÷, njÓ÷yê, ô|ì‡˝Ò«ìj·÷, $kÕÿHédæHé e+{Ï ìs¡íj·÷‘·àø£ sêÅcÕº˝À¢ Ä~Ûø£´‘· <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ]|ü_¢ø£Hé bÕغ nuÛÑ´]ú $T{Ÿ s√$÷ï ˇu≤e÷≈£î >∑{Ϻ b˛{° Ç∫Ãq ∫es√¢ #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. 180 m\ø√ºs¡˝Ÿ z≥T¢ e#˚à es¡≈£L s√$÷ï ã\+>± b˛{° ($T>∑‘ê2˝À)

$‘YôV≤˝Ÿ¶ |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#·+&ç

y |ü\T õ˝≤¢\≈£î q÷‘·q &ûd”d”\ Á|üø£≥q y ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT yêsTT<ë y 19 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ y ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+ : u§‘·‡

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ª˙\+μ ‘·TbÕqT u≤~Û‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\T>± n+&É>± ñ+≥T+<äì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

ø°\ø£ sêÅcÕº˝À¢ Ä~Ûø£´‘· kÕ~Û+#ês¡T. bò˛¢]&Ü, e]®ìj·÷, ∫ø±>√, ô|ì‡˝Ò«ìj·÷, $kÕÿì‡Hé, $T∫>±Hé sêÅcÕº˝À¢ »j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. HêsYÔ ádtº sêÅcÕº˝À\q÷ ˇu≤e÷ Vü≤yê ø=qkÕ–+~. n˝≤π>, XÊ+&û ‘·TbÕqT düeTj·T+˝À dü‘·«s¡y˚T düŒ+~+#·&É+ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ø£*dæ e∫Ã+~. ¨sê¨Ø>± kÕ–q mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q ˇu≤e÷ 44e n<Ûä´≈£åî&ç>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. »qe] 21q Äj·Tq nyÓT]ø± q÷‘·q n<Ûä´ø£å&ç>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. ˇu≤e÷ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ wæø±>√˝Àì &ÓyÓ÷Áø±{Ïø˘ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À dü+ãsê\T $Tqï+{≤sTT. ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e∫Ãq n_Ûe÷qT\T $»jÓ÷‘·‡yê˝À¢ eTTì– ‘˚˝≤s¡T. d”«≥T¢ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. u≤D≤dü+#ê ø±*à dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

eTs√ ã*<ëq+

y ‘Ó\+>±D ø√dü+ eTs√ $<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘·´ y zj·T÷˝À #Ó≥Tº≈£î ñ] y˚düT≈£îqï j·TTe≈£î&ÉT y ø±´+|üdt˝À rÁe ñÁ~ø£Ô‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T ø√dü+ eTs√ $<ë´ ≈£îdüTeT+ sê*b˛sTT+~. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ z j·TTe≈£î&ÉT ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝Àì ÄsYº‡ ø±˝ÒJ e<ä› #Ó≥Tº≈£î ñ] y˚düT≈£îì Ä‘·´Vü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Á|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºìï yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ($T>∑‘ê2˝À)

$‘YôV≤˝Ÿ¶ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô. m≥ºπø\≈£î &ûmd”‡`2012 $‘YôV≤˝Ÿ¶ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\qT $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+~. $‘YôV≤˝Ÿ¶ |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ ãT<Ûäyês¡+ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. B+‘√ HÓ\ s√E\T>± |òü*‘ê\

Ä>∑düTº HÓ\˝À &ûmd”‡`2012 ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê{Ï |òü*‘ê\qT >∑‘· HÓ\˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å düe÷<Ûëq |üÁ‘ê˝À¢ ø√&é y˚j·Tø£ b˛e&É+‘√ yê] |òü*‘ê\qT $‘YôV≤˝Ÿ¶˝À ñ+#ês¡T. B+‘√ yês¡T rÁe ìsêX¯ #Ó+<ës¡T. HÓ\ s√E\T>± ($T>∑‘ê2˝À)

πøJ uÒdæHé˝À

2Jì $T+∫q ≈£î+uÛÑø√D+ >∑T+‘·ø£˝Ÿ, qe+ãs¡T 7 wü]à\ (düTes¡íyês¡Ô) : πøõ uÒdæHé ˝À 2õì $T+∫q ô|<ä› ≈£î+uÛÑø√D+ »]–+<äì ø±>¥ ìy˚~ø£ yÓfi¯¢&ç+∫q≥T¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T+‘· ø£˝Ÿ˝Àn»+‘ê dü]ÿ˝Ÿ e<ä› ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ÄyÓT Á|üdü+–+#ê s¡T. ø£ècÕí, >√<ëe] uÒdæHé sêÅcÕºìøÏ <˚e⁄&ç∫Ãq es¡+ nHêïs¡T. Bìï {Ï&ç|æ n<Ûä´ø£å&ÉT #·+Á<äu≤ãT ]\ j·THé‡≈£î n|üŒC…bÕŒs¡Hêïs¡T.

ø£<ä\ì ˙s¡T ` M&Éì eTT+|ü⁄

˙\+ Á|üuÛ≤e+ $»j·Tyê&ÉqT Ç+ø± M&É˝Ò<äT. es¡<ä ˙s¡T q>∑s¡ yêdüT\≈£î ø£˙ïfi¯ó¢ ‘Ó|æŒk˛Ô+~. ãT<Ûäyês¡+ es¡<ä ˙{Ï ñ<äΔè‹‘√ ø£uÒfi≤ s√&ÉT¶ #Ós¡Te⁄qT 6˝À ‘·\|æ+∫+~.

÷ìøÏ ªñbÕ~Ûμì nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔ+ y{°&û|e´ekÕj· Vü‰MT y ‘Ó\+>±Dô|’ e÷≥ ‘·|æŒq yø±+Á¬>dt ” n~ÛÁ|Hü‘˚‘˚´ø£· u≤ãT y sêÅcÕºìøÏ ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äqï u≤ãT

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ e÷≥ ‘·|æŒ+<äì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î {°&û|” e´‹πsø£+ ø±<äì ‘êeTT |ü<˚ |ü<˚ #ÓbÕŒeTì, nsTTHê ø±+Á¬>dt ‘·eT ù|s¡T #Ó|æŒ yÓ÷dü–k˛Ô+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ¬s’‘·T\T, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T, j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T düVü‰ me]øÏ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. e÷≥ ‘·|æŒq ø±+Á¬>dt bÕغ dü+|òüT ($T>∑‘ê2˝À)

CMyK

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ ‘·ìF\ $wüj·T+˝À yÓq≈£îÿ ‘·π>Z Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüº+ #˚dæ+~. {≤dtÿbò˛sY‡ ‘·ìF\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ‘·ìF\ $wüj·T+˝À ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§>∑ZuÀeTì ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<ës¡ sê»q]‡+Vü‰ ãT<Ûäyês¡+ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘·ìF\qT ì*|æy˚ùd+<äT≈£î ôV’≤ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ ìsêø£]+ #·&É+‘√ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ãT<Ûä yês¡+ &ç|üP´{° d”m+qT ø£*XÊs¡T. Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ \˝À¢ ‘·ìF\ Á|üÁøÏj·TqT ø=+‘·ø±\+ yêsTT<ë y˚j·÷ \+≥÷ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î ø=+‘· düeTj·T+ >∑&ÉTe⁄ ìyê«\ì ø√sês¡T. nsTT‘˚, á ($T>∑‘ê2˝À)

yêwæ+>∑ºHé, qe+ãsY 7: nqT≈£îqï<˚ »]–+~.. X‚«‘·kÂ<Ûä+˝À q\¢ eÁ»+ eT∞¢ yÓT]dæ+~.. n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ #·]Á‘· düèwæº+#ês¡T. qTyê« H˚Hê nqï≥T¢>± kÕ–q mìïø£˝À¢ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ¬s+&√kÕ] n<Ûä´ø£å |”sƒêìï kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ¬s+&√kÕ] n<Ûä´ø£å u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTqï 12e e´øÏÔ>± #·]Á‘·¬øø±ÿs¡T. ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ ‘·sê«‘· es¡Tdü>± ¬s+&√kÕ] &ÓyÓ÷Áø±≥T¢ n~Ûø±sêìï ì\u…≥Tºø√e&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ]. nÁ>∑sê»´+ nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å kÕúHêìï &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ bÕغ ì\u…≥Tº≈£î+~. ]|ü_¢ø£q¢ ÄX¯\≈£î >∑+&çø={Ϻ n~Ûø±sêìï ì\u…≥Tº≈£î+~. Ä]úø£ e´edüú eT+<ä>∑eTq+, ô|]–q ìs¡T<√´>∑+ e+{Ï Á|ü‹≈£L\‘·\qT ≈£L&Ü n~Û>∑$T+∫q ˇu≤e÷ uÛ≤Ø $»j·T+ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, }Væ≤+∫q Ø‹˝ÀH˚ ]|ü_¢ø£Hé bÕغ


bÕ\≈£î\ bÕbÕ\T ¬s’‘·T\≈£î XÊbÕ\T

2

es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ |”m+ |üs¡´{Ï+#ê\ì &çe÷+&é ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± d”m+ #·s¡´\T: uÛ≤»bÕ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ sê»eT+Á&ç, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ\≈£î\ bÕbÕ\T ¬s’‘·T\ bÕ*≥ XÊbÕ\T>± e÷sêj·Tì uÛ≤»bÕ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ |”m+ |üs¡´{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q sê»eT+Á&ç |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ øÏwüHé¬s&ç¶ |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷

Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ >√&ÉTqT á Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. es¡<ä eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘·+˝À d”m+ |üs¡´≥q ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± kÕ–+<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q u≤~Û‘·T\≈£î m˝≤+{Ï kÕj·T+ n+<ä˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïø° Á>±e÷˝À¢ kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=q˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò<äHêïs¡T. es¡<ä ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ |üs¡´{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. es¡<ä\‘√ Á|ü»\T ‘·\¢&ç\T¢‘·T+fÒ d”m+ &Ûç©¢ |üs¡´≥q≈£î yÓ\¢&É+ @+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. bÕ\≈£î\≈£î Á|ü»\ ø£cÕº\T |ü≥ºyê nì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·&çdæq <ÛëHê´ìï eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚dæ nqï<ë‘·\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ø±yê\H˚ &çôd’&é #˚XÊ+

Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ ˝Ò<äT $<äT´‘Y düeTdü´ >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\ bÕ|üy˚T: Äq+ ˇ+>√\T, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\ bÕ|üy˚Tqì Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eTq sêh+˝À Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ ˝Ò<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ˇ+>√\T˝À Äq+ $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄, |ü≥ºD |ü]dæú‹ô|’ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eTT+|ü⁄ u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì Vü‰$÷

Ç#êÃs¡T. ‘·TbÕqT‘√ dü+uÛÑ$+∫q qwüº+ n+#·HêqT s¡÷bı+~düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n~ |üP]Ô ø±>±H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~kÕÔeTHêïs¡T. M˝…’q+‘· y˚Ts¡ kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ n^ø£]+∫+<äHêïs¡T. qwüº |ü]Vü‰s¡+ $&ÉT<ä\˝À πø+Á<ä+ C≤|ü´+ #˚dæHê.. sêh Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]düTÔ+<äHêïs¡T. sêh+˝À m˝≤+{Ï Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ >∑‘· bÕ\≈£î\ bÕ|üy˚Tqì Äq+ $eT]Ù+#ês¡T. dü¬s’q $<ÛëHê\T ne\+_+#·ø£ b˛e&É+, uÛÑ$wü´‘Y n+#·Hê\T s¡÷bı+~+#·ø£ b˛e&É+ e˝Ò¢ $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. $<äT´‘Y düeTdü´qT rπsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. mø£ÿ&É $<äT´‘Y n+<äTu≤≥T˝À ñHêï ø=qT>√\T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄, düsY#êØ® u≤<äT&ÉTqT Äq+ düeT]ú+#·T≈£îHêïs¡T. y˚T˝…’q ùde\T ø±yê\+fÒ #êØ®\T y˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 8, 2012

ø£Ø+q>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ eTs√ ñ<ä´e÷ìøÏ düeTs¡ dü+K+ |üP]+#ês¡T. eTs√kÕ] ñ<ä´e÷ìøÏ >∑T˝≤; <ä+&ÉT düe÷j·T‘·Ô+ ø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt &˚+»s¡dt bÕغnì, ‘Ó\+>±DqT eTT+∫+<äì πød”ÄsY nHêïs¡T. {°ÄsYmdt ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+ nj˚T´ Á|üdüπøÔ˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£Ø+q>∑sY˝À »s¡T>∑T‘·Tqï {°ÄsYmdt eT<Û√eT<Ûäq dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zq πød”ÄsY ñ<ä´ ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. áHÓ\ 23q dü÷sê´ù|≥˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì, düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±Dyê<äT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. áHÓ\ 29q ªBøå± ~yêdtμù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± ìs¡düq Bø£å\T #˚|ü{≤º\ì bÕغ ÁX‚DT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n˝≤π> qe+ãsY 30 qT+∫ ª|ü˝…¢u≤≥μ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. á |ü˝…¢u≤≥ ø±s¡´Áø£eT+ 40 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± CÒ@d”‘√ @s¡Œ&çq ∫qï ∫qï eTqdüŒs¡Δ\qT

|ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤eTì πød”ÄsY ÄHêïs¡T. ndü\T CÒ@d”ì @sêŒ≥T #˚dæ+<˚ {°ÄsYmdtì, <ëìì m˝≤ e<äT\T≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ø±yê\H˚ CÒ@d”ì, Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+qT <ä÷s¡+>± ñ+#êeTì, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ |üs¡ø±\˝À mìïø£\ düeTj·T+˝À CÒ@d” yÓ’K]ì m˝≤ eT]Ãb˛‘êeTì πød”ÄsY yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ CÒ@d” H˚‘·\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ |ü]ÿ]+#·T≈£î+{≤eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |üP]Ô kÕúsTT˝À ‘·eT bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q ø±sê´#·s¡D $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± áHÓ\ 29øÏ πød”ÄsY Bø£å #˚dæ eT÷&˚fi¯ófl |üP]Ô ø±edüTÔ+~. y˚T<Û√eT<Ûäq dü<ädüT‡≈£î 10 õ˝≤¢qT+∫ e+<ä˝≤~>± bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, y˚T<∏ëe⁄\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T á dü<ädüT‡ »s¡>∑qT+~. y˚T<Û√eT<∏äq dü<ädüT‡ dü+<äs¡“¤+>± ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD+ >∑T˝≤; s¡+>∑T©qT‘·T+~. |ü≥ºD Á|ü<Ûëq ≈£L&É\¢˝À ô|<ä› m‘·TÔq >∑T˝≤; u≤´qs¡T¢, b˛düºs¡T¢, >∑T˝≤; |ü‘êø±\T ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·THêïsTT. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T ø=qkÕπ> á düe÷y˚XÊ\≈£î {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY, $»j·TXÊ+‹ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

eTs√ ã*<ëq+

bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ dü÷ôd’&éH√{Ÿ˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. á |òüT≥q‘√ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À rÁe ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. eTè‘·<˚Vü‰ìï ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î b˛©düT\T j·T‹ï+#·>±.. ‘=\T‘· >∑HébÕs¡Tÿ≈£î rdüT¬ø[¢, nø£ÿ&É ìyêfi¯ó\T n]Œ+∫q nq+‘·s¡y˚T ‘·s¡*+#ês¡ì $<ë´s¡Tú\T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. B+‘√ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+, ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ‘·\eT&ÉT>∑T eT+&É\+ ≈£î#·˝≤|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü+‘√wt.. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘·T≈£îÿ>∑÷&É˝À &çÁ^ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. m|ü&É÷ ‘Ó\+>±D sêh+, ñ<ä´eT+ >∑T]+#˚ Ä˝À∫düTÔ+&˚ yê&ÉT. Ç{°e\ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T #·÷dæ Çø£ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T ø±<äì uÛ≤$+∫q dü+‘√wt Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ düeTj·T+˝À zj·T÷˝Àì ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\ e<ä›≈£î #˚s¡Tø=ì #Ó≥Tº≈£î ñπsdüT≈£îHêï&ÉT. ‘Ó\+>±D ø√düy˚T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï≥T¢ dü÷ôd’&é H√{Ÿ˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷]Hê.. ‘Ó\+>±D ã‘·T≈£î\T e÷s¡&É+ ˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\TqT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. ‘·q #êe⁄‘√HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\ì ˝ÒK˝À $»„|æÔ #˚XÊ&ÉT. dü+‘√wt Ä‘·àVü≤‘·´ $wüj·T+ ãT<Ûäyês¡+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. $<ë´s¡Tú\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T. b˛©düT\T VüQ{≤VüQ{Ïq eTè‘·<˚Vü‰ìï øÏ+<ä≈£î, ~+∫ nø£ÿ&É qT+∫ ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·>±.. $<ë´s¡Tú\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ b˛©düT\T, $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûä´ rÁe yê>±«<ä+, ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. ø±´+|üdt #·T≥÷º ô|<ä› dü+K´˝À b˛©düT\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T b˛©düT\T, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚ùdÔH˚ eTè‘·<˚Vü‰ìï nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·s¡*kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T zj·T÷≈£î sêyê\ì nø£ÿ&˚ u…’sƒêsTT+∫, <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. zj·T÷ qT+∫ >∑HébÕs¡Tÿ es¡≈£î dü+‘√wt n+‹eTj·÷Á‘· #˚|ü&É‘êeTì zj·T÷ CÒ@d” Á|üø£{Ï+#·>±.. b˛©düT\T

dü¬s’q e´eùdú ˝Ò<äT: d”m+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ù|<ä\≈£î n_Ûeè~Δ |òü˝≤\T n+<ë\+fÒ uÀ>∑dt ø±s¡T¶\T @]y˚j·÷\Hêïs¡T. á Á|üÁøÏj·T Ç|üŒ{Ïπø eTTeTàs¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. $<ÛäT˝À¢ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·sê<äì dü÷∫+#ês¡T. $<Ûëq ìs¡íj·÷˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+, $<ÛäT˝À¢ n~Ûø±s¡T\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·πø ô|<ä›|”≥ y˚düTÔ+<äì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ì»yÓTÆq \_Δ<ës¡T\πø dü+πøåeT |òü˝≤\T n+~+#˚˝≤ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ñ<√´>∑ uÛÑØÔ $wüj·÷˝À¢ nÁø£e÷\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïeTHêïs¡T. πswüHé, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ e+{Ï |ü<∏äø±˝À¢, nqs¡TΩ\≈£î neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü{Ïwüº ìã+<Ûäq\T s¡÷bı+~+#êeTHêïs¡T. ù|<ä\≈£î y˚T\T #˚ùd+<äT≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T ekÕÔsTT, b˛‘êsTT ø±˙, n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ñ+{≤s¡ì, yês¡T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ìã<äΔ‘·, ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ˇ‹Ô&çøÏ ‘·˝§>∑Z≈£î+&Ü ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± |üì #˚j·÷\Hêïs¡T.

$‘YôV≤˝Ÿ¶ |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#·+&ç ‘·eT |òü*‘ê\ ø√dü+ ìØøÏådüTÔHêïs¡T. m≥ºπø\≈£î eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#·&É+‘√ $‘YôV≤˝Ÿ¶ nuÛÑ´s¡Tú\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± $‘YôV≤˝Ÿ¶ |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|üø£{Ï+∫q |òü*‘ê\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT≈£î Ç+ø± b˛dæº+>¥ Çe«&É+˝Ò<äì ìsêX¯#Ó+<äT‘·THêïs¡T. |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+∫ HÓ\ s√E\T <ë{ÏHê yÓT]{Ÿ *düTº\T y˚j·Tø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒ{À¢ ‘·eT≈£î b˛dæº+>¥\T e#˚ÃHê nì &ûmd”‡`2012 nuÛÑ´s¡ú\T dü+<˚Vü≤+ yÓ*ãT#·TÑ·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eT+Á‹ ‘·«]‘·>∑‹q #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ &ûmd”‡`2012 nuÛÑ´s¡Tú\≈£î b˛dæº+>¥\T Çyê«\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

nqTeT‹+#·˝Ò<äT. dü+‘√wt Ä‘·àVü≤‘·´ $wüj·T+ ‘Ó*j·T>±H˚ {°`CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+, H˚‘·\T zj·T÷≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. >∑HébÕsYÿ es¡≈£î XÊ+‹sê´* ìs¡«Væ≤+∫, nø£ÿ&É dü+‘√wt bÕØúe <˚Vü‰ìøÏ ìyêfi¯ó\T n]ŒkÕÔeTì ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê e∫à ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πød”ÄsY dü+‘ê|ü+ dü+‘√wt Ä‘·àVü≤‘·´ô|’ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY rÁe dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mes¡÷ Ä‘·àôdÌús¡´+ ø√˝ÀŒe<ä›ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ã*<ëHê\T e<äT›.. ã\yÓTÆq ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D‘√ ñ<ä´$T+∫ ‘Ó\+>±D sêh+ kÕ~Û<ë›eTì Äj·Tq _dæ\ dü+πøåe÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ôV’≤<äsêu≤<é,qe+ãsY7(ÄsYmHém): sêh+˝À yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äì eT+Á‹ eTTUÒXŸ >ö&é nHêïs¡T. >∑‘· 12,13 dü+e‘·‡sê\T>± yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT+ $wüj·T+˝À, Ks¡TÃô|{Ϻq ì<ÛäT\ $wüj·T+˝À |ü]o*ùdÔ Á|üdüTÔ‘·+ m+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïyÓ÷ ‘Ó\TdüTÔ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. _dæ\ dü+πøåe÷ìøÏ sêh+˝À 1999`2004 es¡≈£î s¡÷.927 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚j·T>±, 2004`2009 s¡÷.2,160 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+#·&É+ »]–+<äì, á ˇø£ÿ @&Ü<˚ _dæ\ dü+πøåeT ø√dü+ s¡÷.3,107 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫, Ks¡Tà #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ|üŒs¡T\ düeTdü´\≈£î dü+ã+~Û+∫ _dæ`@˝À #˚sêÃ\qï $q‹ì ]f…Æs¡T¶ »&ç® Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ø£$T{°øÏ |ü]o\q≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì Ç{°e\ dæm+ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡Hêïs¡T. ø±sê´\j·T uÛÑeq+ düú\+ $wüj·T+ ≈£L&Ü |ü]o*kÕÔeTì, ñ|üŒs¡T\ dü+πøåeT düe÷K´‘√ bÕ≥T |ü\T _dæ düe÷K´\≈£î 1600 qT+∫ 2000 XÊ‘·+ ã&Ó®{ŸqT á @&Ü~ ô|+|ü⁄<ä\ #˚XÊeTì eT+Á‹ $e]+#ês¡T.

eT∞¢ |ü≥º+ Ç#êÃs¡T. Ä ‘·sê«‘· |ü]dæú‹ e÷]b˛sTT+~. ˇu≤e÷ 300 e÷s¡TÿqT #˚s¡>±.. s√$÷ï e÷Á‘·+ 203 z≥¢‘√ dü]ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. >∑{Ϻb˛{°ì∫Ãq s√MTï ˇu≤e÷≈£î s√$÷ï >∑{Ϻ b˛{° Ç#êÃs¡T. ‘=\T‘· eTT+<ä+»˝À ø=qkÕ–q s√$÷ï Ä ‘·sê«‘· Áø£eT+>± yÓqTø£ã&çb˛j·÷s¡T. yÓTT‘·Ô+ 50 sêÅcÕº\≈£î >±qT s√$÷ï 22 sêÅcÕº˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. eØ®ìj·÷ ˝≤+{Ï sêÅcÕº˝À¢ ]|ü_¢ø£qT¢ ‘·eT |ü≥Tº ø=qkÕ–+#ês¡T. øö+{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø=~›ùd{Ïπø s√$÷ï Ä~Ûø£´+˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. ˇu≤e÷ 64 z≥T¢ kÕ~Û+∫>±.. s√$÷ï 82 z≥¢‘√ Ä~Ûø£´‘· ø£qã]#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· |ü⁄+E≈£îqï ˇu≤e÷ ]|ü_¢ø£Hé nuÛÑ´]úì n~Û>∑$T+∫ eTT+<äT≈£î <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. ø£*dæ e∫Ãq ªXÊ+&ûμ nyÓT]ø±qT n‘·T˝≤≈£î‘·\+ #˚dæq XÊ+&û ‘·TbÕqT n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷≈£î u≤>±H˚ ø£*dæe∫Ã+~. XÊ+&û Vü≤]πøqT ;uÛÑ‘·‡+ düèwæº+∫q düeTj·T+˝À ˇu≤e÷ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#ês¡T. eTTeTàs¡+>± düVü‰j·Tø£, |ü⁄qs¡T<äΔs¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. n+<äTπø nyÓT]ø£qT¢ Äj·Tq≈£î eTs√kÕ] |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. XÊ+&û ‘·TbÕqT düVü‰j·Tø£ #·s¡´˝À¢ ˇu≤e÷ $|òü\yÓTÆ‘˚.. |òü*‘·+ eTs√˝≤ ñ+&˚~. ø±˙ ˇu≤e÷ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#·&É+, |ü⁄qs¡T<äΔs¡D #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡ì 60 XÊ‘·+ eT+~ nyÓT]ø£qT¢ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. B+‘√ n‘·ìyÓ’ù| eTs√kÕ] yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡T. Äø£≥Tºø√˝Òì s√$÷ï $<ÛëHê\T eT+<ä>∑eTq+˝À kÕ>∑T‘·Tqï Ä]úø£ e´edüúqT >±&ç˝À ô|≥º&É+, ô|]–q ìs¡T<√´>±ìï ìj·T+Á‹+#·&É+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ s√$÷ï Á|üø£{Ï+∫q $<ÛëHê\T nyÓT]ø£q¢qT Äø£≥Tºø√˝Òø£ b˛j·÷sTT. n<Ûä´≈£åî&ç yÓ’|òü˝≤´\T, 1930 ‘·sê«‘· e∫Ãq n‹ô|<ä› Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+, uÛ≤Ø>± ô|]–q ìs¡T<√´–‘· e+{Ï n+XÊ\qT ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√e&É+˝À s√$÷ï $|òü\eTj·÷´s¡T. ]|ü_¢ø£q¢≈£î >∑{Ϻ |ü≥Tºqï ø=ìï sêÅcÕº˝À¢q÷ Äj·Tq yÓqTø£ã&ܶs¡T. s√$÷ï z≥$T‘√ ]|ü_¢ø£qT¢ rÁe ìsêX¯˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡T. $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ ôd+Á≥˝Ÿ yêwæ+>∑ºHé˝À uÛ≤Ø>± y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nìï @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îqï|üŒ{Ïø°, z≥$T‘√ HÓ’sêX¯´+ #Ó+<ës¡T.

nq+‘· ¬s’‘·T\≈£î }s¡≥ì∫Ãq ˙\+ ‘·TbÕHé nq+‘·|ü⁄s¡+, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ˙\+ ‘·TbÕHé <Óã“≈£î ø√kÕÔ n‘·˝≤≈£î‘·\+ ø±>± nq+‘· ¬s’‘·T\T e÷Á‘·+ }s¡≥ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ |ü&ɶ esê¸\‘√ ôV≤#Óé‡ ¬s’‘·T\≈£î }s¡≥ì∫Ã+~. nq+‘·|ü⁄s¡+‘√bÕ≥T ‘·T+>∑uÛÑÁ<ë »˝≤X¯j·T |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝…’q •eyÓTT>∑Z, Vü≤]Vü‰s¡, n>∑T+uÒ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£î]dæq esê¸\ e\¢ eT÷&ÉTs√E\ qT+∫ ôV≤#Óé‡øÏ ÇHébò˛¢ ô|]–+~. »˝≤X¯j·÷ìøÏ ÇHébò˛¢ yÓTÆqdt≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ áHÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î nsTTHê ˙s¡T ekÕÔj·÷ ˝Ò<ë nqï nqTe÷q+˝À ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q˝À ñ+&˚yês¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ »˝≤X¯j·T |ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£î]dæq esê¸\e\¢ ãfi≤¢], nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~. ôV≤#Óé‡ ¬s’‘·T\ ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·÷ìøÏ 32,333

≈£L´ôdø£ÿ\ ˙s¡T ˙s¡T #˚s¡Tø=HêïsTT. es¡¸+ sêø£‘√ ôV≤#Óé‡ øÏ+<ä e]|ü+≥ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~. Ä~yês¡+ 19y˚\T ≈£L´ôdø£ÿ\˙s¡T sê>± k˛eTyês¡+26y˚\T ≈£L´ôdø£ÿ\ es¡≈£î #˚s¡T‘·THêïsTT. B+‘√ ‘·TbÕHé e\¢ mì$T~ {°m+d”\ es¡≈£î ˙s¡T e#˚à neø±XÊ\T ñqï≥T¢ »˝≤X¯j·T n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. qe+ãsY˝À Ä+Á<Ûä yê{≤ ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. esê¸\ e\¢ Áu≤+∫ ø±\Te\≈£î ˙{Ïì ã+<é #˚j·TT&É+‘√ »˝≤X¯j·T+ qT+∫ e∫Ãq ˙{Ï |”@;ÄsY, m+|”ÄsY »˝≤X¯j·÷\≈£î ˙{Ïì eT[¢düTÔqï≥T¢ ø£DÒø£\T¢ ôV≤#Óé‡ &ûáá lìyêdtHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. es¡¸+ sêø£‘√ e] |ü+≥≈£î y˚T\T »]–+<äì ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Vü≤düÔ+˝À |ü<äe⁄\ y˚Tfi¯ ø={Ϻ|ü&˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ u≤>± |üì #˚düTÔHêïs¡ì øÏ‘êãTì#êÃs¡T. ù||üs¡¢˝À @<√ e∫Ã+<äì, <ëìô|’ eTeTà*ï düŒ+~+#·eT+fÒ m˝≤? nì m<äTs¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ düTìï‘·yÓTÆq<äì, Bìô|’ #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. |ü\T õ˝≤¢\T, |ü≥ºD≤\ ø±+Á¬>dt bÕغ q÷‘·q n<Ûä´≈£åî\ ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘=\T $&É‘·>± Äs¡T õ˝≤¢\≈£î, eT÷&ÉT |ü≥ºD≤\≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ n<Ûä´≈£åî\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. $»j·Tyê&É õ˝≤¢ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ∫{Ϻ Hêπ>+<äsY, $XÊK |ü≥ºD+ s¡÷s¡˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ç>± ø£s¡TD+ <Ûäs¡àl, yÓT<äø˘ &ûd”d”>± uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ç>± eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶ì ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ &ûd”d” N|òt>± e÷<Ûäe¬s&ç¶, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å&ç>± qπs+Á<ä j·÷<äyé, ø±øÏHê&É≈£î $*j·T+ ùV≤], sê»eT+Á&çøÏ qø£ÿ qπ>XŸqT ìj·T$T+#ês¡T. n˝≤π>, $»j·Tyê&É q>∑s¡ e]ÿ+>¥ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ç>± $÷kÕ\ sêCÒX¯«s¡sêe⁄qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·TbÕqT e\¢ á HÓ\ 14 qT+∫ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT, õ˝≤¢ düe÷y˚XÊ\qT yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ u§‘·‡ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï 19 qT+∫ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·TbÕqT e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q eTTK´eT+Á‹ì ø√sêeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\<äì, @ ¬s’‘·T≈£î @ Çã“+~ e∫ÃHê Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. $|ü‘·TÔ\T Ä|ü&É+ ‘·eT #˚‘·T˝À¢ ˝Òø£b˛sTTHê.. $|ü‘·TÔ e\¢ qwüºb˛sTTq yês¡+<ä]˙ e÷Á‘·+ Ä<äT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø düVü‰j·Tø£, |ü⁄qs¡T<äΔs¡D #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ rÁe+>± qwüºb˛sTTq õ˝≤¢˝À¢ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T düVü‰j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ\T |ü+#·T≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. es¡<ä u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T düVü‰j·Tø£ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt eT]ìï düVü‰j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. ‘·TbÕqT düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ dü]>± düŒ+~+#·˝Ò<äì, eT+Á‘·T\+‘ê &Ûç©¢ yÓfi¯¢&É+ô|’ Á|ü‹|üøå±\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT u§‘·‡ ‘·|üã{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#·+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï #·s¡´\ e˝Ò¢ ô|<ä›>± ÁbÕDqwüº+ dü+uÛÑ$+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹|üøå±\T sê»ø°j·T \_Δ ø√düy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+<äì ‘Ó*j·T>±H˚.. &Ûç©¢˝À ñqï eT+Á‘·T\+‘ê VüQ{≤VüQ{Ïq ‘·s¡*e#êÃs¡ì, düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT dü«j·T+>± |üs¡´y˚øÏå+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. yê‘êes¡D XÊK dü¬s’q düe÷#ês¡+ Çe«˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ qwüº rÁe‘· m≈£îÿe>± ñ+<äHêïs¡T. ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À |ü+≥ qwüº+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± eT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ qwüº+ m≈£îÿe>± ñ+<äHêïs¡T. qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\+<ä]ø° düVü‰j·T+ #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, k˛ìj·÷>±+BÛ

|üs¡´{Ï+#ê\ì #·+Á<äu≤ãT #˚dæq &çe÷+&éqT Á|ükÕÔ$+#·>±.. ô|<ä› m‘·TÔq $|ü‘·TÔ »]–+<äì uÛ≤$ùdÔ ekÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü<Ûëì ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ô|’ Äsê rXÊs¡Hêïs¡T. qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·&É+˝À eTTK´eT+Á‹ dü]>± e´eVü≤]+#·˝Ò<äì, u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·˝Ò<äqï #·+Á<äu≤ãT yê´K´\qT u§‘·‡ ø={Ϻ|ü&˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT≈£î @ |üì ˝Ò<äì, n+<äTπø Äj·Tq ns¡>∑+≥˝À mø£ÿ&ç¬ø’Hê yÓfi¯¢>∑\s¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì.. Ä düeTj·T+˝À yÓfi‚Ô Äj·÷ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ yÓfi¯¢˝Ò<äHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+#˚ |ü]dæú‹ì d”m+ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dü$÷øÏå+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚ m˝≤+{Ï ø£cÕº\T ñ+&Éeqï $»j·TeTà yê´K´\qT u§‘·‡ ‹|æŒø={≤ºs¡T. »>∑Hé d”m+ nsTT‘˚ ‘·TbÕqT¢ sêyê? esê¸\T Ä–b˛‘êj·÷? ˝Ò<ä+fÒ $»j·TeTà e<ä› @<Ó’Hê bÕ‘ê\ uÛ…’s¡$ eT+Á‘·+ ñ+<ë? nì m<˚›yê #˚XÊs¡T. sêh+˝À Hêj·Tø£‘·« e÷s¡TŒ ñ+≥T+<ë? nì Á|ü•ï+#·>±.. u§‘·‡ dü÷{Ï>± düŒ+~+#· ˝Ò<äT. me]øÏ @ |ü<äe⁄\T XÊX¯«‘·+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹, |”d”d” N|òt e÷s¡TŒ U≤j·TyÓTÆ+<äì yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT ø£<ë? nì Á|ükÕÔ$+#·>±.. mes√ @<√ sêùdÔ <ëìøÏ y˚T+ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝ÒeTHêïs¡T. |üÁ‹ø£\ e\¢ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ sêdüTø=ì <ëìô|’ düŒ+~+#·eT+fÒ m˝≤? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ndæús¡|ü]#˚+<äT≈£î z es¡Z+ $÷&çj·÷ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘êqT Á|ü‘·´ø£å+>± mìïø£ ø±˝Ò<äì, Hê$TH˚fÒ&é>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘·qqT |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T+∫+<äHêïs¡T. ‘·qqT e÷πsà $wüj·T+˝À ôV’≤ø£e÷+&é≈£î düs¡« Vü≤≈£îÿ\T ñHêïj·THêïs¡T. n˝≤π> eTTK´eT+Á‹ ø±˙, Ç‘·s¡T\T me] $wüj·T+˝ÀHÓ’Hê ø±˙ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. k˛ìj·÷ m|ü&ÉT ~–b˛eTà+fÒ n|ü&ÉT ‘·|üø√yê*‡+<˚qHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ m+‘· es¡≈£î e∫Ã+<äì Á|ü•ï+#·>±.. u§‘·‡ bÕ‘· bÕfÒ bÕ&Üs¡T. ª‘Ó\+>±D n+X¯+ #ê˝≤ düTìï‘·eTyÓTÆq n+X¯+. á $wüj·T+˝À me]øÏ @ $<ÛäyÓTÆHê n_ÛÁbÕj·TuÛÒ<ë˝Ò¢e⁄. düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡Ã\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. dü¬s’q düeTj·T+˝À dü¬s’q ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ÉT‘·T+~μ nì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ‘·q ≈£L‘·Ts¡T ô|[¢˝À n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢>± edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ m˝≤+{Ï ì»+ ˝Ò<äì u§‘·‡ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Äs√|üD\T ì»eTì ìs¡÷|æùdÔ ‘êqT ‘·\~+#·T≈£î+{≤qqHês¡T. ÇH˚ïfi¯¢ sê»ø°j·T J$‘·+˝À ‘êqT >±˙, ‘·q ≈£î≥T+ã+ ø±˙ mø£ÿ&É, m|ü&ÉT ∫qï ‘·|ü #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. ‘êeTT ˇø£ÿ ôd+{Ÿ uÛÑ÷$Tì ≈£L&Ü bı+<ä˝Ò<äì, ‘·eTø± nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. {°&û|” H˚‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ô|’ u§‘·‡ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q ≈£L‘·Ts¡T ô|[¢ ø±s¡D+>± n+‘·´ÁøÏj·T˝À¢ bÕ˝§Zq˝Òø£b˛j·÷j·Tqì, k˛ìj·÷ dü+<˚XÊìï ‘êqT rdüT¬øfi¯¢˝Òø£b˛j·÷qHêïs¡T. es¡Δ+‹ düuÛÑ˝À bÕ˝§Z+{≤qì #ÓbÕŒs¡T.

møÏÿdüTÔ+&É>± b˛©düT\T >∑T]Ô+∫, ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ ãj·T≥|ü&ç+~. b˛©düT\T >∑eTì+#·&É+‘√ yês¡T bÕ]b˛j·÷s¡T. m˝≤+{Ï ôd≈£L´]{° ˝Ò≈£î+&Ü ø√≥¢ s¡÷bÕj·T \qT Ä{À˝À ‘·s¡*+#·&É+ô|’ b˛©düT\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± bÕ]b˛‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\˝À b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢>± ≈£L&Ü ‘Ó\T k˛Ô+~. &ÉãT“\T ‘·s¡*düTÔqï

Ä{À HÓ+ãsY m|æ09 {Ï5602. b˛©düT\T Ä{À Á&Ó’esYqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì, &ÉãT“qT mø£ÿ&ç qT+&ç rdüT≈£î edüTÔHêïs√ $#ê] düTÔHêïs¡T. ø±>± &ÉãT“ yÓTÆdü÷sY˝Àì $T+{Ÿø±+bÂ+&é˝À Á|æ+{Ÿ nsTTq≥T¢>± b˛©düT\T ìsêΔ]+#ês¡T. &ÉãT“qT ◊{° n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. me]<äH˚ <ëìô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s¡÷.7 ø√≥T¢ |ü{Ϻy˚‘·

e´ekÕj·T+ - ñbÕ~Û

‘·π>Z<˚ ˝Ò<äT

ãVæ≤wüÿs¡D #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·÷ìøÏ nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq edüTÔHêï.. $÷ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· ãT<Ûäyês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝Àì ø√sTT˝Ÿø=+&É eT+&É\+˝À kÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\T#√≥¢ eTVæ≤fi¯\T, ¬s’‘·T\T, j·TTe≈£î\‘√ eTTU≤eTTœ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ø√sTT\ø=+&É˝À Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+∫q #·+Á<äu≤ãTô|’ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ e\¢ me]øÏ m˝≤+{Ï Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T .¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥ <Ûäs¡ <äπøÿ |ü]dæÔ‹ ˝Ò<äì, H˚‘·qï\qT Ä<äT≈£îH˚ yêπs ˝Òs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡T. #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T, j·TTe≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡ì, nsTTHê d”m+ me]øÏ Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dtqT dü+|òüT ãVæ≤wüÿs¡D #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä bÕغøÏ ˇø£ÿ ì$Twü+ ≈£L&Ü bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T rs¡T e˝Ò¢ Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ 50`100 XÊ‘·+ <Ûäs¡\T ô|+#˚dæ+<äì, Á|ü»\ Ä]úø£ dæú‹ì n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚dæ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n+&É>± ñ+≥T+<äì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ |ü+≥ s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ ‘=$Tà~ >∑+≥\T ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. n˝≤π>, C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·÷ìøÏ nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+∫, e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± #˚ùd es¡≈£L n+&É>± ñ+{≤eTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î \_Δ #˚≈£LπsÃ˝≤ e´ekÕj·T Ä<Ûës¡ |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=\TŒ‘êeTì, o‘·\ –&ɶ+>∑T\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. Á|ü»\≈£î »yêãT<ëØ>± e´eVü≤]+#˚ bÕ\q rdüT≈£îe∫Ã+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\ e<ä›≈£î bÕ\q rdüTø=∫Ãq |òüTq‘· ‘·eT<˚qHêïs¡T. $<äT´‘Y s¡+>±ìï dü+düÿ]+#êeTì.. ‘·eT ‘·sê«‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt $<äT´‘Y e´edüúqT ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑{Ϻ ãT~› #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|ü»\ ø√dü+ |üì #˚ùd {°&û|”øÏ n+&É>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T.

$wüj·T+˝À eTs√ Ä˝À#·q≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<äì <ëyÓ÷<äs¡ yê]øÏ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·ìF\ $wüj·T+˝À yÓq≈£îÿ ‘·π>Z~ ˝Ò<äì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚ùd~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø=+‘· ø±\+ bÕ≥T yêsTT<ë y˚j·÷\qï ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ $»„|æÔì sê»q]‡+Vü‰ ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. yêsTT<ë y˚ùd Á|üdüπøÔ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ, {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ë\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±sTT. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î sêh+˝Àì eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T, edü‹ kÂø£sê´\T, n<Ûë´|ü≈£î\T, uÀ<ÛäH˚‘·s¡ dæã“+~ ñHêïsê? ˝Ò<ë? nqï~ |ü]o*+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ë\T ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚XÊsTT. ‘=* s√E |ü\T ø±˝ÒJ˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#êsTT. á ‘·ìF˝À¢ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡ yêdüÔyê\T yÓ\T>∑T #·÷XÊsTT. #ê˝≤ ø±˝ÒJ˝À¢ ø£˙dü edü‘·T\T ˝Òeì, dü]|ü&Ü ˝≤´uŸ\T, $<ë´s¡Tú\ dü+K´≈£î nqT>∑TD+>± uÀ<Ûäq, uÀ<ÛäH˚‘·s¡ dæã“+~ ˝Ò<äì yÓ\¢&Ó’+~. ‘=* $&É‘·>± ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T 23 õ˝≤¢˝À¢ì 103 Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\qT {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ë\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïsTT. ¬s+&√ $&É‘·>± á HÓ\ 16 qT+∫ ‘·ìF\T #˚|ü≥ºqTHêïsTT. qe+ãsY, &çôd+ãsY HÓ\˝À¢ eT* $&É‘· ‘·ìF\T ñ+{≤j·Tì n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.


ñj·T÷´s¡T |ü]~Û˝À m¬ø’‡CŸ <ë&ÉT\T $»j·Tyê&É,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):ñj·T÷´s¡T m¬ø’‡CŸ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì eT÷&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ >∑‘· ø=~› s√E\T>± ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± eT<ä´+ neTTà‘·Tqï yê]ô|’ <ë&ÉT\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 22 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ m¬ø’‡CŸ dæ.◊. »j·TsêE ‘Ó*bÕs¡T. ñj·T÷´s¡T eT+&É\+ >∑+&ç>∑T+≥ •yês¡T yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+˝À nÁø£eT+>± eT<ä´+ ø£*– ñqï eTVæ≤fi¯ qT+∫ 12 d”kÕ\ eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì, ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚dæ >∑qïes¡+ Hê´j·T kÕúHêìøÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘·Ô+ 22 u…\Tº πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç+‘·es¡≈£î 21 eT+~ì |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\ ìyês¡D≈£î eT] +‘·>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì, á <äTø±D≤\ >∑T]+∫q düe÷#êsêìï ‘·eT≈£î n+<äCÒj·÷\ì, düe÷#ês¡$T∫Ãq yê] $esê\qT >√|ü´+>± ñ+#·T‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

10 qT+∫ $<ë´ yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq ˇ+>√\T,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 10, 11, 12 ‘˚B˝À¢ ˇ+>√\T »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À õ˝≤¢ $<ë´, yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡ÙqqT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ¬ø.Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ñqï bÕsƒ¡XÊ\\yês¡T Á|ü<äs¡Ùq qeT÷Hê\qT áHÓ\ 9e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T+˝À qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T Bì˝À ‘·|üŒìdü]>± bÕ˝§Zì, yê] Á|ü‹uÛÑqT yÓ\¢&ç+#˚˝≤ #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|ü<Ûë H√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡ÙqqT ~–«»j·T+ #˚ùd+<äT≈£î $$<Ûä ø£$T{°\qT s¡÷bı+ ~+#êeTì, yê] <ë«sê yÓTT‘·Ô+ ø±s¡´Áø£e÷ìï düeTq«j·T+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ø£$T{°\qT Á|üø£{ÏdüTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á>±$÷D, |ü≥ºD kÕúj·TT˝À¢ Äs¡T $uÛ≤>±˝À¢ Á|ü<äs¡Ùq »s¡T>∑T‘·T+~. |ü]ÁX¯eT\T, düVü≤»eqs¡T\T yê{Ï |ü]s¡ø£åD, s¡yêD≤ ,Á|ükÕs¡ e´edüú, düe÷#ês¡ ,$<ë´kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+, kÕe÷õø£ Äs√>∑´+ eT]j·TT |ü]düsê\T, >∑DÏ‘·XÊg $uÛ≤>±˝À¢ $<ë´s¡Tú\T yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆq qeT÷Hê\T rdüTø=#˚Ã˝≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

10q d”‘êsê+ @#·÷] sêø£ $»j·Tyê&É,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ ìdüTº ñ<ä´eT ìsêà‘·, e÷]ÿ‡düTº dæ<ë›+‘·y˚‘·Ô e÷ øÏH˚ì ãdüe|ü⁄qïj·T´ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä uÛÑeq+ X¯+≈£îkÕú|üq≈£î 10q »s¡>∑Tq+~. Ç+<äT˝À bÕ˝§ZH ˚+<äT≈£î d”|”m+ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT d”‘êsê+ @#·÷] áHÓ\ 10q q>∑sêìøÏ edüTÔHêïs¡T.X¯+≈£îkÕú|üq nq+‘·s¡+ düuÛ≤ ø±s¡´ Áø£ eT+ ñ+≥T+~. n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ y˚TH˚õ+>¥ Å≥ºd” |æ.eT<ÛäT n<Ûä´ø£å‘·q »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”m+ sêh ø±s¡´<ä]Ù _.$.sê|òüTe⁄\T, d”|”m+ πø+Á<ä ø£ $T{° düuÛÑT´\T bÕ≥÷] sêeTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

3

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 8, 2012

¡DY bÕ\q ø±<äT... ø±+Á¬>dt bÕ\q á $»j·T+ nyÓT]ø£q¢<˚: ˇu≤e÷ Ç~‘ÓøÏ\s+>±D˝À Ä‘·àVü≤‘·´˝§<äT› eT∞¢ eT+∫ s√E\T e#êÃsTT Ä]úø£ e÷+<ë´ìï n~Û>∑$TkÕÔ+ Á|ü|ü+#êìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± ì\TkÕÔ+ wæø±>√, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): ‘·q $»j·T+ nyÓT]ø± Á|ü »\ $»j·TeTì Ä <˚XÊ<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ Á|üø£ {Ï+ #ês¡T. nyÓT]ø±≈£î eT∞¢ eT+∫ s√E\T e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y eTT+<äT+<äì nyÓT]ø£q¢≈£î uÛÑs√kÕì#êÃs¡T. <˚ XÊìï n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä]úø£ düyêfi¯¢qT düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs=ÿì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä]úø£ e÷+<ë´ìøÏ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\T ã* ø±≈£L&É<äì, e÷+<ë´ìï ø£*dæø£≥Tº>± m<äTs=ÿ+<ëeTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä]úø£ e÷+<ä´+ qT+∫ >∑f…ºøÏÿ+∫ nyÓT]ø±qT yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì\u…&É‘êqì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. nyÓT]ø± n‘·T´qï‘·yÓTÆq<äì.. $T>∑‘ê <˚XÊ\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± ì\yê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. eT]+‘· dæús¡∫‘·Ô+, q÷‘·q dü÷Œ¤]Ô‘√ ¬s+&√kÕ] X‚«‘·kÂ<Ûä+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·THêïqì ‘Ó*bÕs¡T. nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ eTs√kÕ] |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q ãsêø˘ ˇu≤e÷.. ‘·q $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚dæq yês¡+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ ˇu≤e÷ ∫ø±>√˝À C≤‹qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ‘·q $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚dæq Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ªá $»j·T+ $÷ e˝Ò¢ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. eTq<ä+‘ê ˇπø nyÓT]ø± ≈£î≥T+ã+. mìïø£˝À¢ b˛{° nH˚ ˇπø Á|üC≤ nqï ÁbÕ‹|ü~ø£>±H˚ »]–+~. #·s¡Ã˝À¢ Á|ü‹kÕ] <˚XÊìï ñeTà&ç>±

eTT+<ä≈£î m˝≤ rdüT¬øfi≤¢\H˚ <ëìô|’H˚ e÷{≤¢&Ü. Hêô|’ $XÊ«dü+ ñ+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ø£è‘·»„‘·\Tμ nì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü#ês¡+˝À yÓqï+{Ï ì*∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. <˚XÊìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ˇu≤e÷ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. bÕغ\T y˚¬s’Hê <˚XÊ_Ûeè~ΔøÏ s√$÷ï‘√ ø£*dæ |üì #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. <˚XÊìï eTT+<äT≈£î q&ç|æ+#ê\+fÒ s√$÷ï düVü≤j·T+ m+‘√ nedüs¡eTì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. kÕe÷q´ nyÓT]ø± Á|ü»\T m+‘· X¯øÏÔe+‘·T˝À ìs¡÷|æ+#ês¡ì, nyÓT]ø± n+‘ê ˇø£ ≈£î≥T+ã+>± |üì #˚dæ+<äHêïs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ b˛{° nqï~ e´øÏÔ>∑‘· yÓ’s¡T<Ûä´+ ø±<äHêïs¡T. sê»ø°j·÷\ ø£Hêï <˚X¯y˚T

>=|üŒ<äì ‘êqT $X¯«dækÕÔqHêïs¡T. ø£*dæø£≥Tº>± kÕ>∑T<ë+.. 30 ø√≥¢ »HêuÛ≤‘√ ñqï nyÓT]ø±≈£î mH√ï dæ+øÏ¢ wüº‘· \THêïj·Tì, düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£*dæø£≥Tº>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. <˚X¯ Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ Äj·Tq düeTdü´\qT n~Û>∑$TkÕÔeTì uÛÑs√kÕì#êÃs¡T. ªeTqeT<Ûä´ mìï uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\THêï n+<ä] <äèwæº nyÓT]ø± uÛÑ$wü´‘·TÔ $÷<˚qìμ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ä]úø£ e÷+<ë´ìøÏ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\T ã* ø±≈£L&É<äì ˇu≤e÷ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä]úø£ e÷+<ë´ìï ø£*dæø£≥Tº>± m<äTs=ÿ+<ëeTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTq Ä]úø£ e´edüú ‹]– |ü⁄+E≈£î+{À+<äì #ÓbÕŒs¡T. eTq Ä]úø£ e´e düúqT ñqï‘· •Ksê\≈£î rdüT¬øfi≤›eTHêïs¡T. nyÓT]ø± bÂs¡T ˝…|ü&ÉT e÷πø+ #˚kÕÔs¡ì Ä•+#·s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. eTq eT+<äs¡+ ø£*dæ Á|ü|ü+#· dü+|ü<ä eè~ΔøÏ @+ #˚kÕÔeTì Ä˝À ∫+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. nyÓT]ø± ñqï‘·yÓTÆq~, Á|ü|ü+#êìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nyÓT]ø± ôd’ìø£ bÕ≥e+ m|ü&É÷ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·T´qï‘· Á|üe÷D≤\‘√ ñ+≥T+<äHêïs¡T. eTqã\+ ôd’ìø£ bÕ≥ey˚T ø±<äT.. $_Ûqï dü+düÿè‘·T\, dü+Á|ü<ëj·÷\ Á|ü»\ dü+>∑eTy˚T eTq ã\eTì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À mH√ï düeTdü´\THêï eTq Ä‘·à$XÊ«düy˚T eTqqT eTT+<äT≈£î q&ç|ædüTÔ+<äHêïs¡T. dü>∑≥T nyÓT]ø± bÂs¡T\≈£î uÛÑ$wü´‘Yô|’ qeTàø£+ ø£*–+#·&Éy˚T eTq eTT+<äTqï \ø£å´eTì, <ëìï kÕ~Û+#˚ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚<ë›eTHêïs¡T. ‘·q ¬>\T|ü⁄ $wüj·÷ìï Á|ükÕÔ$dü÷Ô.. nyÓT]ø±≈£î eT∞¢ eT+∫ s√E\T e#êÃj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ä]úø£ e´edüúqT >±&ç˝À ô|{Ϻ, <˚XÊìï n_Ûeè~Δ u≤≥ |ü{ϺkÕÔeTHêïs¡T. ‘·q $»j·T+ yÓqø£ uÛ≤s¡´ $Twü˝Ÿ ñHêïs¡ì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

düyêfi¯¢qT ˇu≤e÷ n~Û>∑$TkÕÔ&ÉT BbÕe[ <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ ìs¡düq z≥$Tì n+^ø£]+∫q s√$Tï

yêwæ+>∑ºHé, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): nyÓT]ø±≈£î Ç~ n‘·´+‘· dü+øÏåwüº düeTdü´eTì ]|ü_¢ø£Hé nuÛÑ´]ú $T{Ÿ s√$÷ï ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï düyêfi¯¢qT ãsêø˘ ˇu≤e÷ düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs=ÿ+{≤s¡ì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düyêfi¯¢qT n~Û>∑$T+#·&É+˝À ˇu≤e÷ dü|òü\eTe⁄‘ês¡ì Ä•düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+~q ˇu≤e÷≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ s√$÷ï C≤‹qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ‘·q z≥$Tì n+^ø£]+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ düVü≤ø£]+∫q yês¡+<ä]ø° s√$÷ï <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q‘√ b˛{° |ü&ç eTØ ñ‘ê‡Vü≤+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. <˚X¯+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düyêfi¯¢qT n~Û>∑$T+∫ ˇu≤e÷ nyÓT]ø±qT n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À rdüT¬øfi¯¢>∑\&Éì Ä•düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± Äj·Tq |üì #˚kÕÔs¡ì, nyÓT]ø±≈£î dü]ø=‘·Ô e÷s¡Zìπs›X¯+ #˚kÕÔ&Éì Äø±+øÏå+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· düyêfi¯¢qT n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î n+<äs¡÷ ø£*dæø£≥Tº>± |üì #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ªnyÓT ]ø±ô|’, nyÓT]ø± Á|ü»\ô|’ Hê≈£î qeTàø£+ ñ+~. düeTdü´\qT düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs=ÿ+{≤+μ nì #ÓbÕŒs¡T. ªnyÓT]ø±qT n_Ûeè~Δ yÓ’|ü⁄ rdüT¬øfi≤¢\ì b˛{°˝À ì\ã&ܶ. mìïø£\T eTT –dæb˛j·÷sTT. nyÓT]ø± n_Ûeè~ΔøÏ Hê ø£èwæ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+~μ nì s√$÷ï ‘Ó*bÕs¡T.

$»j·Tyê&É,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): u≤\\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì $» j·Tyê&É Ç+~sê>±+BÛ eTTì‡|ü˝Ÿ ùdº&ç j·T+˝À BbÕe[ |ü{≤≈£î\ <äTø±D≤\ πø{≤sTT+ |ü⁄ \qT s¡<äT› #˚XÊs¡T. B+‘√ yê´bÕs¡T\T Ä+ <√fi¯q≈£î ~>±s¡T. eT+ <äT>∑T+&ÉT kÕeTÁ– $Áø£j·T <äTø±D≤\qT ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û ˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ n<äq+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î yê´bÕ s¡T\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ì+∫q q >∑s¡bÕ\ø£ dü+düú n~Ûø±s¡T\T d”]j·T˝Ÿ Á|ü ø±s¡+ cÕ|ü⁄\qT πø{≤sTT+#ês¡T. nsTT‘˚ eTT+ <äT>± Á|üø£{Ï+∫q Ç+~sê>±+BÛ eTTì‡ |ü˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À 13, 14 ‘˚B˝À¢ u≤\\ ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T#˚ j·T &É+‘√ <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄qT $s¡$T+ #·T≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É <äTø±D≤\ πø{≤ sTT+|ü⁄qT Äø£dæàø£+>± s¡<äT›#˚XÊs¡T. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T yê´bÕs¡T\T Ä+<√fi¯≈£î ~>±s¡T. n~Ûø±s¡T\ #·s¡´\ô|’ ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTT+<äT>± <äTø±D≤\T πø{≤sTTkÕÔeT+≥÷ Á|üø£≥q\T >∑T|æŒ+∫ Äô|’ s¡<äT›#˚j·T&É+ @+≥ì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä+<√fi¯qø±s¡T\≈£î dü]›#Ó|æŒ ùdº&çj·T+˝Àì U≤∞\≈£î nqT>∑TD+>± kÕºfi¯¢ @sêŒ≥TqT ã<ä˝≤sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#·&É+‘√ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡yÓTÆ+~. >±+BÛq>∑sY˝Àì õ+U≤Hê Á>ö+&é˝À BbÕe[ <äTø±D≤\ @sêŒ≥T≈£î 14 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± yê]øÏ <äTø±D≤\T πø{≤sTT+#ês¡T. dæ+>¥q>∑sY˝Àì e÷øÏH˚ì ãdüe|ü⁄qïj·T´ ùdº&çj·T+˝À <äTø±D≤\≈£î q\T>∑Tπs eTT+<äTø=#êÃs¡T. B+‘√ Bìï ô|+&ç+>¥˝À ñ+#ês¡T. Ç+~sê>±+BÛ eTTì‡|ü˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À<äTø±D≤\ @sêŒ≥T≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê´bÕs¡T\‘√ nø£ÿ&É düs¡T›u≤≥T #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. BìøÏ $eTTK‘· #·÷|ü⁄‘·Tqï yê´bÕs¡T\≈£î |ü≥eT≥ ¬s’‘·TãC≤s¡T dü$÷|ü+˝À kÕúìø£ myÓTà˝Ò´≈£î #Ó+~q U≤∞ düú\+˝À <äTø±D≤\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚˝≤ nqTeT‹+#ê\ì Á|üC≤Á|ü‹ì~Ûì n~Ûø±s¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e∫Ãq ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï~ #·+Á<äu≤uÒ :{°ÏÄsYmdt Ä~˝≤u≤<é,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): ¬ødæÄsY ìsêVü‰s¡ Bø£å‘√ 2009˝À e∫Ãq ‘Ó\+>±D≈£î ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘·+‘√ #·+ Á<äu≤ãT bÕغ n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì {ÏÄsYmdt |ü•ÃeT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT lVü≤]sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T.#·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü–ùdÔ H˚&ÉT Ä bÕغ myÓTà˝Ò´\T, Hêj·T≈£î˝Ò Äj·TqqT qeTàì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Ç~>√ ‘Ó\+>±D n~>√ n+≥÷ #·s¡Ã\ ù|]≥ Ç|ü&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT <ä>± #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì <Ûä«» yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~, ‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚Tqqï ø±+Á¬>dt πød”Ä sYqT |æ*∫ #·s¡Ã\T »]|æ ‘Ó\+>±D≈£î Hê#·TÑ√+<äì $eT ]Ù+#ês¡T. ]f…ÆsY¶ n<äq|ü⁄ md”Œ Ä&ÓX‚cÕsêe⁄, e÷J Á|üC≤ sê»´+ Hêj·T≈£îsê\T Áù|eT\‘· Á|üø±wt#ÍVü‰Hé ‘Ósêdü˝À #˚s¡ &É+‘√ ‘Ó\+>±D yê<ä+ ã\|ü&ç+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê]øÏ eTTK´eT+Á‹ |ü<äM, Á|ü‘˚´ø£ eT+&É* n+≥÷ ø±\j·÷|üq‘√ kÕ>∑Bk˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Çe«≈£î+fÒ e#˚à mìïø£˝À¢ ‘·T&ç∫ ô|&ÉT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓ’ø±bÕ |ü∫à düyÓTÆø£´yê<ä bÕغ <ëìï ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‹|æŒø={≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·qï\≈£î $‘·ÔHê\T n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdü÷Ô yê]øÏ ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì,

$<äT´‘Y #ÛêØ®\qT @&Ü~øÏ s¡÷. 12740 ø√≥¢≈£î ô|+∫ nqï<ë‘·\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À »]π> y˚T<Û√eT<∏äq+ #˚dæ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ñ<äèΔ‘·+ #˚kÕÔ eTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·≈£î+&Ü yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ <ä>± #˚düTÔ+<äì lVü≤]sêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. |ü‹ÔøÏ øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷. 6 y˚\T, k˛j·÷≈£î 4 y˚\T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*. ˝Ò≈£î+&Ü ñ<ä´e÷ìï ñ<äèΔ‘·+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT &É\T e+#·T‘êeTHêïs¡T.‘·s¡#·÷ πød”ÄsYqT $eT]Ù+#˚ m+|” s¡y˚Twt sê<∏√&é ndü\T HÓ’»y˚T bÕ´πøJ\≈£î neTTà&ÉT b˛e&ÉeTì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ósêdü n~ÛH˚‘·ô|’ #Íø£u≤s¡T $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. n$˙‹ #·]Á‘· me]<äH˚~ õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î u≤>± ‘Ó\Tdüì lVü≤]sêe⁄ nHêïs¡T. ;d” esêZìøÏ #Ó+~q ‘Ó <˚bÕ Hêj·T≈£î&ÉT n]¬>\ Hêπ>X¯«sY myÓTੇ>± b˛{°#˚ùdÔ ‘Ó<˚bÕ m+|”|”\T, »&ûŒ{°d”\qT ø±+Á¬>dt bÕغøÏ neTTàø=ì n]¬>\qT z&É>={Ϻq |òüTq‘· sê<∏√&é<˚qì $eT]Ù+#ês¡T. sêJyé s¡Vü≤<ë]˝À f…+&És¡¢˝À Vü≤Øwtsêe⁄≈£î dü+ã+<Ûä+ ñ+<äì ‘·|ü&ÉT Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡s¡ì, s¡TEe⁄ #˚ùdÔ ‘êeTT sê» ø°j·T düHê´dü+ rdüT≈£î+{≤eTì ˝Òø£b˛‘˚ n+<äT≈£î $÷s¡T dæ<äΔy˚THê nì sê<∏√&é≈£î düyê˝Ÿ $dæsês¡T. @C…˙‡˝À yê´<ÛäT

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): ∫qï|üÁ‹ø£\T, m\Åø±ºìø˘ $÷&çj·÷ düeTdü´\ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü‘˚´ø£ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ê\ì m+.mdt.Vü≤w”à n<Ûä´ø£å‘·q »]–q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e]ÿ+>¥ »s¡ï*dtº\ ô|ò&ÉπswüHé sêh ø±s¡´es¡Z+ ìs¡ísTT+∫+~. ô|ò&ÉπswüHé≈£î nÁøÏ&çfÒwüHé ø£$T{°˝À¢ düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚dæ+~. $~Ûìs¡«Vü≤D˝À ñqï »s¡ï*düTº\ô|’ ‘·s¡#·T>± »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ |ü≥¢ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. <ë&ÉT\ ìyês¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√]+~. »s¡ï*düTº\ yÓT&çπø¢yéT bÕ\d”\ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D˝À rÁeyÓTÆq C≤|ü´+ »s¡>∑&É+ |ü≥¢ ø±s¡´es¡Z+ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT e÷kÕ\ bÕ≥T nH˚ø£ eT+~ »s¡ï*düTº\T, yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î á C≤|ü´+ |ü≥¢ rÁe nkÂø£s¡´+ ø£*–+<äì ù|s=ÿ+~. ô|ò&ÉπswüHé ø£èwæ‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ CÀø£´+ #˚düTø=ì Á|üuÛÑT‘·« yê{≤qT $&ÉT<ä\ #˚sTT+∫q+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*|æ+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº\ ô|ò&ÉπswüHé sêh+˝Àì @ sê»ø°j·T bÕغøÏ nqTã+<Ûä+ dü+düú ø±<äì Vü≤w”à düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇø£ sê»ø°j·T bÕغøÏ nqTã+<Ûä dü+düú>± |üì#˚düTÔ+<äH˚ Äs√|üD\qT ø±s¡´es¡Z+ rÁe+>± K+&ç+∫+~. »s¡ï*düTº\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ dü«‘·+Á‘· eè‹Ô dü+düú>±H˚ ô|ò&ÉπswüHé ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì Vü≤w”à $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À¢ ô|ò&ÉπswüHé ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT »s¡ï*düTº\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î nqT>∑TD+>±, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ~X¯>± y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì ø±s¡´es¡Z+ ìs¡ísTT+∫+~. |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): Ç~ øÏs¡DY bÕ\q ø±<äì ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q nì |ü+#êsTTrsêCŸ eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äe⁄\ø£+fÒ ôd’‘·+ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D n+XÊìπø eTT+<äT{≤ºqì, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ uÒ<Ûë\T, $uÒ<Ûë\T ˝ÒeHêïs¡T. Á|ü»\≈£î n+~düTÔ+~ øÏs¡DY¬s&ç¶ |ü]bÕ\q ø±<äì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]bÕ\qH˚ nì ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‘·T\+<äs¡+ ø£*dæø£≥Tº>±H˚ |üì#˚düTÔHêïeTì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì Äø±+øÏådüTÔHêïqì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêyê\H˚ ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\≈£î |ü<äe⁄\T, Hêj·Tø£‘·«+ eTTK´ø±<äì ‘Ó\+>±D n+X¯y˚T eTTK´eTHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT C≤Hê¬s&ç¶ d”m+ øÏs¡DY¬s&綑√ #·]Ã+#ês¡T. KØ|òt, s¡;“ kÕ>∑T≈£î ˙s¡+~+#˚ $wüj·T+˝À d”m+‘√ #·s¡Ã\T »]|æ+#êqì ‘·«s¡˝ÀH˚ d”m+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ kÕ>∑T˙s¡+~+#˚+<äT≈£î ¬s+&ÉTeT÷&ÉT s√E˝À¢H˚ d”m+ ø±sê´\j·T+ qT+∫ ˇø£ Á|üø£≥q edüTÔ+<äHêïs¡T. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY˝À ì\« ñqï ˙{Ïì ã{Ϻ eTT+<äT>± ‘ê>∑T˙s¡T≈£î nedüs¡eTTqï y˚Ts¡≈£î ˙s¡TqT ì\« #˚dæq nq+‘·s¡+ ≈£î&ç ø±\«, m&ÉeTø±\«\ <ë«sê \ø£å\ mø£sê\ |ü+≥bı˝≤\≈£î ˙s¡+~+kÕÔeTHês¡T. >∑T+≥÷sY, q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À¢ s¡; d”»Hé˝À kÕ>∑T #˚düTÔqï ¬s+&√ |ü+≥≈£î nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î ˙s¡+~+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ#˚kÕÔeTì Bìô|’ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<ä›Hêïs¡T. dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. ˙\+ ‘·TbÕHé e˝≤¢ s√&ÉT¢, s¡Vü≤<ës¡T <Óã“‹Hêïj·Tì Bìô|’ πø+Á<ä düVü‰j·÷ìï ø√s¡T‘êeTHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ <Óã“‹qï s√&É¢≈£î eTs¡eTà‘·T #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ*kÕÔeTHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ |ü+#êj·Tr mìïø£\ô|’ ]eP´|æ{°wüHé y˚j·TqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D˝À Ä‘·àVü≤‘·´˝§<äT› Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&É+ <äTs¡<äèwæº ø£s¡eTì, Ä‘·àVü≤‘·´\T ‘˚düTø√e<ä›ì $<ë´s¡Tú\≈£î Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ãT<Ûäyês¡+ zj·T÷˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï $<ë´]ú ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]ÙkÕÔsê nqï Á|üX¯ï≈£î nedüs¡+ y˚Ts¡≈£î düŒ+~kÕÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\qT, ‘Ó\+>±D Çy˚TCŸH˚ ô|+#ê\ì MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ø√sês¡T.Ç~˝≤e⁄+&Ü $<äT´‘Y düeTdü´\ô|’ 12 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ {°&û|” Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤j·÷+˝À yêeT|üøå±\T #˚|ü{Ϻq <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï |ü]D≤e÷\ô|’ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝ÒÃ+<äT≈£î ≈£îÁ≥|üHêïs¡ì n_ÛjÓ÷>±\ô|’ d”|”◊, d”|”m+, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ô|’ ;d”◊ #êØ®w”{ŸqT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+<äì, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝À ôVA+eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À πødüT\qT m‘˚ÔdüTÔHêïeTì Vü‰MTì∫Ã, eT∞¢ H˚&ÉT ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥|üqTï‘·T+<äqï Äs√|üD\T yÓfi¯ó¢ yÓ‘·TÔ‘·Tqï $wüj·÷ìï eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüTø£b˛e&É+‘√ Ä n+X¯+ ‘·q <äèwæºøÏ sê˝ÒÒ<äHêïs¡T.

9,10 ‘˚B˝À¢ @◊m|òt&ûmdt sêh eTVü‰düuÛÑ\T Ä~˝≤u≤<é,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· $<ë´]ú düe÷K´ sêh Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ\qT áHÓ\ 9,10 ‘˚B˝À¢ es¡+>∑˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ ø±oãT>∑Z˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á eTVü‰düuÛÑ\≈£î $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. áy˚Ts¡≈£î á eTVü‰düuÛÑ\qT dü+ã+~Û+∫q Á|ü#ês¡ ø£s¡|üÁ‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>±ìï ìØ«s¡´|üs¡Tdü÷Ô ø±s√Œπs{Ÿ $<ÛëHê\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. $<ë´]ú ñ<ä´e÷˝Ò }|æ]>± Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>±ìï |ü]s¡øÏå+#ê\ì, ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ‘√&ÉT>± ì\yê\ì Ä$s¡“¤$+∫q @◊m|òt&ûmdt nq‹ ø±\+˝ÀH˚ ã\yÓTÆq dü+|òüT+>± @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. $<ë´]ú düeTdü´\ô|’ |ü\T rsêàHê\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T.

9q ìs¡à˝Ÿ≈£î CÀ´‹s¡àsTT sêø£ ìs¡à˝Ÿ,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK Ä<Ûë´‹àø£y˚‘·Ô ø=+&ÉM{Ï CÀ´‹s¡àsTT áHÓ\ 9q ìs¡à ˝Ÿ≈£î sêqTHêïs¡T. Á|ü»˝À¢ n<Ûë´‹àø£ ∫‘·q´+ ì+|ü&ÜìøÏ ‹s¡T|ü‹ düìï~Û˝À nqïeTj·T´ ø°s¡Ô q\T Ä\|ædüTÔqï n<Ûë´‹àø£ uÛÑ≈£îÔsê\T CÀ´‹]àsTT Çø£ÿ&É≈£î edüTÔqï≥T¢ lyê] ùde õ˝≤¢ ø£˙«qsY yÓ’.kÕj·Tqï ‘Ó*bÕs¡T. 9q eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î |ü≥ºD+˝Àì |ü⁄sê‘·q Ä\j·TyÓTÆq <˚es¡ø√≥ Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T Ä\|æ+∫ Á|üe#·Hê\T uÀ~ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 10q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ~˝≤esY|üPsY f…+ãT]ï Á>±eT+˝À μH˚qT`Hê ePs¡Tμ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï 2 >∑+≥\≈£î ìs¡à˝Ÿ˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À nqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq\T Ä\|ækÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

8 qT+∫ $<ë´ yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq nq+‘·|ü⁄s¡+,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):áHÓ\ 8,9,10e ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT $<ë´, yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq »s¡T>∑T‘·T+<äì &ûáz XÊeT÷´˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZH˚˝≤ #·÷&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. $<ë´s¡TÔ˝À¢ düè»Hê‘·àø£‘· yÓ*øÏ rùd+<äTπø Bìï ñ|üjÓ÷–düTÔHêïeTHêïs¡T. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+˝Àì B|æÔ bÕsƒ¡XÊ\˝À á Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü<Ûëq n+X¯+ μ$C≤„qXÊg+` düe÷»+μ. ñ|ü n+XÊ˝À¢.. |ü]ÁX¯eT\T, düVü≤»eqs¡T\T, yê{Ï dü+s¡ø£åD, s¡yêD≤, düe÷#ês¡+, $<ä´, kÕ+πø‹ø£ XÊg+, Äs√>∑´+, |üsê´es¡D+, >∑DÏ‘·XÊg+ qeT÷Hê\T ñ+{≤j·THêïs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑]wüº+>± ¬s+&ÉT ÁbÕC…≈£îº\T, ˇø√ÿ ÁbÕC…≈£îº≈£î ˇø√ÿ $<ë´]ú, ˇø£ ¬>’&é {°#·s¡T e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡T ø±yê\Hêïs¡T.áHÓ\ 18q »]π> H˚wüq˝Ÿ $÷Hé‡ ø£yéT yÓT]{Ÿ kÕÿ\sYwæ|t |üØø£å »s¡T>∑T‘·T+<äì &ûáz ‘Ó*bÕs¡T. k˛wü˝Ÿ dü®u…≈£îº˝Àì ns¡ΔXÊg Á|üX¯ï\T ≈£L&Ü ekÕÔj·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì nìï s¡ø±\ bÕsƒ¡XÊ\\ ôV≤#Ym+\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì ø±˝ÒJ˝À¢ m+f…ø˘ Á|üy˚XÊ\≈£î ìsêø£s¡D \‘√ –]»qT\T eTs¡DÏùdÔ m+<äT≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì Á|ü•ï +#ês¡T.ø£¬s+{Ÿ m|ü&=düTÔ+<äH˚ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. ndü\T sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë..? ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ kÕ>∑q+ù| ø±\+ <ä>∑Zs¡|ü&ç+<äHêïs¡T.

ˇu≤e÷≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq sêh|ü‹, Á|ü<Ûëì q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ç>± ¬s+&√ kÕ] $» j·T+ kÕ~Û+∫q q\¢dü÷Ø&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷≈£î uÛ≤s¡‘· sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ &Üø£ºsY eTH√àHé dæ+>¥\T bò˛Hé <ë« sê X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eT∞¢ X‚«‘· kÂ<Ûä+˝ÀøÏ ˇu≤e÷ n&ÉT>∑Tô|≥ºqTHêïs¡T.

∫qï|üÁ‹ø£\T, m\Åø±ºìø˘ $÷&çj·÷ düeTdü´\ô|’ ‘·«s¡˝À dü<ädüT‡ y˚s¡TX¯q>∑ ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+˝À ìs¡¢ø£å´+ :πøX¯yé

m|æ&ÉãT¢´C…m|òt ìs¡íj·T+

‘Ó\+>±D ø√dü+ ø£*dæø£≥Tº>± b˛sê&É<ë+:C≤Hê¬s&ç¶

nq+‘·|ü⁄s¡+,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):y˚s¡TX¯q>∑ kÕ>∑T #˚dæ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î Ç|üŒ{Ïø° ô|≥Tºã&ç sêsTTr Çe«≈£î+&Ü n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ì s¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì ñs¡eø=+&É myÓTà˝Ò´ |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé eT+ &ç|ü&ܶs¡T.¬syÓq÷´, e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T HÓ|ü+ y˚düT≈£îì ∫e s¡≈£î ¬s’‘·T\qT Çã“+<äT\T ô|&É‘êsê? n+≥÷ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+∫ sêsTTr sê≈£î+&Ü #˚XÊs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ‘·|ü\ ‘·&Éø£>± ñHêïj·Tì ø=+<äs¡T Äs√|æ+#ês¡T. ¬s’‘·T\T Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\T #ÓbÕŒ\ì πøX¯yé n~Ûø±s¡T\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø=Ás¡ø√&ÉT˝À yÓsTT´ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î 600 eT+~πø n+~+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. düeTdü´\qT ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ sêsTTr eT+ ps¡T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Vü‰$÷ì#êÃs¡T. ñs¡eø=+&É ìjÓ÷» ø£ es¡Z+˝À 2011 y˚s¡Tôdq>∑ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çe«≈£î+&Ü ‹|ü≈£î+≥THêïs¡T. |ü]Vü‰s¡+ Çe«ø£b˛‘˚ m˝≤>∑ìμ myÓTà˝Ò´ |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ï +#ês¡T. ñs¡eø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ≈£L&˚s¡T, u…fi¯ó>∑T|üŒ, eÁ»ø£s¡÷s¡T, $&É|üqø£\T¢ eT+&É˝≤˝À¢ì Á|ü‹ Á>±eT+˝À ô|<ä›dü+K´˝À |ü]Vü‰s¡+ n+<äì ¬s’‘·T\T ñHêïs¡Hêïs¡T.

nq+‘·|ü⁄s¡+,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):áHÓ\ 9e ‘˚B qT+∫ m+f…ø˘ Á|üy˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. nq+‘·|ü⁄s¡+ CÒmHé{°j·T÷ |ü]~Û˝À ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì ◊<äT ø£fi≤XÊ\˝À¢ m+f…ø˘ Á|üy˚XÊ\≈£î nqTeT‹ ìsêø£]+#ês¡T. CÒmHé{°j·T÷ dü÷∫+∫q ìã+<Ûäq\qT uÛÑØÔ #˚düTø√˝Òì ◊<äT ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üy˚XÊ\T Çe«&É+ ˝Ò<äT. á y˚Ts¡≈£î CÒmHé{°j·T÷øÏ ñ‘·Ôs¡T«\T n+<ësTT. Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ eTT+<äT>± 82 Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üy˚XÊ\≈£î nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. ø=ìï ø£fi≤XÊ\˝À¢ nœ\ uÛ≤s¡‘· kÕ+πø‹ø£ $<ë´eT+&É* ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î kÂø£sê´\T ˝Òeì CÒmHé{°j·T÷ ì»ìsê›s¡D ø£$T{° (m|òtm|òtd”) ìy˚~+∫+~. Äj·÷ kÂø£sê´\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·T≈£î+fÒ Á|üy˚XÊ\≈£î nqTeT‹ ÇkÕÔeTì >∑&ÉTe⁄ Ç∫Ã+~. á Á|üø±s¡+ eTs√ 45 m+f…ø˘ ÁbıÁ>±yéT‡ Ä|òüsY #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹ Ç#êÃs¡T.ñqï‘· $<ë´eT+&É*øÏ Ç∫Ãq ìy˚~ø£˝À á $wüj·÷ìï e]‡{° n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À ‘Ó\T>∑T U≤´‹ì ô|+#·T‘ê+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« e´eVü‰sê\˙ï ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ »]|æ+#ê\ì n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&É* ãT<ä›Á|ükÕ<é yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À ‘Ó\T>∑T U≤´‹ì ô|+#˚+<äT≈£î eT]+‘· ø£èwæ# ˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+˝À ôd’‘·+ Ä+>∑¢+˝À Á|üdü+>±\T »s¡|ü&É+ <äTs¡ <äèwüºø£s¡eTì, ‘Ó\T>∑T˝À $X¯«$<ë´\j·T ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï Hê>±s¡T®q $X¯«$<ë´\j·÷ìï nìï $X¯«$<ë´\j·÷\T, ø£fi≤XÊ\\T e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·«, Åô|’y˚≥T ø±sê´\j·÷\ uÀs¡T¶\˙ï eTT+<äT>± ‘Ó\T>∑T˝À, ‘·sê«‘· ñs¡÷›˝À, Ä‘·sê«‘· Ä+>∑¢+˝À ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø±]àø£ XÊK≈£î ìy˚~ |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ @sêŒ≥¢ô|’ ãT<ä›Á|ükÕ<é ‘√ d”m+ Á|ü‘˚´ø£+>± düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $T˙ï e÷<∏ä÷´øÏ uÀs¡T¶\˙ï ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± ‘Ó\T>∑T˝À ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚≥Tº>± #·s¡´\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. Çe˙ï ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ Hê{ÏøÏ dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. 1966 qT+∫ Bìô|’ #·≥º+ ñHêï neT\T˝À yÓ’|òü\´+ #Ó+<ëeTHêïs¡T. á #·≥º+ ñ\¢+|òæT+#˚ yê]øÏ s¡÷.500, Äô|’q »]e÷Hê $~Û+#˚ ìã+<ÛäqqT neT\T #˚kÕÔeTì eT+&É* yÓ\¢&ç+#ês¡T. n~Ûø±]ø£ ñ‘·Ôs¡Te⁄\˙ï ‘Ó\T>∑T˝À ‘·|üŒìdü]>± yÓ\Te&˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì, ñ‘·Ôs¡ Á|ü‘·T´‘·Ôsê\T ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ ñ+&˚˝≤ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î sêh|ü‹ n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡ì $e]+#ês¡T.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 8, 2012

y˚s¡TX¯q>∑ $‘·ÔHê\ <Ûäs¡\‘√ e´ekÕj·TXÊK≈£î uÛ≤Ø qwüº+ |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDô|’

Á|ü#ês¡j·TT<äΔ+ nedüs¡+ Ç{°e˝Ò JeyÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡ eTq sê»<Ûëì˝À n≥ºVü‰dü+>± eTT>∑dæ+~. |üsê´es¡D+, Á|üø°‹ yÓ’düØ‘ê´\ô|’ |òüTq+>± #·]Ã+ #ês¡T.|üsê´es¡D+ <Óã“‹+fÒ ø£*π> qcÕº\qT #·]Ã+ #ês¡T. Ç|ü&ÉT eTq≈£î n$ ø£fi¯¢≈£î ø£ì|ædüTÔHêïsTT. |üsê´es¡D düeT‘·T\´‘· ˝À|æ+#·&É+, n&Ée⁄\qT $#·Ã\$&ç>± qs¡ø£&É+, düeTTÁ<ärs¡+˝À eT&É n&Ée⁄\qT q]øÏ y˚j·T&É+, ÇdüTø£qT ÇcÕº sê»´+>± ‘·$« bÕπsj·T&É+, ø=+&É\qT |æ+&ç #˚j·T&É+ e\¢ Ç|ü&ÉT es¡<ä eTT|ü\qT m<äTs√ÿyê*‡ ek˛Ô+~. nø±\ esê¸\qT ‘·≥Tºø√˝Òì $<Ûä+>± qcÕºìï eT÷≥ø£≥Tº≈£î+≥T Hêï+. ˙\+ ‘·TbòÕHé ø±s¡D+>± es¡<ä\T b˛f…‘êÔsTT. eT&É n&Ée⁄\ Á|üjÓ÷»Hê\qT Á|ü»\T >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü yê] kÕ«s¡ú+ ø√dü+ q]øÏ y˚j·T&É+ e\¢ Çyêfi¯ düeTTÁ<ä+ qT+∫ e#˚à n\\T H˚s¡T>± Á>±e÷\ô|’øÏ <ë&ç #˚düTÔHêïsTT. á<äTs¡T >±\T\TqT ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ñ+&˚ ø=+&É\qT ø={Ϻ y˚j·T&É+ e\¢ |üsê´es¡D+ <Óã“‹q&Éy˚T >±≈£î+&Ü ø±\+˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ\T edüTÔHêïsTT. #Ó≥¢qT $#·Ã\$&ç>± q]øÏ y˚dü÷Ô, n&Ée⁄\qT <Óã“rj·T&É+ e\¢ düø±\+˝À esê¸\T |ü&É&É+ ˝Ò<äT. ‹s¡– yÓTTø£ÿ\qT Hê≥&É+˝À nÁX¯<ä› ø±s¡D+>± nqsêú\qT m<äTs=ÿ+≥THêï+. >√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥ e\¢ Á|ü|ü+#· |üsê´es¡D+˝À $|üØ‘· e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. Bìe\¢ s¡T‘·Te⁄\T >∑‹ ‘·bÕŒsTT. ø±\ Á|üuÛ≤yê\T ≈£L&Ü $|üØ‘· |ü]dæú‘·T\qT ø£*– ñ+≥THêïsTT. n+<äTe\¢ esê¸ø±\+ @<√, m+&Ü ø±\+ @<√ ‘Ó\TdüT ø√˝Òì |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. es¡<ä\T, nø±\ esê¸\ô|’ ÇÁk˛ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+~. sêh+˝À Ç{°e\ dü+uÛÑ$+∫q es¡<ä\‘√ rÁe+>± qwüºb˛sTT+~. nø£kÕà‘·TÔ>± e∫Ãq uÛ≤Ø esê¸\≈£î ‘√&ÉT, ø±\Te\T ‘Ó– $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq es¡<ä\T sêÅcÕºìï n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚XÊsTT. á Vü≤sƒê‘·Œ]D≤e÷ìøÏ uÛ≤Ø eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√yê*‡ e∫Ã+~. y˚\˝À¢ qcÕºìï #·$#·÷XÊ+. es¡<ä eTT|üqT, esê¸\ sêø£qT eTT+<˚ |üdæ>∑&ç‘˚ Á|üe÷<ë\ rÁe‘·qT ‘·–Z+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. uÛÑ÷$T yÓTT‘·Ô+>± yÓTÆ<ëq+>± e÷s¡T‘·÷ |ü#·Ã{Ï #Ó≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·j·÷s¡e⁄‘√+~. Væ≤e÷\j·÷\T ≈£L&Ü ø£]π> |ü]dæú‹ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘√+<äì ôV≤∫Ã]düTÔHêïs¡T XÊÅwü›y˚‘·Ô\T. >√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥‘√ Á|ü|ü+#·+˝À |ü]dæú‘·T\T e÷]b˛sTTq <äX¯˝À zCÀHé bıs¡ ø£]–b˛‘·T+<äH˚Ä+<√fi¯q ø£\T>∑T‘√+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î n+<äs¡÷ q&É+ _–+#ê*‡ ñ+~. n+<äT≈£î ÇÁk˛ düVü≤ø±s¡+ ‘·|üŒìdü]. Ç{°e\ uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å #·]Á‘·˝À n|üPs¡«|òüT{≤ºìï Ä$wüÿ]+∫q ÇÁk˛ Ä yÓ’|ü⁄>± ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüsêìï y˚T<Ûëe⁄\T, Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. zwüHé XÊ{Ÿ Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ n+‘·]ø£å+˝À uÛ≤s¡‘Y |ü]XÀ<äq\≈£î #·Tø±ÿì˝≤ ñ+≥T+~. zwüHécÕ{Ÿ‘√ bÕfÒ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\ô|’ Ç|üŒ{Ïπø n<Ûä´j·Tq+ »s¡T>∑T‘√+~. ÇÁk˛ Ç|ü&ÉT ‘·q <äèwæºì yê‘êes¡D |ü]dæÔ‘·T\ô|’ ì\bÕ*‡ ñ+~. eTìwæ eTqT>∑&É≈£î n‘·´edüs¡yÓTÆq ˙s¡T #·+Á<äT&ç $÷<ä ñ+<äì ‘˚*+~. uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú ÇÁk˛ Á|ü‹cÕº‘·àø£ #·+Á<äj·÷Hé ñ|üÁ>∑Vü≤+ ˙{ÏC≤&É\≈£î dü+ã+~Û+∫q bò˛{À*ï |ü+|æ+~. HêkÕ e÷´|üsY rdæq á ∫Á‘ê*ï Á|üdüTÔ‘·+ $X‚¢wædüTÔHêïs¡T. á ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ÇÁk˛ #·+Á<äj·÷Hé ≥÷sY≈£î dæ<ä›eTsTT´+~. nsTT‘˚ <ëìø£Hêï eTT+<äT yê‘êes¡D+˝À m|ü&ÉT @ e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$düTÔHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± |ü]XÀ<Ûäq\T »]–‘˚ Ç{°e* ñ|üÁ<äyê\qT m<äTs√ÿe#·Ãqï~ |üsê´es¡Dy˚‘·Ô\ n_ÛÁbÕj·T+. zCÀHé bıs¡ , nø±\ esê¸\ sêø£, ‘·~‘·sê\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T ≈£L&Ü nedüs¡+. düTHê$T ˝≤+{Ï ñ|üÁ<äyê\qT ø£qTø√ÿ>∑*–q|ü&ÉT Ç~ ≈£L&Ü kÕ<Ûä´+ #˚j·Te#·Ãì n+≥THêïs¡T. ãVüQXÊ Ç|üŒ{Ïπø ÇÁk˛ Ç{°e* es¡<ä\ô|’ z n+#·Hê≈£î e∫Ãe⁄+≥T+<äH˚ ÄX¯ ≈£L&Ü ñ+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T uÛÑ$wü´‘Y˝Àq÷ ‘·s¡#·T>± e#˚à Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\ô|’ n<Ûä´j·Tq+ »]– ñ|üÁ<äyê\qT eTT+<˚ |üdæ>∑&ÉT‘·THêï qwüº ìyês¡D˝À eTT+<äT+&É˝Òø£b˛‘·THêï+. n+<äTe\¢ qcÕº\qT ìyê]+#·&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT $X‚¢wæ+#ê*. n|ü&˚ es¡<ä\T e∫Ãq|ü&ÉT n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π> |ü]düÔv‹ sê<äT. >√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥ô|’ ≈£L&Ü Á|ü»\≈£î πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*–+#ê*. ø£*π> qcÕºìï $e]+#ê*. Ç<√ #Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£eT+>± ø=qkÕ>±*. j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*. Á|ü»\+<äs¡÷ Ç+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«eT\T nj˚T´˝≤ #·÷&Ü*. Á|üø£è‹ì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ eTVü‰j·T»„+˝À n+<äs¡÷ bÕ\T|ü+#·T≈£î+fÒ ‘·|üŒ eTq uÛÑ÷$Tì eTq+ s¡øÏå+#·Tø√˝Ò+. n+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ $TwüHéqT #˚|ü{≤º*. n|ü&˚ |üsê´es¡D≤ìï s¡øÏå+#·≈£îH˚ M\T ø£\T>∑T‘·T+~.‘·‘·

y˚s¡TX¯q>∑ $‘·Ôq <Ûäs¡\ô|’ ¬s’‘·T\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î $‘·Ôq yê´bÕs¡T\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø√düy˚T <Ûäs¡ ô|+#ês¡ì ¬s’‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ«+≥+ $‘·ÔHê\qT dü_‡&û øÏ+<ä 3200≈£î n+~+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ 6200≈£î $Áø£sTT+#ês¡T. dü_‡&û 33 XÊ‘·+ b˛qT ¬s’‘·T\T øÏ«+{≤ìøÏ 4200 #Ó*¢+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. á <Ûäs¡|ü≥¢ ¬s’‘·T\T rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À $‘·ÔHê\ ø=qT>√\T≈£î &ÉãT“\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Á>±e÷˝À¢H˚ yê´bÕs¡T\ e<ä› X¯q>∑ $‘·ÔHê\T ø=ì ôdô|º+ãsY˝ÀH˚ kÕ>∑T #˚XÊs¡T. πø&ûd”m+mdt, ÄÁ>√dt πø+Á<ë˝À¢ dæ<äΔ+ #˚dæq y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ sêsTTr X¯q>∑ $‘·ÔHê\ |ü+|æD°ì n~Ûø±s¡T\T Ç{°e\ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $‘·Ôq ùdø£s¡D, |ü+|æD° Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ sê˝Ò<äì, B+‘√ uÛ≤Ø qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì e´ekÕj·TXÊK #ÓãT‘√+~. ôdô|º+ãsY˝ÀH˚ |ü+|æD° #˚dæ ñ+fÒ kÕ>∑T dü>∑≥T` $d”Ôs¡í+ 6\ø£å\ ôV≤ø±ºs¡T¢ kÕ>∑j˚T´<äì n+≥THêïs¡T. |ü+|æD° yÓTT<ä\T ô|fÒºHê{ÏøÏ õ˝≤¢˝À 4\ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À X¯q>∑ $‘·Ôq+

Hêdæs¡ø£+ u§>∑TZ‘√

kÕ+π ø ‹ø£ dü e Tdü ´ \T πø{°|”mdt≈£î düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï u§>∑TZ˝À HêD´‘· ˝À|æ+#·&É+ e˝Ò¢ düeTdü´\T m<äTsö ‘·THêïj·Tì ¬ø{Ï|æmdt n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+ ≥THêïs¡T.@ ø£åD+˝À @ j·T÷ì{Ÿ düÔ+_ÛdüTÔ+ <√...ns¡›+ø±ì |ü]dæú‹˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T.á H˚|ü<Ûä´+˝À düTe÷s¡T 30$T* j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘YqT ôd+Á≥˝Ÿ Á–&é≈£î n+<äCÒj·÷*‡q πø{°|”mdt qT+∫ 20$T *j·THé j·T÷ì≥¢ $<äT´‘Y ≈£L&Ü n+<ä˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. @|æC…H√ÿ n~Ûø±s¡T\T πø{°|”mdt≈£î HêD´yÓTÆq u§>∑TZqT n+<äCÒùdÔ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T Ç+»˙s¡T¢, ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T ù|s=ÿ+ ≥THêïs¡T.$<äT´‘Y &çe÷+&é n~Ûø£+>± ñqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ‘·s¡#·÷ düÔ+_ÛdüTÔqï j·T÷ ì≥¢‘√ bÕ\«+#·˝Àì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ <∏äs¡à˝Ÿ |üesY ùdºwüHé (πø{°`|”mdt) dü‘·eT‘· eTÚ‘·T+~. 1720yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô kÕeTs¡›´+‘√ |üì#˚düTÔqï á ø£sêà>±s¡+ ‘Ó\+>±D ˝À n‹ô|<ä› $<äT´<äT‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ ñ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ nqTø=ì nyê+‘·sê\T πø{°|”md t≈£î XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. yês¡+ s√E˝À¢ |ü\T j·T÷ì≥T¢` düÔ+_Û+#·&É+‘√ $<äT´<äT ‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± |ü&çb˛sTT+~.

|üPs¡ÔsTT+~. B+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ dü_‡&û X¯q>∑\qT ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢≈£î πø{≤sTT+∫q 94y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ X¯q>∑ $‘·ÔHê\ô|’ s¡÷.18 ø√≥¢ dü_‡&ûì uÛÑ]k˛Ô+~. ¬s’‘·T\T $‘·Ôq+ ø=q&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêø£b˛‘˚ πø&ûd”m+mdt, ÄÁ>√dt πø+ Á<ë˝À¢ ì\«\T uÛ≤Ø>± ù|s¡T≈£îb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. B+‘√ ø√≥¢˝À qcÕºìï #·$#·÷&Ü*‡ edüTÔ+<˚yÓ÷qì e÷sYÿô|ò&é, ÄsTT˝Ÿ ô|ò&é, @|” d”&é‡ n~Ûø±s¡T\T rÁe Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.50 XÊ‘·+ ô|’>± sêsTTr‘√ πø&ûd”m+mdt, 33 XÊ‘·+ sês¡Tr‹‘√ ÄÁ>√dt πø+Á<ë˝À¢ e´ekÕj·T XÊK @|” d”&é‡, e÷sYÿô|ò&é, ÄsTT˝Ÿ ô|ò&é dü+düú\ <ë«sê $‘·ÔHê\qT dæ<äΔ+ #˚dæ+~. nsTT‘˚ ø£s¡÷ï\T, ø√&ÉTeT÷s¡T, Ä‘·à≈£Ls¡T, |ü‹Ôø=+&É, ãq>±q|ü˝…¢, ø√yÓ\≈£î+≥¢, Ä\÷s¡T, &√Hé, m $Tà>∑q÷s¡T, Ä<√ì, q+~ø=≥÷ÿs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ á sêsTTr X¯q>∑\qT ¬s’‘·T\T ø=qT>√\T #˚j·T&É+˝Ò<äT. á ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T\T Ç|üŒ{Ïπø X¯q>∑\T ãj·T≥ ø=qT>√\T #˚dæ $‘·Ôq+ y˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢˝À 94 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ X¯q>∑ $‘·ÔHê\qT ùdø£]+#ês¡T. M{Ï˝À πøe\+ 21,977 øÏ«+ {≤fi¯¢ X¯q>∑\qT |ü+|æD°

#˚dæq≥Tº` n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY HÓ\ <ëø± $‘·ÔHê\T y˚j·T&ÜìøÏ nqTe⁄>± ñ+≥T+<äì e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêï ¬s’‘·T\T e÷Á‘·+ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äT. á HÓ\˝ÀH˚ esê¸uÛ≤e+ Ç+‘· rÁe+>± ñ+fÒ qe+ãsY ˝À esê¸\T mø£ÿ&É ekÕÔj·Tì ¬s’‘·T\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.

ì<ÛäT\THêï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√˝Òì <Ó’q´+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\ Ä–b˛sTT+~. B+‘√ Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&ç+~. mìïø£\T »]–q ‘·s¡Tyê‘· bÕ‘· ì<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À @d”&û|” ì<ÛäT\T m+‘√ ñ|üj·TTø£Ô+>± e⁄+&˚$. ø±˙ õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ <Ûäsêàq $<ÛäT\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&É&É+‘√ @d”&û|” ì<ÛäT\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. õ˝≤¢ ÇHé#ê]®>± e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY kÕúq+˝À ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ ìj·T$T ‘·T\j·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ Äj·Tq õ˝≤¢≈£î e∫Ã, e⁄&Ü n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷øå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±˙ $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ Äj·Tq $XÊK õ˝≤¢≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ô|’q ø±≈£î+&Ü kı+‘· õ˝≤¢ lø±≈£îfi¯+ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. Ä yÓ+≥H˚ yêHé|æø˘ uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ Äj·Tqô|’ n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷|ü&É+‘√ eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Bìì d”m+ ÄyÓ÷~+ #·ø£b˛e&É+‘√ eT+Á‹ <Ûäsêàq |ü]dæú‹ Á‹X¯+≈£îdü«s¡Z+˝À |ü&ç+~. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq eT+Á‹>± ≈£L&Ü Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äT.B+‘√ @d”&û|” øÏ+<ä ÇHé#ê]® eT+Á‹ ø√{≤>± õ˝≤¢≈£î eT+p¬s’q 2.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ks¡TÃ≈£î dü+ã+~Û+∫ n_Ûeè~Δ |üqT\ Á|ü‹bÕ<äq\T ø£˝…ø£ºsY≈£î #˚s¡˝Ò<äT. n<˚$<Ûä+>± myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T Á|ü‹bÕ~+∫q 2.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n_Ûeè~ΔøÏ |üqT\≈£î ≈£L&Ü ÇHé#ê]® eT+Á‹ ÄyÓ÷<ä+ e⁄+&Ü*. |òü*‘·+>± ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T KC≤Hê˝À eT÷\T>∑T‘·THêïsTT. á $wüj·T+˝À <Ûäsêàq rs¡Tô|’ kı+‘· bÕغ myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ ndü+‘·è|æÔ‘√ e⁄Hêïs¡T. @d”&û|” ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\˝À Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤

bÕ]X¯ó<äΔ´ ˝À|ü+‘√ $wü»«sê\T

õ˝≤¢˝Àì |ü\T |ü≥ºD≤˝À¢ bÕ]X¯ó<ä´+ ˝À|æ+ ∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì kÕúìø£ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. M<ÛäT˝À¢ #Ó‘êÔ, #Ó<ë s¡+ ù|s¡T≈£îb˛sTT <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢ ‘·Tqï~. |ü\T M<ÛäT˝À¢ eTT]øÏ ø±\«\T |üP&ÉT≈£îb˛ e&É+‘√ <äTsê«düq edüTÔqï<äì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. <√eT\ ø±s¡D+>± $wü»«sê\T edüTÔHêï mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ »«sê\ u≤]q |ü&ɶ Á|ü»\T |ü≥ºD≤\≈£î |üs¡T>∑T\T rdüTÔHêïs¡T. bÕ]X¯ó<Ûä´ düeTdü´ rÁe+ ø±e&É+‘√ <√eT\ u…&É<ä n~Ûø£eTsTT´+<äì, B+‘√ s√>±\u≤]q |ü&ÉT ‘·THêïeTì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq ø±\«\T |üP&ÉT≈£îb˛sTT <äTsê«düq edüTÔqï~. >∑èVü≤ düeTT<ëj·÷\T ñ+&É≥+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á&ÓsTTH˚J düeTdü´ qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eTTì‡bÕ*{° n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø=∫Ãq|üŒ{Ïø° |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. |üqT\ ø√dü+ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç Á|ü»\T ‘·s¡* edüTÔHêïs¡ì <√eT\ u…&É<ä, <äTsê«düq ø±s¡D+>± Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ edüTÔqï<äì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eTTìdæbÕ*{° n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ bÕ]X¯ó <Ûä´ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ <√eT\ u…&É<äqT ìyê]+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

C≤|ü´+ »]–+~. ÇHé#ê]® eT+Á‹ e\¢ e∫Ãq ì<ÛäT\T ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·&ÜìøÏ M\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T`|ü&ç+<äì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yêb˛‘·THêïs¡T.XÊdüdüquÛÑ ìjÓ÷»es¡Z n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+ (@d”&û|”) øÏ+<ä õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ ø√{≤‘√bÕ≥T myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\≈£î eT+ p¬s’q ì<ÛäT\T KC≤Hê ˝À HÓ\\ ‘·s¡ã&ç eT÷\T>∑T‘·THêïsTT. ÇHé#ê]® eT+Á‹>± ìj·T$T ‘·T˝…’q <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ |ü<ä$ô|’ @<√ ˇø£{Ï ‘˚˝Ò es¡≈£î á ì<ÛäT\≈£î yÓ÷ø£å+ \_Û+#·<äì|æk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e ‘·‡s¡+ yÓTT<ä {Ï Å‘Ó’e÷dæø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\T ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e⁄HêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T ì*|æy˚dæ+~. B+‘√ Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~Δ |üqT\T |üP]Ô>± ≈£î+≥T| ü&ܶsTT. Ç≥Te+{Ï düeT j·T+˝À @d”&û|” ì<ÛäT\T m+‘√ ñ|üjÓ÷> ∑|ü&˚$.XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø £es¡Z n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+ (@d”&û|”) øÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @{≤ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ #=|üq πø{≤sTTdüTÔqï~. õ˝≤¢˝À 15 eT+~ XÊdüq düuÛÑT´\‘√bÕ≥T eTT>∑TZs¡T XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T e⁄Hêïs¡T. Ms¡+<ä] ø√{≤>± @{≤ 18 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡e⁄ ‘êsTT. M{Ï˝À dü>∑+ ì<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫ |üqT\ ø√dü+ Äj·÷ XÊdü qdüuÛÑT´\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T Çyê«*. $T–*q dü>∑+ ì<ÛäT\‘√ #˚|üfÒº |üqT\≈£î õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹øÏ Á|ü‹bÕ<äq\T Çyê«*. á ì<ÛäT\qT ˇπøkÕ] ø±≈£î+&Ü Hê\T>∑T $&É‘·˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. á @&Ü~ ‘=* eT÷&ÉT HÓ\\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ düuÛÑT´&ç yê{≤>± 12.5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ #=|üq 2.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, ÇHé#ê]® eT+Á‹ ø√{≤ øÏ+<ä eTs√ 2.25 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T m|ü&√ $&ÉT<ä\ nj·÷´sTT.

|ü‹Ô¬s’‘·T\ bı≥ºø={Ϻq yêq\T ìs¡+‘·sêj·T+>± ≈£îs¡TdüTÔqï es¡¸+ e]¬s’‘·T≈£î yÓ÷<ä+ ø£*–+#·>± |ü‹Ô ¬s’‘·T\≈£î e÷Á‘·+ UÒ<ä+ ø£*–+∫+~. nø±\es¡¸+ e\¢ |ü‹Ô ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. nø±\ es¡¸+ |ü‹Ô ¬s’‘·T bÕ*≥XÊ|ü+>± e÷]+~. Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫ |ü+&ç+∫q |ü+≥\T H√{Ïø±&çø=#˚Ãdü]øÏ ˙\+ ‘·TbÕHé nqï<ë‘·qT ì≥ºì\Te⁄Hê eTT+∫+~. |ü+≥\T kÕ>∑T#˚ùd+<äT≈£î ø=+‘· Ä\dü´yÓTÆq|üŒ{Ïø° ø=+‘· yÓqTø£&ÉT>∑T y˚dü÷ÔH˚ ¬s’‘·T\T |ü‹Ô, $T]Ã, e] ‘·~‘·s¡ |ü+≥\qT kÕ>∑T#˚XÊs¡T. ø±\+ e∫Ã+~ |ü+≥\T u≤>±H˚ ñHêïj·Tqï dü+‘√wü+˝À ñqï ¬s’‘·T\≈£î ˙\+ ‘·TbÕHé ÄX¯\ô|’ |æ&ÉT>∑T˝≤ |ü&ç+~. ‘·TbÕHé ‘êøÏ&çøÏ e], |ü‹Ô, $T]Ã, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\T uÛ≤Ø>± qwüº+ yê{Ï*¢+~. ‘·\¢+bÕ&ÉT, >√fi¯¢bÕ&ÉT, Ĭs+|ü\, eT+>∑fi¯>∑÷&Ó+, ø±eT+∫ø£˝Ÿ, >∑T~eTfi¯¢ Á>±e÷˝À¢ yê>∑T\T ì+&ç bısê¢sTT. B+‘√bÕ≥T` es¡<ä ñ<äè‹øÏ yê>∑T\ Äj·Tø£≥Tº` øÏ+<ä ñqï |ü+≥ bı˝≤\T ˙≥eTTì–b˛j·÷sTT.|ü‹Ô |ü+≥\T #˚‹øÏ sêe&É+‘√ |ü‹Ôì rùd+<äT≈£î ≈£L©\T <=s¡ø£ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T |üø£ÿ eT+&É˝≤˝À¢ì ‘·+&Ü\ qT+∫ Ä{À\T, Á{≤ø£ºs¡¢ <ë«sê ≈£L©\qT rdüT≈£îe∫à ø=+‘· |ü‹Ôì ãj·T≥≈£î rsTT+#ês¡T. nqTø√≈£î+&Ü e∫Ãq ˙\+ ‘·TbÕHé e\q dü>±ìøÏ ô|’>± |ü‹Ô |ü+≥\T #˚\˝À¢H˚ ‘·&ç∫ eTT<ä›j·÷´sTT. $T]Ã|ü+≥\T á<äTs¡T>±\T\≈£î H˚\yê˝≤sTT. yÓTTø£ÿC§qï @+ ñ+<äH˚ |ü]dæú‹ @+ #˚j·÷˝À ns¡ú+>±ø£ nqï<ë‘·\T ‘·\\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T.esê¸ìøÏ |ü‹Ô ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºbıj·÷´s¡T.eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 4860 ôV≤ø±ºs¡T\˝À |ü‹Ô kÕ>∑T #˚XÊs¡T.rsê |ü+≥ #˚‹ø=∫Ãq <äX¯˝À esê¸\T ≈£îs¡e&É+ e\¢ |ü‹Ô q\¢ã&ç,|üP‘·,|æ+<Ó |üP]Ô>± sê*b˛‘·T+<äì ¬s’‘·T\T rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ndü˝Ò –≥Tº`u≤≥T` <Ûäs¡\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T dü‘·eT‘·+ ne⁄‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À ˙\+ ‘·TbòÕHé |ü‹Ô ¬s’‘·T\≈£î rÁe qcÕºìï ø£*–+∫+~. e] Ç+ø± bı≥º <äX¯˝À ñqï+<äTq qwüº+ ‘·|æŒ+~. ‘·TbòÕHé <ë{ÏøÏ M∫q >±\T\≈£î eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À |üPe⁄«\ #Ó≥Tº` $]– |ü&ç+~.yê>∑T\T e+ø£\T bı+–bısê¢sTT.∫+‘·ø±ì q\¢ #Ós¡Te⁄ n\T>∑T Á|üeVæ≤+#·&É+‘√ Äj·÷ ¬syÓq÷´˝À >∑\ e] ô|’s¡T¢ ˙≥ eTTì–b˛j·÷j·TsTT. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ |ü‹Ô ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì |ü\T sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·TbÕHé ‘êøÏ&çøÏ eTTì–b˛sTTq |ü+≥\qT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. eT+>∑fi¯>∑÷&Ó+, rsêú\, >√fi¯¢bÕ&ÉT ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± |ü+≥\T qwüºb˛sTTq yê≥ìï+{Ïì $esê\qT qyÓ÷<äT#˚düTø√yê\ì MÄsYy√\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

e] ~>∑Tã&ÉT\ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T, Á|üø£è‹ yÓ|üØ‘ê´\ ø±s¡D+>± e´ekÕj·T |ü+≥\ ~>∑Tã&ÉT\T ‘·>∑TZ‘·THêïsTT. á @&Ü~ Ä\dü´+>± esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ HÓ\s√E\T Ä\dü´+>± ñu≤\T »]>±sTT. Ä\dü´+>± e]Hê≥T¢` |ü&É&É+ e\¢ e] ~>∑Tã&ÉT\ô|’ á @&Ü~ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+~. Ç˝≤ ˇø£yÓ’|ü⁄ ñ‘êŒ<äø£‘·ô|’, eTs√yÓ’|ü⁄ ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·TÄ]úø£+>± ∫‹øÏb˛‘·THêï&ÉT. e´ekÕj·T eT<äT|ü⁄\T @{≤ >∑D˙j·T+>± ô|]–b˛‘·THêïsTT. ≈£L* n~Ûø£+>± #Ó*¢+#˚+<äT ≈£î ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î edüTÔqï|üŒ{Ïø° ≈£L©\T \uÛÑ´+ø±ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø£+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ‘·≈£îÿe ÁX¯eT‘√ m≈£îÿe y˚‘·q+ \uÛÑ´+ ø±e&É+‘√ e´ekÕj·T |üqT\ yÓ’|ü⁄ ≈£L©\T #·÷&É≥+ e÷H˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T`‘·THêïsTT. Ç˝≤ e´ekÕjÓ÷‘êŒ<äø£ e´j·T+ @{Ïπø&ÉT >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. ñu≤\T Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\T Ä•+∫q kÕúsTT˝À \uÛÑ´+ ø±ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. . Bìe\¢ @{≤ ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ ô|s¡T>∑T‘·÷ |ü+≥\qT |ü+&ç+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T $eTTK‘· #·÷ù| kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. kÕ>∑T #˚j·T&É+ e\¢ qcÕº\T, n|ü\ bÕ\e⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À e´ekÕj·T+ yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\T ÄdüøÏÔ düqï–\T¢‘√+~.B+‘√ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T+ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ eT<䛑·T <Ûäs¡

Á|üø£{Ï+#·&É+˝À nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÅcÕº˝À¢ |ü+&ÉT‘·Tqï >√<ÛäTeT ‘·~‘·s¡ |ü+≥\ ø£+fÒ <Ûëq´+ <Ûäs¡ ‘·≈£îÿe>± ñ+{À+~. á @&Ü~ <Ûëq´+ eT<䛑·T <Ûäs¡qT Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ«+{≤≈£î Áπ>&é`1 s¡÷.1280. ø±eTHé <ÛëHê´ìøÏ s¡÷. 1250 eT<䛑·T <Ûäs¡>± Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚ á <Ûäs¡\T Á|üø£≥q\πø ‘·|üŒ ¬s’‘·T≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äT. $T\¢s¡¢≈£î #˚s¡y˚ùd <äfi≤s¡T\ u≤]q|ü&ç yês¡+~+∫q <Ûäs¡πø <Ûëq´+ neTTàø√yê*‡q |ü]dæú‘·T\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. Bìe\¢ eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#·ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. á @&Ü~ sêqTqï d”»Hé˝À <Ûëq´+ ~>∑Tã&ÉT\T |üP]Ô>± |ü&çb˛j˚T |ü]dæú‹. Ä\dü´+>± e] Hê≥T¢` |ü&É&É+‘√ e] <äTãT“ ø£≥º&É+˝À Ä\dü´+ »]–+~. Bìe\¢ m≈£îÿe mqTï\T y˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü @|ü⁄>± ô|]π>+<äT≈£î neø±X¯+ ˝Ò<äT. M≥ìï+{Ï ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\≈£î n+<˚ ~>∑Tã&ÉT\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉqT+~.>∑‘˚&Ü~ &û@|”, j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\T n+&Éu≤≥T`˝À ñ+&˚$. á @&Ü~ ms¡Te⁄\T \uÛÑ´+ø±ø£b˛e&É+, u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{À¢ $|üØ‘·yÓTÆq <Ûäs¡≈£î ø=qT>√\T #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°`\ <ë«sê ms¡Te⁄\qT n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{ϺHê. nø£ÿ&Ü ãkÕÔ s¡÷. 300\≈£î ny˚TàXÊs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T \uÛÑ´‘· ø=s¡‘·‘√ b˛{°` |ü&Ü*‡ e∫Ã+~. ¬s’‘·T\ qT+∫ edüTÔqï &çe÷+&é á @&Ü~ |”@d”mdt\≈£î, Åô|’y˚≥T` &û\s¡¢≈£î ø±düT\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫+~.


‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|ü#ês¡+ ø£Ø+q>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· Hê\T>√ ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ô|’ õ˝≤¢˝À $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚|üfÒº+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›eTsTT´+~. Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® eT+Á‹ n<Ûä´≈£åî&ç>±, ø£˝…ø£ºsY ø£˙«qsY>± m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T düuÛÑT´\T>± ˇø£ ìs¡«Vü≤D dü+|òü÷ìï @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\‘√ eTs√ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. á ø£$T{°\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£s¡|üÁ‘·+, dæºø£ÿsY, C…+&Ü, ø£s¡|üÁ‘ê\qT #˚s¡y ˚j·TqTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À á ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\qT õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] m.eTH√Vü≤sY, »&ûŒ d”áz yÓ+ø£≥j·T´\≈£î n|üŒ–dü÷Ô ø£˝…ø£ºsY nXÀø˘ Ä<˚XÊ\qT C≤Ø #˚XÊs¡T. &ç$»Hé kÕúsTT˝À dü<ädüT‡\ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\qT #·÷&Ü*‡+~>± düuŸø£˝…ø£ºsY, Äضy√\≈£î dü÷∫+#ês¡T. &çôd+ãsY 27, 28, 29 ‘˚B˝À¢ ‹s¡T|ü‹˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ sêh kÕ+Ådüÿ‹ø£ XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. á eTVü‰düuÛÑ\≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\qT ‘·s¡*+∫ $»j·Te+‘·+ #˚ùd˝≤ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± á HÓ\˝À $düèÔ‘· Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+usY 8 2012

neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï πø+Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘·*¢

u≤dü s ¡ , qe+ãsY 7 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) .u≤dü s ¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì Áo C≤„qdüs¡dü«‹ <˚$ì ãT< Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î πø+Á<Ûä |üsê´≥ø£ eT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘·*¢ n+»©<˚$ <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îqïs¡T.‘·q ≈£îe÷s¡T&çøÏ πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ |ü<ä$ e∫Ãq dü+<äs¡“+>± neTàyê]øÏ ‘·eT yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£î Hêï s¡T.Çø£ÿ&É neTàyê] πøåÁ‘·+ m+‘√ Äq+ <ä+>±, ÄVü‰¢<ä+>± ñqï<äì ÄyÓT ù|s=ÿ Hêï s¡T.eTT+<äT>± Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ Ä\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ ns¡Ã≈£î\T Vü‰s¡‹ì Ç∫à Á|ükÕ <ë\qT n+<äCÒdæ Äos¡«~+ #ês¡T.M] yÓ+≥ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T @Çy√ Áoìyêdt d”ì j·TsY ndæôdº+{Ÿ sêE, p˙sTTsY ndæôdº+{Ÿ &çdæ $˝≤dt, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

∫Hêï] #·÷|ü⁄ u≤>∑T+&Ü*

ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚XÊ\qT C≤Ø#˚dæ+~. áy˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£düs¡‘·TÔ #˚|ü&ÉT‘√+~. Á>±eTkÕúsTT qT+∫ õ˝≤¢kÕúsTT es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± kÕ+Ådüÿ‹ø£ dü<ädüT‡\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± 20 \ø£å\qT yÓ∫Ã+#·qTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ $•wüº‘·\qT ‘Ó*j·TCÒùd˝≤ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, ñ|üHê´dü, ø£$‘·«s¡#·q, |ü<ä´ |üsƒ¡q+, øÏ«CŸ e+{Ï b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\T, |ü+&ç‘·T\T, y˚T<Ûëe⁄\qT dü‘·ÿ]+#·qTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü, dü+Ådüÿ‹ì Á|ü‹_+_+#˚˝≤ $<ë´s¡Tú\#˚ $∫Á‘· y˚wü<Ûës¡D #˚sTT+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, }]ô|<ä›\T, eTVæ≤fi¯\T, j·TTe≈£î\T ˇø£ }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. bÕ≥\T, uÛÑ»q\T, Áø°&Ü $Hê´kÕ\T, ìHê<ë\‘√ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. eT+&É\, ¬syÓq÷´ &ç$»Hé\˝À kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹, <äs¡Ù˙j·T düú˝≤\ô|’ Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚dæ, eT+&É\, õ˝≤¢ #·]Á‘·, n_Ûeè~Δ $X‚cÕ\qT ‘Ó*j·TCÒùd˝≤ ø£s¡|üÁ‘ê\‘√ Á|ü#ês¡+ #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. õ˝≤¢ #·]Á‘·, dü+düÿè‹ì #êfÒ˝≤ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± dü<ädüT‡qT @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü $ø±kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·Tqï Á|üeTTK ø£e⁄\T, |ü+&ç‘·T\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, Áø°&Üø±s¡T\T, y˚T<Ûëe⁄\T, kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT>∑T]Ô+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± düHêàì+#·qTHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

$ø£˝≤+>∑T\ Ä≥\b˛{°˝À¢ õ˝≤¢≈£î sêÁwüº kÕúsTT nyês¡T¶ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT Ä≥b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, n˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü õ˝≤¢ kÕúsTT Ä≥b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+ #êeTì ø£+πsƒX¯«sY˝Àì ùdïVü≤ k˛ôd’{°˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À dæ<ä›j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT˝À 400 $ø£˝≤+>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.M]øÏ õ˝≤¢ kÕúsTT Ä≥ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢, Ç+<äT˝À 75 eT+~ sêÁwüº kÕúsTT Áø°&É\≈£î >±qT 24 eT+~øÏ >√\T¶ yÓT&É˝Ÿ‡, 24 eT+~ C≤rj·T kÕúsTT Áø°&É\≈£î, n˝≤π> ùdïVü≤ k˛ôd’{° qT+&ç 5 eT+~ C≤rj·T kÕúsTTøÏ m+|æ¬ø’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> 5 >∑Ts¡T C≤rj·T kÕúsTT ø√#Y\T ñqï≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T.Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ XÊK Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Ä≥b˛ {°\˝À Á|ü‹uÛÑ ø£\ãπsà õ˝≤¢≈£î Äyês¡T¶\T Á|ü<Ûëq+ #˚ùdyê s¡Hêïs¡T.n˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+ á HÓ\ 5q dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À dü«ø±sY˝À @sêŒ≥T #˚dæq ôdŒwü˝Ÿ ˇ\+|æø˘‡ uÛ≤s¡‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊK kÕ<Ûës¡D düuÛÑ yê]¸ø£ düe÷y˚X¯+˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq yê]øÏ sêÁwüº kÕúsTT nyês¡T¶\qT n+<äCÒkÕs¡Hêïs¡T.BìøÏ eTTK´ n‹~∏>± k˛ŒsYº‡ nø±&É$T

ÓsêÁwüºkÕúsTT ø£ã&û¶b˛{ÏøÏ m+|æø£ ;Û + >∑ ˝ Ÿ , qe+ãsY 7 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) .eT+&É \πø+Á<Ûä+˝Àì ø£dü÷Ôs¡“ bÕsƒ¡XÊ\˝À 8e‘· s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï eTÚìø£ nH˚ $<ë´]úì sêÁwüºkÕúsTT ø£ã&û¶ b˛{ÏøÏ m+|æ¬ø’+<äì Á|æì‡ bÕ˝Ÿ sê»qï ‘Ó*bÕs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ø£dü÷Ôs¡“ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´]úì\≈£î HêD´yÓTÆq $ <ä´qT n+~+#·&Éy˚Tø±≈£î+&Ü Áø°&ÉHÓ’|ü⁄ D≤´ìï $*øÏ rùd+<äT≈£î>±qT b˛{°\qT ìs¡« Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì $<ë´]úì\qT Áø°&É\˝À sêDÏ+#·&ÜìøÏ ‘·>∑T dü<äTbÕj·÷\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔ+<äHêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ eTè‹

u≤düs¡, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô):ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ u≤düs¡ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé |ü{≤º\ô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi≤ Áf…ÆqT ÁøÏ+<ä |ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ¬s’˝Ò« b˛©dt\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè ‘·Tsê*øÏ 36 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT ñ+≥T +<äì, eTè‘·Tsê* ˇ+{Ïô|’ mÁs¡ Nsê, mÁs¡ C≤øÏ{Ÿ ñHêïj·Tì ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ ôd’j·T´ <éU≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n<ÛäTHê‘·q j·T+Á‘ê\ô|’

ne>±Vü≤q

<√eTø=+&É, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):<√eT ø=+&É eT+&É\+ dü+>∑y˚TX¯«sY Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ n<ÛäTHê‘· j·T+Á‘ê\ô|’ ne>± Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<ÛäTHê‘·q j·T+Á‘ê\‘√ e´ekÕj·T+ @ $<Ûä+>± # ˚j·÷˝À ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #ês¡T. ˝ÒãsY Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì n<ÛäT Hê‘·q j·T+Á‘ê\qT dü_‡&ûô|’ ¬s’‘·T\≈£î ÇdüTÔ qï≥T¢ ◊¬ø|æ @|æm+ düTì‘· á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑sêE ‘√bÕ≥T dæã“+~, Á>±eTdüTú\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT u≤düs¡ Ä\j·T neTàyê] VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ u≤düs¡,qe+ãsY7(düTes¡íyês¡Ô).#·<äTe⁄\ ‘·*¢ Áo C≤„qdüs¡dü«‹ neTàyê] VüA+&û\qT >∑Ts¡T yês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î Ä\j·T+˝Àì 50s¡÷.nø£ås¡uÛ≤´dü eT+&É|ü+˝À »s¡T>∑Tqì Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT uÛ≤>∑+˝À u≤´+≈£î dæã“+~,dü‘·´kÕsTT Á≥düTº uÛÑ≈£îÔ\T, Ä\j·T+≈£î $#˚Ãdæq uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì áz eTT‘ê´\sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

;&û ø±]à≈£î\≈£î #˚‹ ì+&Ü |üì ø£*Œ+#ê*

Ä|òt Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓ’dt #Ó’s¡àHé y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY &çÄsY¬ø sêe⁄, ñ‘·ÔeT õ˝≤¢ πø≥–]˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î nyês¡T¶ Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ sêCÒX¯«], Á|æì‡|ü˝Ÿ CÀ´‹, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

πs|ü⁄ õ˝≤¢ kÕúsTT j·TTe»H√ ñ‘·‡e b˛{°\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 9q õ˝≤¢ kÕúsTT j·TTe»q ñ‘·‡e b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ôdº|t dæÇz kÕsTT\T õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT XÊK ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT≈£î ÄdüøÏÔ >∑\ ø£fi≤ø±s¡T\T 15 dü+e‘·‡sê\ô|’ã&ç 30 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ej·TdüT ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T.n{Ϻyês¡T á HÓ\ 8˝À>± ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· ãjÓ÷&˚{≤qT ôdº|t ø±sê´\j·T+˝À qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.qe+ãsY 9q »]π> j·TTe»q ñ‘·‡e b˛{°\˝À uÛ≤>∑+>± ø£sêí≥ø£ XÊÁd”Ôj·T >±Á‘· dü+^‘·+, Væ≤+<ÛäTkÕúì XÊÁd”Ôj·T >±Á‘· dü+^‘·+, y˚DT>±q+, Mq, eTè<ä+>∑+, d”‘êsY, ‘·ã\, Vü‰s√àì\T, –{≤sY, C≤q|ü<ä dü+^‘·+, qè‘·´+, uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç, ø£‘·ø˘, eTDÏ|üPØ, ˇ&ç¶dæ‡, @ø±+øÏø£ Hê{Ïø£, e´≈£îÔ‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ kÕúsTT˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ bı+~q yês¡T, sêÁwüº kÕúsTT b˛{°\˝À ‘êeTT ãVüQeT‹ \_Û+∫qyês¡T, _Vü‰sY sêÁwüº sê»<Ûëì bÕ{≤ï˝À »qe] 12 qT+&ç

πø+Á<äsêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\<˚ u≤<Ûä´‘· 16 es¡≈£î »s¡T>∑T C≤rj·T j·TTe ñ‘·‡e b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZHê*‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.eT]ìï $esê\≈£î ôdº|t ø±sê´\j·÷ìï e´øÏÔ>∑‘·+>± ø±˙, bò˛Hé 08462`238033 <ë«sê >±ì dü+Á|ü~+#ê\ì õ˝≤¢ ôdº|t dæÇz kÕsTT\T ‘Ó*bÕs¡T.

á HÓ\ 15˝À>± ôw˝ŸŒ¤ Ä|òt |üqT\ $esê\ ìy˚~ø£ n+~+#ê*:õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê r]Ã~<ë›\ì, e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\T ô|s¡>±\ì, ‘·<ë«sê ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û \_Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü<Ûëq+>± ;&ÉT uÛÑ÷eTT˝À¢ sêfi¯¢qT ‘=\–+#·≥+, Áf…+N ø£{Ï+>¥, ˝À‘·T>± <äTqï≥+, Ç‘·s¡ ÁbÕ+ ‘ê\˝À ÇdüTø£ yÓT≥\qT ‘=\–+#·≥+, #Ós¡Te⁄ ø£≥º\ yÓ’|ü⁄ yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·≥+, ‘·≈£îÿe ˙{Ï‘√ ô|]π> |òü\ kÕj·T+ n+~+#˚ fÒ≈£î, πs>∑T, d”‘·|òü˝≤\T, Ä\¢H˚πs&ÉT, ñdæ], düTyêãT˝Ÿ, ‘·~‘·s¡ |ü+&É¢ yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·≥+ e\¢ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\˝À ≈£L&É m<ä>∑\T>∑T‘êj·Tì, á $<Ûëq+ e\¢ Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ ÁøÏ+<ä ;&ÉT uÛÑ÷eTT\qT n_Ûeè~› |üs¡∫q yês¡eTe⁄‘êeTì dü÷∫+#ês¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #˚|ü{Ϻq |üqT\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì, ø=‘·Ô>± #˚|üfÒº |üqT\qT ˇπøkÕ] m≈£îÿe dü+K´˝À ÁbÕs¡+_Û+#·≈£î+&Ü ˇø£ |üì#˚|ü{Ϻ |üP]Ô nsTTq |æ<ä|üH˚ eTs√ |üìì #˚|ü{Ϻ |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |üP]Ô #˚dæq uÀs¡T |ü+|ü⁄\ $esê\T n+~+#ê\ì, M{ÏøÏ $<äT´‘·TÔ kÂø£s¡´+ n+~+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, nedüsêìï ã{Ϻ Á&ç|t kÂø£s¡´+, dæŒ+ø£¢sY kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ |ü]~Û˝À ÄdüT|üÁ‘·T\˝À Á|üdüyê\T »s¡T>∑T‘·Tqï|ü&ÉT n{Ϻ eTVæ≤fi¯\≈£î ø£˙dü+ 48 >∑+≥\ bÕ≥T uÛÀ»q+ n+~+#ê*‡ ñqï+<äTq á |üìì eTVæ≤fi≤ düe÷K´\T ‘·eT e+‘·T u≤<Ûä´‘·>± uÛÀ»q dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì, eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üs¡´y˚ø£åD »s¡bÕ\ì, ‘·<ë«sê eTVæ≤fi¯\˝À ne>±Vü≤q ø£*–+#·≥y˚T ø±ø£ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯ düe÷K´\ |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì, eTVæ≤fi¯\T >∑T]Ô+#·>∑\T>∑T‘ês¡ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü«e÷/|æ&ç •e*+>∑j·T´, j·T+|æ&çz\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ b˛©dt ø±sê´\j·T+˝À &É÷´{°MT{Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢ md”Œ dæ+>∑πsDÏ ìsê«dæ‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ : ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢ b˛©dt |üπs&é n]¬>\ Hêπ>X¯«sYsêe⁄ Á>ö+&é˝À >∑\ Á|üXÊ+‹ ì\j·T+ q+<äT õ˝≤¢ b˛©dt &É÷´{° MT{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢, BìøÏ eTTK´ n‹~∏>± õ˝≤¢ md”Œ $Áø£yéTõ‘Y <äT>∑Z˝Ÿ Vü‰»s¡sTTq≥T¢ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ md”Œ CÀ´‹ Á|üC≤«\q #˚dæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $~Ûìsê«Vü≤D˝À dæã“+~ πssTT+ãefi¯ófl ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.H˚sê\ ìj·T+Á‘·D ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± yê]˝Àì HÓ’|ü⁄D´+qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡Hêïs¡T.Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTT õ˝≤¢ kÕúsTT˝À á H˚s¡ |ü]XÀ<Ûäq˝À XÊÁd”Ôj·T |ü<䛑·T\qT ñ|ü jÓ÷–+#·Tø√e&É+ >∑T]+∫ á &É÷´{° MT{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+ #êeTHêïs¡T.n+<äTπø á &É÷´{° MT{ŸqT ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+eTHêïs¡T.á &É÷´{° MT{Ÿ j·T+<äT y˚*eTTÁ<ä\T, H˚s¡düú\+˝À \_Û+∫q edüTÔe⁄\qT dü¬s’q |ü<䛋 Á|üø±s¡+ bÕ´ø˘ #˚dæ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|æ+#·&É+, ◊z bò˛{ÀÁ>±|òæ, b˛©dt b˛ÁfÒ{Ÿ, nã®πs«wüHé yÓTT<ä\>∑T n+XÊ\ >∑T]+∫ ìC≤e÷u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé düuŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝À Vü‰» s¡sTTq dæã“+~ eT<Ûä´ á b˛{°\T ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤ +#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.á &É÷´{° MT{ŸqT dæã“+~ n+<äs¡T dü~« ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.b˛{°\˝À HÓ’|ü⁄D´‘·qT kÕ~Û+∫q n+ <äs¡T sêÁwüº kÕúsTT˝À, C≤rj·T kÕúsTT˝À »]π> &É÷´{° MT{Ÿ˝À ñ‘ê‡ Vü≤+>± bÕ˝§Zì ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mdt|æ |æ$ |ü<äà», õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mdt|æ ø£e÷+&Ó+{Ÿ ùwø˘ eTVü≤à<é VüQôd‡Hé, uÀ<ÛäHé, Äs¡÷àsY, &çj·Tdt|æ\T >ödt yÓTTsTTHéñB›Hé, q]‡+Vü‰, mÄsY &çj·Tdt|æ ¬ø.sê yéT#·+Á<äsêe⁄, õ˝≤¢ ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y ÇHé‡ô|ø£ºsY mHé.ôd’<äj·T´, ]»s¡T« ÇHé‡ô|ø£ºsY dæôV≤#Y eT*¢ø±s¡T®q, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤düs¡ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À ù|ø±≥sêj·TTfi¯fl n¬sdtº

j·T÷ìe]Ù{Ï $<ë´]ú dü+‘√wt≈£îe÷sY #êe⁄≈£î

_Û+#ês¡ì z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ md”Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝Àì dæã“+~ n+<ä]øÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ‘·|üŒø£ nedüs¡+ nHêï s¡T.Á|üdüTÔ‘·+ @˝≤+{Ï nedüsêì¬ø’Hê Ä<ÛësY ø±s¡T¶ n&ÉT>∑T‘·T Hêïs¡Hêïs¡T.uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+˝À á ø±s¡T¶ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì yÓTT‘·Ô+ b˛©dt dæã“+~ kÂø£sê´s¡ú+ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ qyÓ÷<äT πø+Á<ëìï ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Bìì b˛©dt dæã“+~ #·ø£ÿ>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á ø±s¡´ Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ md”Œ |æ$ |ü<äà», õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mdt|æ (m.ÄsY) ø£e÷+&Ó+{Ÿ ùwø˘eTVü≤à<é VüQôd‡Hé, mÄsY &çj·Tdt|æ ¬ø.sêyéT# ·+Á<äsêe⁄, õ˝≤¢ ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y ÇHé‡ô|ø£ºsY mHé.ôd’<äj·T´, ]»s¡T« ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢ b˛©dt XÊK ÇHé‡ô|ø£ºsY dæ.ôV≤#Y.eT*¢ø±s¡T®q, b˛©dt nk˛dæj˚TwüHé ns¡ZHÓ’»sY wüøÏ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ Ä<ÛësY ø±s¡T¶ qyÓ÷<äT πø+Á<ëìï b˛©dt ø£fi≤´D bÕcÕ, ñbÕ<Ûë´≈£åî\Tk˛eTHê<∏ä+, kÕsTT¬s&ç¶, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T eT+&É|ü+˝À md”Œ $Áø£yéTõ‘Y <äT>∑Z˝Ÿ CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ÁbÕs¡+ dü‘·´Hêsêj·TD, Hêsêj·TD, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä á dü+e‘·‡s¡+ |üqT\T yÓTT<ä\T ô|≥º{≤ìøÏ M\T>± á HÓ\ 15˝À>± Á|ü‹bÕ~+∫q ôw˝ŸŒ¤ Ä|òt |üqT\ $esê\‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.ãT<Ûäyês¡+ Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+ ~s¡+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä #˚|ü≥ºe\dæq |üqT\T >∑T]+∫ düMTøÏådü÷Ô @ s¡ø£yÓTÆq |üqT\T #˚|ü&ç‘˚ e´ekÕj·T+, e´ekÕj˚T‘·s¡ |ü<∏äø±\ ÁøÏ+<ä ˇø£yÓ’|ü⁄ ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û \_Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü s¡÷‘·T\≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£LπsÃ˝≤>± ñ+&É&ÜìøÏ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |üqT\T Á|ü‹bÕ~+#Ó≥|ü&ÉT ˇπøs¡ ø£yÓTÆq |üqT\T e÷Á‘·y˚T #˚|ü≥ ºe<ä›ì, kÕ+Á|ü<äj·÷ dæ<ä›+>±, yêdüÔe+>± ≈£L©\ \uÛÑ´‘·qT |ü]> ∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì, Äj·Tø£≥Tº, HêHé Äj·Tø£≥Tº ÁbÕ+‘ê\T, ø±¸eT |”&ç‘· ÁbÕ+‘ê\T, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT y˚s¡Ty˚s¡T u≤¢≈£î\T>± >∑T]Ô+∫ Ä jÓTTø£ÿ H˚\ kÕ+Á<ä‘·≈£î nqTe⁄>± |üqT\ m+|æø£ ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ kÕ] s√&ÉT¢, eTTs¡T>∑T ø±\Te\ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï+<äTq M{ÏøÏ |ü+#êsTTrsêCŸ, s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ XÊK\T Á|ü‘˚´ø£+>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ _Ûqï+>± Á>±eT kÕúsTT˝À, eT+&É\ kÕúsTT˝À 60/40 πsd”jÓ÷\ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î nqTe⁄>± 718 Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À ˇø£yÓ’|ü⁄ ˝…ãsY≈£î ñ|üjÓ÷ >∑|ü&˚˝≤>±, ¬s’‘·T\≈£î ˝≤uÛÑ+ »]π>˝≤ |üqT\ m+|æø£ ñ+&Ü\ì dü÷∫ +#ês¡T.á |üqT\T #˚|ü≥º≥+ e\¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T ô|s¡>±\ì, uÛÑ÷$T n_Ûeè~› »s¡>±\ì, ;&ÉT uÛÑ÷eTT\qT ø=‘·Ô>± |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î nqT ≈£L\+>±

<√eTø=+&É, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ ø±]à≈£î\T Ä<Ûës¡|ü&ɶ |ü]ÁX¯eT ;&û |ü]ÁX¯eT.n˝≤+{Ï |ü]ÁX¯eT\qT j·÷»e÷Hê´\T ø±sêÿHê˝À¢ |üì #˚düTÔqï ;&û ø±]à≈£î\≈£î #˚‹ ì+&Ü |üì ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± ˝ÒãsY ø£MTwüqsY #·s¡´ rdüTø√yê\ì q÷‘·q ø£$T{° ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´+ ãT<Ûäyês¡+ <√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ;&û\T e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTà&É+ ˝Ò<äì ≈£î+{ÏkÕ≈£î #·÷|ü⁄‘·÷ ;&û ø£+ô|˙\ j·÷»e÷qT\T >∑‘· Hê\T>∑T e÷kÕ\T>± ;&û\ ñ‘·Œ‹Ôì dü>±ìøÏ ô|’>± ‘·–Z+∫ y˚j·T&É+‘√ ;&û ø±]à≈£î\T HÓ\˝À |ü~ s√E\ |üì <=s¡ø£&É+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~.|üP]Ô>± ;&û ø±]à≈£î\T ;&û |ü]ÁX¯eTô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ ø±]à≈£î\T #˚j·T&ÜìøÏ y˚πs ‘Ó*j·Tø£ ≈£î≥T+u≤\qT b˛wæ+#·Tø√e&É+ ø£wüº+>± e÷]+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±]à≈£î\ Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ;&û ø±]à≈£î\≈£î ˇø£ HÓ\˝À 23 s√E\T #˚‹ì+&Ü |üì ø£*Œ+#˚˝≤ ;&û |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\ô|’ ndæôdº+{Ÿ ˝ÒãsY ø£MTwüqsY n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òì jÓT&É\ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘êeTì Äj·Tq j·÷»e÷Hê´ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. u≤düs¡, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):u≤düs¡ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì zì Á>±eT+˝À kÕj·T+Á‘·+ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·÷ 9 eT+~ |ü≥Tºã&ܶs¡T.M] qT+&ç 2605 q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ môd’‡ dürwt ‘Ó*bÕs¡T.

b˛©dt dæã“+~øÏ Ä<ÛësYø±s¡T¶ qyÓ÷<äT πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q õ˝≤¢ md”Œ u≤düs¡, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):$<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï neT\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\ ø£+{Ï s¡T>∑TeT‘·T\qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ ∫Hêï] #·÷|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ+~ nì 6 qT+&ç 14 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT >∑\ |æ\¢\+<ä]øÏ |üØøÏå+#·qTqï≥T¢ &Üø£ºsY ÄsY$m+ ø£|æ˝Ÿ n Hêïs¡T.ãT<Ûäyês¡+ sêJyé $<ë´$TwüHé bÕsƒ¡ XÊ\˝Àì |æmdtôV≤#Ym+ yÓ+ø£≥eTà ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î 137 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï |üØø£å ìs¡«Væ≤+∫, $<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï düeT dü´\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ »]–q<äì ÄsY$m+ &Üø£ºsY ø£|æ˝Ÿ, $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT, ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, $<ë´ s¡Tú\T ñHêïs¡T.

5

Ä~˝≤u≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): dæ+>∑πsDÏ ñ|ü]‘·\ >∑qT\ @sêŒ≥T˝À uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\≈£î yÓ+≥H˚ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì {Ï&ç|æ sêh ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù n]¬>\ Hêπ>X¯«sYsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñ|ü]‘·\ >∑qT\ @sêŒ≥T˝À $T>∑T\T uÛÑ÷eTT\qT yÓ+≥H˚ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $T>∑T\T uÛÑ÷eT\qT eTs√ HÓ\s√E˝À¢|ü⁄ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ yês¡+<ä]øÏ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. |ü⁄qsêedü+ øÏ+<ä uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq 108 eT+~ yÓT»sY‡düHé‡≈£î πøe\+ 49 eT+~H˚ ns¡TΩ\T>± >∑T]Ô+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. 22 eT+~ Çfi¯ófl qwüºb˛sTTq yê]øÏ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. ñ|ü]‘·\ >∑qT˝À¢ì eT{Ϻ e{Ϻyê>∑T˝ÀøÏ C≤s¡&É+‘√ |üP&ÉTø£b˛‘·T+<äì, B+‘√ ˙s¡T ì\« ñ+&˚ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ç{°e\ Äj·Tq uÛÑ÷ìsê«dæ‘·T\‘√ ø£*dæ Äj·Tq Jm+ Hê>∑j·T´≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. yÓ+≥H˚ ]≥]ï+>¥ yê˝Ÿ‡ ì]à+#ê\Hêïs¡T. zd”|” u≤¢™`≥dæ+>¥ e\¢ ñ*¢|æ≥º, ∫Ás¡≈£î+≥˝Àì Ç+&ÉT¢ |ü>∑T\T ‘˚˝Ò neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ñ*¢|æ≥º, &√]¢ Á>±e÷\qT ‘·s¡*+∫ yê]øÏ |ü⁄qs¡yêdü+‘√ bÕ≥T |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. ÄdæbòÕu≤<é eT+&É\+˝Àì nô|Œ*¢ Á>±eT n_Ûeè~ΔøÏ dæ+>∑πsDÏ ùw|òt ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ ø£˙dü+ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q Jm+ Hê>∑j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1075 $T>∑T\T uÛÑ÷eTT\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTì Ç|üŒ{Ïπø 80 XÊ‘·+ düπs« |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<és¡÷s¡˝Ÿ,qe+ãsY7(düTes¡íyês¡Ô).$<ë´]ú #êe⁄≈£î sêÁwüº,πø+Á<ÛäÁ|üuÛÑT‘ê«\T uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì yÓ+≥H˚ sêÁwüº,πø+Á<ÛäeT+Á‘·T\T HÓ’‹ø£ uÛ≤<ä´‘·eVæ≤düTÔ sêJHêe÷\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ nœ\uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y Ä<ä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝Àì <Ûäsêï #Íø˘e<ä› sêkÕÔs√ø√,<ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.m_$|æ q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T düTπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î mìï ñ<ë´e÷\T #˚dæq e+<ä˝≤~ eT+~ Ä‘·à ã*<ëHê˝…’q Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ‘Ó˝≤+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T ø±s¡TdüTÔ+<äHêïs¡T.ñ<ä´e÷ìï ñ<äè‘·Ô+>± kÕ–kÕÔeTHêïs¡T. neTs¡T\ ‘ê´>±\qT eT]∫b˛eTì eTs√e÷s¡T >∑Ts¡TÔ#˚düTÔ j·T÷ìe]Ù{Ï $<ë´]ú dü+‘√wt≈£îe÷sY ã*<ëq+ #˚düTø√e&É+ #ê˝≤ uÛ≤<ëø£s¡eTì nHêïs¡T.$<ë´]ú #êe⁄≈£î Á|üuÛÑT‘ê«\T HÓ’‹ø£ uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\Hêïs¡T.πø+Á<ÛäsêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ eT+Á‘·T\T sêJHêe÷\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.sêJHêe÷\T #˚j·Tì m&É\ kÕúìøÏ ø±+Á¬>dt j·T+|æ,j·T+m˝Ò´\T,m+m©‡\T Ç+&É¢qT eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.n<˚$<Ûä+>± s√&É¢ô|’q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£qã&ÉT‘˚ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

#·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Ä≥\÷ nedüs¡y˚T eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] s¡y˚Twt≈£îe÷sY dæ]ø=+&É,qe+ãsY7(düTes¡íyês¡Ô).$<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ $C≤„Hêìï ô|+bı+~ùdÔ Ä≥\T e÷qdæø£ñ˝≤¢dü+‘√bÕ≥T XÊØs¡ø£ <Ûës¡T&Ü´ìï ø£*–kÕÔj·Tì $<ä´‘√bÕ≥T Áø°&É\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ nedüs¡y˚Tqì dæ]ø=+&É eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] s¡y˚Twt≈£îe÷sY nHêïs¡T.dæ]ø=+&É eT+&É\+˝Àì yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±eT ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq eT+&É\ ô|’ø± Áø°&É\qT ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± Vü‰»¬s’q s¡y˚Twt≈£îe÷sY eTT+<äT≈£î CÀ´‹ Á|ü»\«q#˚dæ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T.Á>±MTD kÕúsTT |æ\¢\T ‘·eT Áø°&ÜHÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î á ô|’ø± b˛{°\T m+‘·>±H√ n|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·THêïs¡T.Áø°&É\T ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\ eT<Ûä´ Áø°&ÜuÛ≤yêìï ô|+bı+~kÕÔj·Tì ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á b˛{Ï\˝À Áø°&Üø±s¡T\+‘· kÕeTs¡dü´ yê‘êes¡D+˝À Ä≥\T Ä&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY,sêCÒX¯«sY,j·T+|æ&çz Áoìyêdt,j·T+Çz s¡M+Á<Ûä>ö&é,dæ]ø=+&É,yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±e÷\ bÕsƒ¡XÊ\\ |æ{Ïz\T Äj·÷XÊU≤\ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕõ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîì>± qπ>wt ìj·÷eTø£+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ ‘êq÷sY,qe+ãsY7(düTes¡íyês¡Ô).~Û˝≤u≤<é ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± õ.qπ>wt ìj·÷eTø£+ |ü≥¢ ‘êq÷s¡T j·T+|æ|æ u≤XË{Ϻ sê»qï,ÄbÕ]º eT+&É\ ø£˙«qsY ã+&Üs¡T b˛XË{Ϻ,yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY eTÚ˝≤U≤Hé\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Äj·TqqT ìj·T$T+∫q+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± qπ>wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT õ˝≤¢ MT<äT>± edüTÔHêï...MTø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷&ÜìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT dü+dæ<ä›+ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.n<˚$<Ûä+>± õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷&ÉìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T.

eT<Ûë´Vü≤ïq uÛÀ»q+ _\T¢\T $&ÉT<ä\ ‘êq÷sY,qe+ãsY7(düTes¡íyês¡Ô).eT+&É\+˝Àì ÁbÕ‘·$Tø£,ÁbÕ‘·$Tø√qï‘·,ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\≈£î nø√ºãsY HÓ\≈£î dü+ã+~+∫q eT<Ûë´Vü≤ïuÀ»q+ _\T¢\T,>ös¡ey˚‘·Hê\T $&ÉT<ä\ nj·÷´j·Tì eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.$&ÉT<ä˝…’q s¡÷bÕj·T\T 2\ø£å\ 73y˚\ 479 ìsê«VüQ≈£î\ U≤‘ê˝À »eT nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.$<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq b˛wüø£$\Te\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï uÛÀ»q+qT n+~+#ê\ì,Á>∑T&ÉT¶qT ôd’‘·+ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´ nqï|üPs¡íbÕ<äj·÷Á‘· Äs¡÷àsY,qe+ãsY7(düTes¡íyês¡Ô).Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝Àì e÷$T&ç|ü*¢ #Ís¡kÕÔe<ä›>∑\ eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\ <ä+&É y˚dæ nø£ÿ&çqT+&ç eT÷&ÉT s√E\ bÕ<äj·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ns¡÷àsY ‘Ó<ÓbÕ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T õ$.q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.ns¡÷àsY |ü≥ºD+˝À ãT<Ûäyês¡+ s√Eq ÄsYn+&é_ n‹~∏>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #˚|ü{Ϻq MTø√dü+ edü÷ÔHêï bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eT<䛑·T>± Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À myÓTà˝Ò´ #˚|ü&ÉT‘·Tqï bÕ<äj·TÁ‘·≈£î eT<䛑·T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.bÕ<äj·÷Á‘· Äs¡÷àsY MT<äT>± Ä\÷sY,<˚>±+,eT#·Ãs¡¢ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.á $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó<ÓbÕ b˛¢sY©&ÉsY ø£èwüí|ü+&ç‘Y,õ$Tà s¡$,>√bÕ˝Ÿ,j·÷<äj·T´,u≤s¡Zyé,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT #˚‘·T\ MT<äT>± Çfi¯¢ |ü{≤º\ |ü+|æD° u…’+kÕ, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\+˝Àì $sƒ√*¢ ‘ê+&É˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê]‘√ bÕ≥T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé $sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± Çfi¯¢ \_›<ës¡T\≈£î |ü≥º dü]º|òæπø≥T¢ n+<äCÒXÊs¡T. >∑‘·+˝À $sƒ√* ‘ê+&É˝À 4 @ø£sê\ uÛÑ÷$Tì 90 \_› <ës¡T\≈£î Ç+&É¢ |ü≥º dü]º|òæπø≥T¢ n+<äCÒXÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé $sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶, b˛‘·qï j·÷<äyé, s√&É¢ s¡y˚Twt, kÕúìø£ e÷õ düs¡Œ+#·T\T $sƒ¡˝Ÿ, ÁXÊeHé, $X¯«Hê<∏é |üfÒ\T ñHêïs¡T.

eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+‘√ yê≥sY bÕ¢+≥¢ ã+<é uÛ…’+kÕ, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ ◊mdt◊ e÷s¡Tÿ ˝Ò≈£î+&Ü yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\qT q&ç|ædüTÔqï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+∫q n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûäyês¡+ uÛ…’+kÕ≈£î edüTÔqï düe÷#ês¡+‘√ uÛ…’+kÕ˝À e⁄qï yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\T, $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥T n~Ûø±s¡T\T m|ü&ÉT <ë&ç #˚kÕÔs√qì düe÷#ês¡+‘√ ‘Ó\TdüT≈£îqï $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ j·÷»e÷qT\T ãT<Ûäyês¡+ bÕ¢+{Ÿ\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T sêø£b˛e&É+‘√ ñ|æ]|”\TÃø=ì eT[¢ j·÷<ä$~Û>± ‘·eT yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\qT ‘Ó]#ês¡T. yê≥sYbÕ¢+{ŸqT eT÷dæe⁄qï düe÷#ês¡+ ø=s¡≈£î uÛ…’+kÕ ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|üuÛ≤ø£sYqT $es¡D ø√s¡>± n~ø±] Äs√>∑´+ u≤>∑T˝Ò<äì düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê |ü≥ºD+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü e÷s¡eTT\ Á>±eT+˝À HêD´yÓTÆHê ◊mdt◊ eTTÁ<ä ø£*–q yê≥sYqT |ü+|æD° #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥T¢ ◊mdt◊ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä˝Òì yê≥sY bÕ¢+{Ÿ\qT ◊mdt◊ e÷s¡Tÿ ˝Òì yê]ô|’ ø√s¡&É p*|æ+#êe*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T.


ìs¡T<√´>∑T\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T

6

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì dü«j·T+ ñbÕ~Û bı+<ä&ÜìøÏ ìs¡T<√´>∑T\qT+&ç mdtdæ, mdt{Ï, _dæ, yÓTÆHêغ ø±s=Œπswüq¢ <ë«sê ãTTD≤\T bı+<ä&ÜìøÏ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]øÏ kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝§ ãT<Ûäyês¡+ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ _dæ ø±s√ŒπswüHé@Çz sêe÷sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·T dü_‡&ç ãTTD≤\qT ìs¡T<√´>∑T\T dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡T#·Tø=ì ‹]– ãTTD≤\T

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 8, 2012

‘·Vü≤d”˝≤›s¡T≈£î $q‹|üÁ‘·+ ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü‰o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝§ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ùde\+~düTÔqï ø£˙dü+ dü«+‘· Ç\T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<ä+≥T ‘·eT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç Çfi¯¢düú˝≤\qT Ç|æŒ+#·>∑\s¡ì ‘·Vü‰o˝≤›sY b˛XË{ϺøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝§ \øÏÎ, düT˝À#·q, •eCÀ´‹, \*‘·, Hê>∑eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT $ø£˝≤+>∑T\ C≤uŸy˚Tfi¯ ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝§ì $ø£˝≤+>∑T\T H˚&ÉT _#·Tÿ+<äeT+&É\ πø+Á<ä+˝§ »]π> $ø£˝≤+>∑T\ C≤uŸy˚Tfi¯ ø±sê´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì yÓ\T>∑T m|æm+ Á|üdüqïsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $ø£˝≤+>∑T\T $ø£˝≤+>∑<ÛäèMø£s¡D dü]º|òæπø{Ÿ, ‘·~‘·s¡ dü]º|òæπø≥¢‘= Vü‰»s¡T ø±yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

18q $Áb˛ ôd\ø£¸qT¢

#Ó*¢+#·&ÜìøÏ Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì n|ü&˚ ìs¡T<√´>∑T\T Ä]úø£+>∑ m<ä>∑&ÜìøÏ Ç≥Te+{Ï ãTTD≤\T <√Vü‰<ä|ü&ÉT‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. _dæ qT+&ç 3, mdtdæ qT+&ç 3, yÓTÆHêغ qT+&ç 14 mdt{Ï qT+&ç 1, sêJyé j·TTeX¯øÏÔ øÏ+<ä 3 <Ûäs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á Ç+≥s¡÷«´˝§ @Çz ‘= bÕ≥T Çz|æÄsY&ç eTùV≤wt, pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ \øÏÎHêsêj·TD ,ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä‘·à ã*<ëHê\T e<äT› |æ≥¢+, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ ãT<Ûäyês¡+ nìï Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\, ø£fi≤XÊ\\ ‘·s¡>∑‘·T\qT C…mdæ Ä<Ûä«s¡´+˝§ ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ C…mdæ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Bwt e÷{≤¢&ÉT‘·T ôV’≤<äsêu≤<äT ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï˝À ÄsYº‡ ø±˝Òõ eTT+<äT dü+‘√wt≈£îe÷sY nH˚ $<ë´]ú ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·àVü‰‘·´ #˚düT≈£îqï+<äT≈£î >±qT C…mdæ Ä<Ûä«s¡´˝§ ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T<ä. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·à ã*<ëHê\T #˚düTø√≈£î+&É

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫q

yÓ T T<ä ˝ … ’ q Á ø ° & Ü b˛{° \ T õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±] #Ó*¢+#ê\ì , n~ nøö+≥T <ë«sê e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´+ nì Á|üuÛÑT‘·«+ ÄHé˝…’Hé e´edüúqT@sêŒ≥T #˚dæHê ≈£L&Ü &û\s¡¢ <√s¡DÏ˝À e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq rÁe Ädü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Çø£HÓ’q &û\s¡T¢ ‘·eT‘·eT nøö+≥¢˝§ &ÉãT“\qT 19qT+&ç 29‘˚~\˝À|ü⁄ ‘·eT U≤‘ê\˝§ &ÉãT“\T »eT#˚düTø√yê\ì , mes¡T m+‘· &ÉãT“\T »eT#˚XÊs√ yê]øÏ n+‘˚ düs¡T≈£î\ #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ø±e⁄q $ìjÓ÷>∑<ës¡¢≈£î Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü &û\s¡T¢ ‘·eT≈£î dü+uÛÑ+~+∫q≥Te+{Ï |üP]Ô kÕúsTT˝À &ÉãT“\T »eT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ˝Òì jÓT&É\ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕúìø£ ‘·Vü‰o˝≤›sYqT Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ m+m˝Ÿmdt bÕsTT+{ŸqT dü+<ä]Ù+∫ kÕº≈£î $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ _#·Tÿ+<ä ‘·Vü‰o˝≤›sY >∑DÒXŸ, m+m˝Ÿmdt bÕsTT+{Ÿ dü÷|üsYyÓ’»sY, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü‰o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï $»j·Tyê&É, qe+ãsY7 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 18q ãVüQfi¯ C≤rj·T ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±] dü+düú $Áb˛ f…ø±ï\Jdt ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì &Ó’¬sø£ºsY dürwt#·+Á<ä Äø£dæàø£+>∑ ‘·ìœ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ n»jYT≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. ì|ü⁄DT˝…’q $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚kÕÔeTHêïs¡T. πswüHé &û\s¡T¢ &û&û\ #Ó*¢+|ü⁄˝À rÁe n\dü‘·«+ |ü≥eT≥ Á‹y˚DÏ eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\˝À ◊π>{Ÿ dü+düú ìs¡«Væ≤+∫q eVæ≤+#·&É+ |ü≥¢ Äj·Tq &û\s¡¢ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷«´\≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T #˚XÊs¡T. düe÷j·÷ìøÏ nqT>∑TD+>±qT nìï+{ÏøÏ &û&û\T õ˝≤¢˝À¢ì 17 ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q ;md”‡, ;d”@ $<ë´s¡Tú\T 500 eT+~ es¡≈£î ÁbÕ+>∑D m+|æø£\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î Ä|æº≥÷´&é, Ä+>∑¢ uÛ≤wü |ü]C≤„q+ô|’ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ 22 eT+~ì m+|æø£ #˚XÊs¡T. yê]øÏ kÕ+πø‹ø£, ôV≤#YÄsY Ç+≥s¡÷«´\qT ìs¡«Væ≤+∫ |æ≥¢+, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì HÓ\ø=+~. m|ü&Ó’q ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ä+ ‘Ó]∫ ‘·T~ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì e+o ‘Ó*bÕs¡T. ø±f…|ü*¢ Á>±eT+˝§ ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ä+ Ç+‘·≈£î ñ+∫Hê ø±˙ n+<äT˝À yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ eTT+<äT ñ+&˚<äì ‘Ó*ùd~. Ç|ü&ÉT e÷Á‘·+ ejÓ÷»q ~q|üÁ‹ø£\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. $esê\T $<ä´ πø+Á<ëìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïsê ? eT÷dæy˚XÊsê? ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeT+f… ìsê«Vü‰≈£îsê\T e÷Á‘·+ $»j·Tyê&É, qe+ãsY7 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·Tì`>∑T*¢|üP&ç ¬s’˝Ò«ùdºwüHé\ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì ø±f…|ü*¢ Á>±eTdüTú\T ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&É+ ˝Ò<ä+≥T Á|ü»\T eT<Ûä´ es¡<ä ñ<äèΔ‹ ø±s¡D+>± s¡<ä›sTTq ¬s’fi¯¢˙ï k˛eTyês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ejÓ÷»q πø+Á<ëìï Á>±eT|ü+#êj·T‹ Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ìsê«Vü‰≈£îsê\TøÏ ã<äT\T ÄyÓT uÛÑs¡Ô j·T<∏ë‘·<∏ä+>± q&ç#êsTT. #ÓHÓ’ï qT+∫ Vü≤Ösê yÓfi‚¢ yÓTsTT˝ŸqT e÷Á‘·+ ø±sê´\j·T+˝§ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ejÓ÷»q πø+Á<ä+ πø+Á<ëìøÏ n|ü&É|ü&ÉT edü÷Ô yÓfi¯óÔHêï&Éì Á>±eTdüTú\T s¡<äT› #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ s¡‘êï#·˝Ÿ mø˘‡Áô|dt‘√ $XÊK|ü≥ï+ e÷s¡Z+˝À uÀs¡T¶qT n+<ä]øÏ ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>∑ ãj·T≥ ô|{≤º*‡+ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Á>±eT|ü+#êj·T‹ Vü‰»s¡T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s’fi¯¢ sêø£b˛ø£\T Ä ‘·s¡yê‘· kÕ|ò”>± kÕ>±sTT. ñ+&É>∑ |ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+˝§ ˇø£ eT÷\q ]õcÕºsYqT Á>±eT|ü+#êj·T‹ dæã“+~ eTT+<äT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ Ä~yês¡+ >√&É≈£î y˚˝≤&ÉBXÊs¡T. ìuÛÑ+<äq\ Á|üø±s¡+ á πø+Á<ä+ |ü]o*+#·>∑ >∑‘· HÓ\ 8e ‘˚~ qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ÄyÓT eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ ¬s’˝Ò« Á{≤≈£î <Óã“‹qï ÁbÕ+‘·+ e<˚› ñHêïs¡T. eTT+<äT ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ 10 >∑+≥\es¡≈£î $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±e&É+ ˝Ò<äqï~ düŒwüºeTe⁄‘·T+~. C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± Á{≤ø˘, e+‘Óq\ e<ä› n<äq|ü⁄ dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\ qT+&ç 8 >∑+≥\ es¡≈£î düTe÷s¡T>∑ HÓ\ s√E\ qT+&ç ÄyÓT $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ¬s’\T HÓ+ãs¡T 12862 ìC≤eTTB›Hé`$XÊK|ü≥ï+ mø˘‡Áô|dtqT ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+~. á düeTj·T+˝§ ìsê«Vü‰≈£îsê\T ø±≈£îqïdü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î @$T ejÓ÷»q $<ë´ πø+Á<ä+˝§ n+<äTu≤≥T˝§ ñ+&ç |ü≥ºq≥T¢ e´eVü‰]düTÔHêïs¡qï $wüj·T+ »>∑y˚T]–q eT+>∑fi¯yês¡+ s¡<äT› #˚XÊs¡T. bÕ≥≈£î\≈£î düVü‰j·TdüVü‰ø±sê\T n+~+#ê*‡ ñ+~. dü‘·´+. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\T ejÓ÷»q ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ëìøÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ~q|üÁ‹ø£\T $<ä´ πø+Á<ëìï |ü]o*+∫ , eT[fl ejÓ÷»q $<ä´ ekÕÔj·Tì , ø±˙ ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ä+ m|ü&ÉT πø+Á<ä+ düÁø£eT+>∑ q&ç#˚ $<Ûä+>∑ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ós¡TkÕÔs= m|ü&ÉT eT÷kÕÔs= ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. $»j·Tyê&É,, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) :B|ü+ ø£HÓø£åq¢≈£î dü_‡&û dæ*+&És¡T¢ ÇkÕÔeTqï düsêÿsY dü+z@eT Vü‰düºfi¯¢ $wüj·T+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ô|’ düs¡«Á‘ê ìs¡düq e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. dü_‡&û m‘˚Ôj·T&É+‘√ Çø£ Vü‰düºfi¯˝À¢ e+≥\T e+&É˝ÒeT+≥÷ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T#√≥¢ dü+|òü÷\T #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊsTT. dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À ˇø√ÿ dæ*+&ÉsY≈£î s¡÷.1260 #Ó*¢+#ê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. n+‘·≈£î eTT+<äT dü_‡&û <Ûäs¡ s¡÷.420 #Ó*¢+#˚yês¡T. ø±˙ Ç|ü&ÉT dü_‡&û m‘˚Ôj·T&É+‘√ Á|ür dæ*+&ÉsY≈£î s¡÷.840 n<äq+>± #Ó*¢+#ê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. B+‘√ Vü‰düºfi¯¢ uÛ≤s¡+ ô|]–b˛sTT+~. Ç~ mes¡T uÛÑ]+#ê\H˚~ Ç+ø± Á|üuÛÑT‘·«+ ‘˚\Ã˝Ò<äT. B+‘√ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. õ˝≤¢˝À ˇø£ÿ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 10 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. 16 kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT Vü‰düºfi¯ó¢, 12 @|” ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ Vü‰düºfi¯ó¢, ø£dü÷Ôsꓤ>±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\\T ñHêïsTT. Çø£ÿ&É uÛÀ»q ìs¡«Vü≤D ø√dü+ f…+&És¡T¢ ô|{Ϻ Á|ü‘˚´ø£ @C…˙‡\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. ˇø√ÿ $<ë´]úøÏ s¡÷.2.55 ô|’dü\ #=|üq @C…˙‡\≈£î #Ó*¢kÕÔs¡T. düs¡T≈£î\T, >±´dt ≈£L&Ü @C…˙‡˝Ò uÛÑ]+#ê*‡ ñ+≥T+~.>∑‘·+˝À $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ã{Ϻ #Ó*¢+|ü⁄\T #˚ùdyês¡T. ø±˙ Ç|ü&ÉT s√EyêØ>± ‹H˚ $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ã{Ϻ @C…˙‡\≈£î #Ó*¢+|ü⁄\T #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø njÓ÷eTj·T+˝À ñqï @C…˙‡\T >±´dt <Ûäs¡ uÛ≤Ø>± ô|s¡>∑&É+‘√ ∫≈£îÿ˝À¢ |ü&ܶsTT. ˇø√ÿ Vü‰düº˝Ÿ |ü]~Û˝À @&Ü~øÏ s¡÷.50 y˚\ uÛ≤s¡+ yÓ÷j·÷*‡ ñ+≥T+<äì @C…˙‡\ Á|ü‹ì<ÛäT\T õ˝≤¢ eTs¡eTà‘·TÔ\qT ‘·ìœ #˚düTÔqï áá »>∑H√àVü‰Héê n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ks¡Tà uÛÑ]+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ìC≤+kÕ>∑sY »\$<äT´‘Y πø+Á<ä+ e<ä› C≤*ì @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ sêì |üø£å+˝À y˚TeTT |æ\¢\≈£î uÛÀ»q+ ô|≥º˝ÒeTì yês¡T #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. »\$<äT´‘Y πø+Á<ä+˝§ »Héø√ π>≥¢ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î 30 15\ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì ,á ì<ÛäT\≈£î ‘·«s Ç{°e˝Ò @C…˙‡\ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps¡T ø±>∑ á ì<ÛäT\ |üqT\qT »H ¡˝§ f…+&ÉsY Á|üøÏj·T |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì, b˛#·+bÕ&é »Héø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &ûÄsYy√≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. |ü+&É>∑ ‘·sê«‘· éø√ ÇÇ »>∑H√àVü‰Hésêe⁄ ãT<Ûäyês¡+ ‘·ìœ #˚XÊs¡T. ø±sê´\j·T uÛÑeHêìøÏ 90\ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps $<ë´s¡Tú\T |üdüTÔ\T ñ+&Ü*‡ edüTÔ+<äì, ‘êeTT uÛÀ»q @C…˙‡\qT ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº »\$<äT´‘Y πø+Á<ä+˝À »Héø√ π>≥¢ ¡j·÷´j·Tì M{Ïì ‘·«s¡˝§ f…+&És¡¢ <ë«sê |üqT\ Á|üÁøÏj·T ìs¡«Væ≤+#·˝ÒeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ï ø° Á|üuÛÑT‘·«+ Bìô|’ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î 30\ø£å\T eT+ps¡T ø±>∑ á |üqT\T »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ e÷Á‘·+ Çe«˝Ò<äT. B+‘√ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ Vü‰düº˝Ÿ‡‘√ bÕ≥T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »Héø√ @Ç düT<Ûëø£sY, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝À $<ë´s¡Tú\qT |üdüTÔ\ uÛÑj·T+ yÓ+{≤&ÉT‘√+~. dæ*+&ÉsY ≈£î+|ü{Ï |æ\¢\ nHêïìøÏ mdüs¡T ô|fÒº |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. >±´dt ø£+ô|˙\T Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢≈£î dü_‡&û m‘˚Ôj·T&É+‘√ |ü]dæú‹ eTT+<äT qTsTT´, yÓqTø£ >=sTT´ nqï≥T¢ ‘·j·÷¬s’+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü ô|+∫q <Ûäs¡\qT ‘êy˚T #Ó*¢kÕÔeTì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Vü‰$÷ Çe«ø£b˛e≥+‘√ |æ\¢\ u≤qT‡yê&É, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤qT‡yê&É s√Es√E≈£î <√eT\ u…&É<ä |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. õ˝≤¢˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK |ü≥ºD+˝À |ü]~Û˝À 164 Vü‰düºfi¯ó¢ |üì#˚düTÔHêïsTT.Ç$ ø±≈£î+&Ü >∑Ts¡T≈£î\ ô|s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ Á>±eT|ü+#êj·T‹n~Ûø±s¡T\ #·s¡´\T yê&É‘êeTì n~Ûø±s¡T\T &çm˝Ÿ|æˇ ≈£î #Ó|æŒq|üŒ{ÏøÏ bÕsƒ¡XÊ\\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·y˚T Á|ür Vü‰düº˝Ÿ≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ <√eT\ ìyês¡D˝§ @e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bı>∑j·T+Á‘êìï yê&çq <ëU˝≤\T |ü≥ºDÁ|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. <√eT\ u…&É<ä $wüj·T+˝§ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. >∑‘·+˝§ eTT]øÏø±\Te˝§¢ ôd’‘·+ >±´dt dæ*+&És¡¢qT πø{≤sTT+∫+~. Á>±eT|ü+#êj·T‹n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>∑ $|òü\eTe⁄ <√eT\ ìyês¡D #·s¡´˝§¢ u≤>∑+>∑ ÁôdŒ |ü+|ü⁄\ <ë«sê ‘·THêïs¡ì Äs√|üD\Tqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\ <ë«sê <√eT\ ìyês¡DeT+<äTqT ‘·eTπø$T |ü≥ºq≥T¢>∑ e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝§ <=eT\ ÁôdŒ #˚sTT+#˚yês¡T ø±˙ á $wüj·T+˝§ ôd’‘·+ ‘·‘êÿ˝Ÿ ¬s’˝Ò« {Ϭøÿ≥¢ nÁø£e÷\≈£î #Óø˘ ô|fÒº+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T u…&É<ä $wüj·T+˝§ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\T m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘= #˚|ü{≤ºs¡T. ø±Jù|≥ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À ‘·‘êÿ˝Ÿ {Ϭø≥¢ C≤Ø˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ Á|üdüTÔ‘·+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì |ü≥ºD Á|ü»\T <√eT\T s√Es√E≈£î n_Ûeè~› #Ó+<ä&É+‘= <=eT\ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. BìøÏ>±qT es¡Tdü˝À e∫Ãq yê] bòÕsê\qT eTT+<˚ $eTs¡Ù\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+|ü+#êj·T‹øÏ <ë«sê yê´|æ+#Ó eT˝Ò]j·÷ , f…ÆbòÕsTT&é, ‘·~‘·s¡ $wü ùdø£]+∫ yê{ÏøÏ es¡Tdü q+ãs¡T¢ ÇdüTÔHêïs¡T. q+ãs¡T Á|üø±s¡+ eTT+<äT>± <√eT\ u…&É<ä ñqï|ü&ÉT >∑‘·+˝§ bı>∑ j·T+Á‘êìï yê´<Ûä\T yê´|æ+∫ |ü≥ºD Á|ü»\T ÄHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ Ä bòÕsê\qT yês¡T ø√] q≥T¢ ]»πs«wüHé #˚dæ ‘·sê«‘· {Ϭø≥¢qT C≤Ø Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\ qT+&ç ø=qT>√\T #˚dæq|üŒ{ÏøÏ á ÄdüT|üÁ‹ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. |ü≥ºD Á|ü»\ Äs√>±´ìï #˚düTÔHêïs¡T. q+ãs¡T¢ Ç#˚Ã|ü&ÉT ≈£L&Ü Á|üj·÷DÏ≈£îìøÏ πø{≤sTT+∫q j·T+Á‘êìï @e÷Á‘·+ yê&É≈£î+&É <√eT\ u…&É<ä Á|ü»*ï ø±bÕ&Ü*‡q n~Ûø±s¡T\T yê]ì, yê] Äs√>±´ìï >±*øÏ q+ãs¡TqT ÇdüTÔ Hêïs¡T. Ç˝≤ #˚j·T&É+‘√ yÓqø£qT+∫ e∫Ãq yê]øÏ yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] e~* ‘·eTπø$T |ü≥ºqï≥T¢>∑ e´eVü‰]düTÔHêïs¡ì {Ϭø{Ÿ Ç#˚à neø±X¯+ ñ+&É<äT. ‘·sê«‘· á q+ãs¡T $<ÛëHêìï eVæ≤düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD+˝§ <=eT\ u…&É<ä‘= ø=≥>∑*¢ |ü≥ºDÁ|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. dü+ã+~‘· N|òt ãTøÏ+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚düTÔHêïs¡T. ã˝≤sê¸ e÷s¡Z+˝À ÁbÕ+‘·+˝§ >∑‘·+˝§ &Ó+>∑÷´ yê´~Û k˛øÏ ˇø£ u≤*ø£ Á>±eT|ü+#êj·T‹˝§ <√eT\ u…&É<ä ìyês¡D˝§ ø±yê*‡q |ü≥¢ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T nìïedü‘·T\T ñqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\ ñ<ëd”q‘· q&ç#˚ ¬s’fi¯¢˝À $|üØ‘·yÓTÆq s¡B› ø£ì|æ+ ∫+~.>∑‘·+˝≤ <ä>∑Z] ÁbÕ+‘ê\≈£î eTè‹#Ó+<ä&É+ Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘Ó\+>±D, uÛ≤>∑´q>∑sY, $»j·Tyê&É Á>±eT+|ü+#êj·T‹ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ø±s¡D+>∑ <√eT\ u…&É<ä n~Ûø£yÓTÆ Á|ü»\T ‘·eT bÕ´dæ+»s¡T ¬s’\T, XÊ‘·yêVü≤q, Ç+≥sYdæ{°\T s¡B›>± q&ç#êsTT ‘Ó\+>±D ìs¡«Væ≤+∫q dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ Äs√>±´ìï ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡qï yê<äq\T $ì|ædüTÔqï|üŒ{ÏøÏ mø˘‡Áô|dt˝À yÓTT<ä{Ï ◊<äT uÀ^\T øÏøÏÿ] dæb˛j·÷sTT. Ç+<äT˝À ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ‘· |ü<䛋ì bÕ{ÏdüTÔ <√eT\ u…&É<ä n~Ûø±s¡T˝À¢ e÷Á‘·+ m≥Te+{Ï #·\q+ ø£ì|æ+#·&É+ ø±\T ô|fÒº M\T ˝Òø£ @d” uÀ^˝À¢øÏ ôd’‘·+ <ä÷]b˛ j·÷s¡T. ˝À|ü*øÏ yÓ[¢q $wüj·T+˝§ m≥Te+≥ #·s¡´\TrdüTø√e&É+ ˝Ò<äì |ü≥ºD ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ <√eT\ yês¡T ≈£L&Ü |æ\¢\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ø±düÔ U≤∞>± ñ+&˚ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü‰+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· ø=~› HÓ\\ u…&É<ä ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ u≤qT‡yê&É |ü≥ºD eTs¡T>∑T<=&ç¶, ¬s+&ÉT uÀ^\T ø£*ùd ÁbÕ+‘·+˝À Á|üj·÷D≤\T #˚XÊs¡T. ÁøÏ‘·+ &çm˝Ÿ|æˇ ‘·ìœ ì$T‘·Ô+ Á>±eT+|ü+#êj·T‹øÏ Á|ü»\ Äs√>±´ìï ø±bÕ&Ü*‡+~>∑ |ü≥ºDÁ|ü»\T #ê˝≤eT+~ yÓT≥¢ $÷<ä ≈£Ls¡TÃì ≈£L&Ü Á|üj·÷D≤\T #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. e∫Ãq|ü&ÉT bı>∑ j·T+Á‘·+ ôd’‘·+ ñ+<äì <ëìì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ä+

j·T<∏ë$~Û>± q&ç∫q ¬s’fi¯ó¢

dü+πøåeT $<ë´s¡Tú\≈£î >±´dt Á≥ãT˝Ÿ

C…Héø√ eTs¡eTà‘·T\qT

‘·ìF #˚dæq áá »>∑H√àVü‰qsêyé

ô|s¡T>∑T‘·Tqï <√eT\ u…&É<ä

` ø£ì|æ+#·ì n~Ûø±s¡T\ #·s¡´\T

‘·‘êÿ˝Ÿ nÁø£e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº

Hêj·T≈£î\‘= ø={≤¢&ç ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·T≈£î+<ëeTì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Ä‘·àã*<ëq+ #˚düT≈£îqï dü+‘√wt≈£îe÷sY≈£î ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î $<ë´s¡Tú\ ã*<ëHê\≈£î Á|üuÛÑT‘·«yÓT uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<Û˚$<Ûä+>∑ ‹e÷àq>∑sY Á>±eT+˝§ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q≥Te+{Ï $<ë´s¡Tú\T Á>±eT+˝Àì Á|ü<ëq ≈£L&Éfi¯¢˝§ e÷qeVü‰s¡+>∑ @s¡Œ&ç dü+‘√wt≈£îe÷sYøÏ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.

;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝§ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ qe+ãsY 14 u≤\\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì H˚ÁVüA j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝§ ìs¡«Væ≤düTÔqï Áø°&Ü b˛{°\qT eT+&É\ $<ë´eqs¡T\ n~Ûø±] >√bÕ˝Ÿsêe⁄ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î $<ä´‘= bÕ≥T Áø°&É\qT ≈£L&Ü Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì yê{Ï <ë«sê e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï bı+<äe#·TÃqì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD, ø=+&É øÏwüHé, q]‡+\T, HÓÁVüAj·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+<ÛäsY>ö&é, düuÛÑT´\T , Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêVü≤Hê\≈£î q\¢ n<ë›\T ‘=\–+#ê* _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì Eø£ÿ˝Ÿ, eT<ä÷ïsY , _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì yêVü‰q<ës¡T\T ‘·eT ‘·eT ø±s¡T,JãT\≈£î u≤¢ø˘ |òæ*+\qT ‘=\–+#ê\ì ˝Òì jÓT&É\ »]e÷Hê\T $~ÛkÕÔeTì dæ◊ •eX¯+ø£sYsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé 13u≤¢ø˘ |òæ*+ ñqï yêVü‰Hê\≈£î »]e÷Hê $~Û+#êeTì ø±e⁄q Çø£ qT+&ç q\¢ n<ë›\T ø£*–q yêVü‰Hê\‘= me¬s’q Á|üj·÷D+ ø=qkÕ–ôdÔ yê]ô|’ uÛ≤Ø>∑ »]e÷Hê\T $~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á dü+<äs¡“+>∑ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±e⁄q b˛©düT\≈£î düVü‰ø£]+∫ , yêVü‰qj·T»e÷qT\T q\¢ n<ë›\T ñqï yê{Ïì ‘=\–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

dæ◊ •eX¯+ø£sYsêe⁄

n|ü\ u≤<Ûä‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì ô|<ä› ‘·ø£ÿ&É|ü*¢ Á>±eT+˝§ ∫q÷ï] X¯+ø£sY(30) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT n|ü\ u≤<Ûä\T uÛÑ]+#·˝Òø£ k˛eTyês¡+ >∑T*ø£\T $T+–q≥T¢ mdt◊ s¡M+<ÛäsY Hêj·Tø˘ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ∫øχ‘· ì$T‘·Ô+ ìC≤e÷u≤<é ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>∑ kÕj·T+Á‘·+ ˝À>∑ ‹]– Ç+{ÏøÏ sêe&É+‘= eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq eTè‹ #Ó+~q≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.î |òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+∫q mdt◊ eTè‘·Tì ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì b˛düTº e÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ _#·Tÿ+<ä ÄdüT|üÁ‹øÏ eTè‘·<˚Vü‰ìï ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, ˇø£ ø=&ÉT≈£î ñqï≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

ù|ø±≥ kÕúes¡+ô|’ <ë&ç _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝§ eT+>∑fi¯yês¡+ ns¡›sêÁ‹ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·THêïs¡qï |üø±ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T ù|ø±≥ kÕúes¡+ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·>∑ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï @&ÉT>∑T]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì yê] e<ä› qT+&ç 12,500s¡÷bÕj·T\T kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ]e÷+&é ≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ _#·Tÿ+<ä mdt◊ s¡M+<ÛäsYHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. me¬s’q mø£ÿ&Ó’q ù|ø±≥ Ä&ç‘Ó ‘·q bò˛HéHÓ+ : 9440795456nH˚ q+ãs¡T≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì, düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq yê] $esê\T >√|ü´+>∑ ñ+#·T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ Á|ü»\T b˛©düT\≈£î düVü‰ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

uÛÑ÷düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ;s¡÷ÿsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì dü+>∑+, $Tsê®|üPsY Á>±e÷\˝§ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘·Vü‰o˝≤›sY b˛XË{Ϻ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T dü+>∑+ , $Tsê®|üPsY Á>±e÷\ qT+&ç Hê\T>∑T <Ûäs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì ‘·«s¡˝À uÛÑ÷düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ &ç|üP´{Ï ‘·Vü‰o˝≤›sY Hêsêj·TD, $ÄsYz ~>∑+ãsY , Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£<ä\ì ˙s¡T... M&Éì eTT+|ü⁄ $»j·Tyê&É, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : Á&ÓsTTq¢˙ï $|òü\eTe&É+‘√ $»j·Tyê&É˝Àì |ü\T ø±\˙˝À¢ es¡<ä ˙s¡T Ç+ø± ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢&É+˝Ò<äT. ãT&Éy˚Ts¡T˝À uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T edüTÔ+&É&É+‘√ n+<äT˝À ø£\yê*‡q ˙s¡+‘ê Çfi¯¢ eT<Ûä´˝ÀH˚ ñ+&çb˛sTT+~. ø£uÒfi≤ ôd+≥sY, s√≥Øq>∑sY, sêeTsê»´q>∑sY, Ç+~sêHêj·Tø˘ ø±\˙, »ø£ÿ+|üP&ç Vü≤Ödæ+>¥ ø±\˙, bÕj·Tø±|ü⁄s¡+˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s+&ÉT n&ÉT>∑T\≈£î ô|’>± Ç+ø± ˙s¡T ì*∫ ñ+~. ø=+‘·eT+~ eTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\T Çfi¯ó¢ e~* ãj·T{ÏøÏ yÓ[¢b˛>± m≈£îÿe eT+~ ˙fi¯¢˝ÀH˚ ‘·eT <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡T. yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T |üP]Ô>± ì*∫b˛e&É+‘√ m≥T yÓfi≤¢\Hêï q&ç#˚ yÓfi≤¢*‡ ek˛Ô+~. ãT&Éy˚Ts¡T es¡<ä |üP]Ô>± ‘·–Zb˛‘˚ >±˙ $»j·Tyê&É •yês¡T ø±\˙\T eTT+|ü⁄ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T yÓ÷{≤s¡T¢ ô|{Ϻ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ïì ‘√&˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï Ä ˙s¡T ≈£L&Ü q>∑s¡+˝ÀH˚ eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T‘·T+~ ‘·|üŒ ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢&É+˝Ò<äT. q>∑s¡+˝Àì es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+Á‘·T\T bÕs¡úkÕs¡~∏, ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´\T |üs¡´{Ï+#ês¡T.

8 qT+∫ õ˝≤¢ ôd’qT‡, |üsê´es¡D Á|ü<äs¡Ùq eT∫©|ü≥ï+, qe+ãsY7 (düTes¡íyês¡Ô) :á HÓ\ 8,9,10‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT ôd’Hé‡ ô|òsTTsY ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 2012`13 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ôd’qT‡, |üsê´es¡D Á|ü<äs¡ÙqqT 8 qT+∫ 10e ‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] &ç.<˚yêq+<ä¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝Àì &û@M ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »]π> Á|ü<äs¡Ùq≈£î ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À |üì#˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«, õ˝≤¢ |ü]wü‘·TÔ, eT+&É\ |ü]wü‘·TÔ, msTT&Ó&é, eTTì‡|ü˝Ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T á Á|ü<äs¡Ùq≈£î $<ë´s¡Tú\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\T, düVü≤»eqs¡T\T`yê{Ï ÁbÕeTTK´‘·, düe÷#ês¡+`s¡yêD≤, ÇqŒ¤s¡àwüHé n+&é m&ÉT´πøwüHé f…ø±ï\J, ø£eT÷´ì{° ôV≤˝ŸÔ n+&é Çì«sêHéyÓT+≥T, y˚T<∏äyÓT{Ïø˘ yÓ÷&É*+>¥\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\qT e÷Á‘·y˚T Á|ü<äs¡Ùq≈£î bÕ˝§ZH˚˝≤ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ûáy√ ‘Ó*bÕs¡T.

|üqTï\ edü÷fi¯¢ ø√dü+ HêHêj·÷‘·q ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY7 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À |üqT\ø£Hêï |üqTï\ô|’H˚ <äèwæº kÕ]düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹@&Ü~ e÷]ÃHÓ\˝À |üqTï\T edü÷\T #˚j·÷*‡ ñ+~. ø±˙ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ |ü]bÕ\q e#êÃø£ <äèwæº+‘ê Ç+{Ï |üqTï\ô|’H˚ ô|{≤ºs¡T. |ü+#êj·Tr dæã“+~ J‘ê\T, $<äT´‘Y _\T¢\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É&É+ e\¢ Ç˝≤ #˚j·÷*‡ ek˛Ô+<äì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ ndü˝Ò |üqT\T ˝Òø£, Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒsTT ñ+fÒ |üqTï˝…˝≤ ø£{≤º\ì Á|ü»\T ì\BdüTÔHêïs¡T. Á|ü‹s√p |ü+#êj·Tr dæã“+~ Ç*¢\T¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ |üqTï edü÷\T #˚düTÔHêï Á|ü»\ qT+∫ ô|<ä›>± düŒ+<äq sêe&É+ ˝Ò<äT. Á>±eT+˝À m˝≤+{Ï Ä<ëj·T e÷sêZ\T ˝Òeì, e´ekÕj·T ≈£L©\ |ü]dæú‹ ndüÔe´düÔ+>± ‘·j·÷¬s’+<äì. n+<äTe\¢ eT<Ûä´˝À &ÉãT“\T mø£ÿ&ç qT+&ç ekÕÔj·Tì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ @&Ü~ø√kÕ] |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\ qT+∫ Ç+{Ï |üqT\T edü÷\T #˚j·÷*. ø±˙ |ü+#êj·TrøÏ ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ñ+&É≥+‘√ 6HÓ\\πø Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– |üqTï\T ø£≥ºeTì n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. B+‘√ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ nsTT‘˚ |üqTï\T ø£≥º&É+ ‘·eT e\¢ ø±<äì Á|ü»\T ‘˚*Ã#Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. B+‘√ |ü+#êsTTr dæã“+~ |üqTï\T #Ó*¢+∫ düVü≤ø£]+#ê\ì Á|ü»\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.


¬s’˝Ò«dt ¬sõ¢+>¥ {°yéT ø√#Y>± düTo˝Ÿ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 7: uÛ≤s¡‘· kÕºsY ¬s»¢sY düTo˝Ÿ≈£îe÷sY ¬s’˝Ò«dt {°yéT≈£î Á|ü<Ûëq ø√#Y>± m+|æø£j·÷´&ÉT. e#˚à ˇ*+|æø˘‡˝À <˚XÊìøÏ eT]ìï |ü‘·ø±\T ‘Ó#˚à ¬s»¢s¡¢qT düTo˝Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔ&ÉH˚ qeTàø£+‘√ n‘·ìøÏ á u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. 2008 ;õ+>¥ ˇ*+|æø˘‡˝À ø±+dü´+ HÓ–Zq düTo˝Ÿ á @&Ü~ »]–q \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝Àq÷ dü‘êÔ #ê{Ï s¡»‘·+ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘·<ë«sê es¡Tdü>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ˇ\+|æø˘ yÓT&É˝Ÿ‡ ¬>*∫q yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡‘· Áø°&Üø±s¡Tì>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. 2016˝À »s¡>∑qTqï ]jÓ÷ ˇ*+|æø˘‡˝À |ü‘·ø£+ ¬>*#˚ neø±XÊ\Tqï Áø°&Üø±s¡Tì>± ≈£L&Ü düTo˝Ÿ n+#·Hê\T

yÓ÷düTÔHêï&ÉT. nsTT‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À uÛ≤s¡‘YqT qT+&ç eT+∫ ¬sõ¢+>¥ {°yéTqT ‘·j·÷s¡T #˚ùd ñ<Û˚›X¯+‘√ ø√∫+>¥˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤º&ÉT. ‘·q ø√#Y\T , >∑Ts¡Te⁄\ qT+&ç H˚s¡TÃø=qï $<ä´qT n+<ä]ø° |ü+#·&É+ <ë«sê <˚XÊìøÏ |ü‘·ø±\T n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ |üì#˚kÕÔqì düTo˝Ÿ≈£îe÷sY #ÓbÕŒ&ÉT. ¬s’˝Ò« n<∏Ó¢≥¢qT dü]>±Z •ø£åD ÇùdÔ Ädæj·÷ Áø°&É\‘√ bÕ≥T ˇ*+|æø˘‡˝Àq÷ dü‘êÔ #ê≥T‘ês¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY ˝≤+{Ï ¬s&É¢sYqT ‘·eT »≥Tº≈£î ø√#Y>± ìj·T$T+#·&É+ô|’ uÛ≤s¡‘· ¬s’˝Ò«dt Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. düTo˝Ÿ •ø£åD‘√ ‘·eT ¬s»¢s¡¢ Á|ü‹uÛÑ eT]+‘· yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔ+<äì , Ädæj·÷ ,

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 8, 2012

ˇ*+|æø˘‡ ˝≤+{Ï áyÓ+≥¢˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î |ü‘·ø±\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì uÛ≤$düTÔqï≥Tº ¬s’˝Ò«dt uÀsY¶ yÓT+ãsY @¬ø y=ÁVü‰ #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇ*+|æø˘‡˝À |ü‘·ø£+ ¬>*∫q ¬s+&√ uÛ≤s¡‘· ¬s»¢sY>± düTo˝Ÿ ]ø±s¡T¶\¬øø±ÿ&ÉT. 1952˝À ‘=*kÕ]>± C≤<äyé uÛ≤s¡‘Y≈£î ¬sõ¢+>¥˝À yÓT&É˝Ÿ n+~+#ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· eT∞fl ;õ+>¥˝Àq÷ Ç+&çj·÷≈£î yÓT&É˝Ÿ e∫Ã+~.

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

˝≤¨sY yÓfi¯¢qTqï &Ûç©¢ s¡^“ {°yéT q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 7: <ëj·÷~ <˚XÊ\T uÛ≤s¡‘Y`bÕøÏkÕúHé eT<Ûä´ Áø°&Üdü+ã+<Ûë\T Áø£eT+>± yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ ÁøϬø{Ÿ dæØdt≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ |ü&çq H˚|ü<∏ä´+˝À n≥T $T–*q Áø°&É\˝Àq÷ b˛{° |ü&˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Bì˝À uÛ≤>∑+>± q÷´&Ûç©¢øÏ #Ó+~q s¡^“ {°yéT ˝≤¨sY yÓfi‚fl+<äT≈£î dæ<Ûä›yÓTÆ+~. nø£ÿ&É »s¡>∑qTqï Ç+≥sYH˚wüq˝Ÿ k˛ŒsYº‡ ô|òdæºe˝Ÿ˝À á s¡^“ {°yéT bÕ]ºdæù|{Ÿ #˚j·TqT+~. á k˛ŒsYº‡ ô|òdæºe˝Ÿ bÕøÏkÕúHé Á|üuÛÑT‘·«y˚T dü«j·T+>± ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. uÛ≤s¡‘Y‘√ bÕ≥T q÷´õ˝≤+&é , j·T÷s¡|t , ø±+uÀ&çj·÷ , ñC…“øÏkÕúHé , Vü‰+ø±+>¥ Ç˝≤ #ê˝≤ <˚XÊ\T bÕ˝§Z+≥THêïsTT.

*j·÷+&ÉsY ù|dt CÀ&û X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ ãT<Ûäyêçs¡+, 7 qe+ãsY : \+&ÉHé˝À »s¡T>∑T‘·Tqï @{°|” es¡˝Ÿ¶ ≥÷sY ô|ò’q˝Ÿ‡˝À Á|ü|ü+#· HÓ+ãsY Ár CÀ&û *j·÷+&ÉsY ù|dt (uÛ≤s¡‘Y)- sê&Óø˘ ôdºbÕHÓø˘ (#Óø˘ ]|ü_¢ø˘) CÀ&û X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚dæ+~. bÕøÏkÕúHé≈£î #Ó+~q KTπswæ-&É#YeTHé õj·THé E*j·TsY s√»sY »+≥qT 6-4, 7-5 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ Á>∑÷|t @ e÷´#Y˝À z&ç+∫+~. Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T¬>’q Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+∫q ù|dt CÀ&û düTHêj·÷dü+>± ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. ù|dt CÀ&û Ä≥rs¡T≈£î KTπswæ <ä«j·T+ ÁuÒø˘ y˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. uÛ≤Ø cÕ≥¢‘√ Á|ü‘·´]ú CÀ&ûøÏ >∑{Ϻb˛{°ì∫Ãq ù|dt CÀ&û &ÉãT˝Ÿ‡ ‘=* sö+&√¢ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~.

s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ≈£î >±j·T+ &˚$dt ø£|t ¬øô|ºHé>± n˝…ø˘‡ ãT<Ûäyêçs¡+, 7 qe+ãsY : &˚$dt ø£|t ô|ò’q˝Ÿ b˛{°˝À¢ Ä&˚ ôdŒsTTHé »≥TºqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. kÕŒìwt &˚$dt ø£|t f…ìïdt {°yéT≈£î n˝…ø˘‡ ø=¬s{Ï®j·÷ ¬øô|º˙‡ kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤kÕÔ&ÉT. á HÓ\ 16 qT+∫ 18e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑qTqï &˚$dt ø£|t ô|ò’q˝Ÿ‡˝À ôdŒsTTHé#Óø˘ ]|ü_¢ø˘\ eT<Ûä´ s¡düe‘·Ôs¡ b˛s¡T kÕ>∑qT+~. á &˚$dt ø£|t ô|ò’q˝À¢ ôdŒsTTHé yÓTs¡T¬>’q Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘√+~. á Áø£eT+˝À &˚$dt ø£|t f…ìïdt »≥TºqT ôdŒsTTHé Á|üø£{Ï+∫+~. á »≥Tº˝À ôdŒsTTHé ãT˝Ÿ s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ >±j·T+ ø±s¡D+>± #√≥T <äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. Çø£ &˚$&é ô|òÁs¡sY, ìø√\dt n˝…àÁ>√, e÷¬s‡˝Ÿ Á>±H√\¢sY‡, e÷sYÿ ˝Àô|CŸ, ô|ò*dæj·÷H√ ˝Àô|CŸ\≈£î &˚$dt ø£|t ô|ò’q˝Ÿ »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+~. bÕ´]dt e÷düºsY‡ dæØdt HÓ–Zq ô|òÁs¡sY.. dæ+–˝Ÿ‡˝À n˝…àÁ>√‘√ ø£*dæ ‘·\|ü&ÉqT+&É>±, Á>±H√˝…¢sY‡, ˝Àô|CŸ\T &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À b˛{°|ü&É‘ês¡T. 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 dü+e‘·‡sê˝À¢ ôdŒsTTHé &˚$dt ø£|t $CÒ‘·>± ì*∫+~. Äs¡TkÕs¡T¢ &˚$dt ø£|t f…’{Ï˝Ÿ ¬>\T#·T≈£îqï ôdŒsTTHé.. ‘=$Tà~ kÕs¡T¢ ô|ò’q˝Ÿ‡ #˚s¡T≈£î+~.

ìsê«Vü≤≈£î\T uÛ≤s¡‘YqT ¬s+&ÉT »≥¢qT ÄVü‰«ì+#ês¡T. B+‘√ Ç+&çj·THé s¡^“ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ j·T÷ìj·THé q÷´&Ûç©¢ {°yéT‘√ bÕ≥T »eT÷à ø±oàsY s¡^“ »≥¢qT ˝≤¨sY |ü+|æ+∫+~. bÕøÏkÕúHé ‘·eT »≥¢qT ÄVü‰«ì+#·&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì , Ç˝≤+{Ï y˚T»sY áyÓ+≥¢ <ë«sê eTq Ä≥>±fi¯fl Á|ü<äs¡Ùq eT]+‘· kÕúsTTøÏ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Ç+&çj·THé s¡^“ j·T÷ìj·THé Áô|dæ&Ó+{Ÿ Á|üyÓ÷<é KHêï #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘· s¡^“ »≥Tº ∫e]kÕ]>± 2007˝À bÕøÏkÕúHé˝À |üs¡´{Ï+∫+~. uÛ≤s¡‘Y qT+&ç e#˚à ¬s+&ÉT »≥¢‘√ bÕ≥T nìï <˚XÊ\ {°yéT‡≈£L >∑{ϺuÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚+<äT≈£î bÕø˘ n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥÷¢ #˚XÊs¡T.

uÛ≤s¡‘YqT kı+‘·>∑&ɶô|’

z&ç+#·&É+ nkÕ<Ûä´+: >∑+>∑÷© ãT<Ûäyêçs¡+, 7 qe+ãsY : uÛ≤s¡‘· »≥TºqT kı+‘·>∑&ɶô|’ z&ç+#·&É+ nkÕ<Ûä´eTì u…+>±˝Ÿ <ë<ë kÂs¡yé >∑+>∑÷© nHêï&ÉT. uÛ≤s¡‘YÇ+>∑¢+&é\ eT<Ûä´ f…düTº dæØdt ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À, uÛ≤s¡‘YqT Ç+>∑¢+&é ¬>\e&É+ ø£wüºeTì e÷J ¬øô|ºHé >∑+>∑÷© #ÓbÕŒ&ÉT. dü«<˚X¯+˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº yÓTs¡T>±Z Ä&ÉT‘·T+~. kı+‘·>∑&ɶô|’ uÛ≤s¡‘YqT m<äTs√ÿe&É+ ø£wüº+. ø±˙ ø=H˚ïfi¯ó¢>± $<˚o yÓTÆ<ëHê˝À¢ uÛ≤s¡‘Y yÓTs¡T>±Z Ä&É˝Òø£b˛‘√+~. ø±˙ dü«<˚X¯+˝À uÛ≤s¡‘YqT z&ç+#·&É+ @ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº¬ø’Hê ø£]ƒqy˚Tqì >∑+>∑÷© yê´U≤´ì+#ê&ÉT. Ç+>∑¢+&éqT Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø√yê\+fÒ Ç+^¢wt »≥TºqT yê] >∑&ɶô|’H˚ z&ç+#ê*. ø±˙ Çø£ÿ&É

uÛ≤s¡‘YqT z&ç+#·&É+ ø£wüº+. uÛ≤s¡‘Y˝À dæŒHé≈£î nqT≈£L*+#˚ |æ#Y\T+&É≥+, Vü≤s¡“¤»Hé, n•«Hé, zC≤\T »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ eT+∫ |ü]D≤eT+ nì >∑+>∑÷© ‘Ó*bÕ&ÉT. ø±>± qe+ãsY 15e ‘˚B nVü≤à<ëu≤<é˝À ‘=* f…düTº ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. eTT+u…’˝À ¬s+&√ f…düTº 23qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T f…düTº\≈£î ø√˝Ÿø£‘Y, Hê>¥|üPsY\T y˚~ø£ ø±qTHêïsTT.

Á<ä$&é M&çjÓ÷qT #·÷dæ H˚s¡TÃ≈£î+≥Tqï Ç+>∑¢+&é ÁøϬø≥s¡T¢ ãT<Ûäyêçs¡+, 7 qe+ãsY : uÛ≤s¡‘· dæŒHé uÖ*+>¥ n+fÒ »&ÉTdüT≈£îH˚ Ç+>∑¢+&é Á|üdüTÔ‘·+ sêVüQ˝Ÿ Á< ä$&é Ä≥rs¡TqT M&çjÓ÷˝À #·÷dæ H˚s¡TÃ≈£î+ {À+~. sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é Ä≥rs¡T˝Àì eP´Vü‰\qT Ç+>∑¢+&é H˚s¡TÃ≈£î+{À+~. Ç+<äT˝À eTTK´+>± sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é ‘·s¡Vü‰˝À Ä&˚ Çj·÷Hé u…˝Ÿ Á<ä$&é eP´Vü‰\T nedüs¡eT+≥THêï&ÉT. sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é dæŒHé uÖ*+>¥qT m˝≤ m<äTs=ÿ+≥THêï&ÉT. dæŒHé ã+‹øÏ nqT≈£L\+>± Áø°CŸqT m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêï&ÉT e+{Ï |ü\T n+XÊ*ï

_õHÓdt ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæq u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ eTT+u…’: u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ãT<Ûäyês¡+ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæ+~. nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ ¬s+&√kÕ] ãsêø˘ ˇu≤e÷ ¬>\Tbı+<ä&É+ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î }‘·$T∫Ã+~. |òü*‘·+‘ê ãT<Ûäyês¡+ ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ 85 bÕsTT+≥T¢ |ü⁄+E≈£îì 18,902 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. n˝≤π> ì|ò”º ≈£L&Ü 36 bÕsTT+≥T¢ ã\|ü&ç, 5,760 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te 46ô|’dü\T ô|s¡>∑&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛÑ|ü&ç+~. Ç+ø± j·T÷s√|æj·THé ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&É≥+, Ädæj·÷ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+#·&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ eè~Δ #Ó+~+~. n˝≤π> <˚oj·T ]j·÷©º, u≤´+øÏ+>¥, Ä{À ùws¡T¢ |ü⁄+Eø√e&É+ <ë«sê u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–dæ+~. Çø£b˛‘˚.. ôV≤#Y&ûm|òtd”, mdt;◊, uÛ…˝Ÿ, Væ≤+<ë˝Àÿ, ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘, e÷s¡Tr düTEø°, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡, m˙º|”d”, {≤{≤ d”º˝Ÿ e+{Ï ø£+ô|˙\T ˝≤uÛÑ|ü&É>±, {≤{≤ |üesY, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷, dæbÕ¢, zmHéJd”, ]\j·THé‡ Ç+&ÉÅd”ºdt e+{Ï dü+düú\T qwüºb˛j·÷sTT.

12q ôdŒÅø£ºyéT≈£î 5 ø£+ô|˙\ _&ÉT¢ yê{Ï˝À uÛ≤s¡r, ◊&çj·÷, y=&Übò˛Hé, M&çjÓ÷ø±Hé\T q÷´&μçÛ ©:¢ JmdtmyéT ôdŒÅø£ºyéT 1800 yÓT>±ôV≤sYº® (myéTôV≤#Y»&é) u≤´+&ÉT πø{≤sTT+|ü⁄\≈£î á HÓ\ 12q yÓTT<ä\eqTqï y˚\+˝À 5 ø£+ô|˙\T b˛{° |ü&ÉqTqï≥T¢ f…*ø£eT÷´ìπøwüHé $uÛ≤>∑+ (&Ü{Ÿ) ‘Ó*|æ+~. M{Ï˝À uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, ◊&çj·÷, y=&Übò˛Hé, M&çjÓ÷ø±Hé, f…*HêsY Á|üyÓ÷{Ÿ #˚düTÔqï f…*$+>¥‡ ñ+{≤j·T+~. 2J ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ 122 f…*ø±+ ˝…’ôdqT‡\qT s¡<äT› #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ 1800 myéTôV≤#Y»&é u≤´+&é ôdŒÅø£ºyéT≈£î y˚˝≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. ôdŒÅø£ºyéT y˚\+‘√ bÕ≥T, yêj·TT‘·s¡+>±\≈£î Ç‘·s¡ #ÛêØ®\ $~Û+|ü⁄ <ë«sê s¡÷.40,000 ø√≥T¢ sêã≥Tºø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ <Û˚´j·T+>± ô|≥Tº≈£î+~. nsTT‘˚ d”&ûmyéT@ ôdŒÅø£ºyéT y˚˝≤ìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T Ç∫Ãq M&çjÓ÷ø±Hé, {≤{≤ f…©düØ«ôddt\T ‘·s¡Tyê‘· ã]˝À qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛e&É+‘√ 800 myéTôV≤#Y»&é u≤´+&é≈£î _&ɶsY n+≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T. &Ü{Ÿ $&ÉT<ä\ #˚dæq _&ɶs¡¢ ‘·T~ C≤_‘ê˝À ◊&çj·÷ ôd\T´˝≤sY≈£î >∑]wü˜ kÕúsTT ns¡Ω‘· bÕsTT+≥T¢.. 1594.. <äø±ÿsTT. B+‘√ á ø£+ô|˙ m≈£îÿe f…*ø±+ dü]ÿfi¯¢˝À yêj·TT‘·s¡+>±\ ø√dü+ b˛{°|ü&˚ neø±X¯+ á ø£+ô|˙øÏ ∫ø£ÿqT+~. ◊&çj·÷ ‘·s¡Tyê‹ kÕúHê˝À¢ f…*HêsY (1,332 ns¡Ω‘· bÕsTT+≥T¢), M&çjÓ÷ø±Hé (788), y=&Übò˛Hé (276) ì*#êsTT. uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ ‘·≈£îÿe ámyéT&ûH˚ düeT]Œ+∫+~. Bìì ã{Ϻ #·÷ùdÔ á ø£+ô|˙ m+|æø£ #˚dæq dü]ÿfi¯¢≈£î e÷Á‘·y˚T _&é y˚j·TqT+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á HÓ\ 12q Äs¡+uÛÑeTj˚T´ y˚\+ »qe] 11ø£˝≤¢ eTT>∑TdüTÔ+~.

7

M&çjÓ÷\ <ë«sê #·÷düTÔHêïeTì u…˝Ÿ #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT‘˚ d”«|t cÕ{ŸqT ñ|üjÓ÷–+∫ dæŒHé≈£î ÁuÒø˘ y˚j·÷\ì $¬ø{Ÿ ø°|üsY Á|æj·TsY ‘Ó*bÕ&ÉT. Çø£b˛‘˚.. uÛ≤s¡‘Y‘√ f…düTº dæØdt #Ûê˝…+õ+>¥>± ñ+≥T+<äì Á|æj·TsY #ÓbÕŒ&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ Vü≤sê´Hê‘√ »]π> eT÷&√ yêeT|t e÷´#Y˝À Ç+>∑¢+&é ã]˝ÀøÏ ~>∑qT+~. uÛ≤s¡‘· >∑&ɶô|’ f…düTº dæØdt ¬>*∫ 28 dü+e‘·‡sê\T ø±e&É+‘√ {°$T+&çj·÷ô|’ ‘êeTT yÓTs¡T>±Z Ä&ÉT‘êeTì Ç+>∑¢+&é ÁøϬø≥s¡T¢ qeTàø£+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

~>∑Z» ÁøϬø≥sY≈£î Ç#˚à >ös¡e+ Ç<˚Hê! ;d”d”◊ô|’ eT+&ç|ü&çq wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY eTT+u…’, qe+ãsY 7: uÛ≤s¡‘Y`Ç+>±¢+&é eT<Ûä´ »s¡>∑qTqï dæØdt≈£î ‘·q uÛÑs¡Ô |ü{Ö&û ù|s¡T ô|≥ºø£b˛e&É+ô|’ wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY düŒ+~+#ês¡T. uÛ≤s¡‘Y ÁøϬø{Ÿ≈£î ùde\+~+∫q >=|üŒ ÁøϬø≥sY≈£î ;dædæ◊ Ç#˚à >ös¡e+ Ç<˚Hê nì Á|ü•ï+#ês¡T. uÀs¡T¶ yÓ’K] dü¬s’q~ ø±<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. á HÓ\ 15 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ uÛ≤s¡‘Y`Ç+>±¢+&é dæØdt≈£î ~e+>∑‘· eTq÷‡sY n©U≤Hé |ü{Ö&û ù|s¡T ô|{≤º\+≥÷ wü]à˝≤ sƒê>∑÷sY ;dædæ◊ Áô|dæ&Ó+{Ÿ≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ˝ÒK sêdæ+~. Bìô|’ düŒ+~+∫q uÀs¡T¶ |ü{Ö&û ù|s¡T ô|≥º&É+ ≈£î<äs¡<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. eTT+<äT>± ìs¡ísTT+∫q≥Tº>±H˚ uÀs¡T¶ ‘=* ø±s¡´<ä]Ù Ä+<∏√˙ &çyÓT˝À¢ ù|]fÒ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. 2007 qT+&ç uÛ≤s¡‘Y`Ç+>±¢+&é dæØdt˝À ¬>*∫q »≥Tº≈£î |ü{Ö&û Á{À|ò” ÇdüTÔHêï... ;dædæ◊ <ëìì m|ü&É÷ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì , Ç|ü&ÉT <ëìì Ksês¡T #˚j·÷\qï~ wü]à\ &çe÷+&é. nsTT‘˚ uÀs¡T¶ ôdÁø£≥Ø dü+»jYT »>±›˝Ò e÷Á‘·+ ÄyÓT yê<äqqT ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. &çyÓT˝À¢ ù|]fÒ dæØdt ø=qkÕ–kÕÔeTì , Äj·Tq ùde\≈£î Ç#˚à >ös¡e+>± Bìì uÛ≤$düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ‘·q &çe÷+&é≈£î dü+ã+~Û+∫ uÀs¡T¶ düŒ+<äqqT $÷&çj·÷ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì wü]à\ yê´U≤´ì+#ês¡T. uÀs¡T¶ ‘·qπø H˚s¡T>± m+<äT≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ˇø£ ~>∑Z» ÁøϬø≥sYqT ‘·–q $<Ûä+>± >ös¡$+#ê\qï ø£˙dü <Ûäs¡à+ ≈£L&Ü ;dædæ◊øÏ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. |ü{Ö&û πøe\+ ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ e÷Á‘·y˚T ø±<äì , j·÷e‘·TÔ <˚XÊìøÏ dü+ã+~Û+∫q e´ø£Ôì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ù|s¡T e÷s¡TŒ #˚ùd n~Ûø±s¡+ ñHêï ≈£L&Ü uÀs¡T¶ Ç˝≤ e´eVü≤]+#·&É+ #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ dæØdt≈£î dü+ã+~Û+∫q ù|s¡Tô|’ »s¡T>∑T‘√qï $yê<ä+˝À ádæ_ CÀø£´+ #˚düTø√˝Ò<äT. Ç~ ;dædæ◊ |ü]~Û˝À $wüj·TeTì , ‘êeTT düŒ+~+#·˝ÒeTì ‘Ó*|æ+~.

Ç+&√`bÕø˘ dæØdt≈£î ø£|æ˝Ÿ<˚yé eT<䛑·T ÄÁ>±, qe+ãsY 7: bÕøÏkÕúHé‘√ ÁøϬø{Ÿ dü+ã+<Ûë\qT |ü⁄qs¡T<ÛäΔ]+#·Tø√e&É+ô|’ $eTs¡Ù\T ek˛Ôqï H˚|ü<∏ä´+˝À e÷J uÛ≤s¡‘· ¬øô|ºHé ø£|æ˝Ÿ<˚yé e÷Á‘·+ eT<ÛäΔ‘·T>± ì*#ê&ÉT. ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ dæØdt »s¡>∑qT+&É&É+ X¯ó uÛÑ|ü]D≤eTeTì yê´U≤´ì+#ê&ÉT. sê»ø°j·÷\qT Áø°&É˝À¢øÏ rdüT≈£îsêy=<ä›ì ø√sê&ÉT. ˇø£ ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø£ Áø°&√‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ø£|æ˝Ÿ<˚yé uÛ≤s¡‘Y`bÕø˘ dæØdtô|’ düŒ+~+#ê&ÉT. e÷´#Y\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì •eùdq bÕغ ôV≤#·Ã]+#·&É+ dü]ø±<äHêï&ÉT. bıs¡T>∑T <˚XÊ\‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|ü&˚+<äT≈£î Áø°&É˝Ò <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. e#˚à HÓ\˝À uÛ≤s¡‘Y`bÕøÏkÕúHé eT<Ûä´ ¬s+&ÉT {° ≥«+{°\T , eT÷&ÉT eH˚¶\ dæØdt »s¡>∑qT+~. 2009 eTT+u…’ <ë&ÉT\ ‘·sê«‘· bÕø˘‘√ uÛ≤s¡‘Y <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\T |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. πøe\+ ‘·≥düú y˚~ø£\ô|’ e÷Á‘·y˚T e÷´#Y\T Ä&ÉT‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Ç{°e˝Ò uÛ≤s¡‘Y˝À bÕø˘ »≥Tº |üs¡´≥q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ Ç∫Ã+~. Ç+>±¢+&é |üs¡´≥q eT<Ûä´˝À 10 s√E\ $sêeT+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À dæØdt ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ˇ|ü≈£î+~. ø±˙ sê»ø°j·T esêZ\T ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. eTTK´+>± bÕøÏkÕúHé n+fÒ eT+&ç|ü&˚ •eùdq bÕø˘ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷´#Y\T Ä&É≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+∫+~. B+‘√ á dæØdt≈£î >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Áø°&É\qT sê»ø°j·÷\‘√ eTT&çô|{§º+<ä+≥÷ ø£|æ˝Ÿ<˚yé dü÷∫+#ê&ÉT. n≥T Ç+>±¢+&é‘√ »]π> dæØdt˝À d”ìj·Ts¡T¢ \ø£ÎDY , Á<ë$&é , ≈£î+uÒ¢ ˝≤+{Ï Ä≥>±fi¯ófl ˝Òø£b˛e&É+ K∫Ñ·+>± Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äHêï&ÉT. »≥Tº˝Àì Ä≥>±fi¯ófl yê] kÕúHê\qT uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î eT]+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì ø£|æ˝Ÿ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT.

dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ ‘·«s¡>± ãj·T≥|ü&É<ë+ yTÓ ø‡Ï ø√ d{æ :° n+‘·sê®rj·T ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ e÷¬sÿ≥¢˝À qwüº uÛÑj·÷\qT (]dtÿ\qT) ‘·–Z+#·&É+‘√ bÕ≥T, Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ u≤] qT+∫ ‘·«]‘·>∑‹q ãj·T≥|ü&ç ‹]– |ü⁄+Eø=H˚˝≤ ø£èwæì ø=qkÕ–+#ê\ì dü+|üqï <˚XÊ\T, uÛ≤s¡‘Y düVü‰ es¡Δe÷q <˚XÊ\T ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïsTT. Çø£ÿ&É ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]–q Á>∑÷|t Ä|òt ≥«+{° (õ`20) <˚XÊ\ Ä]úø£ eT+Á‘·T\, πø+Á<ä u≤´+≈£î\ >∑es¡ïs¡¢ düe÷y˚X¯+ eTT–+|ü⁄˝À ªªÁ|ü|ü+#· eè~Δ πs≥T Ç+ø± ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+~.. Bìì eT]+‘· ‹s√>∑$T+#˚≥≥Tº #˚düTÔqï düyêfi¯ó¢ M–b˛˝Ò<äμμì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ◊s√bÕ, nyÓT]ø± Ç{°e\ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüú≈£î ]düTÿ\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tqï uÛ≤eq e´ø£Ô+ nsTT+~. ªeè~ΔøÏ }‘·+ \_Û+#ê\+fÒ ñ<√´>±eø±XÊ\qT düèwæº+#·e\dæ ñ+≥T+~.

yê´bÕsê\qT, ô|≥Tºã&ÉT\qT |üs¡düŒs¡+ ô|+#·Tø√e&É+, e÷¬sÿ≥¢qT $düÔè‘·|üs¡T#·Tø√e&É+, d”«j·T s¡ø£åD $<ÛëHê\qT.. n$ mìï s¡÷bÕ˝À¢ ñHêï.. Á|ü‹|òüT{Ï+#·&ÜìøÏ ø£≥Tºã&ÉT‘·THêïeTμì ù|s=ÿHêïs¡T. õ`20 n<Ûä´ø£å ¨<ë e#˚à @&Ü~ s¡cÕ´≈£î <äø£ÿqT+~. ø=ìï es¡Δe÷q <˚XÊ˝À¢ eè~Δ ã\V”≤q|ü&É&É+, ø=ìï düs¡≈£î\≈£î düs¡|òüsê\ |üs¡+>± n<äq|ü⁄ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·T+&É&É+ ôd’‘·+ Ä+<√fi¯q ø£*–k˛Ô+<äì Ä]úø£ eT+Á‘·T\T, πø+Á<ä u≤´+≈£î\ >∑es¡ïs¡T¢ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. uÛ≤s¡‘YqT Á|ü<Ûëq+>± n+‘·sê®rj·T eTT&ç#·eTTs¡T <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ Çø£ÿ≥¢ bÕ˝Ò®k˛Ô+~. Çø£ ªeTTdüT>∑T u≤´+≈£î\μ Ä≥ø£≥Tº!: dü«\Œ ø±*ø£ eT<äT|ü⁄ kÕ<ÛäHê˝À¢ ø√{≤¢~ &Ü\s¡¢ $\TyÓ’q ì<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï ôV≤&é® |òü+&é\T, eT˙ e÷¬sÿ{Ÿ |òü+&é\ e+{Ï ªeTTdüT>∑T u≤´+≈£î\μqT ≈£L&Ü ‘·eT |ü]~Û˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√yê\ì $<Ûëq ìπsí‘·\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+

uÛ≤s¡‘Y düVü‰ J20 <˚XÊ\ ø£+ø£D+ H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|üŒ{Ïπø Á|ü<Ûëq Ádüe+‹øÏ #Ó+~q u≤´+≈£î\ |üs¡´y˚ø£åD ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT |ü{Ïwüº+>± e÷]Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. ‘êC≤>± Á|ü|ü+#·+˝Àì n‘·´+‘· dü+|üqï <˚XÊ\ Ä]úø£ eT+Á‘·T\T yÓTøχø√˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq dü+<äs¡“¤+>± <ä ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ôdº_*{° uÀs¡T¶ (m|òtmdt;) ô|’q Á|ükÕÔ$+∫q≥Te+{Ï |òü+&ÉT\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=‘·Ô ìj·Te÷e[ì ôdô|º+ãs¡T ø£˝≤¢ dæ<äΔ+ #˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. Ä]úø£ dæús¡‘ê«ìøÏ m<äTs¡e>∑\ eTT|ü\qT m<äTs√ÿe&ÜìøÏ M\T>± á ìj·Te÷e[ì s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ m|òtmdt; ÕμÁjs¡àHé e÷sYÿ ø±Øï J20 Ä]úø£ eT+Á‘·T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. >∑‘· dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ H˚s¡«e\dæq bÕsƒê\ ÁbÕ‹|ü~ø£q á ìj·Te÷\qT s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

bÕ‘· ø±s¡¢ $|üDÏ˝ÀøÏ bò˛ø˘‡yê´>∑Hé øÏ+>¥|òæwüsY≈£î &Ó&é˝…’Hé ô|{Ϻq mdt;◊ eTT+ãsTT: \>∑®Ø ø±s¡¢ ø£+ô|˙ bò˛ø˘‡yê´>∑Hé yê&çq ø±s¡¢ $Áø£j·T (Á|” zHé¶) yê´bÕs¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|{Ϻ+~. ª<ëdt yÓ˝ŸºÄ{Àμ Áu≤+&é ù|s¡T‘√ nìï ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q bÕ‘· ø±s¡¢qT $Áø£sTT+#·qTqï≥T¢ ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. ø£+ô|˙ yÓTT‘·Ô+ ø±s¡¢ neTàø±˝À¢ bÕ‘· ø±s¡¢ neTàø±\ yê{≤ 25 XÊ‘·+ ñ+&É>∑\<äì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ bò˛ø˘‡yê´>∑Hé y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY (bÕ´dæ+»sY ø±s¡T¢) ns¡$+<é düπø‡Hê ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ bÕ‘· ø±s¡¢ $|üDÏ˝À eTV”≤+Á<ë |òüdtº #êsTTdt nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+~. bò˛ø˘‡yê´>∑Hé≈£î <˚X¯ yê´|üÔ+>± 15 &û\sYwæ|t\T ñHêïsTT. &çôd+ãs¡T Hê{ÏøÏ HÓ{ŸesYÿ˝À eTs√ Äs¡T &û\sYwæ|t\T #˚s¡qTqï≥T¢ düπø‡Hê #ÓbÕŒs¡T.

ÄsYÇHéÁbòÕ ˝≤uÛÑ+ 382 ø√≥T¢

q÷´&©çÛ :¢ áHÓ\ 30e ‘˚B˝À|ü⁄ Áô|’y˚{Ÿ $e÷qj·÷q dü+düú øÏ+>¥|òæwüsY eT÷˝≤<Ûäq ì<ÛäT\qT düeT≈£LsêÃ\ì Ä dü+düú≈£î n‘·´~Ûø£+>± s¡TD≤*∫Ãq Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´øÏ+>¥ dü+düú uÛ≤s¡rj·T ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ &Ó&é˝…’Hé düŒwüº+ #˚dæ+~. á ìØí‘· >∑&Ée⁄˝À>± dü+düú˝ÀøÏ eT]ìï eT÷\<Ûäq ô|≥Tºã&ÉT\T ‘˚˝Òø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝Àq÷ düØ«düT\T m>∑s¡uÀeì Ä u≤´+≈£î #ÛÓ’s¡àHé Á|ür|t #Í<äT] ôV≤#·Ã]+#ês¡T.ø£+ô|˙˝ÀøÏ eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\qT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î, ø£+ô|˙ì ‹]– >±&ç˝À ô|fÒº+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\qT j·÷»e÷q´+ @e÷Á‘·+ rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTe\¢ n<äq|ü⁄ eT÷\<Ûäq ô|≥Tºã&ÉT\T rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î øÏ+>¥|òæwüsY≈£î áHÓ\ 30e ‘˚B es¡≈£î >∑&ÉT$∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, mdt;◊ H˚‘·è‘·«+˝Àì 17 u≤´+≈£î\ ø£Hê‡]ºj·T+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î øÏ+>¥|òæwüsY≈£î s¡÷.7 y˚\ ø√≥¢≈£î ô|’>± s¡TD≤\T Ç∫Ã+~. ø£Hê‡]ºj·÷ìøÏ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤düTÔqï mdt;◊ s¡÷.1500 ø√≥¢ y˚Ts¡ s¡TD+ Ç∫Ã+~.

eTT+u:’… ìs¡«Vü≤D≤ sêã&ÉT\T ‘·>∑Z≥+‘√ p˝…’-ôdô|º+ãsY Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ø£Hê‡*&˚f…&é ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ dü«\Œ+>± 6 XÊ‘·+ eè~Δ #Ó+~ 382 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T>± qyÓ÷<Ó’+<äì ]\j·THé‡ ÇHéÁbòÕÅdüºø£ÃsY (ÄsYÇHéÁbòÕ) ‘Ó*|æ+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ìs¡«Vü≤D≤ Ä<ëj·T+ 5,729 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 5,515 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ‘·–Z+<äì ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~. >∑‘· @&Ü~ Ç<˚ ø±\+˝À ø£+ô|˙ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ 362 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~. ø£Hê‡*&˚f…&é ÁbÕ‹|ü~ø£q ø£+ô|˙ $\Te 25,133 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T>± ñ+&É>± Á|ü‹ ùws¡T ãTø˘ yê\÷´ 956 s¡÷bÕj·T\T>± ñqï<äì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. ø±>± ø£+ô|˙ &Ó{Ÿ áøÏ«{° πswæjÓ÷ 0.68 XÊ‘·+>± ñ+~. dü$÷.øå± ø±\+˝À $<äT´‘Y yê´bÕs¡+ 3,585 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T>± ñ+&É>± Ç|ædæ n+&é ø±+Á{≤≈£îº\ yê´bÕs¡+ 2,211 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 1,800 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î q÷´&©çÛ :¢ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝Àì Á|ü<Ûëq u≤´+≈£î˝À¢ ˇø£f…’q u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ (_ˇ◊) |ü&çb˛sTT+~. n˝≤π> ÇHéÁbòÕ yê´bÕs¡ sêã&ÉT\T 77 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 111 ø√≥¢ dæm+&ç>± $»j·T\øÏÎ nj·T´sY ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á ìj·÷eTø±ì ø£+fÒ eTT+<äT ÄyÓT ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&ç j·÷ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY>± ñHêïs¡T. s¡÷bÕj·T\≈£î ô|]–q≥T¢ ÄsYÇHéÁbòÕ ‘Ó*|æ+~.

u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ #Ó’sY|üs¡‡Hé>± $»j·T\øÏÎ nj·T´sY


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 8, 2012

eTTdæ¢+ ne÷àsTT>± X¯è‹ Vü‰düHé Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT<˚yê <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªqTy=«kÕÔq+fÒ H˚H=<ä›+ {≤Hêμ Væ≤+B Øy˚Tø˘ ˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï X¯è‹ Vü‰düHé, ‘êC≤>± eTs√ Væ≤+B ∫Á‘êìï ≈£L&Ü n+^ø£]+∫+~. ìœ˝Ÿ n<ë«˙ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+ ù|s¡T ªÄ &˚μ. Ç+<äT˝À ns¡T®Hé sêyéT bÕ˝Ÿ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT ø±>±, X¯è‹ V”≤s√sTTHé >± q{Ïk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ >∑T»sê‘Y ˝Àì nVü≤à<ë u≤<é q>∑s¡+˝À á dæìe÷ wüO{Ï+>∑T »s¡T>∑T‘√+~. Ç+<äT˝À ÄyÓT eTTdæ¢+ ne÷àsTT bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+ ~. eTTdæ¢+, Væ≤+<ä÷ dü+düÿè‹ H˚|ü<∏ä´+˝À á ∫Á‘· ø£<∏ä kÕ>∑T‘·T+~. ø±>±, X¯è‹ Vü‰düHé ‘Ó\T>∑T dæìe÷\ ø£+fÒ u≤©e⁄&é dæìe÷\πø m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. kÕºsY >± nø£ÿ&˚ sêDÏ+#ê\qï~ ÄyÓT ø√]ø£≥!

>ö Ø eTT + » ˝Ÿ

ôV’≤<äsêu≤<é

>±qø√øÏ\ô|’ ˙˝≤|üì+<ä\T! u≤©e⁄&é >±j·Tì \‘êeT+π>wüÿsY øÏ Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT, dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT nsTTq ~e+>∑‘· uÛÑ÷ù|Hé Vü≤C≤] ø±‘√ nÁø£eT dü+ã+<Ûëìï n+≥>∑&ÉT ‘·÷ e∫Ãq yês¡Ô\T, Ä eT<ÛäTs¡ >±j·Tì eTqdüTøÏ >±j·T+ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ... ÄyÓT n_Ûe÷qT\≈£î Äy˚<äqqT ø£*–düTÔ HêïsTT. uÛÑ÷ù|Hé Vü≤C≤]ø± e÷J uÛ≤s¡´ Á|æj·T+e<ä ‘êC≤>± z nkÕ‡$÷ {°M #êq˝Ÿ øÏ Ç+≥s¡÷«´ Ç∫Ã+~. ‘êqT uÛÑ÷ù|Hé Vü≤C≤]ø± qT+∫ $&çb˛e&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT $e]dü÷Ô, \‘êeT+π>wüÿsY ‘√ Äj·Tq≈£î >∑\ dü+ã+<Ûëìï >∑T]+∫ ÄyÓT Á|ükÕÔ$+∫+~. \‘êeT+π>wüÿsY m|ü⁄Œ&ÉT ø√˝Ÿ ø£‘ê e∫ÃHê uÛÑ÷ù|Hé øÏ #Ó+~q bòÕ¢{Ÿ ˝À ãdü #˚ùd<ä˙, Äj·Tq ≈£L&Ü ÄyÓT‘√H˚ ñ+&˚yês¡ì #Ó|æŒ+~. á $wüj·T+˝À ‘êqT ‘·q uÛÑs¡ÔqT ì\Bj·T&É+ ≈£L&Ü »]–+<äì Á|æj·T+e<ä #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. nsTT‘˚, ÄyÓT e÷≥\T \‘ê eT+π>wüÿsY n_Ûe÷qT\ eTqdüT\qT ø£\∫y˚XÊsTT. \‘· ù|s¡T Á|üU≤´‘·\ô|’ ãTs¡<ä #·\¢&Üìπø ÄyÓT Ç≥Te+{Ï Äs√|üD\T #˚k˛Ô+<äH˚ ìs¡düq\T düs¡«Á‘ê yÓ\¢&Í‘·THêïsTT. ÄyÓT #˚dæq á Äs√|üD\øÏ ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\≈£î ˝ÀHÓ’q \‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, #·≥º|üs¡+>± Á|æj·T+e<äô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔeTÚ‘·THêïs¡T.

n\T¢ ns¡T®Hé,|üPØ »>∑Hêï<Ûé ø±+_H˚wüHé ˝À s¡÷bı+<äqTqï ∫Á‘·+ μÇ<ä›s¡T ne÷àsTT\‘√..μ . ˝À ôdø£+&é V”≤s√sTTHé >± ‘ê|”‡ nH˚ Á|ü#ês¡+ »]–+~. nsTT‘˚ n<˚$÷ ø±<äì,eTfi¯j·÷[ eTT<äT›>∑TeTà eTfi¯j·÷[ eTT<äT›>∑TeTà πø<Ûä]Hé <ÛÓ]kÕì Ksês¡T #˚kÕs¡ì düe÷#ês¡+. πø<Ûä]Hé ÄÁ˝…&û Hêì‘√ ø£èwüíe+o ∫Á‘·+ ô|’kÕ˝À #˚k˛Ô+~. n˝≤π> ˙\ø£+sƒ¡ <äs¡‡ø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï #·eTàø˘ #·˝À¢ ˝À ≈£L&Ü #˚k˛Ô+~. á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïsTT. n˝≤π> á ∫Á‘·+ BbÕe[(qe+ãsY 13)qT+∫ wüO{Ï+>¥ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ bÕ¢Hé #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT <ëìï &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ï yêsêìøÏ e÷sêÃs¡T. ˝§πøwüHé #Û˚+CŸ #˚j·T≥+‘√ á e÷s¡TŒ »]–+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ns¡yÓ’ s√E\ bÕ≥T` ø£+{Ïq÷´ ôw&É÷´˝Ÿ ‘√ q÷´õ˝≤+&é ˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. q÷´õ˝≤´+&é ˝À ø=+‘· wüO{Ÿ »]>±ø£ ÄÅùdº*j·÷≈£î e÷s¡T‘·T+~. πø<Ûä]Hé <ÛÓ]kÕ ,neT˝≤bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé‡ >± #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ z Á≥j·÷+>∑T´\sY \yé k˛ºØ. &çô|ò¬s+{Ÿ {Ï«dtº ‘√ q&ç#˚ á ø£<∏ä˝À bòÕ]Hé ˝§πøwüHé‡ ôV’≤˝…{Ÿ ø±qTHêïsTT. Çø£ á ∫Á‘·+ Ç<ä›s¡T ne÷àsTT\‘√ bòÕ]Hé ˝À Áù|eT˝À |ü&ç yê]‘√ Çã“+<äT\T |ü&ܶ&ÉT nH˚ bÕsTT+{Ÿ #·T≥÷º ‹s¡>∑qT+~. <˚X¯eTT<äTs¡T ø±+_H˚wüHé n\T¢ ns¡T®Hé,|üPØ »>∑Hêï<Ûé ì ]|”{Ÿ #˚dü÷Ô ã+&É¢ >∑DÒwt s¡÷bı+~+#˚ á ∫Á‘·+ u≤Ø>± s¡÷bı+<äqT+~. V”≤s√sTTHé‡ ôd+Á≥˝Ÿ >± q&ç#˚ ø£<Ûä ø±ã{Ϻ Ä `f…Æ{Ï˝Ÿ ô|≥ºqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2013 düeTàsY øÏ $&ÉT<ä\ nj˚T´ á ∫Á‘·+ ø£<∏ä πøe\+ Á{°`{Ÿ yÓT+{Ÿ uÒôd&é >± q&ÉTdüTÔ+~ì düe÷#ês¡+. n\T¢ ns¡T®Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªø£<∏ä >∑T]+∫ Ç|ü&˚ @$÷ #Ó|üŒqT. Hê¬ø+‘√ q∫Ã+~. m|üŒ≥Tï+#√ dæìe÷ #˚<ë›+ nì >∑DÒwt n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. á ∫Á‘·+‘√ ≈£î~]+~. ˇø£ eT+∫ ìsêà‘·≈£î ø±e*‡q nìï \ø£åD≤\T >∑DÒwt˝À ñHêïsTT. μ<˚X¯eTT<äTs¡Tμ düeTj·T+˝À H˚qT dæø˘‡bÕ´ø˘ #˚j·T>∑*>± q+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ »>∑Hé>±πs. #Ó|æŒq düeTj·÷ìøÏ wüO{Ï+>¥øÏ bÕ´ø£|t #Ó|æŒ, Hê≈£î es¡ÿe⁄≥T¢ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#˚yês¡Tª nHêïs¡T. |üP] ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ªÇ<√ Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·+. ã˙ï n+fÒH˚ mqØ®. ‘·H˚ ø±<äT ôd{Ÿ˝À n+<äØï ñ‘ê‡Vü≤+>± ñs¡ø£˝ÒsTTkÕÔs¡T. á ø£<∏äqT n\T¢ ns¡$+<é≈£î #Ó|æŒq|ü⁄&ÉT e÷yê&çøÏ u≤>∑T+≥T`+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* dæø˘‡ bÕ´ø˘ V”≤s√. á dæìe÷ ø£<∏äqT ã˙ïøÏ #Ó|æŒq|ü&ÉT.. eTqy˚T #˚<ë›+ nHêï&ÉT.

u≤ø£‡sY bÕÁ‘·˝À düT≈£îe÷] ø±»˝Ÿ

u≤\ø£èwüí <äs¡Ùø£‘·«+˝À q÷s√e dæìe÷!

#Ó*ø±&ç‘√ düs¡kÕ˝≤&ÉT ‘·÷... Ä&É‘·Hêìï ≈£îeTà]+ #˚ düT≈£îe÷] ø±»˝Ÿ, Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT #˚‘·T\≈£L >ö¢dt ‘=&ç–... |üfi¯ófl _–+ ∫.... eTT+<äT≈£î ñs¡T≈£î‘·÷ ... eT>±fi¯fl‘√ ôd’‘·+ u≤øχ+>¥ #˚k˛Ô+~. n+<ë\ ø±»˝Ÿ #˚ùd á $Hê´kÕ\T á HÓ\ 13 q $&ÉT<ä\ ø±qTqï ª‘·TbÕøÏμ ∫Á‘·+˝À Áù|ø£å≈£î\≈£î ø£qT$+<äT #˚j·TqTHêïsTT. Ç+<äT˝À ÄyÓT u≤ø£‡sY bÕÁ‘·˝À ø£ì|ædüTÔ+~. n+‘·sê®rj·T u≤øχ+>¥ #ê+|æj·THé y˚TØ ø±yéT J$‘·+ Ä<Ûës¡+>± á bÕÁ‘·qT <äs¡Ù≈£î&ÉT eTTs¡T>∑<ëdt &çC…’Hé #˚XÊ&ÉT. B+‘√, ]+>∑T˝À ì\ã&ç y˚TØ ø±yéT b˛sê&çq|üŒ{Ï |ü\T M&çjÓ÷ |òæ\Tà\qT MøÏå+∫, ø±»˝Ÿ dü÷Œ]Ô bı+~+<ä≥. n˝≤π>, ÄyÓT≈£î á $wüj·T+˝À ø±düÔ Áf…’ì+>¥ ≈£L&Ü Ç|æŒ+#ês¡T. ‘=*kÕ]>± Ç˝≤+{Ï bÕÁ‘· b˛wæ+∫q+<äT≈£î ø±»˝Ÿ eè‹Ô|üs¡yÓTÆq dü+‘·è|æÔ n+<äT≈£î+~. ‘·q n_Ûqj·÷ìøÏ Áù|ø£å≈£î\T ≈£L&Ü eT+∫ e÷s¡Tÿ˝Ò y˚kÕÔs¡ì ÄyÓT Ä•k˛Ô+~!

yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ ‘·+Á&ç yês¡dü‘ê«ìï ø=qkÕ–dü÷Ô, $$<Ûä bÕÁ‘·\qT ‘·q<Ó’q XË’*˝À b˛wæ+∫, nX‚wü n_Ûe÷qT\qT dü+bÕ~+#·T≈£îqï q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ‘·«s¡˝À <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q düHêïVü‰\T ôd’˝…+{Ÿ >± »]–b˛‘·THêïsTT. Ç+<äT≈£î ‘·q 100 e ∫Á‘ê ìï Äj·Tq y˚~ø£>± rdüT≈£î+≥T Hêïs¡T. á ∫Á‘·+ ø√dü+ Äj·Tq C≤q|ü<ä ø£<∏ë+XÊìï m+#·T ≈£îqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç{°e\ u≤\ø£èwüí‘√ ªlsêeT sê»´+μ ∫Á‘êìï ì]à+∫, Á|üdüTÔ‘·+ ªÇ+{Ï+{≤ nqïeTj·T´μ ∫Á‘êìï ì]àdüTÔqï j·T\eT+∫* kÕsTTu≤u≤ á ∫Á‘êìï ªquÛÑ÷‘√ quÛÑ$wü´‹μ Ø‹˝À ì]à+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T Ç{°e˝Ò dü+düú ø±sê´\j·T+˝À »]–q≥Tº #ÓãT ‘·THêïs¡T. C≤q|ü<ä ø£<∏ä ø±ã{Ϻ á ∫Á‘·+ ø√dü+ u≤\ø£èwüí ô|<ä› ø£düs¡‘˚Ô #˚düTÔHêïs¡≥. ôd≥T¢... ø±dü÷º´yéT‡ ... ôd{Ÿ ÁbÕ|üغdt $wüj·T+˝À n˙ï |üø±ÿ>± ñ+&˚˝≤ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ esöÿ{Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ Äj·Tq q{Ï+∫q ªleTHêïsêj·TDμ ∫Á‘·+ u≤\ø£èwüí≈£î 97 e ∫Á‘·+. n+fÒ eTs√ ¬s+&ÉT dæìe÷\ ‘·sê«‘· Ç~ ôd{Ÿ‡ øÏ yÓfi¯ó‘·T+~. á ˝…ø£ÿq 2014 m\ø£åq¢ düeTj·÷ìøÏ ø±düÔ eTT+<äT>± á ÁãVü‰àÅkÕÔìï e~*, mìïø£\ ã]˝À ~>±\ì u≤\ø£èwüí Ä˝À∫düTÔHêïs¡≥. C≤q|ü<ä ø£<∏ä≈£î kÕŒHé m≈£îÿe ø±ã{Ϻ, á ∫Á‘·+˝À uÛ≤Ø ‘êsê>∑D+ ñ+≥T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n˝≤π>, Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢ ≈£L&Ü e⁄+{≤s¡≥. ‘·+Á&ç˝≤H˚ u≤\ø£èwüí ≈£L&Ü |ü≥Tº<ä\≈£î ô|{Ϻ+~ |”s¡T. @<Ó’Hê, ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ, Çø£ <ëìì kÕ~Û+#˚es¡≈£î $ÁX¯$T+#·s¡T. á ÁbÕ»≈£îº $wüj·T+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq n˝≤π>, ˇø£ Bø£å‘√ ñHêïs¡≥. á ∫Á‘êìï qj·THêq+<äø£s¡ <äèX¯´ø±e´+>± r]Ã~~› n_Ûe÷qT\≈£î ø±qTø£>± Çyê«\ì Äj·Tq uÛ≤$düTÔHêïs¡T!

Hê>¥‘√ b˛{° qT+∫ ‘·|ü≈£îqï <ä>∑TZbÕ{Ï sêHê Hê>±s¡T®q ‘êC≤ ∫Á‘·+ μ&ÉeT s¡Tø£+μ . á ∫Á‘·+ qe+ãsY 9 q $&ÉT<ä\ ‘˚B Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑ ‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç<˚ s√Eq <ä>∑TZu≤{Ï sêHê,qj·Tq ‘ês¡ ø±+_H˚wüHé˝À ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ μø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡TyéTμ $&ÉT<ä\ #˚<ë›eTì bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. n sTT‘˚ ¬s+&ÉT dæìe÷\≈£î ø±¢wt m+<äTø£qT≈£îHêïs√ @yÓ÷ >±˙, $&ÉT<ä\ ‘˚B e÷]Ãq≥T¢ düe÷#ê s¡+. μø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡TyéTμ ∫Á‘·+ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ qe+ãsY 30q $&ÉT<ä\ #˚j·TqT Hêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ |òæ˝Ÿà &çÅdæº ã÷´≥sY‡, m–®_≥sY‡ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á e÷s¡TŒ‘√ |ü]ÁX¯eT˝À ≈£L&Ü dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. ¬s+&ÉT ô|<ä› dæìe÷\÷ ˇπø s√E ]©»e≥+ ~ÛjÓ÷≥sY‡ |üs¡+>± Çã“+~. μ&ÛÉeTs¡Tø£+μø£<∏ä @$T≥+fÒ...‘Ó\T>∑T |ü⁄sêDÒ‹Vü‰kÕ\ Ä<Ûës¡+>± ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îqï ø£<∏ë+X¯$T~. sêø£ådüdü+Vü‰s¡+ »]–q ‘·sê«‘· X¯Á‘·TX‚wü+>± n+<Ûäø±düTs¡T&ÉT nH˚ sêø£ådüT&ÉT ˇø£ÿ&˚ $T–*b˛‘ê&ÉT. yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\ø=ø£ÿkÕ] Á>∑Vü‰\˙ï ˇø£ ≈£L≥$T>± @s¡Œ&ç $X¯«+˝À z eTVü‰<äT“¤‘·|òüT≥º+ kÕø屑·ÿ]+#˚ düeTj·T+˝À n+<Ûäø±düTs¡T&ÉT ‹]– »ìàkÕÔ&ÉT. Ä |ü$Á‘· |òüT&çj·T˝À¢ |ü⁄≥º&É+ e\¢ |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T n‘·ì ÄBÛq+˝ÀøÏ ekÕÔsTT. n‘·ìï •e⁄&ç n+X¯‘√ »ìà+∫q z j·TTe≈£î&ÉT ì\Te]+∫ ˝Àø£ø£˝≤´D+ m˝≤ #˚XÊ&ÉT. Á>∑Vü‰\˙ï ˇø£ÿf…ÆHê Ä |ü$Á‘· eTTVüAs¡Ô+˝À |ü⁄{Ϻq ne÷àsTTì ô|[¢ #˚düTø√yê\qï~ V”≤s√ ÄX¯j·T+. m˝≤ $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêï&ÉT nH˚~ dæìe÷ ø£<∏ä. á ∫Á‘·+˝À n+<Ûäø±düTs¡T&ç bÕÁ‘·qT s¡$X¯+ø£sY b˛wæ+#ês¡T. e÷qes¡÷|ü+˝À e⁄qï •e⁄&ç>± Á|üø±wtsêCŸ ø£ì|ækÕÔs¡T. ÁøÏwt ‘·eT μø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡TyéTμ ∫Á‘·+ $wüj·TyÓTÆ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...ªdüe÷»+˝À+∫ n\T¢ø=qï ø£<∏ä Ç~. düeTø±©q n+XÊ\T ‘Ós¡ô|’q ø£ì|ækÕÔsTT. $H√<ä+ CÀ&ç+#·&É+ eT]Ãb˛˝Ò<äT. ;`f…`ø˘ u≤ãT, <˚$ø£ bÕÁ‘·\T Áù|ø£å≈£î\≈£î #˚s¡Tee⁄‘êsTT. ª nHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ˝≤+&é e÷|æj·÷ H˚|òü<Ûä´+˝À yêdüÔe dü+|òüT≥q\T ÇHé ø±s√Œπs{Ÿ #˚dü÷Ô »s¡T>∑T‘·T+~.‘·$Tfi¯ Hê&ÉT,ø£sêí≥ø£ uÀs¡¶sY ˝À ø£<∏ä »s¡T>∑T‘·T+~. á dæìe÷‘√ H˚qT z ø=‘·Ô »qsYì f…Æ #˚düTÔHêïqT. á ∫Á‘·+ Á{≤$˝Ÿ m&Ó«+#·sY |òæ˝Ÿà. Ç+<äT˝À sêHê ~ÛjÓ÷≥sY Ä]ºdüTº>±,kÕ«s¡› |üs¡T&ÉT>± ø£q|æùdÔ...qj·Tq‘ês¡ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø |òæ˝Ÿà y˚Tø£sY >± kÕ«s¡›+ ˝Òì e´øÏÔ‘·«+‘√ ø£ì|ædüTÔ+~ nHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À sêHê ø±´¬sø£ºsY &ç|òü¬s+{Ÿ >± ñ+≥T`+<ä+≥T`Hêïs¡T <äs¡‡≈£î&ÉT ÁøÏwt. Äj·Tq á $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...ªeTìwæ &ÉãT“‘√ bÕ≥T` q&ÉTdüTÔHêï&√, &ÉuÒ“ eTìwæì q&ç|ædüTÔ+<√ ns¡ú+ø±ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêï+. e÷ ;f…ø˘ u≤ãT m˝≤ q&ç#ê&Éqï~ düôdŒHé‡. H=|æŒ+|üø£, ‘êH=e«ø£ HÓ>∑TZø=düTÔ+{≤&ÉT. ø£<∏äø°, ø£èwüí ‘·‘ê«ìø° ñqï dü+ã+<Ûä+ ÄdüøÏÔø£s¡+ª nHêïs¡T.

q+<äeTT] yÓ÷ø£å»„ m+Á{°ô|’ sê»eTÚ[ {°«{Ÿ

Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT sê»eTÚ[ ‘·qô|’ e∫Ãq s¡÷eTsY‡ì yÓ+≥H˚ ‘·q {Ï«≥ºsY ˝À K+&ç dü÷Ô ‘·q n_Ûe÷qT\≈£î ø±¢]{° Çdü÷Ô+{≤s¡T. ‘êC≤>± Äj·Tq ‘·qô|’ e∫Ãq ‘êC≤ yês¡ÔqT s¡÷eTsY nì ‘˚˝ÒÃkÕs¡T. Ä s¡÷eTsY @$T≥+fÒ...u≤\ø£èwüí ‘·qj·TT&ÉT yÓ÷ø£å»„,nœ˝Ÿ ø±+_H˚wüHé˝À sê»eTÚ[ z yÓT>± ∫Á‘·+ s¡÷bı+~+#· uÀ‘·THêïs¡ì... nsTT‘˚ Ç<ä+‘ê s¡÷eTsY nì Äj·Tq {°e{Ÿ #˚kÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq <äèwæº yÓTT‘·Ô+ Á|üuÛ≤dt ‘√ ‘êqT #˚j·TuÀj˚T ∫Á‘·+ ô|’H˚ ñ+~. sê»eTÚ[ ...‘·q ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ Væ≤+B`‘Ó\T>∑T u≤wü˝À¢ u…’*+>∑T«e˝Ÿ >± #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á>∑ Væ≤+B &É_“+>¥ eTø°ÿ Á|üyÓ÷wüHé ˝À uÛ≤>∑+>± ø£*dæq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $wüj·T+ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> á ∫Á‘·+ z |”]j·T&é ∫Á‘·+ nì,#ê]Á‹ø£+ e÷Á‘·+ ø±<äì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Çø£ n~ z C≤q|ü<ä+(b˛¢ø˘ k˛ºØ) nHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ dæìe÷ |ü⁄qs¡®qà $÷<ä ø±<äqHêïs¡T. eT>∑BÛs¡,á>∑ e+{Ï ø±HÓ‡|ü⁄º ø±<äì ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. u≤©e⁄&é m+Á{° >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ÁbÕ+ø˘ >± #ÓbÕŒ\+fÒ Hê≈£î u≤©e⁄&é qT+∫ eT+∫ Ä|òüsY‡ ..@$÷ á>∑ $&ÉT<ä\ nj˚T´<ëø± sê˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT es¡dü>± Ä|òüsY‡ edüTÔHêïsTT. ø±˙ k‘Y ˝À ø=ìï Ç|üŒ{Ïπø ˇ|ü≈£îqï ø£$T{Ÿ yÓT+{Ÿ‡ ñHêïsTT. n$ |üPs¡Ôj·÷´πø u≤©e⁄&é Á|üj·÷D+ nHêïs¡T. n|òt ø√sY‡ z k˛ºØ f…\¢sY >± Hê dæìe÷ m≈£îÿe eT+~ Ä&çj·THé‡ ì Ø#Y nyê«\H˚ ø√s¡T≈£î+{≤qT nHêïs¡T. μn+<ë\ sêø£ådæμ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq V”≤s√sTTHé ˝≤eD´ Á‹bÕ{Ï á ∫Á‘·+˝À #êHé‡ <äøÏÿ+#·T≈£îqï≥T¢` ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<ë\ sêø£ådæ ∫Á‘·+˝À ÄyÓT ô|sꌤ¬sàHé‡ q∫à sê»eTÚ[ á ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢` ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑ã“sY dæ+>¥ V”≤s√sTTHé X¯è‹ Vü‰düHé á∫Á‘·+˝À yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé >± #˚j·TqT+<äì düe÷#ês¡+.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


uÛ≤s¡‘· kÂÿ{Ÿ‡ ¬>’&é‡ ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìïCÀ´‹ yÓ*–+∫ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤à

>∑Ts¡Tyês¡+, 8 qe+ãsY 2012

™ ™ ™ ™ ™

z z z

Á>±e÷\≈£L dü]ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯ó¢ |ü˝…¢ yÓ\T>∑T˝À ø=‘·Ô n+<ë\T dü÷|üsY \>∑®ØøÏ u…+CŸ edü‘·T\T

s¡+>±¬s&ç¶,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):Äغd” ãdü‡+fÒH˚ »Hê\≈£î uÀs¡T. &=≈£îÿ ãdüT‡˝À¢ ˇ\T¢ >∑T\¢e⁄‘·T+<äì uÛÑj·T+. n+<äTπø.. {Ϭø{Ÿ m≈£îÿyÓ’Hê, ]düTÿHêï Áô|’y˚{Ÿ yêVü≤Hê\ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+{≤s¡T. á |ü]dæú‹ì e÷πsÃ+<äT≈£î Äغd” yÓTs¡T|ü⁄˝≤+{Ï Ä˝À#·qqT neT\T #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. dü]ø=‘·Ô ãdüT‡\qT |ü]#·j·T+ #Ój·T´uÀ‘·THêïs¡T. Áu≤+&é bÕ‘·<Ó’Hê... n~πs{Ï &çC…’Hé‘√.. düø£\ kÂø£sê´\T ø£*–q ãdüT‡*ï ‘Ó#êÃs¡T. Çø£ÿ&É ø£ì|ædüTÔqï ãdüT‡ |ü˝…¢yÓ\T>∑T düØ«dü+fÒ qeTTà‘êsê..? ôV’≤ø±¢dt>± ø£ì|ædü÷Ô u…+CŸqT ‘·\|æk˛Ô+~ ø£<ä÷...! Ç~ yÓfi‚¢~ Á>±e÷\πø. mÁs¡ãdüT‡ nH˚ Áu≤+&é qT+∫ ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î Äغd” #˚düTÔqï ø=‘·Ô ø£düs¡‘·TÔ˝À uÛ≤>∑$T~. &=≈£îÿ d”≥T¢ ø±≈£î+&Ü.. n<ÛäTHê‘·q dæ{Ϻ+>¥ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. |ü˝…¢ n+<ë\qT ‹\øÏ+#˚˝≤ n<ë›\qT neTsêÃs¡T. ø±düÔ |üø£ÿø=<ë›+. Ç~ ø=‘·Ô>± s√&Ó¶ø£ÿqTqï mø˘‡Áô|dt ãdüT‡. bÕ‘·yê{Ï‘√ b˛*ùdÔ.. |üP]Ô>± e÷s¡TŒ\T #˚XÊs¡T. Äغdæ˝À n‘·´~Ûø£ Ä<ëj·T+ ‘ÓdüTÔqï düØ«düT\T mø˘‡Áô|dt˝Ò. eT]+‘·eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î dü]ø=‘·Ô>± r]Ã~<ë›s¡T. |ü˝…¢yÓ\T>∑T, mø˘‡Áô|dt ãdüT‡\ s¡÷|ü⁄πsK˝Ò e÷]b˛‘˚.. Çø£, dü÷|üsY\>∑®] düØ«düT m˝≤ ñ+≥T+<√ #·÷&É+&ç. u…+CŸ edü‘·T\T ø£*–q n<ÛäTHê‘·q ãdüT‡\qT s√&É¢ô|’øÏ ‘ÓdüTÔHêïs¡T. Á|üj·÷D+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ≈£î<äT|ü⁄\T ˝Ò≈£î+&Ü.. u≤&û ø£¬sø˘º>± |òæ≥ºj˚T´ d”≥¢qT neTsêÃs¡T. yÓTT‘·Ô+ >±¢dt |òæ{Ϻ+>¥ eTs√ Äø£s¡¸D. á ø=‘·Ô ãdüT‡*ï yÓTs¡T|ü⁄r>∑˝≤¢ ‹|üŒs¡T. düTe÷s¡T ¬s+&ÉTy˚\ bÕ‘· ãdüT‡*ï rùddæ.. yê{Ï kÕúq+˝À ¬s>∑T´\sY>± q&çù|+<äT≈£î Äغd” dæ<äΔeTe⁄‘√+~.

ù|J\T : 8

Çã“+~ ô|&ÉT‘·Tqï bÕ‘· yêVü≤Hê\T n+ãT˝…qT‡˝À¢ eT+<äT\T ñ+&Ée⁄ s¡ø£ÔyÓ÷&ÉT‘·Tqï s¡Vü≤<ës¡T\T ÁbÕD≤\T ì\|ü˝Òì e´edüú s√&É¢ô|’ yÓ’<ë´ìøÏ ~¬øÿes¡ì u≤~Û‘·T\ Äy˚<äq

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):108 yêVü≤q+ n+fÒ ÁbÕD≤\T ì*ù| dü+Jeì. Ç|üŒ{Ïø° »Hê˝À¢ n<˚ n_ÛÁbÕj·T+ ñ+<ë? {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTè‹ ‘·sê«‘· 108 ùde\ô|’ sêh+˝À #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. ùde˝À¢ HêD´‘· ˝À|æ+∫+<äì $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. m+<äTø° |ü]dæú‹? s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ u≤~Û‘·T\ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&˚+<äT≈£î @+ #˚j·÷*?n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´+ n+~+∫.. u≤~Û‘·T\qT ÁbÕD≤bÕj·T+ qT+∫ s¡øÏå+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ 108ì Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. ‘=\T‘· M{Ï ùde\T nyÓ÷|òüT+. ø±˙.. ñV◊ #˚‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢q ‘·sê«‘· |ü]dæú‹ e÷]+<äì Äs√|üD\THêïsTT. mÁs¡Hêïj·TT&çøÏ Á|üe÷<ä+ »]>±ø£.. 108øÏ mìïkÕs¡T¢ bò˛Hé #˚dæHê dü¬s’q düŒ+<äq sê˝Ò<äì $eTs¡Ù˝§#êÃsTT. Á|üe÷<ä düú˝≤ìøÏ e∫Ãq H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ n<∏ë]{° n+ãT˝…H釽À Äøχ»Hé ˝Òø£b˛e&É+ Á|üe÷<ä rÁe‘·qT ô|+∫+~. ÁbÕD≤\T ì*ù| n+ãT˝…Hé‡\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ÁX¯<äΔ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì á dü+|òüT≥q <ë«sê s¡TEee⁄‘√+~.108 yêVü≤Hê\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. sêh+˝À 802 yÓVæ≤ø£˝Ÿ‡ ñHêïsTT. yê{Ï˝À 50

q÷´dt #êq˝Ÿ ø±sê´\j·T+ô|’ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T z q÷´dt#êq˝Ÿ ø±sê´\j·T+ô|’ <ë&çøÏ ~>±s¡T. b˛©düT\T Ç<ä›s¡T nqTe÷ì‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì |òæ˝Ÿàq>∑sY Áø±dts√&釽À ñqï d”MÄsY q÷´dt #êq˝Ÿ ø±sê´\j·T+ô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ 11.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À sêfi¯¢‘√ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ì*|æq z ø±s¡T n<ë›\qT |ü>∑T\>={≤ºs¡T. Ä|ò”dt øÏ{Ïø°\ n<ë›\T <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. ø=+‘· eT+~ ñ<√´>∑T\ô|’ <ë&çøÏ j·T‹ï+#ês¡T. yês¡T Á|ü‹|òüT{Ï+#·&É+‘√ bÕ]b˛j·÷s¡T. $»j·Tyê&É ø±+Á¬>dt m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nqT#·s¡T˝Ò á <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç ñ+{≤s¡ì ñ<√´>∑T\T #ÓbÕŒs¡T. \>∑&ÉbÕ{ÏøÏ #Ó+~q ˝≤´+ø√ ø£+ô|˙ Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+, neø£‘·eø£\ô|’ ‘êeTT yêsêÔø£<∏äq+ Á|ükÕs¡+ #˚dæq+<äTπø á <ë&ç #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á |òüT≥qô|’ b˛©düT\T ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç<ä›s¡T nqTe÷ì‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. á <ë&ç yÓqTø£ ø=+<ä] Áb˛<ä“\+ ñ+<äì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T.

]»sY«˝À ñ+{≤sTT. n+ãT ˝…Hé‡\T ø=ì ◊<˚fi¯¢e&É+ e\¢ •ø£åDÏ∫à f…ø°ïwæj·THé>± rdüT≈£î+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ù|ôw+{Ÿ\qT dü$÷|ü+˝Àì Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ rdüT¬øfi¯óÔ+{≤s¡T. ˇø£y˚fi¯ u≤~Û‘·T&ÉT düŒèVü≤˝À ñ+&ç @<Ó’Hê Áô|’y˚{Ÿ Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ rdüT¬øfi¯¢eT+fÒ nø£ÿ&˚ #˚]Ã+#ê*. ø±˙.. ø=+<äs¡T 108 dæã“+~ì ˝Àãs¡TÃ≈£îì.. ‘·eT Vü‰dæŒ≥˝Ÿπø s√>∑T\qT rdüTø=#˚Ã˝≤ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á n+ãT˝…Hé‡\T m≈£îÿ&ÉTHêïjÓ÷.. dæã“+~ @+ #˚düTÔHêïs√ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+πø ‘Ó©&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ yÓVæ≤ø£˝Ÿ Á{≤øÏ+>¥ dædüºyéT neTsêÃ\ì düsêÿsY ìs¡ísTT+∫+~.n+ãT˝…H釽À 30 s¡ø±\ eT+<äT\T+&Ü*. n<ä+‘ê ]ø±s¡T¶\πø |ü]$T‘·+. ($T>∑‘ê 2˝À)

@d”; e\˝À JôV≤#Ym+d” n~Ûø±]DÏ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é eTVü‰q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú≈£î #Ó+~q ˇø£ n~Ûø±]DÏ \+#·+ rdüT≈£î+≥÷ n$˙‹ ìs√<Ûäø£XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î <=]øÏb˛j·÷s¡T. sêCÒ+Á<äq>∑sY |ü]~Û˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ |ü≥ºD Á|üD≤[ø£ n~Ûø±]DÏ sêCÒX¯«] s¡÷. 20 y˚\T \+#·+ rdüT≈£î+≥T+&É>± @d”; n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T.

Äs¡T>∑T]øÏ u…sTT\T eT+ps¡T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· HÓ\ 24e ‘˚Bq eTTw”sêu≤<é˝À »]–q n\¢s¡¢ πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q nì˝Ÿ≈£îe÷sY |æ.•e, C≤qø°sê+, eT˝Ò¢wtj·÷<äyé, uÛ≤s¡Zyé, Äq+<é\≈£î Hê+|ü*¢ 14e n<äq|ü⁄ yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé yÓTõùdZ{Ÿ ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.5000 |üPNø£‘·TÔ #Ó*¢+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚XÊ*∫Ã+~.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

2

>∑Ts¡Tyês¡+ 8, qe+ãsY 2012

ô|sTT+≥sY‡ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ : ø±s=Œπs≥sY s¡+>±sêe⁄ u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±]ÿ≈£î\+<äs¡÷ ◊K´eT‘·´+‘√ ñqï|ü⁄Œ&˚ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·>∑\eTì $y˚ø±q+<ëq>∑sY ø±\ì &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>±sêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º Ç+~sê >±+~Û $Á>∑Vü≤+ düMT|ü+˝À ñqï uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ô|sTT+{Ï+>¥ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À sêeTø£ècÕí kÕ>∑sY n<Ûä´ø£å‘·q ô|sTT+{Ï+>¥ ø±]à≈£î\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄(◊&Ó+{Ï{°) ø±s¡T¶\qT ø±s=Œπs≥sY s¡+>±sêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|sTT+{Ï+>¥ ø±]à≈£î\T ø£*dæ ø£≥Tº>± ñqï|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç sêsTTr\qT bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥Tº+<äì, |æm|òt, Çmdt◊ ˝≤+{Ï |ü<Ûäø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄ì Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ düVü≤ø£]kÕÔqì nHêïs¡T.ô|sTT+≥sY‡≈£î mfi¯¢ y˚fi≤˝≤ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT _.eTTs¡[ kÕ>∑sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.≈£îe÷sY, yê] n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ &ç$»Hé ø√XÊ~Ûø±s¡T\T _.Áoìyêdt,mdt.s¡+J‘Y ≈£îe÷sY, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Jyé¬s&ç¶, u≤ãTsêe⁄, ÇcÕø˘,uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ô|sTT+{Ï+>¥ yÓ˝ÒŒ¤sY j·T+.mdt.Vü≤], eTTs¡[kÕ>∑sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì‘·´edüs¡ <Ûäs¡\ yÓ÷‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ø=+&Óø£ÿ&É+‘√ kÕe÷qT´\T u…+uÒ˝…‘·TÔHêïs¡T. #·ø£ÿs¡, _j·T´+, q÷HÓ, ø£+~|ü|ü, dü>∑TZ_j·T´+, |ü∫ÃX¯q>∑|ü|ü Ç˝≤ @ edüTÔe⁄ ø=Hê\Hêï dü>∑≥T`q s¡÷. 70 qT+∫ s¡÷. 100 es¡≈£î ñHêïsTT. ìqïyÓTTqï{Ï <ëø£ s¡÷. 65 eT<Ûä´˝À ñqï ø£+~ |ü|ü Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷. 80øÏ #˚s¡Te⁄˝À ñ+~. _j·T´+ ≈£L&Ü πøJ s¡÷. 40øÏ #˚s¡T≈£î+≥T`+~. Çø£ øÏ˝À ∫¬øHé s¡÷. 150, eT≥Hé s¡÷. 450 #˚]+~. Á|üdüTÔ‘·+ >±´dt ≈£L&Ü n+~ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. m|ü&√ HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ ãTø˘#˚dæq yê]øÏ ≈£L&Ü >±´dt n+<ä&É+ ˝Ò<äT. kÕº≈£î ˝Ò<äH˚ kÕ≈£î‘√ &û\s¡T¢ >±´dt düs¡|òüsê ì*|æy˚XÊs¡T. ø£˙dü+ ø£f…º\T ø=qT>√\T #˚<ë›eTHêï n$ ≈£L&Ü ø=qT>√\T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. kÕe÷qT´\ qT+∫ dü+|üqTï\ es¡≈£î <Ûäs¡\‘√ <ä&É|ü⁄{Ϻk˛Ô+~. <äTdüTÔ\T, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T, ã+>±s¡+, yÓ+&ç,>±´dt.. @{Ï <Ûäs¡\T #·÷dæHê eT+&çb˛‘·THêïsTT.. BìøÏ ‘√&ÉT Á|üuÛÑT‘·« dü_‡&û‘√ düs¡|òüsê #˚ùd >±´dt ≈£L&Ü <ä÷s¡yÓTÆ+~. nH˚ø£ eT+~ düø±\+˝À ãTø˘#˚dæHê >±´dt n+<äì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. |òü*‘·+>± Ç+{À¢ s√EyêØ uÛÀ»q+ ‘·j·÷Ø ≈£L&Ü ø£wüº+>± e÷s¡T‘·T+<äì kÕe÷qT´\T yêb˛‘·THêïs¡T. ã+>±s¡+, yÓ+&ç ø=Hê\qT≈£îqï ákÕ] <ëì Á|ükÕÔeq ≈£L&Ü rdüT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äT. BìøÏ ø±s¡D+ uÛ≤Ø>± ô|]–q ã+>±s¡+, yÓ+&ç <Ûäs¡˝Ò nì n+≥THêïs¡T. Ç˝≤ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T, >±´dt, ô|Á{À\T, <äTdüTÔ\T, ã+>±s¡+, yÓ+&ç @edüTÔe⁄≈£L&Ü kÕe÷qT´\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

Ä|ü<ä˝À n|üs¡ dü+Jeì Á|ü‹ yêVü≤q+˝À s√p 8 πødüT\T rdüT¬øfi≤¢\qï~ ìã+<Ûäq. n+<äT˝À dü>∑+ ≈£L&Ü rdüT¬øfi¯¢fÒ¢<äT. n+fÒ 50 XÊ‘·+ $ìjÓ÷>∑+ ≈£L&Ü ˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. 300 yêVü≤Hê˝À¢ Ådü÷ÿ|òt Ådüºø£ÃsY ô|&ÉT‘·THêïs¡T. <ë+‘√ ù|ôw+{Ÿ ø£~˝Ò+<äT≈£î M˝Ò¢≈£î+&Ü _–+#˚+<äT≈£î M\e⁄‘·T+~. n˝≤π> eT©º ô|sê$÷≥sY, e÷ì≥sY, &çbòÕãT´˝Ò≥sY ˝≤+{Ï$ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. 108 n+ãT˝…Hé‡\qT ám+ÄsY◊, JMπø ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. >∑‘·+˝À Á|ü‹ yêVü≤HêìøÏ HÓ\≈£î 95 y˚\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·>±.. Ç|ü⁄Œ&É~ \øå± ¬s+&ÉT y˚\ 700 \≈£î #˚]+~. á yÓTT‘êÔìï düsêÿπs uÛÑ]düTÔ+&É>±.. ìs¡«Vü≤D e÷Á‘·y˚T JMπø #·÷k˛Ô+~. nsTTHê.. Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. 220 yêVü≤Hê\T ø=Hêï n$ @e÷Á‘·+ dü]b˛e+≥THêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À 42 mø£sê\ düú\+˝À Áf…’ì+>¥, ø±˝Ÿ ôd+≥sY ñHêïsTT. M{Ï ìs¡«Vü≤D ≈£L&Ü dü]>± ˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\THêïsTT. 108 n+ãT˝…Hé‡˝Ò ø±≈£î+&Ü s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT ùde\+~+#˚+<äT≈£î ôV’≤y˚ ô|Á{À*+>¥ yêVü≤Hê\T, H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ n<∏ë]{° n+ãT˝…Hé‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥THêïsTT. M{ÏøÏ ‘√&ÉT C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T˝À¢ Á|ü‹ 50 øÏ˝À$÷≥s¡¢ø√ ÄdüŒÁ‹ @sêŒ≥T #˚j·T&É+, 24 >∑+≥\T n‘·´edüs¡ ùde\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ ñ+~. ˝Òq≥ºsTT‘˚.. Á|üe÷<ë˝À¢ eTè‘·T\ dü+K´qT ‘·–Z+#·&É+ M\T ø±<äT.

n‘ê´#ês¡+ #˚dæq ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ,qe+ãs¡7(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì ‘ê+&É÷s¡T eT+&É\+ >ö‘·+|üPsY Á>±eT+˝À <ä[‘· yÓTÆqsY u≤*ø£ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚dæq ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ me÷ØŒmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤qT#·+<äsY e÷~>∑ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T eTùV≤wt, qMHé, sêE, Á|üMDY, dü‘·´Hêsêj·TD, eTTs¡∞, düT<Ûëø£sY n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ɶ ì+~‘·T\≈£î u…sTT˝Ÿ Çe«≈£L&É<äì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|ü<äM $s¡eTD #˚dæq ñ<√´>∑T\T bÕHéø±s¡T¶ düeT]Œ+#ê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ,qe+ãs¡7(düTes¡íyês¡Ô): |ü<ä$ $s¡eTD #˚dæq Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, 15y˚\ ô|q¸Hé <ë{Ïqyês¡T yÓ+≥H˚ düuŸÁf…»Ø ø±sê´\j·T+˝À bÕHéø±s¡T¶ õsêø˘‡qT n+<äCÒj·÷\ì @{°z ø±+‘êsêe⁄ ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘êeTT neT\T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

˝…M ùdø£s¡Dô|’ ø=s¡e&çq düŒwüº‘· ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ˝…M ùdø£s¡Dø√dü+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î \øå±´ìï Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äT. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ˝…M ùdø£s¡D≈£î ôdô|º+ãsY Hê{Ïπø ø=‘·Ô $<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+#ê*‡e⁄+≥T+~. ø±>± á kÕ] e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø KØ|òt≈£î dü+ã+~Û+∫ ¬s’‘·T\T \ø£å≈£î ô|’>± øÏ«+{≤fi¯¢ <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î $Áø£sTT+∫ qwüºb˛j·÷s¡T.

eTÚ˝≤©˝À uÛ≤Ø #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): eTÚ˝≤© m+CÒ ø±\˙˝Àì ø£[+>∑ nbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À ìedædüTÔqï mHé. nX¯«+‘Y bòÕ¢{Ÿ˝À #√Ø »]–+~. á HÓ\ Hê\T>√ ‘˚Bq Ms¡T #ÓHÓ’ïøÏ yÓfi≤¢s¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq Ç+{ÏøÏ ‹]– e∫à #·÷düT≈£îH˚dü]øÏ ‘êfi≤\T |ü>∑\>={Ϻ ñHêïsTT. ;s¡Tyê˝À uÛÑÁ<ä|üs¡T#·T≈£îqï ˇø£ øÏ˝À 26 Á>±eTT\ ã+>±s¡T q>∑\T, ˝≤´|t{≤|t, s¡÷.3\ø£å\ q>∑<äT #√Ø »]–+<äì yês¡T >∑T]Ô+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

Áu≤Vü≤àD dü+|òü÷\ <Ûäsêï.. n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûμ dæìe÷˝À nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡ düìïy˚XÊ\qT ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Áu≤Vü≤àD dü+|òü÷\T U…’s¡‘êu≤<é ≈£L&É* e<ä› <Ûäsêï≈£î ~>±sTT. nq+‘·s¡+ sêCŸuÛÑeHé yÓ’|ü⁄ <ä÷düT¬øfi‚¢+<äT≈£î j·T‹ï+∫q M]ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. <˚ì¬ø’Hê ¬s&û <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\qT n¬sdüTº #˚j·÷\+≥÷ H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ñ|ü≈£î\|ü‹ô|’ $<ë´s¡Tú\ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): m˙ºs¡+>± $X¯«$<ë´\j·T+ ñ|ü≈£î\|ü‹ô|’ $<ë´s¡Tú\T ø√&ç>∑T&É¢‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. Ä#ês¡´ m˙® s¡+>± »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq Md”ì $<ë´s¡Tú\T n&ÉT¶ø=ì <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Md”øÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷s¡&É+‘√ b˛©düT\T ˝≤؃#Ûê]® #˚dæ $<ë´s¡Tú\qT #Ó<äs¡>={≤ºs¡T.

\ø°¶ø£|üP˝Ÿ e<ä› ˝≤Ø &Ûûø=ì e´øÏÔ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯óÔqï z e´øÏÔì yÓqø£ qT+∫ ˝≤Ø &Ûûø=+~. á |òüT≥q˝À n‘·qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ n+ãsYù|≥≈£î #Ó+~q >∑T˝≤+ wü;“sY(38) \ø°¶ø£|üP˝Ÿ qT+∫ nôd+;¢ yÓ’|ü⁄q≈£î yÓfi¯óÔqï düeTj·T+˝À yÓqTø£ qT+∫ e∫Ãq ˝≤Ø(m|”`29|” 2772) &Ûûø={Ϻ+~. u…’ø˘ô|’ qT+∫ øÏ+<ä |ü&ɶ n‘·ì MT<äT>± ˝≤Ø yÓfi¯¢&É+‘√ ‘·\≈£î rÁe>±j·÷˝…’ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ˝≤Ø Å&Ó’esY K©˝Ÿ nVü≤à<éqT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

ø£ì|æ+#·ì ø±ø£rj·T ñ‘·‡e dü+<ä&ç kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 7, (düTes¡íyês¡Ô): ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\≈£î >∑&ÉTe⁄ dü$÷|ædüTÔHêï õ˝≤¢˝À m˝≤+{Ï dü+<ä&ç ø£ì|üdæ+#·&É+ ˝Ò<äT.ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ qe+ãsY 24 qT+∫ 30e ‘˚B es¡≈£î ñ‘·‡yê\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+ ∫+~. ø=H˚ïfi¯¢ ‘·sê«‘· ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\≈£î yÓ÷ø£å+ \_Û+∫Hê @ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+ #ê\H˚ n+X¯+ô|’ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ô düe÷#ês¡+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ yê{ÏøÏ >∑&ÉTe⁄ dü$÷|ædüTÔHêï ø£$T{°\ @sêŒ≥T, ñ‘·‡yê\≈£î ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ ≈£L&Ü »s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ $eTs¡Ù\≈£î <ë]rk˛Ô+~.ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D≈£î ì<ÛäT\T πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. M{ÏøÏ Äs¡T qT+∫ mì$T~ ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\qT πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝ÀH˚ sêeT|üŒ 800@fi¯¢ yÓ’uÛÑe ñ‘·‡yê\qT @&Ü~bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ø±˙, Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ñ‘·‡yê\ ôw&É÷´˝Ÿ, @&Ü~bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ $esê\qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ñ‘·‡yê\≈£î <ë<ë|ü⁄>± 20 ø√≥T¢ ÇkÕÔs¡ì |üsê´≥ø£ XÊK uÛ≤$k˛Ô+~. ø±˙, nìï ì<ÛäT\ $&ÉT<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düTeTTK+>± ˝Ò<äì düe÷#ês¡+. πøe\+ s¡÷.6ø√≥¢≈£î |ü]$T‘·+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nedüs¡+ nqT≈£î+fÒ eTs√ $&É‘·˝À ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT $&ÉT<ä\ #˚j·Te#·Ãì düe÷ #ês¡+. sêeT|üŒ≈£î j·TTHÓk˛ÿ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘ÓkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫Hê Ä Á|üj·T‘êï˝ÒM »s¡>∑&É+ ˝Ò<äH˚ Äs√|üD\THêïsTT. ñ‘·‡yê\ y˚&ÉTø£qT y˚~ø£>± eT\T#·T≈£îì õ˝≤¢≈£î Á|ü|ü+#· >∑T]Ô+|ü⁄ rdüT≈£îsêyê\ì Á|ü»\T Äø±+øÏådüTÔHêï, n+<äT≈£î

‘·>∑Z≥T¢>± @sêŒ≥T¢ e÷Á‘·+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê˝À¢ yês¡+ s√E\ bÕ≥T` kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ç+<äT˝À ≈£L∫|üP&ç, ù|]DÏ, kÕúìø£ ø£fi≤XÊ\\ Á|ü<äs¡Ùq\T ÇkÕÔs¡T. kÂ+&é n+&é ˝…’{Ÿ c˛, Á|üeTTK ø£fi≤ø±s¡T\ ø£#˚Ø\T ñ+{≤sTT. ñ‘·‡yê\ nq+‘·s¡+ @&Ü~bÕ≥T` ìs¡«Væ≤+#˚ sêeT |üŒ 800@fi¯¢ yÓ’uÛÑe+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ HÓ˝≤ kÕ+düÿè‹ø√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+, |üsê´≥ø£ XÊK uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚ HÓ\˝À mìï s√E\T á ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\H˚~ Ç+ø± ìs¡íj·÷ìøÏ sê˝Ò<äT. Ç~˝≤ ñ+fÒ á ñ‘·‡yê\qT y˚~ø£>± #˚düT≈£îì ø±ø£rj·T yês¡dü‘·« dü+|ü<ä≈£î Á|ü|ü+#·kÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ q≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢˝Àì #·]Á‘·ø±s¡T\T, πøj·T÷ n<Ûë´|ü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° ø£$T{°\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+#·˝Ò<äT. ñ‘·‡yê\ H√&É˝Ÿ Ä|ò”düsY, |üsê´≥ø£XÊK e÷J &Ó’¬sø£ºsY øÏwüHésêe⁄ õ˝≤¢qT Ç{°e\ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±ø£rj·T ôV≤] Á≥dtº, |üsê´≥ø£ XÊU≤~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ‘·‡yê\qT sêeT|üŒ, y˚sTTdüÔ+uÛ≤\ Ä\j·T+, ø√≥˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY sêVüQ˝Ÿu§C≤®‘√ »]–q #·s¡Ã˝À ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. nsTT‘˚ ñ‘·‡yê\ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·THêï ø£$T{°\qT ìj·T$T+ #·˝Ò<äT. >∑‘·+˝À ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nqT≈£îqï|ü&ÉT ôw&É÷´˝Ÿ sêø£eTT+<˚ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñ‘·‡e ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫ <ë <ë|ü⁄ Hê\T>∑T HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï ø£$T{°\T @sêŒ≥T #˚j·T˝Òø£b˛e&É+ô|’ dü+<˚Vü‰\T @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT.


>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãs¡T 8, 2012

ªnÁø£eT+>± y˚dæq _\T¢*ï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê*μ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY 131e &ç$»Hé˝Àì ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Ä<ä«s¡´+˝À »\eT+&É* yês¡T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± nÁø£eT+>± s¡÷eTT s¡÷eTT≈£î y˚dæq _\T¢*ï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì 36 eT+~ ø±s=Œπs≥s¡T¢ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ »]–q á <Ûäsêï˝À ô|<ä› m‘·TÔq JôV≤#Ym+d” bò˛¢sY ©&ÉsY, Áo dæ+–¬s&ç¶ Áoìyêdt¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À 36 eT+~ ø±s=Œπs≥s¡T¢ <Ûäsêï #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áoìyêdt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á s√E nÁø£eT+>± y˚düTÔqï, ø=‘·Ô>± neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq _\T¢\≈£î $s¡T<ä›+>± #ê˝≤ eT+~ Á|ü»\T _\T¢ sêø£ n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ø=‘·Ô>± e∫Ãq ˙{Ï _\T¢\ $yê<ëìï ‘·|ü⁄Œ |ü{≤ºs¡T. 230 s¡÷bÕj·T\T ñqï _\T¢qT, ˇø£ Ç+{Ï˝Àì j·T»e÷ìøÏ, n+<äT˝À ∫qï ∫qï >∑<äT\˝À n<Ó› e⁄+≥Tqï yê]ô|’ á _\T¢qT y˚dæ y˚fi¯˝À¢ _\T¢\T |ü+|ædüTÔHêïs¡ì, yê]øÏ yê≥sY ø£HÓø£åHé ≈£L&Ü ø£{Ÿ #˚kÕs¡ì yê]øÏ ˙fi¯ó¢ sêø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. 24 >∑+≥\T yê≥sY {≤´+ø£sY kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì, n˝≤π> n~Ûø£ _\T¢\T ‘·–Z+#ê\ì nHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT edüTÔqï yê≥sY ≈£L&Ü 1/2 á+#Y ø£HÓø£åHé <ë«sê 3, 4 s√E\≈£î ˇø£kÕ] yê≥sY sêe&É+‘√ Á|ü»\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡ì ˇø£ÿkÕ]>± 36 eT+~

ø±s=Œπs≥s¡T¢ ø£*dæ »\eT+&É* m+.&ç.XÊ´yéTsêe⁄≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q XÊ´yéTsêe⁄ n<Ó› Çfi¯¢≈£î y˚düTÔqï _\T¢\qT ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥s¡T¢, dæ+–¬s&ç¶ Áoìyêdü¬s&ç¶, ø=‘·Ôsêe÷sêe⁄, düTeT\‘·, ÁøÏcÕí>ö&é, $»j·TX‚KsY, &ç.düTu≤“sêe⁄, øÏwüHésêe⁄, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, Áoìyêdt, qπswt, nXÀø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\≈£î $<ä´, yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ düuÛÑT´\T eTT+<äTHêïs¡ì ôdø£+&é yÓ’dt &çÁdæºø˘ >∑es¡ïsY ˝…’Hé ¬ø.düTì‘ê Äq+<é nHêïs¡T. \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À #·+<ëq>∑sY˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+˝À ø£+{Ï, |ü+{Ï, kÕ<Ûës¡D Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’q \j·÷Hé düTì‘ê Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤rj·T n+‘·sê®rj·T+>± ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\≈£î ñ‘·ÔeT ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î \j·THé‡ ø£¢uŸ düuÛÑT´\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À ≈£L&Ü nH˚ø£ ø£¢uŸ\T $düè‘·+>± ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T. \j·THé‡ ø£¢uŸ ùde\qT eT]+‘· $düÔ]+|üCÒùd+<äT≈£î ‘êeT+<äs¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. \j·THé‡ bÕdtº eT*º|ü⁄˝Ÿ #Ó’sY |üs¡‡Hé õ.u≤ãTsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<äyê]øÏ

ùde\T #˚j·T&É+˝ÀH˚ ì»yÓTÆq dü+‘·è|æÔ ñ+<äì nHêïs¡T. ù|<äyê]øÏ $<ä´, yÓ’<ä´ s¡+>±\˝À ùde\T n+~dü÷Ô n+<äT˝À ‘êeTT dü+‘·è|æÔ bı+<äT‘·THêï eTì nHêïs¡T. \j·THé‡ ø£¢uŸ˝À \ø£å˝≤~ eT+~ <Ûäì≈£î\T Ä]úø£+>± #˚j·T÷ ‘·qT n+~+#·&É+‘√ bÕ≥T kÕe÷qT´\T ≈£L&Ü düeTj·T+ πø{≤sTT+∫ düØ«dt #˚düTÔHêïs¡ì, ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. \j·THé‡ ø£¢uŸ˝À dü«#·Ã+<ä+>± ùde\+ ~düTÔqï nH˚ø£ eT+~øÏ <˚X¯ $<˚XÊ\˝À ñ‘·ÔeTyÓTÆq |ü⁄s¡kÕÿsê\T \_Û+#ê j·Tì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üeTTK yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY CÒ.|æ.sêe⁄, &Üø£ºsY sêE, &Üø£ºsY Á|üuÛ≤s¡‹ Ms¡+<ä s¡T H˚Á‘·, <ä+‘·, kÕ<Ûës¡D Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ n‘·´edüs¡yÓTÆq yê]øÏ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø £eT+˝À kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY nXÀø˘>ö&é \j·THé‡ ø£¢uŸ ]õq˝Ÿ #Ó’sY |üs¡‡Hé mmdtz düTu≤“sêe⁄, CÀq˝Ÿ #Ó’sY |üs¡‡Hé s¡$≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ç$»Hé n_Ûeè~ΔøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ#˚kÕÔ: ø±s=Œπs≥sY u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤ düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ïì |üØwüÿ]kÕÔqì bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY, õôV≤#Y m+dæ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ &ç$»Hé |üs¡~˝À ì ù|òs√CŸ>∑T&É yês¡T¶ ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ düMT ø± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À kÕΔìø£ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï |ü\T düeTdü´\qT ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. n+<äT˝À Á|ü<Ûëq+>± Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J ,πswüHé ø±s¡T¶\ düeT dü´, eè<ë´|ü´ |æ+∫qT¢, M~Û BbÕ\T, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT ‘Ó*j·TCÒj·T>± yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T‘√ e÷{≤¢&ç M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À düeTdü´\ìï s¡÷|ü⁄e÷bÕ\ì n<Û˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY eTT<ä›+ q]‡+Vü‰ j·÷<äyé MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |üs¡~˝Àì Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\TdüTø=ì, yê{Ïì |üØwüÿ]+∫ Á|ü»\≈£î düeTdü´\T ˝Òì Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq &ç$»Hé>± n_Ûeè~Δ |üs¡TkÕÔqì nHêïs¡T.Á|ü»\T ≈£L&Ü ‘·eT düeTdü´\qT H˚s¡T>± ‘·q e<ä›≈£î ‘˚>∑\s¡ì, yÓ+≥H˚ yê{Ï |üØcÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø £eT+˝À yê≥sY es¡ÿ‡ mÇ n|üŒ\ Hêj·TT&ÉT, Ç+»˙]+>¥ mÇ Áoìyêdt,

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ HêD´‘·‘√ ≈£L&çq |üqT\T #˚j·÷*: ø±s=Œπs≥sY

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 129 &ç$»Hé düTsês¡+ ø±\˙ |ü]~Û˝Àì kÕsTTu≤u≤q>∑sY Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ XÊ+ø£åHé #˚dæq≥Te+{Ï 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ¬s+&ÉT s¡÷eTT\ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. nø£ÿ&çøÏ yÓ’mkÕ‡sY d”|” j·T÷‘Y ø£˙«qsY s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ @á $H√<é j·÷<äyé, &ûá sêE‘√ ø£*dæ »s¡T>∑T‘·Tqï |üìì |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |æ\¢\≈£î #·~y˚+<äT≈£î ñqï düú\eTT dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ |æ\¢\T Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #·~y˚+<äT≈£î ø=‘·Ô s¡÷eTT\qT ì]à+#ês¡ì nHêïs¡T. ìsêàD |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ HêD´‘·‘√ ≈£L&çq |üqT\T #˚j·÷\ì, m≥Te+{Ï ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @á $H√<é, &ûá.sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü|üÔ|ü<ä Áã¨à‘·‡yê\T #·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): #·+<ëq>∑sY Áo yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À dü|üÔ<äX¯ Áã¨à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ\eTj·÷´sTT. Äs¡T s√E\bÕ≥T »s¡T>∑qTqï á Áã¨à‘·‡yê\≈£î $XÊK Áo XÊs¡<ä |”sƒê~|ü‘·T\T ÁoÁoÁo dü«s¡÷bÕq+<˚+Á<ä düs¡dü«‹ kÕ«$T e÷s¡Z<äs¡Ùq+ #˚j·TqTHêïs¡T. ñ<äj·T+ $X‚«X¯«s¡ |üP»‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á㨑·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± |ü⁄D´Vü≤e#·q+, Bø£å <ës¡D, nø£\àX¯ ¨eT+ |ü⁄≥º ã+>±s¡+ ‘Ó#·TÃ≥, n+≈£îsês¡ŒD, n–ïeT<Ûäq+, n–ï Á|ü‹cÕº|üq, <ä«»s√Vü≤q, X‚wü yêVü≤q ùde ‘·~‘·s¡ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ>±sTT. yÓTT<ä{Ï s√E »>∑<äTZs¡T ÁM XÊs¡<ä |”sƒê~|ü‘·T\T Áo dü«s¡÷bÕq+<˚+Á<ä düs¡dü«‹ kÕ«$T Áã¨à‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T, y˚<ä |ü+&ç‘·T\T Áã¨à‘·‡yê\˝À ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#ês¡T.

<äsêZ yê]¸ø√‘·‡yê˝À¢ e÷J m+|”|”

XÊì≥Ø dü÷|üsY yÓ’»sY düTB|t dæ+|òtT, es¡ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY XÊyéT, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£î&ÉT j·T+&ç.yÓ÷Væ≤CŸ, e÷J øöì‡\sY Hêπ>X¯«sY sêe⁄,Áπ>≥sY ôV’≤<ësêu≤<é ø±+Á¬>dt ø£$T{° mdtdæ ôd˝Ÿ yÓ’dt #Ó’sêàHé mHé.|æ.\ø£åàDYsêe⁄, yês¡T¶ düuÛÑT´&ÉT sêõ¬s&ç¶,ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·÷<äyé, mHé.\#êÃ>ö&é, sê» eT\¢qï, øÏc˛sY ≈£îe÷sY, sêCŸ ≈£îe÷sY,]w” j·÷<äyé, Áoø±+‘Y j·÷<äyé,s¡yéTyÓ÷Vü≤Hé, kÕΔì≈£î\T dü÷], m&É¢ sêE, Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T>∑ kÕΔìø£ eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤»s¡‘Y õ+<˚cÕe÷ <ësY <äsêZ jÓTTø£ÿ 5e yê]¸ø√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì <äsêZ ø£$T{° yês¡T ìs¡«Væ≤+ ∫q >∑+<Ûä+ ePπs–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e÷J m+|”|” |”d”d” ôdÁø£≥Ø ø=\qT Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§ZHêïs¡T. >±+BÛq>∑sY qT+∫ ôV≤#Ym+{°˝À >∑\ <äsêZ es¡≈£î >∑+<Ûä+ }πs–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø=\qT Á|üdü+–dü÷Ô m+‘√ |ü$Á‘·yÓTÆq >∑+<Ûä+ }πs–+|ü⁄˝À bÕ˝§Zq&É+ Hê n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔ Hêïqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY $»jYT X‚KsY>ö&é, kÕõ<é U≤Hé, <äsêZ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT m+&û.s¡w”<é, U≤~sY, u≤ãT$Tj·÷, ]j·÷CŸ, dü‹Ô¬s&ç¶, õ˝≤˙ bÕcÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 126e &ç$»Hé˝À 64.5\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ #˚|ü{Ϻq d”d” s√&ÉT¢, j·T÷J&û |üqT\≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ÁoXË’\+ >ö&é X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± yÓTÆdüeTàq>∑sY˝À d”d”s√&É¢ ø√dü+ 7.65 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, •eq>∑sY˝À d”d” s√&É¢ ø√dü+ 8.7 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, ≈£Lq eTVü‰\ø°Î q>∑sY˝À j·T÷J&û ø√dü+ 9 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ e÷sYZ˝À d”d” s√&É¢ ø√dü+ 22.55 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, ]+>¥ãd”Ô˝À j·T÷J&û eT]j·TT d”d” s√&É¢ ø√dü+ 16.15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTTkÕÔeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ\≈£î, ≈£î˝≤\≈£î, ÁbÕ+‘ê\ø£r‘·+>± n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. $T–*q |üqT\T <äX¯\ yê]>± |üP]Ô #˚kÕÔe÷qïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé, yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, >±* ø£èwüíeT÷]Ô, bÕ|æ¬s&ç¶, Vü≤qà+‘Y, nXÀø˘#ê], Áoìyêdt¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒwt, sêeTT\T>ö&é, n+õ¬s&ç¶, m‘·Ô] e÷s¡j·T´, ‹s¡T|ü‘·j·T´, dæ<뛬s&ç¶, ns¡TD≤¬s&ç¶, uÛ≤>∑´\ø°Î, Vü≤qTeTj·T´, eT˝Ò¢wt, s¡‘˚ïX¯«sY, mÁs¡\ø£åj·T´, <äTs¡Zj·T´, X‚KsYj·÷<äyé, sêCÒwt>ö&é, dü+‘√wt, ns¡TDY≈£îe÷sY, uÛÑ÷\ø°Î, düTwüàkÕ>∑sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü]º|òæ¬ø≥T¢ b˛sTTq$ Hê ù|s¡T ø£+ã+ nøÏå‘Y ≈£îe÷sY(20), ‘·+Á&ç ø£+ã+ |ü<ëàsêe⁄. H˚qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì dü÷s¡´q>∑sY ø±\˙˝À Ç.HÓ+.3-24/7˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïqT. >∑‘· HÓ\ 22e ‘˚Bq ùdºwüqØ ø=qT>√\T≈£î ~«#·Áø£ yêVü≤q+ (HÓ+ãs¡T @|” 28 ;m˝Ÿ 136)ô|’ y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î yÓfi≤¢qT. nø£ÿ&É Hê u…’≈£î˝À ñqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ˇ]õq˝Ÿ e÷s¡Tÿ\ C≤_‘ê‘√ bÕ≥T ø=ìï eTTK´yÓTÆq |üÁ‘ê\T b˛sTTq$. ø±e⁄q <=]øÏq yês¡T <äj·T#˚dæ á ∫s¡THêe÷≈£î b˛düTº<ë«sê ø±ì, H˚s¡T>± ø±ì n+~+#·>∑\s¡ì eTq$ #˚düTÔHêïqT. ∫s¡THêe÷: Ç.HÓ+. 3-24/7, dü÷s¡´q>∑sY ø±\˙, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢. ôd˝Ÿ HÓ+ãsY: 8897912047


4

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ qe+ãs¡T 8, 2012

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› >∑TVü≤

|ü⁄s¡Twüß\ø£Hêï eTVæ≤fi¯\ô|’ n+<ä+ nH˚ n+X¯+ $|üØ‘·yÓTÆq Á|üuÛ≤yêìï#·÷|ü⁄‘√+<äì á eT<Ûä´ |ü]XÀ<Ûäq\T #Ó|ü⁄ÔHêïj·T.#ê˝≤eT+~ ne÷àsTT\T yÓTs¡T|ü⁄ r>∑˝≤>± ñ+&Ü\ì ÄVü‰s¡+ dü]>± rdüTø√≈£î+&Ü ñ+&É&É+, n‹>± yê´j·÷e÷\T #˚j·T&É+ #˚düTÔHêïs¡T.n+‘˚ø±ø£ eT]ø=+‘·eT+~ õVü≤« #ê\|ü˝≤´ìï nDT#·Tø√˝Òø£ yê]øÏwüºyÓTÆq yê{Ïì ˝…ø£ÿ˝Ò≈£î+&Ü ‹H˚dæ r]>±Z yê+‘·T\T #˚düTø√e&É+, $πs#·Hê\≈£î eT+<äT\T y˚düTø√e&É+, Ç˝≤+{Ï$ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.ø±ì Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ düqï>± ø£qã&É≥+ @yÓ÷>±ì »ãT“ |ü&É≥+ e÷Á‘·+ ì»+ n+≥THêïs¡T yÓ’<äT´\T Bì e\¢ yê] u≤Vü≤´kÂ+<äs¡´+ ø£Hêï n+‘·s¡Z‘· nej·Tyê\ô|’Hê m≈£îÿe Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘√+~. yê] myÓTø£\T ô|fi¯ódüT>± e÷s¡&É+, Js¡í ÁøÏj·T düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛e&É+, yÓ+Á≥Tø£\T ∫≥¢&É+, >√fi¯ófl $s¡>∑&É+ ˝≤+{Ï $$<Ûä dü e Tdü ´ \T

‘·˝…‘·TÔ‘êsTT. n+<äTπø düqïã&É≥+ e÷Á‘·y˚T ø±ø£ Äs√>∑´+>± ñHêïe÷? nì yÓTT<ä≥ #·÷düTø√yê*. Ä ‘·sê«‘· yê] X¯Øs¡ ìsêàD≤ìï ≈£L&Ü <äèwæº˝À ñ+#·Tø√yê*. Ä ‘·sê«‘· yÓ’<äT´\ dü\Vü‰y˚Tø£s¡T düqï>± sêe&ÜìøÏ ø£èdæ #˚j·÷*.

ü|ü+#·+˝À mH√ï $+‘·\÷ $X‚cÕ\T ñ+{≤sTT. Ç$ n&Ée⁄\T, uÛÑ÷, düeTTÁ<ä Á|ü uÛÑ÷>∑sꓤ˝À¢q÷ ñ+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï $+‘·˝À¢ $j·T‘êï+ n&Ée⁄˝À¢ ñqï n‹ô|<ä› >∑TVü≤ ˇø£{Ï. Bì ù|s¡T ªªdüHé &É÷+>¥ πøyéμμ nì |æ\TkÕÔs¡T. Bì bı&Ée⁄ 262, m‘·TÔ ≈£L&Ü 262 n&ÉT>∑T\T. 4,5 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ˝À‘·T˝À ñ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ãj·T≥|ü&çq >∑TVü≤˝À¢ Ç<˚ n‹ô|<ä›<äì uÛÑ÷>∑s¡“¤ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ìsêΔ]+#ês¡T. H˚wüq˝Ÿ Á>±|òæø˘ q÷´dt dü+düú á n‹ô|<ä› >∑TVü≤qT ø£ìô|{Ϻ+~. B+‘√ n+‘·≈£îeTT+<äT Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› >∑TVü≤>± ]ø±s¡T¶ düèwüº+∫q eT˝Òwæj·÷˝Àì &ûsY πøyé ]ø±s¡T¶ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îì b˛sTT+~. Ç~ $j·T‘êï+˝Àì uÀÁ{≤ø˘ õ˝≤¢˝À

ñqï bòı+>¥ Hê ¬ø u≤+>¥ H˚wüq˝Ÿ bÕsYÿ˝À ñ+~. á >∑TVü≤qT kÕúì≈£î&Ó’q VüA ø±Hé nH˚ e´øÏÔ ‘=*kÕ]>± 1991 ˝À yês¡Ô˝À¢øÏ e∫Ãq|üŒ{Ïø°.. 2009 es¡≈£î Bìì n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. 2009˝À @Á|æ˝Ÿ 10`14 ‘˚B\ eT<Ûä´ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T VüAyêsY¶, &ÓuŸ *+ãsYº kÕs¡<∏ä´+˝Àì ªª_Á{°wt πøyé ]ôdsYà nk˛dæj˚TwüHéμμ, bòı+>¥Hê ` ¬ø u≤+>¥ H˚wüq˝Ÿ bÕsYÿ˝À #˚|ü{Ϻq düπs«˝À á>∑TVü≤ |üP]Ô dü«s¡÷|ü+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. n|üŒ{Ï qT+∫ á >∑TVü≤ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› >∑TVü≤>± ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~.

Ws¡+>±u≤<é≈£î 107 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À n»+‘ê >∑TVü≤\T ñHêïsTT. 56 MT≥s¡¢ m‘·TÔ˝Àì |üs¡«‘ê\ MT<ä á >∑TVü≤\T |ü&ÉeTs¡ qT+∫ ‘·÷s¡TŒq≈£î yê´|æ+∫ ñ+{≤sTT. 1819˝À C≤Hédæà‘Y nH˚ Á_{°wüß n~Ûø±] M{Ïì >∑T]Ô+#ê&ÉT. Çø£ÿ&É yÓTT‘·Ô+ 29 >∑TVü≤\T+{≤sTT. Äj·Tq á >∑TVü≤\qT mø£ÿ&ç qT+#Ó’‘˚ #·÷XÊ&√ Ä Á|ü<˚XÊìï eP´ bÕsTT+≥T>± #ÓbÕŒs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ á >∑TVü≤\≈£î >∑\ <ë] >∑TÁs¡|ü⁄ Hê&Ü˝≤ düqï>± ø£ì|ædüTÔ+~. #·T≥Tº|üø£ÿ\ |ü]düsê\T, nø£ÿ&ç »\bÕ‘ê\T m+‘√ n+<ä+>± ñ+{≤sTT. ô|sTT+{Ï+>∑T\‘√ ì+&ç ñ+&˚ >∑TVü≤\T dü+<äs¡Ù≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£]¸kÕÔsTT. >∑TVü≤\ ô|’ø£|ü⁄Œ, |üø£ÿuÛ≤>±\˝À ãT<äTΔì J$‘· $wüj·÷\qT ∫Á‹ø£]+#ês¡T. >√&É\ô|’ ãT<äTΔì J$‘· $wüj·÷\qT e]í+#˚ ∫Á‘ê\T ñ+{≤sTT. á #êe&çøÏ m&ÉeTyÓ’|ü⁄q ñqï Vü‰\T˝À y˚≥>±&ÉT |üìïq e\qT+∫ bÕe⁄sêìï s¡øÏådüTÔqï •_#·Áø£e]Ô ∫Á‘·+, C≤‘·ø£ ø£<∏ä\T ñHêïsTT. ¬s+&√ >∑TVü≤˝À ãT<äTΔì |ü⁄≥Tºø£qT ∫Á‹+#ês¡T. <ëì ô|’ø£|ü MT<ä Vü≤+dü\T u≤s¡T\T r]q <äèX¯´+ m+‘√ u≤>∑T+≥T+~. Ç+ø± n|üŒ{À¢ yês¡T yê&çq eT|ü¢s¡T¢, |üs¡T‡\T, #Ó|ü\T e+{Ï yê{Ïì ≈£L&Ü ∫Á‹+#ês¡T. 16e HÓ+ãs¡T >∑TVü≤˝À ãT<äTΔì J$‘·+˝À m<äT¬s’q nH˚ø£ dü+|òüT≥q\qT eTq+ #·÷&=#·TÃ. Áø°düTÔ |üPs¡«+ 2`7 X¯‘êu≤›\ eT<Ûä´ ø±\+˝À M{Ïì ∫Á‹ø£]+∫q≥T¢ #ê]Á‘·≈£ Ä<Ûësê\T #Ó|ü⁄‘·THêïsTT. n|ü&ÉT y˚dæq ∫Á‘ê\≈£î >∑\ s¡+>∑T\T Ç|üŒ{ÏøÏ ñ+&É&É+ ∫Á‘·+>±H˚ ñ+≥T+~.

Áf…&é$T˝Ÿ ø£+fÒ bÕs¡Tÿ˝À¢ q&Éø£ eT+∫~?

q&Éø£ Äs√>∑´+>±ìøÏ #ê˝≤ eT+∫<äH˚ yÓ’<äT´\T #Ó|ü⁄‘·T+{≤s¡T. nsTT‘˚ yêøÏ+>¥≈£î yÓfi≤fl\+fÒ e÷Á‘·+ ã<ä›ø£+. eTTK´+>± Ç+{Ï >∑|ü<ë{Ï yêøÏ+>¥

#˚j·÷\+fÒ eTVü‰ ø£wüº+. n+<äTπø y˚\≈£î y˚\T b˛dæ Áf…&é $T˝Ÿ(yêøÏ+>¥ $TwüHé)qT ø=qT>√\T #˚kÕÔ+. Bìï ø=qT>√\T #˚ùdÔ eTq≈£î nqTyÓ’q düeTj·T+˝À yêøÏ+>¥ #˚düTø√e#·Ãì uÛ≤$ düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ , yêøÏ+>¥ mø£ÿ&É #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. Áf…&é$T˝Ÿ u… ≥ sê?ne⁄≥¶ z sY ˝ À yêøÏ+>¥ #˚j·T&É+ u…≥sê?nH˚ dü+<˚Vü≤+ edüTÔ+~. á dü+<˚Vü≤+ô|’ yê´j·÷eT ì|ü⁄DT\ e<ä› Á|ükÕÔ$ùdÔ.. Áf…&é$T\ ø£+fÒ bÕs¡Tÿ˝À¢ yêøÏ+>¥ #˚j·T&É+ e\¢H˚ eT+∫ |òü*‘ê\T+{≤j·Tì yê´j·÷eT ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T.yêøÏ+>¥ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT

#˚‘·T\T Á|ò”>± ø£<ä˝≤*.Áf…&é$T\Ôz b˛*Ñ˚ s√&ÉT¶ô|’Hê yêøÏ+>¥ #˚ùd≥|ü⁄Œ&˚ ô|<ä›>± Áô|wüsY ô|≥º≈£î+&ÜH˚ MTs¡T ø£<äT\T‘·T+{≤s¡ì Ç˝≤+{Ï q&Éø£ e\¢ m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<ä+≥THêïs¡T.Áf…&é$T˝Ÿ ô|’ yêøÏ+>¥ #˚ùdÔ ‘·≈£îÿe ø±´\Ø\ X¯øÏÔ Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n<˚ s√&ÉT¶ô|’ yêøÏ+>¥ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT eT÷yéyÓT+≥ ø√dü+ ø£+&Ésê\qT m≈£îÿe>± ø£<äbÕ*‡ ñ+≥T+~. ø±´\Ø\T m≈£îÿe Ks¡Ãe⁄‘êsTT. n+<äTπø yê´j·÷eT ì|ü⁄DT\T s√&É¢ô|’ yêøÏ+>¥ #˚j·÷\ì dü÷#·q #˚düTÔHêïs¡T.eTTK´+>± õyéT\T, ne⁄≥¶zsY j·T÷ì≥T¢, >∑èVü≤˝À¢ @d” ñ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï #·\¢ì yê‘êes¡D+˝À Áf…&é$T\Œ◊ yêøÏ+>¥ #˚ùdÔ ‘·≈£îÿe ø±´\Ø\T X¯øÏÔ Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì, eTTK´+>± X¯Øs¡+ qT+∫ #·eT≥ Á>∑+<∏äT\T $&ÉT<ä\ ø±eì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<äTπø Áf…&é$T\  ø£+fÒ bÕs¡Tÿ˝À¢ yêøÏ+>¥ #˚j·÷\ì yês¡T dü÷#·q #˚düTÔHêïs¡T.

m˝À¢sê >∑TVü≤\T

s√»+‘ê ≈£Ls¡TÃH˚ ñ+fÒ ø±´q‡πs? {°$\ eTT+<äT.. Ä|ò”düT˝À¢ s√»+‘ê ≈£Ls¡TÃì ñ+fÒ yê]øÏ ø±´q‡sY e#˚à Á|üe÷<äeTT+<äì ¬øHê&Ü≈£î #Ó+~q |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. m˝≤+{Ï XÊØs¡ø£ ÁX¯eT ˝Ò≈£î+&Ü ≈£Ls¡TÃì ñ+&É≥+ e\¢ X¯Øs¡+˝À ø£D≤\ eè~Δ ìj·T+Á‘·D ˝Ò≈£î+&Ü »s¡T>∑T‘·T+<ä≥. Ç~ Áø£eT Áø£eT+>±

πøq‡sY≈£î <ë] rdüTÔ+<äì ªn˝…“sê® ôV≤˝ŸÔ düØ«ôddt πøq‡sY πøsYμ dü+düú ‘·q ‘êC≤ n<Ûä´j·Tq+˝À ì>∑TZ‘˚*Ã+~. dü¬s’q XÊØs¡ø£ ÁX¯eT ˝Ò≈£îb˛e&É+‘√ @{≤ 92 y˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\T s=eTTà, ô|<ä›ù|>∑T πøqïs¡¢ u≤s¡q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì n<Ûä´j·Tqø£s¡Ô\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. s√E ø=~› ùd|ü⁄ q&Éø£ e+{Ï

ø£qT\T ‹|üŒø√˙j·Tì n+<ë\T n»+‘ê kı+‘·+. n»+‘ê, m˝À¢sê >∑TVü≤\T uÛ≤s¡rj·T •\Œø£fi¯\≈£î ‘êsêÿD+, Væ≤+<ä÷, uÖ<äΔ, C…’q eT‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q •\Œø£fi≤Ø‘·T\T ˇπø #√≥ ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT. <ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>±˝À¢ ˇø£f…Æqq |òüTèùwíX¯«s¡T&ÉT Çø£ÿ&É ø=\Te⁄r] ñHêï&ÉT. n»+‘ê m˝À¢sê >∑TVü≤\ n+<ë\qT, nø£ÿ&ç •\ŒkÂ+<äsê´ìï zkÕ] |ü]øÏ<ë›+.

yê´j·Tj·T+ #˚j·T≥+ e\¢ ø±´q‡sY e#˚à eTT|ü 30 XÊ‘·+ es¡≈£î ‘·≈£îÿe⁄>± ñ+≥T+<äì Ms¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ≈£Ls¡TÃì |üì#˚ùd yês¡T Á|ü‹ >∑+≥≈£î ø£˙dü+ ¬s+&ÉT ì$TcÕ˝…’Hê $sêeT+ rdüTø√yê˝≥.

m˝À¢sê >∑TVü≤\qT sêÁwüº≈£L≥T\T, #êfi¯ó≈£î´\ ø±\+˝À #Óø±ÿs¡≥. Ws¡+>±u≤<é≈£î yêj·Te´+>± 61 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñHêïsTT. ø=+&É\qT ‘=*∫ Ç+‘· #·ø£ÿ{Ï n+<ë\qT eTq ø√düy˚T r]Ã~<ë›sê nì nì|ækÕÔsTT. M{Ï ìsêàD+˝À ˇø£ $•wüº‘· ñ+~. yÓTT<ä≥ ô|’ n+‘·düTÔ, n+<äT˝Àì •˝≤Œ\qT #ÓøÏÿ Ä ‘·s¡Tyê‘· øÏ+<ä n+‘·düTÔ, nø£ÿ&ç •˝≤Œ\T #Óø±ÿs¡≥. Çø£ÿ&É yÓTT‘·Ô+ 34 >∑TVü≤\T+{≤sTT. dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãsê´\≈£î >∑T]#˚ùd á >∑TVü≤\T n+<ë\T <äèwæºì eTs¡\Ã˙j·Te⁄. yÓTT<ä≥ uÖ<äTΔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q 12 >∑TVü≤\T ñ+{≤sTT. M{Ïì 5`8 X¯‘êu≤›\ eT<Ûä´ ø±\+˝À #Óø±ÿs¡T. 6`9 X¯‘êã› ø±\+˝À #ÓøÏÿq$ Væ≤+<äTe⁄\ >∑TVü≤\T. n$ yÓTT‘·Ô+ 17 >∑TVü≤\T. ∫es√¢ C…’qT\ >∑TVü≤\T+{≤sTT. Ç$ 8`10 X¯‘êu≤›\ eT<Ûä´ ø±\+˝À #ÓøÏÿq$. M{Ïì ôV≤]fÒCŸ ôd’≥T¢>± ≈£L&Ü >∑T]Ô+∫+~. nsTT‘˚ M{Ï˝À ø=ìï •~∏˝≤edüú˝À ñHêïsTT.

5


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À ¬s’˝Ò« n_Ûeè~Δ›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔ bÕغì qeTTà≈£îqïyê]øÏ |ü<äe⁄\T <ä≈£îÿ‘êsTT: ¬s’˝Ò«eT+Á‹ ø√≥¢

ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ¬s’˝Ò«\ n_Ûeè~›øÏ X¯øÏÔ e+#·q ˝Ò≈£î+&É ø£èwæ#˚kÕÔqì πø+Á<ä ¬s’˝Ò« düVü‰j·T eT+Á‹ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ nHêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‹>± |ü<ä$u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq+‘·s¡+ ‘=*kÕ]>± kı+‘· >∑&ɶ≈£î e∫Ãq Äj·Tq≈£î n|üPs¡«|òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T#˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq eT{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+>± sêh+˝À ¬s’˝Ò«\ ÁbÕC…≈£îº\ |üqT\qT |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ ÁX¯$TkÕÔqHêïs¡T. ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô#˚j·T&ÜìøÏ düTe÷s¡T s¡÷. 25 y˚\ ø√≥¢ ì<ÛäT\T ø±yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. <äX¯\yê]>± ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚sTT+#·&ÜìøÏ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚sTTkÕÔqHêïs¡T.ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì πs˝Ò«ùdºwüHén _Ûeè~›øÏ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T˝≈£î

n<˚XÊ\qT C≤Ø #˚kÕÔqHêïs¡T. ùdºwüHé˝À *|òtº\ @sêŒ≥≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. bÕغì qeTTà≈£îqïyê]øÏ @Hê&ÉT nHê´j·T+ »s¡>∑<äì, |ü<äe⁄\T e]kÕÔj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ e\¢H˚ n_Ûeè~› kÕ<ä´eTHêïs¡T. bÕغì @ˇø£ÿs¡T M&çb˛e<ä›ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, sê»´düuÛÑdüuÛÑT´\T $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTTsê+¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T, >∑+>∑T\Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, \‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì M<äT\ìï ø√≥¢sêø£‘√ |ü+&É>∑ yê‘êes¡D≤ìï dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT.

õ˝≤¢ #Íø˘u≤˝Ÿ u≤\Ts¡T, u≤*ø£\ »≥¢ m+|æø£ ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 9, 10 ‘˚B\˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É\+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± »]>∑uÀj˚T sêh kÕúsTT pìj·TsY‡ ˝…yÓ˝Ÿ #Íø˘ u≤˝Ÿ b˛{°\≈£î ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ nk˛wæj˚TwüHé yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤\Ts¡, u≤*ø£\ »≥¢qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ W{Ÿ ùdº&çj·T+˝À »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± &ç.mdt &çz. $. Hê>∑sêE bÕ˝§Zì á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ #Íø˘ u≤˝Ÿ Áø°&Ü ø±s¡T\T sêh kÕúsTT˝À eT+∫ Á|ü‹uÛÑqT sêDÏ+#·&É+ m+‘√ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. õ˝≤¢ #Íø˘ u≤˝Ÿ nk˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·T+‹yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh kÕúsTT˝À »]π> #Íø˘u≤˝Ÿ b˛{°\˝À Á|ü‹ kÕ] ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+<äì á kÕ]≈£L&Ü n<˚ $»j·T|üs¡+>± ø=qkÕ–+#ê\ì Áø°&Ü ø±s¡T\qT ñ‘˚Ô» düVü‰j·÷ìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ #Íø˘u≤˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù |ü]#ês¡T.nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ yÓ’ø±bÕ Hê≈£î\T ‘Óπsïø£˝Ÿ düTπs+Á<ä¬s&ç¶ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ñ|üø±s¡´<ä]Ù cÕô|ò’dü˝Ÿ, |æá{Ï\T eT+E\, s¡$≈£îe÷sY, Áø°&Üø±s¡T\qT n_Ûq+~+#·&É+‘√ bÕ≥T yê]øÏ ø±yê*‡q Ä]úø£ mdt. ˝Àπøwt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ` ‘={Ϻ˝À |ü&ɶ >±&ç<ä

yÓ\T>√&ÉT, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô>±‹s¡Tπ>H˚qT á s√E á ‘={Ϻ˝§ |ü&ܶq+fÒ n~ Hê≈£î ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~. qqTï ‘={Ϻ˝À |ü&˚j·÷&ÜìøÏ m+‘· ø±˝+ qT+∫ á n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ m<äTs¡T#·÷XÊs√ eT]. Hêπø Çø£ Ç $<Ûä+>± »]–+<ä+fÒ Á|ü»\ |ü]dæú‹ @$T{À nì á ‘={Ϻ˝À |ü&ɶ|ü⁄Œ&ÉT Ä˝À#·q edüTÔ+<äì nqT≈£î+≥T+<˚yÓ÷ á >±&ç<ä. á dü+|òüT≥q yÓ\T>√&ÉT˝À #=≥T#˚düT≈£î+~. ÄsY&Éã÷¢´mdt ì<ÛäT\‘√ yê≥sY |ü+|æ+>¥ Vü≤Ödt ô|’|ü⁄˝…’qT¢@sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓ\T>√&ÉT qT+∫ |ü]~Û˝Àì uÀj·Tπse⁄\, yÓTT‘·÷ÿs¡T, $$<Ûä Á>±e÷\≈£î eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡T>∑‘·T+~. á ô|’|ü⁄˝…’q¢≈£î nø£ÿ&Éø£ÿ&É yê˝Ÿ |òæ{Ï+>¥ ‘=≥¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ‘=≥¢ô|’ m≥Te+{Ï ô|’ø£|ü⁄Œ\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q eT÷>∑Je⁄\T, yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿ ô|’ yÓfi‚¢ <ës¡T\T sêÁ‹ yÓfi¯¢˝À¢ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T]ø±e&ÜìøÏ m≈£îÿeXÊ‘·+ ñHêïsTT. s¡Vü≤<ës¡T\ Á|üø£ÿH˚ ‘=≥T¢ ñ+&É≥+ e\q >∑‘·+˝À mH√ï Á|üe÷<ä dü+|òüT≥q\T »]>±j·Tì Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ø±ì ø±sÁ{≤ø£¢s¡T¢ >±ì ô|’ø£|ü⁄Œ\ @sêŒ≥T #˚j·T&É+˝À $|òü\+ nj·÷´s¡T. Çø£HÓ’Hê »s¡uÀj˚T Á|üe÷<ë\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yêVü≤q <ës¡T\T, Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥T+Hêïs¡T.

ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ˝Òì Á>±e÷\T Ä{À\ô|’ ‘·|üŒì Á|üj·÷D+ <˚eqø=+&É, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·+ e∫à 65 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q|üŒ{ÏøÏ H˚{ÏøÏ ≈£L&Ü ø=ìï Á>±e÷\˝À ãdüT‡ kÂø£s¡´+˝Ò<äT. |ü˝…¢ d”eT\T n_Ûeè~› #Ó+~q|ü⁄Œ&˚ <˚X¯+ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äqï uÛ≤eq H˚{ÏøÏ HÓs¡y˚s¡&É+ ˝Ò<äT. $esê˝À¢øÏ yÓ[¢‘˚ <˚eqø=+&É eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üe÷<ä+ nì ‘Ó*dæHê Ä{À\ô|’H˚ ‘·|üŒì Á|üj·÷D+>± e÷]+~. eT+&É\+˝Àì ô|<ä›sêfi¯¢, ¬ø. yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, ãTÁs¡≈£î+≥, yÓs¡Héã+&É, >∑TeTàsêfi¯fl, \ø£ÿ+~HÓï, ≈£î+ø£q÷s¡T, bı{ϺbÕ&ÉT Á>±e÷\≈£î ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äT. ~+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ì‘·´+ ‘·eT nedüsê\ ì$T‘·Ô+ <˚eqø=+&É, ø√&ÉTeT÷s¡T, |ü‹Ôø=+&É, |ü≥ºD≤\≈£î yÓfi¯óÔ+{≤s¡T. ãdüT‡ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yês¡T Ä{À\ô|’H˚ yê] Á|üj·÷D+ ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ ÄÁX¯sTT+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\≈£î ãdüT‡ kÂø£s¡´+˝Òø£ |ü\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ e÷ Á>±e÷\≈£î ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫ n<˚ $<Ûä+>± ‘êsYs√&ÉT¶ kÂø£s¡´sqT ≈£L&Ü ø£*Œ+∫ Á|üe÷<ë\ Á|üj·÷D+qT+∫ Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü*‡+~>± Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãs¡T 8, 2012

ªÁ>±eT|ü+#êj·TrøÏ ø±s¡´<ä]Ùì ìj·T$T+#·+&çμ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq Ä\÷s¡T y˚T»s¡T|ü+#êsTTrøÏ XÊX¯«‘· ø±s¡´<ä]Ù˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑T]yê*‡q |ü]dæú‹ @sêŒ&ç+~. |ü≥ºD Á|ü»\T , Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T $#ês¡eTT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á eT<ä´ ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ XÊ•«‘· ø±s¡´<ä]Ù>± eT*¢ø±s¡T®qqT ìj·T$T+#·>± Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q yÓ+≥H˚ Bs¡Èø±*ø£ ôd\e⁄ô|’ yÓ˝≤¢s¡T. n|üŒ{ÏqT+∫ ÇHé#ê]® ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ÄdüŒ], ∫|üŒ–] eT+&É˝≤\\≈£î #Ó+~q yê]ì ìj·T$T+∫#·>± Ms¡T ≈£L&Ü &çbÕsYº yÓT+≥˝Ÿ |üØø£å\THêïj·Tì, y˚πs ø±s¡D≤\qT #·÷|ædü÷Ô $<ÛäT\≈£î Vü≤»s¡Tø±e&É+ ˝Ò<äì dæ◊{Ïj·TT ‘ê\Tø£ ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TDkÕ«$T, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T dü‘·´ ‘·~‘·s¡T\T kÕúìø£ m+|æ&çz≈£î $q‹ |üÁ‘êìï ≈£L&Ü düeT]Œ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q n~Ûø±] á düeTdü´ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ ‘·>∑T Hê´j·T+ #˚kÕÔqì m+|æ&çz #·+Á<ÛäX‚Ks¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

eT+&É\+˝À ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T Ä\÷s¡T, qeã+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À ≈£î≥T+uÛÑìj·T+Á‘·q X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T &܈ˆ $X‚«X¯«s¡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ë<ë|ü⁄>± 70 X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\T, eT+&É˝≤\qT+∫ eTVæ≤fi¯\T X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ ø=s¡≈£î ñ<äj·T+ qT+#˚ yÓ’<ä´XÊ\≈£î #˚s¡Tø=ì s¡ø£Ô |üØø£å\T Ç‘·s¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·Tø=ì X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡≈£î dæ<äΔ+>± ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. ∫øÏ‘·‡ ø=s¡≈£î e∫Ãq Ád”Ô\≈£î yÓ’<ä´ dæã“+~ edü‹ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. m.mHé.m+.\T düT>∑TD, d”‘·, |ü<äà, sêDÏ\ ‘·~‘·s¡T\T X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T #˚j·TT#·TqïyÓ’<äT´\≈£î düVü≤ø£]+#ês¡ì &Üø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

ˇu≤e÷ ~«rj·T ¬>\T|ü⁄ô|’ n_Ûe÷qT\ Vü≤s¡¸+ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT>± ¬s+&ÉekÕ] $»j·T+ kÕ~Û+∫q zu≤e÷qT >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì Ä\÷s¡T˝À ø=+<äs¡T d”ìj·TsY eè<äT›\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑{Ϻb˛{°ì m<äTs=ÿì πøe\+ 140 z≥T¢ Ä~Ûø£´‘·‘√ $»j·T+ kÕ~+∫q nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åîìï nìï <˚XÊ\yês¡T Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=yê\ì Á|ü|ü+#·<˚XÊ\ yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T. d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ ˇø£]H=ø£s¡T $TsƒêsTT\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. eT+∫ |ü]bÕ\q<Ûä´ø£å‘· ø£*– ñ+fÒ me¬s’q mìï kÕs¡¢sTTq mìïø£ ne⁄‘ês¡ì yês¡Hêïs¡T. <˚X¯ Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ <äèwæºkÕ]+∫ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫q+<äTπø ¬s+&ÉekÕ] Äj·Tq $»j·T+ kÕ~Û+∫#ês¡ì yês¡T zu≤e÷qT ø=ìj·÷&Üs¡T.

ã+<ës¡¢|ü*¢˝À môd’‡ sêÁ‹ ãdü ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã+<ës¡¢|ü*¢ Á>±eT+˝À môd’‡ mHé.$. s¡eTD, yê] ãè+<ä+ ãT<Ûäyês¡+ Á>±eT+˝À ãdü #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝Àì Á|ü»\+<ä]ì ˇø£ #√≥ düe÷y˚X¯ |ü]∫ Á>±eT+ ˝À me¬s’Hê nyê+#·˙j·T ø±s¡´ø£\bÕ\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´ \T ñ+{≤j·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ád”Ô\qT Á>±eT+\ me¬s’Hê nee÷q |ü]#·q, øÏ+#·|ü]∫q, ‘ê–q yÓTÆø£+˝À uÛ≤s¡´qT y˚~Û+∫q yê]øÏ b˛©dt ˝≤]ƒ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. ø±e⁄q Á>±eT+˝À @$<ÛäyÓTÆq dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø=≈£î+&É Á|üXÊ+‘· J$‘êìøÏ Á|ü»\+<äs¡T n\yê≥T|ü&Ü\ì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Á>±eT Á|ü»\qT ñ<˚Δ•+∫ ‘Ó*bÕs¡T.

|òæõjÓ÷<∏Ós¡|” ø±´+|ü⁄ ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ me÷à]Œ ø±sê´\j·T+˝À |æõjÓ÷<∏Ós¡|òæ &Ü. Hêj·Tø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø=*$T>∑T+&É¢, n+øϬs&ç¶ |ü*¢, sê|òüTesêE |ü*¢ q+~bÕ&ÉT u…\T+ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q 15 eT+~ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ∫‘· |æõjÓ÷<∏Ós¡|òæ ø±´+|ü⁄qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±´+|ü⁄˝À ◊ÄsY|æ. C≤qøÏ<˚$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ\ZHêïs¡T.

d”æÄØŒ\ ìj·÷eTø£+ pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ me÷à]‡ uÛÑeq+ q+<äT ãT<Ûäyês¡+ m+áz »+ãT\qï Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ dæÄ]Œ\ ìj·÷eTø£+ »]–+~. á ìj·÷eTø£+˝À pbÕ&ÉT ã+>±¢, Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î dæÄ]Œ>± m+. eT<ÛäT\‘· bÕs¡TeT+ #ê\ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î ¬ø. u≤\ kÕ«$T n˝≤π> ø£qø£j·T´ ø={≤º\ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î $ s¡eTDj·T´ ìj·T$T‘·T˝…’q≥T¢ m+áz ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eT+&É\ m+◊mdt >± m+. eT*¢ø±s¡T®q ìj·T$T‘·T˝…’q≥T¢ m+áz ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+Ä]Œ\T u≤\Hê>∑j·T´, ÁøÏcÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãs¡T 8, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n$˙‹ uÛÑ÷‘ê\ |üì|ü≥º+&ç yÓ’<ä´ñ<√´>∑T\ $qï|ü+ ø£s¡÷ï\Tã÷´s√, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ø±sê´\j·T+˝À ‹wüºy˚dæq n$˙‹ uÛÑ÷‘ê\ |üì|ü{Ϻ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±]ì ÄXÊK ñ<√´>∑T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À n$˙‹ ‘·+‘·TqT q&ç|ædüTÔqï yê]ô|’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º \ì ñ<√´>∑T\T õ˝≤¢ n~Ûø±]øÏ ãVæ≤s¡+>∑+>± ø√s¡T‘·T ø£s¡|üÁ‘êìï á y˚Ts¡≈£î yÓ\e]+#ês¡T. MTs¡T düØ«düT #˚dæq+‘· ø±\+ ˙‹ , ìC≤sTTr‘√ |üì#˚dæe⁄+&Ée#·Tà MTs¡T ˙‹e+‘·˝Ò mes¡T ø±<äHêïs¡T. MTs¡T MT |ü]bÕ\q˝À MT ø±sê´\j·T+˝À n$˙‹ì m+<äT≈£î n]ø£≥º˝Òø£b˛‘·T Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ò”˝Ÿ¶˝À |üì#˚dü÷Ô yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK≈£î ùde\+~düTÔHêï, yÓ’<ä´, Äs√>∑´ ñ<√´>∑T\T düÁø£eT+>± |üì#˚j·÷\ì ìC≤sTTr>± |üì#˚j·÷\ì MTs¡T e÷≈£î ôd\e⁄düTÔHêïs¡T. eT] ø±sê´\j·T+˝Àì n$˙‹ >∑T]+∫ |ü≥º<ë MT ø±sê´\j·T+˝À ô|’kÕúsTT n~Ûø±] qT+∫ ÁøÏ+~ kÕúsTT ñ<√´>∑T\ es¡≈£î ø=+<äs¡T \+#·+ ˝Òì<˚ @ #·qï|üì #˚j·Ts¡T. ne‘·\ e´øÏÔ ÁbÕD≤\Tb˛‘·Tqï ø£cÕº˝À¢ ñqï e÷qe‘·«+ eT]∫ \+#ê\T u§≈£îÿ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±sê´˝j·÷ìï X¯ó~›#˚j·÷*. eTT+<äT eTq õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @.z <ä>∑Zs¡ qT+∫ ÁøÏ+~ kÕúsTT es¡≈£î \+#·+ ˝Òì~ ìÁ<ä|ü≥º<äT ø=+‘·eT+~øÏ yê] dü+>∑‹ ‘˚˝Ã+&ç MTs¡T ˇø£ ìC≤sTTr>± e⁄+fÒ dü]b˛<äT. MT |ü]bÕ\q˝À ìC≤sTTrì ã‹øÏ+#·+&ç. MT ø±s¡´\j·T+˝À n$˙‹ uÛÑ÷‘ê\ |üì |ü≥º+&ç. m.z ø±s¡TD´ ìj·TeTø£+ ÁøÏ+<ä pìj·TsY ndæùdº+{Ÿ nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ù|s¡Tô|’q @&ÉT eT+~‘√ s¡÷. 14 \ø£å\T edü÷\T#˚XÊs¡T. Ç~ yêdüÔe+ ø£<ë. Á|üC≤ nedüsê\ ø√dü+ @eTπs®˙‡ Á&É>¥‡ øÏ+<ä eT+<äT\T ø=Hê\ì

dæ.m|òt &Éã÷¢´ ì<ÛäT\T eT+ps¡T#˚ùdÔ eT+<äT\T düs¡|òüsê #˚ùd yê]‘√ m.z eT+<äT\T ø=qT>√\T #˚ùd d”ìj·TsY ndæùdº+{Ÿ Ç<ä›s¡T ø£\dæ 20 XÊ‘·+ ø£MTwüHé nq>± ¬s+&ÉT \ø£å\T rdüTø=ì ≥÷sY\≈£î yÓfi≤¢s¡T. n~ me] kıyÓ÷à ‘˚˝≤Ã*ø£<ë ! 104 bòÕs¡àdædüTº\ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ |üP]Ô #˚dæq ‘·sê«‘· dü]º|òæπø{Ÿ‡ ø±sê´\j·T+˝À ñ+&Ü*‡q$. õ˝≤¢ yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊK n~Ûø±] nsTTq MTπø ‘˚*j·T≈£î+&Ü s¡÷. 5y˚\T\ #=|ü⁄Œq ˇø=ÿø£ÿ]‘√ edü÷\T#˚dæ m.z dü]¶|òæπø{Ÿ‡ yÓqøÏÿ Ç#êÃs¡T. düTÁ|æ+ø√s¡Tº »&ç®yÓT+{Ÿ Á|üø±s¡+ e÷]à 2012˝À ø±+Á{≤≈£îº m+.|æ.ôV≤#Y @(m+.) Áø£eTãB›ø£s¡D »]–q ‘·sê«‘· ‘=\–+∫q 26 eT+~˝À Äs¡T eT+~øÏ eT[fl ñ<√´>∑eTT Ç#˚Ã≥≥T¢ eT]j·TT ø=‘·Ô yê]‘√ @&ÉT eT+~øÏ $$<Ûä s√düºsY bÕsTT+≥¢˝À @&ÉT eT+~øÏ ñ<√´>±\T Ç|æŒkÕÔeTì yÓTT‘·Ô+ 13 eT+~‘√ ˇø=ø£ÿ]‘√ \ø£ås¡÷bÕj·T\T #=|ü⁄Œq s¡÷. 13 \ø£å\qT edü÷\T #˚dæ+~. q]‡+>¥ôVAyéT˝À ]õÁùdºwüHé dü+<äs¡“¤+>± q]‡+>¥ ôVAyéTyê]‘√ ˇø=ÿø£ÿ]‘√s¡÷. 15 y˚\ qT dü+ã+~Û‘· d”ìj·TsY ndæùdº+{Ÿ rdüTø=qï~ yêdüÔe+ ø£<ë ! ˇø£ |üìô|’ me¬s’Hê ñ<√´– e#êÃ&É+fÒ &ÉãT“ Çe«≈£î+fÒ |üìø±<äì ˇø£ õ.ˇqT #·÷|ækÕÔs¡T. n&ç–q+‘· &ÉãT“ Çe«>±H˚ n<˚ õ.zqT eÁø°ø£]+∫ Çe«e#·Ãì nsTTq MT≈£î H√{Ÿ ô|ò’˝ŸqT MT dü+‘·ø£+ ø√dü+ ô|&É‘ês¡T. á H√{Ÿô|ò’˝Ÿô|’ d”ìj·TsY ndæùdº+{Ÿ yÓTT<ä\Tø=ì m.z es¡≈£î n+<äs¡T dü+‘·ø±\T ô|&É‘ês¡T. &ÉãT“ Çe«≈£î+fÒ |üì#˚j·T≈£î+&Ü ì*|æy˚kÕÔs¡T. ø±e⁄q ô|’ u≤>√‘ê\T ø=ìï e÷Á‘·y˚T MT<äèwæºøÏ ‘Ó#êÃ+. yê{Ïô|’ $#ê]+#·+&ç #·s¡´\T rdüTø=+&ç eT]ø=ìï n$˙‹ u≤>√‘ê\qT MT<äèwæºøÏ ‘ÓkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J ìsêàD≤ìøÏ sê»ø°j·T Á>∑Vü≤D+ à Ã

<äXÊu≤›\T>± HÓs¡y˚s¡ì q>∑s¡ Á|ü»\ dü«|üï+ e+<˚fi¯¢ Hê{Ï ø±\Te\‘√ Á|ü»\ |üπscÕHé

ø£s¡÷ï\Tø±s√‡πswüHé, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑT>∑s¡“¤Á&Ó’H˚õ ìsêàD≤ìøÏ sê»ø°j·T Á>∑Vü≤q+ |ü≥Tº≈£î+~. q>∑s¡ Á|ü»\ <äXÊu≤Δ\ düŒ|üï+ HÓs¡y˚s¡&É+˝Ò<äT. e+<˚fi¯¢ Hê{Ï eTTs¡T>∑Tø±\Te\‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\‘√ |üπscÕHé ne⁄‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 15 dü+e‘·‡sê\ Áø°‘·y˚T ìsêàD≤ìï #˚|üfÒº+<äT≈£î n|üŒ{Ï yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï y˚Tj·TsY ã+–nq+‘·j·T´ Áoø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. n+<äT≈£î øöì‡˝À¢ ≈£L&Ü düuÛÑT´\ nyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. n|üŒ{ÏqT+∫ Ç|üŒ{Ï<ëø± á ìsêàD+qT #˚|ü{≤º\qï }ùd Á|üdüTÔ‘· Hêj·T≈£î\T m‘·Ô&É+ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T düs¡«Á‘· e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. n|üŒ{Ï πø+Á<ä |ü≥ºD≤_Ûeè~Û› XÊU≤eT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘·ÔÁ‘˚j·T≈£î q>∑s¡+˝À n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚õ ìsêàD+ #˚|üfÒº+<äT≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Ä|üŒ{À¢H˚ øöì‡˝Ÿ ø√]+~. Ä‘·s¡Tyê‘· á ìsêàD≤ìøÏ ‘·–qìï ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\j·÷´j·Tì ‘Ó*dæ+~. <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 250 ø√≥¢ e´j·T+‘√ á ìsêàD+ #˚|üfÒº+<äT≈£î ø±+Á{≤´ø£ºs¡T¢ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. nsTT‘˚ uÛÑ÷$T˝À sê‹ bıs¡\Tm≈£îÿe>± ñqï ø±s¡D+>± Á&Ó’H˚õ ìsêàD+ #˚|ü≥º&É+ ø£wüº+ ne⁄‘·T+<äì, n+‘˚ø±≈£î+&É ì<ÛäT\T ≈£L&Ü ¬s{Ϻ+|ü⁄ Ks¡TÃne⁄‘êj·Tì n|üŒ{À¢ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. n|üŒ{ÏqT+∫ Ç|üŒ{Ï<ëø± á ìsêàD+ #˚|ü{≤º\qï Ä˝À#·q≈£î n~Ûø±s¡T\T ‹˝À<äø±\T Ç#êÃs¡qï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À á Á&Ó’H˚õ ìsêàD+ #˚|üfÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ô|’ düs¡«Á‘· ìs¡düq\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T, q+<ë´\ eTTì‡bÕ*{Ï\˝À Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q mHé.m+&ç bòÕs¡Tø˘, Á|üdüTÔ‘· ~e´+>∑‘· _.$yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ n|üŒ{À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ XÊU≤eT+Á‘·T\T>± |üì#˚düTÔqï düeTj·T+˝À yê] ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤Á&Ó’H˚õ ìsêàD+ #˚|ü{≤ºs¡T. ø£s¡÷ï\T ô|’ düe‹‘·*¢ Áù|eTqT #·÷|ædüTÔHêïs¡ì |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\T $eTs¡Ù\≈£î >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. Á|ü»\ qT+∫ ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\T |üqTï\T edüT\T #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\T @ $wüj·T+˝À ‘ê‘·‡s¡´+ #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T

n+≥THêïs¡T. e+<ä dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ @sêŒ≥T#˚dæq ∫qïbÕ{Ï ø±\Te\‘√ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. bÕغ\T, eT+Á‘·T\T e÷s¡T‘·TqŒ|üŒ{ÏøÏ q>∑s¡+˝À @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ rdüTø£sê˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î˝Ò n+≥THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ ◊<äT \ø£å\≈£î ô|’>± »HêuÛ≤ ñqï q>∑s¡+˝À Ç+‘· es¡≈£î Á&Ó’H˚õìsêàD+ rdüTø£sê˝Òø£ b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+ nì yê~düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø±\Te\qT <ë<ë|ü⁄ ÄÁø£$T+#·Tø=ì ø±\Te\ô|’H˚ ìsêàD≤\T #˚|ü≥Tº‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ø±s√ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£îìπs‹Ôqï≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. ø£\÷¢s¡T ø±\˙\ |ü]dæú‹ eT+]‘· |òüTÀs¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. •yês¡T\ ø±\˙˝À¢ ø±\Te\T ≈£L&Ü ˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=ì ñ+~. <ë<ë|ü⁄ e+<ä≈£îô|’>± ø=‘·Ôø±\˙\T ø£\÷¢s¡T |ü]~Û˝À @sêŒ≥T nj·÷´sTT. Ç+<äT≈£î dü+uÛÑ+~+∫ ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝ÀH˚ ø±\Te\ ìsêàD+ #˚|ü{≤ºs¡T. nìï ø±\˙\˝À q÷‘·q+>± ø±\Te\T ì]à+#ê\ì Ä+<√fi¯q #˚|ü{Ϻq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛&É+ XÀ#·˙j·T+ nì ø=‘·Ô ø±\˙\ Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘êeTT düø±\+˝ÀH˚ Ç+{Ï |üqTï, ˙{Ï |üqTï\T #Ó*¢düTÔHêïeTì, ˇø£ ø£\÷¢s¡T |ü]~ÛqT+∫ <ë<ë s¡÷. ø√{Ï\≈£î ô|’>± |üqTï\T edüT\T #ÓdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T n_Ûeè~› $wüj·÷ìøÏ e#˚à dü]øÏ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì q>∑s¡+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚õ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ªÁ|üC≤Á|ükÕúeq Á|ü»\ ø√düe÷ ` kı+‘· sê»ø°j·÷\ ø√düe÷μ ÄdüŒ], qe+ãsY 7 ( düTes¡íyês¡Ô): ‘·+Á&ç eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì n&ÉT¶≈£îì ‘Ós¡yÓqTø£ qT+∫ ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\≈£î n~Û|ü‹ nsTTq≥Te+{Ï »>∑HéyÓ÷àVü≤DY ¬s&ç¶ C…’˝À¢qT+∫ ãj·T{ÏøÏ sêyê\H˚, ˝Ò<ë dæm+. ø±yê\H˚ yêfi¯¢ ‘·+Á&ç X¯yêìï eTT+<äs¡ô|≥Tºø=ì 150eT+~ myÓTà˝Ò´ dü+‘·ø±\T ùdø£]+∫q≥Te+{Ï »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔs¡+fÒ qeTàe\dæq $wüj·Te÷ ! nì &ç. ás¡qï ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘·sêhø±s¡´<ä]Ù

nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± r]Ã~<ë›\+fÒ Hêsê#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTπø kÕ<ä´+ nì yês¡Hêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ C…+&ÜqT. ¬s|ü¬s|ü˝≤&ç+∫ yÓ’≈£î+sƒ¡+ •eÁ|ükÕ<é myÓTà˝Ò´ ne&É+ ≈£L&É »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø=+‘· eT+~ ≈£î˝≤\ sê»ø°j·÷\T n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì ≈£î˝≤\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 ª|æ\¢˝À¢ì düè»Hê‘·àø£‘·qT yÓ*øÏrj·T+&çμ

ø£s¡÷ï\TÁø°&É\T, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): |æ\¢˝À¢ <ë– ñqï düè»Hê‘·àø£ X¯øÏÔì yÓ*øÏrdæ Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq\T m+‘√<√Vü≤<ä |ü&É‘êj·Tì |ü⁄düÔø±˝À¢ #·~$q n+XÊì ø£qï dü«j·T+>± #·÷dæ ÁbÕøϺø£˝Ÿ #˚j·T&É+ e\¢ Bs¡Èø±\+ C≤„|üø£+ ñ+≥T+~q sêh Hê´j·TXÊKeT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ _ø±´+|ü⁄ ˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\˝À áHÓ\ 7 qT+∫ 11e ‘˚B es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ õ˝≤¢ $<Ûä´ yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î @sêdüT, ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊKeT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt, bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ CÀ´‹Á|ü»«\q#˚dæq+‘·s¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ôd’Hé‡ù|òsY |ü‘·ø±ìï Ä$wüÿ]+∫ C≤rj·T C…+&ÜqT eT+Á‘·T\ #˚‘·T\MT<äT>± m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± @sêdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄düÔø±\T #·~$q n+XÊ\ø£qï dü«j·T+>± #·÷dæ ÁbÕøϺø£˝Ÿ #˚j·T&É+ e\¢ dü+u+~Û‘· n+X¯+ J$‘ê+Á‘·+ >∑Ts¡TÔ+&ç b˛‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 12 e+<ä\ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T $$<Ûä n+XÊ\ô|’ ‘·eT HÓ’|ü⁄D≤´ìï Á|ü<ä]Ù+∫ ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\˝À |ü]C≤„Hêìï ø£*–+#·&É+ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z $wüj·T+ nHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ |æ\¢\qT ñ‘·ÔeT $<ë´s¡Tú\T>± rπsà u≤<Ûä´‘· ñbÕ<Ûë´j·TT˝<˚qì eT+Á‹ á dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. >∑‘·+ø£+fÒ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ $|üØ‘·+>±ô|]– b˛sTT+<äì ø=‘·Ô$wüj·÷\ô|’ $<ë´s¡Tú\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT <äèwæº ô|{≤º*‡ nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ {Ïõ yÓ+ø£fÒXŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\˝À Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ôd’Hé‡ô|’ $C≤„Hêìï ô|+bı+~+∫ <˚X¯ e÷qyê*øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± ø±s¡´Áø£e÷ñ\ ô|+b˛+~+#ê\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\qT bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»eTqT´\qT ø√sês¡T. ì‘·´+ eTq+ #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷\˝À #Ó≥T¢, JesêdüT\, Á|üø£è‹ |üs¡´es¡D+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T ôd’Hé‡f…ø±ï\J qT+∫ <Óã“‹q≈£î+&Ü m+‘· es¡≈£î M˝…’‘˚ n+‘· y˚T\T »]π> $<Ûä+>± ø±bÕ&ÉTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. $<ë´s¡Tú\˝À ôd’Hé‡ $C≤„Hêìï ô|+bı+~+#˚ Á|ü<˚XÊ\qT #·÷|æ+#˚+<äT≈£î bÕsƒ¡XÊ\\ y˚TH˚»yÓT+{Ÿ\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ @<√ø£bÕsƒ¡XÊ\˝À ôd’Hé‡ m–®_wüHé ìs¡«Væ≤+∫ $<ë´s¡Tú˝À¢ ñqï y˚T<ëX¯øÏÔì yÓ*øÏrùd+<äT≈£î m+‘√>±qT <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, Ä]¶z yÓ+ø£≥eTTs¡* &çáz ãT#·Ãqï ‘·~‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À ãj·T≥|ü&ɶ neø£‘·eø£\T ne⁄≈£î, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD |ü]~Û˝À #˚|ü{Ϻq ñbÕ~Û|üqT\T neø£‘·eø£\T »]q≥T¢ ãT<Ûäyês¡+ kÕe÷õø£‘·ìF ãè+<ä+ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. kÕíìø£+>± Á>±eT |ü+#êsTTr Äes¡D+˝À #˚dæq ñbÕ~Û |üqT\ >∑T]+∫ eTVæ≤fi¯\≈£î kÕõø£ ‘·ìF ãè+<ä+ yês¡T $e]+#ês¡T. #˚dæq ñbÕ~Û |üqT\˝ÀMTs¡T #Óù|Œ |üqT\>∑T]+∫ #˚dæq |üq\T\≈£î m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûä˝Ò<äì eTVæ≤fi¯\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT #˚dæq ñbÕ~Û |üqT\˝À ≈£L©\ &ÉãT“\T ‘·≈£îÿe>± Ç#êÃs¡ì yês¡T Äy˚<äq #˚+<ës¡T. n˝≤π> |æ+#·Hé q\T>∑T]øÏ >±qT ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ¬s+&˚dæ #=|ü⁄Œq ÇdüTÔqï≥T¢ kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À ãj·T≥ |ü&ç+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~Û |üqT\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ n~Ûø±s¡T\≈£î 10e ‘˚Bq ‘Ó\|üe#·ÃHêïs¡T.

108 yêVü≤q+˝À eTVæ≤fi¯ Á|üdüe+ ne⁄≈£î, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #Óqï+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTu≤“sêj·TT&ÉT u≤s¡´ yÓ+ø£≥düTã“eTà 108 yêVü≤q+˝À Ä&É _&ɶ≈£î ãT<Ûäyês¡+ »qàì∫Ã+~. $esê˝À¢øÏ yÓ\¢>± yÓ+ø£≥düTã“eTà≈£î |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\T sêe&É+‘√ uÛÑs¡Ô ã+<äTe⁄\T 108 yêVü≤HêìøÏ n+~+#ês¡T. yÓ+fH˚ ÄyÓTqT ãq>±q|ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± sêfi¯¢ ø=‘·÷Ôs¡T düMT|ü+˝À ÄyÓT 108 yêVü≤q+˝À Ä&É _&ɶ≈£î »qàì∫Ã+~. ‘·*¢ì _&ɶqT ãq>±q|ü˝…¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTdüŒÁ‹˝À #˚]Œ+∫q≥T¢ ≈£î≥T+udüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 8, qe+ãsY 2012

ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* : _. sêe÷+»H˚j·TT\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁÍýÜ[ xms¬s¿Á[}qs NSLjiøNRPVÌÁ NRP¬dsxqs @ª«sxqsLS\ÛÍÁƒ«s ¬sªyxqsª«sVV, ú»ygRiV¬dsLRiV, ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V NRPÖÁöLi¿Á[ÍØ ¸R…WÇÁª«sWƒyùÌÁV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s NSLjiøNRP aSÅÁ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i ÕÁ.LSª«sWLiÇÁ®ƒs[¸R…VVÌÁV xqsWÀÁLi¿yLRiV. ‡ÁVμR…ªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[¬s xqsª«sW®ªs[aRP ª«sVLiμj…LRiLiÍÜ[ BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁ NSLjiøNRPVÌÁ xqsLiZOP[Qª«sVLi\|ms ¸R…WÇÁª«sWƒyùÌÁ»][ xqsª«sW®ªs[aS¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W ILjiry= ƒ«sVLi²T… ª«s¿Á[è ª«sÌÁxqs NSLjiøNRPVÌÁ NRPVÈÁVLiËØÌÁNRPV NRP¬dsxqs ª«s°×ÁNRP xqsμR…VFy¸R…WÌÁV NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV ¸R…WÇÁª«sWƒyùÌÁV NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. úxms˳ÏÁV»R½* xmsLRiLigS A¸R…W NRPVÈÁVLiËØÌÁ xqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP gSƒ«sV \®ªsμ³R…ù xqsμR…VFy¸R…VLi»][FyÈÁV FyhRiaSÌÁ, @LigRiƒ±sªy²T… »R½μj…»R½LRi xqsLiZOP[Qª«sV NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ μyμyxmso 473 BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁÌÁ ¸R…WÇÁª«sWƒyùÌÁV NSLjiøNRP aSÅÁ μy*LS LjiÑÁ}qísûxtsQƒ±s ¿Á[LiVVLi¿RÁVNRPVƒ«sõQÛÉý^Á¾»½[ NRP¬dsxqs @ª«sxqsLSÌÁ ¬s„sV»R½òLi ËØùLiNRPVÌÁ ƒ«sVLi²T… ÌÁORPQ LRiWFy¸R…VÌÁ ª«sLRiNRPV LRiVßáLigS @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. ƒ«sª«sLi‡ÁL`i 15 ƒyÉÓÁNTP BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁ úFyLi»yÍýÜ[ ¬sªyxqsLi ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR… GLSöÈÁVNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. NSLjiøNRPVÌÁ, ªyLji NRPVÈÁVLiËØÌÁNRPV ÇÁƒ«s$ Õ³dÁª«sW xms´R…NRPLi»][FyÈÁV LS{tísQû¸R…V ry*xqsòQù Õ³dÁª«sW ¹¸…WÇÁƒ«s xms´R…NRPLiPQ ª«sLiÉÓÁ r¢NRPLSùÌÁƒ«sV úxms˳ÏÁV»R½*Li μy*LS @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[¬s „s„sμ³R… úFyLi»yÍýÜ[ gRiÌÁ BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁÌÁ úFyLi»yÌÁƒ«sV 4

NýRPQxqísLýRiVgS „s˳ÏÁÑÁLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, A¸R…W úFyLi»yÍýÜ[ xms¬s¿Á[xqsVòƒ«sõ NSLjiøNRPVÌÁ „sª«sLSÌÁƒ«sV NSLjiøNRP aSÅÁ @zqs|qísLiÉÞ NRP„dsVxtsQƒ«sLýRiNRPV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÑÁÍýØ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i ª«sVV»yùÌÁLSÇÁÙ ª«sWÉýزR…V»R½W ILjiry= ƒ«sVLi²T… ª«s¿Á[è NSLjiøNRPVÌÁ „sª«sLSÌÁƒ«sV ÑÁÍýØ ¸R…VLiú»yLigS¬sNTP NRPW²y ¾»½ÖÁ¸R…VxmsLji胫sÛÉý^Á¾»½[ μy¬sNRPƒ«sVgRiVßáLigS »y»yäÖÁNRP FyhRiaSÌÁ»][ FyÈÁV @LigRiƒ±sªy²T…, \®ªsμR…ù xqsμR…VFy¸R…WÌÁV @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁV NRPÌÁVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. BÈÁVNRPÌÁƒ«sV »R½¸R…WLRiV ¿Á[}qsLiμR…VNRPV „dsÌÁVgS ¿ÁLRiVª«soÌÁV, NRPVLiÈÁÍýÜ[¬s ª«sVÉíÓÁ¬s xqsLRixmnsLS ¿Á[}qsLiμR…VNRPV @ª«sxqsLRiª«sVgRiV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉت«sV¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁÌÁ ¸R…WÇÁª«sWƒyùÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV ª«sWÉýزR…V»R½W ÑÁÍýØÍÜ[ gRiÌÁ úxms˳ÏÁV»R½* ˳ÏÁWª«sVVÌÁƒ«sV BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁÌÁ GLSöÈÁVNRPVgSƒ«sV ZNP[ÉØLiVVLi¿Á[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s, @®μ…[„sμ³R…LigS NSLjiøNRPVÌÁ ¬sªyry¬sNTPgSƒ«sV úxms˳ÏÁV»R½* xmsLRiLigS ALójiNRP xqs¥¦¦¦¸R…VLi @Liμj…Li¿yÌÁ¬s, BÈÁVNRPÌÁ »R½¸R…WLjiNTP NSª«sÌÁzqsƒ«s ª«sVÉíÓÁ¬s ¿ÁLRiVª«soÌÁV, NRPVLiÈÁÌÁ ƒ«sVLi²T… »R½LRiÖÁLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS @ƒ«sVª«sV¼½ Bªy*ÌÁ¬s N][LSLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ NSLjiøNRP aSÅÁ ÑÁÍýØ ²T…xmspùÉÔÁ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i LSÛÇÁLiμR…L`i, LSÒÁª±s „sμyù„sVxtsQƒ±s zmsJ LRi®ªs[V£tsQlLi²ïT…, Fsƒ±szqsFsÍÞzms zms²T… xqsVμ³yNRPL`ilLi²ïT…, x¤¦ÝÑÁLig`i zms²T… ®ªsWx¤¦¦¦ƒ±s, BÈÁVNRP‡ÁÉíÔÁÌÁ ¸R…WÇÁª«sWƒyùÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV ®ªsLiNRPÈÁLRi»R½õLi, LSÛÇÁLiμR…L`ilLi²ïT…, ®ªsLigRiÎÞLSª«so »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ëΔ´ìï yÓTs¡T>∑T|ü]#˚+<äT≈£î #·s¡´\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ë›´ìï yÓTs¡T>∑T|üπsÃ+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T HêïeTì, á ~X¯>± Ç|üŒ{Ïπø m+|æ&çz\≈£î, ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·–q Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì s¡+>±¬s&ç¶ »&ûŒ dæÇz m.s¡M+<äsY¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äs√>∑´+, bÕ]X¯ó<Ûä´+ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY Ä|ò”düsY ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êj·TrsêCŸ j·TdtÇ, &ç|æz\‘√ ø£*dæ Á|ü»\ qT+&ç |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± >∑+&û&é eT+&É\+˝Àì yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·Tdt.dæ.ø±\˙˝À eTTs¡T>∑T ø±\«\ |üø£ÿq ñqï ‘·eT≈£î ≈£L&Ü bÕ]X¯ó<Ûä´+ düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ+<äì, yÓ+≥H˚ Ä ø±\˙˝À eTTs¡T>∑T ø±\«\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô dæÇz õ˝≤¢˝Àì eT+&É\, Á>±eT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î bÕ]X¯ó<Ûä´ ìs¡«Vü≤Dô|’ Á|ü‘˚´ø£ dü÷#·q\T Çe«&É+ »]–+<äì, eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] Á|ür k˛eTyês¡+ kÕúìø£+>± »]π> Á|üC≤<äsê“s¡T≈£î Vü‰»s¡e&Éy˚T>±≈£î+&Ü düeTdü´\ìï+{Ïì |ü]wüÿ]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT|üŒ{Ïø° á

n+X¯+ô|’ dü‘·«s¡ #·s¡´ rdüTø√yê*‡+~>± Ä<˚XÊ\T ÇkÕÔeTì Äj·Tq Vü‰$÷ì#êÃs¡T. eTTw”sêu≤<é eT+&É\+˝Àì Vü≤<ä÷sY|ü⁄s¡+ Á>±eT+ qT+&ç z e´øÏÔ bò˛Hé#˚dæ ‘·eT Á>±eT+˝À M~Û BbÕ\T ˝Òeì, ô|’|ü⁄˝…’qT ©πøJ düeTdü´ ñ+<äì |òæsê´<äT #˚j·T>± n+<äT≈£î dæÇz ã<äT*dü÷Ô ÄsY&ÉãT¢´j·Tdt n~Ûø±s¡T\T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚˝≤ #=s¡e #·÷|ü⁄‘êeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± |òüT{ŸπødüsY eT+&É\+˝Àì ø=Á¬seTT˝Ÿ Á>±eT+ qT+&ç z e´øÏÔ bò˛Hé#˚dæ s√&ÉT¶øÏs¡TyÓ’|ü⁄\ <ä≥ºyÓTÆq #Ó≥T¢, bı<ä\T ñqï+<äTq Á|üe÷<ë\T m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, n+<äTe\¢ bı<ä\qT ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô dæÇz dü+ã+~Û‘· |ü+#êj·Tr ôdÁø£≥Ø <ë«sê ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓTT‘·Ô+ 24 |òæsê´<äT\+<ësTT. M{Ï˝À 11 |òæsê´<äT\T ôV≤˝ŸÔ, XÊìfÒwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±>±, $T–*q ¬syÓq÷´, bÂs¡ düs¡|òüsê\T, e´ekÕj·T, |üX¯ódü+es¡›ø£ , yÓ’<ä´ XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ ñHêïsTT.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404,

ôV≤&é Ä|ò”dt: ôV’≤<äsêu≤<é

eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

10q ‘Ó<˚bÕ bı*{Ÿã÷´s√ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é qe+usY 7 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]– ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝Àì ø£\ÿ#·s¡¢ Á>±eT+˝À ‘Ó<˚bÕ bı*{Ÿã÷´s√ áHÓ\ 10q düe÷y˚X¯+ ø±qT+~. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q nq+‘·s¡+ bı*{Ÿã÷´s√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ bÕغ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± sêh+˝À »]–q qwüº+, düVü‰j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´\ô|’ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã »s¡>∑qT+~. $<äT´‘Y, ˙{Ï #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄, Á|üC≤ düeTdü´\T, bÕغ dü+kÕú>∑‘· n+XÊ\ô|’Hê á düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#·qTHêïs¡T. |ü˝…¢ |ü˝…¢≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ù|]≥ #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü<Ûëq+>± <äèwæº kÕ]+#·qTHêïs¡T.

H˚&ÉT myÓTà˝Ò´ sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ˝À¢ CÀq˝ŸkÕúsTT Áø°&É\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ j·T+|æ&çy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± kÕΔìø£ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ Vü‰»¬s’‘·THêï≥T¢ ÄyÓT ù|s=ÿHês¡T. yê©u≤˝Ÿ, UÀUÀ ‘·~‘·s¡ Áø°&É\T »s¡T>∑T‘êj·Tì $e]+#ês¡T.

&ç$»HéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›‘ê ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>±sêe⁄ u≤˝≤q>∑sY, qe+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ãd”Ô˝Àì Á|ür düeTdü´qT |üØwüÿ]+∫ &ç$»HéqT Ä<äs¡Ù e+‘·+>± r]à ~<äT› ‘êqì $y˚ø±q+<ëq>∑sY ø±\ì &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY e÷<Ûäes¡+ s¡+>±sêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |üs¡~Û˝Àì $y˚ø±q+<ëq>∑sY ø±\˙ &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«sY q>∑sY 35e u≤¢ø˘˝À eT+∫ ˙{Ï düeTdü´, n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J düeTdü´\T HÓ\ø=q ñHêïj·Tì kÕΔì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î b˛>±, ø±s=Œπs≥sY s¡+>±sêe⁄ dü«j·T+>± $#˚Ãdæ yê≥sY esYÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY düT<Ûëø£sYqT |æ*|æ+∫ yÓ+≥H˚ düeTdü´ |üØwüÿ]+#ê*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&ç yê{Ï |üØcÕÿsêìøÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚dæ &ç$»HéqT Ä<äs¡Ù

e+‘·+>± r]à ~<äT›‘êqì nHêïs¡T. düeTdü´\T @yÓTÆHê ñ+fÒ ‘·q <äèwæøÏ rdüT≈£î sê>∑\s¡ì, yê{Ïì yÓ+≥H˚ |üØwüÿ]+#·>∑\s¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.dü+Je¬s&ç¶, Ä+»H˚j·TT\T, õ.q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, ;ÛeTj·T´ kÕ>∑sY, yÓ+>∑fiŸsêe⁄, Áoìyêdt kÕ>∑sY, sêsTT–], \ø°åà ‘·~Û‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·≈£î uÛ≤Ø>± Á|ü»\T ‘·s¡*sêyê*μ y˚T&ÉÃ˝Ÿ,qe+ãsY 7(düTes¡íyês¡Ô): #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq MTø√dü+ edüTÔHêï bÕ<äj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ uÛ≤Ø m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘·s¡*+#·qTqï≥T¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#êØ® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&éÉ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À Hê\T>∑T eT+&É˝≤\ n<Ûä´≈£åî\T, »&ûŒ{°d”\T, j·T+|æ{Ïdæ\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 11q u≤ãT j·÷Á‘· s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]– ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î 300 yêVü≤Hê\˝À¢ bÕغ ÁX‚DT\T ‘·s¡*+∫qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ düeTdü´\qT |üP]Ô>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì, d”≥¢qT ø±bÕ&ÉTø√e&É y˚Tyê]øÏ s√E yê] $~Û>± e÷]+<äì Äj·Tq m<˚›yê#˚XÊs¡T. Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕ\qô|’ $dæ–

#Ó+<ës¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L*b˛yê\ì sêÁwüº Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î ø£¬s+≥T ‘=$Tà~ >∑+≥\T düs¡|òüsê #˚dæq |òüTq‘· {°&û|”<˚qì, eT∞¢ #·+Á<äu≤ãT bÕ\qqT Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì ù|s=ÿHês¡T.u≤ãT #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·≈£î $X‚wü düŒ+<äq sêe&É+‘√ ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sYd”|”\T zs¡«˝Òø£ ˝Òìb˛ì ì+<ä\T Äs√|ædüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. mes¡T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê e#˚à mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥º+ U≤j·TeTì Á|üuÛ≤ø£sY>ö&éÉ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J j·T+|æ|æ XÊ´+sêe⁄, e÷J »&ûŒ{°d” kÕsTTù|≥ lìyêdt, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·T+.lìyêdt¬s&ç¶, {°&û|” Hêj·T≈£î\T dü÷s¡´+, s¡y˚Twt>ö&é, X‚KsY>ö&é, s¡y˚Twt eTT~sêCŸ, yÓ+ø£fÒwt eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 08-11-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you