Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 285 >∑Ts¡Tyês¡+ qe+ãsY 3, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

y˚DT>√bÕ˝≤#ê] |æ{ÏwüHéô|’

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ düsêÿs¡T MTqy˚TcÕ\T n|ü\ }_˝À nqï<ë‘· ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À düsêÿs¡T $|òü\+ Hê´j·T+ ø√dü+ nqï<ë‘· s√&Ó¶ø±ÿ*‡+<˚ ¬s’‘·T≈£î Hê´j·T+ »]π>es¡≈£L sêJ˝Òì b˛s¡T ‘·–q düeTj·T+˝À n$XÊ«dü+ ô|&É‘ê+ u§‘·‡ e˝Ò¢ y√ø˘‡yê´>∑Hé ‘·s¡*b˛sTT+~ b˛s¡Tu≤≥˝À düsêÿs¡Tô|’ #·+Á<äu≤ãT $eTs¡Ù\T

nq+‘·|ü⁄s¡+, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ª¬s’‘·T˝…˝≤ ñ+{≤s√.. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î ‘Ó\TkÕ.. Äj·THÓ|ü⁄Œ&Ó’Hê bı˝≤ìøÏ yÓfi≤¢sê.. Äj·Tq≈£î e´ekÕj·T+ n+fÒ @$T{À ‘Ó©<äT.. e´ekÕj·T+ô|’ ne>±Vü≤q ˝Ò<äT.. qqTï $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· eTTK´eT+Á‹øÏ ˝Ò<äTμ nì {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT m<äTs¡T <ë&ç #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T Ç|ü⁄Œ&˚ >∑Ts=Ô#êÃsê.. n|ü⁄Œ&˚+ #˚XÊs¡+≥÷ #·+Á<äu≤ãTô|’ eTTK´eT+Á‹, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #˚dæq yê´K´\ô|’ Äj·Tq rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ dü+<äs¡“¤+>± bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü\T#√≥¢ ¬s’‘·T\qT |ü\ø£]dü÷Ô yê] ø£wüºqcÕº\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ eT<Ûä´˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’q, ‘·qô|’ nqT∫‘· yê´K´\T #˚dæq Hêj·T≈£î\ ô|’q #·+Á<äu≤ãT eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\T ‘·eT #˚‘·>±ì‘·Hêìï ø£|æŒ |ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î $eTs¡Ù\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. |ü+≥\T m+&ç b˛sTT, |ü+&çq |ü+≥\≈£î dü¬s’q<Ûäs¡\T ˝Òø£ <äTdæú‹ì m<äTs=ÿ+≥Tqï ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√e&É+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´j·Tì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTj˚T´ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚j·÷\ì n+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø£s¡Te⁄ ô|]–+~

eTs√ 93 ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ >∑T]Ô+|ü⁄ &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À πø+Á<ëìøÏ ìy˚~ø£ e´ekÕj·÷ìøÏ ñbÕ~ÛVü‰$T ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê yÓ\¢&ç

es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY\˝À s¡#·Ãã+&É yêsTT<ë |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À n&ÉT¶≈£îqï ‘Ósêdü ÁX‚DT\T myÓTà˝Ò´ $qjYTuÛ≤düÿsY n¬sdüTº‘√ n≥Tº&çøÏq zs¡T>∑\T¢ ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î, b˛©düT\≈£î eT<Ûä´ rÁeyê>±«<ä+

$#ês¡D 9øÏ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (©>∑˝Ÿ Á|ü‹ì~Û): øÏs¡DY düsêÿsY≈£î yÓTC≤]{° ˝Òq+<äTq ã\ìs¡÷|üD≈£î Ä<˚•+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eTT<∏√˝Ÿ myÓTà˝Ò´ y˚DT>√bÕ\#ê] <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT yê<äq\T »]>±sTT. Bìô|’ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ôV’≤ø√s¡Tº áHÓ\ 9e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq @ n~Ûø±sê\‘√ øÏs¡DY eTTK´eT+Á‹>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs√ $e]+#ê\+≥÷ y˚DT >√bÕ˝≤#ê] ôV’≤ø√s¡Tº˝À ]{Ÿ Ä|òt ø√ yês¡+{Ÿ <ëK\T #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY düVü‰ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT, πø+Á<äπø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù, ø±+Á¬>dt bÕغ\qT ‘·q |æ{ÏwüHé˝À Á|ü‹yê<äT\T>± #˚sêÃs¡T. |æ{ÏwüqsY ‘·s¡|òü⁄q d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ sêeT#·+Á<äsêe⁄ ($T>∑‘ê... 3˝À)

¬s’‘·T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑Ts=Ô#êÃsê #·+Á<äu≤ãTô|’ dæm+ $düTs¡T¢ ù|<ä\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø s¡#·Ãã+&É ø=‘·Ô>± 37y˚\ |æ+#Û·qT¢, 38 y˚\ Çfi¯ó¢ 50 \ø£å\ πswüHé ø±s¡T¶\T:d”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻq≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À n<äq+>± 50 \ø£å\ eT+~øÏ πswüHé ø±s¡T¶\T, 37y˚\ |æ+#Û·qT¢, 38y˚\ Çfi¯ó¢ ÇdüTÔHêïeTì d”m+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. e÷]à ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝À mø£ÿ&Ó’Hê πswüHé rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ »>∑Z+ù|≥˝À ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&ÉqT eTTK´eT+Á‹ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±

s¡#·Ã s¡#·Ã

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2: es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À¢ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ø=‘·Ô ôw&É÷´˝ŸqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘˚Bq s¡#·Ãã+&É ìs¡«Væ≤+ #˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#·Hé C≤_‘ê

Äj·Tq s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+‘√bÕ≥T, s¡÷. 22 ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ù|<ä\ ø√düy˚T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ÄHê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì, Äj·Tq ù|<ä\ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü\T dü+πøåeT|ü<∏äø±\qT ø=qkÕ–düTÔHêïeTì, @ ˇø£ÿ |ü<∏äø£+ Ä>∑<äì d”m+ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ùde˝À¢ bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ô|+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ me¬s’Hê \+#·+ n&ç–‘˚ |òæsê´<äT #˚ùd+<äT≈£î ($T>∑‘ê... 3˝À)

|üP]Ôø±q+<äTq s¡#·Ãã+&É yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>±, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]~Û˝À s¡#·Ãã+&ÉqT Hê\T>√ ‘˚B qT+∫ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì õ˝≤¢ ÇHé#ê]® eT+Á‹ Áo<ÛäsYu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü dü]>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äT. yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ s¡#·Ãã+&É˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nsTT‘˚ nø£ÿ&É Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D yê<äT\ qT+∫ ìs¡düq\T m<äTs¡j·÷´sTT. |ü\T#√≥¢ ‘Ó\+>±D yê<äT\T ø±s¡´Áø£e÷ìï ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ myÓTà˝Ò´ $qjYT uÛ≤düÿsY n¬sdüTº‘√ es¡+>∑˝Ÿ˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. myÓTà˝Ò´qT n¬sdüTº #˚dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· es¡+>∑˝Ÿ m+Jm+≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. sêÁwüºne‘·s¡D y˚&ÉTø£\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡qï ø±s¡D+>± Vü≤qàø=+&É b˛©düT\T myÓTà˝Ò´ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ nHês√>∑´+‘√ ñqï+<äTq Äj·TqqT yÓ+≥H˚ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. $qjYT uÛ≤düÿsYqT ($T>∑‘ê... 2˝À)

sê»ø°j·T nì•Ã‹øÏ

‘·«s¡˝À ‘Ós¡ ôd+{ÏyÓT+≥T‘√ ‘Ósêdü sê»ø°j·T+ ‘ê´>∑eT+fÒ sêJHêe÷#˚dæ, eT∞¢ ¬>\e&Ée÷? |ü]dæú‘·T\T ‘·«s¡˝ÀH˚ #·ø£ÿã&É‘êsTT H˚‘·\T, πø&ÉsY dü+j·TeTq+‘√ ñ+&Ü* ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+~ |ü]cÕÿs¡+ Á|üø£≥q <ä>∑Zs√¢H˚ ñ+~: &çmdt

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· eT+&É˝≤\ C≤_‘ê˝À eTs√ 93 eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ dü+K´ 549øÏ #˚]+~. ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ô|’ ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ dü∫yê\j·T+˝À e´ekÕj·T+, |üfi¯¢‘√≥\T, Á>±MTD≤_Ûeè~Δ, |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK\≈£î #Ó+~q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ eT+Á‹ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº+˝À yÓTT‘·Ô+ 16 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥qwüº+ »s¡>∑>±, |ü~y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |üfi¯¢‘√≥\T <Óã“‹Hêïj·THêïs¡T. qe+ãsY 15 Hê{ÏøÏ eT+&É\kÕúsTT˝À ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ìy˚~ø£\ô|’ me]¬ø’Hê nuÛÑ´+‘·sê\T+fÒ qe+ãsY 22Hê{ÏøÏ ‘Ó\bÕ\Hêïs¡T. nuÛÑ´+‘·sê\qT |ü]o*+∫q |æ<ä|ü ‘·T~ ìy˚~ø£qT &çôd+ãsY yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À πø+Á<ëìøÏ |ü+|ü⁄‘êeTì eT+Á‹ $e]+#ês¡T. ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫q 93 eT+&É˝≤\T õ˝≤¢\ yêØ>±.. es¡+>∑˝Ÿ ` 34, ∫‘·÷Ôs¡T` 36, ø£Øq+>∑sY `5, ($T>∑‘ê... 3˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): zm+dæ >∑qT\ ‘·e«ø±\ e´eVü‰s¡+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ d”;◊ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. ¬s&é>√˝Ÿ¶˝À ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ‘·eT m<äT≥ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq≥Tº d”;◊ C….&ç. \ø°åà Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. >±* »Hês¡›q¬s&ç¶, »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ eT<Ûä´ yê´bÕs¡, e´øÏÔ>∑‘· dü+ã+<Ûë\ô|’ Äsê rj·TqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. zm+dæ >∑qT\ ©E eT+ps¡T yÓqTø£ »>∑Hé ˇ‹Ô&ç ñqï<ë nH˚ ø√D+˝À ≈£L&Ü d”;◊ $#ê]+#· qTqï<äì düe÷#ês¡+. Á|ü‘·´ø£å+>±>±ì, |üs√ø£å+>± >±ì »>∑Hé Á|üuÛ≤e+ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+&˚ neø±X¯+ ñqï+ <äTq á ø√D+˝À ≈£L&Ü Äj·TqTï $#ê]+#·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ {Ïπø >∑qT\ ©E ‘·~‘·s¡ e´eVü‰sê\≈£î

X¯óÁø£yês¡+ Vü‰»s¡yê«\ì ø√]q d”;◊

dü+ã+~Û+∫ n|üŒ{Ï >∑qT\XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì ≈£L&Ü d”;◊ Á|ü‘˚´ø£+>± $#ê]+∫+~. n|üŒ{Ï eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù l\øÏåà, >∑qT\XÊK n~Ûø±] sê»>√bÕ˝ŸqT |ü\T <äbòÕ\T Ç|üŒ{Ïπø $#ê]+∫q d”;◊ M]<ä›]ï ì+~‘·T\ C≤_‘ê˝À #˚]Ãq $wüj·T+

‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+&É>± »>∑Hé ÄdüTÔ\ k˛<ë\ $esê\T, Ä<ëj·T $esê\≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ ùdø£]+∫q Ä<Ûësê\qT ‘·eT≈£î Çyê«\+≥÷ Ä<ëj·T |üqTïXÊK <ëK\T#˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT áHÓ\ 8e ‘˚BøÏ Hê+|ü*¢ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~. ◊{° XÊK n&ç–q $esê\qT yê]øÏ Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì dæ_◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ »>∑Hé≈£î ◊{°XÊK C≤Ø#˚dæq H√{°düT\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&˚ Äj·Tq rdüT≈£îqï+<äTq Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ øö+≥s¡T <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î ‘·eT≈£î ø=+‘· düeTj·T+ Çyê«\ì »>∑Hé ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T ø√sês¡T. B+‘√ πødüTqT 8e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚düTÔ Hê´j·TeT÷]Ô #ÓbÕŒs¡T.

ª#˚‹μøÏ #·eTTs¡T

ô|+|ü⁄ u≤<Ûä´‘· #·eTTs¡T dü+düú\<˚ ìs¡íj·T+ rdüTø√C≤\+: πø+Á<ä+

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 2: ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+~. ô|+|ü⁄ $wüj·T+˝À ‘êyÓT˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√C≤\eTì, #·eTTs¡T dü+düú˝Ò dü¬s’q düeTj·T+˝À ‘·–q ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤j·Tì, Bì˝À ‘·eT ($T>∑‘ê... 3˝À) Á|üy˚Tj·T+ @MT

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 2: sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T nì•Ã‹ ‘·«s¡˝À ‘=\–b˛qT+<äì myÓTੇ &ç.Áoìyêdt nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ ‘·s¡«˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+, bÕغ n~ÛcÕºq+ e´eVü‰sê\T s¡Vü≤dü´+>±H˚ ñ+{≤j·Tì, @+ #˚j·TuÀ‘·THêïs√ eTq≈£î #Ó|üŒs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT &çmdt ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷qT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. myÓTੇ>± neø±X¯+ Ç∫Ãq+<äT≈£î ÄyÓT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. bÕغø√sY ø£$T{°, eT+Á‹es¡Z e´eVü‰sê\ ø£$T{° ‘Ó\+>±Dô|’ #·]Ãk˛Ô+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, nø£ÿ&É @+ »s¡T>∑T‘√+<äH˚~ ‘·eT≈£î ‘Ó*ùd neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì nì|æk˛Ô+<äì, πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£≥qqT ã{Ϻ Ä $wüj·T+ ns¡ΔeTe⁄‘√+<äì &çmdt düŒwüº+#˚kÕs¡T. bÕغ n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü ($T>∑‘ê... 3˝À)

CMyK

CMyK

zm+d” e´eVü‰s¡+˝À H√{°düT\T


2

|ü⁄*ì#·÷dæ qø£ÿ yê‘·ô|≥Tº≈£îqï≥T¢+~ $XÊK|ü≥ï+, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡ yê´yÓ÷Vü≤+‘√H˚ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT j·÷Á‘·\+≥÷ }fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£îì ‹s¡T>∑T‘·THêï&Éì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ¬s’‘·T\qT, e´ekÕj·÷ìï $düà]+∫ H˚&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·\+≥÷ yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ’mdt bÕ<äj·÷Á‘·qT#·÷dæ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·\qT #˚j·T&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äì, |ü⁄*ì #·÷dæ qø£ÿ yê‘·u…≥Tº≈£îqï #·+<ä+>± ñ+<äì u§‘·‡ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ˇø£Hê&ÉT e´ekÕj·T+

#·+Á<äu≤ãTô|’ <Ûä«»yÓT‹Ôq |”d”d” N|òt u§‘·‡ <ä+&É>∑ nqï ô|<ä›eTìwæ H˚&ÉT ¬s’‘·T\ø√dü+ H˚qTHêïqT n+≥÷ ‘·>∑T<äqe÷à nì m˝≤ ãj·T˝Ò›s¡‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ¬s’‘·T\ ø√dü+ ø£˙dü+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ÄHê&ÉT ¬s’‘·T düeTdü´\qT e÷{≤¢&˚+<äTπø #·+Á<äu≤ãT yÓqTø±&Üs¡ì, _˝ŸøÏ¢+≥Hé @eTqT≈£î+{≤&√.. _˝Ÿπ>{Ÿ‡ @eT+{≤&√qì ¬s’‘·Tπødæ ø£HÓï‹Ô#·÷&É˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï düeTj·T+˝À @Hê&Ó’Hê ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û >∑T]+∫ >±ì ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\ e÷|ò”

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ª>±*μøÏ Á|ü‘˚´ø£ edü‘·T\ô|’

d”;◊ nuÛÑ´+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): ‘·eTqT Á|ü‘˚´ø£‘·s¡Vü‰ U…’B\T>± #·÷&Ü\ì, Á|ü‘˚´ø£ôd˝Ÿ πø{≤sTT+#ê\qï >±* »Hês¡›q¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶ |æ{ÏwüHéô|’ rs¡TŒqT Hê+|ü*¢ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº ]»s¡T« #˚dæ+~. zm+dæ >∑qT\ ‘·e«ø±\ e´eVü‰s¡+˝À #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ]e÷+&ÉT nqTuÛÑ$düTÔqï >±*, lìyêdü¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ nuÛÑ´s¡Δq≈£î #·T¬øÿ<äTs¡e«&É+‘√ ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡TºqT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. Bìô|’ d”;◊ nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+#˚dæ+~. >∑qT\ yê´bÕsêìøÏ eTT+<äT >±* »Hês¡›q¬s&ç¶ dü>∑≥T bÂs¡T&˚qì, Á|ü‘˚´ø£ kÕe÷õø£ Vü≤À<ë @B ˝Ò<äì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. ˇø£ kÕe÷q´ ø±ìùdºãT˝Ÿ ø=&ÉT≈£î >±* »Hês¡›q¬s&ç¶ nì, n+<äTe\¢ yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ôd˝Ÿ e+{Ï n<äq|ü⁄ edü‘·T˝ÒMT nedüs¡+ ˝Ò<äì yê~+∫+~. á πødüT˝À d”;◊ <ëK\T #˚dæq øö+≥s¡T˝À ‘·eT nuÛÑ´+‘·sê\qT e´ø£Ô+#˚dæ+~. Bìô|’ yê<√|üyê<äq\T $qï Hê´j·TeT÷]Ô rs¡TŒqT ]»s¡T«#˚dü÷Ô πødüT yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

>∑HéyÓTHé\ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#·+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\T, e÷y√sTTdüTº ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ H˚|ü<∏ä´+˝À >∑HéyÓTHé\qT ‹]– rdüT≈£îH˚ $wüj·T+˝À |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\≈£î, {ÏÄsYmdt eT+Á‘·T\≈£î sêÁwüº Ç+f…*C…Hé‡XÊK y˚πs«s¡T>± ˝ÒK\T sêdæ+~. b˛©düT n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·\|ü‹sêe⁄ #˚dæq yê´K´\≈£î ìs¡düq>± {Ï.ø±+Á¬>dt m+|”\T, {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ‘·eT >∑HéyÓTHé\qT dü¬s+&ÉsY #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï |ü]D≤e÷\T, e÷y√sTTdüTº\ ø£<ä*ø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À >∑HéyÓTHé\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*‡+~>± Ç+f…*C…Hé‡ XÊK ø√]+~. Bìô|’ {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ düŒ+~dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ sêdæq ˝ÒK\T n+<ëj·Tì, nsTT‘˚ ‘êeTT #·\|ü‹sêe⁄ yê´K´\ô|’ #˚dæq |òæsê´<äT\≈£î dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ sêq+<äTq ‘êeTT á $wüj·÷ìï |ü⁄qsê˝À∫+#˚ Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äHêïs¡T.

ãÁø°<é ‘·sê«‘·

‘Ó\+>±D sê<äT ‹s¡T|ü‹, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT, myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$ ‘Ó˝+>±Dô|’ dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T. ãÁø°<é ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø£≥q e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. #·s¡Ã\ Á|üÁøÏj·T≈£î dü+ã+~Û+∫ e÷Á‘·y˚T ãÁø°<é ‘·sê«‘· düŒwüº‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. n+‘˚‘·|üŒ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘êqT nqTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó˝+>±Dô|’ ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã\ì ‘êeT÷ ø√s¡T≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+∫Hê u≤<Ûä´‘·>∑\ ø±sÁ¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô>± ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïqì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡πø q&ÉT#·T≈£î+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À 20 ø√≥¢‘√ eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔqì nHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sêyéT#·s¡DYô|’ u≤\j·T´ #˚dæq yê´K´\ô|’ düŒ+~+∫q ∫s¡+J$, Á|ür#√{≤ eT+N #Ó&É÷ ñ+{≤j·THêïs¡T. u≤\ø£èwüí ˝≤+{Ï d”ìj·TsY q≥T\T @<Ó’Hê e÷{≤¢&ç‘˚ <ë+{À¢ yêdüÔeeTT+≥T+<äHêïs¡T. dæ˙s¡+>∑+˝À nbÕs¡ nqTuÛÑe+ ñqï u≤\j·T´ ‘·q ≈£îe÷s¡T&çô|’ yê´K´\T #˚j·T&É+˝À ‘·|ü˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq @+ e÷{≤¢&Üs√ ‘êqT $q˝Ò<äHêïs¡T.

Vü≤&É˝…‹ÔdüTÔqï ªVü≤+{≤μ ‘=* eTs¡D+ qyÓ÷<äT ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤+{≤ yÓ’s¡dt yê´|æk˛Ô+<äqï yês¡Ô\‘√ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À ‘=*kÕ]>± á yÓ’s¡dt yê´~Û \ø£åD≤\‘√ ˇø£ e´øÏÔ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT eTs¡DÏ+#ê&ÉT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q uÛÑ>∑yêHésêe⁄ (55) kÕúìø£ j·TXÀ<ä ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ Äj·Tq ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sês¡T. s√>∑ \ø£åD≤\qT ã{Ϻ ø=‘·Ô yÓ’s¡dt>± yÓ’<äT´\T >∑T]Ô+#ês¡T. eTq sêÁwüº+˝À á yÓ’s¡dt‘√ qyÓ÷<Ó’q ¬s+&ÉT πødüT\˝À ˇø£ e´øÏÔ uÛÑ>∑yêHésêe⁄. eTs√ e´øÏÔ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± <ä>∑TZ, »\TãT, »«s¡+ e+{Ï \ø£åD≤\T ñ<Ûäè‘·yÓTÆ‘˚ ø=‘·Ô Vü≤+{≤ yÓ’s¡dt>± nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. á yê´~Û ìsê›s¡D≈£î ‘·–q |ü]ø£sê\T>±ì, ìs√<ÛëìøÏ nedüs¡yÓTÆq eT+<äT\T>±ì ˝Òeì yÓ’<ä´esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á \ø£åD≤\T k˛øÏ‘˚ ìj·T+Á‹+#·&É+ ø=+‘· ø£wüºy˚Tqqï~ yê] yê<äq. yê´~Û e#êÃø£ Çã“+~ |ü&˚ø£+fÒ sê≈£î+&Ü ìs√~Û+#˚+<äTπø ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓ’<äT´\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. n‘·´+‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, |ü]düsê\T X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√e&É+ e+{Ï #·s¡´\T ‘·|üŒìdü]>± rdüTø√yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. á yê´~ÛøÏ ø±s¡DyÓTÆq m\Tø£\T Ç+{À¢ dü+#·]+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T e´eVü≤]+#ê\ì #ÓãT‘·THêïs¡T. m\Tø£ ˝≤˝≤»\+, eT÷Á‘·+ á yê´~Û k˛ø£&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T>± ÁbÕ<Ûä$Tø£+>± yÓ’<ä´ esêZ\T >∑T]Ô+#êsTT. n+<äTe\¢ Á|ü»\+‘ê ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îì yê´~Û u≤]q|ü&É≈£î+&Ü ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑T]+∫ >±ì @Hê&Ó’Hê πø+Á<ëìï n&ç>±sê nì ì\BXÊs¡T. $<äT´‘Y ãø±sTT\‘√ ¬s’‘·T\T n˝≤¢&ÉT‘·T+fÒ ø£˙dü+ yê{Ïì e÷|ò”#˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|üj·T‹ï+#·˝Ò<äì, K∫Ñ·+>± #Ó*¢+#ê*‡+<˚qì ¬s’‘·T\ô|’ ˇ‹Ô&ç‘Ó∫Ãq e÷≥ ì»+ø±<ë nì ì\BXÊs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î mø˘‡Áπ>wæjÓ÷ Çyê«\ì Á|ü‹|üøå±\T ø√]‘˚ &ÉãT“\ø√düy˚T yês¡T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì nq˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. n˝≤+{Ï #·+Á<äu≤ãT≈£î H˚&ÉT ¬s’‘·T\ ø√düeT+≥÷ bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùd ns¡Ω‘· ˝Ò<äì u§‘·‡ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç |üì#˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT, Ç+~sê »\Á|üuÛÑ, »\j·T»„+˝À ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+, e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê ¬s’‘·T≈£î uÛÑs√kÕ ø£*–düTÔHêïeTHêïs¡T.

yÓ÷ø±fi¯¢ô|’ q&ç∫Hê...

>∑Ts¡Tyês¡+ 3, qe+ãsY 2011

u≤ãTqT qeTàs¡T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø£\«s¡Tº\ ìsêàD≤˝À¢qT, eTs¡eTà‘·T\ |üqT˝À¢qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝ô|’ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äì dæ]dæ\¢ {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢ πøe\+ Hê\T¬>’<äT õ˝≤¢\≈£î e÷Á‘·y˚T ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ ø£\«s¡Tº\ ìsêàD≤ìï, #Ós¡Te⁄ >∑≥¢ eTs¡eTà‘·T |üqT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·÷ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+e˝Ò¢ á nqsêΔ\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêï j·THêïs¡T. #Ós¡Te⁄\, ø±\«\ |üP&çø£r‘·, mdtdæ, mdt{Ï ø±\˙˝À¢ dædæ s√&É¢ ìsêàD+ ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~Δ |üqT\qT ‘Ó\+>±D˝Àì πøe\+ @&ÉT õ˝≤¢\πø |ü]$T‘·+ #˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. πø+Á<ä+ e<ä› @ $<Ûä+>± ˝≤;sTT+>¥ #˚dæ myÓTੇ |ü<ä$ bı+<ëπs &ç.lìyêdt #Ó_‘˚ ‘êeTT ≈£L&Ü n<˚ <ë]˝À yÓ[¢ ‘Ó\+>±D ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤eTHêïs¡T. ô|<ä›˝…’q ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ, q˝§Z+&É õ˝≤¢ e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Bø£å\≈£î {ÏÄsYmdt bÕغ, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eT<䛑·T ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. yê] Bø£å\ e˝Ò¢ ‘·eT ñ<ä´eT b˛sê{≤ìï dü«\Œ ø±\+ bÕ≥T yêsTT<ë y˚düT≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT e÷≥\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTàuÀs¡Hêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\T>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ e÷{≤¢&É&Éy˚T >±ø£, bı{Ϻ lsêeTT\T, ‘Ó\T>∑T‘·*¢ $Á>∑Vü‰\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#·&É+ e+{Ï #·+Á<äu≤ãT ø±s¡´Áø£e÷\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T >∑eTìdüTÔH˚ ñHêïs¡Hêïs¡T. Äj·Tq ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘·+ e˝Ò¢ Äj·TqTï qeTà&É+ ˝Ò<äT. #·+Á<äu≤ãT dæÿCÀ|òæìj·÷ nH˚ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº>± yês¡Ô˝§düTÔHêïj·THêïs¡T. Ä yê´~Û

ñ<ä´eT+ ˙s¡T>±s¡˝Ò<äT CÒ@d” #ÛÓ’s¡às¡Hé ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ˙s¡T>±] b˛sTT+<äì ø=ìï bÕغ\ H˚‘·\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\T ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<ä+&ÉsêyéT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+ >±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘Ó\+>±D eTTdæ¢+\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ Ç+~s¡bÕsYÿ e<ä› »]–q <Ûäsêï˝À ø√<ä+&ÉsêyéT bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ eTTdæ¢+\≈£î nìïs¡+>±˝À¢ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ Hê{ÏøÏ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ eT]+‘· rÁeeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£îø√dü+ ‘·«s¡˝À ñ<ä´eT ø±s¡´#·s¡DqT s¡÷bı+~ kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. düø£\ düyÓTà‘√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT rÁes¡÷|ü+ <ë*Ã+<äì nHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\+>±D Çe«&É+ ‘·|æŒ+∫ Ç‘·s¡ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷s¡Z\T nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶ø√uÀeTì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚ ø±+Á¬>dt, {°&û|” H˚‘·\qT e÷Á‘·+ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

s¡#·Ã s¡#·Ã yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... n¬sdüTº #˚j·T≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D yê<äT\T b˛©düT\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T#˚düT≈£î+~. uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e∫Ãq ‘Ó\+>±D yê<äT\T b˛©düT\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. m+Jm+ ôd+≥sY˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±>±, ‘·q n¬sdüTº≈£î ø±s¡D≤\T yÓ\¢&ç+#ê\ì, ˝Òì|üø£å+˝À |ü]D≤e÷\T rÁe+>± ñ+{≤j·Tì b˛©düT\qT $qjYTuÛ≤düÿsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Vü≤√+eT+Á‹ ø±Hê«jYTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ $ø±sêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® sXÊs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ $»j·Tyê&É˝Àq÷ s¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ≈£îeTà&çbÕ˝…+˝À @sêŒ≥T#˚dæq s¡#·Ãã+&ÉqT {°&û|”, yêeT|üø£å H˚‘·\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. m+.|æ.\>∑&ÉbÕ{Ï‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. Á|üC≤düeTdü´\T |ü≥ºìyês¡T, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+‘√ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î sêe&Üìï yês¡T ‘·|üã{≤ºs¡T. B+‘√ b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

\ø£åDy˚T$T≥+fÒ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT @<√ ˇø£{Ï e÷{≤¢&É&É+.. Vü‰MT*e«&É+.. eT∞¢ eTs√#√{ÏøÏ yÓ[¢ y˚πs $<Ûä+>± e÷{≤¢&É&É+.. nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± Vü‰MT*e«&É+.. Ç˝≤ @ s√Eø± s√E ø=‘·Ô ø=‘·Ô>± e÷{≤¢&É&Éy˚T Ä yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yê] \ø£åDeTHêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT e´ekÕj·Ty˚T <ä+&É>∑ nqï #·+Á<äu≤ãT H˚&ÉT ¬s’‘·T\ ø√dü+ ¬s’‘·T u≤≥ n+≥÷ bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùdÔ mes¡÷ qeTàuÀs¡Hêïs¡T. ø±fi¯¢‘√ q&ç∫Hê, yÓ÷ø±fi¯¢‘√ q&ç∫Hê, osê¸X¯Hê\T y˚dæHê Äj·Tq e÷≥\qT, Äj·Tq #˚wüº\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTàuÀs¡Hêïs¡T. ˇø£ bÕغ Hêj·T≈£î&É+fÒ ‘·|üŒìdü]>± @<√ ˇø£ $<ÛëHêìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&É&É+.. <ëìøÏ nqT>∑TD+>± q&ÉT#·Tø√yê\Hêïs¡T. n<˚eT+∫ \ø£åDeTì, eT+∫ dü+Á|ü<ëj·TeTì, á $wüj·÷ìï #·+Á<äu≤ãT >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ e\¢ Äj·TH˚ qwüºb˛‘ês¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T.

nkÕ+C…≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T $#ês¡D ì$T‘·Ô+ d”«&ÉHé≈£î n|üŒ–+#ê\+≥÷ Á_{°wt Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒ \+&ÉHé, qe+ãsY 2: $ø°©ø˘‡ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT p*j·Tdt nkÕ+C…≈£î eTs√ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. ˝…’+–ø£ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï n‘·&çì $#ês¡D ø√dü+ d”«&ÉHé≈£î n|üŒ–+#ê\ì Á_{Ïwt Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒ #Ó|æŒ+~. q\uÛÑj˚T´fi¯¢ nkÕ+C… ‘êqT @ ‘·|üPŒ #˚j·T˝Ò<äì, ‘·qMT<ä Äs√|üD\T sê»ø°j·T Áù|]‘ê˝Òqì n+≥THêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ ø±\+>± Äj·Tq eT<äΔ‘·T<ës¡T\ düVü‰j·T+‘√ <ë<ë|ü⁄>± >∑èVü≤ìs¡“¤+<Ûä+ ‘·s¡Vü‰ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&û rs¡TŒô|’ Äj·Tq Á_≥Hé düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯¢>∑\s√ ˝Ò<√ Ç+ø± düŒwüº+ø±˝Ò<äT.

ãdüT‡\ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): Äغd” ãdüT‡\ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡+>∑+ dæ<äΔ+#˚k˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+ e#˚à nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ #·{≤ºìï rdüT≈£îsêuÀ‘√+<äì >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Äغd” ø±]àø£ dü+düú mdtm+j·T÷ Á|üø£{Ï+∫+~. Äغd” ãdüT‡\ $<Ûä«+dü+‘√ dü+düú Ä]úø£+>± rÁe+>± qwüºb˛‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Äغd”˝À ¬s>∑T´\sY ÁbÕ‹|ü~ø£q 15y˚\ eT+~ Á&Ó’es¡T¢, ø£+&Éø£ºs¡¢ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ ‘·«s¡˝À Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉqT+~. ‘·ø£åD+ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ ‘·«s¡˝À Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉqT+~. ‘·ø£åD+ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ eTTK´eT+Á‹ n+^ø£]+∫q≥T¢ ø±]àø£ dü+|òüT+ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+´|t ø±sê´\j·T+˝À d”m+qT ø£*dæ Äغd” düeTdü´\qT ‘Ó\|ü>± d”m+ áy˚Ts¡≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. Äغd” $ìjÓ÷–düTÔqï &ûõ˝Ÿô|’ neTàø£|ü⁄ |üqTï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î d”m+ n+^ø£]+∫q≥T¢ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äغd” 22.25 XÊ‘·+ |üqTïqT #Ó*¢k˛Ô+~. Bìì 16 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Ädæj·÷ ãTø£sY Áô|’CŸ *düTº˝À ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·T s¡#·sTT‘·\T &Ûç©¢, qe+ãsY 2: uÛ≤s¡rj·T s¡#·sTT‘·\T n$T‘êyé |òüTÀwt, ‘·s¡TDY ‘˚CŸbÕ˝Ÿ, C≤Vü≤ïM u≤s¡Tyê, nqTsê<Ûë sêjYT, sêVüQ˝Ÿ uÛÑ{≤º#ês¡´ ù|s¡T¢ á j˚T&Ü~ e÷´Hé @wæj·THé ãTø£sY Áô|’CŸ ˝≤+>¥*düTº˝À #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. Ç‘·s¡ Ädæj·÷ <˚XÊ\‘√bÕ≥T bÕøÏkÕÔHé, ã+>±¢<˚XŸ s¡#·sTT‘·\T ≈£L&Ü á ãVüQeT‹ ø√dü+ b˛{°˝À ñ+{≤s¡T. Äj·÷ <˚XÊ\ qT+∫ ãVüQfi¯ Á|üC≤<äs¡D bı+~q ª<ä yê+&É]+>¥

¬s’‘·+fÒ n\TkÕ? yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. bÕغ ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ñ+≥T+<äì #·+Á<äu≤ãT uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ <Ûäs¡àes¡+ eT+&É\+ dædæø=‘·Ôù|≥˝À ¬s’‘·Tb˛s¡Tu≤≥qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=*s√E 17øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+&çb˛sTTq y˚s¡TX¯q>∑|ü+≥qT |ü]o*+#ês¡T. dædæ ø=‘·Ôù|≥˝À Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+∫ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕ<äj·÷Á‘·˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Á|ü»\T, ¬s’‘·T\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq Á|üdü+–dü÷Ô eTT+<äT≈£îkÕ>±s¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ¬s’‘·T\T uÀs¡Tq $\|ædüTÔHêï yê]ì Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ MTqy˚TcÕ\T ˝…øÏÿk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. H˚&ÉT Á|ü»\T mH√ï ø£cÕº˝À¢ ñHêïs¡T. Á|ü‹|üøå±\T>± yê]ì Ä<äTø√e&É+ ‘·eT u≤<Ûä´‘· nì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT e´ekÕj·T+ <ä+&É>∑ nì mqï&É÷ nq˝Ò<äì, ‘êqT nqì e÷≥\qT |ü<˚ |ü<˚ #ÓãT‘·÷ >√u…˝Ÿ‡ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ø±ì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ ø±ì ‘·eT Vü≤j·÷+˝ÀH˚ Hê´j·T+ »]–+<äì, n_Ûeè~Δ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä<äs¡D ø£s¡TyÓ’q ¬s’‘·T≈£î ø£˙dü+ s¡÷.10y˚\T |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì, e´ekÕj·T s¡+>±ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷πsÃ+<äT≈£î kÕ«$THê<∏äÛ Hé dæbòÕs¡düT\qT neT\T #˚j·÷\ì, e´ekÕj·÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ s¡÷bı+~+#ê\ì #·+Á<äu≤ãT &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Çe˙ï neT\j˚T´ es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ b˛sê&ÉT‘·T+~. ¬s’‘·T≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î n+&É>± ñ+{≤eTì nHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ

bòÕ\ÿHéμ, <ä >∑T&é eTTdæ¢yéT e+{Ï s¡#·q\T ã]˝À ñHêïsTT. ≈£î≥T+ã+˝À e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ düTìï‘· dü+u+<Ûë\‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ z|æj·T+ yêsY‡ es¡≈£L yÓ’$<Ûä´ uÛÑ]‘·yÓTÆq n+XÊ\T ákÕ] s¡#·q˝À¢ ø£ìŒ+#êj·Tì »qe] Hê{ÏøÏ cÕsYº*dtº Á|üø£{Ï+#·e#·Ãì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷]à 15q Vü‰+>¥ø±+>¥˝À Ädæj·THé ãTø£sY Áô|’CŸ $CÒ‘·qT Á|üø£{Ï+∫, nø£ÿ&˚ ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡T.

eùdÔ e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´$Tdü÷Ô Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT s¡÷bı+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. õ˝≤¢˝À @&˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À düTe÷s¡T 500 eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡Hêïs¡T. m+‘·ùd|ü{Ïø° ≈£îØÃ\qT s¡øÏå+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡Hêïs¡T. ¬s’‘·qï ø£&ÉT|ü⁄ eT+&ç‘˚ ≈£îØÃ˝Ò ø£~*b˛‘êj·THêïs¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T≈£î nìï y˚fi¯˝≤ #˚<√&ÉT>± ì*#êeTHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T >±ì Ç+‘·es¡≈£î Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ yê]ì z<ëπsà Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉHêïs¡T. Ç+‘·{Ï |üìøÏe÷*q Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘êHÓqï&É÷ #·÷&É˝Ò<äHêïs¡T. ‘·qô|’ ˝Òìb˛ì $eTs¡Ù\T #˚düTÔqï |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡≈£î $X¯«dü˙j·T‘· ˝Ò<äT. u§‘·‡ ˝≤+{Ï ˙‹, HÓ’‹ø£‘· ˝Òì e´øÏÔ e˝Ò¢ Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq y√ø˘‡yê´>∑Hé |ü]ÁX¯eT |üPHÓ≈£î ‘·s¡*b˛sTT+<äì Äj·Tq m‹Ôbı&ç#ês¡T. ‘·qqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· yê]øÏ ˝Ò<äHêïs¡T. n$XÊ«dü+ >∑T]+∫ ‘·eT≈£î y˚πs bÕغ\T #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, @ düeTj·T+˝À m˝≤ düŒ+~+#ê˝À ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüTqì nHêïs¡T. ‘·–q düeTj·T+˝À n$XÊ«dü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì #·+Á<äu≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

b˛s¡Tu≤≥˝À n|üX¯è‹ ø±>± #·+Á<äu≤ãT ìs¡«Væ≤düTÔqï ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü«\Œ n|üX¯è‹ #√≥T #˚düT≈£î+~. Äj·Tq ø±Hê«jYT˝Àì ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T |üs¡düŒs¡+ &Ûûø=q&É+‘√ e÷J øöì‡\sY >∑+>∑qï≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. Äj·TqTï ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq {°&û|” ÁX‚DT\T, ¬s’‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. j·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT≈£î {°&û|” Hêj·T≈£î\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á Áø£eT+˝À ô|ò¢ø°‡\T ø£≥º&É+˝À ìeTà\ øÏwüº|üŒ, |ü˝…¢ s¡|òüTTHê<Ûä¬s&ç¶ eØZj·TT\ eT<Ûä´ b˛{° @s¡Œ&ç+~. B+‘√ yês¡T |òüTs¡¸D |ü&ܶs¡T.

πøs¡fi¯ |”sƒ¡+ô|’ ø±Áy˚T&É¢ ø£qTï! ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, qe+ãsY 2: >∑‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘·è{Ï˝À #˚C≤]q n~Ûø±s¡ |”sƒêìï ‹]–¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î πøs¡fi¯ ø£eT÷´ìdüTº\T düHêïVü‰\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. πøs¡fi¯ bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ {Ï.m+. C≤ø£uŸ nø±\ eTs¡D+‘√ n+~e∫Ãq neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Ä•düTÔHêïs¡T. C≤ø£uŸ eTè‹‘√ ñyÓTHé #ê+B Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓTC≤]{° |ü&çb˛sTT+~. 141eT+~ düuÛÑT´\Tqï nôd+;¢˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ã\+ 72≈£î |ü&çb˛sTT+~. Ç~ ≈£L&Ü d”Œø£sY, Ä+>√¢ Ç+&çj·THé düuÛÑT´&ç‘√ ø£\T|ü⁄≈£î+fÒH˚. C≤ø£uŸ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+∫q |æs¡y√+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ñ|ümìïø£˝À¢ ¬>*#˚+<äT≈£î yêeT|üøå±\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT. á kÕúHêìï ‹]– ì\u…fÒº+<äT≈£î j·TT&çm|òt ‘·–q nuÛÑ´]ú ø√dü+ yÓ<äT≈£î‘√+~. >∑‘· mìïø£˝À¢ πøe\+ 157z≥¢ ‘˚&Ü‘√ C≤ø£uŸô|’ yêeT|üøå±\T á kÕúHêìï ø√˝ÀŒj·÷sTT. Á|üdüTÔ‘·+ nôd+;¢˝À j·TT&çm|òt≈£î 72, m˝Ÿ&çm|òt≈£î 68 kÕúHê\T HêïsTT. á n‘ÓÔdüs¡T e÷s¡Tÿ ã\+‘√ bÕ\qqT HÓ≥Tº≈£îsêe&É+ #ê+B Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£wüºy˚Tqì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± Ä]úø£ _\T¢\T ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´y˚Tqì, Ç~ eT]+‘· Ä+<√fi¯qø£s¡ n+X¯eTì n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\qT neø±X¯+>± rdüT≈£îì m<äTs¡T<ë&ç ô|+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« ndüeTs¡Δ‘·qT m+&É>∑{≤º\ì yêeT|üøå±\ ≈£L≥$T Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Ç{°e\ eTTK´eT+Á‹ ñyÓTHé#ê+B uÛÑ÷ ≈£î+uÛÑø√D+ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï $wüj·T+ô|’ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bj·÷\ì m˝Ÿ&çm|òt ìs¡ísTT+∫+~. n~Ûø±s¡|üø£å+˝À ñqï \Tø£\Tø£\qT ≈£L&Ü neø±X¯+>± rdüT≈£îì eT]+‘· ˇ‹Ô&ç ô|+#ê\ì jÓ÷∫k˛Ô+~.

˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ‘·<∏ä´+ $˝≤dtsêyé <˚XŸeTTUŸ $düŒwüº Á|üø£≥q &ÓÓÁVü‰&É÷Hé, qe+ãsY 2: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT sêqTqï o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\ ˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À düeT]Œ+#· qTqï≥T¢ πø+Á<ä ôd’Hé‡, f…ø±ï\J XÊK eT+Á‹ $˝≤dtsêe⁄ <˚XŸeTTUŸ Á|üø£{Ï+#ês¡T. &ÓÁVü‰&É÷Hé˝À ˇø£ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q <˚XŸeTTUŸ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªbÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&ÜìøÏ Ç+ø± HÓ\ e´e~Û ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT Ä düeTj·T+˝À Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·T+~μ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T n˙ï _\T¢qT düeT]údüTÔqï+<äTq _\T¢ Á|ü‹bÕ<äq˝À Ä\dü´y˚TMT ñ+&É<äì #ÓbÕŒs¡T. ª_\T¢ Á|üdüTÔ‘·+ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° |ü]o\q˝À ñ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· _\T¢ eT+Á‹es¡Z+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+~. n≥T|æeTà≥ _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&ÉeTe⁄‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT Bìô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+~. nìï bÕغ\T _\T¢qT düeT]údüTÔHêïsTT ø£qTø£ m≥Te+{Ï düeTkÕ´ ñ+&É<äH˚ Hê n_ÛÁbÕj·T+. yês¡T á n+XÊìï ô|+&ç+>¥˝À ô|≥ºe\dæq |üì ñ+&É<äTμ nì <˚XŸeTTUŸ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q eTÚqÁe‘·+ düeTj·T+˝À ‘êqT #Ó|üŒ<ä\#·T≈£îqï $wüj·÷\qT *œ‘· |üPs¡«ø£+>± ìy˚~düTÔqï 73@fi¯¢ >±+<Û˚j·Tyê~ nHêï Vü≤C≤¬πs Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î sêdæq ‘êC≤˝ÒK˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·ì |üø£å+˝À ‘êqT ‹]– ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ñ|üÁø£$T+#·>∑\qì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T á HÓ\ 22q yÓTT<ä˝…’ &çôd+ãsY 21q eTT>∑TkÕÔsTT. Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\˝À n$˙‹ì n]ø£≥º&ÜìøÏ ñ<˚›•+∫q~ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢. ø±ì Ç{°e* e÷kÕ\˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ n~Ûø±sê\≈£î, <ëì düuÛÑT´\ m+|æø£≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, nHêï ãè+<ëìøÏ eT<Ûä´ rÁekÕúsTT˝À $uÛÒ<ë\T HÓ\ø=HêïsTT.

z≥s¡¢˝À #Ó’‘·Hê´ìøÏ Á|ü#ês¡+ #˚j·T+&ç nHêï ãè+<ëìøÏ Çdæ nuÛÑ´s¡úq q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 2: z≥s¡T¢ n~Ûø£ dü+K´˝À b˛*+>¥˝À bÕ˝§Zì, Á|üC≤kÕ«e÷´ìï |ü{Ïwü˜+ #˚ùd$<Ûä+>± Á|ü#ês√<ä´eT+ ìs¡«Væ≤+ #ê\ì nHêï Vü≤C≤πs ãè+<ëìøÏ mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ) $»„|æÔ #˚dæ+~. nHêï Vü≤C≤πs ãè+<ä+ düuÛÑT´\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq ø£$TwüHé mìïø£\T »]π> sêÁcÕº\˝À ‘·eT eT<䛑·T n+<äCÒj·Te\dæ+<äì bÂs¡düe÷»+ Á>∑÷|ü⁄\qT ø√]+~. ªmìïø£\˝À z≥s¡T¢ n~Ûø£dü+K´˝À bÕ˝§Zì, Á|üC≤kÕ«e÷´ìï <äè&ÛÉ‘·s¡+ #˚ùd+<äT≈£î ø£$TwüHé Á|üdüTÔ‘·+ kÕ–düTÔqï düø±sê‘·àø£ ø£èwæøÏ eT<䛑·T Çyê«\ì bÂs¡ düe÷»+ Á>∑÷|ü⁄\≈£î dæÇdæ $»„|æÔ #˚XÊs¡Tμ nì Çdæ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Çdæ nuÛÑ´s¡úq ≈£î düuÛÑT´\T ‘·eT eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡ì nHêïãè+<ä+ düuÛÑT´&ÉT ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq mìïø£\ ø£$TwüqsY (dæÇdæ) mdtyÓ’ KTπswæ, mìïø£\ ø£$Twüqs¡T¢ $mdt dü+|ü‘Y, ôV≤#Ymdt ÁãVü≤à á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±>±, mìï¬ø’q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ªyÓqTø£≈£î |æ*|æ+#˚ Vü≤≈£îÿμqT Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï nHêï ãè+<ä+ dü\Vü‰ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T‘√ ndæús¡‘·‘√ düVü‰ $$<Ûä $|ü]D≤e÷\≈£î <ë] rj·Te#·TÃqì ≈£L&Ü yê]øÏ Çdæ dü÷∫+∫+~. mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\qT ª‹s¡düÿ]+#˚ Vü≤≈£îÿμ >∑T]+∫ ø£$TwüHé Á|ükÕÔ$dü÷Ô, Ç~ eT]ìï mìïø£\≈£î <ë] rj·Te#·TÃqH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚dæ+~. z{Ï+>¥ XÊ‘ê\T ì»+>± n~Ûø£+>± ñqï |üø£å+˝ÀH˚ á Á|ü‹bÕ<äq Á|üuÛ≤e+ ñ+&É>∑\<äì dæÇdæ dü÷∫+#ês¡T.

nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&É+&ç: Ç+f…*C…Hé‡ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝À ñÁ>∑yê<äT\T eTs√kÕ] |ü+C≤ $dæπs+<äT≈£î ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì πø+Á<ä ì|òü÷ esêZ\T düe÷#ês¡+ ùdø£]+#êsTT. eTTK´+>± u…+>∑fi¯Ss¡T, nVü≤à<ëu≤<é, eTT+u≤sTT q>∑sê˝À¢ ñÁ>∑yê<äT\T <ë&ç#˚ùd neø±XÊ\THêïj·Tì ì|òü÷esêZ\T n+#·Hê y˚düTÔHêïsTT. |ü⁄D´πøåÁ‘ê\T, ôd’ìø£kÕúesê˝Ò \ø£å´+>± ñÁ>∑yê<äT\T <ë&ÉT\≈£î |üHêï>∑+ |üìïq≥Tº Ä esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä Ç+f…*C…qT‡ esêZ\T nìï sêÁcÕº\≈£î nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊsTT.


myÓTà˝Ò´ Äfi¯¢Hêì Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mdtÄsY $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D GáWLRiV, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô):rÛy¨sNRP Aa][N`P©´sgRiL`i ˙’¡≤ÍT∂ ™´sμÙR∂ μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≤y. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ Æ©sáVÆ™sªRΩVÚ ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı ¡Vμ≥R∂™yLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ AŒ˝œ¡ ©y¨s A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msμR∂™´sLÊSáV G xqs™´sVxqs˘ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©y μy¨s\|ms xqsˆLiμj∂Li¿¡ ™´sLSáV«¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLi¿¡©´s ≤y \Æ™s∏R∂V£qs Fyá©´s æªΩáVgRiV©y»¡

xqs*LÒSORPQLSáª][ ÷¡–¡Li¿¡ ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. INRP\Æ™sxmso @¨sı LRiLigSáՋ[ ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P©´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s A˙gRigS≠sVgS ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsxqsWÚ ™´sVL][\Æ™sxmso }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sVLi NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV xqs™´sVLÛRi ™´sLiªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[zqs }msμR∂áÆμ∂[™´so≤T∂gS \Æ™sFs£qs NUPLjiÚLixms ¡≤ÔyLRi¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂V£qsLS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ }msμR∂á xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ©Ø[øR¡VNRPV©yı∏R∂V¨s

NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msμR∂á xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsˆLiμj∂Li¿¡ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡gRiá xqsªyÚ D©´sıμR∂¨s \Æ™s∏R∂V£qs ¨sLRiWzmsLiøyLRi¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs AaRP∏R∂Vryμ≥R∂©´sN][xqsLi ™´sV©´s™´sVLiªy @LiNTPªRΩÀ≥ÿ™´sLiª][ xms¨s¬ø¡[zqs }msμR∂áNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[μÙy™´sV¨s @xmsˆVÆ≤∂[ \Æ™s∏R∂V£qs AªRΩ¯ aSLiºΩ xqsVÚLiμR∂¨s ©y¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ , 3, qe+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..)

düyÓTà‘√ πø+Á<ä+ ìÁ<ä˝ÒbÕ+ &çmdtô|’ eT+&ç|ü&ɶ πø{°ÄsY ©´sÕÊ‹Li≤R∂, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ZNP[Li˙μy¨sNTP ™´sVL][ryLji æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aS™´sV¨s æªΩáLigSfl· LS«¡ NUP∏R∂V HNSxqs NRP¨ds*©´sL`i ˙F~|mnsxqsL`i N][μR∂Li≤R∂LS™±sV @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ™´s¿¡Ë F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ μk∂ORPQNRPV A∏R∂V©´s xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ ÕÿgS @LiμR∂LRiV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· FsxmsˆV≤][ ™´s¬ø¡[ËμR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV NRP÷¡zqs LSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡¤Õ¡[NRP\Æ™sV©y ©y∏R∂VNRPVáV GNRPLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ ¨s˙μR∂ ©´s…”¡xqsVÚ©´sı ZNP[Li˙μy¨sı ªRΩ…Ì”¡ ¤Õ¡[Fy™´sV¨s @©yıLRiV.

@LiVVæªΩ[ G xqsÆ™sV¯ @LiVV©y FsNRPV‰™´s NSáLi N]©´srygjiLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s @©yıLRiV. DμR∂˘™´sVxmsLi¥y ™´sWLSË÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s IZNP[ lgi[L`iÕ‹[ ¡Li≤T∂ ©´s≤R∂xms≤R∂Li ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡Fyˆ™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V BxmsˆV≤R∂V ™´sVLjiLiªRΩ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li @∏R∂W˘LRi¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiV DμR∂˘™´sW¨sNTP NRP÷¡zqs ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáLiªy N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂¨s AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @xqsáV æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶ßáV Fs™´sL][ æªΩ[÷¡F°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. CÆ©sá 5©´s ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯ xqs*LS«fi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡NRPV ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV. 5 ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVL][™´sWLRiV ªRΩ™´sV NSLS˘øR¡LRifl·©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV NRPV˙»¡©´sV

™´sW©´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· À≥œ¡W™´sVV á©´sV, Dμ][˘gSá©´sV, ¨dsŒœ¡˛©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV μ][øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ©´sÕÊ‹Li≤R∂ FsLi{ms gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. FsLiAL`i ˙Fyxms LÌki£qsNRPV æªΩáLigSfl· À≥œ¡W™´sVVá©´sV μ][¿¡ |ms…ÌÿLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. F°LS≤T∂æªΩ[ ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s, xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLRi™´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≤U∂Fs£qs ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ ZNP[…‘¡AL`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= xmsμR∂≠s FsÕÿ æªΩøR¡VË NRPV©yı™Ø[ ¬ø¡’¡æªΩ[ ªy™´sVV NRPW≤y æªΩáLigSfl·©´sV @Õÿlgi[ æªΩøR¡VËNRPVLi…ÿ™´sV¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂ F°LiVV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPLRiV™´so ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ZNP[…‘¡AL`i ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ A∏R∂V©´s xmsNS‰ xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂ @¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLi μR∂©yıLRiV. N]Li≤yáORPQ ¯fl„fiÀÿxmsp“¡, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂á

ø£s¡Te⁄ ô|]–+~ Ä~˝≤u≤<é `18 ñHêïsTT. |ü+≥qwüº+ »]–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôV≤ø±ºs¡T≈£î Äs¡Ty˚\ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çe«qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\ m+|æø£ y˚Ts¡≈£î ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ˝Ò<ë Çq÷‡¬sHé‡ #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. esê¸uÛ≤e+ eT÷\+>± |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+<äì, Ç+<äTø√dü+ 2 \ø£å\ mø£sê˝À¢ >∑&ç¶ì ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. >∑&ç¶ ô|+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î eùdÔ 76 XÊ‘·+ dü_‡&û ÇkÕÔeTì, á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæq≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~ÛVü‰MTøÏ dü+ã+~Û+∫ 10, 273 ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ ñ+<äì, ø£s¡|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø±ìï neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä e+<äs√E\T |üìø£*ŒdüTÔ+fÒ, eTq sêÁwüº+˝À 120 s√E\T |üìø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T. md”‡, md”º\≈£î Ç+‘·ø£Hêï m≈£îÿe |üì~Hê\T ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê yÓ\¢&ç+#ês¡T. μk∂ORPQá™´s¤Õ˝¡[ ªy™´sVV μk∂ORPQ©´sV ™yLiVVμy Æ™s[xqsVNRPV ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ºdΩ˙™´srÛy LiVVÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı C ˙FyLiªy¨sNTP ¨sμ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Fs©±sAL`i —¡BFs©±s xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ Æ™s[áN][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘ ∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso@≠saS*xqsLi |ms»Ì¡≤y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sNRPNRPV F°ªRΩV©yı≤R∂¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so Æ™sVμR∂N`PÕ‹[ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. μk∂¨sı  ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ xmsL][ORPQLigS A∏R∂V©´s NTPLRifl„fi xqsLS‰LRiVNRPV @Li≤R∂gS DLi»¡V©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NRPWág]¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi D©yı FsLiμR∂VNRPV A xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV.

‘·T+–dü‘·´Hêsêj·TD $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D ÁbÕD‘ê´>±ì¬ø’Hê dæ<äΔ+ $NSNRPVŒœ¡Li, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) LSxtÌsQ˚ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i ªRΩLigji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· “¡≠sªRΩLi À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV xqsWˆQQLjiÚμy∏R∂VNRP™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i N]fl”·¤«¡[…”¡ L][aRP∏R∂V˘ @©yıLRiV. ˙N]ªRΩÚ ˙’¡≤ÍT∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i ªRΩLigji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı A≠sxtsQ‰LjiLi øyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LSxtÌsQ˚ LRix§¶¶¶μyLRiVáV, À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s rÛy¨sNRP @Li¤À¡[μR∂‰L`i A≤T∂…‹[Lji∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVXμR∂V xqs*À≥ÿ™´sLiª][ ˙gS™´sV xqsLRiˆLiø`¡ ©´sVLi≤T∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ @μ≥R∂˘QORPVáV ™´sLRiNRPV @Æ©s[NRP xmsμR∂™´soá©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ r¢™´sVV˘Ã¡ ©yıLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ æªΩ[«‹[™´sVWLRiVÚá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sá©´s ™yLji AªRΩ¯aSLiºΩLiøR¡NRP F°LiVV©y, ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ™yLji xqsLiry‰LS¨sı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. À≥œ¡≠sªRΩLSáNRPV BNRP‰≤R∂

GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡Li¿¡, ™yLji “¡≠sªRΩ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. 1968 Õ‹[ aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡NTP F°…‘¡¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ ªRΩLigji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·ª][ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ xqsLi ¡Liμ≥yáV©yı∏R∂V©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPLi¤…¡ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[ |msμÙR∂™yLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚ LRix§¶¶¶μyLRiVáV À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂ LS™´so™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW AøyLRi˘ LRiLigS ,g_ªRΩVáøR¡Ë©´sıáNRPV, ªRΩLigji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xqs™´sVNS÷d¡NRPVá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ ˙xms™´sVV ≈¡VáV @Liμj∂Li¿¡©´s }qs™´sá©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ æªΩ[«‹[™´sVWLRiVÚá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs ALRix§¶¶¶μyLji¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ˙ºΩxmsp LS©´s Æ™sLiNRP»¡LRiªRΩıLi, ªRΩLigji xqsªy˘©y LRi∏R∂Vfl· “¡≠sªRΩ ≠sZaP[uyá©´sV ™´sVVLiμR∂VgS øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi gRi™´sLRiıL`iNRPV ™´sVLi˙ºΩ ©´sWªRΩ©´s ™´sryÚQ˚áV  ¡x§¶¶¶ßNRPLjiLiøyLRiV. bP÷¡ˆ μj∂≠s÷¡ @FyˆLS™´so©´sV gRi™´sLRiıL`i aSáV™´s NRPzmsˆ xqs©yı¨sLiøyLRiV.

©´sÕÊ‹Li≤R∂, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ªRΩ©´s ˙FyflÿáV B™´s*≤y¨s\ZNP©y zqsμÙR∂Æ™s[V @¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi A∏R∂V©´s ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi lLiLi≤][ L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªRΩ©´s μk∂ORPQ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ©yáVgRiV N][»˝¡ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ©´s©yıLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯NRPV N]©´srygjiLixmsogS DμR∂˘™´sV Æ™s[≤T∂ øR¡Õ˝ÿL]μÙR∂Æ©s[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ ªy©´sV μk∂ORPQNRPV xmsp©´sVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. INRPLjiμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV LS©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s ªRΩ©´sNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμÙR∂ªRΩV ªRΩ©´sNRPVLiμR∂©yıLRiV. Æ©s[ªRΩáLiªy xqs*øR¡ËLiμR∂LigSÆ©s[ ªRΩ©´s ™´sμÙR∂NRPV ™´sxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáLiªy DμR∂˘™´sVLiÕ‹[NTP ™´sryÚLRi¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. μk∂ORPQª][\Æ©s©y ZNP[Li˙μR∂Li, GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V

ª#˚‹μøÏ #·eTTs¡T ñ+&ÉuÀ<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ô|Á{À˝Ÿô|’ ìj·T+Á‘·D m‹Ôy˚dæq+<äTq yê{Ï <Ûäs¡\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+#·<äT. yê{Ï $wüj·T+˝À #·eTTs¡T dü+düú\<˚ ìs¡íj·÷~Ûø±s¡+ nì ô|Á{À*j·T+ XÊK ø±s¡´<ä]Ù õdæ #·‘·Tπs«~ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Çø£ÿ&É düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á @&Ü~˝À Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ô|+#ês¡T. &ûõ˝Ÿ, >±´dt, øÏs√dæHé <Ûäs¡\qT ≈£L&Ü á @&Ü~ pHé 24q ô|+#ês¡T. eT∞¢ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+#·ø£‘·|üŒ<äì #·eTTs¡T dü+düú\T ô|Á{À*j·T+ XÊK≈£î düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·THêïsTT. &ûõ˝Ÿ, m˝Ÿ|æõ, øÏs√dæHé ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î neTà&É+ e\¢ Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ, ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ, uÛ≤s¡‘Y ô|Á{À*j·T+- á eT÷&ÉT ø£+ô|˙˝À s√E≈£î s¡÷.3300 ø√≥T¢ qwüºb˛‘·THêïsTT. ©≥s¡T &ûõ˝Ÿô|’ s¡÷.927, Á|üC≤ |ü+|æD° |ü<∏äø£+˝À ÇdüTÔqï øÏs√dæHéô|’ ©≥s¡T≈£î s¡÷.26.94, >∑èVü‰edüsê\≈£î $ìjÓ÷–+#˚ m˝Ÿ|æõ 14.2¬øõ dæ*+&ÉsY s¡÷.260.50ô|’dü\T qwüºb˛‘·THêïeTì ôV≤#Y|ædæm˝ô|ò’HêqT‡ &Ó’¬sø£ºsY eTTKØ® ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üø±s¡+ #·eTTs¡T |ü]ÁX¯eT s¡÷.1,21,459 ø√≥T¢ qwüºb˛‘·T+<äì |ü]ÁX¯eT esêZ\T >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêïsTT.

‘·«s¡˝À ‘Ós¡ ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷ù|+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T kÕ–k˛Ô+<äHêïs¡T. á |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغHêj·T≈£î\T dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. XÊdüqdüuÛÑT´\T bÕغ e÷s¡&É+ ‘=+<äs¡bÕ≥T #·s¡´ nì &çmdt nHêïs¡T. eTH√uÛ≤yê\T rÁe+>± ñHêïj·Tì, ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY á |ü]dæú‘·T\qT sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»q+ ø√dü+ yê&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘ê´>∑+ #˚j·T&ÉeT+fÒ sêJHêe÷ #˚dæ ‹]–b˛{°#˚dæ eT∞¢ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ≈£Ls√Ãe≥e÷ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Bìe\¢ |òü*‘·+ ñ+&É<äì ‘êqT yÓTT<ä{ÏqT+N #ÓãT‘·÷ edüTÔHêïqì nHêïs¡T. ‘êqT ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&ç e⁄Hêïqì, n+<äTø√dü+ ìã<äΔ‘·‘√ |üì#˚kÕÔqHêïs¡T. sêJHêe÷\ e\¢ ‘Ó\+>±D sê<äHêïs¡T. ø±>±, sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ø=*øÏÿekÕÔj·Tì, Ä ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T CÀs¡+<äT≈£îHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À bÕغ myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì &ç.mdt ø√sês¡T.

$#ês¡D 9øÏ yêsTT<ë

¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gSLiÆμ≥∂[∏R∂V ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩ©´s μk∂ORPQ©´sV À≥œ¡gRiıLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡W}qsÚ ºdΩ˙™´sLi xmsLjiflÿ™´sWáVLi …ÿ∏R∂V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl·©´sV B™´s*NRPVLi¤…¡[ FyLÌki ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V…”¡NTP ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Æ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

yê<äq\T $ìŒ+#ês¡T. 2009˝À n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ 156 d”≥T¢ e#êÃj·Tì, eTT>∑TZs¡T dü«‘·+Á‘· düuÛÑT´\T #˚s¡&É+‘√ Ä dü+K´ 159øÏ ô|]–+<äHêïs¡T. yÓ’mdt $»j·TeTà sêJHêe÷‘√ Á|üuÛÑT‘·« ã\+ 158øÏ |ü&çb˛sTT+~. Á|üC≤sê»´+ bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©qeTj·÷´ø£ Ä dü+K´ 175≈£î ô|]–+~. ø±+Á¬>dt qT+∫ 26 eT+~ myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ Ä dü+K´ 149øÏ ~>∑C≤]+~. p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, ∫s¡T≈£î]Ô *+>∑j·T´, ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, {Ï.sê»j·T´ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. B+‘√ 145≈£î |ü&çb˛sTT+~. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY myÓTà˝Ò´ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ eTè‹‘√ 144øÏ #˚]+~. ø±+Á¬>dt≈£î eT<䛑·TìdüTÔqï k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£L&Ü sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ 143 nsTT+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ>±\+fÒ y˚Tõø˘ |òæ>∑sY 147 nqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. øÏs¡DY ‘·+Á&ç neTsYHê<Ûé¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄ nì n+<äTπø ø±+Á¬>dt‘√ {°&û|” ≈£îeTà¬ø’ÿ eT<䛑·T Çk˛Ô+<äì |æ{ÏwüqsY Äs√|æ+#ês¡T. ‘·eT |æ{ÏwüHé $#ês¡D˝À ñ+&É>± øÏs¡DY eTTK´eT+Á‹>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#·≈£î+&Ü eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷\ì Hê´j·TkÕúHêìï ø√sês¡T.

<ä+&É>∑H√≥ |ü+&É>∑e÷≥

n+<ä]ø° dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<ë* ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): @L>RiªRΩ D©´sı ˙xmsºΩ INRP‰LjiNUP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV @Liμj∂Li øR¡≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ xms¨s¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ™´sWμ≥R∂˘≠sVNRP ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ N]áVxqsV FyLÛRiryLRi¥j∂ ¬ø¡FyˆLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msμR∂áNRPV @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiμR∂¨s ™y…”¡¨s @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiμR∂LjiNUP @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP ™´sW¨sı gRi©´sı™´sLRiLi Àÿ÷¡NRPá D©´sıªRΩ FyhRiaSá A™´sLRifl·Õ‹[ «‹[˘ºΩ ˙xms«¡*á©´s ¬ø¡[zqs ˙FyLRiLi’≥¡Li

øyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV •¶¶¶«¡\lLi©´s Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVá©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ™´sVLi˙ºΩ ryLRi¥j∂ ˙xmsxqsLigjixqsVÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS 50 áORPQá ™´sVLiμj∂ á’Ù¡ μyLRiVáVNRPV ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sXμÙR∂VáNRPV, ≠sNRPÕÿLi gRiVáNRPV, ≠sªRΩLiªRΩ™´soáNRPV zmsLiøR¡©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμR∂ ©yıLRiV. @L>RiªRΩ NRP÷¡gji©´s ˙xmsºΩ á’Ù¡μyLRiV¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™´sLjiÚLi¬ø¡[Õÿ zmsLiøR¡©˝´sV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV, }msμR∂≠sμy˘LÛRiVáNRPV {mns«¡ŸLji∏R∂VLi ¡LRiV=Æ™sVLi…fi @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ zmsLiøR¡©˝´sV lLi[xtsQ©±s

NSLÔRiVáV, BŒœ¡˛ xqÛsÕÿáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s 75 áORPQáV ALÍkiáV @LiμR∂gS xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi 35 áORPQá @LÍkiáV @L>RiªRΩ NRP÷¡gji©´s≠sgS gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLi μR∂©yıLRiV. gRiªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ Õ‹[ 5 áORPQá ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VgS ˙xmsxqsVÚªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ 25 áORPQá ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV @LiμR∂¤«¡[xqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS 5 áORPQá™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiV áNRPV ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá zmnsLiøR¡©˝´sV, ™´sVL][ 6 áORPQá™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. G˙zmsÕfi 2011 ©y…”¡NTP Fy™´sÕÿ™´s≤ÔU∂ LRiVflÿáV ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsW áNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. 40aSªRΩLi @LigRi\Æ™sNRPá˘Li D©´sı á’Ù¡μyLRiVáV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi≤R∂Õÿ ’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV \Æ™sμR∂V˘Ã¡ μy*LRi xmsLkiORPQáV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ μR∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV «¡LS ¬ø¡[LiVVLi¿¡ zmsLiøR¡©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ HμR∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ }msμR∂áNRPV BŒœ¡˛ xqÛsÕÿáV ZNP[…ÿLiVVLiøy™´sV¨s gRi©´sı™´sLRiLiÕ‹[ BŒœ¡˛xqÛs ÕÿáNRPV }qsNRPLjiLi¿¡©´s xqÛsáLi N][LÌRiV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sıLiμR∂V©´s xmsLizmsfl‘·NTP N]LiªRΩ «ÿxms˘Li «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVáV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Liª][ xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ NTP*Li…ÿáV NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi 1080 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáV @LjiNRP»Ì¡≤y¨sNTP \lLiªRΩV  ¡«ÿL˝RiV, xqsWxmsL`i ¡«ÿL˝RiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVáV xmsLizmsfl‘·NTP

øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s }msμR∂áNRPV NRP≤R∂Vxmso¨sLi≤y A•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Liøyá¨s 600 N][»˝¡ xqs’¡=≤U∂ À≥ÿLS¨sı À≥œ¡LjiLi¿¡ 7 N][»˝¡ 50 áORPQá ™´sVLiμj∂NTP LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP #|ms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. }msμR∂áV æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV F~LiμR∂ ≤R∂Li x§¶¶¶NRPV‰gS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. æªΩÃ˝¡lLi[xts Q©±sNSLÔRiV μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV F°LiμR∂≤y¨sNTP r¢NRPLRi˘Li NRPágRi≤R∂Liª][ }msμR∂áV æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV F°LiμR∂≤R∂Li ªRΩ™´sV x§¶¶¶NRPV‰gS À≥ÿ≠sLi¿¡ æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV F°LiμR∂VªRΩV ©yıLRi¨s @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiμR∂LjiNTP æªΩÃ˝¡lLi[xtsQ ©±sNSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩÃ˝¡NSLÔRiV á’Ù¡μyLRiV áNRPV AL][gRi˘$ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ áORPQ LRiWFy ∏R∂Vá ™´sLRiNRPV \Æ™sμR∂˘ xqs•¶¶¶∏R∂VLi F~LiÆμ∂[ ≠dsáVNRP ÷¡gjiLiμR∂¨s, LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li , {mns«¡Ÿ Lji∏R∂VLi ¡L`i= Æ™sVLi…fi,. BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡V, BŒœ¡˛ xqÛsÕÿáV ™´sLi…”¡ @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV á’Ù¡F°LiμR∂V ªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡V á’Ù¡μyLRiVáNRPV @μR∂©´s xmsoLRiVfl·r¢NRPLRi˘Li BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡V ¨sLji¯Li øR¡VNRPVLi»¡V©´sı á’Ù¡ μyLRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V gRiVLjiÚLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[ 70 @≤R∂VgRiVá ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ ¨sLji¯LiøR¡VN][™yázqs©´s BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV 450 @≤R∂VgRiVá ≠s{qsÚ LÒRiLiÕ‹[ ¨sLji¯LiøR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi øy™´sV¨s @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y gRiX•¶¶¶Ã¡V ¨sLS¯flÿ¨sNTP Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi μ≥R∂LRiáV |msLjigji ©´sLiμR∂V©´s 45 Æ™sá LRiWFy∏R∂VáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, μR∂◊¡ªRΩVáNRPV 26 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiVfl·Li, ™´sVL][ 20 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi≤T∂ @μR∂©´sLigS LRiVfl· r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøy™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV.

Á|ü‘˚´ø£ bò˛Hé q+ãsY Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. s¡; qT+∫ ¬s’‘·T\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶˝Òì s¡TD+ n+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Hê&ÉT e´ekÕj·T+ <ä+&É>∑ nqï #·+Á<äu≤ãT H˚&ÉT ¬s’‘·T\ ø√dü+ b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·÷, e´ekÕj·T+ |ü+&ÉT>∑ nì #˚düTÔqï yê´K´\qT Äj·Tq $»„‘·πø e~*y˚düTÔHêïeTHêïs¡T. n˝≤π> ñ∫‘· ø£¬s+≥T ÇùdÔ ø£¬s+≥T r>∑\ô|’ ã≥º\T Äπsy˚kÕÔeTqï Äj·Tq n$y˚ø£ yê´K´\T düeTs¡ú˙j·T+ ø±<äHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ @e÷Á‘·+ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ì u≤ãT H˚&ÉT ¬s’‘·qï\ ø√dü+ b˛s¡T #˚j·T&É+˝À Äj·Tq kÕ«s¡ú+ düŒwüºeTe⁄‘√+<äHêïs¡T.

&çôd+ãsY˝À>± 1.16 \ø£å\ ñ<√´>±\T á @&Ü~ &çôd+ãsY˝À>± 1.16 \ø£å\ ñ<√´>±\T uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É ¬s+&√$&É‘·˝À uÛ≤>∑+>± ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ »>∑Z+ù|≥˝À ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 5\ø£å\ ñ<√´>±\ e+‘·Tq eT÷&˚fi¯fl˝À 15\ø£å\ ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, j·TTe‘·ô|’ eTTK´eT+Á‹ esê\ »\T¢\T ≈£î]|æ+#ês¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± Çs¡yÓ’ y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ¬s’‘·T\≈£î, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T ø£*Œ+#·>± ˇø£ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ |ü~y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î n+~+#êeTì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· e÷]à 31Hê{ÏøÏ 870 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\ øÏ+<ä |ü+|æDÏ #˚XÊeTì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á kıeTTàqT H˚s¡T>± eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ u≤´+ø˘ nøö+≥¢≈£î #˚πs˝≤ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 4q ø£ècÕíõ˝≤¢, KeTà+ |ü≥ºD≤˝À¢ ÄHé˝…’Hé <ë«sê Á|ü»\≈£î dü]º|òæ¬ø≥T¢ C≤Ø #˚ùd Á|üD≤[ø£qT dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïeTì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêuÀj˚T Äs¡THÓ\˝À¢ ÄHé˝…’Hé ùde\T sêh yê´|üÔ+>± $düèÔ‘·+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. Bì <ë«sê ¬s+&ÉTø√≥¢ dü]º|òæ¬ø≥¢qT Á|ü‹ @&Ü~ |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Äj·÷ πø+Á<ë˝À¢ |òæsê´<äT˝ÒyÓ’Hê ñ+fÒ ‘Ó*ù|+<äT≈£î f…*bò˛Hé kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHé#ÛêØ® eT+Á‹, Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ Äq+ sêyéTHêsêj·TD¬s&ç¶, õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T ‘√≥ q]‡+VüQ\T, $X¯«s¡÷|t, sê»eT+Á&ç m+|” ns¡TDY≈£îe÷sY, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #·+Á<ä, myÓTà˝Ò´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\ dü+πøåe÷ìøÏ ô|<ä›|”≥ eTVæ≤fi≤uÛÑT´<äj·T+ ø√dü+ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ bÕe˝≤ e&û¶ øÏ+<ä s¡÷.870 ø√≥¢qT n+~+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. Çø£ô|’ bÕe˝≤ e&û¶ kıeTTà ôV’≤<äsêu≤<é qT+#˚ H˚s¡T>± eTVæ≤fi¯\ nøö+≥¢˝ÀøÏ #˚s¡T‘·T+<äì ‘Ó*bÕ s¡T. $XÊK õ˝≤¢˝À 23y˚\ ô|q¸qT¢ n+<äCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. 50\ø£å\ eT+~ M{Ï <ë«sê \_› bı+<äT‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. j·T\eT+∫*˝À e+<ä |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ì @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì dü_Û≈£î\ Vü≤s¡¸<ë«Hê\ eT<Ûä´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø=‘·Ô>± ÁbÕs¡+_Û+∫q á |ü<∏äø£+˝À #Ó&çb˛sTTq _j·÷´ìï düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡+≥÷ edüTÔqï yês¡Ô\ô|’ eTTK´eT+Á‹ rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. ô|’ $<Ûä+>± ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T ‘·THêïj·Tì, á ‘·s¡TD+˝À yê{Ï <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·≈£î+&Ü øÏ˝À s¡÷bÕsTTπø _j·T´+ Çe«&É+ @$T≥ì ø=+<ä s¡T.. bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T düÁø£eT+>± n+<ä&É+ ˝Ò<äì eT]ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T eTTK´eT+Á‹ m<äT≥ <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. ¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝À $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T n+<ä&É+ ˝Ò<ä+≥÷ ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü $e÷HêÁX¯j·T+ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. b˛©düT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– yê]øÏ dü]›#Ó|æŒ |ü+|æ+∫y˚XÊs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ , 3, qe+ãsY 2011

◊<äT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡˝À uÀ>∑TZ >∑qT\˝À |üìøÏ e∫ÃM]øÏ Çs¡yÓ’ ◊<äT dü+e‘·‡sê\T ej·TdüT‡ e#˚à dü]øÏ eTè‹ #Ó+<˚yês¡T. M] |üì >∑+≥\T yêsêìøÏ y˚dü$ ø±\+˝À 64>∑+≥\T, o‘êø±\+˝À 52>∑+≥\T,øÏ+<ä |üì#˚ùdyês¡T. >∑èVü≤ ùde≈£î˝…’‘˚ 80>∑+≥\T >± |üì#˚ùd yês¡T.Ç+ø± ø=+‘· eT+~ |æ\\¢ T y˚X¯ó ´\T>± |üìøÏ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=H˚ yês¡T. yê{Ï |ü*‘·+>± M{Ï Ä<Ûës¡+>±H˚ u≤\ ø±]à≈£î\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq ,#·≥º e´‹πsø£+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T. ø±˙ ø=ìï Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{Ïø° á e´edüú MT<ä dü¬s’q ìj·T+Á‘·D ˝Òø£b˛e&É+,dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï yê{Ï‘√ ñù|øÏådüTÔHêïsTT.

neT\T˝À ìs¡¢ø£å´+ kÕ«s¡Δ+ e+≥ |ü{Ϻq e÷qe⁄&ÉT ∫qï|æ\¢\‘√ |üqT\T #˚sTT dü÷Ô u≤\ ø±]àø£ e´edüúqT ô|+∫b˛wædüTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ u≤˝ ø±]à≈£î\T nH˚ |ü<ä+ ìs¡+‘·s¡ ÁXÊ$T≈£î\T nH˚ ÄsêΔìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. Bìì @ <˚X¯+˝ÀHÓ’Hê n+‘·sê®rj·T <√|æ&û e«edüú>±H˚ |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. ªªu≤\\T Ä&ÉTø=H˚ ej·TdüT‡˝À yê] düeTj·÷ìï <√#·Tø√e&É+ nH˚~ n‘·´+‘· ùV≤j·TqyÓTÆq <√|æ&û>± μμø±]àø£ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT _˝Ÿ ùV≤e⁄&é ‘˚*Ã#ÓbÕŒ&ÉT. .u≤\ ø±]à≈£î\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q ej·TdüT‡ ˝Àã&ç ñqï |æ\¢\qT |üì˝À ô|≥Tºø√sê<äT. nsTT‘˚ Ä ej·TdüT‡ m+‘· nH˚<ëìøÏ ìs¡«#·q+ Äj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\ MT<ä Ä<Ûës¡ |ü&ç ñ+≥T+~. Çø£ uÛ≤s¡‘Y˝À u≤\ø±]à≈£î\T 70qT+∫ 80 $T*j·TqT¢ es¡≈£î ñqï≥T¢ n+#·Hê y˚dæ+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ø±]àø£ #·{≤º\T mìï #˚dæHê <ëìøÏ kÕe÷õø£ Ä]Δø£ n+XÊ\T ñ+&É≥+ e\¢ Bìï s¡÷|ü⁄ e÷|ü&É+ ø£wüº+>± e÷]+~. áÁø£eT+˝À uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 1979˝À >∑Ts¡TbÕ<ä kÕ«$T‘√ ˇø£ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~. Bìì n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq Ms¡T 1986˝À ˇø£ #·≥º+ dæ<ä›+ #˚dæ 1987˝À neT\T ˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. u≤\ ø±]àø£ ìj·T+Á‘·q #·≥º+ Bì Á|üø±s¡+ 14dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\qT ìs¡“¤+<ä+>± @<˚ì |üì˝À ô|≥Tºø√≈£L&É<äT. H˚&ÉT u≤s¡‘· <˚X¯+˝À m≈£îÿe>± u≤\

ø±]à≈£î\T Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ñHêïs¡T. M]ì yê] ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+|üø£ b˛e&É+ yê] ù|<ä]ø£+ e\¢ u≤\\ TqT |üì˝ÀøÏ |ü+|ü&É+ ˝≤+{Ï ø±s¡D≤\T‘√ Bìì s¡÷|ü⁄ e÷|ü&É+ ø£wüº+>± e÷]+~.uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|ü<ÛäeTkÕúq+˝À ì\e>±, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&Ée kÕúHêìï ÄÁø£$T+∫+~. mìï #·{≤º\T #˚dæHê u≤\ ø±]àø£ ìs¡÷à˝≤ìøÏ n+<ä] düVü≤ø±s¡+ ø±yê*. H˚&ÉT ô|s¡T>∑T‘·Tqï J‘·uÛÑ‘ê´\TqT uÛÑ]+#·&ÜìøÏ ø£+ô|˙\T #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq |üÁøÏj·T>± uÛ≤$+∫ u≤\ ø±]àø£ e´edüúqT b˛‘·‡Væ≤düTÔHêïsTT. M]øÏ Ç#˚à J‘ê\T ‘·≈£îÿ e>± ñ+&É≥+ e\q ‘êeTT ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd edüTÔe⁄ \qT b˛{°øÏ nqT>∑TD+>± eT¬sÿ{Ÿ˝À <Ûäs¡ qT ìj·T+Á‹+∫ yê´bÕsêìï ô|+#·Tø√e&É+ nH˚~ yê] n˝À#·Hê $<ÛëHêìÿ Ä&ÉT≈£îH˚ u≤\\T Vü≤≈£îÿ\T ø±\ sêdüTÔHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ mìï ìj·T+Á‘·D\T #˚dæHê ù|<ä]ø£+ ô|qT XÊ|ü+>± ø=+‘· eT+~ u≤\\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\ sêdüTÔHêïsTT. yês¡T Ä&ÉTø=H˚ ej·TdüT‡˝À ≈£î≥T+ã uÛ≤sêìï HÓ‘·TÔMT<ä ¬ø‘·TÔø=ì ≈£î≥T+u≤ìï HÓ≥Tº≈£î edüTÔHêïs¡T. ù|<ä]ø±ìï ‘·≥Tºø√˝Òø£ edüTÔqï u≤\\TqT yê] J$‘ê*ï HêX¯q+ #˚j·T≥+ nH˚~ Á|üre´øÏÔ dæ>∑TZ|ü&˚ $<Ûä+>± ñ+&Ü* ø£˙dü+ düVü≤j·T+ #˚j·Tø£b˛sTTHê |üs¡yê˝Ò<äT. ø±ì |üdæÁbÕj·T M&Éì u≤\\ ì+&ÉT J$‘ê\qT HêX¯q+ #˚j·T&É+ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ÁX‚j·Tdüÿs¡+ ø±<äT. Ç~˝≤ñ+&É>± n+‘·sê®rj·T ø±]àø£ e´edüú 1973˝À #˚dæq #·≥º+ Á|üø±s¡+ |ü<ëï\T>∑T dü+e‘·‡

sê\ ì+&Ü |üs¡Vü‰s¡T dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î ìs¡ísTT+#êsTT. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T á ˇ|üŒ+<ëìï ÄyÓ÷~+ #êsTT. Bì ‘·sê«‘· nyÓT]ø± ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü, yê] nqTeT‹‘√ @<Ó’Hê |üìøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î |ü<äVü≤s¡T dü+e‘·‡sê\T>± ìs¡ísTTdü÷Ô nyÓT]ø± <ëì dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº\T ìs¡ísTT+#êsTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£ $|ü¢e+ ÁbÕs¡+uÛÑ+qT+∫ u≤\ ø±]à≈£î\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚yês¡T. yê] Ä]Δø£ Çã“+<äT\T yê]ì |üìyÓ’|ü⁄ b˛‘·‡Væ≤+#˚$. ù|<ä≈£î≥T+ã+ qT+∫ e∫Ãq |æ\¢\T ‘·eT≈£î≥T+ã+ ø√dü+ ‘·eT e+‘·T bÕÁ‘·qT b˛wæ+#· e\dæ e#˚Ã~. yês¡T ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\‘√ m≈£îÿe |üì >∑+≥\T |üì #˚j·Te\dæ e#˚Ã~. Çs¡T¬ø’q uÀ>∑TZ >∑qT\˝À ôd’‘·+ Ms¡T |üì #˚ùdyês¡T. Ms¡T ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡˝À uÀ>∑TZ >∑qT\˝À |üìøÏ e∫ÃM]øÏ Çs¡yÓ’ ◊<äT dü+e‘·‡sê\T ej·TdüT‡ e#˚à dü]øÏ eTè‹ #Ó+<˚yês¡T. M] |üì >∑+≥\T yêsêìøÏ y˚dü$ ø±\+˝À 64>∑+≥\T, o‘êø±\+˝À 52>∑+≥\T,øÏ+<ä |üì#˚ùdyês¡T. >∑èVü≤ ùde≈£î˝…’‘˚ 80>∑+≥\T >± |üì#˚ùd yês¡T.Ç+ø± ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T y˚X¯ó´\T>± |üìøÏ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=H˚ yês¡T. yê{Ï |ü*‘·+>± M{Ï Ä<Ûës¡+>±H˚ u≤\ ø±]à≈£î\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq ,#·≥º e´‹πsø£+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T. ø±˙ ø=ìï Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{Ïø° á e´edüú MT<ä dü¬s’q ìj·T+Á‘·D ˝Òø£b˛e&É+,dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï yê{Ï‘√ ñù|øÏådüTÔHêïsTT. ìs¡Tù|<ä

ø£(q)cÕº˝À¢ KØ|òt ¬s’‘·T ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s NRP÷¡zqs LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≈¡Lki£mns \lLiªRΩV xqsLRi*Li N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. ≈¡Lki£mns xmsLi»¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩVNRPV @¨sı NRPuÌy¤Õ¡[. ª]áNRPLji xmsáNRPLjixqsVÚLiμ][ ¤Õ¡[μ][©´sÆ©s[ NRPá™´sLRiLi. ≠sªRΩÚ©yáV μ]LRiVNRPV ªyπ∏∂W μ]LRiNRP™Ø[ @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ á’≥¡LiøR¡¨s ©´s™´sV¯NRPLi. ™y©´s Æμ∂[™´so≤R∂V NRPLRiVfl”·LiøR¡NRP Æ™sVVáZNPºΩÚ©´s ≠sªRΩÚ©yáV, ÀÿLRiVáV ºdΩLji©y μR∂NRP‰¨s FsLRiV™´soáV, B¨sı NRPxtÌsQ©´suÌyáNRPV JLjiË FsÕÿg][Õÿ xmsLi»¡ xmsLi≤T∂}qsÚ ¿¡™´sLjiNTP ¨dsLRiLiμR∂NRP FsLi≤T∂F°LiVV©´s xmsLi»¡Ã¡V. \lLiªRΩV©´sV ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVVLiøR¡VªRΩV©yıLiVV. FsLi≤T∂©´s Æ©s[ááV @©´sıμyªRΩá gRiVLiÆ≤∂á©´sV xmsgRiVág]≤R∂V ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ μj∂NRPV‰ ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ry∏R∂VLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. Aμj∂Õÿ Àÿμ`∂, ¤À¡[Õÿ, \¤«¡©´s¥`∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹ [Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSá xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤R∂V™´sVV≈¡Li xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ¤À¡[á ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmsºΩÚ 32,500, r°∏R∂W 5,000, «‹©´sı 3,500, NRPLiμj∂ 3,400, |msxqsLRi, ≠sV©´sV™´sVVáV, NRPWLRigS∏R∂VáV, BªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡V μyμyxmso 8 ™´sLiμR∂á FsNRPLSÕ˝‹[ Æ™s[aSLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ Æ™sVVªRΩÚLi 40Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡ rygRi™´sgS 33Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ, r°∏R∂W 5Æ™s[áV, NRPLiμj∂, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, BªRΩLRi NRPWLRigS∏R∂Vá

xmsLi»¡Ã¡V 2Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ rygRi™´soªRΩV ©yıLiVV. \¤«¡©´s¥`∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 50Æ™s[á 400 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V rygRi™´sgS @LiμR∂VÕ‹[ 37,800 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ, 3,700 r°∏R∂W’¡£qs, 2200 FsNRPLSÕ˝‹[ NRPLiμj∂, 1700 FsNRPLSÕ˝‹[ «‹©´sı xmsLi»¡Ã¡V rygRi™´soªRΩV©yıLiVV. ª]áVªRΩ ™´sL<SáNRPV ≠sªRΩÚ©yáV Æ™sVVáZNPªyÚLiVV. AgRi£qÌs ¿¡™´sL˝][ NRPVLjizqs©´s @μ≥j∂NRP ™´sL<SáNRPV ¤À¡[á ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 5Æ™s[á FsNRPLSá xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRiVáV FsÕÿLi…”¡

xqslLi[* ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi r°∏R∂W, «‹©´sı N][ªRΩáNRPV LSgS... xmsºΩÚ, NRPLiμj∂, BªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤R∂V ™´sVV≈¡Li xms…ÌÿLiVV. À‹[μ≥`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRPLÊRiLiÕ‹[ áOSQ 43Æ™s[á 875 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. r°∏R∂W 26,625, «‹©´sı 11,248 FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ≈¡Lki£mns ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©y…”¡NTP ™´sL<SáV ÀÿgSÆ©s[ DLi≤R∂»¡Liª][ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV AaS©´sNRPLigSÆ©s[ ™´sryÚ∏R∂V¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨ds ºdΩLS xmsLi»¡Ã¡V NSªRΩ, xmspªRΩ μR∂aRPNRPV ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP AbPLi¿¡©´s

rÛyLiVVÕ‹[ ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÔjiF°∏R∂WLiVV. ¨sπ∏∂W«¡NRPLÊRiLiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xmsºΩÚ xmsLi»¡NRPV AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ™´s}qsÚ Bxmsˆ…”¡ μj∂gRiV ¡≤R∂VáNRPV μyμyxmso 7 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ ™´s˘ªy˘xqsLi NRP©´s ¡≤R∂Vª][Liμj∂. NRP¨dsxqsLi FsNRPLS¨sNTP Fs¨s≠sVμj∂ NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s}qsÚ \lLiªRΩVNRPV N]LiªRΩ ELRi»¡ NRPáVgRiVªRΩVLiμj∂. NS¨ds ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ FsNRPLS¨sNTP HμR∂V NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩV NRP¨dsxqsLi |ms…Ì”¡©´s |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. rygRiV FsNRPLS¨sNTP Fs¨s≠sVμj∂ ©´sVLi¿¡ xmsμj∂Æ™s[áV ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRiV. rygRiV, μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ≈¡LRiVË øR¡W}qsÚ øyÕÿ ™´s˘ªy˘xqsLi DLiμj∂. |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |msLjigSLiVV, μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊS∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sL<SáV NRPVLRiV}qsÚ FsNRPLSNRPV 12 ©´sVLi¿¡ 15 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[ËμR∂¨s, NS¨ds C G≤R∂V xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP xqsgS¨s\ZNP©y μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊjiLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AμR∂VN][™yá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

s¡#·Ãã+&É˝À düeTdü´\ s¡#·Ã. s¡#·Ã xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ AaRP NRP÷¡ˆxqsVÚLiμj∂. NRPLRiV™´soª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ }msLRiVª][ @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ªRΩLRi÷¡™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ALRiLi’≥¡xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 41 ™´sVLi≤R∂ÕÿáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPLRiV™´so N][LRiÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yı∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂. ≠sVgRiªy 23 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[

©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠sV©´s•¶¶¶ FsNRP‰≤y xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ AaS«¡©´sNRPLigS ¤Õ¡[μR∂V. N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV FsLi≤T∂©´s xmsLi»¡Ã¡©´sV xmsaRPV™´soáNRPV Æ™s[VªRΩgS ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚLi≤R∂gS, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV GNRPLigS ¨sxmsˆV|ms…Ì”¡©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV D©yıLiVV. BNRP ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRP \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Liª][ EgjiF°ªRΩV©yıLRiV. LRi’d¡ xmsLi»¡\|ms NRPW≤y AaRPáV @≤R∂VgRiLi»¡VªRΩV©yıLiVV. C Gxms¥R∂˘LiÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ @Li»¡W «¡©yÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[ FsμR∂VLRiπ∏∂[V˘ xmsLjiflÿ™´sWáV FsÕÿ DLi…ÿπ∏∂W©´s¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ≠s«Ïÿxms©´sÕ˝‹[ ™´sVVFyˆ™´so ™´sLiªRΩV ≠s©´sªRΩVáNRPV μj∂ZNP[‰¤Õ¡[μR∂V. lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV B™´s*NRPF°LiVV©y.. NRP¨dsxqsLi NRPWxms©˝´sV B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. áOSQ ª]≠sV¯μj∂ Æ™s[á ™´sVLiμj∂ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVá N][xqsLi gRiªRΩLiÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][gS, @LiμR∂VÕ‹[ 56Æ™s[á μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV ≠s«Ïÿxms©´sÕ˝‹[ ™´sVVFyˆ™´so ™´sLiªRΩV ≠s©´sªRΩVáNRPV μj∂ZNP[‰¤Õ¡[μR∂V. lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV B™´s*NRPF°LiVV©y.. NRP¨dsxqsLi NRPWxms©˝´sV B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. áOSQ ª]≠sV¯μj∂ Æ™s[á ™´sVLiμj∂ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVá N][xqsLi gRiªRΩLiÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][gS, @LiμR∂VÕ‹[ 56Æ™s[á μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV @L>RiQ Q\Æ™sV©´s≠sgS gRiVLjiÚLi¿¡ ™y…”¡Õ‹[ 28Æ™s[á ™´sVLiμj∂ZNP[ NRPWxms©˝´sV B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡NRPV \|qsªRΩLi

56Æ™s[á μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´s}qsÚ @LiμR∂VÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP lLiLi≤R∂VÆ™s[á ø]xmsˆV©´s ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @μj∂NRPW≤y B©±søyL`Íi ™´sVLi˙ºΩ AÆ™sWμR∂Liª][Æ©s[. @Li¤…¡[ NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ªRΩxmsˆ C BŒ˝œ¡ @L>RiV\¤Õ¡©´s }msμR∂áNRPV B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. 24 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ zmsLiø≥R¡©˝´s N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ INRP‰LjiNTP NRPW≤y Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV zmsLiø≥R¡©˝´sV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ «¡©´s™´sLji 27©´s N][Æ≤∂[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi zqsLigS∏R∂Vxms÷˝¡NTP ™´s¿¡Ë B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáZNP[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV μj∂NRPV‰¤Õ¡[μR∂V. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Fyá ≠s«Ï¡xmsoÚá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ N]ªRΩÚ ≠s©´sªRΩVá©´sV {qs*NRPLjiLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP @Liμj∂©´s AÆμ∂[aSáV FsLiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV xqsªRΩˆÈ÷¡ªyáV BryÚπ∏∂W øR¡W≤y÷¡. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS ˙xms«¡Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡xqsVÚLiμj∂. gRiªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ≠s©´sªRΩVá©´sV @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß, zmsLiø≥R¡©˝´sV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ™y…”¡NTP ™´s¿¡Ë©´s ≠s©´sªRΩVÕ˝‹[ @L>RiQ Q\Æ™sV©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚáNRPV C ryLji á’Ù¡ ¬ø¡[LRiVryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztÌsQ¨s ™´sVLRi¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ C LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s, Bμ][ xms¨sNTP™´sW÷¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi @¨s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

u≤\\≈£î yê] |üì>∑+≥\T ìs¡ísTT+#·&ÜìøÏ 1802`1819˝À ø£sêà>±sê\ #·≥º+ ìj·T+Á‘·q $~Û+#êsTT. ø±ì n~ nqTø=qï |ü*‘ê\T Çe«˝Ò<äT. <ëì Á|üuÛ≤e+ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ 1831˝À dü«\Œ ø±\ ø£$T{°\T Ä+<√fi¯q e\q sêj·T˝Ÿ ø£$T{° |üì>∑+≥\T ‘·–Z+∫+~. 1833˝À #˚dæq #·≥º+ ø=ìï ej·TdüT‡\ yê]øÏ ø=+‘· |üì>∑+≥\ ø±˝≤ìï ìs¡ísTT+∫+~. <ëì Á|üø±s¡+ |ü<äø=+&ÉT,|ü<˚›ì$T~ dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ñqï yê]øÏ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\T>±qT, ‘=$Tà~,|ü<äø=+&ÉT dü+e‘ê‡sê\ eT<Ûä´ ñqï yê]øÏ mì$T~ |üì>∑+≥\T >±qT ìs¡ísTT+∫+~. ‘=$Tà~ dü+e‘ê‡sê\ ˝À|ü⁄ u≤\\qT |üì˝À ô|≥Tºø√e&É+ M\T ˝Òì $<Ûä+>± #·≥º+ #˚dæ+~. ø±˙ Ç~ ≈£L&Ü Ä s√E\˝À eÁdüÔ |ü]ÁX¯eT es¡πø |ü]$T‘·+ nsTT´+~. ∫es¡≈£î 1847˝À u≤\ ø±]à≈£î\ |üì>∑+≥\T 10 >∑+≥\T>± ìs¡ísTTdü÷Ô |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T.ø±ì ‘·<äq+‘·s¡ |ü]D≤e÷˝À¢ $$<Ûä <˚XÊ\T yê]øÏ nqT >∑TD+>± u≤\ ø±]àø£ e´edüú˝Àì ˝ÀbÕ\TqT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ nqT>∑TD+>± #·{≤º\T ‘Ó#·TÃø=Hêï sTT.Ç|üŒ{Ï ø° Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± u≤\ ø±]à≈£î\T <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡ì j·T÷ìôd|òt n+#·ì y˚dæ+~. <ëì ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ ◊<äTqT+∫ |ü<ëï\T>∑T dü+e‘·‡sê\ u≤\ ø±]à≈£î\T q÷≥ @u…’ mì$T~ $T*j·TqT¢ ñqï≥T¢ n+#·Hê y˚dæ+~.Ç~ ≈£L&Ü >∑èVü≤ ø±]à≈£î\T ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü ˇø£ y˚\ M]ì ≈£L&Ü n+#·Hê y˚ùdÔ eTq˝Àì u≤\ ø±]àø£ e´edüú m+‘·>± y˚fi¯ó¢qT≈£î b˛sTT+<√ n+#·Hê y˚j·Te#·TÃ.

yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï ô|Á{Àu≤+ãT dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï yêVü≤q#√<ä≈£î\T |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV ªRΩáøR¡VNRPVLi¤…¡[Æ©s[ ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sVL][™´sWLRiV μ≥R∂LRi áV |msLRiVgRiVªy∏R∂V©´sı ™yLRiÚáª][Æ©s[ gRiVLiÆ≤∂ {qsˆ≤`∂gS N]»Ì¡VNRPVLi…‹[Liμj∂. xms’˝¡N`P ˙…ÿ©±s=F°L`Ìi zqsxqÌs™±sV |msμÙR∂gS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂¨s NSLRifl·LigS ˙xmsºΩ INRP‰LRiW r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©yá\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW A{mns£qs ¤Õ¡[μy r~LiªRΩ xms©´sVáNRPV ™yx§¶¶¶©yá©´sV Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙gS≠dsVfl· L][≤˝R∂V |msμÙR∂gS ≠sxqsÚLjiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms«ÿLRi™yflÿ ™´s˘™´sxqÛs NRPW≤y ≠sxqsÚLjiLi øR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ BxmsˆV≤R∂V »¡W≠dsáL`i=, ˙ºdΩ ≠dsáL`i=, Fn°L`i ≠dsáL`i= ≠s¨sπ ∏∂WgRiLi ÀÿgS |msLjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ |ms˙…‹[Õfi , ≤U∂—¡Õfi ™y≤R∂NRPLi NRPW≤y μyμyxmsogS @LiæªΩ[ rÛyLiVVÕ‹[ |msLjigjiLiμj∂. J LRiNRPLigS Bμj∂ ˙gS≠dsVfl· ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂ ©´s≤R∂LiÕ‹[ @©´sV™´sW©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi |msLRigRi≤R∂Liª][ xqsLS‰L`i Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ALiVVÕfi lLi[»˝¡©´sV BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡VgS |msLiøR¡VªRΩW F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙gS≠dsVfl· ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsgRiáμR∂V. BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][™´sWLRiV |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªy∏R∂V©´sı xqsLiZNP[ªyáV ry™´sW©´s˘, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgiºΩ ÚxqsVÚ©yıLiVV. @©´s™´sxqsLRi xms¥R∂NSáNRPV ≤R∂ ¡V˜©´sV ªRΩgRi¤Õ¡[x qsVÚ©´sı xqsLS‰L`i ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s C gS˘£qs , |ms˙…‹[Õfi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. gRiªRΩ «¡⁄©±sÕ‹[ |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiá\|ms ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· FsæªΩ[ÚryNRP «¡©´s™´sLji ™´sLRiNRPV G≤R∂V ryL˝RiV μ≥R∂LRiáV |msLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá  ¡W¿¡ª][ BLiªRΩ™´sLRiNRPV Agji©´s xqsLS‰L`i Æ™s[VÕ‹[ μ≥R∂LRiá |msLixmso©´sNRPV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B™´s*≤R∂Liª][ 8™´s ryLji NRPW≤y |msLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][™´sWLRiV |msLiøR¡≤R∂Liª][ |ms˙…‹[áV ÷d¡»¡L`i ™´sLiμR∂ NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV |msLi¿¡æªΩ[ BNRP |ms˙…‹[Õfi xqs≠dsVxms À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ÷d¡»¡L`iNRPV ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ∏R∂VWzmsFs @μ≥j∂ NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP @Æ©s[NRP ryL˝RiV |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiáV |msLiøyLRiV. B™´s¨dsı A…‹[Æ™s[V…”¡N`PgS |msLRiVgRiVªRΩ ©yı∏R∂V¨s ™yμj∂Li øR¡≤R∂Li Æ™s©´sNRP ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú}qs NSLRi˘ ˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μ≥R∂LRiá©´sV ¨s∏R∂VLi ˙ªRΩfl·ZNP[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ª]÷¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ Br°ÚLi μR∂¨s, μk∂¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li @¨sıLRiNSá øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsV NRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ μ≥R∂LRiá©´sV μ]≤ÔT∂μyLji©´s |msLi¬ø¡[r°ÚLiμj∂. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡V ªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi xqs\lLi©´sÆμ∂[ @¨s xqs™´sVLÙjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiáV, gS˘£qs μ≥R∂LRiáV BNRP ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP À≥ÿLRiLi NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. BLiªRΩNSáLi ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı C lLiLi≤R∂V ™´sxqsVÚ™´soáV BxmsˆV≤R∂V ry™´sW©´sV˘Ã¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ ©´sVLi¿¡ ª]ágjiF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li FsLiª][ μR∂WLRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆV≤U∂ μ≥R∂LRiáª][ BNRP ry™´sW©´sV˘≤T∂ ©´s≤ÔT∂ ≠sLRigRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. μk∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ μ≥R∂LRiáª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡ Æ©sºΩÚ©´s zms≤R∂VgRiVxms≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. DμÙk∂xms©´sá©´sV Æ™sVÃ˝¡gS ªRΩgÊjixqsWÚ , xqs’¡=≤U∂áV FsæªΩ[Ú}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li D©´sı»˝¡V xqsˆxtÌsQLi @™´soª][Liμj∂.Fs©Ø[ı xms¥R∂NSáNRPV DμÙk∂xms©´sáV BxqsVÚ©´sı ZNP[Li˙μR∂Li

xms¨sNTP™´sW÷¡©´s xms¥R∂NSáV FsæªΩ[Ú}qsÚ gS˘£qs, |ms˙…‹[ÕfiNRPV xqs’¡=≤U∂ N]©´srygjiLi øR¡™´søR¡VË. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V INRPÕÿ, Fs¨sıNRPá ∏R∂W˘NRP ™´sVL][Õÿ ∏R∂VWzmsFs ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂©´s≤y¨sNTP |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso Dμyx§¶¶¶LRifl·gS ¬ø¡xmsˆVN][ ™´søR¡VË. ry™´sW©´sV˘≤T∂ ¡ªRΩVNRPV©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y μ≥R∂LRiá Æ™sWªRΩ Æ™sWgjixqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |msLjigji©´s μ≥R∂LRiáª][ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚Li xmsLjizqÛsºΩÆ©s[ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ NRP¨dsxqsLigS rÛy¨sNRP xms©´sVıáª][ NRP÷¡zms ™´sVW≤R∂V©´sıLRi LRiWFy ∏R∂VáV |msLjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ ÷d¡»¡L`i 72 LRiWFy∏R∂V áNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. ™´sVL][™´sWLRiV |msLi¿¡æªΩ[ BNRP μ≥R∂LRi 80 ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμj∂. C μ≥R∂LRiáª][ BNRP ™´sLRixqs¤À¡…Ì”¡ @©´sı ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV B ¡˜≤T∂ ™´sVV ¡˜≤T∂gS |msLjilgi[ ˙xms™´sWμR∂Li F~Li¿¡ DLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS LRi™yflÿ ø≥yLÍkiá\|ms μk∂¨s À≥ÿLRiLi ºdΩ˙™´sLigS xms≤R∂gRiáμR∂¨s À≥ÿ≠s xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALÌki{qs Æ™sVVμR∂áV \|ms#˚Æ™s[…fi LRiLigRiLiÕ‹[ LRi™yflÿ\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xms«¡¤Õ¡[\Æ™sVæªΩ[ ©yZNP[Li…”¡ @©´sı LkiºΩÕ‹[ ∏R∂VWzmsFs ≠sμ≥y©yáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. μj∂μÙR∂VÀÿ»¡V øR¡LRi˘Ã¡V xmsNRP‰NRPV F°∏R∂WLiVV. ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜fl·Li |msLRiVgRiV ª][Liμj∂. ™´s≤ÔU∂ lLi[»Ì¡V @LiμR∂©´sLiªRΩgS |msLjigSLiVV. ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[™´so. ™´sVL][™´sWLRiV μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡æªΩ[ ry™´sW ©´sV˘≤R∂V »¡W ≠dsáL`i ¤Õ¡[μy NSLRiV©´sV ©´s≤R∂xms≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. B™´s¨dsı ≈¡LkiμR∂V ™´sxqsVÚ™´soá «ÿ’¡ ªy¤Õ¡[ ¬ø¡[lLi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂.. ˙xms«¡Ã¡V |ms˙…‹[ ™y≤R∂NRPLi ªRΩgÊjiQμÙy™´sV©yı @μ][ ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´so NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩzmsˆLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. FsLiªRΩ |msLi¿¡©y, Fs¨sıryL˝RiV |msLi¿¡©y N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂VNRP ™´sW©´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. |ms˙…‹[ÕfiNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS gS˘£qs ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xms…Ìÿá©´sı AÕ‹[øR¡©´sá\|ms xqsLS‰L`i μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´so, xqsWLRi˘LRibP¯ Aμ≥yLRiLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ™y≤R∂VNRPÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ F~Li¿¡ D©´sı ˙xms™´sW μy¨sı ªRΩxmsˆVN][¤Õ¡[Li. ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V BLiμ≥R∂ ©yá\|ms ˙xmsπ∏∂WgSáV «¡LRigS÷¡. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi NSgRiáμR∂V. Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi\¬ø¡©y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV C μj∂aRPgS ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡.


ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ $<ë´s¡Tú\ |ò”E\qT s¡<äT› #˚j·÷* : mdtm|òt◊ eTVæ≤fi¯qT >±j·T|üs¡∫q dü+|òüT≥q˝À πødüT qyÓ÷<äT eT+Á‘ê\j·T+, qe+ãsY2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À mdtm|òt◊ q÷‘·q ø£$T{Ï mìïø£ »]–+~. ãT<Ûäyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ç>± e&Ó¶ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± kÕj·T|üŒ, qs¡dæ+VüQ\T, X‚KsY, •esêCŸ, ãdüesêCŸ, sêe÷+õ, Á|ükÕ<é, u≤ãT, X‚KsY, ã+>±s¡|üŒ\‘√ bÕ≥T 30 eT+~ düuÛÑT´\qT mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT lsêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤˝À¢ ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\ |ò”E\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À 29 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæ>∑TZ#˚≥ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+∫ $<ë´s¡Tú\ |ò”E\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘ê\j·T+ ø±s¡´<ä]Ù Á|üyÓ÷<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) :eTVæ≤fi¯qT ø£Ás¡‘√ >±j·T|üs ¡∫q dü+|òüT≥q˝À πødüT qyÓ÷<Ó’+~. á dü+|òüT≥q yÓ\T›]Ô b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n\T¢>∑T+&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑C…® m\¢eTà nqT eTVæ≤fi¯qT n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q }s¡yêøÏ* uÀj·T |ü⁄\¢qï nqT e´øÏÔ eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ø£Ás¡‘√ <ë&ç #˚dæ, >±j·T|üs¡#ê&ÉT. ÄyÓT e+ø£ yê>∑T e<ä› |üX¯óe⁄\qT y˚T|ü⁄‘·T+&É>± |ü+≥bı\+˝À |üX¯óe⁄\T y˚T|ü⁄‘êyê n+≥÷ Äj·Tq ø£Ás¡‘√ <ë&çøÏ ~>±&ÉT. B+‘√ ÄyÓT #˚‘·T\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. ÄyÓT |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ lìyêdüT\T #ÓbÕŒs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY 2011

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+>∑fi¯yês¡+ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT @ø£s¡Te⁄ ô|≥º&É+‘√ eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt cÕø˘øÏ >∑T¬s’ ø£s¡÷ï\T Hê n&ܶ Çø£ÿ&É <Ûäsêï\T, |æ¬ø{Ï+>¥\T #˚ùdÔ q&ç¶ $s¡TkÕÔqì nÁ|üC≤kÕ«$Tø£ e÷≥\qT õ˝≤¢ <ä[‘· dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T m+.q˝≤¢¬s&ç¶ K+&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+Á‹ e÷≥\qT K+&çdü÷Ô |üÁ‹ø£\≈£î Ç∫Ãq Á|üø£≥q˝À á $<Ûä+>± ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯yÓTÆq uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T dü]>±Z neT\T ø±≈£îHêï, @yÓ’Hê Á|üC≤e´‹πsK ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{ϺHê, me¬s’Hê m|üŒî&Ó’Hê ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·e#·TÃqì sêC≤´+>∑+ Á|üø£{Ï+∫q n+XÊìï eT+Á‹ >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø=ì e÷{≤¢&Ü\ì nHêïs¡T. |ü\T düeTdü´\ô|’ <Ûäsêï #˚ùdÔ q&ç¶ $s¡TkÕÔ, ˝≤؃ s¡T∫ #·÷|ækÕÔ, ∫|üŒ≈£L&ÉT ‹ì|ækÕÔ n+≥÷ nq&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<ä›eTHêïs¡T. ˇø£ eT+Á‹>± Ç˝≤ e÷{≤¢&É&É+ sêC≤´+>∑ ~ø±ÿs¡ <Û√s¡DÏ ÁøÏ+<ä≈£î edüTÔ+<äì, ø£s¡÷ï\TqT Hê n&ܶ nq&É+ sö&ûsTTC≤ìøÏ |üsêø±wüº>± #Ó|üŒe#·TÃqHêïs¡T. >ös¡e Á|ü<äyÓTÆq eT+Á‹ |ü<ä$˝À ñ+&ç M~Û sö&û\T>± Á|üe]Ô+∫ e÷{≤¢&çq+<äT≈£î sêC≤´+>∑ ~ø±ÿs¡ H˚s¡+ ÁøÏ+<ä b˛©dt ìs¡“¤+<ä+˝ÀøÏ rdüTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&É Á|ü»˝…es¡÷ q&ç¶ $s¡T#·Tø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ˝Òs¡ì z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+∫q Á|ü»\qT Ç+‘· <Ûës¡TD+>± <ä÷wæ+#·&É+ eT+∫~ ø±<äì, Ç+‘·ø£+fÒ ô|<ä› ô|<ä› sö&û˝Ò Á|ü»\ <Óã“≈£î ‘√ø£\T eTT&ÉT#·Tø=ì ìkÕ‡Vü≤j·Tdæú‹˝À ñHêïs¡ì, q>∑s¡+˝Àì Á|ü»\T á e÷≥\qT düVæ≤+#·s¡ì eT+Á‹ e÷≥\qT õ˝≤¢ <ä[‘· dü+|òüT+ rÁe+>± K+&çdüTÔ+<äHêïs¡T.

yÓ’<ä´ kÂø£sê´\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡#ê* : @◊yÓ’m|òt &√Hé, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À ‘·–q yÓ’<ä´ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ê\ì @◊yÓ’m|òt &çe÷+&é #˚dæ+~. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ Ä dü$T‹ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù qøÏÿ lø±+‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À <ÛäsêïqT #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ´|æ*, ø£èwüí–], yÓ\T›]Ô, uÒ‘·+#Ós¡¢\≈£î ø£*|æ ñqï @¬ø’ø£ ø£eT÷´ì{Ï ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY nsTTq á yÓ’<ä´XÊ\˝À kÂø£sê´\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡#ê\ì ø√sês¡T. ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ >∑]“¤DÏ\T y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T b˛dæ Áô|’y˚≥T q]‡+>¥ ôVA+\qT ÄÁX¯sTT+#˚ <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± &ç$»Hé |ü]~Û˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, f…ÆbòÕsTT&é, ‘·~‘·s¡ $wüC«sê\≈£î yÓ’<ä´ ùde\T n+<äø£ Á>±eTdüTú\T |ü≥ºD≤\ yÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\T rdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫, yÓ’<ä´XÊ\≈£î dü]|ü&Ü eT+<äT\qT düs¡|òüsê #˚dæ, yÓ’<äT´\qT ìj·T$T+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝À <√eT\ u…&É<ä, ≈£îø£ÿ\T, |ü+<äT\T u…&É<ä rÁe+>± ñ+<äHêïs¡T. B+‘√ Á|üC≤s√>∑´+ <Óã“‹+{À+<äHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt ‘ê\Tø± n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·T#·+Á<ä, ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Hêïs¡T.

õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±]>± s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶øÏ düHêàq+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±]>± ìj·T$T‘·T˝…’q s¡|òüTTHê <∏é¬s&ç¶øÏ e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹, sêj·T\d”eT e÷~>∑ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ yês¡T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*|æ dü‘·ÿ]+#ês¡T. õ˝≤¢ ô|’ eT+∫ ne>±Vü≤D ñqï n~Ûø±] nsTTqs¡ |òüTTHê<∏é¬s&ç¶ì &ûÄsYz>± ìj·T$T+#·&É+ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ê\ì sêj·T\ d”eT e÷~>∑ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî &ÉT >∑TÁsê\ lìyêdüT\T nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ &ûÄsYz #ê+ãsY˝À Äj·TqqT dü‘·ÿ]+#ês¡T. e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ Hêj·T≈£î&ÉT mHé.k˛eTdüT+<äs¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ô|’ eT+∫ ne>±Vü≤q ñqï n~Ûø±] s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶ nì n_Ûe]í+#ês¡T. á dü‘êÿsêìøÏ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT ¬ø.sêCÒX¯«s¡sêe⁄, <ä[‘· dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T C≤˙, ¬ø.lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&√Hé, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : &√Hé |ü≥ºD+˝Àì bÕ‘·ãkÕº+&ÉT˝À ñqï kÕsTTsê+ Vü‰düº˝À¢ wæ]¶ kÕsTTu≤u≤ ∫Á‘·|ü≥+ qT+∫ $uÛÑ÷~ sê\T‘√+<äqï yês¡Ô kÕúìø£+>± dü+#·\Hêìï ø£*–+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ á dü+|òüT≥q #√≥T#√düT≈£î+~.. Ä Vü‰düº˝Ÿ n~Û|ü‹ q+~πøX¯e⁄\T wæض kÕsTT u≤u≤ uÛÑ≈£îÔ&ÉT.Äj·Tq Vü‰düº˝À¢ z ì\TyÓ‘·TÔ u≤u≤ ∫Á‘·|ü{≤ìï @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. á ∫Á‘·|ü{+ qT+#˚ $uÛÑ÷~ sê\T‘√+<äì uÛÑ≈£îÔ\T #ÓãT‘·T+&É>±.. á $+‘· #·÷ùd+<äT≈£î kÕúì≈£î\T ô|<ä›dü+K´˝À #·÷ ùd+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ø£\+ô|’.... n~Ûø±s¡<äs¡Œ+ ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T,qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£\+ô|’... n~Ûø±s¡+ ‘·q <äsêŒìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. ‘·eTô|’H˚ yês¡Ô\T sêkÕÔsê... n+≥÷.... ø£\+ ≈£î\+ô|’H˚... ø£HÓïÁs¡ CÒkÕs¡T. sêÁwü˜ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T #˚k˛Ôqï ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É á nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q≈£î y˚~¬ø’+~. á <äTdæú‹ì ìyê]+#ê*‡q sêÁwüº eT+Á‹ ‘êH˚+... ‘·≈£îÿe ‹HêïHê... nqï #·+<ëq... ‘êqT ôd’‘·eT+≥÷ bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ ∫+<äT\T ‘=ø±ÿs¡T. sêj·T M\T ø±ì ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+‘√ ì+~+#ês¡T. á dü+|òüT≥q≈£î kÕø屑·÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘, dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<Ûä› Á|üø±wt, q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ dæ.◊. VüQùd‡Hé |”sê\T Á|ü‘·´ø£å´ kÕ≈£åî\T>± $T–˝≤s¡T. ãT<Ûäyês¡+ ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\ q&ÉTeT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, ø£˝…ø£ºs¡T, C….dæ, n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ @sêdüT yÓ+≥ Äj·Tq nqT#·s¡T\T ôd’‘·+ e#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Vü≤sƒê‘·TÔ>± eT+Á‹ @sêdüT |üÁ‹ø£\, bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. yê]ì ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+‘√ <ä÷wæ+#·kÕ>±s¡T. B+‘√ n eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕÁ‹πøj·TT\+‘ê Ä ø±s¡´Áø£e÷ìï ãVæ≤wüÿ]düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫, yÓqT~]>±s¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘·eT H˚‘·, eT+Á‹ @sêdüTô|’H˚ yês¡Ô\T

Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{Ï $<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ $»j·Tyê&É, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{Ï ø£fi≤XÊ\ $<ë´]úì ãT<Ûäyês¡+ q÷õM&ÉT˝À Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ç+~. ÄyÓT |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+&É>± $»j·Tyê&É Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. q÷õM&ÉT˝Àì Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{Ï ø£fi≤XÊ\˝À yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï yÓ+ø£≥\øÏåà nH˚ $<ë´]úì ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ˇø£ Vü‰düº˝Ÿ >∑~˝À d”*+>¥ bÕ´Hé≈£î ñ]y˚düT≈£î+~. nsTT‘˚ Bìì Ä\dü´+>± >∑eTì+∫q Ç‘·s¡ $<ë´]úqT\T Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·>± yês¡T VüQ{≤VüQ{Ïq ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+&É&É+‘√ $»j·Tyê&É≈£î |ü+bÕs¡T. dü]>±Z #·<äeq+<äTq |üØø£å\T sêj·T˝Òqï uÛÑj·T+‘√ yÓ+ø£≥\øÏåà Ä‘·àVü≤‘·´ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq≥Tº ˇø£ ˝ÒK ÄyÓT >∑~˝À <=]øÏ+~. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ C≤$T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥\øÏåà ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ø£fi≤XÊ\ n~Ûø±s¡T\T düe÷#ês¡+ |ü+bÕs¡T.

$wü»«sê\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï Á|ü»\T : dæ|æ◊ düπs« yÓ\¢&ç

eT+Á‹ kÕøÏå>±... nqT#·s¡T\ <Ís¡®q´+ ø£˝…ø£ºs¡÷, CÒ.d”.\÷... Á|ü‘·´ø£å´ kÕ≈£åî´˝Ò... s¡#·Ãã+&É....s¡kÕuÛ≤dü... sêkÕÔsê n+≥÷ Äj·Tq nqT#·s¡T\T ì+&ÉT düuÛÑ˝À dü+‘·p≥÷s¡T lìyêdü ¬s&ç¶, bÕs¡ï|ü˝…¢ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, ø±ø£q÷s¡T •eHê–¬s&ç¶\T Ä+Á<ÛäCÀ´‹ $˝Òø£] ø=+&j·T´ #=ø±ÿ |ü≥Tº≈£îì, >∑T+&Ó\ô|’ ø±*‘√ ‘·Hêïs¡T. $˝Òø£]øÏ >±j·÷˝…’q nq+‘·s¡+ dæ.◊. VüQùd‡Hé |”sê yê]ì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. u≤~Û‘· $˝Òø£]ì yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. á dü+|òüT≥q »]–Hê... n≥T eT+Á‹ @sêdüT ø±˙, õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T >±˙ mes¡÷ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ô|’>± nø£ÿ&É @MT »s¡>∑q≥T¢>± ‘·eT <ë]q ‘êeTT yês¡+‘ê ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡<äT› #˚düT≈£îì yÓ[¢b˛j·÷s¡T. $˝Òø£]ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ɶ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q yêπs dü]› #Óù|Œ+<äT≈£î rÁe j·T‘êï\T #˚j·T&É+ Çø£ÿ&É Á|ükÕÔeHês¡Ω+. á dü+|òüT≥qô|’ kÕúì≈£î\T H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T b˛©düT ùdºwüH√¢ á dü+|òüT≥qô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T.

ìyê]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Çø£HÓ’Hê Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘êeTì á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– düπs« ø±s¡´Áø£eTeTT ˝À dæ.|æ.◊ |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù Mπswü‘√ bÕ≥T ás¡qï, ≈£îe÷s¡kÕ«$T, m◊mdtm|òt ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt, düT<äsê¸Hé, n<Ûä´ø£å\T $»jYT ;y˚Twt, eT÷K|üŒ bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ˝Àø±j·TTø£Ô ‘·ìF\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 2(düT es¡íyês¡Ô) :ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ˝Àø±j·TTø£Ô n~Ûø± s¡T\ ãè+<ä+ ‘·ìF\T #˚|ü{≤ºs¡T. ãT<Ûä yês¡+ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À, ø£s¡÷ï \T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø±sê´\j·T+˝À á k˛<ë \T kÕ>±sTT. >∑‘· &çázô|’ e∫Ãq n_Û jÓ÷>±\ dü+ã+~Û+∫q <äÁkÕÔ\ qø£fi¯¢qT n~Ûø± s¡T\T ‘·eT yÓ+≥ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T.n+‘˚ ø±≈£î+&Ü q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] $ìjÓ÷–+∫q yêVü≤ q+ô|’ |ü\T |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq ø£<∏äHê\ qø£\T ø±|”\qT ôd’‘·+ yês¡T rdüT≈£î yÓfi≤¢s¡T.

ÇHé#ÛêsY® õ˝≤¢ ¬s$q÷´ n~Ûø±]>± s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶ ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs{Ÿ, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ç+#ÛêsY® ¬s$q÷´ n~Ûø±]>± s¡|òüTT Hê<Ûä¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·T q &çÄs√« dü÷s¡´Á|üø±wt qT+∫ u≤<Ûä´‘· \qT d”«ø£]+#ês¡T.ø£˝…ø=ºπs{À¢ì õ˝≤¢ ¬s$q÷´ ø±sê´ \j·T+˝À Äj·Tq |ü]bÕ\Hê~Û ø±]>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äô|’ dü÷ø£åà _+<äTùd<ä´+ |æ.&ç. >± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. Äj·Tq≈£î &çÄs√« dü÷s¡´Á|üø±wt õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz>± ìj·T$T‘·T\ e&É+‘√ Ç+#ÛêsY® ¬s$q÷´ n~Ûø±]>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.

Á|üC≤düeTdü´\T |ü]wüÿ]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üC≤yêDÏrs¡T ø£s¡÷ï\T,qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷q´ ìs¡Tù|<ä Á|ü»\T düe÷»+˝À ã‘·ø£&ÜìøÏ #·≥º|üs¡+>± @<Ó’Hê kÕj·T+ ø√] düeTdü´\‘√ eùdÔ, n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ ìs¡Tù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |üs¡+>± n+&É>± ñ+&ç Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]dü÷Ô Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì õ˝≤¢ ÇHé#Ûê]® ¬s$q÷´ n~Ûø±] s¡|òüTTHê<∏ä ¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. s√E ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ Á|ü»\qT+∫ y˚s¡T>± $»„|ü⁄Ô\qT d”«ø£]+#˚ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT »]–+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ô|<ä›m‘·TÔq Á|üC≤yêDÏøÏ ‘·s¡*e∫à Á|ü»\T |ü\Ts¡ø±\ düeTdü´\T &çÄsYz <äèwæºøÏ rdüTø=#·Ãs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ es¡¸+ dü]>±Z |ü&Éø£b˛e&É+ e\¢ |ü+≥\T ˝Òø£, ≈£L©, Hê* yê´bÕsê\T #˚düTø=ì bı≥ºb˛düTø√e&ÜìøÏ j·T|æ‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê s¡TD≤\T Ç|æŒ+#ê\ì ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ ‹\TXÊ|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T ô|<ä›m‘·TÔq Á|üC≤yêDÏøÏ ‘·s¡*e∫à &çÄsYz≈£î $dü‹ Á|ü‘·+ <ë«sê $õ„|æÔ #˚XÊs¡T. e÷ ‘·+Á&ç yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK˝À ñ<√´>∑+ #˚dü÷Ô nHês√>∑´ ø±s¡D≤\ e\¢ eTs¡DÏ+#·&Üì, Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ e÷≈£î ø±s¡TD´ìj·÷eTø£+ øÏ+<ä ñ<√´>∑+ ø√dü+ mìïkÕs¡T¢ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚dæHê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡\qT Ä<˚•+∫ ñ<√´>∑ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì q+<ë´\ eT+&É\+, q+<ë´\ ìyêdæ y˚Tø£\ |æ#·Ãj·T´ yê] &çÄsYz≈£î |æsê´<äT #˚kÕs¡T. 1977˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ mø£sê j·÷uÛ…’ ôd+≥¢ uÛÑ÷$Tì Ç∫à 10 (1) n&É+>∑˝Ÿ, |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£+ ≈£L&Ü Ç∫Ã+<äì, Ä uÛÑ÷$Tì ø=+<äs¡T kÕ«s¡ú|üs¡T\T ÄÁø£$T+#·T≈£îHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·« d”*+>¥ uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$T+#·T≈£îqï yê]ô|’ #·s¡´ rdüTø=ì e÷ uÛÑ÷$Tì e÷≈£î Ç|æŒ+#ê\ì $T&É÷Ôs¡T eT+&É\+, ø£&ÉTeT÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T ãT{Ϻ dü‘·´sêE &çÄsYzqT ø√sês¡T. Hê nqTeT‹ rdüTø√≈£î+&Ü ÄsY &Éã÷¢´ j·Tdt

n~Ûø±s¡T\T Hê bı\+˝À uÀs¡T y˚dæ ô|’|ü⁄˝…’qT y˚j·TT≥≈£î dæ<ä›+ #˚XÊs¡ì, Hê≈£îqï ø±düÔ bı\+˝À ô|’|ü⁄ ˝…’qT y˚ùdÔ Ä bı\+ |ü+≥y˚düTø√e&ÜìøÏ |üìøÏ sê<äì, n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü y˚dæq uÀs¡T, ô|’|ü⁄˝…’qT ‘=\–+∫ Hê≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì |ü‹Ôø=+&É eT+&É\+, |ü+~ø√q Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q õ.yÓ+ø£≥\ø£åeTà &çÄsYz≈£î |æsê´<äT #˚dæ+~. Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç#êÃ]® &çÄsYz s¡|òüTTHê<Ûä¬s&綑√ bÕ≥T ø£˝…ø£ºπs≥T |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ‹ô|ŒHêj·Tø˘, uÛÑTdü+düÿs¡D\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T eT*¢U≤s¡T®q, Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, ¬s$q÷´ dæã“+~, Á|ü»\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&É s¡#·Ãs¡#·Ã $»j·Tyê&É, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ <äX¯ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Hê&˚ Á|ü‹|üøå±\ qT+&ç rÁe Á|ü‹|òüT≥q m<äT¬s’+~. q>∑s¡+˝Àì ≈£îeTà]bÕ˝…+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï $»j·Tyê&É m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝ŸqT {Ï&ç|æ, yêeT|üøå±\T n&ÉT¶≈£îHêïsTT. B+‘√ b˛©düT\T |ü\Te⁄]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n˝≤π> njÓ÷<Ûä´q>∑sY˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n&ÉT¶ø√>± nø£ÿ&Ü n¬sdüTº\T »]>±sTT. ≈£îeTà]bÕ˝…+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï, |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ lìyêdüT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø nø£ÿ&É≈£î ô|<ä› dü+K´˝À #˚s¡T≈£îqï {Ï&ç|æ, yêeT|üø£å Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T düuÛ≤y˚~ø£qT #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. ‘=* $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À Ç∫Ãq Vü‰MT˝…$ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äì yês¡T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓTT≈£îÿã&ç>± »s¡T>∑T‘·Tqï á ø±s¡´Áø£eT+ nqedüs¡eTì yês¡T yê~+#ês¡T. ø£qø£<äTs¡ZeTà Ä\j·T+ düMT|ü+˝À ô|’¢zesY ìsêàD+ô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·÷\ì yês¡T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. á <äX¯˝À m+|æ yê]øÏ dü]›#Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæHê yês¡T XÊ+‹+#·˝Ò<äT. B+‘√

m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ‘·s¡TD+˝À b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ yê]ì nø£ÿ&çqT+&ç |ü+ù|j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·>± ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷s¡&É+‘√ b˛©düT\T düTe÷s¡T 30 eT+~ì n¬sdüTº #˚dæ b˛©düT ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n˝≤π> njÓ÷<Ûä´q>∑sY˝À ≈£L&Ü Ç<˚ s¡ø£+>± n~Ûø±s¡T\qT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ì\BXÊs¡T. ‘=* $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À |ü]wüÿ]+∫q düeTdü´\ >∑T]+∫ #Ó|üŒeT+≥÷ yês¡T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. nø£ÿ&Ü |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± ‘·j·÷s¡T ø±e&É+‘√ b˛©düT\T |ü~ eT+~ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À¢ \>∑&ÉbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É |ü]wüÿ]+#ê\qï ñ<˚›X¯+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï s¡#·Ãã+&ÉqT Á|ü‹|üøå±\T n&ÉT¶ø√e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ e<ä›πø edüTÔ+&É>± Á|ü‹|üøå±\T sê<ëΔ+‘·+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äì \>∑&ÉbÕ{Ï nHêïs¡T. Á|ü»\T ≈£L&Ü Á|ü‹|üøå±\ ≈£îj·TT≈£îÔ\qT >∑eTì+∫ yê] ≈£îÁ≥˝À¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±sê<äì eT+Á‹ ø√sês¡T.

bÕs¡Tÿ˝À Áù|eT»+≥

Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+

yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\\ e]‡{°\≈£î &çyéT¶ Vü≤À<ë ñ+&É<äT: eT+Á‹ $»j·Tyê&É, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝Àì yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\\T y˚{ÏøÏ &çyéT¶ j·T÷ìe]‡{° Vü≤À<ë Ç#˚à Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊKeT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É˝Àì m˙ºÄsY ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{° s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ ¬s+&Ée s√C…’q ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·T÷ìe]‡{°˝À ø=‘·Ô>± ì]àdüTÔqï dæ\«sY p;¢ u≤¢ø˘≈£î eT+Á‹ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+‘√ ñqï‘· ÄX¯j·T+‘√ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\\qT ˇø£ >=&ÉT≈£î øÏ+<ä≈£î ‘Ó#˚à ñ<˚›X¯+‘√ á ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{°ì @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. n+<äTe\¢ Bìì $TqVü‰sTT+∫ sêh+˝À eTs√ ôV≤˝ŸÔ j·T÷ìe]‡{° ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á j·T÷ìe]‡{°˝À kÂø£sê´\ ø£\Œq≈£î ‘·–q ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. yÓ’<ä´ $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü Áø£eT•ø£åD‘√ HÓ’‹ø£ $\Te\‘√ ≈£L&çq $<ä´qT

Ç~.... u≤u≤ eTVæ≤y˚T n+{Àqï uÛÑ≈£îÔ\T.. #·÷ùd+<äT≈£î ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ek˛Ôqï uÛÑø£Ô»q+

düTes¡íyês¡Ô

ø£s¡÷ï\T n&ܶ nqï eT+Á‹ e÷≥\≈£î K+&Éq

Ä<√ì {ÖHé , qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Á|ü»\T $wü»«sê\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, HÓ\ s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêï ‘·>∑Zì »«sê\‘√ Á|ü»\T rÁe eTH√y˚<äq≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì |ü≥ºD dæ.|æ.◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù M¬swt |üÁÇø± Á|üeTTK+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. >∑‘·¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç Áø±+‹ q>∑sY, q÷´>±+~Û q>∑sY q+<äT #˚|ü{Ϻq Ç+{Ï+{Ï düπs« ø±s¡´Áø£eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 130 eT+~øÏ ô|’>± $$<Ûä yê´<äT\ u≤]q |ü&ɶyê] ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À eTTK´+>± ∫¬øHé>∑Tq´, &Ó+>∑÷´yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ɶ yê] dü+K´ >∑D˙j·T, >± e⁄+~. á dü+<äs¡“¤+>± M¬swt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø±+‹q>∑sY, q÷´>±+~Ûq>∑sY Á|ü»\T <ë<ë|ü⁄ 130 eT+~ $$<Ûä s¡ø±\ yê´<äT\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, ˇπø Ç+{Ïj·T+<äT ≈£î≥T+ã+ ˝À e⁄qï 9 eT+~øÏ ∫¬øHé >∑Tq´ yê´~Û‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·THêïs¡ì q÷´>±+~∏q>∑sY 17/836`60 Ç+{Ïq+ˆˆ j·T+<äT j·T»e÷ì X¯+ø£s¡Œ‘√ bÕ≥T ≈£î≥T+ã+˝Àì n+<ä]øÏ á yê´~Û u≤]q |ü&ܶs¡ì Á|üuÛÑT‘·« Vü≤dæŒ≥˝À #·÷|æ+#·T≈£îHêï yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì. Mπswt Äs√|æ+#êñ n˝≤π> |ü≥ºD eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü #Ó‘·ÔqT ‘=*–+#·&É+˝Àq÷, ø±\Te˝À |üP&çø£qT rsTT+#·&É+˝Àq÷ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Ç˝≤+{Ï uÛÑj·T+ø£s¡ yê´<ÛäT\≈£î ø±s¡D+ nsTTq <√eT\qT

5

uÛÑ≈£îÔì #Ó+‘·. . u≤u≤ ∫Á‘·|ü≥+ qT+∫ . . $uÛÑ÷~

nuÛÑ´dæ+∫ Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ùde\T n+~+#ê\ì eT+Á‹ ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ eT+Á‹ eTT#·Ã{Ïdü÷Ô $wü»«sê\ n<äT|ü⁄q≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äq&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ìC≤ìøÏ sêh+˝À $wü»«sê\T ñ<Ûäè‘·+>± ˝ÒeHêïs¡T. ø=ìï Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\T &ÉãT“\ ø√dü+ kÕ<Ûës¡D »«sê\≈£î ≈£L&Ü &Ó+^ s¡+>∑T |ü⁄\TeTT‘·THêïj·THêïs¡T. @<˚yÓTÆHê m≥Te+{Ï |ü]dæú‹ m<äT¬s’Hê m<äTs=ÿe&ÜìøÏ sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ dü+dæ<äΔ+>± ñ+<äHêïs¡T. $wüj·÷ìï πø+Á<ä+<äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ n<äq|ü⁄ ì<ÛäT\T sêãfÒº+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì eT+Á‹ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &Û√ø± ˝Ò<äì, n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{ϺHê Á|üuÛÑT‘·« eTqT>∑&É ø=qkÕ>∑ >∑\<äì eT+Á‹ ˇø£ Á|üX¯ï≈£î ã<äT*#êÃs¡T.

$»j·Tyê&É, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): sê|òüTej·T´ bÕs¡Tÿ˝À ˇø£ Áù|eT »+≥ ãT<Ûäyês¡+ Ä‘·àVü≤‘·´ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. Bìì >∑eTì+∫q bÕs¡Tÿ dæã“+~ b˛©düT\≈£î, 108øÏ düe÷#ês¡+ n+~+#·>± yê]ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yê] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥Tº ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç<ä›s¡T j·TTe‹, j·TTe≈£î\T ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ sê|òüTej·T´ bÕs¡Tÿ≈£î e#êÃs¡T. ø±ùd|üŒ{ÏøÏ yês¡T qTs¡>∑\T ø£≈£îÿ‘·÷ |ü&çb˛j·÷s¡T. <ä÷s¡+>± |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT øÏ+<ä|ü&ç ñ+&É&Üìï ã{Ϻ yês¡T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&Üìπø bÕs¡Tÿ≈£î e#êÃs¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. düŒèVü≤‘·|æŒ|ü&çb˛sTTq yê]ì bÕs¡Tÿ dæã“+~, Ç‘·s¡ dü+<äs¡Ù≈£î\T >∑eTì+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï yê]ì >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+~.

>∑T&çyê&É˝À uÛ≤Ø #√Ø

$»j·Tyê&É, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑T&çyê&É dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+˝À ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq uÛ≤Ø #√Ø »]–+~. düTe÷s¡T 15\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd q>∑\T, q>∑<äT n|üVü≤s¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT. ]f…ÆsY¶ u≤´+≈£î y˚TH˚»sY ¬ø.X‚cÕ#·\+ >∑T&çyê&É dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+˝À kı+‘· Ç\T¢ ì]à+#·Tø=ì dæús¡|ü&ܶs¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± wæ]¶ yÓfi≤¢s¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‹]– e#˚Ãdü]øÏ Ç\T¢qT <=+>∑\T <√#˚XÊs¡T. u…&és¡÷yéT˝Àì ;s¡Tyê˝À ñ+∫q q>∑\ìï e÷j·TeTj·÷´sTT. á y˚Ts¡≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± >∑T&çyê&É b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T. ≈£L¢dt{°+, &Ü>¥kÕÿ«&é ≈£L&Ü dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. <=+>∑‘·q+ »]–q rs¡TqT ã{Ϻ Ç~ u≤>± ‘Ó*dæq yê] |üH˚qì nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. X‚cÕ#·\+ Ç+{À¢ |üì #˚düTÔqï Ç<ä›]ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]düTÔHêïs¡T. Ç<˚ dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+˝À 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ yê´bÕ] lVü≤]sêe⁄ Ç+{À¢ uÛ≤Ø <√|æ&ç »]–+~. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·T+&É>± b˛©düT\ X¯øÏÔkÕeTsêΔ´\≈£î |üØø£å m<äT¬s’+~.


6

uÀs¡T |ü+|ü⁄\ ]ù|s¡T

ªdüTes¡íyês¡Ôμ≈£î düŒ+<äq

Ä\÷s¡T,qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : HÓ\\ ‘·s¡ã&ç yês¡T |ü&çq ÁX¯eT≈£î ø±\+ #Ó*¢+~. mH√ï kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\≈£î $qï$+#·T≈£îHêï rs¡ì düeTdü´ H˚&ÉT |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·T≈£î+~. Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ ø={≤º\ Á>±eT+˝À >∑‘· 10 HÓ\\T>± #˚‹|ü+|ü⁄\T |üì#˚j·T≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. Ä uÀs¡¢qT u≤>∑T #˚sTT+#ê\ì Á>±eTdüTú\T |ü\Te⁄]ì dü+Á|ü~+#ês¡T. nsTT‘˚... düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’q H˚|ü<Ûä´+˝À Á>±eTdüTú\T ‘·eT düeTdü´qT düTes¡íyês¡Ô <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± yê] düeTdü´qT düTes¡íyês¡Ô Á|ü#·T]+∫+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À düŒ+~+∫q Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T Ä Á>±eT+˝Àì #˚‹ |ü+|ü⁄\qT ]ù|s¡T #˚sTT+#ês¡T. B+‘√ Á>±eTdüTú\T düTes¡íyês¡Ô˝À ‘·eT düeTdü´ Á|ü#·T]‘·yÓTÆq Áø£eT+˝ÀH˚ ‘·eT düeTdü´ r]+<äì #ÓbÕŒs¡T.

‘˚<˚bÕ n~ÛH˚‘· &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ* : Á‹düuÛÑ´ ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT C…. ‹s¡TbÕ\T u≤ãT ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À HÓ˝ø=qï ¬s’‘ê+>∑ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì, |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äTπø ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ Ä bÕغ õ˝≤¢ düeTq«j·T ø±s¡´<ä]Ù C….‹s¡TbÕ\T u≤ãT #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq düTes¡íyês¡Ô ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT n~ÛH˚‘· #˚|ü{Ϻq á j·÷Á‘·˝À #˚ùd &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ\ì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ¬s’‘·T sê»´eT+≥÷ #Ó|ü⁄Œø=∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·qï\ dü+πøåe÷ìï |üP]Ô>± $düà]+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·qï\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q e#˚à düVü≤ø±s¡+ |üP]Ô>± eTè>∑´yÓTÆ+<äHêïs¡T. u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ yê´bÕs¡T\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY 2011

≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡Hêïs¡T. u≤´+≈£î\T ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ s¡TD≤\qT ø£*Œ+#·˝Òø£ b˛sTT+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î düVü≤ø±s¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À øÏ˝À s¡÷bÕsTTπø _j·T´+ n+≥÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√kÕ] Á|ü»\qT yÓ÷dü+#˚j·÷\ì #·÷k˛Ô+<äHêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ nqï<ë‘·\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡ì, ‘·eT bÕغ ¬s’‘·T\ ø√dü+ |üø£ÿ sêÁcÕº\ qT+∫ $<äT´‘YqT ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£î+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ìÁ<äeT‘·TÔqT M&ç, ∫‘·ÔX¯ó~›ì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\+fÒ ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚ùd &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ\Hêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+Á{À : nqT≈£îqï+‘ê... nsTT+~.. H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\ |ü\ø£]+|ü⁄\T, |üsêeTs¡Ù\T.... n|üŒ{Ï es¡πø... qqï yêdüÔe+ .. ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+~. Á>±eT+˝À |ü≥Tº kÕ~Û+#ê\ì |ü\T bÕغ\ H˚‘·\T, |üs¡Te⁄ b˛>=≥Tºø√sê<äì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ n Á>±eT+˝À Vü≤&Üe⁄&ç #˚dæ+~. nqø£ ... Ä Á>±eTdüTú\ }ùd Çs¡T esêZ\T eTs¡#êsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä Çs¡T esêZ\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ‘êC≤>± eTs√ ì+&ÉT ÁbÕD+ >±˝À¢ ø£*dæb˛sTT+~. &√Hé eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=#ÓÃs¡T« Á>±eT+˝À Ç{°e\ n‹kÕs¡ yê´~Û Á|üã* Ç<ä›s¡T eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. Ä Ç<ä›] eTè‹ô|’ |ü\T |üÁ‹ø£˝À¢ ø£<∏äHê\T Á|ü#·T]‘·eTj·÷´πø H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. Vü≤&Üe⁄&ç>± Ä Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\+≥÷ ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ yÓ’<ä´ ùde\qT n+~+#˚ @sêŒ≥T #˚dæ+~. kÕúìø£+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ |ü]s¡ø£åD≈£î #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ+~. Çø£... H˚‘·\T ‘êy˚T+ ‘·≈£îÿe ‹Hêïe÷.. nqï #·+<ëq Ä Á>±e÷ìï es¡Tdüu…{Ϻ dü+<ä]Ù+#ês¡T. u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î b˛{°\T |ü&ܶs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T <Ûäsêàs¡+ düTu≤“¬s&ç¶, e÷J mMTŒ|” lsêeTT\T\T u≤~Û‘·T\≈£î Á|üC≤yÓ’<ä´XÊ\˝À Äj˚T´ yÓ’<ä´ Ks¡Ã+‘ê ‘·eT bÕغH˚ uÛÑ]düTÔ+<äì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q e÷J myÓTà˝Ò´ ø√≥¢ düTC≤‘·eTà kÕúìø£+>± ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£sê´\ ø£\Œq≈£î ø£˝…ø£ºs¡T‘√ e÷{≤¢&ç @sêŒ≥T¢ #˚kÕs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü kÕúìø£ ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î

ø=#ÓÃs¡Te⁄ Á>±eT+˝À n<äT|ü⁄˝ÀøÏ sêì n‹kÕs¡ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷...eTs=ø£] eTè‹ u≤~Û‘·T\≈£î ‘·–q Ä]úø£ kÕj·T+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘˚<˚bÕ H˚‘· ¬ø.Ç. XÊ´+u≤ãT Ä Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·T\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.1000\ #=|ü⁄Œq Ä]úø£ kÕj·÷ìï n+<äCÒkÕs¡T. u≤~Û‘·T\≈£î á Ø‹q kÕj·T+ #˚j·T&É+ n~Ûø±s¡T\ u≤<Ûä´‘·... H˚‘·\ ø£s¡Ôe´+, $~Û ≈£L&Üq÷... düπs... n+‘·es¡≈£î u≤>±H˚ ñHêï.. Äô|’H˚ n Çs¡TesêZ\T ‘·eT u≤<Ûä´‘·qT, ø£s¡Ôyê´ìï $düà]+#êsTT. Ä Á>±eT+˝À n‹kÕs¡ yê´~Û ‘·π>Z+‘·es¡≈£L |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q Ä esêZ\T Äqø£ Ä }ùd eTs¡#êsTT. |òü*‘·+... ‘êC≤>±... eTs√ eTs¡D+ dü+uÛÑ$+∫+~. n‹kÕs¡ yê´~Û‘√ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düT+ø£qï (55) eT+>∑fi¯yês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. &√Hé Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q MT<ä≥ |ü]dæú‹ rÁe+>± ñ+<äì ‘Ó*dæ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î rdüT≈£îì yÓfi≤¢\ì yÓ’<äT´\T dü÷∫+#ês¡T. Ä Á>±eT+˝À yÓ’<ä´ ãè+<ë\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·&É+ e\¢H˚ á eTè‹ #√≥T #˚düT≈£î+<äqï~ ì]«yê<ë+X¯+. eTs√ Ç<ä›s¡T u≤~Û‘·T\T &√Hé Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ø£\«{≤\ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt ˝À #˚]ø£ ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£\«{≤\ Á>±eT Á|ü»\T <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~øÏ ô|’>± ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ‘·≥düTú\T>± ñqï Ms¡T ãT<Ûäyês¡+ Ä bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ neT\T #˚k˛Ôqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T˝…’ bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T nì˝Ÿ≈£îe÷sY ¬s&ç¶, Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, <=s¡kÕ«$T, @düqï\ Ä<Ûä«s¡´+˝À yês¡T myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ düeTø£å+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. ‘êeTT ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± #ÓbÕŒs¡T.

e÷~>∑ ñ<√´>∑T\ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT q+<ë´\ {ÖHé, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷~>∑ ñ<√´>∑T\ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ãT<Ûäyês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ Ä dü$T‹ Á|ü‹ì~ @.eT<ÛäTe÷~>∑ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä dü$T‹ <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ä+&ÉT Ms¡j·T´ e÷~>∑, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+VüQ\T e÷~>∑, $<ë´]ú dü+|òü÷\ sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~ ø√˝≤ ø£fi≤´DY e÷~>∑ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷~>∑ ñ<√´>∑T\ Ä‘·à>ös¡e+ ø√dü+, sêuÀj˚T ø±\+˝À »]π> |ü]D≤e÷\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTqT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. md”‡ eØZø£s¡D $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ø£|ü≥ Áù|eT #·÷|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY &˚$&ésêE, &Üø£ºsY n$Hêwt, &Üø£ºsY lìyêdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

ô|Á{À <Ûäs¡\ô|’ sêkÕÔs√ø√ ø√dæ–, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ø√dæ– |ü≥ºD+˝À ô|]–q ô|Á{À\T <Ûäs¡\ô|’ dæ|æ◊ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ãT<Ûäyês¡+ Ä bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|üø±wt Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\T, ø±]à≈£î\T ø√dæ– ãkÕº+&ÉT qT+∫ sê´©>± e∫à ø√dæ– ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î e∫Ã, sêkÕÔs√ø√ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|]–b˛‘√qï ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ô|+∫q ô|Á{À\T <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘·Vü≤•˝≤›sY mdt. qJsY ÄVü≤à<é≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\T lsêeTT\T, z+ø£sYkÕ«$T, ‘êj·Tqï, |üs¡TX¯ósêeTT&ÉT, e⁄*>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+<ë+ ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±]àø£ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚<ë›eTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ùdº{Ÿ m\ÁøϺdæ{Ï m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé ].HÓ+. 327 n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·THêj·Tø˘ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ $<äT´‘Y ø±sê´\j·T+ e<ä› »]–q j·T÷ìj·THé düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]à≈£î\+‘ê ◊ø£eT‘·´+>± ñ+fÒH˚ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À Á|ü‹ì‘·´+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ]f…ÆsY¶ ˝…’Hé ÇHé‡ô|ø£ºs¡T¢ »ø£ÿs¡j·T´, Ms¡j·T´\≈£î düHêàq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ¬ø. •e≈£îe÷sY ¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù \øÏåàø±+‘ê¬s&ç¶, Ç.dæ. yÓT+ãsY ;>±\ düTπswt, ø£s¡÷ï\T &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 2, (düTes¡íyês¡Ô):ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø√&ÉTeT÷s¡T˝À ãT<Ûäyês¡+ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T kÕúìø£ bÕ‘·ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT $|üØ‘·+>± ô|+#·T‘·T+&É&É+‘√ <˚X¯+˝À kÕe÷qT´\T ã‘·ø£˝Òì dæΔ‹ HÓ\ø=+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ ô|]–q <Ûäs¡˝‘√ Á|ü»\T n˝≤¢&ÉT‘·T+fÒ, eTs√yÓ’|ü⁄ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >√s¡T #·T≥Tºô|’ s√ø£{Ï b˛≥T˝À eTs√kÕ] ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É≥+ |ü≥¢ Äj·Tq rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <Ûäs¡\qT ô|+#·&É+˝À #·÷|ü⁄‘·Tqï ÁX¯<ä› esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À #·÷|æ‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ kÕe÷Á– eT+ps¡T yÓ\T›]Ô, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\≈£î kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä kÕ e÷Á– eT+p¬s’q≥T¢ mMTŒ&ûy√ yÓ÷Vü≤Hé ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·q ø±s¡´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£ s¡T \ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Ä j·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ Á>±e÷\ ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î ≈£î]Ã\T, ø±´s¡+ uÀs¡T¶\T, #Ódt uÀs¡T¶\T, |ü⁄*p<ä+, ‘·~‘·s¡ Ä≥ edüTÔe⁄\T eT+ps¡T #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒ s¡T. á kÕe÷Á– eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ e∫à rdüT≈£îb˛yê\ì ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢qT Äj·Tq ø√sês¡T.

<ääs¡U≤düTÔ\qT ‹|æŒ |ü+|æq n~Ûø±s¡T\T ny˚<äq˝À ¬s’‘·qï\T

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+ Á<ä+˝Àì Á|üø±wtq>∑s√¢ ñqï n+ _ø± •X¯ó πø+Á<ä+˝À ñqï e÷q dæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î nedüs¡yÓTÆq |ü]ø£sê \T n+<ësTT. ãT<Ûäyês¡+ l nuÛÑ j·TÁ>∑÷|t‡ n~ÛH˚‘·, #ÛÓ’¬sàHé, y˚TH˚ õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY ¬ø. lìyêdt »qà~ Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì s¡÷., 5 y˚\ $\Te #˚ùd á |ü]ø£sê \qT |ü+| æD° #˚kÕs¡T.á ø±s¡´Áø£ eT+˝À $<ë´s¡Tú\‘√ πøø˘ ø£{Ÿ #˚dæ q nq+ ‘·s¡+ Ä ø£+ô|˙ Ø»q˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ y˚TH˚»sY Ç. e÷<Ûäesêyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+ >∑yÓ’ø£\´+ Á|ü‹ uÛÑ≈£î n&ÉT¶ ø±sê<äHêïs¡T.‘·eT dü+düú ‘·s¡|ü⁄q $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\qT n<äT≈£îH˚+<äT≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ á $ø£˝≤+>∑T\≈£î #˚j·T÷‘·qT n+~+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Ä $<ë´s¡Tú\≈£î πøø˘, _düÿ≥¢qT |ü+|æD° #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À l nuÛÑj·T Á>∑÷|t‡ Ø»q˝Ÿ Ä|ò”düsY mdt. eTqïHé, &ç.m+. mdt.|æ.s¡‘·ï+, Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, Áu≤+#Y y˚TH˚»sY sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, n+_ø£ •X¯ó πø+Á<ä+ Á|üì‡bÕ˝Ÿ _+<äTcÕ, &Üø£ºsY @. sê|òüTesêE, dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\qT $düà]ùdÔ. . |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éyé : @_$|æ

Vü≤eTàj·T´..mHêïfi¯ó¢.....Ç+¬øHêïfi¯ó¢

$ø£˝≤+>∑T\≈£î |ü]ø£sê\ |ü+|æD°

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú : $<ë´s¡Tú\qT $düà]ùdÔ @ Á|üuÛÑT‘ê«ì¬ø’Hê |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì @_$|æ ôV≤#·Ã]+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ @_$|æ ø±sê´\j·T+˝À $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\‘√ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä |ü]wü‘Y õ˝≤¢ ø£˙«qsY düT˙˝Ÿ ¬s&ç› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê{ÏqT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ mH=ï s¡ø±\ õ.z.\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ e÷qdæø£+>± y˚~ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. |æ.õ. #·<äyê\+fÒ &çÁ^˝À 50 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T ñ+&Ü\H˚ ìã+<ÛäqqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ, yê]ì $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+≥T, ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ $<ÛëHê˝À¢, >∑&ÉTe⁄\ $<Ûëq+˝À á dü+e‘·‡s¡+ ô|<ä› m‘·TÔq $<ë´s¡Tú\≈£î düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïj·THêïs¡T. á @&Ü~ Ç<˚ düeTdü´\‘√ ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T, |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+≥T\≈£î 2 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T <ä÷s¡eTj·÷´s¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. yÓT&çdæHé #·<äyê\qT≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î ˙{Ÿ ô|≥º&É+ dü] ø±<äì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. á @&Ü~ C≤rj·T kÕúsTT˝À $<ë´s¡Tú\qT nH˚ø£s¡ø±\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚dæ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ |æ.õ. f…øÏïø£˝Ÿ Ç+#ÛêsY®\T yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Vü≤Øwt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á @&Ü~ &ûm&é #˚ùd ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î »qe]˝À »]π> &ûmd”‡ ns¡Ω‘·, f…{Ÿ |üØø£å\≈£î nqTeT‹ Çyê«\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À m+‘√ eT+~ &ûm&é $<ë´s¡Tú\T s√&ÉT¶q |ü&É‘ês¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. n+<ä]øÏ zπø |ò”E $<ÛëHêìï Á|üuÛÑT‘·«+ y˚+≥H˚ yÓq≈£îÿ rdüTø√yê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À $<ë´s¡Tú\qT düMTø£]+∫ rÁe Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÜÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À md”º;d” ø£fi≤XÊ\ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø±s¡´<äs¡TÙ\T •esêCŸ, qMHé, |òüsYyÓTHé ø£fi≤XÊ\ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T dü÷s¡´, s¡|ò”, eTùV≤+Á<ä, Mπswt, eT*¢, düTπs+Á<ä, uÛÑs¡‘Y, m+. s¡$øÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

B|ü, <Ûä÷|ü, HÓ’y˚<ë´\≈£L H√#·Tø√ì $Á>∑Vü≤eT÷s¡TÔ\T düŒ+~+#·ì n~Ûø±s¡T\T

Çã“+<äT˝À¢... kÕúì≈£î\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì |ü⁄s¡bÕ\ø£ j·T+Á‘ê+>∑+

bÕ´|æ*, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+Á{À : ˇø£|ü⁄Œ&ÉT.... Ä Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<ä+... uÛÑø±Ô<äT\ sêø£, b˛ø£\‘√ n\sêπs~. ì‘·´+ $Á>∑Vü≤eT÷s¡TÔ\≈£î B|ü, <Ûä÷|ü. HÓ’y˚<ë´\‘√ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]π>$. nsTT‘˚... n~ n+‘ê >∑‘·+... Á|üdüTÔ‘·+ Ä <˚yêfi¯j·÷q $X‚wü |üP»\T »]π> |ü]dæú‘˚ ø±qsêì <äTs¡edüú <ë|ü⁄]+∫+~.bÕ´|æ* eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì l \ø°åà #ÓqïπøX¯e kÕ«$T n\j·T+B <äTdæú‹.. á Ä\j·T+ lÁøÏwüí <˚esêj·T\ ø±\+˝À ì]à+#·ã&ç+~. >∑‘·+˝À á Ä\j·T+˝À Á|ü‹ s√p ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ B|ü, <Ûä÷|ü, HÓ’y˚<ë´\‘√ bÕ≥T ns¡Ãq, |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T »]π>$. nsTT‘˚... >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± á >∑T&ç ìsê<äs¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘√+~. Á|ü‹ @&Ü~ á >∑T&ç˝À ÁøÏcÕíwüº$T, eTTø√{Ï @ø±<ä•, dü+Áø±+‹, ñ>±~, <ädüsê |üs¡«~Hê˝À¢ »]π> |ü\¢ø° ùde\T ôd’‘·+ H˚&ÉT eTè>∑´eTj·÷´sTT. nfi¯j·T+˝À ÄbÕ]X¯ó<Ûä´+ HÓ\ø=+~. B+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ sêø£,b˛ø£\≈£î #ê˝≤ Çã“+~ø£s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. n+‘˚ ø±<äT á Ä\j·T•Ks¡ >√|ü⁄s¡+, Á|üVü‰Ø >√&É\T n<Ûë«qï dæú‹øÏ #˚s¡Tej·÷´sTT. á <äTdæú‹ô|’ dü+ã+~Û‘· <˚yêfi¯j·T n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äT. uÛÑ≈£îÔ\T e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, á <˚yêfi¯j·÷_Ûeè~Û›øÏ #·s¡´\T rdüT≈£îì, á Äfi¯j·T $•wüº‘·qT ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

q+<ë´\ {ÖHé,qe+ãsY2 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT kÕúsTTøÏ m~–q q+<ë´\ |ü≥ºD+˝Àì ø=ìï ø±\˙yêdüT\ |ü≥¢ kÕúìø£ j·T+Á‘ê+>∑+ ñ<ëd”q‘· XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫+~. <ë<ë|ü⁄ 6 \ø£å\≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘√qï »HêuÛ≤≈£î ‘·–q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·˝Òø£ø£ |ü⁄s¡bÕ\ø£ j·T+Á‘ê+>∑+ #·‹ø£\ ã&ÉT‘√+~. |ü≥ºD+˝À ø±düÔ+‘· Nø£{Ï |ü&ç‘˚ #ê\T.... |ü≥ºD+˝Àì ø±\˙˝À¢ ø£{Ïø£ Nø£{Ï ‘ê+&É$k˛Ô+~. kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\sTT+<ä+fÒ #ê\T Çfi¯¢ qT+∫ ãj·T{ÏøÏ sêyê\+fÒH˚ kÕúì≈£î\T uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. |ü≥ºD+˝Àì $X¯«q>∑sY, ìe]Ôq>∑sY, @ø£\e´ q>∑sY, ‘·~‘·s¡ ø±\˙˝À¢ á <äTdæú‹ düTBs¡Èø±\+>± HÓ\ø=+~. á ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´B›bÕ\ @sêŒ≥T #˚dæHê.... n$ yÓ\T>∑ø£ b˛sTTHê kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T≈£î+≥Tqï <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. ‘·eT düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä, j·÷ ø±\˙\ yêdüT\T #˚k˛Ôqï $»„|ü⁄Ô\T H˚{Ïø° ãT≥º<ëK\e⁄‘·÷H˚ ñHêïsTT.. á $<äT›B›bÕ\T yÓ\π>˝≤ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ kÕºs¡ºs¡T¢, #Íø˘\T, ‘·~‘·s¡ |ü]ø£sê\T ˝Òeì ‘ê|”>± düe÷<Ûëq $TdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eT] |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT n~Ûø±s¡T\≈£î kÕúì≈£î\ $»„|ü⁄Ô\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê $qe#˚ÃH√... ˝Ò<√.... #·÷&Ü*‡ ñ+~.

|ü–&Ü´\, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì HÓÁVüA q>∑s√¢ á HÓ\ 4e ‘˚Bq dü«#۷Ñ· ñ‘·‡yê\T »s¡T|üã&ÉTqì Ç.z.ÄsY.&ç. q÷sê®Vü‰Hé uÒ>∑+ #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y yê\+{°s¡T¢, ◊.¬ø.|æ. dæã“+~, Á>±eT |ü]bÕ\Hê~Ûø±s¡T\T, bı<äT|ü⁄ \øÏåà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHê\ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

nqï<ë‘·\≈£î yÓTT+&ç#˚sTT n\÷s¡T,qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : nqï<ë‘·\ |ü]dæú‹....eTT+<äT qTsTT´... yÓqTø£ >=sTT´ >± e÷]+ ~. ã&Ó®{À¢ $~Û+∫q ø√‘· ¬s’‘·qï\ ÁX‚j·TdüT‡H˚ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷πsÃdæ+ ~. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T˝À¢ |ü+≥\T |ü+&Éø£, y˚dæq |ü+≥\T sêø£ $\$˝≤&ÉT‘√qï ¬s’‘·qï\≈£î á ã&Ó®{Ÿ ø√‘· eT÷*π> qø£ÿô|’ ‘ê{Ï|ü+&ÉT |ü&ɶ #·+<ä+>± e÷]+ ~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ Ä\÷s¡T düuŸ &ç$»Hé˝Àì 2011, 12 e dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ 34 eT+~ ¬s’‘·qï\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+<ë*‡q #˚j·T÷‘· eTè>∑´yÓTÆ+~. |ü+≥kÕ>∑T˝À n‘·´edüs¡yÓTÆq m<äT›\ã+&ÉT¢, eT&Éø£\T, <äTH˚ï j·T+Á‘ê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ 50 XÊ‘·+ sêsTTr‘√ n+~yê«*. á H˚|ü<Ûä´+˝À ¬s’‘·qï\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T. e÷¬sÿ{À¢ ˇø√ÿ m<äT›\ ã+&ç <Ûäs¡ s¡÷. 42 y˚\T>± ñ+&É>± ¬s’‘·T\≈£î sêsTTr øÏ+<ä s¡÷. 21, 450\πø Á|üuÛÑT‘·«+ sêsTTr‘√ n+<äCÒk˛Ô+~. á @&Ü~ n\÷s¡T qT+∫ 19, ∫|üŒ–] qT+∫17, ÄdüŒ] qT+∫ 20, Vü‰\Vü≤]« qT+∫ 19, ôVAfi¯>∑T+<ä qT+∫ 20 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷. 37.37 \ø£å\ ã&Ó®{ŸqT πø{≤sTT+∫+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ e´ekÕj·T |üìeTT≥¢ô|’ sêsTTrì ≈£î~+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\ <äs¡U≤düTÔ\qT ‹|æŒ |ü+bÕs¡T. >∑‘˚&Ü~ s¡÷.64 \ø£å\T ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+∫. ¬s’‘·T\≈£î e´ekÕj·T |üìeTT≥¢qT |üP]ÔkÕúsTT˝À n+<äCÒkÕs¡T. nsTT‘˚.. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|ü&É+‘√ ¬s’‘·T\T e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î m<äT›\ã+&ÉT¢ eT+ps¡T #˚ùdÔ ñbÕ~Û bı+<˚+<äT≈£î M\T>± ñ+≥T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ ‹|æŒ |ü+|æq <äs¡U≤düTÔ\≈£î ã&Ó®{ŸqT |ü+|æ, ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T.

Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<ëìøÏ.......Ä<äs¡DÒ~ ø±qsêì yÓ\T>∑T\T...

á HÓ\ 4 q dü«#۷Ñ· ñ‘·‡yê\T

dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq s¡÷.1πø øÏ˝À_j·T´+ |ü<∏äø£+ Vü≤+>∑TÄsꓤ{≤\πø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äì, á |ü<∏äø£+ e\¢ Á|ü»\≈£î ˇ]π><˚$T ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T, ø£s¡Te⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿø=ì n˝≤¢&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·qïqT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î dü‘·«s¡y˚T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÁøÏwüí Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>± dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\ sêkÕÔs√ø√‘√ s√&ÉT¶øÏs¡TyÓ’|ü⁄\ yêVü≤Hê\T ì*∫b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T, yêVü≤q#√<ä≈£î\T Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T >√$+<äT, sêeTT&ÉT, Vü‰e÷* j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T düyê]sêeTT&ÉT, sêE, |ü⁄*ø=+&É, ãC≤], ô|<ä›j·T´, @|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêeTT&ÉT, Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î q&ÉT+ _–+∫q b˛©düT\T |ü≥ºD yêdüT˝À¢ Vü≤s¡¸+ q+<ë´\ {ÖHé,qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘·+˝À ndüÔe´düÔ+>± ñqï Á{≤|òæø˘‘√ q+<ë´\ |ü⁄s¡ yêdüT\T rÁe nedüú\T |ü&˚yês¡T. mH√ïkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î , H˚‘·\≈£î á <äTdæú‹ì ìyê]+#ê\ì $qï$+∫Hê düŒ+<äq e÷Á‘·+ ø=s¡e&ç+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ç{°e\ q+<ë´\ |ü≥ºD yêdüT\ Á{≤|òæø˘ ø£cÕº\ô|’ düTes¡íyês¡Ô mHêï∞¢ Á{≤|òæø˘ ø£cÕº\T nqT o]¸ø£q z yês¡ÔqT Á|ü#·T]+∫+~. B+‘√ düŒ+~+∫q b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ yÓ+≥H˚ Á{≤|òæø˘ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ q&ÉT+ _–+∫+~. Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·DqT bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü, n&ɶ~&ɶ+>± yêVü≤Hê\T q&çù| ~«#·Áø£ yêVü≤q<ës¡T\ô|’ ø=s¡&Ü s¡aT[|æk˛Ô+~. Á{≤|òæø˘ môd’‡ Ä\+ Ä<Ûä«s¡´+˝À yêVü≤q ‘·ìF\qT b˛©düT\T eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. lìyêdü ôd+≥sY, dü+Je q>∑sY dü]ÿ˝Ÿ, ¬s’˝Ò« ùdºwüHé s√&é, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚dæ, ‘·–q <Ûäèe |üÁ‘ê\T ˝Òì yêVü≤q<ës¡T\≈£î »]e÷Hê $~ÛdüTÔHêïs¡T. á ‘·ìF\qT ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕ–kÕÔeTì b˛©düT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ kÕúì≈£î˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~.

á HÓ\ 8q »]π> C…’˝Ÿ uÛÑs√qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç : d”◊{°j·T÷ Ä<√ì, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä,sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘ê«\T ne\+ _ÛdüTÔqï ñ<√´>∑, ø±]àø£ e´‹πsK $<ÛëHê\≈£î ìs¡düq>± á HÓ\ 8q »s¡T>∑T C…’˝Ÿ uÛÑs√qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì d”◊{° j·T÷ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T _.eTVü‰ q+ <ä¬s&ç¶, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T {Ï.˝Àπøwt, \ø£Îqï, ˝À&ç+>¥,nHé˝À&ç+>¥ Vü≤e÷© j·T÷ì j·THé ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£fÒX¯ó \T, Á{≤Hé‡ b˛s¡Tº Vü≤e÷© j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù ÇkÕàsTT˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó* j·TCÒXÊs¡T. j·T÷myéTÄsY Á{≤Hé‡b˛s¡Tº Äes¡D+˝À Vü≤e÷* ø±]à≈£î\ düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+ ∫ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ø√{≤¢~>± ñqï ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î, ámdt◊, |”m|òt Á>±≥÷´{Ï, |æ+#·Hé kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\ z≥¢‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]à≈£î\≈£î |üP]Ô>± $düà]+∫+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ j·T»e÷qT\ dü+πøåeT+ ø√dü+ |üì #˚düTÔ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ô|]–q <Ûäs¡\‘√ ø±]à≈£î\T, ù|<ä\T ã‘·Tø£˝Òø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ø±]à≈£î\ #·{≤º\ neT\T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |üPqTø√e&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±ã{Ϻ ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT uÀs¡T¶ neT\T #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î ìs¡düq>± áHÓ\ 8q »s¡T>∑T C…’˝Ÿ uÛÑs√ ø±s¡´Áø£eT+˝À n+dü|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïeTT. á düe÷y˚X¯+˝À Á{≤Hé‡b˛s¡Tº, Vü≤e÷©\T, \ø£åàqï, sêE, Hê>±s¡T®q, sêeTj·T´, Hê>∑sêE, bÕwü e*, ãdüesêE, yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº yê©u≤˝Ÿ b˛{°\≈£î $<ë´]úqT\ m+|æø£ &Ó+>∑÷´ yê´~ÛÁ>∑düTú\≈£î |üsêeTs¡Ù pbÕ&ÉTã+>±¢,qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì bÕs¡TeT+#ê\ Á>±eT+˝À õ˝≤¢|ü]wü‘Y Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 8e ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì\T ÄdæbòÕ, yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTà, n~\ø£åàeTà\T m+|æø£j·÷´s¡T. á $wüj·÷ìï Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT »eTTà\qï ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’q $<ë´]úqT\qT Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, |òæõø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢, bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) :dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\+˝Àì Áu≤Vü≤àD<=&ç¶ Á>±eT+˝À &Ó+>∑÷´, $wü »«sê\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘√qï u≤~Û‘·T\qT ¬ø.$.|æ.m|òt. Hêj·T≈£î\T |üsêeT]Ù+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T CÀ–, <ädüÔ–], @.nq+<é, ‘·~‘·s¡T\T 18 eT+~ u≤~Û‘·T\qT yês¡T |üsêeT ]Ù+#ês¡T. Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î u≤~Û‘·T\T 20 qT+∫ s¡÷. 50 y˚\ es¡≈£î Ks¡Tà #˚düT≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ä u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. 50 y˚\ #=|ü⁄Œq Ä]úø£ kÕj·T+


nÁø£eT s¡yêDqT ìs√~ÛkÕÔ+:‘·ìF πø+Á<ë\ eTs¡eTà‘·T\≈£î s¡÷.52 ø√≥T¢ lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): sêh+˝À ñqï nìï ‘·ìF πø+Á<ë˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\ ø£\Œq, eTs¡eTà‘·T\ |üqT\ ø√dü+ 52 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚dæq≥Tº sêh s¡yêD XÊK ø£$TwüqsY V”≤s¡˝≤˝Ÿ düe÷]j·÷ nHêïs¡T. Ç#êä|ü⁄s¡+˝Àì |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô|ü⁄s¡+ ñeTà&ç ‘·ìF πø+Á<ëìï Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. yêVü≤Hê\ nÁø£eT s¡yêDqT >∑eTì+#ês¡T. ˇ&çcÕ |ü]$T≥¢‘√ m≈£îÿe>± yêVü≤Hê\T Ä+Á<Ûä˝À ‹s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, yê{Ïì ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>±ìï nÁ|üeT‘·Ô+ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. 30 s√E\ ø£+fÒ m≈£îÿe>± Ä+Á<Ûä˝À ‹]– yêVü≤q j·T»e÷qT\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. dæã“+~øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷\ì ÇHé#ê]® &ç{Ïdæ MTsêÁ|ükÕ<é≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘=*‘· ‘·ìF πø+Á<ä ÁbÕ+>∑D≤ìï, yêVü≤Hê\ ‘·ìF $uÛ≤>±\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D düeTdü´ ø±s¡D+>±

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY 2011

˝…’ôdHé‡\ C≤Ø eT+<ä–+∫+<äì, yê{Ïì kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± C≤Ø nj˚T´˝≤ #·÷kÕÔeTì nHêïs¡T. Çø£ÿ&ç yêDÏ»´ |üqT\ XÊK‘√ ø£*dæ s¡yêD XÊK ‘·ìF\qT ÄHé˝…’Hé <ë«sê »]ù|+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢\ yêØ>± nìï Çø£ô|’ ÄHé˝…’Hé˝ÀH˚ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. á @&Ü~ s¡yêD XÊK Ä<ëj·T+ dü+‘·è|æÔø£s¡+>±H˚ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑&ç∫q Äs¡T HÓ\˝À¢ 1.10 ø√≥T¢ düeT≈£L]+<äì #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£+>± >∑\ ‘·ìF πø+Á<ëìï ø£s¡bÕ&ÉT e<ä›≈£î e÷s¡TŒ #˚kÕÔeTì, Äs¡T es¡Tdü\ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ìsêàD+ e\¢ C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£$TwüqsY $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+j·TTø£Ô ø£$TwüqsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, yêdüTHêj·Tø˘, >∑D|ü‹¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7

ôV’≤<äsêu≤<é

≈£Ls¡àHê<ÛäT&çì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç nÁø£eT >√e<ä ìùw<Ûä+ <ä]Ù+#·T≈£îqï s√X¯j·T´ ≈£î≥T+ã+

lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ):Á|üdæ<äΔ |ü⁄ D´πøåÁ‘·yÓTÆq >±s¡ eT+&É\+˝Àì l ≈£Ls¡à Hê<∏ä Ä\j·÷ìï Ä+Á<Ûä sêh e÷J eTTK´ eT+Á‹, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´, Äj·Tq uÛ≤s¡´, ≈£îe÷¬sÔ ø£*dæ ãT<Ûäyês¡+ dü+< ä]Ù+ #·T≈£îHêïs¡T. l≈£Ls¡àHê<ÛäT&çì <ä]Ù+#·T ≈£îH˚+ <äT≈£î e∫Ãq s√X¯j·T´ Äj·Tq ≈£î≥T+ ãdüuÛÑT´\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄‘√ bÕ≥T m+|æ ø£èbÕsêDÏ ‘·~‘· s¡T\≈£î Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$T yê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î e∫Ãq s√X¯j·T´, Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T, eT+Á‹, m+|æ ‘·~‘·s¡T\T d”«ø£]+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT dæÄsYm|òt Á>±+{Ÿ øÏ+<ä 87 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q l≈£Ls¡à+ Á|ü<Ûëq dædæ s¡Vü≤<ë]ì s√X¯j·T´ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

#Ódt Áø°&Üø±s¡T\ Á|ü‹uÛÑ lø±≈£îfi¯+,qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): n+‘ ·sê®rj·T #Ódt düe÷K´ (|òæ&˚) ‘êC≤>± Á|üø£{Ï +∫q #Ódt πs{Ï+>¥‡˝À kÕúìø£ dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt #Ódt nø±&ÉMT Áø°&Üø±s¡T\T _.j·TX¯«+‘Y, ¬ø.k˛ eTX‚KsY dü‘êÔ #ê{≤s¡ì nø£&ÉMT •ø£å≈£î\T _.∫Hêïsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. |òæ&˚ ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫q πs{Ï+>¥‡˝À j·TX¯«+‘Y≈£î 1379 bÕsTT+≥T¢, k˛eTX‚KsY≈£î 1266 bÕsTT+≥T¢ e#êÃj·THêïs¡T. Ç{°e\ eT+>∑Tfi¯Ss¡T, #ÓHÓ’ï˝À »]–q Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ |òæ&˚ #Ódt b˛{°\T M]<ä›s¡T sêDÏ+#·&É+‘√ á >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫ +<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±e÷˝À¢ ˝À|æ+∫q bÕ]X¯ó<äΔ´+ ˇ+>√\T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): Ç{°e\ ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\ ø±s¡D+>± eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<äΔ´+ ˝À|æ+∫+~. s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ ñqï >∑T+≥˝À¢ ˙s¡T #˚] <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+&É≥+‘√ Á|ü»\T HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ns¡ΔM&ÉT ãkÕº+&é˝À Hê>∑T\es¡+ Á>±eT+ ãkÕº+&é˝À >∑T+≥\T |ü&ç n<Ûë«qï+>± ‘·j·÷¬s’ bÕ<ä#ês¡T\≈£î, ~«#·Áø£yêVü≤q<ës¡T\T |ü\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\ Á&Ó’H˚õ edü‹ dü]>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ es¡¸|ü⁄˙s¡T, Çfi¯¢˝À qT+∫ e∫Ãq eTTs¡T>∑T˙s¡T s√&É¢ô|’ #˚s¡&É+‘√ <√eT\T ô|]– yê´<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£îì bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√H˚ s√>±\T <ä÷s¡+ ˇ+>√\T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): Á>±e÷ \˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+#ê\ì, |ü]X¯óÁuÛÑ‘· |ü≥¢ ÁX¯<äΔ eVæ≤+∫q≥¢sTT‘˚ n+<äs¡+ Äs√ >∑´ø£s¡+>± ñ+{≤eTì ≈£î]#˚&ÉT ‘·Vü≤ o˝≤›sY cÂø£‘Y yÓTTVæ≤B›Hé nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q Á>±eT düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À &Ó+^ yê´~Û $»è+ _ÛdüTÔqï<äì, me¬s’Hê »«s¡+ k˛øÏq≥¢sTT‘˚ Äj·÷ñ |üπø +Á<ë\˝À dü+ã+ ~Û+‘· @mH ém+\qT dü+Á| ü~+∫ s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚sTT+ #·Tø=ì yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ&çy√ sê<Ûëø£èwüí e÷{≤ &ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ç+{ÏeTT+<äT Ç+ø£&ÉT >∑T+‘·\T @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì, ø±\Te˝À¢ |üP&çø£ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, es¡¸qT˙s¡T ì\«e⁄+ &É≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì Äj·Tq M~ÛM~Û ‹]– bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #ês¡T. n<˚ Á>±eT+˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ |ü<∏äø£+qT |ü]o*+∫ ñbÕ<Ûë´ j·TT\qT, $<ë´s¡Tú\qT $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Çy√ÄsY&ç Vü≤qT eT+ ‘·sêe⁄, ÄsY◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $ÄsYˇ qs¡dæ+ Vü‰sêe⁄, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‹øÏ #·T¬øÿ<äTs¡T $»j·Tyê&É, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): >∑qïes¡+˝À õ˝≤¢ eT+Á‹ ¬ø.bÕs¡úkÕs¡~∏øÏ ãT<Ûäyês¡+ #·T¬øÿ<äT¬s’+~. s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ $&É‘· ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq eT+Á‹ì kÕúì≈£î\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï #·s¡´˝…$T≥ì yês¡T ì\BXÊs¡T. eTTK´+>± ¬s’‘ê+>∑+ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. |ü+≥\T m+&ç b˛‘·THêï, ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü≥º&É+˝Ò<äì ¬s’‘·T\T <Ûä«» yÓT‘êÔs¡T. á <äX¯˝À yê]øÏ dü]› #Ó|üŒ&ÜìøÏ eT+Á‹ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nsTTHê yês¡T XÊ+‹+#·ø£b˛e&É+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ yê]ì nø£ÿ&çqT+&ç |ü+|æy˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ ø±s¡´Áø£eT+ j·T<∏ë$~Û>± kÕ–+~. Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À sê»ø°j·T m‘·T>∑&É @$T˝Ò<äì πøe\+ Á|ü»\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. nsTT‘˚ Bì qT+&ç ≈£L&Ü sê»ø°j·T \_Δbı+<ä&ÜìøÏ Á|ü‹|üøå±\T ≈£îÁ≥ #˚düT ÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T.

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):á HÓ\ 4 qT+&ç 30e ‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·ã&˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT yÓ÷sêÔ&é, u≤˝§ÿ+&É˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ô|<ä› m‘·TÔq $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ñ<äj·T+ yÓ÷sêÔ&É ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 1.08 \ø£å\ eT+~øÏ s¡÷.1 øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ≈£L|üqT¢, 20 y˚\ eT+~øÏ ô|q¸qT¢, 18 y˚\ eT+~øÏ Çfi¯fl |ü{≤º\T $ø£˝≤+>∑T\≈£î Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\ qT+&ç Áø=‘·Ô>± <äs¡U≤düTÔ\T ≈£L&É d”«ø£]+#·ã&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+~sê »\Á|üuÛÑ ÁøÏ+<ä \_›<ës¡T\≈£î eT+p] |üÁ‘ê\T, ¬s’‘·T eTVæ≤fi¯≈£î bÕe\ e&ç¶ s¡TD≤\T, u≤´+≈£î s¡TD≤\T ô|<ä› m‘·TÔq |ü+|æD° #˚j·TqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.ˇø=ÿ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä m+|æ¬ø’q düTe÷s¡T 25 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î Á|ü‘·´ø£å+>± _j·T´+ |ü+|æDÏ, Ç‘·s¡ s¡TD |üÁ‘ê\T n+~+#ê\ì Ä<˚•+∫Hês¡T.Á|ü‹ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ kÕúìø£ ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |üs¡´y˚øÏådü÷Ô ø±s¡´Áø£eT $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ¬ø’Hê düTe÷s¡T 5 y˚\ eT+~ \_›<ës¡T\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì dü+πøåeT |òü˝≤\T H˚s¡T>± n+<äTø√e{≤ìøÏ dü+ã+~Û‘· X¯è≤K\ e´øÏÔ>∑‘·+>± @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì Ä<˚•+ ∫Hês¡T.düuÛ≤düú*˝À Á|ü»\˝À ô|<ä› m‘·TÔq ne>±Vü≤q ø£*–+#·&ÜìøÏ ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì @sêŒ≥¢˝À mø£ÿ&É ≈£L&É ˝ÀbÕ\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü eT+∫˙s¡T, $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚sTT+#ê\ì, yÓTÆ≈£î @sêŒ≥T¢, 5 y˚\ eT+~ ≈£Ls¡TÃH˚ $<Ûä+>± ≈£îØÃ\T, &Éj·÷CŸ, ô|ò¢øχ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, \_›<ës¡T\T eT+&É˝≤\ Vü≤]>± ô|q¸qT¢, πswüHé ≈£L|üqT¢, Ç+&É¢ s¡TD |üÁ‘ê\T n<äTø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡¢qT

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ãÁø°<é |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± nÁø£eT >√e<ä #˚|ü&ç‘˚ n≥Te+{Ï yê]ô|’ |üX¯ó dü+s¡ø£åD #·≥º+ Á|üø±s¡+ •øå±s¡ΩyÓTÆq H˚s¡+>± |ü]>∑ìdü÷Ô yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê‘√bÕ≥T Äs¡T HÓ\\ C…’\T •ø£å $~Û+#·ã&ÉT‘·T+<äì õ˝≤¢ md”Œ sêeTø£èwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.ãÁø°<é |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Äe⁄\T, <ä÷&É\T, π><Ó\T #·+|ü⁄≥ø±ì neTàp|æq #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√ã&ÉT‘êj·Tì nHêïs¡T.>√e<ä #˚j·÷\+fÒ yÓ≥s¡ï] &Üø£ºsY Ç∫Ãq dü]º|òæπø{Ÿ Á|üø±s¡+ ì]í‘· |ò”EqT #Ó*¢+∫ e<äXÊ\˝Àì #˚|ü{≤º\ì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T.#·≥ºÁ|üø±s¡+ bÕ*#˚à π><Ó\T >±ì e´ekÕj·÷ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ m<äT›\qT >±ì #·+|æHê, neTàp|æq •øå±s¡TΩ\T ne‘ês¡ì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T.#·≥º$s¡T<ä›yÓTÆq Äe⁄, <ä÷&É\qT ãÁø°<é s√»sTTq eTπs Ç‘·s¡ s√E\sTTq e~+#·≈£î&É<äì md”Œ dü÷∫+#ês¡T.ãÁø°<é |ü+&ÉT>∑qT XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì b˛©dt\qT õ˝≤¢ md”Œ Ä<˚•+#ês¡T.XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î m≥Te+{Ï $|òü÷‘·+ ø£*Zq #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ yÓqTø±&Ée<ä›ì md”Œ Ä<˚•+#ês¡T.

s¡#·Ãã+&É düú\ |ü]o\q\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫Hês¡T,nìï Á>±e÷˝À¢ \_›<ës¡T\≈£î eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ n+~+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.nq+‘·s¡+ yÓ÷sêÔ&é |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&É yÓTÆ<ëHêìï |ü]o*+∫ n#·Ã≥ s¡#·Ãã+&É≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥¢qT ‘·«s¡˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤]es¡úHé, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶, ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±], Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, Ç+~sê Áø±+‘· |ü<∏ä+ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &çj·Tdtz bÕ+&ÉT, ◊dæ&ç j·Tdt|æ&ç düs¡fi≤ ≈£îe÷], Vü≤Ödæ+>¥ |æ&ç s¡y˚Twt,e´ekÕj·Tø£ õ.&ç.y˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·TT&ÉT, ÄsY&ÉãT¢´mdtj·Tdæ Ç+Á<äùdHé, &çmdt|æ >ödt yÓ÷Væ≤qT~›Hé, mÄsYÇ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ’.düT<äs¡ÙHé, j·T+|æ&çy√ kÕj·Tqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À á HÓ\ 5q »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nqTyÓ’q düú\+ ø=s¡≈£î kÕúìø£ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] X¯+ø£sY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ Äes¡DqT |ü]o*+∫q≥T¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.áj·Tq‘√bÕ≥T ‘·Vü≤dæ˝≤›sY, m+|æ&çy√, e´ekÕj·T n~Ûø±] bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ _#·Tÿ+<ä, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Á>±eT |ü+#êj·T‹ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT »]–+~.á düe÷y˚X¯+˝À πswüHé ø±s¡T¶\T, |òæ+#·Hé\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ »|æÔ <ës¡T\≈£î m+|æø£ Á|üÁøÏj·T düÁø£eT+>± »]π>≥≥÷¢ #·÷dæ Á|ü‹ \_›<ës¡T&çøÏ á HÓ\ 5Hê&ÉT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡TΩ\T>± Á|üø£{Ï+∫ yê]øÏ dü«j·T+>± n~Ûø±s¡T\, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ düeTø£å+˝À $esê\T yÓ\¢&çkÕÔeTì kÕúìø£ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] X¯+ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT |ü+#êj·T‹ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T ‘·Vü≤dæ˝≤›sY sê»qs¡T‡, m+|æ&çy√ nãT›˝Ÿ Vü≤øÏyéT, e´ekÕj·T n~Ûø±] jÓ÷π>wt, $$<Ûä Á>±e÷\ $ÄsYy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á HÓ\ 4 qT+&ç ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É Äs¡÷àsY˝À e÷J eT+Á‹ dü+‘√wt¬s&ç¶ Bø£å ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ dü+πøåeT n_Ûeè~› |ü<∏äø±\ neT\T rs¡TqT #·]Ã+#˚+<äT≈£î Á>±eTkÕúsTT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º>± á HÓ\ 4 qT+&ç ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘˚B\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ qe+ãsY 4 qT+&ç 30e ‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.s¡#·Ãã+&É ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£e÷ìï u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À u≤˝§ÿ+&É, yÓ÷sêÔ&é eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 10 >∑+≥\ qT+&ç 11.30 es¡≈£î, 3.30 ì$TcÕ\ qT+&ç 5 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 5 Hê&ÉT Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À _#·Tÿ+<ä, eT<ä÷ïsY, Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì, n<˚ $<Ûä+>± 8 Hê&ÉT Äs¡÷àsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì q+~ù|{Ÿ, e÷≈£L¢sY, Äs¡÷àsY s¡÷s¡˝Ÿ, 9q ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝À dæ]ø=+&É, <Ûäs¡Œ*¢, &ç#Y|ü*¢, 10q uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝Àì ¬s+»˝Ÿ, uÀ<ÛäHé s¡÷s¡˝Ÿ, 11q ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À CÀHé`1, CÀHé`4 s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+

ñ+≥T+<äHêïs¡T.nq+‘·s¡+ 14e ‘˚~ qT+&ç ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì CÀHé`2, 3, CÀHé`5, 15q u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ø£eTàsY|ü*¢, ;Û+>∑˝Ÿ, yê*|üPsY, 16q Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì |æ≥¢+, ìC≤+kÕ>∑sY, 17q ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì »Áø£Hé|ü*¢, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, 18q uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì m&ÉŒ*¢, uÀ<ÛäHé ns¡“Hé, 21q uÀ<ÛäHé/Äs¡÷àsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì qMù|{Ÿ, Äs¡÷àsY ns¡“Hé, 22q ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»es¡Z |ü]~Û˝Àì <√eTø=+&É, _≈£LïsY, ø±e÷¬s&ç¶ s¡÷s¡˝Ÿ, 23q ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì e÷#ê¬s&ç¶, ø±e÷¬s&ç¶ s¡÷s¡˝Ÿ, 24q m˝≤¢¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì >±+<Ûë], dü<ë•eq>∑sY, ‘ê&Ü«sTT, 25q m˝≤¢¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì *+>∑+ù|{Ÿ, m˝≤¢¬s&ç¶, Hê–¬s&ç¶ù|≥, 29q u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì e]ï, ø√≥–], 30q u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì u≤qT‡yê&É, _s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ë\˝À ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»\+<äs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=yê\Hêïs¡T.

Äs¡÷àsY, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT dü‘·«s¡y˚T ÁbÕs¡+_Û+∫ sêuÀe⁄ bÕs¡¢yÓT+≥T d”‘êø±\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ø√s¡T‘·÷ Äs¡÷àsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷J eT+Á‹ ø±+Á¬>dt ≈£îs¡eè<äT›\T X¯ì>∑s¡+ dü+‘√wt¬s&ç¶, ãT<Ûäyês¡+ s√E Bø£åqT #˚|ü{≤ºs¡T.á Bø£å˝À uÛ≤>∑+>± Äs¡÷àsY ìjÓ÷»ø£ |ü]~Û˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*e#êÃs¡T.dü+‘√wt¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq ˇø£s√E Bø£å≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± Hê>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäqqT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ n&ÉT¶≈£îHêï&Éì Äj·Tq m<˚yê #˚kÕ&ÉT.¬s+&ÉT ø£fi¯fl dæ<ë›+‘·+‘√ #·+Á<äu≤ãT ø£|ü≥ Hê≥ø±\qT Ä&ÉT‘·THêï ‘Ó\+>±D, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ XÊdüq düuÛÑT´\T yÓ÷düb˛‘·THêïs¡ì Hê>∑+ nHêïs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäDø√dü+ C…+&Ü, mC…+&Ü\qT |üø£ÿqô|{Ϻ n+<äs¡T ø£*dæø£≥Tº>± sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø√dü+ ‘êqT ìs¡+‘·s¡eTT ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+{≤qì Hê>∑+ ‘Ó*bÕs¡T.á Bø£å ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ\ #êØ, ‘Ó\+>±D Á|üC≤ Á|òü+{Ÿ düuÛÑT´\T $eT\ø£ÿ, ~©|t ≈£îe÷sY, Hê´j·Tyê<äT\ CÒ@dæ n<Ûä´≈£åî\T sêC…+<äsY¬s&綑√bÕ≥T ô|<ä›m‘·TÔq Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰lø±≈£îfi¯+ $düÔs¡Dô|’ •yês¡T Á>±e÷˝À¢ ndü+‘·è|æÔ 5 qT+∫ ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): eTVü‰lø±≈£îfi¯+ $düÔs¡Dô|’ •yês¡T Á>±e÷˝À¢ ndü+‘·è|æÔ s¡>∑T\T‘√+~. e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\T, ˙{Ï eqs¡T\T ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘êj·Tì düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. m≈£îÿeeT+~ ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ñ+&É&É+‘√ |üqTï\ yê‘· ‘·|üŒ<äì uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü+#êsTTr\ bÕ\ø£esêZ\T ñqï düeTj·T+˝À ‘Ós¡MT<ä≈£î e∫Ãq Á>±e÷\ $©q Á|ü‹bÕ<äqô|’ n|üŒ{Ï düs¡Œ+#Y\T rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± rsêàHê\T #˚dæ Çe«&É+‘√ Ä Á|ü‹bÕ<äq Ä–b˛sTT+~. bÕ\ø£ esêZ\ |ü<ä$ø±\+ eTT–j·T&É+‘√ Á>±e÷\T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝ÀøÏ e#êÃsTT. ‘êC≤>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚sTT+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ç{°e\ lø±≈£îfi¯+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ ø£$TwüqsY sêeT*+π>X¯«sY≈£î Ä<˚XÊ\T e#êÃsTT. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD≤ìøÏ ÄqTø=ì ñqï ø±Jù|≥, ‘√≥bÕ˝…+,

ô|<ä›bÕ&ÉT, $XÊ\|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\ qT+&ç ìs¡düq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ◊<äT Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T, e÷J düs¡Œ+#·T\T, Ç‘·s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T uÛ≤Ø m‘·TÔq lø±≈£îfi¯+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ ø±sê´\j·÷ìøÏ sê´©>± e∫à eTVü‰lø±≈£îfi¯+ $düÔs¡D≈£î e´‹πsø£+>± $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ês¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À ‘·eT Á>±e÷\qT $©q+ #˚j·T&É+ e\¢ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT #·≥º+ neT\T ø±<äì, Bìe\¢ ù|<ä Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘ês¡ì ø±Jù|≥ e÷J düs¡Œ+#Y m+.düTeT‹‘√ bÕ≥T Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTe÷s¡T 1500 eT+~ *œ‘·|üPs¡«ø£+>± ø£$TwüqsYqT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD≤ìøÏ ÄqTø=ì ñqï @&ÉT Á>±e÷\≈£î #Ó+~q yês¡T Hê´j·TkÕúHêìøÏ yÓ[¢ sêC≤+|ü≥ºD+ ‘·s¡Vü‰˝À $©q Á|ü‹bÕ<äqqT n&ÉT¶ø√yê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

|ü]bÕ\q˝À kÂeT´‘·, ùdïVü≤o* nedüs¡+: s√X¯j·T´ lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T |ü]bÕ\q˝À kÂeT´‘·, ùdïVü≤•* dü«uÛ≤e+‘√ ñqï Hêj·Tø£‘·«+ nedüs¡eTì Ä+Á<Ûäsêh e÷J eTTK´eT+Á‹, Á|üdüTÔ‘· ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY &Üø£ºsY ¬ø.s√X¯j·T´ nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\qT #·÷düTÔ+fÒ ùdïVü≤•* dü«uÛ≤e+ ø£Hêï sê»ø°j·T <äTs¡+<äs¡T˝Ò m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sêh XÊdüqdüuÛÑ e÷J d”Œø£sY ~e+>∑‘· ‘·+– dü‘·´Hêsêj·TD $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D dü+<äs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY Ä&ç{À]j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y |ü<ä$øÏ b˛{° #˚j·÷\qï \ø£å\≈£î \ø£å\T Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. <ëìì eT∞¢ |üPs¡TÃ≈£îH˚ e´eVü‰s¡+ Ç+<ä+‘ê #·÷ùdÔ Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\T ∫e]øÏ mø£ÿ&çøÏ <ë]rkÕÔjÓ÷qï+‘· uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. á |ü]dæú‘·T\T e÷sê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. |ü]bÕ\q˝À sêqTsêqT sê»ø°j·T Vü≤‘·´\T, πødüT\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ñqï <ëì‘√ dü+‘·è|æÔ #Ó+~ eT+∫ bÕ\q kÕ–+∫qHê&˚ eT∞¢ ì»yÓTÆq |ü]bÕ\q \_Ûk˛Ô+<äì s√X¯j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü]bÕ\q˝ÀHÓ’Hê, @ Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢HÓ’Hê eT+∫ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√e&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´eTì #ÓbÕŒs¡T. n≥Te+{Ï eT+∫ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï

eø£Ô\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ∫s¡ø±\+ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘·+– dü‘·´Hêsêj·TD‘√ ‘·q≈£î #ê˝≤ es¡≈£î |ü]#·j·T+ ñ+<äì, dü‘·´Hêsêj·TD ‘·qø£+fÒ ¬s+&˚fi¯ó¢ ô|<ä›ì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü Äj·Tq nìï+{Ï˝ÀqT nqTuÛÑeE„&Ó’q e´øÏÔ nì ù|s=ÿHêïs¡T. $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D‘√ Äj·Tq Ä‘·à≈£î XÊ+‹ ø£\>∑&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Äj·Tq ÄX¯j·÷\T, ùde\T õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ∫s¡ø±\+ >∑Ts¡TÔ+&ç b˛yê\ì s√X¯j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. sêh s¡Vü≤<ës¡T¢, uÛÑeHê\ XÊKeT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<ä<äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À >=|üŒ e´≈£îÔ\ $Á>∑Vü‰\qT ‘˚CÀeT÷s¡TÔ\ ù|s¡T‘√ $Á>∑Vü‰\qT Ä$wüÿ]+#·T≈£î+≥÷ sêe&É+ eTq ÄqyêsTTr>± edüTÔ+<äì, >=|üŒ e´øÏÔ nsTTq dü‘·´Hêsêj·TD $Á>∑Vü‰ìï eTs√ >=|üŒ e´øÏÔ‘√ ÁbÕs¡+_Û+#ê\qï ñ<˚›X¯+‘√ s√X¯j·T´>±]ì |æ\e&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘=*‘· dü‘·´Hêsêj·TD ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ CÀ´‹ Á|ü»«\q+‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Hê>±e[ q~ eT÷&Ée e+‘Óq≈£î düMT|ü+˝À Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìï s√X¯j·T´ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« $|òt ¬ø.eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, m+|æ ø£èbÕsêDÏ, myÓTੇ |æ.$X¯«Á|ükÕ<é, myÓTà˝Ò´\T »>∑Hêïj·TT\T, ìeTàø£ düTÁ^e⁄\T, dü‘·´e‹\‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶

lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ):s¡#·Ãã+&É ¬s+&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 5e ‘˚B qT+∫ 30e ‘˚Bes¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ. yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢H˚ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. ‘·q ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. ù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+ps¡T #˚dæq dü+πøåeT, n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\T ˇπø y˚~ø£ô|’ \_Δ<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. πswüHé ø±s¡T¶ ≈£L|üqT¢, $ø£˝≤+>∑, eè<ëΔ|ü´, $‘·+‘·T |æ+#Û·qT¢, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰ eT+ps¡T |üÁ‘ê\T \_Δ<ës¡T\T n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\ <ë«sê n+~+#˚ bÂwæºø£ ÄVü‰s¡+ ∫qï|æ\¢\≈£î, >∑]“¤DT\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 3,397 n+>∑Héyê&û πø+Á<ë˝À¢ 417 #√≥¢ kı+‘· uÛÑeHê\T ñHêïj·Tì $T–*q πø+Á<ë\qT Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ñqï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢øÏ ‘·s¡*+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. u≤*ø± dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ eT+ps¡T ñ‘·Ôs¡T«\T n+~+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À 14,524 |æ+#Û·qT¢ eT+ps¡j·÷´j·Tì nHêïs¡T. 4,316 $ø£˝≤+>∑ |æ+#Û·qT¢ eT+ps¡T nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T. 7,694 eè<ëΔ|ü´, 5,778 $‘·+‘·T, 208 #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ |æ+#Û·qT¢ eT+ps¡T nj·÷´j·Tì $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY s¡#·Ãã+&É b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY, &çÄsYy√ q÷sYuÛ≤cÕ U≤dæ+, Äضy√\T m+. dü‘·´Hêsêj·TD, mdt. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $. $X‚«X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”Çy√ &Üø£ºsY |æ. düT<Ûëø£sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑D≤+ø±\ Ä<Ûës¡+>± ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\ >∑T]Ô+|ü⁄ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |ü]o*+#·πø ‘·T~ C≤_‘·: ø£˝…ø£ºsY lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üP]Ô>± |ü]o*+∫ yêdüÔyê\T, >∑D≤+ø±\ ùdø£s¡D »]–q y˚Ts¡≈£î ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\ Á|üø£≥q »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|üø£{Ï+∫q ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± Á|üø£{Ï+∫q$ e÷Á‘·y˚Tqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. XÊÁd”Ôj·T >∑D≤+ø±\ Ä<Ûës¡+>± ‘·T~ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ‘·q ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\T ◊<äT n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± ìs¡ísTTkÕÔs¡Hêïs¡T. es¡¸bÕ‘·+, |ü+≥ ø√‘·\ Á|üjÓ÷>±\T, |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘·, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, es¡¸+ ≈£îs¡eì s√E\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. 21 s√E\ bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>± es¡¸+ |ü&É≈£î+&Ü ñ+fÒ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. XÊÁd”Ôj·T+ s¡÷bı+~+∫q n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± |üP]Ô kÕúsTT ìy˚~ø£ s¡÷bı+<äT‘·T+<äì, Ä ‘·sê«‘˚ ø£s¡e⁄ eT+&É˝≤\T Á|üø£{ÏkÕÔs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ düe÷#ês¡ |ü⁄düÔø±ìï ø£˝…ø£ºsY $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY, &çÄsYz q÷sYu≤wü ø±•+, &çÄsY&çm |æ&ç |æ.s¡»˙ø±+‘·sêe⁄, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz düT<Ûëø£sYsêe⁄, e´ekÕj·T XÊK C…&ç s¡eTDeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT <äèwæºøÏ øÏ&çï düeTdü´\T eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î sêsTTrô|’ uÀ≥T Ç+»qT¢ lø±≈£îfi¯+,qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT <äèwæºøÏ õ˝≤¢˝Àì ñ<ë›q+ Á|ü»\ ñdüTs¡T rdüTÔqï øÏ&çï yê´<ÛäT\ düeTdü´\qT rdüT¬ø[¢q≥Tº Ä bÕغ ø£${Ï eT+&É\ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT $»j·Tø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeq+˝À bÕغ n~ÛH˚‘·qT ø£*dæ düeTdü´\T $e]+#êeTHêïs¡T. >∑‘· mì$T<˚fi¯ó¢>± y˚\ dü+K´˝À kÕúì≈£î\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝Ò<äì #ÓbÕŒeTHêïs¡T. myÓTà˝˚´ kÕsTTsêCŸ düŒ+~+∫ &Éj·÷\dædt πø+Á<ä+ ø√dü+ rÁe+>± b˛sê&ÉT‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+˝Ò<äì ‘Ó*bÕeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+˝À ø£<ä*ø£ e#˚Ã˝≤ ø£˙dü+ á o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ nôd+;¢˝ÀHÓ’Hê >∑{Ϻ>± ì\Bj·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊeTHêïs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q #·+Á<äu≤ãT ñ<ë›q+ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTqT ø£*dæq yê]˝À s¡$, Á|üMDY, ~©|t ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

lø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡ÔÛ): õ˝≤¢˝Àì eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î sêsTTrô|’ uÀ≥T Ç+»q¢qT düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTì õ˝≤¢ eT‘·‡´XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î&ÉT ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. m#·Ãs¡¢˝Àì eTVæ≤fi≤ Á|ü>∑‹ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î sêh ø£èwæ $ø±dü jÓ÷»q <ë«sê 50 XÊ‘·+ sêsTTrô|’ Ç+»qT¢ düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚j·T>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 18 Ç+»qT¢ n+<äCÒXÊeTHêïs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝À 52 y˚\eT+~ eT‘·‡´ø±s¡T\qT ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\≈£î >∑T]Ô+#·>± Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ 33 y˚\ eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. eTs√ 19 y˚\ eT+~ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î á HÓ\˝À »]π> 3 $&É‘· b˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T ìs¡«Væ≤+∫ ø±s¡T¶\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À uÀ≥T\T, ‘Ó|üŒ\≈£î >∑‘· @&Ü~ ]õÁùdºwüHé #˚düT≈£îqï düeTj·T+ pHé‘√H˚ eTT–dæ+<äì, 2011-12≈dü+e‘·‡sêìøÏ qMø£]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.


8

ªª$y˚ø±q+<äT&ÉT e÷qyê[øÏ Ç∫Ãq dü+<˚X¯+μμ n+X¯+ô|’ sêhkÕúsTT yê´düs¡#·q b˛{°\T ªdæ{°»Hé bò˛s¡+μ bÂs¡y˚~ø£ ø£˙«qsY>± XÊ´+düT+<äsY mìïø£ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) :ªªÄs¡¸u≤s¡‹ $ø±dt |ü]wü‘Y yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 6q Ä~yês¡+ $»j·Tyê&É˝Àì yÓTT>∑Á{≤»|ü⁄s¡+ |æ._.dæ<ëΔs¡Δ nø±&É$T Ä&ç{À]j·T+˝À ªª$y˚ø±q+<äT&ÉT e÷qyê[ øÏ∫Ãq dü+<˚X¯+μμ nH˚ n+X¯+ô|’ m.|æ., sêÅwüºkÕúsTT yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ düuÛÑT´\T >∑TeT˝≤|ü⁄s¡+ dü‘·´Hêsêj·TD ˇø£ eTTK´ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ q>∑<äT ãVüQeT‘·T\T 1,05,000/` s¡÷ˆˆ\T Á|üy˚X¯s¡TdüT+ ˝Ò<äT. Ç+<äT˝À ¬>\Tbı+~q yês¡+<ä]øÏ C≤„|æø£\T, <äèe|üÁ‘·eTT bÕ˝§Zqïyês¡+<ä]øÏ <äèe |üÁ‘·eTT\T n+<äCÒj·Tã&ÉTqT. kÕVæ≤‘·´+qT n+<äCÒj·Tã&ÉTqT. eTqeT+<äs¡eTT

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY 2011

jÓ÷>∑T\T ø±ø£b˛sTTHê ìs¡T|üjÓ÷>∑T\T ø±≈£î+&É ø£sƒ√s¡ |ü]ÁX¯eT‘√ eTVü‰eTìwæ ø±yê\ì dü+ø£\Œ+‘√ $y˚ø±q+<äTì #·]Á‘· #·~$ yê] ÄX¯j·÷\qT Ä#·]+#·T≥≈£î >±qT ìs¡«Væ≤düTÔqï á b˛{°˝À¢ n+<äs¡T bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T>∑\s¡ì dü+düúø√s¡T#·Tqï~. |üP]Ô $es¡eTT\ ø=s¡≈£î dü+Á|ü~+#˚+<äT≈£î e´ekÕú|ü≈£î\T :ø£fiÀ<ë›s¡ø£ |ü⁄{≤º»>∑H√àVü≤qsêe⁄` 08676`253715, |æ. #·+Á<äX‚KsY: 9395589545, Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ : 9395590115, >∑TeT˝≤|ü⁄s¡+ dü‘·´Hêsêj·TD, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+: 9290210128, 8985393884. \qT dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

s¡#·Ãã+&ÉqT ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ >±&ç<ä≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãq ø£+|üP´≥sY {°#·sY‡ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): dü+πøåeT ø±s¡´Áø£eT+˝À neT\T˝À sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ mes¡÷ kÕ{Ï sês¡ì, Äj·TqqT $T+∫q yês¡T ˝Òs¡ì sêÁwüº Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêï&ÉT. õ˝≤¢˝À s¡#·Ãã+&É ¬s+&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï ãT<Ûä yês¡+ s√E lXË’\+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì eTVü‰q+~ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+Á‹ @sêdüT ˝≤+#Û·q+>± CÀ´‹ Á|ü»«\qqT #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À Á|ü»\ qT+&ç e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ˝À¢ ns¡TΩ˝…’q 35\ø£å\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.35000 ø√≥¢ \_›ì sêÁwüºyê´|üÔ+>± ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É <ë«sê dü+πøåeT e÷dü+>± »s¡T|ü⁄≈£î≥T+qï qe+ãsY e÷dü+ 30 es¡≈£î eT+&É\ πø+Á<ë\T, eTTì‡bÕ*{°\˝À¢ |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô ø=‘·Ô dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT $q÷‘·ï+>± neT\T #˚düTÔHêïs¡ì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡Tù|<ä\T ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü nqï+ ‹Hê\H˚ ÄX¯j·T+‘√ eTTK´eT+Á‹ qe+ãsY 1q sêÁwüº yê´|üÔ+>± s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç+~sê »\Á|üuÛÑ <ë«sê 10\ø£å\ mø£sê\ md”‡, md”º, esêZ\ uÛÑ÷eTT˝À¢ uÀs¡T, |ü+|ü⁄ôd≥T¢ y˚sTT+∫ düdü´XÊ´eT\+>± #˚j·TqTHêïeTì eT+Á‹ @sêdüT $e]+#ês¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ <ä>∑Zs¡ ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\ düyÓTà 49e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£+|üP´ ≥sY ñbÕ<ë´j·TT\T >±&ç<ä≈£î $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫à ‘·eT ìs¡düqqT ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”{°mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 49 s√E\T düyÓTà #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° n≥T Á|üuÛÑT‘·«+ >±˙ Çø£ÿ&ç õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY >±˙ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+, düeTdü´qT |ü] wüÿ]+#·ø£b˛e&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+‘· eT+∫~ ø±<äì, õ˝≤¢˝Àì ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\T düyÓTà #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° düT<Ûë f…ø±ï\J j·÷»e÷q´+ düyÓTà˝À bÕ˝§Zq≥Te+{Ï ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\qT y˚~Û+#·&É+ dü¬s’q |ü<䛋 ø±<äT. y˚TeTT Á|üuÛÑT‘ê«ìï J‘ê\T ô|+#·eT ì n&ÉT>∑T‘·THêïy˚T ‘·|üŒ düT<Ûë f…ø±ï\J yêfi¯flì n&É>∑≥+ ˝Ò<äT. ø±˙ MTs¡T 49 s√E\ bÕ≥T düyÓTà #˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T&É+ dü¬s’q |ü<䛋 ø±<äT. 10 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ 2y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ eTeTTà\qT yÓ{Ϻ #êøÏ] #˚sTT+#·T≈£îì e÷ H√fi¯flqT H=øÏÿ eTeTà*ï y˚~Û+#·&É+ õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY\T ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ˝Òìb˛ì ÄX¯\T ø£*Œ+∫ düyÓTàqT ‘·|üŒî<√e |ü{Ϻ+#·&É+ eT+∫~ ø±<äT. düT<Ûë f…ø±ï\J yêfi¯ófl ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü nqï+ ô|&ç‘˚ á s√E ñbÕ<Ûë´j·TT\T düyÓTà #˚ùdyês¡T ø±s¡T. Ç≥T MTs¡T ø£&ÉT|ü⁄ ì+|üø£, n≥T y˚TeTT Á|üuÛÑT‘ê«ìï y˚&ÉT≈£î+≥T+fÒ yês¡T düVæ≤+#·˝Òø£b˛e&É+˝À ø±s¡Dy˚T$T{À ‘Ó*j·TCÒj·÷*. düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï yês¡T ñe÷<˚$, düs¡dü«‹, XÀuÛ≤sêDÏ, düT˙‘·, sêeTT&ÉT, m\¢j·T´, sê»X‚KsY, Hê>∑sêE, s¡y˚Twt, s¡+>∑qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): eTq+ |ü+&ÉT>∑\T m+‘· |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïyÓ÷ n+‘˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·‘√ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫ ù|<ä Á|ü»\≈£î dü+πøåeT |òü˝≤\T n+~düTÔHêïeTì sêh ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊU≤eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡+˝Àì 1,2 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü»\‘√ K+&Ü] M~Û˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. myÓTੇ düT<Ûëø£sYu≤ãT, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY$.mdt.eT÷]Ô, Ç+#ê]® &çÄsYz s¡|òüTTHê<∏é ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\˙ï HÓs¡y˚s¡Tdü÷Ô ø=‘·Ôø=‘·Ô sêsTTr\‘√ |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ <äX¯\yêØ>± Ä#·s¡D˝À ô|&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q, <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqïyês¡+<ä]ø° ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶\T, |òæ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ |üÁ‘ê\T á s¡#·Ãã+&É˝À |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. sêìyêfi¯ófl e⁄+fÒ ~>∑T\T #Ó+<ä≈£î+&Ü |ü]o*+#·Tø=ì eTs=ø£ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+fÒ yês¡+<ä]ø° Ç|æŒ+#˚ ~X¯˝À eTT+<äT¬øfi≤ÔeTHêïs¡T. s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À_j·T´+ |ü<∏äø£+ Á|üuÛÑT‘·«+ MT<ä Á|ü»\≈£î qeTàø£+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T _Ûqï Á|üuÛÑT‘ê«\Tqï Ç‘·s¡ sêÁcÕº\‘√ b˛*ùdÔ eTq sêh+˝À ‘·≈£îÿe>± e⁄Hêïj·THêïs¡T. >∑‘·+˝À e÷¬sÿ{Ÿ˝À 6s¡÷bÕj·T\≈£î øÏ˝À _j·T´+ e⁄qï|ü&ÉT 2 s¡÷bÕj·T\≈£î, Á|üdüTÔ‘·+ 25 s¡÷bÕj·T\T øÏ˝À _j·T´+ e⁄qï|ü&ÉT ˇø£s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À_j·T´+ Çe«&É+ Á|üuÛÑT‘·« #ê]Á‘·ø£ ìs¡íj·TeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔqï yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ eT]ìï eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ e⁄+≥T+<äHêïs¡T. Ç+~s¡ »\ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê 10 \ø£å\ mø£sê\ ù|<ä\ ;&ÉTuÛÑ÷eTT\qT X¯dü´XÊeT\+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ 1,2 yês¡T¶˝À¢ 510 eT+~øÏ πswüHé ø±s¡T¶\T, 371 eT+~øÏ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ |üÁ‘ê\T, 112 eT+~øÏ |òæ+#·qT¢ eT+Á‹ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. n˝≤π> ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ <ë«sê _j·÷´ìï |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢, ÄsY&çy√ yÓ+ø£≥eTTs¡[, &çmdtz yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY s¡+>±¬s&ç¶, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåe÷~Û ø±] ÄsY.&ç.E#˚<ëuÒ>∑+, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ VüQùdHé, Ä+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À »s¡T>∑uÀj˚T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{Ï j·Tdt.dæ., ôd˝Ÿ #Ó’s¡àHé ø£sêfÒ sêeTkÕ«$T |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. õ˝≤¢˝À j·Tdt.dæ., $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À n~ Ûø±s¡¢≈£î düVü≤ø£]dü÷Ô, ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yê] düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæº rdüT¬øfi≤fl\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eè<ëΔ|ü´, $‘·+‘·T |æ+#·qT¢, πswüHé ø±s¡T¶\ düeTdü´\T ‘·«]‘·>∑‹q yê] <äèwæºøÏ ¬øfi¯fl&É+˝À yê]øÏ nìï $<Ûë\T>± düVü‰ø£]+#ê\ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï Ä+<Û√fi¯q\T »s¡T>∑≈£î+ &Ü #·÷düTø√yê*‡q uÛ≤<ä´‘· ø±s¡´ø£s¡Ôô|’ ñ+<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

sêhkÕúsTT jÓ÷>± b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’q $T\ºHé ôV’≤f…ø˘ $<ë´s¡TΔ\T Ä<√ì{ÖHé, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ ô|ò&ÉπswüHé ø£s¡÷ï\T yê]#˚ ôdÁø£≥Ø Ms¡sê|òüTej·T´ H˚‘·è‘·«+˝À ‘˚B 31`10`2011q ø£s¡÷ï\T ùdº&çj·T+˝À sêhkÕúsTT˝À jÓ÷>± b˛{°\≈£î ns¡Ω‘· b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ qT+&ç $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T yÓTT‘·Ô+ 90 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±>± n+<äT˝À ø£&É|ü õ˝≤¢ Ábı<äT›≥÷s¡T˝À &çôd+ãsY˝À »s¡>∑uÀj˚T sêhkÕúsTT b˛{°\≈£î yÓTT‘·Ô+ 13 eT+~ $T\ºHé dü+düú\ $<ë´s¡Tú\T $X‚wü Á|ü‹uÛÑqT õ˝≤¢kÕúsTT˝À ø£qãs¡∫, sêh jÓ÷>± b˛{°\≈£î ns¡Ω‘· dü+bÕ~+#·&É+ ‘·q≈£î m+‘√ dü+‘√cÕìï ø£*ZdüTÔ+<äì $<ë´s¡Tú\ n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À $T\ºHé $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· dü>∑] lìyêdüsêe⁄ $esê\qT ‘Ó*j·T bÕs¡T. Á|ü‹ $<ë´]ú dü+|üPs¡í$<ä´qT n+~|ü⁄#·TÃ≈£îqïHê&˚ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\T>± ìs¡÷|æ+ #·Tø=ì ‘·eT #·<äTe⁄dü+<Ûä´˝À¢, ñ<√´>∑ ns¡Ω‘·˝À¢ neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø√>∑\s¡ì jÓ÷>±düq nuÛ≤´dü $<ä´˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTì, Bìï düÁø£eT+>± nuÛÑ´dæ+∫q Á|ü‹ $<ë´]úøÏ #·Ts¡T≈£î<äq+, eT+∫ C≤„|üø£X¯øÏÔ, Äs√>∑´+ dæ~ΔkÕÔj·Tì dü>∑] lìyêdüsêe⁄ á n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À $<ë´s¡Tú\≈£î jÓ÷>± nuÛÑ´dæ+#·&É+ <ë«sê ø£*π> ñ|üjÓ÷>±\qT $e]+∫ ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. á n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À dæÇz ás¡qï, @.z. Hê>∑eTDÏ, $.Mπswt, myéT.Vü‰düHé uÛ≤wü, ÄsY.yÓ÷Vü≤Hé, yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ _.ÇÁC≤sTT˝Ÿ, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&√ $&É‘· »q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· q+<ë´\, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÇHé#ê]® mHéôV≤#Y uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ¬s+&√ $&É‘· »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ás√E u§eTà\düÁ‘·+, $»j·T|ü⁄] ø±\˙˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£î Hêïs¡T. $»j·T|ü⁄] ø±\˙ @s¡Œ&ç 15 dü+e‘·‡sê\T nsTTq|üŒ{Ïø° Á|ü<Ûëq+>± Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, eTTs¡T>∑T˙{Ï ø£\«\ düeTdü´‘√ s√&É¢ô|’ ˙s¡T ì\« ñ+&ç Á|ü»\T nHês√>∑´bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. s√&ÉT¶ ]>±Z ˝Òø£ >∑T+‘·\ eTj·T+>± ‘·j·÷¬s’j·÷´j·Tì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T ø±\˙˝À¢ |üs¡´{Ï+∫qï|üŒ{ÏøÏ düeTdü´\T @e÷Á‘·+ |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. ø£\˙˝À¢ ns¡TΩ˝…’q yê] πswüHé ø±s¡T¶\T, |æ+#·q¢qT s¡<äT› #˚kÕs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’q yê]ì >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $»j·T|ü⁄] ø±\˙˝À >∑‘· 15dü+ˆˆ\ qT+&ç Áô|’y˚{Ÿ düú˝≤˝À¢ >∑T&çôd\T y˚düT≈£îqï yê]ì U≤∞ #˚j·TeTì düú\ j·T»e÷qT\T ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. u§eTà\düÁ‘·+˝À &ûmd”Œ u+>±¢ m<äTs¡T>± ñqï ø±\˙˝À Á|ü»\T uÀs¡T y˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ ‘Ó∫ÃHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. u§eTà\düÁ‘·+ @]j·÷˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ m≈£îÿ>± ñ+<äHêïs¡T. bò˛¢¬s’&é ˙s¡T m≈£îÿ>± ñ+&É≥+ e\q Ä ˙{ÏH˚ Á‘ê>∑T‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mHé.ôV≤#Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\˙˝À¢ düeTdü´\T n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ rsêÃ\ì ˝Òì |üø£å+˝À {°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#·&Üìπø Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »]–+<äì $eT]Ù+#ês¡T. øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ eT+∫<˚qì, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄#˚j·T˝Òø£ |òüTÀs¡+>± $|òü\+ nj·÷´s¡ì nìï esêZ\ qT+∫ e´‹πsø£‘· e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄\¢j·T´, bÕX¯+ düTã“j·T´, ø=+&ÉuÀsTTq yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eTTdüÔbòÕ, U≤d”+, düTã“sêe⁄, lìyêdüT\T, kÕúìø£ Á|ü»\T,kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTè‹#Ó+~q ≈£L© ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.2\ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+#ê* Ä<√ì{ÖHé, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì eT+&É\+ ô|<ä›Vü≤]yêD+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñbÕ~Û ≈£L© <ëdü] >√$+<äT ñbÕ~Û |üì #˚dü÷Ô eTè‹#Ó+<ës¡ì Äj·Tq ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ 2 \ø£å\ mø˘‡ Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+∫ ≈£î≥T+uÛ≤ìï Ä<äTø√yê\ì e´ekÕj·Tø±]àø£ dü+|òüT+ eT+&É\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<ä]Ù #·+<ä|üŒ, myéT.sêe÷+»H˚j·TT\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq ˝≤+&é dæ+>¥ uÛÑ÷$T 2.50 mø£sê\T e⁄Hêï esê¸\T sêø£ |ü+≥\T |ü+&Éø£b˛e&É+‘√ e\dü yÓfi¯fl&É+ »]–+<äì n˝≤π> >√$+<äT ≈£î≥T+ã b˛wüD ø£wüº+>± ñ+&É&É+‘√ ñbÕ~Û |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+qT+&ç ñbÕ~Û |üqT\≈£î yÓfi‚flyês¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø=&ÉT≈£î\T u…+>∑Tfi¯Ss¡TøÏ e\dü yÓfi¯fl&É+‘√ ej·TdüT‡ MT<ä|ü&çq ≈£î≥T+ã b˛wüD≈£î Äj·Tq |üqT\≈£î yÓfi‚ÔH˚ ‘·|üŒ ≈£î≥T+ã+ >∑&ç#˚~ø±<äì, ≈£î≥T+ã ô|<ä›~≈£îÿ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ Äj·Tq ≈£î≥T+ã+ M~Ûq |ü&ç+<äHêïs¡T. eTè‘·T&ç ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.2 \ø£å\T mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+∫ >√$+<äT ≈£î≥T+uÛ≤ìï Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

<Ûä>∑|ü&ɶ kÕe÷õø£ sêj·T\d”eTô|’ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : <Ûä>±|ü&ɶ sêj·T\d”eT nH˚ n+X¯+ô|’ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y˝Àì m+|”|” Vü‰\T˝À H˚&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10.30>∑+≥\≈£î <Ûä>±|ü&ɶ sêj·T\d”eT nH˚ n+X¯+ô|’ #·s¡Ãy˚~Ûø£ @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »]–+<äì á #·s¡Ãy˚~Ûø£≈£î eTTK´ n‹~∏>± kÕe÷õø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT, s¡#·sTT‘·, kÕ+ã•esêe⁄ Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À y˚T<ëe⁄\T, $<Ûë´e+‘·T\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, kÕe÷õø£ sêj·T\d”eT Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n+<äs¡÷ bÕ˝§Zì á düe÷y˚XÊìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ù|<ä Á|ü»\≈£î dü+πøåeT |òü˝≤\T n+~düTÔHêï+

ø£fi‚ãsê\≈£î ‘·s¡\T‘·Tqï eT÷>∑Jyê\T |üX¯óÁ>±dü+ ˝Òø£ |üX¯óe⁄\qT ÄeTTà‘·Tqï ¬s’‘·qï\T m$Tà>∑q÷s¡T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): 2009 es¡<ä\ qT+∫ ø√\Tø√ì ¬s’‘·T\qT Á|üø£è‹ yÓ+{≤&ç eTØ ¬s’‘·qï\qT <Óã“rdüTÔ+~. KØ|òt˝ÀHÓ’Hê |ü+≥\T u≤>±y˚düTø=ì, bÕ&ç|üX¯óe⁄\qT ø±bÕ&ÉT ≈£î+<ëeTì, |ü+≥y˚dæq ¬s’‘·qïô|’ es¡í <˚e⁄&ÉT ø£HÓïÁs¡ CÒj·T&É+‘√ bı˝≤\T ;≥\T u≤sêsTT. B+‘√ |üX¯óe⁄\≈£î |üX¯óÁ>±dü+ ˝Òø£ ¬s’‘·qï\T ø£fi‚uÛÑsê\≈£î neTTà≈£î+ ≥THêïs¡T. Ç≥T |ü+≥ ˝Òø£, n≥T |üX¯ó e⁄\≈£î Á>±dü+ ˝Òø£ qcÕº\ }_˝À ≈£îs¡T≈£îb˛sTTq ¬s’‘·qï ô|’ düTes¡íyês¡Ô z Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢, m$Tà>∑q÷s¡T, eT+Á‘ê\ j·T+, ø=dæ–, ‘·T+>∑uÛÑÁ<äq~ rs¡ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\T 2009 es¡<ä\ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î qwüºb˛‘·÷ H˚ ñHêïs¡T. ô|’ ¬s+&ÉT ìjÓ÷»>∑ø£ esêZ˝À¢ ¬s’‘·qï\T <ë<ë|ü⁄ ø=ìï \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥\T ˝Òø£, |üX¯óe⁄\≈£î |üX¯óÁ>±dü+ ˝Òø£ eT÷>∑Je⁄\qT b˛wæ+#·˝Òø£ n‹ ‘·≈£îÿe<Ûäs¡\πø |üX¯óe⁄\qT neTTà≈£î+ ≥THêïs¡T. á kÕ¬s’Hê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ á ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ q+<äes¡+, >=q >∑+&É¢, m$Tà>∑q÷s¡T, eT+Á‘ê\j·T+˝Àì ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ |üP]Ô kÕúsTT˝À n+~+∫ Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·qï\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T, ¬s’‘·qï\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì dü;‡&û ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, qwüº|ü]Vü‰s¡+, Ç∫à Ä<äTø√e*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

sêj·T\d”eT $X¯«$<ë´\j·T+ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ sêj·T\d”eT j·T÷ìe؇{° n_Ûeè~Δ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì @◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À $eT]Ù+ #ês¡T. q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq j·T÷ìe]‡{°\≈£î nìï j·T÷ìe]‡{°\≈£î ì<ÛäT\T Á|ü‘˚´ø£+>± πø{≤sTT+∫ sêj·T\d”eT j·T÷ìe؇{°øÏ yÓTT+&ç #˚sTT´ #·÷|ü&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À sêj·T\d”eT $X¯«$<Ûë´\j·T+‘√ bÕ≥T, q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq bÕ\eT÷s¡T, XÊ‘ê yêVü≤q, $Áø£eTdæ+Vü‰|ü⁄] j·T÷ìe]‡{°\≈£î ˇø√ÿ j·T÷ìe؇{°øÏ 10ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+<äì, õ˝≤¢˝À ñqï eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, bÕs¡¢yÓT+{ŸdüuÛÑT´\T, Á|ü‘˚´ø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à ì<ÛäT\qT rdüT≈£îsêe&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\+ #Ó+<ës¡Hêïs¡T. πød”ÄsY bÕ\eT÷s¡T j·T÷ìe]‡{°øÏ 10ø√≥T¢ ì<ÛäT\qT $&ÉT<ä\ #˚sTT+#·T≈£î+fÒ, ø£Ø+q>∑sY˝Àì XÊ‘êyêVü≤Hê j·T÷ìe؇{°øÏ 10 ø√≥¢ ì<ÛäT\qT eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT eTTK´eT+Á‹ ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à $&ÉT<ä\ #˚sTT+#·Tø√>± HÓ\÷¢s¡T ˝Àì $Áø£eTdæ+Vü‰|ü⁄]øÏ Ä õ˝≤¢ eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ≈£L&Ü ì<ÛäT\T ‘Ó#·TÃø=ì n_Ûeè~Δ |üs¡TdüTÔHêïs¡ì, eTq õ˝≤¢˝À ñqï Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T, m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T $X¯« $<Ûë´ \j·T n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·T≈£î+&Ü #√<ä´+ #·÷düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $X¯« $<ë´\j·T n_Ûeè~ΔøÏ ì<ÛäT\qT rdüTø£sêe&É+ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

CÒ…myéTm˝Ÿ;d”æ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ Ä<√ìs¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì eT+&É\+˝À m+|”&çy√ MT{Ï+>∑T uÛÑeq+˝À C…myéTm˝Ÿ_dæ u≤´+ø£s¡¢ MT{Ï+>∑T »]–+~. C…myéTm˝Ÿ_dæ nq>± (C≤sTT+{Ÿ yÓT+ãsY‡ ø£q‡˝…º˙‡ u≤´+ø£sY‡ ø£$T{°) á C…myéTm˝Ÿ_dæ ø£$T{° eTTK´+>± m˝Ÿ&çmyéT (©&é u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY), Hêu≤sY¶`mõmyéT, ◊¬ø|æ n<Ûäq|ü⁄ |æ.z, md”‡ ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T, ôd]ø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\T, Vü‰]ºø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À á C…myéTm˝Ÿ_dæ u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ »]–+~. u≤´+≈£î˝À rdüT≈£îqï |ü+≥s¡TD≤\T mdtôV≤#Yõ˝ÀHé\T, ôd]ø£\ÃsY, Vü‰]ºø£\ÃsY ˝ÀqT¢, md”‡ ø±s=Œπswüq¢ ˝ÀqT¢ eT+ps¡T eT]j·TT ]ø£eØ\ô|’ Ä˝Ÿ u≤´+ø£sY‡ MT{Ï+>∑T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´+>± Ä<√ì mdt_◊ y˚TH˚»sY, @|æõ|æ, ø±s=ŒπswüHé u≤´+ø˘ y˚TH˚»s¡T¢, |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düs¡T¢, ◊¬ø|æ @]j·÷ ø√ Ä]¶H˚≥sY Hêπ>+Á<äÁ|ükÕ<é, ◊¬ø|æ dæã“+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ 50e yês¡T¶ q+<äT ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY XÊÁd”Ôq>∑sY q+<äT »]–q düe÷y˚X¯+˝À ªdæ{°»Hé bò˛s¡+μ ø£˙«qsY>± ôV≤#Y.XÊ´eTdüT+<äsY¬s&ç¶ì düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»¬s’q düuÛÑT´\+<äs¡÷ ø£*dæ mqTïø=Hêïs¡T. ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.z+ø±sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡bÕ*{°˝À ô|+∫q ÄdæÔ |üqTïqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+qT ô|+∫q ÄdæÔ|üqTï\qT ªH√ {≤ø˘‡μ ñ<ä´eT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.qs¡dæ+VüQ\T #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡T ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY X¯+ø£sY, ø±s¡´<ä]Ù &˚$&é, eTVæ≤fi≤ dü‘êÔ n<Ûä´≈£åîsê\T sê»´\øÏÎ, ¬ø.nj·T´eTà, yêDÏÁ|æj·T, eTVæ≤fi≤ dü‘êÔ ø√XÊ~Ûø±]DÏ Hê>∑eTà, _.X‚≈£LHé;, MTHêøÏå, ©\eTà, Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

bò˛¢¬s’&é ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº˝À¢ ø£dü÷Ô]uÛ≤ u≤*ø£\T ø°fi¯ófl, ˇfi¯óflH=|ü⁄Œ\‘√ eDT≈£î‘·Tqï u≤*ø£\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T m$Tà>∑q÷s¡T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q u≤*ø£\qT $<ë´e+‘·T\qT #˚j·÷\H˚ dü<äT<˚ΔX¯+‘√ m+‘√ Á|ü‹wüº‘√ #˚|ü{Ϻq ø£dü÷Ô]uÛ≤ >±+BÛ u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À u≤*ø£\T bò˛¢¬s’&é ˙s¡T Á‘ê– nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+ yÓTÆHêغ ø±\˙˝À @sêŒ≥T#˚dæq ø£dü÷Ô]uÛ≤ >±+BÛ u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 200 eT+~ u≤*ø£\T ñHêïs¡T. á bÕsƒ¡XÊ\˝À 6 qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï u≤*ø£\T eT+∫˙fi¯ófl ˝Òø£ nø£ÿ&É e⁄qï bò˛¢¬s’&é ˙fi¯ó¢ Á‘ê– nH˚ø£ s√>±\‘√ ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ˝À¢ $<ë´uÀ<Ûäq yÓTs¡T>±Z ñqï|üŒ{Ïø°, Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫q $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\T ‘·|üŒ≥+˝Ò<äT. á >∑Ts¡T≈£î\ yê¬s¶Hé ãdüqï uÀs¡TqT+∫ edüTÔqï bò˛¢¬s’&é yê≥sYqT |òæ\ºsY#˚dæ düTs¡øÏå‘·yÓTÆq Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘≈£î ‘Ó*|æHê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e≥+ k˛#·˙j·T+. #·<äTe⁄, ‹+&ç uÛ≤>±H˚ ñHêï eT+∫˙fi¯ófl˝À bò˛¢¬s’&é e⁄+&É≥+‘√ u≤*ø£\T s√p ø°fi¯ófl, ˇfi¯ófl H=|ü⁄Œ\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ø£dü÷Ô]uÛ≤ >±+BÛ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·T+˝À bò˛¢¬s’&é düeTdü´ |ü]wüÿ]+∫ eT+∫˙{Ïì n+~+#ê\ì, ‘·eT Äs√>±´\T ø±bÕ&Ü\ì u≤*ø£\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø±´+|üdt ù|¢dtyÓT+{Ÿ‡≈£î nq÷Vü≤´ düŒ+<äq ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): H˚wüq˝Ÿ |”J ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À $Áb˛ kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙ yê]#˚ ìs¡«Væ≤+∫q ø±´+|üdt ù|¢dtyÓT+{Ÿ‡≈£î nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫q≥T¢ H˚wüq˝Ÿ $<ë´dü+düú\ n~Û|ü‹ mdt.Ç+‹j·÷CŸ nVü≤à<é ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT H˚wüq˝Ÿ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ù|¢dtyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À $Ábı ø£+ô|˙ y˚CŸ, $kÕº, ÁbıÁ>±+\≈£î ø±´+|üdt ù|¢dtyÓT+{Ÿ\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ç+‹j·÷CŸ nVü≤à<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î ôd’‘·+ ñqï‘· ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ <˚X¯+˝À Á|üeTTK kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙˝…’q $Ábı, ÇH√Œ¤dædt, dü‘·´+, {°d”mdt ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙\qT ‘·eT ø£fi≤XÊ\≈£î ÄVü‰«ì+∫ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø±´+|üdt ù|¢dtyÓT+{Ÿ\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E ìs¡«Væ≤+∫q m+|æø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\ qT+&ç 550 eT+~ $<ë´]ú˙,$<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. y˚CŸ ÁbıÁ>±+\≈£î 144 eT+~ Ç+≥s¡÷«≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. M]øÏ H˚&ÉT Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·ã&É‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $Ábı ø£+ô|˙ ‘·s¡|ü⁄q düT˙˝Ÿ, eTTJCŸ\T m+|æø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] s¡|ò” nVü≤à<é, |æõ ø£fi≤XÊ\ @z düTã“j·T´, ù|¢dtyÓT+{Ÿ n~Ûø±] kÕsTT≈£îe÷sY, n<Ûë´|ü≈£î\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ë\qT |ü{Ïwüº|üs¡#ê* ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, f…ÆbÕsTT&é˝≤+{Ï $wü »«sê\‘√ õ˝≤¢˝Àì Á|ü»\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, yê{Ïì yÓ+≥H˚ n]ø£{≤º\+fÒ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>√´πø+Á<ë\qT |ü{Ïwüº|üs¡#ê\ì õ˝≤¢ yÓ’<ä´XÊK n~Ûø±] qs¡dæ+VüQ\T≈£î @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mHé.s¡+>∑Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé, eT~›˝Ò{Ï, düTπs+Á<ä, eTTHÓ|üŒ, s¡eTD\T $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mHé.s¡+>∑Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝À ¬s>∑T´\sY>± &Üø£ºs¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+ e\q $wü»«sê\T Á|üuÛÑ\T‘·THêïj·Tì ø£˙dü+ &Üø£ºs¡T¢ Äs√>∑´ πø+Á<ë\yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&Ü #·÷&É≥+˝Ò<äì, Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ä›´+ ˝À|ü+ ø±s¡D+>± <√eT\ m≈£îÿyÓ’ n+≥Tyê´<äT\T Á|üuÛÑ\T‘·THêïj·Tì, ø±ã{Ϻ Á>±e÷˝À¢ ñqï≥Te+{Ï bÕ]X¯ó<ë›´ìï yÓTs¡T>∑T |üsêÃ\ì, yês¡T nHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+∫, ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´+ n+~+∫, s√>±\uÛ≤]q |ü&ɶ Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± bÕ]e⁄<ä›´+ ˝À|æ+∫q Á>±e÷˝À¢ ;¢∫+>¥bÂ&ÉsY, ø√¢]H˚wüHée+{Ï ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø±\qT n+<äCÒj·÷ \ì yês¡T nHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ë˝À¢ U≤∞>± ñqï 17000 yÓ’<ä´ b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚dæ, &Üø£ºs¡T¢ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚≥T¢ #·÷&Ü\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ÛäT\T dü]>±Z ìs¡«]Ô+#·ì n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À @◊yÓ’m|òt nìï Äs√>∑´ πø+Á<ë\ eTT+<äT Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ô|+∫q Ç+{Ï|üqTï\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê* ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q Ç+{Ï|üqTï, ˙{Ï |üqTï\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì Á|üC≤#Ó’‘·q´ j·TTe »q dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.•eX¯+ø£sY ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Ç+{Ï |üqTï\T ô|+#·T≥ MT<ä ÁX¯<ä› n~Ûø±s¡T\≈£î bÕ]X¯ó<ä›´+ MT<ä ˝Òø£b˛e ≥+ #ê˝≤ $#ês¡ø£s¡eTì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À #ê˝≤ M<ÛäT\T, s√&ÉT¢, ø±\«\T ˝Òø£ eTTs¡T>∑T˙s¡T Ç+&É¢ eT<Ûä´H˚ #˚] eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´, e+{Ï yê´<ÛäT\T edüTÔHêïsTT. ø£qTø£ #ê˝≤ eT+~ #·ìb˛‘·THêïs¡T. >∑+>±q~ q>∑sY >√es¡úHéq>∑sY˝À ø±\«\T, s√&ÉT¢ ñqï|üŒ{Ïø° ø±\«\ ì+&Ü eT{Ϻ, #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+ ù|s¡T≈£î b˛e&É+, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± ø±\«\T ø°¢Hé #˚dü÷Ô ñHêïs¡T. ø£qTø£ ø±\«\ ì+&Ü eT{Ϻ ñ+&ç ˙s¡Tb˛ø£ Á|ü»\T #ê˝≤ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î mìï kÕs¡T¢ #Ó|æŒHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. ø±˙ |üqTï\T ô|+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ e∫à ø=\‘·\T y˚dæ |üqTï\T ô|+#·T‘ês¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡$ø±+‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T \≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ ô|+∫q Ç+{Ï|üqTï, ˙{Ï |üqTï\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï≈£î ∫qï eT~›˝Ò{Ï n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·&É+ »]–+~. á dü<ädüT‡˝À bÕkÕ, #ê+<éu≤cÕ, X‚KsY, Hê>±s¡T®q, yÓ+ø£{Ÿ, #·+Á<äX‚KsY, #·s¡DY, >∑+>±e‹q>∑sY, >√es¡úqq>∑sY j·TT»eq dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ ñ<ä´e÷\ <ë«sêH˚ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ñ<ä´e÷\ <ë«sêH˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡ eTÚ‘êj·Tì Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈£î ø£eT÷´ìdüTº ÁX‚DT\T dæ<äΔ+ ø±yê\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤>∑+ Vü‰eT+ ‘·sêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ eTT‘·Ô>∑÷&Ó+ XÊK eTVü‰düuÛÑ eT+>∑fi¯yês¡+ uÀ&Ü Hêπ>X¯«s¡sêe, ø=#·Ãs¡¢ s¡$, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄\ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. XÊK eTVü‰düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’q ùV≤eT+‘·sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ\ø£esêZ\T Á|üC≤ dü+ø£åe÷ìï $düà]+∫ Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛>± sêÁwüº+˝À ≈£îØÃø√dü+ ≈£îeTTà˝≤≥ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À eT+‘·T\ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç C…’\TJ$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+fÒ sêÁwüº eT+Á‘·T\T ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛sTT bÕ\qqT $düà]+#ês¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñqï dü+ø£åeT |ü<∏äø±\≈£î ø√‘· $~Û+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ˝Às¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø£+, s¡#·Ãã+&Ü n+≥÷ eTs√kÕ] Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äì ùV≤eT+‘·sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ #√<ä´+ #·÷düTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘·ø£åD ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#ÓÃ+<äT≈£î ø£eT÷´ìdüTº bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#·&É+ <ë«sê bÕغì $düÔ]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ •ø£å |ü&Ü*‡+<˚ <˚X¯+ ø√dü+ ÁøϬø{Ÿ yÓTÆ<äHê+˝À n&ÉT>∑Tô|fÒº ÁøϬø≥sY e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ m|üŒ{Ϭø’Hê •ø£å nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚qì uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√˙ nHêïs¡T. n+<äTe\¢ e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&çq bÕøÏkÕúHé ÁøϬø≥s¡T¢ dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ, Ädæ|òt\≈£î •ø£å |ü&ÉqT+&É≥+ô|’ ‘·qπøMT ÄX¯Ãs¡´+ ø£\>∑˝Ò<äì ‘Ó*bÕ&ÉT.<˚XÊìøÏ ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤dü÷Ô, <˚X¯ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï+<äT≈£î ‘·–q •ø£åqT nqTuÛÑ$+#˚+<äT≈£î yês¡T dæ<äΔ+>± ñ+&Ü*‡+<˚qì <Û√˙ ù|s√ÿHêï&ÉT. á $wüj·T+˝À Ä kÕúq+˝À mes¡T ñHêï düπs •øÏå+#ê*‡+<˚qHêï&ÉT.

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

‘·«s¡˝À Ç+&çj·THé ©>¥ πsdüT eTT+u…’: Áπ>≥sY H√sTT&Ü˝À ãT<ë› n+‘·sê®rj·T ùdº&çj·T+˝À Ç{°e\ Ç+&çj·THé Á>±+&éÁ|æø˘‡ ô|<ä› dü¬ø‡dtì kÕ~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç+&çj·÷˝À ñqï _õHÓdt yÓTHé‡, u≤©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY cÕs¡÷UŸU≤Hé ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ÉT ˝≤+{Ï Á|üeTTKT\T Vü‰»¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. Bì ‘·sê«‘· Ç+&çj·÷˝À eTs√πsdæ+>¥ ©>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. ◊‘˚ BìøÏ zqsY ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ÉT dü∫Héf…+&É÷\ÿsY ø±>±, Ç+&çj·÷˝À »s¡T>∑qTqï á πsdæ+>¥ ©>¥ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u≤©e⁄&é, {≤©e⁄&é qT+∫ cÕs¡÷UŸU≤Hé, nøÏÿH˚ì

Hê>±s¡T®q‘√ bÕ≥T, <ëã÷sY bòÕ´$T©øÏ #Ó+~q yÓTTVæ≤‘Y ãTs¡àHé ˝≤+{Ï Á|üeTTKT\T ô|≥Tºã&ç ô|{≤ºs¡ì düe÷#ês¡+. Ç+&çj·÷˝À »s¡T>∑T‘·Tqï á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç+&çj·THé πsdæ+>¥ ©>¥ nì HêeTø£s¡D+ #˚j·T&É+ »]–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü BìøÏ eTs√ù|s¡T ª◊1 dü÷|üsY dæØdtμ ≈£L&Ü ô|{≤ºs¡T. á ◊1 dü÷|üsY dæØdt »qe] HÓ\˝À Á{≤ø˘‡ô|’øÏ møÏÿ |òæÁuÛÑe] 26e ‘˚B Hê{ÏøÏ eTT–j·TqT+~. Ç+<äT˝À yÓTT‘·Ô+ mì$T~ dæ{°\≈£î dü+ã+~Û+∫q {°yéT‡ ñHêïsTT. n$ @$T≥+fÒ eTT+u…’, ø√˝Ÿø£‘ê, #ÓHÓ’ï, &Ûç©¢, eTT+u≤sTT. #Û·+&û|òüTsY, u…+>∑fi¯Ss¡T, ôV’≤<äsêu≤<é, |üPDÒ 16eT+~ z Á–&é>± @s¡Œ&ÉT‘ês¡T. Ç+&çj·THé πsdæ+>¥ ©>¥ nH˚~ yÓTT<ä≥ eT#ê›sY yÓ÷{≤sY k˛ŒsYº‡ yê]øÏ #Ó+~q~ ø±>±, Ä ‘·sê«‘· ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ÉT dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY, dü+»q¬s&ç¶ Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ n+<äT˝À 26XÊ‘·+ yê{≤qT ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. cÕs¡÷UŸU≤Hé, pV”≤#êyê¢, C…’yÓTTVü≤‘ê uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ eTT+u…’ ÁbòÕ+#ÛÓ’Jì <äøÏÿ+#·Tø√>±, <ëãTsY‡ yÓ÷Væ≤‘Y ãs¡àHé &Ûç©¢ ÁbòÕ+#ÛÓ’J <äøÏÿ+#·Tø√>±, eT˝Òwæj·÷ _õHÓdt f…Æ≈£LHé, j·T÷πø |òü+&é y˚TH˚»sY mdt.õ. lìyêdüHé uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ #ÓHÓ’ï ÁbòÕ+#ÛÓ’Jì, ôV’≤<äsêu≤<é ÁbòÕ+#ÛÓ’J $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ‘Ó\T>∑T kÕºsY V”≤s√ nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, mHé.Á|ükÕ<é ÁbòÕ+#ÛÓ’J <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. #Û·+&û|òüTsY ÁbÕ+#ÛÓ’Jì j·TTesêCŸdæ+>¥, n‘·ì ùdïVæ≤‘·T&ÉT‘√ ø£*dæ rdüT≈£îHêïs¡T. ø√˝Ÿø£‘ê ÁbÕ+#ÛÓ’J e÷Á‘·+ kÂs¡yé>∑+>∑÷© rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ u…+>∑fi¯Ss¡T,|üPDÒøÏ dü+ã+~Û+∫q ÁbÕ+#ÛÓ’J zqsYwæ|òt dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T Ç+ø± ãj·T≥≈£î sê˝Ò<äT.

9

ôV’≤<äsêu≤<é

e÷´#Y |òæøχ+>¥˝À |ò”˝Ÿ¶ n+ô|’s¡T¢`ìs¡«Vü≤≈£î\T kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥˝À πøe\+ ÁøϬø{Ÿ Ä≥>±fi¯¢≈£î e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü |ò”˝Ÿ¶ n+ô|’s¡T¢, ÁøϬø{Ÿ e÷´#Y ìsê«Vü≤≈£î\≈£î *+≈£î\T ñHêïj·Tì Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ e÷J #ÛÓ’s¡àHé \*‘YyÓ÷&û dü+#·\q Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ kÕŒ{Ÿ|òæøχ+>¥ e´eVü‰s¡+˝À bÕøÏkÕúHé ÁøϬø{Ÿ »≥Tº Ä≥>±fi¯ó¢ eTVü≤à<é Ädæ|òt, dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ\T <√wüß\T>± ‘˚*q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á e´eVü‰s¡+ô|’ \*‘YyÓ÷&û düŒ+~dü÷Ô ø=ìï e÷´#Y\˝À πøe\+ Ä≥>±fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü Ä e÷´#Y\T ìs¡«Væ≤+#˚ ìsê«Vü≤≈£î\T, |ò”˝Ÿ¶n+ô|’s¡T¢ ≈£L&Ü kÕŒ{Ÿ|òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷Hêïs¡+≥÷ dü+#·\q Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. á ‘·s¡Vü‰ dü+düÿè‹ ÁøϬø{Ÿ Áø°&É\≈£î #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡eTHêï&ÉT. n+<äTe\¢ kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&˚ yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, uÛÑ$wü´‘Y˝À ÁøϬø{Ÿ yÓTÆ<ëq+˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºì $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

\+ø£eH˚¶ »≥Tº˝À ‘·s¡+>∑, ô|òsêï+&√

ˇ*+|æø˘‡˝À dü«s¡í+ô|’ ø£H˚ïdæq y˚TØ Á|ü|ü+#· #Ódt sê´+øÏ+>¥‡˝À Äq+<é≈£î ¬s+&√kÕúq+ e#˚à @&Ü~ \+&ÉHé˝À »s¡T>∑qTqï Á|ü‹cÕº‘·àø£ ˇ*+|æø˘‡ b˛{°˝À¢ ◊<äTkÕs¡T¢ Á|ü|ü+#· $CÒ‘·>± ì*∫q m+.dæ. y˚TØø±yéT ã+>±s¡T |ü‘·ø£+ô|’ ø£H˚ïdæ+~. ˇ*+|æø˘‡ b˛{°˝À¢ ‘=*kÕ] eTVæ≤fi≤ u≤øχ+>¥ b˛{°\qT \+&ÉHé˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. á b˛{°˝À¢ ã+>±s¡T |ü‘·ø£+ kÕ~Û+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì uÛ≤s¡‘· u≤ø£‡sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. Bìô|’ y˚TØ ø±yéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷...\+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À ã+>±s¡T |ü‘·ø±ìï kÕ~Û+#·&Éy˚T \ø£å´+. Ç+<äTø√dü+ eTTqTô|qq&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± ÁX¯$TdüTÔHêïqT. H˚qT ø√{≤¢~ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\ ÄX¯\‘√ \+&ÉHé˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºuÀ‘·THêïqH˚ $wüj·T+ Hê≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. uÛ≤s¡‘· Á|ü»\ ÄX¯\qT eeTTà #˚j·TuÀqì y˚TØø±yéT ù|s√ÿ+~.

_wüO dæŒHé e÷´õø˘

¬s+&√f…düTº˝À $+&ûdt $»j·T+, 1`0‘√ dæØdt ¬ø’edü+

uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi¯ sê´+øÏ+>¥‡˝À Vü≤+|”øÏ ÄÁ>∑kÕúq+

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡: À≥ÿLRiªRΩ ¬ø¡£qsμj∂gÊRi«¡Li ≠saRP*©y¥R∂©±s A©´sLiμ`∂ ™´sLRiÕfiÔLS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ lLiLi≤][rÛy©y¨sı ¨sáV¤À¡»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. ªy«ÿgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ A©´sLiμ`∂ ALRiV lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi»˝¡ N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆ»¡NUP |qsNRPLi≤`∂ }m˝s£qsÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. B…‘¡™´s÷¡ …‹[LkiıQÕ˝‹[ A©´sLiμ`∂ ≠s«¡∏R∂Wá aSªRΩLi ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi…fi= xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. ©ylLi[* ˙gSLi≤`∂™´sWxqÌsL`i ™´sWgRiı£qs NSL˝Rixqs©±s ªy«ÿ ≠s«¡∏R∂Wáª][ 15 lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. BNRP À≥ÿLRiªRΩ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ Æ©s[xtsQ©´sÕfi ø≥yLizms∏R∂V©±s @’≥¡“¡ª`Ω gRiVFyÚ 15 FyLiVVLi»˝¡ ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS ©yáVg][ LS˘LiNRPV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @’≥¡“¡ª`Ω ZNPLkiL`iÕ‹[ BÆμ∂[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV LS˘LiN`P. A©´sLiμ`∂ , aRPbPNTPLRifl„fi, x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡øyLRiV. ™´sLRiÕfiÔ ¬ø¡£qs LS˘LiNTPLig`i= c 1. ™´sWgRiı£qs NSL˝Rixqs©±s c ©ylLi[* c 2826 lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi»˝¡V 2. ≠saRP*©y¥R∂©±s A©´sLiμ`∂c À≥ÿLRiª` c 2811 (3) ÷¡™Ø[©±s @L][¨s∏R∂V©±s c AlLi[¯¨s∏R∂Wc 2802 (4) ™˝yμj∂≠sVL`i ˙NS≠sVıN`Pc LRiuy˘ c 2800 (5) ºΩÆ™sWL`i LRiμÍyÀ‹[™±s c@«¡L`i¤À¡«ÿ©±s c 2781 ™s´ Vz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ LS˘LiNTPLig`i= c À≥ÿLRiª`Ω iM 1. N][Æ©s[LRiV x§¶¶¶Lizms c 2600 (2) ˙μ][fl·™´s÷˝¡ •¶¶¶LjiNRP c 2513 (3) ªy¨s∏R∂W xqsø`¡Æμ∂[™±s c 2428 (4) ≠s«¡∏∫∂VáOTPQ ¯ c 2415 (5) xmsμj∂¯¨ds L_ª`Ωc 2392 (6) Æ™s[VLki @©±s lgi[™±sV=c 2354 (7) Cuy NRPLRi™yÆ≤∂[ c 2348 (8) ¨suy Æ™sVx§¶¶¶ªy c 2320 (9) r¢™´sW˘ ry*≠sV©y¥R∂©±s c 2302 (10) ≠sd V©yOPT Q c 2297

≠dsVLRiWˆL`i: ≠sLi≤U∂£qsª][ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms «¡Ljigji©´s ¤…¡xqÌsV zqsLki£qsÕ‹[ ¡Lig˝SÆμ∂[a`P xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsV©´sV ˙≤y ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sV¨s F°LS≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP ≠sLi≤U∂£qs zqsˆ©´sıL`i Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw μ≥y…”¡NTP ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμj∂. ªRΩ≠dsV™±sV BNS˜Õfi K»¡∏R∂W˘NRP... ™´sVVztsQˆÈNRPL`i LRi{§¶¶¶Li, xtsQNUP ¡VÕfix§¶¶¶xqs©±s J»¡≠sV ©´sVLi≤T∂ ªRΩzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠dsLjiμÙR∂LRiW •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V Hμ][ ≠sZNP…fiNRPV 88 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ LRi{§¶¶¶Li ’¡xtsw K…”¡Lig`iÕ‹[ K»¡™´sgS... xtsQNUP ¡VÕfi©´sV xqs≠dsV Æ™s©´sNTP‰ xmsLiFy≤R∂V. μk∂Liª][  ¡Lig˝S xmsLS«¡∏R∂VLi Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμj∂. ¿¡™´sLji ©yáVgRiV ≠sZNP»˝¡©´sV  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P 18 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yÕ‹[ ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPVLiμj∂.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P 278 xmsLRiVgRiVáNRPV AÕ›»¡™´s≤R∂Liª][ ≠sLi≤U∂£qs 229 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ xmnsV©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂.  ¡Lig˝SB¨sıLig`i=Õ‹[ ªRΩ≠dsV™±sV BNS˜Õfi 86, ™´sVVztsQˆÈNRPL`i LRi{§¶¶¶Li 69, xtsQNUP ¡VÕfi x§¶¶¶xqs©±s 55 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠sLi≤U∂£qs zqsˆ©´sıL`i Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw 5 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V.C ≠s«¡∏R∂VLiª][ lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qs©´sV ≠sLi≤U∂£qs 1c0 ª][ \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Æ™szqÌsLi≤U∂£qs ≠sÆμ∂[bdPgRi≤ÔR∂\|ms 2003 ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡ryLjigS zqsLki£qs lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. @Õÿlgi[ 2008 ªRΩLS*ªRΩ ™yLjiNTPÆμ∂[ ª]÷¡ ¤…¡£qÌs ≠s«¡∏R∂VLi. lLiLi≤R∂V B¨sıLig`i=áՋ[©´sW Àÿ˘…fiª][ LSfl”·Li¿¡©´s NTPL`i‰ Fs≤R∂*L`ÔiNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yL`Ôi μR∂NTP‰Liμj∂. zqsLki£qsÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·Li¿¡©´s  ¡Lig˝S AÕfiL_Li≤R∂L`i xtsQNUP ¡VÕfi x§¶¶¶xqs©±s ™´sW˘©±s A£mns zqsLki£qsgS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡»Ì¡gSLig`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡£qÌs ˙≤ygS ™´sVVgjizqsLiμj∂.

&Ûç©¢ s¡+J{°yéT ø√#Y Á|üuÛ≤ø£sY ‘=\–+|ü⁄ LRiLi“¡ {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V ≤≥T∂÷d˝¡ LRiLi“¡ …‘¡™±sV N][ø`¡, À≥ÿLRiªRΩ ™´sW“¡ AÕfiL_Li≤R∂L`i ™´sV©Ø[«fi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. À‹[LÔRiVª][ Fy»¡V |qsáNÌRPQL˝RiQ\|ms ≠s™yμyxqsˆμR∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VZNP[ @ªRΩ¨sı N][ø`¡ xmsμR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ª]ágjiLiøyLRiV. ™´sV©Ø[«fi ™y˘≈¡˘Ã¡V «¡»Ì¡VÕ‹[ HNRP™´sVªy˘¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩaS∏R∂V¨s ≤≥T∂÷d˝¡ ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i ¬ø¡[ªRΩ©±s ø_•¶¶¶©±s ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i rÛy©´sLiÕ‹[ @zqs|qÌsLi…fi N][ø`¡ xqsLi“¡™±s aRPLRi¯ ªyªy‰÷¡NRPLigS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i N][¿¡Lig`iÕ‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ LRiLi“¡ {qs«¡©±sÕ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ «¡»Ì¡V NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiNRPV NRPW≤y ¬ø¡[LRi¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C {qs«¡©±sÕ‹[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V Æ™sVLRiVgÊS LSfl”·xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡[ªRΩ©±s ø_•¶¶¶©±s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ N][ø`¡gS ªRΩ©´s©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li\|ms ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy≤R∂V. ªy©´sV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ N]ªRΩÚ NRPV˙LSŒœ¡˛ª][ ™´sVLi¿¡ «¡»Ì¡V©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡Fyˆ©´s¨s @LiVVæªΩ[ ªy¨s¿¡Ë©´s xqsWøR¡©´sá¨sıLi…”¡¨ds |qsáNÌRPL˝RiV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRi¨s AL][zmsLiøy≤R∂V. NSgS ≤≥T∂÷d˝¡ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s bP≈¡L`iμ≥y™´s©±s, D©´sV¯QQN`PÚøyLiμ`∂\¤Õ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡\|ms ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøy≤R∂V. {qs¨s∏R∂VL`i ˙NTPZNP»¡L`i @LiVV©´s μ≥y™´s©±s ˙FyNÌUP£qsÕ‹[  ¡μ≥ÙR∂NRPLigS DLi»¡V©´sıQ»Ì¡ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @Õÿlgi[ ÀÿÕfi©´sV NRPW≤y xqsLjigÊS N]»Ì¡¤Õ¡[¨s D©´sV¯QQN`PÚ G ≠sμ≥R∂LigS «¡»Ì¡VÕ‹[ DLi»¡V©yı≤][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. NSgS lLi[xms…”¡ ©´sVLi≤T∂ «¡Ljilgi[ LRiLi“¡ {qs«¡©±s ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ , x§¶¶¶LS˘©yª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂.

_õHÓdt 15bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ eTT–dæq düHÓ‡ø˘‡ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N ãT<Ûäyês¡+ 15 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ eTT–dæ+~. Á^dt s¡TD dü+ø£åuÛ≤ìï ìyê]+#˚+<äT≈£î u…sTT˝Ÿ ne⁄{Ÿ bÕ´πøJ Á|üø£{Ï+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. á Á|üuÛ≤e+ e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. Á^dt u…sTT˝Ÿ ne⁄{Ÿ bÕ´πøJ $»j·Te+‘·+>± Á|üø£{Ï+#·e#·ÃH˚ Áô|ò+#Y n<Ûä´≈£åî&ÉT ìø√\dt düs√ÿJ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ eT<äT|üs¡T\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. |òü*‘·+>± ãT<Ûäyês¡+ ÁfÒ&ç+>¥ qcÕº\‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{Ïø°.. Ä ‘·sê«‘· ˝≤uÛ≤˝À¢ |üj·Tì+∫ ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 15 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 1745 e<ä› Ä–+~. Ç+Á{≤ÁfÒ&é düeTj·T+˝À ôdHÓ‡ø˘‡ @ø£+>± 278 bÕsTT+≥¢ eè~Δì #·$#·÷dæ 17616≈£î #˚s¡T≈£î+~. ì|ò”º˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ˝Ò≈£î+&Ü 5258 e<ä› Ä–+~. á ÁfÒ&ç+>¥˝À V”≤s√ yÓ÷{≤sYø±sYŒ ùws¡T¢ eT÷&ÉT XÊ‘·+ qwüºb˛>±, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ 2.5 XÊ‘·+, m˙º|”d”, uÛ…˝Ÿ, ◊d”◊d”◊ u≤´+≈£î ùws¡T¢ >∑]wüº+>± qwüºb˛j·÷sTT. nsTT‘˚, n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£î ùwsY <Ûäs¡ e÷Á‘·+ @ø£+>± mì$T~ XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ô|]–+~. á u≤´+≈£î ùws¡TqT ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø£ |òü*‘ê\T Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊsTT ]\j·THé‡ ø£eT÷´ìπøwüHé‡, f…ø˘ eTV”≤+Á<ë, ÁøÏdæ˝Ÿ, ]\j·THé‡ |üesY, #·+u≤˝Ÿ ô|ò]º˝…’»sY‡, Çe÷MT, >∑T»sê‘Y >±´dt ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ ˝≤uÛÑ|ü&çq ø£+ô|˙\ C≤_‘ê˝À ñHêïsTT.

N]áLiÀ‹[ M FyNTPrÛy©±sª][ «¡Ljilgi[ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs N][xqsLi $áLiNRP ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. J|ms©´sL`i DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS, Fny£qÌs À›Ã¡L˝RiV μj∂Õ>ÿLS |mnsLSıLi≤][, ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigS ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´søyËLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¤…¡xqÌsV zqsLki£qsÕ‹[ A≤R∂Vª][©´sı «¡»Ì¡VÕ‹[ áLiNRP |qsáNÌRPL˝RiV G≤R∂V ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[aSLRiV. J|ms©´sL˝RiV ªRΩLRiLigRi xmsLRi©±s≠sªRΩ©´s, ºΩLRiV™´sVÆ©s[, zqsˆ©´sıL`i LRiLigRi©´s|§¶¶¶LSª`ΩáV ø][»¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. @Õÿlgi[ zqsˆ©´sıL`i @«¡LiªRΩ Æ™sVLi≤T∂£qs©´sV NRPW≤y |qsáNÌRPL˝RiV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. Æ™sVLi≤T∂£qs ¿¡™´sLji ryLjigS A{qs£qsª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ A≤y≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ gS∏R∂VLiª][ ø][»¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s C zqsˆ©´sıL`i FyN`Pª][ ¤…¡xqÌsVáNRPV FsLizmsNRP NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ zqsˆ©±s À≥ÿLS¨sı xqsWLRi«fi LRifl„fiμk∂™±s, “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs, zqsNRPVlgi[ ˙xmsxqs©´sı Æ™sW∏R∂V©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ BLig˝SLi≤`∂ª][ lLiLi≤R∂V ™´sÆ©Ôs[áV A≤T∂©´s μj∂™´sVVª`Ω NRPLRiVflÿLRiæªΩ[ı NRPW≤y FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. BNRP ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiLigS A{qs£qsª][ zqsLki£qsÕ‹[ |qsLiøR¡Lkiª][ LSfl”·Liøy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂LRi©±s Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ªRΩLS*ªRΩ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V ¤Õ¡[¨s ™´sV÷¡LigRi FyN`P\|ms ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yı≤R∂V. ™´sV÷¡LigRi, |mnsLSıLi≤][ª][ Fy»¡V μR∂≠sV¯NRP ˙xmsryμ`∂, xqsVLRiLigRi xqsNRP¯Õfi NRPW≤y ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. NSgS ¤…¡xqÌsV «¡»Ì¡VÕ‹[ AÕfiL_Li≤R∂L`igS LSfl”·r°Ú©´sı NRPVáZaP[≈¡LRi NRPW≤y ™´sÆ©Ôs[áNRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. @LiVVæªΩ[ øR¡™´sVLRizqsÕÿ*, ©´sV™y©´s NRPVáZaP[≈¡LRiáNRPV ™´sW˙ªRΩLi øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. C G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms \|mns©´sÕ˝‹[ À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂©´s áLiNRP ªRΩLS*ªRΩ BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`i, xqs*Æμ∂[aRPLiÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][©´sW ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsáV N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. μk∂Liª][ FyN`Pª][ «¡Ljilgi[ zqsLki£qsÕ‹[\Æ©s©y Æ©sgÊSá¨s áLiNRP ˙NTPZNP»¡L˝RiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ HμR∂V ™´sÆ©Ôs[á zqsLki£qs ©´s™´sLi ¡L`i 11©´s μR∂VÀÿ∏∫∂VÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. FyN`Pª][ ™´sÆ©Ôs[áNRPV $áLiNRP«¡»Ì¡VM ºΩáNRPLRiæªΩ[ı μj∂Õ<ÿ©±s (ZNP|mÌs©±s), DxmsoÕfi ªRΩLRiLigS, ™´sV}§¶¶¶Œœ¡ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[, NRPV™´sWLS xqsLigRiNRP‰LS (≠sZNP…fi NUPxmsL`i), ALilgiÕ‹[ ™´sW¥R∂W˘£qs, μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi, “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂£qs, N][xqsá NRPVáZaP[≈¡LRi, ázqsª`Ω ™´sV÷¡LigRi, xqsVLRiLigRi áNRP¯Õfi, μR∂≠sV¯NRP ˙xmsryμ`, zqsNRPVlgi[ ˙xmsxqs©´sı, μj∂™´sVVª`Ω NRPLRiVflÿLRiªRΩÆ©s[, μj∂Õ>ÿLS |mnsLSıLi≤][, xqsWLRi«fi LRifl„fiμk∂™±s.

e÷s¡Tr Ä{Àmø˘‡b˛¢sY‘√ Çj·÷Hé≈£î #Óø˘ VüA´+<ëjYT Çj·÷dt sêø£‘√ ‘·q kÕúHêìøÏ mø£ÿ&É eTT|ü⁄Œ yê{Ïfi¯ó¢‘·T+<√qì. Ç<˚ ôd¬>à+{À¢ e÷s¡T‹ düTEøÏ n+~düTÔqï ∫qï ø±s¡T Ä˝Àº˝À z ø=‘·Ô y˚]j·T+{Ÿ qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~.&çC…’Hé, Ç+»Hé ô|sꌤyÓTHé‡\˝À Ä˝Àº˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T #˚j·T≈£î+&Ü Á|üdüTÔ‘·+ n+<äTu≤≥T˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T #˚j·T≈£î+&Ü Á|üdüTÔ‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ñqï {≤|t`m+&é y˚]j·T+{Ÿ Ä˝Àºπø eT]ìï n<äq|ü⁄ |ò”#·s¡¢qT CÀ&ç+∫ Ä˝Àº mø˘‡b˛¢sY ù|s¡T‘√ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~.Ä˝Àº {≤|t`m+&é y˚]j·T+{Ÿ˝…’q Ä˝Àº ¬ø 10 m˝Ÿmø˘‡◊,Ä˝Àº ¬ø 10 $mø˘‡◊˝À á *$Tf…&é m&çwüHé n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~.Ç~ mÁ≈£î ;^, düT|”]j·TsYyÓ’{Ÿ, $T&éHÓ’{Ÿu≤¢ø˘, ô|ò’sY Á_ø˘¬s&é, ã÷¢ uÒ¢CŸ , dæ©ÿ dæ\«sY nH˚ Äs¡T Äø£s¡¸˙eyÓTÆq s¡+>∑T˝À¢ \uÛÑàeTe⁄‘√+~.Ä˝Àº mø˘‡b˛¢sY (Ä˝Àº ¬ø10 m˝Ÿmø˘‡◊) <Ûäs¡ s¡÷.2.81 \ø£å\T >±q÷ e÷s¡T‹ Ä˝Àº mø˘‡b˛¢sY (Ä˝Àº ¬ø10 $mø˘‡◊) s¡÷. 3.71 \ø£å\T (mø˘‡`c˛s¡÷yéT eTT+u…’) >±qT ñ+~. *$Tf…&é m&çwüHé Ä˝Àº mø˘‡b˛¢sY yÓ÷&É˝Ÿ˝À ˝…<∏äsY d”≥T¢, j·T÷mdt_, ã÷¢≥÷‘Y ø£HÓøϺ${°‘√ ≈£L&çq &ÉãT˝Ÿ`&çHéd”º]jÓ÷ dædüºyéT, k˛ŒsYº ]j·TsYkÕŒsTT\sY, dü]ø=‘·Ô u≤&û Á>±|òæø˘, ø±s¡T u≤&û s¡+>∑+˝ÀH˚ ñ+&˚ ã+|üsY‡,u≤&û ø£\sY¶ ]j·TsY eP´ôd’&é $TÁs¡sY‡, u≤&û ø£\sY¶ &√sY Vü‰´+&ç˝Ÿ‡, ôdº*wt &√sY d”º˝Ÿ >±sY¶ eT&é bÕ¢|t ôd{Ÿ, j·T÷ì|ü¬s‡˝Ÿ ø±¬sŒ≥ e÷´#Y e+{Ï n<äq|ü⁄ |ò”#·s¡¢qT CÀ&ç+#ês¡T.

ª&Ó ˝ Ÿ μ BÛ e ÷ yÓ q Tø£ ndü \ T s¡ V ü ≤ dü ´ +..? $&ÉT<ä˝…’q Á|”$Tj·TsY ]jÓ÷ mdtj·T÷M ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø z mdt j·T÷MqT kı+‘·+ #˚düTø√yê\qT≈£îH˚ yê] ø√dü+ uÛ≤s¡‘Y˝Àì Á|æMTj·TsY Á>∑÷|t z ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì n+~k˛Ô+~.Á|æMTj·TsY n+~düTÔqï ]jÓ÷mdtj·T÷M˝À ø£+ô|˙ ‘êC≤>± z ô|Á{À˝Ÿ y˚T]j·T+{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. düTe÷s¡T z kÕ<Ûës¡D ôd&ÜHé <Ûäs¡πø z mdtj·T÷Mì n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ø£+ô|˙ ]jÓ÷ ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì s¡÷bı+~+∫+~.Á|æMTj·TsY ]jÓ÷˝À ◊<äT>∑Ts¡T Á|üj·÷ì≈£î\T Vü‰sTT>±, kÂø£s¡´e+‘·+>± Á|üj·÷DÏ+#·e#·TÃ. Á|æMTj·TsY ]jÓ÷ Ç+{°]j·TsY‡, mø°‡ú]j·TsY‡ Á|æMTj·TsY ]jÓ÷˝À ñ+&˚ ùdMº, ø£+|òüsYº |ò”#·sY‡ Á|òæMTj·TsY ]jÓ÷ Ç+»Hé, kÕ+πø‹ø£ $•wüº‘·\T Hê\T>∑T y˚]j·T+≥¢˝À \_Û+#˚ Á|æMTj·TsY ]jÓ÷ ô|Á{À\ yÓs¡‡Hé bò˛\¶_˝Ÿ ]j·TsY d”{Ÿ, @_mdt, 15 Ç+#Y n˝≤¢jYT M˝Ÿ‡, ]j·TsY yÓ’|üsY, |üesY $+&√dt, m\Áø±ºìø˘ ôd’&é $TÁs¡sY‡ ]yÓ÷{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ ˝≤øÏ+>¥ dædüºyéT e+{Ï eT¬sH√ï Äø£s¡¸˙j·TyÓTÆq |ò”#·s¡T¢ ñHêïsTT. Á|ò”$Tj·TsY mdtj·T÷M˝À neT]Ãq 1173 d”d” ô|Á{À˝Ÿ Ç+»Hé 75.5 _ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì, 103.9mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. Á|æMTj·TsY ]jÓ÷ ô|Á{À\  y˚]j·T+{Ÿ mdtj·T÷M ©≥s¡T≈£î 15 øÏ.MT yÓTÆ˝ÒCŸìdüTÔ+<äì ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~.

uÛÒwt nì|æ+#·T≈£îH˚ |üì rs¡T... ñ‘·ÔeTyÓTÆq |üesY y˚TDÒõu…+{Ÿ.. düTKe+‘·yÓTÆq f…Æ|æ+>¥.. X¯øÏÔ e+‘·yÓTÆq &çdt ù|¢.. πøe\+ dü«\Œ ãs¡Te⁄ Ç+πø+ ø±yê* e÷eT ìïø£ >∑T]+∫, Ç<˚ e÷ BÛe÷ yÓqTø£ ndü\T s¡Vü≤dü´+ n+≥÷ ª&Ó˝Ÿμ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À ø£+|üP´{Ï+>¥ |ü]ÁX¯eTqT XÊdædüTÔ+~.ª&Ó˝Ÿ y√Áb˛ºμ Á|üdüTÔ‘· ø£+|üP´{Ï+>¥ e÷¬sÿ{À¢ n+~] H√{≤ $q|ü&ÉT‘·Tqï ù|s¡T. yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‘·s¡#·÷ m≈£îÿe <ä÷s¡+ Á|üj·÷DÏ+#˚ yê´bÕs ¡y˚‘·Ô\≈£î á Áu≤+&é eT]ìï ùde\+~düTÔ+~. ª&Ó˝Ÿ yêÁbò˛º 3350μ ˝≤´|” |ò”#·s¡¢qT |ü]o*ùdÔ... 13.3 n+>∑T fi≤\ yÓ’&ÉsY &çdt ù|¢, $+&√dt 7 Ä|üπs{Ï+>¥ dædüºyéT, ¬s+&Ée ‘·s¡+ Ç+f…˝Ÿ ø√sY ◊3 ÁbÕôddüsY, 500 J; Vü‰sY¶ Á&Ó’yé, 4J; &ç&çÄsY 3sê´yéT, 8 ôd˝Ÿ *‹j·TyéT ã÷¢≥÷‘Y ø£HÓ≈£îºM{°, j·T÷md”“¤ b˛s¡Tº‡, 8 ◊ÇHé1ø±sY¶ Ø&ÉsY, dæŒ˝Ÿ ¬sdæôdº+{Ÿ ø°uÀs¡T¶. Ç+{ÏÁπ>f…&é yÓuŸ ø±´yéT. &˚{≤ ùd|òt ÄHé ˝…’Hé ]ø£eØ y˚TH˚»sY e+{Ï n+XÊ\T eTìï¬ø’q |üìrs¡T ø£*– ñ+{≤sTT. \÷dæ]Hé ¬s&é, nãض dæ\«sY, Á_ùdÃHé ÁuÀ+CŸ s¡+>∑T˝À¢ &çC…’Hé ø±ã&çq ª&Ó˝Ÿ y√Ák˛º 3350μ Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡ s¡÷.39,990.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 3, 2011

n~ ‘·ù|Œ+ ø±<äT : nqTwüÿ X¯s¡à ªmø˘‡b˛õ+>¥ ‘·ô|Œ˝≤ ne⁄‘·T+~... ‘·ù|Œ nsTT‘˚ ôdHê‡sY uÀsY¶ ñ+~>± #·÷düø√e&ÜìøÏ... nsTTHê mø˘‡b˛õ+>¥øÏ ø=\e÷Hê\T m˝≤ ñ+{≤sTT..? n+≥÷ mø˘‡b˛õ+>¥ $wüj·TyÓTÆ ne÷j·Tø£‘·«+˝ÀH˚ n‹ ‘Ó*$ì Á|ü<ä]Ù•+∫+~ u≤©e⁄&é ã÷´{° nqTwüÿX¯s¡à. ‘·q es¡≈£L ‘êqT mø˘‡b˛õ+>¥øÏ e´‹πsøÏì ø±q˙, n<˚ düeTj·T+˝À ‘êqT mø˘‡b˛õ+>¥ì düeT]ú+#·q˙, >±¢eTsY Á|ü|ü+#·+˝À b˛{°ì ‘·≥Tºø√yê\+fÒ ñqï |ü]$T‘·T\≈£î ˝Àã&ç mø˘‡b˛õ+>¥ #˚j·T&Üìï ‘·|üŒî|ü≥ºqì nqTwüÿ X¯s¡à ‘˚*à #Ó|æŒ+~. dæìe÷˝À¢H˚ ø±<äT... ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt˝Àq÷ Áf…+&é‡ e÷sêj·Tqï nqTwüÿ X¯s¡à... ¬øyÓTsê eTT+<äT @+ #˚dæHê n~ ‘·|üŒî ø±H˚ ø±<ä˙, ôdHê‡sY dü]>±Z |üì #˚ùdÔ ndü\T düeTdü´˝Ò e⁄+&Éeì n+{À+~. >±¢eTsY Á|ü|ü+#·+˝À >±¢eTπs ô|≥Tºã&ç... n+<äTπø mø˘‡b˛õ+>¥ ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT. H˚HÓ|üŒî&É÷ Hê Vü≤<äT›\T <ë≥˝Ò<äT. <ë{≤*‡ eùdÔ n|üŒî&ÉT >±¢eTsY s¡+>±ìï e<äT\T≈£î+{≤μ.. nì ‘˚*à #Ó|üŒ&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

dü + » q

Óˇø£ÿ #ÛêHé‡ Hê n_Ûqj·T+‘√ Äø£≥Tº≈£î+{≤ : n_Ûqj·T

<äs¡Ù≈£î&ç ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äT≈£îqï ìsêà‘· dæìeT Ç+&ÉÁd”º˝À C≤*, <äj·T, düVü≤è <äj·T+ ñqï e´≈£îÔ\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñ+{≤s¡T. n+<äT˝Àq÷ m|üŒî&√ ‘·q dæìe÷≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q e´øÏÔ ≈£î≥T+u≤ìøÏ düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ nH˚~ #ê˝≤ ns¡T<äH˚ #ÓbÕ*. nsTT‘˚ z Á|üeTTK ìsêà‘· n•« ˙<ä‘Y n˝≤ z ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ kÕj·T+ #˚dæ, ‘·q Wqï‘ê´ìï #ê≥≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À <ä‘·TÔ ì]à+∫q ªÄC≤<éμ ∫Á‘êìï Ç{°e\ ªy˚˝≤j·TT<Ûä+μ ù|s¡T‘√ ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ Øy˚Tø˘ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ Vü≤≈£îÿ\ s¡÷|ü+˝À <ä‘·TÔøÏ eT+∫ neTÚ+{Ÿ e∫Ã+~. nsTT‘˚, Ä yÓTT‘êÔìï Äj·Tq ÄC≤<é ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ~e+>∑‘· ‹s¡T|ü‹ kÕ«$T ≈£î≥T+u≤ìøÏ Çyê«\ì ìX¯ÃsTT +#·T ≈£îì, Ä ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ì yÓ‹øÏ |ü≥Tº≈£îì eTØ yê]øÏ n+<äCÒXÊs¡≥. {≤©e⁄&é Ç+&ÉÁd”º˝À Ç|üŒî&É+‘ê <ä‘·TÔ $‘·s¡DqT ø=ì j·÷&ÉT‘·THêïs¡T.

s¡$‘˚», n\¢] qπswt, •eu≤˝≤J ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+~q ªX¯+uÛÀ •e X¯+uÛÀμ ∫Á‘·+˝À s¡$‘˚» #Ó˝…¢\T>± n_Ûqj·T q{Ï+∫+~. ì»>±H˚ &Ó|òt n+&é &ÉyéT nsTTq n_Ûqj·TqT e~*ô|≥ºqì, @<√ ˇø£ dæìe÷øÏ ]ø£yÓT+&é #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤qì n|üŒ{À¢ s¡$‘˚» #ÓbÕŒ&ÉT. ø±˙ á dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’q ‘·sê«‘· á $wüj·÷ìï eT]Ãb˛sTT q≥TºHêï&ÉT. ø£˙dü+ ÄyÓTqT me]ø° ]ø£eT+&é #˚j·T&É+>±˙, ‘·qT q{Ï+#˚ dæìe÷˝À¢ q{Ï+|ü CÒj·T&É+>±˙ #˚j·T˝Ò<äT. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q ªôdyÓHéÔ ôdHé‡μ ∫Á‘·+˝À uÛÀ~ <Ûäs¡à uÛ≤s¡´>± n_Ûqj·T q{Ï+∫+~. á dæìe÷ ‘·sê«‘· nsTTHê ‘·q≈£î #ÛêHé‡\T eùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì, me¬s’Hê ‘·q≈£î ]ø£yÓT+&é #˚dæ #ÛêHé‡\T Ç|æŒùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì n_Ûqj·T m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~. e÷+∫ {≤˝…+{Ÿ Ä]ºdtº nsTTq n_Ûqj·T≈£î <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T #ÛêHé‡ Ç∫à Ä<ä]ùdÔ u…≥sY nì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø√yê\ì Ä•<ë›+.

>∑>∑q $Vü‰s¡+˝À |ü⁄{Ϻqs√E dü+ãsê\T n\T¢ ns¡T®Hé. Á‹$Áø£yéT dæìe÷˝À

$\Hé n‘·H˚ n\T¢ ns¡T®Hé, Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé s¡÷bı+ <äqTqï ∫Á‘·+ qe+u≤sY ¬s+&Ée ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+<äTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À $\Hé >± yÓTT<ä≥ düTB|t ì nq≈£îHêï ô|’q˝Ÿ >± k˛q÷dü÷<é H˚ m+|æø£ #˚kÕs¡T. n˝≤π> Ä ‘·q≈£î nìï ¬s>∑T´\sY bÕÁ‘·˝Ò edüTÔHêïj·Tì, n+<äTπø ø=‘·Ô>± dæìe÷\T ˇ|üø√˝Ò<äì #Ó|ü⁄Ôqï k˛q÷dü÷<é á bÕÁ‘· qT zπø #˚j·T≥+‘√ n+<ä]˝À ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. nsTT‘˚ yÓTT<ä≥ zπø #˚dæq düTB|t m+<äT≈£î ]C…≈£îº #˚kÕ&√ e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. Çø£ qe+usY ¬s+&Ée ‘˚BqT+∫ á ∫Á‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ‘√ yÓTT<ä\T ø±qT+~. Ç*j·÷Hê ≈£L&Ü Ä s√EqT+∫ wüO{Ï+>¥ ˝À bÕ˝§Z+≥T+~. X¯øÏÔ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’q <ä>∑Zs¡qT+∫ ø£q|ü&É≈£î+&Ü b˛sTTq Ç*j·÷Hê ÇHêïfi¯¢≈£î Ø m+Á{° Çe«qT+~. <˚$l ÁbÕkÕ<é á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À Á‹$Áø£yéT »˝≤‡ ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~+#ês¡T.

u≤©e⁄&é øÏ+>¥ U≤Hé cÕs¡÷ø˘ U≤Hé 46e |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\T ãT<Ûäyês¡+ s√E |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêï&ÉT. ‘·q |ü⁄{Ϻq s√E dü+ãsê\qT yÓ¬s’{°>± >∑>∑q+˝À $e÷q+˝À $Vü‰s¡+ #˚dü÷Ô Á|üj·÷D°≈£î\ eT<Ûä´ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î eTT+u…’øÏ ãj·T\T<˚]q cÕs¡÷UŸ ns¡úsêÁ‹ 12 <ëfÒ dü]øÏ $e÷q Á|üj·÷D+˝À ñ+&É≥y˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. nq+‘·s¡+ bòÕ´Hé‡ n_Ûq+<äq\T n+<äT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î ˇø£ÿ Ç+&çj·THé ø£eT÷´ì{°H˚ ø±<äT $T&ç˝Ÿ ádtº, k‘Y ádtº @wæj·÷, s¡cÕ´˝Àq÷ m+‘√ eT+~ n_Ûe÷qT\THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L düTe÷s¡T 70 ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫q á u≤©e⁄&é V”≤s√ 90e <äX¯ø£+ eT<Ûä´ qT+&ç Ç|üŒ{Ïø° ©&ç+>¥ V”≤s√>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. n‘·ì ¬øØsY˝À mH√ï u≤¢ø˘ ãdüºsY ∫Á‘ê\T ñHêïsTT. cÕs¡TUŸ dæìe÷≈£î $<˚o u≤ø±‡|ò”dt\ e<ë› uÛ≤Ø e÷¬sÿ{Ÿ ñ+&É≥+‘√ ∫Á‘· ìsêà‘·\T Äj·TqqT &Ü]¢+>¥>± uÛ≤$kÕÔs¡T. 2005 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+#˚ |ü<äàl nyês¡T¶ bı+~q á eTVü‰ q≥T&ç U≤‘ê˝À Ç+ø± mH√ï nyês¡T¶\T ñHêïsTT. 14 kÕs¡T¢ |òæ*+ù|òsY nyês¡T¶\T Äj·Tq <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ $X‚wü+. ªByêHéμ ∫Á‘·+‘√ cÕs¡÷ø˘ u≤©e⁄&é˝À s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq|üŒ{Ïø°, ª&ÉsYμ, ªu≤J>∑sYμ ∫Á‘ê\T Äj·TqqT ˝…’+ ˝…’{Ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃsTT. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ªø£s¡DY ns¡T®Héμ, ª~˝Ÿ yê˝Ò <äT˝≤Ωìj·÷ ˝ÒC≤m+π>μ, ª≈£î#Y ≈£î#Y ¨‘êôV’≤μ, ª|üπs›XŸμ Ç+ø± ª~˝Ÿ‘√ bÕ>∑˝Ÿ ôV’≤μ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ Çø£ yÓqT~]– #·÷&É˝Ò<äT. Øôd+{Ÿ>± $&ÉT<ä˝…’q ∫Á‘·+ ªsê.eHéμ ≈£L&Ü u≤ø±‡|ò”dt˝À yêsê+‘êìøÏ 170 ø√≥T¢ edü÷fi¯fl‘√ es¡¸+ ≈£î]|æ+#·&É+‘√ øÏ+>¥ U≤Hé #ê˝≤ #ê˝≤ Vü‰´|”>± ñHêïs¡T. ≈£î≥T+ã+ |ü≥¢ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ñ+&˚ cÕs¡÷UŸ≈£î n‘·ì uÛ≤s¡´ >öØ nìï $<Ûë\ düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔs¡T.

Hêsê s√Væ≤‘Y, ì‘ê´MTqHé\T »+≥>± z ∫Á‘·+ ªu≤D+μ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± |ü]#·j·TyÓTÆq Hêsê s√Væ≤‘Y Ä dæìe÷ ‘·sê«‘· ‘·q \Tø˘ e÷s¡TÃø=ì ªk˛˝Àμ>± eTs√kÕ] edüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á dæìe÷ Ç+ø± ]©CŸ ø±ø£eTT+<˚ s√Væ≤‘YøÏ eTs√ dæìe÷ #˚ùd neø±X¯+ e∫Ã+~. d”ìj·TsY ìsêà‘·, s¡#·sTT‘· dæ.$.¬s&ç¶ Hêsê s√Væ≤‘Y‘√ z dæìe÷ #˚j·T´uÀ‘·THêïs¡T. ªø£<∏äμ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q lìyêdt sê>∑ á ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·uÀ‘·THêï&ÉT. |üP]Ô ≈£î≥T+ã ø£<∏ë ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äqTqï á ∫Á‘·+ >∑T˝≤_ eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ ìsêàD+ ø±qT+~. á ∫Á‘·+˝À Hêsê s√Væ≤‘Y düs¡düq ªn˝≤yÓTT<ä˝…’+~μ ∫Á‘·+‘√ bÕ|ü⁄˝≤]{° kÕ~Û+∫q ì‘·´ MTqHé V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·qT+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q $T>∑‘ê Ä]ºdüTº\T, f…ø°ïwæj·Tq¢ $esê\T Ç+ø± ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. »qe]˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á ∫Á‘êìï dæ+–˝Ÿ ôw&É÷´˝Ÿ˝ÀH˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì ìsêà‘· dæ.$.¬s&ç¶ uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

u≤\j·T´qT düeT]ú+∫q ∫s¡÷...! Ç(ø£)wüºy˚T Çwüº+ : Bøå± ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À {≤˝…+{ŸøÏ ø=<äe ˝Ò<äT.. eTVü‰ eTVüQ˝…’q <äs¡Ù≈£î\THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£‘·qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+˝À eTqy˚TMT ‘·≈£îÿe ‹q˝Ò<äT. z V”≤s√ ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eTqT ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷ùd˝≤ yê´K´\T #˚XÊ&ÉT.. eTq ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eT˝À {≤˝…+{Ÿ ˝Ò<äqï≥Tº e÷{≤¢&Ü&ÉT.. yê]ï+>¥ Ç#êÃ.. |üfi¯ófl sê\‘êj·Tì ôV≤#·Ã]+#ê.. #·]Á‘· n‘·ìøÏ ‘Ó*j·T<äT. $‘·TÔ eTVü‰ eèø£åyÓTÆ+<ä+‘˚.. $‘·TÔ yÓTT\¬ø‹Ô eèø£åeTsTT‘˚ ø£<ë #·]Á‘· ‘Ó*ùd~μ.. n+≥÷ ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªlsêeTsê»´+μ dæìe÷ |òü+ø£åHé˝À u≤\j·T´ #˚dæq ø±yÓT+{Ÿ‡ dü+#·\q+ düèwæº+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. á yê´K´\ô|’ ∫s¡+J$ düŒ+~+#ês¡T. u≤\j·T´ Ä yê´K´\T me]ï ñ<˚›•+∫ nHêïs√ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äT>±˙, u≤\j·T´ yê´K´\‘√ ‘·q÷ @ø°uÛÑ$kÕÔqT.. u≤\j·T´ #ê˝≤ mø˘‡|”]j·THé‡ ñqï q≥T&ÉT ø±ãfÒº Äj·Tq n˝≤ nì ñ+{≤&Éì nqT≈£î+≥THêïqì nHêïs¡T ∫s¡+J$. Çø£, u≤\j·T´ yê´K´\T ∫s¡+J$ ‘·qj·TT&ÉT #·s¡DYì ñ<˚›•+∫qy˚q+≥÷ {≤©e⁄&é˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT, ìsêà‘· <ëdü]ì ñ<˚›•+∫ Ä eT<Ûä´ z dü+<äs¡“¤+˝À #·s¡DY $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚j·T&É+... Ä ‘·sê«‘· <ëdü]ì nH˚+‘· ej·TdüT ‘·q≈£î ˝Ò<äì #·s¡DY $es¡D Ç#·TÃø√e&É+ ‘Ó*dæq dü+>∑‘˚. ø±>±, u≤\j·T´ yê´K´*ï düeT]ú+#·&É+ <ë«sê ∫s¡+J$ ‘·q VüQ+<ë‘·Hêìï ì\u…≥Tº≈£îHêïs¡ì ø=+<äs¡T, u≤\j·T´≈£î ∫s¡+J$ ]{≤sYº Ç∫à ñ+fÒ u≤e⁄+&˚<äì eT]ø=+<äs¡T, Ç˝≤

{≤©e⁄&é˝À s¡ø£s¡ø±\ n_ÛÁbÕj·÷\Te´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À á ‘·s¡Vü‰ $uÛÒ<ë\T düs¡«kÕ<Ûës¡Dy˚T nsTTHê.., $yê<ë\T dü<äT›eTDÏπ> ~X¯>± VüQ+<ë‘·q+ Á|ü<ä]Ù+#·&Éy˚T >=|üŒ $wüj·T+. á $yê<ä+ Çø£ÿ&ç‘√ dü<äT›eTDÏ–b˛yê\H˚ ø√s¡T≈£î+<ë+..

ªy˚<ä+μ, ª$Ts¡|üø±j·YTμ ªyê+f…&éμ ∫Á‘ê\‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq |ü+C≤; eTT<äT›u§<äT›>∑TeTà Bøå±ùd<∏é. n≥T ‘·$Tfi¯+, Ç≥T ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\‘√ <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ ªì|üŒîμ, ª}ø=&É‘êsê.. ñ*øÏÿ|ü&É‘êsê!μ ∫Á‘ê˝À¢ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ ô|<ä› ô|<ä› V”≤s√\ düs¡düq q{Ïk˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± Bøå±ùd<∏é #ÓãT‘·Tqï $X‚cÕ\T @$T+≥fÒ.., ˇπø ˇø£ $»j·T+‘√ sê¬ø{Ÿ y˚>∑+‘√ <ä÷düT¬ø[flb˛yê\H˚ ÄX¯˝Ò<äT. <˚ì¬ø’Hê ø=+#Ó+ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. |òü*‘·+ Ä•+∫q+‘·>± ˝Òø£b˛sTTHê.. n+<ä]ø° ‘·è|æÔì∫Ã+~ Hê yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ªy˚<ä+μ. Ç+ø± ‘·q≈£î ∫s¡+J$ 150e ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ê\ì ñ+<ä+≥÷ ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥ #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ n˝≤+{Ï neø±X¯+ <=s¡ø£<äT. eTq+ mH√ï nqT≈£î+{≤+ n˙ï »s¡>∑e⁄ø£<ë nì ìsêX¯‘√ düeT]›+#·T≈£î+~. Çø£ ‘·$Tfi¯+˝À nsTT‘˚ nø£ÿ&ç yê]øÏ eTT<äT›>±, u§<äT›>± ñ+fÒH˚ #ê˝≤ Çwüº|ü&É‘ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n˝≤ ñ+fÒ neø±XÊ\÷ ekÕÔj·T+≥T+~. Áù|ø£å≈£î\‘√ nqTdü+<ÛëqeTj˚T´ ø±s¡´Áø£e÷\+fÒ #ê˝≤ ÇwüºeT+{À+~. nsTT‘˚ ˇø£ÿ dæìe÷‘√ V”≤s√sTTHé>± {≤|t πs+CŸøÏ yÓ[flb˛e&ÉyÓ÷... ø£eT]¸j·T˝Ÿ Væ≤{Ÿ <=]ø±ø£ V”≤s√sTTHé>± neø±XÊ\T yÓ\T¢e˝≤ e∫Ã|ü&ɶyÓ÷... ¬øØsY MT<ä Ç+Áf…dtº ô|+#·T‘êsTT ‘·|üŒ.., q{Ï>± |üP]ÔkÕúsTT dü+‘·è|æÔìe«eì n+{À+~ ôdø°‡uÛ≤eT Bøå±ùd<∏é. q{Ï>± dü+‘·è|æÔ <äø±ÿ\+fÒ, ª|òü˝≤Hê q{Ï dü÷|üsY“>± q{Ï+∫+~μ nì n+<ä] yÓT|üŒî bı+<ä>∑\>±\ì Bøå± ùd<∏é #ÓãT‘√+~. n˝≤+{Ï bÕÁ‘·\ ø√düy˚T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïq˙, ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷˝À¢ neø±XÊ˝§ùdÔ n+<ä]ø° ‘Ó\TkÕÔeT˙ Bøå± ùd<∏é #Ó|üŒîø=∫Ã+~. ªsê»|ü≥ºjYTμ dæìe÷˝À ø=ìï j·÷ø£åHé d”H釽À q{Ï+#êqì n+{Àqï Bøå± ùd<∏é, q≥q≈£î ÁbÕ<ÛëqeTTqï bÕÁ‘·\T #˚j·÷\ì ñ+<äì ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥qT #Óù|Œdæ+~. n˝≤+{Ï bÕÁ‘·\T #˚ùdÔ ªÇy˚TCŸ #·Á≥+˝À Çs¡T≈£îÿb˛yê*‡ edüTÔ+~μ..nH˚ uÛÑj·T+ ‘·q≈£î ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. nqTwüÿ ªns¡T+<Ûä‹μ Hê ù|òe¬s{Ÿ eT÷M. n˝≤+{Ï dæìe÷ nì ø±<äT>±˙.., V”≤s√sTTHéøÏ n+‘· yÓsTT{Ÿ ñqï dæìe÷ #˚j·÷\ì ñ+<ä+{À+~ Bøå± ùd<∏é. bÕÁ‘· q∫Ñ˚ Ä bÕÁ‘· ø√dü+ m+‘· ø£wüºyÓTÆHê düπs Çwüº+>± uÛÑ]kÕÔ.. eT+∫ Ábı&Éø˘º ø√dü+ <äs¡Ù≈£î&ÉT m+‘· ø£wüºô|{ϺHê Çwüº+>± ø£wüº|ü&ÜÔqì Bøå± ùd<∏é #ÓãT‘√+~.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


ñ<ä´eT+ eT]+‘· ñ<äè‘·+ : ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢, düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ Hê{ÏøÏ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì {°`CÒ@d” ø£˙«qsY Ábı.ø√<ä+&ÉsêyéT ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ uÛÑ$wü´‘Y ñ<ä´eTø±s¡´#·s¡D Á|üø£{ÏkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ‘Ó\+>±D eTTdæ¢+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q <Ûäsêï˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶ø√uÀeTHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À bÕ˝§ZH˚ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ì\Bj·÷\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. b˛©düT\T sê»ø°j·T CÀø£´+ #˚düTø√e&É+ e÷qTø√yê\ì ø√<ä+&ÉsêyéT dü÷∫+#ês¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY 2011

Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·˝À¢...

ù|J\T : 8

4 qT+∫ s¡#·Ãã+&É

ìs¡¢ø£å´ ˙&É\T...! ‘ê>∑T˙{Ï $wüj·T+˝À ‘·y˚«ø=~› ìC≤\T yÓ\T>∑T#·÷düTÔHêïsTT. Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·˝À¢ n$˙‹ kıs¡+>±\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. »\ eT+&É*˝À n$˙‹ #˚|ü\≈£î >±\+ y˚düTÔHêïs¡T. eTT|üPŒ≥˝≤ n$˙‹ kıeTTà≈£î eTT≥>∑≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì eTT>∑TZs¡T n~Ûø±s¡T\T Ç+{Ï<ë] |ü{Ϻ+#ês¡T. q˝≤¢\ C≤Ø˝À n$˙‹ q>∑ï+>± ø£q|ü&ÉT‘√+<äì n~Ûø±s¡T˝Ò ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. nÁø£e÷s¡®q˝À dæ+–˝Ÿª$+&√μ ‘Ó]#ês¡ì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT.

yê≥sY Vü‰πs«dæº+>¥ ôd˝Ÿ |üì #˚düTÔqfÒ¢Hê..? n+<ä]#·÷|ü⁄ dæ+–˝Ÿ$+&√ô|’H˚ 1425 Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ |üP]Ô 3836 Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 2 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É*˝À Ç{°e\ q>∑s¡+˝À q˝≤¢ ø£HÓø£åq¢ C≤Ø e´eVü‰s¡+˝À »]–q n$˙‹ô|’ m+&û n<ÛäsYdæHêΩ $#ês¡D #˚|ü{Ϻ eTT>∑TZ] n~Ûø±s¡T\ô|’ düô|ŒHé¸Hé y˚≥T y˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T Äq+<é dü«s¡÷|tô|’ ≈£L&Ü düô|Œq¸Hé y˚≥T y˚dæq $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. »\eT+&É*˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ ù|s¡T ãj·T≥≈£î sêe&É+‘√ n+<ä] #·÷|ü⁄ dæ+–˝Ÿ$+&√ô|’H˚ |ü&ç+~. yêdüÔyêìøÏ »\eT+&É*˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ ø°\ø£

s¡#·Ãã+&É ìs¡«Vü≤Dô|’ eT+Á‘·T\ düMTø£å ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ìs¡«Væ≤+#ê*: eT+Á‹ l<ÛäsY n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+#ê*: ¨+ eT+Á‹ bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. ø=‘·Ô q˝≤¢ø£HÓø£åq¢ C≤Ø #˚j·T&É+˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ eVæ≤düTÔ+<äì #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT. q>∑s¡+˝À s√Es√E≈£î q˝≤¢ ø£HÓø£åqT¢ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. eTTK´+>± Ä|òtÇ+#Y q˝≤¢ ø£HÓø£åqT¢ nsTT‘˚ dü]ÿ˝Ÿ‡ kÕúsTT˝Àì Jm+ Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·T+~. 2 m+.m+ qT+∫ Äô|’q q˝≤¢ ø£HÓø£åqT¢ nsTT‘˚ »\eT+&É* ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ y˚Ts¡≈£î dæ+–˝Ÿ$+&√ Jm+ C≤Ø #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ Á|ü‹ q˝≤¢ ø£HÓø£åq¢≈£î ≈£L&Ü ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+ ñ+&É≥+ <ë«sê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ ø£qTdüqï˝À¢H˚ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚~ n~Ûø±]ø£esêZ\ düe÷#ês¡+ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. »\eT+&É*˝À dæ+–˝Ÿ$+&√qT ÁbÕs¡+_Û+∫q Hê{Ï qT+∫ n$˙‹ Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·÷H˚ e⁄HêïsTT. BìøÏ Ç{°e\ »]–q düô|Œq¸Hé y˚fÒ ì<äs¡Ùq+. ø±>± dæ+–˝Ÿ$+&√˝À uÛ≤>∑+>± ñqï yê≥sY Vü‰πs«dæº+>¥ ôd˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ uÛÑ÷>∑s¡“¤C≤˝≤\T ô|+#·&ÜìøÏ Ç+≈£î&ÉT>∑T+‘·\ ìsêàD≤\T ≈£L&Ü #˚|ü&ÉT‘·T+~. eTVü‰q>∑s¡+˝À ˙{Ï m<ä›&çì n]ø£≥¶&ÜìøÏ »\eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘·T+~. ($T>∑‘ê 2˝À)

q>∑s¡ •yês¡T myÓTà˝Ò´\≈£î ø£+&ÉTyê\ u…&É<ä >∑T˝≤; ø±s¡´ø£s¡Ô\ Vü≤&ÜVüQ&ç.. ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢\+fÒ »+≈£î‘·Tqï H˚‘·\T.. ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ sêyê\ì ÄVü‰«q+... myÓTà˝Ò´\ô|’ n~ÛcÕºq+ ì|òü÷ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|üC≤düeTdü´\ ø√dü+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |üs¡´{ÏùdÔ @bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£+&ÉTyê y˚kÕÔs√ nì »+≈£î‘·THêïs¡T. kÕΔìø£ düeTdü´\T ‘Ó\Tø√e&ÜìøÏ yÓ[¢‘˚ Äq+<ä+‘√ Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£+&ÉTyê\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. e÷bÕغøÏ s¡+&ç MT≈£î eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y ñ+≥T+<äì Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤eTT#·Ã≥ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î

C…’ø={Ϻ sêÁwüº@sêŒ≥T≈£î ‘·eT e+‘·T düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì $HêïbÕ\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T @bÕغ˝ÀøÏ @es¡T m|üŒ&ÉT <ä÷≈£î‘ês√ nì n~ÛH˚‘·\T >∑{Ϻ>± ì|òü÷ ô|{≤ºs¡T. eTT+<äT>± dü+πø‘ê\T |ü+|ü≈£î+&Ü Äø£kÕà‘·T>± bÕغ |òæsêsTT+ #·&É+ô|’ H˚‘·\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ XÊdüq düuÛÑT´ìøÏ bò˛Hé #˚dæ MTs¡T bÕغ e÷s¡T‘·THêïs¡ì $ì|ædüTÔ+~ mø£ÿ&ç yÓfi¯¢e<ä›ì, n˝≤ bÕغ M&ç‘˚ MTuÛ≤>√‘·+ ãj·T≥ô|&ÉT‘êeTì u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì H˚‘·\T #Ó|üŒ‘·THêïs¡T.. ø£+&ÉTyê\ >√\ ‘·ù|Œ~ @˝≤ì dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T eTq Hêj·T≈£î\+‘ê. ˇø£ kÕ] MT<ä XÊ\Te |ü&ç‘˚ n|üŒ{Ï qT+∫ bÕغ H˚‘·\T ì|òü÷ y˚düTÔHêïs¡ì Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T n+≥THêïs¡T. HÓ\ s√E\ øÏ‘·+ e÷J eT+Á‹ C….dæ. ~yêø£sY¬s&ç¶øÏ nôd+;¢ ÁbÕ+>∑+D+˝À {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T Çyê«\ì >∑T˝≤;ø£+&ÉTyê ø£|æŒ C…’‘Ó\+>±D nì|æ+#ês¡T. B+‘√ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T d”Á¬ø{Ÿ>± ‘Ó\+>±D yê<äT\‘√ ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À áHÓ\ 4e ‘˚~ qT+&ç »s¡>∑qTqï ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ìs¡«Væ≤+∫ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ÇHé#ê]®, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ &ç.l<ÛäsYu≤ãT n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì dü÷Œ]Ô uÛÑeHé˝À Äj·Tq ¨+XÊK eT+Á‹‘√ ø£*dæ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=* $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\ qT+&ç n+~q <Ûäs¡U≤düTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+ps¡T nsTTq πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒj·T&Éy˚T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ jÓTTø£ÿ ñ<˚›X¯´eTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á>±e÷\˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê, bÕsƒ¡XÊ\˝À, n+>∑Héyê&û\˝À bÕ]X¯ó<äΔ´+, dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î bÕe˝≤e&û¶ #Ó*¢+#·&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πøe\+ <Ûäs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·&Éy˚Tø±≈£î+&Ü yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üjÓ÷»Hê\qT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒdüTÔqï dü+<˚XÊìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤fl\qï<˚ ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É eTTUÀ´<˚ΔX¯eTì n+<äTπø á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä |ü<∏äø±\ <ë«sê \_›ì #˚≈£Ls¡ÃqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï n+<äCÒdüTÔqï _j·T´+ HêD´‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï sêJ |ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 128 ø√≥¢ y˚Ts¡ dü_‡&ûì \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, õ˝≤¢˝À á |ü<∏äø±ìøÏ 18.24 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n<Ûäq|ü⁄ uÛ≤sêìï Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]düTÔ+<äì eT+Á‹ $e]+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝À á HÓ\ 4e ‘˚~ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À n<˚ s√E õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï eT+&É˝≤˝À¢ kÕúìø£ XÊdüq düuÛÑT´\qT dü+Á|ü~+∫ ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=‘·Ô>± πswüHéø±s¡T¶\T n+<äT≈£î+≥Tqï yê]øÏ ≈£L|üq¢ <ë«sê sêJyé Äs√>∑´l, kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ e+{Ï dü<äTbÕj·÷\T bı+<˚+<äT≈£î neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì eT+Á‹ á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¨+ XÊK eT+Á‹ |æ.dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T{≤ìøÏ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô düVü≤ø±sêìï n+~+#ê\ì ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

e÷<äø£ Á<äyê´\ ôV≤˝ŸÔ meT¬s®˙‡ì Á|üø£{Ï+#ê* : m◊yÓ’m|òt düs¡|òüsê eTTsƒê n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : \+>∑sYVü≤ÖCŸ˝À e÷<äø£ Á<äyê´\T düs¡|òüsê #˚düTÔqï q\T>∑Ts¡T düuÛÑT´\ eTTsƒêqT ãT<Ûäyês¡+ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. M]e<ä› qT+∫ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT øÏ˝À\ #·s¡dtqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T\T ø±q÷ŒsY qT+∫ e÷<äø£Á<äyê´\T rdüTø=∫à ôV’≤<äsêu≤<é˝À $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ b˛©düT\ $#ês¡D nq+‘·s¡+ á eTTsƒê≈£î dü+ã+~Û+∫q eT]ìï $esê\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯eTT+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À &Ó+>∑÷´ eTs¡D≤\T, eT˝Ò]j·÷, ∫≈£îHé>∑÷q´, $wü»«sê\T $#·Ã\$&ç>± düÔ+_Û+∫ ¬s+&ÉT HÓ\\ ø±\+˝ÀH˚ y˚˝≤~ eT+~ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·T+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äì @◊yÓ’m|òt Äs√|æ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &ûm˝Ÿ.s¡M+Á<ä ~wæº u§eTàqT Hêsêj·TD>∑÷&É mø˘‡ s√&ÉT¶˝À @◊yÓ’m|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\ ÁbÕD≤\≈£î ÄdüŒÁ‘·T\≈£î b˛sTTHê uÛÑs√kÕ ˝Ò<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· j·TTe»q düyÓTÆø£´ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù áX¯«s¡j·T´ nHêïs¡T. n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À

Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 600 eT+~ #·ìb˛j·÷s¡ì, sêÁwüº sê»<Ûëì˝ÀH˚ yÓ’<ä´+ n+<äø£ s√E≈£î 20 eT+~ |æ\¢\T #·ìb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î &Ó+>∑÷´‘√ |ü~y˚\ eT+~ #·ìb˛j·÷s¡ì düπs«\T #ÓãT‘·÷ñ+fÒ, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|üŒî&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü»\qT u≤~ÛdüTÔqï yê´<ÛäT\qT qj·T+ #˚j·T&É+ ø√dü+ sêÁwüº+˝À ‘·ø£åDy˚T ôV≤˝ŸÔ meT¬s®˙‡ì Á|üø£{Ï+#ê\ì @◊yÓ’m|òt ø±s¡´<ä]Ù qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qs¡dæ+Vü≤j·T´, eT˝Ò¢wt, düT<Ûëø£sY, dü‘·Ôj·T´, X¯+ø£sY, Á|üMDY, ø£èwüíeT÷]Ô, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡ •yês¡T myÓTà˝Ò´\≈£î ø£+&ÉTyê\ u…&É<ä

4 qT+∫ s¡#·Ãã+&É (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø√sês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝Àì eT+&É\ πø+Á<ë\‘√bÕ≥T eTTì‡|ü˝Ÿ yês¡T¶\˝Àq÷ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘êeTT d”«ø£]+#·uÀe⁄ Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ \_›<ës¡T\≈£î eTT+<˚ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É˝À õ˝≤¢˝À 2.15\ø£å\ eT+~øÏ 6 HÓ\\bÕ≥T ì‘ê´edüsê\ düs¡T≈£î\T n+~+#˚+<äT¬ø’ ìπsΔ•+∫q πswüHé≈£L|üq¢qT |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ ø±≈£î+&Ü bÕe˝≤ e&û¶ øÏ+<ä 10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T 19,192 dü+|òü÷\≈£î, 11y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î 90\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ bÕe˝≤ e&û¶ |ü+≥ s¡TD≤\qT |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. qe+ãsY 4 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ s¡#·Ãã+&É á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì eTTì‡|ü˝Ÿ yês¡T¶˝À¢ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡#·Ãã+&Éô|’ düe÷#ês¡ XÊK s¡÷bı+~+∫q b˛düºs¡TqT eT+Á‘·T\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq ô|òdæ*fÒwüHé (ôV≤˝ŸŒ &Ódtÿ) πø+Á<ëìï ÇHé#ê]® eT+Á‹ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· ñ<√´>±\T, •ø£åD≈£î dü+ã+~Û+∫q ôV≤˝ŸŒ &Ódtÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq bò˛Hé HÓ+.9177303885≈£î bò˛Hé #˚dæ $esê\T ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò‡ s¡+>±¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T ã+&Üs¡T sêõ¬s&ç¶, øÏ#·Ãqï>±] \øå±à¬s&ç¶, Á|ükÕ<é≈£îe÷sY, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, &ûÄsYz e÷DÏø±´\sêe⁄, õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, m+|”&ûz\T, eTTì‡|ü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£MTwüqs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ≈£îeTà¬ø’j·÷´s¡ì Ä|üŒ{Ïπø d”e÷+Á<Ûä {Ï&ç|æ H˚‘·\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&Üs¡T. n+<äTπø Äj·Tq sêj·T\‘Ó\+>±D ‘Ós¡ eTT+<äT≈£î rdüTø=#êÃ&ÉT ˝À˝À|ü\ #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À düø£\ »qT\ düyÓTà˝À ñ<√´>∑T\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î e∫Ãq ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ {ÏÄsYj·Tdt H˚‘·\T ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ C…’ø={Ϻ+#ês¡T. n<˚ ø√e˝À sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\T Á|üC≤ düeTdü´\T ø√düeT+≥÷ |üs¡´{Ï+#˚ H˚‘·\≈£î ø£+&ÉTyê\T y˚dæ ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T |ü*øÏ+#˚+<äT≈£î düqï<äΔ+ nj·÷´s¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À dæøÏ+Á<ëu≤<é XÊdüqdüuÛÑT´sê\T »j·T|üÁ<ä ø±\˙˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚düTÔ+fÒ kÕ›ìø£+>± ñ+fÒ C…mdæ Hêj·T≈£î\T, {ÏÄsYj·Tdt Hêj·T≈£î\T ÄyÓT≈£î XÊ\Te‘√ kÕ<äs¡ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ‘Ó\+>±D≈£î C…’ø={Ϻ+∫ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T düVü‰ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. Ç+ø± @e] e+‘·T edüTÔ+<√qì #·÷&Ü\ì Áπ>≥sY myÓTà˝Ò´\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. q>∑s¡+ •yês¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\≈£î á>∑+&É+ ‘·ù|Œ≥≥Tº ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt qT+∫ eTT>∑TZs¡T >∑T˝≤; <ä+&ÉT˝ÀøÏ e\dü b˛>±, ‘·eTô|’ ôV’≤ø£e÷+&é ø£H˚ïdæ+<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. |üs¡´≥q≈£î ãj·T\T <˚πs eTT+<äT kÕúìø£ {ÏÄsYj·Tdt Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘· |üs¡´≥q\T #˚düTÔHêïs¡T. ø£+&ÉTyê\ >√\ ‘·eT≈£î ‘·\H=|æŒ>± ‘·j·÷¬s’+<äì n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´ ˇø£s¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·˝À¢ ìs¡¢ø£å´ ˙&É\T...! (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) es¡¸+ ≈£î]dæq düeTj·T+˝À ˙s¡T á>∑T+‘·˝ÀøÏ Ç+øÏ uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\qT ô|+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êsTT. nsTT‘˚ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± »\eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ #˚|üfÒº yê≥sY Vü‰πs«dæº+>¥ ôd˝Ÿ |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. . Ç|üŒ{Ïπø #ê\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#·&ÜìøÏ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± @|” yê˝≤º #·≥º+`2002 Á|üø±s¡+ >∑‘· 2005 qT+∫ Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T qeTàã\T≈£î‘·÷ edüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »\eT+&É*˝Àì yê≥sY Vü‰πs«dæº+>¥ ôd˝Ÿ <ë«sê >∑‘· HÓ\ 5 es¡≈£î 1425 Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ #˚|ü{≤ºeTì n~Ûø±]ø£ esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. >∑‘· HÓ\ 5e ‘˚~ es¡≈£î eTs√ 3,836 Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD≤ìøÏ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#êeTì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø=ìï düeTdü´\ ø±s¡D+>± ìsêàD≤ìøÏ H√#·T≈£îø√ø£+&Ü b˛‘·THêïj·Tì dü+ã+~Û‘· u≤~Û‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD+ #˚|üfÒº ÁbÕ+‘·+˝À düeTdü´\T ø±s¡D+>± yê{Ï ìsêàD≤\T ‘·«]‘·>∑‹q #˚|ü≥º˝Òø£ b˛‘·THêïeTì n~Ûø±s¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· 100 s√E\

n_Ûeè~Δ |ü<∏äø£+˝À ìsêàD≤\T #˚|üfÒº˝≤ #·s¡´\T s¡÷bı+~+#êeTì n~Ûø±s¡T\T Ç{°e\ z Á|üø£≥q˝À #Ó|üŒ&É+ >∑eTHês¡Ω+. »\eT+&É* edü÷fi¯fl $esê\T: Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD≤\ ø√dü+ »\eT+&É* Çfi¯ó¢, bÕ¢{Ÿ\ ìsêàD≤\ ø=\‘·\ Ä<Ûës¡+>± uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À kıeTTàqT edü÷fi¯ó¢ #˚|ü&ÉT‘·T+~. eTTK´+>± 200 qT+&ç 300 #·.>∑C≤\≈£î s¡÷.7,500, 300` 400 #·.>∑\≈£î s¡÷.11,000\qT edü÷\T #˚düTÔ+~. n<˚ $<Ûä+>± 400 `500 #·.>∑C≤\≈£î s¡÷14,500, 500`600 #·.>∑C≤\≈£î s¡÷.18,000, 600`700 #·.>∑C≤\≈£î 22,000, 700`800#·.>∑C≤\≈£î s¡÷.25,500, Ç+ø± 800`900 #·.>∑C≤\≈£î s¡÷29,000\H˚ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. >∑]wüº+>± 900`1,000 #·.>∑C≤\≈£î s¡÷.32,500e\qT Á|ü»\qT K∫Ñ·+>± Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD≤\ ø√dü+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. eTTK´+>± ø=‘·Ô>± q˝≤¢ ø£HÓø£åqT¢ rdüT≈£î+≥THêïyê]ì qT+∫ á kıeTTàqT yê] Çfi¯¢ ìsêàD≤\ düú˝≤ìï ã{Ϻ edü÷fi¯ófl #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘·ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À edü÷fi¯ó fl #˚dæq kıeTTàqT »\eT+&É* KC≤Hê˝À »eT ne⁄‘·T+~. áì<ÛäT\qT eT∞¢ Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ìsêàD≤ìπø yÓ∫ÃdüTÔHêïeTì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY, 2011

j·TTe≈£îì nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ã+»sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì kÕ«>∑‘Y ¨≥˝Ÿ˝À |üì#˚ùd j·TTe≈£î&ÉT nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. kÕ«>∑‘Y ¨≥˝Ÿ˝À |üì#˚ùd á 25@fi¯¢ e´øÏÔ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&Éì j·T»e÷ì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ b˛©düT\T e÷Á‘·+ nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹>± πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ b˛düTº e÷s¡ºyéT≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. sêÁ‹|üP≥ #·ìb˛sTTq e´øÏÔ X¯yêìï _*¶+>¥ô|’ <ë∫ô|{Ϻ ñ<äj·T+ qT+∫ ¨≥˝Ÿ q&É|ü&É+ô|’ kÕúì≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

˝…ø£Ãs¡s¡¢ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç<ä›s¡T Áô|’y˚≥T ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ düs¡÷sYq>∑sY b˛©dt ùdºwüHé m<äT≥ øÏs√dæHé b˛düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. düs¡÷sY q>∑sY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì |æ Ä+&é {Ï ø±\˙˝À ns¡ΔsêÁ‹ ‘·eT Ç+{Ï eTT+<äT s¡M+<äsY>ö&é ‘·eT ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>± n≥T yÓ’|ü⁄ >∑d”ÔøÏ yÓ[flq eqdüú*|ü⁄s¡+ dæ◊ s¡M+<äsY¬s&ç¶ b˛©düT\T m≥Te+{Ï $#ês¡D #˚j·T≈£î+&ÜH˚ yê]ì b˛©dt ùdºwüDY≈£î rdüT¬ø[¢ ø={≤ºs¡T. ns¡úsêÁ‹ düeTj·T+˝À @+ |üì n+≥÷ d”◊ ‘·eTqT ndüuÛÑ´+>± ‹{≤ºs¡ì, ìcÕÿs¡D+>± ø={≤ºs¡ì Äs√|ædü÷Ô dæ◊ô|’ |òæsê´<äT sêdæ n<˚ b˛©dt ùdºwüHé˝À Ç#êÃs¡T. nø£ÿ&É |òæsê´<äT rdüTø√e&ÜìøÏ ìsêø£]+#·>± nee÷q+>± uÛ≤$+∫q yês¡T Ä‘·àVü≤‘·´≈£î j·T‹ï+#ês¡T. nø£ÿ&˚ ñqï ùdïVæ≤‘·T\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~.

ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ yÓ+ø£fÒX¯«sê\j·T+˝À #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ s√&é q+. 14˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #√Ø »]–+~. Ä\j·T+˝ÀìøÏ Á|üy˚•+∫q <äT+&É>∑T\T kÕ«$Tyê]øÏ n\+ø£]+∫q <ë<ë|ü⁄ 5 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, 5 πøJ\ yÓ+&çì n|üVü≤]+#ês¡T. Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äT+&É>∑T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

uÛÑeq ìsêàD ≈£L© eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑T˝ŸyÓTVü≤sY ø±\˙˝À ìsêàD+˝À ñqï uÛÑeq+˝À ≈£L© eTè‹ #Ó+<ä&É+ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢≈£î #Ó+~q sêE uÛÑeqìsêàD ≈£L©>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. n‘·qT |üì#˚düTÔqï uÛÑeq+˝ÀH˚ nqTe÷qdüŒ<ä |ü]dæú‘·T˝À¢ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. #·+<ëq>∑sY b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

{°#·sYô|’ $<ë´]ú ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´]úì ∫‘·ø£u≤~q {°#·sYô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <ë&ç #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q n‘êÔ|üPsY uÛ≤wü´+ dü÷ÿ˝Ÿ˝À »]–+~. mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï kÕsTT Á|üD°‘Y ñ<äj·T+ ø±¢dt˝ÀøÏ {°#·sY e#˚Ãdü]øÏ u…+N\ MT<ä <ä÷≈£î‘·÷ n\¢] #˚dü÷Ô ø£qã&ܶ&ÉT. n~ #·÷dæq ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Á|üD°‘Y‘√ 200 >∑T+J\T rsTT+#ê&ÉT. ø£Ás¡‘√ ø={≤º&ÉT. $wüj·T+ ‘Ó*dæq Á|üD°‘Y ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\T dü÷ÿ\T <ä>∑Zs¡≈£î e∫à düT<Ûëø£sYô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. dü÷ÿ\T j·÷»e÷q´+ {°#·sYqT düôdŒ+&é #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~.

>±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝Àì >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À ô|<ä› Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. πøãT˝Ÿ ‘Ó–b˛e&É+‘√ *|òtº ¬s+&√ n+‘·düTú qT+∫ ˇø£ÿkÕ]>± øÏ+~øÏ |ü&çb˛sTT+~. á Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. *|òtº˝À m≈£îÿeeT+~ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ô|<ä› Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+#˚ ns¡Ω‘·

dü_‘ê ¬s&ç¶øÏ, Á|ükÕ<é≈£î ˝Ò<äT {°ÄsYmdt bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsY

$<ë´s¡Tú\qT $&ç|æ+∫q {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ¨+XÊU≤ eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶ ø±Hê«sTTøÏ n&ÉT¶ ‘·–*q 5 >∑Ts¡T ‘Ó\+>±D≤yê<äT\qT b˛©düT\T n¬sdtº #˚j·T>±, {°ÄsYmdt, C….m.dæ Hêj·T≈£î\T b˛©dt ùdºwüHé≈£î yÓ[¢ yê]ì $&ç|æ+#ês¡T. n¬sdtº #˚dæq yê]ì $&ç∫ô|{≤º\ì $<ë´s¡Tú\T b˛©dt ùdºwüHé eTT+<äT u…’sƒêsTT+#·>± b˛©dt\T yê]ì #Ó<äs¡ >={Ϻq dü+|òüT≥q ãT<Ûäyês¡+ »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. Áô|’y˚{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq ¨+eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶ ø±Hê«sTTì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+∫q $<ë´]Δ C….m.dæ n<Ûä´≈£åî\T X¯óuÛÑÁ|ü<é|üfÒ˝Ÿ‘√bÕ≥T eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, qMHé, s¡$X¯+ø£sY\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√>± $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï {°.ÄsY.mdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY

#·+Á<äX‚KsY, õ˝≤¢ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY>ö&é, C….m.dæ Hêj·T≈£î\T lìyêdt, q]‡+VüQ\T, sê+#·+<äsY\T b˛©dt ùdºwüHé≈£î yÓ[¢ n¬sdtº #˚dæq yê]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤Ø dü+K´˝À b˛©dt ùdºwüHé≈£î #˚s¡T≈£îqï $<ë´s¡Tú\T b˛©düT\≈£î e´‹πsK+>± ìHê<ë*#êÃs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï dæ◊ Á|ükÕ<ésêe⁄ ùdºwüHé≈£î #˚s¡T≈£îì $<ë´s¡Tú\qT #Ó<äs¡ >={≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ë<ë|ü⁄ 30 ì$TcÕ\ bÕ≥T ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. {°ÄsYmdt, C…mdæ Hêj·T≈£î\T b˛©dt ùdºwüHé˝À ñ+&É>± |ü≥ºD+˝À ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. nq+‘·s¡+ &çmdt|æ nXÀø˘ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï yê]ì $&ç∫ ô|≥º&É+‘√ ñÁ~ø£Ô‘· dü&É*+~. nq+‘·s¡+ Hêj·T≈£î\T $<ë´s¡Tú\T C…’ ‘Ó\+>±D n+≥T ìHê<ë*dü÷Ô {°ÄsYmdt ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY

~wæº u§eTà <ä>∑Δ+

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ ù|s¡T‘√ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì Á|ü»\˝ÀøÏ e#êÃs¡ì, ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ 600 eT+~ô|’>± Ä‘êàs¡ŒD+ »]|æ‘˚ düŒ+~+#·ì Äj·Tq≈£î @ e÷Á‘·+ NeTT HÓ‘·TÔs¡T ñqï ñ<ä´eT+˝À Á|ü‘·´ø£å+>± bÕ˝§ZHê\ì e÷J eT+Á‹ {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsY dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D≤ #Ís¡kÕÔ˝À myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ~wæº u§eTàqT <ä>∑Δ+ #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· Äs¡T e÷kÕ\T>± @dæ s¡÷+\πø |ü]$T‘·yÓTÆq myÓTà˝Ò´≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+πøåeT+ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã+<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤≈£î yÓ÷dü+ #˚düTÔ+~ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, Á|ü‹|üø£å {Ï.&ç.|æ.˝Ò nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêπ>+<äsY >ö&é, s¡y˚Twt>ö&é, Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, ÄsY.q]‡+VüQ\T, sê+#·+Á<äj·T´>ö&é, >ödt, sêeTkÕ«$T, j·÷<ä–] j·÷<äyé, eTTq«sY wüØwt, y˚e÷¬s&ç¶, s¡$X¯+ø£sY, düTπswt, •eÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): 45 s√E\ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\+‘ê Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ñ<ä´$TùdÔ |ü˝…¢‹Ô |ü\ø£]+#·ì ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶øÏ, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î á ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+#˚ ns¡Ω‘·qT ø√˝§Œj·T´s¡ì |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&˚ yê]øÏ Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ H˚s¡TŒ‘ês¡ì {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T, e÷J eT+Á‹ &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ {°ÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü»\ Äø±+ø£å\ y˚Ts¡≈£î q&ÉT#·Tø√yê*‡q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsÃ+<äT≈£î ôVA+eT+Á‹, myÓTà˝Ò´\T j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|üC≤ dü+πøåeT+ ù|s¡T‘√ ñ<ä´e÷ìï ‘·|ü⁄Œ<√e|ü{Ϻ+#˚+<äT≈£î mes¡T j·T‹ï+∫q Á|ü»\ #˚‹˝À <Óã“\T ‹q≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. s¡#·Ã ã+&É ù|s¡T‘√ Á>±e÷\≈£î yÓ[fl‘˚˚ Á|ü»\T ‹s¡>∑ã&É≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. ¬s’˝Ÿ s√ø√ dü+<äs¡“¤+>± nqedüs¡ πødüT\T ãHêsTT+∫ Á|ü»\qT Çã“+<äT\ bÕ\T #˚XÊHêïs¡ì, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q m+|æ, m+.m˝Ÿ.m\qT n¬sdtº #˚j·T≥+‘√ á Á|üuÛÑT‘·« |üø£åbÕ‘· yÓ’K] ãj·T≥|ü&ç+<äì nHêïs¡T. sêh >∑es¡ïsY>±

e´eVü≤]düTÔqï e´øÏÔ d”e÷+Á<ÛäT\≈£î ‘=‘·TÔ\T>± e´eVü≤]+#·≥+ XÀ#·˙j·T+ nHêïs¡T. q˝ÀZ+&É õ˝≤¢˝À ø√eT{Ϭs&ç¶ #˚düTÔqï Bø£å≈£î eT<䛑·TÔ ‘Ó*|æ‘˚ ‘Ó\+>±D≤≈£î y˚T\T #˚dæq yês¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´e÷ìï nDÏ#˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ e´eVü≤]düTÔ+<äì mìï ≈£î‘·+Á‘ê\T |üìïq ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ eT]+‘· u˝Àù|‘·+ ø±e≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. ¬s’\T s√ø√ dü+<äs¡“¤+>± {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\ô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\qT yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {°ÄsYmdt sêh ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt>ö&é, _.ø£èwüíj·T´ Hêj·T≈£î\T sê+#·+Á<äj·T´ >ö&é, Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶,ÄsY.q]‡+\T, sê+¬s&ç¶, sêeTkÕ«$T, eTTq«sY wüØ|òt, $s¡÷bÕø£å|üŒ, m˝≤¢¬s&ç¶, >ödt, Hê>±s¡+ \ø£åàHé, j·÷<ä–] j·÷<äyé, düTπswt, s¡$X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√|ü´+>± myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é |üs¡´≥q

ù|ø±≥qT ìs¡÷à*kÕÔ+: mdt◊

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY |üs¡´≥q >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü kÕ–+~. $ø±sêu≤<é˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ |æm <ë«sê düe÷#ês¡+ n+<˚ $<ÛëHêìøÏ $s¡T<ä›+>± ãT<Ûäyês¡+ z ô|+&ç¢ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q Äj·Tq nq+‘·s¡+ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á düe÷#êsêìï $˝ÒKs¡T\≈£î düVæ≤‘·+ Çe«˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ H˚|ü<∏ä´+˝À m+<äT≈£î HÓ‹Ô H=|æï nqT≈£îHêïs√ @yÓ÷ ‘·q |üs¡´≥qqT >√|ü´+>± kÕ–+#ês¡T.

eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À ù|ø±≥qT ìs¡Tà*+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î m\¢|ü⁄Œ&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç düeTdü´\qT |ü]wüÿ]düTÔ eT+&É+\+˝À H˚sê\qT ìs¡Tà*+∫q mdt◊ eT≈£L‡<é n* ã~*ô|’ yÓ\¢≥+ u≤<Ûëø£s¡eTì &çmdt|æ nXÀø˘, dæ◊ <äTs¡Zj·T´ nHêïs¡T.ã~*ô|’ yÓ\T‘·Tqï mdt◊ eT≈£L‡<én*øÏ ãT<Ûäyês¡+ düHêàq+ #˚kÕs¡T.nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs¡Œ*¢ ˝À >∑‘· ø=ìï dü+‘·‡sê\T>± eT{≤ÿ , ù|ø±≥ $|üØ‘·+>± ñ+&Ó<äì y˚¬se«]øÏ kÕ<Ûä´+ ø±ì $<ä+>± mdt◊ eT≈£L‡<én* eT+&É\+˝Àì nìï Á>±eT\˝À sêÁ‘·qø£ |ü>∑\qø£ ‹]– |üP]ÔkÕúsTT˝À ìs¡Tà*+∫q |òüTq‘· Äj·Tqπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T.eT+&É\+˝À kÕúìø£+>± ñ+≥T 24 >∑+≥\ bÕ≥T ñ<ä√´>±ìøÏ n+øÏ‘·yÓTÆq e´øÏÔ nì, Ç+‘·≈£î eTT+<äT eTs¡Œ*¢ b˛©dt ùdºwüHé qT #·÷ôd+<äT≈£î uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+&˚<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q k˛+‘· Ç+{Ï˝≤ u≤$düTÔ b˛©dt ùdºwüHéqT n+<ä+>± r]Ã~<ë›&Éì yês¡T nHêïs¡T.Äj·Tq ùde\T eTs¡e ≈£î+&Ü õ˝≤¢ mdt|æ <ÛäèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ*¢ nyês¡T¶ Ç|æŒ+#˚ $<ä+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì &çmdt|æ nXÀø˘ nHêïs¡T. eTs¡Œ*¢ mdt◊>± <√eT b˛©dt ùdºwüHé˝À ÁbıuÒwüqØ >± ñqï õm.#·‘·Tπs«~ sêqTHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbıuÒwüqØ mdt◊ Áoìyêdt,dæã“+~ ñHêïs¡T.

düeTdü´\qT |ü]cÕÿsêìøÏ

nq+‘·–] >∑T≥º˝À

ø±˝Ÿ ôd+≥sY @sêŒ≥T

<ë] <√|æ&ç

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ m\¢|ü⁄Œ&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì Á>±eT |ü+#êsTT‹ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] |üP&É÷sY eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] mHé.düTuÛ≤wæDÏ nHêïs¡T. ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q n+>∑&ç ∫f…º+|ü*¢, ø£+&É¢|ü*¢, eTH˚ï>∑÷&É, $Tsê®|üPsY, mH˚ÿ|ü*¢, ø=‘·Ô|ü*¢ |ü+#êsTTr\≈£î Á|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+, X¯óÁø£yês¡+ dü+<ä]ÙkÕÔqì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó <äΔ´ |üqT\T ˙{Ï düs¡|òüsê ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ eVæ≤kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À @yÓTÆHê düeTdü´\T+fÒ 9949995473 q+ãsY≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á>±eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø±˝Ÿ ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚dæ q≥T¢ 8978885658 q+ãsY ‘Ó*bÕs¡T. ø£+&É¢|ü*¢ Á>±eTdüTú\T ˙{Ï düeTdü´ô|’ |òæsê´<äT #˚j·T>± ÄyÓT yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á>±eTdüTú\T ‘·eT ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T ø√e≥+‘√ bÕ≥T q˝≤¢ _\T¢\T düÁø£eT+>± #Ó*¢+#ê\ì nHêïs¡T.m+&çy√ yÓ+≥ Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤wt ñHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T u…~]+∫ \øå± ns¡yÓ’ y˚\ s¡÷bÕj·T\T <√#·T¬ø[¢q dü+|òüT≥q $ø±sêu≤<é düMT|ü+˝Àì nq+‘·–]>∑T≥º ÁbÕ+‘·+˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–+~. $ø±sêu≤<é d”◊ Á|ükÕ<ésêe⁄ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dü+>±¬s&ç¶øÏ #Ó+~q ¬øÁkÕº˝Ÿ ÄsTT˝Ÿ &û\sY »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ #Ó+~q Á{≤© Ä{À HÓ+. @|æ23yÓ’ 815 Ä{À˝À Á&Ó’esY Äq+<é ôV≤\ŒsY eT˝Ò¢wt\T \øå±ns¡yÓ’y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ ‘ê+&É÷s¡T qT+&ç $ø±sêu≤<é nq+‘·–]>∑T≥º sê>±H˚ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ e∫Ãq eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T n&ɶ–+∫ yê–«yê<ëìøÏ ~– \øå± ns¡yÓ’y˚\ s¡÷bÕj·T\ s¡÷bÕj·T\T <√#·T≈£îHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î $ø±sêu≤<é d”◊ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T.


4

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 3, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ìÁ < ä ˝ Ò $ T‘√ yÓ T <ä & É T ≈£ î eTT|ü ⁄ Œ Äs√>∑´y˚T eTVü‰uÛ≤>∑´+ e÷qe X¯Øs¡+˝À eTTK´yÓTÆq nej·Tyê\ |üì rs¡T≈£î n+~+#˚ b˛wüø±\T.... (ø±˝Òj·T+. eT÷Á‘· |æ+&Ü\T, ù|>∑T\T... X¯Øs¡+˝À ˇø√ÿ nej·Te+ ˇø√ÿ |üì #˚düTÔ+~. eT] n$ düeTs¡ú+>± |üì#˚j·÷\+fÒ n+<äT≈£î ‘·>∑Z ÄVü‰s¡+ rdüTø√yê*‡+<˚. ) ø±˝Òj·T+ eTqX¯Øs¡+˝À n‘·´~Ûø£ ø±˝Òj·T+ $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#˚ ø°\ø£ uÛ≤>∑+. Ç~ s¡ø£Ô+˝À $cÕ*ï Vü≤]düTÔ+~. *esY bÕ&Ó’‘˚ #·s¡àdü+dü´\T, ‘·\H=|æŒ, n\Ø®\T, ø±yÓTs¡T¢ e+{Ï düeTdü´\T u≤~ÛkÕÔsTT. @+ ‹Hê* : ;{Ÿs¡÷{Ÿ, ;Hé‡, nì s¡ø±\ Ä≈£î≈£Lsê\T , nìï s¡ø±\ |ü+&ÉT¢, |ü∫à ãsƒêD°\T, |ü|ü⁄Œ<ÛëHê´\T, ø=&ç>∑T&ÉT¶, #Ó|ü\T, s=j·T´\T, |”‘·\T @+ #Ój·T´≈£L&É<äT: H=|æŒìyês¡D eT+<äT\T n<˚|üì>± y˚düT≈£î+fÒ ø±˝Òj·T+ <Óã“‹+≥T+~. ≈£Ls¡>±j·T˝À¢ ñ+&˚ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ neX‚cÕ\T ø±˝Òj·÷ìøÏ ã<äΔX¯Á‘·Te⁄\T. ì\« ñqï e÷+dü+, ø=e⁄« m≈£îÿe>± ñ+&˚ ÄVü‰s¡+ rdüTø√≈£L&É<äT. eT÷Á‘·|æ+&Ü\T : eTq ˇ+{À¢ì s¡ø£Ô+˝À bÕe⁄uÛ≤>±ìï Á|ü‹ ì$Twü+ X¯ó~Δ #˚düTÔ+{≤sTT. s¡ø£Ô+˝À n~Ûø£+>± ñ+&˚ ˙{Ïì Á>∑Væ≤+∫ e&Éb˛‘· <ë«sê eT÷Á‘·+ s¡÷|ü+˝À $dü]®+|üCÒkÕÔsTT. @+ ‹Hê*: s√E≈£î ¬s+&ÉT ©≥s¡¢ Á<äe|ü<ësêú\T rdüTø√yê*. Äø£≈£Ls¡\T, {§e÷{À\T, Áu≤ø√*, ãsƒêD°\T, >∑TeTà&ç –+»\T, k˛j·÷;Hé‡, ã+>±fi¯ <äT+|ü, ∫\>∑&É <äT+|ü˝À¢ yÓT^ïwüj·T+ |ü⁄wüÿ\+>± \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~. u≤Ø¢, >√<ÛäTeT |æ+&ç, eTT‘·ø£ <ÛëHê´˝À¢q÷ u≤<ä+, J&ç|ü|ü⁄Œ e+{Ï m+&ÉT|òü˝≤\˝À¢q÷ ñ+≥T+~. ns¡{Ï|ü+&ÉT˝À n~Ûø£+>± \_ÛdüTÔ+~. @+ #˚j·T≈£L&É<äT: s√p 2.7Á>±eTT\≈£î $T+∫ ñ|ü⁄Œ ‹q≈£L&É<äT. Äs¡TÁ>±eTT\≈£î $T+∫ ‹+fÒ n~ $wü+‘√ düe÷q+, ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe>± ñ+&˚ }s¡>±j·T\qT n|üŒ&Ü\T, e&çj·÷\T, ÁbÕôddt¶ |òü⁄&éqT |üP]Ô>± e÷H˚j·÷*. ø√¢eT+ (bÕ+ÁøÏj·÷dt): s¡ø£Ô+˝À #·¬øÿs¡ kÕúj·TT*ï ìj·T+Á‹+#˚ ÇqT‡*Héq÷ Js¡íÁøÏj·T≈£î nedüs¡yÓTÆq s¡kÕ\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. bÕ+ÁøÏj·÷dt |üìrs¡T eT+<ä–ùdÔ #·¬øÿyê´~Û edüTÔ+~. @+ ‹Hê* : ‘·≈£îÿe ø=e⁄« |ü<ësêú\T+&˚ bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. bÕ+ÁøÏj·÷dtqT Äs√>∑´+>± ñ+#˚ ~yÍ´wü<Ûä+ yÓ\T¢*. bÕ+ÁøÏj·÷dt |üìrs¡T eT+<ä–+∫q|ü⁄Œ&ÉTøÏ$ |ü+&ÉT, yÓT+‹≈£Ls¡, d”º$j·÷ Ä≈£î e+{Ï$ <ëìï ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚kÕÔsTT. @+#˚j·T≈£L&É<äT: bÕ+ÁøÏj·÷dt≈£L ø±˝Òj·÷ìø° ã<äΔ X¯Á‘·Te⁄ eT<ä´bÕq+. yÓ÷‘ê<äT $T+∫ eT<ä´+ ‘êπ>yê]˝À bÕ+Áø°j·÷dt, ø±˝Òj·T+ bÕ&Ó’ ªbÕ+ÁøÏj·÷{Ïdædtμ nH˚ »ãT“ edüTÔ+~. eT<ë´ìøÏ ÄVü‰s¡+ ≈£L&Ü bÕ+ÁøÏj·÷dt Äs√>±´ìøÏ #˚≥T #˚düTÔ+~. m+‘· <ä÷s¡+>± ñ+fÒ n+‘· eT+∫~. ñ|ü⁄Œ n~Ûø£+>± ñ+&˚ |”¢Vü≤+: bÕ‘·ã&çq mÁs¡ø£Ô ø£D≤\qT ‘=\–dü÷Ô s¡ø±Ôìï X¯ó~Δ

#˚j·T&É+ Bì |üì. s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+bı+<ä~düTÔ+~. @+ ‹Hê*: nìï s¡ø±\ Ä≈£î≈£Ls¡\÷ ø±j·T>∑÷s¡\÷ |ü+&É÷¢ ‹Hê*. |ü∫à ≈£Ls¡\T m+‘· ‹+fÒ n+‘· eT+∫~. ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° Äe÷¢\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ #˚|ü\T bÕ\ ñ‘·Œ‘·TÔ\T |”¢Vü≤+ #·ø£ÿ>± |üì#˚ùd˝≤ #˚kÕÔsTT. X¯Øs¡+˝À ‘·–q+‘· ˙s¡T ˝Òø£b˛‘˚ |”¢Vü≤+ |üìrs¡T eT+<ä–+∫ X¯Øs¡+˝À $wü|ü<ësêú\T ù|s¡T≈£îb˛‘êsTT. ø±ã{Ϻ ‘·s¡#·÷ ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑T‘·T+&Ü*. @+ #˚j·T≈£L&É<äT : bòÕdtº|òü⁄&é‡≈£L ø=e⁄« n~Ûø£+>± ñ+&˚ |ü<ësêú\≈£L <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. ù|>∑T\T : Js¡íe´edüú≈£î ø°\ø£+. eTq+ ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À ñ+&˚ b˛wüø±\qT ∫qïù|>∑T\T Á>∑Væ≤kÕÔsTT. $T–*q |æ|æŒì ô|<ä›ù|>∑T Á>∑Væ≤+∫ ˙{Ï˙ $≥$Tq¢q÷ XÀwüD #˚düT≈£îì e´sêúìï ãj·T≥≈£î |ü+ù|düTÔ+~. @+ ‹Hê* : eTq+ ‹H˚ @ ÄVü‰sêHÓ’ïHê u≤>± q$T* $T+>±*. |”#·T|ü<ësêú\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ ÄVü‰s¡+ ‹Hê*. ns¡{Ï|ü+&ÉT¢, |ü|ü⁄Œ<ÛëHê´\T, Áu…&é, Áu≤ø√*, ø±´¬s≥T¢, j·÷|æ˝Ÿ, Ks¡÷®sê\T, ∫≈£îÿ&ÉT –+»\T, ã+>±fi¯<äT+|ü, d”«{Ÿø±sYï e+{Ï$ ‹+fÒ eT+∫~. @+ #˚j·T≈£L&É<äT : ñ|ü⁄Œ, |ü+#·<ës¡ M˝…’q+‘· ‘·–Z+#ê*. ì\«|ü#·Ãfi¯ó¢, r|æ n~Ûø£+>± ñ+&˚ |ü<ësêú\ CÀ*øÏ ndü‡\T b˛≈£L&É<äT. ˇπøkÕ] m≈£îÿe nqï+ ‹H˚dæ ù|>∑T\ô|’ uÛ≤s¡+ ej·T≈£î+&Ü ø=~›ø=~›>± s√E≈£î ◊<ës¡TkÕs¡T¢ ‹Hê*. n˝≤ nì n<˚|üì>± @<√ ˇø£{Ï ‹q&É+ ≈£L&Ü eT+∫~ ø±<äT. }|æ]‹‘·TÔ\T: X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìø° s√»+‘· ÁbÕDyêj·TTe⁄ düs¡|òüsê ne⁄‘·÷H˚ ñ+&Ü\+fÒ }|æ]‹‘·TÔ\T düeTs¡ú+>± |üì#˚j·÷*‡+<˚. >±*˝À ñ+&˚ Äøχ»HéqT Á>∑Væ≤+∫ ø±s¡“Hé&Ó’ Ĭø’‡&éqT $dü]®+#˚ }|æ]‹‘·TÔ\ e\¢ ø£+&Ésê\≈£î $ÁXÊ+‹ \_ÛdüTÔ+~. }|æ]‹‘·TÔ\T ã\V”≤qyÓTÆ‘˚ »\TãT, <ä>∑TZ e+{Ï ‘·s¡#·÷ |ü{Ϻ |”&çkÕÔsTT. @+ ‹Hê*: yêsêìøÏ ◊<äT j·÷|æ˝Ÿ‡ ‹+fÒ }|æ]‹‘·TÔ\ Äs√>±´ìøÏ eT+∫~. bı>∑‘êπ>yês¡T s√p j·÷|æ˝Ÿ ‹+fÒ yê]øÏ Áu≤+¬ø’{Ïdte#˚à eTT|ü⁄Œ <ë<ë|ü⁄ dü>±ìøÏ dü>∑+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ‘˚*+~. ñ*¢bÕj·T˝À¢ ñ+&˚ ¬ø«sYôd{ÏHé nH˚ j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ, Á^Hé {° }|æ]‹‘·TÔ\ ø±´q‡sY sê≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘êsTT. yÓ\T¢*˝À ñ+&˚ j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ ≈£L&Ü XÊ«düø√X¯ düeTdü´\qT <ä]#˚s¡˙j·Te⁄. |ü]$T‹ y˚Ts¡≈£î rdüT≈£î+fÒ ¬s&éyÓ’Hé ≈£L&Ü XÊ«düø√X¯ düeTdü´\qT ìyê]düTÔ+~. @+ #˚j·T≈£L&É<äT: <Ûä÷eTbÕq+ }|æ]‹‘·TÔ\ Äs√>±´ìï <ës¡TD+>± <Óã“rdüTÔ+~. dæ>∑¬s{Ÿ˝À ñ+&˚ y˚˝≤~ s¡kÕj·THê\T }|æ]‹‘·TÔ\ >√&É\ô|’ ù|s¡T≈£îb˛sTT ø±´q‡sY≈£î <ë]rkÕÔsTT. yêVü≤Hê\ bı>∑ Á|üuÛ≤yêìøÏ >∑Ts¡sTTHê Ç<˚ düeTdü´. ø±ã{Ϻ

yê+‘·T\ n<äT|ü⁄≈£î ∫{≤ÿ\T! ø=+<ä]øÏ @y√ ø±s¡D+e\¢ yê+‘·T\T ekÕÔsTT ñqï≥Tº+&ç m+<äTø£e⁄‘·THêïjÓ÷ ‘Ó*j·T<äT n˝≤+ ≥|ü&ÉT n$ ‘·>∑Z&ÜìøÏ 100 Á>±eTT\ ˙{Ï˝À ¬s+&ÉT \e+>±\qT y˚dæ eT]–+#ê*. dü>∑+ ˙s¡T Ä$¬s’Hêø£ <ëìï e&É>∑{Ϻ ø=~›>± #·¬øÿs¡ ø£*|æ ‘ê>±*. Ç˝≤ Hê\T¬>’<äT >∑+≥\≈£î ˇø£kÕ] ‘ê>±*. ˝Ò<ë \e+>±\bı&çì ˙{Ï˝À ø£*|æ ‘ê>±*. 1 >∑s¡“¤e‘·T\≈£î yê+‘·T\ ne⁄‘·T+fÒ \e+>±\ bı&çøÏ ø±düÔ |ü{Ïø£u…\¢+ ø£*|æ ˙{Ï˝À ø£\T|ü⁄≈£îì ‘ê–‘˚ $ø±s¡+, yê+‘·T\T Ä–b˛‘êsTT. 2 ãdüT‡˝À Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï|ü&ÉT ø=+<ä]øÏ &ûC…˝Ÿ yêdüq |ü&Éø£ yê+‘·T\ #˚düT≈£î+{≤s¡T. n˝≤+{Ïyês¡T ‘·eTyÓ+≥ ø=ìï \e+>±\qT ñ+#·T ø√yê*. yê+‹ edüTÔqï<äì nì|æùdÔ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT \e+>±\qT qeT˝≤*. yê+‹ sê<äT. ˝Ò<ë n\¢+Gq\¢ñ|ü ø£*|æ ‹Hê*. 3 n~Ûø£ ñwüí+e\¢ yê+‘·T\T eùdÔ 250 Á>±eTT\ ˙{Ï˝À 12 Á>±eTT\ <Ûäìj·÷\qT Hêqu…{Ϻ <ëìøÏ ø=~›>± |ü{Ïø£u…\¢+ ≈£L&Ü ø£*|æ ø=+‘· ùd|ü⁄+#ê*. >∑+≥ ‘·sê«‘· ÄÁ<äyêìï e&É>∑{Ϻ ø=~›>± ‘ê>±*. ∫qï|æ\¢\≈£î ≈£L&Ü Bìï |ü{Ϻ+#·e#·TÃ. 4 yê+‹ #˚düT≈£îqï|ü&ÉT s¡ø£Ô+ eùdÔ n~ ‘·>∑Z&ÜìøÏ eT÷&ÉTÁ>±eTT\ õ\ø£s¡bı&çGÄs¡TÁ>±eTT\ |ü{Ïø£ u…\¢+ bı&çì ˙{Ï˝À y˚dæ ‘ê>±*. Bìe\¢ yê+ ‘·T\T Ä–bı‘êsTT. s¡ø£Ô+ |ü&É<äT. 5 Hê_ÛÁbÕ+‘·+˝À H=|æŒ eùdÔ 2 Á>±eTT\ k˛+|ü⁄–+»\ #·÷s¡í+, 3 $T.©. #Ós¡≈£îs¡dü+˝À ø£*|æ bı<äT›H˚ï |üs¡>∑&ÉT|ü⁄q ‘ê>±*. H=|æŒ ‘·–Zb˛‘·T+~.

ãj·T{ÏøÏ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT eTT≈£îÿ≈£î >∑T&ɶ ø£≥Tºø√yê*. |æ‘êÔX¯j·T+ : ô|’‘·´s¡kÕìï ∫qïù|>∑T˝À¢øÏ Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+ <ë«sê ø=e⁄«*ï ø£]–düTÔ+~. øÏ&ûï˝À¢H˚ ø±<äT, |æ‘êÔX¯j·T+˝À ≈£L&Ü sêfi¯ó ¢ @s¡Œ&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~ ø±ã{Ϻ Bìï C≤Á>∑‘·Ô>± ø±bÕ&ÉTø√yê*. @+ ‹Hê*: <√düø±j·T\T, ;{Ÿs¡÷{Ÿ, ;Hé‡, |ü+&ÉT {§e÷{À\T, neø±&√ |ü+&ÉT¢, ìeTà, Á<ëø£å s¡kÕ\T, nìïs¡ø±\ |ü+&ÉT¢, |ü|ü⁄Œ<ÛëHê´\T, >∑T&ÉT¢, #˚|ü\T e+{Ï$ ‹Hê*. @+ #˚j·T≈£L&É<äT: y˚|ü⁄fi¯ó¢ e÷HÓj·÷´*. ø=e⁄« n~Ûø£+>± ñ+&˚ bÕ\bÕ<ësêú\T, y˚Tø£,m<äT›, |ü+~ e÷+kÕ\T, ◊dtÁø°yéT e+{Ï$ yÓ÷‘ê<äT≈£î $T+∫ rdüTø√≈£L&É<äT. |ü~ì$TcÕ\T #ê\T! Ç+{Ï|ü˙ e+≥|ü˙ ã≥º\T ñ‘·ø£&É+... ø±s¡DyÓTÆ<Ó’Hê ø±˙ eTè<äT‘ê«ìï ø√˝ÀŒsTTq #˚‘·T\T n+<ä$V”≤q+>± e÷s¡‘êsTT. n$ eTTqT|ü{Ï k˛j·T>±*ï dü+‘·]+#·T ø√yê\+fÒ s√E≈£î |ü~ì$TcÕ\T πø{≤sTTùdÔ #ê\T n+≥THêïs¡T. kÂ+<äs¡´ì|ü⁄D\T. n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ bÕ\T, yê´CŸ˝…’Hé‘√ eTè<äyÓ’q #˚‘·T\T MT kı+‘·+ n+≥THêïs¡T. 1. s√p sêÁ‹|üP≥ |ü&ÉTø√uÀj˚T eTT+<äT >√s¡TyÓ#·Ã{Ï bÕ\˝À #˚‘·T\T eTT+∫ ◊<ës¡T ì$TcÕ\ bÕ≥T n˝≤π> ñ+#·+&ç. bÕ\˝À¢ ñ+&˚ môdì¸j·T˝Ÿ @C…+≥T¢ #·sêàìï eTè<äTe⁄>± ñ+∫‘˚, n+<äT˝À ñ+&˚ Ábı{°qT¢ >√fi¯¢ Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·T‘êsTT. 2. Ä ‘·sê«‘· #˚‘·T\qT X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉT≈£îÿì yê´CŸ˝…’Hé sêdüT≈£îì eTè<äTe⁄>± eTs¡›q #˚j·T+&ç. ø=~› ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· düTyêdüq ‘Ó’˝≤ìï sêdæ #˚‘·T\≈£î ø±≥Hé >∑¢yé‡ <Ûä]+∫ ìÁ<äb˛+&ç. ...#˚‘·T\qT eTè<äTe⁄ #˚ùd ∫{≤ÿ\T Ç+ø± #ê˝≤H˚ ñ+&√#·Tà ø±˙, á ¬s+&ç+{Ï˙ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü s√p bÕ{ÏùdÔ #ê\T, Ç+πø$T #˚j·Tqø£ÿπs¢<äT nì Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T ì|ü⁄DT\T.

{°H˚CŸ |æ\¢\Tqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T >∑Ts¡TÔ#·Tø√yê*‡q n+X¯+ Ç~. |æ\¢\T nedüs¡yÓTÆq+‘·ùd|ü⁄ ìÁ<äb˛yê*. M]øÏ ìÁ<ä dü]b˛ø£b˛‘˚ Bì Á|üuÛ≤e+ ‘·sê«‘· yÓT<ä&ÉTô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì ø=‘·Ô n<Ûä´j·Tq+ #ÓãT‘√+~. $dtø±HédæHé`eT&çdüHé $X¯«$<ë´\j·T+ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á n+X¯+ô|’ n<Ûä´j·Tq+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìÁ<ä≈£î <ä÷s¡+ nj˚T´ |æ\¢˝À¢ Bs¡Èø±\+˝À yÓT<ä&ÉT˝Àì yÓ’]+>¥ <Óã“‹+≥T+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ≈£îqT>=Hêïs¡T. ‘·≈£îÿe düeTj·T+ ìÁ<äb˛e&É+ n+fÒ düeT‘·T\´yÓTÆq m<äT>∑T<ä\qT ìyê]+#·&Éy˚T. ≈£eT÷´ìπøwüHé »]π> ¬s+&ÉT Hê&û ø£D≤\ eT<Ûä´ ñqï dü+u+<Ûä+ øÏåDÏdüTÔ+~. BH˚ï Áu…sTTHé dæqô|‡Hé n+{≤s¡T. ªøöe÷s¡<äX¯˝À ìÁ<äb˛yê*‡q düeTj·÷ìï u≤>± ø√˝ÀŒ‘˚. Ç~ Bs¡Èø±\+>± »]–‘˚, yÓT<ä&ÉT yÓ’]+>¥˝À |üs¡´ekÕHê\T ø£\T>∑T‘êsTTμ nì Á|ü<Ûëq |ü]XÀ<Ûä≈£î\T &Üø£ºsY ∫j·Ts¡ dæ¬s* n+{≤s¡T. øöe÷s¡ <äX¯ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ dæÿCÀÁ|òæìj·÷ e+{Ï e÷qdæø£ nHês√>∑´+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. ø±˙ ø£∫Ñ·yÓTÆq ø±s¡D≤\T Ç|üŒ{ÏøÏ ndüŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ªøöe÷s¡ <äX¯˝À ˇø£ düTìï‘·yÓTÆq <äX¯ e+{Ï~. á <äX¯˝ÀH˚ yÓT<ä&ÉT˝À Hê≥ø°j·T |ü]D≤e÷\T »s¡T>∑T‘êsTT. Hê&û düs¡Tÿ´≥T¢ Øe÷&É*+>¥ ne⁄‘êsTT. ø=‘·Ô dæqô|‡dt @s¡Œ&É‘êsTT. ‘·sê«‘· Ç$ q•kÕÔsTT. nì &Üø£ºsY ∫j·Ts¡ #ÓbÕŒs¡T. n<Ûä´j·Tq+ ø√dü+ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ∫f…º\T≈£ yÓT<ä&ÉTqT $X‚¢wæ+#ês¡T. ìÁ<äy˚T˝ÀÿH˚ düeTj·T+ e\¢ ø£*π> e÷s¡TŒ\T øöe÷s¡<äX¯˝À X¯Øs¡ ìsêàD+˝À Á|üuÛ≤e+ m˝≤ ñ+≥T+<äì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ n<Ûä´j·Tq+ #˚XÊs¡T.

<ä÷s¡$<ä´ <ë«sê

n‹e\ eTqdüT <√#˚

Ç+»˙]+>¥ $<ä´(mm+◊Ç)

ã+>±s¡T q>∑\T n

uÛÑs¡D≤\T eT>∑Te\ n+<ëìï ô|+#·&É+˝ÀH˚ ø±<äT yê]øÏ n]Δø£ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝Àq÷ eTTK´ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïsTT. ã+>±s¡T q>∑\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ uÛ≤s¡rj·T eTVæ≤fi¯\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº düeTj·T+˝À q>∑\≈£î n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´+ ÇkÕÔs¡T. H˚{Ï Ä<ÛäTìøÏ ø±\+˝À eTVæ≤fi¯\T Ç‘·s¡ ˝ÀVü‰\‘√ ≈£L&çq nuÛÑs¡D≤\qT <Ûä]düTÔqï|üŒ{°ø° ã+>±s¡T q>∑\ô|’ ñqï yÓ÷Vü≤+ ‘·>∑Z≥+ ˝Ò<äT. B+‘√ &çC…’qs¡T¢ ôd’‘·+ ø=‘·Ôø=‘·Ô &çC…’q¢qT Ä$wüÿ]düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ‘êeTT <Ûä]+∫ <äTdüTÔ\≈£î ‘·>∑Z q>∑\qT y˚düT≈£î+fÒ yê] e´øÏÔ‘·«+˝À e÷s¡TŒ e#˚à neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ã+>±s¡+, yÓ+&ç, |üPdü\‘√bÕ≥T $$<Ûä s¡ø±\ sêfi¯ó¢ bı~–q yÓ+&ç nuÛ≤s¡D≤\ô|’ eTVæ≤fi¯\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ã+>±s¡+, yÓ+&ç e÷Á‘·y˚T ø±<äT ø=ìï Ç‘·s¡ ˝ÀVü‰\ düy˚Tàfi¯q+‘√ ø±+_H˚wüHé p´j·T\Ø ‘·j·÷Ø ~X¯>± Á|üj·÷‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. BìøÏ Á|ü<ëq ø±s¡D+ kÕ+Á|ü<ëj·T ÄuÛÑs¡D≤\≈£î yÓ÷Á&ÉHé\Tø˘ Çyê«\qTø√e&Éy˚T. n+<äTπø &çC…’Hé p´j·T\Ø˝À m≈£îÿe>± H˚M ã÷¢, >∑T˝≤; s¡+>∑T sêfi¯¢qT yê&ÉT‘·THêïs¡T. Ç˝≤ eT>∑Te\ eTqdüT\≈£î nqT>∑TD+>± ˝Òf…dtº ÁfÒ+&é p´j·T\Ø e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ek˛Ô+~.

yê´j·÷eT+‘√ n+<ä+

ì‘·´yê´j·÷eT+ Äs√>±´H˚ï ø±<äT. n+<ë˙ï |üØs¡øÏådüTÔ+<ä≥. »s¡àHé |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·Tqï e÷≥ Ç~. e÷qe X¯Øs¡+˝Àì Áø√yÓ÷CÀeTT\ ∫es¡ (¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤) f…©$Tj·TsY‡ nH˚ ìsêàD≤\T ñ+{≤j·T≥. ej·TdüT ô|]π> Áø£eT+˝À ø£D$uÛÑ»q »]–q|ü⁄Œ&É˝≤¢ M{Ï ì&ç$‘·T>∑TZ‘·÷ bı‘·T+<ä≥. ∫e]øÏ ˇø£<äX¯˝À á Á|üÁøÏj·T ì*∫b˛sTT ej·TdüTMTπs Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘· eTe⁄‘·T+~. á y˚Ts¡≈£î |ü]XÀ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± yês¡T... s√p ø£düs¡‘·TÔ\T #˚ùd eTVæ≤fi¯\q÷ n<∏Ó¢≥¢q÷, ndü\T yê´j·÷eT+ #˚j·T´ì eT]ø=+‘· eT+~˙ m+#·T≈£îHêïs¡T. ø=ìï s√E\ n<Ûä´j·T+ ‘·sê«‘·.. $T>∑‘êyê]‘√ b˛©ùdÔ s√p mø£‡sYôd’CŸ #˚ùd eTVæ≤fi¯˝À¢ f…*$Tj·TsY ìsêàD≤\ bı&ÉTe⁄ >∑Dìj·T+>± mø£ÿeì ‘˚*+~. M{Ï ì&ç$ m+‘· mø£ÿe>± ñ+fÒ ej·TdüT MTπs Á|üÁøÏj·T n+‘· Ä\dü´+>± edüTÔ+<ä≥. s√p yê´j·÷eT+ #˚j·T&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï eT+∫ ø±s¡D+ Ç+πø+ ø±yê* #Ó|üŒ+&ç!

Ç+»˙]>¥ $<ä´ #˚j·÷\qT≈£îqï nuÛÑ´s¡TΔ\T m+ôd{Ÿ, ◊◊{Ï |üØø£å\˝À ñ‘·ÔeT sê´+≈£î\T kÕ~Û+∫q|üŒ{Ïø° Ä]úø£ ø±s¡D≤\‘√ n+<äT˝À #˚s¡˝Òìyê] mm+◊Ç ø√s¡T‡ >=|üŒ es¡+ ˝≤+{Ï~. á ø√s¡T‡ #˚j·T{≤ìøÏ nuÛÑ´]ú ‘·|üŒìdü]>± Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ˝À m+|”d” ˝Ò<ë bÕ*f…øÏïø˘˝À @ ÁfÒ&é˝À ñrÔs¡Tí˝…’qyês¡T ns¡TΩ\T Ä ‘·sê«‘· mm+◊Ç dü+düú≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îì düuÛÑ´‘ê«ìï qyÓ÷<äT #˚düTø√yê*. á ø√s¡T‡˝À ôdø£åHé`m, ôdø£åHé`_, ôdø£åHé`dæ $uÛ≤>±\T ñ+{≤sTT. Ç+{Øà&çj·T{Ÿ $<ë´s¡T›\≈£î ôdø£åHé`m, ôdø£åHé`_, ôdø£åHé`dæ $uÛ≤>±\T ñ+{≤sTT. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ $<ë´s¡T›\≈£î ôdø£åHé`m˝À |ü~ düu…®≈£îº\T ñ+&É>±, &çbı¢e÷ yê]øÏ Hê\T>∑T düu…®≈£îº\T e÷Á‘·y˚T ñ+{≤sTT. ôdø£åDY `m |üP]Ô nsTTq nq+‘·s¡+ ôdø£åHé `_øÏ ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+~. düuÛÑ´‘·«+ e∫Ãq|üŒ{ÏqT+∫ Äs¡T dü+e‘·‡sê˝À¢|ü⁄ ôdø£åHé `m |üP]Ô#˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. ôdø£åHé`_˝À nuÛÑ´s¡T›\T yê]øÏ q∫Ãq n+X¯+ (ÁfÒ&é) m+#·Tø√e#·TÃ. eTTK´+>± ¬ø$Tø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥, ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ Ç+»˙]+>¥, m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥, m\Áø±ºìø˘‡ n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+»˙]+>¥ e+{Ï$ ñHêïsTT. ôdø£åHé`m n+<äs¡T $<ë´s¡T›\≈£î ˇø£{Ï. ø±>± ôdø£åHé`_˝À ôdŒwü˝…’CÒwüHé m+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+~. ôdø£åHé`_\ ‘=$Tà~+{Ï˝À ◊<äT düu…®≈£îº\T |üP]Ô#˚dæq nq+‘·s¡+ ôdø£åHé`dæ (ÁbÕC…ø˘º, ˝≤´uŸ mø£‡ô|]yÓT+{Ÿ‡) ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+~. Á|ü‹ @&Ü~ pHé, &çôd+ãs¡T HÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. e÷]Ã, ôdô|º+ãs¡T e÷kÕ˝À¢ |üØøå± |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ne⁄‘êsTT. á ø√s¡T‡ |üP]Ô#˚dæq yê]øÏ ;Ç, ;f…ø˘ $<ë´s¡T›\‘√ bÕ≥T>± düe÷q neø±XÊ\T ñ+{≤sTT.


>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY 2011

H˚&ÉT ñ|üŒ˝Ÿ˝À C≤uŸy˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): e÷s¡Z<ä]Ù e÷¬sÿ{Ï+>¥ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é dü+düú˝À |üì#˚j·TT≥≈£î ÄdüøÏÔ>∑\ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î áHÓ\ 3q C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ JôV≤#Ym+d” ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ &ûd” neTs¡j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. e÷s¡Z<ä]Ù e÷¬sÿ{Ï+>¥ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é dü+düú˝À ùd˝Ÿ‡yÓTqT¢, ndæôdº+{Ÿ ùd˝Ÿ‡yÓTqT¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î C≤uŸy˚Tfi≤qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 19`26 @fi¯¢ ej·TdüT‡ ø£*–, 10e ‘·s¡>∑‹ bÕdt nsTTq j·TTerj·TTe≈£î\T ns¡TΩ\T>± ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+≥s¡÷«´˝À m+|æø£sTTq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.6160 y˚‘·q+ Çe«qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. e÷¬sÿ{Ï+>¥˝À ÄdüøÏÔ>∑\yês¡T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ|üŒ˝Ÿ ]+>¥s√&ÉT¶ düMT|ü+˝Àì JôV≤#Ym+d” eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À C≤uŸy˚Tfi≤≈£î Vü‰»s¡Tø±yê*‡+~>± ‘Ó*bÕs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î 8008535309/ 8008001787 bò˛HéHÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± ø√sês¡T.

10, 11 ‘˚B˝À¢ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): 14q u≤\\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± @|” u≤\\ dü+|òüT+, »ãVü‰sY u≤\uÛÑeHé dü+j·TTø£Ô+>± áHÓ\ 10,11 ‘˚B˝À¢ |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé »eVü‰sYu≤˝Ÿ uÛÑeq+˝À ô|sTT+{Ï+>¥, bÕ≥\T, yê´düs¡#·q, eø£èÔ‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|” u≤\\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.»j·Tlìyêdt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq<ä\∫q yês¡T Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY mdtmHé ¬s&ç¶ uÛÑeq+˝Àì @|” u≤\ dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À, 8008003859, 9052125270 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

7q ªyê\÷´j˚TwüHé Ä|òt nôd{Ÿ‡μ dü<ädüT‡

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± #·{Ÿ |üP»\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): <Ó’eÁbÕs¡úq‘√ nwüº◊X¯«sê´\T ø£\T>∑T‘êj·Tì Áo ≈£Lq eTVü‰øÏåà ≈£Lq ø£èwüí >ö&é #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì |ü\T bÕ+Á‘ê\˝À ìe•düTÔqï ;Vü‰]\T n‹ eTTK´+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑˝À¢ #·{Ÿ |üP» ˇø£{Ï, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø±]Ôø£ e÷dü+ |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì ;Vü‰s¡T\T dü÷s¡´ qeTkÕÿs¡+ #˚j·T&É+ ÄqyêVæ≤‹>± kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± e∫Ãq |ü+&ÉT>∑qT n+>∑s¡+>± yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. njÓ÷<ä´q>∑sY, $Hêj·Tø£ q>∑sY, ˝…ìHé q>∑sY, eT>∑T›yéT q>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À _Vü‰s¡T\T kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>± |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;Vü‰s¡T yêdüT\T kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± |üP»\T #˚j·T&É+ e\¢ eT]+‘· ÄbÕ´j·T‘·\qT, ùdïVü≤ã+<Ûä+ ø£*– ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥s¡T¢ sêe⁄\ X‚wü–], ¬ø.»>∑Hé, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY >ö&é, q]‡+>∑sêe⁄, @düT ø£qø£j·T´>ö&é, m+.eTTs¡[ ø£èwüí, qByéT, b˛wüj·T´, *+>∑j·T´, øÏc˛sY, ñy˚Twt, dæøÏ+Á<ädæ+>¥, Vü≤rwt, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, Áoìyêdt, s¡$ ‘·~‘·s¡T\T |üP»˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. n+>∑s¡+>± yÓ’uÛÑe+>± »>∑~Z]>∑T≥º˝À #·{Ÿ|üP».... Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdææø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì »>∑~Z]>∑T≥º

|òüTq+>± dü+<∏ä˝Ÿ ø±s¡´Áø£eT+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ~ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yê\÷´j·TsY‡ (q÷´&Ûç©¢), bòÕ´|”‡\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À qe+ãsY 7e ‘˚Bq ªyê\÷´j˚TwüHé Ä|òt nôd{Ÿ‡`Á|üC…+{Ÿ dæHê]jÓ÷μ n+X¯+ô|’ sêhkÕúsTT dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì bòÕ´|”‡ n<Ûä´≈£åî\T $.mdt.sêE ‘Ó*bÕs¡T. Á|üeTTK Ä]úø£y˚‘·Ô, Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yê\÷´j˚TsY‡ (ãs√&Ü) Á|ü‹ì~Û ÄsY.¬ø.|üfÒ˝Ÿ n<Ûä´ø£å‘·q »]π> dü<ädüT‡˝À Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ]b˛]º+>¥ kÕº+&ÉsY‡, ÇqT‡¬sHé‡ yê\÷´j˚TwüHé‡, ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ yê\÷´j˚TwüHé‡, &çk˛Œ»˝Ÿ, e÷¬sÿ{Ï+>¥ yê\T´, ô|ò’sY yê\T´, ô|ò’HêHé‡ ©CŸ e+{Ï nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã ñ+≥T+<äHêïs¡T.

áHÓ \ 27q q>∑ s ¡ + ˝À 10¬ ø s¡ H é ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) :

ôV’≤<äsêu≤<é˝À áHÓ\ 27q 10¬ø s¡Hé ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ 10¬ø s¡Hé bòÂ+&˚wüHé #ÛÓ’s¡àHé &ç.düTπswtu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. es¡Tdü>± ‘=$Tà<√ dü+e‘·‡s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï á |üs¡T>∑T HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝Àì |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕ¢C≤˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. Ábıô|òwüq˝Ÿ, nyÓT #·÷´sY $uÛ≤>±˝À¢ b˛{° ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á kÕ] Á|ü‘˚´ø£+>± bòÕ´˙‡ Á&Édt b˛{°ì ôd’‘·+ ìs¡«$TdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. |üs¡T>∑T˝À bÕ˝§Z Hê\qT≈£îH˚yês¡T áHÓ\ 20e ‘˚B es¡≈£î www. hydera bad10k.com ˝À ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. mdt;ôV≤#Y k»q´+‘√ ìs¡«Væ≤+#˚ á10¬ø s¡Hé˝À $CÒ‘·\≈£î s¡÷.12 \ø£å\ $\TyÓ’q ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

H˚&ÉT zj·T÷˝À dü<ädüT‡\T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ ø±´+|üdt˝Àì yÓT>±kÕºsY Ä&ç{À]j·T+˝À H˚&ÉT dü<ädüT‡\T »s¡>∑qTHêïsTT. Ábı.Hêsêj·TD kÕàs¡ø√|üHê´dü+˝À uÛ≤>∑+>± ªXÊ{Ï˝…’{Ÿ &˚{≤ Ábıôddæ+>¥ n+&é mø˘‡ô|’¢fÒdüHé`meT]®+>¥ Áf…+&é‡μ n+X¯+ô|’ dü<ädüT‡ »s¡>∑qTqï≥T¢ ◊á{°á ø±s¡´<ä]Ù Vü≤]Hê<∏éu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

H˚{ÏqT+∫ Ç+≥sY dü÷ÿ˝Ÿ b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ Ç+≥sY dü÷ÿ˝Ÿ u≤øχ+>¥, ¬sõ¢+>¥, õe÷ïdæºø˘‡ b˛{°\T áHÓ\ 3 qT+∫ m©“ ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. õe÷ïdæºø˘‡, u≤øχ+>¥ b˛{°\T n+&ÉsY 14,17 u≤\u≤*ø£\ $uÛ≤>±˝À¢, ¬sõ¢+>¥ b˛{°\T n+&ÉsY 14,17 u≤\T $uÛ≤>±˝À¢ »s¡T>∑T‘êsTT. áHÓ\ 3qT+∫ 5<ëø± s√\sY ùdÿ{Ï+>¥ b˛{°\T Ç+~sêbÕs¡Tÿ˝À...4 qT+∫ f…ìïdt, yê©u≤˝Ÿ, ø£ã&û¶ n+&ÉsY 14,17 u≤\u≤*ø£\ b˛{°\T õ+U≤Hê Á>ö+&釽À...5qT+∫ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\T ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷sY ùdº&çj·T+˝À...8,9 ‘˚B˝À¢ HÓ{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\T ø±∫>∑÷&É >∑es¡ïyÓT+{Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À...8 qT+∫ UÀUÀ b˛{°\T õ+U≤Hê yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

&ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ;Vü‰s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q #·{Ÿ |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m˝≤+{Ï ˝À≥T ˝Ò≈£î+&Ü nìï kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ;Vü‰s¡T\T kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± ø±ØÔø£ e÷dü+ |üs¡Twüÿ]+#·Tø=ì BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ nq+‘·s¡+ #·{Ÿ|üP» #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…’Væ≤+<é, Vü≤qTeTj·T´, s¡w”<é, bÕ|ü⁄\T >ö&é, yês¡T¶, @]j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ‹s¡T|ü‘·j·T´ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ ñbÕ<ä´≈£åî\T>± »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì ]+>∑T ãd”Ô ìyêdæ |ü\¢|ü⁄ ‹s¡T|ü‘·j·T´qT ìj·T $T+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî &ÉT y˚eTT\ yÓ+ø£fÒwt ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï n+<ä#˚XÊ s¡T. á dü+<äs¡“+>± ‹s¡T|ü‘·j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e&Ó¶s¡ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+, dü+πøåeT+ n_Ûeè~› ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. |ü<ä$ Ç∫Ãq+<äT≈£î sêÁwüº e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T y˚eTT\ yÓ+ø£fÒwt≈£î ø£è‘·C„‘·\qT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q ô|’ qeTàø£+ ñ+∫ õ˝≤¢ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ ñbÕ<ä´≈£åî\T>± ìj·T$T+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+<ä]øÏ n+ <äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ dü+πøåeT n_Ûeè~› ø√dü+ bÕ≥T|ü&É‘êqì ‘Ó*bÕs¡T.

#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ~wæº u§eTà <äVü≤q+.... ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY 125e &ç$»Hé |ü]~Û >±E\sêe÷s¡+˝Àì s=&Üy˚TÁdæÔq>∑sY Vü≤Ödt Ä© eTJ<é˝À eTTdæ¢yéT k˛<äs¡T\T ãT<Ûäyês¡+ dü+<∏ä˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£Lq ø£èwüí >ö&é, ≈£Lq e÷Vü‰\øÏåà #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü–], »Vü≤+^sY u≤sTT, Vü‰Ø|òt, ˝≤˝Ÿ eTVü≤à<é, ã\sêyéT, Hêj·T÷|t s¡dü÷˝Ÿ, K~sY, eTT]w”<é, kÕsTTÁ|ü‘ê|t, cÕø°sY, ÄMTsYU≤Hé, _˝≤˝Ÿ, eTVü≤à<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ »>∑~Z]>∑T≥º ∫e] ãkÕº|t˝À {°&û|” n~ÛH˚‘· Hês¡ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ~wæº u§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ì ø£å$T+#·sê<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ñqï yê]ì Á|ü»\T ‘·|üŒø£ ãT~› #Ó|ü⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ô|’ nqT∫‘· yê´K´\T #˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ~wæº u§eTàqT <äVü≤q #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T >∑DÒwt, sêVüQ˝Ÿ ¬s&ç¶, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T #êeT≈£Ls¡ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, bıHêï¬s&ç¶, qπs+<äsY ¬s&ç¶, &É|ü⁄Œ sêeTkÕ«MT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ó’Hé kÕï∫+>¥˝‘√ C≤Á>∑‘·Ô ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsºΩL][«¡⁄ FsNRP‰≤][ INRPø][»¡ μ]LigRiªRΩ©yáV, μ][zms≤U∂áV, \¬ø¡©±sryı¿¡Lig`iáV «¡LRiVgRiWªRΩÆ©s[ D©yıLiVV. ≠ds…”¡xms»˝¡ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s F°÷d¡xqsVáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS bP™yLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ μ]LigRiªRΩ©yáV |msLjigSLiVV. @FyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ ˙FyflÿáV ºdΩzqs ™´sVLki μ][øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ \¬ø¡©±s ryı¿¡Lig`iáV FsNRPV‰™´s∏R∂W˘LiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ g]áVxqsVá©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s BªRΩLRi ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s μ]LigRiáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©yıLRiV. xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ BŒ˝œ¡Õ‹[ ø]LRi ¡≤T∂ μ][øR¡VNRPVLi»¡V©´sı™yLRiV. ILi»¡LjigS Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s \¬ø¡©±s ryı¿¡Lig`iáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡

ZNP[xqsVáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ÀÿgS |msLjigjiF°∏R∂WLiVV¨sªRΩ˘Li NRP¨dsxqsLi ™´sVW≤R∂V ©yáVgRiV ø][»˝¡ \¬ø¡©±s ryıøR¡L˝RiV μ]LigRiªRΩ©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ xmsáVø][»˝¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Æ™sVŒ˝‹[¨s g][áVxqsVá©´sV øyNRPøR¡NRP˘LigS ÕÿNRPV‰ Æ™sŒ˝ÿLRiV. F°÷d¡xqsVá ¨sL˝jixmsÚªRΩ NSLRifl·LigSÆ©s[ @™´sNSaRPLi μ]LjiNTPæªΩ[ xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ Æ™sV≤R∂Õ‹[Li¿¡

@À≥œ¡LRiflÿáV æªΩLiøR¡VNRPV¨s xmsLSLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s @LjiNRP…Ì”¡ ©´sgRiLRi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsºΩ¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV μy≤R∂VáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ xms»Ì¡xmsgRiáV NRPW≤y |ms˙…‹[÷¡Lig`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sLRixqs μ]LigRiªRΩ©yáª][ gRiXz§¶¶¶fl·VáV ¡«ÿLRiVNRPV Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[Æ©s[ «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV.. Gμ][ INRP F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ BÕÿLi…”¡ ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂™´soª][Liμj∂. \¬ø¡©±s ryıøR¡L˝Ri À≥œ¡∏R∂W¨sNTP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @À≥œ¡LRiflÿáV μ≥R∂LjiLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡…ÿ¨sZNP[ «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV.C ™´sVμ≥R∂˘  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ μ]LigRiáV xqsVÀ≥œ¡ Aμy∏R∂VLi N][xqsLi g]áVxqsV μ]LigRiªRΩ©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, qe+ãsY 3 , 2011

7 Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢

C…’˝ŸuÛÑs√ b˛düºsY $&ÉT<ä\ HêD´yÓTÆq $<ä´q+~düTÔHêï+: m+áz >∑∫ÃuÖ*,qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+_düTÔqï ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ìs¡dædü÷Ô dæ◊{Ïj·TT, m◊{Ïj·TTdæ, {ÏmHé{Ïj·TTdæ ‘·~‘·s¡ ø±]àø£ dü+|òü÷\ Ä<ä«s¡´+˝À á HÓ\ 8q <˚X¯ yê´|üÔ+>± C…’˝ŸuÛÑs√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº dæ◊{Ïj·TT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T XÀuÛÑHé ‘Ó*bÕs¡T. C…’˝Ÿãs√ ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± yê˝Ÿb˛düºsYqT Hêj·T≈£î\T dæ◊{Ïj·TT ø±s¡´\j·T+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 8e ‘˚Bq <˚X¯ yê´|üÔ+>± #˚|üfÒº C…’˝ŸuÛÑs√ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑{Ϻ ìs¡düq ‘Ó\TbÕ\ì XÀuÛÑHé ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<äsêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢, s√Es√E≈£î ì‘·´nedüs¡ edüTÔe⁄\ <äs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]–b˛‘·THêïj·THêïs¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ∫qï∫qï ñ<√´>∑T\T. ø±]à≈£î\T

X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À HêD´yÓTÆq $<Ûä´qT n+B+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔ HêïeTì X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ $<Ûë´~ø±] X¯+ø£sY nHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY˝Àì >∑+>±s¡+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ∫Hêï] u≤fi¯u≤*ø£\≈£î j·T÷ìbÕyéT\qT |ü+|òæì #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~∏‹>± Vü≤»¬s’q eT+&É\ $<Ûë´~ø±] X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<Ûë´ Á|üe÷D≤\qT ô|+#˚+<äT≈£î nìï $<Ûë\T>± ø£èwæ #˚düTúHêïeTHêïs¡T n<˚ $<Ûë+>± Á|üy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<Ûë´Á|üe÷bòÕ\qT ô|+∫ ñrÔs¡í‘· XÊ‘êìï yÓTs¡T>∑T |üπsÃ+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT\T <˚e<ëdüT, \ø£åàj·T´, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢XŸ j·÷<äyé, ìs¡+»Hé, |æ+≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. #ê*#ê\ì J‘ê\‘√ rÁe düeTdü´\T m<äTs¡Tÿ+≥Tqï≥T¢ eTs√yÓ’|ü⁄ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò≈£î+&Ü, n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ dü‘·eTÚ‘·THêïs¡ì Äj·TqnHêïs¡T. 8e‘˚Bq #˚|üfÒº C…’˝Ÿãs√ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì XÀuÛÑHé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T >ödt~Û›Hé, X¯+ø£sY, $»j·T\øÏåà, s¡$+<äsY, »MTsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

dü]ÿ˝Ÿ 12 Ç+#êØ® &çdæ>± ø£èwüíj·T´ ìj·÷eTø£+ #·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ 12 &ç|òüP´{° ø£$TwüïsY>± |üì #˚dæq eT˝≤¢¬s&ç¶ |ü<ä$$s¡eTD #·+<ä&É+‘√ Ä kÕúq+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ 11 &ç|òüP´{Ï ø£$TwüïsY>± |üì#˚düTÔqï õ.ø£èwüíj·T´ Ç+#êØ®>± e´eVü≤ìdüTÔHêïs¡T. dü]ÿ˝Ÿ 12˝Àì Á|ü»\≈£î bÕ\q |üs¡+>± m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î M\T>± »+≥ dü]ÿ\¢˝À ø£èwüíj·T´ u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«Væ≤düTúHêïs¡T. á yÓTs¡≈£î õôV≤#Ym+dæ ø£$TwüïsY Ä<˚XÊ\qT C≤]#˚XÊs¡T.

>∑es¡ïsYqT ‘=\–+#ê*: {ÏÄsYdæ|æ.. $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : sê»´+>± |ü]~Ûì <ë{Ïq sêÁwü˜ >∑es¡ïsY q]‡+Vü≤àHé, yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì {ÏÄsYdæ|æ sêÁwüº Á|ü<Ûëqø± s¡´<ä]Ù eT+&É>∑&ɶ $Áø£yéT≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. sê»´+>± ã<ä›+>± e´eVü≤]+#·e\dæq sêÁwüº >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤àHé m◊dædæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~>± sê»ø°j·T yêø±´Hê\T #˚j·T≥y˚Tø±ø£ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê غ˝À |ü&É˝Ò<äì, yÓTC≤غ˝À ñ+<äì &ç[¢˝À e÷{≤¢&É≥+ sêõHêe÷\T d”Œø£sY ÄyÓ÷~+#·˝Ò<äì >∑es¡ïsY ø£s¡Ôyê´ìï rÁe+>± K+&çdüTÔHêeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsY dü÷Œ]úøÏ >∑es¡ïsY yêK´\T $|òü÷‘·+ ø£*ZdüTÔHêïj·Tì, XÊdüq düuÛÑ˝À ‘Ó\Œe*‡q $X¯j·÷ìï M~bÕ\T #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì $Áø£yéT≈£îe÷sY nHêïs¡T.

286e s√E≈£î ]˝Ò Bø£å\T #·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\H˚ &çe÷+&é‘√ X‚]*+>∑+|ü*¢ CÒ@dæ Ä<ä«s¡´+˝À #·+<ë q>∑sY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T ãT<äyês¡+‘√ 286e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Bø£å˝À ≈£îs¡TÃqïyês¡T 112e &ç$»Hé {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î \T ns¡“Hé Ä<ä«s¡´+˝À Áo<ÛäsY, sêE, \ø£åàHé\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. X‚]*+>∑+ |ü*¢ {ÏÄsYmdt {ÏÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é, CÒ@dæ #Ó’¬sàHé kÕ eTyÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\T Bø£å•_sêìï dü+<ä]Ù+∫ yê]øÏ dü+|ò”Tãe+ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T >∑+>±s¡+ dü+>±¬s&ç¶, X‚KsY, sêE, #Óqï+sêE, s¡$+<äsYj·÷<äyé, eT*¢U≤s¡T®qX¯s¡à,\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á HÓ\ 4e ‘˚~ qT+∫ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï á HÓ\ 4e ‘˚~q y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ÁbÕs¡+_ ÛdüTÔqï≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY nãT›˝Ÿ Vü≤MT <é ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø £e÷ìï 8e ‘˚~q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥ô|’ yê´düs¡#·q b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2(düTes¡í yês¡Ô): >√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥ô|’ yê´düs¡ #·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ç+&ç$Ee˝Ÿ ØdüsYà kÕÿ\sY {Ï.dürwt ‘Ó*bÕs¡T. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDô|’ yê´düs¡#·q b˛{°\T @sêŒ≥T #˚kÕeTì, yê´kÕ\qT &çôd+ãsY 19e ‘˚B˝À|ü⁄ Ç+{Ï HÓ+ãsY 9`2`5, yÓTsTTHés√&é dæ~›ù|≥, 502103, ôd˝Ÿ:94453 4780 nÁ&Édt≈£î |ü+bÕ\Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± q÷‘·q ôd’Hé‡ n+&é |òæ˝≤dü|òæ dæ<ë›+‘·+qT z&ç+∫q yê]øÏ Çs¡yÓ’\ø£å\ ãVüQeT‹ Çe« ã&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ 10y˚\T, ~«rj·T ãVüQeT‹ 5 y˚\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê* |ü]– qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ kÕúìø£ mìïø£\T yÓ+≥H˚ ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü Á>±e÷\˝À Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫+~.|ü]– ìjÓ÷»ø£ es¡Z+‘√ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï eT+&É˝≤ \˝À¢ì Á>±e÷\˝À á Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T ìj·T$T+ #·&É+‘√ bÕ]X¯ó<›ä´+ |üP]Ô kÕÔsTT˝À ø=s¡e&ç+ ~.2011 Ä>∑wüߺ 22e ‘˚B qT+∫ kÕúìø£ dü+düú\ |ü<ä$ ø±\+ eTT–dæ+~.B+‘√ Á>±e÷\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\#˚‹˝À ô|{Ϻ ‘·q |üì nsTTb˛ sTT+<äì nì|æ+#·T≈£î+~. u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q n~ Ûø±s¡T\T Á>±e÷\≈£î yÓ[fl Á|üC≤düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì |ü]wüÿ]+∫q <äU≤˝≤\T @ e÷Á‘·+ ˝Òeì Á>±eTdüTÔ\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.n+<äT u≤≥T˝À ˝Òì n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü»\T áH˚ø£ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ä›´+ |ü⁄]Ô>± ˝À|æ+∫+~.eT+&É\

πø+Á<ä+\ ‘√ bÕ≥T ,Äj·T Á>±e÷˝À¢ eTT]øÏ ø±\«\T eTTdüT≈£îb˛sTT, #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ\T ù|s¡T≈£îb˛sTT Á>±e÷ \˝À n|ü]X¯óÁuÛÑyê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. n+‘˚>±ø£ eTTK´+>± Á>±e÷˝˝À ø£¬s+{Ÿø√‘·\ ø±s¡D+>± Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ HÓ\ø=+~.y˚fi¯≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùd yês¡T ø±ì ,$<äT´‘Y BbÕ\T y˚ôdyês¡T ôd’‘·+ ø£s¡Tej·T´s¡ì Á|ü»\T n+≥Tqïs¡T.ø=ìï Á>±e÷˝À¢ |ü>∑{Ï y˚fi¯ ≈£L&Ü $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ\T>∑T‘·T+&É&É+ Á|ü‘˚´ø£n~Ûø±s¡T\ bÕ\q≈£î ì<äs¡Ùq+. kÕúìø£ dü+düú\ |ü<ä$ø±\+ eTT–dæ ¬s+&ÉT HÓ\\T <ë{ÏHê Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\T ìs¡«Vü≤+#·ø£b˛e&É+ $&ÉT¶s¡+>± ñ+~ .|òü*‘·+>± Á>±e÷\ |ü]dæÔ‹ <äj·T˙j·T+>± e÷sêsTT.‘·«s¡˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ø√s¡T‘·Tqïs¡T.

Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ø£+|üP´≥sY {°#·s¡¢ <Ûäsêï ‘Ó\+>±D eTTdæ¢+ <Ûäsêï

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø£+|üP´≥sY {°#·s¡T¢ Ç+~sê bÕs¡Tÿ <Ûäsêï #Íø˘ e<ä› ãT<Ûäyês¡+ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á <Ûäsêï ¬s+&ÉTs√E\bÕ≥T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. d”◊{°j·TT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m.$.Hêπ>X¯«sYsêe⁄ <ÛäsêïqT ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´ |üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø£+|üP´≥sY {°#·s¡¢≈£î πøe\+ s¡÷.2y˚\T e÷Á‘·y˚T y˚‘·q+>± ÇdüTÔHêï s¡ì, Ç~ @e÷Á‘·+ dü]b˛<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ y˚‘·Hê\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ Ç+~sêbÕs¡Tÿ <Ûäsêï #Íø˘ e<ä› ‘Ó\+>±D eTTdæ¢+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À 116 eTTdæ¢+ Á|üC≤ dü+|òü÷\T bÕ˝§ZHêïsTT. ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø±dü #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D eTTdæ¢+ <Ûäsêï ø£˙«qsY düHê ñ˝≤¢U≤Hé, Ç‘·s¡ H˚‘·\T n˝≤¢ñB›Hé nHê‡Ø, eTVü≤eTà<é ne÷Hé ñ˝≤¢U≤Hé, ôd’bòÕCŸ U≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ Äغd” &çb˛˝À

ñ<√´>∑T\ j·T÷ìj·THé <Ûäsêï y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ Äغd” &çb˛˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T, ôdô|º+ãsY HÓ\ J‘ê\T #Ó*¢+#ê\ì, d”e÷+Á<ä qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£î edüTÔqï ãdüT‡˝À¢ ‘·eT yê{≤ ‘·eT≈£î #Ó*¢+#ê\ì, ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\qT Á|üuÛÑT‘·« Jz Á|üø±s¡+ yÓ+≥H˚ ¬s>∑T\¬s’CŸ #˚j·÷\ì, n&Ü«Hé‡>± #Ó*¢+∫q J‘ê\qT 12 $&ÉT‘·\T>± rdüTø√yê\H˚ düeTdü´\ô|’ yês¡T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é CÀq˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø, ‘Ó\+>±D Äغd” CÒ@dæ ø£˙«qsY sêõ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãdüT‡ uÛÑeHé˝À 80 XÊ‘·+ ñ+&Ü*‡q ñ<√´>∑T\T πøe\+ 20 XÊ‘·+ eT+~ e÷Á‘·y˚T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì $T>∑‘êyês¡+‘ê d”e÷+Á<ä≈£î #Ó+~q yêπsqì Äs√|æ+#ês¡T. Äغd” ø±]à≈£î\≈£î m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé mfi¯¢y˚\\ n+&É>± ñ+≥T+<äì ø±e⁄q ‘êeT+<äs¡T @ düeTdü´\T ñHêï m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé

Hêj·T≈£î\qT dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e #·÷bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çb˛ ôdÁ¬ø≥Ø _.\ø£åàDY sêe⁄, Áô|dæ&Ó+{Ÿ |æ.q]‡+>¥ sêe⁄, &ç|üP´{° ôdÁ¬ø≥Ø |æ.Hêsêj·TD, ;ÄsY ¬s&ç¶, m+M sêe⁄, mHéÄsY ¬s&ç¶, n~Ûø£ dü+K´˝À ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ Bø£å≈£î eT<䛑·T>± ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : &Ûç©¢˝À ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T CÒ@dæ •_s¡+˝À Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ 96 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT ñqï u≤|üPJ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√dü+ @&ÉT s√E\ bÕ≥T &Ûç©¢˝À Bø£å #˚|ü≥º&É+ m+‘√ >∑]«+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤qT#·+<äsY e÷~>∑, Á|üu≤ø£sY e÷~>∑, bı{Àºfi¯¢ Á|üu≤ø£sY e÷~>∑, sêCŸ ≈£îe÷sY e÷~>∑, >∑DÒwt e÷~>∑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Hê´j·Tyê<äT\ ]˝Ò ìsêVü≤s¡ Bø£å : ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À >∑\ ø√s¡Tº düMT|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Bø£å •_s¡+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T Hê´j·Tyê<äT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 qe+ãsY, 2011

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»HéqT n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ: ø±s=Œπs≥sY ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ñ+{≤+

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 02(düTes¡íyês¡Ô): &ç$»Hé n_Ûeè<˚Δ <Û˚´j·T+>± Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»HéqT nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ #˚kÕÔqì, Ä &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T 131e &ç$»Hé˝Àì Á|ü‹ ø±\˙ì #Ûê˝…+CŸ>± rdüTø=ì eTÚ[ø£ edü‘·T\ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì u§&ÉT¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. &ç$»Hé Á|ü»\≈£î ø£˙dü edü‘·T˝…’q eT+∫˙s¡T, M~ÛBbÕ\T, bÕ]X¯ó<Ûä´+, d”d” s√&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TkÕÔqì Äj·Tq $e]+#ês¡T. &ç$»Hé˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\qT, @]j·÷ ø£$T{° düuÛÑT´\qT ø£\T|ü⁄ø=ì yê] düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì dü+u+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ

rdüT≈£îyÓ[¢ Ä düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ∫‘·Ô X¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·÷\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ mìïø£\˝À Hê≈£î Ms¡T z≥T y˚XÊsê ˝Ò<ë nH˚ e´‘ê´kÕ\qT #·÷|ü≈£î+&Ü Á|ü»\+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq nìï edü‘·T\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔHêïqì nHêïs¡T. Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‹Ôq düVæ≤+#·≈£î+&Ü ‘·ø£åDy˚T yê] düeTdü´\ô|’ düŒ+~dü÷Ô Hê´j·T ã<›ä+>± |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #=s¡e rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Áπ>≥sY mìïø£˝À¢ Á|ü»\T #·÷|æ+∫q Ä<äsê_Ûe÷Hê\qT eTs¡e˝Òqì, &ç$»Hé Á|ü»\≈£îqï qeTàø±ìï eeTTà ø±ìe«≈£î+&Ü |ü≥Tº<ä\‘√ sêJ˝Ò≈£î+&Ü düeTdü´\ ô|’ b˛sê≥+ #˚dæ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé n_Ûeè~›øÏ

ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TdüTÔHêïqì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+... ø±s=Œ¬s≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY 131e &ç$»Hé˝À yê≥sYesYÿ‡ n~Ûø±s¡T\T J.m+.Á|üMDY≈£îe÷sY, &û.á. ø£èwüí≈£î $$<Ûä düeTdü´\ô|’ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ kÕúì≈£î\‘√ ø£\dæ $q‹|üÁ‘êìï n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· HÓ\ s√E\ qT+&ç $$<Ûä ãd”Ô\˝À ˙{Ïì dü]>±Z e<ä\&É+ ˝Ò<äì, Bì e\¢ Á|ü»\T HêHê Çã“+<äT\ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. uÛÑ÷>∑s¡“»˝≤\ìï ø£\Twæ‘·yÓTÆ b˛e&É+‘√ Á|ü»\T e÷+Js¡ ˙{Ï ô|’H˚ Ä<ës¡|ü&ܶs¡ì, 1/2 ÇHéà ô|’|ü⁄ ˝…’qT e\¢ ˙fi¯ó¢ mes¡øÏ dü]>±Z n+<ä&É+˝Ò<äì, bÕ‘· ô|’|ü⁄ ˝…’Hé e÷]à ø=‘·Ô>± 1 ˝Ò<ä 2 ÇHéà ô|’|ü⁄ ˝…’Hé y˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. yê≥sY esYÿ‡ n~Ûø±s¡T\T ˙fi¯ó¢ ‘·≈£îÿe _\T¢\T m≈£îÿe>± |ü+|ædüTÔHêïs¡T, 100, 150 >∑C≤\ Ç\¢≈£î yÓsTT, ¬s+&ÉT y˚\ #=|ü⁄Œq _\T¢\T |ü+|ædüTÔHêïs¡ì, Bìô|’ m+&ûì ø£*dæHê |òü*‘·+ ˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ yê≥sYesYÿ‡ dæã“+~ düŒ+~+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ e+<ä\ eT+~‘√ ô|<ä› m‘·TÔq yê≥sYesYÿ‡ Ä|ò”dt eTT+<äT Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHé.u≤\j·T´, ˝≤eD´, m+.Á|üø±wtsêe⁄, Áoìyêdt, Áoìyêdt sêe⁄, qd”sY nVü≤à<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$yêVü≤ y˚&ÉTø£˝À¢ Á|üeTTK Hêj·T≈£î\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé eT˝Ò¢wt

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ¬s’‘·T\+ <ä]ø° y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° n+&É>± ì\ã&ÉT‘·T+<äì y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé eT˝Ò¢wt nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ø£+&É¢ø√j·T Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT e]<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î m+‘· <Ûëq´yÓTÆHê ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° dæ<ä›+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T <äfi≤Ø\qT ÄÁX¯sTT+∫ qwüºb˛e<ä›Hêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ >∑]wüºkÕúsTT˝À <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚XÊeTì á @&Ü~ ≈£L&É n+<äT≈£î ‘·>∑Z @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° düô|’¢ n~Ûø±] $»jYT ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ûëq´+ ø=qT>√\T |üP]Ô nsTTq yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\≈£î #Ó≈£îÿ\ <ë«sê &ÉãT“\T #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsY düVü≤ø±s¡+‘√ y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°ì nìï $<Ûë\ n_Ûeè~Δ |üs¡TkÕÔeTì e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé eT˝Ò¢wt ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé lìyêdt ¬s&ç¶, <˚yÓ+<äsY ¬s&ç¶, dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’¬sàHé n+‹¬s&ç¶, <˚e, ¬s’‘·T\T b˛#·j·T´, s¡y˚Twt, Á|üø±XŸ ¬s&ç¶, sêeTT\T, dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe+ãsY 5 qT+&ç 15 es¡≈£î $ø£˝≤+>∑T\ dü<äs¡+ ø±´+|ü⁄\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 2 düTes¡íyês¡Ô: $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+>∑yÓ’ø£˝≤´ìï ìsêΔ]+#˚ dü<äs¡+ ø±´+|ü⁄\qT qe+ãsY 5 qT+&ç 15 es¡≈£î õ˝≤¢˝Àì ‘ê+&É÷sY, ø=+&Ü|üPsY, eqdüú*|ü⁄s¡+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $. X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±´+|ü⁄\ dü+<äs¡“¤+>± 40 XÊ‘êìøÏ ‘·≈£îÿe n+>∑yÓ’ø£\´+ ñqï $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸q¢qT ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæq yê]øÏ ‹]– ìsêΔ]+#˚+<äT≈£î M\T>± á ø±´+|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 2,794 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\T Ø nôd‡dt‡yÓT+{Ÿ ì$T‘·Ô+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì, n<˚ $<Ûä+>± s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îì eT+p¬s’q 3,776 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î qe+ãsY 2 qT+&ç ô|’q ‘Ó*|æq Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ìsêΔs¡D |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT »]–q z $yêVü‰ìøÏ sêÁwüº ôVA+XÊK eT+Á‹‘√ bÕ≥T m+|”, y˚Tj·TsY, myÓTà˝Ò´\T\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T. eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+¬s&ç¶ y˚Tqø√&É\T $yêVü‰ìøÏ eT+&É\+˝Àì >ö&ÉyÓ[¢ Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ sê+¬s&ç¶ |ü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº ôVA+XÊK eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶, m+|” düπs« dü‘·´Hêsêj·TD— q>∑s¡ y˚Tj·TsY ø±ØÔø£ ¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡$+<äsY ¬s&ç¶, myÓTੇ s¡+>±¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é kÕº+&ç+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT dæ+–¬s&ç¶ Vü≤]es¡›Hé‘√ bÕ≥T @d”|” •esêeTø£èwüí eT]j·TT kÕúìø£ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T $yêVü‰ìøÏ ô|<ä›m‘·TÔq Vü≤»¬s’ q÷‘·q e<ÛäTes¡T\qT Äos¡«~+#ês¡T.

düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê* : mdtm|òt◊

s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ù|<ä\≈£î es¡+: myÓTà˝Ò´ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 2 (düTes¡íyês¡Ô): s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ ù|<ä\≈£î es¡+ ˝≤+{Ï+<äì $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì sêeTj·T´>∑÷&É s√&é˝À πswüHé cÕ|ü⁄˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù $.dü‘·´Hêsêj·TD,e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶,Hêj·T≈£î\T dü+>∑y˚TX¯«sY sêe⁄, õ.#·+Á<äX‚KsY, _.ô|+≥j·T´, lìyêdt ãT∫Ãu≤ãT ‹s¡T|ü‹ ¬s&ç¶ ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 2(düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑ‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝Àì düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì eT+&É\ mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î yês¡T ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|ü≈£î\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ n<ë«qï dæú‹˝À ñqï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ˝Òs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á düeTdü´\qT >∑‘·+˝À kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $qï$+∫q|üŒ{ÏøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m≥Te+{Ï |òü*‘·+ ˝Ò<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚j·T&É+‘√ düŒ+~+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø£fi≤XÊ\≈£î e∫à |ü]dæú‹ì |ü]o*+#ês¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü≤MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY, eTùV≤wt, X¯XÊ+‘Y, sêE, $»jYT, lqT, n$Hêwt, \ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|3-11-11  

Suvarna Vartha Telugu News Paper Andra Pradesh, Hyderabad,ePaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you