Page 1

f…{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷* s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ ø±\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å(f…{ŸqT) s¡<äT› #˚j·÷\ì mdtm|òt◊, &ûyÓ’m|òt◊ &çe÷+&é #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdtm|òt◊, &ûyÓ’m|òt◊ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ádü+<äs¡“¤+>± mdtm|òt◊ sêÁwüº ñbÕ<Ûë´≈£åî\T XÀuÛÑHé Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|üuÛÑT‘·«+ mø£ÿ&É bı+‘·˝Òì $<Ûä+>± f…{Ÿ ìs¡«Væ≤+∫...;m&é, &ûm&é nuÛÑ´s¡Tú\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷]Ã+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á f…{Ÿ‘√ ;m&é nuÛÑ´s¡Tú\T md”®{°øÏ ns¡Ω‘· ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe], 2012

ù|J\T : 8

nÁø£eT ìsêàD ‘=\–+|ü⁄˝À

»\eT+&É* $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î

H˚s¡T>± _\T¢

ìs¡¢ø£å´+ e<äT›

»\eT+&É* ª;m+mdtμ≈£î Áoø±s¡+ e+<äs√E\ Á|üD≤[ø£qT |üP]Ô #˚kÕÔ+ kÕ|òtºy˚sYqT Ä$wüÿ]+∫q m+&û n<ÛäsYdæHêΩ

s¡¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\≈£î H˚s¡T>± _\T¢\T |ü+|æ+#˚ $<ÛëHêìøÏ Áoø±s¡+ #·T{Ϻ+~. k˛eTyês¡+ U…’s¡‘êu≤<é˝Àì »\eT+&É* πø+Á<ä ø±sê´\j·T+˝À »]–q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À $esê\qT Ädü+düú m+&û n<ÛäsYdæHêΩ Á|üø£{Ï+#ês¡T. »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, d”J k»q´+‘√ _˝Ÿ e÷ì≥]+>¥ dædüºyéT(;m+mdt) kÕ+πø‹ø£ kÕ|òtºy˚s¡TqT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á $<Ûëq+˝À Ç|üŒ{Ï

eTT>∑TZs¡T ÇHéôdŒø£ºs¡¢≈£î

kÕúq#·\q+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝À |üì#˚düTÔqï eTT>∑Ts¡T ÇHéôdŒø£ºs¡¢≈£î kÕúq#·\q+ ø£*Zdü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY @.¬ø.U≤Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ n_&é‡ Á{≤|òæø˘ b˛©dtùdºwüHé˝À |üì#˚düTÔqï ¬ø.sêe÷sêe⁄qT ôV≤&é Ä|ò”dt˝À ]b˛s¡Tº #˚j·÷*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T. yÓdtº CÀHé n{≤#Y¶ môd’‡>± |üì #˚düTÔqï ÄsY.sêCÒX¯«s¡sêe⁄qT d”d”ÄsY;øÏ ã~© #˚XÊs¡T. ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé˝À n&Ü#Y¶ môd’‡>± |üì#˚düTÔqï õ.>∑Ts¡Tsê|òüTy˚+Á<äì Á{≤|òæø˘ Áu≤+#YøÏ n{≤#Y #˚dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY @.¬ø.U≤Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ+≥H˚ neT˝À¢øÏ ekÕÔj·Tì yê]øÏ dü÷∫+∫q $<Ûä+>± Vü‰»s¡yê«\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

qT+∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î |ü+|æ+#˚ _\T¢\qT, dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡÷bı+~+#˚ _\T¢\qT ≈£L&Ü ;m+dt≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\≈£î mdtm+dt s¡÷|ü+˝À(Á^Hé_\T¢\T) n+~düTÔqï|üŒ{Ï á$<Ûëq+˝À eT]ìï yÓTs¡T¬>’q ùde\qT n+~+#ê\H˚ ñ<ä›X¯´+‘√H˚ ;m+mdt $<ÛëHêìï rdüTø£e#êÃeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. e÷]ÃHÓ˝≤Ks¡T Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚kÕÔ+: »\eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq e+<ä s√E\ Á|üD≤[ø£˝Àì |üqT\ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì m+&û n<ÛäsYdæHêΩ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À 561 |üqT\qT, s¡÷.37 ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À #ê\ es¡≈£î |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± e+<ä s√E\ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&√ $&É‘· øÏ+<ä 1105 |üqT\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£ #˚XÊeTHêïs¡T. BìøÏ s¡÷.50 ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ e÷]ÃHÓ˝≤Ks¡T Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. á ¬s+&√ $&É‘·˝À #˚|ü{Ϻq 1105 |üqT\T $$<Ûä <äX¯˝À¢ ñHêïj·THêïs¡T. Ç+ø± ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äX¯˝À ñqïyê{Ïì |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ f…+&És¡T¢ |æ*∫ ‘·«s¡˝À |üP]Ô #˚ùd $<Ûä+>± »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ø£èwæ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ »\eT+&É* Jm+, d”Jm+, Ç‘·s¡ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫q ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£eT ìsêàD≤\T >∑T]Ô+∫q yÓ+≥H˚ ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î yê{Ïì ‘=\–+#ê\ì Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï ìs¡¢øå±´ì düVæ≤+#˚~˝Ò<äì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ ‘·Vü≤o˝≤›sYqT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝À ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºs¡T ø±s¡´Áø£eT+˝À X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\+ |òü‘˚Ô|üPsY Á>±eT+ qT+∫ bò˛Hé#˚dæ eT÷d”q~˝À nÁø£eT ìsêàD≤\T ‘=\–+#·˝Ò<äì ‘êHÓìïkÕs¡T¢ |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì z e´øÏÔ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô ø£˝…ø£ºs¡T mø£ÿ&Ó’Hê nÁø£eTìsêàD≤\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#·>±H˚ yê{Ïì ‘=\–+#ê* ‘·|üŒ πøe\+ ìy˚~ø£ |ü+&É+‘√ u≤<Ûä´‘· |üP]Ôø±<äì ø£˝…ø£ºs¡T düŒwüº+#˚XÊs¡T. Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+∫ yÓ+≥H˚ n{Ϻ ìsêàD≤\qT ≈£L*Ãy˚j·÷\ì eTs√kÕ] ø£˝…ø£ºs¡T n<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± y˚T&ÓÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À ≈£L&Ü nÁø£eT ìsêàD≤\ô|’ ‘·s¡#·T>± |æsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì M{Ïô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ / Á>±e÷\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT dü+Á|ü~dü÷Ô nÁø£eT ìsêàD≤\ô|’ ì|òü÷ ô|+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢≈£î dü+ã+~Û+∫q ($T>∑‘ê 2˝À)

;d” sêC≤´~Ûø±s¡ kÕ<Ûäq˝À

õ˝≤¢ ≈ £ î Á | ü k Õ<é ¬ s s&√ eT+Á ‹ ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò ø°\ø£+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ’¡.zqs.á LS«ÿ˘μ≥j∂NSLRi ryμ≥R∂©´sÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá¨s ’¡.zqs. xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V AL`i. NRPXxtÒsQ∏R∂V˘ zmsáVxmso¨søyËLRiV. ’¡zqs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s ’¡zqs …‘¡øR¡L`i= LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS ≠s¬ø¡[Ëzqs ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. 64 xqsLi™´sªRΩ=LSá À≥ÿLRiªRΩ ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘LiÕ‹[ ’¡zqsáNRPV @©´sıLRiLigSáՋ[ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. Æ©s[≤R∂V μ]LRiá Fyá©´sNRPV øR¡LRi™´sVgkiªRΩLi xms÷¡NTP LS«ÿ˘μ≥j∂NSLRi ryμ≥R∂©´sN][xqsLi F°LS»¡Li ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂¨s @LiμR∂VNRPV DFyμy˘∏R∂VVáV NRPW≤y NUPáNRP À≥ÿgRiry*™´sV˘Li F°ztsQLi¿¡ ™´sVVLiμR∂V ZNPÕ˝ÿá¨s N][LSLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı μ≥R∂©´s ry*™´sV˘LigS ™´sWLjiË©´s Æ©s[…”¡ Fyá©´sÕ‹[ ’¡zqs, @©´sgSLji©´s ™´sLÊSáV Æ©s[…”¡NTP }msμR∂LjiNRPLiÕ‹[ ™´sVgÊRi»¡Li xms»˝¡ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. Æ @Õÿlgi[ ’¡zqs Dμ][˘gRiVáNRPV ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´sáՋ[ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ˝‹[ ’¡zqs …‘¡øR¡L˝Ri xqsLixmnsW¨sı ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[zqs ™yLji x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ ryμ≥R∂©´sN][xqsLi DμR∂˘≠sVLiøyá¨s NRPXxtÒsQ∏R∂V˘ xqsW¿¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqs™´sWÆ™s[aRPLi C ˙NTPLiμj∂ ºdΩLS¯flÿá©´sV GNRP˙gki™´sLigS ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ Á|ü»\T }Væ≤+∫q $<Ûëq+˝ÀH˚ $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ <äøÏÿ+~. k˛eTyês¡+ sêCŸuÛÑeHé ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. #˚H˚‘·, CÖ∞XÊKqT πø{≤sTT+#ês¡T. B+‘√ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î ¬s+&ÉT eT+Á‹ |ü<äe⁄\T <äø±ÿsTT. Ç|üŒ{Ïπø Vü≤√+eT+Á‹>± dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ |üì#˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ &Ûç©¢ |üs¡´≥q‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Çe«&É+‘√... á$düÔs¡D˝À md”‡ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ sêe&É+‘√ dü+K´ ¬s+&ÉT≈£î #˚]+~. 1964 pHé 4q »ìà+∫q Á|ükÕ<é≈£îe÷sY, 1989˝À sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃs¡T. 2000`05 es¡≈£î eTs¡Œ*¢ m+|”|”>± |üì#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ 2008 eT<ä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢... $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´>± ¬>\bı+<ës¡T. ‘·sê«‘· 2009 »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ¬>*∫ ¬s+&√kÕ] XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑT´&ÉT mìï¬ø’Hês¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À õ˝≤¢˝À $ø±sêu≤<é≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ edüTÔ+<äì nqT≈£îHêï...>∑‘· ø=+‘· ø±\+>± sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘ê» sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D »s¡T>∑˝Ò<äT. Ç{°e\ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+ nsTTq |”ÄsY|”øÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡÷ XÊdüqdüuÛÑT´\≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T e#êÃsTT. B+‘√ d”m+ &Ûç©¢ |üs¡´≥q‘√... õ˝≤¢≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY eT+Á‹>± Á|üe÷D≤ d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe], 2012

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 19, 20, 21 ‘˚B\˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ôdÁ¬ø≥]j·T{Ÿ qT+&ç |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ »]–q M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑T]+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 5 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ 7 \ø£å\ 39 y˚\ 338 eT+~ |æ\¢\T ñHêïs¡ì yê]øÏ 2,790 b˛*+>¥ ã÷‘·T\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+‘√bÕ≥T 705 dü¢yéT\qT >∑T]Ô+#·≥+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 71 yÓTTu…’˝Ÿ {°+\ <ë«sê b˛©jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ $düèÔ‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n˝≤π> ãdt ùdºwüqT¢, ¬s’˝Ò«wüºq¢˝À yÓfi‚flyês¡øÏ, e#˚à Á|üj·÷DÏ≈£î\ |æ\¢\≈£î |ü˝Ÿ‡ b˛©jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·TT≥≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 20q •esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝À n‹ ô|<ä› C≤‘·s¡>± ù|s=+~q ø°düs¡>∑T≥º˝À 3 \ø£å\ qT+&ç 4 \ø£å\ es¡≈£î

Á|ü»\T bÕ˝§ZH˚ C≤‘·s¡˝À Á|ü‘˚´ø£ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚j·TTqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\˝À #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ á HÓ\ 17 qT+&ç sê´©\T, |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ >∑T]+∫ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 20,21 ‘˚B\˝À ÄcÕ es¡ÿs¡T¢, n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡T¢ Ç‘·s¡ yÓ’<ä´ XÊK dæã“+~ Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[fl |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À n~Ûø£+>± Çfi¯¢ ìsêàD≤\T »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ+‘ê\˝À ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+∫ yê] |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü á |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·TT≥≈£î ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôdÁ¬ø≥]j·T{Ÿ qT+&ç N|òt ôdÁø£≥] |ü+ø£CŸ Á‹yÓ~, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø ¬ø.ÄsY.øÏc˛sY ìs¡«Væ≤+#·>± õ˝≤¢ M&çjÓ÷ ø±qŒ¬sHé‡ Vü‰˝À Ç+#ê]® õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±] &Üø£ºsY ìs¡à\, &ç.◊.z n~Ûø±] &Üø£ºsY <äTs¡Z˝Ÿ, õôV≤#Ym+dæ &ç|üP´{° ø£MTwüqsY, Áô|’y˚{Ÿ Vü≤dæ‡≥˝Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T, yÓ’<ä´ XÊU n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ä´‘√H˚ eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~Δ

|ü]– |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVæ≤fi¯\ #·<äTe⁄‘√H˚ <˚X¯+ n_Ûeè~Δ q&ÉTdüTÔ+<äì, Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À $<ä´≈£î #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+<äì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«sY ¬s&ç¶, m+|æ&çz $»j·T|üŒ\T dü÷∫+#ês¡T. kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ù|òdt 2˝À uÛ≤>∑+>± kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Á>±eT ø√ Äغ H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï Á>±eT ø√ Ä]º H˚≥s¡¢≈£î yê] yê] πø+Á<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü⁄düÔø±\T, ˝≤+>¥ H√{Ÿ‡, s¡ã“sY‡, ô|ì‡˝Ÿ‡,

cÕsYŒqsY‡ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] #˚‘·T\ MT<äT>± n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|òdt 2˝À 2,750 eT+~ ìs¡ø£åsêdüT‡\qT, nø£åsêdüT‡\T>± #˚ùd+<äT≈£î ø√ Ä]ºH˚≥s¡T¢ ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä Á>±e÷˝À¢ì ø√ Ä]º H˚≥s¡T¢ |üì #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ìs¡ø£åsêdüT‡\‘√ n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T. n|ü≈£î πø+Á<ëìøÏ nuÛÑ´dü≈£î\T e∫à #·<äT≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |üì #˚j·÷\ì Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢qT $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–kÕÔeTHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± 9e ‘˚~q Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ n+<äs¡T $Tì ùdº&çj·T+ Á>ö+&ÉT˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T. yê]‘√ bÕ≥T ìs¡ø£åsêdüT‡\sTTq eTVæ≤fi¯\qT rdüTø=ì sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY _Û.yÓ+ø£≥j·T´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T eTTs¡[, n©+, Äj·÷ Á>±e÷\ ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À 7 |òæsê´<äT\T

AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ≤U∂Fs{qs= c2008 DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV @˙|msLi…”¡ztsQ£ms LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs xmspLjiÚ Æ™s[ªRΩ©´sLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, Àÿuy xmsLi≤T∂ªRΩVá A£ms˙lgi[≤`∂ @L>RiªRΩáVgRiá xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fiNRPV «¡⁄¨s∏R∂VL`i ¤Õ¡NRPËLRiL˝RiV \Æ≤∂…fi ¤Õ¡NRPËLRiL`i áVgS xmsμ][©´sıªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s, ¤…¡…fi©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, x§¶¶¶xqÌsÕfi Æ™s¤Õ¡[ˆL`i A{mnsxqsL`i F°xqÌsVáNRPV xmsLi≤T∂ª`Ω \¤…¡Q˚¨sLig`i ¬ø¡[zqs©´s ™yLji¨s NRPW≤y @L>RiVáVgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ’¡zqs »¡ C…‘¡øR¡L˝RiNRPV D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soá\|ms Æ™s[ªRΩ©´sLiª][ NRPW≤T∂©´s |qsá™´so NRP÷¡ˆLiøyá¨s, Δÿ◊d¡gS D©´sı @μy˘xmsNRP F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, 398 Æ™s[ªRΩ©´sLiª][ xms¨s¬ø¡[zqs©´s |qsˆxtsQÕfi …‘¡øR¡L˝RiNRPV ©Ø[xtsQ©´sÕfi BLi˙NTPÆ™sVLi»˝¡V B™y*¨s ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[ryLRiV. xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRiÆ™s[V£tsQ Àÿ ¡V @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqsLixmnsVLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≠s«¡∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`i, ™´sVz§¶¶¶Œÿ ©y∏R∂VNRPVLSáV Fs©±s. LRi—¡¨s, DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V, gRiLigSμ≥R∂L`i, LRi™´sVfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚ ©´sWªRΩ©´s NRP≠sV…‘¡¨s Fs©´sVıN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂.

H˚s¡T>± _\T¢ _\T¢\qT ô|ò’HêHé‡$+>¥≈£î |ü+|æ+#ê&ÜìøÏ _\T¢ e÷ì≥]+>¥ dædüºyéT(;m+mdt) ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. B+‘√ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\≈£î e÷qT´esYÿ ‘·–Z, _\T¢\T s¡÷bı+~+#·&É+˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü _\T¢\T Çe«&É+, #Ó*¢+#·&É+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘·eT _\T¢ @<äX¯˝À ñ+<√ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ;m+mdt $<Ûëq+ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ≈£L&Ü ‘·eT _\T¢ @<äX¯˝À ñ+<√ mdtm+mdt $<Ûëq+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e#·ÃHêïs¡T. á$<ÛëìøÏ dü+ã+~Û‘· $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT bò˛Hé HÓ+ãsY\qT m+≥sY #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. n+<äTe\¢ n+<äs¡÷ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT yÓTTu…’˝Ÿ HÓ+ãs¡¢qT m+d”d” 155313 ø±˝Ÿ #˚dæ m+≥sY #˚j·÷\ì, n<˚

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): øÏ&Üï|tq≈£î >∑Ts¡sTTq mì$T<˚fi¯¢ u≤\T&ÉT düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ܶ&ÉT. düs¡÷sYq>∑sY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì #·+bÕù|≥ kÕsTTsê+ q>∑sY≈£î #Ó+~q sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT düTõ‘Y¬s&ç¶ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ øÏ&Üï|tq≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. øÏ&Üï|üsY\T s¡÷.5\ø£å\T &çe÷+&é #˚j·T>± u≤\T&ç ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düs¡÷sYq>∑sY b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ b˛©düT\T nsTT<äT ãè+<ë\T>± $&çb˛sTT <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. B+‘√ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ø£s¡àHé|òü÷{Ÿ˝Àì ˇø£ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ e<ä› <äT+&É>∑T\T u≤\T&çì e~˝Òdæ yÓfi≤¢s¡T.

nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq u≤´+≈£î y˚TH˚»sY n¬sdüTº

ã+{≤s¡+, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>∑+>± Á|ü»\ qT+&ç 7 |òæsê´<äT\T d”«ø£]+∫q≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] dü‘·Ôj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.á Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>∑+>± ô|q¸qT¢,Ç+&É¢ ø√dü+ |òæsê´<äT\T e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ÇzÄsY&ç q]‡+>¥ sêe⁄,eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] Áù|eT\‘ê ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e÷<ë|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): s¡ùV≤C≤ yÓTÆHéôdŒHé mHé;ôV≤#Y u≤´+≈£îXÊK˝À U≤‘ê<ës¡T\≈£î #Ó+~q s¡÷.75 \ø£å\qT kı+‘· nedüsê\≈£î yê&ÉT≈£îqï u≤´+≈£î y˚TH˚»sY e÷<Ûä$Á|üdüqïqT e÷<ë|üPsY b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ≈£îø£{Ÿ|ü*¢øÏ #Ó+~q kÕsTTÁ|üuÛ≤ø£sY, $.s¡+>±sêe⁄, $.dü‘·´e‹\T <ë<ë|ü⁄ s¡÷.70 \ø£å\ &çbÕõ{Ÿ #˚j·T>± s¡$‘˚»‘√bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T eTs√ s¡÷.7 \ø£å\T &çbÕõ{Ÿ #˚XÊs¡T. u≤´+≈£î y˚TH˚»sY nsTTq e÷<Ûä$Á|üdüqï &ÉãT“qT ‘·q ã+<äTe⁄\ U≤‘·˝ÀøÏ ã~* #˚dæ kı+‘· nedüsê\≈£î yê&ÉT≈£îHêïs¡T. Bìì >∑T]Ô+∫q u≤´+≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T $#ês¡D #˚|ü{Ϻ e÷<Ûä$Á|üdüqïqT düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓTô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± b˛©düT\T ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

Çfi¯¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T

¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D: 14 eT+~ ]e÷+&é

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY˝À ¬s+&ÉT <äs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] Á|üMD ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì m‹sêCŸ |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Çs¡Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T Ç+&É¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤Ödæ+>¥ mÇ ø±oHê<∏é,&ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY \*‘·,m+Çy√ nq+‘Y ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ôd’<ëu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): Çs¡T esêZ\T |üs¡düŒs¡ <ë&ÉT\T #˚düT≈£îqï |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q 14eT+~ì k˛eTyês¡+ Hê+|ü*¢˝Àì ø√s¡Tº≈£î ]e÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q ôd’<ëu≤<é b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì dæ+>∑πsDÏ ø±\˙˝À Ä~yês¡+ sêÁ‹ »]–+~. Çs¡T esêZ\T |òüTs¡¸D |ü&ç Á|ü<˚XÊìï ‘·÷s¡TŒ eT+&É\+ &ûd”|” yÓ’.>∑+>±<ÛäsY ‘·q dæã“+~‘√ dü+<ä]Ù+#ês¡T. nÁø£eT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡+≥÷ n¬sdüTº≈£î >∑T¬s’q ≈£î≥T+;≈£î\T, kÕú˙≈£î\T k˛eTyês¡+ sƒêD≤ eTT+<äT u…’sƒêsTT+#ês¡T. |ü]dæú‘·T\qT eT\ø˘ù|≥ @d”|” Çø±“˝Ÿ dæ~Δø° düMTøÏå+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò ø°\ø£+

u≤\T&ÉT düTs¡øÏå‘·+

$<Ûä+>± ù|òdtãTø˘.ø±+/ôV≤#Ym+&Éã÷¢´mdtmdt;.˝À ≈£L&Ü m+≥sY #˚j·Te#·Ãì ø√sês¡T. •yês¡T ÁbÕ+Á‘ê\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]düTÔHêï+: q>∑s¡ •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ q˝≤¢ ø£HÓø£åHé bı+~q yê]˝À ø=+‘· eT+~øÏ >∑èVü≤ nedüsê\ ø√dü+ eT+∫˙{Ïì $ìjÓ÷–düTÔHêï, yê]øÏ yê´bÕs¡ nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–düTÔqï eT+∫˙{Ï _\T¢\T n+<äT‘·THêïj·TH˚ Äs√|üD\T ñHêïj·Tì m+&û n<ÛäsYdæHêΩ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á•yês¡T ÁbÕ+‘ê\T Á|üdüTÔ‘·+ JôV≤#Ym+d” $©q+ nsTTq+<äTq düeTdü´ ñ‘·Œqï+ nsTT+<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ JôV≤#Ym+d” qT+∫ ≈£L&Ü >∑èVü≤ nedüsê\T, yê´bÕs¡ nedüsê\ ø√dü+ eT+∫˙{Ï ø£HÓø£åHé bı+~q $esê\qT ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì düeTdü´qT |ü]wüÿ]düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´qT m<äTs=ÿ+≥Tqï yês¡T ‘·ø£åDy˚T »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\ <äèwæº rdüTø£eùdÔ... düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

nÁø£eT ìsêàD ‘=\–+|ü⁄˝À ìs¡¢ø£å´+ e<äT› #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ C≤|ü´+ ˝Ò≈£L&Ü yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T >∑èVü≤ ìsêàD XÊU≤~ø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. yÓ÷$THé ù|≥ eT+&É\+ qT+&ç >√bÕ˝Ÿ nH˚ e´øÏÔ bò˛Hé #˚dæ Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ s¡÷|t es¡≈£î |üPs¡Ôj·Tq|üŒ{ÏøÏ ù|yÓT+{Ÿ sê˝Ò<äì |æsê´<äT #˚j·T>± n+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô ø£˝…ø£ºs¡T @yÓ’q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡D≤\T+fÒ ‘·|üŒ ns¡TΩ\+<ä]ø° Ç+{Ï _\T¢\T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î dü‘·«s¡ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. qyêãTù|≥ eT+&É\ nø±ï|üPsY Á>±eT+˝À yê˝Ÿ‡ bÕ&ÉsTTì ø±s¡D+>± >∑‘· 3 HÓ\\qT+&ç ˙fi¯ó¢ sêe&É+ ˝Ò<äì |æsê´<äT #˚j·T>± n+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nsY&ÉãT¢´mdt ÇÇ ì Ä<˚•+#ês¡T. Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\≈£î >∑‘·+˝ÀH˚ Ä<˚•+∫q≥T¢ 48 >∑+≥˝À¢ |ü]wüÿ]+#ê\ì eTs√|òü÷s¡T Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, &ûÄsYz e÷DÏø±´\sêe⁄ õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝≤Øì &Ûûø=qï &ûd”m+.. Á&Ó’esY eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ •yês¡T W≥sY ]+>¥ s=&ÉT¶ô|’ y˚>∑+>± <ä÷düTø=∫Ãq &ûd”m+, Ä–e⁄qï ˝≤Øì &Ûûø=≥º&É+‘√ &ûd”m+ Á&Ó’esY <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´&ÉT. sêCÒ+Á<äq>∑sY |”mdt |ü]~Û˝Àì Væ≤eTj·T‘Y kÕ>∑sY düMT|ü+˝À &ûd”m+ Væ≤eTj·T‘YkÕ>∑sY e<ä› ]+>¥s=&ÉT¶ô|’ Ä– ñqï ˝≤Øì yÓqTø£qT+&ç y˚>∑+>± &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ &ûd”m+ Á&Ó’esY |üP]Ô>± ø±´_Hé˝À Çs¡T≈£îÿb˛e&É+‘√ |òüT≥Hêdüú\+˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 4 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À »]–q á <äTs¡È≥q˝À eTè‹ #Ó+~q e´øÏÔ eTVü‰sêÁwüº yêdæ>± >∑T]Ô+#ês¡T. |òüT≥Hêdüú*øÏ #˚s¡T≈£îqï sêCÒ+Á<äq>∑sY b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

nÁø£eT edü÷fi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï môd’‡ düôdŒ+&é ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT edü÷fi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï eTT>∑TZs¡T ø±ìùdºãTfi¯ó¢, ˇø£ môd’‡ì düôd‡+&é #˚düTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY @.¬ø.U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. $esê˝À¢¬ø[‘˚ $.Ä+»H˚j·TT\T (>√cÕeTVü≤˝Ÿ Á{≤|òæø˘ |”mdt), m+.@.eTrH é(|òü\ø˘qTe÷ Á{≤|òæø˘ |”mdt), qs¡‡j·T´(eT\ø˘ù|≥ Á{≤|òæø˘ |”mdt) M] eTT>∑TZs¡T nÁø£e÷s¡®q≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷, ˝≤Ø Á&Ó’es¡¢≈£î dæºø£ÿs¡¢qT C≤Ø #˚dü÷Ô yê] e<ä›qT+∫ HÓ\≈£î ˇø=ÿ dæºø£ÿsY≈£î s¡÷.500 #=|üŒîq edü÷fi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ sêe&É+‘√ M]ì ñ<√´>∑+ qT+∫ düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü &ç.ñù|+<äsY¬s&ç¶ >√cÕeTVü≤˝Ÿ Á{≤|òæø˘ môd’‡ ≈£L&Ü nÁø£e÷s¡®qqT |üs√ø£å+>± Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ bÕ≥T ÁøÏ+~ kÕúsTT dæã“+~ô|’ dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òq+<äTq yê]ì düôdŒ+&é #˚düTÔqï≥T¢ ø£$TwüqsY @.¬ø.U≤Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. eTT+<ädüTÔ nqTeT‹ ˝Òì<˚ ôV’≤<äsêu≤<é dæ{° e~* yÓfi¯¢e<ä›ì ø£$TwüqsY ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. me¬s’Hê Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ me]˙ ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì @.¬ø.U≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe] 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

|üP» |òü*+∫+~`|ü<ä$ <äøÏÿ+~ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ôdŒwü˝≤|ò”düsY ø±s¡´Áø£eT+

XÊìfÒwüHé, eT+∫˙{Ïô|’H˚ m≈£îÿe |òæsê´<äT\T

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ôdŒwü˝≤|ò”düsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~. á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY, ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ |òæsê´<äT\qT |ü]o*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓTT‘·Ô+ 17 |òæsê´<äT\T sê>± n~Ûø£ XÊ‘·+ XÊìfÒwüHé, eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ô|’ n~Ûø£+>± |òæsê´<äT\T e#êÃsTT.á dü+<äs¡“+>± ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì e∫Ãq düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À ¬s+&ÉT bÕs¡Tÿ\ n_Ûeè~›øÏ 8 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’ Hêj·Tì M{Ï‘√ bÕs¡Tÿ\qT

n_Ûeè~› #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì~Û eT]ìï ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ eT]ìï bÕs¡Tÿ\qT n_Ûeè~› #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.e∫Ãq 17 |òæsê´<äT\˝À Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q$ 8 |òæsê´<äT\T sê>±, XÊìfÒwüHé≈£î dü+ã+~+∫q$ 7, XÊìfÒwüHé≈£î dü+ã+~+∫q$ 2 |òæsê´<äT\T e#êÃsTT. Á|ü<Ûëq+>± eT+∫˙{Ï ô|’|t ˝…’Hé\T düÁø£eT+>± ˝Òeì,bÕ]X¯ó<Ûä´+ |üqT\T dü]>± »s¡>∑≥+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]øÏ $e]+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~˝À ◊πø|æ |ü<∏äø£+ ìs¡«Vü≤D @ e÷Á‘·+ u≤>± ˝Ò<äì, $$<Ûä eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\qT #Ó’‘·q´ |ü]∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·≥+˝À dü+ã+~‘· dæã“+~ $|òü\+ ne⁄‘·T Hêïs¡ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~˝À ◊πø|æì |ü]o*+#˚~ mes¡ì Á|ü•ï+#·>± ◊πø|æ Ç+#ê]® s¡$≈£îe÷sY ˝Ò∫ ‘êH˚qì nq>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~˝À mìï yês¡T¶\˝À düe÷ y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì n&É>∑>± ˙fi¯ó¢ qeT\≥+‘√ ÄsY&çy√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ |üìrs¡T yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·T ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+#êØ® y˚TH˚»sY ‘˚õ ¬s&ç¶,{Ï|æmdt sê»X‚KsY dæã“+~ sêeT ÁøÏwüí, j˚TdüT,$H√<é, ∫qïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dtrs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï e÷J m+|”|” ñbÕ<Ûä´≈£åî\T e÷<Ûäe¬s&ç¶ $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ ø√dü+ n‘·´~Ûø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì sêh #˚H˚‘·,CÖ[ XÊK eT+Á‹ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\ |ü]wü‘Y e÷J ñbÕ<Ûä´≈£åî\T e÷<Ûäe¬s&ç¶ eTs√ Ç<ä›s¡T ñ|üdüs¡Œ+ #·T\T, 50 eT+~ nqT#·s¡T\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ù|<ä\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT n+~+#êeTì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#·≥+ ø√dü+ X¯‘· $<Ûë˝≤ j·T‹ïkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|ü{Ϻq Á|üC≤dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Äø£]Ù‘·T˝…’ Ç‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T

ªù|<ä\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqï d”m+μ #˚y˚fi¯¢, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ù|s¡T‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ j·TTe≈£î\qT yÓ÷dü–+ #˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ù|<ä\ô|’ Áù|eT ˝Òø£b˛>± n+~q+‘· <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔ+ <äì #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.sê+#·+Á<äj·T´ >ö&é Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ sêe⁄\ |ü*¢ Á>±eT+˝À ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü≤j·÷+˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ìï ì»yÓTÆq ù|<ä yê]øÏ n+<˚eì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T eT<Ûä´ <äfi≤s¡T\ eX¯+ ne⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\ yê´yÓ÷Vü≤+˝À |ü&ç Á|üC≤ düeTdü´\qT >±*øÏ e~˝≤s¡ì Á|üC≤ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ ‘Ó∫Ãq |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚

ø£s¡Tej·÷´&Éì nHêïs¡T.Á|üC≤ düeTdü´\qT >±*øÏ e~*q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ uÛÑs¡‘·+ |üfÒº s√E ‘·«s¡˝À sêqTqï<äì nHêïs¡T.ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ n‹ düMTbÕq ñqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢qT @ e÷Á‘·+ n_Ûeè~› #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T X‚] ô|+{≤¬s&ç¶, $sƒ¡\j·T´, nXÀø˘, øÏwüºj·T´, lìyêdt, qπs+<äsY, eT˝Ò¢wt, »+>∑j·T´, u≤˝ŸsêCŸ,s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Á{≤ø˘º W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\ sê´© ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶,|æmdæmdt #Ó’s¡àHé ÁøÏcÕí¬s&ç¶,Hêj·T≈£î\T dæôV≤#Y.uÛ≤düÿsY,e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï &Ó’¬sø£ºs¡T¢ bÕ+&ÉT Vü≤]yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T lìyêdt ¬s&ç¶,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î dü;‡&çô|’ Ä<ÛäTìø£ j·T+Á‘ê\T $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<ÛäTHê‘·q j·T+Á‘ê\qT ¬s’‘·T\≈£î dü;‡&ç ô|’ ÇdüTÔ+<äì qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ e´ekÕj·÷~ø±] kÕeT´˝Ÿ C≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ qyêuŸù|≥ eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬s+&ÉT <äbòÕ\T ¬>*∫q m+m˝Ÿm >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø±´_HÓ{Ÿ˝À #√≥T \_+∫+~. eTT>∑TZ]øÏ eT+Á‹ |ü<äe⁄\T sê>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ qT+&ç Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î #√≥T \_Û+#·≥+ $X‚wü+. eTs¡Œ*

eT+&É\+ ø√{Ÿ eTs¡Œ*¢ m+|æ{Ïdæ>± sê»ø°j·T J$‘êìï Äs¡+_Û+∫q õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY nq+‘·s¡+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî\T>± ø=qkÕ>±s¡T. nq+‘·s¡+ 2008˝À »]–q $ø±sêu≤<é XÊdüqdüuÛÑ ñ|ü mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± n|üŒ{Ï dæ{Ϻ+>¥ d”ìj·TsY m+m˝Ÿm &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY ô|’ u≤Ø yÓTC≤]{Ï‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T.nq+‘·s¡+ 2009˝À »]–q kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À {°ÄsYmdt nuÛÑ´]Δ #·+Á<ÛäX‚KsY ô|’ ¬>\Tbı+<ës¡T.Ç{°e\ ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À |ü\T <äbòÕ\T $<ë´s¡Tú\T ñ<√´>∑T\T n&ÉT¶≈£îHêï ‘êeTT ‘Ó\+>±D≤≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î #˚˚H˚‘·, CÖ[ XÊK e#˚à neø±X¯+ n~Ûø£+>± ñ+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ¬s+&Ée kÕ] eT+Á‹ |ü<ä$ e]+∫+~.>∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü≤j·÷+˝À #·+Á<äu≤ãT ø±´_HÓ{Ÿ˝À &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY≈£î >∑qT\T uÛÑ÷>∑s¡“eqs¡T\ XÊK πø{≤sTT+#·>±, Á|üdüTÔ‘·+ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î #˚H˚‘· CÖ[ XÊK πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. BìøÏ ‘√&ÉT ªeT+Á‹ |ü<ä$ πsdüT˝À Á|ükÕ<é ≈£îe÷sYμ nqï yês¡ÔqT ªdüTes¡íyês¡Ôμ Á|ü#·T]+∫q s√CÒ eT+Á‹ |ü<ä$ Á|ükÕ<é≈£î \_Û+#·≥+ $X‚wü+. Ä>∑dtº 2011˝À ÁXÊeD e÷dü+ dü+<äs¡“+>± ãT>∑Z sêeT*+π>X¯«sê\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q |üP»≈£î |òü*‘·+ \_Û+∫ eT+Á‹ |ü<ä$ \_Û+∫+<äì •euÛÑ≈£îÔ\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T 3 ôV≤#Y|æ yÓ÷{≤s¡T‘√ dæ+–˝Ÿ ù|òdt yÓ÷{≤s¡T πøe\+ 12,412 s¡÷bÕj·T\πø ÇdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ e´ekÕj·T ø±sê´\j·÷ìï dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤ø˘º W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·T k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+˝À yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·T dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢wt,{°ÄsYmdt$ Hêj·T≈£î\T ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± düTπswt, Hê>∑sêCŸ, >√bÕ˝Ÿ, qπswt ≈£îe÷sY, dæ.yÓ+ø£fÒwt e´eVü≤]düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

$•wüºq>∑s¡+.. ø=˝≤Ω|üPsY

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì n‘·´+‘· |ü⁄sê‘·q q>∑sê˝À¢ ˇø£f…Æq #ê]Á‘·ø£ q>∑s¡+ ñ‘·Ôs¡ eTVü‰sêÁwüº˝Àì ø=˝≤Ω|üPsY. Çø£ÿ&É ñqï eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+ u≤>± Á|üdæ~Δ #Ó+~q~. á |ü≥ºD+ ø=˝≤Ω|üPsY #Ó|ü⁄Œ≥≈£î ≈£L&Ü Á|üdæ~Δ. #·÷&Ée\dæq Á|ü<˚XÊ\T ø=˝≤Ω|üPsY˝À eTTK´+>± #·÷&Ée\dæq$ eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+, eTVü‰sê» uÛÑeq+. eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+ ªùV≤e÷&é |ü+‹μ ìsêàDXË’*˝À ø£≥ºã&çq~. Ç~ #ê˝≤ $XÊ\yÓTÆq ÁbÕ+>∑D+˝À #·T≥÷º m‘Ó’Ôq Á|üVü‰Ø >√&É‘√ ñ+≥T+~. ÁbÕ+>∑D+ eT<Ûä´˝À ñqï neTàyê] Ä\j·T+ ˇø£ n<äT“¤‘· ø£fi≤düèwæº nì #Ó|üŒe#·TÃ. Ä\j·TeT+‘ê eTH√Vü≤s¡yÓTÆq •˝≤Œ\‘√ ì+&ç ñ+≥T+~. |ü•Ãe÷_ÛeTTK+>± ñ+&˚ >∑s¡“¤>∑T&ç eTT+<äT>± düTe÷s¡T e+<ä&ÉT>∑T\ bı&ÉTe⁄ >∑\ $XÊ\yÓTÆq eT+&É|ü+ ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑T&ç #·T≥÷º düqïì Á|ü<äøÏåD e÷s¡Z+ ñ+~. ø=˝≤Ω|ü⁄] eTVü‰\øÏåà >∑s¡“¤>∑T&ç˝À düTe÷s¡T Äs¡&É>∑T\ #·<äs¡+>± ñqï m‘Ó’Ôq y˚~ø£ MT<ä ¬s+&É&ÉT>∑T\ |”sƒ¡+, <ëìMT<ä eTVü‰\øÏåà $Á>∑Vü≤+ ≈£Ls=Ãì ñqï uÛÑ+–eT˝À ñ+≥T+~. eT÷&É&ÉT>∑T\ m‘·TÔqï eT÷]Ô #ê˝≤ n+<ä+>± Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. eTVü‰sêÁw”ºj·TT\≈£î ø=˝≤Ω|ü⁄sY eTVü‰\øÏåà n‘·´+‘· |ü$Á‘· j·÷Á‘êdüú\+. Ms¡T neTàyê]ì ªn+u≤u≤sTTμ nì |æ\TkÕÔs¡T. Çø£ÿ&É »]π> Á|ü<Ûëq ñ‘·‡e+ qesêÁ‹ ñ‘·‡e+. eTTK´+>± ÄX¯«j·TT» X¯ó<äΔ |ü+#·$T Hê&ÉT $X‚wü+>± >=|üŒ ñ‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä s√Eq neTàyê] ñ‘·‡eeT÷]Ôì q>∑sêìøÏ ‘·÷s¡TŒ>± 5øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñqï ‘Ó+u≤¢sTT neTàyê] Ä\j·T+ <ä>∑Z]øÏ }πs–+|ü⁄>± rdüTø=ì yÓfi≤Ôs¡T. Ç~>±ø£ #Ó’Á‘· |üP]íeT s√Eq ñ‘·‡e+˝À neTàyê]ì q>∑s¡eT+‘ê }πs–kÕÔs¡T. >∑T&ç ÁbÕ+>∑D+˝À ñqï nH˚ø£ Ä\j·÷\˝À $sƒ√u≤ Ä\j·T+ ≈£L&Ü #ê˝≤ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq~. Çø£ eTVü‰sê» uÛÑeq+ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT e+<ä\ >∑<äT\‘√ eT÷&ÉT n+‘·düTú\‘√ #·ø£ÿ>± $XÊ\yÓTÆq yÓTÆ<ëq+ eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~. ÄHê{Ï sêE\ Äj·TT<Ûë\T, sê»]ø£|ü⁄ kÕe÷Á– yÓTT<ä˝…’q$ Ç+<äT˝À bı+<äT|ü]#ês¡T. ø=˝≤Ω|üPsY dü+kÕúq+ ø=˝≤Ω|üPsY Á_{Ïwt ø±\+˝À u§+u≤sTT Áô|dæ&Ó˙‡˝À ˇø£

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe], 2012

Á|üeTTK dü+kÕúq+. Äø±\+˝À Hê\T>∑T eTTK´yÓTÆq dü+kÕúHê\˝À ˇø£{Ï. $T–*q eT÷&ÉT ãs√&Ü, >±«*j·TsY eT]j·TT Ç+&√sY. Bì bÕ\≈£î˝…’q uÀ+ùd¢ sê»´+ 19>∑Hé ôd\÷´{Ÿ≈£î ns¡TΩ\T. ø=˝≤Ω|üPsYqT |ü]bÕ*+∫q sêE\T, ‘·+C≤ePs¡T, dü‘êsê\qT bÕ*+∫q uÛÀ+kÕ˝Ò e+XÊ\ e˝Ò eTsêsƒê uÛÀ+kÕ˝Ò sê»e+X¯+ qT+&ç ñ<䓤$+#ês¡ì #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡T. eTsêsƒê kÕÁe÷C≤´ìï kÕú|æ+∫q #Û·Á‘·|ü‹ •yêJ ô|<ä›ø=&ÉT≈£î X¯+uÛ≤J. X¯+uÛ≤J eTs¡D+ ‘·sê«‘· •yêJ ∫qïø=&ÉT≈£î sêC≤sê+ #Û·Á‘·|ü‹ nj·÷´&ÉT. 1700˝À nHês√>∑´+ e\q sêC≤sê+ eTs¡DÏ+#·>± Äj·Tq uÛ≤s¡´ eTVü‰sêDÏ ‘êsêu≤sTT ‘·q ø=&ÉT≈£î ¬s+&Ée X¯+uÛ≤Jì eTVü‰sêE>± Á|üø£{Ï+∫, ‘êqT Á|ü‹ì~Û>± bÕ*+∫+~. 1707˝À yÓTT>∑\T\T ø=ìï wüs¡‘·T\‘√ cÕVüAqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. $&ÉT<ä˝…’q cÕVüA ‘·q e+XÊqT>∑‘·yÓTÆq sêC≤´ìï ‹]– bı+<˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. UÒ&é e<ä› »]–q j·TT<ä›+˝À cÕVüA, ‘êsêu≤sTT z&ç+∫ dü‘êsêô|’ ‘·q n~Ûø±sêìï kÕú|æ+#ê&ÉT. z&çb˛sTTq sêDÏ ‘·q ø=&ÉT≈£î‘√ ø£*dæ ø=˝≤Ω|üPsY˝À dæús¡|ü&ç+~. 17010 ø£˝≤¢ ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T sêC≤´\T>± |ü]D$T+#êsTT. Bìï 1731˝À ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï yêsêï dü+~Û <ÛäèMø£]+∫+~.

|æ\¢\ Á|ües¡Ôq kÕ+|ò”Tø£, ≈£î≥T+ã Ä#ês¡ e´eVü‰sê\≈£î _Ûqï+>± ñqï|ü&ÉT, yê] eTqdüÔ‘ê«\T yês¡T ìedæ+#˚ |ü]düsê\‘√ düeTq«j·T+ ø±˝Òq|ü&ÉT nH˚ø£ düeTdü´\T ‘Ó\‘·TÔ‘êsTT. M{ÏH˚ ªÁ|ües¡Ôq düeTdü´\Tμ n+{≤s¡T. |æ\¢˝À kÕ<Ûës¡D+>± m<äTs¡j˚T´ Á|ües¡Ôq düeTdü´\T.. 1. y˚fi¯ófl Nø£&É+ 2. >√fi¯ó¢ ø=ø£&É+ 3. eT{Ϻ, u§>∑TZ, düT<ä› yÓTT<ä˝…’q$ ‹q&É+

yÓTT+&ç #˚j·T&É+... 1. |æ\¢\T ‘êeTT ø√]ø£ edüTÔe⁄\T ˝Ò<ë u§eTà\T bı+<ä˝Òq|ü⁄&ÉT m≈£îÿe e÷s¡+ #˚düTÔ+{≤s¡T. n˝≤+≥|ü&ÉT |æ\¢\qT ø=≥º&É+, ‹≥º&É+ #˚j·T≈£î+&Ü, eT+∫ e÷≥\‘√ ãT»®–+∫, yê] eTs¡düT‡≈£î Ç‘·s¡ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê{ÏyÓ’|ü⁄ eT]*Ã*. <Ís¡®q´+>± Á|üe]Ã+#·&É+... 1. ô|<ä›yêfi¯ófl <äèwæºì ‘·eTyÓ’|ü⁄ eTs¡\TÃø√&ÜìøÏ <Ís¡®Hê´ìï Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. ø=ìï kÕs¡T¢ eTH√yÓ’ø£\´+ e\q ≈£L&Ü <Ís¡®q´+>±

eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>±Z #˚j·Tø£b˛e&É+... |æ¢\\T uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT, @<Ó’Hê uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq dæìe÷ ˝Òø£ dü+|òüT≥q e\q ˝Òø£ qsê\ ã\V”≤q+‘· e\q á düeTdü´ |æ\¢˝À ø£ìŒdüTÔ+~. eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>±Z #˚j·Tø£b˛e&É+.. e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q e\q ø±ì uÛÑj·T+ e\q ø±ì, ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>± #˚j·Ts¡T. Bì e\q |æ\¢˝À eT\ ã<äΔø£+, $s√#·Hê\T yÓTT<ä\>∑T düeTdü´\T ø£ìŒkÕÔsTT. ø£qTø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\ô|’ Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘· #·÷|æ+#ê*. e÷≥\˝À <√cÕ\T @s¡Œ&É&É+... _&ɶ≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä+ <äyê´\T dü+‘√wüø£s¡+>± ˝Òq|ü&ÉT, qsê\ ñÁ~ø£Ô‘· @s¡Œ&ç, e÷≥˝À¢ <√cÕ\T ø£ìŒkÕÔsTT. |æ\¢\qT <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îì ì<Ûëq+>± e÷≥\T H˚]Œ+#ê*. Ç‘·s¡ düeTdü´\T.. 1. >√s¡T¢ ø=s¡ø£&É+, Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ yÓTT<ä\>∑T n\yê≥T¢ qsê\ ã\V”≤q‘· e\q, ‘·|ü #˚kÕeTqï uÛ≤eq ø£*–q|ü&ÉT |æ\¢˝À¢ ø£ìŒkÕÔsTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢˝À¢ Ç≥Te+{Ï #˚wüº\T n\yê≥T>± e÷s¡≈£î+&Ü #·÷&Ü*. yê]øÏ ‘·–q Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘·, uÛÑÁ<ä‘· ø£\T>∑ #˚j·÷*. nedüs¡yÓTÆ‘˚ &Üø£ºs¡TqT dü+Á|ü~+#ê*. 2. á düeTdü´˝Ò ø±≈£î+&Ü nã<ëΔ\T #Ó|üŒ&É+, <=+>∑‘·q+ #˚j·T&É+, ø√|ü+‘√ edüTÔe⁄\T $s¡>=≥º&É+, bÕ&ÉT#˚j·T&É+, Ç‘·s¡T\ MT~øÏ edüTÔe⁄\T $dæ]y˚j·T&É+ yÓTT\>∑T Á|ües¡ÔHê düeTdü´\T ≈£L&Ü |æ\¢˝À ø£ìŒkÕÔsTT. ìyês¡D√bÕj·÷\T... 1. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |æ\¢\qT Á|ü‹ $wüj·÷ìøÏ <ä+&ç+#·≈£L&É<äT, |æ\¢\ô|’ Áù|e÷_Ûe÷Hê\T #·÷|æ+∫, m≈£îÿe düeTj·T+ yê]‘√ >∑&ÉbÕ*. 2. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |æ\¢\≈£î yê] ‘·|ü\qT, zs¡TŒ‘√ ns¡ΔeTj˚T´˝≤ #ÓbÕŒ*. 3 |æ\¢\qT ÄbÕ´j·T+>± #·÷dü÷Ô, ‘·|ü #˚ùdÔ, ndüeTà‹ ‘Ó*j·TCÒj·÷*. 4. |æ\¢\T dü]>±Z Á|üe]Ô+#·q|ü&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, yê]‘√ ø=~›ùd|ü⁄

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

Ä&É;s¡ (eTT≈£îÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\≈£î ÁX‚wüºyÓTÆq~)

|æ\¢\T ` Á|ües¡Ôq düeTdü´\T 4. yÓTT+&ç #˚j·T&É+ 5. <Ís¡®q´+>± Á|üe]Ô+#·&É+ 6. ìÁ<ä dü]>± b˛ø£b˛e&É+ 7. nqï+ ‹H˚≥|ü&ÉT ù|N\T ô|≥º&É+ 8. sêÁ‹|üP≥ ìÁ<ä˝À |üs¡T|ü⁄ô|’ eT÷Á‘·+ #˚j·T&É+ 9. eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>±Z #˚j·Tø£b˛e&É+ 10. e÷≥\˝À <√cÕ\T @s¡Œ&É&É+ 11. Ç‘·s¡ düeTdü´\T y˚fi¯ó¢ Nø£&É+... 1. ø=+‘·eT+~ |æ\¢\T |ü⁄{Ϻq yÓTT<ä{Ï s√E qT+&˚ H√{À¢ y˚\T y˚düT≈£îì Nø£&É+ e\q dü+‘·è|æÔ #Ó+~ ìÁ<äb˛e&É+ n\yê≥T #˚düT≈£î+{≤s¡T. 2. bÕ\T dü]>±Z dü]b˛q|ü&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘· ˝À|æ+∫q|ü⁄&ÉT, y˚fi¯ó¢ Nø£&É+ nH˚ n\yê≥T m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~. 3. ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T 4,5 HÓ\\≈£î ≈£L&Ü y˚\T¢ N≈£î‘·÷H˚ ñ+{≤s¡T. n≥Te+≥|ü&ÉT, |æ\¢\qT ø√|ü–+#·Tø√ø£ yê] #˚‘·T\≈£î, Ä≥edüTÔe⁄\ìe«&É+, yê]øÏwüºyÓTÆq |üìì ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê, yÓT\¢>± á n\yê≥TqT e÷ìŒ+#ê*. >√fi¯ó¢ ø=s¡ø£&É+... 1. |æ\¢\T uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT ˝Ò<ë ˇ‹Ô&çøÏ ˝ÀqsTT q|ü&ÉT á n\yê≥T ø£ìŒdüTÔ+~. eT{Ϻ, u§>∑TZ, düT<ä› yÓTT<ä˝…’q$ ‹q&É+... 1. n+<äTu≤≥T˝À ñqï eT{Ϻ, u§>∑TZ, düTqï+ yÓTTq$ ‹q&É+ yÓTT<ä\Tô|&É‘ês¡T. ø£qTø£ M{Ïì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·sê<äT. á n\yê≥T e÷ì |æ+#·&ÜìøÏ &Üø£ºs¡TqT dü+Á|ü~+#ê*.

Á|üe]kÕÔs¡T. 2. kÕe÷q´+>± n~Ûø±s¡+ ø£*–, <Ís¡®q´+>± Á|üe]Ô+#˚ ô|<ä›yê] ô|+|üø£+˝À ô|]π> |æ\¢˝À¢, <Ís¡®q´ Á|ües¡Ôq m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~. ø£qTø£ |æ\¢\ eTT+<äT, kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ô|<ä›\T Áù|eT>±, kÂeT´+>± Á|üe]Ô+#ê*. ìÁ<ä dü]>±Z b˛ø£b˛e&É+... 1. |æ\¢\T m≈£îÿeùd|ü⁄ ìÁ<äb˛‘ês¡T. ø±ì ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T sêÁ‹ dü]>± ìÁ<äb˛ø£, |ü>∑\T $ÁXÊ+‹ rdüTø√ø£, ‘·*¢ì $dæ–düTÔ+{≤s¡T. n≥T e+≥|ü&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ø±s¡D+ ‘Ó\TdüTø=ì _&ɶqT ìÁ<ä|ü⁄#·Ã&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. 2. |æ\¢\T uÛÑj·T+ e\q ≈£L&Ü dü]>±Z ìÁ<äb˛s¡T, n≥Te+≥|ü&ÉT eT+∫ ø£<∏ä\T, bÕ≥\T, eT+∫ e÷≥\T #Ó|æŒyê] uÛÑj·÷ìï b˛>={≤º*. nqï+ ‹H˚≥|ü&ÉT ù|N\T ô|≥º&É+... 1. ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T nqï+ ‹q≈£î+&Ü ñ+{≤s¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ã\e+‘·+>± ‹ì|æùdÔ yê+‹ #˚düT≈£î+{≤s¡T. 2. e÷qdæø£+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT, Ç˝≤+{Ï n\yê≥T m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~. ø£qTø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, _&ɶ\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì yê]ì Áù|eT‘√, ÄbÕ´j·T‘·‘√ ô|+#ê*. sêÁ‹ |üP≥ ìÁ<ä˝À |üs¡T|ü⁄ô|’ eT÷Á‘·+ #˚j·T&É+... |æ\¢\T uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT, @<Ó’q uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq dæìe÷ ˝Òø£ dü+|òüT≥q e\q ˝Òø£ qsê\ u\V”≤q‘· e\q á düeTdü´ |æ\¢˝À¢ ø£ìŒdüTÔ+~.

e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ñ+&É&É+, yê] øÏwüºyÓTÆq$ Çe«ø£b˛e&É+ #˚j·÷*. 5. y˚fi¯ó¢ Nπø n\yê≥TqT e÷ìŒ+#ê&ÜìøÏ yê‘·\T ô|≥º&É+, #˚<äT eT+<äT\T |üPj·T&É+ #˚j·T≈£L&É<äT. 6. eT{Ϻ, u§>∑TZ ‹H˚ |æ\¢˝À¢ ø±*¸j·T+ ˝À|ædüTÔ+~. ø±ã{Ϻ M]ì &Üø£ºs¡T≈£î #·÷|æ+#ê*. 7. @&Ée&É+, $s¡>=≥º&É+ eT]j·TT yÓTT+&ç ‘·q+>± ñ+&˚ |æ\¢\qT ø=≥º≈£î+&Ü eT+∫>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê] eTqdüT‡qT Ç‘·s¡ |üqT\T, Ä≥\ô|’ eTs¡Ã*.

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : nHÓ’k˛$T\dt eT\u≤]ø£ dü+düÿ‘· HêeT+ : yÓ’≈£î+sƒ¡, n»eT÷\ ≈£î≥T+ã+ : ˝≤$Tj˚Tdæ ñ|üjÓ÷>±\T : 1. yÓ&É˝≤Œ{Ï bÕÁ‘·j·T+<äT ˙fi¯óflb˛dæ eT÷‹øÏ >∑T&ɶqT ø£{Ϻ Ä >∑T&ɶô|’ á Ä&É;s¡ Ä≈£î\qT ñ+∫ Ä$]‘√ ñ&Éø£u…{≤º*. |æ<ä|ü á Ä≈£î\qT <ä+∫ s¡düeTT rdæ 2 dü÷ŒHé yÓ÷‘ê<äT˝À s√E≈£î ˇø£ |üP≥ #=|üq eT÷&ÉT s√E\T ‘ê–‘˚ »«s¡+, »\TãT ‘·>∑TZ‘·T+~. 2. 2`6 #·Tø£ÿ\ ‘êC≤ Ä≈£î\ s¡kÕìï eTT≈£îÿ s¡+Á<ÛäeTT\˝À y˚dæ qdü´eTT ˝≤>± |”*Ãq ôd’qôd’{Ïdt ‘·>∑TZqT. ôd’qdt\+<äT ì\∫e⁄qï ø£|òüeTT ø£]– ãj·T≥≈£î e#·TÃqT. <ëì e\q ‘·\ãs¡Te⁄ H=|æŒ ‘·–Z ‘˚*ø£ n>∑TqT. 3. 1`2 dü÷ŒHé\ ‘êC≤ Ä≈£î\ s¡düeTT Á‘ê–q ñ<äs¡eTTq+<ä* ÁøÏeTT\T q•+#·TqT. 4. Ä≈£î\qT ˙&Éq m+&ç+∫ bı&ç#˚dæ ns¡dü÷ŒHé #=|üq bÕ\˝À ø£*|æ ùd$düTÔqï y˚T<ÛëX¯øÏÔ, C≤„|üø£X¯øÏÔ eè~Δ n>∑TqT. 5. Bì Ä≈£î\≈£î ø=~›>± ÄeTT<ä+ #˚]à q*j·Tø={Ϻ yÓ#·Ã #˚dæ ø£≥Tº#·Tqï ø°fi¯fl H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 6. Ä&É;s¡ m+&çq Ä≈£î\qT bı>∑ô|{Ϻq #·T≥Tº|üø£ÿ\ e⁄+&ÉT dü÷ø£åàÁøÏeTT\T q•+#·TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


6 kÕúì≈£î\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±s=Œπs≥sY

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô): dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»HéHéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY >∑T&çyÓT ≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝Àì 60 >∑C≤\˝À, Áo kÕsTTq>∑sY, Á|üXÊ+‘Y q>∑sY˝À uÛÑT>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J, eT+Js¡ ˙{Ï Çã“+<äT\T uÀsYyÓ˝Ÿ düeTdü´\ô|’ k˛eTyês¡+ Äj·Tq bÕ<ä j·÷Á‘· #˚dæ kÕúì≈£î\ qT+&ç düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝À Á|ü‹ düeTdü´qT <ÛäX¯\yêØ>± |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì |ü\T ø±\˙˝À ndü+|üP]Ô>± ñqï n_Ûeè~› |üqT\T #˚sTT+#·&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ< äq\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ÇHêï¬s&ç¶, ø£èwüí¬s&ç¶, \ø£åDYsêe⁄, düTπs+<äsY, Á|ükÕ<é, ìs¡+»Hé, Hêsêj·TD düT≈£LsY, yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, sêeTT, \øÏåà, Hê>∑eTì, ≈£îe÷], düT<ÛësêDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤$ø£$‘·\ düe÷Vü‰s¡+ πs|ü{Ï es¡Ôe÷q+: dæHêπs ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô) : À≥ÿ™´s NRP≠sªRΩá xqs™´sWx§¶¶¶LRiLi lLi[xms…”¡ ™´sLRiÚ™´sW©´sLi xqsLixmso…”¡ @¨s «Ïÿ©´s{msh`i @™yL`Ôi ˙gRi{§¶¶¶ªRΩ ≤yNÌRPL`i zqs. ©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. NRP™´s©´s Æ™s[μj∂NRP ryLixqs‰QXºΩNRP xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi LS˙ºΩ ªy˘gRiLS∏R∂VgS©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s xmsoxqsÚNS≠sxtsQ‰LRifl· xqsÀ≥œ¡NRPV A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS ≠s¬ø¡[Ëzqs xqsLixmso…”¡¨s A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sWLRiVªRΩV©´sı NSáLiÕ‹[ ™´sV¨sztsQ @™´sxqsLSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmsLjiuy‰LSáV, xqsˆLiμR∂©´sá©´sV NRP≠s ªRΩ©´s xmsoxqsÚNRPLi ª][ @ORPQLRi ¡μÙR∂Li ¬ø¡[ryLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP≠s @≤T∂g]xmsoá Æ™sLiNRP»¡LRiªRΩıLi ©´sV xmnsV©´sLigS xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ AøyLRi˘ Fs©±s.g][zms, NRP™´s¨sÆ™s[μ≥j∂NRP xqsLixqÛs @μ≥R∂˘QORPVáV NRP≠s$ LRixmnsVV$, zqs. À≥ÿ™´s¨dsÆμ∂[≠s, NRPŒœ¡Li Æ™sLiNRP»¡μk∂OTPQªRΩVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

sêJyé Äs√>∑´Áo ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û k˛eTj·T´ q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Äs√>∑´$TÁ‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<Ûä´ •_Ûsêìï k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü‰ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î •_Ûs¡+ ø=qkÕ–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï s√>∑T\T á yÓ’<Ûä´•_Ûs¡+˝À |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ »>∑~Z]>∑T≥º ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ñ∫‘· yÓ’<Ûä´•_Ûsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\T Äs√>∑´e+‘·+>± ñ+&É&ÜìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|òüy˚X¯ ô|{Ϻ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêJyé Äs√>∑´ Áo, Äs√>∑´;Ûe÷ |ü<∏äø£+ <ë«sê 938 yê´<äT\≈£î Áô|’y˚{Ÿ ø±s=Œπs{Ÿ Vü‰düŒÁ‘·T˝À¢ ñ∫‘·+>± yÓ’<Ûä´ dü<äTbÕj·÷\qT bı+<äe#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º˝À @sêŒ≥T #˚dæq á Äs√>∑´Áo ø±´+|t≈£î ô|<ä› m‘·TÔq düŒ+<äq \_Û+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @]j·÷ ø£$T{° düuÛÑT´\T J.sê»X‚KsY, Hêj·T≈£î\T Vü≤qàj·T´, &Üø£ºs¡T¢ >√bÕ˝Ÿ, ì‘·´, XÊ´eT\, #·+Á<äX‚KsY, eT˝Ò¢X¯«], bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TTsê\T ÇHêï¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe] 2012

Á|üe÷<äuÛÑ]‘·+>± e÷]q e÷´H騽Ÿ‡

»qÁ|æj·T˝À Áu≤Vü≤àD $yêVü≤ |ü]#·j·Ty˚~ø£

>∑∫ÃuÖ*, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : s¡Vü‰<ës¡T\ôô|’ @sêŒ≥T #˚dæq e÷´HéVü‰˝Ÿ‡ H√fi¯ó¢ ‘Ós¡∫ Á|üe÷<ä ã]‘·+>± e÷sêsTT. ì‘·´+ s¡BÛ›>± ñ+&˚ s¡Vü‰<ës¡T\T Çfi¯¢eTT+<äT á e÷´HéVü‰˝Ÿ‡ H√fi¯ó¢ ‘Ós¡∫ ñ+&É&É+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT m+»s¡T>∑T‘·T+<√qì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. e÷´HéVü‰˝Ÿ‡‘√ kÕúì≈£î\≈£î <Ûä&É düT{ϺdüTúHêïsTT. Á|ü<Ûëq+>± >∑∫ÃuÖ*˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\≈£î Ç{Ïe\ uÛÑ÷>∑s¡“ Á&Ó’H˚J ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq e÷´HéVü‰˝Ÿ‡ ndüÔe´düú+>± ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü<Ûëq s¡Vü‰<ës¡T\ô|’ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç e÷´HéVü‰˝Ÿ‡ ≈£î|üŒ≈£L* ô|’ø£|ü⁄Œ\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É&É+‘√ nH˚ø£ eT+~ Á|üe÷<ë\ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç+{Ï eTT+<äTqï e÷´HéVü‰˝Ÿ‡ |æ\¢\≈£î m|ü⁄Œ&ÉT @Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. rìô|’ kÕúì≈£î\T n~Ûø±s¡T\≈£î nH˚ø£ kÕs¡T¢ |æsê´<äT #˚dæq me«s¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ kÕúì≈£î\T ÄÁ>∑Vü‰+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~∫ yÓ÷<äT› ìÁ<ä M&ç Á|ü<Ûëq s¡Vü‰<ës¡T\ô|’ H√fi¯ó¢ ‘Ós¡∫q e÷´HéVü‰˝Ÿ‡ô|’ eTT‘·\T @sêŒ≥T #˚dæ ≈£î|üŒ≈£L*q yê{Ïì ‹]– ì]à+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$Tj·÷|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY˝Àì »qÁ|æj·T nbÕsYºyÓT+{Ÿ kÕj·÷u≤ã<˚yê\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À >±j·TÁ‹ ÁãVü≤àD nk˛dæjÓ÷wüHé Ä<ä«s¡´+˝À ÁãVü≤àD $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nk˛dæjÓ÷wüHé 8e yê]Ùø√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé ø±s√Œπs≥sY $.»>∑BX¯«sY>ö&é. sêÁwüº ÁãVü≤àD dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚eT÷] Äq+<ädü÷s¡´, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT J$mdt eT÷Øú\T $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁuÛ≤Vü≤àqT\T Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #Ó+<ë\Hêïs¡T. >±j·TÁ‹ Áu≤Vü≤àD nk˛dæjÓ÷wüHé 8e yê]Ùø√‘·‡yêìï |üP]ú#˚düTø√e&É+ n_q+<ä˙j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >±j·TÁ‹ ÁuÛ≤Vü≤àD nk˛dæjÓ÷wüHé n<ä´≈£åî&ÉT m+m+,X¯s¡à, düuÛÑT´\T nXÀø˘,≈£îe÷sY, XË’\», sê|òüTe, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsꓤsY≈£î 15 |òæsê´<äT\T m+|”&ûy√ XÀuÛÑ

ø£wüº|ü&˚ yê]πø bÕغ˝À ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ #··+<ëq>∑sY, »qe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑∫ÃuÖ* 111&ç$»Hé _dæôd˝Ÿ n<ä´≈£åîì>± k˛eTyês¡+ Hêqø ˘sê+>∑T&É≈£î #˚+~q yÓT<äT›˝À\ eT˝Ò¢XŸqT ìj·T$T+∫q≥T¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ {°ÄsYmdt ÇHé #ê]® ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY >ö&é nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ m<äT>∑T<ä\≈£î @+‘·>± H√ ø£èwæ#˚dæq n‘·ìì bÕغ >∑T]Ô+∫ áu≤<ä´‘·qT n|üŒ–+∫+<äì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæq yê]øÏ bÕغ˝À ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ \_düTÔ+<äì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ ¬ødæÄsY Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ kÕ~Û+∫ ‹s¡T‘êeTì X¯+ø£sY >ö&é nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ìj·TeTø£ |üÁ‘êìï ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± Çe«&É+ »]–+~. áø±s¡´Áø£eT+˝À o‘·˝Ÿdæ+>¥, #˚qï+sêE, nXÀø˘dæ+>¥, ≈£îe÷sY>ö&é, uÛÑs¡‘Ydæ+>¥, CÒøÏsYVüAôd‡Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ós¡Te⁄\qT ø±bÕ&É&É+˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ $|òü\+ X‚]*+>∑+|ü*¢, »qe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T, Á|üuÛÑT‘·«uÛÑ÷eTT\qT ø±bÕ&É&É+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]Ô>± yÓ’|òü\´+ #Ó+~+<äì _C…|æ sêÁwüº uÛÑ÷|ü]s¡ø£åD $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY ø£dæ¬s&ç¶ u≤düÿsY¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ù|s√ÿHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ ÁbÕ+‘·+˝Àì #Ós¡Te⁄\qT ø±bÕ&Ü\ì nìï $uÛ≤>±\ <äèwæºøÏ ‘Ó∫Ã, ôV’≤ø√s¡Tº, ˝Àø±j·TTø£Ô\qT ÄÁX¯sTT+∫ Ä<˚XÊ\T bı+~q n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√e&É+ rdüTø√e&É+ |ü≥¢ s¡+>±¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À #Ós¡Te⁄\ ÄÁø£eTD\ b˛{À\ ù|¢ø±s¡T¶\qT Á|ü<ä]à+∫ rÁe ìs¡düqqT e´ø£Ô+ #˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘·sêìøÏ nedüs¡yÓT#˚à #ÓÁs¡Te⁄\qT ø±bÕ&Ü≈£î+fÒ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\T nìï+{ÏøÏ ‘Ó–+∫ b˛sê{≤\T #˚düTÔ+fÒ n~Ûø±s¡T\≈£î #·\q+ ˝Òø£b˛e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq rÁe ÄÁ>∑Vü≤+, e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n‹ ‘·«s¡>± ÄÁø£eTD\T ‘√\–kÕÔ+.. Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ #Ós¡Te⁄\ ÄÁø£eTD\T »]–+~ ì»y˚Tqì ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT bÕ{Ï+∫ nìï ÄÁø£eTD\qT n‹ ‘·«s¡˝À ‘√\–kÕÔe÷ì, ø£uÛ≤®<ës¡T\|ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]kÕÔeTì ˝≤´+&é Áb˛f…ø£åHé C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sƒê>∑TsY sêCŸ≈£îe÷sYdæ+>¥, q÷HÓ düTπs+<äsY, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, #·+Á<ë¬s&ç¶, ñeT, u≤\ÁøÏcÕí¬s&ç¶, q]‡+Vü≤¬s&ç¶, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&綑√ bÕ≥T »q+ø√dü+ düuÛÑT´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô) : >∑∫ÃuÖ*˝Àì ì‹eyéT (&Üø£ºsY yÓ’mkÕ‡sY H˚wüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ≥÷]»yéT, Vü‰dæŒ{≤*{° y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ)˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î á HÓ\ 13 qT+∫ ñ∫‘· •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ dü+düú dü+#ê\≈£î\T |æ. Hêsêj·Tq¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 18`28 dü+e‘·‡sê˝À¢|ü⁄ ej·TdüT ø£*–, mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí˝…’q j·TTe≈£î\T á HÓ\ 11˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. m+|æ¬ø’q yê]øÏ |òü⁄&é Áb˛&Éø£åHé, yÓsTT≥s¡T¢ ‘·~‘·s¡ n+XÊ˝À¢ •ø£åD ÇkÕÔeTHêïs¡T. $esê\≈£î 9703178671, 9959698318 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsꓤsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 15 nØ®\T e#êÃj·Tì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»\ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+<äHêïs¡T. eTTK´+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì j·÷&ÜsêìøÏ #Ó+~q m+.q]‡+VüQ\T Ç+{Ï düú\+ ø√dü+, Ms¡CÀ´‹ n+‘√´<äj·Tø±s¡T¶, ø£èwüí, πsDTø£ Ç+{Ï düú˝≤\ ø√dü+ |òæsê´<äT #˚XÊs¡ì ÄyÓT $e]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ç<˚ Á>±e÷ìøÏ nqTã+<Ûä Á>±eTyÓTÆq eTTsê]|ü*¢ #Ó+~q eTs√ eTT>∑TZs¡T Ç+{Ï düú\+ πø{≤sTT+#ê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡Hêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+ qT+∫ Vü≤MTeT; uÛÑs¡Ô ù|s¡TMT<ä ÇdüTÔqï |òæ+#·qT ‘·q≈£î Çyê«\ì |òæsê´<äT #êXÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î #Ó+~q mdtπø qÁdü‘Y Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#ê\ì, &ç.düT>∑TDeTà eTT]øÏ˙{Ïì ‘=\–+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç.s¡y˚Twt, m+áy√ \øå±à¬s&ç¶, áy√Äض CÀ´‹, y˚T&ÉÃ˝Ÿ MÄsYy√ Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, Vü≤Öõ+>¥ @á qπs+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± s¡y˚Twt... y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 5 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± &ç.s¡y˚Twt |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝ÀH˚ Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±] Áoìyêdt ¬s&ç¶ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\≈£î Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±]>± yÓfi¯¢&É+‘√ bÕs¡úkÕs¡~Û á|ü<ä$ì #˚|ü{≤ºs¡T. bÕs¡úkÕs¡~ÛøÏ ø£$TwüqsY Ä|òt Vü‰]ºø£\ÃsY>± |ü<√qï‹ sêe &É+‘√ Ç<˚ kÕúq+˝À Vü‰]º ø£\ÃsY, ndæôdº+{Ÿ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚düTÔqï &ç.s¡y˚Twt k˛eTyês¡+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± e#êÃs¡T. Á|ü‹ k˛eTyês¡+, X¯óÁø£yês¡+ Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+&ÜìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì Äs√>∑´, eT+∫˙{Ï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇkÕÔqHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± Äj·Tq ìj·÷eTø£+ ø±e &É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ] ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç{°e\ ø±\+˝ÀH˚ eT+&É˝≤ìøÏ eTT>∑T Zs¡T Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T sêe&É+‘√ Á|ü»\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T]ne⁄‘·T Hêïs¡T. düeTdü´\T me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√yê˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì kÕúìø£ Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

<äsê®>±...<ä>± ø£<∏äHêìøÏ düŒ+<äq y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì ã+>±s¡+ yê´bÕs¡T\ô|’... <äsê®>±..<ä>± nH˚ o]¸ø£‘√ Á|ü#·T]‘·yÓTÆ yês¡Ô ø£<∏äq+ô|’ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt düŒ+~+#ês¡T. k˛eTyês¡+ düTes¡íyês¡Ô˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq áø£<∏äHêìøÏ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô... $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T 24 ø±´¬s≥¢ Ä˝Ÿe÷s¡Tÿ ñqï ã+>±sêH˚ï ø=Hê\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ã+>±s¡+ <äTø±D≤\T j·T»e÷qT\T yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì |òæsê´<äT\T n+~‘˚ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe] 2012

H˚{Ï qT+∫ C≤uŸy˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : msTTsYf…˝Ÿ ÁbÕ+#ÛÓ’CŸ˝À ñ<√´>±\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] $»j·TuÛÀ–X‚«X¯«s¡T&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ á HÓ\ 7e ‘˚Bq |ò”˝Ÿ¶ ùd˝Ÿ‡ Ä|ò”düsY‡ ñ<√´>±\ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zq<ä*∫q nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ˝Ò<ë &çÁ^ ñrÔs¡Tí‘· bı+~, ej·TdüT‡ 18`32 dü+e‘·‡sê\T eT<Ûä´ ñ+&Ü\Hêïs¡T. m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î HÓ\dü] y˚‘·q+ s¡÷.5y˚\ qT+∫ 8y˚\T, Ç‘·s¡ n\yÓqT‡\T ñ+{≤j·THêïs¡T. U≤∞\T dü+K´ 150, eT]ìï $esê\ ø√dü+ eT˝Ò¢|ü*¢ ◊{°◊ ø±sê´\j·T+˝À>±˙ ôd˝Ÿ :9849152111, 9949826221 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é C…yéT‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é˝À Ç+≥s¡÷«´\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 8, 9 ‘˚B˝À¢ &Ó’eT+&é Ä|üπs≥sY‡ ñ<√´>±\ ø√dü+ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\ŒHê~Ûø±] $»j·TuÛÀ–X‚«X¯s¡T&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. &Ó’eT+&é Ä|üπs≥sY‡ ø√dü+ ◊<äT ˝Ò<ë f…HéÔ bÕdt n+&é ô|òsTT˝Ÿ, ej·TdüT‡ 18`30 eT<Ûä´ ñ+&Ü\Hêïs¡T. eTT+<äT>± Äs¡T HÓ\\T •ø£åD ÇkÕÔs¡T. •ø£åD˝À ôd’º|òü+&é>± s¡÷.1500 qT+∫ s¡÷.3500 ÇkÕÔs¡T. •ø£åD nq+‘·s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ y˚‘·q+ s¡÷.4040 qT+∫ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. U≤∞\T dü+K´ 500. ÄdüøÏÔ, ns¡Ω‘·>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT dü]º|òæ¬ø≥T¢‘√ eT˝Ò¢|ü*¢ ◊{°◊ ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î bò˛Hé:9885338092, 9848820387\qT dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± Áo ø£≥ºyÓTÆdüeTà Áã¨à‘·‡yê\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dü÷sês¡+ Áo ø£≥ºyÓTÆdüeTà <˚$ 8e ÁãôVAà‘·‡yê\T k˛eTyês¡+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± eTT–XÊsTT. dü÷sês¡+ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á|ü»˝Ò ø±≈£î+&Ü ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ, eT+&É˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq Vü‰»¬s’ yÓTÆdüeTà ‘·*¢ì <ä]Ù+#·Tø=ì neTàyê]øÏ yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ qT+&ç ø=q kÕ–q neTàyê] eTôVA‘·‡yê\T uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. Áo ø£≥ºyÓTÆdüeTà ‘·*¢øÏ eT÷&ÉT s√E\ qT+&ç y˚<ä eT+Á‘ê\‘√ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø±\T, ôVAe÷\T, ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\T, düVü≤ÁdüHêe÷e* |üP\T, ã*|üP» ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚≈£îe C≤eTTqT+#˚ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì neTàyê]ì <Ûä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. dü÷sês¡+ Áo ø£≥ºyÓTÆdüeTà <˚yê\j·T+ ÁãôVAà‘·‡e+ dü+<Ûäs¡“+>± ∫e] s√C…’q k˛eTyês¡+ neTàyês¡T uÛÑ≈£îÔ\≈£î $»j·T <äs¡Ùq+ n+~+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± Áo ø£≥ºyÓTÆdüeTà <˚$øÏ ÁãôVAà‘·‡yê\ dü+<Ûäs¡“+>± uÛÑ≈£îÔ\ qT+&ç ø±qTø£\T>± e∫Ãq Ns¡\qT Ä\j·T ø£$T{° Ä<ä«s¡´+˝À y˚\+ bÕ≥qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\\T ô|<ä› m‘·TÔq Vü‰»¬s’ á yÓ\+ bÕ≥˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫q Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T... 8e ÁãôVAà‘·‡yê\ dü+<Ûäs¡“+>± Áo ø£≥ºyÓTÆdüeTà ‘·*¢ì <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ e∫à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\≈£î, eè<äT›\≈£î

πs|ü{Ï qT+∫ Ç+&√`s¡wü´Hé dü<ädüT‡ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À {°&û|” eTT+<ä+» ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ªuÛ≤s¡‘·<˚X¯+, dü+Á|ü<ëj·T+, Ä<ÛäTìø£+μ nH˚ n+X¯+ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é πø+ÁBj·T $X¯« $<ë´\j·T+˝À á HÓ\ 8 qT+∫ 10 es¡≈£î Ç+&√`s¡wü´Hé n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ e]‡{° n~Ûø±] Ä•wt C≤ø£uŸ, <∏ëeTdt ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷ìe]‡{° Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é, e÷k˛ÿ ùdº{Ÿ j·T÷ìe]‡{°, s¡cÕ´ Áø±k˛ï<äsY ùdº{Ÿ j·T÷ìe]‡{° Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü<äs¡Ùq\T ñ+{≤j·THêïs¡T.

H˚&ÉT ªXÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£ Á|üuÛ≤e+μô|’ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : n_Ûeè~Δô|’ XÊÁdüÔ, kÕ+πø‹ø£ Á|üuÛ≤e+μ nH˚ n+X¯+ô|’ áHÓ\ 7q eTÚ˝≤Hê ÄC≤<é C≤rj·T ñs¡÷› $X¯« $<ë´\j·T+˝À 12e n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘·T+<äì e]‡{° bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] n_<é nãT›˝Ÿ yêùd ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT dü+‘êqø±y˚Twæº j·÷>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : dü+‘êqø±y˚Twæº j·÷>±ìï á HÓ\ 7q uÀsTTHé|ü*¢˝Àì qsê‡|üPsY Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ düT$C≤„qyéT dü+düú ‘Ó*|æ+~. á dü+<äs¡“¤+>± dü+‘êq˝Ò$T‘√ u≤<Ûä|ü&˚ <ä+|ü‘·T\≈£î ¨eT+‘√ bÕ≥T Äj·TTπs«<ä •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+‘êq˝Ò$TøÏ dü+ã+~Û+∫ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ düeTdü´\Tqïyês¡T •_sêìøÏ Vü‰»s¡Tø±e#·ÃHêïs¡T. $esê\≈£î bò˛Hé: 9393108108, 9292108108 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T. ¨eT+ ñ<äj·T+ 8 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ª<Ûäèe‘ês¡\≈£î dü«sê_Ûe+<äq+μ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : j·TTe ø£fi≤yêVæ≤ì Ä<Ûä«s¡´+˝À n\Hê{Ï q{°q≥T\≈£î Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T dü«sê_Ûe+<äq+ #˚j·TqTHêïs¡T. kÕ+düÿè‹ø£ ã+<ÛäT kÕ]|ü*¢ ø=+&É\sêe⁄ kÕs¡<∏ä´+˝À ª<Ûäèe‘ês¡\≈£î dü«sê_Ûe+<äq+μ ù|]≥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï á ø±s¡´Áø£eT+ eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT+~. ‘=* s√E Á|üU≤´‘· q≥T&ÉT m˙ºÄsY≈£î dü«sê_Ûe+<äq+ dü+<äs¡“¤+>± Hê≥´ uÛ≤s¡‹ ñe÷uÛ≤s¡‹ì dü‘·ÿ]+#·qTHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ XÀuÛÑHéu≤ãT, >∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤qTeT‹, X¯ó Áø£yês¡+ kÕ$Á‹\≈£î dü«sê_Ûe+<äq+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. dæ{° ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’ÁãØ zô|Hé Ä&ç{À]j·T+˝À Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô): ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À eTT+<ä+»˝À ñ+{≤s¡ì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí>ö&é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù C….¬ø.X‚KsY j·÷<äyé\T nHêïs¡T. @sêŒ≥T #˚dæq $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT X¯+cÕu≤<é˝Àì sê|òüTy˚+Á<ä |ü+ø£åHé Vü‰˝À¢ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T n~Ûø£dü+K´˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷ø£es¡Z+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü{Ïwüº+>± ñHêïs¡ì, n+<äs¡÷ ≈£L&Ü á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì ‘·eT dü+<˚Vü‰\qT, bÕغ n_Ûeè~›øÏ nqTdü]+#ê*‡q $~Û$<ëHê\qT ‘·|üŒì dü]>± ‘Ó\TdüTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé qT+&ç ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ eT+>∑fi¯yês¡+ »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì b˛©düT W{Ÿb˛düTº düMT|ü+˝À >∑\ m˙ºÄsY $Á>∑Vü≤+ qT+&ç ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´ø£s¡Ô\ sê´© ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+∫ X¯+cÕu≤<é≈£î ‘·s¡* yÓfi¯¢qTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· düe÷y˚XÊìï ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ _.dæ.ôd˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù >∑Ts¡TbÕ<äj·T´, &ç$»Hé {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T s¡‘˚ïX¯«sY sêe⁄, Vü≤»s¡‘Y Ä© ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq ˝…’q¢qT @sêŒ≥T #˚dæ uÛÑ≈£îÔ\ yÓT|ü⁄ŒqT bı+<ä&É+˝À Ä\j·T ø£$T{° #=s¡e #·÷|æ+~. n<Û˚$<Ûä+>± |æ˝≤¢bÕ|ü\‘√ ≈£î≥T+u≤\‘√ Vü‰»¬s’q uÛÑø£Ô »HêìøÏ kÂø£sê´s¡ú+ Á‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´+, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ @sêŒ≥¢qT Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé eTHÓï eTT‘ê´\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·÷~¬s&ç¶, ñbÕ<ä´≈£åî\T >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Ç+Á<äùdq >∑T|üÔ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{≤ºs¡T. ø£≥ºyÓTÆdüeTà C≤‘·s¡˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü <äT+&ç>∑˝Ÿ b˛©düT\T Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷‘√ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé eTHÓï eTT‘ê´\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·÷~¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTàyê] 8e ÁãôVAà‘·‡yê\T m+‘√ yÓ’uÛÑe+>± XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À á dü+e‘·‡s¡+ $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü á ÁãôVAà‘·‡yê\qT m+‘√ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î e÷ Ä\j·T ø£$T{° n+<ä] düVü≤ø±sê\T rdüTø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ eTT+<äT »s¡>∑uÀj˚T ÁãôVAà‘·‡yê\T ôd’‘·+ m+‘√ ÁãVü‰ï+&É+>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. C≤‘·s¡ 8e yê]‡‘√‡e ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î düVü≤ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ yês¡T ø£è‘·C„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£≥º yÓTÆdüeTà <˚$ <äj·T e\¢ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á|ü»\T düTK:dü+‘√cÕ\‘√ J$+#ê\ì Ä\j·T ø£$T{° ‘·s¡|ü⁄Hê neTàyê]ì y˚&ÉT≈£îq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{° ñbÕ<ä´≈£åî\T πødæ¬s&ç¶ >√bÕ˝Ÿ ¬s&綑√ bÕ≥T <ës¡+ Ç+Á<äùdq >∑T|üÔ, ø√XÊ~Ûø±] bÕ+&ÉT>ö&é, ø£$T{° düuÛÑT´\T |æ.Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, mdt.yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$<ë´]ú dü+|òü÷\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêã<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : f…{ŸqT s¡<äT›#˚dæ ;.m&é nuÛÑ´s¡Tú\≈£î mHéJ{°\T>± neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± ìs¡düq ‘Ó*ù|+<äT≈£î yÓ[¢q Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\ n¬sdüTºqT K+&çdü÷Ô u≤>∑*>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ bÕsYÿ e<ä› mHém|òt◊, &ûm|òtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± H˚‘·\T Hêπ>X¯«Á>±e⁄, eT˝Ò¢XŸ, ≈£îe÷s¡kÕ«$T, $y˚ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT H˚‘·\qT á düeTdü´\ô|’ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ Çe«ø£b˛e{≤ìï ìs¡dæ+#ês¡T.

yêeT|üø£åH˚‘·\ n¬sdtº ôV’≤<äsêã<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh+˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‹ì n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq πø+Á<ä ãè+<ëìï ø£*ùd+<äT≈£î ˝Òø˘eP´ e<ä›≈£î edüTÔqï H˚‘·\qT b˛©düT\T ás√E n¬sdüTº #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &çôd+ãsY esê¸\≈£î qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î 10 y˚\ #=|ü⁄Œq qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì yêeT|üø£å H˚‘·\T yÓ’.$ sêeTø£èwüº &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£s¡e⁄ ãè+<ä+ Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äTø£ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑ø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Hêsêj·TD Vü≤è<äj·÷\j·T˝À

X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr ÄdüŒÁ‹ yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± 29es¡≈£î dü<äTbÕj·T+

á HÓ\ 17q ª#Û·˝À nôd+;¢μ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : f…{ŸqT s¡<äT› #˚dæ mdtJ{°˝À ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\qï &çe÷+&É¢ô|’ \ø£å eT+~ ìs¡T<√´>∑T\‘√ á HÓ\ 17q ª#Û·˝À nôd+;¢μ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ @◊mdtm|òt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ˝…ìHéu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. Ä+<√fi¯q˝À uÛ≤>∑+>± 12 $<ë´]ú, j·TTe»q dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À 6q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ\T, õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] ø±sê´\j·÷\ eTT+<äT <Ûäsêï\T, 9q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\ Çfi¯¢eTT+<äT u…’sƒêsTT+|ü⁄ ñ+≥T+<äHêïs¡T

ôV’≤<äsêã<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : Hêsêj·Tq Vü≤è<äj·÷\j·T ÄdüŒÁ‹ J&çyÓT≥¢˝À ÁbÕs¡+_Û+∫ ¬s+&˚fi¯ó¢ |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± ~«rj·T yê]¸ø√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì ÄdüŒÁ‹ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT nì˝Ÿ≈£îe÷sY eT\÷ŒsY, eTTK´ bÕ\Hê~Ûø±] m+. sê<Ûëø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. yê]¸ø√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 6 qT+∫ 29es¡≈£î X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ sêsTTr ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹˝À n+<äTu≤≥T˝À ñqï ø±]¶j·÷\J, ø±]¶jÓ÷ <∏=sêdæø˘, Äs√úô|&çø˘‡, j·T÷sê\J, HÓÁbòÕ\J, >±´Ák˛º m+≥sê\J, |”&çj·÷Á{Ïø˘‡, q÷´sê\J $uÛ≤>±˝À¢ áHÓ\ 29˝À|ü⁄ #˚sTT+#·T≈£îH˚ nìï X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\ô|’ 25XÊ‘·+ sêsTTr‘√ bÕ≥T ø£q‡˝ÒºwüHé ≈£L&Ü ñ∫‘·+>± ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe] 2012

|ü+#êj·Tr\≈£î H˚s¡T>± ì<ÛäT*yê«*: ˝Àø˘dü‘êÔ Vü≤≈£îÿ\Ä‘·ø√dü + b˛sê&É T <ë+: myÓ T à ˝ Ò ´ à ã*<ëHê\T e÷qTø√+&ç ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô): ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~+#·Tø√e&ÜìøÏ b˛sê≥+ #˚j·÷˝Ò ‘·|üŒ Ä‘·àã*<ëHê\T #ÓdüTø√≈£L&É<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ ∫+‘·˝Ÿ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£≥sêyéT ¬s&ç¶ q>∑sY≈£î #Ó+~q Ä{À Á&Ó’esY C≤|òüsY U≤Hé >∑‘· dü+‘·‡s¡+ ôdô|º+ãsY HÓ\˝À s¡+>±¬s&ç¶ q>∑sY˝Àì ‘Ó\+>±D ‘·*¢ $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø√ì ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ n|üŒ{À¢ u≤~‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+∫ 50 y˚\ q>∑<äT‘√bÕ≥T, 60 >∑C≤\ Ç+{Ï düú˝≤ìï Ç|æŒkÕÔqì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Vü‰MT Çe«&É+ »]–+~. Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ Ä ‘Ó\+>±D yê~ ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ k˛eTyês¡+ myÓTà˝Ò´ ‘·q ìyêkÕìøÏ C≤|òüsY U≤Hé u≤s¡´qT |æ*|æ+∫ $T>∑‘ê 25 y˚\ q>∑<äT‘√bÕ≥T 60 >∑C≤\ ìyêdü düú\+ |ü{≤ºdü]º|òæπø{ŸqT ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± eTè‘·Tì uÛ≤s¡´≈£î k˛eTyês¡+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ XÊ+‹j·TT‘· yês¡es¡D+˝À ñ<ä´e÷\T #˚j·T&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì, ñ<˚«>±ìøÏ ˝ÀHÓ’ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e&É+ ‘·>∑<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. C≤|òüsY U≤Hé uÛ≤s¡´ ndüÿsY uÛÒ>∑+, ≈£îe÷s¡T&ÉT ñkÕàHéøÏ q>∑<ÛäT, |ü{≤ºdü]º|òæ¬ø{ŸqT n+<ä#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »>∑~Z]>∑≥Tº ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé, Hêj·T≈£î\T s¡w”<é, <äTs¡Zj·T´, dü+‘√wt, dæ<ä›j·T´, »j·TsêyéT, sê»X‚KsY, Hê>∑\øÏåà, C≤øÏsY U≤Hé, Ç*j·÷düT~›Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô) : Æ™s©´sNRP ¡≤T∂©´s ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s ¨sμ≥R∂Vá©´sV Æ©s[LRiVgS xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ˙xmsflÿ◊¡NSxqsLixmnsW¨sı N][LRiVªRΩV©´sı ZNP[Li˙μR∂ xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ A ™yμR∂©´s©´sV @¨sı rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV, ™y…”¡NTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s @¨sı LRiNSá ¨sμ≥R∂VáNRPW ™´sLjiÚLixms¬ø¡[∏R∂Wá¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[¨s 73,74 xqs™´sLRifl·Ã¡ ˙xmsNSLRiLi rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=™´so©yı ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xqs•¶¶¶ øyÕÿ LSuÌy˚áV ªRΩ™´sV ≠søR¡ORPQflÿμ≥j∂NSLS÷¡ı @≤ÔR∂Li|ms»Ì¡VNRPV¨s rÛy¨sNRP ¨sμ≥R∂V÷¡ı xmsNRP‰μ][™´s xms…”¡xqsVÚ©yı ∏R∂V¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ LSxtÌsQ˚ NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤T∂.≠s.≠s.Fs£qs ™´sLRi¯ LS«ÿ˘LigRiLi 11,12 ™´s |tsQ≤R∂W˘Œ˝œ¡Õ‹[ }msL]‰ ©´sı rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV @μ≥j∂NSLSá  ¡μj∂÷d¡¨s ªRΩxmsˆ¨sxqsLji ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, BLiμR∂VN][xqsLi 2010 ©´sVLi¿¡ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi¿¡©´s LS«ÿ˘LigRi xqs™´sLRifl·©´sV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s @©yıLRiV. rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV ¨sμ≥R∂V÷¡ı, @μ≥j∂NSLS÷¡ı ≠sμ≥j∂gS  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s LS«ÿ˘LigRi xqs™´sLRifl· N][xqsLi Õ‹[N`PxqsªyÚ 2003 Õ‹[ N][…”¡ 8 áORPQá ™´sVLiμj∂ª][ xqsLiªRΩNSá }qsNRPLRifl· DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. L][Li≤][ xmsLjiFyá©yxqsLixmnsVLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘¨sgS Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi @LiμR∂VN][xqsLi zqsFnyLRiV= ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ªRΩ™´sV @μ≥j∂xmsªRΩ˘Li N][Õ‹[ˆªy™´sV©´sı À≥œ¡∏R∂VLiª][ ™´sLRiVxqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ª][Fy»¡V @μ≥j∂NSLRi gRifl·Li NRPW≤y @μ≥j∂NSLRi ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLRifl·NRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ Bxmsˆ…”¡NUP A LS«ÿ˘LigRixqs™´sLRifl· ryNSLRiLi NS¤Õ¡[μR∂V @¨s ™´sLRi¯ @©yıLRiV. ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li ªRΩμj∂ªRΩLRi LRiLigSáNRPV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sı ¨sμ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVá™´s…ÿ¨sNTP, @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li ˙xms™y•¶¶¶¨sı NRP»Ì¡≤T∂¬ø¡[zqs ™´sVμR∂˘¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·©´sV @™´sVáV¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP, ˙gS≠dsVfl· ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs©´sV  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV ryμ≥j∂NSLRiªRΩ B™´s*»¡Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS LRiV. rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV @μ≥j∂NSLSá¨s™´s*»¡Li ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sV @μ≥j∂NSLSáNRPV N][ªRΩ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV À≥ÿ≠sLi øR¡©´sNRP‰lL˝i[μR∂¨s, LSuÌy˚áNRPV @μ≥j∂NSLRiLi B™´s*»¡Li ™´sÃ˝¡ ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @μ≥j∂NSLSáV ªRΩgÊRiNRPF°gS |msLjigS∏R∂V¨s gRiVLRiVÚ¬ ø¡[aSLRiV. rÛy¨sNRP rÛyLiVVÕ‹[ «¡LRigS÷¡=©´s xms©´sVá\|ms LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á |msªRΩÚ©´sLi ™´sÃ˝¡ Fyá©´s NRPVLi»¡Vxms≤R∂»¡Liª][Fy»¡V ˙xm«¡Ã¡ Õ‹[ xmsLSLiVVNRPLRifl· À≥ÿ™´sLi |msLRiVgRiVª][LiμR∂¨s, ™´sáxqsáV |msLRigRi»¡Liª][Fy»¡V ©´sNRP=÷¡«¡Li ™´sLi…”¡ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ™´sVW≤][ @Li¬ø¡Fyá©y™´s˘™´sxqÛsNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡ —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`ΩáNRPV, xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV μy™´sWuy xmsμÙR∂ºΩ©´s Æ©s[LRiVgS ¨sμ≥R∂V÷¡ı ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV, FsLi{msáNRPV rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áՋ[ «‹[NRP˘Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂.≠s.≠s.Fs£qs ™´sLRi¯ ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

$<ë´s¡Tú\≈£î b˛wüø±Vü‰sê\qT n+~+#·+&ç: ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î n+<˚+#˚ eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |òü<∏äø£˝À neø£‘·e≈£î\T @sêŒ&ܶj·Tì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |üs¡~Û˝Àì m˙ºÄsY q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚dæ eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ rs¡TqT $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡Tù|<ä\T #·<äTe⁄≈£îH˚ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q b˛wüø£$\Te\‘√ ≈£L&çq nVü‰s¡ |ü<Ûësêú\T \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]–q ‘·s¡Tq+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìøÏ n+~düTÔqï #êØ®\qT ô|+#ê\ì nHêïs¡T. ˝Òì#√ dü+ã+~‘· eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q+ ø±+Á{≤≈£îºqT ìs¡«Væ≤düTÔqï ìsê«Vü≤≈£î\T Hêdæs¡ø£+ ÄVü‰sêìï $<ë´s¡Tú\≈£î e&ç¶dü÷Ô |æ\¢\qT ÄHês√>±´\ bÕ\T #˚j·T&É+ U≤j·TeTì $eT]Ù+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ø√&çÁ>∑T&ÉT¢, |ü+&ÉT¢, ∫¬øHé ‘·~‘·s¡ |ü<Ûësêú\qT eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q+˝À ñ+&˚≥≥T¢ #·÷&Ü\ì ìs¡«Vü≤≈£î\qT ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’

◊@mdt\÷.. n$˙‹ H˚‘·\ >∑T≥Tº $|üŒ+&ç ;CÒ|” sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.sêeT#·+Á<ësêe⁄

$<ë´s¡Tú\ uÛÀ»q #êØ®\qT ô|+#˚+<äT≈£î {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q e‹Ô&ç rdüT≈£î ekÕÔeTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTuÛ≤sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T u≤\j·T´, sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, m˙ºÄsY q>∑sY n<Ûä´≈£åî\T •esêyéT ¬s&ç¶, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T düTC≤‘·, ø±+‘·, m˙ºÄsY q>∑sY ø±\˙ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T, kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡¡Ô) : LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá IºΩÚ≤R∂VáNRPV Õ‹[\Æ©s @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáNRPV ™´sªyÚxqsV xms÷¡NTP©´s H.G.Fs£qsáV C @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWAá Æ™s©´sVNRP gRiªRΩ Æ©s[ªRΩá }msL˝RiV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡ ™yLji ¨s«ÿLiVVºΩ¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™yá¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ Fs©±s. LS™´sVøR¡Li˙μyLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP «¡™y ¡V μyLRiVáV H.G.Fs£qs á¨s @ÕÿLi…”¡ ™yLRiV @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤T∂æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs ™ylLi™´sLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Bμj∂ NRPLi¬ø¡ ¬ø¡[©´sV©´sV Æ™s[Vzqs©´s ryÆ™sVªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. H.G.Fs£qs áLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @≠sVªRΩ\Æ™sV©´s g_LRi™´sLi @’≥¡™´sW©´s ™´sV¨s, ™yLji AaRPáV ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂©yıLRiV. B…‘¡™´sá xmsáV NRPVLiÀ≥œ¡ N][flÿáV H.G.Fs£qs áV INRPLji ªRΩLS*ªRΩ INRPLRiV zqs’¡H FsμR∂V»¡ ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡\lLi \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sáVÚ©yıLRi¨s INRP‰LRi\|msÆ©s[ @’≥¡π∏∂WgRiLi Æ™sWzms bPOTPQLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠ds…”¡ Æ™s©´sVNRP LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá x§¶¶¶xqsÚLi DLiμR∂©´sıμj∂ xqs™´sW«¡Li N][\Æ≤∂ NRPWxqsVÚLiμR∂¨s, ™yLji gRiV»Ì¡V ≠sFyˆ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLiªRΩLiVV©y DLiμR∂©yı LRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sxqsVÚ DLi…ÿLRiV. F°ªRΩW DLi…ÿ∏R∂V¨s, NS¨s H.G.Fs£qsÕ‹[, @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi @Õÿlgi[ DLi…ÿ LRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[ryLRiV. zqs’¡H NRPW≤y ZNP[™´sáLi H.G.Fs£qsá }msL˝Ri©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V  ¡∏R∂V»¡ |ms≤R∂VÚLiμR∂¨s, LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá }msLRiV FsLiμR∂VNRPV  ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı @©´sV™´sW©y¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV.

ì\«<ÛëHê´ìï ù|<ä\≈£î |ü+#ê* >∑∫ÃuÖ*, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : dü_‡&ç\ô|’ ø√‘·ô|fÒº H˚|ü+‘√ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡÷.25 |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡÷.32\T s√Eyê] Ä<ëj·T+ ñqïyês¡T <ë]Á<ä´πsK≈£î ~>∑Tesê<äì ìs¡«Væ≤+#·&É+ ne÷qTwüeTì dæ|æ◊ πø+Á<ä ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT, sê»´düuÛÑT´&ÉT nJCŸbÕcÕ nHêïs¡T. ø=+&Ü|üPsY˝Àì dæÄsY bÂ+&˚wüHé˝À d”|æ◊ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z 7e eTVü‰düuÛÑqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± nJCŸbÕkÕ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ >√<ë+\˝À ì\« ñqï <ëHê´ìï yÓ+≥H˚ ìs¡Tù|<ä\≈£î |ü+#ê\ ì n‘·T´qï‘· <Ûäsêàdüq+ dü÷∫ùdÔ ñ∫‘·+>± |ü+#·&ÜìøÏ s¡÷.2ø√≥¢ Ks¡Tà ne⁄‘êj·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s√ÿq&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ø±s√Œπs{Ÿ s¡+>±ìøÏ @{≤ s¡÷.6\ø£å\ ø√≥¢ sêsTTr ø£*Œ+#·&É+ @+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. ù|<ä, eT<ä´‘·s¡>∑‹ yê]øÏ ì‘· J$‘êìøÏ nedüs¡|ü&˚ 18 s¡ø±\ edüTÔe⁄\ qT Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒj·÷\ì dæ|”◊ ‘·s¡T|ü⁄q b˛sê{≤ìï ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ñHêïeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üeTTK dæì ìsêà‘·, Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Hê≥´eT+&É* N|t bÕ´Á≥Hé ‘·e÷à¬s&ç¶ ø£èwüíeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mÁs¡C…+&Ü ˙&É˝À yÓ{Ϻ #êøÏ] ìs¡÷à\q≈£î ø£eT÷´ìdüTº bÕغ kÕj·TT<ä b˛sê{≤ìï ìs¡«Væ≤+∫+<äì 4500 eT+~ ÁbÕD‘ê´>∑+‘√ |ü~ \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷$T ù|<ä\ kı+‘·+ nsTT´+<äì >∑Ts¡Tú#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´&ÉT e÷J myÓT´˝Ò´ ¬ø.sêeTø£èwüí, q]‡+Vü≤àsêyé, Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ eTVæ≤fi¯ düyÓTÆK´ sêÁwüº ñbÕ<Ûë´≈£åîsê\T s¡»ì, d”|”◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT&ÉT s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>wt>ö&é, Hêj·T≈£î\T ôV’≤e÷e‹, mÁs¡≈£îe÷sY, sêeTT\T, q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, ø£qø£e÷$T&ç ÁoXË’\>ö&é, düT<Ûëø£sY, kÕuÒsY, yÓ+ø£≥kÕ«$T, dü_‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


lXË’\+ eT\¢qï ùde˝À Vü≤Øwtsêe⁄ <ä+|ü‘·T\T lXË’\+, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºdΩ F~÷¡»¡ ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so μR∂LixmsªRΩVáV $\ZaPáLi $ ˙À≥œ¡™´sVLSÀÿ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ry*≠sV™yLRiá©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. $ ry*≠sV @™´sV¯™yLRiáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Æμ∂[™´srÛy©´sLi ™´sVV≈¡˘ @LRiËNRPVáV, Æ™s[μR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV AbdPLRi*øR¡©´sLi xms÷¡NSLRiV. μR∂LRi+©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW , $\ZaPá ™´sVÃ˝¡©´sı AbdPxqsV=áª][ LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V @©´sıμR∂™´sVV¯Ã¡VgS, ˙FyLiªyáVgS ≤T∂F°LiVV, æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li ªRΩ*LRigS GLSˆ»¡V NS™yá¨s A ry*≠sV™yLRiá©´sV N][LRiVNRPV©yı©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms NRP÷˝¡,  ¡V÷˝¡ NRP ¡VL˝Riª][, xmsp»¡N][NRP ™´sW»¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ZNP[Li˙μR∂Li, LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá©´sV æªΩáLigSflÿ ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLigSflÿÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı 7 rÛy©yá DxmsFs¨sıNRPÕ‹[ @¨sıQrÛy©yÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs «¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s, ≤T∂Fy—¡»˝¡N][xqsLi NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáV F°…‘¡xms≤R∂ªy∏R∂V¨s, Àÿ©´sV=™y≤R∂ DxmsFs¨sıZNP[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥œ¡™yá©´sV G ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*Q\¤Õ¡©y g_LRi≠sLiøR¡NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV.

eT+>∑fi¯yês¡+, 7 |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

eT+Á‹ @sêdüT eT÷&ÉT s√E\

õ˝≤¢ |üs¡´≥q |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕΔ|üq Ôø£\T¢ © £ ø ï q Ô T ü d ˚ √& ÁbÕD≤\T ‘ ç>± neTàø±\T $#·Ã\$& >± 8 eT+&É˝≤\≈£î +Á<ä+ ø π T ¡ s ÷ q ∑ ê´bÕ] y z ï m$Tà> q Ô T ü ˚d düs¡|òüsê # ≈£Ls¡TÃqï n~Ûø±s¡T\T £≥Tº≈£î #˚‘·T\T ø m$Tà>∑q÷s¡T, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): m$Tà>∑q÷s¡T m¬ø’®CŸ XÊK |ü]~Û˝À Á|ü»\ ÁbÕD uÛÑÁ<ä‘· ˙{Ïô|’ ãT&É>∑˝≤ e÷]+~. Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT s¡øÏå+#ê*‡q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ Ä uÛ≤<ä´‘·qT $düà]+∫, #˚wüº\T&ç– #·÷k˛Ô+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À ø£©Ô ø£\T¢ |ü\Te⁄] ÁbÕD≤\qT ì‘·´+ Vü≤]dü÷ÔH˚ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡q m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À CÀ>∑T‘√qï Áø£eT+˝À á <äTdæú‹ ì‘·´ Á|üVü≤düq+˝≤ e÷]+~<ä. yêdüÔyêìøÏ ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ^‘· ø±]à≈£î\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± #Ó≥T¢ mø£ÿ&Ü ˝Òeqï~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´y˚T.

nsTTHê ø£©Ô ø£\T¢ e÷Á‘·+ ì‘·´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘·÷H˚ ñ+~. uÛ≤Ø>± ô|]–q eT<ä´+ <Ûäs¡\qT uÛÑ]+#·˝Òì kÕe÷qT´\T ¬sø£ÿ\T eTTø£ÿ\T #˚düT≈£îì dü+bÕ~+∫q ø=~›bÕ{Ï kıeTTà‘√ ø£©Ô ø£\T¢qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. Ä e´düq|üs¡T\ ã\V”≤q‘˚ ‘·eT Ä<ëj·÷ìøÏ k˛bÕHê\T>± e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ ø£©Ô ø£\T¢ yê´bÕs¡T\T j·T<Û˚#Û·Ã>± ø£\T¢qT ø£©Ô #˚dæ, $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q z yê´bÕ] ø£©Ôø£\T¢ ‘·j·÷s¡T#˚dæ mì$T~ eT+&É˝≤\≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. nsTTHê Ä ø£©Ô ø£\T¢qT n]ø£{≤º*‡q n~Ûø±s¡T\T -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

H˚&ÉT ø√&ÉTeT÷s¡T≈£î

»eVü‰sY u≤\s¡ø£åô|’

m+|”, myÓTà˝Ò´ sêø£

ñ<√´>∑T\ô|’ nœ\|üø£å+

  

>∑TkÕ‡

ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕغ H˚‘·\ uÛÒ{°, Á|üC≤ dü+|òü÷\ @ø£Á^e rsêàHê\ô|’ #·s¡Ã ñ<√´>∑T\T ø±+Á¬>dt ø£qTdüqï˝À¢ |üì#˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq H˚‘·\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT uÒwüs¡‘·T>± m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘‘√ nœ\ |üø£å bÕغ\T, Á|üC≤dü+|òü÷\ ø£$T{Ï uÛÒ{° nsTT+~. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø√ºπs{À¢ ø£˝…ø£ºsYqT Ä, j·÷ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ø£*kÕs¡T. dæ|æm+ πø+Á<ä ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT m+.@.>∑|òüPsY, ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, yÓ’mkՇ؇ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶, dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓTTÁø£dæ H˚‘· >√ø±], düe÷CŸyê~ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ä+&ÉT X‚wüßj·÷<äyé, dæ|æ◊ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´ Á|üø±wt¬s&ç¶, m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ ø£èwüí, e÷J C…&é|æ #Ó’s¡àHé n¬øb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T\T eT+>∑ fi¯yês¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T≈£î $#˚ÃdüTÔ qï≥T¢ dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À yÓ\dæq l #Í&˚X¯«Ø <˚$ ‹s¡TD≤\ ñ‘·‡ yê˝qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ø°.X‚. ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ kÕàs¡ ø±s¡ú+ uÛÑ÷e÷‘· ¬s’‘·T dü+|òüT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï sêÁwüº kÕúsTT eèwüuÛÑsê»eTT\#˚ ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\‘√ bÕ≥T, lVü≤s¡¸j·T÷‘Y düuÛÑT´\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Á>±MTD Áø°&É\qT á dü+<äs¡“¤+>± m+|æ, myÓTà˝Ò´\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\ $q÷‘·ï ìs¡düq $esê\T 8˝À

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 6,(düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À _J _J>± >∑&É|üqTHêïs¡T. H˚{Ï qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T n+fÒ á HÓ\ 9e ‘˚B es¡≈£î Äj·Tq õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑ qTqï $$<Ûä n~Ûø±]ø£, nq~Ûø±]ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Äj·Tq bÕ˝§Z+{≤s¡T. k˛eTyês¡+ lXË’\ πøåÁ‘êìï #˚s¡T≈£îqï eT+Á‹ @sêdüT nø£ÿ&˚ ãdü #˚kÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î lXË’\+ qT+∫ ãj·T\T<˚] eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+≥\≈£î Ä‘·à≈£L s¡T≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nø£ÿ&É n~Ûø±s¡, nq~Ûø±s¡ Á|üeTTKT\qT ø£\TdüT≈£îqï nq+‘·s¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì ô|<ä›ãC≤s√¢ ñqï l yêdü$ ø£q´ø± |üs¡y˚TX¯«] Äfi¯j·T+˝À »s¡T>∑qTqï l ÁãeTsê+ã, eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T yês¡¢ ø£fi≤´D ø±s¡´Áø£ eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ sêÁ‹øÏ nø£ÿ&˚ ãdü #˚kÕÔs¡T. 8e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î s√&ÉT¶ e÷sêZq Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ ãj·T\T<˚] eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î q+<ë´\≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&˚ n~Ûø±s¡, nq~Ûø±s¡ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À ø£fi≤C≤‘· <ë«sê »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£åô|’ Á|ü#ês¡+ #˚dæ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì |æ\¢\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ qT+∫ »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£åô|’ ø£fi≤C≤‘· sê´© ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ø£fi≤ C≤‘· sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+∫ õ˝≤¢˝À Á|ü‹ Á>±eT+ »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£åô|’ ø£fi≤C≤‘· ø±s¡´Áø£eT+‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì #Ó’‘·q´+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ $<ë´ XÊK, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK, »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. 5 qT+∫ 15 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ Äs√>±´ìï yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+, Äs√>∑´, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ ø£*dæ ì]Δwüº

e´e~Û˝À ã&ç|æ\¢\≈£î Äs√>∑´ |üØø£å\T #˚j·T&É+, Äs√>∑´ ]ø±s¡T¶ \T |üP]+∫ Äs√>∑´ nedüsê\qT n+#·Hê y˚j·T&É+, ¬s|òüs¡˝Ÿ≈£î Ä düe÷#êsêìï ñ|üjÓ÷–+#·&É+, e´øÏÔ>∑‘· Äs√>∑´ s¡ø£åD ø=s¡≈£î |æ\¢\≈£î Äs√>∑´ n˝yê≥¢qT uÀ<Ûäq <ë«sê H˚s¡Œ&É+, Äs√>∑´ø £s¡yÓTÆq |ü]düsê\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£*Œ+#·&É+, bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ç¶ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+, X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·&É+, e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+#·&É+

‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\≈£î $e]+∫ yê]ì |üP]Ô #Ó’‘·q´|üsêÃ\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûmyéTôV≤#Yy√ yÓ+ø£≥|ü‹, »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å õ˝≤¢ ø√`Ä]¶H˚{sY >√|”Hê<∏é, CHês¡úHé>ö&é, &ûm˝Ÿy√ nì˝Ÿ≈£î e÷sY, mHéÄsYôV≤#YmyéT, &û|”m+ y√ CÀdüï, eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY s¡+>±¬s&ç¶, &Üø£ºsY $»j·Tdæ+ Vü‰¬s&ç¶, &Üø£ºsY Ä+»H˚j·TT\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


2

eT+>∑fi¯yês¡+, 7 |òæÁãe], 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... e÷Á‘·+ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. B+‘√ ø£©Ôø£\T¢ Á‘ê– Á|ü»\T ‘·eT ÁbÕD≤\qT ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ eT+Á‘ê\j·T+ eT+&É\+ #Óf…ï|ü*¢ Á>±eT+˝À Äs¡T eT+~ e´≈£îÔ\T ø£©Ô≈£\T¢ ‘ê– rÁe ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’q dü+|òüT≥q eTs¡Teø£eTT+<˚ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+˝À q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T ø£©Ôø£\T¢ u≤Øq |ü&ç eT‹dæú$T‘·+ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ m˙ºÄsY ø±\˙øÏ #Ó+~q ]øå± ø±]à≈£î&ÉT <ädüÔ–] (28) ø£©Ôø£\T¢ u≤Øq |ü&ܶ&ÉT. B+‘√ n‘·ìï qeTTà≈£îqï Äs¡T eT+~ nø±ÿ#Ó˝…¢fi¯ó¢ ‘·eT ≈£î≥T+uÛÑ |ü]dæú‹ì

‘·\T#·T≈£î+≥÷ rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ø£©Ôø£\T¢qT ìj·T+Á‹+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T Ä }ùd eTs¡e&É+‘√ á ø£©Ô ø£\T¢ $Áø£j·÷\T uÛ≤Ø>± ô|]–b˛‘·÷H˚ ñHêïsTT. m$Tà>∑q÷s¡T m¬ø’‡CŸ XÊK |ü]~Û˝À 11 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T, 200≈£î ô|’>± ø£\T¢<äTø±D≤\T ñHêïsTT. m¬ø’‡CŸXÊK n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ø£s¡Tee&É+‘√ ø£©Ôø£\T¢ ‘·j·÷s¡T#˚dæ <äTø±D≤\≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ nuÛÑ+X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤Øq|ü&ç ‘·eT ÁbÕD≤\qT ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. Ç<ä+‘ê »s¡T>∑T‘·THêï m¬ø’‡CŸ XÊK n~Ûø±s¡T\T @MT |ü≥ºq≥T¢>± e´eVü≤]+#·&É+ uÛ≤<ëø£s¡eTì Á|ü»\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #=s¡erdüT≈£îì ø£©Ôø£\T¢qT n]ø£{≤º\ì, n˝≤π> ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï <ädüÔ–], Hê>∑sêE, ‘êj·T|üŒ, #Ó$‹ \ø£åàqï\≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì yê] ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT+Á‹ @sêdüT eT÷&ÉT s√E\

ªn+‘·sê®rj·T kÕúsTTøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Éy˚T \ø£å´+μ

õ˝≤¢ |üs¡´≥q

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6, düTes¡íyês¡Ô: n≥º&ÉT>∑Tq ñqï Á>±MTD ÁbÕ+‘· Áø°&Üø±s¡T\qT, Áø°&Ü ø±s¡T\ Á|ü‹uÛÑqT >∑T]Ô+∫ C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üb˛{°\≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Éy˚T ‘·eT ˝ø£å´eTì sêh Vü‰´+&éu≤˝Ÿ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Vü‰´+&é u≤˝Ÿ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+ @sêŒ≥T¢ |üs¡´y˚ø£åD˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï Áb˛‘ê‡Vü≤+ø£Hêï Áø°&Üø±s¡T\≈£î <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+ m+‘√ eTTK´eTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø£s¡÷ï\T Vü‰´+&éu≤˝Ÿ dü+|òüT+ sêhkÕúsTT˝À $»j·Tu≤≥qT m>∑Ts¡y˚dü÷Ô C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T U≤´‹ì n+<äCÒj·T&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. ¬s+&Ée kÕ] ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À C≤rj·TkÕúsTT˝À Vü‰´+&éu≤˝Ÿb˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ m+‘√ >∑s¡«+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç~es¡πø 19 kÕs¡T¢ sêhkÕúsTT Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\ ≈£î õ˝≤¢ y˚~ø£>± ì*∫+<äHêïs¡T. 150 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T C≤rj·TkÕúsTT˝À sêDÏ+#ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù sêe÷»+ H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤rj·T n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫q |òüTq‘· mdt.$. ≈£î+≥Tu≤ì<˚ nHêïs¡T.

ø£fi¯ó¢ eT÷j·÷*‡+<˚!

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Á|üeTTKT\qqT ø£\TkÕÔs¡T. Ä s√E sêÁ‹ q+<ë´\˝ÀH˚ ãdü #˚kÕÔs¡T. ‹]– 9e ‘˚B ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î q+<ë´\ qT+∫ ãj·T\T<˚], 9.28 >∑+≥\≈£î eTVü‰q+~ eT+&É\+, eTd”<äT|ü⁄s¡+˝À »s¡T>∑qTqï z $yêVü≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥\≈£î eTd”<äT|ü⁄s¡+ qT+∫ ãj·T\T<˚] eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+≥\≈£î q+<ë´\˝À n~Ûø±s¡, nq~Ûø±s¡ Á|üeTTKT\qT ø£\TkÕÔs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+≥\≈£î q+<ë´\ qT+∫ ãj·T\T<˚] kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ø£s¡÷ï\T≈£î #˚s¡T≈£îì, 13e nœ\ uÛ≤s¡‘· Ç+≥sY CÀq˝Ÿ Vü‰´+&é u≤˝Ÿ #Ûê+|æj·THé wæ|t b˛{°\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‹]– yÓfi¯¢qTHêïs¡T.

ñ<√´>∑T\ô|’ nœ\|üø£å+ >∑TkÕ‡ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\‘√ ≈£L&çq Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ+~. á dü+<äs¡“+>± yês¡T ø£˝…ø£ºsY‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 1e ‘˚Bq nœ\ |üø£å bÕغ\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T düe÷y˚X¯yÓTÆ @ø£Á^e+>± #˚dæq rsêàHê\qT $e]+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î \T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ñqï‘· kÕúsTT qT+∫ øÏ+~ kÕúsTT ñ<√´>∑T\ es¡≈£î sêC≤´+>∑ dü÷Œ¤]ÔøÏ $s¡T<Ûä›+>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt ø£qTdüqï ˝À¢ |üì#˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« e´edüúô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ düqï–\T¢ ‘√+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á <äTdæú‹ e÷sê\ì, n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ìwüŒ¤ø£åbÕ ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì yês¡T $»„|æÔ #˚kÕs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Á|üC≤kÕ«$Tø£ |ü<䛋˝À $q‹|ü Á‘ê\T Çe«&É+, <Ûäsêï\T, ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤ø£ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ ø£˝…ø√ºπs{Ÿ

m<äT≥ k˛eTyês¡+ Ç˝≤+{Ï$ ≈£L&É<ä+≥÷ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ dü]ø±<äHêïs¡T. Ä ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. _Ç&ç $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ ÁøÏ$Tq˝Ÿ‡ n+≥÷ #˚dæq yê´K´\T dü]ø±eì yês¡T ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æq $$<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\ô|’ HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\T ô|≥º&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ø£˝…ø√ºπs{À¢ n<ë›\qT |ü>∑T\>={Ϻq yê]ì >∑T]Ô+#·&É+˝À $|òü\yÓTÆq b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ Ä, j·÷ H˚‘·\T ìs¡à\, ¬ø.$.Hêsêj·TD, sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, dæ.|æ. Hêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\qT C…’\T≈£î |ü+|ü&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\q yÓ+{≤&ç, y˚~Û+#·&É+ e÷ì, yÓ+≥H˚ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ù|<ä\ >∑T&çôd\qT b˛©düT\ düVü‰j·T+‘√ ≈£L*à y˚düTÔHêïs¡ì, n<˚ õ˝≤¢˝Àì #ê>∑\eTÁ], ø£\÷¢s¡T, &√Hé, zs¡«ø£\T¢, ø£s¡÷ï\T eT+&É˝≤˝À¢

kÕúìø£ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√, ]j·T\ºs¡¢‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\≈£î ø£≥ºu…&ÉT‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. ≈£L*Ãq ìs¡Tù|<ä\ >∑T&çôd\ kÕúH˚ yê]øÏ Çfi¯¢ |ü{≤º\T Çyê«\ì ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁø£e÷\qT $#ê]+∫, uÛ≤<äT´\ô|’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√sês¡T. düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ nœ\|üø£å uÛÒ{°ì @sêŒ≥T #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæq yê]˝À |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T ≈£î\T z+ø±sY, bÕs¡«sY¶ u≤¢ø˘ õ˝≤¢ ø£˙«qsY #·Áø£e]Ô, mdtj·TTdæ◊ õ˝≤¢ ø£˙«qsY Hê>∑qï, _md”Œ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT eqTeTT\j·T´, |ü\T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD >∑T|üÔ, X‚wüß|òüDÏ, nqïj·T´, lìyêdt, _. sêe÷+»H˚j·TT\T, »>∑Hêï<∏é, {Ï. s¡y˚Twt≈£îe÷sY, eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+, mdt. \ø£åàDY, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

˙s¡T>±s¡T‘·Tqï kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\T n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ø£s¡Te⁄ Vü‰\Vü≤]« |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ìs¡ø£åsêdü´‘·qT s¡÷|ü⁄e÷|æ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T #·<äTe⁄ø=ì ñqï‘· ÄX¯j·T+‘√ eTT+<äT≈£î b˛yê\ì πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T dü+j·TTø£Ô+>± @sêŒ≥T #˚dæq kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\T Vü‰\Vü≤]« eT+&É\+˝Àì @ Á>±e÷ìï #·÷dæq πø+Á<ë\T eT÷‘·|ü&ç ñHêïsTT. eT+&É\+˝À 15 |ü+#êsTT‹\≈£î >±qT 24 Á>±e÷\T ñHêïsTT. M{Ï˝À yÓTT‘·Ô+ 30 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á>±e÷ìøÏ Ç<ä›s¡T #Ó|ü⁄Œq ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ yÓTT‘·Ô+ 60 eT+~ ñHêïs¡T. n˝≤π> ˇø£ eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY ñHêï&ÉT. Á>±eT+˝À |üì#˚ùd ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î HÓ\HÓ\ ¬s+&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\ bÕ]‘√wæø£+

rdüT≈£î+≥÷ |üì #˚dæq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. πø+Á<ë\˝Àì Ä≥ edüTÔe⁄\ ø±´s¡+uÀs¡T¶, q÷´dt ù||üs¡T¢ @$ ø£q|æ+#·&É+ ˝Òe⁄. |üì#˚dæq≥Tº <=+>∑ dü+‘·ø±\‘√ eT+&É\ ø√-Ä]¶H˚≥sY‘√ ≈£îeTà¬ø’ ÇcÕºsê»´+‘√ e´eVü≤]düTÔqï eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü]y˚øÏå+#ê*‡ b˛sTT, ø±sê´\j·÷\πø |ü]$T‘·eTÚe&É+ »]–+~. eT+&É\+˝Àì eT*¢ø±s¡T®q |ü˝…¢, >∑÷fi¯´+, u≤|ü⁄s¡+, $s¡TbÕ|ü⁄s¡+, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ndü\T πø+Á<ë˝Ò eT÷‘·|ü&ܶsTT. ndü\T |üì#˚düTÔHêïj·÷..? ˝Ò<ë nqï njÓ÷eTj·T dæΔ‹˝À Á>±eTÁ|ü»\T $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T yÓTT<äT› ìÁ<ä M&ç Á>±e÷˝À¢ì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\T düÁø£eT+>± »]π>≥≥T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q kÕúì≈£î\T Á|ü»\T ø√s¡&ÉyÓTÆq~.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTVæ≤fi¯ eTè‹ Ä\÷s¡T |òæÁãe] 6, düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝Àì ø√j·Tq>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ‘·T\dæ (30) nH˚ eTVæ≤fi¯ >∑‘· ◊<äT s√E\ ÁøÏ‘·+ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. ø±*q>±j·÷\‘√ ãfi≤fl] yÓ’<ä´XÊ\˝À ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ k˛eTyês¡+ eTè‹ #Ó+~+<äì ã+<äTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·Tsê*øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. ‘·*¢ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ |æ\¢\ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À |ü&ܶs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

u≤$˝À |ü&ç eTVæ≤fi¯ eTè‘·T´yê‘· ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£qø±Á~|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü÷s¡|ü⁄¬s&ç¶ ∫qï yÓ+ø£≥ düTu≤“¬s&ç¶ uÛ≤s¡´ #Í&˚X¯«s¡eTà(45) kÕúìø£+>± ñqï z u≤$˝À X¯eyÓTÆ ‘˚*+~. k˛eTyês¡+ á dü+|òüT≥q »]–+~. ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<äfÒ ÄyÓT u≤$˝À |ü&çq≥T¢ kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT uÛÑs¡Ô 7 @fi¯¢ øÏ+<äfÒ nHês√>∑´+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. |æ\¢\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√, z+≥] J$‘·+ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+~ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ñ+&Ée#·Ãì nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTVæ≤fi¯ eTè‹ <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 6, (dü÷es¡íyêsêÔ): ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ndüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ b˛+<äT‘·÷ eTVæ≤fi¯ k˛eTyês¡+ eTè‹ #Ó+~+~.eT+&É\+˝Àì >∑<Ó›sêfi¯¢ Á>±eT+˝À n~yês¡+ uÀj·T sêe÷+õH˚j·TT\T >=&ɶ*‘√ <ë&ç #˚dæq dü+|òüT≥q˝À >±j·T|ü&çq <ä[‘· düs√»eTà(45) eTè‹ #Ó+~+~.nyÓT X¯yêìï dü«Á>±e÷ìøÏ ≈£î≥T+;≈£î\T rdüTø√#êÃs¡T.m+ÄsY|æmdt dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±e÷+˝À X¯yêìøÏ n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìï n<äTø√yê\ì sêkÕÔs√ø√ Ç+<äT≈£î ìs¡düq>± eT+&É\ m+ÄsY|æmdt ø£MT{Ï n<ä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ ãkÕº+&é e<ä› >∑+≥ùd|ü⁄ s√&ÉT¶ ~>∑“+<Ûä+,sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+,b˛©dt ùdºwüHé\ e<ä› <äsêï #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û düTuÛ≤wt #·+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T n]ø£{≤º\ì,<ë&ç#˚dæq e´≈£îÔ\qT y˚+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ◊<äT \ø£\ mø˘‡Áπ>dæj·T qT Á|üø£{Ï+∫ ◊<äT mø£sê\ uÛÑT$Tì Ç∫à n<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚dæq môd’‡ Ä<√ì Á¬ø’+ |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À ÄsYº ‡ n+&é ôd’Hé‡ ø±˝Òõ s√&ÉT¶˝À eT÷&Ée |ü≥ºD môd’‡ lìyêdüT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T ‘·ìF ì$T‘·Ô+ yêVü≤Hê\T <Ûäèe|üÁ‘ê\T, ˝…’ôdHé‡, ÇqT‡¬sHé‡, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ ô|’ n|üsê<Ûä s¡TdüT+ $~Ûdü÷Ô düTe÷s¡T |ü~ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ s¡÷.2,000\qT »]e÷q $~Û+#ês¡T.

l »+ãT˝≤ |üs¡y˚TX¯«Ø <˚$

uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ eT¨‘·‡yê\T q+<ë´\, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : k˛eTyês¡+ q+<ë´\ l »+ãT˝≤ |üs¡y˚TX¯«Ø neTàyê] uÀHê\ |ü+&ÉT>∑ eT¨‘·‡e+ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ >∑D|ü‹ |üP», >∑+>± |üP», >√|üŒ&ç neTàyê]øÏ <äTsêZdü÷≈£îÔ\‘√ n_Ûùwø±\T, #·+&û¨eT+, ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«]Ô+|üã&ܶsTT. H˚&ÉT e÷|òüTX¯ó ø£¢ bÂs¡í$T ñ<äj·T+ uÀHê\T, neTàyê]øÏ düeT]Œ+#ês¡T. á j·÷>∑ ø±s¡´Áø£e÷<äT\T ÁãVü≤àl e÷&ÉT>∑T\ Hêπ>+Á<äX¯s¡à, Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+|üã&ÉT‘êsTT.


düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+, |òæÁãe] 7, 2012

3

¬s&éÁø±dt˝À dües¡D\T #˚j·÷* Á|ü»\ ø√düy˚T Á|üC≤<äsê“sY Ä<√ì |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt ã¢&é u≤´+≈£î˝À s¡ø£Ô<ëq+ #˚ùd eTT+<äT nìï s¡ø±\ s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚ùd+<äT¬ø’ ÄsY.&ç.z. sêyéT düT+<äsY¬s&ç¶ >±]øÏ |ü≥ºD q+<äeT÷] j·TTeùdq ùdyê dü+düú $q‹ |üÁ‘êìï n+~+#·&É+ »]–+~. á dü+<Ûäs¡“¤+>± |ü≥ºD mHé.yÓ’.mdt. dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT düC≤®<é VüQùdHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡ø£Ô<ëq+ #˚ùd+<äT≈£î Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt kıôd’{Ï ã¢&é u≤´+ø˘≈£î yÓ[‘˚ nø£ÿ&É m≥Te+{Ï s¡ø£Ô|üØø£å\T #˚j·T≈£î+&Ü πøe\+ Á>∑÷|ü⁄ ìsêΔs¡D #˚dæ s¡ø±Ôìï s¡ø±Ôìï rdüT≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. Ç˝≤ rdæq s¡ø£Ô+˝À @<Ó’Hê s√>∑+ ñqï≥T¢ >∑T]ÔùdÔ Ä bÕ´¬ø{ŸqT ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± eTT]øÏ ø±\Te˝À |ü&˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤ |ü&˚j·T&É+ e\q s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæq e´øÏÔøÏ ñqï s√>±ìï >∑T]Ô+#·˝Òø£ b˛‘·THêï&Éì, n+‘˚ø±ø£ n≥Te+{Ï yês¡T rÁe nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ eTT+<äTC≤Á>∑‘· ˝Òø£ #·ìb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±e⁄q s¡ø£Ô<ëq+ #˚ùd eTT+<äT>±H˚ nìï s¡ø£Ô |üØø£å\T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄsY.&ç.z. >±]øÏ

$q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒdæq≥Tº ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ÄsY.&ç.z. düŒ+~dü÷Ô MTs¡T #Ó|æŒq $wüj·TyÓTÆ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘·ø£åDy˚T sê‘·|üPs¡«ø£ Ä<˚XÊ\qT Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt kıôd’{Ï yê]øÏ |ü+|ü⁄‘êeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Hêj·T≈£î\T q\¢qï, q+<äeT÷] j·TTeùdq ø£˙«qsY u§_“*, düuÛÑT´\T |òüØkÕ, Mπswt, lø±+‘Y, s¡y˚Twt, u≤\ÁøÏwüí eT+E, sêeT+õ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãkÕº+&ÉTqT |üs¡´y˚øÏå+∫q ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY ø√dæ– |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø√dæ– ãkÕº+&ÉT q+<äT eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT |ü]y˚øÏå+#·{≤ìøÏ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY yÓ\T>∑T |æ.&ç. sêeTdüTãT“ k˛eTyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. ãkÕº+&ÉT Äes¡DeTT˝À ˙{Ï düeTdü´, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, $<äT´‘Y, ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT q+<äT ≈£îØÃ\T ˝Òø£b˛e&É+, Á|üj·÷DÏ≈£î\T ≈£Ls√Ãe{≤ìøÏ ã\¢\T ˝Òø£b˛e&É+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ $˝Òø£s¡T¢ $es¡D ø√s¡>± á dü<äTbÕj·÷\qT ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ K∫Ñ·+>± neT\T #˚kÕÔeTì Vü‰$T Çe«&É+ »]–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü s√p Ä<√ì eT]j·TT m$Tà>∑q÷s¡T &çb˛\qT+∫ Á|ü‹s√E 30 ãdüT‡\T ø√dæ–øÏ e∫à yÓfi¯óÔ+{≤sTT. Ä Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ø£˙dü ˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ $&É÷¶s¡eTì, n+‘˚ø±ø£ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãkÕº+&é Äes¡D ôVA≥fi¯¢ q+<äT Á‘ê>∑{≤ìøÏ ˙s¡T n&É>∑>± ˙{Ï rÁe‘· <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ôVA≥˝Ÿ j·T»e÷qT\T <äTsꓤwü˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡ì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Vü‰dæŒ≥˝Ÿ $wüj·T+ ô|’ $es¡D ø√s¡>± uÛÑeq ìsêàD+ ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

≈£îwüߘyê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q sê´© bÕ´|æ* |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì b˛‹¬s&ç¶ Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´ j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T ≈£îwüߘyê´~ô|’ ne>±Vü≤q sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± &ç_m+ Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£îwüߘyê´~ n+≥T yê´~ ø±<äHêïs¡T. yê´~ \ø£åD≤\T Á>∑Væ≤ùdÔ yÓ+≥H˚ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T ø√yê\Hêïs¡T. dæôV≤#Yz sê»eTà, ôV≤˝ŸÔ$õ{Ÿ Ä|ò”düsY sê|òüTy˚+Á<ä, Ç+#ê]® ôV≤#Ym+ l<ÛäsYu≤ãT, {°#·s¡T¢ düT<ë|ü]eTfi¯, yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, kÕÁe÷»´\øÏåà, lìyê düT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 6 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝À j·T+.&ç.z Ä|ò”düT dæìj·TsY ndæôdº+{Ÿ $X¯«yÓ÷Vü≤Hé n<Ûä«s¡´+˝À Á|üC≤<äsê“sYqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY zãT˝ÒdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|+∫ø£\bÕ&ÉT,¬ø.Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#êeTì, n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ &Üø£ºsY s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ\˝À 15 eT+~øÏ ≈£îì n|üπswüqT¢ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.|üdüT\ &Üø£ºsY sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ á HÓ\ 14e ‘˚~ qT+&ç 27 ‘˚~ es¡≈£î ø√fi¯fl≈£î ‘Ó>∑Tfi¯ófl sê≈£î+&Ü Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ dæã“+~‘√ ø√fi¯ófl ñqï Ç+&É¢ <ä>∑Zs¡≈£î e∫à {°ø±\T y˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.ø√fi¯fl qT+∫ e#˚à düeTdü´\qT <ëì e\q Ç+&É¢˝À ñqï ∫qï |æ\¢\≈£î »ãT“\T e#˚à dü÷#·q\T ñHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.&ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY ≈£îÁbòÕ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+ Hê\T>∑T Á>±e÷\T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ |üP]Ô nsTT+<äì πs|ü{Ï qT+∫

¬ø.Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´˝À @yÓ’q düeTdü´\T ñ+&˚ n+&É+>∑\T, bÕdüTãT≈£îÿ\T, e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T ñ+fÒ yê{Ï >∑T]+∫ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Vü‰»s¡T |üs¡#ê\ì nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY zãT˝ÒdüT, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY ≈£îÁbòÕ, dæìj·TsY ndæôdº+{Ÿ $X¯«yÓ÷Vü≤Hé, |üdüT\ &Üø£ºsY sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ &Üø£ºsY s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±•¬s&ç¶Hêj·Tq Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫q ø√≥¢ bÕ´|æ* |òæÁãe] 6, (düTes¡í yês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n˝…u≤<é Á>±eTdüMTbÕq ñqï ø±•¬s&ç¶Hêj·Tq Ä\j·÷ìï ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± >∑D|ü‹kÕ«$T ÄodüT‡\T bı+~q Äj·Tq ÄÁX¯e÷ìøÏ _mdtmHém˝Ÿ ≥esYqT @sêŒ≥T#˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ÄÁX¯eT+ qT+∫ ãq>±q|ü˝…¢ es¡≈£î s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq >±s¡¢~HÓï Á>±eT+˝À Ç{°e\ eTè‹ #Ó+~q d”‘êsê$T¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T. sê»Hêsêj·TDeT÷]Ô, d”eTdüT<ëø£sY, ÄsY.Ç. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &√Hé e÷¬sÿ≥T j·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé Hê>∑sêE, n˝…u≤<é u≤\j·T´, ‘·~‘·s¡T\T |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, ∫qï|üP<Ó\¢ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, bÕ˝§ZHêïs¡T.

msTT&é‡ô|’ ne>±Vü≤q sê´© yÓ’uÛÑe+>± eTVü‰düs¡dü«r j·÷>∑+ e´øÏÔ>∑‘· X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{ÏùdÔ s√>±\T sêe⁄

ne⁄≈£î |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì pìj·TsY ø£fi≤ XÊ\˝À ¬s&é]ã“Hé ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À ôV≤#Y◊$, msTT&é‡ Ç‘·s¡ ˝…’+–ø£ yê´<äT\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷düºs¡T Áf…ÆqsY Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ <äX¯˝ÀH˚ $<ë´s¡Tú\T e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± uÛ≤y√<˚«>±\≈£î ˝ÀqT ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±e⁄q $<ë´s¡Tú\T eT+∫ Á|ües¡Ôq ø£*– Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq ìs¡íj·÷\T rdüTø=ì, #·<äTe⁄ô|’ <äèwæº πø+ÁB ø£]+∫ \øå±´ìï kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T.

n<˚$<ä+>± j·TTe‘· m≈£îÿe>± 15 qT+∫ 30 dü+e‘·‡sê\T eT<ä´ ñqïyê]øÏ ôV≤#Y◊$ dü+Áø£eTD »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Á|ü‹s√E 14y˚\ eT+~ msTT&é‡≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì m|æ &É$Tø˘ ]b˛s¡Tº ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï <äHêïs¡T. <äøÏåD≤Á|òæø±, HÓ’J]j·÷ ‘·s¡Tyê‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n‘·´~Û ø£+>± msTT&é‡ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#·ã &ç+<äHêïs¡T. Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ˝À 5.5 \ø£å\ eT+~ msTT&é‡≈£î >∑Ts¡e⁄ ‘·Tqï≥T¢ düπsÔ ‘Ó*|æ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûë´|ü≈£î\T, $<ë´ s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÒ‘·+#·s¡¢ |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ÄsY.mdt. s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT düMT|ü+˝À yÓ\dæq eT~›˝Ò{ÏkÕ«$T πøåÁ‘ê\j·T+˝À k˛eTyês¡+ eTVü‰düs¡dü«rj·÷>∑+ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. sêh <˚yê<ëj·T XÊK Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î düs¡dü«r j·÷>±ìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Ä\j·T áz ‹eTàHêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. düs¡dü«r ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ y˚<ä|ü+&ç‘·T\#˚ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. j·÷>∑+˝À s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝Àì Áô|’y˚≥T $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚yê<ëj·TXÊK yês¡T |ü+|æ+∫q u≤düs¡ düs¡dü«r ∫Á‘·|ü≥+ s¡ø£åã+<ÛäqeTT\qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äCÒdæ düTe÷s¡T 200 eT+~ $<ë´s¡Tú\#˚ nø£åsêuÛ≤´kÕìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚<ä|ü+&ç‘·T\T ùV≤eT+‘YX¯s¡à, Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T eT~›˝Ò{ÏkÕ«$T, eTH√Vü≤sY Ä\j·T dæã“+~ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt $düÔüè‘· Á|ü#ês¡+ &√Hé {ÖHé |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì |ü\T yês¡T¶\˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+#ê]® ãT>∑Zq sêC≤¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T $düè‘· Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü]#·j·T ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£eT+˝À sêC≤¬s&ç¶ M<ÛäT˝À¢ì Çfi¯fl≈£î yÓ[¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä$sê“eeTT, <ëì \øå±´\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ #˚|ü≥ºuÀj˚T dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ $e]dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. >∑‘· HÓ\ s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï á $düè‘· Á|ü#ês¡+ k˛eTyês¡+ 13e yês¡T¶˝À ø=qkÕ–+~. á Á|ü#êsêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_+∫+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt |ü≥ºD ø£˙«qsY bÕ\T≥¢ s¡|òüTTsêyéT, m+|æ|æ lsêeTT\T, <Ûäs¡àes¡+ düTu≤“¬s&ç¶, n+>∑&ç y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‘ê\j·T+ sê|òüTy˚+Á<ä kÕ«$T VüQ+&ûç ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üdæ<ä› |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+z k˛eTyês¡+ VüQ+&ç ˝…øÏÿ+|ü⁄ |üPs¡ÔsTTq~. l sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T HÓ\ s√E\ VüQ+&ç Ä<ëj·T+ s¡÷. 95,74,983 \T, 31 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, 420 Á>±eTT\ yÓ+&ç, 560 j·TTj·Tdtm &Ü\s¡T¢, 51 dæ+>∑|üPsY &Ü\s¡T¢, 498 eT˝Òwæj·÷ &Ü\s¡T¢, 100 j·TTj·TdtÇ &çj·Ts¡yéT‡ e∫Ãq~. Ç<ä+‘ê ˇø£ HÓ\ VüQ+&ç Ä<ëj·T+ nì eTsƒ¡+ y˚TH˚»sY l|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 6, (düTe s¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]ú e´øÏÔ >∑‘· X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{ÏùdÔ s√>±\T <ä]#˚ s¡eì »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY &Ü.>√|æ#·+<é nHêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘· X¯óÁuÛÑ‘·‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\≈£î Äs√>∑´+ô|’ ne>± Vü≤q ø£*Œ+#·&É+˝À uÛ≤>∑+>± ÁbÕ s¡+_Û+∫q »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å #Ó’‘·q´ s¡<∏ä+ k˛eTyês¡+ ø√&ÉT eT÷s¡T #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+ >± kÕúìø£ u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ \˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü.>√|æ#·+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´ s¡Tú\ Äs√>±´ìï <äèwæº˝À ñ+#·T ø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº ‘·àø£+>± »eVü≤sY Äs√>∑´s¡ø£å #Ó’‘·q´ s¡<∏ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫+ <äHêïs¡T. á #Ó’‘·q´ s¡<∏ä+ áHÓ\ 6 e‘˚B qT+∫ e÷]à 10e‘˚B es¡≈£î õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤˝À¢

|üs¡´{Ï+∫ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD, e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î C≤q|ü<ä π>j·÷\ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]ú |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#ê\ì, uÛÀ»Hê ìøÏ eTT+<äT ø±fi¯ó¢,#˚‘·T\T X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\≈£î Äs√ >∑´ dü÷Á‘ê\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #ê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î @yÓ’Hê »ãT“\T+fÒ yê]øÏ õ˝≤¢ ÄdüŒ Á‘·T˝À¢ yÓ’<ä´∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nq+ ‘·s¡+ ø£fi≤ø±s¡T\T C≤q|ü<ä π>j·÷ \ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î Äs√>∑´ dü÷Á‘ê\qT $e]+#ês¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À m+Çz sê|òüTe¬s&ç¶, »e Vü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å düuÛÑT´\T, bÕsƒXÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT˙, ñbÕ <Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

$•wüºq>∑s¡+.. ø=˝≤Ω|üPsY

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì n‘·´+‘· |ü⁄sê‘·q q>∑sê˝À¢ ˇø£f…Æq #ê]Á‘·ø£ q>∑s¡+ ñ‘·Ôs¡ eTVü‰sêÁwüº˝Àì ø=˝≤Ω|üPsY. Çø£ÿ&É ñqï eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+ u≤>± Á|üdæ~Δ #Ó+~q~. á |ü≥ºD+ ø=˝≤Ω|üPsY #Ó|ü⁄Œ≥≈£î ≈£L&Ü Á|üdæ~Δ. #·÷&Ée\dæq Á|ü<˚XÊ\T ø=˝≤Ω|üPsY˝À eTTK´+>± #·÷&Ée\dæq$ eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+, eTVü‰sê» uÛÑeq+. eTVü‰\øÏåà <˚yê\j·T+ ªùV≤e÷&é |ü+‹μ ìsêàDXË’*˝À ø£≥ºã&çq~. Ç~ #ê˝≤ $XÊ\yÓTÆq ÁbÕ+>∑D+˝À #·T≥÷º m‘Ó’Ôq Á|üVü‰Ø >√&É‘√ ñ+≥T+~. ÁbÕ+>∑D+ eT<Ûä´˝À ñqï neTàyê] Ä\j·T+ ˇø£ n<äT“¤‘· ø£fi≤düèwæº nì #Ó|üŒe#·TÃ. Ä\j·TeT+‘ê eTH√Vü≤s¡yÓTÆq •˝≤Œ\‘√ ì+&ç ñ+≥T+~. |ü•Ãe÷_ÛeTTK+>± ñ+&˚ >∑s¡“¤>∑T&ç eTT+<äT>± düTe÷s¡T e+<ä&ÉT>∑T\ bı&ÉTe⁄ >∑\ $XÊ\yÓTÆq eT+&É|ü+ ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑T&ç #·T≥÷º düqïì Á|ü<äøÏåD e÷s¡Z+ ñ+~. ø=˝≤Ω|ü⁄] eTVü‰\øÏåà >∑s¡“¤>∑T&ç˝À düTe÷s¡T Äs¡&É>∑T\ #·<äs¡+>± ñqï m‘Ó’Ôq y˚~ø£ MT<ä ¬s+&É&ÉT>∑T\ |”sƒ¡+, <ëìMT<ä eTVü‰\øÏåà $Á>∑Vü≤+ ≈£Ls=Ãì ñqï uÛÑ+–eT˝À ñ+≥T+~. eT÷&É&ÉT>∑T\ m‘·TÔqï eT÷]Ô #ê˝≤ n+<ä+>± Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. eTVü‰sêÁw”ºj·TT\≈£î ø=˝≤Ω|ü⁄sY eTVü‰\øÏåà n‘·´+‘· |ü$Á‘· j·÷Á‘êdüú\+. Ms¡T neTàyê]ì ªn+u≤u≤sTTμ nì |æ\TkÕÔs¡T. Çø£ÿ&É »]π> Á|ü<Ûëq ñ‘·‡e+ qesêÁ‹ ñ‘·‡e+. eTTK´+>± ÄX¯«j·TT» X¯ó<äΔ |ü+#·$T Hê&ÉT $X‚wü+>± >=|üŒ ñ‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä s√Eq neTàyê] ñ‘·‡eeT÷]Ôì q>∑sêìøÏ ‘·÷s¡TŒ>± 5øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñqï ‘Ó+u≤¢sTT neTàyê] Ä\j·T+ <ä>∑Z]øÏ }πs–+|ü⁄>± rdüTø=ì yÓfi≤Ôs¡T. Ç~>±ø£ #Ó’Á‘· |üP]íeT s√Eq ñ‘·‡e+˝À neTàyê]ì q>∑s¡eT+‘ê }πs–kÕÔs¡T. >∑T&ç ÁbÕ+>∑D+˝À ñqï nH˚ø£ Ä\j·÷\˝À $sƒ√u≤ Ä\j·T+ ≈£L&Ü #ê˝≤ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq~. Çø£ eTVü‰sê» uÛÑeq+ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT e+<ä\ >∑<äT\‘√ eT÷&ÉT n+‘·düTú\‘√ #·ø£ÿ>± $XÊ\yÓTÆq yÓTÆ<ëq+ eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~. ÄHê{Ï sêE\ Äj·TT<Ûë\T, sê»]ø£|ü⁄ kÕe÷Á– yÓTT<ä˝…’q$ Ç+<äT˝À bı+<äT|ü]#ês¡T. ø=˝≤Ω|üPsY dü+kÕúq+ ø=˝≤Ω|üPsY Á_{Ïwt ø±\+˝À u§+u≤sTT Áô|dæ&Ó˙‡˝À ˇø£

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+ 7, |òæÁãe], 2012

Á|üeTTK dü+kÕúq+. Äø±\+˝À Hê\T>∑T eTTK´yÓTÆq dü+kÕúHê\˝À ˇø£{Ï. $T–*q eT÷&ÉT ãs√&Ü, >±«*j·TsY eT]j·TT Ç+&√sY. Bì bÕ\≈£î˝…’q uÀ+ùd¢ sê»´+ 19>∑Hé ôd\÷´{Ÿ≈£î ns¡TΩ\T. ø=˝≤Ω|üPsYqT |ü]bÕ*+∫q sêE\T, ‘·+C≤ePs¡T, dü‘êsê\qT bÕ*+∫q uÛÀ+kÕ˝Ò e+XÊ\ e˝Ò eTsêsƒê uÛÀ+kÕ˝Ò sê»e+X¯+ qT+&ç ñ<䓤$+#ês¡ì #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡T. eTsêsƒê kÕÁe÷C≤´ìï kÕú|æ+∫q #Û·Á‘·|ü‹ •yêJ ô|<ä›ø=&ÉT≈£î X¯+uÛ≤J. X¯+uÛ≤J eTs¡D+ ‘·sê«‘· •yêJ ∫qïø=&ÉT≈£î sêC≤sê+ #Û·Á‘·|ü‹ nj·÷´&ÉT. 1700˝À nHês√>∑´+ e\q sêC≤sê+ eTs¡DÏ+#·>± Äj·Tq uÛ≤s¡´ eTVü‰sêDÏ ‘êsêu≤sTT ‘·q ø=&ÉT≈£î ¬s+&Ée X¯+uÛ≤Jì eTVü‰sêE>± Á|üø£{Ï+∫, ‘êqT Á|ü‹ì~Û>± bÕ*+∫+~. 1707˝À yÓTT>∑\T\T ø=ìï wüs¡‘·T\‘√ cÕVüAqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. $&ÉT<ä˝…’q cÕVüA ‘·q e+XÊqT>∑‘·yÓTÆq sêC≤´ìï ‹]– bı+<˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. UÒ&é e<ä› »]–q j·TT<ä›+˝À cÕVüA, ‘êsêu≤sTT z&ç+∫ dü‘êsêô|’ ‘·q n~Ûø±sêìï kÕú|æ+#ê&ÉT. z&çb˛sTTq sêDÏ ‘·q ø=&ÉT≈£î‘√ ø£*dæ ø=˝≤Ω|üPsY˝À dæús¡|ü&ç+~. 17010 ø£˝≤¢ ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T sêC≤´\T>± |ü]D$T+#êsTT. Bìï 1731˝À ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï yêsêï dü+~Û <ÛäèMø£]+∫+~.

|æ\¢\ Á|ües¡Ôq kÕ+|ò”Tø£, ≈£î≥T+ã Ä#ês¡ e´eVü‰sê\≈£î _Ûqï+>± ñqï|ü&ÉT, yê] eTqdüÔ‘ê«\T yês¡T ìedæ+#˚ |ü]düsê\‘√ düeTq«j·T+ ø±˝Òq|ü&ÉT nH˚ø£ düeTdü´\T ‘Ó\‘·TÔ‘êsTT. M{ÏH˚ ªÁ|ües¡Ôq düeTdü´\Tμ n+{≤s¡T. |æ\¢˝À kÕ<Ûës¡D+>± m<äTs¡j˚T´ Á|ües¡Ôq düeTdü´\T.. 1. y˚fi¯ófl Nø£&É+ 2. >√fi¯ó¢ ø=ø£&É+ 3. eT{Ϻ, u§>∑TZ, düT<ä› yÓTT<ä˝…’q$ ‹q&É+

yÓTT+&ç #˚j·T&É+... 1. |æ\¢\T ‘êeTT ø√]ø£ edüTÔe⁄\T ˝Ò<ë u§eTà\T bı+<ä˝Òq|ü⁄&ÉT m≈£îÿe e÷s¡+ #˚düTÔ+{≤s¡T. n˝≤+≥|ü&ÉT |æ\¢\qT ø=≥º&É+, ‹≥º&É+ #˚j·T≈£î+&Ü, eT+∫ e÷≥\‘√ ãT»®–+∫, yê] eTs¡düT‡≈£î Ç‘·s¡ ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê{ÏyÓ’|ü⁄ eT]*Ã*. <Ís¡®q´+>± Á|üe]Ã+#·&É+... 1. ô|<ä›yêfi¯ófl <äèwæºì ‘·eTyÓ’|ü⁄ eTs¡\TÃø√&ÜìøÏ <Ís¡®Hê´ìï Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. ø=ìï kÕs¡T¢ eTH√yÓ’ø£\´+ e\q ≈£L&Ü <Ís¡®q´+>±

eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>±Z #˚j·Tø£b˛e&É+... |æ¢\\T uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT, @<Ó’Hê uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq dæìe÷ ˝Òø£ dü+|òüT≥q e\q ˝Òø£ qsê\ ã\V”≤q+‘· e\q á düeTdü´ |æ\¢˝À ø£ìŒdüTÔ+~. eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>±Z #˚j·Tø£b˛e&É+.. e÷qdæø£ Ä+<√fi¯q e\q ø±ì uÛÑj·T+ e\q ø±ì, ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>± #˚j·Ts¡T. Bì e\q |æ\¢˝À eT\ ã<äΔø£+, $s√#·Hê\T yÓTT<ä\>∑T düeTdü´\T ø£ìŒkÕÔsTT. ø£qTø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\ô|’ Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘· #·÷|æ+#ê*. e÷≥\˝À <√cÕ\T @s¡Œ&É&É+... _&ɶ≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä+ <äyê´\T dü+‘√wüø£s¡+>± ˝Òq|ü&ÉT, qsê\ ñÁ~ø£Ô‘· @s¡Œ&ç, e÷≥˝À¢ <√cÕ\T ø£ìŒkÕÔsTT. |æ\¢\qT <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îì ì<Ûëq+>± e÷≥\T H˚]Œ+#ê*. Ç‘·s¡ düeTdü´\T.. 1. >√s¡T¢ ø=s¡ø£&É+, Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ yÓTT<ä\>∑T n\yê≥T¢ qsê\ ã\V”≤q‘· e\q, ‘·|ü #˚kÕeTqï uÛ≤eq ø£*–q|ü&ÉT |æ\¢˝À¢ ø£ìŒkÕÔsTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢˝À¢ Ç≥Te+{Ï #˚wüº\T n\yê≥T>± e÷s¡≈£î+&Ü #·÷&Ü*. yê]øÏ ‘·–q Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘·, uÛÑÁ<ä‘· ø£\T>∑ #˚j·÷*. nedüs¡yÓTÆ‘˚ &Üø£ºs¡TqT dü+Á|ü~+#ê*. 2. á düeTdü´˝Ò ø±≈£î+&Ü nã<ëΔ\T #Ó|üŒ&É+, <=+>∑‘·q+ #˚j·T&É+, ø√|ü+‘√ edüTÔe⁄\T $s¡>=≥º&É+, bÕ&ÉT#˚j·T&É+, Ç‘·s¡T\ MT~øÏ edüTÔe⁄\T $dæ]y˚j·T&É+ yÓTT\>∑T Á|ües¡ÔHê düeTdü´\T ≈£L&Ü |æ\¢˝À ø£ìŒkÕÔsTT. ìyês¡D√bÕj·÷\T... 1. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |æ\¢\qT Á|ü‹ $wüj·÷ìøÏ <ä+&ç+#·≈£L&É<äT, |æ\¢\ô|’ Áù|e÷_Ûe÷Hê\T #·÷|æ+∫, m≈£îÿe düeTj·T+ yê]‘√ >∑&ÉbÕ*. 2. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |æ\¢\≈£î yê] ‘·|ü\qT, zs¡TŒ‘√ ns¡ΔeTj˚T´˝≤ #ÓbÕŒ*. 3 |æ\¢\qT ÄbÕ´j·T+>± #·÷dü÷Ô, ‘·|ü #˚ùdÔ, ndüeTà‹ ‘Ó*j·TCÒj·÷*. 4. |æ\¢\T dü]>±Z Á|üe]Ô+#·q|ü&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, yê]‘√ ø=~›ùd|ü⁄

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

Ä&É;s¡ (eTT≈£îÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\≈£î ÁX‚wüºyÓTÆq~)

|æ\¢\T ` Á|ües¡Ôq düeTdü´\T 4. yÓTT+&ç #˚j·T&É+ 5. <Ís¡®q´+>± Á|üe]Ô+#·&É+ 6. ìÁ<ä dü]>± b˛ø£b˛e&É+ 7. nqï+ ‹H˚≥|ü&ÉT ù|N\T ô|≥º&É+ 8. sêÁ‹|üP≥ ìÁ<ä˝À |üs¡T|ü⁄ô|’ eT÷Á‘·+ #˚j·T&É+ 9. eT\eT÷Á‘· $düs¡®q dü]>±Z #˚j·Tø£b˛e&É+ 10. e÷≥\˝À <√cÕ\T @s¡Œ&É&É+ 11. Ç‘·s¡ düeTdü´\T y˚fi¯ó¢ Nø£&É+... 1. ø=+‘·eT+~ |æ\¢\T |ü⁄{Ϻq yÓTT<ä{Ï s√E qT+&˚ H√{À¢ y˚\T y˚düT≈£îì Nø£&É+ e\q dü+‘·è|æÔ #Ó+~ ìÁ<äb˛e&É+ n\yê≥T #˚düT≈£î+{≤s¡T. 2. bÕ\T dü]>±Z dü]b˛q|ü&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘· ˝À|æ+∫q|ü⁄&ÉT, y˚fi¯ó¢ Nø£&É+ nH˚ n\yê≥T m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~. 3. ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T 4,5 HÓ\\≈£î ≈£L&Ü y˚\T¢ N≈£î‘·÷H˚ ñ+{≤s¡T. n≥Te+≥|ü&ÉT, |æ\¢\qT ø√|ü–+#·Tø√ø£ yê] #˚‘·T\≈£î, Ä≥edüTÔe⁄\ìe«&É+, yê]øÏwüºyÓTÆq |üìì ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê, yÓT\¢>± á n\yê≥TqT e÷ìŒ+#ê*. >√fi¯ó¢ ø=s¡ø£&É+... 1. |æ\¢\T uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT ˝Ò<ë ˇ‹Ô&çøÏ ˝ÀqsTT q|ü&ÉT á n\yê≥T ø£ìŒdüTÔ+~. eT{Ϻ, u§>∑TZ, düT<ä› yÓTT<ä˝…’q$ ‹q&É+... 1. n+<äTu≤≥T˝À ñqï eT{Ϻ, u§>∑TZ, düTqï+ yÓTTq$ ‹q&É+ yÓTT<ä\Tô|&É‘ês¡T. ø£qTø£ M{Ïì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·sê<äT. á n\yê≥T e÷ì |æ+#·&ÜìøÏ &Üø£ºs¡TqT dü+Á|ü~+#ê*.

Á|üe]kÕÔs¡T. 2. kÕe÷q´+>± n~Ûø±s¡+ ø£*–, <Ís¡®q´+>± Á|üe]Ô+#˚ ô|<ä›yê] ô|+|üø£+˝À ô|]π> |æ\¢˝À¢, <Ís¡®q´ Á|ües¡Ôq m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~. ø£qTø£ |æ\¢\ eTT+<äT, kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î ô|<ä›\T Áù|eT>±, kÂeT´+>± Á|üe]Ô+#ê*. ìÁ<ä dü]>±Z b˛ø£b˛e&É+... 1. |æ\¢\T m≈£îÿeùd|ü⁄ ìÁ<äb˛‘ês¡T. ø±ì ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T sêÁ‹ dü]>± ìÁ<äb˛ø£, |ü>∑\T $ÁXÊ+‹ rdüTø√ø£, ‘·*¢ì $dæ–düTÔ+{≤s¡T. n≥T e+≥|ü&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ø±s¡D+ ‘Ó\TdüTø=ì _&ɶqT ìÁ<ä|ü⁄#·Ã&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. 2. |æ\¢\T uÛÑj·T+ e\q ≈£L&Ü dü]>±Z ìÁ<äb˛s¡T, n≥Te+≥|ü&ÉT eT+∫ ø£<∏ä\T, bÕ≥\T, eT+∫ e÷≥\T #Ó|æŒyê] uÛÑj·÷ìï b˛>={≤º*. nqï+ ‹H˚≥|ü&ÉT ù|N\T ô|≥º&É+... 1. ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T nqï+ ‹q≈£î+&Ü ñ+{≤s¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ã\e+‘·+>± ‹ì|æùdÔ yê+‹ #˚düT≈£î+{≤s¡T. 2. e÷qdæø£+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT, Ç˝≤+{Ï n\yê≥T m≈£îÿe>± ø£ìŒdüTÔ+~. ø£qTø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, _&ɶ\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì yê]ì Áù|eT‘√, ÄbÕ´j·T‘·‘√ ô|+#ê*. sêÁ‹ |üP≥ ìÁ<ä˝À |üs¡T|ü⁄ô|’ eT÷Á‘·+ #˚j·T&É+... |æ\¢\T uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT, @<Ó’q uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq dæìe÷ ˝Òø£ dü+|òüT≥q e\q ˝Òø£ qsê\ u\V”≤q‘· e\q á düeTdü´ |æ\¢˝À¢ ø£ìŒdüTÔ+~.

e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ñ+&É&É+, yê] øÏwüºyÓTÆq$ Çe«ø£b˛e&É+ #˚j·÷*. 5. y˚fi¯ó¢ Nπø n\yê≥TqT e÷ìŒ+#ê&ÜìøÏ yê‘·\T ô|≥º&É+, #˚<äT eT+<äT\T |üPj·T&É+ #˚j·T≈£L&É<äT. 6. eT{Ϻ, u§>∑TZ ‹H˚ |æ\¢˝À¢ ø±*¸j·T+ ˝À|ædüTÔ+~. ø±ã{Ϻ M]ì &Üø£ºs¡T≈£î #·÷|æ+#ê*. 7. @&Ée&É+, $s¡>=≥º&É+ eT]j·TT yÓTT+&ç ‘·q+>± ñ+&˚ |æ\¢\qT ø=≥º≈£î+&Ü eT+∫>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê] eTqdüT‡qT Ç‘·s¡ |üqT\T, Ä≥\ô|’ eTs¡Ã*.

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : nHÓ’k˛$T\dt eT\u≤]ø£ dü+düÿ‘· HêeT+ : yÓ’≈£î+sƒ¡, n»eT÷\ ≈£î≥T+ã+ : ˝≤$Tj˚Tdæ ñ|üjÓ÷>±\T : 1. yÓ&É˝≤Œ{Ï bÕÁ‘·j·T+<äT ˙fi¯óflb˛dæ eT÷‹øÏ >∑T&ɶqT ø£{Ϻ Ä >∑T&ɶô|’ á Ä&É;s¡ Ä≈£î\qT ñ+∫ Ä$]‘√ ñ&Éø£u…{≤º*. |æ<ä|ü á Ä≈£î\qT <ä+∫ s¡düeTT rdæ 2 dü÷ŒHé yÓ÷‘ê<äT˝À s√E≈£î ˇø£ |üP≥ #=|üq eT÷&ÉT s√E\T ‘ê–‘˚ »«s¡+, »\TãT ‘·>∑TZ‘·T+~. 2. 2`6 #·Tø£ÿ\ ‘êC≤ Ä≈£î\ s¡kÕìï eTT≈£îÿ s¡+Á<ÛäeTT\˝À y˚dæ qdü´eTT ˝≤>± |”*Ãq ôd’qôd’{Ïdt ‘·>∑TZqT. ôd’qdt\+<äT ì\∫e⁄qï ø£|òüeTT ø£]– ãj·T≥≈£î e#·TÃqT. <ëì e\q ‘·\ãs¡Te⁄ H=|æŒ ‘·–Z ‘˚*ø£ n>∑TqT. 3. 1`2 dü÷ŒHé\ ‘êC≤ Ä≈£î\ s¡düeTT Á‘ê–q ñ<äs¡eTTq+<ä* ÁøÏeTT\T q•+#·TqT. 4. Ä≈£î\qT ˙&Éq m+&ç+∫ bı&ç#˚dæ ns¡dü÷ŒHé #=|üq bÕ\˝À ø£*|æ ùd$düTÔqï y˚T<ÛëX¯øÏÔ, C≤„|üø£X¯øÏÔ eè~Δ n>∑TqT. 5. Bì Ä≈£î\≈£î ø=~›>± ÄeTT<ä+ #˚]à q*j·Tø={Ϻ yÓ#·Ã #˚dæ ø£≥Tº#·Tqï ø°fi¯fl H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 6. Ä&É;s¡ m+&çq Ä≈£î\qT bı>∑ô|{Ϻq #·T≥Tº|üø£ÿ\ e⁄+&ÉT dü÷ø£åàÁøÏeTT\T q•+#·TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


eT+>∑fi¯yês¡+ |òæÁãe] 7, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø£fi≤XÊ\\ ã+<é≈£î _d” dü+|òü÷\ eT<䛑·T eT+Á‘·T\T >±+BÛ >∑TD≤\qT ø£*– ñ+&Ü*: p&Ü\T ≈£s¡÷ï\T dæø±´+|ü⁄ |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): kÕÿ\sYwæ|t, |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+≥T kÕ<Ûäq¬ø’ H˚{Ï qT+∫ eè‹, $<ë´ ø£fi≤XÊ\\qT ìs¡e~ø£+>± eT÷dæy˚düTÔqï≥T¢ Ç+»˙]+>¥ n+&é Ábıô|òwæj·THé ø£fi≤XÊ\\ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£fi≤XÊ\\ ã+<é≈£î _dæ, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó*|æ+<äì _dæ,md”‡,md”º, yÓTÆHêغ düe÷K´ sêh n<Ûä´≈£åî\T C…. \ø°åàqs¡dæ+Vü≤, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+»˙]+>¥ n+&é Ábıô|òwüHé ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷q´+ yês¡T Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT+∫q &çe÷+&é‡ Hê´j·T|üs¡yÓTÆqeHêïs¡T. ø±e⁄q yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, |ò”E

ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢øå±´ìï $&ÉHê&Ü\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêhyê´|üÔ+>± kÕÿ\sYwæ|t, |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+≥T ø√dü+ ¬sq÷´e˝Ÿ, Áô|òwüsY‡ø=s¡≈£î Äs¡T y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. »qe] 31˝À>± #Ó*¢kÕÔeTì Vü‰MT\TÇ∫à ‘·|æŒ+<äì, á Á|üuÛÑT‘·«+ e÷≥\ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±˙ #˚‘·\ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±<äì $eT]Ù+#ês¡T. |ò”E\ kıeTTà ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≈£î+&Ü 100XÊ‘·+ |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+≥T nìï ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó*¢+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ã+<é\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì yÓ+≥H˚ |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ eT+ps¡T#˚j·÷\ì, ˝Òì|üø£å+˝À $<ë´]ú düe÷K´ Ä<ä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsYdü]ÿ˝Ÿ |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): Hê´j·Tã<ä›yÓTÆq pìj·TsY &Üø£ºsY\ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\˝À XÊ+‹j·TT‘·+>± |ü⁄cÕŒ\‘√ sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T#˚dæq ñ|üø£$T{° <ë«sê #·s¡Ã\T |òü*+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ Äes¡D˝Àì >±+BÛ$Á>∑Vü‰ìøÏ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ pìj·TsY&Üø£ºsY CÀwæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ‘·eT düeTdü´\ø√dü+ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ B≈£å\T #˚|ü{Ϻ mì$T~ s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ uÛ≤<ëø£s¡$wüj·T eTHêïs¡T. sêh Hêj·T≈£î\T, eT+Á‘·T\T XÊ+‹|æ‘· >±+BÛJ uÛ≤e >∑TD≤\T £*–e⁄+&Ü\Hêïs¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ düyÓTàqT ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï eTT>∑TZ]˝À ˇø£] Äs√>∑´+ ø°åì+∫+<äHêïs¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢qT düeTà‹+#˚+‘·es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ sêπøwt, e+o, eT<ÛäT, düTπswt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|’|ü⁄˝…’qT ø√dü+ ø£$TwüqsY≈£î $q‹ md”º, md”º πødüT\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T ø±s√ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì 29e yês¡T¶ 78e ù|≥ sêJyé ø±\˙˝À eT+∫ ˙{Ïô|’|ü⁄˝…’qT¢ y˚sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üC≤<äsê“sY˝À ø£MTwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. dæ|æm+ CÀHé ø±s¡´<ä]Ù dæ.ôV≤#Y.kÕsTTu≤u≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé ø±\˙ @s¡Œ&ç 30 dü+e‘·‡sê\e⁄‘·Tqï<äì, nø£ÿ&É 75 ≈£î≥T+u≤\T J$düTÔHêïj·THêïs¡T. n+<äT˝À 28 ≈£î≥T+u≤\≈£î eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT ˝Òø£b˛e&É+‘√ ˙{Ïø=s¡≈£î <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯¢e\dæ edüTÔ+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À ˙fi¯¢ {≤´+ø£sY e#˚Ã<äì, ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ {≤´+ø£sY sêe&É+˝Ò<äHêïs¡T. ô|’|ü⁄˝…’qT¢ y˚j·T&É+ e\¢ nø£ÿ&É ñqï ≈£î≥T+u≤\T Ç+{Ï+{Ïø° ≈£îfi≤sTT ø£HÓø£¸qT¢ rdüTø√e&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. ø£MTwüqsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´qT |ü]o*+∫ ô|’|ü⁄˝…’qT y˚dæ eT+∫˙{Ïì n+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø£MTwüqsYqT ø£*dæq yê]˝À 29e yês¡T¶ dæ|æm+ ø±s¡´<ä]Ù m.s¡$≈£îe÷sY, m+.\ø£åàj·T´, ø±\˙yêdüT\T düTuÛ≤Hé, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, k˛eT*+>∑|üŒ, qs¡‡eTà, bòÕre÷, sêeTT\eTà, yÓ+ø£≥\ø£åàeTà dü+Je⁄\T, ÁãVü≤àj·T´, \ø£åàqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫ e÷sêZìøÏ Ä<äs¡Ù+ Á|üeø£Ô e÷s¡Z+ ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô):£ |ü≥ºD+˝À eTTdæ¢+\+<äs¡÷ ø£*dæ eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“+>± $T˝≤<é˝Ÿq; |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Ä~yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ e÷ãTdüTãVü‰˙ <äsêZqT+∫ ô|<ä› ÄdüTsYU≤Hê es¡≈£î eTTdæ¢+\+<äs¡÷ $TsƒêsTT\T ô|+#·T‘·÷ u≤´qs¡¢‘√ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± sêÁ‹ 9 >∑+≥\ qT+∫ 1 >∑+≥ es¡≈£î eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô >∑T]+∫, Äj·Tq eTTdæ¢+ eT‘· n_Ûeè~ΔøÏ #˚dæq ø£èwæ, eTTdæ¢+eT‘· $X‚cÕ\>∑T]+∫ eTTdæ¢+ eT‘· ô|<ä›\T $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTdæ¢+\+<äs¡÷ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne« u≤´+ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À

düHê‘·q uÛ≤s¡‹

ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ kÕ«‘·+Á‘·´ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*– Á|üC≤ kÕ«eT´<˚X¯yÓTÆq|üŒ{Ïø°, <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ b˛sê&çq Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\+‘ê dæ>∑TZ‘√ ‘·\~+#·T≈£îH˚ $wüj·TeTì _mdt|æ ãq>± q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® õ.∫qïj·T´ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q &Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY $Á>∑ Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ #ê˝≤ uÛ≤<ë ø£s¡eTHêïs¡T. <˚X¯ Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\T <ä«+dü+ #˚düTÔ+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eTHêïs¡T. sêC≤´+>∑+˝Àì #·{≤º\qT ìø£ÿ∫Ã>± neT\T

kÕúìø£ dü+düú\ô|’ ne>±Vü≤q >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 06 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì m+|æø£ #˚dæq ◊<äT Á>±e÷\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫+* k˛eTyês¡+ Hê&ÉT HÓã®˝Ÿ ø±s¡´Áø£eTeTT˝À #·qT>=+&É¢ Á>±e÷ \˝À Hê\T>∑T ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú \ô|’ kÕúìø£ dü+düú\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #ês¡T.‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·TeTT, j·T+.|æ. &ç.z ø±sê´\j·TeTT,b˛©dt ùdºwüHé \˝À sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πødüT\T, n¬sdüTº\T, ø√s¡Tº, »&ç® \T, ˝≤j·Ts¡¢ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ‘Ó* bÕs¡T. j·T+.Ç.z eTÚ˝≤*, e÷J C…&é|æ{Ïdæ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, e÷J j·T+|æ{Ïdæ ÁøÏwüí Vü‰»s¡T ø±>± j·T+.Ç.z eTÚ˝≤* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 27e ‘˚~q >∑÷&É÷s¡T HÓã®˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

#˚j·T&É+˝À b˛©dtXÊK $|òü\yÓTÆ+ <äì, BìøÏ ñ<ëVü≤s¡D>± ãq>±q|ü˝…¢ b˛©dtùdºwüHé |ü]~˝À »]–q Hê\T>∑T md”‡, md”º πødüT˝Òqì Äy˚<Ûäq #Ó+<ës¡T. nÁ>∑esêí\ <ë&ç˝À u≤~Û‘·T\T>± ñqï md”‡, md”º\≈£î @e÷Á‘·+ Hê´j·T+ »s¡>∑ø£b˛>±, πødüT $#ê]+∫ <ë&ç #˚dæq yê]ì Ç+‘·es¡≈£î n¬sdüTº #˚j·Tø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. BìøÏ &√Hé &ûmd”Œ uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. md”‡,md”º πødüT\qT dü‘·«s¡y˚T $#ê]+∫ u≤~‘·T\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, ˝Òì|üø£å+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+ <√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T

Ä<√ì |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À ne«u≤´+ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À ne« Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<ä+˝À »]–q düHê‘·q dü+Á|ü<ëj·÷\T, dü+düÿè‹ |ü⁄sêD≤\T, Ç‹Vü‰kÕ\ MT<ä øÏ«CŸ b˛{°\T »]>±sTT. e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T sê#√{Ï sêeTj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q düHê‘·q uÛ≤s¡‹ b˛{°\≈£î 48 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ $CÒ‘· ¬ø. ^‘· düs¡dü«‹, ¬s+&Ée $CÒ‘· ¬ø. sêe÷sêe⁄, eT÷&Ée ãVüQeT‹ $CÒ‘· {Ï. ø±X¯eTà, ‘·T\dæ<˚$\T>± ¬>\Tbı+<ës¡T. á b˛{°\≈£î Äs¡ZHÓ’»sY ÄsY. n|üŒX‚wü XÊÁdæÔ, b˛{°\ Vü‰qs¡Ø ôdÁ¬ø≥] õ. eTTs¡[≈£îe÷sY eT]j·TT ìsê«Vü≤≈£îsê\T Hê>∑eTDÏ b˛{°\≈£î Hê´j·T ìπsí‘·\T>± ¬ø.dæ.j·T˝Ÿ <ä‘êÔ, lìyêdt, j·Tdt. ás¡Dí, ¬ø._. Hê>∑uÛÑ÷wüD+ X¯s¡à\T>± e´eVü≤]+#ês¡T.

|ü–&Ü´\ |òæÁãe] 6,(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À 23 $q‹|üÁ‘ê\T d”«ø£]+#ês¡T. C≤rj·T ;Ûe÷ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˇø£{Ï, eTVü≤‘êà >±+B∏ ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˇø£{Ï, \øå±à|ü⁄s¡+ Á>±eT+ qT+∫ õmdtm˝ŸÄsY {≤´+≈£î ì]à+#·&ÜìøÏ ˇø£{Ï, B|ü+ |ü<∏äø£+ eT+ps¡T ø√dü+ ˇø£{Ï, eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ qT+∫ nØ®\T d”«ø£]+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY áX¯«sY ¬s&ç¶, mz eT+E\, ◊dæ&çmdt dü÷|üsYyÓ’»sY #·+Á<äø£fi¯, $Äs√« »>∑Bwt≈£îe÷sY, |ü+#êsTTr ôdÁø£ ≥Ø eT+#·÷sYu≤wü, ◊¬ø|æ dædæ lìyêdüT\T, Hêπ> X¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± <ä«»düÔ+uÛÑ Á|ü‹cÕº|üq ÄdüŒ] |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ÄdüŒ]˝À k˛eTyês¡+ <ä«»düú+uÛÑ Á|ü‹cÕ˜|üq yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. q÷‘·q+>± ì]à+∫q e÷¬seTà ne« <˚yê\j·T+˝À |ü&ç|üP», eT+Á‘· Á|ü‹wü˜, <˚e‘êÁ|ü‹wü˜, <ä«»düú+uÛÑÁ|ü‹wü˜, |üPsêíVüQ‹, HÓ’y˚<ä´+, ‘·~‘·s¡ |üP»\T m+‘√ yÓ’uÛÑe+>± »]|æ+#ês¡T. á <ä«»düú+uÛÑ Á|ü‹wü˜ ø±s¡´Áø£e÷\˙ï y˚<ä|ü+&ç‘·T\T, |ü⁄s√Væ≤‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À $$<ä Á>±eT\ qT+∫ Á|ü»\T ô|<ä› dü+K´˝À Á|ü»\T e∫à |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <ä«»düú+uÛÑ Á|ü‹wü˜ ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü môd’‡ Hê>∑sêE ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á

<˚yê\j·T uÛÑ÷$Tì ø±bÕ&É+&ç Ä\÷s¡T |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡e »]–ì Á|üC≤<äsê“sY˝À |ü≥ºD Á|ü»\T dæ<ä›*+π>X¯«kÕ«$T uÛÑ÷$Tì ø±bÕ&Ü\ì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]øÏ <äs¡U≤düTÔ n+<äCÒXÊs¡T. Ä\÷s¡T˝À dæ<ä›*+π>X¯«s¡kÕ«$T s¡<∏√‘·‡ eyÓTTø£ÿfÒ »]π>~. n≥Te+{Ï~ y˚πs~ @Á>±eT+˝À ˝Ò<äT. ø±e⁄q dæ|æm+, dæ|æ◊ yês¡T ÄÁø£$T+∫q <˚yê<ëj·T uÛÑ÷$Tì yê] uÛ≤Ø qT+∫ s¡øÏå+∫ <˚e⁄ìøÏ »]π><ä÷|ü, B|ü, HÓ’y˚<ä´eTT\T »]π>≥≥T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTú\T e÷J myÓTà˝Ò´ eTkÕ\ ás¡qï, e÷J m+|æ{Ïdæ qs¡dü|üŒ, <˚e]+{Ï *+>∑|üŒ, <ë~*+>∑, nqTeT|üŒ\T ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚ÙHé≈£î $q‹|üÁ‘·+

eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤<äsê“sY

düeT]Œ+#ês¡T. ‘˚s¡TãC≤s¡T qT+∫ dæ<˚›X¯«s¡ Ä\j·T+ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T q&Ée&ÜìøÏ |üìøÏsêì $<äeTT>± s√&ÉT¶ ‘·j·÷¬s’+<äì ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ <˚yê\j·T+ es¡≈£î s√&ÉT¶y˚sTT+#ê\ì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]ì ø√sês¡T.

dü+<äs¡“+>± Á|ü‹cÕ˜|üq »]–q nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T e÷+düeTT ‹q&É+>±˙, n<˚$<ä+>± <˚es¡\ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T 41 s√E\ es¡≈£î #˚j·T≈£L&É<äì Á>±eT ô|<ä›\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ<˚›X¯«s¡ uÛÑ÷$Tô|’

‘·Vü≤d”˝≤›sY Á|üø£≥q Ä\÷s¡T |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô): dæ<˚›X¯«s¡ uÛÑ÷$T <˚yê<ëj·TXÊK |ü]~Û˝À ñ+<äì, ø±e⁄q á uÛÑ÷ $Tô|’ m≥Te+{Ï ÄÁø£eTD\T #˚j·Tsê<äì ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚ÙHé ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê<ëj·T uÛÑ÷$Tô|’ m≥Te+{Ï Áø£ j·T$Áø£j·÷\T #˚j·T≈£L&É<äHêïs¡T. düπs«q+ãs¡T 67 5 $d”Ôs¡íeTT 30 mø£sê\ 18 ôd+≥T¢ ñ+<äì, me¬s’Hê ÄÁø£eTD>±˙ Áø£j·T$Áø£j·÷\T #˚dæ q≥¢sTT‘˚ yê]ô|’ #·≥º]‘ê´ #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTHêïs¡T. düπs«q+ãs¡T 674˝À 11.08 mø£sê\ uÛÑ÷$T ≈£L&Ü <˚yê<ëj·T XÊK yê]<˚qì, Ä uÛÑ÷$T˝À ≈£L&Ü ø=+‘·eT+~ Ç+&ÉT¢ ø£≥Tº≈£îHêïs¡T. Ms¡T ≈£L&Ü C≤>±\qT U≤© #˚j·÷\ì, yê]øÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± y˚πs#√≥T ø£˝…ø£ºs¡T düVü≤ø±s¡+‘√ düú˝≤\qT #·÷|ækÕÔeTHêïs¡T. Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´ Áø£eT+˝À á Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, |òæÁãe] 7, 2012

Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T rs¡Ã+&ç ø=‘·Ô|ü*¢, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì &ç|æz XÀuÛ≤ dü«s¡÷bÕ sêDÏ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q Á|üC≤<äsꓤsY˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚dü$˝À Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. rÁe ˙{Ï m<ä›&ç ñqï Á>±e÷\qT >∑T]Ô+∫, nø£ÿ&É ˙s¡T düeTè~Û›>± ñqï e´ekÕj·T u≤e⁄\qT ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T #Ó*¢düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT >∑Te«\≈£î+≥¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q •eqï nqT eè<ÛäT›&ÉT ‘·q≈£î sêyê*‡q |òæ+#·Hé 4 HÓ\\ qT+∫ Çe«&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. <ä[‘· düe÷K´ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT e÷¬sqï <ä[‘·T\≈£î >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Çe«≈£î+&Ü n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î˝Ò bı+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T. dü‘·«s¡y˚T |ü]o*+∫, ‘·–q Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì &ç|æz á dü+<äs¡“+>± Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mMTŒ&ûz ]Vü‰ãT~›Hé,‘·Vü≤•˝≤›sY Ä~Hêsêj·TD, |ü+#êj·TrsêCŸ @á n#·T´‘êq+<ä¬s&ç¶, Vü≤Ödæ+>¥ @á lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îwüߘyê´~Ûô|’ sê´© ne⁄≈£î, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢•+>∑es¡+ Á>±eT+˝À dæ|æm+z yÓ’. lìyêdü¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£îwüߺyê´~Ûô|’ k˛eTyês¡+ sê´© »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qe] 30e ‘˚B qT+∫ 13e ‘˚B es¡≈£î sê´©\T ìs¡« Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á yê´~Û n+≥T yê´~Û ø±<äì, #·s¡à+ô|’ düŒs¡Ù C≤„q+ ˝Òì bı&É\T, eT#·Ã\T, #·s¡à+ô|’ <äfi¯dü]>±, ø±+‹e+‘·+>± ñ+fÒ á \ø£åD≤\Tqï≥¢Hêïs¡T. á yê´~Û eTTK´+>± #·sêàìøÏ, qsê\≈£î k˛≈£î‘·T+<äHêïs¡T. á yê´~ÛøÏ eT+<äT\T nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ ñ∫‘·+>± Çe«ã&É‘êj·THêïs¡T. á yê´~Û e+X¯bÕs¡+|üs¡´+ ø±<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»sY s¡eTD, $»jYT, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T s¡eTD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

>√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ‡ kÕ~Û+∫q $T\ºHé Á>±eTsY $<ë´s¡Tú\T Ä<√ì |òæÁãe] 06 (düTes¡íyês¡Ô) : eT*¢Hê<Ûé Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ bòÂ+&˚wüHé |òüsY msYÔ n+&é mì«sêHÓà+{Ÿ bÕHêõ->√yê yês¡T qe+ãsY˝À 9q ìs¡«Væ≤+∫q |üsê´es¡D {≤˝…+{Ÿ f…düTºq≈£î $T\ºHé Á>±eTsY ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ qT+&ç Hê\Ze ‘·s¡>∑‹ qT+&ç |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<Ûë´s¡Tú\T yÓTT‘·Ô+ 118 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å Áyêdæ $X‚wü Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫ C≤rj·TkÕúsTT˝À Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\T >√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ n+<äTø√e&É+ n˝≤π> ø√ Ä]¶H˚≥sY @.m+.&ç. qsT÷yéT >±]øÏ dæ\«sY yÓT&É˝Ÿ n+<äTø√e&É+ ‘·q¬ø+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äì $T\ºHé $<ë´ dü+düú\ n~ÛH˚‘· dü>∑] lìyêdüsêe⁄ >±s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. $<Ûë´s¡Tú\ n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À bÕsƒ¡XÊ\\ >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T ôV≤#Y. s¡y˚Twt u≤ãT >±s¡T C≤rj·T kÕúsTT˝À >√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ‡ kÕ~Û+∫q $<Ûë´s¡Tú\T ¬ø. CÀ´‘·‡ ï- 9e ‘·s¡>∑‹, mdt. >±sTTÁ‹- 9e ‘·s¡>∑‹, eT]j·TT $<Ûë´s¡Tú\≈£î •ø£åD Ç∫Ãq ø√ Ä]¶H˚≥sY

@.m+.&ç. qsT÷yéT yÓT&É˝Ÿ‡, Á|üX¯+XÊ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒdæ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ $. lìyêdüT\T, ÄsY. yÓ÷Vü≤Hé, mdt. Vü≤©e÷u≤qT, _. yÓ+ø£fÒX¯ó\T, mdt. nÁãVü≤+, eT*¢ø±s¡T®q ¬s&ç¶, <ä‘êÔ, Hê>∑sêE, q÷sY, U≤C≤VüQùdHé, n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+ bÕ˝§Zì $<Ûë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£˝…ø£ºsY≈£î $»„|æÔ

ÄsY◊y√≈£î düHêàq+

ø£s¡÷ï\T $<ä´, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ÁbÕ+rj·T |üs¡´y˚ø£åD≤~Ûø±]>± uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq õ˝≤¢ eè‹Ô $<ë´~Ûø±] mHé. Á|ükÕ<é≈£î düHêàq+ »]–+~. k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\ ◊ø£´ø±sê´#·s¡D dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ÄsY◊z ø±sê´\j·T+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T qMHé≈£îe÷sY, @düT<ëdt, VüQùd‡Hé|”sê, C≤M<é, s¡|ò”e⁄~›Hé, Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, düTÁãVü≤àD´+, qMHébÕ{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑ T ˙s¡ T ø£ \ Twæ ‘ · + |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T eT+Á‘ê\j·T+ |òæÁãe] 6 : düTes¡íyês¡Ô: ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À ‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·eTe⁄‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕúìø£ sêeT#·+Á<ëq>∑sY,düT»sT÷+Á<ä q>∑sY ø±\˙\˝À Á‘ê>∑T˙s¡T˝À Á&Ó’H˚J˙s¡T ø£\TdüTÔ+&É&É+‘√ Á‘ê>∑T˙s¡T <äTsê«düq edüTÔ+<äì ø±\˙yêdüT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á ˙s¡T Á‘ê>∑&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T s√>±\ uÛ≤Øq|ü&çq dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT düeTdü´qT n~Ûø±s¡T\≈£î mìïkÕs¡T¢ $qï$+#·T≈£îHêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì ø±\˙yêdüT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£L&Ü Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢Hê |òü*‘·+˝Ò<äì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Òì Á|üC≤<äsê“sY m+<äTø£ì yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£îì Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì ø±\˙\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãd”Ô, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä› ø={≤º\ Á>±eT düMT|ü+˝À ì]à+∫q #Óqïsêj·Tì ‹|üŒ ÁbÕC…ø˘º≈£î ‘·ø£åDy˚T 3 {Ïm+dæ\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì @.|æ. ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ø£˝…ø£ºsY‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä ÁbÕC…ø˘º≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚dæ 10 Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Ä ÁbÕC…≈£îº≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ eT+&É\+˝Àì 10 Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ôd’‘·+ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ 10 y˚\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·e#·ÃHêïs¡T. ¬s’‘·T sê»´eTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï ˙{Ï ‘·s¡Vü‰ ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚j·T&É+˝À |üP]Ô ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæq yê]˝À Ä dü+|òüT+ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\\T ¬ø.|ü⁄\¢qï, <Ûäsêà¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <äVü≤q+ ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãd”Ô, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº yê´|üÔ+>± ;á&û $<ë´s¡Tú\≈£î mdt J{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á HÓ\ 30q n¬sdüTº #˚dæq Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. Çy˚ &çe÷+&É¢‘√ Ä dü$T‹ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø√ºπs{Ÿ m<äT≥ Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚dæ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä dü$T‹ q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Vü≤è<äj·TsêCŸ n<Ûä´ø£å´‘· eVæ≤+#ê&ÉT. á dü+<äs¡“+>± Ä dü$T‹ õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.lìyêdüT\T, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.düTπs+Á<ä\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛©düT\T Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ô|’ nÁø£eT+>± ô|{Ϻq πødüT\qT yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\Hêïs¡T. ˝≤؃#ÛêØ®\‘√ Á|üC≤ dü+|òü÷\ ñ<ä´e÷\qT Ä|ü˝Òs¡Hêïs¡T. _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î

H˚{Ï qT+∫

]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ø£s¡÷ï\T $<ä´, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ìs¡düq |ü<∏ëìï |ü{Ϻq ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\T H˚{Ï qT+∫ ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\qT #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« {ÖHé pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ e<ä› á Bø£å\qT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤ XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\T n+<äs¡÷ á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì, $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T qMHé, @düT<ëdt, ‘·~‘·s¡T\T ø√sês¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢˝À Á|üC≤<äsê“sY ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 6(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì mMTŒ&ûz ø±sê´\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] lìyêdü¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üC≤<äsê“sY »]–+~. k˛eTyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À mMTŒ&ûz ‹eTàø£ÿ, Vü≤Ödæ+>¥ @á yêdüT<˚e¬s&ç¶, @z lø£èwüí, |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] düT<Ûëø£sY, n+>∑Héyê&û dü÷|üsYyÓ’»sY »ØHêuÒ>∑+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä›yÓ+‘·T\ Á>±e÷ìøÏ n<äq|ü⁄ ô|’|t ˝…’Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ø√sês¡T. ø=*$T>∑T+&É¢≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T ≈£L©\T ‘·eT≈£î |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Vü≤qTeT+‘·T >∑T+&É+ md”‡ ø±\˙˝À ø£¬s+≥T r>∑\T #˚sTT m‹Ô‘˚ n+<˚ $<Ûä+>± ñHêïj·Tì ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤s¡Z$ #ÓbÕŒs¡T.ø=*$T>∑T+&É¢˝À yê©àø°q>∑sY $<äT´‘Y˝…’Hé Çfi¯¢ô|’ ñ+&É&É+‘√ Çfi¯ó¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ Çã“+~>± ñ+<äì ø±\˙ yêdüT\T #ÓbÕŒs¡T.

‘ê>∑T˙{Ïô|’ <äèwæº kÕ]+#·+&ç uÒ‘·+#·s¡¢, |òæÁãe]6(düTes¡íyês¡Ô) : sêqTqï y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Ä, j·÷ Á>±e÷˝À¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsêô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì mMTŒ&ûz Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä, j·÷ Á>±e÷˝À¢ eTs¡eTà‘·T\≈£î >∑T¬s’q #˚‹|ü+|ü⁄\qT M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ eTs¡T>∑T<=&É¢ @sêŒ≥T≈£î kÕúì≈£î˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·eT Á>±e÷˝À¢ $<ÛäT˝À¢ ñ+&Ü\Hêïs¡T. Çfi¯¢|üqTï\T, M~Û˝…’≥T¢, eTTs¡T>∑T ø±\Te\T, ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\ ø£\Œqô|’ ÁX¯<Ûä› rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. Äs√>∑´ XÊK dæã“+~ Á>±e÷˝À¢ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT ø£*Œ+∫, Á|ü»\T s√>±\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ _\T¢ \qT >∑èVü≤ìsêàD XÊK m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n+~+#˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. Vü≤Ödæ+>¥ @Ç ìs¡+»Hé¬s&ç¶, dü÷|üs YyÓ’»sY |ü<ëàe‹, ÄsY&ÉãT¢´mdt @á Á|üuÛÑT<ëdt, ‘·~‘· s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mHémdtmdt $<ë´s¡Tú\ ÁX¯eT<ëq+ ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ f…{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ m<äT≥., Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\ Çfi¯¢ m<äT≥ <Ûäsêï\T #˚|ü&ÜÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T eT<ÛäT, zãT˝Òwt, kÕsTT, s¡M+Á<ä, nì‘·, sê<ÛäeTà,bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 6,(düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì kÕú ìø£ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À mHémdtmdt $<ë´s¡Tú\ Á|ü‘˚´ø£ •_s¡+ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“+>± ø£fi≤XÊ\ Äe s¡D˝À ÁX¯eT<ëq+ #˚dæ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D≤ìï X¯óÁuÛÑs¡ |ü]#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À mHémdtmdt Áb˛Á>±+ n~Ûø±] eT~›˝Ò{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ $<ë´]ú ≈£L&Ü mHémdtmdt Á|ü‘˚´ø£ •_sê˝À¢ bÕ˝§ZHê \Hêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]ú ùdyê uÛ≤yêìï n\es¡T #·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+, 7 |òæÁãe] 2012

Á|üC≤<äsê“sY≈£î $q‘·T˝Ò $q‘·T\T ªe&Ó¶s¡¢ ñbÕ~Ûø√dü+ uÛÑ÷$T πø{≤sTT+#ê*μ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6, düTes¡íyês¡Ô: n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ yêDÏ eT]j·TT Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷\˝À e∫Ãq $q‘·T\qT yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ düTq j·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À Á|üC≤<äsê“sY $q‘·T\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üdüTÔ‘·+ es¡≈£î 18,427 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì, 16,882 $q‘·T\T |ü]wüÿ]+#êeTì Ç+ø± 1,545 $q‘·T\T |ü]cÕÿs¡ ì$T‘·Ô+ $$<Ûä XÊK\˝À ñHêïj·Tì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\+, ≈£î\Te÷\ Á>±eT+≈£î #Ó+~q m\¢|üŒ ‘êqT md”‡ ù|<äyê&çqì ‘·q uÛÑ÷$T <Ís¡®q´+>± nqTuÛÑ$dü÷Ô, <=+>∑ $Áø£j·÷\T #˚dæq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, &√Hé eT+&É\+ ô|<ä› eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTùV≤X¯«s¡eTà, 30 eT+~ ‘·eT Jy√HêbÕ~ÛøÏ bÕ&ç |üX¯óe⁄\ ˝ÀqT eT+ps¡T #˚dæ Çyê«\ì, dæu…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\+, ø=‘·Ôø√≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£eT\eTà, 12 eT+~ ‘·eT ø=‘·Ôø√≥ Á>±eT+˝À bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ 2`10-2009˝À es¡<ä\T e∫à ‘êeTT m+‘√ qwüºb˛j·÷eTì Á>±MTD u≤´+≈£î˝À¢ s¡TD+ rdüTø√ì ø£≥º˝Òø£b˛j·÷eTì u≤´+≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚düTÔHêïs ¡ì 13 eT+~øÏ rdüT≈£îqï s¡TD+ e÷|ò” #˚dæ ø=‘·Ô>± e&û¶˝Òì s¡TD+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, ø£s¡÷ï\T

q>∑sêìøÏ #Ó+~q ¬ø.düTo\ ‘êeTT ìs¡Tù|<ä\eTì Ç+{Ïdüú\+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì q+~ ø=≥÷ÿs¡T eT+&É\+ ø√≥M~ÛøÏ #Ó+~q {Ï.eT\¢j·T´ ‘·q bı\+˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü y˚dæq uÀs¡TqT ‘=\–+ #ê\ì, &√Hé eT+&É\+ ø=+&ÉM~ÛøÏ #Ó+~q e÷\ sê»eTà ‘êqT md”‡ #Ó+~q ù|<ä $‘·+‘·T sê\TqT ‘·q _&ɶ, n\T¢&ÉT, ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT #·ìb˛j·÷s¡ì, ≈£îe÷s¡TìøÏ Ç<ä›s¡T Ä&É|æ\¢\THêïs¡ì ‘·eT≈£î JeH√bÕ~Û @$T˝Ò<äì, ñqï >∑T&çôd˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T Çfi¯ó¢ ø£{Ϻ+∫ Çyê«\ì, ø£\÷¢s¡T eT+&É\+ \ø°Îq>∑sY≈£î #Ó+~q mdt.nj·T´eTà md”‡, #Ó+~q ù|<äsê*qì Ç+{Ï ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒd” &Ü. ãT<äΔÁ|üø±wt, &ûÄsYy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, my√ ‹ù|ŒHêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\

$q÷‘·ï ìs¡düq ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· 5 s√E\T>± ‘·eT≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]düTÔqï ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\T k˛eTyês¡+ $q÷‘·ï Ø‹q ìs¡düq #˚|ü{≤ºs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì {ÖHé pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ e<ä› ñqï •_s¡+˝À ‘·\øÏ+<äT\T>± ì\TÃì ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Ä n<Ûë´|ü≈£î\ ◊ø£´ ø±sê´#·s¡D dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ n<Ûë´|üø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT dæ.düT+ø£qï, dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêe÷+»H˚j·TT\T, õ˝≤¢ z|üŒ+<ä ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE\T eT<䛑·T ‘Ó*|æ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 12 @fi¯ó¢>± |üì#˚düTÔqï ˇ|üŒ+<ä n<Ûë´|ü≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T. \ø£å˝≤~ ñ<√´>±\T ÇdüTÔHêïeTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ á n<Ûë´|ü≈£î\ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏì Á|ü<ä]Ùk˛Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+#·≈£î+fÒ rÁe Ä+<√fi¯q\T ‘·|üŒeì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T qMHé, @düT<ëdüT, düTÁãVü≤àD´+, qMHébÕ{Ï, s√Væ≤DÏ, •˝≤Œ, X¯+ø£sY, VüQùd‡Hé|”sê, s¡|ò”e⁄~›Hé, eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T |òæÁãe] 6, düTes¡íyês¡Ô: ne⁄≈£î eT+&É\+ #Ós√¢|ü*¢ Á>±eT+˝À ñqï >∑qT\˝À Á|ü‹ e&Ó¶s¡ kıôd’{°øÏ 100 mø£sê\ #=|ü⁄Œq Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$T >∑qT\qT πø{≤sTT+∫, ñbÕ~Û kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì nœ\ uÛ≤s¡‘· e&Ó¶s¡ kÕe÷õø£ dü+|òüT+ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù •*ŒdüTã“sêj·TT&ÉT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ eT<ä÷›sY q>∑sY >ö&É dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À e&Ó¶s¡ düe÷» dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+ ˝À •*Œ düTã“sêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ós√¢|ü*¢ Á>±eT+˝À e&Ó¶s¡¢≈£î >∑qT\T n|üŒ–+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘ê« ~Ûø±s¡T\T nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ns¡Ω‘·˝Òì ø=+‘·eT+~øÏ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ e‘êÔdüT‘√ ne⁄≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY sê»ø°j·T Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\ nqT#·s¡T\≈£î >∑qT\qT ø£≥ºu…≥º&É+ »]–+<äì, e&Ó¶s¡¢≈£î ñbÕ~Û˝Òø£ bı≥º#˚‘·ã≥Tº≈£îì e\dü\T yÓfi≤¢*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ nÁø£eT ©E <ës¡T\T e&Ó¶s¡T¢ |üì#˚düTø√ yê\+fÒ ˇø£ ôd+≥T uÛÑ÷$TøÏ s¡÷. 20,000 &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. |üP≥ >∑&Éeì e&Ó¶s¡T¢ &ÉãT“\T m˝≤ Ç∫à |üqT\T #˚düT≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY dü¬s’q |ü<䛋˝À >∑qT\qT πø{≤sTT+#·ø£ b˛e&É+ e\H˚ >∑qT\ô|’ Vü≤≈£îÿ\Tqï e&Ó¶s¡T¢

bı≥º#˚‘·|ü≥Tº≈£îì Äø£*‘√ n\eT{Ï+#ê*‡q |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ n~Ûø± s¡T\T e&Ó¶s¡¢ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì #Ós√¢|ü*¢˝À ñqï >∑qT\qT dü«‘·Vü‰Ä |üì#˚düT≈£îH˚ ≈£î\ eè‹Ô<ës¡T˝…’q e&Ó¶s¡T\≈£î >∑qT\qT πø{≤sTT+∫ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ˝Òì|üø£å+˝À e&Ó¶s¡T\eT+‘ê düyÓTÆK´yÓTÆ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘ê\T Ç#êÃeTì, ø±˙ Äj·Tq 303, 315 düπs« q+ãs¡T uÛÑ÷$T >∑\ q>∑T\qT ˙{Ï˝À eTTì–b˛j·÷j·Tì n$ Ç#˚Ã+<äT≈£î neø±X¯+˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. ø±˙ ‹]– ÄuÛÑ÷$Tì sê»ø°j·T nqT#·s¡T\≈£î ø£≥ºu…{Ϻ e&Ó¶s¡T\≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ ≈£L&Ü ‘·eT düeTdü´qT rdüT¬ø[¢ ‘·eT düeTdü´ |ü]cÕÿs¡ ~X¯>± Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· ©E<ës¡T\≈£î, yê] ñbÕ~Û ø=s¡≈£î 2 mø£sê\T πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. á$wüj·T+ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T düŒ+~+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·e\dæ+~>± Äj·Tq ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e&Ó¶s¡ düe÷» dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Ms¡j·T´, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüT\T, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù u≤\qï, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á HÓ\ 21, 24q #·˝À ø£Ø+q>∑sY

>∑èVü‰\ eT+ps¡T˝À

Ä<√ì |òæÁãe] 06 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ dæ.|æ.◊. ø±sê´\j·T+ ãT&˚¶ø£\T¢ q+<äT dæ.|æ.◊. õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø. n»jYT u≤ãT, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù {Ï.Mπswt, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. ás¡qï, @.|æ. ¬s’‘·T dü+|òüT+, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T ¬ø. \ø°Î ¬s&ç¶, @.◊.{Ï.j·TT.dæ. düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+õH˚j·TT\T, s¡»ø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dæ. ñùdì, m.◊.yÓ’.m|òt. |ü≥ºD düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù m. sêE, m. $»jYT, ;Ûy˚Twt, dü˝≤àHé, m.◊.mdt.m|òt. Hêj·T≈£î\T eTkÕÔHé, ás¡Dí\T dæ.|æ.◊. 24e sêh eTVü‰düuÛÑ\ >√&É |üÁ‹ø£\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+˝Àq÷, sêh+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt |üìrs¡T düÁø£eT+>± ˝Ò<äT. ô|Á{À˝Ÿ, &û»˝Ÿ <Ûäs¡\T n<äT|ü⁄#˚j·T&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+~+~. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+˝À ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~› ˝Ò<äT. Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ dæ.|æ.◊. bÕغ ìs¡+‘·s¡ b˛sê{≤\T #˚dü÷ÔH˚ ñ+~. á HÓ\ 21 qT+&ç 24 es¡≈£î ø£Ø+q>∑sY q+<äT »s¡T>∑T 24e sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\Hêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ\qT eTTK´ n‹<ÛäT\T>± dæ.|æ.◊. C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãs¡ΔHé, ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Hêsêj·TDY\T bÕ˝§Z+≥Tqï á eTVü‰düuÛÑ\≈£î õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç Á|ü»\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

C≤|ü´+ ‘·>∑<äT ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+~s¡eTà, |ü⁄qsêyêdü >∑èVü‰\ mdæºy˚T{Ÿ‡qT á HÓ\ 15e ‘˚B˝À>± Çyê«\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY #ê+ãsY˝À Ç+~s¡eTà, |ü⁄qsêyêdü >∑èVü‰\ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~s¡eTà, |ü⁄qsêyêdü >∑èVü‰\ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø=s¡≈£î ÄsY&Éã÷¢´mdt, |ü+#êsTTr sêCŸ, $<äT´‘Y, Vü≤Ödæ+>¥ XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT mdæºy˚T{Ÿ‡qT á HÓ\ 15e ‘˚B˝À>± Çyê«\ì n˝≤π> dü<äs¡T mdæºy˚T{Ÿ‡qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ eT+ps¡T ñ‘·Ôs¡T«\T rdüTø=qT≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+˝À C≤|ü´+ #˚j·T≈£î+&Ü ‘·«]‘·>∑‹q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Vü≤Ödæ+>¥ |”&ûsêeTdüTãT“, áá »j·Tsê$T¬s&ç¶, @&ûá |æ.zãT˝ÒdüT, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷&Ée s√E j·TeT¨j·TeT wüO{Ï+>¥

Á|üeø£Ô #·÷|æq e÷s¡Z+ dü<ë nqTdàüs¡D°j·T+

r]Ã~<ë›eTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ∫Á‘·+ &Ó’¬sø£ºsY õ‘˚+<äsY, ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ø£èwüí, >∑Ts¡TkÕ«$T, ¬øyÓTsêyÓTHé »Hês¡úHésêyéT|ü{°º bÕÁ‹πøj·TT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüŒ] eT+&É\+ ˝Àì C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À |ü⁄sê‘·q Çfi¯ó¢ H˚{Ïø° #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ø£b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´eTHêïs¡T. Çø£ÿ&É wüO{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. Á>±eTdüTú\ düVü≤ø±s¡+ eTs¡Te˝Òì <ä+≥÷ <äq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± á wüO{Ï+>¥ ∫Árø£s¡D V”≤s√, V”≤s√sTTHé Áù|$T+#·Tø√e&É+ e\¢ $\Hé yê]<ä›]˙ $&ÉBj·T&É+‘√ V”≤s√sTTHé dü«|üï, V”≤s√ u≤\T MT<ä u…+>∑‘√ nqï+ ‹q&É+˝Ò<äT. eT+∫˙fi¯ó¢ ‘ê>∑&É+ ˝Ò<äì $\Hé V”≤s√sTTHé ‘·+Á&ç

ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY, |òæÁãe] 6, (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À eTVü≤à<é Á|üeø£Ô »qà~q y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. á Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì sê»$Vü‰sY ôd+≥s√¢ ñqï <äsêZ e<ä› ≈£î\, eT‘ê\≈£î nr‘·+>± |ü\Te⁄s¡T ô|<ä› dü+K´˝À »‘·>∑÷&Üs¡T. ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é, myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, &ûmd”Œ ¬ø. \‘êe÷<ÛäT], ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü≤à<é Á|üeø£Ô #·÷|æq e÷s¡Z+ dü<ë nqTdüs¡D°j·TeTHêïs¡T. Äj·Tq #·÷|æq e÷s¡Z+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ q&çùdÔ ndü\T düeTdü´˝Ò ˝ÒeHêïs¡T. ì‘·´+ XÊ+‹j·TT‘· e÷s¡Z+˝À |üj·Tìdü÷Ô n+<ä] dü+πøåe÷ìï ø±+øÏådü÷Ô ø=qkÕ–‘˚ düTKdü+‘√cÕ\T n+<ä] <ä] #˚s¡‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ≈£î\, eT‘ê\≈£î nr‘·+>± n+<äs¡÷ ˇø£ÿfÒ nqï Ø‹q ‘·eT Á|ües¡ÔqqT, Ä˝À#·Hê <Û√s¡DT\qT e÷s¡TÃ≈£î+fÒ XÊ+‹, kÂÁuÛ≤‘·è‘ê«\T HÓ\ø=+{≤j·Tì yês¡T #ÓbÕŒs¡T.

ÄdüŒ] |òæÁãe] 6, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À eT÷&Ée s√E õ$¬ø ÄsYº‡ dü+düú j·TeT¨j·TeT ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ø=qkÕ–+~. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î kÕúìø£ sêh eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ yÓT{Ïºì˝…’¢q (uÛÑs¡Ô Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶) Ç+{À¢ V”≤s√ kÕsTTsê+ X¯+ø£sY, V”≤s√sTTHé bÕs¡«ryÓT\ºHé, $\Hé Á|üuÛ≤ø£sY\ô|’ |ü\T düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+#ês¡T. ∫Á‘·+˝À $\Hé ìyêdü+ ñ+&˚ Çfi¯ó¢ Á|üdüTÔ‘·+ sêheT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ Çfi¯ó¢ ne«&É+ $X‚wü+. Ç+{À¢ }j·T\, ≈£îØÃ\T, ;s¡Tyê\T, #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq |ü⁄sê‘·q ø£fi≤ø£+&Ü\T, Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£î HêïsTT. yê{Ïì ∫Árø£s¡Dø√dü+ n+<ä+>±

$s¡TbÕø£åj·T´≈£î bò˛Hé#˚dæ »]–q düìïy˚XÊìï $e]düTÔHêï&ÉT. $\Hé˝≤>± C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îs√õ, ás¡qï, Msê+»H˚j·TT\T, u≤wü, X‚ø£qï, |ü⁄*ø=+&É\T, $\Hé Á|üuÛ≤ø£sY≈£î nqT#·s¡T\T>± q{Ï+#ês¡T. dæìe÷ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äqï $wüj·T+ ‘Ó*j·T&É+‘√ #·T≥TºíÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À Á>±e÷ìøÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T. eTs√ eT÷&ÉTs√E\bÕ≥T ∫Árø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT õ‘˚+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\T ‘·s¡*sêe&É+‘√ m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü môd’‡ Hê>∑sêE, mmôd’‡ mdt.m+.u≤wü, n~Ûø£ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.

ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab|07-02-2012  
ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab|07-02-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Jilla Varthalu, ePaper, Online Tel...