Page 1

dü+Áø±+‹øÏ 3,550 Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): xqsLi˙NSLiºΩ LRiμÙk∂¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı»Ì¡V ALÌki{qs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ xmsáV —¡Õ˝ÿáNRPV 3,550  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Fyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»Ì¡V LRiLigSlLi≤ÔT∂ Lji—¡©´sÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i ≠s©Ø[μ`∂NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. C  ¡xqsV=á©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙FyLRiLi’≥¡Liøy™´sV¨s @©yıLRiV. Lji«¡lLi[*xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı ˙xmsºΩ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤T∂NTP …”¡ZNP‰…fi á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºΩINRP‰LRiV ªRΩ™´sV gRi™´sV˘rÛy©´sLi ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[Õÿ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s @©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂, «¡⁄’d˝¡  ¡£qs}qÌsxtsQ©˝´sÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP Lji«¡lLi[*xtsQ©±s N_Li»¡L˝Ri©´sV NRPW≤y GLSˆ»¡V ($T>∑‘ê 2˝À)

Ä~yês¡+ 8, »qe], 2012

ù|J\T : 8

Á|üj·÷DÏ≈£î\ &çe÷+&É¢qT

Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]o*düTÔ+~: u§‘·‡

q>∑s¡+˝À &û\s¡¢ ÇcÕºsê»´+ y˚fi≤bÕfi≤ ˝Òì |ü+|æD° n~Ûø±s¡T\ô|’ nqTe÷Hê\î ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüú s√Es√EøÏ ~>∑C≤]b˛‘·T+~. Á|ü»\≈£î ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\T düø±\+˝À |ü+|æD° #˚dæ yê] nedüsê\qT rsêÃ*‡q #Íø£<Ûäs¡\ |ü+|æD° ª&û\s¡¢ e´edüúμ >±&ç ‘·|ü‘√+~. düs¡T≈£î\qT |ü+|æD° #˚ùd düeTj·T+˝À &û\s¡¢ MT<ä ì|òü÷ ñ+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+&É&É+‘√ &û\s¡¢ Ä>∑&Ü\≈£î n&ÉT¶n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. q>∑s¡+‘√bÕ≥T •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝…’q ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, m©“q>∑sY, ñ|üŒ˝Ÿ, ø±ÁbÕ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\qT u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T m|üŒ{Ï qT+#√ $ì|ædüTÔHêïsTT. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T øÏeTàqø£b˛e&É+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔ+~. ø=+<äs¡T

ªf…{Ÿμ≈£î dæ<äΔ+ 2,100 |üØø£å πø+Á<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): DFyμ≥y˘∏R∂V @L>RiªRΩ xmsLkiORPQ (¤…¡…fi)NRPV xqsLRi*Li zqsμÙR∂™´sVLiVVLiμj∂. xmsLkiORPQ©´sV xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. Aμj∂™yLRiLi C xmsLkiORPQ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 2,100 xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. }msxmsL`ic1, }msxmsL`ic2 LS}qsLiμR∂VNRPV 4,97,094 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÙRiVáV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ «¡©´sLRiÕfi @À≥œ¡˘LÙRiVáV 18 aSªRΩLi, ’d¡{qsáV 53 aSªRΩLi, Fs{qs=áV 20aSªRΩLi, Fs{qÌsáV 7 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. ¤…¡…fi xmsLkiORPQNRPV @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ @À≥œ¡˘LÙRiVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩVLi≤R∂gS @ªRΩ˘Ã¡ˆLigS Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÙRiVáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ •¶¶¶Õfi …”¡ZNP‰»˝¡©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. ¨s™´sVVxtsQLi Aáxqs˘LigS xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μy¨sNTP ™´s¿¡Ë©y NRPW≤y Õ‹[xms÷¡NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. •¶¶¶Õfi…”¡ZNP‰…fi\|ms Fn°…‹[ DLi¤…¡[Æ©s[ @À≥œ¡˘LÙRiVá©´sV xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[NTP @©´sV™´sVºΩryÚ™´sV¨s ¤…¡…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ZaP[xtsQNRPV™´sWLji ¬ø¡FyˆLRiV. ¤…¡…fi xmns÷¡ªyá©´sV CÆ©sá 28©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂V ™´sXºΩÚ¨s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[™yLRiLiμR∂LRiV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ¤…¡…fiÕ‹[ DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂Liøy÷¡. \|ms#˚Æ™s[…fi FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáVgS xms¨s¬ø¡[}qs™yLRiV NRPW≤y ¤…¡…fi Fyxqs™y*÷¡. C Æ™s[VLRiNRPV «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥y˘∏R∂V ≠sμy˘ bPORPQfl· ™´sVLi≤R∂÷¡ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¤…¡…fi xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ($T>∑‘ê 2˝À)

&û\s¡T¢ @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]ùdÔ ‘·eT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq ˇø£]<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT cÕ|ü⁄˝À¢ ñ+∫ düeTj·TbÕ\q ˝Ò≈£î+&Ü düs¡T≈£î\ |ü+|æD° #˚|ü&ÉT‘·÷ #˚‹yê≥+ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± düeTj·TbÕ\q ˝Ò≈£î+&Ü düs¡T≈£î\ |ü+|æD° ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ \_Δ<ës¡T\T ‘·eT≈£î sêyê*‡q düs¡T≈£î\T >∑&ÉTe⁄˝À>± rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ ‘·eT ø√{≤ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. n<˚eTì n&ç–‘˚ ø√{≤ düeTj·T+ nsTTb˛sTT+<äì eTs√ HÓ\˝À rdüTø√yê\H˚ ìs¡¢ø£å´ düe÷<ÛëHê\T m<äTsö‘·THêïsTT. á $<Ûä+>± \_Δ<ës¡T\ ø√{≤qT u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*+∫ n+~qø±&çøÏ <√#·T≈£îì ù|<ä\ bı≥º ø=&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ ø=+<äs¡T øÏs√dæHé &û\¬s’¢‘˚ HÓ\˝À |ü~ s√E\ ≈£L&Ü düÁø£eT+>± cÕ|ü⁄\T rj·Ts¡ì, \_Δ<ës¡T\≈£î n+~#ê*‡q øÏs√dæHéqT düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j·T&É+˝Ò<äì Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. \_Δ<ës¡T\ dü+K´ m≈£îÿe>± #·÷|æ+∫ n<äq|ü⁄ ø±s¡T¶\T πø{≤sTT+|ü⁄ #˚düT≈£îì yê]øÏ sêyê*‡q ø√{≤qT n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î u≤¢ø˘e÷¬sÿ{Ÿ˝À $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á ‘·‘·>∑+eT+‘ê dæ$˝Ÿ düô|’¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*ùd »s¡T>∑T‘·T+<äì HÓ\HÓ˝≤ e÷eT÷fi¯¢≈£î n\yê≥T|ü&çq n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ #·T≥÷º düuŸ ns¡“Hé ãdüT‡\ |ü]~Ûì 10 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£î ô|+#˚ $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]o*k˛Ô+<äì sêh s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+˝À HÓ˝≤Ks¡T˝À>± düŒwüº‘· ÇkÕÔeTì eT+Á‹ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. •yês¡T ÁbÕ+‘· Á|ü»\ &çe÷+&éqT, $düÔ]+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘·qT Vü≤√+XÊK eT+Á‹ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT dü∫yê\j·T+˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À düuŸns¡“Hé ãdüT‡\ |ü]~Û ô|+|ü⁄<ä\ $wüj·T+ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é @sêŒf…Æq ‘·sê«‘· •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü≥ºD°ø£s¡D ô|]–+<äì, •yês¡¢˝À $<ë´dü+düú\T ô|]>±j·Tì, $<ë´s¡Tú\, Á|ü»\ kÂ\uÛÑ´+ y˚Ts¡≈£î düuŸ ns¡“Hé ãdüT‡\ |ü]~Ûì ô|+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì Vü≤√+XÊK eT+Á‹ |æ.dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ $e]+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘, q˝§Z+&É Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπsà $<Ûä+>± düuŸns¡“Hé ãdüT‡\ |ü]~Ûì ô|+#ê\ì Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± á $wüj·T+ô|’ mH√ï $»„|ü⁄Ô\T e#êÃj·Tì, á $wüj·T+ô|’ á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#·qTHêïeTì s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]~Ûì ô|+∫, ô|+∫q ÁbÕ+‘ê\ es¡≈£î düuŸ ns¡“Hé ãdüT‡\qT q&É|üqTqï≥T¢ s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ u≤ãTqT qy˚Tà~ ˝Ò<äT øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂¨s ªy™´sVV ©´s™´sV¯À‹[™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ ™´sVVLiÆμ∂[ «¡gRi©±s NRPW≤y ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©yıLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ «¡gRi©±s xmsLRi˘»¡©´sá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩáLigSfl·\|ms \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi LRixqs™´sVLiVV ÀÿáNTPxtsQ©±s μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı \¤«¡ æªΩáLigSfl· A≤T∂π∏∂W ≠s≤R∂VμR∂á NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV©´sV FyªRΩlLi[∏R∂VLi≤T∂, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s ¨sáμk∂∏R∂VLi≤T∂ @Æ©s[ ¨s©yμR∂Liª][ ªRΩ™´sV DμR∂˘™´sVLi ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±s, NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂áV IZNP[ ªy©´sV ™´sVVNRP‰Ã¡¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV xmsLRi˘…”¡LiøR¡≤y¨sNTP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡©´s xms»Ì¡VμR∂á æªΩáLigSfl·\|ms øR¡Wzms}qsÚ ($T>∑‘ê 2˝À)

#·+Á<äu≤ãT e÷≥˝À¢ düŒwüº‘· ˝Ò<äT »>∑Hé ≈£L&Ü ‘·q n_ÛÁbÕj·T+ #ÓbÕŒ* ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+: ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı ™´sVLjiLiªRΩ DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· GLRiˆÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV Æ™s©´sNTP‰ F°π∏∂[Vμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡Fszqs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáƙsW, ™´s˘ºΩlLi[NRPÆ™sW ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y μy»¡Æ™s[ªRΩ μ≥][LRifl”·¨s @™´sáLi’¡xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms

d”◊ Á|üMDY¬s&ç¶ düôdŒq¸Hé ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫ ÄdüTÔ\ πødüT˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì #Ó’‘·q´|ü⁄] d”◊ Á|üMDY¬s&ç¶ì düôdŒ+&é #˚dü÷Ô ôd’ãsêu≤<é b˛©düT ø£$TwüqsY <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\sêe⁄ X¯ìyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±e&É+ ˝Ò<äì ø£$TwüqsY≈£î &ûd”|” düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ Äj·Tq Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫ ÄdüTÔ\T ($T>∑‘ê 2˝À)

sê»ø°j·T \_Δ ø√düy˚T u≤ãT j·÷Á‘·: d”m©Œ ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&Üìπø n≥ºVü‰dü |üs¡´≥q\T $esê\T 8˝À


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 8, »qe], 2012

{°&û|” bò˛s¡+ H˚‘·\ >∑T˝≤+ –]: ø£$‘· ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi Æ©s[ªRΩáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV gRiVÕÿLigjiLji ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sZNP[ Fn°LRiLi |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRP≠sªRΩ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™yLRiV E≤T∂gRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı AÆ™sV ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V LS™ØμÙR∂Li»¡V©yı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V xmsLiªRΩLiª][ æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsWÚ, ¬ø¡[LiVVxqsWÚ xmsLRi˘»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV ELjiNTP LS™´sμÙR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V Àÿ˘©´sL˝RiV NRP…Ì”¡©y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V zqsgÊRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ™sŒ˝ÿLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyáNRPVLjiÚÕ‹[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sı AÆ™sV ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPVLi≤y FsLiªRΩNSáLi C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ™´sV ELjiNTP LS™´sμÙR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V ™´sVV≈¡Li ¬ø¡zmsˆ©y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV zqsgÊRiV ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi }msLRiVNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V

DLiμR∂¨s, A Fn°LRiLi ©y∏R∂VNRPVáNRPV æªΩáLigSfl·™yμR∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™yLRiV gRiVÕÿLigjiLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. ™´sμÙR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li GLi xqsLixqs‰QXª][ ªRΩ™´sVNRPV @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. \lLiªRΩV F°LRiV Àÿ»¡V }msLRiVª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNPzqsAL`i©´sV, æªΩáLigSfl· ¤«¡Fszqs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V N][μR∂Li≤R∂LS™±sV©´sV ºΩ»Ì¡≤y¨sZNP[ ™y≤R∂VNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá LRiNRPÚLi NRPŒ˝œ¡ øR¡WaSLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVáV ALi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVá NSŒ˝œ¡ ™´sμÙR∂ æªΩáLigSfl· AªRΩ¯g_LRi™y¨sı ªyNRP»Ì¡V |ms…ÌÿLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. FyáNRPVLjiÚÕ‹[ NSNRPVLi≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ G\Æ™sV©y F°π∏∂[Vμy @¨s @≤T∂gSLRiV. æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y  ¡VμÙj∂ æªΩøR¡VËN]¨s æªΩáLigSfl·\|ms Àÿ ¡V©´sV ¨sáμk∂∏R∂Wá¨s @©yıLRiV.

md”‡,md”º düeTdü´\ô|’ dü<ädüT‡ H˚&ÉT

‘Ó\+>±Dô|’ u≤ãTqT qy˚Tà~ ˝Ò<äT

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À nD>±]q esêZ˝…’q md”‡,md”º\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ H˚&ÉT q>∑s¡+˝À ùdº{Ÿ ˝…e˝Ÿ ø£HÓyÓq¸Hé ÄHé ÁbÕã¢yéT dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôw&É÷´\T¶ C≤‘·T\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD dü+|òüT+ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ádüe÷y˚X¯+ yÓ≥T‡ >±¬s¶Hé.eTVü‰ MsY Vü≤düŒ{Ï˝Ÿ m<äTs¡T s√&ÉT¶˝Àì XÊ+‹q>∑sY˝À »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á düuÛÑ≈£î eT+Á‘·T\T,bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T <ä[‘· Hêj·T≈£î\T Vü≤»¬s’‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHês¡T.áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+uÒ<äÿsY yê<äT\T ô|<ä› dü+K´˝À¢ bÕ˝§Zì dü<ädüT‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) æªΩáLigSfl· ™´s¿¡Ë DLiÆ≤∂[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ªy©´sV @©´sVNRPWá™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆ©´sLiªRΩ NSáLi ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sVÆ©s[ @LÛRi™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂Õ‹[  ¡Ã¡Li |msLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂ LS™´so ™´sLi…”¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, ™yLRiV @LiªRΩ xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡ ¡VªRΩVLi¤…¡[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLi @©´sVN][™´s≤y¨sNTP G≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sáV ¬ø¡[}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVá©´sV xmsÃ˝¡NUPÕ‹[ Æ™sWxqsVÚ©yıLRi¨s, ™yLji\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BÆμ∂[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı æªΩáLigSfl· «ÿ’¡ªRΩ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRP≠sªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi }msLRiVª][ C ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV E≤T∂gRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[™´sáLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vμj∂ LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂W˙æªΩ[ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV E≤T∂gRiLi ¬ø¡[}qsNRP©yı æªΩáLigSfl·N][xqsLi F°LS≤T∂æªΩ[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ LRiNRPÚLi NRPŒœ¡˛«¡⁄zqs øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s xmsLRi˘»¡©´s©´sV N]©´srygjiLiøyLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi gRiVLi≤yáV æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs F°÷d¡xqsVáV xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV Àÿ ¡V ™´s˘ºΩlLi[NRPLi @©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi ™´sVL][…”¡ ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ …‘¡Fs¨dÍs™Ø[ Æ©s[ªRΩáV ry*≠sVg_≤`∂, $¨s™y£qsg_≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

10q Á|ü‹uÛÑ Áø°&Üø±s¡T\≈£î

|ü⁄s¡kÕÿsê\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´s ¡LjiË©´s ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV CÆ©sá 10©´s ˙xmsºΩÀ≥ÿ xmsoLRiry‰LSá©´sV @LiμR∂¤«¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ ˙NUP≤y ryμ≥j∂NSLjiNRP xqsLixqÛs (aS£ms) \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s, FsLi.≤T∂. aRPbPÀ≥œ¡WxtsQ©±s NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s FsÕfi.’¡.}qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV «¡Ljilgi[ C xmsoLRiry‰LSá NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹¨s xmsoLRiry‰LSá©´sV @LiμR∂¤«¡[ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP @ºΩμ≥R∂VáVgS Fs©±s.≤T∂.FsLi.G. «ÿºdΩ∏R∂V DFyμ≥R∂˘QORPVáV ™´sV˙Lji aRPbPμ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRiLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶¯, À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡.gkiªylLi≤ÔT∂, ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i, μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, zms.aRPLiNRPL`iLS™´so, ™´sVV¤Δ¡[£tsQg_≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

e÷]Ã˝À>± Á&ÓÔH˚J |üqT\T |üP]Ô #˚kÕÔ+: myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ >∑∫ÃuÖ*, »qe] 7(düTes¡íyês¡Ô): >∑∫ÃuÖ*˝Àì ø√+&Ü|üPsY eTdæ<éã+&É˝À myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé ìyêdü+˝À X¯ìyês¡+ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&ÓÔH˚J düeTdü´ô|’ n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé Ä<Ûä«s¡´+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£esêZìøÏ n+&ÉsY Á>ö+&é Á&ÓÔH˚J ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ 200\ ø√≥T¢ eT+Es¡T #˚j·T>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT÷&ÉT bÕ´πøJ\≈£î ø£*|æ q\uÛ…’ ø√≥¢ es¡≈£î |üì »]+<äì, yÓTT<ä{Ï bÕ´πøõ˝À 106.66øÏ˝À MT≥s¡T¢ #˚j·Te\dæ ñ+&É>± Ç+<äT˝À 52øÏ˝À $T≥s¡T¢ #˚XÊeTì Ç+ø± 7øÏ˝À MT≥s¡T¢ es¡Tÿ $T–* ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&Ée bÕ´πøJ yÓTT‘·Ô+ 63.56øÏ˝À MT≥s¡T¢ ø±>± 63øÏ˝À MT≥s¡T¢ #˚j·T&É+ »]–+<äì Ç+ø± 56øÏ˝À MT≥s¡T¢ |üì $T–* ñ+<äHêïs¡T. eT÷&√ bÕ´πøJ jÓT‘·Ô+ 7.5 øÏ˝À $T≥s¡T¢ ø±>± 41˝À øÏ˝À MT≥s¡T¢ #˚XÊeTì 2øÏ˝À $T≥s¡T¢ |üì $T–* ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $T–* ñqï |üqT\qT e÷]Ã˝À|ü⁄ |üP]Ô #˚kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î Hêq´‘·‘√ ≈£î&çq |üqT\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô#˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À dæõm+.eTH√Vü≤sY, õm+.n+»Hé ≈£îe÷sY, &çõm+.\T q$Hé ¬s&ç¶, lìyêdt ¬s&ç¶, ø±s√Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, Hêj·T≈£î\T Mπs+<äsY >ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ªf…{Ÿμ≈£î dæ<äΔ+ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. Aμj∂™yLRiLi «¡Ljilgi[ ¤…¡…fi xmsLkiORPQ LS}qsLiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ≠sμy˘aS≈¡ @©´sV™´sVºΩ¿¡ËLiμj∂. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s |qsá™´soá xqsLÙRiVÀÿ»¡V øR¡LRi˘Ã¡V À≥ÿgRiLigS C Aμj∂™yLRiLi æªΩáLigSfl· DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ªRΩLRigRiªRΩVáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ¤…¡…fi xmsLkiORPQ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s μk∂¨sNTP •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ A ˙FyLiªRΩ Fs£qs“¡…‘¡ …‘¡øR¡L˝RiNRPV A©±s ≤R∂W˘…‘¡ @™´sNSaRPLi BxqsVÚ©´sı»˝¡V ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¤…¡…fi xmsLkiORPQ «¡Ljilgi[ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáVgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSááV D©´sıLiμR∂V©´s Aμj∂™yLRiLi |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

dü+Áø±+‹øÏ 3,550 Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. CÆ©sá 11 ©´sVLi¿¡ 14 ™´sLRiNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=áV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[lLi[ ≠sμ≥R∂LigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. A∏R∂W LRiW»˝¡©´sV  ¡…Ì”¡  ¡xqsV=áV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[lLi[ ZNP[Li˙μyá©´sV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, zqsμÙj∂}ms»¡ \Æ™sxmso Æ™s¤Œ¡[˛  ¡xqsV=áV «¡⁄’d˝¡  ¡£qs}qÌsxtsQ©±s ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRiªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. BNRP ™´sLRiLigRiÕfi, ©´sLRi=Li}ms»¡, xmsLRiNSá, G»¡WLRiV ©ygSLRiLi ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV Æ™s¤Œ¡[˛  ¡xqsV=áV DxmsˆÕfi ˙NS£qsL][≤`∂= ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRiªyLiVV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂ LRiW…˝‹[ Æ™s¤Œ¡[˛  ¡xqsV=áV μj∂ÕfixqsVΔfi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ Æ™sŒœ¡ªyLiVV. ALi˙μ≥y, LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªyáNRPV Æ™s¤Œ¡[˛  ¡xqsV=áV B≠s˝V ¡©±s  ¡£qs}qÌsxtsQ©±s ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRiªyLiVV. xqsLi˙NSLiºΩ LRiμÙk∂ μR∂XuÌy˘ ©´s≤T∂¬ø¡[ C  ¡xqsV=Õ˝‹[ @μR∂©´sxmso øyLÍkiá©´sV ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV. ºΩLRiVgRiV ˙xms∏R∂Wfl·LiÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV N]©´srygRiVªy∏R∂V¨s ≠s©Ø[μ`∂ NRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

ãdüT‡ &Ûûø=ì $<ë´]ú eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≠sVºΩ≠dsVLji©´s Æ™s[gRiLiª][ μR∂WxqsVNRPV ™´s¿¡Ë©´s J AL`i…”¡zqs ¡xqsV= ≠sμy˘LÛji¨s  ¡÷¡g]Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ bP™yLRiVÕ‹[¨s ©´sLiμR∂©´s™´s©´sLi NSá¨sÕ‹[¨s ¤«¡≤`∂zms|§¶¶¶ø`¡zqs FyhRiaSáՋ[ 10™´s ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´so©´sı $©´sV xqsW‰ÕfiNRPV ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi»¡W Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi≤R∂gS Æ™s©´sVNRP ©´sVLi¿¡ Æ™s[gRiLigS μR∂WxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s AL`i…”¡zqs  ¡xqsV= ≤≥U∂N]©´s≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVLRifl”·Liøy≤R∂V. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ Õ‹[}ms  ¡xqsVˆ \Æ≤∂Q˚™´sL`i xmsLSLRi∏R∂W˘≤R∂V. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠dsVL`i}ms»¡ Fs\|qs#= ™´sVx§¶¶¶™´sVWμ`∂ @÷d¡ æªΩ÷¡FyLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ xqsW‰Õfi ™´sμÙR∂ ≠suyμR∂ ø≥y∏R∂VáV Æ©sáN]©yıLiVV.

ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝À ã+>±s¡+, q>∑<äT #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7(düTes¡íyês¡Ô): ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ s√&é HÓ+ãsY`12˝À z Ç+{À¢ #√Ø »]–+~. 25 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, s¡÷.50y˚\ q>∑<äTqT <=+>∑\T <√#·T¬øfi≤¢s¡T. u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq b˛©düT\T ≈£L¢dt {°+‘√ |òüT≥Hêdüú*øÏ #˚s¡T≈£îì $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T.

>±&ç ‘·|æŒq bÂs¡ |ü+|æD° e´edüú (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) Äs√|ædüTÔHêïs¡T. q>∑s¡+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä ø=ìï y˚\ dü+K´˝À qøÏ© \_Δ<ës¡T\T ñHêïs¡ì yê{Ï <ë«sê \_Δ bı+<äT‘·Tqï~ e÷Á‘·+ dü+ã+~Û‘· &û\πs¢qì Á|ü<Ûëq Äs√|üD. Á|ü‹HÓ˝≤ düs¡T≈£î\ |ü+|æD° ]õwüºs¡¢qT ‘·ìF #˚dæ ]b˛sYºqT |ü+|æ+#ê*‡q dæ$˝Ÿ düô|’¢ ÇHé‡ô|ø£ºsY\T ≈£L&Ü ‘·eT yê{≤ ‘êeTT rdüTø=ì >∑T&ç¶>± ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ]b˛sYº\qT |ü+|ædüTÔHêïs¡ì >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #Íø£<Ûäs¡\ |ü+|æD° e´edüúqT >±&ç˝À ô|{Ϻ ù|<ä\qT Ä<äTø√yê\ì, n&ɶ>√\T>± e´eVü≤]düTÔqï &û\s¡¢ ˝…’ôdHé‡\qT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|ü»\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

‘·\«ø£sY u…≥sY yê\÷´ |òæ{ŸHÓdt Ä|òüsY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): zmns…fiÆ©s£qs |msLiøR¡VNRPV¨s xqsLixmspLÒRi AL][gRi˘Li F~Liμyá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLjiNTP ªRΩá*NRPL`i ¤À¡»¡L`i ™yáW˘ zmns…fiÆ©s£qs ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xqsLixqÛs ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi NS©´sVNRPgS ™´sVW≤R∂V Æ©sáá Fy»¡V D¿¡ªRΩ Æ™sVLi ¡L`iztsQ£ms©´sV BxqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. «¡©´s™´sLji 31™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ªRΩá*NRPL`iÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ™yLRiV C AxmnsL`i©´sV @LiμR∂¤«¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqsLixqÛs zqs.B.J. ˙xmsaSLiª`Ω ªRΩá*NRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. zmns…fiÆ©s£qs |msLiøR¡VN][™yá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLjiNTP Bμj∂ ™´sVLi¿¡ xqsμR∂™´sNSaRP™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠s™´sLSáNRPV Fs£qs.FsLi.Fs£qs. μy*LS zmns…fi @¨s \¤…¡£ms ¬ø¡[zqs 5757782Õ‹[ }msL˝RiV Lji—¡xqÌsL`i ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

$<ë´s¡Tú\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‘·T\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡T›\T #·<äTe⁄˝À eT+∫>± sêDÏ+∫ ñqï‘· •Ksê\T n~s√Væ≤+#ê\ì |üPs¡« $<ë´s¡TΔ\ düy˚Tàfi¯q+˝À |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. |ü≥ºD+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ˝À¢ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À 1984`85 u≤´#YøÏ #Ó+~q $<ë´s¡T›\T bÕ˝§Zì |ü<äe‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡T›\≈£î Áb˛‘·‡ø± ãVüQeT‘·T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. áj˚T&Ü~ |ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À dü÷ÿ˝Ÿ˝À yÓTT<ä{Ï sê´+≈£î kÕ~Û+∫q yê]øÏ ãVüQeT‹>± s¡÷.1500\T, ~«rj·T ãVüQeT‹ s¡÷.1000, ‘·èrj·T ãVüQeT‹>± s¡÷.500 n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À eT]ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\\qT <ä‘·Ô‘· rdüTø=ì n_Ûeè~› #˚j·÷\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\T yê] ø√sês¡T. ádüuÛÑ˝À sêeT*+π>X¯«s¡ X¯‘·ø£+ nH˚ |ü⁄düÔø£ Ä$wüÿs¡D |üPs¡« Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T j·Tdt.*+>±¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± #˚XÊs¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À $,mdt *+>±¬s&ç¶, ñù|+<äsY, ø£èwüí, X¯s¡à |ü+&ç‘Y, <ëÁ‹ø£ $»j·YT≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHês¡T.

d”◊ Á|üMDY¬s&ç¶ düôdŒq¸Hé (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ≈£L&Ü u…{≤ºs¡+≥÷ md”; n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ø£$TwüqsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üMDY¬s&ç¶ ‘·+Á&ç ãT∫ìs&ç¶ì X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK (md”;) n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. d”◊ Á|üMDY¬s&ç¶ |üsêØ˝À ñHêïs¡T. ãT∫ìs&ç¶ Äضy√>± |üì#˚dæ ]f…ÆsY¶ nj·÷´s¡T. ]f…ÆsY¶ Äضy√ ãT∫ìs&ç¶, Á|üMDY¬s&ç¶\ e<ä› s¡÷. 2.25 ø√≥¢ nÁø£e÷düTÔ\T ñqï≥T¢ @d”; n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T.


Ä~yês¡+ 8, »qe] 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

M&çq eè<äTΔsê* Vü≤‘·´ $TdüºØ

X¯ã]eT\≈£î ãj·T\T <˚]q kÕ«eTT\T <˚yê\j·T+˝À ñ<äj·T+ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ Çs¡T eTT&ç\T ø£≥Tºø√ì eTø£s¡ CÀ´‹ <äs¡ÙHêìøÏ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ãj·T\T <˚sês¡T. Ç~ es¡¬ø ø√+‘· eT+~ kÕ«eTT\T ãj·T\T <˚s¡>± X¯ìyês¡+ s√Eq 12eT+~ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ãj·T\T <˚sês¡T. nj·T´|üŒ e÷\ <ä]+∫q yê] ≈£î{Ï+_≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔq |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕ>∑ q+bÕs¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs¡Œ*¢, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): 41 s√E\ bÕ≥T ãj·T\T <˚]q kÕ«eTT\˝À eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶ eT+&É\ BÛø£å #˚|ü{Ϻq nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T X¯ìyês¡+ >∑Ts¡TkÕ«$T, #·+Á<ä+, C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, sêE, Áoø±+‘Y, eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À dü+>∑y˚TX¯«s¡ Á|üMHé ‘·~‘·s¡ kÕ«eTT\T ñHêïs¡T.

kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ u≤ãT≈£î ãT~Δ #ÓãT‘ês¡T eTs¡Œ*¢, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): 2014 kÕ<äs¡D mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì, #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D Á|ü»\ô|’ d”e÷+Á<ä sö&ç\‘√ <ä+&Éj·÷Á‘· kÕ–düTÔHêïs¡ì $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z ‘Ósêdü $<Ûë´]ú C…mdæ ñbÕ<ÛäÛ´≈£åî\T Áoø±+‘Y¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ eTs¡Œ*¢ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ #·+Á<äu≤ãT≈£ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚dæ nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ #·+Á<äu≤ãT d”e÷+Á<äT\ sö&ç\#˚ <ä+&Éj·÷Á‘· #˚j·T&É+ e\q #·+Á<äu≤ãT≈£î

2014 mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ãT~› #ÓãT‘ês¡ì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D ‘Ó<˚bÕ my˚Tà˝Òà\+<äs¡T sêJHêeT\T #˚dæ ñ<Ûä´eT+˝À bÕ˝ÀZì ‘Ó\+>±D kÕ~ùdÔ sêuÀjÓT mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À n&ÉT>∑T ô|≥ºìkÕÔs¡ì ˝Ò<ä+fÒ &çbÕõ≥T¢ ≈£L&É <äøÏÿ+#·Tø√˝Òs¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. u…’ø±{Ÿ #˚dæq yê]˝À ‘Ósêdü$<Û´]ú C…mdæ n<Ûä´≈£å&ÉT sêyéT, ns¡T®Hé, ÁøÏwü ,ÁoqT, ns¡$+<é, MπsX¯+, s¡M+<äsY, kÕ>∑sY, $Áø£yéT, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): z πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ y˚sTT s¡÷bÕj·T\ »]e÷HêqT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î z eè<äT›sê*ì Vü≤‘·´ #˚dæ ÄyÓT ã+>±s¡+ #Ó$<äT<äT›\qT <=+–*+∫q dü+|òüT≥q˝À ì+~‘·Tìï, Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q eTs√ eTVæ≤fi¯qT n¬sdtº #˚dæq ñ<ä+‘·+ $ø±sêu≤<é˝À »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\qT õ˝≤¢ n&çwüq˝Ÿ mdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD, &çmdt|æ #Í&˚X¯«] $˝ÒKs¡T\≈£î $e]+#ês¡T. $ø±sêu≤<é eT+&É\+ bÕ‘·÷sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|üuÛÑT ã+{≤s¡+ eT+&É\+˝À »]–q z πødüT˝À ñqï ø±s¡D+>± á πødüT qT+&ç ãj·T≥ |ü&˚+<äT≈£î >±qT y˚sTT s¡÷bÕj·T\qT #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É>±, bÕ‘·÷sY

mHéd”d”\≈£î Á{≤|òæø˘ dü÷#·q\T

myÓTà˝Ò´≈£î U≤∞ _+<Ó\‘√ kÕ«>∑‘·+ $ø±sêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTì e∫Ãq m+m˝Ÿm s¡‘·ï+≈£î U≤∞ _+<Ó\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq dü+|òüT≥q qyêuŸ ù|≥ eT+&É\+ ∫&ç–<ä› Á>±eT+˝À »]–+~. X¯ìyês¡+ qyêuŸ ù|≥ eT+&É˝≤ìøÏ m+m˝Ÿm s¡‘·ï+ $#˚Ãj·T>± á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~.#˚y˚fi¯¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Ç‘·s¡ eT+&É˝≤\‘√ b˛*ùdÔ qyêuŸ ù|≥ eT+&É\+˝À |üqT\T u≤>±kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, eT+&É\+˝À ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡Dø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î ø£èwæ #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #˚y˚fi¯¢ m+m˝Ÿm πømdt s¡‘·ï+ nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+&É\+˝Àì eT÷\e÷&É, mø˘e÷$T&ç, πøX¯e|ü*¢, ∫&ç–<ä›, Hê–¬s&ç¶ |ü*¢, ‹e÷à¬s&ç¶ |ü*¢ Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ÄsYÄ+&é_ s√&é

qT+&ç πøX¯e|ü*¢ es¡≈£î >∑\ ¬s+&ÉT øÏ˝À MT≥s¡¢ s√&ÉT¶qT HÓ\ s√E\˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. πøX¯e|ü*¢ qT+&ç ∫&ç–<ä› es¡≈£î yÓT≥˝Ÿ s√&éqT yês¡+ s√E\˝À ÁbÕs¡+_Û+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á Á>±eT+˝À dædæ s√&É¢ ìsêàD≤ìøÏ 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT eT+p] #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTú\T >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ‘·eT Á>±eT+˝À m≥Te+{Ï n_Ûeè~› »s¡>∑≥+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T.Á>±eT n_Ûeè~› ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+|ü CÒj·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mø˘e÷$T&ç Á>±eT+˝À >∑\ ˙{Ï m<ä›&ç ø√dü+ eT+∫˙{Ï uÀsYqT y˚sTT+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.bÕsƒ¡XÊ\ yÓqTø£ >∑\ eTT]øÏ ø±\Te\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT m+m˝Ÿm Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T eT˝≤¢¬s&ç¶, eT+&É\ {Ï&ç|æ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >√bÕ˝Ÿ, e÷J m+|æ{°dæ ;+¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y\T <˚ej·T´,s¡M+<äsY ¬s&ç¶, Vü≤Ödæ+>¥ mÇ ø±oHê<∏é, m|æz ñwü, Hêj·T≈£î\T øÏwüHé ¬s&ç¶, q]‡+\T, Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é ‘··~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄbÕdt ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D $ø±sêu≤<é, »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñbÕ<ë´j·T dü+|òüT+ (ÄbÕdt) ø±´˝…+&ÉsYqT X¯ìyês¡+ <Ûës¡÷sY eT+&É\ $<Ûë´~ø±] X¯+ø£sY Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ñbÕ<Ûë´j·TT\˝À

uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&É≥+˝À ÄbÕdt #˚düTÔqï ø£èwæì n_Ûq+~+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ø£e÷˝Ÿ ¬s&ç¶,m+ÄsY|æ\T _.q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, \øÏåàHê sêj·TD, sêE, sêCÒ+<äsY, dü+>∑y˚TX¯«s¡ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á>±eT+˝À ˇ+≥]>± J$+#˚ |üP\|ü*¢ yÓ+ø£≥eTà(70)ô|’ ø£qTï |ü&ç+~. yÓ+ø£≥eTà≈£î kÕj·T+Á‘·+ y˚\˝À¢ ø£\T¢ düs¡|òüsê #˚ùd |ü<äàeTà‘√ ø£*dæ &çôd+ãsY 22 e‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ y˚\˝À yÓ+ø£≥eTà Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ |ü‹Ô ‘·÷ø£+ #˚ùd j·T+Á‘·+ ‘ê&ÉT <ë«sê yÓ+ø£≥eTà >=+‘·T≈£î _–+∫ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ 25e ‘˚~q yÓ+ø£≥eTà ≈£îe÷s¡T&ÉT Á>±e÷ìøÏ e∫à Ç+{À¢ qT+&ç <äTs¡Z+<ä+ edüTÔ+&É≥+‘√ b˛*düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± $ø±sêu≤<é dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY Á|ükÕ<é sêe⁄ Vü≤j·÷+˝À b˛*düT\T yÓ*¢ dü+|òüT≥Hê düú\+˝À b˛dtº e÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ πødüTqT |ü]XÀ~+#·>± yÓ+ø£≥eTà≈£î ø£\T¢ düs¡|òüsê #˚ùd |ü<äàeTàe<ä› \_Û+∫q Ä<ës¡+‘√ πødüTqT $#ês¡D »s¡T|ü>± yÓ+ø£≥eTàqT Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ Á|üuÛÑT, |ü<äàeTà\T n+^ø£]+#ês¡ì M]ì n¬sdtº #˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+|üqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. áπødüTqT #˚~+#·≥+˝À mdt◊ Vü≤HêàHêj·Tø˘ ôV≤&é ø±ìùdºãTfi¯ó¢ yÓ+ø£≥j·T´, »j·TsêCŸ, ø±ìùdºãTfi¯ó¢ •e, Ä+»H˚j·TT\T\≈£î ]yês¡T¶\≈£î dæbòÕs¡düT #˚j·TqTqï≥T¢ mmdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD, &çmdt|æ #Í&˚X¯«] ‘Ó*bÕs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D ø√dü+ mHéd”d” ø±´&Ó≥¢qT Á{≤|òæø˘ ø£e÷+&Ó+{Ÿ\T>± ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] lø±s¡+

#·T{≤ºs¡T. |ü≥ºD+˝Àì l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q 20 eT+~ mHédædæ ø±´&Ó≥¢qT X¯ìyês¡+ $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé≈£î |æ*|æ+∫ Á{≤|òæø˘≈£î dü+ã+~+ ∫q dü\Vü‰\T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. |ü≥ºD+ ˝À ô|]–q Á{≤|òæø˘ ô|]–q H˚|ü<∏ä´+˝À mHédædæ ø±´&Ó≥¢ <ë«sê Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‹+ #·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç+<äT ø√dü+ mHédædæ ø±´&Ó≥¢≈£î •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ &çmdt|æ #Í&˚X¯«] ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT<ä≥ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝Àì nìï Á|ü<ëq ≈£L&Éfi¯¢˝À á mHédædæ ø±´&Ó≥¢qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

nÁ>∑esêí\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* $ø±sêu≤<é,»qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): @ õ˝≤¢˝À ˝Òì $<Ûä+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À mdt◊ qT+&ç mdt|æ es¡≈£î, ‘·Vü≤d”˝≤›sY qT+&ç õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡≈£î <ä[‘·T\ |ü≥¢ $eø£å Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì qyêuŸ ù|≥ eT+&É\+ m‹sêCŸ |ü*¢ Á>±eT+˝À <ä[‘·T\qT ô|Á{À˝Ÿ b˛dæ ì|üŒ+{ÏkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q nÁ>∑esêí \ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛>± yê]‘√ düø£´‘·>± yÓT\T>∑T‘·T Hêïs¡ì <ä[‘· Ád” X¯øÏÔ sêh n<Ûä´≈£åî\T, ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ >∑&ɶ+ s¡a≤˙‡, Áb˛Á>±+ y˚TH˚»sY &Üìj·T˝Ÿ Á|üø±wt,õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T uÛ≤>∑´\ø°åà, &ç$»Hé n<Ûä´≈£åîsê\T ns¡TD Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À yês¡T $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T X¯ìyêq+ $#ês¡D ù|s¡T‘√ m‹sêCŸ |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ yÓ*¢q ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ πøe\+ 5 ì$TcÕ\˝À $#ês¡D eTT–+∫ yÓ\¢≥+˝À Ä+‘·s¡´+ @$T{ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T.sêh+˝À nH˚ø£ õ˝≤¢\˝À <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T,nee÷Hê\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï nø£ÿ&ç n~Ûø±s¡

j·T+Á‘ê+>∑+ u≤<Ûä´‘ê j·TT‘·+>± e´eVü≤]düTÔqï ø±s¡D+>± yê]øÏ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì sêh sê»<ëìøÏ ≈£L‘· y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À Ç≥Te+{Ï #˚<äT dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·T Hêïj·Tì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝À ñqï‘ê~ø±s¡T\qT ø£*dæ m‹sêCŸ |ü*¢ Á>±eT <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.


4

s¡T∫ø£s¡yÓTÆq s=j·T´\ eT+#·÷]j·÷ ø±e\dæq |ü<ësêú\T: s=j·T´\T: eT÷&√+<ä\ Á>±eTT\T ñ*¢bÕj·T: ˇø£{Ï ôdq>∑|æ+&ç: ns¡ø£|ü n\¢+: ø±düÔ, yÓ\T¢*¢: Hê\T>∑T |ü∫Ã$T]à ‘·s¡T>∑T: ¬s&ÉT #Ó+#ê\T ø=‹ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T: ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T q÷HÓ: dü]|ü&Ü ñ|ü: ‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : yÓTT<ä{ s=j·T´\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ ô|≥Tºø√yê*. ‘·s¡Tyê‘· ñ*¢bÕj·T\qT $Tø°‡˝À y˚dæ ù|düTº #˚düTø√yê*. Ç|ü&ÉT s=j·T´\qT düqï>± ‘·]– n+<äT˝À ôdq>∑|æ+&ç, ñ*¢bÕj·T\ ù|düTº, n\¢+, yÓ\T¢*¢, |ü∫ÃeT]à ‘·s¡T>∑T, ø=‹ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T, ø±düÔ ñ|ü y˚dæ, ø±düÔ ˙fi¯ófl #·*¢ u≤>± ø£\bÕ*. Ç|ü&ÉT u≤D*˝À q÷HÓ b˛dæ b˛sTT´ MT<ä ô|{Ϻ y˚&Éj·÷´ø£, $TÁX¯e÷ìï ñ+&É\T>± #˚dæ q÷HÓ˝À y˚j·÷*. á $TÁX¯eT+ ã+>±s¡T s¡+>∑T˝ÀøÏ e#êÃø£ rùdùdÔ s=j·T´\ eT+#·÷]j·÷ ¬s&û¶..

;{Ÿs¡÷{Ÿ Vü≤˝≤«

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‘·Ts¡TeTT `ø£|ü bÕ\T`ø£|ü |ü+#·<ës¡`ns¡ø£|ü j·÷\Tø£\T`4, HÓsTT´`4fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ u≤<ä+ |ü\T≈£î\T`ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT, J&ç|ü|ü ` ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+: u≤D*˝À ¬s+&ÉT {° dü÷Œq¢ HÓsTT´ y˚&ç#˚dæ, n+<äT˝À u≤<ä+ |ü\T≈£î\T, J&ç|ü|ü y˚dæ <√s¡>± y˚sTT+#ê*. y˚–q<ëìì rdæ |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. Ç<˚ H˚‹˝À ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‘·Ts¡TeTT y˚dæ ¬s+&ÉT ìeTTcÕ\T y˚sTT+#ê*. y˚–q ;{Ÿs¡÷{Ÿ˝À ø±∫ #·˝≤¢]Ãq bÕ\T b˛dæ, Ç+øÏb˛j˚T <ëø± ñ+&çøÏ+#ê* j·÷\Tø£\bı&ç, |ü+#·<ës¡ y˚dæ <ä>∑Zs¡|ü&˚ es¡≈£î ø£\T|ü⁄‘·÷ ñ+&Ü*. $T–*q H˚sTT´ , y˚sTT+∫q u≤<ä+ |ü\T≈£î\T, J&ç|ü|ü\T y˚dæ ~+#˚j·÷*.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 8, »qe], 2012

Ä~yês¡+ ªn<äs¡>=&É<ëe÷μ . !

∫¬øHé _sê´˙

ªªdü+<ä&ç.. dü+<ä&ç Ä~yêsêìï ... n<äs¡>=fÒº˝≤ ôd\ÁuÒ{Ÿ #˚düTø√yê\ì ñ+<ë..? _\T¢ ù|˝Ò ¬skÕº¬s+{Ÿ ø±´+&ç˝Ÿ ˝…’{Ÿ &çqïsY≈£î #Óø˘ ô|{Ϻ.. n<˚ s¡T∫ì dü≈£î≥T+ã.. dü|ü]yê] düy˚T‘·+>± Ç+{À¢ ÄkÕ«~+#ê\ì ñ+<ë..? nsTT‘˚ e÷ ªôdŒwü˝Ÿ Ä~yês¡|ü⁄ e+≥ø±ìïμ n+<äTø√+&ç eT]...μμ

ª>√dtº eTkÕ˝≤μ.. ù|s¡T

uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+<äì u…~]b˛ø£+&ç... ˝§≥º˝ÒdüT≈£î‹H˚ s¡T∫ì ø£*–q á ôV’≤<äsêãB e+≥ø£+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ÁbÕ#·Tsê´ìï dü+‘·]+#·T≈£î+~. ªHÓ’C≤+ qyêãT\Tμ ø±\+ qT+∫ s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘·÷ edüTÔqï ªdüTÁ|üdæ<äΔ uÛ≤>∑´q>∑] eT≥Hé e+≥ø£+μ ø±˝≤qT>∑TD+>± e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘·÷ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î yê´|æ+∫+~. á e+≥ø£+ ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT, ‘Ó\+>±D, ñ‘êÔsê+Á<Ûë˝À¢ #Ó<äTs¡T eT<äs¡T>± <=s¡T≈£î‘·T+~. nsTT‘˚ á e+≥ø±ìï n‹ düT\Te⁄>± Ç+{À¢H˚ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. Ç+<äT ø√dü+ n‹>± Ks¡Tà ô|{≤º*‡q nedüs¡+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. eTTK´+>± u≤´∫\sY‡, M¬ø+&é m+C≤jYT n+≥÷ ¬skÕº¬s+≥¢˝À e+<ä\≈£î e+<ä\T _\T¢\T ø£fÒº ã<äT\T ‘·eT s¡÷yéT ˝ÀH˚ á dü«j·T+bÕø±ìï ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+fÒ ªø=‘·Ô e+≥ø±ìï Áf…Æ #˚kÕeTqï Á~Û˝Ÿ ‘√ bÕ≥T s¡T∫øÏ s¡T∫. Äs√>±´ìøÏ Äs√>∑´+ \_ÛdüTÔ+~μ.. ø±e*‡q |ü<ësêú\T: `‘êC≤ y˚f e÷+dü+ (eT≥Hé) :500Á>±eTT\T. ô|s¡T>∑T :100 Á>±eTT\T. $T]j·÷\T :3 fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ñ*¢bÕj·T\T :2 düqï>± ‘·]–q$ yÓ\T¢* :5 ¬sã“\T n\¢+ ∫qï ∫qï ns¡+>∑Tfi¯+ eTTø£ÿ\T :5 |ü∫Ã$Ts¡|üø±\j·T\T :4 düqï>± (‘·]–q$)

ô||üŒsY ø±s¡ï‡ :10 \e+>±\T: 5 @\Tÿø±ÿj·T\T: 4 \e+>∑ |ü≥Tº ã<ä›\T: 2 J\ø£Ás¡ :1{°dü÷ŒHé |ü˝≤yé Ä≈£î :1 ø±s¡+: 1{Ï dü÷ŒHé J\ø£Ás¡ bı&ç: 2 {Ïdü÷ŒqT¢ q÷HÓ: 4 fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ñ|ü⁄Œ:‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îH˚ $<Ûëq+: 1. eTT+<äT>± X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îqï eT≥Hé, ô|s¡T>∑T, ø±s¡+, J\ø£Ás¡ bı&ç, $T]j·÷\˝À ñ|ü⁄ŒqT ˇø£ bÕÁ‘·˝ÀøÏ rdüT≈£îì ¬s+&ÉT >∑+≥\T bÕ≥T Hêqu…≥ºø√+&ç. 2. bÕÁ‘·˝À q÷HÓ b˛dæ y˚&Ó’q ‘·s¡Tyê‘· |ü˝≤yé Ä≈£î, J\ø£Ás¡, ô||üŒsY ø±sYï, \e+>±\T, j·÷\Tø£\T, \e+>∑|ü≥Tº ã<ä›\qT y˚dæ ì$Twü+ bÕ\T y˚sTT+#·+&ç. 3. nq+‘·s¡+ düqï>± ‘·]–ô|≥Tº≈£îqï ñ*¢eTTø£ÿ\qT yÓT\¢>± bÕHé˝ÀøÏ C≤s¡$&ÉTe+&ç. n$ ã+>±s¡+ s¡+>∑T˝À y˚>±ø£ yÓ\T¢* ¬sã“\‘√ bÕ≥T n˝≤¢ìï y˚dæ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T y˚sTT+#·+&ç. 4. Hêqu…{Ϻq $TÁX¯e÷ìï bÕHé˝À y˚dæ $TÁX¯eT+ ø£*ùd ˝≤>± >∑¬s{Ï‘√ ‹|üŒ+&ç 8 ì$TcÕ\T bÕ≥T á $TÁX¯e÷ìï ñ&çøÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘·, Áô|wüsY ≈£îø£ÿsY˝ÀøÏ e÷s¡Ã+&ç. á $TÁX¯e÷ìøÏ ¬s+&ÉT ø£|ü\ ˙{Ïì CÀ&ç+∫ 4 $õ˝Ÿ‡ e#˚Ã+‘· es¡≈£î ñ&çøÏ+#ê*. 5. MTs¡T ÁX¯$T+∫ ‘·j·÷s¡T#˚dæq ª>√dtº eTcÕ˝≤μ ‘·j·÷sY, á y˚&ç, y˚&ç e÷cÕ˝≤qT nqï+˝À>±ì, _sê´˙˝À>±ì ø£\T|ü⁄≈£îì ‹+fÒ Ä s¡T#˚ y˚s¡T. Ç+¬ø+<äTø£+&ç Ä\dü´+ ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T>± ˇø£ kÕ] Áf…Æ #˚ùdÔ b˛˝≤...

n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº : 3fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ñ*¢bÕj·T\T : 2 ô|<ä›ôd’E$ ∫¬øHé: 1¬øõ ø±s¡+ : 3 {° dü÷ŒHé‡ u≤düà‹ _j·T´+ : 1 ¬øõ ô|s¡T>∑T : 2 ø£|ü⁄Œ HÓsTT´ : 1/4 ø£|ü⁄Œ |ü˝≤e⁄ Ä≈£î\T:3 ìeTàs¡dü+ : 1/4 ø£|ü⁄Œ \e+>±\T :10 ø=‹Ô$Ts¡ : ¬s+&ÉT ø£≥º\T j·÷\≈£î\T :10 |ü⁄~Hê Ä≈£î\T : 1/2ø±|t <ë*Ãq #Óø£ÿ : ¬s+&ÉT eTT≈£îÿ\T |üdüT|ü⁄ : 1{Ïdü÷ŒHé ñ|ü⁄Œ : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1 eTT+<äT>± ∫¬øHéì rdüT≈£îì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– ∫qï ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ #˚düTø√yê*. 2. ‘·sê«‘· _j·T´+ ø£&ç– ˙fi¯ófl bıdæ ns¡>∑+≥ |üø£ÿq ô|{≤º*. 3. düºyé yÓ*–+∫ yÓ&É˝≤Œ{Ï –HÓïô|{Ϻ HÓsTT´ y˚dæ y˚&ç#Ój·÷´*. 4. eTkÕ\ ~qTdüT\˝À nìï+{Ï˝À dü>∑+ rdüTø√ì, ø±π> H˚‹˝À y˚|æ, y˚>±ø£ ñ*¢eTTø£ÿ\T, $Ts¡Ã eTT≈£îÿ\T y˚dæ ø£\bÕ*. 5. Ç|ü&ÉT n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚>±ø£, ø±s¡+, ñ|ü, |üdüT|ü⁄ y˚dæ ø£*|æ, ∫¬øHé eTTø£ÿ\T y˚dæ ø£\bÕ*. 6 ø±ùd|ü⁄ Ä–, ø£|ü ô|s¡T>∑T, ø=~›>± ˙fi¯ó¢ y˚dæ ñ&Éø£ìyê«*. 7. |üø£ÿ düºyé MT<ä ˙fi¯ó¢ eT]–+∫, $T–*q eTkÕ\ ~qTdüT\T y˚dæ, _j·T´+, ñ|ü y˚dæ, nqï+ e+&ç |ü<äTqT MT<ä ñ+&É>±H˚ yê]à |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. 8. Ç+‘·˝À|ü⁄ ∫¬øHé ñ&çøÏ ¬s&û>± ñ+≥T+~. Bì˝À ìeTàs¡dü+ ø£*|æ, düºyé ÄbÕ*. 9. ‘·sê«‘· y˚πs –HÓï rdüTø√ì eTT+<äT>± ñ&çøÏq ∫¬øHé dü>∑+ <ëì˝À y˚dæ, <ëìMT<ä ñ&çøÏq nqï+ dü>∑+ y˚dæ, ∫¬øHé $T<ä düsê›*. 10 <ëìMT<ä |ü⁄~Hê Ä≈£î\T ø=ìï, ø=‹Ô$Ts¡ ‘·Ts¡TeTT ø=+#Ó+ y˚dæ eT∞¢ $T–*q ∫¬øHé y˚dæ dü]›. <ëìMT<ä $T–*q nqï+ y˚dæ yÓ&É\TŒ>± #˚dæ $T–*q |ü⁄~Hê, ø=‹Ô$Ts¡ »*¢ ø£|ü ô|s¡T>∑T u≤>± –\ø={Ϻ nqï+ MT<ä y˚dæ eT÷‘· ô|{≤º*. 11. Ä$] ãj·T≥≈£î b˛≈£î+&Ü yÓTÆ<ë |æ+&ç eTT<䛑√ n+#·T\T eT÷dæ yÓj·÷´*. 12. Ç|ü&ÉT Bìì düºyé MT<ä ô|{Ϻ dæyéT ˝À bÕe⁄>∑+≥ <äyéT #˚j·÷*. n+‘˚ ∫¬øHé _sê´ì ¬s&ç. ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T.ø°s¡ø±j·T eTTø£ÿ\qT >±]ïwt #˚dæ e∫Ãq n‹<∏äT\≈£î e&ç¶+#·&Éy˚T.


Ä~yês¡+ 8, »qe] 2012

H˚&ÉT kÕsTTu≤u≤ nc˛º‘·Ôs¡ X¯‘· Hêe÷e[ |üP» ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): l wæ]&ç kÕsTTu≤u≤ dü+düú n+&é Á≥dtº (eT+>∑˝Ÿ|ü*¢) Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î ø±∫>∑÷&É˝Àì e÷´&É+ n+»j·T´ Vü‰˝Ÿ˝À sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é#˚ lwæ]&ç kÕsTTu≤u≤ ‘·‘·«+ô|’ Á|üe#·q+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T >∑+<ä+ πsK, b˛‘êì sêE\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À wæ]&ç kÕsTTu≤u≤ nc˛º‘·Ôs¡ X¯‘· Hêe÷e[ |üP», kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T ìsêàD $X‚cÕ\T, kÕ«$T yê]øÏ <ä÷bÕVü‰s¡‹ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T sêyê\ì ø√sês¡T.

16q ôV≤#Ym+&û@ uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): <ë<ë|ü⁄ @&ÉT HÓ\\ nq+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé &ÓyÓ\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{° uÀsY¶ MT{Ï+>¥ »s¡>∑qT+~. >∑‘· @&Ü~ y˚T 9q »]–q uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ #ê˝≤ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· »s¡T>∑T‘·Tqï düe÷y˚X¯+ ø±e&É+‘√ ôV≤#Ym+&û@ m<äTs=ÿ+≥Tqï düyê˝Ÿ\qT eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêqTHêïs¡T. áHÓ\ 16q »s¡>∑qTqï uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+˝À |ü\T düeTdü´\qT d”m+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø ôV≤#Ym+&û@ j·÷»e÷q´+ mC…+&ÜqT dæ<äΔ+ #˚dæ+~. düe÷y˚X¯+˝À Ç+≥sY dæ{° ãdt ≥]àq˝Ÿ, e÷düºsY bÕ¢Héô|’q Á|ü<Ûëq+>± #·]Ã+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Á|ü<Ûëq düeTdü´˝À¢ ◊{° XÊK qT+∫ m<äTs¡e⁄‘·Tqï ˇ‹Ôfi¯¢ô|’ ≈£L&Ü #·]Ã+#˚ neø±X¯+ ñ+~.

H˚{Ï qT+∫ eT÷´õj·T+ yês√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7(düTes¡íyês¡Ô): kÕ˝≤sYõ+>¥ eT÷´õj·T+˝À H˚{Ï qT+∫ 14e ‘˚B es¡≈£î yês√‘·‡yê\T »s¡>∑qTHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î Á|üy˚X¯s¡TdüT+˝À 50 XÊ‘·+ sêsTTr neø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥T¢ eT÷´õj·T+ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY m.Hêπ>+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ<Ûës¡D Á|üy˚X¯ s¡TdüT+ s¡÷.10\T ø±>± yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± s¡÷.5 e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ d”ÄsYmdt; CÀHé MT{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<√´>∑T˝À¢ düTVü≤è<들e yê‘êes¡D≤ìï HÓ\ø=\Œ&É+ ø√dü+ Áø°&Ü ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Ä<ëj·T|üqTïXÊK ø£MTwüqsY |”M sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. e÷kÕuŸ{≤´+ø˘˝Àì ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<ëj·T|üqTï XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À 44e d”ÄsYmdt; (ôd+Á≥˝Ÿ ¬s$q÷´ k˛ŒsYº‡ uÀsY¶) k‘Y CÀHéMT{Ÿ`2011qT 9 qT+∫ 12e ‘˚B es¡≈£î >∑∫ÃuÖ*˝Àì u≤\jÓ÷– ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á k˛ŒsYº‡ MT{Ÿ˝À >√yê, ø£sêï≥ø£, πøs¡fi¯, bÕ+&ç#˚Ã]\‘√bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 150 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±´s¡yéT‡, #Ódt, ÁøϬø{Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, ø£ã&û¶, f…˙ïdt ‘·~‘·s¡ Ä≥\T+{≤j·Tì, k‘YCÀHé kÕúsTT˝À ¬>*∫q yês¡T Ä*+&çj·÷ kÕúsTT˝À »]π> Áø°&É˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. »qe] 9q Áø°&Ü ø±s¡´Áø£e÷ìï X¯•uÛÑ÷wüDY dæ+>¥ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä<ëj·T|üqTï XÊK n<äq|ü⁄ ø£MTwüqsY lìyêdt¬s&ç¶, Ä<ëj·T|üqTï n<äq|ü⁄ ø£MTwüqsY ;M sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª#·≥ºÁ|üø±s¡y˚T uÛÑ÷$T πø{≤sTT+|ü⁄μ m+m˝ŸÄsY◊{°˝À C≤uŸ y˚Tfi¯ $Tj·÷|üPsY, »qe] 7(düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY düπs«q+ãsY 159 ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q ø=qT>√\T #˚düTÔqï uÛÑ÷$Tô|’ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T dü«s¡ΔÁ|üjÓ÷»Hê\ø√dü+ |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£≥q\T Çdü÷Ô e÷ô|’ #˚düTÔqï Äs√|üHê˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q n<Ûä´≈£åî\T ø=&ç#Ós¡¢ {°.ø£èwüí K+&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ $Tj·÷|üPsY ¬øC… Væ≤˝Ÿ‡˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø£èwüí BìøÏ dü+uÛÑ+~+∫q $esê\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£$T{° 27,6 2002e s√Eq $Tj·÷|üPsY˝Àì düπs«q+ãsY 159˝Àì 41 mø£sê\ 24 >∑T+≥\ uÛÑ÷$Tì yÓTÆbÕ´˝Òdt $T#Ye˝Ÿ j·÷&˚&é ø√ Ä|üπs{Ïyé k˛ôd’{° qT+&ç ø=qT>√\T #˚j·T&ÉyÓTÆq<äì ‘Ó*bÕs¡T. 16,9,2002 ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q ôV’≤ø√s¡Tº <ë«sê nôd’HéyÓT+{Ÿ Á{≤Hé‡|üsY rdüTø√e&É+ »]–+~. 16,12, 2002q ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q≈£î á uÛÑ÷$Tì #·≥º Á|üø±s¡+ ¬ø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì ôV’≤ø√s¡Tº &Ó’s¡ø£åHé Á|üø±s¡+ õ˝≤¢ø√s¡Tº dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. ‘·sê«‘· n<˚ s√Eq $T#Ye˝Ÿ Ä&˚&é ø√ Ä|üπs{°yé kıôd’{° ôV’≤ø√s¡Tº˝À mHézdæ H√ Ä|tC…ø£åHé düغ|æ¬ø{Ÿ Ç∫Ã+~. 19,12,2002q á uÛÑ÷$Tì yÓTTfÒwüHé #˚j·÷\ì ø£˝Òø£ºsY, Äضz, me÷às√«≈£î $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä ‘·sê«‘· dü<äs¡T uÛÑ÷$T˝À 100>∑C≤\ #=|ü⁄Œq >∑<ÛäT\qT ì]à+#·&É+ »]–+~. n<˚ $<ä+>± 2002 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç Ç+{Ï |üqTï, ø£¬s+≥T _\T¢, ø£≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+ì ‘Ó*bÕs¡T. 2005˝À dæ$˝Ÿ πs{Ÿ |æ{°wüHé y˚j·T&É+ »]–+<äì, >∑‘· @&Ü~ 25,8,2011q Ç|üŒ{Ï qT+&ç 6 HÓ\˝À¢ Ç+»ø£åHé Äs¡¶sYqT øÏ¢j·TsY #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº õ˝≤¢ ø√s¡TºqT Ä<˚•+∫+<äì $e]+#ês¡T. á uÛÑ÷$TøÏ dü+uÛÑ+~+∫q yÓTTfÒwüHé e÷Á‘·y˚T ô|+&ç+>¥ ˝À ñ+<äì Bìô|’ m˝≤+{Ï $yê<ä+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT ø√s¡Tº Ä<Û˚XÊ\qT bÕ{Ïdü÷Ô Hê´j·T|üs¡yÓTÆq |ü<䛋˝À eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À 1600\ ≈£î≥T+uÛ≤\THêïj·Tì yês¡+<ä]øÏ Hê´yÓTÆq |ü<䛋˝À Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q ø£èwæ #˚düTÔ+~. ‘·|挑˚ Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 1600\ eT+~ ù|<ä Á|ü»\Tqï ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥qô|’ ø£dæ¬s&ç¶ u≤düÿsY¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üq\T #˚dü÷Ô n~Ûø±s¡T\qT ‘·|ü⁄Œ<ë] |ü{Ϻ+#˚+<äT≈£î #˚düTÔHêïs¡ì ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥q n<Ûä´≈£åî\T {Ï.ø£èwüí, düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. á Äs√|üq\qT yês¡T K+&ç+#ês¡T. uÛÑ$´wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï |ü]Hêe÷\T #˚ùdÔ ‹Áe+>± Á|ü‹|òüT≥q m<äTs√ÿe*‡ edüTÔ+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ù|<ä Á|ü»\ø√dü+ |ü]‘·|ædüTÔqï ø£wüºJe⁄\ dü+|òüT≥qô|’ me¬s’q ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üq\T #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí, _.ø£èwüíeTT~sêCŸ, >∑+>±s¡+ J‘·j·T´, n+»j·T´. sê+#·+<äsY, eTTs¡[ø£èwüí, \ø£åà¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

10q &Üø˘ n<ë\‘Y ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Äπ>ïj·T &ç$»Hé ‘·bÕ˝≤ XÊK dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À |ü<√ ‘˚Bq 11e &ç$»Hé kÕúsTT &Üø˘ n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä &ç$»Hé ‘·bÕ˝≤ XÊK\ d”ìj·TsY dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ eTVü≤à<é j·T÷düT|òt ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î »]π> n<ë\‘Y˝À Á|ü»\T ‘·bÕ˝≤ XÊK≈£î #Ó+~q |òæsê´<äT\T, düeTdü´\T ‘Ó*j·TCÒj·Te#·ÃHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 06(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û <äT+~>∑˝Ÿ˝Àì m+m˝ŸÄsY◊{°˝À C≤uŸ y˚Tfi¯ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ myéTm˝ŸÄsY ÇHédü÷º´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J #ÛÓ’s¡àHé m+.\øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 7,8,9 ‘˚~\˝À ôd’ìf…˝Ÿ ÇHéÿ ø£+|ü˙ Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤uŸ y˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á C≤uŸ y˚Tfi≤≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñqï 90 ø£fi≤XÊ\˝Àì 950 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T bÕ˝§ZqqT≥¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø£+|ü˙ #ê˝≤ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À C≤uŸ yÓTT‘·Ô+˝À ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì nHêïs¡T. C≤uŸ y˚Tfi≤≈£î $<ë´s¡Tú\T ñ‘ê‡Vü≤+>± n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zq&É+‘√ $X‚dü düŒ+<äq e∫Ã+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£+ô|˙ nqT|üyéT Áoe‘·‡yé, ôV≤#YÄsY ns¡TDY Ä+{À˙, m+m˝ŸÄsY ÇHédü÷º´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚KsY ¬s&ç¶, Á|æì‡|ü˝Ÿ &܈ˆ |”.uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, yÓ’dtÁ|æì‡|ü˝Ÿ Ábıô|òdüsY ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, ù|¢dtyÓT+{Ÿ n~Ûø±] ¬ømdtmHé sêE, m+m˝ŸÄsY◊{° |”ÄsYz s¡|òüTT, ø£fi≤XÊ\ dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Mø£sY ôdø£åHé nk˛wæj˚TwüHé @sêŒ≥T X‚]*+>∑+|ü*¢, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢˝Àì ‘êsêq>∑sY Mø£sY ôdø£‡Hé ø±\ìì ø√+<äs¡T e´≈£îÔ\T ø£\dæ Áø√‘·Ô>± Mø£sY ôdø£‡Hé Äk˛wæj·TwüHéqT @sêŒ≥T #˚düTø√ì |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£≥q #˚XÊs¡ì ‘êqq>∑sY Mø£sY ôdø£åHé düuÛÑT´\T X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q ø±\˙ düuÛÑT´\+<ä] düeTø£å+˝À n+<äs¡T ø£\dæ ø±\ì n<ä´≈£åî\T>± zø£]ì mqTïø√yê\ì ádü+<äs¡“+>± ‘êsêq>∑sY Mø£sY ôdø£‡Hé düuÛÑT´\T |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘Ó*j·TCÒdæq düuÛÑT´\T |æ.ø£s¡TD≤ø£sY sêE, |æ.lìyêdt, sêCÒwt >ö&é, lbÕ˝Ÿ >ö&é, XÊ´yéT ¬s&ç¶, y˚+ø£fÒXŸ, lø±+‘Y, uÛ≤\ø£èwüí >ö&é, •e sêE, y˚+ø£{Ÿ >ö&é,‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ yês¡T¶ düuÛÑT´\ düe÷y˚X¯+

f…{Ÿ≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): f…{Ÿ≈£î @sêŒ≥¢˙ï |üP]Ô #˚XÊeTì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] m+.k˛$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ 80 ôd+≥s¡¢˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï á |üØø£å≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T >∑+≥ eTT+<˚ πø+Á<ëìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ düe÷#ês¡+ ø√dü+ 040`23237350, 9346284556 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY 131 &ç$»Hé˝Àì <ë«s¡ø±q>∑sY ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ˝À &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 28 ãd”Ô\˝Àì Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ yês¡T¶ düuÛÑT´\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À yês¡T¶ düuÛÑT´\T Äj·÷ ãd”Ô\˝À ñqï düeTdü´\qT $e]+#ês¡T. dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ yês¡T¶ düuÛÑT´\+<äs¡÷ Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. ìã“+<äq Á|üø±s¡+ yês¡T¶ düuÛÑT´\ düe÷y˚XÊìøÏ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡T ø±yê*. Á|üC≤ düeTdü´\T Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À yês¡T¶ düuÛÑT´\T $e]+∫q|ü⁄Œ&ÉT n~Ûø±s¡T\T

|ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£îyê\H˚ á düe÷y˚X¯+ eTTK´ ñ<˚›X¯´+. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T ¬>’sYVü‰»s¡T ø±e&É+‘√ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø±fÒX¯«s¡ sêe⁄ düeTø£å+˝À Á|üC≤ düeTdü´\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+Js¡ ˙s¡T dü]>± s¡e&É+ ˝Ò<äì, eT+Js¡ _\T¢\T yÓ\˝À¢ #Ó*¢+#·eTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á&Ó’H˚J bı+–bı]¢b˛sTT Á|üe Væ≤düTÔHêï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+ #·&É+ ˝Ò<äì Bìe\¢ <äTsê«düq sêedüq, n+≥Tyê´<äT\T yê´|æÔ #Ó+<˚neø±X¯+ ñ+<äì düuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢ >∑T+‘·\ yÓTÆj·T+ ne&É+‘√ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe Çã“+<äT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»HéqTï n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ eT]ìï ì<ÛäT\T rdüT≈£î e∫à düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó* bÕs¡T. Á|ü»\≈£î mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT <äX¯\ yêØ>± n_Ûeè~› #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T nXÀø˘, •e≈£îe÷sY, j·÷<ä–], HêHé#ês¡eTà, ˝≤eD´, düTC≤‘·, XÊs¡<Ûä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ≥H˚ Äj·TT<Ûä+>± Á|ü»˝À¢ #ÛÓ’‘·q´+ ‘˚yê* Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤Hê≥´ø£fi≤eT+&É* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤Hê≥´ø£fi≤eT+&É* ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT ø£fi¯\‘√ì Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚j·÷\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤ Hê≥´ø£fi≤eT+&É* >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T @.ø£èwüí, n<Ûä´≈£åî\T u≤˝Ÿqs¡‡j·T´ nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤Hê≥´ø£fi≤eT+&É* 8e eTVü‰ düuÛÑ\T »>∑~Z]>∑T≥º d”|”◊ ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ »]>±sTT. á dü+<Ûäs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï.uÛ≤düÿsê#ê], ø√XÊ~Ûø±] sêeTT, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù #·s¡¢|ü*¢ sêeTT\T, ñbÕ<ä´≈£åî\T yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ÇHé#êsY® d”.yÓ+ø£fÒwt\‘√ bÕ≥T eTs√ 8 eT+~ì q÷‘·q ø£$T{° düuÛÑT´\T>± mqTï≈£îHêïs¡T. á eTVü‰ düuÛÑ\≈£î q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù m+.&û.ìXÊsY, n<Ûä´≈£åî&ÉT q*˙, sêCÒX¯«s¡ sêe⁄, d”|”◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ◊\j·T´, @düTs¡‘·ï+, Á|üMDY, j·÷ø£j·T´, @◊{°j·T÷d” Hêj·T≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD, e÷J øöì‡\sY es¡eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕ≥H˚ ˇø£ÿ Äj·TT<Ûä+>± eT\∫ Á|ü»\qT #ÛÓ’‘·q´e+‘·+ #˚j·÷\H˚ á dü+<Ûäs¡“¤+>± Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+ 8, »qe] 2012

eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ <ë«sê e#˚à dü+|ü<äqT &Ûç©¢øÏ |ü+|ü⁄‘·Tqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): {Ï&ç|æ bÕغ Á|ü‹|üø£å+˝À ñHêï ìsêàD‘·àø£yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô Á|ü»\≈£î n+&É>± ñ+≥÷ ¬s’‘·T düeTdü´\T, Á|üC≤ düeTdü´˝ô|’ sêJ ˝Òì b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·q eT+Á‘·T\≈£î, myÓTà˝Ò´\≈£î sêÁwüº+˝À ñqï eqs¡T\ <ë«sê, eT<Ûä´+ dæ+&çπø≥¢ <ë«sê e#˚à dü+|ü<äqT ÄC≤<é <ë«sê &Ûç©¢øÏ |ü+|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹, ñ|üeTTK´eT+Á‹, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT á eTT>∑TZs¡T Hêj·T≈£î\T ø£\dæ ÇcÕºsê»´+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&ÉT|ü⁄‘·÷ n$˙‹øÏ ø±s¡≈£î\T ne⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á s¡ø£yÓTÆq e´edüú|ü]bÕ\q˝À sêÁwüº+˝À Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T¬s’‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À {Ï&ç|æ bÕغ n~Ûø±s¡+˝Àì sêyê\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôV≤#Yd”j·T÷ &ûm+≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+

#·+<ëq>∑sY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑+|ü*¢ >∑∫ÃuÖ*˝Àì ÄsY{°dæ Vt≤#Ydæj·TT &çm+. y˚+ø£≥j·T´ X‚]*+>∑+|ü*¢ ˝À #ê\ø±\+ |üì#˚dæ mHém+j·TT ‘·q|ü⁄q Á{≤Hé‡|òüsYô|’ yÓ*¢q n‘·ìì X¯ìyês¡+ {Ïm+j·TT Hêj·T≈£î\ düeTø£å+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]® ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY >ö&é XÊ\Tyê‘√ düHêàì+#ês¡T. ø√‘·Ô>± e∫Ãq &çm+.Á|üMHé ≈£îe÷sYqT |üP\e÷\ y˚dæ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ádü+<äs¡“+>± X¯+ø£sY >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· &çm+ @ $<ä+>± nsTT‘˚ Hê´j·TyÓTÆq ñ<√´>± <äs¡à+ bÕ{Ï+#ês√, ø√‘·Ô>± e∫Ãq &çm+ ≈£î&Ü ‘·q ñ<√´>± <äsêàìï n˝≤π> ìs¡«‹eTT+<äT≈£î y˚fi≤¢\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À s¡V”≤+, lìyêdt >ö&é, s¡|òüTT, \e≈£îX¯, Ms¡bÕŒ, »+>∑j·T´ >ö&é, sêE, lìyêdt >ö&é, sêeP, eTùV≤wt >ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>*#˚ dü‘êÔ ª<˚X¯+μ≈£î ñ+<ë y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D˝À »s¡>∑uÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ ˇø£ kÕΔqyÓTÆq ¬>*#˚ dü‘êÔ Á|ü‹|üø£å {Ï&ç|æøÏ ñ+<ëqì {ÏÄsYj·Tdt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T m<˚›yê #˚XÊs¡T.X¯ìyês¡+ kÕΔìø£ |ü≥íD+˝À »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\ô|’ <äTyÓTà‹b˛XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·Tj·÷Á‘·ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ô|’ <ä+&Éj·÷Á‘· #˚düTÔHêï&Éì rÁe+>± Äs√|æ+#ês¡T. áÁbÕ+‘·+˝À u≤ãT mìï |üs¡´≥q\T ,b˛sê{≤\T #˚dæq Á|ü»\T @e÷Á‘· qeTàs¡ì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≈£î eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥‘√ j·÷Á‘·\T#˚düTÔHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T.u≤ãT @C…+≥T¢>± e´eVü‰]+#˚ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢,mÁs¡u…*¢ e#˚à mìïø£˝À¢ {Ϭøÿ≥T <=s¡ø£<äì n~ÛH˚‘· yÓT|üŒ ø√dü+ $Hê´kÕ\T #˚düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHês¡T.~e+>∑‘· j·THé{ÏÄsYqT yÓ÷dü+ #˚dæ eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ <äøÏÿ+#·T≈£îqï ˙≈£î {ÏÄsYj·Tdt Hêj·T≈£î\qT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· u≤ãT≈£î ˝Ò<äHêïs¡T.dü«ØZj·T yÓ’mkÕ‡sY nqï<ë‘·\ ø√dü+ ñ∫‘· $<äT´‘Y n+~ùdÔ ø£¬s+≥T r>∑\ MT<ä ã≥º\T nπsdüTø√e#·Ãì yÓ≥ø±s¡+>± düŒ+~+∫, Ç|üŒ&ÉT ¬s’‘·T\ô|’ yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔHêï&Éì yê´U≤´ì+#ês¡T. $<äT´‘Y _\T¢\T ‘·–Z+#·eTì ¬s’‘·T\T ãw”sYu≤>¥˝À <Ûäsêï #˚ùdÔ ‘·TbÕøÏ‘√ ø±*à ne÷j·T≈£î\qT bı≥ºu…≥Tº≈£îqï nuÛ≤´>∑T&Éeì eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T ì|üŒ\T#Ó]>±s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê kÕ«s¡Δ sê»ø°j·÷\T e÷qTø=ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ñ<ä´$T+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ós¡yÓqTø£ {°&û|” Á&Üe÷ ‘Ó\+>±D ñ|ü mìïø£˝À¢ neTs¡Ms¡T\ ◊ø£´y˚~ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 7 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[{qsAL`i\|ms ˙xmsªRΩ˘QORPQ F°LS…ÿ¨sNTP μj∂gji©´s …‘¡≤U∂{ms BNRP …‘¡AL`iFs£ms áORPQ ˘LigS ªRΩ©´s ≠s™´sVLRi+áNRPV xmsμR∂V©´sV |ms…Ìÿá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. ™´sLRiLigRiÕfi xmsLRi˘»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[{qsAL`i, …‘¡AL`iFs£qsá\|ms Æ©s[LRiVgS ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V FsμR∂VLRiV μy≤T∂NTP μj∂gSá¨s …‘¡≤U∂{ms ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sV◊d¡˛ xmso©´sL`i\Æ™sÀ≥œ¡™´sLi æªΩøR¡VËNRPVÆ©s[Li μR∂VNRPV …‘¡≤U∂{ms gRi…Ì”¡ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ @≤ÔR∂VgS D©´sı …‘¡AL`iFs£qs©´sV ª]ágjiLiøR¡VN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ™´s¬ø¡[Ë Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y …‘¡AL`iFs£qs©´sV BLRiVNRPV©´s |ms…Ìÿá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPV @™´sVLRi≠dsLRiVá HNRP˘Æ™s[μj∂NRP©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩ[™´s≤R∂Li μy*LS xqsLjiN]ªRΩÚ ™´sp˘•¶¶¶¨sNTP xms¥R∂NRPLRiøR¡©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©yáVgRiV rÛy©yáNRPV «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPáNRPV æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVá HNRP˘ Æ™s[μj∂NRP ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Æ™s[μj∂NRP Æ©s[ªRΩ LRixmnsVV™´sW lLi≤ÔT∂ aRP¨s™yLRiLi gRi©±sFyL`i‰™´sμÙR∂ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs

@À≥œ¡˘LÙRiVá }msL˝Ri©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Fs¨dÌsAL`i ˙»¡xqÌsV À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V ©´s aRP¨s™yLRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· Fn°LS¨sı N][LRi≤y¨sNTP ™´søyË™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛRiVáVgS ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s, ™´sVμÙR∂ºΩ™´s*¨s™yLji¨s æªΩáLigSfl· ˙μ][x§¶¶¶ßáVgS xmsLjigRifl”·ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ @©yıLRiV. ªRΩ™´sV Æ™s[μj∂NRP ªRΩLRixmnsQo©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ À≥œ¡WNRP˘Æμ∂[™±s zqsLig`i, }qÌsxtsQ©±s xmnsV©´sxmspL`i ©´sVLi¿¡ hRigRiWL`i ˙xmsryμ`∂, NS™´sWlLi≤ÔT∂ ©´sVLi¿¡ DxmsˆÃ¡∏R∂V˘, N]Õ˝ÿxmspL`i ©´sVLi¿¡ ¡Li≤yLji Aμj∂áOTPQ ¯ F°…‘¡c ¬ø¡[ryÚLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. …‘¡≤U∂{ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ C ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Æ™s©´s NRP …‘¡≤U∂{ms x§¶¶¶xqsÚLi DLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQ™´sV™´so ª][Liμj∂. aS©´sxqsxqsÀ≥ÿ xqsÀ≥œ¡˘ªy*áNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ (æªΩLSxqs)Õ‹[ ¬ø¡[Lji©´s™ylLi[ ºΩLjigji F°…‘¡ ¬ø¡[zqs lgiáV}qsÚ ™yLRiV æªΩLSxqs

aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡™´soªylLi[ gS¨ds æªΩáLigSfl·NRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi G≠dsV DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ©ygRiL`i NRPLRiWıáV ©´sVLi¿¡ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s, Æ™s[lLi[™yLRiV F°…‘¡NTP μj∂gjiæªΩ[ ªy™´sVV F°…‘¡cNTP μj∂gRiVªy™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ F°…‘¡NTP μj∂gS á¨s B…‘¡™´sá ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s …”¡. LS¤«¡[aRP*LRi lLi≤ÔT∂ xqsºdΩ™´sVfl”·¨s @≤R∂VgRiVªRΩV©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡Fyˆ LRiV. æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSμR∂¨s, ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zms}qsÚ æªΩáLigSfl· |qsgRi ≤≥T∂÷d˝¡NTP ªyNRPVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ™´sV\|ms F°…‘¡NTP μj∂gSá¨s A∏R∂V©´s xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂V á©´sV N][LSLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV lgi÷¡}qsÚ ªy™´sVV æªΩáLigSfl·™yμy¨sı ™´sμR∂VáVNRPVLi…ÿ ™´sV¨s, ªy™´sVV lgi÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so, Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡Ã¡V C xms¥R∂NRPLRiøR¡©´s Æ™s©´sNRP D©yıLRi¨s æªΩáVxqsVÚLiμj∂.

>±+BÛuÛÑeH齧 md”ºm|òt &Ó’Ø Ä$wüÿs¡D

{ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\ u…’ø˘ sê´©

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq eè‹Ô nì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT e÷{≤¢&˚ Á|ü‹ e÷≥≈£î $\Te e⁄+≥T+<äHêïs¡T. X¯ìyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À dü÷ÿ˝Ÿ {°#·sY ô|ò&ÉπswüHé &Ó’Ø Ä$wüÿs¡D »]–+~. áHÓ\ ∫e] yês¡+˝À >±+BÛuÛÑeHé˝À md”ºm|òt õ˝≤¢ ø£$T{°\qT |æ*|æ+∫ düe÷y˚X¯+ ø±qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n‹‘=+<äs¡˝À >±+BÛuÛÑeHé˝À md”ºm|òt≈£î dü+ã+~Û+∫q ˇø£ ôd˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T uÀ‘·THêïeTì md”ºm|òt ]ø£¬>’ïCŸ&é ÄyÓ÷<ä+ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ e÷{≤¢&ç ÄyÓ÷<ä+ nj˚T´ $<Ûä+>± #=s¡e rdüT≈£î+{≤qì u§‘·‡ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nìï eè‘·TÔ\ø£+fÒ ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ôì düe÷»+˝À n+<äs¡÷ >ös¡$kÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {°#·s¡T¢ nqT≈£î+fÒ m\ø£åq¢ düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\H˚ e÷πsà dü‘êÔ yê]≈£î+≥T+<äHêïs¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt nqTã+<Ûä dü+düú nsTTq md”ºm|òt #ê˝≤ |ü{Ïwüº+>± ñ+<äì •X¯ó dü+πøåeT XÊU≤eT+Á‹ düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. XÊdüqeT+&É*˝À {°#·sY myÓTੇ\qT mqTïø√e&ÜìøÏ md”ºm|òt ñbÕ<Ûë´j·TT\T m+‘√ ‘√&ÉŒ&ܶs¡ì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. e#˚à øöì‡˝Ÿ myÓTੇ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü md”ºm|òt Hêj·T≈£î\T Ç˝≤π> Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘=+<äs¡˝ÀH˚ md”ºm|òtqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ #=s¡e rdüT≈£î+ ≥T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓT<äø˘ myÓTੇ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ ø±s=Œπs≥sY |ü⁄cÕŒHêπ>wt, md”ºm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷qj·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äX‚KsY, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ˝À »]–q ¬s’‘·T b˛s¡Tj·÷Á‘·≈£î ìs¡düq>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T X¯ìyês¡+ u…’ø˘ sê´©‘√ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°ÄsYmdt ÇHé#êsY® X¯+;Û|üPsY sêE bÕ˝§Zì u…’ø˘ sê´©øÏ »+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á<√Vü≤+ #˚j·T&Üìπø es¡+>∑˝Ÿ˝À ¬s’‘·T b˛s¡T j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ b˛s¡T j·÷Á‘·qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n&ÉT¶≈£î+{≤s¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ eTT+<ädüTÔ #·s¡´‘√ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\qT, n_Ûe÷qT\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n¬sdtº #˚sTT+N b˛s¡T j·÷Á‘· #˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝≤¢¬s&ç¶, q]‡+Vü‰ >ö&é, Hê>∑sêE j·÷<äyé, õ‘˚+<äsY eTT~sêCŸ, dü‘·Ôj·T´ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+≥kÕ>∑Tô|’ ¬s’‘·T\≈£î yÓTfi¯≈£îe\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì &É;˝Ÿ|üPsY Á>±eT+˝À eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] XË’\»,m&çm n~Ûø±] ;ÛHê n<Ûä«s¡´+˝À X¯ó Áø£yês¡+ |ü˝…¢ ìÁ<ä ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~.¬s’‘·T\≈£î e]kÕ>∑Tô|’,|ü+≥\ |ü+&ç+#˚ $<ÛëHê\ô|’ yês¡T •ø£åD Ç#êÃs¡T. lyê] kÕ>∑Tô|’ ne>±Vü≤q,~>∑Tã&ç e+{Ï n+XÊ\ô|’ nqï<ë‘·≈£î $e]+#ês¡T.

>∑Ts¡T<ë«sY˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚dæq e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü‰qà+‘Y ¬s&ç¶ |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&Ü\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T #Ó≥T¢ Hê{≤* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsYìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ñqï >∑Ts¡T<ë«s¡¢ n_Ûeè~› ø√dü+ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T m\¢|ü⁄&ÉT \_ÛkÕÔj·Tì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü‰qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û düTuÛ≤wt q>∑sY˝Àì >∑Ts¡T<ë«sY˝À Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü‰qà+‘Y ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düsê›sYJ\T n+<äs¡÷ ø£\dæ ø£≥Tº>± ñ+≥T düTuÛ≤wt q>∑sY˝À >∑Ts¡T<ë«sYqT ì]à+#·Tø√e&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTq ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡T<ë«sY n_Ûeè~› ø=dü+ ¬ø.ôV≤#Y.ÄsY Á≥dtº <ë«sê düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T \_ÛkÕÔj·Tì nHêïs¡T.á dü+<Ûäs¡“+>± düsê›sYJ eT‘·>∑Ts¡Te⁄\#˚ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤]<˚yé dæ+>¥, ã\MsY dæ+>¥, ~©|t dæ+>¥, neTè‘Y dæ+>¥, ø£eT˝≤ø£sY n&É«πø{Ÿ, Á|üXÊ+‘Y, >∑sê›dt sêCÒX¯KsY ¬s&ç¶, ≈£îe÷sY j·÷<äyé, sêE j·÷<äyé, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): |üsê´ es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\ì eT©º|üs¡Œdt ny˚sYHÓdt kıôd’{°, Á^Hé©|òt nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· &ç.Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ >√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥`>√¢ã˝Ÿ yê]ï+>¥ nH˚ n+X¯+ ô|’ ôd$THêsY ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ e÷{≤¢&Üs¡T. |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ÁX¯<ä› #·÷|æ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï|ü⁄Œ&ÉT |üsê´es¡D≤ìï |ü]s¡øÏå+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷õø£ eDs¡T\qT ô|+∫ |üsê´es¡D s¡ø£åD≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&=#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ #·+Á<äe‘·eTà, sêeTø£èwüí, düT˙‘·, #·+Á<äX‚KsY sêe⁄, \ø°åà <˚$, düT˙‘·, qπswt, ÁosêeTT\T, n#·TÑY sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

sê»ø°j·T \_Δø√düy˚T u≤ãT j·÷Á‘·: d”m©Œ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsÆ™s[V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sLRiLigRiÕfi ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s {qsFs÷d¡ˆ ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. NRPªRΩVÚáV, NRP…ÿL˝RiV, NRP˙LRiáª][ ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı áORPQ ˘Liª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V \|qsNTPÕfi ∏R∂W˙ªRΩ }msLRiVª][ LS«¡NUP∏R∂V ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s aRP¨s™yLRiLi {qsFs÷d¡ˆ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[™´sáLi J»˝¡N][xqsLi ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[aSlLi[ ªRΩxmsˆ \lLiªRΩVá\|ms ˙}ms™´sVª][ NSμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ D¨sNTP N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki μy¨sı NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS @»Ì¡•¶¶¶xqsLigS xmsLRi˘»¡©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™´sμÙR∂Li»¡V©yı, D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡VN][NRPVLi≤y æªΩáLigSfl·\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V μR∂Li≤R∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. \lLiªRΩVÀÿ»¡©´sV æªΩáLigSfl· μR∂Li≤R∂∏R∂W˙ªRΩgS ™´sWLSËLRi¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s ZNP[™´sáLi ªRΩ©´s D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VN][™´s≤y¨sNTP,

Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡NTP μk∂¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™´s≤y¨sNTP ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. ¨s«¡LigSÆ©s[ A∏R∂V©´sNRPV \lLiªRΩVá≠dsVμR∂ ˙}ms™´sV DLi¤…¡[ BLiªRΩ @»Ì¡•¶¶¶xqsLigS NRP˙LRiáV NRPªRΩVÚáª][ FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿ˛LRi¨s gRiLi˙≤R∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂NRPV Æ™s¤Œ¡[˛™yLjiNTP BLiªRΩ @»Ì¡•¶¶¶xqsLi FsLiμR∂VNRP¨s @©yıLRiV. \lLiªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ G©y≤R∂V AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩVá©´sV NRPá™´sLji xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VÆ™s[V μR∂Li≤R∂gRi©´sı ™´s˘QQNTPÚ \lLiªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ NRPá™´sLjiLiøR¡≤R∂Li LS«¡NUP∏R∂VLi ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= LRiV˙μR∂LS«¡Ÿ

xmsμR∂¯LS«¡Ÿ @©yıLRiV. \lLiªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´so*NRPVLi…ÿLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩá ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩV áNRPV I©´sgRiWlLi[ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV xmsμR∂™´soáV NRP»Ì¡¤À¡¤…Ì¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi Fy»¡Vxms≤ÔR∂ ™yLji¨s ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s FsÆ™sV¯÷d¡= Fyá≤R∂VgRiV Æ™sLiNRP˙…ÿ™±s NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡gji©´s, FyLÌki N][xqsLi ªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[ªRΩá©´sV ≠sxqs¯LjiLiøyLRi¨s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ©y≤R∂V A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ≠sμ≥y©´sLi BÕÿÆ©s[ N]©´srygjiæªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVLjiLiªRΩ ©´sxtÌsQF°gRiáμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. FyLÌki ≠sÆμ≥∂[∏R∂VVáV ©´sxtÌsQF°NRPVLi≤y ™yLjiNTP ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`lLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi @LiVV©y A FyLÌki Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ BLiNS NSLi˙lgi£qs ™yLji™´sVÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s NRPágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™yLji ¬ø¡[LjiNRP©´sV ªRΩxmsˆVxms»Ì¡NRPF°LiVV©y D©´sı™yLji¨s ≠sxqs¯LjiLiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV.

Ä~yês¡+ 8, »qe] 2012

<˚yê\j·÷\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔHêï

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï <˚yê\j·÷\ n_Ûeè~› ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œ¬s{sY ø=\T≈£î\ »>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û ]+>¥ ãd”Ô˝Àì nuÛÑj·÷+»H˚j·T kÕ«MT Ä\j·T ìsêàD |üqT\≈£î X¯ìyês¡+ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\‘√ ø£\dæ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä\j·T n_Ûeè~› ø√dü+ Á|ür ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T kÕúì≈£î\T ≈£L&Ü düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. <˚yê\j·T+ n_Ûeè~› ø±yê\+fÒ <Ûë‘·\ düVü‰j·T+ #ê\ nedüs¡+ nì ‘Ó*bÕs¡T. <˚yê\j·÷\T e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘·≈£î ì\j·÷\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, e÷qe‘ê $\Te\T Ä\j·÷\ <ë«sêH˚ ‘Ó\TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T <Ó’e uÛÑøÏÔ ø£*– ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ ø£MT{° düuÛÑT´&ÉT bÕ|üj·T´>ö&é, kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T n+»Hé>ö&é, kÕúì≈£î\T q]‡+Vü‰ ¬s&ç¶, eT˝≤¢¬s&ç¶, j·÷<ä–], sêõ¬s&ç¶, C≤„H˚X¯«sY, j·÷<ä–], yÓ+ø£fÒwt, u≤<Ó uÛ≤düÿsY, ns¡$+<é, bÕ+&ÉTs¡+>∑kÕ«MT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTJ<é˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚dæq myÓTà˝Ò´

#·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T Á<√Væ≤

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñqï eTJ<é\qT n_Ûeè~› #˚j·TT≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ∫+‘·˝Ÿ düπs« HÓ+ãsY 208 ˝À >∑\ KT‘·÷uŸcÕVæ≤ eTJ<é˝À Á|òü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á eTJ<é Á|üø£ÿH˚ ñqï U≤© düú\+ ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üø±s¡+>± eTJ<é≈£î #Ó+~+<äì ìsê›]+#·&É+ nsTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± eTTdæ¢yéT k˛<äs¡T\T, eTJ<é ô|<ä›\T, eTJ<é ø£$T{° ÄVüQ«q+ y˚Ts¡≈£î ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕõ<éU≤Hé, eTVü≤à<é >ödüT~›Hé, düj·÷s¡dü÷˝Ÿ, U≤C≤u≤sTT, KTãT“~›Hé, nuŸeT˝ŸuÒ>¥, eTVü≤à<é ø£ØeTT˝≤¢, #ê+<é bÕcÕ, »Vü≤+^sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äj·Tq õ$Tà≈£îÿ\T ¬s’‘·T\T qy˚Tàdæú‹˝À ˝Òs¡T n~ ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘· ø±<äT #·+Á<äu≤ãTô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q ‘·T\d”¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V \lLiªRΩV ˙μ][z§¶¶¶ @¨s, \lLiªRΩVá gRiWLjiË ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ @ºΩ¨sNTP ¤Õ¡[μR∂¨s 20 xqsW˙ªyá ALÛjiNRP xms¥R∂NRPLi @™´sVáV \¬ø¡LRi¯©±s, zmszqszqs @μ≥j∂NSLji ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ≤yNÌRPL`i Fs©±s. ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. aRP¨s™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sıxmso≤R∂V \lLiªRΩVá ≠dsVμR∂ μ]LigRiNRPlLiLi»¡V ZNP[xqsVá |ms…Ì”¡ rÌy»¡L˝RiV Æ™sW»¡L˝RiV, \Æ™sL˝RiV ÕÿN]‰¨s F°LiVV \lLiªRΩVá©´sV \¤«¡Õ˝‹[ |ms…Ì”¡©´s xmnsV©´s øR¡Lji˙ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y \lLiªRΩVáNRPV D¿¡ªRΩ NRPlLiLi»¡V BryÚ™´sVLi¤…¡[ NRPlLiLi»¡V ºdΩgRiÕ˝‹[ NRPlLiLi»¡V ˙xms™´sz§¶¶¶LiøR¡μR∂V, @≠s  ¡»Ì¡Ã¡V AlLi[xqsVN][≤y¨sNTP xms¨sNTP ™´sryÚ∏R∂V¨s FsgRiªy◊¡ ¬ø¡[zqs©´s ™´sW»¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡NTP \lLiªRΩVá ¬ø¡™´soÕ˝‹[ ™´sWLRiV ˙Æ™sWgRiVªRΩV©yı ∏R∂V©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ ¨s©´sı \lLiªRΩV F°LRiV Àÿ»¡ ∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li x§¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV©yıLRiV. @μj∂ \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡ ∏R∂W˙ªRΩ NSμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡∏R∂W˙ªRΩ @¨s ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[ryLRiV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV @ªRΩ¨s,@ªRΩ¨s FyLÌki D¨sNTP N][Õ‹[ˆªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VN][≤y¨sNTP @ªRΩ©´sV Fs¨sı Æ™s[aSáV Æ™s[zqs©y, Fs¨sı ªRΩáFygRiáV øR¡V…Ì”¡©y, Fs¨sı Àÿ»¡Ã¡V xms…Ì”¡©y, Fs¨sı Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiV NRPWLjiË©y @ªRΩ¨s Æ™sWryá©´sV \lLiªRΩVáV™´sVLji¿¡ F°¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¨s™´sVVxtsQLi ªRΩgÊRiNRPVLi≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV BøyË™´sV¨s C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 7 gRiLi»¡Ã¡V NRPW≤y B™´s*NRP F°gS 2 gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV @™´sVV¯NRPVLi»¡VLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV A∏R∂V©´s ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V D©´sıxmsoÆ≤∂[ 7 gRiLi»¡Ã¡ NRPlLiLi»¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμR∂¨s \lLiªRΩVá ™´sVVNRPV‰zmsLi≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. NS¨s ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ™±siLi 7 gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV D¿¡ªRΩLigS BxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 23,09,605 ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©˝´sV DLi¤…¡[ Bxmso≤R∂V 29,09,006 NRPÆ©sORPQ©˝´sV D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi 5,99,401 ™´s˘™´sry∏R∂V NRPÆ©sORPQ©˝´sV |msLjigS∏R∂V¨s, xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms 3,751 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ™y≤R∂NRPLi |msLjigjiLiμR∂¨s ™´sVLji @™´sVV¯NRPVLiμj∂ FsNRP‰≤R∂ @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æμ∂[aRPøR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ Æ™sVV»Ì¡ Æ™sVVμR∂…”¡ryLjigS C LRi’d¡©´sVLi≤T∂ \lLiªRΩVáNRPV áORPQ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV B™y*¨s ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡LiμR∂¨s , μk∂¨s™´sÃ˝¡ 95 áORPQá ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. N_áV \lLiªRΩVáNRPV xmsLi»¡ LRiVflÿáV, xmsLi»¡Ã¡ ’≥d¡™´sW, B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂\|ms ≠sªRΩÚ©yáV FsLRiV™´soáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NTPLRifl„fi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ™±siLi @LÔjiÆ©s©±s= æªΩ¿¡ËLiμR∂¨s, ≠ds…”¡\|ms BLiªRΩ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry•¶¶¶zqsLiøR¡¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμR∂¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ gRiVLRiVÚ¬ø¡[ryLRiV.


$esê\T 6e ù|J˝À lÁuÛÑeTsê+uÛÑ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tyês¡¢ düìï~Û˝À ;Vü‰sY, ˇ&çXÊ &ûJ|”\T

Ä~yês¡+, 8 »qe] 2012

ù|J\T : 8

môd’‡ì düôdŒ+&é #˚j·÷\ì

d”|”m+ <Ûäsêï ô|<ä› ø£&ÉTã÷s¡T, »qe] 7 (düTe s¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ôV≤#Y.eTT s¡e* Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á>±eT ùde≈£î&ÉT uÀj·T sê|òüTy˚+Á<äô|’ »]–q <ë&çøÏ ìs¡düq>±, ‘·Vü≤d ”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sYøÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”|”m+ ø±s¡´<ä]Ù ‹ø£ÿqï, Á>±eT ùde≈£î\ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ∫qï yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê´j·T+ ø√dü+ b˛©dtùdºwüHéqT ÄÁX¯sTT+∫q Á>±eT ùde≈£î\ô|’ $#Û·ø£åDs¡Væ≤ ‘·+>±, ˇø£ sö&û˝≤>∑ Á|üe]Ô+∫q môd’‡ sêeTj·T´qT yÓ+≥H˚ düôdŒ+ &é #˚dæ Äj·Tqô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ b˛©dt j·T+ Á‘ê+>±ìï ø√sês¡T. d”◊{°j·TT ø±s¡´<ä]Ù |üs¡y˚Twt Á>±eTùde≈£î \T ;ÛeTqï, ãC≤], ñùdì, ‹ø£ÿ j·T´, m$Tà>∑q÷s¡T, ø=dæ– eT+ &É\ Á>±eTùde≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√|æ&û ø±+Á¬>dt

eT<ä´bÕq+‘√ Á|ü»\ Äs√>±´ìï HêX¯q+ #˚düTÔqï düsêÿsY eT<ä´+‘√ sêã&ç ô|+#·Tø√yê\qTø√e&É+ dæ>∑TZ#˚≥T: {°&û|” ø£s¡÷ï\T ÇHé#ê]® sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] u……\TºcÕ|ü⁄\qT ìs√~Û+#ê\ì e÷qeVü‰s¡+

ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): $#·Ã\$&ç>± bÕs¡T‘·Tqï eT<ä´bÕHêìï ìs√~Û+#ê\ì, yê&Éyê&É˝≤ yÓ\dæq u…\TºcÕ|ü⁄\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘Ó<ÓbÕ ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® $.sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ#Í<ä] Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ øÏ&é‡ es¡˝Ÿ¶ dü]ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q e÷qeVü‰s¡+ nq+‘·s¡+ sê´©>± kÕúìø£ m¬ø’‡CŸ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ XÊK ø±sê´\j·T+ eTT+<äT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ~wæºu§eTà‘√ bÕ≥T eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ó¢

|ü>∑T\>={Ϻ ‘·eT ÄÁ>∑Vü‰ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± e÷J eT+Á‹ ‘Ó<ÓbÕ Hêj·T≈£î\T sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ sêh Ä<ëj·÷ìï ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+∫ eT<ë´ìï @s¡T˝…’ bÕ]+∫, Á|ü»\ Äs√>±´ìï Ä]úø£+>±q÷ düs¡«HêX¯q+ #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»\T -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

{°&û|” ;d” ôd˝Ÿ˝À õ˝≤¢ qT+∫

ø£s¡Te⁄ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+

15 eT+~øÏ kÕúq+

@|” ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+

C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫q õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£s¡÷ï\T dæ.ø±´+|ü⁄ »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ _dæ ôd˝Ÿ˝À õ˝≤¢ qT+∫ 15 eT+~øÏ kÕúq+ ø£*Œdü÷Ô bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. kÕúq+ dü+bÕ~+∫q yê] $esê\qT bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À k˛$TXË{Ϻ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢, ìjÓ÷»ø£esêZ\ Hêj·T≈£î\T dü÷∫+∫q C≤_‘ê˝À qT+∫ bÕغ |ü{Ïwüº‘· ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï yê]ì >∑T]Ô+∫ sêh ø£$T{°˝À kÕúq+ ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. |ü‹Ôø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ã‹Ôq yÓ+ø£Á{≤eTT&ÉT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ‘·T>∑Z* eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ¬ø.Hêπ>+Á<ä, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± Ä<√ìøÏ #Ó+~q ¬ø.eT˝Ò¢wt>ö&ÉT, Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q _.<˚y˚+Á<ä|üŒ, -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

$esê\T 2˝À

eT+<ä ø£èwüíô|’ ªø±¬s+μ >∑TkÕ‡ $esê\T 6˝À Ä{À s¡+>±ìï |ü]ÁX¯eT>± >∑T]Ô+#ê*

$esê\T 7˝À

ÇdüTø£ ø=s¡‘·... ø±]à≈£î\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ ø√‘·

Vü≤&Ü$&˚ ‘·|üŒ Ä#·s¡DÒ~? $esê\T 8˝À

ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘· ÁoXË’\+, düTes¡íyês¡Ô, 7 : ÁoXË’\+ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q \øÏåàHêsêj·TD eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ düeTø£å+˝À n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]b˛j·÷´s¡T. X¯ìyês¡+ Bìô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q m+&ç s¡|ò”, nqï<ëq+ eT*¢ø±s¡T®q\T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ \øÏåàHêsêj·TD bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ n~Ûø±s¡ bÕغ˝ÀøÏ yÓ[flq<ëìô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+

#˚kÕs¡T. ‘·eT H˚‘· ãT&ܶ ≈£î≥T+uÛÑ+ n+~+∫q düVü≤ø±s¡+ e\¢H˚ H˚&ÉT Äj·Tq eT+&É\ kÕúsTTH˚‘·>± m~>±&Éì n~eTs¡∫b˛sTT nqedüs¡ Äs√|üD\T #˚j·T´&É+ eT+∫~ø±<äHêïs¡T. bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√e&Éy˚Tø±ø£ bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY>± ìj·T$T+#·&É+‘√ bÕ≥T, <ä[‘· eTVæ≤fi¯‘√ »]–q |òüTs¡¸D πødüT˝À ≈£L&Ü ãT&ܶ ≈£î≥T+uÛÑ+ n+~+∫q düVü≤ø±sêìï eTs¡e&É+ -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À

‘·T+>∑uÛÑÁ<ä qT+∫ ˇø£ {°m+d” ˙s¡T $&ÉT<ä\≈£î

d”m+ Vü‰MT

ø£s¡÷ï\T »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[{qs ZNP©yÕfi NTPLiμR∂ DLiÆ≤∂[ xmsLi»¡Ã¡NRPV N˝TPQxtÌsQxmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. NSáV™´sNRPV 200 ©´sVLi ¿¡ 300 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨dsLRiV ™´sμR∂VáVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ A ¨dsLRiV ¿¡™´sLji xmsLi»¡Ã¡NRPV NSμR∂V gRiμy.. μR∂gÊRiLRiV©´sı xmsLi»¡Ã¡NRPV NRPW≤y @LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≤y˘Li ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ™´sμR∂áNRP F°™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ @©´sLiªRΩxmsoLS¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s —¡Õ˝ÿ ™y…ÿ©´sVLi¿¡ INRP …‘¡FsLi{qs¨s ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV gRiªRΩ —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á xqsᕶ¶¶™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. NS¨ds ºdΩLS¯©´sLi @™´sVáV NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ gRiVLRiV™yLRiLi FsLi{ms, BμÙR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRP÷¡zqs {qsFsLi©´sV NRP÷¡zqs Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ≤y˘Li©´sVLi¿¡ …‘¡FsLi{qs ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV

πød” ¬øHê˝Ÿ ¬s’‘·T\≈£î }s¡≥ øÏs¡DYqT ˇ|æŒ+∫q q+<ë´\ m+|” md”ŒyÓ’ ¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T ø±≥kÕì, \_“

LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ NRPLRiWıáVcNRP≤R∂xms NSáV™´s \lLiªRΩVáNRPV ELRi»¡ á’≥¡LiøR¡©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¿¡™´sLji ªRΩ≤R∂VáV @LiμR∂NRP FsLi≤R∂VªRΩV©´sı xmsLi»¡Ã¡V EzmsLji F°xqsVN][©´sV©yıLiVV. ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘Li ©´sVLi¿¡ INRP …‘¡FsLi{qs ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @LigkiNRPLjiLi øyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©´sLiμy˘Ã¡ FsLi{ms Fs {qsˆQ\Æ™s lLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NS»¡ry¨s LSLi À≥œ¡WFyÕfilLi≤ÔT∂, á’¡˜ Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV {qsFsLi©´sV NRP÷¡aSLRiV. …‘¡c’d¡ ≤y˘Li©´sVLi¿¡ ZNP[{qsZNP©yÕfi N][xqsLi INRP …‘¡FsLi{qs ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂V μR∂á ¬ø¡[}qs GLSˆ»˝¡V «¡Ljigji©´s»Ì¡V Fyfl·˘Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS»¡ ry¨s LSLiÀ≥œ¡WFyÕfilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFsLiª][ ¤À≥¡[…‘¡c @©´sLiªRΩLRiLi A ∏R∂V©´s A©±s\¤Õ¡©±sª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. —¡Õ˝ÿ xmsLjizqÛsºΩ\|ms -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ÁbÕ+rj· T $uÒ < Û ë \T e<ä T › ‘Ó\+>±D ø£fi≤ø±s¡T\qT dü‘·ÿ]+∫q eT+Á‹ {°J m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): sêh ∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt ‘Ó\+>±D ø£fi≤ø±s¡T\qT dü‘·ÿ]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ q>∑s¡+˝Àì sêj·T\d”eT ø£\Ãs¡˝Ÿ nø±&É$T -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À Ä<Ûä«s¡´+˝À {Ïõ$


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

d”m+ Vü‰MT

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... {qsFsLi xqsˆLiμj∂LiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. CÆ©sá 7©´s LSxtÌsQ˚ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aSΔÿ @μ≥j∂NSLRiVá ª][ {qsFsLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ¨ds…”¡¨s NRPLRiWıáVNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s {qsFsLi •¶¶¶≠dsV BøyËLRi©yıLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ ZNP[{qs ZNP©yÕfi NTPLiμR∂ 32Æ™s[á FsNRPLSáV ¿¡™´sLji ªRΩ≤R∂VáV @LiμR∂NRP FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´sNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSá™´sÕ‹[ ¨dsLRiV ˙xms™´sz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsVLiZNP[xqsVá Lji«¡LS*∏R∂VLRiVÕ‹[ ¨ds…”¡¨sáV™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW …˝ÿ≤T∂©´s {qsFsLi Fs»Ì¡ZNP[áNRPV —¡Õ˝ÿ ZNP[{qs \lLiªyLigS¨sNTP INRP …‘¡FsLi{qs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ©´sVLi¿¡ ZNP[{qs ZNP©yÕfiNRPV ™y…ÿgS D©´sı 10 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s NRPLRiV™´so —¡Õ˝ÿgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s @©´sLiªRΩxmsoLS¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ZNP[{qs NSáV™´sNRPV A Õ‹[»¡V ºdΩLRiË≤y¨sNTP $\ZaPáLi Àÿ˘N`P ™y»¡L`i©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds “¡™Ø[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y «ÿxms˘Li ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLS¨sNTP ™´sV◊˝¡Li¿¡©´s 10 …‘¡FsLi{qsá\|ms A —¡Õ˝ÿ ™yLjiNTP x§¶¶¶NRPV‰ NRP÷¡ˆLiøyLRiV. C G≤yμj∂ ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤R∂≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s «¡ÕÿaRP∏R∂WÕ˝‹[ ¨dsLRiV @≤R∂VgRiLi…”¡Liμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ xqsVLiZNP[xqsVáՋ[ ¨ds…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.μk∂Liª][ NRPLRiWıáVNRPV NRPW≤y ¨dsLRiV @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ C ˙FyLiªRΩ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV zqsFsLiª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLixms ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.

<√|æ&û ø±+Á¬>dt yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ‘·–q ãT~Δ #Óù|Œ+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ìÁ<äy˚T˝§ÿì eT<ä´+ô|’ sêã&çì #·÷düTø√≈£î+&Ü $T–*q s¡+>±\qT+∫ Ä<ëj·÷ìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑TeTVæ≤fi¯ $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T |ü≥ï+ sêCÒX¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· <√|æ&ûH˚ \ø£å´+>± |ü]bÕ\q kÕ–düTÔHêïsTT ‘·|üŒ Á|ü»\ e÷q, ÁbÕD≤\qT >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ sêh Hêj·T≈£îsê\T Hê>∑\ø°å“ <Û˚$, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T düTuÛ≤wæDÏ, e÷J ø±s√Œπs≥s¡T¢ ∫qï$Tà, dü+‘√wü eTà, ìs¡àfi¯, \ø°åà<˚$, bÕغ Hêj·T≈£î\T »+bÕ\ eT<ÛäTdü÷<äHé #Í<ä], CÒyéT‡, e÷J ø±s=Œπs≥sY yÓ+ø£≥kÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ∫|üŒ–] »qe] 7, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì e÷+#·s¡¢, <Í‘ê´|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝À X¯ìyês¡+ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ ˙sêC≤ ¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î myÓTà˝Ò´ e´øÏÔ>∑‘· dü\Vü‰<ës¡T&ÉT U≤Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\+˝À |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yÓ+≥H˚ myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ |ü]wüÿ]kÕÔeTì U≤Hé Á>±eTÁ|ü»\≈£î Vü≤MT Ç#êÃs¡T. eT+&É\+˝À |æ+#·qT¢ , Çfi¯ó¢ ˝Òì yê¬ses√ >∑T]Ô+∫ düeTdü´\qT myÓTà˝Ò´ <äèwºæøÏ rdüT¬øfi≤Ô eTHêïs¡T. fÒ>∑T\bÕ&ÉT >√$+<äT, e÷J düs¡Œ+#Y eT*¢ø±s¡T®q, @s¡÷s¡T s¡+>∑kÕ«$T, <ÛäqT+»j·T, Vü≤]X¯Ã+Á<ä Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔ+ ø£MTwüq¢ ø√düy˚T Áô|’y˚{Ÿ ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+: @◊mdtm|òt Á|ü‘˚´ø£ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY

ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñqï Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ eTqT>∑&ÉqT <Óã“ rùd $<Ûä+>± Áô|’y˚{Ÿ, ø±s=Œπs{Ÿ Áu≤+N\qT dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ\ e÷~] @sêŒ≥T #˚j·T&Üì¬ø’ Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶ ø£MTwüq¢≈£î ≈£î≈£îÿ]Ô |ü&ç H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T $eT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @◊mdtm|òt sêÁwüº dü$T‹ düuÛÑT´\T m+.ñùdHée*, @◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<äs¡TÙ\T #·+Á<äX‚KsY, lìyêdüT\T, e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø sêÁwü+˝À Á|üuÛÑT‘·« msTT&Ó&é, Áô|’y˚{Ÿ ø±˝ÒJ\T yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 5800 es¡≈£î ñHêïj·Tì, M{Ï˝À <ë<ë|ü⁄ 23\ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡ì Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 10e ‘·s¡>∑‹ bÕdt nsTTq $<ë´s¡Tú\T 10\ø£å\ eT+~ ñ+fÒ n+<äT˝À πøe\+ 7.5\ø£å\ eT+~ Ç+≥sY $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Hêsêj·TD, l#Ó’‘·q´, >±j·TÁ‹ nø±&É$T, mHéÄsY◊,

q\+<ë e+{Ï ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\ j·÷»e÷q´+ #˚‘·T˝À¢ Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶ ø°\T u§eTà˝≤ e÷]+<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·≈£î+&Ü yê{Ï eTqT>∑&É≈£î >=&ɶ* ô|≥Tº>± e÷πs+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 6,7612 q÷‘·q ø£fi≤XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚j·T´&ÜìøÏ H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ Áô|’y˚{Ÿ $<ä´qT ô|+∫ b˛wædüTÔ+<äq&Üì ñ<ëVü≤s¡D nì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± 1105 eT+&É˝≤\T ñ+fÒ yê{Ï˝À πøe\+ 65eT+&É˝≤˝À¢ e÷Á‘·y˚T pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T ñHêïsTT. ø±e⁄q á 65eT+&É˝≤˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T @sêŒ≥T #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+<äì yês¡T nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£MTwüq¢≈£î ≈£≈£îÿ]Ô |ü&ç n&ɶ>√\T>± H√{Ï|òæπøwüqT¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï Ä˝À#·q\ì $s¡$T+#·Tø√yê\ì ˝Òì m&É\ @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ<ä´$TkÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

>∑&çy˚eTT\, »qe] 7 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n\>∑q÷s¡T u≤´˝…ì‡+>¥ ]»sê«j·TsY qT+&ç ô|düs¡yêsTT Á>±eT+ e<ä› ñqï ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ kÕ>∑T ˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ì]à+#·T≈£îqï yÓ\>∑q÷s¡T |ò”&ÉsY #êHÓ˝Ÿ˝À uÛÑ÷$Tì ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\+<ä]øÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì mkՇؓdæ uÛÑ÷ùdø£s¡D Á|ü‘˚´ø£ &ç|üP´{Ï ø£˝…ø£ºsY dü‘·´+ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝Àì ø=s¡ b˛\÷s¡T, ô|düs¡ yêsTT Á>±e÷\˝À uÛÑ÷eTT\qT |ü]o*+#ês¡T. uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒ‘·Tqï ¬s’‘·T\qT uÛÑ÷$T $\TeqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ô|düs¡yêsTT Á>±eT+˝À 21.82 mø£sê\T, ø=s¡b˛yê\T Á>±eT+˝À 31.91 mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT ¬s’‘·T\T bı>=≥Tº≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n\>∑q÷s¡T ]»sê«j·TsY qT+&ç ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ es¡≈£î 55 MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ ø±\TeqT ì]àdüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ‘·eT bı˝≤\T mø£sê s¡÷. 10 \ø£å\ $\Te #˚kÕÔj·Tì n+‘·ø£+f… ‘·≈£îÿe ÇùdÔ ‘·eT bı˝≤\qT Çe«eTì yês¡T &ç|üP´{Ï ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ¬s’‘·T\T ‘·eT &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï Äj·Tq≈£î Ç#êÃs¡T. á $wüj·÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î ìy˚~ø£ |ü+|ü⁄‘êqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|” ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ düπs«j·TsY sêyéT yÓ÷Vü≤Hé, ÄsY.ÄsY. >∑Ts¡TeT÷]Ô, $Äs√« yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : sêj·T\d” ÁøÏ+<ä 20y˚\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫ ¬s’‘·T eT Á|ü‹ õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ Äø£*πøø£\T, ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\qT n]ø£{≤º\ì nHêïs¡T. Ä<äs¡Ù Ä‘·àVü≤‘·´\T, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ ã\eqàs¡D≤\T, Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑sêE yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√ s√>±\‘√, Je‘· uÛÑÁ<ä‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À ø±]à≈£î\≈£î Ä{À ô|ò’HêHé‡ q+~ø=≥÷ÿs¡T qT+∫ nìXË{Ϻ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø£s¡÷ï\T qT+∫ ¬ø.$»jYT≈£îe÷sY, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ˝Òø£ n|üŒî\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT Ä‘·àVü≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+∫ Ä{À ø±]à≈£î\qT &√Hé≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥s¡eTD≤#ê], bÕD´+≈£î ‘·´\‘√ ø£s¡Te⁄ ‘ê+&É$düTÔ+<äì @|” ¬s’‘·T ≈£L© Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄\ u≤<Ûä áHê{Ï~ #Ó+~q m+.C≤qøÏsê+, ¬ø.|æ.nMTHé, m+.sêyÓ÷à dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù düT+ø£qï, d”|”j·TT ø±<äì, ø£s¡Te⁄\ u≤]q |ü&ɶ #·]Á‘· Vü≤HéHêj·TT&ÉT, q+~ø=≥÷ÿsY qT+∫ {Ï.lìyê mdt◊ ø√<ä+&É\T nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq sêj·T\d”eT X¯‘êu≤›\T>± ñ+<äHêïs¡T. <˚X¯ düT\T, Ä\÷s¡T qT+∫ ¬ø.ñNÃs¡|üŒj·÷<äyé, >∑$>∑+≥¢˝À d”|”j·TTmdt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü<Ûëq dü+|ü<äqT <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î e∫Ãq Á_{°wt |æ+»] XÊ©kÕôV≤uŸ, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√, <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á e\dü bÕ\≈£î\T ôd’‘·+ sêj·T\d”eT <äTdæú‹ì Äfi¯fl>∑&ɶ qT+∫ |æ.Hêπ>+Á<äT&ÉT, &√Hé qT+∫ dü+<äs¡“¤+>± |”z&Éã÷¢´ düdüT<ëqj·T´ md”‡, #·÷dæ ≈£î+–b˛j·÷s¡ì, ø£s¡Te⁄‘√ XÊX¯«‘· ÄsY.yÓ+ø£fÒwt>ö&ÉT\qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+ md”º,;d” yÓTÆHêغ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |ü]cÕÿsêìøÏ bÕ≥T |ü&Ü\Hêïs¡T. πød” ¬øHê˝Ÿ, <äHêïs¡T. Ms¡+‘ê sêh ø£$T{°˝À kÕúq+ dü+bÕ Ms¡qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡TD≤\T s¡<äT›#˚dæ. |ü≥ºD m˝Ÿm˝Ÿd” ôV≤#Ym˝Ÿd” ¬øHê˝Ÿ Ç+<äT≈£î ~+#·&É+ ‘·eT õ˝≤¢≈£î m+‘√ >∑s¡«ø±s¡D+>± ø±]à≈£î\≈£î ≈£î≥T+ã »HêuÛ≤ ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡+ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. á sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+ ì*∫+<äHêïs¡T. Ms¡+‘ê sêqTqï s√E˝À¢ bÕغì |üì ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. 60dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq qT+∫ sê´©>± yÓ[¢ me÷às√« ø±sê´\j·T+ õ˝≤¢˝À eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚dæ, |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ eè<äTΔ\≈£î ñ∫‘· s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫ eTT+<äT ns¡>∑+≥ bÕ≥T <Ûäsêï #˚XÊs¡T. rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì k˛$TXË{Ϻ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY dürwt≈£î düeTdü´\≈£î Äø±+øÏå+#ês¡T. n˝≤π> ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï yÓ+≥H˚ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q $q‹ |üÁ‘êìï n+~+#ês¡T. á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT˝À ≈£L&Ü düVü≤ø±s¡+ dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ s¡TD≤\qT e÷|ò” ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬s’‘·T\T, #˚dæ, KØ|òt˝À qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ Ä{Àø±]à≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+~+#ê\ì ø√sês¡T.

≈£s¡Te⁄ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+

15 eT+~øÏ kÕúq+

Ä~yês¡+, 8 »qe], 2012

>∑T+&Ób˛≥T‘√ Á>±eT ùde≈£î&ç eTè‹ eTVü‰q+~, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰q+~ eT+&É\+ ‘·eTà&É|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á>±eT ùde≈£î&ÉT ø£≥Tºã&ç Hêsêj·TD(60) X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. áj·Tq≈£î eTT>∑TZs¡T ne÷àsTT\T, ˇø£ nu≤“sTT ñHêïs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] eTTìø£èwüíj·T´ eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.5000\T Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T.

e+<ä ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê |ü{Ϻy˚‘· eTVü‰q+~, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰q+~ ÁbÕ+‘·+˝Àì q\¢eT\ n&Ée⁄˝À¢ b˛©düT\T X¯ìyês¡+ 100©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê |ü≥Tºø√e&É+ »]–+~. á $wüj·TyÓTÆ eTVü‰q+~ môd’‡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·\+ #·\+ düTã“sêj·TT&ÉT nH˚ e´øÏÔ n&É$˝À Hê≥TkÕsê ø±düTÔ+&É>± |ü≥Tºø=ì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&ÉT≈£î ‘·s¡*+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q »s¡>∑&É+‘√ Bìô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#êeTì môd’‡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

>∑&ç¶yêeTT <ä>∑Δ+ >∑÷&É÷s¡T »qe] 7, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì p\|ü*¢ Á>±eT+ ˝Àì ≈£îs¡Te XÊ+‘·qï≈£î #Ó+~q >∑&ç¶yêeTTqT >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ì|üŒ+{Ï+#ês¡T. á n–ï Á|üe÷<ä+˝À <ë<ë|ü⁄>± s¡÷. 10 y˚\T ÄdæÔqwüº+ »]–+<äì u≤~‘·T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT. |üX¯óe\ ø=s¡≈£î bı˝+˝À <ë∫q >∑&ç¶yêeTT≈£î Ç˝≤ ì|üŒ{Ï+#·&É+ <ës¡TDeTì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ádü+|òüT≥qqT >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ eT+≥\qT n<äT|ü⁄#˚XÊs¡T.

#˚|ü\ y˚≥≈£î yÓ[¢ eT‘·‡´ø±s¡T&ç eTè‹ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 7 (düTyês¡íyês¡Ô): düT+πødüT\ Á>±e÷ìøÏ eT‘·‡´ø±s¡T&ÉT >∑+>∑T \qï (48) X¯ì yês¡+ #˚|ü\ y˚≥≈£î yÓ[fl eTè‘·´yê‘· |ü&ܶ&ÉT. dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q >∑+>∑T\qï düT+πødüT\ ]»πs«j·TsY ~>∑Teq ñqï ˙{Ïì #˚|ü\T |ü&ÉT‘·T e∫à k˛eTTà‘√ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. s√E e÷~]>±H˚ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #˚|ü\T |üf…º+<äT≈£î ]»πs«j·TsY e<ä›≈£î yÓfi≤fl&ÉT.˙{Ï n&ÉT>∑Tq ã+&Ésêfi¯fl˝À #˚|ü\T Çs¡Tø=ÿì ñ+{≤j·Tì uÛ≤$+∫ |ü≥Tºø=H˚+<äT≈£î >∑+>∑T\qï ˙{Ï˝ÀøÏ ~>±&ÉT.#˚|üqT |ü≥Tºø=H˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ã+&Ésêfi¯fl ÁøÏ+<ä #˚sTT Çs¡Tø=ÿì b˛sTT+~ rùd Á|üj·T‘·ï+ ˙{Ï˝À }|æ] n&Éø£ >∑+>∑T\qï eTè‘·´yê‘· |ü&ܶ&ÉT.uÛÑs¡Ô X¯ìyês¡+ ñj·T<ä+ nsTTq|üŒ{ÏøÏ sêø£b˛e&É+‘√ uÛ≤s¡´ düTo\eTà ‘√{Ï eT‘·‡´ø±s¡T\qT yÓ+≥ ô|≥Tºø=ì e\ y˚dæq ˙{Ï uÛ≤>∑q yÓ‹øÏ+#·>± >∑+>∑T\qï eTè‘·<˚Vü≤+ ãj·T≥|ü&ç+~.düe÷#ês¡+ n+<ä≥+‘√ j·Tdt.m.sêπøwt dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì >∑+>∑T\qï eTè‘·<˚Vü≤ìï |ü]o*+∫, b˛düTº e÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ |ü+|æ+#ês¡T.

ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ‘êfi¯˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´ ø=*$T>∑T+&É¢ »qe] 7 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ø£qø±Á~ |ü˝…¢ Á>±eTìyêdæ nsTTq >=\¢ ∫qï bÕ|üqï(45) nH˚ e´øÏÔ >∑‘· ø=~›s√E\T>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. X¯ìyês¡+ ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ rÁe+ ø±e&É+‘√ J$‘·+ MT<ä $s¡øÏÔ #Ó+~ X¯q>∑\ e÷Á‘·\T $T+– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n|ükÕàs¡ø£ dæú‹˝À ñqï n‘·ìï Äj·Tq ≈£î≥T+;≈£î\T ∫øÏ‘·‡ì$T‘·Ô+ 108 yêVü≤q+˝À ‘ê&ç|üÁ‹ yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z+ eT<Ûä´˝ÀH˚ #·ìb˛j·÷&Éì ≈£î≥T+;≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê&ç|üÁ‹ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À b˛düTºe÷s¡º #˚kÕs¡ì, πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mmôd’‡ ø±X¯j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+, 8 »qe], 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\T

Á|üC≤ düeTdü´\T ‘·«s¡>± |ü]wüÿ]+#ê* {°&û|” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± m+|æø£ô|’ Vü≤s¡¸+ q+<ë´\, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ eT÷\kÕ>∑s¡+˝Àì 31e yês¡T¶˝À e÷J øöì‡ \sY |ü⁄\¢eTà n<ä´ø£å‘·q myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yês¡T¶ |üs¡´≥q #˚j·T&É+ »s¡–+~. á |üs¡´≥q˝À ø±+Á¬>dtbÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T, yês¡T¶˝Àì |üP »\T |üP\e÷\‘√ |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ÄVü‰«ì+ #ês¡T. yês¡T¶ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷ Vü≤Hé¬s&ç¶ Á|ü»\ jÓTTø£ÿ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+∫ dü+ã+ ~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·«s¡˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+ #ês¡T. 31e yês¡T¶˝Àì n_Ûeè~Δ |üqT\ ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 1,20,97y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|≥º&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T, eè<ëΔ|ü´,$‘·+‘·T |æ+#Û·qT¢ ø£*|æ 318|æ+#Û·qT¢ Çe«&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À 30 |æ+#Û·qT¢ eT<Ûä´˝À ì*∫b˛j·÷j·Tì, á $<Ûä+>± Á|ü‹ yês¡T¶˝À ≈£L&É ì*∫b˛e&É+ ø±´+|ü⁄ ø£s¡÷ï\T˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<ä

Hêïs¡T. nsTT‘˚ $ø£˝≤+>∑T\T n+‘·<ä÷s¡+ yÓfi¯fl˝Òø£ |æ+#Û·q¢qT $&ç∫ô|≥º&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T nsTTq ≈£L|üqT¢ Á|üø£ÿ yês¡T¶˝ÀìøÏ yÓfi≤flj·Tì yê{Ïì nìï+{Ïì ø£+|üP´≥sY˝À ÄHé˝…’Hé #˚dæ mø£ÿ&ç$ nø£ÿ&É≈£î e÷]à Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¢ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄>± 95XÊ‘·+ |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. 5XÊ‘·+ e÷]à ˝À|ü \ |üP]Ô #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. dü÷ÿ\T ø£≥º&É+ ø√dü+ düú˝≤ìï <ëq+ #˚XÊs¡ì, dü÷ÿ\T |üP]Ô nsTTq ‘·s¡Tyê‘· yê] ù|s¡TqT dü÷ÿ\T≈£î ô|{≤º\ì n~Ûø±s¡T \qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J #ÛÓ’s¡àHé ¬ø’|üsêeTT&ÉT, j·T÷‘Yø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T $<Ó› •esê+, πø&ûd”d” e÷J #ÛÓ’s¡àHé |æ.|æ.Hê–¬s&ç¶, |ü≥ºD ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T düTã“>∑Ts¡TeT÷]Ô, e÷J øöì‡ \s¡T¢ neTè‘·sêCŸ, düTã“j·T´>ö&é, bÕ+XÊe*, $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Hêj·T≈£î\T, bÕ˝§ZHêïs¡T.

10q Äsê<Ûäq eT¨‘·‡e+ ÄdüŒ], »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+ kÕúìø£ e÷¬seTà ne« ∫qïqï 10e ‘˚Bq 3e Äsê<Ûäq eT¨‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ e÷¬seTà ne« uÛÑø£Ô ãè+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑø±Ô<äT\+<äs¡T ‘·s¡*e∫à Äsê<Ûäq eT¨‘·‡yêìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ñ<äj·T+ Á|üuÛ≤‘· ùde, >∑+>∑|üP», ne« düe÷~ÛøÏ »˝≤_Ûùwø£+, nqï<ëq+ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À uÛÑ»q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

_˝Ò¢ø£˝Ÿ˝À Hê≥TkÕsê \uÛÑ´+ ÄdüŒ], »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ÄdüŒ] eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _˝Ò¢ø£˝Ÿ Á>±eT+˝À á&ç>∑ n+»qj·T´(40) Hê≥TkÕsê $Áø£sTTdüTÔ+&É>± b˛©düT\T ¬s’&ç+>¥ #˚dæ 5©≥s¡¢ Hê≥T kÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á>±e÷\˝À kÕsê $Áø£j·÷\T me¬s’q #˚|ü{Ϻqf…Æ¢‘˚ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì môd’‡ Hê>∑sêE ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|ü˝…¢ ìÁ<ä ø±<äT...

ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&ç Ä\÷s¡T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº yê´|üÔ+>± e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\qT HÓ\˝À ˇø£ s√E ˇø£ Á>±eT+˝À |ü˝…¢ ìÁ<ä #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+#·&É+ dü¬s’q~ ø±<äT. ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± @<Ó’Hê düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì>±˙, <˚ìøÏ |üìøÏsêì |ü˝…¢ ìÁ<ä m+<äT≈£î nì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT sê+;Û+ Hêj·TT&ÉT, Ä\÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qsY ∫qï ás¡qï, Hêj·T≈£î\T dü+Jej·T´, |ü]X¯|üŒ, uÛ≤düÿsY, »>∑Hêï<∏é, eT+&É\ eTVæ≤fi≤Hêj·T≈£îsê\T s¡eTDeTà ‘·~‘·s¡T\T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T.

X¯˙X¯«s¡T&ç Ä\j·÷ìøÏ »qdü+<√Vü≤+ Ä\÷s¡T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£îs¡T≈£î+<ä Á>±eT+˝À yÓ\dæq X¯˙X¯«s¡Tì <˚yê\j·T+˝À X¯ìyês¡+ X¯ì Á‘·jÓ÷ <ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì e+<ä˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T X¯˙X¯«s¡Tì <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝À X¯˙X¯«s¡Tì <˚yê\j·T+ ≈£îs¡T≈£î+<ä Á>±eT+˝À ñ+~. &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì nH˚ø£ uÛÑ≈£îÔ\T Ä Á>±eT+ #˚s¡Tø=ì X¯˙X¯«s¡Tì <ä]Ù+#·Tø=Hêïs¡T. B+‘√ Ä Á>±eTeT+‘ê »qdü+<√Vü≤+>± e÷]+~. X¯ìÁ‘·jÓ÷<ä• |üs¡«~qyÓTÆ q+<äTq nH˚ø£ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T Ä\j·÷ìøÏ e∫à X¯ì<˚e⁄ì <ä]Ù+#·Tø=ì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]bÕs¡ì Ä\j·T |üPC≤] |ü+bÕ|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ÷eTT\T ˝Òì yê]øÏ bı˝≤\T Çe«+&ç >∑&çy˚eTT\ »qe] 7,(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ô|’ u≤>±\ ñ+&ÉT ≥¢ Á>±eT+˝À uÛÑ÷eTT\T ˝Òì ìs¡Tù|<ä –]»q ≈£î≥T+u≤\≈£î uÛÑ÷eTT \T Çyê«\ì d”|æ◊ q÷´&Óe÷Áø£d” eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ‹s¡TbÕ\T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Ò≈£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –]»q ÁbÕ+ ‘ê\˝À Á|ü»\≈£î eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. md”‡\≈£î ø±s√ŒπswüHé <ë«sê s¡TD≤\qT n+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ükÕ<é, eT~›˝Ò{Ï, lqT, X‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdüŒ], »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+ kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ q+<äT @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À {°&û|” eT+&É\ ø£˙«qsY lìyêdü>ö&é X¯ìyês¡+ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± XÊ©cÕuŸ, ñNÃs¡|üŒ j·÷<äyé m+|æø£ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± XÊ©kÕuŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T j·TTe ‘·>± bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zì ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚d æq+<äT≈£î á neø±XÊìï Ç∫Ãq+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<ä Hêïs¡T.2014 mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |òüTq$»j·T+ ø±e&Éy˚T ‘·eT \ø£å´eTì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq nHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ôd’‘·+ ø±s¡´ø£s¡Ô \qT, j·TTe‘·qT bÕغ yÓ’|ü⁄ Äø£]¸+∫ yê]ì #·Ts¡T≈£î>± bÕغ ø±s¡´Áø£ e÷\˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<ä u≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î ¬ø.á.ø£èwüíeT÷]Ô, ¬ø.á.Á|üuÛ≤ø£sY, k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢, yÓ’≈£î+sƒ¡•eÁ|ükÕ<é, eTkÕ\ |ü<äà»≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, ‘ê\÷ø± düeTq«j·T ø£$T{° yÓT+ãsY eTVü≤à<é s¡|ò”, áX¯«sY, XÊ+‘·|üŒ, Mπswt, ás¡qï, sê»>√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚‘H · ê\ ø√dü+ ìØø£D å Ä\÷s¡T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£îs¡T≈£î+<ä Á>±eT+˝Àì ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\q |ü+≥ \T ˝Òø£, ø£s¡Te⁄ @s¡Œ&É≥+‘√ ¬s’‘·T ≈£L©\T e\dü\T b˛≈£î+&Ü ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTì, ø£s¡Te⁄ ìyês¡D ÁøÏ+<ä ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#ês¡T. ≈£L©\T |üì #˚dæ HÓ\ s√E\T <ë{ÏHê yê]øÏ #Ó*¢+#ê *‡q ≈£L© &ÉãT“\T sêø£ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì ñbÕ~Û ≈£L©\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L©\T rÁe Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï |ü]dæú ‘·T\qT >∑eTì+∫ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ ≈£L©\≈£î |üì ~Hê\ &ÉãT“\T Çyê«\ì ≈£L©\T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

|Á »ü \≈£î {Á ≤|òøæ ˘ b˛©düT\ u…&<É ä Ä<√ì »qe] 07 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À $._.j·Tdt dü]ÿ˝Ÿ q+<äT eT+EHê<∏ä ãC≤CŸ c˛s¡÷yéT ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡DeTT˝À ~«#·Áø£ yêVü≤ qeTT\T bÕ]ÿ+>¥≈£î düú\+ ˝Òq+<äTe\q cÕ|ü⁄ \ eTT+<äT Á|ü»\T ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT ì\T |ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T n≥ø±sTT dü÷Ô ì*|æ ñqï yêVü≤Hê\ ø£¬s+{Ÿ |ü¢>∑TZ\qT, u≤´≥Ø\qT ‘·~‘·s¡ edüTÔe\qT yêVü≤q j·T» e÷qT\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü b˛©düT yês¡T rdüT¬ø fi¯óÔHêïs¡ì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT<ë´Vü≤ï+ b˛©düT\≈£î Á|ü»\≈£î yê–«yê<ä+ »]–+~. b˛©düT\T Á|ü»\qT HêHê <äT]“¤wü˝≤ &ÉT‘·÷ ‘·eTqT Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, $˝Ò≈£ s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘·eT >√&ÉTqT #Ó|ü⁄Œ≈£î Hêïs¡T. á ø±+ô|¢ø˘‡ q+<äT eT÷&ÉT bò˛¢s¡T¢

ø£\e⁄. ÁøÏ+~ bò˛¢s¡T˝À eT+E Hê<∏ä c˛s¡÷+, ¬s+&Ée bò˛¢s¡T˝À nÁ– >√˝Ÿ¶ Ä|ò”dt, eT÷&Ée bò˛¢s¡T ˝À ◊.mHé.õ. ÇqT‡¬sHé‡ Ä|ò” düT\T ø£\e⁄. Çø£ÿ&çøÏ s√E≈£î ø=ìï e+<ä\ eT+~ ‘·eT ø±s¡´ ì$T‘·Ô+ edü÷Ô yÓfi¯óÔ+{≤s¡T. á s√&ÉT¶ >∑T+&Ü yÓ+ø£qïuÛ≤$øÏ <ë] ø£\<äT. s√&ÉT¶ ∫qï~>± ñ+ &É≥+ e\q á ø±+ô|¢ø˘‡≈£î edüTÔqïyês¡T s√&ÉT¶ eT<Ûä´<ëø£ yêVü≤Hê\qT ì\u…≥ºe\dæq |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. á dü]ÿ˝À¢ Á{≤|òæø˘ ø±s¡´ìsê«Vü≤ D˝À ñqï ø±ìùd ºãT\T¢ s√p á Çã“+~ m<äTs=ÿqe\dæq |ü]dæú‹ edüTÔ+~. n+‘˚

ø±≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\≈£î Á|ü‹s√p s¡>∑&É s¡>∑&˚. ø£qTø£ yÓ+≥H˚ b˛© düT\T düŒ+~+∫ ~«#·Áø£ yêVü≤q<ës¡T\≈£î bÕ]ÿ+>¥ kÂø£s¡´+ ø£*ŒùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì Á|ü»\T ‘·eT Äy˚<äqqT e´ø£Ô |üs¡#ês¡T.

nÁø£eT yÓTÆì+>¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ |ü{≤º\T s¡<äT› #˚kÕÔ+ uÒ‘·+#·s¡¢ »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT yÓTÆì+ >¥≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ |ü{≤º\qT,&Ûû |ü{≤º\qT s¡<äT›#˚kÕÔeTì ‘·Vü≤o˝≤›sY •esêeTT&ÉT nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’ Ä j·÷ Á>±e÷\ MÄs√«\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·$∫ø=+&É, >∑÷≥T|ü*¢, s¡+>±|ü⁄s¡+, ã\bÕ\|ü*¢, bÕ|ükÕì ø={≤º\, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝˝À kı+‘· |ü{≤º ¬s’‘·T\T, &Ûû|ü{≤º\˝Àì ¬s’‘·T\T yÓTÆì+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡ì yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ©EqT n&ɶ+ô|≥Tº≈£îì nÁø£eT yÓTÆ

ì+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì yê]ô|’ Ä j·÷ Á>±e÷\ $Äs√«\T ì|òü÷ ñ+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À eT+ps¡T #˚dæq &Ûû |ü{≤º\ $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£î Hêïs¡T. ‘·«s¡˝À #Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeT Hêïs¡T. áHÓ\ 11q uÒ‘·+#·s¡¢ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó* bÕs¡T. yê] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nÁø£eT yÓTÆì+>¥ bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eT Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $Äs√«\T •esêeTT&ÉT, l<˚$, ÄsY◊ Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #=s¡e #·÷bÕ* ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T eTTì‡ |ü˝Ÿ øöì‡˝Ÿ qT+∫ ø±s=ŒπswüHé>± @s¡Œ&ç 20 dü+e ‘·‡sê˝…’Hê q>∑s¡ düeTdü´\T mø£ÿ&Éy˚dæq >=+>∑* nø£ÿ&˚ nqï≥T¢, ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À \ø£å ˝≤~ eT+~ Á|ü»\T ì‘·´+ ‘·eT nedüsê\ ì$T ‘·Ô+ s√&É¢ô|’ ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. \ø£å˝≤~ Á|ü»\ n‘·´ edüs¡ düeTdü´˝…’q eT\eT÷Á‘·XÊ\\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ø±e⁄q Á|ü»\T eT\eT÷Á‘· $düs¡®q mø£ÿ&É|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É #˚j·T&É+ e\q s√&É¢ô|’ ‹s¡T>∑T yêVü≤q #√<ä ≈£î\T, bÕ<ë#ê s¡T\T <äTs¡È+<ä+ uÛÑ]+#·˝Òø£ #ê˝≤

Çã“+~ |ü&ÉT‘·T Hêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ >∑‘· eTTì‡ |ü˝Ÿ ø£MTwüqs¡¢≈£î mìïkÕs¡T¢ $»„|æÔ #˚dæHê m≥Te+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º ˝Ò<äT. ø±e⁄q ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì n‘·´+‘· s¡B›>± ñ+&˚ ø=‘·Ô ãkÕº+&é, ãfi≤¢] #Ís¡kÕÔ, #ÓqïeTà #Ís¡kÕÔ, dæ.ø±´+|ü⁄ ôd+ ≥sY, ô|<ë›düT|üÁ‹, m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, bÕ‘·ãkÕº+&ÉT, sê»$Vü‰sY dü]ÿ˝Ÿ, ô|<ä› e÷¬sÿ{Ÿ, |üP\ãC≤sY, ùdº{Ÿu≤´+ø˘ dü]ÿ˝Ÿ, ø√≥¢ dü]ÿ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡ s¡B› ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT÷Á‘·XÊ\\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì uÛ≤s¡ rj·T »q‘êbÕغ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ XÊK ø√]+~.

eTH√ Á|ü>∑‹ ø±´+|ü⁄ Á|ü‹HÓ˝≤ ìs¡«Væ≤kÕÔ+ ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡í yês¡Ô): eT+&É\πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ >∑+&É¢˝À C…ÄsY|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ eTH√Á|ü>∑‹ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±´+|ü⁄qT Á|ü‹HÓ\ 7e ‘˚~, 22e ‘˚B\˝À eT+&É\+˝À e⁄qï $ø£˝≤+ >∑T\≈£î ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔ eTì yÓ\T>∑T m.|æ.myéT lìyê düT\T nHêïs¡T. ø±+´|ü⁄˝À ns√ú |æõø˘ dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛäT\qT |üØøÏå+∫ n+>∑yÓ’ø£\´+ ø√˝ÀŒ sTTq yê]øÏ |æõjÓ÷‘Ós¡|æ{Ÿ &Üø£º sY dü‘·´Hêsêj·TD 50 eT+~øÏ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+>∑yÓ’ø£ \´+ e⁄qï ∫Hêïs¡T\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT \qT ÁfÒì+>¥ <ë«sê rdüTø√ yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\qT ne>±Vü≤q |ü]∫ yê]ì 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] ø±+´|ü⁄qT rdüTø√yê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æm yéT lìyêdüT\T, |æ&Éã÷¢´ m|æmyéT nqTsê<Ûä, sêe÷+»H˚ j·TT\T, eT\¢|üŒ, eT~›˝Ò{Ï, ás¡ eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

s¡T∫ø£s¡yÓTÆq s=j·T´\ eT+#·÷]j·÷ ø±e\dæq |ü<ësêú\T: s=j·T´\T: eT÷&√+<ä\ Á>±eTT\T ñ*¢bÕj·T: ˇø£{Ï ôdq>∑|æ+&ç: ns¡ø£|ü n\¢+: ø±düÔ, yÓ\T¢*¢: Hê\T>∑T |ü∫Ã$T]à ‘·s¡T>∑T: ¬s&ÉT #Ó+#ê\T ø=‹ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T: ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T q÷HÓ: dü]|ü&Ü ñ|ü: ‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : yÓTT<ä{ s=j·T´\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ ô|≥Tºø√yê*. ‘·s¡Tyê‘· ñ*¢bÕj·T\qT $Tø°‡˝À y˚dæ ù|düTº #˚düTø√yê*. Ç|ü&ÉT s=j·T´\qT düqï>± ‘·]– n+<äT˝À ôdq>∑|æ+&ç, ñ*¢bÕj·T\ ù|düTº, n\¢+, yÓ\T¢*¢, |ü∫ÃeT]à ‘·s¡T>∑T, ø=‹ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T, ø±düÔ ñ|ü y˚dæ, ø±düÔ ˙fi¯ófl #·*¢ u≤>± ø£\bÕ*. Ç|ü&ÉT u≤D*˝À q÷HÓ b˛dæ b˛sTT´ MT<ä ô|{Ϻ y˚&Éj·÷´ø£, $TÁX¯e÷ìï ñ+&É\T>± #˚dæ q÷HÓ˝À y˚j·÷*. á $TÁX¯eT+ ã+>±s¡T s¡+>∑T˝ÀøÏ e#êÃø£ rùdùdÔ s=j·T´\ eT+#·÷]j·÷ ¬s&û¶..

;{Ÿs¡÷{Ÿ Vü≤˝≤«

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‘·Ts¡TeTT `ø£|ü bÕ\T`ø£|ü |ü+#·<ës¡`ns¡ø£|ü j·÷\Tø£\T`4, HÓsTT´`4fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ u≤<ä+ |ü\T≈£î\T`ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT, J&ç|ü|ü ` ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+: u≤D*˝À ¬s+&ÉT {° dü÷Œq¢ HÓsTT´ y˚&ç#˚dæ, n+<äT˝À u≤<ä+ |ü\T≈£î\T, J&ç|ü|ü y˚dæ <√s¡>± y˚sTT+#ê*. y˚–q<ëìì rdæ |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. Ç<˚ H˚‹˝À ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‘·Ts¡TeTT y˚dæ ¬s+&ÉT ìeTTcÕ\T y˚sTT+#ê*. y˚–q ;{Ÿs¡÷{Ÿ˝À ø±∫ #·˝≤¢]Ãq bÕ\T b˛dæ, Ç+øÏb˛j˚T <ëø± ñ+&çøÏ+#ê* j·÷\Tø£\bı&ç, |ü+#·<ës¡ y˚dæ <ä>∑Zs¡|ü&˚ es¡≈£î ø£\T|ü⁄‘·÷ ñ+&Ü*. $T–*q H˚sTT´ , y˚sTT+∫q u≤<ä+ |ü\T≈£î\T, J&ç|ü|ü\T y˚dæ ~+#˚j·÷*.

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+ 8, »qe], 2012

Ä~yês¡+ ªn<äs¡>=&É<ëe÷μ . !

∫¬øHé _sê´˙

ªªdü+<ä&ç.. dü+<ä&ç Ä~yêsêìï ... n<äs¡>=fÒº˝≤ ôd\ÁuÒ{Ÿ #˚düTø√yê\ì ñ+<ë..? _\T¢ ù|˝Ò ¬skÕº¬s+{Ÿ ø±´+&ç˝Ÿ ˝…’{Ÿ &çqïsY≈£î #Óø˘ ô|{Ϻ.. n<˚ s¡T∫ì dü≈£î≥T+ã.. dü|ü]yê] düy˚T‘·+>± Ç+{À¢ ÄkÕ«~+#ê\ì ñ+<ë..? nsTT‘˚ e÷ ªôdŒwü˝Ÿ Ä~yês¡|ü⁄ e+≥ø±ìïμ n+<äTø√+&ç eT]...μμ

ª>√dtº eTkÕ˝≤μ.. ù|s¡T

uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+<äì u…~]b˛ø£+&ç... ˝§≥º˝ÒdüT≈£î‹H˚ s¡T∫ì ø£*–q á ôV’≤<äsêãB e+≥ø£+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ÁbÕ#·Tsê´ìï dü+‘·]+#·T≈£î+~. ªHÓ’C≤+ qyêãT\Tμ ø±\+ qT+∫ s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘·÷ edüTÔqï ªdüTÁ|üdæ<äΔ uÛ≤>∑´q>∑] eT≥Hé e+≥ø£+μ ø±˝≤qT>∑TD+>± e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘·÷ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î yê´|æ+∫+~. á e+≥ø£+ ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT, ‘Ó\+>±D, ñ‘êÔsê+Á<Ûë˝À¢ #Ó<äTs¡T eT<äs¡T>± <=s¡T≈£î‘·T+~. nsTT‘˚ á e+≥ø±ìï n‹ düT\Te⁄>± Ç+{À¢H˚ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. Ç+<äT ø√dü+ n‹>± Ks¡Tà ô|{≤º*‡q nedüs¡+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. eTTK´+>± u≤´∫\sY‡, M¬ø+&é m+C≤jYT n+≥÷ ¬skÕº¬s+≥¢˝À e+<ä\≈£î e+<ä\T _\T¢\T ø£fÒº ã<äT\T ‘·eT s¡÷yéT ˝ÀH˚ á dü«j·T+bÕø±ìï ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+fÒ ªø=‘·Ô e+≥ø±ìï Áf…Æ #˚kÕeTqï Á~Û˝Ÿ ‘√ bÕ≥T s¡T∫øÏ s¡T∫. Äs√>±´ìøÏ Äs√>∑´+ \_ÛdüTÔ+~μ.. ø±e*‡q |ü<ësêú\T: `‘êC≤ y˚f e÷+dü+ (eT≥Hé) :500Á>±eTT\T. ô|s¡T>∑T :100 Á>±eTT\T. $T]j·÷\T :3 fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ñ*¢bÕj·T\T :2 düqï>± ‘·]–q$ yÓ\T¢* :5 ¬sã“\T n\¢+ ∫qï ∫qï ns¡+>∑Tfi¯+ eTTø£ÿ\T :5 |ü∫Ã$Ts¡|üø±\j·T\T :4 düqï>± (‘·]–q$)

ô||üŒsY ø±s¡ï‡ :10 \e+>±\T: 5 @\Tÿø±ÿj·T\T: 4 \e+>∑ |ü≥Tº ã<ä›\T: 2 J\ø£Ás¡ :1{°dü÷ŒHé |ü˝≤yé Ä≈£î :1 ø±s¡+: 1{Ï dü÷ŒHé J\ø£Ás¡ bı&ç: 2 {Ïdü÷ŒqT¢ q÷HÓ: 4 fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ñ|ü⁄Œ:‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îH˚ $<Ûëq+: 1. eTT+<äT>± X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îqï eT≥Hé, ô|s¡T>∑T, ø±s¡+, J\ø£Ás¡ bı&ç, $T]j·÷\˝À ñ|ü⁄ŒqT ˇø£ bÕÁ‘·˝ÀøÏ rdüT≈£îì ¬s+&ÉT >∑+≥\T bÕ≥T Hêqu…≥ºø√+&ç. 2. bÕÁ‘·˝À q÷HÓ b˛dæ y˚&Ó’q ‘·s¡Tyê‘· |ü˝≤yé Ä≈£î, J\ø£Ás¡, ô||üŒsY ø±sYï, \e+>±\T, j·÷\Tø£\T, \e+>∑|ü≥Tº ã<ä›\qT y˚dæ ì$Twü+ bÕ\T y˚sTT+#·+&ç. 3. nq+‘·s¡+ düqï>± ‘·]–ô|≥Tº≈£îqï ñ*¢eTTø£ÿ\qT yÓT\¢>± bÕHé˝ÀøÏ C≤s¡$&ÉTe+&ç. n$ ã+>±s¡+ s¡+>∑T˝À y˚>±ø£ yÓ\T¢* ¬sã“\‘√ bÕ≥T n˝≤¢ìï y˚dæ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T y˚sTT+#·+&ç. 4. Hêqu…{Ϻq $TÁX¯e÷ìï bÕHé˝À y˚dæ $TÁX¯eT+ ø£*ùd ˝≤>± >∑¬s{Ï‘√ ‹|üŒ+&ç 8 ì$TcÕ\T bÕ≥T á $TÁX¯e÷ìï ñ&çøÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘·, Áô|wüsY ≈£îø£ÿsY˝ÀøÏ e÷s¡Ã+&ç. á $TÁX¯e÷ìøÏ ¬s+&ÉT ø£|ü\ ˙{Ïì CÀ&ç+∫ 4 $õ˝Ÿ‡ e#˚Ã+‘· es¡≈£î ñ&çøÏ+#ê*. 5. MTs¡T ÁX¯$T+∫ ‘·j·÷s¡T#˚dæq ª>√dtº eTcÕ˝≤μ ‘·j·÷sY, á y˚&ç, y˚&ç e÷cÕ˝≤qT nqï+˝À>±ì, _sê´˙˝À>±ì ø£\T|ü⁄≈£îì ‹+fÒ Ä s¡T#˚ y˚s¡T. Ç+¬ø+<äTø£+&ç Ä\dü´+ ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T>± ˇø£ kÕ] Áf…Æ #˚ùdÔ b˛˝≤...

n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº : 3fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ñ*¢bÕj·T\T : 2 ô|<ä›ôd’E$ ∫¬øHé: 1¬øõ ø±s¡+ : 3 {° dü÷ŒHé‡ u≤düà‹ _j·T´+ : 1 ¬øõ ô|s¡T>∑T : 2 ø£|ü⁄Œ HÓsTT´ : 1/4 ø£|ü⁄Œ |ü˝≤e⁄ Ä≈£î\T:3 ìeTàs¡dü+ : 1/4 ø£|ü⁄Œ \e+>±\T :10 ø=‹Ô$Ts¡ : ¬s+&ÉT ø£≥º\T j·÷\≈£î\T :10 |ü⁄~Hê Ä≈£î\T : 1/2ø±|t <ë*Ãq #Óø£ÿ : ¬s+&ÉT eTT≈£îÿ\T |üdüT|ü⁄ : 1{Ïdü÷ŒHé ñ|ü⁄Œ : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1 eTT+<äT>± ∫¬øHéì rdüT≈£îì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– ∫qï ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ #˚düTø√yê*. 2. ‘·sê«‘· _j·T´+ ø£&ç– ˙fi¯ófl bıdæ ns¡>∑+≥ |üø£ÿq ô|{≤º*. 3. düºyé yÓ*–+∫ yÓ&É˝≤Œ{Ï –HÓïô|{Ϻ HÓsTT´ y˚dæ y˚&ç#Ój·÷´*. 4. eTkÕ\ ~qTdüT\˝À nìï+{Ï˝À dü>∑+ rdüTø√ì, ø±π> H˚‹˝À y˚|æ, y˚>±ø£ ñ*¢eTTø£ÿ\T, $Ts¡Ã eTT≈£îÿ\T y˚dæ ø£\bÕ*. 5. Ç|ü&ÉT n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚>±ø£, ø±s¡+, ñ|ü, |üdüT|ü⁄ y˚dæ ø£*|æ, ∫¬øHé eTTø£ÿ\T y˚dæ ø£\bÕ*. 6 ø±ùd|ü⁄ Ä–, ø£|ü ô|s¡T>∑T, ø=~›>± ˙fi¯ó¢ y˚dæ ñ&Éø£ìyê«*. 7. |üø£ÿ düºyé MT<ä ˙fi¯ó¢ eT]–+∫, $T–*q eTkÕ\ ~qTdüT\T y˚dæ, _j·T´+, ñ|ü y˚dæ, nqï+ e+&ç |ü<äTqT MT<ä ñ+&É>±H˚ yê]à |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. 8. Ç+‘·˝À|ü⁄ ∫¬øHé ñ&çøÏ ¬s&û>± ñ+≥T+~. Bì˝À ìeTàs¡dü+ ø£*|æ, düºyé ÄbÕ*. 9. ‘·sê«‘· y˚πs –HÓï rdüTø√ì eTT+<äT>± ñ&çøÏq ∫¬øHé dü>∑+ <ëì˝À y˚dæ, <ëìMT<ä ñ&çøÏq nqï+ dü>∑+ y˚dæ, ∫¬øHé $T<ä düsê›*. 10 <ëìMT<ä |ü⁄~Hê Ä≈£î\T ø=ìï, ø=‹Ô$Ts¡ ‘·Ts¡TeTT ø=+#Ó+ y˚dæ eT∞¢ $T–*q ∫¬øHé y˚dæ dü]›. <ëìMT<ä $T–*q nqï+ y˚dæ yÓ&É\TŒ>± #˚dæ $T–*q |ü⁄~Hê, ø=‹Ô$Ts¡ »*¢ ø£|ü ô|s¡T>∑T u≤>± –\ø={Ϻ nqï+ MT<ä y˚dæ eT÷‘· ô|{≤º*. 11. Ä$] ãj·T≥≈£î b˛≈£î+&Ü yÓTÆ<ë |æ+&ç eTT<䛑√ n+#·T\T eT÷dæ yÓj·÷´*. 12. Ç|ü&ÉT Bìì düºyé MT<ä ô|{Ϻ dæyéT ˝À bÕe⁄>∑+≥ <äyéT #˚j·÷*. n+‘˚ ∫¬øHé _sê´ì ¬s&ç. ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T.ø°s¡ø±j·T eTTø£ÿ\qT >±]ïwt #˚dæ e∫Ãq n‹<∏äT\≈£î e&ç¶+#·&Éy˚T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+, 8 »qe] 2012

eT+<äø£èwüíô|’ ªø±¬s+μ >∑TkÕ‡ Á{≤ø£ºsY j·T»e÷qT\≈£î }s¡≥ ≈£s¡÷ï\T, ø=‘·ÔãkÕº+&é »qe] 7,(düTes¡íyês¡Ô): ôVA+eT+Á‹>± e´eVü≤]düTÔqï dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ø√]q eT+<äÁøÏwüí e÷~>∑ yÓqT≈£î mes¡THêïs¡qï <ëìô|’ d”;◊ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì e÷\eTVü‰Hê&ÉT sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±¬s+ •eJ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À e÷\ eTVü‰Hê&ÉT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø±¬s+ •yêJ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ #˚H˚‘· XÊK eT+Á‹>± e´eVü≤]düTÔqï X¯+ø£Ásêe⁄ô|’ »]–q <ë&çì K+&çdü÷Ô ìs¡«Væ≤+∫q Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£eT+˝À nq÷Vü≤´+>± eT+<äÁøÏwüí Á|ü‘·´ø£å´yÓTÆ nÁ>∑≈£î˝≤\qT e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ ôVA+eT+Á‹ì y˚fiË‹Ô#·÷|æ eTs√yÓ’|ü⁄ ø£s¡÷ï˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ XÊ\ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± e´eVü≤]düTÔqï &Üø£ºsY

ÄsY.$X¯«Hê<∏ä¬s&ç¶ì nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ qT+∫ ã~© #˚dü÷Ô Á|üyÓ÷wüHé Çyê«\ì eT+<äÁøÏwüí dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+˝À ñqï Ä+‘·s¡´y˚T$T≥ì Á|ü•ï+ #ês¡T. ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± e÷~>∑\qT sêe\dæq ñ<√´>± \qT e÷\\T <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì Äs√ |ædü÷Ô ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚dæq Äj·Tq e÷\ eT+Á‹ ø±fi¯¢≈£î bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚dæ #˚dæq bÕbÕìï ø£&çπ>düT≈£îHêïs¡ Hêïs¡T. eT+<äÁøÏwüí e÷~>∑ &Üø£ºsY $X¯«Hê<∏ä¬s&ç¶øÏ m+<äT≈£î neTTà&ÉTb˛j·÷&√ »yê ãT#ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê ìøÏ #Ó+~q <ëyÓ÷<äs¡ sê»q ]‡+Vü≤≈£î ñ|üeTT K´eT+Á‹ |ü<ä$ ø£≥ºu…&ç‘˚ n<˚ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q eT+<äÁøÏwüí ø£&É|ü ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&É&É+˝Àì \ø£å´+ @$T{À ‘Ó\TbÕ\Hêïs¡T. eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ô|’ »]–q <ë&ç˝À Á|üy˚Tj·TeTTqï yê]ô|’q md”‡, md”º j·÷ø˘º Á|üø±s¡+ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq+<äT≈£î ôVA+eT+Á‹øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± ø£è‘· »„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêï eTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é &ç|üP´{° y˚Tj·TsY>± ‘·eT kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q e´øÏÔì m+|æø£#˚dæq+<äT≈£î |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡≈£î ø£è‘·»„ ‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêï eTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À e÷\eT Vü‰Hê&ÉT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T y˚Tø£\ <˚e<ëdüT, õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, e÷\H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T »qe] 7, (düTes¡í yês¡Ô): Á{≤ø£ºsY <ë«sê Jeq+ kÕ–düTÔqï j·T»e÷qT\≈£î ÇdüTø£ sêj·T©º πø+Á<ë \T @sêŒ≥T‘√ }s¡≥ \_+∫+~. X¯ì yês¡+ n+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\ qT kÕúìø£ ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ˝À ìs¡« Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äغ y√ yÓ+ø£≥eTTs¡[ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛eT yês¡+ qT+∫ ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄≈£î |üP&É÷ s¡T, |ü+#·*+>±\, |ü¬s›+bÕ&ÉT, C§Vü≤ sê|ü ⁄ s¡ + ˝À sêj· T ©º π ø +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, ÇdüTø£qT s¡yêD≤ #˚ùd yêVü≤ Hê\T sêj·T©º πø+Á<ä+ <ë«sêH˚ yÓfi≤Ôj·Tì, |ü>∑{Ï |üP≥ e÷Á‘·y˚T M{Ïì ‘·s¡*kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À ‘·s¡*ùdÔ M{Ï≈£îqï ˝…’ôdqT‡\T s¡<äT›#˚kÕÔ eTì &ç{ÏdæøÏ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. ìπsΔ•+∫q Á|ü‹πø+Á<ëìøÏ ˇø£ MÄs√«, yÓTÆì+>¥ ô|ò’¢sTT+>¥ kÕ«sY¶, Á|ü‹ #Óø˘b˛düTº <ä>∑Zs¡ Ç<ä›s¡T ôVA+ >±s¡T¶\qT @sêŒ≥T#˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ÷>∑s¡“ eqs¡T\ XÊK ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY #·+Á<äeTÚ[ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ìj·T$T+∫q

ø£e\ f…+ø±j·T $∫Á‘·+

ÁbÕ+rj·T $uÒ<Ûë\T e<äT›

&√Hé, »qe]7 (düTes¡í yês¡Ô) : X¯ìÁ‘·jÓ÷ <ä•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |ü≥ºD+ ˝Àì HÓÁVüAq>∑sY˝À yÓ\ dæq l Ms¡ÁãùV≤à+Á<ä kÕ«$T Ä\j·T+˝À X¯ì yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑D|ü‹ ¨eT+, s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, qeÁ>∑Vü≤ |üP»\‘√ bÕ≥T X¯˙X¯«s¡TìøÏ ‘Ó’˝≤_Ûùwø£+ ‘·~‘·s¡ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq ¬s’˝Ò« ø±\˙øÏ #Ó+~q Äq+<é ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Á|ü‘˚´ø£ |üPC\ nq+‘·s¡+ >∑D|ü‹ <˚e⁄ìøÏ f…+ø±j·TqT ø=≥º>± n+<äT˝À ø£e\ f…+ø±j·T\T ñ+&É≥+‘√ |ü\Te⁄s¡T ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T¬s’ Ä+q+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTqTwüß\T, |ü+&ÉT¢, »+‘·Te⁄\ ø£e\\qT e÷Á‘·y˚T #·÷kÕeTì, Ç˝≤ f…+ø±j·T˝À #·÷&É&É+ #ê˝≤ ns¡T<Ó’q $wüj·T+ nì |ü≥ºD Á|ü»\T #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡T. Ms¡ ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T #Ó|æŒq≥T¢ ø£*j·TT>∑+˝À »]π> $+‘·˝À¢ uÛ≤>∑y˚T ø±e#·TÃqì nqT≈£î+≥THêïs¡T. ø£*j·TT>∑ n+‘·+˝À Ms¡ÁuùV≤à+Á<äkÕ«$T |ü⁄q'»qà m‘·TÔ‘ês¡ì Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T sê+yÓ÷Vü≤Hé Ä#ê] nHêïs¡T. ø£e\ f…+ø±j·T $wüj·T+ |ü≥ºD+ yÓTT‘·Ô+ yê´|æ+#·&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T Á|ü»\T #·÷&É{≤ìøÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... \[‘·ø£fi≤dü$T‹ ˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø£fi≤ø±s¡T\ dü‘êÿsêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q eT+Á‹ CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi¯\≈£î m\¢\T ˝Òeì @ ÁbÕ+‘· ø£fi≤ø±s¡T˝…’Hê yê] Á|ü‹uÛÑqT nìï ÁbÕ+‘ê\yês¡T Ä<ä]+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. #·]Á‘· eTs¡∫b˛sTT ø£fi≤s¡+>±\˝À ≈£L&Ü ÁbÕ+rj·T $uÒ<Ûë\T düèwæ+#·sê<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q ù|s¡T‘√ sêhìï eTT≈£ÿ\T #˚j·T{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ Á|ü»˝Ò ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ yês¡+‘ê ø£\dæ ñ+&Ü\ì $&çb˛yê\ì ø√s¡Tø√e&É+ düeT+»dü+ ø±<ëHêïs¡T. ‘Ó\+>±D H˚‘·\qT ≈£L&É Ä<ä]+∫q |òüTD #·]Á‘· d”eT yêdüT\<äHêïs¡T. d”eT yêdüT\T m+‘· eT+~ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ñHêïs√ n+‘˚ eT+~ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q yês¡T ≈£L&Ü sêj·T\d”eT ˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q düTe÷s¡T 15 eT+~ ø£fi¯ø±s¡T\qT dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£fi≤ø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕ+rj·T $uÒ<Ûë\T M&ç ‘Ó\T>∑T yês¡+‘ê ˇø£ÿfÒ nqï ì<äs¡ÙHêìøÏ á dü‘êÿs¡+ nì #ÓbÕŒs¡T. ø£fi≤s¡+>±ìï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ ø£fi≤ø±s¡T\ Á|ü‹uÛÑqT #êfÒ+<äT≈£î Ç˝≤+{Ï dü‘êÿsê\T ñ|üø£]kÕÔj·Tì yês¡T eT+Á‹ {Ïõ øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ\ ◊ø£´y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T \+uÀ<äs¡+, \[‘· ø£fi≤dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü‹Ô zãT\j·T´, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\ kÕ<Ûäqø√dü+ j·÷<äe⁄\T ñ<ä´$T+#ê* ãq>±q|ü˝…¢, »qe]7 (düTes¡íyês¡Ô): ãq>±q |ü˝…¢ eT+&É\+˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+ q+<äT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î j·÷<äe⁄\T ñ<ä´ $T+#ê\ì j·÷<äe dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+>±s¡T e÷¬s|üŒ j·÷<äyé |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À j·÷<äe⁄\ düe÷y˚X¯+ »]–+~ á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´~ Ûø±s¡+ <ë«sêH˚ j·÷<äe⁄\ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì, ◊ø£´eT‘·´+‘√ j·÷<äe⁄\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. j·÷<äe⁄\˝À $<ä´, ◊ø£´eT‘·´+˝Òø£ nìï s¡+>±˝À¢ yÓqTø£ã&ç b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT |æ\¢\qT Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$+ #ê\ì, ◊ø£´eT‘·´+‘√H˚ b˛sê&ç‘˚ @<Ó’q

kÕ~+#·>∑\eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ πø+Á<ä düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î õ˝≤¢ &Ó’¬sø£ºs¡T |æ.õ. sêeT|ü⁄\¢j·T´ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+‘√ ‘·eT≈£î sêe\dæq sêsTTr\T, Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ düVü≤ø±s¡+ dü+|òü÷ìøÏ >=Á¬s\ ô|+|üø£+ 5 mø£ sê\ uÛÑ÷$T, u≤´+≈£î‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ãTTD≤ìï 100 XÊ‘·+ dü_‡&ç‘√ Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü‹ kıôd’{ÏøÏ ñ∫‘·+>± eT+<äT\qT |ü+|æDÏ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· j·÷<äe eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ n<Ûä´ ≈£åî&ÉT k˛eTqï j·÷<äyé, Hêπ>X¯«sY j·÷<äyé, nqïj·T´ j·÷<äyé, <ä+&ÉT X‚wüßj·÷<äyé Hê>∑ sêE j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑Tsê*øÏ Á‹#·Áø£ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ |ü+|æD° ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : 2011e dü+e ‘·‡sêìï ôd’ìø£ $ø£˝≤+>∑T\ dü+e‘·‡s¡+>± Á|üø£{Ïdü÷Ô Ä]º\Ø ôd+≥sY, >√˝§ÿ+&É ôV’≤<äsêu≤<é˝À &çôd+ãsY 8q »]–q y˚&ÉTø£˝À¢ $~Û ìsê«Vü≤D\˝À ¬s+&ÉT ø±fi¯ófl b˛>=≥Tºø=ì n+>∑yÓ’ø£˝´+ bı+~q yÓ’.ÁuVü≤à j·T´øÏ πø+ÁBj·T ôd’ìø£ uÀs¡T¶ Á‹#·Áø£ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ôd’ìø£ dü+πøåe÷~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, dü+#ê\≈£î\T, ôd’ìø£ dü+πøåeTXÊK yê]øÏ ‘·eTe+‘·T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

áHÓ\ 18 qT+∫ s¬ yÓq÷´ dü<dä Tü \‡ T |ü–&Ü´\ »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 18e ‘˚B qT+∫ |òæÁãe] 17e ‘˚B es¡≈£î ¬syÓq÷´ dü<ä düT‡\T ñ+{≤j·Tì &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY ì‘ê´q+<ä sêE ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡˝À n&É+>∑˝Ÿ˝À ù|s¡T¢ ˝Ò≈£îHêï, düπs« q+ãs¡T˝À ‘˚&Ü\THêï, $d”Ôs¡í+˝À>±˙ ø=\‘·\˝À >±˙ ‘˚&Ü\T ñHêï, nqTuÛÑe+˝À ù|s¡T\ ‘˚&Ü\THêï ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫ düeT dü´\T yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T.

πø+Á<ë\˝À ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ πø+Á<ë\˝À ‘·s¡*ùdÔ s¡÷. 7500 »]e÷Hê, Á&Ó’esY, zqsY\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. m≈£ÿ&É ÇdüT≈£îqT ì\Te ñ+#·sê<äHêïs¡T. ˇø£≈£L´_ø˘ MT≥sY s¡÷. 75, ˇø£ Á{≤ø£ºsY s¡÷. 225\≈£î ÇdüTø£ ‘·s¡*+ |ü⁄q≈£î sêj·T©º πø+Á<ë\T @sêŒ≥T#˚kÕÔ eTHêïs¡T. ÇdüTø£qT kÕúìø£ õ˝≤¢ yêdüT\≈£î e÷Á‘·y˚T ‘·s¡*+ #ê\ì, Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î ‘·s¡*ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊\T, me÷às√« Vü Q ùd‡Hé kÕôV≤uŸ , ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘· yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... n‘·´+‘· XÀ#·˙eTì yês¡T yêb˛j·÷´s¡T. Ä]úø£+>± n+~+∫q düVü≤ø± sêìï m+‘√ ‘Ó*j·T<ë nì Ç˝≤+{Ï H˚‘·\e\¢H˚ sê»ø°j·÷\˝À¢ ø£˙dü HÓ’‹ø£$\Te\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·THêïj·Tì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. sê»ø°j·÷\˝À¢ ø£˙dü HÓ’‹ø£ $\Te\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ‘·q sê»ø°j·T \_Δø=s¡≈£î bÕغ\T e÷πsÃyê]øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|ü»˝Ò ‘·–q ãT~› #ÓãT‘ês¡ì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T e&˚¶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤ìuÛ≤wü, >∑D|ü‹, ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü Á|üdü+–+#ês¡T.

Á|ü‹ Ç+{Ï eTT+–≥≈£î >√e÷‘ê, X¯óqø£sêE q+<ë´\, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : q+<ë´\ |ü≥ºD+˝Àì $X¯«q>∑sY ≈£î #Ó+~q HêsTTÁu≤Vü≤à D M~Û˝À Á|ü‹ s√E ñ<äj·÷H˚ï 6>∑+≥\≈£î >√e÷‘· e∫à _j·T´+ ô|&ç‘˚ ‹ì yÓ[flb˛ j˚T~. nsTT‘˚ á M~Û˝À z $+‘· »] –+~. n~ X¯ìyês¡+ Äe⁄ yÓ+≥H˚ ñ+≥÷, Äe⁄≈£î ô|{Ϻq <ÛëHê´ìï ˇø£ ≈£îø£ÿ ≈£L&Ü ‹q&ÜìøÏ sêe&É+‘√ M~Û˝Àì yês¡+<äs¡÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. Äe⁄qT ≈£îø£ÿ #·÷dæ yÓTTs¡>∑&É+, ≈£îø£ÿqT #·÷dæ Äe⁄ bı&Ée&ÜìøÏ sêe&É+ »]–+~. ø±˙ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>± ñ+<˚ n+≥÷ Á|ü»\T #·÷düTÔ+&ç b˛j·÷s¡T. Äe⁄, ≈£îø£ÿ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Á|ü‹ >∑&É|ü≈£î yÓfi¯fl&É+ nH˚~ $X‚wü+. Ç~ ø±\yÓ’|üØ‘·´yÓ÷, ˝Òø£ ÁãVü≤à+ #Ó|æŒq ø±\C≤„q+ Á|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+<√qqï Ä˝À#·q\T Á|ü»˝À¢ ø£\TZ‘·T+~.

lÁuÛÑeTsê+uÛÑ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tyês¡¢ düìï~Û˝À ;Vü‰sY, ˇ&çXÊ,&ûJ|”\T lXË’\+ »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô):lXË’\ ÁuÛÑeTsê+uÛÑ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T yês¡¢qT ;Vü‰sY, ˇ]kÕ‡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q &ûJ|”\T nXÀø˘≈£îe÷s¡T >∑T|üÔ, ns¡TDT≈£îe÷s¡T |ü{≤ïj·Tø˘\T ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑ´\‘√ ø£*dæ <ä]Ù+#·T ≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ lXË’\+ #˚s¡T≈£îqï Ms¡T eTT+<äT>± kÕøÏå >∑D|ü‹ì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ lø£èwüí<˚esêj·T >√|ü⁄s¡+ e<ä›≈£î #˚s¡≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É M]øÏ |üPs¡í≈£î+uÛÑ kÕ«>∑‘·+‘√ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T, b˛©dt dæã“+ ~ <˚yê\j·T+˝ÀøÏ kÕ«>∑‹+#ês¡T. nø£ÿ&É kÕ«$Tyês¡¢qT <ä]Ù+#·T≈£îì neTàyês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ M]øÏ y˚<ä |ü+&ç ‘·T\T Äos¡«#·Hê\T n+~+#·>± <˚ekÕúq |ü]bÕ\Hê~Ûø±] $.Vü≤qTeT+ ‘·sêe⁄ X‚wüeÁkÕÔ\+ø£s¡D≤\qT ø£|æŒ rs¡úÁ|ükÕ<ë\T, C≤„|æø£\qT n+<ä CÒXÊs¡T. kÕúìø£ dæ◊ y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶, môd’‡ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄\T ñHêïs¡T. .


Ä~yês¡+, 8 »qe] 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

yê]¸ø£ Äs¡TÁ<√‘·‡e+ lXË’\+ »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): |üs¡eT•e⁄ì »qà qø£åÁ‘·+ nsTTq Äs¡TÁ<ä qø£åÁ‘êìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì áHÓ\ 8e ‘˚Bq sêÁ‹ kÕ«$Tyê]øÏ yê]¸ø£ s¡TÁ<√‘·‡e+ »]|æ+#·ã&ÉT‘·T+~. á Äs¡TÁ<√‘·‡yêìï Á|ü‹ e÷dü+ ˝À e÷k˛‘·‡e+ ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± <ÛäqTsêàdü+˝À e#˚à Äs¡TÁ<äqø£åÁ‘·+ s√Eqe÷Á‘·+ yê]¸ø£ Äs¡TÁ<√‘·‡yêìï »]|æ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ñ‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Ä~yês¡+ sêÁ‹ lkÕ«$T yê]øÏ *+>√<ä“e ø±\ eTVü‰Hê´dü|üP]« s¡TÁ<ë_ùwø£+, nHêï_ùwø£+, eTs¡THê&ÉT ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq lkÕ«$Tyês¡¢ ÁbÕ‘·ø±\ ñ‘·Ôs¡ <ë«s¡ <äs¡Ùq+, q+~yêVü≤q ùde, nq+‘·s¡+ ñ<äj·T+ Äs¡T >∑+≥\≈£î Á>±yÓ÷‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~.

ø£s¡Te⁄ XÊX¯«‘· ìyês¡D ø√dü+ ñ<ä´$T<ë›+ ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·s¡‘·s¡\T>±, Á|üø£è‹ yÓ’|òü\´+ e\¢ bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ sêj·T\d”eT Á|ü»\T nH˚ø£ ø£&É>∑+&É¢≈£î >∑Ts¡e⁄ ‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ u§ø£´kÕ\T ì+&˚+<äT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïsTT ‘·|üŒ, Á|ü»\ u≤<ÛäyéMT ‘·>∑Z˝Ò<äT. ‘·s¡‘·sê\T>± yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï ø£s¡Te⁄qT esê¸uÛ≤yêìï ø±s¡ D+>± #·÷|ü&É+ ‘·|üŒ ø£s¡Te⁄ XÊX¯«‘· ìyês¡D #·s¡´\≈£î #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. Á|ü»\≈£î ø£s¡Te⁄ Hêj·T≈£î\T≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+&ÉT>∑ >± e÷s¡T ‘·T+~. d”eTÁ|ü»\T düÔ㛑·q&ç ø£s¡Te⁄ XÊX¯«‘· ìyês¡D #·s¡´\T Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|üfÒº˝≤ ñ<ä´eT+ #˚|ü{≤º*‡q düeTj·Te÷düqïeTe⁄‘·T+~. Ä ~X¯˝À sêj·T\d”eT $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£, sêj·T\d”eT »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï düuÛÑ≈£î n+<äs¡÷ $#˚Ãj·T+&ç. d”eT ø£s¡Te⁄ XÊX¯«‘· ìyês¡D #·s¡´\T düuÛÑ m+|”&ûy√\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ÁbÕ+>∑ D+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ n<Ûä´ø£å‘· ø£èwüíeT÷]Ô, X‚wüj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªÄ{À s¡+>±ìï |ü]XÁ e¯ T>± >∑T]Ô+#ê*μ &√Hé{ÖHé,»qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): Ä{Às¡+ >±ìï |ü]ÁX¯eT>± >∑T]Ô+#ê\+≥÷ |ü≥ºD+˝Àì kÕúì @◊{Ïj·TTdæ ø±sê´\j·T+˝À Ä{À j·T÷ì j·THé Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒwt >ö&é n<Ûä´ø£å´‘·q düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ e]ÿ+>¥ n<Ûä´≈£åî\T |æ.düT+ ø£qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m˝≤+{Ï ñbÕ~Û˝Òø£, ≈£î≥T+uÛÑ uÛ≤sêìï uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì |ü\Te⁄s¡T ìs¡T<√´>∑ ù|<ä j·TTe≈£î\T Ä{Às¡+>±ìï Je Hê<Ûës¡+>± m+#·Tø£Hêïs¡Hêïs¡T. ø±˙ &√Hé ÁbÕ+‘·+˝À |ü]ÁX¯eT\T ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± eT÷|ü&É &É+, ø=‘·Ô |ü]ÁX¯eT\T e´ekÕúq≈£î H√#·Tø√ø£ ≈£L©|üì ôd’‘·+ <=s¡ø£ø£b˛e&É+‘√ #·<äTe⁄sêì ìs¡Tù|<ä\T, #·<äTe⁄≈£îqï ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T Ä{Às¡+>±ìï JeHê<Ûës¡+>± m+#·T≈£îì ‘·eT ≈£î≥T+uÛÑ b˛wüD ø=qkÕ–düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç˝≤

ø£cÕº\ ø£&É*ô|’ ñqï‘·eTô|’ n~Ûø±s¡T\T Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D ù|s¡T‘√ ìã+<äq\T ô|{Ϻ e+<ä ˝≤~ s¡÷bÕj·T\T »]e÷Hê\ s¡÷|ü+˝À y˚j·T &É+, |ü≥ºD+˝Àì M~düØ«dt Ä{À ø±]à≈£î \ô|’ ôd’‘·+ ÄsY{Ïdæ b˛©dtn~Ûø±s¡T\T »]e÷ Hê\ s¡÷|ü+˝À &ÉãT“ ø£{Ϻ+#·T≈£îì ‘·eT bı≥º ø=&ÉT ‘·THêïs¡Hêïs¡T. áÄ{À ø±]à≈£î&ÉT yêVü≤ q+ q&çù| düeTj·T+˝À $~>± j·T÷ìbòÕ+ <Ûä]+∫, ˝…’ôdqT‡ ˝Òìyês¡T, ‘·«]‘· >∑‹q ˝…’ôd qT‡\qT rdüTø√yê\+≥÷ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. »qe] 27, 28e ‘˚B\˝À ‹s¡T|ü‹˝À »s¡>∑uÀj˚T Ä{À es¡ÿs¡T‡ j·T÷ìj·THé sêh eTVü‰dü uÛÑ\˝À Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫q nq+‘·s¡+ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+∫, yê{Ï |ü] cÕÿsêì¬ø’ b˛sê{≤\≈£î Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+ ~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\ düT&ç>∑T+&É+˝À

$<ë´s¡Tú\≈£î kÕ|òtº dæÿ˝Ÿ‡ô|’ dü<ädüT‡

H˚{Ï qT+∫ uÛÑ+ uÛÑ+ kÕ«$T Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T

kÕ|òtº dæÿ˝Ÿ‡ ô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ kÕ|òtº dæÿ˝Ÿ‡ jÓTTø£ÿ nedüs¡‘·, H˚{Ï ø±+|æfÒwüHé j·TT>∑+˝À m˝≤ ˇ‹Ô&çì n~Û>∑$T+∫ $»j·T+ kÕ~Û+#ê˝À ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ $wüj·÷\ô|’ ne>±Vü≤q e#˚à $<Ûä+>± $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY &ç.düTã“sêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø£eT•ø£åD‘√ ñ+fÒ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\ #ÛÓ’s¡àHé lìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T, ø£eT÷´ìπøwüHé ≈£L&Ü nedüs¡eTì $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+, Áf…Æì+>¥ ù|¢dtyÓT+{Ÿ Ä|ò”düsY bÕ˝§Zì düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚XÊs¡T.

Ä<√ì »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À ø£\T¢u≤$ q+<äT uÛÑ+ uÛÑ+ kÕ«$T Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘êsTT. Ä~yês¡+ sêÁ‹ nK+&É uÛÑ» q\T, k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤ eTTq Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î C…+&Ü ø±s¡´ Áø£eT+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+&ç rs¡ú Á|ükÕ<ë\T eT]j·TT nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑TqT. ø£qTø£ uÛÑ≈£îÔ\T n+<ä s¡÷ á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡T#·Tø√yê\ì nÁX¯eT yêdüT\T |üÁ‹ø± Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T.

bÕ\ Á|ü>∑‹ πø+Á<ë\ eT+ps¡T <=]ïbÕ&ÉT »qe] 7, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î bÕ&ç ô|+|üø£+˝À bÕ\Á|ü>∑‹ πø+Á<ë\qT eT+ps¡T #˚düTÔqï≥T¢ ◊¬ø|æ, m|æm+ $»j·T >√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡÷. 3 \ø£å\ qT+∫ 4 \ø£å\ es¡≈£î u≤´+≈£î\ <ë«sê ns¡Ω‘· ø£*–q bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î eTTÁs¡TC≤‘· π><Ó\T>±˙, »Ø‡ Äe⁄\T>±˙ n+~kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> md”‡ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î |üX¯óe⁄\ bÕø£ ìsêàD≤ìøÏ 56 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, bÕ\j·T+Á‘êìøÏ 15y˚\ s¡÷bÕ j·T\T eT+p¬s’q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\ yê]øÏ |üX¯óe⁄\ bÕø£ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 10y˚\T e÷Á‘·y˚T ÇkÕÔeTì, Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\qT+∫ s¡÷. 92y˚\T sêsTTr ø£*ŒkÕÔeTeTHêïs¡T. s¡TD+ Ç∫Ãq u≤´+≈£î˝À s¡TD≤\T #Ó*¢+∫ e∫Ãq Ä<ëj·÷ìï dü+|òüTdüTú\T düe÷q+>± |ü+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ns¡Ω‘· ø£*–q bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\T yÓ+≥H˚ ø±sê´\ j·T+˝À $esê\T Çyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]>± eT*¢ø±s¡T®HéXË{Ϻ <=]ïbÕ&ÉT, »qe] 7(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]>± q+ <ë´\ e´ekÕj·TXÊK düVü‰j·Tdü+#ê\≈£î\T eT*¢ø±s¡T®HéXË{Ϻ ìj·÷ eTø£+ nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q nq+ ‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥ qT+&ç eT<Ûë´ Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü»\ $q‘·T\qT d”«ø£]kÕÔeTHêïs¡T. yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T.

∫≈£îÿ≈£îì }–dü˝≤&ÉT‘·Tqï ‘·eT s¡+>±ìï |ü] ÁX¯eT˝≤ >∑T]Ô+∫ ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ø±]à≈£îìøÏ s¡÷. 3\ø£å\T u≤´+≈£î\ qT+∫ s¡TD dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+∫ Ä{Às¡+>±ìï Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ &√Hé Ä{À es¡ÿs¡T‡ j·T÷ ìj·THé q÷‘·q ø£$T{Ïì mqTï≈£îHêïs¡T. ø£$T {°˝À >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T>± mdt.nq«sY, n<Ûä´≈£åî \T>± yÓ+ø£fÒwt>ö&é, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± Á|üuÛ≤ø£sY, ‹eTàj·T´, ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.ÁøÏwüí, düVü‰j·T ø±s¡´<ä s¡TÙ\T>± X‚KsY, |òüø£èBΔHé, ø√XÊ~Ûø±]>± Hêsêj·TD\qT mqTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À _*¶+>¥ es¡ÿs¡T‡ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´ ≈£åî\T ∫qï s¡Vü≤e÷Hé, d”|”æ◊ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑Hêj·TT&ÉT, @◊{Ïj·TTdæ düMT|ü ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ‘ê\Tø£ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T {Ï.•e, lø±+‘Y, Á|üuÛ≤ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T˝À lìyêdü Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À X¯ìyês¡+ »]–q kÕ|òtº dæÿ˝Ÿ‡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u…+>∑fi¯Ss¡T qT+∫ eTTK´ n‹~∏>± lìyêdü sêe÷qT»Hé ø£fi≤XÊ\≈£î e#êÃs¡T. ;f…ø˘ eT÷&Ée dü+e‘·‡s¡ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î

e÷J ôd’ì≈£î\ |æ\¢\≈£î Áô|’+ $TìdüºsY kÕÿ\sYwæ|t d”ÿ+ ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä ôd’ìø£ uÀs¡T¶, s¡ø£åD XÊK, q÷´&Ûç©¢ yês¡T Ábıô|òwüq˝Ÿ &çÁ^ ø√s¡T‡\T m+;;dt, ;&ûmdt, ;á, ;f…ø˘, ;bòÕs¡àd”, ;á&û, ;; @, ;d”@, m+;@, m+d”@ ‘·~‘·s¡ ñqï‘· $<ë´ ø√s¡T‡ \T2011`12 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï e÷J ôd’ì≈£î\ |æ\¢\≈£î Áô|’+ $TìdüºsY kÕÿ\sYwæ|t d”ÿ+ <ë«sê ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T bı+<äT≥≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdü÷Ô Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡ì õ˝≤¢ ôd’ìø£ dü+πøåe÷~Ûø±] õ.#·+Á<äø£fi≤|ü‹ ‘Ó*bÕs¡T.

ns¡TΩ˝…’q e÷J ôd’ì≈£î\ |æ\¢\ Áô|’+ $TìdüºsY kÕÿ\ sYwæ|t 2011`12 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ ìØí‘· <äs¡U≤ düTÔqT õ˝≤¢ ôd’ìø£ dü+πøåeT ø±sê´\j·T+ qT+∫ bı+<ä e#·TÃqì, nìï $<Ûë\T>± |üP]Ô #˚dæq <äs¡U≤düTÔ\qT 31 »qe] 2012˝À>± õ˝≤¢ ôd’ìø£ dü+πøåeT ø±sê´\j·T+˝À dü«j·T+>± düeT]Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·ã&Éeì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·<äT|ü] $esê\ ø=s¡≈£î õ˝≤¢ ôd’ìø£ dü+πøåeT ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

9q |Á ‘ü ´˚ ø£ n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X+¯ ãq>±q |ü˝…¢, »qe] 7 (düTes¡í yês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ eT+ &É\ ø±sê´\j·T+˝À á HÓ\ 9 e ‘˚Bq eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì mMTŒ&çz j·÷>∑qï #ÓbÕŒ s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äs√>∑´, ˙{Ï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#· ã&ÉT‘ê j·Tì, ø£qTø£ Á|ü»\T á neø± XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eTT]øÏ ø±\«\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq düTπswtqT n¬sdüTº #˚j·÷* q+<ë´\, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£{≤#·\+ ø±\˙˝Àì 33e yês¡T¶≈£î dü+ã+~Û+∫q eTT]øÏ ø±\«\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø=H˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò&Éì, yês¡T¶˝À Á|ü»\T me]øÏ #ÓbÕŒ˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\T Ç+‘·es¡≈£î mes¡T ≈£L&Ü sê˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTT]øÏ ø±\« \T ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊs¡T. eT∞fl Ç+‘· es¡≈£îsê˝Ò<äì, myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yês¡T¶ |üs¡´ ≥q˝À #Ó|æŒq düeTdü´\T n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì Á|ü»\T $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. q+<ë´\ |ü≥ºD+˝Àì XÊì ≥Ø dæã“+~ yês¡T ø£˙dü+ yêsêìøÏ ˇø£kÕ] ≈£L&Ü Á&Ó’H˚J ø±\«\T rj·Te\dæ ñ+~. nsTT‘˚ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ m+‘·>± ñ+<√ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. q+<ë´\ |ü≥ºD+˝À eTTì‡bÕ*{° ñ+<√ ˝Ò<√ eT]∫ b˛j˚T |ü]dæú‹ ñ+~. yês¡T¶ |üs¡´≥q˝À myÓTà˝Ò´ •˝≤Œ

õ˝≤¢ ≈£îs¡e dü+|òüT+ &çe÷+&é

#Ó|æŒ n_Ûeè~Δ |üqT\T @$ ≈£L&Ü |üP]Ô ø±˝Ò<äì Á‘ê>∑ &ÜìøÏ eT+∫ ˙s¡T ø=s¡‘· ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ ñ+<äì, yês¡T¶˝À¢ n_Ûeè~Δ |üqT\ ø√dü+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î Ks¡Tà #˚XÊeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ á yês¡T¶ e÷Á‘·+ düeTdü´\ ì\j·T+>± e÷]+<äì Á|ü»\T ªdüTes¡íyês¡Ôμ≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡÷ï\T,»qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô): >√HÓ>∑+&É¢ eT+ &É\ |ü]~Û˝Àì |ü⁄≥ºbÕq+ Á>±eT+˝À ôd˝Ÿbò˛Hé #√] #˚XÊ&Éì n&ç–q HÓ|ü+‘√ ≈£îs¡Te Hê>∑qï ≈£îe÷s¡T&ÉT ≈£îs¡Te Vü≤qTeT+‘·T (26) n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTπswt <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚d æq dü+|òüT≥qqT õ˝≤¢ ≈£îs¡Te dü+|òüT+ rÁe+>± K+&ç+∫+~. á Vü≤‘·´ dü+|òüT≥q »]– 7 s√E \T |üP]Ô nsTTq Ç+‘·es¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äì Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ≈£îs¡Te dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.¬ø.s¡+> ∑kÕ«$T, >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\ ≈£îs¡Te dü+|òüT+

Hêj·T≈£î\T ¬ø.Vü≤qTeT+‘·T ø£s¡÷ï\Tq>∑s¡ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·e⁄&ÉT lìyêdüT\T, _.sêeTø£èwüí ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTTø£ÿC§qï bı\+ e<ä› ns¡ΔsêÁ‹ ìÁ<ä˝À ñqï ≈£îs¡TeVü≤qTeT+‘·TqT bÕbÕq b˛ ˝Ò<äT. ‘·ø£åDy˚T Vü≤‘·´#˚dæq düTπswtqT n¬sdüTº #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òø£ b˛‘˚ ø√&ÉTeT÷s¡T d”◊ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+ <√fi¯q #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ õ˝≤¢˝À ≈£îs¡T e\ô|’ <ë&ÉT\T n~Ûø£+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T á <ë&ÉT\qT ≈£îs¡Te\+<äs¡T kÕeT÷Væ≤ø£+>± m<äTs=ÿe˝…qì dü÷∫+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Vü≤&Ü$&˚ ‘·|üŒ Ä#·s¡DÒ~? |ü~ s√E\T e÷Á‘·y˚T ø=qkÕ–q eT<ä´+ me÷àØŒ <Ûäs¡\T Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T Ä<√ì ns¡“Hé, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh Á|üuÛÑT‘·«+ <ë<ë|ü⁄ 10 s√E\ ÁøÏ‘·+ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’ |æ&ÉT>∑T y˚dæ eT+<äTu≤ãT\qT ìÁ<ä y˚T˝§ÿH˚\ #˚dæ+~. nsTT‘˚ m\ø£ ‘√\T ‘Ó∫à @&Ü~ ñ‹øÏHê q\T|ü⁄ q\Tù| ø±ì ‘Ó\T|ü⁄ ø±<äT.. nqï $<Ûä+>± 10 s√E\T e÷Á‘·y˚T ø=qkÕ–q eT<ä´+ me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î #˚XÊs¡T. øÏs¡DY düsêÿsY eT<ä´+ yê´bÕs¡ <äTø±D≤\T me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î neTàø±\T #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T C≤] #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ düsêÿs¡T≈£î e÷Á‘·+ eT<Ûä´+ yê´bÕs¡<ës¡T\T πøe\+ |ü~ s√E\T øÏs¡DY düsêÿs¡T≈£î $\Te ø£{≤ºs¡T. B+‘√ ìÁ<ä y˚T˝§ÿqï eT+<äTu≤ãT\T dü>∑≥T dü+bÕ<äq‘√ <ë<ë|ü⁄ 60 XÊ‘·+ me÷àØŒ eT<ä´+ ùd$+#·{≤ìøÏ dü]b˛‘·T+~. &çôd+ãs¡T ∫e] yês¡+˝À kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ eT<ä´+ yê´bÕs¡<ës¡T\≈£î me÷àØŒ

<Ûäs¡\πø ø£∫Ñ·+>± $Áø£sTT+#˚˝≤ #˚dæq Ä<˚XÊ\T H˚&ÉT @ >∑+>∑˝À ø£*XÊj·Tì |ü\Te⁄s¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ eT<ä´+ <äTø±D≤\ j·÷»e÷q´+ øÏs¡DY Ä<˚XÊ\qT eTs¡∫ ‘·eT ÇcÕºsê»´+>± XÊdæ+#·q <Ûäs¡\πø neTàø±\T #˚|ü&ÉT‘·THêïsTT. H˚&ÉT Ä<√ì |ü≥ºD+˝À 11 eT<ä´+ cÕ|ü⁄\Tqï #·]Á‘· ø£*– eT] nHê~Ûø±s¡ø£+>± u…\Tº cÕ|ü⁄\T ˝…ø£ÿ≈£î sêqìï$ ñ+&É>± á ‘·s¡TD+˝À eT<ä´+<ës¡T\T me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î neTàø£b˛>± n<äq+>± eT+<äTu≤ãT\qT ì\TyÓ‘·TÔq yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô CÒãT\≈£î ∫\T¢\T y˚düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ ˇø=ÿø£ÿ eT<ä´+ u≤{Ïfi¯¢ ô|’

Ä~yês¡+, 8 »qe], 2012

n<äq+>± 20 s¡÷bÕj·T\ qT+&ç 30 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ô|+∫ neTàø±\T eT<Ûä´+ j·÷»e÷q´+ #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ eT<ä´+ j·÷»e÷Hê´\T, u…\TºcÕ|ü⁄\ qT+&ç e#˚à eTT&ÉT|ü⁄\≈£î ø=eTTàø±düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#ê\ì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#˚ Hê<∏äT\T ≈£s¡Tej·÷´s¡ì eT+<äTu≤ãT\T ‘·eT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. j·÷»e÷q´+ eT<ä´+ yê´bÕsê\T #˚ùd+<äT≈£î ô|{Ϻq \ø£å˝À¢, ø√≥º˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ f…+&És¡T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ô|{Ϻq ô|≥Tºã&çì ‹]– dü+bÕ~+#ê\+fÒ Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTùdÔ #˚dæq n|ü⁄Œ\T e&û¶≈£î ≈£L&Ü dü]b˛yêì eT<ä´+ $Áø£j·T j·÷»e÷q´ dü+|òüT+ ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ

eT<ä´+

me÷àØŒ(s¡÷.)

u≤´>¥ ô|’|üsY Ç+|”]j·T˝Ÿ ã÷¢ e÷´q¸Hé Vü≤Ödt sêj·T˝Ÿ kÕº>¥ m+.dæ.s¡yéT N|t *ø£ÿsY ÁkÕº+>¥ ;sY ˝…’{Ÿ ;sY

61.00 92.00 92.00 122.00 61.00 46.00 82.00 71.00

e÷Á‘·+ Ä<ëj·T+ ô|+#·Tø=H˚+<äT≈£î eT<ä´+ f…+&És¡T¢ \ø£å\ ø√≥T¢ m+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+ #ês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. dü+ã+~‘· m¬ø’‡CŸ Ä|ò”düs¡T¢ e÷Á‘·+ eT<ä´+ yê´bÕs¡<ës¡T\T Ç#˚à eTT&ÉT|ü⁄\πø |ü]$T‘·+ ‘·|üŒ me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+ ∫ø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ eT]+‘· kıeTTà #˚düTø=H˚ neø±X¯+ ø£*–+<äì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ Á|üC≤ dü+|òü÷\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄ #˚j·Tø£b˛‘˚ eT]ìï ñ<ä´e÷\T : d”|”◊ Hêj·T≈£î&ÉT {Ï.Mπswt øÏs¡DY düsêÿs¡T≈£î #˚‘·ø±ì bÕ\qqT eTs√kÕ] yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. ∫e] HÓ\˝À eT<ä´+ <Ûäs¡\ô|’ Äj·Tq Ç∫Ãq Vü‰MT\qT πøe\+ 10 s√E\πø |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. sêh Á|ü»\qT bÕ*+#·&É+ #˚‘·ø±ø£b˛‘˚ ndüeTs¡Δ eTTK´eT+Á‹>± $Áø£j·T <Ûäs¡ (s¡÷.) ~–b˛yê*. uÛÑ$wü´‘Y˝À eT<ä´+ 80.00 me÷àØŒ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#·ø£b˛‘˚ 110.00 uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdtº bÕغ Ç|üŒ{Ïπø 110.00 yÓTT<ä\T ô|{Ϻq Ä+<√fi¯q\T sêuÀj˚T s√E˝À¢ eT]+‘· ñÁ~ø£Ô+ 140.00 #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ns¡ΔeTj˚T´ 80.00 $<Ûä+>± ñ<ä´e÷\T #˚|ü&É‘êeTì, 70.00 eT<ä´+ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î 110.00 $Áø£ s TTdü T Ô q ï yê]ô|’ #· ≥ º|üs¡yÓTÆq 110.00 #·s¡´\T rdüTø√yê*.

¬syÓq÷´ ø√s¡Tº˝À

ªÄ{À ø±]à≈£î\qT $düà]düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+μ ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : @|” Ä{À Á&Ó’esY‡ nk˛dæj˚TwüHé, es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ @◊{°j·TTd” Ä<Ûä«s¡´+˝À »qe] 27, 28 ‘˚B˝À¢ ‹s¡T|ü‹˝À »s¡T>∑qTqï Ä{Àj·T÷ìj·THé 2e eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ ˇø£ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVü‰düuÛÑ\ yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ @|” Ä{ÀÁ&Ó’esY‡, es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.Á|üuÛ≤ø£sY, @◊{°j·TTd” õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTTHÓ|üŒ, eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’ Á|üdü–+#ês¡T. sêÁwüº+˝À s¡yêD≤ s¡+>∑+˝À Ä{À\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïj·Tì, õ˝≤¢, eT+&É\, Á>±e÷\˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\qT, ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\qT, ìsêàD düe÷Á–ì ‘·≈£îÿe #ÛêØ®\‘√ >∑eT´ kÕúHê\≈£î #˚s¡TdüTÔHêïs¡ì, sêÁwüº+˝À ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\, $<ë´s¡Tú\, ñ<√´>∑T\qT ì‘·´+ >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚πsÃ~ Ä{À ø±]à≈£î˝Òqì nHêïs¡T. nH˚ø£ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T Á>±eT ÁbÕ+‘ê\˝À |ü+≥\T ˝Òø£ |ü≥ºD≤\≈£î e\dü\T e∫à Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ~Û ˝Òø£ Áô|’y˚{Ÿ, dü«j·T+ ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä n|üŒî\T #˚dæ Ä{ÀqT ø=qT>√\T #˚dæ Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, M]ì Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+#·&É+˝Ò<äì πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T &ûõ˝Ÿ, ô|Á{À˝Ÿ s√E s√»≈£î≈£î Äø±XÊqï+≥T‘·T+&É≥+‘√ Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î Áã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡ì Á|üuÛ≤ø£sY, eTTHÓ|üŒ\T ‘·eT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T $e÷Hê\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ Ç+<äHêìøÏ 6XÊ‘·+ sêsTTr ÇdüTÔ+<äì, düeTTÁ<ä eTs¡uÀ≥¢˝À yê&˚ &ûõ˝Ÿ≈£î düTe÷s¡T 200 qT+∫ 400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î sêsTTr\T

ÇdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Ä{À ø±]à≈£î\T m+&É,yêq nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&É sêÁ‹+ãefi¯ófl ø£wüº|ü&ç Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ùde #˚düTÔHêï ndü\T sêsTTr\T m+<äT≈£î Çe«&É+˝Ò<äì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ »qe] HÓ\˝À »s¡T>∑T Ä{À j·T÷ìj·THé 2e eTVü‰düuÛÑ\T ‹s¡T|ü‹˝À 27, 28 ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑T‘êj·Tì, ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T õ˝≤¢ Ä{À j·T÷ìj·THé »qes¡˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »qe] 9e ‘˚Bq »s¡T>∑T‘·T+<äì, M{Ïì Ä{À ø±]à≈£î\T nH˚ø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì, ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ ‘·>∑T rsêàD≤\T #˚dæ b˛sê{≤\≈£î dæ<äΔ+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{°j·TTd” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eT≈£î“˝Ÿ, düTã“sêj·TT&ÉT, Ä{À j·T÷ìj·THé n<Ûä´ø£å,ø±s¡´<äs¡TÙ\T >∑DÒwt, sê<Ûëø£èwüí, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T áX¯«sY, ø±<äsY, ∫{Ϻ, sê+Hêj·Tø˘, yÓTÆeTT<é, Ä{Àj·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T MÄsY.Hêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇdüTø£ ø=s¡‘·...

ø±]à≈£î\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ ø√‘· ø£s¡÷ï\T, »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ ù|s¡T‘√ ÇdüTø£ düs¡|òüsê ˝Òq+<äTe\¢ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\T ‘·eT ñbÕ~Ûì ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì @|” uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£ dü+|òüT+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T {Ï.sê eTT&ÉT, ¬ø.düT<Ûëø£s¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹ dæ<äΔ+ >± <=]πø ÇdüTø£qT Á|üuÛÑT‘·«+ f…+&És¡¢ ù|s¡T‘√ ø±+Á{≤≈£ºs¡¢≈£î ‘·≈£îÿe πs≥T≈£î ø£≥ºu…≥º&É+ e\¢ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷\T ‘·j·÷¬s’ ˇø£ÿ Á{≤ø£ºs¡T 500 s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 2 y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î neTTà≈£î+≥÷ |ü]$TwüHé Ç∫Ãq #√≥ ø±≈£î+&Ü mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ÇdüTø£qT Á‘·$« qB »˝≤\qT

ø£\Twæ‘·+ #˚dü÷Ô nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔ Hêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Bìe\¢ ìsêàD≤\T #˚düT ø=H˚ ∫qï ∫qï Ç+{Ï j·T»e÷qT\T ‘·eT Ç+&É¢ ìsêàD+ Äù|ùd |ü]dæú‹ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ ÇdüTø£ f…+&És¡T¢ ø±s¡DeTì nHêïs¡T. Bì e\¢ ìsêàD≤\T Ä–b˛sTT uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ ñ+<äì nHêï s¡T. yÓ+≥H˚ ÇdüTø£ f…+&És¡¢qT s¡<äT› #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« y˚T Hê$Tq˝Ÿ πs≥T‘√ ÇdüTø£qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ ø£˝…ø£ºsY CÀø£´+ #˚düTø=ì ÇdüTø£ düs¡|òüsê≈£î nqTeT‹ Ç∫à ø±]à ≈£î\qT Ä<äTø√yê\ì ˝Ò<ä+fÒ ø±]à≈£î\qT düMTø £]+∫ b˛sê{≤\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

kÕÿ\sYwæ|ü\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº »qe] 7, düTes¡íyês¡Ô: sêhyê´|üÔ+>± ô|+&ç+ >¥˝À ñqï 1500 ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\ kÕÿ\sYwæ|t\T, 3000 ø√≥¢ |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+≥TqT ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì |æ&çmdtj·TT, |æyÓ’m˝Ÿ\ Ä<ä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ ◊{Ï ◊, Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤ XÊ\ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ e<ä› MÄs√« |ü⁄\¢+sêE≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |üeHéHêj·TT&ÉT, |æyÓ’m˝Ÿ sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T yÓ’.Äosê«<ä+\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊{Ï◊ |üP]Ô #˚dæq 3 y˚\ eT+~ j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+∫, m|æ C…Héø√ »\ $<äT´‘Y πø+Á<ä+˝À ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

kÕsê πødüT\ |ü]o\q

Ä<√ì »qe] 7 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À ‘êVü≤d”˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ q+<äT m¬ø’‡CŸ b˛©dt ùdºwüHé dü+ã+~+∫ eT÷&ÉT Hê≥T kÕsêsTT πødüT\qT m¬ø’‡CŸ môd’‡ \ø£åà<äTs¡Z Ä<ä«s¡´+˝À qyÓ÷<äT #˚dæ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ¬syÓq÷´ ø√s¡Tº≈£î eTT>∑TZs¡Tì Vü‰»s¡T|üs¡#·>± ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T lìyêdü sêe⁄ πødüT |üPs¡«|üsê\T |ü]o*+∫ »qe] 21øÏ yêsTT<ë y˚dü÷Ô rs¡TŒì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£˝…ø£ºs¡T ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ X¯ìyês¡+ ¬syÓq÷´ ø√s¡Tº ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, á ø√s¡Tºq+<äT Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T, nôd’+&é uÛÑ÷eTT\T dü+uÛÑ+~+∫q uÛÑ÷eTT\‘√ ¬syÓq÷´ ø√s¡Tº\T |ü]wüÿ]düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ |üs¡~Û˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 33 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTø=HêïeTì, á πødüT\qT ]eP´ ÁøÏ+<ä eT÷&ÉT yêsTT<ë*∫à |ü]wüÿ]düTÔHêïeTì ‘Ó\|ü&ÉyÓTÆq~. Á|üuÛÑT‘·«+ Áø=‘·Ô>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq á ¬syÓq÷´ ø√s¡Tº Á|ü‘˚´ø£‘· @$T≥+fÒ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT f…Æ{Ï˝Ÿ Ç#˚Ã~ ø£˝…ø£ºs¡T, ÄsY.&ç.z., ‘êVü≤d”˝≤›s¡T\T e÷Á‘·y˚Tqì ‘Ó*bÕ&ÉyÓTÆq~. n˝≤π> u…’+&√esY πødüT\T dü+ã+~+∫ ôdø£åq¢ ÁøÏ+<ä 107,109,110,111,144,145,174 ‘·~‘·s¡ πødüT\T ‘êVü≤d”˝≤›s¡T ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î ns¡TΩ&Éì ‘Ó\|ü&ÉyÓTÆq~.

d”|”m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± eTkÕÔHé e* q+<ë´\, »qe] 7 (düTs¡eíyês¡Ô) : d”|”m+ bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± q+<ë´\ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTkÕÔHée* mìïø£j·÷´s¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T Ä<√ì˝À $»j·Te+‘·+>± e÷]ÿdüTº bÕغ eTVü‰düuÛÑ\T »]>±j·Tì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À bÕغ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q ø£s¡Ôyê´\T, ø±s¡´Áø£e÷\qT >∑T]+∫ bÕغ Hêj·T≈£î\T Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü÷#·q{Ï#êÃs¡ì q+<ë´\ qT+∫ sêeTsêE #·s¡Ã˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡ì õ˝≤¢ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ mìïø£j·÷´s¡ì, sêuÀj˚T ø±\+˝À õ˝≤¢˝À bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd$<Ûä+>± |üì #˚kÕÔqì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T.

ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab| 08-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Jilla Varthalu, ePaper, Online Telu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you