Page 1

Koniec wieñczy dzie³o

W numerze:

By³o to piêkne zwieñczenie kadencji... 7 listopada we Wrzeœni odby³o siê oficjalne zakoñczenie inwestycji powiatowych. Ludzie przychodz¹ i odchodz¹, dzie³a pozostaj¹ - podsumowa³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Trzeba przyznaæ, ¿e dzie³a Zarz¹du i Rady Powiatu II kadencji d³ugo jeszcze zachwycaæ bêd¹ mieszkañców powiatu, jak równie¿ przybywaj¹cych w te strony goœci. Nowy Wydzia³ Komunikacji i Dróg Wyjête z surrealistycznej, kafkowskiej rzeczywistoœci korytarze, zat³oczone pokoje, do których wciska³o siê naraz po kilka osób... To ju¿ przesz³oœæ. Dziœ w Wydziale Komunikacji jest jasno, przestronnie i nowoczeœnie. Wnêtrza zosta³y gruntownie przebudowane. Sprawnie, szybko, funkcjonalnie - to motto przyœwieca³o planom modernizacyjnym. Na uroczystoœæ zakoñczenia inwestycji przybyli m.in.: pos³owie na Sejm - Pawe³ Arndt i Eugeniusz Grzeszczak, marsza³ek Województwa Wlkp. - Marek WoŸniak, radny Sejmiku Województwa Wlkp. Józef Miko³ajczak. Byli tak¿e radni powiatowi, dyrektorzy jednostek, szkó³ i duchowni. Po pob³ogos³awieniu nowych wnêtrz przez ks. Henryka Nadolnego, nast¹pi³o przeciêcie wstêgi przez marsza³ka, starostê oraz naczelnika Wydzia³u - Leonarda Iglewskiego. c.d. str. 2

Laureaci Nagrody Fundacji im. Koœcielskich z wizyt¹ w koœciele w Mi³os³awiu. strona 3 Wygrana Fundacji „Tutaj Warto”. strona 9

Dzia³a internetowy Katalog Firm Powiatu Wrzesiñskiego! strona 9

Marsza³ek M. WoŸniak przeci¹³ wstêgê, inauguruj¹c pracê Wydzia³u Komunikacji w nowych wnêtrzach

12 listopada by³ wa¿n¹ dat¹ dla naszej gminy, powiatu i kraju. Tego dnia w Polsce odby³y siê wybory samorz¹dowe. Wybraliœmy tych, którzy przez najbli¿sze cztery lata decydowaæ bêd¹ o naszej przysz³oœci. Czterech burmistrzów zwyciê¿y³o ju¿ w I turze. Tomasz Ka³u¿ny zyska³ poparcie 7.488 mieszkañców (52,91%). Zbigniew Skikiewicz wygra³, zdobywaj¹c 2.703 g³osy, czyli 62,27%. Na Krzysztofa Stru¿yñskiego zag³osowa³o 1.626 mieszkañców (51,18%). Marian Balicki nie musia³ obawiaæ siê kontrkandydatów, bowiem startowa³ jako jedyny. 1.638 mieszkañców odda³o na niego g³os. Powtórne wybory odby³y siê w gminie Ko³aczkowo. 26 listopada mieszkañcy postanowili, ¿e przez najbli¿sze cztery lata stanowisko wójta piastowa³ bêdzie Wojciech Majchrzak - dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Gminy. Zdoby³ 58,26% g³osów. By³a wiceburmistrz Wrzeœni -

Fot. J. Kwiatek

I wybraliœmy...

Nowo wybrana Rada Powiatu we Wrzeœni III kadencji

Krystyna Poœlednia - bêdzie reprezentowaæ nasz powiat w Sejmiku Województwa Wlkp., zdoby³a a¿ 10.672 g³osów. O du¿ym sukcesie mówiæ mo¿e tak¿e starosta Dionizy Jaœniewicz, który, startuj¹c do Rady Powiatu, otrzyma³ w swoim okrêgu wyborczym najwiêcej g³osów spoœród wszystkich kandydatów na radnych powiatowych bo a¿ 1.117. Koalicja Samorz¹dny Powiat - PO - PSL uzyska³a 14 na 19 mandatów. Pierwsza sesja Rady Powiatu we Wrzeœni III kadencji Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerennoœci i interesów Pañstwa Polskiego, czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci Ojczyzny, wspólnoty samorz¹dowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.- tymi s³owami œlubowa³o 19 nowych radnych podczas pierwszej sesji.

c.d. str. 2

Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11

Nowe wnêtrza Wydzia³u Komunikacji i Dróg. strona 12

Trwaj¹ starania powiatu o powstanie bazy lotniczej NATO w Powidzu. strona 12


2

AKTUALNOŒCI

Grudzieñ 2006

www.wrzesnia.powiat.pl

ci¹g dalszy ze str. 1

Koniec wieñczy dzie³o wiska i po¿yczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Ca³kowity koszt termomodernizacji wyniós³ 4,4 mln z³.

Ks. Kazimierz Kuczma poœwiêci³ now¹ kot³owniê Nastêpnie wszyscy przybyli goœcie zwiedzili Wydzia³. Koszty przebudowy i modernizacji Wydzia³u wynios³y 700 tys. z³. Termomodernizacja Szpitala Powiatowego zakoñczona Po uroczystoœci w Starostwie goœcie udali siê do Szpitala Powiatowego. Tam podziwiaæ mogli efekty prac termomodernizacyjnych. Dyrektor SP ZOZ - Zbysz-

gia s³oneczna zupe³nie wystarczy do ogrzania wody dla potrzeb ca³ego szpitala - wyjaœnia³ dyrektor. Prace termomodernizacyjne w szpitalu prowadzone by³y od pocz¹tku wiosny. Ale termomodernizacja to nie tylko solary. Oprócz tego budynek ocieplono, po³o¿ona zosta³a nowa elewacja, wymieniono okna i drzwi, po³o¿ono nowe pokrycie dachu oraz ocieplono poddasze. Du¿ym przedsiê-

Zakoñczenie prac w Urzêdzie Pracy - nowe wejœcie ko Przybylski, wspólnie z marsza³kiem, starost¹ i wykonawc¹ prac remontowych przeciêli wstêgê, inauguruj¹c tym samym prace w nowych, ocieplonych wnêtrzach szpitala. Baterie s³oneczne o powierzchni 96 m2 zamontowane na dachu wrzesiñskiego szpitala s³u¿¹ jako dodatkowe Ÿród³o energii. Maksymalnie wykorzystywane mog¹ byæ dopiero w okresie letnim, gdy jest najwiêksze nas³onecznienie i ener-

wziêciem by³a równie¿ wymiana ca³ej instalacji c.o. i nowa kot³ownia. Zainstalowany zosta³ kocio³ gazowy, gdy¿ szpital musi mieæ dwa niezale¿ne Ÿród³a ogrzewania. Ogrom prac jest widoczny z ulicy. Inwestycja sfinansowana zosta³a ze œrodków w³asnych szpitala i bud¿etu powiatu wrzesiñskiego, a tak¿e dziêki pozyskanym funduszom zewnêtrznym w wysokoœci ok. 3 mln. z³ - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-

Nowe oblicze Powiatowego Urzêdu Pracy Nastêpnie uroczystoœæ przenios³a siê do PUP. Choæ placówka dzia³a ju¿ prawie od roku, uroczyste jej otwarcie odby³o siê teraz, po zakoñczeniu remontu elewacji budynku. Do grudnia 2005 r. warunki pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy by³y ¿ywcem wyjête z okresu PRL-u. Œwi¹tecznym prezentem od powiatu by³o przeniesienie PUP-u z siedziby Starostwa do nowo wyremontowanego budynku by³ego internatu Zespo³u Szkó³ Politechnicznych przy ulicy Wojska Polskiego. Wyburzono stare œciany, wymieniono okna i dach. Przestronne hole, sale obs³ugi interesantów, poœrednictwa pracy, a tak¿e sala konferencyjna, wygodne biura i klub pracy mieszcz¹ siê teraz w nowoczesnych, zinformatyzowanych wnêtrzach. Ponadto w ostatnich miesi¹cach wykonano prace dociepleniowe oraz kanalizacjê deszczow¹, a od niedawna urz¹d posiada tak¿e now¹ elewacjê i wejœcie frontowe do budynku. Prace remontowe objê³y równie¿ infrastrukturê zewnêtrzn¹ przerzedzenie drzew, uporz¹dkowanie terenu, po³o¿enie nowej kostki brukowej. W przysz³oœci planuje siê ogrodzenie terenu ¿ywop³otem (stary jest rozebrany), posadzenie trawy, ustawienie ³awek ogrodowych. Bêdzie tak¿e parking i prowadz¹cy do niego chodnik. Prace przy elewacji i dachu prowadzone by³y wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych z racji tego, ¿e obydwa obiekty po³¹czone s¹ funkcjonalnie, znajduj¹ siê w jednym budynku. Koszt nowej elewacji PUP to ponad 300 tys. z³, natomiast ca³ej inwestycji - 950 tys. z³. Po przeciêciu wstêgi podczas uroczystoœci zakoñczenia prac przez marsza³ka, starostê, cz³onka Zarz¹du - Aleksandrê G³owack¹ i dyrektora PUP - Eugeniusza Wiœniewskiego, goœcie udali siê do

sali konferencyjnej. Tam obejrzeli prezentacjê multimedialn¹, przedstawiaj¹c¹ przebieg prac remontowych w oddanych do u¿ytku, nowych placówkach. Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych Ostatnim oficjalnym punktem uroczystoœci by³o zwiedzanie nowoczesnych, wyremontowanych wnêtrz NKJO. Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych funkcjonuje od ponad trzech lat i mie-

elektrycznej i c.o., wymianê drzwi, okien i parapetów, docieplenie budynku i po³o¿enie nowej elewacji, kapitalny remont pomieszczeñ dydaktycznych, administracyjnych i sanitariatów, powstanie sali komputerowej i multimedialnej. Obecnie koñczone s¹ prace zwi¹zane z wykonaniem nowego wejœcia. W najbli¿szej przysz³oœci wykonana zostanie aran¿acja otoczenia budynku wraz z zieleni¹ oraz z parkingiem (wspólnym dla PUP i NKJO). Planowane jest tak-

Powiatowy Urz¹d Pracy otwarty! - chwila po przeciêciu wstêgi œci siê w budynku by³ego internatu Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, przy ulicy Wojska Polskiego we Wrzeœni. To m.in. dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych powiatu i gminy Kolegium ma swoj¹ siedzibê w³aœnie we Wrzeœni. Ponadto powiat wrzesiñski przekaza³ województwu wielkopolskiemu czêœæ budynku by³ego internatu, w którym znajduje siê NKJO. Inwestycje w Kolegium trwaj¹ od wrzeœnia 2005 r. Prace obejmowa³y: wymianê dachu, instalacji

¿e zaadaptowanie pomieszczeñ piwnicznych na bibliotekê. Dotychczasowe koszty to prawie 2 mln z³. Œrodki na ten cel wy³o¿y³ Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu. Na zakoñczenie wszystkich uroczystoœci, we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³y siê otrzêsiny przygotowane przez s³uchaczy NKJO po³¹czone z wrêczeniem stypendiów i Nagród Starosty uczniom wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Wydzia³ Promocji

S³uchacze NKJO znakomicie bawili siê podczas otrzêsin

ci¹g dalszy ze str. 1

I wybraliœmy... Sesja odby³a 27 listopada br. i w pierwszej czêœci poprowadzi³ j¹ radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny powiatowy - W³adys³aw Skupiñski. Po œlubowaniu radnych, przeprowadzono tajne wybory na kluczowe stanowiska wœród Rady i Zarz¹du. W poszczególnych g³osowaniach wziêli udzia³ wszyscy radni. Na przewodnicz¹cego Rady zg³oszono kandydaturê Grzegorza KaŸmierczaka, który pe³ni³ ju¿ rolê radnego w poprzedniej kadencji i, jak argumentowano, wykaza³ siê du¿¹ aktywnoœci¹ spo³eczn¹, szczególnie w zakresie upowszechniania sportu. W wyniku g³osowania zosta³ on wybrany na przewodnicz¹cego Rady Powiatu we Wrzeœni - wiêkszoœci¹ 16 g³osów, przy 3 wstrzymuj¹cych siê. Nowo wybrany przewodnicz¹cy przej¹³ prowadzenie sesji i podziêkowa³ wszystkim, którzy na niego g³osowali. Wyrazi³ te¿ nadziejê,

¿e, drog¹ porozumieñ i kompromisów, radni bêd¹ dobrze ze sob¹ wspó³pracowaæ. Kolejnym punktem obrad Rady by³ wybór starosty. Aleksandra G³owacka zg³osi³a kandydaturê dotychczasowego starosty - Dionizego Jaœniewicza, który, jak podkreœli³a, nie wymaga³ d³ugich rekomendacji. Starostê wybrano z wynikiem 17 g³osów za, przy 2 wstrzymuj¹cych siê. Zgodnie z Ustaw¹ o samorz¹dzie powiatowym kandydatów na wicestarostê i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du zg³asza starosta. W zwi¹zku z tym Dionizy Jaœniewicz zarekomendowa³ na wicestarostê, pe³ni¹cego dotychczas tê funkcjê, Paw³a Guzika. I tym razem kandydat zosta³ przeg³osowany 16 g³osami za, przy 2 przeciw. Do Zarz¹du zg³oszono Aleksandrê G³owack¹ - jak argumentowa³ starosta - filar poprzedniego Zarz¹du oraz Micha³a Kosiñ-

skiego, znanego z pe³nionej od kilku lat funkcji dyrektora Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. Kolejna uchwa³a podjêta podczas I sesji Rady, dotyczy³a ustalenia wynagrodzenia dla starosty wrzesiñskiego. Powo³ano tak¿e doraŸn¹ Komisjê ds. Opracowania projektu Statutu Powiatu Wrzesiñskiego w sk³adzie: Jerzy Mazurkiewicz, W³odzimierz Podzerek, Aleksandra G³owacka, Henryka Waligóra, Krzysztof Wojciechowski i Maria Taciak. Radni podjêli te¿ uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y Rady Powiatu nr 265/ XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale œrodków finansowych PFRON na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Ponadto podjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ zaci¹gniêcia przez powiat wrzesiñski w roku 2006 kredytu d³ugoterminowego. W 2006 roku zaplanowano sprzeda¿ mienia po-

wiatu - nieruchomoœci przy ul. Wroc³awskiej i 3 Maja. Zosta³a ona jednak prze³o¿ona na rok 2007, przez co utracono Ÿród³o finansowania wydatków. St¹d powsta³a koniecznoœæ zaci¹gniêcia kredytu. Uzyskane dochody ze sprzeda¿y dzia³ek zostan¹ jednak przeznaczone na sp³atê kredytu. Ostatnia podjêta tego dnia uchwa³a dotyczy³a zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2006 rok. Jako niem³ody ju¿ samorz¹dowiec pragnê wyraziæ zadowolenie z uzyskanego mandatu zaufania. Cieszê siê, ¿e wysi³ek nasz, podjêty w II kadencji zosta³ zauwa¿ony i doceniony. Mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e to zaufanie zobowi¹zuje. Poprzeczka zosta³a postawiona wysoko. Wierzê jednak, ¿e przez najbli¿sze cztery lata bêdziemy dzia³aæ tak, aby ten sukces powtórzyæ - podsumowa³ na zakoñczenie starosta Dionizy Jaœniewicz. Poni¿ej przedstawiamy cz³on-

ków Rady Powiatu we Wrzeœni III kadencji: G³owacka Aleksandra (Samorz¹dny Powiat), Guzik Pawe³ (Polskie Stronnictwo Ludowe), Jaœniewicz Dionizy (Samorz¹dny Powiat), KaŸmierczak Grzegorz (Samorz¹dny Powiat), Kosiñski Micha³ (Platforma Obywatelska RP), Kruk Bogdan (PSL), Kuczora Przemys³aw (Samorz¹dny Powiat), Mazurkiewicz Jerzy (PSL), Oliwa Stanis³aw (Prawo i Sprawiedliwoœæ), Plewiñski Eugeniusz (Obywatelskie Forum Samorz¹dowe), Podzerek W³odzimierz (PiS), Rogoziñski Piotr (PO), Skupiñski W³adys³aw (Samorz¹dny Powiat), Szafarek Józef (Samorz¹dny Powiat), Taciak Maria ( SLD+SDPL +PD+UP LEWICA i DEMOKRACI), Waligóra Henryka (PO), Waszak Teresa (PSL), Wojciechowski Krzysztof (OFS), Ziêty Rafa³ (Samorz¹dny Powiat). (ida)


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Grudzieñ 2006

"Leader+ w Wielkopolsce"

Tradycyjna wieczornica

Dnia 6 listopada br. w restauracji "Piastowska" w Pyzdrach odby³a siê konferencja "Leader+", zorganizowana przez Fundacjê "Tutaj Warto". Konferencja mia³a na celu wyjaœnienie wielu w¹tpliwoœci, z którymi borykaj¹ siê obecnie Lokalne Grupy Dzia³ania. Te niewiadome dotycz¹ przede wszystkim finansowania dzia³alnoœci grup oraz mo¿liwoœci, jakie w przysz³oœci bêd¹ nios³y za sob¹ sprawy zwi¹zane z wyrobami tradycyjnymi. Konferencjê rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Fundacji - Przemys³aw Kowalski, który, dziêkuj¹c wszystkim goœciom za przybycie, odda³ g³os staroœcie - Dionizemu Jaœniewiczowi. Starosta w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ do pocz¹tków powstawania samej idei "Leader+" oraz osób z powiatu, które bardzo zaanga¿owa³y siê w proces powstawania LGD. Sprawy finansowania LGD omówi³ nastêpnie marsza³ek województwa wielopolskiego - Marek WoŸniak, który wyjaœni³ wszystkim goœciom, w jaki sposób województwo zamierza pomóc tym lokalnym grupom, które nie otrzymaj¹ wsparcia z Ministerstwa Rolnictwa na realizacjê Schematu II. W swoim wyst¹pieniu, do spraw finansowych jak i do stanu wdra¿ania programu "Leader +", odniós³ siê Adam Futymski z Fundacji "Fundusz Wspó³pracy".

11 listopada obchodzono 88. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Tê wa¿n¹ historycznie datê œwiêtowano tak¿e we Wrzeœni. Po uroczystym nabo¿eñstwie w koœciele farnym, delegacje w³adz samorz¹dowych, lokalnych instytucji i stowarzyszeñ, przemaszerowa³y ulicami miasta prowadzone przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ WOK. Pod pomnikiem 68 pu³ku piechoty z³o¿ono wi¹zanki kwiatów oraz oddano salut armatni na

czeœæ poleg³ych za Ojczyznê. Wieczorem odby³a siê uroczysta wieczornica we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury, gdzie z tej okazji uczniowie z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny. Odœpiewano tradycyjne pieœni ¿o³nierskie "O mój rozmarynie" czy "Wojenko". Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ taneczny, prezentuj¹c tradycyjne polskie tañce ludowe poloneza i krakowiaka. AM

Zaproszeni goœcie degustowali ze smakiem lokalne produkty W dalszej czêœci konferencja poœwiêcona zosta³a tematyce produktu regionalnego i tradycyjnego oraz zmianom w przepisach sanitarnych i weterynaryjnych tych produktów pod k¹tem sprzeda¿y bezpoœredniej. W tej czêœci g³os zabrali: Andrzej Borowski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego oraz przedstawiciele Departamentu Bezpieczeñstwa, ¯ywnoœci i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa oraz G³ównego Inspektoratu Sanitarnego. Konferencjê zakoñczy³y wyst¹pienia przedstawicieli LGD, którzy posiadaj¹ ju¿ doœwiadczenie w

tworzeniu takich grup. Jako pierwsza g³os zabra³a Jannette Gruner menager LGD Westhavelland z Niemiec, która nakreœli³a mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy rejonem Brandenburgii a Wielkopolsk¹. Nastêpnie swoje doœwiadczenia w dzia³alnoœci LGD na Dolnym Œl¹sku przedstawi³a Bo¿ena Mulik koordynator projektów Dolnoœl¹skiej Izby Rolniczej. Konferencja by³a dla wszystkich zaproszonych goœci wa¿nym spotkaniem, gdy¿ pomog³a wyjaœniæ wiele w¹tpliwoœci, z którymi na co dzieñ spotykaj¹ siê osoby dzia³aj¹ce w strukturach LGD. Elwira HarêŸlak

Poetycko w Mi³os³awiu

Jolanta Stefko i Jacek Dehnel podpisywali swoje ksi¹¿ki Obok mi³os³awskiego koœcio³a poewangelickiego nie mo¿na przejœæ obojêtnie. To miejsce pe³ne niezwyk³ej magii i specyficznego, tajemniczego uroku. Bo, przekraczaj¹c jego próg, znajdujemy siê w innym œwiecie. B³êkitne, niczym niebo, sklepienie, ornamentyczne freski. Obecnie obiekt rozkwita, prze¿ywa okres gruntownej renowacji, maj¹cej na celu przystosowanie go do stworzenia centrum polsko-niemieckich spotkañ kulturalnych. Inicjatywie tej patronuj¹: Urz¹d Gminy w Mi³os³awiu, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i partnerski powiat Wolfenbüttel z Niemiec. Jeœli wydarzenia kulturalne, literackie, to tylko tutaj - mówi³ zauroczony Mi³os³awiem wybitny ekspert poetycki, profesor UAM Piotr Œliwiñski podczas spotkania 15 listopada. Tego dnia do miasteczka przybyli laureaci Nagrody Fundacji im. Koœcielskich - Jolanta Stefko i Jacek Dehnel. Spotkanie rozpocz¹³ recital skrzypcowy Janusza Purzyckiego - profesora Akademii Muzycznej. "Muzycznoœæ" miejsca - wspania³a akustyka, spotêgowa³a odbiór

3

estetyczny koncertu. Dzisiejsza impreza to wspania³y przyk³ad korespondencji sztuk. Po raz kolejny potwierdzi³a siê jednoœæ literatury, muzyki i plastyki - stwierdzi³ Piotr Œliwiñski, rozpoczynaj¹c dyskusjê, po³¹czon¹ z prezentacj¹ sylwetek literatów. (...) s³uchaæ Ciszy, dotykaæ œmierci, staæ w samym sercu Pustego, przeraŸliwego, czarnego œwiata: Alfabetem samotnoœci pisaæ Na wilgotnej szybie Nieczytelne s³owa, modlitwy, zaklêcia, Marzenia, rozkazy (niech mnie nigdy nie bêdzie) Jolanta Stefko jest taka, jak jej wiersze - surowa i ascetyczna. Odpowiada pó³s³ówkami, zdawkowo i zwiêŸle. To poetka ciemnej strony ¿ycia - czêstym tematem jej twórczoœci s¹: œmieræ, przemijanie, z³o œwiata, niemo¿noœæ komunikacji z drugim cz³owiekiem. Jednak... klucz do jej twórczoœci znaleŸli mi³os³awscy gimnazjaliœci, którzy zaprezentowali wiersze poetki w ró¿norodnych interpretacjach s³owno-emocjonalnych, doszukuj¹c siê wielu - p³yt-

szych i g³êbszych - znaczeñ. Poetka przyzna³a, ¿e to pozwoli³o spojrzeæ jej samej na swoj¹ twórczoœæ z zupe³nie innej strony. Lecz nade wszystko wiedzieæ, ¿e wszystko, co by³o nie mog³o, nie powinno byæ inaczej, z innym, gdzie indziej, kiedy indziej - to w³aœnie jest szczêœcie. O ile Jolanta Stefko nie jest artystk¹ popularn¹, o tyle Jacek Dehnel jest na wskroœ medialny. Budzi zainteresowanie wszêdzie tam, gdzie siê pojawia. Elegancki, o nienagannych manierach, ubrany w aksamitny surdut, datuj¹cy wiersze o wiek wczeœniej... Nie trzeba nawet dobrze znaæ jego twórczoœci, by wiedzieæ, ¿e ma siê do czynienia z jednostk¹ ponadprzeciêtn¹, z osobowoœci¹. Postaci z jego obrazów s¹ klasycznymi wzorcami piêkna. S¹ idealne, harmonijne. Ka¿dy z nich móg³by byæ Apollem. Dehnel pamiêta o korzeniach, o kulturze œródziemnomorskiej - zrecenzowa³a wystawê obrazów poety jedna z uczestniczek spotkania - Zofia Kosiñska. Bo faktycznie Dehnel to klasyk. Wielki erudyta i humanista. W swoich tomach prezentuje alternatywne wersje ¿ywotów Rilkego, Herberta, Szymborskiej... Podczas spotkania zaprezentowa³ swoj¹ powieœæ - "Lala", która jest ho³dem z³o¿onym babci poety. Tej samej, któr¹ Gombrowicz nazwa³ niegdyœ piêkn¹ pensjonark¹... Która ukszta³towa³a osobowoœæ poety. Po "czêœci oficjalnej" nadszed³ czas na najciekawsze - rozmowy kuluarowe. Literaci podpisywali ksi¹¿ki, pozowali do zdjêæ. W paŸdzierniku przysz³ego roku Nagroda Fundacji im. Koœcielskich wrêczona zostanie w Warszawie, a za dwa lata Mi³os³aw ponownie stanie siê gospodarzem tej najwiêkszej literackiej Nagrody. (agda)

Delegacja harcerzy sk³ada wi¹zankê kwiatów

Przyznano stypendia z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego W ramach realizowanych przez powiat wrzesiñski projektów: "U³atwiony dostêp do edukacji - stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesiñskiego w roku szkolnym 2006/2007" oraz "Stypendia unijne w roku akademickim 2006/2007 szans¹ studentów z powiatu wrzesiñskiego" (Dzia³anie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa, przyznano stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ oraz studentów. Listy stypendystów na rok szkolny i akademicki 2006/2007 zosta³y zweryfikowane przez komisje stypendialne i zatwierdzone przez Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni. Decyzj¹ Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni przyznano 605 stypendiów dla uczniów (wp³ynê³o 779 wniosków) oraz 54 stypendia dla studentów (wp³ynê³o 181 wniosków). Stypendyœci zostali poinformowani pisemnie o przyznanej

pomocy stypendialnej. Wspieranie rozwoju edukacyjnego m³odzie¿y wiejskiej (uczniów) oraz studentów w powiecie wrzesiñskim bêdzie realizowane w postaci stypendiów w formie finansowej. Pomoc stypendialna dla uczniów przyznana zosta³a na 10 miesiêcy w ³¹cznej kwocie 1.250,00 z³, natomiast dla studentów - na okres 9 miesiêcy w kwocie 1.800,00 z³. Regulaminy przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ oraz przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 stanowi¹ uchwa³y nr 293/XLV/ 2006 oraz 294/XLV/2006 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 24 sierpnia 2006 r. Regulaminy dostêpne s¹ tak¿e na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pok.37, tel. (0-61) 64044-14, 640-44-72. WOiS

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ oraz bud¿et pañstwa.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, starosta wrzesiñski zaprosi³ grupê 320 dzieci - mieszkañców powiatu - na spotkanie miko³ajkowe, które odbêdzie siê 14 grudnia o godz. 12:00 w sali Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. W spotkaniu, oprócz dzieci z gmin: Wrzeœnia, Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Nekla i Pyzdry wezm¹ udzia³ równie¿ mieszkañcy rodzinnych domów dziecka oraz Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie. Podczas wspólnej zabawy z Miko³ajem dzieci bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w ró¿nych konkursach. Zostan¹ równie¿ wrêczone paczki ze s³odyczami. WOiS


Grudzieñ 2006 4 „Razem ³atwiej”

KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA

PI¥TE URODZINY WTZ

Jubileusz piêciolecia WTZ by³ okazj¹ do znakomitej zabawy Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej œwiêtowali niedawno pi¹t¹ rocznicê istnienia placówki. Jubileuszowa impreza, której przyœwieca³o has³o - ,,Razem ³atwiej'', odby³a siê w pyzdrskiej remizie. Na spotkanie, maj¹ce charakter prezentacji dotychczasowych osi¹gniêæ, przybyli rodzice chrzestni warsztatu: Regina Krawczyk przewodnicz¹ca ,,Solidarnoœci'' Osób Niepe³nosprawnych Regionu Wielkopolski i burmistrz Krzysztof Stru¿yñski, a tak¿e przedstawiciele lokalnych w³adz, sympatycy, sponsorzy oraz rodzice uczestników. Musia³em do was przyjechaæ, bo o dobrych znajomych trzeba pamiêtaæ - oznajmi³ minister Miros³aw Miliniczuk, po czym ¿yczy³ uczestnikom wielu sukcesów i kolejnych rocznic. Wzruszenia nie kry³a matka chrzestna warsztatu: Chcê byæ dziœ blisko was - moje dzieci. Kocham was wszystkich tak bardzo, jak moj¹ córkê Haniê.

Burmistrz wyrazi³ zadowolenie i podziêkowanie za udzia³ uczestników WTZ-tów w odbywaj¹cych siê na terenie gminy imprezach kulturalnych i sportowych. Jesteœmy dumni, gdy¿ warsztat funkcjonuje bez zastrze¿eñ, a jego uczestnicy odnosz¹ rozmaite sukcesy oznajmi³ w³odarz gminy, a Pawe³ Guzik, wicestarosta powiatu wrzesiñskiego doda³: Przy wspó³pracy samorz¹du gminnego z powiatowym z pewnoœci¹ zrobimy wiele, aby ¿y³o wam siê jeszcze lepiej. Marzeniem uczestników i pracowników warsztatu jest sala gimnastyczna i wszystko wskazuje na to, i¿ w przysz³ym roku ruszy jej budowa. Program artystyczny zaprezentowali uczestnicy WTZ-tów i uczniowie zaprzyjaŸnionej szko³y podstawowej w Komorzu. Ch³opcy œpiewali znane piosenki, a dziewczêta wykonywa³y ciekawe uk³ady choreograficzne. Salwy œmiechu wywo³a³y opowieœci gwar¹ wielkopolsk¹. SM

Literacki listopad

Uczniowie chêtnie brali udzia³ w spotkaniach poetyckich W ramach XXIX Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego, 9 listopada Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie zorganizowa³ spotkanie dzieci i m³odzie¿y szkolnej z literatami. Odby³o siê ono pod patronatem Ministra Kultury. W Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim goœci³ Pawe³ Kuszczyñski - poznañski poeta i krytyk literacki. Do Gimnazjum w Ko³aczkowie przyjecha³ poeta Zbigniew Gordziej. W szkole Podstawowej w Sokolnikach goœci³a Teresa Januchta - poznañska poetka i recenzent literacki. Natomiast w Szkole Podstawowej w Bieganowie odby³o siê spotkanie

z udzia³em poety i dziennikarza z Pi³y - Jerzego Utkina. Literaci opowiadali uczniom o swoim ¿yciu, o pocz¹tkach swojej przygody z poezj¹ i o szukaniu inspiracji do pisania. Dzieci i m³odzie¿ szkolna mieli okazjê poznaæ twórczoœæ przyby³ych goœci, a tak¿e uzyskaæ odpowiedzi na pytania, które nasunê³y siê w trakcie spotkania z poszczególnymi literatami. Wizyta poetów by³a ciekawym uzupe³nieniem zajêæ lekcyjnych. Ostatnim punktem wizyty przyby³ych goœci by³o zwiedzenie Izby Pamiêci W³adys³awa Stanis³awa Reymonta w Ko³aczkowie. Edmund Kubis

www.wrzesnia.powiat.pl

To duma miasta Od listopada pyzdrzanie korzystaæ mog¹ z nowoczesnej sali widowiskowo-sportowej. Obiekt zosta³ malowniczo usytuowany - tu¿ za budynkiem szko³y w Pyzdrach, na skarpie nadwarciañskiej. Koszt budowy kompleksu rekreacyjnego wyniós³ ponad 4,7 mln z³. W ramach projektu ,,Budowa sali widowiskowo - sportowej'', realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego, gmina Pyzdry otrzyma³a na budowê sali dofinansowanie w wysokoœci 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z bud¿etu pañstwa. Gmina Pyzdry ponios³a 15 % kosztów inwestycji. Na uroczystym otwarciu sali, 10 listopada, zjawili siê: marsza³ek Marek WoŸniak, starosta Dionizy Jaœniewicz i wicestarosta Pawe³ Guzik, burmistrz Nekli - Marian Balicki, wójt gminy Ko³aczkowo - Czes³aw Surowiec, a tak¿e przedstawiciele oœwiaty, duchowieñstwa, jednostek powiatowych, media i lokalni przedsiêbiorcy. Gratulowali oni burmistrzowi Krzysztofowi Stru¿yñskiemu i wszystkim mieszkañcom gminy tak chlubnego przedsiêwziêcia. To niew¹tpliwy sukces Pyzdr, ¿e potrafi³y skorzystaæ ze swej unijnej szansy - pochwali³ marsza³ek to duma miasta. Podobnie chwali³ starosta - królewskie miasto Pyzdry nosi siê iœcie po królewsku - za¿artowa³ - sala ubogaca piêkn¹ panoramê skarpy pyzdrskiej. Bo przyznaæ trzeba, ¿e obiekt jest imponuj¹cy. Nowoczesna, trochê awangardowa architektura, obszerny taras z widokiem na nabrze¿e Warty, udogodnienia dla

Pierwszy wystêp artystyczny w nowej sali niepe³nosprawnych. Sama sala ma wymiary 24x44 m - spe³niaj¹ce wymogi rozgrywek pierwszoligowych. Wyposa¿enie zawiera te¿ kompletne oprzyrz¹dowanie do gry w pi³kê siatkow¹, no¿n¹ i koszykówkê, a tak¿e zestawy do æwiczeñ gimnastycznych oraz sto³y do gry w tenisa sto³owego. Jest tak¿e profesjonalne nag³oœnienie i elektroniczna tablica wyników. Publicznoœæ licznie dopingowaæ mo¿e sportowców, gdy¿ trybuny mog¹ pomieœciæ a¿ 260 osób. Zaplanowano te¿ salkê rehabilitacyjn¹, w której bêd¹ mog³y odbywaæ siê æwiczenia na specjalistycznym sprzêcie. Uroczystoœæ otwarcia obiektu by³a zarazem pretekstem do "wypróbowania" nowej sali - z tej oka-

zji pyzdrscy uczniowie wyst¹pili z muzyczno-tanecznym show, odwo³uj¹cym siê do melodii i tañców europejskich - francuskich, hiszpañskich, greckich... A ¿e sala nie tylko s³u¿yæ ma widowiskom, ale i aktywnoœci sportowej, prezentacjê swoich dokonañ przedstawi³ UKS Taekwondo. Na zakoñczenie odby³ siê pierwszy w historii sali mecz pi³karski - prawdziwe starcie dwóch p³ci, bowiem rozegrany zosta³ przez ch³opców z Pyzdr i dziewczyny z Poznania. Sala z pewnoœci¹ "przyda siê" w roku przysz³ym, gdy miasto obchodziæ bêdzie 750-lecie. I choæ szczegó³owy program obchodów jubileuszu miasta nie jest znany, z pewnoœci¹ w nowej sali bêdzie siê du¿o dzia³o! (agda)

„Zwierciad³o 2006" Wychodz¹c naprzeciw zainteresowaniom dzieci i m³odzie¿y z powiatu wrzesiñskiego, Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet - Ko³o Terenowe we Wrzeœni, przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku, zorganizowa³o w listopadzie bie¿¹cego roku Interdyscyplinarne Warsztaty Twórcze. Celem warsztatów by³o przygotowanie do udzia³u w IV Przegl¹dzie Twórczoœci Teatralnej "Maska" oraz w konkursach plastycznym i fotograficznym zorganizowanych w ramach projektu autorskiego ŒWIÊTO TEATRU NA PROWINCJI, który odbêdzie siê w kwietniu 2007 roku. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê warsztaty teatralne, na które zg³osi³o siê a¿ 95 uczestników. W warsztatach plastycznych uczestniczy³o 28 osób, w fotograficznych 22. Warsztaty teatralne prowadzi³y: El¿bieta Górczyñska, Dorota Michalska, Krzysztofa Przybylska, Alicja Fojt i Anna £awniczak. Wszystkie panie s¹ instruktorami teatralnymi lub maj¹ ukoñczone doskonalenie zawodowe w dziedzinie teatru. Warsztaty plastyczne odbywa³y siê pod okiem Teresy Tomys malarki zrzeszonej w Klubie Twórczoœci Ró¿nej "Coœ Innego", a warsztaty fotograficzne poprowadzi³ Boles³aw Budziñski - w³aœciciel Salonu Fotograficznego "Foto - Aura". W warsztatach udzia³ wziêli: Zespó³ Szkó³ z oddzia³ami sportowymi w Marzeninie, Zespó³ Szkó³ w Targowej Górce, Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych w Grzybowie, Samo-

Prezentacja prac przez uczestników warsztatów rz¹dowa Szko³a Podstawowa w malarskie oraz rodzaje farb. ZobaKaczanowie, Gimnazjum im. W. S. czy³a równie¿, w jaki sposób poReymonta w Ko³aczkowie, Gim- wstaje obraz na p³ótnie. Próbowanazjum nr 2 im. A. Pr¹dzyñskiego ³a równie¿ swoich si³, tworz¹c jewe Wrzeœni, Gimnazjum w Puz- sienne pejza¿e lub martw¹ naturê. drach, Zespó³ Szkó³ w Nowym Warsztaty fotograficzne rozpoFolwarku, Zespó³ Szkó³ Zawodo- czê³y siê od wyjœcia w plener i zrowych nr 2 we Wrzeœni, Liceum bienia serii zdjêæ aparatem cyfroOgólnokszta³c¹ce im. H. Sienkie- wym. Nastêpnie zdjêcia te zosta³y wicza we Wrzeœni. poddane obróbce komputerowej. Tegoroczni uczestnicy warszta- Efekty pracy by³y imponuj¹ce!. tów teatralnych zmagali siê z twórPodsumowanie Interdyscypliczoœci¹ kabaretow¹. Otrzymali narnych Warsztatów Twórczych wczeœniej zestaw tekstów w for- odby³o siê 27 listopada 2006 roku mie satyrycznych bajek w celu w Wiejskim Domu Kultury w Psawyboru jednego do zaprezentowa- rach Polskich podczas Popo³udnia nia na warsztatach. Ponadto mu- z Teatrem, gdzie mo¿na by³o obejsieli popracowaæ nad kostiumami rzeæ wystawê prac plastycznych, i rekwizytami. prezentacjê multimedialn¹ z Na warsztatach prowadz¹cy warsztatów fotograficznych oraz przeprowadzili æwiczenia z emisji obejrzeæ wystêpy kabaretów. Serg³osu, dykcji oraz pracy z cia³em. ca licznie zgromadzonej publiczFina³em warsztatów by³a prezen- noœci podbi³ kabaret "Jaœ i Ma³gotacja scenek kabaretowych, w któ- sia" w wykonaniu uczniów z Sarej najlepiej wypadli: Gimnazjum morz¹dowej Szko³y Podstawowej z Pyzdr, Gimnazjum z Ko³aczko- w Kaczanowie. Ponadto wrêczowa oraz Samorz¹dowa Szko³a no uczestnikom oraz ich opiekuPodstawowa w Kaczanowie. nom certyfikaty uczestnictwa oraz Na warsztatach plastycznych pami¹tkowe znaczki. m³odzie¿ pozna³a ró¿ne techniki S³awomira Czarnecka


www.wrzesnia.powiat.pl

Grudzieñ 2006

OŒWIATA

5

Ptasi raj Jan Bogumi³ Soko³owski (1899-1982) by³ znakomitym ornitologiem i entomologiem, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu. Ukochane zwierzêta obserwowa³ godzinami; rysowa³ je i fotografowa³. Jego dom i gabinet rozbrzmiewa³y ptasim œpiewem. Profesor Jan Soko³owski czynnie propagowa³ ochronê ptaków, m.in. projektowa³ i wiesza³ budki lêgowe, a tak¿e pisa³ liczne ksi¹¿ki, artyku³y i broszury popularyzuj¹ce wiedzê przyrodnicz¹. Ten niezwyk³y cz³owiek entuzjasta i pasjonat przyrody, 4 listopada 2006 r. zosta³ oficjalnym patronem Szko³y Podstawowej w Czeszewie. Z tej okazji do Czeszewa przyby³o mnóstwo goœci. Oprócz przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, duchowieñstwa i oœwiaty, na uroczystoœci zjawili siê te¿ naukowcy z UAM - wybitni profesorowie zoologii, a tak¿e potomkowie Jana Bogumi³a Soko³owskiego. Ka¿dy w ciep³ych s³owach, z nostalgi¹, opowiada³ o profesorze, który by³ dla nich wielkim autorytetem. Profesor by³ mistrzem inspiracji - wspomina³ jeden z uczniów Jana Soko³owskiego - Jan Œmie³owski - Przek³ada³ ptasie œpiewy na ludowe powiedzenia. Jestem kompetentnym entuzjast¹ przyro-

Scenka „ekologiczna” w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej im. J.B.Soko³owskiego w Czeszewie dy w³aœnie dziêki profesorowi. Mia³em szczêœcie spotkaæ Mistrza, który rzeŸbi³ ka¿dego z nas. Profesor uczy³, ¿e ka¿de zwierzê ma twarz. Jego rysunki z ksi¹¿ki "Zwierzêta mojego szkicownika" s¹ odwo³aniem do magicznej krainy dzieciñstwa. ¯uraw, lama, s³oñ, rudzik, lis, chomik... wszystkie naszkicowane s¹ z matematyczna wrêcz precyzj¹, odwzorowane s¹ z fotograficzn¹ dok³adnoœci¹.

Patron zosta³ wybrany drog¹ referendum. Chcieliœmy, by by³a to osoba, która zrobi³a coœ dla lokalnej spo³ecznoœci. Jan Bogumi³ Soko³owski by³ popularyzatorem wiedzy o faunie i florze lasów czeszewskich, broni³ ich wyciêcia. By³ tak¿e prekursorem ochrony ptaków uzasadni³a wybór patrona dyrektor szko³y - Dorota Schejn. Jej podopieczni - uczniowie szko³y, aby przybli¿yæ goœciom postaæ przy-

rodnika, przygotowali wystêp artystyczny - "ekologiczn¹" scenkê teatraln¹ ubarwion¹ oryginalnymi nagraniami audycji radiowych z udzia³em profesora. Po pierwsze, lubiê rysowaæ, po drugie - kocham zwierzêta, po trzecie zaœ - wydaje mi siê, ¿e dopiero gdy rysujê, mogê naprawdê zrozumieæ budowê, tryb ¿ycia i sposób zachowania siê ka¿dego zwierzêcia - t³umaczy³ swoje malarskie

zami³owanie profesor Soko³owski. Jego syn - Wojciech opowiedzia³ zebranym na uroczystoœci goœciom o artystycznej pasji ojca i przedstawi³ historiê jego najwa¿niejszych dzie³. By³o to znakomite wprowadzenie do odbywaj¹cej siê w sali obok wystawy prac plastycznych profesora. Zwieñczeniem uroczystoœci by³o ods³oniêcie przez Wojciecha Soko³owskiego i Arletê Nowak z kuratorium oœwiaty pami¹tkowej tablicy, która znajduje siê na piêtrze szko³y. Napis na niej g³osi: Janowi Bogumi³owi Soko³owskiemu - najwybitniejszemu ornitologowi naszych czasów, który piórem i pêdzlem utrwala³ piêkno lasów nadwarciañskich - Spo³ecznoœæ Szkolna. Profesor interesowa³ siê ¿yciem zwierz¹t od dziecka. Maj¹c 2 lata, gdy próbowa³ podgl¹daæ ¿ycie pszczó³ w przydomowej pasiece, zosta³ przez nie pok¹sany. Nastêpnie jego dzieciêce zainteresowania przenios³y siê na ryby, czego omal nie przyp³aci³ utoniêciem. Ju¿ od 7 roku ¿ycia uczestniczy³ w polowaniach, na które zabiera³ go ojciec. Jako czternastolatek napisa³ sw¹ pierwsza ksi¹¿kê "Nasze ptaki", któr¹ samodzielnie zilustrowa³. Trudno o lepszego patrona, o lepszy wzór do naœladowania dla m³odzie¿y - uczniów czeszewskiej Szko³y Podstawowej. (agda)

Rozmowa z Martyn¹ Borowczyk - uczennic¹ II klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni.

Zaufanie sercu wiedzie do szczêœcia przyjaŸni. Wielk¹ przyjemnoœæ sprawiaj¹ mi rozmowy z ka¿dym, kto tylko wyrazi na to zgodê. Lubiê ludzi i odnajdujê radoœæ w mo¿liwoœci wymiany z nimi pogl¹dów czy doœwiadczeñ. Chcê wierzyæ, ¿e œwiat jest dobry i szukam na to jasnych potwierdzeñ. Bardzo zale¿y mi na zbudowaniu takiego przekonania u innych. Wszystkimi dzia³aniami, jakie podejmujê, pragnê nieœæ ludziom radoœæ i dobro.

W zesz³ym roku szkolnym zas³ynê³aœ olimpijskimi osi¹gniêciami. Obecny rok równie¿ rozpoczynasz sukcesem. Od niedawna jestem cz³onkiem Rady Dzieci i M³odzie¿y podleg³ej Ministrowi Edukacji Narodowej. Rada sk³ada siê z 48 osób z ca³ej Polski - po trzy osoby z ka¿dego województwa. Ja jestem reprezentantk¹ wielkopolskich liceów ogólnokszta³c¹cych - to dla mnie wielkie wyró¿nienie. W jaki sposób dosta³aœ siê do Rady? Zg³osi³a mnie szko³a, bior¹c pod uwagê specjalne kryteria wyboru - œredni¹ powy¿ej 5,0 (Martyna ma œredni¹ 5,25! - przyp.red.), zachowanie co najmniej bardzo dobre, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach. Poza tym otrzyma³am rekomendacje Samorz¹du Szkolnego, Rady Pedagogicznej, Instytutu Filologii Polskiej - dziêki moim zesz³orocznym olimpijskim spotkaniom z profesorami oraz Starostwa Powiatowego. Poza tym trzeba by³o wykazaæ siê aktywnoœci¹ na rzecz œrodowiska lokalnego. Pod koniec wrzeœnia otrzyma³am informacjê, ¿e Dyrekcja na wniosek Grona Profesorskiego zg³osi³a mnie do Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Na pocz¹tku paŸdziernika moja kandydatura zosta³a zatwierdzona przez Ministerstwo. Pierwsze spotkanie odby³o siê 6 listopada w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie I tam czeka³ na Ciebie kolejny sukces... Zosta³am wybrana zastêpc¹ przewodnicz¹cego. To wielki zaszczyt, ale i du¿a odpowiedzial-

noœæ. Poza tym cieszy mnie fakt, ¿e wyboru dokonano w sposób zupe³nie demokratyczny, bez jakichkolwiek podzia³ów i uk³adów. Jak s¹dzisz, co spowodowa³o, ¿e Twoi rówieœnicy zaufali Ci i obdarzyli tak¹ funkcj¹? Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie. Byæ mo¿e wynika³o to z tego, jaka jestem. Na spotkaniu Rady opowiadaliœmy o sobie. Czego mo¿na dowiedzieæ siê o Martynie Borowczyk od niej samej? Choæ póki co prawdy o sobie samej ci¹gle poszukujê i niedostatecznie znam jeszcze siebie, z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdzam jednak, po ró¿nych doœwiadczeniach ¿yciowych, ¿e jestem cz³owiekiem szczêœliwym, który ka¿dego dnia dojrzewa do œwiadomoœci tego, ¿e wszystko jest darem. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e optymistyczne podejœcie do œwiata, do ludzi, obdarzanie ich zaufaniem, pozwala na zbudowanie pe³nych z nimi relacji opartych na prawdziwej mi³oœci i

Jakie nadzieje i zamierzenia wi¹¿esz z prac¹ w Radzie? Nie jesteœmy uzale¿nieni od ¿adnych struktur politycznych. Wszyscy cz³onkowie Rady maj¹ pasjê, tak¹ przez wielkie "P", to stwarza idealne warunki do wspólnej pracy. Mamy zamiar zaj¹æ siê kwesti¹ oceniania w szkole, maturami, konkursami, wspó³prac¹ z samorz¹dami szkolnymi i wychowaniem. W kwestiach zwi¹zanych ze szko³¹ to o ludzi chodzi najbardziej, wszystko opiera siê na relacjach miêdzy rodzicem a dzieckiem, nauczycielem a uczniem i rodzicem a nauczycielem. Je¿eli na tych p³aszczyznach uda nam siê osi¹gn¹æ zrozumienie i wzajemne zaufanie - osi¹gniemy sukces. Naszym zadaniem jest zastanowiæ siê, jak zewnêtrznie mo¿na wp³yn¹æ na poprawê tych relacji. Innym moim zamierzeniem jest przekonaæ ludzi o tym, ¿e m³odzie¿ jest dobra. I choæ nie jest monolitem, to obok tych, którzy wyrywaj¹ ze z³oœci¹ starszej pani torbê z zakupami s¹ równie¿ ci, którzy pomagaj¹ jej j¹ nieœæ. Spotka³am w ¿yciu wielu wspania³ych m³odych ludzi. I na tej podstawie stwierdzam, ¿e m³odzie¿ jest wspania³a. To ludzie œmia³o patrz¹cy w przysz³oœæ, z g³êbok¹ wiar¹, uznaj¹cy autorytety i ide-

a³y, dalecy od malkontenctwa i nihilizmu. Nasze rozmowy pozwoli³y mi utwierdziæ siê w przekonaniu o sile, m¹droœci i dobru, jakie tkwi w m³odych. I o tym wszystkich pragnê przekonaæ. Czy masz jakieœ plany "olimpijskie" na ten rok? W tym roku szkolnym zmieni³am profil klasy z humanistycznej na biologiczno-chemiczn¹. Zweryfikowa³am swoje plany ¿yciowe. Poczu³am chêæ i odwagê do wyruszenia w drogê, któr¹ wskazuj¹ marzenia, do pokonywania trudów, wspinania siê na palcach, by siêgaæ po owoce rosn¹ce najwy¿ej i rezygnuj¹c z plonów ³atwych, zrywaæ tylko te, które s¹ najbardziej dojrza³e. Zrozumia³am, ¿e zaufanie sercu wiedzie do szczêœcia, a si³a woli i marzeñ mo¿e pokonaæ wszystkie trudnoœci, które zreszt¹ mobilizuj¹ do podejmowania nowych wyzwañ, czasem wyrzeczeñ. Ten trud decyduje o poczuciu radoœci i wartoœci. Ci¹g³y wybór jest wpisany w ludzkie ¿ycie. Medycyna, o której marzê jest dyscyplin¹ g³êboko humanistyczn¹, bo o cz³owieku i dla cz³owieka, dyscyplin¹ wyjaœniaj¹c¹ zjawiska bez ubierania wszystkiego w p³aszcz pojêæ czysto rozumowych, lecz z serca p³yn¹c¹, z sercem wykonywan¹. Z jednej strony nauki przyrodnicze, z drugiej strony praca w Radzie, podleg³ej ministrowi Giertychowi - spytam wiêc przewrotnie - jaki jest twój pogl¹d na ewolucjonizm? Wychodzê z za³o¿enia, ¿e obie teorie - kreacjonizm i ewolucjonizm - nie wykluczaj¹ siê. Nawet Koœció³ twierdzi, ¿e Biblijny opis

stworzenia œwiata jest pewn¹ metafor¹, i chodzi w nim o najwa¿niejsze idee - nie jest to podrêcznik biologii. S¹ dowody na to, ¿e ewolucjonizm postêpuje, i s¹ to niezbite dowody - a z dowodami siê nie dyskutuje. Ale wiem, ¿e proces kszta³towania siê œwiata nie rozpocz¹³ siê "sam z siebie" - musi byæ wiêc jakaœ Praprzyczyna. W tej kwestii naukowcy nie maj¹ zbyt wiele do powiedzenia - i tu wkracza czynnik teologiczny - czyli Bóg. W moim ¿yciu odnajdujê oparcie w wierze. W dobie postêpu cywilizacyjnego, w ci¹gle zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, istnieje kanon wartoœci sta³ych i wa¿nych od tysi¹cleci. Jego g³ównymi wyznacznikami s¹ dla mnie trzy cnoty kardynalne - wiara, nadzieja i mi³oœæ. Zdanie œw. Augustyna "kochaj, i rób, co chcesz" czêsto rozbrzmiewa mi w uszach. Cudowne w moim ¿yciu jest poczucie bycia kochan¹. Rodzice s¹ moimi wielkimi przyjació³mi, ludŸmi, na których zawsze mogê liczyæ, którym mogê zaufaæ. Wielkie to szczêœcie mieæ ich przy sobie w radoœciach, które dzielone z Nimi smakuj¹ bardziej, i smutkach, które z Nimi ³atwiej pokonaæ. Ca³y czas, drog¹ mojego osobistego "ewolucjonizmu" pragnê d¹¿yæ do wiêkszego cz³owieczeñstwa, chcê lepiej siebie poznawaæ, by pe³niej s³u¿yæ ludziom, chcê byæ lepszym cz³owiekiem. Przede wszystkim pragnê kierowaæ siê prawem mi³oœci i codziennie przekonywaæ wszystkich do tego, ¿e "¿ycie jest piêkne" i nale¿y za nie ka¿dego dnia byæ wdziêcznym. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda


6

Grudzieñ 2006

OŒWIATA

Uzdolnieni - nagrodzeni

www.wrzesnia.powiat.pl

Wsparcie na wsparcie

Pod koniec paŸdziernika WyUzdolnieni uczniowie wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych 7 listopada we Wrzedzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa siñskim Oœrodku Kultury otrzymali z r¹k starosty Dionizego Jaœniewicza stypendia i na- Powiatowego we Wrzeœni z³o¿y³ grody za szczególne osi¹gniêcia w nauce i dokonania artystyczne. wniosek do Wielkopolskiego Ku-

ratorium Oœwiaty na dotacjê w ramach rz¹dowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2006 r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym". Za³o¿eniem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y pochodz¹cej z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji

materialnej, zagro¿onych marginalizacj¹ - t³umaczy naczelnik WOiS, Bo¿ena Nowacka - cel programu to zapewnienie lepszego dostêpu do wiedzy, podniesienie poziomu edukacji, zmniejszenie ró¿nic edukacyjnych umo¿liwienie rozwijania zainteresowañ i zdolnoœci wœród uczniów szkó³, dla których pe³en dostêp do edukacji jest ograniczony niskimi dochodami rodziny. Bêdzie to realizowane poprzez wsparcie finansowe w postaci stypendiów oraz zajêcia pozalekcyjne. Kuratorium pozytywnie oceni³o wniosek i przyzna³o wrzesiñskiemu Starostwu dotacjê na ró¿norodne zajêcia i projekty edukacyjne w wysokoœci 47 300 z³. (agda)

Jesteœmy Polakami ! Starosta Dionizy Jaœniewicz osobiœcie pogratulowa³ m³odym naukowcom i artystom Stypendia i Nagrody Starosty to jeden z punktów Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla Dzieci i M³odzie¿y, maj¹cego na celu wspieranie finansowe i instytucjonalne edukacji i rozwoju uczniów. Uhonorowani stypendium musieli w poprzednim roku szkolnym uzyskaæ œredni¹ ocen powy¿ej 5,0. Przez 10 miesiêcy otrzymywaæ bêd¹ oni wsparcie finansowe. Nagrodami Starosty wyró¿niono uczniów, którzy w poprzednim semestrze roku szkolnego wykazali siê wybitnymi osi¹gniêciami naukowymi b¹dŸ artystycz-

nymi. W szczególnoœci s¹ to laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i miêdzynarodowego. Nagrody Starosty w dziedzinie sportu zostan¹ wrêczone w innym terminie. (agda) Uhonorowani Stypendium Starosty Wrzesiñskiego w roku szkolnym 2006/2007: Patryk Czarczyñski, Marta K³osowska, Kamila Ostrowska, M a r i a Strzelczyk, Iwona Kozielska, Piotr ¯urawski, Robert Owczarz, Tomasz Pó³rolniczak, Martyna Borowczyk, Dawid Jakubowski, Joanna Antczak, Marek Pawlak, Filip G³owacki, Piotr Ratajczak, Sylwia Schulze, Katarzyna Kiczka.

Uhonorowani Nagrodami Starosty: - za wybitne osi¹gniêcia naukowe: Tomasz Cha³upniczak, Robert G³owski, Piotr Jackowiak, Jolanta Jerzak, Agnieszka Kujañska, Tomasz Kuliñski, Dawid Matuszak, Dawid Michalski, Jêdrzej Sadowski, Tymon Wiœniewski, Bartosz W³odarczyk, Mariusz Wolsztyniak, Marcin Zaremba - za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie artystycznej: Paulina Byliñska, Joanna Dolata, Magdalena Kosiñska, Aleksandra Marsza³, Piotr Putko, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta WOK, Zespó³ Taneczny "PULS".

„Uczniowie i nauczyciele z klas¹" Od ubieg³ego roku szkolnego Liceum im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni bierze udzia³ w dwóch programach edukacyjnych "Uczniowie z klas¹" oraz "Nauczyciel z klas¹". Programy s¹ czêœci¹ akcji "Szko³a z klas¹", która jest prowadzona przez Agorê S.A. wydawcê "Gazety Wyborczej" i portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcjê wspomaga Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci. G³ównymi celami programu s¹: - umo¿liwienie uczniom publicznego zaprezentowania swojej pracy i osi¹gniêæ - stworzenie w szkole atmosfery i warunków sprzyjaj¹cych tworzeniu siê grup uczniów zainteresowanych przeprowadzeniem projektu, dzia³añ spo³ecznych, utworzeniu kó³ zainteresowañ i innych aktywnoœci uczniowskich - wymiana opinii i wspó³praca uczniów z ró¿nych szkó³ - zapewnienie uczestnikom mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ - przygotowanie uczniów do pracy w grupie, pracy metod¹ projektu, rozwi¹zywania problemów. W roku szkolnym 2005/2006 czworo nauczycieli: Teresa Jab³oñska, Ewa Lewandowska oraz Leszek Karwasiñski pod przewodnic-

twem Jaros³awa Bulczyñskiego, jako koordynatora zespo³u, uzyska³o tytu³y "Nauczycieli z klas¹", a szko³a tytu³: "Szko³a, w której pracuj¹ nauczyciele z klas¹". W bie¿¹cym roku szkolnym, po ubieg³orocznym sukcesie do programu przyst¹pi³a kolejna grupa oœmiorga nauczycieli szko³y, którzy ubiegaj¹ o tytu³ "Nauczyciela z klas¹". Mamy nadziejê, ¿e w drugiej edycji szko³a uzyska powtórnie ten zaszczytny tytu³. Nowoœci¹ drugiej edycji jest program "Uczeñ z klas¹", w którym to uczniowie pod opiek¹ swoich nauczycieli ubiegaj¹ siê o podobne tytu³y. Szko³a zg³osi³a piêæ zespo³ów uczniowskich, które startuj¹ w trzech kategoriach programu. Dwa zespo³y w kategorii "Badam œwiat" (opiekunowie: Ewa Lewandowska, Teresa Jab³oñska), jeden zespó³ w kategorii "Pomagam innym" (opiekun: ks. Marcin Kulczynski) oraz dwa zespo³y w kategorii "Jestem twórc¹" (opiekunowie: Jaros³aw Bulczyñski, ks. Marcin Kulczynski). £¹cznie w programie bierze udzia³ grupa 28 uczniów szko³y. S¹ to w g³ównej mierze m³odzi ludzie, "niespokojni", wra¿liwi na to co dzieje siê wokó³ nich. Uczniowie, którzy oprócz nauki i wype³niania swoich obowi¹zków szkolnych,

chc¹ robiæ jeszcze coœ wiêcej dla swoich kole¿anek, kolegów, osób potrzebuj¹cych pomocy; osoby chc¹ce poszerzaæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Ich zadaniem jest przygotowanie i zrealizowanie projektów edukacyjnych. Ka¿dy projekt musi zakoñczyæ siê publiczn¹ prezentacj¹. Swoje dzia³ania opisuj¹ w formie blogów publikowanych na stronach internetowych programu. Martyna Borowczyk, Bartosz Gaca, Katarzyna Morawska, Robert Dziubarczyk i Wojciech Grabarek na bie¿¹co opisuj¹ dzia³ania zespo³ów oraz komentuj¹ i oceniaj¹ podobne dzia³ania kole¿anek i kolegów z innych szkó³ w Polsce. Godnym podkreœlenia jest fakt, ¿e ekspertami oceniaj¹cymi i przyznaj¹cymi tytu³y s¹ takie osoby ¿ycia publicznego jak np: Leszek Ko³akowski, Ryszard Kapuœciñski, Andrzej Wajda, Piotr £azarkiewicz, Jurek Owsiak, Teresa Ochojska, Jacek Micha³owski... Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników programu. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie bêdziemy mogli podaæ nazwiska kolejnych nauczycieli i uczniów "z klas¹". Osoby zainteresowane programem zapraszamy na stronê internetow¹ www.szkolazklasa.pl LO we Wrzeœni

Miko³aj £ysiak z kl. IV ZSS im. J. Korczaka œpiewa piosenkê „Polska" Obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w Zespole Szkó³ Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrzeœni poprzedzi³y d³ugie przygotowania. Uroczysta akademia, która odby³a siê 10 listopada, mia³a charakter prezentacji multimedialnej. Na tle wymownych rysunków Artura Grottgera, obrazów Jacka Malczewskiego i Stanis³awa Wyspiañskiego, poetyckie s³owa mówi¹ce o têsknocie za utracon¹ wolnoœci¹, cierpieniu ciemiê¿onego narodu, mi³oœci i bezgranicznym oddaniu OjczyŸnie, wzrusza³y i przemawia³y do serc widzów. Sugestywne recytacje uczniów dope³nia³y pieœni patriotyczne i taniec m³odzie¿y uczêszczaj¹cej na zajêcia kó³ka wokalno - muzycznego. Podsumowaniem akademii i utrwaleniem wa¿nych wydarzeñ historycznych by³o wydanie okolicznoœciowego egzemplarza "Krótkiej gazetki na d³ug¹ przerwê" , któr¹ uczniowie otrzymali na zakoñczenie uroczystoœci. Na obchody Narodowego

Œwiêta Niepodleg³oœci organizatorzy zaprosili absolwentów naszej szko³y, obecnie uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej we Wrzeœni. Powrotem w czasy m³odoœci, a nie lekcj¹ historii, okaza³a siê ta sama akademia, przedstawiona 9 listopada pensjonariuszom Domu Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni. To w³aœnie w tym miejscu szczególnego znaczenia nabra³y s³owa Jana Brzechwy. Gdy padnie s³owo "Ojczyzna", wierny odpowie g³os, i odm³odnieje siwizna, i odm³odnieje los. Co serce w prostocie wyzna, tego nie trzeba kryæ: gdy padnie s³owo "Ojczyzna", znów bêdzie warto ¿yæ. Organizatorami akademii by³y: A. Kulczyñska, E. Kluczyñska, E. Kruszewska i H. Ludwiczak. Hanna Ludwiczak

Stypendyœci Marsza³ka Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego w dniu 26.10.2006 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie przyznania Stypendium Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej i skierowane jest do uczniów i studentów, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: ucz¹ siê lub studiuj¹ w trybie dziennym, osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki w nauce oraz pozostaj¹ w trudnych warunkach materialnych. Preferencje w otrzymaniu stypendium mia³y osoby pochodz¹ce z terenów wiejskich lub miast, któ-

re nie s¹ siedzib¹ powiatów. W wyniku przeprowadzonego naboru do Starostwa Powiatowego we Wrzeœni wp³ynê³o 28 wniosków uczniowskich i 11 wniosków studenckich, które zgodnie z regulaminem zosta³y zatwierdzone przez starostê wrzesiñskiego i przes³ane do marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. Wœród tegorocznych stypendystów znalaz³o siê czterech uczniów Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni oraz czterech studentów zamieszka³ych na terenie powiatu wrzesiñskiego. WOiS


www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA, KULTURA

Spotkanie z Ani¹ z Zielonego Wzgórza ...

Uczniowie z ZSS z czekiem z „Banku Dzieciêcych Uœmiechów" Aktywnoœæ, zaanga¿owanie, podejmowanie dodatkowych dzia³añ przez uczniów wykraczaj¹cych poza ich szkolne obowi¹zki, zas³uguj¹ na wyró¿nienie i nagrodê. Nauczycielom Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. Janusza Korczaka uda³o siê obdarowaæ dzieci prezentem niezwyk³ym. W dniu 23 listopada grupa 28 uczniów pod opiek¹ trzech na-

uczycieli wyjecha³a na autokarow¹ wycieczkê do Poznania na sztukê teatraln¹ "Ania z Zielonego Wzgórza", która wystawiana by³a w Teatrze Muzycznym. Dla wielu dzieci by³o to pierwsze spotkanie, zarówno z wielkim miastem, jak i kultur¹. Gra œwiate³, muzyka, melodyjne piosenki, taniec i historia ¿ycia rudej dziewczynki przemawia³y niezwykle sugestywnie i zapada³y g³êboko w serca widzów.

Po spektaklu uczniowie obejrzeli zabytkowe kamieniczki i Ratusz na Starym Rynku. Po strawie duchowej nie zabrak³o czasu na wzmocnienie os³abionych po spacerze m³odych cia³. W drodze powrotnej wycieczkowy autokar zatrzyma³ siê w Mc Donaldzie w Swarzêdzu. Uczestnicy wycieczki szczêœliwie wrócili do Wrzeœni. Tutaj, przed autokarem, wykonali zdjêcie, na którym honorowe miejsce zajmuje czek na kwotê 1.000 z³otych. To w³aœnie dziêki pieni¹dzom, na które opiewa czek, mo¿liwa by³a realizacja ca³kowicie bezp³atnej wycieczki do Poznania. Darowiznê tê organizatorzy wyjazdu (E. Kruszewska, A. Pawlik i H. Ludwiczak) otrzymali w ramach programu dzia³añ charytatywnych "Bank Dzieciêcych Uœmiechów" organizowanych prze Fundacjê w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S. A. Serdecznie dziêkujemy BZ WBK we Wrzeœni za wsparcie naszych starañ, otwartoœæ i chêæ niesienia pomocy uczniom naszej szko³y. H. Ludwiczak

Rozmowa z dyrektorem Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni W³odzimierzem Wawrzyniakiem.

Wzorowa wspó³praca Zosta³ Pan uhonorowany medalem "Zas³u¿ony dla Akademii Rolniczej w Poznaniu". Na czym polega wspó³praca z Akademi¹? Jakie s¹ wymierne korzyœci dla Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych? Nasza szko³a œciœle wspó³pracuje z ró¿nymi wydzia³ami Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj wspó³praca z Katedr¹ Chemii Rolnej, Katedr¹ Uprawy Roœlin, Wydzia³em Technologii ¯ywnoœci oraz z Komitetem Okrêgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych. Wspó³praca ta przynosi bardzo du¿e korzyœci dla uczniów naszego Zespo³u, poniewa¿ pozwala w bardzo istotny sposób wzbogacaæ ich wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹. Wspólnie z Akademi¹ Rolnicz¹ w Poznaniu organizujemy "Dni Pola" w szkolnym gospodarstwie pomocniczym w Bierzglinku oraz Centralne i Okrêgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych. Zorganizowana w 2000 roku Centralna Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych we Wrzeœni zosta³a uznana za najlepiej zorganizowan¹ olimpiadê ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych. Ponadto studenci Akademii mog¹ odbywaæ praktyki rolnicze w gospodarstwie pomocniczym w Bierzglinku, a w szkole praktyki pedagogiczne. Czy jest Pan zadowolony z dotychczasowych osi¹gniêæ swoich uczniów? Jestem bardzo zadowolony z wyników osi¹ganych przez naszych uczniów, zarówno w olimpiadach zawodowych, sportowych, a od momentu utworzenia klas o profilu ogólnokszta³c¹cym,

co by³o bardzo ciekawym doœwiadczeniem, gdy¿ mieszka³a tam m³odzie¿ z ca³ego kraju. Mo¿na by³o siê wiele dowiedzieæ o tradycjach i zwyczajach z ca³ej Polski. Nastêpnie pracowa³em jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a stanowisko dyrektora obj¹³em 10 lat temu. Jest to ogromna odpowiedzialnoœæ, ale równie¿ ogromna satysfakcja, gdy dowiadujê siê, ¿e nasza szko³a jest najlepsza w województwie w osi¹gniêciach sportowych lub gdy uczniowie wracaj¹ z olimpiad i ciesz¹ siê z miejsca na podium. tak¿e w olimpiadach przedmiotowych. W trzydziestoletniej historii Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych mieliœmy 59 laureatów i finalistów ogólnopolskich. Chyba nie ma w Wielkopolsce drugiej takiej szko³y, która mog³aby poszczyciæ siê takim rezultatem. Zawsze znajdujemy siê na podium, co œwiadczy o wysokim poziomie kszta³cenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Czy szko³a prowadzi statystykê, ilu uczniów z klas o profilu rolniczym kontynuuje naukê na studiach rolniczych? Tak. Przewa¿nie uczniowie klas rolniczych to dzieci rolników, posiadaj¹cych w³asne gospodarstwa. Wiêkszoœæ z nich decyduje siê na studia rolnicze. Wielu wybiera tryb zaoczny, by móc prowadziæ gospodarstwo i kontynuowaæ naukê. Od ilu lat jest Pan zwi¹zany ze szko³¹? Jak Pan wspomina swoje pierwsze spotkanie z m³odzie¿¹, pierwsze lekcje… Od 25 lat. Rozpoczyna³em pracê jako wychowawca w internacie,

Do jakich momentów swojej pracy chêtnie powraca Pan we wspomnieniach? Oczywiœcie najbardziej ciesz¹ mnie sukcesy naszych uczniów obojêtnie czy jest to szczebel powiatowy, wojewódzki czy ogólnopolski. Bardzo wa¿ne jest dla mnie te¿, ¿e mo¿emy pomóc uczniom w trudnej sytuacji materialnej. Czêœæ z nich nie mog³aby kontynuowaæ nauki, gdy¿ ich rodziców po prostu nie staæ by by³o na to. Jaka jest Pana wizja szko³y marzeñ? Przede wszystkim, szko³a, która skutecznie uczy. Której absolwenci podejmuj¹ dalsze kszta³cenie na studiach wy¿szych. Programy nauczania dostosowane do rzeczywistych potrzeb kszta³cenia i odpowiadaj¹ce wymaganiom egzaminacyjnym. Szko³a musi zapewniæ tak¿e uczniom komfort bezpieczeñstwa. Obecnie jesteœmy na dobrym etapie unowoczeœniania bazy szkolnej. Dziêkujê za rozmowê. Anna Mantorska

Grudzieñ 2006

7

Jesienny koncert

Koncert Orkiestry Dêtej WOK spotka³ siê z aplauzem publicznoœci Pomimo ¿e za oknem mamy ponur¹ jesieñ, poranki spowite s¹ gêst¹ mg³¹, a wieczór przychodzi coraz szybciej i najchêtniej nie wychodzilibyœmy z domu, to koncert 26 listopada Orkiestry Dêtej Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury przyci¹gn¹³ t³umy. Dziêki wspania³ej muzyce, mogliœmy siê przenieœæ do gor¹cej Brazylii, poczuæ ¿ar meksykañskiego s³oñca, czy te¿ wzmocniæ siê energi¹ p³yn¹c¹ z Marsza Wêgierskiego. Koncerty wrzesiñskiej orkiestry, obchodz¹cej w tym roku jubileusz 10-lecia, ciesz¹ siê nie-

zwyk³¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców miasta. Ale aby osi¹gn¹æ tak wysoki poziom, trzeba siê wiele napracowaæ. Najgorsze s¹ sobotnie próby, kiedy trzeba rano wstaæ - mówi¹ dziewczyny graj¹ce w orkiestrze. No i prawie ka¿dy weekend jest zajêty, bo s¹ wystêpy - dodaj¹. Ciê¿ki trud pracy nagradzaj¹ brawa publicznoœci. Dziêki orkiestrze mo¿na te¿ zobaczyæ kawa³ek œwiata. W tym roku byliœmy w Turcji i w Grecji z goœcinnymi wystêpami - mówi¹ m³odzi muzycy, prezentuj¹c zdjêcia z zagranicznych woja¿y. AM

Festiwal Piosenki Rosyjskiej O tym, ¿e ³atwego wym³odzie¿ Liboru. ceum OgólRepertunokszta³c¹ar zaprezencego im. H. towany Sienkiewip r z e z cza we uczestników Wrzeœni by³ bardzo œpiewaæ poró¿norodny: trafi i robi to od rosyjnaprawdê skich ballad dobrze, nie i romansów, trzeba nikopodkreœlaj¹go przekocych chanywaæ! rakter rosyjWy s t a r skiej duszy, czy wróciæ poprzez mupamiêci¹ do zykê pop, a¿ wrzesiñskiedo utworów go Festiwalu rockowych. im. Anny Ewa wykoJantar i wielu na³a utwory innych, tak¿e pochodz¹ce miêdzynaroz repertuaru dowych, m³odej pioFinalistka Festiwalu - Ewa Nowak konkursów, senkarki by przypomnieæ sobie bardzo uda- Natalii Podolskiej: "Nie" i "Nie ma ne wystêpy m³odych wykonaw- czasu". Podczas konkursowych ców: Aleksandry Marsza³, Joanny zmagañ towarzyszy³ jej chórek i Dolaty, Magdaleny Kosiñskiej, orkiestra pod kierownictwem WalPauliny Byliñskiej. Kolejn¹, do- demara Koperkiewicza. brze wykorzystan¹, okazj¹ do zaFestiwalowemu jury przewodprezentowania talentu uczennicy niczy³ Jacek Zieliñski (lider zesposienkiewiczowskiego ogólniaka, ³u "Skaldowie"). Wprawdzie tym by³, odbywaj¹cy siê w Warszawie razem Ewie nie uda³o siê jeszcze w dniach 16-18 listopada 2006 trafiæ do grona "z³otej dziesi¹tki" roku, I Festiwal Piosenki Rosyj- laureatów Festiwalu, jednak ju¿ skiej. sam udzia³ i warszawski wystêp Ewa Nowak (uczennica kl. 2c) by³ ogromnym wyró¿nieniem i znalaz³a siê wœród 26 wykonaw- uznaniem dla jej talentu muzyczców, którzy swój kunszt muzycz- nego i ciê¿kiej pracy w³o¿onej w ny prezentowali przed publiczno- przygotowania do Festiwalu. Nie œci¹ w klubie "SKARPA" w War- by³oby to mo¿liwe, gdyby nie szawie. By zakwalifikowaæ siê do wspó³praca z paniami: Agnieszk¹ tego etapu, Ewa musia³a pokonaæ Konopk¹-Adamsk¹ (muzyka) i 80 wykonawców (solistów i ze- Paulin¹ Pluciñsk¹ (jêzyk rosyjski) spo³y), a jury, co podkreœlano jesz- ucz¹cymi we wrzesiñskim Licze w czasie Festiwalu, nie mia³o ceum. LO we Wrzeœni


8

Grudzieñ 2006

Indyk w roli g³ównej

Burmistrz T.Ka³u¿ny, Sarah Drew, D.Jaœniewicz i W.Rzymski Œwiêto Dziêkczynienia w formie pierwotnej nawi¹zywa³o do naszych do¿ynek - wi¹za³o siê z zakoñczeniem zbiorów, po¿egnaniem lata i dziêkowaniem Bogu za plony. W 1784 r. George Washington ustanowi³ Dzieñ Dziêkczynienia œwiêtem narodowym, w którym Amerykanie mieli wyra¿aæ wdziêcznoœæ Bogu za wszystkie ³aski, jakie otrzymali na Nowej Ziemi. W 1863 r. Abraham Lincoln proklamowa³ czwarty czwartek listopada jako œwiêto narodowe Dzieñ Dziêkczynienia. 8 listopada, na zaproszenie szko³y jêzykowej "English Ho-

www.wrzesnia.powiat.pl

KULTURA

use", do Wrzeœni przyby³a przedstawicielka amerykañskiej ambasady - Sarah F. Drew. Swój pobyt we Wrzeœni rozpoczê³a od spotkania z burmistrzem Tomaszem Ka³u¿nym, starost¹ Dionizym Jaœniewiczem oraz Zenonem Rzymskim i Witoldem Rzymskim z "English House". Nastêpnie w restauracji "Margheritta", z okazji wrzesiñskich obchodów Œwiêta Dziêkczynienia, ambasador wyg³osi³a prelekcjê "Kultura w USA". Na zakoñczenie zebrani mogli spróbowaæ specja³ów kuchni amerykañskiej. Nie zabrak³o nieodzownego atrybutu Dnia Dziêkczynienia - indyka. (agda)

Serdecznie zapraszamy na IV Wrzesiñskie Spotkania z Ksi¹¿ka i Kultur¹, które odbêd¹ siê 3 grudnia 2006 r. w godzinach od 11:00 do 17:00 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. W programie m.in.: - wystawa prac oraz poezja twórców z Klubu Twórczoœci Ró¿nej "Coœ innego", - wystêp Wrzesiñskiej Grupy Teatralno-Filmowej "Lascaris", czytanie bajek w jêzyku angielskim przez lektorów English House. Organizatorzy: Klub Twórczoœci Ró¿nej "Coœ innego", Ksiêgarnia "Alfa", Towarzystwo Czytelni Ludowej, Wrzesiñski Oœrodek Kultury, Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni.

Szanowni Pañstwo! Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Polsko-Ukraiñskie Forum M³odych z £ucka (region Wo³yñski) organizuje w dniach 11-18 grudnia br. w Tarnowie (woj. ma³opolskie) warsztaty dla m³odzie¿y w wieku 17-25 lat z Polski i Ukrainy. Tematyka warsztatów zwi¹zana jest z kulturoznawstwem, edukacj¹ jêzykow¹ i edukacj¹ miêdzykulturow¹. Projekt realizowany bêdzie w jêzyku angielskim, polskim i ukraiñskim. W trakcie warsztatów uczestnicy prezentowaæ bêd¹ kulturê, historiê i tradycje swoich krajów, uczyæ siê wzajemnie swoich jêzyków oraz j. angielskiego, poznawaæ formy i metody pracy pozaszkolnej z m³odzie¿¹. Podczas projektu bêd¹ mia³y miejsce ponadto zajêcia literackie i plastyczne. Projekt to tak¿e szansa nawi¹zania nie tylko osobistych kontaktów, ale tak¿e dalszej wspó³pracy polsko-ukraiñskiej. Wielkopolskie Stowarzyszenie pokrywa koszty pobytu, koszty kulturalno-oœwiatowe i ubezpieczenie. Dojazd uczestników na koszt w³asny. W chwili obecnej do udzia³u w projekcie mo¿emy zaprosiæ jeszcze 15 osób, które s¹ w wieku 17-25 lat, w³adaj¹ jêzykiem angielskim, s¹ zainteresowane tematyk¹ projektu. W razie Pañstwa zainteresowania uprzejmie prosimy o kontakt. Zg³oszenia uczestników winny zawieraæ: - imiê i nazwisko, dok³adny adres zamieszkania, telefon, mail, - datê urodzenia, - krótk¹ informacjê na temat motywacji do udzia³u w projekcie. Kontakt: Ewa Kanabus-Koszal Wiceprezes Zarz¹du Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite tel. 0602-573781, fax: 063-2765705 Uwaga: przy kwalifikacji uczestników bêdzie brana pod uwagê kolejnoœæ zg³oszeñ!!!

Jay i Cichy Bob powracaj¹! Tytu³ filmu - "Clerks" - jest u³o¿ony z liter wyciêtych z ró¿nych magazynów i opakowañ. I tak "C" jest z miesiêcznika Cosmopolitan, "L" z magazynu Life, "E" z Rolling Stone'a, "R" z chipsów "Ruffles", "K" z opakowania batonika "Clark" i "S" z pude³ka batoników "Goobers". W grudniowym Kinie Konesera na amatorów X Muzy czeka nie lada gratka - druga czêœæ kultowego obrazu Kevina Smitha - "Clerks - Sprzedawcy". Filmy Kevina Smitha s¹ manifestem pokoleniowym wspó³czesnej amerykañskiej m³odzie¿y. M³odzie¿y ¿yj¹cej w rzeczywistoœci konsumpcyjnej. Na ten œwiat sk³adaj¹ siê: telewizja, fast food, komiksy, kolorowe opakowania batoników, brukowe pisma... Bohaterowie - Randal i Dante ze sprzedawców przeistaczaj¹ siê

w drugiej czêœci w pracowników sieci fast food. Bezczelnie prowokuj¹, szokuj¹ bezpoœrednioœci¹ i z zami³owaniem ¿artuj¹ z klientów. A w to wszystko wplecione rozmowy o sensie œwiata, dziewczynach, wy¿szoœci "Gwiezdnych wojen" nad "W³adc¹ Pierœcieni". Nie zabraknie sta³ego elementu filmów Smitha, czyli duetu Jay i

Cichy Bob. Te postacie tak mocno zakorzeni³y siê w œwiadomoœci widzów filmów Smitha, ¿e jego obrazy bez tych bohaterów popkultury by³yby niepe³ne. I tym razem nie zawiod¹ widzów. Seans odbêdzie siê 12 grudnia, natomiast w repertuarze kina obraz obecny bêdzie w dniach 15-21 grudnia (agda)

Zdarzenia równoleg³e

Zawsze moj¹ uwagê przyci¹ga³y miejsca zawieraj¹ce w sobie skumulowany czas. I choæ raczej unika³em bezpoœredniej obecnoœci cz³owieka, to jednak zawsze pojawia³ siê jakiœ jego œlad - pisze. I faktycznie. W jego fotografiach uwiecznione s¹ miejsca opuszczone, zapomniane przez cz³owieka, ale zarazem naznaczone jego niegdysiejsz¹ obecnoœci¹. Jego fotografie znalaz³y siê w ksi¹¿eczce "Ma³y atlas mojego miasta" - wspólnym przedsiêwziêciu Ireneusza Zje¿d¿a³ki i wrzesiñskiego poety - Marcina Myszkiewicza. Jeden z cyklów fotograficznych - BEZ ATELIER - to seria portretów dzieciêcych inspirowana jest setn¹ rocznic¹ Strajku Dzieci Wrzesiñskich. Projekt zak³ada³ powstanie dokumentalnego zapisu wspó³czesnych dzieci wrzesiñskich - t³umaczy artysta - dok³adnie w sto lat po wybuchu strajku i mia³ w jakiœ sposób nawi¹zywaæ do tamtych czasów. Mia³ te¿, co zreszt¹ uwa¿a³em za najistotniejsze, zaszczepiæ w fotografowanych

dzieciach zacz¹tek wra¿liwoœci estetycznej i umiejêtnoœci budowania w³asnego wizerunku. Wydaje mi siê, i¿ to w³aœnie uda³o siê osi¹gn¹æ. W 2004 r. wrzesiñski fotograf "doczeka³ siê" w³asnego, profesjonalnego wydawnictwa. W albumie "Sedymentacja" (wydany przez Galeriê Zderzak z Krakowa) uderza zadziwiaj¹ca równoleg³oœæ Gozdowo 2003 jednoœæ form,

Fot. I. Zje¿d¿a³ka

Swoje prace wystawia³ m.in. w Krakowie, Warszawie ("Nowi Dokumentaliœci"- pokazywani tak¿e w tej chwili w Bratys³awie), Sankt Petersburgu, Moskwie i Tokio. Otrzyma³ Stypendium Artystyczne Miasta Poznania (2001), Medal M³odej Sztuki przyznawany przez Oficynê Wydawnicz¹ G³os Wielkopolski (2002), Stypendium Ministra Kultury (2005). Cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików. Redaktor naczelny i krytyk kwartalnika "Fotografia". Ireneusz Zje¿d¿a³ka. Wrzesiñski fotograf. zdarzeñ i konfiguracji. Zje¿d¿a³ka odnajduje punkty wspólne ró¿norakich, czêstokroæ bardzo odleg³ych rzeczywistoœci. Punkty zadziwiaj¹ce. Œwiêta Teresa stoi tu w jednym szeregu z dziewczyn¹ z surrealistycznego obrazka, obywatel Polski Ludowej - z powstañcem. Te zestawienia s¹ wstrz¹saj¹ce i prowokacyjne. Zaczepne. Jednoœæ, jednolitoœæ wspó³czesnoœci i epok zaprzesz³ych sugeru-

je fotografia wnêtrza obskurnego, peerelowskiego baru, do którego przez okno przebija siê reklama imperialistycznej coca-coli. Takich zgrzytów treœciowych jest wiêcej... Fotografie Zje¿d¿a³ki oscyluj¹ na granicy dope³nienia i niedopowiedzenia. Gdyby na³o¿yæ na siebie s¹siaduj¹ce obrazy, uzyskalibyœmy pe³niê. Rzeczywistoœæ w obiektywie Ireneusza Zje¿d¿a³ki jest rozbita i niepe³na. On szuka bowiem piêkna tam, gdzie go nie ma. I znajduje œlady zamierzch³ych epok w nowoczesnej, industrialnej rzeczywistoœci. Fascynuj¹ go zakurzone wnêtrza, uszkodzone sprzêty, odrapane œciany. Twórczoœæ Zje¿d¿a³ki to poetyka brzydoty, realizm ulicy. Ale jest w tej rzeczywistoœci dziwne piêkno. Piêkno, które wci¹ga nas, odbiorców, w œwiat, który uzale¿nia, do którego chce siê wci¹¿ wracaæ. Prace Ireneusza Zje¿d¿a³ki wkrótce podziwiaæ bêdzie mo¿na w nowym kalendarzu powiatu wrzesiñskiego. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA

„Jak ten czas szybko...” tkania z m³odzie¿¹, akcje profilaktyczne. By³yœmy ca³y czas razem, podtrzymuj¹c siê na duchu i z otwartymi ramionami przyjmuj¹c do klubu nowe Amazonki. Jesieñ sprzyja porz¹dkowaniu fotografii, wspomnieñ, odkurzaniu anegdot, opowieœci, rozmowom o tym, co minê³o, ale te¿ o tym, co nast¹pi. Czas p³ynie bardzo szybko, pêdzi do przodu. Mo¿na wzdychaæ melancholijnie, ale lepiej jest znów planowaæ, snuæ marzenia... Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Amazonki ju¿ przygotowuj¹ spotkanie op³atkowe. W naszych domach poczujemy zapach choinki i piernika. Wszyscy bêdziemy czekaæ na pierwsz¹ gwiazdkê na niebie. Bêdziemy sk³adaæ sobie ¿yczenia. W imieniu Wrzesiñskich Amazonek ¿yczê wszystkim, aby œwiêta spêdzili w przyjemnej, rodzin-

nej atmosferze, pe³nej mi³oœci i ciep³a. Wykorzystajmy ten czas, aby choæ trochê zwolniæ tempo ¿ycia i pobyæ z najbli¿szymi. Niech wschodz¹ca gwiazda bêdzie zwiastunem samych dobrych dni, prze³amany op³atek bêdzie spe³nieniem marzeñ, niech w domach zagoœci radoœæ, harmonia i spokój, niech wszystkie waœnie i spory pójd¹ w zapomnienie. Nowy Rok niech up³ywa wszystkim w dostatku i wzajemnym zaufaniu oraz zdrowiu, gdy¿ ono jest podstaw¹ wszelkich planów, dzia³añ i marzeñ. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR – ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz.16.00.

Emeryci œwiêtowali 8 listopada w sali Tonsilu Dzieñ Seniora œwiêtowa³ Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na uroczystoœæ przyby³o 217 osób, aby wspólnie porozmawiaæ i spêdziæ mi³e chwile przy muzyce zespo³u DUET. Po powitaniu zgromadzonych goœci, przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego, Marianna Okoniewska przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci Zwi¹zku oraz opowiedzia³a o planach na przysz³y rok. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.in. starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Wojciech Mól oraz dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej - Zbigniew Dworczak. Na spotkaniu goœcili tak¿e prezes Zarz¹du Rejonowego PZEiR oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionego Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy i Oficerów Rezerwy z Witkowa. Podczas uroczystoœci, pary ma³-

Na imprezie z okazji Dnia Seniora bawi³o siê ponad 200 osób ¿eñskie obchodz¹ce w tym roku z³ote gody, otrzyma³y drobne upominki, a najstarszym cz³onkom Zwi¹zku wrêczono wi¹zanki kwiatów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wrze-

siñski ZEiR, licz¹cy ponad 1700 osób, bardzo prê¿nie dzia³a, organizuj¹c liczne imprezy i wyjazdy dla swoich cz³onków. AM

Fot. D. Idzikowski

Jadwiga Kaczmarek otrzyma³a mnóstwo kwiatów i gratulacji

Dodatkowe œrodki na rehabilitacjê Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, zgodnie z algorytmem, przekaza³ Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni dodatkowe œrodki na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej w powiecie

¯yczenia dla Jubilatów od Ko³a Emerytów i Rencistów „Solidarnoœæ" W czwartek 9 listopada w lo- rozlega³ siê œmiech, bowiem kalu "Pod Jesionami" odby³a siê wiersz napisany by³ z humorem. coroczna impreza z okazji Dnia By³ to ju¿ szósty jubileusz naszych Seniora, zorganizowana przez cz³onków, obchodzony we wspólKo³o Emerytów i Rencistów nym gronie. Uroczystoœæ tê uœwietni³ sw¹ "Solidarnoœæ". Sala by³a wype³niona po brzegi i jak zawsze pa- wspania³¹ muzyk¹ i œpiewem w³aœciciel lokalu. Zabawa by³a szamnowa³a rodzinna atmosfera. Po powitaniach i z³o¿eniu pañska, prawie jak wesele. Nie ¿yczeñ, nadszed³ czas na ¿yczenia oby³o siê bez "gorzko, gorzko", a dla naszych Z³otych Jubilatów, "m³oda para" po tylu latach wspólPañstwa Heleny i Mieczys³awa nego po¿ycia wywi¹za³a siê znaRewesów. Nie zabrak³o "p³on¹ce- komicie - tak jak przed 50-ciu laty. go" tortu i szampana. ¯yczenia dla I tylko ¿al by³o siê rozstawaæ. Pragniemy dodaæ, ¿e podczas jubilatów by³y szczególne, przybra³y formê wiersza, w strofy któ- nastêpnego spotkania - 7 grudnia rego autorka, Anna Ga³ecka, wplo- br. - wydawane bêd¹ bony œwi¹t³a ca³e ich ¿ycie - od momentu teczne. Natomiast uroczyste spopoznania siê do dnia dzisiejszego. tkanie op³atkowe zorganizowane Podczas czytania ¿yczeñ, na sali zostanie 18 stycznia 2007 r. w repanowa³a cisza. Byæ mo¿e wszy- stauracji "Pod Jesionami". scy przypominali sobie lata swoTeresa Piskor¿ jej m³odoœci? Chwilami na sali

WYGRANA Fundacji

Dzieñ Seniora Seniorzy z Gutowa Ma³ego 19 listopada obchodzili swoje œwiêto oraz przewodnicz¹ca miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich - Jadwiga Kaczmarek - obchodzi³a 30-lecie pracy spo³ecznej. Co prawda jubileusz przypada dopiero w styczniu, jednak uznano, ¿e uroczystoœæ z okazji Dnia Seniora jest znakomitym pretekstem do uczczenia tego wydarzenia. Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele samorz¹du, duchowieñstwa, oœwiaty i organizacji pozarz¹dowych. Kwiatom i gratulacjom nie by³o koñca. Zw³aszcza, ¿e tego dnia postanowiono równie¿ uhonorowaæ najstarsz¹ cz³onkiniê Ko³a - 78-letni¹ Ewê Kulczak. red.

9

W rodzinnej atmosferze

Z KLUBU AMAZONEK Dobiega koñca kolejny rok. Ten czas zawsze sk³ania do refleksji nad wydarzeniami minionych miesiêcy, sprzyja podejmowaniu decyzji, planowaniu, ale przede wszystkim podsumowaniu wszelkich dzia³añ. Dla Amazonek rok 2006 by³ bardzo pracowity, ale obfitowa³ równie¿ w chwile poœwiêcone relaksowi. Odby³o siê wiele przyjemnych spotkañ okolicznoœciowych, imprez o charakterze sportowym, wyjazdów integracyjno - rehabilitacyjnych. Wziê³yœmy udzia³ w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek na Jasn¹ Górê. Bra³yœmy udzia³ w Marszach Nadziei w GnieŸnie i Kaliszu. Systematycznie i konsekwentnie prze³amywa³yœmy barierê lêku przed rakiem poprzez edukowanie spo³eczeñstwa, spo-

Grudzieñ 2006

wrzesiñskim w wysokoœci 276.027 z³. Planuje siê, ¿e œrodki te zostan¹ wydatkowane na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i œrodki pomocnicze, a tak¿e na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci Warsztatów Terapii Zajêciowej we Wrzeœni, Rudzie Komorskiej i Czeszewie. Wojciech Mól dyrektor PCPR

Jest prawie pewne, ¿e Fundacja "Tutaj Warto" otrzyma na realizacjê II Schematu Pilota¿owego Programu Leader + dotacjê w wysokoœci 715 000 z³ z Ministerstwa Rolnictwa. O dotacjê ubiega³o siê prawie 200 Lokalnych Grup Dzia³ania (LGD) z terenu ca³ej Polski. Po wstêpnej weryfikacji formalnej pozosta³y w konkursie 162 organizacje. Listê rankingow¹, na podstawie której bêd¹ ostatecznie przydzielane œrodki, przygotowa³a Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Dotacjê otrzyma oko³o 90 pierwszych na liœcie organizacji LGD. Fundacja "Tutaj Warto" uplasowa³a siê na 31 miejscu. O miejscu na liœcie rankingowej decydowa³y m.in. nastê-

puj¹ce kryteria: liczba ludnoœci na terenie LGD (w tym % ludnoœci wiejskiej), doœwiadczenie i kwalifikacje zarz¹dzaj¹cych LGD oraz rzecz najwa¿niejsza - strategia opracowana przez LGD. Najwiêkszy udzia³ w sukcesie "Tutaj Warto" mia³a, opracowana przez Fundacjê, Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zajê³a ona wysokie, siódme, miejsce w Polsce. Wiêcej informacji o planowanych dzia³aniach w 2007 roku Fundacja zamieœci w nastêpnym numerze Przegl¹du Powiatowego. Strategiê mo¿na obejrzeæ na stronie www.wrzesnia.powiat.pl. Przemys³aw Kowalski Prezes Fundacji "Tutaj Warto"

Interaktywny Katalog Firm Od niedawna na stronie internetowej naszego powiatu funkcjonuje swego rodzaju nowoœæ. Jest to internetowa wersja Katalogu Firm Powiatu Wrzesiñskiego, która umo¿liwia w szybki i prosty sposób wyszukanie firm lub konkretnego przedsiêbiorstwa. Do wczeœniej wspomnianych zalet serwisu niew¹tpliwie nale¿y dodaæ mo¿liwoœæ szerokiego dostêpu osób zainteresowanych korzystaniem z zasobów zawartych w Katalogu. Kolejnym udogodnieniem jest mo¿liwoœæ ci¹g³ego wprowadzania nowych danych, jak i modyfikacja ju¿ istniej¹cych. W zwi¹zku z tym osoby prowadz¹ce w³asny biznes, których firma nie znajduje siê jeszcze w Katalogu Firm, mog¹ bezp³atnie przes³aæ dane teleadresowe drog¹ elektroniczn¹ poprzez wype³nienie rubryki "Zg³oœ swoj¹ firmê do katalogu" lub poprzez osobiste zg³oszenie w naszym urzêdzie.

Wiêcej informacji dotycz¹cych sposobu i formy zamieszczania nowych wpisów do Katalogu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej, tel. 061/640 45 43 lub 061/640 44 31. Poza internetow¹ wersj¹ Katalogu Firm Powiatu Wrzesiñskiego, zosta³a równie¿ wydana tradycyjna wersja papierowa i elektroniczna na p³ytach CD. Mamy nadziejê, ¿e interaktywny katalog bêdzie u¿yteczny i chêtnie bêd¹ z niego korzystaæ nie tylko mieszkañcy, ale równie¿ kontrahenci, co przyczyni siê do dalszego rozwoju przedsiêbiorczoœci na naszym terenie. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Starostwa Powiatowego www.wrzesnia.powiat.pl i obejrzenia interaktywnego Katalogu Firm Powiatu Wrzesiñskiego, który znajdujê siê na stronie www.wrzesnia24.com. oraz na stronie powiatu. Beata Jankowska


10

Grudzieñ 2006

Ostro¿nie z ogniem ! Sezon zimowego ogrzewania mieszkañ w blokach i domach mieszkalnych to okres zwiêkszonej iloœci po¿arów. W tym czasie statystyki wskazuj¹ na wiêksz¹ liczbê ofiar œmiertelnych i osób poszkodowanych. Bardzo czêste s¹ po¿ary kominowe, które mog¹ spowodowaæ pêkniêcie komina i przeniesienia siê ognia do wnêtrza pomieszczenia. Wylatuj¹ce w czasie takiego po¿aru iskry i p³aty pal¹cej siê sadzy mog¹ spowodowaæ po¿ar s¹siednich budynków. Jednak najgroŸniejszym "ukrytym i cichym zabójc¹" jest tlenek wêgla. Zarówno w³aœciciel budynku, jak i najemca, ma prawo i obowi¹zek sta³ej dba³oœci o dobry stan techniczny obiektu. Obowi¹zek taki maj¹ tak¿e osoby postronne, które w przypadku zauwa¿enia po¿aru, powinny zawiadomiæ o zagro¿eniu w³aœciwe s³u¿by. Obiekty powinny byæ w czasie ich u¿ytkowania poddawane przez w³aœciciela lub zarz¹dcê okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Gdy powstanie po¿ar, dzwoñ pod numer stra¿y po¿arnej - 998, a poza tym: 1. Staraj siê zejœæ na piêtro poni¿ej pal¹cego siê mieszkania lub wyjœæ na zewn¹trz budynku. Zapamiêtaj, ¿e dym unosi siê do góry.

www.wrzesnia.powiat.pl

INFORMACJE

Nie nale¿y otwieraæ drzwi, przez które wydobywa siê dym, gdy¿ dostarczenie wiêkszej iloœci tlenu mo¿e spowodowaæ szybki rozwój po¿aru i p³omienie mog¹ nas poparzyæ! 2. Przebywaj¹c w mieszkaniu powy¿ej miejsca po¿aru, nie otwieraj drzwi na korytarzu, uszczelnij drzwi i wykonuj polecenia stra¿aków. 3. Staraj siê nie nosiæ na sobie ubrañ z tworzyw sztucznych w pobli¿u kuchni gazowej, ogniska po¿aru. Je¿eli dojdzie do ich zapalenia, nale¿y próbowaæ je zdj¹æ lub zalaæ wod¹. 4. Do gaszenia urz¹dzeñ elektrycznych nie u¿ywaj nigdy wody - mo¿e to doprowadziæ do pora¿enia. Staraj siê wyci¹gn¹æ z gniazdka sznur zasilaj¹cy (np. drewnianym kijem od szczotki), mo¿na wykrêciæ bezpieczniki, by od³¹czyæ dop³yw pr¹du do mieszkania. 5. Powiadom o zagro¿eniu s¹siadów! 6. Nie wdychaj dymu - zas³aniaj usta mokr¹ tkanin¹. Je¿eli to mo¿liwe, zmocz swoje ubranie lub owiñ cia³o mokr¹ grub¹ tkanin¹ z naturalnych materia³ów. 7. Je¿eli nie mo¿esz opuœciæ mieszkania, przemieszczaj siê do pomieszczenia jak najdalszego od tego, w którym siê pali. Zamknij za sob¹ wszystkie drzwi, wzywaj krzykiem pomocy. m³. bryg. K. Cieœlak

Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z analiz¹ wydatkowania œrodków finansowych oraz powsta³ymi oszczêdnoœciami informujemy, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 6 listopada 2006 r. wznawia przyjmowanie wniosków o pomoc finansow¹ na dzia³anie Wspieranie gospodarstw niskotowarowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006. Planowane jest przyjêcie ok. 40 tys. wniosków. Wsparcie udzielane jest dla gospodarstw rolnych o stosunkowo niewielkim potencjale ekonomicznym, produkuj¹cych g³ównie, ale nie tylko, na w³asne potrzeby. Pomoc ta ma zachêciæ i pobudziæ do restrukturyzacji tê grupê gospodarstw, aby mog³y one sprostaæ konkurencji w warunkach krajowych i wspólnotowych. Uzyskane pieni¹dze rolnik mo¿e wykorzystaæ na przedsiêwziêcia dotycz¹ce produkcji rolniczej lub pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej. Pomoc finansowa w wysokoœci stanowi¹cej równowartoœæ 1250 euro rocznie na gospodarstwo (p³atnoœæ corocznie przeliczana jest wed³ug okreœlonego kursu, w roku 2005 r. wysokoœæ pomocy wynosi³a 5 179,24 z³, natomiast w roku 2006 r. jest to kwota 4818,66 z³). Wsparcie mo¿e byæ wyp³acane przez piêæ kolejnych lat. Józef Szafarek Kierownik Biura Powiatowego ARIMR we Wrzeœni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrzeœni og³asza konkurs na plakat VI Powiatowych Targów Edukacyjnych, które odbêd¹ siê pod has³em: "Poprzez edukacjê w doros³e ¿ycie" Swoje propozycje prac nale¿y sk³adaæ do 15.01.2007 r. w siedzibie poradni przy ul. Wojska Polskiego 1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 31 stycznia 2007 r. Dla zwyciêzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda. Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie zatrudni psychologa. Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe, doœwiadczenie na wy¿ej wymienionym stanowisku, umiejêtnoœæ pracy z dzieæmi, dyspozycyjnoœæ. Dokumenty mo¿na sk³adaæ do 10.12.2006 r. w sekretariacie Oœrodka na adres: Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, Plac Reymonta 4, 62-306 Ko³aczkowo Fundacja "Tutaj Warto" poszukuje pracownika na stanowisko kierownik - administrator biura. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe w zakresie: kadry, administracja, ksiêgowoœæ; umiejêtnoœæ obs³ugi komputera, w tym Excel; komunikatywnoœæ, kreatywnoœæ, analityczny sposób myœlenia. Kontakt i informacje: Fundacja "Tutaj Warto", tel.: 608 125 267

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrzeœnia - organizator VI Powiatowych Targów Edukacyjnych og³asza konkurs: "Jestem, wiêc myœlê, czyli najlepszy plan rozwoju zawodowego". Konkurs ten jest adresowany do gimnazjalistów. Prace nale¿y sk³adaæ do: 15 stycznia 2007 r. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas trwania VI Targów Edukacyjnych. Prace nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrzeœni, przy ulicy Wojska Polskiego 1. Plan powinien zawieraæ imiê i nazwisko ucznia oraz szko³ê i klasê. Plan mo¿e mieæ dowoln¹ formê i szatê graficzn¹, np. ksi¹¿eczki z ilustracjami oraz powinien zawieraæ nastêpuj¹ce czêœci: 1. Kim jestem? (czyli zdolnoœci i preferencje: co lubiê i potrafiê robiæ, co lubiê ale nie potrafiê robiæ, czego na pewno nie lubiê robiæ). 2. Moja hierarchia wartoœci (co jest dla mnie najwa¿niejsze, co chcia³bym w ¿yciu osi¹gn¹æ, te cele mogê osi¹gn¹æ w zawodach…). 3. Moje cechy osobowoœci: cechy, które zaliczam do swoich mocnych stron i te, które zaliczam do s³abszych stron). 4. Obraz wymarzonego zawodu (zadania i czynnoœci, które chcia³bym wykonywaæ; przedmioty, których chcia³bym u¿ywaæ w pracy; otoczenie, w którym chcia³bym pracowaæ; korzyœci jakie chcia³bym osi¹gn¹æ). 5. Plan analizy informacji o wybranym zawodzie (gdzie bêdê zdobywa³ szczegó³owe informacje? Z kim bêdê rozmawia³? Jak poznam "smak pracy" w wybranym zawodzie? Jaka jest przysz³oœæ tego zawodu?). 6. Moja wizja kariery czyli chcê zostaæ …, gdzie bêdê móg³ poszukiwaæ pracy. 7. Jak droga kariery, edukacji bêdzie mia³a wp³yw na moj¹ samorealizacjê. Prosimy o zachêcanie i wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŒNI OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNO PRAWNYM (ASYSTENT / ASYSTENTKA STAROSTY) 1. Wymagania niezbêdne: a) Wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie (w przypadku wykszta³cenia œredniego min. 3 letni sta¿ pracy) b) Obywatelstwo polskie. c) Pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz do korzystania z pe³ni praw publicznych. d) Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na stanowisku podinspektora. e) Brak prawomocnego skazania za przestêpstwo umyœlne. f) Nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: a) Znajomoœæ jêzyka angielskiego. b) Dok³adnoœæ i skrupulatnoœæ. c) Dobra organizacja pracy. d) Dyspozycyjnoœæ i komunikatywnoœæ. 3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku: a) Organizowanie planu dnia Starosty. b) T³umaczenie pism obcojêzycznych. c) Udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du Powiatu i sesjach Rady Powiatu, naradach organizowanych przez Starostê, innych spotkaniach oraz prowadzenia zbioru informacji z przebiegu tych spotkañ. d) Przyjmowanie interesantów zg³aszaj¹cych skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starost¹. 4. Wymagane dokumenty: a) ¿yciorys (CV) b) list motywacyjny c) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach. Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ osobiœcie, w zamkniêtej kopercie, w siedzibie Starostwa ( biuro podawcze ) lub poczt¹ na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62 - 300 Wrzeœnia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym, w terminie do dnia 8 grudnia 2006 r. Dokumenty, które wp³yn¹ do Starostwa po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wrzesnia.powiat.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chopina 10, 62 - 300 Wrzeœnia. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó³owe CV (z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone klauzul¹: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw¹ z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póŸniejszymi zmianami)".

Zarz¹d Powiatu Wrzesiñskiego Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e: w dniu 25 paŸdziernika 2006r. na okres 21 dni zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ul. Chopina 10 WYKAZ nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej stanowi¹cych 2 gara¿e (nr 9 i 11), zlokalizowane we Wrzeœni przy ul. Kaliskiej 1 na dzia³ce nr 3703/ 14 o pow. 0,2224 ha bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Wrzesiñskiego, zapisane w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod. Nr KW 21916, oraz 1 gara¿u (nr 5) po³o¿onego we Wrzeœni przy ul. Kaliskiej 1 na dzia³ce nr 3703/12 o pow. 0,4629 ha stanowi¹cego w³asnoœæ Powiatu Wrzesiñskiego, zapisanego w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni pod Nr KW 14725. Powierzchnia poszczególnych gara¿y wynosi 17m2 ka¿dy. Op³ata z tytu³u najmu wynosi 5,53 z³ netto za 1m2 powierzchni gara¿u miesiêcznie.


www.wrzesnia.powiat.pl

PRACA

Oferty pracy

Grudzieñ 2006

11

z dnia 24.11.2006 r.

Pracownik gospodarczy - EFEKT S.C. Kwalifikacje: wymagane prawo jazdy kat. B; praca na maszynach sprz¹taj¹cych ró¿nego typu oraz mycie okien. Kontakt z pracodawc¹: 061 4365 450 , 0 600 47 71 31 - Pani Wlekliñska. Sprzedawca - Studio Dekoracji Okna. Kwalifikacje: sprzedawca w sklepie z umiejêtnoœci¹ prostego szycia. C.V. proszê dostarczyæ na adres: Studio Dekoracji Okien, ul. Sienkiewicza 4, 62-300 Wrzeœnia. Narzêdziowiec - NB POLSKA Sp. z o. o. Kwalifikacje: doœwiadczenie na podobnym stanowisku, doœwiadczenie w regeneracji i modyfikacji t³oczników i wykrojników, czytanie rysunku technicznego, obs³uga obrabiarek warsztatowych (tokarka, frezarka, szlifierka, ostrza³ka), kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, otwartoœæ. Podanie i ¿yciorys proszê przes³aæ na adres: NB POLSKA Sp. zo.o. ul. Kolejowa 7, 62-200 Gniezno. Termin sk³adania ofert: 20.12.06 r., prosimy o dopisek "H-36". Kierowca samochodu ciê¿arowego - Miral S.C. Kwalifikacje: wykszta³cenie obojêtne, prawo jazdy kat. C, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Miral S.C. Kolejowa 10, 62-300 Wrzeœnia, tel. 503192012 - Pan Ignaszak. Przedstawiciel handlowy - Hurtownia BARTEK. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie, min. 1 rok doœwiadczenia. Specjalista ds. marketingu w przemyœle lotniczym - THERMOTRONIC. Sp z o.o. Kwalifikacje: specjalista koordynator zamówieñ w przemyœle lotniczym. Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze, znajomoœæ systemów jakoœci AS/EN/JiSq/9100. Informacje: THERMOTRONIC Sp. z o.o., ul Batorego 4, Wrzeœnia, tel. 061 437 01 00, 0 603 163 313. Sprzedawca - bran¿a miêsna - Food Service Compania Zachodnia. Kwalifikacje: wykszta³cenie m.in. zawodowe, mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: stoisko miêsne w Kauflandzie. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt pod nr telefonu: 061 4377 171 z p. Wojaczyk. Pracownik do obs³ugi wniosków unijnych - DHS Investments Bydgoszcz. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie, ekonomiczne lub rolnicze. Pozosta³e informacje: dhsinvestments@neostrada.pl, tel. 052 584 00 99. Monter instalacji telewizji i systemów alarmowych. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, mog¹ byæ absolwenci szkó³. Pozosta³e informacje: Eureka Soft&Hardware, Wrzeœnia, ul. Rynek 13, tel. 061 437-90-15. Kierowca kat C+E - PLUS. Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacji. Informacje: PH PLUS Sikorskiego 39, 63-100 Œrem, tel. 061 2839466, 602688141. Murarz - SIR - BUD. Kwalifikacje: murarz, tynkarz gipsowy, tynkarz cementowy, monter dociepleñ, monter sucha zabudowa, elektromonter z SEP; praca sta³a - umowa o pracê. Pozosta³e informacje: SIR BUD Pruszków, tel. 022 7587030. Pracownik restauracji - Mc Donald's Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: praca na obszarze kuchni, praca na kasie, praca przy sprz¹taniu, wykszta³cenie min. zawodowe, komunikatywnoœæ. Pozosta³e informacje: Mc Donald's Sp. z o.o. Swarzêdz, ul. Poznañska 56. Kierowca- magazynier - Hurtownia BARTEK. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C, min. 1 rok doœwiadczenia. Praca fizyczna - ubojnia / rozbieracz miêsa - KONSPOL-BIS S³upca. Kwalifikacje: 16 mê¿czyzn, praca na 2 zmiany. Pozosta³e informacje: KONSPOL-BIS S³upca, ul. Poznañska 39, dzia³ Kadr Pani Jarecka (0-63) 2742-106. Monter okien i drzwi - TERRAZYT. Kwalifikacje: doœwiadczenie na podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: TERRAZYT Wrzeœnia, ul. Kiliñskiego 11, tel.061 435-08-21, Pani Ma³gorzata Borowczak. Kucharz / bufetowa. Pozosta³e informacje: BrzeŸno, ul.Kolejowa 1, 62-025 Kostrzyn Wlkp., tel. 061 897 00 57, 601 781 715. Sprzedawca - PHU LUZ. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie. Konsultant ds. reklamy - JPM Agencja Wydawniczo-Koncertowa. Kwalifikacje: praktyka w sprzeda¿y powierzchni reklamowej, wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze, dobra umiejêtnoœæ obs³ugi komputera, komunikatywnoœæ, zdolnoœci negocjacyjne. Kontakt z pracodawc¹: JPM Pozmedia Agencja Wydawniczo - Koncertowa, ul.Rolna 17, 62-090 Rokietnica, tel. 603 336 692, e-mail:pozmedia@interia.pl. Kierownik oddzia³u firmy - All Paw. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie, 5 lat doœwiadczenia w prowadzeniu biura, posiadanie komputera, Internetu i tel. stacjonarnego, organizacja oddzia³u na terenie województwa. Informacje: All Paw 41-800 Zabrze, ul.Wolnoœci 345 A/3, Aleksandra Zysk, tel.510-106-547, e-mail: zysk.allspaw@wp.pl. Kierowcy i operatorzy sprzêtu ciê¿kiego - ONYKS POZNAÑ. Sp. z o.o. Kwalifikacje: kierowca kat. C+E, operatorzy sprzêtu ciê¿kiego: walce, koparki,spycharki, równiarki kierownicy budów. Pozosta³e informacje: praca przy budowie dróg i autostrad. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt pod nr tel: 061 6507804 p. Stoiñska Violetta. Szwaczki (wykwalifikowane) - MC ENLI. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako szwaczka. Pozosta³e informacje: MC ENLI Wrzeœnia, ul. Przemys³owa 3, tel. 061 4350-906. Sprzedawca - Firma Handlowe. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, obs³uga kasy fiskalnej, sta¿ pracy - 1 rok, operatywnoœæ. Pozosta³e informacje: Firma Handlowa Piotr Andrzejczak, tel. 604606521. Mechanik utrzymania ruchu - Visteon Poland S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne, 2 lata doœwiadczenia, znajomoœæ jêzyka niemieckiego, znajomoœæ zagadnieñ jakoœciowych FMEA, 8D,APQP,PPAP,SPC. Pozosta³e informacje: Visteon Poland S.A. Kaliska 72, 46-320 Praszka, tel. 034 3500609, poczta ele. kpyc@visteon.com Kierowca amochodu .ciê¿arowego - DM-TRANS Poznañ. Kwalifikacje: prawo jazdy C+E, œwiadectwo kwalifikacji, uprawnienia ADR mile widziane, trasy miêdzynarodowe, sta³e trasy, firma nie robi przerzutów. Wynagrodzenie 1000 z³ netto sta³e + dieta zagraniczna 120 z³/dobê + diety krajowe. Pozosta³e informacje: DM-TRANS, ul. Owocowa 3a, Poznañ, tel/fax 061 87-98-240 kom.515-166-068, e-mail: danuta_stojak@o2.pl. Pracownik fizyczny- w delegacji - MORIX Sp z o.o. Kwalifikacje: praca w delegacji, prace fizyczne przy budowie kortów tenisowych. Kontakt z pracodawc¹: 061 438 39 07. Akwizytor-sprzeda¿ bezpoœrednia - Richard Ast. Kwalifikacje: mile widziane wykszta³cenie œrednie, w³asny samochód, praca na umowê zlecenie. Pozosta³e informacje: Richard Ast Nawozy Organiczne Produkcja Pakowanie i Handel. Ostrów Wlkp. tel. 062 735 54 32, kom. 0605 546 095, e-mail: www.astvit.com.pl. Operator koparki - Karolczak Telecom. Kwalifikacje: praca jednozmianowa, na czas nieokreœlony, istnieje mo¿liwoœæ zakwaterowania, poszukiwana jest osoba z uprawnieniami lub do przeszkolenia, mile widziane prawo jazdy kat. C. Informacje: Karolczak Telecom Sp. z o.o. ul. Lechicka 59, 61-695 Poznañ, tel. 0618272121 Natalia Czy¿. Bukieciarz - sprzedawca. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, mile widziane zdolnoœci plastyczne i umiejêtnoœæ uk³adania bukietów. Pozosta³e informacje: Kwiaciarnia, Œwierczewskiego 48, Nekla, tel. 061 4386214. Kierowca kat. C+E - Pasz Konspol. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacyjne, doœwiadczenie zawodowe, mile widziany kierowca-mechanik Pozosta³e informacje: PASZ KONSPOL Gier³atowo k/Nekli 061 4373990, Zenon Politowicz, Andrzej Siejek lub kom. 692412451 A. Siejek Przedstawiciel handlowy - Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie, doœwiadczenie w handlu (najlepiej jako przedstawiciel handlowy), prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: ATIVON Swarzêdz ul. S³owackiego 2, tel. 061 4385176 lub kom. 609-224-718 - Pan Kamiñski Tomasz, e-mail: info_at@op.pl. Posadzkarz/glazurnik/p³ytkarz - Alex May. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, fachowoœæ, dobra organizacja pracy, praca na budowach krajowych, uk³adanie glazury, kuchnie, ³azienki. BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. Pozosta³e informacje: Alex May Gdynia, ul.Œwiêtojañska 46, 058 7415945. Aparatowy proszkowni mleka - Spó³dzielnia Mleczarska. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe mleczarskie, preferowane osoby z umiejêtnoœci¹ obs³ugi maszyn do proszkowania mleka. In¿ynier technolog drewna - KLAFS. Kwalifikacje: in¿ynier technolog drewna-obróbka mechaniczna, znajomoœæ j. niemieckiego, min.2 letni sta¿ w produkcji, znajomoœæ Auto Cad Pozosta³e informacje: Klafs Sp. z o.o. Bagatelka 2 62-320 Mi³os³aw. CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem wysokoœci oczekiwanego wynagrodzenia z dopiskiem "technolog drewna" przes³aæ na adres firmy lub dorota.weber@klafs.pl Pracownik w hipermarkecie - Carrefour. Kwalifikacje: kasjer/kasjerka, pracownik dzia³u produktów œwie¿ych, pracownik dzia³u spo¿ywczego i przemys³owego, sprzedawca dzia³u RTV/AGD, Pracownik dzia³u technicznego. Pozosta³e informacje: Carrefour Polska Hipermarket Pi¹tkowo, ul. Wojciechowskiego 7/17, 60-685 Poznañ, tel. 061 8278207, e-mail personalny_poznanpiatkowo@carrefour.com. Ankieta personalna dla kandydatów do pracy dostêpna w pok. 6 w siedzibie PUP we Wrzeœni Pracownik produkcyjny - ATIVON. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, mile widziane doœwiadczenie zawodowe w zak³adzie produkcyjnym, najlepiej po wojsku. Pozosta³e informacje: ATIVON Swarzêdz. ul.S³owackiego 2. Kontakt : Pan Kamiñski Tomasz, kom.609-224-718, e-mail info_at@op.pl Magazynier - sprzedawca - INDROB. Kwalifikacje: prawo jazdy, s³u¿ba wojskowa uregulowana. Informacje: INDROB PPH, Sikorskiego 34, 62-300 Wrzeœnia, Dylewski Marek tel. 605830005. Kierowca autobusu - WICHER. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. D. Informacje: PHU WICHER Borzykowo, Urszula Wojciechowicz, kom.503-423-557, (061) 4385381. Szwaczka - KAS BOKS Kwalifikacje: umiejêtnoœæ szycia praca od 1.01.2007 w nowo powstaj¹cej szwalni we Wrzeœni. Pozosta³e informacje: osoby zainteresowane proszone s¹ o sk³adanie swojego C.V. na adres : KAS BOKS ul. Paderewskiego 61, 62-300 Wrzeœnia. Operator maszyn sterowanych numerycznie - MIKROMA S.A. Kwalifikacje: FREZER - 30 osób, TOKARZ - 30 osób, zawodowe lub œrednie wykszta³cenie, umiejêtnoœæ obs³ugi maszyn sterowanych numerycznie, min.1-2 lata doœwiadczenia. Pozosta³e informacje: MIKROMA S.A. ul. Batorego 4, 62-300 Wrzeœnia, tel. (061) 4370100. RzeŸnik - Prosiaczek - Delikatesy Miêsne. Kwalifikacje: praca w przetwórni miêsa i wêdzarni, praca 2-zmianowa, ze znajomoœci¹ pracy na stanowiskach w przetwórni i wêdzarni. Pozosta³e informacje: Delikatesy Miêsne - Prosiaczek. 61-526 Poznañ. ul. 28 Czerwca 1956 r. 122, tel. 061 833 19 94, 061 83 54 74. Pracownik magazynowy - Raben Polska. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych z napêdem elektrycznym, praca 3-zmianowa, zakwaterowanie na koszt firmy dla osób zam. powy¿ej 100 km od miejsca pracy. Informacje: RABEN POLSKA G¹dki k/Poznania tel.: 061 6506862, www.raben-group.com. Operator maszyny (produkcja makaronu) - S³owianka. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: S£OWIANKA-WIERZBOCICE Wytwórnia Art. Spo¿ywczych, Wierzbocice 48, 62-400 S³upca, tel. (063) 2743230. Operator wózka wid³owego - Panopa. Kwalifikacje: uprawnienia na wózek wid³owy, bez uprawnieñ - mo¿liwoœæ przeszkolenia i przyuczenia, gotowoœæ do podjêcia pracy w systemie 3 zmian. Pozosta³e informacje: Panopa Logistik Polska Sp. z o. o. Swarzêdz ul. Rabowicka 13. 5.12.2006 w sali posiedzeñ Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni o godz. 9.00 i o godz.11.30 odbêdzie siê spotkanie z pracodawc¹ - mo¿liwoœæ odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i z³o¿enia dokumentów. Sprzedawca - TABAK POLSKA Sp. z o.o. Kwalifikacje: sprzedawca w Saloniku Prasowym - wykszta³cenie œrednie, obs³uga komputera, obs³uga kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: tel. 061 6403540, 502 668 303 - Joanna Wojtasiñska. Œlusarz - PRYMUS. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziane umiejêtnoœci w zakresie spawania. Pozosta³e informacje: Wytwórnia Mebli Szkolnych Prymus, ul. Przemys³owa 3, 62-300 Wrzeœnia, tel. 061 4367666. Przypominamy, i¿ Pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Wydzia³ Komunikacji i Dróg zaprasza! Pani! Mówi¹, ¿e Ameryka - wykrzykuje jeden z interesantów nowo wyremontowanego Wydzia³u Komunikacji i Dróg, gdy pytam o wra¿enia zwi¹zane z jego nowym obliczem. Mo¿e lepiej bêdzie. Szybciej, sprawniej - dodaje.

Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – (0-61) 640 44 09 prawo jazdy – (0-61) 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. (0-61) 640 44 05 Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej tel. (0-61) 640 44 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. (0-61) 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - 1. Na stanowisku obs³ugi klienta otrzymujemy wnioski do wype³nienia ul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40 Wydzia³ Komunikacji w no- Wszystko jest teraz uporz¹dkowaWydzia³ Gospodarki Nieruchomowej szacie ne. Dziêki przeszklonym boksom œciami - tel. (0-61) 640 44 29 Prace remontowe w Wydziale interesanci widz¹, ¿e urzêdnicy nie Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27 trwa³y od sierpnia i objê³y grun- pij¹ za drzwiami kawki, tylko praKasa Starostwa - (0-61) 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. (061) 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47

town¹ modernizacjê. Wyburzono œciany, w ich miejsce pojawi³y siê boksy umieszczone za szklanymi

3. Po wyœwietleniu naszego numeru podchodzimy do wejœcia Przy wejœciu do sali znajduje siê specjalny czytnik, do którego przyk³adamy bilecik. Po zeskanowaniu kodu kreskowego, znajduj¹cego siê na bilecie, nastêpuje odblokowanie elektrozamka. Co na to interesanci? Czy nowy, skomputeryzowany system obs³ugi klientów Wydzia-

4. Skanujemy bilet, by wejœæ do sali operacyjnej wien, czy starsi ludzi zorientuj¹ siê w tej nowoczesnoœci - odpowiada m³ody ch³opak, który przed chwil¹ wyszed³ z sali obs³ugi. Ale starszy pan siedz¹cy w poczekalni jest pozytywnie zaskoczony nowym obliczem Wydzia³u - Jest czyœciutko. Jak kilka lat temu wymienia³em tu prawo jazdy, wnêtrza by³y obskurne - stwierdza. Komputerowy system kolejkowy go nie przera¿a - kiedy mój numer siê tu wyœwietli to wtedy wchodzê, tak? upewnia siê tylko. Za to do ma³ego "zagubienia" przyznaje siê m³oda kobieta - by³am tu wczoraj i panowa³ ma³y chaos - petenci nie wiedzieli, jak siê zachowaæ. Ale widzê, ¿e dziœ ju¿ wszystko dzia³a sprawnie - stwierdza. Mo¿na siê przyzwyczaiæ - dodaje inna. Gdy przyje¿d¿ali tu ludzie z innych województw, powiatów, wstydzi³em siê, kiedy pytali mnie o Wydzia³ Komunikacji - przyznaje starosta Dionizy Jaœniewicz. Có¿...

2. Po dokonaniu op³aty odbieramy bilecik z numerem

drzwiami. Teraz jest przestrzennie i jasno. Utworzono tak¿e punkt obs³ugi interesanta, zamontowano system klimatyzacyjny. Interesanci mog¹ korzystaæ z eleganckiej toalety. Wydzia³ z powrotem przeniós³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 640 40 siê na tzw. niski parter. Pracuje siê 40, fax (0-61) 640 40 44 przyjemniej, ³atwiej i sprawniej Urz¹d Gminy Ko³aczkowo opowiada referentka Wydzia³u pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo Komunikacji - Anna Barczak tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438 Widaæ, ¿e ludzie s¹ zadowoleni. 53 21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax (0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. (0-61) 435 91 00, fax (0-61) 435 91 06

cuj¹. Czasem, gdy ktoœ przychodzi³ zarejestrowaæ od razu 3-4 auta, to oczekuj¹cy nie wiedzieli, co siê

i Dróg, na pocz¹tku powinniœmy podejœæ do stanowiska obs³ugi klienta. Tam otrzymamy do wype³nienia wniosek, zostan¹ sprawdzone i skserowane dokumenty. Nastêpnie udajemy siê do kasy (która wkrótce znajdzie siê w bezpoœrednim s¹siedztwie Wydzia³u) gdzie uiszcza siê stosown¹ op³atê. Po powrocie otrzymujemy specjalny bilecik z numerem. Gdy na wyœwietlaczu pojawia siê "nasz" numer oraz symbol stanowiska, nale¿y wejœæ do sali operacyjnej.

dzieje za drzwiami i dlaczego tak d³ugo czekaj¹. Szczególn¹ innowacj¹ jest wprowadzenie systemu kolejkowego, dziêki któremu obs³uga klientów jest sprawniejsza. O co tu chodzi? - czyli krótki kurs poruszania siê po Wydziale. Je¿eli chcemy za³atwiæ jak¹œ sprawê w Wydziale Komunikacji

5. W sali za³atwiamy sprawê przy odpowiednim stanowisku ³u siê sprawdzi? Dla m³odych ludzi jest ³atwiej, ale nie jestem pe-

teraz ju¿ chyba nie ma siê czego wstydziæ. (agda)

Wizyta przedstawicieli NATO

W dniach 6-7 listopada przebywa³a w Polsce 9-osobowa grupa Zespo³u Oceniaj¹cego NATO. Zadaniem zespo³u by³a weryfikacja i ocena polskiej propozycji umiejscowienia w 33. Bazie Lotniczej w Powidzu g³ównej bazy tzw. sojuszniczego systemu rozpoznania obiektów naziemnych z powietrza AGS. Przypomnijmy, ¿e Polska jest jednym z g³ównych faworytów w 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna wyœcigu o lokalizacjê tej superno999 - Pogotowie Ratunkowe woczesnej bazy. Jest to najwiêk112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogoto- szy projekt w historii NATO, a dla wie) naszego regionu ogromna szansa 986 - Stra¿ Miejska na rozwój. Budowa bazy w PowiCa³odobowy policyjny telefon dzu przyczyni³aby siê do wzrostu zaufania - (0-61) 437 52 97 gospodarczego regionu wielkopol993 - Pogotowie ciep³ownicze skiego, zwi¹zanego m.in. ze stwo992 - Pogotowie gazowe rzeniem nowych miejsc pracy i w 994 - Pogotowie wodno-kanal. konsekwencji zmniejszeniem bez(0-61) 436 02 31 - Pog. energet.

Delegacji NATO podoba³ siê nasz sprzêt przeciwpo¿arowy robocia na jego obszarze, popraw¹ St¹d te¿ jednym z punktów przyfunkcjonowania sektorów us³ugo- jazdu by³a wizyta we Wrzeœni. 6 wego i produkcyjnego, o¿ywie- listopada na boisku ZSTiO przy ul. niem inwestycji lokalnych i roz- Kaliskiej wyl¹dowa³ helikopter z wojem infrastruktury drogowej. delegacj¹ NATO na pok³adzie.

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

Przedstawiciele NATO: pp³k R. Weaver i major E. Romans najpierw zobaczyli Wrzeœniê z lotu ptaka. Po wyl¹dowaniu delegacja, wraz z przedstawicielami MON-u i lokalnych w³adz samorz¹dowych, uda³a siê do Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, gdzie zwiedzi³a Centrum Powiadamiania Ratunkowego i uczestniczy³a w pokazie sprzêtu gaœniczego. Kolejnym punktem wizyty by³ Szpital Powiatowy. Natowców szczególnie zainteresowa³y plany rozbudowy placówki oraz Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy. Delegacja goœci³a tak¿e na lekcji informatyki w LO im. H. Sienkiewicza. Na zakoñczenie goœcie zwiedzili Komendê Policji, gdzie zaprezentowa³a siê grupa szybkiego reagowania. Anna Mantorska

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 27 - Grudzień 2006  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you