Page 1

PAŹ DZIERNIK 2005 NR 13

EGZEMPLARZ BEZP£ ATNY ISSN 1733-5523

PRZEGLAD POWIATOWY BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚ NI KOŁ ACZKOWO

MIŁ OSŁ AW

NEKLA

PYZDRY

W RZEŚ NIA

PROMOWALIŒMY POWIAT

W numerze:

Wystawa Gospodarcza oraz Stoisko Promocyjne Powiatu Wrzesiñskiego prezentowa³y osi¹gniêcia naszego regionu podczas prawyborów we Wrzeœni w dniach 17-18 wrzeœnia br. Wystawa gospodarcza mia³a za zadanie promocjê firm z naszego terenu. Zaprezentowa³y one swoje oferty w hali namiotowej przy amfiteatrze. Swoje produkty przedstawili przedsiêbiorcy z bran¿y spo¿ywczej: Browar „Fortuna”, Cenos, Cukiernia „Kuczora”, EKKA oraz Spó³dzielnia Mleczarska. Ich stoiska przygotowa³y degustacje, które cieszy³y siê du¿¹ popularnoœci¹. Swoje produkty i us³ugi zaprezentowa³y te¿ firmy z innych bran¿: Auto-Plast Produkt, Dekspol, Firma „Gumienny”, Herbapol Poznañ, KLAFS, Kos Elektrosystem, KRISPOL, Mar-Mot, Massive, NEPA, NOWBUD, Orzechowskie Zak³ady Przemys³u Sklejek, Pani Teresa Medica, Pimax, Spó³dzielnia Inwalidów “Wiosna Ludów”, Supertherm, Tarkett, Tonsil, Wexel, Zak³ad Us³ugowo-Naprawczy i Handlowy Haliny Czwajdy, Zak³ad Produkcji Czêœci Zamiennych do Maszyn Rolniczych Kowalski oraz ZELKA. Jednoczeœnie w parku im. Dzieci Wrzesiñskich zorganizowano Stoisko Promocyjne Powiatu Wrzesiñskiego.

cd. str. 2

Prezentacja potencja³u gospodarczego powiatu wrzesiñskiego

W dniach 6-9 paŸdziernika zapraszamy do Poznania na Polagrê-Farm. strona 2

„Starostwo wrzesiñskie dobry pomys³ mia³o, ¿e nas w Orzechowie wszystkich tu zebra³o”. strona 3

Nowy sprzêt ratunkowy dla SP ZOZ we Wrzeœni. strona 3

15 wrzeœnia 2005 r. Wrzeœnia goœci³a kolumnê 62. Tour de Pologne. Nasze miasto by³o miejscem rozgrywania Kredyt Bank Premii (dawniej tzw. lotny finisz) na trasie IV etapu, który prowadzi³ z Inowroc³awia do Leszna i mia³ d³ugoœæ 213 km. Trasa przejazdu prowadzi³a ulicami: Szosa Witkowska, Szkolna, Jana Paw³a II, Sienkiewicza, Chopina, 3 Maja, Warszawska, S³owackiego, Legii Wrzesiñskiej, Opieszyn, Kaliska, Wroc³awska. Mimo wczesnych godzin popo³udniowych na trasie ustawi³a siê spora liczba kibiców - szczególnie du¿o osób by³o na skrzy¿owaniu ulicy Witkowskiej i S³owackiego (kolarze przeje¿d¿ali tam dwa razy) i oczywiœcie na Rynku (meta premii). Na ulice Wrzeœni jako pierwsza

Fot. M.M.Michalak

Tour de Pologne we Wrzeœni

Uciekaj¹ca dwójka na ulicach Wrzeœni wjecha³a z ponadpiêciominutow¹ przewag¹ dwójka kolarzy: W³och Marco Serpelini z niemieckiej gru-

py Gerolsteiner i Hiszpan Iker Flores z hiszpañskiej grupy EuskaltelEuskadi (EUS).

Na finiszu premii wygra³ W³och. Ci dwaj zawodnicy uciekali a¿ do przedmieœæ Leszna, dziel¹c siê solidarnie zwyciêstwami na pozosta³ych lotnych finiszach w Œrodzie i Œremie. Pozostali kolarze przejechali przez Wrzeœniê w trzech grupach przy niewielkich ró¿nicach czasowych. Etap w Lesznie zakoñczy³ siê finiszem ca³ego peletonu, z którego najszybszy by³ W³och Daniele Bennati z grupy Lampre. Wyœcig zakoñczy³ siê w niedzielê 18 wrzeœnia zwyciêstwem Luksemburczyka Kima Kirchena z grupy Fassa Bortolo. Najlepszym z Polaków by³ Marek Rutkiewicz, kolarz Inlet Action, jedynej polskiej grupy bior¹cej udzia³ w 62. Tour de Pologne. P.W. WOiS

V Cross Kolarzy Górskich MTB - Wrzeœnia 1 paŸdziernika 2005 - „Ma³pi Gaj”. strona 9

Aktualne oferty pracy. strona 11


Przegl¹d Powiatowy

PaŸdziernik 2005 ci¹g dalszy ze str. 1

2

www.wrzesnia.powiat.pl

Urzêdnicy na szkolenia

Promowaliœmy powiat

Powiat wrzesiñski uzyska³ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego dotacjê w kwocie 108 300 z³otych. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na kurs dla urzêdników i pracowników jednostek powiatu. Dziêki szkoleniu bêd¹ oni mogli lepiej porozumiewaæ siê i wspó³pracowaæ z osobami niepe³nosprawnymi.

Pracownicy starostwa powiatowego prezentowali w namiocie promocyjnym zdjêcia z naszego regionu. Mo¿na by³o obejrzeæ powiat na starych widokówkach i wspó³czesne zdjêcia najwa¿niejszych zabytków, a tak¿e powiat w obiektywie Miros³awa Jadryszaka. Na stoisku starostwa zaprezentowano te¿ fotografie z najwa¿niejszych imprez, które odbywaj¹ siê na naszym terenie. Na wszystkich odwiedzaj¹cych, a by³o ich naprawdê wielu, czeka³y firmowe krówki z herbem starostwa. Goœæ-

mi wystawy byli tak¿e ró¿ni politycy i dziennikarze. By³a tak¿e mo¿liwoœæ wpisania siê do ksiêgi pami¹tkowej starostwa. Zorganizowano konkurs plastyczny „Prawybory i politycy w oczach dziecka”. Autork¹ najlepszej pracy by³a ¯aneta Markiewicz. Drugie miejsce zajê³a Weronika Miko³ajczak, a trzecie – £ukasz Parus. Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody. Wyró¿niona zosta³a tak¿e najm³odsza uczestniczka konkursu, trzyletnia Ola Ha³upniczak. (jul)

POLAGRA-FARM Dwanaœcie firm zaprezentuje siê na stoisku powiatu wrzesiñskiego w trakcie Targów Polagra - Farm, które odbêd¹ siê w dniach od 6-9 paŸdziernika. Dodajmy, ¿e ju¿ po raz pi¹ty Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje, wspólnie z Miêdzynarodowymi Targami Poznañskimi, Pawilon Regionów. Na zwiedzaj¹cych w hali 8a czekaj¹ przeró¿ne smako³yki – pocz¹wszy od chleba z piekarni GS „Samopomoc Ch³opska“ w Pyzdrach, poprzez serki, maœlanki i twaro¿ki owocowe ze Spó³dzielni Mleczarskiej we Wrzeœni, na wyœmienitym cieœcie z Cukierni „Kuczora“ skoñczywszy. Przygotowane k¹ski bêdzie mo¿na przyprawiæ zio³ami z firmy EKKA. Tak jak w poprzednim roku, nie zabraknie wspania³ego ciemnego (i nie tylko) piwa z mi³os³awskiego Browaru „Fortuna“. Swoje produkty zaprezentuje równie¿ firma POLRYZA, zajmuj¹ca siê konfek-

cjonowaniem artyku³ów spo¿ywczych, takich jak kasza, ry¿ czy groch. Bêdzie mo¿na równie¿ skosztowaæ owoców z sadów pana Eugeniusza Pacyñskiego z Zieliñca. Wiklinowe cudeñka zaprezentuje firma Wit-KaŸ z Wr¹bczynkowskich Holendrów. Wspólnie z krzewami ze szkó³ki ogrodniczej firmy GARDEX stworz¹ one z pewnoœci¹ niepowtarzalny klimat. Akcesoria ogrodowe z drewna przedstawi firma PIMAX z Psar Ma³ych. Po raz pierwszy do grona produktów, które bêdzie mog³a poznaæ publicznoœæ Polagry, do³¹cz¹ wyroby wêdliniarskie z masarni Grzegorza Paszaka z Pyzdr oraz wyroby z miodu nekielskiego Ko³a Pszczelarzy. Starostwo oraz prezentuj¹ce siê firmy serdecznie zapraszaj¹ do odwiedzenia stoiska powiatu wrzesiñskiego. Oprócz licznych degustacji na zwiedzaj¹cych czekaæ bêd¹ upominki i nagrody za udzia³ w konkursach. (bas)

Agroturystyczne spotkania Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 15 gospodarstw agroturystycznych. Dla prowadz¹cych je osób przeprowadzono wiele szkoleñ z zakresu mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych oraz skutecznej promocji swoich us³ug. 13 wrzeœnia Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa naszego starostwa wspólnie z Powiatowym Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowa³ wyjazd szkoleniowy, po³¹czony ze zwiedzaniem gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. Uczestnicy wycieczki mogli zapoznaæ siê z funkcjonowaniem podobnych przedsiêwziêæ w s¹siednich powiatach i podpatrzyæ „jak robi¹ to inni„ , by póŸniej najlepsze pomys³y przenieœæ do siebie. Przy piêknej pogodzie organizatorom uda³o siê pokazaæ ró¿-

norodnoœæ agroturystycznej oferty m. in.: Doroty i Mariana Obst z Chociczy Wielkiej, którzy oczekuj¹ dofinansowania z programu SAPARD. Z³o¿yli oni wniosek na urz¹dzenie kwater w piêknie odnowionym pa³acyku, po³o¿onym przy 5-hektarowym zabytkowym parku ze stawami. Na terenie powiatu gnieŸnieñskiego zwiedzono gospodarstwa: Ma³gorzaty Nowickiej w Paw³owie, gm. Czerniejewo, Danuty i Jerzego Semrau w Popielewie, gm. Trzemeszno, Wies³awy Dietrich w Kalinie, gm. Gniezno, Urszuli i Mariana £omnickich w Rybitwach nad Lednic¹ oraz gospodarstwo ekologiczne Jolanty i Norberta BruŸdziñskich w £ubowie. Wyjazd zakoñczono posi³kiem w gospodarstwie Marii Stachowiak w Wiekowie, gm. Witkowo. Jaros³aw Sobczak

zgajska z Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz Gra¿yna ¯urawska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacj¹ programu zajmie siê PCPR. Program ma za zadanie nie tylko u³atwiæ komunikacjê z osobami niepe³nosprawnymi, ale tak¿e zaznajomiæ urzêdników z podstawowymi problemami tych osób - powiedzia³ Wojciech Mól, dyrektor tej jednostki. Szkolenia odbywaj¹ siê w

dwóch cyklach w Konstancinie Jeziornej. Bior¹ w nim udzia³ urzêdnicy, pracownicy warsztatów terapii zajêciowej, pedagodzy i inne osoby maj¹ce w pracy kontakt z niepe³nosprawnymi. Jak poinformowa³ nas dyrektor Mól, pieni¹dze na szkolenie nie³atwo by³o zdobyæ, ale teraz czeka urzêdników jeszcze trudniejsze zadanie – trzeba zadbaæ o prawid³ow¹ realizacjê projektu. Jeœli siê powiedzie, ³atwiej bêdzie uzyskaæ ewentualne kolejne dotacje. (pit)

Wrzeœnia polityczn¹ stolic¹ Polski Mieszkañcy Wrzeœni i jej okolic, a tak¿e przyjezdni goœcie mieli okazjê niezwykle ciekawie i barwnie spêdziæ weekend 17-18 wrzeœnia. W tych dniach zorganizowano wiele imprez, koncertów oraz innych atrakcji, przygotowanych przez Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz poszczególne komitety wyborcze. Ju¿ po raz czwarty Wrzeœnia sta³a siê polityczn¹ stolic¹ Polski podczas prawyborów parlamentarnych i prezydenckich. Fot. M.Jadryszak

M³odzi uczestnicy konkursu plastycznego

Kurs pozwoli zapoznaæ siê z podstawami prawnymi funkcjonowania tych osób w ¿yciu publicznym oraz przybli¿y ich problemy. Uzyskanie funduszy europejskich to du¿y sukces, m. in. dlatego, ¿e podobnych projektów do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych wp³ynê³o 138, a jedynie 11 wygra³o konkurs i zakwalifikowa³o siê do realizacji. Autorkami wrzesiñskiego programu s¹ Hanna Brona i Anna Mi-

Amfiteatr pêka³ w szwach podczas debaty parlamentarnej W tych dniach Wrzeœniê odwiedzili politycy z pierwszych stron gazet, dziennikarze wiod¹cych mediów, a tak¿e czo³owi artyœci i zespo³y polskiego showbiznesu, promuj¹cy ró¿ne komitety wyborcze. Politycy, prowadz¹c swoje akcje, uciekali siê do ró¿nych metod – by³a darmowa grochówka, chleb ze smalcem, s³odycze, ale te¿ malowanie twarzy, œpiewanie i rozdawanie ulotek, gad¿etów.Prezentowano siê tak¿e na billboardach, plakatach i bannerach. Pogoda dopisa³a, mieszkañcy t³umnie przybyli na Rynek i do parku im. Dzieci Wrzesiñskich,

gdzie skupi³y siê uroczystoœci. W prawyborach zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska z wynikiem 26,87 %, na drugim miejscu uplasowa³a siê Samoobrona z wynikiem 15,18 %, trzecie natomiast by³o PSL – 9,85 %. PiS i LPR odmówi³y udzia³u w prawyborach. Gdyby w rzeczywistych wyborach pad³y podobne wyniki prezydentem naszego kraju zosta³by Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej z wynikiem 35,7 %, za nim znalaz³by siê Andrzej Lepper, a trzeci by³by Marek Borowski. Frekwencja prawyborów wynios³a 14,48%.

Bez wzglêdu na miarodajnoœæ tego doœæ specyficznego sonda¿u, jakim by³y prawybory we Wrzeœni, z pewnoœci¹ w tym czasie nasz powiat odwiedzi³a rekordowa liczba polityków, dziennikarzy i innych znanych osobistoœci. Na imprezie skorzystali tak¿e mieszkañcy, którzy w ten ³adny wrzeœniowy weekend na pewno nie mogli narzekaæ na nudê. Wrzeœnia znalaz³a siê na pierwszych stronach gazet oraz w audycjach radiowych i relacjach telewizyjnych g³ównych wydañ informacji, co stanowi³o niew¹tpliw¹ promocjê naszego regionu. (ida)

UWAGA ! W zwi¹zku z ustawowym obowi¹zkiem jazdy na œwiat³ach z dniem 1 paŸdziernika – Starostwo Powiatowe we Wrzeœni wraz z Komend¹ Powiatow¹ Policji we Wrzeœni i w³aœcicielami stacji kontroli pojazdów organizuje, wzorem lat ubieg³ych, akcjê bezp³atnego ustawiania œwiate³ w dniu 1 paŸdziernika br. (sobota) od godz. 8.00 do 13.00 we wszystkich stacjach dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Wypoczynek w Orzechowie Starostwo wrzesiñskie dobry pomys³ mia³o, ¿e nas w Orzechowie wszystkich tu zebra³o.

PaŸdziernik 2005

3

1 100 000 z³ na nowy sprzêt

Dotacja dla szpitala we Wrzeœni W zwi¹zku z uchwaleniem Ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej szpital we Wrzeœni, który nale¿y do mniej licznej grupy niezad³u¿onych szpitali w Polsce, mia³ prawo ubiegaæ siê w Ministerstwie Zdrowia o dotacje.

W tym roku po raz pierwszy Starostwo Powiatowe we Wrzeœni zorganizowa³o (w ramach Powiatowej Akcji Letniej) osiem tygodniowych turnusów wypoczynkowych dla dzieci z naszego powiatu. Czêsto by³a to dla uczestników jedyna forma zorganizowanego wypoczynku podczas tegorocznych wakacji. Obóz trwa³ od 3 lipca do 28 sierpnia. £¹cznie uczestniczy³o w nim 480 dzieci i m³odzie¿y w wieku 11-16 lat. To pierwsza taka du¿a akcja powiatowa. By j¹ zrealizowaæ potrzebni byli ludzie wielkiego serca. Jak zapewni³ nas starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, pomys³odawc¹ i g³ównym inicjatorem akcji by³a Bo¿ena Nowacka. To ona „zarazi³a” rzeszê ludzi do zorganizowania obozu. Na miejsce wypoczynku wybrano oœrodek „Relax” w Orzechowie nale¿¹cy do Zak³adów Przemys³u Sklejek. G³ówn¹ atrakcj¹ tego miejsca jest basen. Do niego przylega plac, na którym zosta³y rozbite namioty. Przy basenie znajduje siê krêgielnia, boisko do pi³ki pla¿owej i koszykówki, a obok – budynki z zapleczem socjalnym. Obiekt by³ nieczynny od dwóch lat. Uruchomienie basenu sta³o siê najtrudniejszym zadaniem, wymaga³o niema³ych nak³adów finansowych. A to by³ dopiero pocz¹tek ca³ego przedsiêwziêcia. Organizacja obozu przemyœlana by³a w najdrobniejszych szczegó³ach. Kadrê stanowili g³ównie

ludzie m³odzi (wychowawcy, ratownicy, obs³uga basenu i oœrodka). Wyj¹tek stanowili kierownicy, s³u¿ba medyczna i kucharka. Na ka¿dym turnusie pracowa³o z dzieæmi 12 osób. Wychowawcy stanêli przed pierwszym powa¿nym zadaniem – zorganizowaæ czas wolny obozowiczom, wprowadziæ przyjazny nastrój w obozie. Ka¿dy turnus rozpoczyna³ siê w niedzielê. Obozowicze jeŸdzili bryczkami, brali udzia³ w sp³ywie kajakowym z Pyzdr do Czeszewa. Zorganizowano te¿ wyjazd do muzeum w Pyzdrach i do kina „Trójka”. M³odzie¿ zwiedza³a tak¿e Poznañ: Stare Miasto, Cytadelê i Maltê. W obozie przygotowano liczne zabawy i konkursy, np. wybór miss i mistera obozu, a tak¿e k¹piele, pla¿owanie, wspólne ogniska i dyskoteki. Nie zabrak³o te¿ rozgrywek sportowych. W niedzielne przedpo³udnia rozdawane by³y dyplomy i drobne upominki. Zastanawiam siê, co by³o najcenniejsze w tym letnim wypoczynku. Czy smaczne obiady od pana Lisieckiego? Mo¿e pyszne pieczywo od pana Kuczory czy piekarni w Mi³os³awiu? Mo¿e wêdliny z Ksawerowa albo przetwory z wrzesiñskiej Spó³dzielni Mleczarskiej? A mo¿e to by³o spanie w namiotach z dala od rodziców czy te¿ raczej próby si³ w ró¿nych dziedzinach sportu, muzyki czy sztuki? Mo¿e najcenniejsze by³o to, ¿e ktoœ pomyœla³ o tych, o

których tak czêsto siê zapomina. O dzieciach, które zobaczy³y, ¿e istnieje coœ wiêcej ni¿ podwórko czy ulica. Wœród uczestników by³o wielu, którzy niedzieln¹ kolacjê jedli ³ykaj¹c ³zy, bo czuli siê zagubieni i w podobny sposób zasiadali po tygodniu do ostatniego obiadu na obozie. Wielu chcia³oby zostaæ d³u¿ej. ¯yjemy w czasach pogoni za pieni¹dzem. Niewielu z nas potrafi zatrzymaæ siê i zrobiæ coœ dla innych – dla dzieci. Dlatego bezcenna jest w moim przekonaniu idea, ¿eby stworzyæ choæ na kilka dni wypoczynek dla naszych dzieci, zw³aszcza tych, których rodziny znalaz³y siê w trudnej sytuacji finansowej. Oby dobrze rozpoczêt¹ pracê na rzecz naszych najm³odszych obywateli uda³o siê kontynuowaæ w nastêpnych latach. Myœlê, ¿e bêdê wyrazicielem opinii uczestników obozu, jeœli podziêkujê wszystkim ludziom, którzy podjêli siê organizacji obozu. A by³o ich wielu. Od starostwa powiatowego, przez Stowarzyszenie „Kr¹g”, gminne oœrodki pomocy spo³ecznej, gminne komisje rozwi¹zywania problemów alkoholowych, a¿ po urzêdy gmin. Wiem, ¿e bez rzeszy bezimiennych, pe³nych poœwiêcenia ludzi oraz sponsorów taki obóz nigdy nie zosta³by zorganizowany. Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê w Orzechowie za rok. Zofia Borzykowska kierownik obozu

zowaæ problem zaka¿eñ. Dla potrzeb kardiologii i pacjentów udarowych zakupimy centralê monitoruj¹c¹ z kardiomonitorami i urz¹dzeniami telemetrycznymi pozwalaj¹cymi ca³odobowo monitorowaæ wa¿ne funkcje ¿yciowe pacjentów zarówno le¿¹cych na ³ó¿ku jak równie¿ poruszaj¹cych siê po szpitalu. Urz¹dzenia te umo¿liwiaj¹ równie¿ monitorowanie funkcji ¿yciowych pacjentów przebywaj¹cych poza szpitalem, np. w domu lub ambulansie. Z pieniêdzy z dotacji zakupiliœmy ju¿ nowoczesny ambulans ratunkowy oraz koncentrator tlenu. Zastosowanie koncentratora dla zabezpieczenia potrzeb tlenowych ca³ego szpitala jest nowatorskim rozwi¹zaniem w skali kraju. Urz¹dzenie to umo¿liwi³o uniezale¿nienie siê od zmonopolizowanego rynku dostawców tlenu. Pozwoli³o to na kilkunastokrotn¹ redukcjê kosztów zu¿ycia tlenu. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowa³o równie¿ rozwój informatyzacji szpitala. Zakupione bêd¹ komputery, serwery i drukarki niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania systemu informatycznego. Zbyszko Przybylski Od redakcji: SP ZOZ, aby uzyskaæ dotacjê, musia³ wykazaæ udzia³ w³asny. Dlatego te¿ w bud¿ecie powiatu zosta³o zabezpieczone na ten cel 100 tys. z³.

NOWY AMBULANS W POWIECIE Fot. M.Wardêska

Niezapomniane wakacje...

Warunkiem ubiegania siê o dotacje by³o z³o¿enie w drugiej po³owie lipca stosownego wniosku i przygotowanie programów z ich uzasadnieniem. W bud¿ecie pañstwa na te programy zosta³o zarezerwowane 200 mln z³. Przygotowaliœmy kilka projektów, których celem jest poprawa jakoœci i dostêpnoœci do œwiadczeñ medycznych oraz obni¿enie kosztów dzia³ania. W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego, które zosta³o przeprowadzone w MZ, naszemu szpitalowi przyznano dotacjê w wysokoœci 1 100 000 z³. Jest to jedna z najwy¿szych dotacji przyznana szpitalowi powiatowemu w Wielkopolsce. Z pozyskanych œrodków planujemy zakupiæ respirator na potrzeby oddzia³u intensywnej terapii, co pozwoli lepiej zabezpieczyæ pacjentów bêd¹cych w stanie zagro¿enia ¿ycia. Na blok operacyjny planujemy zakupiæ aparat do znieczulenia, now¹ lampê operacyjn¹, nowoczesny sterylizator niskotemperaturowy i aparat do diatermii w os³onie argonowej, jak równie¿ nowy tor wizyjny z odpowiednim oprzyrz¹dowaniem do operacji laparoskopowych chirurgicznych i ginekologicznych, do artroskopii i urologii. Zwiêkszy to bezpieczeñstwo operowanych pacjentów oraz poszerzy zakres œwiadczonych us³ug szczególnie mikrochirurgicznych. Pozwoli to skróciæ okres pobytu pacjentów w szpitalu i zminimali-

Komunikat – stypendia z EFS W zwi¹zku z opóŸnieniami dotycz¹cymi wyp³aty stypendiów z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych informujemy, ¿e do koñca 2005 roku wszystkie zaleg³oœci zostan¹ uregulowane (terminy wyp³at nie zale¿¹ niestety od starostw powiatowych). OpóŸnienia nie wynikaj¹ z nieterminowej pracy ksiêgowych w szko³ach czy pracowników urzêdu starostwa, lecz.z systemu rozliczeñ, który jest skomplikowany i pracoch³onny. Poza tym w okresie styczeñ-czerwiec br. samorz¹d nie otrzyma³ (podobnie jak inne starostwa w Wielkopolsce) ¿adnych œrodków, mimo z³o¿onego na pocz¹tku roku wniosku o kolejn¹ p³atnoœæ. Poni¿ej przedstawiamy

stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z 21 wrzeœnia br. w tej sprawie: Konwent wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie stanem realizacji programów stypendialnych na wyrównanie szans edukacyjnych w ramach Dzia³ania 2.2 ZPORR, w szczególnoœci w odniesieniu do projektów uczniowskich. OpóŸnienia w realizacji programu spowodowane ci¹g³ymi zmianami wytycznych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (m.in. niejasnym okreœleniem katalogu wydatków), ma³a efektywnoœæ ca³ego przedsiêwziêcia, a w konsekwencji jego z³y odbiór spo³eczny udowodni³y, ¿e przyjête rozwi¹zania s¹ po prostu z³e. Konwent uwa¿a, ¿e radykaln¹ poprawê sytuacji mo¿na osi¹gn¹æ

tylko poprzez natychmiastowe wprowadzenie uzupe³nienia ZPORR 2004-2006 zmiany formy przekazywania stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z refundacji na formê finansow¹. Przeprowadzona zmiana powinna spowodowaæ uproszczenie procedur realizacji projektów, obni¿enie kosztów obs³ugi systemu, a przede wszystkim szybsze przekazywanie œrodków do stypendystów. Ze wzglêdu na wagê spo³eczn¹ problemu oczekujemy na szybkie i skuteczne dzia³ania w tej sprawie. W przeciwnym razie konwent stawia pod znakiem zapytania sens dalszego funkcjonowania tego systemu. Przewodnicz¹cy Konwentu /-/ Eugeniusz Grzeszczak

To ju¿ trzeci ambulans gotowy do akcji W ostatnich dniach sierpnia Wrzeœnia wzbogaci³a siê o nowy ambulans ratunkowy. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrany zosta³ samochód marki Volkswagen. Obecnie s³u¿y on ju¿ mieszkañcom powiatu wrzesiñskiego. Zwraca powszechn¹ uwagê swo-

im szczególnie donoœnym sygna³em dŸwiêkowym, który poprawi³ znacznie bezpieczeñstwo poruszania siê ambulansu po drodze. Teraz nawet traktory zje¿d¿aj¹ z drogi - mówi¹ kierowcy prowadz¹cy nowy ambulans. Zbyszko Przybylski


4 PaŸdziernik 2005 O historii nie wolno zapominaæ

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Rozmowa z Teres¹ Podlipniak, emerytowanym dyrektorem Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. J. Korczaka

Rocznicowe obchody

DLA DOBRA DZIECKA wyniki. Nasi wychowankowie s¹ uzdolnieni plastycznie, muzycznie i sportowo. Zdobywaj¹ du¿o wyró¿nieñ i nagród, nawet w rywalizacji z uczniami z masowych szkó³. Ostatnio np. nasi sportowcy wyjechali na olimpiadê do Niemiec. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e sukcesy te wymagaj¹ od nauczyciela du¿ego nak³adu pracy i czasu.

W³adze powiatu podczas uroczystoœci W pi¹tkowe popo³udnie 16 wrzeœnia we wrzesiñskiej farze odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce rocznicê najazdu wojsk radzieckich na Polskê. Organizatorami spotkania by³y: Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne oraz Unia Wrzeœnian. Obchody rozpoczê³a msza œwiêta, po której zaprezentowano czêœæ artystyczn¹, przygotowan¹

przez uczniów i nauczycieli z Zespo³u Szkó³ w Otocznej. Okolicznoœciowy referat na temat napaœci sowieckiej wyg³osi³ Marek Staszak – nauczyciel historii w tej szkole. Kolejnym punktem uroczystoœci by³y recytacje poezji patriotycznej w wykonaniu uczniów. Us³yszeliœmy miêdzy innymi wiersze W³adys³awa Broniewskiego i

Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. Czêœæ utworów by³a œpiewana przez szkolny chór. Na koniec wszystkie delegacje uda³y siê na cmentarz przy ulicy GnieŸnieñskiej, by z³o¿yæ kwiaty pod pomnikiem ofiar katyñskich. W³adze powiatowe reprezentowali starosta Dionizy Jaœniewicz oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Œwi¹tkiewicz. (pit)

Fot. J.Kupczyñski

S³owiañska zadruga

Przez prawie 15 lat by³a Pani dyrektorem Zespo³u Szkó³ Specjalnych. Niewiele osób wie, na czym polega praca w tej placówce. Czy mog³aby j¹ Pani nieco przybli¿yæ naszym Czytelnikom? ZSS sk³ada siê ze Szko³y Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szko³y Zawodowej, przeznaczonych g³ównie dla dzieci z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹. Ale mamy te¿ oddzia³y dla uczniów z umiarkowan¹ niepe³nosprawnoœci¹, utworzone dla dzieci z ca³ego powiatu, które dziêki ich istnieniu nie musz¹ doje¿d¿aæ np. do Gniezna. Zadaniem szko³y jest przygotowanie dzieci o obni¿onych mo¿liwoœciach intelektualnych do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Organem prowadz¹cym jest powiat wrzesiñski, a organem nadzoruj¹cym – Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Czym ró¿ni siê praca nauczyciela w ZSS od pracy w innych placówkach oœwiatowych? Jak pracuje siê z dzieæmi niepe³nosprawnymi? W pracy z uczniem niepe³nosprawnym nale¿y dostosowaæ metody pracy do jego mo¿liwoœci, bowiem s¹ to dzieci nie tylko o obni¿onej sprawnoœci intelektualnej, ale te¿ np. z zaburzeniami zachowania. Do ka¿dego dziecka nale¿y wiec podejœæ indywidualnie. W szkole mamy mniejsz¹ ni¿ w innych placówkach liczbê uczniów w klasie. To naprawdê trudna praca, ale przy zastosowaniu odpowiednich metod mo¿na osi¹gn¹æ œwietne

Jakie dodatkowe kwalifikacje musi mieæ nauczyciel pracuj¹cy z uczniami niepe³nosprawnymi? Powinien ukoñczyæ oligofrenopedagogikê (pedagogikê specjaln¹), a póŸniej – w trakcie studiów podyplomowych – ró¿ne specjalizacje, by móc uczyæ ró¿nych przedmiotów. Te drugie studia nie s¹ na razie obowi¹zkowe (bêd¹ od 2006 r.), ale i tak wiêkszoœæ pedagogów w naszej szkole je ukoñczy³a. Mamy naprawdê bardzo dobrze przygotowan¹ (pod wzglêdem metodycznym i wychowawczym) kadrê. Dziêki temu mo¿emy osi¹gaæ tak doskona³e wyniki. A co Pani uwa¿a za swój najwiêkszy sukces zawodowy? Jestem jeszcze z tego pokolenia, w którym ludzie nie potrafili siê chwaliæ. Ale tym, z czego jestem szczególnie dumna, by³ remont budynku przy ul. Batorego, który ZSS przej¹³ w 1991 r. By³ on wtedy w bardzo z³ym stanie. Od licznych sponsorów otrzyma³am znaczn¹ kwotê, dziêki której uda³o siê m. in. odmalowaæ budynek, wymieniæ okna i czêœæ pod³óg oraz zorganizowaæ i bardzo dobrze wyposa¿yæ salê rehabilitacyjn¹, niezbêdn¹ w tego typu placówkach. Odchodz¹c na emeryturê, pozostawiam szko³ê w bardzo dobrym stanie. Cieszê siê, ¿e moj¹ nastêpczyni¹ zosta³a osoba odpowiednia na to stanowisko. Chcia³abym równie¿, korzystaj¹c z okazji, podziêkowaæ nauczycielom oraz innym pracownikom i wspó³pracownikom mojej ukochanej szko³y za wieloletni¹ pomoc. Rozmawia³a J. Czajczyñska

Powiatowy Lekarz Weterynarii „Witkosie” - m³odzi ludzie zafascynowani kultur¹ wczesnos³owiañsk¹ Zadruga to wspólnota rodowa u S³owian. Jej cz³onkowie mieli jednakowe prawa i obowi¹zki. W³adzê sprawowa³a w niej rada z³o¿ona z mê¿czyzn, a na jej czele sta³ naczelnik. Liœæ kasztanowca jest sztandarem dru¿yny wojów s³owiañskich „Witkosie”, reprezentuj¹cej Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Ju¿ od prawie dwóch lat skupia ona mi³oœników œredniowiecznych obyczajów. Jej opiekunami s¹ mgr J. Bulczyñski oraz mgr S. Szuba. „Witkosie” daj¹ o sobie znaæ tak czêsto, jak to tylko mo¿liwe. Mo¿na ich ujrzeæ podczas ka¿de-

go wa¿niejszego wydarzenia w Liceum, ale dzia³alnoœæ grupy wykracza poza mury szko³y – cz³onkowie dru¿yny wyje¿d¿aj¹ na rozmaite festyny i imprezy historyczne (m. in. do Biskupina czy L¹du nad Wart¹). Najwa¿niejsz¹ dla grupy imprez¹ jest odbywaj¹cy siê co roku festyn w Grzybowie, który przyci¹ga t³umy. Na tegorocznym VI Miêdzynarodowym ZjeŸdzie Wojowników S³owiañskich z ramienia dru¿yny stawi³o siê 15 osób. Reprezentacja Liceum zajmowa³a siê rozmaitymi problemami organizacyjnymi, ale te¿ dzielnie walczy³a w obronie grodu w trakcie

trwaj¹cej ponad dwie godziny bitwy. Na przysz³y rok planowany jest obóz archeologiczny na grodzisku w Grzybowie, organizowany wspólnie z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Uczniowie bêd¹ mieli okazjê uczestniczyæ w wykopaliskach. Obecnie dru¿ynê tworzy 25 osób, jednak wci¹¿ rosn¹ce zainteresowanie zapewne sprawi, ¿e ta liczba nied³ugo siê powiêkszy. „Witkosie” zapraszaj¹ do siebie wszystkich pasjonuj¹cych siê histori¹ i pragn¹cych zaznaæ ¿ycia S³owianina. Jêdrzej Kupczyñski

informuje, ¿e w dniach 19.09-3.10 br. zostan¹ zrzucone z samolotów na terenach lasów, pól, pastwisk i nieu¿ytków przynêty zawieraj¹ce szczepionkê przeciw wœciekliŸnie u lisów i innych zwierz¹t wolno ¿yj¹cych. Nie nale¿y podnosiæ ani dotykaæ przynêt, poniewa¿ te, które bêd¹ dotkniête przez ludzi, s¹ omijane przez lisy. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierz¹t domowych. Je¿eli nast¹pi przypadkowe zetkniêcie siê cz³owieka z przynêt¹, szczególnie je¿eli nast¹pi kontakt z otwart¹ ran¹, oczami lub nosem – miejsca te nale¿y przemyæ wod¹ z myd³em i zg³osiæ siê do lekarza medycyny.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

PaŸdziernik 2005

5

ABECAD£O ks. Marcina Kulczyñskiego AUTORYTET - Tu nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci i wydaje siê, ¿e nie mo¿e byæ inaczej. Kiedy dzisiaj wszystko tak bardzo ucieka nam przez palce, kiedy wydaje siê, ¿e nie ma nic sta³ego, kiedy nasze wartoœci, zasady staj¹ siê wzglêdne, wówczas wystarczy³o i wystarcza spojrzeæ na Jana Paw³a II. Mam œwiadomoœæ, ¿e nie jestem tu oryginalny, ¿e wielu odbierze to jako bana³ i slogan, bo przecie¿ prawie wszyscy by tak powiedzieli. Ale i tak nie postaram siê o oryginalnoœæ. Widzia³em Go tylko dwa razy w ¿yciu, we W³oc³awku i w Bydgoszczy, ale pokocha³em jak kogoœ najbli¿szego na œwiecie. Mo¿e dlatego, ¿e dawa³ poczucie sta³oœci, pewnoœci i niezmiennoœci. Sam by³ gwarantem i dowodem, ¿e mo¿na mieæ zasady, ¿e mo¿na ¿yæ piêknie i prawdziwie, ¿e mo¿na mieæ krêgos³up i zupe³nie nie przypominaæ chor¹giewki na wietrze. A najpiêkniejsze w Nim by³o to, ¿e nigdy nie stara³ siê byæ modny, taki na czasie, nowoczesny, ¿e – przepe³niony mi³oœci¹ do cz³owieka – mówi³ rzeczy trudne i wymagaj¹ce. Bardzo mi Go brakuje. Czêsto wracam do tego, co mówi³, w³¹czam p³yty z przemówieniami, ¿eby znowu us³yszeæ Jego g³os, mo¿e nawet tak troszkê sentymentalnie, ale na pewno po to, by jak najwiêcej z tego, co mówi³, zapamiêtaæ i tym ¿yæ. Strasznie to trudne, ale piêkne, w tym w³aœnie pomagaj¹ nam autorytety. CZAS - Kiedyœ mnie parali¿owa³, teraz wiem, ¿e jest darem. Nie zawsze siê udaje, ale staram siê nie straciæ ani sekundy z tego, co zosta³o mi dane. Nie mam pojêcia, co bêdzie jutro, wiem, co jest dzisiaj i kocham to dzisiaj. Bojê siê, ¿e coœ mo¿e mi uciec, ¿e mogê nie zd¹¿yæ czegoœ zrobiæ, powiedzieæ o tym, co wa¿ne, straciæ jak¹œ szansê. Goniê ten uciekaj¹cy czas

i ³apiê za nogi, ¿eby tak szybko nie ucieka³. I chyba nawet siê udaje, bo ka¿dy mój dzieñ ma 24 godziny i prawie to wystarcza, by przy-

trafi³o siê coœ dobrego, co powoduje, ¿e z ufnoœci¹ idzie siê spaæ i nie bojê siê jutra. Bo ostatecznie jest to najmniej wa¿ne. DZIWI MNIE - ¿e ludzie siê nie dziwi¹, ¿e tak jakoœ zobojêtnieli, ¿e siê ju¿ nie staraj¹, nie walcz¹ o to, co wa¿ne, nie kochaj¹ na œmieræ i ¿ycie. Dziwiê siê, ¿e s¹ tacy sceptyczni, nieufni, zazdroœni. Dziwiê siê, ¿e gadaj¹ o pogodzie, a nie o tym, co czuj¹, ¿e potrafi¹ zdradzaæ, raniæ, odchodziæ bez po¿egnania. Dziwiê siê, ¿e potrafi¹ byæ cwaniakami, ¿e kalkuluj¹, co siê op³aca, co nie. Dziwiê siê, ¿e nie potrafiê przestaæ siê dziwiæ. FARA - Hmm, moja pierwsza mi-

³oœæ, pierwszej mi³oœci siê nie zapomina i oby trwa³a jak najd³u¿ej, ale to ju¿ tak bardzo ode mnie nie zale¿y. Pamiêtam, jak po œwiêce-

niach kap³añskich poszliœmy z gnieŸnieñskiej katedry do seminaryjnego refektarza na uroczysty obiad z Ksiêdzem Arcybiskupem. Zaproszeni byli równie¿ nasi rodzice. Po obiedzie Ksi¹dz Arcybiskup wrêcza³ nam dekrety kieruj¹c w ten sposób do pracy w parafii. Kiedy wyczyta³: ksi¹dz Marcin Kulczyñski, fara Wrzeœnia, wówczas w refektarzu rozleg³ siê g³os mojej mamy: Jezus Maria, tak daleko od domu. Dzisiaj ju¿ wie, ¿e nie mog³em trafiæ lepiej. M£ODZIE¯ - Kiedy przyszed³em do Wrzeœni, dosta³em pismo od Ksiêdza Biskupa, w którym mianowa³ mnie dekanalnym duszpasterzem m³odzie¿y. Od tego siê

W trosce o dzieci i m³odzie¿

Kolejne akcje wrzesiñskiej policji Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego ruszy³ – ju¿ po raz kolejny – program „Uwaga na pierwszoklasistów”. Zosta³ on przygotowany przez wrzesiñskich stró¿ów prawa. Podczas uroczystoœci pasowania na uczniów klasy pierwszej dzieci otrzymuj¹ œwiate³ka odblaskowe. S¹ tak¿e informowane o niebezpieczeñstwach, z jakimi mog¹ spotkaæ siê podczas drogi do szko³y czy w domu. Podobne cele przyœwiecaæ bêd¹

akcji „Z Pyrkiem bezpieczniej”, która wdro¿ona zostanie w listopadzie. Przygotowano j¹ wspólnie z Kuratorium Oœwiaty, Wielkopolsk¹ Komend¹ Policji oraz zespo³em specjalistów ds. nieletnich w poszczególnych jednostkach, przy wspó³pracy dzielnicowych. Podstaw¹ programu jest praca ze specjalnie przygotowanym elementarzem. Gimnazjaliœci natomiast bêd¹ mogli uczestniczyæ w projekcie

Tomograf we wrzesiñskim szpitalu

Przetarg rozstrzygniêty Rozstrzygniêty zosta³ przetarg ograniczony na zakup tomografu oraz na prace adaptacyjne pracowni tomograficznej dla Samodzielnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej we Wrzeœni. Œrodki finansowe na ten cel pochodziæ bêd¹ z bud¿etu powiatu wrzesiñskiego, który bêdzie w³aœcicielem tomografu. Koszt inwestycji to 1 800 000 z³. Prace, które rozpoczn¹ siê na

pocz¹tku paŸdziernika, prowadzone bêd¹ w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega³ bêdzie na przygotowaniu pomieszczenia na pracowniê tomograficzn¹. Po odebraniu prac adaptacyjnych – na które wykonawca ma 30 dni – nast¹pi instalacja sprzêtu. Zakup tomografu umo¿liwi kontraktowanie œwiadczeñ oraz ich refundacjê z Narodowego Funduszu Zdrowia. (bas)

„Bezpieczna szko³a”. W trakcie spotkañ z policjantami zostan¹ poinformowani m. in. o tym, ¿e po przekroczeniu okreœlonego wieku (13 lat) ponosz¹ prawn¹ odpowiedzialnoœæ za swoje czyny. Akcja „Uwaga, zagro¿enia!” skierowana jest do m³odzie¿y szkó³ œrednich oraz rodziców. To program prewencyjny, wspomagaj¹cy walkê z narkomani¹ i nadu¿ywaniem alkoholu przez m³odych ludzi. (bas)

zaczê³o. Dla nich poszed³bym w ogieñ. Nie wyobra¿am sobie dnia bez spotkania z nimi. Nie jest to trudne, kiedy uczy siê religii w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H. Sienkiewicza. Nie wiem, jak to siê sta³o, ale oni s¹ wyj¹tkowi: oddani, lojalni, szczerzy, a co najwa¿niejsze - prawdziwi. Wiekiem czêsto ju¿ doroœli, swoim ufnym, pe³nym idea³ów patrzeniem na œwiat - dzieci. Dlatego chce siê z nimi byæ. Bo nie potrafi¹ udawaæ, bo chc¹ wierzyæ, zazwyczaj, nie licz¹c momentów, gdy maj¹ kiepskie dni; chc¹ s³uchaæ, rozmawiaæ, pytaæ, robiæ wiêcej ni¿ wymagaj¹ tego szkolne obowi¹zki. Tak siê te¿ dzieje. JeŸdzimy do Domu Pomocy Spo³ecznej prowadzonego przez siostry dominikanki w Miel¿ynie, jeŸdzimy na dni skupienia do sióstr pallotynek do Gniezna, chodzimy razem na piesz¹ pielgrzymkê na Jasn¹ Górê, spêdzamy razem wakacje, spotykamy siê w kinie i teatrze, modlimy siê razem we wrzesiñskiej farze, œpiewamy, gramy, jeŸdzimy na rowerach, chodzimy na basen, robimy ha³as na plebani i du¿o, du¿o wiêcej, ale to ka¿dy m³ody, jeœli tylko chce, mo¿e sam sprawdziæ. Myœlê, ¿e razem jest nam dobrze. Nawet bardzo dobrze. PRZYJA¯Ñ - Nie ma w ¿yciu cz³owieka nic bardziej wartoœciowego. Z du¿¹ ufnoœci¹ mogê powiedzieæ, ¿e mam dwie takie osoby, które nazywam przyjació³mi. Co to oznacza? Nie wiem, to siê czuje. K³adê siê spaæ i wiem, ¿e s¹, budzê siê i wiem, ¿e s¹, gdy jest mi ciê¿ko - idê do nich albo dzwoniê, gdy oni potrzebuj¹ pomocy, jestem szybciej ni¿ stra¿ po¿arna. Wiem, ¿e cokolwiek siê stanie, mam ich po swojej stronie. Jednym s³owem kocham ich, bo przyjaŸñ to jedna z twarzy mi³oœci. RODZINA - Kochana mama, tata

i brat. Znowu typowo. A z drugiej strony - oryginalnie i niepowtarzalnie. Nie ma na œwiecie drugiej takiej rodziny jak nasza. Zawsze bardzo mocno byliœmy i jesteœmy ze sob¹ zwi¹zani. Mimo ¿e do domu ponad 100 km, jesteœmy blisko i to siê wie. Nie wyobra¿am sobie by mog³o ich zabrakn¹æ. Wszystko, co mam, kim jestem, zawdziêczam ogromnej mi³oœci i pracowitoœci rodziców, a dziêki Michasiowi wiem, kim jest prawdziwy brat. SZCZÊŒCIE - Widzieæ, ¿e inni dziêki tobie s¹ szczêœliwi, czêsto nie wiedz¹c, ¿e w³aœnie tobie zawdziêczaj¹ swoje szczêœcie. Stan¹æ tak troszkê z boku, zrobiæ wszystko, co jest w mocy, a gdy ju¿ siê uda, to mimo ¿alu w sercu odejœæ niezauwa¿onym, takie jest zadanie i szczêœcie ksiêdza. WYBÓR - Zawsze jeden, ten sam, fundamentalny: Jezus Chrystus, to wybór trudny i wymagaj¹cy, ale jednak jedyny prawdziwy. I nie ma ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci, bo wszystko znajduje swoje miejsce. ¯YCIE - Prze¿yæ, nie przeczekaæ, niczego nie ¿a³owaæ, cieszyæ siê drugim cz³owiekiem, wyzbyæ siê egoizmu, zaryzykowaæ zaufanie, zyskaæ przyjaciela, mieæ miejsce, do którego mogê wróciæ, pop³akaæ czasami, gdy coœ siê nie uda i zacz¹æ jeszcze raz, ugryŸæ siê w jêzyk, gdy jest pokusa os¹dzenia, kochaæ - to w³aœnie jest ¿ycie. (o)red

Ks. Marcin Kulczyñski - wikariusz wrzesiñskiej fary, dekanalny duszpasterz m³odzie¿y, prefekt LO im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni, przewodnik grupy b³êkitnej pieszej pielgrzymki na Jasn¹ Górê.

Sprz¹tanie Œwiata - Polska 2005

WSZYSTKIE KOLORY RECYCLINGU Fundacja Nasza Ziemia zaprosi³a do kolejnego roku pracy dla œrodowiska. Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e niniejszym kampania „Sprz¹tanie œwiata Polska” przekszta³ca siê w rozbudowany, wieloletni program edukacyjny. W tym roku rusza bowiem pierwsza edycja Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej, opracowanego przez Koalicjê na Rzecz Edukacji Ekologicznej i realizowanego w jej imieniu przez tê fundacjê. Równie¿ powiat wrzesiñski zaanga¿owa³ siê w tegoroczn¹ akcjê. Bra³y w niej udzia³ wszystkie szko³y ponadgimnazjalne. Posprz¹taniem terenu wokó³ szko³y zajêli siê uczniowie ZSTiO im. gen. dr. Romana Abrahama, ZSZ nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich (pod opiek¹ p. Aliny Sieradzkiej i p. Przemys³awa Mocha), a tak¿e ZSP im. Bohaterów Monte Cassino (pod opiek¹ p. Ja-

nusza Czy¿a). Uczniowie LO im. H. Sienkiewicza (pod opiek¹ p. Arlety ¯ebrowskiej) w ramach tej akcji zgrabiali zesch³e liœcie kasztanowców na terenie parku im. Józefa Pi³sudskiego, skweru przy dworcu PKP i placu œw. Stanis³awa (w ramach ogólnomiejskiej akcji walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem). Sprz¹tali te¿ teren wokó³ szko³y. Natomiast uczniowie ZSS im. Janusza Korczaka (pod opiek¹ p. Ewy Zakrzewskiej) sprz¹tali teren lasu Dêbina i teren dzia³ek. Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê firmie Eko-Tech (odbieraj¹cej odpady z tworzyw sztucznych), która przekaza³a 4 000 worków wykorzystanych m.in. w tej akcji. Eko-Tech od wielu lat wspó³pracuje z Wydzia³em Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, wspomagaj¹c ró¿nego rodzaju inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej. M.Lisiecka


6

PaŸdziernik 2005

Przegl¹d Powiatowy

Powiat Do¿ynki w skrócie Powiatowe Mieszkañcy Pyzdr byli przera¿eni ogromn¹ iloœci¹ wody, jaka 24 sierpnia zalewa³a ulice i posesje. Ulewa spowodowa³a wiele strat w infrastrukturze drogowej. Najbardziej ucierpia³ nieremontowany od kilkudziesiêciu lat most na Warcie. Jego napraw¹ zajê³a siê specjalistyczna firma, natomiast drogi gminne wyremontuje Zak³ad Gospodarki Komunalnej.

26 sierpnia w rocznicê œmierci gen. Romana Abrahama przy jego grobie na cmentarzu parafialnym we Wrzeœni spotkali siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, ZSTiO, rodzina oraz wrzeœnianie. W historii zapisa³ siê on m.in. jako obroñca Lwowa w 1918 roku, za co zosta³ odznaczony orderem Virtuti Militari. W uroczystoœci udzia³ wziê³a Marta Abramowicz, wdowa po generale. W dniach 27–28 sierpnia Stowarzyszenie Citroën Klub Poznañ zorganizowa³o, wraz ze Starostwem Powiatowym we Wrzeœni, VI Miêdzynarodowy Zlot Samochodowy Citroëna. Trasa przejazdu zosta³a podzielona na 2 etapy i wiod³a przez ró¿ne wsie i miasta naszego powiatu. Na zwyciêzców czeka³y puchary. XXIV Bieg Kazimierzowski, najwiêksza impreza sportowa w gminie Pyzdry, odby³ siê 28 sierpnia. Zgromadzi³ 98 zawodników i 21 zawodniczek z ca³ego kraju. Wœród kobiet triumfowa³a M. Lewandowska, a wœród mê¿czyzn S. Redko. Najlepszym zawodnikiem z gminy i miasta Pyzdry zosta³ M. Grzybowski. Do rywalizacji przyst¹pili te¿ najm³odsi. W dniach 2-4 wrzeœnia odby³y siê w Lesznie, ju¿ po raz czwarty, Miêdzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru. Wyst¹pi³o prawie dwadzieœcia zespo³ów z piêciu krajów. Wœród uczestników znalaz³a siê równie¿ Orkiestra Dêta Nekielskiego Oœrodka Kultury. Swoim widowiskowym wystêpem wywalczy³a ona Grand Prix w prezentacji musztry paradnej. Nagrodê Z³otej Pa³ki przyznano ma¿oretkom dzia³aj¹cym przy nekielskiej orkiestrze. 3 wrzeœnia podczas festynu w Bierzglinie odby³y siê zawody strongmanów. Uczestnicy rywalizowali w takich konkurencjach, jak spacer farmera czy przeci¹ganie samochodu. Wygra³a reprezentacja Psar Polskich – bracia Marcin i Dawid Makowscy. Rozegrano tak¿e niezwyk³y mecz pomiêdzy old boyami z Bierzglina oraz pos³ami i przedstawicielami PSL – organizatorami festynu. 18 wrzeœnia w 62. rocznicê zrzutu broni i sprzêtu dla oddzia³ów AK w Wielkopolsce odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna w Janowie. Organizatorami by³y w³adze samorz¹dowe Kostrzyna, Dominowa i Nekli oraz Nadleœnictwo Czerniejewo.

Wystêpy zespo³ów folklorystycznych, degustacje i loteria fantowa to tylko niektóre z atrakcji, jakie czeka³y na uczestników Do¿ynek Powiatowych w Ko³aczkowie. Wspania³a pogoda w niedzielne popo³udnie 28 sierpnia sprzyja³a œwietnej zabawie.

Starostowie do¿ynek na tle wieñca powiatowego Do¿ynki tradycyjnie rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele parafialnym. Pozosta³e uroczystoœci zgromadzi³y publicznoœæ, artystów, w³adze powiatowe oraz sponsorów imprezy w miejscowym parku. W³aœnie tam Zespó³ Folklorystyczny „Ko³aczkowianie” poprowadzi³ obrzêdy wieñcz¹ce tegoroczne prace ¿niwne. Starostowie do¿ynek (El¿bieta Kasznia z Wr¹bczynka, gmina Pyzdry i Jan Pohl z £agiewek, gmina Ko³aczkowo) przekazali symboliczny chleb na rêce gospodarzy. Byli nimi: Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski oraz Czes³aw Surowiec, wójt gminy Ko³aczkowo. Czes³aw Surowiec powiedzia³: [...] w symbolu wieñca, w okaza³ym bochenku chleba czuje siê nie tylko radoœæ pomyœlnie zakoñczonych ¿niw, ale i wdziêcznoœæ za obfite zbiory. Zamkniêta jest w nich tak¿e mozolna praca i codzienna troska mieszkañców wsi i g³êbokie przywi¹zanie do narodowych tradycji. Niezwykle udana by³a czêœæ artystyczna Œwiêta Plonów. Jej uczestnicy podziwiali miêdzy innymi barwne wystêpy Orkiestry Dêtej Nekielskiego Oœrodka Kultury, Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemia Wrzesiñska” oraz utwory w wykonaniu Wrzesiñskiego Studia

Piosenki. Nie zabrak³o tak¿e sporej dawki humoru, która zawarta by³a w monologu wypowiedzianym gwar¹ poznañsk¹ przez Weronikê Kuczê. Staje siê ju¿ powoli tradycj¹, ¿e te imprezy, na których pojawi¹ siê wojowie s³owiañscy z Dru¿yny Grodu Grzybowskiego „Niwa”, znacznie zyskuj¹ na atrakcyjnoœci. Równie¿ tym razem szczêk orê¿a zainteresowa³ wiele osób. Najbardziej wyczekiwany by³ koncert gwiazdy wieczoru, czyli Krzysztofa K.A.S.Y. Kasowskiego. Wykona³ on oczywiœcie swoje najwiêksze hity: „Maczo” i „Reklama”, ale siêgn¹³ te¿ po repertuar innych artystów polskiej (i nie tylko) piosenki. Chyba w³aœnie przez tê wielostylowoœæ dobrze wpasowa³ on w³asny wystêp w obchody Œwiêta Plonów. Do¿ynki zakoñczy³y siê wspóln¹ zabaw¹ przy muzyce wykonywanej przez zespó³ „B¹koœ Band”. (jul) Podczas imprezy przeprowadzona zosta³a loteria fantowa. Œrodki uzyskane ze sprzeda¿y losów w wysokoœci 2500 z³ przekazano na rzecz Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, na zakup 8 rowerów dla dzieci i m³odzie¿y z oœrodka.

www.wrzesnia.powiat.pl

Gminne œwiêto plonów w Tarnowej

DZIÊKCZYNNA UROCZYSTOŒÆ My, rolnicy, staropolskim obyczajem dziêkujemy Bogu i Matce Ziemi za udane plony z naszych pó³ i ogrodów. Ziemia karmi siê potem, znojem i utrudzeniem. Mi³oœci do niej rolnik uczy siê spracowanymi rêkoma, zmarszczkami, które wy¿³obi³o trudne ¿ycie i siwizn¹ w³osów– powiedzia³ Krzysztof Paszak, so³tys wsi Tarnowa, podczas gminnych do¿ynek, które odby³y siê 4 wrzeœnia. Uroczystoœci rozpoczê³y siê polow¹ msz¹ œw., któr¹ odprawi³ ks. pra³at Jan Andrzejczak. Ksi¹dz proboszcz poœwiêci³ chleb, owoce, warzywa i wieñce ¿niwne. W modlitwie prosi³ Boga, aby nikomu nie zabrak³o po¿ywienia. Po mszy utworzono korowód do¿ynkowy. Czêœæ obrzêdow¹ rozpocz¹³ zespó³ ,,Wielkopolanie’’ z Grabowa Królewskiego. Starostwie do¿ynek, Teresa Podgórna i Roman Radny, przekazali burmistrzowi Krzysztofowi Stru¿yñskiemu chleb i miód. Chleb przyniesiony przez starostów jest symbolem dobrze spe³-

Scena dr¿a³a w posadach Rolnicy z gminy Wrzeœnia w s³oneczny dzieñ 4 wrzeœnia zebrali siê w Sêdziwojewie, by podziêkowaæ za plony, a przede wszystkim œwiêtowaæ zakoñczenie ¿niw. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ polow¹, któr¹ odprawi³ ksi¹dz Bogdan Tarka. Kazanie wyg³osi³ ksi¹dz Zdzis³aw Haenel. Wieniec do¿ynkowy przekazali starostowie uroczystoœci: Gabriela Czech i Roman Dziekan. Oficjalne wyst¹pienia burmistrza Tomasza Ka³u¿nego oraz starosty Dionizego Jaœniewicza zawiera³y mnóstwo dobrych wiadomoœci. Rok by³ bardzo dobry – rolnicy s¹ zadowoleni, zbiorom towarzyszy³a piêkna pogoda i chleba z pewnoœci¹ nikomu nie zabraknie. Klêski urodzaju te¿ nie by³o,

Stoisko Powiatu Wrzesiñskiego zaprosi³a goœci do degustacji szerokiej gamy swoich produktów – hitem okaza³a siê maœlanka o smaku tiramisu. Zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ wiklinowe ba¿anty, fotele i inne ciekawe produkty firmy Wit-KaŸ, któr¹ reprezentowa³ Mariusz KaŸmierczak z Wr¹bczynkowskich Holendrów. W wystawie powiatu wrzesiñ-

Sylwia Mazurczak

Do¿ynki w Sêdziwojewie

Wielkopolska Gala 3 wrzeœnia w ¯ychlinie k. Konina, na terenie Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych, odby³a siê Gala Ekologicznych Produktów Regionalnych i Tradycyjnych Wschodniej Wielkopolski. W wystawie wzi¹³ udzia³ tak¿e powiat wrzesiñski. Impreza zosta³a zorganizowana przez Krajow¹ Radê Ekologiczn¹ „Œrodowisko i Rozwój” Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Koninie, Wielkopolsk¹ Izbê Rolnicz¹ oraz Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. W gali udzia³ wziê³o oko³o 20 wystawców. Byli to g³ównie wystawcy prezentuj¹cy rêkodzie³o artystyczne, pszczelarze, spó³dzielnie mleczarskie, producenci win, rolnicy posiadaj¹cy gospodarstwa agroturystyczne oraz piekarnie. Powiat wrzesiñski zaprezentowa³ siê na wspólnym stoisku z firmami z naszego terenu. Wrzesiñska Spó³dzielnia Mleczarska

nionego obowi¹zku, ale te¿ wyrazem codziennych trudnoœci, z jakimi borykaj¹ siê rolnicy. Tegoroczne ¿niwa przebiega³y sprawnie, mimo i¿ szacuje siê, ¿e tegoroczne zbiory s¹ o 15% ni¿sze w stosunku do ubieg³orocznych. Burmistrz stwierdzi³, i¿ œrodki zaplanowane w bud¿ecie unijnym i krajowym zosta³y przez rolników dobrze wykorzystane. Honorowe odznaki ,,Zas³u¿ony dla rolnictwa’’, przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odebrali Waldemar Cierzniak z Walgi i Marek Szymczak z Ciemierowa. Dzieci z Tarnowej zaprezentowa³y w humorystycznych scenkach trud rolnika oraz efekty jego ciê¿kiej pracy. Nie zabrak³o przyœpiewek w wykonaniu gospodyñ, wystêpów pyzdrskich ,,Seniorek’’ oraz orkiestry dêtej. Zaœpiewa³y te¿ Justyna i Natalia Defitowskie, a El¿bieta Plichta zaprezentowa³a muzyczne abecad³o Kaszubów.

skiego uczestniczy³y te¿ firmy Gardex i Pimax, które upiêksza³y nasze stoisko piêknymi krzewami i wyrobami z drewna, a tak¿e gospodarstwo agroturystyczne Doroty i Mariana Obst z Chociczy Wielkiej oraz pasieka specjalistyczna Andrzeja Górniaka z Wrzeœni. Beata Jankowska

dlatego ze skupem nie powinno byæ problemu. Artystyczn¹ opraw¹ imprezy zaj¹³ siê zespó³ folklorystyczny „Ziemia Wrzesiñska”. Na uwagê zas³uguje dba³oœæ o choreograficzne szczegó³y charakterystyczne dla regionu wielkopolskiego. By³o miêdzy innymi sypanie ziarna – tradycja, wed³ug której temu, kto wiêcej go z³apie, lepiej bêdzie siê darzyæ. Wystêp by³ bardzo ¿ywio³owy. O rozrywkê dla ka¿dego zadba³ Wrzesiñski Oœrodek Kultury, który zaprezentowa³ swoich sprawdzonych artystów – chór „Lutnia” i Wrzesiñskie Studio Piosenki. Ka¿dy odbiorca znalaz³ wiêc coœ dla siebie, wszyscy bawili siê œwietnie. (pit)

Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni, ul.Warszawska 26, informuje, ¿e z dniem 1 wrzeœnia 2005 roku w siedzibie urzêdu zosta³ uruchomiony punkt kasowy obs³ugiwany przez Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni. W punkcie mo¿na dokonywaæ wszystkich p³atnoœci gotówkowych i bezgotówkowych oraz zaopatrywaæ siê w znaczki op³aty skarbowej. Punkt czynny jest w dniach pracy urzêdu, w poniedzia³ki w godzinach od 8.30 do 15.30 od wtorku do pi¹tku w godzinach od 8.30 do 14.30. g³ówny ksiêgowy El¿bieta Zawal


www.wrzesnia.powiat.pl

Po¿egnanie lata

Przegl¹d Powiatowy

PaŸdziernik 2005

BIECHOWSKI ODPUST Jak co roku w parafii pw. Najœwiêtszej Marii Panny w Biechowie odby³ siê odpust. Uroczystoœci ku czci Matki Boskiej Pocieszenia mia³y miejsce 10 – 11 wrzeœnia. Do tradycji nale¿y ju¿ organizowanie przez parafie z ca³ego powiatu pieszych pielgrzymek do Biechowa. W niedzielê na odpu-

stow¹ mszê œw. przybyli liczni pielgrzymi. Wœród przyby³ych znaleŸli siê te¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz zaproszeni duchowni. Nastrój p¹tników by³ radosny, zapewne tak¿e dziêki piêknej pogodzie.Uroczyst¹ mszê œw. odprawi³ bp Wojciech Polak. W homilii podkreœlono rolê po-

7

cieszenia, które nale¿y okazaæ osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, chorym czy pozostaj¹cym bez pracy. Wzorem postêpowania ma byæ dla nas postawa Matki Boskiej stoj¹cej pod krzy¿em Syna, która zawierzy³a dzie³u Bo¿emu, nios¹c w ten sposób pocieszenie innym. (bas)

„Lato 2005”

260 dzieci skorzysta³o z dwutygodniowej akcji letniej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan, Urz¹d Gminy w Ko³aczkowie oraz Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w oœmiu miejscowoœciach gminy Ko³aczkowo.

Jedna z konkurencji rozgrywanych podczas festynu Wrzesieñ to miesi¹c, w którym ¿egna siê lato. Tak te¿ uczynili mieszkañcy i pracownicy domów pomocy spo³ecznej oraz osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów z terenu Wielkopolski. Tê piêkn¹ porê roku po¿egnali w pi¹tkowe popo³udnie 4 wrzeœnia na trawiastym terenie przy oczyszczalni œcieków we Wrzeœni. Gospodarzem imprezy by³ wrzesiñski DPS. Dla wszystkich przygotowano miejsca przy sto³ach, ale nie ka¿dy chcia³ przy nich

siedzieæ. Powód by³ prosty – do tañca przygrywa³ duet muzyczny, a w przerwie miêdzy utworami czeka³y na uczestników liczne konkursy. By³ tor przeszkód, którego czêœæ nale¿a³o pokonaæ rowerem, a resztê biegiem, wykonuj¹c ponadto dodatkowe czynnoœci, np. przenoszenie pi³ki na ³y¿ce. Ochotnicy mogli sprawdziæ siê równie¿ przy tarczy z rzutkami. Spotkanie zakoñczy³o siê wieczorem, przy ognisku, które tak bardzo kojarzy siê z, odchodz¹cym ju¿ niestety, latem. (pit)

Awanse dla nauczycieli Œlubowanie pe³nienia rzetelnej pracy wychowawcy i opiekuna m³odzie¿y, d¹¿enia do rozwoju osobowoœci ucznia i w³asnej oraz kszta³cenia i wychowywania pokoleñ w duchu umi³owania ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z³o¿y³o siedmiu nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesiñskiego. Uroczystoœæ, podczas której zosta³y wrêczone nominacje na stopieñ nauczyciela mianowanego, mia³a miejsce 31 sierpnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. W spotkaniu uczestniczyli: Dionizy Jaœniewicz – starosta wrzesiñski, Tadeusz Œwi¹tkiewicz – przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Eugeniusz Paterka – przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Powiatu, Bo¿ena Nowacka – naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu oraz dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych. Uroczystoœæ ta to formalny przejaw osi¹gniêcia pewnego szczebla awansu zawodowego. Dotychczasowy dorobek zosta³ zaprezentowany przez nominowanych przed komisj¹ egzaminacyjn¹ – podkreœli³ starosta. Doda³ te¿: Szczególnie w tym zawodzie widaæ, ¿e nauczyciele to ludzie, którzy maj¹ misjê i pasjê, a zawód ten jest ¿yciowym wyzwaniem. Wœród osób, które pomyœlnie przesz³y procedurê egzaminacyjn¹ na stopieñ nauczyciela mianowanego znaleŸli siê: Jakub Obst, Ilona Marecka, Agnieszka Skrzypek, Magdalena Szuman, Romuald Nowicki, Izabela Przyjemska i Karolina Przysiucka. (bas)

Eugeniusz Paterka gratuluje nowo mianowanemu nauczycielowi

Ponadto 95 maluchów wziê³o udzia³ w obozie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w oœrodku „Relaks” w Orzechowie. Atrakcji podczas pó³kolonii nie brakowa³o, a dla wiêkszoœci dzieci by³y one jedyn¹ form¹ wypoczynku w okresie letnim. 12 wrzeœnia w Urzêdzie Gminy w Ko³aczkowie odby³o siê spotkanie organizatorów wypoczynku oraz wychowawców. Obecni byli równie¿: Tadeusz Tomaszewski – pose³ na Sejm RP, Dionizy Jaœniewicz – starosta wrzesiñski i Czes³aw Surowiec – wójt gminy Ko³aczkowo. Celem spotkania by³o podsumowanie akcji „Lato 2005” oraz wymiana spostrze¿eñ na temat zorganizowanych pó³kolonii. Najwiêksz¹ radoœæ – jak podkreœli³y wychowawczynie pó³kolonii – sprawi³y atrakcje zorganizowane w najbli¿szej okolicy, m.in. wspólne wêdkowanie w Szamarzewie zakoñczone ogniskiem, a tak¿e zapoznanie siê uczestników z ¿yciem zakonników w Sanktuarium Maryjnym w Biechowie. By³y te¿ wyjazdy na basen, do kina oraz do oddzia³u TVP w Poznaniu. Nie zabrak³o równie¿ imprez ma-

Uczestnicy podczas spotkania w UG w Ko³aczkowie sowych (spartakiada w Œremie, piknik w Szreniawie, gminna spartakiada), które by³y dla dzieci okazj¹ do zawarcia nowych znajomoœci. Jak powiedzia³ Tadeusz Tomaszewski: Organizacja pó³kolonii to wspólny wysi³ek organizacji pozarz¹dowych, w³adz gminnych, powiatowych oraz wielu ludzi dobrego serca. Dionizy Jaœniewicz podkreœli³, ¿e ide¹ pó³kolonii by³o to, aby jak

najwiêcej dzieci z trudnych œrodowisk mog³o wyjechaæ poza miejsce sta³ego pobytu, nawet na terenie powiatu. Czasami wyjazd na kilkanaœcie kilometrów od miejsca zamieszkania pozwala na zmianê otoczenia i mo¿liwoœæ znalezienia siê w innym œrodowisku. Organizatorom pó³kolonii uda³o siê te¿ w trakcie ich trwania udowodniæ (nie tylko dzieciom), ¿e na terenie powiatu znajduje siê wiele atrakcyjnych miejsc do zwiedzenia. (bas)

Porady dla nauczycieli i rodziców Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrzeœni informuje, ¿e podobnie jak w roku ubieg³ym, zatrudnieni pedagodzy i psycholodzy, w ramach wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szko³y oferuj¹ nauczycielom pomoc konsultacyjno-informacyjn¹ w zakresie nastêpuj¹cej problematyki: - Problematyka ucznia z ADHD – diagnoza, terapia, formy pracy na terenie szko³y. - Psychologiczne problemy dziecka przewlekle chorego i niepe³nosprawnego w placówce oœwiatowej. - Pomoc dzieciom zdolnym (rozpoznawanie dzieci zdolnych w klasie, problemy dydaktyczno-wychowawcze, metody pracy z dzieckiem zdolnym). - Wspomaganie ucznia w planowaniu przysz³oœci zawodowej. - Problem dysleksji rozwojowej (przyczyny, rozpoznawanie ucznia dyslektycznego, kryteria kierowania na badanie specjalistyczne w PP-P, metody pracy). - Pomoc konsultacyjna dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnoœciami w czytaniu i pisaniu. - Szko³a dla rodziców, czyli jak poprawiæ relacje miêdzy rodzicami a ich dzieæmi. Praktyczne umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktu z dzieæmi. - Program wspomagania ucz-

niów z problemami w pisaniu ,,Z ortografi¹ na Ty” (warsztat). - Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. - Problemy szkolne dzieci z dysfunkcj¹ wzroku (konsultacje). - Badania przesiewowe wzroku dzieci miêdzy 6-9 r.¿. - Wspieranie szkó³ w procesie konstruowania i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki. - Potrzeby, emocje i motywacja w procesie wspomagania dziecka w rozwoju. - Trening umiejêtnoœci wychowawczych (II semestr). - Profilaktyka uzale¿nieñ. - Mobbing, agresja, przemoc w szkole. - Wypalenie zawodowe – dla nauczycieli (warsztat). - Diagnoza i terapia dziecka po przemocy seksualnej. - Wstêpna diagnoza zaburzeñ jedzenia u dzieci i m³odzie¿y (AN – anoreksja). Ponadto PP-P jest otwarta na wspieranie objêtych nasz¹ opiek¹ przedszkoli i szkó³, w zakresie bie¿¹co pojawiaj¹cych siê problemów, wykraczaj¹cych poza wy¿ej przedstawion¹ ofertê. Zainteresowane placówki prosimy o wczeœniejszy kontakt, w celu ustalenia szczegó³ów. Natomiast dla rodziców przygotowano pomoc w zakresie nastêpuj¹cej problematyki: - Wspomaganie dzieci w planowaniu przysz³oœci zawodowej.

- Nowoczesne techniki zapamiêtywania i uczenia siê (planowanie uczenia siê, podnoszenie skutecznoœci uczenia siê przez uruchamianie wyobraŸni, skojarzeñ, stosowanie afirmacji, relaksacji. Mnemotechniki. Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona (warsztat). - Ryzyko dysleksji u uczniów (kl.0-III). - Szko³a dla rodziców, czyli jak poprawiæ relacje miêdzy rodzicami a ich dzieæmi . Praktyczne umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktu z dzieæmi (warsztat). - Co rodzice powinni wiedzieæ, zanim dziecko pójdzie do szko³y. (Cykl 2-óch spotkañ na pocz¹tku i zakoñczenie roku szkolnego). - W trosce o prawid³owy rozwój mowy, - Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. - Jak wspieraæ dziecko w rozwoju emocjonalnym: budowaæ jego poczucie w³asnej wartoœci. - Potrzeby, emocje i motywacja w procesie wspomagania dziecka w rozwoju. Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do pedagogów szkolnych, którzy dalej poinformuj¹ odpowiedzialne za poszczególne warsztaty/ prelekcje osoby w poradni oraz bêd¹ udzielaæ dalszych informacji dotycz¹cych ich terminów. PP-P we Wrzeœni


8

PaŸdziernik 2005

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Uzale¿nienia - problem wspó³czesnego spo³eczeñstwa

CHOROBA, ALE JAKA ? Dlaczego nie chc¹ siê leczyæ? Ktoœ, kto nie ma do czynienia z osobami uzale¿nionymi, nie mo¿e zrozumieæ, dlaczego tak trudno nak³oniæ ich do leczenia. Oferta pomocy, sk³adana w najlepszej wierze, spotyka siê z oporem. Czêsto s¹ to wrêcz zachowania agresywne. W ¿yciu codziennym, w sytuacji, gdy chcemy komuœ pomóc, obowi¹zuj¹ inne regu³y. Zazwyczaj spodziewamy siê pozytywnego przyjêcia naszej propozycji, czasami wspó³dzia³ania. U alkoholików na tak¹ reakcjê trzeba niekiedy czekaæ d³ugo. Mo¿emy spodziewaæ siê tego, ¿e, zamiast pojawiæ siê po raz drugi b¹dŸ te¿ udaæ do poradni czy na mityng AA, osoba ta gdzieœ przepadnie. Czêsto

mamy przekonanie, ¿e nas nie lubi, obrazi³a siê na nas. Aby nie naraziæ siê na takie odczucia trzeba zrozumieæ, na czym polega zjawisko braku motywacji do leczenia, potraktowaæ je jako trudnoœæ korzystania z pomocy, a nie ignorancjê, g³upotê czy te¿ przejaw z³ej woli. Nale¿y zwróciæ uwagê na kilka sk³adników braku motywacji do leczenia. Przede wszystkim jest to czêœæ choroby alkoholowej – tzw. systemu zaprzeczania. W skrócie mo¿na to okreœliæ tak: by zacz¹æ siê leczyæ, alkoholik musi uznaæ, ¿e jest chory. Zaprzeczanie – nieprzyjmowanie wiadomoœci o w³asnym na³ogu – to jeden z g³ównych mechanizmów choroby. Z tego powodu do poradni uzale¿nieñ tra-

fiaj¹ g³ównie osoby „przyciœniête” do muru przez innych lub przez okolicznoœci, a wiêc przymuszone do tego. Zdarza siê, ¿e ktoœ przychodzi z w³asnej woli – mówi

siê o osi¹gniêciu swojego „dna” – jego stan czy sytuacja jest na tyle tragiczna, ¿e ¿adne zabiegi myœlowe nie pomagaj¹ ukryæ przed samym sob¹ prawdy. Dnem mo¿e byæ: wypadek samochodowy spowodowany pod wp³ywem alkoholu, rozpad ma³¿eñstwa, konflikt z prawem, s³owa dziecka itp. Jedni potrzebuj¹ niewielkiego bodŸca, aby zdecydowaæ siê na leczenie, inni potrzebuj¹ du¿ego wstrz¹su („poszed³em do poradni, kiedy dotar³o do mnie, ¿e zmar³o ju¿ kilku kumpli, z którymi pi³em”). Zatem przyjêcie pomocy od kogoœ z zewn¹trz b¹dŸ te¿ zwrócenie siê o ni¹ oznacza, ¿e alkoholik uzna³, jak realnie wygl¹da jego ¿ycie i dostrzeg³, ¿e w miarê up³ywu czasu jest z nim coraz go-

rzej, ¿e wyrz¹dzi³ wiele z³a, skrzywdzi³ najbli¿szych, zmarnowa³ swoje osi¹gniêcia. Nieodzowne jest choæby w czêœci wziêcie na siebie odpowiedzialnoœci, przyznanie siê, ¿e to on – a nie jakieœ okolicznoœci czy ludzie – stworzy³ ba³agan, jaki jest wokó³ niego. Dostrze¿enie tego faktu powoduje tak dominuj¹cy wstyd oraz bolesne poczucie winy, ¿e chêæ obrony przed tymi nieprzyjemnymi uczuciami bywa silniejsza od zdrowego rozs¹dku czy sensownych argumentów. Adam Trawiñski Poradnia Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³uzale¿nienia we Wrzeœni, ul. Witkowska 3 tel. 436 21 46 pon. - pt. godz. 9-12 i 16-19

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi:

Sposób reklamacji wybiera konsument

To kupuj¹cy decyduje o tym, czy sk³adaj¹c reklamacjê skorzysta z uprawnieñ wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ czy z gwarancji (o ile na towar udzielono gwarancji). Sprzedawca nie ma prawa zmuszaæ klienta do wyboru okreœlonego trybu reklamacyjnego. Na towary trwa³ego u¿ytku – np. sprzêt AGD i RTV, komputery, samochody i meble – udzielana jest zazwyczaj gwarancja. Gdy taka rzecz siê popsuje, sprzedawca czêsto zmusza konsumenta do korzystania z gwarancji. Tymczasem ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o

zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176 z póŸn.zm.) przewiduje, ¿e reklamuj¹c towar mo¿na skorzystaæ albo z uprawnieñ wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego z umow¹ albo z gwarancji. O ile pierwsze uprawnienie obowi¹zuje z mocy prawa po zawarciu umowy sprzeda¿y, to gwarancja udzielana jest dobrowolnie. Warto wiêc dobrze zastanowiæ siê, który bêdzie dla nas korzystniejszy – mo¿e okazaæ siê, ¿e na przyk³ad punkty serwisowe wskazane w karcie gwarancyjnej znajduj¹ siê w odleg³ych miejscowoœciach. Je¿eli skorzystamy z uprawnieñ wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹, sk³adamy reklamacjê do sprzedawcy, który ma obowi¹zek jej rozpatrzenia – nie mo¿e odsy³aæ konsumenta do producenta czy hurtownika. Sprzedawca odpowiada za wady towaru, jeœli istnia³y one w chwili wydania go kupuj¹cemu. Reklamacjê z tytu³u niezgodnoœci towaru z umow¹ mo¿na z³o¿yæ przed up³ywem 2 lat od wydania rzeczy kupuj¹cemu. Je¿eli klient kupuje rzecz u¿ywan¹, strony mog¹ ten termin skróciæ, jednak nie poni¿ej jednego roku. W razie

wymiany towaru, termin ten rozpoczyna siê od nowa. Je¿eli natomiast konsument chce skorzystaæ z gwarancji, powinien dok³adnie sprawdziæ w dokumencie gwarancyjnym, jakie przys³uguj¹ mu prawa. Gwarancja bowiem okreœla m. in. w jakich sytuacjach powstaje odpowiedzialnoœæ gwaranta (najczêœciej jest to popsucie siê sprzêtu) i do kogo nale¿y z³o¿yæ reklamacjê – mo¿e to byæ zarówno punkt serwisowy, sprzedawca, jak i producent. Wskazuje te¿ czas, na jaki zosta³a udzielona, a tak¿e nazwê i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w kraju. Gwarancja nie mo¿e byæ udzielana za jak¹kolwiek odp³atnoœci¹. Mo¿e okazaæ siê, ¿e je¿eli przyk³adowo gwarancji udzielono na rok, po tym czasie konsumentowi pozostanie jedynie mo¿liwoœæ skorzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹. Chc¹c z³o¿yæ reklamacjê, zarówno w trybie dochodzenia zgodnoœci towaru z umow¹, jak i w trybie gwarancyjnym, musimy potwierdziæ, ¿e towar nabyliœmy u danego sprzedawcy. Warto wiêc zachowywaæ wszelkie rachunki,

SMS na pomoc

Siedziba Centrum Powiadamiania Ratunkowego Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni posiada od niedawna nowy telefon komórkowy, który s³u¿y do odbierania powiadomieñ alarmowych przez SMS–y. Dziêki niemu osoby nies³ysz¹-

ce b¹dŸ maj¹ce problemy ze s³uchem bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ wezwania pomocy, co do tej pory by³o dla nich praktycznie niemo¿liwe. Nowy numer alarmowy jest zarezerwowany tylko dla osób zrzeszonych we Wrzesiñskim Sto-

warzyszeniu Osób Niedos³ysz¹cych i Nies³ysz¹cych „Jednoœæ”; co pozwoli unikn¹æ fa³szywych alarmów. Telefon (zakupiony ze œrodków powiatowych) zosta³ przekazany 7 wrzeœnia przez starostê wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza oraz wicestarostê Paw³a Guzika. Gospodarzem uroczystoœci w Centrum Powiadamiania Ratunkowego by³ Andrzej Janka, komendant powiatowy Pañœtwowej Stra¿y Po¿arnej. Uczestniczyli w niej równie¿ przedstawiciele wspomnianego wy¿ej stowarzyszenia, które by³o pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia. Poœwiêcenia aparatu dokona³ ksi¹dz Marcin Holak – duszpasterz osób nies³ysz¹cych. Na zakoñczenie komendant Janka wyrazi³ nadziejê, ¿e telefon nie bêdzie zbyt czêsto potrzebny, a jeœli ju¿ zajdzie koniecznoœæ jego u¿ycia, doskonale spe³ni swoj¹ rolê. (pit)

bo od nich zale¿y, czy sprzedawca w razie pojawienia siê problemów zechce z nami rozmawiaæ w przedmiocie reklamacji. Reklamacjê najlepiej z³o¿yæ na piœmie ¿¹daj¹c spisania protoko³u zg³oszenia reklamacyjnego. Je¿eli korzystamy z uprawnieñ wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹, w pierwszym rzêdzie mo¿emy domagaæ siê nieodp³atnej naprawy towaru lub wymiany go na nowy produkt. Obni¿enie ceny lub zwrot pieniêdzy (czyli odst¹pienie od umowy) mo¿liwe jest wówczas, gdy wymiana albo naprawa s¹ niemo¿liwe albo wymagaj¹ nadmiernych kosztów b¹dŸ sprzedawca nie zdo³a naprawiæ lub wymieniæ towaru w odpowiednim czasie. Podobnie, gdy naprawa lub wymiana nara¿a³aby kupuj¹cego na znaczne niedogodnoœci. Równie¿ o tym, czy towar zostanie naprawiony czy wymieniony na nowy, powinien decydowaæ konsument nie zaœ sprzedawca. Sprzedawca ma obowi¹zek ustosunkowaæ siê do ¿¹dania reklamacyjnego klienta w ci¹gu 14 dni od jego otrzymania. Jeœli tego nie zrobi, uwa¿a siê, ¿e uzna³ roszczenia konsumenta za uzasadnione. Je¿eli

korzystamy z gwarancji, przys³uguj¹ce nam uprawnienia reguluje dokument gwarancyjny. Najczêœciej klient ma prawo do nieodp³atnej naprawy we wskazanych punktach serwisowych. Warto zwróciæ uwagê, czy gwarancja przewiduje mo¿liwoœæ wymiany towaru na nowy jeœli reklamowana wada wyst¹pi ponownie. Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci bêdziemy mieli do czynienia z niekoñcz¹cymi siê naprawami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wybór trybu reklamacyjnego jest wi¹¿¹cy tylko w stosunku do konkretnej wady – jeœli pojawi siê kolejna wada towaru, klient znowu ma prawo wybraæ , który tryb jest dla niego skuteczniejszy. Zdarza siê, ¿e sprzedawcy próbuj¹ przekonywaæ kupuj¹cych, ¿e skoro za pierwszym razem z³o¿yli reklamacjê, korzystaj¹c z gwarancji to kolejne reklamacje równie¿ powinny odbywaæ siê na podstawie gwarancji. Takie dzia³anie sprzedawcy jest niezgodne z prawem. Przedstawiaj¹c powy¿sze sposoby postêpowania mam nadziejê, ¿e konsumenci unikn¹ wielu nieporozumieñ przy sk³adaniu reklamacji. El¿bieta Staszak-Ma³ecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrzeœni og³asza konkurs na has³o przewodnie V Powiatowych Targów Edukacyjnych we Wrzeœni, które odbêd¹ siê w II pó³roczu roku szkolnego 2005/2006. Do tej pory kolejnym edycjom tej imprezy towarzyszy³y nastêpuj¹ce has³a: I. „Pomagamy wybraæ szko³ê ponadgimnazjaln¹” II. „Edukacja najlepsz¹ inwestycj¹” III. „Edukacja to obecnoœæ w Europie” IV. „Przez edukacjê do tolerancji i integracji”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczanie lub nadsy³anie hase³ do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrzeœni w kopertach z dopiskiem „KONKURS” lub poczt¹ elektroniczn¹ w terminie do 10 listopada 2005r. Propozycje hase³ powinny te¿ zawieraæ dane osobowe: imiê i nazwisko, adres, wiek i telefon kontaktowy. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „KONKURS” ul. 3 Maja 8, 62 – 300 Wrzeœnia e- mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl Najlepsze propozycje zostan¹ nagrodzone !!! Zapraszamy !


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

PaŸdziernik 2005

9

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni jako wspó³organizator ogólnopolskiej imprezy kolarskiej „Cross –MTB Wrzeœnia 2005” informuje, ¿e podczas trwania ww. imprezy, tj. w dniu 01.10.2005 r., nast¹pi¹ utrudnienia w ruchu pojazdów w okolicach toru rowerowego przy ul. Dzia³kowców. Odcinek ulicy Dzia³kowców od toru rowerowego do ogródków dzia³kowych, jak i droga od ulicy Dzia³kowców w kierunku Chociczy Wielkiej w godzinach 11.00 – 18.00 bêd¹ wy³¹czone z ruchu ko³owego. Za powy¿sze utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumia³oœæ.

Orzechowo najlepsze w powiecie Nowy wóz stra¿aków W zorganizowanych ju¿ po raz szósty Powiatowych Zawodach Wêdkarskich o Puchar Starosty Wrzesiñskiego, które odby³y siê 18 wrzeœnia na stawie parkowym w Mi³os³awiu, rywalizowa³o 5 dru¿yn z naszego powiatu. Po bardzo zaciêtej rywalizacji zwyciêstwo odnios³a dru¿yna Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Orzechowo tu¿ przed faworytami z PZW Wrzeœnia. Najlepszym wêdkarzem zosta³ Marek Mrozik z Orzechowa, który z³owi³ 11,56 kg ryb, tytu³ najlepszego juniora przypad³ Maciejowi Imbiorowiczowi z wynikiem 11,11 kg. £¹cznie wêdkarze z³owili ponad 230 kg ryb, które nastêpnie trafi³y z powrotem do wody. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Eugeniusz Nowicki, a sekretarzem Jacek Mosiê¿ny. Nad pozosta³ymi sprawami technicznymi pieczê sprawowali kierownicy dru¿yn

Uczestnicy zawodów z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem wraz z Jerzym Kowalskim, gospo- skich o Puchar Starosty Wrzesiñdarzem przepiêknego stawu parko- skiego przedstawia siê nastêpuj¹wego w Mi³os³awiu. co: Zwyciêzcy otrzymali z r¹k wiI miejsce: PZW Orzechowo cestarosty wrzesiñskiego Paw³a II miejsce: PZW Wrzeœnia Guzika puchary, medale i dyploIII miejsce: Sekcja PZW Mi³omy. Impreza zakoñczy³a siê inte- s³aw gracyjn¹ biesiad¹ przy kie³baskach IV miejsce: Ko³o Rekreacyjnoz ogniska. Wêdkarskie Mi³os³aw Koñcowa klasyfikacja VI PoV miejsce: PZW Pyzdry. wiatowych Zawodów WêdkarJaros³aw Sobczak

RUMAKIEM PO PUCHAR Fot. D.Jankowiak

Sylwia Maciejewska na Crevecie z UKJ PARKUR Nowy Folwark Uczniowski Klub JeŸdziecki „Parkur“ by³ (przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni) organizatorem zawodów, które odby³y siê 4 wrzeœnia w Nowym Folwarku. Uczestniczyli w nich cz³onkowie amatorskich klubów jeŸdziec-

kich Wielkopolski. Piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a przeprowadzeniu zaplanowanych przez organizatorów konkursów. Rozgrywki odby³y siê w czterech klasach, które wydzielone s¹ miêdzy innymi na podstawie maksymalnej wysokoœci przeszkód: klasa LL –

do 80 cm, L – do 100 cm, P – do 110 cm oraz N – do 120 cm. Brano pod uwagê czas przebiegu i liczbê b³êdów. Puchar Starosty Wrzesiñskiego w klasie N zdoby³ Wojciech Szeszycki z klubu „Abakus Kaczyna“. Drugie miejsce w tej kategorii i Puchar Wicestarosty zdoby³ Lech Studniewski z klubu UKS „Studniewski“. Natomiast trzecie miejsce oraz Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, równie¿ w klasie N, zdoby³ Jakub Winter z klubu „Lech Gniezno“. Zwyciêzc¹ w klasie LL zosta³a Sylwia Maciejewska z UKJ „Parkur“ z Nowego Folwarku, która w najkrótszym czasie bezb³êdnie pokona³a tor przeszkód. Podobny wynik osi¹gnê³a Justyna Zborowska, z klubu „Polonez Iwno“, zdobywczyni pierwszego miejsca w klasie L. Natomiast w klasie P najlepszy by³ Lech Studniewski z klubu UKS „Studniewski“. (bas)

Zawody ochotniczych stra¿y po¿arnych ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹. Odbywaj¹ siê regularnie i maj¹ swoich sta³ych kibiców. W niedzielne popo³udnie 11 wrzeœnia na wrzesiñskim stadionie przy ZSTiO rywalizowa³y ze sob¹ po raz kolejny dru¿yny ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu powiatu wrzesiñskiego. Na uwagê zas³uguje przekrój wiekowy zawodników. By³y dru¿yny m³odzie¿owe obojga p³ci i doroœli cz³onkowie OSP, którzy na co dzieñ uczestnicz¹ w akcjach gaœniczych. Bardzo dzielnie spisywa³y siê dziewczêta. Znakomicie radzi³y sobie z rozwijaniem i montowaniem wê¿y stra¿ackich, trafia-

niem strumieniem wody do celu i sztafet¹ z przeszkodami. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e prawie w niczym nie ustêpowa³y ch³opcom. Puchary i dyplomy wrêczali miêdzy innymi przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, a zwyciêzcom w kategorii cz³onków OSP – dru¿ynie z Kaczanowa – pierwszego miejsca gratulowa³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Bardzo wa¿nym i podnios³ym momentem by³o przekazanie wozu ratownictwa drogowego marki Renault. Jego zakup czêœciowo sfinansowa³ powiat wrzesiñski. Kluczyki do samochodu na rêce komendanta powiatowego PSP m³. bryg. Andrzeja Janki przekaza³ starosta wrzesiñski. (pit)

Fina³ Powiatowej Ligi W dniu 30 sierpnia na bocznym boisku Victorii we Wrzeœni rozegrano, organizowany przez starostwo, fina³ Powiatowej Ligi Pi³ki No¿nej Ch³opców (rocznik 1989 i m³odsi). Wziê³o w nim udzia³ piêæ dru¿yn, które gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Wyniki rywalizacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 1. Ko³aczkowo II (Krzysztof Nowaczyk, Jacek Kurek (c), Ma-

rek Gomulski, Jakub Gradowski, Tomasz Lipert, Maciej Gromadziñski) 2. Nekla II 3. Nekla I 4. Ko³aczkowo I 5. Wrzeœnia. Za zajêcie I, II i III miejsca zawodnicy zostali uhonorowani pucharami i medalami, które wrêczy³ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz. WOiS

Wyró¿nieni sportowcy 14 wrzeœnia w sali narad Starostwa Powiatowego m³odzi zawodnicy z terenu powiatu wrzesiñskiego odebrali dyplomy uznania za swe osi¹gniêcia. W imieniu starosty wrêczy³ je wicestarosta Pawe³ Guzik. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê siatkarki i siatkarze: Marta Wardak, Ilona Zieliñska, Katarzyna Wawrzyniak, Marcin Iglewski i Jakub Wiêcek oraz jedyny w tym gronie lekkoatleta – Tomasz Szymkowiak. Œwietne wyniki naszych zawodników na mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej

œwiadcz¹ o ¿ywio³owym rozwoju tej dyscypliny w naszym powiecie. Du¿a w tym zas³uga trenerów – Wioletty Bakoœ i Daniela Wiêcka, którzy równie¿ otrzymali dyplom uznania. Po czêœci oficjalnej spotkania sportowcy i trenerzy podzielili siê z przedstawicielami w³adz samorzadowych (oprócz wicestarosty w uroczystoœci udzia³ wzieli przedstawiciele Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni: Bo¿ena Nowacka oraz Piotr Waszak) swoimi doœwiadczeniami i przedstawili plany na przysz³oœæ. (jul)


10 PaŸdziernik 2005

Przegl¹d Powiatowy

Nowe uchwa³y Dnia 25 sierpnia odby³a siê XXXIII Sesja Rady Powiatu. Radni zajêli siê trzema sprawami z dziedziny oœwiaty. Pierwsze dwie uchwa³y dotyczy³y nadania statutów Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Doros³ych oraz Policealnej Szkole nr 3; obydwie bed¹ funkcjonowa³y w strukturach Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni. Statuty s¹ ostatnim etapem organizacji nowych placówek. Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Bo¿ena Nowacka poinformowa³a, ¿e – zgodnie z Ustaw¹ o systemie oœwiaty – organ zak³adaj¹cy szko³ê nadaje jej pierwszy statut. Radni jednog³oœnie przeg³osowali te uchwa³y. Bezdyskusyjnie zosta³a te¿ przyjêta trzecia uchwa³a w sprawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y w roku szkolnym 2005/ 2006”. Program ten, w ca³oœci fi-

www.wrzesnia.powiat.pl

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowê kot³owni

nansowany ze œrodków jednostek samorz¹du terytorialnego, ma za zadanie nie tylko wspieraæ edukacjê, ale tak¿e wyrównywaæ szanse uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y. Nastêpna sesja odbêdzie siê w czwartek 29 wrzeœnia br. Oprócz standardowych punktów porz¹dku obrad przewidziano m. in. sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony œrodowiska dla powiatu wrzesiñskiego” oraz sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni z dzia³alnoœci w 2004 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej. Podjête zostan¹ tak¿e uchwa³y o zatwierdzeniu zmian w statucie SP ZOZ we Wrzeœni oraz o przekazaniu gminie Wrzeœnia do realizacji zadania powiatu, dotycz¹cego zimowego utrzymania dróg powiatowych. (pit)

Ekologiczna kot³ownia w OZPS

ARiMR informuje o mo¿liwoœci pozyskania pomocy finansowej w ramach Dzia³ania 4: Wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierz¹t. Za³o¿eniem tego dzia³ania jest utrwalenie wzorców trwa³ej i zrównowa¿onej gospodarki rolnej, zw³aszcza na obszarach chronionych i objêtych degradacj¹. Obejmuje 7 przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych, zwanych pakietami rolnoœrodowiskowymi. Pakiety s¹ zwi¹zane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochronê œrodowiska, zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich. Ka¿dy pakiet posiada zestaw kilku œciœle sprecyzowanych wymogów. W ramach dzia³ania przewidziano realizacjê nastêpuj¹cych pakietów: - „rolnictwo zrównowa¿one” - „utrzymanie ³¹k ekstensywnych” - „utrzymanie pastwisk ekstensywnych” - „ochrona wód i gleb” - „strefy buforowe” - „zachowanie lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich”. Wnioskodawca mo¿e ubiegaæ siê o pomoc finansow¹, jeœli: - jest w³aœcicielem lub dzier¿awc¹ gruntu, co najmniej w czasie trwania zobowi¹zania (5 lat) - gospodaruje na powierzchni co najmniej 1 ha u¿ytków rolnych - przygotuje i z³o¿y wniosek o przyst¹pienie do programu wraz z 5-letnim planem dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej, sporz¹dzonym przez doradcê rolnoœrodowiskowego - zobowi¹¿e siê do stosowania zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej. Zgodnie z rozporz¹dzeniem (Dz. U. nr 22) z dn. 18 stycznia 2005. W 2005 wnioski mog¹ byæ sk³adane od 1 sierpnia do 31 grudnia. Szczegó³owych informacji udzielamy w Biurze Powiatowym ARiMR we Wrzeœni, ul. Gen. Sikorskiego 34.

Prezent dla OSP Zestaw ratownictwa medycznego R1, zestaw hydrauliczny oraz przecinarkê do betonu i stali otrzyma³a pyzdrska jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Sprzêt do ratownictwa drogowego i technicznego to pomoc udzielona przez zarz¹d wojewódzkiego oddzia³u OSP RP w ramach doposa¿enia jednostek operacyjno-technicznych Wielkopolski. Na uroczystoœci przekazania sprzêtu, która odby³a siê 22 wrzeœnia w Witkowie, obecni byli: Stefan Miko³ajczak, marsza³ek województwa wielkopolskiego, a jednoczeœnie prezes wojewódzkiego zarz¹du OSP, Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodnicz¹cy parlamentarnego zespo³u stra¿aków, Wojciech Mendelak, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele jednostek OSP z piêciu powiatów. Bardzo siê cieszê, ¿e dziêki wspólnym dzia³aniom z Wojewódzkim Oœrodkiem Ruchu Drogowe-

go mogliœmy przygotowaæ sprzêt dla 37 jednostek OSP, bêd¹cych w Krajowym Systemie Ratownictwa Po¿arniczego. Znacz¹co umo¿liwi skutecznoœæ podejmowanych przez stra¿aków akcji – powiedzia³ Stefan Miko³ajczak. Nastêpnie Andrzej Jankowski, dyrektor biura zarz¹du wojewódzkiego zwi¹zku OSP, odczyta³ akt przekazania sprzêtu. Kapelan stra¿aków dokona³ poœwiêcenia, ¿ycz¹c druhom, aby zawsze byli gotowi ratowaæ ludzkie ¿ycie z odpowiedzialnoœci¹ i mi³oœci¹. W imieniu samorz¹dowców i stra¿aków za przekazany sprzêt podziêkowali: Krzysztof Stru¿yñski, burmistrz GiM Pyzdry i Marian Balicki, burmistrz MiG Nekla. Zestaw ratownictwa medycznego i pilarkê do ciêcia betonu i stali otrzyma³y te¿ jednostki OSP z Nekli, Orzechowa, Czeszewa, Gozdowa i Wêgierek. Jednostka OSP z Kaczanowa otrzyma³a zestaw ratownictwa medycznego. S. Mazurczak

Symboliczne rozpoczêcie budowy Ponad 9 mln z³ kosztowaæ bêdzie nowa inwestycja w Orzechowskich Zak³adach Przemy-

s³u Sklejek. Ju¿ wkrótce rozpocznie siê budowa kot³owni na biomasê o wydajnoœci 12 ton

pary na godzinê. Ponad po³owê kwoty wy³o¿y Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Czêœæ kosztów inwestycji pokryje EkoFundusz. Pozosta³a czêœæ zostanie sfinansowana ze œrodków w³asnych przedsiêbiorstwa. 22 wrzeœnia w siedzibie Orzechowskich Zak³adów Przemys³u Sklejek odby³a siê uroczystoœæ podpisania i symbolicznego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowê kot³owni na biomasê. Na miejscu obecni byli przedstawiciele w³adz centralnych, wojewódzkich i samorz¹dowych. W uroczystoœci uczestniczy³ przedstawiciel firmy bêd¹cej wykonawc¹ przedsiewziêcia oraz sponsorzy inwestycji. Krótk¹ historiê OZPS przedstawi³ ich prezes Zbigniew Szymczak. Podkreœli³ jak wielkie znaczenie ma budowa kot³owni na biomasê, która pozwoli na modernizacjê systemu ciep³ownicznego. Nowa inwestycja przyczyni siê równie¿ do zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ, co ma wielkie znaczenie dla ochrony ¯erkowskoCzeszewsko Parku Krajobrazowego. Prezes oprowadzi³ wszystkich zgromadzonych po przedsiêbiorstwie, przybli¿aj¹c w ten sposób proces produkcji sklejek. (bas)

RENTY STRUKTURALNE Renty strukturalne s¹ jednym z kilku programów dostêpnych dla naszych rolników, zgrupowanych w bloku nazwanym Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Renty strukturalne skierowane s¹ do rolników bêd¹cych w wieku przedemerytalnym, podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w KRUS, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym bêd¹cym ich w³asnoœci¹ (lub w³asnoœci¹ ich ma³¿onka). Jeœli ci rolnicy zdecyduj¹ siê zrezygnowaæ z produkcji rolnej, otrzymaj¹ rentê w przedziale 210 – 440 % kwoty najni¿szej emerytury, co miesiêcznie da od 1181 do 2475 z³ brutto. Rentê strukturaln¹ przyznaje siê producentowi rolnemu bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹ prowadz¹c¹ na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹, je¿eli ³¹cznie spe³nia on nastêpuj¹ce warunki: 1) ma ukoñczone 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia spo³ecznego rolników; 2) prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, przez okres 5 lat; 3) w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹ podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; 4) przekaza³ gospodarstwo rol-

ne o ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych wynosz¹cej co najmniej 1 ha; 5) zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej; 6) wpisany zosta³ do ewidencji producentów, stanowi¹cej czêœæ krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci; 7) nie posiada zaleg³oœci z tytu³u op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników. Wniosek o przyznanie renty strukturalnej sk³ada siê na formularzu udostêpnionym przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie warunków do uzyskania renty strukturalnej, w tym potwierdzaj¹ce: 1) ³¹czn¹ powierzchniê i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlega³a powierzchnia i stan prawny tego gospodarstwa w ostatnich 5 latach przed z³o¿eniem wniosku. S¹ to: - akt notarialny; - prawomocne orzeczenie s¹du; - ostateczna decyzja administracyjna; - wypis z ksiêgi wieczystej; - wypis z ewidencji gruntów i budynków; - zaœwiadczenie w³aœciwego wójta, burmistrza; - inne dokumenty, w tym zaœwiadczenia, potwierdzaj¹ce ³¹czn¹ powierzchnie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego. 2) okres prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w ostatnich 10 latach przed z³o¿eniem wniosku. S¹ to:

- zaœwiadczenie w³aœciwej jednostki organizacyjnej KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w ostatnich 10 latach przed z³o¿eniem wniosku; - oœwiadczenie o prowadzeniu dzia³alnoœci rolniczej w okresach nieobjêtych ubezpieczeniem. 3) podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz nieposiadanie zad³u¿enia w op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników. - zaœwiadczenie w³aœciwej jednostki organizacyjnej KRUS. 4) kwalifikacje zawodowe przejmuj¹cego gospodarstwo rolne. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR weryfikuje wniosek o przyznanie renty strukturalnej. Je¿eli w wyniku weryfikacji zostanie ustalone, ¿e wnioskodawca spe³nia warunki ubiegania siê o rentê strukturaln¹, kierownik BP ARiMR wydaje postanowienie o spe³nieniu tych warunków w terminie 40 dni od z³o¿enia kompletnego wniosku. W terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania postanowienia wnioskodawca powinien przekazaæ gospodarstwo rolne oraz zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Kierownik BP ARiMR wydaje decyzjê administracyjn¹ w sprawie przyznania renty strukturalnej wnioskodawcy, który otrzyma³ ww. postanowienie, w terminie 30 dni od dnia przed³o¿onego przez tego wnioskodawcê dowodów potwierdzaj¹cych przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. ARiMR we Wrzeœni


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

PaŸdziernik 2005

11

Oferty pracy Pracownik do ocieplania budynków - REMAX P.H.U. Kwalifikacje: koniecznie wymagane jest doœwiadczenie zawodowe na takim stanowisku. Pozosta³e informacje: kontakt do pracodawcy: 0609 155 852, 0 606 551 060, urz¹d pracy pok.34. Technik ds. magazynowych - WORK SERVICE. Kwalifikacje: wykszta³cenie: zarz¹dzanie w informatyce, logistyka, administracja (mile widziane osoby studiuj¹ce), bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera, dok³adnoœæ, dobra organizacja pracy, zdolnoœæ podejmowania decyzji, umiejêtnoœæ pracy zespo³owej, mile widziana znajomoœæ programów komputerowych do obs³ugi logistycznej, znajomoœæ jêzyka niemieckiego i umiejêtnoœæ obs³ugi wózków wid³owych. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 33 wew. 259. Pakowacz - ADECCO POLAND Sp. z o.o. Kwalifikacje: œrednie wykszta³cenie techniczne, praca dla mê¿czyzn (z uwagi na pakowanie du¿ych i ciê¿kich elementów). Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261, ADECCO tel. 851-32-92. Sprzedawca (stoisko z pras¹) 3/4 etatu - TABAK POLSKA Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, koniecznie osoba, ktora siê nie uczy (z uwagi na rozk³ad godzin pracy). Pozosta³e informacje:urz¹d pracy pok. 33 wew. 259. Operator koparki - Centrum Ogrodnicze. Kwalifikacje: wymagane doœwiadczenie na koparkach przy skarpowaniu i aktualny kurs operatora. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 34. Operator ³adowarki - Centrum Ogrodnicze. Kwalifikacje: wymagane doœwiadczenie na ³adowarce i aktualny kurs operatora. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34. Spawacz/œlusarz – INTER-HOL. Kwalifikacje: konieczne doœwiadczenie, gdy¿ jest to samodzielne stanowisko pracy, wszystkie mo¿liwe uprawnienia na spawanie. Pozosta³e informacje: mo¿liwoœæ zakwaterowania, urz¹d pracy pok. 34 wew.261. Brukarz – ATP. Pozosta³e informacje: informacje pok. 33 wew.259. Kelner - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: znajomoœæ j.obcego w stopniu komunikatywnym, mile widziane wykszta³cenie zawodowe gastronomiczne lub hotelarskie, dyspozycyjnoœæ i aktualne badania sanepidu. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 33 wew.259. Kucharz wykwalifikowany/szef kuchni - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe gastronomiczne, dyspozycyjnoœæ, mile widziane aktualne badania sanepidu. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok. 33 wew. .259. Pracownik ochrony - LOCUS SECURITY. Kwalifikacje: wiek do 35 lat, wzrost powy¿ej 170 cm, licencja nie jest wymagana. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy, pok.33 wew. 259. Kierowca samochodu ciê¿arowego - Univerpal Sp. z o.o. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacji zawodowych (kierowca). Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261. Szef Dzia³u Zapewnienia Jakoœci – SIWL. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, min. 5-letnie doœwiadczenie zawodowe. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261. Konstruktor – Szef Dzia³u Rozwoju i Marketingu – SIWL. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, min. 5 lat doœwiadczenia zawodowego. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261. Kierowca samochodu ciê¿arowego – ATP. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, aktualne œwiadectwo kwalifikacji zawodowych kierowców. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261. Pracownik ochrony fizycznej - PROTECT sp. z o.o. Kwalifikacje: licencja, mile widziana grupa inwalidzka lub orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34, wew.261. Mechanik pomp wtryskowych - TURBO s.c. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe- naprawa i regulacja pomp wtryskowych. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew. 261. Operator wózka wid³owego - Univerpal Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, uprawnienia na wózki wid³owe. Pozosta³e informacje: urz¹d pracy pok.34 wew.261.

Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 436 75 58 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci Nr Nr Miejscowoœæ geodezyjny KW 136/3

31388

Nekielka 4

Pow. w m2 635

Przeznaczenie Us³ugi publiczne*

Cena Wadium wywo³awcza 71 000z³

7 100z³

Lokalizacja centralna czêœæ wsi, przy drodze gminnej

*Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci Nekielka, uchwalonego Uchwa³¹ nr XXVII/243/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2001r. og³oszonej w DZ. Urz. Woj. Wlkp. nr 37 poz. 1100 z dnia 7 marca 2002r. Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 paŸdziernika 2005 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzêdu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w ww. kwocie w kasie Urzêdu Miasta i Gminy Nekla najpóŸniej do 21.10.2005 r. Wadium przepada w przypadku odstêpstwa od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³. Ustala siê wysokoœæ postêpowania w wysokoœci nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Wadium wp³acone przez uczestnika wygrywaj¹cego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezw³ocznie po rozstrzygniêciu przetargu, nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odpowiedzi: odwo³ania przetargu, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia przetargu, zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym. Koszt sporz¹dzenia umowy notarialnej po dokonaniu wp³aty ca³oœci ceny nabycia nieruchomoœci spoczywa na nabywcy. Przetarg mo¿e byæ odwo³any jedynie z wa¿nych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tj. z 2000r. Dz.U. nr 46, poz. 543. ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (tj. Dz.U. z 2004r. nr 207 poz. 2108). Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nekli tel. 438 60 11. UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomoœci zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 22%. Przy zawarciu umowy notarialnej bêd¹ mieæ zastosowania przepisy ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.

Uwaga na ptasi¹ grypê! G³ówny Lekarz Weterynarii przedstawia zalecenia umo¿liwiaj¹ce skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia ptasiej grypy. G³ównymi objawami choroby s¹: depresja, gwa³towny spadek lub utrata produkcji jaj, b¹dŸ ich miêkka skorupa, objawy nerwowe, zasinienie i obrzêk grzebienia i dzwonków, silne ³zawienie, kichanie, dusznoœæ i biegunka. Aby unikn¹æ rozprzestrzeniania siê choroby, nale¿y izolowaæ drób od czynników zewnêtrznych, ograniczyæ kontakt drobiu z dzikim ptactwem, ograniczaæ do minimum kontakt z osobami z zewn¹trz hodowli, przestrzegaæ zasad dezynfekcji (u¿ywaæ mat nas¹czonych œrodkiem dezynfekuj¹cym i odzie¿y ochronnej), obowi¹zkowo dezynfekowaæ pojazdy wje¿d¿aj¹ce na teren fermy.

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry 62-310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (0-63) 276 83 33, fax. (0-63) 276 83 34 e-mail: gmina@pyzdry.pl og³asza pierwszy przetarg ustny na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci: I. Przetarg ograniczony dla wsi: 1. Dolne Gr¹dy – Kruszyny Dzia³ka o numerze geodezyjnym 23/2 i powierzchni 800 m2, posiadaj¹ca KW – 21625 zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu przestrzennego zagospodarowania (tereny ist. zabudowy). Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 11 200 z³. Wadium wynosi 1 120 z³. Post¹pienie wynosi 250 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 10.10.2005r. o godz. 9.00. 2. Ruda Komorska Dzia³ka o numerze geodezyjnym 442/5 o powierzchni 3000 m2, posiadaj¹ca KW – 23996, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu przestrzennego zagospodarowania (tereny u¿ytków rolnych). Cena wywo³awcza dzia³ki wynosi: 2 400 z³. Wadium wynosi 240 z³. Post¹pienie wynosi 50 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 10.10.2005r. o godz. 10.00. II. Przetarg ograniczony dla wsi i miasta 1. Tarnowa i Pyzdry Dzia³ka o numerze geodezyjnym 1951/3 i powierzchni 12 704 m2, posiadaj¹ca KW – 9066, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu przestrzennego zagospodarowania (tereny u¿ytków rolnych). Cena wywo³awcza dzia³ki wynosi 8 800 z³. Wadium wynosi 880 z³. Post¹pienie wynosi 200 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 10.10.2005r. o godz. 11.00. III Przetarg nieograniczony 1. Dolne Gr¹dy – Baraniec Dzia³ka o numerze geodezyjnym 441 i o powierzchni 1 300 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu przestrzennego zagospodarowania (tereny istn. zabudowy). Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 18 000 z³. Wadium wynosi 3 600 z³. Post¹pienie wynosi 360 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 10.10.2005r. o godz. 12.00. 2. Zapowiednia Dzia³ka o numerze geodezyjnym 154/3 i powierzchni 1 100 m2, posiadaj¹ca KW – 8903/W, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu przestrzennego zagospodarowania (tereny mieszkaniowo – us³ugowe).


W krzywym zwierciadle

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. 437 03 00, fax 437 99 28 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godz. urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Urzêdnik otrzyma³ zadanie posortowaæ garnek pe³en soczewicy i grochu do dwóch osobnych naczyñ. Po godzinie zagl¹da do niego nadzór i widzi, ¿e facet ma 6 ziaren soczewicy w jednym i 8 ziaren grochu w drugim garnku, ale s³ania siê, ca³y spocony, na nogach. - Czy¿by to zadanie by³o dla pana takie ciê¿kie? - Fizycznie nie, ale te szybkie decyzje...

Niektóre wydzia³y: Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – 437 03 09 prawo jazdy – 437 03 07 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 437 03 05 Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. 437 03 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. 437 03 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. 437 03 61 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. 437 03 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 437 03 27 Kasa Starostwa - 437 03 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.00 wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Chopina 10, tel. 436 75 58 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. 3 Maja 3, - tel. 437 03 67 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 436 00 73 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, - tel. 437 03 34 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. 3 Maja 8, tel. 436 14 44 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1 tel. 436 08 80, fax 436 25 00 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 438-53-24, fax 438-53-21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 438 20 21, fax 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 438 60 11, fax 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1,62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax(0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, 62-300 Wrzeœnia tel. 435 91 00, fax 435 91 06 Pogotowie energetyczne – 436 02 31 Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 436 03 50 Informacja PKP - 863 47 11 Informacja PKS - 437 00 66 112 - CPR ( Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 997 - Policja 993 - Pogotowie ciep³ownicze 998 - Stra¿ Po¿arna 992 - Pogotowie gazowe 999 - Pogotowie Ratunkowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 986 - Stra¿ Miejska

Kierownik poprosi³ rano nowego pracownika o wys³anie bardzo wa¿nego faksu do pewnej instytucji. Pod koniec dnia, chc¹c siê upewniæ, ¿e fax poszed³, pyta: - Czy ten fax poszed³? - Nie, panie kierowniku, coœ jest nie tak z tym faxem. Wysy³am ca³y dzieñ, ale za ka¿dym razem kartka wychodzi mi drug¹ stron¹... Pani w okienku przyjmuje podanie paszportowe, w którym rubryka „narodowoœæ” jest pusta. Gdy zwraca na to uwagê facetowi sk³adaj¹cemu wniosek, ten jej bardzo nonszalancko odpowiada: - Proszê pani, ja jestem obywatelem œwiata... Na to babka, bez mrugniêcia okiem: - No, to pisz pan - „ziemianin”. Po 39 latach pracy do prze³o¿onego przychodzi urzêdnik i prosi o przeniesienie do innego dzia³u. - Pan?! Trzydzieœci dziewiêæ lat za tym samym biurkiem i chce pan siê teraz przenosiæ?? - Ach wie pan, panie naczelniku, taka cygañska dusza...

Inwestycje oœwiatowe

Remont warsztatów

Po wymianie posadzki hala zyska nowy wygl¹d Trwa remont warsztatów szkolnych przy ulicy Wojska Polskiego. Dawniej by³ to obiekt ca³kowicie nale¿¹cy do Zespo³u

Szkó³ Politechnicznych. Od dnia 1 lipca zabudowania warsztatowe zosta³y przejête przez Centrum Kszta³cenia Praktycznego.

Inwestycja obejmuje wymianê posadzki i po³o¿enie nowej instalacji elektrycznej. Prace zaczêto od wywozu maszyn, które nierzadko

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 4370 300 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

wa¿¹ po kilka ton. Kolejny etap to usuniêcie starej posadzki sk³adaj¹cej siê z drewnianych klocków i rozebranie fundamentów pod maszyny. Nowa powierzchnia to odporna na uderzenia, antypoœlizgowa posadzka przemys³owa. Zostanie ona zabezpieczona przed wilgoci¹ odpowiedni¹ foli¹. Powstanie te¿ ci¹g komunikacyjny u³atwiaj¹cy transport wewn¹trz budynku. Instalacja elektryczna jest prawie skoñczona, a jej monta¿ nast¹pi z chwil¹ pod³¹czenia maszyn. Trwaj¹ te¿ prace remontowe w bydynkach by³ego internatu szkolnego oraz biurowca warsztatów przy ul. Wojska Polskiego, gdzie mieœciæ bêd¹ siê jednostki powiatu: Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. S¹ ju¿ wprawione okna, powstaje podjazd dla niepe³nosprawnych i przebudowana jest czêœæ pomieszczeñ. (pit)

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 13 - Październik 2005  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni