Page 1

Prezes BCC goœci³ we Wrzeœni

W NUMERZE:

Podziel siê sukcesem

Dyrektor Zbigniew Dworczak odbiera czek z r¹k prezesa Marka Goliszewskiego

We wrzesiñskim Domu Pomocy Spo³ecznej w dniu 14 grudnia br. odby³a siê konferencja prasowa, w której udzia³ wziêli: Marek Goliszewski - prezes Business Centre Club, Józef Bejnarowicz – Kanclerz Lo¿y Honorowej BCC oraz w³adze powiatu. Spotkanie zwi¹zane by³o z rozpoczynaj¹c¹ siê 17 stycznia 2005 r. ogólnopolsk¹ kampani¹ spo³eczn¹ BCC, pod has³em „Podziel siê sukcesem”. „Mimo, ¿e na pomoc spo³eczn¹ w Polsce przeznacza siê ogromne œrodki, nie jest ona dobrze zorganizowana i nie dociera do wszystkich potrzebuj¹cych” – stwierdzi³ podczas konferencji Marek Goliszewski. Zgodnie z ide¹ programu ludzie sukcesu – przedsiêbiorcy wspieraj¹ potrzebuj¹cych dziel¹c siê z nimi swoim sukcesem - „Ci którzy maj¹ wiêcej tak jak ja, powinni podzieliæ siê z tymi, którzy po prostu nie maj¹” – mówi³ Marek Goliszewski. cd. str. 2

Prawo jazdy Naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wrzeœni uprzejmie informuje, ¿e Minister Infrastruktury rozporz¹dzeniem z dnia 15 grudnia 2004 r.

przed³u¿y³ termin wymiany dokumentów prawa jazdy wydanych w okresie 1.01.1984 r. - 30.04.1993 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r. red

Wrzeœni ufundowa³o dla 250 dzieci z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej œwi¹teczne paczki. Pamiêtajmy, ¿e nie ma wiêkszej radoœci od tej, gdy drugim mo¿emy sprawiæ radoœæ. red

VI Bal Charytatywny Mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na VI Bal Charytatywny Starosty Wrzesiñskiego, który odbêdzie siê w dniu 8 stycznia 2005 r. o godz. 20.00 w sali Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. Ca³kowity dochód uzyskany z organizacji balu zostanie przekazany na rzecz Szpitala Powiatowego we Wrzeœni. W tym roku planowany jest zakup kardiostymulatora inwazyjnego z wyposa¿eniem.

Aby nasze przedsiêwziêcie mog³o w pe³ni osi¹gn¹æ wyznaczony cel, zachêcamy wszystkich mieszkañców naszego powiatu do udzia³u w tej dobroczynnej imprezie. Zakupu biletów w cenie 280 z³ od pary mo¿na dokonaæ w Starostwie Powiatowym, tel. 437 03 43.

Serdecznie zapraszamy!

Bardziej konkurencyjni Szkolenie dla przedsiêbiorców nt. funduszy unijnych. str. 2 Bezrobocie maleje Wywiad z Dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni. str. 3

Remont drogi zakoñczony Nowa nawierzchnia ulicy Kaliskiej w Pyzdrach. str. 3 Przysz³oœæ pa³acu w Zieliñcu Czy powstanie Wielkopolskie Centrum Pomocy BlilŸniemu? str. 4

Szkolenia dla rolników Mo¿liwoœæ pozyskania œrodków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. str. 4 Nowe okna... Remont sali sportowej w ZSTiO. str. 5 Przejrzysty powiat Akcja „Przejrzysta Polska”.

Najcenniejszy dar - uœmiech Zbli¿a siê magiczny okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. W tym szczególnym czasie chcielibyœmy, aby na twarzach wszystkich, a szczególnie tych najm³odszych zagoœci³ uœmiech. Dlatego te¿ Starostwo Powiatowe we

Czas na dokonanie wyboru Przysz³oœæ wrzesiñskiego szpitala. str. 2

str. 5 Powo³ano Powiatow¹ Radê Zatrudnienia str. 5

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas spokoju i radoœci, spêdzany z najbli¿szymi w mi³ej i rodzinnej atmosferze. Niech te œwi¹teczne chwile obfituj¹ w pokój i nadziejê oraz przynios¹ spe³nienie najskrytszych marzeñ. W Nowym 2005 Roku ¿yczymy wszystkim Mieszkañcom Powiatu Wrzesiñskiego du¿o zdrowia a tak¿e pomyœlnoœci w ¿yciu zawodowym i osobistym. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Starosta Wrzesiñski

Tadeusz Œwi¹tkiewicz

Dionizy Jaœniewicz

Zdobyliœmy puchar Najlepsi w rankingu sportowo-turystycznym. str. 6 Kontrakt zawarty Podpisano umowy z NFZ. str. 6 OFERTY PRACY str. 7

1% podatku Przeka¿my 1% dla organizacji po¿ytku publicznego. str. 8 Miko³aj na oddziale dzieciêcym str. 8


2

www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Styczeñ 2005

Podziel siê sukcesem

Bardziej konkurencyjni...

ci¹g dalszy ze str. 1

Program ten skierowany jest do dzieci i m³odzie¿y, studentów, osób bezrobotnych a tak¿e podopiecznych oœrodków pomocy spo³ecznej. Podczas wizyty w DPS prezes BCC przekaza³ darowiznê w wysokoœci 5 tys. z³otych. Mimo ¿e jest to kropla w morzu potrzeb, to dar ten mia³ zachêciæ innych przedsiêbiorców, tak¿e wrzesiñskich. Jak mówi³ dyrektor DPS Zbigniew Dworczak „Pieni¹dze te przydadz¹ siê nam i zostan¹ dobrze rozdysponowane, gdy¿ placówkê czeka generalny remont. Musimy przygotowaæ siê do odpowiednich standardów”. Celem wizyty Marka Goliszewskiego i Józefa Bejnarowicza by³o spotkanie z przedsiêbiorcami, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, które odby³o siê w restauracji Margeritta. Uczestniczy³y w nim w³adze po-

wiatowe i gminne, przedsiêbiorcy oraz inni przedstawiciele œrodowisk opiniotwórczych z regionu. Prezes BCC namawia³ wrzesiñskich przedsiêbiorców i samorz¹dowców do wspierania najubo¿szych poprzez przy³¹czenie siê do akcji. Mówiono równie¿ o konkurencyjnoœci polskich firm po przyst¹pieniu do UE, a tak¿e o interwencjach BCC na rzecz przedsiêbiorców. Wczeœniej goœcie, wziêli udzia³ w spotkaniu z m³odzie¿¹ w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego, gdzie jedna z najlepszych uczennic otrzyma³a ufundowane przez BCC roczne stypendium. Podczas wyk³adu Marek Goliszewski objaœni³ m³odzie¿y czym zajmuje siê organizacja BCC a tak¿e udziela³ odpowiedzi na zadawane pytania. We wrzesiñskim muzeum goœcie zapoznali siê z histori¹ naszego miasta. EH

Dialog spo³eczny w Rudzie Komorskiej

Na konferencjê przyby³o blisko 80 przedsiêbiorców Jak wzmocniæ pozycjê przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na jednolitym rynku europejskim? Jak podo³aæ wymogom konkurencyjnoœci? Jak pozyskaæ fundusze strukturalne z Unii Europejskiej? Na te i inne pytania mo¿na by³o uzyskaæ odpowiedzi podczas zorganizowanej przez Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni konferencji dla lokalnych przedsiêbiorców. Konferencja odby³a siê 2 grudnia w sali ho-

telu „Kosmowski”. Celem spotkania by³o zapoznanie przedsiêbiorców z mo¿liwoœciami ubiegania siê o œrodki unijne w ramach konkretnych programów. Takimi programami s¹ m.in. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw (przeznaczony dla ma³ych i œrednich firm) oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, dzia³anie 3.4 (dla mikroprzedsiêbiorstw). O mo¿liwoœciach skorzystania z tych funduszy informowa³y

przedstawicielki DGA z Poznania. Spotkanie to mia³o charakter wyk³adu omawiaj¹cego podstawy teorii pozyskiwania œrodków pieniê¿nych. Da³o ono tak¿e szansê przeprowadzenia ankiety, która wskaza³a nam tematy kolejnych spotkañ. Bêd¹ to spotkania warsztatowe, opracowane pod konkretny program i dzia³ania. Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem ze strony przedsiêbiorców. Jak powiedzia³a nam jedna z uczestniczek, konferencja ta umo¿liwi³a poznanie wielu programów oraz stworzy³a mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktów z osobami zawodowo zajmuj¹cymi siê pozyskiwaniem tego typu œrodków. Podobnych spotkañ bêdzie wiêcej. Z przeprowadzonej ankiety wynika bowiem, ¿e inni przedsiêbiorcy s¹ tak¿e zainteresowani udzia³em w podobnych konferencjach, a najbardziej interesuje ich tematyka zwi¹zana z pozyskiwaniem funduszy unijnych a tak¿e prowadzeniem ma³ej ksiêgowoœci, ustawy o zamówieniach publicznych, systemach zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w biurze przy ul. 3 Maja 3, tel. 4370 332. luk

Czas na dokonanie wyboru

Mieszkañcy mieli wiele pytañ

Na zaproszenie so³tysa - Ryszarda Urbaniaka przybyli do Rudy Komorskiej w dniu 1 grudnia dyrektorzy jednostek powiatowych: urzêdu pracy, zarz¹du dróg oraz szpitala. Na spotkaniu prowadzonym przez starostê Dionizego Jaœniewicza pojawi³ siê tak¿e przedstawiciel Zwi¹zku Spó³ek Wodnych, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej oraz kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. „Takich spotkañ powinno organizowaæ siê wiêcej i czêœciej” –

mówi³ Andrzej Jankowski, so³tys wsi Zamoœæ. „Mo¿na spodziewaæ siê po nich chocia¿by czêœciowego odzewu na sprawy, które nas irytuj¹ i s¹ konieczne do za³atwienia”. Na spotkaniu mieszkañcy zadawali wiele nurtuj¹cych ich pytañ, a goœcie zadeklarowali pomoc w rozwi¹zaniu problemów. Tego typu spotkania umo¿liwiaj¹ce dialog spo³eczny mieszkañców z lokalnymi w³adzami odbywaæ siê bêd¹ cyklicznie w ró¿nych miejscowoœciach powiatu wrzesiñskiego. mac

Spotkanie z mieszkañcami, czyli...

Z wizyt¹ w Sokolnikach „Cieszymy siê, ¿e w³adza w tak licznym gronie do nas przyjecha³a i ¿e wykazuje wolê wspó³pracy. To jest wa¿ne. Wiadomo, ¿e koñczy siê zazwyczaj stwierdzeniem, ¿e brak pieniêdzy na wszystko, ale bezpoœredni kontakt z ludŸmi te¿ wiele znaczy”. Tak oceni³ spotkanie Jaros³aw Szykowny, jeden z najbardziej aktywnych uczestników spotkania z mieszkañcami Sokolnik. Od paŸdziernika br. przedstawiciele starostwa powiatowego wraz z dyrektorami jednostek uczestnicz¹ w spotkaniach okreœlanych mianem dialogu spo³ecznego z w³adzami. 7 grudnia w miejscowej szkole podstawowej na pytania

zebranych odpowiadali dyrektorzy: zarz¹du dróg, szpitala i urzêdu pracy. Mieszkañcy wykorzystali równie¿ obecnoœæ wójta gminy Ko³aczkowo Czes³awa Surowca i kierownika powiatowej ARiMR Józefa Szafarka. Dyskusjê, jak mo¿na by³o przypuszczaæ, zdominowa³y kwestie dotycz¹ce sytuacji wrzesiñskiego szpitala, stanu dróg i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Do rozmów ze swoimi w³odarzami mieszkañcy z ca³¹ pewnoœci¹ dobrze siê przygotowali, i choæ miejscami by³y one „gor¹ce”, okaza³y siê – jak sami dziœ przyznaj¹ – bardzo potrzebne. luk

Proces restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zwi¹zku z przyst¹pieniem do UE nabiera przyspieszenia. ¯yjemy w dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Zmieniaj¹ siê wymagania, jakie powinny spe³niaæ szpitale w zwi¹zku z wprowadzaniem nowych technologii i rozwojem gospodarki. Zmieniaj¹ siê tak¿e oczekiwania pacjentów. Na rynku us³ug medycznych utrzymaj¹ siê tylko te szpitale, które podejm¹ dalsze dzia³ania restrukturyzacyjne. Ci, którym wydaje siê, ¿e ju¿ wszystko zrobili, ¿e jest dobrze i nie ma potrzeby dalszych zmian s¹ w b³êdzie. W Polsce jest zbyt du¿o szpitali. Szacuje siê, ¿e oko³o 1/4 z nich ulegnie w najbli¿szym czasie likwidacji z powodów ekonomicznych i niespe³nienia standardów jakoœci. Maj¹c na uwadze powy¿sze wzglêdy, chcia³bym przeanalizowaæ sytuacjê szpitala we Wrzeœni i mo¿liwe scenariusze rozwoju sytuacji, w zale¿noœci od przyjêtej koncepcji realizacji programu restrukturyzacji inwestycyjnej. Szpital we Wrzeœni nie spe³nia zapisów rozporz¹dzenia ministra zdrowia i nie spe³nia standardów wyposa¿enia pracowni diagnostycznych okreœlonych przez NFZ. W zwi¹zku z potrzeb¹ dostosowania szpitala do zapisów rozporz¹dzenia ministra zdrowia i spe³nienia standardów wyposa¿enia w pracowniach diagnostycznych okreœlonych przez NFZ musimy dokonaæ restrukturyzacji, któr¹ mo¿na okreœliæ restrukturyzacj¹ inwestycyjn¹. Szpital wymaga inwestycji, aby dostosowaæ warunki pobytowe pacjentów. Chodzi o tzw. czêœæ hotelow¹ spe³niaj¹c¹ wymogi i standardy opisane w rozporz¹dzeniu. Okreœla ono miêdzy innymi minimaln¹ powierzchniê, jaka powinna przypadaæ na jedno ³ó¿ko w pokojach 1-,2- i wieloosobowych. Mówi o standardach, ja-

kie musi spe³niaæ nowoczesny blok operacyjny i inne pomieszczenia. Dokonuj¹c bilansu powierzchni wszystkich sal chorych w naszym szpitalu i przyjmuj¹c kierunkowe wskaŸniki zawarte w rozporz¹dzeniu oraz przyjmuj¹c, ¿e sale bêd¹ mia³y maksymalnie cztery ³ó¿ka i wêze³ sanitarny, ³atwo mo¿na wyliczyæ iloœæ ³ó¿ek, jaka zmieœci siê w obecnym budynku szpitala. Liczba ich nie przekroczy 130 i bêdzie o ok. 1/3 mniejsza od obecnej. Co to oznacza? Oznacza to, ¿e nie bêdziemy mogli rocznie przyj¹æ blisko 9000 pacjentów, a zaledwie oko³o 6000. Niew¹tpliwie utrudni to dostêp do szpitala i znacznie wyd³u¿y kolejki oczekuj¹cych. Spowoduje to tak¿e zmniejszenie wartoœci kontraktu z NFZ o blisko 3 mln. z³otych. Aby nie zad³u¿aæ szpitala, w dalszej kolejnoœci konieczna sta³aby siê jego likwidacja lub ograniczenie œwiadczonych us³ug. Powstaje pytanie, czy chcemy takiego rozwoju sytuacji, czy to jest jedyny mo¿liwy scenariusz, niew¹tpliwie pesymistyczny? Jest mo¿liwy do realizacji równie¿ scenariusz optymistyczny.W tym wariancie szpital zachowuje porównywaln¹ iloœæ ³ó¿ek, œwiadczy us³ugi w takim samym zakresie z mo¿liwoœci¹ ich dalszego poszerzenia, zostaje zachowana mo¿liwoœæ hospitalizacji dotychczasowej iloœci pacjentów, ale w warunkach du¿o lepszych i porównywalnych ze standardami europejskimi. Nie ma obawy o zwolnienia personelu, a przy poszerzeniu zakresu dzia³ania, mo¿e nawet jego liczba wzrosn¹æ. Dla osi¹gniêcia zamierzonego celu powstaje koniecznoœæ powiêkszenia powierzchni u¿ytkowej szpitala o ok. 4000 m2. W œwietle przedstawionych faktów mo¿emy stwierdziæ, ¿e inwestycje s¹ niezbêdne. Analiza mo¿liwych korzyœci i strat przy

realizacji przedstawionych wariantów restrukturyzacji wskazuje, ¿e realizacja wariantu zak³adaj¹cego rozbudowê szpitala jest zdecydowanie bardziej korzystna dla mieszkañców i pracowników. Pozwala zachowaæ dobry dostêp do us³ug medycznych, œwiadczonych w du¿o lepszych warunkach. Pracownikom natomiast nie grozi redukcja zatrudnienia Niezbêdnym elementem realizacji strategii rozwoju szpitala jest pozyskanie wiarygodnych i pewnych Ÿróde³ finansowania. Wœród istotnych uczestników gry rynkowej nale¿a³oby wymieniæ rz¹d, samorz¹d, szpital, banki, kapita³ prywatny, fundusze strukturalne. Od kilku lat rz¹d nie finansuje inwestycji w ochronie zdrowia, poza kilkoma strategicznymi dla ca³ego systemu. Sytuacja bud¿etu jest trudna, rz¹d wiêc nie przewiduje finansowania inwestycji w szpitalach powiatowych. Samorz¹d powiatowy nie wygeneruje wystarczaj¹cych œrodków w bud¿ecie a mo¿liwoœci kredytowe samorz¹du s¹ ograniczone ustawowo. Szpital nie ma równie¿ w³asnych œrodków, które pozwoli³yby sfinansowaæ tak¹ inwestycjê a jego zdolnoœci kredytowe s¹ niewielkie. Banki z kolei bez odpowiednich porêczeñ nie wy³o¿¹ takiej kwoty na wieloletni¹ inwestycjê. Jedynym mo¿liwym Ÿród³em pozyskania œrodków inwestycyjnych jest kapita³ prywatny, który jest zainteresowany inwestowaniem w sektorze ochrony zdrowia. Powszechnie stosowan¹ metod¹ w Europie jest partnerstwo publiczno-prywatne. Samorz¹dy w tych gospodarczo lepiej rozwiniêtych pañstwach powszechnie korzystaj¹ z inwestycyjnego kapita³u prywatnego dla realizacji zadañ publicznych, poniewa¿ widz¹ koniecznoœæ unowoczeœniania infrastruktury.

c.d. str. 3


Jubileusz powstania

Siódme urodziny WTZ-u

Zespó³ „Prezes&Spó³ka” w trakcie wystêpu

Warsztat Terapii Zajêciowej we Wrzeœni funkcjonuje ju¿ od siedmiu lat. Celem jego powo³ania by³a rehabilitacja osób niepe³nosprawnych poprzez wykonywanie prac manualnych i zajêæ rehabilitacyjno – ruchowych. Wszyscy podopieczni oœrodka ucz¹ siê zaradnoœci ¿yciowej, kszta³towania nawyków higienicznych oraz radzenia sobie z czynnoœciami dnia codziennego. 1 grudnia, z okazji obchodzonej rocznicy, w kinie „Trójka” we Wrzeœni odby³y siê

uroczystoœci jubileuszowe. Impreza rozpoczê³a siê projekcj¹ filmu przygotowanego g³ównie przez uczestników warsztatu. Wysi³ek przy realizacji siê op³aci³, gdy¿ filmy spodoba³y siê publicznoœci. Jeden z goœci „¿artobliwie” zaproponowa³ aby zosta³y one zg³oszone na wrzesiñskie „Prowincjonalia Filmowe”. M³odzi, debiutuj¹cy aktorzy za swoj¹ pracê zostali nagrodzeni dyplomami i gromkimi brawami. Lokalne w³adze reprezentowali

Remont drogi zakoñczony

Wyremontowana ul. Kaliska w Pyzdrach

Czas na dokonanie wyboru ci¹g dalszy ze str. 2

W ten sposób finansowane s¹ inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, szkolnictwa, infrastruktury drogowej czy wiêziennictwa. Pozyskanie partnera uczestnicz¹cego w realizacji programu inwestycyjnego we wrzesiñskim szpitalu nie zamyka drogi do funduszy strukturalnych. Zwiêkszy nawet prawdopodobieñstwo pozyskania tych pieniêdzy, poniewa¿ jednym z niezbêdnych warunków do spe³nienia jest udzia³ w³asny, który w wiêkszoœci funduszy minimalnie wynosi 25%. My takie-

Styczeñ 2005

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

go kapita³u nie posiadamy. Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem funduszy strukturalnych jest realnym sposobem pozyskania niezbêdnego kapita³u inwestycyjnego, który pozwoli dostosowaæ infrastrukturê szpitala do po¿¹danych standardów, co w efekcie pozwoli zabezpieczyæ bezp³atne us³ugi zdrowotne dla mieszkañców. Zbyszko Przybylski dyrektor szpitala

m.in. starosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz Wrzeœni Tomasz Ka³u¿ny a tak¿e Wojciech Mól – dyrektor PCPR oraz dyrektor szpitala Zbyszko Przybylski. W programie znalaz³ siê wystêp zespo³u muzycznego „Prezes&Spó³ka”. Zorganizowano tak¿e wernisa¿ prac artystycznych, który by³ doskona³¹ okazj¹ do zapoznania siê z twórczoœci¹ osób niepe³nosprawnych a tak¿e loteriê fantow¹ oraz kram z wytworami uczestników warsztatu. Podopieczni warsztatu bawili siê w tym czasie w dyskotece „Trójka”, gdzie królowa³y najnowsze polskie i zagraniczne przeboje. Jubileusz by³ tak¿e okazj¹ do podsumowañ. Z ca³¹ pewnoœci¹ WTZ, m.in. dziêki kierownik A. Obst oraz pracy ca³ego zespo³u, sta³ siê dla wielu niepe³nosprawnych „drugim domem”. Œwiadczy o tym choæby niecierpliwoœæ, z jak¹ niejeden oczekuje poniedzia³ku, aby powróciæ do zajêæ w swojej placówce. Jest to chyba najlepsza rekomendacja, potwierdzaj¹ca potrzebê istnienia tego typu oœrodków. W naszym powiecie podobne placówki znajduj¹ siê równie¿ w Rudzie Komorskiej i Czeszewie. luk Trwaj¹cy od koñca paŸdziernika remont ulicy Kaliskiej w Pyzdrach zosta³ zakoñczony. Oznacza to oddanie do u¿ytku nowej drogi, która z ca³¹ pewnoœci¹ jest teraz wizytówk¹ miasta. Miasto zyska³o now¹ drogê. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki temu, ¿e ulica Kaliska podlega Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg we Wrzeœni, który wraz z miejscowymi przedsiêbiorcami pokry³ wszystkie koszty inwestycji. Jak nas poinformowano w PZD, by³a to jedna z najwiêkszych inwestycji w minionym roku. Remont polega³ na wymianie starego pod³o¿a, warstwy wyrównawczej oraz asfaltu. Generalnym wykonawc¹ robót by³a firma „Us³ugi Transportowe i Budowlane”, która wygra³a przetarg. Zakoñczenie prac nast¹pi³o w po³owie listopada, a odbiór wyremontowanej drogi i chodników odby³ siê 19 listopada. Uczestniczyli w nim starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik, dyrektor PZD Jolanta Kubczak oraz w³aœciciel firmy budowlanej Leszek Stachowiak. luk

Nowy Rok w Nekli Wszystkich mieszkañców gminy Nekla zapraszam w sylwestrow¹ noc o godzinie 24:00 na Rynek, abyœmy wspólnie powitali Nowy Rok. Marian Balicki Burmistrz MiG Nekla

3

Bezrobocie maleje... Rozmowa z Eugeniuszem Wiœniewskim - dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni Jak ocenia Pan sytuacjê na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim? Pocz¹wszy od lipca, bezrobocie w naszym powiecie wykazuje tendencjê spadkow¹. Aktualnie liczba bezrobotnych wynosi 6373 i jest mniejsza, w porównaniu z rokiem ubieg³ym, o 309 osób. W strukturze bezrobocia dominuj¹ jednak osoby bez prawa do zasi³ku, stanowi¹ce 82% ogó³u zarejestrowanych oraz osoby d³ugotrwale bezrobotne, których jest ogó³em 52%. Wspomnia³ Pan o spadku bezrobocia. W jakich grupach wiekowych on nast¹pi³ a w jakich nie? Zauwa¿a siê znaczny spadek bezrobotnych w wieku od 18 do 24 roku ¿ycia. W stosunku do listopada 2003 liczba ta spad³a z 32% do 29%, natomiast w grupie wiekowej miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia zmniejszy³a siê o 1%. Z kolei bezrobocie w grupie wiekowej od 35 do 44 lat utrzymuje siê na sta³ym poziomie i wynosi obecnie 22%. Bezrobocie wzros³o natomiast w grupie powy¿ej 45 roku ¿ycia z 19% do 22%. Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e bezrobocie spada wœród ludzi m³odych a wzrasta, niestety, wœród osób starszych. Jakie dzia³ania podejmuje urz¹d pracy, aby przeciwdzia³aæ bezrobociu? Do koñca listopada urz¹d dysponowa³ 1864 ofertami pracy i tu widoczny jest wyraŸny wzrost w stosunku do roku ubieg³ego. Aktywnymi formami przeciwdzia³ania bezrobociu zosta³o objêtych ogó³em 1516 bezrobotnych. By³y to prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne, sta¿e absolwenckie, umowy absolwenckie, szkolenia i programy specjalne. Jednoczeœnie realizujemy programy wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Na programy przeciwdzia³ania bezrobociu urz¹d pozyska³ w br. 4 251 600 z³otych. A najnowszy realizowany projekt? Od 1 grudnia realizujemy projekt „Pierwsza Praca - Skuteczny Start”, wspó³finansowany ze œrodków Phare 2002. Na dofinansowanie tego projektu otrzymaliœmy ok. 23 tys. euro i obj¹³ on 40 absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych. Sta¿e te bêd¹ trwa³y 6 miesiêcy. W jakim stopniu ostatnio zapowiadane zwolnienia, m.in. z firmy Massive, wp³yn¹ na rynek pracy? Ka¿de zwolnienie pracowników pogarsza z ca³¹ pewnoœci¹ sytuacjê na rynku pracy. Tego siê nie da unikn¹æ.

Co Pana urz¹d ma do zaoferowania osobom, które chc¹ podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Mamy mo¿liwoœæ udzielania im pomocy. Ma ona formê dotacji, która mo¿e wynieœæ nawet do 500% przeciêtnego wynagrodzenia - czyli oko³o 11 tys. z³.

Jakie warunki trzeba spe³niæ, by móc z tej pomocy skorzystaæ? Przede wszystkim nale¿y z³o¿yæ wniosek, dostêpny w Powiatowym Urzêdzie Pracy oraz na naszej stronie internetowej. Wniosek musi przede wszystkim zawieraæ zapis kwoty, o jak¹ siê wystêpuje, musi prezentowaæ rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej, kalkulacjê kosztów oraz wskazanie motywów podjêcia dzia³alnoœci. Udzielaj¹c takiej pomocy, bierzemy pod uwagê g³ównie sytuacjê na rynku pracy, rachunek ekonomiczny planowanego przedsiêwziêcia, zapotrzebowanie na dany rodzaj dzia³alnoœci na obszarze jego dzia³ania itp. Jeœli dobrze rozumiem dotacja ta jest bezzwrotna? Tak, ale pod warunkiem, ¿e przez okres 12 miesiêcy ta dzia³alnoœæ bêdzie prowadzona, a udzielona dotacja zostanie przeznaczona na cel okreœlony we wniosku.

Wiele osób, które przychodz¹, aby potwierdziæ swoj¹ gotowoœæ do pracy, skar¿y siê na kolejki. Czy nie mo¿na by tego zmieniæ? Aby zmniejszyæ kolejki, PUP podj¹³ obs³ugê bezrobotnych bez prawa do zasi³ku w poszczególnych urzêdach gmin. Ponadto w czasie oczekiwania bezrobotni mog¹ skorzystaæ z us³ug poœredników pracy, doradcy zawodowego i lidera klubu pracy.

Jak wygl¹da sytuacja na naszym rynku pracy w porównaniu z powiatami oœciennymi? Stopa bezrobocia w powiecie wrzesiñskim wynosi 21%. Wy¿sze bezrobocie jest m.in. w powiecie gnieŸnieñskim, s³upeckim i jarociñskim, ni¿sze natomiast w powiecie poznañskim i œredzkim.

Turniej Tenisa Sto³owego So³tysów W sobotê 4 grudnia w Mi³os³awskim Centrum Kultury odby³ siê VI Wielkopolski Turniej Tenisa Sto³owego So³tysów zorganizowany przez zarz¹d wojewódzki Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopol-

skiego. Wœród zaproszonych goœci obecni byli m.in. przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Œwi¹tkiewicz oraz burmistrz Gminy Mi³os³aw Zbigniew Skikiewicz. W turnieju udzia³ wziê³o 35 so³tysów w tym 6 kobiet z 6 powia-

tów i 15 gmin województwa wielkopolskiego. Impreza z roku na rok cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.

Franciszek Sztuka prezes stowarzyszenia


4

Przegl¹d Powiatowy

Styczeñ 2005

Przysz³oœæ pa³acu w Zieliñcu

Czy pa³ac czekaj¹ zmiany? Pa³ac w Zieliñcu jest jednym kopolskie Centrum Pomocy BliŸz zabytków architektonicznych niemu Monar – Markot. „Chcemy, powiatu wrzesiñskiego. Obecnie aby w tym miejscu zosta³o uruchoobiekt ten nie jest zagospodaro- mione centrum, które bêdzie s³uwany, jednak od pewnego czasu ¿y³o nauce, pog³êbianiu wiedzy w³adze powiatu bêd¹cego jego oraz profilaktyce czasu wolnego w³aœcicielem, szukaj¹ mo¿liwo- dla m³odzie¿y”. – zapewnia³a na œci jego wykorzystania. spotkaniu z mieszkañcami ZieliñWszystkie potencjalne rozwi¹- ca - Anna Adamczyk, reprezenzania, które siê do tej pory poja- tantka Monar – Markot. wia³y wi¹za³y siê z du¿ymi nak³aSpotkanie to odby³o siê 6 gruddami finansowymi. Najnowsza nia i mia³o na celu zapoznanie siê koncepcja zak³ada uruchomienie z opini¹ mieszkañców w sprawie tam Centrum Edukacji Spo³ecznej. planowanej inwestycji. Zosta³a Jest to du¿a szansa na to, ¿e przeprowadzona anonimowa anpa³ac nie popadnie w ruinê, a jed- kieta, której uczestnicy mieli oponoczeœnie pos³u¿y wa¿nej inicja- wiedzieæ siê - czy s¹ za inwestycj¹ tywie spo³ecznej. Inwestycj¹ w czy te¿ s¹ jej przeciwni. „Ka¿da Zieliñcu zainteresowane jest Wiel- inicjatywa, nawet najszlachetniej-

sza, nie mo¿e siê ucieleœniaæ wbrew spo³ecznoœci lokalnej. Musi to siê odbywaæ w zgodzie z mieszkañcami czyli gospodarzami”. – powiedzia³ starosta Dionizy Jaœniewicz. W zebraniu udzia³ wzi¹³ tak¿e wójt Ko³aczkowa Czes³aw Surowiec. Zagospodarowanie strychu na cele kulturalno – edukacyjne, uruchomienie sali konferencyjnej to tylko niektóre ambitne plany Monaru. Pieni¹dze maj¹ pochodziæ g³ównie z programów unijnych. Dodajmy, ze stowarzyszenie Monar – Markot zajmuje siê osobami wykluczonymi spo³ecznie. W samym Zieliñcu maj¹ przebywaæ osoby, które przesz³y ju¿ szereg terapii, m.in. antyalkoholow¹ i posiadaj¹ umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów. Bêd¹ to wiêc osoby, które zakoñczy³y ju¿ najgorszy etap swojego ¿ycia. A co na to wszystko najbardziej zainteresowani, czyli mieszkañcy wsi? – „Niech robi¹. Kiedyœ by³a to wizytówka gminy a teraz... teraz jest to ruina. Jest to tak¿e szansa na zatrudnienie, co przy obecnym bezrobociu jest bardzo wa¿ne. A co bêdzie, czas poka¿e”. – twierdzi jeden z mieszkañców. luk

Dofinansowanie dla nauczycieli 35 nauczycieli szkó³ i placówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest powiat wrzesiñski otrzyma³o dofinansowanie op³at za kszta³cenie pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli. Do skorzystania z tej formy pomocy mieli prawo nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez powiat wrzesiñski, legitymuj¹cy siê co najmniej trzyletnim sta¿em pracy pedagogicznej, podej-

muj¹cy studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, które w opinii dyrektora s¹ przydatne do funkcjonowania placówki. Dofinansowanie polega na dop³acie do czesnego, a pierwszeñstwo w jego otrzymaniu maj¹ nauczyciele, którzy z takiej formy pomocy jeszcze nie korzystali. Starosta wrzesiñski powo³a³ komisjê, której celem by³o rozpatrzenie i zaopiniowanie z³o¿onych w starostwie wniosków o dofinan-

sowanie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje starosta. Na tak¹ formê pomocy dla nauczycieli przeznaczono ponad 19 tys. z³. Dla tych, którym nie uda³o siê uzyskaæ dofinansowania, istnieje mo¿liwoœæ ponownego ubiegania siê o dotacjê w nowym roku. Termin sk³adania wniosków mija 30 kwietnia.

www.wrzesnia.powiat.pl

Renty dla rolników Na podstawie rozporz¹dzenia z dnia 30.04.2004 r. od 2 sierpnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczê³a przyjmowaæ wnioski o przyznanie renty strukturalnej. Renty te skierowane s¹ do rolników bêd¹cych w wieku przedemerytalnym, podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu w KRUS i gospodaruj¹cych na roli. Je¿eli zdecydowali siê oni zrezygnowaæ z produkcji rolnej, mogli otrzymaæ rentê w przedziale 210 – 440% kwoty najni¿szej emerytury. Renty strukturalne otrzymywaæ mo¿na w Polsce do czasu osi¹gniêcia wieku emerytalnego. Rolnik, który chce skorzystaæ z wczeœniejszej emerytury, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria: 1. Wiek: kobieta - 55-60 lat, mê¿czyzna - 55-65 lat. 2. Jest w³aœcicielem gospodarstwa licz¹cego co najmniej 3 ha. 3. Przez ostatnie 10 lat prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹. 4. W ci¹gu ostatnich 10 lat podlega³ co najmniej przez 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS i w chwili sk³adania wniosku musi podlegaæ temu ubezpieczeniu. 5. Gospodarstwo zosta³o przekazane nastêpcy, sprzedane lub przekazane Skarbowi Pañstwa lub wydzier¿awione na min. 10 lat. Wysokoœæ renty strukturalnej stanowi 210 % najni¿szej emerytury i mo¿e byæ powiêkszona. £¹czna jej wartoœæ nie mo¿e jednak przekroczyæ 440 % kwoty najni¿szej emerytury.

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej sk³ada siê na formularzu udostêpnionym w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku o przyznanie renty strukturalnej do³¹czyæ trzeba uzyskane zaœwiadczenie, ile lat op³acano sk³adkê KRUS i ile lat gospodarowano na roli. KRUS musi te¿ poœwiadczyæ, ¿e rolnik nie zalega z p³aceniem sk³adki. Jest to bardzo wa¿ny dokument, który nale¿y do³¹czyæ do wniosku. Poza tym wymagany jest wypis z rejestru gruntów (do uzyskania w wydziale geodezji Starostwa Powiatowego we Wrzeœni), akt notarialny w³asnoœci. Trzeba te¿ udaæ siê do wydzia³u Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego we Wrzeœni i wyst¹piæ o odpis ksiêgi wieczystej. Kolejny niezbêdny dokument to zaœwiadczenie z urzêdu gminy o okresie prowadzenia gospodarstwa i o niezaleganiu w op³acie podatku. Kierownik Biura Powiatowego ARMiR weryfikuje wniosek o przyznanie renty. Je¿eli wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, kierownik w ci¹gu 40 dni wydaje postanowienie o spe³nieniu tych warunków. W terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania postanowienia wnioskodawca powinien przekazaæ gospodarstwo rolne oraz zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Renta przyznawana jest na okres 10 lat. Kwota przeznaczona na renty jest limitowana i wynosi 640,5 mln euro. Program trwaæ bêdzie do 1 lipca 2006 r. mac

Szkolenia dla rolników

WOiS

Wybory uzupe³niaj¹ce do senatu

Wybór na cz³onka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji senatora Ryszarda S³awiñskiego, którego mandat wygas³ 18 listopada br., powoduje koniecznoœæ zorganizowania uzupe³niaj¹cych wyborów do Senatu w okrêgu koniñskim, który obejmuje m.in. powiat wrzesiñski. Wybory do Senatu wyznaczono na 16 stycznia 2005 r. Przypomnijmy, ¿e prawo do udzia³u w wyborach maj¹ osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie, które najpóŸniej w dniu g³osowa-

nia koñcz¹ 18 lat. Granice i numery obwodów g³osowania w powiecie oraz usytuowanie lokali wyborczych nie zmieni³y siê. Do spisu wyborców zostan¹ wpisani z urzêdu wyborcy zameldowani w gminach na pobyt sta³y oraz dopisani do rejestru wyborców na w³asny wniosek, je¿eli stale zamieszkuj¹ na obszarze gminy, mimo braku zameldowania na pobyt sta³y. Do spisu wyborców zostan¹ te¿ wpisani wyborcy czasowo przebywaj¹cy w gminach w

fot. T. Ma³ecki

Jest bezpieczniej

Nowe, bezpieczne skrzy¿owanie Z uwagi na liczne kolizje drogowe, u zbiegu drogi powiatowej nr 501 Nekla - Œroda z drog¹ gminn¹ w kierunku Kokoszek, dokonano przebudowy tego skrzy¿owania. Inwestycja wynios³a 36 tys. z³otych i jej koszt pokry³y po po³owie Powiatowy Zarz¹d Dróg i gmina Nekla. Wykonawc¹ by³ Zak³ad Robót

Wielobran¿owych - Kokoszki. Efektem trwaj¹cego 2 tygodnie remontu jest zmiana geometrii skrzy¿owania na bardziej bezpieczn¹, wprowadzenia dodatkowego oznakowania pionowego, wprowadzenie znaku „stop” oraz tablic prowadz¹cych a tak¿e ograniczenie prêdkoœci na drodze g³ównej do 60 km/h. ida

okresie obejmuj¹cym dzieñ wyborów, ujêci w sta³ym rejestrze wyborców w gminie z okrêgu wyborczego nr 36, je¿eli z³o¿¹ w urzêdzie gminy, w³aœciwy dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców. W spisie ponadto zostan¹ ujête osoby przebywaj¹ce w szpitalu i zak³adach pomocy spo³ecznej, w których tak¿e zostan¹ utworzone obwody g³osowania. Z powiatu kandyduj¹: Jerzy Wojtaszek oraz Wies³awa Kowalska. luk

Honorowy tytu³ Proboszcz parafii œw. Jadwigi we Wrzeœni Henryk Nadolny zosta³ podniesiony do godnoœci Kanonika Honorowego Przeœwietnej Kapitu³y Prymasowskiej Archikatedry GnieŸnieñskiej. Uroczysta msza œw. z tej okazji mia³a miejsce w niedzielê 12 grudnia, i uczestniczy³ w niej biskup gnieŸnieñski Bogdan Wojtuœ. Parafianie mieli wiêc okazjê pogratulowania swojemu duszpasterzowi zaszczytnego tytu³u. Proboszcz ma 65 lat a œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1963 roku. Wczeœniej by³ proboszczem w Dêbnicy oraz dwa lata w DŸwierzchnie. Obecnie jest tak¿e Kapelanem wrzesiñskiej policji i stra¿y. luk

Spotkanie w Mi³os³awiu Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego oraz WODR Powiatowy Zespó³ Doradczy organizuj¹ szkolenia dla rolników naszego powiatu poœwiêcone mo¿liwoœciom pozyskania pomocy finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Szkolenia takie odby³y siê ju¿ 5 paŸdziernika - w Pyzdrach, 15 grudnia - w Mi³os³awiu oraz 17

grudnia we Wrzeœni. W spotkaniach tych uczestnicz¹ przede wszystkim so³tysi lub osoby przez nich wyznaczone. So³tysi i grupy rolników mog¹ zg³osiæ chêæ zorganizowania szkolenia na terenie ich so³ectw. Zainteresowanych przeprowadzeniem szkolenia prosimy o kontakt z Wydzia³em Œrodowiska i Rolnictwa ul. Kaliska 1, telefon nr 437 03 61.

Ankieterzy wyruszaj¹ na wieœ Do ka¿dego gospodarstwa rolnego na terenie powiatu wrzesiñskiego dotr¹ wkrótce ankieterzy. G³ównym celem akcji bêdzie inwentaryzacja danych o rolnictwie w powiecie, a w szczególnoœci zebranie informacji dotycz¹cych poziomu wykszta³cenia w³aœcicieli gospodarstw rolnych, sta¿u pracy w kontekœcie wymogów stawianych przez fundusze unijne. Uzyskane dane pozwol¹ na uruchomienie w³aœciwych instru-

mentów w zakresie nauczania tak, aby rolnicy mogli sprostaæ wymogom unijnym. Wszystkich rolników naszego powiatu prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi, jednoczeœnie informujemy, ¿e ankiety s¹ anonimowe a zebrane informacje stanowiæ bêd¹ materia³ wewnêtrzny starostwa.

Jaros³aw Sobczak naczelnik wydzia³u


www.wrzesnia.powiat.pl

Id¹ œwiêta

Wicestarosta Wrzesiñski - Pawe³ Guzik „Œwiêta spêdzamy zazwyczaj w szerokim gronie rodzinnym, tak jak to wynios³em z domu rodzinnego. Podobnie bêdzie w tym roku. Udajemy siê do Gostynia, do siostry, gdzie spotkam siê z mam¹ i bratem. Natomiast w drugim dniu œwi¹t odwiedzimy rodziców ¿ony w Poznaniu. Odnoœnie sylwestra zaplanowaliœmy go z ¿on¹ w towarzystwie znajomych.”

Komendant Powiatowy Policji we Wrzeœni – Tadeusz Mnich „Jeszcze nie wiem, poniewa¿ nie mam ustalonego dy¿uru ze swoim zastêpc¹. Je¿eli przyjdzie mi siê nimi cieszyæ w domu, to tradycyjnie spêdzê je rodzinnie. Œwiêta kojarz¹ mi siê z gwiazdorem, obdarowywaniem prezentami i czasami z rózg¹, któr¹ przyznajê, ¿e zdarzy³o mi siê dostaæ.”

Naczelnik Urzêdu Skarbowego we Wrzeœni – Czes³aw Kubczak „Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla mnie i mojej rodziny, œwiêtami rodzinnymi dlatego spêdzamy je zawsze w domu z najbli¿szymi, tak jak by³o to za moich dzieciêcych czasów. Jeœli chodzi o sylwestra, to w tym roku zaplanowaliœmy, ¿e bêdziemy witaæ Nowy Rok, tak¿e w domu, w gronie rodzinnym.” mac

Wyremontowana sala sportowa Tegoroczny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Kaliskiej obejmowa³: wymianê okien, remont instalacji elektrycznej, oœwietlenia i dachu oraz ocieplenie sali. Prace te poch³onê³y w sumie 140 000 z³. Remont sfinansowa³o Starostwo Powiatowe, w po³owie z wyemitowanych obligacji. „Dziêki remontowi warunki korzystania z sali bardzo siê poprawi³y” – komentuje dyrektor szko-

Kolejni mistrzowie

Koniec listopada w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 obfitowa³ w liczne konkursy. Najsmakowitsze z nich to odbywaj¹ce siê corocznie eliminacje Konkursu Cukierniczego oraz Konkurs Kucharski. Do konkursu cukierniczego przyst¹pi³o 8 uczniów z Zak³adu Cukierniczego P. Kuczory, natomiast do konkursu kulinarnego a¿ 28. Ka¿dy z konkursów sk³ada³ siê z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. W pierwszej czêœci uczestnicy rozwi¹zywali testy sk³adaj¹ce siê z 50 pytañ, na podstawie których oceniano znajomoœæ tematyki. W czêœci praktycznej natomiast oceniano walory wizualne i smakowe przygotowanych potraw. W konkursie cukierniczym nale¿a³o przygotowaæ figurkê z marcepanu oraz tort o dowolnej formie, zaœ w konkursie kucharskim - paterê z zimn¹ zak¹sk¹. Najwiêkszym kunsztem cukierniczym wykazali siê Domicela B³aszczyk (I miejsce), Jacek Rzepka (II miejsce) oraz Dawid Broniarczyk (III miejsce). Najefektowniejsze patery z zak¹skami zaprezentowali Mateusz Marsza³kowski (I miejsce), Krystian Mo³da (II miejsce) oraz Marcin Bajka (III miejsce). Organizator konkursów Dorota Kaczmarek uwa¿a, ¿e uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom, mo¿na zatem liczyæ na wysokie miejsca podczas zmagañ wojewódzkich i ogólnopolskich. BSZ

Wspólna Europa Od czterech lat szko³y ponadgimnazjalne powiatu wrzesiñskiego uczestnicz¹ w Wielostronnej Miêdzynarodowej Wymianie M³odzie¿y, wspólnie ze szko³ami z Cachan we Francji, Wolfenbüttel w Niemczech i Rhondda w Walii oraz z Krakowa. Ka¿dego roku w innym kraju, organizuje siê wymianê dofinansowan¹ z unijnego programu „M³odzie¿”. W celu podsumowania tegorocznego obozu, który odby³ siê w Niemczech, organizatorzy spotkali siê pod koniec listopada w Rhondda. Powiat

wrzesiñski reprezentowa³y: Ilona Dêbicka i Eugenia Potêga ze starostwa oraz Agnieszka Burda nauczyciel z ZSTiO. Jak podkreœlaj¹ uczestnicy spotkania rozmowy, podczas których analizowano „Kartê Wymiany” oficjalny dokument pozwalaj¹cy ubiegaæ siê o fundusze europejskie, przynios³y wiele pozytywnych efektów. W programie znalaz³o siê tak¿e seminarium omawiaj¹ce program kolejnego obozu, który odbêdzie siê w lipcu w Cachan. ida

5

Szansa na szkolenia

Nowe okna ...

W œwi¹tecznym wydaniu „Przegl¹du Powiatowego” znane osoby pytamy o to jak spêdzaj¹ tegoroczne œwiêta i sylwestrow¹ noc?

Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia – Krystyna Poœlednia „Tegoroczne œwiêta spêdzê z rodzin¹ i przyjació³mi, bêdzie siê to wi¹za³o z przemieszczaniem siê, ale przebywanie z najbli¿szymi osobami jest wa¿ne w ¿yciu. Charakter pracy jaki wykonujê w du¿ej mierze ogranicza czas, który poœwiêcam na kontakty z bliskimi. Sylwester to magiczna noc, któr¹ spêdzê w gronie przyjació³.”

Styczeñ 2005

Przegl¹d Powiatowy

³y W³odzimierz Wawrzyniak. „Przy tej okazji, z w³asnych œrodków, odnowiliœmy parkiet, ³azienkê oraz zmieniliœmy tablice elektryczne w sali. Od oddania sali do u¿ytku w 1981 r., nie by³o prowadzonych ¿adnych powa¿nych remontów. W przypadku okien grozi³o to niebezpieczeñstwem dla osób æwicz¹cych. Teraz czekamy na realizacjê obietnicy pana starosty zwi¹zan¹ z wymian¹ pozosta³ych okien.” mac

Centrum Kszta³cenia Praktycznego stanê³o przed szans¹ otrzymania wsparcia finansowego na realizacjê szkoleñ w ramach dzia³ania 2.1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Wniosek o ca³kowite dofinansowanie kursów - 75% ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz 25% z bud¿etu pañstwa, nad którym pracowa³ zespó³ ds. pozyskiwania funduszy unijnych Starostwa Powiatowego oraz Centrum Kszta³cenia Praktycznego, z³o¿ono ju¿ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy. Jego pozytywne rozpatrzenie umo¿liwi przeszkolenie 201 pracuj¹cych osób doros³ych z terenu powiatu wrzesiñskiego, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie jêzyków obcych oraz obs³ugi komputera. Nale¿y podkreœliæ, ¿e uczestnictwo w planowanych szkoleniach bêdzie bezp³atne. Kursy jêzykowe obejmowaæ

bêd¹ naukê jêzyka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpañskiego. Bêdzie to oferta skierowana ³¹cznie do 96 osób. Szkolenia w zakresie obs³ugi komputera, ksiêgowoœci komputerowej oraz „kadry i p³ace” z wykorzystaniem komputera przewidziane zosta³y dla 105 osób. Powy¿sze kursy szkoleniowe s¹ szans¹ dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji, dla których wysokie koszty szkoleñ stanowi³y barierê nie do przeskoczenia. Mo¿liwoœæ bezp³atnego uczestnictwa oraz wysoki poziom przewidywanych szkoleñ przemawiaj¹ za atrakcyjnoœci¹ tej oferty. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e planujemy opracowanie kolejnych wniosków o dofinansowanie ze œrodków unijnych, dziêki czemu udzia³ w przewidywanych szkoleniach i kursach nadal bêdzie bezp³atny. Anna Korzeniewska

Przejrzysty powiat Starostwo Powiatowe we Wrzeœni postanowi³o przyst¹piæ do akcji „Przejrzysta Polska”, przygotowanej przez „Gazetê Wyborcz¹” we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Celem akcji jest promowanie uczciwoœci i skutecznoœci w samorz¹dach terytorialnych gmin i powiatów, bêd¹cych adresatem programu. Przystêpuj¹ce samorz¹dy bêd¹ udoskonalaæ sprawowanie w³adzy i administrowanie. Do tej pory, oprócz starostwa do programu przyst¹pi³y tak¿e urzêdy gmin we Wrzeœni i w Pyz-

drach. G³ównym zadaniem samorz¹dów jest przestrzeganie zasad, wœród których znajduje siê przejrzystoœæ. Polega ona na skutecznym informowaniu mieszkañców o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorz¹dowej. Efektem tych dzia³añ bêdzie partycypacja spo³eczna, czyli umo¿liwienie mieszkañcom wspó³pracy z w³adzami. Wœród zadañ powiatu znajdzie siê tak¿e opracowywanie wieloletnich strategii dzia³ania w celu skutecznego planowania. Mieszkañcy bêd¹ mieli tak¿e u³atwiony dostêp

do informacji zwi¹zanych z podejmowanymi przez w³adze decyzjami. W praktyce oznacza to tak¿e zwiêkszenie efektywnoœci dzia³ania urzêdu, który w procesie realizowanego programu bêdzie poprawiaæ swoje funkcjonowanie. Program trwaæ bêdzie od stycznia do grudnia 2005 r. Nie oznacza to jednak, ¿e po zakoñczeniu akcji podjête dzia³ania zostan¹ zaniechane. Ma ona bowiem charakter ci¹g³ego procesu. W przypadku wywi¹zania siê z wyznaczonych zadañ, zostaniemy nagrodzeni specjalnym certyfikatem. ida

Powiatowa Rada Zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydane na jej podstawie rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 paŸdziernika 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia zobligowa³y starostów do powo³ania nowych rad zatrudnienia. Starosta wrzesiñski zarz¹dzeniem nr 29 z dnia 17.11.2004 r. powo³a³ Powiatow¹ Radê Zatrudnienia w nowym 15 osobowym sk³adzie. Rada obejmuje przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych, pracodawców, rolników, samorz¹dowców oraz organizacji samorz¹dowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ pracy. Na

pierwszym posiedzeniu Rada wybra³a spoœród swoich cz³onków przewodnicz¹cego, którym zosta³ Ryszard Szczepaniak – sekretarz powiatu oraz zastêpcê - reprezentanta Cechu Rzemios³ Ró¿nych Mariana Gawrona. „Starostwo przywi¹zuje du¿¹ wagê do funkcjonowania PRZ szczególnie w sytuacji, kiedy problem bezrobocia jest powa¿nym problemem naszego regionu, mimo ¿e w ostatnim czasie obserwuje siê lekki spadek stopy bezrobocia na naszym terenie” – mówi³ starosta Dionizy Jaœniewicz na posiedzeniu rady. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e cz³onkowie rady

wyka¿¹ siê wspó³prac¹ i du¿¹ aktywnoœci¹. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczym i doradczym starosty. Ma za zadanie inspirowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia zatrudnienia w powiecie, sk³adaæ wnioski i wydawaæ opinie w sprawach dotycz¹cych kierunków kszta³cenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Ma tak¿e opiniowaæ kryteria podzia³u œrodków Funduszy Pracy dla samorz¹dów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotycz¹cych promocji i zatrudnienia. mac

Wieœci z rady 29 listopada odby³a siê XXIV sesja Rady Powiatu we Wrzeœni. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni. Jednog³oœnie zatwierdzono porz¹dek obrad, uzupe³niaj¹c go o projekt uchwa³y Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej we Wrzeœni zg³oszony przez przewodnicz¹cego komisji Tomasza Chromiñskiego. Obok sprawozdania przewodnicz¹cego Rady Powiatu o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym oraz sprawozdania z prac zarz¹du i wykonania uchwa³ w tym okresie sk³adanego przez przewodnicz¹cego zarz¹du, istotnym punktem obrad by³a in-

formacja naczelnika Wydzia³u Oœwiaty i Sportu - Bo¿eny Nowackiej. Wyst¹pienie to dotyczy³o stanu oœwiaty ponadgimnazjalnej oraz perspektyw dzia³alnoœci na lata nastêpne. W wyst¹pieniu B. Nowacka podkreœli³a dobr¹ sytuacjê finansow¹ oœwiaty, która jest efektem wczeœniej podjêtych dzia³añ naprawczych w placówkach oœwiatowych. Radni podjêli uchwa³y w sprawie: - wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onej we Wrzeœni przy ul. S³owackiego, - zmiany uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwa³¹ nr 147/XIX/2004 r. z dnia

29.09.2004 r. o podziale œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej, - zmiany bud¿etu Powiatu Wrzesiñskiego na rok 2004, - podjêcia dzia³añ w kierunku poprawy sytuacji finansowej SP ZOZ we Wrzeœni. Kolejna, ostatnia w tym roku, sesja Rady Powiatu we Wrzeœni odbêdzie siê we wtorek 28 grudnia br. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Jednym z najwa¿niejszych punktów tego posiedzenia bêdzie podjêcie uchwa³y w sprawie bud¿etu na rok 2005. red


6

Styczeñ 2005 Poprzednio drudzy, teraz pierwsi

Zdobyliœmy puchar

Najlepsi w Wielkopolsce...

Powiat wrzesiñski zosta³ uznany za najlepszy w rankingu sportowo–turystycznym. O puchar marsza³ka województwa ubiega³o siê, bior¹c udzia³ w 26 imprezach sportowych, prawie 29 000 uczestników z 31 powiatów. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 13 grudnia w Poznaniu w hotelu „Polonez”. Puchar oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 5 tys. z³otych odebrali z r¹k wicemarsza³ka województwa wicestarosta Pawe³ Guzik oraz nasz wrzesiñski olimpijczyk - Adam Kaczor. Przypomnijmy, ¿e pan Adam by³ uczestnikiem olimpiady w 1968 roku w Meksyku. Obecnie jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych i - jak mówi Pawe³ Guzik - „jest to osoba, która anga¿uje siê we wszystkie przedsiêwziêcia sportowe oraz koordynuje sport LZS-u we Wrzeœni. To w³aœnie m.in. dziêki naszemu olimpijczykowi, jego pracy i zaanga¿owaniu mo¿emy dzisiaj byæ dumni z otrzymanej nagrody. Cieszê siê, ¿e my jako starostwo równie¿ mogliœmy przyczyniæ siê do tego zwyciêstwa”.

Duma mo¿e byæ tym wiêksza, ¿e mimo zaciêtej rywalizacji o czo³owe lokaty w³aœnie nasz powiat okaza³ siê najlepszy. Dodajmy, ¿e Wspó³zawodnictwo Sportowo – Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego rozgrywane jest od 1999 roku. Oceniaj¹c wszystkie dotychczasowe edycje wspó³zawodnictwa, mo¿na stwierdziæ, ¿e idea ca³orocznej rywalizacji sportowej, dostêpnej dla wszystkich mieszkañców województwa wielkopolskiego, zyskuje coraz wiêksze grono zwolenników. Roœnie równie¿ liczba powiatów bior¹cych udzia³ w poszczególnych imprezach, a co najwa¿niejsze, systematycznie przybywa uczestników. Rolê tego wspó³zawodnictwa doceniaj¹ równie¿ w³adze wojewódzkie, powiatowe i gminne. „Otrzymujemy sygna³y, aby do wspó³zawodnictwa wprowadziæ kolejne imprezy i dyscypliny sportowe, jednak ze wzglêdu na zwi¹zane z tym obci¹¿enia finansowe jest to aktualnie trudne do zrealizowania” – powiedzia³ nam jeden z organizatorów imprezy. luk

Rusza ogólnopolska akcja „¯ó³ta linia” Rusza akcja bêd¹ca kontynuacj¹ ubieg³orocznej kampanii „Nieletnim wstêp wzbroniony”. Ten etap dzia³ania ma na celu zbadanie i ocenê zjawiska sprzeda¿y alkoholu nieletnim. Do punktów sprzeda¿y, w których próba zakupu alkoholu zakoñczy siê powodzeniem, zostanie wys³ana „¿ó³ta kartka ostrzegawcza”. Lista takich punktów zostanie przekazana policji oraz bêdzie publikowana w lokalnej prasie. Podjête zostan¹ starania o cofniêcie pozwolenia na sprzeda¿ alkoholu. W przypadku odmowy sprzeda¿y do w³aœciciela sklepu zostanie wys³any dyplom z podziêkowaniem za odpowiedzialne zachowanie sprzedawcy. Ponadto uruchomiono tzw.

„¿ó³t¹ liniê”- ogólnopolski telefon interwencyjny 0 801 188 288. Rozes³ane zostan¹ materia³y promuj¹ce kampaniê. Gmina Nekla równie¿ zadeklarowa³a swoje uczestnictwo w akcji. Chcielibyœmy, aby informacje o nieprawid³owoœciach, których wiele jest na naszym terenie, dociera³y do nas najlepiej w formie pisemnej. My z kolei podzielimy siê tymi informacjami z odpowiednimi s³u¿bami. Szanowni Sprzedawcy! Niech chêæ zysku ze sprzeda¿y alkoholu nieletnim nie przes³ania Wam troski o dobro naszego m³odego pokolenia. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Nekli

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Wigilia w Domu Pomocy Spo³ecznej „Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y choæ grudniowy...” Wigilia to szczególny dzieñ. Jedyny w roku, gdy wszyscy: najbli¿si, przyjaciele, a niekiedy nawet wrogowie zasiadaj¹ przy wspólnym stole, dziel¹ siê op³atkiem – symbolem pojednania. Dla wiêkszoœci jest to dzieñ, w którym czas spêdziæ mo¿na z najbli¿szymi - inni nie maj¹ tego szczêœcia. Dom Pomocy Spo³ecznej jest wyj¹tkowym miejscem, gdzie z dala od najbli¿szych mieszkañcy wspólnie spêdzaj¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. I choæ niekiedy spadnie ³ezka têsknoty za tymi, którzy odeszli, którzy zapomnieli, tymi, którzy z ró¿nych przyczyn znajduj¹ siê daleko, wieczór wigilijny ka¿dego roku jest radosny i uroczysty. Œwi¹teczna atmosfera panuje tu na wiele dni przed Wigili¹. Mieszkañcy wykonuj¹ œwi¹teczne ozdoby, kartki œwi¹teczne, które rozsy³amy do zaprzyjaŸnionych osób, prezenty i upominki. Jest to czas, w którym niemal codziennie goœcimy dzieci z ró¿-

nych szkó³ i przedszkoli. Mali kolêdnicy dostarczaj¹ mieszkañcom niezapomniane wra¿enia. Tradycj¹ naszego Domu sta³o siê, ¿e w Wigiliê przy wspólnym stole zasiadaj¹ zaproszeni goœcie, mieszkañcy oraz pracownicy Domu. Tak bêdzie i w tym roku. Goœciæ bêdziemy w³adze wojewódzkie, samorz¹dowe, koœcielne oraz opiekê medyczn¹. Po czêœci oficjalnej, ¿yczeniach, dzieleniu siê op³atkiem, wszyscy zasiadaj¹ do wspólnej wieczerzy. Na stole nie zabraknie tradycyjnych potraw. Sma¿ony karp, sos grzybowy, kapusta z grzybami – zapach tych potraw stwarza niesamowit¹ atmosferê – tak pachnie tylko w wigiliê Bo¿ego Narodzenia... Nie zabraknie te¿ prezentów. W tym dniu zapominamy o bólu, smutku i niewdziêcznoœci. Darujemy sobie ¿ale, przerywamy spory i konflikty... Kolêda rozbrzmiewa w ca³ym Domu. Czy¿ nie jest to najpiêkniejszy dzieñ w roku? DPS

85 lecie PCK

„Pomó¿ nam pomagaæ”

Kontrakt zawarty

Rozpoczête na pocz¹tku listopada negocjacje z Wielkopolskim Oddzia³em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z zakresu: lecznictwo szpitalne; szpitalny oddzia³ ratunkowy; rehabilitacja lecznicza; opieka d³ugoterminowa; ratownictwo i transport; ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zosta³y w tym roku zakoñczone wyj¹tkowo wczeœnie, bo ju¿ 8 grudnia. Do negocjacji pozosta³y tylko: transport sanitarny, nocna i œwi¹teczna opieka lekarska oraz nocna i œwi¹teczna wyjazdowa opieka lekarska. By³y to trudne spotkania, niejednokrotnie odbywa³y siê trzy tury spotkañ z jednego zakresu œwiadczeñ, w celu uzyskania porozumienia obu stron. Œwiadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego na 2005 rok zosta³y zakontraktowane, na podobnym poziomie jak w roku bie¿¹cym. Funkcjonowaæ bêd¹ te same oddzia³y szpitalne. Rozszerzony natomiast zosta³ kontrakt z zakresu rehabilitacji leczniczej, gdy¿ od nowego roku powstanie Poradnia Rehabilitacyjna. Uda³o siê tak¿e wynegocjowaæ wiêksz¹ liczbê punktów na zabiegi ambulatoryjne, a co za tym idzie pracownia rehabilitacji i fizykoterapii bêdzie mog³a przyj¹æ wiêcej pacjentów. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, œwiadczenia wspó³finansowane, bêdzie mo¿na podobnie jak w roku bie¿¹cym wykonaæ na podstawie skierowania lekarza specjalisty. S¹ to badania: USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przep³ywu, gastroskopia diagnostyczna, gastroskopia diagnostyczna z biopsj¹ oraz gastroskopia z wykonaniem testu urazowego H. Pylorii. Dorota Ciechanowska-Kulczak

Wyró¿nieni honorowi dawcy krwi „Dni Honorowego Krwiodawstwa” obchodzone by³y ju¿ po raz 46. Przypadaj¹ce w dniach od 22 do 26 listopada, sta³y siê jednoczeœnie okazj¹ do uczczenia 85lecia Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Wielkopolsce. Przez te wszystkie lata w powiecie wrzesiñskim znalaz³o siê wielu dzia³aczy. Powiat zrzesza w trzech klubach 327 krwiodawców, którzy w tym roku honorowo oddali ok. 350 litrów krwi. Instruktorzy PCK przeszkolili w ci¹gu roku 1200 m³odych osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zbiórkach pieniê¿nych PCK uzyskano prawie 4 500 z³ na rzecz potrzebuj¹cych. Przeprowadzono tak¿e szereg akcji promuj¹cych humanitarne cele oraz zachêcaj¹cych m³odzie¿ do pracy w wolontariacie. Impreza jubileuszowa upamiêtniaj¹ca 85-lecie dzia³ania PCK odby³a siê 3 grudnia w sali gimnastycznej Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej nr 2 we Wrzeœni. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Obchody sta³y siê wiêc okazj¹ do wrêczenia wyró¿nieñ, dyplomów oraz odznak Honorowych PCK dla najbardziej zas³u¿onych

a tak¿e statuetek „za ¿yczliwoœæ i wspieranie” wrzesiñskiego zarz¹du PCK. Otrzyma³o j¹ miêdzy innymi Starostwo Powiatowe oraz Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni. Wœród wyró¿nionych i odznaczonych znalaz³ siê wieloletni dzia³acz – wolontariusz, Przewodnicz¹cy Rady Rejonowej HDK oraz honorowy dawca krwi - Janusz Prusik. Otrzyma³ on Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego. „Po raz pierwszy krew odda³em w wieku 18 lat, w wojsku” - uœmiecha siê p. Janusz - „po to, aby dostaæ dwa dni wolnego. Potem jeszcze raz. I tak zosta³o do dzisiaj. Tyle, ¿e teraz mam za to osiem czekolad i dzieñ wolny, ale i tak z tego nie korzystam bo jestem na bezrobociu”. Janusz Prusik od wielu lat pomaga Krystynie Wieszczeciñskiej, kierownikowi zarz¹du PCK, w akcjach zwi¹zanych z pobieraniem krwi, której sam do tej pory odda³ prawie 25 litrów. Prowadzi prelekcje w szko³ach i zachêca do oddawania krwi, najcenniejszego leku, którego do dziœ nie uda³o siê zast¹piæ preparatem syntetycznym. mac

Dyrektor szpitala ¿yczy wszystkim Mieszkañcom Powiatu Wrzesiñskiego radosnych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœliwego Nowego Roku!

Stypendia przyznane

329 uczniów i 48 studentów otrzyma stypendia z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Z pocz¹tkiem grudnia wys³ano informacje do tych wnioskuj¹cych, którzy decyzj¹ komisji otrzymali stypendia. „Dla uczniów otrzymaliœmy kwotê 493 500 a dla studentów 86 400 z³” - mówi Piotr Waszak z Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego. „G³ównym kryterium przyznawania stypendiów by³ poziom dochodów, ale uwzglêdniono te¿ opinie OPS-ów” – dodaje. Uczniowie otrzymaj¹ po 150 z³otych przez okres 10 miesiêcy a studenci po 200 z³otych przez okres 9 miesiêcy. Decyzje o przyznaniu stypendiów ju¿ zapad³y i s¹ ostateczne. Podzielono miêdzy 377 osób ca³¹ przyznan¹ z Funduszu kwotê, co jest równoznaczne z brakiem dodatkowych pieniêdzy w przypadku ewentualnych odwo³añ. mac


www.wrzesnia.powiat.pl

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni informuje, ¿e 24 i 31 grudnia br. godziny funkcjonowania urzêdu pozostaj¹ bez zmian (7:00 – 15:00)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Dom Pomocy Spo³ecznej 62-300 Wrzeœnia ul. Szkolna 25 tel/fax (063) 4360798 og³asza pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ sprzêtu pralniczego: Prasownica nieckowa PE – 3. Rok produkcji 1990. Cena wywo³awcza wynosi 3.000,00 z³. Wysokoœæ wadium 300,00 z³. Wirówka pralnicza WR - 15. Wielkoœæ jednorazowego wsadu 15 kg, rok produkcji 1992. Cena wywo³awcza wynosi 550,00 z³. Wysokoœæ wadium 55,00 z³. Pralnico wirówka PAC 8 – 7 M. Wielkoœæ jednorazowego wsadu 8 kg, rok produkcji 1990. Cena wywo³awcza wynosi 1.900,00 z³. Wysokoœæ wadium 190,00 z³. Pralnica bêbnowa PBE 50 E. Wielkoœæ jednorazowego wsadu 50 kg, rok produkcji 1994. Cena wywo³awcza wynosi 3.100,00 z³. Wysokoœæ wadium 310,00 z³. Suszarka bêbnowa SB – 8,2 E. Wielkoœæ jednorazowego wsadu 8 kg, rok produkcji 1993. Cena wywo³awcza wynosi 2.450,00 z³. Wysokoœæ wadium 245,00 z³. Suszarka bêbnowa SB – 8,2 E. Wielkoœæ jednorazowego wsadu 8 kg, rok produkcji 1996. Cena wywo³awcza wynosi 3.300,00 z³. Wysokoœæ wadium 330 z³.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium, które nale¿y wp³aciæ w terminie do dnia 29 grudnia 2004 r. do kasy Domu Pomocy Spo³ecznej lub na konto PKO BP SA I O/Wrzeœnia 18 10204115 0000 9402 0004 1459. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli oferent którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od zawarcia umowy. Wadium z³o¿one przez oferentów, których oferty nie zostan¹ przyjête, zostanie zwrócone bezpoœrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjêta, zostanie ono zaliczone na poczet zap³aty. Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z adnotacj¹ „Przetarg – sprzêt pralniczy” w pokoju nr 11 Domu Pomocy Spo³ecznej lub drog¹ pocztow¹ w terminie do 29 grudnia 2004 r., do godz. 10.00. Oferty zostan¹ rozpatrzone w dniu 29 grudnia 2004 r. o godz. 11.00 Nabywca jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia w terminie do 7 dni od dnia wybrania oferty. Nabywca poniesie koszty zwi¹zane z przeniesieniem œrodka technicznego do nowego miejsca przeznaczenia i odbierze zakupiony towar niezw³ocznie po uregulowaniu zap³aty. Sprzedawcy przys³uguje prawo swobodnego wyboru oferty, je¿eli uczestnicy przetargu zaoferowali tê sam¹ cenê. Organizatorowi przys³uguje prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert a tak¿e prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny. Sprzêt pralniczy mo¿na ogl¹daæ w Domu Pomocy Spo³ecznej w godzinach od 7.30 do 14.00 do dnia 23 grudnia 2004 r.

Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni informuje, ¿e posiada 3 gara¿e przeznaczone na wynajem Gara¿e te po³o¿one s¹ we Wrzeœni, przy ul. Kaliskiej 1, ich powierzchnia wynosi 17m 2 ka¿dy, wyposa¿one s¹ w energiê elektryczn¹. Miesiêczna op³ata za najem jednego gara¿u wynosi 108,27 z³ brutto. Informacje dotycz¹ce najmu uzyskaæ mo¿na w siedzibie starostwa we Wrzeœni przy ul. Chopina 10, pokój numer 39, numer telefonu 43 70 311.

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni

Przegl¹d Powiatowy

7

Styczeñ 2005

Wójt Gminy Ko³aczkowo podaje do publicznej wiadomoœci wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym Lokale po³o¿one s¹ we Wszemborzu, w posesji nr 68, na dzia³ce nr 115 o pow. 0,1300 ha ksiêga wieczysta nr kw. 15323 prowadzonej przez S¹d Rejonowy we Wrzeœni Oznaczenie Pow.u¿ytkowa lokalu m2

Pow. przynale¿na /pom. gosp./ m2

Cena lokalu wraz z czêœciami przynale¿nymi oraz udzia³ w nieruchomoœci wspólnej /czêœci wspólne budynków i dzia³ki 115/

Cena udzia³u w gruncie

Nr 1

32,26

5,40

4.600,00

840,00

Nr 2

43,39

5,29

5.750,00

1.090,00

Nr 3

44,03

5,45

6.710,00

1.110,00

Nr 4

31,41

5,37

4.480,00

820,00

Nr 5

43,81

10,58

6.680,00

1.210,00

Nr 6

32,22

5,29

3.950,00

840,00

Nr 7

32,59

5,59

4.640,00

850,00

- przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania – budownictwo mieszkaniowe - cena ustalona w oparciu o art.67 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami - przy sprzeda¿y bezprzetargowej do ceny lokalu zostanie zastosowana bonifikata zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Ko³aczkowo Nr XXXVII/198/98 z dn. 10.06.1998 r. oraz Nr XXIV/144/2001 z dn. 6.04.2001 r. AKTUALNE OFERTY PRACY Mechanik oraz elektryk - wykszta³cenie min. œrednie - min. 2 lata doœwiadczenia w dziale utrzymania ruchu, najlepiej w bran¿y spo¿ywczej - Jankowo k/Poznania. Kontakt: Work Service, ul. Pó³wiejska 45, 61-886 Poznañ; e-mail: cv.poznan@workservice.pl, tel: (0-61) 853 47 51 wew. 31,27. Oferta wa¿na do 2004-12-24. Operator mechanik maszyn pakuj¹cych - wykszta³cenie œrednie, mechaniczne - doœwiadczenie w obs³udze maszyn pakuj¹cych, najlepiej w bran¿y spo¿ywczej - umiejetnoœæ dokonywania drobnych napraw i konserwacji urz¹dzeñ, podstawy obs³ugi komputera. Jankowo k/Poznania. Kontakt: Work Service, ul. Pó³wiejska 45, 61-886 Poznañ, e-mail: cv.poznan@workservice.pl, tel: (0-61) 853 47 51 wew. 31,27. Oferta wa¿na do 2004-12-24. Operator linii - doœwiadczenie na podobnym stanowisku - wykszta³cenie zawodowe. Jankowo k/Poznania - Operator linii formuj¹cej czekoladê oraz operator dzia³u mas. Kontakt: Work Service, ul. Pó³wiejska 45, 61-886 Poznañ. e-mail: cv.poznan@workservice.pl, tel: (0-61) 853 47 51 wew. 31,27. Oferta wa¿na do 2004-12-24. Specjalista ds. agrotechniki Wielkopolska Gie³da Rolno - Ogrodnicza S.A. - wykszta³cenie wy¿sze rolnicze. Praktyka - obs³uga urz¹dzeñ biurowych i komputerowych, prawo jazdy i w³asny samochód. Teren Wielkopolski. Oferta wa¿na do 2004-12-24 Tokarz - MARHEN Sp. z o.o. - obs³uga tokarki sterowanej numerycznie Gniezno. Kontakt z pracodawc¹: Bartkowski Henryk 428-20-74, kom. 0-502-66-44-67. Oferta wa¿na do: 2004-12-25 Murarz-betoniarz - P.U.H.ELMAR - gotowoœæ do pracy na wysokoœciach Œroda Wlkp. / mo¿liwoœæ zakwaterowania – Krzesiny. Kontakt z pracodawc¹: Marek Gacek (067)2557580, 0-507-078-457. Oferta wa¿na do: 2004-12-24 Kucharz MC ENLI Sp.z o.o. - Wrzeœnia. inf. PUP pok. 33. Oferta wa¿na do: 2004-12-28 Specjalista ds. handl. – market - Firma Handlowo - Konsultingowa „Ania” - wykszta³cenie zawodowe, Wrzeœnia - umowa zlecenie - mile widziani renciœci - inf. PUP pok. 33. Oferta wa¿na do: 2004-1231 Kucharz – sprzedawca - Laila – Kebab - umiejêtnoœæ przyrz¹dzenia kebabu; - wykszta³cenie gastronomiczne; - prawo jazdy kat. B; - obs³uga kasy fiskalnej. Wrzeœnia - mile widziane osoby m³ode - inf. PUP pok. 33. Oferta wa¿na do: 2004-12-31 Specjalista ds. obs³ugi klienta East Express - otwartoœæ, komunikatywnoœæ, - wysoka sprawnoœæ werbalna, - przedsiêbiorczoœæ i samodzielnoœæ; - bdb. znajomoœæ MSOffice (Excel). Wrzeœnia. Oferty zawieraj¹ce CV ze zdjêciem i list mot. nale¿y kierowaæ na adres: ProLog sp. z o.o. ul. Wroc³awska 42, 62300 Wrzeœnia; e-mail: dwojciechowski@etx.pl. Oferta wa¿na do: 2005-01-08 Prac. dzia³u handl./eksp. AGREX sp. z o.o. - wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne lub rolnicze; - bdb. znajomoœæ j. ang. lub niem. Wrzeœnia - inf. PUP pok. 33. Oferta wa¿na do: 2005-01-08 Specjalista ds. produkcji AGREX sp. z o.o. - wykszta³cenie wy¿sze rolnicze, specjalnoœæ ogrodnictwo - bdb. znajomoœæ j. ang. lub niem. Wrzeœnia - inf. PUP pok. 33. Oferta wa¿na do: 2005-01-08 Operator maszyn AGREX sp. z o.o. - prawo jazdy kat. C – doœwiadczenie. Poznañ - operator maszyn wykonuj¹cych przewierty pod jezdniami. Oferta wa¿na do: 2004-12-31

Uwa¿ajmy z petardami

zwraca siê do wszystkich przedsiêbiorców z terenu powiatu wrzesiñskiego, prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i chêtnych do wspó³pracy, z proœb¹ o sk³adanie danych teleadresowych swoich firm, celem utworzenia Bran¿owego Katalogu Firm Powiatu Wrzesiñskiego. Informacje prosimy sk³adaæ w biurze Funduszu Porêczeñ Kredytowych starostwa, ul. 3-go Maja 3, 62-300 Wrzeœnia, tel. 061/ 4370 332 w godzinach od 7.00 do 15.00, fax 061/4370 391, email: fpkwrzesnia@interia.pl

Ju¿ za kilka dni w ruch pójd¹ nie tylko kieliszki z szampanem, ale i petardy. Sylwester powinien byæ huczny, nie zapominajmy jednak o bezpieczeñstwie. Jak co roku o tej porze, rozpocz¹³ siê kolejny sezon na sprzeda¿ petard. Niestety, trafiaj¹ one coraz czêœciej tak¿e w rêce dzieci. Przypominamy wiêc, ¿e zgodnie z prawem, œrodków wybuchowych nie wolno sprzedawaæ nieletnim. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara nawet do dwóch lat wiêzienia. Nieostro¿ne obchodzenie siê z petardami jest przyczyn¹ wielu wypadków. Nale¿y wiêc postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ i pod ¿adnym pozorem nie podchodziæ do odpalonej petardy, która nie wystrzeli³a. Mo¿e to bowiem nast¹piæ z opóŸnieniem a wtedy nieszczêœcie murowane.

Wieœci z Pyzdr

Wójt Gminy Ko³aczkowo podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy

W tym roku ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach przypadnie w przeddzieñ Sylwestra (30.12). Jednoczeœnie Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry zaprasza wszystkich mieszkañców, ostatniego dnia roku na pyzderski Rynek, aby o pó³nocy przy dŸwiêkach muzyki i fajerwerkach powitaæ Nowy Rok.

Dzia³ka niezabudowana o powierzchni 0,23ha / Pastwisko –0,14 ha, nieu¿ytek-0,09 ha / po³o¿ona w Budzi³owie w³asnoœæ - Gmina Ko³aczkowo ksiêga wieczysta nr kw. 14677 S¹du Rejonowego we Wrzeœni, czynsz wywo³awczy 3 q ¿yta za ca³y przedmiot dzier¿awy post¹pienie - 0,2 q. Przeznaczenie w planie przestrzennego- grunt rolny. Niniejszy wykaz podaje siê do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni. Po tym terminie zostanie podany termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.


Miko³aj na oddziale dzieciêcym

Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. 437 03 00, fax 437 99 28 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godz. urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Niektóre wydzia³y: Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – 437 03 09 prawo jazdy – 437 03 07 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 437 03 05 Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. 437 03 42 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. 437 03 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Obdarowany, ma³y pacjent - ul. Kaliska 1, tel. 437 03 61 Wydzia³ Gospodarki „Miko³ajki”, obchodzone traNieruchomoœciami dycyjnie 6 grudnia, sta³y siê po - tel. 437 03 29 raz kolejny okazj¹ do odwiedzeZespó³ Uzgadniania Dokumentacji nia oddzia³u dzieciêcego wrzeProjektowej - tel. 437 03 27 Kasa Starostwa - 437 03 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.00 wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00

S³u¿by mundurowe w... obcej skórze

siñskiego szpitala przez starostê Dionizego Jaœniewicza, wicestarostê Paw³a Guzika oraz naczelnika wydzia³u promocji - Elwirê Harê¿lak. Jak co roku, nasi w³odarze obdarowali ma³ych pacjentów s³odkimi upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. ”Miko³aj” przekaza³ równie¿ na rêce pielêgniarek oddzia³u dzieciêcego kuchenkê mikrofalow¹, która okaza³a siê bardzo udanym podarunkiem, gdy¿ zast¹pi uszkodzony i wys³u¿ony ju¿ sprzêt. O pacjentach kuruj¹cych siê na oddziale dzieciêcym nie zapomnieli równie¿ koledzy z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej nr 6. Aby umiliæ im pobyt w szpitalu, obdarowali ich drobnymi upominkami i maskotkami. W ten sposób na pewno przyjemniej jest chorowaæ, aby nie za d³ugo... mac

1% podatku dla organizacji

Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Chopina 10, tel. 436 75 58 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. 3 Maja 3, - tel. 437 03 67 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 436 00 73 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 436 42 16 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, - tel. 437 03 34 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. 3 Maja 8, tel. (0-61) 436 14 44 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1 tel. 48 (61) 436 08 80, fax 48 (61) 436 25 00 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. (0-61) 438-53-24, fax (0-61) 438-53-21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (61) 438 60 11, fax (61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax(0-63) 276 83 33

- dzia³alnoœæ charytatywna, - ochrona i promocja zdrowia, - dzia³ania na rzecz niepe³nosprawnych, - wspieranie nauki, edukacji, oœwiaty, wychowania, - wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Na dzieñ 1 grudnia 2004 r. w Polsce statut organizacji po¿ytku publicznego ma 1926 organizacji, z czego w Wielkopolsce jest ich 101, a w powiecie wrzesiñskim 3. S¹ to: Fundacja „Dwór w Podstolicach”, Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne oraz Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”. Dokonanie wp³aty na rzecz organizacji po¿ytku publicznego przynosi zatem podwójne korzyœci dla podatnika: po pierwsze sam decyduje co siê stanie z 1% jego podatku nale¿nego za dany rok podatkowy, po drugie mo¿e przyczyniæ siê do realizacji szlachetnych celów na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Czes³aw Kubczak Naczelnik US we Wrzeœni

„Tyle jesteœ wart, ile pomog³eœ innym” Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, w odró¿nieniu od Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹. NFOZ realizuje swoj¹ misjê od grudnia 1973 r., której celem jest wspieranie lecznictwa, poprzez gromadzenie œrodków pieniê¿nych. NFOZ jest organizacja po¿ytku publicznego i dziêki ofiarnoœci spo³eczeñstwa polepsza wyposa¿enie placówek lecznictwa w nowoczesn¹ aparaturê diagnostyczn¹ i lecznicz¹ oraz sprzêt medyczny. W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ od-

EG

ZE M PL AR Z

BE

ZP Ł

AT NY

Pogotowie energetyczne – 436 02 31 Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 436 03 50 Informacja PKP - 863 47 11 Informacja PKS - 436 21 62 997 - Policja 993 - Pogotowie ciep³ownicze 998 - Stra¿ Po¿arna 992 - Pogotowie gazowe 999 - Pogotowie Ratunkowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 986 - Stra¿ Miejska

W zeznaniu podatkowym za 2004 r. zgodnie z ustawami: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o zrycza³towanym podatku dochodowym, podatnicy w swoich zeznaniach podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-37) mog¹ od nale¿nego podatku od dochodu odliczyæ 1% tj. do 350 z³ z tytu³u wp³at na rzecz organizacji po¿ytku publicznego. Darowizny pieniê¿ne musz¹ byæ potwierdzone wp³at¹ na rachunek pieniê¿ny. Natomiast w przypadku osób prawnych (np. spó³ki z o.o.) podatnicy w sk³adanych zeznaniach podatkowych (CIT-8) mog¹ odliczyæ do 10% swoich dochodów. Z przedstawionych powy¿ej mo¿liwoœci odliczeñ nie mog¹ skorzystaæ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ w 2004 r. 19% podatkiem liniowym. Co rozumiemy pod s³owem: organizacja po¿ytku publicznego? S¹ to organizacje, których celem statutowym jest prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, do zadañ których nale¿¹ m.in.: - pomoc spo³eczna,

PRZEGLAD POWIATOWY

liczenia od podatku dochodowego 1% dochodu istnieje mo¿liwoœæ przekazania na konto NFOZ œrodków finansowych i wsparcia wrzesiñskiego oddzia³u ratunkowego. Szpital planuje bowiem zakup trzeciego ambulansu ratunkowego z pe³nym wyposa¿eniem. Ta inwestycja w bezpieczeñstwo mieszkañców wyniesie ok. 250 tys. z³ i ka¿dy z nas mo¿e siê do tego przyczyniæ, przekazuj¹c swój „procent” na konto NFOZ: nr 28109013590000000035374891w BZ WBK III o/ Poznañ z dopiskiem „ambulans ratunkowy”. mac

Zwyciêzcy turnieju Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Stra¿y Miejskiej, Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Leœnej, Poczty Polskiej, Stra¿y Ochrony Kolei oraz duchowni I i II Dekanatu zmagali siê w pi¹tek 26 listopada w kolejnym Turnieju S³u¿b Mundurowych i Gimnazjów Powiatu Wrzesiñskiego przy dopingu ze strony wylosowanej klasy I szko³y gimnazjalnej. Czwarta edycja imprezy odby³a siê w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Tegorocznym organizatorem turnieju by³a stra¿ po¿arna, która poprzednio zajê³a najwy¿sze miejsce w klasyfikacji koñcowej. Tym samym przejê³a ona funkcjê prowadz¹cych. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Zawody rozgrywane by³y w ró¿nych konkurencjach sprawnoœciowych. Przygotowane zosta³y one przez poszczególne zespo³y specjalnie dla przeciwników. Konkurencjom towarzyszy³y informacje o zakresie w³asnej dzia³alnoœci i najczêœciej zwalczanych zagro¿eniach. Mia³o to na celu przybli¿enie i zapoznanie m³odzie¿y z prac¹ s³u¿b.

Jednym z ciekawych elementów zawodów by³o przygotowanie przez gimnazja scenek rodzajowych nawi¹zuj¹cych do zadañ wykonywanych na co dzieñ przez pracowników s³u¿b mundurowych. W wiêkszoœci zmagañ trzeba by³o wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹. Wsród konkurencji pojawi³o siê m.in. dorêczanie poczty na czas, po¿arniczy tor przeszkód, slalom unihokeja, wbijanie gwoŸdzi w klocek brzozowy. Najwiêcej emocji, nie tyle wœród uczestników konkursu, ile poœród publicznoœci, wywo³a³o zadanie, gdy listonosz w zwyciêskim czasie wdziewa³ na siebie szatê liturgiczn¹. Wœród uczestników turnieju najlepsza okaza³a siê Stra¿ Leœna wspólnie z Gimnazjum w Ko³aczkowie. II miejsce zajê³a Poczta Polska z Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni a III Stra¿ Po¿arna wspólnie z Gimnazjum w Pyzdrach. Tego typu imprezy ucz¹ nie tylko m³odych, ale i tych starszych zawodników i kibiców. Kszta³tuj¹ charaktery i umys³y tak, aby w przysz³oœci dzisiejsi gimnazjaliœci godnie przejêli zadania prawdziwej s³u¿by dla drugiego cz³owieka. mac

„Gloria Medicinae 2003” Medalem „Gloria Medicinae 2003” uhonorowano dr. Jerzego Wojtaszka – wieloletniego ordynatora wrzesiñskiego szpitala. Dr Wojtaszek ws³awi³ siê w historii szpitala za³o¿eniem Pracowni Anatomopatologii oraz pododdzia³ów – neurologicznego i kardiologicznego. W ci¹gu 37 lat pracy przeszkoli³ 38 lekarzy w zakresie chorób wewnêtrznych.

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, tel. (0 61) 4370 300 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja, skład i łamanie: Zespół Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni Nakład: 6000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

Obecnie przebywa na emeryturze, jednak nadal pracuje na Oddziale Pielêgnacyjno – Opiekuñczo – Rehabilitacyjnym. Otrzymany medal, przyznany tylko dziesiêciu lekarzom z ca³ej Polski, jest kolejnym wyró¿nieniem dla J. Wojtaszka, który wczeœniej otrzyma³ m.in. przyznany przez Ministerstwo Zdrowia order Za Zas³ugi dla Ochrony Zdrowia. red

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora S.A. ul. Krzywa 35 64-920 Piła

Profile for Starostwo Powiatowe we Wrześni

Przegląd Powiatowy nr 4, styczeń 2005  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Przegląd Powiatowy nr 4, styczeń 2005  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Profile for stwrz