Page 1

New Lexus CT200h ¹µ¡ÃÃÁäκÃÔ´áηªáº¤¤Ñ¹áá¢Í§âÅ¡

+Interview +Special Scoop

THE PIZZA COMPANY MOTORSPORT

32nd Bangkok International Motorshow

+On Stage

BMW E36 HI-PERFOMA DRIFT BY IT’s JU


บริดจสโตน ฉลองครบรอบ 80 ปี และแนะน�ำปรัชญาพร้อม ปรับปรุงสัญลักษณ์องค์กร พร้อมแนะน�ำยางตระกูลสปอร์ต รุ่นใหม่ Potenza Adrenalin RE002 บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ฉลองครบรอบ 80 ปี พร้ อ มเปิ ด ตั ว สั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่ ภ ายใต้ ส โลแกน “Your Journey, Our Passion” และแนะน�ำปรัชญาองค์กร พร้อมกันทั่วโลก และพร้อมกันนี้ได้น�ำเสนอภาพลักษณ์ องค์กร และยุทธศาสตร์การเป็นผูน้ �ำในธุรกิจอุตสาหกรรม ยางรถยนต์ระดับโลก

บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ เป็นบริษทั ใหญ่อนั ดับหนึง่ ของโลกในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง สาขานักงานใหญ่ตั้ง อยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น นอกจาก จะผลิตยางรถยนต์เพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ยัง ผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี และอุปกรณ์ กีฬาอีกด้วย โดยจ�ำหน่ายสินค้าในมากกว่า 150 ประเทศ

ทั่วโลก ส�ำหรับการก้าวเข้าสู่วาระครบรอบ 100 ปี บริษัท ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของตราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ให้ ตอบสนองสอดคล้องกับความทันสมัย พร้อมด้วยการ ดูแลบริหารงานของ มร.โนบุยูกิ ทะมุระ ตามหลักปรัชญา บริดจสโตน

มร.โนบุยูกิ ทะมุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

มร.อิซุมิ ซุยะมะ ผู้อำ�นวยการสายงานผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นั่ง และรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ส�ำหรับปรัชญาบริดจสโตนเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาจาก ผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อกว่า 80 ปีก่อน ที่ว่า “รับใช้สังคมด้วย คุณภาพที่เหนือกว่า” ซึ่งเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของ พนั ก งาน บริ ด จสโตนทั่ ว โลกและเพื่ อ ให้ “ความเป็ น บริ ด จสโตน” นั้ น ทั น สมั ย กั บ ยุ ค สมั ย ตามการพั ฒ นา การปรับปรุงตราสัญลักษณ์ให้มคี วามทันสมัย ผสมผสานความ

กลมกลืนของผู้คนทั่วโลก พร้อมทั้งยังมีการใช้สโลแกนใหม่ “Your Journey, Our Passion” ไปพร้อมกับตราสัญลักษณ์ ใหม่ด้วย ไตรมาสแรกของปีนี้บริดจสโตนได้ท�ำการกระตุ้นตลาด ยางรถยนต์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ด้ ว ยการแนะน� ำ ยางรถยนต์ Adrenalin RE002 เป็นนวัตกรรมยางรถยนต์ในตระกูล Potenza

รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ทางบริดจสโตนได้คิดค้นพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็น ยางที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เยี่ยมยอด ให้การตอบสนองทุกจังหวะของการบังคับพวงมาลัยและการเข้า โค้งได้อย่างมั่นใจ


Potenza Adrenalin RE002 ได้รบั การพัฒนามาจากรุน่ RE001 กับยางในตระกูลสปอร์ตนีป้ ระสิทธิภาพ ในการบังคับควบคุมพวงมาลัยและการทรงตัวทีด่ เี ยีย่ มเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาและทุกๆ องค์ประกอบ ของยางที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจะส่งผลให้การขับขี่เป็นไปได้อย่างแม่นย�ำทั้งในสภาพถนนแห้งและ เปียกท�ำให้สามารถควบคุมทิศทางและหักเลี้ยวได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในทุกสถานการณ์


ส�ำหรับประสิทธิภาพของยาง Potenza Adrenalin RE002 ได้รับการพิสูจน์ด้วยการทดสอบจริงในสนาม ทดสอบไทยบริดจสโตน เพื่อให้ได้เปรียบเทียบถึงการ พัฒนาที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งาน ระหว่างรุ่น RE001 กับรุ่นใหม่ RE002


การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 สถานี สถานีที่ 1 Steering Response/Lane Change/ Cornering เป็นสถานีวิ่งในรอบสนามทดสอบใหญ่เพื่อทดลองการตอบ สนองของยางทัง้ 2 รุน่ ในการบังคับควบคุมเพื่อเปลีย่ นเลน ว่า มีการตอบสนองเป็นอย่างไร การเข้าโค้งกว้างๆ ในสนาม ทดสอบที่สามารถใช้ความเร็วได้ต่อเนื่องที่มาจากทางตรง ยางจะมีการโยนตัวหรือยึดเกาะถนนเป็นอย่างไร รวมไปถึง ความนุ่ม และเสียงที่เกิดจากการขับขี่ต่างๆ ด้วย

จากการทดสอบเปรียบเทียบในการบังคับควบคุมพวง มาลัยให้รถเปลี่ยนช่องทางในระดับความเร็วที่ใกล้เคียงกัน RE002 จะมีการตอบสนองที่ฉับไว การสัมผัสของผิวหน้ายาง อยู่ในระดับที่พื้นที่มากกว่าจากความรู้สึกที่พวงมาลัย ในช่วง ระดับความเร็ว 120 กม./ชม. หน้าสัมผัสยางมีการท�ำงานได้ เต็ ม ที่ แต่ เ สี ย งที่ เ กิ ด จากการขั บ ขี่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจ

จากทางตรงต่ อ เนื่ อ งในสนามความเร็ ว ลงมาในระดั บ 90-100 กม./ชม. เมื่อถึงทางโค้งยางมีประสิทธิภาพในการ ยึดเกาะที่ให้ความรู้สึกถึงอาการจิกได้มากกว่า RE001 ซึ่งเป็น ผลจากการออกแบบดอกยางให้มีจุดส่งผ่านและรับแรงหน้า สั ม ผั ส ต่ อ เนื่ อ งนั่ น เอง ในสถานี นี้ ส ามารถแสดงถึ ง การ พัฒนายางให้เห็นได้อย่างชัดเจน

สถานีที่ 2 Wet Handling Test เป็นสถานีเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดเกาะในพืน้ ผิวทางเปียก ระหว่าง RE001 กับ RE002 สนามทดสอบทรงกลมที่มีน�้ำฉีดหล่อเลี้ยง ตลอดเวลา ในระดับความเร็วที่ก�ำหนดไม่ต�่ำกว่า 60 กม./ชม. RE002 จะมีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เด่นชัดขึ้น การบังคับพวงมาลัยจึงท�ำได้ อย่างเหมาะสม ท�ำให้มีความมั่นใจในการบังคับควบคุมช่วงระหว่าง ภายในโค้ง การควบคุมความเร็วท�ำให้รถไม่เสียอาการและออกจากโค้ง ด้วยความมีเสถียรภาพ ในช่วงจังหวะที่ต้องผ่านบริเวณที่มีน�้ำในระดับสูง สม�่ำเสมออาการเหินน�้ำไม่ปรากฏด้วยการรีดน�้ำออกด้านข้างของร่อง ดอกยางต่ า งระดั บ ลั ก ษณะแนวคลื่ น และการออกแบบเนื้ อ ยางแบบ Deflector ซึง่ ส่วนเนือ้ ยางทีย่ นื่ ออกมาช่วยให้การรีดน�้ำมีประสิทธิภาพโดด เด่นยิ่งขึ้น

สถานีที่ 3 Mini Circuit เป็นสถานีทจี่ ดั ให้มกี ารขับขีแ่ บบ จิมคาร์นา่ ทีจ่ ะให้ทดสอบการบังคับ ควบคุมรถที่ใส่ยางทั้งรุ่น RE001 กับ RE002 เปรียบเทียบกัน และจาก คุณสมบัติของ RE002 ที่ตอบสนองการบังคับพวงมาลัยท�ำให้การควบคุม การขับขี่เข้าโค้งหนักๆ ได้อย่างแม่นย�ำ การคงตัวของแก้มยางท�ำให้ยางไม่ เสียรูปทรงไม่ท�ำให้เสียการทรงตัวจากการถ่ายน�้ำหนักของรถ ช่วยให้การ ส่งแรงเพื่อให้รถเคลื่อนที่ออกจากโค้งท�ำได้อย่างต่อเนื่อง บทสรุปของยางตระกูลสปอร์ต RE002 มีการพัฒนาจากรุ่น RE001 อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพที่รถสมรรถนะสูงต้องการครบทั้งเรื่องของการ ดีไซน์รูปทรงลายดอกยางที่โฉบเฉี่ยว การท�ำงานยึดเกาะถนนทั้งบนพื้นแห้ง และพื้นเปียก เสียงที่เกิดจากการขับขี่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนื้อยางมีความ นุ่มหนึบ ท�ำให้การยึดเกาะถนนเป็นไปในแนวทางส่งเสริมกันกับการบังคับ พวงมาลั ย ที่ ง ่ า ย ตอบสนองฉั บ ไว “Potenza Adrenalin RE002” มีตั้งแต่ขนาดขอบ 15 นิ้ว 195/55R15 ไปจนถึงขอบ 18 นิ้วขนาด 235/40R18


Read a Magazine in Full Version SOON

Motorsport Magazine Issue24 : Intro Version  

Motorsport Magazine Free Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you