Mariehamns Elnät årsredovisning 2017

Page 1

Årsberättelse

2 017

Mariehamns Elnät Ab 2017

1


Per Eriksson, vd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse   Affärsverksamhetens utveckling 5•Framtiden och risker 6•Miljömål 9 •Produktionsspecificerad elförsäljning 9•Personal 9 •Väsentliga händelser under det nya räkenskapsåret 9•Investeringar 10 •Strömavbrottsstatistik 11•Nyckeltal 11•Bolagets aktie och ägande 12 •Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel 12 Resultaträkning 13•Balansräkning 14•Finansieringsanalys 16 •Noter till bokslutet 17•Noter till resultaträkningen 18 •Noter till balansräkningen 19•Säkerheter och ansvarsförbindelser 21 •Resultaträkning – Särredovisning 22•Balansräkning – Särredovisning 23 •Datering och underskrifter 25•Revisionsberättelse 26

2

Mariehamns Elnät Ab 2017


Ve r ks t äl l an de di re k t ö re n s öve r s i k t Mariehamns Elnät Ab och dess personal har under året som gått jobbat intensivt med att reinvestera i befintligt nät och bygga ut i nya bostadsområden. År 2017 var det fjärde året som aktiebolag. Mariehamns Elnät Ab har under början av detta år deltagit mycket aktivt i CLIC, vars mål är att göra Åland till ett testområde för bland annat hållbara energikällor och smarta elnät. Detta har resulterat i att Mariehamns Elnät Ab är delprojektledare i ett av CLIC:s sex delmål ­– ”Demand & Response”. Under året som gått har mängden solceller ökat hos våra kunder och vi ser en fortsatt tendens att konsumenter investerar i solceller vilket leder till ökad så kallad mikroproduktion. Under fjolåret kulminerade även diskussionerna kring stadens helägda energibolag och resulterade i ett förslag som går ut på Mariehamns Elnät Ab övertar fjärrvärmedelen från Mariehamns Energi Ab och därefter byter namn till Mariehamns Energi Ab (från och med år 2019). Den överblivande verksamheten inom nuvarande Mariehamns Energi överförs till Enerexit Ab med avsikt att avvecklas. Beslutet fattades av stadsfullmäktige i slutet av 2017 och ska verkställas under 2018. Under år 2017 förnyade Mariehamns Elnät Ab två egna transformatorstationer samt förnyade åt en kund. Liksom år 2016 tangerar vi rekordet på antal bytta stationer på ett och samma år. Utöver det har vi varit djupt involverade i projektet att förse Rosella med landström vilket utgör kraftiga miljöförbättringar för hela Mariehamn. Trots intensivt arbete med reinvesteringar och hållbart underhåll i enlighet med beslutade investeringsplaner och -program återstår fortfarande mycket att göra. Kraftnät Åland Ab har vi haft mycket kontakt med under året p.g.a. förnyande av avtal som reflekterar den nya situationen med Finlandskabeln. Detta arbete förväntas bli klart under 2018. Då tidigare avtal om den fysiska elhandeln löpte ut vid årsskiftet gjordes under hösten 2017 en EU-upphandling som resulterade i att LOS Energy blir vår leverantör från och med 2018. Detta gör att vi mer exakt än tidigare ska kunna sköta inköp och leverans av förmånlig elektricitet, helt i enlighet med det ägardirektiv som styr vår verksamhet. Vidare har vi utvecklat en programvara för att förutspå den fysiska energin för nästkommande dygn, med teknologin ”Machine Learning” vilket kommer att ge kostnadsinbesparingar i framtiden. Jag vill avslutningsvis tacka alla inblandade för gott samarbete under detta år; personal, styrelse, ägarrepresentanter och, framför allt, våra kunder. v 2014

2015

2016

Trenden för solcellsproduktion i kWh

2017

Per Eriksson, vd

Mariehamns Elnät Ab 2017

3


Mariehamns Elnät täcker Mariehamns stad, hela Järsöområdet och delar av södra Jomala.

4

Mariehamns Elnät Ab 2017


ST Y R E L S E N S V E R KS A M H E TS B E R ÄT T E L S E

A f f ärs ve rks am he t e n s u t ve c k l i n g Inom ramen för Mariehamns Elnät Ab finns två samverkande men ändå separata affärsverksamheter. Inom elhandeln samarbetar Mariehamns Elnät Ab med Los Energy AB för att ständigt kunna erbjuda våra kunder de mest miljövänliga och hållbara energialternativen. Därför har vi i dag möjlighet att leverera den grönast tänkbara elektriciteten som finns att hitta på marknaden, till konkurrenskraftiga priser. Det ekonomiska resultatet från elhandeln blev något sämre 2017 än 2016 vilket även ingick i budgeten. Detta har i någon mån försämrat nyckeltalen, till exempel minskade den totala rörelsemarginalen till 4 procent (9). Enligt prognosen för 2018 genererar elhandeln ett bättre resultat än 2017. Den andra delen av verksamheten är nätverksamheten där ­Mariehamns Elnät Ab finns i en monopolställning och r­ apporterar gentemot Ålands energimyndighet. Distributions­nätet är en förutsättning för säker och kostnadseffektiv ­elleverans till våra kunder i Mariehamns stad, hela Järsö­området samt delar av södra Jomala. Mariehamns Elnät Ab har under året som gått vid sidan av kärnuppdraget ägnat stor kraft åt att utveckla mät- och ekonomi­systemet samtidigt som vi varit och är djupt involverade i utvecklingsfrågor av såväl lokal som internationell karaktär. Affärsmodellen för energi­ bolag över hela Europa måste till följd av ny teknik och miljömedvetna konsumenter ständigt ­utvecklas. Arbetet med att skapa smarta och självläkande nät pågår oupphörligen. Framtida mätare, distributionsstationer, Big Data och IT är faktorer som tillsammans skapar en intelligent helhet. Mariehamns Elnät Ab är därför en av de pådrivande krafterna i arbetet med att göra Åland till ett test­ område för framtidens anpassningsbara elnät. Energifrågor handlar inte bara om distributionen. I arbetet med att hitta de bästa elprodukterna till de förmånligaste priserna ingår ständig omvärldsbevakning. I den komplexa tillgång- och efter­ frågeekonomi som styr energipriset måste såväl vädrets makter som allmänna konjunkturer och energikällorna samverka. Vi ser också en tydlig trend mot allt större mikroproduktion hos våra elkunder. Vi är såklart glada över att energin från huvudsakligen ­solen tas tillvara och vi arbetar hårt med att hitta sätt på vilket vi ändå ska kunna upprätthålla ett fungerande distributionsnät även under den tid på året som solen inte lyser lika starkt.

Mariehamns Elnät Ab 2017

5


Fram t i de n o c h ri s ke r Effekttoppen i samhället ökar långsiktigt vilket kan pressa upp överföringspriset. Det är den högsta noteringen som är ­avgörande för hela prisbilden. Början av år 2017 var kall vilket ledde till att Mariehamns Elnät Ab tangerade effekttoppen utan att överskrida den. Avgifterna till Kraftnät Åland Ab utgör cirka 55 procent av nätverksamhetens kostnader, varav effektavgiften är en väsentlig del. Mariehamns Elnät Ab följer med effekten löpande för att kunna hålla ner kostnaderna för abonnenterna. Tack vare de tidigare stora renoveringarna i mellanspännings­ nätet har de strömavbrott som Mariehamns Elnät Ab k­ unnat påverka minskat inne i Mariehamns stad. Dock finns ett renoverings­behov inom lågspänningsnätet samt i Järsöområdet. Bolaget har aktivt arbetat med upphandling av fysisk energi under 2017 och har från 1.1.2018 numera balansansvaret. Detta gör att vi får en klarare bild av kostnaderna som påverkar elpriset. Mariehamns Elnät Ab hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elhandelsinstrument enligt en av styrelsen fastställd inköpspolicy. Avsikten är att minska pris­fluktuationerna på elmarknaden. Handel med elhandels­ instrument sker enbart i skyddssyfte. Under 2017 har det genomförts en hel del utbildningar bland annat kring säkerhet i elarbeten, arbetssäkerhetskort och ESA. Förutom det har vi deltagit i andra kurser och seminarier. ­Mariehamns Elnät Ab har föreläst om Big Data i bland annat Oslo och Östersund samtidigt som flera svenska elbolag har varit till Mariehamn på besök. År 2017 bestämde ägarna att Mariehamns Elnät Ab ska överta Mariehamns Energi Ab:s fjärrvärmedel. Detta kommer att påverka 2018 års ekonomi med en del experthjälp och andra oförutsedda kostnader.

6

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2016 2017 Mariehamns


To t a l öve r f ö rd e l e n e rg i 120

0,0 1,0

100

GWh

80

3,0 4,0

60

5,0

40

°C (inverterad)

2,0

6,0 20

7,0 8,0

Bioproduktion (GWh)

17

16

20

15

20

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

Energi (GWh)

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

95

19

19

19

94

0

Medeltemperatur (°C)

E f f e k t t o pp −30

30 28 26

MW Medeltemperatur °C m/s

22 −20

20 18 16

−15

14 12

−10

10 8 6

Minimitemperatur °C (inverterad)

−25

24

−5

4 2 0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Effekttopp (MW)

Medeltemperatur (°C)

Max. vindhastighet (m/s)

Minimitemperatur (°C)

Mariehamns Elnät Ab 2017

7


8

Bo Lindström harAb besiktat Mariehamns Elnät 2017 en stor andel av fördelningsskåpen under 2017.


M iljö m å l Mariehamns Elnät Ab:s ENERGIMIX

Mariehamns stads miljömål stadgar att Mariehamns Elnät Ab ska bidra till energi­effektivisering och ­minskad användning av elenergi samt till utveckling av miljövänlig e­ nergiproduktion och -distribution. ­Detta hör till de områden som under året haft hög p ­ rioritet. Till exempel har Mariehamns Elnät Ab ­investerat i en första snabbladdnings­station för elbilar vid biblioteksplatsen. Detta var resultatet av ett samarbete där även Mariehamns stad och Ålands landskapsregering deltog.

2016 års siffror p.g.a. att leverantören inte haft nya siffror tillgängliga

Rosellas elanslutningen innebär att fartygen kan stänga av hjälpmotorerna vid kaj och använda el från land för att driva funktioner ombord. Koldioxidutsläppen m ­ inskar ­kraftigt och utsläppen av svavel­dioxid, kväveoxid och partiklar reduceras till ett ­minimum. Elkraft från land ger även en tystare hamnmiljö. Utöver det har Mariehamns Elnät Ab i samråd med stadens miljöavdelning utvecklat en pedagogisk ­symbol för stadens daghem där barn och vuxna kan se hur de använder energin i realtid. Med detta hoppas vi att miljötänket och energisparande blir en del i vardagen för morgondagens vuxna. För 2018 räknar vi med att kunna dela upp kunderna i statistiska grupper för att ge alla möjlighet att jämföra sin förbrukning mot medelförbrukningen i samma statistikgrupp.

•Vindkraft 5 % •Kärnkraft 37 % •Vattenkraft 58 %

Vår hemsida får fortfarande mycket uppmärksamhet i Sverige där till och med de a ­ ­llra största energi­ bolagen granskat den och varit i kontakt med oss för att få veta hur M ­ ariehamns Elnät Ab har gått tillväga rent tekniskt.

Produkt io n s s p e ci f i c e rad e l f ö rsäl j n i n g I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel och Kärnkraftsel. Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel – 100 procent förnybart Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,00

8,31

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel – 100 procent förnybart Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp (i g/kWh)

0,00

13,31

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftsel – 100 procent kärnkraft Drift av kraftverk CO2-utsläpp (i g/kWh)

Elens hela livscykel

0,10

3,31

2016 års siffror p.g.a. att leverantören inte haft nya siffror tillgängliga

Per so na l Mariehamns Elnät Ab har under året haft 17 (17) ordinarie anställda. Mariehamns Elnät Ab har under 2017 deltagit i en projektkurs (10 veckor) tillsammans med H ­ ög­skolan på Åland där en besiktningsapplikation för mobil har tagits fram. Vidare har också ett slutarbete för Högskolan på Åland gjorts och kommer slutföras under våren 2018, arbetet går ut på att beräkna ­kortslutningsströmmar och selektivitet vid en transformatorstation. Bolaget har också tagit emot praktikanter vid mån av möjlighet, från både högstadieskolorna och Ålands Yrkesgymnasium.

Vä se nt lig a hä n d e l s e r und e r d e t n ya r äke n s kaps åre t Mariehamns Elnät Ab:s styrelse har under 2018 tagit beslut om att vara det mottagande bolaget vid ­delning av Mariehamns Energi Ab. Delningen av Mariehamns Energi Ab planeras att ske 1.1.2019. Mariehamns Elnät Ab 2017

9


In ve s te r i n g a r 10 kV Ledningar/meter

2017

2016

H ä n g ka b e l Koppar

1 823

1 823

S j ö ka b e l Aluminium

6 346

6 346

J o r d ka b e l Koppar Aluminium

276

276

65 842

65 835

Friledning Aluminium To t a l t

0 , 4 kV Ledningar/meter

2017

2016

Stolpstation

9

8

Kiosk

87

88

Byggnad

7

7

Industrihus

2

2

Källare

15

15

To t a l t

120

120

Förändring

+/–0

+/–0

14

14

2017

2016

50

6

6

100

12

12

200

16

16

300

10

10

315

10

10

500

41

41

Varav abonnent ägda 4 683

4 683

78 970

78 963

2017

2016

H ä n g ka b e l Stålaluminium

Antal stationer

39 484

39 484

S j ö ka b e l

Antal t r a n s f o r m a t o r e r kVA

Aluminium

2 470

2 470

800

23

23

Koppar

2 770

2 770

1 000

3

3

1 250

1

1

2

2

J o r d ka b e l Aluminium

138 660

133 593

1 600

Koppar

165 594

162 445

To t a l t

124

124

To t a l t

348 978

340 762

Förändring

+/–0

+/–0

16

16

Varav abonnent ägda

10

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2017 2017 Mariehamns


St röm a vb ro t ts s ta ti s ti k F ö l j a n d e s t r ö m a v b r o t t o c h o r s a k e r h a r n o t e ra t s u n d e r 2 017 S t ö r n i n g a r i M a r i e h a m n s E l n ä t A b : s n ä t 2 017 Ant a l

Antal drabbade förbrukningsplatser

Total tid (h)

Medeltid (h) per förbrukningsplats

Avbrott i överliggande nät

0

0

0

0

Planerade avbrott

6

62

31,22

0,47

Grävskador entreprenörer

1

122

99,84

0,82

To t a l t

7

184

131,06

1,29

Orsak

Medeltal av störningar i eget nät

Medeltal av alla störningar

Antal nätstationer

120

Totalt antal fasta förbrukningsplatser

8 857

Antal störningar per station och år

0,05

Störningar per berörd kund (h)

0,47

Antal störningar per station och år

0,06

Total störningstiden/antal störning per berörd kund (h)

0,71

Antal störningar per kund och år (ggr)

0,0008

Total störningstid per berörd kund (h)

0,01

Total störningstid per kund per störning

0,0534

N yc ke l ta l Tu s e n e u r o

2017

2016

2015

2014

Omsättning

9 213

9 477

9 366

9 377

403

832

1 153

1 046

4

9

12

11

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter – inkomstskatt)

195

194

190

142

Genomsnittligt justerat eget kapital

2

2

2

2

Avskrivningar enligt plan

1 007

917

861

811

Eget kapital

5 207

5 197

5 186

5 132

Avkastning på eget kapital (ROE) %

5

12

17

16

Avkastning på investerat kapital (ROI) %

5

9

12

11

57

53

50

45

12 315

12 885

12 850

12 596

778

623

696

583

1 988

1 924

1 863

1 788

1,75

1,56

1,54

1,39

Rörelseresultat Rörelsemarginal % Räkenskapsperiodens vinst Vinstmarginal %

Soliditet % Balansomslutning Investeringar Anslutningsavgifter Miljö (koldixidutsläpp kg/invånare/år kg

Män

ROI (Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader) (Balansomslutning – räntefria skulder) genomsnitt för perioden

SOLIDITET Justerat eget kapital (Balansomslutning – erhållna förskott)

Antal anställda Kvinnor

ROE

2,1

2,8

2,8

2,7

15,2

14,4

14

13

Mariehamns Elnät Ab 2017

11


Styrelse 2017

B olag ets ak tie oc h äg an d e Mariehamns Elnät Ab ägs till 100 procent av Mariehamns stad. Bolagets aktiekapital är 1 000 000 euro som fördelas på 10 000 aktier vilka är alla lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte kapitallån.

St yrels e n s förs l ag ti ll disp o s i t i o n av vins tm ede l De utdelningsbara medlen är 4 206 892,78 euro, varav 195 047,92 euro är periodens resultat. Räkenskapsperiodens vinst uppgår till 195 047,92 euro. Styrelsen föreslår att som dividend utbetalas 185 000 euro (18,50 euro per aktie) av räkenskapsperiodens vinst och att resten 10 047,92 euro överförs till kontot för balanserad vinst och förlust. Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter utgången av räkenskapsperioden. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinstutdelningen hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

12

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2017 2017 Mariehamns

Från vänster: Harry Karlsson, Roger H Eriksson, Annelie Karlberg (vice­ordförande), Jörgen Pettersson (styrelse­ordförande) och Jill Fredrickson. Styrelse 2018 Vid en extra ordinarie bolagsstämma den 2 mars 2018 valdes ny styrelse bestående av Jörgen Pettersson (styrelse­ordförande), Annelie Karlberg (viceordförande), Roger H Eriksson, Sara Kemetter och Rolf Granlund.


RESULTATRÄKNING

Not

01.01–31.12.2017

01.01–31.12.2016

1

9 213 499,88

9 477 452,80

481 324,41

413 907,84

9 065,99

10 092,00

–3 273 297,41 55 716,84 –3 540 155,60 –6 757 736,17

–3 154 132,05 –9 508,53 –3 503 221,88 –6 666 862,46

–796 496,42

–788 365,33

–145 944,00 –27 447,65 –969 888,07

–141 734,05 –37 400,35 –967 499,73

–1 007 064,29 –1 007 064,29

–916 948,75 –916 948,75

–566 502,34

–517 957,30

402 699,41

832 184,40

64,93 15 233,94

81,47 15 217,05

–24 228,11 –8 929,24

–26 902,36 –11 603,84

393 770,17

820 580,56

–150 000,00 –150 000,00

–577 596,73 –577 596,73

Inkomstskatter

–48 722,25

–48 558,49

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

195 047,92

194 425,34

OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

2

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

3

Mariehamns Elnät Ab 2017

13


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2017

31.12.2016

227 154,15 227 154,15

152 085,38 152 085,38

10 021,77 7 597 071,76 390 313,10 152 461,97 8 149 868,60

10 648,13 7 984 067,19 339 237,74 119 743,29 8 453 696,35

75,69 75,69

75,69 75,69

8 377 098,44

8 605 857,42

168 444,05 168 444,05

112 727,21 112 727,21

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

1 934 411,73 228 333,35 653,40 32 496,41 2 195 894,89

1 632 195,55 190 644,47 1 265,33 9 293,44 1 833 398,79

Kassa och bank

1 573 815,16

2 333 239,90

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

3 938 154,10

4 279 365,90

12 315 252,54

12 885 223,32

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt

4

Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

4

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt

AKTIVA TOTALT

14

Mariehamns Elnät Ab 2017


BALANSRÄKNING

Not

31.12.2017

31.12.2016

1 000 000,00

1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40

3 990 730,40 3 990 730,40

21 114,46 195 047,92

11 689,12 194 425,34

5 206 892,78

5 196 844,86

2 246 640,34 2 246 640,34

2 096 640,34 2 096 640,34

1 042 020,00

1 844 540,00

192 851,04 1 795 222,23 3 030 093,27

192 851,04 1 731 284,88 3 768 675,92

Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

302 520,00 577 282,00 375 290,94 364 741,73 211 791,48 1 831 626,15

302 520,00 495 537,96 395 925,67 416 371,31 212 707,26 1 823 062,20

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

4 861 719,42

5 591 738,12

12 315 252,54

12 885 223,32

PASSIVA EGET KAPITAL

5

Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

6

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt

PASSIVA TOTALT

7

Mariehamns Elnät Ab 2017

15


FINANSIERINGSANALYS

31.12.2017

31.12.2016

8 841 706,43 9 065,99 –7 869 646,62 981 125,80

9 549 542,58 6 480,74 –7 632 548,81 1 923 474,51

–24 228,11 15 298,87 –60 528,92 911 667,64 911 667,64

–26 902,36 15 298,52 –47 948,82 1 863 921,85 1 863 921,85

INVESTERINGARNA Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringarnas kassaflöde (B)

–747 509,73 0,00 –747 509,73

–597 712,00 4 112,91 –593 599,09

FINANSIERINGEN Upptagna kortfristiga lån Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde (C)

63 937,35 –802 520,00 –185 000,00 –923 582,65

61 517,16 –777 310,00 –184 000,00 –899 792,84

Förändring av likvida medel (A+B+C)

–759 424,74

370 529,92

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

2 333 239,90 1 573 815,16 –759 424,74

1 962 709,98 2 333 239,90 370 529,92

AFFÄRSVERKSAMHETEN Erhållna betalningar för försäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Affärsverksamhetens kassaflöde (A)

16

Mariehamns Elnät Ab 2017


NOTER TILL BOKSLUTET

Noter till bokslutet Vid upprättande av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut följts med valda tillägg. Anskaffningsutgiften 31.12.2013 är en värdering av de tillgångar som ingick i överlåtelsen vid bolagiseringen av Mariehamns stads elverk till Mariehamns Elnät Ab 31.12.2013. Från 01.01.2014 upptas anläggningstillgångarna till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga och fasta utgifter för anskaffningen och tillverkningen. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt utgående från tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningstiderna är: Övriga immateriella utgifter........................................................................... 3–5 år Byggnader och konstruktioner..........................................................................20 år Distributionsnät..............................................................................................8–30 år Maskiner och inventarier............................................................................... 3–7 år

Särredovisning I enlighet med ellagen i landskapet Åland redovisas elaffärs- och nät­verk­ samhetens resultat- och balansräkning separat, de poster som direkt kan ­hänföras har bokförts direkt till respektive räkning, övriga poster har i första hand förts enligt orsaksprincip tillhörig verksamhet.

Jämförbarhet mot föregående år Planavskrivningarna för den äldre generationens energimätare har ändrats under året, vilket belastar årets planavskrivning med 94 996,07.

Mariehamns Elnät Ab 2017

17


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

31.12.2017

31.12.2016

2 614 537,06 6 320 972,56 277 990,26 9 213 499,88

2 949 413,42 6 204 593,37 323 446,01 9 477 452,80

17,3 10,5 4,0 2,8

17,2 9,2 5,0 3,1

98 112,00

92 696,00

3 907,00 3 300,00

4 600,40 9 599,05

Not 1 Fördelning av omsättningen Elförsäljning Nätförsäljning Övrigt Totalt

Not 2 Personalkostnader och antal årsanställda Genomsnittligt antal anställda Montörer Teknisk personal VD och administration Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

Not 3 Revisorns arvoden KPMG Oy Ab Revision Övriga tjänster

18

Mariehamns Elnät Ab 2017


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 Immateriella och materiella tillgångar Övriga immateriella tillgångar

Anskaffningsutgift 01.01.2017 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2017

353 215,27 157 430,78 510 646,05

Byggnader

Distributionsnät

12 516,40

10 115 471,96 456 608,79 3 517,00 12 516,40 10 568 563,75

Ackumulerade avskrivningar 01.01.2017 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2017

201 129,89

1 868,27

82 362,01 283 491,90

Bokföringsvärde 31.12.2017

227 154,15

Maskiner och inventarier

Totalt

579 688,81 11 060 892,44 134 516,96 748 556,53 3 517,00 714 205,77 11 805 931,97

626,36 2 494,63

2 131 404,77 547,10 840 634,32 2 971 491,99

240 451,07 83 441,60 323 892,67

2 574 854,00 547,10 1 007 064,29 3 581 371,19

10 021,77

7 597 071,76

390 313,10

8 224 560,78

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Anskaffningsutgift 01.01.2017 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2017

119 743,29 57 418,68 24 700,00 152 461,97

Mariehamns Elnät Ab 2017

19


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2017

31.12.2016

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40

3 990 730,40 3 990 730,40

Balanserad vinst 01.01

206 114,46

195 689,12

Dividendutdelning Balanserad vinst 31.12

185 000,00 21 114,46

184 000,00 11 689,12

Räkenskapsperiodens vinst

195 047,92

194 425,34

4 206 892,78

4 196 844,86

Eget kapital totalt

5 206 892,78

5 196 844,86

Utdelningsbara medel 31.12 Fonden för fritt eget kapital Balanserad vinst Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel totalt 31.12

3 990 730,40 21 114,46 195 047,92 4 206 892,78

3 990 730,40 11 689,12 194 425,34 4 196 844,86

449 328,07

419 328,07

0,00

634 460,00

Not 5 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 01.01 Aktiekapital 31.12 Bundet eget kapital totalt Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital 01.01 Fonden för fritt eget kapital 31.12

Fritt eget kapital totalt

Not 6 Latenta skatteskulder Från bokslutsdispositioner

Not 7 Långfristigt främmande kapital Skulder som förfaller senare än om fem år Skulder till kreditinstitut

Not 8 Koncerninformation Mariehamns Elnät Ab ingår i Mariehamns stads koncern som ett helägt dotterbolag. En kopia av koncernbokslutet finns vid stadskansliet i Mariehamns stad (Fo-nummer: 0205071-4), hemort Mariehamn.

20

Mariehamns Elnät Ab 2017


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R 31.12.2017

31.12.2016

500 000,00 1 344 540,00

500 000,00 2 147 060,00

4 250 000,00

4 250 000,00

2 119 659,00 2 176 333,00

2 809 784,00 2 754 894,00

Skulder för vilka företagsteckningar står som säkerhet

Not 9 Skulder till kreditinstitut Outnyttjad checkräkningskredit Lån Företagsinteckningar

Övriga ansvarsförbindelser

Not 10 Elhandelsinstrument Nominellt värde Gängse värde Pantsatt banktillgodohavande Balansansvar till Kraftnät Åland Ab

42 050,00

Mariehamns Elnät Ab 2017

21


R E S U L T A T R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

OMSÄTTNING Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

Elhandel 01.01–31.12 01.01–31.12 2017 2016

Nätverksamhet 01.01–31.12 01.01–31.12 2017 2016

2 614 537,06

6 598 962,82

6 528 039,38

437 175,09

413 907,84

2 949 413,42

44 149,32 1 797,51

1 825,72

7 268,48

8 266,28

–2 839 259,11

–2 714 412,55

–434 038,30

–439 719,50

–1 186,30

56 903,14

–9 508,53

–1 773,10

–3 538 382,50

–3 503 221,88

–2 842 218,51

–2 714 412,55

–3 915 517,66

–3 952 449,91

–20 423,27

–21 271,17

–776 073,15

–767 094,16

–4 031,36

–4 114,73

–141 912,64

–137 619,32

–812,45

–1 078,74

–26 635,20

–36 321,61

–25 267,08

–26 464,64

–944 620,99

–941 035,09

–16 664,64

–16 515,24

–990 399,65

–900 433,51

–16 664,64

–16 515,24

–990 399,65

–900 433,51

–48 497,00

–52 791,23

–518 005,34

–465 166,07

–272 163,34

141 055,48

674 862,75

691 128,92

64,93

81,47

2 469,51

2 835,57

12 764,43

12 381,48

–29,40

–42,36

–24 198,71

–26 860,00

2 440,11

2 793,21

–11 369,35

–14 397,05

–269 723,23

143 848,69

663 493,40

676 731,87

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

22

Mariehamns Elnät Ab 2017

–150 000,00

–577 596,73

–150 000,00

–577 596,73

53 944,65

–28 768,75

–102 666,90

–19 789,74

–215 778,58

115 079,94

410 826,50

79 345,40


Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland –

Elhandel 31.12 2017 31.12 2016

BALANSRÄKNING

Nätverksamhet 31.12 2017 31.12 2016

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar totalt Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

14 796,66

26 597,59

212 357,49

125 487,79

14 796,66

26 597,59

212 357,49

125 487,79

8 267,35

10 021,77

10 648,13

7 597 071,76

7 984 067,19

12 911,07

382 045,75

326 326,67

125 812,65

119 743,29

12 911,07

8 114 951,93

8 440 785,28

26 649,32 34 916,67

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

49 713,33

39 508,66

75,69

75,69

75,69

75,69

8 327 385,11

8 566 348,76

RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

168 444,05

112 727,21

168 444,05

112 727,21

465 216,66

388 925,32

1 469 195,07

1 243 270,23

59 080,12

53 313,67

169 253,23

137 330,80

4 840,08

31 461,17

653,40

1 265,33

14 996,41

9 293,44

17 500,00 546 636,86

473 700,16

1 654 098,11

1 391 159,80

46 237,07

448 900,17

1 527 578,09

1 884 339,73

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

592 873,93

922 600,33

3 350 120,25

3 388 226,74

AKTIVA TOTALT

642 587,26

962 108,99

11 677 505,36

11 954 575,50

Kassa och bank

Mariehamns Elnät Ab 2017

23


B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

Elhandel 31.12 2017 31.12 2016

Nätverksamhet 31.12 2017 31.12 2016

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt

1 000 000,00

1 000 000,00

3 990 730,40

3 990 730,40

3 990 730,40

3 990 730,40

Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

467 855,63

467 855,63

–446 741,17

–456 166,51

–215 778,58

115 079,94

410 826,50

79 345,40

EGET KAPITAL TOTALT

252 077,05

582 935,57

4 954 815,73

4 613 909,29

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

2 246 640,34

2 096 640,34

2 246 640,34

2 096 640,34

1 042 020,00

1 844 540,00

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt

24

192 851,04

192 851,04

1 795 222,23

1 731 284,88

3 030 093,27

3 768 675,92

Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

211 791,48

212 707,26

390 510,21

379 173,42

1 445 956,02

1 475 349,95

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

390 510,21

379 173,42

4 476 049,29

5 244 025,87

PASSIVA TOTALT

642 587,26

962 108,99

11 677 505,36

11 954 575,50

Mariehamns Elnät Ab 2017

302 520,00

302 520,00

30 978,72

5 504,25

546 303,28

490 033,71

359 531,49

373 669,17

15 759,45

22 256,50

369 581,81

447 832,48


DATERING OCH UNDERSKRIFTER

B oks l u te ts o c h ve r ks a m he ts b e r ä t te l s e n s un d e r s kr i f te r

Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgetts berättelse

Mariehamns Elnät Ab 2017

25


REVISIONSBERÄT TELSE

REVISIONSBERÄT TELSE Till bolagsstämman i Mariehamns Elnät Ab Revision av bokslutet Uttalande Vi har utfört en revision av bokslutet för Mariehamns Elnät Ab (fo-nummer 2556355-5) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rätt­ visande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka ­förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något ­realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några ­väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en ­r­evision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. ­Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på ­oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en ­väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, ­avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

26

Mariehamns Elnät Ab 2017


• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions­ bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland ­upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. Övriga rapporteringsskyldigheter Övrig information Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen ­omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhets­ berättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksam hetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. Mariehamn den 29 mars 2018

Mariehamns Elnät Ab 2017

27


Mariehamns Elnät Ab Elverksgatan 1 AX-22100 Mariehamn Telefon: 5310 E-post: elinfo@elnat.ax FO-nummer: 2556355-5

Strax Kommunikation/Mariehamns Tryckeri 2018

28

Mariehamns Elnät Ab 2017