Mariehamns Elnät – Årsredovisning 2015

Page 1

Årsberättelse

2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

1


Ver ks t ä l la n d e d i re k t ö r ens ö v er sikt Mariehamns Elnät Ab och dess personal har under året som gått jobbat intensivt med att reinvestera i befintligt nät och bygga ut i nya bostadsområden. År 2015 var det andra hela året som aktiebolag och vi blir allt vanare vid att hantera den nya verkligheten. Bland de viktigaste effekterna av bolagiseringen är att effektiviteten och investeringstakten har ökat. Under 2015 bytte Mariehamns Elnät Ab tre transformatorstationer vilket är nytt rekord på ett och samma år. Rutinerna börjar sätta sig och skriftliga avtal med samtliga nya kunder har införts. Framtidstron är stark. Året som gått har varit resultatmässigt bra. Vid sidan av de vardagliga utmaningarna har bolaget även engagerat sig i projekt CLIC som siktar på att göra Åland till ett nationellt testområde för hållbara energilösningar. Målet är ett koldioxidfritt Åland senast år 2051. Mariehamns Elnät Ab har genom införande av mikroproduktionstariffer redan inlett och intensifierat arbetet med att bli ett hållbart energibolag. Arbetet med att fortsätta göra bolaget så effektivt som möjligt pågår ständigt. Mariehamns Elnät Ab:s hemsida är en mycket lyckad satsning där kunderna kan följa sin förbrukning i realtid och därmed även göra den så kostnadseffektiv som möjligt. Inom kort ska denna hemsida utvecklas ytterligare och förse kunderna med ännu mer och bättre statistik. Jag vill avslutningsvis tacka alla inblandade för gott samarbete under detta år; personal, styrelse, ägarrepresentanter och våra kunder.

Per Eriksson Vd

INNEHÅ LLSFÖRT EC KN I NG Verställande direktörens översikt 2, Styrelsens verksamhetsberättelse – Affärsverksamhetens utveckling 5, Framtiden och risker 6, Miljömål 9, Personal 9, Investeringar 10, Strömavbrottsstatistik 11, Nyckeltal 11, Bolagets aktie och ägande 12, Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel 12, Resultaträkning 13, Balansräkning 14, Finansieringsanalys 16, Principer och metoder 17, Noter till resultaträkningen 18, Noter till balansräkningen 19, Säkerheter och ansvarsförbindelser 21, Resultaträkning – Särredovisning i enlighet med ellagen 22, Balansräkning – Särredovisning i enlighet med ellagen 23, Datering och underskrifter 25, Revisionsberättelse 26

2

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

3


STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Affä rsv erksam h eten s u tvec kling Mariehamns Elnät Ab har två affärsverksamheter. Den ena delen är elhandeln där bolaget konkurrerar på en fri marknad. Mariehamns Elnät Ab köper in el via återförsäljare och säljer vidare till våra kunder till ett konkurrenskraftigt pris. Den andra delen är nätverksamheten, som är grunden för en säker elleverans till våra kunder så kostnadseffektivt som möjligt. Området som hör till Mariehamns Elnät Ab täcker Mariehamns stad och hela Järsöområdet samt delar av södra Jomala. Under det gångna året var Mariehamns Elnät Ab indirekt involverat i testningarna och driftsättningen av Finlandskabeln. I och med att Finlandskabeln nu är i bruk, kommer förhoppningsvis reservkraftsproblematiken att minimeras. Finlandskabeln innebär säkrare försörjning för hela Åland. Framtidens kunder blir mer beroende av elenergi och har mindre tolerans mot strömavbrott. Inom nätverksamheten har det gångna året inneburit planering av smarta nät, distributionsstationer samt framtida mätare. Elhandelns framtid är som vanligt svår att förutspå. Inköpspriset påverkas av olika faktorer som till exempel väder, den allmänna konjunkturen samt vilka energikällor som finns att tillgå.

Mariehamns Elnät täcker Mariehamns stad, hela Järsöområdet och delar av södra Jomala.

4

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

5


Total över förd elener gi 120

0,0 1,0

100

GWh

80

3,0 4,0

60

5,0

40

°C (inverterad)

2,0

6,0 20

7,0 8,0

Bolaget har aktivt arbetat med inköpspolicy och -strategi. Mariehamns Elnät Ab hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elhandelsinstrument enligt en av styrelsen fastställd riskpolicy. Avsikten är att minska prisfluktuationerna på elmarknaden. Handel med elhandelsinstrument sker enbart i skyddssyfte.

6

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2015 2015 Mariehamns

10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

09

20

08

20

07

20

20

06

20

05

20

04

03

20

02

20

01

−30

28 26

−25

24 22

−20

20 18 16

−15

14 12

−10

10 8 6

Minimitemperatur °C (inverterad)

Tack vare de tidigare stora renoveringarna i mellanspänningsnätet har de strömavbrott som Mariehamns Elnät Ab kunnat påverka minskat inne i Mariehamns stad. Dock finns ett renoveringsbehov inom lågspänningsnätet samt i Järsöområdet. Båda delarna är föremål för översyn år 2016.

Medeltemperatur (°C)

30

MW Medeltemperatur °C m/s

Finlandskabeln förväntas att medföra förhöjda distributionskostnader för Mariehamns Elnät Ab:s elabonnenter ytterligare ett år. Sedan stabiliseras de, såvitt inget annat oförutsett inträffar.

Bioproduktion (GWh)

Effekttopp

Fr am t ide n o c h r i s k er Effekttoppen i samhället ökar långsiktigt vilket kan pressa upp överföringspriset. Det är den högsta noteringen som är avgörande för hela prisbilden. De senaste årens varma vintrar har gjort att effekttoppen inte stigit lika mycket som tidigare. Början av år 2016 var kall, Mariehamns Elnät Ab tangerade effekttoppen, men var inte över den. Avgifterna till Kraftnät Åland Ab utgör ca 55 % av nätverksamhetens kostnader, varav effektavgiften är en väsentlig del. Mariehamns Elnät Ab följer med effekten löpande för att kunna hålla ner kostnaderna för abonnenterna.

20

00

Energi (GWh)

20

99

20

98

19

97

19

19

96

19

95

19

19

94

0

−5

4 2 0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Effekttopp (MW)

Medeltemperatur (°C)

Max. vindhastighet (m/s)

Minimitemperatur (°C)

Mariehamns Elnät Ab 2015

7


Ma rie h a m n s E ln ä t Ab : s E n e r gi Mix Vindkraft 4 %

Kärnkraft 41%

Vattenkraft 54 %

Miljöm å l Mariehamns stads miljömål stadgar att Mariehamns Elnät Ab ska bidra till energieffektivisering och minskad användning av elenergi samt till utveckling av miljövänlig energiproduktion och -distribution. Mariehamns Elnät Ab nöjer sig inte med att bara se på enskilda indikatorer. Under åren 2015 och 2016 utarbetar bolaget en strategi där man tar ett helhetsgrepp på miljö och hållbar utveckling. Responsen från våra kunder på hemsidan har varit positiv. Under 2016 avser vi uppgradera hemsidan och ge ännu mer information till kunderna som delas upp i statistiska grupper och kan jämföra sin förbrukning mot medelförbrukningen i samma statistikgrupp.

Historisk förbrukning de senaste fem åren.

Vår hemsida har fått mycket uppmärksamhet i Sverige där till och med de allra största energibolagen granskat den och varit i kontakt för att få veta hur Mariehamns Elnät Ab har gått tillväga rent tekniskt. Under år 2015 lanserade bolaget en mikroproduktionstariff vilket gör det möjligt för kunderna att ansluta sina egna energikällor till distributionsnätet.

P rod uk t ion s s p e cif ie ra d e lf örs ä ln in g I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel, Kärnkraftsel. Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel – 100 procent förnybart: Drift a v kra ft v erk CO2-utsläpp (i g/kWh) Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

Elens hela livscykel

0,00

8,31

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel – 100 procent förnybart: Drift a v kra ft v erk CO2-utsläpp (i g/kWh) Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

Elens hela livscykel

0,00

12,21

0,000

0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftsel – 100 procent kärnkraft: Drift a v kra ft v erk CO2-utsläpp (i g/kWh) Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

Elens hela livscykel

0,07

3,31

0,003

0,005

P e rs on a l Förbrukning i realtid hjälper till att spåra onödig energiförbrukning.

8

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab har under året haft 17 ordinarie anställda (16 under år 2014). Personalen har genomgått utbildning i första hjälpen, heta arbeten samt deltagit i diverse mässor.

Mariehamns Elnät Ab 2015

9


I nv e s t e rin ga r

Str ö mav bro ttsstatist i k Följande strömavbrott och orsaker har noterats under 2015

10 kV Ledningar /meter

2015

2014

H ä n g ka b e l Koppar

1 814

1 814

S j ö ka b e l Aluminium

5 926

5 926

J o r d ka b e l Koppar Aluminium

471

471

71 434

68 593

Antal stationer

2015

2014

Stolpstation

11

12

Kiosk

85

84

Byggnad

7

8

Industrihus

2

2

Källare

15

15

To t a l t

120

121

-1

0

Förändring

To t a l t Förändring 0, 4 kV Ledningar /meter

6 876 86 521 2 841

2015

6 876 83 680 0

2014

H ä n g ka b e l Stålaluminium

42 172

41 668

S j ö ka b e l

Antal t r a ns f o r m a t o r e r kVA

2015

2014

30

1

1

50

5

8

100

14

12

200

16

14

300

11

11

315

10

11

500

42

41

Aluminium

2 321

2 321

800

21

23

Koppar

2 616

2 616

1000

1

3

1250

1

1

2

0

124

125

-1

0

J o r d ka b e l Aluminium

131 792

127 389

1600

Koppar

162 265

160 441

To t a l t

To t a l t

341 166

334 435

Förändring

6 731

2 667

Förändring

An tal

Antal drabbade förbrukningsplatser

Total tid (h)

Medeltid (h) per förbrukningsplats

13

53 551

9 799,55

0,11

Planerade avbrott

9

187

257,32

1,29

Grävskador entreprenörer

2

3

0,46

4,39

24

53 741

10 057,33

5,79

O rs a k Avbrott i överliggande nät

To t a l t

Medeltal av störningar i eget nät

Fri l e d n i n g Aluminium

S t ö r n i n g a r i M a ri e h a m ns E l n ä t A b:s n ä t 2 015

Medeltal av alla störningar

Antal nätstationer Totalt antal fasta förbrukningsplatser

121 8 626

Antal störningar per station och år

0,07

Störningar per berörd kund (h)

1,29

Antal störningar per station och år

0,20

Total störningstiden/antal störning per berörd kund (h)

0,19

Antal störningar per kund och år (ggr)

0,0028

Total störningstid per berörd kund (h) Total störningstid per kund per störning

1,17 0,0024

Nyckeltal Tus e n e u r o

2015

2014*

2013

Omsättning

9 366

9 377

0

Rörelseresultat

1 153

1 046

12

11

0

190

142

0

2

2

861

811

5 186

5 132

Avkastning på eget kapital (ROE) %

17

16

Avkastning på investerat kapital (ROI) %

12

11

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader)

Soliditet %

50

45

(Balansomslutning - räntefria skulder)

12 850

12 596

696

583

1 863

1 788

1,54

1,39

2,8

2,7

13,7

12,8

Rörelsemarginal % Räkenskapsperiodens vinst Vinstmarginal % Avskrivningar enligt plan Eget kapital

Balansomslutning Investeringar Anslutningsavgifter Miljö (koldixidutsläpp kg/invånare/år kg

Män

(Resultat före bokslutsdispositioner och skatter - inkomstskatt) Genomsnittligt justerat eget kapital

4 990

12 861 1 720

Antal anställda Kvinnor

ROE

ROI

genomsnitt för perioden

SOLIDITET Justerat eget kapital (Balansomslutning – erhållna förskott)

* Vissa nyckeltal för 2014 har justerats för korrekt jämförelse mellan åren.

10

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2015 2015 Mariehamns

Mariehamns Elnät Ab 2015

11


R E S U LTAT R Ä K N I N G

OMSÄTTNING

Not

01.01–31.12.2015

01.01–31.12.2014

1

9 365 875,98

9 377 121,51

509 827,06

466 562,40

5 454,02

8 107,34

-3 296 209,59 2 628,59 -3 081 134,45 -6 374 715,45

–3 709 149,64 26 657,23 –2 862 152,12 –6 544 644,53

-759 081,71

–729 144,03

-144 555,23 -36 083,38 -939 720,32

–122 725,32 –33 233,55 –885 102,90

-860 525,13 -860 525,13

–810 634,24 –810 634,24

-553 578,62

–565 351,96

1 152 617,54

1 046 057,62

81,22 18 403,33

164,34 22 207,46

-107 704,11 -13 034,92 -102 254,48

–182 356,17 –2 046,39 –162 030,76

1 050 363,06

884 026,86

-812 743,61 -812 743,61

–706 300,00 –706 300,00

-47 514,86 -47 514,86

–35 438,19 –35 438,19

190 104,59

142 288,67

Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter

2

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

3

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt Övriga rörelsekostnader

4

RÖRELSEVINST

Bol a g ets a k ti e o c h ä g a n d e Mariehamns Elnät Ab ägs till 100 procent av Mariehamns stad. Bolagets aktiekapital är 1 000 000 euro som fördelas på 10 000 aktier vilka är alla lika värda. Bolaget innehar inte egna aktier och har inte kapitallån.

S ty rel sen s fö rsl ag t i l l dis po si ti o n a v v i n s t m e d e l De utdelningsbara medlen är 195 689,12 euro, varav 190 104,59 euro är periodens resultat. Räkenskapsperiodens vinst uppgår till 190 104,59 euro. Styrelsen föreslår att som dividend utbetalas 184 000 euro (18,40 euro per aktie) av räkenskapsperiodens vinst och att resten 6 104,59 euro överförs till kontot för balanserad vinst och förlust. Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter utgången av räkenskapsperioden. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen inte äventyrar bolagets soliditet. Vinstutdelningen hindrar heller inte bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller att fullgöra erforderliga investeringar.

12

MariehamnsElnät ElnätAb Ab2015 2015 Mariehamns

Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

5

Inkomstskatter Skatter för räkenskapsperioden Inkomstskatter totalt

6

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

Mariehamns Elnät Ab 2015

13


BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Not

31.12.2015

31.12.2014

AKTIVA

PASSIVA

BESTÅENDE AKTIVA

EGET KAPITAL

Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar totalt

7

Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

7

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt

8

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

221 215,05 221 215,05

221 377,63 221 377,63

11 274,53 8 384 584,38 220 681,99 51 113,29 8 667 654,19

11 900,93 8 577 467,55 156 511,62 83 566,90 8 829 447,00

75,69 75,69

75,69 75,69

8 888 944,93

9 050 900,32

RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt

122 235,74 122 235,74

119 607,15 119 607,15

EGET KAPITAL TOTALT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

12

13

Kassa och bank

1 962 709,98

1 567 047,90

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

3 961 324,37

3 544 734,73

PASSIVA TOTALT

12 850 269,30

12 595 635,05

Mariehamns Elnät Ab 2015

1 000 000,00

1 000 000,00

3 990 730,40 3 990 730,40 5 584,53 190 104,59

3 990 730,40 3 990 730,40 –531,14 142 288,67

5 186 419,52

5 132 487,93

1 519 043,61 1 519 043,61

706 300,00 706 300,00

11

Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga Långfristigt främmande kapital totalt

1 633 408,24 221 458,36 693,62 2 519,46 1 858 079,68

AKTIVA TOTALT

31.12.2014

FRÄMMANDE KAPITAL

1 649 272,74 222 352,49 1 266,10 3 487,32 1 876 378,65

9

31.12.2015

10

Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst

Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

14

Not

2 621 850,00 3 600 000,00 180 250,94 1 682 367,82 4 484 468,76

178 160,94 1 609 679,13 5 387 840,07

302 520,00 371 822,01 400 700,35 372 394,83 212 900,22 1 660 337,41

338 920,47 495 918,45 314 699,57 219 468,56 1 369 007,05

6 144 806,17

6 756 847,12

12 850 269,30

12 595 635,05

Mariehamns Elnät Ab 2015

15


PRINCIPER OCH METODER

F I N A N S I E R I N G S A N A LY S

Affärsverksamheten Erhållna betalningar för försäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Erhållna dividender från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Affärsverksamhetens kassaflöde (A) Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringarnas kassaflöde (B)

31.12.2015

31.12.2014

9 405 908,59 5 454,02 -7 392 290,25 2 019 072,36

10 142 024,34 6 482,74 –7 907 757,87 2 240 749,21

-120 739,03 18 459,55 25,00 -69 305,36 1 847 512,52 1 847 512,52

–184 402,56 22 371,08

-714 826,13 -714 826,13

2 078 718,45 2 078 718,45

–583 254,87 1 624,60 –581 630,27

Finansieringens kassaflöde Upptagna kortfristiga lån Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde (C)

302 520,00 2 772 258,69 -3 675 630,00 -136 173,00 -737 024,31

Förändring av likvida medel (A+B+C)

395 662,08

565 080,22

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

1 567 047,90

1 001 967,68

1 962 709,98 395 662,08

1 567 047,90 565 080,22

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

67 992,04 –1 000 000,00 –932 007,96

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som följts vid upprättande av bokslutet Anskaffningsutgiften 31.12.2013 är en värdering av de tillgångar som ingick i överlåtelsen vid bolagiseringen av Mariehamns stads Elverk till Mariehamns Elnät Ab 31.12.2013. Från 01.01.2014 upptas anläggningstillgångarna till anskaffningsutgiften med avdrag för planenliga avskrivningar. Till anskaffningsutgiften har hänförts rörliga och fasta utgifter för anskaffningen och tillverkningen. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt utgående från tillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningstiderna är: Övriga utgifter med lång verkningstid................................... 3 – 5 Byggnader och konstruktioner..................................................20 Distributionsnät.............................................................. 10 – 30 Maskiner och inventarier..................................................... 3 – 7

år år år år

Placeringarna har upptagits till anskaffningsutgiften. Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med FIFO-principen till anskaffningsutgiften eller till återanskaffningspriset, ifall det senare är lägre.

Poster i främmande valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omvandlats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Alla belopp visas i euro.

Särredovisning I enlighet med ellagen i landskapet Åland redovisas elhandelns resultat- och balansräkning separat, de poster som direkt kan hänföras har bokförts direkt till respektive räkning, övriga poster har i första hand förts enligt orsaksprincip tillhörig verksamhet.

16

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

17


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

N O T E R T I L L R E S U LTAT R Ä K N I N G E N

31.12.2015

31.12.2014

Not 1 Fördelning av omsättningen Elförsäljning Nätförsäljning Övrigt Totalt

Immateriella och materiella tillgångar

3 509 506,53 5 690 824,17 165 545,28 9 365 875,98

3 926 822,00 5 297 636,57 152 662,94 9 377 121,51

Not 2 Övriga rörelseintäkter Försäljningsvinst anläggningstillgångar Övrigt Totalt

5 454,02 5 454,02

1 624,60 6 482,74 8 107,34

Not 3 Personalkostnader och antal årsanställda Genomsnittligt antal anställda Montörer Teknisk personal VD och administration Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarna och verkställande direktör

Not 7

16,5 8,7 5,0 2,8

15,5 7,8 5,0 2,7

86 957,50

82 723,50

4 500,00 27 030,90

1 940,00 9 631,90

812 743,61

706 300,00

47 514,86

35 438,19

Övriga utgifter med lång verkningstid

Anskaffningsutgift 01.01.2015 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2015 Ackumulerade avskrivningar 01.01.2015 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2015 Bokföringsvärde 31.12.2015

274 952,72 68 726,78 343 679,50 53 575,09

Byggnader

Distributionsnät

12 516,40

9 273 091,16 536 918,15 18 174,85 12 516,40 9 791 834,46 615,47

Maskiner och inventarier

Totalt

217 079,64 9 777 639,92 141 634,81 747 279,74 481,47 18 656,32 358 232,98 10 506 263,34

695 623,61

60 568,02

810 382,19

68 889,36 122 464,45

1 918,46 626,40 713 544,93 1 241,87 1 407 250,08

481,47 77 464,44 137 550,99

2 399,93 860 525,13 1 668 507,39

221 215,05

11 274,53 8 384 584,38

220 681,99

8 837 755,95

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Anskaffningsutgift 01.01.2015 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.12.2015

83 566,90 51 113,29 83 566,90 51 113,29

Not 4 Revisorns arvoden KPMG Oy Ab Revisionsarvoden Övriga arvoden

Not 5 Bokslutsdispositioner Differens mellan avskrivningar enligt plan och skattemässiga avskrivningar

Not 6 Inkomstskatt Inkomstskatt på den egentliga verksamheten

18

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

19


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

31.12.2015

31.12.2014

Not 8 Placeringar Ålands telefonandelslag

75,69

75,69

Not 9 Fordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Kundfordringar

222 352,49

221 458,27

Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 01.01 Aktiekapital 31.12 Bundet eget kapital totalt

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital 01.01 Fonden för fritt eget kapital 31.12

3 990 730,40 3 990 730,40

3 990 730,40 3 990 730,40

Balanserad vinst (förlust) 01.01 Dividendutdelning Balanserad vinst (förlust) 31.12

141 757,53 136 173,00 5 584,53

–531,14

Räkenskapsperiodens vinst

190 104,59

142 288,67

Fritt eget kapital totalt

4 186 419,52

4 132 487,93

Eget kapital totalt

5 186 419,52

5 132 487,93

5 584,53 190 104,59 195 689,12

–531,14 142 288,67 141 757,53

Långfristigt främmande kapital Skulder som förfaller senare än om fem år Skulder till ägaren Skulder till kreditinstitut

31.12.2014

3 600 000,00 1 411 770,00

Kortfristigt främmande kapital Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder

400 700,35

495 918,45

Resultatregleringar Personalrelaterade resultatregleringar Övriga resultatregleringar Totalt

200 929,78 11 970,44 212 900,22

184 030,37 35 438,19 219 468,56

Not 14 Koncerninformation Mariehamns Elnät Ab ingår i Mariehamns stads koncern som ett helägt dotterbolag. En kopia av koncernbokslutet finns vid stadskansliet i Mariehamns stad (Fo-nummer: 0205071-4), hemort Mariehamn.

–531,14

S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

303 808,72

141 260,00

31.12.2015

31.12.2014

500 000,00 2 924 370,00

500 000,00

4 250 000,00

750 000,00

3 690 864,00 2 348 116,00

5 727 714,83 4 719 374,03

Skulder för vilka företagsteckningar står som säkerhet

Not 15 Skulder till kreditinstitut Outnyttjad checkräkningskredit Lån

Not 11 Latenta skatteskulder Från bokslutsdispositioner

31.12.2015

Not 13

Not 10

Utdelningsbara medel 31.12 Balanserad vinst (förlust) Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel totalt 31.12

Not 12

Företagsinteckningar

Övriga ansvarsförbindelser

Not 16 Elhandelsinstrument Nominellt värde Gängse värde

20

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

21


R E S U L T A T R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

OMSÄTTNING

Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland –

Elhandel 01.01–31.12 01.01–31.12 2015 2014

Nätverksamhet 01.01–31.12 01.01–31.12 2015 2014

3 509 506,53

5 856 369,45

5 450 299,51

507 633,92

466 562,40

3 974,11

5 717,59

Elhandel 31.12 2015 31.12 2014

BALANSRÄKNING

Nätverksamhet 31.12 2015 31.12 2014

AKTIVA 3 926 822,00

BESTÅENDE AKTIVA Tillverkning för eget bruk

2 193,14

Övriga rörelseintäkter

1 479,91

Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Ökning(+) minskning(–) av lager Köpta tjänster Material och tjänster totalt

-2 911 023,65

2 389,75

–3 384 531,15

–324 618,49

2 628,59

26 657,23

-3 081 134,45

–2 862 152,12

-2 911 023,65

–3 384 531,15

-3 463 691,80

–3 160 113,38

-20 665,82

–13 773,07

-738 415,89

–715 370,96

-4 197,45

–3 768,86

-140 357,78

–118 956,46

Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt

-1 056,20

–1 029,05

-35 027,18

–32 204,50

-25 919,47

–18 570,98

-913 800,85

–866 531,92

Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar och nedskrivningar totalt

-12 256,26

–8 624,28

-848 268,87

–802 009,96

-12 256,26

–8 624,28

-848 268,87

–802 009,96

-55 534,82

–40 614,22

-498 043,80

–524 737,74

508 445,38

476 871,12

644 172,16

569 186,50

Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom samma koncern Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

0,57

6,93

81,22

164,34

18 402,76

22 200,53

-107 704,11

–182 356,17

-285,61

–2,61

-12 749,31

–2 043,78

-285,04

4,32

-101 969,44

–162 035,08

508 160,34

476 875,44

542 202,72

34 497,19

183 629,32

186 880,44

34 497,19

183 629,32

186 880,44

11 274,53

11 900,93

8 384 584,38

8 577 467,55

14 839,02

205 842,97

156 511,62

51 113,29

83 566,90

14 839,02

8 652 815,17

8 829 447,00

Placeringar Övriga aktier och andelar Placeringar totalt BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

52 424,75

34 497,19

75,69

75,69

75,69

75,69

8 836 520,18

9 016 403,13

Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt

565 377,93

Kassa och bank

122 235,74

119 607,15

122 235,74

119 607,15

493 318,95

586 032,61

1 155 953,79

1 047 375,63

72 058,98

84 587,01

150 293,51

136 871,35

1 266,10

693,62

3 487,32

2 519,46

670 619,62

1 311 000,72

1 187 460,06

524 133,08

273 401,77

1 438 576,90

1 293 646,13

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

1 089 511,01

944 021,39

2 871 813,36

2 600 713,34

AKTIVA TOTALT

1 141 935,76

978 518,58

11 708 333,54

11 617 116,47

407 151,42

-812 743,61

–706 300,00

-812 743,61

–706 300,00

Inkomstskatter Skatter för räkenskapsperioden Inkomstskatter totalt

-101 632,07

–95 375,08

54 117,21

59 936,89

-101 632,07

–95 375,08

54 117,21

59 936,89

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

406 528,27

381 500,36

-216 423,68

–239 211,69

Mariehamns Elnät Ab 2015

Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Ägda Distributionsnät Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och övriga pågående nyanläggningar Materiella tillgångar totalt

37 585,73 37 585,73

RÖRLIGA AKTIVA

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner totalt

22

-385 185,94

Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar totalt

Mariehamns Elnät Ab 2015

23


D AT E R I N G O C H U N D E R S K R I F T E R

B A L A N S R Ä K N I N G – Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland

Elhandel 31.12 2015 31.12 2014

Nätverksamhet 31.12 2015 31.12 2014

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder totalt Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) EGET KAPITAL TOTALT

1 000 000,00

245 327,36

1 000 000,00

3 990 730,40

3 990 730,40

3 990 730,40

3 990 730,40

-239 742,83

–531,14

406 528,27

381 500,36

-216 423,68

–239 211,69

651 855,63

381 500,36

4 534 563,89

4 750 987,57

1 519 043,61

706 300,00

1 519 043,61

706 300,00

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT

Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Anslutningsavgifter Företag inom samma koncern Övriga

2 621 850,00 3 600 000,00

Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till leverantörer Skulder till företag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT PASSIVA TOTALT

24

Mariehamns Elnät Ab 2015

180 250,94

178 160,94

1 682 367,82

1 609 679,13

4 484 468,76

5 387 840,07

302 520,00 29 077,66

13 520,48

342 744,35

325 399,99

378 877,70

473 695,19

21 822,65

22 223,26

16 037,12

14 427,47

356 357,71

300 272,10

66 087,65

95 375,08

146 812,57

124 093,48

490 080,13

597 018,22

1 170 257,28

771 988,83

490 080,13

597 018,22

5 654 726,04

6 159 828,90

1 141 935,76

978 518,58

11 708 333,54

11 617 116,47

Re vis ion s a n t e ck n in g Över utförd revision har idag avgetts berättelse

Mariehamns Elnät Ab 2015

25


REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE Till Mariehamns Elnät Ab:s bolagsstämma Vi har reviderat Mariehamns Elnät Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2015. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Mariehamns Elnät Ab:s styrelse Från vänster: Roger H Eriksson, Jörgen Pettersson (styrelseordförande), Harry Karlsson, Annelie Karlberg (viceordförande). På bilden saknas Erica Sjöström.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande. Utlåtande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

26

Mariehamns Elnät Ab 2015

Mariehamns Elnät Ab 2015

27


Elverksgatan 1 AX-22100 Mariehamn Telefon: 5310 E-post: elinfo@elnat.ax FO-nummer: 2556355-5 28

Mariehamns Elnät Ab 2015

Strax Kommunikation/Mariehamns Tryckeri 2016

Mariehamns Elnät Ab