Page 1

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Катедра „Информатика”

Доц. Д-р Стефан Дражев, Kатедра «Информатика», ИУ-Варна

Персонализирани среди за обучение и съвместна интелигентност на к-специалисти в България

The Personalized Environments for Lifelong Learning and Cooperative Intelligence of Knowledge Workers in Bulgaria


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Катедра „Информатика”

Дисертация за присъждане на научната степен

Доктор на икономическите науки Научни направления:

3.8. Икономика 4.6. Информатика и компютърни науки

Chapter 2 Встъпление

2

0BВстъпление | Ue-Varna


Персонализирани среди за образование и съвместна интелигентност на к-специалисти в България

Анотация

В настоящото теоретико-приложно изследване авторът си поставя за цел да предложи съвременни информационни и комуникационни технологии за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите, обработващи информация и знания в нашата страна; да даде насоки на положителния опит при изграждане на персонифицирани среди за обучение, базирани на софтуер с отворен код или отворен, свободен софтуер (Open Source, Open Software, Free Software) в системата на висшите училища и непрекъснатото професионално обучение. Прилагането на персонализираните/виртуалните среди за обучение и кооперативна интелигентност е част от програмата на Европейския Съюз “Europe of Knowledge 2020” и има ключова позиция в Седма Рамкова Програма (FP7). Авторът ще приеме с благодарност всички отзиви и бележки, свързани с подобряване и развитие на теоретико-приложното изследване и неговото ефективно внедряване в България.

Ue-Varna | 0BВстъпление

3


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Катедра „Информатика”

Благодарности Като всяка една научно изследователска работа, и настоящото изследване е плод на колективните усилия, дългогодишно сътрудничество, помощ и подкрепа на редица колеги, приятели и близки - както у нас, така и по света. Преди всичко бих искал да благодаря на нашия незабравим ректор и съветник по ключови въпроси на управлението на висшето образование – проф. д-р ик.н. Георги Димитров от Икономическия университет-Варна. С помощта на неговата подкрепа – и като ректор, и като изследовател по същата проблематика, имах един непрекъснат коректив и стимул за работа.

- Да благодаря на проф. д-р ик.н. Здравко Ковачев, който в един продължителен период - и като зам. ректор по НИР, и като ректор, и като редактор на Известия на ИУ, формира в мен високи критерии при извършване на научни изследвания, които да подпомагат социално-икономическата ни действителност. - На проф. д-р ик.н. Тодор Ненов – за насоките на развитие на индустрията на знания в България, послужили за изграждане на структурата на kAir4U. - Да благодаря на членовете на катедра “Информатика” при Икономическия университет-Варна.

4

0BВстъпление | Ue-Varna


Персонализирани среди за образование и съвместна интелигентност на к-специалисти в България - Да благодаря на преподавателския екип, с който апробирахме система 6плюс в Икономическия университет-Варна.. - На проф. д-р ик.н. Ивона Якимова и проф. д-р ик.н. Йордан Коев, с които сме работили в кабинет 510 на Икономическия университет - Варна, и с които сме обсъждали редица от първоначалните идеи и постановки.

- На професор Морис Уилкс, основател на катедрата по компютърни науки в Кеймбридж, Великобритания, и един от създателите на съвременния компютър - за възможността да се включа в екипа за приложение на мултимедийното обучение (Университетът в Кеймбридж, Лаборатория “Оливети”). - На един от създателите и ръководител на международния екип на програма ThinkQuest – проф. Грант Бегралиян, Армонк, САЩ, за доверието, което ми гласува като национален представител на програмата за създаване на образователни сайтове в България; за споделения опит как се ръководят големи международни проекти. - На създателя на българския клон на LogMan Association for Education & Science – г-н Иван Ландуит, WES, Брюж, Белгия, за помощта при реализиране на редица международни и национални проекти на LogMan България, в които се апробираха идеи от настоящото изследване. - На д-р Сюзан Естрада, президент и основател на Aldea Communication и на недържавната организация Global Schoolhouse, един от пионерите в развитието на Интернет - за идеите, свързани с дефинирането на виртуалните образователни среди. - На редица колеги, членове на международните асоциации ACM, CORDIS, AIS, ABE, EAIE, OW2 и др. - за

Ue-Varna | 0BВстъпление

5


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Катедра „Информатика” помощта, оказана при представяне на научните ми търсения на международни форуми. И накрая, но не и на последно място – на членовете на моето семейство: на Мария, Александър и Венцислав, за средатата и стимулите, които ми създадоха, за да могат дългододишните ми изследвания в областта на приложението на информационните и комуникациони технологии да добият реалност.

Стефан Дражев Варна, 9 август 2010 г.

6

0BВстъпление | Ue-Varna

Knowledge Workers in Bulgaria Pre-Introduction  

K-Workers in Bulgaria Pre-Introduction

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you