Page 1

Παρουςίαςη ςτο εργαςτήριο του

ΕΚΦΕ Λευκάδοσ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ


Λίγη θεωρία …… • Οξείδωςη ονομάηεται το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ οξείδωςθσ ενόσ ατόμου ι ιόντοσ. Αλλιϊσ οξείδωςθ ενόσ ςτοιχείου είναι θ αποβολι θλεκτρονίων από αυτό. • Αναγωγή λζγεται το φαινόμενο τθσ ελάττωςθσ του αρικμοφ οξείδωςθσ ενόσ ατόμου ι ιόντοσ. Αλλιϊσ αναγωγι ενόσ ςτοιχείου είναι θ πρόςλθψθ θλεκτρονίων από αυτό. • Οξείδωςθ και αναγωγι γίνονται πάντα ταυτόχρονα οπότε το ςυνολικό φαινόμενο λζγεται Οξειδοαναγωγή. Αλλιϊσ οξειδοαναγωγι είναι θ μετακίνθςθ θλεκτρονίων μεταξφ ατόμων.


κεωρία … …… και Λίγθ λίγη ακόμα θεωρία Αριθμόσ οξείδωςησ ενόσ ςτοιχείου είναι το θλεκτρικό φορτίο που αποκτά το άτομο όταν ςχθματίηει με ζνα άλλο ςτοιχείο ιοντικό δεςμό. Αλλιϊσ το "φαινομενικό φορτίο" που αποκτά το άτομό του όταν ενϊνεται ομοιοπολικά με άτομο άλλου ςτοιχείου. Oι αντιδράςεισ απλήσ αντικατάςταςησ είναι κατθγορία οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων ςτισ οποίεσ ζνα χθμικό ςτοιχείο (Α) αντικακιςτά ζνα άλλο (Β) ςε μια χθμικι ζνωςθ. Οι αντιδράςεισ αυτζσ είναι τθσ γενικισ μορφισ :

Α + ΒΣ → ΑΣ + Β Αυτό ςυμβαίνει διότι το Α είναι πιo δραςτικό ςτοιχείο από το Β. Τα ςτοιχεία Α και Β μπορεί να είναι και τα δφο μζταλλα ι και τα δφο αμζταλλα. Το ςτοιχείο Σ δε ςυμμετζχει ςτο φαινόμενο (ςτοιχείο-παρατθρθτισ) και μπορεί να ζχει αρνθτικό αρικμό οξείδωςθσ (αν το Β ζχει κετικό) ι κετικό αρικμό οξείδωςθσ (αν το Β ζχει αρνθτικό).

Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb H2 Bi Cu2+ +


Αντιδράςεισ Οξειδοαναγωγισ με CuSO4 Θα χρειαςτοφμε διάλυμα CuSO4 και διάφορα μζταλλα όπωσ


Fe + CuSO4 (aq)  FeSO4 (aq) + Cu (s) ι 2Fe + 3CuSO4 (aq)  Fe2(SO4)3 (aq) + 3Cu (s) Mg (s) + CuSO4 (aq)  MgSO4 (aq) + Cu (s) CuSO4 (aq) + Zn (s)  Cu (s) + ZnSO4(aq) πριν … και μετά


… και μετά από ϊρα ….


Αντιδράςεισ Οξειδοαναγωγισ με ZnSO4 Θα χρειαςτοφμε διάλυμα ZnSO4 και διάφορα μζταλλα όπωσ


Mg (s) + ZnSO4 (aq) --> MgSO4 (aq) + Zn (s) πριν …

και

μετά


… και μετά από ϊρα ….


Αντιδράςεισ Οξειδοαναγωγισ με H2SO4 Θα χρειαςτοφμε αραιό διάλυμα H2SO4

και

διάφορα μζταλλα όπωσ


πριν …

Fe + H2SO4 -----> FeSO4 + H2 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2 και

μετά


… και μετά από ϊρα ….


4 - Οξειδοαναγωγή  
4 - Οξειδοαναγωγή  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ Παρουςίαςη ςτο εργαςτήριο του • Αναγωγήλζγεται το φαινόμενο τθσ...