Page 1

Φάςματα

Γουρηισ ΢τάκθσ – Φυςικόσ ΢υνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011 Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2ου Λυκείου Λευκάδοσ


Σο φάςμα τθσ ακτινοβολίασ μιασ φωτεινισ πθγισ λζγεται ΦΑ΢ΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗ΢. Αν παρεμβάλουμε ανάμεςα ςε μια πθγι λευκοφ φωτόσ μια ζγχρωμθ γυάλινθ πλάκα, τότε οριςμζνεσ περιοχζσ του φάςματοσ εξαφανίηονται. Αυτοφ του είδουσ τα φάςματα τα λζμε ΦΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗ΢Η΢. Σα φάςματα τα διακρίνουμε επίςθσ ςε ςυνεχι και γραμμικά φάςματα. Ζχουμε λοιπόν: ΢υνεχι φάςματα εκπομπισ ΢υνεχι φάςματα απορρόφθςθσ Γραμμικά φάςματα εκπομπισ Γραμμικά φάςματα απορρόφθςθσ


Σο ορατό φάςμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ζχει μικοσ κφματοσ λ που βρίςκεται μεταξφ των 400 nm και 700 nm. ( 1 nm = 10-9 m)

Αυτό όμωσ αποτελεί ζνα μικρό μόνο μζροσ από ολόκλθρο το φάςμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ που υπάρχει ςτθ φφςθ.


Σο φάςμα του ορατοφ φωτόσ που κα δοφμε ςτο φαςματοςκόπιο, προζρχεται από τον λαμπτιρα που βρίςκεται ςτο τροφοδοτικό υψθλισ τάςθσ.


Για να παρατθριςουμε τα φάςματα που προαναφζραμε, κα χρθςιμοποιιςουμε το κόκκινο βαλιτςάκι του εργαςτθρίου, μαηί με το ξφλινο κουτί του φαςματοςκόπιου και το τροφοδοτικό υψθλισ τάςθσ.


Ξεβιδϊνουμε το φαςματοςκόπιο από το κουτί που είναι ςτερεωμζνο, ( υπάρχουν 3 βίδεσ από κάτω ) …

… και προςαρμόηουμε ζναν από τουσ 2 φακοφσ, ( ο μικρότεροσ τα δείχνει πιο μεγάλα ) …


Προςαρμόηουμε ςτο φαςματοςκόπιο τθ πθγι που φωτίηει τθν κλίμακα ςτο εςωτερικό του, ( Θα το βροφμε ςτο κόκκινο βαλιτςάκι … )

΢πρϊχνουμε γερά προσ τα κάτω, αλλά και με προςοχι, πρϊτα το ζνα δαχτυλίδι και μετά το άλλο, για να εφαρμόςει ςωςτά …


Διακόπτθσ και ποτενςιόμετρο για τθν λάμπα τθσ κλίμακασ …

Αυτό κλειςτό και το κόκκινο λαμπάκι ςβθςτό ...

Διακόπτθσ και ποτενςιόμετρο για τθν φωτεινι πθγι …

΢φνδεςθ για τθν τροφοδοςία τθσ λάμπασ …


Είναι θ κλίμακα όταν ζχουμε ανοίξει τθν λάμπα που τθν φωτίηει ςτο εςωτερικό του οργάνου …

… εδϊ υπάρχει ζνα μικρό μεταλλικό διάφραγμα που πρζπει να τραβιξουμε και να ευκυγραμμίςουμε με τθν φωτεινι πθγι …

… και θ εικόνα που βλζπουμε όταν ανοίξουμε και τθν λάμπα τθσ πθγισ …


Σο βαλιτςάκι περιζχει μζςα ςτο μπλε ντοςιζ, εκτόσ των άλλων, και τα φίλτρα για τα φάςματα απορρόφθςθσ …

Κακϊσ και ζνα ζνκετο με αναλυτικζσ οδθγίεσ και κεωρία …


Προςαρμόηουμε πρϊτα το επάνω άκρο και μετά κάτω άκρο του ςωλινα …

Για τα γραμμικά φάςματα κα χρθςιμοποιιςουμε τουσ ςωλινεσ των αερίων … … φςτερα ανοίγουμε τθν υψθλι τάςθ …


He


Ne


Hg


H2


Σζλοσ χρϊματοσ …

27 - Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης  
27 - Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης  

Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ Φάςματα ΢υνεχι φάςματα απορρόφθςθσ Γραμμικά φάςματα απορρόφθςθσ Γραμμικά φάςματα εκπομπισ...