Page 1

Μζτρθςθ Ph

Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 - 2011


Τα οξζα και οι βάςεισ που χρθςιμοποιιςαμε, από το πείραμα 1.4 – 2.3 με τον δείκτθ κόκκινο λάχανο. … από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Γϋ Γυμναςίου – ςελ. 14,30


… για τθν ακρίβεια κα μετριςουμε το Ph με : Ρεχαμετρικό Χαρτί ,το θλεκτρονικό Ρεχάμετρο και το MultiLog, με τουσ αιςκθτιρεσ του Ph και τθσ κερμοκραςίασ Τ


Καλό κα ιταν να ρυκμίςουμε το θλεκτρονικό Ρεχάμετρο πριν το χρθςιμοποιιςουμε , ( ζνασ τρόποσ είναι να το βάλουμε ςε εμφιαλωμζνο νερό, που ζχει Ph περίπου 7,4 ).


Επίςθσ κα πρζπει να ρυκμίςουμε και το θλεκτρονικό πεχάμετρο του MultiLog πριν το χρθςιμοποιιςουμε , κοιτάηοντασ να ζχουμε ςυνδεδεμζνο και τον αιςκθτιρα τθσ κερμοκραςίασ.


Για το πείραμα 1.1 ετοιμάηουμε τα διαλφματά μασ, ( εδϊ χρθςιμοποιικθκε διάλυμα μαγειρικισ ςόδασ και όχι αναψυκτικό ) και τα βάηουμε ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ …

HCl

Ξφδι

Λεμόνι

Σόδα

HCl

Ξφδι

Λεμόνι

Σόδα


Οι τιμζσ του Ph με το πεχαμετρικό χαρτί είναι : ( … εξαρτϊνται και από τθν περιεκτικότθτα των εκάςτοτε διαλυμάτων που φτιάχνουμε )

HCl

Ξφδι Λεμόνι Σόδα

1

1

3

2

3

8

2

8


Οι τιμζσ του Ph με το θλεκτρονικό πεχάμετρο είναι :

HCl

2. 89

Ξφδι

3. 99

Λεμόνι

3. 61

Σόδα

8.44


Οι τιμζσ του Ph με το MultiLog είναι : ( Πταν τοποκετθκεί ο αιςκθτιρασ του Ph χρειάηεται κάποιο χρόνο, γφρω ςτα 30 sec, για να λθφκεί θ μζτρθςθ, ςε αντίκεςθ με το άλλο θλεκτρονικό πεχάμετρο, που ςτακεροποιείται θ ζνδειξθ ςχεδόν αμζςωσ ). HCl 1. 158 Ξφδι 2. 449 Λεμόνι 2.039 Σόδα 7.462


Για το πείραμα 2.1 ετοιμάηουμε τα διαλφματα κακθμερινισ χριςθσ και τα βάηουμε ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ … 1- Σαπουνόνερο 2 - Κακαριςτικό Τηαμιϊν

1

2 3

4 1

3- NaOH

4 - Αςβεςτόνερο

2

3

4


Οι τιμζσ του Ph με το πεχαμετρικό χαρτί είναι : ( … εξαρτϊνται και από τθν περιεκτικότθτα των εκάςτοτε διαλυμάτων που φτιάχνουμε )

10

9

8

8

14

14

11

12


Οι τιμζσ του Ph με το θλεκτρονικό πεχάμετρο είναι : Σαπουνόνερο 9.44 HCl 2. 89

Κακ. Τηαμιϊν 9.09

NaOH

12.04

Αςβεςτόνερο 12.37


Οι τιμζσ του Ph με το MultiLog είναι : Σαπουνόνερο 9.44

Κακ. Τηαμιϊν 8.845

NaOH

10.916

Αςβεςτόνερο 11.038


… τζλοσ μετριςεων…

19 - Μέτρηση Ph Πεχαμετρικό Χαρτί - Hanna - Multilog  

Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 -2011 Μζτρθςθ Ph Τα οξζα και οι βάςεισ που χρθςιμοποιιςαμε, από το πείραμα 1.4 –2.3 με...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you