Page 1

Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2ου Λυκείου Λευκάδοσ Παραςκευι - Οξείδωςθ Αικανόλθσ Ανίχνευςθ Αλδεχδών

Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ ΕΚΦΕ -Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικών Επιςτθμών


Η αλκοολικθ ζφμωση

• Η ζύμωση • γλυκόζη

αιιανόλη + διοξείδιο του άνιρακα

• C6H12O6

2 CH3CH2OH (l) + 2CO2 (g) Διαωάνεια από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο


Οξείδωςθ τθσ αικανόλθσ … με CuO Βάηουμε ςτθ ωλόγα το ςφρμα του Cu και …αωοφ πυρώςει …το αωινουμε λίγο ςτον αζρα να μαυρίςει ( CuO )

…φςτερα το βυκίηουμε ςε αικυλικι αλκοόλθ και Γίνεται θ αντίδραςθ : CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu +

H2O

Φωτογραωίεσ από ΕΚΦΕ Λακωνίασ – Μουρτηίκοσ Σ. Χθμικόσ


Οξείδωςθ τθσ αικανόλθσ 3C2H5OH+2Κ2Cr2O7 +8H2SO4→3CH3COOH+2Cr2(SO4)+ 2K2SO4 + 11H2O

… με Κ2Cr2O7 Κ2Cr2O7 H2SO4

Φτιάχνουμε αραιό διάλυμα

προςκζτουμε λίγο

και …

… ςε λίγθ ώρα και με λίγθ κζρμανςθ


Οξείδωςθ τθσ αικανόλθσ 5C2H5OH + 3H2SO4 + 2MnSO4 → 5CH3CHO+2MnSO4+K2SO4 + 8H2O

… με KMnO4 KMnO4 και … H2SO4

Φτιάχνουμε αραιό διάλυμα

προςκζτουμε λίγο

… ςε λίγθ ώρα και με λίγθ κζρμανςθ


Ανίχνευςθ αλδεχδών … με αντιδραςτιριο Tollens Βάηουμε λίγο AgNO3 0,1 Μ ςε δοκιμαςτικό ςωλινα, προςκζτουμε λίγθ NH3 και τθν αλδεψδθ μασ …

… κερμαίνουμε …


… και ζχουμε το κάτοπτρο CH3CHO + 2 AgNO3 + 3 NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2 NH4NO3


Ανίχνευςθ αλδεχδών … με αντιδραςτιριο Fehling Βάηουμε λίγο Fehling A και Fehling B ςε δοκιμαςτικό ςωλινα και προςκζτουμε αλδεψδθ …

… κερμαίνουμε …


… και ςχθματίηεται το κεραμζρυκρο ίηθμα

CH3CHO +2CuSO4 + 5NαΟΗ → CH3COONα + Cu2O↓ + 2Nα2SO4 + 3H2O


….τζλοσ παρουςίαςθσ!

2 - Ανίχνευση - Οξείδωση Αλκοολών - Αλδεϋδών  

Παραςκευι -Οξείδωςθ Αικανόλθσ Ανίχνευςθ Αλδεχδών Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ ΕΚΦΕ -Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικών Επιςτθμώ...