Page 1

Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2ου Λυκείου Λευκάδοσ


Για να δώςουμε ζνα μικρό παράδειγμα τθσ δραςτικότθτασ Fe – Cu , κα παραςκευάςουμε πρώτα ζνα διάλυμα ζνυδρου CuSO4, χρθςιμοποιώντασ τα υλικά και τα όργανα του εργαςτθρίου μασ, όπωσ :

Μαγνθτικό αναδευτιρα & Μαγνιτεσ

Ποτιρι ηζςθσ 250 ml + H2O


Μποροφμε να ηυγίςουμε κάποια ποςότθτα για να ζχουμε ςυγκεκριμζνθ μοριακότθτα ςτο διάλυμα. Εδώ είναι : 1Μ 0,1 Μ 0,1 Μ 0,1 Μ 0,28 Μ

ςτα 1000 ml είναι ≈ 250 gr ςτα 1000 ml είναι 25 gr ςτα 100 ml είναι 2,5 gr ςτα 200 ml είναι 5,0 gr ςτα 200 ml είναι 14,0 gr


Ανακατεφουμε …

… και μοιράηουμε ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ...

Τα δείγματά μασ : Βίδεσ & μεταλλικόσ κφλινδροσ


Αμζςωσ, ςχεδόν, μετά τθ βφκιςι τουσ ςτο διάλυμα, τα δείγματα « μαυρίηουν » …


Τα δείγματα μασ ςυνεχίηουν να « μαυρίηουν » , όχι όμωσ όλα …


… φςτερα από αρκετι ώρα θ διαφορά είναι εμφανζςτατθ…


… μετά από κάποια ώρα το διάλυμα μασ αρχίηει από μπλε να γίνεται λίγο πράςινο …


… και να πραςινίηει όλο και περιςςότερο γιατί :

Fe + CuSO4 (aq)  FeSO4 (aq) + Cu (s) ι 2Fe + 3CuSO4 (aq)  Fe2(SO4)3 (aq) + 3Cu (s)


… τζλοσ ςφγκριςθσ …

21 - Σύγκριση δραστικότητας Fe - Cu  

Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ2008 –2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ Για να δώςουμε ζνα μικρό παράδ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you