Page 1

Σφνδεςθ αντιςτατϊν ςε ςειρά

Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011 Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2ου Λυκείου Λευκάδοσ


Οι αντιςτάτεσ ςυνδζονται με δφο τρόπουσ, ο ζνασ είναι να τουσ ςυνδζςουμε ςε ςειρά, και ο άλλοσ είναι να τουσ ςυνδζςουμε παράλλθλα …


( Εργαςτθριακόσ οδθγόσ Φυςικισ Γϋ Γυμναςίου– ςελ. 23 )


Για τθν μελζτθ τθσ ςειριακισ ςφνδεςθσ των αντιςτατϊν, κα χρθςιμοποιιςουμε μια πθγι ςυνεχοφσ, ( αλλά και εναλλαςςόμενου ρεφματοσ), δφο αντιςτάςεισ ιςχφοσ, επειδι δεν κερμαίνονται εφκολα , καλϊδια από το μαφρο βαλιτςάκι των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων …


Το Multilog και τουσ αιςκθτιρεσ τάςθσ και ρεφματοσ …


… και το πρόγραμμα «Φυςικι ΙΙ» …


Επιλζγουμε τθν ενότθτα «Ηλεκτριςμόσ και Μαγνθτιςμόσ»…

… και τθν άςκθςθ «Κυκλϊματα ςυνεχοφσ ρεφματοσ»…


… και καταςκευάηουμε τθν προςομοίωςθ του παρακάτω κυκλϊματοσ, κάνοντασ παράλλθλα και υπολογιςμοφσ …


Μετράμε τϊρα τθν πραγματικι αντίςταςθ των δφο αντιςτατϊν και τθν βρίςκουμε R1 = R2 = 2.5 Ω …

1

2


Πραγματοποιοφμε το κφκλωμα ςε ςφνδεςθ με τθν πθγι, ςτθ χαμθλι κλίμακα παροχισ τάςθσ ……

Προςωρινά κλειςτό αυτό…


Ανοίγουμε το Multilog και ςυνδζουμε τουσ δφο αιςκθτιρεσ τάςθσ …


Ανοίγουμε και το Multilab …


Από τον «Πίνακα Ελζγχου» επαλθκεφουμε τουσ δφο αιςκθτιρεσ τάςθσ …


Στο βιμα 2 επιλζγουμε «Χειροκίνθτα», για να μποροφμε να αλλάηουμε με ευχζρεια τισ παραμζτρουσ τθσ πθγισ ( τάςθ ), ι άλλουσ παράγοντεσ του πειράματοσ …

… ενϊ ςτο βιμα 3 επιλζγουμε «Συνεχισ», για να μποροφμε να ςταματιςουμε το πείραμά μασ οποιαδιποτε ςτιγμι το κελιςουμε …


Ακόμα από το μενοφ «Γρ. παράςταςθ», επιλζγουμε «Διαχωριςμόσ γρ. παράςταςθσ», για να μποροφμε να ελζγχουμε καλφτερα τισ μετριςεισ των δφο αιςκθτιρων τάςθσ …


Συνδζουμε τον πρϊτο αιςκθτιρα τθσ τάςθσ ςτα άκρα τθσ μιασ αντίςταςθσ …


… και τον δεφτερο αιςκθτιρα τθσ τάςθσ ςτα άκρα τθσ άλλθσ αντίςταςθσ …

Στισ μετριςεισ που κα ακολουκιςουν, κα πρζπει να καταγράψουμε ςχετικά γριγορα τισ μετριςεισ μασ ι ότι άλλο κάνουμε και να μεταβάλλουμε αρκετά γριγορα τθν τάςθ από τα 0 -20 Volt, γιατί ακόμα και οι αντιςτάςεισ ιςχφοσ υπερκερμαίνονται …


Επιλζγουμε τάςθ 5 Volt …

Πατάμε …

… και …

Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι το άκροιςμα των δφο τάςεων είναι περίπου ίςο με τθν παρεχόμενθ τάςθ από τθν πθγισ μασ …

Ενϊ ςτο Multilab βλζπουμε με μεγαλφτερθ ακρίβεια …


Επιλζγουμε τάςθ 10 Volt …

Το Multilab μασ δείχνει …


Επιλζγουμε τάςθ 15 Volt …

Το Multilab δείχνει …


Να μθν αφιςουμε πολλι ϊρα τθν τάςθ ςτα 20 Volt, γιατί ακόμα και οι αντιςτάςεισ ιςχφοσ υπερκερμαίνονται πολφ …

Το Multilab δείχνει …


Καταςκευάηουμε τθν προςομοίωςθ του κυκλϊματοσ, αλλά αυτι τθ φορά προςκζτουμε αμπερόμετρα για τον υπολογιςμό του ρεφματοσ και κάνουμε παράλλθλα και υπολογιςμοφσ …


Βγάηουμε τουσ αιςκθτιρεσ τθσ τάςθσ και βάηουμε τουσ δφο αιςκθτιρεσ του ρεφματοσ …


Από τον «Πίνακα Ελζγχου» επαλθκεφουμε τουσ δφο αιςκθτιρεσ ρεφματοσ Και με παρόμοιεσ ρυκμίςεισ όπωσ προθγοφμενα …


Συνδζουμε τον πρϊτο αιςκθτιρα του ρεφματοσ ςτθ πθγι και ςτο ζνα άκρο τθσ μιασ αντίςταςθσ …


… και τον δεφτερο αιςκθτιρα του ρεφματοσ ανάμεςα από τισ δφο αντιςτάςεισ …


Επιλζγουμε τάςθ 5 Volt …

1) Η κεωρθτικι τιμι για τα 5 Volt τάςθ πθγισ είναι 1 Αampere , ενϊ ςτο Multilog βλζπουμε 1 και κάτι, επειδι θ ρφκμιςθ τθσ τάςθσ ςτθ πθγι δεν είναι ακριβϊσ ςτα 5 Volt. 2) Το ρεφμα είναι περίπου ίςο, όπωσ αναμζνεται, επειδι παίηει ρόλο και θ αντίςταςθ των καλωδίων …


Επιλζγουμε τάςθ 10 Volt …

1) Η κεωρθτικι τιμι για τα 10 Volt τάςθ πθγισ είναι 2.5 Αampere , ενϊ ςτο Multilog βλζπουμε 2.3 περίπου, επειδι θ ρφκμιςθ τθσ τάςθσ ςτθ πθγι δεν είναι ακριβϊσ ςτα 10 Volt. 2) Το ρεφμα είναι πάλι περίπου ίςο, όπωσ αναμζνεται, επειδι παίηει ρόλο και θ αντίςταςθ των καλωδίων όπωσ και προθγοφμενα …


Ξεκινιςαμε με μθδενικι τάςθ και φςτερα αυξιςαμε πρϊτα ςτα 5 Volt περίπου και φςτερα ςτα 10 Volt. Στθ ςυνζχεια μειϊςαμε περίπου ςτα 7 Volt και φςτερα ςτα 3 Volt, ενϊ ςτο τζλοσ ξαναμθδενίςαμε τθν τάςθ. Το ρεφμα ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ είναι περίπου ίςο για τουσ λόγουσ που προαναφζραμε, πικανότερα όμωσ λόγω τθσ αντίςταςθσ των καλωδίων.


… τζλοσ μετριςεων για αντιςτάτεσ ςε ςειρά …

55 - Σύνδεση αντιστατών σε σειρά, ( με Multilog )  

Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ2008 –2011 Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ Σφνδεςθ αντιςτατϊν ςε ςειρά Οι...